Page 1

Aanvullend liedboek nw

09-03-2004

10:54

Pagina 1

Aanvullende

tussentijds Liedbundel


Tussentijds 12-04-2005 12:34 Pagina 1

TUSSENTIJDS

1


Tussentijds 12-04-2005 12:34 Pagina 2

2


Tussentijds 12-04-2005 12:34 Pagina 3

TUSSENTIJDS Aanvullend liedboek bij het Liedboek voor de Kerken

3


Tussentijds 12-04-2005 12:34 Pagina 4

Deze liedbundel is een gezamenlijke uitgave van Uitgeverij Boekencentrum en Uitgeverij Kok, onder verantwoordelijkheid van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK). © 2005 Uitgeverij Kok, Kampen ISBN 90 435 0981 7 (Kok) ISBN 90 239 6326 1 (Boekencentrum) Omslagontwerp Geert de Koning Muziekgravures Vaughan Schlepp Grafische verzorging Rem Polanski

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voorzover het maken van fotokopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 jº het Besluit van 20 juni 1974, Staatsblad 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, Staatsblad 471, en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelten uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich te wenden tot de uitgever.

4


Tussentijds 12-04-2005 12:34 Pagina 5

Voorwoord Na het verschijnen van het Liedboek voor de Kerken in 1973 is in de daaropvolgende dertig jaar veel nieuw materiaal ontstaan. In de periode 1981-2004 werden veel nog niet eerder gepubliceerde liederen door de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK) verzameld in acht delen Zingend Geloven. Ook in andere liedbundels verschenen nieuwe liederen, die ten dele aansloten op de traditie van het Liedboek, maar vaak ook nieuwe wegen insloegen. De laatste jaren bereikten de ISK en de uitgeverijen regelmatig verzoeken van plaatselijke kerken om eigen liedbundels met nieuwe liederen te mogen samenstellen. Om financiële en auteursrechtelijke redenen is dit echter niet eenvoudig te realiseren. De ISK wil graag in die behoefte voorzien en biedt met Tussentijds een brede selectie liederen aan, waarvan de meeste hun waarde in de eredienst inmiddels ruimschoots hebben bewezen. Deze uitgave kan daarom beschouwd kunnen worden als een aanvullende liedbundel bij het Liedboek voor de Kerken voor gebruik in de gemeente. In 1999 verscheen een losbladige publicatie onder dezelfde titel Tussentijds, samengesteld door de Remonstrantse Broederschap in samenwerking met de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB. De ISK is deze kerkgenootschappen zeer erkentelijk dat zij die titel beschikbaar hebben gesteld voor deze nieuwe uitgave, waarvan de opzet hetzelfde is: een bundel ‘tussen de tijden’: tussen het Liedboek voor de Kerken en een toekomstig nieuw liedboek. In opdracht van het bestuur van de ISK heeft een commissie de liederen voor deze uitgave geselecteerd. In deze commissie waren de participanten in de ISK vertegenwoordigd: de Protestantse Kerk in Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Remonstrantse Boederschap en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB. Wij spreken de wens uit dat deze liederen hun weg mogen vinden naar gebruik in kerkdiensten en andere bijeenkomsten. Namens het bestuur van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied, drs. W. Bleij, voorzitter ds. O.Th. Boonstra, secretaris 5


Tussentijds 12-04-2005 12:34 Pagina 6

Bij de samenstelling van deze uitgave Bij de selectie van de liederen voor Tussentijds is allereerst uitgegaan van verzoeken van plaatselijke kerken die de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied en de uitgeverijen ontvingen om liederen op te nemen in eigen liedbundels. Deze verzoeken geven een beeld van de (soorten) liederen die men in het Liedboek voor de Kerken mist. Het betreft liederen voor een bepaalde periode van het kerkelijk jaar, liederen voor bepaalde momenten in de liturgie en liederen met een nieuw of ander taal- en melodie-idioom dan wat in het Liedboek staat, maar in het algemeen liederen die verschenen zijn ná het Liedboek. Ook gaat het veelal om liederen die meer dan incidenteel kunnen worden toegepast. Een tweede groep liederen die in deze uitgave is opgenomen, omvat de ‘zondagsliederen’. In het kader van het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland (ook bekend als ‘De Eerste Dag’) is een concept-lijst opgesteld met zondagsliederen bij het Gemeenschappelijk Leesrooster van de Protestantse Kerk in Nederland. De liederen zijn afkomstig uit de ‘officiële’ kerkelijke bundels: naast het Liedboek Gezangen voor Liturgie, het Oud-Katholiek Gezangboek en de diverse delen Zingend Geloven. Bij de keuze van de zondagsliederen – maar het geldt ook voor de overige liederen in deze uitgave – is in het bijzonder gelet op liederen die in meer dan één van de genoemde uitgaven voorkomen en dus een breed en vaak oecumenisch draagvlak hebben. De zondagsliederen die niet in het Liedboek staan, zijn in Tussentijds opgenomen. Ten slotte is een zodanige selectie gemaakt dat de verschillende tijden en momenten van de kerkdienst, van de dag, van het jaar en van het leven vertegenwoordigd zijn. De indeling van de bundel is vooral gericht op het gebruik in de kerkdienst, maar de ISK hoopt dat deze uitgave ook in andere bijeenkomsten en voor individueel gebruik van betekenis zal zijn. Het eerste deel, De gemeente bijeen, doorloopt de ‘gang door de dienst’, van opening tot zegen. In dit gedeelte treft men een groot aantal schriftliederen aan. Het onderscheid tussen min of meer getrouwe berijming en vrijere bewerking is niet aangegeven, aangezien dit onderscheid vaak niet duidelijk te maken is. 6


Tussentijds 12-04-2005 12:34 Pagina 7

Bij de psalmen treft men een aantal beurtzangen aan: onberijmde vormen voor voorzanger (cantor, cantorij, koor) en gemeente. De rolverdeling bij deze psalmen is niet vrijblijvend! Deze ‘antwoordpsalmen’ kunnen het beste functioneren in de Dienst van de Schriften. Bij de selectie van deze psalmen is erop gelet dat voor elke periode van het jaar een antwoordpsalm beschikbaar is. Ook zijn bij de psalmen enkele refreinliederen van Vlaamse oorsprong opgenomen. In het tweede deel, De getijden van de dag, treft men morgen- en avondliederen aan. Het derde deel, De getijden van het jaar, omvat liederen voor de verschillende perioden en zondagen van het christelijk gedenkjaar. In De getijden van het leven zijn liederen opgenomen voor de te onderscheiden momenten op de levensweg van mensen, van geboorte tot uitvaart. In de laatste groep, De gemeente en de wereld, zijn liederen opgenomen rondom thema’s als vrede, gerechtigheid, kerk en oecumene. Plaatsing van een lied in een bepaalde rubriek betekent geenszins dat een lied niet op andere momenten of bij andere gelegenheden gezongen zou kunnen worden. De registers op bijbelplaatsen en liturgisch gebruik kunnen behulpzaam zijn bij de liedkeuze. Een liedtekst wordt niet zelden met verschillende melodieën gecombineerd. Bij de selectieprocedure is bijna altijd voor één melodie gekozen; slechts bij twee liederen zijn twee melodieën opgenomen. De redactiecommissie vond kiezen voor één van beide in deze gevallen een verlies en laat die keuze graag aan de praktijk over. Bij een aantal liederen heeft de commissie gekozen voor een andere melodie dan in bestaande uitgaven vermeld staat. Indien bij een lied ook andere melodieën in omloop zijn, wordt dit in de Verantwoording vermeld. Daar worden ook tekstvarianten aangegeven. Pieter Endedijk, eindredacteur

7


Tussentijds 12-04-2005 12:34 Pagina 8

1. De vreugde voert ons naar dit huis

# & 44 œ & & &

# # #

œ œ œ

1. De

vreug - de

œ

œ

œ

waar ’t Woord aan

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

voert ons

œ

œ

ons

ge

œ

œ

-

-

schiedt.

œ

œ

œ

ver

ons

uit

roept zijn Naam

œ

œ œ œ

œ œ œ

˙

en

wekt

ons

lied.

het

2. Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan, waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan, 3. dit huis, dat alle sporen draagt van wie maar mensen zijn, de pijler die het alles schraagt, wilt Gij die voor ons zijn? 4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar de hemel open gaat, waar Gij ons met uw eng’len troost, waar Gij U vinden laat? 5. Onthul ons dan uw aangezicht, uw Naam, die mét ons gaat en heilig ons hier met uw licht, uw voorbedachte raad.

8

œ huis

Œ

˙

God

in

o

œ

naar dit

Œ


Tussentijds 12-04-2005 12:34 Pagina 9

6. Vervul ons met een nieuw verstaan van ’t Woord, waarin Gij spreekt en reik ons zelf als leeftocht aan het Brood, dat Gij ons breekt. 7. Dit huis slijt mÊt ons aan de tijd, maar blijven zal de kracht die wie hier schuilen verder leidt tot alles is volbracht. tekst Sytze de Vries melodie Willem Vogel

9


Tussentijds 12-04-2005 12:34 Pagina 10

2. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

# & 38 œ œ œ & & &

# # #

1. Heer on - ze

œ

œ

œ

j

œ

œ

Heer, hoe

en hoe on - zeg - baar

œ

œ

œ

œ

œ

Gij zijt ge - sta - dig

œ

œ

œ

on - der uw

œ

j

œ

vleu - gels

ons

na - bij.

œ

œ met

j

œ

œ ons

rus - ten

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden niet hoog en breed van ons vandaan. Gij zijt zo mens’lijk in ons midden dat Gij dit lied wel zult verstaan. 3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen en niemand heeft U ooit gezien. Maar wij vermoeden en geloven dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 4. Gij zijt in alles diep verscholen in al wat leeft en zich ontvouwt. Maar in de mensen wilt Gij wonen met hart en ziel aan ons getrouwd. 5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig waar ook ter wereld mensen zijn. Blijf zo genadig met ons bezig, tot wij in U volkomen zijn. tekst Huub Oosterhuis melodie volkslied ‘Bedroefde herteken’

10

œ

œ.

œ

œ

œ

œ

j

œ

zijt Gij aan - we - zig

j

œ

j

œ œ œ

j

œ

œ

be - zig

œ. wij.

Tussentijds  

Een fragment

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you