__MAIN_TEXT__

Page 1

SOROP ’ news a global voice for women

Belgium

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté la Reine Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin

ADVOCACY/PLAIDOYER & LOBBYING SI EUROPE & SI BELGIUM LES DROITS DES FEMMES - VROUWENRECHTEN DOSSIER: ARMOEDEBESTRIJDING - LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ DE WERELD IN ORANJE - ORANGER LE MONDE : 25/11-20/12/2017 16 JOURS D’ACTIVISME DES CLUBS BELGES 16 DAGEN VAN ACTIVISME BIJ DE BELGISCHE CLUBS

1er TRIMESTRE 1ste KWARTAAL 2018 N° 31 Trimestriel/Driemaandelijks


Evelyne Bastin

SOROP’NEWS N° 31 Trimestriel/Driemaandelijks

EDITO

Editeur responsable Verantwoordelijke uitgever: Evelyne Bastin - soropnews.sib@soroptimist.be Concept covers 1 & 4: Marlise Binder Rédaction/Redactie: Simone Baeyens - Anne-Marie Bastin Evelyne Bastin - Marlise Binder - Viviane Blancquaert - Rita De Groot - Véronique de Munck - Martine Dirix - Michèle Le Docte - Gisèle Marchand – Joëlle Petit - Anne Piron - Monique Rocour Gerda Rosiers - Liliane Schoepen

Chères amies Soroptimist, Chères lectrices, chers lecteurs,

Présidente/voorzitter SI Belgium: Claire Hublet - presidente.sib@soroptimist.be

Une des missions principales de notre organisation est d’être « une voix universelle pour les femmes ».

www.soroptimist.be www.soroptimisteurope.org www.soroptimistinternational.org

Notre premier magazine de 2018 vous offre un 1er volet des représentations et actions au niveau de l’Advocacy et du Lobbying du Soroptimist International. Le SIE, notre coupole européenne, œuvre en effet pour faire entendre notre voix au sein d’institutions européennes et pour défendre les droits des femmes. Cette publication met en images la campagne « oranger le monde » menée par tous nos clubs belges du 25.11 au 10.12.2017. La violence envers les femmes peut prendre tant de formes : elle peut être physique ou morale, causée par des tiers, mais elle peut aussi être une conséquence de la pauvreté. C’est dans cette optique que nous avons développé le dossier consacré à la lutte contre la pauvreté et mis en avant deux membres actives sur le terrain et de nombreux projets de clubs. Bonne lecture!

Beste Soroptimist vriendinnen, Beste lezeressen en lezers, Eén van de kerndoelstellingen van onze organisatie is ‘een global voice for women’ te zijn. Het eerste tijdschrift van 2018 legt de focus op de activiteiten van Soroptimist International op het gebied van Advocacy & Lobbying want SIE, onze Europese koepel, streeft ernaar om onze vrouwenstem ook binnen de Europese instellingen te laten horen en om de vrouwenrechten te verdedigen. De huidige publicatie zet alvast de zeer succesvolle campagnes in het licht, die onze Belgische clubs van 25/11 tot 10/12/17 hebben ondernomen rond het thema ‘De wereld in Oranje’. Geweld tegenover vrouwen kan verschillende vormen aannemen: het kan zowel fysisch als moreel zijn of het kan veroorzaakt worden door derden, maar geweld kan ook een gevolg van armoede zijn. Daarom hebben we een rubriek rond ‘ armoede ‘ gemaakt. Twee van onze leden, die persoonlijk heel actief zijn op dit terrein, worden in de kijker gezet. Ook de talrijke clubprojecten rond dit thema worden uitgebreid aan u voorgesteld. We wensen jullie een leerrijke en aangename lectuur! 2 | SOROP’news

1er trimestre / 1ste kwartaal 2018 - N° 31

La responsabilité quant aux articles et photos incombe à l’auteur de l’article ou de la photo. Aangeleverde teksten en foto’s vallen onder de verantwoordelijkheid van hun auteur. SOROP’news 32 : deadline teksten – textes : 15/04/2018

SOMMAIRE / INHOUDSTAFEL

3 Claire Hublet : Mot de la présidente - Woordje van de voorzitter

DOSSIER ADVOCACY & LOBBYING

4-5 6-7 8

Interview Elizabeth Otieno Nyadwe, Vice-President SIE Advocacy & Lobbying Dans quelles institutions le SIE est-il représenté ? / Welke instellingen werken er samen met SIE? NOUVEAU / NIEUW: 12 Soroptimist actives dans tous les groupes de travail au Conseil de l’Europe (Conférence des ONG internationales) / 12 Soroptimist actief in alle werkgroepen bij de Raad van Europe (Conferentie van de Internationale NGO’s) SIB: représentation au CFFB & Forum: colloque « Le temps partiel » Nederlandstalige Vrouwenraad

DOSSIER ARMOEDE - PAUVRETÉ

9 Interview Christine Mahy, Secrétaire Générale du Réseau wallon de Lutte contre la Pauvreté

10-11 WAT IS ARMOEDE? – Een analyse door Rita De Groot 12 SI GENK - Project Brooz - broze of breekbare zwangerschap bij kwetsbare gezinnen

13 La précarité : témoignage de Bruna Sassi & Projet SI BRUXELLES DOYEN “DOUCHE FLUX »

14 Christiane Hozay : Een Soroptimist in de kijker

15 Michèle Le Docte-Quinet : Une Soroptimist sous la loupe

16 SI SOIGNIES - Projet 6PA Solidarité

17 SI MECHELEN - Armoedeprojecten : kinderen staan centraal SI GENK - genomineerd voor het laptopproject voor kansarme kinderen & voordracht B. Vanobbergen , Kinderrechtencommissaris

18 SI MONS - BORINAGE - Quand combattre la pauvreté passe par la formation et l’emploi SI BINCHE - projets CARITAS, MASABER ET NOTRE LOGIS 19 SI BRUXELLES-SABLON – Projet « Fedasil Florennes » SI SINT-TRUIDEN & Sinterklaas verwennen de kinderen van het asielcentrum

20 SI LES DEUX SOURCES Gembloux-Eghezée et le Resto du Cœur de Gembloux, une déjà longue histoire SI LES FAGNES : 2 projets en République Démocratique du Congo 21 SI ANTWERPEN ANTHOS – Projecten ‘Solid’ & Pro Avalanche Clubs’news: SI ANTWERPEN – In Memoriam Maria Vermeiren

ORANGE THE WORLD

22 1e Symposium over geweld tegen vrouwen: een organisatie van de 7 Oostvlaamse SI clubs 23-27 Les clubs belges en action – de Belgische clubs in actie !


WOORDJE VAN DE VOORZITTER

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Beste Soroptimistvriendinnen,

Chères amies Soroptimist,

Het thema ‘Armoede’ in dit nummer van SOROP’news vraagt onze speciale aandacht.

Le thème de la pauvreté de ce SOROP’news nous interpelle fortement.

In een wereld waarin rijkdom steeds ongelijker verdeeld is, leiden armoede en ontberingen met daaruit voortvloeiende marginalisatie en uitsluiting, tot ongehoorde, schandalige toestanden.

Dans un monde où la répartition des richesses est de plus en plus inégalitaire, la misère et ses corollaires - la marginalisation et l’exclusion- constituent des scandales intolérables.

Als Soroptimist is het onze taak om wereldwijd het leven van vrouwen en kinderen te verbeteren door : hen toegang tot het basisonderwijs te verschaffen; projecten op te starten die hen steunen en aanmoedigen in hun streven naar economische zelfredzaamheid; gerichte acties op te starten die geweld tegenover vrouwen en kinderen helpen bestrijden; vrouwen en kinderen te voorzien van kwaliteitsvolle voeding en hen toegang te verlenen tot adequate gezondheidszorg; hen te voorzien van gezonde voeding na natuurrampen, te wijten aan de klimaatverandering;

Nous, en tant que membres Soroptimist du monde entier, nous avons comme objectif d’améliorer la vie des femmes et des enfants : assurer l’accès des femmes à une éducation de base. mettre en œuvre des projets qui soutiennent et encouragent les femmes dans leur démarche d’indépendance économique. nous engager avec force dans des actions en vue d’éradiquer la violence envers les femmes et les filles. garantir aux femmes et aux filles la sécurité alimentaire et l’accès à des soins de santé de qualité. contribuer à atténuer les effets du changement climatique en apportant une aide après des catastrophes alimentaires.

Kortom, armoede en geweld terugdringen en zelfs uitroeien zijn dus onze doelstellingen. Het doet me plezier om in de PFR’s (Program Focus Report) te lezen dat jullie zich voor 100% engageren om dit kwaad tegenover vrouwen mede de wereld uit te helpen. De Programma Directeurs stelden vast dat meer dan 200 PFR’s getuigen van jullie strijd tegen armoede, geweld en discriminatie.

Tels sont donc nos objectifs : éliminer et remédier à la pauvreté et à la violence. A travers tous vos projets et leurs rapports, je suis très heureuse de voir que vous vous investissez à 100 % pour lutter contre ces fléaux responsables de bien des discriminations envers les femmes. Les directrices de programmes ont recensé plus de 200 PFR (Program Focus Reports), reflets de votre travail contre la pauvreté, la violence, la discrimination.

• • • • •

• • • • •

Ik moedig jullie dan ook aan om met dezelfde inzet, enthousiasme en vastberadenheid hieraan verder te werken en ik dank jullie van harte voor jullie betrokkenheid. In mei e.k. vindt de vergadering van de Gouverneurs plaats in Luzerne. Onze Europese Voorzitter Renata Trottmann Probst nodigt ons allemaal uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst als “silent observer”. Dit is dé gelegenheid om een globaal beeld te krijgen van wat de Federatie allemaal doet en ook om Soroptimisten uit andere landen te ontmoeten en ideeën met hen uit te wisselen. Tot zeer binnenkort dus in Luzerne.

In vriendschap, Claire

Je vous encourage à continuer avec ardeur, enthousiasme et détermination dans ce sens et vous remercie chaleureusement de cet engagement. En mai prochain aura lieu la réunion des Gouverneures à Lucerne. Notre Présidente européenne Renata Trottmann Probst nous invite toutes à y assister en tant qu’observatrices silencieuses. Ce sera l’occasion, pour vous, d’avoir une vision globale du travail de la Fédération, de rencontrer et d’échanger avec des Soroptimist d’autres pays. A très bientôt donc à Lucerne.

Claire HUBLET

SIB Voorzitter 2016-2018 Présidente SIB 2016-2018

Très amicalement, Claire

3 | SOROP’news


DOSSIER ADVOCACY & LOBBYING

SIE

Chère Elizabeth, Pourriez-vous nous dire ce que signifient les termes de « Plaidoyer » et de « Lobbying » ? Le plaidoyer signifie soutenir et défendre les droits des moins privilégiés. C’est un des rôles principaux du Soroptimist. Nous utilisons le plaidoyer à travers nos déclarations pour la défense des droits des femmes, en participant à des réunions centrées sur des questions de droits des femmes, par ex. des réunions de l’ONU comme la CSW ou encore – comme vous le faites également en Belgique - en prenant part à la campagne « Oranger le Monde », 16 jours d’activisme contre la violence envers les femmes. Nous nous efforçons d’influencer les décideurs pour qu’ils mettent en œuvre et appliquent des lois qui protègent les droits des femmes. Donc lorsque les Soroptimist incitent leurs gouvernements locaux à mettre en œuvre des lois qui protègent les femmes, elles font du lobbying pour les droits des femmes. Pourquoi est-ce important pour le Soroptimist International ? Le plaidoyer et le lobbying se complètent parce que c’est la seule façon de faire passer le message pour obtenir une visibilité publique et une reconnaissance par les législateurs qui ont le pouvoir de changer les lois en faveur des femmes. À travers le plaidoyer et le lobbying, le Soroptimist International œuvre afin de s’assurer que de telles lois soient non seulement adoptées, mais qu’elles soient appliquées et ceci pour la protection des femmes en toute situation. C’est un moyen sûr de nous “lever pour les femmes”. Et pourquoi est-ce important pour les femmes et les filles? Pendant des siècles, les femmes ont été défavorisées culturellement et 4 | SOROP’news

Elizabeth Otieno Nyadwe Vice-Présidente SIE, en charge du développement de l’Advocacy & du Lobbying Vicevoorzitter SIE, verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van Advocacy & Lobbying

socialement et ont été maltraitées. Les membres du Soroptimist veulent améliorer la vie des femmes en préconisant des lois et des politiques équitables qui garantissent la protection de leurs droits. Lorsque les femmes jouissent de droits égaux, elles ont plus d’opportunités et de liberté pour mener une vie meilleure. Nous voyons qu’une partie de votre mission est le développement de webinaires (séminaires via internet) pour favoriser les contacts avec les membres intéressées par le plaidoyer et/ou le lobbying, sans que personne ne doive se déplacer. Quel est le but recherché ? Au cours de ce biennium, nous aimerions susciter et renforcer le travail de plaidoyer et de lobbying dans toutes les unions et clubs individuels du SIE. Seules quelques unions sont fortes dans ces domaines. Nous aurons beaucoup plus d’impact pour influencer et améliorer la vie des femmes si nous nous rassemblons toutes en un mouvement uniforme et concerté. Notre présidente SIE, Renata TrottmanProbst, l’a clairement souligné lors de son discours à la dernière réunion des gouverneures. Ce type de réunion fonctionne-t-il bien ? Actuellement, nous planifions et préparons le matériel pour les webinaires. Nous venons de tenir un 1er webinaire

1er trimestre / 1ste kwartaal 2018 - N° 31

sur le plaidoyer avec certains membres du conseil d’administration du SIE et, d’après leurs commentaires, il est certain que nous sommes sur la bonne voie pour faire passer un message clair aux unions et aux clubs individuels. Nous attendons beaucoup de la participation active à ces webinaires sur le plaidoyer et le lobbying et espérons exercer ainsi une influence positive et obtenir des résultats positifs. Avez-vous déjà défini ce que vous souhaitez réaliser d’ici la fin de l’exercice 2017-2019? Bien sûr. D’ici la fin de mon mandat biennal, ma tâche consiste à: 1. Aider à renforcer le plaidoyer & le lobbying au sein des unions et clubs individuels pour jouer un rôle stratégique dans la défense des droits des femmes; 2. Tenir des sessions spéciales sur le plaidoyer et le lobbying par le biais de webinaires. Le calendrier de ces sessions sera communiqué lors de la prochaine réunion des gouverneures à Lucerne. Je sais que certaines unions sont déjà en avance et ont leurs propres responsables de plaidoyer & lobbying. À la fin du biennium du SI, le plan prévoit que toutes les unions et toutes les fédérations désignent leurs propres directrices « advocacy » pour faciliter et défendre ce travail dans leur espace local et régional.


Interview menée en anglais par Renate Smith-Kubat, SIE Repr. Lobby européen des Femmes & Evelyne Bastin, Red. SOROP’news Traduction & copywriting assurés par Monique Rocour, Red. SOROP’news

Beste Elizabeth, Wat is de betekenis eigenlijk van Advocacy en Lobbying? Advocacy is een veel gebruikte Engelse term waarmee de inspanningen van organisaties worden bedoeld, die zich inzetten voor de rechten van bepaalde minstbedeelde groepen. Als Soroptimisten is advocacy één van onze kerntaken. Wij verdedigen actief de rechten van vrouwen en we pakken de problemen van vrouwen aan. Soroptimisten doen aan advocacy door vrouwen­rechten te verdedigen en deel te nemen aan meetings waar men samenkomt over en voor vrouwenrechten. Denk maar aan bijeenkomsten van de Verenigde Naties zoals CSW, deelname aan de ‘16 dagen van activisme tegen Gendergeweld’ en de campagne ‘de wereld in oranje’. We willen als voortrekkers voor vrouwenrechten invloed uitoefenen op beleidmakers om wetten te implementeren en te doen naleven die vrouwenrechten beschermen. Wanneer Soroptimisten hun lokale overheden aansporen wetten te implementeren die de vrouw beschermen, dan zijn zij aan het lobbyen voor vrouwenrechten. Waarom is dit belangrijk voor Soroptimist International? Advocacy en lobbying vullen elkaar aan

omdat dit de enige manier is waarop we de boodschap kunnen overbrengen om zo publieke zichtbaarheid en erkenning van de wetgevers te verkrijgen. Het zijn zij die de macht bezitten om wetten te wijzigen die vrouwen kunnen beschermen. Via advocacy en lobbying willen Soroptimisten ervoor zorgen dat de wetten er niet alleen komen, maar dat ze ook worden geïmplementeerd en nageleefd in elke situatie waarin vrouwen beschermd moeten worden. Op die manier kunnen we ‘opkomen voor de vrouw’. En waarom is dat belangrijk voor vrouwen en meisjes? Eeuwenlang zijn vrouwen cultureel en sociaal achtergesteld en misbruikt geworden. Soroptimisten willen het leven van de vrouw beter maken door eerlijke wetgeving en beleidsvoering, zodanig dat haar rechten worden beschermd. Eens vrouwen gelijke rechten genieten, krijgen ze meer kans op een beter leven en hun zelfredzaamheid. De missie van SIE: wij zien het als een deel van onze missie om ‘webinars’ op te zetten. Het zijn internet seminars op het niveau van de unies en de single clubs, dit zonder te moeten reizen. Op deze manier willen we de contacten met die leden bevorderen, die interesse hebben om een actieve rol te spelen bij deze advocacy- & lobbyingwerkzaamheden. Wat is de doelstelling? Tijdens dit voorzitterschap van 2 jaar zouden we graag deze werkzaamheden rond advocacy & lobbying verder vorm geven en versterken in alle unies en single clubs van de federatie SIE. Slechts een paar van onze unies zijn al sterk in advocacy & lobbying. We kunnen meer invloed uitoefenen om het leven van de vrouw te verbeteren indien we allemaal op een uniforme manier optreden. Dit was ook een duidelijke boodschap van Renata Trottman-Probst, onze voorzitter van de federatie SIE, tijdens haar speech in de laatste Vergadering van de Gouverneurs (Governors Meeting). Werkt een dergelijke vorm van vergaderen goed? Het is nog een werk in uitvoering. Op dit ogenblik zijn we aan het plannen en materiaal aan het samenbrengen voor de webinars. We hebben net een test­ webinar rond advocacy achter de rug met enkele leden van het bestuur van

SIE. Uit hun feedback blijkt dat we op het goede spoor zitten om er de unies en de single clubs bij te betrekken. We koesteren hoge verwachtingen wat betreft actieve participatie aan deze advocacy webinars en hopen op een positieve impact met succesvolle resultaten. Heb je al een werkschema wat je wenst te realiseren tegen het einde van je vicevoorzitterschap? Zeker, tijdens dit biennium 2017-2019 zie ik het als mijn taak om: 1. advocacy in de unies en single clubs te helpen versterken. Zo kunnen we een strategische rol spelen teneinde vrouwenrechten te verdedigen. 2. speciale sessies te begeleiden over advocay & lobbying via webinars. Het schema van deze sessies wordt tijdens de komende Vergadering van de Gouverneurs in Luzerne meegedeeld. Ik weet dat sommige unies reeds voorop lopen en al een eigen ‘advocacy officer’ hebben. Het is de bedoeling dat alle unies en single clubs hun eigen ‘Advocacy directors’ aanstellen om binnen hun eigen lokale en regionale omgeving het werken rond advocacy te vergemakkelijken en te ondersteunen. SIE is in verschillende instellingen vertegenwoordigd. Ja, inderdaad. Onze gemeenschappelijke doelstelling is het verdedigen van de mensen- en de vrouwenrechten. Verder in dit artikel laat ik onze vertegenwoordigers zelf aan het woord. Recent werden er nieuwe initiatieven opgestart om voor bepaalde werkgroepen clubleden aan te trekken, dit niet alleen voor de zichtbaarheid van SIE, maar om onze gemeenschappelijke ambities vooruit te helpen, om het leven van vrouwen en meisjes te verbeteren en dit ook sneller te kunnen realiseren. Een mooie uitdaging waarop verschillende Soroptimisten reeds positief hebben gereageerd. Wie neemt verder de handschoen op? Dank je Elizabeth voor deze interessante info. Interview in het Engels gevoerd door Renate Smith Kubat, SIE Verteg. European Women’s Lobby & Evelyne Bastin, Red.SOROP’news Vertaling & copywriting door Viviane Blancquaert, Red. SOROP’news

5 | SOROP’news

SIE

Le SIE est représenté dans plusieurs institutions européennes. Oui, en effet. Le but commun de ces représentations est la défense des droits humains / des femmes. Je laisse le soin à nos représentantes de vous en dire un peu plus ci-après. De plus, de nouvelles initiatives sont nées afin que des membres de clubs d’unions ou de clubs individuels rejoignent certains groupes de travail, non seulement pour accroître la visibilité du SIE mais aussi pour faire progresser mieux et plus vite nos causes communes d’améliorer la vie des femmes et des filles. Plusieurs membres ont réagi positivement. C’est tout un défi pour elles! Merci Elizabeth de ces informations bien précieuses.


DOSSIER ADVOCACY & LOBBYING

DANS QUELLES ORGANISATIONS/INSTITUTIONS LE WELKE ORGANISATIES/INSTELLINGEN WERKEN Le LEF est la plus grande coupole d’organisations féminines de l’UE. Elle représente plus de 2000 organisations de l’UE ainsi que des grandes organisations pan-européennes, comme le SIE. Sa mission est de veiller à l’égalité femme/homme au sein des décisions de l’UE, de son Parlement et de la Commission européenne. Son secrétariat général sis à Bruxelles organise des consultations, actions, protestations et met à disposition des documents, statistiques et brochures. Les membres Soroptimist sont invités à participer aux groupes de travail. Le LEF recherche des expertes en droits humain ou encore en prévention de violences envers les femmes.

De European Women’s Lobby (EWL) is het grootste netwerk van vrouwenorganisaties in de Europese Unie. Ze vertegenwoordigt meer dan 2000 organisaties van de EU, evenals grote panEuropese organisaties zoals SIE. Haar taak bestaat erin te waken over de gelijkheid van man en vrouw in het kader van beslissingen genomen in de EU, in haar Parlement en in de Europese Commissie.

Le LEF – Lobby européen des Femmes Statut participatif du SIE EWL - European Women’s Lobby Participatief statuut van SIE https://www.womenlobby.org

Renate Smith-Kubat Représentante/ Vertegenwoordiger SIE Membre/Lid SI Bruxelles Doyen, Belgique-België

Het algemeen secretariaat gevestigd te Brussel organiseert besprekingen, acties, protesten en stelt documenten, statistieken en brochures ter beschikking. De leden van Soroptimist worden uitgenodigd deel te nemen aan de werkgroepen. De EWL zoekt deskundigen op het gebied van mensenrechten of ook inzake preventie van geweld tegen vrouwen.

SIE

L’OSCE, organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Statut d’observateur du SIE OVCE - Organisatie voor de Veiligheid en Samenwerking in Europa Observerende status https://www.osce.org

Vera Maria Gregor Représentante/Vertegenwoordiger SIE Membre/Lid SI Vienna I, Autriche - Oostenrijk

L’origine de l’OSCE remonte à la période de détente du début des années 1970, lorsque la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) a été constituée pour servir d’instance multilatérale de dialogue et de négociation entre les blocs de l’Est et de l’Ouest. L’Acte final d’Helsinki, signé le 1er août 1975 contient un certain nombre d’engagements clés en matière politico-militaire, économico-environnementale et des droits humains. Il a également établi les principes fondamentaux (le «Décalogue») régissant le comportement des États les uns envers les autres et à l’égard de leurs ressortissants. Avec la fin de la guerre froide, le Sommet de Paris de novembre 1990 a toutefois engagé la CSCE sur une nouvelle voie. Dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, la CSCE a été invitée à prendre part à la gestion du changement historique survenant en Europe et à répondre aux nouveaux défis de l’après-guerre froide, en se dotant d’institutions permanentes et de capacités opérationnelles. Dans le cadre de ce processus d’institutionnalisation, la CSCE est devenue l’OSCE lors du Sommet des chefs d’État à Budapest en décembre 1994.

6 | SOROP’news

1er trimestre / 1ste kwartaal 2018 - N° 31

De oorsprong van de OVSE gaat terug tot de periode van ontspanning begin de jaren 1970, wanneer de Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE) opgericht werd als een multilaterale instantie voor dialoog en onderhandelingen tussen de West- en Oostbloklanden. Tijdens vergaderingen die twee jaar in beslag namen te Helsinki en te Genève is de CVSE erin geslaagd op 1 augustus 1975 over te gaan tot het ondertekenen van de Helsinki-Slotverklaring. Dit document bevat een aantal belangrijke verplichtingen inzake politiek-militaire kwesties en ook op het vlak van economie, milieu en mensenrechten, die als basis hebben gediend voor de ‘Helsinki-akkoorden’. Het legt ook de basisprincipes vast (de ‘Decaloog’) die het gedrag van de Staten onderling en ten opzichte van hun staatsburgers regelt. Met het einde van de Koude Oorlog in zicht, heeft de Top van Parijs in november 1990 echter de OVSE een nieuwe richting doen nemen. In het Handvest van Parijs voor een nieuw Europa werd de OVSE uitgenodigd deel te nemen aan het beheer van de historische verandering die zich in Europa voordeed en om te beantwoorden aan de nieuwe uitdagingen van na de Koude Oorlog, dit door te voorzien in permanente instellingen en operationele bevoegdheden. In het kader van dit institutionaliseringsproces, is de OVSE de CVSE geworden door een beslissing genomen tijdens de Top van de staatshoofden en regeringsleiders te Boedapest in december 1994.


SIE EST-IL REPRÉSENTÉ ? ER SAMEN MET SIE?

Le Conseil de l’Europe (CoE) Statut participatif du SIE Raad van Europa (RvE) Participatief statuut van SIE https://www.coe.int

Bettina Hahne De RvE zetelt te Straatsburg. Hij verenigt 47 landen van Europa en verdedigt 820 miljoen inwoners. Hij heeft geen wetgevende noch uitvoerende macht, maar waakt er in de lidstaten over dat de bepalingen gedefinieerd in overeenkomsten worden uitgevoerd. Internationale niet-gouvernementele organisaties (INGO’s), waaronder Soroptimist International Europe, hebben een participatief statuut in de Raad van Europa. Tweemaal per jaar heeft de Conferentie van de INGO plaats (CINGO). Ze vertegenwoordigt de burger-maatschappij en werkt eraan de participatieve democratie en de rechten van de mens te promoten. SIE is belangrijk voor de CINGO omdat wij aanwezig zijn in niet minder dan 41 van de 47 landen die lid zijn van de Raad van Europa. Dat is zeldzaam voor een INGO en daardoor kan SIE een zeker gewicht in de schaal leggen.

Représentante/ Vertegenwoordiger SIE Membre /Lid SI Weinheim/ Bergstrasse, Allemagne-Duitsland

Le CoE siège à Strasbourg, réunit 47 Pays d’Europe et défend 820 millions d’habitants. Il n’a pas de pouvoirs législatifs ni exécutifs mais dans les pays membres il surveille la mise en place des dispositifs définis dans les conventions. Des organisations internationales non-gouvernementales (OINGs), dont le Soroptimist International d’Europe, ont un statut participatif au Conseil de l’Europe. Deux fois par an se tient la Conférence des OING (COING) qui représente la société civile et travaille à la promotion de la démocratie participative et des droits humains. Le SIE est important pour la COING car nous sommes présents dans pas moins de 41 des 47 pays membres du CoE, ce qui est rare pour une OING et donne au SIE un certain poids.

Les Soroptimist représentées dans les groupes de travail

Soroptimist is vertegenwoordigd in de werkgroepen

Lors de la session de janvier 2018 de la COING, les trois commissions thématiques ont présenté les nouveaux groupes de travail récemment créés, par ex. sur la pauvreté, les villes interculturelles, l’apprentissage tout au long de la vie, la prévention de la corruption et notre avenir numérique. Pas moins de 12 Soroptimist d’Allemagne, de Belgique, du Danemark et de France ont été recrutées par Bettina Hahne, représentante auprès du Conseil de l’Europe. Six d’entre elles étaient présentes à la session de janvier et ont fait entendre leurs voix dans les premières réunions des groupes de travail.

Tijdens de zitting in januari 2018 van de CINGO hebben de drie themacommissies hun nieuwe werkgroepen voorgesteld, recent in het leven geroepen, o.a. inzake armoede, de interculturaliteit van steden, het levenslang leren, de preventie van corruptie en onze digitale toekomst. Niet minder dan 12 Soroptimisten van Duitsland, België, Denemarken en Frankrijk zijn er door Bettina Hahne, vertegen­ woordigster bij de Raad van Europa, aangeworven. Zes van hen waren aanwezig op de zitting van januari en hebben hun stem laten horen in de eerste werkgroepvergaderingen. De gauche à droite – Van links naar rechts 1e rang/rij: Bettina Hahne SIE Représentante/vertegenwoordiger CoE – Raad van Europa - Monika Holtschneider (Club KölnKolumba SID) - Cornelia Woll (Club Villingen-Schwenningen SID) 2e rang/rij: Susanne Bolduan (Club Lauterbach-Vogelsberg SID) Evelyne Bastin (Club Marche-en-Famenne SIB) - Ewa Gizicka-Fuks (Club Brande SIDK) Absente de la photo/afwezig op de foto: Frédérique Pecqueux (Club Strasbourg SIF) NOTE DE LA RÉDACTION SOROP’news NOTA VAN DE REDACTIE VAN SOROP’news Dans la prochaine édition du magazine (2e trimestre 2018), nous vous informerons sur la représentation du SIE à l’ECOSOC (Economic and Social Council). In de volgende editie van ons magazine (2e trimester 2018) brengen we meer informatie over de vertegenwoordiging van SIE bij ECOSOC (Economic and Social Council).

7 | SOROP’news

SIE

Conférence des OING / Conferentie van de INGO


DOSSIER ADVOCACY & LOBBYING SIB IS VERTEGENWOORDIGD DOOR CARINE HANSSENS BIJ DE VROUWENRAAD NVR

LE SIB EST REPRÉSENTÉ AU CONSEIL DES FEMMES FRANCOPHONES DE BELGIQUE (CFFB). Qu’est-ce le CFFB ? Une coupole de 50 associations féminines francophones et de membres individuelles ; Une organisation pluraliste d’éducation permanente agréée par la COCOF ; Des sections locales à Charleroi, Huy Waremme, Liège, Verviers ; Un conseil d’administration de 15 femmes élues pour 4 ans (représentation SIB).

De Vrouwenraad is de overkoepelende organisatie voor verenigingen die werken aan gelijke kansen voor vrouwen en mannen binnen een multiculturele samenleving.

• •

Wat doet de Vrouwenraad? De Vrouwenraad werkt aan een samenleving waarin vrouwen en mannen gelijke rechten hebben door informatie te geven rond genderthema’s via onze websites en de sociale media, met berichten, rapporten, hoorzittingen en studiedagen… ; beleidsadvisering, op eigen initiatief of op verzoek ; overleg met beleidsmensen en belangengroepen ; stimulering van het maatschappelijk en politiek debat door in te spelen op de actualiteit ; druk uit te oefenen op het beleid door onze standpunten op de agenda te zetten via acties, projecten en campagnes.

Quelles sont ses Missions et Priorités ? Représentation équilibrée femmes/hommes ; Réflexe gendermainstreaming/genderbudgeting ; Lutte contre toutes formes de violences, dont la traite des êtres humains ; Prise en compte des spécificités de santé et qualité de vie des femmes ; Solidarité avec les femmes des pays en voie de développement.

• • •

• • •

Et ses Moyens ? Travail en commissions, élaboration de solutions et prise de position auprès des autorités compétentes.

SIB

FORUM CFFB COLLOQUE CFFB SUR LE TEMPS PARTIEL Le 1er décembre 2017, la Commission Socio-économique du Conseil des femmes francophones de Belgique a organisé un colloque de conclusion sur son travail sur le temps partiel : atouts, risques majeurs, impacts financiers à long terme pour les femmes sont quelques thématiques abordées. Cette forme de travail atypique en forte augmentation ces dernières décennies se concentre principalement parmi les femmes. En 1986, 25 % de femmes et 2 % d’hommes concernés, en 2012, 46,2 % de femmes et 10,1 % d’hommes travaillaient sous ce statut. Pourquoi ? Le programme structuré sur les différents points de vue (européen, académique, monde institutionnel, monde syndical, …) a permis de balayer d’une manière large la thématique et pointé des éléments spécifiques comme les problématiques des aidants proches, la pension, le développement de services collectifs de qualité, ... L’analyse du degré de liberté ou de contrainte induit dans la décision de travailler à temps

8 | SOROP’news

1er trimestre / 1ste kwartaal 2018 - N° 31

partiel a permis d’établir différents types de temps partiels : librement choisi, subi ou contraint ou par compromis… ainsi que leurs impacts. Mais surtout le colloque s’est terminé par la présentation de pas moins de 25 recommandations de la Commission : Sociétales pour combattre l’inégalité Femme/Homme tant au niveau professionnel que privé. Politiques pour exiger des politiques plus ciblées, réellement appliquées sur la base d’analyses d’impact de genre. Au monde du travail pour améliorer les conditions et la carrière professionnelle des femmes. Concernant une meilleure organisation de l’environnement de travail et pour éviter que les ajustements vie professionnelle/vie privée n’incombent toujours qu’aux femmes.

• • • •

Bruna Sassi Représentante SIB au CFFB

?

Pour en savoir plus Intriguées, vous voulez en savoir plus, des informations complètes se retrouvent sur le site du CFFB dans l’onglet « Activités des Commissions » : Commission d’expertes Socio-Economique.

http://www.cffb.be/activites


Dans le cadre de ce dossier consacré à la pauvreté, Christine Mahy – Secrétaire Générale du Réseau wallon de Lutte contre la Pauvreté, nous a réservé trois heures précieuses de son temps. Voici un résumé de cette conversation/débat. De gauche à droite : Michèle Le Docte – Christine Mahy – Evelyne Bastin

LA PAUVRETÉ : UN PROBLÈME AIGU, PROFOND, SOCIÉTAL. UN MANQUE D’ÉQUITÉ. Les statistiques nous révèlent un taux de pauvreté en Wallonie d’environ 19 %. Comme beaucoup de familles pauvres cachent leur situation, le taux réel se situe plus autour de 25 %. Ces personnes en difficulté ont une espérance de vie réduite de huit ans au moins. Chère Christine, si tu devais définir la pauvreté, que nous dirais-tu ? Christine : Personne, réellement per­­ son­ne ne veut vivre dans ces conditions précaires. La pauvreté, c’est la violence subie par les personnes vivant dans le TROP PEU. Trop peu de travail, d’argent, d’accès à la culture, à un logement décent, à la santé, à la justice…

QUAND ON PARLE DE PAUVRETÉ, ON INTERROGE LA SOCIÉTÉ. Notre société comprend-elle ce que recouvre socialement et philoso­ phiquement cet état ? Généraliser et réduire la pauvreté à une cause, n’est-ce pas faire violence aux pauvres ? Christine : Trop souvent, je constate que l’on en impute l’entière responsabilité au « pauvre » lui-même. Les règlements des institutions d’aide sont de plus en plus contraignants. C’est au pauvre à prouver son état et il doit être de plus en plus outillé pour s’en sortir. Les causes et les formes de la pauvreté sont nombreuses.

On peut au minimum identifier 5 formes de pauvreté… 1. La pauvreté « durable » résultat d’un cercle vicieux que l’on aimerait rompre : familles qui accumulent les handicaps physiques, mentaux, sociaux. 2. La pauvreté provoquée par des circonstances dramatiques de la vie dont les victimes sortent difficilement (fermeture d’usines, faillite de magasins, …). 3. La pauvreté des familles dont la monoparentalité n’est pas un choix mais qui leur est imposée par des échecs répétés : c’est surtout la femme qui subit ces coups du sort ! A ces échecs s’ajoute ce « non choix » du temps partiel (80 %). 4. La pauvreté des familles nombreuses qui malgré les faibles revenus ont un appétit de grossesses, seule « chose » qu’elles peuvent posséder et qu’on ne peut leur enlever ! 5. La pauvreté des familles qui vivent à flux tendu : on travaille, on est pen-­ sionné mais on ne sait rien mettre de côté et lors d’un incident (ophtalmo, cancer…), on n’a plus rien. Alors parfois, les plus jeunes se tournent vers la « prostitution ».

Comment aider nos concitoyens, comment prévenir cet état ? Christine : la solidarité sociétale est essentielle. Reconnaissons que la Belgique, actuellement, a un système fédéral de Sécurité Sociale très développé. Ce filet social permet dans un premier temps de réduire les inégalités liées aux circonstances économiques ou encore les mauvais choix répétitifs de gestion de vie. Il permet également la prise en charge d’une partie des soins de santé ainsi que le versement de pensions (même si souvent ces pensions sont trop faibles). Les Centres Publics d’Action Sociale (CPAS) ont pour mission de garantir à tous des conditions de vie conformes à la dignité humaine. Mais rien n’est gagné. Il faut continuer à se battre pour le respect des droits sociaux afin d’assurer à tous et toutes une Sécurité sociale efficiente (revenus de remplacement, pension, soins santé,…) ; un logement de qualité (AIS - agences immobilières sociales) ; une alimentation équilibrée et suffisante ; un enseignement vraiment accessible à tous. Les CPAS doivent faire partie intégrante de cette solidarité. Cependant, il faut leur en donner les moyens humains et financiers. C’est un des combats de notre Réseau de Lutte contre la pauvreté !

SIB

DOSSIER ARMOEDE - PAUVRETÉ

La prévention. Est-ce une piste pour sensibiliser très tôt les jeunes de toutes les couches sociales ? Christine  : Oui, sans aucun doute. L’enseignement joue un rôle déterminant car très tôt, il importe d’apprendre et de comprendre… ce que c’est qu’avoir des biens communs, telle la Sécurité Sociale, qui permet d’aider solidairement tous les citoyens ; que tous (jeunes et moins jeunes) doivent rester contributifs et que donc travailler est important car le travail alimente ces caisses de solidarité; le fonctionnement du monde économique, financier ; la signification de l’argent et le rapport qu’il entretiennent avec celui-ci !

• • • •

Et last but not least, le développement d’un plaidoyer pour éradiquer les tabous, les idées reçues quant à la « pauvreté ». Michèle Le Docte & Evelyne Bastin Réd. SOROP’news

9 | SOROP’news


DOSSIER ARMOEDE - PAUVRETÉ

WAT IS ARMOEDE? Armoede is volgens de definitie van de Verenigde Naties het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Zij ontstaat wanneer een persoon of een groep mensen onvoldoende betaal- en/of ruilmiddelen heeft om in de primaire levensbehoeften te kunnen voorzien. Mensen worden geacht in armoede te leven, wanneer hun inkomen en middelen niet volstaan om een levensstandaard aan te houden die in de samenleving waarin ze leven als aanvaardbaar beschouwd wordt. Ze ervaren talrijke nadelen door werkloosheid, laag inkomen, slechte huisvesting, onaangepaste gezondheidszorg en hinderpalen op het vlak van levenslang leren, cultuur, sport en recreatie. Vaak zijn ze uitgesloten van deelname aan activiteiten (economische, sociale en culturele) die voor anderen tot de norm behoren. Onder armoedegrens wordt meestal verstaan: het inkomen dat iemand nodig heeft om te kunnen voorzien in de basisbehoeften (minimale voorwaarden die nodig zijn om menswaardig te kunnen leven: kleding, goed drinkwater, voldoende voedsel, goede huisvesting, goed onderwijs en goede gezondheidszorg). Bij een inkomen gelijk aan de armoedegrens gaat het inkomen geheel op aan noodzakelijke uitgaven. Er is dan geen vrij te besteden inkomen over. Binnen het Europese beleid worden volgende 3 indicatoren naar voren geschoven om armoede te meten: 1) armoede­ risico op basis van inkomen, 2) ernstige materiële deprivatie en 3) huishoudens met zeer lage werkintensiteit. Deze indicatoren zijn gebaseerd op verschillende kenmerken van armoede en sociale uitsluiting. De drie indicatoren samen vormen de Europese armoede-indicator ‘risico op armoede of sociale uitsluiting’.

SIB

2) Ernstige materiële deprivatie De personen die materieel gedepriveerd zijn, ontberen de noodzakelijke bronnen om een aanvaardbaar sociaal leven te leiden. Een persoon is ernstig materieel gedepriveerd (SMD = severe material deprivation) wanneer hij minstens 4 uit een lijst van 9 indicatoren mist en niet in staat is om de huur of courante rekeningen te betalen, de woning degelijk te verwarmen, onverwachte uitgaven te doen, om de 2 dagen vlees/vis/proteïnerijk alternatief te eten, een week vakantie per jaar te nemen, zich een eigen wagen, wasmachine, televisie of telefoon aan te kunnen schaffen.

Volgens de EU-SILC 2016 (EU-SILC = European Union – Statistics on Income and Living Conditions) enquête, behoort 15,5 % van de Belgische bevolking tot de groep met een armoederisico op basis van het inkomen, 5,5 % van de bevolking leeft in ernstige materiële deprivatie en 14,6 % van de Belgische bevolking jonger dan 60 jaar leeft in een huishouden met een zeer lage werkintensiteit. De waarde van de Europese armoede-indicator ‘risico op armoede of sociale uitsluiting’ bedraagt in België 20,7 % van de bevolking.

3) Zeer lage werkintensiteit De personen onder 59 jaar die in een gezin leven waar de volwassen personen minder werken dan 20% van de potentiele werktijd tijdens het afgelopen jaar. 4) Europese armoede-indicator Mensen die te maken krijgen met minstens één van de drie risico’s (monetaire armoede, ernstige materiële deprivatie of lage werkintensiteit) hebben volgens de Europese armoedeindicator een risico op armoede of sociale uitsluiting. Volgens deze indicator, loopt in België 20,7 % een risico op armoede of sociale uitsluiting.

Het subjectief armoederisico is een goede aanvulling op de meer objectieve indicatoren. Volgens de EU-SILC 2016 enquête gaven 21,5 % van de Belgen aan moeilijk tot zeer moeilijk rond te komen. 1) Monetaire armoede Armoederisicopercentage (= het percentage personen met een equivalent netto beschikbaar inkomen lager dan 60 % van het mediaan netto nationaal equivalent inkomen) naar geslacht, België, SILC 2010-2016 Vrouwen Mannen

10 | SOROP’news

13,9%

15,2%

SILC 2010

inkomen 2009

Totaal

14,6%

14,6%

16,0%

SILC 2011

inkomen 2010

Totaal

15,3%

1er trimestre / 1ste kwartaal 2018 - N° 31

14,7%

15,9%

14,6%

15,5%

SILC 2012

SILC 2013

Totaal

Totaal

inkomen 2011

15,3%

inkomen 2012

15,1%

15,0%

15,9%

SILC 2014 inkomen 2013

Totaal

15,5%

14,1%

15,6%

SILC 2015 inkomen 2014

Totaal

14,9%

16,5% 14,4%

SILC 2016 inkomen 2015

Totaal

15,5%


DOSSIER ARMOEDE - PAUVRETÉ

Armoederisico op basis van inkomen, ernstige materiële deprivatie, lage werkintensiteit en Europese armoede-indicator, België, EU-SILC 2016 22,1% 19,3% 16,5%

16,2%

14,4%

13,1%

5,3% 5,7%

Personen met een risico op monetaire armoede

Personen (0-59j) uit een huishouden met een zeer lage werkintensiteit

Totaal

Totaal

Subjectieve armoede Deze is gebaseerd op de eigen inschatting betreffende de mate waarin men rondkomt. In 2016 gaven 21,5 % van de Belgen aan moeilijk tot zeer moeilijk rond te komen. Subjectief armoederisico

Vrouwen 22,6%

Mannen 20,5%

Totaal 21,5%

Armoederisico op basis van inkomen

Vrouwen 16,5%

Mannen 14,4%

Totaal

5,5%

Totaal 15,5%

Bronnen: Armoede in België jaarboek 2017 – Statbel Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaanszekerheid en sociale uitsluiting - Kernboodschappen van de analyse van de EU sociale indicatoren - Derde Federaal Plan Armoedebestrijding 2016-2019 - Tabellen: Algemene Directie Statistiek-Statistics Belgium: EU-SILC 2016

14,6%

Risico op armoede of sociale uitsluiting (Europese indicator) Totaal

20,7%

Analyse van de EU sociale indicatoren voor België Het aantal mensen in een situatie van armoede of sociale uitsluiting blijft stabiel. De afstand tot de ‘Europa 2020 doelstelling’ inzake de reductie van het aantal personen in een situatie van armoede of sociale uitsluiting blijft dan ook quasi gelijk aan deze in het begin van de strategie (juni 2010). Onder relatief stabiele sociale indicatoren voor de gehele bevolking worden significante divergerende trends vastgesteld.

SIB

15,5%

Personen uit een huishouden met ernstige materiële deprivatie

Het armoederisico stijgt voor de bevolking op actieve leeftijd en blijft voor ouderen, na een sterke daling in de vorige jaren, stabiel in de nieuwste cijfers. De verbetering van de situatie van ouderen is vooral gesitueerd bij de lage inkomens en bij de vrouwen. Het armoederisico onder de bevolking op actieve leeftijd stijgt duidelijk verder voor personen met een laag en, opmerkelijk, ook voor personen met een middelmatig opleidingsniveau. Voor sommige specifieke sociale categorieën vertonen de indicatoren voor België een hoger armoederisico dan het EU gemiddelde (personen in een huishouden zonder werk en met kinderen, personen met een niet EU-28 nationaliteit en personen met beperkingen in hun dagelijkse activiteiten). Het aantal kinderen in armoede of sociale uitsluiting is toegenomen. De graad van lage werkintensiteit is gestegen en blijft bij de hoogste in de EU. Onder de laagste inkomens is het percentage personen dat aangeeft gezondheidszorgen te hebben moeten uitstellen hoog in EU-context. Bovendien stijgt dit percentage verder in de recente EU-SILC 2016 gegevens. Rita De Groot Red. SOROP’news

11 | SOROP’news


DOSSIER ARMOEDE - PAUVRETÉ

TÉMOIGNAGE DE BRUNA SASSI, MEMBRE DU SI BRUXELLES DOYEN • Des mémoires d’étudiants ; • Mais surtout des rencontres

Depuis fin 2013 j’évolue dans le monde de la précarité. Lorsque je proposai à mon club de suivre les Cafés suspendus à Bruxelles, je ne m’attendais pas aux aventures que j’allais vivre. Mon espoir de faire connaitre au grand public le concept venu de Naples fut plus que comblé : Un Flash Mob de plus de 3 000 personnes dans les Galeries de la Reine et la distribution de denrées alimentaires aux personnes de la rue et au Samu Social pour les fêtes ; Une page Facebook suivie encore à l’heure actuelle par plus de 4 000 followers et qui fait toujours de nouveaux émules (restaurants, snacks, foodtrucks, théâ­tres, librairies…) ; Des interviews radio, des reportages TV, des articles de presse ;

• SIB

exceptionnelles, émouvantes… en contact direct avec le quotidien d’habitants de la rue, … C’est par un reportage TF1 où je recherchais une femme de la rue que je suis entrée en relation avec une association, le “Chez Nous/Bij Ons” au projet particulier de maison communautaire (type Housing First) pour 4 femmes au parcours très chaotique sortant du cadre standard du soutien associatif (plus de 10 ans dans la rue, ...) : le Chez Ailes. Par une approche régulière et des actions concrètes, je suis parvenue à apprivoiser ces 4 habitantes et plus particulièrement une forte tête, J*** et par extension sa famille… C’est alors que j’ai compris la misère qui entoure ce monde et la difficulté à endurer jour après jour pour essayer de s’en sortir : la surcharge des assistants sociaux, les taux usuriers des huissiers, la peur des propriétaires, l’ambivalence des services sociaux, l’indifférence des passants, les problèmes spécifiques des mères (nouvelles naissances non programmées, envoi des enfants en pouponnière, départ en famille d’accueil, manque de moyens pour les nourrir, les habiller, violence des compagnons de route…) et inadéquation des structures

mises en place face à ce milieu mal informé et souvent peu instruit mais surtout méfiant, violent et désespéré. Seule bouffée d’oxygène pour J***: sa passion pour les bijoux. Ce sont nos encouragements et notre soutien qui l’ont amenée à relever la tête en développant ses ressources personnelles de créativité pour aller vers plus d’autonomie. Grâce aux membres Soroptimist, de femme assise dans la rue, elle est devenue artisane debout derrière son stand par la production et la vente de bijoux, décorations de Noël dans des Marchés de Noël Sorop et autres. Au fil de années et malgré quelques rechutes encore, elle a acquis confiance dans l’autre, pris en mains sa gestion financière, mis en place des initiatives personnelles (organisation de brocante à Ostende …) et même coaché une jeune SDF colocataire.

DOUCHE FLUX – Un projet du SI BRUXELLES DOYEN D’autre part, de manière plus globale, mon club SI Bruxelles Doyen a fait don d’une douche destinée aux femmes à Douche Flux (nouvelle association). En 2016, seule existait sur Bruxelles « la Fontaine » avec ses 3 ou 4 douches. Des Soroptimist se sont associées à plusieurs reprises à la St Sylvestre à la distribution des repas de fêtes aux personnes précarisées. Note positive : l’immersion dans ce milieu particulier de la précarité, m’a fait découvrir la générosité de citoyens nombreux : • Manifestations musicales (Pispot Festival), repas aux profits d’associations d’aide aux démunis. • Récolte, tri et redistribution directe de vivres, vêtements, livres, vaisselle, meubles ou transport vers des associations spécialisées comme l’A.S.B.L. Grands Froids, le Samu 12 | SOROP’news

1er trimestre / 1ste kwartaal 2018 - N° 31

Social, l’Armée du Salut ou vers des marchés gratuits. • Participation à des distributions de Bon Sens (récolte de denrées sur les marchés, confection de soupes et salades et distribution sur place)… Conclusion : Exerçons notre pouvoir en tant que Soroptimist non seulement par la participation sur le terrain de manière concrète et active aux luttes sociales mais au niveau de nos réseaux, des instances où nous siégeons (CFFB, NVR, LEF, CoE...), par un lobbying d’influence pour un changement de statut des femmes dans la précarité p.ex. pour leur logement et la suppression de leur dette de la rue… Sororité, vision optimiste de l’avenir, sens de l’engagement pour un futur meilleur pour les femmes et les filles. Bruna Sassi SI Bruxelles Doyen


DOSSIER ARMOEDE - PAUVRETÉ

i Op dit ogenblik zijn 10 Nederlandstalige professionele bordspellen met Soroptimist logo beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met

mieke.embo@arteveldehs.be

SI GENT SCALDILYS ‘Brooz’ verwijst naar een broze of breekbare zwangerschap, de ‘z’ staat voor ‘zwanger’, de ‘oo’ voor de bril waarmee we naar kwetsbare gezinnen kijken.

In Vlaanderen worden 1 op 5 kinderen in kansarmoede geboren. Kinderen die geboren worden in een maatschappelijk kwetsbaar gezin hebben minder kansen op een goede gezondheid en ontwikkeling. We weten echter dat investeren in jonge kinderen loont. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat de eerste 1000 dagen van een kind, namelijk de zwangerschap en eerste 24 maanden, cruciaal zijn omdat hier de basis gelegd wordt voor de ontwikkeling van de hersenen. Daarnaast is de periode van zwangerschap en geboorte voor ouders een scharniermoment: het is een periode van hoop. Elke ouder droomt immers van een betere toekomst voor zijn kind.

Brooz of een optimale begeleiding ‘Brooz’ is een kennis- en inleefspel dat ontwikkeld werd aan de Arteveldehogeschool Gent. Het wordt gespeeld met professionals, vrijwilligers en studenten die kwetsbare gezinnen tijdens de zwangerschap, geboorte en jong ouderschap begeleiden. ‘Brooz’ heeft als doel om met een andere bril naar een broze of kwetsbare zwangerschap te kijken. Het is een vormingspakket om de ontwikkeling van specifieke competenties voor de begeleiding van kwetsbare gezinnen te ondersteunen. De kracht van het spel is dat het ervaringsgericht is. ‘Brooz’ laat de spelers immers aanvoelen wat het betekent om zwanger te zijn en geboren te worden in een precaire situatie. Door zelf in de huid te kruipen van één van de personages, die gepland of ongepland zwanger worden in een kwetsbare situatie, worden spelers bewust gemaakt van de invloed van kwetsbaarheid op zwangerschap, geboorte en jong ouderschap.

SIB

EN HET PROJECT BROOZ

Het spel werd ontwikkeld in het kader van een dienstverleningsproject aan de Arteveldehogeschool ‘Een buddy bij de wieg’. Sinds 2009 begeleiden studenten Vroedkunde en Sociaal werk kwetsbare gezinnen tijdens de periode van zwangerschap en geboorte. Ze vormen daarbij de schakel tussen het gezin en de bestaande hulpverlening. Dat is niet alleen erg leerrijk voor de studenten maar deze laagdrempelige aanpak zorgt er ook voor dat kwetsbare gezinnen een betere zorg en begeleiding krijgen, 'Een buddy kan voor het gezin het verschil maken in een soms erg onzeker bestaan'. Intussen hebben talrijke Vlaamse steden de buddywerking naar het voorbeeld van de Arteveldehogeschool geïmplementeerd. Vóór de start van de begeleiding spelen alle buddy’s het inleefspel ‘Brooz’. Net zoals bij professionals en vrijwilligers het geval is helpt dit kennis- en inleefspel de blik van de student-buddy’s te verruimen. SI Gent-Scaldilys ondersteunde met de opbrengst van het tweejaarlijks golftornooi deze buddywerking, door te voorzien in een professionele uitgave van het kennisen inleefspel Brooz. Met deze steun kon Brooz zowel inhoudelijk als qua design geoptimaliseerd worden. Ook werd de professionele versie gedigitaliseerd zodat vertaling en druk op maat mogelijk werd gemaakt. Op die manier kan Brooz op grote schaal gespeeld worden en draagt het bij aan de realisatie van meerdere doelstellingen van Soroptimist International: visibiliteit, investeren in opleiding, een betere gezondheid, en het aanreiken van nieuwe kansen aan vrouwen en kinderen. Mieke Embo Assistant Program Director SI GENT SCALDILYS

13 | SOROP’news


DOSSIER ARMOEDE - PAUVRETÉ

Een Soroptimist in de kijker

SIB

Christiane Hozay

Lid SIB Antwerpen De Zes Rozen Leraar Frans

Beste Christiane, Tijdens je vele jaren lidmaatschap van Soroptimist International heb je zowel in je eigen club als nationaal meerdere functies waargenomen. Graag een overzicht van je Soroptimist-carrière. Ik ben penningmeester, programma-directeur, afgevaardigde bij de Unie en webmaster geweest en nu sinds drie jaar voorzitter van mijn club. In het nationaal bestuur was ik coördinator Rechten van de Mens, vice-voorzitter en public relations extern NL. Wat mij steeds is opgevallen, is de gedrevenheid die je in elk van je, soms zeer uiteenlopende functies, aan de dag legde. Hoe komt het dat er steeds eenzelfde patroon te herkennen is ? Misschien is het antwoord te vinden in het beroep van leraar dat ik gedurende veertig jaar heb uitgeoefend en waarbij ik steeds gewerkt heb met en voor jonge mensen. Ik was begaan met hun problemen en trachtte mogelijke oplossingen voor te stellen. Hiervoor was empathie, enthousiasme, professionalisme en standvastigheid vereist. Deze ingebakken ingesteldheid die ik ten opzichte van mijn leerlingen had, heb ik als Soroptimist en zeker bij het uitoefenen van functies verder behouden. Steeds heb ik me in het raam van de 14 | SOROP’news

1er trimestre / 1ste kwartaal 2018 - N° 31

doel­stellingen van SI ingezet om de problemen van achtergestelde en geslagen vrouwen, rijken, armen…onder ogen te zien, ze te durven aanpakken en ze op te lossen. Een beetje altijd volgens hetzelfde stramien. Ik probeer dat te doen via steun aan projecten, door mijn netwerk te ‘gebruiken ‘ en door communicatie te bevorderen. Kan je voor dit nummer van het SOROP’news gewijd aan ‘Armoede’ de initiatieven toelichten waarbij je nog steeds bent betrokken en die ontegensprekelijk als voorbeeld kunnen gelden? De vraag die moet gesteld worden is: wat is armoede? De tijd is voorbij dat armoede enkel gebrek aan eten en geld was want ook psychologische en emotionele problemen leiden tot sociale uitsluiting en eenzaamheid. Ook dat is armoede. Met deze visie tracht ik mij in te zetten voor een aantal activiteiten zoals de Zomerschool waar ik 15 jaar actief ben. Het doel is kinderen, die veel hebben moeten achterlaten en gedwongen naar hier zijn gekomen, onze taal en vaardigheden bij te brengen. Ze verdienen onze inzet want al zijn ze taalarm en ‘Belgisch‘ cultuurarm…, ze zijn bijzonder leergierig. Buiten de lessen worden hen waarden zoals tolerantie en respect bijgebracht. Zing Zang Zong is een muzikale groep die ontstaan is uit de Zomerschool. Vrijwilligers organiseren wekelijks muzieklessen en optredens voor kinderen van verschillende en zeer uiteenlopende sociale en etnische herkomst terwijl de ouders conversatielessen kunnen volgen. Bij de Voedselbank bied ik administratieve ondersteuning. De jaarlijkse Delhaize actie waarbij vrijwilligers de actie promoten door hun aanwezigheid in de inkom van de winkel geeft een extra opbrengst. Ik ben heel blij dat de drie Antwerpse clubs hieraan meewerken en dat ook steeds meer andere clubs zoals Brugge, Bruxelles Doyen, Hesbaye, Lier - De Zilveren Knoop, Val Brabant-Waterloo… zich bij mij hebben aangemeld. Een beetje tijd vrijmaken voor een ander, dat kan iedereen! In het Antwerpse is er Dakant, een vereniging die zich bekommert om 'financieel en psychisch armen' die nood hebben aan sociale contacten. Elke zondagavond ga ik mee pakketten uitdelen. ‘Trafficking’ en alle vormen van geweld op vrouwen zijn eveneens onderwerpen die je onder de aandacht van de Soroptimistleden hebt gebracht. Volg je deze problemen nog verder op? Trafficking en geweld op vrouwen krijgen uiteraard mijn bijzondere aandacht via onze jarenlange samenwerking met Payoke. Samengevat heb ik de Soroptimist-idealen steeds willen realiseren met respect, tolerantie en vooral openheid voor de anderen, voor het andere, door nieuwe kansen te bieden, maar vooral door steeds voor ogen te houden dat het niet om jezelf gaat. Als men daarmee rekening houdt, dan is het resultaat een win-win situatie: men wordt er zelf ook rijker door! Liliane Schoepen Red. SOROP’news


DOSSIER ARMOEDE - PAUVRETÉ

Une Soroptimist sous la loupe Michèle Le Docte-Quinet Membre du SI Huy Prix de la Femme de Paix en 2014 – Coq de cristal en 2016

Chère Michèle, voyant les associations dont tu fais partie et les actions que tu mènes sur tous les fronts, comment fais-tu pour assumer tout cela, car en plus, il y a la famille ? C’est vrai qu’en boutade, j’ai envie de te répondre : oh oui, je ne suis qu’une femme et les femmes ne peuvent que très rarement mener carrière, jouir plei-

nement d’une vie familiale épanouie… Mais non, nous pouvons aussi décider que le temps est exponentiel et qu’il y a place dans notre vie de femme pour aider à faire grandir l’humanité dans l’équité ! Je ne suis pas exceptionnelle : je bosse et je prends le temps de rêver ! Je lis beaucoup et engrange matière à construire des argumentations utiles à ceux qui sollicitent mon soutien. Avec les années, j’ai tissé un réseau de connaissances et d’amis, qui me permet de trouver pour les uns la bonne personne et pour les autres tout simplement la bonne adresse pour les loger ou les accompagner dans leur démarche. Ces êtres en souffrance, il m’est impossible de ne pas les aider. Je veux tenter de donner une deuxième chance au bonheur. C’est pour cela que j’accepte et que je suis prête à lancer un plaidoyer ou tout simplement à mettre la main à la pâte ! Si je m’engage, c’est « à fond », mais toujours sans préjugés ! C’est un cadeau de ma famille ! Très impliquée dans la vie des prisons, quel avenir veux-tu offrir à ces détenus « sans voix », confinés intra-muros. Vous tra­­ vaillez pour leur donner envie de quoi ? Il nous faut donner sens à la vie de ceux et celles que la société a puni avec raison, mais qui, un jour, sortiront de leur prison et reprendront une insertion dans leur famille et la société. Avec mon équipe de l’A.S.B.L. SES, nous travaillons

à leur donner des outils pour qu’ils aient suffisamment de confiance en eux, pour ne pas « rebasculer » de l’autre côté du mur encore et encore. Dis-nous Michèle, quel serait ton rêve ? Je voudrais vous faire passer toutes les flammes qui m’habitent pour soutenir et donner aux plus fragiles d’entre nous des outils, des forces leur permettant de pallier les carences d’une éducation faite de manques. Je me bats et m’implique pour ne laisser personne au bord du chemin du progrès.

SIB

Après une licence en sciences de santé publique à l’Ulg, Michèle se spécialise en éducation pour la santé, prévention des toxicomanies et gestion sanitaire de l’environnement. Elle est enseignante pensionnée de la Haute Ecole de la Province de Liège André Vésale. Son cœur est ouvert aux autres ! En sa Maison Croix Rouge, elle initie le premier bar à soupe pour les SDF et soutient les réfugiés, notamment du Kosovo, où elle se rendra à la fin des conflits. Toujours bénévole à la CroixRouge, elle participe à l’accueil des migrants et des personnes défavorisées. Elle est engagée au Maroc et en RDC avec l’A.S.B.L. « Maillon Humanitaire ». Elle a une attention toute particulière pour les familles pauvres, notamment en recherche de logements et de soutien psychologique, sans oublier les petits, à qui elle fait la lecture pour susciter un échange et construire un climat pacifié dans une mixité sociale stimulante et enrichissante qu’elle a inculqué à ses enfants. Tout cela fait près de 40 ans de bénévolat pour lesquels Michèle a reçu le prix « Femme de la paix » en 2014 remis par Ch. Defraigne au sénat et le Coq de cristal remis par le Président du Parlement Wallon en 2016.

Mettre Michèle sous la loupe n’est pas une mince affaire, tant elle est active sur tous les fronts, elle est « une soroptimist sur le terrain » !

Et le Soroptimist International dans tout cela ? Je n’ai pas été déçue d’y être entrée car ce sont des pros mais aussi des femmes avec leurs forces et leurs faiblesses. Nous voulons être le reflet et les égéries d’une société respectueuse des femmes, tolérance zéro pour les violences… et cela me plait. Il y manque juste du poivre de diversité et du sel de mixité sociale ! Quel est ton message d’espoir ? J’aimerais une société humaine, humaniste et solidaire dans sa diversité. Le travail est dur et compliqué mais humainement passionnant ! Il faut y croire : je crois en l’être humain qui est responsable de lui-même et qui peut améliorer la société en s’améliorant lui-même! Martine Dirix Red. SOROP’news

15 | SOROP’news


DOSSIER ARMOEDE - PAUVRETÉ

Le SI SOIGNIES soutient le projet 6PA Solidarité Bernadette Monay est professeur de religion au CES Saint-Vincent à Soignies, récemment retraitée. En 2012, elle se rend en Gambie et y rencontre les 150 habitants du petit village de Médina. Ils sont cultivateurs, pêcheurs et musiciens. Le village ne possède ni eau potable, ni école, ni projet de communauté. En Belgique : Educate to Lead À son retour, Bernadette propose à ses élèves de 6PA (6ème année de l’enseignement professionnel) de relever un énorme défi : de l’eau, un moyen de gagner de l’argent, une école… pour développer le village.

SIB

Le projet se met en place autour de deux axes : En Belgique : valoriser une classe de l’enseignement professionnel en la rendant responsable d’un projet humanitaire – créateurs et décideurs – répondant à un défi par an. En Gambie : répondre aux besoins du village. La classe 6PA se fait aider dans ce projet (installation d’une pompe, de ruches…) tout en gardant le pouvoir de décision. Chaque année, une nouvelle équipe se met en place. Un groupe d’anciens du projet se réunit trois fois par an et collabore avec la classe 6PA. Ils mènent différentes actions afin de récolter des fonds: tombolas, barbecues, concerts, marché artisanal, etc.

Lors des premières rencontres, elles écoutaient sans prendre part à la discussion. Depuis l’été 2015, 6PA Solidarité a obtenu que le village se réunisse chaque dernier dimanche du mois avec les femmes qui désormais prennent la parole. Elles sont de plus en plus nombreuses à ces réunions. Elles ont souligné l’importance de la pompe qui leur évite de tirer l’eau à l’aide d’un seau. C’est pour elles la transformation la plus importante du village. Lors de ces réunions, 6PA Solidarité a lancé l’idée d’un compte pour la communauté avec une ou deux femmes mandataires. Ce compte est maintenant ouvert. L’argent du miel permettra à terme d’entretenir la pompe et de payer un(e) enseignant(e). Aujourd’hui, la construction de l’école est pratiquement terminée. Elle sera un lieu d’éducation pour les enfants mais aussi de formation et d’échange pour les femmes.

En Gambie  : autonomie des femmes, santé, environnement, éducation des femmes et des enfants Beaucoup de travail a été réalisé depuis 2012 : construction d’un puits équipé d’une pompe et accès à l’eau potable, lancement d’un élevage d’abeilles et commercialisation du miel (projet géré par les femmes du village) et démarrage de la construction d’une petite école. A Médina, les choses ont beaucoup évolué, notamment pour les femmes. 16 | SOROP’news

1er trimestre / 1ste kwartaal 2018 - N° 31

Depuis janvier 2016, le projet « 6PA Solidarity in The Gambia » est officiel auprès des autorités. Deux villageoises en font officiellement partie (projetgestion du compte). Bernadette Monay passe désormais plusieurs mois par an en Gambie pour assurer le suivi du projet. En Belgique, elle a passé le relais à ses anciens élèves et à un professeur du CES Saint-Vincent. Les idées ne manquent pas pour l’avenir : création d’un jardin d’herbes médicinales cultivé par les enfants, fabrication de savon à base de miel, etc. Le SI Soignies apporte un soutien financier à la construction de l’école et soutiendra le projet dans le futur. Joëlle Petit SI SOIGNIES, Réd. SOROP’news

i Pour plus d’infos et de photos, voir la page Facebook de 6PA Solidarité :

www.facebook.com/6pasolidaires


DOSSIER ARMOEDE - PAUVRETÉ

SI MECHELEN & ARMOEDEPROJECTEN & KINDEREN STAAN CENTRAAL

Solidariteitsfonds GEKKO van de Sint-Pietersschool Mechelen

SI Genk ontvangt kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen N.a.v. de dag van de Mensenrechten ontving SI club Genk Bruno Vanobbergen op haar open deur vergadering. Bruno is kinderrechtencommissaris en stuurt het Kinderrechtencommissariaat, de instelling die o.a. waakt over een goede naleving en toepassing van kinderrechten in Vlaanderen.

De inzet van de club werd beloond! Op 16 juni 2017, mochten zij, als sponsor, en het OCMW, als organisatie die het dossier indiende, in aanwezigheid van koningin Mathilde de prijs in ontvangst nemen. Een project om terecht trots op te zijn !

Sint-Vincentius Mechelen Het doel van de Sint-Vincentiusver­ eniging is noodlijdende mensen helpen integreren in onze ingewikkelde maatschappij door hen gedurende een afgesproken periode materieel en financieel bij te staan zodat ze daarna weer gesterkt hun lot in eigen handen kunnen nemen. Voor vele éénouder-

gezinnen, bejaarden, alleenstaanden, werklozen, zieken… is Sint-Vincentius een laatste reddingsboei en is administratieve hulp meer dan noodzakelijk. Alle 4 weken ontvangen ze voedselpakketten. Kleding en huisraad kunnen aan zeer zachte prijzen aangekocht worden in een zelf ingericht winkeltje. De zorg voor kinderen is prioritair en daarom is er een kinderfonds opgericht. Het geld uit giften en uit de verkoop van kleding in de winkel wordt gebruikt voor het betalen van schoolrekeningen, bos- en zeeklassen, speelpleinen, lidgeld voetbal, enz. Naarmate de kinderen slagen op school wordt de schooltoelage hoger. Het hoger onderwijs ligt binnen de mogelijkheden. Voor ons redenen genoeg om steun te bieden. Mina Vandessel SI Mechelen

Hij vertelde over de diverse taken die het commissariaat behartigt, zoals de klachtenlijn voor jongeren, het Advieswerk voor het Vlaams Parlement en de Commissie van Toezicht op Jeugdinstellingen. Een actueel probleem dat op veel belangstelling kan rekenen vanuit sociaal, politiek en menselijk oogpunt. Vooral in Genk neemt kinderarmoede schrijnende proporties aan, voor de club een extra reden om zich verder te focussen op acties rond verbetering van leef- en leersituaties van kinderen.

SIB

Gelijke Kansen voor elk Kind in het Onderwijs is het motto van het fonds opgericht in de school van Nekkerspoelwijk in Mechelen. Ondanks het feit dat de school een doorsnee publiek heeft, zijn er toch veel gezinnen die het minder breed hebben en een financiële steun kunnen gebruiken. Het is de bedoeling dat elk kind kan deelnemen aan de (na)schoolse activiteiten. Om dit te bereiken streeft de school ernaar geen te dure activiteiten te

organiseren waarbij ook de ouders betrokken worden. Zo worden ze ingeschakeld bij het verwerven van fondsen door hulp te bieden bij verschillende activiteiten binnen de school. De ingezamelde bedragen zijn niet toereikend. Daarom hebben we met onze club beslist het fonds wat ruggensteun te geven. Alle kinderen de gelegenheid geven aan alle activiteiten te kunnen deelnemen, zal hen sterken in hun vertrouwen in hun toekomst!

SI GENK GENOMINEERD VOOR HET LAPTOPPROJECT VOOR KANSARME KINDEREN In 2016 keurde de ministerraad het voorstel van toenmalig staatssecretaris voor Armoedebestrijding Elke Sleurs over het derde Federaal Plan Armoedebestrijding (2016-2019) goed. Ghislaine Palmers, een van de stichtende leden van club Genk liep al een tijd rond met het idee om armoede te bestrijden in eigen stad. Samen met de toenmalige voorzitster Irene Eerdekens kreeg haar idee door deze goedkeuring vorm en de club besloot om samen met het OCMW van de stad Genk een “laptopproject” op te starten en mee te dingen naar de daaraan verbonden federale prijs. Het project bood kansarme kinderen de gelegenheid om vertrouwd te raken met de digitale wereld en de club schonk hen de computers én de opleiding. De selectie van de jongeren gebeurde door de bevoegde instanties die als eis stelden dat ook de ouders bij het project zouden betrokken worden (door het volgen van computerlessen en eventueel Nederlandse lessen om de kinderen bij hun huiswerk te kunnen helpen). Vele kinderen uit de regio zijn allochtonen en verlaten vaak de school zónder diploma en mét weinig slaagkans op een goede baan. Simone Baeyens Red. SOROP’news

17 | SOROP’news


DOSSIER ARMOEDE - PAUVRETÉ

SI MONS-BORINAGE

LE RÉSEAU MARGUERITE ou quand combattre la pauvreté passe par la formation et l’emploi. Contexte socio-économique Un des visages de la précarisation est celui de la femme célibataire avec enfant(s) qui cherche à se réinsérer professionnellement. Souvent, ces femmes n’ont pas ou peu de modèle de réussite féminine. C’est pourquoi, depuis le 15.03.2016, une fois par mois, le CPAS de Mons organise une rencontre entre les femmes afin qu’elles se créent un réseau d’entraide sociale. Une intervenante y est invitée afin de présenter sa carrière, un organisme de formation, etc. En tant que membres Soroptimist, nous nous sommes impliquées, prolongeant ainsi la Journée de la Femme du 8 mars. Nous participons en tant que personnes ressources professionnelles afin d’accompagner et d’apporter quelques conseils à ces femmes suivant le thème des rencontres.

100 bénéficiaires de prendre conscience de leurs forces, des possibilités d’emploi/formation, du bienfait de l’émancipation par le travail, de la nocivité de leur milieu social parfois. Occasion formidable pour se remobiliser autour d’un projet professionnel qui permet l’indépendance financière notamment. Témoignage formidable du FAR qui montre la force du Réseau qui mobilise toutes les énergies et qui permet d’évoluer plus vite, de se réinsérer en échangeant des contacts, des bons plans… comme l’atteste une étude de l’Union des Villes (art.60/61).

SIB Tout un programme! La première rencontre a marqué le lancement du réseau féminin pour l’emploi, le réseau Marguerite. La dénomination rappelle, certes, Marguerite Bervoets, jeune résistante montoise exécutée durant la seconde guerre mondiale mais aussi cette fleur qui s’adapte à tous les milieux et à toutes les conditions pour fleurir à l’image de la force de volonté dont nos bénéficiaires font preuve dans leur combat pour s’en sortir ! Le matin, Bénédicte Philippart de Foy, présidente du FAR (Femmes Actives en Réseau) qui regroupe 3000 indépendantes, employées et travailleuses, a témoigné de son parcours. Cette conférence a ouvert l’échange sur ses difficultés au quotidien et sur les solutions possibles. Rencontre motivante qui a permis aux 18 | SOROP’news

Entretien du réseau : rencontres souhaitées par les participantes qui ont eu lieu à ce jour : une thématique sensible comme le suivi de grossesse par l’ONE et le Planning familial, la discrimination à l’embauche par l’UNIA, l’égalité des chances, les métiers du bâtiment et de l’industrie pour les femmes par le Centre pour l’égalité homme/femme, le sexisme en rue et autres violences faites aux femmes… par l’A.S.B.L. Violences & Mariages Forcés. BILAN fin 2017 : plus de 100 participantes et création d’un comité de suivi dont notre club fait partie. Implication à long terme, prochaines rencontres programmées en 2018 et projets qui en découleront. Proposition à une parti-

1er trimestre / 1ste kwartaal 2018 - N° 31

SI BINCHE PROJETS CARITAS, MASABER ET NOTRE LOGIS NOUS NE POUVONS RESTER INSENSIBLES À LA PAUVRETÉ. Depuis de nombreuses années, notre club aide des associations et A.S.B.L. luttant contre la pauvreté, tout particulièrement Caritas, Masaber, Notre Logis. Caritas et MASABER (pour MArc, SAbine, BERnard, prénoms des enfants de la fondatrice) sont deux associations qui proposent vêtements, meubles, vaisselle, jeux… et colis alimentaires chaque semaine aux plus démunis. Un an sur deux, nous soutenons financièrement ces associations afin de les aider à acheter du combustible pour les familles défavorisées. Les enfants des familles bénéficiant de colis alimentaires se voient offrir, dans la discrétion, des friandises à la Saint-Nicolas et à Pâques. L’A.S.B.L. Notre Logis accueille des petites filles et des adolescentes blessées par la vie et placées là par le SAJ ou le juge de la Jeunesse afin de se reconstruire. Elles sont entourées par une équipe exceptionnelle, mais souvent ces jeunes n’ont pas ou peu d’argent de poche. Pour la Noël, chacune reçoit 70€ gérés au mieux avec les éducatrices. Cette année, l’école d’enseignement spécialisé de Clerfayt à Waudrez a sollicité notre club pour la SaintNicolas car beaucoup d’enfants sont issus de milieux défavorisés. Nous avons répondu à cette demande. Judith Philippe Présidente SI Binche

cipante, en stage d’architecture, émargeant du CPAS, d’intégrer le programme de mentorat BeNeLux du Soroptimist. Cependant, la candidate très intéressée, n’a pas pu, pour des raisons personnelles, s’inscrire à ce programme. Marie-Emma Roland Directrice de Programme, SI Mons -Emma Roland Véronique de Munck Réd. SOROP’news


DOSSIER ARMOEDE - PAUVRETÉ

Les quelque 150 jeunes qui fréquentent actuellement les écoles de la région sont scolarisés dans un premier temps en classes d’accueil pour une remise à niveau notamment linguistique. Le matériel scolaire distribué à ces jeunes n’est pas toujours adapté à leur âge et sexe (ex : les sacs à dos mis à disposition sont trop féminins pour plaire aux garçons).

Mme Lonneville, responsable du Service Scolarité du Centre, nous avait informées de cette difficulté. En plus de nos achats, nous avons reçu quelques dons (membres de Charleroi et de Bruxelles-Doyen, club Charleroi-Soleilmont et Rotary Club Philippeville). Ainsi, une dizaine d’entre nous sommes allées le 2 septembre pour une première livraison de dictionnaires, calculatrices, surligneurs, compas, fardes, crayons de couleur… qui remplissaient 2 coffres de voitures. Nous avions aussi apporté de quoi faire un agréable goûter que nous avons partagé avec les résidents ainsi que des moments de musiques et de chants.

Mi-septembre, notre secrétaire, Nidia Ortiz, a lancé un appel aux dons dans l’émission radio de RTL “Tout peut arriver”. Grâce à quoi, les magasins Carrefour d’Auderghem et d’Evere, ainsi que quelques particuliers ont fourni des sacs, plus quelques blocs de feuilles et des boîtes de biscuits. Une bonne partie des romans à lire pour le cours de français ont été offerts par le magasin « Pêle-mêle ». Nos membres ont aussi complété la liste et une amie a donné une

dizaine de jeux adaptés à des apprenants de français comme langue étrangère. Après cette 2e livraison, nous avons gardé le contact et 2 autres collaboratrices du Centre sont venues à notre réunion de décembre pour expliquer le parcours d’un réfugié dans notre pays. Un demandeur d’asile est une personne qui craint des persécutions dans son pays, principalement sur base de sa race, son groupe social, sa religion ou ses opinions politiques. Fin décembre, la population du centre venait majoritairement d’Afghanistan, de Syrie ou d’Irak. Selon les cas, la procédure sera plus ou moins longue avant une décision soit positive qui permet de quitter définitivement le centre d’accueil et de s’installer en Belgique, soit négative qui pourra donner lieu à un recours et à une prolongation du séjour dans ce centre. Une assistance matérielle est fournie (lit, repas, produits de première nécessité et vêtements) ainsi qu’un accompagnement social, médical, linguistique et juridique. Des vêtements supplémentaires peuvent être achetés selon un système de paiement par points. En outre, chaque adulte reçoit 7,70€ par semaine et chaque enfant 4,70€. Les adultes peuvent prendre part à des travaux communautaires dans les espaces communs pour lesquels ils sont « rémunérés » d’1,90€ de l’heure, avec un quota à ne pas dépasser. Nous sommes bien décidées à continuer à leur apporter notre aide dans les prochains mois.

SIB

Le projet « Fedasil Florennes », initié par Nada Dajjani, présidente du SI BRUXELLES-SABLON

Monique Rocour Membre SI Bruxelles-Sablon, Réd. SOROP’news

i

PFR SIE-11085

https://www.fedasil.be/fr/florennes

SINTERKLAAS KOMT NAAR SINT-TRUIDEN EN VERWENT DE KINDEREN VAN HET ASIELCENTRUM Van de 104 kinderen uit het Fedasil asielcentrum te Sint-Truiden is bijna de helft jonger dan 8 jaar en 25 kinderen zijn niet-begeleide minderjarigen. Onder leiding van onze club-voorzittter Christa Leclere bezochten de leden, samen met Europees Parlementslid, Hilde Vautmans, het asielcentrum en schonken de kinderen snoepzakjes, kleurboeken en tekenmaterialen. Christa Leclere: “Wij willen met onze club SI Sint-Truiden de 104 kinderen in het asielcentrum extra verwennen!” Verder liet Simon Vanmechelen, directeur van het asielcentrum te SintTruiden, ons weten dat het centrum nood heeft aan ‘Belgische Buddies’ om de gezinnen met kinderen en volwassenen te begeleiden. Ook doet het asielcentrum een oproep om peter of meter te worden om de kinderen bij te staan met o.a. huiswerkbegeleiding, het leren kennen van de stad of hen een toffe hobby te helpen vinden. Kathleen Dignef,

(Bron: samenvatting van het artikel verschenen in “Streeknieuws”)

PR Extern, SI Sint-Truiden

19 | SOROP’news


DOSSIER ARMOEDE - PAUVRETÉ servis les repas du Resto du cœur. Une façon de sensibiliser nos invités à la pauvreté et à la précarité de certains de nos concitoyens.

SI LES DEUX SOURCES Gembloux-Eghezée et le Resto du Cœur de Gembloux, une déjà longue histoire

SIB

Depuis 2008, notre club organise en automne un souper au profit des bénéficiaires du Resto du Cœur de Gembloux. Préparé de nos mains, ce repas se déroule sur les lieux mêmes où sont

Offrir un mot de détente Les gains engendrés servent à l’organisation d’une excursion en car le dernier samedi de juin pour permettre à ces familles précarisées de visiter/découvrir un bel endroit touristique de notre pays. Outre le don en argent, partager avec ces familles ce moment de détente estival nous semble important. En juin dernier, nous les avons accompagnées à une visite de l’Atomium, de Mini-Europe, et du Centre de Bruxelles : observation, première approche, tentative d’apprivoisement… Le choc des premières heures a été intense. Que faisions nous-là ? Peu à peu, au fil de la journée, nous avons commencé à bavarder avec quelques personnes, proposé notre bras, attendu les moins valides, donné une explication aux enfants, etc. Et là, petit à petit, l’une et l’autre ont commencé à se confier, à raconter leur quotidien, par petites touches discrètes, avec une très

grande pudeur, voire de la timidité. Ainsi cette dame à la mobilité très difficile, qui me parle de son bonheur quotidien de s’occuper de ses petits-enfants, et me dit, presqu’entre parenthèses, qu’on vient de lui détecter un cancer. Que dire devant une telle adversité ? Une autre m’explique leur solidarité familiale, sous un même toit, pour pouvoir joindre les deux bouts : couvreurs, de père en fils, ils sont tombés dans la précarité suite à un accident de travail du fils. Une famille où l’on se respecte, où l’on prend soin l’un de l’autre, entre générations. Le soir, nous sommes rentrées chez nous fatiguées, mais fières et riches de ces rencontres avec des personnes formidables, qui méritaient bien qu’on prenne le temps d’une journée pour elles. Anne Vanesse Présidente SI Les 2 Sources (Gembloux-Eghezée)

LES SOINS DE SANTÉ – Projet de Maria MASSON SI LES FAGNES

2 projets en République Démocratique du Congo. Projet « Aide-moi à construire mon ami » A.S.B.L. à Kamanyola Kamanyola est située dans la plaine de la rivière Ruzizi entre le sud Kivu en RDC et le Burundi. Cette situation géographique en a fait à plusieurs reprises le centre de tueries de grande ampleur.

Le but est d’y apprendre aux enfants des choses simples non violentes comme de jouer, aller à la pêche, faire du sport, apprendre à lire et compter dans une ambiance de paix. Les enfants reçoivent un repas équilibré à midi.

Une oasis de paix pour les enfants Afin de permettre aux enfants de sortir des scènes de guerre et de violence qu’ils subissent au quotidien, Isabelle GILSON (Waimeraise originaire de Kamanyola) a créé en 2011 une crèche dont elle assure la gestion.

Une certaine autonomie économique Grâce à cette garderie, les mamans peuvent aller travailler dans les champs et cette seule activité économique possible pour elles leur permet d’échapper quelque peu à leur pauvreté.

20 | SOROP’news 1er trimestre / 1ste kwartaal 2018 - N° 31

Cette année, le club s’associe également au projet de Maria MASSON, de Thirimont, qui œuvre inlassablement depuis 37 ans dans la même région… en contribuant à la création d’hôpitaux, de maternités, de centres de santé… Elle a aussi collaboré avec le Dr. Mukwege, l’homme qui répare les femmes. L’aide du club Depuis 2014, le SI Les Fagnes contribue au financement des repas et des infrastructures indispensables à la vie de ces 60 enfants. Il a aidé à construire un abri/refuge pour les femmes et les enfants victimes de violence. Il a aussi fourni une aide aux victimes des conflits armés ou placées dans des camps de réfugiés. SI Les Fagnes Joëlle Vanneste, Directrice de programme & Izabela Jousten, Trésorière Avec la collaboration de Gisèle Marchand & Evelyne Bastin, réd. SOROP’news


DOSSIER ARMOEDE - PAUVRETÉ

CLUB

SI ANTWERPEN ANTHOS HET PROJECT ‘SOLID’

Waarom steunen we SOLID? Soroptimist staat voor empowerment, zelfredzaamheid van vrouwen en kinderen. Solid is een model dat vrouwen en kinderen helpt om zelf hun leven in handen te nemen zodat ze na bepaalde termijn zelfstandig kunnen functioneren. Het gaat dikwijls over kansarme vrouwen van elke leeftijd maar ook over mama’s die zelf nog kind zijn. Deze vrouwen/kinderen hebben zeker weinig of geen kans om hun leven zelf in handen te nemen. Door het ontstaan van breiateliers kunnen ze hun levensomstandigheden verbeteren.

SI ANTWERPEN ANTHOS HET PROJECT PRO AVALANCHE

Cambodja is een land met ontoereikende infrastructuren. Door het ontbreken van een sociaal vangnet vallen de armsten volledig uit de boot voor gezondheidszorg. Na jaren is de toestand nog niet echt beter geworden.

De VZW Pro Avalanche (medical aid for Cambodia) tracht deze situatie lokaal een beetje om te buigen door gezondheidswerkers te zenden, medicatie, tandenborstels en tandpasta te verschaffen, lessen hygiëne te geven, waterputten te boren, kennis met Cambodjaanse gezondheidswerkers uit te wisselen, een eigen gezondheidscentrum te bouwen en samenwerkingen met andere gezondheidscentra, scholen en hulporganisaties uit te werken. De inspanningen zijn niet gericht op ontwikkelingshulp, vermits daarvoor het initiatief van de lokale overheid moet komen, maar wel op rechtstreekse hulp aan de lokale mensen. De ingezamelde gelden worden aangewend om zo direct mogelijke hulp te bieden aan de minst bedeelden. Ze zien zelf toe op het gebruik van de fondsen. Ze kunnen met sponsors afspreken waarvoor hun bijdrage zal gebruikt worden en houden hen nadien op de hoogte van de verwezenlijkingen. Diana Deckers Voorzitter SI Antwerpen Anthos

in memoriam Maria Vermeiren SI ANTWERPEN

Op 26 januari 2018 namen we afscheid van Maria Vermeiren. Zij overleed onverwacht op 16 januari. Sinds het begin van haar lidmaatschap van onze club in 1985 zette ze zich 200% in voor de missie, visie en principes van Soroptimist International. Reeds in 1986 werd ze secretaris. Later nam ze de functie van penningmeester waar en was ze voorzitter van 2007 tot 2009. Ook professioneel droeg ze de doelstellingen van Soroptimist uit. Ze was medeoprichter van wat nu gegroeid is tot Vermeiren Group NV, een Belgische wereldspeler die voorziet in manuele en elektronische rolstoelen en thuisverzorgingsproducten voor mensen met een beperkte mobiliteit om hun sociaal leven en onafhankelijkheid te vergroten. “Invalidenwagens Vermeiren” werkte mee aan de wetgeving rond de terugbetaling van rolstoelen en andere mobiliteitshulpmiddelen. Maria had vele talenten die ze ten volle heeft benut. Ze was een bijzondere warmhartige vrouw, een onderlegde sterke zakenvrouw, een goede vriendin die rechttoe rechtaan was. Zij was gul en gastvrij en hield van ongekunstelde gezelligheid. Zo blijft Maria Vermeiren in onze herinnering.

SIB

MANTA DIA is het project in Peru dat we gesteund hebben via de quiz en dat we proberen verder op te volgen en te steunen. Manta Dia is een dubbel project. Manta staat voor een duurzaam brei- en haakatelier en Dia voor opvang en begeleiding van tienermeisjes en -moeders.

Rita De Groot, Red. SOROP’news

21 | SOROP’news


ORANGE THE WORLD

18 november 2017, het Pand te Gent

SYMPOSIUM OVER GEWELD TEGEN VROUWEN De 7 Oostvlaamse Soroptimist clubs organiseerden in samenwerking met Zonta voor de eerste keer een Symposium over geweld tegen vrouwen. De totale opkomst was hoog. Ruim 40 Soroptimistleden waren aanwezig. In de voormiddag werden we door vier sprekers geïnformeerd over sek­ sueel geweld. Elke Sleurs, (voormalig Staatssecretaris Gelijke

Kansen) legde uit wat het Nationaal Actieplan 2015-2019 is ter bestrijding van alle vormen van gender gerelateerd geweld. Els van Hoof (Federaal volksvertegenwoordiger en Voorzitter Vrouw & Maatschappij) had het over de definitie en identificatie van seksueel geweld nl. over de nationale en internationale perspectieven. Ines Keygnaert (post-doctoraal onderzoeker U Gent; International Centre for Reproductive Health) sprak over de zorgcentra na seksueel geweld: een nieuwe uitdaging voor België. Magda De Meyer (Voorzitter Neder­ landstalige Vrouwenraad) gaf een overtuigend betoog over prostitutie als vorm van seksueel geweld. Ze gaf het standpunt weer van de internationale conferentie 2016 met een voorstel tot uitstapprogramma. De discussie erna werd gemodereerd door Miche De Meyer van Zonta, Vice-Area Director D27 Area 05.

We stonden versteld van de cijfers die genoemd werden. Elke spreker benadrukte dat men die cijfers gerust met 100 mag vermenigvuldigen omdat niet elke vrouw aangifte doet. De namiddagdiscussie over intrafaVrouwen kampen nog steeds met gevoelens van schaamte om dit naar miliaal geweld werd gemodereerd buiten te brengen. door Annemie Vandenstorme, Public

Relations SIB en lid van SI Aalst.

Marijke Weewauters (diensthoofd federaal steunpunt tegen geweld bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen), had het over de preventie, de risicofactoren en het beleid rond partnergeweld. Pascale Franck (criminologe; co-director Family Justice Center Antwerpen; vicevoorzitter European Justice Center Alliance) sprak over de noden van de cliënt bij de aanpak van intrafamiliaal geweld in de Family Justice Centers.

Niet alleen vrouwen maar ook mannen worden binnen een relatie geconfronteerd met geweld hetzij dan meer psychisch dan fysisch. Door de gebeurtenissen van de laatste tijd is er nu wel meer openheid gekomen en durven ook meer vrouwen vertellen wat ze meegemaakt hebben. Is het een utopie om te hopen op een geweldloze samenleving? Geertje Roelandts Vice-Voorzitter SIB Lid SI Land van Waas

SIB

ECHOS D’UNE PARTICIPANTE FRANCOPHONE. Membre de la Commission Violences du Conseil des Femmes

Francophones de Belgique, le sujet m’était évidemment connu. Qu’allais-je encore découvrir ? Comment serait décliné le phénomène en Flandre ? Le programme me plaisait, j’étais de plus fortement motivée par cette rencontre Zonta/Soroptimist International. Je ne fus aucunement décue. Les retrouvailles entre membres Sorop, la chaleur des nouvelles rencontres ont donné lieu rapidement à des activités communes avec p.ex. le Zonta Zavel (Orange Day à Bruxelles). Mais je fus surtout enthousiasmée par l’énergie dégagée par les conférencières de ce symposium ainsi que par leur prestation, pragmatique sans pathos ni langue de bois qui ont secoué les très nombreuses participantes présentes en les conscientisant de manière forte aux situations dramatiques auxquelles des femmes en Belgique au 21e siècle sont encore confrontées.

100 viols/jour 150 mortes/an… il faut que cela s’arrête. Il y a urgence: mobilisonsnous pour que les mentalités changent et que la honte change de camp.

Femmes politiques (Elke Sleurs, Els Van Hoof, Magda De Meyer), du monde académique (Ines Keygnaert-De Paepe), criminologues (Marijke Weewauters, Helen Blow, Pascale Franck) ont tour à tour présenté de manière concrète les avancées pour déjouer ce fléau : Plan National, ratification de la Convention d’Istanbul, ouverture de Centres multidisciplinaires d’aide aux victimes et de Family Justice Centers, travail des plateformes féministes, lutte contre les stéréotypes de genre, dangers de l’essor de la pornographie chez les jeunes, violences intrafamiliales, culture du viol, prostitution, traite des êtres humains… Bruna Sassi SI Bruxelles Doyen

22 | SOROP’news

1er trimestre / 1ste kwartaal 2018 - N° 31


SAY NO TO VIOLENCE

ORANGE THE WORLD

Du 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, jusqu’au 10 décembre, Journée des droits de l’homme, une campagne de « 16 jours d’activisme » contre la violence faite aux femmes a été menée. Van 25 november, de internationale dag van de bestrijding van het geweld tegenover vrouwen t.e.m. 10 december, internationale dag van de mensenrechten, werd een sensibiliseringscampagne gevoerd.

LES CLUBS BELGES EN ACTION DE BELGISCHE CLUBS IN ACTIE

MOT DE CLAIRE HUBLET, Présidente SIB : Je suis fière de l’engagement dynamique de nos clubs belges qui ont contribué au succès de ces 16 jours de campagne annuelle de sensibilisation. Symbole d’un meilleur avenir pour les femmes, d’un futur libre de toute violence, la couleur « orange « a été très présente dans nos villes et communes. WOORDJE VAN CLAIRE HUBLET, Voorzitter SIB : De kleur oranje was sterk aanwezig in onze steden en gemeenten. Zij symboliseert een betere toekomst voor vrouwen, een toekomst vrij van alle geweld. Het enthousiasme en de dynamiek achter de talrijke acties van onze Belgische clubs hebben aan het succes van deze 16 actiedagen bijgedragen. Ik ben fier op hun inzet en hun niet aflatende strijd.

Sur Facebook : … une lecture de quelques lignes de Gerda Rosiers (Présidente commission extension SIE) agrémentée de photos de ballons orange… déclenche des étincelles orangées dans la tête de la présidente du SI ARLON. Myriam LANGOHR lance à tous les clubs belges une offre d’achat de ballons orange personnalisés Soroptimist et portant un message « contre la violence faite aux femmes ». Les petites mains des membres du comité s’agitent dans la joie, comptent les 3000 ballons, les attaches, les bâtonnets, préparent les différents lots par 100, 200 ballons et expédient le tout dans les délais !

SIB

Aalst • Antwerpen de zes Rozen • Arlon • Bastogne • Brugge • Bruxelles Doyen • Bruxelles-Sablon • Brussel Iris • Charleroi • Charleroi-Soleilmont • Eeklo-Meetjesland • Genk • Gent • Gent-Scaldilys • Hasselt • Huy • Ieper • Knokke-Oostkust • Kortrijk • Land van Waas, Maaseik • Marche-en-Famenne • Mons • Oostende, Oudenaarde • Roeselare-Roslar • Sint-Truiden • Soignies • Tongeren • Tournai • Val Brabant-Waterloo • Vierre-Lesse • Veurne-Westhoek • Zottegem ZOVL

LE BALLON ORANGE DU SI ARLON : 19 clubs Soroptimist rejoignent leur action. 3000 ballons sont ainsi répartis dans tous les coins de la Belgique. Notre club en garde 200 pour le 25 novembre. Le jour J, nous voilà réunies pour les gonfler dans le grand hall de la maison de Paulette Verschueren à Arlon. Les bouquets de ballons tenus dans les 2 mains des membres de l’équipe partent vers la place devant le Palais Provincial. La distribution commence aux enfants et aux commerçants qui en garnissent leurs vitrines. Accueil enthousiaste ! Mission accomplie !

23 | SOROP’news


ORANGE THE WORLD

SI BRUXELLES DOYEN – BRUXELLES-SABLON – BRUSSEL IRIS – VAL BRABANT-WATERLOO De l’orange à profusion. Des ballons amenés par Bruxelles-Sablon, les drapeaux Soroptimist bien en vue. Une occasion rêvée pour sensibiliser les passants aux raisons de notre activisme.

Notre présidente nationale, Claire Hublet, membre du SI Bruxelles Doyen remercie la ville de Bruxelles pour son accueil, la réception offerte et l’engagement d’encore nous soutenir en 2018.

L’échevin bruxellois en charge de la « participation citoyenne » a répondu positivement à l’appel de nos clubs d’oranger la Grand-Place et l’Hôtel de ville.

SI CHARLEROI & SI CHARLEROI-SOLEILMONT Nos deux clubs se sont associés lors de cette action. La ville de Charleroi a accepté d’illuminer l’hôtel de ville en orange, pendant 3 jours. Lors de notre repas du 25 novembre dernier organisé au profit du Télévie, arborant toutes un vêtement orange, nous avons partagé avec nos 150 invités les initiatives du Soroptimist International dans ce domaine.

SIB

SI SOIGNIES Rencontres les 28 novembre et 5 décembre au marché de Soignies. Au programme, l’action « WE STAND UP AGAINST WOMEN VIOLENCE ». Solidaires, nous proposons une bonne soupe « home made », de saison, aux potirons. Le bilan : 10 heures de présence et plus de 200 personnes conscientisées.

24 | SOROP’news

1er trimestre / 1ste kwartaal 2018 - N° 31

SI HESBAYE


ORANGE THE WORLD

SI MONS-BORINAGE

SI SINT-TRUIDEN

Distribution de ballons et colloque avec l’association Mariages Forcés

Wij hebben campagne gevoerd aan de Abdijtoren te Sint-Truiden. Wij boden een tas soep aan en deelden oranje ballonnen uit.

SI MARCHE-EN-FAMENNE

SIB

Bannière et ballons au rond-point de la Porte Basse.

SI LAND VAN WAAS SI VEURNE-WESTHOEK Met een mooie delegatie stonden de Soroptimisten samen met Zonta bij de zeemeermin in Wulpen. Onze banner en oranje paraplu’s gaven effect. Daarna gingen we naar Veurne om ook daar in het stadspark het naakte vrouwenbeeld “de groet aan de zon” aan te kleden. ‘s Avonds kleurde het gemeentehuis van Koksijde en De Panne oranje en werd er onze banner opgehangen. Burgemeester Ann Vanheste kwam een nieuwe delegatie Soroptimisten vervoegen voor het pers- en fotomoment.

25 | SOROP’news


ORANGE THE WORLD

SI ANTWERPEN DE ZES ROZEN De club heeft in samenwerking met Zonta Antwerpen Soroptimist weer op de kaart gezet. De stad Antwerpen heeft het Felix Pakhuis, dat momenteel dienst doet als stadhuis gezien de renovatiewerken, ter beschikking gesteld en heeft ons achteraf een receptie aangeboden. Dank zij de stad hebben we een persconferentie kunnen organiseren met een ‘ straf ‘ panel, Darya Safai, Marleen Temmerman, Pascale Franck en Patsy Sorensen. Verder werden in Antwerpen ook enkele gebouwen in ’t oranje gekleurd. Het Vlinderpaleis, BDO langs de ring, ING, De Singel, het Sportpaleis.

SI IEPER “Ieperse Rijselpoort al in oranje licht badend” Op de markt van Ieper, werd een eigen ontworpen flyer uitgedeeld. Er ontstonden pakkende gesprekken met voorbij wandelende mensen. Veel mensen spraken ons zelf aan met hun verhaal. Schrijnend hoeveel geweld ook bij ons frequent voorkomt! Op de foto kunt u ook enkele Somalische vrouwen zien. Zij wonen in Ieper en leren Nederlands. Ze steunen uiteraard onze actie.

SIB

SI GENK, HASSELT, MAASEIK EN TONGEREN kwamen samen in Hasselt.

Met toestemming van fotograaf Raymond Lemmens.

SI ROESELARE-ROSLAR Na een avondje “weerbaarheidstraining” in de club verdwenen plots 25 enthousiaste dames achter deze krachtige banner en verschenen opnieuw elk met een oranje touch. “Yes, we do!” Wat een duidelijk mentaal, verbaal en emotioneel antwoord van de Sorops Roslar.

26 | SOROP’news

1er trimestre / 1ste kwartaal 2018 - N° 31


ORANGE THE WORLD

SI AALST Zowel pers als publiek reageerden positief op de warme oranje gloed in de Denderstreek. Het verlichte stadhuis, de watertoren en de verlichte bibliotheek van Affligem waren echte blikvangers. Als afsluiter was er ook een delegatie van onze club op de Kerstmarkt in Aalst op 10 december. Omdat gedeeld succes dubbel succes is, organiseerde SI Aalst een persconferentie/kick off in Odisee Aalst, waarbij andere vrouwelijke serviceclubs uit de streek uitgenodigd waren.

SI KORTRIJK Van 25 november tot en met 10 december kleurde de stadsschouwburg van Kortrijk oranje. Daarmee werd aandacht gevraagd voor een toekomst zonder geweld tegen vrouwen.

SIB

SI OUDENAAREVLAAMSE ARDENNEN

SI ZOTTEGEM ZOVL VRAAGT AANDACHT VOOR NUMMER 1712: DE HULPLIJN TEGEN MISHANDELING EN GEWELD. ZEGT NEEN TEGEN GEWELD, MET EEN ROOS

SI EEKLO-MEETJESLAND De banner werd opgehangen thv het station en bij het binnenkomen van de stad Eeklo.

We deelden informatieve flyers op de Markt, in de winkels. De voetgangers kregen van ons oranje rozen: de bloem staat symbool voor liefde en vriendschap, de doornen voor het geweld waar deze liefde soms gepaard mee gaat. Deze 16 dagen van activisme werden afgesloten, op 8 december, met een benefietconcert.

27 | SOROP’news


Profile for Soroptimist SIB

SIB (Soroptimist International Belgium) Soropnews 1er trimestre 2018 - N° 31  

WOMEN’S RIGHTS & EMPOWERMENT - Soroptimist International Belgium (SIB)

SIB (Soroptimist International Belgium) Soropnews 1er trimestre 2018 - N° 31  

WOMEN’S RIGHTS & EMPOWERMENT - Soroptimist International Belgium (SIB)

Advertisement