Page 1

passie van jesus christus

Bodar-D端rer binnenwerk def voor drukker (s).indd 1

04-01-10 13:52


Bodar-D端rer binnenwerk def voor drukker (s).indd 2

04-01-10 13:52


antoine bodar / albrecht dürer

fiPassie van Jesus Christus fiLijden van de Zoon Gods

uitgeverij meinema zoetermeer

Bodar-Dürer binnenwerk def voor drukker (s).indd 3

04-01-10 13:52


Bodar-D端rer binnenwerk def voor drukker (s).indd 4

04-01-10 13:52


i fiMan van Smarten

J

esus christus kijkt ons aan in erbarmelijke toe­­stand. Wie Hem aanziet, ontwaart geen groter smart. Want de Vader heeft de Zoon het verlossende lijden tot verzoening doen ondergaan (cf. Kl 1,12). Laat Zijn passie onze compassie wekken. Geminacht en gemeden door ons mensen is Hij door God gekastijd en vernederd, Man van smarten – om onze zonden doorboord en gestraft in het dragen van onze smarten (cf. Js 53,3-5). Onschuldig geofferd voor onze schuld heeft Hij ons genezing en vrede gebracht. Ziet Hem daar staan: Hij heeft de dood ondergaan. Hij is van het kruis genomen, zoals de ladder waarmee dat is gebeurd laat zien. Hij staat weer bij de kolom waaraan Hij is gemarteld – de gesel en de roede in Zijn doorboorde handen, de koningskroon van doornen op het hoofd. Uit Zijn open gestoten zijde vloeit bloed en water naar Maria en Joannes die in eerbied naar Hem opzien (cf. Jo 19,26.34). In dit beeld wordt de gehele lijdensgeschiedenis samengebonden. In herinnering overwegen wij het lijden van Gods Zoon en aldus alle lijden van de mensheid.

5

Bodar-Dürer binnenwerk def voor drukker (s).indd 5

04-01-10 13:52


Bodar-D端rer binnenwerk def voor drukker (s).indd 6

04-01-10 13:52


ii Gethsemane

C

hristus knielt neer en bidt in doodsangst de lijdensbeker aan Hem voorbij te laten gaan, hoewel de gevangenname aanstaande is. ‘Maar niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede’ (Lc 22,42). Jesus leeft ons voor hoe ons gehele leven erop te richten de wil van God te zoeken en te doen. De Zoon evenwel ís de wil van de Vader. Want wie Christus ziet, ziet de Vader (cf. Jo 14,9). Op Jesus’ bede in de tuin verschijnt Hem een engel die Hem sterkt (cf. Lc 22,43). Geen beker houdt hij Jesus voor, maar meteen het kruis zelf. Hij zal de beker drinken die Hij moet drinken. Petrus en Jacobus en Joannes hebben daarvan nog geen weet. Jesus had hun gevraagd met Hem te waken, maar zij waren in slaap gevallen. Van droefheid sliepen zij (cf. Lc 22,45). Waren ze niet tevens overmand door de slaap als gevolg van het hun verwarrende Paschamaal waarin Jesus Zichzelf had gegeven? Wie kent niet de vlucht in de vergetende slaap, als oplossing om niet ­bezig te zijn met de last die ons drukt?

7

Bodar-Dürer binnenwerk def voor drukker (s).indd 7

04-01-10 13:52


Bodar-D端rer binnenwerk def voor drukker (s).indd 8

04-01-10 13:52


iii fiJudas’ verraad

A

ls tegen een rover is de bende uitgerukt met fakkels en wapens. Judas treedt op Jesus toe om Hem te kussen (cf. Lc 22,47). Geen acht slaand op tumult achter Hem sluit Jesus de ogen om de Judaskus te ontvangen. Eens vriendenkus, nu verraderskus. Geen kus uit genegenheid maar een kus als aan­tijging. Lijfelijk gebaar van aanhankelijkheid verwordt tot geestelijke uiting van afkeer. Wiens vriend vijand wordt, kent de omkering van liefde in haat. Eens temeer houdt Jesus’ gebod ons bij de les onder onze naasten ook onze vijand te beminnen (cf. Mt 5,43). Ook wie verraad pleegt, verdient kans zich te bekeren opdat vergeving zijn deel wordt (cf. Mt 18,22). Jesus weert geestelijk geweld af, terwijl Petrus lijfelijk geweld aanwendt. Impulsief heft hij het zwaard op en houwt Malchus’ rechter oor af (cf. Jo 18,10). Eenieder slaat op de vlucht. Ook de jongeling die bij zijn kleed wordt gegrepen en daarom naakt zijn vlucht vervolgt (cf. Mc 14,50-52). Jesus daarentegen vangt aan de beker te legen die de zijnen mettertijd zouden drinken (cf. Jo 18,11; Mc 10,38).

9

Bodar-Dürer binnenwerk def voor drukker (s).indd 9

04-01-10 13:52


Bodar-D端rer binnenwerk def voor drukker (s).indd 10

04-01-10 13:52


iv fiKaiphas’ verhoor

H

et is beter dat één mens voor het volk sterft dan dat het gehele volk te gronde gaat.’ Zo profeteerde de hogepriester Kaiphas, zonder te weten dat Jesus zou sterven voor het eigen volk maar tevens om Gods verstrooide kinderen samen te brengen (cf. Jo 11,50-52). Het Lam Gods neemt alle schuld op Zich en draagt alle zonden (cf. Jo 1,29). Jesus is als de schuldeloze zondebok. Listig daarom is Kaiphas’ verhoor bij wie Hij geboeid wordt binnengeleid (cf. Jo 18,24). Maar Jesus zwijgt (cf. Mc 14,61). Hij is als een dove die niet hoort, als een stomme die niet spreekt (cf. Ps 38,14). Als lam ter slachting geleid, doet Hij Zijn mond niet open (cf. Js 53,7). Zijn zwijgen leert ons zwijgzaam onrecht te verdragen. Ten minste leert het ons dat spreken zwijgen onderbreekt en niet zwijgen spreken. ‘Zijt Gij de Christus, de Zoon van de Gezegende?’ ‘Ja, dat ben Ik.’ Schuld acht de hogepriester aldus bewezen: Godslastering. Jesus verdient de doodstraf: ‘Ook de knechten dienden Hem slagen toe’ (cf. Mc 14,61-65).

11

Bodar-Dürer binnenwerk def voor drukker (s).indd 11

04-01-10 13:52


Bodar-D端rer binnenwerk def voor drukker (s).indd 12

04-01-10 13:52

Passie van Jezus Christus  
Passie van Jezus Christus  

Een fragment

Advertisement