Page 1

Uitgeverij Klement Voorjaar 2017


Waarde lezer, Wat is filosofie? Het antwoord op deze vraag zal u waarschijnlijk niet veel wijzer maken. Of socratische verwarring een goed richtsnoer is in het dagelijks leven, valt te betwijfelen. Gelukkig is dit niet-weten wel de voedingsbodem gebleken van een schitterende filosofische canon. Zo vinden we in Antigone een ethisch bezielde, naar zelfvernietiging neigende protagonist die worstelt met een klassiek moreel dilemma. Opnieuw gelezen laat schrijvers reflecteren op teksten uit een andere klassieke bron, het Nieuwe Testament. Andere tijdloze thema’s vinden we in Leven met en zonder Héloïse, een bloemlezing over leven en werk van Pierre Abélard. De prachtige liefdesbrieven die Abélard en Héloïse elkaar schreven ontbreken natuurlijk niet, maar daarnaast komen Abélards theologie en ethiek, en zijn werk als componist aan bod. Terug in onze tijd biedt Ontspoord eigenbelang een origineel perspectief op de theorievorming rondom de kredietcrisis. Het boek toont opmerkelijke verbanden aan tussen complexiteits-denken en het gedachtegoed van Spinoza. Een ander perspectief biedt Aan de Europese natie, een betoog over de geschiedenis van arbeid, macht en politiek in Europa, waarin ons Europeanen een welvarende, aangename toekomst wordt voorgespiegeld. Zover is het echter nog niet. In Nazi-Duitsland 2.0 komen de tegenkrachten aan het woord en krijgen we een inkijkje in de donkere leefwereld van extreemrechtse vrouwen. In De onverbeterlijke mens wordt de onzichtbare kracht van (medische) technologie ontleedt. Ten slotte laat Vrouwenvoetbal in Nederland de parallellen zien tussen de ontwikkeling van vrouwenvoetbal en vrouwenemancipatie. Als u onverhoopt het overzicht dreigt te verliezen, dan verwijs ik u naar Kritische geschiedenis van de westerse wijsbegeerte II – de laatste duizend jaar, een chronologisch overzicht van wat dit tijdperk aan filosofie van blijvende waarde heeft opgeleverd. DIANE VAN DER MAREL

Gijs Reudink, acquirerend redacteur

2 | Klement


Inhoud

Paul van Tongeren en Rob van Woerkom (red.) - Opnieuw gelezen

4

Gerard Adelaar - De onverbeterlijke mens

6

Jilke Tanis - Nazi-Duitsland 2.0

7

Sophocles - Antigone

8

Ted Bagchus en Rien Jonkers - Leven met en zonder Héloïse

9

René Willemsen - Ontspoord eigenbelang

10

Joost van der Net - Aan de Europese natie

11

Martine Prange en Martijn Oosterbaan (red.) - Vrouwenvoetbal in Nederland

12

Henri Oosthout - Kritische geschiedenis van de westerse wijsbegeerte I & II

13

Uitgelicht: Hannah Arendt

14

Verschijningskalender 15

Klement | 3


PAU L VA N TO N G E R E N E N R O B VA N W O E R KO M ( R E D. )

Opnieuw gelezen Hedendaagse schrijvers over de parabels ✦ In september 2017 organiseert debatcentrum De Nieuwe Liefde in Amsterdam een evenement rondom Opnieuw gelezen PAUL VAN TONGEREN is emeritus hoogleraar Wijsgerige Ethiek aan de Radboud Universiteit. Van zijn hand verschenen bij Klement eerder Dankbaar (2e druk 2016) en Leven is een kunst (7e druk 2016). ROB VAN WOERKOM studeerde biologie en gaf les aan de Notre Dame des Anges in Ubbergen.

Wie wil ik zijn? Het antwoord op die fundamentele bestaansvraag is allesbepalend. Voor mezelf, voor mijn naaste, voor de verre vreemde, voor ‘deze wereld omgekeerd’ – Colet van der Ven

Aan ruim 25 bekende filosofen, theologen en schrijvers hebben Paul van Tongeren en Rob van Woerkom gevraagd zich te verdiepen in parabels uit het Nieuwe Testament. In Opnieuw gelezen adopteert iedere auteur er een. Teksten als die van de barmhartige Samaritaan of de spelende kinderen worden soms meditatief, soms verzuchtend gelezen en van persoonlijk commentaar voorzien. Van Tongeren en Van Woerkom tonen met deze bundel de dwarse actualiteit van de nieuwtestamentische parabels en hun immer voortdurende invloed op onze cultuur.

4 | Klement

Juni 2017 ISBN 978 90 8786 203 9 NUR 700; 730 12,5 x 20 cm Paperback Ca. 176 blz. Ca. € 16,95 Omslagontwerp: Marion Rosendahl


NOOIT VOLMAAKT

‘Zowel degene die zijn talent begraaft als degene die zijn talenten vermeerdert, kan angst hebben voor onvolmaaktheid, voor dat wat ontbreekt, wat er nog niet is. We zijn echter onvolmaakt. Onvolmaaktheid is onze ‘condition humaine’. Ze veronderstelt een notie van volmaaktheid, waarin alles klopt en wij samenvallen met onszelf, een paradijs, een utopie.’ – Mariëlle Polman over de gelijkenis van de talenten, Matteüs 25:14-30 DE PARVENU, ZIJN GROOTSPRAAK EN ZIJN ANGST

‘De Jezusparabel wil daarvan niet weten – en vertelt daarom een verhaal uit het dagelijks leven dat met de échte realiteit flagrant in tegenspraak is. Want deugd wordt niet geëerd, de bescheidene wordt niet verhoogd, verdienste niet beloond. Dat is de rauwe werkelijkheid waarvan de tragedieliteratuur zoveel krachtiger getuigt dan het Nieuwe Testament, dat daar alleen maar hoop tegenover kan plaatsen.’ – Ger Groot over de gelijkenis van de ereplaats, Lucas 14:7-11 LEZEN MET ANDERE OGEN

‘We kijken met andere ogen, we luisteren met andere oren. Omdat onze fascinatie, ons verdriet, onze hartstocht, onze pijn, en onze verlangens verschillen. En daarom zal voor ieder van ons het antwoord op de vraag: wat kan ik leren van dit verhaal, een eigen kleur hebben. Maar daaronder ligt een vraag die ons allemaal in gelijke mate aangaat: Wil ik er me door laten raken? Wil ik ervan leren?’ – Colet van der Ven over de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard, Matteüs 20:1-16

MET MEDEWERKING VAN: Noortje ter Berg Sophie van Bijsterveld Erik Borgman Ria van den Brandt Edith Brugmans Ignace D’ert Joka Feenstra Stijn Fens Johan Goud Ger Groot Henk Hoeks Liesbeth Jansen Anton van Kalmthout G. de Korte Albert Meijer René Munnik Marielle Polman Daan Rovers Stephan Sanders Ignace Schretlen Monic Slingerland Janneke Stegeman Franca Treur Colet van der Ven Marjoleine de Vos Manon Uphoff Rob van Woerkom Ruben van Zwieten

Klement | 5


GERARD ADELAAR

De onverbeterlijke mens Reflecties op medicalisering

Gerard Adelaar De

onverbeterlijke mens Reflecties op medicalisering Klement

✦ Iedereen maakt zich druk om de toekomst van de zorg. En terecht. Gerard Adelaar laat ons zien wat we kunnen leren als we deze complexe vraagstukken op een open, onderzoekende wijze tegemoet treden ✦ Gerard Adelaar neemt gedurfd stelling in het debat over een toekomst die ons allemaal aangaat: de toekomst van de zorg ✦ De onverbeterlijke mens biedt een oorspronkelijke visie op de complexe verhoudingen tussen compassie, solidariteit en medicalisering GERARD ADELAAR studeerde Politieke Wetenschappen in Leiden. Hij schrijft en doceert over samenlevingsvraagstukken en werkte o.a. voor de CDA Tweede Kamerfractie. In 2013 won hij de Jan Peter Balkenende Award.

Kan het leven meer diepte, schoonheid en zin krijgen dan alleen in de vorm van gezondheid, een steeds hogere leeftijd en de daarbij behorende onderwerping aan medische handelingen? Gerard Adelaar exploreert het braakliggende terrein tussen aan de ene kant de religieuze visie op de grenzen aan de zorg, en aan de andere kant de seculiere visie. Hij laat zien wat het streven van de medische techniek behelst en ontsluiert de machtsfactoren in het samenspel tussen (medische) techniek en de mens.

6 | Klement

April 2017 ISBN 978 90 8687 200 8 NUR 730; 14 x 22 cm Paperback Ca. 176 blz. Ca. € 19,90 Omslagontwerp: Marion Rosendahl


J I L K E TA N I S

Nazi-Duitsland 2.0 De feminisering van rechts-extremisme ✦ Dit boek biedt een unieke blik op een voor buitenstaanders ondoordringbare wereld ✦ Jilke Tanis laat zien hoe het er echt aan toegaat in rechtsextremistische kringen en belicht de soms onverwachte rol van vrouwen in deze kringen JILKE TANIS schrijft voor Elsevier, het Reformatorisch Dagblad, het Parool en vele andere media over rechtsextremisme, religie en buitenlandjournalistiek. Ze was getuige van de Egyptische revolutie, ging underground met Somalische christenen in Kenia en sprak met immigranten aan de Mexicaanse grens.

Rechts-extremisme heeft altijd een mannelijk gezicht gehad; bij brandstichting in een AZC of als er vluchtelingen in elkaar werden geslagen, werd als vanzelf aan daders met kale koppen en dikke armen gedacht. Maar het stereotype beeld van de neo-nazi als volgetatoeëerde man klopt niet meer, tegenwoordig spelen vrouwen een steeds belangrijkere rol. Jilke Tanis bezocht nazivrouwen in Duitsland en sprak met hen over het duistere Duitse verleden en over hun droom voor volk en vaderland. Een huiveringwekkend inkijkje in een verborgen wereld.

Juni 2017 ISBN 978 90 8687 205 3 NUR 747 14 x 22 cm Paperback Ca. 200 blz. Ca. € 19,95 Omslagontwerp: Karel Oosting

Klement | 7


SOPHOCLES

Antigone Inleiding, vertaling & aantekeningen Ben Schomakers ✦ Op 11 december 2016 leest en bespreekt Ben Schomakers Antigone op het festival ‘De verhalenvertellers’ in de Tolhuistuin in Amsterdam ✦ Van Shelley, Goethe en Hölderlin tot Hegel, Kierkegaard en Lacan: allemaal voelden ze zich aangetrokken tot Antigone, een tijdloos meesterwerk ✦ Naast Oedipus heerst is nu ook dé andere grote tekst van Sophocles opgenomen in de Viator-reeks BEN SCHOMAKERS vertaalt filosofische teksten uit de Griekse oudheid. Eerder verschenen in zijn vertaling Oedipus heerst van Sophocles en Over de ziel van Aristoteles. Momenteel bereidt hij ook de volledige vertaling van Aristoteles’ Metafysica voor.

In zijn mooiste stuk schildert Sophocles het portret van Antigone, die op vele manieren in conflict raakt met haar omgeving: goddelijk gebod vecht tegen menselijk gebod, individuele ethiek met algemene ethiek, metafysica met materialisme, het vrouwelijke met het mannelijke, openheid met geslotenheid, en de bereidheid tot liefde met dwang en afweer. Eén daad van verzet heeft Antigone tot heldin van velen gemaakt. Een nieuwe, precieze, speelbare vertaling van Sophocles’ meesterwerk, voorafgegaan door een inleiding over deze laatste liefde van Sophocles.

8 | Klement

Reeds verschenen ISBN 978 90 8687 158 2 NUR 308 12,5 x 21 cm Gebonden met stofomslag 256 blz. € 27,50 Omslagontwerp: Rob Lucas


TED BAGCHUS EN RIEN JONKERS

Leven met en zonder Héloïse Inleiding tot leven en werk van Pierre Abélard ✦ V  oor het eerst een uitgave die de veelzijdigheid van het denken van Abélard inzichtelijk maakt ✦ D  e samenhang tussen Abélards filosofie, theologie, ethiek en muzikale werk wordt door de auteurs op een zeer toegankelijke manier gepresenteerd ‘Wat die scherpte van uw geest is, hoe vol van filosofische en goddelijke spreuken de schatkamer van uw herinnering is, daarvan heeft naast de gebruikelijke studies van uw scholen dat bewonderenswaardige werk van u over de theologie ons het duidelijke bewijs geleverd.’ – Abélard over Abélard

Pierre Abélard is misschien het meest bekend vanwege zijn catastrofale liefdesgeschiedenis met Héloïse. Maar het leven en werk van deze eigengereide middeleeuwse denker naast deze romantische geschiedenis verdient meer aandacht dan het tot nu toe gekregen heeft. Een zorgvuldig afgewogen selectie van Abélards teksten wordt in- en uitgeleid door Bagchus en Jonkers, met vlot geschreven bijdragen over de verschillende aspecten van zijn ethiek, zijn theologie en zijn filosofische denkbeelden. En de liefdesbrieven? Die ontbreken in deze verrassende uitgave natuurlijk niet.

Maart 2017 ISBN 978 90 8687 199 5 NUR 731 13,5 x 21,5 cm Paperback Ca. 176 blz. Ca. € 19,90 Omslagontwerp: Geert de Koning

Klement | 9


RENÉ WILLEMSEN

Ontspoord eigenbelang Essay over Spinoza en economische complexiteit ✦ Ontspoord eigenbelang onthult een tot nu toe verscholen gebleven kant van Spinoza’s denken ✦ René Willemsen laat zien waarom Spinoza een plaats in de canon van de economische wetenschap verdient DR. RENÉ WILLEMSEN is economisch historicus en publiceerde eerder o.a. De adagia van Michel de Montaigne. Ook schreef hij verschillende publicaties over de VOC en over de Amsterdamse Wisselbank.

Geïnspireerd door Montaignes Essais tast René Willemsen onontgonnen terrein af. Hij zoekt en vindt onverwachte parallellen tussen Spinoza, misschien wel onze grootste filosoof, en de economen die na de kredietcrisis van 2008 een nieuw economisch paradigma propageren, de complexiteits-theorie. We maken kennis met bekende en minder bekende Nederlandse denkers als Hugo de Groot, de gebroeders De la Court en Franciscus van den Enden. Ontspoord eigenbelang illustreert hoe ‘nieuwe’ ideeën veelal hun oorsprong vinden in de rijke intellectuele traditie van de Verlichting.

10 | Klement

April 2017 ISBN 978 90 8687 204 6 NUR 730; 781 12,5 x 20 cm Paperback Ca. 104 blz. Ca. € 16,95 Omslagontwerp: Prezns, Marco Bolsenbroek


J O O S T VA N D E R N E T

Aan de Europese natie ✦ Joost van der Net heeft een droom voor Europa en biedt een positief lichtpunt in de stroom Eurosceptische literatuur ✦ Een origineel antwoord op Trump en Brexit ✦ Een duidelingwekkende reis door de Europese geschiedenis, bezien vanuit het bijzondere perspectief van de spelende mens DR. JOOST VAN DER NET is directeur van de Stichting Thomas More, en was eerder achtereenvolgens werkzaam bij de VBK Uitgeversgroep, de KRO en de RVU.

‘Wij willen gestalte geven aan een eigen droom. Waar die uit bestaat? In dit boek stel ik dat wij in Europa het best dromen van spelende mensen die onbekommerd en vrij met elkaar verkeren, vervuld van de wens om voor werkelijk iedere naaste zorg te dragen.’ – Joost van der Net Die volkeren weten de tijd van overvloed te genieten, voorspelde Keynes, ‘die de kunst des levens vasthouden en tot een hogere perfectie weten op te voeren’. Waar de Verenigde Staten lijken af te glijden naar de verloren gewaande hel van de antieke tijd, hoeft dat in Europa niet te gebeuren. Joost van der Net meent dat onze culturele en maatschappelijke tradities voldoende basis bieden voor een gezonde toekomst. Wij Europeanen kunnen daarom ‘het best dromen van spelende mensen die onbekommerd en vrij met elkaar verkeren’.

Maart 2017 ISBN 978 90 8687 201 5 NUR 730; 756 13,5 x 21,5 cm Paperback Ca. 192 blz. Ca. € 19,95 Omslagontwerp: Marion Rosendahl

Klement | 11


MARTIJN OOSTERBAAN EN MARTINE PRANGE (RED.)

Vrouwenvoetbal in Nederland Spiegel en katalysator van maatschappelijke verandering ✦ 16 juli - 6 augustus 2017: UEFA Women’s Euro, voor het eerst in Nederland. Voorafgaand uitgebreide media-aandacht voor vrouwenvoetbal ✦ Uitgave i.s.m. Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, dat promo-activiteiten voorbereidt ✦ Verschijnt gelijktijdig met Meidenvoetbal in 14 verhalen. Promotie daarvoor i.s.m. de Johan Cruyff Foundation en Tripledouble Sportmarketing PROF.DR. MARTINE PRANGE is hoogleraar Filosofie van Mens, Cultuur en Samenleving aan Tilburg University en voormalig prof-voetbalster. DR. MARTIJN OOSTERBAAN is Universitair hoofddocent Culturele Antropologie aan de Universiteit Utrecht.

Vrouwenvoetbal in Nederland is de neerslag van een door het NWO gefinancierd interdisciplinair onderzoek naar de maatschappelijke impact van vrouwenvoetbal in Nederland. In een aantal artikelen onder redactie van Martijn Oosterbaan en Martine Prange wordt gereflecteerd op verschillende aspecten van de soms paradoxale relatie tussen de ontwikkeling van vrouwenvoetbal enerzijds en maatschappelijke veranderingen anderzijds.

12 | Klement

April 2017 ISBN 978 90 8687 202 2 NUR 745 16 x 24,5 cm Paperback Ca. 272 blz. Ca. € 24,95 Omslagontwerp: Karel Oosting:


HENRI OOSTHOUT

Kritische geschiedenis van de wijsbegeerte I en II

[naast elkaar zetten: deel I / deel II]

‘Het is een magistraal en erg goed leesbaar werk geworden, dat niet alleen de potentie heeft een standaardwerk te worden, maar dat ook erg nuttig is als inleiding tot de westerse filosofie.’ – recensie op www.deboekensalon.nl over deel I VAN HENRI OOSTHOUT verschenen eerder Het schandaal van de filosofie (2010), Van de afgrond en de troost (2012), Over muziek (2012), Klein filosofisch lexicon (2014) en Mens in de kosmos (2015).

Deel I reeds verschenen ISBN 978 90 8687 159 9 500 blz.

Deel II verschijnt februari 2017 ISBN 978 90 8687 180 3 Ca. 688 blz.

Klement | 13


HANNAH ARENDT

Denken

Willen

Oordelen

Hannah Arendt

Denken

Het leven van de geest .

k l e m e n t pe l ck m a ns

✦ 5e druk

✦ 2e druk

‘Het gaat Hannah Arendt niet om het vinden van antwoorden, maar om het denken zelf. Niet om het kennen en weten maar om de daad.’ – Filosofe Simone van Saarloos in Zomergasten 2015

‘Het is een zegen voor het intellectuele leven in de Lage Landen dat Arendts laatste grote boek een zeer voortreffelijke vertaling heeft gekregen. Dirk De Schutter en Remi Peeters verdienen daar alle lof voor.’ – Marc De Kesel op De Reactor, platform voor literaire kritiek

ISBN 978 90 8687 101 8

14 | Klement

ISBN 978 90 8687 142 1

✦ Onlangs verschenen

ISBN: 978 90 8687 181 0


DIRK DE SCHUTTER EN REMI PEETERS

Hannah Arendt. Politiek denker

Verschijningskalender voorjaar 2017 JANUARI *Dennis Vanden Auweele

Filosoferen bij schemerlicht

FEBRUARI *Hubert Dreyfus & Charles Taylor Het realisme herwonnen *Henri Oosthout Kritische geschiedenis van de westerse wijsbegeerte II

✦ 4e druk ‘…een schitterende introductie tot haar filosofie.’ – Hans Achterhuis in de Volkskrant ‘Waar nodig gaan de auteurs de discussie met Arendt niet uit de weg’ – Volzin

MAART Ted Bagchus & Rien Jonkers Joost van der Net *Jacques De Visscher *Ger Groot & Guido Vanheeswijck

Leven met en zonder Héloïse Aan de Europese natie Figuren van de gastvrijheid Charles Taylor

APRIL Gerard Adelaar De onverbeterlijke mens Martijn Oosterbaan & Martine Prange Vrouwenvoetbal in Nederland *Martijn Oosterbaan & Martine Prange Meidenvoetbal in 14 verhalen René Willemsen Ontspoord eigenbelang JUNI Jilke Tanis Nazi-Duitsland 2.0 Paul van Tongeren & Rob van Woerkom Opnieuw gelezen

Titels met een * zijn reeds eerder aangeboden

ISBN 978 90 8687 145 2

Klement | 15


Uitgeverij Klement

Nederland

BelgiĂŤ

Uitgeverij Klement Herculesplein 96 3584 AA Utrecht

Zwaan bvba Geerdegemvaart 48 B-2800 Mechelen

Postbus 13288 3507 LG Utrecht

Telefoon: +32 152 180 00, Fax: +32 152 181 17 zwaan@telenet.be

www.uitgeverijklement.nl @UitgKlement Accountmanagers retail Jako van Gorsel +31 (0)6 405 918 71 vangorsel@boekencentrum.nl RenĂŠ Slotboom +31 (0)6 155 397 19 rslotboom@vbkmedia.nl Matthea Benders +31 (0)6 214 320 09 benders@boekencentrum.nl Verkoop binnendienst +31 (0)88 700 2700 verkoop@boekencentrum.nl

Vormgeving: Villa Grafica Prijswijzigingen en tekstwijzigingen voorbehouden.

Aanbieding klement 2017