Page 1

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of the publisher and the author."


om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of the publisher and the author."


om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of the publisher and the author."


om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of the publisher and the author."


om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of the publisher and the author."


om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of the publisher and the author."


om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of the publisher and the author."


om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of the publisher and the author."


p ⊠om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

c* Š™„~V”&ÐS ä~Xì·ù»Vzk , ’tºt

Xì µ%» ù‡zz] ÑqgzZ] ‚ˆ Zz]!* .}÷zª:ì _ Zg M ~÷0Ðb)~Š ¿ZÆ+ŠgzZ]í‰~}uzŠ z¯gzZ„zDXì m{aÆ}p~WzZŠX ðƒyÒ wi oë Z¼Æ Tì^ » ~œ ,g z Á~ *Š Åk¤Œ Û p ÒÏS x ** » ó ó]â £L LaÆkS X ‰ƒVc* ú~[ ÂkS :ì Š HHm, ?Ð

 ZaéY ÒiZ0 „ +ZzCgVZzg »

 Š ëZg Z*{ZgC „ Ù / ;V¶ K,i ‚mæ^q ³³³³³³

gƒÑÔŠg>Z Y 2008', ÆZ

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of the publisher and the author."


om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ñçæ Ñæƒ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of the publisher and the author."


}÷ -Z'w~÷X r â Š »Ý ¬: Ôì ¯»d q $Š Z k0*

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

=X Vƒ ;g™6,Ðz½ÆvZ Z’Z Å^kS ~Xì ÅD¨ ¤ ÆyQX ì HðB‚Æy á ~(,3 Zgt ä V‰Z ì x¥ =X Vƒ ;gNŠÃwi oz]â £~X t ‚}÷xŠlÝ ~pÔ @* ™:g (ZÃ{ ZgkS ~Xì kˆZ »V- gz$ÅÑLZ vZ ì x¥=gzZì { Zg Å}g Ä{ ZgC Ù ZÎÆkS Vƒ } Y gzZÔì c* VZ6,Š OZ ÏS ¯ä ~Xì @* ™Šæ ÅVß Zz½6,{Zg kS ** ƒ {Š [ Z ~g—Æ k Q yŠ q -ZÃ){ z w ì ì ¢= «=ÂŶŠB‚ » hgzZì h={z Vƒ @* ™ ¬Š~X ì X gnÞ] änÖ]æ k×Òçi än×ÂX ñâ Û [Y 1979]

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of the publisher and the author."


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

x ** Z÷

ˆÆ ÷Za X åI óh + ó zYL LÃ{−Zz Xì ÐÌnç »x ** }÷

ëx ** » kS :c* â Û ä V,Q ‰ ™á aÆ äZ™ ¬ŠÐ LZ−Zz Vƒ ;gNŠ~X z™ ¹ ó ó{ á û L LÐS Xce ** ƒ6,j§ÆV3zgŠ Æ {−Zz VÎ',!{ Kg~÷XÐ Vƒ¢q: Zqi * k0* Æ kS { á Š !* -ZÆyQX¸ D™›¹Ð yQVâzŠ Ô{−ZzgzZ−ZzX ‰„g k0* q Å kS X å 3g ó ó=g L Lä V,Q x ** » X¸ } (,w ‚ &Ð í d W ZuzŠ ðÃZÎÆkS {zX ñY3g ó óbL Lx ** Z÷ åg ZÜZ¹QÐ 9 Lo aÆÚ Š!{ ~(,ˆV⊼ÆkS X ‰:g »aÆä™wJx ** [ZXì Zƒ 3g ó· ó » » L Lx ** »kS ЬÂä~:c* â Û äV,Q ÂNM ™wJx ** x Ó Hlˆt iy‚ M »kS äVß Zz y}÷?ñY H H Dg å Ð Vñ** ÆI KZ= Ôìg {0 + iJ -Z # vg ) ,tçO Xa Xì g "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³purpose ³³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

13 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

] ‡zZ‰~ äâ i k QX¸:Šñ−Zz Âc* M‰ Ü z »¾ ZŠ~gæ -ZÆ y QX ¸ D Y − V ¨ OÃ{ Õ{ Å L ZaÆ V¸{ z q 4ZŠ = { z ~ ÏŠ ñx° Å− Zz X ¸ ë R ë q¸ „  zŠ m,³

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

𸊠Zi!{}÷~TŠ HH[NZ »wjZÏ Qa}÷X ‰ äZ™ Cx ** }g ‚ä~ ÂY7 Ðíä R ‰ Ü z D –x ** X¸ _7,=g Å=gäV,QX ñ Y H b§¾ê[ Zñƒy .6,J{ zXbŠ ä R X ë „ ó ób L LÐS Â~ y}g ø :¹ä k Q  ¬Š s§ X c* Š Z™ `gŠ~ZgÆwjZx ** ¸QgzZ HÂaÆVwP [Z pÔc* M I {Š c* i x ** Zƒ 3g » {−Zz =  àÃ/ÅgÅZ #~

ÂÅ]!* Ð# r™tŠ ™·Š *Z q -Z LZ ?ñY H H »ZgÆ wjZ tØ»ìÄ"X ǃ ÂÂ** ™spx ** 6,µ%kS :c* â Û ä V,Q G ' +zYìt m,?~÷Xì êŠ É ó h + ó zY£Z bL Lx ** Zg é£+~Xß™kh t = Xƒ M hÄg Ì ó£ ó Zh +zYL Lx ** NCZ Â7I ó óbL L"X Vƒ çOX¸ Dg å Ð x ** Æó h + ó zYL L„¬ [ xZ„  zŠ X ð M I m,? ^g70* gzZ eg » !Ù~ ˆ X ˆƒ ]àÅx ** ÏS Ð äâiÆ Ò» XŠ H–x ** ¸(ƒ  Âc* M µñ»ä¯{)z ~ ~Š á Š𸠊 Zi ÕY q -Z LZ å~ ® ) ) , â „¸ ~ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³purpose ³³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

14 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

"·R } (,J -yŠ {gGkŠû%«=VŒX c* MgƒÑaÆ• Ñ ÞZgâ ZŠ ZŠ }÷gzZ−Zz LZ ¹Q X 5 µñ »gB‚Æ # r™ y{

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

D CgzZ D ‹®ÆyQ={zyŠ]ZgX ¶›JuÅGÐ# r™ G ' ÔnÅyQX¸DYäYÐwÅ q -ZZŠ ZŠ}g é£+~Vî Ǹ qgs§ÅyQaÆä[}×LZvßÐzz Å ð** ZŠgzZ ÏF,Z} . W,@* t X HW,Ou"=äVÂ!* ÅyQX¸f e yâêC Ù »yQgzZ D™ Â@* ÎJ -yŠ FJ -V ŒÔøÎ~}g !* ÆZŠ ZŠ ‰ Ü zC Ù ~ åh +” Ú Z X å8 ŠÃ-QÌ~[Zp

V1 ´Š aÆ V”gz Z vg ) ,}uzŠ q -ZÆ y Z0 +{6,µñkS

} g ø Út Åy QX ðƒ ] ‡5Ð ~Š î ZŠ r # ™gâ Z w='Æ Ô å~¡Ü·p ¤ /Z Ìx ** Zg7 »−Zz}÷X ¶Ðzz Å ó Šó î ZŠ L LV î Ç ÆYÐ r # ™ ~Š î ZŠX ì g™zá7 -e Zq ðÃ] ‡z Z ‰p ** ƒ†Ÿ Z ðà » b§kS ÌB‚Æ x ** }÷ Zƒ w ì=û%«ˆ X CYƒg ZÎ6,‚fÆòŠ M ] ‡z Z ‰xZp+Z~¸±Xc e ðƒ] !* 6,qçñkS Ð r # ™− Zz yŠ q -ZX ø θ ] Zg yŠ Ì~ X ~Š m,?Åh e™†Ÿ Z » ó ó~Š î ZŠ L L~ q nZ År # ™w=ä V,Q  ~÷OŠ S X¸ M hƒ Ì ó ó~¡ L L Âf e ™³ Ð } g ø : c* â ÛQ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³purpose ³³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

15 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

[ Z 6,¯ Å k Q Ô å [ ͼ Ð R Xƒ Ð ZŠ ZŠ Út ¶é Zp gz Z ó ó~g â L L  ø ÎaÆ ÚÐ y Q~ X ¸ sà M „za }÷ Ñ}! g »aÆä™wJ¹Qtz fpÔ¸ D M ~‚f p ÖZÆó óöA L L

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

" − ZzX ñƒy ¶V ; } g ø vg ) ,zŠ å~ úG3E èÏS X å @* ƒ7 V ; L ZÃV± û 7gz Z S Z ÔVzMã caÆ V¸; g !* åw ©» cÆ−Zz q -ZÐ ~ y S X ñ M b§ÏS Ìvßt X¸ f e ZÆy ¶ X åvZ†x ** » X¸ Ï û 7gz Z Ý ¬ ðÃ}uzŠ gz Z “z wÎg xÝ ð¸

B; L Z ó óV7 bL L[ ÂÅ L Z ä V,QX¸ A $»iZ¹ “z zg Zu ZÆ s¦~ s # Ÿz z bÑÅ kS gz Z D ‹Ð S { z X ¶èÐ o8 # ™vZ†X ¸ D™y Ò iñg X ¶Ð õg @* Å‹ Y [² ö-FFwŠ År ÍV [ R~ >ÅVÍg ) ,y S ~ X ¸ D ‹Ã− Zz ] uZzÆ kS { z -o8 V<-S ä r # ™vZ†X å ù 7' !* Åy QB‚Æ ö FFwŠ ~(,gz Z ˬ V- œä !* s Z1Z Æ æ ¸ ´ H y Ò ñƒ D ‹r ðÃ~ ¹Q6,¯ÏSçOX ¶ÅÒÃÅwZjZb&Zb§kS gzZÑZe {Š6, 6, Aç

xב]L~y!* i! ²ˆÆkS p ÖZÆó †ÚŸ] ‚ÛÆgLzZŠ Hc* ŠÄ» ó æó ¸L L [²} ú{k ,b Ft c* CäV,QXÑ äƒwEZ~pÆ󆳳ڟ] * ZŠ ZŠ }÷ Âx » ¸ Zƒ w ì Ug ¯= Xì @* B~æ¸Ð ÚÏS ~ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. ³ This copy³³³³cannot ³³³³³³³³³³³be uploaded on any website except those of the publisher and the author."

16 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

™fÐ−ZzX ðƒ]äu" Âð M~D¨5t aÆkS X¸D™ Ôå Lg~ wj â CŒŠ TÆw Z‘‚ I~X HI ÌäV,Q ÂZƒ ~ˆ ¹  rÐS ä ~a kS X @* Y 0 t Zè x ** » b§kS V;z

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve .a .j a w w ww w w

X ÇñY0z»x ** }÷[ZÂt 1™êyŠ Ï QpÔH qzÑ !Î~ˆ X Cƒ ÐÌVâpÅ[³ bZzZgzZ ¸±Ô ‚

à ™ÝqÌZ H~ wìz„gzZ¿z Dä q ¾ì Cƒ ]ª  Ôðƒ‰ Ü z k Q= ÙpÐ äY ïÂt aÆÚB‚ÆZŠ ZŠX ¶ ~(,[Z Ôì m$ +b§¾‰ Ü z X Y™7yÒ ~ V/Ì` M ~ÐQ  +ZX C™7Za iZPZ ðà » b§kS ~ r â Šz wŠ Ì]!* ƒ ~(,Ð :CYƒ p"gŠ¾B‚Æ/,q

t© Å V˜ { i @* -Z izgC q Ù G ~ [³Ç î0~¢ ˆ{g [Z

[Y 2007]

~ óŠógZ>Z [Œ Û ZLç L O Xðƒ & ¤ÅkS ÂBŠ Á Źˆ ÆkS

*

äÛ‰]æ ‚Ú^Æ çâ VØnÎæ (áçm‚Ú^ÇÖ] ^ãnÖ] gŠßm è×nfÎ çe] Dé‚Ú^³ÆE :ì X äÚçÎ àne á^Ò ]†÷Ú] äu¡‘Ÿ äe gÏÖæ æ†Û "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³purpose ³³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

17 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

^Š ZŠzg om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve .a .j a w w ww w w

kS¶éZpÅyQX¸: t6,kS −ZzpÔåk7,~wjZ~

CW7~™]gßðÃÅkS X V³Ì]©gzZ Ïg à Ô! ²B‚Æ Å!Š1@·VxµZz~b ZâÆ/u0* äV,Q~yZgzŠ ÏS X ¶ {−Zz ‰ƒt{zˆÆä™x »V;z¹&zŠX à™# Ö i 56, Y t X 1™ê »äƒ v

Vî ÇÆ# r™VxB‚Æy QÌä

Æ éðJ e zŠÐg J‡ å øZÆ íÑ} wg à Zz äY¢‰Vî Ç Æ gJ‡ å ™ VZÐ wjZ ~ÎZ6,ÏX* ZÆ / u0* = X å6,Aà 7Ì^N* ~ T åwjZ »} # „ q -Zt X Š Hc* Š ™4ZŠ ~ wjZ Æ yQ ÔD h Âñ á Ð V-h ÄÅ y !* ÒB‚Æ íÑ } wg ëX¸ KÏKgq -Z~VîÇX¸DYÖ6,-QgzZ D™ðÌÅl Û ÐVê £ Zgâ~ßñX¸DYáB‚Ì=ÂDYaÆiú~kQ−ZzX ¶ @* ƒwì¸Ðk QÔì Š c* ¼ [ZX¸¿gzZx â ZÆKk Q# r™ ]!* Ž~÷Ð y Qä−ZzX åÐ Ý~È- Š „¸m»yQì lpu" −Zz X Ç VzŠ J 7,~ ÐS ÂÏg à Ô! ² :c* â Û ä V,Q ÂÅ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³purpose ³³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

18 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

~ ˆ Æ äWÐ wjZ Š HHêÐ }gtÆ {−ZzQ X ñƒ gzZ ÇVî YKaÆi úÅ)ˆÆkS X ÇVz™x Zg WaÆk , Š ~hð XÐN J 7,! ²ÔÏg Ã=# r™~ßñJ -[f

ë

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve .a .j a w w ww w w

£Zgâ ~ßñJ -,v0* X å~ ® ) ) ~Š~ ¸ ‰

gzZ! ²J - ó óò Y bÑ L = L äV,QX ;g ~g YŸt»"7,Ð# r™ ¸Ãäƒ] ** JZÆ® ) ) ,v0* X ðJ 7,Ïg ÃJ -g « ó) ó ** GL L /u0* :Zz™hg# Ö i5gzZñƒnZg** Ð# r™Vx6,]!* Ë−Zz {„B‚ÆkS ̽~÷Ð# r™~ßñZ®Ô Z7,** WÌ=X ‰ W g »gŠ}Úg”!* wŠC Ù gŠ tØë {zX Zƒ 7»tØë @* X ˆƒ ~ðÉg Åk QgzZ * @Y VJ -Š *Z Ë„ŠpD & + ðe D & + ðe~Ô– ÁÂx ÓÅy.ä ~ J -® ) ) ,âX å Lg k7,Á Åò  kgŠ wzKs§Åk QzÂ~g7akS Ôå7gŠ yJZ»,Ί[ ZX B™ » XŠ H^ IQû%q -ZŸ»½! ²gzZˆƒ ðsZ~aƽÅÐWˆÆh e™k0* yJZ»® ) ),v0* # r™+−Z´~äâiÆ,‚c* ”„¸VŒXåŠ HW~wjZð; ~(,Ð p ÒkS t X¸ DJ 7,õg @* …{zX ðƒ] ‡5 ~÷Ð V-ø ~ŠzŠñ# r™dÑZ1Z¦ ** ÑñЦ‚z Å-Qû%«¶]‡5ëZ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading ³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. ³ This copy³³³³cannot ³³³³³³³³³³³be uploaded on any website except those of the publisher and the author."

19 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

™á Ð yQ ä ~ ÁÂx ÓÅ ** ÑñX Zƒ sg ¬ Z÷Ð x »gzZx ** Æ V⊠-Q q ½Z: Ñ‚ »¥‹ òsZX ¶*Š 5q -Z Å¿zDtX ³7, V-øÐwjZð;ðsZÌ„  zŠPëXZƒÂ~ÑZzÂzgZŠÔyegÇŠîZŠ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

dÑZ1Z¦ ** ÑñX ñWgƒÑaÆ • Ñ~ q ½Z kS B‚Æ # r™ i ZâwŠ HX ¬Š 6,µñÆ q ½Z ÏS û% « ä ~ à ~ŠzŠñ# r™ Xì ˆ Wx »qC Ù Å]¡Œ~ ~¤ /]gßÅkS å 4X ¶, zDX ñƒÝq µZñÆÚ ŠÃyQ™{g d $Œ Û ¹gzZYÐ yQ~ˆ ÆVoXÐp ÒÆu³z] P` gzZ]ùzøZŠ Ôt Ü ZŒÔ¿ 7W, @* Z÷sÜt X $ Ë Y t6,VèZ {z Ô M h áB‚Æ yQx** ]Š XÅä™x »B‚ÆyQgzZäƒx¯ëÐyQÔYÔÚ Š¹QXì :Ð,Š „ZÍÅkS{zÔì ðƒÝqÌÃVÍßX

'z * Zuw çng ¬ ÉV Z' ,ð: #Zg ZD Ù s§ C Ù i Z Â 2Ã

Ð Ú Š Á Šõg@* gzZ [Š Z Ôs¦Ô, ÂZƒ qzÑw‚ » ,Ί o8FwŠ ~÷ X åW,Z »ÄÅVß ZzYÐ yQgzZ−Zzt X ¶_| (,¹ ö-F Ü zaÆkS X å@* ‰ W7u%K »ÂCYï[  ðÃÅ}pyS kS Zƒ wì= X ¶k ^z»gJ -uË%Z Ôsz^ÅwjZX åÌ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³purpose ³³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

20 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

gzZŠ *Z LZ yŠ q -Z ~ tØÏS Xce ã™ Za ]gß ðÃÅå 3Ð t òZ= Å„  ZpgŠ ä ~Ð # r™·è¦kgæ gœÆ wjZ Le ** ™·_B‚Æ ðÎq - ~g7 ~ X ñY c* Š ™ IÐ ~¢q~

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

vZY á y Z ÌÐËÆ,Ί Â,Š}Š Z#q -Z~9; =\WX Vƒ X¸ Š *ZÆ,à ©) ~(,# r™¦X ÇVz™7k-â Ã\ W~ ä V,Qˆ Æ ÂÆ VwP X ‰ yâ ù {zì Cƒ ]ª= ŒZ äV,Q Âc* ÑŠ yEZ ä~ ?Ðî à7Â(Ê OZ}÷:c* â Û ÅwjZÅt e $Áh +' × q -ZB‚Æ kS É Ô~Š™ë Z Ûª œt yŠ „ ]i YZ Åh e™v~} #Ï Q ÌÁÂx ÓÅtzf}÷Ð ~k , $Ñ E X ¶ˆƒx]gßC Ù Å" ó Âz õG/“ Z Û L1Ôå7Âm´Ít X ~Š }Š # r™¦  DWŠ c* yŠt X ;g~} #Ï Q~ J -]** JZÆ,Ί kS ÔY é7ÂÌVƒe nµ% » yQ~ X D WŠ c* „B‚ Ì :ÐV¹Š *Z‰yQ[ ZaÆšzUa ßZp# Ö ** ^Ô! p î0”ùÂ} Z ~ m,ôZgzZ,X Zƒ 4ZŠ ~ Ò» ¯gÍÆ gƒÑ ~ˆ Æ ,Ί ä ~ ÌaÆ i3, WB‚Æ }Z X ! X¸ }p~g (Z}÷[Š Z {+gŠÆ[Š ZzD~äâikQ Ò»¯gÍXH[NZ »„[Š Z ~ m, ôZ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading ³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. ³ This copy³³³³cannot ³³³³³³³³³³³be uploaded on any website except those of the publisher and the author."

21 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

oÔ~ ÝQZxÝÔ SŠß', ™ÔgëZi%Wz6,X å Zƒ¯ VKÅVzg * ·ËZ egzZ jœ@g åWz6,Ô GWz6,Ô ` ZuWz6,ÔÝ°Za Ò» y{ Zt ËZWz6,X ‰xÃV9¨ ¤ …Å !* Š Zz f‰1Z

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

X ¶~k , $Ñ hZ ¹ q -Z ~ Ò» a Æ Vß Zz "7,X¸ ±6,Æ k QX ‰: gzŠ {Š c* i Ì~k , $Ñ ê [ºgzZ ~k , $Ñ Å ;gE- [ º <Z1Z ** ÑñÔ~ŠzŠñ dÑZ1Z ¦ ** ÑñX å Dy˜ q -Z ŠpgƒÑ » äâi ËZ e ÔðvZY « ** ÑñÔ~z0 +»ögŠ Z ** ÑñÔ ~z0 +ð ** ÑñÔ~ŠzŠñ Ô´ ‚+−ZDWz6,Ô ¹zg ãZy;' ,ËZe ÔvZ†¦ËZe Ô/ZY M °ß Z+ $¬ Ô~OßY ïÔ~ª» lgØÔ;£Z ;ԲЊ- Wz6, # òŠ WgzZ¸ {0 Z + i [Š Z z Dv‚Z‰Š‡*0 +£ZgzZ øZŠ y ˆZ Ô+ $¬ X åYƒ¢q~# Ö } .Åy QaÆ}Š .ZÐy QÔì e ËZeçOX¸ DYƒ {Š âWÌaÆ ögD +vg ) ,‰Ð ~ yS

ó óãZ^ ]â £L Lä V,Q ÂÅ„  ZpgŠ ä ~Ð # r™ /ZY M °ß $uIZ** g ÑñX c* Š J 7,z¼ » ó óògZŠ L Läð# r™vZY «** ÑñgzZ [gzZÝ ¬Ýq -ZÆ[Š Zzy!* i ! ²r # ™ËZ egzZݬg;ZYq -ZÆ #L Lgz Z ó ó × L Lgz ZŠ *ZÆ „ Z Û z (kzg Zû Z ** Ññ− ZzÆ yQX¸ X¸æg”Æ~g7yg –dZ; ** Ññ:Z d $Š Z b g á Æ ó ó] H "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³purpose ³³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

22 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tĂ&#x2DC;ztzf ³³³³³³³³³³³³

X¸}ZĂ&#x2020;e $ZzgĂ?S Ă&#x2026;[Ĺ Zzy!* i# râ&#x201E;˘Ă&#x2039;Ze Ă&#x201D;Ă&#x20AC; _Ă? y Ă° ĂĽwŠZáX ;g k' ,Ăľ 0* z Ă ~ Ă&#x2019;¯gĂ?~ ~k , $Ă&#x2018; c* Lg ´~ ~k , $Ă&#x2018; Ă&#x2039;J -x ĂĄ Q Ă&#x201D;@* Ć&#x2019; ĂŻ ĂĄ ~ t òZĂ&#x2020; Ă&#x2019;Âť

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

gzZ Ă&#x153;iz9 aĂ&#x2020; V1Ă&#x201A; 5X ĂĽ @* Y V~ Ă&#x201E;Ă&#x2026;VĂ?g ) ,yS â&#x201E;˘JZĂ? vĂ&#x;Ă&#x2020;y ŠĂ&#x201D;ĂŹg k7,ĂŹ eJ -Z # òŠ Wϻ ď&#x20AC;¨Ĺ&#x201C;t ~iDĹ  ** Ă Ă&#x201A; V[ RgzZ @* Y Ă&#x152;6,V⠝Š y S ~ X¸ Dâ&#x201E;˘7ĂŹZĂŚ Ă°Ă&#x192;xk!* Ă&#x201D;Ă&#x152;â&#x20AC;&#x201C;Âź Ă&#x201D;ù¯ "ÂľĂ&#x2020; â&#x201E;˘ Ă Ă&#x201A; â&#x20AC;°~ äâi k QX ĂĽ Lg 8 Ĺ  äâ i k Q {z X ĂĽĂ? â&#x20AC;&#x161;yDg ÏĂ&#x201E;XĂŹg â&#x20AC;&#x17E;"ÂľF, {Ĺ  c* it p Ă&#x2020; Ăł-Ăł - g yĂ&#x17D; 0* L L)xâ ~ m,Ă´ZĂ&#x2020; Ă&#x153;iz9ÂźĂ? ~ y QgzZž Ă&#x152;~ C&}uzĹ  â&#x20AC;°gzZ Vzg Ă&#x2018;Ă&#x2020;Y 1969Ă&#x201D;Y 1968 {Ĺ  c* i1Ă&#x201D;â&#x20AC;° Ć&#x2019; Ă&#x152;Ăš ĂĄ ~ V Ă°Ă&#x2019;E :â&#x20AC;° g ÂŚ /~HĂ?S izgzâ&#x20AC;&#x2DC; ď&#x20AC;Ś Ă&#x2020;Ă&#x2019;Âť ZÂŽX â&#x20AC;&#x17E;gs§Ă&#x2026;"7,zĂ&#x201A; Ă&#x201E;gÂŹ gc* !* Ĺ 1 Vø ]â&#x20AC;ĄzZ

Ĺ 1 ~Ĺ y ď&#x20AC;Ľ" z -q " ! š!* ĂĽ~ wâ&#x20AC;&#x161;~y ď&#x20AC;ĽWĂ&#x2020;kQ~Ë&#x2020;Ă&#x2020;h eâ&#x201E;˘k0* yJZ ÂťwzZ ĂŽ0~8i3, W Ă&#x2026;]ĂšzĂťgzZĂ&#x192;z Dt X ZĆ&#x2019; t ¡ Z ÂťĂ&#x161; Ĺ  Ă Ă&#x201A;â&#x20AC;°Ă&#x2026;â&#x20AC;&#x17E; Z Ă&#x203A; +â&#x2C6;&#x2019;Zqx âZ Ă?~ yS X Ë&#x2020; Wt â&#x20AC;&#x161;â&#x20AC;&#x17E; Ă&#x152;t ZgzZĂ&#x2020;V1Ă&#x201A;y S Âś*Ĺ 0Z]ÂŞq -Z Ă&#x152;â&#x201E;˘f Âť k& Z Ĺ&#x2019;Z }Z ** Ă&#x2018;ùÌgâ&#x20AC;?Ă&#x2020; x â Z ~d âŠĂ&#x2020; [ Ă&#x201A; Ă&#x2039; "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be Âł uploaded on any website except those of the publisher and the author."

23 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

Ý^ÚŸ] h]2«e á^e2^jm ^Ûa ƒ] ànß$] oÞ^³$L:¸t „¸p Ö ZÆk QX å X ñY Å] ‡5Ð** Ññ ðƒZaé Zph +”~ wŠ}÷Xóoa]†ËÖ] }~ Vƒ Ç ËC Ù !* ÐgƒÑ {z c* Cä „  zŠ q -ZÆ ó ó‹ òs ZL L ËZ e Xì m¼ Ð yQ Ì» # r™£Zg Zu Z ËZe åx¥ Ú Z X 

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

X¸ TgzgzZ D™Š~îËÆô×™~äâi k Q# r™ ÆŠr # ™ËZ eX Š HVyÆy Q y7y7gzZVZÐ~k , $Ñ~ }g !* Æ ** Ññä ~ X¸ ìg™'!* Ð [xZ LZ ~} #Ô ÐŠ !* WÝg Vî Ç LZ „ ` W{zÐ t · Z Œ c* Cä V,Q ÂY7 ~ ~ ãß » Z 4+Zz V ; Æ # r™ ZyˆŠ âZŠ LZ ‰ Ü z kS gzZ ñW Æãß » Z 4+Zzgz Z Œè ä~X ¶¡‚k0* }÷X ñƒ}Æ Ð# r™q -Z º {ZgX å ;gƒ ‰ Ü z » [f  à V;z X Š Hƒ: Zzga òC Ù !* aÆ i ú ** ÑñX H{g á Z s§Åt ‚ ä V,Q „ e ðÉg X ¶]‡5 «~÷Ð x â Z f *Zt X Hxs™| (,ÐWä ~X¸ìg 5q -ZgzZ @* ƒ¢qaÆ]‡5: Zizg~Xìg~gƒÑ‹ zŠ „¸** Ññ gœbÑû%«ÐX'‡5¸B‚ÆxâZf*ZXÒß™NŠ§Å *Š

t X ì Y Y Ìc* Œgz Z ŒÐ Q Ôì 7q Åh e y â ¡+ Š Zƒ

aÆ q C Ù Å<Ñz +Š Ôì ßw¸q -Z yWÛŒ ðƒ ãZz | Ô}zg $uë~Ýzg ÅkS Xì uÅ Z} .aÆݬ}g7Ôì yZö "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

24 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tĂ&#x2DC;ztzf ³³³³³³³³³³³³

X M hâ&#x201E;˘ĂŽ*²þqC Ă&#x2122; Ă&#x201D;§zĂľg @* gzZsÂŚz, \W~ Hn²ä ~ X ÂśĂ&#x201E;c* gĹ Ă&#x2026; yWĹ&#x2019; Ă&#x203A; 6q -Za }át Y7 â&#x201E;˘ CŠ:Âź ½KZX VĆ&#x2019; Le Ă  CD¨ ď&#x20AC;¨Â¤ ÂťyWĹ&#x2019; Ă&#x203A; 6,j§Ă&#x2020; Ă&#x2026;Ă&#x192;] 'Z Ă&#x2026;y.z xEZä ** Ă&#x2018;Ăą ?Ă&#x2021;Ć&#x2019; ** â&#x201E;˘ H= aĂ&#x2020; kS 

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

VĂ&#x17D;' ,aĂ&#x2020;äg @* Z~ r â Ĺ z wĹ gzZKĂ&#x201D;"7,qĂ°Câ&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś zDq -Z Ă&#x2020;~g7 Ă&#x201A;Ć&#x2019; T e â&#x2C6;&#x2019;7,Ă? j§kS :c* â Ă&#x203A; ä ** Ă&#x2018;ĂąX ÂśceĹ&#x201C;Ă&#x2026; ĂŞt X Ă&#x2021;} 7,** Ć&#x2019; Ë&#x153;Ă?aĂ&#x2020;' , +zâ&#x20AC;&#x17E;gzZĂ&#x192;zDâ&#x201E;˘wĂŻĂ? â&#x20AC;&#x161;f ] Ă&#x2018;ĂŹ D G ' Ă°Ă&#x192;~dÂłgĂŚ}g ø XĂ?Ć&#x2019;g ĂŹâ&#x20AC;Ą6,hĂ&#x201A;}Ĺ :Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x152;tâ&#x20AC;&#x161; Zg ĂŠÂŁ+zâ&#x201E;˘ X YĆ&#x2019;74ZĹ %Ă&#x2020;{Ĺ  Zg Zzx ÂłkS Âż

ä ~X¸ ĂŹg Y :Zz VĂŽ Ă&#x2021; ** Ă&#x2018;Ăąizg Ĺ&#x2019; ZĂ? kS X ĂĽyĹ ~y ď&#x20AC;ĽWt

Ă&#x192; Ă&#x2019;Âť 1â&#x201E;˘ĂŞ izg Ă? QgzZ H{ iZ0 +Z ÂťË&#x2020; Ă&#x153; ZĂşz ò}Ă&#x201D;1 {^ ,Y Âť r â Ĺ z wĹ  aĂ&#x2020;kS gzZ Ă&#x2021;VĂŽ YĆ&#x2019; 4ZĹ  ~dÂłgĂŚĂ&#x2020; ** Ă&#x2018;Ăąâ&#x20AC;&#x17E;Ă&#x20AC;~â&#x201E;˘Ă&#x2C6; q ZĹ Ă&#x;Z X Ă&#x2021;VĂ&#x2026;g: VZŸðĂ&#x192;Ă?s§KZ~äâ&#x201E;˘Ă?qĂ?QĂ&#x201D;ceD6 X Âśx ĂĄq -Z Ă&#x2026;Y 1 97 3t X ZĆ&#x2019; qzĂ&#x2018;Ă? Ă?S gzĹ  ZuzĹ  Âťd¨ ď&#x20AC;¨Â¤ ~á Ĺ pä ** Ă&#x2018;Ăą~ y ZgzĹ  kS X ; g ~g YJ -w â&#x20AC;&#x161;kĹ  z à ŸtË&#x2020;Ă&#x2020;kS $uz y WĹ&#x2019; g Ă&#x203A; Ă&#x201D; ´ â x â Z ¤ùĂ&#x201D;Ë&#x2020;y WĹ&#x2019; Ă&#x203A;J -y ď&#x20AC;ĽWĂ? sy ď&#x20AC;Ľ i Ă&#x2019;gĂ&#x17D;X c* J 7,Ă&#x152; E -Q6,j§Ă&#x2020; y Q t # Iâ&#x20AC;°Ă&#x2020;h +] .ĂŽ0ÂŞEiĂ&#x2019;ÂĄgz Z ~Ĺ  Iz wĂ&#x;ZĂ&#x2020;',D + 6, š ~ ä â i kS vĂ&#x; {Ĺ  c* iâ&#x20AC;&#x2DC; Ă Ăą 7,¸ D â Ă&#x203A; ** Ă&#x2018;ĂąXĂą 7,Ă? "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³purpose ³³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be Âł uploaded on any website except those of the publisher and the author."

25 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ tĂ&#x2DC;ztzf ³³³³³³³³³³³³

t â&#x20AC;&#x161;|5Ă°Ă&#x192;Z # Ă&#x201D;bV Z â&#x20AC;° Ă&#x153; z k Q ÂŻ ĂĽĹ ĂĄ g Z Âť y QX â&#x20AC;° Ć&#x2019; HĂ&#x201E;~ X Ă°Ć&#x2019; â&#x20AC;&#x17E; Ă Ă&#x2C6; Ă&#x2026;â&#x201E;˘ ~gzĹ  kS Ă&#x2020; d¨ ď&#x20AC;¨ ¤çO X Ăą W o8 iÂź=Ă?â&#x201E;˘Ă&#x201D; ĂĽ ! ²gz ZzĹ g Z, qPĂŤ @* X Âś7Ă&#x152;Ăś-FFwĹ  {Ĺ  c* Ă&#x2039; Ć&#x2019; Ă&#x2026;ĂĄ Zzâ&#x201E;˘ iĂąWâĂ&#x2039;Ă&#x153;Ă&#x201D;â&#x20AC;°â&#x20AC;&#x17E; +Z { zpĂ&#x201D;ĂŹĂ? ÂŻ~ y !* $ i

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

X

[ZCZ (Z~ *Ĺ Ă&#x2026;]Zm}áĂ&#x201A; ZĆ&#x2019; ³%t Âť ½~ Y 1983

Ă&#x201D;sÂŚĂ&#x201D;}wĂ&#x;ZĂ&#x201D;}X ÂśCĆ&#x2019; kCĂ°Ć&#x2019; Chg(KZqĂ&#x2122;C ĂĽ[ Ć&#x2019; Za kS ?ĂŹ H¨9Ă&#x2026;+Ĺ X¸Ïgâ&#x201E;˘lË&#x2020;,Ĺ  ĂŁ CKZ~yWĹ&#x2019; Ă&#x203A;Ć&#x2019; ď&#x20AC;Ś Ă&#x201D;xÂŻD X¸ ~Ĺ i Ă&#x2026;] ŸZ â&#x20AC;šZĆ&#x2019; ď&#x20AC;Ś {z Ă&#x201D;¸ t â&#x20AC;&#x161;J -Ă&#x152;Z ]!* Z ĂŚĂ&#x2020; w ZĂ&#x17D; â&#x20AC;&#x17E;gâ&#x201E;˘ Ÿ ÂťnzĂ&#x2C6; 6 [ Zy5gzZ ĂĽ [ Ć&#x2019; xâq Âť]ZgÂŚ}á XĂ&#x201D;7xÂĽĂ&#x201D;~å²kS X â&#x20AC;°Ć&#x2019;g 2 +Ă&#x2026;nzĂ&#x2C6;Ă?S w â&#x20AC;&#x161;]â&#x20AC;&#x161;Ĺ&#x2019; ZX Âś VĂŽ 0* gzZ Ă&#x201D;zZĂ&#x;Ă&#x201E; Ă&#x201D;} & Ă&#x2014; hĂąĂ&#x201E; Ă&#x201D;} & + Ă°e 5 Zg Ă&#x201E; Ă&#x201D;X sVc* Ĺ  Zz Ë&#x2020;Ă&#x2020;q -Z X ĂĽ^Ă?t X Ă°u k\ Ă&#x2026; V Ĺ Âť VšVšĂ? VWĂ&#x2020; ä ĂŤXĂŹ Ă&#x2018;Zz äW7 HĂ?W ĂĽ: xÂĽÂźgzZ Âśâ&#x20AC;&#x17E;gg ÂŚ /w2~uzĹ  :üš~w q]gĂ&#x;Ă&#x2026; b§Ă?S â&#x20AC;&#x17E;¸ }¸ wzZ w2 i Z xh +Ă? & ž ď&#x20AC;Ś Z7gĹ }¤ â&#x20AC;&#x17E; / Ĺ zâ&#x20AC;&#x153; ď&#x20AC;Ś */V!* Ă&#x2019;Ĺ&#x201C; "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³purpose ³³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be Âł uploaded on any website except those of the publisher and the author."

26 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ tĂ&#x2DC;ztzf ³³³³³³³³³³³³

~]ZgÂŚĂ&#x2019;â&#x20AC;&#x201D;" $X Ă&#x2020;]gz¢Ă&#x2039; Ă&#x201A;Ă&#x152;â&#x20AC;&#x201C;Ÿ¤ /Z~ äâ ikS G-o½]I G 54]6,Ă&#x201D;xĂŚZ F, š HĂ? VzuzĹ ~ k QĂ&#x201D; ÂśË&#x2020;Ć&#x2019; Za ]gĂ&#x; Ă&#x2026; óê Ă&#x201D;xĂĽG L g ZĂť}}i {zâ&#x201E;˘ Y ~ Y 1990J -VĹ&#x2019; X Ĺ  HgÂŚ /b§Ă?S gzĹ t ?ĂąY

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ă&#x192;äĆ&#x2019;}g7 w â&#x20AC;&#x161;:eĂ&#x2020;Ă?0 + iX ĂąY Ă ZeEaĂ&#x2020;y5VË&#x153; Ă&#x201D;Ă°Ć&#x2019; GE -u ~(,~ w ĂŹzâ&#x20AC;&#x17E;X¸ ~X ĂĽ ĂŁZz Ă&#x152;g Âť ĂŽ0pIŠ$gzZ ĂĽ [Ć&#x2019; Za bçz J X ~Ĺ â&#x201E;˘ Zâ&#x20AC;&#x2122;Z Ă&#x2026;x Âť._Ă&#x2020;kS gzZ c* Ĺ K M F, x Z¤ /z6,q -Z Âť;@* z"ä ** â&#x201E;˘Âź šgzZ [ Ć&#x2019;Âź š X VĆ&#x2019; ;gâ&#x201E;˘x Âť._Ă&#x2020;Ă?S Ă? wâ&#x20AC;&#x161;{,Ă&#x201D; ÂŹ yĹ  P X Ă&#x2021; ĂąY Ć&#x2019; Ă&#x152;t Ă&#x201A;â&#x20AC;&#x17E;g wq ĂŻ ĂĄ =Ă&#x201A;Ă&#x2026; \ÂŹvZ XĂŹ š!* Ă?S X ĂąY ~Ĺ  â&#x20AC;šy*ZĹ t 6,¾ùkS ZĆ&#x2019; w ĂŹ Ă&#x201A;âĂ&#x192;Ĺ â&#x20AC;ş0* Ăł ĂłyZĂśL L ÂźĂ?~XĂ Ă&#x201A;t X VĆ&#x2019; ;gâ&#x201E;˘yĂ&#x2019;VĹ&#x2019;uÂťx Âť LZĂ? d $½ :"k , iÂźgzZ_ Yè y#ZX 1

XĂŹâ&#x20AC;&#x161;zĂ&#x20AC;F, ÂťË&#x2020;y WĹ&#x2019; Ă&#x203A; yZĂśX 2 XĂŹ yĂ&#x2019;Âťk QtĂ&#x201D;ĂŹ Ĺ&#x2019;b§Tä~Ă&#x192;xsZ y;',X 3

Š$EZáVË&#x153; Ă&#x201D;ĂŹ m{aĂ&#x2020; ÂşĂ&#x2026; t # IyQt Ă? f}uzĹ Ă&#x192;ĂŽ0(G "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³purpose ³³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be Âł uploaded on any website except those of the publisher and the author."

27 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

Xì Z ]â £X 4 kS ]ÓÆ kQÔì {Š ZgZ »™ c* ì –¼ {z´Æ V1ÂzŠ «

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

XìÃ7** ™ ¦~[ xsÑZX 5

Xì>Ü » ó óyZöL L

#ZDX 6

#Z}X7

#Z >§X 8

aƺÅyáÆ yQgzZ +zD +z ¦Åg U* Wz g $Š q Z ÁÂVÐt

X VƒLebŠK M F, ){zw ìX 9

Xì·ù»yQtÔVƒ;g HÄ gzZ}p~ yS X _ƒù á ó) ó {z wìL gLzZ ó ó] â£L LÔó óy;',L L -y J WÆw ‚kSì yZÔó óyZöL LXì Lg @* ƒ%ZÔ†ŸZ »]â à Š Hƒ rg ÃÐ kS X Vƒ àJ -Y ¨ KÒgÎ~ ó óy #ZL LX ÏñYƒ ù á Âì ¤ /Z ÕÅÏ0 +iX ÇVzŠ™zaÆ# Ö } .Åg $uvZY á yZ/¹!* "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³purpose ³³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

28 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

Ù Ät » ~Š m,ãâi ÂñY 1™wJs¥ »xæZ1ZXì aÆÏS [Z C

[Y 2007]

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

:ì wqø D Ðp Ò -G4E ´ ê iZâ wŠ g c* VW Š i Z e $© E -4´ êG i ZgŠ Šp / 1 : Y ,!*

š‡gŠš‡

äƒ ì‡aÆ[zZ òsZ {z Ôà Åç WÅgÅ~gzŠ Tä ~

çOXì @* ƒ W,OÐ 7zŠ¤ /LZy¨ KZX ågzŠ »V¡gzZVzg ZŠ ZáZz {g ZŠ Z q -ZÐ x ** Æ óË ó Z >],ZŠ L LÌä V2zŠ P ë~ äâiÆ Ò» kS {zX¸ Vc* úÐ ƒ  Z. ] ‚ËZ e m,³g c* ~ yQX Hê »ä™ì‡ k0* }÷6,ezg e.„X {Z' , uÆ,£~ ;gE- [º‰ Ü z ù á !‚gq -ZÐ V;z~Ð x ** Æó ówìL ) L xâ X å Z#q -Z »bZ™ åt Ñ » kS X ðƒÐ } # ÏS Z’Z Å}g ZŠ Z kS X å Le ** ™ gzZ œ / %dq -Z {g ZŠ Zt~TñY Å 0* ,q ' -’q -ZaÆ[ zZòsZ {Š Zg Z »ä™ì‡x‰Zg ZŠq -ZˆÆkS X}™x »ÐwÅ]Š ªœ / % "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³purpose ³³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

29 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

Åq -’aÆ{gWÔì™| 7,vßÐ x‰Zg ZŠ kS¸T eëX å ** Ññ åwìZgøX åg¦~â âzgq -ZtX ñY ÅÉÐ~-Q]Š ª ÅgzŠ b§ÏS {z Ôì ˆ{g ò { ~® ) ) Å ~ŠzŠñr # ™dÑZ1Z¦

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

_7,gzZ X ~ } # kS Æ ezg e.„ëJ -{ â &zŠ Xì $ Ë Y N Z‰ Ü z {Š c* iÐ {Š c* iaÆÑÃ7 Zƒ {i Z0 +ZpÔìg D J 7, {z HêÔ¸Tg~9; ÔäV2zŠ yQçOXì ~gz¢** g Z¦ / à ZzYaÆ]YZy ZÆ9;gzZ ay  Aƒ Ù  CZgzZÐ,Š hg9; Z÷X ÇñY H쇜 / % »q -’kS V˜ ÔÐB6,bZ™ykq -Z™5¶g lˆX å~ {g7 yÎDk0* Æ øZ} wggƒÑ ~ äâi k Q y X ‰ƒvV;z„  zŠƒ  tgzZŠ Hï„d $Œ Û ykq -Z ÂðƒqzÑ X å Hm, ? ó óZhZeYL Läëx** »kQÔ¸Te ** ™ì‡x‰Zg ZŠ ë

V2zŠX Š HHê»ä™ù á Cq -ZÐx ** Æó óZhZ L LÐe $¬gÅkS » L Y 6,U $ N* } OÆ " $ÂaÆ kS Zƒð Ð }gtÆ VÍßXX ì CY Åg »]g „™h szw~TÔ ñ Y Hg (Zi§ ¹V™Åsz6,~kS… Y {zÔì/Š»® ) ST §kS à Zƒt XŠ qB‚}g ø X å @* 7,** ™„  gŠ РÉ Ü Š q‰Cƒ ƒ oÅV!‰ƒtgzZ ñW™á ZjÆVß Zzö6,ë™NŠ sz6, "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³purpose ³³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

30 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

yQÔ¶ˆÅ „Š y¶ KÅV!X Zƒx¥ Âc* W™¾C1X ÏñY ÐQ å: {g e ðà ZÎÆ kS [ Z X ðƒ 7„  gŠ ÌtðÃÐ ~ ** ƒg ezŠ ¯ ) !* Æ~g »/Š** KZÐT åXŠ q ªt X ñY c* Š™ùŸ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ÆV¸„P X ~ 7,WŠ ëZgzZq -Z¶ðƒ7»ã.6,ÅkS ÌZX Z7, *X å1™ì‡äëœ / %q -Z »q -’KZ~T Z7, ** ™à {yk{z…ˆ yk 29 ~ uš ZÆ yî N* we ât X 5Ð zŠ zK -ÅV¸Fyk Qû%q -Z x »gzZ Zƒ 7sî{Š c* i: â i » V H]» Z} .ä ëX å Xì Š HƒqzÑ

gâ Z·~OŠa Lzzi +Zq -ZÆgƒÑ ]‡5 ~g ø ~ yÆ Y 1971

µñÆ]‡5kSÌ~ggg$ +¦„  zŠvg) , -ZÆyQXðƒÐr q #™ kS¶m, ?ÅyQX ñƒW, O¹Ðx Z¤ / z6, }gøVâzŠtX¸Šñ6, -Z »yWŒ q Û kgŠ~îÆyQ6,ezg wD Z)´aÆäJ(,ÐWÃx » ÃV9¨ ¤ë~ËÆkS gzZZƒ ì‡ItÃðÑB7XñYHì‡I  ƒ”g Z·gzZ ~g g”g Z¦~ yS X ˆƒÝq Ì46, uÅVz(,P Ð kS X¸ D™# Ö i 5~ Z 4+ZzgzZ¸ „  zŠ VâzŠt X¸ V c* úÐ ìg Dƒq -ÑÐ Ï°‡!* ~(,~ VÎgŠÆ # r™£Zg Zu Z ËZ e¬ z kgŠJ -k', zŠ| l, eX¸D™ ¹ ó ó+”gZ LÃL VâzŠ yS # r™ËZeX¸ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³purpose ³³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

31 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

g »aÆ ä™x »B‚}g ø vß °» [ Z X ;g ~g YŸt » ög D + $uI ZX Š g Hc* Š™ì‡Ä{°‡!* »q -’~]g â ZÅ~g gg$ +¦Z®X¸ Ì{zX¸Tg „d $Œ Û }g ø ã æ # r™Ý°Z†** Ññݬi Ÿq -ZÆ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

g (ZqË~ k Q Ìä »Ñ}uzŠ ‰Æ kgŠX ‰ ƒï á ~kQ { k QÆ/# r™~ggg$ +X ;g 7ì‡J -k , Š {Š c* iŸt ë @* Xà™ V¸PZ®X ¶: y‚ WaÆyQ]Š ªÅÄËÆb§kS¸ ~ X ˆ~Š™ »^tÐ}gtb!* „g0 +ZÆ

X 0* YÐx ** Æó ótZÑZL C L q -ZÐ óË ó Z >], ZŠ L Läë~ 1973agâ $ e åw ì Zg ø }Š ]gßÅá‚g {°‡!* -ZÐS ÂÇñY ïcæιG q ¢¹ pÔÐ N àJ -VÍß]!* KZÐ )g fÆ kS gzZÐ ,Š $ e Š Hƒ { iZ0 +Z X mƒ: ¿/zgYZt a kS Xì 7y‚ W N cæιG Ü zk QX c* ‰ Š™c_»äJ(, tZ™äy k´ â }gøˆ{â PÆkS yî N* weâakSÔD™Zg7c_»kQ å:ea}gø~]ÑqÆ Ì{g ZŠ ZXì gxvßëJ -¹ FˆÆ kS X Z 7,** hgÌykt »  zŠ X 5 y kq „ -Z~ uš £ZÆy î N* y eg ÇÆ™ Z} .Z} .X ; gØ q zÑ{g !* zŠŸ » ä J 7," 7,gz Z Š HH„  gŠ y â ‚zi ‚Ô ñƒ ¦ XŠ Hƒ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

32 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

}gZŠ Z(ÅkSçOXå7Ix** » óË ó Z >], ZŠLLÃV2zŠ‰}gø ñƒ0ÐkS D¨ ¤~Z’ZXŠ HHg(Zx ** » ó ót ZÑÑZgZŠ L LaÆ ~OŠa Ô÷êÔ£Z wcZ X¸ ¹!* „ Z] .‚gzZ ~Ð ~ yQ Ô¸

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ÌV{£Zg 3Zzf„  zŠ}gø X¸ Ng 6 =g·~OŠagzZ£Z k1Z 0Ð}g ZŠ Zp¤ /ZgzZÔ¸ Tg „ d $Œ Û }g ø {zX g ÇŠ c* ÅgzŠ ÏS tg ¤·gzZ ~i *ûZnç¸ X¸ D YŒŠ Ûq -ZÆ Ï Q1Ô¸ 7 5! X¸}k0* }g øÐm: *zŠVâzŠtX åÌ» èE½G ¢qÒZÌ~# Ö } .Å~ŠzŠñ# r™dÑZ1Z¦** Ññ~äâik Q

** ÑñX Zƒ™f Ì»x »kS Š HaÆ] ‡5 izgq -ZX å M µñ» äƒ {z ÔN C ])KZ ä ~ Ô HÝq sg ¬Ð Ng Ôâ7 ]¬ä Å 46, uÐ yQ gzZ ¸ D Y 0 ¯ ) !* » V~ x » K yÒ úZñ ÅyQçOX à â Û wJe $Á{ Zgi Z„  ZpgŠt~÷ä** ÑñX Å„  ZpgŠ $î» Zuœq . -ZÐx** Æ** ÑñgzZ}÷aÆ}gZŠZ ._Æe $Z@ -Z: ; â Ð Ù q A KZ ä ** Ññ~ T Š HÑÅ~ š ÔÆ {qZ k0* ÆyÆ** ÑñvßëÐ uš£ZXbŠ™qzÑäZ™ ¦9zgg ZD Ù » ** ÑñX ‰ƒ v~ {qZ ug 0* g Zuf} ZX 1 ]g qq -Z ðƒ ~Š Å-Q Å} g ZŠ Z 6 q -Z c* c áq -Z Å ó óò s Z sg ç Òg ZŠ Z L LÐ S åw ì "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

33 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

ó óòsZ® ) )L~ L ÐZZÆ„** Ññ¬ÐkSXÇñYH±Ðw X c* W7I ÃVÍg) ,‰Æ ® ) )êt » ** ÑñpÔå [ 0 Ág » yS 1™kCä ~ „ˆÆ¹JW]‚gzZ ðƒ qzÑîq -ZçO

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

äÅZ ÌéZpt Å® ) ) X ǃ: e** ™x »™ {g VŒ ~ ]Ñq » $Z {zÐQÔì ì‡~ ]g qT{g ZŠ Z ¶~Š àJ -í ä # r™ ä ë Z®Xce ** ™ H… ¶„g C w q ]gßt Xì Se ** ¯ íŠ Æ gƒÑ 6,]úŠ Å£Z k1Z ~OŠa gzZ „e ]i YZ Ð ** ÑñÔH {gt ~y WÆY 1976X 1™ê»äƒvÆ+ h%Vî ÇÆyQ µZz„d $Œ Û · ì ** Ññ÷ZÆ [º òsZ ® ) ) à 1977 ~g†B 11gzZã VŒ ë ~÷Ð ® ) ) å H iä V,Q~T Zƒwßñâq -Z »# r™ êñCzzðÃ%~T¶k , ’ÅVzSzŠq -ZtXì ˆ~Š™ »Rg äâ i k Q # r™·ÜVxX ; g 7Ág »® ) ) [Z~ å Š Hc* Š‹ ŸkS gzZ –âx ** ÆyQä~X¸÷ZÆy Î 0* òs Z ® ) )~ XŠ Hc* Š7L=[Z ðûkS 1Ôì e** ™x¥{zÆ ~á²kS ä ~ X å/Šë Z q -Z » Ï0 + ia }÷`z Ýzt ,i ú™ƒ} 9B‚Æ yQÔ¬ŠÐ d $Œ Û ¹ÃÑq -Z ÅÇLZ yÒzy!* iÔ1kgŠ »ÕzñÔ¼[ZŠ WÆÏ0 + iÔX'!* Ð yQÔ³7, "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

34 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

}g !* Æk QÔ Zƒ¼ ~ˆgzZ¬Ð ^Íhâ Ô−QZ4, ‰Å ©$E» yQ ~ dÆ yQB‚Æ k& Z ** ÑñÔ‹Ð y!* i Å yQ ŠpÃî0(G : Zq]oÆy Q0Æ„Z Û x âZX H]Ñì î0ÈŠ nÐ yQ6,] Ã%Z

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

y*ZŠ Å›ÅyQÐ w D Z)´gzZC Ù Z·ÔŠ Zi WxæZ1Z Ô• ]Z W,@* TÔVƒ @* ™Š c* b§Ï Qà ** ÑñÌ[ Z~gzZ]§›âu…t X ” &~gŠ Z',KZ~Ìî ) ) Åy QXì @* ™Š c* Ã\ !* LZg Cg{q -Z b§ @* ™kC§{m„ (ZŠz!* Æ]Ã%Zg ZD ٠пi§gzZŒ0* gzZVƒ ~îs Ü}÷Xì @* ™kCÐyZ0 +{ LZ¿ðà b§TÔVƒ 7Š ðÃÌÐ yQakS Ô¸ … Y 7=h + á {z Ôìg77vß ~ ªZŠ KZ ÔH¼ ä V,Q Vƒ ‚ rg óŒÐ yQ ~ Xì ~ ]‡5 ~y W¬Ð äY k%Z ä ** ÑñX HaÆ~4Å® )) å ] !* Å+Š** LZX hZzÐ \W] uÂm,³~÷:å ¹Ðí g(Zi§» ó ^Ú÷]†øÒô ]æû†% Úø çôÇû×$Ö^eô ]æû†% ³ÚøLÂNWF,Z6,äÔ% gB‚ÆzÂ

w9ZŠ z!* Æ~iZ§ycgzZ Zí ZÆyQ Âe** ™uÃ\W{zÔÙ

vZY á yZ\ WgzZ ǃB‚Æ\WZ} .ˆÆkS ÔØŠ™g ïZÐ äW~ t Å ** Ññ~ i Z Û z ÝÆ Ï0 +iXÐ ,Š “~ y Zy L Z¹Q :ì W,Z»ÏStXì „gÃ7}÷åà "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

35 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tĂ&#x2DC;ztzf ³³³³³³³³³³³³

ď&#x20AC;Ś zizgVĆ&#x2019;@* â&#x20AC;&#x2DC; â&#x201E;˘~rZl ď&#x20AC;Ľ"â&#x20AC;&#x153; ď&#x20AC;Ś Ĺ kS ~ Ă&#x192; â&#x20AC;Ąz zu Ă? wA uZ C Ă&#x2122; Za

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ĺ 1 + hÂŻgzZ IWĹ  c* â&#x20AC;ŚĂ&#x2026; ** Ă&#x2018;Ăą ĂĽâ&#x201E;˘f Âť äYWĂ&#x2020;+ h%Ă? gĆ&#x2019;Ă&#x2018; G-ŠEÂąY i ZgĹ  e $Š VĹ&#x2019; X¸ {â&#x20AC;? ~Ĺ  ĂĄ sĂ&#x2018; Z¡o =g 6 q -Z}gø X ĂŞ F, xg6,j§Ă&#x2020;9; [ZX Ë&#x2020;Ć&#x2019; ~Ĺ  ĂĄ Ă&#x152;Ă&#x2026;# râ&#x201E;˘ĂˇgzZ ~áË&#x2020;Ă&#x2020;äW ď&#x20AC;¨ĂąĂ&#x2026; Ng ĂĽ~gz¢6,ÂŻ Ă&#x2026;k QĂ&#x201D;œðW~p ~ ]Ă&#x2018;qX ĂĽ: e ÂŞ ĂŚaĂ&#x2020;kS 1Ă&#x201D;Ă&#x2026;Ă&#x2019;Ă&#x192;šäÍXĂąYHnzĂ&#x2C6;wĂŤĂ°Ă&#x192;aĂ&#x2020; 4G 54Xebâ&#x20AC;&#x161;z Ă&#x2020;+ h%J -w â&#x20AC;&#x161;zĹ zĂ ZÂŽX ĂąĆ&#x2019;7xb§Ă&#x2039;{zĂ&#x201D;¸ èG 7{g e Ă°Ă&#x192;ZĂ&#x17D;Ă&#x2020;kS [Zâ&#x20AC;° V6,Ă&#x2039;kS ĂŤË&#x2020;Ă&#x2020;4z] .Ă&#x2026; â&#x20AC;&#x2122; ~ ĂŤZ # Ă&#x201D;Âśx ĂĄ Ă°Ă&#x192;Ă&#x2026;s6,ZĂ&#x2020;Y 1978tX ĂąY ~Ĺ o Ă&#x17D;Ă&#x2026;}g ZĹ  ZkS 3 ZĂŠwĹ  !* Âśâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;VĂ&#x17D;', gzZ 1â&#x201E;˘ĂŞy ď&#x20AC;Ľs !* Ë&#x2020;Ă&#x2020;*z cĂ&#x2026;yĹ  Fä $ e Âť Ăł Ăłt ZĂ&#x2018;Z L L~å²kS XĂ&#x2018; äĆ&#x2019;: ZzgĂ&#x192;VzyLZ LZ HĂŻcĂŚĂ&#x17D;šG Ĺ  åâ&#x20AC;&#x161;gX ZĆ&#x2019;Ăš ĂĄ ~Y 1979~gâ&#x20AC; {g Ă&#x2018;ÂŞÂťkS X ĂĽx ** Ă&#x2020;áêtX ĂĽ :ĂĽâ&#x20AC;&#x201C;~k Qä~gzZĂĽ6,qçùĂ?Stg ZĹ  Z Ă? x ** Ă&#x2020; Ăł Ăłt ZĂ&#x2018;Ă&#x2018;Zg ZĹ  L L Ă°W~Ĺ z aO Z {z ~ Y 1970Ă&#x17E;ââ&#x20AC;°â&#x20AC;°â&#x20AC;°L L x ÂťĂ?Ă?°â&#x20AC;Ą!* -Y 1978s6, J Z~Ă&#x201A;Ă&#x2026;Ă&#x2020;h +%gzŠ¢ aÂł26Ă?gĆ&#x2019;Ă&#x2018; Ă&#x2020;4z] .Ă&#x2026;VĂ&#x17D;' ,NgÂź }áXĂŹ Ă&#x2DC;Ă? { â F[ZgzZ â&#x20AC;&#x17E;g Câ&#x201E;˘ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be Âł uploaded on any website except those of the publisher and the author."

36 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

gzZ Zƒ qzÑ åx »q -Zt XÐN Y^ß¼ Ô` ^ßÃVzyˆ ƒ »gzZ Zg¦ / Ð iZ%gÑ"Æ4z [aÆpggZ Œ Û' ,Êz LZ ÆVÆ kS gzZ ÎâÅx » kS ~ì Ÿ» »[xZ}÷X Š H o-F8FwŠÐ § ZÆkS vß{z @* Vî VZ¯6,[òZz{z Ô n pg ö

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

i ¸W{g!* zŠ »kS } Y7~X Ù ÂVƒn pgÈ Å䙼¤ /Z =X ðW7¶ðÃ~x ³}÷VƒYÈt~pÔÇnƒ“ 

Y™x »t ~ì kˆZ Z÷Xì ¸ x » ÝZ » ä™ì ¢ t &7~ X ǃ^x¤ / Qš‡t  ;e ä gÇŠgz6,}÷X Vƒ Xì Š HÆ6,w2ËaÆh e xŠVƒ@* ™kC~Xì Š Hƒx

k` i ZzW~XaÆä™i ¸W »^6 h + á ÔaÆh e { ZgŠ Zih + á

ó Xó ì1VZ¯ä~gzZVƒ;gÍ

:å–ä~ÐWÐkS

Xì 7x » zzb ðÃt ¶t ‚}÷Ð „ qzÑ]!* t‰‰‰L L ** WaÆÏ0 + i ~g‚gzZǃ** WaÆizgz‘  ÃVß ZzäWaÆkS ÔÐNWaƶŠ r¼ ƒ  CZ~ kS vß åx¥= X ǃ Z’Zìzz ¸X σ ** VZÃ}gZŠ Z kS y s !* ~g ZŠ)f Ū ñÅyQ Åb‚zgzZ lˆÅg »yZŠ%X H qzÑÐ VEzŠx »tä ~Ð „ Vƒ@* ™kC~[ZX Å qzÑ~‰ Ü z„q -Z ä~4z] .ÅbZ Û "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

37 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

Vziñ** JaÆ}uzŠgzZ F, Vziñ` Z' × Z÷aÆx »¬ V˜ ~h e ™ ¦Ãx ³[ !* gZ=ìt³» kS gzZ Ôì Zƒ µZz Z 7, ** ™ o‚ »ò » ** „ +z~ ä™lˆÃb‚zÔðƒ! x» à ©) 4E &zŠ ;Ût Xì 7µñt»ä™yÒ5!* 4hG ÅV ðG Ãy*ZŠ kS Xì

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ÃkS ~Xì ã¹Åä™[Z§Ð wŠ ypÃV¨g {Ôì e $©

kˆZ » ~g!* VZ¤ /Å[xZ§{X Vƒ;g™ ¶gB‚Æg"Z¹VŒ :ì ¸h + á µñ»ä™yÒ~V¯wPÐS pÔì ìg:ìgV*zŠ wŠ]ZZQ

»z [xZ ˆƒ Ô¶ÂZ’Z X Vƒ[ ™n²ÔZƒ qzÑ“  x »t

Š Z®ÅyQ ~ Y 1975J -VŒ Xìg Dƒ 0Ð x » kS »¯

Ô]âçä# r™sÑZ·gzZ# r™£ZwcZ~ySXˆVJ -]‚ r # ™=g·Ô](( ä # r™£Z k1Z Ô,ä # r™Z] .‚

ÅÝq ½J -} ZX *Z ~ ~m, ôZ ä # r™÷êgzZ !²ä öZöZÏär # ™÷êX¸öZ! !*Zr # ™?ZgµX ¶

izg¼Ð g½ˆ Æ ä™å“R, ~ aO Z kzuwÎgzZ å H Ð ~yS X¸ ‰ƒï á ~V.zgŠ î0ªGÒ7™hgwì »# Ö i 5¬ t |X¸ y Z âïqÆV6& ~(, t Xì wV"g ôZ »Š ÛC Ù kS V.iÎ » yS ÔËŒ» y S ÔDtzf » y S Ôu³Åy S ì "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

38 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

Ð yS ä ~ŠpVƒ &~ Xì · " q OÅ õg@* ÅaO Z h }Š¼ ¹ ÃgzŠá Zz äWtì kˆZ Z÷Xì 5¼ ¹ M ™x »B‚ÆyEZaÆ{â P„h + á t~x ªU â i LZpX¸ ~g7 Å kS Xì HØg!* g!* Ãx » kS ä ¶Åb‚z àâ X Vƒn

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Xì ðƒ»™ƒqzÑg!* g!* ögD + VŒXì õg@* ÅyZdÚõg@* Z÷Xì ¹!* Zhð¹ gzZ Š Hƒ x »¼ì yˆZ »vZŠz!* Æ kS

wzZ î0Ï7%»lz»kS Â* @Yïµñ»ä™x»h +' × w‚zŠ|l, eì{iZ0 +Z ë~ \ng Z kS ÅÆh +%gzZ ì ؼ ƒ  t [Z X @* Yƒ å

aƧZÆkSB‚Æx³6 q -Z}ÈVZÂ** PÆwm, Ý}Z} . \¬vZì yZ=pX ǃ »“  Vd²Ô7x¥X V áÃ

ó Xó Ð,™7ùŸÃx »kS

wìˆ Æ äW:Zz gƒ Ñ X Š Hƒ »V Œ ³% ª » 4z] .~÷ $ e » ó ót ZÑ ZL LX ÇVßï!‚gsÜ[ Z å Hï6,x ** Š Æ÷êcæιG 0x Z¤ /z6,» äY k%ZÆ # r™÷¸ † „}g ÑzŠ ÌZ pÔå ¼ Ì~ }g !* Æ Œ0* Å á‚g yxgŠ Æ yQ gzZ }÷Q X Š H X Z 7, ** ™ÈQû%q -Z ó ót ZÑ ZL gLzZðƒ7~g7éZptZ®X ås %Z D WaÆ "7,Á‰Å[Š Z ! ²k0* }÷¥P V⊠yS "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

39 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

-1ZX¸Vc* úЃ  ~yS á 0* º ZŠ&gzZZg(-1Z** ÑñX¸ ( E ?V ZzZ@** ÑñgzZÝ ¬q -ZÆJŠÍu &xÝ** ÑñægŠ¤ / á ÆVZçF {z¶éZp~÷Ã7ÆV6&à ©)ÅyQX¸rg Z0 + i ÛÆ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

à ©)B‚}g øäVÍßX~eZgzŠÆÆ+ h%X NYƒvgƒÑ X¸ Ìo @c Û ËZe vg ) ,q -ZÆ ~gŠ Z' ,~g ø ~ yQ ÔHyz¬ -ZÐ x ** q Æó óc& +ƒ Ãc Û L Lä V,Q ÂðÑŠzÂÃ# r™ËZ e ä~ ä V,QX ‰ ñ¯÷g(ò Z¤ / −ZzÆ÷êzÆ T c* Š ¯ {g ZŠ Z ~ k QX Hê »ä™ ù á Ð x ** Æó xó ´ÑZL C L q -ZÐ ZZ „}÷ gHk , æÆk Q-1ZaÆVÂgz¢ix ÓpÔŠ H–Ìx ** Z÷p¤ /Z Æx ª~gƒÑaÆyQ~ËÆkS ðƒÙpu"=X ‰K zŠ| l,eX e {g7~g YJ -V⊠{Š c* i Ì!‚gtpÔ‰ƒx[òZ È !‚g gzZ ˆï# Ö i 5 ~ ;gE- [ º Ã-1Z ** Ññ„ ˆ w‚ XŠ Hƒ ÌÃyWŒ Û ',D +î0ªGÒ7[Z Hn²Ð x âZ f *Zä~ Z # Ô¸yŠ ¸ Ð òs Z ® ) ) ÅyQIt Xce bŠ™sp~ }g ZŠ Z {°‡!* -Z q ä ~Ð ZZÆ yQX ðâ Û I m, ?t ä ** ÑñX å Zƒ 쇈ÆÏe XŠ Hƒ ì‡{g ZŠ Zt Ð x ** Æ ó óg $uz y WŒ Û' ,D +Òg ZŠ Z L Lgz Z –g2Š » kS "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³purpose ³³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

40 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tĂ&#x2DC;ztzf ³³³³³³³³³³³³

Ĺ&#x201C;ÂŁĂ&#x192;7 ĂĽ{Ĺ Zg Z ZáXĂŹ @* Ć&#x2019; Ăš ĂĄ Ă&#x2020;}g ZĹ  Z Ă?S Ăł' , ĂłD +L Lâ&#x20AC;&#x17E; â Ă?S vg ) , Ă&#x2020;I Ĺ  HĆ&#x2019; ĂŁZz¢š1Ă&#x201D;ĂąY Hx Âť~ Ă?S [ZaĂ&#x2020; } OĂ&#x2020;äâ&#x201E;˘ Za â&#x20AC;&#x153;Ă°Ă&#x192; ĂĽĆ&#x2019; ď&#x20AC;Ś o¸Ë&#x2020;Ă&#x2020;kS XĂ?,â&#x201E;˘7I

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

X VĆ&#x2019;g @* â&#x201E;˘x Âť6,j§LZâ&#x201E;˘Ć&#x2019;Âľ ZĂ?}g ZĹ Z

<ghq -Z~yQX Âśâ&#x20AC;&#x17E;g| 7,Ă?Ă­ÂŽ ) )q -Z Ă&#x2026;ÂĽ~äâik Q

** Ć&#x2019; § Z Âťx Âť k Q Dâ&#x201E;˘g ZĂ&#x153;Zg !* g !* Ă&#x201A;D WaĂ&#x2020;YĂ?Ă­ {z X¸ Ă&#x152; : èZgaĂ&#x2020;kS ~Ă?zzĂ&#x2026;]!* Ĺ Ă&#x201D;X ĂĽĹ  HĆ&#x2019;Âť~Y 1978ce ~y ď&#x20AC;Ľs !* Ă&#x201A;â&#x20AC;° Ć&#x2019; ZâÍĂ&#x2020; yQ Ă&#x152;[xZâ&#x20AC;° F[ĂŤWgzZIâ&#x2C6;&#x2019;{Q X ĂĽ Ă&#x2026; yQ X¸ vg ) ,Ă? Ć&#x2019; ď&#x20AC;Ś ~ V2zĹ  }g ø r # â&#x201E;˘i ZâGX ZĆ&#x2019; {Ĺ  âW Ĺ&#x2019;Z }Zx âZ f*Z d $½kÂśZ Ă&#x2026;kS X Ë&#x2020;Ă°ÂŻÂś>q -Z~ â&#x20AC;&#x17E;Z', u z D[!* gZ ~ T Ă°Ć&#x2019;Ă&#x201A;~ w; b Âť Ă&#x2020; gĆ&#x2019;Ă&#x2018; ]gZĹ&#x201C;k , iĂ&#x2020; k&Z Ĺ  HW~Ĺ z {g ZĹ  Z {z~ 1983ygzZ Ă&#x2026;â&#x20AC;˘ ď&#x20AC;§Ă&#x2018;äŠ ZÂŽ~(,q -Z Ă&#x2026;øZĹ  Ë&#x2020;>²Ÿ Ă&#x2020; kS XĂŹ ĂŹâ&#x20AC;Ą~ yĂŽ N* w e â Ă&#x2020;51Ă? x ** Ă&#x2020; óŠóg>Z L L[Z ~ ]gĂ&#x;Ă&#x2026; Ă?q -Zt wâ&#x20AC;&#x161;zĹ | l, eXĹ  HĆ&#x2019; Ă&#x152;§ Z Âť Ăł Ăłt ZĂ&#x2018;Z L L~ Y 1985 $ e ÂťkS =~Y 1987X ;g @* Ć&#x2019;Ăš ĂĄ Ă&#x153; z k QĂŹ ]ÂťvZX Ĺ  â&#x20AC;° HĂŻcĂŚĂ&#x17D;šG

Š$E Z Ă&#x2039;%!â&#x20AC;&#x161;gt J -[ZĂ? _~ Y 1990 óóVâ&#x20AC;&#x161; ´gLLXĂŹ ;g òĂ&#x2020; q ĂŠĹ&#x2019;G Ă&#x201A; Ĺ 4Ă&#x2020;Ă?Ĺ  ZPxm,ÂłĂ?â&#x20AC;&#x17E; Zâ&#x20AC;&#x2122;Z!â&#x20AC;&#x161;gt XĂŹ ~gYb§Ă?S Ă&#x152;{zXZĆ&#x2019;qzĂ&#x2018; "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. Âł This copy³³³³cannot ³³³³³³³³³³³be uploaded on any website except those of the publisher and the author."

41 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

ÆŒZ f çd W LZ ä~[ Z ÌÃkS 1Ô ;gk0* }÷ó ót ZÑZ L LXì ~g Y b§ÏS t „g wq ï á Šæ ÅvZì yZ= Xì c* Š ™á Zj XÐg

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

}÷ÌÄ» ó óZuøZŠ L LgzZ ó óyÑZg »ÑZL L~ VÎ' ,æÔ

qi‰y{tzg ÷ËZegzZ ~z0 +# r™1àz ** ÑñgzZ Zƒ ì‡Ð m Ôó Šóg>ZL LX ðƒ7{Š c* iÐ VÎ' ,P/Åy S 1Ôìg { Z' , uÆV¡yS X Çìg ì‡ì µÂÐ e $ÁÅvZgzZì ì‡Ð ~œ ,g¸*%Z }g ø ~ Y 1991 1Ôì Zg ¦ /Ì6,kS : â i q -Z » VgzZ eZˆ Æ Y87 Æ kS ì ]»vZ Ôˆ Æ §ZÆ kS Ð ¦) ÅŠús ®Z „  zŠ X Zƒ7ZaVðÃL~Vñ»

G HHì‡6, ¯ÅkˆZkS {gZŠZt g0 +ZÆV⛿»+−Z °îªG©E$ì Š

™{g µ ZÐ “: dwÅ„  (gzZ]t: ZgZŠ‘ Û X;g7ì‡6, Õ9 Xì _ƒ bZaÆ Vâ ›]úŠ Å +Š6,Š ã CÅ< L z yWŒ Û Ø{ IèXì Š H{g™0q Å]zˆz ¡¡Ôì Š ã CÅ+Š kS ˆy WŒ Û -ˆyWŒ J Û {Š c* iÐ {Š c* i ` 0 ] Z¯!* Š°xE{z ~ VÎgæ ™m" Ð ]‚ ‚Z KZ~ < L z yWŒ Û Ôg $uX¸ M hƒaz »î ÆVzuzŠgzZ^Å qz Û zwßZÆ„‰m{ËgziZg ‚gzZì ˆ~Š "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

42 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

Xì6, ä™" $U* ~ F, ,ÅyQ~«£ ' ~Š ã C»kSçOXì Š HHì‡aÆb & ZÅw q]gßkS {g ZŠ Zt kS 6,äeWzÐ ù Zg f ex ÓÔx » ógzZd0Ð xEòsZÑ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Xì x ÈZ»š M F, z½ÅVÍß._ÆkS gzZ® ) á ZzíÅ ë ZÆ k QÔì Š HHg (Zg » & § aÆ ä™ÝqÃÑkS

:t] ï

ïzD

X ñY~Š’  SÅ}g ZŠ ZÃ>gzZfÝÆ+ŠX 1 ÅyQŠp c* Ð s§Å}g ZŠ ZÊ Z Û ZáZzpg ¢ A &Åx » dX 2

¹Q6,¯ ÏS gzZ N YK !º"µ CúŠgzZ (ÔóÔd6,m,? X ñYH0Ð}g ZŠ Z

~gz¢aÆVñ»Ã7Ã>gzZfá Zzä™x »~}g ZŠ ZX 3

X N YÅë Z Û —œ~uzŠgzZ~k , $ÑÔwjâ

M F, š z½

Hx ÈZ »VÎgÃÆ ]æ¿gzZ \ á ugz Ôg Ç6,]¬çñ´Š X 1

X ñY MÚZX 2 X N YñZ™ ( dl courses) kgà C&ÃÐ)g fÆ, "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

43 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

ÇkgŠ ÅxE~EŠgzZ ´ŠgzZ Çš M F, aÆœ£Ã7X 3 X N YÅì‡

) ® á Zzí

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

X N YK~g Yb‚g~y!* i~ m,ôZgzZ! ²ÔzŠg ZX 1 X N Y Åì‡Q‚d $z~Vâ!* iyS 6,, MÚZX 2

) S Å {)zk ® , g »gzZ ]hÔ] îÅDIZ 0Ð }g ZŠ Z X 3

X ñYHx ÈZ »ä™g» ~ e Ï- i +z/-e WgzZ

X ñYc* Z™sg ”6, äeWzÃx »Æ>zf0Ð}g ZŠ ZX 4

X ñYHx ¬~VÍßsg ¬»œ£ÆkS gzZ{g ZŠ ZX 5 ~(,{zÔñƒyÒx » yZÄk , iÆó ó® ) á ZzíL LgzZ ó óïzDL L

ÇkgŠ ÅxE~EŠgzZ ´Š~ sfÆó š ó F, M z½LLXìgƒJu {gZŠ Z ¸ [ Zg"»4 z [x Ó ~÷X „  zu~ V1µÆ {gW [™m{aÆÏS {z´ÆVñ»dLZÔ¹!* yŠæÆÏ0 + iXì :ì ¬Š ÅmÜ Z~¿zDÐ\¬vZX Vƒ Zg Z¢0 + i Z´¤ /=pV; á [Y 2007] "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

44 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tĂ&#x2DC;ztzf ³³³³³³³³³³³³

Ë&#x2020;}á om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

áZa ~ápĂ&#x201D;ĂŹ Ĺ ĂŽ ZĹ Nq -Z Âť ^Ă&#x2C6;( Ip¤ /Z Ă­z Ă°!* M Zá

-Zd $Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; Ă&#x2020;/u 0* Ă&#x192;/k Q~Ĺ ZĂ&#x17D;Ă&#x2020;kS gzZĂ Ă?S ~gzZ Ă°Ć&#x2019;~VĂŽ Ă&#x2021;q ĂŤgzZĂŹ * @Y wĂ&#x2C6; )PĹ  LLwĹ gzZ ĂŞĹ â&#x201E;˘Ă&#x2C6; OĂ&#x17D;LL r ⊠Z #Ă  :DĆ&#x2019;yZÂŞâ&#x20AC;&#x17E;\ M6,k QĂ&#x201D;Dâ&#x201E;˘Âź~Ă&#x2039;Ă&#x2020;kS Ă&#x192;Ă­ xĹ  Ă&#x2122;C tĂ&#x2DC; Z- Ĺ  ĂąZz

** Ć&#x2019;VZÂŞâ&#x20AC;&#x17E;\WgzZOĹ Q ** Y\ W

,Ă&#x201A;â&#x20AC;&#x161;c* â&#x20AC;?~Ă&#x201D;~Ă?gĂŚq -ZĂ&#x2020;Ă Ă?S ÂŹwâ&#x20AC;&#x161;äzĂ Ă?` M

Ă&#x153; z kQ Ă&#x152;Ă Ă&#x201A;Ă&#x2026;ò Ă&#x201A;kgĹ Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;½Ă&#x2026;gĂŚ X ĂĽD¨ â&#x20AC;° ď&#x20AC;¨Â¤ÂťÂŽ )) ZzgĹ Ă&#x2020;Dy*Ă X â&#x20AC;°Ă  | 7,J - Ăł óò Y bĂ&#x2018; LgLzZ ĂłB Ăł Âť L L â&#x20AC;&#x17E;¸ ä ~ J Ă&#x2026;Ă Ë&#x2020; Ă&#x2020;)izgC Ă&#x2122; aĂ&#x2020; Ă&#x161; Š§ Ă&#x2026;g Zi !* zpĂ&#x192;[Z ~gzZ¸` Ć&#x2019; : Zizgâ&#x201E;˘^Ă? V;z ~ X ĂĽ~ ]Ă&#x192;p y ZáX ĂĽ * @Y ~k , $Ă&#x2018; ¹ù =pĂ&#x201D;;g VĂ&#x17D;',wŠt ZáXĂŹ q HĂ&#x152;Ă&#x201D;tĂ&#x2DC;X ( ~k , $Ă&#x2018;wa :Ć&#x2019;Ă&#x2026;e $DĂ&#x2026;]LäĂ&#x2039;7Ĺ  c* "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be Âł uploaded on any website except those of the publisher and the author."

45 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

– {Zg gŠ ]Zg V]¤  w2Špëz„ „  {ZgŠpG 6,} i ZzgŠÆš q -Z ¬Š izgq -Z ä~Ô~ 5 ZgÆ~k , $Ñ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve .a .j a w w ww w w

zwŠ Ô¶/KgX „g™ˆ Ü ¬Z÷J -gzŠ óÅ~V náZz¶Š ZP B‚Æ ]!* .¥ A Æ ]ªz spû%«Ð w q]gßkS r ⊠_ åLe~X10* „ä®6, ]ªzsp ÂZƒ¸izgFŒZX ñƒgezŠ å@* ƒx¥ÔÌ{zX ¶C7,7ÈpÔVz™x¥zzÅkS ™| (, Ð M G{Çg!* B‚ƨ ¸ ånç„zc* ÍX@* 0* 7{ZgpÔì LeI¼ :åZƒ~

H “¸ gzZ ì [Š Z

ƒ ™ VY ÂLÍ ¸ gzZ ì §

~B;}÷X å ;g M :ZzÐ~k , $Ñ~x áq -ZX ‰g ¦ /yŠ¹

X å ;g™ ãZŠ¤ /tgzÅk Q º{Zg~X ¶[Âdq -Z6,qçñÆÄÜ 3 Zg Z÷{ z Ô ¬ Š ä ~7 -e Z X ì Š HM d $Œ Û š Zƒ 7w ì= Æ ã0* Ð Sh Ze Å k QX ~ 7,6,}n Æ k Q { ó ~÷Xì Z9Æzg Å š ~ V\ M Å k QX å Hçz ÌZ „¸ ä k QX¸ ìg -}¢ Ðí ä k QB‚Æ ›~(,X åw) »Vz>6,ã% OÅk QgzZ ® "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

46 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

ÁÂdÅ b§kS {z´Æ V1 Å[ » ??Ðð7,[ Ât ?:Y7 G ' yŠq -Z~B; }g é£+ :¹äk Q Âc* hu~g Z Œ Û Z ä ~ ?ƒ _7,Ì ä ~ ÔVƒ } Y ?ƒ … Y ! ²?X ¶@Š Ì[ Âq -Z Å! ²ä ~

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

~  HwZÎÐí~ ! ²ä k Q ?ì S7,V¹! ²ä ?X c* Š [Z 8 ŠÐQ L~X Zƒ7¢6,® ) 0KZ=aƽxX Š H{gyZª IY ~ k]ÆmZpä ~X 8 ŠÃ~Šgz Å ~V n6,ŸÆ k Q LgzZ ;gNŠ Ãݬ q -Z~ k]Æ x Zú~ å/Šª a}÷t Ô¸AŠ Xå

Xì [ÂÅòŠ M} (,q -Zt Xß| 7,ÐS Ôƒìg Y™á [  ?

ðà ?Xì ˆÅWd6,[  kS ~ T ÇVzŠ [ ÂgzZ q -Z "~ 7ÌZ ðÃm¾Z ~ *Š ÅDXß| 7,ÌÐS ¬ Ð ä™ì‡} Zg Xì ÝqÃ?ŠsÜÌZ~g ‚VŒX n pg

™ »ÐQyŠ Ï Qä~Ô~Š=äV,Q[  yŠ}uzŠÆkS ~÷X ZƒZzÐ ÌZ Å?Š~ Z # å µñª~ Ï0 + i ~÷t X 1 -ZÐS ä ~Xì q O ~(,Ð ƒ q  ÅÏ0 + i ~÷Ì` M /Zz ¸ ,~{ÇkgŠ ~(, Ѓ  ÅgƒÑä~Ô~ˆX åHÝqÐ ~V n Ð V;z~ìt |ÔqðÃ~(, Ð kS Xð0* ½Å[ŠZ ~m, ôZgzZ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

47 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

) )ëƒ ®  }÷Ôl» :eÎ;g!* ~½yZgzŠ ä~Xe™:ÝqÌ X Dƒ}g ¦ / Ð5 ZgkS ñƒD Y~k , $ÑLÌŠ *ZgzZ Æ š Ï QÐ # r™·à z X Š H/u 0* ~ { â ÔÔˆ w ‚ F

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

~¬ k',äV˜ ¸ } 9z Ì` M {z X ðƒ ]‡56,} iZzgŠ :c* Zƒ rg ÃÌgzZðÃÐ{ ÇkgŠ ÅyQÔx¥7=X 嬊¹Qä ˆ}÷ZŠ Zzi Z0 +Z àzdðƒ

[Y 1986]

kò=g

E ¨G3¢g !* Š Z0 +„  Š ^ Cg Špi y éG

xŠ ™ Ë −V†}õ Z § ¶zeÆVzg@* Xì Cƒ¯ ) !* »iZPZ}(, åa}÷æ M Å âu z wìgzZ 8 Š ÃV#I ™Öt ‚Æ mZ Å’~ Z # ¬Ð x‰ Ü zkQyâ‚ »§{‹ ÂVƒ@* ™ÒÃÅä™ B¸gë!* Ã){ :Lg7¹!* §» ãâ‚zu"ˈÆkQÔì @* ƒ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

48 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

–ãâ‚zu"iZ§Ô„  ¦wŠ – ã.6,Ô– ¤ /Z ‹ „ ~g!* >Ã{Šf> Mû%«~ÌñkS ä~Z # ðÅÞâB27p

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

à { Ç!* Ð i ZPZ k Q *Š Å]‚C}÷ ¬Š ä ~  c* Š yf Z » ƒ c* Í„ D 3Š>» ðs c* Š Âv M ~ 7,lñ{~mZ Å} #Xì -Z'ÐQÔ_ZÐwŠ izgk QiZz MaÆh q e õÄM B‚ÆkS 1Ôˆ EE :ceI„XVp î0*™$ ?V¹ò/ ¤t~ cizŠ >W

ì gzZ ã. } ; §iÎ

Ìá Zz½B‚¼ì Ç~ k Q ÂD™ qzÑ^ » Ï0 +iZ #ë

ë¼ gzZ _0 +!* ÇÆ Ãz ~ : M ;g !* ^ët X D Y „ Mx e ™hZz ]uÂ~(,Ð }uzŠ q f -Z aÆ ¶Š { mÃk Q ÒZ Ô )b§ÅVz0 + zyÆ e $gÇÆ Ãz @* g¦ /7>²{Š c* i¼Q X t ~ Z’Z Å^Xì CYƒy Zk , z b§Å¦}õ Z *Š Å]uÂgzZ D Y ~9 zvgC Ù i »yQpÔÏVƒ ŠgŠkS µ ÅÏ0 + i @* ƒ7wì Ü z kQX f ‰ e yTÃ}uzŠq -ZvßgzZ * @Y MC Ù !* y¨ KZ »g0 +Z Âì @* F, Z 7¹!* ̼ k0* Æ k Q ZÎÆ Ãz {z0 +Z Âìg ì‡, 6 Ãz KZ¤ /Z ¿ðà "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³purpose ³³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

49 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tĂ&#x2DC;ztzf ³³³³³³³³³³³³

â&#x20AC;&#x161;V âw{zgzZ D Y â&#x2C6;&#x2019; 6,VĆ&#x2019;Zg KZ KZ: â&#x20AC;Ąâ&#x20AC;?ĂĄZz äY X Lg Ă&#x2039;QgzZ 8 Ĺ Ă&#x201A; ug6,øZĂ?Qâ&#x201E;˘ è6,~h Ă&#x2021;Ĺ pĂ&#x192;Vzm, Âły Y i Z m,ÂłLZ :ĂŹ * @Y{g Z96,xg Ă&#x192;P

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve .a .j a w w ww w w

: â ie $D: Ă&#x201D;ÂťV2zĹ ĂŹĹ :

yYiZm, ³Ÿ LZä~Ă&#x192; Ăľg@* 27Ă?SĂ&#x2026;Ă&#x17E;âk' , âzĂ Ă?[Z

Ă&#x2026; kS pĂ&#x201D; ; g @*M â&#x201E;˘^Ă&#x; w â&#x20AC;&#x161;C Ă&#x2122; yĹ t X ĂĽ HĂ g b§Ă?S Ă&#x192;Vz m,Âł VYi Z m, ³ðĂ&#x192;Q H[ ZX ZĆ&#x2019;7~zq6, r âŠzwĹ  b§kS Lg Zi M ÂťVzĹ  c* {zg (Z" 6,y!* i ~ágz Z ;g ´t â&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020; y ZĹ  > M ~ ? Ă&#x2021;Ć&#x2019; [ ÂťggĹ  0* ž ~Ĺ  c* Ă&#x2026;VĂ&#x; Zz äY yS ä ~ÂŹ k' ,âĂ? [ Z â&#x20AC;° Ć&#x2019; ~g YĂ&#x201E; :¸

gâ&#x20AC;&#x201D;z gzu â&#x20AC;&#x17E;z ? Vâ&#x20AC; bĂ&#x2018; x ÂŁ

4 Ĺ zu Ă&#x2039; â&#x20AC;&#x17E;z Ă&#x2018; Ă&#x2018;

Ĺ z Âť zig W Ă&#x2026; V1Zu {Ăł ~% wÂŻtzf~V_0 +ĂąWĂ?Vš }á^ ĂŤ VZ m, /? ĂŚ Ă?S ¤ 7kĂ&#x2122; Ă&#x2026;V Zzg T~á "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be Âł uploaded on any website except those of the publisher and the author."

50 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ tĂ&#x2DC;ztzf ³³³³³³³³³³³³

Ă°Ć&#x2019;xĂ°Ĺ Ă&#x2026;X~ äâ i^ĂŤ {z ?Ă&#x2026;X~ VĂ&#x2019;{ž Âś{ â wV Ă?q Âť Ĺ z V Š ~ Ĺ z }%

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w VÂź ]H LZ ~ Ă&#x201E; y!* i ĂŹg: Ă&#x2122;WĂ&#x152;{z [ZĂ? VĂŽ Zâ~%

VĆ&#x2019; Ă&#x2039;~ Vâ&#x20AC; Ă ~ Ă&#x201D;*0 +}%

â&#x20AC;&#x17E;g â&#x20AC;&#x17E; [ Ă&#x2026; kò =g =

â&#x20AC;&#x17E;g â&#x20AC;&#x17E; & M | Ă&#x2026; & }%

[Y 1988]

š!* ò :üšäi ZèĆ&#x2019;q

Ă&#x201E;c* â&#x20AC;&#x17E;Z ĂŠÂź A gĹ š!* ò šâ&#x20AC;&#x161; {$ + Zg ç z Ĺ  !*)g [ W g )

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³purpose ³³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

51 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

¬Š ;g !* ä ~pÔ7c* ð M' ,zig Mt Ų á Æi è Z Ôx¥7= Xì @* JàkòizgC Ù ¹‚}g )ÆŠ !* )g[ MÆgƒÑì ÆìÆ „ƒqÔ·` C Ù »wÑiÆ kQgzZ å H ~gY ä “ŠŠ!* )g

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

:ì¿å/Ô._

vZ gß œ â Š !*)g i E + ×Ñi åhIB Eò å /

Æk QX c7Ìw Ñi~k QgzZ Å7~g Yä“Š Ë1ÅgƒÑ

Å k Q© pÔgØ~g« b§TÔì ðƒ B b§kS è~ ã0* k QÔ D™ Za g Zi {!gzZ | # gŠtzgzŠ6,Vzg )Æ k QgzZ ò Zy  ×M ìz' ,zg {óQì @* Æb§kS ~Vƒó켃  {z~ŒÆ y!* igzZ C M 7:Zz ÂáZe ÌiZ0 +Zß {ó6,kS òŠ MX Sg7]gz¢Å :ì 9g (Z"

Vc* i »{óq -ZÔŠÎg ZD Ù aÆwŠ ë~}g !* Æå[ MXì @*MÐóº ó ZvZ ÒgŠ L Lã0* »Š !* )g À& ŠXì ]¬x £»k Q :ì H Zay*HÐkS äƒqÔ õ/GŸG ²lp Š !*,Z z 0g [ W z i è Z IE 5“  Zgí8 cg w {dø4G „ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

52 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

GiG ¢  zZ ~Y]¬å[WiZ ï „ Û E IšE 43$  Z óº „ ó Z vZL L ø â [ W@* •Z ÅkS = X Å7ÒÃLä ~ Å+ Y È»1kS ÅàLZ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

t Xì @* ƒ qzÑÐ óº ó ZvZ ïgŠ L LÔ¹ä ƒq 6ÔŠ !* )g Xì x¥ Vð; Æ ]gŠÔ—" ÐS Xì Cƒ »6, º ó ZvZLx £å a}÷ aÆ tzf # r™C Ù t yxgŠÆ VÂg q™ÅàpÔH7ðä G Ýzg¼¼~cgzZ¦Y7Z #‰ Ü zkQû%Fä~Xìx£»Hî0E 0¢% Z Xì ¬Š íJ -V- —Åy 0 MÐV¹Å}iÐS Ôì CY’ # yŠaÆXÔáZzg~ VzàÆ äâ i kS -E »ˆÆ‘  î*0G -E # ðgzZ @* ƒ L¤ /Z {z XÐ Ã:™ÐS Ôì Cƒ qƒ¬ ¼ Ð izg î*0G BŠ DƒqƒÃð™ƒ} 9}g )ÆkS ~Vî YÅVzg @* I ze 3 Zg »îJ -á Zz ä¯ÆÝ ¬kS Ô7 [ M ¡tƒx¥¹Q  Xì Ì V/ë›~T H7m"Ðy M Œ Û kQsÜ…äyÕ6 tWÅTì c* Š ™xzøÌÐ y M Œ Û k Q Ô ñƒ¤ /{(~ k]Æ E3Bt yŠP {z [ZX å k7,izgz ‘  Ly¨ KZ&gzZ Iè~ ]¡ î0ªG k7,g ¶ Z¬Ðƒ  gzZ @* g @* Z~9zvg LZ ã0* » {(v' ,ÔÞZñ m  "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

53 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

X Cƒ7¸ðÃKZÅk QÔCƒ,¸ƒ  aÆk Q~Tì Š !* )g[ M kS ÆgƒÑì Hkò{zx¥HÐQÔ~‘  zizgyS

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

?ì CYðJà}g )Æ &Š /ŸÀG NŠ D F,Zà ð6,x £ËÆb§ÏS Ôh + á äËX c* MŠ c* Ä HÔ õG :å¹™

aÆh]oÃÃIZ, Zë

¶°» ð Â Dƒ : wÎg ¤ /Z

[Y 1986]

(y{ îŠ

/ I Éz[WyZ(}Z7iðŠ¤ Ñ y Ç * iZ xg ZŠ B gŠ ½W G 34»&! ! M X Vƒ ´6,öÅ·_KZP ÔÆ ] Zg Å} # ä ýGG mZÅk QÔ¸Hgzi »k Q6,> M ÅJ gpÔì ~Š NC Ù !* ò¤ /~g ‚ cOŠ ZOŠ Z Vc* g Ï ¼ Åk Q ;e ;g !* ä ~Xì „gzÐ VÎ', "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

54 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

ƒ Á H>B $Ð kS pÔñY M g Z Œ Ûh + á ÂVzŠ w Ze Ì~Ä Zg ðƒ ?ÏñY

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

+Wxg Z Œ h Û Z´ h + á xŠ i áç Y Gm± {g ZÑ èE4h i ŠŠ/ ¤: Á>B $

:,Š ÌÃVzuzŠ è»v M kS[@* "ŠpVc* g Ït` M ë @* â Òg * 0 œwŠ i Z}u>åhI±ò â Òg Z¯ / iz%Z Š1 >W l

[ë M » wD Z}g ø ~ Tì w ‚ {z » õg @* ~g ø V˜ Y 1857

Ìqƒ6,# Ö Z i~ w‚kS [ë M ZuzŠ q -ZV ;z Ô Zƒ[z¾~R', tæî0%u {z :w–Æ~z0 +yѦXì ÷Za w ‚ »(** Ññt X Zƒ » -Qt X ‰ ƒ ÁgÐ *Š ~ [f î0%u Æ Y 1914gzZ ñƒ Za ~ t ~ ËÆ kS gzZ Zƒ sg ¬ª Zg ø Ð d $*! f~ Tì gzŠ Ã+Š: Zƒ^6,]!* kS {z¤ /q -ZÐ~ yS Xˆ# $~ Vƒz¤ /zŠ # Ö Z  Zg{Z', „ ™ƒF, Ñ!* ÐV-ZgÅ' , » ZLZgzZ~ŠIzwßZÆ„‰LZm{ Æ kS xEÆ k QgzZ d $*! f:gzZì e'Ð < L zy M Œ Û Ì‡~Vz(, Æ{z¤ /kS X ,Æ~ VzÃÅ+Š I ZÐUË{z Ôãæ £Z @Ô~ª» { á gâZ Ô~È - Š dZ ŠúÔ „{ q£Z æg Ô~ Ââ ** "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

55 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

»VÍßy Q {z¤ /ZuzŠ X Vc* ú¹ x ** Æ ã¢£ZY ngzZ ~â åZsÑZ »yQX ñ0* gZŒ Û xEÆk QgzZd $*¸g £ »ë!* z hq -Š 4, ÆXå :å¹ä(Šp~}g !* ÆT åJ % +„zîu

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

n Zg f uZ ~ # Ð ~c

ï ]gß Å − Â

kS X ñƒ ã !* Æ® ) ) ~Šq -Z ~ « £Æ VâzŠ yS (

ú ëì ¸ ¹F, a }g øt q -Z :¸ zŠ wßZ ~Š ã CÆ ® )) gz Z å ;g F,Z y M Œ ÛZ # N Y V~gzŠ k QJ -V Œ ÔN Y − ° 0 Å *ŠŠptt }uzŠgzZX å¥#Ð Vâ ¨ KZŠp9~y M » Z} .Z # ~gø Ð *Š b§TÔg Ù M b§ÏQ ÌÐ h +] .ëì ]gz¢ Ô„Z Û +−ZqÔ~ŠzŠñdÑZ1Z ÔŠ Zi M xæZ1Z Ô~z0 +yѦXì ð‚Ù H ó ó(y{ îŠ LLÐS ~X' , » ZÆ® ) ) ÏS ƒ  t Ôk&Z ŒZ}Z ÅÇkS i Zz M Åy QX ì g 0Ð y { îŠ ÏS F,{Š c* i Ìw D Z X Vƒ z, ë @* X ð 0* g ZŒ Û D ¬ [Š Z ~² á Å y Q X ¶i Zz M +F, ]gß[p o8 õg @* KZë¬Ð kS ; g „zn ç »y QÐzz Å ö-FFwŠÐ s¦ 6,k QÔ ñƒ§ ZÆ Ág w Z çT{ z X¸ `N Š V ; Æ à Z ç }Ô~ gÆgzZ ˾¸ ÂÙ ŠÐQQÔn J pg~ y¾¾aÆä` "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

56 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

:ìnç„zc* ÍXì * @YƒziZ F, ~ Š1ß¾gŠ`Z =Âþî0E 0š8E8 -} . xŠ™ ææW[pg } îÃgŠ ÝZç

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

„ {z¤ / ¬{zìt hpÔ ñƒdYÆ(p¤ /Z ~z0 +yѦ

** Ññ H" $U*b§kS Ã|kS nä V,QçO X¸ 0Ð ì @* ƒwìÌ~}g!* Æ~Š !* c* gŠ] .ÓZ†X à™³Å~âåZsÑZ Š ÒZ{ ÇøZŠì ¸] §y*ZŠ Åy QpÔ¸Š Û Æ® ) ) ÏS h + á ~LÆgzŠ kS xæZ1ZX ‰ V~ {Õ{ ÅyÈ: åñ¦gzZ†Ð ÅVƒ õ Z å 4 Âñ M {zX HW,OÃäâiq -Z ä" $æzk , ’ÅyQÔ¸ ¿zDÆyQpÔì Š H^It ‚ÆyQgzi »V î c* gŠgzZIƒÚz i ZŠ6,¶ KZi§# r™gzZ¸ ÌݬdÑZ1ZX ˆƒ Ë~g ½„ LZŠp‘** Å Ð y á kS ˆÆyQ{zX¶¡ Å]¡Œ~ËŒÆyQXÌ kS XÐBxŠ „™ V6,w2[Z Hwì¸ ä ¿ÙC− 6,{Zg kS ¿ðÃ{ i Z0 +Z »kS Ô‰ {gúHÌQpԉРM ¹{z7µ~ Æó^ÛøÓöeöçû×öÎö kûÇø‘ø ‚ûÏø³ÊøLe $ M ňy M Œ Û 6,gîÆw V Âì e * *™¤ /Z ~/~y M ä ~XáNŠÃq -ZÂÅyQgzZ ïÅ„Z Û ~}g !* ÅyQ ;e Y ;g !* :gz Ô;g úâ [Š Z k0* Xì ¬ Š Ð d $Œ Û ¹ ¹Q "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

57 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

:Vz™n²~# Ö } . yi ?î o iZ S z B w !* ¢ ©EG ög § Zª% Âa ”!* −

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

X „Z Û +−ZqË{z Ôce IuZx â ZÿT~ y{ îŠ kS

{zÔ% gÐ~z0 +yѦX¸e $ Mq -ZÐ~] c* M Å Z} .6,}ikS {z :˜6,]ÃzÅyQ

` M ì Zœ{z ( {i » i úÅy M Œ Û ¬) y M ÅZ y) F, d> }Z L L vZ G î*9gŠ0ZJ -VzgZ-Š ÅuÐx á z^¸k' , Îbñh ‚Ð gzZƒ—Q ` M Zœtìt hX ¶ðƒ— aÆ{ i » i úÅm Þâ 11Š0Z »ÇkSñY ’J -x á z^Ð y*zy Ái Z Á

ÆT{zX Š HƒÁgÐ *Š kS à (| 1349òy  ÑZ ~Š ) 19) Y 1930

X 7µÂÅäƒ Za ~ òsZÝ ¬wqC Ù „ {g M wVÅw¾z a gzZ : u åà » ! ²X ¶{7»¢qÇ öY ! fz ¹æÅ T

ÔiZè‘»ÏgÃÔì»w¾zaÔk , ¦Å qgzz@iÔf $ ¤ /» ~m, ôZ ÔÄc} *Šq -ZXøZŠy˜q -ZpÔŠG,q -ZÔp ?tλ!² »Ô Š Z xEÔ{ y Î Z â" q -Z Ôw ¾ …d˜Íq -Z ÔD]Ñ»q -Z G 4&Š xE Ô Š** 0E 0Ò¨“xE Ô: Z S » îG »Ô ²xE Ô: u » y M ÅZ xE ÔC Ù â » îG G

*Š I Z Ôi *" Ð ª zŠ Å *Š Ôiñg} ** ZŠ » u0* yMŒ Û ÔgZu Z Zz

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

58 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

» D´ÍÔ Zz6," Ð dzŠ ZŠ ÅݬgzZ wJzŠgÆVâ ¨ KZ ÔÅÐ gz Z u 0* y MŒ Û ï» k' ,M { zX { á Š !* \ M » * Š K Zg z Z Œ ÉgzZ: Ç"ÐÚC Ù Ô"~½zkgŠgzZ' , + D zûÆu0* yMŒ Û sÜ X eƒvÁ¹~‰ÐBÆyQD»y Qk\ZX ¶Ù M ** Ð

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

[Zr⊻¶ŠxÂz*ggzZà Ÿ ÆkQk\Z1ÔìZhg튻]ZŠz kÙgŠ** -fÔHxZúÆXÔ~!²{zÔ|á‚gPXV¹ J E E { 3 4¨ .ZÅg ZŠ Šz » y QgzZ ¶Š OZ ›âua }gø Ï0 Æ èEG + i Å yQ X 

{g Zg–gzZŠ OZ »Ï QsÜgzZ ;g @* YZg –gzZŠ OZtk\ZX åZg–a

tìtk\Z {Š c* iÐ kS X 7Zg –gzZŠ OZ »ËZÎÆT Š H w¾z aÆyQgzZ myT:ê 2zgŠÅyQ *ŠpÔˆ¬gzZ ð M :„gÙ M ** Ð ÄcÅ

[a ~Š1 {æW †i ~n  E 5kI$ ÂgŠ¾zDg:i !* ó ó$gŠ | # éE

X ~hg7{ZgQ ÂH qzÑ^äkS ZƒÝqÃÏS ËsÑt ÏS k&Z ŒZ }ZX B„ÐS ËÌw2~ Vz Û )Æ {Zg kS çO $** Xìg7ÌúÂñ(,7Ð MЊ *Z LZ {zX dYÆ)î0œEE # sŸz Åiñgzg Zu ZÆ Ï Q/~g ‚ÅyQÔ¸ã6,x £T+−Zq zDÒg* 0 ˜wV" q -Z~V1ÂÅ‚ó óy M Œ Û' ,D +L LÅy QXì ~g ¦ /~ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

59 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

:°²w–Â% gŠ ZŠzgÅVÃcÆk' , k,ЯÆy QXì ï ð *¤ /z k B¤ /Zh +ÍzZ äg G-¢E -8E{¤ /Š ¤ / ê g V ‡{ î0>XE

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

z aÆ y Q¸ IZÆ kS „ Á~ yQÔìg ~ VÍßX½/{z

AŠ T~ Vw}-ÆV- œ~>ÅyQä~X … TÃw¾ :ì Hs Z‹Z ;g !* gzZ

IE 5k8g$ +{g ,ZŠØòð º',y åG E -“ z Ó³ VZ¸ " â êGZl À& {ŠÎ Û k Q[Zw VÅkS X _ƒ~g7/Å{z¤ / ¬Ô õ/GŸG Š‰ Ü zkS [Z

Ô{z¤ /ZuzŠ X ÏñYƒ yZk , z\ MÐ\ M ‰ Ü zÆy5 ì Å]g q ¸ê » õg @* pÔì ñƒKï6,Vâ Z- ZÆg Z MZz sÑÌZp¤ /Z „ ],Æ k QˆÆá²¼ ̪ Ht b§ÅVpH ãZ6,ì Xì glaÆó ó(y{ îŠ L L# Ö âZ ÅgzŠáZz ä M X ÏñY {g ¹!* ~ \ Xì „gƒ~g »Åg¼ÆÏS {Š6, :[Z6,÷ %Æõg @* ~k , ¼ ÒŠ6,ÌZ ì â ݬ [s"HÅkQì ~Vƒó~÷ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³purpose ³³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

60 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

?ì ~wq¾Šptp Ð {z0 +[ Z b§Å -Q {z1Ô ZdZ1Z îÆ ~z0 +yѦ vß ädÑZ1ZX ñƒÁg ËÐ*Š kS xæZ1ZX ~È- Š {Š c* i

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

»XÌ{zgzZ ñƒ dYÆ yQ Ì{z ~ yQ Ô} hgú LZ X ìgá ³ Å® ) ¤z †Ð VÍß~ òY Å-Q { zì òúŠ gzZ[Š ZzDÆyQ1ÔÃVâzŠ yQ,qϹÐ~_Z÷ÅdÑZ1Z Vzg e" y S çO X eï7¹Qì k\Z Ôz ðÃÐ ËŒ N;B; 6, } i ZzgŠÆ{z¤ / ¬ÏSt7{g e ðÃZÎÆkS aÆ ½{g ñ » ótLC Ù Å ó ó(y{ îŠ L L J -VŒ ÔNY }g \ Ï Š g !* g !* gzZ Æ X Ìvß,Z¼ {z´Æ yS —" Ô~ ® ) ) kS X ,Š |pÔ ‘ñ7,¼ {zì YÈ Âì e¤ /Z ¿ðÃ~}g !* bÑÅQÆ „ dÑZ1Z7¼ {Š c* iÐ kS ÌwÅyQì ¸ :å¹aÆ-S h + á ¬V- œä°²X ØVî# c* 6iZì Vz' ,xŠ  w¯z[u „ Z ´/ ¦:xgŠ [xZz {èˆÆyQX „ ŒZ}Z[Z ã ¶ K~y M Å ó ó(y{ îŠ L L "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. ³ This copy³³³³cannot ³³³³³³³³³³³be uploaded on any website except those of the publisher and the author."

61 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

Ð k',kŠ ÔVƒ ;gNŠ ~ ? {Ç MÐ |kS  Ä ~ „KZVc* g Ï ÅkS Xì „gz~J g}÷ì v M ÅkˆZÏS :'0* 7¼ 11ÔCY[Š~Ä Zg

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

 â wŠgŠåŠ÷:½W „

:V¼ÐV6YÆdÑZ1Zì LeY L

+ ]g F I Z**C Ù „ Š

+ ]g  W gŠ â ñÎ :Vz™n²ÐKî0ªGÒ7ÆŒZ}Zì @*M wìL xgZZgV^ëð–VW E -²  Z !š‡ ê p V c* „ 0* ¨ W !*

&Š /ŸÀG ä ~X Zƒ7g !* «B‚}÷XŠ qt X ˆƒÈ„( Å¯Ô õG

Ô‰ }Š [ Z ÂLX ˆƒ »™ VDÔÅ qzÑ ã‹y*ZŠt ÌZ # ¦g Y,Z¯³³³³³³ ` MgzZÔ‰ ÎáZzG gLÔ ˆ7,ÖÇ~pîG 00_Ig L :ì ã;ŠŠ c* Å|kS a}÷Ôh + á tX ãu „VZ Õl/>A $z[ @* i ZK [Y 1987] "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³purpose ³³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

62 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

éz> om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

+yk CZû%zŠ= ~ V¸P Ô `ZÐ yî N* yegÇE X Z7,Ü$

´ â Æy6 ~ yƒ N* wD Z¸ ñƒ ‹ ä{gG Â/ÌZ ñƒ : Zƒnç„zc* ÍX 1™ê»&ÐQä

‰ ÌáïgzZ¸: ÌÆÆW

ðVZœ~(,~ä¯. Þ ‡ÆgÐS gzZlˆÅykkS ä~

yX Ç} 7,3ZÐ VŒ~¢âZ= å: Ì~ yáz ëz}÷X ¶ ™f » ~g6KZB‚Æ# Ö Z0 +~(,äk QX åkˆ Z »kS Ìô âÆ ¦Ãéz>ÔZƒ wì= X @* Yƒ lñ{ G {z Â êŠ ™g ïZ ~ X H = ~ ]gßÅgï Z ǃ: ¦ / Ù ~ s¬ k Q {z Ôì {' C × ~ ä™ :1™{°z»¶Š™à {yä~X ÏìgxV Œ ô *iz0 +Z l : âW ¾iZ  zig Wx gŠ î0Ï›^I „ ô,Zi !* yŠ q -Z y »}uzŠX á$ +yk Fä~ Ô~ VÎ' ,{gG Ô "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

63 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

HaÆähgy CZ ´ â » yLZ # = Xì @* 7,„ ** ™à {ÃòŠ M Të~*Š kS Xì ã;ŠŠ c* Å|~(,q -ZtVƒ @* ™kC~Ôì kS ëX Ǿ aÆähgÐS GyŠq -Z Ì{zÔìg {g~yÆ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

 CZëVŒX 7ykZÌ»kS t ‚ÆkQÔM ƒ h™gZƒÐ´ â yŠ q -Zg6ëX Yƒ 7Ìt V;z Ô M h YáB‚v',zi ‚ k QaÆk QÔì HwEZ b§TÐQ ä ëgzZ ,Š™à { y »k Q Tì |~(,Ð ƒ  ÅÝ ¬ kS t X N Y ñZÆw¬t ‚Æ :ì ã;ŠŠ c* Å|ÏS ÝZgŠXŠ qC Ù VŒX 7GaÆËÐ ‰ Ô_Š Zj yÃîì à U IZ 7 Š *Z ' i Z Á `ñ î0*ŠÅ

[Y 1986]

 zig M r Zl #~ k7, ~KÅaOZy M Œ Û iúÅòÔVƒZƒvyîN* weâÐZ KìYÅaOZpÔìd $Œ Û Ç!* Æy}÷p¤ /ZKÅuš~ZXVƒ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

64 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

»kQÔD™lö M Åsƒ}Zâ~~m, z M wŠ Å ðb§T~g‡Æ »ä V Z]¯Ðó ]…÷çûÊö^Òø ^ãøqö]ˆø³ÚôLkS LqM h™vß„z¼ {iZ0 +Z aÆk Q~ Ôì CY ðJàkò Ð ]¡U {ó X ì 5 µñ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

:å1Ð[†ä¨ ¸Zi÷ Vƒ© 8x»„zÐkS

 zZ ñp ¨ „ ¸§{ Š !* {ŠÎW Zg [† °™ ÒŠ * ! / SW

aO ZkS Xì C M~Š zÌólö M L~uzŠq -ZVŒ~i úÅ ð

ò £ÆòsZ® ) ) X Dƒ „Šñ{zX £Zg Zu ZËZe {Z', uÆ i úD Ìò á Ý°Z šk , æ Æ ó óóZ e ò ¸L LgzZ ÅZ ·o {Z', u ðC Ù çOX Dƒ} 9~V„q -Zxk!* v߃  ëX _7, :å¹äæ~}g !* ÆTì @* YƒZa©„z» ~gzŠz" $Œ Û g)z „  `ñ¿Z zZ löWð!* ðiZ VZ m, /3k z ð!* ¤  z izg ‘ ä# r™ÅZo™ƒW,OÐ wq]gßÏS „¸izgq -ZˆÆi ú „d $Œ Û y »# r™oXÐkB‚}÷ñe Å ð` M ?:¹Ðí YEJ i Ð 4 õ0* ~ îJ -V;z …Xì ~ xzg ë5G4& Zg e XÑ 7{Š c* {g7VY ¦(q -Z+Š IZtì eÎLä?:c* â Û äV,Q „ä ˆ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

65 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

VY {ó6,¨ ¸íë ?Š Hƒ`´Ñn%Zgøc* ì ò { ðÃ~+Š kS ?n Ìg ZŠ' ,DÆÃ} ;`}uzŠ~*Š ?ˆƒVY†{ó~g ø?nÄg: E ¨ÒqÑL~ o kS [Zp » +Š î0E 0Ò‘ ?7VY ~gzŠt ~ yQÔ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

7¹!* ¼ ZÎÆ Ï¾Å kc* X C M 7ÃÝzg }[ Z Â= ? ǃ Ì X ;g

÷RÅs%ZÐW,@* ÆyQX Û )äZ6, Æ{ZgkS # r™o

ÆkS ZƒkCpÔVz™n²¼~ # Ö } .ÅyQ eÎä~X ¶: r Zl ¹QÔVƒY™ðZŠMrZl »yZ KZ~Xì 7÷RðÃÌa gzZ 8 Š à {Ãt ¤Æ wŠ òŠ M V˜ ` VV;z [ Z {z X Y73Š :ì Le** Ct'Ã¥#LZ

[Y 1987]

VÎ',zigW r Zl ì c* °~ yÏS

®Ò7 ÛŒ ‡ Z ì gzŠ KÓ rz ðà }™ Za (Z¢ wŠ ¬ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³purpose ³³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

66 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

yk , iÐV¸FÔ{Ç7ÅKìYÅkQÔVƒLg~DT~ ÆK™g ¦ /Ð X¸ ñƒ ¶gŠ {Š ‚¼ '~} æ M' ,¬ X ì ` @* gzZ ä Et ‚™w$ +~ V1Zø¹Q [ Z X¸ Dƒ 4ZŠ ~ yÑZŠ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

}æ M', ¬Š ä~X ˆ~Š™ qzÑy¬{â g e& ÂZƒê»ä¯ ~9J -¿ÐEy5~ „}‚‹gzZ ðƒxâ~ VâŠg Z- Š Å à {Ð}g Ç• M Z~ V à&zŠ „¸ö»K[ Z åwì Z÷X ˆƒ Ü z Zƒx¥ÂàJ ‰ -Vzg ogzZVæ' ,Å ` @* nçZ # pÔÇñYƒ ¶: C7,¯ ¬ X ‰ ugÐ x »B; Æ Vzg zgz Z ˆíg ëg Å ¹~yÅVz+gzZÂÆ Y' ,q -Z q -Z[ Z Ô¶CY VJ -x !* g Z- Š vHÔ~K¬KÔ7x¥XìKÏKgÅî}÷tXDg¦ / ¬Zà ð[ ë Mû%Xä VzgzÆy Q6,Væ' ,gzZV1ZøÅû` @* gzZ Å -Z J # ÂñYÖaƾZ F,èG4Ó›¨ g zðÃX ǃ ¬Š Dƒ {¾6, :@* ƒ7Vc* úÌ‚Š *ÔB$ +:~V¸yŠ Zƒ4A $É`Z # g !* Î "% b§ÏS ðC B‡z pŠgDƒ Ì{zÄXì BÃw ¾ î0E 0G Ù {zgzZ Ô‰ ƒ rg ÃÐ K M F, ÅyZ- Š q -Z¹}uzŠC Ù Âìg Dƒx "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

67 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tĂ&#x2DC;ztzf ³³³³³³³³³³³³

: Ĺ Hš~}g !* Ă&#x2020;XĂ&#x152;

I ŠEĂ&#x2026; Ă&#x2026; 0*ĂąZ' d þŠE Ĺ g W iz' ,Ăľ/E , g ZĂ&#x2039; zZ s°!* â&#x20AC;&#x17E;â z r%

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

XĂŹ * @Y M t â&#x20AC;&#x161;~ V⊳ Ă&#x201A;} 7,: Ă Ă&#x2018;)â&#x20AC;˘ M Z ~ ]gĂ&#x;ÂŤ

:ĂŹ @* Ć&#x2019;ZaĂ?ÂŽypĂ&#x201D;7Ă?ĂĄ)â&#x20AC;˘ M ZÂł~]gĂ&#x;~uzĹ ]Ă&#x;z sw c* Ć&#x2019;T B Ă&#x201D;>z Ă&#x; D c* Ć&#x2019;8 -g

Ĺ % Ă? ÂŽ yp ĂŹ Ă&#x2026; ÂŽ Ă&#x2019;7

t Ă&#x203A; ~ ò}Ă&#x2020; VâzĹ yS vĂ&#x; ZĆ&#x2019; 7g !* ÂŤ~ äâi kS XĹ  qt

*Ĺ kS XĂŹ Ă­Ĺ  Âť_Ĺ  Zj-S F, Ăľg @* Ă&#x2026;xĹ  M Âľ XĂŹgĂ&#x153;â&#x20AC;ĄĂ? äâ&#x201E;˘ Ă&#x2020;yQĂť% ¨ ď&#x20AC;¨Â¸gzZ OiQäVĂ?Ă&#x; [ Ć&#x2019;t ;g !* Ă&#x152;ÂŹĂ? kS Ă&#x201D;~ x ÂŁ ÂťyQ~ äâ iĂ&#x2020;[z ÂŚ- gzZ Ă&#x2026;Ă&#x2019;Ă&#x192;Ă&#x2026;äâ&#x201E;˘Ă°â&#x201E;˘Ă&#x152;Ă&#x201E;~y Z-Ĺ  :ž yĂ&#x192;Ă?VĂ?Ă&#x;Ă&#x2020;b§kS X ;e** â&#x201E;˘ÂłĂ?Ĺ  ZÂŽĂ&#x2026;+mĂ&#x2020;yQ {@* Ă&#x192; ĂŹ B; Ă&#x201D;tâ z Ă&#x203A; ~ž { Ăł EE 5B+ s ZF, {k HĂŹ Âť â&#x20AC;&#x201D; ĂżG [Y 1989]

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

68 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

B Åd k $* om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

}uzŠ Ôyâ ‡q -Z :ì ·ù » Vzq zŠtÔÙ g¨6,|Å +Š

t ~ ¦½Z ]§ ~g øì C™ Ÿ»6,gîòi Ñ;@* t ÅkS X Õ XƒVc* úÐ wÅd $*q -ZÉ Ô7Ð wÅ„¿ztÃsÜ # ™òÐ òÅZxZt ~h Z +] .gzŠ kS Æõg @* KZì |tçO ~œÛÔ~œÆkS ÂZƒ[x»~ ä™ì‡„  c* g «KZ~Üæ X ‰ ƒ q zÑ ** ƒ V c* ú6,yÕ} g7 Æ V â ›] Z W,ZÆ kS „ˆ Å yQ Ô] â½Å yQ ÔÄp Å yQ Ô]Ñç i§ Å y Q Ô k ] » VÍß ›‚gÆy QgzZc Æ yQÔ‹Æ yQÔàÆ yQÔ6Æ yQÔ'g q ¬×e~ Vv‚Xóg’ˆÆ„Æk Q,q ƒ  t Ô j§Æ ¹Q¬ÐkSvß~X¸Z¼¹ÐVv‚yQ G{zÔI -Z'gßÅ~pkS(C q Ù ~Yz[² Zƒ—" ÂtX¸ìg Ù Š kS Ð „ ,Æ ,~Š ZÐZ KZ ä x ¸C Ù gzZ g ZÐ }uzŠ kS Ô³NŠ~Vñ¸ƒ J -¶ZtæжZ[fpÔc* Š ÀÃ~p "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³purpose ³³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

69 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

ÅyÕ¹Që6,Š ã CÅX;g7xzø}Ð÷áyQ qà»VÂgßÅ yi§ÅyQÔ~ k]ÆyQ÷átçOX ïŠg ZŒ Û 'gßòsZ Æ yQÔVzàÆ yQÔ~ „ {' ,z ÜÅyQÔ~ ]Ñ çÅyQÔ~

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

zyÅVâ {cgz!* gzZVâ {<ÆyQJ -VŒÔVzyÆy QÔV‰ &H, äZ6,ÆyQ säzÅVzqƒ  ySñƒVc* úb§kS Ì~ èEG4G X ˆ{gz˜„Á¼ÐVv‚

$*t X D™¨Ð d d $*KZ ëqC Ù b¸Æ yÕ

6,kS Ôì [ ƒÈ »gZ ~¡ »kS Ôì wZzi/zgÐ w‚Î&Ôp¤ /Z Ð: â iŠ ZŒZÔ Vc* úÌ]Z W, ZÆðZz6," iÐ xsZ ÅVâ › ¼ ¹µš t gzZ ` ƒ ï á ~ kS ÌZ b Z Ð ¹ Æ qY Xì d $*~÷wq¾tŠz!* Ƽ ƒ  kS pÔì è¾Å b &Z Ãd $*!f~™hgÃkS pÔVƒg»aÆb &Z‰ Ü zC Ù ~kS ~ $*! fì x¥=Xì 7eb§Ëa}÷tÔVß™g (Z d gŠkS Ð k QÜÁ â Û g »Æx ¸~÷gzZì d $*¨ ¸Å *Š ‰ Ü z kS Ð~ „h e CZ b§~g7 Ãk Q[Z4z] .~g ‚Åy Q`ƒ[ú% Y ðŒ7B‚Æã‚ M ¹ [ Z]!* t ¹QVƒ } Y~Xì ðƒ k QQ w Å k Q ÂñYƒ xzøÐ | # Ù R*KZ ¤ /Z + Š $ Ë "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

70 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

KZÐúÆVߊ !* }.pÔZƒ Âg ZŠ%6,y0 Mì Cƒ ÏÅ[ ë M X eƒ:[ x»~äàJ -}i ~g øÑà ~pÔ@* ƒ7À¼6,kS =gzZVƒZzÐwq]gßkS ~

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

[fd $*Ì{zÔg ZŠ' ,DÆ]úŠ òsZ vß{zVƒ8 Št Z # WðÃÅ b§kS ™| (,Ð MÐ Vj˜Z ¨Å# Ö wz Ôs ÜÆ R*k Q „ ËÅkS gzZ ` Z' × »d $*kS 7g »aÆG g Âì Le ** ™ Za ~ Vß Zz + â LZ xsZ ì ZÇ!* Ð bzg Xì * @YÖwŠìt|

k]òsZì g ZÜZ= pÔ7k] ðà » xsZ Vƒ } â ~

»xsZVƒ @* ™t~Xƒ Zƒ~ l¨ M ÅxsZ »g Z »Tì „z sÜ ÔZƒ7−ÂÐ,ÆxsZy®{zìg ZÜZ=pÔ7y®ðà 1 lp ÅxsZ ~ T Y™7xL c {z gzZ wj â {z a }÷{z xsZì 7g ïZÐ ]!* kS = Xƒ kCðƒ #~7zŠ¤ /}÷ ì g ZÜZ=pÔ c* M 7~ *Š kS ™áÃYß (gzZb‚m{Ë ™! ZÇ!* ÐkQ{zÔ¶$ Ë ƒ Za ~ ÿ) ÆxsZ Yß(gzZb‚{z [Z™| m yZz6,É Ô_á À~ ~R, g§ 8Å[fd $*‰ Ü zkS Cƒ VzàgzZVzyäxsZì s Z‹Z=Xì „gNŠ ò}Æ`z²LZ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³purpose ³³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

71 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

ì g ZÜZ=pÔì c* Š 7…™ ¯um{ ðû›‚g~yQgzZ Æ xsZ ›‚g {zgzZ Ô Dƒy~ cÅxsZà{zgzZ y{z $ Ë ƒ7{z G]gßÅk QÔì @*M ~Š zW,Zk , iÆ]Zg¦CÑç

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Za ~Š !* M xsZgzZ cZ™ÔgƒÑ Ôg‰ÑZÃÔy ZéÔ{ÙC‡Ônc* g Ô{] .[ Z~ pÔK 7Š XZöðÃä xsZVƒ @* ™g Z Œ Û Z~X Vƒ ; gNŠ Dƒ ÔDƒ Za Ìö™Re~‘‚ÆgZŠZ R*Åk Qìg ZÜZ= X ¸M hƒ7b§ÅVŠ‰Æäâ ikS {z

 Vƒ HB‚Æ ¢}g7 ~gzZì g ZÜZ6,VÂ!*  yS = ƒ

Æ] c* ÃzZ +6ÐQQ ˆ~Šg ; ~ yZyÆd $*¤ /Z k B ÅxsZ ÅV2zŠ yQ LZ~Ðzz kS X ÇñYƒÂ¹ Ìœ S ~ yZy Ãg ZÜZ}÷6,Vzq ~uzŠ Å b§kS gzZ 1g ZÏgzZzŠg Z ~ # Ö } . ~Vƒ Le ** ™n²tB‚Æ [Š Z} (,Ô Dƒ?/v™NŠ &IhC Ù iaÆŠ z LZ ÌÃd $*Åk Q Ô7Ä [f„sÜ b§ÏS ÔVƒ â i M ŠÎs ÜÆ„ ~„Æ k Q b§T~çOX Vƒ ì~ckS } Y 7~X Vƒ k B u' ,ÌÐ ØZ R*Æk Q ÐkQB‚Æ] ¸~g7~ì Ÿ» »yZZ}÷t pÔσž «~d¨ ¤UâiLZZ # ä~XVîYƒÁgÐ*ŠñƒD± "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

72 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

Æ¢qgzŠ k B y ´Z L L: ¬Š Zƒ –]t 6,bß Å ó æ ó [¢L û L % ~[ZpÔðƒ7ãZz6, íe $sÅkSìt| ³³³³³³³³ ó s ó Ü ~gz¢VYt ä k QgzZ Ôì HŠ Z%ÅwD Z VŒ ТqgzŠVƒ }Y

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

¢qgzŠ}g7É Ô7sÜÆ„]c* Ãë!* PÆäâikS{z Œ n²¸ Ì~ # Ö } .Å V2zŠ LZ ~ X}Š ™k B y´Z s ÜÆ :akS X ³7,ó æ ó [¢L LL~]ïÌ{zÂnƒ ÇVz™ -I d 7i Zg } Zâ " öE 4 yj [Y 1989]

Gg ã

ß s§C Ù ~ Vzh N x £ † VÍ ** Í Šz wV Ôcu z é ,',cl é~" $&zŠ§ƒ t VzgŠiÎ~yS: Ô„óx¤ / ~ yS : "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

73 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

~ Vâ âi ñƒ ñÅ? }i ÏS {g Â Ð ä † 0 ì H ß ðà Zƒ VZŠ m,Ò( L

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

{g Z¯ì Zƒ N* Y Ð ŸÆ Ë

~U}¾Vg7Ðx¸KZ~ , k wéiZ¢ z x3, ì wŠ q -Z t Zâ!‚ g ZD Ù ~÷ Vƒ Ø 7 ~

!|@* " ì „gå ? kS Ht

}™[W} Ãß Âì e Zâ

}™[ s"ÃVZŠ m,]gŠ[ #

v6,k¤Œ Û Ä‰ Ü z k QÐ wŠ bßÄt ¬ k' ,ä „¸Ð [Z X J 7,û%«ä ~ ó ó+ Š } § Zzh +‰L L!‚g » dÑZ1Z¦Z # ñƒ ht ›Zì õg @* ¿Åu³z]úŠ S‡kQ|gŠ!‚gt»xj%¦ Ï0 + i ~÷t Xì ;g¿x¤ / u~gzŠC Ù Æ# Ö Z kS aÆë!* w8ZgzZ X ZƒÝq sg ¬=Ð · VZ¤ /qOkS Å õg @* KZ å µñª ~ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

74 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

gzZN m 0Z™òÐ VÂïÅ ïzDZ # h å: x¥=¬Ð kS zw°ÆkQ~Xì CƒHy á ÅkQ Âì * @Yƒï~ŠzÆŠ0Z Sœ¢E ¬Z}g ø[ë MtÐw‚g ZD Ù Ô:Zƒwì îG Š å{Ši]ªÐw )

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

¬k',äÐ[ Z ?ðƒ:HÌQ {¾‘  Å# Ö Z kS pÔì ú{(6, VŒ]!* akSÔå: eh + á ** ƒB¸gë!* Ð MÐkSaÆ){zwì :ˆƒ»

Zâ!‚ g ZD Ù ~÷ Vƒ Ø 7 ~

!|@* " ì „gå ? kS Ht

Ä ZâÌZ ~g ‚~g c* Š kSVƒ } Y~ˆk' ,äÆkS p

ì Ð kS cX Zƒ H¿Šg »Vß ZzG g7cÐ kS Xì Ýq

àûÚôù ðõoûBøeô oû Þôçûjömûô]¤/ L Z] !* Åy QX ¹Ð y á ¾gz Z ¹ HäVß Zzì qC Ù ZÎÆg ÇŠgz6,L Z¤ /ZŠp{ zgz Z Ô ZÎÆóäôÖôçû‰ö…ø èôß$‰ö æø äô×#Ö] hô^³jøÒô x ¸7n¾Ð kS QX à 0* ~i !* äV,Q³™Âìgm"Ð

ÆVßY~ŒÆyQ c* ñ‚' ,äc* i @* 6,"ÅyQÔ56,g ZŠ¹Qä :ÏñYƒ»VŒQc~g ‚ÅÝq~x »kS XáZ eg ; Á {à РzÆ ~ Gg ã ÔZŠÎ e Å Âu Ôe : á p¤ /Z ~i !* "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

75 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tĂ&#x2DC;ztzf ³³³³³³³³³³³³

dĂ&#x2018;Z1ZĂ?â&#x20AC;&#x17E;Z Ă&#x203A; {Ă&#x2022;{Ă&#x192;Ĺ&#x2019;Z}ZÂŹ~Ĺ&#x201C;Ă&#x203A;zĂ Ă?[Zq{z Ă&#x153; ZĹ&#x201C;z hÂŹĂ? kS pX ÂśZ⸠{zĂ&#x201D;œðĂ&#x2018;ĂŠ~ Ăł ĂłxsĂ&#x2018;Zg ZĹ LĂ&#x2020; â&#x20AC;° L

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ăł+ Ăł Ĺ h +â&#x20AC;°LÂŹ L šĂ?â&#x20AC;° Ă&#x153; zdĂ&#x2018;Z1ZĂ&#x201D;@* â&#x201E;˘ZalÂŹgZÂź~VĂŽcgĂąĂ&#x2014;'t Âť E Ă?k Q Gx ZĹ ZtÂť dĂ&#x2018;Z1ZX â&#x20AC;°Ć&#x2019;4ZĹ ~Âľ%Ă&#x2020;Ăł Ăł+Ĺ  ĂŽ0E 0Ă&#x2019;â&#x20AC;&#x2DC;LĂ? L MĂ? Za Ă? w q [ zZĂ&#x2020; xĂŚZ1Z ~ qzĂ&#x2018;Ă&#x2020; ~Ĺ&#x201C;kS ĂŹ ~Ë&#x2020;R,~(, Ă&#x2020;dĂ&#x2018;Z1Z~Ă&#x2039;Ă&#x2020;x ZĹ Z kSĂŹt h + ĂĄ ~Ë&#x2020;R,~(,Ă? kS gzZĂ&#x201D;Ă°Ć&#x2019; z]úŠ Sâ&#x20AC;ĄĂ¤Ă&#x2039;¤ /Z[ Z â&#x20AC;° V6, xÂŁkQ~â&#x20AC;&#x17E;VĂ&#x17D;' , äkĹ dY Ă&#x;{Ĺ  c* iĂ?Ć&#x2019; ď&#x20AC;Ś aĂ&#x2020;k QĂŹ ¢=Ă&#x201A;Hx ³h +] .ĂşĂ&#x2026;uÂł ]ĂŽdĂ&#x2026;Ĺ&#x2019;Z}Z ĂŽ0ÂŞGĂ&#x2019;7~VĂ&#x17D;' ,PĂ&#x201D;XĂ?VĆ&#x2019;~Ă°ZĹ Ă&#x2020;-Q ~g !* >Ă?S |gĹ t Ă&#x201D;ĂŹ B~ ],Ă&#x2020;Ăł Ăłt x Ă? L LgzZ Ăł Ăły )F,L LĹ  ZĹ  Ă&#x192; ď&#x20AC;Ś zĹ t }g ø ~ lË&#x2020;Ă&#x2026;[ zZ òsZ ÂŹ Ă? â&#x20AC;° â&#x20AC;&#x17E; Ă&#x153; z ĂŤ @* X ÂśZâ&#x20AC;&#x2122;Z Ă&#x2026; :â&#x20AC;&#x17E;gâ&#x20AC;&#x17E; Ă Âź Ă&#x152;tV;zĂ&#x201D;` VVË&#x153;

¸n pg {Ĺ c* i ÂľĂ&#x201A;Ă&#x201A;ĂŤ:¤ / z ÂťĹ&#x2019;Z }Z~ V- Ĺ  Zz Ă&#x2026; ĂŻz DZ # Ă&#x201D;Ë&#x2020;Ă&#x2020; ~Ĺ&#x201C;Ă&#x203A;z Ă [ Z 7xÂĽĂ&#x201D;ĂŹ ;g0 Ă&#x2026;uÂłz]úŠ Sâ&#x20AC;Ąq -ZQ~# Ă&#x2013; ZkS^lĂą{ K[ ZøĂ&#x2026;yQ ÂŹĹ t Ă&#x2026;klg1iaĂ&#x2020;Ăł Ăł{gÂľL LI ZĂŹ LeY Ă&#x201D;VY :VzĹ Ă&#x2030;~ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be Âł uploaded on any website except those of the publisher and the author."

76 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

ͬŠ ~÷0 + zZ} .} ZL L ãg—}¾Š c* Û ~÷gzZ ƒ: l7zgÐíyŠÆ¤~÷

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

qs§~÷y» CZ

}Š[Z¢=ÔVz™Š c* Û ~yŠT 

D YD h Z b§ÅNðŠyŠ}÷VY

IVb§ÅïgZV* c A~÷gzZ

HÄΙVb§ÅkvwŠ Z÷ Š

ó óX Vƒ* @YwÈ ** 3KzgKZ~VY

[Y 1989]

x:Vâ M/

t‚ » ~0 + zZ} .Øga}g øŠ z »T ˆƒ ÁgÐ *Š {z Vî 0* LZ ¶éZpÅyQX ‰ 0* ]Ãzx H−Zz ðÅY86~g†B 19X å Ë ÂñÎ{zX ~Š™~g7 éZpt ÅyQävZX ,hgà *Š kS ºÐ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

77 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

z._Æw©Ã]ZgXÐBŠ: ð‹Z å: Ì~ yáz ëzÆ ëX ìg™kC~g ZØŠ¼ ~h e ÷‚ Zƒx¥Ô Hçz Ô`ZaÆ äÆxŠt pÔÐ N Y iÌZ Ô åw ìX ‰ − k0* Æ y Qƒ 

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

©h y + á { z Ô ¬Š ä ë X¸ } 9 k0* Æ _ X å Z9 Z 7a Æ ƒ Z] .Ð ë~ VwgzZ 3gu6,¤ ä V,QÔ ÅŠæ ä ~X T e X‰

w‚K!* äX H qzÑB‚Æ~œ,kS äV,Q^ » Ï0 + i

Å ~g Z2ZoÆ~g ZŠ Ãz Ï0 + i ~g7QX 3gxŠ~ ~Š Zz Ås¦¸Æ LZX Å7lˆ{ZgÅÁg L~k QÔŒ+Š&Xìg ¶k , ¦ :_7, q^tB‚ÆiÎzŠgŠ} (, LLX å§{mu"Ð ** ƒ ÏŠ HƒðÎe $6,}/Kg

©$E LZ={zX„g ~gzŠ Åy0 Mz}i~]c* ÃÆyQgzZ}÷ Ãî0(G ©$E »< L zy M Œ Û t ‚ÆyQ~ÔD™ÒÃÅä™b‡» X @* ™7Ãî0(G L~ mb!* ì ]»vZpÔCYƒ Za Ì]gßÅ {øoz c :ånç„zc* ÍX ðƒ7Za~gzŠ *zZ !* å ~gzŠ e $.gŠ Ôe™: ZŠ Z h» # Ö } .ÅyQ~ìt hXìg k0* }÷å {z "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

78 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

X ‰ ™ZŠ Z b§~g7h»›KZ {z7µ~kS p ‘Ð ¥ˆ Æ ]Ãz Åxj% ZŠ ZŠ X å ~g ZŠ }i& ð!* M » yQ 6,wÈz IZ LZgzZ ] Zf KZÐ ~ k Q Ôc* ¾ XìgƒÆ Ï QQ X Zƒ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

X c* Š™g 2 +Å ¼ƒ  ;g !* X H ay Á¹

LZgzZ t~ ª qC Ù Å ÙpgzZ §Xìg m" Ð qC Ù Å *Š

{z Zƒ kC¸ Ô¬Š Z #C Ù !* X 3ßÃx á ÒZ Ôä 3 ðX ì‡6,] Ñ© o8 Ð wqy !* i c* ÍXì 7w2ðÃÅy QÔ n pg ö-FFwŠÐ^sÜ :ìgÈ

iZz6,]¯ i x: VâW/

* ¨ ' ,{Ç ÔÌ c á /“

b§Ï QÔ¸ D YÖ {zaÆVwP k0* ÆËb§T º{ Zg

ëpÔǃ »“ ^ Zgø … Y 7—" Ô ëX Š Hƒ »^gzZÆ ì ¸ |~(,Ð ƒ  ÅÝ ¬kS Xì ** ƒ »w q¾ÐQ… Y :  Zy „ á ñ{ ~Š Zzâw2E¬ [Y 1986] "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

79 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

 zig M ߨ „ KZ om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

:ìÄ»òzg

àŠ¤ /‚ b r Zl !* ~Š

 zig Wߨ „ KZ z ÝCŠŠ z x ZŠ œ /

Å [Åy¨ KZ Ë™ƒ§{ {fgЊŠ zx ZŠ ;g !* ~àkS Ìä ~

~ VÎ',{gG ÔpÔ ðƒ ò » ** F, {Š c* i~ k Qì s Z‹Z= Xì :Zzy ËB‚Ær Zl D ULZ~gzZì „gÌ[ x»LL[t û%«ä ~ Z # Ô å̵ñ{z q -ZÐ ~ V´ñgŠ ** -S X c* M7 X ¬ŠÃ~i *ûZ

~g FX ñ M6,{Çx ª ~÷B‚Æ÷êxgŠ Z' ,{z ðq -Z ÅY 1973

ÅkS wŠ »{Šgi MŠ%kS ZƒkC~Ä«pÔ¸wq" z)Ð Åêä ~Xì m1Ð ã% OÅkS Šz »kS gzZ ÂPŠ ~ V\ M I4 ¤gzZ ¬Šs§ :c* M6, y !* ig (Z"Ät» ögG‘¨ É«t V¹gzZ ë V¹ ã!* $ ~¾ Ô ð ² "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

80 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

Ø"XcgV;}÷Âì {ŠZgZ»xª~„gƒÑ¤ /Z:Hn²ä~ b§ÏS {z Ôì Hn²¼ ÌZ # ä ~ ÔyŠ » ` M gzZ yŠ {z X ‰ yâ V¸;g!* gzZìgÌk0* }÷{z~á²Æw‚{¾kS Xìg… â

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

: ñ M ÌyŠ {z6,í~ y ZgzŠ kS X ‰ − Ìà Zâ xyLZaÆ Ì‰ Ü z {z ä VEZŠ¤ / uÅ [z Ô~÷gzZ Ôæ M AÑ g ZË ª zŠ xH E -² /5 Š :å ¹äwË~}g !* ÆT ¬Š ÔZgV⤠//c* &ÔZa ê ¤ X @Š7¶ðÃL~›Åy QaLZä~p

©$E ´Š LZ {zX ;gÐånç»›kS Åy QB‚}÷ ÆÃî0(G

~V- Š ZzXVÎ',~X ñƒ75b§~g7LB‚}÷Ðp Ò o8 / u y*ZŠt ä~É Ô„g 7ö-FFwŠ ðÃL¹Q ÌÐ yQÔ;g VZŠ¤ :ìgÈÐwqy!* i{z ZƒkC¸ „e** ‹¹QL¤ /Z G * Z {0 +Zé Zg ZŠ z g\ î0~O ¢ â kß Ãzz$ e $© Sâ iZ Xce ムÌmzz ðÃaÆmkS ; e LLäV âzŠ ë ~ Y 1 98 4X Zƒ b ï »y QB‚Æ ÇÅâ Z ~÷Ð ZZ „}÷ç O z D£Æ ó Šó g>Z L L™hg# Ö i 5 Å ~k , $ÑIw c* Š Ð w ì ÏS { z {Š c* iÐ mkS 'a} g øh + á Ì]g ŠpÔ ñƒ0Ð ï "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³purpose ³³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

81 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tĂ&#x2DC;ztzf ³³³³³³³³³³³³

7z :Ă&#x2020; V¸ä V,Q~ #w â&#x20AC;&#x161;kS X Câ&#x201E;˘7I Ă&#x192;sg ÂŹĂ&#x2039; Ă&#x2026;yQ Ă°Ă&#x2026;Y 1987 Ă°Ă&#x2018;B4gzZ HêäĆ&#x2019; Âľ ZĂ?Ăł Ĺ Ăłg>ZL y L Ă&#x2020;H !* ď&#x20AC;Ľ Ë&#x2020;Ă&#x2020; Ăş LZ ` Ă&#x203A;q -Z Ă&#x2026;k' ,g e&Ë&#x2020;Ă&#x2020; ~g FĂ&#x2026;w â&#x20AC;&#x161;&z Ă Ă&#x152;â Z

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ă e Ă&#x2018;:(wâ&#x20AC;&#x201C; Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;` kS KZ { z[ ZX IĆ&#x2019;Ă gĂ? *Ĺ â&#x201E;˘hg [ Z b§T D M k0* }áb§Ă? QĂ&#x201D; 7Ă&#x152;Ă&#x2026;'Ă&#x2020;gz Z Ă&#x2039;ĂŹ ~mĂ&#x2020;y Qgz Z mĂ&#x153; Z â&#x20AC;&#x17E;z~â&#x20AC;şĂ&#x2026;y QX ¸ Dâ&#x201E;˘ c* MÂŹk', bĂ? gÂŚĂ? ÂŹ~gzZĂŹgĂ&#x2020;k0* }áJ -k , Ĺ  ~(, Q] ZgĂ&#x20AC;{zXĂŹ y ĂĄ â&#x20AC;&#x17E;z : ; g 8 Ĺ Ă&#x192;ĂŞ~

ĂŁ!* $~žĂ&#x201D;ð²

[Y 1987]

VZĹ p" Sâ&#x20AC;Ą

Jâ&#x20AC;&#x161;z Ă Ă&#x152;# râ&#x201E;˘Ă&#x2039;Ze}gø ]Zg ĂŁxgĹ Ă&#x2026;Y 1988~gâ&#x20AC; B4gzZ 3 wŠø D ä V,QĂ&#x192;]ZgXâ&#x20AC;° Vk0* Ă&#x2020; Ă&#x203A;{ LZâ&#x201E;˘g ZÂŚ /~ *Ĺ  wâ&#x20AC;&#x161; Ă&#x2020;k , Ĺ  ~hĂ°X â&#x20AC;° 4 gzZ c* 3 ** 3Ă&#x201D;Ăą M yĂ&#x201D;HĂ&#x2C6; Ă&#x2019; CZË&#x2020;Ă&#x2020;(i Ăş "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be Âł uploaded on any website except those of the publisher and the author."

82 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ tĂ&#x2DC;ztzf ³³³³³³³³³³³³

Ă&#x153; z Ă? QšQ@Zi d â&#x20AC;° W LgĂ&#x2020;yQXĂŹ â&#x20AC;&#x17E;g9Z áâ&#x20AC;&#x161; ZĆ&#x2019;xÂĽË&#x2020; ÂŹĂ?kS pX â&#x20AC;° J -_â&#x201E;˘^Ă?VĆ&#x2019; 0* LZ {zV;zX â&#x20AC;°ĂĄwh Ă? *Ĺ {z gzZ c* Ĺ  hgBâ&#x20AC;&#x161; Âť y$ +ä bzg Ă&#x201D;( J -qĂ&#x2026; yQB; Âť Ă&#x2019;ç

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

:â&#x20AC;°Ć&#x2019;Ă g

! â&#x20AC;ŚÂ¸ â&#x20AC;ş Ă&#x203A; 7 Ă&#x192;q -

-äĆ&#x2019;gĂ&#x2018;Âłg uZĂŹ x) J ,ò¤ /

Vùâ Ă&#x2020;yQgzZâ&#x2C6;&#x2019;Zz}áĂ&#x192; Ăľg @* 19 Ă&#x2026; ~gâ&#x20AC; Ă?S ÂŹwâ&#x20AC;&#x161;zĹ Ă? [Z

ÂľZĂ&#x; Z ° Ă°Ă&#x192;¤ /Z[ĂŚĂŤ ÂťyQ~ yZ0 +{}g ø X¸ ĂąĆ&#x2019;Ă gĂ? ĂŤ ^| # g~Vwb§Ă?S Ă&#x152;äV,QX¸â&#x20AC;&#x17E;# râ&#x201E;˘Ă&#x2039;Zet}gø{zĂ&#x201A;ĂĽ ¸h + ĂĄe $Zzg Ă&#x2026;V ZĹ p" S â&#x20AC;ĄkS X ¸ â&#x20AC;° V6,w2~ Vwgz Z J0 +!* :ĂŹ

kĂ&#x;VZĹ p" Sâ&#x20AC;Ąv' , zi â&#x20AC;&#x161;iZ

â yZzg Âť k` ď&#x20AC;ĽĹ zg ò !**" Ă Ă°â&#x20AC;&#x153;ĂĽ {za}áĂŹt |pĂ&#x201D;¸ VxĂ&#x2020;Ă&#x2021;~á{z Ă&#x2020;yQĂŹ Ă&#x2021;ĂŹ Ă&#x2021;Ă&#x2030; Ă&#x201D;d $Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; šĂ&#x2020;yQâ&#x20AC;&#x161;CZä~XĂŹg {Ĺ  c* i ð¸gzZ ~/Ă&#x2026;w â&#x20AC;&#x161; {g !* kĹ  ~ Z # Ă&#x201D; mĂ&#x2C6;7LyĹ  {z= XĂŹ Zg Z / ÂŚâ&#x201E;˘{g k0* X Ë&#x2020;Ć&#x2019;Ă­@* {Ĺ  c* išĂ?ÂľĂ&#x201A;Ă&#x2026;yQ=V;zgzZ Ĺ  HĂ ~eĂ&#x2020;yJZq -Z "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

83 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

\C Ù !* ~g OZ}÷{z  à y‰ ]Zg ~ Z # ™ƒ rg ÃÐ y JZ äV,QB‚Æ›TÔ[s§~÷b§T{z™NŠ=X¸ìg = {zÐ i Z0 +Z Tgz Z 1ÐB; }÷h gzZ ] ZzŠ ¯Z÷™| (,Ð M

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

]z'Єg¦ÆkQÔ}hzŠs§ÅðÎgaÆä5ÐÇ~÷ :Vz™n²H~}g !* Æk QÔì CYF,Z~vgvgÌ[Z } z]¯iZëŠ òVYz*ÍòG

-Z ~ x ª Uâ iÆ / u 0* q # Ôì ¬Š ÌgzŠ {z » yQ ä ~ Z G -ZÆyQägZŠ }i} (, „ e ** ŠÅà ** ÅÙ0* [ MÐ ~}i î0œ‹¢q yS ä~gzZÔn}Š 7“Ãx ³ÆyQÌ}0 + g »g ZŠrkŠÆk Q à ** 6,uÆ yQ™áÍ wZ—¤ /Z ¿ðà ¬Š Ìt ~ VÎ' ,kŠ Ô V2zŠ™Ö~ÒLZXÅ7sZäV,Q Š HM ÌaÆäŠÅ KB‚Æx ÈZ}g7~i úC Ù gzZ䋈z]c* ZzgÆs¦I Zà 8 o ÆV”~yX ¶„g: ö-FFwŠ ðÃÐq˹Q[Z ZÎÆ~¢qÅ m" Ð qC Ù [ Z {z Ôb)Æ \ 5 éÐ {³Z c* ƒnç » ~Š á {Ò Ð VìDpÔ‰¹ Ât©aÆä‹ÃVÍßk0* Æ y QX ¸ g]" µZßZ ° {z ~ qi Úq -ZX å 1™à{Ç!* ä V,Q[Z ðZŠ CZ gz Z 1™{Š â MaÆä M J -hñÅ‹Ã& Û }uzŠ ä~ Z # pÔ¸ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

84 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

á yÐQ™| (,Ð MŠp{z[ ZÅ„  ZpgŠÐ y Q‰ Ü zÆ ] Zg SŠ M L 7q {z W, @* »k QÔ`ZÐ _ {zÆÂË% b§T ÂNM : å„z[ Znç»yQXì $ Ë ƒ bZaÆr â ŠzwŠ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ðà ¾ Z' ,¤ /Ô’ :

ðà }™ Z' ,¤ /Ô¼ :

ðà − ß ¤ /Ôß uzg

ðà }™ æ ¤ /ÔzŠ j

©$E ´Š}÷ 6, {Zgk Qa ƒ  Æy QX Zƒ7t · ZL¹QÐÃî0(G

ÏQå›ÅyQB‚}÷pÔì Åg(ZaLZä~} 7,^ = {z Z # ¬ w‚ æ äÐ ` M b§T „g ì‡B‚Æ y á ÐQ~ Ô¸ D™ |à òç M b§ÅV”B‚}÷aÆ ä G ' ¹Q~X ˆƒ{çÇ~g é£+D™e $±ÐívßX å @* ™kC HƒxzøÐ „ Š  zŠÆ‚gzZ ð¸LZ Ì𸻠k QV î C b§¾ Xì Ð ä3 ÂyŠÆ- Ô Âðƒ¸Å ä M }÷N ÔáZz äY Ð 4~ J -# Ö ª ð[ Z ÔNŠ X ;g @* ™g OZ Z÷J -x á ™uzgB; :ÇVƒg³»]‡5 "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

85 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

w) xzø 0 z x \ g{ lÍ !} ; } ; ~g Zzy Z** t 6,=ÔwŠ q -Z [Y 1988]

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

zÜÜpw VZg !*

p  }9 ' ,5 z zu z g O ! ò Z0 +Z ui **Å yà ~ { ó ~%

ÜÜt Ô¦t ÔwŠ !*t Ô't ÔZƒ

òq » d $¾ ðà ~ r !*ì 7

Vƒ YNŠ~öÆ‘  z izg~ ðW 6,[ ³ Ôyà ¶ { » wV ~½Z VxgŠ Æ V ½gŠ x £ † ! ðÁg Šz ! VZg !*z ÜÜ pw "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

86 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tĂ&#x2DC;ztzf ³³³³³³³³³³³³

]gĂ&#x; Ă&#x2026; â&#x20AC;&#x201D; ÂŚĂ? x3,v' ,t ~0 + k k , Ĺ Ă&#x2026; Ă&#x2021;Ĺ&#x2019; Ă&#x2020; Ă&#x2039; Ă&#x20AC;& Ĺ  Ă? ' ,D + {Ăł Zg f Ă&#x192; kS Ăľ/GŸG

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

?~0 + Ă&#x;Zy ĂĄ ä}gfĂŹĂ°0* Ă?Vš

! Ă&#x2026;ž'gĹ Vc* ĂşĂ? tgz tgz

! Ă&#x2026; ž¤g V Ziz Ă&#x203A; ~ Ă&#x2018;Ă&#x2018;

ĂŹt |pĂ&#x201D;Âś~Ĺ â&#x201E;˘ ÂťV Ĺ&#x2019; ]!* ä ~ÂŹ VĂ&#x17D;' ,Ă? [Z

V½gĹ x ÂŁâ&#x20AC; â&#x201E;˘g ÂŚ /Ă? iZ%Ć&#x2019; ď&#x20AC;Ś yS yĂ&#x192;t X CĆ&#x2019; 7ÂťVĹ&#x2019; ] !* t XĂŹ ÂťĂ&#x201E; L zxC Ă&#x2122; Âł%â&#x20AC;  ZaĂ&#x2020;kS Ă&#x201D;ĂŹ r$ +~V X R[ZĹ  ĂĄ z!ugzZ :ĂŹ * @YĆ&#x2019;qzĂ&#x2018;â&#x20AC;&#x17E;Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;kS Ă&#x152;wZzi ÂťkS Ă&#x201A;ĂŹ BĂ&#x192;wžZ # Ă&#x192;äĆ&#x2019;w hĂ&#x201D;ĂŹ ZĆ&#x2019;g$ +w h ¸ HkCä~Ă&#x201A;ĂąĆ&#x2019;Ă gĂ?*Ĺ â&#x2C6;&#x2019;ZzĂ&#x2020;âZ ~áVâŠĂ&#x201D; Ă&#x201A;ĂŁ Ă&#x192;/Ă&#x2026;gĂ&#x2026;~ *Ĺ  kS {zXĂŹ Ë&#x2020;Ć&#x2019;ĂŻb§~g7 ~ èĂ&#x2026;yQk , ÂŚ z Ă pĂ&#x201D;ĂŹ 7Ă°Ă&#x192; ZuzĹ h + ĂĄ Zg â&#x20AC;&#x201C;" {Ĺ  c* iĂ? y Q ĂĽkË&#x2020; Z Âť yQ # {zË&#x2020;Ă&#x2020;gVZŠ¤ Z / u~i Z Ă&#x203A; zĂ?Ă&#x2020;òĂ&#x2019;â&#x20AC;&#x153; ď&#x20AC;Ś Ĺ  kS w â&#x20AC;&#x161;Jâ&#x20AC;&#x161; "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

87 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

{zˆÆyQ HkCä VNÔ7x¥ Âñƒ: ZzgaÆV á ¿à Æ yQ k0* Æ èÅyQX ‰ ƒ xzøÐ }g –} (,q -Z ~ *Š kS : ås 2¿C Ù Ð ~³

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Vƒg Š Zi W ~ @*;g g ë¤ /Šp

VƒgŠ á ~¸ñ3akS§äkQ

KZX K¬t‚k , iÆ›z .ÅyQä ~Špw‚{g !* Ô

aLZ ä~Ôñ M x £J¹g ezŠ V˜ ~iZ%y QÆÏ0 + i -Z {zX @Š7¶ðÃL~mÜ ZÆyQÌaÆœ£LZgzZ Ì q kS gzZ Ôìg VZg !* zÜÜpwVÎ' , ì t hgzZ}½Z b§Åyà :ìg b§

ò q »d $¾ðÃ~ r !* å7

ƽx HK¬ ðÃ~ *Š kS Xì [ ƒ }i0 + kg ZŠt‚ot [Z

uóä ë'gŠ V c* úÐ tgz tgzÆ kSì Y™g¦Ìa Ö ªx-Ô7¦ # / Ù Ô7?Ï,Š™èaÆåÃðkSKZ {zÔ@Š C ñƒ}){m, g {m, gtgzZV* c AðƒB~ètÔnŤ /# Ö 5ÑgzZnÅ ñY~Š ¯b§Ï QQg7g7ÅVèZ ~g øXÐVƒ¦ƒ  }gfÆŠz :ÐVƒZuÏQû%q -ZëgzZ Ï "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

88 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

! ž'gŠ V c* úÐ tgz tgz ! Å ¾¤g V Ziz Û ~ ÑÑ [Y 1989]

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ñë

ÑëðÃ~V9Åizgz‘  ÆkSpÔì$ Ë ƒxqC Ù ~*ŠkS

Zay!* iaÆwìðÁg vßëXƒ@* ƒL„h + á XŠ qtÔñYƒx Ng V±ŠgzZ b ZæÐ ¹aLZÔM h™¯Š4Ãg¦ŒgzZ M h™ » k Q Ôì e]ï}~ t qZÆ Šz Ú {z pÔ f e ™x :ì Lg„znç

lŠiÎ ò Ñë } zig W lŠiñW iZâ wŠ } ; !** kS gzZì yâ ‚ Z(,»æz[_ .~*Š Åk¤Œ Û z¯7µ~kS * @Yƒ: Ç"ÐqC Ù ] ‡zZÎòŠ M™Å~VŒgÅ *Š7µÌ~ 4G & i Z Û z ÝÆ ]§ {ZgŠ z!* Æ V ðG3E Û wŠ ~g ‚yS ÅøZŠ z DpÔì "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

89 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

:ì CYƒZa]gß„zÂ,Š™{0 + iÃzig M kS L¤ /Z D WŠ c* ÒZÂD WŠ c* #1 Z

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Cƒk , Š ÅäC Zgfì HkCg!* Fä ~6,V´ñÆb§kS G p'Å *Š X å„ [Zµî0E 0kI$ 'i ‚ » wŠì @* ƒ x¥¸Q Ôì ;g !* úÆVziZzgŠÈC7,çZ b§kS @ M Â,Š› Û Ã½x :ì CYòÏ m

 Zé' „ , } Zœx6** g Zi

qzÑWÅàˆÆV¸]‚bC Ù ?ì Sge $DÃV2zŠ}÷ G ' V î ÇË~ Ôì w ì H Zg é£+ƒ y7 Ð „  zŠC Ù LZgzZƒ  /ZÐ Vz^ëy S LZpÔ7ÂY" e ¤ $Dt Åy Q ?V î Y `: ~ :V¼b§¾ÂV¼

?„  —ZgxŠ W0 + i Û Ñë

Å kS X Vƒ ;g J 7,ó) ó ** +zYL L¹Q6,g ZÜZÆ V2zŠ P V⊠yS h &Š ÂVß™} M ëÐ]‚CLZ¤ /ŸÀG Ô õG /ZaÆk , Š ~hðà ó óˆ Fi L L :VƒLeI H ZÎÆkS y M Ì~ à } ¸¨ iZ Š÷ zZ î0Ï›^I à} Zz6," 0Z gØG g) Za **} c* gŠ ¨  c* g ‚ {Ãz “  Š/ h + D ï "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³purpose ³³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

90 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

óŠ xŠÎÒ c* gŠ ¨ ' , óøxh +0 +VZg c* gŠ ð [ ëW [z¾ x u z d E + [z¾ åhIB Eà tzf Zg gà G-I d ê ZŠ ;W Šp wŠ !*

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

[Zè ´yi Z [WV¾ E + H8 -g Zg x á [z¾ åhIB E G-dI ê ZŠ ;[ Ô;zig W

g ‚ * g ) i Z gzŠ z ¯ g (Z " w ç ,Z xŠzu ò

y*»w D Z {zXì ÅÜwçq -ZÅ~s„ßñˆÆkS äwD Z

:+òe $©VaäiZ b:ÂVg7ЊzLZ¤ /Z~ÔZƒ Ñ$ +‚c ä VßY ‰ Ü zt áp

V¶Å] Zgì ~ F, ZÐ { â ~ m

_Z Ð ƒe Æ V1Â { ó ~% V© 7¼ ~ V á ¿xW kS 

~ ‘  y W g !*F Ô*0 +}% , k ¦ ~ F,µ ~ ß Å r Zl }% ~½Z ™[ze ~ Vzƒ0 +Z [ Wg ) ¨Å wì [ Zp ~ [ Zp wì "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading ³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. ³ This copy³³³³cannot ³³³³³³³³³³³be uploaded on any website except those of the publisher and the author."

91 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

Hz x á Ð k' ,îE !NOŠ S ÔtØ *0 + Vƒ ~ [Å VŠ» ~ ] § {g 7¸" Ð wi oÆ^ kS Â

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

?Vz™n²Ð¾~äâi~ZÎ}F, 7g Çi ‚ à › I Z gzŠ t

7g à Ãz Â[Z Ìwì ZF,

[Y 1989]

 â„ „  6, ]gßÒh +Š

ݬŠp& ð M ~Šz ݬ {z ~¹ kS Xì ¶ »wzÑZ ßgt 4)ЛW ÒÉG î*9g äg ÇŠgz6,Æ *%0Z6,yZg ÅTgzZ u á 7 ÅTX c* Šg ZŒ Û èEG ;{ á Š !* »Vƒ á Š !* gzZ0 + zZ} .»Vz0 + zZ} .:ì Zƒ –x ** -Z »k Q ¬Š ä q -Vzg )}g ‚Æ}i zg¯»T ;ì ݬgzuaÆJ J -# Ö ª {z Ð ;ˆ~Š ¯ K}i ~g ‚aÆT ;ñƒ «ê ¹ÅZ ìZ& ;ì Zƒ ; Ì;ßB‚ÆkS gzZ ðƒ «yZö&;Zƒx Z0 +Z' ,{ i°¬Ð ‡ÅT "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³purpose ³³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

92 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

;ðƒ »]t6,T;}Š™~g7uÅ Z} .6,VÍßÐ)g fÆkS {z g›ð Š Hc* Š™œ6,4 Ì bßêt ~}g !* ÆTgz Z Zƒwi ** yMŒ Û 7Ð(gzZËZÎÆ[ ðƒ ðÑÅk Qe $Z@w‹)Å Z} .[ZJ -

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

X$ Ë ï

ÚÅk Q7µ~ kS X ðƒ â Û {(6,ݬw~¹ÏS {z

Ôƒ¬~]ä¡œq -Zq -Z»kSìLeYgzZìC Ù Š—g ¶tÐ kS ÅXÔäg f1zwšgzZg©zy¢ÔtzgÃz&œì ]!* Ðtp c* ¯ ó ó¡{ â L LÃ{ â kS : ÔåÏ Z_U* Z »yQ„tâu »]oz›Ð }h +âgzZ2} ¬Št~VìgŠ ðÅT c* Šg Z Œ Û óŠó ~ÏL ÃL yŠ kS :gzZ ;g !* ¶t gzZ Zƒ qƒ;g !* yŠt ¸ ~ *Š {z X ðƒ Zh +ƒÐì M } U ½œäV\ M Åy0 M X ;g c6,5 Zg LZ c* gŠ »izgz‘  ÆyQ1Ôc* M ™ÒÉ X ¬Š 7`×ðÃ~k QÌaÆ ?ì H Z` âtÔ ïE EB c* Ô¸H„vßt~« £ÆkS ³³³³³³³³ ó ób »x- L LÔó ów D Zx- L L Ôð} ** ZŠ kS ÂM h™x ÈZt6, ÷Zax-ÆyS ¤ /Zb ZæÆyS p :äTÔ7VYaÆÀ} ÑñÔË°Z » #~Š Zzrz Û õÃ{Zgg ½ |X Zƒ i{-t y ÆH !* :Zv1Ô;g 2~ y ÙkS VÎ',~ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

93 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

|gŠ V× ‚g ** ~g ‚Å„}g ø ðƒ ãZz Ì|t Âðƒ Vc* ú :CƒZaÐ{ó›zZi}g ø ÒŠ6,0 +â ¤ /Z | Òn ' ,

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

 â„ „  6,]gßÒh +Š {óx` 

Æ V o-Q1Ô** â  Z(,Ð ƒ  ÐQ ä ë ðƒt ÝZgŠ ] !* tçOX å: „ ¿»}%ikS {zgzZ¸ kâ â ëÐ X ** â Ð}%i yŠ m{q -Z {za}g ø1Ô¸Æk QyŠ}g ‚6,}i å³»ÏS Æ„ wzÑZ ßgÔ¬Š Z # ÐQä ë1Ô åV!* @* {â »¹C Ù {z ;Zƒ Za ~ * ¾~g ø1Ô åysÐx ** ÆÏ Qw‚C Ù ~ ~0 + zZ} .* ¾;¬Š6,i :Zƒ[ˆ570]Š Ñzx-»k Q~

 â„ „  6, ]gßÒh +Š {óx` 

y0 MgzZ,g @* Z~öÃõ Z Ô,™È~ N.Ãg«ë ;e äë

Ôg©z y ¢Ô tzg Ãz &œ ³³³³³³³³ ¸¶‚Æk Q { zpÔN¯ZŠgà $Ô¬Šy0 MÃy0 MgzZõ A Z Ãõ Z Ôg«Ãg«äV,Q ³³³³³³ g f1zwš X 4 5 e6gVZiz x ** »TgzZ èG4G Û ~wŠC Ù ×ÅŠ c* ÅT{z ZƒãZz6, yQ Ð y á Å k Qt Ôce ** ƒ— Ð Vzg oÆKC Ù Ôá$ +U yŠ Z # m,³{zX ñY c* ¯ ,ÅwzÑZ ßg {â q -ZgzZŠ~x- q -ZÐQì F, z Û "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

94 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

Ù ÔyŠC C Ù Â{zX Yƒ 7,Źq -ZgzZ yŠ q -Z V˜m,³gzZ VYiZ Ô ó ów Í ÑZ ßg¡L :L ó ó#ZŠ ~ÏL :L akS Ôì ,Åw ‚C Ù gz Z¹ -ZgzZZœ„q q -Z Ô Øônû×$Ö] ÐôŠøÆø oÖFô] ‹ ô ÛûB$ Ö] ÕôçûÖö‚ö³Öô Ô| eyŠÔxŠ ðÉ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

X ó ä×#Ö] Ù牅 ]‚÷ÛvÚ á] ‚`I] (ä×#Ö] Ÿù] äÖF] Ÿ á] ‚`I]L:Ï„ È0* 7»!Ñz É`Ït

[ Y 1 990 ]

vZ ÑZ [Z Ñ ÔVZS  ƒ g ·

g ±Z »

3X Zƒ~gD»òŠ M ÔòŠ MX ˆg¦ /# Ö ª6, à}(, Ѓ  ÆokS gÅÌ»ŠzLZÌZq{zÔ‰ dây$ +Ô‰áÅt éŒ$E Ô9G, 6,VÃv  tH ?‰ }gâ ~{k ƒ H¾tX ‰bŠ™ %f~„l¨ M ÅVƒ â Ôå: ƒ¯y!* i ÅVz² á Ôaé¯äV'ŠZ ?}™ ?â yÃ6,kS ?¸y› :}gåQû%q -ZgzZ`ZÐG{zvÐ~ÄÔˆ u {i ~g WVz' , u# Ö ª¤ /Ô·} Z Á »yxgŠ # Ö ª Šg W Vz' , u "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

95 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

}g !* LZgzZX @* ‚',Û åh»y0 M X CY O åceÃ}i I }Š Zi:gŠ â õÁ]»} ZZ%

:V¼H~

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ëÔì @* zgÛwŠÔIƒg Z-Š @ MX BŠƒ  t¸{0 + iakS ë

ëX É c á g{C Ù vgì Ю¤:gzZ}9~õ Z ÆŠz„ LZ :ìgY7h + á ëX ìgY

c* Š Sä§Ìg ±Z »

:‰ VJ -VŒ~GÆVz)µZßZ °Hë ?Zƒ6,ZZƾt $äë6,Œ ~¢V ŒÔz' ,ZŒV Zz

yS Ôñ‚',ß6,ë y 0 M¬ Ð kS X 7Ég ðÃ~ x ¸kS 54Xe h VZ 3»Š KZÐg Zi !* ÅVî â ~g ø X èG4G Æ„  (à 0* ÚyZc ~«£Æ Vì*y S Æ Ö‹Y  ;e ä Z} .X ˆƒ 7ÈÄà yQëXce ** Mt ‚ÃVâZ âÆx ¸kS XÐ,F,Z~yZyvß6 Ð [ Šk Q r âŠÆ XgzZ {0 +iÐ Š c* Å Z} .wŠÆ X³Æ » Vzg«]:ÅXX Ͼ :¼ ZÎÆ hy!* i ÅXXÐ Vƒ ×zg kS gzZ©!* ÆZ} .X Ç}™VùuÆVzh N tØî0Èßz »XX Ï}oB y0WÔì{zXÐN Y{g™ƒu {ÅVî 0* ÆyQvZY á yZÔÔŠÆo "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³purpose ³³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

96 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

:} 9hVaÆŠæÅyQÌ[Z{ÙC‡Š†Æ ðà âi W c ¤ /Z ƒ æ é ó Ìíi ŸL8 - !* ì C WÐgî| # gŠ Ì[ Z

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

[Y 1987]

*

Š !* M}g)ÆVƒ c* gŠ Z’ZÅ^LZäuz„  (S‡~[f «z î0E 0!iZV˜Ô¸7gzŠ {Šc* iÐ]ŒŠyQàtX¶ÅÐVzàCgˆ6 ¸Åu#ÑZ†ÂÆVƒÇ{CÅ G[!* gZgzZï ŠHŠ ZŠg ZŠ YÆ Xì ~y M ,g LZ~œ,[ZgzZåi¸ M »~œ,ð,tX¸DÑ ä™lˆ ¨‡6 äðC Ù ZbzgX ñ Mx £J} (, ‰~^kS Æ¢qgzŠ [Zg ZŠ Y l7 DÆkyzŒ Û X ì Å4z] .~(,aÆ Æ õg @* 4z] .Åœs ÜÆtâuX g » ÅgzZ` @* $ „ +g o w2T~Z’ZÅ~œkS VZzg»tXì _0ì»]‡~yT $Ú ' Vâ {«™Æ èEÒ)G™ r ⊠»kQXì Š Hƒ4zŠ g C»xŠ M V;zÔåàJ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

97 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

™ðwi oÆ»g Z~Vâ{5Æ„  c* gŸ»k QgzZì Š Hc* Š™pô~ X ‰ 0r â Š z wŠÆÆŠ zà Cg ˆÆ \g- s§~uzŠ X ì ;g V ƒ Z} .{Š { á Š !* gz Z Ô ¶CÑ~Š zÃ{ á Š !* zŠ Å] ŒŠÆ *ŠU â i ª

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

k Qyúg 0* gzZì êŠ ÀÃyúg 0* tâu »Vzà6 X å@* ™„ C1 Å Å bzg$ +~ + M¨ KZò V c* i ‚֙Ū zŠi ‚g Z X ì C™«™Å ' 6,VÂg qk1†Åugc* EgzZVzg Z-Š ™Å èEÒ)G™X ˆ™wÖb§ c* Š™y´Z » ãZxKZ äkS V;zìt sÜt Û X ìï»Â L M ÏS s¬´ÍÆD¤Z\7Xì ~g Y¬»kS 6,y!* i ÅVâ ZxÆVŒgzZ Æh +] .[fpÔì Ù M †Ì[Z»ûÆk QXì ;g™x Zg M~ :~D¬Š š

] Zg qÅV¶Æ| (,}ÐV¤ /

6,Ka Å!ø X ì ;g { Çg ¦ /Å[ ckS J -á²sîq -Z tæ

ÆV- g» {nÅk QJ - kz& +Z™áÐ ¿Z%ÂñY ¬Š™ƒ} 9 » cgñX ì Š HhgiZ Û zÝúLZpÔì [F,Z ã0* X V c* úg U*M X Çñ M ~Šz y˜ q -Z »]ªz]‡ ÂÇ}™ ¶g^y *ZŠ ÅkS ¯ kS pÔì c* W^ßyLZe $*tˆÆØZz„ !ÆV-œ& ìg^e ` â z ` c* Ãg Z- Š Å!ø Xì [ á À*q -ZÐ UÆ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

98 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tĂ&#x2DC;ztzf ³³³³³³³³³³³³

X } 9~SĂ&#x2020;Ăľg @* QĂť%q -Z}Ă&#x2C6;Ă&#x2020;Z} .gzZĂ&#x201D; [Y 1979]

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ĺ&#x2019;Z}Z

XĹ HĆ&#x2019;Ă gĂ?*Ĺ Ă?ÂŹZuzĹ  Âťh +] .gzĹ Ă&#x2020;xsZ

Ă&#x201A; J0 +!* ^| # g Ă? ĂŁĂ&#x192; Ă?ÂŹ kS ä â&#x20AC;&#x17E;Z Ă&#x203A; +â&#x2C6;&#x2019;Z qxâZ ~ Y 1930

Ă&#x2020;kS X ĂĽH ?â ÂťĂ? ÂŹÂŹĂ&#x2020;gzĹ kSä~z0 + yĂ&#x2018;ÂŚĂł s Ăł gçLL# râ&#x201E;˘ ĂŹgâ&#x201E;˘ ?â Âť k&Z Ĺ&#x2019;Z }Z dYĂ&#x2020; â&#x20AC;&#x17E;Z Ă&#x203A; ĂŤ ` M Ë&#x2020; k' ,67 z Ă b§Tt ³³³³³³³ Âł0ZgzZĹ 0ZĂ&#x201D;Ĺ - 1ZgzZ1ZĂ&#x201D;VĂŽ#zo ZcX â&#x20AC;&#x17E;q -ZĂĽ [ Z ~ *Ĺ  Ă&#x152;k& Z z â&#x20AC;&#x17E;Z Ă&#x203A; Ă&#x201D;M hĆ&#x2019; 7Âľ ZĂ? }uzĹ  q -Z :Ă?gx ** zĹ Ă&#x2020;Ĺ z i *ŠŠ¤ /ò i ** 0* ZuZ x Ă&#x201C;Va Ă°~Ăľ Z gĹ  q** b b Zg ÂŽ Ă&#x2020; Z} .Ă&#x201D;â&#x20AC;ş 0* ZuĂ&#x201D;=Z ĂŻĂ&#x201D;5Ă&#x2026;" Ă&#x201D;g â&#x20AC;Ąz ÂťLĂ&#x201D;w) z w ° Âť D i§# râ&#x201E;˘Ă&#x201D;â&#x20AC;  Âť *Ĺ 5q -Z~<Ă&#x2018;z+Ĺ Ă&#x201D;bg ĂĄ , Ă&#x203A; MĂ&#x2021; Âťx AZ~y ď&#x20AC;ĽM "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³purpose ³³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³³cannot ³³³³³³³³³³be Âł uploaded on any website except those of the publisher and the author."

99 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

:ðÃ}™ ‹gzZ}{zi Z0 +Z {z»†ŒÔ¿i§# r™Ôi ZŠ6,¶ KZ ~ ã!* @*Å „ H ægp é ±Š ~ ãçÔ{Š ZiWz {Š ‚~ ] !*

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

7s§gzZ ËQgzZ ¬Š~Y 1973¬Ð ƒ  ÃŒZ}Z ä~ &gŠ L{i ZzgŠ »yQ‰ i½E Ü z kQa}÷X ¬Š gzZÅÈ ä~pÔå„ó{Š ðI :Š HÖ6, } i ZzgŠÈÏS

&gŠ' i½E Ši:vŠgŠ”Á‚{Š ðI ,

yŠ k QX Š H0{iZzgŠ » y„ LZ c* Í î b§kS gzZ î{iZzgŠ {zQ

} i ZzgŠ ÏS gzZÐ e $ÁÅ Z} .Ôì B̪ zŠ Å¿z DJ - ` MÐ :ì BÐ

[§ m z @¬ ïG½Ó$  zZ È ^i xg ZŠpC „ Ù

™f » „ Z Û x â Z Âèy*ZŠ Å ó ó(y{ îŠ L Lä ~ Z # ~ Y 1987 $** LZ {z X dYÆ) î0œEE ÏS k&Z ŒZ }Z :å –ñƒ D™ Ô¸ ã6,x £T+−ZqXìg 7Ìú Âñ(,7Ð M Њ *Z ó óyWŒ Û' , +L LÅyQXì ~g¦ D /~# sŸzÅiñgzgZuZÆÏS /~g‚ÅyQ k, Ð ¯Æ yQXì ïz DÒg 0* ˜w V" q -Z ~ V1 ł "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

100 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

:°²w–Â% gŠ ZŠzgÅVÃcÆk', ð *¤ /z k B¤ /Z h +ÍzZ äg G-¢E -8E{¤ /Š ¤ / ê g V ‡{ î0>XE

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ÆyQX „ŒZ}Z[Z 㶠K~y M Å ó ó(y{ îŠ L L:å–ä~

ÔVƒ ;gNŠ~?{ Ç MÐ|kS Ä~[ xZz {èˆ Å kS Xì „g z~J g }÷ ì v M Åkˆ Z ÏS Ð k',kŠ :'0* 7¼ 11ÔCY[Š~Ä Zg„ KZVc* gÏ

 â wŠgŠåŠ÷:½W „

Ï QÇÔW3ðÃY 1997cŠB 15X „g7~*Š Ì㶠K~y Mt[Z

aÆåÔ¸D™VZaÆ~¢q~g—ÆgÇŠgz6, LZ{zZ #‰ Ü z ÁÅ ¬æz[|ZÆy M Œ Û Ï0 + i~g‚ÅyQX‰ƒ¢q~g—ÆkQ y MŒ Û# r™ŠpÔÏñ M 7ÂV˜Ôì H[ ZX ~g ¦ /ñƒD™i :V˜ì {z[ ZÂ*Š ÅyQXÐBb 7Ð +y h  VZ „ó/; {({Š6," VØz Û< Ø è¼ÆàkS Z # ¬ k' ,FÐ [ Z ?¸ HŒZ }Z ~# Ö } .ÅyQ ä ~  ;e ** ™³Ð Š Z®Å+mx £ » yQ ä ¸'Â켤 /Zõ›âu Z÷ I7¼ Â~}g !* LZ=:åHn² "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³purpose ³³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

101 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

m»ŒZ }Z J -V˜ pÔì Ýq’sÑÐ ŒZ }Z=ì 7„ „g L,q{zs@»zŠzK -ÅkQVƒLebŠ™n²t~Âì k Q Ì9 Š™ VZ { ós§Åsg{i yS X D%gzZ ò vßt 6,X

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

{zÆ ä™Ýq q=~ VÍßXì ŒF, z Û Ð y á K Zå ä k Q¤ /Z ¿ðÃÌ™f »y QÔó^ò÷mû†ôÚ$ ^ò÷nûßô³âøLaÆ] Z|yS j§

X Sg7¹!* ]gßðÃÅ! c* g !* V;zaÆk Q Â}Š™L~ >Å

:B‚»k Q¤ /ZÌt‚»òŠ M¶t{zÔc* Šg Z Œ Û g ÃCZÃqT½/äk Q ðƒ #~}Ñç ä k QXce xg ì‡6,h~ wqC Ù ÐQ Â}Š yS à r âŠz wŠ ÔK 7ë ZÛbÑŠ¹QÆ™ ¦ÃV@݃  Å¿z„ Ô@* F,Z 7~ äC Ù B‚ÆVÍß{zXì Å[Åä™u 0* Ð V@Ý ;g ^ ,ÃЄyŠ¬ÆgÅLZ {z6,Xì @* šs§ÅV-—y Q¹Q ÆVz¤ /~i !* Ï(gzZ Vkz¾Iè Ôì *Š Å$c* Š zD*Š Åk QXì gzZõ Z q -Z~ Òg f LZ {zX $ Ë Y Å7„ Za(ðÃ~ *Š kS a ÁxãZaÆ k Q~ „¿Z KZ Å kQXì g«q -Z~Š z LZ Täk QX @* ƒ7‰ Ü z ðÃk0* Æk QaÆVzqÅ b§kS k QXì y Zy » ïzDÔ7» ~+ h%~c{zÔì Åœ½/~yZy [Z&AŠÃïzDÒg0* ˜k Q { z ƒ 9 ŠÃ¿Ë¤ /ZÝq »œÅ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

102 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

» k QgzZì ZŠ Û Š%Ô7iz%Z ÒÈ {zXì „YÐ x ** Æ ó óyWŒ Û ',D +L L *Š X ;g7gzŠ {Š c* i¹[Z: âi X H qzщ Ü zË~Y 1957 äZŠ Û Š%kS x » »h +œÅ ó óy M Œ Û ',D +L L

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

yLZä„Z Û x â Z~Y 1925Z # ¸ìg™Ðäâ ik Q{z~g »ÅkS ÐzQ D™+âg¶ZŒZ}Z:å¹ÐyQñƒ} 9~ÚÍËÆ ñi +Z »g ¶ Zq -Z~ äâ i k Q~¸ D C{ z ?Ðð7,y M Œ Û Ð ë c* ~ :Hn²Æ ÂË% ä ~pÔå ;g™x »6,}C Ù xiZgzZ å Å} # q -ZÆ „ {Ç Ö#‡Z KZ ä „Z Û x âZ X Ç Vð7,y M Œ Û Ð\ M jZÐ ]gZŠ Z~gzZÔÐ,ÆVŒ \ M :c* â Û ñƒ D™{g á Z s§ Æ™ M ~ } # k QaÆ äg Z¦ /Ï0 + i: f¨ ¤Qû%q -Z™}Š x ** »y QaÆ~Wz6,~ Ò» Ëä ~z0 +yѦ ** Ññ~ˆ X Š H }ZXÐB™èZg¹Q {z à½ò ; Ð Vzg ZŠ)fÆ Ò»gzZ H m,? { .Å 4¨E3E ¦gzZã èEG Zg ZŠ ñƒ º wa ~ \ðŠ CÞ{z  Š Hc* C ÃŒZ k\Z=pÔt]»\ M ÔHm, ?x** »MkS ä\ M :Hn²Ð# r™ ™hg~ Ï0 + i ÅyQ~Ä Z Û x âZX ÇVj™: wJ¿7t ~ì ÌaÎt {zX ‰ {g yZªÇ!* # r™¦¸ D C{zX Y Y 7} ˆX Ç}Š Z’b§kS ¿7~(,âZD¨ ¤d $¾q -Z¸M h7 "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

103 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

H™f » î Zz kSB‚ÆW,@* } (,ñƒ D™k , ½~ {z0 +ä V,Q~ `™È]!* t~wq¾X DƒÌ,ZD¨ ¤ÔdŠ ¹Ð¥gzZ Å E E . { ì Yƒ Âñ M ó óèEG4¨3 Zg ZŠ L ¤ L ZV⊠yS x â Z f *Z ;g60 / +Z=pÔc* M

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

{n »yQX B™{°z » ¶Š Ÿ= {zgzZ ,™]!* Ð yQ # r™¦ Zƒx¥=~ˆ¸ D Ct {zZ # Ôå ÞZ íÐõkˆ ZÐq -Z äV,QpÔ ÅÌ]!* Ð y Qä # r™¦gzZ̉ V;zx âZ f *Z M œ~g ‚t ~ X ‰ 7,VYúÆ ŒZ }Z \ M :c* y ŠÈs ™ ?Vƒ;g™aƾ

ÂZƒ d $Œ Û‰ Ü z »] Ãz Åy QZ # ~ Y 1930X ðÑ8 -gœt Å„ Z Û G-! Ü z k Q {z X 5š ÃŒZ }Z ä V,Q ` ´k , i~ w hq -ZÆ Zç¡ ‰ X ‰ M }Z :¹™NŠ¹Qä„ Z Û Âñƒ 4ZŠ~} #ŒZ}ZX¸ x ** c* Í H ZŠ Z b§kS Ð y!* i KZx ** Z÷ä V,Q :¸ ë ŒZ }Z $â Z Å„z DLZ ñƒ D™{g á Z s§Å pÆ kS Ôìgá 7 X ìg™Š4}÷ {zX ~Š™sÜ~ ä™ ZŠ Z h»$â ZÏS Ï0 + i ~g7KZäŒZ}Z Ð x »}÷{z ÂVCÐ „Z Û ~g—Æ Z} .ÔVƒ @* g e :¸ ëå X Vƒ: t "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

104 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

:˜~sg ¬ÆkS {z?ì H ó óyWŒ Û ',D +L L [ÂtVƒ@* ™n²6,gîƧZz yÒ¡ÔÆõ< á Ëš ~L L : â i +4 » ãZ KZ ä ~ Xì³» V@ÃÅw‚:e ~÷

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

gzŠ »VEZ Â** Å9J (,LZ [ZgzZ Ôì H¬~ V- g» Å[Â kS

ÆÏ0 + i ä ~ Ô~ ]æ sîkS X Vƒ ;g™¬~h +œzk , ’ÅÏS

}g@* ZÐ ². $˜,èzŠÐ¹gzZAŠ î J m g@* ZÐ ¹

¯z6f Z÷Ì~ wq ËgzZgzŠ ËVƒgZ ¦ / ]»[g LZpÔ

J 7,¼ ~ ]æ ~g‚kS ä ~X Zƒ 7{Ð [ kS m gzZì eΙÄgt ‚ÃÏS Ôì eμ Xì J 7,™ ¯ g"ÃÏS Ôì -ZÅœy M Œ q Û ä~Xì–0ÐÏSôZzšc* ôZß!* Ôì–¼

Âq -Zq -ZgzZìHKZ%~„6, $ Mq e -Zq -ZÔáZe}k , e6, {gÎq -Z ì ÅÒÃÅc eZÃßkQC Ù aÆiÆwDZ ~èc* ! Š Zq -Zq -ZgzZ

5',~ ÌiZgtgzZì ðƒ µÂÅYÆru Z Ë=ÐnÆT É ÔÅ7kCÏŠfZc* y‚ðÃ~x»kS ÌLä~Vƒ@* ™C Ùª :ìHkˆZ»s # Zgre $.gzZ]¯~.e $.å  ZvŠ äY(i ZVâ iC „ Ù f *Z}÷~ kS ÔB‚B‚Æ ò}Æ VèÅw‚:e ~÷ Ì]ZxÆV@ÃÅw‚ 35Ô30ÅmvZ G î*9g „ Z Ññ Û +−Zq** "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

105 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tĂ&#x2DC;ztzf ³³³³³³³³³³³³

ď&#x20AC;Ś Ă&#x201D;ĂŹĂ&#x152;Âź~[Ă&#x201A;kS Yâ&#x201E;˘Ă˛ĂşĹ t~¤ Ć&#x2019; /Z @* Ć&#x2019;ĂľZ(, =X òúŠt ~pXĂŹ ¸ |Ă?Za kS Ă&#x201D;ĂŹ {Ĺ  Ă&#x192;Z Âť â&#x20AC;&#x17E; xj%f *Z s§Ă&#x2026;yQtĂ°Ă&#x192;~áZĹ  IVĆ&#x2019; @* â&#x201E;˘o Ă´ZakS sĂ&#x153;~ äâ&#x201E;˘ Ă&#x2122;CĂŹ â&#x20AC;&#x17E;g 7t ^Ă&#x2026;}Ĺ  .Z }áĂ? ** Ă&#x2018;ĂąX ĂąYĆ&#x2019; [â&#x201E;˘

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ä~Ă&#x2030; Ă&#x201D;Ć&#x2019;Ë&#x2020; M~D}áùZgĂ&#x2026;yQBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;¢0Ă?e $M

Ă°Ă&#x2030;g Ă&#x2026; yQ Ĺ pgzZ ÂźwĂ&#x;Z Ă&#x2020; äâ&#x201E;˘g¨6,Ĺ&#x201C;y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; Ă? yQ

-S Q X KÂŹ ~ äâ&#x201E;˘/Ĺ Âť VĂ&#x;Ă&#x;Z y S wâ&#x20AC;&#x161; Ăľ0* }g7~ Ă&#x;Itp¤ /ZĂ?g ÂąZkS X VĆ&#x2019;;g@* â&#x201E;˘x ÂťJ - ` Mâ&#x201E;˘Ă&#x201E;gt â&#x20AC;&#x161;Ă&#x192;VĂ&#x;Ă&#x;Z

}Ĺ Ă&#x192;ZĂ´Zzťèa~kS pĂ&#x201D;ĂŹ ;Âť â&#x20AC;&#x17E; f *ZÂźĆ&#x2019; ď&#x20AC;Ś tĂŹ 7

@* â&#x201E;˘n²tĂ?zzkS Ă&#x201D;ĂŹz Z(,šĂ&#x152;Âť}Ĺ Ă&#x192;ZĂ´ZĂ&#x; !* Bâ&#x20AC;&#x161;Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020; +A \ /ŸEâ&#x20AC;&#x2DC;Ĺ&#x201C; Âťxj%f *ZĂ&#x192;k QĂ&#x201D; Ăą MĂ&#x192;Ă&#x153;ĂŚgzZLz ÂťkSVĆ&#x2019; gzZ ĂľG

(41/1) Ăł XĂł â Ă&#x203A; wĂş6, dĂ ~áĂ&#x192;k QĂ&#x201D;Ăą MĂ&#x192;Ă&#x;c* gz$]!* 

:ĂŹ â&#x20AC;&#x201C;äV,Q $ Mq e -Z Ă&#x2039;~[Ă&#x201A;kS ä~VĆ&#x2019;HĂ&#x2020;â&#x201E;˘{ZĂ?Ă&#x192;[gLZ~L L Ă&#x201D;ĂŹ ZĆ&#x2019;Ĺ Ĺ  F, Ă&#x152;Zgf VË&#x153; XĆ&#x2019;Ĺ Ĺ  F,Ă°Ă&#x192;= ~ TĂ&#x2026;7â&#x20AC;&#x161;+Z Ă&#x152;Ă&#x2026; @* â&#x201E;˘n²Ă&#x152;]!* tb§Ă?S XĂŹ c* Ĺ â&#x201E;˘{g ĂĄ Zs§Ă&#x2026;kQĂ&#x2DC;"ä~ Ă&#x2020;k QĂ&#x192;e $ M Ă&#x2039;ĂŹ Ă&#x2026;7Ă&#x2019;Ă&#x192;tä~Ă&#x152;~x ÂŁq -Z Ă&#x2039;VĆ&#x2019; wEZ a Ă&#x2020;G @* Ă&#x2026; wĂŹ Ă&#x2039; c* bĂ&#x192;Ă&#x2039;LZ â&#x201E;˘ U Ă? x|Ă&#x2021; "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be Âł uploaded on any website except those of the publisher and the author."

106 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ tĂ&#x2DC;ztzf ³³³³³³³³³³³³

Ă&#x2022;Zz6f zÂŻm{ Ă°Ă&#x192;~áLĂ&#x152;Ă? qĂ&#x2039;Ă&#x2026;C Ă&#x2122; !* Ă?y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; X Vzâ&#x201E;˘ XĂŹ Ă°Ć&#x2019;Ă&#x2020;â&#x20AC;&#x17E;y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; gzZaĂ&#x2020;â&#x20AC;&#x17E;y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; Ă&#x201A;ĂŹ Ă°Ć&#x2019;¤ /ZX Ă°Ć&#x2019;7 Ă? f *Z LZ= }VË&#x153;Ă? ,â&#x201E;˘kCĂĄZz "7,Ă&#x2020;[Ă&#x201A;kS ( 42/1) Ăł XĂł ĂŹ c* Ĺ â&#x201E;˘gĂ&#x2013;Z Ă&#x152;Âťk Q5" ä~Ă&#x201D;ĂŹZĆ&#x2019;s%Z Ă&#x152;

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

k0* Ă&#x2020; VZ¤ / ze {Ă&#x2022;{C Ă&#x2122; !* Ă? gĆ&#x2019;Ă&#x2018; VĂ&#x17D;' ,gzZ Ë&#x2020;èĂ&#x152;~gĆ&#x2019;Ă&#x2018;â&#x20AC;&#x161;t

+Ĺ&#x201C;k h , i Ă&#x152;nĂ&#x2020;V ½gĹ Ă&#x2020;Ă?gzZĂ?u~Ĺ  !* M Ă?g VĆ&#x2019; Ă&#x2021;{Ĺ  ĂŤZgzĹ q -Z ĂŤX ÂŞ ď&#x20AC;¨Ĺ&#x201C;~uzĹ  Ă°Ă&#x192;aĂ&#x2020;;@* z ":gzZ 6: Ă&#x201D; œð: V Ë&#x153; Ă&#x201D; â&#x20AC;&#x17E;g V Zzg b§Ă? Q ÂŻÂť 'pĂ&#x201D;ĂŹ ; g â&#x20AC;Ś Ă? Ă&#x2022; {Ĺ z ÂŹĹ  ;g !* ä >h +!* òg{Ĺ&#x201C;Ă&#x2DC;iĂ&#x2030;q -ž ³³³³³³³ ¸{ Ă&#x2021; MĂ?] !* kS { zXĂŹ V ZzĹ  äâ&#x201E;˘ÂŻĹ 4Ă&#x192;â&#x20AC;&#x17E;ò}LZ0Ă?k QgzZ äâ&#x201E;˘iĂ&#x192;VeĂ&#x2026;y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; ³³³³³³³³ :¸D YĆ&#x2019;g ÂťaĂ&#x2020;äVZĂşC Ă&#x2122; Ă&#x2026; *Ĺ  {z~

â&#x20AC;&#x201C; { Zg gĹ ] Zg V]¤ ď&#x20AC;Ś w2Ĺ pĂŤzâ&#x20AC;&#x17E; â&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś {ZgĹ pG

V/Ă?QĂ&#x201D;ĂŹ è~ ÂŞTĂ&#x2026;yZZ6,y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; â&#x20AC;&#x161;t ä Ĺ&#x2019;Z }Z

tĂśâ&#x20AC; ÜíݳmøLX¸Ï gĂ&#x2030;â&#x20AC;&#x161;Ă&#x2026;Ă?g Ă&#x2019;gĂ&#x17D;{ z Ă&#x201D;ĂŹ Ĺ  c* = X Y Y H7y Ă&#x2019; ~ ._Ă&#x2020;w ĂŹx ÂŹ c* Mt â&#x20AC;&#x161;Xt Z # Ă&#x2020;Ăł ĂĄĂś^qøâ&#x20AC; ĂťĂ&#x203A;øĂ&#x2013;Ăť]Ìø ç. Ă&#x2013;Üç+ Ă&#x2014;%Ă&#x2013;] ^Ă&#x203A;øãÜÝĂ&#x;Ă&#x161;Ă´ â&#x20AC;&#x17E; VâzĹ tĂŹ Ă´Ă&#x153;Ă&#x2021;!* yMĹ&#x2019; Ă&#x203A; pĂ&#x201D; ä 3 Ă? ĂŁ0* ~g 3sĂ&#x153; CĂą "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

107 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

Æ yQ Ô¬Š ä ~ X ¹aÆ ï= ä V,Q  ä 3 Ð VE0* -Z ÅyZZgzZ åyEZ Ðq q -ZÉ Ô ¶: N Y6,ðÃÅŠŠ F, 6,}n ÔVj: ZC Ù Šh + á ‚ÐQ~Ô¹¼ äV,Q6,µñkS X ¶ÝzgÐ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ã0* ~g 3sÜ{z}=Ì™ MŠp Cñ¤ /ZÔnÅ Z} . å¸ ¬æp y Ò» y M Œ Û Ôì Zƒµ~ðKZ":ÇVzŠÈÐyQ~Âä 3Ð X Yƒ7ßL ' ƺgÆyQX ðƒ~g ðAX+E Vƒ Çq -ZÆ8-~Y 1904÷ZaÅyQ 6,ZZÆ-QX¸zÆóób&ÑZ3gæLL~äâikQ~z0 + 1(Rq -Z ÅyQX c* Š Z™4ZŠ~gækS ¹Q~Y 1915~g†ä−ZzÆŒZ}Z Ô ågæ ´Š q -Zt X ðƒ ~ { Ç kgŠ ÏS Å| ¥ /WZ÷} Zu½~g ‚ kS Á  ÅD ¬ xE ¶hZ âZŠ Z¦Z Å yQ ~ y !* i ~ m,ôZ p VzuzŠ¨  _tŠ ZÆyQÉ Ô _7,Ɖ Ü Š Ë%t sÜ: ~y !* i Ôn pg7]gŠ6,%1! ²xk!* ¥Ækg Zæ ´ŠX¸ M h}Š ŒÃ Ø" ¸ }k0* Æ yQaÆ}Š .ZÐ „Z Û xâZ Z # { zp Y Ð „ Z Û x âZ Âñ M y*zy vZ g Y .ñݬ gX¸ s1 ! ² W~ y!* i ! ²X¸ y!* öÆ yQ „ ŒZ}ZX ‰ Ìb &ÑZ3gæ g Z¦ /w ‚Ä~[²:Y7äV,QyŠq -Z™NŠ ]gŠÅy Q6,k , ½gzZ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

108 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

2¡e ¼ Î àni^â oÚ‚ Î kŠÚ ^ÚL: c* Š [ Z ä ŒZ} Z ?ƒ ñ M™ vZg Y .ñX ( Zg7ä[²}iuLÃV ƒ 0* VâzŠ y S }÷Eóh†ÃÖ] Xìg D™gÖ Z»]ªKZJ -k , Š ~(,

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ÏŠñÅVÍ߉~z0 +yѦgzZC Ù Z·û%q -Z~ äâi ÏS

gzZ Zƒ Vc* ú~ˆ8 -g »" $æÅyQX Åk , ½ä ŒZ}ZyZ â~ ~Š b§kS ä~g g { á vZ «¦¿é"Ɖ Ü zLZŠ ZŠ ÅT , k ½kS ¡¼ Åk QÔ Ì¿gzZƒ ÌÝ ¬?pÔVƒ Ì~ ¿ x á X ë Hx âZ f *Z¸³{zpÔ~ŠŠ ZŠ¹ äVÍßX ¶Ì~ ÅVzuzŠk , Š¼ {zX H™fÐ „Z Û x âZ äË Âñƒ¢qaÆkgŠÃ X ŠZi MxæZ1Z}(, tÔ‚V;:c* â Û ~iZ0 +Zm{LZQÔìg F g'!* p°t ÅyQ H ZŠ Z b§kS Šó Zi W LÂä V,Q¸ D C ŒZ }Z X åiZ0 +Z¸ »š M F, ÅŠ *Z}÷X ˆƒ{Š c* iÒgzZ Áp°a}÷ dÅk , ½q -Z ÅyQÌ~ äâiÆgæ ä „Z Û x â Z¬ÐkS Š *ZÆyQ6, kSó Xó ì Åk , ½hZ¹äD¨ ¤kS LL:¶Å~p ÖZyS k0* ÆkS Ìg ÇŠ c* ðÃÅdkS Å\ M :Hn²äò ZôÝ°Z†** Ññ ók , ó ½Œî0Ïu/LL:–6, kQgzZc* Š¹Q ó§ ó · î0”ùLLCZä„Z Û XceムXbŠ™œ\Š LZgzZ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

109 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

kgŠ =g LZ ‰ c* 5Ð x » ËÆgæ {z6,¬Æ yQ~ Y 1925 g ·x c* ZÆÙuÅg« L L: åÌt]q -Z~ k QX –âÃŒZ ºZ ¸ D C Šp{ zX d $Š Z ÂV x} Z : ¹  J 7,ä „ Z Û x â Z ó óX 

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

:ë {z  T e à CH{z Ø 7 Ð yQ ¿ðä /Z~ d¨ ¤ U â i X:Zd $Š Z

~gæX ¶qØÐqzÑ~ËX ;g ÌtØ» ~² á ~gzŠ kS

pÔHÌ: â` ¼ ÔÅÒ Ôc* š ä ò Zô** ÑñX ~ŠÉWÅŠ *Zq -Z LZ G '+ äâ iÏ QtØt ë@* Xì hZ¹Ä~g é£7µ~kS :c* â Û „B‚ yQ~ Zƒ w ì=  H: i ZñÐ (ä ~¸ D C X Š Hƒ »~ X 3g7xŠ~dÃkS ä~QˆÆkS X Y7ĉ ð~z0 +yѦX Zƒ yJZ » ó ó] H #L L~ äâ iÆgæ

{z0 + =Xìp6,»D¨ ¤q -Zt:–äV,Q6,d6,ÆŒZ}ZX¸ XÐÐV¹ÌŠ *ZÆb§kS aÆ }Z :¹Ð „Z Û äV,QÔ ¶SgîÐyQÅVÍßX~gæ  Zƒ¢q ~ kgŠ ~ :¸ D C Xì 79 L o {Š c* i¼ Ð èÃŒZ n²pÔ c* Š [ Z ä~ ?ì+ H ó ÙL}Z :Y7 äx â Z f *Z „ D M èÃ}Zì HyÃ:c* â Û QÔ¬Š s§ÅVÍß~i Z0 +Zj} (,ÂK "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³purpose ³³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

110 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

XC M7 kS :Y7Ð+¢qÆkgŠ LZä„Z Û x âZ6,µñq -ZÆb§ÏS  :Y7äV,QX ŒZ}Z:¹äVÍß ?ì yÃÍÁЃ ƒ  ~kgŠ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Š á g Z » [** ¦:c* â Û 6,kS XŒZ}Z:¹äVÍß ?Zƒq -ÑyÃ~ˆÐ XÐN YòÐ MÐVzuzŠ1Ôá Zzä Mú Äì c* Cû%q -Z X¸ D™~ [|Z ÏS {z™f »Š OZÆŠ *Z6,zZ LZ

~² á ðÃÌ~² á ! ² ë Â}Z :¹Ð „Z Û x â Z ä VÍß :¹ä „ Z Û x â ZX Å/8c* ì g™p°Åï z Z ¸ 7è ¼ Xì ] !* „z ä ~ :Y7 ä V,Q Âc* M ~X ǃ 7c* ŒÄä ˹Q G 4¨ÅZ ƒ% Z î0ªGÒ›!ä ~X ð7,ÄðÃ:¹ä x â Z f *ZX ~Š ZC Ī » øG ÙŠ ~X z™À F,: ¹äx â Z Xó ÙˆßÚ æ gnfu p†Òƒ àÚ ÔfÞ ^˳ÎL:c* Š| 7, :¹ä x âZ Xì @* Y H~ VÎgæ xk!* b§T c* Š ™ÀF,b§ÏQ ä V** Y w2gzZ V** Y Ô2zŠ ÔzÆÔzÆ:z™ÀF,b§kS X 7V- Ô7 ë { zX ì Š HƒÄt [ ZÔ Š HƒÄÔd $g Ñ:VZg å~X zŠ ä·² M zŠ? X ˆƒ~² á {h +I{Š c* iЃ  ~÷„~² á ! ²ˆÆkS Ô¸ CYƒZa®Ðq -Z~V\ M Â@*M6,y!* i ÅyQZ # ™f »„ Z Û ‰X¸ Dƒ:§1Ô D™V[ R{z '!* ÅD} # Òzg fækS X ¶ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading ³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. ³ This copy³³³³cannot ³³³³³³³³³³³be uploaded on any website except those of the publisher and the author."

111 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tĂ&#x2DC;ztzf ³³³³³³³³³³³³

X ĂŹgâ&#x201E;˘â&#x201E;˘f Âť @* - Ĺ Ă&#x2039;Ă&#x201D;@* Ć&#x2019;xÂĽDâ&#x20AC;š~[|ZiZâwĹ ,Z] uZz ď&#x20AC;Ś X c* Ć&#x2019; M 7~â&#x201E;˘Ăł Ÿ( L q -Z X ĂĽ ;g| 7,Ăł Ăł]H #L L:¸ D C Ă&#x2039;pĂ&#x201D;@Ĺ  Ă&#x152;bĂ&#x2018;Ă&#x2026;~g7yg â&#x20AC;&#x201C;dZ;~Ă&#x;Ăą:Zd $Ĺ  ZĂ&#x201D;ÂŹĹ Ă&#x192;Âąg ĂĄ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

LZ {zX ZĆ&#x2019;¢q~ # Ă&#x2013; } .Ă&#x2026;â&#x20AC;&#x17E;Z Ă&#x203A; xâZâ&#x201E;˘ĂĄ [Ă&#x201A;X ZĆ&#x2019;7yEZ6,} Zg Ă?Ă&#x2122; A Ă&#x201D;Ă&#x2020;gĂ&#x192;½x Ă&#x201D; Ă&#x2026;y Ă&#x2019; Ă&#x201A;ä ~X¸}9C Ă&#x2122; !* Ă&#x2020;¡ZgZĹ ĂŤ7vĂ&#x;?b§TĂ&#x201D;VxXóÊâ&#x20AC;Ś2^Ă&#x17E; oâ ŸL:â&#x20AC;&#x201C;6,[ Ă&#x201A; ~ágz Z Ă  ĂŻR -ĂŤZ¨Ă&#x2020;y!* J iXĂŹ Ăł ŸLÂť b§Ă?StĂ&#x201D;ĂąY M: ]Ăą~á~{T X ĂĽzÂťâ&#x20AC;&#x17E;Ĺ  *ZsĂ&#x153;i Z0 +ZtÎ

6,k , â&#x20AC;&#x2122;Ă&#x2039;Ă&#x2026;yQäĂ?ÂŹ} (,q -ZĂ&#x2020;y*zy~äâi ~y ď&#x20AC;ĽMĂ&#x2020;â&#x20AC;&#x17E;Z Ă&#x203A;

b&Ă&#x2018;Z3gĂŚXË&#x2020;hzĹ Ă&#x2DC;Ă&#x2026;[ZCZ~º´}g7Ă?kS Xc* Ĺ  Ă&#x17D;ò: Ă?S X ü¢â&#x20AC;&#x161; Z(,q -Zt Ă&#x152;a }áX¸ y.6,Ć&#x2019; ď&#x20AC;Ś Ă&#x201D;{ + E â&#x20AC;&#x161; ZgzZÂĽĂ&#x2020; s§Ă&#x2026;¡Zg ZĹ Ă&#x2020; yQ ZĆ&#x2019; @* + & Ă°eĂ&#x192;â&#x20AC;&#x17E;Z Ă&#x203A; ~ Ă?ÂŹĂ&#x2020; ĂŁ.6,gzZ [ZCZ X c* C šQzâ&#x201E;˘hzĹ  X¸ } 96,VĂ&#x2030;¨x âZ f *Z Ă&#x201D; ÂŹĹ  ä ~X Ă&#x2021; ¸ X ĂĽ;gâ&#x201E;˘ÂľĂ&#x201A;Ă&#x2026;¿ŠgĂ&#x2039;Ă?p Ă&#x2019;Ă&#x2020;Ă?S Ă&#x152;Ă?yQĂ&#x201D;ĂĽ~ĂŁ .6,TĹ p~ â&#x201E;˘f ?ÂťXtĂ&#x201D;YZ:â&#x20AC;°| (, Ă? M ĂąĆ&#x2019;ĂŤtQĂ&#x201D;Ă&#x2020;g6, ÂśiaĂ&#x2020;½Ĺ&#x201C;{z 6,} :kS X Ĺ  H{g Z9 8 ŠšQ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;&#x161; ~X â&#x20AC;Ś Y 7= Ă&#x201A;{zĂ&#x201D;Ć&#x2019;ĂŹgâ&#x201E;˘ :ĂŤ ~ i Z0 +Z: AZz } (,{z Xn Ć&#x2019;: Lh + ĂĄ {ÝðĂ&#x192; {Ĺ  c* iĂ? kS "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³purpose ³³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be Âł uploaded on any website except those of the publisher and the author."

112 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

?Ðz™ZaÐV¹ ?[Z¿ðûy á kS Ô¸t„ Z Û ‚ÃË„h +á c* 0* tzf{z»y!* iÅkQÔJ7, y MŒ Û äV,QЄZ Û ó óyWŒ Û ', +L L‚KZ ä ŒZ}ZpÔì Äc* D gŠ Å „Z Û yMŒ Û ÄXƒ Zƒ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

XD0* 7{Zg ðÃaÆgïZ[Z Ì” GÆ k Qì c* Š àV ;zÐQ~ ;g » +$ î0*J'ZÆ y.zxEZ~ # Ö Z kS å„zD›0* »ŒZ}Z 6,x £T{z~ƒ  yS Ôsg çÆy M Œ Û gzZÕz,Ô[Š ZÔy!* iXì Ôd $gÑ~xEyS X@*M 7~g¦Ðã‚ Mx£ðÃÐ MÐk QÔ¸^ ,à РyQ¿ðÃZ # 0Ð]î5‰ÅyQX¸x âZƉ Ü z LZ { z Ôcg t:ëB‚ÆŠ OZ} (,{z Â@* ™ Ÿ» »áZjËÆ }n ~ å–(q -Zä~XÐN Yƒ„}nÌëˆÆá²¼ ì Hs Z‹Z ;g !* gzZAŠ T~Vw}-ÆV- œ~>ÅyQä IE 5k8g$ +{g ,ZŠØòð º',y åG E -“ êGZl z Ó ³ VZ¸ "â

:

ÆïgzZ} Zg m, ³Ðm, ³ËKZŠ z!* ÆkS pÔ å¸x £»yQ b§kS ä ~à r â Š z wŠÆ y Q Âì Š HM t ‚¤ /Z hðÃÌs Ü ë~ »d³gæÆy QX ¶CYƒ]ªì ¬Š rt ‚Æk Q "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

113 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

¤q -ZÑZzá ˆ ~V$ V,Qx|»ó ݆u †`I]L~/ÂÒgÎX VƒD¨ ]!* åwì Z÷X eƒ7yEZ= 6,k QÔì H³b§Tä ¹t ~ËÆkS Ôì ¬Š b§TÐS äV,QpÔì {Š ‚¹

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

û%q -Z~ÝzgÅk QÔì c* 0* ¼К M F, ;Æ-QXì ˆÏZ¼ ©$ECZ ä ~ Dg e Dg e ¹ g ] !* F ~÷{zX c* ŠÄgt ‚Æ yQÃî0(G ~:c* â Û QÔ‰ƒlñ{aÆVwPˆÆkS ÔKÌ] ÑZÎÔìg ëÇ?pÔ¶Åì‡} Zgq -ZˆÆkS gzZ Hg¨VÎ' ,6,e $ M kS ä :J 7, Ät~ݬÆW,@* } (, QXƒ

Vèg »¦g Vc* 0* /ÞVá

 Zu@* „ vggŠ {Šgp ** ÒŠ !* g ZD Ù

b§T Zƒ w ì¹QˆÆ äYƒ ÁgÐ *ŠÆ „ Z Û xâZ

ÏS Ôì J 7,Ð [gzZݬg;ZY‰„ Z Û + −Zqä V,Q y M Œ Û t à M ÒàÆ ~èF, Xce !7,Ð Ý¬Ý ËÆ®kS Ìg $u b§ ŒZ}ZX å7gzŠ {Š c* iÐ yQVî Ç » ~g7 ug I_öÝ°Z†bg á _öÂHg ÖZ »éZpKZäV,QÔ‰ á k0* Æ** Ññ¹Q−ZzÆ JKZ~Âv\ MX ñƒñ7,¼ƒ  Â\ M :c* â Û ä~g7ug I t ÐS Ôì ` @* »Vƒ á t ** Ññ:c* Š [Z ä ŒZ}ZX VzŠ}ŠÃ\ M "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

114 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tĂ&#x2DC;ztzf ³³³³³³³³³³³³

Kg $uĂ?\ M Ă&#x201D;c* M 7h eJ~XLe´g76, uLZ b§kS M â&#x20AC;&#x17E;z Ă&#x201D;bg ĂĄ Ă&#x2020;~èF, \ M :Hn²?Ă?Ă°7,H :Y7 ä** Ă&#x2018;ĂąX VĆ&#x2019; c* M }Zâ&#x201E;˘^wa VqĂ&#x201D;ò¤ /c* Ć&#x2019; ~Ĺ uQX Ĺ  HĆ&#x2019; qzĂ&#x2018;kgŠçOXĂ&#x2DC;Ĺ  J 7,

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

:ĂŹg DĆ&#x2019;¢q~# Ă&#x2013; } .Ă&#x2026;yQBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;Ă?°â&#x20AC;Ą!* ~g7Ĺ&#x2019;Z @ŠòŠ Zi Ă&#x201A;Ĺ gĹ Ă&#x201D;Ĺ ' , ò{ZgĂ&#x201A;tĂ&#x2DC;

D C X¸ Dâ&#x201E;˘ c* â&#x20AC;š~ ÂŻ} (,{z§Zz q -Z Âťd¨ ď&#x20AC;¨Â¤ U â i LZ

Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020; Ĺ OZ š ( q -Z ä ~ ĂąĆ&#x2019; _7,]g â&#x20AC;&#x17E; Ă&#x2026;~èF, ¸ Ăł Ă?â&#x20AC; Ă´Ă&#x201A; Ă?â&#x20AC; Ă&#x201A;] Ÿ ^ÂłĂ&#x17E;]L : Âť Iä ** Ă&#x2018;ĂąX J 7,Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;k ,iĂ&#x2026;Ăł â&#x20AC;ŚLĂ&#x192; Ăł Ă?â&#x20AC; Ă&#x201A;L

[ ZBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;Ĺ OZ Ă?S ä ~X ( } Y 7Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;k ,i Ă&#x2026; Ăłâ&#x20AC;ŚLĂ?S ~) X ( } Y 7Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;',i Ă&#x2026; Ăł â&#x20AC;ŚLĂ?S ~gzZ ) ĂłĂ?â&#x20AC; Ă¸Ă&#x201A; Ă?â&#x20AC; Ă&#x201A;] ÂĄĂ&#x160; ^Ă&#x17E;] ^Ă&#x161;]L:c* Ĺ  Ă&#x20AC;& â Ă&#x203A; ä ** Ă&#x2018;Ăą Ă&#x2026;~C Ă&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;¸Ă&#x201D; [ Ă&#x201A;Ă&#x2026;šX ( Ăľ/GŸG Ĺ  š EĂł èĂ&#x2021;Ă&#x2014;Ă&#x2013;] Ă&#x201E;q]â&#x20AC;ŚL : c* :c* â Ă&#x203A; QĂ&#x201D;ĂąZâ&#x20AC;&#x201D;Ă&#x201A;ZĆ&#x2019;ĹĄÂź~X œðĆ&#x2019; è]!* Ă&#x2026;â&#x20AC;&#x17E;Ĺ  *Z Ă&#x201A;Ă  Ă&#x2026;b Ă´ X(ĂŹ * @YĂ&#x2019;Ă&#x152;ZhË&#x153;9ZĂ&#x201D;gĂ?W ) Ăł èĂ&#x2013;â&#x20AC;Ą 2]çrĂ&#x2014;Ă&#x2013;ĂŚ (Ă&#x152;Ă&#x17E;ÂŞjâ&#x20AC;°]L ä V,QaĂ&#x2020; äJ (,Ă? M Ă&#x192;x ÂťĂ&#x2020; y QË&#x2020;Ă&#x2020; ]Ă&#x192;z Ă&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Z Ă&#x203A; xâZ ) xâ q -ZĂ? x ** Ă&#x2020; Ăł Ăłb &Ă&#x2018;Z L LĂ&#x2020; k Q X ÂżgĹ  ĂŁ CĂ&#x2026; ĂłtĂł qĂ&#x2019;], ZĹ  L L K3 F, {3gĹ kS gzZK3 F, Ă&#x2020;V1Ă&#x201A;Ă&#x2026;x â Z~ yZgzĹ  kS X H~g Y â&#x20AC;&#x201C;~}g!* Ă&#x2020;yQäiZĹ 6,Âś KZi§# râ&#x201E;˘â&#x20AC;°~Ĺ zĹ ĂądĂ&#x2018;Z1ZÂŚ ** Ă&#x2018;Ăą "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be Âł uploaded on any website except those of the publisher and the author."

115 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ tĂ&#x2DC;ztzf ³³³³³³³³³³³³

GDäâ&#x201E;˘v~zĹ gZĂ&#x2020;V Ă&#x201A;gâ&#x20AC;&#x17E;ddZ Ă&#x2026;y!* i! ²¤ /ZĂ&#x192;ÂżĂ&#x2039; 54XeĂ&#x161; Ĺ 3 F, X èG4G tĂ?Q Ă&#x201A;Ć&#x2019; 0;XWĂ&#x2026;Z # Ă&#x2013; Ă&#x201C;~Ĺ  zĹ Ăą ** Ă&#x2018;Ăą~ Y 1 9 41 Ă&#x201A;` Z â&#x201E;˘ĂĄ ]úŠ Ă&#x2026; x ÂŞĂ&#x2020; ĂŽG

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

äâ ik QaĂ&#x2020;VùdgzZ]ZĹ zĂ&#x2020;Ĺ  *ZĂ&#x201D;tqĂ&#x2019;],ZĹ Ă&#x201D; b &Ă&#x2018;Z3gĂŚ Ăł xĂł sĂ&#x2018;Zg ZĹ  LB L â&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;yQ{zâ&#x201E;˘hg Âśgâ&#x20AC;&#x153;Ă&#x2026;9zgg ZD Ă&#x2122; k,ÂŚ6,x ** LZ~

Ă&#x2020; t ¡ ZX Ă&#x152;s%ZgzZ ;g Ă&#x152;t ¡ ZšQĂ? ~Ĺ zĹ Ăą ** Ă&#x2018;ĂąX â&#x20AC;° Ć&#x2019; v ]Ĺ  Ă&#x17E;Ă&#x2026;Ĺ&#x2019;Z}Z Ă&#x201A;;e ** â&#x201E;˘s #Z ÂťDĂ&#x2020;yQä fâ&#x20AC;°Z # ~ äâ i {z Ă&#x201D;𸸠Dâ&#x201E;˘ c* â Ă&#x203A; Ă&#x17D;{ Zgi Z~Ë&#x2020; X Ă° Mt â&#x20AC;&#x161;â&#x201E;˘0ĂŠâ&#x20AC;Ąy ;',q -Z ~ÂŤÂŁ LZ Ă&#x201D;Âś~Ĺ  ]Ĺ  Ă&#x17E;Ă&#x2026;DĂ&#x2020; yQ~ÂŤÂŁĂ&#x2020; V- Ă&#x;ùä ~ y QXĂŹg Âśâ&#x20AC;&#x161;Ĺ  OZ . Ă&#x17E; â&#x20AC;Ą{Ĺ  c* iĂ? Ć&#x2019; ď&#x20AC;Ś Ă&#x2020; ** Ă&#x2018;Ăą{z w â&#x20AC;&#x161;16 z Ă X 7 Ă&#x152;{ĂšĂ&#x2026;Ă&#x2C6; z{gzZ HĂ&#x152;x Âť Âť Ă°Ă&#x2030;g ~â&#x20AC;&#x17E;z dĂ&#x2026; Ăł óŽ ) )LB L â&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020; ď&#x20AC;¨ _â&#x20AC;şâ&#x20AC;š~ y M Ĺ&#x2019; ¨ Ă&#x203A; ¸ D C X Xâ&#x20AC;&#x153; ď&#x20AC;Ś ZĹ ' , Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020; # Ă&#x2013; /Z ~(, Ă&#x192; ** Ă&#x2018;Ăą~ Y 1 9 5 3X ĂĽ HĂĽ~ ĂŁy M ä ~ x Âť Âťâ&#x20AC;&#x17E;Ă&#x2026;Vzcgz Z Ă&#x201D; Ă&#x152;~ äâ iĂ&#x2020; s %ZX ¸ { C " ] !* .Ă&#x2020; y Q Ă&#x201A;Ă°Ć&#x2019; ZwĂ&#x2026;]Ăą _ z¨ ď&#x20AC;¨!zH6,y QgzZ ĂŤ Ăł ĂłĂ?>ZáZ L L~[|ZmÂşL ZšQ { zZ # Ă&#x2020;V-&ĂŹË&#x2020;Ă&#x2026;p Ă&#x2013;ZĂ&#x2020; y Q ; g !* ä ~ Ă&#x201D;¸ DĆ&#x2019;ĂŹ gâ&#x201E;˘W~ Ÿ ď&#x20AC;Ś zĹ  TLZ ĂĽk\ZšQXĂŹ ÂŹĹ  yb â&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;ĽĂągÂŤ Z.q -Z Âťâ&#x20AC;şn "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³purpose ³³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be Âł uploaded on any website except those of the publisher and the author."

116 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

Y 1975Xì Š HF,Z~w−Š ¾{zÔ¸n pg} ZgœzZ âZ {z~}g !* Æ p=V; }÷{z X å}t ‚ Ç!* Æ yÆ ~ŠzŠñ ** Ññ~ Ô~ ** Ññ:Y7Ðí†~öaÆäðŠB;ˆÆä3** 3X ñÑ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ZC Ù Šg !* g !* {z ¬Š ä ~X V; Y :Hn²ä ~ ?ì ¸ y » ~ŠzŠñ :¸ìg

ƒŠ * c :ƒŠ c* "ÙW¸Ì?ÌëL

:ðƒ»6,p ÖZyS ÆŒZ}Z ðÙ MtÃY 1958~g†B 18 pÔVƒ;gż H~™ƒxzøÐ ‰ Ü ÃgÅ\ MVƒ} Y~L L

VzgtÆ4{Zpí‰íä \ M¤ /Zce D bgŠ c* ]!* t Ã\ M wŠ~XÐ,7, + â }gtÆó óVz }' ,L LÃ\ M ÂÅ7gŠÅ

VâzŠ LZ ä \ M pÔìg Ýq ‰ Ü Ãg Å \ M = å øÐ

ó óX VƒÜ‡Ðä™ ZŠ Z {z~Ôìâ 7 Åk Q~Vè

*Š ¿{z ` M :c* â Û B‚Æ Š@* } (,Âñƒ ÁgÐ *Š ** Ññ ¢‚t yŠ TX Ì~ s%ZgzZ ¶]¯Ì~ t · ZÐ T Š H`Ð ^Ãyò ÂZƒ™f »É!& +Å ** ÑñÔ¸ â Û p=~ y}÷{z c* M7 X åÌ[t q -Z~ -QX ñ‹ ]uZz ï Fi8FwŠ ‰Æ x ª UâiÆ YÐíÆ}÷Ô# r™Ý°Z†~OŠa Ôðƒ ~Š á ~÷:Ñ ì "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

117 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

X eƒ7¢q~i úÅ)izgk QÐzzË~X¸ñƒñ MaÆ :c* Š [ZH',ä V,Q ?ñ M 7ÃŒZ }Z :Y7 ä ËÐ ** Ññ X 2~ó †Šì oËÖ á^ŠÞŸ] á]L {zÐð` M ð¸

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

X å¸ Ìn绌Z}Z~x¯qØgzZÉ!& +

… Y7ŒZ}ZX ˆ^ I „¸òÅ~ŠzŠñ** Ññ~äâiÆ{

aÆ ó óe $±L LÅVÕZŠ  c* C ä ËX ¦¡$ZŠÆ ** Ññ¸ ~ÅÃaÆk , Š ~hð~ ªÅ ÏŠfZ ¹C Ù „ X ‰ k0* Æ ** Ññ \ M å: x¥=Ôì k\ZÔ** Ññ:¹QÔñƒ} 9~} iZzgŠÆ XgzZÆä3ŠgzZgzZ$ZŠÆä3Æ

~ äâ iq -Z {z~A çÆ# Ö } .Å+ŠÐXÔä# r™q -Z

yQX XqzÑ ** ™ÂcлB‚Æx ÈZ} (,Ô¸n pg]uÂhZ Å +Š X¸ DZ™,k , ½Ð y QgzZ D š à fÆ „A $k x Ó{z ~ ðÃÅVzqÅ b§kS ìC Ù ª~kQÔ¸n pgŒZ}Zg¦ »# Ö } . yS :Y7 ä ŒZ }ZX ñ M ¶Š ]úŠ ̹Q# r™{zX ¶: ÷R vßÆÃ} ; `ƒ  Vƒ Le~ ?ì HÑ »\ M Ð V²Ð» :¹(‚" äŒZ}Z Âc* Š [Z äV,QX VƒN Z6,xgÃPq -Z } w g Â# Ö } .t Å ä™ ‰ Z6,xg à P q -Z ÃVÍßÆ $¸ $¸ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

118 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

ðÃÅ \ M aÆ kS Ôì wì Z÷Xì „g }Š x ;ZÐ w ‚ÎÔ X ¶: ]gz¢ nZg** Ð'gzZݬ}(,q -ZX¸i§# r™{zÌ~A çkS

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

6,ï[|ZÆ:àX Hú D {L» {Š c* i‘ÔÁñ7,6, y Q Âñƒ » ¶; 6,8 -N* Å} Q + gzZ ä¯ å™ßßÃíaÆ kS ÂÅW  ¯ f õ{ ~ e $× Å b »Òà XK Š XZ }gzõÆ äJ m wp E 4&ÅVÃÐQ .nF -Z » ~ŠzŠñ** q Ññ~äâ iÏS X H¨Ð"0 +!* ~çG ! p ðà ZÎÆ äƒŠ%~ Tì Š%q -Z s§q -Z Zƒg¹] ! Zy ðà ZÎÆ äƒ ]gú~ Tì ]gúq -Z s§ ~uzŠ gzZ 7 (Z ÌŠ%q -Z ðÃ~VÍßyS Ôì À:H{û6,kS äŒZ}ZX 7 7! p ðà ZÎÆ äƒŠ%~ Tn ™¨£ »Š%, Z q -Z 7 Æ® ) )÷Z ~ŠzŠñ ** Ññ~ ògØÅIè^ÈÆJÍhâ Xì s %Zh +”Ð kS ÃŒZ}ZX`Z™ác_»]Zg (Z à ©)a È0* »VhÆògØÃ÷ZÆó ® ó ) L ) L ¸n pg} Zgt Ðå {zX å ~ŠzŠñ ** Ññ6,kS X c* Š }Š jZÐ ® ) ) ä V,QçOXce ** ƒ :–~âq -Zx ** ÆyQä bÑŠ s ÜÆ kS X M hÈß Âe \ M ÃñZg kS ~÷L L "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³purpose ³³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

119 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

F, $ +ÃkSìg (Z Ìt Ã\ M ©Ôì ~Š Zi M ~g7 Ã\ M ŶŠ Å{ $ +q -Z M hÎ76,íx Z²Zt\ M1ÔN ze pF, +Ð $ µñÐ Sû%«gzZ å ; g @* Q ñ Ö ~”Æ;xêÐVÂæ © å X Vƒ &hÃñ Zg kS ~X c* Ñ w ïC Ù !* ~Iè^Ùu @*

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

@* ™x » n6,kS J - ` MЈÆó ó® ) ) L LúgzZì HC Ù ªÃkS ÅkS X , ™ÒÃÅä™" $U* ßÐ Sì hZg7 Ã\ M X Vƒ ;g

Tg ~ ® ) ) X ì 7~ # q ðà Šähgî ) ) Ð zz Ì~ hÆ ñZg TZÐ kS Âf Æ ògØ>\ M ñƒ

ó Xó M h™B‚Æ~Š Zi W~g7Ôe** ™g Zû

À& ŠgzZÔc* Š[Z »kS äŒZ}Z :˜ {zXì c* Š[ Z H õ/GŸG ðâ Û ÒÃÅ ä™yÒ h** ÷Za õg @* Å ó ó©L LKZ ä \W L L

wzZ izg~”Æ\W©tVƒ 7Zz** Ð ]!* kS ~ Xì

k°ZÆògØÅŠ !* W[Z¬ Ð „ ǃŠ c* Ã\WpÔì ŠñÐ

|7,ŠZŠzgÅògØ{gÃè ƒ:Š c* X ÅÒÃÅä!* Š † » kS ä ~ Ô~ ~„ÅkSÃIZ}uzŠÆ® ) )gzZ~pÔm:%t‰ Ü zkQX³ „ J -VŒ Ô;g @* rg!* g!* X »]§z]ñÅkS ~ògØgzZìg ìgãZzXŠ Hƒê~y M »]ñÅkS~kQÔc* ¯g2Š äëˆÆ òsZgzZ:âiÅÔpÑqщ Ü zkQ ÂåZƒê»OÆkSZ # "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

120 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

ŸÆf~G @* ÅkS X å Zƒ™Ägt ‚ÃVç»Æƒ  Ôe $g/ 7µ~kS X ‰ˆÅ ¦ÌN ZgÅÃIZgzZ¸‰KÝqÌ g2Š}gø pÔìg D™Ì{0 + iÃkS »¯ »zÐ ¿LZ \ M ¿#Åg2Š ä\ M LZ # ~ŸkS X Å7tÏ0 + iÅkS ä

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Æ® ) ) Ð T c* Š ]o » Cù" ~ ]â ZŠZ LZ ˜ÀÂÅ

Xì YZ Âìg „ {Š% ó ó©L tL ‰ƒÎq -~}g!* kS ñZ°Z I Z aÆÛ{i @* ]§ÃkS \ MX ¶t á ~(,]ñÅkS 6,\ M p

\ M ~JÍhâ X c* Š jZ ä\ M ~GÆÏS Xìgu"' , Z' , ~Iè^ÃQX Åli ‚™š ~ ]ïÃVzg ZŠi ZgaÆkS ä ]úŠ= \ M [ZX ˆƒ {0 + i ªZzt gzZ J 7,V\Z ~y M » ð}6,kS ÒÃÅägâ ÃkS ™{gg0 +ZÆk QgzZVƒ M~ògØQ~ï Š ä~Ð œÅVÎ' , ó ó©L Lq -ZX VƒLe°çÐ kS ~ÂVz™

z® ) ŸgÅkS än¬>Å\ M [ZgzZ ~Š™{0 + iQ {zä\ M Ô~gâ

kS ÂVÏ~ ägâ ÃkS Q~ [Z X ì à VZ Ì~g ZŠ)f Ålgz6, ty M X VzŠ™g2 +Å„ ó óÉ/¤ /L LkS Ï0 + i ~g‚KZ~t pÆ ó Xó ì&: dÑ‚yÃ

Æ]âZ²Z6,ó ów{^ ,YL LXå¸[|Z »yQ6,µñƸ õgzZb‹ Xì :%+ 4 » kS { z Ôì –ä V,Qâ Ã~ŠzŠñ** Ññ~ [Z "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³purpose ³³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

121 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

â ä \ M Ô ** Ññ:c* ŠÉÐ ¯LZ6,k Q ÂJ 7,Ð Q äLÉÆ x á Å ãˆ# r™£Zgà** Ññ6,ó óòsZ® ) )L LXì –ê»è‡Ô–7 iÕ›ÃÆ~ŠzŠñ** ÑñXì[|Z¸ Ì~[ZÆx` Š ZŠgZŒ Û Š Û

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

z¨ ¸ Ì~}û6,^g7gÅz©¬Xì ZƒÐiZ0 +ZÏS Ìt‹» Åy Q Âì k7,òŠ M:%(Z » ¶ KZi§ÆyQ,k , ’t ÅyQXìL X Y{g7%bŠŠ ZŠÃ¯iZ§HÆyQgzZËqØ

Æ mÐ ó óòs Z ® ) ) L L vß {z Xì ¬Š 0* J(,» y Q ä ~

g ‰X D™Š c* G Ã" $æÅyQÌ` M Ôìg F g¹Q~äâi HM ìˆ − − ~ c* Š gŠ å @* ƒx¥Ô¶H" $æ{zì c* C ä VßZz F,Z~V- Š ZzÐ {Ãi Z Û ì ~0 +ðÃÔì ;g. Þ Z*ðÃ~ Vzh N Ôì J¦Ô À _ÌÂÐ y!* i Åy QXì VZzŠ VZzgs§ÅVâ Zy[ Z™ Š c* ÅViÆPÇgzZ s1B‚Æy¬f Z: Z9{zX å * @Y F, Z~wŠ ~Y 1945X å@* ƒwi ** yZZgzZ m1wÑ+Z6,y !* iÅy QX¸ïŠ™{i @* ÔzŠÄggZŒ6, yŠ¤ /~÷ƒe?ìgZŠs M »ªÏS]»k , ½q -ZÅyQ Æ VŠY yQx » { À 0* 6ÑP H, ÐjZë: L]!* t Ðíp c* C ä °ôgñ** -ZX D™Ùz q Û +ŠÆ~ VƒÕ{ VzŠ™Š4 "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

122 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

, k ½X å ;gÉk , ½t ÅyQ~gzZ¸ìg™k , ½{z~cZ™& +î Z¤ /~½ tQgzZÆgýx{z ó Xó ì @* â Û xsZ L L:ÐìÆy Q~ yZgzŠÆ A+ \ Ÿ / E »pz ÂÔì ÄxsZsÜÂì ¤ /Z h»äâ Û Ô õG: ßÐS™È

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

r¼ ƒ  t = Š HwÈtgzZ ;g ù 7Ô;g 8 Š ~ c* Š™ Za ` Zñd {z Xì Ì

X¸ïŠB‚Æ]gZwÏS ÅyZZgzZy¬f ZÏSå{z]úŠ Å+Š äó óòsZ® ) ) L L~]!* NZÆY 1951X ZƒÌ[q -Z~[ !* kS

x »kS ¹¹ä ~¸D C{zX c* Š™ Z9aÆä±$Z¹Q 7ó óÝ>Z÷ZL LpÔ» 7äVâ ËòŠ M Vziñ** {Š c* iÐíaÆ ** ™Ìk , ½~I :Š H¹Ðí yŠ q -Z  Zƒ èZg ~ Û™z ƒîX äâ 6,íÔ ]Z|z &ZpÅÐ V Œ ä ~ Z’Z Åk , ½KZ Š H~X σ ^zzÐ \ M ~¤ /Zƒ ÒŃ  ÔyZZ IZgzZ V¤ Û Æ k QgzZ Å Z} . wÅR, zzVƒ c* M aÆ äCt Ã\ M Â~X Vƒ c* M aÆ`â Ë~ $Z kS = {zì C Ù ªÔˆ Æ kS X HøZ Û Æ\ MÐ X¸ M h™7‰ Ü ×ÅäšaÆk , ½ Æ]úŠ ÅkS VÎ', {zX Zg ¦ /~® ) ) ÏSzZ (,q -Z»Ï0 + iÅyQ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

123 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

6,„T® ) )ì @* ƒZa 6,gî~¡w ZÎt~©:kS Xìg† ©$E»yQ0Æk Q~gzŠ ~y M kS ÆÏ0 + iÔì ì‡ ä~?å HÃî0(G Vƒ HÐ~g ZŠ)f ~g7 ~6,Š ã CÅk QÔì Œ¼gzZ ‹Ð yQ¼

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

gŠ Z%Ð kS ® ) ) ¸ b‡Æx|k QÆ+Š Ö#‡Z {z: [Z yÒä~ŠzŠñ** Ññ¸„  gŠq -Š 4, ÆyQ p{zÆ+Šg Ö Z: Ôì Æ# Ö Ó: Ô¸B9{zÃä¯È) Ånó óòsZ® ) ) L:L ÔK ðÃ~„Æ yQaÆ ] c* ½Ü) ®¤z †³gzZ ]g âZgzZŠ ˜ % Åy QX¸ D™wìVziñaÆ f{zÄ  ( Åg ZM Z: Ô¶÷R ** ƒ [zZ ~„gzZ 6f sÜs@ »4z] .C Ù Å f ¶¸ [Z} Zg¢ ðæ / Ù ÐQÐ MÐ kS Ôì Le xgݬgzZì ݬJ C -Z # Ý ¬ X ce Vzk , ’ÔVzk , ½ÅyQ~ äâi ~y M kS '!*  t Xce ** ƒ ™7x ZŠZ Æqq -Zq -ZÐ~yS X ˆ½B‚Æs # ZÜ~(,~VzWgzZ Xì $ Ë YÅ7]Š ÞÅp ÖZÆy QŠp~}g !* › Û ¼aƧÅkS Ìä VÍßX ?ì H„¿Z ÅŒZ}Z 43Xè … Y {z Ôì ð0* é5E ~ kS Xì ¿Z 5Ç!* -Zt ~ *Š Å] G q _ÌÂÐy!* À iÅkQXì ~B; Æy M Œ Û gZMZ Zg‚Ô# Ö Ó~g‚ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

124 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tĂ&#x2DC;ztzf ³³³³³³³³³³³³

z1 XĂŹ Âżgâ&#x201E;˘ÂˇyZĂśq -Z ä k Q(C Ă&#x2122; XĂŹ * @Y 0 yâ â&#x20AC;ĄĂ&#x201D;ĂŹ gzZ D Ă&#x2018; ,q KZ KZĆ&#x2019; ď&#x20AC;Ś Ă&#x201D;(zÂĄgzZ ~h +F,â z ~Ă&#x201E;ZĂ&#x201D;â&#x20AC;şz ~g g Ă&#x201D; w ĂĄ {z~ÂżZkS Ă&#x201D;Ć&#x2019;Ă ~yizĂ&#x152;Zg fqĂ°Ă&#x192;Ă&#x2026;TQX s Ă&#x201A;~yZĂśkS

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

hâ&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś Ĺ ~gâ&#x20AC;&#x201D;Ă&#x2020;y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A;Ć&#x2019; ď&#x20AC;Ś Ă&#x201D;Ă&#x2022;z,Ă&#x201D;øZĹ zDXY7Ă&#x2013; @}Ă?Q XDĆ&#x2019;7ÂťLT $Ă&#x161;tgzZĂŹ T $Ă&#x161;Ă q -ZĂ&#x201A;C Ă&#x2122; ÂťkQX Tg}9 Ă&#x201A;Ă°Ă&#x192;~KĂ&#x192;VĂ&#x201A;!* Ă&#x2026;k QXĂŹ ĂŞĹ â&#x201E;˘,Ă&#x2026;k QQgzZ m1Ĺ&#x201C;ÂŹ{z m{yZ-Zq -ZÂťkQXĂŽĹ â&#x201E;˘# sŸz'!* ~uzĹ  Ă&#x2026;Ă? QĹ p Ă&#x201A;ĂąY M7 z Ă&#x201E;~ V Ă&#x201A;!* ~g ø ĂŹ ZĆ&#x2019; â&#x20AC;&#x201C;~ VÂŻwÂŁ(C Ă&#x2122; 6,gĹ  z x !* Ă&#x2020; TĂŹ ~g â&#x20AC;&#x161;Ă&#x2026;Ĺ&#x2019;Z}ZX YĆ&#x2019;74ZĹ  ~ yZ- Z kS }g ø {z Ă&#x201D;} â 7Ă&#x192;K M F, :ĂŹ Ă°Ć&#x2019;ÂŹ~ÂżZĂ?S Ă?0 + i

Z] .Ă? äâi LZ Ă&#x192;i Z0 +Z Âť k Q

& §yZc7xøĂ?wZjZĂ&#x2020;k Q # râ&#x201E;˘ÂŁZgĂ ** Ă&#x2018;ĂąX ĂĽ* @Y â&#x20AC;&#x17E;ĂŻxøðĂ&#x192;LĂ&#x152;~Ăł Ăł& §yZcL LĂŤ@* G ' Ă&#x201A;Ă Ă&#x201A; ~g ĂŠÂŁ+9âZ ~á:c* CšQä Ĺ&#x2019;Z}Z Ă&#x201A;Ăą MgĆ&#x2019;Ă&#x2018;ĂŁË&#x2020; ** Ă&#x2018;ĂąX VĆ&#x2019; gâ&#x201E;˘[p~Ă Ă&#x201A;Ă&#x2026; ĂŁË&#x2020;** Ă&#x2018;ĂąpĂ&#x201D;' M 7~â&#x201E;˘~á X Ë&#x153;a}g ø \ MgzZË&#x153;aĂ&#x2020; yQĂŤ ** Ă&#x2018;Ăą:š Ug ¯ä ĂŁË&#x2020; "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be Âł uploaded on any website except those of the publisher and the author."

125 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

ŒZ}Z {z HyÒ[ Zpq -Z CZ äãˆ** ÑñÂðƒ åó óyWŒ Û ',D +L L M lÅ1lpÐTì ðƒ 5 r -Šq -Z Å*' × V ; z Ô ñ M V ; Æ X D™¨Ðó óyWŒ Û' , +L Ð D L S {z –äãˆ** ÑñX „g

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ìk]lpgzZtzf lpÔå c* Š 0* Zu]gß[pä\¬vZÃŒZ}Z

äZ6,q -ZÆ yQ Xìg {Š ‚¹å ~O g Ôá ˆ àZ pÔ¸ ^=g»yQ~XŠ H5àZâx¹QÐs§Å ó® ó )L ) L c* C䶂 äV,Q ÂÅg'6,} e ZÆJŠÍuX¸ìg YÐ)g fÆ'ëX å ƒ Y ÔñY c* 3„ %™™%ì 4Ð ä3%™™â :¹Ðí X î Má} h+¼gzZy** -Z q

Ï0 + ig £pÔ‰ÌVc* gz$¼ ~ yQgzZ¸ „ y¨ KZÔ7¸ Û {z

(Z»ÀÂz!ºÐ\¬vZXZg¦ /7Ðd $Œ Û ÆyQLðûäJ(, sÑZ°°Z†** ÑñXSgF, ÐÞZ™fÒZy!* iXå@*M—g6, kQ åm ~g ‚ÅyQ™ VV;z c* Cû%q -Z äV,QÔ¸B‚ÆyQ~ e^ -o8 m"Ç!* ÐqC Ù Å *Š å@* ƒx¥X¶B‚ÆvZš M sÜö FFwŠ Xìg t6,Ÿg ÅgÇŠgz6,LZå ~ x¤ /zŠuÆ Ï0 +i X ‰ ƒ Ð kQÔì –¼ ~ ó ót x Ð L L6,]Ãz Å0 + i Û ‰Ô™1Z~ {ÙC‡î0I !Š q "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

126 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tĂ&#x2DC;ztzf ³³³³³³³³³³³³

yQĂ?Ă°Ă&#x192;Âť qâ&#x20AC;&#x161; Ă&#x203A; qb ď&#x20AC;Ľ6, ¾ùkS pĂ&#x201D;ĂŹ YY H{iZ0 +ZÂź Âť]!* .Ă&#x2020;yQ _ ď&#x20AC;¨qĂ&#x2026;r"gzZ ~gzmTäV,Qw â&#x20AC;&#x161;zĹ ~y ÂŞ ď&#x20AC;ĽMX 7Ă?y!* iĂ&#x2026; šŸ¤ /ZĂ&#x152;~kS pĂ&#x201D;ĂĽ: yâ&#x20AC;&#x161; M Ă&#x;1Ă&#x2026;kQĂ&#x201D;}gZÂŚ / 6,_~

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

XĂŹ 71Ă&#x152;1 Ă°Ă&#x192;Ă&#x2026; *Ĺ Ă&#x201A;Ć&#x2019;: 1Ă&#x2026;]y ď&#x20AC;ĽM š¸ Ă&#x201A; [-ZX Âś~i *" ~(,gzZ 5~(,Ă&#x201D;g â&#x20AC;Ąz Z(,Ă&#x201D;]) ~(,~ Ă&#x2039;

 Ă? \ M :ĂĽ[ Z ÂťyQX C # Ă&#x2013; } .Ă°Ă&#x192;Ă&#x201D;** Ă&#x2018;Ăą:Y7 ä # râ&#x201E;˘y{ ď&#x20AC;Ś ¸ Ă&#x201D;Ă&#x2122; Âż6,k QĂ&#x201D;VĆ&#x2019; ĂŞĹ Ă&#x2C6;~ V- g ZĹ  ZĂ&#x2020; Ăł Ăłt x Ć&#x2019; Ă? L LĂ&#x201D;ĂŹ @* Ć&#x2019; IÂź ** â&#x201E;˘Âź aĂ&#x2020; \ M # Ă&#x2013; Ă&#x201C; 5x 8 ä # râ&#x201E;˘yXĂŹ # Ă&#x2013; } .~(,Ă? ;g H lz Ă&#x203A; IĂĽ Ă&#x192;Vzg Zpnz Ă&#x2020; # Ă&#x2013; Ă&#x201C;~ :c* Ĺ  [ Z XĂŹ Se ĂŁaŸĂ? s§Ă&#x2026;# râ&#x201E;˘/ZY M ?Ă&#x2021;Vzâ&#x201E;˘x ¸ Ă&#x152;Ĺ p[Z HX VĆ&#x2019; V-k , $Ă&#x2018; KZĂ?Q Ă&#x201D;ĂŹ â&#x20AC;&#x201C;Âź ä ~¸ sĂ&#x153; Ă&#x201A; šŸ ¤ /ZpĂ&#x201D;Ă°Ć&#x2019; :ÂśZĹ&#x201C;t~ZĹ  ZC Ă&#x2122; Ă&#x2026;y QXĂŹ °¸Ă&#x201D;Ă J E E Y } zgĹ  ! Ă&#x2019; ÂśĂ&#x2DC; ĂŽ0*â&#x201E;˘$ i Z g ĂĽEÂť$ â&#x20AC;&#x17E;Âľ ĂĄ â&#x20AC;şĂ˘u z 7zgĹ  ' Ă&#x2014;g V⊠XX Âś.~(,gzZ äZĂ&#x201A;~(,~ Ă&#x2039;%Z Ă&#x201D;aĂ&#x2020; V2zĹ  Âź Ă?òX ZĂ&#x2020;z ]Zg Ă&#x201A; Ĺ  HaĂ&#x2020;YĂť%q -Z ~ Ă&#x201D;¸ ~Ĺ  !* M Ă?g "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be Âł uploaded on any website except those of the publisher and the author."

127 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ tĂ&#x2DC;ztzf ³³³³³³³³³³³³

Ă?QQgzZ @* ½y!* Ă&#x2026; ĂŁ0* Ă? 9Ă&#x2020;B; Ă°Ă&#x192;gzĹ Zg f HkCä ~ÂŹ , k Ĺ  ~hĂ°XĂ?VĆ&#x2019; Ĺ&#x2019;Z}Z ĂĽ: Ă&#x152;~ yĂĄz ĂŤz}áXĂŹ ĂŞĹ  s& +Z Ă&#x201D;ĂŹ c* Ĺ  w ĂŻ ĂŁ0* {i @* ä ~ :c* â Ă&#x203A; gzZ Ăą M k0* Ă&#x2020; Ă°0* g e ~á{zË&#x2020;Ă&#x2020;

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

X Vzâ&#x201E;˘ HgzZVÂźH ĂĽ@*M 7~â&#x201E;˘~áXÂłâ&#x201E;˘Ă§zgzZ&Z äeĂ&#x2020;70 +ZĂ&#x2026;¸ uIzĹ ĂŁZgzZvĂ&#x2018;" ĂŁZĂ&#x201D;F ĂŁZ {z

LZX ĂŻĹ Ă&#x2C6;Ă&#x2020;Ĺ Ĺ  F, Ă&#x2039;%Ă&#x201D;T e IÂź X Ă&#x2021;ĂąY Ĺ&#x2019;u ** çĂ?QĂ? Ă&#x201D;Âś{C"â&#x20AC;şĂ&#x2026;yQX Dâ&#x201E;˘:â&#x20AC;&#x153; ď&#x20AC;Ś ZĹ ' , ~w qĂ&#x2039;Ĺ  §ðĂ&#x192;¿zâ&#x20AC;&#x17E;~Ng Ă&#x152;Ă´g b§Ă?S Ă&#x201D;œŒYâ&#x201E;˘0*â&#x20AC;şt b§TĂ? Ă°Z. Ă&#x2026;mĂ&#x153; Z1 4´Ă&#x2039;Ă&#x201D;6Ă&#x2039;~ kS Ă&#x2122; Ĺ ĂĄZzĂ&#x161; Ĺ  ĂŤ @* /G Âť #Ĺ  Ă&#x2039;gzZ ĂľE X ĂĽ @* 7,. Ă&#x17E; Z : ĂĽnçâ&#x20AC;&#x17E;zc* Ă?X @* Ć&#x2019;:< ĂĄ Ă°Ă&#x192;

b?VzĂ&#x2C6;Ă&#x2020;vZĂŹ Âťk QĂ&#x152;ÂŤ

Ă&#x192;yĂ&#x2019; " LZ Ă&#x201A;VĆ&#x2019; ;g ĂŠÂľ% ÂťyQ ` M ?VJ -Vš'!* Ă&#x2026;y Q

Âťâ&#x20AC;&#x2122;gzZ] â&#x20AC;Ą5J -wâ&#x20AC;&#x161;ĂŚz Ă Ă?Ĺ&#x2019;Z}ZĂŹ @* Ć&#x2019;w ĂŹg !* g !* â&#x201E;˘NĹ yĂ&#x2019;zy!* i&@* Ć&#x2019;Ă?qĂ&#x152;Ă&#x192;Âż,ZĂ&#x2039;Ă&#x201D;lÂť} ZĂ&#x201D;ĂŹ ;gĂ?q=sĂ&#x2018; $** Ă&#x192;g Ă&#x2021;izg ĂŽ0Ĺ&#x201C;EE kSĂŹ ÂŹ$ +Ă&#x2026;äâ it X CĆ&#x2019;]gĹ b§Ă&#x2026;â&#x20AC;&#x17E; Ĺ&#x2019;Z}Z6, :ĂŹtwq ÂťT eĆ&#x2019;xâ&#x20AC;&#x17E;ÂŻN6Ă­Ă?QaĂ&#x2020;+ Y B\zâ&#x20AC;&#x17E; -E ď&#x20AC;Ś {0 +ĂşswV!* igĹ  ď&#x20AC;Ś {0 â&#x20AC;&#x17E; +â ĂŠ<XE "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be Âł uploaded on any website except those of the publisher and the author."

128 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

6,b)ÆVZgzŠ„  (gzZyâ ‡zg2ŠÔ¸: ݬƄ+Š sÜ{z J¼ ¹ ™Ö~ ÄÅyQ +C Ù â Æy S ¶~. âZÃÅyQ Ì ¼ ¹ Ð: âi IZ åiZ0 +Z q -Z CZ » yQ »Ú Š ÃVzq yS X¸ M h

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

g ÖZ »yEZxk!* ~VòIèÂðƒZwÅ´MÃr # ™yX åZ ~X ¬Š {ŠfZÃŒZ}Z ÂZƒ¢qŠ !* M Ýg~ izgŒZÐ kS X Š HH ~Šg^HÐ # r™y=:c* â Û QÔìg lñ{aÆk , Š¼ ÂY7 ä Ôì Hg (Zi§t»¶Š™ »Ã Égò ¸q -ZäV¢ZXpÔì $ Ë ƒ ÅŠ Áxq -Z~„  ( Åo kS ä V,Q b§kS … Y 7{z b§Tä V,Q] ZÆ k QÔZƒ¼ ~ yj îjZXì ~ŠÄgŠ ã C Ô], Z4ZX ìgNŠÐ V\ M KZvß ` MÐQÔ¸a™~ „ Z’Z Ô¸ Ù Š Ð ÃT {z Ã] 5çÆ Vr’òsZ ~ x á z ^gzZ ÅF, X ǃ [ [ z e ¼ ¹ Z # ÔÐ BŠ ‰ Ü z k Qh + á Ég Iè }g ø ¡KZ [ Z { z Ô ðƒ6,Š ã CÅñT ÏeÅ y QÐ òs Z ® )) ä VÍßy QŠp" $™Z Å kS X ; g 7` Z» w Ñ+ Z z c ËaÆ Æy Q~ Vz Æ ~ŠzŠñ** Ññ‰ Ü z kS ì ~Š™" $U* Ð ¿LZ ÍÐ Vâ » LZgzZ ¬ŠÐ V\ M KZ ä ëX¸³ #} (,Ѓ  }Z¬ VÎ',Ð ` M  ìgȼ „z ` M {zÐ÷Z LZì 1 "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

129 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

X å¹Ðó óÝ>Z÷Z LÆ L yQäŒZ Ty ¨ KZgZË gzZ {0 + iq -ZÃb)Æ Ï0 + igzZ¸ y¨ KZ {0 + iq -Z {z V;z Ô¸ ^ ,Ã{z6,¥%TÆ¿zDX¸ Ù Š b§Ï QÔì 8 Š b§

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

gzZ yÎ 0* åݬt » ›Å yQ Ð o p ?g ¦ /H »ÚÓö ÔDƒ: tJ -‰ Ü zk QgzZ y7g !* g !* ÂD F, Z~yZyL¤ /Z]g ¸ b Zæ } (,Æ (gzZ wD Z Ô¨ ¸ X * @Yƒ: ¢ » ì Å yÎ 0* -Z J # ÂD™Ì™f » ~gFKZÔ¶.~ ËX _7,ÒZg ÃZÆyQX¸ Ãm{ ÅyQ6,V!×IèX CY ’? Ø Z—6,Vzn @* ƒ (ZLz¨  ~ÂÂX @* ƒqÅÚ ŠÝ¬»g % ã ]ZÉÅyQ Â* @Yr™ftÔ ¶Sg XÞZ™lZlZÂ@* ƒtzf# r™ÑZzG gD™Zay*{zÐ!°z— Š iu'!* ‰Å b§ÏS Ð Ég Iè q -ZÐ ~ V2zŠ äZ6,ÆyQ »Š YspKŠ XZ2‚Z]gß[p,ZaÆ}û6, yQ ÂNƒ ä™ B¸gÃpzÂä]gŠÃŒZ}Z Ù ŠvßgzZ@* ‹~Â@* ƒ: ìt |Ô‰ HÐ *Š {zX å ZiZâÐ w ¾¾gzZ ¶Œ¢ A & HÅ : Zƒm1mì Š Hƒlñ{ I # %Æy QX¸Š¤ VzÄXäV,Qx !Z » õ/G H6, / á ƨ  ¸à q "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

130 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ tØztzf ³³³³³³³³³³³³

pX ǃ Hwú6,]oŒÆ àq ~ äâi kQ ä VÍß¹Q Ôì Ìä~X ¬Š äV\ M Åàq&Ôå„z¨ ¸ c* Š™" $U* ä‰ Ü z f *ZÆyQgzZ ŒZ}ZpÔì ‹ÃV ŒgzZ J 7,ÃVŒ ÔAŠ Ý ¬¹

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve .a .j a w w ww w w

:ì „zn组Z Û +−Zq

! Ú H Ð VZŠ N ¨ ¸ ! Ú H Ð V0 W Ã u {

[Y 1997]

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

131 l^Ú^ÏÚ


om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of the publisher and the author."


om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Þ] æ àm "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of the publisher and the author."


om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of the publisher and the author."


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ø!* yZZ

ÔM h Y 7AŠ Ð V\ M ë›{z t pÆ Ø!* y ZZ

;M h 7NŠ ëÃ~0 + zZ} .] Zf Xá yâ 6,¯ Å bÑŠ [¡y¨ KZ¹Q sƒs§ÅÅzmvZ -Ñ ;ì ðƒ’Ð V\ M ~g øÌZ# Ö ª … â ÃVÂ!*  yS ëŠ z!* ƒ ÆkS pÔ¬Š 7ä ë D™kzÃ}Z x¯k QŠpgzZ~tà MzÑZaÆ+ â Ãë›ySìtzzÅkS X =# r™ðÃgïZ»XŠñbÑŠ ~¸,ZÔH7ä9ÆvZ~ X Y™7 @Šq{zX … âAŠ0Ô… â 7ŒdÎ" ¹S ëçO  „ Ÿ» »Ú ŠÐQÔì $ ƒ Ë Y ªÐ)g fÆ=pÔ$ Ë Y7 qÅÄc* gŠ äb‚~ äâ ikS µ XXì [" ~(,Ð Ô… â b§ÏS Šz!* ÆkS pÔM há7~Ĥ /ÅkZjLZë "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

135 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

`gÎ D™g Z Œ Û Z »]!* kS nÆ y MAñm PzŠ b§T Xì ðƒ#s§C Ù \ðŠ ÅkS gzZì ;g® Ô{zXì ¸ ÌŠ ã CÅyZZ}g ø6,yQÔK7ë› äy M Œ Û

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Å=¹Q ä ëX 7Zgzâ Ð =pÔ Zgzâ Ð kZj—" Ø!* y ZZ6,yQ ëçO X ð0* 7¶½ Cg ~ yQgzZì ÑÂ~ yZö … â 6,¯ÅbÑŠ ¬Æ]¡z=¹Qët pÆkS X n pg XÐ3℈ÆÚ ŠÐV\ MD™7g ZÜZ6, ] !* kS X [Y 1987]

$òsZ d

$ˆÆƒÅÅzmvZ -Ñ ~Š ã CÅk QÔðƒZa ~ *Š d ÏÈB‚Æk QgzZ y ZZ6,Z} .{Ñ ç¸t pÆ kS X ¶e $ŠˆgŠ @* ™0Ðg"ÏS Ã]5çx ÓÆÏ0 + igzZ êŠ wÅœ / %zg"ÃmÆ kS X ¶7Š ZiWÐ ÏÈ {zpÔ¶gŠ ~(,q -Z Ì~ k Q ~Š Zi WXì Ýqd $¦ÐxAZÆZ} .{zXå:x ·ZðÃ~] Zg¦¹Ü ZÆd $ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

136 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

 Ô„ ƒ  ([!* g ZgzZyZŠb‚ԜԅÔd $ŠZÔ² á ÆkSX¸D™ D™7Ðá ZjÏS xk!* „ò}LZgzZ¸ ãZzÇ!* ~A çkS -w‚g ZD J Ù q -Z z ÁgzZ ðƒ ì‡e $Zzg R Ð kS çO X¸

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

:¸&tÜÁÆk QÔ„gK©q Z»Š z¦½ZÆVâ › Ô`z Û ¡q -Z

ÔA $Z%¡}uzŠ Å E %Z}Š X æ¾5.Zù4gzZszH!*

{zÏñY ~Š 7]i YZ Å]!* kS ÃVÍ߸t pÆ`z Û¡

Ò6´Ð VÂgú'gúgzZÐVzŠ%Š%Ô,™x ¬Ã~g »$ +~}Ñç ]5ç ÒgzZ ¡ IZ Òc* gN Z 6,¯ Å mÏS Ô,™ Za ]© X BÅt ‚ÆVzuzŠ

Ô' , Z', —"Ôy¨ KZx ÓÐpÒÆ˸tpÆA $Z%¡

Ô+−ZzaÆŠ ÑzZ Ô} (,aÆ VIgXì 7~' ,Z' ,~ V¤g1 aÆyS X 6,x £Æ~ F, , ' Ù ØaÆ~çgzZŠ *ZaÆVzŠ¤ C / á 3g ì‡~ wqC Ù x Z Z »yS gzZ]³ÅyS gzZ ÇñY ** â h»Òzd $Š @* X ÇñY Å E %Z Ð ] ›ÆÑzí{Ñç¸t pÆ æ¾5.Zù4gzZ szH!* "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

137 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

CY ãTÐ wÅí,q ~]¡ 㨠KZX Çìg7m" M¨ + KZ ~g7 gzZ Š Ñ]¡ÃVzq XgzZì „â + M¨ KZ ~g7 qgzZ X ÇñY»zg~w qC Ù ÃVÍßÐyQÔì C™]ÐÐX

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

wZzi » kS X ¶w) »}n Æk QgzZ Œ»+ M¨ KZ e $Zzg Rt

+] h .gzŠaÆãZxÅyâ‡gzZe $g/Ôt £ã¨ KZXì wZzi »+ M¨ KZ „ Ú Z ÌaÆ Äc* i !* Åe $Zzg kS {z l»} Z Ôì kˆ A y¨ KZ » X ñYƒkˆ

[Y 2008]

x Zwzw'

KZ y ¨ KZÐ Xì @* WaÆ Vzq y Q~ y!* i ! ²Â » “ Mi {)z] Zg- iÔk]çOXì @* ¯@* =ÃqËaÆúÅ]1) f o Û ZuzŠgzZ,k , ¦Ô~ÓÔ‚¸ÔA‡Ô±ßÔ}Š6,;“ M iÅy$ + ÅVzà,q ~uzŠ ÅÎâkS gzZ 'g qÔ]¸!* ;ì “ M i ÅVzy : 5ßÅ+ŠXì “ M i Åx¯ ~² á ;ì “ M i Åi ZzWuñÔ“ Mi "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

138 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

c* {z(c* x Zwxk!* gzZ BwY » c* â ÃVzq ƒ  yS Â< Ø Zè: 5ßgzZ¨ ©$E»yWŒ Û 1Ôï Šg ZŒ Û {Zg‡~ ãqzg} »g ZgzZ uF, Þ ‡ . 7t Ãî0G  tì HB‚Æ s ƒ # ZÜ~g7 gzZ @* ™h +Š F,Å < Ø Zè yS {z Xì

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ì yÃì Ø7~i Z0 +ZÆh + gzZÒJe $.É Ô^ ,Y,q VzÈ LZ ä Z. } ì @* ™]g Å ¶Šg ZŒ Û x ZwÃVzq y S Å“ Mi :Å ZaaÆ

Ó M i k Q ÅvZ ԼРy S L L

ä vZ & c* Š ™ x Zwä ¾

gzZìH Za aÆVzÈLZ

o?û jô$Ö] äô×#Ö] èøßømû‡ô Ýø†$ uø àûÚø (Øû³Îö àøÚô kôfFùnô_$ Ö]æø å´ô^føÃôÖô tø†øìû]ø ( 32:7sZ²ÑZ ) óÑô‡û†ùô Ö]

qNä¾,qu0* Åä3

ó Xó ~Š ZÆ

Â,qƒ  t Å“ M igzZ]¨Ætigì @* ™y´Z {zÔ7¸Q

ÆZ} .X h»-Q ¹Z Z®ÔˆÅaÆyZZI Z „ Za ~ *Š kS aÆ÷â i WÅ *Š QÐzzÅúk QgzZÜÅyQtÂÃVz” G ÔÏVƒ m{aÆ yZZ IZ F, x Ót ~ ]y WçO Xì ˆ~Š ¹Q bŠ™xzøaÆå Ð yS {z Ô Çƒ 7z ðÃ~ yS aÆVz” G :ÐN Y "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

139 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

yZZ Ì~ Ï0 + i Å *ŠtL L Æ# Ö ªgzZ aÆ Vß Zz X ÏVƒaÆ-Q µ{ ÂyŠ e 'Y aÆVÍßyQë

éôçnFvøÖû] oÊô ]çûßöÚø! àømû„ô×$Öô oøâô (ØûÎö (èôÛønFÏôÖû] Ýøçûm$ è÷’ø³Öô^³ìø ^³nøÞû‚% ³Ö] ÝõçûÏøÖô kômFŸFû] Øö’ùô Ëø³Þö ÔøÖô„F³Òø (32:7sZ²ÑZ)óáøçûÛö×øÃûm$

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

D™,b§ÏS ÅVìWKZ

ó Xó 

: 5ßgzZ ]Zg¦Iè x ¬ Xì y´Z 0Z ]ªq -Z y´Zt »y WŒ Û

7g¦ZuzŠ „ Ç!* -Z » Ï0 q + i ´Š yWŒ Û s Ü' ,Æ ] xÅ< Ø Zè E G 4&iÅ *ŠaÆvZ à ZwßzgzZÞZ[½Xì @* Å~g ZŠ',  ŠÐV ð3G „ ™ gzZ™ $Ðk , qz s ZuZì êŠ (F, ÃVß Zz yZZ {z} OÆ S Å Z} .gzZ,™wEZÆŠŠ F, Ë%,q ƒ  Å“ M i {zg0 +ZÆÞZŠzu :NÑO]»k Q6,VzyS

~¢q ÅKC Ù ÔœÆ xŠ W L L

ƒg3 ZgWÐ “ M i KZ ‰ Ü zÆ kS Ôz™: s Zu Z 1Ôk î 3gzZ Ã VßZz ä™ s u Z Z vZ a ó Xó @* ™7I

‚øßûÂô ÜûÓöjøßømû‡ô ]æû„öìö (Ýøø! o?ûßô³fømF ]çûeö†ø>û]æø ]çû×öÒöæ$ (‚õrôŠûÚø Øùô Òö g% vômö Ÿø äü³³$Þ]ô (]çû³Êö†ô³Šûiö Ÿøæø (31:7sZ²ÑZ)óàønûÊô†ôŠûÛöÖû]

? ,q HQx Zw~<ÑÅ Z} .ì @* ƒ Za wZÎt ˆÆkS "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

140 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

ä3ì c* Št6,x £ÏS ÐW~ s Z²Z ÒgÎä yWŒ Û [Z »wZÎkS ÔgZ¯q -Z : ~Šg Z Œ Û x Zw,q õ 0* sÜävZ {z´Æ Vzq ÅÅ W X® )$ +,v0* gzZuѸaÔCŠ c* i h** }ŠÔ_h}uzŠ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

7x Zwq ðÃ{z´Æ yS X x Zw,q õ0* ¸ ~ <ÑÅ Z} . (7hÌÃËZ®Ôì y´Z » Z} .t ~A çÆx Zwz w'Xì Ü z Ï Q Âσx Zwq ðä ‰ /Z[ ZçOX ñZÆx ZwÃqË{z´ÆyS {z gzZhuÔg U* WÔtZzgX ÏñY ð0* ~k QqðÃÐ~ yS Z # Ô Ïƒ XÐ NYŒ~ Ýzg ÅŠ á gZ ÏS Æ yWŒ Ûƒ  Ô]** ÒÆ V[Ô :ì c* â Û X σ: wJ. Þ ‡ÌqðÃs ÜÆkS * c ™? Ø ÐkS

Føuô]çøËøûÖ] oøùôe…ø Ýø†$uø ^ÛøÞ$ô] (ØûÎö {Zpþì H x ZwÃgZ ¯sÜ Â (àø_øeø ^³Úøæø ^³ãøßû³Úô †ø³ãø¾ø ^³Úø h** gzZ _hgzZþ| c* VƒA (ÐôùvøÖû] †ônûÇøeô oøÇû³føÖû]æø Üø³$ûŸôû]æø ?ÃkS gzZì Hx Zwà CŠ c* i ÜûøÖ ^Úø äô³×#³Ö^³ôe ]çû³Òö†ô³Lûiö áûø]æø T î ZÆq -ÑÃËB‚ÆvZ ]çûÖöçûÏöiø áûø]æ$ (^ß÷_6 ×û‰ö ä´eô Ùûˆùô ßømö 7wi ** ðÃä k QaÆ óáøçûÛö×øÃûøi Ÿø^Úø äô×#Ö] o×øÂø ä[g}÷zŠÈÐy S L L

Z í Z 6,vZ ? ÃkS gzZ ì Å

(33:7sZ²ÑZ)

7?&¼]!* +Z ðÃÆ™ ó Xó … Y "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

141 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

L zg < $u om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ä\ M ,q {z´ÆkS Xì c* Šy M Œ Û Ã *Š ä ÅzmvZ -Ñ

:„&6,gî~Š ã C{zÔ~ŠÃ *ŠÐwÅ+Š

X ðƒ7Ðy M Œ Û Z’ZÅX]c* Z@zx © Z] Z¯!* xX 1 c* Vƒ~y M Œ Û {z{ ZpÔ# sŸzzbÑÅ]c* Z@zx ©Z]Z¯!* xX 2

XC Ù !* Ðy M Œ Û

X:%»¿6,]c* Z@zx © Zy S X 3

6,yS gzZ + â ¹S y›C Ù Ð wÅ+ŠX +Š ,q VÐt

t~}g !* ÆÚÅyS Ð ÅzmvZ -ÑXì È0* »ä™¿ k QX Y™7]g Å s ZZÐ yS yZZ # r™ ðÈ Æ äYƒ Ë% Âì Le ** %gzZ Ð wÅy›¤ /Z {zì ¸ âiaÆ X} Š™ntut ‚ÆyS ÆŠŠ F, ~ X D™w EZ ó ó< L L L „ q -Z aÆ VÐ yS f}g ø aÆ ~uzŠ Ô ó ó< L L LaÆq «q -Š 4, }÷X &7VziñÐS "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

142 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

Xce ã™wEZ b ˜Z Å óõ ó ÒÎZ L LaÆ ~ŠgzZ ó óz ƒL L ZgŠ „ q -ZgzZ Æ y ZÄ„ q -Zà q Û gzZ ÝZìt Š°Ð kS X ñYc* Š™gzŠÐQÔì @* ƒZa ƒiжŠÄg~

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ÂñY ¬Š Ð p ÒÆ |:gz Ôì s %Z » ]q ˜Z ¡t /Z +Š** ¤ }÷Xì 7t Û ðÃñu~ $ñÆ x î0*J'ZgzZ }÷ gzZ f e ™Ãq kS ÂD™B‚Æ Ã‰ Ü Š·_ » ó óyZöL L[ ~÷ %ZÔD¨ ¤{¤Æ+ŠXì 7Ì[Z µÂt X Cƒ: .ß ðùQ ©$E LZ ~# Ö } .ÅyQ]ŸzcPtaÆ# sŸzÅÃî0G X N Y~Š™7

Ž Z',Z +Šz Z (,q -Z » k QÔì 5 + Š Ð)gfÆ < L Ô i zZ

7pt Æ kS ë @* X … â ¸ >x ÓXì Œ6,b & Zzh +‰ \ M Ô7¦ / Ù X K±ŸZ ~zb C ¡~kS äÅzmvZ-Ñ /Z ¿ðÃBVÅkS Xì H̆ŸZ »x © Z] Z¯!* ¤ x~ kS ä XÆ +Š Xì » y M Œ Û nç ¸ Xì YáNŠ ~ ó óy ZöL L Âì e ],Î&z ÁÆó óy ZöL L]¬ÅyQÔì ðƒÐk Q Z’Z Åx ©Z yZZÃ䙿6, kQgzZ+âÃqq -Zq -ZÐ~yS~XðƒyÒ~ sg”gzZŠñÐ ¬ì ½Ç!* x Z²Zt a kS ÔVƒ &Ÿ» » "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading ³³³³purpose ³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

143 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

Ñq -Š4, }÷** ™†ŸZ»]!* 5Ë~+Š c* bŠ¬*ðÙ? Ø ÐVzq Xì7„ï á ~g» Ò], ZŠÆˆy M Œ Û c* ÅzmvZä ~ aÆ # sŸz Å y S ? H *ZçÆ ”Å < L Ô3U*

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

-ZÐ yZÄÆ ó < q ó ',D L +~Š IL L~ ó ó~Š Iz wßZL ) L lÆ ó óyZöL L L ÆqËDr < # ™C Ù 6,Š ã CÅyS X wßZ]‚t Xì –[ !* Zg7 ._Æ VßßZ -S „  zq -Z Å òXì Y™ê » äƒ: c* äƒ tÅ ïX ÌgzZì $ Ë ƒ ̶~ kS Xì ~Š™A $%ä ~ ä ~X Vƒ ;g @* ™¶~ kS »¯ »z ÌŠp~ˆÆ äYƒ ãZz Xì H7ŠgÃykZkS L I Å+Š Ì]ZŠ á g ZÆ ÅzmvZ -Ñ™? Ø Ð„  zkS Ô éS5ÅU* ó ó zƒL Lä~ÉÐ~ yQÔñƒÜ~VìZzgÐw kS Xì »¨ÅZ +nç¸ Xì 3g~ sfÆ óõ ó ÒÎZ L LÉgzZ [!* Æ ó óyZöL L[ ~÷ƒ  {z Ô ð M ~ VìZzg ,q ÅŸ ,q ÅÎâdXì ó ó zƒL LÌt X $ Ë Y àNŠ~ ]*ZZ -Š 4, q }÷ 9aÆ yQÔ ðƒ ÜÐ ÚÅÅzmvZ -Ñ ~èC Ù gzZ ŸC Ù Ô¬C Ù Æ ÎâkZ ƒ ¾ÚÐ \ M Xì ¸ Xì °oÆyZZq -Š 4, }÷Ìs%Z ÌŠ ZÐkS X Vƒ&u "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

144 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

wyzŠ ˜ om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

t ~y WŒ Û X ƶŠ™sÜ]¸~g7 ~4z] .ËpÆŠ ˜

vZ−°wyb§ÏSÔìðWaÆ4z] .x¬~{ZgÅvZb§T¨ ðƒ yÒ ~ yWŒ Û 'gßzŠ ÅkS Xì ðWÌaÆk B ~ {Zg ÅvZ c* :

Ôk B s ÜƬq -Z

Xk B s ÜÆy Zz°zÕ}uzŠ

Ð ux ÓZ yâ ‡Æ \¬vZÉ Ô7Ð <Ñm»]gß«

Ð)g fÆV−-QgzZЬ„  Zg {Z' , ÆkQå~*Š kS ì £t~õg@* 㨠KZXì @* ™^ ,Ã6, £Æª ‚g{zqì @* ƒ¿/zg \WÆyâ ‡kS Xì ZƒÝqÃÅzmvZ -vZwÎg·û%~y W É Ô‰: (¡{zÔ~±( s ÜƬä/ôÆ\WgzZ ä E -ZgzZ ._ÐÆÞZ< L å[ Z± » Z} . Ð wÅ ~0 + zZ} .î0Ï}G3¢q Ù !* C Ð[²} ú{k ,b ˆÆkS gzZ6,òg »zŠ·gzZWæÆ[²¬ Æ VÍßçO Xì ˆ~Š™ »]t6,\ WX Š HHwi ** 6,Vñ¸‰Å "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. ³³³³³³³³This ³³³³³³³copy cannot be³³³uploaded ³³³³³³³³³³³³ on any website except those of the publisher and the author."

145 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

yQ c* ä™Oñ<~ËÆkS gzZk B ÐzzŬÆyQ¡s Ü Æ \WgzZ \ WÌh»pg™ ¯ „  Šk , igzZ xõ¹QÆ™Z +¬tb 6, -# J Ö ªXì Š Hƒ »aÆåˆÆäYƒÁgÐ *ŠÆ/ô

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

xõà b <Ë:gzZì Y™úÐÑkS 6,x ¸ËÅ *Š: [Z¿ðà Xì Y™]g Åä™Z +¬tb 6, k Q™ ¯

ÅwyzŠ ˜ aÆVâ ›çOXì ¬»<Ñ%ZÔ]gß~uzŠ

òs Z X ì k B s ÜÆ yZz° z Õ{z gzZ ì ˆ{g ¹!* ]gß„ q -Z z wâ: Ôì aÆÑéZp:t Xì * @Y HÐÑÏS Š ˜ ~<Ñ Æ~gñ** z ]à: ÔaÆ# Ö ÓÅ}igzZhÅo: Ôaƪ zŠ XaÆ úÅ" _ .ËÆ ]zZ° c* ÖgzZ e $×z ½: gzZa ÅvZt Xì 7mðÃÐ wyzŠ ˜ kS » + M ^gzZ 辊pÅy ¨ KZ {Zg Åk Q ._Æe $Z@ Åk QgzZ6,¬Æk QÔ}ÈÆk Qì k B ~ kS Xì Å bg Z z ]ÑW¡~ k B kS wÅy QX D ±~ kS KZ {zZ®X Dƒ ** ™}g7œ£ÆZ} .É Ô7Ñðà CZ¹Q XM h™7s ZZðÃñuÐw :t] dŠë ZÅk QÔì ZƒyÒ~yWŒ Û y ⇠»kS ÌtW ÅkS Xì Š Hc* Š® ) ) ¨ÃVâ ›¬»w yzŠ ˜ X 1 "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

146 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

X 7„ ¥#Æ yQ~ w~Š ZÐZ KZ y ›Ô ðW~ y WŒ Û AçkS Z®X® ) )¨{z¥#Æ]c* WySb§Å]Zk , ±zŠzu {z¤ /c* Š Û ðûg0 +ZÆyQXì Ýqæ½ZÄÆyQÌh»xZŠZË~

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

X}™ê»x ZŠZ ËÆb§kS Ðs§ÅyQ ‚ rg7ht¦ / Ù C ËpÆkS Xì c* WaÆw LZƹZ¬»kS ~yWŒ Û X2

¸ X Æ ÒÃÅä™X' ,Ð < Ø èÆk QB‚ƃ z Õÿ i ~ m, ôZ & ì q Xì @* Y H¨Ð ÂÆ ó persecutionL~ y!* Æ ÏS 'gßx Ó~uzŠ Å CŠ c* i s ÜÆ } Zg z =gzZ w â z yY Xì YY Hs ÜÆk QtÔƒÌ~]gßTyZz°zÕçOX «£Æ ÔŠ J -Z # Ô @* ƒ 7n ÛJ -‰ Ü z k Q6,Vâ ›Š ˜ X 3

wyzŠ ˜ì ~gz¢Z®X ñY V: Jum{q -Z]¸! wÅyQ~ pgœÃŠz ¹Ü Z LZtsÜ: {zaÆä™ Zg7Ã~g ZŠ)f kS Å ¬» TN J (,˜i Ñ J -ZgŠ k Q Ì]¸! wKZÉ Ô,™ÒÃÅ c* ŠÐ p ÒÆw q]gßʼn Ü z k QÃV⠛ƪ  ‚g Uâ i äy WŒ Û ™ì‡ÚÅzŠgzZq -ZaÆkS yxgŠÆV7ŠÆyQgzZÆyQgzZ å X ¶~Š y›ðÃZ # Ôì x` ~]gßk QsÜ ¢ 8:z n~Š ˜ X 4 "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

147 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

0x` Z(,6t ÎÔ—"t ‰ Ü z k QXìg ´~ yŠz!* Æx ¬’ ~ ¿C Ù /_ .»w”ÆTì ¤q -ZŠ ˜ ƒ: ]gßt Xì @* Y Ð~øZ Û yQt Ôì Å„¤î0<EgŠq -ZwÅkS pXce** ƒ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

X ñ0* g ZŒ Û xêòŠ W ÂñYH: Zg7qì 7

~ wqC Ù ]ªÜ ZX Y Y H7™ƒ Zz6," Њzu ¹Ü ZŠ ˜ X 5

s ZZÐ yS ä\¬vZ Ì6,µñÆw Z] .z k B gzZxl6,qC Ù gzZ yWŒ Ûe $Z@ ë ZÐ  ƒ ~ sfƬkS X ~Š 7ÿË]i YZ Å +F, +ä \¬vZÃÇÛgzZg¼Xì Å ~È0* $ ÅÇ{z Ôì ðƒyÒ~ Å}@çƒ „g™ÌÕ6,V⛤ /Zx ¸@ç ðÃçOXì c* Šg ZŒ Û {k H : aÆ k B vß b§ÏS X $ Ë Y Å7Šæ ÅyQÆ™~igz s Ü s ÜÆyQÔVƒ T e xgg ZŠ + $Y)Ðzz Ë6,µñÆk B c* ì G s ÜÆó combatantsLèEG4Ó& £sÜt Xì 7]i YZ Åx ZŠZ ËÌ X ì YY H

¾æ5E.ÅZù4 ðZ' ,gzZ ñY ÅSÅ ð>ÃVÍßì Ìt Ÿ»òi Ñq -Z »y ZZ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

148 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

G‹E “ñzÕVâzŠ Ô)zggzZ ** z ]úŠgzZB‚Æ ï ™St X ñY »zgÐ X 4 45 e äƒ ~ [|ZÆ Ã vZnç » „ZegzZ e $Z@ Å VÍßX èGG zÐ {Zg Åk Q ì } Y ÌÃy Q {zXì 3gá ~B; LZ ä \¬ ±

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

]úŠ Ås »Zz hakS Ô áZz ä0* $Z@ ÌÃy QgzZ ñƒ e … 4E 5 #LZ:gzZce à Æ3gzZ ¼ A aÆ èEG CÂzg ZŠÃ¿Ë:aÆ 54Xe ä™gŠ ™Ÿ Å h¦ZŠì ãZz Ç!* ~ A ç kS yWŒ Û XèG4G ÅxZŠZ ËÐWÐrš gzZÃzPE +ÌÃ9ËÆZ} .Ð w :ì Š á g Z»\¬vZXˆ~Š7]i YZ

Üûãônû×øÂø køŠûÖø (†ºÒùô „øÚö køÞû]ø «Ûø$Þô] ó Xó ƒ7Âzg ZŠ ðÃ6, (22D21:88í¸Z)ó†õ_ônû³’ þ ø Ûöeô

yS ?ÔƒáZz ä™Ã? L L

»]gúËòŠ WˆÆ îÔgÍXì Z%Z Ônç »g (Z Ò], ZŠ

z +Š ÒVâzŠt ÅxŠ Wµ Xì á C\!* »V”~ËÆ kS gzZC ÙØ gzZ VzgZŠ Z ]g߸ X C™ Za g (Z Ò],ZŠ q -Z » yQÐ zg Å ]¡ -Z ÌaÆ VƒZ', q uÆ yS  CYƒ ì‡Z # t Xì Å VáÓ äƒg0 +ZÆ} ], ZŠ ÏS ä ÅzmvZ -Ñ Xì * @Yƒ Za g (Z Ò], ZŠ :ì c* â Û ~}g !* ÆVÇZ',àZz ÂAŠ ðZ' , ¿ðÃÐ ~? L L

å†nÇn×Ê ]†÷ÓßÚ ÜÓßÚ pœ… àÚ

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

149 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

!Zi Z »k QÐB;ceÐ Q

(äÞ^Š×fÊ Ä_jŠm ÜÖ á^Ê (å‚ne ƒ: È ÅkS ¤ /ZQX} ™ ÔÖƒæ (äf×ÏfÊ Ä_jŠm ÜÖ á^Ê Ân ƒ: Ìt ¤ /ZgzZÐ y!* i (177¶gÔ›)óá^ÛmŸ] ÌÕ]

yZZtgzZŒgZÍ ** ÐQÐ wŠ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ó Xó ìzgŠ+F, ÌŠ Z »

V×Z' , {zŠ% Z ÐkSXìZƒwEZ» ó†Óß³ÚL~e $ZzgkSaÆðZ', V× Z', {zÉ ÔCƒ Za Ð~igzs ÜÅx©ZIèØ{7 Ô„c* Š$ +Ô^ÑÔ~gaXì ŠðZ' ,Iz< Ø èiq Ð Z š+ M¨ KZ ~g7q Æ z' ,WgzZ wâ ÔyY ÔgZ ¯Ô_hÔ^z5 Ô¶~ wÂ\** Ô$ì ÔË H¨Ðó †Óß³ÚLÂ~y!* i!²ÃVÇZ' , ~uzŠÅÎâkSgzZCŠc* is Ü gzZszH!* %ZXì 0ÐVÇZ' ,-S Š á gZt»ÅzmvZ-ÑXì * @Y Å E ðâ Û Ò ä\ WXì q Û ÅÏ Qt Ôì ZƒyÒ~yWŒ Û ¬ »æ¾5.Zù4 kS ÂÐõ7Z',ÌÐ wŠ ~g (Z Ò],ZŠ LZ LZÃVÇZ' ,y Sì Xì 7zgŠ ðûy ZZQÐWÐ Xce¢ 8™ÌÃyQÔñW~e $ZzgkSpÖZÆóÄ_jŠm ÜÖ á]L akS Ôì CZÆ »q ËÃòŠ Wì 7® ) ,Z {zŠZ%ÐyS ~ZgŠ− ËÆ yZZ  @* ™7¿6,¬Ë¤ /Z {zÐ äƒ:Æ k Q "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

150 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

 ñƒwEZ~pÆAjgzZÈ p ÖZt ~ e $ZzgX * @Y W7 ì g (Z Ò],ZŠ sÜtçOXì Yƒ {Š c* i c* ÁÐ ~gz$gzZ]¸Åy ZZ ì YY¹~}g !* Æk Q ÂÂzg7ÐB;ÃðZ' ,¤ /Z¿ðÃ~T

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

äk QŠz!* Æg ZMZzg (ZakS Ô ;g76, ZgŠ¬Æy ZZ {z kS Æ yZZ 7pt ¦ / Ù Æ kS X Å 7ÒÃÅ1zg à ðZ', C n¾Å” Gî0ÈZiZgzZ ,™±;ÆVzzc LZvßaÆä0* ÃZgŠ ÅT ǃŠ Y+F, + $ tÂì * @YH¤ /Zx ZŠZ » b§kS X Vƒ} 9òÐ Å k QgzZ g (ZÆ y¨ KZ x ©Z x ÓÆ +Š Xì 7÷R ðÃ~ +Š -Zó ^ãøÃø‰ûæö Ÿ$ô] ^Š÷ËûøÞ äö×#Ö] Ì q ö ×ùôÓø³mö ŸøLX‰bŠÐp ÒÆ® ) ,Z Å E Æ æ¾5.Zù4Xì pÅ~x © Z}g ‚Æ <Ñz +Šì wßZ ¬ *

Xce'~ÝzgÅwßZÏS Ã] ZŠ á gZÆÅzmvZ-Ñ~}g !*

X »whe $zg c* â Û gH ¶ »¶ZzfaÆ egzZ y pgaÆ Vzizg ä \¬vZ ú1 {Š c* iÐ ® ) , Z Åk Q6,yY Ë ( ~x ©Z LZ )vZL LX 286 : 2{ÂZ * ó Xó mZ e7

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

151 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

ÅySì ;gck , iЄ Z’Zw ZÎtakS Ô¹~‡VâzŠtXì Ð k QÔì Å~ äâ ikS ¹, F ä] ƒD?ñY Å b§¾” ƒ 7Æ{Š c* iÐ yŠ M¹ ~‡¸ $Zz ÂÐ ] !* kS vß Ì¬

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

# äy M Œ Z Û X D Yƒ ÌÆyŠ ûZt å @* C {@xx ¬1ÔM h v߼Р~ y Q Zƒ60 +Z Âc* Š ¬»pg} izgƹ}g7 ÃVÍß mvZ -ÑçOXÐ, ™g ZÜZ6,ä™}g7 yŠ M~ zŬkS ÃgzZce ¢ 8™ qzÑ ¶ » ypg ÂñY M Ã0 +e c* â Û Gä Åz 7~gz¢ ** ™}g7 yŠ MaÆ kS Xce bŠ ™ »Ãk Q ÂñY M mvZ -ÑXÐN YK}g7 ˜i ÑyŠ Mƒ: s ™iÔV; Xì T ~Š }Š ]gß{zÐ ] Ã¥LZ ä V- zZg& ì Š á g Z ¸ »Åz c* Š™È0* »Ú Š0 +eÃVÍßaƔŹä\ M Š Hƒx ¬W,@* tÐ ÅzmvZ -vZ wÎg~ j§q -ZÆe $Zzgì ¬lp~g ø Xì :ì c* â Û Š á g ZXì ˆƒÜÌ~]gßÝZ KZe $Z@tÅ Ôì @* ƒ Ì» yŠ ûZ ¶L L gzZ Åg {izg ÂßNŠ 0 +e a kS s ™i¤ /ZQX z™gZ ÂßNŠ ó Xó ß™}g7yŠ ƒ:

]ƒ^Ê (áæ†LÂæ ÄŠi †³ãLÖ] ]ƒ]æ (]çÚç’Ê Ù¡ãÖ] ܳjmœ… ÜÆ á^Ê (]æ†_Ê^³Ê åç³Û³jmœ… óäÖ ]æ…‚Î^Ê ÜÓn× ( 1080¶gÔ›)

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

152 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

& §q -ZÆ e $Zzg ÅÅvZ èg {k , Ù 1ZX ì e C $Zzg Å/0vZ†t ÃÚ Š0 +eaƔŹì ãZzÐkS X p ÖZ¸‚Ì~ ìŠ Hc* ZÆxiÑÃh e ™ qzÑ ¶ˆÆh eNŠ0 +eÉ ÔŠ HH7xiÑ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ðâ Ûe $Z@Åpg} izgƹ}g7ä y M یƙwìt vß @* CƒÐ VŒ „ Z’Z Å]!* çOX,™:gZÜZ6,ä™}g7 yŠ MÔì Xì @* ƒÌ»yŠ ûZ ¶Ôóáæ†LÂæ ÄŠi †ãLÖ] Lì ¹!* ]gz¢tÂN Yƒ}g7yŠMXì6,¯ÏS ]gz¢ÅÚ Š0 +e

: c* ñ M Ã0 +eXì ¬Ç!* DZg ø ~A çkSakS ÔSg 7 ¹F, ÅDXì [ ƒ qzÑ ¶† ZgzZ Zƒ »¶ê … Y ëÔ ñ M ÆD~g7ë[ZXì ~Š™ Za Ì~}g !* ÆûZ]g߸ ä œ / %Ã)(lakS X σ“  ÷Za Å0 +eaÆ*Š M h CB‚ Ï Qg ZqIèx ÓgzZ ñY c* Š ¯gr~‡Ð p ÒÆ÷Za Å0 +e¤ /Z™ ¯ ”Ź A » +Š Xì 7úâ q ðÃ~ kS ÂNY ño._Æ Ë¤ /Z [Z gzZ Hg (Z ÐQ ä k Q ¶$ Ë ƒÐ Ú Š 0 +e ¤ /Z {z Xì Š XZ ~{Xì 7nZ‹Z ðÃÐQ Ì6, kS Âì $ Ë ƒÐ)g f}uzŠ Ú Š [z¾z qƒ» `gÎ b§TaÆ Vzi úKZ ëˆÆ äYƒ ÌÈ0* Æw he $zgaÆ”ÅV¸~‡b§ÏS Ôìg7È0* Æ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading ³³³³purpose ³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

153 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

Xì Zƒ Za Ð ] Ã¥Æ V-zZg ~ g $uq -Z ¡Xt Xìg 7 Ñì CYƒ ãZz ï@*ÌŠ !* |t Ð Ú ŠÃVh§x ÓÆ e $Zzg X åZuzŠÇ!* A»ÅzmvZ-

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

}gø ?ì CY {g ¹!* zz ðÃ̈ÆkS aÆg ZÜZ6,Ú Š0 +e

Xce** ™g¨6,kS [ ZÃf

g Zi ZwòZgzZSh Z e

X ¶ðƒ ¿g Sh Ze Ìä ÅzmvZ -ÑX ìg n pgŠ%Sh Ze

Æg ÖZƧ{mB‚Æ\ M¤ /Z¿ðÃÐ~ Vß Zz + âÆ\ M ']Š X¯ ) !* ÐS Âì ‚ rg Sh Ze ~ tØÆ q nZ Å \ M c* a t ë ‚ rg 7Sh Z e¤ /Z ¿ðà Z®X ì 7¬ðà »+ Št pÔc e ÷q Nc* x ZwËäk Q c* ì ug @* »Z # Zzz n Û Ë{ z M hÈ7 { z Ôì c* â Û ¼ ~ A çkS ä ÅzmvZ -Ñ Xì H[ ‚g Z » gz Z Sh Z e ì ƘŠ] !* kS É Ôì 7e $Z@ Å pg Sh Z e Z (,q -Z°Xƒ: Z- c e ã™7g ( Z äz +Z ðÃÅpg †ñ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³³purpose ³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

154 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

Ô „ {',z Ügz Z k ]Ô säz ÔWÔw J e w e Åy ¨ KZt Xì x`  v߉Xì Ì» Vsñgz Z Sh Z enç¸ Xì @* ƒ V c* ú~ qC Ù vZ-ÑX f eJ(,¹†ñpÔn pg Kg c* _& + ñSh Ze

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve .a .j a w w ww w w

+-ì ðâ Ûe $Z@ÃVÍßÆb§kS gzZ H7IÐS äÅzm †ñ1ÔB J(,Sh Ze  T e ** J(,¤ /Z {z X ,™: g (Z äz Å Ôì BÃy ¨ KZe $Z@Ð)g fÆx?Z:m CZX *OgKg~w qC Ù ÑX ì t Ü Zsgz Z lâzgpsÔì y$ +sÔ] ZŠ „qçñ »k Q Sh Ze Xì c* â Û Ð ÑÆ t Ü ZsÔì c* â Û ¼ ä ÅzmvZ ¬»äJ(,Sh Z eÐS ä VÍß1Ôå¸ û9»ÃÅ\ M 0Ð 70b§ËÐkS ~Š™4ZŠ~+Šq+Zq -Z b§kS gzZŒ X$ Ë ƒ

 åi§x ¬»+-~‹Y[²Xì »g ZiZ˜ÐV'nç¸ kS Ð V'g ZiZ Ôǃ Zƒ −J -nÐ #H» ~ôÔÐ (1M ë wòZÐS ~y!* i ! ²Xì „gï6,}i SŠ M c* ÍσngŠ yŠÆ# Ö ªvZì c* â Û gzZ HI ** JÃkS ä ÅzmvZ -ÑX X 602¶gÔ›X 5892¶gÔ ~gg * "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

155 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³ * g Zi Z Xƒ ¸ñƒ ñ ³ ÈM CZÐgz¾ Ç}™7IÌ9 ŠÃ¿k Q

X 0Ð äzÏS ] c* Zzgx Ó~} g !* Æ −nÐ V 'Ð Qì $ Ë Y ½%Z Ô] !* t ~} g !* ÆÈ M

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

CYƒ Za ¹ xÅÎâq -ZÐ äz kS Å+ - Âñ Y c* Š hg Zƒ Ë Y ½] !* $ t Xc e ã™o ôZ ƒ Ì:°zz Å ä\ da kS Ôì Ôì Cƒ ~ „È M ¹xtì |ÌtB‚Æ kS pÔì Xì 7mðûkS Ð yGgz Zó Y 0* Ôg ZÏ~g ø

[Y 2008]

h»¤z

ˆÅN @* g !* g !* ~ k QÔì Zƒ y Ò ~ y M Œ Û yâ ‡ » V $Zgz„ zŠ6,kS Xì @* ™aÆ ËÑZz ä% ì ˆÆ¤z k Q„tì :DƒZa]ÑZÎ ì e ÎaÆTòŠ M c* ì ˆÅgHuðÃaƤztq -Z X 5455¶gÔ›X 5783¶gÔ ~gg * "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

156 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

?ì Y™¤z ä \¬vZ qì $ Ë ƒ Ì~ hÆ VÍß yQ H¤zt ZuzŠ ?ì c* ZÆ_g Zz»è

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

÷RðÃaÆh +Ë~p ÖZÆy M ÛŒìt [ Z »w Zά

~g7 ¤z ÅáZzä%„tì c* â Û t :ÑZZä\¬vZXì 7 6,t : Z kS Ð zg Å}°‡ËÆyÒz y!* iX ÏñY ňÆä™ kS e $Zzg Ð ÚÅÅzmvZ -Ñ X $ Ë Y Å7Z +¬ ~È0* ðà ä! ôq -ZÆ\ M Xì ~uzŠ Ç!* ÎâÅk QÔì ðƒÜ~A ç vZw â Zg ‚ CZ {zˆÆä%ì Hg ÖZ »éZpkS KZt ‚Æ\ M ƒ wâ k0* Æ òŠ M Ôì {Š c* it :c* â Û ä \ M X T e bŠ ~ {Zg Å JŠ MQgzZ ðäzŠ ä V,QXce ** Y 7™hg ` ZÃVNg Zz LZÐQ Y7äV,QX ðâ Û ]!* „zä\ M Ì6, kS X Y7aƶŠ wâ * tì Y™{ i Z0 +Z ¿C Ù Xì ¹¸:c* â Û ä\ M X VzŠ}Š ðäq -Z

Ë » kS Xì {û » \ M 6,ŸÆ ¿m{ q -Z ~ w q ]gßm{ Xì 7mðÃÐh +ãâ ‡ X 1628¶gÔ›X 2742¶gÔ~gg * "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

157 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

™¤z ä\¬vZŠp~ hÆVNg Zzìt [Z »w ZÎ}uzŠ ]gÅä™7¤zKZy›ðÃ~«£Æ¤zÅvZXì ~Š ~gZŠ¸g} ¯', ¤zðÃaÆyQì ¬Ç!* Â]!* tZ®X Y™7

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ÏS c* Ö } # .ðÃÅËÐ ~ yS c* ]gz¢ðÃÅVNg Zz -S 1Ô$ Ë ƒ7 ^ ðà »ËçOXì $ Ë ƒ G¤z Â}™ Ÿ»q~uzŠ ðÃÅÎâ eƒ7Z96,Vî 0* LZÌZ{zgzZgÇizgu' ,a}uzŠ Ôì ½k , i¤ /Z A çÆ~çKZÃËc* ì Å# Ö } .{Š c* i Å+−Zz äËÐ~ V”c* : wqy‚6,ðûkQˆÆäYƒÁgÐ*ŠÆk Qì60 +Z~ Æ [ xZ „  zŠ b§T¤zt Xì Y™¤z~ hÆyS {z Âǃ hÆVNgZz yS b§ÏS Ôì $ Ë ƒÐ n¾Å]Zíz‘œÔì $ Ë ƒa Xì7úâqðÃ~kSXì $ Ë ƒÌ~

[Y 2008]

X »ŠÎ X ñY 16,¶g ÅnŒ Û ì * @Y Ñ1 aÆ ±ŸZ ¥k Q  »ŠÎ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

158 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

ñY ¬ŠÐÉ Ü ŠpÔ @* ƒ7kCt Û ðÃC Ù „ ~bZ™gzZ~ kS ÊzÆ yQ {z Ô CY ðVZ6,bZ™,q ì @* Yƒ ãZz s ™  ÔY Y H7wEZÐ j§kSBzg1Ô $ Ë Y ÅwEZ™ÄggZŒ Û ',

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

» ±ŸZ ˤ /Z6,kS çOXì @* 7,** ™ Za {g !* zŠˆÆh e™ ay  ÐS -g !* q èa tÛt »bZ™gzZŠÎXì * @Y 0ÕµZß Z °t ÂñY Hc_ x?Z:m CZ ä\¬vZakS Ôå Y™t~KÆkS y¨ KZgzZì » ±ŸZ ¥6,nÛŒ c* Š C ÐQ Â~Š <ÑKZ Ãy¨ KZÐ )gfÆ <ÑC Ù Å\¬vZ6,¯ÏS ŠÎX YY c* Š 7g Z Œ Û^ ,YÐS Ôì CŠ c* ic_ qNÐS B‚Æ s # ZÜ~g7 Ìä yWŒ Û Xì ;g qNå gzZ ~ òZg~ äâ i kS x  » ~g Y Xì 7s %Z ðÃ~ kS Ôì c* ZÆ g !* zg »Tš Â~ kSì ˆƒ Za %ZÔct ~}g !* Æk QÔì TŠÎ Z®Xì @* ™wßzzÐ „ æ Å k Q Ôì êŠ nŒ Û aÆ t ?CYƒ 7»H~ x ÂÆ ~g Y {z Ôì Š Hc* Šg ZŒ Û qN6,¯ ÅA g;ZYq -ZÆy*zygzZì H7Ìäf‰Æx á z^wÑ+Z Ju Ë~ ó óòsZ„ L L[ KZ Ìä y{+−Z©z ** Ññ¦ZŠgzZݬ 1Ôì Yƒ wëwÑ+ Zt » fì w ì Zg ø Xì ðâ Ûd $¦ÅkS :B™]q &Zsf `gŠ~x ÂLZšì ~gz¢aÆkS "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

159 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

g !* zg » c* ñYƒy v~ k QÔì Š Hc* Š nŒ Û aÆg !* zg »TÔi zZ š X ñY c* Š™ÈÐ yŠ Ï QÌc_»æ Â} 7,** ™ÈÐzzË X}™ Ÿ»»giÝZs܈ÆkS

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

š ÔVƒ: ~g7 ÁJ -Z # ÂN Y Å| # z Û 6,VÇ âZ Ô3U* tZ™6,yQgzZ}™}g7 2 »Æ !Ôìgq -Ñ~ !ÅÚk Q Xá I ¶ Ðgio Z Û Z Âì Š Hc* ŠaÆ V Âgz¢~g !* zg »)¤ /Z nŒ Û Ô éS5ÅU* X ñYH:c_» ¶gZ +Zi ËZÎÆ°ˆÅk QÔì CƒµZz gzZ CZ f1Ô7f e ŠÎ ì Ì» VÍßyQXë Zq -Z 0ЊÎ

Hwì6,gîx¬X Î6,kQgzZ f e nŒ Û aÆVÂgz¢~g !* zg » Ôë ¸ fXì xZw¢ 8ŠÎ b§TÔì xZwb§ÏQ Ìtì * @Y (ËäyWŒ Û Xì 7~g $uzyWŒ Û Šã CðÃÅkSìt|p gz Z c* Šg Z Œ Û x¤¹QÉ Ô ¹7~ # Ö è ÅVß Zz ¶Š ŠÎÌÂq -Z kS Xì ðâ Û SÅ ¶Š úaÆ 3Zz Ågi ÝZ ÂVƒ„  Šß * Š kS pÔì Hc* ZÆxêV 7 ÌÃVß ZzäîŠÎ~g $u7µ~

»ŠÎ vß {z Š Z%Ð kS Xì ðƒ tÐ VÍß~KÈ » X 4093¶gÔ› * "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

160 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

kS gzZ D & + ðeH ÇaÆyQÐwÅÐZÆVß Zz ä™g !* zg » e nŒ h Û 6,ŠÎÔ‘ W xêÆyz¬~ {k H} (,q -Z™îŠÎ¹Q b§ Xì 7mðûkS ÐVßZz

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

[Y 2008]

$Š @* d Å]gú

V”~ç{zì CƒZ +¬~g ZŠ)ft 6,Š%~Tì {@çq -Z b ï

î @* ,» b§kS B‚Æ yQgzZ}™}g7 B‚Æ àŠ c Z ' Û ]Y Zy ZÆ F6,]z%z3gÔƒ ._Æ]¡z=Ôƒy F á yc* á ÆV¶Ñ }™ Ÿ»Ð]gúb§ÏS X VƒìgpÅ2 »Æs »Zzw°~ k QgzZƒ ce ** ™g (Ztzg » ~g ZŠ' , Vâ Û gzZkZñB‚ÆC Ù ØÐQì * @Y H Xce㙫™Åkñ** z]³Åk QgzZVzi ZgÆC Ù ØgzZ ì C™ Ÿ» ÌÎât Å}@ç b§Å ]Z@ç}uzŠ x Ó ÆØ @Âz` igzZ SÔÒgzZ}™~igz s ÜÅkS ðä /ZÐ ~ ¢ Û Ìª Z°d $Š @* tX ñY Åd $Š @* Åk Q ƒ:g »aÆb &Z KZŠ z!* "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³purpose ³³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

161 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

ÃC Ù Øht äyWŒ Û X M h™Ìvg ) ,gzZ} (, ÆyZ0 +{gzZì $ Ë ™ F,Z6,ÉuÆ™ ½ÃèZ ¸Åk Q¤ /Z ]gúì c* â Û çO Xì c* ŠÌ :ì Y™g(Z'gß&{zaÆäXy CZÂñW

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Tì » ÷ ó za L ÆkS ~y WŒ Û X ñY ÅÃÃ]gút «

Xì $ Ë ƒÌØ @Âz` iJuË~kStpÆ G ƒ{ i Z0 +ZÐQ @* ñYc* Š™uF, 5Ü »n: é¨EÒ¹$"Ðk Qt~uzŠ X M hƒà ©)ò}ÆkS ÂÑ$ +:tzg CZäk Q X ñY~Š Zwã KÐQt~Š

B‚Æ ~pÅyÕì @* ƒ Za w ZÎt ~}g !* Æ q ~y WkS

$âÅ ZwgzZVƒ: W, " ñ¤ /Û Z ZD + VâzŠ«ì$ Ë ™È0* ÃVzC Ù ØH„  c* g ?Ð,Š™Š4ƪ  Z°nçÉ ÔÐ,™7x ZŠZ ðÊp{zÂñYW Æ¿6,e $Z@Å\¬vZakS Ôì $ Ë ™ Gìt [ Z Zg ø

b & ZÅ]gúX @* ƒ7جðÃÐkS Ôì ~pÅg »& §¡ta 7t Û ðÃÐ kS Ôª  Z° c* ,Š vg ) ,Æ y Z0 +{ Ô}ŠC Ù Ø ZwaÆ ~Š Â} 7,´Š ÌZw¤ /Z a Æ äX Ãyì t A » \¬vZ X @* 7, Xì 7Š°¼ÐkS {Š c* iÐkS ÔìÛD + -ZÅ b & ZtX ñY q [Y 2008] "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

162 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

h»t: om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

} ],ZŠÆ yâ ‡mÒ»]gúzŠ%ì 7x ** »q kS ¡b ï

{g ZŠ Zt Xì @* W~Šz {g ZŠ Z »yZ0 +{Ð Tì {@çq -Zt X ñYW~ CÑ çgzZ C;Ô C§ Åy¨ KZ%Æ kS Xì ]gz¢k ,¦ /** Å+ M¨ KZ ì @* ƒ ì‡Ð ŸkS Æ ]gút X ‰Y Å7~g7 b§Ë'gz¢ Ð wÅ ~çÉ Ô7Ð wÅ„  zŠ q -ZgzZ6,RÅ ~' ,Z',{z Ê%t pÆ kS Xì „g}Š ~- î0ÈxÆŠ%q -ZÃ\ WLZ äW~ŠzÐmb!* ÆyQì 1™t{Z' , u »}g ZŠ Zk Qäk Q Æk QgzZ]gúì CYƒZ +¬6, Š%~g ZŠ)ftb§TÐkS Xì ÑZz CYƒÈ0* Ì]gúb§ÏS ÔÇ}™~g7{z[Z'gz¢Ùçx ÓÅV” :%KnçЊ%{zx ZŠZ ðà » ÏeÂnƒ: {m3 ZéZ} .¤ /Zì c_ »t :É Ô7Ï}Š t :{z ÂñY W" $âÅt :çO X}™ ]gßðÃÅ{mòŠ WlZpÑÙCì ¸ µÂ~]Ñqx ¬X Ï}™ ðà » wZÎkS ?}™ H]gú ƒ: (Z¤ /ZpÔÇá yâc_t ™ 0* : "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

163 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

ÐS b§Å ]5ç}uzŠ ‰Æ Ï0 + iÉ Ôc* Š 7ä <Ñ[Z kSi§ J -[Z™áЪ ‚g UâiXì c* Š hgaÆŠ ¿Z}gø Z°~ wq]gßÅ b§kS ]gúìt {z Ôì Š ª HHg (ZaÆ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

»kS Xì @* YƒØi¯ ) !* ¼ ¹t ~ äâikS Xì C™ qgÐ ™!ºÃ]gúh»t :äk QñY 1ZëЊ% Š HeÎt iq -Z y‚ W6,µñÆ b ï™m{ Ÿ» » b§kS ~}Ñ ç}g ø Xì c* Š h» t :aÆ Tì îŠ ™ë!* ÌÃÕk Q qt Q X @* ƒ7 bŠ ¯ y â‡t 6,RÅ„  c* gì w ì Zg ø a kS Ô Š Hc* Š 7Ã]gú \Wb ï ÂêŠ 7t :g0 +ZÆyŠ} âC ٠ؤ /ZˆÆt : î0E 0Å_ce ¢ Û Âì q Z 4,ðä /Z 0Ð u5Z z wZñZgzZ Ç ñYƒ Z\WÐ )** b ï ‰ Ü zkSì $ Ë ƒt]gß~uzŠXÐ,™qgЪ Z° )** bï]g„sf`gŠÆ™ »Ý» »!ºÅt:hÐ~kQÔì òZg :ñY~Š™ `gŠ~Z’ZÅ »t :6,gî~k , ’L¤ /Z ~çì ZƒÂB‚ÆoÑkS b ïtL L (Z¤ /Z {zX ǃÈ0* »¶Š t:Ð Qg0 +ZÆyŠ} âC Ù ØÂÏ}™c_ Ð \W6,~çÐ s§Åk QˆÆäYg ¦ /]æt  Ç}™7 7h» qgaÆC ٠؈Æt :kS X ÏñYƒµZzt :\W "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

164 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

Ă&#x2122; Ă&#x2DC;u5Zz wZĂąZ Ă°Ă&#x192;¤ C /Z {z´Ă&#x2020;pz y** gzZ$Ă?Ć&#x2019;Ă&#x2C6;0* ~çgzZ Ă&#x2021;Ć&#x2019; Ă&#x201A;ĂŹ Le ¢ 8:Zz šQ {z6,¾ùĂ&#x2020; t :gzZ Ă&#x2021;g}Ĺ Ă? Q ä â&#x201E;˘ :Zz Ă? Q wâ Âť k Q c* }â&#x201E;˘ qg Ă? ÂŞ ď&#x20AC;¨Z° a Ă&#x2020; q Z4,`

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ăł ĂłX} Ĺ

c_ (Z Ă°Ă&#x192;Ă&#x192;VĂ&#x; Zz yĂ&#x2020; k QgzZ ]gĂşĂ&#x201A;ĂąY 1â&#x201E;˘g(Z¤ /Zi§t

X ĂąY0ÂŻ ) !* ÂťĂ?' Ă&#x2014;$ +Ă&#x2039;6, ¾ùĂ&#x2020;b ĂŻ Ă&#x2021;} 7, ** â&#x201E;˘7 e :Zzc_t Ă&#x192;]gĂş{z~ TĂ?ĂąY ĂŻĂşĂ&#x2026;yĹ } âĂ&#x192;C h Ă&#x2122;Ă&#x2DC;

XĂŹ Yâ&#x201E;˘{Šâ WaĂ&#x2020;

g ĂŹâ&#x20AC;Ą(KZ Ă&#x201D;rz ÂŹx Ă&#x201C;{za kS Ă&#x201D;Ă?Ć&#x2019;Ă? s§Ă&#x2026;C Ă&#x2122; Ă&#x2DC;t :

X pĂ&#x2026;~yâ â&#x20AC;ĄĂ&#x2020;\ÂŹvZĂ?

[Y 2008]

hzZĂ&#x2026;u ŸZĂ&#x17D;Ă&#x2020;}ngzZVĂŽ 0* Ă&#x201D;B; LZ'gĂşy â&#x20AC;şĂŹ e $Z@Ă&#x2026;\ÂŹvZ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

165 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

X Ï BÅ7t ‚Æ VzŠ% bZ {)z ]Zg-i Ô÷âi Å{ ËÆ $Zzg Åå e 3C Ù !* ™| hzZ sg eZ c* îzŠ6,uXì c* ZÆxi ÑÐS ä y WŒ Û ]Zg-iäVÂgúXì _0z»d $òsZ[ZgzZì ðƒì‡ÐÏS

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ìtzgt X „g C™x ÈZ » kS {z ƒ HÌ:g 4î ¯ gzZ Vƒê: BÐ øzŠì c* â Û ä \¬vZXì Zƒ Za Ð ]Zg á ZÆ„y WŒ Û 7y ZÅ b ïì 7aÆVÉh1yQ¬»pg™, $J e y⤠/ gzZ CZ {zìŠ á g Z »yWŒ Û X Vƒ: à Zzä™÷úÅ“ M i {zªÆÔB bg # sŸz„B‚1Ôì7`wðÃ~kSÔ$ Ë g@* Zt ‚ÆVzŠ%ZÀt ÐJ g îzŠgzZ,™o ôZì ¸ ÌaÆyQ]!* {h +Iì ~Š™ ceヸ]!* {h +IÌ~A çÆuì ãZzÐkS X ,g@* Z: # Zzp¤ Z /Zt Xce´g™| hzZ6, u îzŠÃVÂgúƒ HÌ:g 4î ¯gzZ {Š c* iÐ Z} .gzZ …B‚Æ kˆ Z Iè Z # 'gúy›pÔì 7 gzZuA'™7ILgzZB bgpŘi Ño ôZt {z ÂCƒd $Œ Û X Vƒt ‚ÆVzŠ%bZB‚ÆVß !* A [Y 2008]

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

166 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

×0* B ÆkS ~äâ i}g øX „g ÒgÐqË: Ëo** LZ'gú

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

MKñÅkS @', Æ{)z~mX ˆƒŠ XZ×0* BÅx lZZa H H »çzB‚ÆkS Zƒ Za w ZÎt akS Ôì CY à ) 6,o** èa :‰bŠ[Z &ÆkS ?ñY

** g @* Z ˜i ÑÐS ¬ ÐçzC Ù a kS Ô@* ƒ 7çz6,×0* Bt q -Z

X ce

ƒçza kS Ôì @* ƒ „B; B; ̈ Æ äÎ ×0* Bt u Z zŠ

Xì 7]gz¢Åäg@* ZÐS XÇñY

çz¤ /Z×0* Bç O Xc e * *™kª6,CÆ V1 Z` Ð St ZŠ

ñY 1™çz „6,zZÆkS Ôì 7]gz¢Åäg @* Z Âì ˆðÎÆ™ Xce** ™çz™g @* ZÐS Âì ˆðÎ%ÆçzpÔ Ç kS Ôì Ý »o ôZt Xì ßF, Þ ‡Ý ZŠ¸ q . -Š 4, }g ø Xì d $Œ Û {Š c* it ÌÐ ÑÆszÉ H, gzZì 7Ìú ðÃ~ » kS aÆ ~¢q~g—Æg ÇŠgz6,LZ 'gúì ¸ 4a kS "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

167 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

X B™x ÈZ [Y 2008]

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

^»VÂgú

ÆxøÃVÂgúä \ Mì Š HHyÒ Ð ÚÅÅzmvZ -Ñ

Xì 7^ ,YaÆy Q^ » b§kSì c* â Û gzZ »zgÐ ä™^% yÒ izgz ‘  &~ ‰gzZzŠ ~ ‰Ôq -Z~ VìZzg ‰]æ ÅkS Ôì Š H»zgÐqTt pÆTì e $Z@Å=g f‡tX*ì ðƒ Xì $ Ë 0=g f »îJ -qËÐ~] ¬NpÔì 7qN ¹Z{z 4E 5…#ÆkS HH7Ÿ»tЄ Š  c* g~kS X Š Z Û Z¨Š Z Û ZÌèEG ì ãZz Ì]!* tQX Ï}Š 7]i YZ Å^%ÆxøÃ]gúË{z zÖÅ]gú~xsZXCƒ0Ð]Ñqå]c* Z@Å b§kS ƪ ‚g Uâ i å ~gz¢Ã7Æ k Q Ôì Ýq ÌZ ÃÓ c* wa^~ äâikQXñY »zgÐ ä™^%Æxø¹Q~ ]Ñq X 3270¶gÔ›X 1086¶gÔ~g g* "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

168 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

k QÔD YV~ V[ Rë[ZJ -]â £XX å* @Y H6,Vzh˜. $zZ D™^~Vj‡c* Ë Û )X¸ DY µ¹É Ô‹ ~îV;z‰ Ü z CY M ] ZgX¸íJ -w2KZ™g ¦ / Ð Vâ !* ÒgzZV¡] ‡zZ‰gzZ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

kS X å @* 7,** ™x ª~ V- ZuÅVzàbZ c* ~ Vj‡Ò y M A  Рo˹QgzZÃ7Æ «™Å VÂgú¤ /Z ~ ]ÑqÆ b§ ~Z ÐC Ù ÕÅkS Â,™:^%Æ xø{z Š HHÈ0* aÆ äX Xì Y™B‚Æã‚ M òŠ M

c* Š™ 0* ',[ zZ0Z]ª~ ù Zg fÆ^s Ü' , ÆkS ä¢q§ zŠ

Æ «™~ VqgzZ i ˜ ÔsgXì @* ƒ~ V [ R[ Z^ »V¸Xì Xì [ƒspÇ!* ÌÄ»{)zV-ZugzZV™ƒX ]â OZ à©) ~−J -Vî Ç}uzŠÐV î Çq -Z ËÃe c* ÇKZ¬w‚ÎÐ ` M kCŠŠ F, ðû b§kS Ì~^Æk%ZgzZ\g- [ZpÔå@* ƒŠŠ F, Ì VÂgú‚ÙKZ'gúgzZì [ƒpô~ZgŠ ~y M Ì^» eX @* ƒ7 ZŠ Z‹oÆ{/zegzZ $ Ë Y kli sB‚ÆyEZe $.~ öÅ Ð Vz^Æ¢q§zŠ ìì C™ Ÿ»~pt Å]Ñq X $ Ë ™ KZ ƒ:( ðÃÅ}ç ñY ~Š ]i YZÃVÂgúgzZ ñY Œ: 0 Ô, ™^Ôe b§T~ ö ÅVÂgúc* Ë{z Ð p ÒÆ VÂgz¢ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

169 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

3 Ð VzygzZìgpô~ wqC ä Ù ] ³ÅyQOgpÅ]!* âZ ë @* kS Âà Zz + â ÃwÎgÆ k Qgz ZvZ¤ /Z { zXƒ: êðÃÐ yQ‰ Ü z Xce** ƒ7Zz6, " ¹Q~A ç

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Üo bZ

Xì 7^ ,Y ~ wq Ëo bZ » k Q ÂNYg ¦ /yŠ 1206,Üg Z`Z

~g7 Ð zg ňyWŒ Û ì O»y¨ KZ|gŠ O»<ˆÆ]ækS ˆÅyÒ3~$ +Z~ yWŒ Û ZwÅkS Xì sŠ ZáƶŠ™OÃ+ M¨ KZ Ô$ Ë ƒ7t :ÑZ ZÌs # !* Zt 1Xì b I%ZÔo bZ¬ÐkS Xì o bZ ~ òsZ}Xce ** ƒ ˜iÑ : L ÇgzZg±w ëðÃaÆ kS ]æ ÏS ,㨠KZÃaì ˆÅgHakS ]æt ÅyŠ 120aÆ Ï0 + i Åk QXì @* ƒŠ zãZ³q -Z {z¬Ð kS Xì CY ~Š6,8{Æ ÃŠ›0*  ¨‡ã Z³ »k Q~]ækS ÅyŠ 120Xì CƒÏ0 + i ãZ³Ì &ì q { z ¸ X D â Û «,㨠KZÐQ \¬vZ Âì * @Y V Š á g Z Xì Š HH¨Ð ¶Š™sp~ t‘~uzŠ q -ZÃ<~ y WŒ Û "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

170 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

:ì c* â Û áÜÆ èÃy¨ KZ ä ë L L

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

àûÚô áø^ŠøÞûŸôû] ^ßø³Ïû³×ø³ìø ‚û³Ïø³øÖæø (pôq -ZÃk QQÔH Za Ð äößF×ûÃøqø Ü$ $ö (àõ³nû›ô àû³Úùô èõ×ø³×F³‰ö kS QÔc* Š™sp~0 + 1Å ã0* Ü$ $ö (àõnûÓô³Ú$ …õ]†ø³Îø oû³Êô è÷Ëø³_û³Þö Ã<QÔ ~Š ]gßÅ<Ã0 + 1 ^ßøÏû×øíøÊø è÷Ïø×øÂø èøËø_ûß%Ö] ^ßø³Ïû³×ø³ìø } ÆßQÔc* ¯ZÆßq -Z »“ Í èøÇø–ûÛöÖû] ^ßøÏø×ûíøÊø è÷Çø–ûÚö èøÏø×øÃøûÖ]  Í6, “ V-AQÔN ¯Vc* A~ (^Û÷vûÖø Üø¿6 ÃôûÖ] ^ÞøçûŠøÓøÊø (^Û÷¿6 Âô ~uzŠ„Ç!* -ZÃkQQÔc* q ŠJm  Õø†øfFjøÊø (†øìø! ^Ï÷×ûìø äöÞF^û³LøÞûø] Ü$ ³ö$ •'  , !* „Z(, ÎXc* Š™sp~t‘ óàønûÏô×ôíFÖû] àöŠøuûø] äö×#Ö] ó Xó ÑZzä™ Za +4vZì

( 14D1 2:23yë>Z )

ä \¬vZ ̉ Ü z k Q Š HH Za Ð ù Æ}iÃy¨ KZ~ Z’Z

QÔ Zƒ ðŠz ãZ³ »y¨ KZ¬ì Š á g Z »yWŒ Û X c* â Û g (Zi§¸ ÔŠ HHtœ»k QQ Ôðƒ<Šz ¢ A &Åh e™ Za \ W±KZ~ k Q ~ yQQÆ™[NZ »zŠÐ ~ k QÔðW~Šz t‘ Ð j§kS gÅz=gzZ¢ A &ÅyÒzÁ~]gßÅ ZjzxŠ WÐTÔˆéYbzg :ˆƒZ’ZÅy¨ KZªÔt‘5q -Z[c* {¾Ð èi¸W»ðÅy¨ KZäkQ LL

(àõnû›ô àûÚô áô^ŠøÞûŸôû] Ðø×ûìø ø]‚øeø

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

171 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

Æã0* H±Åk QQÔ HÐ ‹7 -ÃkQQÔð`ÐáÜ bzgKZ~ k QgzZ H„  gŠÐ y»Ã?(b§kS )gzZ ~Š7 -Y

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

àûÚôù èõ×ø×F‰ö àûÚô äü×øŠûÞø ØøÃøqø Ü$ $ö îøËøÞøæø åöç# ‰ø Ü$ ³ö$ (àõ³nûãôÚ$ ðõ«³Ú$ ÜöÓöøÖ ØøÃøqøæø ä´uôæû…% àû³Úô äô³nûÊô (éø‚øòôÊûŸøû]æø …ø^’øeûŸøû]æø ÄøÛû³Š$ Ö] óáøæû†öÓöLûøi ^Ú$ ¡÷nû×ôÎø

? ³³³ ñ â Û «wŠgzZ@WgzZ ó Xó ƒDƒg Z¦ / ]„Á

( 9D7:32{ãZ )

Æy¨ KZ ~ ù Æ Vâì ðâ Ûs # Ÿz ä ÅzmvZ -Ñ

bzgˆÆkS X Dƒå~ yŠ 120iZ%x ÓtÆðÅŠ zãZ³ ë y¨ KZë&ì CY W~Šz ,{zÐ ¬ÆZ} .gzZì CY éY :ì Š á g Z»\ WX 

Vâ ËÅq -ZC Ù Ð ~? L L

ÔìCƒJ -yŠ:e~ùÆ Ôì* @Y0<{z~]æâSQ Ì~ äYƒ Zg7 ™0ZÆßQ 5ú Û QÔ”yŠ„ãZ -Y b zg~ kQ {zgzZì @* 7 Y ó Xó ìêŠ

oÊ äÏ×ì ÄÛrm ÜÒ‚u] á] Ü$ (^Ú÷çm ànóe…] ä³Ú] à³_³e Ø%Ú èÏ× ÔÖƒ oÊ áç³Ó³m ÔÖƒ oÊ áçÓ³m ܳ$ (ÔÖƒ ؉†m Ü$ (ÔÖƒ Ø%Ú èÇ–Ú ó|æ†Ö] änÊ îËßnÊ Ô×ÛÖ]

(2643¶gÔ› )

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

172 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

Å yŠ 120aÆ o b Z6,¯ ÅX ]%¥¸ Å g $u z y WŒ Û Xì ˆÅgH]æ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

`z Û¡

ì‡mðÃB‚ÆËZÎÆV- çaÆ]áú<ÑòsZ

yëñÒgÎgzZì c* Šg Z Œ Û x ZwÐS ä \¬vZX îŠ 7]i Y Z Åä™ ZÎâÆyS vßaÆ]á},ì c* Š CB‚Æ# sŸz~g7~ ‚gUâiXÐVƒxêÆizˆÐŠzuÆZ} ª .{zÔÐ,™ì‡mÐË Ô{zÔ¶ðƒ7Za ]gßðÃÅ~Š Zi WJ -‰ Ü z k QaÆV- & + ßXÅ h ™ì‡mt ÌB‚Æ yQ ÂT e vßgzZ ‰IÐ ¬kS %Z M :ì c* â Û Š á g ZX¸ «™ÅVƒÇxÑKZ gzZL L V-& + ßgzZV-çKZÔD™ A çÆyQa kS ÔZÎÆ ÔV;Xì7# Ö 5ðÃ6, yQ~

Üû³`ôqôæû†ö³Ëö³Öô Üû³âö àø³³mû„ô³³$Ö]æø Üûãôqô]æø‡ûø] o?×F Âø Ÿ$ô] áøçû¿ö³Ëô³uF Üû`öÞ$^ôÊø (ÜûãöÞö^Ûømû]ø kûÓø×øÚø ^Úø æû]ø ðøf…øæøoÇFjøeû] àôÛøÊø (àønûÚôçû×öÚø †önûÆø

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading ³³³³purpose ³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

173 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

u „z Âe¼ {z´ÆyS ó Xó á Zz"(, Ð

óáøæû‚öÃFÖû] Üöâö Ôøòô?ÖFæ^öÊø ÔøÖôƒF (7D5:23yë>Z)

kSì HÌwÑ+ Zt ä ‰Ð kS 1Ôì ¸ ¬æ » e $W

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

bŠg Z Œ Û x Zwj§x ÓÆ ]á} , ZÎÆ VÂgú¢gzZ V- ç ~ ZÅó masturbationL+b§Åì·ïzgzZoßx ¸¿Ô** i Z®Ô‰ Ë Y ~Š ~A çkS e $ $¬g {Š c* iÐ {Š c* iX x Zw ‡Ì'gß ªF,ÁÚ/ Å ì· ïzgzZ oßx ¸¿gzZ ** i# Ö wÅyS ìt {z Ôì Å Tl LZÐ j§kS ¤ /ZvßaÆvÐ Vƒk Hy S gzZ ñY X}Š: Zw¹Q\¬vZh + á ñY¿g µÂ~hÆyQ ÂB™ú ÅkS Xì ßÉ Ôgz$e $.Ð zg Åš M ²w Ñ+Zt q -Š 4, }g ø

VŒakS Ô‚ rg79 L oB‚Æóáøçû¿öËôuFLóo×FÂøL~e $Wìtzz pëÆkSc* ó‚u] o×F ÅçÎçÖ] à³Âˆ L Æó áøçû¿öËôuFgLzZì $ ˜iÑ G .p ÖZ Š Z Û ZÉ Ô7j§Æ éE 5.-dZì IçOX ‰ bŠ™sv 7tpÆe $Wì ãZzÐkS Xì Y™ì‡mÒ¿ðÃÐX ,Y ** ^ ™g(Zi§ðû]á} , ZÎÆVÂgú¢gzZV- ç M hƒ ]á} ,Ð ËZÎÆV Âgú¢gzZ V- çÐVƒtÉ Ôì 7 YY ¹B‚ÆyEZ}g7Z®Ôìtsz@* 9Åe $WXì 7^ ,Y** ™ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading ³³³³purpose ³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

174 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

G ôÜùðÃ~ˆyWÛŒì 6!* éE 5.-dZÆTì 7(Zç Ò°‡c* ÆkS Ì], { fÆkS Xì Åg $u]g߸X ñY c* ZÆ{z(c* x ZwÃ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

kSçOXƒwJ. Þ ‡q -Š 4, Æ$ö à{Ðe $Zzg+ZË0 Å + ( 221 /13) ó ó öW ÐC Z L L[ KZ ä x x  0Zx âZ ì „z Ý 9~A ç Ô~y Œì c* CB‚Æ Q Ôì c* â Û 7B‚Æ bÑŠ}g7 ~ G , ‰@WgzZ YZ1ZŠ c* iÔgbŠ0z/ ¸b‡Æs # !* Z Å6!* éE 5.-dZ Ìvg ) X D™e $ZzgЄx Z™î0E !ôxk!* ,qÅ b§kS 

~g »0 + kÅ ¡ IZ

 aÆ + M¨ KZ gzZ ñ3Š Ø™ ä b‚~ V-œzŠ ë

Ð)g fÆ~`  uìt qà ©)q -ZÐ~yQÔÅ Za—œ h YK spÐ ¡ M IZ „  gHÆ ¿}uzŠ Ë ¡ IZ ³** Æy¨ KZ Zƒ Za w ZÎt6,kS X ̈Æ]ñgzZì Yƒ Ì~Ï0 + inçt X SÃËðà CZ~Ï0 + i¿ðÃì ^ ,Yt HÐzg Å<Ñz+Š ?ì YYc* ŠÃ¿}uzŠtˆÆä%}™¤zc* }Š™ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³³purpose ³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

175 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

Ù „~g C $uz yWÛŒakS Ôce ** ƒ~]m Z[ Z »w ZÎkS g ZŒ Û^ ,Y** ÐS xk!* fÆR' ,1Ôƒ ú â ~ kS ì 7+Zq ðà :CY½'!* zŠ~A çkS X ïŠ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ä% (7ht Ãk Q Z®Ôì 7´ â »ŸLZ y¨ KZt q -Z

Æk QJ -‰ Ü zÏ QŸ»òŠ WX}™¤zŶŠÃË¡ IZLZ¬Ð ˆÆäY òÐ k QÔì Lg~Ÿk QŠp{zJ -Z # Ôì ~ s¥ gzZ}™¤z ~}g !* Æ k Q {z Lg 7¹!* hðÃ6,ŸkS » k Q ™Å ¤ztÅk Q X ñY ~Šg Z Œ Û ÿ) ZÇ** yvðÃÐQy¨ KZ {0 + iXce6g ì‡# Ö wÅlÑ㨠KZt ~uzŠ

™®ŠB‚Æx Z Z}g7Ÿ»áZz ä%ì n Û »yQX M h à7 » *ŠgzZì äw" Åk Q ¢ 8^»ðà » k Q c* ** h M ** o ÃlÑX ,Š X Y}Š 7]i Y ZÅkS x Â¹Ü Zðà X Ãû'!* VâzŠtq -Š 4, }g ø ÌtB‚Æ kS 1Ôì \¬vZ ´ â Ç»qC Ù 7µ~ kS ~yQ {zg0 +ZÆÞZŠzuÔ~ŠÃy¨ KZ,q ä\¬vZì | gzZíz LZgzZ wÈz IZ Ôz' ,WÔ]³çOXì ‚ rg h»s¥Æ b§C Ù ñƒ… YtgzZÔì êŠ tw â CZÔì ꊙy!* Û yYKZ {zaÆ+Š Œ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

176 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

~k B Ã\WLZaÆœ£ -S ÔÇVzŠ Åðà CZ c* ÇV î Y Zg â Æ ä™0ZÃ}ç} (,Ð } (,Ôì @* 7,ŠÃ~ v WÔì êŠ 7 -Ñ °t ÎZgzZŠ ˜Æw â gzZÑÃ]Ã¥yS äˆyWŒ Û Xì * @Yƒg »a

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

t KZì ~Š (F, ((ÃVß Zz + â LZgzZì H¨Ð vZ − s¥hkS yWÛŒì ãZzÐkS X ,™ ay  aÆœ£yS {z ,q Xì @* ™tÃ

pg htb§TëçOXì)iÑ»s¥hÏS ¤zh»y ¨ n KZ Ìht b§ÏS Ô,™¤z ~ }g !* Æ wâ LZˆ Æ ä% CZX ,Š™¤z ~}g !* Æ @D + gzZ \z½ÅŸLZ n pg ,Y¤ ^ /Z,qƒ  «Xì мÏS ̤z ŶŠÃ¿Ëðà }g !* Æ¡ IZ  $ Ë ƒŠz!* Æ äY òÐ ŸLZÆ òŠ WgzZ ?ì YYc* Šg ZŒ Û b§¾^ ,Y** äz~

Ð ] »øgzZ+ M m»kS Xce 9 Š b§ÏS ÌÃäw" ÅlÑ gzZ mŸaÆkS ~ y WŒ Û Xì x` ** àyvÃÆ ¿ËXì c* B; »k Q ËZe q -ZÐ ]i Y Z Å!%pÔ ‰ bŠ x ©ZÆe $Š 6,lÑ Å w >Q X êŠ 7g Z Œ Û xêÐQ Ì¿ðà Âì êŠ ^ » Vî 0* ä™Gg *7 »k QaÆ)z ïgzZ ä™? »k Q c* äZhzŠ} h˜ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading ³³³³purpose ³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

177 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

Â}™¤z ŶŠÃq]gz¢Ëwâ CZ òŠ W ?ñY H: VY t Û~ }™¤zŶŠÃq]gz¢Ëðà CZ b§ÏS Ôì x » »nq -Zt ?ñY ŒVYäw" ÅlÑÃzÅkS XceI„nÌÐS Â

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

]Š Ñz‚

ì 7tnç »÷Za ÅyQpÔ Dƒ Za Ð ¬ÆZ} .a

yW„  Zg {Z',¹QÔì Le~Š Z®ÎgzZaÆ\!* VâT\¬vZ Ô}Š Zg ZÆ k QgzZÐ ¦‚z Åy¨ KZ ÷Za ÅyQXì ꊙwi ** Ð # sŸz ` Z]!* t~}g !* Æy¨ KZXì Cƒ~ËÆx ZŠZgzZŸ c* â Û «g (Zz {Š Zg ZgzZ ZiZâÐgÅz =ÐQ ä Û{Æ k Qì 7 Ü Zúzò}ÆkQ{z¬ÐŸC ˆ Ù L Z C™ Ÿ»,qVâzŠtXì X}™x ZŠZˆ Æ kS gzZŒÃA ç~ Ýzg Å=z DÔá { ^ ,Y »

ä?ü ÞøçûÂö…øˆûiø ÜûjöÞûø] ðøL:ì c* â Û ä\ ¬vZXce 'Ð w VÅy ½ !* ÐS * gz Z r !* ìt¬æ?( D Ç Zë c* ƒD Ç Z ?kt) ó áøçûÂö…ôˆ# Ö] àövûÞø Ýûø]

sÜx » »y½!* tHpÆkS pXì @* Ç Z Z} .É Ô7?V o

X 64:56§Zß Z * "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading ³³³³purpose ³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

178 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

ì ~g ZŠ)f ÅkQÔ7¦ / ÙC Çäâ ¿C Ù ?ì bŠ ) ~¿c* bŠ1 Õ @  Z¼Ô“ “  »ÅyQÔì ;g Y ä1{z | # gŠAŠ¬Ð äÎ r !* ÆäàJ -~rgzZ äg @* ZÐ V½gŠÐQˆÆäWV~yQgzZ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

?ì à ™g » }i ä k Q ?ì ea Æ k Q H·» xiZßz ] YZy Z yQ ?ì c* Š hg, Ã~ }iÐ p ÒÆ ]gz¢ÅyQ‰ Ü z DÎ| # gŠ ™ë Z Û ]â ¥~gz¢aÆkS Ô7c* ì Ì8 -â ~~rÅV]Æ ì ** 1“ gzZì ** 1HÐQ}™êˆÆÚ Š ,q ƒ  t ? à cÅ ^ ,Y** gzZ^ ,Yvß~A çÆ]Š Ñz‚?7c* ì Ì** 1¼gzZ 5ÅqVZgŠÔD™ ~gz¢aÆy½!* b§T9 ŠÃVzqƒ  y S îÂG ÇAŠ 7y½!* ¹S Xì ~gz¢ÌaÆ+−ZzÆa b§ÏS Ôì XÐë ’ Ì{zÂÐBŠ7+−ZzgzZ Ç ò 4 ò}ÆkS Ì{z ~gz¢çOX $ Ë Y àNŠ((BVÅkS ~}Ñ ç}g ø

·»a VâB{^ ,Y »]!* kS + −Zz¬Ð"0 +!* Åaì kS ?n VQú1»lgz6,gzZ÷Zaì . Þ ‡kS ¡Åk Q ?ì $ Ë ™ Åa }uzŠì _ƒ rg ÃJukS Ð k Q Âì^ ðä /Z¬Ð úz›Åa H\!* Vâ Ð p ÒÆ]ÑqgzZ äâi LZ ?n™“  Z¼ »Vß ZÎy S ? n pg b‚z ~gz¢gzZ› Û Ô‰ Ü zaÆ š M F, z ½gzZ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

179 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

â&#x201E;˘g (Zi§ðĂ&#x192; ÂťĂ&#x153;Ic* ce ¢ 8x ÂťĂ? Ă&#x2018;â&#x20AC;&#x161; Ă&#x201A;ĂŹ ~ Ă&#x201D;¤ /Z[Z Xce0 +!* 7ÂŚ / Ă&#x2122; Ă&#x2026;a1Ă&#x201D;ce¢ C 8 XĂŹ YuzgĂ&#x192;ŸĂ&#x2039;Ă&#x2020; Z} .ĂŞt Zg ø 7ptĂ&#x2020; kS ĂŤ @*

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

t ~g ø X Ă&#x2021;ĂŹgâ&#x201E;˘ W{z Ă&#x201A;ĂŹ ** W~ *Ĺ Ă&#x192;aĂŹt ¤ /Z Ÿ ÂťĂ&#x2022;Ă&#x2026;k Q 7aĂ&#x2020;1zgĂ&#x192;ŸĂ&#x2039;Ă&#x2020;kQĂ&#x201D;aĂ&#x2020;~zcĂ&#x2026;yââ&#x20AC;ĄĂ&#x2020;kQ,Ă&#x203A;D + ~igz s Ă&#x153;Ă&#x2026;VĂ&#x;Ă&#x;ZĂ&#x2020;ÂĄyø1Ă&#x201D;ĂŹ CWĂ? y f ZĂ&#x2020;Z} .~g FX 1Ă&#x201D;ĂŹ ~B; Ă&#x2020; Z} .Ă&#x2039;X Ă? ĂąW~gFĂŹ ¸ yâ â&#x20AC;Ąx ÂŹ Ă&#x201A;ĂąY Ă&#x2026; 1Ă&#x201D;ĂŹ ĂŞĹ  â&#x20AC;&#x17E; Z} .tigX Ă?Ăą (,~g FĂŹ ¸ yâ â&#x20AC;Ąx ÂŹĂ&#x201A;ĂąY H: ` ´ [òZĂ?ÂŹ *Ĺ t XĂŹ M Ă&#x201A;ĂąY Ă&#x2026;4z] .aĂ&#x2020; k QĂŹ ¸ yâ â&#x20AC;Ąx ÂŹ wEZĂ&#x192;[òZyS ._Ă&#x2020;=KZ {zĂŹ Ë&#x2020;~Ĺ  ¢ A &tĂ&#x192;y¨ KZgzZĂŹ gzZ VhĂ&#x201D;VzĹ  Zg Z }g ø ~ ]5çĂ? šV Ĺ&#x2019; k , Âź Ă&#x2026; Z} .X}â&#x201E;˘ Dâ&#x201E;˘e $Z@Ă&#x2026;u¸Ă?(Ă&#x2026;yú¤ä/** ÂŚXĂŹ CĆ&#x2019;0Ă?]âZĹ Z vZ wĂ&#x17D;gX ĂŹ g Y s§Ă&#x2026;k , Âź Ă&#x2026; Z} .Ă? k , Âź Ă&#x2026; Z} .ĂŤ c* â Ă&#x203A; ĂąĆ&#x2019; ~}g !* Ă&#x2020;Ă&#x203A;D + -Z Ă&#x2026;Ă&#x153;IĂ? \WZ q # ~äâ iĂ&#x2020;Ă&#x2026;zmvZ$Zzg Ă&#x2026; ~g} e .G1ZX œðĂ&#x2018;Ĺ zĂ&#x201A;s§Ă&#x2026;|Ă?S ä \ W Ă&#x201A; Ĺ  HY7 :c* â Ă&#x203A; ä\ WĂŹ vZ1Ă&#x201D;CĆ&#x2019;7Ĺ  Ă&#x2018;zZĂ? ĂťC Ă&#x2122; LL

(â&#x20AC;&#x161;Ă&#x2013;çĂ&#x2013;] åçĂ&#x201C;m Ă°^Ă&#x203A;Ă&#x2013;] Ă&#x2DC;Ă&#x2019; Ă Ă&#x161;^Ă&#x161;

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

180 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

™ê » ä™ Za Ãq ËZ # óXó Y7uzgðÃÐQ Âì© 8

ÜÖ ®> Ð׳ì ä³×#³Ö] ]…] ]ƒ]æ (1438¶gÔ›)ó®> äÃßÛm

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ŠzuÆ]ÑI

Æ' , Š c* ìB‚Æ ~ç @* ™7I ¦ / Ù {z XìÉ H, C Ñ » +Š

˜i Ñ]‡5Ð VÂgúì ¬» \¬vZX ñY Hì‡mÒÐ 5 Zg :ì c* â Û çOXì 3g™gHaÆk QävZceãƒÐ5 ZgÏ Q *

ävZÐ V˜ Ôz™] ‡5Ð yQ Â) ó äö×#Ö] ÜöÒö†øÚøø] & ö nûuø àûÚô à$ âöçûöi^ûÊøL ($ é5;XG +qt X ( ì c* Š¬" $gÑÔÐ UkS gzZì Ð ~ ]¡] G d Æ Z} .|gŠ {z Âì @* ™~igz s ÜÅkS ¿ðä /ZXì ¬» „ Z} . ZwV; Æk Q G6,kS gzZÔì @* ™~igz s ÜŬF,ãZzÉ Ô ãZzq -Z X ǃ» Ð}g 7ZÆkˆÆkS ]!* ¸ äyWŒ Û Ôì ðWV ˜e $Wt :˜~‚KZk&ZŒZ}Zx â Zf *ZXì ðâ Û ãZz X 222:2{ÂZ * "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

181 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

ìt ÂU {Š ‚ J¦q -Z ~ }g 7ZÆ kaÆ VÂgúL L ~ÌñÇ~ m, g $ì‚Ÿt Zƒ c* ¯ »]gŠaÆkb§T EÔ D YáZ e ~ „ E Õ @2 Ôì CY Å6,‰ Ü zƒ  ogzZ ÏS Ô@* ™7~igz s ÜÅÆŸkS y‚ ðÃÔD Y97C Ù !* Ð

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ëc* ~äâ iÆ~g Zƒâ x c* Zì‚Ÿt»]¡aÆ]gúb§ ]gú: â i » ¬a kS ÔñY Å: ]á} ,Ð k Q~ û)

ze $f Z ¯ ) !* ]ÑI~ û)gzZ Ôì @* ƒ: â i » ÏŠ â W)gzZ x ) Æ ,Y [‚g Z »kS aÆy¨ ^ KZ ][Z ÐËÐzz kS Xì ® ) ŸZ

(527/1yWŒ Û' , +) ó Xó 7 D

*

Ôìeb§T~kkSKZ?Z®)óïÜjöòû>ô oÞ#]ø ÜûÓö$ø†ûuø ]çûiö^ûÊøˆ L ÆkS

:ì –äV,Q~# sŸzÅ ( î W

k Q Âq -Z Xì {g á Z s§Å VÂ!* zŠ ‰ Ü z à t ~ ( kS )‰‰‰L L

c* r !* LZô â Ækc* r !* -Z s§Å~g UŠpÔŒ" Ô~Š Zi W q gzZ ~gZŠ)f Ô~È0* kQ ~uzŠ gzZ Ôì Cƒ Ýq ~ A çÆ k

rgpÅ~A çÆkc* ‚ r !* LZ ÑZz kc* r !* -Z s§Åo ôZ q s§Åq«gzZì;g™{g á Z» ó'ø†ûuøLs§Åq~uzŠ kS Xì ÃbzgkQ™ï,qVâzŠtÔ~È0* tgzZ~Š ZiW{zX pÖZÆóÜûjöòû>ô o#Þø]L X 223:2{ÂZ * "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

182 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

Xce** ™g(Z~A çÆ~çÃC Ù Øq -ZC™³ yEZkS Æ¢ Û gzuzyjZg‚ »Ï0 + i YZzŠi Zì }Y ¿C Ù ZÎÆŠ¶L ñL ñPÆ]¡6, V- Š Zi WÅ]ïÅyQì ~ T Z(, ~kˆZkSÆ~Š ZiWXì7ãZôðÃgzZ~È0* ðÃÔ{ðÃ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Âì @* ƒ 4ZŠ ~ r !* kS Ægzuz HLZ Z # y¨ KZXì¹ Z(,gzZ

Ì|t „B‚pÔƒg á uйkS LZ {zì Se ]gŠ r !* CZ » kQÉ Ô7k ðÃtì ~ŠÄg ä ]gŠt ‚Æk Q

ÃäW~kS {zÐzzkS Ôì kKZ ÅkQÉ Ô7: Zk , zðÃtgzZì

ÔñWì eÐ U TgzZ ‚TÔyWTÔy á TgzZ ñWg !* ÎÂ Ì~ äWËÆkS XÇgŠ c* ** ƒk» kgzZ ** ƒr !* » r !* kS p

( 527/1y WŒ Û' , +) ó Xó ƒ: êÐ |kS D

~ ] c* W-S Å {• ÒgÎä yWŒ Û ? B bg ÌZzgŠ ¾]c* Z@ t

ä™/ÂvZÔ—")óàømû†ôãùô _øjøÛöÖû] g % vômöæø àønûeô]ç$ j$Ö] g% vômö äø×#Ö] á$ ô]LÐS *

Xì c* â Û yÒ~p ÖZÆ( ì @* ™IÃVßZz ä™g(Z Ï À 0* gzZVß Zz :ì Å b§kS äk&ZŒZ}Zx â Zf *Z# sŸzÅ{kS Æe $W G Vƒk HÃí!* LZ/ ǃx¥ ÂÙg¨6,|ÅçX=Šg$ zZ/‰‰‰L L G u0* Ð V7ngzZ V2.ÃC Ù ªLZ çX=Š$gzZì x ** » ä™u0* Ð

X 222:2{ÂZ * "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading ³³³³purpose ³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

183 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

ÏVâzŠ ÅðñgzZ ðƒq -Z|ÅVâzŠÐg±ZkS Xì** ™ vZ {z Ô xzøÐ yS vß @' ,ÆkS X [8¹ Ã\¬vZ E3! -Š 4, q Æ\¬ tÐk QÔìðW]!* t~t òTVŒX nðšE 7[AZÐ " $Œ Û ~ äâ iÆÅ 0* ** Å]gúvßì Q½

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ô D™izˆÐ ŠzuÆ]¡~A çÆ]á} , c* D™ E 3!e ( 526/1yWŒ $.q -Š 4, ÆvZ {z Û' , +) ó Xó nðšE D

Ý

¶g ³q -Z vß ~ Tì $zç- » Îâq -Z ÷g›Z c* Ý

ÂãyvðÃÃwâ zyYÆËÐ~yQD™ ZŠ ZakS o lÑ!* ™!Zi Z »yvÆk Q ._Æ}°‡{gHq -ZÐ x ¸g {” ¦ÅVÍß ~g ZŠ )ft }gZŠ Z c* Š Z Û Z É Ô'Y Å 7:Zz Lx ¸gt X ñY c* Š Ö } # .kS KZï Š Ìht »ÑÆ$zç-kS ¹QÔD VZ X M h™w EZÔeb§T{zÃx ¸g {”¦ÅyQ~2 zçÆ ÅVÍß~ ]ÑqÂgzZáZiZÆyvì YZ à ©)q -Zt Xì CY Åt(C Ù [Z e $Š ÃZ Å kS Xì ˆÅ A $%aÆ $zç "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading ³³³³purpose ³³³³³³³³³³³ ³only. ³³³³³³³³This ³³³³³³ copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³³³³uploaded ³³³³³³³³³³³³ on any website except those of the publisher and the author."

184 l^Ú^1Ï8Ú4 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

¢qgzŠì wŠ +4q -ZtˆÆäYƒ»Ä»°¬gzZ ~gŠ Z',ÔF fpÔCW7Ãs # DðÃC Ù „ ~ kS Xì Hë Z Û Ã *Š ä uÅ K6,YZ kS ]ŸZ‹Z Ð s§ÅyQX ïŠg Z Œ Û x ZwÐS xk!*

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

:t{zÔ‰

{”ZŠ Z {z Ô D™ ZŠ Z ¶g ~ ]gßÅy vË}g ZŠ ZÆÝ X 1

Xì qN~<ÑòsZŠÎgzZìŠÎtXì Cƒ{Š c* ixk!* ÐVÇ ¼:¼ »T D Î~g !* zg » ~ŠÎw ZñZ LZ ÌÐW}g ZŠ ZtQ X CYÅ ZŠ Zx ¸gaÆ]** vî0ÈZiZqì * @YVÌÃVÍßyQz Å yv c* _Š Zj c* ]ñnúÆ ¶g à © ; g!* áZz äZ™Ý X 2

<ÑòsZ ÌZgzZì ZtX f e™wßz Sg ~(,~(,~]gß Xì qN~

ãZz)Ì-ûÔ@* ƒ7¾Šz»kQÔì @* YHaÆqTÝX3

bŠ o lZ XgzZJ -“  ¹Q … Y 7Ìt áZz äZ™ÝgzZì @* ƒ CBª ˜ gzZËÔg¾K M n!* ,q VÐt ~ b ˜Z Å X Ï,7, Æb§kS ä ÅzmvZ -ÑXì 7^ ,Y {@ç ðÃB‚ÆX Xì c* â Û IÐ]Z@ç X Š ã C"Ç!* ÂÙg¨¤ /ZÔ]ŸZ‹ZVÐt "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose ³only. ³³³³³³³³This ³³³³³³ copy cannot be³³³uploaded ³³³³³³³³³³³³ on any website except those of the publisher and the author."

185 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

7nŒ Û ðÃ{z Ô CY Å ZŠ Z o lÑ!* x ¸g ~Ýa kS ª Ô CY ~ŠaÆ $zç ÅVzuzŠ {z6,}°zÆ $zç KZX 'ƒ ÂDÎ~g !* zg » ~ŠÎ¹Q}g ZŠ ZÆÝX 'Yà 7:ZzLZ®

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

+¬6,Vß Zz äZ™Ý~g ZŠ)f ðÃÅkS X D Î6,¯ Åw EZ hLZ Z Ôì M¼ ÂñYW7{zÔì * @Y c* Z™aÆA çTÝX Cƒ7 gzZì ¸ |ÅÝXì MÐx ¸g {”¦ÅVzuzŠÐzg Å}@ç Xce9 ŠÐp ÒÏS ÐS

-Ñvß~kS Xì ðâiWë~3, q gzZöq -ZZakS u Z zŠ

ä™ì‡Äðû$zçÅ}uzŠq -ZaÆ]** vî0ÈZiZ {zÔDƒ ÌŠ Z x ©Z Æ +Š gzZ ì µ Z |Å VâzŠ X Dƒ 7q -Ña Æ 4G 54XeäƒF X èG F6,ÏS gzZDƒF F6,|Å âZÉ Ô76,t˜ ]c* Z@ ÅÅzmvZ -Ñ 0Ð ª  ˜ gzZËÔg¾a kS ZŠ

ðà » ZÑz ßÝ X aÆ ]¬Z4,«g~ ZÑz ßgzZ6,gîÆ=g f‡ gzZŠ Z Û ZáZzä™x ÈZ »Tì YZq -ZÅyz¬b!* tXì 7nç c* Š h» ä™w EZÃx ¸g {” ¦~2 zçÆ # Ö } .Åy QÃVzg ZŠ Z Vziñb§Ë** άðÃ6,kS Æ™iZ0 +ZÃÃ|kS ÅkS Xì @* Y Xì 7 "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

186 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

£ZgzZ· om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

™f »\ M(C Ù ~ˆy M Œ Û X Ì·gzZì Ì£Zx ** »ÅzmvZ-Ñ

}g !* Æ\ M ]gt K Å []|~QÒgÎpÔì ZƒÐx ** Æ· ìtzz ÅkS q -Š 4, }g øXì c* M£Zx ** »\ M~ k QÔì ðƒÜ~ ì ~Ä0ZXì „£Z {z 3g ä)H{−Zz Å\ M x ** »\ M X Og£Zx ** »aáZz äƒ {z ˆÅe $Z@ Ã{−Zz Å\ M ~ÜUâi []|X 3gˆÆ÷ZaÅ\ M ä ïEÒŒ.ÅZ†ZŠ ZŠÆ\ M·x ** »\ M ¸~ k QÐzz kS Ôì Ì?Š ¬q -Z Å]tÅ\ Mèa ]g t KÅ g ±Z kS gzZ 3g ä {−Zz Å\ MƒÐ x ** k Q™f »\ M Zƒ Vziñ Xì x ** -Z »\ MÐ

Âì Zƒ VYÐ x ** Æ·™f »\ M(C Ù ~ˆ y M Œ Û ] !* t „g i Z ³Zz sÑÆ\ MçOX ì ÄÐg ±Z ~s· ó L ìt : L »kS {™E +»\ M Ì~ # Ö ZgzZ HÐ ÏS ™f »\ M Ìä \¬vZÃ7Æ Xì @* ƒÐx ** ÏS F, {Š c* i

[Y 1989]

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading ³³³³purpose ³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

187 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

[|Zq -Z »y!* i om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

-Z Z q # ì Ìt {°‡q -Z » k QÔì Zƒ wi ** ~ y!* i Ty M Œ Û

T{zƒÃ7** Ñ;gzêc* [µðÃaÆyQÆ™ ¦Ã/ $ñgzZ™è »x ·Z~ p¤ /Z b§ÏS Ôì C M ~ ]gß … F._Æ}°‡x¬b§ ãZz Ç!* íZŒ Û Æ qgÆ;s§Å VâzŠ Ô/ $ñz™ègzZƒ:60 +Z kSì @* ƒx¥Ð âÆ [²x¯É Ôì $ Ë M Ì/ $ñuZz ÂVƒ Xì C M „/ $ñuZzxk!* t6,µZñÆb§ E I& yÒ äèî0*J'Z}uzŠgzZx ÷ 0Z Ô ~çlBiÔt,p¤ /Z {°‡t »y!* i [Z²ZzèÌ2‚ Zz°Z ¸Æy!* iX @* 7,7t Û ¼Ð kS pÔH7 gzZ[²x¯~ .â »yQÔñÑ7ÐC Ù !* }¹Q{zÔK yÒäfÆ y!* i ÌËX ‘ WÐ y !* i°Z ¸Ô 7аZ¸y!* iXì „ˆy M Œ Û kS ÐâÆVzk , ’gzZVîWÅyQÔ˜Ôs1¼áZz%1Æ t »°Z¸~ .ZgzZD YK ~ .Z°Z¸z2‚ ZaÆVß Zz + YÆy!* i ñƒK ~ .ZÆV‰Z ïI ZX ì Lg ~g Yå Ô@* Y 7ug}¿ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

188 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

6ÐâÆx¯Æy!* iIZgzZD™ãZzV™ÅyQÆ™W, 6°Z¸ c* [|Z *ðÃÌZ # X Tg D™Äc* gŠ2‚Z6 6gzZ°Z¸6 ì CY ª°»] !* t +6,gîÆ?Š Åk QÔì @* Y Hy Ò {°‡ *

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

gzZt, 2‚ ZÄX Šñ~x¯RÆy!* i IZ@ZØÆkS E & I Û ÔŠÞpÔX7V;Æ£Z02 äf}uzŠgzZx ÷0ZÔ ~çlBiÔ Z 0Æy!* i~ˆ{z6,¯ÅbÑŠÆyQgzZì HyÒ~V1ÂKZ¹Q gzZ „Z Û + −Zqx âZ~d $Œ Û èâ Ô Y VYgzŠX ñ0* gZŒ Û 2‚Z Åy QgzZ K Äc* gŠ 2‚Z 6 „ Ä ä k&Z ŒZ }Zx â Z f *Z 6 c* }°‡6 Ëa kS X Åi])Ϲ ňyWŒ Û 6,Š ã C V1 Å[Z²Zzè{z Y Y c* ZÆ7²Z. Þ ‡** Ðzz kS ¡Ã[|Z W6, kQ6,Š ã CÅx¯Æy!* iIZª~ .â ÝZ%ZÔV; Xì 7Šñ~ Xì YYc* Šg ZŒ Û wJ. Þ ‡** ÐQgzZ$ Ë YÅ

—" ÔÂ~ V1 ÅèÌ{z Ôì Hy Ò 6, zZ ä ë {°‡ »y!* i P ëX Šñ@ZØÆ kS ~ [²x¯gzZˆ y M Œ Û pÔ Zƒ7yÒ kS ˆÆg¨6,yQ®} f @* ïŠK# sŸzÅyQÆ™7BV X Ùì‡} Zg ðÃ~}g !* Æ¡x°z¡Å}°‡ ÔñƒD™yÒ]$Åï *zZ~cg LZÔ~%°Zg0e "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

189 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

&~Š ZzJ 3ÒI }I~] ðE -Z -á²sîì @* ™™f »S¢gzZñ¢1q Ð~ŠZzkS ~i¸ MÆ⤠/ÌñˆÆäYg¦ /¶»òy  ÑZ ~Š)gzZìg :g ÃZÆk QX†

è j ‰ p ^Û q ^í × ³ ‰ ] ƒ ] o³ j u é† Ú pƒ oÖ] ^Û↠Ú^³e ^³Ã³q… krnãi æ ^ËŠÖ] ^â†e]æ oÚ…æ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

^ãÚ^n‘ æ äÚ^n‘ Ù^³_³Ê fˆ³q ^ãÚ]†e] èÛm†‘ xrÞ æ ‚³’³u ^ãÚ^㉠æ ^ãÚç‰ Ìm^’ÛÖ] xm…

&~ŠZzJ 3ÒI òy  ÑZ~Š)Z # J -VŒÔìg}~] ðE -á²sî{zLL

gzZ Å rZ6, „kv}OÆã0* c* ŠgZ¦ /b§kS äV,Q̶»

™™aÎ[päV,Q ÂìgÆgÐ äQ½J -á²q -ZVâzŠ

o¢aÆkQÂÑ|gŠ ³³³³³³ Hê~}g!* ÆA çLZ ( :+XE ƒZg7Ð „x ³ 1~VÈÆVâzŠyQŒ »Æ ö gzZ ³³³³³³³³ ì @* ó Xó ˆƒ!ßÅk QgzZнZƒÅ â ¤ / gzZÑ

À&  ó ^Ãq…LÔó fˆqLÔó ^í׳‰LXì ;gƒ»S¢gzZñ¢™fÔ õ/GŸG ƒ Š[ Z

Ôì „ … FÐg ±ZÆ+gzZaÆ VâzŠ ÔS¢gzZñ¢ q ¯%;~ Â~ 7, ** Ñgzê;aÆ kS gzZ Zƒ {™E +»1 Œ »~ Vƒ 0* #p Z y S Xì ð M „/ $ñuZzaÆVâzŠ S¢gzZñ¢t~ó ^â†e]æ oÚ…L gÃè ~¿Ô: M h }Šg Z Œ Û Ãg]Ë\WU%»;kS ~g ÃZ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

190 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

akS ÔM hN* ß7Ìs§ÅS¢sÜÐS \ MXÃx|Æ]!* Ë Å ]ZÆñ¢Ð ~ k QÔì ZƒÐU TV Œ {™E +»1 Œ » Xì 7eÜï%KÈ@ MÐx|ÆÄÌ]gßðÃ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

:ìÄ» ~‡ÑZÛ²Z0vZ†² á Ï×

]‚nÏËÖ] ^â‚u]æ †â‚³Ö] á^³e]

Õ^e æ ènÒ^e ð^Óe k³Ã³Û³‰

•z{ M ÅàZzäzggzZá Zzäzgk Q ( Â8 ŠV) ?â ÃnggzZy) ÂL L

ó Xó ƒc* Š™ Z] .ÐyQÐ Qääâ iÔƒŠ HƒËg C@* ³Z»Xù 7

ó^â‚u]æLÔìð M „/ $ñuZz;aÆóÕ^eLgzZó ènÒ^eLÔ³NŠÌVŒ

X c* M 7ó^Ûâ‚u]æL} OÆ :ì ~ˆy M Œ Û

gøâø„$ Ö] áøæûˆößôÓû³mø àø³mû„ô³$Ö]æø gz Z ä ÎkS L Z gz Z ì g oûÊô ^ãøÞøçûÏöËôßûmö Ÿøæø èø–$ ³Ëô³ûÖ]æø 7ay ~ { Zg Å vZ à ~0 +e h õ ]„øÃøeô Üûâö†ûLùô føÊø (äô×#Ö] Øônûôf‰ø …ô^Þø oûÊô ^ãønû×øÂø oÛFvûmö Ýøçû$m (ÜõnûÖôø] Å[ Z± u ** ŠgŠ Ãy Q Ô D ™ c izŠ Z # yŠ {zX zŠ}Š]gt K Üûãöâö^føqô ^ãøeô pçFÓûjöÊø Üø$ßãøqø 6,~0 +egzZ äÎkS Æy Q~ .Üûâö…öçûãö¾öæø Üûãöeöçûößqöæø ™ƒe ~0 +egzZ ** ÎvßgzZL L

ÐkQQÔÏñYð‚Šv M

( 35D 34:9/pZ )

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³purpose ³³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

191 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

yQgzZUÆyQÔV*% OÅyQ 4& F 4£H-G ó Xó ÏN Y©ZŠ èG Å

aÆVâzŠyS pÔì Zƒ™f »VzqzŠ ~0 +egzZäÎ~e $ M kS

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

c* [µ;Ì}V ˜ ~ó^ãøôe pçFÓûjöÊøLgzZ ó^ãønû×øÂø oÛFvûmöLÔó^ãøÞøçûÏöËôßûmöL Xì Š HHwEZ „ / $ñu ZzÐQÔì ~ 7,]gz¢Åä™wEZgzê IE& ªÔglpÆó è–Êæ gâƒL U%»k Qä‚î0*J'Z}uzŠgz Z ~çlB i :60 +Z »ª  ZîX ì 79Ì] !* t Åy QpÔì c* Šg Z Œ Û Ãë ZgŠz.** Š Æó è–Ê æ gâƒ; L tVŒ ãZzÆ™c6,e $ M kS ë Â@* ƒ $ MÐkS ÂñY ðN* e ßs§Åp ÖZ c* ÂpëËÆyQ} OÆpÖZ

oÛFvûmö ÝøçûmøLì CY Ñ®Š Ìk,¦{ z Ô @* ƒ 7b zê„ Œ» pÆ pÖZÆó Üûâö…öçûãö¾ö æø Üûãöeöçûßöqöæø Üûãöâö^føqô ^ãøeô pçFÓûöjÊø (Üø$ßãøqø …ô^Þø oûÊô ^ãønû×øÂø Xì ˆs~

1C

gzZ) ó ^ãønûøÖ]ô ]ç?û –% ËøÞû] ôá]çøãûÖø æûø] é÷…ø^røiô ]æûø]…ø ]ƒøô]æøLe $ MÅ-ÒgÎq -Š4, }gø èa~( D 7,^Is§Åk Q ÂD0* qÅöc* ]g ˆðÃZ # G E 2B+óæ]Lsw .G yQªÔìaÆ„}OÆóàm…çÒ„ÛÖ] ‚u] l^f$]Lc* çG kS gzZ Ô s§ÅÚÓö¼gzZ Dƒzás§Å]gˆ¼Ð ~ X 11:62 1C "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

192 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ øZŠz+Š ³³³³³³³³³³³³

gzZ™èq -ZakS ÔDƒ~„¬Æ¦msÂgzZsÂÌ~ ;~ó ^ãnÖ]LÔì ZƒµZzd $Œ Û Æ;p¤ /Z™èªóçãÖÐ L ~/ $ñq -Z gzZó é…^riLÌU%»kS~}Zg ~g øgzZì ðƒwEZ„/ $ñuZzgzê [ Y 1 98 2 ]

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve .a .j a w w ww w w

X „VâzŠÔóçãÖL

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

193 l^Ú^ÏÚ


om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

†¿Þ æ ‚ÏÞ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of the publisher and the author."


om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of the publisher and the author."


³³³³³³³³³³³³ Ãz׳³³³³³³³³³³³

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

˜Z » ïzD

~ w q ËŠz » ïz DpÔì CY Å Zg ZÍqC Ù ~}ÑçkS

Æ + Û Wz d6,] ÃZy Ô ZŠ6,VÂ!* p" vßX * @Y H7Zg ZÍ Dw@W~{Zgʼn Ü ×gzZsZeg;~ŒÆª ˜ÔD™—}È ƒ0Ð+Š {z¤ /Zm<!* ÔaÆó ** g » ógzZÄc* gŠdË1Ô X @* ƒ7̼ ZÎÆß• M Zk0* ÆyQ Â

ä VÍß& q {zC Ù Xì n% »Ç: x¬ n% Z (,Ð ƒ  VŒ

hZz ]!* .Æ VÍßÐ T ;ì „g W¬ Ð ¬ ;ì Zƒ Hg (Z _ Ôì B bg wÅe $Zzgq -ZaÆ yQ ;ì ˆ0| # ÙÅyQ ; ƒ c* Š™: VY *„ H{n»|ä k QgzZƒ: VYß „ Xp¤ /Z {z VY „ s ÜÆ< L ãZz ËÅwÎgÆk Qgz Z¬ôÜËÆvZ { zgz Z ðÃÐ ] !* kS ¹QX Dƒ 7g »aÆG gWðÃ6,k QvßÔƒ: "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

197 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ Ă&#x192;zĂ&#x2014;³³³³³³³³³³³³

o8F Š$ELZ ä ĂĄZz ĂŹ CĆ&#x2019; 7Ăś-F Ă&#x2026;7 H?Ĺ ~ hĂ&#x2020; Ă&#x192;ĂŽ0G wĹ  k Q KZ b§Ă&#x2039;: Ă&#x2039;{zĂŹ @* Ć&#x2019;t sĂ&#x153;g"Âť zĹ  z K - ~g â&#x20AC;&#x161; Ă&#x2026; yQ XĂŹ Ă? bĂ&#x2018;Ĺ Ă&#x2020;ĂĄ Zz äâ&#x201E;˘W{zçOX N YĆ&#x2019;[xÂť~ äXĂ&#x192;e $Zzg

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ă&#x2026;k QĂ&#x201D;Ă&#x2020;â&#x201E;˘spĂ&#x192; ÂŹĂŚĂ&#x2020; kQĂ&#x201D;Ă&#x2020;â&#x201E;˘pâ&#x20AC;&#x2122;~ xÂŻĂ&#x2020; k QĂ&#x201D;Ă&#x2020;â&#x201E;˘m, / ¤ gzZĂŤ!* Ă&#x192;hĂ? j§C Ă&#x2122; t nžĂ&#x201D;â&#x201E;˘ Zh Z t Zèk QĂ&#x201D;Ă&#x2020;â&#x201E;˘ bzĂŞĂ&#x192;, X Dâ&#x201E;˘Ă&#x2019;Ă&#x192;Ă&#x2026;œŠ¯hĂ&#x192;ĂŤ!*

6,ÂŻ Ă&#x2026;D+ $â&#x20AC;?' ĂŹ @* Ć&#x2019; Âť VĂ?Ă&#x;yQtzg Z' ,Ă? Ć&#x2019; ď&#x20AC;Ś ~A çkS

yQ {Ĺ c* iĂ? yQĂ&#x192;\ WLZgzZ T e ** Ć&#x2019;ĂŻ ĂĄ ~Ă&#x2026;VĂŽ Z§Iè mvZ-vZwĂ&#x17D;gX Dâ&#x201E;˘Ă&#x2019;Ă&#x192;Ă&#x2026;äâ&#x201E;˘" $U* Ć&#x2019;þ]c* Ă&#x192;zZ +Ă&#x2020; {zĂŹ * @Y HyĂ&#x2019; ~}g !* Ă&#x2020;& Ă&#x2018;0§Z Âżq -Z~ äâ iĂ&#x2020;Ă&#x2026;z 4G ¢ šZ 5E Ă? ~ {C Ă&#x2122; i Âľ {z ĂĽÂŚĂŚ Âť ]!* kS pĂ&#x201D; ĂĽ â&#x20AC;&#x161; rg mĂ? Ă&#x2122; ĂŽ0Ă?G ZĆ&#x2019;x¤ / u{Ĺ  c* i }Ă? VĂ?Ă&#x;yQ {z ~ÂŤâ&#x201E;˘Ă&#x2026;] c* Zzg â&#x20AC;šYçOXĂŹ X¸}ZĂ&#x2020;] c* ZzgyQĹ p xzøĂ? ~Ĺ  OZĹ pgzZ !%Ă&#x2020; ~ž kË&#x2020; Zèa vĂ&#x;Ă&#x2020; b§kS â&#x20AC;&#x17E;ZeĂ?Qt Ă&#x201A;}Ă&#x;Ă&#x192;} Zg Ă&#x2039;¤ /Z Z§Iè}uzĹ Ă?zz kS Ă&#x201D;DĆ&#x2019; X Dâ&#x201E;˘Ă&#x2019;Ă&#x192;Ă&#x2026;äâ&#x201E;˘" $U* Ă?Qt Ă&#x201A;,Ĺ g Z Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; â&#x20AC;&#x17E; ZeĂ?Q {z Ă&#x201D; ĂŤ Ă&#x201D;D Y VË&#x153; {z ?HĂŤ!* gzZĂŹ Hh CĆ&#x2019;7nžðĂ&#x192;Ă? ]!* kS šS "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

198 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ Ă&#x192;zĂ&#x2014;³³³³³³³³³³³³

lË&#x2020;!)Âź aĂ&#x2020; yĂ&#x2026; ,KZ Ă&#x201D; X Ă? TgzZ _7,Âź -o8 + Ă°e3Zg Ă°Ă&#x192;aĂ&#x2020;]Ĺ (KZgzZäâ&#x201E;˘ Ăś FFwĹ Ă?qĂ&#x2039;šQ ZĂ&#x17D;Ă&#x2020;ä& gzi Zg â&#x20AC;&#x161; CZĂ&#x2030; Ă&#x201D; Dâ&#x201E;˘7g (Zi§ ¸ ĂľdĂ&#x152;~ c{zX CĆ&#x2019;7

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ă&#x2026;]!* kS Ă&#x192;VĂŽ Z§ IèĂ&#x2020;â&#x201E;˘â&#x20AC;&#x201D; }Ă&#x2C6;Ă&#x2020; nĂ&#x2026; bĹ : äY Ă&#x201D;** ĂąĂ&#x201D;¢ 8 ~Ĺ  uĆ&#x2019;e¢gĹ T Ă&#x201C;C Ă&#x2122; Ă&#x2026; ĂŻzDDâ&#x201E;˘sĂ&#x153;6,äâ&#x201E;˘zĂĄs§ g ZÂŚ /yĹ P~ Ă&#x201E;Ă&#x2026;Âż,Z Ă&#x2039;L~Âľ%Ă&#x2039;Ă&#x2020;Ă?0 + i¤ /Z {zX ĂąY G "ÂŚ- ä 5E Ë&#x2020; â&#x201E;˘tĂ&#x2026;h e k]ÂťVĂ&#x; !* Ă&#x2020;. $zZ b§Ă&#x2026;ĂĄZz œŠ ĂŽ*g4F kS Ă?0 +i š!* Ă&#x201A;ĂŹ @* â&#x201E;˘xÂŻ b§Ă&#x2026;VĆ&#x2019; ĂĄ Ĺ  !* gzZ @* 3Ă&#x;1gzZ Vc* +Ă&#x201D; ; Q Ă&#x2122; {zX Bâ&#x201E;˘: ZâÍ ÂťwĹ %kS Ă&#x152;šQ}vĂ&#x;ĂŻĹ g ZÂŚ C /~ᥠp¤ /Z~XĆ&#x2019;g {Ă&#x2021; WĂ&#x201D;Ă?Ă&#x;Dâ&#x201E;˘Ăš ĂĄ )** ]Y Z' ,q -ZyĹ }Ĺ }uzĹ  g !* zĹ Ă&#x2020; r% {z Ă&#x201A;Ć&#x2019; T e bĹ  Ă&#x2021;Ă?Q ?[ZpĂ&#x201D;ĂĽÂśâ&#x20AC;&#x161; Âť [L X VĆ&#x2019;â&#x20AC;&#x17E;~{zĂ&#x201D;Ă&#x2021;}â&#x201E;˘g ĂŻZ Âťk QĂť%&ÂŹĂ?œŠ yZf Z t â&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;VzzcLZ {zXĂŹ CĆ&#x2019;]ZĹ  § ĂŽ0â&#x20AC;?ĂšĂ?q -Z,Ă&#x2026;yQ 6,ÂŻĂ&#x2026;?Ĺ  Ă&#x201D;ĂŹ Ă&#x2026;ĂŹâ&#x20AC;Ą} Zg äV,QDâ&#x201E;˘Ă˛ĂşĹ Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;y ĂĄ ~(, %{zĂ&#x201A;Ă&#x2021;}Ĺ â&#x201E;˘" $U* Ă&#x;Ă&#x192;} ZgĂ&#x2026;yQĂ??Š¤ /Z¿ðĂ&#x192;çOXĂŹ Ă&#x2026;ĂŹâ&#x20AC;Ą E Š$Ă&#x2020; yQ¿ðĂ&#x192;Z # pĂ&#x201D;Ă?VĆ&#x2019;gÂťaĂ&#x2020;+ âtKZĂ&#x2020;Ĺ Ĺ  F, Ă&#x2039; Ă&#x192;ĂŽ0G Ă&#x201D;Vx :Dâ Ă&#x203A; Ă&#x2DC;"Ă&#x201A;ĂŹ * @YWt â&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;yQâ&#x201E;˘ĂĄĂŠâ&#x20AC;Ąy;' ,sĂ&#x153;Ă&#x2020; "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be Âł uploaded on any website except those of the publisher and the author."

199 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ Ă&#x192;zĂ&#x2014;³³³³³³³³³³³³

O {z Ă&#x201D;Ă?Ć&#x2019;e ¢ 8# Ă&#x2013; . } Ă? TĂŹ Ă&#x2026; ~& + Ă&#x;q -Z ' Ă&#x201A;wĂ&#x2026; ?Ĺ ?w HĂ&#x2026;?Ĺ  ~{ Ă&#x2021;g !* Ă&#x2026;k QgzZĂ&#x201D;ĂŹ ~pĂ&#x2026;wĹ  Ă&#x201A;~p-ZX Ă?ĂąĂ&#x2018; ÂťyQZ # pĂ&#x201D;[]!* Ă&#x2026;yQĂ&#x2020;Ć&#x2019;Ă&#x2039;%{zĂŻ Ĺ ]úŠĂ&#x192;VĂ?Ă&#x;{z

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ă&#x2026;} zĂ&#x2018;â&#x20AC;ŚÂťyQ Ă&#x201A;ĂŹ Le Ăş 7] !* Ă&#x2026;}uzĹ Ă&#x2020;Ć&#x2019;Ă&#x2039;%zcĂ°Ă&#x192; {zXĂŹ ĂŞĹ â&#x201E;˘Ć&#x2019;et â&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;yQĂ&#x192;V@Ă?~g â&#x20AC;&#x161;Ă&#x2026;Ĺ zĂ&#x2020;yQĹ pgzZ Ĺ Z b§ g ~ {IgzZ äĂ&#x17D; yÂťgzZâ&#x20AC;?Ă? Vâ ĂĄ}' , ĂŻ Ĺ  kgĹ Ă&#x192;VzuzĹ  Zg â&#x20AC;&#x201C; Âťx Ă&#x2039;¤ /ZšQaĂ&#x2020; Ă&#x2030;g ZĹ â&#x201E;˘Ă&#x2026;Âł#Ă&#x2039;LZpĂ&#x201D;zâ&#x201E;˘i Z ZĂ? g ÂťaĂ&#x2020;äâ&#x201E;˘ sĂ&#x192;~Ĺ  ZzC Ă&#x2122; gzZc eZĂ&#x192;Ă&#x;C Ă&#x2122; aĂ&#x2020;kS {zĂ&#x201A;Ć&#x2019;ÂľĂ&#x201A;Ă&#x152;Ă&#x2026;Y X D YĆ&#x2019;

z ĂŻĂ? V- Ĺ&#x201C;V Ë&#x153; ~ }Ă&#x2018; ç kS ?ĂťH Âť e $D6,kS p

gzZ + Ĺ IZC Ă&#x2122; â&#x20AC;&#x17E; Ă&#x152;vĂ&#x; {z VË&#x153; ;ĂŹ â&#x20AC;&#x17E;g Ă&#x2026;¡Noq -Z wĂ&#x2026;Ĺ  ÂżZ ~[ ZĂ&#x2020;wĂ&#x2018;+ZgzZÂŞ ď&#x20AC;¨Ë&#x153;~[ ZĂ&#x2020;DĂ&#x201D;D YĹ&#x2019;øZĹ [!* gZ Âť bâ&#x20AC;Ą} O Ă&#x2020; KgzZ G g Ă&#x192;] !* VË&#x153; ; Dâ&#x201E;˘g (Z lzg Ă&#x2026; w Zâ&#x20AC;&#x153; Z -o8 iĂ&#x192;VĂ?Ă&#x;Ă? äâ&#x201E;˘tâ&#x20AC;š C; 6,Tq {zC Ă&#x2122; V Ë&#x153; ;ĂŹ CĆ&#x2019; Ăś FFwĹ  {Ĺ  c* VĂ?Ă&#x;xk!* g ÂŁ ÂťĂ&#x;gzZ 9VË&#x153; ;ĂŹ CYĆ&#x2019; klĂ&#x201D;N YgÂŚ /Vc* Ĺ&#x201C;g ezĹ  ?ĂąYVYâ&#x20AC;&#x17E;Ă&#x2026;y ď&#x20AC;ĽWÂľĂ&#x201A;Ă&#x2026;bzgĂ&#x2039;4Ă?kS V;zĂ&#x201D;ĂŹ @* Ć&#x2019;Ă°Zk , +~ 5 wjâ Ă&#x2020; b§Ă?S xk!* Âľ ~(,~(,Ă&#x2026; *Ĺ ĂŹ ĂŽĹ  â&#x20AC;&#x17E;ZĂ? Ăľg @* "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be Âł uploaded on any website except those of the publisher and the author."

200 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ Ă&#x192;zĂ&#x2014;³³³³³³³³³³³³

\ Ă&#x201D;n 0{ Zgâ&#x20AC;Ą~]úŠĂ&#x2026; [z ÂŚ- :bzgt X Ă°Ć&#x2019;g ZĹ %6,Ă? ÂŹ á %~ xzøĂ&#x192; *Ĺ Ă? Ă&#x2022;Ă&#x2026;o Zc: Ă&#x201D;n ĂĄx ÂŁ ÂťyQĂ?Ĺ 0ZgzZx x ď&#x20AC;Ľ 0Z: E " 56, 5Ă&#x2019;gÂŻzZ ø½G ĂŻzDXnĆ&#x2019;[ xÂť~ äĂ&#x2013; Ă&#x192;V:c* gĹ  Ă&#x2026; Ă°G3Ă&#x2019;G Ă&#x192;: Ă&#x201D;n â&#x201E;˘

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

;e ävZ¤ /ZĂ&#x201D;Ă&#x152;~Vâ â iĂĄ Zz äWgzZĂŹ â&#x20AC;&#x17E;gĂ&#x2014;zg b§Ă?S ĂĽ Ă&#x201C;Ă&#x2026; X Ă?ĂŹgĂ&#x2014;zg b§Ă?S Ă&#x201A;

[Y 1987]

=gzZ+Ĺ

e yâ 'Ă&#x201A;t ?mHĂ? =Âť+Ĺ ĂŤ xk!* h vĂ&#x;V; }g ø

* @Y H76,gĂŽĂ&#x2020;?Ĺ w ¸t ÂťĂ&#x2026;vZègZ~[!* kSçOX ĂŹ qĂ&#x2026; C6,zZĂ&#x2020; VĆ&#x2019; 0* Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018; Ă&#x201A;DĆ&#x2019; F F6,=¤ /Z x ŠZĂ&#x2020; +Ĺ ĂŹ }nĂ?n F, {Ĺ  c* ièa VĆ&#x2019; 0* ü¸ Ÿ Âť=X ĂŻĹ : ÂŹÂť äâ&#x201E;˘ Š$E tq -Ĺ  4, }g ø X * @Y Hz Ă&#x152;Ca kS Ă&#x201D; DĆ&#x2019; 9b§Ă&#x2039;Ă&#x192;ĂŽ0G x Ă&#x201C;LZ {zX ĂŹ F F6,=+Ĺ  Zg â&#x20AC;&#x161;ĂŹ Hs # Z !* Ë&#x2020;y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; XĂŹ 7 ½Ă&#x152;]!* ä k QX ĂŹ @* â&#x201E;˘7t â&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;Vâ ¨ KZ6,Ĺ  ĂŁ CĂ?S Z +zx ŠZ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be Âł uploaded on any website except those of the publisher and the author."

201 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ Ă&#x192;zĂ&#x2014;³³³³³³³³³³³³

g (Z {ZgĂ&#x2026; m, / ¤ Ă?bĂ&#x2018;Ĺ yS {zX K7bĂ&#x2018;Ĺ  [(C Ă&#x2122; aĂ&#x2020;k QĂ&#x201D;ĂŹ ÂťË&#x2020;y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; Xf e 7x Âť VYĂ? =KZ {zĂŹ @* â&#x201E;˘Ă&#x2019;Ă&#x192;VĂ&#x; Zz äâ&#x201E;˘ Ă&#x192;+Ĺ  y¨ KZĂŹ CYĆ&#x2019; ĂŁZz Ă&#x2021;!* ] !* t Ă&#x201A;ĂąY HBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;' ,D + /Z¡_ ¤

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ă&#x2020;k QĂŹ Ĺ Hc* ZĂ&#x2020;akS â&#x20AC;&#x17E; äâ&#x201E;˘Âż6,]c* Z@ Ă&#x2026;k QgzZ + â Ă&#x2039;Ă&#x2020;TòŠ M Ă?>q -ZçOXĂŹ ðâ Ă&#x203A; ÂŤĂ&#x161;Ă&#x2026;=Ă?Qäg Ă&#x2021;Ĺ gz6, x Ă&#x201C;~ + Ĺ Ă?zz Ă&#x2026; äYĆ&#x2019; xzøĂ? =ÂĄĂ&#x201D; @* Ć&#x2019; 7Ă&#x161;Ă°Ă&#x192;~

Ĺ z!* Ă&#x2020; äĆ&#x2019;Ă?â&#x20AC;&#x161; 9Ă? pĂ&#x2019;C Ă&#x2122; š!* {z X ĂŹ @* Y c* Ĺ gZĹ&#x2019; Ă&#x203A; ~' ,Ă? V-gZĹ )f Ă&#x2020; x` ď&#x20AC;ĽĂ&#x2039;Ă?Q: gzZĂŹ @* Ć&#x2019; Âť i Ăşz { izg: Ă? zg Ă&#x2026;g $uz y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; XĂŹ $ Ă&#x2039; Y~Ĺ  Zw6,[â&#x20AC;&#x161;gZ

pĂ&#x201D; $ Ă&#x2039; â&#x201E;˘7Ă&#x201E;c* gĹ Ĺ pĂŤâ&#x20AC;şÂ´Ĺ Ă?š =~gø7Âľ~kS

â&#x20AC;&#x201D;"Ă&#x201D;¢ A &Ă&#x2026;KšQ{zË&#x2020;Ă&#x2020;# sŸzĂ&#x2026;yQĂ?s§Ă&#x2026;V1Ă&#x2020;vZ XĂŹ HĂ?Ă? Qä\ÂŹvZĂ&#x152;Ÿ+ âšQĂŹzz¸XĂŹ B bg Ă&#x201E;c* gŠä¼Ă&#x2020;bâ&#x20AC;&#x161;~] çY~gøĂ&#x201E;ŸZâ&#x20AC;şĂ&#x192;í6ZĂ­ M TgzZBĂ?QizgC Ă&#x2122; {z[ZpĂ&#x201D; M h7Ă&#x152;â&#x201E;˘Ă&#x201E;c* gĹ Ă?Qh + ĂĄ {zX H7 Âťbâ&#x20AC;&#x161;X f e yâ Ă&#x2020; Ĺ Ĺ  F,Ă&#x2039;% Ă&#x201D; D0* ._Ă&#x2020; =KZ J -u Ă? Ă? QgzZĂŹ @* â&#x201E;˘[ĂŚĂ&#x192;â&#x20AC;&#x17E; =Ă&#x2026;y Q Ă&#x201A;ĂŹ @* Ĺ&#x2019;šQtĂ&#x192;t Z # Ă&#x201D;Ĺ  *Z X äâ Ă?S {zĂŹ @* â&#x201E;˘ Ÿ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

202 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ Ă&#x192;zĂ&#x2014;³³³³³³³³³³³³

$Z@Ă°Ă&#x192;Zgzâ Ă?={zçOXĂŹ @* e â&#x201E;˘[ĂŚĂ&#x192;â&#x20AC;&#x17E;=Ă&#x2026;y¨ KZĂ&#x152;+Ĺ X ._Ă&#x2020;=Ă&#x2021;!* ]c* Z@x Ă&#x201C;Ă&#x2026;k QX ĂŞĹ 7Ă&#x192;= ]!* {z~}g !* Ă&#x2020;Cä y¨ KZ&ÂŹâ&#x20AC;°Ă&#x2026;vZègZ B7ĂŤ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ĂŹ Yâ&#x201E;˘ĂŻ@*Ă&#x152;Ĺ !* ÂżC Ă&#x2122; Ă? ~ ĂŤ XĂŹ Ă°Ć&#x2019; yĂ&#x2019; 6, zZ Ă?Ć&#x2019; ½ Ă&#x2026; ÂłwĂ&#x2026;kS X * @Y H7aĂ&#x2020; äâ&#x201E;˘gzĹ  ÂŤĂ?Ă&#x2026;yQ C6,V1Z` ď&#x20AC;Ľ Dâ&#x201E;˘Ă?q Ă? Ă&#x20AC; 0* 6f Ă&#x2026; b§q -ZĂŤĂ? TĂŹ Ă&#x2026;# Ă&#x2013; ´q -ZÂĄb§ ~~zcĂ&#x2026;ÂŹĂ&#x2020;\ÂŹvZqtM hĂ&#x2C6;Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;yEZ}g7ĂŤX =sĂ&#x153;b§Ă&#x2039;Ă?SXĂŹ CYĆ&#x2019;Ă?qĂ?h e¢B;6, zZĂ&#x2020;VĆ&#x2019; 0* ÂĄ XYYc* Ĺ 7gZĹ&#x2019; Ă&#x203A;

[Y 1988]

qçùyWĹ&#x2019; Ă&#x203A;

t ~}g !* Ă&#x2020;y WĹ&#x2019; Ă&#x203A; Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;ĂŁâ&#x20AC;&#x161; Wš Ă&#x152;~g â&#x20AC;Ąx ÂŹq -Z Âťk Q]!* Za Ă? XgzZ + â Ă&#x192;X ĂŤâ&#x20AC;ş{z sĂ&#x153; qçù Âť k QĂŹ YyY -S {zXĂŹ g ÂŽZ Âť b # ~$ +Z Ă&#x2026;y¨ KZ6,â&#x20AC;&#x17E; äâ&#x201E;˘ Zg7 Ă&#x192;VçåZz äĆ&#x2019; "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading ³³³³purpose ³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

203 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ Ă&#x192;zĂ&#x2014;³³³³³³³³³³³³

Ă&#x2026;+ â šS Ă&#x192;xĹ WÂľĂ&#x201D;ĂŹ @* â&#x201E;˘" $U* Ă?bĂ&#x2018;Ĺ Ă&#x2020;Ăľg @* gzZt Ă&#x192;WzĂ&#x2018;ZĂ&#x192;ĂŤâ&#x20AC;ş 2ÂťĂ?ySgzZĂŹ @* â&#x201E;˘gZŠ¸šQĂ?ò}Ă&#x2020;œŠ PĂ&#x192;yS Ă&#x201D;ĂŹ ĂŞĹ ]úŠ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ă?QĂ? q Ă&#x2039;{z´Ă&#x2020; yS XĂŹ @* â&#x201E;˘# sŸz z bĂ&#x2018;Ă&#x2026;yQ Ă&#x201D; DĆ&#x2019; Za Š$ELZ7Âľ~ kS XĂŹ 7c AĂ? ÂŹ {zaĂ&#x2020; # sŸz Ă&#x2026;Ă&#x192;ĂŽ0G pĂ&#x201D; @* Ć&#x2019;7s Ă&#x153;Ă&#x2020;|LyĂ&#x2019;Âťk Q Ă&#x201A;ĂŹ HŸ¤ /Z Ă&#x152;~}g !* Ă&#x2020; äW{zgzZ K Ă&#x201E;c* gŠä =Ă&#x2026;y¨ KZ y.zxE 0Ă&#x2020; Ă?ÂŹ kS kS X @* Ă&#x2018; 7ck , i LË&#x2020;yWĹ&#x2019; Ă&#x203A; šQĂ&#x201D; Ă?}â&#x201E;˘Ă&#x201E;c* gĹ  ~ Vâ â iĂĄZz XĂŹ 7â&#x20AC;&#x17E; qçùk QĂ?}uqĂ°Ă&#x192;Ă&#x2026; b§

kS Ă&#x2026;k QĂ&#x192;[ Ă&#x201A;kS vĂ&#x; ;g !* ~ Ăľg @* Ă&#x2026;# Ă&#x2013; ZkSv HĂ?S p

t ÂŹ ä V,QçO X ĂąĆ&#x2019; 7g ÂťaĂ&#x2020; äâ&#x201E;˘wJ~ ]gĂ&#x;-Z kS y.zxE}g â&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;*Ĺ akS Ă&#x201D;ĂŹ [Ă&#x201A;Ă&#x2026;vZèat HĂŹâ&#x20AC;Ą)l 454Xe äĆ&#x2019;!ĂľĂ&#x2018;~ G aĂ&#x2020;äâ&#x201E;˘" $U* Ă&#x192;ĂłlkS LZ {zË&#x2020;Ă&#x2020;kS X èG ~ ]c* WĂ&#x2026; k Q ~ .â Ă&#x2020; y.z xEyS b§Ă&#x2039; ĂąĆ&#x2019;9gĹ Ă&#x2020; ] !* kS Ă&#x2020;â&#x201E;˘i Z0 +ZĂ&#x192;Ă&#x192;ÂŞ ď&#x20AC;¨Ă&#x2018;Ĺ C Ă&#x2122; Ă&#x2026;xÂŻĂ&#x201E;gzZyĂ&#x2019;zy!* içOX NYĂĄĂŻ& + Ă°eĂ? E Ă&#x2026; äâ i m{ q -Z LĂ&#x201D;â&#x20AC;° K " $U* Ă? kS x ;zZ Ă&#x2020; y ** - ĂŽ0ÂŞEiĂ&#x2019;ÂĄ L V#gzZ V#Ă&#x2026;kS |gĹ  {z Ĺ  HHòúŠ ~}g !* Ă&#x2020; ] â¼³â&#x20AC;&#x161; "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

204 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ Ă&#x192;zĂ&#x2014;³³³³³³³³³³³³

ĂŚW' ,Ă?kS Z +â&#x20AC;°Ă&#x2020;]Ć&#x2019;zxĂŚgzZÂĽDLĂ&#x201D;Ë&#x2020;Ă&#x2026;~ .ZĂ?e $W â&#x201E;˘wĂŻĂ?~ kS â&#x201E;˘f Î6,0 +egzZ ä¯/VZĂ&#x2020;y¨ KZ LgzZ Ă&#x201D;â&#x20AC;° K XĹ Hc* 3Ĺ 

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ă&#x2020;[Ă&#x201A;kS äV,Q ~ 7,** VZakS sĂ&#x153;Ă&#x192;VĂ?Ă&#x;Ă&#x2DC;i ~g â&#x20AC;&#x161;t

äg Ă&#x2021;Ĺ gz6, Ă&#x2020;Ă?ÂŹĹ&#x2019;7Ă&#x192;]!* kS {zX 1â&#x201E;˘ĂŹâ&#x20AC;ĄgÂŚĂ&#x;Ă&#x2021;!* ~}g !* $Ă Ă&#x2026;g Ă&#x2021;Ĺ gz6,[ Ă&#x201A;t b§TXĂŹ Ă&#x2026; ÂŤ=Ă&#x192;y¨ e KZÂŹĂ? [Ă&#x201A;kS Ă°Ă&#x2030;g Ă&#x2026;=~ ] 5çXçOXĂŹ e $Ă Ă&#x2026;Ă? QĂ&#x152;=b§Ă?S Ă&#x201D;ĂŹ c[ Ă&#x201A;t Ă?XgzZ7mĂ°Ă&#x192;Ă&#x192;[ Ă&#x201A;kS Ă?y QĂ&#x201D;ĂŹ °aĂ&#x2020;k Q Ă°Ă&#x2030;g Ă&#x2026; kS Ă&#x201A;ĂąYĆ&#x2019;: â&#x20AC;ŚÂ¸Ă? â&#x20AC;&#x17E;Ĺ  z LZ¤ /Z =~ yQ Ă&#x201D;ĂŹ Câ&#x201E;˘ X$ Ă&#x2039; Ć&#x2019;7i *" LĂ?

t Ă&#x152;~}g !* LZ äĂ&#x2018;Ă&#x2020;vZĂ&#x201D;ĂŹ 7nç Âť â&#x20AC;&#x17E;Ë&#x2020;yWĹ&#x2019; Ă&#x203A; sĂ&#x153;t

{ÂŚĂ?>Z x ZXĂŹ Ă°Ĺ&#x2019;Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020; # sŸz ~(,Ă&#x192;VĂ&#x; Zz + â LZ | Ă&#x2021;~ VzgLĂ&#x192;VĂ?Ă&#x; ä Ă&#x2026;zmvZ -gâ&#x20AC;&#x201D;ĂŹ e $Zzg Ă&#x2026;Ă&#x2C6;ÂŹ X c* Ĺ  7¸Ă&#x2021;wâ&#x20AC;&#x161;k QäV,QXĂŹ Ă&#x2021;â&#x20AC;&#x17E;%Ă&#x2020;kS :c* â Ă&#x203A; Ă&#x201A;ÂŹĹ  ĂąĆ&#x2019; kS ?:c* â Ă&#x203A; ä\W Ă&#x201A;Hâ&#x201E;˘f ÂťkS Ă? \WäVĂ?Ă&#x;X c* W~Ĺ gš VçO kS Ă&#x201D;VĆ&#x2019; c* WäC+Ĺ  ÂťvZ"~XĆ&#x2019; B4Ă?Ă­Ă&#x192;]5çĂ&#x2020;b§ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

205 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ Ă&#x192;zĂ&#x2014;³³³³³³³³³³³³

X*zâ&#x201E;˘ H qgaĂ&#x2020;Ă? QsĂ&#x153;s§~áa k QĂŹ xi Ă&#x2018;Ă&#x201A; T e ** â&#x201E;˘Ă?qe $Z@ ÂľZĂ&#x; Z °Ă?Ë&#x2020;yWĹ&#x2019; Ă&#x203A;¤ /ZĂŤ äĂ&#x17D;LZX ,â&#x201E;˘qgaĂ&#x2020;+ Ysg çzĂŤâ&#x20AC;şĂ&#x2020;+Ĺ sĂ&#x153;s§Ă&#x2026;

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

=KZâ&#x20AC;ŚaĂ&#x2020;äà J - Ăľ%z {C Ă&#x2122; ii ZzWKZgzZ ä¯ð0* g eaĂ&#x2020; ~ÂżĂ&#x2019;], ZĹ  LZĂ&#x192;y ¨ KZ ä k QĂŹ |t Xce ** â&#x201E;˘ qgs§Ă&#x2026; X H7k-â L

ĂŤ Ÿg Ă&#x2026;g Ă&#x2021;Ĺ gz6,LZĂŹ Ĺ  HHwi ** aĂ&#x2020; äCt Ă&#x192;ĂŤË&#x2020;y WĹ&#x2019; Ă&#x203A;

â&#x20AC;ŚX M hâ&#x201E;˘Ă?qĂ&#x2020;â&#x201E;˘Âż6,VzqĂ gz Zâ&#x201E;˘y â Ă&#x192;VzqĂ ~*Ĺ kS Ă&#x2026;k QĂ&#x192;VÂź ZpKZ} OĂ&#x2020;"7,y*ÂťVÂź ZpKZ~] c* WĂ&#x2026;k Q Ă&#x2026; ĂŁZz((~ y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; ] !* t ä \ÂŹvZXce ** â&#x201E;˘g6aĂ&#x2020; ~zc ¿ðĂ&#x192;ĂŹ YĆ&#x2019;t X ĂŹ ¸ oĂ&#x2018;ÂŤĂ&#x2026;äâ&#x201E;˘Ă?q e $Z@ Ă? k QĂŹ Ă&#x2026;k QpĂ&#x201D;Ć&#x2019; â&#x20AC;&#x161; rgĂŠ ZpĂ&#x2026;Ă&#x161; Ĺ ~[ Ă&#x201A;q -Z Ă?S y.zxE}g â&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;*Ĺ  Ă&#x2026;y¨ KZĂŹ yĂ&#x2019;ÂťDk QsĂ&#x153;~kS$ Ă&#x2039; w$ +7Ă&#x192;|kS ĂŠ Zpt XĂŹ ~gz¢aĂ&#x2020;b #~$ +Z [Y 1987]

X6128D 6126ÂśgĂ&#x201D;â&#x20AC;ş * "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

206 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ Ă&#x192;zĂ&#x2014;³³³³³³³³³³³³

<Ă&#x2018;f Ă&#x17D; om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

XĂŹ gÂŚbZ q -Z a Ă&#x2020; xs Z e $g/ ĂŹ w ĂŹ Âť VĂ?Ă&#x; â&#x20AC;°

yj ĂŽjZ äy]¤ĂŹ â&#x20AC;&#x17E;zĂ? zg Ă&#x2026;xsZi§à V äâ&#x201E;˘ĂŹâ&#x20AC;Ą# Ă&#x2013; Ă&#x201C; Ă&#x201D;]!* NZgzZyĂşg 0* Ă&#x201D;M WX ĂĽHg (ZaĂ&#x2020;äâ&#x201E;˘ĂŹâ&#x20AC;Ą# Ă&#x2013; Ă&#x201C;Ă&#x2026;/5~ Âťq Ă&#x2039;Ă? ~ yS aĂ&#x2020; f Ă&#x17D; LZxsZX ]Ă&#x192;Zy ď&#x20AC;Ľ Ă&#x2020;h +] .gzĹ  Ć&#x2019; ď&#x20AC;Śt XĂŹ ĂŽâ&#x20AC;&#x17E;za}g ø Ă&#x201D;ĂŹ _Ć&#x2019;~ 4}¨ Ă&#x2026;k QXĂŹ 7Ă&#x2C6;0* ŸLZ ä0Ă?Ă?0 + iŒ½ZgzZ ~Ĺ  ZĂ?ZXyzĂŚ Ă&#x152;]ZĹ  ÂżZĂ&#x2020; â&#x20AC;°K A $%6,Ĺ  ĂŁ CĂ&#x2026;kÂŞgzZ q) ZĂ&#x201D;< L Ă&#x201D;y WĹ&#x2019; Ă&#x203A;Ć&#x2019; ď&#x20AC;Ś t X bĹ â&#x201E;˘A $% Ă&#x2039;aĂ&#x2020;kS Xce ** Ć&#x2019;Ă&#x2021;** šS XĹ Ăą~V1Ă&#x201A;Ă&#x2026;òzĂŤz}gzZ ]Z|ti§ ÂťkS XĂŹ 7]gz¢Ă&#x2026;äâ&#x201E;˘Ă?q ~gĂ Ă?y Ăşg 0* gzZĆ&#x2019; ĂŹâ&#x20AC;Ą4Ĺ  Ă&#x2018;!* Ă&#x2026;D°6,Vzg ZĹ  Zx Ă&#x201C;Ă&#x2020;â&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś c* gĂŹt {zĂ&#x201D;Dâ&#x201E;˘m,? {zX â&#x20AC;&#x17E;z+C Ă&#x2122; âĂ&#x2020;<Ă&#x2018;òs Z akS Ă&#x201D;ĂąY~Ĺ â&#x201E;˘ĂĄ ZjĂ&#x2020;fD° Ă&#x2020;²â&#x20AC;&#x17E;XĂŹ 6,1 Ă&#x2026; yQ Ăľg @* Ă&#x2026; V- Ĺ&#x201C;{g !* ¸* ĂŤ Ă&#x2122; Ë&#x2020;Ă&#x2020;g½Ă&#x2020;Ĺ -1Zx â ZĂ?wĂ&#x2026; Ăł Chief JusticeL> ?Zèâ&#x20AC;Ą C "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

207 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ Ă&#x192;zĂ&#x2014;³³³³³³³³³³³³

Ă&#x201D;Ĺ ZiW[Zyâ&#x20AC;şX ĂĽH äg EZ!fĂ?S X Ĺ  HHg (Zi§¸( Xce** Ć&#x2019;wbĂ&#x152;i§tä`._Ă&#x2020;<Ă&#x2018;Ă&#x192;â&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś c* gĂ&#x201E;ZÂŽ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

VĆ&#x2019;YĂ&#x2C6;Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;yEZ}g76, ÂŻĂ&#x2026;kQĂ&#x201D;ĂŹ Ĺ&#x2019;ä~ÂźĂ&#x192;xsZ Š$E kS yWĹ&#x2019; Ă&#x203A; c* C ä kQi§ Âť ä`Ă&#x192;â&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś c* g Ă&#x201E;X@* â&#x201E;˘7wJĂ&#x192;Ă&#x192;ĂŽ0G Vâ â&#x20AC;şL LĂ&#x201D;Ăł Ă&#x153;ÝãÜĂ&#x;ønĂťeø pâ&#x20AC;ŚFçÝ Ăś Ă&#x153;ÝâÜâ&#x20AC; ĂśĂ&#x161;Ăť]øL:ĂŹ Ĺ  ĂĄ g Z Âťy WĹ&#x2019; Ă&#x203A; XĂŹ e $g/{z Ă&#x201D;ĂŹ Ă&#x2026;vZ èg/** ÂŚ Ăł XĂł D Y Ăą`Ă?}gtb!* Ă&#x2020;yQ]5çĂ&#x2020; Ă&#x2026; Ă&#x2039;%Ă&#x2020; } Zg Ă&#x2026; Vâ â&#x20AC;şĂ¤ T L L :ĂŹ c* â Ă&#x203A; ~# sŸz Ă&#x2026; Ă?S ä Ă?Ă&#x2018;kS ~Ăľg @* ~g øó XĂł Ă&#x2021;}â&#x201E;˘7aĂ&#x2020;OĂ&#x192;\ WLZ {zĂ&#x201D;Ă&#x2026;Âł kS {z¤ /â&#x20AC;°}g øgzZ Ă&#x152;Âť$ e%WgzZĂŹ Ĺ  HHg (Z Ă&#x152;i§ Âť> Ă&#x2DC; ĂĄ Ĺ  !* pĂ&#x201D;c e ** Ć&#x2019;gùâ Âť Z} .Ă&#x192;{ Z' , uĂ&#x2020; # Ă&#x2013; Ă&#x201C; ĂŹ g bâ&#x20AC;ĄĂ&#x152;Ă&#x2020; ] !* ]ÂĄgzZĂ&#x17D;âKZXĂŹ ¸ {°â&#x20AC;Ą{Ĺ â&#x201E;˘gHÂťyWĹ&#x2019; Ă&#x203A; aĂ&#x2020;ä`Ă&#x192;â&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś c* gĂ&#x201E; Ă?ÂŹg;ZYq -ZĂ&#x2020;¢qgzĹ  Ă&#x201D;ĂŹ @* â&#x201E;˘ Ÿ ÂťVzqX{°â&#x20AC;Ąt Ă? p Ă&#x2019;Ă&#x2020; :Ë&#x153; {zX ðâ Ă&#x203A; yĂ&#x2019;~â&#x20AC;&#x161;KZä~Ĺ zĹ Ăą# râ&#x201E;˘dĂ&#x2018;Z1ZÂŚ** Ă&#x2018;Ăą Ă&#x201D; n pgmĂ? Ĺ  ¢gzZ tÂŁĂ&#x2020;VĂ?Ă&#x;X]5猽Zt wzZL L ¸!* b§~g7Ă? ]!* kS {zgzZĆ&#x2019;Ă?q ~Ĺ Zi M ~g7Ă&#x2026;} ZggĂ&#x2013;ZšQ gzZ ĂŹg Y Ăą` b§ž¾ZĂ&#x; Z ° ]5çĂ&#x2020; yQ N Y Ă&#x2021;g Ă°Ă&#x192;~â&#x20AC;&#x17E;Z' , uĂ&#x2026;]5çLZ {z¤ /ZĆ&#x2019;Ă?q hZg7Ă&#x152;Âť%ZkS šQ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

208 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ Ă&#x192;zĂ&#x2014;³³³³³³³³³³³³

CĆ&#x2019;b & ZgzZ Ă&#x192;â&#x201E;˘ ` ĂŽZĂ&#x201D; Ă&#x192;uI6,kQ Ă&#x201A;BĹ â&#x20AC;&#x17E;@* Ă&#x192; c* ò { c* t B; Ă&#x2020;yQgzZĂ&#x2020;â&#x201E;˘Ă&#x2C6;ĂŹ Âť VĂ?Ă&#x;X Ă&#x192;w$ +Ă&#x192;Vzg Âť {Z' , u Ă&#x201A;BĹ : â&#x20AC;&#x17E;c* Ĺ $ +Ă´Ă&#x153; ** ` ]5猽ZĂ&#x2020;y Qâ&#x201E;˘Ă&#x201E;g¸" Ă&#x192;yQgzZâ&#x201E;˘ÂžVĆ&#x2019; 0* X Yyâ7~zcĂ&#x2026;wĂ&#x;ZĂ&#x2020;Ăł Ă&#x153;ÝãÜĂ&#x;ønĂťeø pâ&#x20AC;ŚFçÝ Ăś Ă&#x153;ÝâÜâ&#x20AC; ĂśĂ&#x161;Ăť]øLĂ&#x152;¿ðĂ&#x192;&Ă&#x201D;ĂŹ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ă? QĂ&#x201D;Ć&#x2019;$Z e Ă&#x152;6,ÂżT~g ZĹ )f Ă&#x2026;ä`Ă&#x192;]5猽ZtxzĹ 

~qŸg: ZĹ Zi M Ă&#x2026;yQ ~qŸgtgzZ ĂąYHgHĂ? ~qŸgĂ&#x2026;VĂ?Ă&#x;

Ă&#x2020;Ă°Ĺ c* Ă°Ć&#x2019;~h +y ď&#x20AC;Ľ Ă? q 8Zzøâ&#x20AC;&#x2122;c* Ă°Ć&#x2019;Ă&#x2026;Ă?qĂ? pDgzZĆ&#x2019;XĆ&#x2019; 7~q Ÿg |gĹ  Ă&#x201D; ~q Ÿg Ă°Ć&#x2019; KRĂ? V- gkgzZ d $ Ă&#x203A; gzZ Âť kQĂ&#x2020;â&#x201E;˘Ă&#x2019;Ă&#x192;Ă? j§eC Ă&#x2122; @* Ć&#x2019;7{z {Z' , u 9Âťx ¸q -ZX ĂŹ

X N ÂŻ{ Z' , u CZĂ?IgzZĂ&#x2122;pKZvĂ&#x;Ă&#x192;TĂŹ @* Ć&#x2019;{zĂ&#x2030; Ă&#x201D;Âś{Z' , u x ¸Ă&#x192;XN YKgHvĂ&#x;{zĂ&#x152;aĂ&#x2020;œŠ{gtĂ&#x192;gÂť {Z' , utxĂ&#x17D;

Ă&#x2020;Ĺ OZ Ă&#x2021;~Vs9LvĂ&#x;,ZĂŹ ]!* Ă&#x2122; ÂŞgzZĆ&#x2019;Ă?qĹ  OZ Âť C

Ă?(gzZ ^Ă&#x2018;c* â&#x201E;˘h +y ď&#x20AC;Ľ Ă? wâ * c â&#x201E;˘wZ e Ć&#x2019; !* Ĺ M h YbĹ  7g ZĹ&#x2019; Ă&#x203A; ĂŻq X ,â&#x201E;˘Ă?qx ÂŁÂťĂ?Ă&#x2019;ĂşĂ&#x2020;â&#x201E;˘{ZeĂ&#x192;VĂ?Ă&#x; c* â&#x201E;˘ĂĄx Âť gzZ,Ĺ } Zg._Ă&#x2020;;zyZZgzZDLZĂĄZzœŠ {gttxg X

Ă&#x201D;Ć&#x2019;: VË&#x153;]!* tXĆ&#x2019;Ă?q ~Ĺ Zi M ~g7šQĂ&#x2026;} Zgg Ă&#x2013;ZĂ&#x2020;b§kS ĂąĆ&#x2019;ÂŁ ~~Ă&#x2C6;žĂ&#x2039;c* 6, ÂŻ Ă&#x2026;sp c* Ă&#x201C;Ă&#x2018;Ă&#x2039;ĂĄZz œŠ {gtVË&#x153; |gĹ  V;z Ă&#x201D; ,Ĺ  } Zg s Ă&#x153;Ă&#x2020;;gzZ DLZ Ĺ pĂ? zz Ă&#x2026; äĆ&#x2019; "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

209 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ Ă&#x192;zĂ&#x2014;³³³³³³³³³³³³

X ~zcĂ&#x2026; Ăł Ă&#x153;ÝãÜĂ&#x;ønĂťeø pâ&#x20AC;ŚFçÝ Ăś Ă&#x153;ÝâÜâ&#x20AC; ĂśĂ&#x161;Ýø] L :Ă&#x201D;Ă?Ć&#x2019;~gZÂźgzZ$ĂŹ & c* ĂąY c* Ĺ Ă?( } Zg t ¡ Z) q ) ZĂ&#x2020; ògĂ&#x2DC;IZ {gtt Q -Z¤ q /ZèYX ĂąYHtĂ?QĂ&#x201D;Ć&#x2019;Ă?qG @* Ă&#x2026; (e $Ă&#x2019;Z )g/Ă&#x2020;yQ ]gzx Ă&#x201A;Ć&#x2019;gU Âť äâ&#x201E;˘ ãâ Ă°KZË&#x2020; Ă&#x2020;G g Ă&#x2026;Ć&#x2019; ď&#x20AC;Ś !Iq -Z c* Âż

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

~]5çĂ&#x2020;yQ L L:ĂŹ;gâ Ă&#x203A; 7t\ÂŹvZXĂŹCYĆ&#x2019;p" Ă&#x2021;!* Ă&#x2020; : M ]5çĂ&#x2020; yQ L L:ĂŹ ;g â Ă&#x203A;tĂ&#x2030; óÏ Ăł @* Y 1 {gtĂ? yQ

Ă&#x201D;CYĆ&#x2019;7Ă?h eĂĄ{gtÂĄzĂ&#x2026;Ĺ ĂĄ gZkS Ăł XĂł ÂşĂ?}gt ]!* Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;e $Ă&#x2019;Z c* q ) Z~]gzxĂŹ ~gz¢aĂ&#x2020;kSĂ&#x2030;

( 509/4yWĂ&#x2026;ZĆ&#x2019;)Ăł XĂł ĂĄ]5ç._Ă&#x2020;Ă? QĂ&#x201D;Ć&#x2019;Ă°

Ă&#x2026;k Q Ă&#x201A;ĂŹ c* Š¤ /ZÂŹĂ°Ă&#x192;Ă&#x152;ä+Ĺ  0Ă?â&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś c* gĂŹ ĂŁZzĂ?kS

KZ KZ + C Ă&#x2122; â Ă&#x2020; xE´ŠX Ă&#x2021; ĂąY Hg (Zi§¸ aĂ&#x2020; Ă´=z¨ Ă&#x2020;yQ1Ă&#x201D;, â&#x201E;˘g Ă&#x2013;Z Âť,ĂąLZĂŹ hÂťyQX M hâ&#x201E;˘7] %= Ć&#x2019;Ă?qâ&#x20AC;° Ă&#x153; z Ă? QwĂ&#x2026;yâ â&#x20AC;ĄÂŽ ) ¤Ă&#x2018;Z Z # ZzaĂ&#x2020; VĂ?Ă&#x;Ă&#x192;,ĂąkS ď&#x20AC;Ś c* â&#x20AC;&#x17E; gh +] .X Ă?ĂĄ â&#x201E;˘wJĂ?Q e $Ă&#x2019;Z Ă&#x2026; VzĂ&#x2019;ĂşĂ&#x2030;Ă&#x2020; yQ Z # Ă&#x201D;Ă? ~y ď&#x20AC;ĽW~ x Ă&#x201A;Ă&#x2020; â&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś c* gXĂŹ @* Y HĂŹâ&#x20AC;ĄĂ?Ă&#x2018;Ă?S {g ZĹ  Z ÂťyĂşg 0* ~ W6,VhĂ&#x2020;yĂşg 0* ĂŹ hÂťVĂ?Ă&#x;Xce** Ć&#x2019;ÂťĂ? QgzZĂŹ ÂťĂ? QĂŞ ~igz sĂ&#x153;Ă&#x2026;yQpĂ&#x201D;g Dâ&#x201E;˘Ă&#x2019;Ă&#x192;Ă&#x2026; äâ&#x201E;˘ ĂŁZz tĂ&#x2026;yQgzZ ,â&#x201E;˘ Ă&#x201D;D° Ă&#x2026;â&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś c* g c* VĆ&#x2019; fXĂŹ 7Ă?q Ă&#x152;Ă&#x192;Ă&#x2039;hÂť ]zĹ&#x2019; Ă? yQgzZ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be Âł uploaded on any website except those of the publisher and the author."

210 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ Ă&#x192;zĂ&#x2014;³³³³³³³³³³³³

Ă? VhĂ&#x2020; k Q ĂŹ Ă&#x2C6;0* {g ZĹ ZC Ă&#x2122; X YĆ&#x2019; 7F, Ă&#x2018;!* Ă°Ă&#x192;Ă? y Ăşg 0* X}Ĺ â&#x201E;˘ntut â&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;yQ nĹ z!* Ă&#x2020;s %Z Ăłâ&#x20AC;&#x17E; Ăł c* ď&#x20AC;Ś g°L LgzZ Ăł â&#x20AC;&#x17E; Ăł c* ď&#x20AC;Ś gòsZL L Ă&#x201A;ĂąY Ă  â&#x201E;˘twt Ă&#x2026;y Ăşg 0*

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

aĂ&#x2020; VĂĄĂ&#x201C;â&#x20AC;&#x201D;,q Ă&#x2026; b§kS X CYĆ&#x2019; 0)Ă&#x152;]Z¨Ă&#x2026; t Xce ** Ć&#x2019;â&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś c* g ~g/Ă&#x2DC;{ q -Z g"Âť4z] .~gø X â&#x20AC;°~gz¢ Ă&#x2020; Ă? QxsZ Ă&#x201D;Ă? VĆ&#x2019; yâ&#x20AC;şĂŚ vĂ&#x; Ă&#x201A;ĂąYĆ&#x2019; ĂŹâ&#x20AC;ĄĂť%q -Z¤ /Z â&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś c* g ¸i§ ~ÂĄ Âť kS X Ă&#x2021; ĂąYĆ&#x2019; k ,5 +gÂź~ x Ă&#x201A;Ă&#x2020; â&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś c* g Ă&#x2026; yQgâ&#x20AC;? ĂŤ/Ĺ Âť T Ă?Ć&#x2019; ko³ k Q Ă&#x201D; Ă&#x2021; ĂąY HÂź â&#x201E;˘? Ă&#x2DC; Ă? kS XĂŹ X ĂŹgâ&#x201E;˘~yĂ&#x17D; 0* Ă?~Ĺ&#x201C;Ă&#x203A;¸* G Ă?$ Ă&#x2020;mZpzx ZĂş{zĂ?)g fĂ&#x2020; ĂŞ â&#x20AC;şz½ĂŹtx Âť-Z ÂťĂ&#x2013;gzZf â&#x20AC;&#x153;ĂągzZBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020; Ă&#x2022;šQX ,â&#x201E;˘g ÂťaĂ&#x2020; kS y;f Z [|ZĂ&#x2020;Ăľ ĂŽ0E ,â&#x201E;˘gzĹ  ]Ă&#x2018;DZĂ&#x2020;y QĂ&#x201D;,â&#x201E;˘ oâ&#x20AC;&#x161; Âť] Ă&#x2018;ZĂ&#x17D;Ă&#x2020;y QĂ&#x201D;,Ĺ  ]úŠ Ă&#x2026;kS ~ Œ½Z ?ĂŹ ~Ĺ  VY<Ă&#x2018;KZ ä \ÂŹvZN CšQBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;bĂ&#x2018;Ĺ gzZ ¢qgzĹ gzZĂŹ HĹ  ĂŁ CĂ&#x2026;x ŠZ ~ kQ ?ĂŹ mH Âť k QBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020; Ă?0 + i ,ZaĂ&#x2020; z Ć&#x2019;Ă&#x2026;k Q ?ĂŹ @* â&#x201E;˘kCVYâ&#x20AC;° Ă&#x153; Ĺ  ~KĂ&#x192;k Qy ¨ KZ 6,VĂ?Ă&#x;Ĺ&#x201C;ÂŁĂ&#x2020; k QgzZ e $sĂ&#x201D;Ă&#x2022;Ă&#x2026; k QĂ? X,â&#x201E;˘g (Z 2â&#x20AC;&#x161;Z aĂ&#x2020;äâ&#x201E;˘wJĂ?QBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;yEZ}g7r â Ĺ zwĹ Ă&#x2020;yQgzZVĆ&#x2019; ĂŁZz "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³purpose ³³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be Âł uploaded on any website except those of the publisher and the author."

211 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ Ă&#x192;zĂ&#x2014;³³³³³³³³³³³³

Ă&#x2020;x ¸KZ {zĂ&#x201D;ĂŹ Ĺ Hc* Ĺ g Z Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; gZ2 +Zz]úŠ£ ÂťyQ~yWĹ&#x2019; Ă&#x203A; X N YĆ&#x2019;gÂť 6,gziĂ&#x2020;tzĂ&#x2C6;Ă&#x2020;â&#x201E;˘Âą;Ă&#x2020;Vzg Âťzc LZâ&#x20AC;° ù¯7Ă&#x201A;zg ZĹ a Œ½ZĂ&#x201E;Âťâ&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś c* g Ă&#x201D;s§q -Z Ă&#x201A;fX ,â&#x201E;˘Ă&#x2019;Ă&#x192;Ă&#x2026;ä¯ Ă&#x2C6;0* Âť<Ă&#x2018;Ă?Q

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ă&#x2026;yâ â&#x20AC;Ą6,VĂ?Ă&#x;q Ă°Ă&#x192;Ă? ~ Vç! XZĂ&#x2020;+Ĺ ZĂ&#x17D;Ă&#x2020;> 2igzZi ĂşĂ&#x152; ~ ]y ď&#x20AC;ĽWĂŹ ĂŁZz Ă&#x2021;!* ~ A çkS yWĹ&#x2019; Ă&#x203A; X Yâ&#x201E;˘7Ă&#x2021;** Ă?â&#x20AC;° Ă&#x153; ¤ Ă&#x201D;VĆ&#x2019;Âź {ZpĂ? VĂ&#x; Zz + â LZ ]]_Ă&#x2020; xsZĂ? p Ă&#x2019;Ă&#x2020; â&#x20AC;&#x17E;Ĺ  [Z sĂ&#x153;t {z´Ă&#x2020; yS X ¸ {z Ă&#x201D;ĂŹ $ Ă&#x2039; â&#x201E;˘Ă? yQ]]_ â&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś c* g Ă&#x2026;y Q YĂ&#x2026;4z] .Ă&#x2026; b &Z Ă&#x2026;yQĂ?)g fĂ&#x2020;TĂŹ Ăśg D + z½gzZSzV o8 {z Ă&#x201D; Ĺ ĂąĂ&#x2C6;) Ă?( Ă&#x201A;VĆ&#x2019; n pg Ăś-FFwĹ Ă? â&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś (¤ /Z fXĂŹ $ Ă&#x2039; {Ĺ â&#x201E;˘gHa Ă&#x2020; ~i â&#x20AC;&#x161; y â â&#x20AC;Ągz Z M h V~ y Ăşg 0* â&#x201E;˘Ć&#x2019; ĂŻ ĂĄ ~ yQ X M hâ&#x201E;˘ZĹ  Zg ZĹ â&#x201E;˘ CZaĂ&#x2020;úòs ZĂ&#x2026;yâ â&#x20AC;Ą._Ă&#x2020;Vh§

´ŠĂ&#x2018;z´Š ď&#x20AC;Ľs !* y äTĂ°Ć&#x2019; qzĂ&#x2018;k B {z~[fZ # Ă&#x201D;ĂĽâ&#x20AC;°zÂť ~Ĺ&#x201C;,sĂ&#x17D;t òúŠ Âťk QX ĂĽT $** Âť Z} .{z~â&#x20AC;&#x17E; ĂĄ Ĺ  0* kS Xc* Ĺ â&#x201E;˘Ă&#x2DC;{Âťâ&#x20AC;&#x17E; ĂĄ Ĺ  0* klĂ&#x2026;\7 Ă&#x152;: âi{z6, k QXĂŹ Lg š!* Ă&#x152;6,y W{zĂ&#x201D;ĂŹ ĂŞĹ  hÂź {z6,}i ĂĽ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be Âł uploaded on any website except those of the publisher and the author."

212 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ Ă&#x192;zĂ&#x2014;³³³³³³³³³³³³

0* ^' , gzZu^','Zg &gzZ yĹ &xgX ~{ âzg {áZ # Ă&#x201D;ĂĽ [gÂŚ / WZ}0* 0* ~T;gâ&#x20AC;ĄĂ˘Â°Ă§gzZ@* â&#x201E;˘~ď&#x20AC;Ľ bÂŹZ7, 6, }iZzgĹ Ă&#x2020;ÂłkQĂ&#x2020;D¤Z Ă&#x2026; ~Ĺ&#x201C;,sĂ&#x17D;gzZy ď&#x20AC;ĽWĂ&#x2020;~Ĺ&#x201C;,Ă°gGX Ă&#x2018;Ă&#x2026;7{iZzgĹ  äkQpĂ&#x201D;ĂĽ}

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

yzw ÂťĂ&#x201D;(Erasmus)â&#x20AC;ŚZk ,ZĂ&#x201D; H ½Ă&#x192;g Z M ZĂ&#x2020;k QäêĂ&#x;Hg â ~ Zâ&#x20AC;&#x2122;Z -â&#x20AC;&#x2122;kS ~V¸´}uzĹ Ă&#x2020;\g- ä(Zwingly)izigzZĂ&#x201D;(Calvin) q Ă?WĂ&#x192; ~k B kS äx ZĂşX Ă°Ć&#x2019; 0* ,k ' B xq -Z~Ă&#x2039;Ă&#x2020;kS X * c J(, aĂ&#x2020;ĂĽg ZM Z Âťk QgzZ Ă°VZuD Ă&#x2122; ä\7çOX c* Ĺ Bâ&#x20AC;&#x161; ÂťĂ&#x2013; XĹ  HĆ&#x2019;Âť

Ă&#x2039;Ă&#x2020; ĂŹ Ă?S q -â&#x20AC;&#x2122;Ă&#x2026; (Renaissance) 6U*> Âś KĂ&#x2026;xE~ [f

g Ă&#x2018;"Ă&#x2020;]¥äkS ;wV" ]q:Ă&#x2020;q -â&#x20AC;&#x2122;kS XâĂ&#x192; `z²~ k Q ; Ă&#x2026; Za â&#x20AC;&#x201D;Ĺ&#x201C;[ Ë&#x2020;zu" aĂ&#x2020;y¨ KZ ;K [Ă&#x2022;" ĂŤâ&#x20AC;ş Ă&#x17E; â&#x20AC;ĄĂ&#x2020;äF, . Z~òW, gzZäĂ&#x2018;¸Ă&#x2026; c* W, Ă?Q ;ĂŹ ~Ĺ â&#x201E;˘ĂŹâ&#x20AC;Ą6,' , zd# Ă&#x2013; Ă&#x201C;Ă&#x2026; kC{zXĂŹ y ZÂŞy¨ KZĹ p6,VçxÂť Ă  Š)KZJ -V Ĺ&#x2019; XĂŹ c* Ĺ ÂŻ 4Ć&#x2019;Ă?ÂŹĂŹ @* [ZpĂ&#x2020;k QgzZĂŹ ~Ă&#x201E;¤ /Ă&#x2026;k QJu0Z]ÂŞ] G ĂŠ5ĹĄG3E â&#x201E;˘ X â&#x20AC;° w$ +~| g Ĺ&#x2019;Z â&#x20AC;şĂ˘ Âť y¨ KZ VâzĹ  Ă&#x201D;q -â&#x20AC;&#x2122;t Ă&#x2026;6U*> Âś KgzZ k B t s Ă&#x153;Ă&#x2020; \7 Ă°Ă&#x192;gzZ \7 Ă°Ă&#x192;L~ h+Ĺ  X ĂĽĂŤ!* òúŠ Âť\77Âľ~ kS X "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

213 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ Ă&#x192;zĂ&#x2014;³³³³³³³³³³³³

ĂŤ!* ~ w qC Ă&#x2122; òúŠtX ;g 7bq yxgĹ Ă&#x2020; VzĂ&#x2C6; Ă&#x2020; k QgzZ Z} .~gĹ  0* hq -Zâ&#x20AC;&#x201D;" äV,QĂ&#x201D; c* Ĺ g ZĹ&#x2019; Ă&#x203A; ĂŤ!* Ă?S äVĂ?Ă&#x;XX ĂĽce ** 0* g ZĹ&#x2019; Ă&#x203A; q O~(,Ă?Ć&#x2019; ď&#x20AC;Ś Ă&#x2026;y¨ KZDXĂŹ Âťq -â&#x20AC;&#x2122;Ă&#x2026;6U* >Âś K nç¸X H]m Z Âť

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ă&#x2026;gĹ GĂ?QĂ&#x201D;Ă?ĂąY Ă&#x2026;Ă&#x152;[aĂ&#x2020;Ă&#x201E;c* gĹ gzZĂ&#x201E;c* i !* Ă&#x2026;k QXĂŹ ~q -â&#x20AC;&#x2122;kS gzZ k B kSĂŹ ÂŹ$ +Ă&#x2026;y¨ KZpX Ă&#x2021; ĂąY ÂŹĹ Ă? { Ăł Ă?Ć&#x2019; ď&#x20AC;Ś kS Ă&#x2026;] Ă&#x2018;ÂťBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;kS Ă&#x201D; H7Ĺ gĂ&#x192;\7sĂ&#x153;ä];Ă&#x2026;¿Šg ]5çxĂ&#x201C;LZgzZtâ&#x20AC;&#x2DC;Ă&#x2026; Z} .6,}ikS y¨ K Z ĂŹ c* Ĺ â&#x201E;˘Ĺ gĂ&#x152;Ă&#x192;|~(, XĂŹ {Ĺ [Zt â&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;k QgzZ,@* Ă&#x2020;k Q~

qçùkS X _g ÂŚ /Vc* Ĺ&#x201C;g eX Ă°Ć&#x2019; 7Ĺ g6,ÂŻ Ă&#x2026;?Ĺ  Ă&#x2039;|t

}g7 ĂŤË&#x2020;Ă&#x2020;äâ&#x201E;˘Âˇ_Ă?Ă&#x192;â&#x20AC;° Ă&#x153; Ĺ Âťk QĂ&#x201D;ĂŹ Ĺ  Hâ&#x20AC;&#x201C;Âź ~ [f6, HĹ gä]Ă?ĂŽ0E !_ .x Ă&#x17D;"gzZĆ&#x2019;Ăą0 +ZĂ?SM hĂ&#x2C6;Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;tNz aĂ&#x2020;y ¨ KZ {z Ă&#x201D;ĂŹ šŸ ä y!* igzZ â&#x20AC;&#x201C;Âź ~ [!* kS ä ÂŻXĂŹ ~ lË&#x2020;Ă&#x2026;|X Ë&#x2020;Âżg ZzgÂŞ ď&#x20AC;¨Ë&#x153; ~gzĹ Ă&#x2020;wĂ&#x2018;+ZzDXĂŹ xĂ&#x2018;ÂŻ ) !* ä VĂ&#x; Zz äâ&#x201E;˘-6,Ă&#x2026;DX Ă&#x2026; ĂŁ ZŠ¤ / zgĂ? |ä VĂ&#x; Zz g VZŠ¤ / u y WgzZ Ăązg}i¤ /Z6,kS XĂŹË&#x153;Z Z (,Ă?Ć&#x2019; ď&#x20AC;Ś ÂťgzĹ  kSt X c* Ĺ â&#x201E;˘Ĺ gĂ&#x192;D Xce** Ć&#x2019;: Ă&#x20AC;Ă&#x192;Ă&#x2039; Ă&#x201A;}â&#x201E;˘ ?â [Y 1987] "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

214 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ Ă&#x192;zĂ&#x2014;³³³³³³³³³³³³

è¸X ! om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

kË&#x2020; Z Âť äĆ&#x2019;x ¸q -Z6,Ĺ ĂŁ CĂ&#x2026;Ă­zgzZ ]c* Zzg RĂ&#x201D;y!* i Ă&#x201D;ÂąĂ&#x201D;8 -g

LZpĂ&#x201D; Ĺ Ă&#x2018;zZ Ă&#x2026;xĹ  M â&#x20AC;&#x17E; q -Z y¨ KZx Ă&#x201C;XĂŹ <Ĺ z~ ]ÂĄĂ&#x2026;y ¨ KZ 7kCĂ? Vâ ¨ KZ }uzĹ  {z Ă&#x201D;ĂŹ CĆ&#x2019; kC" $Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; Ă? Vzg ZĹ  ¸g !* Ă&#x203A; Z z { ÂłZgzZ y Z0 Ĺ&#x2019; +{Ă&#x201D;,KZ b§Ty ¨ KZXĂŹ Âťx ¸nç¸ X CĆ&#x2019; Ă? M gzZ gĂ? M Ă? VzuzĹ  gzZ @* â&#x201E;˘g Ă&#x2013;Z Âť e $Ĺ  ZĂ?Z KZ Ă? ĂĄZjĂ&#x2020; @* â&#x201E;˘kCĂ&#x152;Ă?ĂĄZjĂ&#x2020; x ¸b§Ă?S Ă&#x201D;ĂŹ @* â&#x201E;˘kCg0 +Z LZ/_ .Âť"(, gzZ DÂŻ]Ă&#x2018; çuĹ&#x201C;â&#x201E;˘ĂŻvĂ&#x;Ă? TĂŹ kË&#x2020;Z¸ Âť| # Ă&#x2122;KZXĂŹ sgÂŹĂ?S äy M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; X â&#x20AC;&#x2DC; Wg Ă&#x2021;Ĺ ĂŚĂ&#x2020;}uzĹ q -Z~] 5çĂ&#x2020;Ă?0 + i X Ăą M~Ĺ  zĂ&#x192;7Ă&#x2020;Ă?S bDz[Ă&#x2026;ĂŹ c* â Ă&#x203A; gzZ H¨Ă?Ă&#x201A;Ă&#x2020; Ă&#x2026;è¸{zĂ&#x201D;ĂŹ nZ â&#x20AC;šZ. Ă&#x17E; â&#x20AC;Ąq q -Ĺ  4, Ă&#x2020;k QXĂŹ ]ÂĄ+Ĺ xsZ yQĂ&#x201D;äâ&#x201E;˘[ÂŚâ&#x201E;˘â&#x201E;˘F, à šQĂ&#x201D;ĂŹ ]Ă?Ă? Vù¸~uzĹ  Ă&#x201D;ĂŹ °6,Ĺ  ĂŁ C Ă&#x2020; ¡gzZ pĂ&#x2018;gzZ < ĂľzZ yxgĹ  LZgzZĂ&#x2020; yQ Ă&#x201D;äâ&#x201E;˘â&#x20AC; t ÂŁĂ&#x2020; ]Ă&#x2C6;ZĹ Ă&#x2020; äâ&#x201E;˘w ÂĄZ Âť yQgzZKHz ?f šQĂ&#x201D;äâ&#x201E;˘ĂŹâ&#x20AC;Ą]Zi q Ă? Z "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

215 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ Ă&#x192;zĂ&#x2014;³³³³³³³³³³³³

gzZ 8 Ĺ Ă? {ĂłĂ&#x2026;]Ă?Ă°â&#x20AC;˘Z {zĂ&#x192;qC Ă&#x2122; Ă? ~ yS7Âľ~ kS X Ă&#x2026;k QĂ&#x2030; Ă&#x201D;@* â&#x201E;˘7Ă&#x201D;Ă&#x2026;è¸pĂ&#x201D;ĂŹ ĂŞĹ g ZĹ&#x2019; Ă&#x203A; x` ď&#x20AC;Ľ+ F, +s Ă&#x153;Ă&#x2020;+ $ M¨ KZ CY Ă&#x2026;yĂ&#x2019; aĂ&#x2020; k Qxk!* ~â&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś (D ĂŹ @* â&#x201E;˘tĂ&#x192;VzĹ  ĂŁ Cx Ă&#x201C;yQ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ă&#x2020;k Q~Vâ&#x20AC;ĄZĂ&#x2020;Ă?0 + igzZ"_ .Ă&#x2020;â&#x20AC;&#x153; )Ă&#x17D;âĂ&#x2020;Vù¸X $ 0kG ĂĄ x ¸KZ¤ /Z {z¤ /ZĂ&#x2020;Vâ â&#x20AC;şXĂŹ 7nZâ&#x20AC;šZ Ă°Ă&#x192;Ă?QĂ&#x152;6,g Ă&#x2013;ZĂŽG ď&#x20AC;Ś c* â&#x20AC;&#x17E; gò ¸¾ ZĂ°Ă&#x192;KZc* ,â&#x201E;˘c_Âťt ÂŁĂ&#x201D;N Zâ&#x201E;˘sg ÂŹCZĂ?ĂĄZjĂ&#x2020; Š$E t ZÂŽX H7^ ,Y** {z Ă&#x152;Ă?S Ă&#x201A;e ** â&#x201E;˘ĂŹâ&#x20AC;Ą Ă&#x2026;è¸~xsZĂ&#x192;ĂŽ0G t(Ă&#x2039;ä y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; X Y Y c* Ĺ 7g ZĹ&#x2019; Ă&#x203A;â&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś gĹ  b§Ă&#x2039;Ă&#x201D;ĂŹ â&#x20AC;&#x17E; xsZ Ă&#x152;Ĺ  ĂŁ C g0 +ZĂ&#x2020;Vâ â&#x20AC;şXce ** Ć&#x2019;x ¸â&#x20AC;&#x17E;q -ZšQ c* x ¸q -Zyâ&#x20AC;ş š7 : M yâ&#x20AC;şĂŹt{zĂ&#x201D;ĂŹ ½]!* äk QXĂŹ @* â&#x201E;˘t{zĹ  zÂť^zx Z¸Z b !* ÂťV â â&#x20AC;şĂ? zg Ă&#x2026;y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; X Ăł ʺçøÏÝ]Ă´ åøçÝĂ&#x;ĂśĂ&#x161;ôç+ Ă&#x203A;ĂśĂ&#x2013;Ăť] ^Ă&#x203A;øĂ&#x17E;$Ă´]L:ð¸ð¸~ ~ ´ Ë&#x153;VpgzZ V2c* g V¹Š {z XĂŹ Âť ]p ZĂ&#x2030; Ă&#x201D;7Âť 踸g akS X ð¸Ă&#x2020;}uzĹ q -ZĂ?ÂşgĂ&#x2020;y ZZĹ  z!* Ă&#x2020;äĆ&#x2019;â&#x20AC;&#x17E; ¸Ă&#x2026;] Ă&#x2018;qĂ&#x2020; VĂ&#x2021;¸ LZce ** â&#x201E;˘gzZĂŹ Y Y HĂ? yQ Ă&#x201A; Ÿt Ĺ ĂŚ Ă&#x2026;yQ Ă&#x201A;VĆ&#x2019;x¤{z Ă&#x201D;N M x ÂťĂ&#x2020; yQ~ VĂ?gzZV6Ă&#x2026;yQĂ&#x201D;Og } i ZzgĹ  LZ6,yQgzZ,Ĺ  Ă&#x;F, šQaĂ&#x2020;*Zzg CĂ&#x2018; çgzZ Ă&#x2122;çĂ&#x201D;, â&#x201E;˘ ò ¸gzZ V2 c* g ò ¸KZ Y Y H7Ÿt 1Ă&#x201D;,â&#x201E;˘:Ă&#x2C6; ~ wq Ă&#x2039; "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be Âł uploaded on any website except those of the publisher and the author."

216 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ Ă&#x192;zĂ&#x2014;³³³³³³³³³³³³

T{zX N Y0â&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś c* g â&#x20AC;&#x17E;q -ZgzZx ¸â&#x20AC;&#x17E;q -Z Ë&#x153;i Ă&#x2018;â&#x201E;˘Ć&#x2019;g ZĹ S nĹ Ă?| #Ă&#x2122; Ă&#x2026;Âż6,<Ă&#x2018;z +Ĺ  b§Ă?S Ă&#x201D;M hâ&#x201E;˘ĂŹâ&#x20AC;ĄZc* g ò ¸¾ Z Âľ Z KZ b§ 6,Ĺ  ĂŁ CĂ&#x2026;Ă­zgzZĂ?wĂ&#x2026;~Ă ~ V2c* gĂ&#x2026;e $Ă&#x2019;Zâ&#x20AC;ş)Ă&#x201A;Ć&#x2019; ~Ĺ  Zi M

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

,Y** ^ Ă? zg Ă&#x2026;< L zy M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; q Ă°Ă&#x192;Ă? ~ y S X M h Ă&#x152;{gâ&#x201E;˘0x ¸q -Z XĂŹ 7

[Y 2008]

½~g ø [1]

}uzĹ Ă&#x201D;kgZÌ´Šq -Z:ĂŹ ZĆ&#x2019; J~Vâ&#x20AC;?} (,zĹ x Ă&#x201A;(ÂťokS

t ! Zy ď&#x20AC;Ľ~(,Ă? Ć&#x2019; ď&#x20AC;Ś Ă&#x2026;y S XÂłĂ&#x192;kg ZĂŚ ´ŠX Ă&#x2021;kgĹ  Ă&#x2026;½~EĹ  ~Ĺ â&#x201E;˘Ă°Ă?yĹ ÂŹ] !* t ~y S X ĂąĆ&#x2019; ĂŹâ&#x20AC;Ą6,wĂ&#x;ZĂ&#x2020;Ă&#x2021;tĂŹ xg â&#x20AC;&#x17E; g $u I Z ~ w qC Ă&#x2122; Ă&#x192;g $u IZgzZ Ă&#x2021;ĂŹg 4ĂĽ 4ĂŹ CY gÂŚt~}g !* Ă&#x2020;} ZggzZ ĂŻĂ&#x2039;Ă&#x2026;DI ZĂ&#x2020;C Ă&#x2122; !* Ă?} ],ZĹ  LZXĂŹ Ă°Ă&#x192; Âť1Z < Ă&#x2DC; è XĂŹ $ Ă&#x2039; Ć&#x2019; 9{zĂŹ Ă? ~ ]ÂŹNV; Ă&#x2020; yS Ă&#x152; Ă°Ă&#x192;Ă&#x2018;Zz äâ&#x201E;˘Âż6,j§Ă&#x2020;$ÜÎ0*J'Zgz ZĂ&#x201D;Ă&#x192;Ă?Ă&#x2039;Ă&#x2020;$ÜÎ0*J'Zzc "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

217 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ Ă&#x192;zĂ&#x2014;³³³³³³³³³³³³

Š$EĂ&#x2039;Ă&#x2020;1Z < Ă&#x2122; X @* C Ć&#x2019; 7g ÂťaĂ&#x2020; œŠĂ&#x; F,LĂ&#x192;Ă&#x192;ĂŽ0G Ă&#x2DC; è¿ 6,k QgzZĂŹv Zz y WĂ&#x2026;!* ÂŹz ZĂ? g Âą ZC Ă&#x2122; < Ă&#x2DC; è Âť k QĂŹ ^ÂŽ )) g ÂťaĂ&#x2020;+ ât ~kg ZĂŚyS ¿ðĂ&#x192;XĂŹ 7]gz¢Ă&#x2026; ĂŁU* Ă&#x192;Ă&#x2039;[Z

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ć&#x2019;Ă&#x;~}g !* Ă&#x2020;ZĂ&#x2039;Ă&#x152;ĂŻgzZ} Zg Ă°Ă&#x192;Ă&#x2026;' ,Âť ZĂ&#x2020;k Q @* Ć&#x2019;7 XĂŹ $ Ă&#x2039;

h â&#x20AC;&#x201D; Ă? Ăł Ăł# Ă&#x2013; /Z L LĂ&#x2026; VĂ&#x; Zz ĂĽ 3 â&#x201E;˘| 7,Ă? kg ZĂŚ yS 6,wĂ&#x;Z kS

zĂ°ĂŤXĂŹ 7ZĆ&#x2019; Ă&#x2013;Ă?Ă&#x192;# râ&#x201E;˘Ă&#x2039;{zĂ&#x201D;ĂŹ ZĆ&#x2019; Za~}Ă&#x2018;ç}g ø ĂĽ s%ZgzZ ~g Y ~ŸĂ&#x2020; IkS gĂ&#x17D;** Âť ~Ă&#x2C6; â&#x20AC;&#x2DC; Ă&#x203A; Ă&#x2122; Ĺ x ĂĄ z' ,Z lF, ĂĽ [ZøgzZ ÂĄ CÂťĂ? â&#x20AC;Śâ&#x20AC;° Ă&#x153; z! Ÿ aXĂŹ Lg ~g ¸ 6,t ¡ Z ĂĄZz g~ yQgzZ â&#x20AC;° 0,uuĂ&#x2026;Vâ&#x20AC;?Ĺ zuĂ&#x2020; VzKXĂŹ CĆ&#x2019; Ă&#x2026;+Ĺ  ] t¨X 7g ÂťaĂ&#x2020; äâ&#x201E;˘ĂŹâ&#x20AC;ĄmĂ°Ă&#x192;Ă? }uzĹ  q -Z Ă&#x2020;Ĺ Ĺ  F, Ă&#x2039;%[ZaĂ&#x2020; ÂŤâ&#x201E;˘Ă&#x2026;yQvĂ&#x;tgzZ â&#x20AC;° W¨ ď&#x20AC;¨Â¸6,Ă&#x2013; o kS gzZ+zD +Ă&#x2026;òsZ}X D YĆ&#x2019;g ÂťaĂ&#x2020;œŠBâ&#x20AC;&#x161; Í!* Ă&#x2122; C b§kS XĂŹ CY| m ď&#x20AC;ĽÂŽĂ&#x2026;]t-S xk!* Ă&#x2019;Ă&#x192;C Ă&#x2122; Ă&#x2026;f Ă&#x17D;Ă&#x2020;k Q~ LZ LZ ^zx Z ¸ZĂ&#x201D;7â&#x20AC;&#x17E;A $kÂĄtĂŹ @* Ć&#x2019;kC¸6,ÂľZĂąĂ&#x2020; kS h â&#x20AC;&#x201D; t X Ë&#x2020;Ć&#x2019; V⤠/z â&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś Ĺ  Ă? }uzĹ  q -Z ~ e $Ă&#x2014;Ă&#x2026;] ZĹ  ¢ XĂŹ Ĺ  HĆ&#x2019;Vc* úšĂ&#x201D;Ă?äĆ&#x2019;{Ĺ  c* iÂź '!* Ă&#x2026;+Ĺ  f Ă&#x17D;Z # ~ äâ i "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

218 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ Ă&#x192;zĂ&#x2014;³³³³³³³³³³³³

uZz¿¤ / Z ĂŹtĂ&#x152;wqÂťyQĂ&#x201D;ÂŚĂŚĂ&#x2020;Ă&#x192;Ă?zÂźĂ?~yS ď&#x20AC;Ś Zg{Z', â&#x20AC;&#x17E; 6, L zyWĹ&#x2019; < Ă&#x203A; ^wqžĂ&#x201D;6, ]!* kSĂ&#x201A;Dâ&#x201E;˘7gZĂ&#x153;Z6, Ă&#x2021;Ă&#x2026; [Z q -Ĺ 4, Ă&#x2020; yQ XĂŹ [ Ć&#x2019;Ă&#x2C6; Ë&#x2020; Ă&#x2020; ~Ăł ~Ĺ&#x201C;Âśa {iZzgĹ  Âť',D + zg¨

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

~} Zg Ă&#x2026;yQDXceĂŁâ&#x201E;˘7]g Ă&#x2026;% Ă&#x2026;Ă?S Ă&#x192;ÂżĂ&#x2039;J -# Ă&#x2013; ÂŞ aĂ&#x2020;äâ&#x201E;˘" $U* Ă&#x192; ÂŹĂŚ Ă&#x2039;ĂŤ â&#x20AC;&#x17E;Ă?S t ĂŻgzZĂŹ x ** Âťw Z¸Z ÂŚ Ă&#x2039;gzZsz@* Ă&#x2026;e $WĂ&#x2039;X N Y ~Ĺ â&#x201E;˘Ă&#x153;!Zjg Zg WĂ&#x2026;äkĹ Ă?~Vâ&#x20AC;°Z œŠg ZĹ&#x2019; Ă&#x203A; Ĺ zĹ %Ă?Q Ă&#x201A;}Ĺ â&#x201E;˘7¿ðĂ&#x192;¤ /Z Ă&#x201D;ĂŻ5Ă°Ă&#x192;~ bĂ&#x2018;Ă&#x2026;g $u zzkS ÂĄtĂ&#x152;6,t~(, Ă?~(,X Dâ&#x201E;˘7Zg ZĂ?Ă&#x152;,Ă&#x201A;½xt~ yS qt X ;g 7s %ZĂ? kS Ă&#x192;Ă&#x2039;Ă? ~ VUD YĆ&#x2019;^Ă? K g (Z6,gĂŽĂ&#x2020; {oz yZZĂ?S t Ă&#x201D; B bg 7Ă&#x152;Z Ă  ŠðĂ&#x192;V; Ă&#x2020; X ĂąĆ&#x2019; Š$E kS LZ Ă&#x201D;Ă&#x153;z={zĂ&#x201D;D â Ă&#x203A; 7xk!* ]Z|t bĂ&#x2018;Ĺ Ă&#x2020;Ă&#x192;ĂŽ0G ,ZzĂ? |kS ÂżC Ă&#x2122; Ă? ~ yS X Ĺ  ĂŁ C" Ă&#x2021;!* Ă? zg Ă&#x2026;VâzĹ  ]!* t~}g !* Ă&#x2020;yWĹ&#x2019; Ă&#x203A; XĂŹË&#x2020;yWĹ&#x2019; Ă&#x203A;~ .â ÂŞĂ?Ć&#x2019; ď&#x20AC;Ś Âť+Ĺ  kSĂŹ }gø ~ ]gĂ&#x;Ă? QĂ&#x2021;!* Ă&#x201D;ĂĽk0* Ă&#x2020; Vâ&#x20AC;°Z b§Tt7yĂ&#x2019; ` Z X Ă°Ć&#x2019;7ÂľZz ~pĂ°Ă&#x192;~Ă&#x161;Ă&#x2DC;Ă&#x2039;gzZswĂ&#x2039;Ă&#x2020;kQXĂŹ Ĺ ĂąĂ&#x152;k0* x Ă&#x201C;aĂ&#x2020;ĂŻĂ&#x2026;pĂ&#x2020;2â&#x20AC;&#x161;Zzp Ă&#x2013;ZĂ&#x2020;k QXĂŹ ! ²y!* i Ă&#x2026;k Q "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be Âł uploaded on any website except those of the publisher and the author."

219 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ Ă&#x192;zĂ&#x2014;³³³³³³³³³³³³

gzĹ ÂŹĂ&#x2020;# Ă&#x2013; ZkS b§TĂ&#x201D;ĂŹxb§Ă?QĂ&#x152;~äâikS Ĺ ZĂą~gz¢ iF,Z Ă&#x201A;zF, ÂťkS XĂŹ < L zg $u~ .â ZuzĹ Ë&#x2020;Ă&#x2020;Ë&#x2020;yWĹ&#x2019; Ă&#x203A; X ĂĽ~ A~ k QĂ&#x201D;ĂĽ~ ]gĂ&#x;Ă&#x2026;Ĺ  q Wg Âś ZÂź š!* XĂŹ 5 â&#x20AC;ŚĂ?)gfĂ&#x2020;

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

XĂŹ c* Ĺ â&#x201E;˘vâ&#x20AC;ŚĂ¤ V,QĆ&#x2019; ď&#x20AC;Ś {z Ă&#x201D;c* 0* Ĺ  OZ . Ă&#x17E; â&#x20AC;ĄĂ¤ s sZ}g øŸ gzZ Z hgäV,QÂź X Âżg7â&#x201E;˘ Ă&#x2013; äV,QĂ&#x152;qĂ°Ă&#x192;Ă?~k Q zĹ  ¸ ~ +Ĺ  X bĹ â&#x201E;˘yĂ&#x2019; ä V,Q Ă&#x152;{zĂ&#x2020;kS Ă&#x201D;ĂŹ Hg (ZÂź Ĺ Ăąk0* }g ø b§Ă? Q~ äâi kS VâzĹ t gzZ uĂ?Z ,q X â&#x20AC;°k0* Ă&#x2020;Vâ&#x20AC;°Zb§TĂ&#x201D; Š$E kS ?Ĺ Ĺ&#x201C;Ă°Ă&#x192;6,Ĺ  ĂŁ CkSçO X$ Ă&#x2039; YĂ&#x2026;7ĂŹâ&#x20AC;Ą~hĂ&#x2020;Ă&#x192;ĂŽ0G x ÂŁ Ă? p Ă&#x2019;Ă&#x2020;Âż6,+Ĺ t q -Z : $ Ă&#x2039; Y ½'!* zĹ Ë&#x2020;Ă&#x2020;kS

Âťf zĂťt ~uzĹ X YĆ&#x2019;7Ă?qĂ&#x192;VĂ?Ă&#x;Ă&#x2020;äâi kS {zĂ&#x201D;ĂĽĂ?qĂ&#x192;Vâ&#x20AC;°Z X ;g7e)aĂ&#x2020;Ă&#x2039;[ ZJ -k QĂ&#x201D;ĂĽÂťyQzgĹ Ă?g ÂąZĂ&#x2020; ~g $uzyWĹ&#x2019; Ă&#x203A; :]oĂ°Ă&#x192;aĂ&#x2020;TĂ?Ć&#x2019;ÂŹĹ ZÂĄ]!* ~y ď&#x20AC;ĽWĂ?~yS Ă&#x2026;Ë&#x2020;yWĹ&#x2019; Ă&#x203A; {zĂ&#x201A;]!* ÂŤâ&#x20AC;&#x17E;gXĂŹ CĆ&#x2019; &¤Ă&#x2026;kS Ă?/Ĺ zD: Ă&#x201D;ĂŹĹ Ăą ď&#x20AC;Ś ~ +Ĺ Ă? p Ă&#x2019;iĂŹ c* Ć&#x2019; â Ă&#x203A;s # Z !* äy WĹ&#x2019; Ă&#x203A; XĂŹ s Ă&#x153;Ă&#x2020;Ăš VĂ&#x201C;b§kS Ă&#x201D;¸~Vâ&#x20AC;°Zb§TtgzZĂŹ Âť Ăł åçĂ?e^Ĺ Ă&#x2013;]LzgĹ  â&#x201E;˘zZĂ? :ĂŹ ~§ZzĂ&#x2019;gĂ&#x17D;XĂ?VĆ&#x2019;Ă&#x152;~ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³beÂł uploaded on any website except those of the publisher and the author."

220 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ Ă&#x192;zĂ&#x2014;³³³³³³³³³³³³

Q Ă&#x201A;ĂĄ Zz äâ&#x201E;˘ 'gz Z L L Ă&#x201A;â&#x20AC;&#x17E;zX â&#x20AC;&#x17E;ĂĄZz äâ&#x201E;˘' V¨!* Ă&#x2020; Ă&#x161;Ă&#x201D;Ă? VĆ&#x2019; [H VĂ&#x201C;gzZ {Ĺ c* iĂ?~Vâ&#x20AC;°ZX~

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ă&#x201D;øòôĂ&#x2013;5ĂŚĂś] (åøçÝĂ?ĂśfĂ´Ĺ # Ă&#x2013;] åøçݳĂ?ܳfĂ´Ĺ # Ă&#x2013;]Ìø (Ă&#x153;Ă´nĂťĂ&#x192;Ă´Ă&#x;$Ă&#x2013;] kĂ´Ă&#x;#qø oĂťĂ&#x160;Ă´ (åøçÝeĂśâ&#x20AC; $ Ă?øĂ&#x203A;ĂśĂ&#x2013;Ăť] àøĂ&#x161;Ă´Ăš Ă&#x2DC;ÂşnĂťĂ&#x2014;Ă´Ă&#x17D;øÌø (àønĂťĂ&#x2013;Ă´ĂŚ$ ŸøÝ] àøĂ&#x161;Úô èºĂ&#x2014;$Ăś$ ( 14D 10:56) .àømĂťâ&#x20AC; Ă´ĂŹĂ´Ĺ¸FĂť]

Ăł XĂł Ă Ă?~

Š$EkS {z´Ă&#x2020; kS Ă&#x2026; ]!* .ÂĄ{z Ă&#x201D; ĂŤÂź +h _ +ĂąĂ&#x2020; Ă&#x192;ĂŽ0G

XĂŹ 7áRĂ°Ă&#x192;aĂ&#x2020;kS ~*Ĺ Ă&#x2026;wĂ&#x2018;+ZzDXĂŹ ~² ĂĄ Ă&#x201D; kg ZĂŚ ´Šp¤ /ZtĂŹt ~ x Ă&#x201A;Ă&#x2020; kg ZĂŚ yS ! Zy ď&#x20AC;Ľ~(,~uzĹ 

Ć&#x2019;7Ă?q LĂ?S ~yS {z Ă&#x201D;ĂŹ Ă?qĂ&#x192;Ë&#x2020;yWĹ&#x2019; Ă&#x203A; w ~ +Ĺ p yâ&#x20AC;Ą Ă&#x203A; aĂ&#x2020;ĂŤ!* zhgzZyZÜðĆ&#x2019;~g @* Z Ă&#x2026;vZ6,}ikS {z~ +Ĺ X m ÂťĹ&#x201C; / %zg"~[ ÂťĂ&#x2020;kg ZĂŚ y S ĂĽ Ÿk ,ÂŚ /** ÂťwkS Ă&#x2026;k QXĂŹ â&#x20AC;&#x17E;z Ă&#x152;â&#x20AC;˘Z Ă&#x2026;k QgzZ CY Ă&#x2026;Ă? k Q Zâ&#x20AC;&#x2122;Z Ă&#x2026;Ăśg D + X @* Ć&#x2019;Ă?q â&#x20AC;&#x17E;Ă?Qx ÂŁ Ă&#x2026;k Q w2C Ă&#x2122; gzZ ä 3â&#x201E;˘ĂĄ ~B; Ă?QÂĽ~ ~Ĺ  ZzC Ă&#x2122; Ă&#x2026;ÂŽz DX @* 0* g ZĹ&#x2019; Ă&#x203A; Ă&#x2020;ä0* Ă&#x192; ÂŹĂŚĂ&#x2020;Ă? QgzZKĂ&#x192;Ă? QĂ&#x201D;* @Y * c J 7,Âź X CY Ă&#x2026;Ă°~Ă°Ă&#x2030;g gzZ@* Y** â gÂŁĂ?QaĂ&#x2020;g $uz}gzZxÂŻz,Ă&#x201D;[Ĺ  ZzèX * @Y * c J 7,a Ă&#x2026; {oz y ZZ X @* Ć&#x2019;~ Ă?zg Ă&#x2026;]Ă&#x201C; C] c* WĂ&#x2026;k QĂŞ ÂťwJzĹ gĂ&#x2020;qC Ă&#x2122; K Z%6,Ă&#x201A;C Ă&#x2122; Ă&#x2020;k QÂĽX CY ~Ĺ â&#x201E;˘ Âť6,Ă? Qgz Z CĆ&#x2019; qzĂ&#x2018;Ă? k QcC Ă&#x2122; "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³³be Âł uploaded on any website except those of the publisher and the author."

221 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ Ă&#x192;zĂ&#x2014;³³³³³³³³³³³³

Ă&#x201D; w ĂĄ z1 @* Y c* C šQ X s Z e } k ,e6,e $WC Ă&#x2122; Ă&#x2026; k Qgz Z Dâ&#x201E;˘ k QgzZĂŹ ĂŹâ&#x20AC;Ą# Ă&#x2013; Ă&#x201C;Ă&#x2026;k Q6,Ć&#x2019; ď&#x20AC;Ś Ă&#x201D;(zÂĄgzZ ~h +F,âz ~Ă&#x201E;Z Ă&#x201D;â&#x20AC;şz ~g g X$ Ă&#x2039; Y Ă&#x2026;7wJĂ&#x152;qĂ°Ă&#x192;Ă&#x2026;Ă&#x2039;Ă?~yS s Ă&#x153;Ă&#x2020;

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

x Ă&#x201A;Ă&#x2020;kg ZĂŚyS Ă?Qw¸gzZĂŹ ¸ wĂ&#x2026;Ë&#x2020;yWĹ&#x2019; Ă&#x203A; ~ +Ĺ

ÂŹĂŹ ,ZzĂ? |kS Dr # â&#x201E;˘C Ă&#x2122; pĂ&#x201D; Âśc e ĂŁĆ&#x2019;Ă?q~ Dâ&#x201E;˘qgs§Ă&#x2026;k QaĂ&#x2020;]Y ZĹ&#x2019; Ă&#x203A; zÂĄÂĄÂĽĂ&#x2020;kgZĂŚyS ~Âľ% eâ&#x201E;˘]g c* f iÂź Ă&#x2026;k Q~],Ă&#x2020;~zÂĄ zA°~Âľ%~y ď&#x20AC;ĽWgzZ XĹ Hc* Ĺ 7LĂ?Q~kg ZĂŚy S x ÂŁĂ°Ă&#x192;{Ĺ  c* iĂ?kS Ă&#x201D; q Ă°Ă&#x192;aĂ&#x2020; Âżzâ&#x20AC;&#x17E;ĂŹt³bzg kS ~A çĂ&#x2020;Ë&#x2020;y WĹ&#x2019; Ă&#x203A; Ă&#x20AC;M ( VË&#x153;,o{zXĂŹ VZŠ¤ / u~V G ĂŠ5Ă&#x2019;ÂŁEwĂ&#x2C6;Ă&#x2026;]Ă&#x192;%ZDgzZ â&#x20AC;&#x17E;g7ĂŞ 7M[Z a[Ă&#x201A;kS gzZ 5z kgĂŚ }g øgzZ g @* ÂĄ z {žŠpĂ&#x201D;Âś$ Ă&#x2039; ĂŻĂ?zg â&#x20AC;ŚĂ? ĂĽc* Ĺ K M F, Ă­zÂł CZ äw D Z~}g !* Ă&#x2020;TĂŹ ĂŹâ&#x20AC;Ąmâ&#x20AC;&#x17E;zxk!* ~ : [Ă&#x201A; g Zu Z z 5 z â&#x20AC;° [ĂŤW gâ z Ĺ  Zi gĹ  â gĂ&#x192; gzZ {Ĺ Ă&#x17D; Ă&#x203A;e $.[ySĂŹt! Zy ď&#x20AC;Ľ~(, ~Ĺ ~x Ă&#x201A;Ă&#x2020;kgZĂŚyS x ÂŹ 6Ă&#x201D;[Âťt XĂŹ Ă?q" Ă&#x2021;!* aĂ&#x2020;VĂ&#x201A;gz¢´ŠgzZ d~gø "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

222 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ Ãz׳³³³³³³³³³³³

yÑ{ á d{Š =ÆpÑ~g Z]c* c* ŠK M F, ä +−Zx Â5Ôì wì VzŠ7zgŠptgzZ Z1ä~iZèvZì5~Z’Z Õ @»kS ._Æ} ZgÅ gZzZaÅgzŠkQ}gøwq¾ÔŠ HƒgZŠ%~]gßkS\WÐ\Wb§Å

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

kS x £ÈyWŒ Û X¸`ƒm"ëÐVz~ .â ÝZÆDZ # Ôì Ôì [ »ï á p¤ /Zg $uX `™yÒ6,zZë{zÔì Š Hc* Š~[» tzf ðûg $u',D + Ðk QÔì Š HHg (Zi§ »{gzŠaÆkS p [»kS ÌZ Å[Š Z‹YX Yƒ7Za L~Vß ZzäJ 7,gzZ"7, Ð V Âg0 +Å2‚ZÆk QgzZ y!* i ňyWŒ Û çOX ˆ7ãâ L~ Ôï á ~kS Á ź ) šzèX ñƒ,ZzL„Á¥ÆkS yS Ðzz kS Ôì ˆ¿gpÅÁ¹e $¬g ÅÁgzZ {Š c* i yèa~yQ "7,ÆV1ÂyS Ẫ~D¨ ¤¤ /Ztzf »KÃt # IdZÆy. 3g~ [ »kS ¼ aÆ x¯DgzZ,z yX Lg 7¹!* ˆÆ CY ðJ 7,Å „ s ¦ Z}Xì {Š c* iÐ æÅk Qg¢ » k Q Ôì Š H 7L~‚fÆVß Zz ä¯ÆkS g¦ðà »ög D +Åòs Z}Ôì +Z ðÃÌaÆkS pÔìg ŒZ›â aÆV⠛뮻wßZX ;g V c* œzŠXƒ à Zz ä™ Za ]ù~Š ¿Z ˆÅ7ï á ~ kS [  LaÆä™wJùF, ËtÌ~xE~EŠpÔIg ¦ / 6,[ »kS "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading ³³³³purpose ³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

223 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ Ă&#x192;zĂ&#x2014;³³³³³³³³³³³³

4Ć&#x2019;Ă&#x201D;u#Ă&#x2018;Z DĂ&#x201D;Ĺ OĂ&#x2018;Z DĂ&#x201D;] ;Ă&#x201D;,X ZĆ&#x2019; 7g Âť kS gzZN G ĂŠ5kĂ&#x2026;Z DĂ&#x201D;] G ĂŠ5ĹĄG3E kS J -Ă&#x152;Z {z Ă&#x201D; Ă°Ć&#x2019;~ yZgzĹ  kS ] ĂŽ ~ y .}uzĹ Ă&#x2020; b§ C1 5G4$zZgĹ&#x201C;ce 'Ă&#x2013;â&#x201E;˘ Âťâ&#x20AC;&#x17E;]oĹ&#x2019;Ă?S X Ă&#x192;0* Ă&#x152;Ă&#x192; ~ĂĽE 7g !* ~ E

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

BklgĹ kS Ă?S vg ) , }g øXĂŹ Ë&#x2020;Ć&#x2019;Ă?q ~$ +Z] §~kS xE6 XĂŹ 7^ ,Y q -Ĺ  4, Ă&#x2020; yQ ~pĂ°Ă&#x192;Ă&#x152;~ V1Ă&#x201A;yS Ă&#x2026;kS Ĺ  zĂ&#x2020;yQJ -Ă&#x152;ZĂĄ Zz"7,Ă&#x2020;[ÂťkS pĂ&#x201D;ĂŹgâ&#x201E;˘# Ă&#x2013; Ă&#x201C;6,*Ĺ  Ë&#x2020;Ă&#x2020; + â gzZ ** ⟠š ~ V- Ĺ&#x201C;zĹ  yS ä *Ĺ  X ĂąĆ&#x2019; 7iĂ&#x152;6, šQ¸ðĂ&#x192;Ă&#x2026;g ĂŻZkS :gzZ ĂąĆ&#x2019;,ZzĂ? + â kS :t pĂ&#x201D; c* Ĺ â&#x201E;˘g ĂŻZQ XĂŹ âJ -Ă&#x152;Z

[2 ]

Ă&#x201D;ĂŹâ&#x20AC;Ą6,x Ă&#x201A;Tt XÂłĂ&#x192;VĆ&#x2019;Ă&#x2021;kgĹ Ă&#x2026;½~EĹ x ÂŹ[ ZË&#x2020;Ă&#x2020;kS

R' ,Ĺ ĂŁ CĂ&#x2026;kS X â&#x20AC;&#x17E;g 'gĂ&#x;Ă?šĂ&#x2026;! Zy ď&#x20AC;Ľ Ă?â&#x20AC;&#x17E; Zâ&#x20AC;&#x2122;Z~yĂ&#x2026;k Q wâ&#x20AC;&#x161;:Ă? Ă&#x201C; [Z ĂąĆ&#x2019;â&#x20AC;°Ă?VĹ&#x2019;šQX œ¿gäVâZx~â¤', Ă&#x2020; 5C Ă&#x2122; ~okSĂŹt|Ă&#x201D;Dâ&#x201E;˘ H Ă&#x201A;b &ZĂ&#x2026;kS ĂŤpĂ&#x201D;Ă&#x192;äĆ&#x2019; [Ă&#x201A;Ă&#x2026;~ž Z +â&#x2C6;&#x2019;Z|Z~ y*kS Ă?ZgĹ t X Ă Ă&#x201A;zĹ  Ă&#x2026;,~ ò Ă&#x201A;kgĹ  1C Ă&#x201E; ~ yS X NĆ&#x2019;gĂ? x ** Ă&#x2020;â&#x20AC;&#x17E; VĂ&#x; Zzâ&#x201E;˘ LZ ²Ă&#x2018;zĹ  Ă&#x2026;Ăł óÎ*Ă&#x20AC;C Z ĂŽG !Z@L L G 4$+â&#x2C6;&#x2019;ZÂĽâ&#x201E;˘ÂŻZy XĂŹ "Ă&#x2026;~ĂĽE 5G ď&#x20AC;Ľ ĂągzZ ~i Zè+ â&#x2C6;&#x2019;ZgĹ&#x201C;5â&#x201E;˘ÂŻZwzZ E

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³³purpose ³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

224 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ Ă&#x192;zĂ&#x2014;³³³³³³³³³³³³

Ă°Ć&#x2019; qĆ&#x2019;â&#x201E;˘ĂĄ x Âť ¹ŸZ~â&#x20AC;ş~g øBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;_ZákS Ă&#x2026;òĂ?Ă° Ă?â&#x20AC;° Ă&#x153; zĂ&#x2020; áZa Ă&#x2026; k QBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020; VçZy ď&#x20AC;Ľ~g â&#x20AC;&#x161;yQx Ă&#x201A;tçO XĂŹ XĂŹ â&#x201E;˘6,ĂŤJ -Ă&#x152;ZĂ&#x201D;hĂ&#x2018;Ă?S

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

x Ă&#x201A; ´ŠĂ&#x2018;q -Zt Ă?g ÂąZĂ&#x2020;|KZĂŹtX ~Ĺ  ĂŁ CÂťx Ă&#x201A;kS 4Ĺ&#x2019;Ă&#x2026;ZË&#x2020;â Ă&#x2039;{- Âť Ă?ÂŹĂŹ Ë&#x2020;Âżg6,wĂ&#x;Z kS ÂŻ Ă&#x2026; kS XĂŹ kâ&#x20AC;&#x161; Z C G ĂŠ5ĹĄG3E %Ă&#x2020; Ă° Ă&#x2030;g Ă&#x2026;ĂĄ Zz ä ÂŻ Ă&#x2020; k QĹ pX Âť y ¨ KZgz Z YĂ Ă&#x152;%Ă&#x2020; gzZ ] *Z/Ă&#x201D;bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x201D;,~ [f6,TĂŹ wĂ&#x;Z ¸ XĂŹ YĆ&#x2019;iĂ&#x152; â&#x20AC;&#x17E;! fJ -Ă&#x152;Z&gzZĂŹ ZĆ&#x2019;~V- Ĺ&#x201C;zĹ  ĂŤyS ÂťgZ Âťy.zxE}uzĹ  â&#x20AC;&#x17E;IZĆ&#x2019; ď&#x20AC;Ś ~ [f7Âľ~ kS XĂŹ Ă?q wĂ&#x2026;wĂ&#x;ZĂ?Z~ ~Ĺ  ĂŁ CÂťâ&#x20AC;&#x17E;Ă&#x2026;yQĂŹ |Ă&#x152;tBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020; kS pĂ&#x201D;â&#x20AC;° Ć&#x2019; 7â&#x20AC;? GĂ&#x2020; Z} . yS [ÂťaĂ&#x2020;Ăśg D +Ă&#x2026;xEySçOXĂŹ ZĆ&#x2019;gZ2Z6, â&#x20AC;&#x17E;gĂŻZkS)l gzZ @* W~Ĺ zĂ&#x2020;Ă&#x203A;{ Ă&#x2039;%Ă?ÂŹU {g Âťt ~k QĂ&#x201D;ĂŹ òZg~VĆ&#x2019;Ă&#x2021;kgĹ  \WgzZ @* ÂŻk , ÂźKZ â&#x20AC;&#x17E;\ W~ kS y¨ KZXĂŹ @* WĂ&#x192;¸Ă&#x2020;â&#x20AC;&#x17E;' ,ĂŚ Ă&#x2039;% kS wĂ&#x;Z}g â&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;]Ă&#x2018;çz ugzZâ&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś (zy ââ&#x20AC;ĄXĂŹ @* h â&#x20AC;&#x201D;Ă?Q â&#x20AC;&#x17E; L Z~ Ă?zg Ă&#x2026;-S *Ĺ gz Z D W~Ĺ zĂłâ&#x20AC; nĂ&#x;Ă&#x161; h^jĂ&#x2019;ŸÌ pâ&#x20AC;&#x161;â â&#x20AC; nĂ&#x2021;ÂłeL~ CĆ&#x2019;qzĂ&#x2018;Ă?y ¨ KZ~kS Ăľg @* Ă&#x2026;y ¨ KZXĂŹ Câ&#x201E;˘Ă&#x2019;Ă&#x192;Ă&#x2026;äâ&#x201E;˘ib) (Ă°Ă&#x192;~Zâ&#x20AC;&#x2122;Z:~kS aĂ&#x2020;~0 + zZ} .]ZfXĂŹ CYĆ&#x2019; Âť6,â&#x20AC;&#x17E;y¨ KZgzZ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

225 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ Ă&#x192;zĂ&#x2014;³³³³³³³³³³³³

bzg Ă&#x2026;[ÂťkS ]!* t ~}g !* Ă&#x2020;â&#x20AC;&#x2DC; ď&#x20AC;Ś z izg MkS X ~ â&#x20AC;˘Z: Ă&#x201D;ĂŹ X ĂŹC Ă&#x2122; ÂŞzĂ­!* â&#x20AC;&#x17E;zgzZ â&#x20AC;˘Z â&#x20AC;&#x17E;zĂ&#x201D; Zâ&#x20AC;&#x2122;Z|gĹ â&#x20AC;&#x17E;zĂŹ ĂąĆ&#x2019;K e $Zu~ Š$E kS \WĂ?\ WĂ&#x2020;]úŠz (F, Ă&#x2039;%ĂĄ Zz ä0* ½Ă&#x2026;kSçO Ă&#x192;ĂŽ0G

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Âť *Ĺ gzZĂŹ $ Ă&#x2039; Y Ă&#x2026;ÂŹĂ&#x152;â&#x201E;˘Ć&#x2019;m"Ă?Z} .Ă?0 + iD Y0ĂŻqĂ&#x2020; â&#x20AC;&#x201D;"Ă&#x201D;½Ă&#x2026;]ÂŤ CĹ XĂŹ YYc* `Ă&#x152;â&#x201E;˘Ć&#x2019;i *"Ă?Ă°Ă&#x2030;gĂ&#x2026;k Qx Ă&#x201A; Ă&#x2020;kS³e $Ă kS %Ă&#x2020;~p~Ĺ  ĂŁ CĂ&#x2039;pĂ&#x201D;ĂŹ Ë&#x2020;~Ĺ â&#x201E;˘xi Ă&#x2018;~kS ´Š Ă&#x2018;z´Š râŠĂ&#x2020;VĂ&#x; Zz"7, Ă&#x2020;kSgzZĹ  §0* Zu[Âťt 7Âź ZĂ&#x17D; xYz{Ĺ !* $ŠgzZäJm e ď&#x20AC;ĽĂ˘Ă&#x2026;gĂšZ6, V½gĹ Ă&#x2020;wAXâ&#x20AC;° 0{Ă&#x2021;xigĂ&#x2026; kS â&#x20AC;&#x17E;z Ă&#x201D;ĂŹ YĆ&#x2019;Ă?qÂź Ă? äâ&#x201E;˘yĂ&#x2019; bcĂ&#x2020; xixiË&#x2020;Ă&#x2020;äâ&#x20AC;š {zwVVc* ĂşĂ?Ć&#x2019; ď&#x20AC;Ś Ă&#x2026;kS XĂŹ ZĆ&#x2019;Ă?qĂ?äĂ&#x17D;0 + kÂť]ÂŤ CĹ ~[Âť â&#x20AC;&#x17E;ZĂ?ÂŻÂťyQgzZy !* i Ă&#x2026;yQXĂŹ @* Y šgzøZĹ ~bË&#x153;ZxÂŹqvĂ&#x; ¨Ă&#x2026;yWĹ&#x2019; Ă&#x203A; pĂ&#x201D;,Ĺ g ZĹ&#x2019; Ă&#x203A; h[fĂŽ0*J'Z&ĂŹ â&#x20AC;&#x17E;z |gĹ  Ă&#x201A;hĂŹ ĂŞĹ  wĂ&#x2026;[Ă&#x201A;Iè klq -ZĂ?Q Ă&#x201A;ĂąY ~Ĺ â&#x201E;˘._Ă&#x2020; Ăłh LkS ¤ /Z Ă&#x152; {z Âť Z} .XĂŹ ]ZĹ  § ĂŽ0â&#x20AC;?Ăšq -ZĹ z ÂťyQXĂŹ Y Y c* Ĺ gZĹ&#x2019; Ă&#x203A; x Z Z. Ă&#x17E; â&#x20AC;ĄĂ? Ă&#x2026;yQ Ă&#x152;gZĂ&#x153;Z6,~Ă&#x2C6;0* Ă&#x2026;i Ăşz {izgaĂ&#x2020;]Ĺ  â&#x20AC;&#x17E;Ă&#x2026;k QpĂ&#x201D;Dâ&#x201E;˘7gĂŻZ Ă&#x192;VĂ&#x201A;ÂŻÂź Ă&#x2026; *Ĺ aĂ&#x2020;kQpĂ&#x201D; 7â&#x20AC;? G{zĂ&#x2020;]y ď&#x20AC;ĽWX @* W7~â&#x201E;˘ Ă&#x2020;wĂ&#x17D;gpĂ&#x201D;â&#x20AC;Ś â{zĂ&#x192;ÂŞ ď&#x20AC;¨â&#x20AC;&#x161;gX@* Ć&#x2019;7{Ĺ  âWwĹ  ÂťyQĂ&#x152;aĂ&#x2020;ähg "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

226 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ Ă&#x192;zĂ&#x2014;³³³³³³³³³³³³

V<KZ{zĂ?]zË&#x2020;Ă&#x2026;yWĹ&#x2019; Ă&#x203A; XDW7Ă&#x192;Âż. Ă&#x17E; â&#x20AC;Ą~gzĹ kSšQĂ&#x152;xŠZ Ă? wĂ&#x2026;yÂŹf Ă&#x2018;Z Z # Zz yâ Ă&#x203A; Ă&#x2020; z ngZ { ĂĄ Ĺ  0* pĂ&#x201D; Dâ&#x201E;˘ Zâ&#x20AC;&#x2122;Z Ă&#x2026; -Z Ă&#x2026;yQXĂŹ @* q gÂŚ /VZ¤ / šQĂ&#x152;bĹ gZĹ&#x2019; Ă&#x203A; F, Ă&#x2018;!* Ă?Q6,yââ&#x20AC;Ązg2Ĺ  LZ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

]â&#x20AC;ĄĂ? yQgzZ M hNĹ uóò}Ă&#x2020; ~g Âť0 + k kS ĂŤ~ TĂŹsW y$ +Ă&#x2020;y Q+Ĺ  bzggzZ c* Ĺ . $Ë&#x153;â&#x20AC;  ÂťyQä½x Ă&#x201A;kS X M hâ&#x201E;˘Ă?q :ĂŹ ¸|pĂ&#x201D;DWĂ&#x192;{0 +iC Ă&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;tXĂŹ ~Ĺ w ĂŻĂ? Ă&#x2018;Ă? Ă&#x203A; ĂąĂ&#x2018;Ă&#x2020;8 -â Ă&#x201D;{Ĺ %

â Ă&#x203A; g ÂťĂ&#x2020;x ¸~g ø â&#x20AC;&#x17E;Ĺ Z D + g Z6ft sĂ&#x153;ä]¥´Š Ă&#x2018;kS Ă&#x2026;x Ă&#x201A;kS

ĂŹ c* Ĺ â&#x201E;˘xzøĂ&#x152;Ă?gZĹ â&#x201E;˘z]§k QšQBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;kS Ă&#x201D;H7Za~Ă&#x153;Ă â&#x20AC;&#x17E;g7Ă&#x192;7L]!* t ~kS X $ Ă&#x2039; {g7{0 + i~ *Ĺ x ¸ðĂ&#x192;%Ă&#x2020;T -Z ÂťyQĂ&#x201D;D YK 7ĂŹâ&#x20AC;ĄaĂ&#x2020; œŠ J 7,Ă Ă&#x201A;sĂ&#x153;}g ZĹ  Z ( q t Ă&#x153;ZĹĄ M F, Ă&#x2026;VY{gWĂ&#x2026;k Q ._Ă&#x2020;bĂ&#x192;~Ĺ  ĂŁ CĂ&#x2020;x ¸Ă&#x2039;Ă&#x2018;Z(, ~uzĹ  ĂĽ YĆ&#x2019; Ă?q ~ ]gĂ&#x;Ă? Q Ă&#x201D;Ă&#x2018;t XĂŹ Ă&#x152;Ă&#x2018;d $gzZ CYÂżgpĂ&#x2026;~w qC Ă&#x2122; ] !* t~[NZĂ&#x2020;{E +â&#x20AC;&#x161;Zm<!* Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;VzĂ&#x203A;D + Ă&#x2021;!* ~A çĂ&#x2020;+Ĺ Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;kSĂ&#x201D;VĆ&#x2019;:C Ă&#x2122; âĂ&#x2020;â&#x20AC;&#x17E;y*LZsĂ&#x153;{z Âť k Q Ă&#x201D;ĂŹ ~Ĺ  ½Ă&#x2026;DÂŹ t Ă&#x153;ZXä k QgzZzcĂ&#x2020; x ŠZĂ&#x2020; k QĂ&#x201D;Ă&#x17D;q kSi§ðĂ&#x192; ť M F,šĂ&#x153; Z Ă&#x2026;k QgzZd $Ă&#x2026;x ¸Ă&#x2039;X VĆ&#x2019; Ă&#x152;:%+4 "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

227 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ Ă&#x192;zĂ&#x2014;³³³³³³³³³³³³

ĂŻÂŹ +F, ĂŤ Z ~A çkS Ë&#x2020;Ă&#x2020; l¨WĂ&#x2026;Vâ X YĆ&#x2019; 7W, Ăą{Ĺ c* iĂ? ~g7 gzZ }âBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;Ă°C~g7Ă&#x192;bĂ&#x192;Ă&#x2039;¤ /Z {zXĂŹ CĆ&#x2019; â&#x20AC;&#x17E; ,Ă&#x2026;Ĺ  *Z Ć&#x2019; @* â&#x201E;˘Ă&#x2019;Ă&#x192;Ă&#x2026;äâ&#x201E;˘ÂŹĂ?0 + i ._Ă&#x2020;VçĂ&#x2020;k QBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;~g ZĹ  $c* Ĺ 

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ă&#x192;qkS ~½x Ă&#x201A;kS }g øX DĆ&#x2019; W,OĂ? k Q GÂĽĂ&#x2020;k Q Ă&#x201A; Ă&#x201D;# Ă&#x2013; / Z z u ³Ï ³ Ă?S t ç O X Ë&#x2020; ~Ĺ 7Ă&#x152; Z Ă°Ă&#x192;L ~ Vâ Z âĂ&#x2020; x ¸kS ]Ă&#x152;dZ Ă&#x153;] mzĂąg zZ â&#x20AC;&#x161;z Ă&#x201E;Ă&#x201D;]z%z,j z g Ă´Z gzZ ~g Ă&#x192;Ă&#x192;z Ă&#x201D;Ă?Ă&#x2122; n Ă&#x203A; Ă&#x201D;$c* Ĺ  Ă&#x201D;$â Z X D 0* 7} & + Ă°e ĂŤ [Z G gzZĂ?Ă&#x20AC; 0* Ă&#x2026;;Ă&#x201D;~â&#x20AC;&#x201D;Ă&#x2026;wĂŹĂ&#x201D;Ĺ&#x2019;ÂťĂ&#x2039;Ă&#x201D;Ă&#x2013;Ă&#x2026;Ă&#x192;Xèâ ĂŽ0~¢ ĂŁ!* Ă&#x203A; Ĺ&#x2019; gz6,ápĂ&#x201D;gp]Ă&#x2DC;gĂ&#x201D;g Âť$ +Ă&#x201D;$c* Ĺ $ +XĂŹ CWĂ&#x192;}â&#x20AC;&#x17E; Ă [ ZĂ&#x201E;ÂŽĂ&#x2026;tzf x¸KZÂą5t~g øX yT~g ø[Z â&#x20AC;&#x17E;y Z âxĂ?Ă&#x2020;VÂź Zp Ă&#x152;Ĺ  ZgzZ g ZĹ Z šĂ&#x153;ZXĂŹ m"Ă? wgzZ Zz6,"Ă?wqĂ&#x201D;: Ă&#x2021;"Ă? èâĂ&#x2020; |Ă?Z Ă&#x2026;] Ă&#x2018;Âťz ]§ â&#x20AC;&#x17E; ]ZĹ  ¢ ~Ĺ  â gzZ â&#x20AC;&#x17E;g h Ă&#x201A;xĹ Ă&#x2014; WĂ&#x2014; W Ă?qĂ? ½x Ă&#x201A; kS ä VâZ â}g ø ĂŹ ;¸X ĂŹg 0* g ZĹ&#x2019; Ă&#x203A; :~|½x Ă&#x201A;tZg øM hNĹ Ă?V\W?ĂŤ[ZXĂŹ H s Ă&#x153;Ă&#x2020;]z%z+Ĺ  *ĂŹ li â&#x20AC;&#x161;q -Z [Y 1987]

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

228 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ Ă&#x192;zĂ&#x2014;³³³³³³³³³³³³

x Ă&#x201A;( om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

,q&~y S X ]Ă&#x192;WĂ&#x2026;x Ă&#x201A;(Ă&#x2020;k QX Z(,q -Z Âťx ¸~g ø

:zĂ&#x201A;. Ă&#x17E; â&#x20AC;Ąm<!*

XĂŹ ;gâ&#x201E;˘ {Ăłgâ&#x20AC;&#x2122;¸g Zg ø x Ă&#x201A;t Ă? e $Zzg R~g øt q -Z Ă? wò ¸~ wâ&#x20AC;&#x161;äkĹ Ĺ&#x2019;ZĂŹ @* Ć&#x2019; ĂŁZzs â&#x201E;˘Ă&#x201A;Ăľ/GĂ?$Ă? VY5 äĂ&#x2021;"Ă? y!* i ! ²Ă? kS XĂ?VĆ&#x2019;`Ă&#x2026;h + ĂĄâ&#x20AC;&#x153; ď&#x20AC;Ś ZĹ Ĺ  c* KZ ĂŤ â&#x201E;˘"Ă?â&#x20AC;&#x153; ď&#x20AC;Ś ZĹ Ĺ  c* ~g øwâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x17D;{g !* ¸*äĂ&#x2021;" Ă?Ă?g Ă&#x192;gzZwâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x17D;{Ĺ a Ă&#x17D;&Ă&#x2020;e $Zzg R~g øXĂŹ ;gĆ&#x2019;Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;zĹ g Znç¸[ ZX bĹ  ĂŹg: š!* Ă&#x152;Âź Ă&#x201A;ZĆ&#x2019;gz$¸g Zg øĂ? kS X hZzĂ? y!* ikS wâ&#x20AC;&#x161; Ă?QBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;ÂŤâ&#x201E;˘~g7gzZB bgĂŹâ&#x20AC;ĄĂ&#x192;e $Zzg RĂŹ y!* isĂ&#x153;tX Ă&#x2021; t pĂ&#x2020;kS XĂŹ 7XĹ  q Ă  ŠðĂ&#x192;òzøĂ? kS XĂŹ Sg Câ&#x201E;˘vĂ?W Ă&#x2020; yQ Ă&#x201D;s§q -Z Ă&#x201A; â&#x2C6;&#x2019;7,Ă&#x192;[Ĺ  Z z Dvâ&#x20AC;&#x161; Z LZ h{gW~g ø â&#x20AC;&#x17E;z {i Z0 +Z Âť kS ?ĂŹ yv Z (,Ht X Ă?VĆ&#x2019; 7,Zz â&#x20AC;&#x17E;¸ Ă&#x152;Ă? VĂą** R BĂ&#x192;Ă&#x152;Z Ă&#x2026;ĂŻZĂşy Q~yĂ&#x2026;,ò ¸ M h â&#x201E;˘vĂ&#x; "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

229 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ Ă&#x192;zĂ&#x2014;³³³³³³³³³³³³

X DĆ&#x2019;ZaĂ?e $Zzg aĂ&#x2020; ½à "Z~ Ă?0 + iÂŁC Ă&#x2122; ½òĂ&#x20AC;Ă&#x2026;wâ&#x20AC;&#x161; {g !* t }uzĹ  Ĺ ĂŁ CĂ°Ă&#x192;Ă&#x2026; b§kS aĂ&#x2020; â&#x20AC;&#x153; W Ă? ÂŹ Âť +Ĺ 1Ă&#x201D;ĂŹ Câ&#x201E;˘ĂŤ Z Ă&#x203A; ]g '~Ĺ  ĂŁ C

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

š!* tJ -Z # gzZ ĂąĆ&#x2019; Za Ă? â&#x20AC;&#x17E; @* Ă&#x192;kS kg ZĂŚ ´ŠX Câ&#x201E;˘7ĂŤ Z Ă&#x203A; Ă&#x201D;Vâ ZĹ  bâ&#x20AC;&#x161; b§TĂ&#x192;Ă&#x152;â&#x20AC;&#x161;Ă&#x17D;XĂ? g DĆ&#x2019; Za b§Ă?S Ă&#x201D;Ă?ĂŹg fĂ?Ă&#x2020;+Ĺ  b§Ă?S Ă&#x201D;ĂŹ ]gz¢Ă&#x2026;VzbZgzZVzĂ&#x2039;Z eĂ&#x201D;Vz² ĂĄ Ă&#x201D;V'Ĺ  Z Ă&#x2021;kgĹ  Ă&#x2026;½à"ZaĂ&#x2020;äâ&#x201E;˘ Zg7Ă&#x192;]gz¢kS XĂŹ ]gz¢Ă&#x152;Ă&#x2026; aĂ&#x2020; kS ?Ă?Ć&#x2019; Za V šqZ ~Ĺ  ĂŁ CaĂ&#x2020;ž ZĹ  ~ yQ Ă&#x201A;NY Ă&#x2026;ĂŹâ&#x20AC;Ą XĂŹ 7(Ă°Ă&#x192;

Ă&#x2020;½òĂ&#x20AC;Ă&#x2026;w â&#x20AC;&#x161;{g !* ĂŻ Ĺ 7Ă&#x201A;]i YZtĂ&#x192;ÂżĂ&#x2039;ĂŤt}Ĺ 

Ă&#x201D;}â&#x201E;˘ĂŹâ&#x20AC;Ą}g ZĹ ZĂ&#x2020;ä¯C Ă&#x2122; â ÂťË&#x2020;}uzĹ  Ă&#x2039; c* bZĂ&#x201D;Ă&#x2039;ZeĂ&#x192;Vâ&#x20AC;? {z% aĂ&#x2020;Ă&#x2018;kS XĂŹ 7~Ă&#x2C6;0* Ă°Ă&#x192;Ă&#x2026; b§kS aĂ&#x2020;â&#x20AC;&#x153; W Ă?ÂŹÂť+Ĺ 1 ÂťwĂ&#x2020;yQVË&#x153; Ă&#x201D; D Yaâ&#x201E;˘4ZĹ  ~ VĂ&#x17D;gĂŚ, ZĂ? â&#x20AC;&#x17E; Zâ&#x20AC;&#x2122;ZÂĽ z² ĂĄ c* yZĹ bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x201D;bZĂ&#x201D;Ă&#x2039;ZešQĂŹ YĆ&#x2019;Ă&#x201D;ä]gĹ XĂŹ * @YĆ&#x2019;ĂŞ ztzfgzZ¢ A &Ă&#x201D;qZĂ&#x2026;yQkgZĂŚt1Ă&#x201D;Ć&#x2019;H Za aĂ&#x2020;â&#x20AC;&#x153; WgqgzZd $Ĺ  Z Ă&#x2039;Ă&#x2020; Ă?0 +iË&#x2020; Ă&#x2020; ĂŽĂ&#x192;/Ă&#x2026;gĂ&#x2026;gzZ D ÂŻ Ă?ÂŹ šQĂ&#x192;sĂ? yDg Ă?ÂŹĂ&#x192;XQX ĂŻ Ĺ â&#x201E;˘ ÂťaĂ&#x2020;yQ ÂľZĂąĂ&#x2020;h eâ&#x201E;˘[NZ ÂťË&#x2020;}uzĹ  "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

230 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ Ãz׳³³³³³³³³³³³

-Z ÌÃ,ÅyQ ¯ q ) !* Æ òzøÐ ½òÀÅ w‚ {g !* Ô D ¯ {g™ƒ bZ~}Ñ ç„ LZ {zÐ T ïŠ wJ e~ ‘‚,Z X D Y

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

}gøXìC™ Ÿ»»]âZŠZà©)aÆb &ZKZwq]gßt

:sf`gŠ m, zˆ~gøaÆkSÂN 0* =ÂÅkS-zi[!* gZ $ g f ~ m, ~Š ™ »& ¸C Ù Å ½î0œG ôZ gzZ zŠg Z gzZ Iè)gzZ Iè X 1

gzZ ~ y !* i ~ m,ôZ èc* g gzZ b‚ Ô~ zŠg Z xE CÑç x ÓX ñY X ñYðJ 7, ~y!* i! ²„  Zg {Z' ,]« CŠ

¼» e ÔN ¬Š Åi úsÜ~ Vo) õ0* «aƽ´Š X 2

X N YñZ™Š c* [ !* zŠ ~y WƈyWŒ ÛJ - ( 114 ) kÜZÐ ( 51) tgzZ °Z ¸~gz¢Æ y!* i ÔñY Å qzÑÐ ® ) ) ”½Å y!* i !² »Zg7J -® ) ) , ðg !* ¥&ñY c* Š ¯gi +gÈyWŒ Û ˆÆä2 ÐQÔì [»ï á‰ Ü zkS y* »]xsZgzZyÎ 0* î0œÅ_X B™ ³7, Ìõg@* Å *Š¥~TñYðJ7, õg@* (ÅkSX ñYc* Š™ » XB™Ì·_» õg@* ~g7ÅVâ›ÉyÎ 0* B‚ÆkSgzZ {Š c* iÐ {Š c* i°Z ¸~gz¢Æ kS Xì d $Œ Ûe $.Æ zŠg Z Ïg à X 3 » „ ½Åy!* izŠg Z ÌÐS ~ w ‚,^WX M h Yñ 7,~ {â & "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading³³³purpose ³³³³³³³³³³³³only. This copy³³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

231 l^Ú^ÏÚ


³³³³³³³³³³³³ Ă&#x192;zĂ&#x2014;³³³³³³³³³³³³

X ĂąYc* Ĺ J 7, â&#x201E;˘ ÂŻzq -Z ĂąY H qzĂ&#x2018;\z¤ /] ÂŤ CĹ Ă? wâ&#x20AC;&#x161;,âBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020; Fg WgzZbâ&#x20AC;&#x161;X 4 ZĂ&#x2026;<Ă&#x2018;z +Ĺ gzZ ]Ă&#x2019;Ĺ  Z @ÂŹ Ă&#x201D;,Ă&#x201D;Ăľg @* Ă&#x201D;[Ĺ  Z z y!* i ! ²~ T

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ÂĽ X ĂąY c* Ĺ Zâ&#x201E;˘J -u Ă&#x2026;sg ÂŹ Ă°Zâ&#x20AC;&#x2122;ZĂ&#x2020; }pyS ¡_ Âť] Z¨ gzZ ,â&#x201E;˘[NZ Âť\z¤ /kS {z ĂąY c* Ĺ  ¾ùšQ Ă&#x201D;e Ă  CĂ? ÂŹĂ&#x2020; +Ĺ  X Bâ&#x201E;˘ Za g0 +ZLZqZĂ&#x2026;ž ZĹ ~Vzg ZĹ  ZĂ&#x2020;½à"ZĂ&#x2026;Ë&#x2020;kS Ă&#x2020; ½à"Z Ă&#x152;Ă&#x192;Vzg ZĹ  ZĂ&#x2020; ½´Š b§Ă&#x2026;8 -bZgzZ ÂĽX 5

{g!* ĂąY HĂ&#x2C6;0* 2X ĂąY c* ÂŻz ÂťxĂ&#x201A; (ò ¸Ă? wĂ&#x2026;Vzg ZĹ Z XĂ? ,â&#x201E;˘74ZĹ ~ Vzg ZĹ  Z LZĂ&#x192;D¨ ď&#x20AC;¨Â¤Ă&#x2039;{z%Ă&#x2020;½òĂ&#x20AC;Ă&#x2026;wâ&#x20AC;&#x161; Ă&#x2026;yQ Ă&#x201D;VĆ&#x2019; ._Ă&#x2020; ] Zg ÂŁ0aĂ&#x2020; ½dZ}g ZĹ  Z Ă? ~ yS taĂ&#x2020;~ e Ă?Z8gzZâ&#x20AC;Ś* ZĂ&#x201D;} Z* ZĂ&#x201D;} Z! Ë&#x2020;Ă&#x2020;] q &ZyS V c* /e ¤ X N YĂ  â&#x201E;˘

,K~g ø à Š)Ă&#x152;Z Ă&#x2026;VzK~ĂŻZúåZz äĆ&#x2019;iZ0 +ZW, Z6,}Ă&#x2018;ç}gø "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading ³³³³purpose ³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

232 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ Ă&#x192;zĂ&#x2014;³³³³³³³³³³³³

~ySÂśt {zĂ&#x201D;Ă&#x2026;ĂŹâ&#x20AC;Ą~}g !* Ă&#x2020;y S < L äĂ&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018;XĂŹ yQXĂ? , â&#x201E;˘wqĂ&#x2020; k QgzZâ&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś c* gáZ # Ă&#x2013; âZ Ă&#x2026;k QgzZ [ĂŚ Âť- i Ăş kS ~]gĂ&#x;Ă&#x2026;~gzmĂ&#x2026;yQ6,ÂŻĂ&#x2026;ÂŚĂ&#x2018;uĂ&#x2039;¤ /ZÂżZuzĹ Ă°Ă&#x192;{z´Ă&#x2020;

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

wĂ&#x2026;x ÂŁ ĂŹâ&#x20AC;ĄĂ&#x2020;y QgzZĂ? ]i YZ Ă&#x2026;yQ Ă&#x201A;Ă&#x2021;Ć&#x2019; Z96,Ÿ aaĂ&#x2020;Ă&#x2018; X Ă&#x2021;Ć&#x2019;Z9Ă?

h+Ĺ ĂĽy´ Z Âť]!* kS Ă? s§Ă&#x2026;9~y ď&#x20AC;ĽWĂ&#x2020; Z} .|gĹ t

KZ & yâ&#x20AC;şX a',: ĂŹ \7 Ă°Ă&#x192;VĹ&#x2019; XĂŹ g ZMZ yZ- Z â&#x20AC;&#x17E; K~ Ă&#x2122; Ă&#x2026;â&#x20AC;&#x17E; C ď&#x20AC;Ś (z < Ă&#x2DC; èX Ă&#x2021;Ć&#x2019; â&#x20AC;&#x17E;z Ă&#x152;x âZ Âť]Ĺ â&#x20AC;&#x17E;Ă&#x2026;yQĂ&#x201D;Ă?N ÂŻx âZ Âťâ&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś( XĂŹË&#x2020;~Ĺ â&#x201E;˘ ÂťaĂ&#x2020;ĂĽ[Z&¸

L t~k QĂ&#x201D;Ă&#x2026;ĂŹâ&#x20AC;ĄĂ¤/Ă´Ă&#x2020;\WĂ&#x201E;Ă&#x153;Ë&#x2020;Ă&#x2020;Ă&#x2026;zmvZ-Ă&#x2018; <

Ă&#x2026;w qZ LZ yZxZ # ~Vâ â iĂ&#x2020;Ë&#x2020;pĂ&#x201D;â&#x20AC;&#x17E;g ĂŹâ&#x20AC;ĄBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;y ĂĄ ~g7 V,QĹ pŸ aÂťVzK Ă&#x201A;ĂŹg: . Ă&#x17E; â&#x20AC;ĄĂ&#x2020;äĆ&#x2019;} 9z' ,zgĂ&#x2020; VĂ?Ă&#x;Ă?zz Ă&#x2020;kS XĂŹXĹ  q0ZĂ?Z {Ĺ  c* iĂ?Ć&#x2019; ď&#x20AC;Ś Âť Ăľg @* ~g øtX c* Ĺ â&#x201E;˘Ĺ 4Ă&#x2020;fä Ć&#x2019;xzøĂ?w )LZâ&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś (gzZw°LZ< Ă&#x2DC; èĂ&#x2122; Ĺ  ĂŤ[ ZĂ&#x201D;~Ă&#x2039; gzZ VĂšuĂ? V- Ĺ&#x201C;Ă&#x201D;Âśce ĂŁĆ&#x2019; Ă?q ~iZ Ă&#x203A; u q{z XĂŹ Ë&#x2020; Ă&#x2026;äqšQĂąVZu b§kS äV,QĂ&#x201D;ĂĽce** Ć&#x2019;VĂšuq gyĂ&#x2020;V¸ Ă&#x203A; Z,KX D VZuVzg ZD Ă&#x2122; Ă&#x201A;ĂąY Ă&#x2026;Ă&#x2019;Ă&#x192; "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading ³³³³purpose ³³³³³³³³³³³ only. This copy ³³cannot ³³³³³³³³³³be ³³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

233 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ Ă&#x192;zĂ&#x2014;³³³³³³³³³³³³

aĂ&#x2020;- X Dâ&#x201E;˘~g !* Ÿ -6,}uzĹ q -Z ĂŽuĂ&#x2020; y Qâ&#x201E;˘Ă&#x2013; ~ X {z¤ /(Z q -Z Âť V- Ă&#x;Ăągz& ä k Q Ă&#x201D;ĂŹ Ă°Ć&#x2019; Ă?q šQâ&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś c* g Ă? t XĂŹ )ÂŻ ) !* aĂ&#x2020; fĹ z Âť TĂŹ c* Ĺ  â&#x201E;˘ Za ~ }Ă&#x2018; ç}g ø

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Dg ĂŽ ?gĹ j ZgzZ D)xĹ  â&#x20AC;ş / Ă?k Q Ă&#x201A;sĂ&#x2026;y!* i~Âż#Ă&#x2026;Ă&#x2039;Z # yS ĂĽ ĂŻzDgzZĂŹ @* Ć&#x2019; Ă­Ă? VzžĂ&#x2020;y S g ZĹ ' ,DC Ă&#x2122; Âť h]úŠX aĂ&#x2020;VĂ&#x2026;VpH: ZgZĹ â&#x20AC;&#x2DC; Ă&#x203A; {iZzgĹ  ÂťKC Ă&#x2122; X Tg~Ĺ i Ă&#x2026;VzĂ&#x;Ă&#x2020; eaĂ&#x2020;D# râ&#x201E;˘Ă&#x2039;XĂŹ Ă&#x2C6;aĂ&#x2020;]úŠĂ&#x2DC;{ Ă&#x2026;< L z yWĹ&#x2019; Ă&#x203A; gzZ ĂŽ g Ă&#x2021;Ĺ gz6,Ă&#x2020;k Qnâ&#x201E;˘ZĹ  Zn Ă&#x203A; {zÂť]úŠz½â&#x201E;˘Ă&#x2013;~yĂ&#x2020;vZ {z7 XĂŹ @* Ć&#x2019;Z +ÂŹ6, k QĂ?s§Ă&#x2026;

b & Z Ă&#x2026;kS XĂŹ 7ZĆ&#x2019; Ă&#x2013; Ă?Ă&#x192;# râ&#x201E;˘Ă&#x2039;h â&#x20AC;&#x201D; t Âť VzK~g ø

}g øXĂŹ H6, zZäÍâ&#x201E;˘f ÂťTĂŹ $ Ă&#x2039; Ć&#x2019;Ă?â&#x20AC;&#x17E; äâ&#x201E;˘{0 + iĂ&#x192;< L kQ G :~gz¢]â ZĹ Zsfø D aĂ&#x2020;kS Ă&#x201D;q -Ĺ  4,

gzZ ĂąY c* Ĺ g Z Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; Ă&#x192;KĂŹY Ă&#x2026;k Q Ĺ&#x201C; / % Âť]uz ò OZC Ă&#x2122; ~â&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś c* gX 1 ~g7 Ă&#x2026;k QKĂŹ Y Ă&#x2026;]uzĂ&#x2122;C ĂąY Ă&#x2026; b§kS â&#x20AC;&#x17E;Ă&#x2026;VĂ&#x201A;uz ò OZ X}â&#x201E;˘e $ĂąaĂ&#x2020;~Ĺ  !* W â&#x20AC;&#x17E; VzKĂŹYyS â&#x20AC;&#x201D;Z°gzZ , F Ă&#x192;Ĺ  ò OZ ~gz¢aĂ&#x2020;VĂ&#x201A;uzx Ă&#x201C;X 2 X N YĂ&#x2026;ĂŹâ&#x20AC;Ąâ&#x20AC;šĂ? "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading ³³³³purpose ³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

234 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;


³³³³³³³³³³³³ Ă&#x192;zĂ&#x2014;³³³³³³³³³³³³

ĂŹ Y ~Ĺ&#x201C; / %Ă&#x192;Kq -Z~# Ă&#x2013; |Zg ZĹ Ă°!* Ă&#x;C Ă&#x2122; gzZxÂŁgĹ&#x201C;Ă&#x2020;â&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś c* gX 3 X ĂąYc* Ĺ gZĹ&#x2019; Ă&#x203A;K ĂŹ Y ~Ĺ&#x201C; / %Ă&#x2026;x ÂŁgĹ&#x201C;Ă&#x2020;â&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś c* g# Ă&#x2013; â Z Ă&#x2026;k QgzZ[ĂŚ Âť-i ĂşX 4

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve .a .j a w w ww w w

VzKĂŹY Ă&#x2026;VĂ&#x201A;uz ò OZZgzZ3, gĂ?~ V1Ă&#x;Ă&#x201D;{Z' , u~K X ,â&#x201E;˘w qĂ&#x2020;yQ~

X ĂąY~Ĺ g Z Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; qNĂ&#x2013;#â&#x20AC;ĄZĂ&#x2026;-~] .)x Ă&#x201C;{z´Ă&#x2020;yS X 5

X}â&#x201E;˘Ĺ p# Ă&#x2013; Ă&#x201C;x Ă&#x2C6;Z Âť] .)X 6

Š$E LZĂ&#x201D;ĂŹe~KT{zĆ&#x2019;Ă?qhĂ&#x192;D# râ&#x201E;˘C Ă&#x2122; X7 ._Ă&#x2020;Ă&#x192;ĂŽ0G

X}â&#x201E;˘Ă&#x201A;Ă&#x2013;WĂ&#x2026;Ĺ ĂĄ g Zzb &ZgzZĂśgD + z½

[Y 1987]

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading ³³³³purpose ³³³³³³³³³³³ only. This copy³³cannot ³³³³³³³³³³³be ³³ uploaded on any website except those of the publisher and the author."

235 l^Ă&#x161;^Ă?Ă&#x161;

مقامات  
مقامات