Page 1

om i.c id am rg gh d.o ad wri hm a da l-m ve .a .ja w w ww w w "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of the publisher and the author."


om i.c id am rg gh d.o ad wri hm a da l-m ve .a .ja w w ww w w

ˆ0VY¤Út , k ’Égq -Z0Ðb)Æ{ Ò~Š á

;-£Zy%g

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of 1 the publisher and the author."


45

z „ 3

CÐx £Æ]gz¢~¡» b ï ¢

4

í@* ~~Š á ÅVñÐzzÅVY±

om i.c id am rg gh d.o ad wri hm a da l-m ve .a .ja w w ww w w

4

] ]_Æ@§

5

] tð‡´gzZ ã—

6

rz Û »]Zg¦ß

8

] Z W,Zzò}

8

wZzi »gZŠZ ¹Ü Z

9

b)C;

9

b)Y gzZÙç

10

] ÒÅìZ` áZzäƒs ÜÆVÂgú

11

rz Û »Ï0 + i¯§¦¡

11

] â ZŠZ ~gz¢aÆwZjZ b & Z

11

oÅ]Zg¦ß0Ð~Š á

14 16

~Š á ÅVâ Z â~/9 ©!:! x»Å]y W Ï0 + i åL}G

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of 2 the publisher and the author."


om i.c id am rg gh d.o ad wri hm a da l-m ve .a .ja w w ww w w

©$E» ]Ñç ã ¨ KZ¸g » b ï »}Ñ ç™ï]gúzŠ%q -Z ~ Tì i ¸W î0G [Z »VÂgz¢âZ Å}ÑçgzZŠ Û g0 +Z LZ¸gtX D ¯yZ0 +{ª. $-~Š ã C 1Xì YY c* Šg Z Œ Ûq -ZÐ ~ Vz+ F, xÅ \¬vZÐZµš ì ñƒa íXì [ 0X » yC Ù ` W N: » V¤g VziñaÆ VY±m<!* Vâ Z â ZkZ ì ~gz¢Xì c* ŠÄg™hÃ}ÑçäTì c* W~Šz[ ZCZ (Zq -Z ~sfXnWt ‚]gßÅwZjZ b è & Z @* ñ Y 1{ ^ ,Y~i Z0 +Z: ZI|» m, zˆ¼a iÆZkZ~y WgzZ ò}Æ yZ ÔïZúáZz ä™ Za ÃZkZ ë XÐ, ™7

CÐx £Æ]gz¢~¡» b ï ¢ ~¡ÆkZà b ï~}Ñç LZ ä ë ìt Š ã CÅZkZq -Š 4, }g ø ]gz¢~Š ã CÅy¨ KZ Ìà b ï b§Åk]gzZ ã 0* ÔZ½ä Z} .Xì c* ŠUÐ x£ b§ÅVÂgz¢~Š ã C~uzŠ ñƒ D™tÃ|kZ ä VÍß~gzŠC Ù Xì c* ¯ Xì 3gxl6,Ú~uzŠC Ù ÐZÉ Hx OZsÜ: » b ïÆVâ Z â6,îà r )~Ï0 + iÔ]1œÅzgŠ ~â U* gzZ] f~gz¢)~*Š ~Š â Å ` WÐ ¬$ +1 Ôy CZ fÆ™i Z0 +ZÃÃ]gz¢~Š ã CÅ b ïvß[ Z X ˆ™g(Z ÌZ à © "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of 3 the publisher and the author."


~Š â @* ï Š ßF, {Š c* iÃw”ÆnñâZvŠgzZ äJÔ[ Y dZÔ~h Ç Æ äY g ¦ /w‚ 20Ð Z 56,/Å r íXnY ~g Z*Ï0 + i [ x » Ð g ±Z kZ Xn™ i ¸W» Ï0 + i ó ó[ x» L LkZ @* 0* ƒ 7. Þ ‡kZ yZ âq -Z ÌŠz!* ƒxzøÐ Ï0 + i ¯6,gzZLÔ { À 0* -Z yZ â{z Âs§q q -ZúÆ H¦¡ gzZ ±ŸZ ~/Å ~Š á s§~uzŠ ÔQÐZ ~ ]gßÅ ~Š á 6,‰ Ü z ì * @Y Š7 zg @* ÆÌ‚Î ÂÇñ(,¤ /Zì @* ƒ ZaX{z »Y:ÆV¤gaÆVY±

om i.c id am rg gh d.o ad wri hm a da l-m ve .a .ja w w ww w w

X Ç}ŠÄg™1

í@* ~~Š á ÅVñÐzzÅVY±

~~Š á ÅyZŠz!* ÆÏŠñÅVñ. Þ ‡Æ~Š á Ðg ±ZC Ù ~VzyÒZ VY „ Kgì e äX ŠñäÌZ~y ì CY ÅÐzzkZsÜí@* aÆ ]æ§)ÒZ ~Š á ÅVǸ } (,Ð spÆ äY ò/ÅyZ Vƒ: ÆVñ~}Ñç}g ø VY7ß +Z¼ aÎtC Ù „ Xì CY ~Š™~ – lzg¸ e $ÒZ Å}ÑçZ # 1X @* ƒ7~B; LZnç» ~Š á ÅVY±@' , Ù akZXì CYƒÁŠ lŠpŠ Z®ÅV¤g[ ø C 7ŠaÆVY±Âì g™g (Z aÆäÑyLZÃV@ÅVzuzŠ1ì g » ÂaÆ~Š á Åe ÔÇKZ ¿ »/ÅVY±ªT e ÈvßÐ Tì CYWt ‚„zg »y WX 7{Š â W X ** Yò

]]_Æ@§ * *™ Zg7 »X ] ]_{zÆ@§qgzZq -Z àZz ¶Š ¯ ÂÃZÆ~Š á c_»VzqzŠ ˜ÀÐs§ÅVßZzƱXì @* ƒe** c* ¹aÆVÍßÒZ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of 4 the publisher and the author."


V- nzÈ »4aÆVY±X ** ƒ]gzp »Å±ZuzŠgzZ4q -ZXì @* Wt ‚ ~gzŠ kZÆyZd Ùçp;g7x »g ZÎp{Š c* i¹ ðÃÌLaÆ+−Zz  g£c_š~Ì‚ÎgZlÁi Z Á{zÅ4 J -VŒX 7ÁÐäÑèñt Âì wZÎ » CgzpJ -V˜ XìC Ù !* Ð VÅ 6 ‰áz d $¾Ì{zì _0 Cgzp1Cƒgz¢ÂïqÅ]gßz^ƒ  oVH±F, {Š c* i Å}Ñç}g ø % iÆ Vß e â gzZ Vƒ Zg » ZŠ Z à Zz äW6,c* VÍß W, Z çLG z '0* ™7Zg7 Ã_ ZÑyZ Å

om i.c id am rg gh d.o ad wri hm a da l-m ve .a .ja w w ww w w

{ZgtÃVÍßäg ·ÅTÔ\zgz8 -gt»Vƒ Zg » ZŠ Z yZèÑqX ˆ0g£aÆ @* ƒw¾ »VÍßyZgzZ\ZåÔÝzgÔ {"tF, {Š c* iXì @* ƒ„ ÁŠ ZŠ Z} .ŒÔì ð3Š 0ÁPŠ ÅVßŠÆ VÍß&Zp ó xó HL t L ì hZzÐ ]!* kZg Çizg »Xì XN Y

}Ñç[ ZƱ„zXì @* ƒx PZ à ⠻Ʊ& +Ze ÅVß Zz űs§~uzŠ &‡~ t ~ ã Z âX Vƒ ´ â Æg !* zg » ñƒ ºËc* [ Y hZq -Z ßF, ÿLE íJ -x £kZ¿x ¬q -ZX M h™~g7r Zl z0ÆVâ Z0 +{w˜sÜ_ ZÑ Xì @* ƒ [g ¦ / Ð/Å ãZ â í

CÑ ç LZgzZ ë›Æ Ï0 + iÃq -ZgzZaZ e { óq -Z6,] ]_yZÆ ¢ Û yZQX ÏÑ 7k , Š {Š c* iÃ\ W~îJ -a ÅŠ YX k wZ e Ì6,] ÑqÙçgzZ t‹Ì»yZ™^ÐWëÔä 3 ò}ÆV¤gá Zz äƒg Z2Z6,VzŠ ã C~Š â X D™ Zah —CÑç÷t ÐN CÆ™

]tð‡´gzZ ã— ]t‹Y{zÆVÍßqë Zq -Z à Zz¶Š™ßh +' × {], ZŠŠzö»V¤g[ ø 7Š {Š â W6,ähgŠz!* Æ VƒúŠ F, x ÓÆ ~I xsZgzZ àì×zg KZ vßÎ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of 5 the publisher and the author."


ÝZaÆVÍßÐ ¹ Ì` W{)z y!* igzZè¸Ô ~gŠ Z' ,Ô]0* ]Z fX 7 òOŠ ? Ø gzZƒ»yZ1 M h ïºgiZ „ ÄC Ù !* Ð Vz],ZŠ yZX g £ ã™Vc* Š á h" c* ñYò/Å~Š á ì eÔêŠ7å 3C Ù !* Ðwp¦¡kZ7Z  ~?ì {zÑZz] ³~?q ƒ -Š 4, ÆvZ ) ÜûÓöÏFiûø] äô×#Ö] ‚øßûÂô ÜûÓöÚø†øÒûø] á$ ô]X ,7, ì êŠ d $iJ -u¾tzgt ÃVß Zz + â Æ ( 13:49 ] ZÆZXì g ÇÌ6,{Š c* iÐ g±Z ~z*ŠX Çᙊpêt0 + zZ} .# Ö ª¯ zgÀ ÂÐ,™7` W¤ /Z {zê»kZ

om i.c id am rg gh d.o ad wri hm a da l-m ve .a .ja w w ww w w

Æ gŠzöJ -V- gŠ Z' ,gz Z V â Z0 +{ mºä ﳂh +] .ÂBŠ ÌÐ áZz h e À~ËÆ V-Š á +Z ._Æ TXì c* Š™ ãZz ¹ à ò}µ X D Y− Dƒgz$ óg’y¨ KZ

D™¸g »VY±6,gîm{gzZŠ ÑzZ+−Zz ì ~gz¢s # ŸzÅ]!* kZVŒ Ð ›‚g òÀÆy Z0 +{}uzŠaÆyZ c* W D™gz¢p Ò»q kZ‰ Ü z @Š Ì{)z~gŠ Z' ,]Z f {z´ÆVƒU}uzŠ~kZX 7c* ǃe** ƒ}Wë &‡ðÃt Xì CY $¬g ÅkZaÆ°Wë6f ÅwèYX 7] !* e Ö è ÿLE # 6,gîàßZÃVzq yZZ # ì* @Yƒ# Ö è. Þ ‡ð•Z‰ Ü z kZtzgt1Xì ~gz¢ sÜŠz!* Æ äƒ y EZ6,]!* Ù ~uzŠ X ñY c* C Š } Šg Z Œ Û g £ » Vî** ºg ÔG @* ÅTì ÷: hYq -Z ** ™gïZиgË6,Š ã CÅ{)zè¸gzZ ~gŠ Z' ,Ô]Z f X$ Ë YÅ76,Š ã CÅ=gzZ+Š

rz Û »]Zg¦ß ÅyZ ` ñ a b§kZ~}Ñç]Zg¦ßÐ ¹ 0Ð ~Š á Vc* È0* ‚ŠpϹ6,\ WLZ ä VÍß6,Š ã CÅyZXì ¹C Ù „ b &Z w‚ 24Ô 23ká Ã/Å ~Š á }Xì Š Hƒ F, ÂXÂq -ZçOà™Z +¬ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of 6 the publisher and the author."


~Š á ~/Kg¹ ì @* ƒt {ûª »VÍß ÂñYWÃ{”~Š á yZ âðà » 7~Š á ÅkZì „g| 7,űJ -Z # XìX »½ÅVY±b§ÏZXì ˆƒ Å VY±Ã+−Zz ÒZ ½yZgzŠ a kZ X σ ãhg½Âσ ~Š ᤠ/ZgzZ $ Ë ƒ Xì @* Yƒ ù Ÿzzš zZ(,q -Z »/+4Å ~Š á V- X @* W7Ìwì » ~Š á Vâ ÅV”FgzZ {”~Š á ì Š Z®~(,q -Z Å&Zp~}Ñç}g øŠpèÑq Xì CWÃðƒC™# Ö i 5ªx »Ô‰ Ü zgzZÂ{Š c* iнŠz!* Æäƒ

om i.c id am rg gh d.o ad wri hm a da l-m ve .a .ja w w ww w w

Z®Xì§Zz +F, ë Z » Ï0 + i ~Š á ì Š Hƒ Za g¦ßgzZq -Z W, Zk , iÆ×zy ÏZX $ Ë ƒ 7{g !* zŠ ˆ^IÐ : L ˤ /ZgzZ σРx JŠ xðŠ ¹ Âσt Z # &‡** Xì ]!*  ZŠ' “ ,ÿLE -Z ~Š q á ~uzŠ ~ ÏŠñÅ ~ç q -Z ÅŠ% Ë b§ kZ1X mHÐ b)Æ ~Š á » ]!* kZ ,™wìth + á ‰Ð ~ Mg ‡ »X D Yƒ Za b),Z ‰~}ÑçˆÆ rz Û Æ ] Zg¦Æ b§ I ƒ [0Xq -Z b ï »Å±yZ â~g Z.q -Z~}ÑçT ÕäM5!X @* ƒ7iðà gzZ {ç Å}Ñç LZ ëX Ç}Š Zg –yZ â{” ~Š á )yÃÃh c* {ç ËV;z G b)tX D hg7ÌŸðÃ~ä¯3Ï0 + i ÅkZpD™7Âó ö-OdLÃh ~uzŠÐZ Âì ˆ^ I¤ /Z ~Š áq -Z Å]gú Dƒ Za Ðzz Åg¦kZsÜ Ã{” ~Š á gzZ 7Ç}™ ~Š á Ð kZŠ% Zg Z.èY Xce 7ÌOÎ » ~Š á X ÏñY~Š7ä™ Æ Å±KZ~ äZ yË» Vß Zz ű ì òZgt g¦wë** gzZ q -Z b§ÏZ ~gzŠÆÅzmvZ -vZ wÎgèÑqXì @* Y Œ] !* [tq -Z bŠ m,?Ÿg TèYce 7Ì** ƒgzZX å: [tðà bŠ¸g}aÆVY±KZ »VÍß Ë] ‡zZ‰1Xì Cƒ]gz¢ÅƱ{Š c* i}ÐkZìX »Å± ~Š á b§ Åwà â —Åű}Ðzz ËQ c* * @Y 7y·ŠŠp »Vß ZzƱs§Åű "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of 7 the publisher and the author."


Æb§kZ ÂñY Œ: [tÃUÅVß Zz ű¤ /ZX ¬7¸g~5{z6,¯ Xì YYXÐb)

]Z W, Zzò} Æb ï Z®ì i ¸W` »]Ñç 㨠KZ ïÈ » ~Š á ` É~ qzÑë ¼Æ] Z W,Z$yZÔÇ} 7,6,Ï0 + i CÑç ~g7 W, Z »] )z^z»g~] 5ç

om i.c id am rg gh d.o ad wri hm a da l-m ve .a .ja w w ww w w

X sf `gŠUVc* ú

wZzi »g ZŠZ ¹ÜZ

W, ¸Ð ƒ  ÑZz ä™x »úÆwZziVz‚ Û Z izgÆg ZŠZ ¹ÜZgzZ R ~g ø Ÿ»<tÐä™i Z0 +ZÃÃ]gz¢~¡Å b ïXìí@* ~~Š á ÅVâ Z âï¬ -Z ** q g Z*Æb ï%w‚ 20Ð 156,/Å r ~}ÑçTX * @Yƒ 7xzn Æ~ Ì‚Î~gø ` WXì 7]!* ~(,{Š c* iA l » ~zg {Zg" V;zƒw© 4H -G &Ú ZgzZ ®Ô! s" 6,x ** .E ÅVÂgú6,x ** Æ8 -^ ,N* gzi +Z Ô ã c* ²z ÙJ6,x ** Æ ïH3E Ôo%Zb!* Æ]gúzŠ%6, x** ÆVñZgeÔVIgzZ| # z Û ÅY âZ)gfÆæã Z² X mHÐg ZŠZ ¹ÜZ ~g ø » kZ Ôì [ƒx ¬ ` Zzg »SÅ›z GgzZ 4zŠ LZÃg ZŠZ ¹ÜZ  ` ~g ø { C " −t Š HJ0 +!* :| È ¤ /ZÐWÆ [ ckZ Dq q -Z ‰ G ~6¤' ,g ÖZ »T Ç}Š à6,x £ kZ …¢¹ ™ ·B‚ Ü zÆ~Š ‰ á VH±~â ¤' ,99Ð ~ 100._Æ} zukZXì @* ƒÐ} zu z: L ëZÐ ƒ  gzZ AzZ » ä;Ã[ ckZí@* ~ ~Š á X 'ƒ 7~g Z. Xì * @Y0uø ¿¯§»yZ~A çkZ áD™ãZzt6, Mg‡ë Âì Š HW™f »[fIZ Ö7™ ò@Wb§~gø{zÂZƒo‚ »ZÆí@* ~~Š á 7ZZ # Xì H "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of 8 the publisher and the author."


Ă&#x2026;" _ .<Ă&#x2020;½pc* Ĺ â&#x201E;˘y ď&#x20AC;Ľ ĂąJ -/Ă&#x2026;wâ&#x20AC;&#x161;:e MĂ&#x201A;Ă&#x192;~Ĺ  ĂĄ ä VrZĂ&#x2030; â&#x20AC;° 6,gĂŽĂ&#x2020;gĹ  CĂ&#x2018;çq -ZĂ&#x192; gBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020; ]gĂşzĹ %%Ă&#x2020; ~Ĺ  ĂĄ ĂąĆ&#x2019; Dâ&#x201E;˘e $ÂŹg VĂ&#x; Zj}uzĹ  â&#x20AC;°Ă˛}tĂ&#x2020;kZX ~Ĺ }Ĺ  w ãâ â&#x20AC;Ą{°â&#x20AC;Ą!* Ă?ZgzZ 1â&#x201E;˘wJ X 1â&#x201E;˘iĂ?Ăł Ăł! |Zlp L Ă&#x192;L ZkZ LZäVrZĂ&#x201D;Ă&#x192;sĂ?yZĂ&#x201D;â&#x20AC; Ă?

b)C;

om i.c id am rg gh d.o ad wri hm a da l-m ve .a .ja w w ww w w

6,èákZĂ&#x2020; yZ ä Z} .X¸ ĂŻĹ â&#x201E;˘OĂ&#x192;Ĺ  Ă&#x2018;zZ KZĂ? spĂ&#x2020; Âż[²èIZ yZ'ĂŹgâ&#x201E;˘OŠ Ă&#x2018;zZ KZ Ă&#x152;ĂŤĂ?spĂ&#x2020;ÂżĂ&#x201D;` WĂ? ÂŹ$ +XĂŹ Ă&#x2026;,h +â&#x20AC;? @* Ć&#x2019; Šz C;Ă&#x2020;yZĂ&#x2030; 7Šz ĂŁKĂ&#x2020;yZĂŤ @* Ă&#x201D;Ot XĂ&#x2020;â&#x201E;˘Ă­@* ~ b ĂŻĂ&#x2020; XĂŹ [tĂ°â&#x20AC;˘Z Ă&#x152;gŒäâ&#x201E;˘]!* 6,½VË&#x153; ĂŹ {Ă&#x2018;çĂ&#x2C6; q -Z {Ă&#x2018;ç Zgø XĂŹ }6,,㨠KZ ]5ç@ ĂŹ { Ă&#x2021; WĂ? ] !* kZ ! lÂżwq-ZzC Ă&#x2122; p [gĹ t Z # XĂŹ 8 Ĺ Ă&#x192; *Ĺ Ă?gĹ  Ă?Z y¨ KZ Ă&#x201A;~ ĂŁ Z âX Dâ&#x201E;˘A $%] Z W,Z CĆ&#x2019; Za PC;q -ZQX â&#x20AC;°Ć&#x2019;Ă&#x2C6; } i ZzgĹ Ă&#x2020;ZĆ&#x2019; { i @* gzZ Ă?zg6,kZ c* Ă? Ă&#x201A;Ĺ  HĆ&#x2019;Ă&#x2C6; A çĂ&#x2020; VYÂąwgĂ&#x;t XĂŹ CY 0ÂŻ ) !* Âť nZ%Z C;Ă? š g Âťy ď&#x20AC;ĽW ĂŹ @* Ć&#x2019; ¾ù Âť äâ&#x201E;˘g (Z Ăš Zg f šĂ&#x153; Z) b§Ă&#x2026;VĂ&#x192;ÂąĂ&#x17D;XĂŹ CĆ&#x2019;h +â&#x20AC;?{Ĺ  c* igzZ ~ -å²sĂŽgzZ ** J Y HĹ g Âťg !* g !* QXĂŹ ĂŽĹ  ]i YZ Ă&#x2026;] !* kZ § Ă&#x2026;y Z:gzZĂŹ ]Z W,ZĂ&#x2020; TĂŹ ĂŞĹ  h â&#x20AC;&#x201D; b§kZ yi Z Ă&#x201A; C;Âť ,xg\ 6,Ă&#x2021;Ă&#x2026; D" X D hg7Ăšai @*

b)YgzZĂ&#x2122;ç ÂŻĂ&#x2026;V26, uĂ&#x2020; yZ VĆ&#x2019; ĂšaĂ&#x2020; ~Ĺ ĂĄ VHÂąyZ g e &~ VzyX uĂ&#x2020;~Ĺ  ĂĄ Ă&#x201A;N YĆ&#x2019; ÂşgĂ&#x201D;â&#x20AC;&#x17E;Ă&#x2026;V¤gÂŹ X Y W7~Ă&#x201E;¤ /Ă&#x2026;ÂŻyĂ&#x2019; ª T @* Ć&#x2019;7{g e%anĹ&#x2019; Ă&#x203A; Ă&#x2019;ZĂ&#x201D;ĂŹ rZ e 3Ă&#x192;+ â&#x2C6;&#x2019;Zzâ&#x20AC;&#x17E;Ă&#x2026;] YZy ď&#x20AC;ĽZ ĂąĆ&#x2019;Ăą (,Ă? "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of 9 the publisher and the author."


Xì SgµyYÁ!* zJ -VÎ' , 5ZŠ ZÅ ~Š â Xì Cƒg ZG0* ** ÒZ ¯ ÅkZì @* W~Šz yZ0 +{ Ì~ËÆ~Š á ¯ ** !* ** @* » Ï0 + iÐ yZ Cƒ7o¢âZŠ ã CÅV¤gáZz äƒg Z2Z6,VzŠ ã C ÌÐ ]§èŒ{z 7~gz¢Ôƒ Cgzp¡[NZ î0<Ez Å VY±XXnY D 0* ï„ Á µZñgzZ ‰ Ü z »š M F,¹ÜZÃVzŠ%Ù|Æ x PZ à â X Vƒ3 Zg W

om i.c id am rg gh d.o ad wri hm a da l-m ve .a .ja w w ww w w

ÂñY0* gZŒ Û Í èÆe $Š â „7Z· » Ï0 + iZ # ? M hù ÌïgzZX ,ZgzZ wj â , Z ÔaÎ+Z X Ç}™3 Zg WÊpyÃÐC Ù Z Æ VzgŠ ¹ÜZ dZ Æe $Š â ~3, Xì $ Ë Y Å µÂHÐ Vß .âá Zz ä0* lgz6,~ VzŠÍÅ+−Zz ÐVƒ" $U* ðZŠ ·Ð] !* .Æ4zŠy¨ _ KZgzZ °p Z} .á Zz"m yZz6,Ð X ìgƒgzZ

]ÒÅìZ` áZzäƒs ÜÆVÂgú

Ôì : L ë Zq -Z Ì»ä™ Za †f: âê™h —yi Z »,úx°@ Ù @ å: â iq C -ZXì ¸: L ~Š ã C» ìZ` á Zz äƒs ÜÆVÂgúm<!* wgß[ Z1¶ÙW ** Ì‚Î~g ø Ð ÂÆ (Sexual Harassment) kZ Xì @* 7,** ™ o‚ »] Ñq {Š 1 ð•ZÃ&Zpà Zzå 3C Ù !* Ð yXì ZÇ!* Š¤ / Šg Z LZë¼J -ìZ` äƒ … r‰x $g6™áÐÚ Š™g˜Ã]gú¹{ Zg X g !* z v' ,ÆÖèoá Zz äƒ Za Ð Õ @Æúx°@ƒ  {z Ù Š „ ~ [ ³i ¸WX D™& ¤Å] !* ~g ø } zuŠ¼‰ G6,] uZz, Z ÁµÂÅä7,~ ] 5ç,ZÐ yZ âáZz"È ~ V-g ZŠ)f Ť /y Xì $ Ë YÅ„ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of 10 the publisher and the author."


rz Ă&#x203A; ÂťĂ?0 + i¯§Œ¥ +â&#x2C6;&#x2019;ZzĂ&#x2020;VY¹ÎS;+â&#x2C6;&#x2019;ZzXĂŹ c* Ĺ â&#x201E;˘ Za Ă&#x152;Z (,~Ă?0 + i äZĂ&#x2020;~Ĺ  ĂĄ (hZ XĂŹ @* 7,** â&#x201E;˘â&#x20AC;&#x201D; Ă?0 + ig ÂŁ CZ6,gĂŽÂŚÂĄaĂ&#x2020; wâ&#x20AC;?Ă&#x2020; V¤giZ Ă&#x192; V- X n pg wĂ&#x2026;JIaĂ&#x2020; V¤giZ {)z ]â&#x20AC;&#x161;â&#x20AC;˘{Ă&#x201D;y3 Zg WĂ&#x201D;Ăś;g XĂŹ @* YĆ&#x2019;â&#x20AC; Ĺ¸Z Ă&#x152;gzZ~kZ Âś~g Yâ&#x20AC;&#x17E;ÂŹĂśg Ă&#x2026;äâ&#x201E;˘â&#x20AC;&#x201D;Ă?0 + i§£Ă? ÂŹ$ +

om i.c id am rg gh d.o ad wri hm a da l-m ve .a .ja w w ww w w

uZzèoĂ&#x2018;Ă&#x2026;~Ĺ ĂĄ tZ # 1XĂŹ @* Ć&#x2019;6,gĂŽ~ÂĄkË&#x2020;Z ä¯Ă&#x192;[ f YĂ&#x192;Ĺ p~VYÂą ²Z. Ă&#x17E; â&#x20AC;Ąs â&#x201E;˘zZ šĂ&#x153;ZgzZ 㨠KZ dZvĹ gzZĂŹ CY0{óèĹ&#x201C; / %q ¸Q Ă&#x201A;ĂąY0* gZĹ&#x2019; Ă&#x203A; 㨠KZ dZyZĂ°ZĹ  ÂťyZ1Ă&#x2018; äWĂ&#x192;¨pC Ă&#x2122; ÂŞÂťyZ ĂŹ eË&#x2020;Ă&#x2020;TX Tg7 X D J m ď&#x20AC;ĽyZz6, Ă&#x192;Vâ ¨ KZxĂŹ @* Y{g Ă  {Ă?bĂĄ

]â ZĹ Z ~gz¢aĂ&#x2020;wZjZ b & Z

iĂ&#x2020;ZkZ ĂŤ~ Ă?zg Ă&#x2026;tâ&#x20AC;šĂ&#x2018;!* zgq ĂŹgâ&#x201E;˘7 m,zË&#x2020;Âź ĂŤ~ sf Ă&#x2020;wZjZ b & Z¤ /Z ĂŹ ĂŤ Z Ă&#x161;ZXt q -Ĺ 4, }g ø X Dâ&#x201E;˘wĂŹ ~gz¢aĂ&#x2020; Ă?VĆ&#x2019; Âż ò}+F, +Ă&#x2020;kZĂ&#x192;Ă&#x152;â&#x20AC;&#x161;Ă&#x17D;~g7 Ă&#x201A;â&#x20AC;° ĂąVZ: UgÂŻ] â ZĹ Z ~gz¢a $ Ă&#x2021;ĂĄĂĄ ~KZĂ&#x192;VâzĹ g]"gzZg Zzg] Ă&#x2021;Ć&#x2019;{z~p Ă&#x2013;ZĂ&#x2020;yWĹ&#x2019; Ă&#x203A; tgzZ ~yĹ  q -ZXt b§Ă&#x2026;b) CĂ&#x2018;çx Ă&#x201C; ĂŹgdâ&#x20AC;&#x161;f ] !* t X ( 25:8 wĂ&#x17D;Ă&#x2018;Z ) x Ă&#x201C;ĂĄ Zz äâ&#x201E;˘ ~i â&#x20AC;&#x161; â&#x20AC;&#x161;f Ă&#x2026;}Ă&#x2018;ç ĂŤ @* XĂŹ YĆ&#x2019; Âť~ yĹ  q -Z: ĂŹ ZĆ&#x2019; Za Ă&#x2026;yZÂź š Ă&#x2026; ~4~ wgĂ&#x; Ă&#x201A;}â&#x201E;˘kCĂ&#x192;V-g ZĹ )f KZ c* zm<!* ]4 XĂŹ $ Ă&#x2039; Y

oĂ&#x2026;]ZgÂŚĂ&#x;0Ă?~Ĺ ĂĄ Ă?Ć&#x2019; ď&#x20AC;Ś XĂŹ 4gĹ  Ă&#x2026;g°ZĂ&#x2020; VĂ?Ă&#x;0Ă? ~Ĺ  ĂĄ xĹ ÂŞ â&#x20AC;&#x161;Ă&#x2026;wZjZ b & Z "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of 11 the publisher and the author."


-Z ŠűgzZƱyZ âC q Ù ~Š á ’ e ムtZg ~ ‚fÆ VÍß ] !* t¬ @* ƒt È » r X ’ e ãY ~Š 7ßF, ÃÚ ~uzŠ Ë6,Tì ]gz¢~Š ã C ~ùÆVâ ¹â b§ÅŠßñâkZÇ!* Xì ;gá ÀŠzC;»y¨ KZ ì ~Š ã C¼ ÅŠßñâq -Z b§TXì @* W~ *Š kZˆÆ ä™ð iZ%Æ Y »g Z ~gz¢)~TXì ]gz¢C;q -ZÅyZ âËb ïb§ÏZCƒ]c* gz¢ Xì $ Ë ƒ" $U* Á{ní@*

om i.c id am rg gh d.o ad wri hm a da l-m ve .a .ja w w ww w w

ÌZ à ©)~Ï0 + i¦½ZÃ~Š á {zì ]gz¢”Z Å b & Z ÅTq~uzŠ Ð uÐZ ~}Ñ ç1c* Š wZ eú ¹ Ã~Š á Â~ Ï0 + i ÅŠ Û ä ëXì bŠ Xì ** Ñèñ x ÈZ » kZgzZ [ ˆ" ] â i ZßÆ kZXì ~h +Š ÌZ {Š c* i X BVVc* ú~(,ÅkZ ** ™ ‰ZÃäZäYC Ù gzZ] ÒÅVÈg: Zzy6,~Š á -ZX c* q Š™y‚ W¾Ã¿kZgzZ Œ]gz¢x ¬q -Z ÅÏ0 + ià b ïä < Ø è}g ø Vx{z ÂB™Ç » gB‚½Ï0 + iZ # Æ™wJz [ XZ6´]gúq -ZgzZŠ% ~Šz yZ0 +{* q -Z ~}Ñç f e yY vß b§kZ X D Y 0 ~ç ÙpKZÃY Z ³Z RŒ Û L Zì ª ñÅyZ0 +{ófÆ TŠ%ˆ Æ kZ Xì Š HW {Š ‚{z»ä™~Š á tX }Š™x ÈZ »]úŠq -ZŠ Z¦Zø D aÆä™q -Ñ~ ~Š Å Z} .ä ë ìt wq Zg ø ` W. Þ W!* ÆkZXì HgHä +Š ìi§ VŒ }g ø6,µñkZ s ZuZ éMuSXì 1w$ +Ð ;h +”q -Zà ゠WkZ ðƒ Ðy-X ( 27:17LZuZµ)ì êŠg Z Œ Û ð¸Æy-Z} .×%ÆkZì x ¬ Xì $ Ë YÅÝqùØgÅ Z} .Æ™ì‡~g ZŠ¸g Q Âì ]gz¢x ¬q -Z1òi ÑÅÏ0 + i ~Š á Š H0* ðZ # ìt q ~Š {çðà îSXìg: {”~Š á )~}Ñç¿ðà ì ~g ZŠ)ft Å}Ñç :ì \¬~g!* Š á gZXì ¬ôÜq -Z »yWŒ Û tX ñY~hg7ËhgzZ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of 12 the publisher and the author."


pg ¢ n A & Ð ~ VñÝ ~& + ß}gvgzZ VƒŠêvß Ð ~ ?gzZL L vZgzZÇ}Š™"ÐaLZÃyZvZÂÐVƒd $¾{z¤ /ZX zŠ™ b ïÆyZÔVƒ g(ZÖ ce 7ZÔN 0* : µñ» b ïgzZXì ÑZzD} (, gzZÝz ~(, ( 33D 32:24g‡Z) ó Xó }Š™"7ZÐaLZvZ J -VŒÔ,™

-Zw”»V¤gaÆVY±~gZ.~}ÑçT ì @* q ƒ ZatwZÎ[Z wgßÅnÏZq -Š 4, }gø X ñY HiùÃZÆh c* {ç ËV;zìX

om i.c id am rg gh d.o ad wri hm a da l-m ve .a .ja w w ww w w

Xì 3g ZzgÃ~Š á ~uzŠ ÅVzŠ%ä\¬vZÃ7Æ

yWŒ Û v߉Xì Š H0qçñ » q Z 4, z c6,gî~gz¢)~gzŠ kZXt b§b§gzZD™wìtq -Z Å\¬vZ ( vZ f ç)Ã}™E + Æ` Zzi ZŠ®~ îq -ZÃVzŠ%ä \¬vZ b§kZq -Š 4, Ɖ²X D™fz@* ÅkZÐ X ÃJ (,xw CZ e Z # Æ™~Š á ¶a gzZ ~Š~uzŠ {z ì c* Š}Š áÑ Å Z} .~}g!* Æb ïX ,Š™n²¼ Ì~}g!* kZ ùM¿ Ðe ëakZ VâzŠ {z Ï0 + i ~g ‚gzZ N Y|È ~ ºg kZ ]gúq -ZgzZŠ%q -Z ì ¸ è% À &ŠX ,g Z ¦ /ŸG / B‚q -Z kZXì @* ™¸ {zizggzZ ð¯ Zjq -ZsÜaÆðxŠ WäkZ õG [òZÐ ¹1 Cƒ Za V( „ âZ Dƒ Za a æ ¹zZ: Zizg~ *Š vŠ gzZ ** % {Š c* i » VzŠ%~ ]U* Š q z ìZ` z k B Ô ** ƒ {Š c* i » /‰zZ Å VÂgú} «£ÆVzŠ%Š Z®ÅVÂgú. Þ ‡Æ ~Š á ~}ÑçÌË~ËÆ [ òZ 6,¯ Å] c* gz¢ ãÕgzZ Ï(Ô Y vŠ ‰ÜkZgzZt Xì Sg „ {Š c* iå ~ V-ç {zªÆ M h™ b ïJ -g e ~ ‰ Ü zq -ZŠ% ì ~Š ^gt ä \¬vZ zŠ%q -Z~]Ñqx ¬Xì 7‚Ÿ»]Ñqx ¬t ì ]!* ÏC Ù ªX Ùw°~ Šp~Š á {Š c* iÐq -Z ÅŠ%ƒŸ»¤ /Z »] Ñqë @* X D ¯yZ0 +{™ï„]gú …çOXì Š HH Zg ZÍÐZ~ +Š~©: kZXì CY0]gz¢Y q -Z "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of 13 the publisher and the author."


a LZĂ?Z: gzZce bĹ ]i YZ Ă&#x2026; äVZ {Z +Ă&#x192; ^ ,Y** Âťe $ÂŹg kZĂ&#x192;V26,Ă&#x2018; Ă&#x2020; kZâ&#x201E;˘ VZ {Z +Ă&#x192;Ă? e $ÂŹg kZĂ&#x2030; Xce ** â&#x201E;˘] Y Z' ,Ă&#x2C6; ´ZĂ? kZâ&#x201E;˘â&#x201E;˘xĂ&#x2018;ÂŻ ) !* X 4 45 eäâ&#x201E;˘ib)Œ½Z LZ)g f G X èG

~Ĺ ĂĄ Ă&#x2026;Vâ Z â~/9 {â&#x201E;˘E +ÂťXĂŹ ĂŽĹ  ^Âť a ď&#x20AC;ĽĂ&#x2026;] Z@Ă&#x2019;ZĂ? ~ yZ ~Ĺ  ĂĄ Ă&#x2026;Vâ Z â~/9

om i.c id am rg gh d.o ad wri hm a da l-m ve .a .ja w w ww w w

VË&#x153; ĂŹ CĂ&#x2018; ~Ĺ zĂ&#x192;}Ă&#x2018;çðZâ&#x20AC;&#x201D; 0* -Zt X ĂąWâ&#x201E;˘6, q zZ ĂŤ~ KĂ&#x2020; ò} [Z Âťg ĂĽ Ă&#x2026;]¥èa ~Ĺ  ĂĄ ~/9X fm ď&#x20AC;ĽyZz6,Ă&#x2021; Ă­ o¢6,gĂŽ C; yZ âäTĂŹ ĂŽĹ â&#x201E;˘Ă&#x2DC;{Ă&#x152;ÂťĂ&#x201D;ÂŚÂĄkZ Ă&#x2026; Cgzptm<!* akZXĂŹ -ZĂ&#x2020; /Ă&#x2026; wâ&#x20AC;&#x161; 22Ă? 17 XĂŹ c* q è Ă&#x2018;t â&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020; N WWâ&#x201E;˘^ ÂťĂ? â&#x20AC;&#x161;C Ă&#x2122; Ă&#x192;VYÂą Ă&#x2026;Âą Ă? wĂ&#x2026; ~çĂ?zz Ă&#x2026;T DĆ&#x2019; uĂ&#x192;6,gĂŽ}g7 4, Ăąg ; ~ yZ â â&#x20AC;&#x17E; Ă&#x2026;]gĂ&#x;z ^x ÂŹ {zĂŹ e Ă?Ć&#x2019;wJ. Ă&#x17E; â&#x20AC;ĄaĂ&#x2020;kZ {z Ă?ĂąW~ Ă?0 + i Ă&#x2026;kZ Ă&#x152; ĂĄZz äâ&#x201E;˘x Âťg0 +ZĂ&#x2020; ŸĂ&#x201A;Ć&#x2019;: ~Ĺ  ĂĄ ~/kZ¤ /Z s Ă&#x153;' ,Ă&#x2020; kZ XĆ&#x2019;: VY Ă&#x2026;Âą ~â â zg q -Z Âť Âł #~ â&#x20AC;&#x161;fĂ&#x2020; kZ ]â&#x20AC;&#x161; Ë&#x2020; ZĂĄ Zz äĆ&#x2019; Za W, Zk , iĂ&#x2020; 4, Ăąg; Ĺ  ZĂąaĂ&#x2020; ~ĂśW8 -g~ T) Ă&#x2021;Ć&#x2019;HĹ  {Ĺ  c* iš Ă? |Ă?, Ĺ  K M F, { ĂŹg â&#x20AC;&#x17E; }Ĺ  x ZuĂł ĂłvZ â&#x2C6;&#x2019;°L L r ĹĄZ ĂšZg f }g ø # Ă&#x2013; } .Âź š Ă&#x2026; äâ&#x201E;˘ĂŤ Z Ă&#x203A; àŠ~/Ă&#x2026;wâ&#x20AC;&#x161;M{z Ă&#x2021;Ć&#x2019; + $O h~pg ÂľĂ&#x201A;t yĂ&#x192;Ă? yZ â, ZX ( X ĂąYĆ&#x2019;{Ĺ  â W6, äâ&#x201E;˘~Ĺ  ĂĄ Ă&#x2030;gzŸ' , Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;Ă&#x2026;ÂąĂ&#x2039;ĂŻqĂ&#x2026;^ ½]ŸZ â&#x20AC;šZx Ă&#x201C;t1X D YG ]ŸZ â&#x20AC;šZĂ?š6,~Ĺ  ĂĄ ~¢Ă&#x2026;Vâ Z ⠝è%KZ~y!* i Ă&#x2026;]ÂĄ Z} .~A çkZX DĆ&#x2019; Za 6,ÂŻĂ&#x2026;â&#x20AC;&#x17E;ÂŻ Z0 +ZĂ&#x2019; PĂ&#x2020; kZgzZĂŹ @* â&#x201E;˘ Za g U* WĂ&#x2020; Âş ) ~ yZ âq -Z {zÂŹ Z # 'ĂŹ @* â&#x201E;˘g Ă&#x2013; Z KZ {zBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;]ÂĄXĂŹ ĂŞĹ â&#x201E;˘ Za Ă&#x201D;h +â&#x20AC;?Ă&#x2026;Âł #~kZ6,gĂŽ6fË&#x2020; wâ&#x20AC;&#x161; "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of 14 the publisher and the author."


Ôì ÅÜ6, zZ äë ÔÃe $Wk QÅgâ ÒgÎXì @* ™yÒÃè%ÏZ KZ Ì~[  nZ ‹ZwëuZz kZÉì Š HZg ¸Z6,b ïsÜ: ~kZX â Û ±5QiŠq -Z XXÙçÑZz äƒ Za ˆÆb ïªXì @* ƒŠg Zz6,kZì Š Hc* Š [ Z Ì» :˜k& ZŒZ}Z ** ÑñyWŒ Û ¬g;ZY~‚Åe $WkZ ¹ ÅkZgzZXì Lg ¯ ‚lz$ +: {¼ {zì LgxzøÐ ~çJ -Z # òŠ W L L ì SgxzøÐC Ù ØJ -Z # ]gúb§ÏZX Sg ðƒ! ŠgzZ ~i&&Ï

om i.c id am rg gh d.o ad wri hm a da l-m ve .a .ja w w ww w w

ÐÎ%YgzZÌ ¯ ) !* ÆY: Zg–ì Cƒ ÅâkZ ÌwÅkZ Âì C Yƒ Ýq ‰ Ü Ãg Å ~ç Ê%gzZì @* Y ïC Ù ØÃ]gúZ # pXƒxzø D™4z] .™ïVâzŠ {z Z # ~ yZyÆÏ0 + igzZ C½Z && ÅVâzŠ ó Xó D Yw$ + Ç!* ]ÑqÆyZgzZì ꊕ ' , ~4z] .Åy Z\¬vZ  ( 400/5yWŒ Û' , +) D

-Š 4, q }gøX 6, t{zn26, ]!* kZ ̈Æy´ZkZÆZ} .vß L¤ /Z X $ Ë ƒ 7„  gŠ ñZg ~uzŠ ðÃLV;z}Š ‹ê CZ Z} .~A çT CƒZ +¬6,V- zg 㨠KZßsÜ~g ZŠ)f ÅkZ Âì @* ƒ ZaX ðÃ~ËÆkZ t c* ¯ 7ä Z} .Âq -ZÃV- gZŠ)f àZz äWˆÆkZgzZú1q -ZÃ~Š á }ì ðÊ Ñz Z ‹ Ò Âì m» V- g ZŠ) f ÅŠ Ñz Z J -V ˜ X ì [ NZ CZ Zg ø [ Z± X M h™Ðg ±ZÆ]Ñq LZ+ −Zzê»kZXì 7c_´Š ]5çY X 7Š°Zg ø ** ™ð/m{ ðÃÅ ~Š á Ð ckZ ìgwì Dƒ Z] ÑqÆ yZ0 +{gzZŠ ÛC Ù X @* ƒ 7eI] !* îðÃÅ b§kZ ~ kZsÜgzi Zg øX D VZxŠðû b§kZ „™NŠ ]Ñq LZvßçOX w‚K!* äX VƒyZ âªZz{zZ # ce ãYƒ‰ Ü zkZ ~Š á ÅVâ Z â ì6, Xce'„í@* ÐZƒí@* Î~~Š á ˆÆ/Å "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of 15 the publisher and the author."


©!:! x»Å]y Ï0 + i åL}G W kZùtÂñY’~ˆC Ù ÆÏ0 + iZ # h —Xìzq -Z »Ï0 + i 㨠KZ b ï kZ'q -Š 4, ÆTì gZzZa ÅtÃkZÆe $Š â h —t Xì Y{gC Ù !* Ð VÅ kZì „zyvgzZì {Z +û *Š kZì „z{Z +ÃXì Ï0 + iÝZ „ Ï0 + iÅ *Š Ï0 + i Æ 7Z ·ÏZ 6,gî ~gÅ) e $ÒZ Å}Ñç}gø Xì » *Š

om i.c id am rg gh d.o ad wri hm a da l-m ve .a .ja w w ww w w

Ôt ÜZXì³òiÑ» ÏZ hzŠ à Zz äƒ »: LÅä™— Ï0 + ig £Xì Cg Z ¦ / ÆV â ¨ KZpX wz" Ðzz ÏZ s ™zZÆ]§ŒgzZÄZÑÔ §Ôg ZŠ™ Xce ** ƒspÐZgzZì ßGtzgta

ªZz ðÃ]â ZŠZ ~C Ù ª„:gzZ ÏñW7Ð Sã !* i ¡~pt ~ V-zg {Çg !* Å Z} .™%ÿC Ù izgq -Z ÏñWÐ ¢kZsÜ~pXÐ, ™ Za ~p Âe $Š â X σÝqÿ‰ G6,VßßZ ¹ÜZ sÜÌZ izg kZXì ** ƒ7~ »]!* kZÃVÍߤ /ZX ÇnX:Ð ñÅ Z} .ÃËÌ** ν}i σ7" âZ ò}Æ ‰ Ü Ãg kZ Ð ,™ ¬Št s܉ Ü z Æ ~Š á vßQ ÂñY ƒ ¢ X Ç}Š à~3c* ÇñYá6,{ Zgż A …Š%c* ]gútXÐìH~]y W o‚… ` W »XXÐN Yƒ »b)}g ‚ {z ÂÐ ,™g (Ztzgt vßZ # b§kZ ~pÇgzZ xðÃÔ6,] YZy ZÆ~Š á c* Ñ ~È0* 6,4ì e:gzì X ÏñW7 ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of 16 the publisher and the author."

یہ نعمت مصیبت کیوں بن گئی؟  
یہ نعمت مصیبت کیوں بن گئی؟