__MAIN_TEXT__

Page 1

SOROP ’ news a global voice for women

Belgium

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté la Reine Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin

DOSSIER ADVOCACY

• Yseult Kaplan : représentante belge SI à l’Unesco (1995-2011) • Bev Bucur: International Director of Advocacy • Nos représentations aux Nations unies / Onze UN-vertegenwoordigingen CSW 62 – COMMISSION DE LA CONDITION DE LA FEMME – VROUWENRECHTENCOMMISSIE • Getuigenis van Carolien Demey, Belgische deelnemer in NY & Vice-President SIE 08/03: VROUWENDAG – JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES • Les clubs belges en action – De Belgische clubs in actie

DOSSIER PROGRAMME/PROGRAMMA Les 5 objectifs SI – De 5 SI doelstellingen

2ième TRIMESTRE 2de KWARTAAL 2018 N° 32 Trimestriel/Driemaandelijks


SOROP’NEWS N° 32

Evelyne Bastin

Trimestriel/Driemaandelijks

EDITO

Editeur responsable Verantwoordelijke uitgever: Evelyne Bastin soropnews.sib@soroptimist.be Concept covers 1 & 4: Marlise Binder Rédaction/Redactie: Simone Baeyens - Anne-Marie Bastin Evelyne Bastin - Marlise Binder - Viviane Blancquaert - Rita De Groot - Véronique de Munck - Martine Dirix - Michèle Le Docte - Gisèle Marchand – Joëlle Petit - Anne Piron - Monique Rocour - Gerda Rosiers - Liliane Schoepen

Pourquoi suis-je Soroptimist ? La question posée par Gerda Rosiers (présidente Commission Extension SIE) lors de la réunion des gouverneures 2018, me porte à réflexion. Membre en 2010, je souhaitais rendre à la société ce qu’elle m’avait offert. Mais rien de tel que de donner chaque jour un peu de soi-même. Très vite, j’ai pu remplir à deux reprises le rôle enrichissant de Mentor. En tant que rédactrice en chef du SOROP’news, j’ai eu le bonheur d’apprendre à connaître tous les clubs belges et leurs projets. Merci à tous de cette précieuse collaboration. Et puis…, de recherche en recherche, il m’est apparu clairement que l’Advocacy & le Lobbying sont essentiels pour défendre les droits des femmes. Notre 1er numéro de 2018 nous apprenait où notre fédération européenne est active. Ce numéro de juin traite de notre représentation au niveau mondial. L’avantage d’une OING (organisation internationale non gouvernementale) est de pouvoir transmettre directement et de façon informelle les soucis quotidiens du groupe qu’elle défend et d’influencer de manière durable les décisionnaires. Ce cheminement m’a appelée à m’engager dans la voie du plaidoyer et à rejoindre Bettina Hahne (représentante SIE au Conseil de l’Europe) à la Conférence des OING œuvrant au sein du CoE. Notre fédération européenne y jouit en effet d’un statut participatif. Je vous invite à la lecture. Et pourquoi pas ? A vous interroger, à votre tour. Pourquoi suis-je Soroptimist ? Waarom ben ik Soroptimist? Deze vraag, gesteld door Gerda Rosiers (voorzitter Commissie Uitbreiding SIE) tijdens de recentste Gouvernors’ Meeting, heeft me aan het nadenken gezet. Toen ik in 2010 lid werd, wou ik iets aan de maatschappij teruggeven wat ze mij ook heeft gegeven. Niets beter dan daadwerkelijk dagelijks een beetje van zichzelf te kunnen geven. Zeer snel heb ik tweemaal de mensverrijkende rol van Mentor mogen opnemen. Als hoofdredactrice van SOROP’news heb ik dan de kans gekregen alle Belgische clubs en hun projecten beter te leren kennen. Bij deze wens ik allen te danken voor deze waardevolle samenwerking. Ook is het me steeds duidelijker geworden dat Advocacy & Lobbying een onontbeerlijke plaats innemen wanneer het gaat over het verdedigen van de rechten van de vrouw. Ons 1e nummer van 2018 heeft aangetoond hoe onze Europese federatie actief is. Dit nummer gaat over hoe we op wereldvlak vertegenwoordigd zijn. Het voordeel van een INGO (Internationale niet-gouvernementele organisatie) te zijn, is dat we rechtstreeks en op informele wijze de dagelijkse bezorgdheden kunnen verdedigen van de groep voor wie we opkomen en het beleid duurzaam kunnen beïnvloeden. Dit parcours binnen Soroptimist heeft me er toe aangezet om de richting van Advocacy verder in te gaan. Daarom ga ik samen met Bettina Hahne (vertegenwoordiger SIE bij de Raad van Europa) en met nog enkele Soroptimistleden verder ijveren bij de Conferentie van de INGO's binnen de Raad van Europa, want onze Europese federatie beschikt er effectief over een participatief statuut. Ik wens jullie veel leesgenot en geef hierbij graag de tip om op uw beurt even stil te staan bij dezelfde vraag: Waarom ben ik Soroptimist?

2 | SOROP’news

2ème trimestre / 2de kwartaal 2018 - N° 32

Présidente/voorzitter SI Belgium: Claire Hublet - presidente.sib@soroptimist.be www.soroptimist.be www.soroptimisteurope.org www.soroptimistinternational.org La responsabilité quant aux articles et photos incombe à l’auteur de l’article ou de la photo. Aangeleverde teksten en foto’s vallen onder de verantwoordelijkheid van hun auteur. SOROP’news 33 : deadline teksten – textes : 15/07/2018

SOMMAIRE / INHOUDSTAFEL

3 Claire Hublet : Mot de la présidente - Woordje van de voorzitter

DOSSIER ADVOCACY

4-5 Yseult Kaplan : Une Soroptimist sous la loupe 6-7 Rencontre avec/Ontmoeting met Beverly Bucur - SI Advocacy Director 8-9 Soroptimist International : ‘a global voice for women - une voix universelle pour les femmes’

COMMISSION DE LA CONDITION DE LA FEMME – DE VROUWENRECHTENCOMMISSIE (CSW 62) 10 Conférence : « Brisons le plafond de verre » vue par Bettina Hahne, représ. SIE au CoE 11 Carolien Demey, 1st vice-president SIE : Dé Belgische SI deelnemer aan de CSW62 12 SI Aalst, SI Mechelen & SI Vierre-Lesse : sponsors d’une délégation de jeunes femmes belges – steunen er de deelname van jonge Belgische vrouwen

13 Forum du Conseil des femmes francophones de Belgique Bruna Sassi - Pourquoi une sensibilisation régulière aux violences faites aux femmes ? 14-15 08/03/2018 : Journée internationale des femmes – Internationale Vrouwendag Les clubs belges en action – De Belgische clubs in actie ! 16-17 Marlise Binder : Een Soroptimist in de kijker

5 OBJECTIFS DU SI – DE 5 DOELSTELLINGEN VAN SI

18 SI Sint-Truiden – ‘5e Buddyproject’ 19 SI Antwerpen - Project ‘San Marco School – Kigali’ / Projets du SI Tubize Haute Senne 20 Colloque : « Grossesse et maternité, discrimination au travail » 21 SI Antwerpen - twee toegekende beurzen dankzij Gaby Mertens 22 Project ‘War Child’ : SI Genk, Hamont-Achel, Hasselt, Maaseik, Sint-Truiden en Tongeren SI Bruxelles Doyen & Bruxelles-Sablon: Projet « 320 rue Haute » 23 « Le Collectif contre les violences Familiales et l’Exclusion » : un projet du SI Marche-en-Famenne en collaboration avec les SI Arlon, Bastogne, Hesbaye, Huy, Les Deux Sources, Liège, Liège-en-Isle, Verviers et Vierre-Lesse 24-25 2018 AWARD Belgian Transplant Society : les clubs belges récompensés/de Belgische clubs beloond – Project ‘Orgaandonatie’ - SI Land van Waas SI Roeselare-Roslar – Project ‘Ter Dreve’ 26 SI Arlon – Projet « Hôpital Sans Frontière » à Balanko – Togo SI Visé – Projet « Les Ecuries des Coudriers » 27 Het kinderboek ‘Oscar in Villa Rozerood’, een project van SI Oudenaarde-Vlaamse Ardennen i.s.m. SI Aalst, Eeklo-Meetjesland, Gent, Gent-Scaldilys, Land van Waas & Zottegem Z-O Vlaanderen SI Roeselare-Roslar - Project Solfa-Afrika, t.v.v. het Hôpital St Luc te Kisantu (RDC Congo) 28 SI Oostende en het Project ‘Tejo’ 29 SI President’s Appeal 2017-2019: Women, Water & Leadership SI Roeselare-Roslar : Water is heerlijk! 30 SI Huy – Projet “L’eau, c’est la vie” SI Tubize Haute Senne – Projet « Service d’entraide » 31 SI Huy consacre un sujet à l’Environnement SI Hasselt : Opmerkelijk : Ornella Schreurs & Empowerment


WOORDJE VAN DE VOORZITTER

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Beste Soroptimistvriendinnen,

Chères amies Soroptimist,

Jullie waren talrijk om elkaar te ontmoeten op onze Algemene Vergadering van 2 juni laatstleden. Dat was een mooi moment van constructieve en gemeenschappelijke uitwisselingen over onze verwezenlijkingen en onze projecten, om zo onszelf beter te projecteren in de toekomst. Ook voor een groep enthousiaste vriendinnen van onze Unie was er de gelegenheid om elkaar in mei te ontmoeten in Luzern. We hoorden er vele verhalen, het ene al boeiender dan het andere. Onze Europese Voorzitter en haar bestuur legden de nadruk op Virtuele ontwikkeling en Mentoring. We zullen deze ideeën verder uitleggen in onze editie van Sorop’news van september. Opnieuw werd onze Belgische Unie in de schijnwerpers geplaatst. Onze actie van 25 november ‘Kom op tegen geweld tegenover vrouwen’ heeft er de ‘Best Practice Award’ ontvangen van de sectie Bestrijding van geweld tegenover vrouwen. Nancy Houscheidt, voorgesteld door club SI Bastogne, en Sophie Rousseau, voorgesteld door club SI Val BrabantWaterloo, kregen elk een studiebeurs van € 3000.

Vous avez été nombreuses à vous retrouver lors de notre assemblée générale du 2 juin dernier. Ce fut un beau moment d'échanges constructifs et fédérateurs autour de nos réalisations et de nos projets pour mieux nous projeter dans l'avenir. A Lucerne, en mai, ce fut également l’occasion pour un groupe d'amies enthousiastes de notre Union de se retrouver. Nous avons pu y écouter de nombreuses interventions toutes plus intéressantes les unes que les autres. Notre Présidente européenne et son bureau ont mis l'accent sur le développement virtuel et le mentorat. Nous développerons ces projets dans notre édition du Sorop’news du mois de septembre. Une fois de plus, notre Union fut mise à l'honneur. Notre action du 25 novembre "Dire non à la violence à l'égard des femmes" a reçu le prix des meilleures pratiques de la section « violence à l'égard des femmes ». Nancy Houscheidt présentée par le club de Bastogne et Sophie Rousseau présentée par le club de Val Brabant-Waterloo ont chacune obtenu une bourse d'étude de 3000 €.

Onze Mentoring-actie BeNeLux eindigde in juni. Het was een groot succes. Zo geven we deze vrouwen, die hun potentieel en hun vaardigheden wensen te ontwikkelen, de kans om economisch onafhankelijk te worden of om voortrekkers te zijn in hun beroep. Met onze Mentoring-actie helpen wij deze meisjes om het nodige zelfvertrouwen te krijgen om zich te ontwikkelen, om hindernissen te overwinnen en om hun invloed te vergroten; allemaal elementen die de kansen van vrouwen vergroten om op te klimmen. Ik wil graag mijn boodschap beëindigen door Evelyne Bastin heel hartelijk te danken voor haar diep engagement gedurende deze twee jaren als hoofdredacteur en verantwoordelijke uitgever. Het is niet eenvoudig om een tijdschrift zoals Sorop’news met zo’n succes uit te bouwen. Met dank aan Evelyne en aan de redactrices; elk nummer was een ontdekking van onze beweging, van onze Unie, van de Soroptimist International en Advocacy, van prachtige projecten, van uitzonderlijke Soroptimist leden. Ik hoop dat we nog steeds op u kunnen rekenen, Evelyne, om ons deskundig advies te blijven geven. Ik wens jullie allemaal een mooie en zonnige zomer, met nieuwe ver­rijkende ervaringen, om in september terug te komen met steeds meer fantastische projecten.

Vriendelijke groeten, Claire

Notre action BeNeLux Mentoring s'est clôturée au mois de juin. Ce fut un grand succès. Nous permettons ainsi à ces femmes désireuses de développer leur potentiel et leurs compétences de devenir indépendantes économiquement ou d'être des leaders dans leur profession. Avec notre action « Mentoring », nous aidons ces jeunes filles à avoir confiance en elles, à se mettre en valeur, à gérer les objections et à développer leur influence; autant de facteurs qui peuvent favoriser l'ascension des femmes. Je voudrais terminer mon message en remerciant très chaleureusement Evelyne Bastin pour son engagement durant ces deux années en tant que rédactrice en chef et éditeur responsable. Ce n'est pas simple de construire, avec un tel succès, une revue comme le Sorop’news. Grâce à Evelyne et à toutes les rédactrices, chaque numéro était une découverte sur notre mouvement, sur notre Union belge, sur le Soroptimist International & l’Advocacy, sur des projets formidables, sur des Soroptimist d'exception. J'espère que nous pourrons encore compter sur toi, Evelyne, pour nous donner des conseils professionnels toujours avisés.

Claire HUBLET

SIB Voorzitter 2016-2018 Présidente SIB 2016-2018

Je vous souhaite à toutes un bel été ensoleillé. Je vous souhaite de vivre de nouvelles expériences enrichissantes et de nous revenir en septembre avec des projets toujours plus formidables.

Amitiés, Claire 3 | SOROP’news


DOSSIER ADVOCACY

Une Soroptimist sous la loupe YSEULT KAPLAN Membre SI Bruxelles Doyen depuis 1982 Cheville ouvrière du Télévie dès 1989 jusqu’à ce jour Présidente SIB 1992-1994 Représentante permanente SI à l’UNESCO 1995-2011

Yseult Kaplan a ouvert les portes du Soroptimist belge sur l’international. SI

Yseult est une Soroptimist très impliquée. Ses mandats nationaux et internationaux ont été consacrés à soutenir les valeurs du Soroptimist et à les faire connaître dans les plus hautes instances. Elle a mené sa vie et sa carrière fidèle à son idéal de service. Yseult, parle-nous de ce parcours. N’ayant pas l’âge requis pour être acceptée à cette époque à l’Ecole sociale, je me suis dirigée vers la section des sciences politiques et sociales à l’ULB. Je n’ai pas fait de travail social, mais j’ai veillé à en suivre les règles. Depuis l’enfance, la musique fait partie de ma vie et est mon refuge pour en oublier les tracas. Pendant 24 ans, j’ai exercé la profession de courtière et gestionnaire d’assurances. En devenant Soroptimist, je me suis rendue compte que cette activité répondait au critère de « service » et suivait le fil rouge de comprendre les soucis de son client, les défendre et les conseiller. 4 | SOROP’news

Membre active et présidente du club Bruxelles-Doyen et de l’Union belge (SIB), quels en ont été les points forts ? Au niveau de mon club : le soutien au projet du Dr Levy, chef du service de pédiatrie du CHU St Pierre de créer un service multidisciplinaire pour la prise en charge d’enfants affectés par le sida. Nous avons assumé, en collaboration avec notre sister club de Suruga (Japon), l’engagement d’une pédopsychiatre, exigé pour l’obtention de subsides. Il s’agit là d’un bel exemple d’une action menée en commun avec un lien d’amitié. Au niveau de l’Union belge : « Plantez un arbre, plantez l’espoir » fut le thème de la présidente européenne, Nina Komanakou. En collaboration avec les Réserves naturelles et ornithologiques de Belgique, une participation financière importante fut consacrée au reboisement du Meldertbos, enjambant de part et d’autre la frontière linguistique.

2ème trimestre / 2de kwartaal 2018 - N° 32

De nombreux chênes séculaires ayant été abattus, symboliquement les présidentes des 44 clubs de l’époque ont planté un arbre. « La violence dans tous ses états » était mon programme de 1992 à 1994. Un colloque national d’information fut concrétisé par des conclusions en tables rondes. Dernier point fort et pas le moindre fut la formation du SI Club Val BrabantWaterloo et l’émotion d’une remise de Charte, aboutissement pour moi d’une volonté de longue date. Cheville ouvrière du Télévie, tu le fus dès 1989… Jeanine Bochart en fut la pionnière et l’âme. Elle connaissait Bibiane Godfroid, alors à RTL qui lui fit entrevoir ce que le Soroptimist pouvait apporter au Télévie et la visibilité que pouvait nous apporter notre participation en aidant la recherche scientifique. J’ai foncé tête baissée dans l’aventure ! Le point fort fut l’entretien en direct sur Bel RTL entre le professeur Burny, la directrice du FNRS, les responsables du Télévie et le Soroptimist dont j’étais la porte-parole et fière de l’être devant cette reconnaissance.

SANS LES SOROPTIMIST, LE TÉLÉVIE NE SERAIT PAS CE QU’IL EST.

Jean-Charles De Keyser Faisons en sorte que le Télévie reste ce qu’il est ! Représentante permanente du SI à l’Unesco pendant 16 ans, une nouvelle vie ? En 1995, lors de la Convention SI à San Francisco, Marie-Jeanne Bosia, présidente SI, me désigna, avec l’accord du Board Meeting, représentante permanente auprès de l’Unesco, icône de la Paix par l’Education, la Science et la Culture. En 2003, j’ai été élue au comité de liaison ONG/UNESCO et réélue en 2005. Ma vie fut dès lors partagée entre Bruxelles et Paris.


Ma motivation pendant ces années était de m’assurer que, par ses projets et actions, le SI répondait à la vision de l’UNESCO d’une culture de la paix fondée sur les droits humains.

Quelle est ta vision du Soroptimist international ? La force du Soroptimist International est sa vocation d'amitié universelle pour répondre à ses buts et valeurs. J’ai eu le privilège d'avoir une carrière soroptimiste enrichissante qui m'a fait rencontrer des femmes à tous les niveaux de notre hiérarchie, ayant une idée noble de ce qu’elles peuvent apporter à la société en y occupant la place à laquelle elles ont droit. C’est cela le Soroptimist International aux valeurs desquelles je suis fière d’avoir adhéré. Martine Dirix Réd. SOROP’news et membre du SI VAL BRABANT-WATERLOO

Yseult a allumé énormément de bougies tant pour le SIB, le SIE que le SI. « Pour elle, c’est à chaque fois un moment émouvant de rappeler les valeurs du Soroptimist International. »

17 septembre 1994 : Yseult Kaplan, présidente SIB 1992-1994, en compagnie de Guisella Freudenberg alors présidente SIE, allume la bougie du SIB lors du chartage du club SI VAL BRABANT-WATERLOO. Joie et émotion d'Yseult. La formation de ce club et la remise de la charte concrétisent l'aboutissement d'une volonté de longue date !

5 | SOROP’news

SI

J’ai eu le privilège de pouvoir soumettre à l’UNESCO des projets de grande envergure du SI, ayant pour vision le long terme et le développement durable. "Les femmes artisanes de la Paix", "Les femmes construisent la Paix grâce au Patrimoine local", "Les Soroptimist s'engagent pour l'eau", en droite ligne avec les objectifs des Nations unies.

J’ai exposé à la tribune d’une Assemblée générale des ONG, la participation active du SI aux priorités de l’UNESCO que sont l’Afrique, les femmes et les êtres vulnérables dont nous voulons être la voix alors qu'elles ne l'ont pas.


DOSSIER ADVOCACY

RENCONTRE AVEC ONTMOETING MET BEVERLY BUCUR Nommée en juillet 2017 par le Soroptimist International Directrice Internationale du Plaidoyer (Advocacy) pour l'exercice biennal 2017-2019. Membre du SI Chicago depuis 1993, elle occupe de nombreuses fonctions au sein de ce club dont elle a été présidente. Elle est membre fondatrice du SI Chicago-Illiana dont elle fut présidente en 20062008. En 2014, elle rejoint le Bureau des Directeurs du Soroptimist International des Amériques où elle œuvre e.a. au sein du Leadership Development Committee pour ensuite devenir membre-fondateur “education” au sein du SIA Program Council. In juli 2017 door Soroptimist International aangesteld als International Director of Advocacy gedurende de periode 2017 – 2019 Lid SI Chicago (1993). Ze bekleedt er verschillende functies waaronder het voorzitterschap. Ze is stichtend lid van SI Chicago-Illiana en wordt er voorzitter in 2006-2008. In 2014 vervoegt ze de Board of Directors of Soroptimist International of Americas waar ze werkt binnenin de Leadership Development Committee of the Americas om nadien stichtend lid te worden voor het gedeelte gewijd aan 'education' binnenin de SIA Program Council.

SI

Bonjour Bev,   Peux-tu nous expliquer pourquoi le plaidoyer est aussi important pour notre organisation à l’heure actuelle ? Aujourd'hui, le plaidoyer est notre travail le plus important en tant que Soroptimist. Le monde semble avoir fait un pas en arrière et nous devons nous battre pour sauvegarder les droits des femmes et des filles que nous avons acquis il y a des années, ainsi que pour faire avancer les ODD (Objectifs de développement durable) pour toutes les femmes. Nous devons également intensifier nos efforts de défense à l'échelle locale, nationale et internationale afin de faire entendre notre voix. En tant qu'ONG (avec le statut consultatif général à l'ECOSOC), nous sommes en position d'être cette «voix mondiale pour les femmes et les filles».   Quelle est la signification de « ECOSOC » ? ECOSOC signifie Conseil économique et social. C'est une plate-forme des Nations Unies qui coordonne les fonctions économiques et sociales de l'ONU. Afin de pouvoir participer aux réunions de l'ONU, toutes les fédérations SI, y compris le SI lui-même, ont un statut consultatif indépendant auprès de l'ECOSOC. Nos déléguées représentent donc notre Fédération dans les Centres des Nations Unies à travers les différentes représentantes du SI à l'ONU.   Pourquoi est-il indispensable d'être représenté à l'ONU ? Nous devons veiller à conserver ce statut en continuant à être visible aux Nations Unies. Nous devons travailler avec d'autres ONG pour nous assurer que les pays soient tenus responsables 6 | SOROP’news

2ème trimestre / 2de kwartaal 2018 - N° 32

de ce qu'ils ont accepté en ce qui concerne les droits des femmes et des filles. Nous devons faire entendre notre voix sur des problèmes tels que la violence contre les femmes et les inégalités entre les sexes. Nous devons défendre l'égalité des salaires, les soins de santé universels et les possibilités d'éducation et veiller à ce qu'aucune femme ou fille ne soit laissée pour compte.   Chaque année, des milliers de femmes sont présentes à la Commission sur la condition de la femme (CSW). Pourquoi ? Créée en 1946, la CSW est le principal organe intergouvernemental mondial et le plus grand événement de l'ONU qui se concentre sur l'objectif de développement durable 5, l'égalité des sexes et les droits humains. Il est important que les Soroptimist assistent à cette réunion pour travailler avec les milliers de femmes qui se réunissent pour dialoguer avec les gouvernements (notamment pour influencer la formulation de conclusions concertées), apprendre comment fonctionnent les Nations Unies, négocier les accords et voir comment les pays votent sur les différentes questions. Dans cette optique, le mandat comprend la rédaction de recommandations, de rapports à la Commission sur la promotion des droits des femmes et du suivi des mesures pour cette promotion. Il s’agit entre autres de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing et de l'intégration d'une perspective sexospécifique dans les activités des Nations Unies. Cette réunion annuelle de la CSW à New York offre aussi aux représentants des États membres, des organisations de la société civile et des entités des Nations Unies une occasion unique d’étudier de


Dag Bev,   Kan je even uitleggen waarom ‘advocacy’ vandaag zo belangrijk is voor onze organisatie ? De belangrijkste taak die we als Soroptimist hebben is advocacy, want vandaag lijkt het er op dat de wereld stappen terugzet als het gaat over rechten verworven voor vrouwen en meisjes, samen uiteraard met het opkomen voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’S - Sustainable Development Goals) voor vrouwen. We moeten onze stem zowel lokaal, nationaal als internationaal laten horen. Aangezien we een NGO zijn die een Algemeen Raadgevende Stem geniet bij ECOSOC, zijn we in staat ‘wereldwijd een stem uit te brengen voor vrouwen en meisjes’.   Wat betekent ECOSOC eigenlijk ? Het Economisch en Sociaal Comité (Economic and Social Council) is een platform van de Verenigde Naties en het coördineert de economische en sociale taken van de VN. NGO’s zoals SIE kunnen niet direct deelnemen aan VN-vergaderingen zonder die raadgevende stem in ECOSOC. Alle SI-Federaties en ook SI zelf, hebben er hun onafhankelijke raadgevende stem, zoals onze verschillende SI-VN-vertegenwoordigers trouwens ook hebben in de VN-Centra.   Waarom moeten we zo nodig vertegenwoordigd zijn bij de Verenigde Naties ? We moeten onze stem en visibiliteit kunnen behouden binnen de Verenigde Naties en er met andere NGO’s samenwerken, zodat landen ook effectief rekenschap moeten geven over wat ze hebben afgesproken over rechten van vrouwen en meisjes. We moeten opkomen voor gelijke lonen, universele gezondheidszorg en gelijke kansen op onderwijs, zodat vrouwen of meisjes niet achterop blijven.

  Waarom zijn er elk jaar duizenden vrouwen aanwezig op de Vrouwenrechtencommissie CSW ? De CSW in 1946 opgericht door de Verenigde Naties is de voornaamste intergouvernementele instantie op wereldvlak, die zich focust op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 5, de gendergelijkheid en mensenrechten. Als Soroptimist is het belangrijk aanwezig te zijn op deze vergadering om er samen met duizenden andere vrouwen betrokken te worden bij overheden, te zien hoe de VN werkt, hoe overeenkomsten worden onderhandeld, hoe landen stemmen en om er samen te werken met overheden en zo invloed uit te oefenen op de engagementen die ze aangaan. Het mandaat omvat dus het uitwerken van aanbevelingen en rapporten aan de Commissie over vrouwenrechten, het monitoren of implementeren van maatregelen voor vrouwen en het identificeren van topics omtrent gendergelijkheid. Bovendien neemt CSW een leidende rol in het bewaken en herzien van zowel vooruitgang als problemen aangaande de uitvoering van de Verklaring van Beijing en het Actieplatform, evenals het mainstreamen van gelijke kansen voor mannen en vrouwen in VN-activiteiten. Door jaarlijks in New York te vergaderen over deze vooruitgang en hiaten bij het implementeren van fundamentele beleidspunten op wereldvlak, vormt CSW het ideale platform voor vertegenwoordigers van de VN-lidstaten, maatschappelijke organisaties en VN-entiteiten om er nieuwe problemen aangaande gendergelijkheid en empowerment aan te kaarten en te documenteren. De lidstaten komen er verdere acties overeen die de vooruitgang kunnen bespoedigen om vrouwen hun rechten op politiek, economisch en sociaal vlak te garanderen. Het resultaat en de aanbevelingen van elke sessie gaan dan richting ECOSOC voor follow-up.   Kan je een concreet voorbeeld geven van wat SI bereikt door haar advocacy op VN-niveau ? Er was op CSW62 een delegatie aanwezig van 80 leden van Soroptimist International om er de Aangenomen Afspraken (Agreed Conclusions) te monitoren en er rond te werken. Zo zijn er heel wat aanbevelingen van SI opgenomen in het finale document. De Soroptimisten maakten eveneens deel uit van de officiële delegaties van Oostenrijk, IJsland en het Verenigd Koninkrijk om er met de landendelegaties te werken rond deze Agreed Conclusions, er onze standpunten naar voor te brengen en te spreken over samenwerkingsmogelijkheden.   Lancering ‘Decade of Water’ tijdens CSW62 SI Voorzitter Mariet Verhoef-Cohen nam voor Soroptimist International en voor Women for Water Partnership deel aan een panel en sprak er over het belang om vrouwen leidinggevende functies te geven aangaande de waterproblematiek, omdat ze er expertise in hebben. Ze deed ook een oproep bij de VN voor een Year of Women and Water. Het resultaat is alvast verdere bekendheid voor Soroptimist International en bewustmaking voor onze focus op vrouwen, water en leiderschap. Interview: Evelyne Bastin Vertaling/Traduction & Copywriting: Monique Rocour & Viviane Blancquaert Red. SOROP’news

7 | SOROP’news

SI

nouveaux problèmes affectant les femmes. Les États membres conviennent de nouvelles actions pour accélérer les progrès et promouvoir les droits des femmes dans les domaines politique, économique et social. Les résultats et recommandations de chaque session sont transmis à l'ECOSOC pour suivi.   Pouvez-vous nous donner un exemple concret de ce que le SI a pu faire grâce à ce plaidoyer à l'ONU ? Il y avait 80 membres de la délégation SI à la CSW62. Des membres de la délégation ont suivi et travaillé sur les Conclusions Concertées. Une partie importante de la formulation recommandée par le SI a été reprise dans le document final. En outre, les Soroptimist faisaient partie des délégations officielles de l'Autriche, de l'Islande et du Royaume-Uni. Elles ont travaillé avec ces délégations sur les termes des Conclusions Concertées. Les membres du SI ont rencontré de nombreuses délégations nationales pour discuter de la position internationale du Soroptimist et envisager des possibilités de travailler ensemble.   Le lancement de la Décennie de l'Eau a eu lieu pendant la CSW 62. La Présidente du SI, Mariet Verhoef-Cohen, a participé à un panel au nom du Soroptimist International et de « Women for Water Partnership ». Elle a souligné l'importance d'inclure des femmes à des postes clés en ce qui concerne l'eau, car ce sont des expertes. Elle a également appelé l'ONU à créer une Année des femmes et de l'eau. Cet événement a mis en lumière le Soroptimist International et l’importance accordée au thème « Femmes, Eau et Leadership ».


DOSSIER ADVOCACY

a global voice for women

A

SI

lhoewel vrouwen en meisjes de helft van de bevolking uitmaken, worden ze consistent als minderwaardig behandeld en hun mensenrechten worden dikwijls genegeerd. Soroptimist International treedt voortdurend op als spreekbuis op wereldvlak om vrouwen en meisjes mondiger te maken, ze beter op te leiden en hen in staat te stellen gender­ gelijkheid te realiseren. Met haar 17 vertegenwoordigers in de zes centra van de Verenigde Naties staat de belangenbehartiging dan ook centraal in de werkzaamheden van Soroptimist International bij de VN. Deze VN-vertegenwoordigers brengen bij inter­ nationale besluitvorming een stem uit voor alle vrouwen en meisjes over de hele wereld. Soroptimist International werkt er samen met andere gelijkgestemde organi­ saties aan onderwerpen waarvan we een wederzijds belang verdedigen in het kader van onze gemeenschappelijke aspiraties voor de vrouw. Dankzij de verzamelde resultaten uit de projectwerking – in de praktijk op basis van de PFR’s van acties ondernomen door elke Soroptimist op lokaal niveau – kunnen deze VN-vertegenwoordigers effectief opkomen voor vrouwen en meisjes. De Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling, vooropgesteld door de Verenigde Naties in 2015, bepalen de agenda voor de volgende 15 jaar. De nadruk ligt nu vooral op Doelstelling 4 ‘Opleiding’ en Doelstelling 5 ‘Gendergelijkheid’, naast uiteraard andere domeinen met betrekking tot het weerbaarder maken van vrouwen. WAAR WORDT SOROPTIMIST INTERNATIONAL VERTEGENWOORDIGD ?

NEW YORK: Aangezien de hoofdzetel van de Verenigde Naties gevestigd is in New York - waar ook de Algemene Vergadering plaats vindt – worden daar alle werkgebieden van de Verenigde Naties behandeld. Dit centrum is ook de hoofdzetel van de in 2010 opgerichte UN Women, de United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (het VN-orgaan voor gendergelijkheid en empowerment 8 | SOROP’news

SOROPTIMIST INTERNATIONAL TREEDT VOORTDUREND OP ALS SPREEKBUIS OP WERELDVLAK OM DE RECHTEN VAN VROUWEN EN MEISJES TE VERDEDIGEN van vrouwen). Het team van de vier VN-vertegenwoordigers van SI in New York staat voor thema’s zoals gendergelijkheid, duurzame ontwikkeling, ontwikkelingsfinanciering, mensenhandel, migratie, opleiding, vergrijzing van de bevolking, evenals vrede en veiligheid. De VN-vertegenwoordigers van SI in New York zijn Bette Levy, Marie D’Amato-Rizzi, Barbara Rochman en Frances Zainoeddin. GENÈVE: Het VN-kantoor in Genève is na New York het grootste VN-centrum en legt zich vooral toe op multilaterale diplomatie, mensenrechten evenals vrede en veiligheid. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties en haar evaluatiemechanismen voor de mensenrechten, met inbegrip van CEDAW (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) en UPR (the Universal Periodic Review) maar ook het Commissariaat van de VN voor vluchtelingen (UN’s Refugee Agency) zijn gevestigd te Genève. Deze mechanismen om op te komen voor de mensenrechten zijn voor de VN-vertegenwoordigers van SI in Genève cruciaal om aan overheden aanbevelingen te doen en om er acties te ondernemen voor gendergelijkheid en vrouwen en meisjes toegang te verschaffen tot hun mensenrechten en fundamentele vrijheden. De VN-vertegenwoordigers in Genève zijn Wilfrida Hendrickx, Sabine Kinzer en Sina Stiffler. WENEN: UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), CCPCJ (Commis­ sion on Crime Prevention and Criminal Justice), UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation), UNCOC (United Nations Convention on Organised Crime) zijn allemaal in Wenen gevestigd. De VN-vertegenwoordigers van SI spitsen er zich vooral toe op belangrijke onderwerpen zoals geweld tegen vrouwen en meisjes met inbegrip van mensenhandel, de vergrijzing (mishandeling van ouderen), schadelijke

2ème trimestre / 2de kwartaal 2018 - N° 32

traditionele praktijken zoals vrouwelijke genitale verminking, maar ook voor vrouwen op de werkvloer en in de zakenwereld. Momenteel zijn Dora Vrdlovec en Martina Gredler de VN-vertegenwoordigers van SI. ROME: WFP (United Nations World Food Programme) en FAO (Food and Agriculture Organisation) zijn gevestigd te Rome. Dit leidt tot een uiterst gefocust werkprogramma voor de VN-vertegenwoordiger van SI voor dit centrum, met name de rol van de vrouw op het vlak van productie en distributie van voedsel. Onze VN-vertegenwoordiger in Rome is Liliana Mosca. PARIJS: UNESCO (United Nations Edu­ca­tional, Scientific and Cultural Organiza­ tion) is gevestigd te Parijs. Dit houdt in dat de VN-vertegenwoordigers van SI er zich voornamelijk focussen op opleiding. Aangezien de Unesco en de NGO-commissie daar ook periodieke fora organiseren over uiteenlopende onderwerpen, passen de VN-vertegenwoordigers van SI hun werkzaamheden dikwijls aan in functie van de onderwerpen van deze fora zoals bijvoorbeeld water voor iedereen, of voor armoede specifiek gerelateerd aan vrouwen. De VN-vertegenwoordigers van SI in Parijs zijn Marie-Christine Gries en Rina Dupriet. NAIROBI: Het VN-kantoor in Nairobi behandelt onderwerpen op het vlak van het milieu en werkt rond UNEP (UN Environment Programme). De VN-vertegenwoordigers van SI in Nairobi spitsen zich vooral toe op onderwerpen zoals vrouwen in landelijke gebieden, rampenpreventie door risicobeperking en de effecten die de klimaatverandering zal teweegbrengen specifiek voor vrouwen en meisjes. De VN-vertegenwoordigers van SI in Nairobi zijn Alice Odingo en Rose Mwangi. Viviane Blancquaert Red. SOROP’news

Bron: www.soroptimistinternational.org


e Soroptimist International (SI) œuvre en faveur des droits humains et de l’égalité des sexes en promouvant e.a. l’éducation et l’autono­ misation. Avec 17 représentantes dans les six centres des Nations Unies, la défense des intérêts se trouve donc au centre des activités de Soroptimist International auprès de l’ONU. Lors du processus décisionnel international, ces représentantes auprès de l’ONU portent la voix des femmes et des filles du monde entier. Le Soroptimist International y collabore avec d’autres organisations qui partagent les mêmes opinions sur des sujets liés à nos aspirations communes pour la femme. Grâce aux résultats du travail par projets – dans la pratique, sur base des PFR des actions entreprises par chaque Soroptimist au niveau local – ces repré­ sentantes auprès de l’ONU peuvent agir effectivement pour les femmes et les filles. Les Objectifs de Développement Durable, proposés par les Nations Unies en 2015, détermineront l’agenda des 15 prochaines années. L’accent est surtout mis sur l’Objectif 4 « Education » et l’Objectif 5 « Egalité des sexes », à côté évidemment d’autres domaines permet­ tant d’améliorer l’autonomisation des femmes. Bien que les femmes et les filles repré­ sentent la moitié de l’humanité, elles sont constamment traitées de façon inférieure et leurs droits humains sont souvent ignorés. Le Soroptimist International joue en permanence les porte-voix sur le plan mondial afin de responsabiliser plus les femmes, de les éduquer mieux et de leur permettre de réaliser l’égalité des sexes. OÙ LE SOROPTIMIST INTERNATIONAL EST-IL REPRÉSENTÉ ?

NEW YORK : le siège principal des Nations Unies se situe à New York – où siège également l’Assemblée Générale -, c’est donc là que sont traités tous les domaines de compétence des Nations Unies. Ce centre est également le siège principal d’ONU Femmes, créé en 2010, l’entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. L’équipe des quatre représentantes SI auprès de l’ONU à New York travaille sur des thèmes comme l’égalité des sexes, le développement durable, le financement du développement, le trafic des êtres humains, les migrations, l’éducation, le

vieillissement de la population ainsi que la paix et la sécurité. Les représentantes SI auprès de l’ONU à New York sont Bette Levy, Marie D’Amato-Rizzi, Barbara Rochman et Frances Zainoeddin. GENÈVE : après New York, le bureau de l’ONU à Genève est le plus grand centre ONU et se consacre surtout à la diplomatie multilatérale, aux droits humains ainsi qu’à la paix et à la sécurité. Le Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies et ses mécanismes d’évaluation pour les droits humains, y compris le CEDAW (Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes) et l’EPU (Examen Périodique Universel) mais aussi le HCR (HautCommissariat des Nations Unies pour les réfugiés) sont établis à Genève. Ces mécanismes permettant d’intervenir pour les droits humains sont cruciaux

tionnelles néfastes comme les mutilations génitales sur les femmes, mais aussi la situation des femmes sur leur lieu de travail et dans le monde des affaires. Dora Vrdlovec et Martina Gredle y représentent actuellement le SI auprès de l’ONU. Rome : le PAM (Programme alimentaire mondial des Nations Unies) et la FAO (Organisation pour l’alimentation et l’agriculture) ont leur siège à Rome. La représentante SI auprès de l’ONU y gère un programme de travail extrêmement pointu centré sur le rôle de la femme en matière de production et distribution alimentaire. Liliana Mosca est notre représentante SI auprès de l’ONU à Rome. Paris : l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture). Les représentantes SI auprès de l’ONU s’y concentrent essentiellement sur l’éducation. Comme l’UNESCO et la

LE SOROPTIMIST INTERNATIONAL JOUE EN PERMANENCE LES PORTE-VOIX SUR LE PLAN MONDIAL POUR DÉFENDRE LES DROITS DES FEMMES pour les représentantes SI auprès de l’ONU à Genève afin de proposer des recommandations aux autorités, d’entreprendre des actions pour l’égalité des sexes et de donner aux femmes et aux filles accès à leurs droits humains et à leurs libertés fondamentales. Les représentantes auprès de l’ONU à Genève sont Wilfrida Hendrickx, Sabine Kinzer et Sina Stiffler. VIENNE : l’ONUDC (Office des Nations Unies contre la drogue et le crime), la CCPCJ (Commission pour la Prévention du Crime et la Justice Pénale), l’UNIDO (Organisation des Nations unies pour le développement industriel), l’UNCOC (Convention des Nations Unies contre la criminalité organisée) sont tous installés à Vienne. Les représentantes SI auprès de l’ONU s’y concentrent surtout sur des sujets importants comme la violence contre les femmes et les filles, ce qui englobe également le trafic d’êtres humains, le vieillissement (maltraitance des personnes âgées), les pratiques tradi-

commission ONG y organisent également des forums sur des sujets divers, les représentantes SI auprès de l’ONU adaptent souvent leurs activités en fonction des sujets de ces forums comme, par exemple, l’accès à l’eau ou la pauvreté spécifiquement liée aux femmes. Les représentantes SI auprès de l’ONU à Paris sont MarieChristine Gries et Rina Dupriet. NAIROBI : le bureau de Nairobi de l’ONU traite des sujets relatifs à l’environnement et travaille sur l’UNEP (Programme des Nations Unies pour l’environnement). Les représentantes SI auprès de de l’ONU à Nairobi se consacrent surtout à des sujets comme les femmes dans les zones rurales, la prévention des catastrophes par la réduction du risque et les conséquences spécifiques du changement climatique sur les femmes et les filles. Les représentantes SI auprès de l’ONU à Nairobi sont Alice Odingo et Rose Mwangi. Joëlle Petit Réd. SOROP’news

Source: www.soroptimistinternational.org 9 | SOROP’news

SI

L


DOSSIER ADVOCACY La CSW (Commission de la condition de la femme) est le plus grand forum, tant pour les Etats membres des Nations Unies que pour les organisations de la société civile et d’autres acteurs internationaux. Une délégation de plus de 90 Soroptimist emmenée par la présidente SI Mariet Verhoef-Cohen a participé cette année à la commission à New York et ce, avec plus de 4300 représentants de plus de 600 organisations civiles et 170 Etats membres. CSW (de Vrouwenrechten Commissie) is het grootste forum, zowel voor de lidstaten van de Verenigde Naties, als voor organisaties van het maatschappelijke middenveld en andere internationale actoren. Een delegatie onder leiding van SI Voorzitter Mariet Verhoef-Cohen van meer dan 90 Soroptimisten nam dit jaar deel aan de commissie in New York, dit samen met de meer dan 4300 vertegenwoordigers van meer dan 600 maatschappelijke organisaties en 170 lidstaten.

Brisons le plafond de verre.

Conférence à la CSW 62

SI

Bonjour Bettina,

  De quelle réunion aimerais-tu nous parler ? Je voudrais parler d’une réunion centrée sur l’autonomisation politique des femmes et l’accès des femmes aux responsabilités politiques. La conférence « Brisons le plafond de verre » s'est tenue le lundi 12 mars au siège de l’ONU. Les organisateurs étaient la Coordination française et suédoise du Lobby européen des femmes, ainsi que la Fondation Jean Jaurès, co-parrainée par les gouverne­ments français et suédois.   Quelles ont été les principales questions abordées lors de cette conférence ? L’entretien a porté sur la difficulté pour les femmes de prendre part à la politique et la résistance de la société et des partis politiques à une représentation égale des sexes en politique. En France, les partis ont préféré payer des amendes au lieu de remplir l’obligation d’avoir un nombre égal de candidats féminins et masculins pour les élections. Le traitement médiatique des femmes en politique est très différent de celui des hommes. En moyenne, les femmes sont beaucoup plus critiquées et les médias sont plus intéressés par leur vie privée que par leurs réalisations ! De plus, chaque fois qu’une femme fait une erreur, elle est généralisée à toutes les femmes… Il est difficile de garder les femmes à des postes de responsabilité quand chaque geste qu’elles font est examiné et critiqué. Dans ces conditions, il est beaucoup plus stressant pour les femmes d’occuper des postes politiques que pour les hommes. 10 | SOROP’news

2ème trimestre / 2de kwartaal 2018 - N° 32

Représentante du Soroptimist International d'Europe auprès du Conseil de l’Europe, Bettina Hahne a participé à la CSW 62, en tant que membre de la Délégation du SIE.

En outre, les femmes sont plus exposées à la violence politique et au harcèlement physique. Lorsque les femmes se lèvent pour elles-mêmes et parlent en public, le contrecoup peut être violent. Et c’est vrai partout dans le monde. En Bolivie, les récoltes des femmes en politique sont brûlées. En Suède, elles sont harcelées sur Internet. En Côte d’Ivoire, les hommes ont utilisé les coutumes traditionnelles pour éliminer les femmes des élections. La plupart des femmes ivoiriennes n’ont pas d’argent pour les campagnes électorales et pensent parfois que la politique n’est que pour les hommes. La secrétaire d’Etat française chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, a déclaré: « Quand les femmes font de la politique, on considère que la société leur rend service. C’est le contraire: les femmes rendent service à la société lorsqu’elles font de la politique. » Il était réconfortant d’entendre que le fait que les femmes soient ridiculisées, harcelées, non écoutées en politique n’est plus acceptable ! Comme le Secrétaire général adjoint de l’ONU, Yannick Glemarec, l’a déclaré: « Si la représentation du peuple n’est pas représentative, comment la politique pourrait-elle être en phase avec les besoins des femmes ? »   Quelles sont tes réflexions sur les résultats et les suggestions pour promouvoir les objectifs du SIE ? Il était plus clair que jamais que pour faire changer les choses, il faut d’abord faire changer les états d’esprit ! Je ne peux que répéter: sans plaidoyer, nous ne pouvons pas changer la situation des femmes en général. Nous ne devons pas seulement défendre les femmes, nous devons aussi élever nos voix pour les femmes ! Mes suggestions aux autres Soroptimist seraient d’être plus conscientes de la façon dont les femmes en politique sont représentées dans la presse. Nous pourrions parler ou écrire aux médias à ce sujet. Les Soroptimist pourraient encourager et soutenir les femmes politiques et les sensibiliser aux difficultés liées au genre qu’elles rencontrent. Et surtout, nous devons nous demander si nous n’avons pas les mêmes préjugés. Nous devons d’abord changer notre propre état d’esprit ! Interview édité par le QG du SIE sur base du rapport de Bettina Hahne


GETUIGENIS VAN CAROLIEN DEMEY 1st Vice-President SIE Lid van SI Kortrijk Naar de CSW vertrek je best met een pak voorkennis! En nóg heb je het de eerste dag moeilijk, al was het maar om een keuze te maken tussen alle mogelijkheden die zich aanbieden, alle informatie en uitnodigingen die je voorgesteld krijgt en die strijden om je aandacht.

En meteen werd overduidelijk waar ADVOCACY voor staat. Eén zaak is dat vrouwenrechten als mensenrechten worden beschouwd en dat de wetten en beschikkingen gestemd geraken die hun statuut aanbelangen. Een andere zaak is ze toegepast zien en bovenal maken dat de betrokken vrouwen er weet van hebben. Deze vrouwen rekenen op ons. Wij kunnen hun stem zijn en moeten hun stem zijn nu wij wél weet kunnen hebben van hun omstandigheden en het leven dat hen ontzegd wordt. De interventies van de heel bevlogen voorzitter van CSW62, H.E. Geraldine Byron (van Ierland en consequent steeds in het groen gekleed) en de zeer inspirerende mevr. PhumzileMlambo-Ngcuka, Under-Secretary-General and Executive Director UN Woman werden enorm gesmaakt. Zij waren het die ook de ondertitel 'Leaving No One Behind' in de verf zetten. De deelnemers Elke INGO krijgt een deelnemersaantal toegewezen. Van de duizenden deelnemers zijn een groot deel officieel aangesteld maar zeker 3200 zijn lid van INGO’s. De officiële delegaties en persagentschappen tellen echter ook Soroptimist in hun rangen waardoor toch een dikke honderd Soroptimist de CSW62 konden meemaken. En de zeer actieve SIE-leden

alleen al tekenden present op 191 events ! Ook de ontwerpster van het prijswinnende ontwerp dat het CSW62handboek sierde, Annelie Borjesson kwam als Soroptimist onze rangen versterken. Topontmoetingen Het waren er veel! Maar wat me na enkele maanden nog steeds kippenvel geeft: Mijn ontmoeting met meisjes die ontvoerd werden door Boko Haram. Het hartelijke onthaal op de Belgische vaste delegatie waar de Belgische UN-officials zeer open stonden voor Soroptimist ! Het verhaal van de bloedmooie Jaha Dukureh, die uitgehuwelijkt werd in de US (in vele staten zijn kindhuwelijken niet strafbaar!). Het ongedwongen gesprek over een kop koffie met haar die ondertussen UN goodwill ambassadeur werd genomineerd voor de Nobelprijs voor vrede. De toegankelijke gesprekken met zogenaamde hooggeplaatsten die meteen aangaven dat hun zaak onze zaak was en heel vrij in overleg gingen. De ex-minister voor vrouwenzaken in Afghanistan Sima Samar die nog steeds een notoir mensenrechtenverdedigster is was er zo een van. Ook de Minister voor vrouwenzaken van Tunesië Mme Naziha Labidi nam tijd voor een Franstalige(!) evaluatie samen met onze Belgische mevr Adriaenssens, directeur gelijkekansenbeleid voor de Waals-Brusselse federatie.

• • •

Wat zal me bijblijven: Uiteraard ! Guterres in zijn openingsspeech horen zeggen ‘I am a proud feminist’ De zovele jonge vrouwen die zeer prominent aanwezig waren, de manier waarop ze zonder enige aarzeling de juiste vragen stelden en hun punt maakten, zelfs in plenaire sessie met Guterres. De techniek of ‘Storytelling’ die ons perfect alert hielden tijdens de soms technische uiteenzettingen. Onze SI-voorzitter, Mariet Verhoef-Cohen die briljant een side-event leidde waar zelfs op de vloer geen plaatsje meer vrij was om te gaan zitten. De #meToo what’s now sessie met Sienna Miller, net zoals de massaal bijgewoonde Men-for-Women-sessie. En zeker  … het eensgezinde gevoel met alle andere Soroptimisten van de ganse wereld.

• • • • • •

INGO= International Non Gouvernemental Organization

11 | SOROP’news

SI

Introductie Geen overbodige luxe om aan de “Consultation Day” deel te nemen waar alle INGO’s zich ontmoeten om de dag vóór de opening de onderwerpen uit te diepen. Daar werd meteen duidelijk dat het thema van deze CSW62 ‘Empowering Rural Women and Girls’ voor de meeste INGO’s al een foute benoeming was van het onderwerp: het ging niet om plattelandsvrouwen maar over vrouwen die leven in plattelandsgebieden. De pittige discussies vanaf de start gaven al meteen aan hoeveel sterke vertegenwoordigingen van zo massaal vele INGO’s klaar stonden om zich te laten horen. En het is méér dan nodig dat wij inderdaad opkomen voor die vrouwen die al te dikwijls ver van alle informatie gehouden worden, al zeker geen kans maken ooit een zelfstandig bestaan op te bouwen (slechts 13% van de vrouwen zijn eigenaar van het land dat ze bewerken), heel dikwijls overgeleverd aan de willekeur van de mannen die hun leven delen, met hoegenaamd geen kans tot uitgebouwd onderwijs of zelfs maar toegang tot internet of andere sociale media. De getuigenissen van vrouwen die er wél uit ontsnapt waren en die met hun verhaal tot bij ons zijn geraakt waren dan ook wel heel erg confronterend.


DOSSIER ADVOCACY

CLUBS SI AALST & SI MECHELEN & SI VIERRE-LESSE

EEN PREMIÈRE: EEN BELGISCHE DELEGATIE VAN JONGE VROUWEN AANWEZIG OP DE CSW 62 UNE PREMIÈRE : UNE DÉLÉGATION DE JEUNES FEMMES BELGES À LA CSW 62 Geëngageerde, actieve jongeren geïnteresseerd in vrouwenrechten hebben aan de Commissie deelgenomen dankzij de steun van de FOD Buitenlandse zaken, de Permanente Vertegenwoordiging van België in New York en drie clubs van Soroptimist International België. Des jeunes femmes actives, engagées et passionnées par la défense des droits de femmes ont pu participer à la Commission grâce au soutien du Ministère fédéral des Affaires étrangères, la Représentation permanente de la Belgique à New York et trois clubs du Soroptimist International de Belgique.

A

SI

rrivées à NewYork nos conversations se focalisent sur la dé­fense des droits des femmes et des genres. Nos discussions prennent forme dès le début de la Commission. Nous écoutons, nous regardons. Et nous partageons avec les autres jeunes idées, impressions, avis. Quelle expérience fantastique de voir comment nous évoluons, comment au fur et à mesure que notre savoir croît, nous formulons mieux notre opinion. Notre groupe en a ressenti un lien fort et un engagement sans pareil.

Carolien Demey, 1st vice-president SIE, omringd door de Belgische delegatie van jonge vrouwen entourée par la délégation de jeunes femmes belges

Dankzij de financiële steun van Soroptimist Inter­national konden we de reis voor iedereen mogelijk maken. We voelen ons enorm dankbaar dat we deze kansen kregen. De jonge vrouwen omringen hier Carolien Demey, vice-voorzitter SIE, het enige SI Belgisch lid aanwezig op de CSW 62. Grâce au soutien du Soroptimist International, le voyage a pu être financé pour chacune d’entre nous. Nous sommes très reconnaissantes d’avoir reçu cette immense chance. Les jeunes femmes en compagnie de Carolien Demey, vice-présidente SIE, seule membre belge SI présente à la CSW 62.

G

eland in New York, wordt lo­gischerwijze ons favoriet onderwerp de vrouwenrechten. Bij de CSW komen onze gender discussies pas echt op gang. Gevoed door alles wat we horen en zien, gaan we in voortdurende dialoog met elkaar en anderen over alle gedachten, indrukken en meningen. Het is een geweldige beleving om de jongeren te zien groeien in hun kennis en het verwoorden ervan. Maar door alle woorden en stemmen heen, groeien we toch steeds dichter bijeen. Wat een krachtige verbinding, wat een fantastische geëngageerde groep van jonge vrouwen. Evelyne Bastin Réd. SOROP’news

(Bron-source : rapport opgesteld door de jonge vrouwen – rédigé par les jeunes femmes)

Grâce à l’expérience CSW, j’ai appris à avoir une autre vision sur le monde. Het was bijzonder om deze bruisende activiteit te mogen beleven en motiverend om te zien dat vrouwenrechten een prioriteit zijn op de agenda van de UN.

12 | SOROP’news

2ème trimestre / 2de kwartaal 2018 - N° 32


FORUM CONSEIL DES FEMMES FRANCOPHONES DE BELGIQUE (CFFB) régulière

aux

PARCE QUE LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES EST UNE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE.

Les violences faites aux femmes s’exercent sous de multiples formes (sociales, économiques, sexuelles, verbales, psychologiques…). Elles existent partout dans la famille, au travail, à l’école, dans la rue, dans les médias, les institutions publiques…

Comme la plupart des actes de violence sont perpétrés par des hommes, on peut aisément conclure que l’on se trouve face à de la violence structurelle, utilisée pour maintenir le pouvoir et le contrôle des hommes sur les femmes. Ce constat est d’autant plus frappant à l’analyse des actions mises en place par la police, les tribunaux, les services sociaux pour venir en aide aux femmes. Cette déclaration est contenue dans la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et la violence domestique (aussi appelée « Convention d’Istanbul »). Ce texte majeur signé en 2012 repose sur l’idée qu’il s’agit d’une forme de violence fondée sur le genre dans la mesure ou elle est exercée sur les femmes parce qu’elles sont des femmes. La Belgique a ratifié cette Convention en mars 2016. Tolérance zéro au CFFB face aux injures, comportements ou prises de position sexistes LE SEXISME MIS HORS-JEU DANS LE SPORT:

• par sa réaction forte dès l’annonce du choix du rappeur, •

Damso, pour la commande de l’hymne officiel des Diables Rouges pour la coupe du monde 2018 en Russie ; par sa campagne #kickoutsexism auprès des sponsors de l’Union Royale Belge des Sociétés de Football, les inter­ pellant sur le choix, comme support à leur sponsoring, d’un chanteur réputé pour ses propos.

Le CFFB rejoint par le NVR (Nederlandstalige Vrouwen Raad) ont permis à l’Union Royale Belge des Sociétés de Football de prendre conscience de l’inadéquation de son choix et l’ont incitée à mettre fin à leur collaboration avec le rappeur, Damso. Une victoire encourageante pour les coupoles féministes et le monde sportif. ET SI LES PARTIS ET LES MANDATAIRES POLITIQUES MONTRAIENT L'EXEMPLE ?

Le CFFB a tenu à exprimer avec fermeté sa désapprobation face à certains types d’attitude misogyne de la part de certains politiciens. Le Conseil encourage plutôt les partis et mandataires à œuvrer pour l’égalité femmes/hommes en particulier dans la sphère politique où les femmes, encore peu nombreuses, sont trop souvent à l’heure actuelle, victimes de propos et comportements sexistes

SIB

Pourquoi une sensibilisation violences faites aux femmes ?

« Alors, Heureuses ? » Un ouvrage, véritable plaidoyer sur la notion de choix des femmes, analysé au travers de réflexions philosophiques, psychologiques, socio-économiques et éthiques et rédigé par les membres de la Commission « Droits des femmes et Interculturalité », présidée par la past présidente du CFFB, Viviane Teitelbaum. En termes de choix, ne se retrouve-t-on pas la plupart du temps face à un choix contraint, subi plutôt que véritablement choisi ? Et, d’ailleurs, très souvent, on ne parle du « choix » des femmes que lorsqu’elles sont sujettes à des discriminations, lorsqu’on leur attribue faussement une autonomie ou une indépendance ou alors lorsque l’on considère qu’elles sont incapables de faire un choix, afin de pouvoir rejeter sur elles la responsabilité du choix et ainsi tolérer les discriminations faites à leur égard. Bruna Sassi Représentante Soroptimist International de Belgique au CFFB

i

Je vous enjoins vraiment à vous procurer ce livre et à continuer ainsi la réflexion. Il est disponible au CFFB au prix de 13 € ou via le mail : info@cffb.be.

13 | SOROP’news


08/03/2018

DOSSIER ADVOCACY

JOURNÉE INTER INTERNATIONAL UN APERÇU DES AC EEN KORT OVERZIC

REMARQUABLE L’UNESCO en collaboration avec le SI Marche-en-Famenne : Gégé Katana Bukuru, Femme de Paix SIE 2017, reçoit sa page sur Wikipédia ! https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Katana_G%C3%A9g%C3%A9_Bukuru

SIB

L’UNESCO organisant un atelier contributif à l’occasion de la Journée internationale de la femme a pris contact avec notre club afin de créer une page Wikipédia pour Mama Gégé. Leur but : mettre en lumière le besoin d’une représentation féminine plus forte dans l’espace public digital à travers la création de profils Wikipédia de femmes en lien avec le mandat de l’UNESCO. Le mouvement #wiki4women est digital. Toute personne souhaitant y participer pourra rejoindre l’initiative en ligne, mais également physiquement, au siège de l’UNESCO.

SI Huy & SI Hesbaye : Projection du film « UNE FEMME FANTASTIQUE » (Oscar du meilleur film étranger) – 250 spectateurs Ce film va questionner le public (dont des hommes) sur le regard et les réactions que nous exprimons devant celles que nous découvrons et qui, par ailleurs, vivent, aiment, travaillent et soutiennent elles aussi de belles et importantes causes: les personnes transgenres qui ont droit comme tout être humain au respect…

SI Vierre-Lesse Santa Barbara, été 1979. Un film de Mike Mills, saisissant avec finesse et bienveillance la complexité de l’âme humaine et le climat de l’époque. récompensé par de nombreuses nominations et prix (entre autres Oscar et Golden Globe). La projection fut suivie d'échanges intenses, de questionnements et de partages qui se sont poursuivis autour du verre de l'amitié: Quelles femmes serions-nous ou avons-nous été à pareille époque pas si lointaine ? Quelles femmes sommes-nous à l’heure actuelle ?

LE FILM

« L’ORDRE DIVIN » Les clubs SI de Verviers, Les Fagnes, Eupen et Spa se sont associés pour organiser une soirée cinéma en diffusant L'Ordre Divin à Movie Mills (Malmédy). Un grand succès auprès du public ravi. 14 | SOROP’news

2ème trimestre / 2de kwartaal 2018 - N° 32


NATIONALE DES DROITS DES FEMMES E VROUWENDAG TIONS DE CLUBS BELGES HT VAN ACTIES VAN BELGISCHE CLUBS Clubs ayant diffusé ce film – Clubs die deze film hebben vertoond Aalst • Antwerpen • Antwerpen Anthos • Antwerpen De Zes Rozen • Arlon • Bastogne • Beersel • Brugge • Brussel Iris • Bruxelles Doyen • Bruxelles-Sablon • Charleroi • Charleroi Soleilmont • Genk • Gent • Gent Scaldilys • Hamont Achel • Ieper • Kortrijk • Land Van Waas • Les Deux Sources • Leuven • Liege • Liège-en-Isle • Maaseik • Oudenaarde-Vlaamse Ardennen • Soignies • Thierache • Tournai • Val BrabantWaterloo • Vise • Zottegem Zuid-Oost Vlaanderen

Een warme film, naar een waar gebeurd verhaal over het doorbreken van vooroordelen, sisterhood, de race naar de ruimte, de Kennedy-jaren, wiskunde en wetenschap. Als je op Google 'Soroptimist' en 'Hidden Figures' aanklikt, merk je dat men zowel in South Path, Australie als in Las Vegas, in Gstaad, Soest Duitsland, Oak Harbor, Bilthoven, Susanville, Borrego Springs en Dortmund op dezelfde dag dezelfde film toonde. Dan merk je de kracht en de mogelijkheden die Soroptimist International heeft om haar doelstellingen te kunnen bereiken. De opbrengst van deze avond ging naar het Laptopproject waarin men de digitale kloof als gevolg van de kansarmoede probeert te verkleinen.

SI Aalst : Soroptimist International in de kijker – sous la loupe !

SIB

SI Genk

SI OudenaardeVlaamse Ardennen

In onze club vond men de vertoning van deze film een ideale gelegenheid om een keer al onze “BFF’s” uit te nodigen en onze trouwe sponsors, dus allen die ons altijd steunen op diverse gelegenheden. Na de film trakteerden we alle aanwezigen op een afsluitende receptie.

SI Charleroi & SI Charleroi-Soleilmont : Cette soirée fut un grand succès, la salle était comble. L’ambiance était décontractée et festive sans pour autant éclipser les difficultés rencon­ trées par la Femme dans notre société. L’entièreté des bénéfices de la soirée a été versée à la Maison du Mieux-Etre de GdHC, une association locale qui soutient les patients atteints d’un cancer.

15 | SOROP’news


DOSSIER ADVOCACY

Beste Marlise,

Een Soroptimist in de kijker

  Wat bracht je naar België? Als hotel manager uit Davos verhuisden mijn echtgenoot (Belg) en ik naar Sint-Niklaas om het Hotel Serwir uit te baten van mijn overleden schoonvader.   Je bent geen onbekende in het land der service clubs? Soroptimist International kende ik omdat de club SI Antwerpen regelmatig bij ons vergaderde om een nieuwe club in de regio te stichten. Maar dat liep niet van een leien dakje. Meerdere pogingen eindigden steeds zonder succes. Ik die pas in België woonde, voelde me niet sterk genoeg, noch qua taal, noch qua relaties, om een club op te richten in onze regio. Later is het dan wel gelukt.   Je was nauw betrokken bij de charter van je eigen club? Veel charters passeerden bij ons op dezelfde manier. En wij wilden het verschil maken. Het officiële gedeelte van de charter vond plaats in ‘intieme kring’ van leden, enkele notabelen en afgevaardigden van SIB en SIE in het stadhuis van Sint-Niklaas. Samen met mijn echtgenoot bedachten wij het avondgebeuren. ‘Niemand komt naar zo’n saai diner’ zei mijn man. Op ons avondprogramma: een diavoorstelling over de leden met hun gezin, over hun beroep en hun motivatie om bij Soroptimist International te komen met daarnaast optredens van muzikanten, acrobaten, koren van scholen e.a. Dit was niet gebruikelijk en voorzitter SIB, Nicole D’henin, moest dat verkopen aan het nationaal bestuur dat uiteindelijk plaats gaf aan creativiteit.

SIB

De feestavond werd een show waar menigeen nog met plezier aan terug denkt. De rode draad : ONZE ‘Vos Reynaert’. De listige vos, die met zijn sluwe streken de waarden en normen uit ‘zijn middeleeuwse tijd’ stevig op de korrel neemt, en ons ‘juist gedoopte Soroptimist’ een ‘lesje’ leert.

Marlise Binder

Lid SI Land van Waas Voorzitter SIB 2010-2012 Coördinator van het pilootproject ‘European mentoring Program’ en van het ‘BeNeLux Mentoring Program’ Coördinator van het project ‘Orgaandonatie’

  Sinds jullie oprichting hebben jullie al heel wat gerealiseerd. Iets speciaals, zoals de charter, blijft in het geheugen. Daarom opteerden we jaarlijks een CAUSERIE te houden op een zondagse apero. Miet Smet, afkomstig uit onze streek en destijds Federale Minister van Gelijkekansenbeleid, was de allereerste spreker. Een dame uitnodigen met een politiek mandaat werd toen niet gesmaakt op nationaal niveau. Rebels zoals men ons kent, werd ze toch uitgenodigd. Vele belangrijke sprekers volgden, allen met een maatschappelijk actueel thema, en allen belangeloos om ons te steunen.   Naast het feit dat je diverse functies in je club hebt bekleed en ook nationaal voorzitter bent geweest, ben je ook het bekende gezicht achter de projecten van “Orgaandonatie” en “Mentoring”. Orgaandonatie krijgt in deze editie een afzonderlijk artikel en op de website vind je de historiek. Het invoeren van Mentoring in onze organisatie bleek om diverse redenen moeilijk en blijft een discussiepunt. Het idee dat we fondsen ‘moeten’ geven aan jonge vrouwen met een goede opleiding kwam vreemd over bij Soroptimist, die gewoon is om vrouwen en meisjes in nood te helpen. Men

16 | SOROP’news

2ème trimestre / 2de kwartaal 2018 - N° 32


  Vanuit alle SI besturen wordt gewerkt aan het begrip ‘Advocacy’. Visie en missie moeten ‘van boven’ komen zodat advocacy gericht kan uitgedragen worden. SI kan met zijn UN-vertegenwoordigers pleiten en bewijs leveren van onze inzet lokaal via onze PFR's (program focus reports). Met gelijkgestemde organisaties werken geeft ons een ZICHTBARE STEM. Zoals de UN Goals 4 & 5 – onderwijs/opleiding, gendergelijkheid, en gebieden die betrekking hebben op empowerment van vrouwen. Eenheid moet wereldwijd gecre­ëerd worden zodat men op alle niveaus beseft dat dit de enige weg is waardoor Soroptimist International kenbaar wordt! Door het organiseren van ‘webinars’ gaat nu ook de communicatie naar het gewone lid van SI met rasse schreden vooruit (iedereen kan zich aanmelden, er is gelegenheid tot vragen stellen vanuit uw huiskamer, bijv. aan de SI voorzitter). Iedereen was welkom op de Gouverneursmeeting in Luzern dit jaar. Initiatieven van clubs, gesteund door Uniebesturen om samen met EEN STERKE STEM naar buiten te treden, bewijzen succesvol te zijn : zoals de Club-banner die tijdens mijn bestuursmandaat gecreëerd werd ... de banner van “Say NO to Violence – We Stand UP for Women”, en de “ik geef je mijn hart actie” met de broodzakken boodschap over orgaan-, bloed- & stamceldonatie.   Hoe vul je deze missie in? Ik heb altijd en voornamelijk interesse gehad voor projecten. Soroptimist International bood mij de mogelijkheid om mij te engageren voor maatschappelijke doelstellingen. Tijdens mijn nationaal voorzitterschap beslisten wij dat álle leden bij

een algemene vergadering aanwezig mochten zijn : betrokkenheid activeren en beseffen dat een organisatie zoals de onze met vele vrijwilligers een speciaal tempo kent, waar wederzijds begrip van cruciaal belang is!   Je bent een vertrouwenspersoon en we hopen dat onze Unie dit naar waarde weet te schatten! Als ik ergens voor ga, dan mag je erop vertrouwen dat het uiteindelijk met alle “ups en downs” goed komt. Je kan de clubs niet forceren maar je kan hun wel aanzetten tot deelname. Vandaag kan ik terugkijken op meer dan 20 jaar prachtige tijd, waar ik zowel in België als in vele andere landen fantastische vrouwen heb ontmoet en waar ik projecten mee heb kunnen uitwerken. Door het delen van kennis waaruit vele uitzonderlijke ideeën groeiden, bereikten wij succesvolle resultaten.

‘Ik probeer altijd mensen te zoeken die beter zijn in dingen die ik niet ken, om een team te vormen. Ik observeer mensen, kijk naar hun lichaamstaal, hun reacties en ik ben blij met elke eerlijke open mening, ook al is het niet de mijne. Luisteren is even belangrijk als verkondigen.’ Bijzonder was ook de nauwe betrokkenheid bij het stichten van Club SI Aalst en de tiental jaren creatie van SOROP'news covers. Graag herinner ik mij onze organisatie van de avond in de ‘Roma’ met Axel Red en het colloquium Brussel/Vorst met o.a. Catherine De Bolle en Maggie De Block, Patsy Sörensen en Jo Lemaire waar projecten van mensenhandel gesteund zijn. Allen vrouwen met een krachtige stem. Wat heb ik dan met mentoring? Als jonge vrouw moest ik van mijn vader een cursus volgen. In Hotel Du Midi te Davos moest ik als 23 jarige leiding geven. Ik leerde dat het niet simpel is om een team te vormen, dat empathie belangrijk is en dat een Mentor levenslange draagkracht meegeeft! SIE brengt een handboek uit voor Unies om de “Mentoring” gedachte te verspreiden. Een task force van leden van Soroptimist International uit 6 Unies met professionele ervaring werkte hieraan (waaronder het BeNeLux team).

SIB

vergeet echter dat de mentors zich 9 maanden lang belangeloos inzetten voor een generatie vrouwen die ons nauwelijks kennen. Mentors zien de taak als een meerwaarde op hun engagement als Soroptimist. Trainers/Soroptimisten zijn de vaste waarden en werken gratis. Mentees nemen een deel van de kosten op zich of kunnen gesteund worden door een club. Daarenboven is het onze taak als Soroptimist om onze kennis te delen zodat we jonge vrouwen laten zien waar we voor staan waardoor ze interesse krijgen voor onze doelstellingen; misschien niet meteen maar wel over 10 jaar. Er is heel wat water door de zee gelopen vóór dit project door het nationale bestuur werd aanvaard, maar opgeven ken ik niet.

Wat zou je ons graag willen meegeven?

• Vooruitgang meten met plezier, vertrouwen en betrokkenheid, • Luisteren en generaties verbinden, • Werken aan een interessante vergadercultuur, • Positief gebruik maken van de digitale mogelijkheden, • Alle samenwerkingsverbanden bevorderen voor onze zichtbaarheid.

Interview: Simone Baeyens & Rita De Groot Red. SOROP’news

17 | SOROP’news


DE VIJF SI DOELSTELLINGEN LES CINQ OBJECTIFS SI Le SOROPTIMIST INTERNATIONAL œuvre pour améliorer les conditions de vie des femmes et des filles via cinq objectifs SOROPTIMIST INTERNATIONAL ijvert om de levensomstandigheden van vrouwen en meisjes te verbeteren en dit via vijf doelstellingen :

1

2 L’éducation

Education & Leadership

L’éradication de toute forme de violence

Empowerment of de economische zelfredzaamheid

4

L’accès aux soins de santé et à la sécurité alimentaire De toegang tot gezondheidszorg en gezonde voeding

SIB

1

3

L’empowerment ou l’autonomie financière

5

De bestrijding van elke vorm van geweld

Le développement durable, la protection et le respect de l’environnement

Duurzame ontwikkeling, de bescherming en eerbied van het leefmilieu

OBJECTIF – DOELSTELLING : EDUCATION & LEADERSHIP

SI SINT-TRUIDEN: 5e BUDDYPROJECT In oktober 2017 startte ons buddyproject en we zijn heel blij dat we dit jaar, voor de vijfde keer op rij, 26 studenten uit de derde graad van de lokale middelbare school konden motiveren om een schooljaar lang leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar uit een aantal basisscholen te laten begeleiden. Op 24 mei vond in de prachtige Keizerszaal opnieuw ons afsluitevent plaats. Ons buddyproject begint bekend te geraken en zo profileren we ons als club die begaan is met kansarmoede bij kinderen en hun vorming. Kathleen Dignef SI Sint-Truiden

18 | SOROP’news

2ème trimestre / 2de kwartaal 2018 - N° 32


1

OBJECTIF – DOELSTELLING : ÉDUCATION & LEADERSHIP PROJETS DU SI TUBIZE HAUTE SENNE

Ter gelegenheid van een bezoek aan een vriendin in Rwanda in augustus 2017 leerde Nicole D’henin, één van onze leden, Marie-Grâce Kayirangwa, past voorzitter van SI club Kigali kennen. Zij nam Nicole mee naar de San Marco school van Kigali die in 2014 opgericht werd met de steun van de Luxemburgse SI club Esch-sur- Alzette. De school voorziet in kleuter- en basisonderwijs en staat heel goed aangeschreven. Op het einde van het 6e leerjaar zijn de leerlingen verplicht deel te nemen aan een staatsexamen waarvoor de overgrote meerderheid met glans slaagt. Door het succes barst de school uit haar voegen. In 2014 waren 356 leerlingen ingeschreven waarvan 175 meisjes en 181 jongens. Hun aantal blijft stijgen. In 2018 zijn er 487 leerlingen, 261 meisjes en 226 jongens. Bouw- en aanpassingswerken zijn noodzakelijk. Toen Nicole de San Marco school bezocht, waren de begonnen werken stopgezet door een tekort aan fondsen. De school en de Soroptimist-leden van Kigali zochten bijkomende financiële hulp om de werken te kunnen voltooien opdat het schooljaar 2018 zou starten met klaslokalen aangepast aan het aantal leerlingen. Terug in België vertelde Nicole op de haar alomgekende begeesterende manier tijdens onze clubvergadering over de Soroptimist school van Kigali, over de gedrevenheid en enthousiasme van de leerkrachten, over de leergierigheid en discipline van de leerlingen en over Rwanda waar men streeft naar verzoening en toegang tot het basisonderwijs voor alle kinderen een prioriteit is. SI Antwerpen nam contact met SI Esch-sur-Alzette van de Luxemburgse Unie en besloot om samen de San Marco school te steunen. Marie- Grâce Kayirangwa, de huidige voorzitter van de Rwandese SI Unie, was aanwezig op onze vergadering van april. Ze bracht uitgebreid verslag van de werken die voltooid werden in maart 2018.

Projet dans le cadre de SI « Education des femmes et des filles » grâce à leurs Liens d'Amitié SI. Grâce à leurs liens d’amitiés avec le club SI Béthune en France, les membres du SI Tubize Haute Senne ont activement collaboré à leur action « Pensionnat pour jeunes filles au Burkina Faso ». Accueillantes, les membres de Tubize Haute Senne ont logé chez elles leurs amies de Bethune. Nathalie Odeurs

Martine Dirix

Présidente du SI Tubize Haute Senne

Réd. SOROP’news

SIB

SI ANTWERPEN PROJECT SAN MARCO SCHOOL – KIGALI

Projet Forward Haïti « Forward Haïti » est une A.S.B.L. créée au lendemain du séisme du 12 janvier 2010, dont l’objectif social est l’insertion de jeunes dans la société haïtienne, via les domaines éducatif, pédagogique et socio-économique au travers d’actions concrètes. Sa première réalisation a été la création d’un internat pour jeunes filles, les protégeant des dangers qu’elles courent seules dans un pays dévasté. Aujourd’hui, l’A.S.B.L. garantit une scolarité adaptée, en proposant des activités parascolaires motivantes et libératrices des réminiscences du passé, orientant les jeunes vers des formations professionnelles garantes d’une insertion sociale dans la vie haïtienne. Elle participe à l’amélioration du quotidien des enfants de l’orphelinat et de l’école, aidant ainsi à la mise en place de structures d’encadrement à visée éducative, garantissant un avenir meilleur pour les enfants du foyer. Le club aide financièrement l’A.S.B.L. depuis 2 ans en offrant un stand au marché de Noël, afin de mettre en avant l’action de Forward Haïti et d’y vendre des produits régionaux.

Rita De Groot Red. SOROP’news

19 | SOROP’news


2

OBJECTIF – DOELSTELLING : EMPOWERMENT

Colloque à l’Institut pour l’Égalité des chances, à Bruxelles, le 14 novembre 2017.

GROSSESSE ET MATERNITÉ, DISCRIMINATION AU TRAVAIL SIB

Dans la vie professionnelle, la question «  Subissez-vous des discriminations ?  » donne souvent lieu à des réponses trop subjectives pour être fiables. Des cri­tères objectifs n’empêchent pourtant pas des pratiques insidieuses. Ainsi, on remarquera que l’évaluation d’une femme va se détériorer pendant sa grossesse ou qu’une promotion ne lui sera pas proposée à l’approche de son congé de maternité… Certaines femmes iront jusqu’à renoncer à leurs pauses d’allaitement ou jusqu’à démissionner pour éviter ou limiter des remarques qui peuvent relever du harcèlement. Les licenciements seront aussi 4 à 6 fois plus rapides pour des emplois à temps partiel ou à durée déterminée, en cas de grossesse difficile. Dans un cadre différent, de jeunes entrepreneuses perdent une partie de leur clientèle, faute d’avoir pu être remplacées pendant cette période. ¼ à ⅕ des femmes reconnaissent avoir fait l’objet d’une discrimination directe ou indirecte. D’autres ne le réalisent pas parce qu’elles méconnaissent leurs droits ou se montrent trop compréhensives quant au problème que peuvent représenter pour leur employeur des absences plus fréquentes et un congé de maternité. Elles ne réagissent que quand la situation devient grave. Ainsi, beaucoup ignorent qu’un éventuel employeur ne peut pas demander pendant

l’entretien d’embauche si une candidate est enceinte ou désire des enfants. Si la question lui est posée, elle a dès lors le droit de mentir. Heureusement, un numéro de télé­ phone gratuit existe (0800/12 800) pour mieux les informer et d’autres situations sont plus positives, par exemple dans le domaine médical ou lorsqu’il y a une représentation syndicale. De plus, l’Egalité des chances a créé une base de données sur son site internet pour y regrouper des exemples de bonnes pratiques. En voici quelques-uns : Les faire-part de naissance ornent le bureau du DRH. Lors de l’annonce de la grossesse, père et mère reçoivent un T-shirt qui fait partager la nouvelle avec les collègues. En outre, des facilités et aménagements sont proposés, allant du télétravail au crédit temps en passant par un service repassage, à l’intervention dans les frais de crèche ou l’aide à la participation de stages pour les enfants. La dispersion du personnel entre les nombreux services et agences rend parfois très difficile de prévoir des locaux spécifiques pour l’allaitement. Un certain suivi se fait néanmoins, notamment quelques fois par an lors de lunches avec

20 | SOROP’news 2ème trimestre / 2de kwartaal 2018 - N° 32

les jeunes mamans, toutes fonctions confondues. Ce système d’évaluation du ressenti de chacun s’est avéré plus positif qu’une mise en commun mixte, où les femmes ont tendance à ne pas aborder leurs problèmes spécifiques, tels qu’un sentiment de culpabilité en cas d’absence pour une maladie de leur enfant, par exemple. Une politique mondiale (Global Parent Policy) est d’application au sein du groupe et les concepts de « primary parent » et de « co-parent » ont été définis, y compris pour des parents homosexuels. Dans un couple hétérosexuel, le primary parent est encore généralement la femme mais on encourage son partenaire à s’impliquer davantage en lui proposant aussi du télétravail et 4 semaines de congé parental comme co-parent, soit le double de ce que la loi prévoit en Belgique. Le ou la primary parent bénéficiera de 16 semaines à 100 % de revenu et du retour à son poste ou à un poste équivalent.

Monique Rocour Réd. SOROP’news

i http://igvm-iefh.belgium.be


SI ANTWERPEN

Toegekende beurzen uit de nalatenschap van Gaby Mertens

O

mdat Gaby hield van klassieke muziek vonden de leden van SI Antwerpen dat een gedeelte van de geërfde gelden kon aangewend worden om twee beurzen uit te reiken aan studenten van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Van de vierenveertig studenten die hiervoor hebben gekandideerd werden er twee uiteindelijk geselecteerd. Het betrof twee jonge vrouwen wat voor ons niet ongelegen kwam omdat Opleiding voor vrouwen en meisjes één van onze fundamentele Soroptimist doelstellingen is: het biedt immers een garantie tot Empowerment en Economische zelfredzaamheid. De laureaten zijn twee twintigjarige dynamische vrouwen met een bijzondere liefde voor muziek en de beoefening ervan. Hun drijfveren om te slagen zijn verschillend maar in beide gevallen zonder enige twijfel lovenswaardig.

Carla Ortega Bellver is geboren in Valencia ( Spanje) waar ze promoveerde tot Bachelor of Music. Zij maakte als violiste deel uit van het Universitair Filharmonisch Orkest. Zij volgde Music Masterclasses in verschillende landen onder leiding van bekende leraars. Dit schooljaar wenst ze aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen het Masterdiploma specialiteit “podium” te verwerven, onder leiding van professor Leo de Neve. De beurs zal zij aanwenden om een stage te financieren bij een gekende professor viool in Leipzig. Tezelfdertijd hoopt ze een taalcursus te kunnen volgen omdat zij dit beschouwt als een vereiste om een internationale carrière op te bouwen.

Maria Tata Ru is geboren in Roemenië. Zij bereidt in het Koninklijk Conservatorium Antwerpen haar masterdiploma in piano uitvoering. Gedurende deze studies treedt zij op vrijwillige basis op als pianobegeleidster in de operaklas, de zangklas en het koororkest van het Conservatorium. Haar betrachting is in de toekomst muziek te brengen en het publiek mede te laten genieten van de schoonheid ervan. Daarom wil ze het spelen op de pianoforte voortdurend verbeteren en uitdiepen. Ze wil een beter inzicht krijgen in de waarde van het samenspel door deel te nemen aan gespecialiseerde internationale wedstrijden. Omdat in het Conservatorium de uren waarop praktijk mogelijk is beperkt zijn, zal ze de beurs aanwenden om een eigen piano aan te schaffen waarop ze meerdere uren thuis kan oefenen.

SIB

Gaby Mertens was vijfendertig jaar een trouw lid van de club SI Antwerpen tot aan haar overlijden in 2014. Zij was een enthousiaste en kunstzinnige vrouw die graag haar kennis als getalenteerde kunstschilder overbracht aan de studenten van de Academie. Zij was een Soroptimist in hart en nieren en zij bedacht onze club royaal in haar nalatenschap.

Op de statutaire vergadering van maart 2018 hebben we de laureaten eraan herinnerd dat de beurzen zijn kunnen uitgereikt worden doordat Gaby Mertens kansen wilde geven aan jonge vrouwen door hen de mogelijkheid te bieden van gepaste studies te volgen waardoor zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Carla en Maria bedankten ons door het geven van een muzikaal intermezzo waar de leden van SI Antwerpen van hebben genoten. Liliane Schoepen Red. SOROP’news, Lid SI Antwerpen

21 | SOROP’news


3

OBJECTIF – DOELSTELLING : ÉRADICATION DE LA VI

PROJECT WAR CHILD

De « Zes van Limburg » (SI Genk - SI Hamont-Achel SI Hasselt - SI Maaseik - SI Sint Truiden - SI Tongeren) bundelen hun krachten t.v.v. WAR CHILD

Si club Genk nam het voortouw om de “Zes van Limburg” te enthousiasmeren voor een gezamenlijke activiteit. Op zondag 27 mei 2018 organiseren zij een concert in Casino Modern te Genk ten voordele van War Child. War Child wil bijdragen aan het psychosociaal welzijn van kinderen. Hierbij wordt gewerkt aan de

versterking van één of meer beschermende factoren die cruciaal zijn voor de ontwikkeling van kinderen : structuur, verzorging, mogelijkheid om te spelen en vreedzaam samenleven. In tijden van oorlog valt vaak één of meerdere van deze beschermende factoren (tijdelijk) weg. Veel oorlogskinderen moeten vluchten en leven voortdurend in onzekerheid of angst. Vaak

zijn ze getuige van gewelddadigheden. Als de beschermende omgeving zich na een oorlog weer herstelt, zullen de meeste kinderen in staat zijn om zich verder normaal te ontwikkelen. Als dat niet zo is, kan dat psychosociale problemen veroorzaken. War Child focust zich nu ook op kindsoldaten, kinderen die gedwongen worden om mee te vechten in een oorlog. War Child probeert in eerste instantie te voorkomen dat kinderen zich aansluiten bij gewapende groeperingen. Dit doen zij door voorlichting te geven of veilige plekken te creëren

SIB

Projet commun des clubs SI Bruxelles Doyen et Bruxelles-Sablon lancé lors de la projection du film « Hidden Figures »

PROJET « 320 rue Haute » Ce centre bruxellois, ouvert le 9 novembre 2017, s’inscrit dans le cadre contraignant de l’application de la Convention d’Istanbul, ratifiée en 2016 par la Belgique et décliné au niveau du Plan d’Action National (2015-2019). Il est soutenu par l’Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes. Le 320 de la rue Haute, qui accueillait déjà les activités du Planning Familial, a repoussé ses murs pour accueillir ce centre répondant au besoin d’améliorer la prise en charge globale des victimes de violence sexuelle. Ce projet pilote vise à créer trois centres de référence pluridisciplinaires permettant, dans une même unité de temps et de lieu, la collaboration des acteurs médicaux, psychosociaux, policiers, judiciaires 7 jours sur 7, 24h/24h. Aux côtés de Gand et Liège, c’est tout naturellement que le CHU Saint-Pierre a été désigné pour Bruxelles. Ce nouveau centre, confié à une nouvelle équipe mise en place par et avec le Docteur Gilles, propose une prise en charge globalisée qui améliore les soins dispensés aux victimes à tous les niveaux, tout en diminuant les conséquences à court et long terme. 22 | SOROP’news

2ème trimestre / 2de kwartaal 2018 - N° 32

Le 320 rue Haute est un lieu unique, accueillant, réaménagé pour activer les synergies des compétences mais également pour démédicaliser des prises en charge parfois sensibles et encourager les patients à franchir la porte en toute sécurité et sérénité. Rappelons qu’en Belgique, plus de 2900 plaintes pour viol ont été enregistrées en 2015, soit près de 8 plaintes par jour. Et ce chiffre n’est qu’une estimation du nombre réel d’agressions sexuelles. Selon Amnesty International, seules 16% des victimes portent plainte. Rosette Thirion SI Bruxelles Doyen Adaptation : Monique Rocour, Réd. SOROP’news, SI Bruxelles-Sablon

i Vous pouvez soutenir le projet par un versement au compte BE92 0688 9956 7923 du club SI BRUXELLES DOYEN, avec mention « 320 rue Haute ». https://www.stpierre-bru.be/fr/services-medicaux/ gynecologie-obstetrique/320-rue-haute-1/


IOLENCE – BESTRIJDING VAN GEWELD

Simone Baeyens Red.SOROP’news

PROJET CVFE,

le Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion « Ensemble dans la même direction » Le thème de la violence faite aux femmes a mobilisé dix clubs dans le cadre de l'appel "Ensemble dans la même direction” initié par Claire Hublet. Agnès Gérard, présidente du SI Marche-en-Famenne a saisi l’occasion pour proposer une action commune afin de soutenir le CVFE à l'occasion de leur 40e anniversaire : une lecture publique d’un texte de Pietro Pizzuti autour de la question des violences sexuelles. SI Arlon, Bastogne, Hesbaye, Huy, Les Deux Sources, Liège, Liège-en-Isle, Verviers et Vierre-Lesse ont embrayé avec enthousiasme pour construire cette action. Soutenir le CVFE rejoint plusieurs objectifs : la lutte contre la violence envers les femmes ; l’éducation ; la formation ayant comme but l’autonomie économique et financière des femmes ; la santé, car en étant ainsi hébergées les victimes et leurs enfants peuvent recouvrir une meilleure santé physique et/ou psychique. Grâce aux levées de fonds, plusieurs clubs dont les SI Marche-en-Famenne, Bastogne, Liège-en-Isle ont, cette année déjà, soutenu le CVFE dans leur travail d’assurer l’accompagnement et l’hébergement de ces victimes et d’assurer des formations pour augmenter leur autonomie économique et financière. Ces clubs, très enthou­ siastes, souhaitent toujours élargir ce projet en fédérant un maximum de clubs.

A la Cité Miroir de Liège, lecture publique d’un texte de Pietro Pizzuti sur les violences faites aux femmes. Le Soroptimist International et Pietro Pizzuti se sont associés pour soutenir le CVFE dans ses engagements, à l’occasion de 40 ans d’une présence solidaire aux côtés des femmes et des enfants touchés par de multiples formes de violences et d’exclusions, 40 ans d’actions pour lutter contre les discriminations. Pietro Pizzuti et les comédiennes Laurence D’Amelio, Anne-Claire et Babetida Sadjo ont interprété le texte « LUI » écrit par Pietro Pizzuti. Il relate la rencontre de trois femmes, victimes d’abus sexuels dans des contextes familiaux et conjugaux, venues se réunir au chevet de l’homme qui a dévasté leurs vies. Lui est professeur de sémiologie, atteint d’une maladie incurable, il a demandé à mourir pour mettre fin à ses souffrances. « Lutter contre la violence faite aux femmes n’est pas une lutte de genre homme/femme mais une lutte pour des valeurs d’égalité et de liberté. C'est une cause humaniste ! » déclare Agnès Gérard, Présidente du Présidente du SI Marche-en-Famenne. « J’ai voulu traiter ce thème en donnant la parole aux victimes. En premier lieu parce qu’il me semble que cela se pratique peu, ensuite parce que - à mes yeux - c’était la seule manière de saisir, à travers ma fiction théâtrale, la complexité d’une telle réalité. À partir de leurs trialogues tout en rejetant la moindre tentation de pardon, ces trois femmes vont tenter d’atteindre, au-delà de leur pudeur, de leur blessure inguérissable et de représailles que le temps et leur loyauté ont rendues à jamais caduques, une légitimité nouvelle qui les amènera à explorer une forme d’empathie avec le mourant. Un sentiment troublant, porteur de sens et de paix. » Pietro Pizzuti.

Un témoignage Une femme maltraitée et enfermée par son mari a trouvé le courage de le quitter. Dépourvue de tout, elle a abouti au refuge du CVFE, où elle a retrouvé une sécurité, une aide psychosociale. Ayant retrouvé un lieu de paix, de la compréhension, du respect et de la bienveillance, elle a également retrouvé du travail. Elle peut se permettre aujourd’hui de faire des projets d’avenir. Elle est enfin libérée et indépendante !

SIB

waar kinderen samenkomen om creatieve activiteiten te ontplooien. In de tweede plaats richt War Child zich op de terugkeer van ex-kindsoldaten in de samenleving. War Child re-integreert hen niet via aparte programma's maar neemt ze op in activiteiten, samen met andere kinderen en de gemeenschap. Hun rapporten “Kindsoldaten in Sierra Leone” en “Kindsoldaten in Colombia” worden wereldwijd als toonaangevend beschouwd. In hun psychosociale hulpverleningsprogramma's wordt veel gebruik gemaakt van creatieve activiteiten zoals muziek, toneel, tekenen en sport waardoor kinderen spelenderwijs hun gevoelens onder woorden leren brengen. Dit alles vindt plaats onder professionele begeleiding.

Liège la ville où fut initié « Tolérance zéro » C’est grâce à deux Liégeoises que la réaction judiciaire à l’égard des violences faites aux femmes a évolué favorablement. En 2004 en effet, Anne Bourguignon (alors Procureur du Roi) met en place le principe de « Tolérance zéro » en matière de violences conjugales : toute plainte doit faire l’objet d’un suivi au parquet. Principe qui sera étendu à tout le pays avec la circulaire “Onkelinx”. Toutes nos félicitations vont à Agnès Gérard qui a mis toute son énergie pour convaincre les clubs à y participer et qui s’est démenée pour que ce grand projet aboutisse ! Martine Dirix Réd. SOROP’news

23 | SOROP’news


4

OBJECTIF – DOELSTELLING : TOEGANG TOT GEZOND

Les clubs belges du Soroptimist International récompensés par l’AWARD 2018 de la Belgian Transplant Society Les Soroptimist ont reçu un AWARD lors du Congrès annuel de la Société belge de transplantation (BTS). Luc Colenbie, Coordinateur de transplantation au CHU de Gand, motive le choix: "le BTS tient à exprimer sa gratitude pour l'engagement de longue date des clubs Soroptimist du nord au sud en faveur de la sensibilisation au don d'organes. Grâce à vos efforts, il y a beaucoup de gens qui se sont consciemment inscrits". DONNEURS D'ORGANES ENREGISTRÉS

SIB

2007

2016

2017

4.331 personnes

244.767 personnes

272.246 personnes

(Communiqué de presse 19/01/2018 Ministre des Affaires sociales et de la Santé Maggie De Block)

PRISE DE CONSCIENCE - ÉDUCATION SENSIBILISATION – SOLIDARITÉ UN PROJET CONTINU DEPUIS 20 ANS Depuis 1998, Hilde Franckx, pédiatre, pneumologue, membre du SI Ostende donne des conférences dans tout le pays. En 2002, Jacqueline Lacroix anesthésiste, membre du SI Charleroi, organise le 1er colloque à l'Amphithéâtre Adam Smith, U-Namur. Eliane Lagasse ✝, pédiatre, membre du SI Zottegem, présidente du SIB 20022004, avait choisi le don d'organes comme projet éducatif national pour les jeunes : avec le "Livre de Tim" pour les 5 à 8 ans, un puzzle pour les 12 ans et un dossier pour les 16 à 18 ans. Depuis, plus de 10 000 étudiants du secondaire ont suivi des conférences animées par des professionnels. Le club SI Land van Waas a été le pionnier. De nombreux autres clubs ont suivi. St Valentin: une journée d'action des Soroptimist pour le don d'organes, de sang et de cellules souches. En 2012, la présidente du SIB Marlise Binder élabore l'idée de Marjan Florizoone, SI Veurne : "Je vous donne mon cœur". Un slogan, un logo, des affiches, des T-shirts, des signets, des bracelets et des stylos à bille assurent la visibilité et sont remis aux citoyens qui s'inscrivent... La campagne des sacs à pain commence en 2016 : An Puylaert, membre du SI Land van Waas motive les boulangers à donner des sacs à pain avec notre "cœur" et organise la campagne pour tous les clubs belges. Message : inscrivez-vous, faites votre propre choix et assurez-vous que votre famille le sait ! Rendez le thème négociable à la table du petit-déjeuner ! Depuis 2016, 700 000 sacs à pain ont déjà distribués dans tout le pays. Le projet est coordonné par Marlise Binder, SI Land van Waas et Anne Lempereur, SI Liège. Résumé : Gisèle Marchand, Réd. SOROP’news

PROJECT TER DREVE SI Roeselare-Roslar Ter Dreve, is een moderne campus voor mensen met een verstandelijke beperking in de groene rand van Brugge. Op vandaag is Ter Dreve uitgegroeid tot een dienstencentrum dat naast de ondersteuning van een zestigtal kinderen en jongeren ook een Flexibel Aanbod voor een vijftigtal Meerderjarigen (FAM) aanbiedt. Er is dag en nacht woonondersteuning en dagbesteding voor deze volwassenen. Voor de woonondersteuning zijn 4 woningen op het domein ter beschikking. Er wordt zo inclusief mogelijk gewerkt. Elke groep heeft zijn eigen begeleidingsintensiteit zodat de huiselijke sfeer kan ervaren worden. Voor de dagbesteding kunnen ze zelf invulling geven aan hun leven binnen en buiten de campus. De activiteiten variëren van hulp bieden in scholen, hotels, zorgcentra, werken op de boerderij, productieactiviteiten in het eigen atelier, veel sport- en bewegingsactiviteiten en vormingsactiviteiten bvb recent bezoek aan het concertgebouw. Telkens volgens hun eigen mogelijkheden en noden. Marie-Christine Vanbeylen, Voorzitter SI Roeselare-Roslar

24 | SOROP’news

2ème trimestre / 2de kwartaal 2018 - N° 32


DHEIDZORG – ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ HET PROJECT ‘ORGAANDONATIE’ = BEWUSTWORDING, EDUCATIE, SENSIBILISATIE & SOLIDARITEIT 20 jaar continuïteit!

1998

De Belgische clubs van Soroptimist International beloond met het 2018 AWARD van de Belgian Transplant Society Belgian Transplant Society Deze Belgische vereniging voor transplantatie, opgericht in 1993, is een non-profit multidisciplinaire en professionele organisatie. Hun doel? De zorg voor patiënten met terminaal orgaanfalen die een transplantatie nodig hebben, te verbeteren. 2018 AWARD BTS Dhr. Luc Colenbie, Transplant­ coördinator UZ Gent motiveert de keuze: “Voor de reeds jarenlange inzet voor sensibilisatie van Belgische Soroptimist-clubs van Noord tot Zuid wil de BTS hun dankbaarheid uiten door het toereiken van deze prijs. Dank zij jullie inzet zijn er heel veel mensen die zich bewust hebben laten registreren." GEREGISTREERDE ORGAANDONOREN

2007

2016

2017

4.331 personen

244.767 personen

272.246 personen

(persbericht 19/01/2018 Minister Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block)

2002-2004 Dr. Eliane Lagasse ✝ - Pediater - lid SI Zottegem Zuid-Oost Vlaanderen & voorzitter SIB koos voor orgaandonatie als National Educatief Jongerenproject, met het “Boekje van Tim” voor 5 tot 8-jarigen, met een “educatieve puzzel” voor 12-jarigen en met een “educatief dossier” voor het secondaire onderwijs 3e graad. Doel: informatiesessies voor scholen bij 16/18 jarigen. Tot op heden zetten clubs zich in voor acties & informatieavonden. De club SI Land van Waas blijft nog steeds voortrekker van deze actie.

2016 Start van de broodzakkenactie. Met als boodschap: registreer je, maak bewust een eigen keuze en zorg ervoor dat je familie die kent! Maak het thema bespreekbaar aan de ontbijttafel ! An Puylaert, lid SI Land van Waas motiveert om bakkers broodzakken te geven met bovenstaand boodschap. SI Land van Waas coördineert de gezamenlijke actie voor alle clubs.

Marlise Binder, Red. SOROP’news

2002 2002 Dr. Jacqueline Lacroix Anesthesiste, lid SI Charleroi, organiseerde het 1e colloquium in het Amphithéâtre, U-Namur.

2012

SIB

Dr. Hilde Franckx - Pediater, Kinderpneumologie - lid SI Oostende gaf al lang lezingen doorheen heel het land. Prof.Dr. Jan Lerut, UCL, Lever-Transplantchirurg, maakte kennis met haar en is al 20 jaar een vertrouwde, vaste waarde in Soroptimist.

Marlise Binder, SIB voorzitter, sinds 1998 met het project betrokken, werkte het idee uit van Marjan Florizoone, lid SI Veurne: ‘ik geef je mijn hart’ op St. Valentijn. Trigger: 10 jaar werking. Een slogan, een logo, affiches, T-shirts, bladwijzers, armbandjes voor de jeugd en “dank U” balpennen zorgen voor zichtbaarheid en worden gegeven aan de burgers die zich registreren..

2018 Totaal verdeelde broodzakken in België tot 2018 = 700.000. Soroptimist International van België maakt zich kenbaar en wordt beloond met de BTS Award 2018! St Valentijn werd een actiedag van Soroptimist International België voor Orgaan-, Bloed-, & Stamceldonatie. De coördinatie van het project wordt verzorgd door Marlise Binder, SI Land van Waas en Anne Lempereur, SI Liège. 25 | SOROP’news


4

OBJECTIF – DOELSTELLING : TOEGANG TOT GEZOND

PROJET Hôpital Sans Frontière à Balanko – Togo SI ARLON

L'une des membres du SI Arlon connaissant bien ce médecin de Reims, originaire de la région de Balanka au Togo, nous avons eu l'occasion d'écouter le Dr Ayor Alfassa à propos d'une maternité à construire et à équiper à Balanka. À la suite de sa conférence, décision fut prise d'envoyer un container de 60 m3 de matériel récolté par et pour l’Hôpital Sans Frontière à Balanka. En compagnie du Dr Alfassa, nous avons donc visité les entrepôts HSF à Namur, sélectionné le matériel et plombé le container à destination de Balanka. Il est arrivé mi-mai et le Dr Alfassa lui-même l’a réceptionné au port de Lomé et a veillé à son acheminement vers Balanka. Myriam Langohr

Gisèle Marchand

Présidente SI ARLON

Réd. SOROP’news

PROJET DU SI VISÉ AVEC LES ÉCURIES DES COUDRIERS En route vers le manège enchanté ! SIB

D

u 10 au 14 juillet 2017 s’est déroulé aux Ecuries des Coudriers à Aubel un stage un peu particulier… Sensibilisés aux problèmes rencontrés par les personnes porteuses d’un handicap et par leur famille (contraintes de la vie en insti­ tution, isolement lié à la peur du handicap, coût des activités…) les responsables de l’A.S.B.L. ont eu l’idée de mettre sur pied un stage d’intégration d’enfants et adultes handicapés parrainés par des enfants et adolescents non porteurs de handicap. 26 | SOROP’news

Deux buts Le premier était de dédramatiser la différence et de promouvoir l’ouverture d’esprit et la coopération. Le deuxième était que ce stage ne coûte rien à ses participants, défi relevé grâce au soutien du club Soroptimist International de Visé ! On a pu assister lors de cet événement, réunissant 12 personnes moins-valides et 12 « parrains » valides, à des prises de conscience qui feront leur chemin dans l’esprit des futurs adultes impliqués dans l’aventure : « J’ai compris qu’il y avait des personnes différentes et que le monde n’est pas toujours aussi beau qu’on croit », avoue Marianne. Marie s’est « sentie utile, une grande personne, une adulte responsable ! ». Pauline a appris « une autre vision des personnes avec un handicap et à avoir une amitié avec quelqu’un de différent ». Astrid, l’éducatrice référente de Jamal, nous dit après le stage: « nous avons observé chez lui un gain d’autonomie au niveau propreté (aller aux toilettes) et une augmentation de l’envie d’explorer son environnement ». Cette semaine fut aussi et surtout une incroyable aventure humaine, basée sur le partage et le respect de l’autre: « Je garderai le souvenir des yeux qui s’illuminent à la vue des chevaux. Quelle chance d’avoir des chevaux qui sont toujours là pour nous ! » (Céline) Le stage "partage", édition 2017, fut une telle réussite que les responsables des Ecuries des Coudriers ont décidé de renouveler l’expérience en 2018 avec l’aide… du club Soroptimist International de Visé ! Merciiiii ! Anita Chanteux, Directrice de programme, SI Visé

2ème trimestre / 2de kwartaal 2018 - N° 32


D HEIDZORG – ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ SI ROESELARE-ROSLAR

Solfa-Afrika, een humaan project t.v.v. het Hôpital St Luc te Kisantu (RDC Congo) Dankzij de opbrengsten van onze ‘Feel good’ clubactiviteit’ heeft Lorrie Vandeginste, lid van de club SI Roeselare en verantwoordelijk voor Solfa- Afrika een gift ontvangen.

Een project van SI OUDENAARDE – VLAAMSE ARDENNEN IN SAMENWERKING MET SI Aalst, Eeklo-Meetjesland, Gent, GentScaldilys, Land van Waas & Zottegem Zuid-Oost Vlaanderen Op initiatief van de club SI Oudenaarde-Vlaamse Ardennen is het prachtige kinderboek ‘Oscar in Villa Rozerood’ geschreven door Sorop Copine gefinancierd. Het boek werd gerealiseerd om Villa Rozerood te steunen: het is het verhaal van een kleine patiënt, Oscar, die er op vakantie gaat. De boeken zullen geschonken worden aan alle ziekenhuizen in Vlaanderen en Brussel en terechtkomen op de diensten van Pediatrie. Via dit verhaal kunnen patiënten en hun familie kennismaken met het concept en eventueel daarna een aanvraag doen voor een verblijf in Villa Rozerood. Het boek heeft als doel meer bekendheid te geven aan Villa Rozerood, zowel naar zorgverstrekkers toe als naar patiënten en hun familie. Villa Rozerood is een erkend respijthuis in De Panne, voor een zorgverblijf van zwaar zieke en zorgbehoevende kinderen van 0 tot en met 18 jaar samen met hun familie. De respijteenheden hebben als belangrijkste doelstelling de ouders en de naaste omgeving een adempauze te gunnen. Koningin Mathilde is ook meter van Villa Rozerood. Op de zevenhoeksvergadering met alle Oost-Vlaamse clubs werd het boek voorgesteld in aanwezigheid van de illustratrice, Griet Bertels. 
De avond werd afgesloten met een superleuke muzikale act. Met onze acties kregen we opnieuw veel respons van onze lokale vrienden van de pers. Marie-Christine Hamerlinck PR intern, SI Oudenaarde-vlaamse Ardennen 


i

Meer op : https://photos.app.goo.gl/OMqjRd8gNsmRUi9J3

Onze club schreef haar:

“Lorrie, we wensen je veel succes met je humaan project, een hartverwarmende reis naar Kisantu met een container vol ‘compressen’ en zoals ze nog altijd zeggen dat Pasen een hoopvolle tijd is... dit wensen we je en je Afrika-moeders ook van harte toe."

En Lorrie reageerde:

Van een Paasei gesproken! Dit is heel onverwacht en o zo welkom. Ze zullen heel gelukkig zijn in Hôpital St Luc te Kisantu want de situatie gaat er van kwaad naar erger: de devaluatie van de Congolese Frank is verschrikkelijk: nu al bijna 2.000 Fr voor 1 €. In mei 2016 was dat nog 1.000 Fr voor 1€. We denken al een jaar dat het zal stoppen maar neen, hij blijft naar beneden donderen en de prijzen van alle ingevoerde producten ( dus quasi alles ) stijgen ongeremd tot ‘onbetaalbaar’. Ik bestel vandaag nog de kompressen en laat ze opsturen via Wereldmissiehulp.

SIB

HET KINDERBOEK ‘Oscar in Villa Rozerood’

Het ziekenhuis zal heel zeker ook een ‘feel-good-ervaring’ hebben bij ontvangst. Dit is voor hen geen ‘druppel op een hete plaat’ maar een blijk van solidariteit die zij heel erg waarderen en waarvoor ze heel dankbaar zijn. Een dikke merci aan alle Soroptimist van Roeselare, Lorrie.” Marie-Christine Vanbeylen Voorzitter SI Roeselare-Roslar

27 | SOROP’news


4

OBJECTIF – DOELSTELLING : TOEGANG TOT GEZONDHEIDZORG – ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ

Zie je het even niet meer zitten? Spring bij ons binnen en doe je verhaal

Therapeutische begeleiding

Met een luisterend oor hoopt TEJO de jongeren te deblokkeren en hen opnieuw in hun kracht te zetten zodat ze terug onbezorgd jong kunnen zijn.

jongeren 10 - 20 jaar onmiddelijk kortdurend anoniem gratis met of zonder afspraak

SI OOSTENDE EN HET PROJECT ‘TEJO’

TEJO vzw helpt “Jongeren op weg in hun groei naar volwassenheid”. SIB

Dat dit geen vanzelfsprekende evolutie is, hebben de oprichters van TEJO ondervonden en daarom hebben een aantal professionele therapeuten de krachten gebundeld om kortstondige, anonieme, laagdrempelige en therapeutische ondersteuning te geven aan jongeren. Het kost de jongeren niets en daarom hopen de hulpverleners op een grote toeloop. Met een luisterend oor hoopt TEJO de jongeren te deblokkeren en hen opnieuw in hun kracht te zetten zodat ze terug onbezorgd jong kunnen zijn. Vanwaar die “drive” om dit project op te starten? De nood aan psychologische hulp bij jongeren is hedendaags zo groot dat bestaande instellingen de toevloed niet meer aan kunnen, met lange wachttijden tot gevolg vóór zij behandeld kunnen worden. Om de periode tussen het vaststellen van hun probleem en een eventuele interne of externe behandeling te overbruggen, biedt TEJO de cruciale tussenschakel. Voor jongeren die het even niet zien zitten of te kampen hebben met depressieve gedachten, die een agressief gedrag hanteren of een negatief zelfbeeld vertonen of die in zak en as zitten na de echtscheiding van hun ouders, kunnen vaak die lange wachttijden niet overbruggen waardoor hun situatie van kwaad naar erger gaat. Het schrijnende van het verhaal is dat het hier om kinderen tussen de 10 en 20 jaar gaat ! Het eerste TEJO huis werd geopend in 2010 in Antwerpen waar een jeugdadvocaat tijdens haar werk aan de Balie van Antwerpen geconfronteerd werd met het nijpend tekort aan laagdrempelige, professionele psychologische hulpverlening voor deze jongeren. Andere steden zagen al gauw het belang in van deze professio-

28 | SOROP’news

2ème trimestre / 2de kwartaal 2018 - N° 32

nele hulpverlening en volgden het voorbeeld van Antwerpen. Ook Oostende zag het heil in van dit soort “tussenstadium” voor jongerenhulp en opende in het najaar van 2017 haar eigen TEJO huis. Omdat TEJO volledig belangeloos werkt, zijn zij constant op zoek naar vrijwilligers die hun steentje willen bijdragen. Niet alleen psychotherapeuten zijn zeer welkom, ook onthaalmedewerkers met een warm hart die als het ware de jongeren over de drempel heen moeten trekken, zijn onontbeerlijk. Waarom dan toch die sponsoring als iedereen belangeloos werkt? Deze vraagstelling komt vaak aan bod bij dit soort projecten. Daar geeft club Oostende graag een antwoord op. Jaarlijks is er ongeveer een budget van 40.000 euro nodig om te kunnen overleven: er moet een locatie gehuurd worden met bijhorende energiekosten. Ook verzekeringen, drukwerk, administratiekosten en opleiding van de vrijwilligers moet financieel gesteund worden. Club Oostende sprong als één van de eersten mee op de kar om deze instantie te sponsoren. Wij hopen dat zij dit project langdurig kunnen blijven sponsoren, samen met vele anderen. De toekomst is aan de jeugd, laat ons ervoor zorgen dat zijn emotioneel stabiel zijn! Wie meer wenst te weten over mogelijke sponsor mogelijkheden kan hiervoor terecht op . Structurele sponsors kunnen rekenen op een groepsbezoek aan de locatie en een presentatie door één van de medewerkers. Simone Baeyens Red. SOROP’news

i

Meer op : www.tejo.be


OBJECTIF – DOELSTELLING : DÉVELOPPEMENT DURABLE – DUURZAME ONTWIKKELING

J

aarlijks is 22 maart dé dag waarop extra aandacht wordt besteed aan de problematiek rond zuiver drinkwater. Deze zogeheten ‘Wereldwaterdag’ kreeg dit jaar extra aandacht omdat SI in 2018 een nieuwe campagne lanceert : “International Decade for Action: Water for Sustainable Development 2018-2028”. Het eerstkomende decennium zal er – in het kader van het “Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling”, dat in 2015 door de Verenigde Naties werd aangenomen, hard gewerkt worden om deze doelstellingen te behalen.  Dit initiatief sluit volledig aan bij de President’s Appeal van onze internationale voorzitter, Mariet Verhoef-Cohen, die expert is op gebied van water en daarom talrijke projecten ondersteunt die kunnen bijdragen tot een succesvolle realisatie van deze doelstelling. Haar doel is de kennis, know-how en expertise van zoveel mogelijk vrouwen in te schakelen in alle fases van deze doelstelling, van vormgeving via nauwlettende opvolging tot implementatie. Op de website van Soroptimist International horen jullie Mariet’s persoonlijke oproep.

C

haque année, le 22 mars est consacré à la problématique de l’eau potable pure. Cette « Journée mon­

diale de l’eau » revêtait cette année un caractère très particulier car le SI a lancé une nouvelle campagne en 2018 : « International Decade for Action : Water for Sustainable Development 2018-2028 ». Dans le cadre de l’ « Agenda 2030 pour le développement durable » adopté en 2015 par les Nations Unies, la prochaine décennie nécessitera un travail intensif pour atteindre ces objectifs.  Cette initiative s’inscrit totalement dans l’Appel de la Présidente de notre présidente internationale, Mariet VerhoefCohen, qui est experte dans le domaine de l’eau et soutient de nombreux projets qui peuvent contribuer à la réalisation de cet objectif. Son but est d’intégrer la connaissance, le know-how et l’expertise du plus grand nombre possible de femmes dans toutes les phases de cet objectif, de la concep­ tion à l’implémentation en passant par un suivi attentif. Vous pouvez écouter l’appel personnel de Mariet sur le site internet du Soroptimist International.

i

Simone Baeyens & Joëlle Petit Red. SOROP'news

https://www.soroptimistinterntional.org/ presidents-message-decade-actionwater-sustainable-development-2018-2028

SI ROESELARE-ROSLAR Water is heerlijk! Het spettert, het klettert. Het rinkelt en sprinkelt. Het danst en het zingt. Het inspireert. Water is heerlijk!!

Indien jullie club zich wenst aan te sluiten bij dit ambitieuze doel, is het mogelijk om één van deze projecten te steunen door rechtstreeks aan Soroptimist International een financiële bijdrage te doneren. Si votre club souhaite adhérer à cet objectif ambitieux, il lui est possible de soutenir l’un de ces projets en versant une contribution financière directement au Soroptimist International d'Europe. CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE, 74160 Saint Julien en G – France Beneficiary Soroptimist International of Europe Mention/Vermelding: Water for Sustainable Development 2018-2028 SWIFT OR BIC : AGRIFRPP881 (=BANK IDENTIFICATION CODE) IBAN : FR76 1810 6000 3496 7040 0803 955

SIB

5

Het thema ‘natuur – water’ konfronteert ons niet enkel met de problematiek maar aanschouwt ook de schoonheid, de emotie en de kracht van de natuur, van water. Een dagelijks gevecht met en van de natuur: te droog, te nat, water en zand, op zoek naar evenwicht, altijd opnieuw, zoals eb en vloed. Over bang zijn van teveel en bang zijn van te weinig. Het staren naar de hemel, wachtend, hopend tot plots die ene druppel valt… De wereld, het klimaat verandert razend snel en stelt de mens voor grotere uitdagingen. Actueler kan het niet. M.-Christine Vanbeylen, Voorzitter Soroptimist SI Roeselare – Roslar

29 | SOROP’news


5

OBJECTIF – DOELSTELLING : DÉVELOPPEMENT DURA

SI HUY

L'eau, c'est la vie ! Une animation sur le thème de l'eau destinée aux classes de 5e primaire Le 22 mars, près de 350 élèves de 5e primaire, issus de dix écoles hutoises, tous réseaux confondus, ont participé à une animation placée sous le thème de l'eau, intitulée L'eau, c'est la vie !

SIB

Les clubs Rotary Huy et SI Huy, en collaboration avec l'A.S.B.L., les Classes d'Eau et la Maison de la Mehaigne et de l'Environnement rural (MMER) à Braives, avec le soutien de la Ville de Huy, de la Province de Liège et de son Service Culture, ont proposé une après-midi animation proactive. Le cycle naturel de l’eau, l'accès à l'eau potable, la potabilisation et la distribution de l'eau ou encore le traitement des eaux usées et de la pollution de l'eau furent autant de thèmes abordés lors de cet événement. Les différentes thématiques furent introduites par une projection vidéo. Les présentations se voulant didactiques mais aussi très interactives, les élèves furent invités à répondre à des questions et à participer aux animations. Les buts des clubs Rotary Huy et SI Huy était de sensibiliser les écoles et les parents des élèves à la thématique de l'eau

mais aussi de les informer sur l'existence des Classes d'Eau qui se donnent à la MMER depuis 2014 et qui permettent aux écoles de ne pas être obligées de développer leurs propres moyens pédagogiques sur la thématique de l'eau tout en sensibilisant efficacement les élèves. Mais surtout on a fait prendre conscience aux élèves de leur rôle d'hydro-citoyen responsable, critique et solidaire : de vrais CRACS. Michèle Le Docte Réd. SOROP’news

PROJET DE L’A.S.B.L. SERVICE D’ENTRAIDE

SOUTENU DEPUIS SA FONDATION PAR LE SI TUBIZE HAUTE SENNE L’A.S.B.L. Service d’Entraide a pour objectif de rendre leur dignité aux plus démunis. Ce service, qui n’occupe que des bénévoles, s’adresse à toute personne en difficulté des entités de Tubize, Ittre et Rebecq. Chaque mois, environ 150 familles reçoivent un colis d’aliments de base, grâce à l’apport de la banque alimentaire, du surplus d’entreprises de distribution alimentaire locale et autres dons. Le service « vestiaire, vaisselle et bibelots » fournit à très bas prix des vêtements et ustensiles ménagers, livres et objets de décoration. La participation demandée aux bénéficiaires est réinvestie dans les aides ponctuelles octroyées par le service social de l’A.S.B.L. Cette solidarité s’est traduite, lors des inondations de novembre 2010. Le SI Tubize Haute Senne, aidé par 14 autres clubs belges, a pu apporter une aide financière de plus de 15.000 € aux sinistrés par l’intermédiaire de cette A.S.B.L. Les SI clubs ayant contribué à cette solidarité sont : Arlon,Brugge, Bruxelles Doyen, Charleroi, Charleroi-Soleilmont, les Fagnes, Gent Scaldilys, Huy, Land van Waas, Liège-en-Isle, Mons Borinage, Oostende et Vierre-Lesse Un bel exemple que travailler « ensemble dans la même direction » peut aider à soulever des montagnes. Nathalie Odeurs

Martine Dirix

Présidente du SI Tubize Haute Senne

Réd. SOROP’news

30 | SOROP’news 2ème trimestre / 2de kwartaal 2018 - N° 32


BLE – DUURZAME ONTWIKKELING En 2018, comme chaque année, le SI Huy a consacré un mois à un sujet sur l’environnement

Enfin, en termes de grammes de CO₂ par km parcouru, le véhicule électrique n’est pas nécessairement le meilleur modèle !

Conférence par Paul Ory : Le moteur électrique est-il l’avenir pour nos véhicules ?

Un passage en masse vers le « tout électrique » pourrait donc nous mener « dans le mur ». Ainsi, en Suède, où 20% du parc automobile est électrique, il n'y a déjà plus suffisamment de bornes de recharge.

D’après notre orateur, le moteur électrique serait technologiquement le meilleur engin qui existe pour convertir de l’énergie en mouvement.

1 2 3

Trois défis Le premier défi de cette technologie est le stockage de cette énergie en quantité suffisante à bord du véhicule pour lui donner une autonomie suffisante. De grands progrès ont été réalisés : batteries au lithium et autres technologies sont aussi en cours de développement mais ces progrès sont encore insuffisants. Le deuxième, en cas de généralisation de cette technologie, est la mise à disposition d’énergie électrique (production) en quantité suffisante et en tout temps, et un réseau de bornes de recharge suffisamment étendu et bien réparti sur tout le territoire. Le troisième est la disposition en suffisance et à prix acceptable de toutes les matières premières spécifiques à cette technologie : l’équilibre géopolitique du monde pourrait en être perturbé. Et la production et le recyclage de ces matières premières deviendraient aussi un enjeu mondial.

Par contre, une intensification progressive des modèles hybrides avec des batteries de capacité suffisante pourrait laisser à notre système énergétique global le temps de trouver et d’implanter progressivement les solutions aux défis cités ci-dessus. Et enfin, insiste Paul Oury, il faudra que nos dirigeants imaginent et implantent, avec une vision à long terme des solutions fiscales équitables et stables dans le temps pour ne pas rajouter un élément perturbateur supplémentaire (Cfr les panneaux photovoltaïques en Wallonie) dans ce grand changement ! Qu’on se le dise. Michèle Le Docte, Réd. SOROP’news

SIB

Notre Club a donc invité un ingénieur spécialisé « en énergie », l’époux (Rotarien) d’une de nos membres Yvette Oury-Dehens, pour nous permettre d’éclairer ce choix de société : le moteur électrique est-il l’avenir pour nos véhicules ?

OPMERKELIJK: Ornella Schreurs & Empowerment SI HASSELT : op de Statutaire Vergadering van 28 februari 2018, gaf Ornella Schreurs haar maidenspeech. Zij bracht ons een boeiende powerpoint-presentatie over haar eerste levensjaren in Bujumbura - Burundi.

Erratum SOROP’news 31 – pag 17: Het project ‘Sint-Vincentius Mechelen’ en het project ‘Solidariteitsfonds Gekko van de Sint-Pietersschool Mechelen’ staan allebei centraal bij SI MECHELEN. Door een verkeerde lay-out inschatting leken de twee projecten met elkaar gelinkt. Het zijn twee afzonderlijke en evenwaardige projecten.

Op vierjarige leeftijd werd ze geadopteerd door haar familie in Beringen waar ze nog een zus + broer heeft. Ze studeerde in Antwerpen en PXL Hasselt (Provinciale hogeschool gefusioneerd met Xios hogeschool -Limburg), werd journaliste en werkte gedurende 3 jaar voor TVL (TV Limburg). 5 Jaar geleden bracht ze haar eerste bezoek aan haar biologische moeder Joseline en haar grote zus Christella in Burundi. Ze heeft er ‘een winkeltje’ opgestart zodat Christella als zelfstandige vrouw haar leven kan leiden. Ornella steunt het plaatselijk weeshuis en stuurt koffers met kleding naar Burundi, o.a. voetbalshirts van KRC Genk. Ze heeft een Burundees paspoort aangevraagd om het heen-en weervliegen gemakkelijker te maken. 31 | SOROP’news


Women Water & Leadership SI President's Appeal 2017-2019

Profile for Soroptimist SIB

SIB (Soroptimist International Belgium) Soropnews 2e trimestre 2018 - N° 32  

WOMEN’S RIGHTS & EMPOWERMENT - Soroptimist International Belgium (SIB)

SIB (Soroptimist International Belgium) Soropnews 2e trimestre 2018 - N° 32  

WOMEN’S RIGHTS & EMPOWERMENT - Soroptimist International Belgium (SIB)

Advertisement