Page 1

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Deventer

Wervel Jaargang 4 | nummer 5 | juni 2014

7/8 Vertrek ds. Elisabeth

10. Van de koster...

13/18 Overzomeren

Helaas! Ds. Elisabeth Posthumus Meyjes vertrekt naar de Kloosterkerkgemeente in Ten Boer. Zie haar eigen toelichting daarop in de rubriek ‘van de predikanten’ en het bericht van de kerkenraad.

De Lebuinuskerk is dè ‘Kerk van de stad’. Doordeweeks wordt ons kerkgebouw gebruikt voor allerlei activiteiten, soms ook van de gemeente Deventer. Koster Marco Heemskerk was daar afgelopen maand druk mee.

Het is al bijna zomer, dus u kunt weer overzomeren. Ook dit jaar een mooi programma, niet alleen voor ouderen maar voor iedereen. Zie het gesprek daarover met Tini van Nijen en Gerri van der Wal.


Colofon

Wervel is een uitgave van de Protestantse Gemeente te Deventer. Postbus 425, 7400 AK Deventer www.pkn-deventer.nl info@pkn-deventer.nl Grote of Lebuinuskerk Grote Kerkhof 42 7411 KV Deventer koster: tel. (0570) 612 548 koster@pkn-deventer.nl Kerkelijk Bureau Kleine Poot 7 7411 PE Deventer Geopend: maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur tel. (0570) 645 962 kerk.bureau@pkn-deventer.nl Diaconie Postbus 587, 7400 AN Deventer diaconie@pkn-deventer.nl Bankrekeningen kerk: NL13 INGB 0000 8727 86 diaconie: NL03 RABO 0377 7129 57 wijkkas: NL23 INGB 0006 7299 51

2

Predikanten Spreekuren in de Lebuinuskerk van 10.00-12.00 uur, tel. 614 986 wo. ds. Saar Hoogendijk vr. ds. Ingrid de Zwart Spreekuur in St. Jurrien - grote zaal van 9.15 uur tot 10.30 uur ma. ds. Elisabeth Posthumus Meyjes ds. Ingrid de Zwart tel. privé (0570) 618 328 ds.dezwart@pkn-deventer.nl Werkdagen: ma. t/m vr. (behalve ma. na zondagsdienst) tel.: ma. t/m do. 9.00-9.30 uur ds. Saar Hoogendijk tel. privé (0570) 547 973 ds.hoogendijk@pkn-deventer.nl Werkdagen: ma. t/m vr. (behalve ma. na zondagsdienst) tel.: di t/m vrij 9.00-9.30 uur ds. Elisabeth Posthumus Meyjes tel. privé (0570) 656 047 ds.PMeyjes@pkn-deventer.nl Werkdagen: ma., di., do. en vr. (m.u.v. de eerste volle werkweek van de maand.) Redactie Thilde de Haan Mark Rozema Gerard Sizoo Hannie v.d. Bovenkamp-van Schie Riny Visser ds. Saar Hoogendijk kerkblad@pkn-deventer.nl Ontwerp, foto’s en opmaak Roely Oldenhuis, ROI Deventer wervel@pkn-deventer.nl Drukwerk Drukwerkdeal Inleverdatum kopij voor het volgende dubbelnummer juli/aug.: uiterlijk zaterdag 14 juni 2014 per mail: kerkblad@pkn-deventer.nl

Van de Redactie U zult het wel hebben gehoord: binnenkort gaat dominee en cantrix Elisabeth ons verlaten. De predikant voor wie het Woord zo nauw verbonden is met Muziek. Die het Liedboek als geen ander kent en ons daarin meeneemt. Met haar vertrekt ook haar echtgenoot Martin Walton uit ons midden, een mens met bijzondere gaven. Een dubbele aderlating. In deze Wervel korte informatie daarover, maar we komen er zeker op terug. Pasen ligt al enige tijd achter ons. Wat was Pasen en de Stille Week die daaraan vooraf ging dit jaar een bijzonder gebeuren in onze kerk! Zorgvuldig voorbereide, goed bezochte, ingetogen vieringen op alle avonden van de Stille Week, op de vroege Paasochtend de kindercantorij, veel kinderen en volwassenen bij het Paasontbijt, een volle kerk (ongeveer 600 mensen) tijdens de Paasdienst met een indrukwekkende bijdrage van de Lebuinuscantorij. Een week die iedereen die er bij was goede moed gaf. Onze waardering gaat uit naar iedereen die bij de voorbereiding daarvan betrokken was. Het volgende nummer van dit kerkblad is een dubbelnummer voor de maanden juli en augustus. Willen de mensen die kopij aanleveren daar rekening mee houden? Tenslotte: de redactie zou graag versterkt worden met een nieuw gezicht, iemand die niet aarzelt om nu en dan de pen te voeren. Wie belangstelling heeft of daar iets meer over wil weten kan een van de redactieleden aanspreken of een mail sturen naar kerkblad@pkn-deventer.nl De redactie

Inhoud   3 Tien deugden voor het moderne leven   4 Bij de diensten   6 Binnen onze PGD   6 Jeugd   7 Van de predikanten   8 Kerkrentmeesters   8 Van de kerkenraad   9 Achter de schermen van de PGD: Taakgroep Communicatie 10 Van de koster 10 Diaconie 10 Vanuit de diaconie 11 Van de diaconaal werker

12 Gratis-bijna-voor-niks-gids beleeft tweede druk 12 ZWO 13 Mikondo 13 Oikocredit 13 Van mens tot mens 13 ‘Wat beweegt de mens achter’ 14 Junior en senior in gesprek 16 Met naam en toenaam 18 Gemeente in Beweging 18 Bezinning en Ontmoeting Juni 18 Renovare 18 Gebedsgroep 18 Overzomeren! 18 Geloven nu 20 Vieringen juni 2014

Bij de foto op de voorpagina: Lebuinuskerk en gemeentehuis zijn al eeuwenlang buren. Letterlijk aan elkaar verbonden omdat de toren van de gemeente is en de kerk van de PGD. En ook door de Magistraatskapel die in de vijftiende eeuw speciaal voor ‘de Magistraat’ (= het toenmalig stadsbestuur) gebouwd werd. Volgend jaar moet het nieuwe stadhuiskwartier klaar zijn. Binnenkort wordt in de kerk een maquette tentoongesteld van dit nieuwe stadhuiskwartier. (Op de foto de start een jaar geleden.)


We hebben Pasen gevierd. Misschien maakte je/u één of meer paasvieringen mee. En wat was het stralend weer! Zelf lees ik in deze paastijd het boek ‘De berg van de ziel’. Dit is een boek van twee vrouwen, die beiden weten wat groot verlies betekent: Christa Anbeek, hoogleraar theologie, remonstrants, kwam jong alleen te staan na het overlijden van haar ouders en broer. Ook verloor zij een partner. En de ander, Ada de Jong, verloor bij een tocht in de bergen, haar man en drie kinderen. De vraag, die in dit boek gesteld wordt, is die over verder leven na zo’n ramp. Hoe leef je verder met zoveel verlies? Is leven met zoveel doden wel mogelijk? Hoe vind je een weg als alles wat belangrijk voor je was je uit handen is geslagen? Hoe verder nu alles volkomen anders is? Het lezen van dit boek doet pijn, maakt verdrietig, raakt aan eigen kwetsbaarheid. En tegelijk is het een boek dat hoopvol is, omdat het vertelt over de veerkracht van mensen. Het gaat over doorgaan, een nieuwe weg vinden, leven ondanks of met alle verdriet en pijn en gemis…

Wat helpt, wie steunt, wat brengt je verder… De auteurs bestormen ook de theologie met deze vragen. Als theologie zich niet met deze basale vragen bezighoudt, heeft ze geen verbinding met het leven zelf – is ze een gebouw zonder pijlers in het geleefde leven van mensen. Het boek doet nergens aan makkelijke antwoorden. Het gaat door de diepte, maar vertelt ook van nieuw begin… Al lezend komt bij mij (al weet ik niet of dat exegetisch verantwoord is) het zinnetje van Paulus boven: ‘Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding’. Veerkracht: we zien het altijd weer in mensen om ons heen, als ze na ingrijpende gebeurtenissen toch verder gaan. Net zoals de leerlingen van Jezus dat doen op die eerste pinksterdag. Veerkracht: een mooi woord om de pinksterboodschap samen te vatten.

Tien deugden voor het moderne leven

Dit jaar behandelen de predikanten in de rubriek ‘ter overweging’ tien deugden voor het moderne leven. Dit keer: Veerkracht!

Ds. Martine Nijveld, Protestantse Gemeente te Colmschate/Schalkhaar Een foto, die grote indruk op mij maakte: veerkracht – na de tyfoon op de Filippijnen. (Foto: http://relief.medair.org/nl/stories/rising-above-the-remarkable-fighting-spirit-of-the-philippines/)

3


Bij de diensten 4

Zondag 1 juni 2014 Wezenzondag of zondag Exaudi Kleur: wit Lezingen: I Petrus 4: 12-16, Johannes 14: 15-28 Overstapdienst, met medewerking van kindernevendienst, jeugdkerk, Muziekvereniging de Bazuin uit Utrecht en orgelspel o.l.v Jan Kleinbussink. Wezenzondag heet deze zondag tussen hemelvaart en Pinksteren. De naam is ontleend aan de klassieke evangelielezing voor deze dag waarin Jezus tegen zijn leerlingen zegt: ‘Ik zal u niet als wezen achterlaten!’ Die woorden mogen ook wij ons ter harte nemen, die zo vaak ervaren dat Christus zo ver weg lijkt te zijn, niet meer zichtbaar voor ons. Hoe kunnen we blijven geloven in Hem en de weg die Hij ons wees? Voor de leden van de gemeenten aan wie de schrijver van de Eerste Petrusbrief schreef was die vraag des te actueler, omdat zij juist door het volgen van Christus veel vervolging, pesterijen en bespotting moesten verduren. Was het vreemd dat de vraag dan rees voor wie en waarom ze dat eigenlijk deden? Waar was Jezus nu, nu ze Hem nodig hadden? Een andere naam voor deze zondag is daarom ook niet voor niets Exaudi, Hoor, ontleend aan Psalm 27:7, waar staat: ‘Hoor, Heer, hoe ik roep’. We zoeken antwoorden op die vragen in het Evangelie van vandaag en de Eerste brief van Petrus. We laten ons daarbij ook inspireren door de vele musici van de Bazuin en het orgelspel van Jan Kleinbussink. De Bazuin is met het tamboerkorps, het leerlingenkorps en harmonieorkest een heel weekend in en om Deventer. In deze dienst is ook ruim aandacht voor de kinderen die 12 jaar zijn of worden en de overstap maken van de kindernevendienst naar de jeugdkerk! Vandaar de naam ‘Overstapdienst’!

Zondag 8 juni 2014 Pinksteren Kleur: rood Lezing: 1 Petrus 5: 14 , Handelingen 2: 1-14 Met Lebuinuscantorij o.l.v Kirstin Gramlich In het klassieke Pinksterverhaal horen we hoe de adem, de geest van

God over de leerlingen heen waait als de wind die alles in beweging zet. Deze wind doet denken aan dat zachte briesje dat de profeet Elia ooit voelde, toen God voorbij ging, maar dan vele malen uitvergroot. En naast de wind is er ook sprake van vuur; dat doet weer denken aan die vuurkolom als teken van de aanwezigheid van God, die voor het volk Israel uittrok, toen het bevrijd was uit de slavernij. Over Gods aanwezigheid kan de Bijbel alleen maar in beelden spreken. En het zijn juist beelden die ons de ongrijpbaarheid van God inprenten, maar ook laten zien dat die God ons als Lichaam van Christus hier op aarde in zijn dienst neemt. Dat komt ook naar voren in de Petrusbrief die een en al opwekking is om als gemeente daarom goed met elkaar te leven. Daarvan horen we en daarvan zingen we, waabij de Lebuinuscantorij ons voorgaat!

Zondag 15 juni 2014 Zondag Trinitatis, Drieeenheidszondag Kleur: wit Lezingen: Exodus 34: 4-9, Mattheus 28: 16-20, 2 Korinthiers 13: 11-13 Met de Liedboekcantorij o.l.v Elisabeth Posthumus Meyjes. De Drieeenheid is enerzijds een moeilijk begrip, anderzijds is het toch goed te begrijpen dat het dezelfde Geest is die Christus verbindt met God. Wie naar Jezus kijkt, ziet iets van God, wiens naam luidt ‘Ik zal bij je zijn’. En wie naar de gemeente kijkt ziet hopelijk weer iets van Jezus, die het hoofd is van de gemeente. Hij is het die ons nu de wijde wereld in stuurt om Hem zichtbaar en ervaarbaar te maken, om zijn liefde en vrede te delen in en buiten de gemeente! In deze dienst zingt de Liedboekcantorij o.l.v Elisabeth Posthumus Meyjes. Martin Walton gaat voor. Natuurlijk gaan we nog uitgebreid afscheid van hen nemen na de zomer, maar hun samen voorgaan in deze dienst maakt toch al een beetje weemoedig!

Zondag 22 juni 2014, Eerste van de zomer , eerste na Trinitatis, Scheppingszondag. Kleur: groen Lezing: Psalm 1 Openluchtviering Vandaag vieren we Scheppingszondag. In het park op de Worp bij de muziekkoepel. Hier staan de bomen aan het water dat stroomt. Aan de oever van de IJssel lezen we psalm 1. Deze dienst wordt voorbereid door een ouderling, een diaken en voorganger ds. Elisabeth Posthumus Meyjes. Neemt u allemaal zoveel mogelijk uw eigen klap/tuinstoelen/plaids mee? (Bij stromende regen wordt er uitgeweken naar de Lebuinuskerk) Naakt, geknakt en vol belofte, bloeiend zwaar van vrucht, hunkeren wij/zij naar het water, Levensbron les onze dorst. Bron van leven les hun dorst.

Zondag 29 juni 2014 Tweede van de zomer, tweede na Trinitatis. Kleur: Groen Lezingen: Jeremia 29:1, 4-14, Romeinen 4: 1-13 , Mattheus 10: 34-42 200 jaar NBG, met als gast ds. Kua Wee Seng uit Singapore Het Nederlands Bijbelgenootschap bestaat tweehonderd jaar. In het kader van dat jubileum komen er gasten van bijbelgenootschappen uit heel de wereld dit weekend naar Nederland. Zij worden ontvangen in gastgemeenten en zullen op zondag daar ook wat vertellen over hun werk. Bij ons is te gast ds.Kua Wee Seng uit Singapore, directeur van de United Bible Societies China partnership oftewel De Verenigde bijbelgenootschappen die in China bijbels uitgeven en verspreiden. Hij zal in de dienst zijn ervaringen delen over de explosieve groei van het christendom in China. Voor vertaling zal gezorgd worden. Wat de lezingen betreft, die lijken aan te sluiten bij ervaringen van Chinese christenen: het volk Israel in ballingschap in Babylon krijgt een hoopvolle brief van de profeet Jeremia, dat in hun lot een keer zal komen. Het evangelie geeft woorden van Jezus die zijn leerlingen uitzendt en ze waarschuwt dat het brengen van de


Zondag 6 juli , Derde van de zomer, derde na Trinitatis Kleur: Groen Lezingen: Jesaja 55, 6-13, Romeinen 7: 14-25a, Mattheus 13: 1-9,18-23

Bediening van de Heilige Doop Ouders die hun kinderen ten doop willen houden zijn hiertoe in de gelegenheid vandaag. Hartelijk welkom bij het doopgesprek op 17 juni van 19.30 tot 21 uur en 20 juni van 15 tot 16.30 uur in de Lebuinuskerk. Aanmelden graag bij ds. Elisabeth Posthumus Meyjes (656047)

Neemt u zoveel mogelijk uw eigen liedboeken mee naar de kerk?

Bij de diensten

boodschap soms grote offers van hen vraagt. En in de lezing uit Romeinen vertelt Paulus ons hoe ieder die net als Abraham Gods gerechtigheid zoekt bij Gods volk mag horen. God begon met het Joodse volk, maar via dat volk en de joodse man Jezus mogen alle mensen delen in zijn liefde.

Overigens zijn er nog steeds liedboeken te koop in het winkeltje voor de gereduceerde prijs van 8 22,50!

In het volgende nummer meer over deze dienst

Met kennis en respect

de duurzame totaalinstallateur • Klimaatbeheersing

• Railinfra, Liften

• Elektrotechniek

• Energieconcepten

• Technisch beheer

• Medische gasinstallaties

• Brandbeveiliging

• Grootkeukentechniek

• Gebouwautomatisering

• ICT, Telecom, Agro

• Beveiliging en telematica

• Zwembaden en wellnesscenter techniek

5

www.vdi.nl

Twelloseweg 8 Twelloseweg 8 7419 BJBJ Deventer 7419 Deventer telefoon 0570 - 612273 telefoon 0570 - 612273 fax 0570 - 618025 www.tenkate-deventer.nl fax 0570 - 618025 info@tenkate-deventer.nl www.tenkate-deventer.nl info@tenkate-deventer.nl

Wilt u ook adverteren in de Wervel? Graag. Neem even contact op met kerk.bureau@pkn-deventer.nl

Lachend naar de tandarts!

Zorg in de regio 0570-687484 www.salland.nl info@salland.nl

De praktijk is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00. Voor het maken van afspraken zijn wij bereikbaar van 8:00 tot 12:30. Wij beschikken over ruim voldoende HAGENBEEK gratis parkeergelegenheid. tandartsen

Holterweg 108/c 7429 AH Colmschate | (0570)799055 info@hagenbeektandartsen.nl | www.hagenbeektandartsen.nl


Binnen onze PGD

Jeugd

Jeugdkerk Zondag 4 mei was er een aparte Jeugdkerk! We kregen namelijk ongeveer twintig jongeren uit Turkije op bezoek. Deze jongeren deden mee aan een uitwisselingsproject en samen met een van de organisatoren hebben we voor deze zondag een mooi programma in elkaar gezet. Het thema van het uitwisselingsproject is ‘Inclusion’. We startten in de kerk en beleefden een deel van de dienst mee. Voor de preek gingen wij de dienst uit, naar het Meester Geertshuis. Daar keken we eerst een filmpje (deze staat al op de facebookpagina van de Jeugdkerk). Over dit stuk film (over in- en uitsluiting), spraken we daarna in kleine groepen verder. Ook spraken we samen over ons geloof, de kerk, verschillende culturen en dodenherdenking. Het was ten slotte 4 mei. Na de kerkdienst verlieten we het Meester Geertshuis en dronken we gezamenlijk koffie in de kerk en kon de toren beklommen worden. Ondanks de taalbarrière, vonden er mooie gesprekken plaats en was dit een hele leuke en zinvolle ochtend. Op zondag 1 juni is er weer jeugdkerk voor de 15 plussers. Op zondag 15 juni is er jeugdkerk voor de jongste groep, de 12 plussers. Vóór de zomervakantie zal er een leuke afsluiting plaatsvinden voor de jeugdkerkers, hierover horen jullie via andere kanalen meer.

Ga je mee op kampweekend? 6

Op 29, 30 en 31 augustus gaan we weer op kamp! Officieel is de aanmeldingsdatum verstreken, maar er zijn nog wat plekken! Dus: ben jij tussen de acht en achttien jaar, geef je dan z.s.m. op! We gaan naar Summercamp Heino. Oudere jongeren (vanaf veertien jaar) die dat leuk vinden vragen we mee te helpen bij de voorbereiding en begeleiding van activiteiten voor de jongere kinderen. In Summercamp Heino is een o.a. zwembad, een disco en een bios! Wil je alvast een kijkje nemen, ga dan naar www.heino.nl. Als je nog mee wilt, wil je je dan zo snel mogelijk bij Heidi Schröder (jeugd@pkn-deventer.nl)? Ook kun je bij Heidi terecht als je vragen hierover hebt.

EO Jongerendag Op zaterdag 14 juni vindt de EO jongerendag plaats in het Geldredome in Arnhem. Bij voldoende animo wil ik hier graag met jongeren tussen de 12 en 18 jaar heen gaan. Laat het me dus gauw weten als je hier interesse voor hebt! Kosten zijn 7,50 plus OV-kosten (maar geld mag nooit een reden zijn niet mee te gaan!) Heidi Schröder (jeugd@pkn-deventer.nl/0645254213)

Terugblik op the Passion Op 17 april gingen we met een groep van tien jongeren naar the Passion in Groningen. Misschien heeft u het wel gezien op tv. Het was bijzonder om hier live bij te zijn! Op de Vismarkt, die helemaal vol stond met (jonge) mensen, vond het evenement plaats. Bekende en minder bekende Nederlandse liedjes werden gezongen door een aantal bekende Nederlanders en zo verbonden met het Lijdens- en Paasverhaal. Een groot neon kruis kwam, na de

processie door de stad, richting de Vismarkt. Een indrukwekkend moment. Dat zo’n evenement waar het verhaal van Jezus centraal staat, zoveel mensen aantrekt is wel heel mooi om te zien. Compleet natgeregend en een beetje koud, gingen we aan het einde van de avond richting huis, met dank aan drie chauffeurs die ons thuis afzetten! Waar zal het volgend jaar plaatsvinden…? Heidi Schröder

De jeugdwerker op bezoek? De zomerperiode staat voor de deur en het wordt wat rustiger in het jeugdwerk. Ik wil deze periode natuurlijk gebruiken om plannen te maken voor het volgende seizoen, maar het lijkt me ook goed dat het contact met jongeren en ouders in de zomer niet stil ligt. Hierom lijkt het mij leuk om, als dit op prijs gesteld wordt, bij wat mensen op bezoek te gaan. Ik denk dan vooral aan jongeren tussen de twaalf en achttien jaar. Zij hebben veel te vertellen als het gaat om kerk-zijn en geloof en ik zou dit graag wat meer in kaart willen brengen. Het is goed om gehoor te geven aan de wensen en behoeften van deze groep! Ik zal hierover contact met jullie opnemen om te horen of dit gewaardeerd wordt! Heidi Schröder

Lutherse Jeugdwerkactiviteiten Heb jij zin in een avontuurlijk weekendje weg met leeftijdsgenoten? Dan is een weekend van de werkgroep Lutherse Jeugdwerkactiviteiten misschien iets voor jou. Van 7 t/m 9 juni 2014 vindt het Pinksterweekend plaats. Dit is een weekend voor iedereen van 6 t/m 15 jaar. Het leidingteam bestaat uit een groep zeer enthousiaste jongeren, die met veel plezier de weekendprogramma’s organiseren vol met sport, spel, spektakel en creativiteit. Dit alles in een origineel thema, passend bij de doelgroep. Aan het avondprogramma wordt ook gedacht: na een heerlijke maaltijd is er altijd tijd voor een disco, een bonte avond of een griezelige dropping. Kortom, voor jong en oud zijn alle ingrediënten voor een heerlijk weekendje weg aanwezig! Het Pinksterweekend vindt dit jaar plaats op landgoed Hoekelum in Bennekom. De deelnemers van 6 t/m 10 jaar slapen in het Koetshuis, de deelnemers van 11 t/m 15 jaar slapen in tenten op het naastgelegen bosrijke terrein. Kijk voor meer informatie op www.cowe.nl of meld je aan voor het weekend door een mail te sturen naar aanmeldingsadres@cowe.nl. Naast het Pinksterweekend organiseren we dit jaar ook de volgende weekenden: het Najaarsweekend (11 t/m 15 jaar) op 20 en 21 september 2014 en het ©-weekend (16 t/m 25 jaar) op 8 en 9 november 2014. Voor meer informatie en foto’s kun je een kijkje nemen op onze website (www.cowe.nl) en onze Facebook-pagina. Ook als het je leuk lijkt om een keertje mee te gaan als leiding op een van onze weekenden, ben je van harte welkom! Neem dan via de website contact met ons op.


Ds. Ingrid Ook ik moest me even vasthouden toen Elisabeth me vertelde van haar beroep naar Ten Boer. Ik had een tijd daarvoor de advertentie al zien staan en stiekem gedacht ‘O, o… als Elisabeth maar niet op de gedachte komt’ want ik weet dat het een leuke gemeente is, precies iets voor haar en natuurlijk zo lekker dicht bij het werk van Martin! Inmiddels begint het idee al een beetje te wennen… heel klein beetje. We wensen haar in elk geval goede laatste weken toe in onze gemeente, een rustige verhuizing en een frisse start in Ten Boer. Het is fijn voor haar dat zij als ‘late roeping’ toch weer een tweede gemeente kan gaan dienen. Maar eerst gaan we haar en Martin hier natuurlijk nog een onvergetelijk afscheid bereiden. Daarover hoort u binnenkort vast meer. Verder kijken we naar een nieuwe verdeling van de werkzaamheden, omdat er voor Elisabeth geen vervanging meer zal komen. Pastorale zorg voor haar secties heeft voor die werkverdeling in elk geval prioriteit. Voor mij is er eerst de zomervakantie. Van 13 juni t/m 13 juli ben ik niet voor gemeentewerk bereikbaar. Ds. Saar Hoogendijk is dan ook voor ‘mijn’ secties, 4 t/m 10 en 18 zuid aanspreekpunt. Ds. Saar Terugblik Paasweek Het zijn vaak de beelden die je bijblijven, meer nog dan woorden. Terugdenkend aan de Paasweek springt één beeld er voor mij uit. Op de vroege Paasmorgen (om 6.30 uur) maakten we de ommegang door de kerk achter de nieuwe Paaskaars aan. Daar stond de kindercantorij tussen magistraatskapel en hoogkoor met kaarsjes in de hand te zingen: Siyahamba – wij lopen in het licht van God. Zo nodigden ze de hele stoet uit om te komen, op weg naar het doopvont dat voor het hoogkoor stond. Het was van een grote lichtheid (ook Nathan spelend op de vleugel)! Voor mij hèt beeld van deze Paasweek, die zoveel goeds kende: de vespers in groepjes voorbereid, het delen van brood en wijn op twee betekenisvolle momenten, de aanklacht onder het kruis (lied 585) met de doorleefde solo van Rosemarijn, hoe Pasen al begon op te klinken in de stille zaterdagdienst. Ach, er was zoveel, het was rijk. Wat me aan het denken zet: de vraag van een studente waarom er geen preek was op Goede Vrijdag. ‘Het moeilijkste aspect van het christelijk geloof; ik heb behoefte aan duiding.’ En de verschillende beleving van de liederen die door de cantorij gezongen werden: voor de één een diepe vertolking van de betekenis en emotie van Goede Vrijdag, voor de ander bijna een godslastering, om de rauwe werkelijkheid van de kruisiging zo in schoonheid te vangen. Het mag naast elkaar bestaan; we blijven onze weg erin zoeken. Collega Elisabeth Volumia had jaren geleden een liedje (niet eens goed, maar toch) dat me nu te binnen schiet: ‘Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat, dat je aan mij (ons!) echt genoeg

Binnen onze PGD

Van de predikanten

had; ga, schat, want je moet, ik weet je moet…’. Zo is het wel. Het is goed met Elisabeth in ons midden, zeer goed, van ons hoeft ze niet weg! En toch merk je op een gegeven moment dat zich nieuwe perspectieven aandienen – en dat ook dat dan weer goed is. We beginnen een beetje aan de gedachte te wennen dat zij en Martin (die we ook gaan missen!) in het Groninger land gaan wonen en werken. Het is prachtig als je boven de 50 nog een kans krijgt om ergens nieuw te beginnen en een leven op te bouwen, zeg ik uit ervaring. Veel gelukwensen dus, en wij gaan ons redden met zoveel goede mensen in de gemeente! Saif onderdak In maart is Saif (uit Irak) samen met Sadat (uit Afghanistan) gedoopt. Kort daarna moest hij naar het AZC in Dronten, omdat hij achttien jaar was geworden. Nu komt hij weer naar Deventer, waar we hem zullen bijstaan als zijn herhaald asielverzoek wordt ingediend. We zijn heel blij met alle respons vanuit de gemeente, aansluitend aan de dienst op 11 mei! Diaken Anneke Smits zal Saif en de opvangadressen begeleiden. Het is hoe dan ook fijn als u de jongens gewoon eens aanspreekt. Ze zijn vaak in de dienst en hebben ons nodig. ds. Elisabeth Partir c’est mourir un peu Vandaag neem ik het beroep dat de Kloosterkerkgemeente in Ten Boer-Woltersum-Sint Annen op mij gedaan heeft aan. Het is goed om te veranderen. Om nieuwe uitdaging te zoeken. En de kans die geboden wordt om als pelgrim voor Gods aangezicht verder te trekken aan te nemen. Ik ben blij dat een andere gemeente zoveel vertrouwen heeft dat ze mij als herder en leraar willen. Het is mooi dat zo voor mijn man Martin een einde komt aan jarenlang ver op en neer reizen voor zijn werk in Groningen. Een nieuw begin heeft ook een keerzijde. Afscheid nemen van wat was. Afronden wat goed was, achterlaten wat nog gaande is. De reacties op het bericht dat ik in gesprek was met de Kloosterkerkgemeente waren niet mis. Hoewel bekend is dat voorgangers voorbijgangers zijn, zijn er zoveel persoonlijke contacten. We hebben als mensen rond de Van Vlotenhof veel doorgemaakt samen. Dat schept een band. Daar los van komen lijkt heel moeilijk. ‘Tijdens de verbouwing is de winkel gewoon open’: de komende maanden gaat het werk gewoon door. We vieren samen op zondag, zingend en biddend en lezend uit de schrift. We ontmoeten elkaar in vergaderingen en groepen. De Liedboekcantorij zingt op 15 juni en oefent daarvoor. Tegelijk zullen we ons bewust zijn van het op handen zijnde afscheid. De winkel is open, maar het is een periode van losweken. Martin en ik hopen in onze vakantie in augustus te verhuizen. Het afscheid van Deventer is voorzien op zondag 7 september 2014. Ook in de maand juni heb ik een week vakantie van 23 juni tot 1 juli. Een hartelijke groet vol weemoed. ds. Elisabeth Posthumus Meyjes

7


Binnen onze PGD

Kerkrentmeesters Inrichting kerk In de koffiehoek bij het uitgiftemeubel zijn acht tafeltjes geplaatst om rustig hierop uw kopje te kunnen zetten. Ook zijn wij nog bezig met het inrichten van de consistoriekamer. In overleg met de Stichting Vrienden kijken wij naar het weer ophangen van een klepel in de klok hangend in de klokkenstoel. Giften Van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden ontvingen wij een gift van 5 2.400. De achtergrond hiervan is dat deze Vereniging is opgehouden te bestaan. Heel hartelijk hiervoor en fijn dat u aan ons denkt. Collectes april In deze maand hebben wij 5 1.261,74 gecollecteerd (2013 5 809,48). Van dit bedrag wordt 5 782.47 afgedragen aan Utrecht ( 2013 5 394,19). Alle gevers hartelijk dank. Ook ons koffiepotje heeft in april een mooi bedrag van 5 72,69 opgebracht.

8

Resultaten eerste kwartaal 2014 De resultaten over het eerste kwartaal zijn inmiddels bekend. Het resultaat is 5 -29.975. De begroting 2014 geeft een tekort aan van 5-123.450. Gedurende de eerste drie maanden van 2013 was het tekort 5 -12.364. De belangrijkste oorzaak zijn de achterblijvende vrijwillige bijdragen. Uit dit resultaat blijkt des te meer de noodzaak om te trachten de inkomsten te verhogen en de kosten zo veel mogelijk om laag te brengen. Reuze Slag Bij het Project Reuze Slag zijn 45 gemeenteleden betrokken. In elf teams zijn zij enthousiast en voortvarend bezig met het nadenken over de mogelijkheden om de uitgaven te reduceren en de inkomsten te vermeerderen. In de week van 12 mei zijn de voorstellen ingeleverd bij het projectteam, dat de plannen heeft samengevat en gepresenteerd op de kerkenraadvergaderingen van 15 en 22 mei. De meer dan veertig suggesties die uit de gemeente zijn gekomen, zijn eveneens meegenomen in de discussie. De voorstellen en plannen worden op de gemeentevergadering van 2 juni voorgelegd aan de gemeente om uw suggesties en reacties mee te nemen bij de besluitvorming. Daarna komt de kerkenraad met besluiten en voert die zo snel mogelijk in. Actie Kerkbalans Een verdere analyse van de vrijwillige kerkelijke bijdragen (VKB) van 2011, 2012 en 2013 levert een paar belangrijke gegevens op: -- van de 1993 gezinnen en personen die zijn ingeschreven bij onze gemeente is bij 400 de bijdrage over de laatste drie jaar gelijk gebleven, 200 hebben de bijdrage verhoogd en van bijna 300 is nog niet bekend wat ze in 2014 gaan betalen. Op basis hiervan zullen gemeenteleden gericht benaderd worden.

-- Een kleine veertig gemeenteleden is verhuisd, vertrokken of heeft zich over laten schrijven naar een andere kerk. -- De afgelopen drie jaar zijn honderd personen overleden. Begrijpelijk omdat van onze gemeente 77% ouder is dan 60 en 32% ouder dan 70 jaar. Gelukkig is er ook groei aan de basis van jonge gezinnen en een groei van activiteiten voor de jeugd. -- Geen VKB wordt betaald door 837 pastorale eenheden. Zijn zij nog betrokken bij de kerk? Wat kunnen we daar aan doen? De oproep in de Wervel van mei om na te gaan of uw kerkelijke bijdrage goed is geregeld, heeft tot nu toe weinig resultaat gehad. Derhalve heeft de kerkenraad besloten dat er in september een beroep gedaan zal worden op alle gemeenteleden om (indien mogelijk) extra bij te dragen. In overleg met de diaconie is daarom besloten de diaconale collecte van mei te laten vervallen. Namens het College van Kerkrentmeesters, K. Oenema, voorzitter Van de kerkenraad Op 5 mei jongstleden heeft ds. Elisabeth Posthumus Meyjes een beroep ontvangen van de Kloosterkerkgemeente te Ten Boer, Woltersum en Sint Annen. Een week eerder had de gemeente bij stemming bepaald dat zij haar graag als voorganger in hun midden wilde hebben. Inmiddels kan worden gemeld dat ds. Elisabeth Posthumus Meyjes het beroep heeft aangenomen en binnen afzienbare tijd onze gemeente zal verlaten. Wij melden u dit bericht met gemengde gevoelens. Enerzijds is er alle begrip voor haar wens om na 21 jaar Deventer een nieuwe stap te zetten naar een gemeente die zij geheel zelfstandig gaat dienen. Anderzijds is er het gemis van een toegewijde en altijd opgewekte predikant die onze gemeente vijf jaar heeft gediend, met een start in haar Van Vlotenwijk. En niet te vergeten de dertien jaar die waarin zij op enthousiaste wijze leiding gaf aan haar cantorij. Daarbij moet nog worden bedacht dat haar vertrek ook betekent dat wij afscheid moeten nemen van haar echtgenoot Martin Walton, die ook heel veel voor onze gemeente heeft betekend. Nooit deden wij een vergeefs beroep op hem! Voor hem betekent het overigens wel dat hij niet langer per trein naar de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen, waar hij hoogleraar is, behoeft te reizen. Het ligt in het voornemen dat wij op 7 september a.s. als gemeente afscheid nemen van ds. Elisabeth Posthumus Meyjes als onze predikant. Over de plannen om daar iets moois van te maken leest u in de volgende Wervel. Namens de kerkenraad, Wytze de Jong, voorzitter


Taakgroep Communicatie Een onzichtbare taakgroep, en voor de meeste gemeenteleden onbekend. Maar als het goed is merkt u wel degelijk wat wij doen! Waarom heeft een kerkelijke gemeente een communicatiegroep nodig? Daar zijn verschillende redenen voor. Zoals ’vroeger’ is het al lang niet meer, waarbij DE dominee het gezicht was van de kerk. Achter de naam Protestantse Gemeente Deventer schuilt inmiddels een complexe organisatie met een groot team van vaste krachten en vrijwilligers. Die soms direct met elkaar te maken hebben maar vaak ook niet. Waarbij de activiteiten ook niet meer alleen op het geestelijk en diaconaal vlak liggen. Juist om die activiteiten als kerntaak overeind te kunnen houden moet de PGD vaker als professionele organisatie functioneren. Goede communicatie is de basis van elkaar kennen en gekend worden. Nauwe samenwerking met andere taakgroepen en organen binnen de PGD is daarbij essentieel. Binnen de taakgroep Communicatie zitten daarom mensen die het meest direct met de buitenwacht communiceren en contacten hebben met de andere groepen. Wij vallen qua verantwoordelijkheid onder het moderamen en de kerkenraad van de PGD. De taakgroep bespreekt en coördineert de aspecten rond Wervel, website, zondagsbrief, en andere uitingen namens de kerk, zoals de actie kerkbalans. Centrale PR en communicatie met de media gaat ook via de taakgroep. Deeltaken kunnen wel bij de taakgroepen liggen, zoals bijvoorbeeld voor B&O en kerkcafé. Het is belangrijk dat de uitingen van de PGD herkenbaar zijn qua inhoud en vorm. In de beleidsplannen wordt het als volgt omschreven:

’Wanted: schaep met vijf poten’ In een ’gewoon’ bedrijf zijn deze taken de verantwoordelijkheid van de marketingafdeling of van een PR functionaris. Ook in ons beleidsplan wordt de wens uitgesproken om een PR-medewerker aan te trekken. Maar er is geen budget voor een betaalde vaste kracht. Daarom hier de vraag: wie voelt zich geroepen om hier tijd aan te willen besteden? Iemand die feeling heeft met marketing, reclame, social media en die wat tijd vrij wil/kan maken. Het is van belang dat het iemand is die redelijk op de hoogte is van het reilen en zeilen van de PGD, of zich dat snel eigen wil maken. Betrokkenheid is een eerste voorwaarde. Je staat er niet alleen voor. Want er is al veel gedaan en vele handen maken licht werk, m.a.w. je krijgt collega’s. Zin in deze uitdaging? Graag een seintje aan wervel@pkn-deventer.nl

Binnen onze PGD

Achter de schermen van de PGD

’De opdracht van de taakgroep is alle externe en interne communicatie te coördineren. De taakgroep is verantwoordelijk voor en heeft als doelstellingen: het effectief en efficiënt informeren van gemeenteleden en zakelijke relaties, het inspireren van gemeenteleden, het delen van informatie vanuit de gemeente en de kerk met gemeenteleden en relaties, het stimuleren en bewaken van het gebruik van de huisstijl, het ’merk Lebuinus’ versterken en vergroting van deelname aan activiteiten van de kerk.’. V.l.n.r: Gerard Sizoo, hoofdredacteur Wervel, Marco Heemskerk, koster en lid beheerscommissie, Roely Oldenhuis, webmaster, social media en vormgever/fotograaf Wervel, Bernd IJspeert, scriba Kerkenraad, ds. Saar Hoogendijk, Kleis Oenema, Kerkenraad.

9


Binnen onze PGD

Van de koster Bij het schrijven van dit stukje is het half mei en de afgelopen weken waren niet bepaald rustig in de Kerk. Na een zeer druk paasweekeinde (we hadden tijdens de paasdienst een bezoekers record van 580 volwassenen en zo’n 20 kinderen) volgde direct daarop de lintjesregen en ook de 4 mei-herdenking. Omdat het stadhuis nu vanwege de verbouwing dicht is, is het 4 mei comité uitgeweken naar de Grote of Lebuinuskerk. We hebben ons met veel genoegen en eerbetoon gepresenteerd. Bij de lintjesregen was de kerk traditioneel ‘weer te klein’. De vele familieleden en bekenden van de gedecoreerden kwamen uit het hele land en waren vol bewondering over de presentatie en de locatie. Het is altijd zeer fijn om op dit soort dagen vele complimenten te mogen ontvangen. Iedereen zette zijn beste ‘oranjebeentje’ voor; en een volle kerk die applaudisseert voor de ridders maakt vele emoties los. Over emoties gesproken: er waren ook drie uitvaarten in mei. Het is een wezenlijk onderdeel van de kosterswerkzaamheden en ik ben iedere keer toch weer blij dat ik voor de families iets kan betekenen, voor met name de facilitaire zaken. Tussen de activiteiten door hebben een flink aantal vrijwilligers samen met de kosters en de predikanten een tweedaagse BHV training gevolgd. BHV betekent Bedrijf Hulp Verlening. We hebben instructies gekregen hoe te handelen bij calamiteiten. Het is wettelijk bepaald dat iedere organisatie een aantal BHV-ers moet hebben rondlopen. Welnu, na deze cursus voldoet de Protes-

tantse Gemeente Deventer daar ook aan. Er is serieus en met een lach goed getraind. Iedereen heeft zijn diploma gehaald. Dat moet voor u allen die de kerk bezoeken voortaan een rustgevend gevoel geven. Er wordt over u en onze veiligheid gewaakt! Met gepaste trots kan ik u meedelen dat we in het najaar weer, in samenwerking met het Burgerweeshuis, onderdak bieden aan De Dijk. Gezien de ervaringen bij voorgaande edities belooft het dit jaar ook weer een mooi concert te worden in de ambiance van onze sfeervolle kerk.wVerder ben ik ook weer druk bezig met de voorbereidingen van Deventer Op Stelten. We gaan dit jaar wederom het festivalbuffet organiseren. Echter, de vrijdag is al helemaal afgehuurd voor alle genodigden van een grote Sponsor van ‘Deventer Op Stelten’, te weten Smurfit Kappa Zedek. Voor de zaterdag komen binnenkort de kaarten weer beschikbaar. Ik informeer u daarover uitgebreider in de eerste week van juni, via de zondagsbrief, Wervel en Facebook. Houd dus de bewegingen van de koster in de gaten! Tot slot schrijf ik dit stukje vlak voor mijn ‘excursie’ naar de Verenigde Staten. De laatste twee weken van mei ben ik afwezig. Echter de meeste vrijwilligers hebben lijstjes en draaiboekjes gekregen. Dus het reilt en zeilt hier gewoon door. Ik verwacht o.a. een schitterende editie van het Groote Festival. Ik hoor graag in Juni de verhalen ik zit dan ook weer op ‘mijn praatstoel’. Marco Heemskerk

10

Diaconie

Vanuit de diaconie

Werkplan diaconie Op www.pkn-deventer.nl kunt u het werkplan 2014 van de diaconie vinden onder: Actueel/Publicaties/Downloads. De papieren versie van het werkplan 2014 ligt op de diaconale tafel in de kerk. U kunt natuurlijk ook altijd een Diaken aanspreken voor een exemplaar.

Vakantie met aandacht In de vorige Wervel stond een stukje over vakantie vieren in het F.D. Roosevelthuis in Doorn voor alleenstaanden met een lichamelijke beperking. De diaconale vakantieweken zijn er voor mensen die niet zelf op vakantie kunnen. Het is vaak voor senioren, mensen met een beperking of mantelzorgers met hun partner niet vanzelfsprekend dat zij op vakantie gaan, omdat zij niet alleen op vakantie durven te gaan of zorg nodig hebben. Terwijl de behoefte groot is om eens uit hun huis of van hun kamer te komen en andere mensen te ontmoeten, erop uit te gaan, plezier te maken en verwend te worden. Of, belangrijk voor mantelzorgers, om de zorg even te kunnen delen of zelfs over te dragen. In diverse accommodaties zoals De Werelt in Lunteren en het F.D. Roosevelthuis in Doorn, vieren jaarlijks ruim 2500 gasten een vakantieweek. Zo’n 1400 (diaconale) vrijwilligers bezorgen deze vakantiegasten elk jaar een onvergetelijke vakantie. Door aandacht en betrokkenheid van deze vrij-

willigers ontstaat er een bijzondere sfeer en wederzijdse verbondenheid. Het vakantiebureau biedt de weken in een prachtige omgeving. Diaconieën hebben daarmee de mogelijkheid om iets speciaals te bieden. Bent u zelf iemand die behoefte heeft aan deze mogelijkheid of kent u mensen die een vakantie verdienen en daarbij extra hulp voor partner of kinderen nodig hebben, dan kunt u voor meer informatie terecht bij diaken Simone Pieters. Zelfstandige opgave voor deze vakantie is ook mogelijk: www.hetvakantiebureau.nl. Mochten de kosten voor u een probleem zijn, dan kan de diaconie financieel bijspringen. Wilt u dan contact opnemen met diaken Heero Meerveld?

Bij de collectes van juni Omdat we graag als diaconie zichtbaar willen zijn in de gemeente zullen we u informeren over het werk dat we doen binnen of buiten de gemeente en daarbij over onze projecten vertellen zodat u weet wat er met uw gift in de diaconale collectes wordt gedaan. 1 juni: caravan en de kerk Ook deze zomer kunnen mensen die zelf geen vakantie kunnen betalen een week naar de stacaravan te Epe. Zij kunnen op die manier er toch een weekje tussenuit om hun beslommeringen dan even achter zich te laten. Uw gift komt hieraan ten goede. 8 juni: KIA Pinksterzendingsweek en de kerk Van plattelandsmeisjes tot vroedvrouw. Christenen in


Van de diaconaal werker ‘Vrijwilligers worden niet betaald, omdat ze onbetaalbaar zijn’ Als kerk weten we maar al te goed hoe waar deze uitspraak is. Kerken draaien bijna op vrijwilligers. Alleen noemen deze actieve mensen zich vaak geen vrijwilliger, maar eerder ‘gewoon’ gemeentelid, die een taak op zich heeft genomen. Eigenlijk heb je een dubbele pet op. Om het werk vol te houden is van belang wat je motiveert en inspireert. Waarin zit het plezier? Tijdens het diaconaal café in mei ging het over deze vragen. Een medewerker van de vrijwilligerscentrale begeleidde ons hierbij. Hij pleitte ervoor dat kerken beleid maken op vrijwilligers. Dat zou moeten gaan over werven, aannemen, begeleiden, een vrijwilligerscontract enz. In de kerk zoeken we vaak iemand bij een bepaalde functie. Er is een nieuwe diaken nodig, en je zoekt net zolang tot iemand ja zegt. Je kan het ook omkeren, en beginnen met een onderzoek naar welke talenten er in de gemeente aanwezig zijn. Talentgericht werken heet dat, of – in kerkelijk jargon – gavengericht werken. Laatst las ik een artikel waarin werd betoogd dat je diaconaal bevlogen mensen eigenlijk niet moet vragen om diaken te worden. Dat klinkt vreemd, nietwaar? De redenering was, dat veel mensen met een diaconaal hart vaak het liefst de handen uit de mouwen steken, voor een ander. En graag praktisch bezig zijn. Maar als diaken moet je vooral veel vergaderen en dat is een heel andere tak van sport. Daarvoor heb je mensen nodig die lol hebben in besturen. Een actuele ontwikkeling die tijdens het diaconaal café aan de orde kwam, is de ‘wederkerigheid’. Hiermee wordt bedoeld dat mensen met een uitkering verplicht een tegenprestatie moeten leveren. Mogelijk gaan mensen ook bij ons aankloppen met de vraag om vrijwilligerswerk te kunnen doen. Een ontwikkeling die doordacht moet worden. Willen en kunnen we hier iets mee als kerk? Bij de ZwerfKerk hebben we geweldige vrijwilligers. Voor het rijden van de caravan, voor het opzetten van tent en caravan, voor het maken van heerlijke soep. Iedereen heeft een afgebakende taak, en daarmee loopt het op rolletjes. Maar dat betekent niet dat je als coördinator achterover kunt leunen. Er gebeuren steeds onverwachte dingen en dan is iemand nodig die de regie neemt. Zodat het ook goed blijft lopen en iedereen er plezier in houdt. Wilt u meedoen met een van onze diaconale activiteiten? Dan weet u me wel te vinden. Hartelijke groet, Henk-Jan Gosseling h.gosseling@kerkinactie.nl om op duurzame manier met afvalwater om te gaan. Stichting Miramundo werkt in haar projecten nauw samen met de lokale partnerorganisatie Vida Abudante, een Christelijke maatschappelijke organisatie die naast scholengemeenschappen op verschillende plaatsen in Honduras, ook andere maatschappelijke projecten orga-

Diaconie

Pakistan vormen een minderheid en worden vaak achtergesteld ten opzichte van anderen. Toch is er in het land een levendige en kleurrijke kerk die een bijdrage aan de maatschappij wil leveren: de Kerk van Pakistan, partner van Kerk in Actie. Deze kerk is niet alleen een geloofsgemeenschap, maar ook diaconaal actief. Bijvoorbeeld door te zorgen voor gehandicapte kinderen en door training aan te bieden aan vrouwen, zodat zij zich bewust worden van hun rechten. Ook geeft de kerk onderwijs aan meisjes uit plattelandsgezinnen. Zij worden opgevangen in een internaat en kunnen daar naar school. Dankzij dit onderwijs krijgen deze kansarme meisjes toch een opleiding en meer kansen op een betere toekomst. 15 juni: KIA werelddiaconaat ZWO en de kerk Rechten voor iedereen! Als buurtbewoners samen opkomen voor je rechten. Het is hard nodig in Zimbabwe. Want daar nemen politieagenten en ambtenaren het niet zo nauw met de wetten en regels. Iedereen is aan het overleven en bijna niemand is te vertrouwen. In 35 wijken in Harare helpt de bewonersbeweging Harare Residents Trust daarom mensen die het slachtoffer zijn van corruptie en machtsmisbruik. Samen met de slachtoffers en in overleg met de overheid zoekt Harare Residents Trust naar oplossingen en werkt zo aan een rechtvaardig Zimbabwe. 22 juni: jeugddiaconaat van onze eigen gemeente en de kerk De jeugd verdient aandacht, want de jeugd is de toekomst van onze kerk. Onze gemeente heeft een jeugdwerker in dienst die zich kan richten op onze jeugd en manieren kan vinden om jongeren een onderdeel te laten zijn van onze gemeente. Ook is er een jeugddiaken en zijn er veel vrijwilligers actief betrokken bij de jeugdkerk, kindercatechese en weekeinden. In het jeugdweekeinde wordt naast het gezellig samenzijn ook naar het diaconale aspect gekeken. Ieder jaar weer wordt er een diaconale activiteit georganiseerd. Op deze manier worden jongeren betrokken bij het feit dat ook in Nederland mensen zijn die het niet altijd even goed hebben. Zo leren ze om te zien naar elkaar. 29 juni: Miramundo en de kerk Stichting Miramundo richt zich op het bieden van kansen voor onderwijs voor arme kinderen in Gracias Honduras. Na de bouw van de basis- en middelbare school is er de afgelopen jaren gebouwd aan het Toerisme training Centre, dat arme leerlingen de kans biedt om een vakopleiding in toerisme te volgen. Goed nieuws! Mede dankzij de steun van PKN Deventer is de bouw afgerond en is de toerismeopleiding dit schooljaar van start gegaan. De eerste groep leerlingen van de villa Verde school is van start gegaan met lessen in hospitality, duurzaam toerisme, koken, boekhouding, etc. De praktijklessen vinden plaats in de keuken van de school en in het gastenverblijf. In het gastenverblijf zijn voorlopig twee van de zeskamers afgewerkt en ingericht met gebruik van duurzame, lokale materialen. De andere kamers zullen verder afgewerkt worden zodra er weer geld is. Er wordt momenteel gewerkt aan een bio-filter om het afvalwater te zuiveren. Een uniek project in Honduras dat hopelijk een voorbeeld zal worden voor andere hotels/instellingen

11


Diaconie

niseert onder het motto ‘Un paso a la vez para transformar Honduras’ ( stap voor stap Honduras verbeteren). Stichting Miramundo: Bert en Katrien de Jong

Gratis-bijna-voor-niks-gids beleeft tweede druk De Gratis-bijna-voor-niks- gids is onlangs weer uitgekomen, in tweede druk. Met tal van tips voor mensen met een smalle beurs. Mede dankzij een collecte in onze kerk is deze uitgave mogelijk gemaakt. Ook andere organisaties droegen financieel bij. De mensen van de wijkwinkel hebben er ook weer veel tijd in gestoken. De gids is op 33 plekken in de stad af te halen, bij bibliotheken en wijkwinkels, zorgcentra, buurtcentra, enz.

ZwerfKerk in juni en juli U kent inmiddels het ritme van de ZwerfKerk: elke tweede donderdag van de maand staat deze op de Brink. In de komende maanden moeten we uitwijken naar een andere donderdag, vanwege grote evenementen. In juni is er kermis, en daarom is de ZwerfKerk aanwezig op donderdag 19 juni. En vanwege Deventer op stelten kunnen we niet op 10 juli terecht, maar wijken we uit naar 3 juli. De tijd blijft hetzelfde, van 11.30 tot 14.00 uur. Naast de Waag, met schilderen, soep en aandacht. De ZwerfKerk is een initiatief van kerken en het Meester Geertshuis.

12

ZWO Kerkinactie vraagt onze voorbeden voor grote en kleine mensen, dichtbij en veraf: ‘Oh God, luister naar de schreeuw om gerechtigheid, waar mensenrechten met voeten worden getreden. Vervul ons met een geest van compassie en recht. Open onze oren, onze ogen, doorbreek onze gevoelens van schaamte en machteloosheid en geef ons de moed om te gaan om de ander te ontmoeten. Breng gerechtigheid, God, en vrede.’

Eerlijk kinder pardon Op 5 mei jl is de campagne ‘Eerlijk Kinderpardon’ van start gegaan. Deze campagne is een initiatief van VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children, Kerk in Actie, Stichting LOS en Stichting INLIA. De campagne kent als voorlopig hoogtepunt een manifestatie op 25 juni 2014 in Den Haag waar de kinderen met een eigen team van lokale BN’ers gaan strijden om de Nationale Kinderpardon Kampioenschappen Voetbal. Burgemeesters, vluchtelingen- en kinderrechtenorganisaties strijden hand in hand voor een Kinderpardon voor álle in Nederland gewortelde kinderen. Voor kinderen zonder verblijfsvergunning die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, kwam er in 2012 een Kinderpardon. Dat geldt voor kinderen die hier in Nederland zijn geworteld. Ze spreken Nederlands, gaan naar een Nederlandse school, ze hebben vrienden, ze sporten en gamen, ze eten stroopwafels en drop. Nederland is hun thuis. Toch kregen niet al deze kinderen een Kinderpardon. Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft ruim de helft van alle aanvragen voor het Kinderpardon afgewezen. Het gaat om ongeveer 600 kinderen

die wel al langer dan vijf jaar in Nederland zijn. De gezinnen zijn bijvoorbeeld afgewezen omdat ze niet in een asielzoekerscentrum wonen. Dat kon ook niet omdat de Rijksoverheid veel van deze mensen de opvang in asielzoekerscentrum ontzegde. Toen stonden ze niet meer onder Rijkstoezicht. En daarom mogen ze nu niet blijven. Ook jongeren die nog veel langer geworteld zijn geraakt in Nederland omdat ze wél jonger waren dan 13 toen ze kwamen maar nu ouder zijn dan 21, vissen achter het net. Net als kinderen voor wie de ouders de verkeerde soort verblijfsvergunning hebben aangevraagd. Zulke oneerlijke regels zijn niet uit te leggen aan deze kinderen. Als u zich betrokken weet bij deze campagne, dan kunt u de petitie tekenen op: www.eerlijkkinderpardon.nu.

Op weg naar Fair Trade Op 10 mei jl was het Wereld Fair Trade dag. Wellicht heeft u dat gemerkt; fair trade aanbiedingen in de supermarkt en wereldwinkel. Vraagt u zich wel eens af waar uw producten vandaan komen? Wie heeft uw koffiebonen geplukt, het suikerriet gekapt? En wat betekent Fair Trade voor de koffieboeren in Latijns-Amerika, de theeplukkers in Afrika en de rijstboeren in Thailand? U kunt het ontdekken: door Fair Trade producten te kopen, door eerlijk te delen smaakt alles beter. Het moderamen heeft begin 2014 de werkgroep ‘Fair Trade PGD’ gevraagd om tien vragen te beantwoorden over het worden van een Fair Trade-kerk, om inzicht te krijgen in het wat het betekent voor onze kerkgemeenschap. De werkgroep heeft deze vragen afgelopen tijd in een memo beantwoord die, na vooroverleg met enkele leden van het moderamen, is toegestuurd aan het moderamen en de kerkenraad. De memo staat gepland om besproken te worden in de kerkenraadsvergadering van juni. Als werkgroep Fair Trade hopen we harte dat de kerkenraad in zal stemmen met het plan om van onze kerk een Fair Trade kerk te maken en de bijhorende consequenties en acties wil ondersteunen; de vooruitzichten zien er goed uit. Het credo ‘Vanuit ons geloof streven we naar gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping; we willen in onze alledaagse keuzes een stukje van Gods Koninkrijk zichtbaar maken op aarde’ komt hiermee weer een stukje dichterbij. Wij, als kerkelijke gemeente zijn niet de enigen die op weg zijn naar Fair Trade. Onderstaand bericht stond 5 mei jl in de Stentor: DEVENTER - In Deventer is sinds kort een nieuwe werkgroep actief, die ervoor wil zorgen dat Deventer zich nog dit jaar Fair Trade gemeente mag noemen. De werkgroep met de naam Deventer Fair Trade Gemeente wil winkels, horecagelegenheden, bedrijven, sportclubs, de gemeente Deventer, maar ook consumenten motiveren om zoveel mogelijk Fair Trade producten te gaan gebruiken. De werkgroep Deventer Fair Trade Gemeente grijpt 10 mei – wereldwijd de dag voor de eerlijke handel – aan om haar logo te presenteren. De werkgroep bestaat uit Jan Vroonland (Ichtuskerk), Coraline Vester, architect, Lambertus Kracht, namens de Wereldwinkel van Bathmen, Marco Kok, MKB Deventer en Sjoukje


Mikondo Als u dit leest loopt het schooljaar in Mikondo ook weer op het eind. We hopen dat ook dit jaar de meeste leerlingen weer zullen slagen voor de toetsen die uitgevoerd moeten worden. Wilt u Mikondo ook steunen? Lever dan bijvoorbeeld uw lege printercartridges bij mij in. De prijzen die wij ervoor krijgen variëren tussen 10 cent en 1,50 euro. Dat klinkt niet veel maar veel kleintjes maken samen een leuke opbrengst. Kijk voor andere acties op www.mikondo.nl/akties/akties.html Uw steun blijft voor ons onmisbaar. Meer info? Bel Dewes van Lohuizen (0570-621390) of kijk eens op www. mikondo.nl. Oikocredit

Pinksteren 2.0 Pinksteren is voor Christenen het begin van de kerk, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest, om te beginnen over de leerlingen van Jezus en daarmee over al

De werkgroep overzomeren helpt u graag de zomer door Overzomeren komt er aan en daar praat ik over met Tini van Nijen. Ieder jaar is er in de maanden juni, juli en augustus een programma voor mensen die niet met vakantie gaan. Een aantal jaren geleden werd door de Van Vlotenhof een boottocht op de IJssel georganiseerd, dat was het begin. Deze boottocht werd nog twee keer herhaald en langzaam verder uitgebreid met een lezing of workshop. Tini pakt het programma van vorig jaar erbij: Iedere twee weken op dinsdag of donderdag is er een leuke activiteit georganiseerd door Ingrid de Zwart en vier vrijwilligers die haar helpen. Sinds vorig jaar doet Tini mee. Alle kosten die worden gemaakt worden betaald door de opbrengst van de overzomertafel. Tini kwam bij die tafel terecht omdat een grote collectie door haar gemaakte poppenkleren daar verkocht werden. Deze tafel staat weer bij het Westportaal vanaf Pinksteren. Tini vertelt heel trots dat ze vorig jaar helemaal quitte hebben gespeeld. Dat is een hele prestatie want ook de bus die ze paar keer hebben gehuurd werd ervan betaald.

Wat doe je ervoor er wat beleef je eraan? ‘Ik vind het heel leuk in de organisatie te zitten en heb de dagtocht naar het Loo georganiseerd, voor het eerst met een bus, in plaats van met eigen auto’s. Het doet me goed iets voor de kerk te kunnen doen en alleen in de zomer past bij me. We zijn met z’n vieren verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Ik vind het fijn met elkaar bezig te zijn en mensen te ontmoeten. Ineke van Sloten zorgt voor de plantjes en Johan Tolkamp voor het geld. We zoeken nu nieuwe onderwerpen en mensen voor de komende zomer. Vorig jaar was het heel goed georganiseerd, we kunnen zo doorgaan op dat schema. Ik kan alvast vertellen dat de dagtocht naar Orvelte in Drenthe gaat. Ik ben er eerst wel wezen kijken en zorg ook voor de bus. Het is fijn dat het geld er is, beter met een bus dan allerlei auto’s. We gaan ook nog een dag met twee kleine busjes naar een tuin in Voorst’. Tini zegt nadrukkelijk ‘het is niet alleen voor oude mensen, iedereen wordt uitgenodigd mee te gaan’. Een paar dagen later ontmoet ik Gerri van der Wal, zij zorgt vooral voor de overzomertafel. Gerri is goedlachs en vertelt met plezier over alle dingen die op haar tafel terecht komen. En over de opbrengst die enkele duizenden was. ‘Al ben ik 70+, ik ga niet achter de geraniums

13

Van mens tot mens

‘Wat beweegt de mens achter’

zijn volgelingen. De leerlingen van Jezus konden plots in vreemde talen praten en zo ook vreemdelingen uit alle uithoeken van de wereld van Gods daden vertellen (Handelingen 2: 1-47). Met Pinksteren is het begonnen, de wereld vertellen over Jezus en zijn werk voortzetten. Dat betekent ook zich inzetten voor een betere wereld en omzien naar medemensen. Christenen weten dat zij daarbij niet in de steek gelaten zullen worden. Ze staan er niet alleen voor. De Heilige Geest geeft inspiratie en creativiteit, geeft de energie om steeds weer nieuwe instrumenten te bedenken om aan de slag te gaan. Ook creatief gebruik van geld kan gereedschap zijn om gerechtigheid te bevorderen. Dat is de manier van Oikocredit om de wereld een beetje beter te maken. Iedereen kan daarbij naar vermogen een bijdrage leveren. Met microkredieten worden arme maar ondernemende mensen in ontwikkelingslanden geholpen om een klein bedrijfje of handeltje op te zetten en zo voor zichzelf te kunnen zorgen. Omdat het om een kleine lening gaat en het geld met rente wordt terugbetaald, blijven mensen zelf verantwoordelijk. Zij worden in staat gesteld hun leven in eigen hand te nemen. Dat is een extra aansporing om zich in te spannen dat het bedrijfje een succes wordt. Wereldwijd steunen 50.000 kerken en particulieren het werk van Oikocredit. Daarmee maken zij Gods opdracht waar die wij met Pinksteren kregen om de wereld beter te maken door mensen in staat te stellen mens te zijn. Dat is een actuele interpretatie van Pinksteren. Zeg maar Pinksteren 2.0. Wilt u er meer over weten, kijk dan op www.oikocredit.nl. Of stuur een mail naar nederland@oikocredit.org Otto Albrecht, Oikocredit Nederland

Diaconie

Bouwman, van Amaranth, winkel met Fair Trade kleding in Deventer. Fair Trade betekent eerlijke handel, betere arbeidsomstandigheden voor onze verre naasten, een eerlijke prijs voor hun producten en een hogere levensstandaard. Wij willen een wereldwijde kerk zijn, onze partners vragen ons om solidair met hen te zijn, om voor hen op te komen. Bijvoorbeeld door een eerlijke prijs te betalen voor producten die bij hen worden gemaakt. Of door brieven te schrijven als mensen om hun overtuiging in de gevangenis zitten. Met elkaar kunnen wij bouwen aan een wereld die voor iedereen leefbaar is. Namens de ZWO-commissie en de werkgroep Fair Trade, Eline Sizoo-de Vries en Paul Timmerman


Van mens tot mens

Junior en senior in gesprek

Hans van Olst en Elske van der Mik Zoals zo vaak in deze gespreksserie kennen senior Hans van Olst en junior Elske van der Mik elkaar van gezicht, maar meer ook niet. Dat is geen beletsel voor een geanimeerd gesprek van twee uur. De kleine Eline van der Mik, in januari gedoopt in de Lebuinuskerk, zit de helft van de tijd in alle rust bij haar moeder op schoot en soms lijkt het of ze geïnteresseerd meeluistert. Hans en Elske blijken over veel zaken rond kerk en geloof op dezelfde lijn te zitten. Zo zijn ze allebei ronduit positief over hoe onze kerk er anderhalf jaar na de fusie voor staat.

Gerri van der Wal (links) achter de Overzomerentafel. Zie voor het programma van dit jaar pag 18.

14

zitten, de laatste jaren is dit op mijn pad gekomen’. Ze is als vrijwilliger bij de kinderoppas begonnen in de Van Vlotenhof, werd voorzitter van het werelddiaconaat en nu is ze dikwijls te vinden bij het winketje en de zomertafel. ‘Ik wil liever werken op de achtergrond dan op de voorgrond en daarom vind ik dit zo heerlijk’. Ook hier weer de oorsprong van de open tafel in de Van Vlotenhof die een aantal jaren geleden werd verplaatst naar de Grote Kerk. Gerri begon met boeken in de kerkennacht en bij de jaarlijkse boekenmarkt. Dat liep toen nog niet erg goed en ze vroeg zich af, moet ik hier wel mee doorgaan? Maar sinds de boeken vanaf Pinksteren tot de open Monumentendag op de grote tafel staan met andere cadeautjes is de opbrengst steeds beter geworden. ‘Het groeit en bloeit, we worden elk jaar groter. De laatste jaren is het goed op gang gekomen, we krijgen steeds meer van gemeenteleden aangeboden’. Gerri vindt het ook leuk om zelf kleine cadeautjes te maken, daarom stapte ze vorig jaar naar het Gildehotel en vroeg of ze soms zeepjes hadden voor haar overzomertafel. Daar heeft ze toen pakketjes van gemaakt ‘zulke dingen vind ik leuk’. Ze wil niet teveel glas, ‘dat verkoopt niet goed, al heb ik wel oog voor mooi glaswerk’. Hoe kom je aan dat goede oog? ‘Ik heb maar één goed oog’ lacht ze dan ‘ik hou van mooie dingen, van kwaliteit’. Vorig jaar waren er twee oude blauwe kopjes, een gemeentelid herkende het servies van haar moeder en was blij met haar vondst. ‘Het gaat vooral om kleine cadeautjes, het moet niet zo groot en duur zijn. Kinderen mogen van hun ouders wat kopen en toeristen zijn vaak blij met boeken’. Zijn er dingen die goed verkopen en die je graag wilt krijgen? ‘Ja, lavendel en jam. Van de lavendel maak ik geurzakjes. Het vlierbessensap werd ook goed verkocht.’ Zomer in zicht, drukke tijd voor de werkgroep. Vanaf Pinksteren kan iedereen weer spullen brengen, kopen en genieten van het zomerprogramma. Zie de zondagsbrief. Hannie van den Bovenkamp-van Schie

Elske is dierenarts. Niet voor cavia’s of katten maar voor het vee op de boerderij. Een dierenarts helpt bij ziekte of bevalling van de dieren, maar heeft ook een preventieve rol: het adviseren van de boer(in) over hoe je het vee gezond houdt. Dat is belangrijk voor de boer en Elske doet dat graag. De liefde voor dieren zat er vroeg in. Haar ouderlijk huis in Apeldoorn stond naast een kinderboerderij. Daar kwam ze graag. Ze kijkt terug op een jeugd in een prettig gezin. Haar ouders waren van oorsprong Vrijgemaakt Gereformeerd en zo is Elske ook gedoopt, maar al snel werden ze lid van de ‘synodale’ Gereformeerde Kerk. Ze kerkten in de Samen op Weg kerk De Drie Ranken. In die kerk, was veel aandacht voor de jongeren. Elske voelde zich daar thuis en ze werd ook zelf actief. Vooral aan haar inzet voor het ‘Hemels Gelag’ heeft ze goede herinneringen. Dat is een laagdrempelige oecumenische kerkvorm voor jongeren van 15 tot 25 jaar, begonnen in de wijk de Maten waar Elske opgroeide en inmiddels in veel steden overgenomen. Jongeren uit de Gereformeerde, Hervormde en Katholieke kerk organiseren eens in de twee weken zelf hun ‘dienst’, die om twaalf uur begint en twee uur duurt, maar dat vinden de jongeren geen probleem. Gesprekken worden afgewisseld door muziek van een rockband. Jongeren waarderen de sfeer en spreken openlijk over hun vragen, twijfels en geloof. De IKON heeft daar ooit opnamen van gemaakt. Elske was een van de gespreksleiders en lid van de p.r.-commissie. Die periode was belangrijk voor haar vorming. Ze was tot haar 22-ste actief voor het Hemels Gelag. Toen ze in Utrecht studeerde nam ze wel eens niet-kerkelijke medestudenten mee naar zo’n dienst. Tijdens haar studie diergeneeskunde ging ze een half jaar naar Australië voor een stage. Daar woonden familieleden die, zoals zoveel Nederlanders, vlak na de oorlog waren geëmigreerd. Het viel haar op dat de Nederlandse emigranten zich maatschappelijk heel goed hadden ontwikkeld maar kerkelijk min of meer stil waren blijven staan. Ze was maar een half jaar weggeweest, maar toen ze terug kwam was ons land ingrijpend veranderd. Pim Fortuyn had een stempel gedrukt op de verkiezingsstrijd en was vermoord, het land was in verwarring en in kampen verdeeld en de voor haar vrijwel onbekende Balkenende was premier geworden. Uit een soort nieuwsgierigheid hoe dat toch allemaal kon gebeuren werd ze lid van het CDA.


Van mens tot mens

(Foto Jos Smeets) Na haar studie vond ze een baan in Deventer, een stad waar ze met haar ouders vanuit Apeldoorn vaak was geweest en waar ze altijd al had willen wonen. Hier werd ze actief in de gemeentepolitiek. In maart is ze herkozen als gemeenteraadslid voor het CDA. Hans van Olst woonde tot zijn 21e jaar in Amsterdam. Hij groeide op in een Gereformeerd gezin. Vader was vaak ouderling. En hij was, zoals het een lid van de Gereformeerde kerk betaamde, lid van de A.R.. Het gezin kerkte in de Pniëlkerk, een grote witte kerk in Amsterdam west waar 1300 mensen in konden. Die zaten er ook, twee ochtenddiensten en een middagdienst per zondag. De kerk had een mooi orgel waar Piet van Egmond en Feike Asma nog op hebben gespeeld. Hans had orgelles gehad en heeft daar vaak jeugddiensten begeleid. Het orgel heeft in zijn leven steeds een rol gespeeld, hij speelde er niet alleen op, hij kon orgels ook repareren. Maar hij heeft er niet zijn vak van gemaakt. Toen hij als vrijwilliger naar een vakantiekamp van het Vierde Prinsenkind in Hattem was geweest, waar kinderen verbleven die dubbelgehandicapt waren, stond zijn studiekeuze vast: hij wilde fysiotherapeut worden. Hij studeerde Heilgymnastiek & massage en fysiotherapie in Amsterdam. Na zijn militaire dienst werkte hij korte tijd in Nijkerk en Putten en vervolgens begon hij een eigen praktijk in Ommen. Daar trouwde hij met Diny. Het werk boeide hem. Hij ontving mensen in de praktijk, maar kwam ook bij mensen aan huis, soms ver in het buitengebied. Maar een eigen praktijk is hard werken, zodat hij weinig tijd had voor andere dingen zoals kerkenwerk. Wel was hij enige tijd organist in de Gereformeerde kerk van Ommen. Hij woonde daar tussen 1964 en 1975. Dat was voor ons land een roerige periode waarin van alles gebeurde en veel veranderde: provo’s, Beatles, studentenrevoltes. Daar was in

het rustige Ommen weinig van te merken. Nu ziet hij dat toch wel als een gemis. De praktijk groeide uit tot een maatschap en de mogelijkheid deed zich voor enige uren per week in Groningen lessen in massagetherapie te geven. Een paar jaar later kreeg hij de uitnodiging stafdocent te worden aan de Deventer Akademie voor Fysiotherapie. De praktijk werd verkocht en Diny en hij verhuisden naar Deventer. Een jaar later werd hij adjunct-directeur. Toen in 1986 een aantal HBO-instellingen fuseerden tot de (Rijks)Hogeschool IJselland (nu: Saxion) werd hij daar eerst adjunctdirecteur en later directeur van de faculteit Gezondheidszorg. Het werken met studenten is heel anders dan het werken met patiënten. Achteraf zegt hij, dat de periode in de praktijk de mooiste is geweest. Hans kwam terecht bij Het Open Hof. Daar werd hij onder andere wijkouderling. Soms speelde hij op het orgel. Henk Luymes was daar in die tijd de organist, maar het was niet altijd zeker of hij zou verschijnen. Dan werd Hans vijf minuten voor de dienst gevraagd om deze dienst te gaan spelen. In die tijd ontwikkelde zich een conflict in Het Open Hof, wat de nodige spanningen met zich meebracht en verdeeldheid in de gemeente veroorzaakte. Om van het ‘los zand’ weer één geheel te maken was een predikant nodig met samenbindend talent. Hans werd gevraagd in de beroepingscommissie. Het werd Carel van der Meij en dat bleek een goede keuze te zijn. Hans heeft in die periode veel geleerd, maar hij kijkt er met gemengde gevoelens op terug. Toen de grenzen tussen de wijken werden gewijzigd behoorde Hans ineens tot de wijk van de Lebuinuskerk. Eigenlijk vond Hans toen al, dat het beter zou zijn om allemaal samen te gaan kerken in die ene Grote Kerk, met zoveel historie en zo’n prachtig orgel en... weer een volle kerk.

15


Van mens tot mens 16

Met naam en toenaam

Elske vertelt hoe zij bij de Lebuinuskerk terecht kwam. Toen ze naar Deventer verhuisde dacht ze bij zichzelf: ‘Ik heb me altijd beijverd om mensen over de drempel van mijn kerk te krijgen, nu wil ik het van de andere kant meemaken. Ik ga verschillende kerken bezoeken en wil dan ervaren welke kerk voor mij de meeste aantrekkingskracht heeft, en waarom’. Bij het Open Hof voelde ze zich qua sfeer wel thuis. Bij de Van Vlotenhof vond ze het leeftijdsverschil met de meeste kerkgangers toch wel wat groot. In de Grote Kerk sprak vooral het prachtige gebouw haar aan. Maar er waren toen, voor de fusie, nog niet zo veel mensen in de kerk en het orgel was daardoor zo overheersend dat je jezelf soms nauwelijks hoorde zingen. Zo heeft ze een jaar of drie heen en weer ‘gehopt’ tussen de drie kerken. Hans: ‘Om je in een gemeenschap thuis te voelen is het belangrijk dat je ook zelf iets gaat doen, zelf actief wordt voor die gemeenschap’. Hans is onder andere een van de initiatiefnemers van Bezinning & Ontmoeting geweest. Voor het Kerkcafé, dat daaruit voortkwam, is hij nog steeds actief.

zoeken om die rol van ons kerkgebouw te stimuleren.

Over de sfeer die na de fusie in de Lebuinuskerk is gegroeid zijn beiden positief. Elske: ‘Toen Eline werd gedoopt waren daar veel vrienden bij, die vaak niet meer in de kerk kwamen of daar nog nooit waren geweest. Ze waren allemaal positief over de sfeer in de kerk. De kerk en de diensten hebben een uitstraling die goed voelbaar is. Mijn ouders kijken vaak via internet naar de diensten. En er zitten nu meer kinderen in de kerk dan bij de drie kerken vroeger. Er wordt ook goed gebruik gemaakt van het nieuwe Liedboek.’ Hans ziet in dat laatste de invloed van de Lutherse kerk, met haar rijke liturgie-traditie. Het gebouw zelf is de laatste jaren ook stijlvoller geworden. Beiden vinden de crypte een prachtige ruimte. Die kan een belangrijke rol vervullen in deze tijd. Mensen zijn niet meer zo van de lidmaatschappen, maar het religieus besef is juist heel levend. Voor deze nieuwe religiositeit is nog geen goede vormgeving gevonden. Daar zou de Lebuinuskerk een rol in kunnen spelen. Wij willen ‘kerk in de stad zijn’ en dat is goed, maar het kerkgebouw kan ook meer ‘kerk van de stad’ worden. We moeten wegen

Elske: ‘Als klein kind had ik het gevoel dat ik een engeltje was, die moest doen wat God van me verwachtte. Die dimensie is er in zekere zin nog steeds. God is voor mij de vaderfiguur die je zorgen deelt; je staat er niet alleen voor. Jezus gaf het voorbeeld hoe je moet leven. De verhalen daarover zijn een onuitputtelijke inspiratiebron. En de Heilige Geest: die loopt met je mee als je Jezus’ levenswandel wilt volgen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Elske is een keer of acht in Taizé geweest en vooral daar heeft zij dit geloof sterk ervaren; in de vieringen èn, zegt zij Hans na, in de ontmoeting met mensen. We constateren dat de vraag naar het Godsbeeld in deze gespreksserie van junior en senior heel verschillende antwoorden te zien geeft. Beiden vinden deze verscheidenheid waardevol. Je kunt je door elkaar laten inspireren en het scherpt je eigen inzichten. Tot zover het gesprek waarin het positieve en hoopvolle de boventoon voerde.

Geboorte In februari werd in Enschede geboren Jackson Spaanenburg. Vader en moeder Sara Ekman en Robert Spaanenburg trouwden in juli 2013 in de Lebuinuskerk. Van harte gelukgewenst, Blessing and Salutation. Moge Jackson in vreugde opgroeien.

Huwelijk Op vrijdag 20 juni gaan Aliejenne Beumer en Otmar Zomer trouwen. Aliejenne is ouderling in onze gemeente, terwijl Otmar lid is van de Russisch-orthodoxe kerk. Beproefde oecumene! Zij vragen een zegen over hun huwelijk om 15 uur in de protestantse kerk in Wilp. Een bevriende predikant zal de dienst leiden. Aansluitend is er gelegenheid hen te feliciteren. ‘Liefde is ruimte geven, tijd laten, goedheid, geduld’ – zo staat er op de kaart. Veelbelovende woorden voor liefde van lange duur. Dat wensen we het bruidspaar dan ook van harte toe: een leven vol van zegen en geluk, een leven en liefde met elkaar waar groei in zit. Ds. Elisabeth Posthumus Meyjes

Op 21 april zagen Pepijn Elia en Ella Carlijn het levenslicht. Hun ouders Janneke en Clifford Bakker traden in juli 2013 in het huwelijk in de Magistraatskapel. De familie Bakker is al verhuisd naar Apeldoorn. Twee kindjes, twee keer een wonder, twee hartjes, twee schatjes staat er op de geboorteaankondiging. Een hartelijke gelukwens voor Ilse, de grote zus en vader en moeder. ds. Elisabeth Posthumus Meyjes

Wat is het beeld dat Hans en Elke hebben van God? Het is even stil. Maar al pratend, hardop denkend, komen bij deze vraag weer bijzondere gedachten los. Hans geeft als eerste antwoord, voorzichtig formulerend. In de loop der jaren ben ik er achter gekomen dat het voor mij bij het begrip God vooral om mensen gaat. ‘God heeft mensen nodig’ schreef Dorothee Sölle. Het koninkrijk der Hemelen is niet iets voor later, daar moeten wij mensen nu aan werken. God is daarbij een gemeenschappelijk, samenbindend uitgangspunt. Hans vindt de Calvinistische kerken teveel ‘Paulus-kerk’ en te weinig ‘evangelie-kerk’. De evangeliën waarin Jezus ons aanspreekt zijn onze inspiratiebron. Hij ging ons voor als iemand die leefde voor de medemens. ‘Wat je aan andere mensen doet, dat doe je aan Mij’. Al vele jaren geeft Hans aan dat hij leeft bij de gratie van de medemens. Zo ook de opstanding, die is er elke dag. Elke dag krijg je een nieuwe kans. Maar de opstanding betekent evenzeer dat je ook de ander elke dag nieuwe kansen biedt.’

Gerard Sizoo


Wij gedenken Berend Jan Klein Nagelvoort Deventer 8 september 1928 – Deventer 28 april 2014 Steeds zwakker werd hij de laatse tijd, Be Klein Nagelvoort. Toen hij in het ziekenhuis te horen kreeg dat hij niet meer beter zou worden wilde hij graag naar huis. Daar heeft zijn vrouw Aafke Braaksma hem liefdevol verzorgd tot het einde. Verdrietig, maar ook dankbaar keken we met Aafke en Be’s kinderen en kleinkinderen terug op zijn leven, in een druk bezochte dienst op maandag 5 mei in de Lebuinuskerk. Aansluitend vond de crematie plaats in Steenbrugge, na een plechtigheid daar, waarin vooral de kleinkinderen van Be aan het woord kwamen en waar liederen gedraaid werd die Be’s kinderen hadden uitgekozen. In de stad wapperden de vlaggen voor bevrijdingsdag. Dat paste eigenlijk wonderwel bij Be; het leek een laatste eerbetoon aan deze oud-marinier. Hoe zal hij gemist worden, zeker door Aafke, voor wie hij als levensgezel altijd zo’n grote steun was, met al zijn liefde, optimisme, vrolijkheid en technisch inzicht. In de dienst werd gelezen uit de Brief aan de Korinthiers. Een tekst die Aafke had uitgezocht, over geloof , hoop en liefde. Maar de meeste van deze is de liefde, schrijft Paulus. Die liefde vertelt iets van Gods liefde, die mensen vasthoudt aan weerskanten van de grens van de dood. Dat Aafke daarvan iets mag ervaren op haar levensweg zonder Be! ds. Ingrid de Zwart Johannes Maarten Halfwerk Gorssel 12 maart 1930 – Deventer 2 mei 2014 In zijn huis aan de Zoomkade is overleden ons gemeentelid Johannes Maarten Halfwerk. Een teruggetrokken bestaan leidde hij na de dood van zijn vrouw in 2003. Met enkele van onze gemeenteleden had hij gelukkig nog wel contact. Zo zorgde Thea Loos er kort voor zijn dood nog voor dat hij wat hulp kreeg. In zeer besloten kring werd op 8 mei in Crematorium Steenbrugge afscheid van hem genomen. In de Magistraatskapel brandde die dag ter zijner gedachtenis een kaarsje. Ons medeleven gaat uit naar zijn zoon en dochters. Ds. Ingrid de Zwart

Hennie Hoving-Talsma Rotterdam 3 oktober 1947 – Deventer 4 mei 2014 Op te jonge leeftijd is in Hospice de Winde, temidden van haar allernaasten Jenny overleden aan een ziekte die haar steeds meer verzwakte. Tot het einde toe is haar man Harry bij haar gebleven, zoals ze dat zo graag wilde, tot de grens van dood en leven. De gedachte dat daar aan de andere kant van die grens een hand haar vasthoudt en opvangt gaf haar rust. Een rust die ze ook ontleende aan de woorden van Lied 917 ‘Ga in het schip, zegt Gij’, dat haar vriendin Gerri haar aanreikte een van die laatste dagen. Op 8 mei keken we in een volle kerk op Jenny’s leven terug en luisterden we naar muziek die Harry had uitgekozen. Daarna vond op Steenbrugge de crematie plaats in zeer besloten kring. Afgestaan door haar moeder vond Jenny al jong bij de familie Vos in Twello een warm pleeggezin. Maar haar grootste geluk vond ze in haar huwelijk met Harry. Door hem, door hun zoon Matthijs, schoondochter Colette en kleindochter Claire wordt ze nu ook het allermeest gemist. Maar ook in onze gemeente is een lege plek gevallen, nu zij als organisator van de Kerstmarkt er niet meer bij zal zijn. Zij was daarin een van de drijvende krachten van het eerste uur. Veel heeft ze ook op andere terreinen in onze gemeente gedaan; jarenlang was ze als vrijwilligster actief op het kerkelijk bureau bijvoorbeeld. We wensen Harry, Matthijs, Colette en Claire en alle verdere familie en vrienden Gods nabijheid toe om het grote gemis en verdriet te kunnen dragen. Ds. Ingrid de Zwart

Met naam en toenaam

Getrouwd Thijs Karrenbeld en Natasa Marangou: Thijs Karrenbeld, die met Pasen belijdenis deed en gedoopt werd is op 16 april in kleine kring getrouwd met Natasa Marangou. Op zondag 11 mei vond de bevestiging en inzegening plaats in een dienst in de Grieks-Orthodoxe kerk van Cyprus, waar Natasa vandaan komt. Dagenlang waren er daar naar Cypriotisch gebruik allerlei feestelijke ontmoetingen. In de Lebuinuskerk deden we voorbeden voor hen op 11 mei. Het jonge paar is nu weer terug in Nederland en begint aan een nieuwe toekomst in Amsterdam. We wensen hen voor hun leven samen veel zegen en geluk toe! Ds. Ingrid de Zwart

Tjibbe Jiltje Pebesma Rien 14 april 1919 – Deventer 6 mei 2014 Een golf van ontroering ging door de gemeente toen het overlijden van Tjibbe Pebesma bekend werd. Na een wekenlange liefdevolle verzorging, thuis door zijn vrouw en zijn drie dochters is hij rustig ingeslapen. In diepe dankbaarheid kijken we terug op zijn lange leven en alle goede jaren die hij met Akke en de kinderen genoten heeft. In een volle Lebuinuskerk luisterden we naar de trouwtekst van Akke en Tjibbe van 62 jaar geleden, toen zij trouwden in de kerk van Wommels : ‘Indien Gij zelf niet medegaat, doe ons van hier niet optrekken’ (Exodus 33: 15) en naar Filippenzen 4: 4 -9. Uit de eerste tekst lichtte Gods nabijheid op, een God die ons vergezelt, een leven lang. Zo hebben Tjibbe, Akke en hun kinderen dat ervaren al die jaren, in de veiligheid van het gezin, in het consciëntieuze werk van Tjibbe als administrateur bij defensie, in zijn betrokkenheid bij de kerk, als ‘gewoon’ trouw gemeentelid de laatste jaren en vroeger als ouderlingkerkvoogd. Uit de tweede tekst lichtten woorden op als vriendelijkheid en dankzegging. Woorden die allebei met Tjibbe Pebesma verbonden kunnen worden. Want zo zullen we ons herinneren, als een vriendelijk mens, die God dankbaar was om al het goede wat hem en zijn vrouw geschonken was door de jaren heen. We wensen Akke, Sitie, Rommy en Joke en hun partners toe dat zij ook nu ervaren zullen dat God met hen meegaat, nu zij verder moeten optrekken zonder een lieve man en heit. Ds. Ingrid de Zwart

17


Gemeente in Beweging 18

Bezinning en Ontmoeting Juni

Zo 15 juni, 18.45 uur Avondwandeling rond Okkenbroek Op zondag 15 mei wandelt de regionale commissie Vorming en Toerusting Deventer samen met andere belangstellenden in de prachtige natuur rond het kerkje van Okkenbroek. De regionale commissie Vorming en Toerusting, bestaande uit de werkgroepen B&O van Deventer, V&T van Colmschate, Bathmen, Okkenbroek en Diepenveen, organiseren jaarlijks één à twee activiteiten voor de gehele regio. In mei wordt een bezinningswandeling georganiseerd. Het thema van dit jaar is: participatie en/of compassie. De avond begint om 18.45 uur met een kop koffie in de kerk. Daarna gaan wij in kleine groepjes op pad. Onderweg is er ruimte om samen van gedachten te wisselen over kerk, geloof en natuur. Ook wie minder goed ter been is, is van harte welkom. Voor hem of haar is er een plek in of vlak bij de kerk. In ons gesprek gaan we niet op zoek naar antwoorden; het gesprek op zich is al voldoende. Al wandelend en pratend ontmoeten we zo ook eens andere geloofsgenoten van buiten onze eigen kring. Tegen 21.00 uur sluiten we deze avond af met een korte vesper in de kerk. U bent van harte welkom. Opgave en eventuele afmelding: BenO@pkn-deventer. nl of lgh.nijland@gmail.com. Als u geen computer heeft kan het ook per telefoon bij Louis Nijland: 0570 220 043.

Terugblik Dit is alweer het laatste stukje van de taakgroep Bezinning & Ontmoeting van dit seizoen. We hebben nog één activiteit te gaan als deze Wervel verschijnt en dat is de avondwandeling in Okkenbroek. Deze jaarlijks terugkerende wandeling, die voortkomt uit de samenwerking met onze buurgemeenten, is een mooie afsluiting van dit seizoen. We kijken met tevredenheid terug op de veelheid en verscheidenheid aan activiteiten van de afgelopen maanden. We hebben vorig jaar een aantal veranderingen doorgevoerd in het programma, ondermeer op basis van de enquête van februari 2013. In februari dit jaar hebben we weer uw mening gepeild en ook nu blijkt het weer mogelijk om het programma nog beter op uw wensen aan te passen. Eén van de belangrijkste zaken daarin is dat er minder activiteiten worden aangeboden, maar wel met behoud van een grote verscheidenheid. Het programma voor het volgende seizoen staat al in de steigers en we zullen dit de komende weken verder gaan uitwerken. In het septembernummer van de Wervel kunt u het resultaat bekijken. We hopen dat u en wij eerst mogen genieten van een mooie zomer en dat we elkaar in goede gezondheid in het nieuwe kerkelijke seizoen weer mogen begroeten bij één van de activiteiten.

Renovare De bijbelgespreksgroep komt bijeen op donderdag 12 en op 26 juni in de Grote Kerk, van 09.30-11.00 uur Gebedsgroep De gebedsgroep komt wekelijks bijeen in Het Open Hof op dinsdagmorgen van 09.30-10.30 uur overzomeren! Ook dit jaar biedt de werkgroep Overzomeren een afwisselend programma aan voor iedereen die zin heeft om in de ‘stille zomermaanden’ één keer per veertien dagen iets leuks in Deventer en omgeving te ondernemen, voor gemeenteleden en mensen van buiten de gemeente! De meeste activiteiten zijn gratis. De kosten worden vergoed door de opbrengsten van de zgn. ‘overzomertafel’, die vanaf Pinksteren weer in de kerk staat opgesteld. Gerri van der Wal beheert deze tafel. (Tel. 0570 612332). Voor die Overzomertafel kunnen alle gemeenteleden leuke kleine tweedehands spulletjes inleveren, maar ook jam, vruchtensappen, lavendel, koekjes, cakes enz. N.B Met Pinksteren worden er allerlei bijzondere plantjes verkocht, die aangeleverd worden door Hanne Struik, van Zorgkwekerij Het Nieuwe Veld! Vorig jaar overschreed de opbrengst van de tafel al snel duizend euro. Soms wordt er voor een duurdere activiteit een kleine eigen bijdrage gevraagd, maar die mag nooit een probleem zijn om mee te gaan. Vanaf juni liggen de definitieve programma’s en opgaveformulieren klaar in de diverse kerken. Maar nu kunt u alvast der data noteren: Donderdag 26 juni 10.00 u. - plm. 13.00 u. Opening van het Overzomerenproject in de Lebuinuskerk met koffie en gebak, verhalen van meesterverteller Boudewijn Betzema en afsluiting met een heerlijke lunch! Dinsdag 8 juli 10.00 - 12.00 u Keuze uit o.a Beeldhouwen in de Boomgaard met kunstenares Inge Ikink of een ander kunstproject of Jeu de Boule. Donderdag 24 juli 10.00 - 12.00 u. Een ontmoeting met Emmy Strik, drijvende kracht achter het Dickensfestijn, een kijkje in de kleedkamer! Dinsdag 5 augustus 9.30 (?) - 13.00(?) Een bezoek aan de Verborgen Tuinen van Bert Loman in Voorst. Donderdag 21 augustus Dagtocht per touringcar naar Museumdorp Orvelte met rondleiding en lunch. (Tijden van vertrek en terugkeer worden later bekend gemaakt.) Donderdag 4 september 10.00 - plm. 13.00 u. kerstkaarten maken en feestelijke lunch. De overzomercommissie: Tini van Nijen, Johan Tolkamp, Ineke van Slooten,Gerri v.d Wal, Ingrid de Zwart

Onvoorwaardelijk vertrouwen De beweging Geloven Nú Deventer organiseert op donderdagavond 19 juni een avond over het onvoorwaardelijk vertrouwen in God van Etty Hillesum. De avond start om 19.30 uur voor de Broederenkerk in Deventer. Er wordt een wandeling gemaakt en is er een inleiding over het godsbeeld van Etty in de koffiekamer van de Broederenkerk. Deze inleiding wordt verzorgd door Marc Brinkhuis, pastor van de Lebuinusparochie. De entree is gratis, giften zijn welkom. Meer informatie: Herman Evers tel. 547850 of herman_lien@hetnet.nl


Maagdenburgstraat 20a, 7421 ZC Deventer tel. 0570-634455, info@paulhardonk.nl, www.paulhardonk.nl

Wij zijn er voor u als u ons nodig heeft. Twelloseweg 8 Twelloseweg 8 7419 BJBJ Deventer 7419 Deventer telefoon 0570 - 612273 telefoon 0570 - 612273 fax 0570 - 618025 www.tenkate-deventer.nl fax 0570 - 618025 info@tenkate-deventer.nl www.tenkate-deventer.nl info@tenkate-deventer.nl

In rust en stijl afscheid nemen. Dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week in ons uitvaartcentrum.

Monuta Spaans Telefoon: 0570 - 62 04 90 (24 uur per dag, ook in het weekend) Mr. H.F. de Boerlaan 63a, Deventer

DĂŠ uitvaartondernemer voor Deventer en omstreken.

Tot uw dienst: Herman Bakker en Bas de Weerd

0570 - 60 66 44

(dag en nacht bereikbaar)

Kantoor: Hoge Rij 103 - 7413 WX DEVENTER - info@hermanbakker.nl - www.hermanbakker.nl

www.monuta.nl Ook als u niet of elders verzekerd bent.

19


Vieringen juni 2014

ZONDAG 1 JUNI Grote of Lebuinuskerk 10.00 uur ds. Ingrid de Zwart Schalkhaar Park Braband 10.00 uur ds. Han Marsman Colmschate Ichtuskerk 10.00 uur ds. W. Meijles Diepenveen Dorpskerk 10.00 uur ds. W. Harleman St. Jozef Verpleeghuis 10.30 uur ds. Anna van der Maas Groote & Voorster 11.15 uur mw. Eugénie Tulleken PW Janssen 10.00 uur ds. Martin de Vlas VRIJDAG 6 JUNI Woonzorgcentrum St. Jurrien 19.00 uur ds. Saar Hoogendijk Woonzorgcentrum Bloemendal 10.30 uur R.K. dienst

20

ZONDAG 8 JUNI Grote of Lebuinuskerk 10.00 uur ds. Saar Hoogendijk m.m.v. Lebuinuscantorij Schalkhaar Park Braband 10.00 uur ds. T. Plattje Colmschate Ichtuskerk 10.00 uur ds. M. Nijveld Diepenveen Dorpskerk 10.00 uur ds. Henk Spit St. Jozef Verpleeghuis 10.30 uur ds. Anna van der Maas Groote & Voorster 11.15 uur pastor Hans Dijkman PW Janssen 10.00 uur mw. Gerry Pols Elisabethskapel (Brinkgreven) 10.00 uur pastor Toon Cents VRIJDAG 13 JUNI Woonzorgcentrum St. Jurrien 19.00 uur ds. B. Boer Woonzorgcentrum Bloemendal 10.30 uur ds. B. Boer Woonzorgcentrum Sparrenheuvel 19.00 uur ds. van den Bor ZONDAG 15 JUNI Grote of Lebuinuskerk 10.00 uur ds. Martin Walton m.m.v. Liedboekcantorij Schalkhaar Park Braband 10.00 uur ds. J. Wiegers Colmschate Ichtuskerk 10.00 uur ds. W. Meijles Diepenveen Dorpskerk 10.00 uur ds. Henk Spit St. Jozef Verpleeghuis 10.30 uur mw. H. Ellenbroek

Groote & Voorster 11.15 uur drs. Jenny Mooij PW Janssen 10.00 uur mw. Eugénie Tulleken VRIJDAG 20 JUNI Woonzorgcentrum St. Jurrien 19.00 uur ds. Elisabeth Posthumus Meijes, Heilig Avondmaal Woonzorgcentrum Bloemendal 10.30 uur Lt. J. Remmers ZONDAG 22 JUNI Grote of Lebuinuskerk: open luchtdienst plantsoen de Worp 10.00 uur ds. Elisabeth Posthumus Meyes Schalkhaar Park Braband 10.00 uur ds. T. Plattje Colmschate Ichtuskerk 10.00 uur ds. W. Meijles Diepenveen Dorpskerk 10.00 uur ds. Henk Spit St. Jozef Verpleeghuis 10.30 uur pastoor H. Brummelhuis Groote & Voorster 11.15 uur pastor Hans Dijkman PW Janssen 10.00 uur ds. Martin de Vlas Elisabethskapel (Brinkgreven) 10.00 uur ds. Astrid Gouma VRIJDAG 27 JUNI Woonzorgcentrum St. Jurrien 19.00 uur ds. Martin de Vlas Woonzorgcentrum Bloemendal 10.30 uur ds. Martin de Vlas Woonzorgcentrum Sparrenheuvel 19.00 uur ds. Henk Spit en dhr. Ton Maas ZONDAG 29 JUNI Grote of Lebuinuskerk 10.00 uur ds. Saar Hoogendijk Schalkhaar Park Braband 10.00 uur ds. E. Fokkema Colmschate Ichtuskerk 10.00 uur ds. M. Nijveld Diepenveen Dorpskerk 10.00 uur ds. R. Gosker St. Jozef Verpleeghuis 10.30 uur past. werker mw. H. Heling Groote & Voorster 11.15 uur mw. Eugénie Tulleken PW Janssen 10.00 uur ds. Martin de Vlas VRIJDAG 4 JULI Woonzorgcentrum St. Jurrien 19.00 uur ds. Elisabeth Posthumus Meijes

Woonzorgcentrum Bloemendal 10.30 uur R.K. dienst ZONDAG 6 JULI Grote of Lebuinuskerk 10.00 uur ds. Elisabeth Posthumus Meyes m.m.v. Kindernevendienst en Jeugdkerk Schalkhaar Park Braband 10.00 uur Colmschate Ichtuskerk 10.00 uur Diepenveen Dorpskerk 10.00 uur dhr. H. Dijkman St. Jozef Verpleeghuis 10.30 uur ds. Anna van der Maas Groote & Voorster 11.15 uur pastor Hans Dijkman PW Janssen 10.00 uur mw. Gerry Pols U bent ook dagelijks welkom in de stilte van de crypte; een ruimte voor rust, bezinning en meditatie. Iedere vrijdagmiddag: Coventrygebed, oecumenisch middaggebed in de Lebuinuskerk van 12.15-12.30 uur. Elke woensdagavond om 19.00 uur bij de Broederenkerk (Broederenstraat 18) een oecumenisch avondgebed in de sfeer en traditie van Taizé. Zie ook: www.pkn-deventer.nl www.pgd-jong.nl/ www.facebook.com/PGDeventer www.facebook.com/JeugdkerkPGD www.facebook.com/ diaconiedeventer

Inleverdatum kopij voor het volgende dubbelnummer van juli/augustus: uiterlijk zaterdag 14 juni 2014 per mail: kerkblad@pkn-deventer.nl

Wervel juni 2014 #def lr  

Wervel, kerkblad PGD. Lebuinuskerk Deventer. Juni 2014