Page 1

Wie ben je?

Wie ben je?

WieBenjeBoek_binnenwerk DEF.indd 1

24-06-11 12:30


WieBenjeBoek_binnenwerk DEF.indd 2

24-06-11 12:30


Jantina Boelaars & Joyce Rampersad

Wie ben je? Ontdek je eigenwaarde in Christus Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer

WieBenjeBoek_binnenwerk DEF.indd 3

24-06-11 12:30


www.uitgeverijboekencentrum.nl Ontwerp omslag en binnenwerk: Studio Vrolijk ISBN 978 90 239 2097 7 NUR 707 © 2011 Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.

WieBenjeBoek_binnenwerk DEF.indd 4

24-06-11 12:30


Inhoud

Inleiding

7

ProďŹ elschetsen

11

Ruth van Bentveld

13

Hannah Bogaards

17

Theo Wendt

23

Janine Pasman

29

David van den Bosch

35

1 Ontwikkeling van eigenwaarde

43

2 Scheefgroei in eigenwaarde

53

3 Waarom is scheefgroei in eigenwaarde een probleem?

67

4 Grondtoon

77

5 Hoe ben je bedoeld?

89

Bronvermelding

95

WieBenjeBoek_binnenwerk DEF.indd 5

24-06-11 12:30


WieBenjeBoek_binnenwerk DEF.indd 6

24-06-11 12:30


Inleiding Vol trots presenteren we u ons tweede boek. Door het schrijven van ons eerste boek, Wat alcohol met je doet, wilden we een bijdrage leveren aan het tot een ommekeer brengen van de groeiende alcoholproblematiek in ons land. We wilden dus vooral anderen voorzien van allerlei informatie. Het boek dat u nu in handen hebt, Wie ben je?, heeft echter onszelf ook heel veel gebracht! Beiden hebben we in het proces van schrijven naar elkaar beschreven hoe onze eigenwaarde is opgebouwd, door de jaren heen. Soms was het pijnlijk om te ontdekken dat andere mensen of andere maatschappelijke normen een belangrijke rol speelden. En tegelijkertijd was het verwonderlijk om opnieuw te mogen zien dat God degene is die wil dat we leven. Leven, zoals Hij dat heeft bedoeld. Een leven in vrijheid! We hoeven niet langer te voldoen aan allerlei normen en verwachtingen van anderen. We mogen tevoorschijn komen, omdat God ons daartoe uitnodigt. In de praktijk zien we met regelmaat dat mensen 7

WieBenjeBoek_binnenwerk DEF.indd 7

24-06-11 12:30


zichzelf kwijtraken, dat hun eigenwaarde afhankelijk wordt van de ander. In ons vorige boek noemden we dit mechanisme ‘medeafhankelijkheid’. Maar ten diepste gaat het erom welke norm we hanteren in ons leven; wie of wat geven we macht om te bepalen wie we zijn? Durf je jezelf te zijn, of doe je je mooier voor dan je bent? Wie ben jij? Het is ons verlangen dat jij mag ontdekken wie je bent. En daarbij willen we maar één norm hanteren, en dat is die van God. Hij nodigt je uit om te komen zoals je bent. Je hoeft je niet langer te verstoppen, maar je mag tevoorschijn komen: ‘Toen de mens en zijn vrouw God, de h e e r , in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God, de h e e r , riep de mens: “Waar ben je?”’ (Gen. 3:8-9) God stelt ook jou deze vraag: ‘Waar ben jij? Waar heb jij je verstopt?’ God had de gewoonte om samen met Adam en Eva door de tuin te wandelen. Om samen op te trekken. Maar met het besef van zonde kwam de schaamte en de neiging om zich te verbergen. God roept ons op dat alles af te leggen en ons aan Hem te tonen, maar ook aan de wereld. We zijn beelddragers van God, omdat we geschapen zijn naar zijn beeld. Hij wil dat we dat uitdragen in de wereld, zodat God zichtbaar wordt door ons heen. Dat is nu nog in alle gebrokenheid, maar God nodigt ons uit! In het eerste deel van dit boek komen mensen aan het woord die ieder op hun manier bezig zijn met het thema eigenwaarde. Zij laten zien welke boodschappen zij in hun leven meegekregen 8

WieBenjeBoek_binnenwerk DEF.indd 8

24-06-11 12:30


hebben en hoe zij zich aan het verstoppen zijn of waren. Graag willen wij hen bedanken voor hun medewerking. Wij vinden het bijzonder dat zij hun verhaal wilden vertellen en toestemming gaven om dat openbaar te maken! Hun namen zijn geanonimiseerd, behalve die van Theo Wendt. Het tweede gedeelte van dit boek bevat informatie over de ontwikkeling van eigenwaarde. Het is enerzijds een theoretische beschouwing, en anderzijds een persoonlijke uitnodiging om zelf te kijken naar je eigenwaarde. Want er kan scheefgroei ontstaan in de ontwikkeling van je eigenwaarde. In het tweede hoofdstuk besteden we aandacht aan uitspraken uit het verleden, normen en verwachtingen die overgedragen worden en die een belemmering vormen om te worden wie je bent. We stellen daarna de vraag waarom scheefgroei in eigenwaarde een probleem is. Het blijkt dat jouw originaliteit in het geding is, wat consequenties heeft voor zowel de man als de vrouw. En dan kan het niet anders dan dat we dit boek afsluiten met hoe God het oorspronkelijk heeft bedoeld. Aan het begin van elk hoofdstuk hebben we een uitspraak gezet. Dit is een vrije vertaling van uitspraken uit het boekje You are beautiful van Angela Thomas. Ten slotte willen we een aantal mensen bedanken die ons de ruimte hebben gegeven om te schrijven, ons hebben bemoedigd, onze pagina’s herhaaldelijk hebben doorgenomen en van feedback hebben voorzien. AndrÊ, Ronie, Guy, Jan: dank jullie wel! Jantina Boelaars & Joyce Rampersad Dordrecht, juni 2011

9

WieBenjeBoek_binnenwerk DEF.indd 9

24-06-11 12:30


WieBenjeBoek_binnenwerk DEF.indd 10

24-06-11 12:30


Profielschetsen

WieBenjeBoek_binnenwerk DEF.indd 11

24-06-11 12:30


12

WieBenjeBoek_binnenwerk DEF.indd 12

24-06-11 12:30


Ruth van Bentveld Als een gezellige moeke ontvangt Ruth ons en voorziet ze ons van een kopje thee. Een hartelijke vrouw in de omgang. Je zou je kinderen met een gerust hart aan haar toevertrouwen. Ruth is opgegroeid in een groot gezin. Er was weinig aandacht voor de kinderen en financieel gezien hadden ze het niet breed. Ruth wil graag haar verhaal vertellen om anderen te bemoedigen en te vertellen dat ze een lampje zijn. Een lampje dat soms nog wat moet worden opgepoetst, maar dat schijnt op de plek waar het staat. Ouderlijk gezin Ruth vertelt: ‘Ik ben opgegroeid in een gewoon gezin in Zeeland. In die tijd was er weinig aandacht voor de kinderen. Ik volgde zeven jaar de lagere school, daarna moest ik naar de mulo. Maar dat wilde ik niet, ik wilde graag naar de huishoudschool. Ik zette door en kreeg mijn zin. In het ouderlijk gezin moest ik veel werken. Ik weet dat mijn moeder dol op ons was, maar mijn vader kon het drukke gezin niet aan.

13

WieBenjeBoek_binnenwerk DEF.indd 13

24-06-11 12:30


Ik werd kinderverzorgster en in het kindertehuis had ik de tijd van mijn leven. Daar ben ik ondeugend geworden, want daarvoor was ik een verlegen meisje. In het kindertehuis leerde ik mijn eigen capaciteiten ontdekken en ben ik gegroeid. Toen ik mijn huidige man leerde kennen, ben ik veranderd van werk omdat we elkaar maar weinig zagen. Dat nieuwe werk gaf me enorm veel stress en ik begon veel aspirines te slikken. Ik keek altijd naar mensen die beter waren dan ik. Ik werd kwaad op de groepsleidster, omdat ik het nooit goed deed in haar ogen. In die tijd leerde ik van een vriendin om iets te gaan drinken op een terrasje en mezelf op te maken. Dat waren positieve ervaringen die goed voelden. Ik deed altijd ontzettend goed mijn best; dat nieuwe werk heb ik uiteindelijk twee jaar volgehouden. Huwelijk We trouwden en een maand na ons trouwen was ik zwanger. Zo ging dat in die tijd. Daardoor hadden we weinig tijd om elkaar echt te leren kennen. Voor ons trouwen schreven we elkaar veel brieven, over van alles. We konden alles delen. Dat was daarna over. De brieven heb ik later weggegooid, omdat ik vaak met de gedachte heb gespeeld om bij mijn man weg te gaan. Die brieven deden mij alleen maar pijn, omdat ze mij herinnerden aan de man op wie ik verliefd was geworden. Na ons trouwen deed ik volgens hem nooit iets goed. Hij beweerde dat ik niets kon, en dat ging ik geloven. We zijn bij veel psychologen geweest, maar mijn man deed niets met de aanwijzingen die we kregen. Mijn man deed ook vaak denigrerend tegen de kinderen; ik had het gevoel dat ik steeds als een buffer tussen hen in moest staan. 14

WieBenjeBoek_binnenwerk DEF.indd 14

24-06-11 12:30


Toen nog maar twee van de vier kinderen thuis woonden, kwam ik op het punt dat ik met mijn rug tegen de muur stond. Ik kon thuis niet meer functioneren. Dat gaf de doorslag om hulp in te schakelen, en gelukkig kon ik vrijwel direct opgenomen worden in een pastoraal centrum. Ik heb dit meegedeeld aan het gezin en ben gegaan. Het pastoraal centrum was voor mij een veilige plek, waar ik hoorde wie ik was. Daar ben ik gaan nadenken en daar kwam de ommekeer. Ik wilde niet langer domweg uitvoeren wat mijn man mij opdroeg. Tijdens die opname had ik mijn eigen leven en dat smaakte naar meer. Het was nieuw voor mij om mijn eigen plan te trekken, maar het voelde goed. Motieven Ik ben bij mijn man gebleven omdat ik er tegenop zag om een足 zaam en alleen ergens te moeten wonen. Dat kon ik mezelf en hem niet aandoen. Geestelijk contact had ik niet met hem. Ik kon seksueel niet voor hem ontvankelijk zijn, juist omdat ik de communicatie en intimiteit miste. We hebben het nu goed samen; ik zou het nu erg vinden als hem iets overkomt. Op dit moment zie ik niet meer op tegen de dag waarop mijn man met de

vut

gaat, maar het is nog lang geen

liefdesrelatie in wederkerigheid. Ik heb vriendinnen nodig die mij geestelijk voeden. Eigenwaarde Eigenwaarde is volgens mij dat je jezelf mag zijn in je doen en laten. Ongeacht of je getrouwd bent. Ik heb geen hoog beeld van mijn eigenwaarde, mede omdat ik daarin in mijn huwelijk niet 15

WieBenjeBoek_binnenwerk DEF.indd 15

24-06-11 12:30


bevestigd word. Op de vrouwenkring hoor ik dat ik uniek ben in Gods ogen. Het helpt mij als ik van anderen hoor dat ik er mag zijn.

Ik weet niet hoe het is om mezelf lief te hebben, maar het geeft een diepere dimensie aan het leven als anderen mij accepteren zoals ik ben. Het lied ‘Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer’, is een waardevol lied voor mij, omdat ik daarin hoor dat ik er van God mag zijn. Ik heb mezelf nooit toegestaan om over mijn eigenwaarde na te denken, uit angst om alleen te komen staan. Dus dan koos ik ervoor om de situatie maar te laten zoals die was. Ik hoopte dat het nog goed zou komen, op grond van wat psychologen zeiden. Verandering Ik ben veranderd, en mijn man lijkt dat te accepteren. Hij accepteert het als ik meedeel dat ik ergens heen ga. Het geeft mij vrijheid dat ik nu mijn eigen leven leid. Maar ook gaan we nu elke zaterdagmiddag samen ergens heen. Ik wil mezelf graag bewijzen. Ten diepste ben ik ervan overtuigd dat andere mensen meer kunnen dan ik. Wat mijn kwaliteiten zijn? Ik ben een leuk mens, ik ben sociaal en heb een opgewekt karakter. Ik kan goed met kinderen overweg. En toch geloof ik niet dat ik iets kan, omdat maar weinig mensen mij daarin bevestigen. Ik ga niet af op uiterlijkheden en vooroordelen. Ik heb geleerd om verder te kijken dan dat, naar de persoon erachter. Daar geniet ik van. En ik moet leren dat ik dat ook bij mezelf mag doen. Soms voel ik me ook een mooi opgepoetst lampje, maar toch vraag ik me nog vaak af of ik niet teveel of zelfs overbodig ben.’

• 16

WieBenjeBoek_binnenwerk DEF.indd 16

24-06-11 12:30

Wie ben je?  

Een inkijkexemplaar

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you