Page 18

De toekomst van de kerk(gebouwen) 18

gelijktijdig buiten gebruik worden gesteld als het gaat om de zondagse diensten. De Algemene Kerkenraad geeft aan deze volgorde de voorkeur.

Bij de uitvoering van dit besluit dienen de regels uit de kerkorde in acht te worden genomen. En met name het samengaan van de verschillende kernen en groepen gemeenteleden vraagt zorgvuldigheid. Het is nog niet zo eenvoudig om verschillende vormen van geloven en gemeenteleven (zie ter illustratie de grafiek) in één kerkgebouw plek te geven. Het is de Algemene Kerkenraad er veel aan gelegen om aan de diversiteit recht te doen. Het bovengenoemde legaat kan worden aangewend voor onderhoud en verbetering van de Grote of Lebuinuskerk. Bij verkoop van Het Open Hof komt de opbrengst geheel ten goede aan pastoraat en gemeenteopbouw. Het sluiten van gebouwen raakt ook mensen die in (loon) dienst van de kerk zijn. We willen voor hen ook in deze ontwikkelingen een goede werkgever zijn. Dan gaat het niet alleen om de financiële afwikkeling, maar ook om tijdig informeren en waar mogelijk wensen honoreren. De gevolgen van het besluit zijn groot, er zitten veel aspecten aan die elkaar beïnvloeden. In deze complexiteit wil de Algemene Kerkenraad zich graag laten bijstaan door een projectteam dat de uitvoering van het besluit zal helpen begeleiden. Het huidige ‘projectteam integrale beleidsontwikkeling’ zal na wat wisselingen in bezetting deze nieuwe taak op zich nemen.

En toen? Tot zover het besluit en de toelichting daarop. Maar hoe gaat het nu concreet verder? Het streven is om eerst de Grote of Lebuinuskerk aan te passen aan de eisen van deze tijd en daarna hier als hele gemeente samen te komen. Dan kunnen ook de Van Vlotenhof en Het Open Hof

Het kan echter ook anders lopen als bijvoorbeeld blijkt dat het aanpassen van de Grote of Lebuinuskerk en de voorbereiding daarvoor lang gaat duren. Het kan ook zijn dat er overeenkomst is te bereiken met eventuele kopers van de Van Vlotenhof of Het Open Hof die op korte termijn over de gebouwen willen beschikken. Hetzelfde is aan de orde voor het tegelijkertijd buiten gebruik stellen van de Van Vlotenhof en Het Open Hof voor de zondagse diensten. Het verdient sterk de voorkeur om dit gelijktijdig te doen en de veranderingen in een keer door te voeren. Maar ook hier kunnen ‘de markt’ of andere omstandigheden doorslaggevend zijn om toch een andere keuze te maken. Concentratie van het kerkenwerk in één gebouw heeft veel voordelen. Zo is het bijvoorbeeld makkelijker om straks met de kerkenraadsleden samen één nieuwe kerkenraad te vormen. Bij besluitvorming daarover moet echter ook met kerkorderegels rekening worden gehouden. De intentie is er dus. Maar op welke termijn dit is te realiseren zal de komende tijd worden onderzocht. Hoe nu verder? Eerst is er nog het gemeenteberaad op 10 februari en de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 24 februari. Pas dan kan het besluit definitief worden genomen en kan de uitvoering ter hand worden genomen. Technisch gezien staat de aanpassing van de Grote of Lebuinuskerk als eerste op het programma en zal daar op worden ingezet. Ondertussen zal al wel begonnen worden aan het integreren van de drie kernen. Met elkaar gaan we daaraan werken. U hoort er nog van! Algemene Kerkenraad / Projectteam integrale beleidsontwikkeling, 27 januari 2011 j.boer@pkn.nl De Algemene Kerkenraad heeft op 18 januari 2011 besloten om het volgende voorgenomen besluit voor te leggen aan de gemeente met de intentie om op 24 februari a.s. dit besluit definitief te bekrachtigen:

kerkblad februari  

kerkblad wervel pgd februari 2011

kerkblad februari  

kerkblad wervel pgd februari 2011

Advertisement