__MAIN_TEXT__

Page 1

SOROP ’ news a global voice for women

Belgium

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté la Reine Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin

4ème TRIMESTRE 4de KWARTAAL 2017 N° 30 Trimestriel/Driemaandelijks


Simone Baeyens

Gisèle Marchand

Rita De Groot

Gerda Rosiers

Marlise Binder

Myrjam Panis

Véronique de Munck

Liliane Schoepen

Viviane Blancquaert

Monique Rocour

Martine Dirix

Anne-Marie Bastin

Anne Piron

Michèle Le Docte

Joëlle Petit

Evelyne Bastin

2018

Meilleurs voeux Beste wensen SOROP’news

L’équipe de rédaction Het redactieteam

SOMMAIRE / INHOUDSTAFEL

3 Claire Hublet : Mot de la présidente - Woordje van de voorzitter 4-5 « We Stand Up for Women » - Renata Trottmann-Probst, President SIE 2017-2019

DOSSIER SANTÉ – GEZONDHEID

6-7-8 9 9-10-11 1 2 13

International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation, 6 February SIB Beersel - Project Houvast THINK PINK - Race for the Cure SIB Leuven - Project ‘Geef Darmkanker geen kans’ SIB Oudenaarde-Vlaamse Ardennen Project IJskappen tegen haaruitval bij chemotherapie SIB Leuven - Voordracht Borstkankerpreventie anno 2017

14-15-16 SOROPTIMIST INTERNATIONAL: Het woord aan - La parole à Mariet Verhoef-Cohen, President SI 2017-2019

DOSSIER SANTÉ – GEZONDHEID 17 18 19 20 21 22

Fabienne Wittesaele: een inspirerende getuigenis SIB La Thudinie – Projet « Le jardin du renouveau » SIB Huy – Les Villes Amies Démence SIB SINT-TRUIDEN : ‘VA is Koning’, een theatermonoloog rond de Alzheimer ziekte SIB HESBAYE et le projet L’oasis familiale … 9 MOIS ET APRÈS SIB SPA - Projet Mokamo & Projet FONDS Léon Frédéricq – de la recherche de la vie SIB Val Brabant-Waterloo Projet RE-VOLT SOLARPAK : Les écoliers illuminent leurs foyers grâce à leur « cartable solaire »

2 | SOROP’news

4ème trimestre / 4de kwartaal 2017 - N° 30

FORUM

23 Pourquoi sortir l’IVG du code pénal ?

MEMBRES-LEDEN

24 25 26 27

UNE SOROPTIMIST SOUS LA LOUPE : Emilie-Flore Faignond EEN SOROPTIMIST IN DE KIJKER : Dr. Iris Smet Commémoration Mentoring Soroptimist BeNeLux Les nouveaux membres 2015-2017 ont la parole ! Nieuwe leden 2015-2017 aan het woord!

SOROP’NEWS N° 30 Trimestriel/Driemaandelijks Editeur responsable - Verantwoordelijke uitgever: Evelyne Bastin - soropnews.sib@soroptimist.be Présidente/Voorzitter SI Belgium: Claire Hublet - presidente.sib@soroptimist.be www.soroptimist.be www.soroptimisteurope.org www.soroptimistinternational.org


MOT DE LA PRÉSIDENTE

WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Chères Amies Soroptimistes,

Beste Soroptimistvriendinnen,

En cette fin d’année 2017, je souhaite vous remercier pour votre élan de solidarité et votre dévouement dynamique à notre idéal et à nos causes. Le SOROP’news que vous ouvrez aujourd’hui esquisse le portrait de la nouvelle présidente de notre organisation mondiale, Mariet Verhoef-Cohen.

Aan het einde van dit jaar 2017 wens ik jullie te bedanken voor uw dynamische toewijding en uw enthousiaste solidariteit met onze idealen en doelstellingen. De SOROP’news die u vandaag openslaat, schetst het portret van de nieuwe Voorzitter van onze wereldorganisatie, Mariet VerhoefCohen.

Un de nos objectifs SI est de contribuer à l’amélioration des soins de santé pour les femmes et les enfants. Ce magazine y est essentiellement consacré. Car la santé est un droit fondamental… d’une valeur inestimable, à améliorer chaque jour et à respecter. En septembre, les Soroptimistes belges se sont mobilisées avec enthousiasme en participant aux courses de Think Pink. Ces grandes manifestations de solidarité ont comme but de nous sensibiliser à la problématique du cancer du sein, à l’importance des mammographies et la pratique du sport indispensable à une bonne hygiène de vie. Le slogan de notre présidente européenne Renata Trottmann-Probst « WE STAND UP FOR WOMEN » se révèle un facteur commun. Nos clubs se « lèvent » réellement pour les femmes.

Het hoofdthema van deze editie is gewijd aan één van onze SI-doelstellingen, nl. bijdragen aan de verbetering van gezondheidszorgen voor vrouwen en kinderen. Want gezondheid is een fundamenteel recht… een onschatbare waarde die dagelijks moet bijgestuurd worden en respect verdient. In september hebben de Belgische Soroptimisten zich met enthousiasme gemobiliseerd om deel te nemen aan de wedlopen van Think Pink. Deze grote solidariteitsmanifestaties hadden tot doel vrouwen te sensibiliseren voor de problematiek van borstkanker, het belang van mammografieën te benadrukken en tevens sport en beweging te promoten.

Claire HUBLET

SIB Voorzitter 2016-2018 Présidente SIB 2016-2018

Au moment de la mise sous presse de notre publication, je constate également avec un immense plaisir que nos clubs ont ensemble suivi l’appel du secrétaire général des Nations Unies pour sensibiliser le monde au fléau qu’est la violence envers les femmes. Notre revue de mars 2018 mettra en exergue et en images votre créativité durant cette campagne « Orange the world ».

De slogan van onze Europese Voorzitter Renata Trottmann-Probst ‘WE STAND UP FOR WOMEN’ blijkt een gemeen­ schappelijke factor te zijn. Onze clubs staan werkelijk op voor vrouwen.

Le printemps 2018 nous invite quant à lui à programmer à l’occasion de la Saint-Valentin l’action « don d’organes » et à nous activer également pour l’action « Télévie » en récoltant des fonds pour soutenir la recherche scientifique dans sa lutte contre le cancer et la leucémie.

Op het moment dat dit nummer ter perse gaat, stel ik tevens met groot genoegen vast dat onze clubs samen gevolg hebben gegeven aan de oproep van de Secretaris-Generaal van de VN om de wereld bewust te maken van de plaag die geweld tegenover vrouwen is. Bij de volgende editie van ons tijdschrift (maart 2018) zullen we aan de hand van artikels en foto’s jullie creativiteit tijdens de campagne ‘Orange the world’ op de voorgrond stellen. Verder nodig ik jullie uit om in de lente van 2018 de actie ‘orgaandonatie’, georganiseerd in het kader van Valentijnsdag, te programmeren. De grote fundraising “Télévie” staat ook op het programma. De verzamelde fondsen dienen om het wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen in haar strijd tegen kanker en leukemie.

Quels sont mes souhaits pour l’année 2018 ? Comme le disait Suzanne Noël, notre première Présidente SIE: l’Amitié, la Solidarité et la Tolérance sont essentielles pour la vitalité et la pérennité de notre organisation. Essayons de nous comprendre, de nous accepter et veillons à une meilleure communication. Être Soroptimiste, c’est être une femme qui n’est pas parfaite mais qui est convaincue de son engagement.

Wat wens ik voor 2018? Zoals Suzanne Noël, onze eerste SIE Voorzitter zei: Vriendschap, Solidariteit en Verdraagzaamheid zijn essentieel voor de vitaliteit en het voortbestaan van onze organisatie. Laat ons proberen om elkaar te begrijpen, elkaar te aanvaarden en te zorgen voor een betere communicatie. Soroptimist zijn, is een vrouw zijn die niet perfect is maar die overtuigd is van haar engagement.

Tous mes meilleurs vœux pour l’année 2018 et amitiés, Claire

Mijn beste wensen voor het jaar 2018, vriendelijke groeten, Claire

3 | SOROP’news


B

este Voorzitter, Beste Renata, Als slogan voor je voorzitterschap van 2 jaar heb je gekozen voor “We stand up for women”. Bedoel je hiermee erkentelijk opstaan voor uitzonderlijke vrouwen, of dat we opstaan en opkomen om de rechten van vrouwen te verdedigen? Het gaat wellicht om beide? Kan je enkele voorbeelden geven van projecten die deze slogan uitdragen? Met deze slogan zou ik willen dat elke Soroptimist zich inzet om de rechten van de vrouw te verdedigen. Er zit een dimensie in van engagement en van actie, maar ook om de rechten van de vrouw te verdedigen. De projecten die kaderen in de 16-daagse actie om aandacht te vragen voor gender­ gerelateerd geweld zijn een goed voorbeeld van dergelijke acties, maar ook de bekroonde projecten van de ‘bestrijding van elke vorm van geweld tegenover vrouwen’ van de prijs Best Practices.

SIE

De term ‘advocacy’ wint ook aan belang, alhoewel soms nog te weinig gekend en begrepen. Soms wordt die vertaald door ‘bepleiten’ en het verschil is niet altijd duidelijk met woorden zoals lobbying en sensibiliseren. Kan je deze termen even verduidelijken? Wat kunnen de clubs doen op het vlak van ‘advocacy’? Bij de term ‘advocacy’ denk ik aan de drie betekenissen die je aanhaalt. Eerst en vooral moeten we de spreekbuis zijn voor de vrouw en helpen haar eisen te formuleren (bepleiten). We moeten ook de belangen van de vrouw verdedigen bij politieke

beleidsmakers, zowel lokaal als internationaal (lobbying). Tenslotte moeten we de publieke opinie sensibiliseren voor onderwerpen zoals geweld tegen vrouwen, mensenhandel, gedwongen huwelijken… en ook elk individu aansporen om zich te mobiliseren voor “We stand up for women”. De clubs hebben allen een rol te spelen bij het mobiliseren van iedereen om op te komen voor onze idealen en voor lobbywerk op politiek niveau.

HET W

De laatste jaren stellen we vast dat de functies op clubniveau ‘professioneler’ worden. Kan hierin geen gevaar schuilen dat bepaalde Soroptimisten afgeremd zullen worden om bepaalde functies in te vullen? Hoe kan je de vlotte opvolging van bepaalde functies toch garanderen? Soroptimisten moeten zich vooral niet geremd voelen door het professionaliseren van de functies. Integendeel, we zijn een organisatie van professionele vrouwen en elk van ons heeft talent en capaciteiten om dergelijke functies in te vullen. In een videoboodschap die op de SIE-website staat, heb je het over de nieuwe rol van je 4 vice-voorzitsters. Hoe zie jij hun werk? Wat zal het effect zijn van deze wijzigingen op de Unies en/of de clubs? Ik ben heel blij dat ik kan steunen op mijn 4 vice-voorzitters voor mijn voorzitterschap van de Federatie de komende 2 jaar. Zaneta Vysniauskiene zal de aanwezigheid van SIE in de landen van Oost-Europa verder helpen uitbouwen en versterken. Carolien Demey zal verantwoordelijk zijn voor de uitbouw online. Elizabeth Otieno Nyadwe zal als vice-voorzitter Advocacy

MET DE SLOGAN “WE STAND UP FOR WOMEN” ZOU IK WILLEN DAT ELKE SOROPTIMIST ZICH INZET OM DE RECHTEN VAN DE VROUW TE VERDEDIGEN.

de sterke kanten van de Unies verder helpen ontwikkelen om de rechten van de vrouw te verdedigen. Verena Von Tresckow-Bronke zal op haar beurt de Unies ondersteunen in het opzetten van mentoring programma’s. Jouw 1ste vice-voorzitter, onze landgenote Carolien Demey, zal de uitbouw online op zich nemen. Kan je even het belang hiervan toelichten. In de wereld van nu is aanwezigheid op internet uiterst belangrijk. Deze virtuele ontwikkeling is een fantastische manier om onze federatie te versterken, gemakkelijker info uit te wisselen en nieuwe leden te werven! Mijn doelstelling en die van Carolien is een strategie uit te werken om online Unies op te starten en leden te werven. Het zal ons in staat stellen de individuele clubs gemakkelijker te integreren terwijl online aanwervingen ons zullen toelaten in te spelen op de noden van onze tijd. Redactie van het interview in het Nederlands: Viviane Blancquaert, Red. SOROP’news

4 | SOROP’news

4ème trimestre / 4de kwartaal 2017 - N° 30


Renata Trottmann-Probst President 2017-2019 SOROPTIMIST INTERNATIONAL OF EUROPE

“As women, we must stand up for ourselves. We must stand up for each other. We must stand up for justice for all.” Michelle Obama

C

hère Présidente SIE, Chère Renata, Le slogan de ton biennium est «  we stand up for women  ». S’agit-il de se lever en l’honneur de femmes remarquables et de faire connaître ou reconnaître leurs actions  ? S’agit-il de se lever pour défendre leurs droits ? Les 2, peut-être ? Pourrais-tu donner quelques exemples de projets qui cadreraient bien avec ce slogan ? Mon slogan « We stand up for women » signifie que je souhaite que chaque Soroptimist agisse pour défendre les droits des femmes. Il a une dimension d’engagement et d’action, mais aussi et surtout une dimension de défense des droits des femmes. Les projets liés aux 16 journées d’activisme contre la violence fondée sur le genre sont un bon exemple du type d’action à mener, ainsi que les projets gagnants de la catégorie « Elimination des Violences Faites aux Femmes » du Prix des Meilleures Pratiques.

Le terme anglais « advocacy » gagne aussi en importance alors qu’il est encore très méconnu et incompris. Il est parfois traduit par «  plaidoyer  » et la différence n’est pas claire avec les termes de « lobbying » et de « sensibilisation ». Pourrais-tu clarifier ces termes ? Que peuvent faire les clubs dans ce domaine de l’« advocacy » ? Par « advocacy », j’entends les trois significations proposées ici. Tout d’abord, nous devons être le porteparole des femmes et les aider à articuler leurs revendications (plaidoyer). Nous devons aussi défendre les intérêts des femmes auprès des décideurs politiques, au niveau local comme au niveau international (lobbying). Enfin, nous devons sensibiliser le public sur ces sujets – la violence contre les femmes, la traite humaine, le mariage forcé… et amener les individus à eux aussi, « stand up for women » ! Les Clubs ont tous un rôle à jouer dans la mobilisation du public, la défense de nos idéaux et le lobbying au niveau politique.

Zaneta Vysniauskiene sera chargée de développer et renforcer la présence du SIE dans les pays d’Europe de l’Est. Carolien Demey sera respon­ sable du développement virtuel. Elizabeth Otieno Nyadwe, en tant que Vice-Présidente Advocacy, aidera à développer et à renforcer les capacités des Unions à défendre les droits des femmes, tandis que Verena Von

Ces dernières années, les fonctions semblent se « professionnaliser » même au niveau des clubs. Est-ce que cette évolution ne risque pas de freiner certaines soroptimistes pour postuler à certains postes  ? Comment assurer la relève pour certaines fonctions dans cette situation ? Les Soroptimist ne devraient pas se sentir freinées par une « professionnalisation » des fonctions. Au contraire, nous sommes une organisation de femmes professionnelles. Chacune d’entre nous a le talent et les capacités pour mener à bien les missions liées à son poste.

Tresckow-Bronke sera quant à elle chargée de soutenir les Unions dans le développement de programmes de mentorat.

Dans une vidéo du site SIE, tu parles du nouveau rôle de tes 4 Vice-présidentes. Comment envisages-tu leur travail ? Quel effet ces modifications auront-elles sur les Unions et/ou les clubs ? Je suis ravie de pouvoir m’appuyer sur mes quatre Vice-présidentes pour présider la Fédération au mieux au cours des deux prochaines années.

LE SLOGAN “WE STAND UP FOR WOMEN” SIGNIFIE QUE JE SOUHAITE QUE CHAQUE SOROPTIMIST AGISSE POUR DÉFENDRE LES DROITS DES FEMMES.

Ta 1ère Vice-présidente, notre compatriote Carolien Demey, sera chargée du « développement virtuel ». Peux-tu expliquer en quoi ce domaine est important ? Dans le monde actuel, la présence sur internet est indispensable. Le développement virtuel est un outil formidable pour renforcer notre fédération, échanger plus facilement et recruter de nouveaux membres ! Mon objectif et celui de Carolien est de développer une stratégie pour créer des Unions et des adhésions virtuelles. Une Union virtuelle nous permettra de mieux intégrer les Clubs Individuels, tandis que les adhésions virtuelles nous permettrons de nous adapter aux besoins de notre époque. Interview menée par Monique Rocour, Réd. SOROP’news

5 | SOROP’news

SIE

WOORD AAN - LA PAROLE À


DOSSIER SANTÉ - GEZONDHEID

International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation 6 February WAT? Vrouwelijke genitale verminking (VGV), vrouwenbesnijdenis omvat alle ingrepen die betrekking hebben op het beschadigen of verwonden van vrouwelijke geslachtsorganen voor nietmedische redenen. Élke vorm van VGV wordt internationaal erkend als een ernstige schending van de mensenrechten. Er zijn vier verschillende types meisjesbesnijdenissen (WHO 2008). Type 1 of ‘clitoridectomie’: de clitorishoed (de huidplooi die de clitoris beschermt) wordt weggesneden, en vaak wordt de clitoris zelf ook gedeeltelijk of volledig weggesneden. Type 2 of ‘excisie’: de gedeeltelijke of volledige verwijdering van de clitoris en de kleine schaamlippen, met of zonder excisie (verwijdering), van de grote schaamlippen. Type 3 of ‘infibulatie’: de ergste vorm: vernauwing en bedekking van de opening van de vagina door te snijden en de kleine en/of grote schaamlippen aan elkaar te hechten, met of zonder verwijdering van de clitoris. Type 4 omvat alle andere schade die op de vrouwelijke geslachtsorganen wordt aangebracht voor niet-medische doeleinden, zoals een punctie, een perforatie, een incisie of verbranding. De twee meest voorkomende vormen van VGV zijn excisie en infibulatie. De leeftijd waarop een meisje of vrouw wordt verminkt, varieert van enkele dagen oud tot tijdens de eerste zwangerschap, maar meestal gebeurt het tussen 3 en 12 jaar.

• • • •

WAAR en HOEVEEL? Recente cijfers van Amnesty International zijn huiveringwekkend. Over de hele wereld werden naar schatting al zo’n 100 tot 140 miljoen vrouwen en meisjes genitaal verminkt. UNICEF en WHO spreken in 2016 van 200 miljoen. Drie miljoen anderen lopen jaarlijks het risico deze horror te ondergaan. Vrouwelijke genitale verminking komt vooral voor in Afrika, Latijns-Amerika, Azië en sommige landen in het Midden-Oosten. In Europa wonen naar schatting 500.000 vrouwen met genitale verminking. Jaarlijks zouden er 180.000 vrouwen en meisjes het risico lopen dergelijke gruwel te ondergaan. In het Westen komt genitale verminking voornamelijk voor bij migranten uit landen waar VGV een gebruik is. Ook in België zijn er naar schatting meer dan 6.000 genitaal verminkte vrouwen, terwijl bijna 2.000 jonge meisjes dergelijke ingreep riskeren o.a. wanneer zij (met hun ouders) het land van herkomst bezoeken. Een studie van FOD Volksgezondheid 2014 (samenwerking met ICRH, WIV, ONE, K&G, Fedasil, CGVS, UNHCR) maakt gewag van 13112 (waarschijnlijk reeds) besneden vrouwen en 4084 meisjes die het risico lopen besneden te worden. Deze uiteenlopende cijfers zijn het resultaat van schattingen. Op onderzoeksgebied is een regelmatige actualisering van de schattingen gewenst. Op 27 en 28 februari 2017 hostte het Instituut voor de gelijkheid van 6 | SOROP’news

4ème trimestre / 4de kwartaal 2017 - N° 30

vrouwen en mannen het internationaal symposium: ‘Challenges in estimating the prevalence of female genital mutilation (FGM) in the European Union and recommendations for future estimations’. Op dit symposium over methodes en aanbevelingen om tot een accurate schatting te komen, werden de resultaten gepresenteerd van het internationaal onderzoeksproject ‘FGM-PREV’; een samenwerking van het ICRH (Universiteit Gent, België), INED (Frankrijk) en BICOCCA (Universita’ degli studi di Milano, Italië). WAAROM? Er worden verschillende redenen aangehaald voor het uitvoeren van VGV. Traditie en sociale verbondenheid. Op de vraag: Waarom besnijden? antwoordt men gewoonlijk met: ‘Dat wordt altijd zo gedaan, het is normaal’. ‘Om net als de anderen te zijn, om niet te worden uitgesloten’ Psychoseksuele redenen: men wil het seksueel verlangen van de vrouw op een laag pitje houden, haar kuisheid bewaren, haar trouw aan de echtgenoot vrijwaren en ervoor zorgen dat de vrouw maagd blijft tot het huwelijk. Hygiënische en esthetische redenen: men verwijdert de geslachtsorganen omdat ze als vuil en lelijk beschouwd worden. Mythes: volgens sommigen zou verminking van de vagina de vruchtbaarheid van de vrouw verhogen. Religieuze redenen: VGV werd al toegepast voor de komst van de monotheïstische godsdiensten. Hoewel VGV of infibulatie niet wordt voorgeschreven door de Koran of andere religieuze geschriften, voeren bepaalde gemeenschappen die toch uit in de overtuiging dat de godsdienst dit oplegt. Inkomen en sociale erkenning: de vrouwen die deze praktijken uitvoeren genieten vaak economische en sociale voordelen.

• • • • •

GEVOLGEN Er zijn dikwijls complicaties: bloedingen, soms met de dood tot gevolg, zeer hevige pijnen, verwondingen van aangrenzende organen, wondinfecties (o.a. gangreen en tetanus), vaginitis, chronische infectie van de urinewegen, nierinsufficiëntie, pijnlijke maandstonden, ontstekingen van het klein bekken, moeilijke bevallingen... Psychologische en seksuele gevolgen: stoornissen van de seksualiteit, gevoel van onvermogen, verraad en verlating door naasten, angst en schaamtegevoel. STRIJD TEGEN VGV Vrouwelijke genitale verminking (VGV) werd opgenomen in de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de UN. Doelstelling 5.3.: het uit de wereld helpen van alle schadelijke


Logo: bron UN

praktijken, zoals kind-, vroege en gedwongen huwelijken en vrouwelijke genitale verminking. Gezamenlijke verklaring van de Europese commissie op 6 februari 2017, de Internationale Dag van nultolerantie tegen genitale verminking van vrouwen. STATEMENT/17/214 ‘In de Europese Unie staat het jaar 2017 in het teken van de bestrijding van alle vormen van geweld tegen vrouwen, waaronder genitale verminking. Vrouwen en meisjes moeten worden beschermd tegen het geweld en de pijn waarmee dit gebruik gepaard gaat. Leerkrachten, artsen, verpleegkundigen, politieambtenaren, advocaten, rechters en asielmedewerkers hebben daarbij een cruciale rol te spelen. De EU gaat deze beroepsgroepen ondersteuning bieden bij het opsporen van meisjes die gevaar lopen het slachtoffer te worden van vrouwelijke genitale verminking; zij stelt hiervoor een Europees internetplatform ter beschikking. Ook beschermen wij vrouwelijke migranten door ervoor te zorgen dat zij toegang hebben tot medische en psychosociale zorg en juridische bijstand. Dankzij de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel zullen we beter kunnen voorzien in de specifieke behoeften van vrouwelijke asielzoekers die gendergerelateerd geweld of leed hebben ondervonden. Genitale verminking van vrouwen is strafbaar in alle lidstaten van de EU. Wij stimuleren de partnerlanden buiten Europa om genitale verminking van vrouwen eveneens strafbaar te stellen. Maar los van veranderingen op het gebied van wetgeving en beleid zal aan de genitale verminking van vrouwen pas echt een eind komen als de normen

waarop deze ingreep is gebaseerd, aan de kaak worden gesteld. De Europese Commissie steunt deze veranderingen niet alleen op politiek niveau maar ook op het niveau van de burgers. Daarbij richt zij zich op vaders, moeders, meisjes en jongens, maar ook op gemeenschapsleiders en religieuze leiders. Om deze aanpak te vergemakkelijken, zullen betere nationale methoden worden ontwikkeld voor het verzamelen van nationale gegevens en het meten van de veranderende sociale normen binnen gemeenschappen. Ook is er financiering beschikbaar om meisjes en vrouwen die gevaar lopen, te ondersteunen en om zorg te verlenen aan degenen die genitale verminking hebben ondergaan. De doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling bieden een unieke gelegenheid om de hele internationale gemeenschap te mobiliseren om genitale verminking bij vrouwen de wereld uit te helpen. We hebben veel gedaan en we zijn vastbesloten nog veel meer te doen. Het is onze dure plicht om alles in het werk te stellen om een einde te maken aan deze gewelddadige schending van de grondrechten van vrouwen.’ Rita De Groot Red. Sorop’news

Bronnen: www.amnesty-international.be; www.belgium.be; www.gams.be; www.health.belgium.be; www.icrhb.org; www.iefh.fgov.be; www.intact-association.org; www.unric.org; www.who.int 7 | SOROP’news


DOSSIER SANTÉ - GEZONDHEID

International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation 6 February « Plus de 200 millions de femmes et de filles ont été victimes de mutilations génitales féminines (MGF) dans le monde, dont 500 000 en Europe. On estime que trois millions de filles dans le monde risquent chaque année de subir le même sort. Il convient de protéger les femmes et les filles en Europe contre la violence et la douleur liées à cette pratique. Les enseignants, les médecins, les infirmières, les forces de l’ordre, les avocats, les juges et les agents des services d’asile jouent un rôle essentiel dans la réalisation de cet objectif. L’UE va à présent soutenir ces professionnels dans l’identification des filles susceptibles d’être victimes de mutilations génitales féminines en mettant à leur disposition une plateforme en ligne au niveau de l’UE. » Qu’entend-on par mutilations génitales ? Il existe quatre types différents de mutilation génitale féminine : (OMS 2008) Type 1 ou clitoridectomie: le capuchon clitoridien (le pli de la peau qui protège le clitoris) est coupé, et souvent le clitoris partiellement ou complètement coupé. Type 2 ou «excision»: ablation partielle ou complète du clitoris et des petites lèvres, avec ou sans excision des grandes lèvres. Type 3, ou “infibulation”, la pire forme: le rétrécissement de l’orifice vaginal avec recouvrement par l’ablation et l’accolement des petites lèvres et/ou des grandes lèvres, avec ou sans excision du clitoris. Type 4 ou tout autre dommage pratiqué sur les organes génitaux féminins à des fins non thérapeutiques, telles que la ponction, le percement, l’incision, la scarification et la cautérisation.

• • • •

Les deux formes les plus courantes sont l’excision et l’infibulation. Ces mutilations s’effectuent entre la naissance et la première grossesse mais se situent généralement entre 3 et 12 ans. Les raisons ? Tradition et pression sociale : c’est normal, c’est comme ça depuis toujours. Raisons psycho-sexuelles : pour diminuer le désir sexuel des femmes, et donc préserver la virginité prénuptiale et favoriser la fidélité. Raisons hygiéniques et esthétiques : les organes sexuels sont enlevés car ils sont considérés comme sales et laids. Mythes : selon certains, les MGF augmenteraient la fertilité de la femme. Raisons religieuses : bien que les MGF ne soient pas prescrites par le Coran ou d’autres écrits religieux, certaines communautés sont toujours convaincues que la religion l’impose. Revenu et reconnaissance sociale : les femmes qui la pratiquent bénéficient souvent d’avantages économiques et sociaux.

• • • • • •

Les conséquences au niveau de la santé physique et psychique Il y a souvent des complications: saignements parfois mortels, douleurs très sévères, blessures aux organes adjacents, infections des plaies (y compris gangrène et tétanos), vaginite, infection des voies urinaires, insuffisance rénale, douleurs abdominales, inflammation du bassin, accouchements difficiles ... Conséquences psychologiques et sexuelles : troubles de la sexualité, sentiment de trahison et d’abandon par les proches, peur et honte. L’éradication des mutilations génitales Les mutilations génitales féminines sont incluses dans l’objectif de développement durable 5.3. : éradiquer toutes les pratiques néfastes, telles que les mariages précoces et forcés et les mutilations génitales féminines. Gisèle Marchand Réd. SOROP’news

?

Pour en savoir plus Conférence aux Nations Unies – 6/02/2017

Photo : source service presse UN

http://europa.eu/rapid/press-release_statement-17-214_fr.htm 8 | SOROP’news

4ème trimestre / 4de kwartaal 2017 - N° 30

sur les mutilations génitales féminines et sur les mesures prises par l’Union européenne pour éradiquer cette pratique, voir Q&A et le site web de la plateforme de formation au niveau de l’UE.


SI BEERSEL

PROJECT HOUVAST Sinds 2015 steunt onze club de VZW HOUVAST. Deze vereniging werd op­gericht voor de patiënten van de dienst oncologie in AZ St Maria te Halle en in het bijzonder van de onlangs opgerichte borstkliniek.

Feel-good lounge

Dankzij onze sponsors en fundraising hebben we voor de kankerpatiënten een gezellige ‘lounge’ kunnen inrichten en aangename ‘feel-good’ momenten kunnen organiseren. Zowat 500 vrouwen worden er jaarlijks verwelkomd.

Think Pink VZW is een nationale borstkankercampagne die zich dagelijks inzet voor borstkankerpatiënten en hun familie.

De vereniging steunt 3 fondsen Geef om Haar: vrouwen helpen bij aankoop van een pruik

Hun vier centrale doelstellingen zijn: informeren sensibiliseren financieren wetenschappelijk onderzoek financieren zorg- en nazorgprojecten

Share your Care: via een klein gebaar of steun het leven met of na borstkanker gemakkelijker maken

• • • •

SMART: financieren van innovatief wetenschappelijk onderzoek i.v.m. opsporing, behandeling en nazorg

SIB

SENSIBILISERING BORSTKANKERCAMPAGNE: RACE FOR THE CURE, een initiatief van Think Pink

Eén van de belangrijke preventiemiddelen tegen (borst)kanker is ‘bewegen’. Onder het motto BEWEGEN GEEFT LEVEN hebben we dan ook als Soroptimist-leden met volle overtuiging deelgenomen op 10 september 2017 in Brussel en op 24 september in Antwerpen aan ‘Race For The Cure’. Dit evenement wordt door Think Pink jaarlijks in de strijd tegen borstkanker georganiseerd en kan rekenen op één miljoen deelnemers in meer dan 100 steden. ‘Geef borstkanker geen kans’ was voor alle deelnemers het hoofddoel. De solidariteit tussen kankerpatiënten en diegenen die hen willen steunen was enorm voelbaar. Als vrouwenorganisatie was het dan ook belangrijk aanwezig te zijn en op een positieve manier dit evenement te steunen. Door samen te wandelen of te lopen gaat ook de gezondheid van al onze leden erop vooruit: een extra opsteker. Danielle Vandergucht

Myrjam Panis

Voorzitter, SI Beersel

Red. SOROP’news

SENSIBILISERING BORSTKANKERCAMPAGNE:

RACE FOR THE CURE 10 september 2017 te Brussel, met als teamleider SI Beersel ”Het was voor de club SI Beersel een logische stap om samen met het personeel en de patiënten van de kliniek AZ St Maria te Halle deel te nemen aan ‘Race for The Cure’, een initiatief van de VZW Think Pink.” Danielle Vandergucht Voorzitter SI Beersel

9 | SOROP’news


DOSSIER SANTÉ - GEZONDHEID Borstkanker blijft de meest voorkomende kanker bij vrouwen in België. Als Soroptimist zijn we - als vrouw - allemaal potentiële borstkankerpatiënten.

24 september te Antwerpen, met als teamleider SI Land van Waas Vlaanderen gemobiliseerd Soroptimist in beweging voor Think Pink… ‘Een zeer leuke dag met een prima opkomst in het teken van een prachtig initiatief!’ Verschillende clubs o.a. SI Antwerpen, Antwerpen Anthos, Antwerpen de zes rozen waren aanwezig. SI Eeklo had ook een tentje naast teamleider SI Land van Waas. We konden ook rekenen op de aanwezigheid van enkele trouwe Soroptimist-supporters. Verder zijn er clubs die gewoon hun steun hebben betuigd, zoals Oudenaarde Vlaamse-Ardennen, Lier, Hamont-Achel… (n.v.d.r. excuses in geval een steunende club niet vermeld werd). We werden gezien! Onze standjes waren mooi aangekleed met de Soroptimist International vlag, banners en pijlen… We hebben flink gestapt, onze vlag voorop! Toen we de finish bereikten, heeft de presentatrice onze organisatie zelfs vernoemd!

SIB

Wij hebben Think Pink gesteund en zij hebben ons de gelegenheid geboden om onze naambekendheid én doelstellingen kenbaar te maken bij het grote publiek! Een mooie win-win-situatie!’ Christiane Hozay, Voorzitter SI Antwerpen de Zes Rozen

10 | SOROP’news

4ème trimestre / 4de kwartaal 2017 - N° 30


CAMPAGNE DE SENSIBILISATION : RACE FOR THE CURE, une initiative de l’A.S.B.L. “THINK PINK” L’A.S.B.L. Think Pink, campagne nationale contre le cancer du sein, s’investit chaque jour en faveur de patientes et de leur famille. Ses quatre objectifs principaux sont:

• Informer, • Sensibiliser, • Financer la recherche scientifique, • Financer les projets de soins et de suivi. L’association soutient 3 fonds:

• La coupe d’éclat: aider les femmes à l’achat d’une perruque, • Share your care: faciliter la vie pendant ou après le cancer du sein par de petits gestes ou une attention particulière,

• Smart: financer la recherche scientifique innovante dans la prévention, le traitement et le suivi.

« Les clubs SI Bruxelles Doyen, Bruxelles-Sablon, Les

2 Sources, Tournai et Val Brabant-Waterloo ont rejoint le 10 septembre 2017 le SI Beersel à Bruxelles pour participer « à cette grande manifestation de solidarité et de sensibilisation qui devrait aussi inciter les femmes à faire du sport pour leur santé en général. » Bernadette Delcour, SI 2 Sources.

« Quel plaisir de voir le nombre de membres soroptimist,

familles et amis, tous mobilisés pour cet événement alors qu’on craignait d’abord de ne pas atteindre les 50 participants qui permettaient d’avoir un stand. Grâce à nos sacs, drapeaux, foulards sorops, nous avons bénéficié d’une bonne visibilité pendant et après la marche. » Monique Rocour, SI Bruxelles-Sablon.

« Ma participation à cette activité symbolisait plusieurs

objectifs. En effet, beaucoup de membres de ma famille sont décédés des suites de cette affreuse maladie. Pour moi, il est important de rejoindre les Soroptimist quand elles se mobilisent pour améliorer la vie des femmes. Ce qui m’a frappée, c’était l’élan de tous les jeunes quand la course a démarré. J’avais l’impression qu’ils fonçaient contre la maladie. Cette image reste en moi. » Francine Davister, SI 2 Sources.

soutiens, des maillots colorés… Ça m’a touchée de voir cet aspect du combat des femmes pour « réparer leur féminité meurtrie. » Véronique de Munck, SI 2 Sources. Journée tout en contraste

SIB

Bruxelles, le 10 septembre 2017

« Contraste entre Cancer et Explosion d’Energie positive,

de Joie de vivre - d’Enthousiasme - de Solidarité - de Grande Sororité tant de la part des Survivantes que des autres participantes. Contraste entre le mal personnel et la force puissante de cette marche imposante, familiale, sans compétition, à la portée de tous. » Bruna Sassi, SI Bruxelles Doyen Coordination des articles :

Rédaction de l’introduction :

Véronique de Munck,

Gisèle Marchand,

Réd. SOROP’news

Réd. SOROP’news

« Cette matinée festive et sportive fut un grand moment de plaisir et de réconfort car j’étais entourée et emportée par ma famille et des amis proches. Une évasion totale. Que du bonheur! » Anne Piron, Bruxelles Doyen.

« En rejoignant le stand Soroptimist, je me suis arrêtée

devant une tente qui présentait des perruques, de coquets 11 | SOROP’news


DOSSIER SANTÉ - GEZONDHEID

Dokter Luc Colemont

SIB

Onze club is al van bij de aanvang van haar bestaan nauw betrokken bij en geïnteresseerd in gezondheid. Nieuwe evoluties op medisch gebied en preventiecampagnes om over onze gezondheid te waken, komen met de regelmaat van een klok aan bod. De aanwezigheid van één van de toonaangevende ziekenhuizen van Europa zal hier zeker niet vreemd aan zijn, evenals de eigen leden, actief werkzaam in het Academisch Ziekenhuis Gasthuisberg. Dokter Colemont heeft in 2010 zijn baan in het ziekenhuis opgegeven en trekt nu ten strijde tegen darmkanker met zijn sensibiliseringscampagne. In maart, de internationale maand tegen darmkanker, kwam Dokter Luc Colemont zijn actie toelichten. Geef darmkanker geen kans, was de leidraad van zijn vurig pleidooi. “Dit jaar heeft nauwelijks twee maanden op de teller, maar telt al 1.000 nieuwe gevallen van darmkanker en 330 doden, wat neerkomt op 18 doden per dag! Een echte sluipmoordenaar!” Met deze openingszin had hij meteen alle aandacht! 8 tot 10 jaar duurt het vooraleer een poliep kanker wordt. Bij vroegtijdige opsporing bestaat er 90 % kans om te genezen. De risicofactor is 1 op 20. Slechts 15 % van de patiënten jonger dan 50 jaar laten een preventief onderzoek doen. Eens per jaar je stoelgang laten controleren en na 74 jaar, wanneer het gratis bevolkingsonderzoek stopt, een Fecotest halen bij de apotheker: just do it. Het roze lintje in de strijd tegen borstkanker kennen we allemaal, maar het blauwe lintje tegen darmkanker is nog veel te weinig gekend en bekend. De beste behandeling blijft vroegtijdige opsporing.

12 | SOROP’news

4ème trimestre / 4de kwartaal 2017 - N° 30

SI LEUVEN PROJECT GEEF DARMKANKER GEEN KANS Wij waren een beetje onthutst over zoveel onverschilligheid: er is amper 50 % respons op het gratis bevolkingsonderzoek. Je zou voor minder met rode oortjes huiswaarts keren! Alle aanwezigen waren alleszins overtuigd van hun volgende deelname. Missie geslaagd! Geef darmkanker geen kans is meteen ook één van onze steunprojecten geworden. Lieve Heps Secretaris SI Leuven

ENKELE CIJFERS Risicofactor

1 20

Genezing vroegtijdige opsporing

90%

Preventief onderzoek

15%


SI OUDENAARDE VLAAMSE ARDENNEN

PROJECT IJSKAPPEN TEGEN HAARUITVAL BIJ CHEMOTHERAPIE

Tienkamper Thomas Van der Plaetsen kreeg een paar jaar geleden teelbalkanker. Thomas is een vechter en wil een inspiratiebron zijn voor lotgenoten. Hij richtte samen met AZ Maria Middelares het ‘Back on track fonds’ op. Via dit fonds probeert men de zware behandeling te verlichten. Eén van de initiatieven was de aankoop van ‘cold caps’. Deze dure toestellen van de allernieuwste generatie zijn dermate geëvolueerd dat de behandeling voor de patiënt nu heel wat comfortabeler kan gebeuren.

de baxter op het hoofd tot zo’n 20 tot 90 minuten erna. Na de eerste onaangename 10 tot 15 minuten wennen de meeste mensen aan de kou. Op 27 juni 2017 werden de vertegenwoordigsters van de steunende clubs uitgenodigd in Maria Middelares, op de afdeling ‘Geïntegreerd Kankercentrum’ voor de start van de ‘hoofdhuidkoeling’ met de nieuwe cold caps. Het project lag onze club nauw aan het hart. Verschillende leden zelf of personen uit hun entourage kregen met

kanker te maken. Als je bovenop de diagnose van kanker ook nog je haar verliest, krijgt het zelfbeeld een ferme deuk en wordt de ziekte mentaal nog lastiger om dragen. De samenwerking met onze collega-damesclubs gaf het project een bijzondere dimensie. Marie Christine Hamerlinck PR intern, SI Oudenaarde-Vlaamse Ardennen

https://vimeo.com/88160637

SIB

Door chemotherapie kan men haar verliezen, soms tijdelijk en soms permanent. Door de cold cap methode wordt de hoofdhuid gekoeld, vernauwen de bloedvaten, neemt de doorbloeding af en heeft de chemo minder toegang tot de haarwortels. Een half uur voor het begin van de chemokuur krijgt de patiënt een kap op het hoofd, waarin een koude vloeistof wordt gepompt. De kap blijft tijdens het toedienen van

Samen met twee andere Oudenaardse damesclubs (Ladies Circle en Inner Wheel) steunden de Soroptimisten van de club Oudenaarde-Vlaamse Ardennen het IKG (Geïntegreerd Kankercentrum Gent) voor de aankoop van ‘Cold Caps’. Dat zijn ijskappen voor chemopatiënten.

SI LEUVEN VOORDRACHT Borstkankerpreventie anno 2017 Dokter André Van Steen

In november ontvingen we Dr. André Van Steen. Ook hij brak een lans voor meer participatie aan het gratis bevolkingsonderzoek voor dames tussen 50 en 69 jaar. Hij ontkrachtte de bewering dat je van een mammografie borstkanker zou krijgen door overdreven bestraling. Hij lichtte meteen ook toe waarom het onderzoek bij de bevolking niet op jongere leeftijd start en ook na 69 jaar niet blijft duren. Twee derde van de borstkankers komen voor tussen 50 en 69 jaar. Vóór 50 jaar is de densiteit van de borst gemiddeld hoger, waardoor kleinere tumoren moeilijker op te sporen zijn met mammografie. Na 69 jaar is de kans op overlijden groter van een andere oorzaak dan van borstkanker. Borstkanker blijft ook anno 2017 de meest voorkomende kanker bij vrouwen. Preventie is dus geen overbodige luxe. Toch is de deelname aan dit bevol-

kingsonderzoek in Vlaanderen amper 50 %. Sinds eind jaren 60 is bewezen dat mammografie in staat is om infraklinische tumoren op te sporen, waardoor de mortaliteit afneemt. De techniek werd verder verbeterd o.a. door de digitalisatie van de beeldvorming en zal in de toekomst nog accurater worden door het uitvoeren van de 3D tomosynthese. De frequentie van borstkanker is 1 op 9. Met 5.500 nieuwe gevallen per jaar verdient deze ziekte meer dan

onze aandacht en zou de respons op het gratis bevolkingsonderzoek drastisch moeten stijgen. Met een preventieve mammografie ontdekt men jammer genoeg niet elke borstkanker. Ongeveer 25% van de gevallen glipt door de mazen van het net. Andere technieken zoals echografie en MR kunnen hun steentje bijdragen tot het opsporen van borsttumoren. Toch blijft mammografie anno 2017 de standaard. De aanwezigen waren meer dan overtuigd van de noodzaak om regelmatig deel te nemen aan het bevolkings­ onderzoek. Als vrouwen hebben we tevens de opdracht om ook onze om­geving te overtuigen van het belang van dit onderzoek, willen we samen werk maken van een strijd tegen borstkanker en de overleving eraan verhogen. Lieve Heps Secretaris SI Leuven

13 | SOROP’news


Van lid SI NL Club Zwolle naar SI President … Mariet VerhoefCohen vertelt In 1996 ben ik toevallig in contact gekomen met een Soroptimist. Ik werd lid van SI Zwolle en nam al gauw diverse functies binnen de club voor mijn rekening. Tijdens mijn club voorzitterschap was men binnen de Unie op zoek naar een president-elect. Een oudere dame uit onze club, mijn rolmodel, zei me: ‘Mariet, is dit niet iets voor jou?’ Na het Unie presidentschap werd ik gouverneur en zo kom je in contact met SIE. M.i. moest er e.e.a. veranderd worden en enkele tussenstappen later werd ik President van de Europese Federatie, waar ik heb samengewerkt met Eliane Lagasse, die op dat moment mijn Vice-Voorzitter was.

SI

Soroptimist krijgt vaak de stempel “oubollig” te zijn. Heb je plannen om daar iets aan te veranderen? Daar ben ik het helemaal mee eens. Daarom werken we momenteel aan een ‘restructuring’. SI is een “Company Limited by guarantee” geworden, en wij hebben de General ECOSOC-status. Als SI president heb je een druk bestaan en we werken momenteel nog met een zeer uitgebreide board die veel beslissingen moet nemen. Door de vele reizen van de Federatie presidenten krijgen we soms maar 30 % van de stemmen. Daardoor kan je moeizaam het SIbedrijf runnen. Vandaar dat we overeengekomen zijn om het aantal directors en comitéleden te verminderen en een “working board” van 11 directors op te richten. Hierin zetelen twee directors van iedere federatie (maar niet de president van de federatie zelf gezien alle drukte) én de vroegere officers, de president, de director of advocacy en de treasurer die allen een stem hebben. De nieuwe structuur wordt operationeel vanaf 1/1/2018. We hebben ook enkele ad hoc commissies die op 3/11 zijn goedgekeurd. Een van deze ad hoc commissies betreft het moderniseren van SI, waarvoor we een tool hebben ontwikkeld: het “Soroptimist lab”. Al vanaf dat ik bij SI club Zwolle toetrad, zei iedereen altijd dat

14 | SOROP’news

HET WOORD AAN - LA PAROLE À Mariet Verhoef-Cohen

Soroptimisten niet bekend zijn, maar dat komt omdat we niet genoeg naar buiten treden om de wereld te vertellen wat we doen. De President’s Appeal is belangrijk en het enige project dat alle Federaties verbindt. Hafdis Karlsdottir is als SI Assistant Director of Advocacy de verantwoordelijke. De grootste taak is de wereld laten weten wat we doen, niet alleen intern maar vooral extern. De interne communicatie wordt perfect gedaan door de Federaties en de Unies.

binnen de centra van de Verenigde Naties te behouden. Zonder de projec­ten van clubs en unies en hun PFR’s (programme focus reports) verliezen wij de consultatieve VN-status. Zo zijn we de status bij de WHO kwijtgeraakt omdat we niet konden bewijzen dat wij bepaalde gezondheidsprojecten hadden gedaan en dus ervaringsdeskundigen zijn. Hoe vaak helpen we b.v. niet in een bejaardenhuis maar vergeten we een PFR te maken?

Vanwaar je passie voor Water? Dat is door de Federatie gekomen, daar mocht de President een thema kiezen. Water bindt mij met het noorden, het oosten en het zuiden en Afrika: wij hebben te veel, in Oost-Europa is het vervuild, in het zuiden is er een tekort dus voor mij was het duidelijk : ‘Water’ is het thema. Water is een ‘expensive commodity’. Vroeger was dit olie. Vanaf het begin van mijn SIE voorzitterschap zijn wij lid geworden van Women for Water Partnership (WfWP) en zij hebben mij enorm geholpen. En SIE heeft al 10 jaar een vertegenwoordiger bij WfWP. Ik ben in 2014 president van WfWP geworden om in contact te komen met gelijkgestemde organisaties en meer zichtbaarheid te creëren voor SI.

Vandaar het belang van het PFR, een tool dat nog niet bij iedereen ingeburgerd is. En het zijn de Federaties die de PFR’s verzamelen en behandelen. SI moet aan de VN rapporteren zodat SI de “general consultative status” mag behouden. We moeten het verdienen. Deze algemene status is een voorrecht dat maar een beperkt aantal organisaties heeft. WfWP bijvoorbeeld rapporteert ook, maar heeft een “gewone” status vooral gericht op water en vrouwen. SI mag op alle gebied haar stem laten horen. Daarom heeft de Programma Directeur altijd contact met de director of Advocacy, Bev Bucur.

Hoe kunnen wij als individuele club een rol spelen binnen dit grote geheel? De individuele projecten van de clubs zijn van groot belang om onze status

4ème trimestre / 4de kwartaal 2017 - N° 30

De verhoging voor het SI lidmaatschap is er eindelijk door. Je betaalt de verhoging aan de club; een gedeelte van het lidgeld gaat naar de Unie en van dat bedrag gaat dan weer een gedeelte naar de Federatie die op haar beurt weer een deel naar


Heb je een tip om jonge mensen aan te werven? Wij organiseren diners voor kleine groepjes bij iemand thuis (3 “Sorren” met 3 potentiële nieuwe leden). We vertellen hen veel over het Soroptimisme. Je leert elkaar én de doelstellingen beter kennen. Zo hebben wij in Zwolle 21 geïnteresseerden gekregen, maar die zijn nog niet allemaal Soroptimist geworden. We hebben hen wel duidelijk verteld dat het engagement VRIJWILLIG IS MAAR NIET VRIJBLIJVEND.

SI doorstort. De laatste SI verhoging was 21 jaar geleden! Niet alleen inflatie, maar ook de terugval van het aantal leden van 90.000 naar 76.000 liet zien dat het hoogstnoodzakelijk was. Hoe kunnen we problemen tussen de clubleden oplossen? In Nederland hebben we een “impulsgroep”, dit is een soort mediatie/ bemiddelingsgroep waar je als club terecht kunt met je problemen. Zij proberen de club weer op de rails te

En tot slot nog graag je mening over Sorop’news  : digitaal of hard copy? De Link (op SIE-niveau) en de Global Voice (op SI-niveau) verschijnen nu enkel digitaal maar dat komt door de hoge verzendingskosten. Jullie mogen je allemaal opgeven met een eenvoudig mailtje om de SI Global Voice te ontvangen. In Nederland hebben we de hard copy nog niet opgegeven. Nederland en België hebben een mooi en fris blad. Misschien schakelen we t.z.t. ook over naar een digitale versie maar zo’n blad geeft ook publiciteit, het kan in wachtkamers van doctoren, tandartsen en kappers liggen. Oudere leden zijn niet vertrouwd met de computer en we mogen hen de belangrijke info niet onthouden.

Schiphol, 31/10/2017 ‘Ik had het genoegen om Mariet Verhoef-Cohen te ontmoeten op Schiphol, net voor ze haar vlucht naar Genève zou nemen. Het werd een 2-uur durend boeiend, leerzaam en warm gesprek. “J’ai eu l’immense chance, durant deux heures de conversation très amicale et enrichissante, de rencontrer Mariet Verhoef-Cohen juste avant son envol vers Genève. En voici un aperçu… Simone Baeyens Red. SOROP’news

SI

krijgen en geloof me, ze hebben het hartstikke druk!

Du club SI Zwolle à la présidence SI… Mariet Verhoef-Cohen raconte J’ai découvert le Soroptimist par hasard en 1996. Devenue membre du SI Zwolle (Pays-Bas), j’ai rapidement assumé plusieurs fonctions dans mon club, dont la présidence, avant de poser ma candidature au poste de présidente élue de l’Union puis de devenir gouverneur, un poste qui vous plonge de plein pied dans le SIE. Je pensais qu’il fallait changer certaines choses et quelques étapes intermédiaires plus tard, je suis devenue présidente de la Fédération Européenne où j’ai travaillé avec Eliane Lagasse, qui était alors ma vice-présidente.

Le Soroptimist est souvent taxé de « vieillot ». Comment comptez-vous changer cela ? Tout à fait d’accord ! Nous travaillons en ce moment sur une « restructuration ». Le SI est devenu une « Company Limited by guarantee » et nous avons le statut de General ECOSOC. En tant que présidente SI, je suis très occupée et nous fonctionnons encore toujours avec un Bureau très élargi qui doit prendre de nombreuses décisions. En raison des fréquents voyages des présidentes de Fédérations, nous n’obtenons parfois que 30% des voix. Il est difficile de gérer l’entreprise SI de cette façon. Nous avons donc décidé de réduire le nombre de directrices et

de membres du comité et d’installer un « working board » de 11 directrices. Y siègent deux directrices par Fédération (mais pas la présidente de la Fédération qui manque de temps) ainsi que les anciennes responsables, la présidente, la directrice advocacy et la trésorière qui ont toutes une voix. La nouvelle structure sera opérationnelle dès le 1/1/2018. Nous avons aussi plusieurs commissions ad hoc qui ont été approuvées le 3/11. L’une d’entre elles concerne la modernisation du SI pour laquelle nous avons développé un nouvel outil : le « Soroptimist lab ». Nous disons souvent que nous ne sommes pas connues. C’est

15 | SOROP’news


parce que nous ne disons pas assez au monde ce que nous faisons. L’Appel de la Présidente est important et c’est le seul projet qui unit toutes les Fédérations. En tant que SI Assistant Director Advocacy, c’est Hafdis Karlsdottir qui en est responsable. Sa tâche principale consiste à dire au monde tout ce que nous faisons, non seulement à l’interne mais surtout à l’externe. Les Fédérations et les Unions gèrent parfaitement la communication interne. D’où vient votre passion pour l’eau ? De la Fédération. En tant que présidente, je devais choisir un thème. L’eau me relie au nord, à l’est et au sud et à l’Afrique : nous en avons trop, elle est polluée en Europe de l’Est, elle manque dans le sud. Pour moi, ce thème était une évidence. L’eau est devenue un « produit cher », auparavant c’était le pétrole. Dès le début de ma présidence SIE, nous sommes devenues membres de Women For Water Partnership (WfWP) qui m’ont énormément aidée. Le SIE a une représentante auprès de WfWP depuis dix ans déjà. En 2014, je suis devenue présidente de WfWP pour entrer en contact avec des organisations similaires et créer plus de visibilité pour le SI.

SI

En tant que club individuel, comment pouvons-nous jouer un rôle dans ce vaste ensemble ? Les projets individuels des clubs sont fondamentaux pour conserver notre statut au sein des centres des Nations Unies. Sans les projets des clubs et des Unions et sans leurs PFR (programme focus report), nous perdons le statut consultatif auprès des NU. C’est ainsi que nous avons perdu notre statut auprès de l’OMS car nous ne pouvions pas prouver que nous avions des projets sur la santé et disposions donc d’une expérience de terrain. Il nous arrive trop souvent d’aider une maison de repos, par exemple, et d’oublier de faire un PFR. D’où l’utilité du PFR, un outil que certaines ne maîtrisent pas encore suffisamment. Ce sont les Fédérations qui collectent et gèrent les PFR. Le SI doit rapporter aux NU afin de conserver le « general consultative status ». Nous devons le mériter. Ce statut général est un privilège réservé

16 | SOROP’news

à un nombre limité d’organisations. Le WfWP, par exemple, rapporte également mais dispose d’un statut « simple » essentiellement axé sur l’eau et les femmes. Le SI, lui, peut s’exprimer dans tous les domaines. C’est pourquoi la Directrice des Programmes est toujours en contact avec Bev Bucur, la directrice Advocacy.

y parlons beaucoup du Soroptimisme et de ses objectifs et nous apprenons à mieux nous connaître. A Zwolle, cela nous a permis de rencontrer 21 personnes intéressées, mais toutes ne sont pas encore Soroptimistes. Nous leur avons évidemment clairement expliqué que nous sommes BÉNÉVOLES MAIS ENGAGÉES.

L’augmentation de la cotisation est enfin passée. Vous payez l’augmentation à votre club ; une partie de votre cotisation va à l’Union qui en verse une partie à la Fédération qui, à son tour, en verse une partie au SI. La dernière augmentation SI remontait à 21 ans ! C’était indispensable, non seulement en raison de l’inflation mais aussi de la chute du nombre de membres de 90.000 à 76.000.

Et enfin, votre avis sur le SOROP’news : numérique ou papier ? Le Link (SIE) et le Global Voice (SI) paraissent désormais uniquement en version numérique en raison des coûts d’expédition. Il vous suffit de vous inscrire au moyen d’un simple e-mail pour recevoir le SI Global Voice. Aux Pays-Bas, nous n’avons pas encore abandonné la version papier. Les Pays-Bas et la Belgique ont une très belle revue. Nous passerons peut-être un jour au numérique mais cette revue fait aussi notre publicité et peut être déposée dans les salles d’attente ou chez les coiffeurs. Les membres plus âgés ne maîtrisent pas toujours très bien l’ordinateur et nous ne voulons pas les priver d’une information importante.

Comment résoudre les pro­blèmes entre les membres d’un club ? Aux Pays-Bas, l’ « impulsgroep » est un groupe de médiation auquel un club peut s’adresser en cas de problèmes et qui va l’aider à retrouver la sérénité. Et croyez-moi, elles ont du pain sur la planche ! Avez-vous un conseil pour recruter des personnes jeunes ? Nous organisons des dîners en petits groupes (3 Sorops et 3 candidates potentielles) chez l’une ou l’autre. Nous

4ème trimestre / 4de kwartaal 2017 - N° 30

Rédaction de l’interview en français : Joëlle Petit Réd. SOROP’news


DOSSIER SANTÉ - GEZONDHEID

FABIENNE WITTESAELE LID SI KNOKKE-OOSTKUST

Van patiënt bij Low Vision naar therapeut: een moeilijk maar boeiend traject

The long and winding road: EEN INSPIRERENDE GETUIGENIS

Centrum voor Visuele Revalidatie en Low Vision Via een voordracht door een blinde persoon kwam ze eerder toevallig in contact met het revalidatiecentrum verbonden aan de dienst oogheelkunde van het UZ te Gent. Je leert er fundamentele bekwaamheden aan om zo je onbekwaamheden te kunnen compenseren. Je zelfredzaamheid en je productiviteit komen aan bod, maar ook je zelfontplooiing en vrijetijdsbesteding. Met behulp van materialen, technieken, aangeleerde vaardigheden wordt je wereld weer wat ‘zichtbaarder’. Het Centrum werkt sensorisch (inzetten van andere zintuigen), motorisch (aandacht voor grove en fijne motoriek), cognitief (aanleren nieuwe technieken en vaardigheden), intrapersoonlijk (positief zelfbeeld, zingeving) en interpersoonlijk (samenwerken, uitwisselen van tips, sociaal contact). In het revalidatiecentrum hebben ze Fabienne ook professioneel geholpen. In haar eigen zaak, een reisbureau, werd een aangepaste werkpost ingericht. Maar na 20 jaar op een bepaalde manier te hebben gewerkt, bleef dat toch heel frustrerend. Zo ontstond het idee haar leven een andere wending te geven, eventueel opnieuw te studeren... In 2009 startte ze een 3-jarige opleiding professionele bachelor gezinsweten-

schappen aan het HIG (Hoger instituut voor gezinswetenschappen) te Schaarbeek. Het is mede door de ondersteuning vanuit het Centrum voor Visuele Revalidatie (auditief en digitaal leren werken) dat ze met succes afstudeerde in 2012. Ze kon onmiddellijk aan de slag in het revalidatiecentrum en werkt er nu reeds 5 jaar als Low Vision therapeut. Haar kracht en kennis geeft ze door aan patiënten. Als ervaringsdeskundige geeft dat extra dimensie. De mensen voelen zich echt begrepen want de kracht van de therapeuten van het revalidatiecentrum, in combinatie met de wetenschap dat er heel wat hulpmiddelen bestaan, hebben Fabienne ook de moed gegeven om hard te werken en haar zelfredzaamheid te verhogen. De witte stok Fabienne herinnert zich nog goed het beklemmende gevoel toen ze tijdens de mobiliteitstraining op haar 40e verjaardag voor het eerst met de witte stok oefende. Ze gebruikte de stok alleen op drukke plaatsen. Zodra ze terug in haar thuisomgeving kwam, stak ze hem in haar handtas omdat ze zich schaamde voor haar beperking. Geleidelijk aan voelde ze dat het gebruik van de witte stok essentieel was om zich terug zelfstandiger te kunnen verplaatsen. Terug op zoek naar sport Fabienne was steeds op zoek naar een sportmogelijkheid met fysieke inspanning, maar tegelijk ontspannend. Bij toeval op reis is ze in een kajak terecht gekomen en het gaf haar een goed gevoel. Na de reis heeft ze de lokale roeiclub gecontacteerd, die positief reageerde. Tijdens het roeien wordt er weinig gesproken want je moet geconcentreerd blijven. Naast de fysieke inspanningen geniet Fabienne ook van de stilte en de

vogels die je hoort fluiten, dingen waar ze nu veel meer op let. Over moed vinden en vechtlust Een andere droom was om nog eens een muziekinstrument te kunnen bespelen. Nu had ze tijd, maar ze kende geen notenleer. Na contactname met de lokale muziekacademie speelt ze nu klarinet, wat haar op een mindere dag weer direct welgezind maakt. Nooit had Fabienne gedacht dit alles te kunnen doen. In het begin had ze constant het gevoel niets meer te kunnen. Het leek allemaal voorbij want ze kon niet meer lezen. Door bestaande hulpmiddelen beter te leren gebruiken en te werken aan zelfredzaamheid kreeg ze steeds meer moed om er voor te vechten. Als je je beperking niet kan aanvaarden, kan je niet starten met je revalidatie. Je eigen motivatie en die van je omgeving zijn als de motor en je eigen vechtlust is dan de brandstof.

SIB

Fabienne Wittesaele werd van de ene dag op de andere dag geconfronteerd met een visuele beperking. Een hele domper. Zo liet ze haar auto 2 jaar op de oprit staan omdat ze het nog niet wilde toegeven. Vrijuit sporten kon niet meer en ze dacht nooit nog een hobby te kunnen hebben. Tot ze begon te revalideren en ontdekte dat het toch een mooi leven kan zijn met haar beperking.

Sinds 2002 is Fabienne lid bij Soroptimist Knokke-Oostkust en als club zijn we heel blij en tegelijk trots hoe ze deze kaap heeft weten te nemen. Viviane Blancquaert Red. SOROP’news

?

MEER WETEN Op de regionale Focus-WTVwebsite kan je zelf kennis maken met Fabienne http://www.focus-wtv.be/ video/visuele-beperkinghoudt-fabienne-niet-tegen 17 | SOROP’news


DOSSIER SANTÉ - GEZONDHEID

SI LA THUDINIE PROJET À LA CROISÉE DE LA SANTÉ MENTALE ET DE LA SANTÉ PHYSIQUE : « LE JARDIN DU RENOUVEAU » Ce dont la santé mentale a besoin est plus de lumière du soleil, plus de franchise, plus de conversations ouvertes. Glenn Close, actrice, productrice, femme d’affaires.

SIB

Une belle rencontre Lors d’une réunion ouverte en mars 2013, nous avons accueilli Mme Isabelle GUYAUX, directrice du Centre Focant de Grandrieu (centre de jour pour adultes à partir de 18 ans, autistes et psychotiques). Cette institution, subsidiée par l’AWIPH (Agence wallonne pour l’insertion de la personne handicapée) a été créée en 1989 afin de répondre à une absence totale de structures d’hébergement pour ces adultes présentant des troubles profonds du comportement et de la personnalité. C’est un lieu de vie thérapeutique qui permet d’éviter le ghetto asilaire à 30 personnes. L’accent est ainsi mis sur la vie en commun. En effet, il paraît primordial de consacrer une partie de la journée à l’apprentissage des relations à caractère social aussi bien avec l’intérieur qu’avec l’extérieur. Le projet de l’asbl Centre André Focant Pour répondre à cet objectif, l’assistante sociale, en accord avec la Direction, a proposé de réaliser «Le jardin

18 | SOROP’news

du renouveau», une création paysagère valorisant les 80 ares qui jouxtent le centre. Cet espace comprendra potager, verger, mare, jardin de plantes médicinales ... Il offrira aux résidents un lieu de détente, de promenade certes mais ce sera un espace thérapeutique qui leur permettra de développer leurs expériences sensorielles pour favoriser ensuite l’expression de leurs émotions, besoins et désirs.

la récolte lors des ateliers de cuisine. Nous avons eu le plaisir de participer à l’inauguration de ces réalisations. Concrètement, nous avons subsidié l’achat des bacs de culture, des semences, du terreau et du matériel de jardinage. Ensuite, nous avons acheté plusieurs arbres fruitiers et enfin, nous avons obtenu d’un éleveur 3 moutons qui ont trouvé leur place dans le verger.

Notre partenariat Nous avons alors décidé de créer un partenariat avec le centre pour mettre en place ce projet. Selon les demandes de l’institution et sur base de factures, nous accordons, année par année, une somme d’argent provenant de nos diverses actions : brocante, concert, vente de pâtisseries et sandwiches lors de fêtes locales.

La suite ... Nous sommes très fières de soutenir financièrement cette institution et quel bonheur d’établir des liens durables avec les responsables ! Nous attendons leurs prochaines demandes car le projet n’est pas encore finalisé, ce qui mobilise tout notre club.

Les premières réalisations Actuellement sont nés le potager (dont les plantes sont cultivées dans des bacs surélevés) ainsi que le verger. Les résidents participent aux diverses actions de jardinage pour ensuite transformer

4ème trimestre / 4de kwartaal 2017 - N° 30

Claudine Beautrix Secrétaire, SI La Thudinie Véronique de Munck Réd. Sorop’news


LES VILLES AMIES DÉMENCE … UNE PISTE INTERESSANTE MISE EN PLACE DANS 33 VILLES WALLONNES ! ET ÉGALEMENT À HUY EN COLLABORATION AVEC LE SI HUY Une « Ville Amie Démence » : pour qui et pourquoi ? La démence : c’est 208.000 cas en Belgique (estimation d’ADI–Report 2015). Ces chiffres ne sont hélas pas prêts de diminuer vu le vieillissement de la population ! Face à l’urgence de la situation et avec une constante amélioration des connaissances scientifiques, 33 villes wallonnes se sont engagées à suivre un protocole rigoureux initié par la Ligue Alzheimer A.S.B.L. Celle-ci propose à tous les pouvoirs locaux (communes, villes, provinces, CPAS, Plan de cohésion sociale et Conseils Communaux des Aînés ainsi qu’aux citoyens intéressés) de s’engager en faveur de ceux qui sur leur territoire sont atteints ou doivent gérer avec humanité la démence ! La charte Ville Amie Démence et le réseau ViADem. Une ville ne peut obtenir le label « Ville Amie Démence » que si elle s’inscrit dans la démarche conçue par l’équipe de l’A.S.B.L., à savoir rendre la maladie d’Alzheimer et les autres formes de démence, approchables, accessibles et acceptables au cœur des communes et des villes. Cet engagement se traduit par une charte qui concerne tant les aidants proches que les équipes de soutien logistiques, administratifs et médicaux !

Voici les 5 axes de la charte : La sensibilisation. Le droit à la différence. L’information et l’orientation pour la personne malade et ses proches. Ainsi, des fonctionnaires communaux compétents et en empathie avec les familles sont sélectionnés pour être des soutiens de proximité. Il s’agit des agents Proxidem. L’organisation d’actions et d’activités au sein de la ville : conférences, débats… Les concertations pour trouver ensemble des trucs et astuces pour gérer une fugue, des angoisses, une perte de repères, une envie de retrouver des souvenirs, un ami de jeunesse…

• • •

L’Alzeimer-café et l’engagement du club SI Huy. Pour concrétiser cette charte, la première action de Huy Ville Amie Démence a été, avec le soutien du SI HUY, de lancer un Alzheimer café. Des membres du club ont suivi une formation spécifique afin d’accueillir malade et famille aidante avec compétence tout en n’outrepassant pas leur mission d’accompagnement et d’animation. Même si parmi nos membres certains sont du domaine de la santé, c’est dans une dynamique de Selfhelp que se passe cette rencontre mensuelle très attendue ! Michèle Le Docte

?

Pour en savoir plus La Ligue Alzheimer asbl Montagne Sainte Walburge 4B 4000 Liège. Tél. : 04 229 58 10 (administratif) Tél. : 0800 15 225 (écoute, questions sur la maladie)

Dementie: naar schatting zijn er in België 208.000 personen bij wie de diagnose dementie is gesteld (schatting van ADI-rapport 2015). Een ‘Dementie-vriendelijke stad’: voor wie en waarom? 33 Waalse steden (ViADem-netwerk) hebben zich geëngageerd om een strikt protocol te volgen dat is opgesteld door de Alzheimer Liga vzw en om een handvest te ondertekenen. De 5 hoofdthema’s van het charter zijn: • sensibiliseren; • het recht van mensen om anders te zijn; • de zieke en zijn/haar directe omgeving informeren en begeleiden; • in de stad acties en activiteiten organiseren; • in gezamenlijk overleg zoeken naar hulpmiddelen om beter te kunnen omgaan met zaken als weglopen, angsten, mensen en dingen herkennen, herinneringen ophalen, ….

SIB

Vivre en santé requiert de trouver (ou d’aider à établir) un bon équilibre entre santé physique, mentale, sociale et environnementale et demande une approche solidaire, compétente et innovante !

Het Alzeimer-café en de inzet van de club SI Huy De eerste stap naar de concretisering van dit charter was het oprichten van een Alzheimer café door Huy Dementie-vriendelijke stad en dit met de steun van de club SI Huy. Samenvatting Myrjam Panis Red. SOROP’news

Réd. SOROP’news

19 | SOROP’news


DOSSIER SANTÉ - GEZONDHEID Op 26.10.2017, ten gaste bij SI SINT-TRUIDEN

‘VA is Koning’, een theatermonoloog, gebracht en geschreven door Willy De Jaeghere.

SI HESBAYE Et le projet L’oasis familiale … 9 MOIS ET APRÈS

Willy De Jaeghere

SIB

‘VA is Koning’ Het is een waargebeurd verhaal dat zich afspeelt in Keerbergen. Maar jammer genoeg is het een universeel verhaal. Het kan ieder van ons overkomen, zowel bij onszelf als bij geliefden in onze nabije omgeving. In dit stuk krijgt Jef de ziekte van Alzheimer, wat een zwaar verdict is. Bovendien verliest hij zijn vrouw veel te vroeg. We volgen Jef en zijn proces van voortschrijdende aftakeling thuis, in het ziekenhuis en tenslotte in het woon-zorgcentrum waar hij verblijft. Va is Koning is een prachtig, verrassend en intiem stuk theater, waarin we meegezogen worden in de wereld van de Alzheimer-patiënt. Zonder dat het melig wordt maar wel (h)eerlijk en herkenbaar. Het geheel werd op een bijzondere wijze ondersteund door klassieke muziek. Onderstaand gedicht vat alles heel mooi samen Als ik het niet meer weet, Geef jij me dan je hand ? Wil je mij dan leiden Door dit verwarrende land ? Als ik het niet meer kan, Wil je mij dan laten zien hoe het moet ? Wil je mij dan helpen en Tonen hoe jij dat doet ? Als ik het niet meer begrijp En jouw woorden niet snap, Wil je het dan herhalen In een taal die bij mij past ? Als ik in mijn verwardheid Niet meer weet wie jij bent Wil je me dan vasthouden En mij laten voelen dat jij mij wel herkent? En als de dag dan komt dat ik er niet meer ben? Als ik afscheid heb genomen Wil je dan vergeten dat ik jou vergat? En mij herinneren zoals ik was, Voordat de ziekte mijn geheugen opvrat?

Un « titre accrocheur ...un groupe auquel on peut se raccrocher … une bouée de sauvetage ! Une île, une oasis où se reposer après avoir décidé de se lancer dans ce voyage plein d’imprévus, de passion et d’amour familial, de difficultés …, qui aboutira au bout de 9 mois à un bébé … » à NOTRE BEBE ! » Rien qu’en découvrant le titre du Program Focus Report (PFR) de nos amies de Hesbaye « 9 mois et après ? » nous pouvons capter toute l’importance du soutien que nos clubs peuvent apporter à des difficultés vécues dans leur chair et dans leur cœur par des Femmes qui ne peuvent profiter pleinement des acquis sociaux et de santé du monde moderne, dans notre pays. Grâce à un apport financier non négligeable du SI Hesbaye, ces futurs parents, qui ont fait appel à l’ A.S.B.L. L’OASIS FAMILIALE, vont pouvoir se préparer avec plus de sérénité et de compétences, en partageant informations, trucs et astuces, à l’accueil de leur nouveau-né. Cette arrivée « bonheur », dans une famille, n’est pas toujours perçue positivement car les contextes familiaux sont très variables et pas toujours colorés en rose ou bleu pastels ! L’équipe soutenue par nos amies de la région d’Hannut et de Waremme accompagne les futures mamans tant du point de vue psychologique que matériel afin de créer ce climat favorable au développement harmonieux du nouveau petit terrien que nous souhaitons libre et équilibré pour un futur heureux. Ce sont tous ces coups de pouce ancrés dans la réalité de la vie des femmes qui démontrent la force de notre Mouvement Soroptimist: en Hesbaye, on l’a bien compris ! Michèle Le Docte

Christa Leclère Voorzitter SI SINT-TRUIDEN

20 | SOROP’news 4ème trimestre / 4de kwartaal 2017 - N° 30

Réd. SOROP’news


SI SPA PROJET MOKAMO La réhabilitation d’un hôpital local Mokamo est un village très pauvre et isolé de la Province du Kwilu (Bandundu), en République démocratique du Congo. Lors d’un voyage sanitaire organisé par un hôpital de la région spadoise, Nicole Arcq, membre du club SI Spa, a été sensibilisée notamment à la nécessité de réhabilitation d’un hôpital local.

L’alphabétisation et l’autonomisation des filles et des femmes Un regroupement de femmes de Mokamo (REFEMO) promeut diverses actions telles que l’alphabétisation de femmes et jeunes filles non scolarisées ou des ateliers de couture, avec le soutien du club. Une autre activité concerne un moulin à manioc. L’eau… les potagers … la santé D’autres projets visent à l’amélioration des conditions de vie et de la santé de la population. Le réseau de distribution d’eau

a été remis en état, ce qui était fondamental pour l’hôpital mais a aussi permis à des jardins potagers de voir le jour. L’avenir Plusieurs objectifs concrets restent à atteindre en réel partenariat entre le Groupe Mokamo et les gestionnaires locaux. Parmi ceux-ci, la poursuite de l’autonomisation de l’hôpital, qui passe par une aide à la formation, une assistance technique et informatique. Une partie de l’équipement médical lui-même est encore insuffisant, nécessite remplacement ou modernisation. De plus, il faudra couvrir des frais de fonctionnement inhérents à la pratique médicale, par exemple pour le renouvellement de médicaments ou de matériel non-réutilisable, tel que pansements, seringues… Un beau projet à poursuivre. Monique Rocour

SIB

Depuis 2012, le club travaille en collaboration avec l’Association « Groupe Mokamo » (en Belgique). Les besoins étaient énormes et le projet à long terme. Les réalisations sont d’ores et déjà remarquables. Une nouvelle installation électrique est maintenant en place, dans des bâtiments rénovés et avec un personnel mieux formé. Le club a, entre autres, facilité l’accès aux soins de santé, à l’information et l’obtention de moyens contraceptifs pour la population locale.

Réd. SOROP’news

PROJET FONDS Léon Frédéricq – de la recherche de la vie Cette Fondation hospitalo-universitaire à Liège, est la fondation d’utilité publique créée par le CHU de Liège, l’Université de Liège et le Centre Anticancéreux de Liège A.S.B.L. Elle a pour objet de soutenir la recherche médicale et biomédicale ainsi que les projets innovants du CHU de Liège et de l’Université de Liège en faveur du bien-être des patients et de la qualité des soins. Chaque année la fondation, à travers les différents dons qui lui sont adressés, octroie des bourses à de jeunes chercheurs. En 2016, pas moins de 150 chercheurs-doctorants ont été sélectionnés par un jury d’experts sur base de la pertinence de leur sujet de recherche. Ces jeunes chercheurs, parmi lesquels de nombreuses doctorantes très motivées, se sont vu remettre une enveloppe globale de 950.000 euros à l’occasion d’une séance académique de remise de

bourses et prix aux lauréats de l’année. SI Spa a été très heureux de participer à ce programme en remettant en septembre 2016 en les mains du Pr Jacques Boniver (professeur émérite) un chèque de 10.000 euros en soutien à la recherche sur le cancer. Il souhaite pérenniser ce projet dans les années à venir. Georgette Margraff

http://www.projetmokamo.be/ Groupe Mokamo sur Facebook Groupe Mokamo - c/o André NICOLAS Le Fief 11 B-4877-OLNE - +32498232010 andrenicolas14@gmail.com http://www.fondsleonfredericq.be/ Voir aussi : PFR SIE-06580 et SIE-09470 

Past-Présidente SI Spa 2014 - 2016

21 | SOROP’news


DOSSIER SANTÉ - GEZONDHEID

LE SOIR VENU... ÉTUDIER GRÂCE AU SOLEIL DU JOUR… MAIS AUSSI CUISINER, COMMUNIQUER... SIMPLEMENT RESPIRER ! LES YEUX … UN « CAPITAL SANTÉ OUBLIÉ » TOUT COMME L’AIR AMBIANT ! SOLARPAK

SIB

Les écoliers ne sont malheureusement pas égaux de par le monde et les familles non plus ! Tandis que certains s’éveillent à l’algorithmique et à la programmation sous « la lumière bleue » de leurs ordinateurs, d’autres ont tout simplement besoin d’un peu de lumière « saine » pour étudier et faire leurs devoirs dans de bonnes conditions la nuit tombée. Pour vivre la vie de famille ici, certains emploient le led mais d’autres, là-bas, n’ont que des bougies, un feu de bois qui rejette du carbone, des dioxines ou autres lampes qui trop souvent polluent. Besoin d’une lumière et d’un air sains ? Oui, tout simplement ! « I will not sleep early anymore, so I can study at night or early in the morning at 4 am »

RE-VOLT : un projet du SI Val Brabant-Waterloo Une lumière « saine » entre dans les familles haïtiennes en milieu rural 2010 : en Haïti, la nuit tombe à 18 heures. L’approvisionnement en électricité, à la fois peu fiable, insuffisant et trop cher constitue un obstacle majeur aux investissements, à l’éducation, à la croissance et à la réduction de la pauvreté. 80% des habitants vivent en effet en-dessous du seuil de pauvreté et pour charger leur 22 | SOROP’news

téléphone mobile, dépensent 1/5 de leur salaire pour payer un homme équipé d’un générateur mobile. Devant ce constat et dans le cadre de l’aide à Haïti après le tremblement de terre, la Compagnie Re-Volt a mis au point un système ingénieux basé sur l’énergie solaire non polluante. Celui-ci est constitué d’un panneau solaire, d’une unité de stockage de l’énergie, de plusieurs lampes et d’un chargeur de téléphone. Il offre une lumière saine et suffisante pour la cuisine, les devoirs, le temps familial et toute autre activité du soir, sans la pollution intérieure à cause des relents nocifs du kérosène et le risque d’incendie produit par les sources lumineuses à base de combustion.

Concrètement aujourd’hui ? En Haïti : plus de 6.500 ménages profitent des installations et chaque mois, 250 à 300 en plus. 7.000 systèmes plus simples seront installés pour le gouvernement d’ici janvier 2018. Ce système épargne aux familles, en moyenne US$ 7-12/mois, par rapport à ce qu’elles auraient à payer pour le kérosène, les bougies et les kiosques de charge téléphonique. Et que dire du « capital santé » préservé ! Dans ces pays où le soleil est généreux, continuons à investir dans l’énergie solaire pour ces yeux ouverts sur leur futur ! Ces projets dans des pays fragilisés concrétisent tous les possibles ! Martine Dirix et Véronique de Munck. Réd. SOROP’news

4ème trimestre / 4de kwartaal 2017 - N° 30

Un autre exemple en Côte d’Ivoire qui va dans le même sens. Les écoliers illuminent leurs foyers grâce à leur « cartable solaire ». Un entrepreneur ivoirien a créé un cartable doté d’une technologie à énergie solaire. Cette innovation veut aider les écoliers à faire leurs devoirs le soir, après la tombée de la nuit. 200 écoliers ont eu la chance de bénéficier de l’énergie solaire grâce à ce cartable solaire équipé d’une lampe et d’un panneau solaire qui permet de se recharger. La lampe, d’une autonomie de 5 heures, branchée via un port USB sur la source d’énergie, est ensuite utilisable par l’enfant pour faire ses devoirs. Grâce à ce cartable solaire, l’enfant est autonome et peut gérer son temps, alors que la lampe tempête, elle, est là uniquement pour les besoins de la famille. Et surtout que dire de ces yeux préservés !


FORUM CFFB POURQUOI SORTIR L’IVG DU CODE PÉNAL ? Parce qu’en 2017, l’IVG y est toujours inscrit comme « un délit contre l’ordre des

familles et la moralité publique »

En effet, en 1990, pour obtenir le vote de la loi, les féministes avaient dû faire cette concession : accepter de ne dépénaliser que partiellement l’avortement, en laissant les articles dans le Code pénal qui détermine les crimes et délits. Mais avorter n’est pas un délit, c’est un DROIT comme le consacrent l’OMS et l’ONU. C’est même un indicateur dans l’ensemble des droits des femmes. Si l’accès à l’IVG est aisé, cela signifie que bon nombre de droits des femmes sont respectés ; s’il est mis en péril, en général les droits des femmes sont fragilisés. Chez nous, on constate que les groupes pro vie sont de plus en plus virulents et que plusieurs partis bataillent ferme en ce moment pour donner un statut au fœtus, alors que, sur le terrain, l’avortement est de moins en moins toléré. La Belgique, qui se distingue par ses lois progressistes en matière d’égalité, se doit de rejoindre ses voisins français (loi Veil de 1975) et luxembourgeois (loi de réglementation de l’IVG de 2014) dans le combat pour le droit à la santé et à l’autodétermination des femmes, en sortant l’IVG du Code pénal et en transposant les indications médicales requises dans une loi de santé publique.

SIB

au même titre que l’attentat à la pudeur, le viol, la prostitution, l’outrage public aux bonnes mœurs, l’adultère et la bigamie !

Le 28 septembre dernier, pour la Journée Internationale du droit à l’avortement, le CFFB s’est joint à la Marche Mondiale des Femmes (MMF) pour une manifestation de solidarité avec l’ensemble des femmes européennes pour que leurs droits - à savoir la liberté à disposer de leur corps, à recourir à l’avortement, leurs droits sexuels et reproductifs, leur droit à la santé - soient respectés partout en Europe et inscrits comme droits fondamentaux pour l’égalité. Toujours interdit en Irlande et à Malte, sous hautes contraintes en Hongrie et en Pologne, le droit à l’avortement, même légalisé, est remis en question par la clause de conscience des médecins (Italie), par l’absence de structures hospitalières adéquates (Grèce, Bavière), les restrictions de personnel et les suppressions des centres (France) et, dans divers pays, par l’élection de gouvernements réactionnaires ou conservateurs. Bruna Sassi Représentante SIB au Conseil des Femmes Francophones de Belgique

23 | SOROP’news


Une Soroptimist sous la loupe Emilie-Flore Faignond Membre de SI Soignies Poète-Ecrivain

SIB

Bonjour Emilie-Flore, Comment as-tu été amenée à rejoindre le Soroptimist International ? J’avais donné une conférence sur le thème « l’écriture est un art ». J’y ai rencontré la présidente du club SI Soignies qui m’a convaincue de rejoindre le SI. Renseignements pris auprès d’amies qui connaissaient ce mouvement, et ayant consulté le site web, j’ai aussitôt été attirée par ses buts, notamment celui de défendre la femme et surtout de la sortir de l’obscurantisme dans lequel elle vit encore dans beaucoup de pays. Voyageant notamment souvent en Afrique, j’ai pu connaître de près les drames que les femmes vivent au quotidien. Elles et leurs enfants sont les pre­­ mières victimes de la violence et des guerres. De plus, une des raisons pour lesquelles je reste très attachée au Soroptimist est l’amitié trouvée parmi les membres de mon club. En plus de ton adhésion au SI, tu es également membre de l’Action des Femmes pour le Développement (A.F.E.D.E). Quel est son objectif ? La mission de l’A.F.E.D.E. est de « venir en aide aux femmes vivant en République Démocratique du Congo (et ailleurs), victimes de violences sexuelles, afin qu’elles recouvrent leur dignité et leur intégrité, mais aussi en développant des moyens pour leur redonner le goût de lutter au-delà de la survie pour devenir des actrices de changement et de développement dans leur communauté, leur région ou leur nation. » J’ai participé à plusieurs

24 | SOROP’news

de leurs manifestations à Bruxelles et j’ai écrit, à ce propos, le texte « Les femmes pleurent » qui y avait été lu. Tu es née en RDC en 1948, mais tu as des ascendances variées, je pense ? Dans quelles circonstances t’es-tu installée à Soignies ? Je suis née à Kinshasa que j’ai aussitôt quitté pour Brazzaville. Mes parents sont congolo-congolais (Brazza et Kin), avec des ascendances belges et françaises. J’ai un grand-père originaire de Pondichéry, c’est pourquoi on pense parfois que je suis Réunionnaise ! Le choix de Soignies est celui de mon mari. Tu as participé à des évènements artistiques organisés par le Soroptimist. Oui, en effet. Pour symboliser la paix et le lien entre tous les humains, Marlise QUELQUES ŒUVRES MAJEURES D’EMILIE-FLORE MEANDRES, recueil de poésie LA PETITE ÉTOILE AMOUREUSE DU SOLEIL et L’ARBRE AUX FRUITS D’ORIGINE, contes AFIN QUE TU TE SOUVIENNES, MIJI ET MIJI, L’HYBRIDE DE RIVES, romans autobiographiques Mon dernier livre, que j’ai présenté le 12 octobre, est un témoignage de ma reconstruction, suite à la mort de ma fille en 2002.

4ème trimestre / 4de kwartaal 2017 - N° 30

Binder, durant sa présidence, a imaginé et créé un grand tronc d’arbre. Celui-ci avait été décoré d’extraits d’un de mes poèmes « Lettre à la terre ». En 2008, j’ai participé à une exposition organisée par SI Liège « Visages de femmes » : des extraits de mes textes accompagnaient des aquarelles. Tu es également très active au niveau de la culture africaine. Je fais partie de l’association de poètes Mwinda Kitoko (belle lumière, en lingala), qui permet aux jeunes africains de montrer leur talent et je participe à de nombreux évènements socioculturels qui touchent les deux rives du Congo. Tu as reçu un DUNIA pour l’ensemble de ton œuvre littéraire, peux-tu nous en dire davantage ? Les « Dunia » - mot d’origine arabe et swahili signifiant « terre » - font partie des African awards, décernés depuis 1992, par l’association African Culture Promotion pour récompenser des hommes et/ou des femmes dans leur domaine d’activité. Depuis leur création, ils ont permis de mettre à l’honneur de nombreuses personnalités d’origine africaine. Ces prix visent à inciter les jeunes générations d’Africains à partager l’héritage culturel de leur continent. Merci, Emilie-Flore pour ce partage. Anne-Marie Bastin Red. SOROP’news


Een Soroptimist in de kijker

enerzijds medicatie met lokale anesthetica, bepaalde antidepressiva en anti-epileptica. Anderzijds passen we technieken toe zoals zenuwwortelbehandelingen, infiltraties en neurostimulatie. Wat drijft je om onderzoek te doen naar nieuwe behandelingen? Zowel in Europa als in de US wordt goedaardige, chronische pijn TE vaak bestreden met zware, verdovende pijnstillers die op lange termijn nefaste gevolgen hebben en zeer verslavend werken. We zijn in België bij de grootste voorschrijvers van Europa wat deze pijnstillers betreft. Daarom is het zo belangrijk onderzoek te doen naar nieuwe behandelingsmethoden.

Dr. Iris Smet

Lid SI Land van Waas Anesthesist pijntherapeute Gedreven, gepassioneerd, toegewijd en enthousiast… als Soroptimist net zoals in haar beroep! Beste Iris, Als anesthesist heb je samen met een collega een doorbraak gerealiseerd in de behandeling van clusterhoofdpijn. Wat kan je hierover vertellen? Ik werk als staflid in het multidisciplinair pijncentrum in AZ Nikolaas in Sint-Niklaas. We behandelen patiënten met chronische pijnklachten van allerlei oorsprong waarvan zo’n 80% goedaardige pijn en 20% kankerpijn. Mijn specialiteit is interventionele pijnbestrijding d.w.z. niet zuiver medicamenteus gericht. We helpen patiënten met o.a. infiltraties en implantaties van kleine toestelletjes die stroompjes sturen (neuro­ stimulatoren) of medicatiepompen. We doen veel onderzoek en klinische studies en zijn pionier van verschillende innovatieve technologieën. Nu recent hebben we, samen met de industrie, een nieuwe elektrode (draadje met 4 contacten) ontwikkeld die mensen kan helpen met refractaire clusterhoofdpijn. Dit is een vreselijke aandoening die voorkomt bij jonge mensen en omwille van de ernst zelfmoordhoofdpijn genoemd wordt. Deze elektrode wordt verbonden met een pulse generator of batterij (zoals een pacemaker) die onderhuids wordt ingeplant. Behandel je ook vrouwen met chronische pijn na een borstamputatie? Ja, zeker. 5 tot 10% van die patiënten ontwikkelen zenuwpijn of littekenpijn. De behandeling kan op verschillende manieren,

In oktober 2018 word je onze nieuwe voorzitter. Hoe wil jij bijdragen tot een meer geëngageerde Soroptimist? Ondanks mijn drukke bezigheden zal ik mijn uiterste best doen als voorzitter samen met een geëngageerd en gemotiveerd bestuur want: SAMEN zijn we STERK! Sommigen vergeten de doelstellingen van Soroptimist en zien een vergadering alleen als gezellig samenzijn. Mijn voornemens zijn: tegemoet te komen aan onze objectieven en IEDEREEN te motiveren, te betrekken en vooral te communiceren met ALLE leden. Mijn gedrevenheid en passie om actief betrokken te zijn, overbrengen naar leden.

SIB

Waarom ben je lid geworden van Soroptimist International? Zoals in mijn beroep wil ik graag mensen in nood en de minst bedeelden in onze maatschappij helpen en daarom sprak de visie van Soroptimist mij aan.

Welke projecten liggen je nauw aan het hart? Senegal bevalt: ik heb bewondering voor de zeer gedreven Belgische vroedvrouwen die dit project uitvoeren en zwangere moeders begeleiden tot na de bevalling. Ze geven er ook opleiding. De Sociale Kruidenier: nood in eigen stad! Ik ga me vooral focussen op hulp in eigen streek. De nood is ook bij ons groot. Orgaandonatie: een project dat we al vele jaren ondersteunen en zullen blijven doen! Marlise Binder van onze Club is DE drijvende kracht achter dit initiatief. Hoe zie je de toekomst van Soroptimist Inter­ national? Verder inzetten en zoeken naar nieuwe geëngageerde leden, toekomstige fiere Soroptimisten, die samen met de bestaande leden een sterke toegevoegde waarde zullen zijn. Alleen door onze inzet en met een WARM HART kunnen we het verschil maken voor vrouwen in nood en dat geeft vooral VOLDOENING! Dr. Iris Smet SI Land van Waas Interview : Geertje Roelandts Vice-Voorzitter SIB, lid SI Land van Waas

https://www.youtube.com/watch?v=rMHHfgG9iYM 25 | SOROP’news


SOROPTIMISTS EDUCATE TO LEAD

CLUB

Le programme de mentorat BeNeLux

Les Unions SI de Belgique, du Luxembourg (G.D.) et des Pays-Bas se sont unies pour mettre à disposition un programme de mentorat qui a comme mission d’aider des jeunes femmes à évoluer dans leurs choix professionnels et au final leur donner les atouts pour accéder à des postes décisionnels. Ce programme dure au total 9 mois. Il combine le suivi et les conseils d’une mentor/modèle - membre du Soroptimist - et des formations en compétences personnelles, communication et leadership.

SI BRUXELLES DOYEN

SIB

Rosette Thirion SI Bruxelles Doyen

26 | SOROP’news

De SI Unies van België, Luxemburg (G.H.) en Nederland hebben ervoor gekozen om samen via dit mentoringprogramma jonge vrouwen te begeleiden zodat ze beroepsmatig beter de juiste beslissing kunnen nemen en de stap durven zetten naar een leiding­gevende functie. Het programma loopt gedurende 9 maanden en combineert enerzijds gesprekken tussen mentor (rolmodel) en mentee en anderzijds trainingen in interpersoonlijke competenties, communicatie en leadership.

Op 29 & 30 september was er de kick-off bijeenkomst.

Aan de hand van het model ‘sociale identiteit’ heeft elke mentee zichzelf voorgesteld en er volgde een groepsoefening met focus op observatie, communicatie, zelfvertrouwen en leadership. Om het verdere verloop van het programma zo goed mogelijk aan te sluiten aan de verwachtingen van de mentees hebben ze die kunnen formuleren, zowel wat betreft hun relatie met hun mentor alsook over het programma. En last but not least hebben ze voor zichzelf in kaart kunnen brengen hoe hun ‘optimale carrièrepad’ er zou kunnen uitzien, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. In januari 2018 staat hun volgende bijeenkomst gepland, terwijl ze ondertussen minstens 1 maal elke maand hun mentor ontmoeten.

Commémoration Un an déjà! Le 26 décembre 2016, Jeannie Conter-Oslet nous quittait. Docteur en pharmacie de l’Université de Liège, elle a 25 ans quand elle rejoint en 1954, le club Soroptimist d’Arlon, sa ville natale. Jeannie et son cher Robert viennent s’installer à Bruxelles après leur mariage et ne souhaitant pas abandonner l’idéal Soroptimist qui lui tenait tant à cœur, c’est tout naturellement que Jeannie rejoint le seul club de Bruxelles, devenu, en 2003, « Bruxelles Doyen ». Directrice du service de documentation de l’Association Pharmaceutique Belge, elle a occupé différentes fonctions au sein de notre club dont elle a assumé la présidence de 1975 à 1977. Sa profession et, après le décès de son mari, les croisières, ont complété sa passion pour les idéaux du Soroptimist dont elle a été membre durant 62 ans. D’une générosité discrète, elle a tout mis en œuvre pour que notre club puisse améliorer les conditions de vie des femmes âgées disposant de faibles moyens, ce qui était une de ses principales préoccupations. Bien que fort diminuée au cours des derniers mois de son existence, nous ne pouvions imaginer une issue aussi rapide. Notre seule consolation est d’avoir eu le privilège d’être l’amie d’une grande Dame !

BeNeLux Program Mentoring

Evelyne Bastin & Viviane Blancquaert Red. SOROP’news

Voyez ces visages souriants, rieurs, confrontés à leurs erreurs d’interprétations ! Grâce à cet exercice, les mentees se rendent compte à quel point il est important de communiquer de façon adéquate afin que chacune sache ce qu’elle veut dire, ce que l’autre doit comprendre. Het groepswerk rond communicatie...zorgde voor leuke gezichtsexpressies bij het vaststellen van een eigen foutieve aanpak. Door deze oefening beseffen de mentees hoe belangrijk het is om juist te communiceren, zodat de andere wel degelijk begrijpt wat je zelf precies bedoelt, of wat de andere zo zou moet verstaan hebben...

La première réunion « Kick-off » s’est tenue les 29 et 30 septembre.

A l’aide du modèle de « l’identité sociale », chaque mentee s’est présentée personnellement. Un exercice a été organisé au sein du groupe mettant l’accent sur l’observation, la communication, la confiance en soi et le leadership. Afin de préparer au mieux l’ensemble du programme, le rôle du mentor et de la mentee ont été expliqués. Les mentees ont également exprimé quelles étaient leurs attentes tant au niveau de leur échange avec leur mentor que du programme de formation. Elles ont pu tracer la voie optimale qui les mènera à une carrière, tout en équilibre tant au niveau personnel que professionnel. Leur prochain rendez-vous commun ? En janvier 2018. Entre-temps, les mentees rencon­ trent leurs mentors chaque mois ou plus.

4ème trimestre / 4de kwartaal 2017 - N° 30

SOROP’NEWS 31 Envoyez vos textes et photos (1 Mo par photo) Stuur uw teksten en foto’s (1 MB per foto) Deadline : 12/01/2018 Soropnews.sib@soroptimist.be La commission du SOROP’news se réserve amicalement le droit de raccourcir et d’harmoniser les textes à la ligne de rédaction et à ne pas publier les photos en trop faible résolution. De commissie van SOROP’news zal zich de vrijheid veroorloven om de teksten te verkorten en in harmonie te brengen met de redactielijn alsook de foto’s in een te lage resolutie niet te publiceren.

AGENDA : www.soroptimist.be


Les nouveaux membres 2015-2017 ont la parole !

SIB

Nieuwe leden 2015-2017 aan het woord!

Ce 21 octobre, à l’invitation de la commission extension du SIB, les nouveaux membres, leur marraine et les membres des commissions d’admission des clubs se sont retrouvées pour des ateliers d’échange d’idées. Les 120 participantes furent d’abord accueillies par Claire Hublet, Présidente SIB 2016-2018, et Inge Scholte, Présidente de la Commission Extension et Présidente élue SIB 20182020. Gerda Rosiers, Présidente de la Commission Extension SIE, a donné un aperçu du Soroptimisme, de ses membres et de son organisation dans une perspective européenne Carolien Demey, Vice-Présidente SIE, présenta ensuite l’histoire du SI et mit en évidence sa dimension internationale. Pour les ateliers, les nouvelles Sorops se retrouvèrent en petits groupes pour échanger leurs vues sur 8 questions. Dans l’ensemble, les nouvelles apprécient la chaleur de l’accueil dans les clubs et considèrent qu’une réunion d’intégration comme celle-ci est utile. Elles insistent pour accroître la visibilité du SIB. Un questionnaire individuel a également été remis aux nouveaux membres et les réponses seront analysées attentivement par la commission extension pour servir d’outil d’amélioration. La réunion fut très active et pleine d’entrain ; elle permit aux membres de la Commission Extension SIB de nouer des contacts informels avec les Sorops des clubs et de mieux comprendre les aspirations de chacune. A l’heure du lunch les discussions et les rencontres se sont poursuivies joyeusement autour des tables.

Op uitnodiging van SIB Commissie Uitbreiding vergaderden de nieuwe leden op 21 oktober, samen met hun meters en de Commissie Toetreding van hun club. De 120 deelnemers werden warm onthaald door Claire Hublet, President SIB 2016-2018, en Inge Scholte, Voorzitter Commissie Uitbreiding en President elect SIB 20182020. Gerda Rosiers, Voorzitter Commissie Uitbreiding SIE gaf een overzicht van wat Soroptimist, leden en organisatie betekenen gezien vanuit een Europees perspectief. Carolien Demey, Vice-president SIE, gaf een bevlogen toespraak over de internationale dimensie van Soroptimist. Tijdens de workshop werd in kleine groepjes van gedachten gewisseld rond 8 vragen. Over het algemeen waarderen de nieuwe leden het warme onthaal dat hen te beurt viel in de club en ze vinden dat een integratievergadering zoals deze erg nuttig is. Velen dringen aan om de zichtbaarheid van SIB te verhogen. De nieuwe leden ontvingen ook een individuele vragenlijst, en hun antwoorden zullen door de Commissie Uitbreiding aandachtig geanalyseerd worden, als bron van inspiratie en toekomstgerichte voorstellen. De bijeenkomst was zeer geanimeerd en constructief – en gaf de Commissie Uitbreiding SIB de gelegenheid om informele contacten aan te knopen met de nieuwe leden en om hun ambities beter te begrijpen. Tijdens de afsluitende lunch werden de vele contacten verdergezet alsook aangename, interessante discussies gevoerd.

Commission ‘Extension’ SIB

Commissie ‘Uitbreiding’ SIB

27 | SOROP’news


« Le bonheur, la paix et la réussite se construisent chaque jour. Alors commençons déjà par y croire afin de mettre toutes les chances de notre côté. Je vous souhaite en cette année 2018 d'être soulevée par un enthousiasme tel qu'il vous permettra de déplacer des montagnes .» Claire Hublet Présidente SIB 2016-2018

‘Geluk, vrede en succes zijn waarden die gestaag groeien. Laten we deze wijsheid koesteren en het geluk zal aan onze zijde staan. Ik wens dat 2018 U de kracht geeft om met hernieuwd enthousiasme bergen te verzetten.’ Claire Hublet, Voorzitter SIB 2016-2018

Profile for Soroptimist SIB

SIB (Soroptimist International Belgium) Soropnews 4e trimestre 2017 - N° 30  

WOMEN’S RIGHTS & EMPOWERMENT Soroptimist International Belgium (SIB)

SIB (Soroptimist International Belgium) Soropnews 4e trimestre 2017 - N° 30  

WOMEN’S RIGHTS & EMPOWERMENT Soroptimist International Belgium (SIB)

Advertisement