Page 1

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Deventer

Wervel Jaargang 1 | nummer 1 | februari 2011

2. Nieuw Kerkblad Het kerkblad van de Protestantse Gemeente Deventer heeft na twintig jaar een nieuwe naam en een nieuw jasje. Ook de opzet is vernieuwd. Een goede reden om het kerkblad weer eens goed te lezen?

16. De toekomst van de kerk(gebouwen) Maandenlang hebben een projectteam en de kerkenraad gedacht en gesproken over de toekomst van de PKN Deventer en de keuzen die dat vraagt. In dit nummer veel informatie daarover.

21. Kerk in de stad

Op een steenworp afstand van het Open Hof ligt de Maranathakerk van de Molukse gemeenschap in Deventer. Maar wat weten wij van elkaar? En wat beweegt Ceciel Funnekotter, de drijvende kracht achter het Meester Geertshuis?


Colofon

Wervel is een uitgave van de Protestantse Gemeente te Deventer. Postbus 425, 7400 AK Deventer. www.pkn-deventer.nl Abonnementenadministratie tel. 645 962 kerkblad@pkn-deventer.nl Ledenadministratie tel. 622 612 leden@pkn-deventer.nl Financiële Administratie tel. 622 612 geld@pkn-deventer.nl Bijdragenadministratie tel 592 476 bijdragen@pkn-deventer.nl Bankrekeningnummer 87 27 86 t.n.v. Protestantse Gemeente Deventer Grote of Lebuinuskerk tel. 612 548 / 645 314

2

Wijkcentrum Van Vlotenhof tel. 616 400 Het Open Hof tel. 628 572 Redactie Thilde de Haan Mark Rozema Gerard Sizoo ds. Bart Thijs Ontwerp, foto’s en opmaak Roely Oldenhuis, Deventer wervel@pkn-deventer.nl Drukwerk Repromotion, Deventer Inleverdatum kopij voor het volgende nummer vóór maandag 14 februari per mail: kerkblad@pkn-deventer.nl Of inleveren bij het Kerkelijk Bureau, Kleine Poot 7. tel. 645 962

Nieuw kerkblad Voor u ligt het eerste nummer van ‘Wervel’. Het nieuwe kerkblad van de Protestantse Gemeente Deventer. Voordat het SOW-proces begon hadden de afzonderlijke gemeentes hun eigen kerkbladen. De laatste jaren werd het gemeenschappelijke ‘Kerkblad’ voor een groot deel verzorgd door Jansje Sick. Zij maakte deel uit van de voorbereidingsgroep die in opdracht van de AK bezig was met het ontwikkelen van een nieuwe formule. Helaas heeft zij de start niet meer mee mogen maken. Het kerkblad heeft een nieuwe naam: ‘Wervel’. Deze naam staat voor de beide betekenissen: de wervel uit de ruggengraat, het kerkblad als basis voor communicatie met de Gemeente, en voor ‘Wervelend’: enthousiast bewegend. Toen in 2003 de lutherse, gereformeerde en hervormde kerken van Deventer een federatie werden, werd de driewervel – op voorstel van gemeentelid Folkert van Wijk en door hem gestileerd – gekozen tot het logo van de te vormen Protestantse Gemeente te Deventer. De driewervel stamt uit de Keltische cultuur. De oude Kelten hadden in hun kunst al een voorliefde voor symbolische wervelingen, kronkelende spiralen, die iets uitdrukken van een eeuwig doorgaande levensbeweging, een zoeken ook naar harmonie in het chaotisch bestaan. Toen de Kelten overgingen naar het christendom werden de wervelingen de verbeelding van het eeuwig verlangen naar ontraadseling en ontknoping van de geloofsgeheimen. Ergens in deze verwarrende wereld moest God toch te vinden zijn. De driewervel speelde op het fusiefeest op 16 september 2007 een belangrijke rol – zie de foto op de voorpagina. Nu wij in 2011 ons één gemeente voelen vormt de Driewervel de inspiratie voor de nieuwe naam Wervel voor het kerkblad. In de opzet van dit blad vindt u deze gedachte terug: de teksten zijn vooral gerubriceerd naar ‘soort’ en veel minder naar wijkgemeente. Wij denken dat u zich als lid van de ene wijkgemeente ook betrokken voelt bij het wel en wee van de andere wijken. De heren Pebesma, Kleyn van Willigen en Leerink hebben vele jaren als ‘corrector’ een waardevolle bijdrage aan het Kerkblad geleverd. In de nieuwe werkwijze is dat niet meer nodig. Ook langs deze weg willen wij hen bedanken voor hun inzet. De Algemene Kerkenraad heeft in het redactiestatuut ook de opdracht meegegeven om aandacht te schenken aan bezinning, beleidsinformatie en voor de gemeenteleden interessante onderwerpen op het gebied van ‘kerk in de stad’ en de oecumene e.d. Daar is de nieuwe redactie mee aan de slag gegaan en de eerste resultaten daarvan vindt u in verschillende rubrieken terug. U vindt de rubriekskoppen als verticale balken in de marge. Elke keer als er een nieuwe rubriek begint verspringt de kleur van de balk. Naast het kerkblad willen we u ook wijzen op de website van de kerk. Voor de actuele informatie vindt u daar de nieuwsberichten, en vindt u o.a. een overzicht van alle activiteiten in de agenda. Ook de jeugd heeft haar eigen website. Wilt u dit kerkblad als pdf-bestand dan kunt u dit downloaden via de website. U kunt de Wervel ook per e-mail thuisgestuurd krijgen. Zie de brief met antwoordformulier, die u daarover eind januari hebt gekregen. De website van onze kerk, die ook gewijzigd gaat worden, vindt u hier: www.pkn-deventer.nl de website voor onze jeugd is www.pgd-jong.nl Wij hopen dat u gauw uw weg zult vinden in dit nieuwe blad. Ter introductie van de nieuwe rubrieken vindt u een zwart blokje met uitleg bovenaan. De redactie hoort graag wat u van het vernieuwde kerkblad vindt. We staan open voor uw suggesties.


Wat mij verwondert… Ik verwonder mij over de kerk Dat ondanks alle tekortkomingen en fouten in de (kerk) geschiedenis, de kerk er nog steeds. is. Levend is. Inmiddels gemarginaliseerd, dat wel, maar desalniettemin een kostbare pleisterplaats voor de ziel. Daar in de kerk klinkt Gods. woord, de eeuwen door. Daar trekt een bonte stoet van mensen voorbij. Mensen die zich het geloof te binnen hebben gezongen, en soms ook te buiten hebben gezongen. Net zoals wij nu eeuwen later nog steeds. doen. Mensen met wie wij verbonden zijn geraakt, dwars door alle tradities en veranderingen heen. Zoals gezang 318 in vers 5 ook zingt: God doet ons reizen door de tijd verbonden in saamhorigheid, in vreugde en verwondering in hoop en liefde onderling. De gemeenschap der gelovigen als de verzameling van mensen in wie wij onszelf herkennen, aan wie wij ons spiegelen, omdat wij allen geloven en weten dat die ander er van Godswege mag zijn. Mensen die elkaar de eeuwen door vasthouden, hoop geven, ook als leven verloopt. Liefdevol vasthouden, van elkaar houden zoals ook God van ons houdt. Te weten: ik ben bemind net als ieder ander en met die verwondering naar elkaar kijken; ik, de mens, elk mens door God bemind. Elkaar koesteren en hooghouden in hoop en liefde, als Gods kostbare gedachte.

Wij zingen ons verwonderd het geloof en de hoop te binnen, soms tegen de klippen van de wanhoop op. De hoop dat God zich niet uit het veld laat slaan door onrecht. De hoop dat God het leven kiest boven de dood De hoop dat deze wereld niet haar ondergang tegemoet gaat, maar haar voltooiing De hoop dat God altijd onder ons en in ons zal blijven. Kome wat komt! De hoop dat Gods naam ‘Ik zal er zijn’ steeds waarheid zal blijken te zijn.

Wat mij verwondert…

In deze rubriek schrijven predikanten van ‘Groot Deventer’ over het thema: ‘Wat mij verwondert…’. De beurt is nu aan ds. Wilfrieda Stam van de gemeente Comschate Schalkhaar

Dat alles verwondert mij. Dat ons leven niet wordt afgeschreven en afgerekend op wat er allemaal fout ging, waar WIJ hebben gefaald. Dan had de kerk het nooit gered. Dan had de wereld het nooit gered. Maar God die zelf in ons en onder ons present is, die in ons de hoop en de verwondering levend houdt, die met en door ons strijdt voor een betere wereld. Die God inspireert ons tot grote daden. En met verwondering zie ik ze elke keer opnieuw gebeuren. Daden die er Goddank en dankzij God voor zullen zorgen dat kerk en wereld tot hun bestemming zullen komen. Daarom verwonder ik mij iedere keer weer over grote en kleine goede daden van mensen in ons midden, omdat ik geloof dat Gods. werk zich nog steeds. voortzet. Dat God nog steeds actief met en bij ons betrokken is. Daarom geloof ik, verwonderd dat die naam nòg niet onderging (gez. 225) dat zijn naam ‘Ik zal er zijn’ een springlevende naam is. Omdat mensen staan te springen die naam voor te leven en waar te maken. Wilfrieda Stam predikante protestantse gemeente Colmschate Schalkhaar

3


Bij de diensten 4

In deze rubriek worden per zondag de lezingen van de Eerste Dag besproken. Per zondagdienst aangevuld met de nodige bijzonderheden uit elke wijkkerk.

Zondag 13 februari Zesde zondag na Epifanie

Eind januari zijn we begonnen met de lezing van de zg ‘Bergrede’ (Mattheus 5-7), zo genoemd omdat Jezus deze rede uitspreekt als een nieuwe Mozes vanaf een berg. Het Koninkrijk van God is uitgeroepen, een nieuw Godsvolk is gevormd: de armen van Galilea, de ‘schare die de wet niet kent’. Nu legt de Heer hen de grondwet van het Koninkrijk voor, een nieuwe uitleg van de wet van Mozes, toegespitst tot op haar kern, de liefde. Na het begin, de ‘zaligsprekingen’, vervolgt de Heer zijn onderwijzing.

Zondag 6 februari Vijfde zondag na Epifanie Wij lezen: Jesaja 43: 9-12 en Mattheus 5:13-16 De eenvoudigen zijn de eersten die volgens de nieuwe thora van de liefde mogen gaan leven. Als ‘zout’ mogen ze de wereld op smaak brengen en bederf weren. En als ‘licht’ mogen ze alle duisternis en angst uitbannen, zodat zij die in duister gaan in het licht komen en zodat helder wordt waar de grenzen liggen tussen goed en kwaad. Heel de wereld mogen ze laten delen in het nieuwe geluk van het Koninkrijk. -- We kerken op deze 5e zondag van Epifanie (de verschijning van de Heer) gezamenlijk in de Lebuinuskerk. De dienst is voorbereid door de ZWO-commissie samen met ds. Ferdinand Borger, met als thema Oikokredit. De Van Vlotenhof en Het Open Hof zijn vandaag dus gesloten.

Wij lezen Deuteronomium 30: 15-20 en Mattheus 5: 17-26 Betekent de nieuwe grondwet van de liefde, dat alleen de goede geest, onze algemene goede bedoelingen er toe doen, en dat de ‘letter’ dus van minder belang zou zijn? Maar de Heer is niet gekomen om de thora af te schaffen, maar om hem te ‘vervullen’. Liefde vergt zorgvuldig onderhoud en aandacht voor detail. Niet alleen dus geen moord, maar ook niet de geniepigheid waarmee je je broer of zuster wegzet of zwart maakt. En geen deelname aan de liturgie (offers brengen) als je het conflict met je broeder niet eerst gestopt hebt. Door deze aandacht voor de ‘jota en de tittel’ radicaliseert en intensiveert Jezus de wet van Mozes tot op zijn diepste bedoeling, de liefde. -- In de Lebuinus leidt vandaag op de 6e van Epifanie gastpredikant ds. Joop Mol de dienst. Joop Mol was tot september predikant in Bathmen en daarvoor in Doorwerth. Nu hij met emeritaat is, heeft hij tijd om eens in de oude buurgemeente te komen! -- In de Van Vlotenhof gaat voor ds. Bart Thijs. Viering van het Heilig Avondmaal -- In Het Open Hof gaat voor ds. Hermien Günther-van Dijk

Zondag 20 februari Zevende zondag na Epifanie Wij lezen Exodus 22:21-27 en Mattheus 5: 33-48. Jezus geeft nog meer voorbeelden van zijn radicaliserende interpretatie van de thora. (zie bij 13 februari) Waarbij hij de wet van Mozes trouw blijft, maar daarmee op steeds eigenzinniger en radicaler wijze omgaat, en dat alleen op eigen gezag. Er ontstaat een grote spanning tussen oude en nieuwe wetsuitleg. Ooit werd gezegd: een oog voor een

oog en tand voor een tand. Maar ik zeg jullie: slaat iemand je op de rechterwang, keer hem ook je linker toe. Ooit is gezegd: heb je naaste lief en haat je vijand, maar ik zeg jullie heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen. -- In de Lebuinus gaat ds. Elisabeth Posthumus Meyjes voor, met de cantorij. Deze wordt vandaag geleid door gastdirigent en stadsgenoot Wolfgang Lange, die ook met kerst zijn medewerking verleende. Het orgel wordt bespeeld door de vaste tweede organist, Jeroen van Kleef. -- In de Van Vlotenhof begroeten we ds. Hein de Bie uit Vorden op de kansel. -- In Het Open Hof gaat voor ds. Bart Thijs. De gemeente wordt uitgenodigd voor een gezamenlijke nabespreking.

Zondag 27 februari Achtste zondag na Epifanie Wij lezen Jesaja 49: 13-18 en Mattheus 6: 22-34. Als je leeft in de geest van het Onze Vader (Mattheus 6:9-13) bouw je je leven niet meer op aardse rijkdommen, maar op schatten in de hemel. Het gaat om het onderscheid tussen vals en echt leven. Pas dus op dat je oog, bedoeld als een lamp voor het lichaam, niet de verkeerde kant opkijkt – geen ‘dollars in je ogen’ – anders val je zomaar weer terug in het duister. Maar leidt de gevraagde waakzaamheid en zorgvuldigheid niet tot krampachtigheid? Wie zo vreest wijst Jezus op de grondhouding van het Koninkrijk. Deze bestaat voor alles in de ontvankelijkheid en vrolijke zorgeloosheid van het geloofsvertrouwen. ‘Kijk naar de vogels in de lucht, ze zaaien niet ze maaien niet, het is jullie hemelse vader die ze voedt.’ -- In de Lebuinus gaat voor ds. Ingrid de Zwart. -- In de Van Vlotenhof is het de beurt aan de wijkpredikant, ds. Elisabeth Posthumus Meyjes. -- In Het Open Hof gaat voor ds. Bart Thijs. In deze dienst wordt Vera Lanjouw gedoopt. ds. Bart Thijs


uit de grote of lebuinuskerk

Ziekte van Jan Kleinbussink en vervanging Onze vaste organist en cantor Jan Kleinbussink werd eind vorig jaar getroffen door een ziekte en voor lange tijd opgenomen op de intensive care. Nu gaat hij gelukkig met veel wilskracht stapje voor stapje vooruit, maar werken kan en mag hij nog niet. Wat veel mensen niet weten is dat, om de kwaliteit te kunnen waarborgen, onze kerkmuziek aan landelijke kerkelijke regels is gebonden. Eén van die regels is dat bespeling van een monumentaal orgel, zoals dat van de Lebuinus, vraagt om een organist met een eerstegraadse bevoegdheid (er zijn ook organisten met een tweede of derde graads bevoegdheid). Jan Kleinbussink heeft deze bevoegdheid en om hem te vervangen zijn zoveel mogelijk organisten gezocht die daar ook over beschikken. Dat is tot nu toe gelukkig goed gelukt! We wensen Jan een spoedig herstel toe en veel sterkte en goede moed!

Mail van overal Nogal wat dertigers van onze gemeente verblijven voor langere of kortere tijd in het buitenland en schrijven per mail hoe het ze vergaat. Allereerst een brief van Bert de Jong d.d. 14 januari Ik schrijf u vanuit Gracias – Lempira in Honduras, Centraal Amerika; een land waarin vele kinderen weinig tot geen kansen op een betere toekomst krijgen. Om dit te veranderen werken Vrijwilligers van Stichting Miramundo samen met de plaatselijke organisatie ‘Abundant Life Christian Schools’ (ALCS). Onze missie is om een nieuwe generatie van tweetalig goed opgeleide toekomstige leiders te creëren. We werken aan het bieden van kennis, waarden en vaardigheden die nodig zijn, om bewuste beslissingen te nemen met inachtneming van het milieu en sociale- en welvaartsaspecten op lokaal, nationaal en wereldniveau.   Het tijdstip van mijn bezoek aan Honduras is niet geheel toevallig. Op de dag van dit schrijven is namelijk de eerste piketpaal door Pastor Evelio (ALCS) geslagen van het ‘Tourism Training Centre’; het nieuwe ontwikkelingsproject van Miramundo. Het ‘Tourism Training Centre’ gaat dienen als vakopleidingscentrum voor toerisme en sluit aan bij de door Miramundo gebouwde basis- en middelbare school. In het opleidingscentrum komen de studenten in direct contact met toeristen waardoor zij hun opgedane kennis en vaardigheden kunnen uitoefenen en visa versa, de toeristen in contact komen met de lokale bevolking. Tijdens de 40-dagen tijd vertellen Ka-

trien (vrouw van Bert, red.) en ik u veel meer over dit project. Mocht u nu al nieuwsgierig zijn geworden, dan kunt u op onze website terecht voor alle actuele informatie: www.miramundo.nl Hasta la proxima vez! Bert de Jong En ook post van oud- diaken Merei Wagenaar, haar man en kinderen vanuit Tokio. Beste gemeenteleden, Een half jaar geleden zijn we uit Deventer verhuisd naar Tokio. Een hele onderneming. Ander werk, andere school, andere cultuur en… een andere kerk. Door tips van anderen en eigen rondsnuffelen op Internet zijn we inmiddels bij drie verschillende kerken langs geweest. De eerste kerk, een Anglicaanse, was in heel veel opzichten ‘gemakkelijk’ voor ons. Om de hoek bij het werk van Merei, Engelstalig, veel westerlingen. Prettige dienst, gezellig koffiedrinken na afloop, maar liturgisch toch vrij ver verwijderd van wat we gewend zijn. We hadden het gevoel nog even verder te moeten kijken. Daarna enkele malen bij de Lutherse kerk geweest, een paar treinhaltes bij ons vandaan. Een vrij groot gebouw waar de Japanse dienst nog wel aardig wat mensen trekt maar de Engelstalige dienst niet meer dan zo’n dertig mensen. Kortom: onze aanwezigheid is niet onopgemerkt gebleven. We voelden ons hier erg thuis en ook voor de kinderen worden er af en toe leuke projecten gedaan, helaas wel in het Japans. Hoewel kerk-zijn in Tokio niets te maken heeft met de wijk waar je woont (het voedingsgebied voor een kerk is heel Tokio met zijn 15 miljoen inwoners) kunnen wij dat idee toch maar niet loslaten. Op loopafstand van ons huis zit een ‘reformed church’ en daar zijn we ook twee keer geweest. Groot nadeel: de dienst is in het Japans! Gelukkig is de vrouw van de dominee zo aardig om de preek simultaan in het Engels te vertalen, hartverwarmend. We kunnen net genoeg Japans lezen om mee te kunnen zingen en de inhoud van de gezangen begrijpen we niet rechtstreeks door de woorden, maar door de melodie die maar al te vaak ook in diensten in de Lebuïnuskerk voorkomt. Mooie ervaring is dat. De tweede keer dat we kwamen (het was een week later) lag er zelfs een liturgie in het Engels klaar… Na de kerkdienst werden we ook nog voorgesteld aan de organist, die in Nederland gestudeerd had en ook Nederlands sprak. Dat was natuurlijk erg leuk. En, natuurlijk, de wereld is klein. Hij kende Jan Kleinbussink goed en zo kwamen we te spreken over Deventer, het Holtgräve-orgel en de psalmen die deze organist vertaald had. De organist wist wel erg veel van Nederlandse orgels af, vonden we. Ineens begon het te dagen dat we met Masaaki Suzuki spraken, dirigent van het Bach Collegium Japan. We hebben Suzuki en zijn vrouw de volgende zondag bij ons na kerktijd te eten gehad. Al met al gaat het ons hier zeer goed. De kinderen hebben het naar hun zin op school en hebben al aardig wat nieuwe vriendjes en vriendinnetjes gemaakt. En ondanks dat we de Lebuinuskerk missen, zijn er twee prima alternatieven hier waar we naar toe kunnen gaan. We hopen deze zomer, wanneer we weer naar Nederland komen, u wellicht weer te zien in de Lebuinuskerk. Hartelijke groet uit Tokio, Merei Wagenaar, Jan Willem van Poortvliet, Nymke en Jasmijn.

Binnen onze PGD

Deze rubriek is een PGD brede rubriek. U treft hier informatie aan van de AK, van de kerkrentmeesters en over het te voeren beleid. Maar ook specifieke informatie uit de afzonderlijke wijkgemeentes. Voor berichten over geboorte, doop en huwelijk en overlijden uit alle wijken zie verderop de rubriek ‘Met naam en toenaam’. Voor de ontwikkelingen betreffende de presentie van Het Open Hof in veranderend Keizerslanden en de wijkwinkel zie verderop de rubriek ‘Kerk in de stad’.

5


Binnen onze PGD

Een andere mail kwam van Suzanne Holsappel, een theologiestudente in de laatste fase van haar studie, die we vanaf februari gedurende 1,5 jaar regelmatig (meestal een dag in de week)als stagiaire in onze gemeente zullen ontmoeten. In februari mag ik mijn stage o.l.v. Ingrid de Zwart in uw gemeente beginnen. Ik ben opgeleid als psycholoog en theoloog en volg nu de opleiding ‘gemeentepredikant’ aan de Protestantse Theologische Universiteit in Kampen. Op dit moment woon ik ook in Kampen, met mijn man Bert. Onze drie dochters zijn volwassen en wonen elders. Vorig jaar mocht ik al enkele diensten met u meebeleven; op de Eeuwigheidzondag voelde ik me met u verbonden. Als bezoeker van de kerstmarkt was ik onder de indruk van de organisatie. Het was er heel gezellig. Ik ben er erg blij mee, dat ik mijn stage in uw gemeente mag doen. Een hartelijke groet van Suzanne Holsappel

Kersttijd in de Lebuïnus

6

De kerstmarkt bracht weer vele gemeenteleden in touw, om kraampjes te bemensen en kniepertjes te bakken, koffie, thee en soep te maken en te serveren enz. enz. Harry en Marco stuurden alles uitstekend aan en zo kunnen we ondanks de sneeuw weer terugzien op goede dagen, die nog eens gevolgd werden door de oliebollenbakkerij. Henk Hobrinks geheime recept was weer goed voor heerlijke bollen . Ik vond het een belevenis om een keertje in de verkoopploeg mee te mogen draaien! Een heel andere sfeer bracht de kerstviering voor jong en oud, waar het levende poppenkastspel van theatergroep Salt, jong en oud wist te boeien. In de daarop volgende kerstnachtviering zong de cantorij weer prachtig, ondanks het gemis van de eigen cantor-organist. Wolfgang Lange nam zijn werk als cantor over en Bert Korvemaker speelde op het orgel. Alle mensen die zich inzetten: Ook namens de kerkenraad dank voor jullie geweldige bijdrage! Kerstpost Van veel gemeenteleden ontvingen Kees en ik een kaart met de kerst; graag bedanken we u hiervoor. Het deed ons goed! Allen de beste wensen voor 2011 Een hartelijke groet van Ingrid de Zwart

Maak je droom waar! Tuinontwerp Tuinaanleg Tuinonderhoud Slagmansdijk 6 7437 RJ Bathmen T 0570 - 63 23 13 E info@debrinkertuinen.nl

www.debrinkertuinen.nl

Van de Cantorij Natuurlijk was het ook voor ons een geweldige schok toen we half december hoorden dat onze dirigent Jan Kleinbussink met een zeer ernstige aandoening in het ziekenhuis was opgenomen. Gelukkig werden we zeer regelmatig van zijn toestand op de hoogte gehouden. Bepaald indrukwekkend was dat zijn vrouw Elly ons persoonlijk op de repetitie voor Kerst kwam vertellen hoe het met Jan toen was. Vanzelfsprekend leven we sterk met haar, Jan en de kinderen mee en als we hem met ons zingen beter konden maken, stonden we direct aan zijn bed…. Het was voor Jan ook nog de eerste keer dat hij de Kerstdiensten moest missen. Gelukkig had hij de muziek nog zelf kunnen uitzoeken. Maar ook voor ons was het vreemd zo zonder Jan… Gelukkig konden en kunnen goede vervangers voor hem worden geregeld. Hulde en grote dank aan degenen die daarvoor gezorgd hebben! De Kerstdiensten nam Wolfgang Lange voor zijn rekening. Wij hopen dat u er net zo van genoten heeft als wij. Als u dit leest ligt ook de dienst van januari 2011 alweer achter ons. Toen werden we geleid door Els Dijkerman uit Lochem, ook een zeer ervaren koordirigente, die een mis van de onlangs overleden Willem Vogel op teksten van Willem Barnard en Huub Oosterhuis, met ons instudeerde. Grappenmakers hebben het wel eens over de ‘Vogeltjesmis’ maar daarvoor zijn wij als Cantorij natuurlijk veel te serieus…. Bijzonder aan dit koorwerk is dat de Cantorij nauw met de gemeente moet ‘samenzingen’. Zo te horen is dat van beide kanten goed gelukt. Ook vanaf deze plaats onze grote dank aan Els en aan Liga Vilmana die toen het orgel bespeelde. In februari zal Wolfgang Lange ons weer leiden, met de vertrouwde Jeroen van Kleef op het orgel. Bij het schrijven van dit stukje is nog niet bekend wat we gaan zingen maar u weet van ons dat de muziek altijd zoveel mogelijk op de liturgie aansluit en dat we ons uiterste best doen. Wilt u vast een voorproefje? Kom dan zaterdagmiddag februari vanaf 14.00 uur eens luisteren. U ziet het wel, u hoort nog van ons. Nieuwsgierig geworden? Meedoen? Neem contact op met Dick Timmerman (tel 610462) of Bert de Gans (591956). Paul Bandel

Naber-orgel De vooravond van de eerste Advent was ik één van de genodigden bij de ingebruikname van het Naber-orgel in de kerk van Wilp. Dit orgel werd gebouwd voor de Evangelisch Lutherse Gemeente van Deventer en in 1853 in gebruik genomen. Toen de Lutheranen september 1993 samengingen met de Lebiunuswijkgemeente zweeg het orgel. Het was een moment van diepe ontroering toen ik de eerste klanken van het herstelde orgel hoorde. Het orgel ademt weer! Leve het orgel! Natuurlijk moest ik denken aan de organist die de laatste tonen had doen klinken vóór het orgel zweeg. Zijn naam noemde ik toen ik een paar woorden mocht spreken: Adri Kos. Helaas is hij niet meer bij ons. Persoonlijk, maar misschien ook namens velen, verheug ik mij dat het orgel zo een prachtige plaats heeft gekre-


Nieuw jaar

gen in de Lebuinus over de IJssel (van ons uit gezien). De oorspronkelijke kas uit 1853 is weer nagebouwd. Een juweel om te horen en te zien. Het orgel is terug bij zijn bestemming: klinken in de eredienst. Natuurlijk is ook de Protestantse Gemeente Wilp zeer gelukkig. Namens hen sprak hun predikant ds. Geurt Roffel. Hier de tekst van zijn toespraak. (met dank voor het beschikbaar stellen.) ‘Voor mij begon het verhaal van het Naber-orgel in Den Haag, in 2004, waar ik als kandidaat die wist dat er een grote kans was dat ik in Wilp zou worden beroepen, googlede op ‘Wilp’. Het enige bericht dat ik vond was: “Kerk Wilp koopt voor één euro Naber-orgel uit Deventer”. Een gemeente die in deze kerkelijke tijden zo durft te dromen en te ondernemen… mijn hart klopte sneller. Daar wilde ik graag werken. Wat ook een absolute droom was waren jullie, Stichting Monumentale Orgels Voorst, gemeenteleden in de buitendienst. Velen van jullie, niet eens echt gemeentelid hier, maar heel betrokken bij iets dat jullie en ik delen: dat een orgel als dit niet werkloos mag liggen, terwijl een kerk als deze, dat orgel zo goed kan gebruiken. En jullie bleken koopmannen naast de dominee te zijn, koopmannen met toekomst muziek. Omdat je weet dat bij een kerk die de ogen opent voor het uitzicht, ook een orgel hoort dat het uitzicht durft te bespelen, te verklanken tot voorspel. Ik heb gezien hoe moeilijk het is een orgel over de brug te brengen. Hoe creatief je moet zijn, hoe lang je adem moet zijn, hoe eensgezind en volhardend. Het stof dat opdwarrelt en overal inkruipt, de gemeenschap die met geduld en hard werken plaats maakt, betrokkenheid over grenzen heen…. Op alle plekken in het proces zag ik het terug. Van hier op deze vloer – waar de kerkdiensten doorgingen terwijl de verbouwingswerkzaamheden plaatsvonden – het project levensvatbaar te maken en te houden en later de werkzaamheden op schema te houden. Ik kan wel uren praten over de kracht van wat wij vandaag bereikt hebben en zal dat ook zeker nog doen. Maar niet nu. Nu dank ik u uit de grond van mijn hart, voor deze geweldige kans die u, allen die de komst van dit orgel naar Wilp hebt mogelijk gemaakt, onze gemeente in de schoot hebt geworpen. Heel, heel hartelijk dank namens onze Protestantse Gemeente’. Hermien Günther-van Dijk

Een voorproefje voor meer samenwerken deed ik de laatste dag van het oude- en de eerste dagen van het nieuwe jaar op. Oudjaar in de Lebuinus met een stemmige viering over tijd. Nieuwjaar in het Open Hof, een korte gebedsdienst over zegen. Zondag 2 januari in de Van Vlotenhof, waar het over koningen ging. Overal wensten we elkaar alle goeds voor het nieuwe jaar. Daarin kan ik u zeggen zijn alle kernen gelijk. Het is nu februari, de sneeuw is gesmolten, het water staat hoog, in mijn werkkamer hangen nog alle kaarten met goede wensen die gestuurd werden of in de hand gedrukt. Heel hartelijk dank daarvoor. En voor allen, wat er ook gebeurt, Heil en Zegen voor wat komt.

Binnen onze PGD

Uit de Van Vlotenhof

foto Lex Gunnink

Werken en leren tegelijk Dezer dagen trok ik voor het eerst naar Hydepark, de plek, in onze Protestantse Kerk Nederland, waar predikanten en kerkelijk werkers geschoold en bijgeschoold worden. In een groep van 25 beginnende predikanten kreeg ik de gelegenheid om stil te staan bij het werk dat ik nu al bijna twee jaar mag doen in Deventer. We hadden allemaal een verslag van ons werk geschreven en raakten daarover in gesprek. De kunst bij het commentaar geven op mensen die in heel andere situaties werken dan ikzelf en ook een heel andere ligging hebben dan onze kerk, is om niet te zeggen ‘ Daar ben ik het niet mee eens’ of ‘Waarom doe je dat nou zo?’ maar om eerst eens te kijken naar de sterke kanten die ik zie en dan een suggestie te doen of voorzichtig een vraag te stellen. Het viel me op dat het gesprek tussen ons, totaal verschillende werkers in de grote Protestantse Kerk, daardoor goed bleef vlotten. In tweede instantie waren de verschillen eigenlijk heel leuk. Toepassen in Deventer Hoe spreken wij in Deventer met elkaar als leden van verschillende gemeentes? Op de route naar meer samenwerking tussen de kernen in Deventer, misschien wel in één gebouw binnen afzienbare tijd, krijgen we hoe dan ook te maken met verschillen tussen de ene en de andere kern. Een mooie gelegenheid om dan net als die beginnende predikanten in Hydepark te oefenen met positief commentaar geven: Wat leuk dat jullie dat zo doen. Wat mooi om te zien hoe het zus bij jullie gaat. Zou je misschien eens kunnen kijken naar… Op die manier blijft het gesprek open. Opnieuw Op 28 februari ga ik opnieuw voor een week naar Hydepark. Het traject van nascholing beslaat 7 maal een retraite. Daarom zal ik in de week van 27 februari tot 5 maart afwezig zijn. Er komen ook nog weken in mei, september en november, januari en maart.

Giften We ontvingen voor de wijkkas de volgende giften: 50 euro voor zondagse koffie, 25 euro vrije gift en 100 euro van de vereniging van vrijzinnig hervormden. De ‘piano’ die

7


Binnen onze PGD

op de balie stond, waarin een gleuf zat waar geld ingedaan kon worden voor de nieuwe piano, heeft 100 Euro opgeleverd. Voor alle giften hartelijke dank. En een hartelijk groet ds. Elisabeth Posthumus Meyjes

Autodienst Wilt u naar de kerk en gebruik maken van de autodienst? Dan kunt u op vrijdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur bellen naar Gerda Meijerink Tel. 618844 . Bij geen gehoor kunt u bellen naar Betty Groenenberg Tel. 610354.

Mijn naam is Saar Hoogendijk en ik ben getrouwd met Jan Kok. Hij werkt sinds kort in Nijmegen als historicus. We hebben drie kinderen: Sien (19 jaar), Wessel (18 jaar) en Roos (14 jaar). Sien woont in Amsterdam, Wessel zoekt daar nu een kamer, zodat Roos de enige is die echt helemaal mee zal verhuizen. Een hele stap, voor ons allemaal, die we dan ook zorgvuldig willen zetten. Vandaar dat we pas in mei zullen verhuizen, zo is nu het plan. Roos zal het schooljaar in Alkmaar afmaken, zodat ze door de week bij anderen zal wonen. We zijn hard op zoek naar een huis en hebben goede hoop dat het binnenkort gaat lukken!

Uit het Open Hof Kerkenwerk gaat niet vanzelf en moet niet zelden optornen tegen allerlei weerstand. In onze gemeente in Deventer proef je bijvoorbeeld de ontmoediging als gevolg van de onontkoombare sluiting van kerkgebouwen, die ons dierbaar zijn. En in de buurt is er de verpaupering en vereenzaming bij veel mensen. Soms blijft zichtbare verbetering lang uit en dan denk je met Van het Reve, ‘Dat koninkrijk van U, komt daar nog wat van?’ Dan komt het aan op samen te volharden in geloof en te bidden om de vonk.

Welkom ds. Saar Hoogendijk

8

Groot was in december de vreugde bij de mededeling dat ds. Saar Hoogendijk het beroep naar de Protestantse Gemeente te Deventer, Open Hofwijk, heeft aangenomen. Sindsdien zien we er als gemeente vol spanning naar uit om onze nieuwe predikant en collega te ontmoeten! Het is natuurlijk jammer, dat de voorgenomen kenismaking met de gemeente op zondag 9 januari letterlijk is ondergesneeuwd. Maar als u dit leest is dat waarschijnlijk alweer goedgemaakt. Op zondag 30 januari heeft, als alles goed is gegaan, ds. Hoogendijk zich kort aan de gemeente voorgesteld en is er bij de koffie gelegenheid geweest voor persoonlijke ontmoeting.Ook met de collega’s en het moderamen van de wijkkerkenraad is het overleg op gang gekomen en eerste afspraken konden worden gemaakt. Binnenkort zal dan ook duidelijk worden wanneer ds. Hoogendijk en haar gezin zich in Deventer zullen vestigen en wanneer zij kan beginnen met haar werk. We houden u op de hoogte. Er ligt voor ons als gemeente een mooie tijd voor ons in het vooruitzicht een nieuwe predikant en collega in ons midden te mogen ontvangen. We heten ds. Hoogendijk alvast ook vanaf deze plek van harte welkom en wensen haar en haar gezin bij alle voorbereidingen voor de nieuwe start veel geluk en Gods zegen! Ds. Bart Thijs

Teken van leven uit de Schermer Sinds eind november weten u en ik dat we een gezamenlijke toekomst tegemoet gaan, als we als gemeente (wijk Open Hof ) en predikant aan elkaar verbonden zullen worden. Het contact met de beroepingscommissie en de collega’s was en is veelbelovend. Nu zitten we middenin die wonderlijke periode van wachten, groeiende nieuwsgierigheid en zin: laat het maar gaan gebeuren! Toch duurt dat nog even en daarom laat ik graag op deze manier iets van me horen.

Zo gebeurt er veel in ons gezin, maar ook in de gemeente hier dient het afscheid zich aan. Nog niet direct, maar er sluipt weemoed binnen. Op zichzelf een goed teken, zullen we maar zeggen. Het zijn veertien inspirerende jaren geweest hier, dat laat je niet zomaar los. Het is fijn om die periode en contacten zorgvuldig te kunnen afhechten. Daarbij is het goed om nu nieuwe wegen in te slaan. Mij schieten een paar regels van een lied van Sytze de Vries te binnen: Vertrouw de nieuwe wegen, waarop de Heer ons leidt, want leven is bewegen, is trekken door de tijd… Dat vertrouwen is er zeker bij mij, en grote vreugde om de kansen die zich aandienen. We gaan elkaar zien! In verbondenheid, met een hartelijke groet, Saar Hoogendijk

Vol van hoop De startzondag van 12 september stond in het teken van hoop. Tijdens de viering in het Open Hof werd in groepen gesproken over de tekenen van hoop die we zien en de hoop die we voor de toekomst hebben. Elke maand in dit kerkblad een kort verslagje daarvan, dit keer van de groep die nadacht over het thema ‘LEREN’. Er werden in deze groep veel hoopvolle tekenen genoemd bij het thema leren. Tijdens de dienst heeft de preek daarin een hoofdrol. Die werd door velen als een bron van inspiratie genoemd. Niet alles beklijft, maar al is het maar een klein element uit de preek dat ‘blijft haken’ en dat je mee naar huis neemt om verder over na te denken, dan kan dat al heel waardevol en leerzaam zijn. Door sommigen werd daarbij ook de hoop uitgesproken dat de Bijbeluitleg ons helpt bij het nadenken over maatschappelijke en ethische vraagstukken. Verder werd de gids ‘Bezinning en Ontmoeting’ met veel waardering genoemd. Dit ‘blauwe boekje’ bewijst, door het grote en gevarieerde aanbod van activiteiten, dat er in onze kerk volop belangstelling is voor het samen leren en samen nadenken over het geloof en alles wat daarbij hoort. Het is goed met respect naar elkaar te luisteren en zodoende geloofszaken van verschillende kanten te leren bekijken. Leren houdt ook in: je vooroordelen opzij zetten en je laten verrassen. Wij zouden als kinderen moeten openstaan voor elkaars ervaringen en opvattingen, die komen immers uit dezelfde bron. Zoals iemand het verwoordde: we moeten altijd blijven leren, ons suf leren, en dat delen met anderen. Het aantal kerkleden is sterk teruggelopen, maar de be-


Uit wijken en groepen Keizerslanden Het wijkteam Keizerslanden is bijeengeweest op maandagavond 24 januari. Er werden nieuwe adreslijsten uitgedeeld en besproken. Een nieuw wijkteamlid kon worden begroet: Louis Nijland, Assenstraat 84. Hij gaat bezoek- en bezorgwerk doen in de van Lithstraat en de Scharfstraat. Welkom, Louis! Voor het verwelkomen van nieuwingekomenen in de buurt is de ‘Bezoekgroep Keizerslanden-present’ eind januari bijeengekomen. De bezoekgroep hoopt in het vroege voorjaar te starten in de pas gereedgekomen appartementencomplexen in Tuindorp en later in het Landsherenkwartier. De gemeenteleden, die wonen in de flats aan Het Wezenland zijn welkom op een ontmoetingsmiddag op 8 februari bij de familie de Jonge, Wezenland 268, om 15.00 uur. Zij ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging. Op dinsdagavond 22 februari is er een groothuisbezoek bij de familie Sizoo, Eykmanstraat 11, waar gemeenteleden in de buurt (pastorale sectie 37) van harte welkom zijn om elkaar te ontmoeten. Ook zal ds. Thijs vertellen over zijn studieverlof. Voorstad Op maandagavond 21 februari vergadert het wijkteam voorstad, om 19.00 uur in het Open Hof. Schalkhaar Het wijkteam Schalkhaar vergadert op donderdagmiddag 3 februari om 16.00 uur bij mevrouw Attie Fisher, Mensinksdijkje 3.

Corel De jaarlijkse bezinningsbijeenkomst van het pastorale team Corel is verplaatst van 15 naar woensdagmorgen 16 februari. Ds Anna van der Maas komt dan vertellen over omgaan met mensen die lijden aan dementie. Tijd: 9.30 uur. Plaats: vergaderkamer. De maandelijkse SOWgespreksgroep o.l.v. Ds Bart Thijs vindt zoals gebruikelijk plaats op de derde maandagmiddag van de maand, dus op 21 februari, om 16.00 in de vergaderzaal.

Jeugdkerkdienst Hallo allemaal, Zondag 6 februari is er weer een Jeugdkerkdienst. We lezen uit het boek Korintiërs. Er zijn 2 Korintiërs boeken, wij lezen uit de eerste, een deel uit hoofdstuk 3. Ook staat er een tekst uit de Bergrede (Matteüs) op het programma. Het zijn niet de makkelijkste teksten. Wie ben je? Hoe ben je geworden wie je bent? Durf je te zijn wie je bent? Hoe word je wie je bedoeld bent te zijn? Antwoord op deze vragen is niet makkelijk te geven, het is een antwoord dat misschien ook in de loop van je leven verandert. Samen proberen we een stukje van het antwoord te vinden. Nel en Karin zoeken mee. De Jeugdkerkleiding (tel: 630148) Van de Kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans 2011 Enkele weken geleden heeft u het verzoek ontvangen om bij te dragen aan de activiteiten van onze Protestantse Gemeente. Voor zover u het formulier nog niet hebt ingevuld verzoeken wij u vriendelijk ruimhartig bij te dragen aan onze gemeente. Wij zijn hard aan het werk om een duidelijk beeld uit te werken voor de toekomst. Helpt u mee om dit mogelijk te maken. Uw bijdrage wordt op prijs gesteld.

Begroting 2011 De begroting voor 2011 is door de Algemene Kerkenraad in haar vergadering van 14 december vastgesteld. Deze begroting sluit met een tekort van € 109.000,-. Dit tekort is weliswaar lager dan bergroot in 2010 maar nog steeds te hoog. Bij deze begroting is uitgegaan van de huidige stand van zaken in afwachting van de aanbevelingen van het projectteam onder leiding van Jan Boer. De begrote kosten zijn nauwkeurig bekeken en waar mogelijk zijn deze omlaag gebracht of verminderd. Daarnaast worden hogere opbrengsten verwacht uit de verhuur van de Grote- of Lebuiniskerk nu de restauratie van de gewelfschilderingen gereed is. De volledige begroting ligt ter inzage bij Jan Visser (telefoon 622612) of bij mij via het kerkelijk bureau.

Collecte Jeugdwerk Tot en met 10 januari 2011 is voor het jeugdwerk ontvangen € 5.224,- (totaal 2009 € 4.717,-). Heel hartelijk dank en wij zijn blij dat u het jeugdwerk zo goed steunt.

Giften

Eindejaarscollecte

Ds. Thijs ontving in de afgelopen maanden vier maal een envelop gevuld met een geldelijk bedrag van respectievelijk 10, 50, 20 en 20 euro. De gelden zijn doorgegeven aan de diaconie met bestemming Het Meester Geertshuis. Goede gevers hartelijk dank!

Voor deze collecte is tot en met 10 januari 2011 ontvangen € 4.959,- (totaal 2009 € 6.455,-). Dit is minder dan vorig jaar maar u kunt dit nog goed maken deze maand. Met vriendelijke groet Bernard van Leeuwen, administrateur kerkrentmeester

Vakantie ds. Thijs Van 28 februari tot en met zondag 6 maart is ds. Thijs afwezig i.v.m. vakantie. Mocht u een predikant nodig hebben, dan kunt u een beroep doen op ds. Kees Bochanen.

Binnen onze PGD

langstelling voor zingeving neemt in de samenleving eerder toe dan af. Een kleinere kerkgemeenschap kan juist door de beperkte omvang misschien wel extra geïnspireerd en inspirerend zijn en daardoor van blijvende waarde voor iedereen die op zoek is naar waarden en zingeving.

9


Gemeente in bewging

Dinsdag 22 februari In deze rubriek treft u alle activiteiten aan die binnen onze kerk plaatsvinden. Ze zijn divers van aard en het vermelden zeker waard.

Bezinning en Ontmoeting Februari In de maand februari heeft u vier keer de gelegenheid een activiteit van de werkgroep Bezinning en Ontmoeting bij te wonen. Het zijn niet alleen gezellige avondjes uit, maar ze zijn ook versterkend voor de geest. Dinsdag 1 februari Glasschilderkunst van Marc Chagall. Ds. Joop Mol uit Bathmen geeft dan een impressie van zijn verbeeldingen d.m.v. een beamer-presentatie. Wij krijgen een indruk van de kleurenpracht in de voorstellingen van Chagall, ontdekken de onmiskenbare invloeden van zijn joodschassidische achtergrond en zien het vakmanschap dat hij bij de uitvoering van de ontwerpen aan de dag legde. ds. Joop Mol; dinsdag 1 februari 2011, 20.00 – 22.00 uur, Het Open Hof, zaal 2.

Dinsdag 8 februari 10

De menselijke maat: een lezing over het boek ‘in Hemelsnaam’. We leven in een wereld van overvloed. Ondanks onze economische welvaart bestaat er bij veel mensen een gevoel van onbehagen. We hebben het financieel beter dan ooit en toch voelen we ons niet gelukkig. Hoe kan dat toch? Hoogleraar culturele economie Arjo Klamer zal in zijn lezing op zoek gaan naar de essentie van het begrip waarde. Hij schrijft de economie niet af. Integendeel, als econoom weet hij als geen ander dat wij niet zonder een goede gezonde economie kunnen. Deze avond wordt georganiseerd door de regionale commissies van Vorming en Toerusting van Colmschate, Bathmen, Okkenbroek, Diepenveen en Deventer. De organisatie is in handen van de commissie V&T van Colmschate. prof. dr. Arjo Klamer, dinsdag 8 februari 2011, 20.00 – 22.00 uur, Ichtuskerk Colmschate.

Woensdag 16 februari De menselijke maat: Gedachten van een oud RABOBank directeur. De menselijke maat is een populaire uitdrukking van onze tijd. De mens als maat der dingen. Daar valt veel over te zeggen. Vanuit de economie, vanuit ons christelijk geloof, vanuit de politiek. Waarom worden we er zo moe van als we trachten met organisaties (overheid, banken, verzekeraars en noem maar op), in contact te komen? Hoe krijgen we de menselijke maat terug? dhr. Wytze de Jong; woensdag 16 februari, 20.00 – 22.00 uur, het Openhof zaal 2.

‘Broodje Bijbel’ samen Handelingen lezen. Met een bordje en een broodje op schoot, een kop thee in de ene en de Bijbel in de andere hand een deel van Handelingen lezen en bespreken. ds. Elisabeth Posthumus Meyjes; dinsdag 22 februari, 12.00 – 14.30 uur, Wechelerweg 37 Diepenveen.

Groepen Groothuisbezoek

voor leden van Lebuinuskerk en Van Vlotenhof Langs deze weg nodigen wij u hartelijk uit om aan een van de groothuisbezoeken, die in onze wijk worden georganiseerd, deel te nemen op de volgende data: 28 februari, 2 maart,8 maart om 13.30u. – 15.30 u. Of om 20.00 – 22.00. En 7 maart 13.30 -15.30 u. Een groothuisbezoek is een bijeenkomst voor leden van onze gemeente, zo mogelijk bij een van de leden thuis. Tijdens deze bijeenkomst kunt u andere leden van de gemeente op informele wijze ontmoeten en leren kennen. U kunt ook aan de predikant, de ouderling of contactpersoon die de bijeenkomst leiden vragen stellen over het kerkelijk reilen en zeilen. Verder kunt u met de andere deelnemers van gedachten wisselen over een inhoudelijk thema dat centraal staat. Voor dit seizoen hebben we als thema gekozen: ‘Een aantrekkelijke gemeente?!’ Hoe zijn we hier in Deventer als gemeente meebezig en hoe zouden we gemeente willen zijn, ook naar buiten toe? Een spannende vraag in een tijd vol naderende veranderingen op het kerkelijke erf. Wilt u meedoen, dan kunt u zich aanmelden via het los bijgevoegde formulier in de Wervel. Hebt u dit niet ontvangen, neem dan even contact op met koster Marco Heemskerk; kosterlebuinus@pkn-deventer.nl Hartelijke groeten en graag tot ziens! Predikanten en ouderlingen van wijk 1 Passage Op 14 februari a.s. is weer onze Passage-avond. Het is onze jaarvergadering en dat is altijd weer even anders als een gewone vergadering. Deze avond komt mw. A.ter Borg uit Putten. Zij zal een lezing geven over haar hoedencollectie en het ontwerp daarvan. Het zal best boeiend zijn. Wij komen bij elkaar in Het Open Hof aan de Karel de Grote Laan 361 (schuin tegenover het winkelcentrum Keizerslanden). We beginnen de avond om 19.45 uur. Natuurlijk zijn ook deze avond gasten welkom! Namens het bestuur: Elly Harleman van Noort. Tel. 0570 632 720


Basiscatechese Veertien kinderen uit wijk 1 en 2 bezoeken de basiscatechese. In januari startten we met het onderwerp Psalmen. Herma Hopster, docente muzikale vorming, bedacht als tweede catecheet naast Ingrid de Zwart, een aantal leuke verwerkingen bij pelgrimspsalm 121 en lofpsalm 148. De jongeren maakten prachtige eigen instrumenten. In februari geven ze een keer een presentatie van hun kun-

Joden en christenen Gezamenlijk weekend 25-27 februari 2011 Het Overlegorgaan van Joden en Christenen organiseert jaarlijks een gezamenlijk weekend ‘Leren&Vieren’. Deze keer voor de 27e keer en al sinds jaren in conferentieoord Mennorode in Elspeet. Joden en Christenen zijn bij elkaar te gast bij het vieren van de sabbat en de zondag. Daarnaast leren en discussiëren zij met elkaar, in respect voor elkaars overtuiging, over teksten uit beide tradities. Uniek daarbij is de gelegenheid tot persoonlijke onderlinge ontmoeting. Het weekend begint vrijdagavond 17.00 uur met de viering van het begin van de sabbat en eindigt op zondagmiddag, na kerkdienst en lunch. Thema dit jaar is: ‘Het lichaam als plaats van God, lichamelijkheid en religieuze identiteit in Jodendom en Christendom’, ingeleid door rabbijn dr. Tzvi Marx en prof. dr Gerard Rouwenhorst. De kerkdienst op zondag wordt geleid door prof. Dr. Bart Jan Koet. Voor kinderen is er op zaterdag een eigen programma. Deelnemersprijzen: € 180 p.p. voor verblijf in 2-persoonskamer, € 195 p.p. voor verblijf in 1-persoonskamer, € 100 p.p. voor studenten en kinderen (te betalen voor 20 februari). Alle maaltijden zijn vegetarisch. Informatie en aanmelding bij: bureau OJEC, Golstraat 23, 7411 BN Deventer; info@ojec.org; 0653998400.

De verschillen De Christelijke traditie heeft de Joodse traditie als bron, hun boek met geloofsverhalen is voor een groot deel hetzelfde: het Oude Testament. Jezus was een Jood, leefde uit de Joodse traditie, leerde en discussieerde volop daaruit en daarbinnen. Hij is voor ons Christenen DE voorganger in ons zoeken naar die Ene God. Er is dus veel dat Joden en Christenen verbindt. Pas als je echt met elkaar aan de praat raakt, merk je de verschillen. Die gelegenheden komen niet zo vaak voor. Het gebeurt wel tijdens een dergelijk weekend als Leren & Vieren, zoals boven beschreven. De verschillen merk je vooral in het omgaan met de teksten uit onze traditie. Joden stellen vragen aan

nen. Ouders en andere belangstellenden worden daar nog over geïnformeerd! Jongeren tussen 10 en 12 jaar die nog mee willen doen: nadere informatie: ds.dezwart@pkn-deventer.nl Eeuwig Gesprek Eeuwig Gesprek, de groep voor 20 plus telt inmiddels veertien leden. Om met elkaar bij iemand thuis te eten wordt dan soms moeilijk. Daarom komen we nu in de Lebuinus bijeen. We eten eerst en hebben dan een gespreksonderwerp uit bijbel, maatschappij, eigen leven, film enz. Wie zin heeft kan zich nog aanmelden bij de predikante, maar haast je, want vol = vol. De eerstvolgende keer is op maandag 14 februari, 18.30 u. in de consistorie van de Lebuinuskerk, ingang Kleine Poot 7.

Gemeente in bewging

GEBEDSGROEP Wekelijks komt de gebedsgroep bijeen op maandagmiddag van 13.00 – 14.00 uur in het Open Hof. Wij bidden, vragen, danken, prijzen en leggen voor aan de Heer. Wilt u meer weten of mee doen, komt u gerust langs of neem contact op met Hans de Jong, tel. 0570 620 562.

de teksten, Christenen stellen op basis van de teksten vooral vragen aan zichzelf. Dat lijkt een subtiel verschil, maar het speelt vaak zo’n bepalende rol dat het lijkt alsof beide gesprekspartners uit een heel ander geloofsboek lezen. Het redeneren vanuit onze geloofsverhalen verschilt ook in karakter. Twee voorbeelden uit een Joodse kalender voor 2011.

Het ontvangen van gasten Van aartsvader Abraham leren wij hoe wij onze opdracht gastvrij te zijn – een opdracht die zelfs verhevener is dan het directe contact met God – moeten vervullen. Na zijn besnijdenis krijgt Abraham op de derde dag een goddelijke openbaring (Genesis 17-18). Maar als Abraham drie onbekende mannen ziet, laat hij God ‘links liggen’, vergeet hij zijn pijn en snelt hij naar de drie mannen en nodigt hen uit om onder de boom bij te komen van de reis. Abraham haast zich om alles zo snel mogelijk voor zijn gasten klaar te maken. Op dat moment weet hij nog niet dat zij engelen zijn; hij denkt te maken te hebben met gewone voorbijgangers, afgodendienaars nog wel. Abraham stond open voor iedereen; zijn tent had vier openingen om van alle kanten gasten te zien aankomen.

Ziekenbezoek Ook het bezoeken van zieken is een opdracht. God gaf a.h.w. zelf het voorbeeld: Hij kwam bij Abraham op bezoek op de derde dag na diens besnijdenis, de dag waarop de pijn het hevigst is. Voor deze opdracht wordt op drie niveaus een verklaring gegeven: Praktisch. Kijk wat de zieke nodig heeft: wordt hij goed verzorgd, neemt hij zijn medicijnen in, is zijn omgeving schoon? … enz. Emotioneel. Door het bezoek geeft men de zieke een gevoel van zelfvertrouwen; men stimuleert daardoor zijn streven naar herstel. Religieus. Door met en voor de zieke te bidden tot God, die immers de Allerhoogste Genezer is, mag men hopen op een spoedig herstel. Ria Kemper

11


Gemeente in bewging

Graafwerk Gesprekskring Graafwerk boog zich de laatste keer, bij een van de deelnemers thuis, over een psalm en dat leverde veel nieuwe inzichten op. De volgende keer is op 16 februari 20.00 uur bij ds. Ingrid de Zwart thuis, Borgelerhofweg 24. Nieuwe leden zijn altijd hartelijk welkom!! RENOVARE De komende maand komt de gespreksgroep Renovare bijeen op 10 en op 24 februari, beide data op donderdagmorgen van 9.30 – 11.00 uur in het Open Hof. Wij spreken dan met elkaar over de rijkdom van Psalm 106. Belangstellenden zijn van harte welkom. Hans de Jong, tel. 620562. Vrouwenvereniging Tuindorp In de maand februari komen we tweemaal bijeen. De eerste maal op dinsdag 8 februari. Dan zal ds. Bochanen ons bezoeken. Op dinsdag 22 februari zal mevrouw de Jong ons bezig houden over huis-, tuin- en keukenonderwerpen. Plaats: het Open Hof, Karel de Grotelaan 361, aanvang van de bijeenkomsten 14.00 uur. Gasten en belangstellenden zijn van harte welkom. Informatie bij mevrouw Wiesje Arends, telefoon 0570-625 364.

12

Maagdenburgstraat 20a,7421 ZC Deventer tel. 0570-634455, info@paulhardonk.nl, www.paulhardonk.nl


Verantwoording giften In de afgelopen periode is één keer € 10, twee keer € 20 en één keer € 50 ontvangen. Het totaalbedrag van € 100 is bestemd voor het Meester Geertshuis, het oecumenisch diaconaal centrum in de Assenstraat. Alle gevers; bijzonder veel dank! Bernd IJspeert De wijkkas Lebuinuswijk heeft voor verjaardagfonds € 106,05 ontvangen. Schenkers hartelijk dank, Wim Smallegoor Bedankt namens St. Mangochi Malawi Tijdens de kinderkerstviering werd € 188,12 ingezameld voor de kinderen in Mangochi Het geld wordt gebruikt om één van de kinderen in Mangochi (Malawi) in staat te stellen een middelbare en/of universitaire opleiding te volgen. Bedankt voor uw steun aan de Kerstpakkettenactie Dank zij uw financiële steun en de door u afgestane kerstpakketten konden wij, als gezamenlijke kerken, in de week voor kerst ruim 500 kerstpakketten bezorgen. De pakketten gingen vooral naar (eenouder)gezinnen en alleenstaanden, die al jaren van een minimum inkomen rond moeten komen. Namens de gezamenlijke kerken willen we graag iedereen hartelijk bedanken, die zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan het succes van deze kerstpakkettenactie. Stichting Kerstpakketten gezamenlijke Kerken Deventer

Informatie rond de collectes Op zondag 6 februari wordt er gecollecteerd voor Kerk in Actie ten behoeve van het project Toekomst voor Pakistan. Pakistan is in crisis. De vloedgolven in 2010 maakten 20 miljoen slachtoffers en spoelden hele oogsten weg. Zeventig procent van de Pakistanen moet rondkomen van de landbouw. Kerk in Actie was voorafgaand aan de overstromingen al actief in Pakistan en blijft dat nu ook. Via het Netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling (NOAD) helpt Kerk in Actie achtduizend arme boerengezinnen om hun landbouw op orde te krijgen. Ze krijgen grondstoffen en leren om milieuvriendelijk en efficiënt hun land te bewerken. Hun oogst verbetert en ze hebben meer financiële zekerheid. Zondag 13 februari is de collecte bestemd voor het studieproject in Guatemala. Zondag 20 februari wordt er gecollecteerd voor het werk van de diaconie. Op zondag 27 februari zijn uw gaven bestemd voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Missionair Werk & Kerkgroei van de Protestantse Kerk in Nederland wil plaatselijke gemeenten graag uitdagen om ‘kerk naar buiten’ te zijn. Om dat wat van binnen zit - het geloof naar buiten te brengen en dat op zo’n manier dat het aantrekkingskracht heeft op anderen. Dit wordt Missionair gemeentezijn genoemd. Hiermee blijft de Protestantse Kerk een groeiende en een bloeiende kerk en kunnen we op allerlei, oude en nieuwe, plaatsen in Nederland over de blijde boodschap van God praten. Met

uw gave, hopen we vanuit de Protestantse Kerk op meer plaatsen in Nederland nieuwe geloofsgemeenschappen te stichten en dat onze kerk een bloeiende kerk blijft. Wilma Lambers

Mikondo

diaconie

Deze rubriek is een PGD brede rubriek. U treft hier informatie aan van de Diaconie.

10 december: plotseling rijdt aan het einde van de dag een auto door de open poort het schoolplein op en raakt drie medewerkers voordat de auto tegen een muur tot stilstand komt. De drie medewerkers moeten naar het ziekenhuis. Geld is er niet en een verzekering voor ziektekosten zoals bij ons kennen ze daar niet. We sturen een hulpvraag rond per mail en ruim vijfentwintig reacties leveren voldoende geld op om tot eind december de onkosten te betalen. Op dit moment zijn de drie mensen weer thuis. Twee hebben alleen nog medicijnen en Papa Richard, die altijd bij de deur naar de straat waakt, krijgt fysiotherapie: hij heeft een gebroken been. We hebben besloten de kosten die er tot nu toe voor hem zijn uit de kas van Mikondo te betalen, we kunnen hem toch ook niet aan zijn lot overlaten. Wilt u ook helpen: graag uw gift op giro 9394095 onder vermelding van ‘3 gewonden’. Alvast hartelijk dank namens de drie getroffen mensen. Meer info: Dewes van Lohuizen (621390).

ZWO Op 6 februari, zondag van het werelddiaconaat, is het thema ‘geloven in het kleine’. In deze dienst wordt stil gestaan bij wat wijzelf te bieden hebben, ook al lijkt het nog zo klein… voor een ander kan het van grote waarde zijn. Ferdinand Borger zal voorgaan. Ook is er informatie over microkrediet. Microkrediet is samengesteld uit micro en krediet. Micro is klein en krediet komt van credo en dat betekent ‘ik geloof’. Het wordt een inspirerende dienst. U bent allen van harte welkom. Op 6 maart, het begin van de voorjaarszendingsweek, staat de dienst in het teken van de zending. Als christenen  kunnen we elkaar wereldwijd inspireren en versterken.  Kernwoorden in de zending zijn: Geloven, Verbonden zijn, Gedragen worden. Ds. Deborah v.d. Bosch, die samen met haar echtgenoot in Zambia gewerkt heeft in het theologisch onderwijs, zal voorgaan. De collecte opbrengst is dan bestemd voor TEEZ, een zendingsproject van Kerk in Actie in Zambia dat door de ZWO gesteund wordt. Als u interesse heeft in het werk van de kerk op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking, dan is het tijschrift ‘Vandaar’ iets voor u. Het winternummer ‘Vandaar’ vindt u in onze kerkgebouwen. U leest onder andere over projecten in Indonesië, Colombia waar hoop en uitzicht op een betere toekomst wordt geboden. Van harte aanbevolen! Wij hebben weer vele A-viertjes met uw handtekeningen naar Birma verstuurd. In de hoop dat deze schrijfactie van Amnesty en Kerk in Actie samen mag leiden tot de vrijlating van Su Su Nway. Zij werd in 2007 veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf vanwege een protestactie tegen hoge voedselprijzen. Voor ons is een handtekening zetten een kleine moeite. Voor Su SU Nway kan het effect heel groot zijn. Met dank voor uw betrokkenheid. Eline Sizoo-de Vries.

13


Met naam en toenaam 14

Met Naam en toenaam is de nieuwe rubrieksnaam voor berichten betreffende de ‘kerkelijke stand’ in de PGD met het accent op geboorte, doop, huwelijk en overlijden. De berichten zijn niet meer zoals voorheen per wijk geordend, maar bijeen geplaatst in een rubriek. De informatieve waarde voor heel de gemeente staat voorop. WIJ GEDENKEN Henk Pikkerij Op 25 november overleed Henk Pikkerij, Zwolseweg 190 (huize Corel), op de leeftijd van 96 jaar. In kerk en stad was hij vooral bekend als betrouwbare en hardwerkende drogist. Hij was een zorgzame vader voor zijn gezin en naar de samenleving toe een man van groot verantwoordelijkheidsgevoel en sterke sociale bewogenheid. Vele jaren heeft hij de Gereformeerde Kerk van Deventer gediend als diaken en kerkenraadslid. Bij het afscheid van Henk Pikkerij was er veel om met grote dankbaarheid op terug te zien. Moge de nagedachtenis aan Henk Pikkerij zijn vrouw en kinderen nog lang van deze dankbaarheid vervuld zijn. Ds. Bart Thijs Henk Petter Op 28 november is overleden Henk Petter, Margijnenenk 213, op de leeftijd van 80 jaar. Henk Petter heeft een grote plaats ingenomen in kerk en stad in Deventer Als hoofd van de prinses Margrietschool diende Henk vele jaren het CNS onderwijs en generaties leerlingen wees hij met zijn sterk en eenvoudig geloof de weg. Nog altijd werd hij op straat door oud-leeringen herkend en begroet. Zijn vrouw Riet mist in Henk een lieve man en levenskameraad, de kinderen een betrokken vader en opa. Bij het afscheid wisten we de Goede Herder uit psalm 23, een van Henks lievelingsliederen, ons nabij. Moge Hij ook in de komende tijd van verdriet en gemis Riet en de kinderen dragen en de weg wijzen. Ds. Bart Thijs

Clasina Martina Wehman Op 8 december overleed Wilhelmina Clasina Martina Wehman.( geboren 16 april 1938,te Amsterdam ) Haar kinderen, kleinkinderen en allen die haar kenden in onze gemeente werden door dit bericht overvallen. Wil was als Lutherse een trouw lid van de Bijbelkring Op 14 december namen we afscheid van haar in de Monuta-aula met woorden uit o.a Jesaja: ‘Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij’ die veel voor Wil betekenden. We gedachten samen haar veelbewogen leven. Aansluitend werd zij in Heemstede begraven. Veel kracht en sterkte wensen we degenen toe die haar in haar altijd zorgende aanwezigheid zullen missen. Ds. Ingrid de Zwart Gerry Talsma-van der Veer Op 9 december is op de leeftijd van 92 jaar van ons weggenomen Gerry Talsma-van der Veer, Ceintuurbaan 338 (huize Corel). Gerry werd al jong weduwe en heeft op bewonderenswaardige wijze haar drie kinderen de weg gewezen. Daarbij geholpen door haar vele vrienden en vriendinnen uit kerk en stad en vooral door haar geloof in God. Gerry was een sterk meelevend en zeer gewaardeerd lid van onze gemeente. Tot het laatse toe nam ze deel aan o.a. aan de weeksluiting en de SOW gespreksgroep in Corel. In de liefde van de eeuwige God heeft zij rust gevonden. Zoals we bij het afscheid zongen ‘Neem Heer, mijn beide handen en leid uw kind, tot ik aan ’d eeuw’ge stranden de ruste vind.’ ds. Bart Thijs Henk Hansma Op 17 december is, 78 jaar oud, overleden Henk Hansma, Oude Rielerweg 6, Schalkhaar. Henk Hansma was in zijn actieve leven voorzitter van het maatschappelijk werk Deventer en bij al vijn verdiensten de nuchterheid zelve. Henk was de hoogdravende dogma’s en zekerheden van het kerkelijke geloof van zijn jeugd voorbij. Zo was hij vrij om doelgericht te kunnen handelen en te genieten van het goede van het leven. Bij het afscheid hebben we hem herkend in Predikers nuchtere devies: Alles heeft zijn tijd en zijn

plaats onder de zon, tob je niet af over waarom en waartoe, maar geniet van elke dag als een godsgeschenk. Moge de nagedachtenis aan Henk zijn vrouw Lenie en de kinderen kracht geven. Ds. Bart Thijs Jo Kapel-Teunissen Zondag 19 december overleed Jo Kapel – Teunissen, zij was 96 jaar. Geboren in Velp, kwam zij in 1953 naar Deventer toen haar man hier brigadecommandant werd van de Marechaussee- kazerne. In die tijd was zij de moeder van de brigade. Na het overlijden van haar man kwam ze 1990 in Corel, waar zij het erg naar haar zin had. Vorig jaar februari brak zij haar heup, waarna ze snel achteruit ging. Donderdag 23 december hebben we afscheid van haar genomen in crematorium Steenbrugge. Ik wens de familie veel sterkte en hoop dat de vele mooie herinnering hen troost mogen bieden. Ds. Kees Bochanen Gerda Aleida Haanstra-Grolman Op 6 januari overleed Gerda Aleida Haanstra-Grolman (Geboren 5 augustus 1922 te Deventer). De laatste tijd woonde zij vanwege haar gezondheid in de Grote Voorster, daarvoor in Humanitas. Dochter, schoonzoon en kleinkinderen bereidden het afscheid voor, dat op 12 januari plaatsvond in Crematorium Steenbrugge. Zij kozen als lezing psalm 23 uit, met beelden van een leven dat goed is. Die beelden passen bij Gerda; haar geliefden kijken op zo’n goed leven met haar zelf ook terug. Dat zijn kostbare herinneringen, die kracht geven om weer verder te gaan. Heel veel goede moed toegewenst! ds. Ingrid de Zwart David Deurloo David Deurloo werd op 3 augustus 1920 geboren in Rotterdam, Heyplaat en overleed op 7 januari in Deventer. Hij groeide op in een veilig gezin met een zus, Lena, op wie hij zeer gesteld was en twee broers. Als jongen werd hij gerustgesteld als hij ’s avonds. in bed de schepen langs hoorde varen. David trouwde Annie en samen trokken ze naar


Trijn Urbach-Gemmer Zondag 9 januari overleed Trijn Urbach – Gremmer, zij was 90 jaar. Zij woonde in ‘de Bloemendal’, waar zij trouw de gesprekskring bezocht. ‘Zorgzaam’, ‘dienstbaar’ en ‘gelovig’ waren de woorden die haar typeerden. In haar ouderlijk huis in Midwolda hing op haar slaapkamer de tekst ‘Leert van Mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart’ (Matteüs 11, 29). Het werd tot leidraad voor haar leven. Deze woorden klonken ook in de herinneringssamenkomst op vrijdag 14 januari in

‘de Bloemendal’. Ik wens de kinderen en (achterkleinkinderen) veel sterkte en hoop dat de vele mooie herinnering hen troost mogen bieden. Ds. Kees Bochanen DOOP Bediening van de doop werd aangevraagd door Marco en José Heemskerk voor Iris Julia Renske Heemskerk, door Petra Steenstra voor Yasmine Lucia York, door Robert Plette en Jenneke van Sleen voor Nikee Engelina Jantina Willemina Plette. De doop vond op 30 januari plaats in de Lebuinuskerk. In de dienst van 27 februari zal in Het Open Hof worden gedoopt Vera Lanjouw, dochter van Arjan en Mirjam Lanjouw en zusje van Bas, van Oldenielstraat 45. ONDER DE AANDACHT Verhuisd, geboren, gepromoveerd Arjen Boogaard en Esther Janse vertrokken met dochtertje Heleen uit

Deventer naar Driehuizerweg 295, 6525 PL in Nijmegen. Daar is op 9 december Simon geboren. We wensen hen Gods zegen toe met elkaar. En of het niet op kan: Op 12 januari promoveerde Arjen aan de Universiteit Twente. Graafwerk liet met bloemen van zich horen en gaat nog op bezoek! Jan Kleinbussink Jan Kleinbussink lag weken ernstig ziek op de intensive care, een verdrietige en zorgelijke situatie voor hem en Elly, zijn vrouw, en hun kinderen. Nu gaat het langzamerhand wat beter, maar hij is nog steeds erg zwak. Daarom zal hij als alles volgens plan verloopt verder herstellen in een revalidatieinstelling. U hoort daar via de zondagsbrieven meer over. Post doet Jan erg goed! U kunt hem dat sturen via: Mensinksdijkje 4a, 7433 AN Schalkhaar. Heel veel strerkte wensen we Jan en de zijnen ook toe langs deze weg!

Met naam en toenaam

Deventer. De liefde is geduldig en vol goedheid (1 Kor 13:4) lazen we. Annie kreeg elk jaar een bos seringen op de verlovingsdag. Met een psalm van David, de geliefde, hoorden we de verbinding tussen het leven van David Deurloo en zijn verre, verre voorvader, koning David. David Deurloo rust nu bij zijn vrouw op de Tjoenerhof. ds. Elisabeth Posthumus Meyjes

15

Al meer dan 150 jaar

www.salland.nl (0570) 68 74 84


De toekomst van de kerk(gebouwen) 16

Informatie met het oog op het gemeenteberaad dd. 10 Februari 2011, 20.00 uur in het Open Hof Het voorgenomen besluit

Enkele basisgegevens op een rij

De Algemene Kerkenraad wil toewerken naar een gemeente waarin de drie bestaande kernen samengaan en die de Grote of Lebuinuskerk als kerkgebouw gaat gebruiken. Over dit voorgenomen besluit willen we u in dit artikel informeren. En daarbij ook de achtergronden schetsen. Want dit voorgenomen besluit heeft grote consequenties. Het vraagt van ieder meelevend gemeentelid om zich in te stellen op de nieuwe situatie. De Algemene Kerkenraad heeft het voorgenomen besluit met overtuiging genomen! Want hierdoor kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Het is ook een uitdaging voor ons allemaal.

Het aantal leden van de gemeente neemt af, deels door uitschrijving, deels door overlijden. Gelukkig komen er ook nieuwe leden bij, door geboorte, doordat mensen zich in Deventer vestigen of omdat mensen zich in laten schrijven omdat ze zich in onze gemeente thuis voelen. Per saldo is er echter een afname van het totale aantal gemeenteleden. En naar het zich laat aanzien zal dat ook in de komende jaren zo blijven.

Het is een voorgenomen besluit. U als gemeenteleden kunt zich over dit voorgenomen besluit uitspreken in een gemeenteberaad dat gepland staat voor 10 februari 2011 vanaf 20.00 uur in Het Open Hof. Bij dezen bent u hartelijk uitgenodigd! Pas daarna kan de Algemene Kerkenraad een definitief besluit nemen. Hier worden de achtergronden en overwegingen geschetst. De letterlijke tekst van het voorgenomen besluit treft u aan op de laatste bladzijde van dit artikel.

Het uitgangspunt Uitgangspunt voor het besluitvormingsproces is de wens dat er in de toekomst een levenskrachtige, veelkleurige en inspirerende Protestantse Gemeente te Deventer blijft bestaan, met als basis het mission statement van onze gemeente. Om deze toekomst voor de gemeente veilig te stellen zijn ingrijpende maatregelen nodig. Onze inspiratiebron is de liefde van God. We leven uit die liefde en hebben de opdracht te werken aan een wereld van vrede en gerechtigheid. De verhalen van Israël en Jezus wijzen ons daarbij de weg. Als kerkelijke gemeente willen we een open huis zijn, waar plaats is voor iedereen. We nemen volop deel aan het leven in onze stad. Kerk en stad staan samen voor de uitdaging van een menswaardige samenleving, waarin mensen in de knel weer tot hun recht kunnen komen. We beseffen dat we de waarheid niet in pacht hebben en zoeken de oecumenische samenwerking met andere kerken, met de islam en overige religies. Ook met andersdenkenden blijven we in gesprek op basis van gelijkwaardigheid en respect. (verkorte versie mission statement)

Als we de kerkgang bezien, ontdekken we daar een zelfde trend: In de loop van de jaren is het aantal kerkgangers teruggelopen. Met gemiddeld zo’n 260 kerkgangers op een ‘gewone’ zondagmorgen zitten we met drie kerkgebouwen al ruim in ons jasje. En als het aantal kerkgangers nog verder terugloopt… Kerkgangers ‘gemiddeld’ gewone dienst

Bovengenoemde twee ontwikkelingen hebben ook sterk te maken met de leeftijdsopbouw van de gemeente. Ook al omdat de laatste decennia veel jonge gezinnen zijn verhuisd naar plaatsen waar veel nieuwe woningen werden gebouwd, bijvoorbeeld Colmschate. Sterker dan in veel andere protestantse gemeenten is er in Deventer dan ook sprake van vergrijzing. Voor de plannen voor de toekomst moeten we hier rekening mee houden.


Deze ‘vergrijzing’ is ook te zien in het overzicht van financiële bijdragen aan de kerk via de actie Kerkbalans: ongeveer de helft van de totale inkomsten komt van gemeenteleden die 72 jaar of ouder zijn. De opbrengsten uit de actie Kerkbalans dalen de laatste jaren. Gelukkig zijn er veel gevers die elk jaar meer geven. Maar dat heeft tot nu toe niet kunnen voorkomen dat de totale opbrengst niet meer wordt. Gezien de leeftijdsopbouw is het te verwachten dat de dalende trend doorzet.

Als we het huishoudboekje van onze gemeente verder goed bekijken valt er nog iets op: de post gebouwen groeit flink: stijgende onderhoudskosten, stijgende loonkosten, stijgende energiekosten en wisselende inkomsten uit verhuur dragen er allemaal toe bij dat naar verhouding het gebruik en de instandhouding van de kerkgebouwen een steeds groter deel van de totale uitgaven vormen. Al met al zijn de vooruitzichten voor de financiële situatie van onze gemeente niet zo best. Althans, bij ongewijzigd beleid. Er moet gewerkt worden aan het verhogen van de inkomsten. Maar we zullen ook de tering naar de nering moeten zetten om inkomsten en uitgaven weer in balans te brengen.

Kosten verminderen kan op termijn door het aantal predikantsplaatsen te verminderen. Beleid is echter – in lijn met wat u op gemeenteavonden hebt uitgesproken – om het verminderen van het aantal predikantsplaatsen zo lang mogelijk uit te stellen: mensen voor pastoraat en gemeenteopbouw gaan boven gebouwen! En met het huidige aantal leden en de ambitie om ‘kerk te zijn voor de stad’ is het aantal predikanten van groot belang. De post ‘gebouwen’ komt als eerste in aanmerking voor kostenreductie. Een eerste stap daarin is om op zondag niet meer in drie kerkgebouwen samen te komen maar in één kerkgebouw. Een volgende stap kan dan het verkopen van kerkgebouwen zijn.

Afwegingen in gebouwenkeuze Maar welk kerkgebouw wordt dan aangehouden? Welke kerkgebouwen worden uiteindelijk van de hand gedaan? De moeilijkste afweging is die tussen Het Open Hof en de Grote of Lebuinuskerk. Het Open Hof heeft meer ‘bijruimten’, is goedkoper in onderhoud, veel goedkoper in verwarming en prima te bereiken. De Grote of Lebuinuskerk heeft daartegenover veel hogere verhuuropbrengsten, en veel onderhoud wordt gesubsidieerd. De voor- en nadelen zijn op een rij gezet en tegen elkaar afgewogen. Kijkend naar wat in geld is uit te drukken blijkt het exploitatieresultaat van Het Open Hof in de toekomst iets gunstiger en beter voorspelbaar dan van de Grote of Lebuinuskerk. In de financiële afweging speelt echter nog een ander aspect mee. Het Open Hof verkopen kan een aanzienlijk bedrag opleveren en de vermogenspositie versterken. De Grote of Lebuinuskerk van de hand doen is echter alleen mogelijk indien veel geld wordt meegegeven waardoor de vermogenspositie zal verzwakken. Verder speelt in de afweging mee dat een belangrijk legaat voor de Protestantse Gemeente alleen voor de monumentale Grote of Lebuinuskerk mag worden gebruikt. Naast de te verwachten subsidies geven ook gesprekken met de gemeente Deventer hoop dat in de toekomst niet alle lasten voor het instandhouden van de Grote of Lebuinuskerk voor rekening van de Protestantse Gemeente alleen komen. Voordat de Algemene Kerkenraad tot het voorgenomen besluit is gekomen is er eerst een aantal bijeenkomsten geweest met gemeenteleden en met alle ambtsdragers. Om te informeren én om uw en hun mening te horen. Alles afwegende is er uiteindelijk door de Algemene Kerkenraad voor gekozen om toe te werken naar een gemeente waarin de drie bestaande kernen samengaan en die de Grote of Lebuinuskerk als kerkgebouw gaat gebruiken.

De toekomst van de kerk(gebouwen)

Mensen boven gebouwen

17


De toekomst van de kerk(gebouwen) 18

gelijktijdig buiten gebruik worden gesteld als het gaat om de zondagse diensten. De Algemene Kerkenraad geeft aan deze volgorde de voorkeur.

Bij de uitvoering van dit besluit dienen de regels uit de kerkorde in acht te worden genomen. En met name het samengaan van de verschillende kernen en groepen gemeenteleden vraagt zorgvuldigheid. Het is nog niet zo eenvoudig om verschillende vormen van geloven en gemeenteleven (zie ter illustratie de grafiek) in één kerkgebouw plek te geven. Het is de Algemene Kerkenraad er veel aan gelegen om aan de diversiteit recht te doen. Het bovengenoemde legaat kan worden aangewend voor onderhoud en verbetering van de Grote of Lebuinuskerk. Bij verkoop van Het Open Hof komt de opbrengst geheel ten goede aan pastoraat en gemeenteopbouw. Het sluiten van gebouwen raakt ook mensen die in (loon) dienst van de kerk zijn. We willen voor hen ook in deze ontwikkelingen een goede werkgever zijn. Dan gaat het niet alleen om de financiële afwikkeling, maar ook om tijdig informeren en waar mogelijk wensen honoreren. De gevolgen van het besluit zijn groot, er zitten veel aspecten aan die elkaar beïnvloeden. In deze complexiteit wil de Algemene Kerkenraad zich graag laten bijstaan door een projectteam dat de uitvoering van het besluit zal helpen begeleiden. Het huidige ‘projectteam integrale beleidsontwikkeling’ zal na wat wisselingen in bezetting deze nieuwe taak op zich nemen.

En toen? Tot zover het besluit en de toelichting daarop. Maar hoe gaat het nu concreet verder? Het streven is om eerst de Grote of Lebuinuskerk aan te passen aan de eisen van deze tijd en daarna hier als hele gemeente samen te komen. Dan kunnen ook de Van Vlotenhof en Het Open Hof

Het kan echter ook anders lopen als bijvoorbeeld blijkt dat het aanpassen van de Grote of Lebuinuskerk en de voorbereiding daarvoor lang gaat duren. Het kan ook zijn dat er overeenkomst is te bereiken met eventuele kopers van de Van Vlotenhof of Het Open Hof die op korte termijn over de gebouwen willen beschikken. Hetzelfde is aan de orde voor het tegelijkertijd buiten gebruik stellen van de Van Vlotenhof en Het Open Hof voor de zondagse diensten. Het verdient sterk de voorkeur om dit gelijktijdig te doen en de veranderingen in een keer door te voeren. Maar ook hier kunnen ‘de markt’ of andere omstandigheden doorslaggevend zijn om toch een andere keuze te maken. Concentratie van het kerkenwerk in één gebouw heeft veel voordelen. Zo is het bijvoorbeeld makkelijker om straks met de kerkenraadsleden samen één nieuwe kerkenraad te vormen. Bij besluitvorming daarover moet echter ook met kerkorderegels rekening worden gehouden. De intentie is er dus. Maar op welke termijn dit is te realiseren zal de komende tijd worden onderzocht. Hoe nu verder? Eerst is er nog het gemeenteberaad op 10 februari en de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 24 februari. Pas dan kan het besluit definitief worden genomen en kan de uitvoering ter hand worden genomen. Technisch gezien staat de aanpassing van de Grote of Lebuinuskerk als eerste op het programma en zal daar op worden ingezet. Ondertussen zal al wel begonnen worden aan het integreren van de drie kernen. Met elkaar gaan we daaraan werken. U hoort er nog van! Algemene Kerkenraad / Projectteam integrale beleidsontwikkeling, 27 januari 2011 j.boer@pkn.nl De Algemene Kerkenraad heeft op 18 januari 2011 besloten om het volgende voorgenomen besluit voor te leggen aan de gemeente met de intentie om op 24 februari a.s. dit besluit definitief te bekrachtigen:


Uitgaande:

Besluit:

1. Van de wens dat er in de toekomst een levenskrachtige, veelkleurige en inspirerende Protestantse Ge­meente te Deventer blijft bestaan, met als basis het missionstatement van onze gemeente

-- Toe te werken naar een gemeente waarin de drie bestaande kernen samengaan en die de Grote of Lebuinuskerk als kerkgebouw gaat gebruiken.

Overwegende: 2. 3. 4. 5.

Het afnemende aantal leden van de gemeente Het teruglopende totaal aantal kerkgangers De leeftijdsopbouw van de gemeente De teruglopende opbrengst van bijdragen van gemeenteleden 6. De stijgende totale kosten van gebouwen 7. De toenemende tekorten op de exploitatiebegroting bij ongewijzigd beleid 8. De wens en noodzaak van een ‘gezonde’ exploitatie 9. Een te verwachten belangrijk legaat ten behoeve van de monumentale Grote of Lebuinuskerk 10. De te verwachten overheidssubsidies voor onderhoud van de Grote of Lebuinuskerk 11. De te verwachten goede samenwerking met andere partijen met betrekking tot de exploitatie van de Grote of Lebuinuskerk

Vernomen hebbende: 12. De mening van gemeenteleden op de verschillende gemeentebijeenkomsten (dd. 5-9-2010, 9-9-2010 en 1-10-2010) 13. De mening in deze van de ambtsdragers op de ambtsdragerbijeenkomsten (dd. 24 en 25-9-2010, 27-11-2010, 14-12-2010 en 8-1-2011), aangevuld met de persoonlijke schriftelijke reacties van alle ambtsdragers (8,9,10-1-2011)

Daarbij in acht nemende: 14. De hiervoor geldende kerkorderegels 15. Zorgvuldigheid bij het samengaan van de verschillende wijken en groepen gemeenteleden 16. De waarborg om recht te doen aan verschillende vormen van geloven en gemeenteleven 17. Dat de opbrengst uit verkoop van Het Open Hof zal worden aangewend voor pastoraat en gemeenteopbouw 18. Goed werkgeverschap voor allen die in (loon)dienst zijn 19. Goede begeleiding bij het uitvoeren van de genomen besluiten met behulp van een zorgvuldig samengesteld en gekwalificeerd projectteam

De toekomst van de kerk(gebouwen)

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Deventer,

En er nadrukkelijk de voorkeur aan gevende om: 20. Eerst de Grote of Lebuinuskerk aan te passen aan de eisen van de tijd voordat de Van Vlotenhof en Het Open Hof niet meer worden gebruikt voor de zondagse diensten 21. De Van Vlotenhof en Het Open Hof gelijktijdig buiten gebruik te stellen voor wat betreft de zondagse diensten 22. Uiteindelijk over te gaan tot één kerkenraad.

19


De toekomst van de kerk(gebouwen)

20


‘Wat beweegt de mensen achter…?’: een impressie van organisaties/groepen in onze stad die zich door geloof en/of spiritualiteit laten inspireren. In de hoop, dat zij ook ons inspireren. Dit keer het Meester Geertshuis. Deze achtergrondartikelen zullen de eerste maanden worden verzorgd door leden van de redactie. Maar we stellen het erg op prijs als er gemeenteleden zijn die ook af en toe de pen willen opnemen. Ook suggesties voor onderwerpen zijn welkom. U kunt hiervoor contact opnemen met iemand van de redactie of een email sturen naar: kerkblad@pkn-deventer.nl

kerk in de stad

In de rubriek ‘Kerk in de stad’ worden verschillende bijdragen ondergebracht die u al kent van het oude kerkblad. Maar u treft hier ook elke maand enkele achtergrondartikelen aan. Tot aan de zomer zullen dat twee series artikelen zijn met een vast thema: ‘Geloofsgenoten’: een impressie van een ander kerkgenootschap in Deventer. Bedoeld om wat meer te weten en te begrijpen maar ook te leren van geloofsgenoten in onze directe omgeving. In dit nummer: de Molukse kerk in Deventer.

21

GELOOFSGENOTEN Kennismaken met andere kerken in Deventer

De Molukse kerk in Deventer Verscholen in het Oranjekwartier staat een opvallend kerkgebouw: Maranatha, de kerk van de Molukse kerkgemeenschap in Deventer. Een prachtig kerkje waar Molukse stadsgenoten ter kerke gaan. Op een steenworp afstand van de Open Hof. Maar wat weten wij van elkaar? In 1961 kwam een grote groep Molukkers naar Deventer. Ze hadden sinds hun komst naar Nederland in 1951 in barakken in o.a. Westerbork, Zeeland en Wierden gewoond en werden door bedrijven als Thomassen en Drijvers, DAIM en Ankersmit gerekruteerd om hier te komen werken. Op basis van deze ontwikkelingen werd door de Nederlandse regering (Dienst der Domeinen) vanaf 1961 in de diverse gemeenten in Nederland woningen gebouwd specifiek voor

Molukkers om hen te huisvesten in de zogenaamde ‘open woonwijken’, waaronder ook in Deventer. Deze woningen bevinden zich in een deel van het Oranjekwartier in de wijk Keizerslanden, waar tot op vandaag nog veel Molukse mensen wonen. Al snel werd in de Marijkestraat een noodkerk opgericht, op de plek waar ooit een schuilkerk voor de Katholieken heeft gestaan. In 1991 werd op dezelfde plek een fraaie nieuwe kerk geopend: de Maranathakerk, ontworpen door Aldo van Eyck. Twee kerkgenootschappen houden wekelijks hun diensten in de Maranathakerk: de Molukse Evangelische Kerk (GIM) en de Noodgemeente Protestant Maluku Belanda 1953. Regelmatig worden gemeenschappelijke vieringen gehouden. De zending in de Molukken werd vooral bedreven door de Hervormde kerk. En dat is in het karakter van de diensten in de Maranathakerk te herkennen. De orde van dienst wijkt nauwelijks af van die in onze kerken. De diensten worden deels in het Maleis, deels in het Nederlands gehouden. De Molukse kerk in Nederland is een migrantenkerk. Dat verklaart, dat de kerkleden erg ge-


kerk in de stad 22

hecht waren aan de vertrouwde kenmerken van de kerk in het moederland. En net als de Nederlandse migrantenkerken die vlak na de oorlog in Canada en Australië ontstonden, is de Molukse kerk in Nederland daardoor in een aantal opzichten niet meegegroeid met de ontwikkelingen daarna in het moederland. Een voorbeeld daarvan zijn de psalmen en gezangen, waarvan de meeste op hele noten worden gezongen in een zeer rustig tempo. Door de uitstekende akoestiek van de Marana-thakerk klinkt dit zingen, ook al is dat door een bescheiden groepje mensen, plechtig en devoot. Althans in mijn oren, een ander zou het misschien somber of saai vinden. Er wordt gezongen in het Moluks-Maleis, maar de melodieën zijn vaak vertrouwd, zodat een PKN-er als ik goed kon meezingen. Men kent wel opwekkingsliederen in het Nederlands, maar dat zijn vooroorlogse berijmingen in een ‘tale Kanaäns’ die voor de hedendaagse Molukse Nederlander te ouderwets en soms onbegrijpelijk zijn en daarom niet meer worden gebruikt. Ons Liedboek wordt niet gebruikt. Het gebed neemt in de dienst een belangrijke plaats in. En niet alleen daar. Voordat men naar de kerk gaat en ook bij terugkomst wordt thuis gebeden; voor de dienst begint en ook na afloop bidt de kerkganger zelf. Maar ook bij allerlei andere doordeweekse gelegenheden bidden Molukse christenen veel, meestal in familieverband. ‘Molukkers gaan biddend door het leven’ zegt dominee Patty. Bidden is geen ‘plichtpleging’, maar hoort bij de Molukse cultuur en de Molukse ziel. Er is veel om dankbaar voor te zijn en dat mag in het gebed uitgesproken worden. Molukse mensen zijn gevoelig voor rituelen en voor het transcendente. Zingen met lange noten, de bijzondere plaats van het gebed, dat zou kunnen duiden op een zekere somberheid in de dienst, maar dat klopt niet. In tegendeel: de geloofsbeleving van de Molukse kerk straalt juist een opgewekte, positieve sfeer uit. Een blij geloof.De Molukse kerk in Deventer kent voor een deel dezelfde problemen als onze PKN: het moeilijk kunnen vasthouden van de jongeren, kerkverlating, financiële zorgen. Jongeren keren wel vaak terug als ze zelf kinderen krijgen en daardoor over het

wonder van het leven en de oorsprong daarvan nadenken. Het kerkgebouw verdient aparte aandacht. De Maranathakerk is ontworpen door Aldo van Eyck, een van Nederlands naoorlogse toparchitecten, samen met zijn vrouw Hannie die kunstenares was. Van Eyck heeft eerst goed geluisterd naar de wensen van de Molukse gemeenschap in Deventer en zelfs een reis naar Indonesië gemaakt om te ervaren wat de kenmerken van een kerk in de tropen zijn. Hoewel zelf geen gelovig mens toonde hij veel belangstelling en respect voor de geloofsbeleving van de Molukse mensen. Het gebouw, maar vooral de gebruikers ervan, zijn hem dierbaar gebleven tot aan zijn dood in 1999. Het kerkgebouw ligt wat verdiept ten opzichte van het omringende groen, als een crypte. De kerkzaal heeft een open karakter, met daglicht van alle kanten. Het geeft het gevoel dat je buiten zit, zoals in een kerk in de tropen. De akoestiek is uitzonderlijk goed. De rondgebogen muren zijn, naar een suggestie van de gebruikers, beschilderd met blauwe banen, van donker naar licht. Zij verbeelden de zeeën en luchten die de eilanden van de Molukken verbinden. In de muren zijn golvende banen aangebracht met duizenden schelpen, afkomstig van de Molukse eilanden. Wie goed kijkt herkent daarin ook christelijke symbolen zoals de vis. De Maranathakerk is nog te jong om de status van monument te hebben, maar dat kon er nog best eens van komen. Belangrijker dan het gebouw is de gemeenschap die er kerkt. Een kleine en bescheiden geloofsgemeenschap. Maar aan hun devote en tegelijk opgewekte en positieve geloofsbeleving kunnen wij een voorbeeld nemen. Deze impressie van onze Molukse geloofsgenoten in Deventer is gebaseerd op het bijwonen van kerkdiensten van de beide kerkgenootschappen en een gesprek met ds. Eli Patty van de Evangelische Molukse kerk en Joke van Soest-Patty, lid van de kerkenraad (en tevens secretaris van de Raad van Kerken in Deventer). Gerard Sizoo


Op een vrijdagmiddag sta ik om 16.00 voor de deur van het Meester Geertshuis. Ik heb een afspraak met Ceciel Funnekotter om haar een brandende vraag te stellen. Ik zie haar regelmatig in haar functie als coördinator van het Meester Geertshuis. Ik heb bewondering voor hoe zij daar aan het werk is, te midden van veel verschillende vrijwilligers en bezoekers. Mijn hoofdvraag aan haar is: ‘Wat beweegt je Ceciel?’ Om daar achter te komen heb ik een paar vragen bedacht die ik haar wil stellen. Haar eerste reactie op de hoofdvraag is dat voor haar mensen mateloos boeiend zijn, juist om hoe ze zijn en wie ze zijn. ‘In dit werk kom ik daadwerkelijk met de ander in contact en zij met mij. Dat is een bijzondere wederkerigheid. Ik ben altijd ook zelf in het geding. Dat maakt dit werk voor mij zo boeiend. In de ontmoeting zoek ik naar de ruimte voor de ander, hoe afwijkend die ander ook is. Ik ben nieuwsgierig naar die ander, welke vragen houden hem bezig? De eigenheid van de mensen raakt me diep’. ‘Hoe ben je in dit werk terecht gekomen?’ ‘Jaren geleden was ik gecharmeerd en verrast toen ik ontdekte, dat er op het snijvlak van kerk en samenleving instellingen en professionals aan het werk zijn, soms met en soms zonder theologische opleiding.’ Ceciel zelf heeft een sociaal cultureel werk achtergrond. ‘Wat is er mooier om binnen het kader van je oecumenische geloofsovertuiging en je beroep waarvoor je bent opgeleid, werk te vinden. Ik vond deze combinatie hier, in het Meester Geertshuis. Het past mij als een handschoen.’ De vensterbank In haar kantoor is een vensterbank die vol staat met tekens van verschillende geloofsovertuigingen. Een houten kruis, een Boeddha, een klein gebedenboekje, een gedicht. Ik kijk daar altijd geboeid naar en ben benieuwd waarom zij dat daar allemaal heeft neergelegd. Toen ze het stiltecentrum in het Meester Geertshuis inrichtte dacht ze dat ze daar, naast enkele Christelijke symbolen, ook symbolen van andere wereldgodsdiensten kon neerleggen. Bij nader inzien vond ze dat toch niet goed. Ze heeft toen bedacht dat ze daar ook de vensterbank in haar kantoor voor kon gebruiken. Vanuit de overtuiging dat ieder mens en elke geloofsovertuiging hier welkom is, liggen daar deze stille betekenissen. En af en toe, komt daar als symbool van deze overtuiging, weer een nieuw kleinood bij. De zegen ‘Toen je dit werk begon kreeg je te midden van de gemeente de zegen, wat betekent deze zegen voor jou?’ ‘Ik kreeg deze zegen tijdens een oecumenische Thomasviering. Dat je in zo’n bijzondere viering van Christelijk inspiratie de zegen mag ontvangen, daar voel ik mij nog

altijd door gesteund en gedragen. Deze zegen, mijn christelijke inspiratie en het kerkelijk initiatief om dit centrum te starten, vormt de basis van mijn beroepshandelen.’ Over 10 jaar ‘Denk je dat je over 10 jaar hier nog aan het werk zou kunnen zijn?’ ‘Ja, als ik maar in beweging blijf. Ik ben trouw. En die wederkerigheid tussen de ander en mij, als dat blijft stromen… dan kun je het lang volhouden!’

kerk in de stad

Wat beweegt de mensen achter…

‘Heb je een gedicht of tekst die voor jou van betekenis is?’ Ceciel koos voor een gedicht dat, hoe kan het anders na dit gesprek, ‘ontmoeten’ heet. Ontmoeten Is meer dan iemand tegenkomen Of bij elkaar zijn Je ontmoet niet zoveel mensen Ontmoeten heeft iets Van verwondering en herkenning De ander is antwoord op de vraag Op iets van jou Een echte ontmoeting raakt je Ze vraagt openheid van jou Niet dat je alles moet zeggen Tegen de ander Maar wel dat die ander Jou iets mag zeggen of vragen Ontmoeten is de ander Binnenlaten in het huis van jezelf Met het risico Dat hij of zij ontdekt Dat niet alles echt is in je huis Dat je je soms anders voordoet Dat je kwetsbaar bent En soms anderen gewoon napraat iemand ontmoeten is Iemand binnenlaten In de binnenste cirkel van je leven Hij zal vragen naar je ervaringen, Gewoontes, gevoelens en opvattingen Pas als je de ander Zo diep laat binnendringen Kun je van ontmoeten spreken Een echte ontmoeting laat sporen na Herkomst tekst: Onbekend Geraakt door het gesprek dat ontstond, nemen we met een kus afscheid van elkaar. Thilde de Haan

23


kerk in de stad

Vertrouwen Het nieuwe jaar lijkt wel met een zucht van verlichting te beginnen, als we op 1 januari onze deuren openen. Het huis stroomt vol, en de geur van erwtensoep trekt door het huis. De verantwoorde slager aan de Smedenstraat heeft soep ter beschikking gesteld, en wij serveren uit. Hé hé gezellig, de beste wensen, zo klinkt het. Hoe was je kerst? Hoe was oudejaarsavond? Men begroet elkaar alsof men elkaar in geen weken gezien heeft, terwijl dat niet het geval is: we zijn veel open geweest. De kersttijd roept een mix aan gevoelens op. Voor bijna niemand geldt dat mooie geromantiseerde plaatje van een gelukkige familie rond de kerstboom. Ik denk aan Ria, die voor het derde jaar na de breuk in haar huwelijk zich door de kerstdagen heen worstelt. En Aysha, die al voor het achtste jaar de onzekerheid van haar verblijf in Nederland moet dragen. Jannes die zo snel als mogelijk geopereerd moet worden. Patricia die zo graag weer contact met haar kinderen wil die in een pleeggezin opgroeiden. Ieder mens heeft wel iets waarmee hij of zij in het reine moet komen, en met Kerst voel je dat het meest. Tussen Kerst en Oud en Nieuw is nog heel hard gewerkt voor een bezoekster van ons diaconale spreekuur. Ze had een nieuwe woning gekregen; geweldig na diverse adressen

Fair Trade keurmerk voor Protestantse Gemeente Colmschate Schalkhaar 24

Zondag 19 december zal in de kerkdienst om 10 uur in de Ichtuskerk te Colmschate het Fair Trade keurmerk worden overhandigd aan de Protestantse Gemeente Colmschate Schalkhaar. Vanaf dan mag de Protestantse Gemeente zichzelf Fair Trade Kerk noemen. Het Fair Trade keurmerk wordt gedragen door voedingsmiddelen en gebruiks- en cadeauvoorwerpen, die gemaakt zijn in derde wereldlanden door mensen die hiervoor een fatsoenlijk loon kregen. Door dit loon wordt de levensstandaard verhoogd en kunnen kinderen, in plaats van te moeten werken, naar school. Voor de Protestantse Gemeente Colmschate Schalkhaar is het belangrijk door middel van het gebruik van deze producten alle mensen een kans op groei en ontwikkeling te bieden. Het keurmerk Fair Trade Kerk wordt aan een kerk gegeven als is voldaan aan drie voorwaarden. De gemeente gebruikt Fair Trade koffie en thee bij haar vergaderingen en die van derden in haar gebouw. Daarnaast worden de Fair Trade principes gecommuniceerd aan de eigen gemeente. Als laatste worden in het kader van Fair Trade, acties georganiseerd. In de Protestantse Gemeente Colmschate Schalkhaar is aan deze drie voorwaarden voldaan, zo heeft de jury van de organisatie Fair Trade Gemeente geoordeeld. Reeds lange tijd is de koffie en thee in de Protestantse Gemeente Colmschate Schalkhaar ‘Fair Trade’. En in het afgelopen jaar heeft de Werkgroep Fair Trade op verschillende manieren van zich laten horen. Door middel van een modeshow en een Fair

waar zij en haar kinderen verbleven. We konden samen met hulp uit het kerkelijk circuit haar ondersteunen, en na een aantal dagen zat ze in een opgefrist huis met nieuwe vloerbedekking. Een haastklus die met vereende krachten voor elkaar kwam. Dat geromantiseerde familiekerstplaatje is wellicht dus in de prullenbak beland. Maar hoe ziet het er bij ons uit? In ons Meester Geertshuis vindt men nu rond de kerstboom een kleine open gemeenschap, waar mensen zo maar kunnen aanschuiven. Waar we vol overgave kerstliedjes zingen, mooier dan de mooiste engelenschaar. Waarvoor dakloze Richard een slaapplek voor de nacht geregeld wordt. En we in de lach schieten als er door de soms zo knorrige Marian gemopperd wordt op het kerstdiner. Waar er praktisch een handje wordt uitgestoken. Waar je met of zonder woorden iets merkt van ieders kwetsbaarheid. Waar we in die wederkerigheid leren van en aan elkaar. Waar tussen dat alles soms -heel evenGod op licht. We kijken met vertrouwen naar het komend jaar. Ceciel Funnekotter Februari 2011 Namen en omstandigheden zijn geanonimiseerd. Trade bloemschikavond kregen de acties vorm. Maar ook uitstapjes naar Sari, winkel voor Fair Trade mode, hoorden erbij. Deze acties waren toegankelijk voor zowel kerkelijk als niet-kerkelijk geïnteresseerden. Het verzorgen van de lunch bij de start van het kerkelijk seizoen was speciaal voor de eigen achterban. Het behalen van het keurmerk betekent niet het einde van de acties rondom Fair Trade. Deze gaan door.

Open Hof present in Keizerslanden Steeds duidelijker krijgt de gemeente rond Het Open Hof een gezicht in de veranderende wijk Keizerslanden. Jongstleden december werd een samenwerkingscontract getekend met het oog op de aanwezigheid van Open Hoffers in de nieuwe wijkwinkel in de Graaf Florishof. Ook ontving de wijkkerkenraad in haar decembervergadering mevrouw Maddi de Munnik, die de wijkwinkels in Deventer coördineert. Ze vertelde hoe de unieke combinatie bibliotheek-wijkwinkel tot stand gekomen is en hoe de aanwezige instanties op de gebieden van wonen, welzijn en zorg samenwerken. De wijkwinkel is bedoeld als het sociale hart in de buurt en wordt door de buurtbewoners ook steeds meer als zodanig herkend en bezocht. Het Open Hof is elke week present op het inloopspreekuur, vrijdagsmiddags van 15.30- 17.00 uur. Het Open Hof wordt daarbij vertegenwoordigd door gemeenteleden Elly Harleman, Feit Boss en ondergetekende. Een ander aspect van onze presentie in de wijk is het bezoeken van nieuw ingekomenen in nieuwe buurten en woonflats. Nadat vorig voorjaar de nieuwe bewoners van de Graaf Florisflat werden bezocht, zijn nu de nieuwe wooneenheden in Tuindorp en Landsheren aan de beurt.


Kerkcafé Vrijdag 25 februari 16.30 – 17.30 uur, Magistraatskapel Lebuïnuskerk Gast in het kerkcafé is de heer Gerard Oosterholt. Hij is jurist en gespecialiseerd in het asielrecht. Hij was rechtsbijstandverlener bij het Bureau voor Rechtshulp en de Stichting Rechtsbijstand Asiel. In die hoedanigheid heeft hij asielzoekers bijgestaan gedurende de gehele asielprocedure. Met als thema ‘Asielrecht juridisch toegepast, rechtvaardigheidsgevoel als drijfveer’ zal ds. Martin Walton het gesprek en de discussie leiden.

Taizé aan de IJssel ‘Een gemeenschap waarin ik mijn diepste ziel kan blootleggen’ Taizé is een naam die steeds meer tot de verbeelding spreekt. Voor wie er nog niet zo bekend mee is: Taizé is een Frans stadje, waar zo’n zestig jaar geleden een oecumenische geloofsgemeenschap ontstond onder leiding van de protestantse broeder Roger. Vooral jongeren voelen zich ertoe aangetrokken. Ook buiten Taizé komen ze samen. Nog pas geleden kwamen duizenden jongeren naar Rotterdam om onder de naam ‘Taizé aan de Maas’ een week met elkaar door te brengen. Maar er is ook een Taizé aan de IJssel…

Wie op woensdagavond in de Broederenkerk in Deventer komt treft daar zo´n 20 mannen en vrouwen aan, zittend rondom een icoon of een kruis bij het hoofdaltaar. Ze zijn niet bezig met een eucharistieviering, maar met het oecumenisch meditatief avondgebed. Het zijn mensen van diverse pluimage, die zich aangetrokken voelen tot een sfeer van stilte, gebed en samenzang, geïnspireerd op

de traditie van Taizé. De groep kent vooral wat oudere deelnemers en varieert in leeftijd van 35 tot 80. 1000e viering Al 20 jaar komen de deelnemers wekelijks bijeen in de Broederenkerk. In januari 1991 begon het met één vrouw en vier mannen, op dit moment kent de groep een vaste kern van ca. 40 personen uit Deventer en omstreken. Op woensdag 2 maart vieren ze voor de 1000e keer het oecumenisch avondgebed, een indrukwekkende mijlpaal en reden voor een interview met twee betrokkenen. Achtergronden Fried Kolb (51), mede-initiatiefnemer en Reint Jan Terbije (64), deelnemer van het eerste uur, vertellen enthousiast hun verhaal. Beiden zijn nog zeer regelmatig met hun partners te vinden in de Broederenkerk. Fried: ‘We zitten hier omdat het een prachtige plek is, een mooi eeuwenoud gebouw en omdat de oprichters destijds banden hadden met deze kerk. Maar we zijn een onafhankelijke groep. Zelf ben ik van huis uit katholiek, maar langzamerhand naar de zijlijn afgegleden. In de Taizégroep vind ik weer inspiratie. De stilte, de vriendschap, de liederen en de bezinning vormen een rustpunt in mijn dagelijks bestaan; ik werk in de geestelijke gezondheidszorg en heb daarnaast ook nog een druk gezin. De kracht van de groep is dat iedereen zich er bijzonder vertrouwd voelt. We hebben een heel sterke band met elkaar, delen lief en leed.’ Reint Jan: ‘Ik fungeer als het centrale aanspreekpunt binnen de groep. Vroeger was ik ambtelijk dierenarts bij de rijksoverheid en was o.a. betrokken bij de MKZ-crisis. Ik kom uit een strikt hervormd milieu, maar kon me met mijn gezin op een gegeven moment niet meer vinden in de woorden van de dominee. We gingen toen nog wel regelmatig naar een inspirerende pastoor in Zeeland. De basis voor het oecumenisch denken is gelegd in Taizé, waar ik met mijn gezin vaak kwam. Na een persoonlijke crisis ben ik achttien jaar geleden hier in Deventer terecht gekomen. Ik noem mezelf nu een humanist met een christelijk sausje. Waar ik vooral naar zoek is verbondenheid tussen mensen. Kenmerkend voor Taizé is de gelijkwaardigheid. Hun grondregel luidt: let niet op wat je scheidt, maar kijk naar wat je verbindt, verzoen je met elkaar, probeer bruggen te slaan. Veel mensen zijn teleurgesteld in hun geloof vanwege de dogma´s. Het is onbegrijpelijk dat een geloof groepen kan uitsluiten, zoals homo´s, of mensen die gescheiden zijn. Ik kan daar heel emotioneel van worden.’ Levensvragen ‘Mensen kiezen om diverse redenen voor onze groep. Vaak is men al eens naar Taizé geweest en daardoor geïnspireerd geraakt, of men heeft er iets over gelezen en komt eens kijken. Geregeld ook komen er studenten langs. Anderen komen via de kerk, soms gaat het om alleenstaanden of mensen die in een moeilijke periode van hun leven zitten, met grote levensvragen bezig zijn. Relatieproblemen vormen vaak ook een belangrijk thema. Zelf heb ik ooit in Taizé besloten om na acht jaar van toe-

Gemeente kerk in de in stad bewging

Een nieuwe bezoekgroep bestaande uit oudgedienden en nieuwelingen is bezig zich voor te bereiden. In het vroege voorjaar gaat het bezoekwerk van start. We zijn blij met deze ontwikkeling, die vooralsnog een spannend en veelbelovend avontuur is. Nu kunnen we als Open Hofgemeenschap ons geloof handen en voeten (en oren!) geven voor mensen in de buurt. We vertrouwen daartoe op de steun van gemeente en op Gods zegen. Bart Thijs

25


kerk in de stad

nemende twijfel te gaan scheiden. Dat was moeilijk. Ik ben opgevoed met ‘gij zult niet echtbreken’ en dat je alles zelf moet beslissen. Toen ben ik naar het kruis gegaan en heb gedacht: laat een calvinist ook maar eens zijn hoofd buigen. Delen En hij voegt eraan toe: ‘Het is fijn om dingen met elkaar te kunnen delen, gewoon in je eigen taal. Want in het Frans uitleggen wat je ten diepste raakt, dat is erg lastig. Hier in de groep komen de mensen vooral bij de koffie soms met hun persoonlijke problemen naar voren. Het is op weg zijn met elkaar, het biedt een stukje vriendschap en gezelligheid. Eén keer per jaar hebben we ook een gezamenlijke maaltijd.’ Volgorde Een Taizéviering bestaat uit een aantal lezingen, een stiltemoment en de kenmerkende gezangen. De Latijnse, Nederlandse of anderstalige liederen zijn eenvoudig qua tekst, maar worden vierstemmig gezongen in een voortdurend herhalend ritme. Een meditatief stiltemoment van zo´n zeven minuten vormt het hart van de viering. Reint-Jan: ‘Onze vieringen kennen een vaste volgorde, waarbij enkelen bij toerbeurt voorgaan. Elke inleider kiest een thema. Geliefde thema´s zijn vriendschap, liefde, geduld, licht en de heilige Franciscus. Iedereen heeft zijn eigen achtergrond, die vaak onbewust doorklinkt in de keuzes. Heel af en toe wordt iemand gecorrigeerd omdat hij of zij zich teveel laat meeslepen door emoties,

26

zoals rond de misbruikaffaire in de rk-kerk, of omdat het avondgebed teveel dreigt uit te lopen op bijvoorbeeld een Mariaverering. Daar kan niet iedereen zich dan in vinden.’ Ziel De voorbeden vormen een belangrijk onderdeel van het oecumenisch avondgebed. Reint-Jan: ‘Ik sta steeds weer verbaasd van wat mensen tijdens de voorbeden naar voren brengen, ze leggen hier soms hun hele ziel bloot. Dat geeft aan dat er een sfeer van vertrouwen heerst. Voor mijzelf is het avondgebed ook een moment waarop ik probeer honderd procent eerlijk te zijn tegen mezelf. Je houdt jezelf namelijk nogal eens voor de gek in deze wereld.’ Feestelijke viering En na deze persoonlijke ontboezemingen besluit hij: ‘Iedereen is van harte welkom om eens een keer deel te nemen aan ons oecumenisch avondgebed. De 1000e viering op woensdag 2 maart a.s. is een mooie gelegenheid om kennis te komen maken. Deze speciale viering is wat uitgebreider dan normaal en wordt afgesloten met een gezellig samenzijn. AI degenen die tot nu toe bij de groep betrokken waren zijn hiervoor uitgenodigd. Ik zou zeggen: kom een kijkje nemen op woensdagavond om 19.00 uur en doe met ons mee!’ Tekst en foto Broederenkerk: Gerda Albers


kerk in het land

In de rubriek ‘Kerk in het land’ worden verschillende bijdragen ondergebracht die spelen op landelijk niveau. De tekst op deze pagina is afkomstig van de website van de PKN: www.pkn.nl

Wij moeten Gode zingen

Tijdens de opening van de kleine synode werd lied 301 gezongen: 'Wij moeten God zingen'. Een tekst van theoloog en dichter Willem Barnard, die zondag 21 november overleed en vrijdag 26 november werd begraven. De melodie is van de bekende organist en componist Willem Vogel, die begin oktober overleed. In anderhalve maand tijd verloor de Kerk twee oude meesters van het Nederlandse kerklied. Beiden bereikten de leeftijd van negentig jaar.

Zingend geloven ‘Mijn geloofsvorm is zingend geloven’, verklaarde Barnard in 1973 toen het Liedboek voor de Kerken uitkwam. Barnard leverde voor het Liedboek 76 liedteksten, zowel vertalingen als eigen liederen. Bekende beginregels illustreren welke liederenschat hij nalaat: 'Uit Oer is hij getogen' (lied 3), 'Zingt voor de Heer een nieuw gezang' (lied 225), 'Wat zijn de goede vruchten' (lied 252), en 'De eersten zijn de laatsten' (lied 482). Nog altijd graag gezongen kerkliederen. In het dichtersregister achterin het Liedboek staat de complete lijst van zijn bijdragen.

Dit prachtige portret van Willem Barnard, (Guillaume van der Graft), werd gemaakt t.g.v. zijn 90e verjaardag, 15-8-2010 door de kunstenaar Kees Wennendonk. http://www.keeswennekendonk.nl

27

Willem Barnard Willem Barnard (Rotterdam 1920) studeerde letteren en theologie, werd als dichter bekend onder de naam Guillaume van der Graft en was hervormd predikant in Hardenberg en Nijmegen. In 1954 werd hij studiesecretaris van de Prof. Dr. G. van der Leeuwstichting, die veel voor de vernieuwing van liturgie en kerklied heeft betekend. In de jaren zestig was hij voorganger in Roosendaal, maar zijn wankele gezondheid dwong hem 1974 vervroegd emeritaat aan te vragen.

Vernieuwing Met Frits Mehrtens en W.G. Overbosch zette Barnard eind jaren vijftig in de Amsterdamse Maranathakerk de Nocturnen op, experimentele kerkdiensten waarin herstel van de klassieke liturgie werd nagestreefd en waar uitsluitend nieuwe liederen, waaronder de mede door hem opnieuw berijmde psalmen, werden gezongen. Het sloeg aan en werd in Amsterdam verder ontwikkeld door onder meer cantor-organist Willem Vogel en de predikanten Van Beusekom en Sytze de Vries.

Willem Vogel Willem Vogel (Amsterdam 1920), die met zijn Sweelinckcantorij eerst in de Nieuwe Zijdskapel en later in de Oude Kerk een vernieuwend stempel zette, componeerde veel praktische gebruiksmuziek en evangeliemotetten bij schriftlezingen. In het Liedboek staan 20 melodieën van

zijn hand, maar zijn bekendheid bij koren en organisten dankt hij ook aan de krachtige eenvoud van zijn composities, die de kerkganger goed in het gehoor lagen en tegelijk muzikaal verantwoord waren. Zijn Bachconcerten waren vermaard. Hij werkte tot zijn 82ste en overleed op 7 oktober 2010.

Oud-Katholiek ‘Iedere kerk die kleiner is dan de hele kerk, is mij te klein, we kunnen alleen ademen in de hele kerk’, zo schreef Barnard in 1981 in zijn vorig jaar gepubliceerde dagboek. In 1985 sloot hij zich aan bij de Oud Katholieke Kerk. ‘Niet om de Hervormde Kerk de rug toe te keren’, aldus de dichter. ‘Ik ga van een zijbeuk door naar het grote kerkschip met het koor waar de mysteriën gevierd worden.’

Troost Wij moeten Gode zingen: de gemeente zal de lofzangen van Barnard en Vogel dankbaar gaande houden. De kracht van hun geloof en talent is daarvan het geheim. Barnard kon zich vele jaren na het schrijven ervan nog laten troosten door zijn eigen kerkliederen, zo noteerde hij in 1981. ‘Die liederen zijn ouder, volwassener dan ik, ze kunnen mij soms moederlijk troosten, vaderlijk leiden (of moederlijk leiden en vaderlijk troosten). En ja, dan ben ik een kind.’


Vieringen februari 2011 Vrijdag 4 februari Woonzorgcentrum Corel 19.00 uur ds. Anna van der Maas

Deventer ziekenhuis 10.30 uur pastor Wiggers St. Jozef Verpleeghuis 10.30 uur pastor J. Egberts Communie

Zondag 6 februari Vrijdag 18 februari

28

Grote of Lebuinuskerk 10.00 uur ds. Ferdinand Borger Zondag Werelddiaconaat De Van Vlotenhof geen dienst, zie Grote of Lebuinuskerk Het Open Hof geen dienst, zie Grote of Lebuinuskerk Schalkhaar Park Braband 10.00 uur ds. A. Gouwma Colmschate Ichtuskerk 10.00 uur ds. W. Stam Diepenveen 10.00 uur ds. Henk Spit Elisabethskapel (Brinkgreven) 10.00 uur ds. Astrid Gouma m.m.v. het Elisabethskoor Viering van Schrift en Tafel Deventer ziekenhuis 10.30 uur ds. Johan Weijenberg St. Jozef Verpleeghuis 10.30 uur ds. Anna van der Maas Viering van Schrift en Tafel

Woonzorgcentrum Corel 19.00 uur ds. Henk Spit Zondag 20 februari

Woonzorgcentrum Corel 19.00 uur ds. Van Wijk Woonzorgcentrum Sparrenheuvel 19.00 uur ds. Henk Spit

Grote of Lebuinuskerk 10.00 uur ds. Elisabeth Posthumus Meyjes m.m.v. cantorij De Van Vlotenhof 10.00 uur ds. de Bie Het Open Hof 10.00 uur ds. Bart Thijs Schalkhaar Park Braband 10.00 uur ds. W. B. Harleman Colmschate Ichtuskerk 10.00 uur ds. W. Stam Heilig Avondmaal m.m.v. cantorij Diepenveen 10.00 uur ds. Henk Spit m.m.v. cantorij Elisabethskapel (Brinkgreven) 10.00 uur pastor Trees Kortstee Viering van Woord en Gebed Deventer ziekenhuis 10.30 uur ds. Johan Weijenberg St. Jozef Verpleeghuis 10.30 uur dhr. H. Verkamman Viering Woord en Gebed

Zondag 13 februari

Vrijdag 25 februari

Grote of Lebuinuskerk 10.00 uur ds. Joop Mol De Van Vlotenhof 10.00 uur ds. Bart Thijs Het Open Hof 10.00 uur ds. Hermien G端nther Schalkhaar Park Braband 10.00 uur ds. Trijnie Plattje Jeugddienst Colmschate Ichtuskerk 10.00 uur ds. M. Wagenaar Diepenveen 10.00 uur ds. Henk Spit Elisabethskapel (Brinkgreven) 10.00 uur pastor Toon Cents Viering van Schrift en Tafel

Woonzorgcentrum Corel 19.00 uur ds. Elisabeth Posthumus Meyjes Woonzorgcentrum Sparrenheuvel 19.00 uur mw. T. Urbach-Plantinga

Vrijdag 11 februari

Zondag 27 februari Grote of Lebuinuskerk 10.00 uur ds. Ingrid de Zwart De Van Vlotenhof 10.00 uur ds. Elisabeth Posthumus Meyjes Het Open Hof 10.00 uur ds. Bart Thijs

Schalkhaar Park Braband 10.00 uur mw. T. Urbach-Plantinga Colmschate Ichtuskerk 10.00 uur ds. J.J. van Nijen Diepenveen 10.00 uur ds. H.J. Boon Elisabethskapel (Brinkgreven) 10.00 uur pastor Toon Cents Viering van Schrift en Tafel Deventer ziekenhuis 10.30 uur pastor Wiggers St. Jozef Verpleeghuis 10.30 uur pastoor H. Brummelhuis Eucharistieviering Vrijdag 4 maart Woonzorgcentrum Corel 19.00 uur Zondag 6 maart Grote of Lebuinuskerk 10.00 uur ds. E.R. van der Veen 19.00 uur Vesper De Van Vlotenhof 10.00 uur ds. Ingrid de Zwart Het Open Hof 10.00 uur ds. Deborah v.d. Bosch Schalkhaar Park Braband 10.00 uur dhr. J. Stuivenberg Colmschate Ichtuskerk 10.00 uur ds. W. Stam Diepenveen 10.30 uur ds. Henk Spit / dhr. T. Maas Maria Koningin m.m.v. RK-gemengd koor Elisabethskapel (Brinkgreven) 10.00 uur Deventer ziekenhuis 10.30 uur ds. Johan Weijenberg St. Jozef Verpleeghuis 10.30 uur ds. Anna van der Maas Viering van Schrift en Tafel Zie voor informatie over de collectes pag. 13.

kerkblad februari  

kerkblad wervel pgd februari 2011

Advertisement