Page 1

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Deventer

Wervel Jaargang 2 | nummer 4 | mei 2012

9. Afscheid ds. Bart Thijs

11. Geloofsbelijdenis

12. Gemeentavond 29 mei

Ds. Bart Thijs is met emeritaat. In dit nummer foto’s van de feestavond en van zijn afscheidsdienst. Ook is de toespraak opgenomen van Wytze de Jong, voorzitter van de Algemene Kerkenraad.

In deze Wervel twee bijzondere geloofsbelijdenissen: de tekst die ds. Jelle van Nijen maakte op basis van de geloofsgesprekken van 27 maart jl. en de woorden die een van onze gemeenteleden koos bij haar geloofsbelijdenis in het Open Hof (op pag. 23).

Een deel van de avond wordt verzorgd door de werkgroep rituelen: ‘Stilstaan bij het oude op weg naar het nieuwe’. Het gaat over ‘ruimte’: over de hoekjes, beelden of attributen die ons lief zijn in het gebouw waar we op dit moment naar de kerk gaan.


Colofon

Wervel is een uitgave van de Protestantse Gemeente te Deventer. Postbus 425, 7400 AK Deventer. www.pkn-deventer.nl Abonnementenadministratie tel. 645 962 leden@pkn-deventer.nl Ledenadministratie tel. 622 612 leden@pkn-deventer.nl Financiële Administratie tel. 622 612 geld@pkn-deventer.nl Bijdragenadministratie tel. 592 476 bijdragen@pkn-deventer.nl Bankrekeningnummer 87 27 86 t.n.v. Protestantse Gemeente Deventer Bankrekeningen Wijkkassen Lebuinuskerk: 1305127 Van Vlotenhof: 3791597 Het Open Hof: 6729951

Grote of Lebuinuskerk

tel. 612 548 / 645 314 Kleine Poot 7 7411 PE Deventer ds. Ingrid de Zwart tel. 0570 - 614 986 / 618 328 ds.dezwart@pkn-deventer.nl

Wijkgebouw Van Vlotenhof

2

tel. 616 400 Joh. van Vlotenlaan 85 7412 SC Deventer ds. Elisabeth Posthumus Meyjes tel. 0570 - 656 047 ds.PMeyjes@pkn-deventer.nl

Het Open Hof

tel. 628 572 Karel de Grotelaan 361 7415 LZ Deventer ds. Bart Thijs tel. 0570 - 608 681 ds.thijs@pkn-deventer.nl ds. Saar Hoogendijk tel. 0570 - 547 973 ds.hoogendijk@pkn-deventer.nl Redactie Thilde de Haan Mark Rozema Gerard Sizoo Hannie v.d. Bovenkamp-van Schie ds. Ingrid de Zwart kerkblad@pkn-deventer.nl Ontwerp, foto’s en opmaak Roely Oldenhuis, ROI Deventer wervel@pkn-deventer.nl

Van de redactie Mei is de eerste maand dat de Protestantse Gemeente Deventer het zonder ds. Bart Thijs moet stellen. Na precies tien jaar nam hij afscheid op een manier die bij hem past. Een vrolijke afscheidsavond in het Open Hof met veel muziek, ook van Bart zelf. In de verschillende bijdragen was veel aandacht voor de artistieke kant van Bart Thijs. Zijn talenten op het gebied van schilderen en tekenen, muziek (piano, harmonica, bas, zang) en het schrijven van liedteksten kwamen veel aan bod. En ook de wijze waarop hij deze talenten in zijn rol als predikant en privé combineerde met zijn geloof. Zijn persoonlijke betrokkenheid bij de kindernevendienst in het Open Hof en bij ‘aangepaste diensten’ werd geprezen. Twee cantorijen brachten een ode aan de vertrekkende dominee. Vermakelijk was de bijdrage van het ‘Ministerie’, zoals de predikanten van de PGD zichzelf noemen. Elisabeth Posthumus Meyjes en Saar Hoogendijk (Ingrid de Zwart was door ziekte verhinderd) speelden het spel met de lopende band uit het TV-programma Eén van de Acht van Mies Bouwman. Allerlei curiosa uit het leven van Bart Thijs kwamen voorbij, wat samen een mooi beeld gaf van zijn veelzijdigheid maar ook aanleiding gaf tot veel hilariteit. De zondag daarna vond de afscheidsdienst plaats in een vol Open Hof, waarbij ook mensen uit zijn vorige gemeenten, Geldrop en Ouderkerk aan de Amstel, aanwezig waren. De toespraak die de voorzitter van onze Algemene Kerkenraad hield is in deze Wervel integraal opgenomen. In onze PKN is discussie ontstaan over het dovenpastoraat. In de synode is gesproken over mogelijke bezuinigingen. In dit kerkblad is een interview opgenomen met ds. Adri Dingemanse, die werkt voor het Interkerkelijk Dovenpastoraat in onze regio. Hij vertelt welke maatregelen kunnen bijdragen aan een zinvol kerkbezoek van mensen met een gehoorbeperking. Ds. Dingemanse gaat regelmatig voor in de Ichtuskerk in Colmschate, een wijk waar een woonvorm voor doven is gevestigd. In dit nummer vindt u verder een korte terugblik op de expositie in de Lebuinuskerk van oude doopjurken. Veel gemeenteleden hadden hun doopjurk, vaak door meerdere generaties gedragen, daarvoor beschikbaar gesteld en er waren nieuwe doophemden te zien, die voor deze gelegenheid waren gemaakt. Dat was een geslaagd initiatief van Suzanne Holsappel, dat door veel mensen van binnen en buiten onze gemeente is bezocht en grote waardering oogstte. Meer daarover in een volgend nummer. Veel mensen zijn actief in de voorbereiding van het samengaan van de gemeente in september. In het kerkblad wordt de laatste maanden steeds een gesprek opgenomen met een van de groepen die daar een belangrijke rol in spelen. Dit keer een gesprek met het kernthema Eredienst. Hoe zal de zondagse eredienst vanaf september worden vormgegeven? Welke kenmerken van de diensten in de huidige drie kerkgebouwen nemen we mee naar de Lebuinuskerk? Het kernteam is al een eind op streek met de voorstellen daarvoor. Saar Hoogendijk licht toe welke overwegingen daarbij een rol spelen. In een volgende gemeenteavond zult u hun voorstellen kunnen horen en daarop kunnen reageren. In het juninummer van de Wervel laten wij de groepen bouw en inrichting aan het woord. De redactie

Drukwerk Repromotion, Deventer Inleverdatum kopij voor het volgende nummer uiterlijk zaterdag 12 mei 2012 per mail: kerkblad@pkn-deventer.nl

Foto omslag: ds. Bart Thijs neemt een reusachtige bos papieren bloemen in ontvangst van de kinderen van de kindernevendienst tijdens zijn afscheidsdienst in het Open Hof op 22 april. (Foto: Mark Rozema.)


De Stille Week en Pasen net achter de rug, voldaan maar moe en dan nog een stukje moeten schrijven voor de Wervel over ‘mijn zin’. Ik had een mooie, uit het boek Spreuken: ‘Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven’. Maar die voldoet bij mij nu niet. Ik ben een beetje leeg en heb behoefte aan andere inspiratie dan dat citaat uit Spreuken. Ik denk aan woorden van Dorothee Sölle: ‘Eet de psalmen’. Ik open het doosje op mijn bureau waar ik de tekst van haar bewaar waarin die woorden een plek hebben. Als ik de tekst weer lees, raakt ze me, zoals altijd. Ik besluit de hele tekst daarom dit keer aan u door te geven en niet alleen dat ene zinnetje. De psalmen zijn voor mij één van de belangrijkste levensmiddelen. Ik eet ze, ik drink ze, ik blijf ze herkauwen, soms spuug ik ze uit en soms herhaal ik een psalm midden in de nacht. Ze zijn voor mij brood. Zonder hen treedt spirituele anorexia in, die wijdverbreid is onder ons en vaak tot dodelijke verarming van de geest en het hart leidt. Daarom zeg ik: Eet de psalmen. Elke dag een. Voor het ontbijt en voor het slapengaan, dat maakt niet uit. Blijf niet te lang stil staan bij wat je raar of onbegrijpelijk of boosaardig vindt. Herhaal de verzen die kracht uitstralen, die de vrijheid vergroten om ja te zeggen of nee. Vind je eigen psalm. Dat is een levenstaak. ‘Laat mijn ziel tot God zingen’ zo hebben mensen gebeden die in

verschrikkelijke vernederende verhoudingen leefden. Hongerigen, verkromden, angstigen, in geest en ziel verkommerden hebben dat geweten en gezongen. De vaders en moeders van het geloof hebben al voorzorg voor ons genomen. Eet de psalm, God heeft al brood gebakken.

De zin van…

Éét de psalmen

Eet en leer ook zelf brood te bakken. Psalmen zijn gebedsformulieren. Je moet ze invullen. Een formulier is iets waar je je naam op invult, je geboortedatum, je adres. Zo wil ik je vragen om daar waar ‘mijn ziel’ staat je naam in te vullen, van Ans tot Xantippe en van Anton tot Zebedeüs en dat is natuurlijk pas het begin. De psalm is een formulier en jij moet je naam invullen en je pijn, je arbeid, je vreugde en je geluk en je angsten en jouw aarde en jouw bomen en alles wat je liefhebt. Wat je daaraan hebt, vragen sommigen. Ja, wat levert het eigenlijk op, deze merkwaardige verouderde bezigheid die men ‘bidden’ noemt, of mediteren, of psalmen eten? ‘Werken’ met de bijbel is onbetaald werk voor iedereen die zich ermee bezighoudt. Het levert dus niets op. Waar of niet?’ (Uit: Dorothee Sölle, De hemel aarden, 1995) Ik berg de tekst weer op in het doosje met kostbare dingen en pak psalm 63, de psalm waar ik iets mee heb, vers 9: ‘Ik ben aan U gehecht met heel mijn ziel, uw rechterhand houdt mij vast’. Ik vul mijn eigen naam in, herhaal de woorden, proef ze op mijn tong, ik kan weer verder. Ingrid de Zwart Psalmen en cantieken, 14e eeuw. Miniatuur van David die een instrument bespeelt.

3


Bij de diensten

niet gehouden worden. Was er verschil tussen rein en onrein? Petrus pleit op grond van een visioen dat hij heeft gehad voor ruimte; de ‘heidenen’ mogen bij de gemeente horen zoals ze zijn. -- In de Lebuinuskerk gaat ds. Jelle van Nijen voor -- In Het Open Hof leidt ds. Saar Hoogendijk de dienst -- In De Van Vlotenhof gaat ds. Han Marsman voor

Woensdag 16 mei -- 22.00 u. Avondgebed in de geest van Geert Groote in de Lebuinuskerk.

Donderdag 17 mei

4

In de maand mei volgt het predikantenteam zoveel mogelijk het boek Handelingen. Daarna maken we de overstap naar Ruth. Deze lezingen worden in het landelijk oecumenische leesrooster aangeboden naast de ‘klassieke’ lezingen. Het boek Handelingen is geschreven door Lukas en vormt een vervolg op zijn evangelie. In Handelingen lezen we hoe het evangelie vanuit Israël uitwaaiert over de hele wereld van toen en hoe er overal gemeenten ontstaan, die gaandeweg leren hoe ze ook werkelijk gemeente van Christus kunnen zijn. Het boekje Ruth hoort (met bijv. Esther en Hooglied) in de joodse indeling van de bijbel bij de zgn. Chetoebim, de Geschriften. Dat zijn de boeken, die als het ware een illustratie vormen bij het hart van de bijbel, de Tora. De Geschriften laten zien hoe mensen volgens de Tora leven en wat er dan gebeurt. Daarnaast zijn er dan nog de Profetenboeken, de Nebiim, waarin de mensen teruggeroepen worden bij de Tora.

Zondag 6 mei vijfde zondag van Pasen, zondag cantate Handelingen 6: 1-7 We lezen over het leven van de eerste gemeente. Daar rijst een conflict; de voedselverdeling onder de armen loopt niet goed; weduwen worden over het hoofd gezien. Wie is

daarvoor verantwoordelijk? De discipelen lijken door werkdruk hun taak niet aan te kunnen. Wat staat ze te doen? Ze roepen een gemeenteberaad bij elkaar en er wordt naar een taakverdeling gezocht. -- In de Lebuinuskerk vieren we een dienst van Schrift en Tafel met op zondag cantate uiteraard de cantorij. Voorgangers zijn ds. Ingrid de Zwart en predikant in opleiding Suzanne Holsappel. Het zal een extra feestelijke dienst zijn, nu we twee ouderlingen kunnen bevestigen: Anneke Smeets en Malene Commijs. We nemen ook afscheid van twee ouderlingen, Ellen van ’t Net en Wendelien Moorlag. -- In Het Open Hof gaat voor: ds. Han Marsman -- In De Van Vlotenhof gaat voor gaat voor ds. Hermien Günthervan Dijk, emeritus predikant te Deventer

Zondag 13 mei zesde zondag van Pasen, zondag rogate Handelingen 11: 1-18 In de eerste gemeente verzamelden zich mensen van verschillende godsdienstige komaf. Samen zocht men hoe men het geloof vorm kon geven en dat leverde al snel allerlei discussies op. Hoe zat het bijvoorbeeld met de joodse spijswetten, die mensen die van andere religies overkwamen niet kenden. Moesten die nu wel of

Veertigste Paasdag, Hemelvaart Handelingen 1: 1-14 Veertig dagen voor Pasen hoorden we het verhaal van de verzoeking van Jezus in de woestijn, waar de duivel hem alle koninkrijken der aarde aanbiedt als Hij voor hem knielt. Veertig dagen na Pasen zijn alle rollen omgedraaid horen we hoe Jezus alle heerschappij wordt toegekend door God. -- 9.00 u. Morgengebed voor alle kernen en de Ichtuskerk uit Colmschate in de Lebuinuskerk. Deze hemelvaartsdag staat in onze gemeente in het teken van het Groote Festival. De Van Vlotenhof en Het Open Hof zijn dicht. We hopen vele gasten te ontvangen van buiten onze gemeente. In elk geval schuift de Ichtuskerk uit Colmschate vandaag bij ons aan. Na het morgengebed kunt u meedoen met een lezing of een wandeling door de stad langs plaatsen van de moderne devotie. -- 22.00 u. Avondgebed in de geest van Geert Groote in de Lebuinuskerk. -- Ook wie niet meedoet met het festival is hartelijk welkom.

Vrijdag 18 mei -- 9.00 Morgengebed in de geest van Geert Groote in de Lebuinuskerk. Iedereen is welkom -- plm. 22.15 (22.30) (Na concert) Avondgebed in de geest van Geert Groote in de Lebuinuskerk. Iedereen is welkom


Zevende zondag van Pasen, Weeskinderenzondag of zondag Exaudi Op deze zondag tussen Pasen en Pinksteren is de gemeente wachtend tussen afscheid en nieuwe inspiratie. Een mooie zondag om het Groote Festival mee af te sluiten, dat donderdag en vrijdag gehouden werd. Hopelijk hebben alle deelnemers veel inspiratie opgedaan. Alle drie kerken zijn gesloten. We vieren een Openluchtdienst bij de muziekkoepel in het park aan de IJssel op de Worp. We hopen op goed weer, alleen bij erg slecht weer wijken we uit naar de Lebuinuskerk. Neemt u allen uw eigen klapstoel mee, of een plaid om op te zitten! In de zondagsbrieven volgt meer informatie. In elk geval: -- 10.00 u. Openluchtviering op de Worp in het plantsoen. -- Lebuinuskerk, Van Vlotenhof en Open Hof gesloten

Zondag 27 mei Vijftigste Paasdag, Pinksteren Ruth1: 1-2: 4, Handelingen 2: 1-24, Voor het christelijke Pinksteren heeft het joodse wekenfeest op de 50e dag na Pasen model gestaan; het feest van de nieuwe oogst (Ex.34, 22) en van de gave van de Tora op de Sinaï, waar de Eeuwige in vuur verschijnt, zeven weken na de uittocht ( Ex.19:18). Met ‘vuur’ zoals op de Sinaï en ‘ademtocht’ van de Eeuwige, die al scheppend alles tot leven bracht, sluit Lucas in zijn Han-

delingen daar bij aan. De leerlingen worden zo tot nieuw leven gewekt. Voor alle mensen van verschillende volken en talen is verstaanbaar welk heilzaam leven God hen toezegt. In de synagoge wordt op het joodse pinksterfeest uit de feestrol Ruth gelezen, waarin de oogst een belangrijke rol speelt, zowel letterlijk als figuurlijk. Ruth de Moabitische laat zien wat de oogst kan zijn van een leven volgens het Woord van God. -- In de Lebuinuskerk gaat voor ds. Ingrid de Zwart in een feestelijke dienst met de Lebuinuscantorij o.l.v. Jan Kleinbussink. En we kijken natuurlijk weer met alle kinderen uit naar het moment dat als in een windvlaag het pinksterluikje zich opent. Wellicht is er ook vandaag een dopeling in ons midden; in de zondagsbrief dan meer. -- In Het Open Hof gaan voor ds. Saar Hoogendijk en ds. Weijenberg (zie pag. 6). -- In De Van Vlotenhof leidt ds. Elisabeth Posthumus Meyjes de dienst, waarin ook de cantorij haar bijdrage levert.

Zondag 3 juni,

was toegestaan aan vreemdelingen, weduwen en wezen, aan de armen van die tijd dus. ‘In hem is kracht’ betekent zijn naam. Dat zal blijken. Die kracht ontleent hij aan zijn daden, die rechtvaardig zijn. Boaz is iemand die het leven volgens de Tora, Gods geboden en beloften, belichaamt. Dat doet Ruth in haar trouw aan Naomi overigens net zo goed. -- In de Lebuinuskerk gaat Saar Hoogendijk voor in een aangepaste dienst. We hopen weer veel gasten ook uit andere kerkgemeenschappen te ontmoeten. -- In Het Open Hof gaat voor: ds. Zijlstra -- In De Van Vlotenhof zal ds. Nelleke Boonstra de dienst leiden. Ds. Boonstra, die in landelijke dienst is als werkbegeleidster voor predikanten, (predikant voor predikanten dus) woont sinds een half jaar in Deventer. Zij heeft veel bijgedragen aan de voorbereiding van het Groote Festival met haar gedegen kennis van de leefwereld van de zusters van Het Gemeene Leven in de tijd van Geert Groote en kort daarna. Nelleke is overigens ook betrokken bij het Coventrygebed, elke vrijdag in de Lebuinuskerk.

Zondag van de Heilige Drie-eenheid, Trinitatis Ruth 2, 5-33, Johannes 3: 1-16 Ruth ontmoet Boaz, als zij aren gaat lezen langs de randen van zijn velden voor haar schoonmoeder Naomi; een recht dat volgens de Tora

Elke vrijdag 12.15-12.30: Coventrygebed, oecumenisch gebed voor de vrede in de Magistraatskapel van de Lebuinuskerk. Ingang Kleine Poot.

Terugblik op Palmpasen: kinderen en ezel op weg naar het Groote Voorster voor een mooie ontmoeting met de bewoners. (Foto: Paul van Agten)

Bij de diensten

Zondag 20 mei

5


Binnen onze PGD

Jeugd

Kampeerweekend nadert

Hoi alle jongeren opgelet: het catecheseseizoen is ten einde, maar we zien elkaar nog wel. Jullie zijn allemaal hartelijk welkom op het kampeerweekend in juni. Nou ja, kamperen; we slapen overdekt, in een kampeerboerderij. Het wordt een super gezellig weekend en we zetten ons daarbij ook nog één dagdeel in voor een goed doel. Voor wie: Alle jongeren tussen de 11 en de 16 jaar die zin hebben een weekend weg te gaan. Wanneer: Tweede weekend van juni, vanaf vrijdagavond 8 juni t/m zondagmiddag 10 juni Waar: Kampeerboerderij De Zuurberg Evertjesweg 3, 7451 NR in Holten (0548-361613) Opgave: tot 31 mei bij: Anne Vissser: theo.anne@concepts.nl of ds. Ingrid: ds. dezwart@pkn-deventer.nl

Jeugdkerk

6

Hallo allen, Zondag 6 Mei is de volgende Jeugdkerkviering. Het thema van deze viering is: Dat doe je toch niet?! Hierbij lezen we Handelingen 11:1-18. In dit verhaal horen we en visioen, dit keer niet van Ezechiël maar van Petrus. Petrus krijgt de opdracht (van God) om met heidenen (niet-Joden) te eten. Volgens de Joden is dit iets wat absoluut niet mag. Petrus krijgt dan ook te horen: Dat doe je toch niet?! Jij en ik krijgen deze vraag vast ook wel eens gesteld, of we stellen de vraag zelf: Dat doe je toch niet?! Waar gaat het dan over? Als je wilt weten wat voor antwoord Petrus geeft, kom dan mee vieren op zondag 6 Mei met Nel en Karin. De Jeugdkerkleiding.

Ds. Johan Weijenberg 25 jaar in het ambt Op 26 april is onze ziekenhuispredikant 25 jaar dominee. Van harte gelukgewenst daarmee! In deze tijd is het echt pionieren als geestelijk verzorger in een ziekenhuis. De geestelijke verzorging staat onder druk en je moet deze telkens weer ‘bevechten’, zeker als er ook kerkdiensten aan te pas komen. Wat we vanuit de kerk waardevol vinden, wordt niet zomaar gedeeld door besturen. Johan is als predikant met een bijzondere opdracht verbonden aan de Protestantse Gemeente te Deventer. Bij gelegenheid van zijn ambtsjubileum hebben we bedacht dat het fijn zou zijn als hij een keer een dienst met ons kan vieren. Dat wordt de Pinksterdienst (op 27 mei) in het Open Hof, waarin hij samen met Saar Hoogendijk voorgaat.

uit de Grote of lebuinuskerk

Wat een bijzondere tijd! Wat hebben we een intense tijd achter de rug met alle vieringen in de Stille Week en met Pasen. De ezel op Palmzondag bleek de enig echte te zijn, heel rustig stapte hij dwars over het liturgisch centrum en met al die kinderen met palmpaasstokken liep hij even rustig weer naar buiten. Dank voor Eef van Limburg Stirum die voor ons deze ezel regelde. Ook een dankwoord voor Bert de Jong, Herma Hopster, Dick Timmerman, Hermien Günther en Suzanne Holsappel. Zij werkten met mij de stille vespers en de overige vieringen in de Stille Week uit. De cantorij o.l.v. Jan Kleinbussink zong op Goede Vrijdag op indrukwekkende en ontroerende wijze, de deelname van kerkgangers was overweldigend, er moesten stoelen bij gezet worden. Dick Timmerman leidde de nachtwake en een hele schare, jong en oud, trok om 6.30 weer achter het licht aan door de kerk en vierde avondmaal op het hoogkoor. Het paasontbijt was een verhaal apart; vijftien mensen hadden zich opgegeven, er zaten er ruim honderd meer. Maar Marco en zijn team kennen hun pappenheimers inmiddels en er was dus voldoende voor iedereen, met zelfs een warm eitje! Ook voor hem en zijn medewerkers/sters veel dank. Een heleboel paaseieren waren er verstopt in de kerk, maar met meer dan twintig zoekende kinderen zijn die zo gevonden en verorberd. En een hoogtepunt was natuurlijk de beklimming van de toren met het uitzicht over de stille stad. Na het paasontbijt werd de doopjurken -doophemdenexpositie geopend. Meer dan dertig doopjurken hingen prachtig op panelen, door Wim Smallegoor bespannen met zwarte stof. Suzanne, bijgestaan door Rosemarijn Mulder had een mooie expositie ingericht. Zelfs de doophemden van de catechisanten vonden er een passende plek. Daarna een volle kerk met de paashoofdviering en weer een goed zingende cantorij. Wat een feest! De kinderen van de kindernevendienst maakten tijdens de preek hun eigen doophemden onder leiding van Malene Commijs en een paar basiscatechisanten. Met een narcis in de hand toog ieder huiswaarts. Het was mooi geweest! Een bedankje is ook nog op z’n plaats voor alle mensen die de wacht hebben gehouden tijdens de expositie van de doopjurken. De feestvreugde blijft nog even in de lucht in de kerk; op 29 april werden er drie kinderen gedoopt, het Groote Festival komt eraan en Pinksteren. Maar er gebeuren ook andere dingen: Er zijn gemeenteleden voor wie het leven beslist geen feest is op dit moment, verdriet, zorgen ziekte, het gaat gewoon door. Heel veel sterkte in deze tijd! Ook andere dingen gaan verder: Bart Thijs heeft inmiddels afscheid genomen; een behoorlijke aderlating voor de gemeente, met name voor wijk 2 en voor het predikantenteam. We wensen de leden van wijk 2 heel veel sterkte hiermee, met ook nog alle ingrijpende veranderingen voor de boeg! Een hartelijke groet, ds. Ingrid de Zwart


Op vrijdag 16 maart vond de tweede koorvorming plaats onder leiding van Mariette Bastiaansen. We hebben hard gewerkt aan articulatie en uitleg gekregen over de werking van de stembanden en het strottenhoofd en hoe we deze bewuster kunnen inzetten en beïnvloeden. Dit kan bijdragen aan een betere zangtechniek en meer duidelijke uitspraak waardoor alle liederen die we als cantorij zingen tot in de verste uithoeken van onze prachtige kerk te verstaan zijn. Zoals Jan altijd zo mooi zegt tijdens de repetities: ‘De kerk is altijd eerlijk en aardig voor ons, jullie hoeven alleen maar goed te articuleren en technisch goed te zingen en dan resoneert het verder in de ruimte van de kerk’. En dat is een waarheid als een koe (of nachtegaal, is misschien beter in deze context) want we horen heel goed wanneer we goed op toon zingen en een mooie en technisch juiste koorklank hebben. Dat zijn bijzondere momenten wanneer je dit hoort doorklinken in de akoestiek van onze kerk! Na de algemene koorvorming was er een aparte koorvorming voor de alten. Mariette wist ons aan te zetten tot meer volume en lef. En lef is toch ook nodig bij het zingen, niet te bescheiden maar er echt staan en je stem laten horen. Met Pasen mochten we zowel op Goede Vrijdag als op Paasochtend mede voorgaan. De Goede Vrijdagdienst was een mooi uitgebalanceerd geheel tussen gesproken en gezongen woord. Altijd weer indrukwekkend het moment dat de Paaskaars wordt gedoofd en wanneer we allen in stilte de kerk verlaten. En dan Paasochtend waarop we de dienst stralend begonnen met ‘De Heer is waarlijk opgestaan’ van Michael Praetorius. In mei zullen we twee keer mede voorgaan en wel op zondag 6 mei en zondag 27 mei (eerste Pinksterdag). Eens je oor te luisteren leggen? Kom naar onze repetitie! Voor de zomer heb je nog twee kansen en wel op 5 mei en op 26 mei in de Grote Kerk tussen 14.00 en 16.30. Met muzikale groet, Marlies Brandt uit de Van Vlotenhof

graag aan mee doen… Kom! Er is werk voor spelers en zangers die iets van de geschiedenis van de Van Vlotenhof willen helpen uitdragen.

Pinksteren En dan is het Pinksteren. 27 mei. Het feest van de uitstorting van de Geest. We vieren dit in de Van Vlotenhof met de cantorij.

Broodje Bijbel 29 mei komt Broodje Bijbel bij elkaar bij de familie Hudig. Aanschuiven kan altijd. In verband met de broodjes graag aanmelden als u mee wilt doen (tel. 593700).

Voor de laatste keer Jozef Op 21 mei om 20 uur komt de bijzondere gespreksgroep bijeen in de Van Vlotenhof. We hebben alle verhalen van Jozef gelezen. In de dienst op 29 april is Jozef die onderkoning is geworden in Egypte bezongen. Zijn broers kwamen uit Kanaän aangesjouwd en kropen voor hem, net als in die droom van de schoven en van de sterren. Nu zijn we aan het eind gekomen van het Jozef verhaal. Hoe zal het verder gaan in Egypte?

Gemeenteavond Vanuit de Van Vlotenhof lopen we niet al te hard naar gemeenteavonden. Veel mensen gaan ’s avonds liever niet van huis. Ik hoop dat het op 29 mei heel mooi weer is. Dat u denkt, kom ik ga! Er is een gemeenteavond in de Lebuinuskerk die gaat over de gebouwen waar wij afscheid van moeten nemen. Op een speelse wijze delen we wat ons dierbaar is in het gebouw dat weldra een andere bestemming krijgt. Hoe gaan we daarmee om? Samen dragen is gemakkelijker dan alleen. Van harte aanbevolen de gemeente avond in de Lebuinuskerk op 29 mei om 20 uur. Zie ook pag. 12.

Pastorieën Van 30 april tot 13 mei ben ik vanwege vakantie en parttime werken afwezig. Vrede en alle goeds. ds. Elisabeth Posthumus Meyjes

Groote Festival

Autodienst

In mei vieren wij in Deventer het Groote Festival. Dit festival is genoemd naar Geert Groote, de grondlegger van de Moderne Devotie. Twee dagen spelen en vieren rond moderne Bijbelse spiritualiteit en oude wijsheid van Meester Geert. Alle recente informatie vindt u op de website. Daar kunt u zich ook opgeven: www.grootefestival.nl Er komen mensen uit de Ichthuskerk in Colmschate. Er komen mensen vanuit andere steden in het land. Wat een leuke mix van gelovigen hebben we zo rond het feest van Hemelvaart.

Wilt u naar de kerk en daarvoor gebruik maken van de autodienst? Dan kunt u op vrijdagavond tussen 6 en 7 uur bellen naar Gerda Meijerink, tel.: 618 844. Bij geen gehoor kunt u bellen naar Betty Groenenberg, tel.: 610 354.

Gemeentegesprek Onder aanvoering van mevrouw Thilde de Haan begint onze voorstelling ‘voorheen van Vlotenhof’ steeds scherpere vormen aan te nemen. Dinsdag 22 mei komen we van 10 tot 12 uur weer bijeen in de Van Vlotenhof om verder te oefenen en te spelen. Wie nu denkt, ach ik wil daar

Binnen onze PGD

Nieuws vanuit de Cantorij

Uit het open hof

Een tuinstoel in de kerk Toen ik lang geleden stage liep in de Muiderkerk in Amsterdam, maakte indruk op mij dat er vooraan een paar verschillende, gemakkelijke stoelen stonden, fauteuils. Wie het nodig had om in ‘de zorg’ te zitten kreeg een ereplaats. Qua vormgeving zijn zulke stoelen al gauw storende elementen, maar wat stonden ze voor veel! Toen ik de afgelopen zondagen in het Open Hof iemand in een goede tuinstoel zag zitten (achteraan…) moest ik glimlachen. Fijn dat iemand zich vrij voelt om een oplos-

7


Binnen onze PGD

sing te zoeken, zodat ze toch bij de diensten kan zijn. Hopelijk krijgen we in de Lebuinuskerk in september hele goede stoelen. En als er toch eens een tuinstoel of zorg aan te pas moet komen, dan is er in elk geval ruimte genoeg!

Terugblik Paascyclus We kijken terug op goede, intense vieringen. Voor mij nog wennen, in deze setting, terwijl anderen zich er juist bewust van waren dat dit de laatste keer was in het Open Hof. We hadden gekozen voor het thema ‘de toekomst is al gaande’ (de beginregel van Tussentijds 167). Pasen krijgt diepte door wat eraan voorafgaat: de liefde en trouw van Jezus tot het uiterste. Daar begint het allemaal mee, ook al betekent het zijn einde. Die liefde heeft toekomst, breekt van Godswege door alle tegenstand heen. In de ingetogen Paaswake verdrijft de zuivere vlam met zijn licht de schaduw van de dood. In het donker is de toekomst al gaande. Rond het doopvont stonden Dirk en Rita Smits-van Leeuwen en Inge en Mark Rozemade Goede, en rondom hen gemeenteleden en familie. Daar spraken zij hun geloof uit en deelden het licht van Pasen rond. Zo waardevol als mensen hun eigen belijdenis schrijven… In de rubriek ‘geraakt door’ zullen de komende maanden hun teksten worden afgedrukt, om te beginnen nu die van Rita.

Op naar Hemelvaart en Pinksteren

8

Na de veertigdagentijd beleven we nu de vijftigdagentijd tussen Pasen en Pinksteren. Tijdens het Hemelvaartsweekend vindt het Groote Festival plaats; fijn als u daar ook een deel van mee wilt maken. Elders leest u het programma en hoe u zich kunt aanmelden. Zie ook www. grootefestival.nl. Op zondag 20 mei is er een gezamenlijke (buiten)dienst op de Worp. Er is dan dus geen dienst in het Open Hof. Waarschijnlijk hebben we gasten in ons midden die deelnemen aan het festival. Een uitgelezen kans om ons te oefenen in gastvrijheid en over onze eigen grenzen heen kijken. Een goede opmaat voor Pinksteren, waar de leerlingen naar buiten geblazen worden.

Verder zonder ds. Bart Thijs Als ik dit schrijf ligt zijn afscheid nog voor ons, maar het gaat er onherroepelijk van komen. Zoals het er nu naar uitziet wordt het een prachtig, welverdiend feest met Bart en Nel. En dan… zal het voor ons allemaal wennen zijn. Bart heeft de nodige dingen aan mij overgedragen, maar we zullen ongetwijfeld tegen een en ander aanlopen wat altijd vanzelfsprekend goed ging en nu onduidelijk is. Met elkaar komen we er wel uit. Wat betreft de pastorale wijken en de indeling van wijk 1 en 2: voorlopig valt wijk 2 in elk geval helemaal onder mijn verantwoordelijkheid. Het kernteam pastoraat is aan het inventariseren hoe we tot een goede verdeling kunnen komen tussen de drie (2,5 fte) predikanten. Huize Corel is overigens nu al van Bart naar Elisabeth Posthumus Meyjes gegaan.

Bereikbaarheid en werktijden Maandag is in principe mijn vrije dag. Maar na een vrij weekend werk ik wel op maandag.

Van dinsdag t/m vrijdag ben ik telefonisch (547973) het best bereikbaar tussen 9.00 en 9.30 u en ‘s avonds tussen 19.30 en 19.45 u. Als u onmiddellijk de voicemail hoort, zijn we in gesprek. U kunt het dan even later nog eens proberen (of inspreken). Schrik niet als u een ‘Kok’ aan de lijn krijgt: zo heten man Jan en dochter Roos. Hartelijke groet, ds.Saar Hoogendijk

Herinneringen aan ds. Gerrit Kalksma In de Wervel van maart jl. heeft ds. Enno Kim n.a.v. het overlijden van ds. Gerrit Kalksma een in memoriam geschreven. Piet en Mies Roos hadden nog elk jaar rond de jaarwisseling schriftelijk contact met de familie Kalksma. Ook waren zij aanwezig bij de afscheidsdienst in Vlissingen. Daarom in aanvulling op het in memoriam van ds. Kim nog enkele herinneringen van Piet en Mies aan ds. Kalksma en zijn afscheid. Van augustus 1974 tot augustus 1980 was Gerrit Kalksma predikant van de gereformeerde kerk te Deventer. Hij woonde hier met echtgenote Gerda en kinderen Peter, Hans en Muriel. Al deze jaren verkondigde hij van de kansel de goede boodschap, soms ook wel eens vergezeld van een eigen partijpolitieke mening (kernwapenkwestie). Sommigen van ons kunnen zich dat nog goed herinneren! Na Deventer werd hij predikant in Vlissingen. Ook daar besteedde hij veel aandacht aan het thema vredesbeweging. De voortschrijdende ziekte van Parkinson echter dwong hem eerst gedeeltelijk (in 1993) en vervolgens volledig (in 1998) met vervroegd emeritaat te gaan. Een van nature zonnige kijk op het leven hielp hem het hoofd boven water te houden. Maar de ziekte werd steeds slopender, zodanig dat Gerrit begin 2011 niet meer thuis kon wonen. Tot zijn verdriet moest hij in Vlissingen verhuizen naar een verzorgingstehuis. In december brak hij bij een val een heup en een arm, hetgeen de reserves -die hij eigenlijk helemaal niet meer had- sterk aantastte. Op zondag 29 januari jl. overleed hij, 69 jaar oud. De afscheidsdienst op 3 februari was door Gerrit twee jaar geleden al in overleg samengesteld. Ds. Ton de Nooij gaf bij elk muziekstuk, lied en tekst de toelichting van Gerrit, waarom hij deze keuze gemaakt had. Zo was het alsof in de volle Vlissingse ‘Open Hof’ (!) kerk wij samen mèt Gerrit afscheid vàn Gerrit namen. Hij liet ons delen in zijn dankbaarheid dat God de hele tijd bij hem was en naast hem stond in zijn strijd met mijnheer P (zoals hij zijn ziekte noemde). Vandaar de keuze voor de bekende tekst van Romeinen 8 vers 32-39 en voor lofliederen als gezang 409 en psalm 108 en een lied van hemzelf: ‘Een Open Hof, hier klinkt Gods lof’. Dochter Muriel benadrukte nog eens hoezeer haar vader altijd dominee was in hart en nieren. We waren aanwezig geweest bij een indrukwekkende en verwonderlijk mooie dankdienst voor het leven van Gerrit Kalksma. Op www.hanskalksma.nl/limmericks staat (bestel)informatie over een boekje met limericks van de hand van ds. Kalksma. Piet en Mies Roos


Beste Nel – Bart en kinderen Thijs, Ik voel me bevoorrecht om namens onze gemeente woorden van afscheid tot Bart te spreken. Omdat ik na zoveel jaar van samenwerking en vriendschap – na het beluisteren van zoveel van je preken – iets terug mag zeggen. En ik doe dat met veel genoegen. Niet omdat je weggaat. Maar wel om te zeggen dat wij bijzonder dankbaar zijn voor de vele jaren die jij en Nel onze gemeente hebben gediend. En vandaag is het dan zo ver. Vrijdag nog zo informeel en feestelijk en nu echt officieel. Wat een feest vrijdag! Wat een talent! Wat een creativiteit. Zullen we Bart maar in de waan laten dat hij dat ontwikkeld heeft in de afgelopen tien jaar? Afscheid van onze gemeente, de Protestantse Gemeente te Deventer. Emeritaat. Dat houdt in volgens Van Dale: ‘de staat van een geestelijke of hoogleraar in ruste’. Rust. Afbouwen. Met andere dingen bezig zijn. Tijd voor allerlei boeiende zaken. Muziek, schilderkunst, de kleinkinderen, met Nel er op uit. Fietsen, niet te vergeten! We gunnen het je van harte. En Nel ook. Het is toch wel een ‘enerverende’ tijd geweest. Overigens: dat is volgens de Dikke van Dale: ‘op de zenuwen werkend’. Dat bedoel ik niet met enerverend. Ik heb het over energie vragend, inspannend en natuurlijk soms ook emotioneel. Er is zoveel gebeurd in die Deventer’ jaren. Het Open Hof had toen jij en Nel in Deventer kwamen twee predikantsplaatsen. Na de echt wel emotionele en moeitevolle periode van de losmaking van jouw collega kwam er in de persoon van ds. Edsger Bosma eigenlijk slechts 0.5 fte voor terug. Dat werd een heel drukke tijd. In dezelfde periode werkten we reeds als federatie nauw samen. De samenwerking werd feestelijk beklonken en omgezet in een vereniging van de gereformeerde, lutherse en hervormde gemeenten. Je hebt daar als gereformeerd predikant inspirerend aan meegewerkt. Jouw idee was het om Het Open Hof na zoveel jaren een facelift te geven. Dat zou ook voor de gemeente een bindend element kunnen zijn. Daar is energiek aan gewerkt door heel veel vrijwilligers. Die door Wiesje Arends van hapjes en drankjes werden voorzien. We missen haar in onze gemeente! Het duurde een aantal jaren en een nieuw en spannende discussie diende zich aan. De discussie die leidde tot het besluit om vanuit de drie kernen naar een eenheid toe te werken en te gaan kerken in de Grote of Lebuinuskerk. Dat was een heel moeilijk traject. Dat gaf verdriet en ook woede en onbegrip. Maar jij bleef rechtop staan – rechtop in de wind – rechtop in de vertwijfeling. Als een ware pastor – en dat ben jij ook – heb je jezelf beschikbaar gesteld en heb je de gemeenteleden willen helpen door de luisteren en met hen te praten. Altijd maar weer. Over enerverend gespro-

ken. Ik heb grote bewondering voor de wijze waarop jij en ook de collega-predikanten zich hebben opgesteld in deze moeilijk tijd. Er was een Amerikaanse president die bij zijn inauguratie zei: de VS krijgen twee presidenten voor de prijs van één. Ik zal niet vragen naar de naam van deze president. Daar moet je tegenwoordig voorzichtig mee zijn! Maar Het Open Hof kreeg Nel als jouw echtgenote en zij zette zich enorm in voor de gemeente. Dus wil ik ook – en wel nu – me speciaal richten tot Nel. Jij bent zo’n tien jaar geleden begonnen – samen met Ineke Magdelijns – met de basiscatechese naar aanleiding van een leergang van Bart Robbers, die erg in de smaak viel. Later zijn er anderen bijgekomen zoals Malene Commijs en Phia Boon. Na ongeveer zes jaar heb je dit werk aan anderen overgedragen. Inspirerende periode, wel wat pionieren, nu staat het inmiddels als een huis o.l.v. Ingrid de Zwart. Er waren toneelstukjes, reizen naar het Bijbels Museum in Amsterdam met de kinderen. Nel, jij bent ook al een jaar of tien betrokken bij het Jeugdwerk in Het Open Hof. Samen met Hans Magdelijns en Karin van Lohuizen. Er is een constante groep van negen jongeren die trouw naar de Jeugdkerk komt. Onder jouw leiding Nel is het jeugdhonk opgeknapt door de jeugd zelf. Ook hier: creativiteit alom! Jij komt met verrassende ideeën om de jongeren te betrekken bij Bijbelse onderwerpen en maatschappelijke thema’s. Jij was ook betrokken bij de Jeugdraad en hebt steeds getracht de samenwerking met de jeugd van de Grote Kerk vorm te geven. Dat gaat in september gebeuren. Via Facebook blijf je met de jeugd in contact! Gelukkig zijn er dames die het stokje van Nel overnemen, maar haar wel onmisbaar noemen. Daarnaast is er haar betrokkenheid bij allerlei andere kerkelijke ontwikkelingen. Jij staat midden in de gemeente naast Bart. En zingt samen met hem in de Cantorij. Hartelijk dank voor al jouw inspanningen! Het pastoraat – de pastorale zorg, de zielzorg – is Bart op het lijf geschreven. Voortdurend vraagt hij aandacht voor dit onderdeel van zijn ambt. Is actief in de ontwikkeling van het pastoraat in zijn wijk en heeft het heel goed georganiseerd. Bart, je hebt je ook ingezet voor Bezinning en Ontmoeting – wie kent het ‘blauwe boekje’ niet! Daar zijn wij als gemeente best trots op. Het is een drukke tijd geweest. Zeker toen ook ds.Bosma afscheid nam. Gelukkig was er toen het wijze advies van Kleis om in zijn plaats een full-time predikant te beroepen die kon worden ingewerkt en Bart in het laatste jaar tot steun kon zijn. Dat is met de komst van ds. Saar Hoogendijk bijzonder geslaagd! Ik noem ook de welverdiende sabbatical periode van drie maanden (eens in de vijf jaar). En we weten allemaal hoe die tijd is besteed. ‘Beelden met een ziel’. Mede dank zij de inzet van Sape kon het boekje het licht zien, want dat kost altijd veel geld. En hij wist de goede bronnen te vinden. Het is een prachtig werkje en het geeft aan hoe creatief en kunstzinnig jij bent. Het is beeldend geschreven en wordt zeer

Binnen onze PGD

Bij het afscheid van ds. Bart Thijs Toespraak van Wytze de Jong op 22 april 2012

9


Binnen onze PGD

gewaardeerd. Nog even en het is uitverkocht! Je hebt ons opgedragen om vooral oog te blijven houden voor Kerk en Israël, kerkordelijk een opdracht van iedere gemeente. Je hebt ons duidelijk gemaakt dat het pastoraat belangrijk is en blijft. En dat wij ons met wijken moeten verbinden om het gestalte te geven. Je bent de motor geweest achter veel activiteiten. Je zegt wel dat je geen bestuurder bent, maar je zet mensen wel aan het denken en aan het werk! In de AK zullen we je inbreng zeker missen. We gaan een kunstzinnig en fijnzinnig mens missen. Soms ook wel eens eigenzinnig. Maar vooral toch een fijn mens, die samen met zijn Nel onze gemeente heeft gediend. Ik noem ook nog je inzet voor ons Mission Statement. Heero vertelde dat je samen met hem aan de tekst werkte en wel erg aan de tale Kanaäns vasthield, maar dat jullie op een heel prettige wijze tot deze tekst zijn gekomen. In begrijpelijke spreektaal. En vervolgens heb je via interviews in het kerkblad de hele gemeente laten delen in ons prachtige statement. Graag wil ik bij deze speech een kadootje aanbieden. Ik was geïnspireerd door de Mis-verkiezing op de radio. Mis met één s, een prachtig loflied! Wat ons vooral ook zal bijblijven zijn de vele, vele keren geweest dat je voorging in onze gemeente. Nog onlangs heb je gesproken over Jezus. Ontroerend. Ik citeer:

‘Mij zegt het, dat als wij kapot gaan aan verdriet, pijn, afbraak, alle moed verloren hebben. Dat er dan iemand is, die naast je staat, die dat lijden met jou deelt ten einde toe. Alleen al die solidariteit in de diepte op zich is het lot te machtig, is een doorbraak. Het gaat om troost en vergeving voor gepijnigde weerloze mensen die niet meer kunnen. Maar tegelijk gaat er van het lijden van Jezus ook een aanklacht uit aan het adres van wie wel kunnen. Mens richt je op uit de angst, sta op, keer je om en ga op de weg van de liefde samen met Hem. Je mag leven in de Geest van Jezus, gaan op zijn weg, delend in de intimiteit en de Geestkracht die er was tussen Jezus en God en op jouw beurt anderen daarin laten delen. Niet de weg van de minste weerstand maar wel de weg van liefde die alles vernieuwt en herschept. Zo waar als de Gekruisigde leeft en regeert bij God in eeuwigheid.’ En voor die woorden zijn we je dankbaar! Het ga jullie goed in je nieuwe levensfase! Wytze de Jong

10

Op vrijdagavond 20 en zondag 22 april werd ruim aandacht besteed aan het afscheid van Bart. Linksboven een beeld van de feestelijke avond in het Open Hof waar gemeenteleden een boek aanboden en waar veel muziek werd gemaakt. Linksonder en hierboven een beeld van de dienst op zondagochtend waarbij ook Barts opvolger Saar Hoogendijk hem toesprak. (Foto’s Mark Rozema.)


Kerkbalans 2012 De actie voor kerkbalans 2012 hebben wij thans afgesloten. De eindstand per 1 april 2012 is 7 256.939 zodat 98,8 % van het begrote bedrag is gerealiseerd.

Jaarrekening 2011 In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 12 april 2012 is de jaarrekening 2011 vastgesteld. Deze jaarrekening sluit af met een verlies van 7 97.158 terwijl een verlies begroot was van 7 109.000. Gelukkig is dit een positieve ontwikkeling hoewel wij er nog lang niet zijn. De opbrengsten waren 7 18.000 hoger door meer verhuur van de Grote Kerk en ontvangen giften. Daartegenover daalden de vrijwillige bijdragen. Aan de uitgavenkant stegen de kosten met 7 6.000. Aan de ene kant stegen de kosten van de kerkdiensten en het beheer maar daartegenover waren de kosten van predikanten lager doordat ds. S. Hoogendijk later in dienst is gekomen dan gepland en minder kosten van bijstand in het pastoraat. Tegenover 2010 (verlies 7 176.403) was de verbetering nog veel sterker. Naast de hierboven reeds vermelde posten was de post onderhoud van de Grote Kerk veel lager door het wegvallen van de kosten van de BRIM aanvraag. Deze kosten krijgen wij in 2012 terug van het rijk. Ook bij de van Vlotenhof en Het Open Hof waren de kosten veel lager. Deze jaarrekening ligt voor iedereen ter inzage. Indien u dit wilt wil u dan afspraak maken met dhr. Jan Visser (tel. 622612) of met mij via het kerkelijk bureau (612548) Bernard van Leeuwen, adm. kerkrentmeester Van het projectteam

Een kleurige ketting om zijn schouders Op 27 maart waren ongeveer 55 mensen samengekomen op de gemeenteavond (in het Open Hof ). Het doel van de avond was vooral om met elkaar een geloofsgesprek te voeren, en wel zo dat daaruit een geloofsbelijdenis zou kunnen voortkomen. Al die dingen rond organisatie, bouw en financiën zijn wel belangrijk, maar vanuit welke bezieling we met elkaar op weg zijn is nog veel belangrijker. Na het zingen van gez. 120 en het lezen van evangelie over de intocht van Jezus (Marcus 11:1-11) ging het gesprek in groepjes van start. Voor velen een verrijkende ervaring en ook weerbarstig. Want spreken over de dingen van het geloof raakt aan ons wezen – en als dan blijkt dat je er heel verschillend in kan staan… De veelkleurigheid binnen onze gemeente kwam aan het licht, zo mooi en lastig als dat kan zijn. Jelle van Nijen had aangeboden om naar aanleiding van de gespreksnotities een geloofsbelijdenis te schrijven. Die is op Palmzondag in alle drie de diensten voorgelezen. Een heel werk (op de camping!), maar wat is het bijzonder geworden. Hoe je van toeschouwer (buitenstaander) gaandeweg toch meegetrokken wordt, en anders gaat zien, tot je van toeschouwer deelnemer wordt.

Een mooie vondst is het beeld van het rijgen van woorden als kralen aan een snoer, een kleurige ketting om zijn schouders. Juist met elkaar vormen al die verschillende kralen een eerbetoon aan Jezus. Zoals verschillende visies naast elkaar kunnen bestaan, als een verrijking. Hier nogmaals de woorden van het credo, waarin wij onszelf herkennen mogen.

Binnen onze PGD

Van de kerkrentmeesters

Ik kijk toe, toeschouwer op veilige afstand, meeluisterend in een oud verhaal. Een ezel, jong en puur, nog niet afgericht, in goed vertrouwen uitgeleend – ‘De Heer heeft het nodig’ –, rijdier van rabbi’s en profeten, ongeschikt voor wie hoog te paard wil zitten. Mensen, menigte en massa, meegetrokken in messiaans enthousiasme, ze hebben niets te verliezen, tonen hoe dan ook lef om mee te doen, hun euforie kan omslaan in anticlimax, hun bevlogenheid kan zomaar doven. Wie rijdt daar binnen in hun wereld, land, door Romeinen bezet, stad Jeruzalem op weg naar Pasen, hart vol vrees en verlangen? Zal de messias ooit komen, een rijk van vrede? Ik hoor ze roepen: Hosanna, gezegend die komt in de naam van de Heer! Ik zie Jezus in Jeruzalem, onbetwist stralend middelpunt, voor hem groene takken spontaan afgehakt, een ritueel van uitgelaten vreugde. Hij doet er zelf het zwijgen toe. Weten ze wie hier binnenrijdt? Ik zie hem voor me: geweldige man, die van geen geweld wil weten, mens met charisma, machthebber die aller dienaar is, koning die zich uit liefde opoffert. Ik rijg woorden als kralen aan een snoer, een kleurige ketting om zijn schouders: vriend, gids, voorbeeld, metgezel, schuilplaats, houvast… hoop, vertrouwen, zekerheid, troost, blijdschap, verzoening… barmhartig, rechtvaardig, zachtmoedig... Hosanna, gezegend die komt in de naam van de Heer! Ik ga meedoen, van de weeromstuit, van toeschouwer word ik deelnemer, ik die mezelf wil blijven laat hem binnen, door hem geraakt, de deur eerst nog niet wagenwijd open, een kier blijkt voor hem groot genoeg. Ik die aarzel en twijfel, hef mijn hoofd op en vorm een ereboog, leg voor hem de loper uit in mijn vlakke land, mijn stad aan de IJssel,

11


Binnen onze PGD

mijn vaak gesloten hart. Ik wil horen bij mensen die zoeken naar zin, al hun krachten bundelen, handen en voeten van God willen zijn, en Jezus volgen zoals hij is voorgegaan. Ik ben als zaad op het land, door Gods hand gestrooid, de lente van Pasen brengt ook mij tot leven. En ik doe mee, volmondig, ik kan het niet laten: Hosanna, gezegend die komt in de naam van de Heer! Ds. Saar Hogendijk

Van de commissie inriching Deze commissie die zich bezig houdt met de nieuwe inrichting van de Grote Kerk heeft na veel overleg en adviezen van deskundigen besloten om in het liturgisch centrum een vloerbedekking te leggen van geweven vinyl, een Zweeds product. De kleur wordt grijs met een zilverdraad er door heen. Daarnaast is besloten om een hek te plaatsen bij de Magistraatskapel om hiermee deze te kunnen afsluiten. In dit hek worden opgenomen de gebrandschilderde ramen uit de Smedenstraat kerk die o.a. profeten en evangelisten voorstellen. Momenteel bekijken wij diverse voorstellen over het liturgisch meubilair en de nieuwe stoelen. Hoewel volgens de ingevulde enquêteformulieren op iedere stoel wat aan te merken is hopen wij toch op korte termijn tot een beslissing te komen. Bernard van Leeuwen namens de CvK

12

Gemeenteavond 29 mei: verhuizen en wat erbij komt kijken Op dinsdag na Pinksteren, is er weer gelegenheid elkaar vanuit de drie kernen te ontmoeten, ditmaal in de Lebuinuskerk. De avond bestaat uit twee delen en begint al om 19.30 u (koffie vanaf 19.15 u). U bent van harte welkom! Het projectteam leidt het eerste deel van de avond, van 19.30-20.45 u: de verschillende werkgroepen en commissies komen met hun rapportages, gedeeltelijk wellicht al eindrapportages. Of het nu gaat over stoelen, vervoer, verbouwing, inrichting, eredienst, pastoraat, organisatie: er is informatie en gelegenheid tot gesprek. De werkgroep rituelen verzorgt het tweede deel, van 21.00-22.00 u: ‘Stilstaan bij het oude op weg naar het nieuwe’. Het gaat over ruimte. Wat doet ruimte met mij? Het zal gaan over de hoekjes, beelden of attributen die mij lief zijn in het gebouw waar ik op dit moment naar de kerk ga.

We nemen de tijd om aan de hand van foto’s te zoeken naar wat ons dierbaar is in het gebouw waar wij gemeente zijn. Wat betekent de ruimte voor mij? Welke herinnering hoort daarbij? Er zijn mooie momenten geweest, er zijn droevige bijeenkomsten geweest. Aan de hand van foto’s zetten we het geloofsgesprek voort dat op 27 maart werd ingezet.


TEEZ, werk van Kerk in Actie in Zambia. Zoals bekend steunen wij als protestantse gemeente Deventer al geruime tijd TEEZ, een project van Kerkinactie.in Zambia. TEEZ verzorgt theologische cursussen op het platteland. Hier treft u het ingekorte verslag van een student theologie uit Kampen die in Zambia projecten van Kerk in Actie bezocht. Informatief en inspirerend. Zeker de moeite waard om geloofsgenoten in Zambia te steunen. Zo delen wij wereldwijd geloof, hoop en liefde.

Ervaringen theologie student: Mijn naam is Jake Schimmel, en ik ben een student Theologie uit Kampen. In oktober en november ben ik zeven weken in Zambia geweest, met het Face-to-Face-programma van de Council for World Mission. Dat is een programma waarbij theologiestudenten uit de hele wereld naar Zambia komen om daar te gast te zijn bij de United Church of Zambia, en te leren hoe mensen daar leven en geloven in God. Ik ben te gast geweest bij gemeentes in de steden Kitwe en Serenje, en ik heb meegemaakt hoe het leven daar is in de stad en in de dorpen. Dat was een erg bijzondere ervaring. Kerk en Actie vroeg mij te schrijven over wat ik heb gezien van het diaconale werk dat zij ondersteunen in Zambia. Misschien ben ik niet direct alles tegengekomen, maar ik kan toch vanuit mijn ervaringen vertellen waarom het werk nodig is. Het eerste waarover ik wil vertellen zijn de theologische cursussen in rurale gebieden. Deze worden gegeven door een organisatie die TEEZ heet, Theological Education by Extension in Zambia. Hierbij worden in verschillende kerken in Zambia theologische cursussen gegeven aan gemeenteleden, op een manier die niet te duur is en die gemeenteleden niet teveel tijd kost. Serenje, de tweede plaats waar ik was, is maar een kleine stad, met 10.000 inwoners. Het ligt niet ver van de grens met Congo. Serenje ligt in een erg landelijke omgeving, rondom de stad is in een straal van 90 kilometer geen andere stad te bekennen. Wel zijn er erg veel dorpjes. Ik was te gast bij dominee Siingwa. Hij is de enige predikant in het hele Serenje-district, wat betekent dat hij 55 gemeentes heeft, en zijn enige vervoer is een kleine motor. Zelfs als hij doordeweeks de gemeentes bezoekt kan hij elke gemeente maar twee of drie keer per jaar bezoeken. Hij is daarin niet de enige, want in de meeste afgelegen gebieden in Zambia heeft een predikant veel gemeentes, en zelfs in de steden kan een predikant zo’n 5 gemeentes hebben, een grote gemeente in de stad en een paar kleine eromheen. Dat betekent dat hij/zij erg hard moet werken, maar ook dat de gemeente niet alleen van de predikant afhankelijk kan zijn. Wat ik erg mooi vind in Zambia is dat dat ook niet zo is. In de gemeentes waar ik kwam werden taken van de predikant overgenomen door de ouderlingen, en kerken zijn verdeeld in kleine secties, die op zondagmiddag na de dienst samenkomen voor Bijbelstudie en met elkaar zingen, de Bijbel lezen en voor elkaar bidden. Ook in de kerkdiensten is het normaal dat ouderlingen preken en dat veel mensen een taak hebben. Zelfs doordeweeks gebeurt er van alles in de kerken. Er zijn groepen voor mannen en

vrouwen, er zijn koren (die erg populair zijn in Zambia), groepen voor de jeugd en voor kinderen. De kerk en de gemeenteleden zijn erg actief en zijn zelf verantwoordelijk. Daarom is het ook belangrijk dat er mensen in de kerken zijn die een theologische training hebben gehad. De predikant is de enige die mag dopen, maar mensen met zo’n training worden gevormd om bijvoorbeeld bij mensen op bezoek te kunnen gaan voor een pastoraal gesprek, of om te preken. Er zijn ook zogenaamde lekenpredikanten, mensen met een korte opleiding die bevoegd zijn om het Heilig Avondmaal te geven. Deze trainingen helpen de gemeentes erg om op hun eigen benen te kunnen staan. Ik hoop met dit korte verslag iets te hebben kunnen delen van hoe het is in Zambia, en waarom het goed is dat Kerk in Actie deze mensen steunt. Het was een mooie ervaring om daar te zijn, waarbij ik veel heb geleerd over God en over de mensen daar. Het is er erg anders dan hier, maar we geloven in dezelfde God, en het is mooi dat we elkaar kunnen bemoedigen daarin, dat Hij de kerk in Zambia en in Nederland niet los zal laten.

diaconie

ZWO

Zondag 27 mei Pinksteren Geloven is een feest! Op deze zondag collecteren wij voor het kinderwerk in Egypte. Ook in 2012 wil Kerk in Actie er aan bijdragen dat kinderen op een bijzondere manier kennis maken met de Bijbel en het geloof. Helpt u mee? Op de zondag zelf hoort en ziet u meer over hoe het Egyptische Bijbelgenootschap kinderen bekend maakt met het evangelie. De paasgroetenactie voor gevangenen is weer achter de rug. De ZWO-commissie heeft vele kaarten aan u uitgedeeld. Wij hopen dat gevangenen, waar ter wereld dan ook, zich door uw paasgroeten gesterkt weten. Met dank voor uw betrokkenheid.

Openingsgebed uit de nieuwsbrief van Kerk in Actie (Hans Arwert) Leer ons dienen, wie zich de minste voelen. Leer ons delen met wie niets hebben. Leer ons vieren het heil van alle mensen. Leer ons geven van overvloed. Leer ons ontvangen wie wordt buitengesloten. Leer ons zijn een naaste op weg naar de Ander. Opdat gevoed worden zij die hongeren Opgericht zij die gebukt gaan. Bevrijd zij die geketend zijn. Want zalig de zachtmoedigen, de vredestichters en de barmhartigen de hoeren en de tollenaars de wees, de weduwe, de veemdeling die allen naar Uw beeld geschapen Uw koninkrijk verwachten. Amen Namens de ZWO-commissie Eline Sizoo de Vries

13


Diaconie 14

Stichting Miramundo In deze tijd na Pasen kijken we weer even terug naar het 40-dagen project van vorig jaar. We zamelden toen geld in voor Stichting Miramundo, voor de bouw van een Tourism Training Centre in Honduras. In Nederland is na een druk jaar van geld inzamelen nu een wat rustiger periode aangebroken voor Miramundo. Eind november 2011 haalden we het doel van 38.000 euro, hetgeen in december verdubbeld werd door het NCDO. Hiermee hebben we alle geld dat nodig is voor de bouw binnengehaald. Nu is het tijd voor bouwen in Honduras. Fronica Miedema, ons stichtingslid uit Honduras schrijft: ‘Even een berichtje uit het veld: de bouw vlot lekker, de eerste 2 gebouwen zijn bijna klaar, op de afwerking na. Dus muren zijn gestukadoord en ramen er in, badkamermuren opgetrokken etc. Het elektrisch wordt aangelegd door een team uit Tegucigalpa. We zijn nu druk met het hoofdgebouw onder andere met een cisterna (waterbuffer onder de grond) en met de rioleringen. Daarna gaan de muren omhoog. Oscar, een architect die Don Juan zijn huisje heeft gehuurd zal ons helpen met het ontwerp van een goede rioolverwerking. Omdat we aan de rand van de rivier zitten is dat wel belangrijk.’ Het is de bedoeling dat de bouw eind december 2012 afgewerkt wordt, en de vakopleiding toerisme voor de jongeren in Gracias in 2013 van start zal gaan. Nogmaals hartelijk dank voor uw steun aan dit project. We houden u op de hoogte van de vorderingen. Namens Stichting Miramundo, Katrien en Bert de Jong Meer info? www.miramundo.nl

Alafya Foundation Ghana Deze stichting staat voor het kinderhuis ‘the Kids Shelter’ in Sunyani en voor de schoolkinderen, ruim honderd, in Bolgatanga. Ik wil u dit keer iets over Ghana vertellen. Ghana is ongeveer zeven keer zo groot als Nederland. Bolgatanga ligt ruim 950 km van de hoofdstad Accra, in pal noordelijke richting. Sunyani is ongeveer 500 km van Accra eerst naar het noorden en bij Kumasi naar het westen nog zo’n 150 km. Tegenwoordig is er een asfaltweg naar Bolgatanga. Vele wegen zijn in de afgelopen jaren verbeterd. Politiek gezien is Ghana een rustig land en dat heeft goede weerslag op de hele economische ontwikkeling van het land. Ik heb gezien hoe, sinds 1986 toen ik er voor het eerst kwam, in de loop van de jaren bijvoorbeeld elektriciteit door het land is aangelegd. Alles bovengronds. Maar nog vele kleine dorpen zijn niet aangesloten. Kunt u zich enigszins voorstellen wat het betekent om zonder elektriciteit te moeten leven? En dat soms dagen de stroom uitvalt, is niet bijzonder. En dat bij temperaturen tussen de 25, in het zuiden, en 40 graden in het noorden. Voor het kinderhuis hebben jonge mensen in Nederland geld bij elkaar gesprokkeld voor een kleine aggregaat, zodat in geval van nood er ’s nachts licht is. Zomaar iets over Ghana, een land waar ik toch wel behoorlijk aan verslingerd ben. In alle kerken liggen folders

met informatie. Ook is er een website: www.alafyafoundation.org. De stichting heeft de ANBI status. Wanneer u ons wil steunen dan kan dat, graag! We zijn een kleine stichting waar heel weinig geld aan de strijkstok blijft hangen. Bij de ABN-AMRO Bank te Deventer is het rekeningnummer 43.58.46.078 voor het kinderhuis en rekeningnummer 56.27.00.129 voor de schoolkinderen in Bolgatanga. Alles met de naam: Alafya Foundation. Meer informatie: Elly Harleman van Noort, telefoon 0570-632720.

De voedselbank en de vastenmaaltijden Al jaren zijn de vastenmaaltijden onlosmakelijk verbonden met de Voedselbank. ‘Vreemd’, zult u denken. Nu, in Deventer niet. In Deventer staat men stil bij diegene waarvoor het niet vanzelfsprekend is dat er een maaltijd op tafel kan komen. Met een hartverwarmend enthousiasme is er ook dit jaar weer door vele vrijwilligers gekookt voor de gezamenlijke maaltijden. Tijdens de laatste maaltijd op 28 maart jl. mocht ik weer meegenieten aan de enorme tafel, feestelijk gedekt, in de Lebuinuskerk. De opbrengst die ik in de vorm van een cheque in ontvangst mocht nemen was weer geweldig! Deze opbrengst werd nog eens aangevuld met het resultaat van de verkoop van de zelfgebakken koekjes door de kinderen. Wat zijn wij hier blij mee. Met het geweldige bedrag kunnen wij weer veel doen. Het aantal cliënten groeit. De onkosten worden steeds hoger, de eisen steeds strenger. Kortom zeer welkom. Allen die hebben meegewerkt wil ik dan ook heel hartelijk bedanken voor hun inzet! Namens de Voedselbank Deventer e.o., Annette Aalbers, voorzitter, Telefoon: 06-51133346, www.voedselbankdeventer.nl

Vastenmaaltijd Tijdens de vastentijd is er gedurende vijf weken elke woensdag gelegenheid geweest met elkaar te eten tijdens de zogenaamde ‘Vastenmaaltijd’. Met de bedoeling elkaar te ontmoeten rond een eenvoudige warme maaltijd kwamen we elke woensdag in het Open Hof of in de Lebuinuskerk bij elkaar. Door deze ontmoeting, het samen eten, samen delen en de gezelligheid er omheen realiseerden we ons dat een dagelijkse warme maaltijd niet voor iedereen is weggelegd. Om die reden is aan het einde van de maaltijd aan iedereen die heeft meegegeten, een (kleine) vergoeding voor het eten gevraagd, bestemd voor de Voedselbank. Ook in Deventer zorgt de Voedselbank ervoor dat er, minimaal één keer per maand, voor enkele honderden mensen een krat met voedsel klaarstaat. Gezien de goede opkomst en het enthousiasme hebben alle bijdragen tezamen dit jaar geresulteerd in het fantastische eindbedrag van 7 1000. Daarbovenop nog een bedrag door een actie van de kinderen van de basiscatechese. Dit mooie bedrag zal worden overgemaakt naar de Voedselbank in Deventer.


Informatie rond de collectes Op 6 mei is de collecte bestemd voor Stichting Kinderzorg Zwolle (Provinciaal Bijdrage Advies). Deze Stichting is opgericht door diaconieën van PKN-gemeentes in Overijssel en Drenthe en richt zich op jongeren die zich vanwege gedragsproblemen niet meer of slecht kunnen handhaven in het reguliere onderwijs en dreigen af te glijden naar het criminele circuit. De Stichting vindt pastoraal werk onder deze jongeren van groot belang en heeft hiervoor een pastoraal werker in dienst die bekostigd wordt door de leden. Uw bijdrage komt ten goede aan dit werk. Op 13 mei gaat de collecte naar het Jeugddiaconaat. Wat is Jeugddiaconaat? Jeugddiaconaat is diaconaal handelen door en voor jongeren. Binnen onze kerk is dit onder andere zichtbaar in de jeugdweekenden die jaarlijks georganiseerd worden. Naast een gezellig samenzijn, wordt er ook gekeken naar het diaconale aspect. Zo hebben de jongeren vorig jaar de caravanplek helemaal voorzien van bloembollen en zal er dit jaar ook weer een diaconale activiteit georganiseerd worden. Op deze manier worden jongeren betrokken met het feit dat ook in Nederland mensen zijn die het niet altijd even goed hebben. Zo leren ze om te zien naar elkaar. Op 17 mei, Hemelvaartsdag, is de collecte bestemd voor het werk van de diaconie. Omdat we graag als diaconie zichtbaar willen zijn in de gemeente zullen we u informeren over het werk dat we doen binnen of buiten de gemeente en daarbij over onze projecten vertellen zodat u weet wat er met uw gift in de diaconale collectes gedaan wordt. Zo biedt de diaconie ook de aankomende zomer mensen die zelf geen vakantie kunnen betalen een week in de stacaravan aan op de camping in Epe. De mensen die op deze manier er toch een weekje tussenuit kunnen, kunnen al hun ‘beslommeringen’ dan even achter zich laten en genieten van er een paar dagen tussenuit zijn. Uw gift komt hieraan ten goede. Op 20 mei gaat de collecte naar de Voedselbank in Deventer. De voedselbank Deventer is een zelfstandige Stichting die uitsluitend op sponsors en vrijwilligers draait. De persoonlijke benadering van cliënten is erg belangrijk. Voedselverstrekking gebeurt na een huisbezoek en gesprek met onze consulenten. De pakketten zijn zoveel mogelijk op de gezinssituatie afgestemd. De verstrekking is niet vrijblijvend en oneindig. Na enige tijd wordt gechecked of de situatie verbeterd is en de verstrekking wel of niet voortgezet wordt. Op 27 mei, Pinksteren, is de collecte bestemd voor Kerk in Actie ‘Geloven is een feest!’. Samen met het Egyptisch Bijbelgenootschap orga-

niseren de Koptische kerken in de zomervakantie kinderfestivals rond de Bijbel op het Egyptische platteland. Op deze manier bereiken ze duizenden kinderen met de goede boodschap van het Evangelie. Het Bijbelgenootschap maakt geloven tot een feest!

Vastenpotten De totaalopbrengst van de collectes in de vastentijd is 7 2.767,23. Zo’n groot bedrag dat het niet in de thermometer paste. Namens Kerk in Actie en alle bijbehorende projecten willen we u hiervoor hartelijk danken.

diaconie Gemeente in bewging

Zowel kokers als eters: hartelijk dank voor jullie bijdrage! Namens de diaconie en de voedselbank (zie hiervoor ook het berichtje van Annette Aalbers).

Giften Van de familie W. uit C. mocht ik 50 euro ontvangen voor de kerk, warvoor hartelijk dank. ds. Ingrid de Zwart

Van de diaconaal werker De buurten in Nu ik twee maanden bezig ben als diaconaal werker, is er vooral één signaal dat me niet loslaat. En dat is het isolement waarin veel mensen lijken te verkeren. Op verschillende manieren kom ik dat signaal tegen. Gelukkig zijn er ook veel mensen die via bestaande centra hun weg vinden. Via Rechtop bijvoorbeeld, het activeringsproject voor mensen zonder werk, gelegen aan de Stromarkt. Of via de Zandloper in de Lange Zandstraat, waar mensen met een psychische beperking een dagbesteding vinden. Maar evenzoveel mensen zijn buiten beeld. Hoe bereiken we hen? Dat is een vraag voor welzijnsinstellingen maar ook voor ons als diaconie, die zich inzetten voor zwakken in de samenleving. Om me te oriënteren bezoek ik een buurtje waar veel ouderen niet meer achter de geraniums vandaan schijnen te komen. De wijk ligt wat afgelegen in de stad, en bestaat uit rijtjeshuizen en portiekflats uit de jaren ’50. Volgens gegevens van de gemeente Deventer leeft driekwart van de bewoners hier van een minimuminkomen. Ik zie relatief veel winkels en eettenten, en ook – opvallend – een Primerawinkel midden tussen de woningen. Voor de broodnodige staatsloten en tabak. Vele jaren was het verzorgingshuis Sint Jurrien de trots van deze buurt, omgeven door een mooi park. Maar de bewoners zijn vertrokken, het huis staat leeg, alleen in de aanleunwoningen wonen nog mensen. Die voelen zich nu achtergelaten, met een minimum aan zorg. Achtergelaten… het zijn gevoelens die voor de hele buurt lijken te gelden. Velen komen weinig de deur uit, het openbaar vervoer laat te wensen over, een buurthuis is er niet. Daarom fungeert de Lidl-supermarkt als ontmoetingsplek. Er is ook een speeltuingebouwtje, dat lijkt me een meer geëigende plek voor bewoners om elkaar te ontmoeten. Er vinden allerlei activiteiten plaats, zoals bingo, darten, een damessoos en een kinderclub. Een medewerker van de speeltuin vertelt me echter dat de deelnemers hieraan juist vooral uit andere wijken komen. Wat ik in het programma van de speeltuinvereniging mis is een eet-

15


Diaconie

tafel voor de buurt. Misschien zou dat een kans zijn om buurtbewoners te trekken. Zo zijn er meer buurtjes in de stad. Hoe kunnen we op dergelijke plekken present zijn als kerk? Presentie is aandacht en tijd voor mensen. Onverdeelde aandacht, een luisterend oor, mensen laten voelen dat zij ertoe doen. Hen uitnodigen voor een buurteettafel. Kijken wat zich aandient. De bewoner in zijn isolement heeft ons iets te vertellen. Als diaconaal werker wil ik samen met de kerk werken aan presentie in buurten als deze. Op deze plek houd ik u op de hoogte van mijn ervaringen en de ontwikkelingen hierin. Henk-Jan Gosseling Tel. 0646166193, h.gosseling@kerkinactie.nl

Vakantieweek alleenstaanden met een lichamelijke beperking

16

In de week van 8 t/m 15 september vindt er een vakantieweek plaats voor alleenstaanden met een lichamelijke beperking. Deze week wordt georganiseerd in het Roosevelthuis te Doorn. Het vakantiecentrum beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. De kosten voor deze week bedrage 7 575,00 en opgave is mogelijk vóór 1 juli 2012. Kent u mensen die hiervoor in aanmerking komen of bent u zelf geïnteresseerd, kijk dan op de site voor meer informatie. U hoeft niet kerkelijk te zijn om deel te willen nemen aan deze week. Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.roosevelthuis.nl

Echtparenweek In de week van 15 t/m 22 september wordt er een (echt) paren week georganiseerd in het Roosevelthuis te Doorn. Deze week is bedoeld voor echtparen en samenwonenden, waarbij sprake is van een situatie waarin de minder valide permanent verzorgd wordt door de partner. Ook zou het kunnen zijn dat één van de partners buitenshuis verpleegd wordt, en dat ze samen nog een

keer kunnen genieten van een prachtige vakantieweek. U hoeft niet per se kerkelijk te zijn om deel te kunnen nemen aan deze week. De kosten voor deze week bedragen 7 950,- en opgave is mogelijk vóór 14 juli 2012. Kent u paren of bent u zelf geïnteresseerd, dan kunt u contact opnemen met: J. Manenschijn, tel. 0548-617227/ website: www.roosevelthuis.nl.

Terre des Hommes In de binnenstad zit sinds enkele jaren de ‘winkel’ van Terre des Hommes (Zwolseweg 45). Voor enkele projecten in India verzamelt Terre des Hommes geld in d.m.v. de verkoop van tweedehands goederen, kleren en andere spullen. Er werken 32 dames en een enkele heer. Er is een winkelcoördinator en een vrijwilligerscoördinatrice. Helaas gaat de vrijwilligerscoördinatrice Terre des Hommes verlaten en zijn ze op zoek naar vervanging. Het bestuur, zes vrijwilligers, is op zoek naar een coördinator om de groep vrijwilligers te motiveren en aan te sturen. Tevens zoeken ze aardige dames en heren die voor één of twee dagdelen per week in de winkel aan de Zwolseweg willen werken als vrijwilliger. Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u contact opnemen met: Bernard Duimel, tel. 06-11717330.


GEBOREN Op 18 maart 2012 werden Jolanda en Bart van Middelkoop verblijd met de geboorte van Ruben Jannes. We wensen Bart en Jolanda en Timon en Casper ook vanaf deze plaats van harte geluk met hun zoon en broertje en Gods zegen. Het adres van de familie van Middelkoop is: Raccordement 79, 7391 BX Twello. Ds. Bart Thijs DOOP Pia en Gerd Vrieling, Polstraat 67F, 7411 KX Deventer vroegen de bediening van de doop aan voor hun dochtertje Feline. Zij werd samen met Janna Geurtse en Lotte Louwen gedoopt op 29 april in de Lebuinuskerk. Daar werd ook haar naam geroepen. Zo is de naam Feline Henrike Vrieling, voorgoed met de naam van God, ‘Ik zal er zijn’ verbonden. Ds. Ingrid de Zwart Huwelijk Jeanine van Dam en Marco Mezzo, Vermeerstraat 25, gaan trouwen op vrijdag 25 mei in de Lutherse Kerk in Zutphen. Hun huwelijk zal worden ingezegend door de tante van Jeanine, ds. Trijnie Bouw uit Gouda. Samen met de kleine Eva zal deze dag onvergetelijk worden. We wensen Jeanine en Marco met Eva zegen op hun gezamenlijke levensweg. Ds. Elisabeth Posthumus Meyjes WIJ GEDENKEN Wiesje Arends-Melger Poerworedjo 21 juni 1935 – Deventer 16 maart 2012 Wiesje Arends, wie kende haar niet? Zo klein als ze was, zo stralend en duidelijk alom aanwezig. Wiesje overleed op vrijdag 16 maart. Haar familie en vele kennissen in stad en kerk achterlatend in verbijstering en

Jeannet Emmeline Schut-Klunder Amsterdam, 23 september 1958 - Apeldoorn, 28 maart 2012 Een kerk vol mensen nam op 2 april afscheid van Jeannet Schut-Klunder. Mensen die haar hadden gekend uit een of meer periodes van haar leven. Een leven vol beweging. Jeannet was docent, maar had ook theologie gestudeerd en was pastor geweest voor velen. Er waren leerlingen die wat zongen, er waren oud-collega’s, predikanten die haar droegen en allemaal voelden we dat grote verdriet dat zij ons veel te jong ontvallen is, door een ziekte die onverwacht vorig jaar toch weer terugkeerde. De dienst werd gestempeld door teksten en liederen die ze zelf had uitgekozen; Jeannet gaf niet gauw de regie uit handen. Psalm 11 klonk, in de vrije vertaling van Oosterhuis, Jan Kleinbussink liet met zijn orgelspel haar geliefde IJssel tot leven komen en Ramses klonk: ‘Zing, vecht, huil, bid…’. Uit haar geliefde Lebuinus werd zij gedragen door een haag van mensen. We brachten haar naar Begraafplaats Wenum, waar ze in kleine kring begraven is. Voor Gert, haar man en de kinderen Suzanne, Daniël en zijn partner Heidi wacht nu de zware taak het leven voort te zetten. Dat zal niet gemakkelijk zijn. We hopen dat zij iets van Gods nabijheid zullen ervaren in al die mensen om hen heen en in de vele goede herinneringen aan Jeannet. Ds. Ingrid de Zwart Onder de aandacht Blij verrast waren wij met de belangstelling uit Deventer voor onze trouwdag op 31 maart jl. De vele felicitatiekaarten en brieven waren hartverwarmend. Ook was er nog een grote groep mensen uit Deventer in de kerk en/ of op de receptie, geweldig. U heeft met vele anderen gezorgd dat wij een onvergetelijke dag hebben beleefd. Wij willen u daarvoor heel hartelijk bedanken en wensen dat u nog lang getuige mag zijn van ons herwonnen geluk. Joukje en Kees Mulder, Vroomshoop

Met naam en toenaam

verdriet. Wiesje had een grote plaats in ons midden. Je zag haar overal mensen gelukkig maken. In haar gezin als de echtgenote van John Arends en als moeder van Ingrid, Monique en Corinne. Als drijvende kracht achter zoveel andere ontwikkelingen: ouderbijeenkomsten van school, de doorgaande vrijdagmiddag-bijbellezing in de Lebuinus, het herinrichtingsproces in Het Open Hof, de vrouwenvereniging Tuindorp, waarvan ze decennia voorzitster was. En zo was er veel meer. Geen wonder dat Wiesje onlangs de stadspenning van de Gemeente Deventer ontving. En dat bij de rouwdienst de grote aula van het crematorium Steenbrugge te klein was om alle belangstellenden te bevatten. Het lezen en overdenken van Psalm 23, Wiesjes lievelingspsalm, heeft het afscheid verlicht: ‘De Here is mijn herder, ’k heb al wat mij lust. Hij zal mij geleiden, naar grazige weiden. Hij voert mij al zachtkens aan waat’ren der rust’. Moge die woorden ook voor haar dochters en allen die Wiesje missen een bron van troost en vertrouwen zijn. Ds. Bart Thijs

17


Gemeente in beweging

Groepsbijeenkomsten Gebedsgroep Deze maand komt de gebedsgroep bijeen op donderdagavond van 19.00 - 20.00 uur in Het Open Hof. Dat uur zingen wij, lezen een gedeelte uit de Bijbel, danken de Heer, prijzen Hem, doen voorbede en vragen om Zijn nabijheid. Renovare De bijbelgespreksgroep komt deze maand bijeen in Het Open Hof op de donderdagochtend van 10 uur en 24 april van half tien tot 11 uur. Wij bespreken dan de rijkdom van Gelijkenissen. Iedereen is welkom

Kol-le-Aviv zoekt pianist en nieuwe leden Gospelzanggroep Kol-le-Aviv is op zoek naar een pianist om tijdens optredens het koor te begeleiden en vooraf aan een optreden twee keer mee te oefenen tijdens een repetitieavond. Onze dirigent Brianne Geurtse is weer terug van zwangerschapsverlof en we gaan weer nieuwe liederen instuderen. Dus houd je van zingen, doe met ons mee. We zijn op zoek naar leden voor alle stemgroepen. Kom eens langs tijdens onze repetities op de woensdagavond van 20.00-22.00 uur in Het Open Hof, Karel de Grotelaan 361, te Deventer.

18

de samenvoeging - uitgelicht

Kledinginzameling voor DORCAS Ook dit jaar is er samen met de diaconie van de Ichtuskerk in Colmschate weer gekozen om kleding in te zamelen voor Dorcas. Als datum is zaterdag 12 mei uitgekozen. DORCAS is actief in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika en werkt bij voorkeur samen met locale partners. Kleding kunt u kwijt, mits het schoon en heel is. Kijkt u de kasten eens na. Er is vast wel iets bij wat u weg kunt geven voor deze actie. Wanneer u ons kleding komt brengen zouden wij dit graag ontvangen in een gesloten plasticzak. U kunt de kleding in Deventer brengen van 10.00 uur tot 13.00 uur bij het Open Hof aan de Karel de Grotelaan en van 10.00 uur tot 12.00 uur in de van Vlotenhof aan de van Vlotenlaan. Informatie over Dorcas op: www.dorcas.nl

Bestemming van de kleding Jaarlijks gaat er zo’n 800.000 kilo gesorteerde Dorcaskleding naar de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika. Dat zijn mensen die zelf onvoldoende geld hebben om kleding in de winkel te kopen. De hulp gaat naar oude mensen die onmogelijk van hun pensioen rond kunnen komen, gehandicapten, chronisch zieken – de kwetsbaren in de samenleving. In vorige jaren zijn ruim 150 transporten met hulpgoederen verzonden naar onder meer Moldavië, Oekraïne, Rusland, Wit-Rusland, Albanië, Zuid-Afrika, Lesotho, Kenia en Mozambique. Info: Dewes van Lohuizen (0570-621390). voorstel gedaan. De Algemene Kerkenraad zal daar in juni besluiten over nemen.

Kennismaking met het kernteam eredienst Twee kernteams en een aantal werkgroepen bereiden het proces van samengaan van de drie kernen van onze gemeente voor. In de vorige kerkbladen heeft de redactie u kennis laten maken met de werkgroep Rituelen bij verandering en het kernteam Pastoraat. In dit nummer krijgt u een kijkje achter de schermen van het kernteam Eredienst. Dit team bestaat uit Saar Hoogendijk, Sitie Pebesma, Diederik Hagenbeek, Bert Groenenberg en Nel van Nood. ‘Kerkgemeenschap ben je met elkaar. Wat elke kern bij de samenvoeging inbrengt bepaalt wie we zijn’. Dat is voor Saar Hoogendijk een belangrijk uitgangspunt voor de manier waarop we vanaf september de zondagse eredienst vormgeven. In de voorstellen van het kernteam komen veel aspecten van de eredienst aan bod. Het gaat om de verschillende elementen van de Orde van Dienst (de ‘basisliturgie’), maar ook om de doop en het doopvont, het Avondmaal, de inrichting van het liturgisch centrum, het voorbedenboek, de rol van kerkmuziek en cantorij, de bloemengroet en het liturgisch bloemschikken. Ook wordt gesproken over het handen schudden na de dienst, dat bij een veel groter aantal kerkgangers een soort receptie zou kunnen worden. Over al die grote en kleine aspecten van de eredienst heeft het kernteam zorgvuldig nagedacht en een

De ‘orde van dienst’ in drie huidige kerken is in de basis vrijwel hetzelfde. Maar wie een laag dieper kijkt, en dat heeft dit kernteam gedaan, ziet dat er wel verschillen zijn in cultuur en in ‘identiteit’ van de gemeenschappen van de Van Vlotenhof, de Lebuinuskerk en het Open Hof. Die verschillen zijn in de loop der jaren gegroeid en zijn dus niet zo maar weg te denken. Dat hoeft ook niet en dat zou ook niet goed zijn. In de ene nieuwe gemeente moet ruimte zijn voor de waarden die elk van die culturen in zich heeft en meeneemt naar de samengevoegde kerkgemeenschap. Er is immers vorig jaar wel gekozen voor één van de drie kerkgebouwen, maar niet voor één van de drie culturen. Het kernteam is eerst op zoek gegaan naar de achtergronden van de verschillen die er zijn voordat ze daar voorstellen voor bedacht. Saar Hoogendijk noemt als voorbeeld het wel of niet koffie drinken voor de dienst. In de Lebuinuskerk gebeurt dat niet, vanuit de gedachte dat we ons voor de dienst in de eerste plaats voorbereiden op de ontmoeting met God. Daar past geen geroezemoes en gerinkel van koffiekopjes bij. In de Van Vlotenhof, meer een huisgemeente, draagt een informele sfeer, ook voor de dienst, bij aan het gevoel thuis te zijn, dicht bij elkaar en bij God. Dat soort verschillen lijkt lastig te overbruggen, maar met begrip en respect voor wat er achterschuil gaat blijken daar best praktische oplossingen voor te bedenken.


houden en dus bijzondere aandacht hebben voor de gemeenteleden uit die wijk, ook als het gaat om hun gevoelens bij het samengaan. Het kernteam Eredienst is op het moment dat ik met Saar Hoogendijk spreek al flink op weg met de rapportage, al zijn er nog heel wat thema’s te behandelen. Het streven is om in mei een voorstel bij de Algemene Kerkenraad in te dienen. Op dit moment wordt de betrokkenen gelegenheid gegeven te reageren. Op de gemeenteavond van 29 mei zullen de plannen worden toegelicht. Veranderingen zijn onvermijdelijk. Maar wie openstaat voor de overwegingen daarbij, voor de argumenten waarom voor bepaalde veranderingen is gekozen, kan daar misschien nieuwe inspiratie uit putten.

Veel belangstelling voor expositie doopjurken in de Lebuinus

De zoete inval – Meester Geertshuis

Van Pasen tot en met Beloken Pasen werd er in de Lebuinuskerk een expositie gehouden van doopjurken en doophemden. Vele gemeenteleden uit de Lebuinus, de Van Vlotenhof en Het Open Hof brachten een doopjurk. Een aantal exemplaren was al heel oud, uit de 19e eeuw. Nieuwe doophemden waren er ook te zien, sommigen daarvan gemaakt door ‘eigen’ gemeenteleden, jong en oud. De expositie trok veel bekijks. In de volgende Wervel meer over de achtergrond van een aantal doophemden!

Wijzigingen opzet Groote Festival! De opzet van Het Groote festival is gewijzigd! Het programma strekt zich nu uit over de (hemelvaarts-) donderdag en de vrijdag, 16 en 17 mei. Alle workshops zijn over die twee werkdagen verspreid. Inschrijving is nu ook mogelijk voor afzonderlijke dagdelen. Dat kan via de website óf ter plekke voor 7 15,-. Voor de lunches (7 5,-) en de avondmaaltijden (7 10,-) gaarne opgeven via de website. Dit in verband met de planning van de inkoop. Dagdeelname all-in: 7 40,- (dus dan 7 5,- korting), ook aanmelden via de website. Kinderen tot 16 jaar gratis, met uitzondering van eventuele maaltijden. Kijk voor alle actuele informatie en aanmelding op: www.grootefestival.nl

Gemeente in bewging

Ook de drie cantorijen hebben een eigen karakter en een eigen rol in de dienst. In het februarinummer van de Wervel heeft Teus de Mik in de rubriek ‘Wat beweegt de mensen achter…’ die verschillende rollen toegelicht: de kerkmuziek als eigen bijdrage aan de verkondiging, wat hoge eisen stelt aan organist en cantorij, en de kerkmuziek als ondersteunend en ondergeschikt aan de verkondiging. Het kernteam Eredienst wil dat in september de bestaande cantorijen alle drie een plek kunnen krijgen, zodat de verscheidenheid behouden blijft. Wel onder een andere naam, want de herkomst doet er dan niet meer zo toe. Een cantorij zal dan niet meer aan één predikant verbonden zijn. De introductie van het nieuwe Liedboek vraagt ook inzet van de cantorij en dan komt het goed uit als daar meer dan één cantorij aan kan bijdragen. Het behoud van de drie cantorijen met hun eigen karakter kan er misschien toe leiden dat er nieuwe aanwas van zangers komt voor elke cantorij, omdat mensen zich aangesproken voelen door een cantorij die ze voordien niet kenden. Hoe zich dat dan in de loop der jaren verder ontwikkelt zal de tijd wel leren en daar zijn we zelf bij. Belangrijk voor het kernteam Eredienst is dat er niet de ene week een ‘Van Vlotenhof-dienst’ en de andere week een ‘Lebuinuskerkdienst’ is. Want we zijn vanaf september één kerkgemeenschap en dat zijn we met elkaar. Wat wel blijft is dat de drie predikanten hun eigen wijk

In het juninummer van de Wervel komt de groep inrichting en bouw aan bod en willen we ook de namen en foto’s van alle teams opnemen. Dan krijgen de gemeenteleden die namens ons zo intensief bezig zijn de samenvoeging voor te bereiden letterlijk en figuurlijk meer gezicht. Wij, leden van de redactie, zijn door de interviews met de kernteams onder de indruk gekomen van de inzet en zorgvuldigheid van de teams. Dat geeft ons het vertrouwen dat we op de goede weg zijn. Gerard Sizoo

Op donderdagmiddag hebben we een inloopmiddag speciaal voor vrouwen. Elkaar ontmoeten en verhalen delen, even een rustpunt in de stad… Er is thee koffie en iets lekkers. Als je iets mee wilt nemen, een gedicht, handwerk, spel, lied verhaal of iets dat je zelf gebakken hebt dan is dat welkom. De toegang is vrij, en je kunt binnenlopen tussen 13.30 en 16.30 uur. Meester Geertshuis Assenstraat 20. voor info: www.meestergeertshuis.nl

Meldpunt Discriminatie Deventer Sinds 2010 is het de verantwoordelijkheid van de gemeente om een lokale antidiscriminatievoorziening in te richten. Bij discriminatie – of wanneer u twijfelt of daar sprake van is – kunt u met uw klacht of melding terecht bij het Meldpunt Discriminatie Deventer. Daarbij kunt u onder meer denken aan discriminatie op grond van leeftijd, ras of geslacht. Iedere zaterdag is er van 13-16 uur spreekuur in het Etty Hillesumcentrum, Roggestraat 3 in Deventer. Er zijn dan twee vrijwilligers aanwezig om uw klacht op te nemen. Het MDD is ook per mail bereikbaar: info@mddeventer.nl. En telefonisch: 06 - 533 02 462. Om te voorkomen dat u moet wachten, is het aan te raden om van tevoren even te bellen als u op het spreekuur wilt komen.

19


Kerk in de stad 20

Bericht van het Meester Geertshuis Hoogtij We worden geïnterviewd voor een radioprogramma want we moeten blijven werken aan de bekendheid van ons Meester Geertshuis. Er is onlangs een dvd gemaakt, en er waren diverse artikelen in de plaatselijke kranten. ‘Men’ moet ons kennen, om te zorgen dat we naast het onderhouden van de betrokkenheid ook het financiële draagvlak verbreden. Ik heb de ervaring dat die pr vooral werkt voor onze achterban, de collega instanties en de politiek. Onze gasten, die weten ons huis vooral te vinden doordat men met elkaar meekomt. En als men eenmaal binnen is, komen ze veelal jaren. Die jaren maken dat er groeiend vertrouwen is, waardoor mensen hun verhaal vertellen. Niet het snel-snel verhaal wat ingevuld moet worden op het zoveelste formulier van een instantie. Maar tijd voor de trage vragen die in mensen leven. Professor Harry Kunneman formuleert het zo: ‘Trage vragen kunnen noodzaken om de horizon te verbreden en te zoeken naar verdieping. Ernstige tegenslag kan leiden tot de ervaring dat een leven in het teken van consumptie een arm leven is. Als je vastloopt, merk je hoe belangrijk steun van je omgeving is, zorgzaamheid, betrokkenheid, maar ook vriendschap, humor, intimiteit, inspiratie en trouw. Gelijkwaardigheid en wederzijds respect blijken dan heel belangrijk te zijn. Op dat punt beginnen diepere ervaringen van zingeving en ontstaat zicht op de betekenis van solidariteit’

Neem nou bezoekster Nicole. Ze vertelt haarfijn tegen de man-met-de-microfoon wat het meester Geertshuis haar brengt. ‘Hier mag je altijd weer opnieuw beginnen’, legt ze uit. En ik knik, wij weten wat ze bedoelt. Zij is zo iemand met ervaring met ernstige tegenslag. Die ondanks haar opleiding niet kan werken, en het psychisch niet gemakkelijk heeft. Die niet aan alle trends en consumptie mee kan doen. Simpelweg omdat ze leeft van een minimumuitkering. Ze vertelt van de vrouwengroep die nu na een aantal jaren de plek is waar solidariteit gevoeld wordt. Waar ze – ook middels meditatie – inspiratie opdoet. Waar ze haar talenten laat zien. Ik ben trots op haar. En blij ben dat we in het Meester Geertshuis steun kunnen bieden zoals Kunneman het omschrijft: ‘In tijden van eb een plek van Hoogtij’.

(uit Harry Kunneman: ‘Voorbij het dikke-ik’. ISBN: 978-90-8850-027-5)

Het interview is op 2e paasdag uitgezonden in het radioprogramma Hoogtij en nog te beluisteren via: www.rtvoost.nl/Programma/?pid=131

Ceciel Funnekotter, Reacties? ceciel@meestergeertshuis.nl

Van Dorp Installaties Deventer B.V. is aktief op het gebied van centrale verwarming, klimaatbeheersing, luchtbehandeling en brandbeveiligingstechniek. Vraag vrijblijvende informatie en offerte aan de specialisten van:

Van Dorp Installaties Deventer B.V. Maagdenburgstraat 12 (Handelspark De Weteringen) 7421 ZC Deventer Tel. 0570-659 659 Fax 0570-659 660 www.vdi.nl info@deventer.vdi.nl

Maagdenburgstraat 20a, 7421 ZC Deventer tel. 0570-634455, info@paulhardonk.nl, www.paulhardonk.nl


Het Dovenpastoraat Een gesprek met ds. Adri Dingemanse. Al weer enkele maanden geleden plande de redactie van de Wervel, om voor de zomer in de rubriek ‘de mensen achter…’ verslag te doen van een gesprek met ds. Adri Dingemanse, dovenpastor. Toen niet wetend dat de landelijke PKN voornemens is om op het dovenpastoraat te bezuinigen. (Hierover berichtte Ria Kemper u in de Wervel van april.) Eind maart, op een vrijdagochtend, rijd ik naar Zwolle om daar, bij hem thuis, ds. Adri Dingemanse te ontmoeten. Zijn agenda is in de periode voor Pasen erg vol, we hebben een uur. Voor ik een eerste vraag kan stellen zitten we al midden in een gesprek over het gegeven dat vooral de Ichtuskerk in Colmschate dove gemeenteleden heeft, zij wonen daar in de wijk, in een woonvorm voor meervoudig gehandicapte doven. We hebben het meteen ook over de voorgenomen bezuinigingen en over het belang van het dovenpastoraat. In de kerk gaat alles via het gesproken woord, spreken en luisteren. Kun je dat niet, dan is het wel heel lastig om naar de kerk te gaan. Het dovenpastoraat ondersteunt de doven en de kerken om het mogelijk te maken dat mensen met een gehoorbeperking en vaak daardoor ook een beperking in de spraak, toch naar de kerk kunnen gaan. De taak van het dovenpastoraat is veelal faciliterend. Het dovenpastoraat is een hulpdienst voor de kerk zodat doven in hun eigen gemeente een plekje kunnen krijgen, kunnen participeren. Iets wat niet vanzelfsprekend is. Doven en horenden mengen niet snel. Het op zoek gaan naar wat de juiste contactmogelijkheden zijn, hoort bij de taak van een dovenpastor. Er worden twee soorten aangepaste kerkdiensten georganiseerd. Gewone kerkdiensten worden aangepast door met gebaren te spreken. De dove mensen zitten dan vooraan. Liederen worden via een beamer zichtbaar gemaakt en er wordt aangewezen wat de gemeente zingt. Daarnaast zijn er aparte kerkdiensten alleen voor doven. Deze kerkdiensten worden eenmaal per maand op zaterdag gehouden. Voor deze regio is dat in Almelo en ’t Loo. Daar komen per kerkdienst tussen de 15 en 40 doven bij elkaar. De hele dienst is afgestemd op hoe doven met elkaar communiceren en hoe er met hen gecommuniceerd kan worden. De voorganger spreekt en preekt in gebarentaal, bij het zingen hoor je geen muziek, liederen worden opgezegd, teksten worden geprojecteerd. In het Interkerkelijk Dovenpastoraat werken de PKN en de Christelijk Gereformeerde Kerken samen. Voor het werk is Nederland in drie regio’s verdeeld. Per regio is er een dovenpastor werkzaam. Twee pastores worden betaald door de PKN en één pastor wordt betaald door de Christelijk Gereformeerde kerken.

Omdat er vooral regionaal gewerkt wordt is er afgesproken dat de predikanten van het dovenpastoraat in elkaars kerken mogen voorgaan, mogen dopen en het avondmaal bedienen. Ds. Adri Dingemanse komt uit de Chr. Geref. kerken en werkt in de regio Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en een stukje Flevoland. Hij kwam in zijn eerste gemeente voor het eerst met dove mensen in aanraking. Daar kreeg hij van hen te horen dat hij zo goed ‘af te lezen’ was. Dit betekent dat hij een goede mond articulatie heeft. In die tijd leerden doven meer liplezen dan gebarentaal.

kerk in het land

Wat beweegt de mensen achter…

Door deze kennismaking met wat het betekent doof te zijn in een kerk waar alles gebaseerd is op spreken en luisteren, raakte hij geboeid in de dove medemens en raakte hij ook organisatorisch betrokken bij o.m. de NCBD, de Nederlands Christelijke Organisatie van Doven. Zo kreeg hij kennis over wat er allemaal speelt in het dovenveld en hoe je mensen die doof zijn het beste kunt benaderen. In 1971 ontstond het Interkerkelijk Dovenpastoraat, een samenwerking tussen de huidige PKN en de Christelijk Gereformeerde kerken. Inmiddels is hij gespecialiseerd in gebarentaal, de taal waarin hij met de dove medemens kan communiceren èn in het omgaan met doven. Er wordt bijvoorbeeld vaak vergeten dat doof zijn betekent dat je het echt niet hoort als iemand er aan komt, doven zijn daardoor altijd alert op het feit dat er plotseling iets kan gebeuren. In de regio waar ds. Adri Dingemanse werkt, wonen zo’n 350 doven. Wat betekent het voor hen als de voorgenomen bezuinigingen doorgaan? In het persoonlijke pastoraat en catechese zullen vooral de klappen vallen. Het persoonlijk contact, het begeleiden in noodsituaties, begeleiding bij levensvragen en geloof, daarvoor zal nauwelijks meer tijd zijn. Van de specialistische communicatie met doven zal niet veel meer over blijven. Het bijwonen van kerkdiensten valt eventueel op te lossen met een tolk. En zo kunnen er wel meer nieuwe alternatieven bedacht en georganiseerd worden, maar of die juist het belangrijke persoonlijke contact kunnen vervangen? Vooral in het persoonlijke pastoraat is deskundigheid op het gebied van communicatie met doven heel belangrijk. Wil je over emoties, gevoelens en geloof praten met doven dan zul je dieper in de gebarentaal moeten doordringen dus de taal heel goed moeten kennen. ‘Spreek’ je gebarentaal en ben je deskundige in het omgaan en communiceren met doven, dan weet je dat en kun je daar aandacht aan geven. Hoe belangrijk het voor doven is om naar hun kerkdienst te gaan, laten twee dubbel-gehandicapte dames uit Colmschate zien. Zij reizen vaak drie kwartier met een taxi om naar de kerkdienst voor doven in Hattem te gaan.

21


kerk in het land

Het uur is om en mijn laatste vraag is of ds. Adri Dingemanse een tekst of lied heeft dat hem raakt en van betekenis is in zijn werk als dovenpastor. Hij noemt meteen Marcus 7 vs 31-37. Het verhaal van Jezus die een dove geneest. Een bijzonder lied is voor hem lied 23 uit de bundel ‘Zingend Gezegend’ van ds. A.F.Troost. De melodie is de melodie van gezang 409 uit het Liedboek. Het dorre land zal juichen En bloeien als een roos Ja, jubelend getuigen Gods heil is eindeloos! Sterk dan de slappe handen En maakt de knieën vast Want God verbreekt uw banden En Hij verlicht uw last Uw ogen en uw oren Uw mond zal opengaan De doven zullen horen De blinden zien voortaan De lamme zal dan springen Springen zoals een hert Wie stom is die zal zingen Dan hij genezen werd. Wilt u meer weten over het dovenpastoraat? Kijk dan op hun website www.dovenpastoraat.nl

22

Met dank aan ds. Adri Dingemanse Thilde de HaanClassicale vergadering 25 januari 2012 in Deventer De voorzitter, ds. H. Gijsen uit Holten, opende de vergadering met enkele verzen uit Mattheus 8 en dacht hardop na over de woorden ‘laat de doden hun doden begraven’. ds. B. Thijs predikant van Het Open Hof, de ontvangende gemeente, wijdde enkele woorden aan het feit dat de drie kernen in Deventer zich gaan samenvoegen en dat dat betekent dat dit kerkgebouw op 16 september definitief de deuren zal sluiten. Hij stond stil bij wat deze veranderingen betekenen voor de Protestantse Gemeente Deventer Het eerste deel van de avond werd gevuld door ds. H. Gijsen. Hij bracht verslag uit van zijn zoektocht tijdens zijn studieverlof onder de titel: De kerk begraven of… wat het einde van een weg lijkt, is misschien slechts een bocht. Gedachten over begraven, kerkverlating, kerkvernieuwing, nieuwe religiositeit en theologische gedachten over trends in kerk en samenleving met het oog op een eigentijdse verkondiging. Wie belangstelling heeft voor wat hij op de zijwegen en in de steegjes tegenkwam kan zijn gedachten digitaal bij hem bestellen. Een van de hoofdgedachten was dat we onze identiteit op een eigentijdse manier vorm moeten geven. Na de pauze werden de verslagen en financiën besproken. Ook werd vermeld dat in verband met het aflopen van de overheidsbijdragen aan Kerk in Aktie en ICCO deze organisaties nauwer zullen gaan samenwerken.

De vergadering van 7 mei zal plaatsvinden in de Leerkamer in Hellendoorn. Een rondje langs de gemeenten leverde in een aantal gevallen opmerkingen over het tekort aan ambtsdragers op. Diepenveen meldde de organisatie van een lente-fair. In Colmschate zal op 11 maart een nieuwe predikant voor 80% bevestigd worden. Wesepe meldde nieuw elan onder de nieuwe predikant. In Nijverdal is de Grote Kerk na de fusie afgestoten. Ze hebben daar met behulp van iemand van JOP, het jeugdwerk, nieuw vorm gegeven en een ‘liefdesmarkt’ georganiseerd. Hellendoorn heeft een ‘gavencursus’ georganiseerd. Nijverdal en Hellendoorn werken met in totaal zes kerken samen in een jeugdwerkproject. Een dienst ter gelegenheid van de week voor de eenheid werd zelfs met twaalf kerken samen gehouden in de ‘Olde Grijze’. In Holten werd een vermindering van de samenwerking met de RK-parochie geconstateerd. Ze gaan met een groep van 25 jongeren klussen bij een verslaafdenproject in Roemenië. In Bathmen wordt gewerkt aan een structuurwijziging van de vergaderingen. In Okkenbroek werd geconstateerd dat ook niet-kerkleden zich betrokken voelen bij kerkelijke activiteiten. Ds. Wiegers gaat in overleg met de kerkenraad pas eind 2012 met emeritaat. J. Rodenburg meldt dat bij de ACV nog € 250.000 beschikbaar is voor speciale projecten van gezamenlijke gemeenten in Overijssel-Flevoland. J. Boer deelde mee dat het systeem van gemeente-adviseurs weer wordt gewijzigd. Ds. J. Wiegers, Olst

Open dag op De Hezenberg Op 12 mei, van 10 tot 16 uur, is er een mooie kans om op een ontspannen en luchtige manier met het pastoraal centrum de Hezenberg kennis maken. De Hezenberg ligt vlak bij Hattem, in een schitterend stukje natuur. Hier worden mensen opgevangen die zijn vastgelopen vanwege psychische problemen die te maken hebben met zaken als burnout, rouwverwerking, depressieve stemmingen, geloofs- en levensvragen en relatieproblemen. Op de Hezenberg volgen cliënten gedurende zes à acht weken een therapeutisch programma. U bent welkom aan de Hezenberg 6, 8051 CB in Hattem. www.hezenberg.nl


Geraakt door‌

Tijdens de Paaswake in Het Open Hof deden vier mensen geloofsbelijdenis. Ik werd geraakt door de woorden die elk van hen had uitgekozen om hun geloof op een heel persoonlijke manier te belijden. Hieronder de belijdenis van Rita van Leeuwen. Gerard Sizoo Na jaren van zoeken keer ik terug naar het geloof van mijn kindertijd: onbevangen en open zonder alles te willen, of kunnen, verklaren vanuit ons beperkte wereldbeeld Wat een bevrijding! God is groter dan woorden en dan deze belijdenis maar God weet wat er in onze harten leeft Deze belijdenis is geen eindpunt maar een keuze voor een leven niet alleen mĂŠt God maar een leven waarin God op de eerste plaats komt Ik geloof in de levende God die alles gemaakt heeft en een Plan heeft voor ieder van ons Ik geloof in Jezus Christus die gekomen is om ons de Weg te wijzen en te bevrijden van liefdeloosheid

23

Ik geloof in de Heilige Geest die in ons wil wonen om ons blijvend te inspireren met Gods liefde

Salland gaat voor een gezonde regio www.salland.nl met Energiek en HollandZorg onderdeel van Eno www.eno.nl

(0570) 68 74 84


vieringen mei 2012

ZONDAG 6 MEI Grote of Lebuinuskerk 10.00 uur ds. Ingrid de Zwart, Suzanne Holsappel De Van Vlotenhof 10.00 uur ds. Hermien G端nther-van Dijk Het Open Hof 10.00 uur ds. Han Marsman 10.00 uur Jeugdkerk Schalkhaar Park Braband 10.00 uur T. Urbach-Plantinga Colmschate Ichtuskerk 10.00 uur ds. W. Meijles Diepenveen Dorpskerk 10.00 uur ds. H.J. Boon Elisabethskapel (Brinkgreven) 10.00 uur Deventer ziekenhuis 10.30 uur ds. Weijenberg St. Jozef Verpleeghuis 10.30 uur ds. Anna van der Maas Groote & Voorster 11.15 uur Visser VRIJDAG 11 MEI Woonzorgcentrum Corel 19.00 uur ds. Jenny Mooij Woonzorgcentrum Bloemendal 10.30 uur ds. Zijlstra

24

ZONDAG 13 ME I Grote of Lebuinuskerk 10.00 uur ds. Jelle van Nijen De Van Vlotenhof 10.00 uur ds. Han Marsman Het Open Hof 10.00 uur ds. Saar Hoogendijk Schalkhaar Park Braband 10.00 uur ds. T. Plattje Colmschate Ichtuskerk 10.00 uur ds. W. Meijles Diepenveen Dorpskerk 10.00 uur ds. Henk Spit Elisabethskapel (Brinkgreven) 10.00 uur Deventer ziekenhuis 10.30 uur St. Jozef Verpleeghuis 10.30 uur pastor J. Egberts Groote & Voorster 11.15 uur pastor H. Dijkman WOENSDAG 16 MEI Grote of Lebuinuskerk 22.00 uur Avondgebed DONDERDAG 17 MEI hemelvaart Grote of Lebuinuskerk 09.00 uur Morgengebed

22.00 uur Avondgebed De Van Vlotenhof 09.00 uur zie Grote of Lebuinuskerk Het Open Hof 09.00 uur zie Grote of Lebuinuskerk Schalkhaar Park Braband 09.00 uur zie Grote of Lebuinuskerk Colmschate Ichtuskerk 09.00 uur zie Grote of Lebuinuskerk Woonzorgcentrum Sparrenheuvel 09.30 uur ds. Henk Spit en pastor B. van Dijk St. Jozef Verpleeghuis 10.30 uur ds. Anna van der Maas VRIJDAG 18 MEI Grote of Lebuinuskerk 09.00 uur Morgengebed 22.15 uur Avondgebed Woonzorgcentrum Corel 19.00 uur mw. J Heys Woonzorgcentrum Bloemendal 10.30 uur mw. J. Heys ZONDAG 20 MEI Grote of Lebuinuskerk 10.00 uur Openluchtviering Plantsoen Worp De Van Vlotenhof 10.00 uur Openluchtviering Plantsoen Worp Het Open Hof 10.00 uur Openluchtviering Plantsoen Worp Schalkhaar Park Braband 10.00 uur ds. C de Gooijer Colmschate Ichtuskerk 10.00 uur ds. H. van de Steeg Diepenveen Dorpskerk 10.00 uur ds. Henk Spit Elisabethskapel (Brinkgreven) 10.00 uur Deventer ziekenhuis 10.30 uur ds. Weijenberg St. Jozef Verpleeghuis 10.30 uur ds. E. Everts Groote & Voorster 11.15 uur mw. E. Tulleken VRIJDAG 25 MEI Woonzorgcentrum Corel 19.00 uur ds. Zijlstra Woonzorgcentrum Bloemendal 10.30 uur ds. de Vlas ZONDAG 27 MEI Pinksteren Grote of Lebuinuskerk 10.00 uur ds. Ingrid de Zwart De Van Vlotenhof 10.00 uur ds. Elisabeth Posthumus Meyjes

Het Open Hof 10.00 uur ds. Saar Hoogendijk Schalkhaar Park Braband 10.00 uur ds. T. Plattje Colmschate Ichtuskerk 10.00 uur ds. M. Nijveld Diepenveen Dorpskerk 10.00 uur ds. Henk Spit Elisabethskapel (Brinkgreven) 10.00 uur Deventer ziekenhuis 10.30 uur pastor Egberts St. Jozef Verpleeghuis 10.30 uur pastoor H. Brummelhuis Groote & Voorster 11.15 uur pastor H. Dijkman VRIJDAG 1 JUNI Woonzorgcentrum Corel 19.00 uur ds. Van Wijk Woonzorgcentrum Bloemendal 10.30 uur pastoor Woonzorgcentrum Sparrenheuvel 19.00 uur ZONDAG 3 JUNi Grote of Lebuinuskerk 10.00 uur Saar Hoogendijk De Van Vlotenhof 10.00 uur ds. Nelleke Boonstra Het Open Hof 10.00 uur ... 10.00 uur Jeugdkerk Schalkhaar Park Braband 10.00 uur ds. J.H. Weienberg Colmschate Ichtuskerk 10.00 uur ds. W. Meijles Diepenveen Dorpskerk 10.00 uur ds. Henk Spit Elisabethskapel (Brinkgreven) 10.00 uur Deventer ziekenhuis 10.30 uur ds. E. Rijks St. Jozef Verpleeghuis 10.30 uur ds. Anna van der Maas Groote & Voorster 11.15 uur mw. J. Heys

Iedere vrijdagmiddag van 12.15 uur 12.30 uur vrijdagmiddaggebed in de Lebuinuskerk. Tijdens de vieringen in het Open Hof en in de Lebuinuskerk is er kinderoppas en kindernevendienst.

Wervel mei 2012  

kerkblad van de PGD