Page 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Genezing en bevrijding


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Genezing en bevrijding Bijbelse principes en de praktijk

Peter Horrobin Ingeleid door dr. M.J. Paul

Ellel Ministries Nederland, Baak


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Dit boek is oorspronkelijk verschenen onder de titel Healing through deliverance bij Sovereign World Limited, PO Box 748, Ellel, Lancaster, LA1 9DA, Groot-Brittannië. Deze uitgave is verzorgd door Uitgeverij Boekencentrum te Zoetermeer. Tenzij anders aangegeven, komen geciteerde bijbelteksten uit de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951. Andere gebruikte vertalingen zijn: nbv (De Nieuwe Bijbelvertaling), sv (Statenvertaling), hsv (Herziene Statenvertaling), wv (Willibrordvertaling 1995), gnb (Groot Nieuws Bijbel) en hb (Het Boek). Vertaling: Dick van Bloois Eindredactie: Margreet Doornenbal Ontwerp omslag: Marion Rosendahl ISBN 978 90 239 2044 1 NUR 707 © 2012 Ellel Ministries Nederland, Baak (Nederlandse editie) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Opgedragen aan mijn moeder en vader, die me zo veel geleerd hebben, die me een stevige basis voor het leven gaven en vooral een goddelijke erfenis. Ik dank God voor hen. Dit boek is een deel van de oogst van hun jaren van zaaien. Dit boek draag ik ook op aan de leden van het team van Ellel Ministries. God heeft hen in 1986 als team samengeroepen om een heel speciale bediening van evangelisatie, genezing en bevrijding te beginnen, te koesteren en voort te zetten. Ik draag het ook op aan iedereen die in de jaren daarna deel heeft uitgemaakt van dat team. Geen van hen kon toen vermoeden dat hun gehoorzaamheid uiteindelijk zou leiden tot deze bediening, die nu in elk werelddeel een eigen centrum heeft. Dank aan God voor dit alles.


6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Genezing en bevrijding

Inhoud

Proloog .. . . . . . . . . . ..................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Inleiding– Dr. M.J. Paul ............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Woord vooraf . . . . ..................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Deel 1 Fundamenten van de bevrijdingsbediening 1. Genezing in de kerk van nu ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2. Inleiding op de bevrijdingsbediening ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 3. Genezing, bevrijding en Gods verbonden .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 4. De mens – Gods bijzondere schepping ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 5. Het rijk van de engelen . . ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 6. Satan en zijn koninkrijk ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 7. De zondeval en Gods reddingsplan ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 8. Demonisatie en aanbidding ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 9. Het karakter en het werk van boze geesten ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 10. De rechtstreekse confrontaties van Jezus met Satan .. . . . . . . . . . . . . 116 11. Confrontaties met demonen in de Evangeliën .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 12. Confrontaties met de demonische wereld in Handelingen . . . . . . 190 13. Jezus’ onderwijs over aspecten van bevrijding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 14. Enkele belangrijke lessen over demonie in de brieven .. . . . . . . . . . 252 15. Demonisatie van christenen ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Deel 2 De bevrijdingsbediening in de praktijk 16. Bevrijding en genezing ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 17. Het voorbereidende werk -Basislessen voor genezing en bevrijding .. .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 18. Enkele opvallende symptomen van demonische gebondenheid 317 19. Hoe demonen binnenkomen .. ................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 20. Hoe je iemand voorbereidt op genezing en bevrijding . . . . . . . . . . . 452 21. Basisgebeden ..................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 22. De bevrijdingsbediening . ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 23. Waarom sommige mensen niet bevrijd worden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 24. Aanbevelingen aan iedereen die bevrijding heeft ontvangen . . . 495


Inhoud

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

7

Deel 3 Grond en gebouwen 25. Het reinigen van grond, gebouwen en organisaties . . . . . . . . . . . . . . 500 Deel 4 Postscriptum, bijlagen en literatuurlijst 26. Postscriptum .. ..................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516 Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3

Kwalificaties van een christencounselor .. . . . . . . . . . . . . . . 521 Magie, het occulte en de Bijbel . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 Verklaring van occulte termen .. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532

Literatuur .. . . . . . . . . ..................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 Over Ellel Ministries Nederland .. ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 Register van geciteerde bijbelgedeelten . . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 Over de auteur . . . ..................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 Uitgebreide inhoudsopgave . ........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


Proloog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Proloog

Peter Horrobin

Het gebed van de discipelen “Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.” Matteüs 6:9-13 Als kind leerde ik dit gebed; ik hoefde het niet te begrijpen. Ik bad het, toen ik bijna volwassen was; ik dacht dat ik het begreep. Als volwassen man bad ik het, alsof ik begreep wat het betekende. Maar pas toen ik tot God ging roepen ten behoeve van de gebrokenen van hart, stond ik met mijn rug tegen de muur, en moest ik bekennen dat ik het ‘Onze Vader’ als iets vanzelfsprekends was gaan bidden; ik moest inzien dat ik maar pijnlijk weinig had begrepen van dit gebed, dat een antwoord is op iedere menselijke nood.

9


10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Genezing en bevrijding

Wat betekent Vader eigenlijk? En hoe kunnen wij, sterfelijke mensen, hier op aarde leven als in Gods Koninkrijk? Hoe kunnen we vergeven, als onze menselijke pijn het vergeven tot een onneembare berg maakt, veel te hoog en veel te steil? Het lijkt of de boze naar zijn believen kan trekken aan de touwtjes van het leven, mijn leven. Maar dan lezen we daar die heerlijke woorden die ons zeggen dat de koninklijke kracht en de koninklijke liefde van Hem zijn en van Hem alleen! Al mijn hoop is op Hem gevestigd: Hij hoort mijn gebed en Hij kan mijn gebeden ook beantwoorden. Daarom roep ik het nu uit: “Verlos ons van de boze.” Dat zijn geen woorden die niet rekenen op een antwoord; ze zijn niet tot een onbekende god gericht, die verstoken is van liefde. Ik spreek ze uit tot Hem die alle macht heeft, wiens Koninkrijk boven alle koninkrijken verheven is, wiens heerlijkheid de hemelen vult met grootheid, die kwam en stierf, om de gevangenen te bevrijden. Uiteindelijk begreep ik het: ik was ook gevangen – en zijn liefde omvatte ook mij. Peter Horrobin april 2008


Inleiding

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

11

Inleiding Dr. M.J. Paul

Hoe komt het dat er de laatste jaren zo veel belangstelling voor bevrijdingspastoraat is ontstaan? Het belangrijkste antwoord is de toegenomen nood, resulterend in steeds meer ongebruikelijke hulpvragen. – Een vrouw heeft allerlei onverklaarbare ziekten en leeft in verstoorde gezinsrelaties. Naar haar zeggen is dat het geval omdat er vervloekingen over haar zijn uitgesproken. Kan dat? Als dat zo is, hoe kunnen die vervloekingen verbroken worden? – Een geadopteerde jongen uit Brazilië vertoont in het christelijke gezin in Nederland verschijnselen die lijken op een occulte belasting. Wat voor rituelen heeft zijn biologische moeder mogelijk uitgevoerd voordat hij afgestaan werd voor adoptie, en wat kunnen wij nu doen? – Een predikantsdochter verzet zich tegen haar opvoeding en komt op den duur in het satanisme terecht. Daar heeft ze afschuwelijke dingen meegemaakt en nu wil ze terug, maar ze kan de naam ‘Jezus’ niet meer over de lippen krijgen. Hoe kan zij christen worden? – Een jongeman wordt steeds gewelddadiger, tegen zijn wil, omdat stemmen van geesten hem opdrachten geven anderen aan te vallen. Is dit psychische inbeelding of zijn er daadwerkelijk geesten die hem beïnvloeden? In beide gevallen geldt: hoe kan hij geholpen worden? – Een vrouw die al jarenlang getrouwd, maar kinderloos is, bezoekt een paranormaal genezer omdat zij graag zwanger wil worden. Terwijl zij nog maar op de drempel van de spreekkamer staat, vertelt de behandelaar allerlei bijzonderheden over haar leven. Na het volgen van de behandeling wordt zij inderdaad zwanger, maar ze ervaart daarna ook een geestelijke achteruitgang, die gepaard gaat met zeer grote moeite in bijbellezen, gebed en kerkgang. Is er enige samenhang? Zulk soort vragen worden de laatste jaren steeds vaker gesteld. Trouwens, ook als er geen vragen gesteld worden, krijgen wij verhalen te horen over het spreken van mensen met hun geleidegeest of over communicatie met de geest van een overledene. In onze cultuur is de laatste decennia een grote openheid ontstaan ten opzichte van het paranormale en de oosterse godsdiensten. Vormen van witte en zwarte magie worden steeds vaker beoefend. Films, boeken en computerspelen wakkeren de belangstelling voor deze zaken aan. Door


12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Genezing en bevrijding

internet is de informatie gemakkelijk toegankelijk en zeker jongeren experimenteren graag. Het is spannend om contact te leggen met een ‘hogere wereld’ en geesten op te roepen. Spannend, totdat de negatieve gevolgen zich melden en mensen tevergeefs proberen van de problemen af te komen. Steeds vaker kloppen mensen in nood bij christenen aan. ‘In jullie Bijbel staat daar toch wat over? Jullie kunnen toch helpen?’ De meeste christenen en christelijke gemeenten weten echter weinig raad met zulke verzoeken. In de afgelopen eeuwen waren er andere problemen aan de orde, en die kerkhistorische en dogmatische thema’s bepalen veel meer de preken en bijbelstudies. Bovendien zijn wij nuchtere westerlingen, die liever natuurlijke oorzaken opsporen dan dat wij ons bezighouden met die vreemde wereld. Nevius In de tweede helft van de negentiende eeuw werkte de Engelsman John L. Nevius als zendeling in China. Hij bracht de bekende bijbelse boodschap van zonde en genade, met als gevolg dat mensen tot geloof kwamen. Echter, jonge christenen lazen in de Bijbel dat bezetenen bevrijd werden in de naam van Jezus Christus, en in hun spontaniteit en geloof probeerden zij dat ook bij mensen die ‘gek’ waren en opgesloten zaten. Opgetogen kwamen de christenen vertellen dat zij bevrijdingen meemaakten, net als in het Nieuwe Testament. Nevius schrok hiervan, want dit behoorde niet bij zijn theologie en onderwijs. Toen hij echter steeds meer van dergelijke voorbeelden hoorde, schreef hij veel andere zendelingen aan om hun ervaringen te weten te komen. Daarna probeerde hij wetenschappelijke verklaringen te geven van wat er gebeurde. In het boek dat het resultaat is van zijn onderzoek, bespreekt Nevius als westerling ook allerlei pathologische, psychologische en psychiatrische theorieën. Die benaderingen leveren echter te weinig op en in allerlei beschreven situaties blijft er naar zijn overtuiging maar één echte verklaring over, namelijk dat de verschijnselen die in het Nieuwe Testament aangeduid worden als werk van boze en onreine geesten, blijkbaar nog steeds bestaan. Dit geldt bijvoorbeeld het inroepen van geesten, de gesprekken met de geestelijke wereld, en het overweldigd worden door demonen. In sommige gevallen krijgen de mensen die zich hiermee bezighouden tijdelijke vermogens die ze in het gewone leven niet hebben.1 1 John L. Nevius, Demon Possession and Allied Themes, Being An Inductive Study of Phenomena of Our Own Times, tweede ed., Londen 1897, herdruk Kessinger Publishing.

genezing en bevrijding  

Een inkijk exemplaar

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you