Page 1

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of the publisher and the author."


om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of the publisher and the author."


om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of the publisher and the author."


om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w 978-969-8799-75-5 Address: Post Box 5185, Lahore Pakistan. Post Box 7106, Karachi Pakistan. www.al-mawrid.org www.tv-almawrid.org info@al-mawrid.org almawrid@brain.net.pk

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of the publisher and the author."


om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

 

           

                                 

       

                

                                                "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of the publisher and the author."


                       

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

              

   

       

   

  



  

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of the publisher and the author."


      

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

 

    

         

                      

       

      

        

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of the publisher and the author."


om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of the publisher and the author."


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

) )x ZoZ ®

z c~}g!* Æx|Æó ó® ) ) x ZoZ L L~VòdI²¼

Zg M Z~}g!* Æ® ) ) x ZoZÐ TÔ;g ~g YŸq -Z »* Xì xg™ a Ð0# Ö ZŠ Z%Ð kZq -Š 4, ÆVÍ߉X N Mt ‚ -Š 4, q ƉgzZì 1Š Z%xZoZ »# Ö ÓÅVâ›Ð kZ äVÍ߉ ì ãZzÐ kZX ÆghZzЦ½ZÄÆVâ›pÆkZ VÍ߉Xì ~}g!* Æx|Æó óîG”û ZL Ls%ZÝZ~A çkZ ÅVâ ›t :Z »kZq -Š 4, ƉÔì à Š Z%0# Ö ZÐ ó óîG”ûZL Lä Xì @* ƒ6, ¦½ZÄÆVâ›q -Š 4, ƉgzZ6, Ö Ó # Ô Zƒ 7~ äâ i ÏZ sÜs %Zt ~}g !* Æx|Æó óîG”û Z L L X K Ü] Ã%Z ~}g !* Æ pÆ kZ ~ V1 KZ ä DIZ ? á x â ZX aÆó óe $ÒZ ÅVâ ›L LpÆkZ ä {z¤ /q -ZçO "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³only. ³³³³³³³³³This³³³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³ copy is for reading purpose be uploaded on any website except those of the publisher and the author."

9


³³³³³³³³³³³³ Ĺ ËœgzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

:Ëœ ùƒD™™f Âť]!* kZ~Ăł Ăłx JĂ‘Z L L[ Ă‚KZvZÂśg ĂŽĂ’Z ÂťxsZIZĹ Z%Ă? kZL L

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ă&#x2DC;aĹ&#x201C; Ă Ă&#x161; Ă&#x153;ÂżĂ&#x201A;¢] ]çŠĂ&#x2013;] ^`Ă&#x17E; sf `gĹ  Ă&#x2026; ¨ ď&#x20AC;¨Â¸1Z XĂŹ {z¤ / änĂ&#x2014;Ă&#x201A; Ă&#x2122;â&#x20AC;&#x161;m pâ&#x20AC;&#x17E;Ă&#x2013;] çaĂŚ Ă?ÂĄâ&#x20AC;°ÂŚ] {zXĂŹ Câ&#x201E;˘ÂŞ ď&#x20AC;¨Ă&#x2018;Ĺ 6,Ă?Z Ă&#x152;]!* ]çŠĂ&#x2013;] ĂĄĹ&#x201C; gĂ&#x2013;^Ă&#x2020; oeĹ&#x201C; Ă?ÂĄĂ&#x2019; ~V¸ Ă&#x203A; ZĂ&#x201D;â&#x20AC;&#x201D;" :ĂŤ Ă&#x2018;â&#x20AC; Ă&#x2039;Ă&#x2013;] Ă Ă&#x161; åçq^Ă&#x;Ă&#x2013;] Ă&#x153;a Ă&#x153;ÂżĂ&#x201A;¢] â&#x20AC;&#x2DC; Ă&#x203A; [xÂť Ă&#x2018;Zz ä0* ]Ă? Ă&#x153;`Ă&#x;m â&#x20AC; Ă&#x161;Ĺ&#x201C; Ă Ă&#x161; änĂ&#x2014;Ă&#x201A; ]çĂ&#x17E;^Ă&#x2019; ^Ă&#x203A;ÂłĂ&#x160; XĂŹ â&#x20AC;&#x17E; {z/ ¤ ĂŽĂ&#x2019;Z Âť Vââ&#x20AC;ş l^Ă&#x161; Ă&#x153;`Ă&#x2039;Ă&#x2013;^ĂŹ Ă Ă&#x161;ĂŚ Ă?vĂ&#x2013;] ç`Ă&#x160; Ă&#x201D;~AçĂ&#x2039;0Ă?+ŠçO Ă&#x153;`Ă&#x2039;Ă&#x2013;^ĂŹ Ă°]çâ&#x20AC;° ènĂ&#x2014;a^q èjnĂ&#x161; XĂŹ hâ&#x20AC;&#x17E;zĂ&#x201D;Ć&#x2019;ĂŹâ&#x20AC;Ą6, ]!* T{z oĂ&#x160; ĂŚĹ&#x201C; èĂ&#x192;mâ&#x20AC; 6Ă&#x2013;] Ă Ă&#x161; Ă°o5 oÂłĂ&#x160; â&#x20AC;&#x17E;z Ă&#x201D;} â&#x201E;˘ Âż# Ă&#x2026; kZ gz Z ç`Ă&#x160; Ă&#x153;`Ă&#x17E;^_Ă&#x2014;â&#x20AC;°ĂŚ Ă&#x153;Âł`Ă&#x161;^ÂłĂ&#x161; Ă? kZX Ă&#x2021;}%]ĂąĂ&#x2026;qY ( 260/2) ĂłĂ?vĂ&#x2014;Ă&#x2013; Ă&#x152;Ă&#x2013;^Ă­Ă&#x161; Ă? <Ă&#x2018;nç @* 7,7t Ă&#x203A; Ă?g ZMZgzZâ&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś ( c* ĂŹ0 Âť hwqž Âł # Âť yZ Ă&#x201D;0 Ăł XĂł Ă&#x2021;Ć&#x2019;Âł #

Ă&#x2020;Ăł Ăł{z¤ / Ă&#x2020;+$gzZ fĂ&#x2020;# Ă&#x2013; Z L LpĂ&#x2020;kZq -Ĺ 4, Ă&#x2020;{z¤ /}uzĹ  :Ë&#x153; ? ĂĄ x â Z ĂąĆ&#x2019;Dâ&#x201E;˘yĂ&#x2019;Ă&#x192;] !* kZX "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³only. ³³³³³³³³This³³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

10


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

+$ ĂŽ0*J'Z} fĹ Z%Ă? kZ L L

Ă°^ Ă&#x203A;Ă&#x2014;Ă&#x192;Ă&#x2013;] èĂ&#x203A;ĂąĹ&#x201C; èĂ&#x201A; ^Ă&#x203A;q ^`Ă&#x17E; ^Ă&#x203A;Ă&#x161; tâ&#x20AC; ĂŹ Ă Ă&#x203A;Ă&#x160; Ă mâ&#x20AC;&#x161;`jrĂ&#x203A;Ă&#x2013;] èjnĂ&#x161; l^Ă&#x161; èĂ&#x161;¢] Ă°^Ă&#x203A;Ă&#x2014;Ă&#x201A; änĂ&#x2014;Ă&#x201A; äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] èĂ&#x201A;^Ă&#x203A;Âłq å¢ ènĂ&#x2014;Âła^Âłq oĂ&#x2014;Ă&#x201A; èru äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] Ă&#x153;`Ă&#x2014;Ă&#x192;q Ă°^Ă&#x203A;Ă&#x2014;Ă&#x192;Ă&#x2013;] ( 261/2) óànĂ&#x203A;Ă&#x2013;^Ă&#x192;Ă&#x2013;]

(q -Ĺ 4, Ă&#x2020;yZ)çOXĂŹ{z¤ /Âť 6,T ZhgĂ&#x192;j§kZ ä T qY {z Ă&#x201D;ĂĽt ¡ Z Âť# Ă&#x2013; Z} f

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ĂŹ t zz Ă&#x2026; kZ Ă&#x201D; Z%]ĂąĂ&#x2026;

Âť â&#x20AC;&#x17E; f Ă?ZgĹ Ă&#x201D; {z¤ /Âť \ÂŹvZ

~g7šZä\ÂŹvZXĂŹ {z¤ / Ăł XĂł ĂŹ c* ÂŻu6, *Ĺ

XĂŹ {z¤ /ÂťevZègx Zâ&#x201E;˘ ĂŽ0E !Ă´Ĺ Z%Ă? Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L Lq -Ĺ  4, Ă&#x2020;{z¤ / }Ĺ 

:Ë&#x153; Ăł Ăłx JĂ&#x2018;Z L Lr # â&#x201E;˘~s # ŸzĂ&#x2026;] !* kZçO

m<ZZĂ&#x201D;Ĺ Z%Ă?Ăł èĂ&#x201A;^Ă&#x203A;rĂ&#x2013;]L L L

oĂ&#x2014;Ă&#x201A; èe^vâ&#x20AC;&#x2122;Ă&#x2013;] oa èĂ&#x201A;^Ă&#x203A;rĂ&#x2013;] ĂĄ Ă mâ&#x20AC;&#x17E;Ă&#x2013;] Ă&#x153;Âł`Ă&#x17E;ÂŹĂ&#x160; â&#x20AC;?çâ&#x20AC;&#x2122;Ă­ÂłĂ&#x2013;] ]çâ&#x20AC;°â&#x20AC;ŚĂż]ĂŚ Ă mâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2013;] ^Ă&#x203A;Ă&#x201A; ]çĂ&#x161;^ÂłĂ&#x17D;Ĺ&#x201C; åçĂ&#x192;Ă&#x203A;jrm Ÿ Ă mâ&#x20AC;&#x17E;Ă&#x2013;] Ă&#x153;aĂŚ ĂĽ^iĂŚĹ&#x201C; â&#x20AC;&#x161;Ă&#x17D;ĂŚ (¥áâ&#x20AC;&#x2DC;Ĺ&#x201C; èĂ&#x2013;ÂĄâ&#x20AC;&#x201C;Ă&#x2013;] oÂłĂ&#x2014;ÂłĂ&#x201A; ĂłĂ&#x201D;Ă&#x2013;Ć&#x2019; Ă&#x153;a]çâ&#x20AC;° Ă Ă&#x203A;nĂ&#x160; Ă Ă&#x201C;Ă&#x203A;m

Ă&#x201D;ĂŹ{z¤ /Âť (evZèg)xZâ&#x201E;˘ĂŽ0E !Ă´ Ă&#x192;+Šä V2 â&#x20AC;&#x17E;ztèY Ă&#x2026; kZ gzZ 3g ĂŹâ&#x20AC;ĄĂ? b§~g7  â&#x20AC;&#x17E;ztgzZX HLĂ&#x192;]gq Ć&#x2019; 7â&#x20AC;&#x17E; ÂŚ6,â&#x20AC;&#x17E;ZeĂ? }u

aĂ&#x2020;Ć&#x2019; ď&#x20AC;Ś š!* â&#x201E;˘hgšZXM h

( 262/2)

ykZ Âť äYĆ&#x2019; ÂŚ6,â&#x20AC;&#x17E;ZeĂ&#x2039; "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³only. ³³³³³³³³³This³³³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³ copy is for reading purpose be uploaded on any website except those of the publisher and the author."

11


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Ăł XĂł ĂŹ â&#x20AC;&#x17E;Ĺ Ăąwqž

Ă&#x192;]!* kZçO X Ăł Ăłyâ&#x20AC;şx Ă&#x201C;L LĹ Z%Ă? kZ q -Ĺ  4, Ă&#x2020; {z¤ /¸a : Ë&#x153; r # â&#x201E;˘x â Z ĂąĆ&#x2019;Dâ&#x201E;˘yĂ&#x2019; Ă&#x192;{z¤ / Ă&#x2020;xsZIZóèĂ&#x201A;^Ă&#x203A;rĂ&#x2013;]L L L

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ă&#x2DC;aĹ&#x201C; èĂ&#x201A;^Ă&#x203A;q oa èĂ&#x201A;^Ă&#x203A;rĂ&#x2013;] ĂĄ : M~AçĂ&#x2039;{zZ # ĂŤ â&#x20AC; Ă&#x161;Ĺ&#x201C; oĂ&#x2014;Ă&#x201A; ]çĂ&#x192;Ă&#x203A;qĹ&#x201C; ]Ć&#x2019; Ă?ÂĄâ&#x20AC;°ÂŚ] ~ ]gĂ&#x;kZ Ă&#x201D;ĂĄ â&#x201E;˘t ¡ Z ~ Ă&#x2DC;aĹ&#x201C; Ă Ă&#x161; Ă&#x153;aâ&#x20AC; nĂ&#x2020; oĂ&#x2014;Ă&#x201A; gq]çĂ&#x160; ~zc Ă&#x2026; y Z aĂ&#x2020; Vâ&#x20AC;&#x201C; ~uzĹ  Ă  m â&#x20AC;&#x17E; Ă&#x2013;] Ă&#x153; a ĂŚ Ă&#x153; ` Ă&#x201A; ^f i Ă&#x2DC; Ă&#x2014; Ă&#x203A; Ă&#x2013;] vĂ&#x; {z ¸èY Ă&#x201D;ĂŹ CYĆ&#x2019;xiĂ&#x2018; ÊçĂ&#x2014;Fâ&#x20AC;&#x2122;Ă&#x2013;] änĂ&#x2014;Ă&#x201A; änfĂ&#x;Ă&#x2013; äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] Ă Ă&#x203A;â&#x20AC;˘ \ÂŹvZ ~ }g !* Ă&#x2020; X oĂ&#x2014;Ă&#x201A; Ă&#x153;`Ă&#x192;Ă&#x203A;rm Ÿ ĂĄĹ&#x201C; Ă?ÂĄĹ Ă&#x2013;]ĂŚ t Ă&#x192;x?Zz > }ZmĂ&#x2018; LZ ä Ă?ÂĄjĂŹ Ă&#x153;`Ă&#x;ne Ă&#x201E;Ă&#x17D;ĂŚ ĂĄ^Ă&#x160; èĂ&#x2013;ÂĄâ&#x20AC;˘ â&#x20AC;&#x17E;ZeĂ&#x2039;šZ {zĂŹ ~Ĺ  $J ^Ă&#x203A;nĂ&#x160; h]çâ&#x20AC;&#x2122;Ă&#x2013;] Ă?â&#x20AC; Ă&#x192;i gq]çĂ&#x160; Ă&#x2020; y ZçO X Ă&#x2021;}â&#x201E;˘7ÂŚ6, ( 263/2) óänĂ&#x160; ]çĂ&#x2039;Ă&#x2014;jĂŹ] Ă&#x201A; ĂąY Ć&#x2019; s %Z Ă°Ă&#x192;¤ /Z Ă&#x17D;â 9~ A ç kZĂŹ ~gz¢ Ăł XĂł ĂąYĂ&#x2026;Ă&#x2019;Ă&#x192;Ă&#x2026;+ YĂ&#x192;]!*

kZçOXĂŹ Ăł ĂłĂ&#x201E;Œ½Z ÂťVâ â&#x20AC;şL LĹ Z%Ă? kZq -Ĺ  4, Ă&#x2020;{z¤ /,v0* :Ë&#x153; {zĂąĆ&#x2019;Dâ&#x201E;˘yĂ&#x2019;Ă&#x192;] !* "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³only. ³³³³³³³³This³³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

12


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Ă&#x192;{z¤ / Ă&#x2020;Vââ&#x20AC;şĂł èĂ&#x201A;^Ă&#x203A;rĂ&#x2013;]L L L

Ă nĂ&#x203A;Ă&#x2014;Ĺ Ă&#x203A;Ă&#x2013;] èĂ&#x201A;^Ă&#x203A;q èĂ&#x201A;^Ă&#x203A;rĂ&#x2013;] änĂ&#x2014;Ă&#x201A; â&#x20AC; Ă&#x161;ÂŞĂ&#x160; â&#x20AC; nĂ&#x161;Ĺ&#x201C; oĂ&#x2014;Ă&#x201A; ]çĂ&#x192;Ă&#x203A;Âłjq] ]Ć&#x2019; o`Ă&#x17E;ĂŚ äĂ&#x161;ĂŚË&#x2020;Ă&#x2014;e Ă?ÂĄĹ Ă&#x2013;]ĂŚ ÊçĂ&#x2014;Fâ&#x20AC;&#x2122;Ă&#x2013;] ( 264/2)óèĂ&#x161;¢] Ă&#x2018;]â&#x20AC; Ă&#x160; Ă Ă&#x201A;

Ă&#x2026;áZ q -Z Ă&#x2039;{z Z # X ĂŤ vZ -Ă&#x2018; Ă&#x201A;Bâ&#x201E;˘t¡Z6,ÂŽ ) ¤Z Âťx Zo ZBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;Ă?Z ä Ă&#x2026;zm

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ă&#x2020;â&#x201E;˘~igzsĂ&#x153;Ă&#x2026;kZgzZ c* Ĺ ÂŹ

IĂ? äâ&#x201E;˘ 0* ,â&#x20AC;&#x2DC;¸~ # ' Ă&#x2013; Z

Ăł ĂłX ĂŹ c* â Ă&#x203A;

ÂłĂ&#x192;x|Ă&#x2020;Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L LĂ&#x17D;âĂ&#x2020;DIZĂŹ ĂŁZzĂ&#x2021;!* ] !* tĂ? kZ

;gĹ Ăąs %Zt Ă&#x152;~ èâĂ&#x2030; Ă&#x201D; ZĆ&#x2019;7â&#x20AC;&#x17E; ` M sĂ&#x153;s %Z~äâ&#x201E;˘ XĂŹ

XĂ? , â&#x201E;˘Ă&#x2019;Ă&#x192;Ă&#x2026; äâ&#x201E;˘Âłx|9Âť Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L LĂŤ~ y*kZ

Ă&#x2026;DI Z â&#x20AC;°~ äâ i kZĂ? B { ^ ,Y Âť] Ÿ Z â&#x20AC;šZ y Z ĂŤË&#x2020;Ă&#x2020; kZ { zĂŹ â&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś ZpgĹ ~g øĂ? DI Z x Ă&#x201C;X â&#x20AC;° K6,x|kZĂ? s§ Ă&#x192;] !* 9Ă&#x2039;X Nâ Ă&#x203A; iĂ? kZ â&#x20AC;Ś Ă&#x201A;N0* : [ ZĂ&#x;' ,F FĂ&#x192;] !* Ă&#x2039;¤ /Z X Ă&#x2021;Ć&#x2019;: ĂŻ@* Ă°Ă&#x192;ÂŚ / Ă&#x2122; â&#x20AC;ŚvZY C ĂĄ y Z~h eâ&#x201E;˘t ._Ă&#x2020;kZgzZäàĂ&#x192;Ă?ZĂ&#x201D;KĂ&#x192;]!* 9â&#x20AC;Ś{zĂŹ ÂŹĹ Ă?\ÂŹvZ X ùâ Ă&#x203A; ÂŤ=Ă&#x201A;Ă&#x2026;äâ&#x201E;˘Âż "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³only. ³³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

13


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

x|Âť Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L L Ă&#x2018;~ .â Âť kZX Ă°Ć&#x2019; 7wEZ }~Ë&#x2020;y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; b Ë&#x153;Z Ă&#x2026; Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L L

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

~gz¢aĂ&#x2020;Kx|ÂťkZçOX â&#x20AC;&#x17E;] c* Zzg ~z%Ă?Ă&#x2026;zmvZ}g !* Ă&#x2020; Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L L~ ] c* Zzg yZ Ă&#x2026;Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018; BĹ t ĂŤĂŹ X ,â&#x201E;˘Ă&#x2019;Ă&#x192;Ă&#x2026;KĂ&#x192;x|9Ă&#x2020;kZĂ?Ă?ZQgzZĂ° M ]ÂŹH~

]5猽ZgzZ Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L LX 1

ä Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018; ._Ă&#x2020; e $Zzgq -Z Ă&#x2026;Ă&#x2026;vZ èg ~Ă&#x201E;Z _g q

:c* â Ă&#x203A;

oĂ&#x17E;â&#x20AC; Ă&#x161;Ĺ&#x201C; äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] â&#x20AC;šĂ&#x203A;Ă­e Ă&#x153;Ă&#x2019;â&#x20AC; Ă&#x161;Y ^Ă&#x17E;Ĺ&#x201C; :ĂŹ c* Ĺ  ävZÂŹÂťyZ= Ă&#x201D;VĆ&#x2019; Ă&#x201E;Ă&#x203A;Ĺ Ă&#x2013;]ĂŚ èĂ&#x201A;^Ă&#x203A;rÂłĂ&#x2013;^Âłe VĂ Âł`e ]ĂłĂ&#x201D;ÂŽ ) ¤z â&#x20AC; Ă&#x201D;ÂŽ ) ) xZoZ ^`rĂ&#x2013;]ĂŚ ĂŠâ&#x20AC; r`Ă&#x2013;]ĂŚ èĂ&#x201A;^_Ă&#x2013;]ĂŚ Âż Ă&#x201D;Ă&#x2026;gĹ  c* XvZâ&#x2C6;&#x2019;°Š Ë&#x153;gzZ tâ&#x20AC; ĂŹ Ă Ă&#x161; äĂ&#x17E;ÂŹĂ&#x160; äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] Ă&#x2DC;nfâ&#x20AC;° oĂ&#x160; Ă&#x201D;ZĆ&#x2019;Âľ ZĂ? ĂŽGâ&#x20AC;?Ăť Z Ă&#x152;' , Z' , ÂŞ!* Ă&#x201E;Ă&#x2014;ĂŹ â&#x20AC; f5 â&#x20AC;&#x161;nĂ&#x17D; èĂ&#x201A;^Ă&#x203A;rĂ&#x2013;] Ă Ă&#x161; {Ĺ  !ÂťxsZĂ? yŠ¤ /KZäkZ ĂĄĹ&#x201C; Ÿ äĂ?Ă&#x;Ă&#x201A; Ă Ă&#x161; Ă?ÂĄâ&#x20AC;°ÂŚ] èĂ?eâ&#x20AC;Ś Ă&#x2020; ĂŽGâ&#x20AC;?ĂťZ {g !* zĹ  {zt Ă&#x2020;äOZĂ&#x201D; c* Ĺ g@* Z ( 16542ÂśgĂ&#x201D;ÂŁZ) ĂłĂ&#x201E;qâ&#x20AC; m ĂŞĹ  ÂŹÂť VĂ&#x201A;!* Ăľ0* "~L L

Ăł XĂł ĂąYĆ&#x2019;Ă?Bâ&#x20AC;&#x161; "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³only. ³³³³³³³³ This³³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

14


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Ă°Ă&#x2030;g m{ Ă°Ă&#x192;~ }g !* Ă&#x2020; x|Ă&#x2020; Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L p L ¤ /Z Ă? e $Zzg kZ Ă&#x2020;Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L L tq -Z :ĂŹ CĆ&#x2019;gz¢Ă?kZ â&#x20AC;&#x17E;Ĺ yÂś KĂ&#x2026;VĂ&#x201A;!* zĹ ĂŤ @* Ă&#x201D;Q7 4E 5â&#x20AC;Ś#Ă&#x2020; Ă&#x2026;zmvZ -xâ&#x201E;˘ Z Ă&#x2018; p b§TvĂ&#x; {z X¸ ĂŁZz Ă&#x2021;!* 6,èEG

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ă?Z Ă&#x201D;¸ Zz b§~g7 Ă? t Z]Ă&#x2020; Ăł Ĺ Ăł Ë&#x153;L L c* Ăł Ăł]ĂłL LĂ&#x201D;Ăł óŽ ) ¤z â&#x20AC; L L Ă&#x2020; Ă&#x2026;zmvZ -\ M Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L LvĹ  p Ă&#x2013;Z/ X¸ Zz Ă&#x152;Ă? kZ b§ 4E 5â&#x20AC;Ś# V~fĂ&#x2020; yZ ~}g !* Ă&#x2020; pĂ&#x2020; TĂ&#x201D;ĂĽĂ&#x201A;szcq -Z V; Ă&#x2020; èEG Ă&#x152;Ă? e $Zzgq -Z Ă&#x2026; Ăł ĂłN m 0ÂŁZÂľL L] !* ¸çOX ĂĽ7wDZ Ă°Ă&#x192;~ áĹ&#x2019; Ă&#x203A; ~}g!* Ă&#x2020;]úŠ Ă&#x2026;Ă&#x2026;zmvZ-Ă&#x2018;~e $ZzgkZXĂŹ CĆ&#x2019;xÂĽ :b§kZp Ă&#x2013;ZĂ&#x2020;kZXĂŹ ZĆ&#x2019;Ă&#x153;{Ăťq -Z Âť

~AçĂ&#x2020;ÂżkZäÍLL

ä n Ă&#x2014; Ă&#x201A; ^ Ă&#x17E; â&#x20AC; f â&#x20AC;&#x2DC; ^ Ă&#x161; Ă&#x2DC; % Ă&#x161; ^ Ă&#x; m Ĺ&#x201C; â&#x20AC;Ś ^ Ă&#x161; äĂ&#x2039;â&#x20AC;° ÂźĂ&#x17D; Ă&#x2DC;qâ&#x20AC; ÂłĂ&#x2013;] ]â&#x20AC;&#x17E;Âła Ă ÂłĂ&#x161; h^Ă&#x201A;ĂŚ ^Ă&#x17E; Ă°^eY Ă&#x153;j5ĂŚ ^Ă&#x;Ă&#x161;ÂĄÂłuĹ&#x201C; gâ&#x20AC;°ĂŚ ^Ă&#x;jĂ&#x201A;^Ă&#x203A;q Ă&#x2018;â&#x20AC; Ă&#x160;ĂŚ ^Ă&#x;Ă&#x;m oĂ&#x2014;Ă&#x201A; äĂ&#x;Ă&#x161; ^ Ă&#x17E;â&#x20AC;  fâ&#x20AC;&#x2DC; â&#x20AC;&#x161; Ă? Ă&#x2013; ^ Ă&#x;j`Ă&#x2013; Y ( 6739Âśg ) ĂłĂ&#x153;nÂżĂ&#x201A; â&#x20AC; Ă&#x161;Ĺ&#x201C;

A çgzZ Ă&#x2039;h + ĂĄ Ă&#x201D;ĂŹ HĂą A

="â&#x20AC;ŚĂ¤kZXH7L~

}gøĂ&#x201D;š>Z' , Ă&#x192;!* M}gøĂ&#x201D;c* ZI óŽ ) Ăł )LL~gøĂ&#x201D;ĂĄĂŻĂ?~+Ĺ Z' , Ă&#x192;VzĹ q}gøgzZĂ&#x2018;Zeâ&#x20AC;&#x2DC;¸~ šq -ZäÍĂ&#x201D;â&#x20AC;&#x201D;"Xš> ď&#x20AC;Ś ZĹ ' â&#x20AC;&#x153; , Ă?¡zĂąĂ&#x192;Aç}(, Ăł XĂł ĂŹ H

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³only. ³³³³³³³³ This³³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

15


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

6, zZb§TĂ&#x201D;ĂŹZĆ&#x2019;wEZb§Ă?ZĂ&#x2021;!* Ă&#x201A;Âť óŽ ) Ăł )LLĂ&#x152;~e $ZzgkZ @* Ć&#x2019;xÂĽs â&#x201E;˘Ă?kZXĂŹ ZĆ&#x2019;wEZ~e $Zzg ~z%Ă?Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018; b§hZ ~(,Ă? kZ {zĂ&#x2030; Ă&#x201D; ĂĽ7Ă&#x201A; bZ Ă°Ă&#x192;aĂ&#x2020; V1²Ă&#x201A;tĂŹ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

X¸Zz�

Ă&#x2018; ] !* tĂŹ @* Ć&#x2019;xÂĽt Ă? â&#x20AC;&#x17E; y*Ă&#x2020;e $Zzg kZĹ pt }uzĹ 

Ă&#x2026;Ĺ Ë&#x153;gzZ]ĂłĂ&#x201D;ÂŽ ) ¤zâ&#x20AC; c* Ă?X ðâ Ă&#x203A; Ë&#x2020;Ă&#x2020;Ă&#x153;ĂŚ]óäĂ&#x2026;zmvZXĹ  Hc* Ĺ  â&#x20AC;&#x17E;Ë&#x2020;Ă&#x2020;x ÂŞĂ&#x2020;â&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś c* gòsZ~Ă&#x153;ĂŚĂ&#x152;Ž ) )x ZoZ b§ ď&#x20AC;Ś c* â&#x20AC;&#x17E; gòsZ šZ Ă&#x152;Ž ) ) xZoZ b§Ă&#x2026;]5ç{gĂ&#x192;è&š!* çO {Ĺ c* i gzZ ~ j§}uzĹ  q -Z Ă&#x2020; e $Zzg Ă?Z ] !* t XĂŹ 0Ă? â&#x20AC;&#x17E; :ĂŹĹ  ĂĄ gZÂťĂ&#x2026;zmvZ-\ MXĂŹC Mt â&#x20AC;&#x161;Ă?s # Ÿz

^mâ&#x20AC; Ă&#x2019;â&#x20AC;Ą Ă e onvm â&#x20AC; Ă&#x161;Ĺ&#x201C; äĂ&#x2014;#ÂłĂ&#x2013;] ĂĄ {z c* Ĺ  ÂŹĂ&#x192; ( x?Zz > }Zm) ^`e Ă&#x2DC;Ă&#x203A;Ă&#x192;m ĂĄĹ&#x201C; l^Ă&#x203A;Ă&#x2014;Ă&#x2019; â&#x20AC;šĂ&#x203A;Ă­e gz Z , â&#x201E;˘ÂżĂ&#x152;Ĺ p6,V Ă&#x201A;!* Ăľ 0* ]çĂ&#x2014;Ă&#x203A;Ă&#x192;m ĂĄĹ&#x201C; Ă&#x2DC;nĂą]â&#x20AC; â&#x20AC;°] oĂ&#x;e â&#x20AC; Ă&#x161;ÂŞmĂŚ g ZcÂż6,yZ Ă&#x152;Ă&#x192;LZuZ Âľ ^`e ÂŽ_fm ĂĄĹ&#x201C; ^Ă&#x2019; äĂ&#x17E;Ĺ&#x201C;ĂŚ ^Âł`e AçkZĂ? yZX,â&#x201E;˘SĂ&#x2026; Ă&#x2022;â&#x20AC; Ă&#x161;Ĺ&#x201C; äĂ&#x2014;#ÂłĂ&#x2013;] ĂĄ VoĹ FnĂ&#x201A; Ă&#x2122;^Ă?ÂłĂ&#x160; ]| œ Ć&#x2019; :Âź ~ ^`e Ă&#x2DC;Ă&#x203A;Ă&#x192;jĂ&#x2013; l^Ă&#x203A;Ă&#x2014;Ă&#x2019; â&#x20AC;šĂ&#x203A;Ă­Âłe yZ ä (x?Zz > }Zm) } ]çĂ&#x2014;Ă&#x203A;Ă&#x192;m ĂĄĹ&#x201C; Ă&#x2DC;nĂą]â&#x20AC; â&#x20AC;°] oĂ&#x;e â&#x20AC; Ă&#x161;ÂŞi ĂŚ

c* â&#x201E;˘i0Âź]|ä\ÂŹvZL L

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³only. ³³³³³³³³This³³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

16


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

õ0* Ã\ M ä \¬vZ :¹Ð

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ᜠ^Úæ Üa†Úªi ᜠ^³Ú¬³Ê ^³`e ÃLZuZ µgzZ 䙿6,VÂ!* o6ìœ onvm Ù^Ï³Ê Üa†ÚY ¬»ä™SÅ䙿6,yZ ÌŠím ᜠ^`e oßjÏf‰ á ÂM h™7(Z \ M ¤ /ZXì c* Š Œ^ßÖ] ÄÛrÊ h„Âœ æœ oe ¼]|X Vƒ @* ™x »t ~Q £jÚ^Ê Œ‚ÏÛÖ] kne o³Ê kZ / ¤ Z ì g e = :c* â Û ä ͆6Ö] o× ]æ‚Ãi æ ‚rŠÛÖ] á '6,í \ M ~ A ç ‹Ûíe oÞ†Úœ ä³×#³Ö] á Ù^³Ï³Ê ñY c* Š vŠ~ }i= ‰ à ` e Ø Û Âœ á œ l ^ ³Û³×³Ò VzI»[ Z±ÆvZ~ c* à`Öæœ à`e ]ç×ÛÃi ᜠÜÒ†ÚYæ kYZ š M ä V,ZçO X Ç ]çÒ†6i Ÿæ ä×#Ö] ]æ‚fÃi ᜠ6,gå ÅyZ ) X H ¦ÃVÍß~ ÜÒ†Úœ ä×#³Ö] á æ óóó^ò÷n5 ä³e gzZ ˆ½K ( ñ M vß ãZ Ý^n’Ö^e ÜÒ†ÚY æ óóóé¡’Ö^e vß Ì6,V÷—Æ k0* kM óóóè΂’Ö^e ÜÒ†³ÚY æ óóó ä vZ :¹ä V,Z X ‰ ƒ ¦ óóóä×#Ö] ]æ†Ò„i ᜠÜÒ†ÚY æ 6,VÂ!* õ0* ~ì c* Š ¬= än× ä×#Ö] oב ofß³Ö] Ù^³Î kZ Ì"gzZ Vz™¿ÌŠp ‹Ûíe ÜÒ†ÚY ^Þœ æ Ü׉æ ÅvZ ?t «X Vz™SÅ æ ÄÛ Š Ö] à `e o Þ †Ú œ ä ×# Ö ] q ËB‚ÆkZgzZ z™]Š „ é†r`Ö]æ ^`rÖ] æ èÂ^_Ö]

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³only. ³³³³³³³³ This³³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

17


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

iĂş"vZgzZâ&#x20AC;°â&#x20AC;°â&#x20AC;°Ć&#x2019; ZI:q -Ă&#x2018;Ă&#x192;

Ă&#x2018;â&#x20AC;Ś^Ă&#x160; Ă Ă&#x161; ä³Ă&#x17E;ÂŹÂłĂ&#x160; èĂ&#x201A;^ÂłĂ&#x203A;ÂłrÂłĂ&#x2013;]ĂŚ Ă&#x201E;Ă&#x2014;ĂŹ â&#x20AC;&#x161;Ă?Ă&#x160; â&#x20AC; f5 â&#x20AC;&#x161;nĂ&#x17D; èĂ&#x201A;^Ă&#x203A;rĂ&#x2013;] Ÿ äĂ?Ă&#x;Ă&#x201A; Ă Ă&#x161; Ă?ÂĄÂłâ&#x20AC;°ÂŚ] èĂ?Âłeâ&#x20AC;Ś ( 2790ÂśgĂ&#x201D;~èF, ) ĂłĂ&#x201E;qâ&#x20AC; m ĂĄĹ&#x201C;

{izg "~gzZâ&#x20AC;°â&#x20AC;°â&#x20AC;°ĂŹ ĂŞĹ ÂŹÂť ~ gzZ â&#x20AC;°â&#x20AC;°â&#x20AC;°VĆ&#x2019; @* â&#x201E;˘ SĂ&#x2026; pg

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

@* â&#x201E;˘ SĂ&#x2026; äâ&#x201E;˘ ]ZĂ­ "

Ĺ c* š Ă&#x192;vZ "~gzZâ&#x20AC;°â&#x20AC;°â&#x20AC;°VĆ&#x2019; Ă&#x2020;kZâ&#x20AC;°â&#x20AC;°â&#x20AC;°VĆ&#x2019; @* â&#x201E;˘SĂ&#x2026;äâ&#x201E;˘

~:c* â Ă&#x203A; äĂ&#x2026;zmvZ-Ă&#x2018;Ë&#x2020; ĂŞĹ ÂŹÂť VĂ&#x201A;!* (h + Ă&#x2014; ) Ăľ0* ' "

zâ&#x20AC; :ĂŹc* Ĺ ÂŹÂťyZävZ=Ă&#x201D;VĆ&#x2019;

XÂŽ ) )xZoZgzZ]ĂłĂ&#x201D;Ĺ Ë&#x153;Ă&#x201D;ÂŽ )¤ ĂŽGâ&#x20AC;?ĂťZ Ă&#x152;' , Z' ,ÂŞ!* Âż Ă&#x201D;Ă&#x2026;gĹ c* Ă? yŠ¤ /KZäkZĂ&#x201D;ZĆ&#x2019;Âľ ZĂ?

{zt Ă&#x2020;äOZ Ă&#x201D; c* Ĺ g @* Z { Ĺ  ! Âť xs Z Ć&#x2019;Ă?Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020; Ăł óÎGâ&#x20AC;?ĂťZ L L{g !* zĹ  Ăł XĂł ĂąY

z â&#x20AC; Ă&#x201D;]óÏ CYĆ&#x2019; ÂłĂ&#x2021;!* ] !* t Ă? äâ&#x201E;˘g¨6,e $Zzg kZ 0Ă? Ă&#x201E;Œ½ZĂ&#x2020;Vâ â&#x20AC;şĂ&#x152;Ž ) ) x ZoZ b§Ă&#x2026;Ĺ  Ë&#x153;gzZÂŽ )¤ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³only. ³³³³³³³³ This³³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

18


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

6,x?Zz>}Z @}]|gzZ Âź]| c* Ă?ä\ M ~e $ZzgkZXĂŹ Ă&#x2026; <Ă&#x2018; Ă Zz äĆ&#x2019; wi ** 6,zZ LZ ~ ÂŤÂŁĂ&#x2020; x ŠZ ĂĄ Zz äĆ&#x2019; wi ** x?Zz > }Z @}]|gzZ Âź]|ĂŹC Ă&#x2122; ÂŞXĂŹ c* â Ă&#x203A; ĂŁZzĂ&#x192;Ă?z

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ă?zt~<Ă&#x2018;~y ď&#x20AC;ĽM Ă&#x2026;\ÂŹvZ~ÂŤÂŁĂ&#x2020;xŠZĂĄZzäĆ&#x2019;wi ** 6, Ă&#x2020;Ă&#x201E;Œ½ZĂ&#x2020;Vâ â&#x20AC;şgzZâ&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś c* gòsZq -Z VĂ°; Ă&#x2020;Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018; X œðĆ&#x2019;Za Ă?â&#x20AC;&#x17E;x ÂŞ

Ăł Ăły ĂŠĹ&#x2019;Ă&#x2019;hĂ&#x2026;Z L gLzZ Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L LX 2

:ĂŤ ÂżvZègkâ&#x20AC;&#x17E;0vZâ&#x20AC; ]|

èYĂ&#x201D;}â&#x201E;˘ĂąceĂ?ZĂ&#x201D;@Ĺ ZĆ&#x2019;Âľ ZĂ? ĂŽGâ&#x20AC;?ĂťZĂ&#x152;' , Z' , ÂŞ* !

Ă&#x153;Ă&#x2014;â&#x20AC;°ĂŚ änĂ&#x2014;Ă&#x201A; äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] oĂ&#x2014;â&#x20AC;&#x2DC; ofĂ&#x;Ă&#x2013;] Ă Ă&#x201A; ^òán5 ĂĽâ&#x20AC; nĂ&#x161;Ĺ&#x201C; Ă ÂłĂ&#x161; p]â&#x20AC;Ś Ă ÂłĂ&#x161; Ă&#x2122;^ÂłĂ&#x17D; Ă Ă&#x161; äĂ&#x17E;ÂŹĂ&#x160; änĂ&#x2014;Ă&#x201A; â&#x20AC; fâ&#x20AC;&#x2122;nĂ&#x2014;Ă&#x160; ä³ââ&#x20AC; ÂłĂ&#x201C;Âłm l^Ă&#x203A;Ă&#x160; ]â&#x20AC; ĂˇÂłf5 èĂ&#x201A;^ÂłĂ&#x203A;ÂłrÂłĂ&#x2013;] Ă&#x2018;â&#x20AC;Ś^ÂłĂ&#x160; óènĂ&#x2014;â^q èjnĂ&#x161; l^Ă&#x161;Ÿ

]ĂąĂ&#x2026;kZĂ&#x201D;Ĺ H %~ÂŞ ď&#x20AC;¨qĂ?ZgzZ

( 6531ÂśgĂ&#x201D;~g g)

$ZzgĂ? Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018; L L e

LZ ä T :c* â Ă&#x203A; ä \ MĂŹ

q {h +I ** Ă°Ă&#x192;Ă? s§Ă&#x2026;áZ

Ăł XĂł Ă°Ć&#x2019;6, qY

b§kZ ä kâ&#x20AC;&#x17E;0Z ]|Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;pĂ? } hĂ°Ă&#x2020; p Ă&#x2013;Z ]!* ¸ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³only. ³³³³³³³³This³³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³ copy is for reading purpose be uploaded on any website except those of the publisher and the author."

19


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

:ĂŹ Ă&#x2026;Ă&#x153;Ă&#x152;

änĂ&#x2014;Ă&#x201A; äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] oĂ&#x2014;â&#x20AC;&#x2DC; ofĂ&#x;ÂłĂ&#x2013;] Ă ÂłĂ&#x201A; ĂĽâ&#x20AC; nĂ&#x161;Ĺ&#x201C; Ă Ă&#x161; ĂĽâ&#x20AC; Ă&#x2019; Ă Ă&#x161; Ă&#x2122;^Ă&#x17D; Ă&#x153;Ă&#x2014;â&#x20AC;°ĂŚ tâ&#x20AC; ĂŹ Ă Ă&#x161; äĂ&#x17E;ÂŹĂ&#x160; â&#x20AC; fâ&#x20AC;&#x2122;nĂ&#x2014;Ă&#x160; ^òán5 èjnĂ&#x161; l^Ă&#x161; ]â&#x20AC; Ăˇf5 ĂĄ^_Ă&#x2014;Ĺ Ă&#x2013;] Ă Ă&#x161; (6530ÂśgĂ&#x201D;~gg)óènĂ&#x2014;â^q

$ZzgĂ? Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018; L L e LZ ä T :c* â Ă&#x203A; ä \ MĂŹ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

q {h +I** Ă°Ă&#x192;Ă? s§Ă&#x2026;áZ

èYĂ&#x201D;}â&#x201E;˘ĂąceĂ?ZĂ&#x201D;@Ĺ

) ¤ Z Ă&#x2026;gZMZĂ&#x152;' ÂŽ , Z' ,ÂŞ!* 6,qY ]ĂąĂ&#x2026; kZ Ă&#x201A; Ă?

Ăł XĂł Ă°Ć&#x2019;

tq -Z : CĆ&#x2019;xÂĽ6,gĂŽ ĂŁZz Ă&#x2021; !* ' !* zĹ Ă? VĂŹZzg V âzĹ  y Z XĂŹ * *â&#x201E;˘ÂŽ ) ¤ Z Ă&#x2026;y Zx Ÿ Âťq -Z Âť g Ă?Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020; Ăł óÎGâ&#x20AC;? Ăť Z L L Âľ ZĂ? Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L L** â&#x201E;˘g ĂŻZ Ž ) ¤Z Ă&#x2026;áZ Ă&#x201D;._Ă&#x2020;VĂŹZzgyZvĹ  p Ă&#x2013;Z/ XĂŹ ** YĆ&#x2019;

L ĂŹCĆ&#x2019;xÂĽtĂ?VĂŹZzgyZ]!* ~uzĹ sĹ ZĂĄĂł Ăły ĂŠĹ&#x2019;Ă&#x2019;hĂ&#x2026;ZLgLzZĂł óÎGâ&#x20AC;?ĂťZL Ă?( ÂŞ Ăł Ăły ĂŠĹ&#x2019;Ă&#x2019;hĂ&#x2026;Z L L|gĹ  Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L L ĂŹ ĂŁZzĂ? kZ X ] q Ë&#x153;Z :Ë&#x153; ò Z¤ /f *ZĂąĆ&#x2019;Dâ&#x201E;˘ĂŁZzĂ&#x192;] !* Ă?ZXĂŹ â&#x20AC;&#x17E;g ZMZ 6,â&#x20AC;&#x17E;ÂŽ ) ) +Z Ă&#x2039;Ă&#x2026;Vâ â&#x20AC;şt :Z kZĂ&#x2020;Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018; L L g0 +ZĂ&#x2020; Tgz Z Ă&#x201D; B bg ~g UĹ pĂ?( ~ ng Z! ¸ Ă&#x2039; ĂŹ Y Y H "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³only. ³³³³³³³³ This³³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

20


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

ðâ Ă&#x203A;e $Z@Ă&#x2026;x ZoZĂ&#x2020;Ă?Zâ&#x20AC;ŚĂ¤Ă&#x2026;zmvZ-gâ&#x20AC;&#x201D;XĆ&#x2019;ĂŹâ&#x20AC;Ą]gâ Zx Ă&#x201A; Ă&#x2039;xzøĂ?gZMZ Ă?(X c* Ĺ gZĹ&#x2019; Ă&#x203A; sĹ ZĂĄĂ&#x2020;ĂĽ 3Ă? xsZĂ&#x192;ĂĽ 3Ă? kZgzZ ( 26]úŠyâ â&#x20AC;Ą) Ăł XĂł ĂŹ 7mĂ°Ă&#x192;kZBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;^c* ) )´Š ÂŽ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

) )x ZoZgzZáZŽ Ž ) ¤ZX 3

:b§kZp Ă&#x2013;ZĂ&#x2020;e $Zzgq -Z ~z%Ă?Ă&#x2026;vZèg {k , Ă&#x2122; 1Z]| C

änĂ&#x2014;Ă&#x201A; äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] oĂ&#x2014;â&#x20AC;&#x2DC; äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] Ă&#x2122;çâ&#x20AC;°â&#x20AC;Ś Ă&#x2122;^Ă&#x17D; ) ¤Z (Ă&#x2026;yZx ) Âż :c* ÂŽ â Ă&#x203A; èĂ&#x201A;^_Ă&#x2013;] Ă Ă&#x161; tâ&#x20AC; ĂŹ Ă Ă&#x161; Ă&#x153;Ă&#x2014;â&#x20AC;°ĂŚ ĂŽGâ&#x20AC;?ĂťZ ( b§kZ) gzZ Ĺ  HòĂ? l^Ă&#x161; Ă&#x153;$ èĂ&#x201A;^Ă&#x203A;rĂ&#x2013;] Ă&#x2018;â&#x20AC;Ś^ÂłĂ&#x160; ĂŚ %~ ÂŞ ď&#x20AC;¨q Ă?ZQ Ă&#x201D;ZĆ&#x2019; Âľ ZĂ? Ă&#x2DC;jĂ&#x17D; Ă Ă&#x161; ĂŚ ènĂ&#x2014;a^q èjnĂ&#x161; l^Ă&#x161; X Ă°Ć&#x2019;6,qY ]ĂąĂ&#x2026;kZ Ă&#x201D;Ĺ  H gâ&#x20AC;&#x201C;Ă&#x2021;m èn Ă&#x203A;Ă&#x201A; èm ]â&#x20AC;Ś k vÂłi Zg â ~ â&#x20AC;&#x17E;Ze+Z Âż Ă&#x201D;Ă&#x2026;g Ĺ  c* â&#x20AC;šnĂ&#x2014;Ă&#x160; èfâ&#x20AC;&#x2122;Ă&#x192;Ă&#x2014;Ă&#x2013; Ă&#x2DC;i^Ă?m ĂŚ èfâ&#x20AC;&#x2122;Ă&#x192;Ă&#x2014;Ă&#x2013; Ă&#x2020; Ă&#x2013;Ă&#x2039;â&#x20AC;&#x17E; KZ {z Ĺ  H Ă Ă&#x161; tâ&#x20AC; ĂŹ Ă Ă&#x161;ĂŚ ojĂ&#x161;Ĺ&#x201C; Ă ÂłĂ&#x161; {z Ă&#x201D; ZÂą6,ÂŻ Ă?ZgzZ c* M ~V a ^ââ&#x20AC; e hâ&#x20AC; â&#x20AC;&#x201C;m ojĂ&#x161;Ĺ&#x201C; oĂ&#x2014;Ă&#x201A; ojĂ&#x161;Ĺ&#x201C; gzZ XĂŹ 7Ă? ~ # Ă&#x2013; Z ~á Ă Ă&#x161; i^vjm Ÿ ^³ââ&#x20AC; Âłq^ÂłĂ&#x160;ĂŚ kZ / ¤ Z ä Ĺ  Ă&#x203A; Ă&#x2039;Ă&#x2020; # Ă&#x2013; Z kZ ^aâ&#x20AC;&#x161;`Ă&#x201A; pâ&#x20AC;&#x17E;e oĂ&#x2039;m ŸÌ ^`Ă&#x;Ă&#x161;ŠĂ&#x161; Ă&#x2020; kZgzZ c* Ĺ  w1 ĂŽĂ?X3 6,â&#x20AC;&#x17E; # Ă&#x2013; Z ĂłoĂ&#x;Ă&#x161; â&#x20AC;šnĂ&#x2014;Ă&#x160; ä Ă&#x2026;zmvZ -vZ wĂ&#x17D;g L L

Ă&#x2020; kZ gzZ Ă&#x17D; äg â Ă&#x192;$ +z (

( 3437ÂśgĂ&#x201D;â&#x20AC;ş)

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³only. ³³³³³³³³This³³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³ copy is for reading purpose be uploaded on any website except those of the publisher and the author."

21


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

: Zz6,Ă°Ă&#x192;Ă&#x2026; Vz@çgzZ VĂŤĂą 7mĂ°Ă&#x192;Ă? Ă­ Âť kZ Ă&#x201D;Ă&#x2026; Ăł XĂł ĂŹ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

óóÎGâ&#x20AC;?ĂťZLLÂŽ ) ¤ZĂ&#x2026;yZxĂŹCĆ&#x2019;Ă&#x152;G@* Ă&#x2026;]!* ÂŤ~gøĂ?e $ZzgkZ

Âť] !* Ă?Z ä\ M ~e $ZzgkZçOXĂŹ Ÿq -Z ÂťgĂ?Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020; Ć&#x2019; Âľ ZĂ? Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L Lg ĂŻZ Ž ) ¤Z Ă&#x2026;yZxĂŹ c* Ĺ Ct â&#x201E;˘ â Ă&#x203A; ĂŁZz Ă&#x2022; :c* â Ă&#x203A; ä\ M ĂąĆ&#x2019;Dâ&#x201E;˘ĂŁZzh +' Ă&#x2014; Ă&#x192;]!* Ă?ZXĂŹ ** Y

{z Z%~ ÂŞ ď&#x20AC;¨q kZ Âż L L

èjnĂ&#x161; l^Ă&#x161; Ă?^Ă&#x161; â&#x20AC; nĂ&#x2021;e l^Ă&#x161; Ă Ă&#x161; ( 52/23ĂŁ!* °Z¸Z ) óènĂ&#x2014;a^q

ĂĽ7~ ÂŽ ) ¤Z Ă&#x2026;yZxĂ&#x2039;

Œ½Z Ă&#x201E;Ă&#x2020; Vâ â&#x20AC;ş {z ÂŞ)

Ă&#x2026; qY {z Ă&#x201D;( ;g â&#x201E;˘Ć&#x2019; Âľ Z Ă?

Ăł ĂłX Z%]Ăą

ä \ M 6,¾ùq -Z ĂŤ ÂżvZ èg/0vZâ&#x20AC; ]| b§Ă?Z :c* â Ă&#x203A; Ă?ÂŽ ) ¤Z Ă&#x2026; yZxÂż L L

oĂ?Ă&#x2013; èĂ&#x201A;^â&#x20AC;ş Ă Ă&#x161; ]â&#x20AC;&#x161;ám Ă&#x201E;Ă&#x2014;ĂŹ Ă Ă&#x161; äĂ&#x2013; èru Ÿ èĂ&#x161;^nĂ?Ă&#x2013;] Ă?çm äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] èĂ&#x192;ne äĂ?Ă&#x;Ă&#x201A; oĂ&#x160; â&#x20AC;šnĂ&#x2013; l^Ă&#x161; Ă Ă&#x161;ĂŚ

\ÂŹvZizgĂ&#x2020;# Ă&#x2013; ÂŞ{zĂ&#x201D;ZĆ&#x2019;Âľ Z Ă&#x2020; kZ Ă&#x2021;A ~ wq kZĂ?

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³only. ³³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

22


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

XĂ&#x2021;Ć&#x2019;:ÂźĂ&#x192;ĂŹ~Ă°Ă&#x152;KZk0* äkZ Z%~wqkZÂżgzZ

óènĂ&#x2014;a^q èjnĂ&#x161; l^Ă&#x161; ( 3441ÂśgĂ&#x201D;â&#x20AC;ş)

œðĆ&#x2019;Ă&#x2026;7ÂłĂ&#x2026;yZxĂ&#x2039; Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020; Œ½ Z Ă&#x201E;L Z { z ÂŞ )

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

]ĂąĂ&#x2026;qY {zĂ&#x201D;(ĂĽ7Ă? Ăł XĂł Z%

]P ³Þ ³³³áZŽ ) ¤Z

~(,'!* P ä Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018; ~ }g !* Ă&#x2020;ÂŽ ) ¤Z Ă&#x2026; yZx

gzZ ]gĂ&#x;z ^~C Ă&#x2122; ÂŞKZ yZxt q -Z : ~Šâ Ă&#x203A; yĂ&#x2019;Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;s # Ÿz Ă&#x2026;kZ wqž â&#x20AC;ŚĂ&#x201D;Ć&#x2019;I** â&#x20AC;&#x17E; Hâ&#x20AC;Ś{ ZpĂ&#x201D;Ă?g ÂąZĂ&#x2020;ÂĽg CĂ&#x2018;ç LZ :c* â Ă&#x203A; ä\ MXce xgĂŹâ&#x20AC;Ą6,ÂŽ ) ¤Z

â&#x20AC;&#x2122; ( ]!* Ă&#x2026;y ZxLZ) ? L L ÂŻ: VYyZxĂ&#x192;â&#x20AC;&#x17E;xĂ?Ă­,Z

Ă&#x2DC;Ă&#x203A;Ă&#x192;jâ&#x20AC;°] ĂĄĂŚ ]çĂ&#x192;nâ&#x20AC;şĹ&#x201C;ĂŚ ]çĂ&#x192;Ă&#x203A;â&#x20AC;° ĂĄÂŞĂ&#x2019; o6fu â&#x20AC;&#x161;fĂ&#x201A; Ă&#x153;Ă&#x201C;ÂłnĂ&#x2014;ÂłĂ&#x201A; óèfneâ&#x20AC;Ą äâ&#x20AC;°Ĺ&#x201C;â&#x20AC;Ś

ä ZĹ Ă&#x2020;Âśu ÂťTĂą Y c* Ĺ 

( 6609ÂśgĂ&#x201D;~g g)

Ă&#x2039;6,?{ ZpĂ&#x201D;zâ&#x201E;˘ÂŽ ) ¤Z Ă&#x2026;kZgzZ

Ăł XĂł Ć&#x2019;6

mvZ-Ă&#x2018; ._Ă&#x2020;e $Zzgq -ZĂ&#x2026;Ă&#x2026;vZèg {k , Ă&#x2122; 1Z]|b§Ă?Z C "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This Âłcopy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

23


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

:c* â Ă&#x203A; äĂ&#x2026;z Ă&#x2020; y Zx ĂŹ xi Ă&#x2018; 6,? L L

o Ă&#x160; è Ă&#x201A;^ _Ă&#x2013; ] ĂŚ Ă&#x201E; Ă&#x203A; Ĺ Ă&#x2013; ] Ă&#x201D;n Ă&#x2014; Ă&#x201A; Ă&#x201D;_6Ă&#x;Ă&#x161;ĂŚ Ă&#x2022;â&#x20AC; Ĺ mĂŚ Ă&#x2022;â&#x20AC; Ĺ Ă&#x201A; ĂłĂ&#x201D;nĂ&#x2014;Ă&#x201A; ĂŠâ&#x20AC; $Ĺ&#x201C; ĂŚ Ă&#x201D;aâ&#x20AC; Ă&#x201C;Ă&#x161;ĂŚ

Ă&#x201D;Ć&#x2019;g ĂŹâ&#x20AC;Ą6,ÂŽ ) ¤z â&#x20AC; ~ A ç I ** c* Ć&#x2019;I Ă&#x201D;Ă?Š¤ c* Ć&#x2019; ;{Zp

( 3419ÂśgĂ&#x201D;â&#x20AC;ş)

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ă&#x192;VzuzĹ ( s Ă&#x153;Ă&#x2020;w°) {ZpgzZ Ăł XĂł ĂąY~Ĺ :VYâ&#x20AC;&#x17E;Ă&#x;F, 6, ?

A çĂ&#x2020;tÂŁĂ&#x2020;c* ÂŹgKZgzZ Ăą M F, Z6,yZz°zĂ&#x2022;¤ /ZyZxt}uzĹ

5:B;Ă?ÂŽ ) ¤ZĂ&#x2026;kZ Ă&#x152;A $Ă&#x201D;}â&#x201E;˘: Zg7Ă&#x192;VçĂ&#x2020;sÂťZzw°~ :c* â Ă&#x203A; äĂ&#x2026;zmvZ-\ MX ĂąY

V â Zx, Z ?Ă&#x201D;g f1 Z } Z L L

ÊŸÌ ĂŚ kĂ&#x17E;Ĺ&#x201C; Ă&#x152;nĂ&#x2019; â&#x20AC;ŚĆ&#x2019; ^eĹ&#x201C; ^m kZ Ă? zâ&#x201E;˘nç HBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020; ]â&#x20AC;&#x17E;Âł`e Ă&#x201D;nĂ&#x2014;ÂłĂ&#x201A; ĂĄĂŚâ&#x20AC; Âł$ª³³³jĹ m ?Ă&#x192;VzuzĹ  ~ â&#x20AC;&#x17E;Ă&#x2026; Ă&#x201D;à â Ă&#x201D;%Ă&#x192;e pâ&#x20AC;&#x17E;Ă&#x2013;]ĂŚ VĂ&#x2122;^Ă&#x17D; [Ă°oÂłĂ&#x2039;ÂłĂ&#x2013;] G '+ _h ~g ĂŠÂŁ ÂŞ) ,Ĺ  Ă&#x;F,6, oĂ&#x2014;Ă&#x201A; oÂłĂ&#x2039;Âłnâ&#x20AC;° Ă&#x201E;â&#x20AC;˘Ĺ&#x201C; (Ă?vÂłĂ&#x2013;^Âłe äĂ&#x2026;vZèggf1Z ?Ă?(,â&#x201E;˘ oju ä³e hâ&#x20AC; Âłâ&#x20AC;˘ÂŞÂłĂ&#x160; oÂłĂ?ÂłiÂŞÂłĂ&#x201A; Ă&#x192;\ M äTnĂ&#x2026;]Z f kZ :š Ă&#x201D;Ă&#x2013;Ĺ&#x201C; ÂĄÂłĂ&#x160;Ĺ&#x201C; VĂ&#x2122;^ÂłĂ&#x17D; Ă&#x201D;Ă?Âłv³³Ă&#x2013;Ĺ&#x201C; gZĹ&#x2019;KZ~ Ă&#x201D;ĂŹ 5Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;h Ă&#x201D;Ă&#x2013;Ć&#x2019; Ă ÂłĂ&#x161; Ă&#x201D;Ă&#x2013; â&#x20AC; ÂłnĂŹ o³³Ă&#x2014;³³Ă&#x201A; ¨£ Âť yZ â&#x201E;˘Ă&#x201E;g 6,Ăą+ LZ ĂłoĂ&#x17E;^Ă?Ă&#x2014;i oju â&#x20AC; fâ&#x20AC;&#x2122;i y MĂ? \ MJ -VĹ&#x2019;Ă&#x201D;Ă&#x2021;Vzâ&#x201E;˘

(37/1ã!* °Z¸Z)

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

24


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

:c* â Ă&#x203A; ä Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018;X VC s§Ă&#x2026; ]!* 4Ă? kZ~ H G ' y Z ? ?Vzâ&#x201E;˘: Ă°Ă&#x2030;g ~g ĂŠÂŁ+

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

J -VĹ&#x2019; Ă&#x201D; ** â&#x201E;˘Ăą~ ] Ă&#x2018;q

Ăł XĂł C MĂ?Ă­~wqĂ?Z

:Y7Ă?\ M äĂ&#x2026;vZègh +m,0Ăť%q -Z b§Ă?Z

kĂ&#x161;^Ă&#x17D; ĂĄ kmĹ&#x201C;â&#x20AC;ŚĹ&#x201C; äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] ofĂ&#x17E; ^m Ă&#x153;`Ă?u ^Ă&#x17E;çĂ&#x2014;òŠm Ă°]â&#x20AC; Ă&#x161;Ĺ&#x201C; ^Ă&#x;nĂ&#x2014;ÂłĂ&#x201A; [^Ă&#x17E;â&#x20AC; Ă&#x161;ÂŞi ^Ă&#x203A;Ă&#x160; (^Ă&#x;Ă?u ^Ă&#x17E;çĂ&#x192;Ă&#x;Ă&#x203A;m ĂŚ

, Z }¤ /Z Ă&#x201D;Ă&#x2018;Ă&#x2020;vZ } Z L L

 NY 0 yZx}gø vĂ&#x;

1Ă&#x201D;B ĂĄ Ă? ĂŤ Ă&#x201A;t ÂŁLZ

Ă&#x2020;yZ Ă&#x201A;OgĂ&#x2020;zgt ÂŁ}g ø ĂŻ Ĺ ÂŹHâ&#x20AC;Ś\ M ~ A ç

Ăł Ăł?

:c* â Ă&#x203A; äĂ&#x2026;zmvZ-\ M~[ ZĂ&#x2020;kZ Ă&#x2026; yZ gzZ Ăş 7Ă&#x192;x ŠZ Ă&#x2020; yZ L L

Ă&#x153;`nĂ&#x2014;Ă&#x201A; ^Ă&#x203A;Ă&#x17E;ÂŹĂ&#x160; ]çĂ&#x192;nâ&#x20AC;şĹ&#x201C;ĂŚ ]çĂ&#x192;Ă&#x203A;â&#x20AC;° ĂłĂ&#x153;jĂ&#x2014;Ă&#x203A;u ^Ă&#x161; Ă&#x153;Ă&#x201C;nĂ&#x2014;Ă&#x201A; ĂŚ ]çĂ&#x2014;Ă&#x203A;u ^Ă&#x161;

g !* Âť {k HĂ&#x2020;y ZèYĂ&#x201D;** â&#x201E;˘ÂŽ ) ¤Z G ' Ć&#x2019;6,?g !* Âť{k H} g ĂŠÂŁ+gz Z6,y Z

( 3433ÂśgĂ&#x201D;â&#x20AC;ş)

Ăł XĂł Ă&#x2021; "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³only. ³³³³³³³³ This³³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

25


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018;6,¾ùq -Z ĂŤ ÂżvZ èg/0vZâ&#x20AC; ]| :c* â Ă&#x203A;ä

oĂ&#x160; äĂ&#x2014;# Ă&#x2013;] Ă&#x2DC;ž ĂĄ^_ÂłĂ&#x2014;³ŠĂ&#x2013;] ĂĄ Ă?çĂ&#x2014;ÂżĂ&#x161; Ă&#x2DC;Ă&#x2019; änĂ&#x2013; pĂŚÂŞm ĹĄâ&#x20AC;ŚÂ˘] äĂ&#x2013; ĂĄ^Ă&#x2019; Ă&#x2122;â&#x20AC;&#x161;Ă&#x201A; ]Ć&#x2019;ÂŹĂ&#x160; ĂĽ^fĂ&#x201A; Ă Ă&#x161; â&#x20AC; Ă&#x201C;6Ă&#x2013;] ènĂ&#x201A;â&#x20AC; Ă&#x2013;] oĂ&#x2014;ÂłĂ&#x201A;ĂŚ â&#x20AC; Âłq¢] â&#x20AC; â&#x20AC;&#x2DC;ÂŚ] änĂ&#x2014;Ă&#x201A; ĂĄ^ÂłĂ&#x2019; â&#x20AC;Ś^Âłq ]Ć&#x2019;ĂŚ Ăłâ&#x20AC; fâ&#x20AC;&#x2122;Ă&#x2013;] ènĂ&#x201A;â&#x20AC; Ă&#x2013;] oĂ&#x2014;Ă&#x201A;ĂŚ

ÂťvZ6,}i yZxĂ&#x201D;â&#x20AC;&#x201D;" L L

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ă?Z}Ă&#x2C6; x¤Ă&#x2020;vZXĂŹtâ&#x20AC;&#x161; w°{z¤ /ZçO X f e {CĂ&#x2026; gzZ Ă&#x2021;A ` ď&#x20AC;ĽZ Âť kZ Ă?Z Ă&#x201A;}â&#x201E;˘

gZÂŚ / ]{zĂŹxiĂ&#x2018;6, Ă&#x17D;gĂ&#x2026;kZ

ÂťkZĂ&#x192;Ă?Z Ă&#x201A;}â&#x201E;˘Ă&#x2022;{z¤ /ZgzZXĆ&#x2019;

xiĂ&#x2018;6, Ă&#x17D;gĂ&#x2026;kZgzZĂ&#x2021;Ć&#x2019;** VZĂş1

( 3718ÂśgĂ&#x201D;> ½)

Ăł XĂł }â&#x201E;˘Ăą{zĂŹ

zĂ&#x2022;gzZ °Z" Ă&#x201D;_hĂ&#x201D;ĂŤ]!* wZĂąZĂ&#x20AC;Z~Ë&#x2020;y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; ĂŹg ĂŁZzt

kZĂ&#x2020;Ë&#x2020;y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; Ă? s§Ă&#x2026;Vâ Zx1Ă&#x201D; Ĺ Ăąx Š Z ĂŁZz s Ă&#x153;Ă&#x2020;g Ă&#x2026; yZĂŹ ~Ĺ  ½t ä Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018;Ă&#x201D;Ĺ z!* Ă&#x2020; ~igz s Ă&#x153; Ă&#x2026;ÂŹ ;g â&#x201E;˘ a ď&#x20AC;ĽĂ? Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L LĂ&#x152;~ ]gĂ&#x;kZ gzZ NY Q: B; Ă? ÂŽ ) ¤Z X ĂąY t ä Ă&#x2026;zmvZ -\ M ] !* ~Ĺ ~ }g !* Ă&#x2020;ÂŽ ) ¤Z Ă&#x2026; yZx Ÿ Âťg} a ď&#x20AC;ĽĂ? Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L LĂ&#x152;A $Ă&#x201D;VĆ&#x2019; Ă&#x2030;Ă&#x192;z` ď&#x20AC;ĽĂ&#x192;¤ /Z {z ðâ Ă&#x203A; ĂŁZz "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

26


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

-Z Ă&#x2026;Ă&#x2026;vZ èg {k q , Ă&#x2122; 1Z ]|X ĂąY H: g ĂŻZĂ? ÂŽ C ) ¤Z Ă&#x2026; yZĂŹ :c* â Ă&#x203A; ä\ M ._Ă&#x2020;e $Zzg vĂ&#x;Ă&#x2020;nZ6,?Ë&#x2020;}áLL

Ă&#x152;iúú Ă&#x2020; yZ gzZ Ć&#x2019; ÂŹZĂą

Ă&#x153;Ă&#x201C;nĂ&#x2014;nĂ&#x160; pâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x192;e ÊŸÌ Ă&#x153;Ă&#x201C;nĂ&#x2014;nâ&#x20AC;° (ĂĽâ&#x20AC;ŚĂ§rĂ&#x2039;e â&#x20AC; q^Ă&#x2039;Ă&#x2013;]ĂŚ ĂĽâ&#x20AC; fe â&#x20AC; ÂłfĂ&#x2013;] o Ă&#x160; ] ç Ă&#x192; n â&#x20AC;ş Ĺ&#x201C; ĂŚ Ă&#x153; ĂŁ Ă&#x2013; ]ç Ă&#x192; Ă&#x203A; â&#x20AC;° ^ Ă&#x160; ]çĂ&#x2014;â&#x20AC;&#x2DC; ĂŚ Ă?vĂ&#x2013;] Ă?Ă&#x160;]ĂŚ ^Ă&#x161; Ă&#x2DC;Ă&#x2019; Ă&#x153;Ă&#x201C;Ă&#x2014;Ă&#x160; ]çĂ&#x;Ĺ uĹ&#x201C; ĂĄÂŹĂ&#x160; Ă&#x153;â Ă°]â&#x20AC;ŚĂŚ Ă&#x153;Ă&#x201C;Ă&#x2014;Ă&#x160; ]ĂŚ Ă°^Âłâ&#x20AC;°Ĺ&#x201C; ĂĄĂŚ Ă&#x153;³ãĂ&#x2013;ĂŚ ĂłĂ&#x153;ĂŁnĂ&#x2014;Ă&#x201A;ĂŚ

Ă&#x201A;ĂąĆ&#x2019;gÂť[p{z¤ /Z Xxg _7,

( 517/1AZy M Ă&#x2026;Zâ&#x20AC;&#x161;)

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

nKZvĂ&#x;(XĂ?,â&#x201E;˘# Ă&#x2013; Ă&#x201C;

Ă&#x2020;ãâ Ă&#x203A; ** KZyâ Ă&#x203A; ** gzZBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020; wqž?XĂ?,â&#x201E;˘# Ă&#x2013; Ă&#x201C;6, ?Bâ&#x20AC;&#x161; ~A çĂ&#x2020;]!* Ă&#x2122; +Z Ă&#x2026;y Z C

Ă&#x2020; h xg ĂŹâ&#x20AC;Ą6,ÂŽ ) ¤z â&#x20AC;

šZgzZ Ă&#x2021; ĂąY ĂŻ` ď&#x20AC;ĽZ Ă&#x152;"

"Ă&#x201A;ĂąĆ&#x2019;gĂ&#x2021;{k H{z¤ /ZgzZXĂ&#x152;

{Ă&#x2020; yZ { k HgzZ Ă&#x2021; ĂąY ĂŻ` ď&#x20AC;ĽZ Ăł XĂł Ă&#x2021;Ăą M~

\ M ._Ă&#x2020;e $Zzgq -Z Ă&#x2026;Ă&#x2026;vZ ègĹ &0vZâ&#x20AC; ]| b§Ă?Z :c* â Ă&#x203A; äĂ&#x2026;zmvZ~g ZĹ  + $Y G ?Ë&#x2020; }áL L

ĂŠâ&#x20AC; $Ĺ&#x201C; pâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x192;Âłe ĂĄĂŚâ&#x20AC; Âłjâ&#x20AC;° Ă&#x153;ÂłĂ&#x201C;ÂłĂ&#x17E;

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³only. ³³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

27


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

,Z gzZ ( yZxĂĄZz äâ&#x201E;˘ ) G ' a }g ĂŠÂŁ+ Ă? dĹ ]5ç

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

^Ă&#x203A;Ă&#x160; V]çĂ&#x2013;^Ă&#x17D; ^ĂŁĂ&#x17E;ĂŚâ&#x20AC; Ă&#x201C;Ă&#x;Âłi ]â&#x20AC;ŚĂˇĂ§ÂłĂ&#x161;Ĺ&#x201C;ĂŚ VĂ&#x2122;^Ă&#x17D; [äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] Ă&#x2122;çâ&#x20AC;°â&#x20AC;Ś ^m ^Ă&#x17E;â&#x20AC; Ă&#x161;ÂŞi n²äVĂ?Ă&#x;Ă&#x201D;Ă?VĆ&#x2019;bZĂ&#x2021;!* äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] ]çĂ&#x2014;â&#x20AC;°ĂŚ Ă&#x153;`Ă?u Ă&#x153;`nĂ&#x2013; ]ĂŚĹ&#x201C; â&#x20AC;Ś\ M~, ZĂ&#x201D;vZwĂ&#x17D;g c* :H ( 6529ÂśgĂ&#x201D;~g g) ĂłĂ&#x153;Ă&#x201C;Ă?u ?:c* â Ă&#x203A; ä\ M ?ĂŻĹ ÂŹH

Dâ&#x201E;˘ ZĹ Z tÂŁĂ&#x2020;(Vâ Zx )yZ Ăł XĂł â&#x20AC;°Ă˘ Ă?vZt ÂŁLZgzZxg

:šùĆ&#x2019;Dâ&#x201E;˘yĂ&#x2019;]!* ¸ äĂ&#x2026;vZèg {k , Ă&#x2122; 1Z]| C ĂŹ @* Ć&#x2019;wJ e +Zq -ZyZx L L

Ă Ă&#x161; Ă&#x2DC; i ^ Ă? m è Ă&#x; q Ă? ^ Ă&#x161; ÂŚ] ^ Ă&#x203A; Ă&#x17E; pçĂ?je â&#x20AC; Ă&#x161;Ĺ&#x201C; ĂĄÂŹĂ&#x160; äe oĂ?jm ĂŚ äù]â&#x20AC;ŚĂŚ äĂ&#x2013; ĂĄ^Ă&#x2019; Ă&#x2122;â&#x20AC;&#x161;Ă&#x201A; ĂŚ Ă&#x2DC;qĂŚË&#x2020;Ă&#x201A; äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] ĂĽ â&#x20AC; n Ă&#x2021; e â&#x20AC;  Ă&#x161; ÂŞ m ĂĄ ĂŚ â&#x20AC;  q Ĺ&#x201C; Ă&#x201D; Ă&#x2013; â&#x20AC;&#x17E; e óäĂ&#x;Ă&#x161; änĂ&#x2014;Ă&#x201A; ĂĄ^Ă&#x2019;

gzZ ĂŹ * @Y H wyĂş Ă&#x2020; T

X Ă? VKĂ? )gfĂ&#x2020; T

°p Z} .¤ /Z {zĂ?zz kZĂ&#x201D;ĂŹ * @Y ~ Ă&#x17D;g KZ gzZ }â&#x201E;˘ SĂ&#x2026; X Ă&#x2021;A ` ď&#x20AC;ĽZ ÂťkZĂ? Z Ă&#x201A;}â&#x201E;˘w°

( 3428ÂśgĂ&#x201D;â&#x20AC;ş)

Ă?Z Ă&#x201A;}â&#x201E;˘@' , Ă&#x2020;kZ {z¤ /ZgzZ Ăł XĂł Ă?Ăą M ~g ZĹ )f Ă&#x2026;kZ6,

:c* â Ă&#x203A; äĂ&#x2026;zmvZ-Ă&#x2018;ĂŤvZD0Ă&#x17E;ÂŹ]|b§Ă?Z "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³only. ³³³³³³³³ This³³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

28


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

NM y Zx, Z Ë&#x2020; }áL L

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ă°]â&#x20AC; Ă&#x161;Ĺ&#x201C; pâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x192;e Ă Ă&#x161; åçĂ&#x201C;jâ&#x20AC;° ^`Ă&#x17E; o Z)~}g !* Ă&#x2020;) i ĂşĂ? ^`jĂ&#x17D;çĂ&#x2013; ÊçĂ&#x2014;Fâ&#x20AC;&#x2122;Ă&#x2013;] åç³Ă&#x2014;Âłâ&#x20AC;&#x2122;Âłm Ă&#x153; z 9L ( Ă&#x192;kZ {z XĂ? VĆ&#x2019; ^açĂ&#x2014;â&#x20AC;&#x2122;Ă&#x160; ^`jĂ&#x17D;ĂŚ Ă Ă&#x201A; ^`Ă&#x17E;ĂŚâ&#x20AC; ĂŹÂŠmĂŚ â&#x20AC;° Ă&#x2020; â&#x201E;˘y ď&#x20AC;ĽÂ¸ LgzZ Ă? Âł7,6, ĂŚ ^`jĂ&#x17D;çĂ&#x2013; ^açĂ&#x2014;Âłâ&#x20AC;&#x2DC; ĂĄÂŹĂ&#x160; Ă&#x153;`Ă&#x192;Ă&#x161; Ă&#x2020;yZwqžvĂ&#x; ?XĂ?Âł7, ĂŚ Ă&#x153;Ă&#x201C;Ă&#x2014;Ă&#x160; Ă&#x153;`Ă&#x192;Ă&#x161; ^aç Ă&#x203A;jn Ă&#x2014;â&#x20AC;&#x2DC; i Ăş6,â&#x20AC;° Ă&#x153; z { z¤ /Z X â&#x2C6;&#x2019;7,i ĂşBâ&#x20AC;&#x161; ^`jĂ&#x17D;ĂŚ Ă Ă&#x201A; ^aĂŚâ&#x20AC; ĂŹĹ&#x201C; ĂĄĂŚ Ă&#x153;`Ă&#x2013; Ă&#x201A;Ă°7,Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020; y Z ?gzZ Âł7, ĂŚ Ă&#x153;Ă&#x201C;Ă&#x2014;Ă&#x160; Ă&#x153;`Ă&#x192;Ă&#x161; ^açĂ&#x203A;jnĂ&#x2014;â&#x20AC;&#x2122;Ă&#x160; gzZ Ă&#x2021; ĂąY ĂŻ` ď&#x20AC;ĽZ Âť kZ Ă&#x152;" èĂ&#x201A;^Ă&#x203A;rĂ&#x2013;] Ă&#x2018;â&#x20AC;Ś^Ă&#x160; Ă Ă&#x161; Ă&#x153;`nĂ&#x2014;ÂłĂ&#x201A; Ă&#x2020;â&#x201E;˘y ď&#x20AC;ĽÂ¸Ă?Z {z¤ /ZgzZX Ă&#x152;šZ óènĂ&#x2014;a^q èjnĂ&#x161; l^Ă&#x161; "Ă&#x201A;Ă°7, Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;yZ?gzZÂł7,

( 15127 ÂśgĂ&#x201D;ÂŁZ )

Ă&#x2020;yZ {k HgzZ Ă&#x2021; ĂąY ĂŻ` ď&#x20AC;ĽZ Âť kZ Ă? óóÎGâ&#x20AC;?ĂťZLL Ă&#x201D;Ă&#x2026;gĹ c* XĂ&#x2021; Ăą Mu {z Ă&#x201D;Ĺ  H%~ w q Ă?ZgzZ ZĆ&#x2019; Âľ Z Ăł ĂłX Z%]ĂąĂ&#x2026;qY

Ă&#x2020;kZXĂŹ y2~Ĺ ĂŁ CgzZĂŤ ZĂ? Ć&#x2019; ď&#x20AC;Ś Âť+Ĺ  i úÏg ĂŁZzt VĹ&#x2019; i Ăşth +' Ă&#x2014; XĂŹ sĹ  ZĂĄĂ&#x2020;Ă°Zz6,"Ă? +Ĺ }g7 Ă°Zz6," ~A ç c* Ĺ  ÂŹĂŁZzt ä Ë&#x2020; y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; ~ } g !* Ă&#x2020; ~Ă&#x2C6; 0* Ă&#x2026; ]â&#x20AC;ĄzZĂ? ĂĄ ZjĂ&#x2020; "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³only. ³³³³³³³³ This³³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

29


C1

³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Ĺ z !* Ă&#x2020;kZ XĂł ^iáçÝĂ&#x17D;ÜçÝĂ&#x161;$ ^fájFĂ&#x2019;Ă´ àønĂťĂ&#x;Ă´Ă&#x161;ôç+ Ă&#x203A;ĂśĂ&#x2013;Ăť] oĂ&#x2014;øĂ&#x201A;ø kĂťĂ&#x17E;ø^Ă&#x2019;ø ÊøçĂ&#x2014;Fâ&#x20AC;&#x2122;$ ÂłĂ&#x2013;] ĂĄ$ Ă´]LĂŹ ZĹ  Zi úúĂ&#x2020;yZgzZgĂŹâ&#x20AC;Ą6, ) ¤ZĂ&#x2026;Vâ Zx,ZäĂ&#x2026;zmvZ-Ă&#x2018; ÂŽ c* Ĺ g Z Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; Ÿ Âťg Ă?Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L LĂ?ZgzZĂŹ c* Ĺ gZ Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; xiĂ&#x2018;Ă&#x192;äâ&#x201E;˘

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

XĂŹ

yâ&#x20AC;şĂŹ ðâ Ă&#x203A; tä\ M ]!* Âśa~}g!* Ă&#x2020;ÂŽ ) ¤ZĂ&#x2026;VâZx C2

-Z Ă&#x2026; ~g g x â ZçOXce ** q Ć&#x2019; Ă&#x203A;** gzZ {ZpĂ­ Âť yZ ~ wqC Ă&#x2122; Ă&#x192; c* ÂŹg :c* â Ă&#x203A; ä\ M ._Ă&#x2020;e $Zzg

Ăł XĂł ĂŹ n Ă&#x203A; 6, VĂŤĂąBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;~Ă&#x2C6;0* Ă&#x2026;â&#x20AC;° Ă&#x153; zi Ăşâ&#x20AC;&#x201D;"L LX 103:4Y ĂťZ 1C :Ë&#x153;~Ăł Ăłh+Ĺ L ĂĄ L â&#x20AC;&#x161;gLZò Z¤ /f *Z 2C

A çC Ă&#x2122; gzZ(C Ă&#x2122; ce ĂŁĆ&#x2019;t]§Ă&#x2026;òŠMË&#x2020;Ă&#x2020;h eâ&#x201E;˘g (ZĂ&#x192;+Ĺ â&#x20AC;°â&#x20AC;°â&#x20AC;°L L

VĂ?Ă&#x;X{zĂ?g ÂąZĂ&#x2020;*Ĺ z+Ĺ Ă&#x201D;dĂ&#x17D;>CZXĂŹgâ&#x201E;˘0â&#x20AC;&#x17E;ZpĂ­0* Zu{z~ ~wĹ Ă&#x2020;k QaĂ&#x2020;Ă&#x2039;Ă&#x201D;ĂŹgÂżx¤ / uaĂ&#x2020;Ă°>Ă&#x2026;yQĂ&#x201D;ĂŹ @* Ć&#x2019;0Ă?

]Ć&#x2019;øô]L e $ M Ă&#x2026;/Ă&#x201A; Ă&#x2019;gĂ&#x17D; X ĂŁ : y v Ă°Ă&#x192;Ă? k Q Ă&#x192; Ă&#x2039;Ă&#x201D;Ć&#x2019; : ]gzâ&#x20AC;&#x201D; Ă°Ă&#x192; D â&#x201E;˘â&#x20AC;&#x17E; ZpĂ­Ă&#x2026;wĂ&#x17D;gĂ&#x2020;kZgz ZvZ { z Z # L LĂ&#x201D; 91 : 9)Ăł ä´Ă&#x2013;ôçÝâ&#x20AC;°Ăśâ&#x20AC;ŚĂ¸ĂŚĂ¸ äôĂ&#x2014;#Ă&#x2013;Ă´ ]çÝvĂśâ&#x20AC;&#x2122;øĂ&#x17E;ø Ăł Ă ÂşnĂťĂ&#x161;ôø] xÂşâ&#x20AC;&#x2DC;Ă´^Ă&#x17E;ø Ă&#x153;ĂťĂ&#x201C;ĂśĂ&#x2013;ø ^ÂłĂ&#x17E;øø]L~]§Ă&#x2026;V1X ĂŹ Ă°Ć&#x2019;y Ă&#x2019; q ¸~ ( Ăł Ăłg G ' Ă?Z ( Ăł Ć&#x2019; Ăł M h â&#x201E;˘ â&#x20AC;&#x161;z½ ?6,TĂ&#x201D; VĆ&#x2019; { ZpĂ­ (Z Zg ĂŠÂŁ+~ L LĂ&#x201D; 68 :7 s Z²Ă&#x2018;Z ) ( 13) Ăł XĂł ϨĂ&#x2026;b zg "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

30


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Ă&#x2020;Vââ&#x20AC;şĂ&#x201D;aĂ&#x2020;wĂ&#x17D;gĂ&#x2020;vZ

äĂ&#x2013;çâ&#x20AC;°â&#x20AC; Ă&#x2013;ĂŚ äĂ&#x2014;#Ă&#x2013; èvnâ&#x20AC;&#x2122;Ă&#x;Ă&#x2013;] Ă mâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2013;] ĂłĂ&#x153;`jĂ&#x161;^Ă&#x201A;ĂŚ Ă nĂ&#x203A;Ă&#x2014;Ĺ Ă&#x203A;Ă&#x2013;] èĂ&#x203A;ù¢Ì

x ZĂşĂ&#x2020;y Zgz ZaĂ&#x2020;V â Zx

( 40[ !* ÂśgĂ&#x201D;yZĂ&#x2018;Z[Ă&#x201A; )

Ă&#x201D;aĂ&#x2020;vZXĂŹ â&#x20AC;&#x17E;ZpĂ­+Ĺ L L

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ăł XĂł aĂ&#x2020;

V; Ă&#x2026;yZxLZ òŠM ~A çC Ă&#x2122; ĂŹ Ă&#x152;t Ÿq -Z Âť â&#x20AC;&#x17E; ZpĂ­Ă?Z

vZ -Ă&#x2018;XĂŹ &hÂľZĂ&#x; Z °{z&ž ] !* â&#x20AC;&#x17E;z} OĂ&#x2020;ä5V; ~ :ĂŹĹ ĂĄ g Z ÂťĂ&#x2026;zm

ĂŹ Ĺ Ë&#x153; Z(,q -Z ]!* Ă&#x2026;sÂťZL L

Ă&#x2122;â&#x20AC;&#x161;Ă&#x201A; èĂ&#x203A;Ă&#x2014;Ă&#x2019; ^`rĂ&#x2013;] Ă&#x2DC;â&#x20AC;&#x201C;ÂłĂ&#x160;Ĺ&#x201C; Ăł â&#x20AC; Ăą ^q ĂĄ ^ _ Ă&#x2014; â&#x20AC;° â&#x20AC;&#x161; Ă&#x; Ă&#x201A;

½tâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020; yZxĂ?ÂŞ {z Z #

( 40 0 1 Âśg Ă&#x201D;zâ 0Z)

Ăł XĂł ĂąY

ĂŹ 7ÂŚ / Ă&#x2122; t Ÿ Âť Âť â&#x20AC;&#x17E; ZpĂ­Ă&#x2026; V â ZxĂŹ g ĂŁZz Ă&#x152;t V Ĺ&#x2019; C

kZ Ĺ p â&#x20AC;&#x17E; ZpĂ­Ă&#x2026; V â ZxX ĂŹg CY Ă&#x2026;Ws Ă&#x153;Ă&#x2020; y Z ¾ù" ¾ù j§, Zgz Z 2 â&#x20AC;&#x161; Z, Z Ă&#x201D; ÂľZĂą, ZaĂ&#x2020; kZĂŹ Câ&#x201E;˘ Ÿ Âť ] !* ĂŁ â&#x201E;˘Ă° KvĂ&#x2026; hwJaĂ&#x2020;VĂ?Ă&#x;y ZĂ?)g fĂ&#x2020;XNYK lË&#x2020; : Ë&#x153;~ Ăł Ăły ZĂśL L[ Ă&#x201A;KZ ò Z¤ /f *ZX Ăą YĆ&#x2019;y â&#x20AC;&#x161; M

4E 5â&#x20AC;Ś#Ă&#x2020; ]úŠL L Ă&#x2020; yQ Ă&#x201D;VĆ&#x2019; Z§gzZ g7Ă&#x2020; x ¸KZ vĂ&#x; ~ èEG

èa vĂ&#x;Ă&#x2020; b§kS ce 6g pĂ&#x2026;6,gĂŽm{ ]!* t ~ }g !* "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³only. ³³³³³³³³ This³³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

31


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

gzZŸz¨ ď&#x20AC;¨Ă&#x2020;ÂŚZĹ Ă?zzkS Ă&#x201D;DĆ&#x2019;¤ / pĂ&#x2020;*Ć&#x2019;z]ÂłĂ&#x2026;VzuzĹ  G3â&#x20AC;Ś# yQq ¸ ZĹ  I} 7,: ^a 6,Ă&#x2018;g ZG Ă&#x2020;yQĂ? [|ZĂ&#x2020; ĂŻE â&#x20AC;°â&#x20AC;°â&#x20AC;°X ĂąY0^zÂťg~hwJaĂ&#x2020; ]úŠŠpW6,äĂ&#x2026;g ZĹ â&#x201E;˘zt Ă&#x153; ZĂ&#x2020;VĂ?Ă&#x;yS â&#x20AC;° Ă&#x153; z Ă&#x2039;¤ /ZJ -VĹ&#x2019;

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ăł XĂł ce** â&#x201E;˘g(Zâ&#x20AC;&#x17E;[|ZĂ´ZĂ&#x; !* Ă&#x152;aĂ&#x2020;kSĂ&#x201A;ĂąY0]gz¢Ă&#x2026; ( 566)

E -â&#x20AC;&#x153;E ĂĄ ZjĂ&#x2020;Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018; äĂ&#x2026;vZ èg ĂŞ 0nĂ&#x2C6;]|]!* ¸

-Z Ă&#x2026; Ăł N q Ăł 0ÂŁZ ÂľL LX Ă°C ĂąĆ&#x2019; DĹ&#x2019;Ă&#x192;xZx m ď&#x20AC;Ľ0Ĺ&#x201C;0 x á Ă? E E C3 -â&#x20AC;&#x153; Ă&#x192;ÂżĂ&#x2039;äĂ&#x2026;vZ èg ĂŞ 0 nĂ&#x2C6;]|Ăť%q -Z Ă&#x201D;._Ă&#x2020; e $Zzg Z',šĂ&#x192;nĂ&#x2C6;ä V,ZgzZ Ĺ HMĂ&#x2014;Ă&#x192;Ĺ&#x201C;0x á6,kZX ~Ĺ  ZwĂ&#x2026;VzhĂ&#x192; nĂ&#x2C6;Ă&#x201D;x áË&#x2020;Ă&#x2020;V⩟X Ĺ  HMuĂ&#x152;Ă&#x192;nĂ&#x2C6;â&#x201E;˘Ă?'!* Ă&#x2026;x áX š> ĂąĆ&#x2019; D Czz Ă&#x2026;V LZgzZ Ă&#x2026;]gmĂ&#x2026;K LZĂ? yZgzZ â&#x20AC;° k0* Ă&#x2020; :šĂ?nĂ&#x2C6;

äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] oĂ&#x2014;â&#x20AC;&#x2DC; ofĂ&#x;Ă&#x2013;] Ă&#x201E;Ă&#x203A;Ĺ i Ă&#x153;ÂłĂ&#x2013;Ĺ&#x201C; Ă Ă&#x161; ĂĄ VĂ&#x2122;çĂ?m Ă&#x153;Ă&#x2014;â&#x20AC;°ĂŚ ä³nĂ&#x2014;ÂłĂ&#x201A;

Ă&#x192;Ă&#x2026;zmvZ-Ă&#x2018;ä\ M H LL Ă&#x2013; ÂŞ) â&#x20AC;š7ĂąĆ&#x2019; D â # Ă&#x203A;t

E -â&#x20AC;&#x153;E {D1Z]|äĂ&#x2026;vZèg/]|q ! Ă´{ zĂ&#x2026;vZèg ĂŞ 0nĂ&#x2C6; 3 C X HgHĂ ZzÂťx ĂĄ Ë&#x2020;Ă&#x2020;]Ă&#x192;zĂ&#x2026;Ă&#x2026;vZèg b Z` ď&#x20AC;Ľ0 "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This Âłcopy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

32


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

~[ZÂą{Ĺ c* iĂ?Ć&#x2019; ď&#x20AC;Ś (yĹ Ă&#x2020;

Ă&#x153;aâ&#x20AC;&#x161;5Ĺ&#x201C; ^eá]â&#x20AC;&#x17E;Ă&#x201A; Ĺ&#x2019;^Ă&#x;Ă&#x2013;] â&#x20AC;&#x161;5Ĺ&#x201C; ĂłĹ&#x2019;^Ă&#x;Ă&#x2014;Ă&#x2013; ^nĂ&#x17E;â&#x20AC;&#x161;Ă&#x2013;] oĂ&#x160; ^eá]â&#x20AC;&#x17E;Ă&#x201A;

VĂ?Ă&#x;~ *Šä T Ă&#x2021;Ć&#x2019; Âż{ z Ć&#x2019; Ă°Ă 1 {Ĺ c* iĂ? Ć&#x2019; ď&#x20AC;ŚĂ&#x192; ĂłXĂł Ă?

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

E -â&#x20AC;&#x153;E kZ :šĂ?yZäĂ&#x2026;vZèg ĂŞ 0nĂ&#x2C6;~[ ZĂ&#x2020;]!* ]!* {z Ă&#x152;ä ~ Ă&#x201D;x á} ZL L

^Ă&#x;Ă&#x192;Ă&#x203A;â&#x20AC;° â&#x20AC;&#x161;Ă&#x17D; Ă&#x153;nĂ&#x201C;u Ă e Ă?^6a ^m kmĹ&#x201C;â&#x20AC;Ś ^Ă&#x161; ^Ă&#x;mĹ&#x201C;â&#x20AC;Ś ĂŚ kĂ&#x192;Ă&#x203A;â&#x20AC;° ^Ă&#x161; oĂ&#x2014;â&#x20AC;&#x2DC; äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] Ă&#x2122;çâ&#x20AC;°â&#x20AC;Ś Ă&#x201E;Ă&#x203A;Ĺ i Ă&#x153;Ă&#x2013;ĂŚĹ&#x201C; Ă Ă&#x161; Ă&#x2122;çĂ?m Ă&#x153;Ă&#x2014;â&#x20AC;°ĂŚ änĂ&#x2014;Ă&#x201A; äĂ&#x2014;# Ă&#x2013;] â&#x20AC; Ă&#x161;ÂŞe ĂĄ^_Ă&#x2014;Ĺ Ă&#x2013; xâ&#x20AC;&#x2122;Ă&#x;m ĂĄĹ&#x201C; ]â&#x20AC;ŚĹ&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;ĂŹÂŞnĂ&#x2013; Ă Ă&#x201C;Ă&#x2013;ĂŚ ènĂ&#x17E;ÂĄĂ&#x201A; äĂ&#x2013;â&#x20AC;&#x161;fm ÂĄĂ&#x160; äĂ&#x;Ă&#x161; Ă&#x2DC;fĂ&#x17D; ĂĄ^Ă&#x160; äe çĂ&#x2014;Ă­nĂ&#x160; ĂĽâ&#x20AC;&#x161;Âłne pâ&#x20AC;&#x17E;Ă&#x2013;] pĹ&#x201C; â&#x20AC;&#x161;Ă&#x17D; ĂĄ^Ă&#x2019; ŸĂŚ Ă&#x2022;]â&#x20AC;&#x17E;Ă&#x160; kĂ&#x17E;¢ Ă?^6a ^m Ă&#x201D;Ă&#x17E;ĂŚ äĂ&#x2013; änĂ&#x2014;ÂłĂ&#x201A; ĂĄ^_Ă&#x2014;â&#x20AC;° oĂ&#x2014;Ă&#x201A; â&#x2C6;&#x2019;â&#x20AC; jri Ć&#x2019; â&#x2C6;&#x2019;â&#x20AC; rĂ&#x2013;] Ă&#x201D;Ă&#x2014;jĂ?m ĂĄĹ&#x201C; kn6ĂŹ ÂĄĂŁĂ&#x160; äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] ĂĄ^_Ă&#x2014;â&#x20AC;° Ă&#x2DC;njĂ&#x17D; åçĂ&#x201C;jĂ&#x160; ĂĄ^_Ă&#x2014;Ĺ Ă&#x2013;]

Ă&#x152;~ágzZâ&#x20AC;?ä?ĂŹ ÂżgĂ? G ' H1Ă&#x201D;ĂŹ ~g ĂŠÂŁ+ ĂŹ } Zg â&#x20AC;&#x17E;z Ă&#x2026;z mvZ -vZ wĂ&#x17D;g ä ?

AçĂ&#x2039;Âż â&#x20AC;š7t Ă?

** â&#x201E;˘Ă&#x192;Ă&#x192;gZMZ r # â&#x201E;˘ Ă&#x2039;~ äâ&#x201E;˘ (Zt â&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;Ć&#x2019; ď&#x20AC;Ś {zĂ&#x201D;ĂŹe

Ă&#x2039;Ă?ZĂ&#x201D;â&#x201E;˘ĂąB;ÂťkZ} OĂ&#x2020; ~! ZgzZ ĂąYĂĄ ~Ă&#x161;Ă? yâ ]!* Ă&#x2026;kZ {z¤ /Z X}â&#x201E;˘ (Z /Zgz Z ZĆ&#x2019; Zg7 Ă&#x2018;ÂťkZ Ă&#x201A;Ă&#x2021;ĂĄ ¤ ~gZĹ )f Ă&#x2026;kZ Ă i Z Ă Ă&#x201A;Ć&#x2019;: ( Z

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

33


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

óoÖF^Ãiæ Õ…^fi ä×#Ö]

?Ôx÷} Z1Ôˆƒ ZŠ Z wq¾  ñZIÆZ} .ä?Xƒ~` ¹Â

( 14792¶gÔ£Z )

tgz Z ð3Š] P` 6,y Zxñƒ "}yZx{z eÎ: Ì

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

vg) ,}Z} .?gzZ }Š ™: O

Æ yZx (ñƒ ñZI)Æ ó Xó ƒ 0* gZŒ Û¾

i Zz M s ÜÆVâ Zxì CYƒx¥Ì] !* t 8Ð e $Zzg ÏZ

Ñ X c e ´g w ì »XÔ Š zuÐ yÃ{ z ~ ] Ñqx ¬~ ä V Z

än× p„Ö] pœ ‚Î á^Ò Ÿæ Õ]„Ê äßÚ ØfÎ á¬ÊLpÖZÆÅzmvZ4C

ìC Ù ªs ™Ð kZXì ˆƒyÒB‚Æs # Ÿz ~ (,ut ~ ó äÖ Æ~qŠgŠgzZ ~iÎwŠ ~g7 É Ô7bŠ Î6,{ Zg S¦ÃVâ Zxx » Zg ø ñƒ B9ÐZ¤ /Z {z X Bhë&ì bŠ à]!* {z ¹ZB‚ »nË™| (,Ð M Ð kZ ÌA $Ô,Š™ŠgÐZ¤ /ZgzZ ÌA $ÔB™wJ kZ Y°·ËZ eXì 79a }g ø Ô~ ] Ñqx ¬ Ô** ™x ZŠZ ðà ÅkZ Ái Z Á ƒ: (Z¤ /ZgzZ Zƒ Zg7 Ñ »kZ ÂÔ Çá yâ ]!* ÅkZ¤ /Z {zL L 4C ó Xó ˆƒZŠ Zwq¾Â~g ZŠ)f "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

34


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

:Ë&#x153; ĂąĆ&#x2019;Dâ&#x201E;˘yĂ&#x2019;} ZgĂ&#x2026;Ă&#x2026;vZèg/]|~A ç ä Âżq -ZĂŹ e $ZzgçO XĂŹ Z # Zz â&#x20AC;&#x17E;ZpĂ­Ă&#x2026;áZ6,c* ÂŹg L L spĂ?# Ă&#x2013; 5Ă&#x2026;¤ / Ă&#x2013; 5Ă&#x2039;~zĂ&#x2026;xŠZĂ&#x2020;vZ~ šĂ?/]| #

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

vZèg/]|6,kZXĆ&#x2019; C Z Zánçc* Ć&#x2019;g (Zr # â&#x201E;˘{ ZpĂ&#x201D; @* 37 Ă&#x2020;vZĂ?Z Ă&#x201D;Ć&#x2019; Ĺ Hc* ÂŻ Ă z ÂťA çĂ&#x2039;Ă&#x2020;Vâ â&#x20AC;şÂż c* â Ă&#x203A; äĂ&#x2026; Ă?ZĂ&#x201D;Ć&#x2019;: ~gZĹ )f Ă°Ă&#x192;6,TpĂ&#x201D;ce ** g e 7Ă? Ă&#x2039;~zĂ&#x2026;x ŠZ

Ăł XĂł }â&#x201E;˘â&#x20AC;&#x17E;ZpĂ­Ă&#x2026; ( áZ)%ZĂ !zgzZ}Ĺ zĂ&#x201A;s§Ă&#x2026; b & ZKZce ( 118Ă&#x201D;jĹ&#x201C;Ă?°Z] .â&#x20AC;&#x161; :Ă&#x20AC;F, Ă&#x201D;/]|})

(Z Ă°Ă&#x192;¤ /Z {zĂŹ ðâ Ă&#x203A; t ä \ M ]!* ,v0* Ă?ĂĄ ZjĂ&#x2020;Vâ Zx

kZ Ă&#x201A;Ć&#x2019; C M xi Ă&#x2018; ĂŁ â Ă&#x203A; ** gzZ CĂ&#x2026;Ă?ÂŹg Ă&#x2021;Ĺ gz6,Ă? zĂ&#x2026;T,Ĺ  ÂŹ :ĂąYĂ&#x2026;:ÂŽ ) ¤ZĂ&#x2026;yZ~A ç

z â&#x20AC; ( Ă&#x2026; yZx ) 6,yâ&#x20AC;şL L

Ă&#x201E; Ă&#x203A; Ĺ Ă&#x2013; ] Ă&#x153; Ă&#x2014; Ĺ  Ă&#x203A; Ă&#x2013; ] Ă° â&#x20AC; Ă&#x203A; Ă&#x2013; ] o Ă&#x2014; Ă&#x201A; }â&#x201E;˘I {z {ZpĂ&#x201D;ĂŹ xiĂ&#x2018;ÂŽ )¤ ĂĽ â&#x20AC; Ă&#x2019; ĂŚ g u Ĺ&#x201C; ^ Ă&#x203A; n Ă&#x160; è Ă&#x201A; ^ _ Ă&#x2013; ] ĂŚ ãâ Ă&#x203A; ** Ă&#x2026;vZĂ? Zt Ă&#x2020;äOZ Ă&#x201D;I ** c* â&#x20AC; Ă&#x161;Ĺ&#x201C; ĂĄÂŹĂ&#x160; ènâ&#x20AC;&#x2122;Ă&#x192;Ă&#x203A;e â&#x20AC; Ă&#x161;Šm ĂĄĹ&#x201C; Ÿ ÂŹĂ°Ă&#x192; (Z¤ /ZQ Ă&#x201D;ĂąY * c Ĺ  ÂŹÂť óèĂ&#x201A;^â&#x20AC;ş ŸÌ Ă&#x201E;Ă&#x203A;â&#x20AC;° ÂĄĂ&#x160; ènâ&#x20AC;&#x2122;Ă&#x192;Ă&#x203A;e kZ~A çkZ Ă&#x201A;ĂąYc* Ĺ Ă?Z

( 3423ÂśgĂ&#x201D;â&#x20AC;ş)

ĂłXĂł 7~gZĹ )fĂ°Ă&#x192;Ă&#x2026;ÂŽ ) ¤zâ&#x20AC; 6, "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This Âłcopy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

35


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

:ĂŹ Ă°Ć&#x2019;Ă&#x153;~p Ă&#x2013;ZyZ~e $ZzggzZq -Z] !* ¸

Ă&#x2022;â&#x20AC;Ś^fi äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] ènâ&#x20AC;&#x2122;Ă&#x192;Ă&#x161; oĂ&#x160; èĂ&#x201A;^â&#x20AC;ş Ÿ ( 27/23ĂŁ!* °Z ¸Z ) ĂłoĂ&#x2013;F^Ă&#x192;i ĂŚ

~ãâ Ă&#x203A; ** Ă&#x2026;\ÂŹz ug nvZ L L Ăł XĂł 7ÂŽ ) ¤Z Ă°Ă&#x192;

ä Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018; ._Ă&#x2020; e $Zzg q -Z Ă&#x2026;Ă&#x2026;vZ èga 0 yË&#x2020;

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

:c* â Ă&#x203A;

}áĂ&#x201D;Ă&#x;Ă?Ă?b§hZĂ&#x201D;Ă?Ă&#x;L L

Ă°]â&#x20AC; Ă&#x161;Ĺ&#x201C; pâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x192;e åçĂ&#x201C;nâ&#x20AC;° äĂ&#x17E;Ĺ&#x201C; Ÿ Ă Ă&#x203A;Ă&#x160; åçĂ&#x203A;Ă&#x2014;Âżm ĂŚ åçeâ&#x20AC;&#x17E;Ă&#x201C;Âłm Ă&#x153;a¢^Ă&#x161;ĂŚ Ă&#x153;`eâ&#x20AC;&#x17E;Ă&#x201C;e Ă&#x153;`Ă&#x17D;â&#x20AC;&#x161;â&#x20AC;&#x2DC; ŸÌ oĂ&#x;Ă&#x161; â&#x20AC;šnĂ&#x2014;Ă&#x160; Ă&#x153;`Ă&#x203A;Ă&#x2014;ž oĂ&#x2014;Ă&#x201A; Ă&#x153;`Ă&#x17D;â&#x20AC;&#x161;â&#x20AC;&#x2122;m Ă&#x153;Ă&#x2013; Ă Ă&#x161;ĂŚ äĂ&#x;Ă&#x161; ^ÂłĂ&#x17E;Ĺ&#x201C; oĂ&#x2014;Ă&#x201A; Ă&#x153;`òĂ&#x2013;^Ă&#x203A;m Ă&#x153;Ă&#x2013;ĂŚ Ă&#x153;`eâ&#x20AC;&#x17E;Ă&#x201C;e óäĂ&#x;Ă&#x161; ^Ă&#x17E;Ĺ&#x201C;ĂŚ oĂ&#x;Ă&#x161; ç`Ă&#x160; Ă&#x153;`Ă&#x203A;Ă&#x2014;ž

^Ă&#x2018; Ă? N M yZx,ZË&#x2020;

T Ă&#x201A;XĂ? ,â&#x201E;˘Ă&#x2022;gzZĂ? B1 c* Ĺ Bâ&#x20AC;&#x161; ÂťyZ~^Ă&#x2018;Ă&#x2020;yZä ÂťkZĂ&#x201D;Ă&#x2026;Ĺ ĂŚĂ&#x2026;yZ~Ă&#x2022;Ă&#x2020;yZgzZ

mĂ°Ă&#x192;Ă? kZ ZágzZ Ă? Ă­

^Ă&#x2018;Ă&#x2020;yZ: ä TgzZX7

( 27/23ã!* °Z¸Z)

Ă&#x2022;Ă&#x2020;yZ:gzZĂ&#x2026;&¤Ă&#x2026;yZ~ ~gzZĂŹ Zá{z Ă&#x201D;Ă&#x2026;Ĺ ĂŚ Ă&#x2026;yZ~ Ăł XĂł ÂťkZ

Ă°Ć&#x2019;Ă&#x153;Ă&#x152;Ă?ĂĄ ZjĂ&#x2020;Ă&#x2026;vZ ègvZâ&#x20AC; 0, 'Y ]|] !* ¸ Ă&#x2021;!* C5

XÏ X 27/23ã!* °Z¸Z 5C "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

36


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Æ ¿vZ èg m¬0z/0vZ†Ô~[g†0Ý°Z† b§ÏZ :ë ñƒD™yÒwq »Wq -ZKZB‚

æ†Û àe ä×#Ö] ‚f oÖ kn`jÞ D^Û`ß ä×#Ö] o•…E ”^ÃÖ] àe èfÃÓÖ] ؾ oÊ ‹Ö^q çaæ ÄÚ àvÞ ^ßne ÙçÏm äjÃÛŠÊ än× ä×# Ö] oב ä×#Ö] Ù牅 ^%÷m‚u †Ò„ÊE †Ë‰ oÊ Ü׉æ ^Ú÷^Ú Äm^e àÚ (änÊæ D¡÷mç› é†Û$ æ å‚m èÏË‘ å^_ª³Ê á¬Ê Å^_j‰] ^Ú äÃ_nÊ ä³f׳ΠÐß ]çe†•^Ê ä‡^ßm †ìY ð^q o‰œ… k×ìªÊ Ù^Î †ìŸ] Õ‚6iœ k×ÏÊ Œ^ßÖ] àne àÚ àÚ ]„a kÃÛ‰ kÞœ ä×#Ö^e än× ä×#Ö] oב ä×#Ö] Ù牅 oÖ å‚ne …^5ªÊ Ù^Î [ܳ׳‰æ p^ Þ ƒœ äj Ã Û ‰ V Ù^ Ï Ê än Þ ƒœ ]„a k×ÏÊ Ù^Î of×Î å^Âæ

m¬ 0 z/0 vZ†~ L L { z X à k0* Æ ( ¿vZ èg )

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

~X¸Æ~b‚Æ~

Æ ÅzmvZ -Ñ ¹Z ä

D™yÒwq»^q -ZLZB‚ ÌtäV,Z~kZX ‹ñƒ ³ Å yZxË¿ ¹ ~B; Æ kZB; CZ Ô}™

B‚ÆkZÐ wŠ FgzZ}Š

ceÐZQÂ}™Ç»~gZŠÃz ì‡6,® ) ¤Z Å kZ½gzl

ZuzŠ ðä /Z ˆ Æ kZ Xìg ÒÃÅ8 ¢ {ÇtÐ kZ¿ yŠ¤ /Å¿}uzŠ kZ Â}™ ™Ít : ë Ý°Z†X zŠ g â Ð g0 +ZÆ VÍßu CZ ä ~ Ôì nÅ Z} .Ã\ M :¹Æ™Ð M

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

37


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

ÂľZĂ&#x;Z°ä\ M H (Ă&#x2DC;Css)

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

^Ă&#x17E;â&#x20AC; Ă&#x161;ÂŞm oĂ&#x;Ă&#x192;m èmĂŚ^Ă&#x192;Ă&#x161; Ă&#x201D;Ă&#x203A;Ă&#x201A; Ă e] t Ă? Ă&#x2026;zmvZ -vZ wĂ&#x17D;g Ă&#x2DC; â&#x20AC;ş ^f Ă&#x2013; ^ e ^Ă&#x; Ă&#x; n e ^ Ă&#x; Ă&#x2013; ] ç Ă&#x161; Ĺ&#x201C; Ă&#x2DC; Ă&#x2019; ÂŞe Ă&#x2020;B; LZ ä V,Z ?â&#x20AC;?]!* Ă&#x2122;^Ă&#x17D; â&#x20AC;&#x161;Ă&#x17D;ĂŚ ^Ă&#x;Ĺ Ă&#x2039;Ă&#x17E;Ĺ&#x201C; Ă&#x2DC;jĂ?Ă&#x17E; ĂĄĹ&#x201C;ĂŚ Ă&#x2020;â&#x201E;˘{g ĂĄ Zs§Ă&#x2026;VâLB Z â&#x20AC;&#x161; ]çÝĂ&#x;ĂśĂ&#x161;ø! àømĂťâ&#x20AC;&#x17E;Ă´$Ă&#x2013;] ^ãøm%^øm5 VoĂ&#x2013;F^Ă&#x192;i äĂ&#x2014;Ăš#Ă&#x2013;] ] !* t ä Vâ Âť yZ }á :š Ă&#x153;ĂťĂ&#x201C;ĂśĂ&#x;ønĂťeø Ă&#x153;ĂťĂ&#x201C;ĂśĂ&#x2013;ø]çøĂ&#x161;Ýø] ]çÝĂ&#x2014;ĂśĂ&#x2019;Ăś^Ăťiø Ÿø w eĂ? Z ä wĹ }ágz Z â&#x20AC;? ämâ&#x20AC;&#x161;m Ă&#x201E;Ă&#x203A;rĂ&#x160; Ă&#x2122;^Ă&#x17D; Ă&#x2DC;Ă´Âłâ&#x20AC;şĂ´^ÂłføÝĂ&#x2013;^ÂłeĂ´ Ă&#x2020;\ Mt :šä ~X3gĂ&#x2020; â&#x20AC;šĂ&#x201C;Ă&#x17E; Ă&#x153;$ äj`fq oĂ&#x2014;Ă&#x201A; ^Ă&#x203A;`Ă&#x192;â&#x20AC;˘Ă§Ă&#x160; Ă?j§Í!* â&#x20AC;ŚtzçĂ&#x201D;Ĺ Zi R Ă&#x2122;^Ă?ÂłĂ&#x160; äâ&#x20AC;°Ĺ&#x201C;â&#x20AC;Ś Ă&#x201E;Ă&#x160;â&#x20AC;Ś Ă&#x153;$ èò³nĂ&#x;Âła gzZ äâ&#x201E;˘\E Ă&#x2122; wâ Âť}uzĹ  q -Z äâ&#x20AC;&#x2122;Ă&#x201A;]ĂŚ äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] èĂ&#x201A;^â&#x20AC;ş oĂ&#x160; äĂ&#x192;â&#x20AC;şĹ&#x201C; ÂŹÂť äâ&#x201E;˘yp Âť VĂ?Ă&#x; â&#x20AC;&#x17E; LZ ĂłĂ&#x2DC;qĂŚË&#x2020;Ă&#x201A; äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] ènâ&#x20AC;&#x2122;Ă&#x192;Ă&#x161; oĂ&#x160; Âť \ÂŹvZVĂ&#x2018;qĂ&#x201D; ĂŹg}Ĺ 

( 55/23ã!* °Z¸Z )

~ :WĂ&#x201D;Ă&#x;Zz yZZ L L :ĂŹ Ĺ ĂĄ gZ

Ă&#x201A;) Ăł óÎ 3# Ă&#x2013; wâ Ă? j§Í!* ?(ĂŤ H\ M~}g!* Ă&#x2020;kZ B; VâzĹ LZ ä V,Zâ&#x201E;˘Ă?t Ă&#x2020;k , Ĺ ÂźgzZaĂ&#x201E;g6, }nLZ :ĂĄ1 â&#x201E;˘ VZuQ Ă&#x201D;1 qua yZ~ÂŹĂ&#x2020;ÂŽ ) ¤ZĂ&#x2026;VzÂłvZ

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

38


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

CĂ&#x2026;vZ gzZ zâ&#x201E;˘ÂŽ ) ¤Z Ă&#x2026; Ăł ĂłX zĹ â&#x201E;˘Ĺ g]!* Ă&#x2026;yZ~ÂŹĂ&#x2020;

F, Z6,CĂ&#x2026;Ă?ÂŹg Ă&#x2021;Ĺ gz6,Z # yZxĂŹ ĂŁZz Ă&#x2021;!* ] !* t Ă? kZ Ă&#x2026;yZ:~]5çĂ&#x2020;b§kZ {zĂŹtÂŹÂť+ Ĺ aĂ&#x2020;Vâ â&#x20AC;şĂ&#x201A;NM

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ă&#x2026;Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018; ~g ZĹ )f Ă°Ă&#x192;â&#x201E;˘| (,Ă? kZX ÂŽ ) ¤Z:gzZ ,â&#x201E;˘$zç X CĆ&#x2019;7Z +ÂŹ6, Vâ â&#x20AC;şĂ?zgĂ&#x2026;] x

t ä Ă&#x2026;zmvZ -\ M ]!* â&#x20AC;?Ă? ĂĄ ZjĂ&#x2020; ÂŽ ) ¤Z Ă&#x2026;Vâ Zx

Ăł Ăłb Z1ÂŹ L L{zJ -Z # Ă&#x201D;ĂŹ xi Ă&#x2018;J -â&#x20AC;° Ă&#x153; z kZÂŽ ) ¤Z Ă&#x2026;yZĂŹ ðâ Ă&#x203A; ĂŁZz :ĂŤĂ&#x2026;vZèg# Ă&#x2013; â&#x201E;˘0{Ĺ â&#x20AC;&#x17E;X VĆ&#x2019;:xĂŞĂ&#x2020;

änĂ&#x2014;Ă&#x201A; äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] oĂ&#x2014;â&#x20AC;&#x2DC; ofĂ&#x;Ă&#x2013;] ^Ă&#x17E;^Ă&#x201A; 6,VĂ&#x201A;!* XĂ? ĂŤgzZ c* ĹĄâ&#x20AC;Ś â&#x20AC;&#x17E;ĂŹĹ&#x201C; ^Ă&#x203A;nĂ&#x160; Ă&#x2122;^Ă?Ă&#x160; ĂĽ^Ă&#x;Ă&#x192;m^fĂ&#x160; Ă&#x153;Ă&#x2014;â&#x20AC;°ĂŚ ]Ă&#x2018;q ĂĽĂ&#x152;t~yZĂ&#x201D;Ă Âł Ă&#x201E;Ă&#x203A;Ĺ Ă&#x2013;] oĂ&#x2014;Ă&#x201A; ^Ă&#x;Ă&#x192;m^e ĂĄĹ&#x201C; ^Ă&#x;nĂ&#x2014;Ă&#x201A; gzZ qZ Ă&#x203A; c* Ć&#x2019;;Ă&#x201D;: Z', Y c* VĆ&#x2019;x3, ^Ă&#x;aâ&#x20AC; Ă&#x201C;Ă&#x161;ĂŚ ^Ă&#x;_6Ă&#x;Ă&#x161; oĂ&#x160; èĂ&#x201A;^_Ă&#x2013;]ĂŚ ~Ĺ : VY â&#x20AC;&#x17E; Ă&#x;F, 6,ĂŤĂ&#x192;VzuzĹ  ^Ă&#x;nĂ&#x2014;Ă&#x201A; ĂŠâ&#x20AC; $]ĂŚ ^Ă&#x17E;â&#x20AC; Ĺ mĂŚ ^Ă&#x17E;â&#x20AC; Ĺ Ă&#x201A; ĂŚ yZxLZ)~wqC Ă&#x2122; ĂŤĂ&#x201D;ĂąY Ÿ äĂ&#x2014;aĹ&#x201C; â&#x20AC; Ă&#x161;¢] Ă&#x2026;â&#x20AC;Ą^Ă&#x;Ă&#x17E; Ÿ ĂĄĹ&#x201C;ĂŚ Ă? g ĂŹâ&#x20AC;Ą, 6ÂŽ ) ¤ z â&#x20AC; ( Ă&#x2026; Ă&#x153;Ă&#x2019;â&#x20AC;&#x161;Ă&#x;Ă&#x201A; ^uá]çe ]â&#x20AC; ĂˇĂ&#x2039;Ă&#x2019; ]ĂŚâ&#x20AC; i ĂĄĹ&#x201C; : Ă&#x2019;Ă&#x192;Ă&#x2026;8 ¢ g ZMZĂ? yZgzZ óå^aâ&#x20AC; e änĂ&#x160; äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] Ă Ă&#x161; ä Ă&#x2026;z mvZ -xâ&#x201E;˘ Z Ă&#x2018; L L

s§Ă&#x2026; yZ ?t Ă&#x2020;äOZ Ă&#x201D;Ă? ,â&#x201E;˘

( 6532ÂśgĂ&#x201D;~g g)

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

39


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Ă&#x2020;TdĹ Ăł Ăłb Z1ÂŹ L L (ZĂ? G ' uĂŁZzĂ&#x2026;vZk0* }g ĂŠÂŁ+sĂ&#x153; Ăł XĂł Ć&#x2019;Ĺ Ăą

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

vZÂśg|Z 0ZçO X Ă&#x2020; ÂŹ Ă´Ă&#x153; c* 6´ pĂ&#x2020; Ăł Ăłb Z1 ÂŹ L L

:Ë&#x153;~s # ŸzĂ&#x2026;pĂ&#x2020;Ăł Ăłb Z1L L

s1â&#x20AC;° Ă&#x153; zkZtĂ&#x201D;8 -!* â&#x20AC;&#x201D;ÂŞLL

ÂŽ6Ă&#x2013;^e |^e Ă Ă&#x161; (]â&#x20AC;ŚĂˇ^³ãq pĹ&#x201C; óäĂ&#x;Ă&#x2014;Ă&#x201A;Ĺ&#x201C; ]Ć&#x2019; äe |çfm

]!* Ă°Ă&#x192;6´ ¿ðĂ&#x192;Z #

( 161/1W,Ă&#x2020;I Zd $ž°t`Z )

Ăł XĂł }â&#x201E;˘

Ă&#x152;ä Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018; ~ e $Zzg Ă&#x2026;Ă&#x2026;vZ èg # Ă&#x2013; â&#x201E;˘ 0 {Ĺ â&#x20AC;&#x17E;

\ÂŹvZs Ă&#x153;Ă&#x2020;TĂŹÂŹ (ZtÂŞĂ&#x201D;ĂŹ ðâ Ă&#x203A;s # Ÿz¸ Ă&#x2026; Ăł Ăłb Z1ÂŹ L L Ă&#x2026;sz@* ~ TĂŹ YĆ&#x2019; â&#x20AC;&#x17E;nç (Z Ă°Ă&#x192;t XĆ&#x2019;Ĺ Ăąu ÂŹgzZ ĂŁZz Ă&#x2026; ~g6~äâ&#x201E;˘Âż6, kZ c* 60 +Z Ă°Ă&#x192;ÂťdĂ&#x2018;Ă&#x201D;ykZ Ă°Ă&#x192;Âť .Ă&#x;Ă&#x201D;áRĂ°Ă&#x192; X VĆ&#x2019;â&#x20AC;Ś Y6,gĂŽV7Ă&#x192;äĆ&#x2019;ÂŹĂ&#x2020;kZò ÂŹzĂ? ÂŹXĆ&#x2019;: Ăş â ]gĂ&#x;Ă°Ă&#x192;Ă&#x2026; ~g7 ~}g!* Ă&#x2020;kZ vĂ&#x;gzZĆ&#x2019;: s %Z Ă°Ă&#x192;~A çkZg0 +ZĂ&#x2020;# Ă&#x2013; Z X VĆ&#x2019;kË&#x2020;b§ yZxyâ&#x20AC;şĂŹ YY št~Ă?zgĂ&#x2026;]ZĹ  ĂĄ g ZĂ&#x2020;Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018; Ă&#x201D;ĂŹ 7´Š Ă°Ă&#x192;ÂŽ ) ¤Z Ă&#x2026;yZxâ&#x20AC;ş)²Ă&#x201D;ĂŹ ´Š q -ZÂŽ ) ¤Z Ă&#x2026; "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³only. ³³³³³³³³ This³³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

40


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

 7t pĂ&#x2020;] !* kZ Ă&#x2026;Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018;ĂŹg ĂŁZz] !* t VĹ&#x2019; ĂŤ @* XĂŹ ÂŹĂ°Ă&#x192;Âť+Š¢ 8ĂŠB;Ă?ÂŽ ) ¤ZĂ&#x2026;yZxâ&#x20AC;ş) CĆ&#x2019; Ă´ÂĽh +' Ă&#x2014; Ă&#x2026;]!* kZĂ? VĂŹZzg ~uzĹ  ~z%Ă? Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018;

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

\ M XĂŹ xi Ă&#x2018;ÂŽ ) ¤Z Ă&#x2026;yZJ -â&#x20AC;° Ă&#x153; z kZĂ&#x201D;gyâ&#x20AC;şJ -Z # yZxĂŹ 4E & Ă&#x17D;Vc* /F :c* â Ă&#x203A; Ă&#x201A;Ă&#x2026;e $Z@Ă&#x2026; ĂľE g ZĹ )f äĂ&#x201C;Ă&#x192;áĹ&#x2019; Ă&#x203A; Ë&#x2020;L Z ä Ă&#x153; z kZ Ă&#x201D;Ë&#x2020; }ánçtL L â&#x20AC;°

Ÿ }mâ&#x20AC; Ă&#x17D; oĂ&#x160; â&#x20AC; Ă&#x161;¢] ]â&#x20AC;&#x17E;Âła ĂĄ oĂ&#x160; äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] äfĂ&#x2019; Ÿ â&#x20AC;&#x161;uĹ&#x201C; Ă&#x153;`m^Ă&#x192;m ] ç Ă&#x161; ^Ă&#x17D; Ĺ&#x201C; ^ Ă&#x161; ä ` q ĂŚ o Ă&#x2014; Ă&#x201A; â&#x20AC;Ś ^ Ă&#x; Ă&#x2013;] ( 6606ÂśgĂ&#x201D;~g g) óàmâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2013;]

-Z J # Ă&#x201D;Ă&#x2021;ĂŹg~â&#x20AC;&#x17E;áĹ&#x2019; Ă&#x203A;J -

kZ ) X g ĂŹâ&#x20AC;Ą6,+Ĺ LZ {z

}â&#x201E;˘Âż#Ă&#x2026; yZ ( ~ A ç ~ 3ĂŹ Ăą0 + zZ Ă? Z vZ Ă&#x201D;Ă&#x2021;

Ăł XĂł Ă&#x2021;}Ĺ N

gz Z g ĂŹâ&#x20AC;Ą6,+ Ĺ c* äĆ&#x2019;g Ă&#x2018;~ V â â&#x20AC;şĂ&#x2020; ÂżĂ&#x2039;~Ë&#x2020;y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; C6

Ĺ ĂĄ g ZX Ăž ĂąĆ&#x2019; y Ă&#x2019; _ ZĂ&#x2018;òi Ă&#x2018; &aĂ&#x2020; ä 0* t ÂŁx Ă&#x201C;Ă&#x2020; V â â&#x20AC;ş :ĂŹ Ă&#x153; z kZ Ă&#x201D;c* â&#x20AC;° M ÂŹÂťzg ZĹ  s Ă&#x153;Ă&#x2020;ÂłZ ÂľWĂŚ6,¾ùTĂ&#x201D;Ë&#x2020;Ă&#x2020;l ĂŹ 6C ~ VĂ&#x2021;) c* Vââ&#x20AC;şĂ&#x2020;òŠ M q -Z Ĺ  Hc* Ĺ â&#x201E;˘ ĂŁZzt ~ e $ M kZ Ă&#x2026;/Ă&#x201A;Ă&#x2019;gĂ&#x17D; X Ă?Ć&#x2019;HĹ  ĂŁ CĂ&#x2026;iq Ă? ZaĂ&#x2020;äYKgĂ&#x2018;Ă? "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³only. ³³³³³³³³ This³³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

41


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Âť i ĂşgzZ Ă&#x201D;B â&#x201E;˘/Ă&#x201A;{z ¤ /ZQL L

ÊøçĂ&#x2014;Fâ&#x20AC;&#x2122;$ Ă&#x2013;] ]çĂ&#x161;Ăś^Ă&#x17D;øø]Ìø ]çÝeĂś^iø ĂĄĂť^Ă´Ă&#x160;ø Ă&#x153;ĂťĂ&#x201C;ĂśĂ&#x17E;Ăś]çøÏÝ^Ă´Ă&#x160;ø ÊøçĂ&#x2019;FË&#x2020;$ ÂłĂ&#x2013;] ]çܳiø!Ìø ( 11:9/pZ ) óà ômĂťâ&#x20AC;&#x161;Úô Ă&#x2013;] oĂ&#x160;Ă´

{zQĂ&#x201A;,â&#x201E;˘ZĹ Z> 2igzZ,â&#x201E;˘x Ă&#x2C6;Z G ' Ăł XĂł ð¸}g ĂŠÂŁ+~+Ĺ 

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

:Ë&#x153;~Ăł â&#x20AC;&#x17E; Ăł (yâ â&#x20AC;ĄL L[!* ď&#x20AC;Ś Ă&#x2020;Ăł ĂłyZĂśL L[ Ă&#x201A;KZò Z¤ /f *Z yQq -Ĺ 4, Ă&#x2020;vZĂ&#x192;sĂ? kS Ă&#x201D;,Ĺ â&#x201E;˘~g7 â&#x20AC;ŚĂ&#x2018;&tvĂ&#x;â&#x20AC;°â&#x20AC;°â&#x20AC;°L L

{zgzZĂ?N0* gZĹ&#x2019; Ă&#x203A; yâ&#x20AC;ş{zĂ? p Ă&#x2019;Ă&#x2020;â&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś (z yâ â&#x20AC;ĄĂ&#x201D;ĂŹ HwĂ&#x2026;

Ă&#x2026; yQ Ă&#x201D;Ă? w Ă&#x2026; yâ&#x20AC;şq -Z Ă? NY Ć&#x2019; Ă?q šQ t ÂŁx Ă&#x201C; 454XeäĆ&#x2019;Ă?qĂ&#x192;yQ~â&#x20AC;&#x17E; G X èG ď&#x20AC;Ś c* g wEZp Ă&#x2013;ZĂ&#x2020;óà ômĂťâ&#x20AC;&#x161;Úô Ă&#x2013;] oĂ&#x160;Ă´ Ă&#x153;ĂťĂ&#x201C;ĂśĂ&#x17E;Ăś]çøÏÝ^Ă´Ă&#x160;øLaĂ&#x2020;ÂŹĂŚ kS ä y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; â&#x20AC;°â&#x20AC;°â&#x20AC;° G ' Ă? Ă&#x201A;Ă&#x2020;Ăł Ă mâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2013;]LXĂ?NY0ð¸}g ĂŠÂŁ+~+ Ĺ  { zÂŞĂ&#x201D;K

vZ-vZwĂ&#x17D;g~p Ă&#x2013;ZĂ&#x2020;ĂłĂ&#x153;Ă&#x201C;Ă&#x17E;]çÏ^Ă&#x160;LgzZĂŹĹ Z%xsZVĹ&#x2019;ĂŹC Ă&#x2122;ÂŞ

Zg7 Ă&#x2020;VĂŽĂ&#x2018;&y SĂŹ Ë&#x2020;Ă&#x2026;e $Z@tĂ&#x2020;â&#x201E;˘[ĂŚĂ&#x192;/Ă´Ă&#x2020;Ă&#x2026;zm G ' Ă&#x2026;VĂ&#x; ZzäĂ&#x2018;yZZ6 yS gzZ ~g ĂŠÂŁ+~x Ă&#x201A;Ă&#x2020;â&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś c* gË&#x2020;Ă&#x2020;äYĆ&#x2019; G ' Ă°Ă&#x192;Ă? p Ă&#x2019;Ă&#x2039;~t £ãâ â&#x20AC;ĄĂ&#x2020;yS gzZ}g ĂŠÂŁ+X Ă?Ć&#x2019;' , Z' , Ă&#x2021;!* w ( 492D 491) Ăł XĂł Ă&#x2021;ĂąYH7t Ă&#x203A;

yâ Ă&#x192;_ ZĂ&#x2018;&-Z šZ b Z1 ÂŹĂ? s§Ă&#x2026;yâ&#x20AC;şq -Z Ă&#x201D;q -Ĺ 4, }g ø # ¿ðĂ&#x192;çO XĂŹ bĹ â&#x201E;˘g ĂŻZ Âťq Z -Z Ă&#x2039;Ă? ~ yZ c* Âť y ZË&#x2020; Ă&#x2020; h e "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

42


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

wĂ&#x201C;ZĹĄ M c* xĂ&#x2C6;ZĂ&#x2020;iĂşĂ&#x201D;}Ĺ â&#x201E;˘gĂŻZÂťĂ&#x2039;Ă?~]â&#x20AC;&#x161;â&#x20AC;&#x161;ZĂ&#x2026;+Ĺ Ă?w¸LZ c* Ĺ â&#x201E;˘ `g {Ă? Ă­Ĺ Ă&#x2020; Vâ â&#x20AC;şx ** Âť kZ Ă&#x201A;}Ĺ â&#x201E;˘g ĂŻZĂ? äâ&#x201E;˘ ZĹ  Z > 2iĂ&#x192; X Ă&#x2021;ĂąY

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

\ M XĂŹ CĆ&#x2019;G@* Ă&#x2026;] !* kZ ~g ø Ă&#x152;Ă? e $Zzg Ă&#x2026;Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018;

:c* â Ă&#x203A; äĂ&#x2026;zmvZ-

G ' VĆ&#x2019; {z yZx+4}g ĂŠÂŁ+ L L

Ă&#x153;`Ă&#x17E;çfvi Ă Ă&#x161; Ă&#x153;Ă&#x201C;jĂ&#x203A;ĂąĹ&#x201C; â&#x20AC;Ś^nĂŹ Ă&#x153;`nĂ&#x2014;Ă&#x201A; åçĂ&#x2014;â&#x20AC;&#x2122;i ĂŚ Ă&#x153;Ă&#x201C;Ă&#x17E;çfvm ĂŚ Ă&#x153;Ă&#x201C;jĂ&#x203A;ĂąĹ&#x201C; â&#x20AC;Ś]â&#x20AC; 5ĂŚ Ă&#x153;Ă&#x201C;nĂ&#x2014;Ă&#x201A; åçĂ&#x2014;â&#x20AC;&#x2122;mĂŚ Ă&#x153;Ă&#x201C;Ă&#x17E;çâ&#x20AC;&#x201C;Ă&#x2021;fmĂŚ Ă&#x153;`Ă&#x17E;çâ&#x20AC;&#x201C;Ă&#x2021;fi Ă mâ&#x20AC;&#x17E;Ă&#x2013;] V^Ă&#x;Ă&#x2014;Ă&#x17D; Ă&#x153;Ă&#x201C;Ă&#x17E;çĂ&#x;Ă&#x192;Ă&#x2014;mĂŚ Ă&#x153;`Ă&#x17E;çĂ&#x;Ă&#x192;Ă&#x2014;iĂŚ â&#x20AC;&#x161;Ă&#x;Ă&#x201A; Ă&#x153;aâ&#x20AC;&#x17E;e^Ă&#x;Ă&#x17E; ÂĄĂ&#x160;Ĺ&#x201C; äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] Ă&#x2122;çâ&#x20AC;°â&#x20AC;Ś ^m Ă&#x153;Ă&#x201C;Ă&#x2013; ]çĂ&#x161;^ÂłĂ&#x17D;Ĺ&#x201C; ^ÂłĂ&#x161; Ÿ Ă&#x2122;^ÂłĂ&#x17D; Ă&#x201D;Ă&#x2013;Ć&#x2019; änĂ&#x2014;Ă&#x201A; oĂ&#x2013;ĂŚ Ă ÂłĂ&#x161;ĂŚ Ÿ ÊçĂ&#x2014;Fâ&#x20AC;&#x2122;ÂłĂ&#x2013;] Ă Ă&#x161; ^òán5 oi^m ĂĽYâ&#x20AC; Ă&#x160; Ă&#x2122;]ĂŚ â&#x20AC; ÂłnĂ&#x161;Ĺ&#x201C; oi^m ^Ă&#x161; â&#x20AC; Ă&#x201C;Ă&#x;nĂ&#x2014;Ă&#x160; äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] ènâ&#x20AC;&#x2122;Ă&#x192;Ă&#x161; Ă Ă&#x201A;Ë&#x2020;Ă&#x;m ŸÌ äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] ènâ&#x20AC;&#x2122;Ă&#x192;Ă&#x161; Ă Ă&#x161; óèĂ&#x201A;^â&#x20AC;ş Ă Ă&#x161; ]â&#x20AC;&#x161;ám

?{zgzZĂ? zâ&#x201E;˘â&#x20AC;ş?Ă? XĂ?

Ă&#x2020; yZ ?gzZ Ă&#x201D;Ă? ,â&#x201E;˘â&#x20AC;şĂ? G ' ,â&#x201E;˘NÂŹĹ a}g ĂŠÂŁ+ {zgzZa G ' {z yZx+F, +}g ĂŠÂŁ+gzZXĂ? $ gzZĂ?zâ&#x201E;˘I** ?qĂ?VĆ&#x2019; ?6,X Ă&#x201D;Ă? ,â&#x201E;˘I** "

CĂ&#x2019;6,?{zgzZĂ?Ă&#x2122;Ă&#x2019; Ă&#x201D;vZ wĂ&#x17D;g c* :Hn²ä ĂŤXĂ? Âľ Z Ă? yZ â&#x20AC;Ś H6,¾ù,Z # Ă&#x201D;7:c* Z â Ă&#x203A; ?ce** YĆ&#x2019;7 G ' x Ă&#x2C6;Z Âť i Ăşg0 +Z }g ĂŠÂŁ+ {z J X ** â&#x201E;˘# Ă&#x2013; (Z J -â&#x20AC;° Ă&#x153; z kZ Og

( 22856ÂśgĂ&#x201D;ÂŁZ )

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

43


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

HgHáZ Ă°Ă&#x192;6,Ă&#x2039;Z # Ă&#x201D;Ă&#x2026;g Ĺ c* (Z Ă°Ă&#x192;áZtAĹ t{zgzZ ĂąY ãâ Ă&#x203A; ** Ă&#x2026; Z} .Ă? TĂŹ @* â&#x201E;˘x Âť {z ce Ă?Z Ă&#x201A;ĂŹ C M xiĂ&#x2018;

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ă&#x201D;äY Z' ,Ă&#x192;x ÂťkZĂĄ Zz C / ÂŚ Ă&#x2122; Ă?ÂŽ C ) ¤Z Ă&#x2026;yZxkZ1

Ăł XĂł X:Ăş

tzgĂś M $;Z~}g !* Ă&#x2020;# Ă&#x2013; Ă&#x201C;X 4

Dâ Ă&#x203A; Ă&#x192;Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018; ä V,Z ĂŤĂ&#x2026;vZ ègfv .]|

:â&#x20AC;šĂąĆ&#x2019;

gz Z ZĆ&#x2019; Âľ ZĂ? ĂŽGâ&#x20AC;? Ăť Z Âż L L

Ă&#x2122;â&#x20AC;&#x17E;jâ&#x20AC;°]ĂŚ èĂ&#x201A;^Ă&#x203A;rĂ&#x2013;] Ă&#x2018;â&#x20AC;Ś^Ă&#x160; Ă Ă&#x161; Ă&#x2DC;q ĂŚ Ë&#x2020;Ă&#x201A; äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] oĂ?ÂłĂ&#x2013; ĂŠâ&#x20AC;Ś^Ă&#x161;¢] óüâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x;Ă&#x201A; äĂ&#x2013; äqĂŚ ŸÌ

~ } g !* Ă&#x2020;# Ă&#x2013; Ă&#x201C;ä T

Ă&#x2020;# Ă&#x2013; ÂŞ{zĂ&#x201D;c* CZtzgĂś M $;Z Ă&#x2021;A Ă? \ÂŹvZ~wqkZyĹ

( 22196ÂśgĂ&#x201D;ÂŁZ)

w Ă°Ă&#x192;Ă&#x2026; kZ V; Ă&#x2020; kZ Ăł XĂł Ă?Ć&#x2019;7

gzZ $;Z Ă&#x2026; ( ]g â Z ) # Ă&#x2013; Ă&#x201C;x Ă&#x201A;ĂŹ CĆ&#x2019;xÂĽ] !* tĂ? e $ZzgkZ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This Âłcopy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

44


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L v L Ĺ p Ă&#x2013;Z/ XĂŹ sĹ  ZĂĄĂ&#x2020; äĆ&#x2019; Âľ ZĂ? Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L LĂ&#x152;tzg Âť$ ~g ZĹ  Ă&#x192;zBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;# Ă&#x2013; Ă&#x201C;KZ òŠ MĂŹ Ă&#x152;t Ÿq -Z ÂťgĂ?Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020; Ă&#x201A;Ć&#x2019;ĂŁâ&#x201E;˘Ă&#x152;W6,# Ă&#x2013; Ă&#x201C;~A çĂ&#x2039;¤ /ZĂ?ZX}â&#x201E;˘g (Ztzg Âťâ&#x20AC;&#x17E; ZpĂ­gzZ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ă?Tx ZĹ Z Ă°Ă&#x192; (Z c* tzg Ă°Ă&#x192; (ZX}â&#x201E;˘Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;" _ .Ă&#x2020;â&#x20AC;&#x17E;ZpĂ­Wt â&#x20AC;°] !* ¸ XĂŹ 7{h +I aĂ&#x2020; yâ&#x20AC;şĂ&#x2039;Ă&#x201D;Ć&#x2019;$c* $;Z Ă&#x2026;# Ă&#x2013; Ă&#x201C; :c* â Ă&#x203A; ä\ M6, ¾ùq -ZXĂŹ Ă°Ć&#x2019;Ă&#x153;Ă&#x152;~VĂŹZzg ~uzĹ 

oĂ&#x160; äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] ĂĄ^_Ă&#x2014;â&#x20AC;° ĂĄ^ÂłaĹ&#x201C; Ă ÂłĂ&#x161; óäĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] äĂ&#x17E;^aĹ&#x201C; ĹĄâ&#x20AC;ŚÂ˘]

bĹ )Ă&#x2020;vZ~}iä TLL

Ĺ pvZ Ă&#x201D;Ă&#x2026; $;Z Ă&#x2026;gZMZ (ĂąĆ&#x2019; Ăł XĂł Ă&#x2021;}â&#x201E;˘?fĂ&#x192;kZ

( 2150ÂśgĂ&#x201D; ~èF, )

&Ĺ â&#x201E;˘Ă&#x201E;gBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;VĂŹZzgx Ă&#x201C;ĂŤĂ&#x192;VĂŹZzg y Z /ŸĂ&#x20AC;G ĂŹ @* Ć&#x2019;xÂĽs â&#x201E;˘ Ă&#x201A;ĂľG

~g7 Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;Œ½ZĂ&#x201E;LZyâ&#x20AC;şT et Ă&#x2026;zmvZ -xâ&#x201E;˘ Z Ă&#x2018; Ă&#x152;s %Zh +â&#x20AC;?Ă? Vâ ZxLZ6,¾ùĂ&#x2039;¤ /ZšZX ghZzĂ? b§ äâ&#x201E;˘g (Ztzg Âť $; ZgzZ Ă&#x2030;uĂ&#x201D;]zĹ&#x2019; s Ă&#x153;Ă&#x2020; yZ {z Ă&#x152;A $Ă&#x201D; Ăą YĆ&#x2019; ď&#x20AC;Ś Zg { ZgšZĂ? )g fĂ&#x2020; Ă&#x192;zPE â&#x20AC;&#x17E; + gzZF{ ZpĂ­Ă&#x2020; yZ} OĂ&#x2020; 6,b & Z Ă&#x2026;bzg LZâ&#x201E;˘â&#x201E;˘Ă&#x192;] !* Ă&#x2026;y Z¤ /Z yZxX , â&#x201E;˘Ă&#x2019;Ă&#x192;Ă&#x2026; äĂ&#x2018;6, kZ Ă&#x152;A $ c* Ĺ â&#x201E;˘Ĺ gĂ&#x192;Ă&#x192;zPE +kZ ä V,Z¤ /ZgzZ Ă&#x152;A $â&#x20AC;° Ć&#x2019; {Ĺ  â M Ă? zg Ă&#x2026;] ZĹ  ĂĄ g ZĂ&#x2020;Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018;X Ă&#x2021;Ăą YĆ&#x2019; ZĹ  Z n Ă&#x203A; Âťy Z~A ç "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

45


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

~gZĹ )f Ă°Ă&#x192;gzZâ&#x201E;˘|(, Ă? kZ6,Vââ&#x20AC;şxÂŹĂ&#x201D;Ă?ĂĄZjĂ&#x2020;b&Z Ă&#x2026;VâZx X CĆ&#x2019;7Z +ÂŹÂŚ / Ă&#x2122; C

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

} ZgĂ&#x2026;e $Ă&#x2019;ZgzZ ĂŽGâ&#x20AC;?Ăť ZX 5

:c* â Ă&#x203A; äĂ&#x2026;zmvZ-Ă&#x2018; ._Ă&#x2020;ÂżvZèg/0Z]| Ă&#x2026; {z¤ /ĂŽĂ&#x2019;Z (~ A çĂ&#x2020; Âľ ZĂ? ĂŽGâ&#x20AC;?Ăť ZèYĂ&#x201D;zâ&#x201E;˘~zc

]çĂ&#x192;fi^Ă&#x160; èĂ&#x201A;^Ă&#x203A;rĂ&#x2013;] oĂ&#x2014;Ă&#x201A; äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] â&#x20AC;&#x161;m â&#x20AC;&#x17E;5 Ă Ă&#x161; äĂ&#x17E;ÂŹĂ&#x160; Ă&#x153;ÂżĂ&#x201A;¢] ]çŠĂ&#x2013;] Ăłâ&#x20AC;Ś^Ă&#x;Ă&#x2013;] oĂ&#x160; â&#x20AC;&#x17E;5

N~3Ă&#x2020;â&#x201E;˘Âľ ZĂ? ZĂ&#x201D;ZĆ&#x2019;

5k.Ă&#x2026;Z ) ( 391ÂśgĂ&#x201D;ug ĂĽG

Âż) Ă&#x201A;XĂŹB; ÂťvZ6,ĂŽGâ&#x20AC;?ĂťZL L

Ăł XĂł Ă&#x2021;ĂąYc* Ĺ

~] 5ç4c* gĂ? zg Ă&#x2026;e $ZzgkZ Ă&#x2026; ÂżvZèg/0vZâ&#x20AC; ]|

) ) x ZoZ Ă&#x152;* ÂŽ *â&#x201E;˘~Ă&#x2C6;0* nĂ&#x2026;} ZgĂ&#x2026;{z¤ /ĂŽĂ&#x2019;ZĂ&#x201D;~]gĂ&#x;Ă&#x2026;s %Z XĂŹ Ÿq -Z Ă&#x2020;

Ă&#x153;ĂťaĂśâ&#x20AC; ĂśĂ&#x161;Ýø]LÂŹĂ&#x2020;Ë&#x2020;y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; Ă&#x201D;ÂŹt Âť äâ&#x201E;˘~Ă&#x2C6; 0* nĂ&#x2026;} Zg Ă&#x2026;{ z¤ /ĂŽĂ&#x2019; Z yMĹ&#x2019; Ă&#x203A; ( 38 : 42ògŸZ ) Ăł ĂŹ Ăł F F6,} gtb!* x Ă&#x201A;Âťy Z L LĂ&#x201D;ĂłĂ&#x153;Ăť`ĂśĂ&#x;ønĂťeø pâ&#x20AC;ŚFçÝ5Ăś Ă&#x2026; kZ Ă&#x201D;ĂŹ QĂ°Ă&#x2030;g ~ }g!* Ă&#x2020; ] 5ç Œ½Z Ă? ÂŹkZ Ă&#x2020; Ë&#x2020; Ă&#x192;VĂ&#x201A;!* Ăľ0* ~ Ăł Ăły M Ă&#x2026;ZĆ&#x2019;L Lâ&#x20AC;&#x161;KZ ävZÂśg ~Ĺ zĹ Ăą** Ă&#x2018;Ăą~ s # Ÿz "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This Âłcopy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

46


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Ă&#x2026;} Zgg Ă&#x2013; ZĂ&#x192;Ĺ Z Ă&#x203A; Z~]5猽Zt q -Z L L:ĂŹ c* Ĺ gZĹ&#x2019; Ă&#x203A; ŸòiĂ&#x2018;ÂťkZ ĂŹg YĂą`b§ž]5çĂ&#x2020;yZĆ&#x2019;xÂĽ] !* tšZĆ&#x2019;Ă?q ~Ĺ  Zi M ~â&#x20AC;&#x17E; Z', uĂ&#x2026;]5çLZ¤ /Z {zĆ&#x2019;Ă?qĂ&#x152;htšZBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;kZX 

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

VĆ&#x2019;Z', uLZ Ă&#x201A;BĹ : CĆ&#x2019; b & Z¤ /ZgzZ Ă&#x192;uI6,kZ Ă&#x201A;BĹ  tĂ°Ă&#x192; Ă&#x152;6,ÂżT~g ZĹ )f Ă&#x2026;ä`Ă&#x192;]5猽Zt }uzĹ  X Ă&#x192;w$ +Ă&#x192; ògĂ&#x2DC;t }Ĺ X ĂąY HgHĂ? ~q Ÿg: ZĹ  Zi M Ă&#x2026;VĂ?Ă&#x;Ă?Z Ă&#x201D;Ć&#x2019; $Z e ÂľZĂ&#x; Z °qgzZĆ&#x2019;Ă?qĹ OZ Ă&#x2021;ÂťVĂ?Ă&#x;Ă&#x192;XNYKgHvĂ&#x;,ZaĂ&#x2020; Ă&#x2020;;gzZyZZĂ&#x201D;DLZĂĄ ZzœŠ {gtt¸aXn Yš{Ă&#x2019;úVĂ?Ă&#x; gzZXĆ&#x2019;Ă?q ~Ĺ  Zi M ~g7 šZ Ă&#x2026;} ZggĂ&#x2013;ZĂ&#x2020;b§kZgzZ,Ĺ } Zg ._ tĂ? wĂ&#x2026;ŸĂ&#x2020;Ă&#x17D;½ZĂ&#x192;} Zg Ă&#x2026;e $Ă&#x2019;Z Ă&#x2026;ògĂ&#x2DC;IZt ,v0* Ë&#x2020;Ă&#x2020;G gĂ&#x2026;Ć&#x2019; ď&#x20AC;Ś {zĂąYc* Ĺ :g (ZtÂŚ / Ă&#x2122; Ă&#x192;{z¤ C /c* Âżq -Z Ă&#x2039;X ĂąYH C7

Ăł XĂł nâ&#x201E;˘ ãâ Ă°KZ Âť]ÂŹZ4, `šZÂŹtÂť~Ă&#x2C6;0* nĂ&#x2026;} ZgĂŽĂ&#x2019;ZĂŹgĂŁZz]!* t VĹ&#x2019; }Zg ĂŽĂ&#x2019;Z~Ă&#x192;Ă&#x2026;Ë&#x2020;y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; 7ÂŚ / Ă&#x2122; ptĂ&#x2020;kZXĂŹi§q C -Z XĂŹCĆ&#x2019;6, hĂĽ &Ĺ aĂ&#x2020;, 7 /ŸĂ&#x20AC;G X 510D509/4y M Ă&#x2026;ZĆ&#x2019;: ĂľG C "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

47


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

:c* â Ă&#x203A; äĂ&#x2026;zmvZ-Ă&#x2018;~e $ZzggzZq -ZĂ&#x2026;y*Ă?Z $Ă&#x2019;ZĂ&#x201A;dĹ ]Ă&#x192;%Z?Z e # LL

Ă&#x153;Ă&#x201C;nĂ&#x2014;Ă&#x192;Ă&#x160; ^Ă&#x160;ᥳjĂŹ Ă&#x153;jmĹ&#x201C;â&#x20AC;Ś ]Ć&#x2019; ÂŹĂ&#x160; ĂłĂ&#x153;ÂżĂ&#x201A;¢] ]çŠĂ&#x2013;^e

Ăł XĂł zâ&#x201E;˘~zcĂ&#x2026;} ZgĂ&#x2026;

( 3940ÂśgĂ&#x201D;zâ 0Z )

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ă&#x152;*Ĺ XYĆ&#x2019;7i§iĂ°Ă&#x192;4Ă?kZäâ&#x201E;˘ÂŤgĂ&#x192;]Ă&#x192;% Z ĂŹC Ă&#x2122;ÂŞ

]5猽ZxĂ&#x201C;,ZĂŹ â6, Ă&#x2039;Ă?Z[ZË&#x2020;Ă&#x2020;]!* Ĺ Ă&#x2020;wâ&#x20AC;&#x161;VzgZD Ă&#x2122; â&#x201E;˘) Ă&#x2026; ** Ć&#x2019; Ăż Z Ă&#x2021;** Ă&#x192;} Zg Ă&#x2026; â&#x20AC;&#x17E; e $Ă&#x2019;Z V;z Ă&#x201D;Ć&#x2019; * @Y c* 0* : } Zg t ¡ Z VË&#x153; Ă&#x201D;~ ĂłĂ&#x153;Ăť`ĂśĂ&#x;ønĂťeø pâ&#x20AC;ŚFçÝ5Ăś Ă&#x153;ĂťaĂśâ&#x20AC; ĂśĂ&#x161;Ýø]L~[|Z ĂŁ Ă&#x192;Ă&#x2018;LZ äË&#x2020;y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; ] !* ¸Xce Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018;~ VĂŹZzgyZĂ&#x192;]!* Ă?ZgzZX Âś~Ĺ â&#x201E;˘ ĂŁZzâ&#x201E;˘}Ĺ  wĂ&#x;Z Âť XĂŹ c* Šâ Ă&#x203A; ĂŁZzĂ&#x152;ä

z Ĺ zugzZ ]Ă&#x2018;ç Ă&#x201D;uĂ&#x201D; â&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś ( c* Ć&#x2019; ¨Ă&#x2026; + Ĺ  { ZpĂ&#x201D;nççO

} ZgĂ&#x2026;e $Ă&#x2019;Z6,R4c* g~kZĂ&#x201D;Ă&#x2021;Ć&#x2019;s%Z Ă&#x152;~A çTÂť]Zk , Âą gzZĆ&#x2019;s %ZĂ?} ZgkZĂ&#x192;{z¤ /c* ÂżĂ&#x2039;ĂŹ YĆ&#x2019; Ă&#x201A;t X Ă&#x2021;ĂąY HĂ&#x2021;** Ă&#x192; Ă?Z~â&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś c* gòsZq -ZĂ&#x201D;Ć&#x2019;&Ă&#x152;°oĂ&#x2020;VĂ&#x;Ă&#x;ZĂ&#x2020;xsZĂ&#x192;} ZgkZ{z Ă&#x201D; Ă&#x2021;Ć&#x2019;Ă?q Ă&#x152;häâ&#x201E;˘bâ&#x20AC;ĄÂť]!* KZĂ&#x192;VĂ?Ă&#x;gzZgĂ&#x2013;ZĂ&#x2020;s%ZkZ LZ Ă?ZJ -â&#x20AC;° Ă&#x153; z kZ Ă&#x201D; C YĆ&#x2019; 7~ hĂ&#x2020;kZ} Zg Ă&#x2026;e $Ă&#x2019;Z J -Z #1 â&#x201E;˘) Ă&#x2026; gZĹ&#x2019; Ă&#x203A; Ăż Z Ă&#x2021; ** $Ă&#x2019; Z Ă&#x2026; V â â&#x20AC;ş& Ă?Ć&#x2019; ĂŁ â&#x201E;˘ ~Ă&#x2C6; 0* e Ă&#x2026;} Zg Ă?Z n "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

48


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

X Ă?}Ĺ @* Ć&#x2019;xÂĽĂ? ] %ÂĽĂ&#x2026;Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018;gzZ e $ M {gĂ&#x192;è Ă&#x2026;Ë&#x2020;y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; òsZ 0Ă? Ă&#x17D;½Z m, /Ă? kZXĂŹ ĂŻq ÂťĂ&#x152;Z ~Ĺ  ĂŁ ¤ CnçtĂŹ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

t ~â&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś c* g òsZ q -Z Z # VZ' ,h +' Ă&#x2014; XĂŹ sĹ ZĂĄĂ&#x2020; m, /Ă? VĂ&#x;Ă&#x;Z ¤ KZĂ&#x2020;â&#x201E;˘Ă&#x192;sĂ&#x153;Ă?} ZgŒ½Z ¿ðĂ&#x192;Ë&#x2020;Ă&#x2020;kZgzZ ĂąY 1yâ wĂ&#x;Z Ă?Z XĂŹ sĹ  ZĂĄĂ&#x2020; ]zĹ&#x2019; Ă? Œ½Z Ă&#x201E;t Ă&#x201A;}â&#x201E;˘Ă&#x2019;Ă&#x192;Ă&#x2026; äâ&#x201E;˘ ãâ Ă° :š6, ¾ùq -ZäĂ&#x2026;vZèg/]|6,wĂ&#x;Z

} gtĂ&#x2020; V â â&#x20AC;şÂż L L

ĂŠâ&#x20AC;ŚĂ§6Ă&#x161; â&#x20AC; nĂ&#x2020; Ă Ă&#x201A; ¥áqâ&#x20AC;Ś Ă&#x201E;m^e Ă Ă&#x161; ça Ă&#x201E;m^fm ÂĄĂ&#x160; Ă nĂ&#x203A;Ă&#x2014;Ĺ Ă&#x203A;Ă&#x2013;] Ă Ă&#x161; ó¥jĂ?m ĂĄĹ&#x201C; ĂŠâ&#x20AC; Ă&#x2021;i äĂ&#x192;m^e pâ&#x20AC;&#x17E;Ă&#x2013;] ŸÌ

yZ Ă&#x201A;} â&#x201E;˘ Âł Ă&#x2026; Ă&#x2039;% Ă&#x2020; èY Ă&#x201D; Ăą Y Ă : Âł Ă&#x2026;VâzĹ 

ó Xó M hYK OV âzŠt

( 6830ÂśgĂ&#x201D;~gg )

{z¤ /Ă?([g JgzZ ĂŽGâ&#x20AC;?Ăť ZX 6 Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018; ._Ă&#x2020;e $Zzgq -Z Ă&#x2026;Ă&#x2026;vZègâ&#x20AC; 0f ç]| :c* â Ă&#x203A;ä Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;y¨ KZnç Âťy-L L

ĂĄ^Ĺ Ă&#x17E;ÂŚ] gĂąĆ&#x2019; ĂĄ^_n6Ă&#x2013;] ĂĄ ĂŠ^ 6 Ă&#x2013; ] â&#x20AC;&#x17E; ĂŹ^ m Ă&#x153; Ă&#x; Ă&#x2021; Ă&#x2013;] g Ăą â&#x20AC;&#x17E; Ă&#x2019;

Ă&#x2020;Ĺ&#x2019;Ă&#x2020;VzĆ&#x2019;â&#x20AC;°ĂŹâ&#x20AC;&#x17E; (Z

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

49


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Ă? h- g c* Ć&#x2019;X Âť bĆ&#x2019;Bâ&#x20AC;&#x161;

Ă&#x153;Ă&#x2019;^mÂŹĂ&#x160; ènu^Ă&#x;Ă&#x2013;]ĂŚ ènâ&#x20AC;&#x2DC;^Ă?ÂłĂ&#x2013;] èĂ&#x201A;^Ă&#x203A;rĂ&#x2013;^e Ă&#x153;Ă&#x201C;nĂ&#x2014;Ă&#x201A;ĂŚ h^Ă&#x192;6Ă&#x2013;]ĂŚ Ăłâ&#x20AC;&#x161;rĹ Ă&#x203A;Ă&#x2013;] ĂŚ èĂ&#x161;^Ă&#x192;Ă&#x2013;]ĂŚ

}g)}g)gzZĂ ZzäYĆ&#x2019;Âľ Z kZĂ&#x201D;ĂŹ @* ĂąĂ&#x192;â&#x20AC;&#x17E;VzĆ&#x2019;Ă  Zz½ # : ~ VĆ&#x2019;z¤ $ /ÂŚ / Ă&#x2122; ?Ă? zz C ĂŽGâ&#x20AC;?ĂťZ ( Ă? p Ă&#x2019; Ă?()gzZ X ** Y

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

( 2120ÂśgĂ&#x201D;ÂŁZ)

xÂŹ (Ă? pĂ&#x2019; CĂ&#x2018;ç) Ă&#x201D;Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020; ĂŽ LZ) gzZBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020; Vââ&#x20AC;ş Ăł XĂł xgĂ?Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;K(Ă&#x2026;

Âť Vâ â&#x20AC;şt q -Z : CĆ&#x2019; xÂĽ'!* ĂŤ Z ~(,zĹ Ă&#x152;Ă? e $Zzg kZ XĂŹ Ă&#x2022;Âť ĂŽGâ&#x20AC;?Ăť ZĂ?ZgĹ  â&#x20AC;&#x17E; ** YĆ&#x2019;â&#x20AC;&#x17E;~ VĆ&#x2019;z¤ /[gJ} OĂ&#x2020;Ă&#x201E;q -Z yĂ&#x2019;Ă&#x152;b§kZBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;s # Ÿz~g7~e $Zzg ~uzĹ q -Z]!* ¸çO :ĂŹ Ă°Ć&#x2019;

gzZ Ă&#x2DC;g ( xg â&#x201E;˘0) ĂŽGâ&#x20AC;?Ăť ZL L

èĂ&#x17D;â&#x20AC; Ă&#x2039;Ă&#x2013;]ĂŚ èĂ&#x203A;uâ&#x20AC;Ś èĂ&#x201A;^ÂłĂ&#x203A;ÂłrÂłĂ&#x2013;] ( 17721ÂśgĂ&#x201D;ÂŁZ) Ăłh]â&#x20AC;&#x17E;Ă&#x201A;

Ăł XĂł ĂŹ [ZÂąâ&#x20AC;&#x2DC;¸

~m, gVpgzZĂ&#x2026;g** ZĂ&#x192;Vââ&#x20AC;şAĂ?ZĂ&#x2026;ÂŹĂ&#x2020;ÂŽ ) )xZoZt}uzĹ 7` ZĂ&#x2026;?Ĺ  Ă&#x2039;] !* t XĂŹ ´g pĂ´Ă? ä7,~ VKgzZ )zgĂ? {z Ă&#x201A;ĂąYĆ&#x2019; Za bzg Ă&#x2026; ~Ă&#x2C6; â&#x20AC;&#x2DC; Ă&#x203A;Z # } OĂ&#x2020;Ĺ  Z~ Œ½Z Ă&#x201E;Ă&#x2039;ĂŹ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

50


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

gzZ o¢Ă&#x2020; Œ½Z Ă&#x201E;Ă&#x2039;3q -gzZ Ĺ Z XĂŹ @* YĆ&#x2019; qzĂ&#x2018; ** Ć&#x2019;xĂ&#x201E; ~Œ½ZĂ&#x201E;Ă&#x2039;XĂŹ @* Ć&#x2019;Ă&#x2C6;6,äY 7, gz$Ă&#x2020;kZg _ OZgzZ6,äĆ&#x2019;gzâ&#x20AC;° Ă&#x153; ¤

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ĂŁâ&#x201E;˘li â&#x20AC;&#x161; s Ă&#x153;Ă&#x2020; kZaĂ&#x2020; V!¤ ĂŁzĂ&#x203A; Ă&#x201A;Ć&#x2019;Ĺ Ăąu gzZĹ  Z Z # &ŠçOXSg7yâ&#x20AC;&#x161; M /ŸĂ&#x20AC;G vZ-Ă&#x2018;~e $Zzgq -ZĂ&#x2026;Ă&#x2026;vZèggf1Z]|Ă&#x201D; ĂľG : ðâ Ă&#x203A; ~p Ă&#x2013;ZyZ] !* täĂ&#x2026;zm

Ă?zĹ &X4Ă?q -ZzĹ L L

lÂĄ$ ĂŚ â&#x20AC;&#x161;u]ĂŚ Ă Ă&#x161; â&#x20AC; nĂŹ ĂĄ^Ă&#x;$ Ă Ă&#x161; â&#x20AC; nĂŹ èĂ&#x192;eâ&#x20AC;ŚĹ&#x201C;ĂŚ Ă nĂ&#x;$ Ă Ă&#x161; â&#x20AC; nĂŹ óèĂ&#x201A;^Ă&#x203A;rĂ&#x2013;^e Ă&#x153;Ă&#x201C;nĂ&#x2014;Ă&#x192;Ă&#x160; è$ÂĄ$

6,?çOX 4Ă? &gegzZ hZzBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020; ĂŽGâ&#x20AC;?ĂťZĂŹ xiĂ&#x2018;

( 20331ÂśgĂ&#x201D;ÂŁZ)

Ăł XĂł Ć&#x2019;g

Ă&#x2026;zmvZ-Ă&#x2018; c* C~\q -ZLZäĂ&#x2026;vZèg/]|b§kZ

:¸ D â Ă&#x203A;

hZzĂ? ĂŽGâ&#x20AC;?ĂťZĂŹxiĂ&#x2018;6, ?L L

y-èYĂ&#x201D;â&#x20AC;?Ă? º¸gzZĆ&#x2019;g zĹ X ĂŹ @* Y0Âśâ&#x20AC;&#x161; òŠ M! Z ~ÂŤÂŁĂ&#x2020;! Z{zĂ?VùŠ M ?Ă&#x2026;Âź A akZĂ&#x201D;ĂŹ@* Ć&#x2019;gzĹ  Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020; ĂŽGâ&#x20AC;?Ăť Z { z Ă&#x201D;ĂŹ L e ** 0*

Ă&#x153;Ă&#x2019;^mĂŚ èĂ&#x201A;^Ă&#x203A;rĂ&#x2013;^e Ă&#x153;Ă&#x201C;ÂłnĂ&#x2014;ÂłĂ&#x201A; Ă&#x201E;Ă&#x161; ĂĄ^_Âłn6Ă&#x2013;] ĂĄÂŹĂ&#x160; èĂ&#x17D;â&#x20AC; Ă&#x2039;Ă&#x2013;]ĂŚ â&#x20AC;&#x161;Ă&#x192;eĹ&#x201C; Ă nĂ&#x;$ÂŚ] Ă Ă&#x161; çaĂŚ â&#x20AC;&#x161;u]çĂ&#x2013;] Ă?Ë&#x2020;Ă&#x2014;nĂ&#x2014;Ă&#x160; èĂ&#x;rĂ&#x2013;] èuçfve ]â&#x20AC;ŚĹ&#x201C; Ă Ă&#x161; ( 2091ÂśgĂ&#x201D;~èF, ) Ăł è Ă&#x201A;^ Ă&#x203A; r Ă&#x2013;]

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³only. ³³³³³³³³ This³³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

51


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Ăł XĂł ĂŹghZz

ä Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018;ĂŹ CYĆ&#x2019; ĂŁZz Ă&#x2021;!* ] !* t Ă? ] c* Zzg y Z ~m, gVpgzZĂ&#x2026;g** ZĂ&#x192;Vââ&#x20AC;şĂ&#x2022;Ă?ZĂ&#x2026;kZĂ&#x201D;ĂŹ ~Ĺ e $Z@ Ă&#x2026;ÂŽ ) )xZoZ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

XĂŹ â&#x20AC;&#x17E; ´gpĂ´Ă?ä7,~VKĂ&#x2020;b§kZgzZ )zgĂ?

ZwĂ&#x2026;äĆ&#x2019;Âľ ZĂ? ĂŽGâ&#x20AC;?Ăť ZX7

E Ă? VĂ?Ă&#x;ä Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018;6,¾ùq -Z ĂŤ ÂşZ Ă´Ă&#x2018;0 ĂŽE @ ²

:c* â Ă&#x203A; ĂąĆ&#x2019;Dâ&#x201E;˘[ ĂŚ

]Ă&#x2018;q[Zy ď&#x20AC;Ľ } (,Ë&#x2020; }áL L ĂŽGâ&#x20AC;?ĂťZ ?&çO XĂ? VĆ&#x2019; Za

ĂŚ l^Ă&#x;a pâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x192;e åçĂ&#x201C;nâ&#x20AC;° äĂ&#x17E;Ĺ&#x201C; Ă&#x2018;â&#x20AC;Ś^Ă&#x160; üçĂ&#x203A;jmĹ&#x201C;â&#x20AC;Ś Ă Ă&#x203A;Ă&#x160; l^ÂłĂ&#x;Âła â&#x20AC; Ă&#x161;Ĺ&#x201C; Ă&#x2018;â&#x20AC; Ă&#x2039;m â&#x20AC;&#x161;mâ&#x20AC; m ĂŚĹ&#x201C; èĂ&#x201A;^Ă&#x203A;rÂłĂ&#x2013;] änĂ&#x2014;Ă&#x201A; äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] oĂ&#x2014;â&#x20AC;&#x2DC; â&#x20AC;&#x161;Ă&#x203A;vÂłĂ&#x161; èĂ&#x161;Ĺ&#x201C; üçĂ&#x2014;jĂ&#x17D;^Ă&#x160; ĂĄ^Ă&#x2019; Ă Ă&#x161; ^Ă&#x;áù^Ă&#x2019; Ă&#x153;Ă&#x2014;â&#x20AC;°ĂŚ èĂ&#x201A;^Ă&#x203A;rĂ&#x2013;] oĂ&#x2014;Ă&#x201A; äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] â&#x20AC;&#x161;Âłm ĂĄ ÂŹĂ&#x160; Ă&#x2018;â&#x20AC;Ś^Ă&#x160; Ă Ă&#x161; Ă&#x201E;Ă&#x161; ĂĄ^_Âłn6Ă&#x2013;] ĂĄ ÂŹĂ&#x160; ( 3954ÂśgĂ&#x201D; ð¨ K) óèĂ&#x201A;^Ă&#x203A;rĂ&#x2013;]

vZ -¡# Ă&#x2013; Z c* DĆ&#x2019; Âľ ZĂ?

{z Ă&#x201D;dĹ s Ze â&#x20AC;&#x2DC;¸~ Ă&#x2026;zm Ă&#x201D;zĹ â&#x201E;˘OwqžĂ? Z Ă&#x201D;Ć&#x2019; Ă&#x152;Ă°Ă&#x192; Âť ( Ă&#x2DC;g Ă&#x2026; )vZ6,ĂŽGâ&#x20AC;?Ăť ZèY Âľ ZĂ? ĂŽGâ&#x20AC;?ĂťZ y-gzZĂŹB;

Ăł XĂł ĂŹ @* Y0Âśâ&#x20AC;&#x161; å ZzäĆ&#x2019;

x Ă&#x201C;y Z ~z%Ă? Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018; Ă&#x201D; ` â&#x201E;˘ ĂŁZz Ă&#x152;6, zZ ĂŤ 6 "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This Âłcopy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

52


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

ÕÅe $Z@ kZ Å® ) ) xZoZì @* ƒx¥Ðpgt ‚Ã] c* Zzg Ð ä7,~ º¸gzZ gzZ )zgÐ $ +gzZ ~m, g VpÔÅg** ZÃ# Ö Z

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

‚m†m æœ èÂ^ÛrÖ] Ñ…^Ê åçÛjmœ… àÛÊLÌ~e $ZzgkZçOXì ** X C8 Ç !* ] !* t Ð p Ö ZÆó Ü׉æ än× ä×#Ö] oב ‚ÛvÚ èÚœ †Úœ цËm Vz×b !* gz Z t Z í ZÃ0# Ö ZÃ7ÆÅzmvZ -Ñì ãZz c* Š ̬t ä ÅzmvZ -Ñ~ e $Zzg kZ V Z' ,h +' × X ì „ ** XÐ Å ä ¿ { Zg Å º¸gz Z t Z í Z } O Æ ]uz Ã# Ö Z ¿ì ~ lZŠ 0* Åx` Æ kZgz Z ñ Y c* Š: µñ » kZ ¦ / Ù Ð Z Ô} ™Òà C X ñ Y c* Š™OÐ Z

:ìŠ á g ZXì F F6, /Zwe $ M ňy M Œ Û ¬t»ÅzmvZ-Ñ

äø×#Ö] áøçûeö…ô^vømö àømû„ô$Ö] ]æ. ˆ5 qø ^ÛøÞ$ô] š ô …ûŸøû] oÊô áøçûÃøŠûmøæø äüÖøçû‰ö…øæø ]ç?û fö×$’ømö æûø] ]ç?û ×öj$Ïøm% áûø] ]÷^ŠøÊø àûÚôù Üû`ö×öqö…ûø]æø Üû`ômû‚ômûø] Äø_$ Ïøiö æûø] óš ô …ûŸøû] àøÚô ]çûËøßûmö æûø] Íõ¡øìô

ÆwÎgÆkZgzZvZvß L L

} igz Z , ™k B y´Z s Ü

Ô,™ÒÃÅä™ 0* ,Š Y~ ' u** ŠgŠì ¸' Â ZwÅyZ Ç c* NYK OÐ j§ cB; Æ yZ c* NY bŠ }Š

( 33:5{Z +ÓZ) s Z e ‘¸~ ÅzmvZ -·# Ö Z c* Dƒ µ Z Ð îG”ûZ ?&çOL L 8C ó Xó dŠ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

53


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

c* NY ĂĄ Z e ^ Âť K M F," Ăł XĂł NYbĹ â&#x201E;˘Ă­Â° z

:ĂŹ ZĆ&#x2019;Ă&#x153;Ă&#x152;b§kZ~VĂŹZzg~uzŠ¸ ÂťĂ&#x2026;zmvZ-Ă&#x2018; ( 6,gĂŽĂ&#x2020;áZ ) Z # vĂ&#x; ? L L

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

oĂ&#x2014;Ă&#x201A; Ă&#x201E;nĂ&#x203A;q Ă&#x153;Ă&#x2019;â&#x20AC; Ă&#x161;Ĺ&#x201C; ĂŚ Ă&#x153;Ă&#x2019;^iĹ&#x201C; Ă Ă&#x161; Ă? 6m ĂĄ Ĺ&#x201C; â&#x20AC;&#x161;mâ&#x20AC;  m â&#x20AC;&#x161;u] ĂŚ Ă&#x2DC; qâ&#x20AC;Ś Ă&#x153;Ă&#x201C;jĂ&#x201A;^Ă&#x203A;q Ă&#x2018;â&#x20AC; Ă&#x2039;m ĂŚĹ&#x201C; Ă&#x153;Ă&#x2019;^â&#x20AC;&#x2122;Ă&#x201A; ( 3443ÂśgĂ&#x201D;â&#x20AC;ş) óüçĂ&#x2014;jĂ&#x17D;^Ă&#x160;

] Ă&#x2018;q y Zgz ZĆ&#x2019; 56,òŠM q -Z G '+ Ă&#x192; ]uz ~g ĂŠÂŁ Âż Ă°Ă&#x192; ~

kZ ) gzZ } â&#x201E;˘ Ă&#x2019;Ă&#x192; Ă&#x2026; äh Ă&#x201A; G ' ĂŞg ~ ÂŽ ) ) ~g ĂŠÂŁ+ ( b§ â&#x201E;˘OĂ? Z Ă&#x201A;} â&#x201E;˘Ă&#x2019;Ă&#x192;Ă&#x2026;% Z e

Ăł XĂł bĹ

ĂŞg~kZâ&#x201E;˘| (, Ă? M ¿Ă&#x2039;Ë&#x2020;Ă&#x2020;äYĆ&#x2019;ĂŹâ&#x20AC;Ą]g â ZĂ&#x201E;ĂŹC Ă&#x2122;ÂŞ

g(Ztzgt Ă&#x152;Âż XĂŹ sĹ ZĂĄĂ&#x2020; œŠ â&#x201E;˘{g0* {g0* Ă&#x192;]uz Ă&#x2026; Ă&#x201E;Ă&#x201D;Ă&#x153;Z e bĹ  Nâ&#x201E;˘^ÂťĂ? ŸĂ&#x2020; Vâ â&#x20AC;şb§Ă&#x2026;gĂ&#x17D;** YC Ă&#x2122; iq -ZĂ?ZĂ&#x201D;}â&#x201E;˘ :ĂŹ Ă°Ć&#x2019;yĂ&#x2019;Ă&#x152;~p Ă&#x2013;ZyZ~e $ZzggzZq -Z]!* ¸XĂŹ Ć&#x2019; ď&#x20AC;Ś oâ&#x20AC;&#x17E; Ăą Y c* ÂŻ áZĂ&#x192;VĂ?Ă&#x;zĹ  Z # LL

]çĂ&#x2014; jĂ&#x17D; ^ Ă&#x160; Ă njĂ&#x2039; n Ă&#x2014;Ă­ Ă&#x2013; Ă&#x201E;mç e ]Ć&#x2019; Ăł^Ă&#x203A;`Ă&#x;Ă&#x161; â&#x20AC; ĂŹĹ¸]

OĂ&#x192;¿å Zz â&#x20AC;&#x153; WáZ~Ë&#x2020; Ă&#x201A;

( 3444ÂśgĂ&#x201D;â&#x20AC;ş)

Ăł ĂłX zĹ â&#x201E;˘

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

54


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

c_Ă?VĂ?Ă&#x;~Ă?Ĺ Ăą)Ă&#x2026;ĂŽGâ&#x20AC;?Ăť ZX 8 :ĂŤĂ&#x2026;vZègyZ0fv .]| Ă&#x2026;zmvZ -vZ wĂ&#x17D;g vĂ&#x; L L

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ă&#x2122;çâ&#x20AC;°â&#x20AC;Ś åçĂ&#x2014;òŠm Ĺ&#x2019;^Ă&#x;Ă&#x2013;] ĂĄ^Ă&#x2019; }g!* Ă&#x2020; ]Ă&#x2018;qiZ xk!* Ă? Ă Ă&#x201A; Ă&#x153;Ă&#x2014;â&#x20AC;°ĂŚ änĂ&#x2014;Ă&#x201A; äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] oĂ&#x2014;â&#x20AC;&#x2DC; äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] xk!* Ă?\ M~1Ă&#x201D;¸y7~ â&#x20AC; 6Ă&#x2013;] Ă Ă&#x201A; äĂ&#x2013;ÂŞâ&#x20AC;°Ĺ&#x201C; kĂ&#x;Ă&#x2019;ĂŚ â&#x20AC; nĂ­Ă&#x2013;] Y7 ~}g !* Ă&#x2020;]Ă&#x2018;q}' , ^m kĂ&#x2014;Ă?Ă&#x160; oĂ&#x;Ă&#x2019;â&#x20AC;Śâ&#x20AC;&#x161;m ĂĄĹ&#x201C; èĂ&#x160;^Ă­Ă&#x161; : Ăş~ y Z~} ĂĽ @* â&#x201E;˘ ènĂ&#x2014;a^q oĂ&#x160; ^Ă&#x;Ă&#x2019; ^Ă&#x17E; äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] Ă&#x2122;çâ&#x20AC;°â&#x20AC;Ś \ Mä~Ăť%q -ZçOXVĆ&#x2019; Y Ăłâ&#x20AC; nĂ­Ă&#x2013;] ]â&#x20AC;&#x17E;ĂŁe äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] ^Ă&#x17E; Ă°^rĂ&#x160; â&#x20AC; 5 ĂŚ vĂ&#x; ĂŤ Ă&#x201D;vZ wĂ&#x17D;g c* :H n²Ă? [â&#x20AC; 5 Ă Ă&#x161; â&#x20AC; nĂ­Ă&#x2013;] ]â&#x20AC;&#x17E;a â&#x20AC;&#x161;Ă&#x192;e Ă&#x2DC;ĂŁĂ&#x160; ~]Ă&#x2018;q +F, +gzZ ~ qY â&#x20AC;&#x161;Ă&#x192;e Ă&#x2DC;âÌ VkĂ&#x2014;Ă&#x17D; ĂłĂ&#x153;Ă&#x192;Ă&#x17E; VĂ&#x2122;^ÂłĂ&#x17D; $ }gøäv Z ¸ùĆ&#x2019;}y Ă&#x153;Ă&#x192;Ă&#x17E; VĂ&#x2122;^Ă&#x17D; Ăłâ&#x20AC; nĂŹ Ă Ă&#x161; â&#x20AC; 6Ă&#x2013;] Ă&#x201D;Ă&#x2013;Ć&#x2019; XbĹ â&#x201E;˘ Za ]Ă&#x2018;q+4ta [äĂ&#x;ĂŹ ^Ă&#x161;ĂŚ VkĂ&#x2014;Ă&#x17D; óàÏ änĂ&#x160;ĂŚ Q Ă&#x201D;Ë&#x2020; Ă&#x2020; äâ i iZ kZ H omâ&#x20AC;&#x161;â â&#x20AC; nĂ&#x2021;e ĂĄĂŚâ&#x20AC;&#x161;ĂŁm Ă?çĂ&#x17D; Ă&#x2122;^Ă&#x17D; ä \ M ?Ă&#x2021;Ăą M: â i Z' ,Ă°Ă&#x192;Ă? VkĂ&#x2014;Ă&#x17D; ĂłĂ&#x153;ĂŁĂ&#x;Ă&#x161; â&#x20AC; Ă&#x201C;Ă&#x;iĂŚ Ă?â&#x20AC; Ă&#x192;i kZ H :Hn²ä~Ă&#x201D;V; :c* â Ă&#x203A; [â&#x20AC; 5 Ă Ă&#x161; â&#x20AC; nĂ­Ă&#x2013;] Ă&#x201D;Ă&#x2013;Ć&#x2019; â&#x20AC;&#x161;Ă&#x192;e Ă&#x2DC;ĂŁĂ&#x160; YZ Ă°Ă&#x192;Q Ë&#x2020; Ă&#x2020; äâ i }' , h]çeĹ&#x201C; oĂ&#x2014;Ă&#x201A; ĂŠ^Ă&#x201A; (Ă&#x153;Ă&#x192;Ă&#x17E; VĂ&#x2122;^Ă&#x17D; :c* â Ă&#x203A; ä \ M ?Ă&#x2021; Ăą M Ă&#x152;: â i üçĂ&#x160;â&#x20AC;&#x17E;Ă&#x17D; ^`nĂ&#x2013; Ă&#x153;`e^qĹ&#x201C; Ă Ă&#x161; ĂłĂ&#x153;Ă&#x;`q VĆ&#x2019;Ă&#x152;VĂ&#x2019;Zy ď&#x20AC;Ľ Âź~kZ1Ă&#x201D;V; (äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] Ă&#x2122;çâ&#x20AC;°â&#x20AC;Ś ^m VkĂ&#x2014;Ă&#x17D; Ăł^`nĂ&#x160;

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

55


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

?VĂ&#x2019;Zy ď&#x20AC;Ľt:Y7 ä ~ X Ă?

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

^Ă&#x;iâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2014;q Ă Ă&#x161; Ă&#x153;a VĂ&#x2122;^Ă&#x17D; Ăł^Ă&#x;Ă&#x2013; Ă&#x153;`Ă&#x2039;â&#x20AC;&#x2DC; Ă? VĆ&#x2019;vĂ&#x;, Z :c* â Ă&#x203A; ä\ M VkĂ&#x2014;Ă&#x17D; Ăł^Ă&#x;jĂ&#x;Ĺ Ă&#x2013;ÂŞe åçĂ&#x203A;Ă&#x2014;Ă&#x201C;jm ĂŚ Ă&#x2026;VĂ?Ă&#x;â&#x201E;˘? Ă&#x2DC; Ă?e $Z@ ~á [Ă&#x201D;Ă&#x2013;Ć&#x2019; oĂ&#x;Ă&#x2019;â&#x20AC;ŚĹ&#x201C; ĂĄ oĂ&#x17E;â&#x20AC; Ă&#x161;ÂŞi ^Ă&#x203A;Ă&#x160; VĂ&#x2019;p~ yZ XĂ? ,â&#x201E;˘ Ă°Ă&#x2030;g Ă nĂ&#x203A;Ă&#x2014;Ĺ Ă&#x203A;Ă&#x2013;] èĂ&#x201A;^Ă&#x203A;q Ă?Ë&#x2020;Ă&#x2014;i VĂ&#x2122;^Ă&#x17D; ä~X Ă&#x152;VĂ&#x2014;Z' , gzZĂ?VĆ&#x2019;Ă&#x152; Ă Ă&#x201C;m Ă&#x153;Ă&#x2013; ĂĄÂŹĂ&#x160; VkĂ&#x2014;Ă&#x17D;ĂłĂ&#x153;`Ă&#x161;^Ă&#x161;ĂŚ Ë&#x2020;Ă&#x2020;äâ iiZkZH:Hn² Ă&#x2122;^Ă&#x17D; ĂłĂ?^Ă&#x161; ŸÌ èĂ&#x201A;^Ă&#x203A;q Ă&#x153;`Ă&#x2013; Ă&#x201D;V;:c* â Ă&#x203A; ?Ă&#x2021;Ăą M: â iZ' , Ă°Ă&#x192;Ă&#x152; çĂ&#x2013;ĂŚ ^`Ă&#x2014;Ă&#x2019; Ă&#x2018;â&#x20AC; Ă&#x2039;Ă&#x2013;] Ă&#x201D;Ă&#x2014;i Ă&#x2122;Ë&#x2020;jĂ&#x201A;^Ă&#x160; äg ĂĽ s§Ă&#x2026;VziZzgĹ Ă&#x2020;3 oju ĂŠâ&#x20AC; r5 Ă&#x2DC;â&#x20AC;&#x2DC;ÂŞe Ë&#x153;Ă&#x192;i ĂĄĹ&#x201C; Ă&#x2026; yQ X Ă&#x2021; Ăą M : â i Âť VĂ&#x; Zz oĂ&#x2014;Ă&#x201A; kĂ&#x17E;Ĺ&#x201C;ĂŚ lçĂ&#x203A;Ă&#x2013;] Ă&#x201D;Ă&#x2019;â&#x20AC;Śâ&#x20AC;&#x161;m YĂĄ ~3Ă? Z {zĂ&#x201D;Ă&#x2021;äâ ]!* ( 6557ÂśgĂ&#x201D;~g g) ĂłĂ&#x201D;Ă&#x2013;Ć&#x2019; Ă&#x201D;vZwĂ&#x17D;gc* :šä~XĂ?,g@* Z ~gø{z:c* â Ă&#x203A; ?Ă?VĆ&#x2019;vĂ&#x;yĂ&#x192;t y!* i â&#x20AC;&#x17E; ~gø gzZĂ&#x2020; Ăśg Ă&#x153;

ä~XĂ?VĆ&#x2019;vĂ&#x;ĂĄZz%1 Ă&#x201A;VdĹ : â it ~ ¤ /Z :Hn² \ M (aĂ&#x2020;vĂ?Ă&#x2018;Ă&#x2020;kZ) Vââ&#x20AC;ş:c* â Ă&#x203A; ?ĂŻĹ ÂŹH= Ă&#x2020; { Z' , uĂ&#x2020; yZ gzZ ÂŽ ) )Ă&#x2026; "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

56


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

/Z:Y7ä~XxgĂ?Bâ&#x20AC;&#x161; ¤ Ă&#x201A;Ć&#x2019;: {Z' , ugzZ ÂŽ ) ) Ă°Ă&#x192;Ă&#x2026;yZ x Ă&#x201C;yZQ :c* â Ă&#x203A; ?Vzâ&#x201E;˘ H~Q "{ZpĂ&#x201D;xg Âľ ZĂ? VĆ&#x2019;z¤ /

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

~ {Ă&#x2026;Ă&#x2026;| #gĹ Ă&#x2039;J -]ĂąKZ

VĆ&#x2019;z¤ /xĂ&#x201C;yZ) 1Ă&#x201D;}7,h {C Ăł XĂł xg~wqĂ?Z(Âľ ZĂ?

t Ă&#x201D;ĂŹ [ Ć&#x2019;â&#x201E;˘f Ă&#x152;~ VĂŹZzg ĂŤ 6Ă&#x201D;pĂ&#x2020;äĆ&#x2019;:Ă&#x2020;óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L

â&#x20AC;° Ć&#x2019;â&#x20AC;&#x17E;~ VĆ&#x2019;z¤ /[gJ{zgzZĆ&#x2019;:Ĺ ĂąĂ&#x201E;~Ĺ&#x201C; / % Ă°Ă&#x192; ÂťVâ â&#x20AC;ş Ă? {z¤ / Ă&#x2122; yâ&#x20AC;şĂŹ c* C Ĺ  ÂŹt ä Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018; ~ ]gĂ&#x;+Z X VĆ&#x2019; ĂŽâ&#x201E;˘ Y:VY~â&#x20AC;&#x17E;kâ&#x201E;˘hg~Ĺ  !* | MšZaĂ&#x2020;äâ&#x201E;˘ (Z{ZpĂ&#x201D;gÂľ Z xÂĽĂ&#x152;Ă? VĂŹZzg ~uzĹ  â&#x20AC;°~z%Ă? Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018; ]!* ¸X} 7, :ĂŹ e $ZzgĂ?Ă&#x2026;vZèg {Ĺ ' , 1ZXĂŹ CĆ&#x2019;

(Ă&#x2026;vZèg )00¡~L L

óèĂ&#x203A;Ă&#x2014;Ĺ Ă&#x161; Ă e â&#x20AC;&#x161;Ă&#x203A;vĂ&#x161; oĂ&#x2014;Ă&#x201A; kĂ&#x2014;ĂŹ äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] oĂ&#x2014;â&#x20AC;&#x2DC; äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] Ă&#x2122;çâ&#x20AC;°â&#x20AC;Ś ĂĄ VĂ&#x2122;^Ă?Ă&#x160; åçĂ&#x201C;jâ&#x20AC;° ^ĂŁĂ&#x17E; VĂ&#x2122;^Ă&#x17D; Ă&#x153;Ă&#x2014;â&#x20AC;°ĂŚ änĂ&#x2014;Ă&#x201A; ]Ć&#x2019;ÂŹĂ&#x160; ĂłĂ?ÂĄjĂŹ ĂŚ èĂ&#x17D;â&#x20AC; Ă&#x160;ĂŚ èĂ&#x;jĂ&#x160; Ă&#x201D;Ă&#x2039;nĹ e lÂŞĂ&#x160; Ă&#x201D;Ă&#x2013;â&#x20AC;&#x17E;Ă&#x2019; ĂĄ^Ă&#x2019;

 c* C=äV,ZĂ&#x201A;Ĺ Hk0* Ă&#x2020; :¸Dâ Ă&#x203A; Ă&#x2026;zmvZ-vZwĂ&#x17D;g Vâ â&#x20AC;şĂ&#x201D;Ă&#x2021;`Zq -Z¢š ]Ă&#x192;%ZgzZĂ?ĂąY7, ^Y~

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

57


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Ă&#x153; z {z Z â&#x20AC;° # XĂ? NY Ć&#x2019; Za

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ĂłĂ&#x201E;_Ă?Ă&#x;m oju äeâ&#x20AC; â&#x20AC;˘^Ă&#x160; Ăł]â&#x20AC;&#x161;áuĹ&#x201C; h N uZâ&#x201E;˘ĂĄ g ZĹ&#x2019;KZ ? Ă&#x201A;Ăą M oju Ă&#x201D;jne oĂ&#x160; â&#x20AC;šĂ&#x2014;Âłq] Ă&#x153;Âł$ X bĹ  h Ă&#x201A;â&#x201E;˘gâ 6,kZĂ?ZgzZ ** Y6, ènĂ&#x;Ă&#x161; ĂŚĹ&#x201C; èòâ&#x20AC;ş^ĂŹ â&#x20AC;&#x161;Âłm Ă&#x201D;niÂŞÂłi Ă&#x201D;xgĂ&#x2013;~yLZâ&#x201E;˘ M :ZzQ kĂ&#x2014;Ă&#x192;Ă&#x160;ĂŚ kĂ&#x192;Ă&#x17D;ĂŚ â&#x20AC;&#x161;Ă?Ă&#x160; óènâ&#x20AC;˘^Ă&#x17D; g â "â&#x201E;˘ M Š!* Ă°Ă&#x192;J -VĹ&#x2019; äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] oĂ&#x2014;â&#x20AC;&#x2DC; äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] Ă&#x2122;çâ&#x20AC;°â&#x20AC;Ś Ă&#x2122;^Ă&#x17D; ^Ă&#x161; G ' M ]Ăą ~g ĂŠÂŁ+ â&#x20AC;&#x17E; , z c* ĂĄZe ĂłĂ&#x153;Ă&#x2014;â&#x20AC;°ĂŚ änĂ&#x2014;Ă&#x201A; ( 3952ÂśgĂ&#x201D;zâ 0Z)

ĂŤĂ&#x2026;vZèg00¡)XĂąY Ă&#x153; z (Z ( Šä ~ â&#x20AC;°

vZ wĂ&#x17D;g H â&#x20AC;&#x17E;z ä ~gzZ c* M Ăł XĂł ĂĽc* â Ă&#x203A; äĂ&#x2026;zmvZ-

:ĂŤ ÂżvZèg/0vZâ&#x20AC;

äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] Ă&#x2122;çâ&#x20AC;°â&#x20AC;Ś Ă&#x2122;çu Ă vĂ&#x17E; ^Ă&#x203A;Ă&#x;ne äVĂ?Ă&#x;¸Ă&#x2020;Š¤ / Ă&#x2020;Ă&#x2026;zm ]ĂŚâ&#x20AC; Ă&#x2019;Ć&#x2019; Ć&#x2019; Ă&#x153;Ă&#x2014;â&#x20AC;°ĂŚ änĂ&#x2014;Ă&#x201A; äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] oĂ&#x2014;Âłâ&#x20AC;&#x2DC; VĂ&#x2122;^Ă&#x17D; óüâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x;Ă&#x201A; lâ&#x20AC; Ă&#x2019;Ć&#x2019; ĂŚĹ&#x201C; èĂ&#x;jĂ&#x2039;Ă&#x2013;] ? c* â Ă&#x203A; ä \ M X Hâ&#x201E;˘f Âť kqâ&#x20AC; Ă&#x161; â&#x20AC;&#x161;Ă&#x17D; Ĺ&#x2019;^ÂłĂ&#x;ÂłĂ&#x2013;] kÂłmĹ&#x201C;â&#x20AC;Ś ]Ć&#x2019; ~gZĹ k0* Ă&#x2026;Ă&#x2021;~VĂ?Ă&#x;Ă?dĹ  Ă&#x153; ĂŁ j Ă&#x17E; ^ Ă&#x161;Ĺ&#x201C; k Ă&#x2039; ĂŹ ĂŚ Ă&#x153; a ç ` Ă&#x201A; Ă&#x2020;$â Z vĂ&#x; gzZ ĂŹ Ë&#x2020;Ć&#x2019; Âť gzZX â&#x20AC;°Ć&#x2019; Zz6," ~}g!* Ă ne Ă&#x201D;f5ĂŚ ]â&#x20AC;&#x17E;Ă&#x201C;a ]çĂ&#x17E;^ÂłĂ&#x2019;ĂŚ VèZĂ&#x2026;VĂ°;VâzĹ  ä\ MQ änĂ&#x2013; kĂ&#x203A;Ă?Ă&#x160; Ă&#x2122;^Ă&#x17D; óäĂ&#x192;Âłe^Âłâ&#x20AC;&#x2DC;Ĺ&#x201C; vZ -vZ wĂ&#x17D;g ĂŤĂť%q -Z L L

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

58


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

ĂąĆ&#x2019;D ~}uzĹ q -ZĂ&#x192;

y Y ~á6,\ M : Y7 ä ~

â&#x20AC;&#x161;Ă&#x;Ă&#x201A; Ă&#x2DC;Ă&#x192;Ă&#x160;Ĺ&#x201C; Ă&#x152;nĂ&#x2019; VäĂ&#x2013; kĂ&#x2014;ÂłĂ?ÂłĂ&#x160; VĂ&#x2122;^Ă&#x17D; ĂłĂ&#x2022;]â&#x20AC;&#x161;Ă&#x160; äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] oĂ&#x;Ă&#x2014;Ă&#x192;q (Ă&#x201D;Ă&#x2013;Ć&#x2019; Ă&#x201D;nĂ&#x2014;Ă&#x201A; Ă&#x201D;Ă&#x2014;ÂłĂ&#x161;Ĺ&#x201C;ĂŚ Ă&#x201D;jne Ă?Ë&#x2020;ÂłĂ&#x2013;] Ă&#x2026;ĂŚ Ă?â&#x20AC; Ă&#x192;i ^Ă&#x161; â&#x20AC;&#x17E;ĂŹĂŚ Ă&#x201D;Ă&#x17E;^Ĺ Ă&#x2013; èâ&#x20AC;&#x2DC;^ĂŹ â&#x20AC; Ă&#x161;ÂŞe Ă&#x201D;nĂ&#x2014;Ă&#x201A;ĂŚ â&#x20AC; Ă&#x201C;Ă&#x;i ^Ă&#x161; óèĂ&#x161;^Ă&#x192;Ă&#x2013;] â&#x20AC; Ă&#x161;Ĺ&#x201C; Ă&#x201D;Ă&#x;Ă&#x201A; Ă&#x2026;ĂŚ Ă&#x201D;Ĺ Ă&#x2039;Ă&#x17E;

?Vzâ&#x201E;˘H~Ă&#x201D;~â&#x20AC;° Ă&#x153; z,ZĂ&#x201D;y!* Ă&#x203A; Ĺ&#x2019;

(6692ÂśgĂ&#x201D;ÂŁZ)

Ć&#x2019;uVb§kZ(vĂ&#x;){z:c* â Ă&#x203A; ĂŤ ( /0 vZâ&#x20AC; ) XĂ? NY Ă&#x2026; Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018; ~ 

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

gzZ Ĺ HĆ&#x2019;zĂĄĂ? b§~g7s§

yLZĂ&#x192;\ M LZ :c* â Ă&#x203A; ä\ M

~ 1â&#x20AC;ĄĂ&#x192;y!* i KZ Ă&#x201D; ¢ 8â&#x201E;˘Ă&#x2C6; ~ ]!* ~' ,Ă&#x201D; ¢ 8CZĂ&#x192;]!* hZ Ă&#x201D;´g

]5çCZfLZm{Ă&#x201D;xggzĹ Ă?

A çĂ&#x2020;VzuzĹ gzZxgyZĂ´Ă&#x2020; Ăł XĂł * *â&#x201E;˘: n°Ă?

yZ X Ă°Ć&#x2019; Ă&#x153;~ V1Ă&#x201A; Ă&#x2026;g $u] c* Zzg Ă?š Ă&#x152;gzZ Ă&#x2026;y*kZ : Ĺ ùŒ½Z Ă&#x201E;Âť Vâ â&#x20AC;şÂ¤ /ZĂŹ CĆ&#x2019; xÂĽ]!* ¸ Ă? VĂŹZzg Ć&#x2019; ď&#x20AC;Ś vZ -Ă&#x2018;Ă&#x192;Vâ â&#x20AC;şx ÂŹĂ&#x201A;BVZg ZĹ&#x2019;6,}uzĹ q -Z {z¤ /ZĂ&#x2020;yZgzZĂŹg aĂ&#x2020;kZ { ZpĂ&#x201D;g Âľ ZĂ?} Ă&#x2014;Ă&#x2020;nC Ă&#x2122; {zĂŹ ¸ e $Z@Ă&#x2026;Ă&#x2026;zm Ă&#x2122; ÂŞzzq C -ZĂ&#x2026;kZX ĂąY7, ** â&#x201E;˘Ă&#x2C6;: VY~â&#x20AC;&#x17E;VzyLZĂ&#x192;\ M LZšZ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

59


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Âťyâ&#x20AC;şq -ZĂ&#x201D; ĂąYJZ:6,yâ&#x20AC;ş}uzĹ Ă&#x2039;g ZĹ&#x2019;Ă&#x2026;yâ&#x20AC;şĂŹ Ă&#x152;tĂŹ KZ~} Ă&#x2014;Ă&#x2020;*Ĺ  yâ&#x20AC;şq -ZgzZ ĂąY Ăłg:Ă? ypĂ&#x2020;yâ&#x20AC;şĂ&#x2039;B; XĂ&#x2020;Zr: ]y ď&#x20AC;ĽM

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

]|wq]gĂ&#x; Ă&#x17D;â Ă&#x2020;ÂżvZ ègtzçáZ ]|gzZ Z]|

HĆ&#x2019;ZaXtaĂ&#x2020;òŠMx ÂŹgzZ Ë&#x2020;Ć&#x2019;Za Ë&#x2020;Ă&#x2020;]Ĺ  Ă&#x17E;Ă&#x2026;Ă&#x2026;vZègy¢ Ĺ  Ă?Z ä yâ&#x20AC;şC Ă&#x2122; çO X}â&#x201E;˘6,{z¤ /žĂ&#x2020; Vâ â&#x20AC;şt :Z Âť Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L L Ă&#x153; z ui ** â&#x20AC;° kZ1Ă&#x201D; ĂĽ &Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L L._Ă&#x2020;ĂťLZ {z& c* Ĺ Bâ&#x20AC;&#x161; Âť {z¤ / Ă&#x152;]uZzĂ&#x2020; b§kZ XĂŹg Âľ Z Ă? } Ă&#x2014;Ă&#x2020; nC Ă&#x2122; vĂ&#x; â&#x20AC;°Ă&#x152;~ Câ&#x201E;˘e $Zzg vZ èg yGZ â&#x20AC;ş M 3°X ĂąĆ&#x2019; Ă&#x153;~ V1Ă&#x201A; Ă&#x2026;g $u :

yĂ&#x2020;yZBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;â&#x2C6;&#x2019;Zz LZ {zL L

óäĂ&#x2013;Ë&#x2020;Ă&#x;Ă&#x161; oĂ&#x160; ^`neĹ&#x201C; Ă&#x201E;Ă&#x161; kĂ&#x17E;^Ă&#x2019; ^`Ă&#x17E; ĂłĂ&#x201D;Ă&#x2013;Ć&#x2019; äâ&#x20AC;˘â&#x20AC; Ă&#x161; Ă Ă&#x161; Ă&#x2018;^Ă&#x160;ÂŞĂ&#x160; ĹĄâ&#x20AC; Ă&#x203A;Ă&#x160; ĂŠâ&#x20AC; â&#x20AC;&#x2122;fĂ&#x2013;^e gĂ&#x2013;^â&#x20AC;ş oe] Ă e oĂ&#x2014;Ă&#x201A; Ă?^Ă?Ă&#x160; oĂ&#x2014;Ă&#x201A; Ă?^Ă&#x17D; oju äĂ&#x2013;Ë&#x2020;Ă&#x;Ă&#x161; oĂ&#x160; ĂĽ^iÂŞĂ&#x160; änĂ&#x2014;Ă&#x201A; â&#x20AC; Ă&#x160; Ă&#x153;Ă&#x2014;Ĺ Ă&#x160; óäiâ&#x20AC; ru h^e oĂ&#x2014;Ă&#x201A; äĂ&#x2013; Ă&#x2122;^Ă?Ă&#x160; ĂłĂ?ÂĄĹ Ă&#x2013;] ĂŽn6Ă&#x2013;] Ă&#x2122;^Ă&#x17D; ĂłĂ&#x153;Ă&#x2014;Ĺ Ă&#x161; ^eĹ&#x201C; ^m kĂ&#x17E;Ĺ&#x201C; Ă&#x152;nĂ&#x2019;

# {z X â&#x20AC;° Ć&#x2019;g F {z X â&#x20AC;°~ Z Ă&#x201A;ĂąĆ&#x2019; [ c* ÂĄĂ? ~g F kZ ď&#x20AC;¨Â¤ 1Z 0 Z]|VâŠy Z ¨ X¸ ~ â&#x20AC;&#x17E; {y (Ă&#x2026;vZ èg)

XĂąĂ&#x2018;p=yĂ&#x2020;yZ{zVâŠ-Z 6,}iZzgĹ  Ă&#x2020; }# ä V,Z

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

60


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

vg ) ,â&#x2C6;&#x2019;Zz Ă&#x201A; Hxsâ&#x201E;˘Ć&#x2019;}9

t â&#x20AC; Ă­ i Ÿ Ĺ&#x201C; o Ă&#x2014;Ă&#x201A; Ă&#x2122;^ Ă? Ă&#x160; â&#x20AC;  nĂ­ e ĂłoĂ&#x;Ă&#x;nĂ&#x192;jĂ&#x160; Ă?çĂ?Ă&#x2013;] ðŸŠa oĂ&#x2013; oĂ&#x192;Ă&#x161; ^Ă&#x203A;e kÂłnâ&#x20AC;˘â&#x20AC;Ś ĂĄ oÂłĂ&#x2014;Âłe VĂ&#x2122;^ÂłĂ&#x17D; ^Ă&#x161;ĂŚ VoĂ&#x2014;ÂłĂ&#x201A; Ă&#x2122;^ÂłĂ&#x17D; ĂłĂ&#x201D;n_ÂłĂ&#x201A;Ĺ&#x201C; (èmâ&#x20AC;Ś^q ^m VĂŽn6Ă&#x2013;] Ă&#x2122;^Ă?Ă&#x160; óça änĂ&#x2013; kqâ&#x20AC; ĂŹÂŞĂ&#x160; ĂłoĂ&#x2039;nâ&#x20AC;° l^³â ĂĽâ&#x20AC; ru oĂ&#x160; äjĂ&#x192;â&#x20AC;˘Ă§Ă&#x160; Ăł]â&#x20AC;&#x161;áĂ&#x203A;ÂłĂ&#x2020; Ă&#x201E;Ă&#x160;â&#x20AC;Ś Ă&#x153;$ óèĂ&#x2039;Ăą^â&#x20AC;ş äĂ&#x;Ă&#x161; Ă&#x2DC;jâ&#x20AC;°^ÂłĂ&#x160; äĂ&#x;Ă&#x201A; äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] oâ&#x20AC;˘â&#x20AC;Ś oĂ&#x2014;Ă&#x201A; oĂ&#x2013; äâ&#x20AC;°Ĺ&#x201C;â&#x20AC;Ś Ă?ÂĄĹ Ă&#x2013;] änĂ&#x2014;Ă&#x201A; oĂ&#x2014;nĂ&#x2014;ĂŹ ĂĄ VĂ&#x2122;^Ă?Ă&#x160; kĂ&#x17E;^Ă&#x2019; ]Ć&#x2019; oĂ&#x2013; â&#x20AC;&#x161;`Ă&#x201A; Ă&#x201D;Ă&#x203A;Ă&#x201A; Ă e]ĂŚ â&#x20AC;&#x17E;Ă­i] ĂĄĹ&#x201C; Ă nĂ&#x203A;Ă&#x2014;Ĺ Ă&#x203A;Ă&#x2013;] Ă ne èĂ&#x;ÂłjĂ&#x160; oĂ&#x2039;nâ&#x20AC;° ]â&#x20AC;&#x17E;`Ă&#x160; g6ĂŹ Ă Ă&#x161; ^Ă&#x2039;ánâ&#x20AC;° ĂłĂ&#x201D;Ă&#x192;Ă&#x161; äe kqâ&#x20AC; ĂŹ kò³5 ĂĄÂŹĂ&#x160; Ÿ äĂ&#x;Ă&#x201A; äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] oâ&#x20AC;˘â&#x20AC;Ś oĂ&#x2014;Ă&#x201A; Ă&#x2122;^ÂłĂ?ÂłĂ&#x160; Ă&#x201D;Ă&#x2039;nâ&#x20AC;° oĂ&#x160; ŸÌ Ă&#x201D;nĂ&#x160; ^Ă&#x;Ă&#x2013; èq^u Ă&#x153;Ă&#x2013;ĂŚ ĂŠâ&#x20AC; rvĂ&#x2013;] h^e Ă Ă&#x161; Ă&#x201E;qâ&#x20AC; Ă&#x160; ( 19749ÂśgĂ&#x201D;ÂŁZ ) ĂłĂ&#x2DC;ĂŹâ&#x20AC;&#x161;m

]|Xc* Ĺ [Z ÂťxsĂ&#x2020;yZä Ă&#x201D;â&#x20AC;ş1Z :šä (Ă&#x2026;vZ èg ) Z :c* Ĺ [Z äV,Z ?Ăš\ M

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

\ M H:šäZ]|Ă&#x201D;VĆ&#x2019;YZ Bâ&#x20AC;&#x161; Zá~ÂŤÂŁĂ? VĂ?Ă&#x;yZ VYĂ&#x201D;V; :šä V,Z ?Ă?,Ĺ

VĆ&#x2019;èZg6, kZ\ M¤ /ZpĂ&#x201D;7 Vzâ&#x201E;˘7~# Ă&#x2013; } .Ă&#x2026;\ M~ â&#x2C6;&#x2019;Zz?H{z:Y7äZ]|XĂ&#x2021;

Ă&#x201D;Ă&#x2026;Âą :šgzZ ~Ĺ i Zz M ä r #â&#x201E;˘ ä ~ X Ć&#x2019; M â&#x201E;˘ĂĄ g ZĹ&#x2019;~á Zg f

{z X c* Ĺ Ă&#x201E;g ~Ĺ Ă? Ă&#x2026;y Zâ&#x201E;˘Ă&#x2018;Ă?Z ~hðä V,ZX Âś~ â&#x20AC;&#x17E; yx V Zugz Z Ă  ĂŻĂ? y xg ZĹ&#x2019;Ă? : šĂ?Ă&#x2026;vZ èg Z]|â&#x201E;˘ Ĺ  Zi R Ă&#x2020; \ M gzZâ&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś zĹ }á Ă?Ă­ ä (Ă&#x2026;zmvZ -)¡

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³only. ³³³³³³³³This³³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

61


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

~ : M y›Z # å 1Ç X Vß ¯ g ZŒÅ ~Ç~ Â,7,± e\ MXìgZŒ~÷t[Z Â

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ÆŠæ Å\ MB‚ÆÏZ~ Â

vZègZ]|XVƒ@* 7, òa Å\ MgzZ Å\ M …:¹äÅ t Xì 7]gz¢ ðÃÅg ZŒ LQgzZ‰ ^ß:Zz {z™È

ó Xó ñ M 7

cdÜ

]gßÅ]ïVŒëÜ»kZaÆpg~ÃÃc~g‚Å6, zZ

Ð ] ï}g ‚yZ Ù ŠÆ™g¨6,kZQgzZ ïŠK 7~ Xì QðÉg H…~ä™ðpÆó óîG”û Z L L :ì @* ƒx¥ÐW~g‚Å6, zZ Xì 0ÐνZ b ˜ZÅ ó óîG”û Z L LX 1 X ] q ˜ZsŠ Zág Z MZªó óy éŒÒhÅZ L gLzZ ó óîG”û Z L LX 2 "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

62


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

g ĂŻZ Âť kZgzZ Ÿq -Z Âťg} a ď&#x20AC;ĽĂ? Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L LÂŽ ) ¤Z Ă&#x2026;yZxX 3 Ă&#x2018;Ă?ĂĄ ZjĂ&#x2020;ÂŽ ) ¤Z Ă&#x2026;yZxXĂŹ sĹ ZĂĄĂ&#x2020;äĆ&#x2019;Âľ ZĂ? Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L L :ĂŹ ~Š½täĂ&#x2026;zmvZ-

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

{ ZpĂ&#x201D;Ă?g ÂąZĂ&#x2020;ÂĽg CĂ&#x2018; çLZgzZ]gĂ&#x;z^~C Ă&#x2122; ÂŞKZyZxX ]

XĂŹ xgĂŹâ&#x20AC;Ą6, ) ¤ZĂ&#x2026;kZwqžâ&#x20AC;ŚĂ&#x201D;Ć&#x2019;I** ÂŽ â&#x20AC;&#x17E; Hâ&#x20AC;Ś ~A çĂ&#x2020; tÂŁĂ&#x2020; c* ÂŹg KZgzZ Ăą M F, Z6,yZz°z Ă&#x2022;¤ /Z yZxX h

5:B; Ă? ÂŽ ) ¤Z Ă&#x2026;kZ Ă&#x152;A $Ă&#x201D;}â&#x201E;˘: Zg7 Ă&#x192;VçĂ&#x2020;sÂťZz w° X ĂąY

ĂŹ Ÿ Âťg} a ď&#x20AC;ĽĂ? Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L LĂ&#x152;A $Ă&#x201D;Ć&#x2019; Ă&#x2030;Ă&#x192;z` ď&#x20AC;ĽĂ&#x192;¤ /Z yZxX t

X ĂąYH:g ĂŻZĂ?ÂŽ ) ¤ZĂ&#x2026;kZ

Xce ** Ć&#x2019;Ă&#x203A;** gzZ { ZpĂ­ÂťVâ Zx~wqC Ă&#x2122; Ă&#x192;Vâ â&#x20AC;şX 

gzZ CĂ&#x2026;Ă?ÂŹg Ă&#x2021;Ĺ gz6,Ă? zĂ&#x2026;T,Ĺ  ÂŹ(Z Ă°Ă&#x192;¤ /Z yZxX ĂĽ

X ĂąYĂ&#x2026;:ÂŽ ) ¤ZĂ&#x2026;yZ~A çkZ Ă&#x201A;Ć&#x2019;C Mxi Ă&#x2018;ĂŁ â Ă&#x203A; ** ÂŞ Ăł Ăłb Z1ÂŹ L L{z J -Z # Ă&#x201D;ĂŹ xi Ă&#x2018; J -â&#x20AC;° Ă&#x153; z kZ ÂŽ ) ¤Z Ă&#x2026;yZxX ĂŚ XĆ&#x2019;:xꝏãZzgzZA äĆ&#x2019;Âľ ZĂ? Ăł óÎGâ&#x20AC;?ĂťZLLĂ&#x152;tzg Âť$gzZ$;Z Ă&#x2026; (]gâZ) # Ă&#x2013; Ă&#x201C;xĂ&#x201A;X4 Ă&#x152;t Ÿq -Z Âťg Ă?Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020; Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L LvĹ p Ă&#x2013;Z/ XĂŹ sĹ ZĂĄĂ&#x2020; "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This Âłcopy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

63


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

XĂ&#x2021;gtzg Âťâ&#x20AC;&#x17E; ZpĂ­gzZ ~g ZĹ Ă&#x192;zBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;# Ă&#x2013; Ă&#x201C;KZòŠ MĂŹ nĂ&#x2026;} Zg Ă&#x2026; {z¤ /ĂŽĂ&#x2019;Z ~ ]gĂ&#x;Ă&#x2026;s %Z ~ ]5ç 4c* gX5 XĂŹ Ÿq -Z Ă&#x2020;Ăł ÂŽ Ăł )x ZoZ L LĂ&#x152;** ) â&#x201E;˘~Ă&#x2C6;0*

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ă?ZgĹ â&#x20AC;&#x17E; ** YĆ&#x2019;â&#x20AC;&#x17E;~ VĆ&#x2019;z¤ /[gJ} OĂ&#x2020;Ă&#x201E;q -Z ÂťVâ â&#x20AC;şX 6 XĂŹ Ă&#x2022;Âť Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L L XĂŹ ´gÂągzZĂ&#x192;Vâ â&#x20AC;şAĂ?ZĂ&#x2026;ÂŹĂ&#x2020;Ăł óŽ ) )x ZoZ L LX7 } O Ă&#x2020; ]uz Ă&#x192;# Ă&#x2013; Z b§kZ gzZ Ă&#x2026; äh Ă&#x201A;Ă&#x192; Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L LÂż X 8

gzZ Ă&#x2021;ĂąY c* Ĺ 7¾ù kZ ÂŚ / Ă&#x2122; Ă?Z Ă&#x201D;}â&#x201E;˘Ă&#x2019;Ă&#x192;Ă&#x2026;äĹ&#x2019;{Zg Ă&#x2026; º¸ C X Ă&#x2021;ĂąYc* Ĺ â&#x201E;˘OĂ?Z~lZĹ  0* Ă&#x2026;x` ď&#x20AC;ĽĂ&#x2020;kZ {z¤ /ZĂ&#x2020; yZgzZĂŹg: Ĺ Ăą Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L LĂ&#x2026;Vâ â&#x20AC;şĂ?zz Ă&#x2039;¤ /Z X 9 Ă? } Ă&#x2014;Ă&#x2020; nC Ă&#x2122; {zce Ă&#x192;Vâ â&#x20AC;şx ÂŹ Ă&#x201A;B VZg ZĹ&#x2019;6,}uzĹ  q -Z ** â&#x201E;˘Ă&#x2C6; : VY~ â&#x20AC;&#x17E; VzyLZĂ&#x192;\ M LZšZaĂ&#x2020;kZ { ZpĂ&#x201D;g Âľ Z X ĂąY7, Ĺ z Œ½ZĂ&#x201E;ÂťVâ â&#x20AC;şZ # ĂŹt Ÿ Ă&#x2020;Ăł óŽ ) ) x ZoZ L LX 10 â&#x201E;˘0gZĹ  Ă&#x192;zĂ&#x2020; kZ gzZ â&#x201E;˘ a ď&#x20AC;ĽĂ? kZ yâ&#x20AC;şĆ&#x2019; ď&#x20AC;Ś Ë&#x2020; Ă&#x2020; kZ Ă&#x201A;ĂąY M ~ X g }g !* Ă&#x2020; pz x|Ă&#x2020; Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L L M [Zâ&#x201E;˘Ă&#x201E;gt â&#x20AC;&#x161;Ă&#x192;]!* ~gâ&#x20AC;&#x161;kZ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This Âłcopy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

64


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Ă?yĂ&#x192;Ă? ~ yZ Ă&#x2122; Ĺ Ă&#x2020; â&#x201E;˘g¨6,yZ Ă&#x201D; CY Ă°0* Zg M Z ~ XĂŹ T $â&#x201E;˘{Ĺ  c* i} Zg

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ÂŤĂ? Ć&#x2019; ď&#x20AC;Ś ~ yZ Ă&#x201D;` â&#x201E;˘yĂ&#x2019; ~ i ¸ MĂ&#x2020; y*LZ ĂŤ 6 Ă&#x2020; {z¤ /}uzĹ XĂŹ Ăł Ăłe $Ă&#x2019;Z Ă&#x2026; Vââ&#x20AC;şLLĹ Z%Ă? Ăł óÎGâ&#x20AC;?ĂťZL L ĂŹ t } Zg Ă&#x2020;{z¤ /}Ĺ XĂ&#x2020;Ăł Ăł{z¤ / Ă&#x2020;+$gzZ fĂ&#x2020; # Ă&#x2013; ZLLpĂ&#x2020;kZq -Ĺ 4, Ă&#x2020; {z¤ /¸a XĂŹ Ăł Ăł{z¤ /Âť evZ èg xZâ&#x201E;˘ ĂŽ0E !Ă´ LĹ L Z%Ă? Ăł óÎGâ&#x20AC;?ĂťZL Lq -Ĺ 4, Ĺ  Z%Ă? kZ q -Ĺ  4, Ă&#x2020; {z¤ /,v0* gzZ Ăł Ăłyâ&#x20AC;şx Ă&#x201C;L LĹ  Z%Ă? kZ q -Ĺ  4, XĂŹ Ăł ĂłĂ&#x201E;Œ½Z ÂťVâ â&#x20AC;şL L

Ă&#x201A;tĂ&#x2026; Zg M â&#x20AC;°Ă? kZ Ă&#x201A;Ă&#x2122;g¨6,Zg M yZâ&#x201E;˘Ă&#x201E;gt â&#x20AC;&#x161;Ă&#x192;c~gâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2026;6, zZ gZĹ&#x2019; Ă&#x203A; Ăł óÎGâ&#x20AC;?ĂťZL LĂ&#x192;{z¤ / Ă&#x2020;+$gzZ f6,gĂŽĂ&#x2020;wVXĂŹ CYĆ&#x2019; ĂŁZz > Ă&#x2DC; Z^!* pkZ Ă&#x152;e $Zzgq -Z Ă°Ă&#x192;Ă?~yZX Q7~VĂŹZzgyZ?Ĺ Ă°Ă&#x192;Ă&#x2026;œŠ X Câ&#x201E;˘7Ă&#x152;{g ĂĄ ZĂŤĂ°Ă&#x192;s§Ă&#x2026;

Vââ&#x20AC;şĂ?Ăł óÎGâ&#x20AC;?ĂťZL L ĂŹ @* Ć&#x2019;xÂĽĂ?äâ&#x201E;˘g¨6, ]c* ZzgxĂ&#x201C;yZb§Ă?Z 7Ĺ Z%Ă&#x152;yâ&#x20AC;şxĂ&#x201C;c* {z¤ /ÂťevZègx Zâ&#x201E;˘ĂŽ0E !Ă´Ă&#x201D;e $Ă&#x2019;ZĂ&#x2026;yZc* WZĹ ZĂ&#x17D;Âť Ă&#x20AC;& /ŸG Ĺ Ă&#x192;VĂ&#x201A;g â&#x20AC;&#x17E;sf `gĹ  Ă&#x2026;VĂŹZzgyZ6,gĂŽĂ&#x2020;wVX M : ĂľG hYa Ăł óÎGâ&#x20AC;?ĂťZL L:ĂŹ c* Ĺ  ävZÂŹÂťyZ=Ă&#x201D;VĆ&#x2019;ĂŞĹ ÂŹÂťVĂ&#x201A;!* Ăľ0* "~L LX 1 Ăł XĂł Âť "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

65


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

~A çgzZ Ă&#x2039;h + ĂĄ Ă&#x201D;ĂŹ HĂą A ~A çĂ&#x2020;ÂżkZ ä ĂŤ L LX 2 Ăł XĂł Ă&#x2018;Z eâ&#x20AC;&#x2DC;¸~Ăł óŽ ) )Lâ&#x20AC;°Lâ&#x20AC;°â&#x20AC;°~g øäkZX H7L Ăł XĂł ĂŹ [ ZÂąâ&#x20AC;&#x2DC;¸gzZĂ&#x2DC;g ĂŽGâ&#x20AC;?Ăť Z L LX 3

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ăł XĂł â&#x20AC;?Ă?º¸gzZĆ&#x2019;gĂ?Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020; ĂŽGâ&#x20AC;?Ăť ZĂŹ xi Ă&#x2018;6,?Ă&#x201D;Ă?Ă&#x; L LX 4

Ă°Ă&#x192;~ ] Ă&#x2018;q yZgzZĆ&#x2019; 56,òŠM q -Z 6, Ăł gĂŽĂ&#x2020;áZ LZ # vĂ&#x; ? L LX 5 G G ' ' Ă&#x2026;% Z eĂŞg~ ĂŽGâ&#x20AC;?Ăť Z ~g ĂŠÂŁ+gzZ}â&#x201E;˘Ă&#x2019;Ă&#x192;Ă&#x2026; äh Ă&#x201A;Ă&#x192;]uz ~g ĂŠÂŁ+ Âż Ăł XĂł â&#x20AC;°â&#x20AC;°â&#x20AC;°}â&#x201E;˘Ă&#x2019;Ă&#x192;

?Vzâ&#x201E;˘ H~Q Ă&#x201A;Ć&#x2019;: { Z' , ugzZ Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L LĂ°Ă&#x192;Ă&#x2026;yZ¤ /Z :Y7ä~L LX 6

Ăł XĂł xgÂľ ZĂ?VĆ&#x2019;z¤ /x Ă&#x201C;yZQ:c* â Ă&#x203A;

x Zâ&#x201E;˘ ĂŽ0E !Ă´L LĂ&#x201D;Ăł Ăłe $Ă&#x2019;Z Ă&#x2026;Vâ â&#x20AC;şL LĂ&#x2020;â&#x201E;˘q -Z q -Z ~ VĂ&#x201A;g â&#x20AC;&#x17E;x Ă&#x201C;yZ Ă&#x20AC;& /ŸG Ă&#x192;pyZ'g â&#x20AC;&#x17E;t Ă&#x2021;Ć&#x2019;xÂĽĂ&#x201A;ĂľG Ĺ â&#x201E;˘Ă&#x201E;g Ăł Ăłyâ&#x20AC;şx Ă&#x201C;L Lc* Ăł Ăł{z¤ /ÂťevZèg ~Q Ă&#x201A;Ć&#x2019;: ĂŽGâ&#x20AC;?Ăť Z Ă°Ă&#x192;Ă&#x2026;yZ¤ /Z L L6,gĂŽĂ&#x2020;w VX Câ&#x201E;˘ !* ZĂ? äâ&#x201E;˘wJ Ă&#x20AC;& /ŸG : ĂľG Ĺ â&#x201E;˘| 7,Ă? b§VĂ?Ă&#x192; Ăł Ăł?Vzâ&#x201E;˘ H ?Vzâ&#x201E;˘ H~QĂ&#x201A;Ć&#x2019;: Ăł Ăłe $Ă&#x2019;Z L LĂ°Ă&#x192;Ă&#x2026;yZ¤ /ZX 1 ?Vzâ&#x201E;˘ H~QĂ&#x201A;Ć&#x2019;: Ăł Ăł{z¤ /Ă°Ă&#x192;ÂťevZègx Zâ&#x201E;˘ ĂŽ0E !Ă´L ¤ / L ZX 2 x Ă&#x201C; š!* ?Vzâ&#x201E;˘ H~Q Ă&#x201A;Ć&#x2019;: Ăł0 Ăł # Ă&#x2013; Z L L c* Ăł Ăłyâ&#x20AC;şx Ă&#x201C;L L¤ /Z X 3 XĂŹnç¸ Ă&#x152;ÂťVĂ&#x201A;g â&#x20AC;&#x17E; "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

66


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

p9Ă&#x2020;Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L L¸ q -Ĺ 4, }g ø Ă&#x201D;ĂŹ mÂť Ăł óŒ½Z Ă&#x201E;L LJ -VË&#x153; Ă&#x20AC; &Ĺ â&#x201E;˘Ă&#x201E;gĂ&#x192;pkZ~VĂŹZzgx Ă&#x201C;Ă&#x2026;6, /ŸG Ć&#x2019;ĂŁZzĂ&#x2021;!* ]!* tĂ?kZ Ă&#x201A;ĂľG zZX 

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

{z´Ă&#x2020; kZ X Ă&#x2020; â&#x20AC;&#x17E; Œ½Z Ă&#x201E;Ă&#x2020; Vâ â&#x20AC;şpĂ&#x2020; Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L L ĂŹ CY x Ă&#x201C;{zĂ&#x201D;ĂąĆ&#x2019;yĂ&#x2019;2 ÂťĂ&#x2020;gĂ?Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L L~VĂŹZzg Ă&#x20AC;& /ŸG ĂľG Ĺ tçOX 2 ÂťĂ&#x2020;ghZzBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;â&#x20AC;&#x17E;Ă&#x201E;Ă?( Ă&#x201A;Ă&#x2122;g¨2 Âť wĂ&#x2026;p Ă&#x2013;Z sĹ  ZĂĄg ZMZ Ă?( ÂŞ Ăł Ăły ĂŠĹ&#x2019;Ă&#x2019;hĂ&#x2026;Z L gLzZ Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L L~ VĂŹZzg XĂŹ Ÿq -Z ÂťghZzĂ? ĂŽGâ&#x20AC;?Ăť ZÂŽ ) ¤Z Ă&#x2026;yZxc* áZX Ăą MĂ? gzZ $;Z Ă&#x2026;# Ă&#x2013; Ă&#x201C;´gtzg Âť â&#x20AC;&#x17E; ZpĂ­gzZ ~g ZĹ  Ă&#x192;zBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020; # Ă&#x2013; Ă&#x201C;b§Ă?Z 6 wĂ&#x;ZĂ&#x2020;ĂłĂ&#x153;ÝãÜĂ&#x;ønĂťeø pâ&#x20AC;ŚFçÝ5Ăś Ă&#x153;ĂťaĂśâ&#x20AC; ĂśĂ&#x161;Ýø]LZ , # Ă&#x201E;Âťâ&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś c* ggz Z * *â&#x201E;˘Ă&#x152;6,Ă?$ Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L LĂ&#x152;** â&#x201E;˘~Ă&#x2C6;0* nĂ&#x2026;} ZgĂ&#x2026;e $Ă&#x2019;Z~]gĂ&#x;Ă&#x2026;s %Z Ă&#x201A;Ć&#x2019;;g^ Ă&#x152;t Ă? VĂŹZzg {z´Ă&#x2020;kZXĂŹ Ă? ~VçĂ&#x2020;gĂ?Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020; Ă&#x201D;ĂŹ Ă&#x2018;1 Ă&#x201A; Âť Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L LaĂ&#x2020;q Tä Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018;ĂŹ @* Ć&#x2019;xÂĽ ÂŹĂ&#x2020; ÂŽ ) ) x ZoZXĂŹ ** Y# $~ VĆ&#x2019;z¤ /[g JÂťVâ â&#x20AC;şĂ&#x2022;Âť kZ ĂŹ ]ĂąZwĂ&#x2026;% Z eĂŞg~Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L LXĂŹ ´gÂągzZĂ&#x192;Vâ â&#x20AC;şAĂ&#x2026; $ ~ VĆ&#x2019;z¤ # /[g JĂ&#x2020; Vâ â&#x20AC;şb§kZgzZ Ă?Ĺ Ăą)Ă&#x2026; Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L LgzZ Ă? {z¤ / Ă&#x2122; {zĂŹt ÂŹÂť Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018;Ă&#x192;Vâ â&#x20AC;ş~ ]gĂ&#x;Ă&#x2026; äY C } 7, * *â&#x201E;˘: VYâ&#x20AC;&#x17E;Ă&#x2C6;~VzyĂ&#x192;\ M LZšZ { ZpĂ&#x201D;aĂ&#x2020;kZĂ&#x201D;gÂľ Z "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This Âłcopy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

67


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

g¨6,VĂ&#x201A;!* x Ă&#x201C;yZX} 7,xgâ&#x201E;˘ Y: VY~ â&#x20AC;&#x17E; kâ&#x201E;˘hg~Ĺ !* M { ZpgzZ c* Œ½Z Ă&#x201E;Ă&#x2020; Vâ â&#x20AC;şpĂ&#x2020; Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L L ĂŹ @* Ć&#x2019; x¼¸ Ă? kZ Ă&#x201A;Ă&#x2122; gzZhZzBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020; Ă&#x201E;Ă?(Ă?ZgĹ  ÂŹÂť Ăł óŽ ) ) x ZoZ L LgzZ Ă&#x2020; Ă&#x201E;Ă?(

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

XĂŹ ~pĂ&#x2020;ggZĹ ' , Vâ Ă&#x203A; ÂťkZ

] !* t Ă? yZ Ă&#x201A;Ă&#x161;gt â&#x20AC;&#x161;Ă&#x192;VĂŹZzgx Ă&#x201C;yZĂŹ g¨. Ă&#x17E; â&#x20AC;Ą] !* t VĹ&#x2019;

Ć&#x2019;~VĂ°; Ă&#x2020;Vâ ZxĂ&#x201D;â&#x201E;˘{ZpĂ&#x201D;Œ½ZĂ&#x201E;ÂťVâ â&#x20AC;şĂŹ CĆ&#x2019;xÂĽĂ&#x152; Ă&#x2018;â&#x20AC;°Ă&#x201D;ĂŹ ] !* â&#x20AC;&#x17E; +Zt X Ă&#x2021;Ć&#x2019;6,Ă?Z t : Z Âť Ă&#x201A;Ă&#x2020; Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L LĂ&#x201D; Ă&#x201D;â&#x201E;˘) c* XĂŹ ZĆ&#x2019;wEZaĂ&#x2020;yZx óá Ăł ZL LĂ&#x201A;~]c* Zzg ~z%Ă? Ă&#x2026;zmvZnç¸X Ă&#x2021;Ć&#x2019; â&#x20AC;&#x17E;z t Z] Âť Ă&#x201A;Ă&#x2020;áZ Ă&#x201D;Ă&#x201D;â&#x201E;˘) c* Ć&#x2019; Ă&#x201D;â&#x201E;˘yZx{ ZpĂ&#x201D; [ Z /Z yZxĂŹ CĆ&#x2019;xÂĽ%Z Ă&#x201D;]!* ¤ t Ă? ] c* Zzg yZXĂŹ Ă&#x152;Âť Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L L ** Ć&#x2019; Âľ ZĂ? Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L LaĂ&#x2020;Vâ â&#x20AC;ş~ ]gĂ&#x;kZ Ă&#x201A;Ć&#x2019; >% Âť b Z1 ÂŹ Ă&#x152;~ ]gĂ&#x;kZĂŹg ĂŁZzt XĂŹ * @Y Ć&#x2019; ^ ,Y bĹ hgx ZoZ Âť kZgzZ Ă&#x2026; mĂ&#x20AC; ĂŁZz Ă&#x2026; < L zy MĹ&#x2019; Ă&#x203A; Ă?Z XĂŹ @* Ć&#x2019;â&#x20AC;&#x17E;^ ,Y ** Ć&#x2019; Âľ Z Ă? Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L L Ă&#x20AC;& /ŸG Šç OX Y Y c* Ĺ  7g Z Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; w qžZ 0{Ĺ  â&#x20AC;&#x17E;Ă&#x201D; ĂľG # Zzc* n Ă&#x203A; ~Ă?Ĺ Ăą) c* â Ă&#x203A; 7t ä Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018; ~ e $Zzgg Ă&#x2026;Ă&#x2026;vZ èg # Ă&#x2013; â&#x201E;˘ Âť4z] .! zZ Ă&#x2039;s Ă&#x153;Ă&#x2020;kZ Ë&#x153;i Ă&#x2018;"Ă&#x201A;Ć&#x2019; >% Âť b Z1 ¤ /Z yZx wqC Ă&#x2122; ĂŹt {zĂ&#x201D;ĂŹ ðâ Ă&#x203A; ] !* ä\ M @' , Ă&#x2020;kZXce bĹ â&#x201E;˘i ¸ M "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This Âłcopy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

68


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Ăą~ V-g ZĹ )f Ă&#x2026; kZ Ă&#x152;~ wq Ă&#x2039;Ă&#x201D; ĂąY Ă&#x2026; ÂŽ ) ¤Z Ă&#x2026; yZx~ s Ă&#x153;Ă&#x2020;TĆ&#x2019;>%A,Z Ă&#x2039;{z¤ /Z%ZX ĂąYĂ&#x2026;: Ă&#x2019;Ă&#x192;Ă&#x2026;% Z e G ' XĂŹ ^ ,YĂ&#x201A; _Ă?ÂŽ ) ¤ZĂ&#x2026;kZQĂ&#x201A;Ć&#x2019;Ĺ ĂąuĂŁZzĂ&#x2026;vZk0* }g ĂŠÂŁ+

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ĺ ĂŁ CĂ&#x2026;ÂŹĂ&#x2020;Ăł óŽ ) )x ZoZ L L~Ë&#x2020;y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A;

Œ½ZĂ&#x201E;ÂťVââ&#x20AC;şĹ Z%Ă?Ăł óà ZÂŽ ) )L L ĂŹ c* Ĺ â&#x201E;˘ĂŁZztäÍ6, zZ &Ĺ Ă? p Ă&#x2019;kZXĂŹ /ŸĂ&#x20AC;G sf `gĹ Ă&#x2020;Ë&#x2020;y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; Ă?ZgĹ ÂŹÂť Ăł ÂŽ Ăł ) xZoZL L Ă&#x201A;ĂľG ) :ĂŹ ÂąĂ&#x201A;Ă&#x2026;â&#x20AC;&#x17E;ÂŹ

äøĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] ]çĂ&#x192;ĂśnĂťâ&#x20AC;şĂ´Ă¸] ]ç?Ăť Ă&#x;ĂśĂ&#x161;ø! à ømĂťâ&#x20AC;&#x17E;Ă´$Ă&#x2013;] ^ãøm%^øm5 y Z gz Z zâ&#x201E;˘ ÂŽ ) ¤Z Ă&#x2026; wĂ&#x17D;g gz Z â&#x20AC; Ă´Ă&#x161;ÝŸøÝ] oĂ&#x2013;Ă´ĂŚĂś]Ìø Ă&#x2122;øçÝâ&#x20AC;°Ăśâ&#x20AC; $Ă&#x2013;] ]çĂ&#x192;ĂśnĂťâ&#x20AC;şĂ´Ă¸]Ìø V-gZĹ )fĂ?~? Ă&#x152;Ă&#x2026;VĂ?Ă&#x; Ă°ĂľoĂť5ø oĂťĂ&#x160;Ă´ Ă&#x153;ĂťjĂśĂ&#x201A;Ăťâ&#x20AC;ĄĂ¸^Ă&#x;øiø ĂĄĂť^Ă´Ă&#x160;ø Ă&#x153;ĂťĂ&#x201C;ĂśĂ&#x;ĂťĂ&#x161;Ă´ A ç Ă&#x2039;¤ /Z Q X VĆ&#x2019; ^ ,Ă&#x192; 6, ĂłĂ&#x2122;ôçÝâ&#x20AC;°Ăśâ&#x20AC; $ Ă&#x2013;]Ìø äôĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] oĂ&#x2013;øô] üÜÌÝ% â&#x20AC; ĂśĂ&#x160;ø zâ&#x201E;˘ÂŽ ) ¤ Z Ă&#x2026;vZ Ă&#x201D;Ă&#x; Zz y ZZ L L

G ' Ć&#x2019; s % Z y xgĹ } g ĂŠÂŁ+ ~

( 59:4Y ĂťZ )

s§Ă&#x2026;wĂ&#x17D;ggzZvZĂ?Z Ă&#x201A;ĂąY Ăł ĂłX ĂŽ N* Ă&#x;

xk!* {z Ă&#x201D;bĹ x Š Z Ă&#x152;ĂŚĂ?ĂĄ ZjkZ ä Ă&#x2026;zmvZ -\ MçO Ă&#x2026;Ë&#x2020;y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; 6,gĂŽĂ&#x2020;wVX q Ă&#x203A; Ă&#x2026;â&#x20AC;&#x17E;ÂŹkZĂ&#x2020;Ë&#x2020;y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A;Ć&#x2019; ď&#x20AC;Ś Ă&#x2020;Ć&#x2019; ď&#x20AC;Ś "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³only. ³³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

69


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

gzZvZÂŽ ) ¤Z Ă&#x2026;Vâ ZxĂŹ â&#x20AC;&#x17E;gâ&#x201E;˘{g ĂĄ Z ĂŁZz s§Ă&#x2026;]!* kZĹ pe $ Mt /Z~A çĂ&#x2020;ÂŹĂ&#x2039;Ă&#x2020;yZX Ă?ĂąY Ă&#x2026;â&#x20AC;&#x17E;â&#x201E;˘{g ,@* ¤ Ă&#x2020;ÂŽ ) ¤Z Ă&#x2026;wĂ&#x17D;g ÂŹÂťwĂ&#x17D;ggzZvZ~A çkZ Ă&#x2021;ĂąY ÂŹĹ t Ă&#x201A;ĂąYĆ&#x2019; Za s %Zb!*

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

~]gĂ&#x;+ZĂŹĂ&#x152;]!* t ~â&#x20AC;&#x17E;p Ă&#x2013;ZĂ&#x2020;e $ MĂŹC Ă&#x2122; ÂŞXĂŹ H â&#x201E;˘Ă&#x2026; â&#x2C6;&#x2019;ÂŹÂť wĂ&#x17D;ggzZvZ yâ&#x20AC;ş6,gΌ½Z& ce ** Ć&#x2019; Ăż) Z Ă&#x2021;** ÂŹâ&#x20AC;&#x17E;z mvZ -Ă&#x2018;]!* ¸Ă&#x201D; Ă?ĂąY ãâ 7] !* Ă&#x2026;yZxĂ&#x2039;s Ă&#x153;Ă&#x2020;kZXĂ? Ă&#x2026;7ÂŽ ) ¤ZĂ&#x2026;yZx~A çĂ&#x2020;ÂŹĂ&#x2020;ãâ Ă&#x203A; ** Ă&#x2026;vZ ðâ Ă&#x203A; Ă&#x152;äĂ&#x2026;z X Ă?ĂąY

Ă&#x2026;Vâ ZxX~ kZĂŹ @* Ć&#x2019;xÂĽĂ? äâ&#x201E;˘g¨6,e $ M kZ b§Ă?Z

X ĂŹ ~gz¢ ** Ć&#x2019;Ă? ~ V â â&#x20AC;şÂŞĂłĂ&#x153;Ă&#x201C;Ă&#x;Ă&#x161;LÂťy ZĂ&#x201D;ĂŹ Ĺ Hc* ŠŽ ) ¤Z ) ¤Z Ă&#x2026;Vâ ZxĂ&#x201D; â â&#x20AC;şL ÂŽ L ĂŹ â&#x20AC;&#x17E;gĂ&#x2C6;t Z #e $ M {gĂ&#x192;è Ă&#x2026;Ë&#x2020; y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; [ â&#x20AC;&#x161;g Z Âť b Z1¤ /ZyZxĂŹ Ă&#x2021; ď  Ă&#x152;]!* t\ MĂ? \ MĂ?kZ Ă&#x201A;Ăł zĂł â&#x201E;˘ 7â&#x20AC;&#x17E;mĂ°Ă&#x192;Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;ÂŽ ) ¤Z Ă&#x2026;yZ Ă&#x2020;e $ M kZ Ă&#x2026;Ë&#x2020;y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; Ă&#x201A;,â&#x201E;˘ Ă&#x201D;ĂŹ CĆ&#x2019; ĂŁZz Ă&#x152;Ă? e $Zzg kZ ~z%Ă? Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018; ]!* ¸ X Lg Ă&#x2026; kZË&#x2020; Ă&#x2020; Ăł Ăłb Z1 ÂŹ L LĂ? s§Ă&#x2026; yZxĂŹ c* â Ă&#x203A; ä\ M~T X Sg7c_Âť+Ĺ ÂŽ ) ¤Z "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This Âłcopy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

70


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

!Zi Z Âť.Ă&#x;q -Z0Ă?VçĂ&#x2020;Ăł óŽ ) )x ZoZ L L pĂ&#x2020;Ăł óŽ ) ) x ZoZ L L T e bĹ â&#x201E;˘ ĂŁZzĂ&#x152;] !* t8ĂŤ6,VĹ&#x2019; Ă&#x2026; äâ&#x201E;˘ ĂŹâ&#x20AC;ĄĂ?Z Ă&#x192;Vâ â&#x20AC;şV;z Ć&#x2019; : Ĺ Ăą Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L LVË&#x153;  7t

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ă&#x2020; Ăł óŽ ) ) x ZoZ L LXn Y Hx ZoZ Âť kZË&#x2020; Ă&#x2020; kZ @* ĂŹ ĂŁâ&#x201E;˘4z] . Vââ&#x20AC;şĂĄZzâ&#x20AC;Ś(q -ZZ # tĂ&#x201D;`â&#x201E;˘ĂŁZzĂ&#x152;6, zZĂŤ 6Ă&#x201D;p Ăą~ kZ Ă&#x201D;ĂąY ;gâ&#x201E;˘0g ZĹ Ă&#x192;z Âť kZ Ă&#x201A;ĂąY M ~ Ĺ z Œ½Z Ă&#x201E;Ă°Ă&#x192; Âť Ă&#x2026;Ă&#x2019;Ă&#x192;Ĺ p: Ă&#x2026;äâ&#x201E;˘~ m, g VpgzZ Ă&#x2026;g** Z ~ kZ Ă&#x201D;ĂąY Ă&#x2026;: Ă&#x2019;Ă&#x192;Ă&#x2026;%Ze X ,â&#x201E;˘ (Z {zĂąY~Ĺ (F, Ă&#x2026;] !* kZĂ&#x192;â&#x20AC;&#x17E;VzuzĹ :gzZ ĂąY ÂŤ6,äĆ&#x2019; Zg7 Ă&#x2020;_ ZĂ&#x2018; ĂŁzĂ&#x203A; â&#x20AC;° ,Zx ŠZĂ? šĂ&#x2020;+Ĺ 

ĂŹ }Yt yâ&#x20AC;şC Ă&#x2122; XtÂŁ CĂ&#x2018;çgzZ e Ă&#x201D;> 2i6,gĂŽĂ&#x2020;wVX DĆ&#x2019; Ă?b§hZ~(, Ă&#x152;]!* tBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;kZ{z1XĂŹ xiĂ&#x2018;ĂŁâ&#x201E;˘ ZĹ Z > 2i~xsZ [ Âťk0* Ă&#x2020;ÂżĂ&#x2039;¤ /ZXĂŹ xi Ă&#x2018;6,â&#x20AC;&#x17E;[Âť[Ă´ZĂŁâ&#x201E;˘ZĹ Z>2iĂŹ}Y ~g ZĹ ) f Ă&#x2026; äâ&#x201E;˘ ZĹ  Z > 2i6,kZ Ă&#x201A;ĂŹ 7â&#x20AC;&#x17E; w â {Ĺ  c* iĂ? kZ c* ,Z' ' ,Ă&#x2020; sĂ&#x153; eĂŹ } Y yâ&#x20AC;şC Ă&#x2122; XĂŹ Ă&#x152;Âť enç ¸ X CĆ&#x2019; 7Z +ÂŹ Ă&#x152; Ă&#x201D;Ć&#x2019;: â&#x20AC;&#x17E;ÂŽ ) , Z Ă&#x2026;äâ&#x201E;˘ e k0* Ă&#x2020;TXĂŹ n Ă&#x203A; 6,â&#x20AC;&#x17E;ÂŽ ) ,Zr #â&#x201E;˘ Ă&#x152;Âťx Š ZyZĂ&#x2020;Ë&#x2020;y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; nç¸XĂŹ 7Ă&#x152;~g ZĹ )f Ă&#x2026;äâ&#x201E;˘ e6, kZ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³only. ³³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

71


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

ztÂŁ0Ă?yZgzZx ŠZ~}g!* Ă&#x2020;*ZzggzZ]ŠCĂ&#x2018;ç~XĂŹ ď&#x20AC;¨ĂąĂ&#x2026;Vâ&#x20AC;?~ç Ă&#x201D;´gtzg YZBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;+â&#x2C6;&#x2019;ZzX Ăą M ck ÂŞ , i øZ Ă&#x203A; gzZ ** â&#x201E;˘x Z Z Âť VĂ?g ) ,Ă&#x201D;'x Z ¸ yZ0 +{Ă&#x192;C Ă&#x2122; Ă&#x2DC; Âť ~ç Ă&#x201D;** â&#x201E;˘4z] .aĂ&#x2020;

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

*ZzggzZ V¤g yZĂŹC Ă&#x2122; ÂŞx ŠZĆ&#x2019; ď&#x20AC;Ś t Ă&#x201D; ** M 7Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020; .Ă? Vâ&#x20AC;? Ă&#x2020;yZĂŹC Ă&#x2122; ÂŞ Ă&#x201A;VĆ&#x2019;: â&#x20AC;&#x17E;Ĺ Ăą+ â&#x2C6;&#x2019;Zz¤ /ZX o zĂŚBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;Ĺ zĂ&#x2020; â&#x20AC;&#x17E;a ~çĂ&#x2020;y¨ KZ¤ /ZX Ă?ĂąYĆ&#x2019;ÂťĂ&#x152;~gZĹ )f Ă&#x2026;pgtzgÂťyË&#x2020;ZBâ&#x20AC;&#x161; ¸â&#x20AC;&#x161; Ă&#x201D;Ă? ĂąYĆ&#x2019; Âť\ M Ă? \ M Ă&#x152;~g ZĹ )f Ă&#x2026;ÂŞ ď&#x20AC;¨ĂąĂ&#x2026;yZ Ă&#x201A;VĆ&#x2019;: Ć&#x2019;7â&#x20AC;&#x17E;Ĺ ùó óÎGâ&#x20AC;?Ăť ZL LZ # Ă&#x201D;ĂŹC Ă&#x2122; ÂŞXĂŹ Ă&#x152;Ă&#x2020;Ăł ÂŽ Ăł )xZoZLn ) L ç Vââ&#x20AC;şJ -Z # Ă&#x201D;Ă?g7Ă&#x152;ÂĽ#Ă&#x2020;ÂŹkZJ -â&#x20AC;° Ă&#x153; zkZyâ&#x20AC;şĂ&#x201A;Ă? X* @Y M 7~Ĺ zĂ&#x201E;Œ½Z Ă°Ă&#x192;Âť aĂ&#x2020;äĂ&#x2018;~Ĺ zĂ&#x192;kZ Ă&#x201A;Ć&#x2019;:Ĺ ùó óÎGâ&#x20AC;?ĂťZLL¤ /Zq -Ĺ 4, Ă&#x2020;VĂ?Ă&#x;â&#x20AC;° ]!* kZèaq -Ĺ  4, }gøXĂŹ @* YĆ&#x2019;xiĂ&#x2018;6,yâ&#x20AC;şC Ă&#x2122; ** â&#x201E;˘ Ăł4 Ăł z] .Œ½ZL L Ă&#x2030; Ă&#x201D;ĂŹ 7Ĺ Ăą~] ZĹ  ĂĄ g ZĂ&#x2020;Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018; c* Ë&#x2020;y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; ?Ĺ  Ă°Ă&#x192;Ă&#x2026; ] !* t Ă?zz kZ Ă&#x201D;ĂŹ @* Ć&#x2019;gĹ  x|@' ,Ă&#x2020; kZĂ? ]ZĹ  ĂĄ g ZĂ&#x2020; \ M Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť ZL LĂ? Vâ â&#x20AC;şâ&#x201E;˘} Ĺ !Zj Âť ÂŹĂ&#x2020; Ăł óŽ ) ) x ZoZ L LXĂŹ 7â&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś gĹ  t â&#x20AC;°Ă&#x201D;ĂŹ â&#x20AC;&#x17E; ( Z bĹ g Z Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; xi Ă&#x2018;Ă? Z c* ** â&#x201E;˘c _ Âť äâ&#x201E;˘4z] .Ă&#x2026;x ÂŞĂ&#x2020; "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This Âłcopy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

72


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

6,y â&#x20AC;şC Ă&#x2122; a kZ Ă&#x201D;ĂŹ xi Ă&#x2018; ĂŁ â&#x201E;˘ ZĹ Z > 2i ~ xs Zèa L L ĂąY š }Ĺ â&#x201E;˘y´Zt gšŠ% Ă°Ă&#x192; c* óÏ Ăł n Ă&#x203A; Ă&#x152;** â&#x201E;˘4z] .Ă&#x2026;â&#x20AC;&#x153; W [ Âťr #â&#x201E;˘ : +â&#x2C6;&#x2019;ZzĂ&#x2020; Ta kZ Ă&#x201D;ĂŹ xi Ă&#x2018; ´gtzg YZBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020; +â&#x2C6;&#x2019;ZzèaL L

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

tĂŹ ĂŁZz > Ă&#x2DC; Z^!* X óÏ Ăł xi Ă&#x2018; Ă&#x152;** â&#x201E;˘ Za Ă&#x192;+ â&#x2C6;&#x2019;Zza LZĂ?Z Ă&#x201D;VĆ&#x2019; ĂŹ 7tc_Âť+Ĺ X â&#x20AC;°Y ~Ĺ  7g Z Ĺ&#x2019; Ă&#x203A;â&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś gĹ  Ă&#x152;b§Ă&#x2039;'!* ď&#x20AC;Ś Ć&#x2019; X Ăł zĂł â&#x201E;˘ZĹ  Z > 2i Ă&#x201A;Ć&#x2019;w⤠/Z L L ĂŹtĂ&#x201A;c_Âť+Ĺ X Ăł j Ăł â&#x201E;˘ ZĹ  Z > 2i @* Ć&#x2019; žwâ L L Âť+Ĺ Ă&#x201D;Ăłj Ăł â&#x201E;˘xZoZÂťkZ @* zâ&#x201E;˘ĂŹâ&#x20AC;ĄĂŽGâ&#x20AC;?ĂťZL L ĂŹ 7tÂŹÂť+Ĺ  b§Ă?ZĂ&#x2021;!* Ăł XĂł Ă&#x2026;gx ZoZ ÂťkZ Ă&#x201A;Ć&#x2019;ĂŹâ&#x20AC;ĄĂŽGâ&#x20AC;?Ăť Z L L ĂŹt@' , Ă&#x2020;kZ Ă&#x201A;ÂŹ

t â&#x20AC;&#x161;Ă&#x192;] c* Zzg x Ă&#x201C;Ă&#x2026; y*kZ ~z%Ă? Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018; ] !* ¸

ÂťVâ â&#x20AC;şÂ¤ /ZĂŹ ~Š½¸Ă&#x192;VĂ?Ă&#x;ä \ M XĂŹ CĆ&#x2019; ĂŁZz Ă&#x152;Ă?pg ÂťkZ Ă&#x201D;â&#x201E;˘ a ď&#x20AC;ĽBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;kZ Ă&#x201A;VĆ&#x2019;Ĺ ĂąĂ&#x152;VĂ&#x2019;Zy ď&#x20AC;Ľ ~ kZ {ZpĂ&#x201D;Ć&#x2019; ĂŹâ&#x20AC;ĄÂŚÂ˝ZĂ&#x201E; Âľ ZĂ? kZX ĂąY ~g Z ÂŚ /Ă?0 + i ĂąĆ&#x2019; Tgg ZĹ  Ă&#x192;z ÂťkZgzZâ&#x201E;˘0g ZĹ ' ,Vâ Ă&#x203A; gzZ KZgzZ bĹ  ZĆ&#x2019;Ă&#x192;VKgzZ Ă&#x2026;g ** ZĂ&#x201D;* *â&#x201E;˘â&#x20AC;&#x17E;~ VĆ&#x2019;z¤ /[g JĂ&#x192;Vâ â&#x20AC;şĂ&#x201D; ** Ć&#x2019; (ZÂżĂ&#x2030; Ă&#x201D;7^ ,Yt sĂ&#x153;: Ă&#x153;Z e~}çĂ&#x192;V70 + i Ă&#x2026;VĂ&#x2021;¸LZ ĂąYâ&#x201E;˘+Zwq]gĂ&#x;L¤ /ZpĂ&#x201D;Z%]ĂąĂ&#x2026;qY{zĂ&#x201D; Ĺ  H%ĂąĆ&#x2019;Dâ&#x201E;˘ Ć&#x2019;â&#x20AC;&#x17E;~VĆ&#x2019;z¤ /[g Jyâ&#x20AC;şĂ&#x201D;ĂŹg:Ĺ Ăąâ&#x20AC;&#x17E;Ă&#x201E;~Ĺ&#x201C; / %Ă°Ă&#x192;ÂťVâ â&#x20AC;ş "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This Âłcopy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

73


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Ă&#x2026;äâ&#x201E;˘{g0* {g0* Ă&#x192;Ă&#x201E;Œ½Z LZ b§kZgzZ BVZgZĹ&#x2019;6,}uzĹ q -ZĂ&#x201D;NY ,Z Ă&#x2039; ?ĂŹ 7t ½Ă&#x2026;Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018;~ ]gĂ&#x;kZ Ă&#x201A;,â&#x201E;˘Ă&#x2019;Ă&#x192; Ć&#x2019;;gâ&#x201E;˘ ÂŚBâ&#x20AC;&#x161;LZĂ&#x192;VĂ?Ă&#x;â&#x201E;˘ Ă&#x17D;{Ă&#x2C6;ÂťxÂŞĂ&#x2020;Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť ZL L ** YĆ&#x2019;ĂŻ ĂĄ ~{z¤ /

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

VĆ&#x2019;z¤ /[gJyZ Ă&#x201A;Ć&#x2019;:Ĺ Ăą{z¤ /Ă°Ă&#x192; (Z nĂ !* /ZgzZĆ&#x2019;Ĺ  OZ6,kZ"gzZ ¤ X bĹ â&#x201E;˘qzĂ&#x2018;4z] .Ă&#x2026;xÂŞĂ&#x2020;Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť ZLgLzZbĹ â&#x201E;˘â&#x20AC; Ĺ¸Zh +' Ă&#x2014; Âť{z¤ / -ZLZ~ q Ă&#x2026;nC Ă&#x2122; ?ĂŹt½Ă&#x2026;Ă&#x2026;zmvZ-Ă&#x2018;aĂ&#x2020;wq]gĂ&#x;kZ@', Ă&#x2020;kZ ~yLZĂ&#x192;\ M LZ { ZpĂ&#x201D;"aĂ&#x2020;Ă&#x2018;kZX xgÂľ ZĂ? ~Ă&#x2C6;{z¤ / Âľ ZĂ? ~Ă&#x2C6; {z¤ /Ă&#x2026;nC Ă&#x2122; wqž ?} 7,xgâ&#x201E;˘ Y~kĂ&#x2039;c* } 7,** â&#x201E;˘Ă&#x2C6; X xg

kZ Ă&#x2026;Ă&#x2026;zmvZ -*â&#x201E;˘Ă&#x2018;¤ /Zy â&#x20AC;şx ÂŹĂŹ @* Ć&#x2019;xÂĽĂ? äâ&#x201E;˘g¨

gzZ Ă&#x2021;ĂąYĆ&#x2019; ÂťĂ&#x152;â&#x20AC;&#x2DC;¸\ M Ă? \ M ~Ă&#x2039;Ă&#x2020;kZ Ă&#x201A;Ă?,â&#x201E;˘Âż6,½ c* Ă?( Ă°Ă&#x192;%Ă&#x2020;â&#x20AC;° Ă&#x153; ¤ ò ZĂşX Ă&#x2021;ĂąY M ~Ĺ z Ă&#x152;Œ½Z Ă&#x201E;q -Z b§kZ ~i Z0 +Z Ăą~ Œ½Z Ă&#x201E;Ă&#x2020;Vâ â&#x20AC;ş{z Yâ&#x201E;˘7g (Z wt {z¤ /Iè Ă&#x192; Ăł óÎGâ&#x20AC;?ĂťZL Lc* Œ½ZĂ&#x201E;\ MĂ? \ M qt X}Ĺ  ZĆ&#x2019;Ă&#x192; gzZ Ă&#x2026;g ** ZĂ&#x2020;â&#x201E;˘ Za +ÂŹ~g ZĹ )f Ă&#x2026; Ăł ÂŽ Z ) Ăł )xZoZL 6, L Ĺ  Ă&#x203A; gzZĂŹ CY0ÂŻ ) !* Ă&#x152;äâ&#x201E;˘ĂŹâ&#x20AC;Ą XĂŹ CY0ÂŻ ) !* äâ&#x201E;˘ZĹ  Z6, j§ôZĂ&#x; !* Ă&#x152;Ă?ZĂ&#x201D;ĂŹ CĆ&#x2019; "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This Âłcopy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

74


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

ÂŹÂť Ăł óŽ ) )x ZoZ L L~gzĹ kZ óŽ ) Ăł )xZoZL Lâ&#x20AC;° Ă&#x153; zTäĂ&#x2026;zmvZ-Ă&#x2018;ĂŹ ĂŁZzĂ&#x2021;!* Ă&#x152;]!* t Ă&#x2020;*Ĺ  â&#x20AC;° Ă&#x153; z kZ Ă&#x201D;ĂĽ c* Ĺ  ÂŹt Âťgg ZĹ  Ă&#x192;zĂ&#x2020;kZgzZhZzBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;Ă&#x201E;Ă?( c*

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ă&#x201E;Ă?( ÂťVâ â&#x20AC;şx Ă&#x201C;Ă&#x192;Ă&#x201E;kZĂ?zzkZĂ&#x201D; ĂĽĂ&#x201E;Ă?( â&#x20AC;&#x17E;q -Z ÂťVâ â&#x20AC;şx Ă&#x201C; XĂŹ 7Ĺ ĂąĂ&#x201E;q -Z Ă°Ă&#x192;ÂťVâ â&#x20AC;ş` MX ĂĽ@* Yš Ăł Ă nĂ&#x203A;Ă&#x2014;Ĺ Ă&#x203A;Ă&#x2013;] èĂ&#x201A;^Ă&#x203A;qLc* Ă?(};Ă&#x201E;Âľ ZÂľ Zb§kZgzZV2c* gÂľ ZÂľ Zyâ&#x20AC;şJ -kz& +ZĂ?Âż% Z Ă&#x201E;Ă?( ÂťV â â&#x20AC;şx Ă&#x201C;&ĂŹ 7Ĺ  ĂąĂ&#x201E;( Z Ă°Ă&#x192;[ ZX ` # $~ ĂŹ @* Ć&#x2019;Za w ZĂ&#x17D;t~w q]gĂ&#x;+ZXn Y š óànĂ&#x203A;Ă&#x2014;Ĺ Ă&#x203A;Ă&#x2013;] èĂ&#x201A;^Ă&#x203A;qLc* ?ĂŹ Ht Z]Ă&#x2020;Ăł óŽ ) )x ZoZ L L

# ä Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018;ĂŹ â&#x20AC;&#x17E; Z ď&#x20AC;Ś gĹ p¤ /Z ] !* t Ă&#x201D;q -Ĺ  4, }g ø -Z# q Ă&#x2013; Z ~g7â&#x20AC;° Ă&#x153; zkZĂ&#x201D;ĂĽc* â Ă&#x203A; ÂŹÂť Ăł óŽ ) )x ZoZ L Lc* H ZĹ  ZĂ&#x201A;Âť Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L L Ĺ ĂąĂ&#x201E;Ă°Ă&#x192;ÂťVâ â&#x20AC;ş[Z Ă&#x20AC; _7ÂłtĂ?kZĂŤ @* Ă&#x201D;œðĆ&#x2019;SĂ&#x2C6;~Ă&#x201E; ĂŁZzĂ&#x152;]!* tĂ? VĂŹZzg ~z%Ă? Ă&#x2026;zmvZ-Ă&#x2018;vĹ p Ă&#x2013;Z/XĂŹ 7 [gJ6,gĂŽb!* yâ&#x20AC;ş t pĂ&#x2020; äĆ&#x2019;:Ă&#x2020; Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť Z L L ĂŹ CYĆ&#x2019; ĂŹ 7t¤ /Zwq]gĂ&#x;Ă&#x2026;Vââ&#x20AC;ş` MĂŹC Ă&#x2122; ÂŞXNYĆ&#x2019;â&#x20AC;&#x17E;~VĆ&#x2019;z¤ / 6,gĂŽb!* {zĂŹ 7Ă&#x152;t Ă&#x201A;VĆ&#x2019; ĂąĆ&#x2019;ĂąĂ&#x2C6; ~ Œ½Z Ă&#x201E;q -Z {z "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This Âłcopy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

75


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Ă&#x2020;VâzĹ yZwq]gĂ&#x;Ă&#x2026;Vââ&#x20AC;ş` MX VĆ&#x2019;`Ć&#x2019;â&#x20AC;&#x17E;~VĆ&#x2019;z¤ /[gJ Zc* gt Ă&#x201D;ĂŹC Ă&#x2122; ÂŞ1Ă&#x201D; ` Ć&#x2019;â&#x20AC;&#x17E;~ V2c* g Kg Kg{z XĂŹ Ă&#x17D;â ĂĽ(KZ KZĂ&#x2030; Ă&#x201D; 7{z¤ /Ă?(} 96,ÂŤÂŁĂ&#x2020;}uzĹ  q -ZÂĄ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

~yZ[ZÏèžĂ&#x2026;]!* kZwq]gĂ&#x;tĂ&#x201A;Ă&#x2122;g¨X Œ½Z} ; Ă&#x201E; xÂŁĂŹâ&#x20AC;ĄÂť óà nĂ&#x203A;Ă&#x2014;Ĺ Ă&#x203A;Ă&#x2013;] èĂ&#x201A;^Ă&#x203A;qLaĂ&#x2020;Vââ&#x20AC;şĂ&#x2020;º´kZĂ&#x192;Ă?(Ă&#x201E;C Ă&#x2122;Ă? Ă&#x2020; Vâ â&#x20AC;ş~Ĺ :Ă&#x201D;yĂ&#x17D; 0* ď&#x20AC;Ś c* â&#x20AC;&#x17E; gaĂ&#x2020;Vââ&#x20AC;şĂŁĂ&#x17D;0* c* Ă?XĂąYĹ&#x2019; Ăł óÎGâ&#x20AC;?Ăť ZL Lâ&#x20AC;&#x17E; kz& +Zâ&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś c* gaĂ&#x2020;Vââ&#x20AC;şĂ&#x2020;kz& +ZgzZtĹ :â&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś c* ga Ă°Ć&#x2019; 7yĂ&#x2019; Ă&#x152;] !* Ă°Ă&#x192;+Z ~ VĂŹZzgĂ&#x201A;Ă&#x2122;g¨X Ă?Ć&#x2019; t Z] Âť Ă&#x201A;Ă&#x2020; ĂŁZzĂ? VĂŹZzgâ&#x20AC;°@' , Ă&#x2020;kZXĆ&#x2019; CĆ&#x2019;Ă&#x201D;Ă&#x2026;]!* kZ ~gøĂ? TĂ&#x201D;ĂŹ ĂŁZzĂ? VĂŹZzg]!* t6,gĂŽĂ&#x2020;wVXĂŹ CĆ&#x2019;G@* Ă&#x2026;]!* kZ ~g ø6,gĂŽ Ă&#x201D;Ă&#x2026;g** Z šZgzZ ´gÂągzZĂ&#x192;Vââ&#x20AC;şĂ&#x2022;gzZ AĂ?Z Ă&#x2026;ÂŹkZĂŹ b§Ă&#x2026;uZzò yâ&#x20AC;şx Ă&#x201C; ` M¤ /ZĂŹC Ă&#x2122; ÂŞXĂŹ ** XĂ? º¸gzZ VK äâ&#x201E;˘gz$h +' Ă&#x2014; Ă&#x192;} iè Z kZĂ&#x2020;# Ă&#x2013; Z ~iZ0 +Z Ăą~â&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś c* gC Ă&#x2122; Ă&#x201A;ĂŹg7 w q Ă&#x2039; Ă&#x2021;Ć&#x2019;x ZĹ Z q -Z s§Ă&#x2026;äâ&#x201E;˘ Za â&#x20AC;&#x2DC;¸h +' Ă&#x2014; ~ kZ Ă&#x201D;Ă?Âś ÂŻ ) !* X YY c* Ĺ 7g Z Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; ._Ă&#x2020;yâ Ă&#x203A; Ă&#x2020;Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018; Ă&#x152;~ ~yZ â&#x20AC;&#x17E;Zc* gZĂ&#x2026;Vâ â&#x20AC;ş` M q -Ĺ  4, }gøĂ&#x201D;ÂŻ ) !* Ă&#x2020;{zyZ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This Âłcopy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

76


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

~gZĹ Ă&#x192;zBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020; -Z X t Z] Âť Ăł óÎGâ&#x20AC;?ĂťZL La Ă&#x2020; Vâ â&#x20AC;şĂĄZz â&#x20AC;Ś Ă?qtÂŁxĂ&#x201C;{zĂ&#x192;VĆ&#x2019;Z' , uĂ&#x2020;V2c* gyZXĂŹzĂ&#x2026;ÂŹĂ&#x2020;óŽ ) Ăł )xZoZLL $uzy M Ĺ&#x2019; g Ă&#x203A; gzZ]ÂĄz=aĂ&#x2020;{Z' , uĂ&#x2020;óànĂ&#x203A;Ă&#x2014;Ĺ Ă&#x203A;Ă&#x2013;] èĂ&#x201A;^Ă&#x203A;qLĂ?VĆ&#x2019;

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

zy M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; Ă?VĆ&#x2019;Z +ÂŹVc* gZĹ )fx Ă&#x201C;{z6,VĆ&#x2019;Z' , uyZgzZX " $U* Ă?zgĂ&#x2026; X CĆ&#x2019;Z +ÂŹ6, áZĂ&#x2020;óànĂ&#x203A;Ă&#x2014;Ĺ Ă&#x203A;Ă&#x2013;] èĂ&#x201A;^Ă&#x203A;qLĂ?zgĂ&#x2026;x ÂŹ=gzZg $u Ă&#x; Ă&#x201D; ùâ Ă&#x203A; Za (~ VĂ&#x;Ĺ  aĂ&#x2020; VĂ&#x201A;!* 9{zĂŹ ÂŹĹ  Ă? \ÂŹvZ

0# Ă&#x2013; Zq -ZQĂť%q -ZĂ&#x192;Vââ&#x20AC;şxĂ&#x201C;gzZĂ&#x2021;gpĂ´Ă&#x192;Ć&#x2019; ď&#x20AC;Ś ĂŤĂ?Ă&#x2018;Ă&#x2020;VĂ&#x201A;!* X ùâ Ă&#x203A; ÂŤ=Ă&#x201A;Ă&#x2026;äY

[Y 1998]

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

77


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

{^ ,Y»]ŸZ ‹Z ³³³³ ® ) )x ZoZ

]ŸZ ‹ZÆr # ™ÝgC Ù Í ** Ññ

~gø ~ }g !* Æ t Z]gzZ x|Æ ó ó® ) ) x ZoZ L gLzZ ó óîG”û Z L L

y*LZ ä r # ™ÝgC Ù Í ** ÑñXì s%Z ÃDIZ ‰Ð } Zg Ð ,} Zg KZ ~ Y 1995 yÔcZ™ ó óyZgÃL L)xâ ó ® ) ó ) xZoZLL Xì sf `gŠ Ü »wÑ+ZgzZ} ZgÅx H** ÑñXì ðâ Û yÒ ó ó+Šg ÖZ L LvŠ p ÖZ/ c* ó ó+Š # Ö ‡Z L LÑ » úÅ0# Ö Z X1 Xì ó ó+Šg ÖZ L gLzZ ó ó+ Š # Ö ‡Z L LÌÑ » # Ö Ó{ÒúÅ0# Ö ZX 2 7x Z9 Û » ó ó+Š gÖ Z L LgzZ ó ó+ Š # Ö ‡Z L L# Ö Ó Xce ** ƒ„ w!* Ö ÓX Cƒ7# # Ö Ó ó ó/!* L L1Ôì Cƒ# Ö ÓÂó ów!* L L{zÔ îŠ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

78


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

ÌqN ƒÑ ** ™ (ZgzZ ÏñY Å~È0* p¤ /Z~] Ñqx ¬Å2Z ¸Æ »+ŠÃx ZoZÆkZ™È ó óîG”û Z L LÃ# Ö Óà ZzäYƒì‡C Ù ë @* Ôì 7

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

(Z¤ /ZXì ÂÅ b ˜Z Å ó óîG”û Z L L** ™ (ZÉ ÔYY c* Š 7g Z Œ Û Ÿ» gZŒ Û „ ó óîG”û Z L LÌ‘ÓÅVÇ)à Zzäƒì‡~6¤' , gzZ k%Z ƒ Xì ß> Ø Z^* ! ÏN0*

ÐZp¤ /Z Y Y ¹7# Ö Ó/!* Ã# Ö ÓsÅÐ < L zy M Œ Û X3

ÆóÜû`ößønûeø p…Fçû ö Üûâö†öÚûø]LXƒÝq: VY „Š OZ »e $Ò Z ÅV â › 辊p c* 46, Š¢ÔÏŠgpd $ Û ÔãZŠ** Ôª ˜KZäVâ›7tp ƒ /!* Ö Ó{z ƒ 1™ÉÃ# # Ö ÓsÅÐ < L zy M Œ Û¤ /ZÐzz Å X ÏñY

Ð ó]¨®Z Läy M Œ Û Xì ó]¨®Z L# Ö ÓsÅÐ < L zy M Œ Û X4

Ö Ó+Z X »ghZzÐ kZgzZ x ZoZÆ kZ: ì c* # Š ¬» [ AZ sŠ ZáÆ ]¨¤ x ZoZ ** ZIxiÑÃx ZoZÆ kZgzZ bŠ gZ Œ Û ó óîG”û Z L ÃL Xì ¬» kZ ÔI ** c* ƒI "÷Zì ð M ] !* t ~ VìZzg ‰X 5

G ' ; g} Š ßF, ÃVzuzŠ6,?{z Ôƒ: c* ƒ ._Æ` Z' × zË c* } Zg ~g é£+ G ' ÅkZ~ wqC Ù "Ôƒwq]gßÌÜÔƒ ;g™: ZŠ Z t £}g é£+ c* ƒ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

79


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

kZ ÂÔì xgi !* Ð äàyvÈ ¦½Z ÅVâ ›gzZ ã™® ) ¤Z }uzŠÉ ÔñY Å: ]zŒ ©s ÜÆ÷Z,Zt Âq -Z pÆ +Z] c* Zzgt}uzŠX ñYÅÒÃÅ%$ +ÃkZ c* b & Z ÅkZÐù Zg f

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

~kZgzZƒ„g `._Æ<Ñx »o ~}g !* Æ# Ö Ó m»g $Š q ZÅy*kZÔ}ŠXƒCYÅtn4Š Ñ!* Å< L zy M Œ Û ~oZ # ì t Š Z%Ð g $Š q Z +Z c* ÍXì Ð t £—gzZ CZ f gzZz™ñ6,ÕkZ ?ƒ;g™ÌÕ6,gîCZ f6,?yZxÑZz ä™Ç** <Ñ X ƒ à: yvÃνZÅVâ ›

vZ -Ñ ä V,Z ~ T ) g $ugÅyZ 0fv .]|X 6

tpÆ( ó Ý^Ú Ÿæ èÂ^Ûq Ü`Ö àÓm ÜÖ áL Y7 Ð Åzm KZÃVÍß® ) )gzZ {z¤ /Ô‘ ÛC Ù gzZ ñY MgzŠ »jƪ Hz® )$ +Z # tèY Ô * *™: wJ]úŠ Å ËÐ ~ ª Hz ® )$ +î0*J'Z ? Âñš s§ kZ ÅVâ ›@' ,Æ kZ X σ ]úŠ Ū Hz ® )$ +6,x ** Æ xsZ Ü6,]g â Z Å÷Z áZz ä™x ZoZ » < L zy MŒ Û ** ™x ZoZ » ® )) ƒy›~g £ »‰ Ü z LZÐg ±ZÆ¢ A &gzZA ™{zì e ÔVƒ ÅólçÆ^_Ö]LäyZxkZJ -Z # 1ÔVƒŠñÌVÒZy  ¼g0 +ZÆkZc* x ZoZ » ÏZJ -‰ Ü z kZ Ôƒ Zƒ: sÅÐ < L zy M Œ Û gzZƒ Å:g (Z ^ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

80


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

»Vâ › î Yƒg ezŠÐ wq]gß+Z ?¤ /ZpÔì Ÿ» »+Š ** ™ Ö ÓðÃàZzä™wJ4Š Ñ!* # Å< L zy M Œ Û gzZƒ Š Hƒë' ,ëgŠ Ħ½Z ´Š +Z à Zz ä™4z] .aÆ ä™ì‡{g !* zŠ Ãx  kZgzZƒ: Šñ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ë»] Ñqg0 +Z LZ ?gzZƒ C™x ZoZ »< L zy M Œ Û ƒ:ŠñÌ® )) É Ôƒ D 0* : Ì] ¸Å ä¯ ® ) ) ðÃaÆÑkZ c* 䙨 £ G ' DÆyZZ LZ~] Ñq,Z ƒ7gŠ {çÃyZZz+Š LZ}g é£+ * *™}g7 yŠ ¹!* ÆÏ0 + i™Ö~(pôË™ƒ µ ZÐ VÍßaÆ Xì4{Š c* i îŠ x Z n Û » ó ó+ Š # Ö ‡ Z L Lì # Ö Ó{ zŠ Z%Ð ó óîG” û Z L LX 7 Xì * *™® ) ¤Z Å# Ö Óòs Zx|9» ó ó® ) ) x ZoZ L Lb§kZXƒ xÓyZt:Z » ó óîG”û ZL L~g $Š qZXì0# Ö ZŠ Z%Ðó óÁZ îG”)L L »wÎg[ ôZ< L gzZwÎg< L Ðg±ZÆ¿z„ì ZƒÌ6,Vâ › X D™x ZoZ 4z] .¦½ZgzZ±aÆkZQ ƒ: „Šñ# Ö ÓòsZ¤ /ZX 8 aÆó ó+Š# Ö ‡ZñZ' , Ö ÓòsZL LÈ)Xì9 # Û ´Š q -Z ** ™ ._Æ ] c* Z@ z wßZÆ wÎg [ ôZ < L gzZ wÎg< L gzZ<Ñz +Š gzZ * *™g (Z qË~ kZ ÔƒŠ OZ {Š c* i6,TÐ ~ yZ ÔVƒ „g™x » "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³only. ³³³³³³³³ This³³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

81


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

E Ÿ»òi Ñ » +Š # Ö ‡ZgzZ + Š î0E 0Ò‘ ñZ' ,4z] .Ô** ™x ZoZ » ÄÆ kZ Xì XÐB{ ^ ,Y» Zg M yZÅx H** ÑñëVŒ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ñ»úÅ# Ö ZX 1

ó+ ó Š# Ö ‡ZLÑ L »úÅ0# Ö Z ìðâ Û t]!* «äxH** Ññ

:˜ {z Xì ó ó+Šg ÖZ L gLzZ

~·ª ‚g# Ö â Zz]Šª~„ÅkZgzZì ð¯ävZŠp0# Ö ZL L

g¦. Þ ‡** ** ƒÑ"»® ) )+ Z ìC Ù ªXìˆ~ŠÃÅzmvZ³äáZzäÑ~ŠzÃkZì Yƒ„zÑ»® ) )ËXì » ä™x »aÆw”ÆÑkZÃy»g ZÆ® ) ) kZgzZXƒ H

( 22) ó‰ó‰‰ìt{ zÔì c* Š¬î ) ) kZ ä\¬vZXƒc* Š¬

kZQXì ÅÜ13e $ M Å ( 42) ògØÒgÎäx H** ÑñˆÆkZ

:˜ ñƒD™s # ŸzÅ X ì0# Ö Z ~g7 gz ZÔ y ›¥ #Æó ÜÓÖL~e $ M kZL L G '+ ì„zŠzÑ»® ) )kZ~g é£ìc* â Û ävZÆ™¥#ÃyZ ì c* Š¬QgzZ+ Š # Ö ‡Zì {zgzZì ;gƒÑ»x?Z:Ym CZ ~pg ì‡gzZ ä™ì‡Ã+Š kZgzZƒg D™ ZŠ Z n Û » +Š # Ö ‡Z "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

82


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

ß Z e: ^Y ~ : MgzZ z™: s%Z Ôƒg: µ Z µ ZÐ }uzŠ q -Z +Š # Ö ‡Zta kZXßx åÐ ï¢ÃÏg kZ Å+Š™ïƒ É G ' s%ZztZíZ~ÑÆŠzLZgzZìÑ»ŠzÆ® ) )~g é£+ ( 22) ó‰ó‰‰ìtzgwë)q -Z** ™

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

{ z Xì Å s # Ÿz Å pÆ ó ó+Š # Ö ‡Z L Lä x H** Ññˆ Æ kZ

: ˜

™Å + iÃ+ Š}g7L L áZzpgmÐ Ï0 + i ~Š ZÐZX ƒ ¯ ÿ) Zg2Š »Ï0

Ï(gzZ ¦½Z gzZ Ågg Z Œ Û' ,~ ª q „  gŠ gzZ ÇÇ!* ÌÃx ©Z

z¦ÃŠgzZÅggZŒ Û' , ~ª q-ZKZÌÃx ©ZáZzpgmÐV‡ gzZ ÇÇ!* ÌÃ2Z ¸z x ©Z 0Ð V‡ CÑçz rZ° c* ~Š ˜ ( 23) ó Xó z™æ MgŠ¿§¾6, yZgzZÅgg Z Œ Û' , ~ª q„  gŠ

1C ©$E {^ ,Y~ y*q kZÆxH** Ññ -ZLZB‚Æ,äë»Ãî0G

Æóàømû‚ôùÖ] ]çÛönûÎôø]L~ˆyMŒ Û ìÅÒÃÅäCtäë~kZXì1 &Š a Æ , 1C /ŸÀG ˆ Æ y *kZ X 34D 12ÔY 1996 ~gz Û Ôt ZÑZ)xâ : õG ~ Y 1996mÔó óyZg ÃL L)xâ [Z » y*kZ }g ø Ð s§Åx H** Ññ Ìt‹»[Z kZÆx H** ÑñëˆÆy*kZ LZ6, ó óîG”ûZ L LX åZƒù ' á XÐ,™7~# Ö } .ÅMg ‡ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

83


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

b§ËÑ » úÅ0# Ö Z¹Z~ yZ Ô ñ M ~ VsXp ÖZ êŠ7]iYZÅkZûzµñ»e $ M!"ÅògØÒgÎX YYc* Š 7gZŒ ÛÌ -ZÆó+ q ó Š# Ö ‡ZLLXnYc* ŠgZŒ Û Ñ»# Ö Ó{ÒúÅkZc* 0# Ö ZÐZ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

:ì –äë~}g!* Æäƒ9 Û ´Š

,ZÆ+ŠÔt:Z» É ó Û ´ŠLc* ó+ŠøZ Û L ìãZzÇ!* ]!* tL L

¹Zƒ Š Hc* ZI b§kZÃyZZIZ »XÔì @* ƒ6,„]ј XA ZwÃVß Zzä™uF, Æg±Ë%gzZÔ` ZÃVß ZzäÑO „z ~ [Z Æ kZ  ? H > 2i øZ Û i7 t ¿ðä /Z‰‰‰

Ù Ô ** C ÑO qgzZÐ ~ ]јÆ>2i ÔÏNY Å7,q äˆy M ÛŒ¾t¤ /Z¿ðÃÔ[ZXì xiÑaÆá Zz¶Š >2i

~ó> 2iøZ Û LÌ** ™ ZŠ Z > 2iÐzzkZÔì c* Š¬» ó> 2i} êZ L…

Æ > 2i ó> 2i } êZ LXì ß Ç!* ]!* t Å kZ ì C Ù ª ÂÔì Ð

gZŒ Û Ð ~ ó> 2i øZ ÛÐ L ZÐzz kZ Ô7„ì Ð ~ ]ј Xì e $Z@àßZq -Z~}g !* Æ> 2iÔÝZgŠ ÂtX YYc* Š7 » > 2igzZi úÐ wÅ+Š ]јZ # ì 7µÂ~ kZ‰‰‰ pÔÐ N0* gZŒ Û „ +Š øZ Û Ô> 2i} êZgzZ > [# Ö ‡Z ÂÔǃ™f gzZi ú~y ZìC Ù ªÂÔ ÇñY H™f » > 2iøZ Û c* > [øZ ÛZ # ~> [øZ Û Ã >[# Ö ‡Z ¿ Ô Z®X ǃ™f » „ ]јÆ> 2i "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

84


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Æ>[ Ç} 7,ItÐ ZÔ}™ï' á ~ > 2iøZ Û Ã > 2i} êZgzZ ì n Û ~ >[Ô# Ö ‡Z ÅTÔì Ì>[q q -ZÐ ~ ]ј n Û ~> 2iÔêZ »TÔì Ì> 2iqq -ZÐ~]јÆ> 2igzZ Ç} 7, ** CtÐZÔ}Šg Z Œ Û 9 Û ´ŠÃ+Š# Ö ‡Z¿ Ô b§ÏZXì

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ö ‡ZÅTÔìÌó àm‚Ö]LŠpÔqq # -ZÐ~]јÆó àm‚Ö] L

Xì n Û ~ó àm‚Ö]L

òi Ñgz Z à ßZ q -Z~} g !* Æóàm‚Ö]L—" Ôóàømû‚ôùÖ] ]çÛönûÎôø]L‰‰‰

ŠpÉ Ô 7Ð ~ ] јÆó à m ‚ Ö ] Le $Z@tèa 1Ôì e $Z @ 9 Ûq -ZÐ~+ŠøZ Û ÔÐZÐzzkZÔì~}g!* Æó àm‚Ö]L ó óX Y Y c* Š 7g Z Œ Û ÌÐ b§Ë

( 28 D 26ÔY 1996~gz Û Ô t ZÑ Z)x â )

:å–äë~}g !* Æx|Æó ó+ Š# Ö ‡Z L L

b§~g7 6,+ Š kZ L LpÆóäônûÊô ]çûÎö†$ Ëøjøiø Ÿøæø àømû‚ùô Ö] ]çÛönûÎôø] áûø]L‰‰‰L L

kZ c* +Š f Î~p ÖZ yZX Æó óÜZ e:‘¸~ kZgzZ xg ì‡Ð ¼tsÜpÆkZX ì 7x|ðæ / Ù Ô»4z] C .aÆ + â X ñ Y H¿Æ& ¸Ë%6,kZ Ôì ï' á ~ ó àm‚Ö]LÌ XÔñY H¹Z Ô ,q Åä™ Ô ñY ** â ¹Z Ô ,q Å ðÃÃ]ZŠ „¤ /Z ä +Š X ñY ;g i !* Ð yZ Ôì Š H»zg Ð Vzq "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

85


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

¾ùĂ&#x2039;¤ /Z+Ĺ X ĂąY ~Ĺ  wâ&#x20AC;&#x17E;zšZ~ÂżLZ Ă&#x201A;Ă&#x201D;ĂŹ ~Ĺ  w +Ĺ X ĂąY H Zg7 Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;yYz wĹ Ă&#x192;2 ÂťkZ Ă&#x201A;Ă&#x201D;ĂŹ @* â&#x201E;˘ Ÿ Š Ë&#x153; 6, z [ZĹ  MgzZ lâzgpĂ&#x201D;]úŠ Ă&#x201D;]Zk , ÂązĹ zuĂ&#x201D;]Ă&#x2018;çĂ&#x201D;uĂ&#x201D;â&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś (¤ /Z Ă? b§~g7 6,] c* Z@ y Z Ă&#x201A;Ă&#x201D;ĂŹ ĂŞ Ĺ  ]c* Z@ Âź ~}g !* Ă&#x2020; ], Ă&#x192;

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ĂŹC Ă&#x2122; ÂŞsâ&#x201E;˘Ă?kZXp¸Ă&#x2020;óà ømĂťâ&#x20AC;&#x161;Úô Ă&#x2013;] ]çĂ&#x203A;ĂśnĂťĂ&#x17D;ôø]LX Ăą Y ; g ZcÂż

]ç Ă&#x203A;ĂśnĂť Ă&#x17D;ôø]L~ ]gĂ&#x;kZ Ă&#x201A;Ă&#x201D; @* Ć&#x2019;¡Ú Âť â&#x20AC;&#x17E;Z +P ¥¤ /Z óà m â&#x20AC;&#x161; Ă&#x2013;] L ¥¤ /Z Ăł Ă mâ&#x20AC;&#x161;ÂłĂ&#x2013;]LX T gĹ zĂśJ -+ â Ă&#x192;Z +y Z sĂ&#x153;pĂ&#x2020;óàømĂťâ&#x20AC;&#x161;Úô ÂłĂ&#x2013;] Ă&#x2020;~Ă&#x2C6;0* Ă&#x2026;]ZĹ â&#x20AC;&#x17E;yZsĂ&#x153;pĂ&#x2020;Ăł àømĂťâ&#x20AC;&#x161;Ă´ĂšĂ&#x2013;] ]çĂ&#x203A;ĂśnĂťĂ&#x17D;ôø]L Ă&#x201A;Ă&#x201D; @* Ć&#x2019;x ** Âť] ZĹ  â&#x20AC;&#x17E; Ăł àømĂťâ&#x20AC;&#x161;Úô Ă&#x2013;] ]çĂ&#x203A;ĂśnĂťĂ&#x17D;ôø]L Ă&#x201A;Ă&#x201D;@* Ć&#x2019;x** Âťâ&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś zq -ZĂ&#x2026;xZwzw'¥¤ /Z Ăł Ă mâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2013;]LX DĆ&#x2019; G ÂźnžX LgĹ zĂśJ -~Ă&#x2C6;0* Ă&#x2026;â&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś zĂ&#x2026;VĂĄwgzZV Ă°3Ă&#x2019;7yZx|Âť

äĆ&#x2019;ZcÂżĂ&#x2021;Ă&#x2021;6, Ăł Ă mâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2013;]L}g7kZ Ăł àømĂťâ&#x20AC;&#x161;Úô Ă&#x2013;] ]çĂ&#x203A;ĂśnĂťĂ&#x17D;ôø]LĂ&#x201D;ĂŹ Ăł Ă mâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2013;]L

XĂŹ e $Z@Ă&#x2026;

â&#x201E;˘g¨Ă&#x152;6, ykZ[ZĂ&#x201D;Ë&#x2020;Ă&#x2020;s # ŸzĂ&#x2026;p9Ă&#x2020;Ăł à ømĂťâ&#x20AC;&#x161;Úô Ă&#x2013;] ]çĂ&#x203A;ĂśnĂťĂ&#x17D;ôø]L

Ă&#x201D;Ć&#x2019; VZm, /Ă? f Ă&#x17D;iĂ&#x2020;+Ĺ Ă&#x201D;Œ½Z Ă&#x201E;ÂťVâ â&#x20AC;şÂ¤ ¤ /Z Ă&#x201D;6,¾ùĂ&#x2039;Âł Ă&#x2020;4z] .Ă&#x2026;+ Ĺ  f Ă&#x17D;y â&#x20AC;şx Ă&#x201C;Ă&#x2020;ÂŹĂ&#x2020;Ăł àømĂťâ&#x20AC;&#x161;Úô Ă&#x2013;] ]çĂ&#x203A;ĂśnĂťĂ&#x17D;ôø]LĂ&#x201A; X D YĆ&#x2019; V7Ă?ÂżC Ă&#x2122; +Z,qÂź~Ăł Ă mâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2013;]LĂŹ xÂĽâ&#x20AC;Ś]!* t wVĂ&#x201D; Ă&#x152;, Z2 ŸĂ&#x2020;Ăł Ă mâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2013;]LĂ&#x201D;s§~uzĹ X [ÂŁ6, gĂŽ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

86


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

ƒÝqwÅC Ù ØÐZZ # Ôì @* ™‰ Ü zkZЊ%q -Z {zÔ6, gîÆ Ð kZ Ô~ wÅ { Z' , uÆ yZ0 +{ ,Z2 »¼ Xì CY kZ ~ wŦZŠ q -ZÆ +Š ,Z2 »¼ X D YK KÐ kZ~wÅݬq -Z Ô{z2 »¼ X D YKÐ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ð kZ~ wÅ{ Z' , uÆ„  c* gq -Z Ì{z¼gzZ D Y

]çÛönûÎôø]LaÆòŠ M {”~Š 'á )q -Z b§Tç O X D YK áZzäYKÐ{ Z' , uÆyZ0 +{gzZC Ù Øq -ZÔ~Vç»Æó àømû‚ôùÖ] ó àømû‚ùô Ö] ]çÛönûÎôø]L„4z] .Åä™~Š ' á :gzZÐVƒ7ï' á ] ]_ Î{È» ó àømû‚ùô Ö] ]çÛönûÎôø]LÐòŠ Mx¬q -Z b§ÏZÔ Ïñ0* gZŒ Û Ÿ» » [£Ð{Z' , uÆ„  c* gq -Z~ó àm‚Ö]L M hYK72 »{z™ qt aÆ y ZÐzz kZ Ôì ~g ZŠ)f Åg » y ; Z' , u+ Š f ÎX 

D™7n°ÂÐ]!* kZVŒëXì ï' á ~óàømû‚ùô Ö] ]çÛönûÎôø]LÌ H+ŠÐ òŠ M x¬ÂÔ,™: ZŠZ ~gZŠ)ftKZgZMZ IZÆ„  c* g¤ /Z ó ]çÛönûÎôø]L~óàømû‚ùô Ö] ]çÛönûÎôø]Lì ãZzÇ!* ] !* âZ% ZÔì @* ™c_ ™ qzÑ4z] .Å + Š f ÎÔŠ ÛC Ù »# Ö Z @* ™7Ÿ»t ¦ / Ù Ô÷» C } g7 2 »x Ó{ z Ô ¿C Ù ¸ 'pÆó àømû‚ùô Ö] ]çÛönûÎôø]LX}Š X } ™: & ¸ðÃÅnË~ y Zgz Zì @* ™Ð kZó àm‚Ö]L}™ ZŠ Z Vc* gZŠ)f KZ¤ /Z {z¤ /c* Š Û ðà »}Ñç7t ¦ / Ù ÔpÆkZ C

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

87


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

;g™7¿6, $Z@Å ó àømû‚ùô Ö] ]çÛönûÎôø]L b§kZgzZ;g™„@* e Ã~ä™ kZc* ** ™ZŠZVc* gZŠ)f Å{z¤ /mºkZÔЊ Ûq -Zq -ZÆ# Ö Z~g7ÂÔì -ZÐ w E ZÆó ]çÛönûÎôø]L÷~ ó àømû‚ùô Ö] ]çÛönûÎôø]LÌ* q *™4z] .Å ( 19D 17ÔY 1996~gz Û Ôt ZÑZ)xâ ) ó Xó ÇñY0c_

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

t ~ÝZ pÆó àømû‚ôùÖ] ]çÛönûÎôø] Lì ãZzÇ!* ]!* tÐkZ

2 »x ÓÆkZX ñ Y Hæ MgŠ¿Ð b§~g7 6,kZÔì óàm‚Ö]L¼ c* Ñ O Ã%ZzZ x ÓÆ kZ X ñY HntuÐ M Æ kZ XNYK }g7 ]Zg Âì e $Z@„zÝZgŠt X ñY Hm, / ¤ Ð „ Zâx ÓÅkZgzZ ñY :ì ðƒgÃè~p ÖZyZ~

G ' }g é£+ ` M~ÃX** ™¿6, x ©ZgzZM Mƒ  yZÆ™o ôZ ?ÎL L

( 32:11]Z ) ó Xó Vƒ@* ™7t ‚

o kZ6, x ©ZgzZMM -ZÆ™o ôZ ?Ôƒg {0 + i~ *Š ?J -Z # LL

( 1:12]Z ) ó Xó ì c* ŠÃäZ} .ÆZŠ ZŠ\!* }¾0 + zZ} .&Ô** ™¿~

2Z ¸zx © Zx ÓÆkZì @*M™á Ÿ»t +Š Zg ‚ »vZìC Ùª ì Cƒ\ MÐ \ M ] !* t~x ©Zx ÓÆ+ ŠX ñY ;g Zc¿6, Å¿z DLZ ._Æ yZgzZ ,™ntuÐ MÆ yZ Ô3â ÃyZ vß ¶ŠÃ¬kZ L L YY¹7t~}g !* ƬËÐzzkZÔ, ™ b & Z "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

88


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

i úì Y Y ¹ Ât 6,gîÆwV ó Xó ,™¿6,kZ vßìt Ñ » It1ÔOg 쇊 c* Åg ÇŠgz6,LZ~ Vߊ LZvßìtÑ»¬Æ X ³7,i úvßìtÑ» ¶Š¬»"7,i úσ]!* p" q -Z

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

+Švß Yƒ7tó Ñ ó L L»¶Š +Šceh™Ì] !* tÐÏZ y¨ KZ ä \¬vZXì~ „¿Æ¶Š +ŠŠp Â]!* t X , ™¿6, Æe $Z@ kZì Ÿ» » „ ¿kZÆ ¶Š e $Z@ Âì ~Š e $Z@ à z Á" 6,+Š c* ó ó+Š # Ö ‡Z L L c* ÍX ñY Å b & Z Å¿z DLZ ._ ¶Š +ŠtXì Ÿ»¸$ +q -Z »ÏÈÅÝ ¬g ÇŠgz6,ÝZgŠÔ * *™¿„ » ~y*LZäëçOX »ƒÅx?Zz> }Z:m CZ:gzZìÑ» :ì –ñƒD™ãZzÃ]!* ÏZ

{ zÆó àømû‚ùô Ö] ]çÛönûÎôø]Lì CYƒ ãZz Ç !* ] !* t Ð c kZ L L

ˆÆ,~g ‚kZX ìg â Û yÒ x H** Ññ 7„ p

Æ0# Ö ZgzZƒÅx?Zz> }Z:m CZär # ™ÝgC Ù Í ** Ññ X Sg 7]gz¢m{ ðÃÅh +Š F, ÅkZ Ôì c* â Û yÒ Ñ »Šz :m CZƒÐ Z Ì¿ðÈÆh e™p9Æóàømû‚ùô Ö] ]çÛönûÎôø]L ó Xó Y}Š7g Z Œ Û Ñ»0# Ö ZŠzgzZx?Zz> }Z ( 25ÔY 1996~gz Û Ôt ZÑZ)xâ ) "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

89


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

»ŠzÆ0# Ö ZÌó+ ó ŠgÖZLLb§Å ó + ó Š# Ö ‡ZLq L Š4, Æ** Ññ :˜ ** ÑññƒD™ãZzx|» ó ó+Šg ÖZ L LXìÑ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

E kZakZÔì ** ™Š ˜aÆ+Š î0E Ö ZL L 0Ò‘Ñ»úÅ0# E vZ wÎg·X ì + Š î0E 0Ò‘Õgz ZAÅkZ c* Ñ »]tÅÑÆ ³ä\¬vZŠp‰‰‰ÕzAŪ ‚gzƒÅÅz! MzmvZ-

( 24ÔY 1995y ÔyZg Ã)xâ ) ó Xó ì ~Š C6, gî

:ì F F6,e $ M sf `gŠ ňy M Œ Û wÑ+Z » ** Ññ~A çkZ

¸ÐZ6,yc* ¨ ŠZxÓ{z @* ì

p‚F`öÖû^eô äüÖøçû‰ö…ø Øø‰ø…ûø] p?û „ô$Ö] çøaö àômû‚ùô Ö] o×øÂø åü†ø`ô¿ûnöÖô Ðùô vøûÖ] àômû3ôæø óáøçûÒö†ô<ûÛöûÖ] åø†ôÒø çûøÖæø ä´×ùôÒö

aÆVÃæyZp¤ /ZX}Š™

( 33:9/pZ)

$Z@KZäTì]Zf „zLL e

5wÎg CZB‚Æ h+Š gzZ

ó Xó ƒgZÍ ** „Ht

» } Zg Å x H** Ññ~ }g !* Æ kZ gzZ x|Æ ó ó+ Š g Ö Z L L› M 2C

Ô©:Æ e $ M kZ ä ëV ; z X ` ™~ y*q -Z LZ ët‹ p ÒÆ nzgŠÆ VÓÆ kZgzZ t òz t (Æ kZ Ôûz µñÆ kZ kZ Ü »] !* ~g7 ~g ø ~ ekZ Xì H ãZzÃx|9Æ kZÐ &ŠaÆ, 2C /ŸÀG X 49D 19ÔY 1996ÞâÔt ZÑZ)xâ : õG "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This³³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

90


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

:ì b§ Ô~[²Wæì ZƒyÒêt » \¬vZ~ ó+Šg ÖZ L›M ‰‰‰L L ݬgÇŠgz6, ~[!* ÆVßÎgԈƃÅÅzmvZ-vZwÎg·

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

˜iÑÔ6,yc* ŠZx ÓÆ[²}iu+Š »vZ Ô._Æ< L w‹)Å

\¬vZ~[!* ÆVßÎge $ Mtq -Š4, }gøÔÐpÒkZXÇñ M¨ ¸ » kZ [Z Ôˆ Æ wÎg ~y M Æ vZ ÔçO Xì 0Ð yâ ‡Æ 76,4z] .Å # Ö Z c* {z¤ /Ô® ) ) Ô¿ËÔq -Š 4, }g ø Ô t :Z

( 48ÔY 1996ÞâÔt ZÑZ)xâ ) ó Xó @* ƒ

x?Zz > }Z:m CZ~ˆy M ÛŒÐ,7,7~ ckZ ëVŒ

ó ó+Šg ÖZ L LgzZ ó ó+Š # Ö ‡Z L L] !* âZ ë @* Xì ZƒyÒÑ H »ƒÅ 7g Z Œ Û Ñ»ƒÅx?Zz> }Z:m CZ¹Zì ãZzÐ „x|Æ tª³³³³³³ ì F F6, )lT] !* År # ™ÝgC Ù Í ** ÑñçOX YYc* Š „z ³³³³³³ ì ó ó+ Šg Ö Z L Lgz Z ó ó+ Š # Ö ‡ Z L LÑ»úÅ0# Ö Z XìÃûq -Š 4, }g ø

Ñ»# Ö Ó{ÒúÅ0# Ö ZX 2 Å# Ö Zì ðâ Ût ] !* ~uzŠ ä r # ™ÝgC Ù Í ** Ññ~ KkZ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³only. ³³³³³³³³This³³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³ copy is for reading purpose be uploaded on any website except those of the publisher and the author."

91


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

0# Ö ZÐzz kZÔì ó ó+Šg ÖZ L LgzZ ó ó+Š # Ö ‡Z L è L a Ñ»ú Xce ** ƒ „ ó ó+Š gÖ Z L LgzZ ó ó+Š # Ö ‡Z L LÌÑ » # Ö Ó{ÒúÅ 7x Z9 Û » ó ó+Š g ÖZ L LgzZ ó ó+Š # Ö ‡Z L L# Ö Ó ~ ÃÅ ** Ññ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ö#ÓX Cƒ 7# Ö Ó ó ó/!* L L1Ôì Cƒ Â# Ö Ó ó ów!* L L {z Ô îŠ ó óîG”ûZLÐ L Zë@* ÔÏñYÅ~È0* p¤ /Z~]Ñqx¬Å2Z¸Æó w ó !* LL ƒ (Z¤ /Zq -Š4, ÆyZX Y Y c* Š 7gZŒ Û Ÿ» » +ŠÃxZoZÆkZ™È N0* gZ Œ Û „ ó óîG”ûZL LÌ‘ÓÅVÇ)àZz äƒ ì‡~6¤',gzZ k%Z :˜ {zXì ß> Ø Z^!* Ï

ì Cƒì‡w!* 6,gîƧZz%Zq -Zì Cƒ{z Â# Ö Óq -Z‰‰‰L L

ò OZÆkZgzZ D™Ìt6,gîƉ Ü z# Ö ÓÃkZvß ngzZ } wgÅkZ }X D™Ì~È0* Å*Zçz°Z¸0Ð °zÄgzZ

kZÔD™~È0* Å°Z¸ÆŠ R, gzZº6,V"Ñ*ZgzZV"Ñ ~g»u}uzŠgzZLÃkZgzZ D Z´^g70* gzZ eg » !Ù CZÐ Y»]¬i ÚgzZ ä™Ýq t £LZÉ X D™ ZŠ Z Ì]‚Zz X D 0* g6Ã\ M LZ Ì6,äY~ VpZ°ÅkZaÆäZ™ nÌ~ kzggzZ y0* Y Ô*` Ô÷Z Û Ô6¤' ,ÔM%Z ` M ‘Ó+Z D™Ì~È0* Å2Z ¸±ÆyZ ~ày›Æ´ ˜yZgzZ ì‡ z°Z ¸ò OZÆ VáÓyZ ñƒ Tgg0 +ZÆ } ], ZŠÆ ]qIgzZ

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This³³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

92


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Šñw!* sÜ HpXì 7ÌqN ƒÑ ** ™ ~È0* Å*Zç Y ¹ ó óîG”û Z L LÃVáÓ›)yZÐzz Å䃉 Ü z# Ö ÓgzZ äƒ Ù ª?ì qY** C ƒµ ZÐ TgzZì Ÿ» »+Šx ZoZ »TÔì Y ? YÈ7VYX YÈ7ó óîG”û ZL LÃVáÓyZ Ìy›ðÃì

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ð zg Å< L zy M Œ Û X 7/!* 1Ô Âw!* ‘Óta kZ

sÜ:Ã4Š Ñ!* Å< L zy M Œ Û gzZSq ÅvZì Cƒ {z # Ö Ó/!* ._Æ < L zy M Œ Û x  Zg7 » # Ö Ó nÉ ƒ C™t UŠ NZt ÃV>ªó ànÛÖ^¿Ö] p‚` Ù^ßm ŸLgz Z σ# Ö ÓÝ ª{ z:gzƒ C ` Ð ¹ }uzŠgz Z y Î 0* b§ÏZX ì 7h» # Ö Ógz Z # Ö âZ

/!* 1 ‘Ów!* ‘ÓÅVâ ›#gzZ ŠZÆ´ ˜òsZ Æ äƒ y› >gzZ éS)\Z yZxÆ yZa kZ X 7‘Ó

xi Z°x  »oÉ D™7tÌ4Š Ñ!* Å< L zy M Œ Û nŠz!* ó Xó D `._ÆVßßZÆ„  (+Š ÑgzZ

( 22ÔY 1995y ÔyZg Ã)xâ )

n# Ö Óìt {z Ôì ì‡6,)lT] !* ~g ‚t Åx H** Ññ kZ Å ** ÑñX YY¹7ó óîG”û Z L LÐZÔƒC™:t4Š Ñ!* Å< L zy M Œ Û :~gz¢ä™lˆ[ ZÆVß ZÎsf `gŠaÆä™t9Ã]!* gzZˆy M Œ Û Ôì Å & ¸ Å /!* Ö ÓgzZ w!* # Ö Óä ** # ÑñX 1 "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

93


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

?ìŠ ã CHÅkZ~] ZŠ ' á g Z ~z%Ð\ MgzZ< L ÅÅzmvZ-9 óàønûÛô×ô¿# Ö] p‚ô`ûÂø Ùö^ßømø ŸøLp ÖZƈy M Œ Û ~KkZ ä** ÑñX 2 \¬vZñ M ~ tòzt (kZp ÖZt ~ˆy M Œ Û 1Ôì c* Š!Zj »

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Œô^ß$×Öô Ôø×öÂô^qø oûÞùôô]L c* â Û {°zt Z # Ð x? Zm Z' ,Z ]|ä Z',Z]| Â( 1 24: 2{ Z ) ó óÇV î ¯ g ZŠu »VÍßy ZN ~ L LÔ ó^Ú÷^Úøô] ÝqÌÊ ÑzZ ~÷sÑtH ) óoûjôm$…ùô ƒö àûÚôæøL:Y7 Ð y Z ä x?Zm y ZÇt Z÷)óàønûÛô×ô¿# Ö] p‚ô`ûÂø Ùö^ßømø ŸøL: c* â Û ä \ ¬v Z6,k Z ( ? ǃ Ÿø L ìC Ù ª~ t òz t ( kZ X ( Ð Vƒ Ý ª ì 7ï' á ÃVÍß Ô 7» „ Z' , uÅ„  c* g { z Ôì ™f »ÇT~ó àønûÛô×ô¿# Ö] p‚ô`ûÂø Ùö^ßømø T e Þ7 t~KkZëÐ ** ÑñXì »# Ö â Z c* ð Z§´ŠÉ p ÖZÆó ^Ú÷^Úøô] Œô^ß$×Öô Ôø×öÂô^qø oûùÞôô] LÐx?m Z Z' , Z]|ä\¬vZ c* ¸Æ# Ö â Z Å„  c* g HpÆkZ ?¸ HpÆ kZ Ô å HÇ ~ ?ÆðZ§Ièz´Š ó óîG”û Z L L# Ö ÓðÃ6,„ h e ™t4Š Ñ!* Å< L zy MŒ Û n¤ /Z X 3 mvZ -Ñ~XpHÆVìZzgyZQ Âì Cƒ ÅäB VY6,„yZz°zÕ{zÔVƒ: VY „ ÉÃz` ÃyZxì c* â Û täÅz ÌA $Ô, Š™: VY „g ïZÐ ä™ ZŠ Z t £Æ c* ¬g KZgzZ N M F,Z: "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

94


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

?ì Ÿ» »ghZzB‚Æ ó óîG”û Z L LgzZ ~gz¢ xg ì‡6,® ) ¤Z Å y Z Å]ZŠ' á gZÆ ÅzmvZ -ÑgzZˆy M Œ Û yZx,Z Hq -Š4, Æ** Ññ ¬t »ˆy M Œ Û ~AçÆVâZxH ?Dƒ7>%Æ~igzsÜ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

gzZ?(58:4YûZ)óÙô‚ûÃøÖû^eô ]çûÛöÓövûiø áûø] Œô^ß$Ö] àønûeø ÜûjöÛûÓøuø ]ƒøô]Lì7

ÜûÓöÖø]çøÚûø] ]ç?û ×öÒö^ûiø ŸøL7¥#ƬòÀkZƈy M Œ Û y ZxH g¯z[Ôtzg: ÑŠ ¬)ÔÕ¤ /Zq -Š 4, Æ** Ññ?(29:4YûZ)ó Øô›ô^føûÖ^eô ÜûÓößønûeø x © Zƈy M Œ Û ** ™u|6,VzŠ ã CÁF, B‚ƉÐ~c* ¬gKZgzZ

6, ) ¤ZÅVâZx,Zì@* ® ƒZat wZÎQ Âì ~igzs Ü ó ónL LÅ c* ŠgZŒ Û VY Ÿ» »g}a Ð ó óîG”ûZLLä ÅzmvZ -ÑÃg ì‡ hÆ® ) ¤ZÃyZxm, / ¤ Ðq~Š ã CÜs »Zzw°¤ /ZVZ' , +' h × ?ì ~igzs Üó ónL LÏyÃ{zÅ< L zy M Œ Û Q Âá C7¯ ) !* »ä™xzøÐ xzøÐhkZÐZ._Æ]ZŠ ' á gZÆÅzmvZ-Ñ c* ˆy M Œ Û ì ?ì  ó óîG”ûZL L ìt]!* ÝZÔ`™ãZz̬ë 6Ôq -Š4, }gø ƒ ì‡Z # ¦½ZÄt Xì ¦½ZÄ»Vâ ›É Ô7# Ö ÓðÊ Z%Ð ÔñYƒZa h —ðä /Z~kZXì Ÿ» »+Š „ xghZzÐkZ ÂñY ä`ÃkZ Ô ñY M ~B; Æ y› ó ó#L LgzZ ó óŠZ L Lˤ /Z v!* ÅkZ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

95


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

ì‡t J -Z # ÔNM F, Z6,䙆Ãt £Æc* ¬g KZgzZyZz°zÕá Zz A çkZXì Ÿ»»<Ñz+ Š „ xghZzB‚ÆkZ~wqC Ù Ôì &ñY ãâ : ] !* ðÃ+Z ÅyZxìt sÜ{z Âì ]Z ðä /Z~

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

éB; Ð ® ) ¤Z ÅyZxXƒ C M xi Ñã â Û ** ÅݬgÇŠgz6,Ðh eyâ sÜÐ zg Å]ZŠ ' á g ZÆ ÅzmvZ -ÑgzZ Vzg ' á Zƈy M Œ Û Ô¢ 8 kZXƒ >% »¬A ª ó ób Z1 ¬ L LyZxZ # Ôì ^ ,Y ~ ]gßkZ c* ¬ðû+Št Ì[ ZÔì „]i YZ ÅyZx® ) ¤Z uF, Ì~]gß Xì 7Ÿ»»kZ

Ô6¤',Ôk%Zì CYƒãZzÌ]!* t \ MÐ \ MÐ s # ŸzkZ X 7VY‘Ó{ÒúÅ ó óîG”ûZL L‘ÓÅkzggzZy* 0 YÔ*` Ô÷Z Û H¹Ã¦½Z ÄÆ Vâ › ó óîG”û Z L L~ ] ZŠ ' Š á g ZÆ ÅzmvZ -Ñ Ìp ÖZÆóànÛ׊ÛÖ] èÂ^ÛqLaÆkZ~V(u‰ÐzzÏZÔì ÐZ Ôƒ: # Ö Ó{ÒúŦ½Z ÄÆ V â ›# Ö Óç O X ñ M ~uzŠ X Y Y c* Š 7g Z Œ Û# Ö Ó{ÒúÅ ó óÁZ ® ) )L L c* ó óîG”û Z L L ¦½ZÄÆkZÐkZ ƒŠ HƒZa h —~¦½ZÄÆVâ ›Z # s§ ó óîG”û Z L L ì YY¹ ÂtÔ~]gßkZX CYƒ7ÔÅäƒó óîG”û Z L Lc* Hƒ »„Šz » ó óîG”û Z L Š L Y Y ¹7wq¾t 1Ôì Š Hƒ Za h — ~ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This³³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

96


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

ÆVâ ›ªó óÝ>Z÷Z L L ¾t ¿ðÉÔì ]!* „ +Zt Xì X 454eäƒs™zZV#V#~yZx G »V⛿(Z ðä /ZìC Ù ªX èG

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ó óÝ>Z÷ZLÆ L kZÐkZ ÂVƒ:Šñs ™zZt~TñYƒÉ÷Z Ås ™z Z/£Æ ó óîG”û Z L L b§ÏZ Ç !* X Ïñ Yƒ 7ÔÅ äƒ + Z 7µ~ kZ X Cƒ 7ÔÅŠ z Æ ó óîG”û Z L L~ ÏŠ ñ) Å] Ñq ñƒ Tg ~ŠzuÆ <Ñz +Š ÃVâ ›~ wq ]gß aÆä™" $U* Ãi ZÆ4z] .k& Z Ë1Ôce ã™ÒÃÅ b & Z Xì 7~gz¢Ì~wqËÔÅŠzÆó óîG”û Z L L

Ÿ»»áZgØX 3

zy M Œ Û ì ðâ Ût ] !* ~Šä r # ™ÝgC Ù Í ** Ññ~ KkZ

ÐZÔƒÝq: VY „Š OZ »e $ÒZ Åx Zúp¤ /ZÃ# Ö ÓsÅÐ < L Xì 79bŠg Z Œ Û xiÑÃx ZoZÆkZgzZ I ó óîG”û Z L L :˜ ** Ññ /!* Ã# Ö ÓàZzäYƒsÅnÐxZoZgzZ4Š Ñ!* Å< L zy M Œ Û LL kÜZ G î%¬ÃkZgzZƒHÉäVâ ›ÃkZp¤ /ZX YY¹7# Ö Ó Yƒ7Ât È » ó Ü`ßne p…Fç Üa†Ú]L XƒÝqŠ OZ » "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

97


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

46, Š¢c* ÐzzÅÏŠgpd $ Û c* ÐzzÅ ãZŠ** zª ˜KZäVâ› Ì{zƒ1™ÉÃ# Ö ÓsÅÐ < L zy M Œ Û¤ /ZÐzz Å辊pgzZ (22ÔY 1995y ÔyZgÃ)xâ) óXó σ/!* Ö Ó #

:˜ ** ÑññƒD™ãZzh +' × Ã]!* ÏZ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

/Z ä Vâ ›Âì HÉä Vâ ›ÐZ]!* ¤ t „g ¹!* ‰‰‰L L

gzZª ˜ KZ c* Ðzz Å辊pgzZ 46,Š ¢ c* ™ M~d $ Û gzZÆðŠ

¶Š x Z9 Û »+Š # Ö ‡Zƒ 1™ÉÃVÍß,ZÐzz Å ãZŠ ** ^zz » e $ÒZ sÜ ÂVƒìg ` x ÂòsZ)gzZ C¨¤ ñO Å Ï(Æ xsZ X Y Y ¹7ó óîG”û ZL Là ó ó]¨®ZL LÐ h e ™Ýq

gzZƒàÅVâ ›{zì ~gz¢ÌtaÆ# Ö ÓòsZ~x  qZg£ÆxsZ {zì oÑòiÑÌtgzZƒµÐ ñZgÅVâ › ._Æ< L zy M Œ Û x  »„  c* ggzZƒ CF, Z ~g7 Â6,_ ZÑÁi Z ÁÅ

Æ¿zDÌ{Z' , u»# Ö ÓòsZìtÂ]gß~g£ÝZXƒC` p ÒÆ¿gzZg ZŠ™—¤ /ZpÔƒ y›i Ÿq -Z~gzŠ LZÐg ±Z  c* „ g { zJ -Z # 1VƒÌŠñVc* gz$gzZVÒZy  ¼g0 +ZÆkZÐ Ö ÓÅ kZŠz!* # Æ VçZy —ƒ ;g ` ._Æ <Ñx  » %Z X σ ~gz¢ ƒÑszHZ ° ® ) ¤Z Å kZgzZ σ # Ö ÓòsZ »ÃgzZ[ïZz×aÆb & ZgzZá Zi ZÆVçZy  —ÅyZx

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

98


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

( 27ÔY 1995y ÔyZg Ã)xâ ) ó Xó ǃ~gz¢Ì** ™ ZŠ Zn Û

V⛤ /ZTeÞ7të~KkZÐr # ™ÝgC Ù Í ** Ññ »Vâ › Ç}™yÃê»] !* kZ Âì C™ÉÃyZxËe $ÒZÅ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

˜KZ c* ª ÐzzÅ辊pgzZ 46, Š ¢c* ™ M ~d $ Û gzZÆðŠ L L[NZt óÜû`ößønûeø p…Fçû ö Üûaö†öÚûø]LñYà y⤠/Z] !* t?ì ßó Ð ó zzÅ ãZŠ ** gzZ áZjkZQì @* ƒZawZÎtÂì g â Û y Ò ** Ññ „z pÆ

p…Fçû ö Üûaö†ö³Úûø]¤/ L Zê~y Mtth +' × ?ǃ~B;ƾê~y MÐ ôÜùňy M Œ Û H Âǃ~Vð;ÆgzZË™hgÃgzê;~ó Üû`ößø³nûeø Ô46,Š ¢Ôd $ Û Ô»ðŠ µZß Z °Ô¤ /Zx ZúÔ b§ÏZ ?σ7~igz s ÜÅ wßZã M Œ Û » óÜû`ößønûeø p…Fçû ö Üûaö†öÚûø]LH ÂVƒg D» ãZŠ ** c* ˜Ô辊p ª k0* ƾg (Z »ä™ØÃwßZ kZ Âì (Z¤ /Z ? ÇñY 0* gZŒ ÛØ zª ˜KZ¤ /ZxZúT eÞ7ÌtëÐxH** Ññ~KÏZ?ǃ Æ x ¸ ÂB™[ NZ » yZxß Ë¯ ) !* Æ è¾Špz 46,Š ¢ c* ãZŠ ** xH** Ññ?,™x» »š M F, z½ÅxZú{zì 7tHx»ÝZ»+Š}f Ö Ó~x ÂðZgØÆxsZBb§~g7Ã] !* # kZ ÔDIZ‰ ©$E LZ¹ZgzZ š M F, ÅkÜZx Zú3 Zg » ~pÅ {z Ôì ¢ 8™b‡ »Ãî0G ¹ZgzZ ]úŠ Å+ Š ~ x Zú} OÆ ä™ ðZg M f õs ÜÆ Vâ Zx "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³only. ³³³³³³³³ This³³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

99


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

pg 7ŠzöVYÃ\ M LZ J n -ä™x » {z » ä™g ZŠ¸Ð ñ ÅvZ kZ B7t ** ÑñH ?ì ÅZ +¬ ä [  ÅvZ6,yZ ~gZŠ)f ÅT Qû%q -Z6,}ikZ Â;e ävZgzZ ÏñYƒ ZŠ Z Ì~gZŠ)f ÅyZÐ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

+Š Ô** Ññ? ÇñYƒ ì‡Ìx »IÅkZ6,j§ñƒ ñCÆvZ Ð yZ ÂB~gz¢Ã4z] .ˤ /Z™| (,Ð kZÔÐ wÅÝ¬Æ ~g ø s§Å ~ .â Æ 4z] .kZ ~ < L zyMŒ Û {zì lgZ¦ /~gø XNâ Û ðÉg

B™ì‡Z # ¦½ZÄCZy›û%q - Z ìt]!* ÝZq -Š4, }gø

$ÒZÅVâ›ìetXìó® e ) ó )xZoZLL„xghZzB‚ÆkZ ϊgpd $ Û KZgzZ 46,Š ¢ KZÔ ~zg { Zg" z „ ZeKZ Ô ãZŠ ** z êKZ ¿6,]xÅkZgzZ f ÎÆ +Š á ™ÉÃ# Ö Ó+Z ˯ ) !* Æ ÆVâ ›ÌA $Ôƒg D» ð²Z" ~ZgŠ Ë~A çÆä™ -Z J # Ôgì‡6,® ) ¤Z ÅVâ Zx,ZJ -‰ Ü zkZ {zì ~gz¢a ó àm‚Ö] ]çÚ^Îœ ^ÚL~VìZzg‰X Dƒ7>%ƬA c* b Z1¬{z # c* Z g ì‡6,+Š yZxt J -Z # ÔªÔñ M ~x|ÏZp ÖZÆ µ~ kZ X ñY ~hg: ® ) ¤Z Å y Z J -‰ Ü z kZ Ôg y›t J Åy›gÅ!* Ù Ð p ÒÆci7 CÑçgzZ]ÑqÔ¢ C A &KZ7 "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

100


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

tJ -Z # 1Ôìg @* ™4z] .Å b &Z Å VâZxyZ {zì ~gZŠ)f Ì~ wq Ë4z] .t J -‰ Ü z kZ ÔDƒ 7>%Æ b Z1 ¬yZx 7~]gßÅä`q -’Åyz¬x°B‚ÆyZ c* e”Ð VâZx h

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

** ƒ7izIЊzuÆg Z 2 +Zz]úŠ ¦ / Ù ¿ï], C ZŠ »4z] .kZXce ムÔó Ð ó zzÅÏŠgpd $ Û L LÔó™ ó M~»ðŠ L Le $ÒZ Åx ¸TÔìC Ù ªXce z +Š ó ó: L Æ ã ZŠ ** gzZ ª ˜ KZ L L c* ó ó¯ ) !* Æ è¾ŠpgzZ 46,Š ¢L L x ¸kZì ]om1ì»]!* kZ {zÔì C™êß ðÃÐzgÅ<Ñ wq]gßkZXce ´gŠzöJ -„gZ2 +Zz]úŠ¿yZyÝZ CZÃfÆ gzZ,™ ZŠ Z ~g ZŠ)fÝZ KZ ftÆ+Šì ¸ Âì ` ´ Çðä /Z » :Zz 6,{ZC Ù' á ×zg Å +Š ™wïÐ Vzƒ0 +ZÆ „ ZegzZ ª ˜ Ãx ¸ ÌDIZÆ +Š¤ /Z} OÆ ä™ ZŠ Z ~g ZŠ)ft X ,™4z] .ÅäÑ Åyz¬x°gzZV×Zzgg»YîZs ÜÆyZaÆä™spÃVâZx áZzäƒy)Z' ,~g ZMZyZ- ZÐkZ Âìgsz^~ä`¹’ Vâ Zxce ÜÈ7t …X ǃ: Ýq ̼ ZÎÆ~pÅVzn ì‡6,~g ZŠ' ,Vâ Û ÅvZ6,gî¦ù¤ /Zx ¸ìt < L ÅvZ~}g !* Æ KgHaÆ # Ö ÓyZxwŠ ¬gzZ wŠ 3gÐ Øg ÅvZ6,kZ Âìg 6,yZvZ ÂNYƒg D » ðZz6," ~A çÆvZ vߤ /ZgzZ D Y "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This³³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

101


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Æ yZgzZ ïŠ wÅ} iZzgŠÆg z Õ6,yZ ì ꊙ™yZx, Z » ÅzmvZ -Ñ X DY 0㶠Kq -Z Å[Z±ÆvZ~ *Š ÏZa :ì Š ' á gZ

äÖF Ÿ ä×#Ö] ^Þœ VÙçÏm oÖF^Ãi ä×#Ö] á X 7Šq ðà ZÎ}÷X Vƒ Ô×Ú æ Õç×ÛÖ] ÔÖ^Ú (^Þœ Ÿ {' á Š!* »yZgzZ´ â »Vƒ' á Š!* ~ oÊ Õç×ÛÖ] hç×Î óÕç×ÛÖ] ¯~÷wŠÆ Vƒ' á Š !* XVƒ oÞçÂ^›œ ]ƒ 3^fÃÖ] áæ óp‚³m ) ¤Z ~÷Z ® # vßX ~ Ü`n× ÜãÒç×Ú hç×Î kÖçu ÆVƒ' á Š !* ~  Vƒ ì‡ 6, 3^fÃÖ] á æ óèÊœ†Ö]æ èÛu†Ö^e ¢ b§kZ ~ hÆ yZ wŠ Ü`eç×Î kÖçu oÞç’ ]ƒ gzZ ò3, B‚Æ yZ {zVƒ êŠ ÜaçÚ^ŠÊ óèÛÏßÖ]æ è_íŠÖ^³e vßgzZX D M 7Ð Øg ]ç × Ç <i ¡Ê óh ]„ Ã Ö ] ð ç‰ ÆyZ~Â,™ ãâ Û ** ~÷¤ /Z óÕç×ÛÖ] o× ð^‚Ö^e Üӊ˳ޜ Ðs§ÅyZwŠ(ÆVƒ' á Š!* ) †Ò„Ö^e ÜÓŠËÞœ ]ç×Ç œ àÓÖæ ÆyZ {zVƒêŠ¢b§kZ óÜÓÒç×Ú ÜÓnËÒœ óņ–jÖ]æ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

vZ ~ : D â Û \¬vZ L L

§g$E G.G XD M7Ð ï zZñB‚

( 3721¶gÔ × @…Z> ½)

~ [Z±}' ,}(,¹Z {zQ vß?a kZ Ô ïŠ ™ 2 "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

102


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

¬Š ~' ,aÆVâZxݪLZ ™f}÷Ã\ M LZÉ Ôz™ H:

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

XÅgsz^~䙬ŠÐígzZ G ' «£Æ V â Zx} g é£+ ~ G ' óXó Vƒ°»a}g é£+~

ÑgzZˆy M Œ Û 6,fÆ+Šce ´gŠ c* Ìt …B‚B‚ÆkZ

]úŠ {zÔì CƒZ +¬ ~g ZŠ)fÝZÐ zg Å] ZŠ ' á g ZÆÅzmvZ kZ ¬ Ð ä™x ³ »4z] .ÅnC Ù …çO Xì Å]úŠ sÜgzZ ÝZ ~g ø }{z Ô ìg Y ä™ëx ZŠZce ¢ 8™g¨Ì6,]!* b§hZ[p…X Ç} Š™ Za 7Â^z»g~{ ZgÅä™ ZŠ ZÃ~g ZŠ)f Ì » kZ …+Š Ôì Ã7}g ø x ZŠZce ¢ 8õY Ð ÇñYƒZa60 +Zh +”»] !* kZ ÂH: (Z äë¤ /ZX 7c* ì @* ZI g—Æz ng Z { ' á Š 0* Ð wÅwqZ(Ã] â ZŠZXë~ ]y M XNY0yYw!* za}g ø„zÔ,™7 gzZˆy M Œ Û [ ÂÅvZa}g ø{zì lg Z ¦ /~g øÐx H** Ññ ,Š™„Š y¶ KÅq+Z ËÐ~] ZŠ ' á g ZÆÅzmvZ -9ÆkZ -’Åyz¬x°s ÜÆ yZgzZ ` îZ s ÜÆVâ Zx._Æ T q "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

103


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

XƒŠ Hc* ZIxi Ñ¢ 8z~kZ c* ** `

pÆó ó]¨®Z L LX 4

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ð< L zy MŒ Û ì ðâ Û t ]!* ¶a ä r # ™ ÝgC Ù Í ** Ññ Y ¹7ó óîG”û Z L LÃ# Ö Ó+ ZÐzz kZ Ôì ó lçÆ^_Ö]L# Ö ÓsÅ ¬»[ AZÐ kZÉ Ô7»x ZoZÆ]¨¤~ˆy M ÛŒth +' × XY Yƒ 7x ZoZ » # Ö Ó+Z ËŠ Z%Ð ® ) ) x ZoZçO Xì Š Hc* Š XƒsÅÐ< L zy M Œ Û

:˜ ñƒD™ãZzpÆó lçÆ^_Ö]Lx H** Ññ {zÔá™g (Z]zŒ gzZs Z"ZÐ x ©ZÆwÎgzvZ Ì# Ö Ó L L

( 29ÔY 1995y ÔyZg Ã)xâ ) ó Xó ì CYƒï' á ~p°Å]¨¤

¹Z ó lçÆ^_Ö]LÂ~ˆy M Œ Û Xì9J -u¹]!* tÅxH** Ññ

ì‡~ «£Æ ÅzmvZ -ÑB‚B‚Æ kZgzZ a Æ yÅzmvZ -Ñì C Ù ªXì Zƒ wEZ ÌaÆ VpZ° à Zz äƒ ¬CZ w1 … Y ÃVpZ° +Z gzZ ä™ ì‡ª Z° KZ ~ «£Æ VŒXì ;g Y Hg ïZÐ + âê »wÎggzZvZt „ pÆä¯ g ïZÐ + âê»ÅzmvZ -9c* ˆy M Œ Û ce6g ãZz] !* t "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

104


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

ä™gïZ »äƒvZðgñâÆ\ MgzZ]tÅ\ M ÝZgŠ pÆä™ Vƒì‡Ì‘ÓgzZ—Z° F F6,g ïZkZì 7µ~kZX Æ ÄÐ~´ ˜y›ìt] !* ÅÚ ŠpÔÏVƒ„ ã-{zÔ Ï

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

¿g™ì‡ª Z° KZ ~«£Æ ÅzmvZ -Ñ ä V2 , Z »wÎggzZvZ~p ÖZ ôÜä V2yÃ,Z~Vâ Zxy›Xì Ðq -Z c* -Z Ë ólçÆ^_Ö]L~ˆy M Œ q Û ?ì c* Š™g ï ZÐ + âê Æ yZÉ Ô7aÆ s Z"Z Ð VhÆ wÎggzZvZ ~A ç {Šc* i ,ZXì c* MaÆä™~9—Z°KZgzZŸLZÔx  CZ~. Þ £ -Z c* q -Z ˯ q ) !* Æ „@* à c* ~gz$Ë Ô bŠg Z Œ Û t Z] » kZÃVÍß x¥„  gŠ Ô ‰ƒsÅÐ x © ZÆwÎggzZvZ~A ç{Š c* iÐ X @* ƒ7

ÌË ‘Ó+Z x Ó ñY 1 Ìyâ t aÆk , Š ~hð¤ /Zp

~ ó lçÆ^_Ö]L{ zÔsÅÐ x © ZÆwÎgÆvZgz ZvZ~A ç ÅwÎgìt {z Ôì ðƒW 6,oo~ Y ¨ KÒgÎÌA $Ô ï' á Ð kZ X D™ qgÐ VpZ° ã-vßt ~ ÏŠñŪ Z° {zƒg (Zt¤ /Z k0* ÆVâ ›ìt {z Ôì Ç ]!* {Š c* iÐ {Š c* i ã- ËsÅÐ kZ c* B Z™Æ yâ ‡Æ Z} .ê » ] 5ç LZ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

105


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

٠ÄVpZ°ã×g {zìt{zÔì [£tzgÐyZ ÂÔÆyâ ‡ C —Z°ã×gV˜ì Ç ÐV¹]!* tÐ]c* M yZX ,Š ßF, ~wq * *™— ]zŒ Ds ÜÆ x  ã -gzZ * *™ì‡ÃyZ V; z ÔVƒ: Šñ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

?ì xi Ñ6,Vâ ›

zg Å]ZŠ ' á g ZÆÅzmvZ -ÑgzZˆy M Œ Û ì 7µÂ~ kZ

 c* yZxçO Xì ¬ ôÜ ** ™g ïZÐ + âê » wÎggzZ Z} .Ð îŠ Å® ) ¤Z h CZ {z Ô}Š ™g ïZ Ð + â ê » wÎggzZ Z} .# Ö Ó Å<Ñz+ŠˆÆb Z1¬ c* ôܬÐs§ÅyZxÔvŠp ÖZ/Xì y›~ wq]gßkZX Sg7xi Ñ® ) ¤Z ÅkZ6,c* ¬gy›Ð zg yZvZÃì yZ Â}Š™g ïZÐ ä™® ) ¤Z ÅVâ ZxLZ¤ /Z c* ¬g YY Ñï7Ìb§Ë³tÐ kZ1Ôǃ7{ ~ .Zñ»]!* kZÐ Ðp Ò´ŠÔ Ÿ»ðû+Š ** ™g ïZЮ ) ¤ZÅVâ ZxˆÆb Z1¬ ÔðZzgg » s ÜÆ # Ö Ó~ wq ]gß+Z vß Xì „ ïc* xi Ñ óZ ó Zz LgLzZ ó ón # Û L LÃ4z] .Å ä™spÐZ gzZ yz¬x°B‚Æ kZ L zy M Œ < Û ~ hÆ} Zg kZ KZ {zì ~gZŠ)f ÅyZt Ô DZI X ,™7bÑŠ ãZzÆ kZB‚Æs # ZÜ~]c* M ‰Åˆy M Œ Û D â Û x H** Ññ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

106


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

ãâ : ] !* Åá Zz ä™izˆÐ ŠzugzZ yâ Û* *ì Š H»zg Ð ]!* D 151 :26Y ZÈZgzZ 28 : 18l ZÔ28 :76C Ù −Z ä V,Z~ KkZX ñY Â~]c* M yZ f e yâ Ìt aÆk , Š ~hðëXì c* Š!Zj » 152

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Å ** ÑñŠz!* ÆkZX ñâ Û yÒä** Ññì ~pÏZ ó ® ) ó ¤ZL L }™yÃêt0Æ¿Ëì @* ƒZa wZÎt~}g!* Æ} ZgkZ »gZŠ™áZz äƒ yÒ ~ ]c* M yZ {z Ç ñY Hêt 6,Š ã C¾gzZ Ç gƒzM M yZx{Šñ}gøƒt} ZgÅVÍ߉c* -Z¤ q /Z ?ì t Z] ÃVÍß ‰yZ H ƒ Š: (Z ¹Z x¸~g7 pÔ @gzZ sä c* {gÃè ň y M Œ Û ?ì $ Ë Y ~Š ]i YZ Å% Z e ñ~ ÄÆ Vâ› ÆÅzmvZ -vZ wÎg {z Ô ñ MaÆVÍßXp ÖZt ~ Vì M t £yZì ˆ~Š e $Z@ ÃÅzmvZ -9~ ] c* M yZ X 5# Za Š Y~ }igzZ Vß Zz ä™izˆÐ ŠzuÔVz]** ÔVß Zz 䙋 ì C Ù ªX g D™x » CZ \ M %K Zz6,Å ¿#Å Vß Zz ä™ Ôì @* ƒ Ñ!* еz—C Ù Â** ƒ@z säc* gƒz M M »5#ÆVßÎg @* ƒZa wZÎtÂD ¯t Z]»¬kZÃVâ ZxÆVâ ›ë41 g(ZtgzZ7c* Ìn pgg(Z »ä™ (ZëÐzgÅ<Ñz+Šì t~ÝzgÅ]ZŠ ' á g ZÆÅzmvZ-ÑgzZˆy M Œ Û Âì Ýq…¤ /Z "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

107


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

?ceãƒHŠ ã CÅä™ê ~ wqgzZ èâÐ e Þ7 Ìt Ð x H** Ññë VZ' ,h +' × g (Z]zŒ gzZs Z"ZÐ x © ZÆwÎggzZvZ ä # Ö ÓÏyÃÅyÎ 0*

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Z} .pÆ ó ó** ™g (Z s Z"Z L LgzZ ó ó** ™]zŒL L ìg ãZzt VŒ ?ì Å ~ˆy M Œ Û ÃVpZ°„+ZX Æä™g ïZÐ+ â x © ZÆwÎggzZ tÃV9¨ ¤‰ë ƒeaÆ** Ññ¤ /ZçOXìŠ H¹ ólçÆ^_Ö]L BVg ezŠ Å ó óä™g (Zs Z"Z L LgzZ ó ó]zŒL LkZ {zaÆäŒ]!* Å <Ñz +Š ~ VáÓ~g ø 7µ Â~ kZ X ,Š }Š gz¢Ì Ö Ó¾Ð ~ yZìt wZÎ1Ôì Šñs Z"Z¼ ¹Ð ]x # ?ì Hg ïZ ôÜÐ+ â Ã] xÅ<Ñz+Š ä

{z Å< L zy M Œ Û T e Þ 7 Ìt Ð x H** Ññë~ KkZ

Vâ ZxsÅÐ <Ñz +Šq -Š 4, ÆyZ6,Š ã CÅXmÀÏyà ` ™yÒ Ì¬ ë Â] !* t ?ì Ÿ» » +Š xg: hZzB‚Æ t {z Ôì Cƒx¥]* ! Ð ]ZŠ ' á g ZÆÅzmvZ -ÑgzZˆy M Œ Û ÅkZ J -‰ Ü z kZ Ôá ™:g (Z¬ ôÜ c* b Z1 ¬yZxJ -Z # ì ` ™yÒ Ì¬ ë 6Ôì ¬ãZz q -Z »<Ñz +Š xz²»® ) ¤Z /ZyZxìt{zÔì Ç ¤ ] !* {Š c* iÐ{Š c* iÐkZq -Š 4, } g øÔ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

108


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

ty M6,Š ã CÅ] c* ZzgyZXì 7xi Ñ® ) ¤Z ÅkZ Âá™g (Z¬ ôÜ c* ** ™gïZ Ð ® ) ¤Z Å yZxˆ Æ b Z1 ¬ì Y Y ¹ b§¾ /Z ]!* ¤ t ~g ø Xì Ÿ» ðà » +Š * *™4z] .Åä™spÃVâ Zx

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

yZ Å g $uz y M Œ Û {zì lg Z ¦ /~g ø Ð x H** Ññ Âì 7„  gŠ bZ1¬Ðs§ÅVâZx{zÐzgÅX,Šâ Û ðÉg~gøs§ÅmÀ Ãä™4z] .Åä™sp¹Z c* ¶Š™g ïZÐ ® ) ¤Z ÅyZ ÔˆÆ Ã4z] .ËÅnkZ¤ /Z+Š~wq]gß+Zth +' × X ï Šg Z Œ Û xi Ñ ** ÑñÔǃ c* C Ìi§ðà »kZ G ä kZ Âì @* ZIxi Ñ6,Vâ ›x ¬ Åg » & §kZ ~ Ýzg Å <ÑmÀ{zì lg Z ¦ /~gø Ð x H X ,Š â Û Ìs # Ÿz

ÙøˆøÞûø] «Ûøeô ÜûÓövûmø ÜûÖ$ àûÚøL] c*M ňy M Œ Û ä x H** Ññ~ KkZ !Zj » óáøçûÏöŠôËFÖû] Üöaö‰‰‰gLzZóáøçûÛö×ô¿# Ö] Üöâö‰‰‰LÔó áøæû†öËôÓFÖû] Üöaö ÔøòôÖ5æ^öÊø äö×#Ö] :ì c* â Û t™}Š » ó ÜÓvm ÜÖ à³ÚæLÉ c* M 7» ó àÚ©m ÜÖ àÚæL~ ] c* M yZ L L ì c* â Û V- É ÔD Ñ7yZZvß c* â Û 7tªXì c* M 6, L zy M Œ < Û nZ # 1ƒÌ {o Zƒx¥ÂX D™7êvß {z ÂD™7x ZoZ »< L zy M Œ Û ~ x ÂÆ# Ö ÓgzZ D™7Ÿ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

109


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

( 29ÔY 1995y ÔyZg Ã)xâ ) ó‰ó‰‰ÉÃgzZݪÔ Û»

:Cƒx¥'!* zŠÐä™g¨6,]c* M yZňy M Œ Û

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

}Y¿C Ù ÑZz+ Y!²]!* tXìZƒwEZó ÜûÖøLsw~y Z tq -Z ¿ σt Š Z%Ð e $ M c* ÍX ì @*M aÆ åC9EÔó ÜûøÖL swì Ô~Š Zi M ~g7 Ô}Š™g ïZÐ ä™ê ._Æy â ‡{Š™wi ** Æv Z „z ÉÃgzZ ݪÔ Û » ÝZ Ô}Š ™g ïZŠz!* Æpg ûZg7 gzZg (Z Zg7 Ðq -Z c* -Z ËÆs Z"ZÐ<Ñ ÂÙg¨Ì~e q $ M kZçOXì p ÒÆ kZgzZ + â Ã<ÑÉ ÔŠ H¹7ÉÃgzZ Ý ªÔ Û »6,î Zz {Š c* i ä™', + D 6,]c* M yZ ] !* ~uzŠXì Š H¹6,ä™g ïZÐ ä™êÐ ÔvŠ p ÖZ/ Xì Zƒ™f » [gzZ ÕÔ¬ Ç~ yZì Cƒ x¥t Ð Ô Û » vß „, Z izgÆ ]y Mìt {z Ôì ðƒ yÒ ]!* ~ ]c* M ŒZ }Z ** Ñññƒ D™ ãZz ] !* ¸çO XÐ , IÉÃgzZ Ý ª :˜vZ¶gk& Z zx ©ZÆvZ ñƒ n pgg (Zz ~Š Zi MgzZ w1 … Y vß c* ͉‰‰L L ,IÉà gzZ ݪÔ Û » {z D Z™gzZ D™Ÿ s ÜÆ 2Z¸ ( 532/2y M Œ Û' , +) ó Xó Ð D

à Ìyâ ¤ /Z ]!* t År # ™ÝgC Ù Í ** ÑñÔŠz!* Ƽ ƒ  kZ1 "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This³³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

110


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

gzZ ÉÃÔÝ ªÐ zg Åy M Œ Û áZz ä™ê s ÜÆ<ÑkZ ñY ~ ]ZŠ ' á g ZÆÅzmvZ -Ñ c* ˆy M Œ Û ìt wZÎÌA $Ô Û» Å ~pÅyZgzZ ä™g ïZÐ ® ) ¤Z ÅVâ Zx Û »gzZ Éà ÔÝ ª, Z

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ÐáZjkZ~y*LZä** Ññ?ì c* ZIxi ÑV¹Ãä™4z] . ÉÆVâ ›gzZ ¦½ZÄmðûyZq -Š4, }gøÔðâ Û Ü]c* M yZ YY¹7tÌ6,Š ã CÅyZÐzzkZÔì 7Ю ) ¤ZÅyZx ä™g ïZЮ ) ¤ZÅVâ Zx ó Ûó »gzZ ÉÃÔÝ ªL , L Zäˆy M Œ Û~ Xì c* Š¬»

»] !* +Z ˤ /ZyZxì ðƒÜgz¢] !* t%ZÔ~] c* Zzg‰

~g ZŠ',Vâ Û Å Z} .~A çkZ ƒC Mxi Ñã â Û ** Å Z} .ÐT}Š¬ kZìC Ù ª1ÔñY c* Š™g ïZÐ + â ] !* ÅyZxgzZ ñY ;g ì‡6, ~A çC Ù ÅyZxˆÆ î Zz Ë,Zì 7t ÌŠ Z%Ð e $Zzg òŠ Mìt{zÔì ðƒyÒ]!* ~e $ZzgX ñY c* Š™g ïZЮ ) ¤Z ÂñY c* Š¬»CÅ Z} .¤ /ZÐZì 7tÔäâ:¬»CÅ Z} . Æõg @* çOX}Š™g ïZÐ ® ) ¤Z ÅyZx~A çC Ù {zˆÆkZ äV,ZXì ;gt ‚}g ø¿i§¸ » 1zfÆ0# Ö Z~t ZgzZ xi Ñã â Û ** Å Z} .Ð + â ÃkZ Œt ~}g !* Æ ¬TÆ yZx "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³only. ³³³³³³³³ This³³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³ copy is for reading purpose be uploaded on any website except those of the publisher and the author."

111


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

ÏZ ÌÃVzuzŠgzZ c* Š™g ïZ ÌŠpÐy' á ~g7Ð ® ) ¤Z ÅkZÔì C M ñquŠpäV,ZÐ MÆx ©ZxÓ¹!* ÆyZxÏZ1Ô~Š½Å]!* X ~Š½Å䙄(Z ÌÃVzŠ¤ /' á LZgzZ 3g

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

:ì –ñƒD™ »]!* KZä** Ññ~KkZ

ÝqÃ# Ö ÓËŠ OZ»x ZúJ -Z # ìtÂwßZ »e $g/°L L

ðZgØÆxsZpì LgÝq h»ä™# Ö ÓÃkZJ -‰ Ü zkZÔƒ

x ©ZÆwÎggzZvZ¤ /Z# Ö ÓàÅVâ ›ì 7tÂwßZ »x  z+Š xgÃB‚ÆkZgzZσ# Ö ÓòsZ{zÌQñYƒ©!* Ð ( 29ÔY 1995y ÔyZg Ã)xâ ) ó Xó ǃŸ» »yZZ

Xì [ g ¦ /„¬~ y*kZ}g ø [ Z »] !* kZ Åx H** Ññ ©$ECZ ~}g!* Æ ó óîG”û Z L Lä ë å H ãZzt ñƒ D™yÒ Ãî0G ÆóÜû`ößønûeø p…Fçû ö Üûaö†öÚûø]L wß Zƈ y M Œ Û 0Ð ] 5 ç¦ ½ Z s %ZV˜~] 5禽Zì ÌtŸ»q -Z »® ) )x ZoZÃ7 D™ãZz]!* ¸çOXñYÅ~È0* nÅ}ZgÅe $ÒZV;zÔñYƒ :ì c* â Û äÅzmvZ-Ñ ñƒ

]çÃfi^Ê óèÂ^ÛrÖ] o× ä×#Ö] ‚m àÚ äÞ¬Ê óÜ¿³Â¢] 3]糊Ö]

ÔìB; »Øg ÅvZ6,îG”ûZL L ~zcÅ{z¤ /îÒZ(6, gîi) Â

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

112


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

ÔZƒ µ Z Ð îG”ûZ èY Ôz™

ó…^ßÖ] oÊ „ „ 5k.ÅZ ) ( 391¶gÔug åG

c* Š N ~ 3Æ™µ ZÐZ ó Xó ÇñY

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

:ì –äëÆe $ZzgkZ~{¬Æy*LZ ¬Æ ˆ y M Œ Û Ô¬t » ä™ ~È0* nÅ} Zg Å { z¤ /îÒZ L L

]5禽ZЬkZƈy M Œ Û XìF F6, ó Üû`ößønûeø p…Fçû ö Üûâö†öÚûø]L

vZ¶g ~ŠzŠñ ** Ññ~ s # Ÿz ÅkZ Ôì QðÉg ~}g!* Æ Xì c* Šg Z Œ Û Ÿ»òiÑ » kZÃVÂ!* õ0* ~ ó óy M ÅZƒL L‚KZ ä t ¹Z ÔƒÝq ~Š Zi M Å} Zgg ÖZÊ Z Û Z~ ]5禽Zt q -Z

B‚ÆkZX ìg Y ñ` b§¾]5çÆyZƒx¥]!* tðÃ~ „Z' , u Å ] 5ç L Z ¤ /Z {zƒ Ýq Ìht ¹Z w$ +ÃVƒZ' , uLZ ÂBŠ: Cƒb & Z¤ /ZgzZÃuI6, kZ ÂÔBŠ

$Z e Ì6, ¿T~g ZŠ)f Åä`Ã]5禽Zt}uzŠX Ã

ÆògØt}ŠX ñYHgHÐ~qŸg: ZŠ Zi M ÅVÍßÐZÔƒ qgz Zƒ ÝqŠ OZ Ç» VÍßÃXÔNYKgHvß, Za gzZDLZáZz ¶Š {gtt¸aXn Y ¹{Òú»VÍßÔµZß Z ° ~g7¹Z Å} Zgg ÖZÆb§kZgzZÔ,Š} Zg ._Æ;gzZyZZ νZÃ} Zg Åe $ÒZ Å ògØIZt ,v0* gzZXƒÝq ~Š Zi M "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

113


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

c* Š:g(Zt ¦ / Ù Ã{z¤ C /c* ¿q -Z ËX ñY HtÐ wÅŸÆ Xn™ ãâ ðKZˆÆG gŃ  {zñY ]¬Z4, `¹Z¬t»~È0* nÅ}ZgîÒ Z ìgãZz]!* tV Œ îÒZ~Ãňy M Œ Û 7¦ / Ù t pÆkZXìi§q C -Z »

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w óXó ìCƒ6, hå}Zg

:c* â Û äÅzmvZ-Ñ~e $ZzggzZq -ZÅy*ÏZ $ÒZ ÂdŠ s%Z ?Z e # LL

ÜÓn×Ã³Ê ^³Ê÷¡³jì Üjmœ… ]ƒ óܿ¢] 3]çŠÖ^e

ó óX z™~zcÅ

(3940¶gÔzâ0Z)

:ì –äëÆe $ZzgkZ

ƒ 7i§ðÃ4Ð kZ Ôn» ä™ «gÃ]Ã%ZìC Ù ªL L

, Zì â6,ËÏZ[ ZˆÆ]!* ŠÆw‚Vzg ZD Ù Ì*ŠX Y

Å„ e $ÒZV;zÔƒ @* Yc* 0* :} Zgt · ZV˜Ô~]5禽Zx Ó ™Å ~[|Z ãÃÑLZäˆy M Œ Û ]!* ¸Xce ** ƒ ÿ) Z Ç** Ã} Zg yZÃ]!* ÏZgzZX ¶~Š™ ãZz™} Š wßZ » ó Üû`ößønûeø p…Fçû ö Üûaö†öÚûø]L Xì c* Š â Û ãZzÌäÅzmvZ-Ñ~VìZzg z ŠzugzZ ]Ñç ÔuÔ„  ( c* ƒ »¨Å +Š { ZpnççO Åe $ÒZ6,R4c* g~kZÔǃs%Z Ì~A çTÔ »]Zk , ±

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

114


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Ð } Zg kZ Ã{z¤ /c* ¿Ëì Yƒ Ât X Ç ñY H Ç** Ã} Zg -Z Ôƒ &Ì°oÆ VßßZÆ xsZ Ã} Zg kZ {z gzZƒ s %Z q » ]!* KZÃVÍßgzZg ÖZÆ s%Z kZ LZÐZ ~ „  c* g òsZ ~hÆkZ} ZgÅe $ÒZJ -Z # 1Ô ÇƒÝqÌh»ä™b‡

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

& σ ã™ ~È0* Å } Zg ÏZ nÐZ J -‰ Ü z kZ Ô CY ƒ 7 ™) Å $ÒZÅVâ › e X Ï}Šg ZŒ Û ÿ ZÇ** ãZz Ð ] %¥ÅÅzmvZ -Ñgz Z e $ M {gÃè ň y M Œ Û

0РνZ m, /Ð kZ Xì ïq » ÌZ ~Š ã ¤ Cnçtì

 c* „ gòsZq -ZZ # ÔVZ' , +' h × Xì sŠZáÆm, / ¤ ÐVßßZòsZ

ÃsÜÐ } Zg ¦½Z ¿ðÈÆkZgzZ ñY 1yâ wßZt ~ sŠ ZáÆ]zŒÐ ¦½ZÄtÂ}™ÒÃÅä™ ãâ ðKZÆ™

ó Xó ì

:¹6,µñq -ZäÅvZèg/]|6, wßZÏZçO }gtÆ Vâ ›¿ L L èY ÔñY Å: ³ ÅVâzŠ

é…ç<Ú †nÆ à ¡÷q… Äm^e àÚ ça Äm^fm ¡Ê ànÛ׊ÛÖ] àÚ ó¡jÏm ᜠé†Çi äÃm^e p„Ö] Ÿæ

O~ Ë Æ ¿LZ VâzŠt

( 6830¶gÔ ~g g)

yZ Â}™ ³ Å Ë% Æ

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

115


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

ó Xó M hYK

äÂÅ]c* Zzg à Zz÷Z® ) ¤ZX 5

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

~X] c* Zzg {zì ðâ Ût ]!* , v0* är # ™ÝgC Ù Í ** Ññ

ìt{zÔì ðƒyÒ] !* ~ÝZ~yZÔì Š Hc* ZIxi ÑÃ÷Z® ) ¤Z :

Å kZ Ð Vh§}uzŠÉ ÔñY Å: ]zŒ ©s ÜÆ÷Z X 1

X ñYÅÒÃÅ~pc* b &Z

zy M Œ Û nx »oì ~}g !* ÆVáÓ„ +Z sܬt X 2

X Vƒ„g `._Æ< L

Ð kZ c* ÍXì Ð Õ~ ] 5ç —gzZ CZ f m» ]c* Zzg yZ X 3

™ÌÕ6,gîCZ f6,?yZxÑZz ä™Ç** <Ñ~oZ # ìt Š Z% X ƒ à: yvÃνZÅVâ ›gzZz™ñ6,ÕkZ ?ƒ;g :˜x H** Ññ ) ¤ZÅkZÂì @* ® ™x »~" $*ÅÅzmvZ-ÑyZxZ # ‰‰‰L L äT c* â Û äÅzmvZ-vZwÎgakZXì® ) ¤ZÅÅ[ë Å< L zy M Œ Û yZxZ # pXÅ® ) ¤Z ~÷ä kZÔÅ® ) ¤Z Å÷Z "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

116


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Å kZ Âì ;g™# Ö Ó™ƒŠ Zi M Ð ~·<ÑgzZ @* ™7t4ŠÑ!* t X ÏñY ª® ) ¤Z ÅÅzmvZ -*™Ñ6,Š ã C¾y M ® ) ¤Z

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

¬» kZ ÔI ** c* ƒI "÷Zì c* M~g $Š qZ ‰ì „  gŠ G ' ßF, ÃVzuzŠ6,?¤ /Z {z Ôƒ: c* ƒ ._Æ` Z' × z Ë c* } Zg ~g é£+ G ' Å kZ ?Ôƒ w q ]gßÌÜÔƒ ;g™: ZŠ Z t £}g é£+ c* ƒ ;g } Š »g $ŠqZyZ Âq -ZpXƒ à:yvÃνZÅVâ›gzZz™® ) ¤Z

c* b & Z Å÷Z, ZÐ ù Zgf }uzŠÉ z™: ]zŒ ©ìtÈ Æ# Ö ÓkZ g $Š qZtì t ]!* ~uzŠ X z™ÒÃÅ%$ +ÃkZ

 c* „ g ÅkZgzZƒ „g ` ._Æ<Ñx »o ~}g !* y*kZìt]!* ~ŠXƒCYÅtn4Š Ñ!* Å< L zy M Œ Û~ ?yZx¤ /Zìt ÈgzZì Ð t £—gzZ CZ f m»g $Š q Z Å

gzZ z™ñ ? Âì Ç** <Ñ~ o Z # 1ƒ ;g™ÌÕ6,gî CZ f 6, ì Yƒù Èt » g $Š q Z yZ y M X ƒ à: yvÃνZ »® ) ) kZ gzZ ì ó óîG”û Z L LÌ# Ö Ó°sÅgzZ ©!* Ð <Ñ ( 28ÔY 1995y ÔyZg Ã)xâ ) ó ó?ì <Ñ} Ÿ»x ZoZ

äV,ZÐeÞ7t¬Ðƒ  ÐxH** Ññë~KkZ VìZzgÅ qçñkZ {zÔðâ Û yÒ'!* &ÐáZjÆVìZzgyZ wqC Ù t ¤ /Z p ÖZÆ e $Zzg X ðƒ yÒ ~ p ÖZ ÁgzZ V¹~ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

117


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

s ÜÆkZ L L M hƒùty M pÆkZ Âz™® ) ¤Z Å÷Z LZ~ g (Zi§gzZ ðÃaÆ%$ +ÐZgzZä™ b & ZÅkZÉ Ôz™: ]zŒ Æó® ) ó ¤ZL ~ L ¹¾y M ?F F6, wßZ¾ÆyÒzy!* iptó ó?z™

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

gzZ b &Z ñƒ D Ñg »}z' ,ÃVh§}uzŠgzZ ä™: ]zŒLL:p ~ˆy M Œ Û Â3â : Z' ,¤ /Zx H** Ññ? ñƒ yÒÆ ó óä™sp Ìs # Ÿzz bÑÅkZ6,wßZ ÏZ Zg f Ôì c* M ¬ »® ) ¤Z ÅwÎggzZvZ X ,Š â Û

„ +Z sܬtì ðâ Û t ä x H** Ññ]!* ~uzŠ ~ KkZ

„g ` ._Æ < L zy M Œ Û nx  » o ì ~ }g !* Æ VáÓ X Vƒ

™ ¦] c* Zzg ë Z ~g ‚Åy*kZ ä ë~{ ¬ Æ y*LZ

BV q–gzZ 2‚ Z Zä ÅzmvZ -Ñ ~ ] c* Zzg yZ X ~Š Ôxgì‡6, ) ¤ZÅVâZxLZ~wqC ® Ù vß ?ì ðâ Û ] !* t™}Š Ð ~ yZ Xì sŠ ZáÆå 3 Ð ó óîG”ûZL L ** hgî ) ¤Z Å÷ZèY Æ ]‡zZ Æ i úyZxì Š ' á g Z » ÅzmvZ -Ñ ~ e $Zzg q -Z Z} .yZx` à c* â Û ä\ M~e $ZzggzZq -ZÔÐ'' ,I™ K~A ç yZxì Š ' á g Z »\ M ~e $Zzgq -ZÔÐ,™# Ö ÓB‚Æãâ Û ** Å "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

118


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

ÆvZ ÔI™ K~ ]‡zZÆ Vzi úì @* ƒ Za t wZÎXÐ ,™Õ6,? vZ-Ñì YY¹ùty M ~ÏŠñÅÕgzZ ( g ¯) ãâ Û ** Åx © Z L zy M Œ < Û nx »o L ì L ~}g !* ÆVáÓ+ZŠ ' á g Zt»Åzm

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

I~ }g !* Æ ] ‡zZÆ Vzi úyZx ?ó óVƒ „g ` ._Æ yZÔVƒ D™Õ6,c* ¬g KZgzZVƒ D™ ãâ Û ** Åx ©ZÆvZ ÔVƒ nÅ< L zy M Œ Û x  »oÆyZì Y Y ¹ùt y M ~}g !* Æ zy M Œ Û Q Âì 7s Z"ZÐ < L zy M Œ Û ¼ƒ  t¤ /Z ?ì ;g™~È0* ?ì * @YÃq¾¹y M s Z"ZÐ< L

CZ fm»VìZzgyZì ðâ Û täx H** Ññ]!* ~Š~KkZ

<Ñ~oZ # ìtŠ Z%Ð kZ c* ÍXì Ð Õ~] 5ç—gzZ gzZ z™ñ6,ÕkZ ? ƒ ; g ™ ÌÕ6,gî CZ f 6,?yZxÑZz ä™ Ç** X ƒ à: yvÃνZÅVâ ›

ì 7] !* ðÃ+Zp¤ /Z ~ VìZzg yZ ~z%Ð ÅzmvZ -Ñ Õ~ ] 5ç —gzZ CZ f ¡m» yZn Y ½] !* t 6,Š ã CÅT ~ VìZzg yZ f e ™tt aÆk , Š ~hðëë @* Ôì Ð ä™ ]gßkZ1Ôì 0Ð „ A ç —c* CZ f Ë{z Ôì Zƒ™f »ÕT Æ ** ÑñÔ* *™Õ~ ]5ç CZ f gzZ —Hì @* ƒ Za t wZÎÌ~ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This³³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

119


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

mÀôÜňy M ÛŒt H ?ì 7~igz sÜ?ÅòsZ<Ñq -Š4, ?ì 7]zŒÐ~t]ZŠ ' á g ZtH ?ì 7s Z"ZÐ Nâ Û {Ç Mgz¢Ð ]!* kZ…{zì „  ZpgŠ ~gøÐ xH** Ññ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

g ïZÐ ® ) ¤Z Å kZ c* ]zŒ s ÜÆ y Zx~ ]gßÌˤ /Z Ð \ M ? c* â Û 7VY ä ÅzmvZ -Ñ™f » kZ Âì xi Ñ~ + Š ~ wqC Ù ì Q~ 2‚ Z VÍ ** Í … Â]!* t~g $Š q Z ~z% ]gßÅ„ ób Z1¬ LsÜì QÌ] !* tX xg ì‡6,® ) ¤Z ÅyZx V#V# Q7VY ]!* ty M 1Ôƒ M h ™gïZ »® ) ¤Z ÅkZ ?~ Âx H** Ññ ? ** Y ƒ µ Z ˜iÑ Ð ® ) ¤Z Å Vâ ZxLZ ?~ ]gß yÃyÃä ÅzmvZ -ÑÐVƒ … Y GÂ{z Ôf *ZÆg $u c* ZIxi Ñ6,Vâ ›ÃäYƒ¿{g )Ð ® ) ¤Z ÅyZx~ VÂgßÏ è »]c* Zzg +Zg e zŠ Ì…{zì „  ZpgŠÐ x H** Ññ~g ø Xì Q Âì 7Šñe $Zzg ðÃ+Z¤ /ZpÔì c* â Û ¬t ä \ M ~X,Š ©$E Zgø¤ /ZD™y´Z »]!* kZë ÔizgÆ]y M ÌA $ZƒÌßÃî0G VY6,® ) ¤Z Å# Ö ÓkZ sÅnÐ xsZ ? Çi7 Ð ëvZZ # ÆÅzmvZ -9}¾gzZ[  ~¾Ð, ™n²të Â?ìg ì‡ ƒîŠ Ì(F, Å]!* kZ… ¶B7qðÃ+Z…~]ZŠ ' á gZ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

120


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

/ZÐe Þ7tÐxH** ¤ ÑñëX,Š hgî ) ¤Z ÅyZx,Zë \ M Š H1b7 t Ð \ M ]y M izggzZ ðƒ 9]!* ~gø ó ówõn‘LL ï Š VY kgŠ » ¶Š hgî ) ¤Z ÅVâ ZxsÅnÐ xsZÃVÍß

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

åc* ZI7xi Ñäë&ìg ï Šg Z Œ Û VYxiÑÃx ZŠZ,Zq -ZgzZìg ?Ð,Š[Z H »kZx H** ÑñÂ

äÂÅe $Zzg à ZzÅvZègfv .]|X 6

~z%ÐÅvZ ègfv .]|ì ðâ Ût ]!* ”ä x H** Ññ

»ª Hz ® )$ +ÔNYƒg D » º¸y›Z # t pÆ e $Zzg Å„Zez® )$ +6,x** ÆxsZ xgµ ZÐ ® ) )C Ù +Z ?ÂñYƒ„ zy M Œ Û ÷Z »Txg™a  B‚Æ® ) )kZÅVâ›gzZƒ„g}Š]úŠ ¦½Z »Vâ ›ñY Mt ‚wq]gß+Z¤ /ZpÔƒ @* ™xZoZ »< L :Šñ# Ö ÓðÃàZz ä™~È0* nÅ< L zy M Œ Û Ôƒ Š Hƒë' ,ëgŠ Ä òsZƒŠñ® ) ) +Z ðÃà Zzä™wJ4Š Ñ!* Å< L zy M Œ Û :gzZƒ gzZ 䙨 £ »] Ñqg0 +Z LZ ?gzZƒ „g™4z] .Åx ª{g!* zŠÆx  LZ ƒ D 0* : Ì] ¸Åä¯ ® ) ) ðÃÐ n¾Å ó ó# Ö ‡Z L LÅ+Š X bŠg Z ¦ /Ï0 + i™ƒµ ZÐVÍßx ÓaÆDÆyZZz+Š "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This³³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

121


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

:˜ r # ™ÝgC Ù Í ** Ññ gzZì 7x ·Z ðÃ~ kZ Ôì e $Z@ ~ g $ukZa}g øL L gzZ {z¤ /Ô‘ ÛC Ù gzZ ñY M gzŠ »„Æ ª Hz ® )$ +Z # ì t {z ÅËÐ ~ª Hz ® )$ +î0*J'Z yZ ? Âñš s§KZÃVÍß® ))

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

É Ïƒ ]úŠ Å ª H6,x ** Æ xsZta kZ z™: wJ]úŠ

x ZoZ »< L zy M Œ Û ƒgÃgzZƒgÑB‚Æ® ) ) kZÅVâ › g ±ZÆ¢ A &gzZA ™{zì eVƒÜ6, ]g â ZÅ÷ZáZzä™

1ÔVƒŠñÌVÒZy  ¼g0 +ZÆkZ c* ƒy›~g£»‰ Ü zLZÐ Ð< L zy M Œ Û gzZƒ Å: g (Z ^Å]¨¤ ä yZxkZ J -Z # +Z ?¤ /ZpXì Ÿ» »+Š ** ™x ZoZ »ÏZJ -‰ Ü zkZÔƒZƒ: sÅ

ƒŠ Hƒë' ,ëgŠ x ¦½Z »Vâ ›ƒ‰ ƒg ezŠÐ wq]gß Ãx ÂkZgzZƒ:Šñ# Ö ÓðÃàZz ä™wJ4Š Ñ!* Å< L zy M Œ Û gzZ

ƒ:ŠñÌ® ) ) ´Š +Z à Zz ä™4z] .aÆä™ì‡{g !* zŠ c* 䙨£ » ]Ñq Ëg0 +Z LZ ?gzZƒ C™x ZoZ » < L zy MŒ Û G '+ {çÃyZZ z +Š LZ }g é£ É ƒ D 0* : Ì]¸Å ä¯ ® )) aÆDÆäZ? ·"ÆyZZ LZ~ ]Ñq,Z ÂÔƒ7gŠ {Š c* i ** ™}g7 yŠ ¹!* ÆÏ0 + i™Ö~(pôË™ƒµ ZÐ VÍß

àÚ …]†ÊLaÆä XÃ+ Š L Z~ g $u ~uzŠ 6X ì 4 "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

122


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

ó Xó ì ðƒyÒ¤É 7„ Ág Å óàjËÖ] ( 33ÔY 1995y ÔyZg Ã)xâ )

Ôì ðâ Û bÑ Åe $Zzg à ZzÅvZ ègfv .]|ä x H** Ññ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ŠpÀF,»Q! ²Æe $Zzg T et ë¬Ð ä™]!* ðÃ6,kZ ˜ ñƒ D™ÀF,» e $Zzg kZ ** ÑñX ,Š™7~ p ÖZÆ „ ** Ññ :

ÆíÐ ÅzmvZ-vZwÎgvßD â Û ÅvZègfv .L L

X å @* ™ HwZÎ{Š c* i~}g !* ÆÑ~gzZ¸ D™ Y7 ~}g !* vZ} Z :Y7 ä ~çO X ñY M:6,íÑt }Ðzz Åge kZ

k0* }gøít\¬vZ¸~ª qÅÑgzZqYvßëÔwÎgÆ ñ M {g !* zŠÑˆÆíkZ H Â( yâ Zz ðZgzZxsZz yZZ) ñ Má ?Çñ Mí{g!* zŠˆÆÑkZ :¹ä~X Çñ M ÔV;:c* â Û ä \ M ?Ç

?ǃ÷6Ñ¢t:Y7ä~X ǃ6Ñ¢~kZ1ÔÇñ M ÔV;:c* â Û ÂXÐ,™ðÉg Åx ¸s ÜÆ< L ~÷ ÔÐNM vß, Z :c* â Û nkZ H :¹ä ~X ÇAŠ Ìx »}' ,gzZ ÇAŠ Ìx »iZ~ yZ 6,Vzi ZzgŠÆ 3 Ç ñ MÑ (Z ÔV; :c* â Û ? Ç ñ Mш ÆíÆ ÅyZ vß gzZ ÔÐ VƒÆáZz äš ( 6,V2ZgÆ ª H ª) ,Š Î6, { ZgŪ H)Ð,Š N~3ÃyZ {zÔÐ,™wJ]úŠ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

123


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

x ¸„ ~g ø {z :c* â Û XÙ yÒ ]̼ ÅyZÅn²ä ~X ( Ð M6, í: â it¤ /Z:¹ä~‰‰‰ÐB1y!* i„ ~g øgzZÐVƒÐ~ gzZ ® ) ) ÅVâ › c* â Û ä \ M ? ïŠ ¬H= \ M  Š H Å Vâ ›¤ /Z Å n²ä ~ Xƒg Ñ B‚Æ x âZ Æ Vâ ›

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ä \ M ?Vz™ H~Q ƒ:ŠñÌx âZ ðà »yZgzZƒ: Ì® ))

Ð VÕZŠÃ| # gŠ Ë"p¤ /Z Ôƒ Yƒ µ ZÐ V¸ Û }g‚yZ :c* â Û

( } 7,ãg Z¦ /Ï0 + i µ ZÐ VÍßnÆ| # gŠ ª)}7,** ño¢ ó Xó ƒ6, qÏZ ?Âñ M ]ñ6, ª ?Z # J -VŒ

( 33D 32ÔY 1995y ÔyZg Ã)xâ )

kZÅx H** Ññ~}g !* Æg $ukZgzZÀF, t»g $uìt§Zz

»y Z ëgzZ vg ) ,} g ø ** ÑñXì 7„ mðÃÐ }u~ bÑ »] !* kZ Gnç» ±ÂzƒÅ<Ñz+Š1ÔD™x Z ZÐwŠM : } h M Ìx Z Z » vg ) ,} (,Ð } (,Ë~ { Zg Å kZì è¾ Æg $uÐ e Þ 7 t h „  Š Ð ** ÑñëÐ zz kZ Ôñ M ó óg $u P ÂL Ly MQ Âì ó óg $u ±ÂL L¤ /Z bÑ{Š™7ÅyZ~}g !* ?ì x ** »Ú¾ ** ÑñÐ á ZjÆ kZ Ôì ðâ Û ô= ä x H** ÑñÅe $Zzg kZ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

124


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

ðƒ ] !* Å ä™® ) ¤Z Å÷Z T~ e $Zzgìt wZΪ Zg ø Ð ó óx ZoZ »< L zy M Œ Û L L{zì ðƒ yÒ V¹oÑt ~}g !* ÆkZ Ôì ÃgzŠ kZ ä ÅzmvZ -Ñ Â~e $Zzg kZÔ@' , ÆkZ ?ƒ ÑZz ä™

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

\ M Z%ZÆyZp¤ /Z ǃ7‘¸~ VÍßZ # ì Hg Ñ~ „ óí ó L LÌ XÐVƒD™~igzs ÜÅ< L Å\ MgzZ] xÅÅzmvZ]!* t~e $Zzg kZ T e Þ 7 t Ð x H** ÑñëwZÎ ZuzŠ

gzZƒ Å:g (Z ^Å]¨¤äyZxkZJ -Z # L L ì ðƒyÒV¹ Ÿ» » +Š ** ™x ZoZ » ÏZ J -‰ Ü z kZ Xƒ Zƒ: sÅÐ < L zy M Œ Û „gò]!* tÂÐ VÓÆe $Zzg@' ,Ç!* Æ]!* kZ Å ** Ññó Xó ì # ÌA Z $ÔVƒsÅÐ < L Å\ MgzZ ]xÅ9{ ZpyZxì b§kZgzZ® ) ¤Z ÅyZxJ -‰ Ü z kZÔìg 쇦½ZÄ»Vâ›J X ñY;ghZzЦ½ZÄÆVâ ›

~y M Æ e $Zzg T e Þ 7 t Ð x H** Ññë wZÎ ZŠ Ôì ðâ Û ä ** Ññ, Å äƒ ë' ,ëgŠÆ Ħ½ZÆ Vâ › kZgzZƒ:Šñ# Ö ÓðÃà Zz ä™wJ4Š Ñ!* Å< L zy M Œ Û L L tª :ŠñÌ® ) ) ´Š +Z àZz ä™4z] .aÆä™ì‡{g !* zŠÃx  c* 䙨 £ » ] Ñq Ëg0 +Z LZ ?gzZ ƒ C™x ZoZ » < L zy MŒ Û ƒ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

125


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

p ÖZÆe $Zzg~ .â »,~g ‚kZÔ ó‰ó‰‰ƒD 0* : Ì] ¸Å䯮 )) /Zìt {z Ôì „gƒ iá]!* ¤ ÂÐ p ÖZÆ e $Zzg ?ì V¹~ ƒ: ì‡Äðà (Z¤ /ZgzZ ñY;ghZzÐkZ ƒ쇦½ZÄ»Vâ ›

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

g ZÜZ6,]!* kZÃr # ™** Ññ1ÔñY ;g™ƒ µ ZÐ Vƒz¤ /[g Jx Ó ~g ø Xì Šñ~ p ÖZÆ e $Zzg Ì,~g ‚ {Š™yÒ ÅyZì â Û ðÉg ~g ø s§Åp ÖZ yZÆ e $Zzg™ â Û ã!* ${zì „  ZpgŠ X ì ðâ Û bÑtÅe $ZzgäV,Z6, Šã CÅX,Š

 w ZÎ »f v .]|~ e $Z zgì t ] !* ÝZ q -Š 4, }g ø

ít …ä \¬vZ¸ ~ ª q ÅÑgzZ qY vßëÔvZ wÎg c* LL Å*Z$ +kZ Å[²¹Z ó ó?Çñ MÑ{g !* zŠˆÆíkZ HX H‚ 9 Š y!* i! ²X ¶ðƒ ðY6,[²}g7¬Ð xsZì ;g™{g ' á Zs§ çOXì szcwEZ» óÑ ó L LÂaÆ*Z$ +àZzÌ ~}Ñç~ ]!* kZ ~g øÌ{zÔc* Š[Z »wZÎkZ äÅzmvZ-Ñ ÂÙg¨¤ /Z NM vß,Z L L~T ǃ {z: â iq -Z »íŠ ' á g Z »\ M Xì ;g™G@* Å XìÜŒ Û ãZz»]!* kZÔóÐ ó ,™ðÉgÅx ¸™? Ø Ð< L ~÷Ð ]|ì @* ƒ x¥ ÂÙ g¨6,e $Zzg ñƒ n pgt ‚Ã] !* kZ $ÁÅvZ c* e â Û ä ÅzmvZ -Ñ~[ZÆwZÎ{gÃèÆfv . "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

126


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

ìg: ì‡b§ÏZtÔì Š Hƒì‡Äo¢ »Vâ›u0* к¸Ð ìtŠ Z%Ð kZÔìC Ù ªX ÇñYƒ Za w%Z~kZˆá²¼ ÔÇ äÅvZègfv .]|X ÏñYƒZa ªÜm: {¼6,µñkZ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

\ M ?Ïñ M ̪Š(í)yâ ZzðZ ðÃQˆÆóÑ ó L LkZ Hn² \ M ñƒ D™,ÅkZ X σ^z5¼ ~ kZ1ÔÏñ M :c* â Ûä ƒ wb yâ Z z ðZgzZ ǃ 쇦½Z Ä» Vâ ›p¤ /Z ~ kZ c* â Ûä Za s Z"Z¼¹Ð<Ñ~Vzg7ÆVâ ›‰ Ü zkZë @* Ô Çñ Y ì ~ „ p ÖZÆ ÅzmvZ -Ñ ] !* t Ôì C Ù ªX Ç ñYƒ xg} a Ð ¦½Z ÄLZgzZ xg ì‡6,® ) ¤Z Å Z%Z yZ LZÃVâ › ÆkZX F: ¯ ) !* » ä;Ã$ +c* óÑ ó L LË~ óí ó L LkZ {z @* ce c* óÑ ó L LðÃÌˆÆ óí ó L LkZ HÄc* gŠ äÅvZ ègfv .]|ˆ XÐ Vƒ ]Ñq }' ,¹ ÔV; :c* â Û ä \ M ?σ Za ª q Å $ + ÒÃÅ ä5B‚ LZ "{z¤ /C Ù XÐ NY ƒ g D » º¸y› ̼ 6ÔñƒTgµ ZÐVƒz¤ /x ÓyZ~]gßkZ ?1Ô Ç}™ ) ¤Z Å÷ZÆ Vâ ›gzZ xg } a ® Ð kZ Ôƒ ¦½Z Ä» Vâ › ñYƒh +” Ú Z‘¸t ¤ /Z Hn²äfv .]|6,kZX xg D™ Ôì÷Z »Vâ ›tn Y¹t~}g !* ÆTìg: ¹!* ¿(Z ðà "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

127


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

wZÎkZ ?ce** ™ H=~]gßkZ Âìg: ¹!* ÄðûVâ ›c* Í ¹!* KZ Ô™ƒ µ ZÐ {z¤ / Ù ?~]gß+Z c* C â Û ä \ M ~[ ZÆ [ Z : ¦ Z (,[ Zt » ÅzmvZ -Ñ Ôì C Ù ªX bŠ ™¬ ËÏ0 +i

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

kZÔñYƒZa ]gß+Z Å m: {Z # t ÝZgŠ pÆkZXì ykZ »]!* kZ ÂÐg µ Z™– Ð Vƒz¤ /}g‚¤ /Z y›x ¬~ ~ ]gß+ZX Ï− 76,yŠ¤ /Åy ›}uzŠ ËgZŒÅyZ Çìg ÁÃ] ¸gzZ ‰ Ü ¤ ÅVƒz¤ /yZ „ xg µ ZÐ Vƒz¤ /x Ó »Vâ ›x ¬ ÔÇ}Š “ W 7: ¶ K» ~0ZÑÅyZ¹Zì y Z b§kZgzZ Ç} Š™ ðÃKZ¤ /Z y›~ ]gß+Z D â Û t x H** Ññì ]ª1 Vâ›Z # ìt } Zg Åx H** Ññ HXá Z e ¯ ƒ Y ¯ ó ó® ) )L L gzZ ¢ A &{ zì F, z Û Ð y' á ÅðñÒÈt Âñ Yƒ Za ‘¸ÚZ~ ~)j%# Ö ZgzZáZe:z CZ~ º¸kZ ÔŠz!* Æpg] ¸ã ZZ ?} ™: ÒÃÅ% Ze‘¸h +' ×

?Ìó ó< L IZ L gLzZ ó óWZŠ ZÎL ŠL Z%Ðó óîG”û Z L LX7 g e c* &Ái Z ÁÆ ó óîG”û Z L L~ y*LZ ä r # ™ÝgC Ù Í ** Ññ ì # Ö Ó+ZŠ Z%ÐkZ˜ {z(q -ZX ñâ Û yÒpZ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

128


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

X(27 ÔY1995 y Ô yZgÃ)xâ) Xƒ îŠ xZ ó ón Û L L » ó ó+Š # Ö ‡Z L L c* ÍÔ p ÖZ pë0# Ö ZgzZ ó óÁZ îG”)L L ˜ {z6,x£}uzŠ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

˜ {z6,x £}Šq -ZgzZ ( 33™)Xì ó0 ó # Ö Z L LŠ Z%Ð ó óîG”û Z L L «(31™)X ó ó< L IZ L LgzZ ó óWZŠ ZÎL L»# Ö ZŠ Z%Ð ó óîG”û Z L L àZz ¶Š x Z n Û » ó ó+Š # Ö ‡ZL LŠ Z%Ð ó óîG”û ZL L t ª) VÂ!* VÐ ~{ ¬ Æy*}g ø [ Z » ( ì WZŠ ZÎ c* 0# Ö Z c* Ö Ó # ó ó< L IZL LŠ Z%Ð ó óîG”ûZL L tªÔ} Zg ¶aÅ ** ÑñVŒëXì [g¦ / XÐ,™ºÅÔ

:˜ÐáZjkZx H** Ññ

WÑZŠ ZšZ~ ‰Ôì Š H¹îG”ûZ~ g $Š q Z ‰Ãä** ) )L L ®

x|»VÐy ZXì Š H¹ o ó e^v‘]æ än× ^Þ] ^ÚL~‰gzZì Š H¹ ) ) {zìŠZ%gzZì aÆÇxѳZ~ îG”ûZa kZì q ® -Z

«£ÆV¸ Û $ +® ) )tÔƒì‡6, wÎg[ôZ< L gzZwÎg< L Xì „g~ e $ÒZ +F, ¸É 7~ „ e ¨ $ÒZ~gzŠC ÙC Ù ~

Ü¿ÂZLpÆóܿ¢]LpXì Š Hc* Š Ìx ** »WÑZŠ ZšZÃkZakZ Ô® ) ) à ZzZgŠzfggzZy' á ~(,ªÔD M Ìó èÃÊ… æ ^Þ÷ª $Œ d Û Æ# Ö ªì c* M~g $Š q Z Xƒ ÁÐ ƒ  Š Z®Å kZp¤ /Z "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

129


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

gzZÐ Vƒ Á¹ y›á Zzg ì‡6,h Ç ñ M Ì(ZgzŠ q -Z ó Xó ÐVƒbZgzZd $¾{z~}Ñç ( 31ÔY 1995y ÔyZg Ã)xâ )

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

~# Ö } .ÅyZ ¬Рƒ  ëÐá ZjÆ] !* kZ Åx H** Ññ

ì@* ƒwEZ~pÏZ» óÜ¿Â]L~y !* i ! ² T e * *™n²t Å „ ó óZ (,L LÂX D ™w E Z ó óZ (,L LÂ~ y!* izŠgZ ë~ pT ÆÚÅTì @* ™ðsßñÌZ { zpÆóÜ¿Â]L~ y !* i ! ²b§ À& /ŸG ~# Ö Š Z%Ð ó óŸZ (, L L õG ŠçOXƒZƒwEZ~¿Ât6,gî X Dƒ7ÆŸá Zzª 2zgŠ~(,Š Z%Ð kZÔDƒÆ„ ðZ (, {Š c* iŠ Z®ÅVÍß~Tì @* ƒ{z¤ /„z»VÍߊ Z%Ðó ó{z¤ /Z (, L Lb§ÏZ Ðg ±ZÆZgŠgzZ¥%LZ YY 17Š Z%{z¤ /(Z ðÃÐ kZÔƒ ¹ ó ó{z¤ /ÑZz ª 2z gŠ ~(, L L c* ó ó{z¤ /» VÍß} (, L LaÆ kZ Xƒ 4 Ð( {z¤ /Z(, ) ó ܿ¢] 3]çŠÖ]LÌ~ y !* i ! ²b§ÏZÇ !* X Çñ Y ~(,ªÔ p}uzŠXƒ {Š c* iÐ ƒ  Š Z®ÅVÍß~Tì {z¤ /{zŠ Z% ó èÖˆßÚ æ èq…3 Ü¿Âœ 3]çŠÖ]L~y!* i! ²aÆ{z¤ / á Zzª 2zgŠ XÐNYKwEZp ÖZ RXÐkZ c* äƒ} (,~Š Z®Š Z%Ð óܿ¢] 3]çŠÖ]L] !* t Å ** Ññç O "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

130


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Ð zg Åš M ²Ô ÌÆ äƒ} (,~ZgŠgzZ¥%gzZ ÌÆ Xì 7„  gŠ Ìb§Ë

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

kZ KZä** ÑñX M s§Å]!* ÝZÅxH** Ññ~k½Z!"[Z ¿g6, $ZzgTŠ ã e CÅ ( ì óoe^v‘] æ än× ^Þœ ^ÚLŠ Z%Ð îG”ûZ)]!* $ZzgkZ1Ôì ð M ~ó óyZÑZ[  L LÅ~èF, e òÐ ~ b ô{ z Ôì Å ó óîG”û Z L Lä ÅzmvZ -Ñ ~ kZì @* ƒ x¥Ð ä™g¨6, kZÉ Ô7„ ck , iV;z ¹ZX »® ) ) x ZoZÉ Ô ðâ Û 7p° Æe $ZzgXì ˆðâ Û ðÉgs§ÅZ}uzŠ q -Z™? Ø Ð kZ~ :Vƒ±5p ÖZ

än× ä×#Ö] oב ä×#Ö] Ù牅 Ù^Î ¼ „z‚Ì# Ö Z ~÷: c* â Û oiœ ^Ú ojÚœ o× àniªnÖ Ü׳‰æ ÔH ä Lu Z Z µ Ï }™ ØÃßÖ] æ„u Ønñ]†‰] oße o× ¿(Z ðÃ~yZ¤ /ZJ -VŒ Ü`ßÚ á^Ò á oju ØÃßÖ^³e Ð Vâ KZ îWä T å á^ÓÖ ènÞ¡Â ä³Úœ o³iœ à³Ú (Z Ì~ # Ö Z ~÷ÂÅ ~g »$ + æ ÔÖƒ Äß’m àÚ ojÚœ o³Ê 4LZuZ µgzZX ǃ¿ðà o× kΆËi Ønñ]†‰ oße ᜠ‰# $~Vƒz/ ¤Iè (72) цjËi æ è×Ú ànÃf‰ æ ànjß$ ä ÅzmvZ -vZ wÎg L L

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

131


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Vƒz¤ /Ièy# Ö Z~÷gzZ¸

ànÃf‰ æ '¡$ o× o³jÚœ è×Ú Ÿ] …^ßÖ] o³Ê ܳ`×³Ò è×³Ú ^m oa à³Ú æ ]ç³Ö^³Î 邳u]æ än× ^Þœ ^Ú Ù^Î ä×#³Ö] Ù糉… ( 2641¶gÔ ~èF, ) óoe^v‘œæ

Æq -ZñZÎgzZÏñY# $~ ñY ~ 3{z¤ / Ù Ð ~ yZ C ÔvZ wÎg c* :Hn²ä VÍßX Ç

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

:c* â Û ä \ M ?ǃ {z¤ /‚yÃt

ìgì‡6, +Š kZ ǃ{z¤ /{zt ì‡! ô}÷gzZ ~ 6,T Ç

ó Xó 

Y Ñï³t Ð Tì 7] !* ðÃ+Z~ kZ ÂÙg¨6,e $Zzg kZ }g øXì;g™yÒpÆó óîG”ûZLz L ÑZzóoe^v‘œ æ än× ^Þœ ^ÚLn ÔVƒñ M ÌN Z¤ /Zp ÖZÆ o ó e^v‘œ æ än× ^Þœ ^ÚLgzZ ó óîG”û Z L Lq -Š 4, Š Z%Ð ó óîG”û Z L L YY ¹7t ~ ÏŠñÅ] c* Zzgx Ó~uzŠ ÌA $ Xì ó oe^v‘œ æ än× ^Þœ ^ÚL aÆKÃwgzZÌZ µ Z µ Z ÅyZgzZt Û ~VÂ!* VâzŠ yZ ñƒ{z~Š ã C„zŠÆº¸~0# Ö Zì ~gz¢¹‹] !* t µ Z6,Š ã CIè}uzŠgzZ ** Y# $~Vƒz¤ /»# Ö Z6,Š ã CÏ(q -Z : Vâ ›e $Z@Å ó ó® ) ) x ZoZ L Lq -Š 4, }g øX ** 0* ú»Vƒz¤ /µ Z "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

132


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Iè ¹Z e $Z@ Å óoe^v‘œ æ än× ^Þœ ^ÚLgz ZÐ V- È { z¤ /Ï(à Xì ˆ~ŠaÆvÐV-È{ z¤ / x ** Æ< Ø ètÝZgŠ pÆyâ Û kZÆÅzmvZ-ÑçO

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

„Ze{zÔǃ™? Ø Ð ¿z{oÆVçô}÷gzZ}÷ {z¤ /(ZC Ù 6, hZzÐ {z¤ /ËÃ\ M LZÃVâ ›Ðzz kZÔÇ`Z™á ]úŠ Å„ ¹Z]úŠ Å¿gzZ}oTce ** ™g¨˜i Ñ6,] !* kZ ñƒD™ ÆV¹‚Æ\ MgzZÅzmvZ-9ÐwÅ+ Š {zÔì „g Y~Š gzZÅzmvZ -ÑÐ wÅ+Š¿gzZ {ot¤ /ZX 7c* å@* Yc* 0* V; /ZpÔì + Š „ * ¤ *™g (ZÐZ Âå @* Y c* 0* V; ÆevZ ègx Z™ î0E !ô /ôÆ\ MgzZ ÅzmvZ -Ñ ]Š ÞðÃÅ¿z {okZ@' ,ÆkZ vZ -Ñ~}g !* ÆTì qbZ +Zq -Z~+ŠtÂQ7V; Æ 3„ZeC Ù gzZ „Ze® )$ +C Ù Ô® )$ + †ŸZC Ù ~ +Šì Š ' á g Z »Åzm -Z~B; Æm{zx ¬C q Ù Ð kZXìÐ~wqZá ZzäYá ~ Y™ê ã‚ 7 »] !* kZ™Ä6,ÿC Ù {z6,Tì CY M yZö ãZz +Z X 7c* ì Ì„  gŠ ** ™¿{zÔì „g Y~Š(F, ÐZÅ¿Tì µ Zµ ZzŠ óoe^v‘œ æ än× ^³Þœ ^³ÚLgzZó ® ó )xZoZL Lq ) -Š 4, }g ø }a Ð ¦½Z ÄLZÐ p ÒÏ( m» q -ZÐ ~ yZ X ]c* Z@ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

133


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Æ \ M gzZ ÅzmvZ -9Ð p ÒIè m» ~uzŠgzZB‚Æg XìB‚ƽ6, xŠîÆ/ô Ôó ó# Ö ÓàZz ¶Š x Z n Û » +Š # Ö ‡Z L L‰ Ü zq -/ à ó óîG”û Z L L

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

æ än× ^³Þœ ^³ÚLgzZ ó ó( e $Ò Z Å# Ö Z ) WZŠ ZÎ »# Ö Z L LÔ ó0 ó # Ö ZLL ~pXy Z b ˜ZtKZ ä[²Z ^Z ItQgzZ bŠg Z Œ Û óoe^v‘œ ƒg ZÜZ6,] !* KZ¤ /ZÃx H** ÑñX @* ƒ7x¥„  gŠÇ!* Ôì ÅwEZ (Å ó óîG”û Z L L~]c* Zzg ~z%Ð ÅzmvZ -Ñ {zì lg Z ¦ /~g ø pHÆ ] c* Zzg yZ ~ËÆ kZNŒt …™Äg p}g ‚t 6, X ‘ W

4z] .Åx ªÆ# Ö ÓòsZX 8

ƒ: „Šñ# Ö ÓòsZ¤ /Zì ðâ Ût ]!* ,^ M ä x H** Ññ kZë {zXì9 Û ´Š q -Z ** ™4z] .¦½ZgzZ±aÆkZQ [ ôZ< L gzZwÎg< L gzZ<Ñz+Š ÔÈ)aÆä™ ZŠ ZÃn Û {Š c* i6,TÐ ~ yZ ÔVƒ „g™x » ._Æ ]c* Z@ z wßZÆ wÎg Xì xi Ñ** ™x ZoZ »ÄÆkZgzZ ** ™g (ZqË~kZÔƒŠ OZ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

134


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

: ˜ { z ªó óîG”û Z L LÌ~ yÎ 0* o}g øgzZ~xsZÝ ¬}g7 ` M L L +ZÉ ì 7Šñ# Ö ÓòsZ à Zz ¶Š x Z n Û » +Š # Ö ‡Z

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

kZ H ÂX „g™x »6,wßZÆ„  ( +Š Ñ n 쇑Ó

n Û 6,0# Ö Z ** ™4z] .aÆx ªÆx ÂòsZgzZ%$ +Ãx  ŠE Û¤ /Z ?7c* ì Њ ˜gzZ æ¾5.Zù4Ôg ïZÐ ]¨¤Q ÂÔì 7n

$ gzZì n 4¨GG 5G wZÎZuzŠQ Âì n Û éSE Û¤ /ZgzZ ?ì Hx|»]c* M0 kZ c* Ôì °»4z] .~Š ZÐZaÆ5ZŠ Z Ån Û kZ Hì @* ƒ Zat

Ù [Z »wZÎkZ~wì}÷?ì ~gz¢** C ™4z] .¦½ZaÆ x ¦½Z »xsZ(ÅkZgzZ äSÃx ¦½Zq -Zì x¥Ãq -Z

¦½Z ÏZ gzZ Xì ~gz¢ ** ™ ì‡x  » 4z] .¦½Z a Æ äÑ

»n Û ì {°‡0q -ZXì @* Y ¹^gzZ® ) ) Ãx ÂÆ4z] . ´Š a Æ 4z] .Å + Š # Ö ‡Z Z® Xì @* ƒ n Û Ìm s ¸ñ ( 33ÔY 1995y ÔyZgÃ)xâ ) ó Xó ì ~gz¢** ¯È)

** ™4z] .Å ó ó+Š # Ö ‡Z L L¤ /Zì ÇÇ!* Â]!* t Åx H** Ññ xi Ñ\ M Ð \ M Ôƒk , /** ¦ aÆ4z] .kZ x OZ (ZC Ù Q Âì n Û ó4 ó z] .L LaÆ ó ó+Š # Ö ‡Z L L ìt wZÎÐ ** Ññ Zg ø 1X Ç ñYƒ ?ì ðƒó ón Û L LÆe $ M ¾Åˆy M Œ Û "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

135


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

D â Û t} OƶŠ?Š ðÃÅ]!* kZ6, gîµx H** Ññ Å E Û 4z] .Å ó ó+Š # Ö ‡Z L L¤ /Z æ¾5.Z ù4Ôg ïZÆ ]¨¤Q Âì 7n

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

D ™s Z ‹ZtB‚Æ k\Z ë ?ì Hx|» ] c* M 0Ð Š ˜ gzZ EÅ ó ó+Š # Ö ‡Z L L»] c* M 0Њ ˜ gzZ æ¾5.Zù4Ôg ï ZÆ ] ¨¤ X c* M 7~™~g ømðÃB‚Æ4z] .ËaÆ

Æ ä™g ïZ Ð ä™ ~zc Å y- pÆ ógó ïZ Ð ]¨¤L L

à Zz äƒì‡~«£ÆwÎggzZ Z} .» ó ó]¨¤L L~ˆy M Œ Û X Ôì Ç ] !* {Š c* iÐ{Š c* iЈy M Œ Û çOXì c* M ÌaÆVpZ° gzZƒ Ç** yâ ‡ »vZ s§q -Z ñYƒ Za ]gß+Z Z # ì t {z xi Ñ6,Vâ › ƒ ;g™x » Ìx  ã-~«£Æ kZ s§~uzŠ »vZ Y Y ¹7t ¦ / Ù Ð kZ X ,™ ó ó[ AZÐ ]¨¤L L{zì C Å ä™ ógó ïZ » ]¨¤L L4z] .Å f ÎÆ kZ V;z Ôƒ: Ç** V˜ x ŠE Ð ] !* ~' ,pÆó ó æ¾5.Zù4L Lb§ÏZXì CYƒ n Û Æe $M wZÎXì bŠx Z6,RKZÃνZgzZ6,RKZÊ Z Û Zx »tX Æ1 zg EÅ /Zì CCt … ì q ÏyÃ{z ~ p ÖZÆ ó ó æ¾5.Zù4L ¤ L ìt ÃνZ +Z q -Z™w$ +ÃνZ kZ „g}Š 7x Z x »t νZ ÑgzZˆy M ÛŒth +' × X}Šx Zx »t ì ó ón Û L L** ™4z] .Åä¯ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

136


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

EÅ ¹Z óó æ¾5.Zù4LLaÆ òŠ M x¬ q -Z~ Ýzg Å]§ÅÅzmvZ ** ™Ã:;ZpíÅòŠ" $U* 6,hgzZ h~VßZzWYLZgzZwjâ LZ Ð ˆy M Œ Û Ì~}g!* Æ kZ Ôì m» wyzŠ ˜ J -V˜ Xì

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

~ VÂgß‰ÔˆÆ ä™}g7 _ Ñ Z ¼ìt {z Ôì Cƒx¥]!* Yƒ ~gz¢~VÂg߉gzZ ^ ,Y ** ™x ZŠZ ©aÆ„  c* gòsZq -Z ;g™7Š ˜¦½ZÄ»V⛤ /Z Ç 7b§Ë]!* tÌÐkZXì Ö Ó+Z c* # ,7,òaÆŠ ˜ 6,gî~Š ZÐZ {zì xi Ñt6,V⠛ » +Š # Ö ‡Z ~ p ÖZÆ ** Ññ ,Š™ qzÑ4z] .¦½Z Åä™ì‡ XƒîŠx Z9 Û

9Xì x » »„vZ bŠg Z Œ Û Òc* # ZzÔn Z Û ÃqË~<Ñz+Š

gZŒ Û ó ón Û L LÃqËЊ ¿ZzkªLZ {zì 7x £»¿ËtˆÆ ¦ù»+ŠÐ¶ŠgZŒ Û ïc* # ZzÔn Z Û 6,gîßÃqË~+ŠX}Š {zì ~g ZŠ)ft Åx H** Ññq -Š 4, }g øÐzz kZ Ôì Y™yi Z  ~gøs§ÅmÀãZz+Z~]ZŠ ' á gZÆÅzmvZ-ÑgzZˆy M Œ Û Åä™ì‡# Ö Óà Zz¶Šx Z ó9 ó Û L L» ó ó+Š # Ö ‡Z L L Nâ Û ðÉg ä \¬vZ6,Vâ ›4z] .t ¤ /Z Ôì C Ù ªX îŠg Z Œ Û n Û Ã4z] . ¹ZX Ï} 7,7]gz¢ÅwÑ+ Z xËÃx H** ÑñÂì ðZIn Û "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

137


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

)l»yZ~ËÆXÏNYïmÀ¬gzZ ãZz+Z~~ .âÆ+Š † Û ÅkZÔì n Û µZß Z °¼~+ ŠX ÇñYƒ" $U* \ MÐ\ M ]ZŠ ' á g Z ¬gzZ ãZz,ZÆÅzmvZ -9gzZˆy M Œ Û ~}g !* Æ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

** ƒòi Ñ»]5çyZ6,¿C Ù Ð ¶Š™ÜÄ ] ZŠ ' á g Z yZŠñ Åä¯ # Ö ÓàZz ä™ ó ó+Š # Ö ‡Z L L ìzz Hy MQXì @* YƒC Ùª ?ƒIÐkZnç»4z] .

[Y 1999]

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

138


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

]ŸZ ‹ZÆ~z0 + # ™1àz** r Ññ # ™1àz ** r ÑñÔì HyÒ ä ë& Ô6,x|kZÆ ó óîG”û Z L L

Ô ó óyZg ÃL) L xâ ] ŸZ ‹ZtÆ** ÑñX K] ŸZ ‹Z‰Ìä~z0 + Æ x H** Ññ~ A ç kZ X¸ ñƒ ù á 6,33™~ Y 1996 ag â :sfø D ] ŸZ ‹Z ÅzmvZ -Ñ&ì ® ) ) „zsÜŠ Z%ÐóîG”û Z L~g $Š q ZX 1 Z Ô aÆ J # -‰ Ü z ÏZ x © ZÆ x ZoZB‚ÆkZgzZ c* â Û ì‡ä ™Å ÿ) ZÇ** Ìx©ZÆxZoZB‚ÆkZÂìg:„ì‡tZ # Xìgì‡tJ XÐg: ÅXÔ ñƒ yÒ _ ZÑ ÁÐ Á Æ óîG”û Z L~Äg $Š q Z X 2 :t{zÔì YYc* Šg Z Œ Û óîG”û Z ÃL ® ) )Ë~]gßÅÏŠ ñ ÔσóîG”û Z LÅVâ ›x ÓÆ& ¸Ë%tX ] "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

139


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Ôσï á ~kZe $ÒZÅyZ ÁÐÁc* y›x ÓX h gzZszH!* %ZxZ¤ / z6,~Šã C»kZgzZ ó< ó Z àZ]úŠLÑ L ~Šã C»kZX t EŠǃ f Î »<ÑaÆ w°x ªgzZ > 2i} êZ Ô> [# Ö ‡Z Ô æ¾5.Z ù4

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

gzZ

~gz¢¢ 8™tÐZ »e $ÒZ ÅVâ ›gzZ ** ƒg ZMZr # ™»kZX 

4 z] .Å b & Z Å kZ ~ ]gßÅ äYƒ Za h — ~ óîG”û Z LX 3

]gßÅ ób Z1 ¬ LÐ s§ÅVâ ZxÆ kZgzZì Š Hc* Š ¬» ä™ Xì Š Hc* ZIxiÑÃwEZÆ ‰ Ü ¤s ÜÆyZB‚Æ_ ZщÔ~ 'gß„ zŠ sÜÅwEZÆ ‰ Ü ¤ s ÜÆ Vâ ZxgzZ wy~ +Š ÆnkZ¤ /Zs ÜÆVâ ZxçOX Z # Zz~uzŠgzZ ^ ,Y** c* x Zwq -Z : Ô7„ ^ ,Y ¡wEZ »‰ Ü ¤Q ÂVƒìgƒ}g7 _ ZÑx ÓÆ x ZŠZ * *™® ) ¤ZB‚ÆàŠ lp~¬Æó® ) ¤Z LÅVâ ZxXì * @YƒZ # Zz » ® ) ó ¤ZLaÆVâZx>%Æb Z1¬gzZ Û »Ðzz kZÔì ï á X YYH7wEZ :7óîG”û Z6, L ¯Å{ zsf `gŠ‘ӛŢqgzŠX 4 "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

140


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

›)á Zz…~´ ˜yZÔB‚B‚ÆVâ ›~VáÓyZX ] Å „ Vâ ›t :Z » ÂÆ óîG”û Z L² Ô q -ÑÆ ' ,Z' ,~ yZ Ì Ôì @* ƒ6,® ))

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ì~ ËÐ ~ yZX ì‡6,¯ ÅV-È u ð5Z'‘Ót X h

Ôì 7• ÑÅe $ÒZÅyZ ÁÐÁc* Vâ ›x Ó ƒ „q -Z~ *Š ~g ‚ {z Ôì Yƒ t :Z » óîG”û Z L6,® ) ) TX t ÔYƒ7t :Z »ÂkZ6, Vo){Š c* iÐq -ZXì $ Ë

¿ÑZz äY `~o}uzŠ Ë™ƒ µ ZÐ # Ö ÓÐ ~yZX GGÅ X 5:gzZì ÿ5© ZZ # Zz XÐB{ ^ ,Y»] ïÆx H** Ññë~sf

?ì HŠ Z%ÐóîG”û Z L

~z%ÐÅzmvZ-Ñì ðâ Û täx H** Ññ] !* «Ðƒ  &ì ® ) ) „zsÜŠ Z%ÐkZÔì Š H¹ óîG”û Z LÃqT~V(u ÆJ -‰ Ü z ÏZ Ìx © ZÆx ZoZÆkZgzZ c* â Û ì‡ä ÅzmvZ -Ñ x H** ÑñQ Âìg: „ ì‡t Z # Xì 쇮 ) ) {z J -Z # Ô a "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

141


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

KZx H** ÑñXÐVƒ7pðÃÌÆx © ZÆx ZoZÆkZq -Š 4, Æ :˜ ñƒD™ãZzÃ] !* `zy  gzZ® ) ¤ZÅ÷ZÔx ZoZÆ® ) ûZª)x©Z}g‚tÝZgŠL L

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

vZ -Ñ Z # Ô‰~Š ‰ Ü z kZ ]c* Z@ x Ót gzZ ( x ©ZÆƘÅ

ó® ) ûZ Lg ZMZ!* -Z ÅVâ ›g0 q +ZÆ{gëÜæ ~ „Z' , uÅÅzm Ù ~ ]gßÅ äƒ (Indefinite) {ð ó® C ) )LÂX ¶ˆƒ ì‡ t :Z » kZˆÆ äƒ 4ZŠ ówZL6,kZ Ôì Y Y Ñ1 aÆ® ))

X ¶ðƒ ì‡~ „Z' , uÅÅzmvZ -Ñ Çƒ6,® ) ) kZ sÜ -‰ J Ü zkZƒ  {zÔx ©ZæÆ ghZzB‚Æ® ) ) kZgzZ

 6ìg: ì‡t Z # pXìg 쇮 ) )t J -Z # aÆ ™) Å NYŒ: ÿ ZÇ** x ©Z }g ‚t Æ ® ) ) x ZoZ Âì ‰ Ü z kZ kZ Ôƒ 4ZŠ ‰ Ü z » kZ Z # Ôì Cƒ n Û‰ Ü z kZ i úC Ù b§TXÐ ™) Å gzZ Šzu b§T c* Ô@* ƒ 7ÿ ZÇ** 1 Lg Š ñ¬» iúIÐ ™Å yZ ƒŠ ñx¦½Z {z Z Ü z kZx©ZÆ]Zk ‰ , ± # ÿ) Z Ç**

Æx ©Z yZ y›x ¬~ ÏŠ ñx°Åx ÂkZpÔƒ ì‡6,f ÎÆ ( 34) ó Xó ÆyZ: 7¥#

~z%Ð ÅzmvZ -Ñì t · ZÐ ] !* kZ Åx H** Ññ… vZ -Ñ&ì ZƒwEZaƦ½ZÄÏZ ¹Z » óîG”ûZL~] c* Zzg "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

142


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

} g7 g Z M Z »TˆÆl ìQgz Z c* â Û ì‡~ {gëÜæ ä Åzm Ñìt sÜzz ÅkZ q -Š 4, } g ø pÔ Š H’6,[²} ú{k ,b  å Yƒ6,ÄÏZ nt : Z » ÂÆóîG”û Z L~ ä â iÆÅzmvZ -

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

X åc* â Û ì‡~[²} ú{k , %YäÅzmvZ-Ñ b ì‡ä ÅzmvZ -ÑÄtì 7t ¡zz ŬƮ ) ) xZoZ

kZÔ`™ãZzë~V”¬Æy*kZ LZ 6ÔÉ Ôåc* â Û { Zg Åt · ZgzZŠ ZgzZ ** XÐ ~ m, g VpgzZ º¸Ô$ +ÃVâ ›zz Å Ð Ä{Š™ì‡ÆÅzmvZ -9 b§T! Zy  tìC Ù ªXì ** 3Š ä™]zŒ Ð ÄÌËb§ÏZ Ô¶$ Ë ƒ Za ~ËÆ ä™]zŒ ÌË~z%Ð ÅzmvZ -Ñt h +' × Q Xì $ Ë ƒ Za ~ËÆ ~gz¢a kZ xghZzÐ ® ) û Z6,? L ðƒ7Ü] !* t~ e $Zzg G ' \ M ]* ! @' ,Æ kZXì ó Åì‡ä9}g é£+® ) û ZtèY Ôì Ô {h +I** c* ƒ {h +I{ ZpyZxìt {zÔì ðƒÜ~VìZzgZÐ vZ -Ñ {z Ôƒ ÉÃz` à c* ƒg ZŠ' ,Vâ Û »vZ {z ÔwŠ ¬) c* ƒ wŠ ¬ { Zp{z ~wqC Ù ?ÔƒÑZzä™m, / ¤ Ð j§kZ c* ƒÑZz½6,j§ÆÅzm ÅT}Š¬(Z ðÃ"{zt ÆäOZÔxg3 6,~g ZŠ' ,Vâ Û z® ) ¤Z ÅkZ y´Z »¬LZ~p ÖZ ãZzgzZA {zc* ƒ C M xiÑãâ Û ** ÅvZÐ ® ) ¤Z "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

143


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

yZxTÐ,™t· ZÐ ]!* kZx H** Ññì ¢…X}Š™ »ÅzmvZ -9ÃÄ{Š™ì‡ÆyZxkZ ÔVƒŠ ñVÒZy  x Ót ~ X YYc* Š7g Z Œ Û Ìb§ËÄ{Š™ì‡

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

~]c* Zzg ~z%Ð ÅzmvZ -Ñì 7µp¤ /Z Â~kZçO

vZ-Ñ ¯ÅTì Ħ½Z „z»Vâ›{zÔì Š H¹ ® ) ó ûZLÃq T ~ VìZzg yZ pÔ àZ eÆ ™ì‡Ä»Üæ „  c* g %Yä Åzm Æ® ó û Z LÏZ sÜÐ g±ZÆ A KZ e ) $Z@ Å® ) ) x ZoZ ~z% ~ y*LZ Ìä x H** Ññì zz ¸çO Xì 7m{B‚ ó® ) ûZ¤ L ZÃÄË~gzŠÆ` Mì ðâ / Ûs # ŸzÅ]!* kZ™^Ð M -Š 4, q ÆyZ ** ƒ»] :SÏyÃyÃ~ÄkZaÆkZ Âì YY¹ Æ® ) ) ÏZ ¡µZß Z ° ¬»® ) ) x ZoZ¤ /Zì C Ù ªXì ~gz¢ tq -Z~] :SyZ ** Ññ¶ðâ Û ì‡ä ÅzmvZ -Ñ @* ƒa ó® ) û Z L th +' × Xƒ ó c* â Û ì‡ä ÅzmvZ -ÑÃÄkZ L Dâ Û `gŠ Ñ sÜgzZ sܵZß Z °¤ /Zx © Zx Óá Zz äƒÜ~] c* Zzg0Ð wZÎt »x H** ÑñQ ÂDƒ 0Ð „ Ä{Š™ì‡Æ ÅzmvZ /ZgzZ ? Æ ä™ì‡Ã® ¤ ) ) kZ ë H L @* Yƒ p" Ç!* ìC Ù ªèYÔó?ǃHg » & §»kZQÂÆä™ì‡® )) "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

144


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

1¹Z ** ZIg ZŠ) f » ä™ì‡Ã® ) ) kZÃV â ›~ ]gßkZ X @* ƒsŠ ZáƶŠ t :Ñâ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

_ ZÑÁÐÁÆóîG”û Z L

óÁZ ® ) )Læ½Z ÄËì ðâ Û t ]!* ~uzŠ ä x H** Ññ

˜ x H** ÑñXƒ @* F, Z Zg7 6,_ ZщÄ{zì ~gz¢aƶŠg Z Œ Û :

`gŠ {z Ô Cƒ x¥]:S Å® ) û Z kZ ÐÄg $Š q ZL L

:sf

: Ãy›ËÐ qË~ kZ Ô Ïƒ ® ) ) Å Vâ ›x Ót X 1

X ÇnY»zg6, ¯Ås %Z#gzZ ã—:ÔÐzzÅŠzuð5Z' ÝqG @* ÅWZŠ ZÎÃkZ Ái Z Á c* Vƒ ï á ~ kZ y›x ÓX 2

Xƒ x Z¤ /z6,ÝZ » kZgz Z < ó Z à Z ]úŠ LÑ~Š ã C» ó® ) û Z LkZ X 3 Å E w°zmxªgzZ éçÒF‡ ð^jm] (éç×F‘ kÚ^³Î] Ôæ¾5.Zù4gzZszH!* %Z X ǃ** ™Ç** Ã( <Ñ)yZögz Z[ ÂÅvZaÆ kZ » e $ÒZ Å Vâ ›gzZ ** ƒ g Z MZ r # ™ »® ) ) kZ‰‰‰X 4 ( 34) ó Xó ì ¢ 8™tÃg ZMZ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

145


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Ð ~ y Z Ô ñ â Û yÒ ]ï VŒ ä x H** Ññq -Š 4, }g ø ) !* ¯ » s %Z yxgŠÆ x H** ÑñgzZ}g ø ÝZgŠ „N ZuzŠgzZ ª ìm5yxgŠÆyZgzZ}g ø~p ÖZÆ„ ** ÑñŠp ÂNåaXì

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

t Å „ x H** Ññ~ }g!* Æ kZ Ôì m» b }ŠJ -V˜ gzZ ÔƒC Ù ª~gz$ ðä /ZÐ s§ÅVâ Zxy›~A çkZì } Zg Æ kZgzZ ghZzÐ ÄLZ y›x ¬ì ¸ Ÿ» » +Š ÌA $ ˆ Æ ä™yÒ ]:SÅ® ) û ZçO X ,™: — ]zŒ Ds Ü :˜x H** Ññ

ü¼ ~] :Sy Z¤ /ZÐ ¿Æo zZz w Zziìg ãZz L L Å E %ZÔ<Z àZ]úŠt }ÔñYƒ Za c* <Ñf ÎÔ æ¾5.Zù4z szH!*

kZÐzz ÅV‘@* ÃyZ Âg: ._Æg£ÇÇw°z mxª

kZ:Ôǃ^ ,Y** ƒ{eÐkZ:ÔYYH7gïZÐ䃮 ) ûZÆ

 sÜÆ (34)óXó σ]iYZÅwyz`zy

ðâ Û Ì„Š y¶ KÅ { z yZ ä x H** Ññ~y MÆ y*LZQ gZŠ hÅäB ® ó û ZLZc* ) gy›{Š ñ~ÃÅyZ¯ ) !* ÆXì gzZ « `gŠ6, zZ ÔB‚B‚Æ { z}uzŠ ‰Ì~ { z yZX 7 V;zoѶagzZ~ŠÔìH™fä** Ññ»äƒa** Æ„¤S~uzŠ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

146


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

:˜ {zV;zçOXð M7„ck , i6, ~g/Š .x** ԑӛŢqgzŠVƒLe * *™ãZz~y M [ZL L 7® ó ûZ L6,¯ Å { z sf ø ) D á Š !* gzZ ‘Ó: Z% M Ô‘Ó :

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

XWZŠZÎ:q -Ñy›xÓÆ*Š:~# Ö ÓËÐ~yZX2‰‰‰

u ð5Z'mº ì ]iYZ Å• ÑÃVÍßyZ sÜ~ VáÓyZ

6, ¯Åäƒy›¡y›ðÃÑZz gC Ù !* ÐkZÔVƒTgg0 +ZÆ sÜÆg¦~Š ã CÆ® ) ûZuZu Yƒ7q -Ñ~® ó ûZLkZ ) ‰‰‰Xì

ÅVâ›ì ãZzÐ ® ) ó ûZLŠp2 ÔÐ zg ÅÄg $ŠqZ X3

VoûZF‰ Ü zàXì$ Ë ƒ® ) )„q -Z'~ݬ}g‚® ) ó ûZL ~# Ö Óq -Zì @*M xiÑÐ kZ 2 Xì b˜ÑZ °´ÚŠ z »

ÅqË~® ) û ZÐzz Åäƒï á ~ó® ) û ZLy›ÑZz g

Ð zz Å äƒ : ï á ~ Voû Z ~uzŠ gzZ ƒ Ì» VÂg t K ( 35) ó Xó ̝»VzÏz

Æx H** Ññë ǃƒ  oq -Š 4, }g øÃ7Æwq]gßkZ X Bá { ^ ,Y»yZ™™Ðb§hZÃ]ïzŠ¬ ì Y Y ¹Ã¦½Z ÄÏZÆ Vâ › óîG”û Z L ìtNª » ** Ññ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

147


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

y›x ÓÆ *Š%Æ& ¸ÅŠzu ð5Z'z ã—gzZ ±z 8 -g~ T Wz »kZgzZ äƒq “ -Ñ~ÄkZ¤ /ZÃVâ ›‰Æ*ŠÔVƒï á : » äB óîG”û Z LÄ{z Ô¯ ) !* Æ ^z»g kZ ¡Âƒ: ]i YZ Å

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

X Çìg

Å<Ñz + ŠT e Þ 7 t sÜëÐ x H** Ññ~KkZ

{zì lgZ ¦ /~gøÐx H** Ññ?ì H?Š Å] !* kZ ÅyZ~mÀ A çÆÄgzæ MgzZአnÃV-à„  c* gy›¤ /Z,Š â Û ãZzÌt 6,Vß Zz ä M aÆDLZ c* ðƒ SÈ ~ ] Z@çò Z ¸ÑZ μ ~ vŠ p ÖZ/ c* óîG”û Z L{z ~ ]gßkZ H ƒ C™Z +¬ _ ZÑgzZ Vc* È0* ¼ +Z¤ /Z q -Š 4, Æ ** Ññ?Ïìg 7ÅäB ó¦½Z Ä» Vâ ›L Ð ** ÑñQ ÂSg7ÅäB ó¦½ZÄ»Vâ ›Lc* óîG”û Z L„  c* g Å ÅzmvZ -·q -Š 4, Æ yZ , Š â Û ãZzt {zì lg Z ¦ /~g ø Å äB óîG”û Z L6,wßZ ¾ˆ Æiu *Ô„  c* g ÅÜæ ~ „Z' , u 9ÆvZ6,}@çTÆiu *ì }Y ¿C Ù ] !* t ?ðƒ  -Z ÅkZ Ô¶ðâ q Û œ$KZÐ wÅ {Z' , uÆ óÁZ ® ) )Lä :ZzÐZ y› Âñ MÜæ ™ƒ y›¤ /Z {°!* ðà »l ¶Ìt Ô Ã¿,Zt „ pÆ ]!* kZ Ôì C Ù ªXÐ VƒÈ0* Æ ä™ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

148


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

ò Z ¸ÑZ Î q -Z ~ äâ i kZ c* ÍX $ Ë Y ~Š 7e $àÅÜæ „  c* g y›¡y›ðÃÑZz gC Ù !* LÐÜæ „  c* gŠpÐzz Å}@ç Æ x H** Ññ] !* t gzZ å óYƒ 7q -Ñ~ ® ) û Z kZ6,¯ Åäƒ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ƨz õg @* çO Xì ó s ÜÆ g¦~Š ã CÆ ® ) û ZuZuLq -Š 4, ÅzmvZ -Ñ ñƒ D™~È0* Å} @çÏZ D C …t ZgzZ N* ßÃVß Zzl¹ZgzZ ~Š 7e $àÅÜæÃù1ZgzZÅvZègw+1Z ä ÃÜæ „  c* gì @* ƒ Za t wZÎQ Âì 9]!* ÅxH** Ññ¤ /Z[ZX c* Š Xì YYc* ŠgZ Œ Û óÁZ® ) ) L c* óîG” û Z L6,wß Z ¾ Ç ñB óîG”û Z LÄ„z sÜ » Vâ ›ìtN ZuzŠ »x H** Ññ

Å yZ ª ÔWZ Š ZÎÆ Vâ›x Ó& c* Vƒ ï á y›xÓ~ T -ZgzZ Äq q -Z L¤ /ZŠ Z%Å ** ÑñÐ óVâ ›x ÓLXƒ ÝqG@* Åe $ÒZ Ð ]!* kZ Åx H** Ññ…Q  óy›x Óá Zz g ~ „  c* g A çkZ Âóy›x ÓÆ*Š L¤ /ZŠ Z%Ð kZpÔì t · ZJ -u¹ ,Š â Û { Ç MÐ mÀyZ…{zÐ,™lg Z ¦ / Ð x H** ÑñëÌ~ ÆäB óîG”û Z LÃÄˤ /Zt h +' × Xì c* Š ò:t ä V,Z6,Š ã CÅX ì @* ƒZatwZÎQÂVƒï á ~kZy›xÓÆ*Šì xiÑta x ¬™hgÃVâ ›áZzäY{g~l ̈ÆäYƒì‡Üæ„  c* g "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

149


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

V1 Åg $uz õg @* ?Š Hc* Š 7VYy M ¬» äƒ vÜæÃË6,gî vZ-9™ MÜævß._ÆXñƒÜ]uZzй, Z~ LZ LZ :ZzÆ™Ýq]x~gz¢Å+ŠQgzZ DÑyZZ6,Åzm

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

** ƒ vÜæ 6,yZ å @* Y ¹7t ÃyZ6,gîx¬1ÔDY− ~ V¸´ Xì xi Ñ

L¤ /Z,Š â Û ãZzÌt{zì lg Z ¦ /~gøÐx H** Ññb§ÏZ

ñYƒ[¦6, gîÏ(Ð MÆV!¤!fe $ÒZÅVâ›3 ZéZ} . V˜ñY{g‘´(Zq -Z„[²~Š:sÜgzZ(ì[ƒ~õg@* 6) [²~Š:Ðzz kZ¡q -Š 4, Æ** ÑñH ƒ ì‡# Ö ÓÅVâ › äB óîG”û Z L„  c* g {zÔì 7ï á WZŠ ZÎ »yZ c* y›xÓÆ*Š~ ?σ7Å

ìt] !* ÝZÔìg M D™ãZzg !* g !* ë 6Ôq -Š 4, }g ø

º´Ët pƬÆó® ) ) x ZoZ L[™Ð ÅzmvZ -Ñ ;g™ a Ð ÄkZQ ÂB ¯ ¦½Z Äðà CZ Z # y›áZz … ~ aÆ ÏŠ ñŦ½Z ÄË b§TX ñY Å ~g ZŠ Ãz ÅkZgzZ ñY Š ñµZß Z °Š z »¦½Z ÄkZì ¸'gzZ ¸ oÑòi ÑgzZ ~gz¢ Æ *Š L{z $ Ë Y ~Š 7g Z Œ Û ~gz¢Ìb§Ë] !* t aÆ kZ Ôƒ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

1 50


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

ÅŠ zÆóîG”û Z Lb§ÏZԃĻ óV-Š·x ÓLc* óVâ ›x ÓLc* óVÍßx Ó [g J6,gîb!* y›Æ º´ kZ XƒŠ ñ{zì ¸ oÑ ËÌ ÂIt~Tƒ_ƒZa:wq]gß+ZXVƒ`:# $~Vƒz¤ /

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Xì yÃ÷Z »V⠛ƺ´k Z ñYƒ

-Š 4, q Æ ** Ññ µZß Z ° ‰ Ü z kZ ¤ /Zì t ] !* ~y M ~ KkZ

ƒµ ZÐVƒz¤ /[g J6, gîb!* x Ó{zQÂì 7Š zðû ó® ) ûZL ìg ãZzt X ïŠ 7VY kgŠ » äg Z ¦ /Ï0 + i™ Y ~ kË™ :ëì 7te $Z@ÅÅzmvZ-Ñ~ÏŠ ñ)Å óîG”û Z L s™s™ÅØ{©Â%KZz6, Å (WæÆb§C Ù )WæX1L L

X,Š]úŠ

ñƒ D™ÔÅ]Zg¦x Óá Zz ¶Š ¯ W, ñ)Ã]y M ÒoX 2

XNšs§Å]y ÆH !* yZZ

X ,Š]úŠ Å[2 !* yZZgzZª ‚°!* yZZX 3 ó Xó ,Š]úŠÅglZgz Z(v ZàZq g)/ÂX 4 ( 34ÔY 1996agâ Ôy ZgÃ)xâ)

gzZ ñY ðoíÅyZZ LZìt e $Z@Å\ M ~ wq]gßkZ XñY~ŠgZ¦ /Ï0 + i™ Y~kËñƒTgµ ZÐÕZz„z¤ /ÅnC Ù "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

15 1


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

y›Ð,Št [ Z »wZÎkZ}g ø x H** Ññì ¢ … É Ô 7„„~ Vƒz¤ /[g J6,gîb!* Ð ã!* $ÅvZ ‰ Ü z kZ Vƒz¤ /[gJ6,gîb!* L zzkZÔ~àÆ„ Ð  c* g±q -ZJ -u¹

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ì~g ø Xì 7„ wZÎ » óäg Z ¦ /Ï0 + i™ Y~ kË™ƒ µ ZÐ y›Æ yÎ 0* ì ?Š Å]!* kZ wq]g߸gzZXì } Zg ¸ hZzÐÄƺ´LZ LZƒ  {zÔy›ÆogzZ ËÆ*Š c* Vƒ yZ ĸ1ÔVƒ: VY ñƒ} ™„ Ä { ZpÄt X ìgg Z ¦ /Ï0 + i X n pgwÅ óîG”û Z L~º´LZ LZaÆVâ ›

` ´»h —~óîG”ûZ L

~ ]gßÅ h — ~ óîG”û Z L ì ðâ Û t ] !* ~Šä x H** Ññ

ÂVƒ>%Æb Z1¬¤ /ZyZxgzZì Š Hc* Š¬» b & Z ÅkZÃVâ › Hc* Š ZIxi Ñ6,V⠛Ê ˜ s ÜÆ yZ ÔˆÆäƒ}g7 _ Zщ :˜ {zXì , Z Lg 7¹!* ó® ) ûZLg ZMZ ðÃÔˆ Æ [ ‚gZÆ b Z1 ¬ L L aÆä™/g õn¤ /ZXì @* ƒ»/g õmÝZ »ðñB‚Æg ZMZ >%Æ b Z1 ¬: %Æ X ~Š ™Z +¬ _ ZÑë Z P ä xs Z ÆVâZx Û »: Ôì $ Ë Y Åw EZ ‰ Ü ¤s ÜÆVâ ›Š .x ** "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

15 2


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

t Û ðÃÎâÆVâ ›Š .x** >%Æb Z1¬gzZVâZx Û »X sÜ Š z® ) )ðÃÅVâ›~]Š ªÅ÷Zg(Z!* ËÌZ # Xì 7 : Z Û » ñY ƒ ë Z Û Ì‰ Ü ¤ ~Š â âZ k0* Æ kZ gzZ ñY M ~ ÆyZ ÂVƒìg MÃ]** kZ ãZzÆäUB‚Æ! x»Ã# Ö Ó

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ÿø oj#uø Üûaöçû×öiô^³ÎøæøLXì Z # Zz/g õÉ 7„ ^ ,YsÜ/g õs Ü J -V Œ Ôz™k B Ð y ZgzZ ) óäô×#Öô àömû‚ùô Ö] áøçûÓömøæ$ èºßøjûÊô áøçûÓö³iø

( 35D 34) ó óX ( ñYƒaÆvZ( sÜ)® ) ¤ZgzZìg: ¹!*

Å< L zy M Œ ÛJ -Z # ìt}Zg~gøÐáZjÆo^ZÆ+Šx©Z

7gZŒ Û xZwc* # ZzÃqËÐ~]5çJ Z -‰ Ü zkZÔVƒ:Š ñmÀãZz yZc* xiÑ6, Vâ›ÃAçË Vƒ:Š ñmÀãZz+ZJ -Z # XYYc* Š Yc* ŠgZŒ Û Â{h + I** c* ,YÃAçkZJ ^ -‰ Ü zkZÔVƒ„g}ŠgZŒ Û qNaÆ LZëÐzzÅ}ZgÏZKZXYYc* Š7gZŒ Û qNzxZwc* # Zzzn Z Û ÔìY sÜÆVâZxŠ z!* Æ[‚gZÆbZ1¬D0* g66,ìt Ã\ M nkZXì YYc* ŠgZŒ Û „^ ,Y{Šc* iÐ{Šc* iÔxZŠZðûnËc* ]zŒz`zy  X7„Š ñmÀãZzŶŠgZŒ ÛZ # Zzc* n Û ÃxZŠZÆ Ôìc* Š!Zj»pÖZXƈy M Œ Û ~y MÆ]!* kZKZäxH** Ññ ]⣄VâzŠ yZXñ M ~(39:8) wÎZ ïgÎgzZ (193:2) {•ïgÎ{z "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

15 3


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

ä™k B Ð VÍßXÝZgŠ VŒì Cƒx¥]!* tÐ ä™g¨6, Æ÷Œ Û É Ô7yZx óy›Š .x ** L>%Æb Z1¬{zÔì Š Hc* Š¬»

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

oÊL[Z ._Æ< L Å\¬vZ~[ !* ÆVßÎgaÆXg ñ{ z &Š~t (kZX å Zƒ [ ƒgl ** /ŸÀG »e $ M kZ ÂõG ƒ ( ZÎgz?f ) óànÖƒŸ] {•ïgÎXì 7Ð ðZzgg » Ës ÜÆVâ Zx óy›Š .x ** Lmðà :ì Š á gZXØâ Û ±5¹Z¬Ôñ M~tòzt(Tp ÖZt~

àømû„ô$Ö] äô×#Ö] Øônûfô‰ø oûÊô ]çû×öiô^Îøæø Ð u1Ô D ±Ð ? z± äø×#Ö] á$ ô] ]æû‚öjøÃûiø Ÿøæø ÜûÓöÞøçû×öiô^Ïømö vZ Ô—" X´ : áZz "(, Üûaöçû×öjöÎû]æø óàømû‚ôjøÃûÛöÖû] g % vômö Ÿø 7I à Vß Zz "(,Ð u Üûaöçûqö†ôìûø]æø ÜûaöçûÛööjËûÏô$ø &önûuø OÔƒ 0* }V˜ ¹ZgzZ X @* ™ èößøjûËôÖû]æø ÜûÒöçûqö†øìûø] &önûuø àûÚôù "äV,ZÐ V ˜gzZz™ Üûaöçû×öjôÏFiö Ÿøæø ØôjûÏøÖû] àøÚô ‚% >øø] ÙC!* wï¹ZÐ V;z Ôì Ñï oj#uø Ýô]†øvøÖû] ‚ôrôŠûÛøûÖ] ‚øßûÂô gzZXì™|(, ÐOgzZX z™ ÜûÒöçû×öjøÎF áû^ôÊø äônûÊô ÜûÒöçû×öjôÏFmö Ö k0* # Æ x ZwKÐ yZ ? ðöEˆøqø ÔøÖô„FÒø Üû³aöçû³×ö³jöÎû^³Êø Æ)kZÐ ?Šp{zJ -Z # Ôz± á$ ^ôÊø ] çû`ø jøÞû] áô ^ôÊø óàømû†ôËôÓF³Öû] {zçOX,C:k B ~(Šzu Üûaöçû×öjôÎFæø óܺnûuô…$ …ºçûËöÆø äø×#Ö] ,±( ~ŠzuÆkZ)Ð ?¤ /Z áøçûÓömøæ$ èºßøjûÊô áøçûÓöiø Ÿø oj#uø Ð yZ~ {Zg ÅvZvß ?gzZ L L

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

154


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

( 193D 190:2) óäô×#Öô àömû‚ùô Ö]

Vz Û »yZ¸Xz±ÐyZÌ? ÂNY M i !* { z¤ /ZQXì !$ +» ÐyZgzZXì y!* $ÑZzÛvZ ñY{g: ¹!* J -VŒ Ôz±

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

óXó ñYƒ»vZ+ŠgzZ

ðZzgg »s ÜÆ÷Œ Û „ {gÎ~g7 Â{z Ôì m»wÎZ ïgÎJ -V˜

» Tì ð M Ì]g „{z ~ t ( ÏZ Xì „g }Š x © ZÆ ~g » Å Xì c* Š!Zjäx H** Ññ

â Û „Š y¶ KÅmÀyZa}g ø{zì lg Z ¦ /~gøÐ x H** Ññ

óZ # ZzLÃwyz k B s ÜÆVâ Zx>%Æb Z1¬{z6,Š ã CÅX,Š :˜x H** ÑñX ï Šg Z Œ Û ,™n Û ‰‰‰L L

Xì >%Å b Z1¬# Ö ÓX Z X ±Æ÷Zg (Z !* -Zy›X [ q äUÃ# Ö Ó>%Å b Z1¬Ð p ÒÆb‚zgzZŠ Z®y›X ` X n pgÌ¢ A &C Ù „ÃÅ -S S -Ã# Ö Ó>%Å ób Z1¬ L{z ǃ^ ,Yt~]gßkZ H  ( 35) ó ó?}:¼gzZg Ù Št Z]Æx>:xŠxh +Š "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

155


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

~ wq]gß+Zì 7t wZÎT e ** ÑŠŠ c* Ãx H** Ññë ~wq]gß+Zìt ÂwZÎÔ7c* ì^ ,Y xgÆ}OŠB; 6,B; X 7c* ì c* ZIxi Ñ ä <Ñz + Š ** VZg ZŒs ÜÆ Vâ Zxy›

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

óy›Š.x** L~wq]gß+Z¿ … Y4ÐëGxH** Ññ ~g ZŠ)f ÅkZ Ôì &Z # Zz c* n Û ÔxiÑÃäVZg ZŒs ÜÆVâ Zx ÔxiÑ »x ZŠZÆ nkZÐ X}™7mÀ{z Å< L zy M Œ Û {zì ~ +ŠÃq Ë~ ÏŠ ñ)ÅmÀ+ZXƒ @* ƒ" $U* ** ƒZ # Zz c* n Û Ð ëx H** Ññ G gzZ Xì 7<ÑyÒ bŠ g Z Œ ÛZ # Zz c* n Û Ôxi Ñ Xce** ƒ„<ÑyÒÔ7~i ‚<Ñx » »DIZÐ, ™t · Z :˜x H** Ññ

ŬB‚ÆàŠ lp~x|Æó® ) ¤Z L ce ´gŠ c* 6,µñkZL L

ˆÆ\¬vZ ~gz M OÐb§kZÅx©ZgzZì @* Yc* 0* g¦»~gz M O

bZ1¬gzZ Û »XVƒÐ~Vâ› ìmºB‚Æ%ÑZßzZyZgzZwÎg (35)óXó YYH7wEZ»® ) ¤ZaÆVâZx>%Æ

Nâ Û i…Ð@ZØyZÆy!* i {zì lgZ¦ /~gøÐxH** Ññ eyâ ìÆË%ÆÏŠ â M ÅwŠgzZ àŠ lpq h -Š 4, ÆyZ6,Š ã CÅX Ð x H** ÑñÐ á Zj kZ X @* Y Ñ1 7 ó® ) ¤Z L ~ y!* i ! ²6, "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

156


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Ogt ‚6, gîm{Ã]ÑqyZáZzäƒÜ~] c* Zzg {zì lg Z ¦ / Æ yZNCtgzZì c* Š ¬» ® ) ó ¤ZLÅ÷Z äÅzmvZ -Ñ~X ó~gz M OŬB‚ÆàŠ lp L~] ÑqyZ ._ÆwßZ {Š™yÒLZ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

-Z ._Æe q $Zzgq -Z Å›6,gîÆwV ?ì $ Ë Y à Š Z% b§¾ ÔBáÐë Ât£LZyZx¤ /Z Y7ÐÅzmvZ-Ñ ä!ô z=gzZ<Ñz+Š ,™: ZŠ ZVc* gZŠ)f {zª),™: ZŠ Zt£}gø1 ]gßkZ Â( CƒZ +¬6,yZÐá ZjÆ x Zúy›Ð zg Å]¡ ó]çÃn›œæ ]çÃÛ‰KL:c* â Û äÅzmvZ-Ñ~[Z ÆkZ?,™Hë~ *

ÅyZx~] Ñq,ZìC Ù ªX ( ** ™® ) ¤ Z Å y Zg z Z ú 7] !* Åy Z ) {z b§ÏZX $ Ë ƒ 7Ìb§ËB‚ÆÏŠ â M ÅwŠgzZ àŠ lp® ) ¤Z Ho ^Z » i Z Æ `zy s ÜÆ Vâ Zxˆ Æ b Z1 ¬~ Te $Zzg Ŭ¡ó® ) ¤Z L ì g™ ãZz ] !* t p ÖZÆ kZŠpÔì @* Y 7b§ËoÑÅÏŠ â M ÅwŠgzZ àŠ lp~ kZÔì @*MaÆ~gz M O :Vƒ±5p ÖZÆe $ZzgX $ Ë Y ðÎ » VÂ!* XÐ ë ä \ M L L

o× ^ßÃm^e ᜠ^ßn× „ìœ ^ÛnÊ ^ß_OßÚ oÊ èÂ^_Ö]æ ÄÛŠÖ]

[ë¶Ìt ~ yZ Ô1g ZŒ ÛZ

3433¶gÔ› * "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

157


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

I { ZpÔÐ ,™® ) ¤ZgzZÐ

^ Þ † Š m æ ^ Þ † Š  æ ^ß a † Ó Ú æ ó^ßn× é†$œæ

{ ZpgzZ ÏŠ ¤ c* ƒ ;ÔI** c* ƒ ~Š: VY „ ßF, ÃVzuzŠ6,ë

( 6532¶gÔ~g g)

ó Xó ñY

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

óîG”û ZgLzZ‘ӛŢqgzŠ :˜x H** Ññ

Š .x ** ԑӛŢq gzŠ Vƒ Le ** ™ ãZz ~ y M [ZL L

) ûZ6,¯ Å{ z sf ø ® D á Š !* gzZ‘Ó: Z% M Ô‘Ó~g/

: 7

-ÑÆ' q , Z' ,Ì›)Š !* M ~ V”yZ~ VáÓ~g/Š .x ** X1

Xì @* ƒ6, ) ) ÅVâ ›sÜt :Z» ó® ® ) ûZ² L Ô XWZŠZÎ:Ôq -Ñy›xÓÆ*Š:~# Ö ÓËÐ~yZX2

u ð5Z'mº Ôì ]i YZ Å• ÑÃVÍßyZsÜ~VáÓyZ ¯Åäƒy›¡y›ðÃÑZz gC Ù !* Ð kZX VƒTgg0 +ZÆ Æg¦~Š ã CÆ ® ) ûZuZu Yƒ 7q -Ñ~ ® ) ûZ kZ6, Xì s Ü V â ›ì ãZzÐ ó® ) û Z LŠp2Ð zg ÅÄg $Š q ZX 3 "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

158


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

F‰ Ü zà Xì $ Ë ƒ® ) ) „q -Z'~Ý ¬} g ‚® ) ûZÅ -Zì @*M xiÑÐ kZ 2Xì b ˜ÑZ ° ´ÚŠ z » V oû Z q ) ûZÐzz Åäƒï ® á ~ ó® ) ûZ Ly›ÑZz g ~ # Ö Ó Åäƒ: ï á ~ VoûZ ~uzŠgzZƒ Ì»VÂgt KÅqË~

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w X ̝»VzÏzÐzz

~ o}uzŠ Ë™ƒ µ ZÐ # Ö Óc*  c* „ g ËÐ ~ yZX 4

: ¿ðÃÑZzpg s % ZÐ „  c* g ËÐ ~ y Z c* ÑZz ä Y ` GGÅ ÅkZ: Ôì à Zz äYá s§Å3ÏeÅkZ: Ôì ÿ5© Z Z # Zz

( 35) ó Xó ì ]ñÅqY]ñ

™t‹¬ ë » b}ŠgzZ}uzŠÐ ~ ] ïyZÆx H** Ññ

X ` ™7~ # Ö } .Å ** Ññ] ŸzcKZ~}g !* ÆyZgzZ` XÐ,™g¨6, b¸agzZ¬ëVŒ

Y ¹ÃÏZ sÜÅVâ › ó® ) û Z L ìtNª »x H** Ññ -ÑÆ' q ,Z' ,Ì›)~TX Vƒ:q -Ñ›)~Tì Y X YY¹7ó® ) û ZÐ L ZÔVƒ ~g øÐ yZ ÌÐá ZjÆ b kZÆ** Ññ b§Å]ïx Ó¬ ÐX,Š â Û { Ç MÐ mÀãZzyZ Å<Ñz+ Š …{zì lg Z ¦ / "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

159


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

[ Z ÂëXì qN• ÑÅVÇ)~ ó® ) û Z L ì Cƒx¥] !* t Ð á ZjÆ yZ Ôì m» +@ç J -V˜ ìg B¸ J Åb!* gzZs »Zzw°B‚ÆyZì ¿g}Š ~Š Zi Mtä<Ñ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

kZ & Û VâzŠ ÔÇ ñY 0* ð {@ç Ì6,_ ZÑXñƒ n pg t ‚à ** ÑñQ Âì 79]!* t~g ø¤ /ZXÐVƒÈ0* Æä™ Zg7Ã}@ç ¢qgzŠgzZK ³øZ Û z t £HÆ+@çä <ÑNC „ ¶~ øZ Û z t £y Z Ð V îU ÁÁ´ ˜y › Šó .x ** LÆ µZßZ °¤ /Z,Š â Û ãZzÌt™ â Û ã!* $xH** Ññth +' × X xêÆ Q ÂSg 7Å äB ® ó û Z L„ )  c* gq -ZÐ • ÑÅVÇ) z t £Æ yZ6,RÅ„  c* g Ôä™tÃw´Š ÅŠ· ~Üæ t x Ð VŒÔ ¶Šg Z Œ Û Š Û »„  c* g kZÐ wÏ(¹ZgzZ ä™tÃøZ Û È0* » Vz@çÆ *ñƒK Æ yZ ÃVâ ›~ ] Ñq ‰ J ?ÏñB óîG”û Z6, L wßZ¾„  c* gÅÜæÔˆÆä™ ™hgÃq -Z ËÐ ~ ´ ˜y›èaìtNåa »x H** Ññ G G Å 3ÐZ6,¿kZ: Ôì @* ƒ ÿ5© Z Z # Zz ¿ðÃÐ äY− ~}uzŠ Ôì Y Y c* Šg Z Œ Û ]ñÅqYÃ]ñÅkZ: gzZì $ Ë Y ð‹Ïz Å "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

1 60


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

á Zz … ~ yZ c* Vƒ ´ ˜òsZtì ]oãZz » kZ ]!* tçO X &7óîG”û Z Lô ˜yZÌðÃÔ ~à ~ ] c* ZzgÐ , ™lg Z ¦ / t Ð x H** ÑñB‚Æ [Š Z} (,ë

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ó èÂ^ÛrÖ] àÚ t†ìLc* ó èÂ^ÛrÖ] Ñ…^ÊLc* óèÂ^_Ö] àÚ t†ìLÃq T oq -Z c* ** Y−(~uzŠ™ƒvÐ(q -Z¡Š Z%Ð kZÔì Š H¹ Ð VìZzg-Z 6É Ôì 7** Y™]ós§Åo}uzŠ ËÐ Ô ÜZ e ñ~ ] 5çÆ„  c* g Ô** ™ë' ,ëgŠÃÄŠ Z%Ð kZì ãZz g ïZÐ + â Ãy⠇Ƅ  c* gÔ ** ™‹Ãwâ zyYÆV-àÆ„  c* g ]zŒ Ds ÜÆ „  c* g n¾Ô ¥ 8Z®» # Ö Ó{ÒúÅ„  c* g Ô** ™ }uzŠ Ë™hgÃoq -ZÐj§yj6, gzZB‚ÆÙñ{Xì * *™— p ÖZt~VìZzgXçOX ‰ á17p ÖZtaÆäYƒvo Š Z%Ð yZì CY ƒ ãZz Ç!* ]!* t Ð ä™g¨6,yZ Ô ñ M { ¬ Æy*}g øaÆ, )ì „ ** ™ë' ,ëgŠ Ä»„  c* g ´ ˜òsZxÓÌ~gzŠ {Š ñJ -uÅD}gøgzZ ( ³ wZ eÃq -Z6, Xì „]ñZwÅx` ÆnkZ~ XNâ Û g¨6,] ŸzcyZ ~g ø {zì lg Z ¦ /~gø Ð x H** Ññ Æ ó ót ZÑZ L LX Nâ Û { Ç M gz¢Ð kZ … ÂN0* tðä /Z {z ~ yZ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

1 61


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

g¢q‰ Ü zC Ù aÆ ® ) á Z Å]ZŠñ Û Æ yZ~A çkZ ] , XÐ ßgzZ ñâ Û Za(~ VߊaÆVÂ!* 9{zì ¬ŠÐ \¬vZ [Y 1 99 9]

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

XÇgyñâ zpôà  ëÐÑÆVÂ!*

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

1 62


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

~# Ö } .Å~z0 + # ™1àz** r Ññ àz ** Ññ0Ð ó óîG”û Z L L~ }g ÑÆ Y 1999 y ó ót ZÑZ L) L xâ

X ‰Å7 ]Ÿzc‰KZ ä ë6,y*q -ZÆ ~z0 +r # ™1 7~ # Ö } .ÅMg ‡~*} g ÑkZì c* Š [ Z »yZ äx H** Ññ Xì¢ 8{^ ,Y»]ZŠñ Û Æ** ÑñB‚Æg"ZÃ7}gøVŒXìŠ HH ¹Z ~ k , ’~g ø ì ðâ Û t ] !* «Ð ƒ  ä x H ** Ññ

‰yZ D ÑŠ ¢Ãx H** ÑñëXì c* M Ã8 -g » ~i !* }øo »ä™{øoÌÐ ¿x ¬ Ë ÂëÔì ] !* ÅgzŠ ¹ ÂB‚Ævg ) , ðÃLZÎÆ kZÃ7}gø ~k , ’Ë ì {ZÍ Z} .X M h™7wì wÅ] !* ÅÅzmvZ -9gzZˆy M Œ Û …]* ! ðƒ7]!* ™hgÃ< L zy M Œ Û X ,Š ŒÃMg ‡LZëÃ] !* kZÔì ð M ~™Ð X 38ÔY 1999mÔt ZÑZ)xâ * "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

163


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

\¬vZ ì ¬Š ~gø X ;g7s@ Zgø L* *™ q Ê »]!* Ëðƒ ½KZ aÆä™k , ’Ã] !* ÏZ sܯZg ø ñâ Û «=ÂÅ]!* kZ … AaÆä™yÒÃ]!* ÏZsÜy!* i ~g øgzZÔì ] !* ÅkZ`Z

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

F, z ÒZ {z Ô –¼ Ì6,y*Æx H** ÑñÂä ëXì I ÐZ ** ÑñÐ ] !* ¾~gø ܇ÐKt J -ÌZëX åŒ6,]ÑZÎ x H** Ññ¤ /ZXì $ Ë ƒtÐ y¨ KZwq¾X ð M1Å ~i !* {øoÃx H kZëX σ ðƒtÐ ë GÂc* MÃ8 -g » ~i !* {øo~k , ’~g øà -Z {zì yZX g Ç„ q  ZpÆ]gmÐ x H** ÑñÐ wŠM6,t -Z ~g øÐ x H** q ÑñXÐNâ Û wJ]gm~gø b§Åvg ) ,b ðà » + YŸÆ Vߊ k0* }gø V˜ Ô~ *Š kZ ì Ìt lg Z ¦ / ¡ËÌë b§ÅyZ OgóŒt ~}g!* }g ø{zÔì 7=g f kZÐ n¾Ås # Ÿz ÅZq -ZÆ+ ŠÉ Ô7Ðzz ÅòOŠ ? Ø gzZ X ñƒñVZ¯6, qçñ ì t {z Ôì ðâ Û ] !* ~Š ã C ~ y*LZ ä x H ** Ññ x ÓÆ*Š~TƒÄ(Zq -Zt ìt ¤S~Š ã Cq -Z Å ó óîG”û Z L L ce6g ãZz]!* t6,Mg ‡VŒXƒï áe $ÒZ ~g ¸ÅyZ c* y› Bt ëXì ¸N~Š ã C»s %Z Îâ Æx H** ÑñgzZ}gø "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

1 64


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

E 6,y Z ÂB™g ( Z ^Å„  c* g±q -Z~ èg Z î08 ËZ # y › ÏZ sÜÂt q -Š4, Æ xH** Ññ²Ôì Yƒ t:Z » ÂÆ óóîG”ûZLL $ÒZ~g¸ÅyZc* e y›xÓÆ*Š„  c* gtZ # Ôì YYÑ1~]gß

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Xñ¯™ï

<Ñz +Š {z ¶Ålg Z ¦ / Ð x H** Ññ~ y*ÔLZ ä ë

Šã CÅX, Š â Û ðÉg ~g øs§Å@ZØyZÆ[Š Zzy!* i c* mÀyZÅ Ã {z¤ /ËÃqËÅ ó óe $ÒZ ~g ¸ Å yZ c* Vâ ›x ÓÆ *Š L L{z 6, kZ~y*LZ ä x H** ÑñX Bxi ÑaƶŠg Z Œ Û ó óîG”û Z L L x ÓÄ{z ì xi ÑaƶŠg Z Œ Û ó óîG”û Z L LÃÄË ì c* â Û {Š ¬Z »]!* t ]!* «Ð ƒ  ä x H** ÑñÐ á ZjkZ Xƒ Ä{Òú » Vâ › : ì ðâ Û

'Definite

~ ~ m, ôZ ÃT Ôp°xÑ) ó ówZ L L6,® ) ) ‰‰‰L L

™f »TÔì ® ) ) mº{zŠZ%Ð ±ŸZÆ(ì * @Y¹ Article' ¼ äÅzmvZ -Ñ~}g !* ÆTgzZì c* M ~g $ŠqZ9Š¼ ( 38) ó Xó bŠx ©ZÆnmº

vZ-Ñ T e * *™lg Z ¦ / tÐx H** ÑñB‚Æ[Š Z} (,ë ]c* Zzg-ZÐZÔì c* M ó ówZL L 6,ó ® ó )L LÂ~]c* ) Zzg[™ÐÅzm "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

1 65


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

s GZù<úÝZgŠ {z ì @* ƒx¥s ™ ÂñY ¬Š¤ /Z~ Ýzg Å Å ó ówZL LÏZ~ ]c* Zzg ~uzŠXì ó ówZL L Š Hc* Î6,(ÅDZ spªÔDZ Ôq -Š4, }gøçO Xì ˆ ~Š ™Ð p ÖZ Æ ó óÁZ îG”)L Ls # Ÿz

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

~ Ýzg Å „ ] c* ZzgŠ Z%Ð kZ Ôì Zƒ™f » ó óîG”û Z L LT~ ] c* Zzg ì lgZ¦ /~gøÐxH** ÑñXì ¦½ZÄ»Vâ›c* ó óÁZ îG”)L L X ,Š â Û ãZz6, ët~gø™ â Û ã!* $ÂB79Ã]!* kZ~gø¤ /Z{z ñƒï ŠgZ Œ Û xi ÑÃqËÅVâ ›x Ó~ó óîG”û Z L Läx H** Ññ : ì ðâ Û t]!* ~uzŠ

z y!* i: Ô6,±z8 -gt ì ¸¤S«Ð ƒ  Å îG”û Z kZ L L

{ zÉ ì 6,x Z¤ /z6,Ùçz Ï( Ëk‚ Z Å kZ: ì ^F F6,íz

x ** ÆkZ 6Xì ® ) ) ÅVß Zz äÑ yZZ6,}oÆxsZ :ì c* â Û äÅzmvZ-Ñ,i Z {z´XìC Ù ªÌÐ óÁZ îG”)L aÆÖËñYZgânÆ}}Æ„Zec* ¡Ë¿ 7Ð~# Ö Z ~÷{zÔ}™k B aÆÖgzZ ñ M ~l

( 39D 38) ó Xó ( {k, Ù ! ZùÔ›)ì C

ÆäƒÄ{Òú»Vâ ›x Ó ˜iÑà ó óîG”û Z L LVŒ ä x H** Ññ x Ót ì ãZzÐ „ p ÖZÆó óÁZ îG”)L L tq -Z : bŠ bÑŠ zŠ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

1 66


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

vZ -Ñ t}uzŠX »VÍ߉Р~yZ : ǃÄ{Òú»Vâ › »zgÐ ä±aÆÖ„z¤ /ÅnË~e $Zzg!"[™Ð Åzm Xì Š H

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

,Š â Û ãZzt {z ì lg Z ¦ /~g øÐ x H** Ññ~KÆ]!* « c* ó ó® ) ) ÅVâ ›x ÓL L ˜i ÑŠ Z%Ð ó ó óÁZ îG”)L Lq -Š 4, Æ yZ c* ó óÄ» Vâ ›L L¡Š Z%Ð kZ y M Xì VY „ ó óÄ» Vâ ›x ÓL L ǃ ß It q -Š 4, Æ ** Ññ H ?ì 7VY ó ó® ) ) ÅV â ›L L t wZÎX ǃ 7ß ìC Ù ª ?ì ì‡# Ö ÓÅVâ ›~ [²~Š: ùt y M Ð ¿Æ ó ì ó ì‡# Ö ÓÅVâ ›~ [²~Š:L L ì Xì # Ö Ó{ÒúÅVâ ›x ÓÆ*Š # Ö ÓÅ[²~Š: ì @*M xi Ñ hYá1aÆVâ ›x Ób§Tp ÖZÆó óÁZ L Lc* M ó óyÑZ L L çO X M h Y á1 Ìa Æ {z¤ /mºËÆ yZ b§ÏZ Ô ì 7q ðÃ+Z ~ p ÖZÆ ó óÁZ îG”)L LÁi Z ÁÔq -Š 4, }g ø XƒîŠgZ Œ Û oÑòiÑq -Z~kZÃqËÅVâ ›ó xó ÓL L x H** Ññì m»e $ZzgkZ[™Ð ÅzmvZ -ÑJ -V˜ … M h ™n²„ Ú Z sÜëÐ áZjÆ kZ Ôì ðâ Û Üä M 7~™mðà » kZÐ _ ZÑòi ÑÆ kZ c* Ð x|Æ ó óîG”û Z L L "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

167


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Æ V/„z¤ /gZŒÅy› ì Ç G Â] !* tÐ e $Zzg kZX e $Zzg kZ n™7ë1Ôì ÀZ~ ½Å„ hsÜÉ Ô7a e ó xó ÓL L ì Y Y ¹ÃÄÏZ sÜ ó óîG”û Z L L ì Ç ù ] !* tÐ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

]!* t™ â Û ã !* ${z ì lg Z ¦ /~g øÐ ** ÑñXƒÄ{Òú»Vâ › C1

X,Šâ Û ãZz

:˜x H** ÑñˆÆkZ

ÅkZB‚ÆTì YY ¹Ã® ) ) kZ ÅVâ ›sÜîG”û Z L L

:ì ãZzÐg $Š q Zsf `gŠ 6Ôƒe $ÒZ ~(,

3{zÔÉ ( Ð kZ )èYX z™~zcÅ ( e $ÒZ ~(, ) WZŠ ZÎX 1

( ÷ZùÔzâ 0Z )X Š H~

¬gzŠ Ô àZz äYƒ Z] .™–  c* ƒXì c* ƒ » Vâ ¨ KZ y-X 2

gzZ Vkv ?Xì @* ™g DÄ ƒàZz äY {g ~ äà c* à Zz äY 0Z f çùX£Z )XƒgB‚Æ VÍßx ¬gzZ ® ) ) ԔРV- & + 8 ( 39) ó óX ( †

kZ [™Ð ÅzmvZ -Ñ ÅVìZzg!"VâzŠ yZ Åx H** Ññ À& )xâ : õ/GŸG Š aÆ s # Ÿz Å ûz µñÆ kZ ~ Ýzg Å e $Zzg å 1C X ó ó( 2)® ) )x ZoZ L Ly*Zg ø~Y 1998~Z ó ót ZÑZ L L "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

168


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

X ` ™s # Ÿz ̬ ë ~ Ýzg Å VìZzg x Ó ~uzŠ Å y* ó óz™~zc Åe $ÒZ ~(, L LX ï ŠK {Š ¬Z »kZVŒëB‚Æg "Z Å {z¤ /îÒZ ~ ]gßÅ s %Z ~ ] 5ç 4c* g ì t È » C2

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Å{z¤ /îÒZXì Ÿ»q -Z »¬Æ® ) ) x ZoZ Ì** ™~È0* nÅ} Zg XìF F6, óÜû`ößønûeø p…Fçû ö Üûaö†öÚûø]L¬Æˆy M Œ Û ¬t»ä™~È0* nÅ}Zg Åe $ÒZ ÂdŠ]Ã%Z ?Z # ì c* â Û ~KkZ ä ÅzmvZ -Ñ C3

X z™~zcÅ} Zg

[g J} O Æ Äq -Z » Vâ › ì t È » e $Zzg ~uzŠ vZ -Ñ ~ KkZXì Õ» ó óîG”û Z L LÝZgŠ ** Yƒ„~ Vƒz¤ / C4 ªÔì [ Z±‘¸gzZØg ( xg™0) ó óîG”û Z L L ì c* â Û ÌtäÅzm

VKgzZ )zgÐ ~ m, g VpgzZ Åg ** ZÃVâ ›AÝZ Å® ) ) x ZoZ C5

CYƒ ãZzÇ!* ]!* tÐ s # Ÿz kZ ~g øXì ´gpôÐ ä7,~ À& Š a Æ ,ó Xó ì F F6,}gtb!* x  » yZ L LX 38:42ògŸZ 2C : õ/GŸG X ó ó( 3)® ) )x ZoZ L Ly*Zg ø~Y 1998mÔó ót ZÑZL) L xâ X 3940¶gÔzâ 0Z 3 C X 18544D 18543Ô17722D 17721¶gÔ£Z 4C À& Š a Æ , 5C ) ) xZoZLLy*Zgø ~ Y1998 ' ® , ÆZ Ôót óÑ Z ZLL)xâ: õ/GŸG "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

169


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

gZŒ Û ó óîG”û Z L LÃ{z¤ /Ë ì 7Ç!* Ð ] !* kZ m» VìZzg yZ ì ** ƒ {Òú » e $ÒZ ~(,Å yZ c* Vâ ›x ÓÆ *Š ÐZ a Æ ¶Š {zÅVìZzgyZq -Š 4, ÆyZ ì lg Z ¦ /~g øÐx H** ÑñXì ~gz¢

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Œ…t~g ø™ â Û ã!* ${z Âì Åä ë ì 7„  gŠ¤ /Z ±Â ,Åy*Æ yZ ñƒ n pgt ‚Ãp ÖZ åÆ VìZzg yZgzZ ,Š X ,Š â Ûs # ŸzB‚Æ

å Hn²Ìt wZÎq -Z~ # Ö } .Åx H** Ññ~y*LZ ä ë Æ*Š {z ì xi Ñt¤ /ZaƶŠg Z Œ Û ó óîG”û Z L LÃÄËq -Š 4, ÆyZ Q ƒ Š H»zg:Ãy›ËÐqË~kZgzZƒÄ{Òú»Vâ ›x Ó 6,gîm{ Ôì Y Y c* Šg Z Œ Û ù ó óîG”û Z L LÃÜæ „  c* gˆ Æiu * Üæ„  c* gÌ™ÑxsZvßáZz…~lÐzgÅ}@çkZÆ*² ï Š [ Z »] !* kZ~ y*L Zx H** ÑñX ¸ M h 07~àÆ :˜ ñƒ ƒy›ÐlçOX ¶F F6, VAmgzZ]Ñq zziu *‰‰‰L L zzq -Z ÅkZ Ô¶ˆÅgàoÑ ŶŠ™:ZzÃVß Zz ä MÜæ™ # Ÿz ÅÅzmvZ -ÑŠpgzZ ä ]Ñqƈ ÃTX ¶Å s X ó ó( 3) "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

170


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

( 49) ó Xó åc* Š™C Ù ªä

Þ 7tÐ yZ™yâ „  gŠ]!* „ ~g ‚tÅ ** ÑñaÆk , Š ~hðë ì$ Ë Î~È0* zzq -ZaÆÅzzq -ZÜæ„  c* g¤ /Z T e

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ð ä™Z +¬ ~È0* „z M…mÀÐ yÃÆ <Ñz +Šy MQ  ~È0* „z Ã7Æ ÅÅ V-àLZ ´ ˜òsZ ¤ /Z ? È zg ñÎ~È0* Æ] ÑqgzZ Ôr‰c* Z +¬6,VzŠ ã Cx ó óîG”û Z L LÐ ~È0* kZ {zq -Š 4, Æx H** Ññy M ÂD Yƒg66,p pg ?ä ˆ ÅVY h»äB

yZÆ <Ñz +Š ™ â Û ã!* ${z ì lg Z ¦ /~g ø Ð x H** Ññ ó óîG”û Z L L Bt {z 6,Š ã CÅ XNâ Û ðÉg ~g ø s§Å mÀ ÅyZ c* y›x ÓÆ*Š~Tì YƒÄ„z»Vâ ›g ZŠ h»äB Xƒï áe $ÒZ ~(,

ßgzZ ñâ Û Za (~ VߊaÆVÂ!* 9{z ì ¬ŠÐ \¬vZ XÇgpôà  ëÐÑÆVÂ!* [Y 1999m]

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

171


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

oÑÅg ZMZaÆŠ ˜

7,} Š6,ãZ6,]!* 9Ëì @* Yƒ Ì(Z ] ‡zZ ‰~ *Š kZ

aÆVÍß~]gßkZXñY{g™0bZÇ!* aÆVÍß{zNY ÄûLZvßXì * @YƒwõÌ** ™g¨6,kZÔs§q -Z Â'â Ã] !* 9 6,] Zg £‚Šp„ LZ ÌÃ]!* ðƒ ½ÅVzuzŠgzZ Bg £ » h 0s@» Åzƒ46,hgzZ CYƒp" ?ŠX D™wJc* Šg™Ä6, ©$EðÃs ÜÆ ]!* ðƒ ãâ ÅVÍß6,µñ,Z Xì CY Ô** ™yÒ Ãî0G Ô7d¡aÆ VÍß ƒ 0Ð A ç,Z Ë{z²Ô6,gîm{ ,Z ä*ŠXì x » »„u³IZµš ÔƒŠ H0ÌnçC!* .q _ -ZÉ ä V,Z& ½] !* „z ìÑ îG%ßsp%ä V2ì 3gŠ c* ÃVÍß „ ~ Ï0 + i ÅyZp¤ /Z ÅDIZ,Z ä *Šì { ZÍ õg @* X ŒhµZß Z ° aÆ Vß Zz ä M v߸ˆ Æ äYƒ ãZz hë@* Ôì ÅgŠ„ Á "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

172


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Ă&#x201D;Ă? xE ~EĹ c* Ć&#x2019; 0Ă? xE´Š { ZpĂ&#x201D;nçX Âś }g oĂ&#x2020; Ă?zg Ă&#x2026;mZpzxZĂş'!* +ZĂ?šĂ&#x152;~äâ ikZXĂŹ ;g¸xk!* g2Ĺ  Âť *Ĺ  Ć&#x2019; w=~ VĂ?Ă&#x;1Ă&#x201D; Ă&#x;Ă? p Ă&#x2019; ´Šp¤ /Z Ë&#x2020;Ć&#x2019; ~gY6,Vâ!* i

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

XĂŹ Ĺ H0nçĂ&#x201A;q -Z Ă&#x201D;** â&#x201E;˘] !* Ă°Ă&#x192;s Ă&#x153;Ă&#x2020; yZ [Z ÂŻ ) !* Ă&#x2020; äY X Ă&#x152;]c* Z@Ă&#x2026;xsZ~}g !* Ă&#x2020;wyzĹ  Ë&#x153;q -ZĂ?~VĂ&#x201A;!* -Z Ë&#x2020;[Ĺ ~Vq+Z Ă&#x2026;g ½zŠ¤ /'!* Ă?š ~}g !* Ă&#x2020;wyzĹ  Ë&#x153;

yZX â&#x20AC;°Ć&#x2019;x ÂŹ]ZgÂŚĂ&#x;~}g !* Ă&#x2020;yZ Ă&#x152;~ mZpx ZĂşĂ&#x201A;x ZĂş Ă&#x2026;Ă&#x152;Z {Ĺ c* iĂ? Ć&#x2019; ď&#x20AC;Ś ~Ĺ  Ë&#x153; yâ â&#x20AC;ĄĂ&#x2020;xsZh + ĂĄ ]!* +Z q -ZĂ? ~ Ă&#x2020;yâ â&#x20AC;ĄĂ&#x2020;xsZĂŹt ] !* {zXĂŹ Ă°Ć&#x2019; lĂąZ Ă&#x203A; {Ĺ  c* iĂ? Ć&#x2019; ď&#x20AC;Ś Ă&#x201D;ϕq Ă&#x2026;â&#x20AC;&#x17E;â&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś c* gÂąq -ZĂ&#x2030; Ă&#x201D;7Ă? s§Ă&#x2026; {z¤ /Ă&#x2039;Ă&#x2020;Ĺ  Z Ă&#x203A; ZxĹ  Ë&#x153; ._ ĂŹ ]!* t[ Z Ă&#x152;DIZ} (,} (,~ekZçOXĂŹ YĆ&#x2019;Ă?s§ äâ&#x201E;˘Ĺ  Ë&#x153;q -Ĺ  4, Ă&#x2020;yZX Ă&#x2026;7â&#x20AC;&#x17E;Z +äxsZoĂ&#x2018;Ă°Ă&#x192;Ă&#x2026;nkZ¸Ă&#x2018; X ĂąY Ă  Ă Ă&#x2026;] ¸Ć&#x2019; ď&#x20AC;Ś oĂ&#x2026;äâ&#x201E;˘Â¨ ÂŁĂ? Ă&#x201D;Ĺ ĂŹ ° â&#x20AC;&#x17E; Ă&#x161; ZaĂ&#x2020; Ă&#x2020; ĂŤ!* Ă&#x192;kZ Ă&#x201D;Ăą0* ~ ci7 Ă&#x2026;äVZg ZĹ&#x2019;Ă&#x192;\ M LZ Ă&#x152; Ë&#x2020;Ă&#x2020; kZ ** Ă&#x2018;Ăą~ ckZ Ă  Zz œŠâ&#x201E;˘gZĂĄĂŹt§Zz Xce h VZg ZĹ&#x2019;s Ă&#x153; X ĂĽ ĂŻĂ&#x2018;q -Z Âť ²Š !* a}gø y*q -Z Âť à°ZĂ&#x2DC;ĂŚ r # â&#x201E;˘yĂ&#x2014;gC Ă&#x2122;Ă? "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

173


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

óò ó Š ˜L L{izg8Ôñƒ D™!ZiZ » .ß kZ~iZ0 +Z uIzŠ ä V,Z :ì –~}gÑÆY 1997agâ16 ãZôgzZ]iYZÅ÷ZgzZxâZaÆwy±ÔŠ˜ì „  gŠ]!* tL L

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

mgzZ ** Ck B 6,gî~Š ZÐZÔ%K ì‡Ä¦½Z »Š ˜gzZì ~gz¢ vZ wÎg~ ~g g 9Ôì 7ÌÆgz Z 7Ì^ ,Y ** ™V × Zzgg »

óäñ]…æ àÚ Øi^Ïm èßq Ý^ÚŸ] ^ÛÞ] L ì ZƒÜŠ á g Z »ÅzmvZ -

ðZ± ( ~ ãZô )úÆ TÔì w J e gz Z4y Zxµš L L ( ª)

ó Xó ì CY~±

ªó ]æ†ËÞ^Ê Üi†Ëßj‰] ]ƒ]æLì c* M ~g $u ~uzŠ Å„ ~g g

x Ó ó Xó î Y gzZ d ÂÔñY Hc_ » äY 6,Š ˜ gzZ å 3 Ð ?Z # LL Ð+ $Y Å÷Zì Š Z%Ðó …^Ëß³j‰] L ì t · Z6,] !* kZ »±g á

ÄÚ gq]æ ^`r³Ö]Lì c*M ~ g $uq -Z ÅŠ ƒ ZŠ1 ZX bŠ¬»å 3

{ ZpÔ~ãZôÅ÷ZC Ù ìZ # ZzŠ ˜ L Lªó ]†q^Êæ] á^Ò]†e †nÚ] ØÒ ó óXg »$ + c* ƒg»™{z

^`rÖ] †Ú]æL :ìÅ ô¥äxsZñ~ÝzgÅg $ŠqZ-Z x » »Š ˜ L Lª( 384mÔ 5` hZ ) ó å^`jq]æ Ý^ÚŸ] oÖ] ÙçÒç³Ú ó Xó ìŠ4ÆñZgÅkZgz ZŸÆx â Z "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

174


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

~ o TĂŹ @* Ć&#x2019;" $U* Ă? mĂ&#x20AC;~uzĹ Ă&#x2026;nkZgzZ bĂ&#x2018;Ĺ  {gĂ&#x192;è Ă&#x2020;V-Ă Ă&#x2020;o kZĂ&#x201D;wĹ  ÂŹ)c* Ć&#x2019;wĹ  ÂŹ{ ZpĂ&#x201D;Ć&#x2019;ĂŹâ&#x20AC;Ą# Ă&#x2013; Ă&#x201C;Ă&#x2026;Vâ â&#x20AC;ş Ăł XĂł 7^ ,Y** â&#x201E;˘qzĂ&#x2018;Ĺ  Ë&#x153;Ĺ pi Z%Ă&#x2020;ĂŁZĂ´gzZ]i YZĂ&#x2026;# Ă&#x2013; Ă&#x201C;KZa

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

F6,tâ&#x20AC;š: Ă&#x201C;ÂŹg ZĹ y F ĂĄe $.k½Zt Âťx H** Ă&#x2018;Ăą 7Âľ~ kZ

Âť .Ă&#x; ~(,q -Z Ă ZzäYĂ°0* ~Vâ â&#x20AC;şĂ?=g fĂ&#x2020;kZ äV,ZXĂŹ X} i ZâĂ?x` ď&#x20AC;ĽZĂ&#x192;yZ \ÂŹvZĂŹ ÂŹĹ  ~gøXĂŹ c* Ĺ â&#x201E;˘!Zi Z $Ă&#x2019;Z â&#x20AC;şĂ&#x2039;¤ e /ZĂŹ â&#x20AC;&#x201C;Ă&#x152;t ä V,Z ~ y*Ă?Z LZ Ă&#x201D;%Z

äâ&#x201E;˘Ĺ Ë&#x153; aĂ&#x2020; ~Ĺ  Zi M ~ ]gĂ&#x;kZ Ă&#x201A;Ć&#x2019; ĂŹâ&#x20AC;ĄÂşÂťg Ăą~ º´å Zz :ĂŹ b§kZ Ă&#x153;Âť]!* Ă&#x2026;x H** Ă&#x2018;ĂąX CĆ&#x2019;7Z +ÂŹoĂ&#x2018;tĂ&#x2026;g ZMZ~ ÂťyZtĂ&#x2030; Ă&#x201D;ĂŹ ^ ,YĹ  Ë&#x153;t sĂ&#x153;:aĂ&#x2020;Vâ â&#x20AC;ş~ ]gĂ&#x;+ZX 1

gzZ ,â&#x201E;˘Ă&#x2030;Ĺ Ë&#x153;áZa LZ Ă&#x201A;VĆ&#x2019; n pgÂŽ ) , Z { z¤ /ZĂŹ9 Ă&#x203A; ´Š X ,Ĺ â&#x201E;˘qzĂ&#x2018;k B Ă&#x2026;~Ĺ  Zi M Ă&#x2026;o LZĂ?g ĂąĂ&#x2020;â&#x201E;˘ĂŹâ&#x20AC;ĄĂ&#x201E;Ă°ZgĂ&#x2DC;Š Ë&#x153; 6,Vâ â&#x20AC;şgzZ 7Ă?q hÂť äâ&#x201E;˘# Ă&#x2013; Ă&#x201C;Ă&#x192;VĂ&#x2021;)6,Vâ â&#x20AC;şX 2 Ă&#x2122; aĂ&#x2020;äâ&#x201E;˘ĂŹâ&#x20AC;Ą# C Ă&#x2013; Ă&#x201C;Ă&#x2026;yZxyâ&#x20AC;şĂ&#x2039;6, zZ LZ {zĂŹ Z # Zz Ć&#x2019;Ă&#x2018; X ,â&#x201E;˘4z] .e Âť yLZĂ&#x192;g ùÏ @* Ć&#x2019;" $U* t 6,gĂŽĂŁZzĂ? ] c* M Ă&#x2026;Ë&#x2020;y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; X3 XĂŹ qN** â&#x201E;˘ĂŹâ&#x20AC;Ą] ŠĂ&#x2020; ] Ă&#x2018;ZĂąBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020; yZgzZ ( $8) ** ÂŻ ~Ÿ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This Âłcopy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

175


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

XĂŹ qN\zZ ĂŽ0<Eg$ +Ă&#x201A;** â&#x201E;˘g (ZòĂ?Ă&#x2026;yZgzZ * *â&#x201E;˘t# Ă&#x2013; Ă&#x201C;Ă&#x2026;yZçO yZx¤ /Z Ă&#x201D;ĂŹ c* ŠŽ ) ¤Z Ă&#x2026; Z%Z yâ&#x20AC;şĂ&#x192;Vâ â&#x20AC;şĂ¤ \ÂŹvZX 4 X Ă&#x2021;Ć&#x2019;7t :Z kZĂ&#x2020;Ë&#x2020;y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; 6, kZ Ă&#x201A;Ć&#x2019;: yâ&#x20AC;ş

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

1X bĹ bĂ&#x2018;Ĺ â&#x20AC;°~hĂ&#x2020;]!* KZäx H** Ă&#x2018;ĂąĂ&#x152;{z´Ă&#x2020;yZ

0Ă? r ĹĄZĂ&#x2020; kZgzZĂťĂ&#x2020;òsZ <Ă&#x2018;â&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś Zg { Z' , èa '!* Ă&#x2018;!* `gĹ : f¨ ď&#x20AC;¨Â¤â&#x20AC;°Ă?** Ă&#x2018;ĂąxZZx~}g!* Ă&#x2020;-ZVĹ&#x2019;ĂŤĂ?zzkZĂ&#x201D; X T eĂ&#x17E;7wZĂ&#x17D;

´ŠVâ â&#x20AC;şt~]gĂ&#x;+ZĂŹ ðâ Ă&#x203A; tä** Ă&#x2018;Ăą]!* ÂŤĂ?Ć&#x2019; ď&#x20AC;Ś

ŠË&#x153;gzZ ,â&#x201E;˘Ă&#x2030;Ĺ  Ë&#x153;áZaLZ Ă&#x201A;VĆ&#x2019; n pgÂŽ ) , Z {z¤ /ZĂŹ9 Ă&#x203A; X , Ĺ â&#x201E;˘qzĂ&#x2018;k B Ă&#x2026;~Ĺ  Zi M Ă&#x2026;o LZĂ?g ĂąĂ&#x2020;â&#x201E;˘ĂŹâ&#x20AC;ĄĂ&#x201E;Ă°ZgĂ&#x2DC;  T e Ă&#x17E;7 t ĂŤĂ? x H** Ă&#x2018;Ăą]!* ÂŤĂ? Ć&#x2019; ď&#x20AC;Ś ~ KkZ

Vâ â&#x20AC;şĂ&#x192;k B kZ Ă&#x2026; ~Ĺ Zi M Ă&#x2020; ?Ĺ  žĂ&#x2026;< L zy M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; ä V,Z ĂŹ0q -ZtJ -uĂ&#x2026;DÂł** }g øXĂŹ c* Ĺ g Z Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; 9 Ă&#x203A; ´Š q -ZaĂ&#x2020; Ă&#x201D;Ă? ÂŹĂ°Ă&#x192;XĂŹ Âť â&#x20AC;&#x17E;vZsĂ&#x153;hÂť œŠg Z Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; x Zwc* n Ă&#x203A; Ă&#x192;A çĂ&#x2039;c* qĂ&#x2039; gZĹ&#x2019; Ă&#x203A; x Zwc* n Ă&#x203A; Ă? s§KZĂ&#x192;qĂ&#x2039;{ z â&#x20AC;&#x161; rg7htèâ&#x20AC;ĄĂ°Ă&#x192;gzZĂ°Ă&#x192; vZ -¡wĂ&#x17D;gĂ&#x2020;vZ c* Ë&#x2020;y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; [ Ă&#x201A;Ă&#x2026;vZw qžaĂ&#x2020;kZĂ&#x201D;} Ĺ } Ĺ  Ă? x H** Ă&#x2018;ùçOX Ă?Ć&#x2019; ** â&#x201E;˘7uÂŹgzZ ĂŁZz Ă°Ă&#x192;Ă? < L Ă&#x2026;Ă&#x2026;zm "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This Âłcopy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

176


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

ĂŤuÂŹgzZ ĂŁZz {z Ă&#x2026;< L zy M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; ~A çkZ {zĂŹ â&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś ZpgĹ ~g ø ´Š q -ZĂ&#x192;k B kZ Ă&#x2026; ~Ĺ  Zi M ä V,Z Ă&#x2020; T,Ĺ  C Ă&#x152;Ă&#x192;V9¨ ď&#x20AC;¨Â¤ XĂŹ c* Ĺ g Z Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; 9 Ă&#x203A;

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ä V,ZT e Ă&#x17E; 7 t Ă? x H** Ă&#x2018;ùÍ~KkZ] !* ~uzĹ

t q -Z : ùâ Ă&#x203A; yĂ&#x2019; _ ZĂ&#x2018;&a Ă&#x2020; Ă°Zzgg Âť m~ ] !* kZ KZ a LZ {zt }uzĹ X VĆ&#x2019; n pg ÂŽ ) , Z Ă&#x2026; Ă°Zzgg Âť Ă&#x2026;nkZ yâ&#x20AC;ş Ă&#x201E;Ă°ZgĂ&#x2DC; Š Ë&#x153; aĂ&#x2020;Ă&#x2018;kZ {zt }Ĺ gzZX ,â&#x201E;˘Ă&#x2030;Ĺ  Ë&#x153;áZ q -Z X ,â&#x201E;˘ĂŹâ&#x20AC;Ą

6,ÂŻ Ă&#x2026;?Šž_ ZĂ&#x2018;VĂ?t ä V,ZĂŹt wZĂ&#x17D; ZgøĂ? xH** Ă&#x2018;Ăą

Ă&#x2026; Z} .H ?Ă&#x2021;ĂąYH b§žêäĆ&#x2019;: c* äĆ&#x2019;Zg7Ă&#x2020;yZ ?KZ +ÂŹ H ?ĂŹ Ĺ Hc* Ĺ â&#x20AC;&#x161;Ÿ Ă&#x2014;gzZ xĂ°Ă&#x192;aĂ&#x2020; ]zĹ&#x2019; gzZ `zy ď&#x20AC;Ľ~ <Ă&#x2018; H ?KZ +ÂŹ ä Z} ._ ZĂ&#x2018;t aĂ&#x2020;äâ&#x201E;˘ ZĹ  ZĂ&#x192;9 Ă&#x203A; kZĂ&#x2020; ~Ĺ  Zi M k B kZgzZ Ă&#x201D;ĂŹ 7(Z¤ /Z ? ~Ĺ  ]c* Z@ ~gâ&#x20AC;&#x161;t ~ KkZ ä9Ă&#x2020;vZ gzZ `zy ď&#x20AC;ĽĂąĆ&#x2019; Dâ&#x201E;˘kÂŞ6,yâ â&#x20AC;ĄĂ˛Ă&#x20AC;Ă&#x2020;Ĺ  Ë&#x153; ä x H** Ă&#x2018;Ăą~ A ç zĹ  Ë&#x153;6,gĂŽx ÂŹĂŹ @* Ć&#x2019; Zat w ZĂ&#x17D;Q Ă&#x201A;K y Ă&#x2019;_ ZĂ&#x2018;taĂ&#x2020;]zĹ&#x2019; ä V,ZĂ?Z Ă&#x201D;ĂŹ ðâ Ă&#x203A; yĂ&#x2019; oĂ&#x2018; Ă&#x2026;gZ MZĹ pä x H** Ă&#x2018;ĂąaĂ&#x2020;wy ~ y*LZ ä x H** Ă&#x2018;Ăą ?ĂŹ c* Ĺ â&#x201E;˘ Âť6,Ĺ  ĂŁ CĂ&#x2026;ڞĂ&#x2026;<Ă&#x2018;VĹ&#x2019; "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This Âłcopy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

177


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

m ** â&#x201E;˘p Ă&#x2019;Âť kZ Ă&#x201D;ĂŹ ðâ Ă&#x203A; yĂ&#x2019;Ă&#x2022; Ă&#x2026;oĂ&#x2018;Ă&#x2026;áZgĂ&#x2021;q -ZaĂ&#x2020;Ĺ Ë&#x153; y*LZ ä V,Z ?ĂŹ 7~gz¢VYy ď&#x20AC;ĽM ~ ]gĂ&#x;kZ Ă&#x2026; Ă°Zzgg Âť :ĂŹ â&#x20AC;&#x201C;~

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ă&#x201D;7~ ogzZ ~ m, g ypsĂ&#x153;Ă&#x2018; ŠË&#x153;ĂŹtzz Ă&#x2026;oĂ&#x2018;kZ L L

z w°gzZŠ Ă&#x201A;z yZZ(Ă&#x2026;kZgzZ ** Z¤ /Ă&#x192;]Ĺ ÂŞĂ&#x2026;Ĺ  YzĂ&#x2022;gzZ uĂ&#x2018;zÂŹĂ&#x2030;

ĂąYĆ&#x2019; Âťx Ă&#x201A;ŠYzĂ&#x2022; @* Ă&#x201D;ĂŹĂ&#x2018;Ă?Z ** VZĂ&#x192;]Ĺ  ÂŞĂŻq Ă&#x2026;s ÂťZ

YĆ&#x2019;Ă?qâ&#x20AC;° Ă&#x153; z Ă?ZĂ&#x2018;tgzZX ĂąY M x Ă&#x201A;Âťs ÂťZz w°(Ă&#x2026;kZgzZ

Ă?q ĂŹ @* Ă&#x201D; ĂąY ~¹ðZÂąĂ&#x2020;Ă&#x201E;Ă°ZgĂ&#x2DC;uZzgzZáZ q -Z²Ă&#x201D;ĂŹ LZ # Ă&#x2013; Ă&#x201C;gzZ Ă&#x201E;Âť o<<áZ wĹ Ă&#x2030; Ă&#x201D;Ć&#x2019;: Za Ă&#x153;Ë&#x2020; Ă&#x2020; äâ&#x201E;˘

sz Ă&#x192;VĂ?Ă&#x;Ă&#x2020;â&#x201E;˘Ă&#x2021;** <Ă&#x2018;Ă&#x2026;vZgzZ }Ĺ â&#x201E;˘wb Ă°Zâ&#x201E;˘ĂĄ ~B;

Ă&#x2026;ä¹¾ Z Âľ ZĂ&#x192;V7z¤ / gzZĹ Z Ă&#x203A; Z yâ&#x20AC;şÂ¤ /ZX}Ĺ  Ă&#x2018;Ĺ  ~Ĺ  Zi MĂ? yâ â&#x20AC;Ą òsZ(Ă&#x2026;# Ă&#x2013; Ă&#x201C;â&#x20AC;&#x201D;â&#x20AC;&#x161;Ë&#x2020;Ă&#x2020; äâ&#x201E;˘Ă?q ĂŹ Ă&#x201A;ĂąY ~Ĺ }Ĺ  ]i YZ Ć&#x2019; Ăşzg ~¸Z Ă&#x203A; ZgzZ m: {Ă&#x201D;Ă&#x2026; Ă°Ă&#x2019;)Ă&#x2026;Z `ZĂŽĂ&#x2030; Ă&#x201D;Ă?nĆ&#x2019; 7ĂŹâ&#x20AC;Ą# Ă&#x2013; Ă&#x201C;

~Ă&#x2C6;0* Ă&#x2026;xŠZz[ZĹ M ÂŚĂ&#x2018;Ă&#x2020;Ĺ Ë&#x153;~k B Âą){z´Ă&#x2020;kZX Ă?ĂąY ~Š¤ /cĹ  Ă&#x201D;ĂąOĂ&#x2020;]Ĺ  â&#x20AC;&#x17E;xq -Z k B +ZgzZ $ Ă&#x2039; Y Ă°Zâ&#x201E;˘7Ă&#x152; 7Ĺ  Ë&#x153; Ă&#x201D;ĂŹ Ĺ  Y G Ă&#x201D;ĂŹ $ Ă&#x2039; â&#x201E;˘g (Z Ă&#x152;^Ă&#x2026; ~ m, g ypĂ&#x2018;ĹĄ gzZ ]i YZ Ă&#x2026;x â Z~ <Ă&#x2018;Ă&#x201D;aĂ&#x2020;äXĂ? Ĺ  YĂ&#x2020;nĂ?ZĂ&#x192;Ĺ  Ë&#x153; XĂŹ ( 13) Ăł XĂł ĂŹ Ĺ  Hc* Ĺ gZ Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; oĂ&#x2018;Ă&#x192; ĂŁZĂ´gzZ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This Âłcopy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

178


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Ă?yĂ&#x192;Ă? ~yZ,Ĺ Ĺ&#x2019;t â&#x20AC;Ś{zĂŹ lg Z ÂŚ /~g øĂ? x H** Ă&#x2018;Ăą aĂ&#x2020;wyzk B ~]gĂ&#x;Ă&#x2026;]zĹ&#x2019; gzZ `zy ď&#x20AC;Ľ ) !* ÂŻ Ă&#x2020;äYĆ&#x2019;ÂťĂ&#x2020;zz gzZ ~ m, gVpsĂ&#x153;Ă&#x2018;Âťk B kZ H ?ĂŹ H ÂťĂ&#x192;oĂ&#x2018;Ă&#x2026;áZgĂ&#x2021;äV,Z

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

(Ă&#x2026;kZgzZ ** Z¤ / Ă&#x192;]Ĺ ÂŞĂ&#x2026;Ĺ  YzĂ&#x2022;gzZuĂ&#x2018;zÂŹ~kZ H ?ĂŹ @* Ć&#x2019;~ o kZ H ?@* Ć&#x2019;7Ă&#x2018;Ă?ZĂ&#x201D; ** VZĂ&#x192;]Ĺ  ÂŞĂŻqĂ&#x2026;s ÂťZzw°gzZŠ Ă&#x201A;zyZZ +Ĺ ! Âťs ÂťZz w°(Ă&#x2026;kZgzZ ĂąYĆ&#x2019; Âťx Ă&#x201A; Š YzĂ&#x2022; @* Ć&#x2019; 7t Ă&#x192; á Âť ~gz¢~Ă&#x2C6;0* Ă&#x2026;xŠZz[ZĹ  M ÂŚĂ&#x2018;Ă&#x2020;wyzĹ  Ë&#x153;~k B kZ H ?ĂąY M xĂ&#x201A; ~Š¤ /cĹ } OĂ&#x2020;]Ĺ  â&#x20AC;&#x17E;q -Zt @* Ć&#x2019;760 +Zt~kZ H ?CĆ&#x2019;7 ĂŹzz Hy ď&#x20AC;ĽMQ Ă&#x201A;ĂŹ (Z¤ /Z ?ĂĄ â&#x201E;˘g (Z ^Ă&#x2026; ~ m,g VpĂ&#x2018;ĹĄ gzZ ** Ă&#x2018;Ăą{z Ă&#x201D;YĆ&#x2019;7Ă?q%Ă&#x2020;]Ĺ  ÂŞĂ&#x2026;áZgĂ&#x2021;q -Z~ ]gĂ&#x;ÂŤĂ&#x2018; ]!* t?Ă&#x2021;ĂąYĆ&#x2019;Ă?q~]gĂ&#x;Ă&#x2026;]zĹ&#x2019; gzZ `zy ď&#x20AC;Ľ ÂŞĂ&#x201D; ~uzĹ q -Ĺ  4, Ă&#x2020; Ă&#x2020;]Ĺ  ÂŞĂ&#x2026;áZgĂ&#x2021;q -Z~ ]gĂ&#x;ÂŤâ&#x20AC;Ą ¢ â&#x20AC;&#x17E;g M 7~â&#x201E;˘~g ø Ă? äâ&#x201E;˘Ă°Zzgg Âť m~ ]gĂ&#x;~uzĹ  {z Ă&#x201D;Ă? VĆ&#x2019; Za Ă? äâ&#x201E;˘Ĺ  Ë&#x153; % XĂ?VĆ&#x2019;7ZaVYy ď&#x20AC;ĽM Ă&#x2013; Ă&#x201C;Ă&#x192;VĂ&#x2021;)6,Vâ â&#x20AC;şĂŹ ðâ Ă&#x203A;t ] !* # ~uzĹ  ä x H** Ă&#x2018;Ăą yâ&#x20AC;şĂ&#x2039;6, zZ LZ {zĂŹ Z # ZzĆ&#x2019;Ă&#x2018;6,Vâ â&#x20AC;şgzZĂ&#x201D;7Ă?q häâ&#x201E;˘ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This Âłcopy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

179


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

X ,â&#x201E;˘4z] .eC Ă&#x2122; aĂ&#x2020;äâ&#x201E;˘ĂŹâ&#x20AC;Ą# Ă&#x2013; Ă&#x201C;Ă&#x2026;yZx Ă&#x2026;kZĂ&#x201D;Ă?,â&#x201E;˘7n°VĹ&#x2019;ĂŤĂ?{ÂŹĂ&#x2020;] !* kZĂ&#x2026;x H** Ă&#x2018;Ăą kZ Ă&#x201D;7c* ĂŹ Ă?q hÂť äâ&#x201E;˘# Ă&#x2013; Ă&#x201C;6,Vâ â&#x20AC;şĂ&#x192;VĂ&#x2021;)ĂŹtzz

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ă? <Ă&#x2018; Ă&#x2026; Vâ â&#x20AC;şĂ&#x201D;ĂŹ YĆ&#x2019; Ă&#x201A;Ă? <Ă&#x2018; Ă&#x2026; VĂ&#x2021;) mÂť ]!* }â&#x201E;˘yĂ&#x2019; Vc* g ZĹ )f Ă&#x2026;Vâ â&#x20AC;ş Ă&#x201A;<Ă&#x2018;Ă&#x2026;Vâ â&#x20AC;şX YĆ&#x2019; 7wqž 7Ă&#x2DC;iĂ&#x2026;ä& + Ă°ei Z Âťx ZĹ Z Ă&#x2039;LZĂ?òsZ<Ă&#x2018;â&#x20AC;ş)Ă°Ă&#x192;X Ă? wZĂ&#x17D;â&#x20AC;&#x17E;z Ă&#x152;~}g !* Ă&#x2020;{ }uzĹ Ă&#x2020;]!* kZ Ă&#x2026; ** Ă&#x2018;Ăą%ZX Ă&#x2021;ĂąVZ Dâ Ă&#x203A; tZ # x H** Ă&#x2018;ùªĂ&#x201D; ĂĽ ZĆ&#x2019; Za ~}g !* Ă&#x2020;]!* ÂŤ ĂŹ @* Ć&#x2019; Za ĂŹâ&#x20AC;Ą# Ă&#x2013; Ă&#x201C;Ă&#x2026;yZxyâ&#x20AC;şĂ&#x2039;6,zZ LZ {zĂŹ Z # Zz Ć&#x2019;Ă&#x2018;6,Vâ â&#x20AC;ş yĂ&#x192;{zĂ&#x2026;< L zy M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; aĂ&#x2020;4z] .kZ Ă&#x201A;, â&#x201E;˘4z] .eC Ă&#x2122; aĂ&#x2020;äâ&#x201E;˘ c* Ĺ gZĹ&#x2019; Ă&#x203A;Z # Zz Ć&#x2019;Ă&#x2018;Ă?Z ä x H** Ă&#x2018;Ăą6,Ĺ  ĂŁ CĂ&#x2026;TĂŹ ?Ĺ  ĂŽgzZ ÂŹĂ? Ă&#x201A;ĂąYĆ&#x2019;Ă?qg ZMZĂ&#x192;Vâ â&#x20AC;şÂ¤ /Z~ }iuĂ&#x2039; â&#x20AC;Ś Y Ă&#x201A;t ĂŤXĂŹ Ă?š6,Vâ ZxĂ&#x2020;yZĂ? zg Ă&#x2026;g $Ĺ  q Z Ă&#x2026;Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018;gzZË&#x2020;y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; Ă? ] 5猽Z ~g ZĹ )fq -ZĂ? ~ -ZX CĆ&#x2019;Z +ÂŹVc* g ZĹ )f ÂŚĂ&#x2018; Ă°Ă&#x192;+Z Ă&#x2026;< L zy M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A;J -[ Z â&#x20AC;Ś1Ă&#x201D;ĂŹ Ă&#x152;f Ă&#x17D; Âťx ŠZĂ&#x2020; <Ă&#x2018;0 Ć&#x2019;Ă&#x2018;6,Vâ â&#x20AC;şn Y št 6,Ĺ  ĂŁ CĂ&#x2026;TmĂŻ7wqž?Ĺ  ĂŽgzZ ÂŹ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This Âłcopy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

180


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Ă?x H** Ă&#x2018;ĂąX ,â&#x201E;˘ĂŹâ&#x20AC;Ą# Ă&#x2013; Ă&#x201C;Ă&#x2026;yZxyâ&#x20AC;şĂ&#x2039;6, zZ LZ {zĂŹ Z # Zz { Ă&#x2021; MĂ?ukZâ&#x20AC;ŚgzZNâ Ă&#x203A; Ĺ ĂŚ~g ø~A çkZ {zĂŹ ÂŹ+ Z ~g ø XĂŹ c* Ĺ g Z Ĺ&#x2019; Ă&#x203A;Z # ZzĆ&#x2019;Ă&#x2018;Ă&#x192;4z] .kZäV,Z6, ÂŻĂ&#x2026;T,Ĺ  â Ă&#x203A;

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

6,gĂŽĂŁZzĂ?] c* M Ă&#x2026;Ë&#x2020;y M Ă&#x203A;Ĺ&#x2019;ĂŹ ðâ Ă&#x203A; t] !* ~Šäx H** Ă&#x2018;Ăą

]Ă&#x2018;ZĂąBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;yZgzZ ( $8) ** ÂŻ ~Ÿ Âť yLZĂ&#x192;g ùÏ @* Ć&#x2019;" $U* t g (ZòĂ?Ă&#x2026;yZgzZ ** â&#x201E;˘t# Ă&#x2013; Ă&#x201C;Ă&#x2026;yZçOXĂŹ q N** â&#x201E;˘ĂŹâ&#x20AC;Ą] ŠĂ&#x2020; XĂŹ qN\zZ ĂŽ0<Eg$ +Ă&#x201A;** â&#x201E;˘

gzZ ]Ă&#x2018;ZĂąBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020; òg Âť z Š¡ ~ Ë&#x2020; y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; ĂŹ 7Âľ~ kZ

-Ztf q eyâ Ă&#x152;taĂ&#x2020;k , Ĺ ~hĂ°ĂŤXĂŹ Ĺ  HÂťzgĂ?mĂ&#x2020;$8 @* Ć&#x2019; Za wZĂ&#x17D;t ~}g !* Ă&#x2020;] !* kZ Ă&#x2026; ** Ă&#x2018;ùŠ z!* Ă&#x2020;kZ1Ă&#x201D;ĂŹ ÂŹĂ&#x2021; Ă&#x2013; Ă&#x201C;Ă&#x2026;yZ L # L ĂŹĂ&#x20AC; _Ú³tĂ?äĆ&#x2019;qNĂ&#x2020;] Ă&#x2018;ZĂągzZ$8ĂŹ ]Ă&#x2018;ZĂągzZ $8 ?Ăł ĂŹ Ăł qN\zZ ĂŽ0<Eg$ +Ă&#x201A; ** â&#x201E;˘g(Z òĂ? Ă&#x2026;yZgzZ ** â&#x201E;˘t -Z xgâ&#x201E;˘Ć&#x2019; â&#x20AC;&#x17E; q ď&#x20AC;Ś Ĺ k , iĂ&#x2020; yZ c* ** â&#x201E;˘t# Ă&#x2013; Ă&#x201C;Ă&#x2026;yZgzZĂŹnç Âľ Z q -Z g6{z ~}uzĹ  Ă&#x201D;ĂŹ g UJ -uš òŠ M ~ q -Z XĂŹnç Âľ Z Ă&#x2021;!* uĹ&#x201C;gĹ Ă?yĂ&#x192;+Z ä ** Ă&#x2018;Ăą~ VâzĹ  yZĂŹt wZĂ&#x17D;XĂŹ YĆ&#x2019;ÂĄ t H ?ĂŹ H ` Z 5Z Ă&#x2020;}uzĹ Ă? ÂŹĂ&#x2020; q -Z6,ÂŻ Ă&#x2026;TĂŹ @Ĺ  "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

181


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

{Ĺ c* i Ă&#x201A;Ă? kZ ?n Y HkÂŞ6,}uzĹ Ă&#x192;q -Z ] 5ç,Z ÂľZĂ&#x; Z ° Ă&#x2026;â&#x20AC;&#x17E; òg ÂťzŠ¡ { z { ZpaĂ&#x2020;V â â&#x20AC;şÂś$ Ă&#x2039; Ć&#x2019;" $U* ] !* t {Ĺ  c* iĂ? ] ŠĂ&#x2020; ] Ă&#x2018;ZĂągz Z $8 Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020; y Z Ă&#x201D; VĆ&#x2019; T g: VY~ # Ă&#x2013; Ă&#x201C;

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

aĂ&#x2020;Vââ&#x20AC;ş Ë&#x2020;Ć&#x2019; " $U* ĂšĂ? kZy ď&#x20AC;ĽM ]!* t XĂŹ 7^ ,Y * *â&#x201E;˘ĂŹâ&#x20AC;Ą ĂŁZz Ă&#x2039;Ă&#x2020;\ÂŹvZ¤ /ZĂ?Z ?ĂŹ 7^ ,Y xg~ # Ă&#x2013; Ă&#x201C;Ă&#x2026; â&#x20AC;&#x17E; òg ÂťzŠ¡ ?ĂŹ HĹ  ĂŁ Cy ď&#x20AC;ĽM Ă&#x2026;~i â&#x20AC;&#x161;<Ă&#x2018;kZQĂ&#x201A;c* Ĺ 7g Z Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; qN䏏gzZ Z%Zyâ&#x20AC;şĂ&#x192;Vâ â&#x20AC;şĂ¤ \ÂŹvZĂŹ ðâ Ă&#x203A; t ]!* Âśa ä x H** Ă&#x2018;Ăą

kZĂ&#x2020;Ë&#x2020;y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; 6,kZ Ă&#x201A;Ć&#x2019;: yâ&#x20AC;şyZx¤ /Z Ă&#x201D;ĂŹ c* ŠŽ ) ¤Z Ă&#x2026; X Ă&#x2021;Ć&#x2019;7t :Z

ĂŤĂ&#x152;VĹ&#x2019;%ZXĂŹ 7s %Z Ă°Ă&#x192;ÂťnĂ&#x2039;â&#x20AC;ŚĂ? ]!* kZ Ă&#x2026; ** Ă&#x2018;Ăą

_7t {Ĺ c* Ă&#x20AC; iĂ? {Ĺ  c* i HĂ&#x152;³]!* kZĂ? e Ă&#x17E; 7 t Ă? ** Ă&#x2018;Ăą žĂ? kZ ]!* ty ď&#x20AC;ĽM ?ĂŹ 79 Ă&#x203A; ´Š Ă°Ă&#x192;ÂŽ ) ¤Z Ă&#x2026;Vâ Zxâ&#x20AC;ş) 9 Ă&#x203A; ´Š q -Z ** â&#x201E;˘]zĹ&#x2019; gzZ `zy ď&#x20AC;Ľs Ă&#x153;Ă&#x2020;Vâ Zxâ&#x20AC;ş)ĂŹ Ă&#x2021; ď  b§ Ă&#x2026;ÂŽ ) ¤Z Ë&#x153;i Ă&#x2018; Ă&#x2026; Vâ Zxyâ&#x20AC;şĂŹ â&#x20AC;&#x17E; Ă&#x161; Z 'ÂŹÂť \ÂŹvZ Ă&#x201D;C Ă&#x2122; â&#x20AC;&#x17E; ?ĂŹ xi Ă&#x2018;6,wĂ&#x;Z žĂ&#x192; `zy ď&#x20AC;Ľ gzZ ]zĹ&#x2019; s Ă&#x153;Ă&#x2020;Vâ Zxâ&#x20AC;ş)Ă? kZX ĂąY ?ĂŹ YYc* Ĺ g Z Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This Âłcopy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

182


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

HĂ? e ** â&#x201E;˘Ă&#x152;t ĂŤĂ? x H** Ă&#x2018;ĂąwZĂ&#x17D;~y ď&#x20AC;ĽM q -Z ~ KkZ ~i â&#x20AC;&#x161;y â â&#x20AC;ĄĂ&#x2014;gzZxĂ°Ă&#x192;ÂľZĂ&#x; Z °aĂ&#x2020;]zĹ&#x2019; gzZ `zy ď&#x20AC;ĽĂ¤<Ă&#x2018; gzZ `zy ď&#x20AC;Ľ gzZĹ Ë&#x153;òĂ&#x20AC;H ?ĂŹ HÂłĂ? Âľ ZĂ&#x192;Ĺ ÂśzĹ zuĂ&#x2020;kZ H ?ĂŹ Ă&#x2026;

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

gzZ `zy ď&#x20AC;ĽH ?bĹ Ă&#x2020;Ÿ¾ Z Âľ ZaĂ&#x2020;x ZĹ Z ŠĂ&#x2020;Ă&#x17D;âĂ&#x2026;]zĹ&#x2019; ?ĂŹ c* Ĺ g Z Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; xi Ă&#x2018;~]gĂ&#x;Ă&#x2039;šZ H ?KZ +ÂŹ_ ZĂ&#x2018;Ă°Ă&#x192;aĂ&#x2020;]zĹ&#x2019; Ă&#x192;ĂŤQ Ă&#x201A;ĂŹ 7(Z¤ /ZgzZ ?ĂŹ ZĆ&#x2019;yĂ&#x2019;VšgzZĂŹ Hâ&#x20AC;&#x161;ŸtQ Ă&#x201A;ĂŹ (Z¤ /Z Ă&#x201A;ĂŤ ?,Ĺ  }Ĺ g Z Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; x Zw c* xi Ă&#x2018;Ă&#x192;q Ă&#x2039;Ă? s§KZĂŹ c* Ĺ  ä žht c* Ĺ  â&#x20AC;ŚĂť Âť<Ă&#x2018;z+Ĺ  ävZ n pg7hÏŸ {Ĺ  c* iĂ? kZh + ĂĄ XĂŹ {h +I** c* {h +IqV#._Ă&#x2020;kZĂ&#x201D;ĂŹ

mvZ -Ă&#x2018; c* Ë&#x2020;y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A;J -[ Zt â&#x20AC;&#x161;}g øDâ&#x201E;˘s Z â&#x20AC;šZtĂŤ

c* `zy ď&#x20AC;Ľ n Y št 6,Ĺ ĂŁ CĂ&#x2026;T c* M 7ÂŹĂ°Ă&#x192; (Z F F6,] ZĹ  ĂĄ g ZĂ&#x2020; Ă&#x2026;z ]* ! ~A çkZXĂŹ CY 0Ă&#x152;9 Ă&#x203A; ´Š q -Z~ ]gĂ&#x;Ă&#x2039;]zĹ&#x2019; Ă&#x2020;# Ă&#x2013; Ă&#x201C;~ ] Ă&#x2018;q â&#x20AC;°ĂŹ 7ÂŚ / Ă&#x2122; {Ĺ  c* C iĂ? kZ {z Ă&#x201D;ĂŹ $ Ă&#x2039; Y½ XĂŹ * @YĆ&#x2019;^ ,Y** â&#x201E;˘ `zy ď&#x20AC;Ľ Ă&#x201D;Ă&#x2026;VĂ&#x2021;)c* Ć&#x2019;Ă&#x2026;Vâ â&#x20AC;ş# Ă&#x2013; Ă&#x201C;t{ ZpĂ&#x201D;s Ă&#x153; ĂąĆ&#x2019; BD¨ ď&#x20AC;¨Â¤q -Z Âť+Ĺ  â&#x20AC;Ś{zĂŹ lg Z ÂŚ /~g øĂ? x H** Ă&#x2018;Ăą erĂ&#x152;Âź ~ekZ** Ă&#x2018;ĂąXN â Ă&#x203A;e $Ă [Z Âť]Ă&#x2018;ZĂ&#x17D;yZ}gø XĂ&#x2021;Ć&#x2019;]Ĺ XÂŻ ) !* a}gø** â&#x201E;˘Ăš ĂĄ ~],Ă&#x2020;Ăł ĂłtĂ&#x2018; Z ZL) L xâĂ?ZĂ&#x201D;Ă? "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

183


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

™¤ /Z]!* Xì 7Ã7}g øqðÃZÎÆKÃZkZì { ZÍ Z} . , Š™ ù áh +Š F, Å} Zg KZŠp~ ],-ZÆŠŠ F, Ë%ë ˆ M ~ XÐ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ÃVߊƃ  ëaÆä™wJÃVÂ!* 9{zì ¬ŠÐ \¬vZ

ëÄ ! x» Å]y MgzZÇg pôà  ëÐÑÆ VÂ!* ßÔáÅ +Š !  X}Š ¯Ã ÷ ÝZ »ƒ [Y 1997~Z ]

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

184


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

]ÑZμд ÓZ†** Ññ³³³³³ Š ˜ » à°ZØæ ´ ÓZ†** Ññ~}g ÑÆY 1997 #Æó ói‚ L ) L xâ

aÆŠ ˜ D â Û x H** Ññ~ y*kZXì Zƒ ù á y*q -Z xsZ õg@* gzZ ªÑ Ô½q -Z Ô** ÎoÑÅ]Š ªÅ÷Zg ZMZ !* gzZg (Z !* -Z q K `gŠ VŒ ëÜ »wÑ+ ZÆx H** ÑñXì ] !* F6,/Zz** F Ð :˜ {zX ï Š

vZ−°wyzŠ ˜6, XÔì @* ƒx¥~gz¢™f »VzŠ ã CyZ¬‰‰‰L L

ì @* ƒg Ñn Û É Ô^ ,Y sÜ:Š ˜ ÂNY ð0* ,Šã C{z¤ /ZXìg Zæ » ( 59) ó Xó ì @* ƒ~ –J -äƒZg7_ ZÑŠ ˜ÂÔNYð0* :gzZ

: ðâ Û ãZz, Š ã C&äx H** ÑñˆÆkZ

$=ÆVâ ¨ »Ãg Z M Z ö™G KZÑ»Š ˜ì ðâ Ût] !* «ä V,Z $ 6,}i} zg ~g ‚J -Z # ç O Xì * *™ì‡g Z M Z ö™G =»vZ ÔÆ™ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

185


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

X Ă&#x2021;ĂŹg ~g YĹ Ë&#x153;J -â&#x20AC;° Ă&#x153; zkZĂ&#x201D; Ăą YĆ&#x2019;: ĂŹâ&#x20AC;Ąg Z M Z ÂťvZ tĂŹ ~gz¢t Ă&#x192;7Ă&#x2020;Ă&#x2018;kZĂŹ ðâ Ă&#x203A; t ä ** Ă&#x2018;Ăą] !* ~uzĹ  $ LZ ä \ÂŹvZ& }â&#x201E;˘{z¤ Ă&#x2020; äâ&#x201E;˘ĂŹâ&#x20AC;ĄĂ&#x192;g ZMZ Ăśâ&#x201E;˘G = /c* Âż(ZĹ  Ë&#x153;

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

XĆ&#x2019;c* Ĺ g Z Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; g ZMZ CZĂ&#x192;g ZMZĂ&#x2020;kZgzZĆ&#x2019;HĹ ix ** a

DĆ&#x2019;â&#x20AC;&#x17E;# Ă&#x2013; Z Ă&#x2026;kZgzZĂ&#x2018;tĂŹ ðâ Ă&#x203A; täx H** Ă&#x2018;Ăą] !* ~Ĺ

Ă&#x2018;Dâ Ă&#x203A; {zX Dâ&#x201E;˘ĂŹâ&#x20AC;ĄgZMZ CZ6,}i \ÂŹvZĂ?)gfĂ&#x2020;X Ë&#x2020; Ă&#x2020; \ M gzZ yZxĹ i x ** gzZ wĂ&#x17D;g Ă&#x201D;Ă&#x2018; ~y ď&#x20AC;ĽM Ă&#x2020;vZ Ă&#x2026;zmvZ -Ĺ â&#x20AC;ş0* J Ă&#x192;uĂ&#x2020;\ M Ă&#x192;# Ă&#x2013; Z kZX Ă?}â&#x201E;˘" $*Ă&#x2026;\ M # Ă&#x2013; Z Ă&#x2026;\ M ~g7 J -Z # Ă&#x201D; Ă?}â&#x201E;˘wyzĹ  Ë&#x153; J -â&#x20AC;° Ă&#x153; z kZ # Ă&#x2013; Zt Ă?zz kZ Ă&#x201D;ĂŹ ** Ă  X ĂąYĆ&#x2019;:¨ ď&#x20AC;¨Â¸+Ĺ  ÂťvZ6,}i

äâ&#x201E;˘g ¨6,y Z Ă&#x201D; ðâ Ă&#x203A; '!* ~uzĹ ~ y*L Z ä x H** Ă&#x2018;Ăą

: f¨ ď&#x20AC;¨ ¤Ÿ~} g !* Ă&#x2020;VzĹ ĂŁ Cy Z {Ĺ â&#x201E;˘yĂ&#x2019;Ă&#x2026;yZĂ? ** Ă&#x2018;ù͏Ă? X T e Ă&#x17E; 7 w ZĂ&#x17D; Ă&#x17E; 7 ¸ 6,gĂŽĂ Ă&#x;ZĂ? x H** Ă&#x2018;ùÍ Ă&#x201A;ÂŹ Ă? Ć&#x2019; ď&#x20AC;Ś ~ A çkZ 6, ÂŻĂ&#x2026;ĂšĂ?yĂ&#x192;Ă&#x2026;< L Ă&#x2026;Ă&#x2026;zmvZ-Ă&#x2018; c* Ë&#x2020;y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; äV,ZĂ?e ž~ y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; ,Ĺ ĂŁ Ct ?ĂŹ c* Ĺ g Z Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; n Ă&#x203A; Ă&#x192;Ĺ  Ë&#x153; ~ Ă?Ĺ ĂąĂ&#x2026;VzĹ  ĂŁ C&yZ ä V,Z 6Ă&#x201D;Ë&#x2020;Ă&#x2020; äYĆ&#x2019; Zg7 Ă&#x2020; VzĹ  ĂŁ CyZ H ? Ă°Ć&#x2019; yĂ&#x2019;( "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This Âłcopy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

186


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

}g7Ì2 »h +' × ¼aÆkZ c* ì* @Yƒn Û wy~wqC Ù Ôì c* â Û X 454eäƒ G ? èG

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

~g7 ä \¬vZÃÅzmvZ -ÑìtÜ »] !* Åx H** Ññ $ mvZ -ÑX å c* Š ¬»wyzŠ ˜ aÆ ä™ì‡g ZMZ ö™G =CZ6,*Š kZÃ# Ö Z kZ[ ZaÆäàJ -Š›0* ÃukZÆ\ MˆÆÅz $ X ñYƒ: ì‡g ZMZ ö™G =»vZ6, *Š ~g7J -Z # Ôì * *™Š ˜J -‰ Ü z :T eÞ 7tÐx H** Ññë

Ñ »w yzŠ ˜ ì g â Ût 6,Š ã CÅe $ M ¾Åˆy M Œ Û { zX 1 $ ?ì * *™ì‡g Z MZ ö™G =»\¬vZ $ Âì „ ** ™ì‡g ZMZ ö™G =» \¬vZ µZß Z °¤ /ZÑ »wyzŠ ˜ X 2 Vâ›{zˆ~Š7VY÷RÅ]!* kZÃlWæb§Å[ÂIZQ Ã[ÂIZ~ 29e $ M Å (9)/ÂÒgÎ ?g™ƒ ,@* Æ yZ™} Štb à kZX ,gZ¦ /Ï0 + i™ƒxõÆVâ ›c* NMáyZZ{zìˆ~Š÷R ì Š Hc* Šg Z Œ Û ~gz¢aÆlWæ Æ5e $ M Å{gÎÏZÔ@' , Æ ~ª q Ŭ{z ¶7÷RðÃÅ]!* kZaÆyZ ÔNÑyZZ {z $ g ZMZ ö™G =»vZ6,}i¡¤ /ZÑ»wyzŠ ˜ìC Ù ª²Ô Ã{g {0 + i X CY~Š} Š÷RtÌÃlWæ åtŸ»»w°QÂå* *™ì‡ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

187


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

$ ÂŹÂť äâ&#x201E;˘ĂŹâ&#x20AC;Ąg Z M Z Ăśâ&#x201E;˘G =ÂťvZ 6,*Ĺ ~g7 Ă&#x192;Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018; X 3 c* Ăł Ăł+Ĺ  # Ă&#x2013; â&#x20AC;ĄZLL¤ /Zq -Ĺ 4, Ă&#x2020;xH** Ă&#x2018;Ăą?ĂŹ Ĺ  Hc* Ĺ 6,x£ž~Ë&#x2020;y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; VĂŹ M yZĂŹ lgZÂŚ /~gøĂ? ** Ă&#x2018;ĂąĂ&#x201A;Ă&#x201D;~ .â ÂťkZ]c* M Ă ZzĂł Ăł+Ĺ gĂ&#x2013;ZL L

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

 ~gø ~ VzgĂ&#x2018;Ă&#x2020; Y1996Ă&#x17E;âgzZ ~gz Ă&#x203A; Ă&#x201D;Ăł ĂłtZĂ&#x2018;ZL L)xâ~ }g!* Ă&#x2020; XNâ Ă&#x203A; â&#x20AC;&#x17E;Ĺ yÂś K gz¢Ă&#x152;Ă&#x2026;t~gø~yZĂ&#x201D;â&#x20AC;°Ă°Ć&#x2019;Ăš ĂĄ ]Ÿzc Ăł XĂł ĂŹ ĂŁâ&#x201E;˘Ĺ Ă&#x2026;uĂ&#x2020;\ MĂ&#x192;# Ă&#x2013; ZkZĂ&#x201D;Ë&#x2020;Ă&#x2020;Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018;L LX 4

uÂťĂ&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018;M hĆ&#x2019;¸ĂŹC Ă&#x2122; ÂŞĂ&#x201D;pĂ&#x2020;]!* kZ Ă&#x2026; ** Ă&#x2018;Ăą P Ă? ** Ă&#x2018;ùÍ~ ekZç O X Ă 7J -Ĺ â&#x20AC;ş0* ~ Ă?0 + i Ă&#x2026;\ M Ă&#x2026;\ M uÂťĂ&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018; ÂľZĂ&#x;Z °¤ /Zt q -ZX T e Ă&#x17E; 7 w ZĂ&#x17D; pHĂ&#x2020;]c* M sf `gĹ  Ă&#x2026; bĂ­Ă?Z Ă&#x2019;gĂ&#x17D;Q Ă&#x201A;Ă 7J -Ĺ â&#x20AC;ş0* ~Ă?0 + i ?

?Z # ( � x  LZ)çOL L

oĂ&#x2013;FĂ´]Ìø gĂťâ&#x20AC;&#x2122;øĂ&#x17E;Ăť^Ă&#x160;ø køĂ&#x2020;Ăťâ&#x20AC; øĂ&#x160;ø ]Ć&#x2019;ø^Ă´ÂłĂ&#x160;ø ( 8D7:94) ĂłgĂťĂ&#x2020;øâ&#x20AC;ŚĂť^Ă&#x160;ø Ă&#x201D;øeÚôâ&#x20AC;ŚĂ¸

( aĂ&#x2020; ]Ĺ â&#x20AC;&#x17E;) Ă&#x201A; Ć&#x2019; YĆ&#x2019; rg Ă&#x192; Ă&#x; Ă? [g LZ gzZ Ă&#x; |0 +!* # Ăł XĂł Ă&#x2026;gĂąĂ&#x17D;

â Ă&#x203A; y´Zt ä \ÂŹvZ~ â&#x20AC;&#x17E;lĂŹ ;gĆ&#x2019;xÂĽtC Ă&#x2122; â&#x20AC;&#x17E; Ă&#x201A;Ă? e $ M kZ Ć&#x2019;Zg7~â&#x20AC;&#x17E; Ă?0 + iĂ&#x2026;\ M Ă&#x201D;ĂĽĂ&#x152;Âź {z{ZpĂ&#x201D;uÂťĂ&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018; ĂĽc* Ĺ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This Âłcopy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

188


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

h Yab§žy M ď&#x20AC;ĽM pĂ°Ă&#x192;gz Z { z ´Ă&#x2020;kZĂ?Ăł køĂ&#x2020;Ăťâ&#x20AC; øĂ&#x160;ø ]Ć&#x2019;ø^Ă´Ă&#x160;øLX Ă&#x2021;Ăą Y /Z~ e ¤ $ M kZ,Ĺ  â Ă&#x203A; Ă°Ă&#x2030;g ~g ø{zĂŹ lgZ ÂŚ /~g øĂ? ** Ă&#x2018;Ăą? ?ĂŹâ&#x201E;˘f º ) Z Ă&#x203A; Ă?yĂ&#x192;QĂ&#x201A;ĂŹ 7â&#x201E;˘f º ) Z Ă&#x203A; Ă&#x2026;uĹ 

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ĂŹÂŞĂł Ăł ¸Z L L ĂŹ CĆ&#x2019;xÂĽ] !* ¸ Ă&#x152;Ă? p Ă&#x2013;ZĂ&#x2020;žĂ&#x2019;gĂ&#x17D; b§Ă?Z

gzZ Ă&#x201D;ĂŹ 7(Z q -Ĺ 4, Ă&#x2020; ** Ă&#x2018;ù¤ /Z X Âśs@ Ă?Z Âť4z] .Ă&#x2026;\ M â&#x20AC;&#x17E;l $=6,*Ĺ  ~g7 ~ {gĂ&#x17D;kZĂ&#x192;l ĂŹQ Ă&#x201A; ĂĽuÂť \ M â&#x20AC;&#x17E; * *â&#x201E;˘ĂŹâ&#x20AC;Ąg Z M Z Ăśâ&#x201E;˘G &ŠçO?ĂŹ Ĺ  /ŸĂ&#x20AC;G }g !* Ă&#x2020;{gĂ&#x17D;kZ Ă&#x201D; ĂľG HH7VYĂ? wĂ&#x2026;uĹ  yZ} Zg Ă&#x2026;evZ èg/]|gzZ kâ&#x20AC;&#x17E;0Z ]|ä vZÂśgM0Z ~ :ĂŹ Ă&#x2026;Ă&#x153;~p Ă&#x2013;Z

äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] Ă&#x2122;çâ&#x20AC;°â&#x20AC;Ś oĂ&#x2013; ^Âł`nĂ&#x160; oÂłĂ&#x192;ÂłĂ&#x17E; q :Zt ä \ÂŹv Z Ă&#x192; Ă&#x2026;z m äuĂŚâ&#x20AC;Ś Ă&#x153;Ă&#x2014;â&#x20AC;°ĂŚ änĂ&#x2014;Ă&#x201A; äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] oĂ&#x2014;â&#x20AC;&#x2DC; kĹ Z bzg Ă&#x2026;\ MĂŹ ~Ĺ }Ĺ  ]Ć&#x2019; Ă&#x201D;Ă&#x17E;Ĺ&#x201C; Ă&#x153;Ă&#x2014;Ă&#x201A;Ĺ&#x201C;ĂŚ èĂ&#x203A;mâ&#x20AC; ÂłĂ&#x201C;ÂłĂ&#x2013;] Ct Ă&#x192;\ M gzZĂŹ Ă Zz UĂ&#x; [Z Ă&#x201D;jmâ&#x20AC; Ă&#x17D; oaĂŚ èĂ&#x201C;Ă&#x161; kvÂłjĂ&#x160; Ă&#x201A;{z Ă&#x2026; \ M Ă&#x201D;l Z # ĂŹ c* Ĺ  Ĺ&#x2019;^Ă&#x;Ă&#x2013;] Ă&#x2DC;ĂŹ1 ĂŚ Ă&#x201D;jqâ&#x20AC; ĂŹĹ&#x201C; ojĂ&#x2013;] Ć&#x2019; ĂŹ Ă&#x201D; ĂĽ c* Ĺ  wĂŻĂ&#x192;\ M ä T Ă&#x2030;â&#x20AC; Ă&#x160; â&#x20AC;&#x161;Ă?Ă&#x160; ^qá]çĂ&#x160;Ĺ&#x201C; äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] Ă m1 oĂ&#x160; ~+Ĺ  `ÂŻgĹ  ` ÂŻvĂ&#x;gzZĂ&#x2021;ĂąY ÂŞn`jĂ&#x160; ^nĂ&#x17E;â&#x20AC;&#x161;Ă&#x2013;] oĂ&#x160; Ă&#x201D;e ^Ă&#x;Ă&#x2014;Ă&#x2021;Âł: xÂť Âť\ M ~*Ĺ  Ă&#x201A;Ă&#x201D;Ă?VĆ&#x2019;4ZĹ  Ăł^Ă&#x;nĂ&#x2013; 1çĂ&#x160;çĂ&#x2013;]ĂŚ ^Ă&#x;nĂ&#x2014;Ă&#x201A; Ă?ĂŚâ&#x20AC;&#x161;Ă?Ă&#x2014;Ă&#x2013; vZ -vZ wĂ&#x17D;g~ {gĂ&#x17D;kZ L L

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

189


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Ë&#x2020; Ă&#x2020; kZçO X Ă&#x2021; ĂąYĆ&#x2019; Zg7

( 562/4M0Zâ&#x20AC;&#x161;)

~g Âť Ă&#x2026; UĂ&#x;s§~gø Ă&#x192;\ M Ăł XĂł ĂŹ ĂŁâ&#x201E;˘

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

9Ă&#x192;} Zg kZ wÂŽĂ? evZ èg kâ&#x20AC;&#x17E;0Z ** ÂŚgzZ / ** ÂŚ ** Ă&#x2018;Ăą H

wĂ&#x2018;+Z Âť ** Ă&#x2018;ĂąaĂ&#x2020;Ĺ gĂ&#x2020;} ZgkZQ Ă&#x201A;ĂŹ â&#x20AC;&#x17E; (Z ÂľZĂ&#x;Z °¤ /Z ?B7 ?ĂŹ H

~Ĺ zĹ ĂądĂ&#x2018;Z1Z ** Ă&#x2018;ùùĆ&#x2019;Dâ&#x201E;˘ĂŁZzy*gzZ qçùžĂ&#x2019;gĂ&#x17D;b§Ă?Z

:Ë&#x153;~Ăł Ăły M Ă&#x2026;ZĆ&#x2019;L â&#x20AC;&#x161; L KZvZÂśg

# ĂĽc* Z Ĺ CtĂ&#x192;Ă&#x2026;zmvZ-vZwĂ&#x17D;gä\ÂŹvZ~{gĂ&#x17D;kZâ&#x20AC;°â&#x20AC;°â&#x20AC;°L L

4ZĹ ` ÂŻgĹ  ` ÂŻ~+ Ĺ Ă&#x2020;vZvĂ&#x;gzZ ĂąYĆ&#x2019;ĂĽ ĂŹĂ&#x2026;xsZ~[² ~*Ĺ \ MaĂ&#x2020;TĂ&#x201D; Ĺ  HĆ&#x2019;ĂĽx Âť {ztpĂ&#x2020;kZ Ă&#x201A;Ă&#x201D;'äĆ&#x2019;

Ă&#x201E;Ă&#x2026; kZgzZÂŁĂ&#x2026;vZ \ M Ĺ Hc* Ĺ  ÂŹĂ&#x192;\ M Ë&#x2020; Ă&#x2020; kZ X¸ â&#x20AC;° Ă&#x2021; ~œŠx Zx Âť Z(, Ă&#x161; Z\ MĂ?aĂ&#x2020;kZNYĆ&#x2019;w'~äâ&#x201E;˘ wĂ&#x2C6; ~ â&#x20AC;&#x17E;Ĺ x Z Ă&#x2026;# Ă&#x2013; } .kZ,â&#x201E;˘ ÂŹĹ Ă? kZgzZĂ&#x201D;ĂąĆ&#x2019;[xÂť ( 514/6) Ăł XĂł }Ĺ  â Ă&#x203A; s ç{zĂ?ZĂ&#x201D;Ć&#x2019;Ă°Ć&#x2019;Ă?\ M Ă&#x152;â&#x20AC;&#x17E;@* Ă&#x192;c* ua

?ĂŹ s %ZĂ&#x192;x H** Ă&#x2018;ĂąĂ&#x152;Ă? } Zg kZ Ă&#x2026;vZÂśg ~Ĺ zĹ Ăą ** Ă&#x2018;Ăą H ?Dâ&#x201E;˘Ĺ gĂ&#x192;} ZgkZ6,ÂŻĂ&#x2026;?Šž** Ă&#x2018;ĂąĂ&#x201A;ĂŹ (Z¤ /Z "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This Âłcopy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

1 90


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

t nĂ !* /ZT e Ă&#x17E; 7 tĂ? ** ¤ Ă&#x2018;ùÍĂ?ĂĄ ZjkZ] !* ~uzĹ $ ** â&#x201E;˘ĂŹâ&#x20AC;ĄgZ MZ Ăśâ&#x201E;˘G =ÂťvZ6,*Ĺ  ~g7uÂťĂ&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018;ĂąY1Ă&#x152;yâ \ MĂ&#x192;# Ă&#x2013; Z kZ[Zce ĂŁĆ&#x2019;7Ă´ÂĽ~ y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; Ă&#x152;Ă&#x2026;] !* kZ H Ă&#x201A;ĂĽ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

6,x £ž~g ZĹ )ft äË&#x2020;y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; Ă&#x192;0# Ă&#x2013; Z ?ĂŹ ĂŁâ&#x201E;˘Ĺ Ă&#x2026;ukZĂ&#x2020; $ ÂťvZ6,*Ĺ  ~g7uÂťkZ[ ZĂŹ ~Ĺ  /ZĂ&#x201D;ĂŹC ¤ Ă&#x2122; ÂŞ?ĂŹ * *â&#x201E;˘ĂŹâ&#x20AC;Ąg ZMZ Ăśâ&#x201E;˘G = uÂť# Ă&#x2013; Z kZ[Z ¸gzZĂŹ Ă&#x2026;Z +ÂŹ ~g ZĹ )ft 6,# Ă&#x2013; Zäy M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; ÂľZĂ&#x; Z ° X Ă&#x2021;Ć&#x2019; HyĂ&#x2019; Ë&#x153;iĂ&#x2018;Ă&#x152;i§ðĂ&#x192;äË&#x2020;y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; Âť äâ&#x201E;˘ ZĹ  ZĂ&#x192;~gZĹ )f kZ Ă&#x201A;ĂŹ ~Ë&#x2020;y M Ă&#x203A;Ĺ&#x2019;,Ĺ  â Ă&#x203A; ĂŁZzĂ&#x152;tâ&#x201E;˘ â Ă&#x203A; ĂŁ!* ${zĂŹ lgZÂŚ /~gøĂ?** Ă&#x2018;Ăą ?ĂŹ Ĺ  Hc* Ci§HaĂ&#x2020;äâ&#x201E;˘ ZĹ  Z ~g ZĹ )ftĂ&#x192;0# Ă&#x2013; Z /ZT e Ă&#x17E; 7Ă&#x152;tĂŤĂ?x H** ¤ Ă&#x2018;Ăą] !* ~y ď&#x20AC;ĽM q -Z~ekZ

kZ Ă&#x152;A $Ă&#x201D;NY Ă â&#x201E;˘t,Ĺ  ĂŁ Câ&#x20AC;&#x17E; ~gâ&#x20AC;&#x161; {Ĺ â&#x201E;˘yĂ&#x2019;Ă&#x2026;yZaĂ&#x2020;k , Ĺ  ~hĂ° :ĂŹ V-~p Ă&#x2013;Z LZĂ&#x2020;yZ {zĂ&#x201D;ĂŹ Ă&#x2018;ĂŻĹ päV,ZÂłĂ? yZxĹ ' Ă&#x2014; ** gzZ wĂ&#x17D;gĂ&#x201D;Ă&#x2018; ~y ď&#x20AC;ĽMĂ&#x2020;\ÂŹvZĂ&#x2026;zmvZ -*â&#x201E;˘Ă&#x2018;L L mvZ -\ M Ă&#x201D;# Ă&#x2013; Z Ă&#x2026;Ă&#x2026;zmvZ -\ MË&#x2020;Ă&#x2020;Ă&#x2026;zmvZ-\ MgzZ -Ĺ â&#x20AC;ş0* J Ă&#x192;uĂ&#x2020;Ă&#x2026;zmvZ -\ M Ă&#x192;# Ă&#x2013; Z kZgzZĂŹ T $** Ă&#x2026;Ă&#x2026;z +Ĺ  ÂťvZ6,}i Ăązg ~g â&#x20AC;&#x161; V M @* Ă&#x201D; Ă?}â&#x201E;˘Ĺ  Ë&#x153; # Ă&#x2013; Zt XĂŹ ** Ă  ( 60) Ăł XĂł ĂąYĆ&#x2019;¨ ď&#x20AC;¨Â¸ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³only. ³³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

1 91


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Ă&#x2020; yZ Ă&#x201D;~ A ç kZĂŹ t ]!* Ă&#x201D;g¨~ ]gâ&#x20AC;&#x17E;kZ Ă&#x2026; ** Ă&#x2018;Ăą t wZĂ&#x17D;Ë&#x2020;Ă&#x2020;kZXĂŹ â&#x20AC;&#x17E;gâ&#x201E;˘" $*Ă&#x2026;Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018;0# Ă&#x2013; ZĂ&#x201D;q -Ĺ 4,

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

tQ Ă&#x2021; ď 7]!* t \ M Ă? \ M Ă? ] !* kZ Ă&#x2026; ** Ă&#x2018;Ăą HĂŹ @* Ć&#x2019; Za E ŒÚ¨Ă&#x2030; Ă&#x201D;7Ă&#x152;Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020; g (ZgzZg Z MZ ~ èg Z ĂŽ08 Ă&#x2039;ÂĄĹ  Ë&#x153; ÂżĂ&#x2020;{z¤ /Ă&#x152;Ă&#x2039;Ă&#x2020;Vâ â&#x20AC;şH ?ce ** Ć&#x2019; Ă&#x2020;Œ½ZĂ&#x201E;Ă&#x2020;0# Ă&#x2013; Z ĂŹ Ă?qg(ZtĂ&#x192;Ĺ  Ă&#x203A; yâ&#x20AC;şC Ă&#x2122; H ?Ă&#x2021;ĂąY c* Ĺ }Ĺ g Z Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; ¿0# Ă&#x2013; ZĂ&#x192; ?Ć&#x2019;Z9òaĂ&#x2020;äâ&#x201E;˘ ZĹ  ZĂ&#x192;~g ZĹ )f kZĂ&#x2026;0# Ă&#x2013; ZĂŹ eZ # {z

?ZĆ&#x2019;7VYĹ Ë&#x153;s Ă&#x153;Ă&#x2020;yĂş Ă&#x203A;

ÂľZĂ&#x;Z°¤ /ZnçĂŹYĆ&#x2019;ZawZĂ&#x17D;t~V~fĂ?]!* kZĂ&#x2026;xH** Ă&#x2018;Ăą

VY%Ă&#x2020;g ZMZ äVz9Ă&#x2020;vZQ Ă&#x201A;ĂŹg â Ă&#x203A; ** Ă&#x2018;Ăą6Ă&#x201D;ĂŹ â&#x20AC;&#x17E; (z Vc* úš wVĂ&#x2026;x?Zm .Ăą]|6,gĂŽm{~ KkZX H7Ĺ Ë&#x153; Ă&#x2020;Ăł ĂŤ Ăł !* x Ă&#x201A;L , L Zq -Z {zgzZ œð MĂĄ yZZ6,yZx ¸~g7 Ă&#x2026;yZXĂŹ $ Âť\ÂŹvZ~T¸ÏggZÂŚ = X ĂĽ7ĂŹâ&#x20AC;ĄĂ&#x152;g ZMZ Ăśâ&#x201E;˘G /Ă?0 + i : D â Ă&#x203A; {zXĂŹ c* Ĺ [ Z Âť] !* kZ~y*LZäx H** Ă&#x2018;Ăą Lu Z ZÂľ H7wyakZ~ÂŤÂŁĂ&#x2020;yĂş Ă&#x203A; äx?Zm.ĂąLL ä V,Z Ă&#x201A;Ĺ  Hc* Ĺ ÂŹÂťwyšZ Z # Ă&#x2030; Ă&#x201D;¸ ĂąĆ&#x2019;: . Ă&#x17E; â&#x20AC;ĄĂ&#x2020;wyĂ&#x152;Z "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This Âłcopy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

1 92


1C

³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Ăł ĂłX åøÌÝâ&#x20AC;&#x161;ĂśĂ&#x192;Ă´Ă&#x17D;F ^Ă&#x;øãÜâF ^Ă&#x17E;$Ă´] ÂĄ?øiĂ´^Ă?øĂ&#x160;ø Ă&#x201D;øe%â&#x20AC;ŚĂ¸ĂŚĂ¸ køĂ&#x17E;Ýø] gĂťaøĆ&#x2019;Ăť^Ă&#x160;ø:c* Ĺ [Z

# Ÿz Ă&#x2026;]!* s -ZVĹ&#x2019;ĂŤÂŹĂ? äâ&#x201E;˘tâ&#x20AC;šÂť] !* q kZ Ă&#x2026;x H** Ă&#x2018;Ăą Ă&#x2039; Ă&#x2122; M ** Ă? Ăľg @* Ă&#x2026;LZuZ Âľ Ă? VĂ&#x201C; yZĂ&#x2020; ** Ă&#x2018;ĂąX B~gz¢

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

^ÂŞĂ&#x201D; â&#x20AC;&#x17E;ÂŹĂ&#x201A;ÂŹÂťwyĂ&#x192;LZuZ ¾Ï Y M wĂŹt ~â&#x20AC;&#x161;fĂ&#x2020;Âż V,ZĂ?zz kZĂ&#x201D; Ăł ¸ Ăł 7. Ă&#x17E; â&#x20AC;ĄĂ&#x2020;äâ&#x201E;˘wyLè L a {z1Ă&#x201D; ĂĽ [ Y c* Ĺ ~ â&#x20AC;&#x17E; ĂąĆ&#x2019; T g ~^X ĂŹ s Ă&#x153;Ă&#x2020; |] !* t X H7w y~^ä Ă&#x2020;Y~Ĺ  Zi MĂ? yĂş Ă&#x203A; ÂŹtĂť%šZX ĂĽ57ÂŹÂťw yĂ&#x192;LZu Z Âľ Ă? kZĂŹ @* Ć&#x2019; xÂĽĂ? ÂŹ_Ă&#x2020; ]Zg Ă&#x201A;X Ĺ  Hc* Ĺ  Ë&#x2020; w â&#x20AC;&#x161;q -Z Ă i Z Ă Ă&#x201D;]ZĹ  â&#x20AC;&#x17E;X HÂąĂ&#x192;] 5çĂ&#x2020;LZuZ ¾ä .Ăą]|~ #} Ăľ Z ÂŹ Ă&#x2020;ÂźĆ&#x2019; ď&#x20AC;Ś kZgzZX HĂŹâ&#x20AC;Ąx Ă&#x201A;Âť]Zk , ÂązĹ zugzZuĂ&#x201D;]Ă&#x2018;çĂ&#x201D;â&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś( nkZšZÂŹĂ? äĆ&#x2019;Ĺ  Zi MĂ?òĂ?Ă&#x2026;yĂş Ă&#x203A; X â&#x20AC;° bĹ x Š ZĂ&#x2020;Ĺ  Ë&#x153;Ë&#x2020; X â&#x20AC;° 7â&#x20AC;&#x17E;bĹ  Lx Š Z Ă°Ă&#x192;Ă&#x2020;

Ă&#x20AC;& /ŸG x?Zm.ĂąL L ĂľG Ĺ Ă&#x192;] !* kZ Ă&#x2026;x H** Ă&#x2018;Ăą[ ZË&#x2020;Ă&#x2020;s # Ÿz kZ

:. Ă&#x17E; â&#x20AC;ĄĂ&#x2020;wyĂ&#x152;ZLZuZÂľ H7wyakZ~ÂŤÂŁĂ&#x2020;yĂş Ă&#x203A;ä :T eĂ&#x17E; 7wZĂ&#x17D;sf `gĹ Ă?** Ă&#x2018;ùÍ~KkZ Ăł XĂł ¸ùĆ&#x2019; Âť kZ Ă&#x201D;ĂŹ ðâ Ă&#x203A; yĂ&#x2019;zz Ă&#x2026; äVZ: g ZĹ&#x2019;s Ă&#x153;Ă&#x2020; yĂş Ă&#x203A; ä ** Ă&#x2018;ĂąX 1

G ' Ăł XĂł Ă&#x2020;DĂ&#x201A;ĂŤĂ&#x201D;zÂąĂ?yZgzZĆ&#x2019; Y[g Zg ĂŠÂŁ+gzZ ? L LX 24:5{Z +Ă&#x201C;Z 1C

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

1 93


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

g ZĹ&#x2019;s Ă&#x153;Ă&#x2020;yĂş Ă&#x203A; Ă&#x192;LZuZ¾Ï št6, (Ă&#x2039;äy M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; H ?ĂŹ H~ .â Ă&#x17E; â&#x20AC;ĄĂ&#x2020;wyLZuZ ÂľJ . -â&#x20AC;° Ă&#x153; z kZèYĂ&#x201D; Ĺ Hc* Ĺ  7Ă?zz kZäVZ ~â&#x20AC;&#x17E;g $uĂ&#x2039;H ?ĂŹ gĂ&#x192;è ] !* Ă°Ă&#x192;Ă&#x2026; b§kZ~] Zg Ă&#x201A;H ?¸ 7

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ÂťkZQĂ&#x201A;7~ .â Âť] !* kZ Ăš Zg fĆ&#x2019; ď&#x20AC;Ś t¤ /Z ?ĂŹĹ Ăąâ&#x201E;˘f Ă°Ă&#x192;Âť] !* kZ ?HĂŹy ď&#x20AC;ĽM ~ .â

LZuZ ¾ŠZ%Ă? kZ ?ĂŹĹ  Z%HĂ&#x2026; ** Ă&#x2018;ĂąĂ?äĆ&#x2019;Ăł Ăł. Ă&#x17E; â&#x20AC;ĄĂ&#x2020;wyL LX 2

?ĂŹ ]¸~Šâ Ă&#x2026;yZ c* ĂŹÂŞ ď&#x20AC;¨q ĂŁ ZZgzZ šĂ&#x153; ZĂ&#x2026;

Ăşzg~Ë&#x2020; Ă&#x201A;ĂŹ ÂŞ ď&#x20AC;¨q ĂŁZZgzZ šĂ&#x153; Z Ă&#x2026;LZuZ ¾¤ /ZĹ Z%Ă? kZX 3

c* Ĺ ÂŹÂť wyË&#x2020;岟 šZ Z # ĂŹ @* Ć&#x2019;xÂĽĂ? ] uZzĂĄ Zz äĆ&#x2019; 7]oÂť] !* kZt HX c* Ĺ â&#x201E;˘g ĂŻZĂ? äâ&#x201E;˘k B ä V,Z Ă&#x152;A $Ă&#x201D;Ĺ  HĂ&#x152; çO?œðĆ&#x2019;7Ăşzg Ă&#x152;~Ë&#x2020;~pm{ Ă°Ă&#x192;~ÂŞ ď&#x20AC;¨qkZ Ă&#x2026;yZĂŹ ĂŁZZgzZ šĂ&#x153;Z Ă&#x2026;LZuZ ÂľzzĂ&#x2026;œŠ: äVZg ZĹ&#x2019;s Ă&#x153;Ă&#x2020;yĂş Ă&#x203A;¤ /Z ~Ë&#x2020;šZ~]gĂ&#x;kZ Ă&#x201A;â&#x20AC;&#x17E;gg Z Ĺ&#x2019; Ă&#x203A;' ,J -uš Ă&#x152;~Ë&#x2020; Ă&#x201D;Âś~gz$ ?Ĺ  Hc* Ĺ VYy ď&#x20AC;ĽMÂŹtĂ&#x152; Ă? b§hZ š Ă&#x152;] !* t Ă&#x201A;ĂŹ ] ¸~Ĺ  â Ă&#x2026;yZ¤ /ZĹ  Z%Ă? kZ X 4 Hc* Ĺ  Šäâ&#x201E;˘Ă°J m ď&#x20AC;Ľ6,ysĂ&#x192;LZuZ ÂľZ # ~#}Ăľ Z ĂŹ xÂĽ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This Âłcopy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

1 94


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

m,¤ / Ă? wyâ&#x201E;˘ĂĄ h M Ă&#x2026;â&#x20AC;&#x17E; ~gz$~] ¸~Šâ KZ äV,Z Ă&#x152;â&#x20AC;° Ă&#x153; zkZ Ă&#x201A; ~Ĺ  â ~ wyBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020; yĂş Ă&#x203A;¤ /ZĂŹ @* Ć&#x2019; Za wZĂ&#x17D;t ~ ]gĂ&#x;kZX ĂĽ H 7^zÂťgVYĂ?Z~wyBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020; ys IZy ď&#x20AC;ĽM Ă&#x201A;Âś^zÂťg Âś~ ] ¸

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

:ĂŹ c* â Ă&#x203A; {°ztĂ?Lu Z Z¾ä\ÂŹvZ~gxZ[Ă&#x201A;VZ' , +' h Ă&#x2014; ?Ĺ HĹ&#x2019; gzZ Ă&#x2021;ĂąZg e 7Ă°Ă&#x192;Ă&#x192; ?gzZĂ? ĂŽĂ&#x17D; ?gzZ Ă&#x2021;VÜðZ~o~gzZL L G ' 7~ o }g ĂŠÂŁ+g ZĹ&#x2019;gzZ Ă&#x2021; VzĹ  â&#x201E;˘â&#x20AC;&#x201C;Ă? oĂ&#x192;Vz0 + gĹ  }',~ G ' Ă? g ZĹ&#x2019;Ă? MĂ? M }g ĂŠÂŁ+ {zgzZĂ? zâ&#x201E;˘ Ăš Âť V7Ĺ  LZ ?gzZX Ă?â&#x2C6;&#x2019; G G ' ' òŠ M Ă&#x17D;}g ĂŠÂŁ+gzZĂ?,gĂ&#x192;Ă&#x17D;òŠ M Ăľ0* }g ĂŠÂŁ+gzZXĂ?N Y}gâ G G ' ' }g â Ă? MĂ? M }g ĂŠÂŁ+Ă?g ZĹ&#x2019;Ă&#x201D;Ĺ }g ĂŠÂŁ+gzZĂ?,Ĺ  l, 5Ă&#x192;g ZD Ă&#x2122; kĹ  ( 8D 6:26) Ăł XĂł Ă?N Y

LZuZÂľ @* Ć&#x2019;7xÂĽâ&#x20AC;&#x161;Ă?Âź ItHĂ&#x201D;~Ă?Ĺ ĂąĂ&#x2026;}°zkZ

/â&#x20AC;Ąg0 +Z LZĂ? p Ă&#x2019;Ă&#x2020;]¸~Ĺ Z Ă&#x203A; ZgzZ ~Ĺ  â Ă&#x201A;aĂ&#x2020;äâ&#x201E;˘Â¨ ÂŁÂťyĂş Ă&#x203A; ?¸M hâ&#x201E;˘Â¨ ÂŁÂťysIZ {z1Ă&#x201D;¸n pg7 äĆ&#x2019;: c* äĆ&#x2019;. Ă&#x17E; â&#x20AC;ĄaĂ&#x2020;wyBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;{z¤ / }uzĹ  Ă&#x2039;Ă&#x2020;{z¤ /Ă&#x2039;X 5 ?Ă&#x2021;ĂąYHib§žĂ&#x192;} Zgs %Z~kZ ?Ă&#x2021;}â&#x201E;˘yĂ&#x192;ĂŞÂť Ă?< L zy M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; ~ }g !* Ă&#x2020; äĆ&#x2019;: c* äĆ&#x2019;Ă&#x2020; /â&#x20AC;ĄĂ&#x2039;+Z X 6 -ZĂ&#x192; 66e q $ M Ă&#x2026;wĂ&#x17D;Z Ă&#x2019;gĂ&#x17D;~A çkZ H ?7c* ĂŹ QĂ°Ă&#x2030;g Ă°Ă&#x192;â&#x20AC;Ś "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This Âłcopy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

1 95


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

2C

?7c* ĂŹ YYc* ÂŻg £èzc Ă&#x201D;ÂľZĂ&#x;Z°¤ / Z TeĂ&#x17E;7tĂ?xH** Ă&#x2018;ùÍ]!* ~y ď&#x20AC;ĽM~KkZX7 Âťwys Ă&#x153;Ă&#x2020; yĂş Ă&#x203A; Ă&#x192;x ¸KZĂ?zz Ă?Z ä x?Zz > }Zm .Ăą]|

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

LZ ä ** Ă&#x2018;Ăą6,Ĺ ĂŁ CĂ&#x2026; ĂŽ Zz kZ Ă&#x201A;Âś7. Ă&#x17E; â&#x20AC;ĄĂ&#x2020; wy{z ĂĽ c* Ĺ  7ÂŹ â&#x201E;˘â&#x20AC; Ĺ¸Z Ă&#x152;Âť] !* kZ H~yZĂ&#x201D;Ă&#x2026;yĂ&#x2019;,Ĺ  ĂŁ C&~i ¸ MĂ&#x2020;y* ?7c* c e bĹ 

?H7VYĹ Ë&#x153;äx?Zm}]|

äx?Zz> }Zm}]|ĂŹ @* Ć&#x2019; Za Ă&#x152;twZĂ&#x17D;q -Z~KkZ

kZ~ y*LZ ä x H** Ă&#x2018;ĂąX Ă°VZ 7VYg ZĹ&#x2019;aĂ&#x2020;jĂ&#x2020; +Ĺ : D â Ă&#x203A; {zXĂŹ c* Ĺ  Ă&#x152;[Z Âť] !*

aĂ&#x2020; Vâ â&#x20AC;şgzZ¸ LZuZ Âľ Ă Z iĂ&#x17D;g Ă&#x201A;x?Zm}]| L L

yâ&#x20AC;şĂ&#x20AC; ` Mâ&#x20AC;°X @* â&#x201E;˘ H7wyĂ? Vâ â&#x20AC;ş{ ZewĂ&#x17D;g Ă&#x2018;Zz ä M wyĂ&#x201D;Ă&#x2021;ĂąYH 0* , ' [zZ)g fĂ&#x2020;Vz]úŠ~Vâ â&#x20AC;şĂ&#x201D;~´ Ë&#x153; LZ yâ&#x20AC;şÂ¤ /ZĂŹ c* â Ă&#x203A; {°zt ä \ÂŹvZ ~ e $ M {gĂ&#x192;è Ă&#x2026; wĂ&#x17D;Z ĂŻgĂ&#x17D; 2C ~{ZgĂ&#x2026;vZBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;# Ă&#x2013; /ZzĂą}g7gzZĂ&#x201D;Ă?VĆ&#x2019;ùŠ M~]¸Ă? . Ă&#x17E; ÂŁĂŚ XĂ?Nâ Ă&#x203A; ÂŤâ&#x20AC;&#x17E;6, V7Ĺ  LZšZgzZĂ?Nâ Ă&#x203A; Ĺ ĂŚĂ&#x2026;yZ \ÂŹvZ Ă&#x201A;Ă?,Âą "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This Âłcopy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

1 96


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

( 61) Ăł XĂł 7)g fĂ&#x2020;

, Šâ Ă&#x203A;s # Ÿz Ă&#x2026;ZkZVĹ&#x2019;{zĂŹ lg Z ÂŚ /~g øĂ? x H** Ă&#x2018;Ăą

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

H Ă&#x152;# Ă&#x2013; Ă&#x201C;Ă&#x2026; kZ Ă&#x201D;ĂŹ g D â&#x201E;˘x Âť Âť Vz ]úŠ~ Ă&#x201A;T}]| $ Âť Z} Ăśâ&#x201E;˘G = .~ kZ H ?Âś~B; Ă&#x2020;â&#x20AC;&#x17E; Vâ â&#x20AC;şyZĂ&#x2020;â&#x20AC;° Ă&#x153; z c* LZuZ Âľ Ă&#x2026; ~Ă&#x2C6;0* Ă&#x2026;x Š ZĂ&#x2020;Z} .~A çĂ&#x2020;] Zk , ÂązĹ zuV; z H ?ĂĽĂŹâ&#x20AC;Ąg ZMZ x Ă&#x201C;{ztpĂ&#x2020;kZ Ă&#x201A;ĂĽ7ĂŹC Ă&#x2122; ÂŞgzZ ĂĽ7ÂźĆ&#x2019; ď&#x20AC;Ś t¤ /Z ?Âśâ&#x20AC;&#x17E;g Y @* Ć&#x2019;g Ă&#x2018;n Ă&#x203A; Ă&#x2030;^ ,Y sĂ&#x153;:Ĺ  Ë&#x153;L Lq -Ĺ  4, Ă&#x2020;** Ă&#x2018;ĂąË&#x2020;Ă&#x2020;Xâ&#x20AC;°Ĺ Ăą,Ĺ  ĂŁ C Ă?0 + i ~g7Ă&#x2026;x?Zm}]|ĂŹzzHĂ&#x2026;kZy ď&#x20AC;ĽM Ă&#x201D;Ĺ z!* Ă&#x2020;kZ Ăł XĂł ĂŹ ?ĂŹ Ă {Ă&#x2021;!* Ă?]úŠ Ă&#x2026;Ĺ  Ë&#x153;

?Ë&#x2020;Ă°VZ7VYg ZĹ&#x2019;~l

Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018; ĂĽYĆ&#x2019; Za Ă&#x152;wZĂ&#x17D;tèa ~â&#x20AC;&#x161;fĂ&#x2020;VĂ?Ă&#x;â&#x20AC;°

Ă?zz kZ ? Ă° V Z 7VYg Z Ĺ&#x2019;aĂ&#x2020; äâ&#x201E;˘ ºg Ăą~gzĹ Vä : D â Ă&#x203A; {zXĂŹ ~Ĺ }Ĺ } ZgKZĂ&#x152;6, kZäx H** Ă&#x2018;Ăą gzZVâ â&#x20AC;şĂ&#x201D;ĂĽo â&#x20AC;&#x2DC;{Ă&#x2018;çV;z Ĺ  HH7akZwyzĹ  Ë&#x153;~l L L HĹ  Ë&#x153; Ă&#x152;Ă&#x2020;g ZMZ% Ă&#x201A;Ć&#x2019;: o â&#x20AC;&#x2DC;{Ă&#x2018;ç¤ /Z â&#x20AC;°â&#x20AC;°â&#x20AC;° Âś: {e~Ĺ  !* M Ă&#x2026;g Ăą ( 61) Ăł XĂł Ă&#x2021;ĂąY "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This Âłcopy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

197


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

c* Šâ Ă&#x203A; â&#x20AC; Ĺ¸Zh +' Ă&#x2014; Š ĂŁ Cq -Z~ VzĹ  ĂŁ C{Ĺ â&#x201E;˘yĂ&#x2019;KZ VĹ&#x2019;ä x H** Ă&#x2018;Ăą äĆ&#x2019;n Ă&#x203A; Ă&#x2020;wyzĹ  Ë&#x153;ce ´ŠĂ&#x2030;Ă&#x152;tĂ&#x192;yZĹ  ĂŁ C, v0* -Z[ ZXĂŹ q XĆ&#x2019;:o â&#x20AC;&#x2DC;{Ă&#x2018;çĂŹ ~gz¢Ă&#x152;taĂ&#x2020;

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

H?Ĺ Ă&#x2026;]!* kZ Ă&#x2026;yZĂ?e Ă&#x17E;7 t Ă? ** Ă&#x2018;ĂąVĹ&#x2019; ĂŤĂ&#x201D;wqž

Ă&#x201A;Ć&#x2019;: o â&#x20AC;&#x2DC;¤ /Z {Ă&#x2018;çĂŹ CĆ&#x2019; " $U* ]!* t Ă? ڞĂ&#x2026;< L zy M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; ?ĂŹ Ă&#x201A;ĂąY 1Ă&#x152;yâ ¤ /ZĂ&#x192;äĂ&#x201A;Ă&#x2026; ** Ă&#x2018;Ăą?ĂŹ * @YĆ&#x2019;n Ă&#x203A; ** â&#x201E;˘Ĺ Ë&#x153; Ă&#x152;Ă&#x2020;g ZMZ% % Ă&#x201A;Ć&#x2019; o â&#x20AC;&#x2DC;¤ /Z {Ă&#x2018;çĂŹ $ Ă&#x2039; Ć&#x2019;" $U*Ă&#x201A;] !* t Ă? äâ&#x201E;˘: Ĺ  Ë&#x153; ~l ðâ Ă&#x203A; yĂ&#x2019; Ă&#x152;Ă&#x2020;â&#x201E;˘^Ă? M ä ** Ă&#x2018;ĂąXĂŹ 7^ ,Y ** â&#x201E;˘Ĺ  Ë&#x153;Ă&#x2020;g ZMZ Ă&#x2026; ** Ă&#x2018;Ăąc* ĂŽ Zz kZ1Ă&#x201D;ĂŹ CĆ&#x2019;" $U* ] !* ¸ {Ĺ  c* iĂ? {Ĺ  c* i Ă&#x152;Ă? yZĂ&#x201D; Ă&#x201A;Ć&#x2019;: o â&#x20AC;&#x2DC;¤ /Z {Ă&#x2018;ç CĆ&#x2019;7" $U* Ă&#x152;b§Ă&#x2039;]!* tĂ?VÂŁ{Ĺ â&#x201E;˘yĂ&#x2019; â&#x201E;˘^Ă? M ~ y*LZ ä ** Ă&#x2018;ĂąXĂŹ @* YĆ&#x2019; n Ă&#x203A; Ĺ  Ë&#x153; Ă&#x152;Ă&#x2020;g ZMZ% Ă&#x192; }g ø \ÂŹvZ L L ĂŹ â&#x20AC;&#x201C;ĂąĆ&#x2019; Dâ&#x201E;˘7d` Zy ď&#x20AC;Ľ Ă&#x192; Ă&#x2020; # Ă&#x2013; Z Ă? ** Ă&#x2018;Ăą Ăł ĂłX Z hg7Ă&#x153;d~A ç Ă&#x152;Ă&#x2039;ä V,Z Ă&#x201D;} Ĺ Ă­Ăą Z b ď&#x20AC;Ľ {Ă&#x2018;çVĆ&#x2019;ĂŤt Ă&#x201D;,Ĺ  Câ&#x20AC;&#x17E;x** Âť ,ZgezĹ â&#x20AC;Ś{zĂŹ lgZÂŚ /~gø x ** Âť q -Z Ă&#x2039; Ă&#x201A;7g ezĹ XĂŹ @* Ć&#x2019;n Ă&#x203A; Ĺ  Ë&#x153; Ă&#x152;Ă&#x2020;g ZMZ% Ă&#x201A;Ć&#x2019;: o â&#x20AC;&#x2DC;¤ /Z ] !* t Ă&#x2026; ** Ă&#x2018;Ăąa }g ø XĆ&#x2019; Hg Ă&#x2013;Z Âť} Zg Ă&#x2026;nkZ ä T,Ĺ  C â&#x20AC;&#x17E; Ă&#x2039;Ă? ~DIZRĂ&#x2020;# Ă&#x2013; Z Ă&#x152;]!* QQĂ? kZ â&#x20AC;ŚXĂŹ bZ Ă&#x2021;!* "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This Âłcopy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

198


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

â&#x20AC;ŚĂ? ~ .â Ă&#x2020; kZ ** Ă&#x2018;ùÏ lg Z ÂŚ /~g øĂ?zz kZ Ă&#x201D;mĂŻ7V; Ă&#x2020; XNâ Ă&#x203A; igz¢ }g7 Ă&#x2020;lĂ? e Ă&#x17E; 7 Ă&#x152;t Ă? ** Ă&#x2018;ùÍ]!* -Z~ KkZ q

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

gzZ yâ&#x20AC;şÂżq -Z~ yâ&#x20AC;&#x17E; q -ZÂśâ&#x20AC;&#x17E;g ª¸ HĂ&#x2026;}Ă&#x2018;ç~gzĹ ÂŻĂ&#x17D; ÂťVâ â&#x20AC;ş~T c* M 7â&#x20AC;° Ă&#x153; z Ă°Ă&#x192; (Z~ yZgzĹ  kZ H ?ĂĽ Ă&#x203A; Âť ZuzĹ  Ă&#x192;â&#x20AC;° Ă&#x153; z kZ Ă&#x201A;Ă&#x201D;c* Mâ&#x20AC;° Ă&#x153; zĂ°Ă&#x192; (Z¤ /Z ?Ć&#x2019; Ĺ  Hc* Ĺ ^ ÂťĂ? {Ă&#x2018;çšZĂ&#x2020;â&#x201E;˘^§!* ?Ĺ  Hc* Ĺ â&#x201E;˘7VYk B y´Z ĂąĆ&#x2019;â&#x20AC;Ś YĂ&#x201D;¾ù

} OĂ&#x2020; kZ Ă&#x201A;N â Ă&#x203A; : I bĹ [ Z Âť ] Ă&#x2018;ZĂ&#x17D;}g â&#x20AC;&#x161;y Z¤ /Z ** Ă&#x2018;Ăą

}Ĺ â&#x20AC;&#x17E; wVq -Z Ă°Ă&#x192;Ă&#x2026;] !* kZĂ? ~ Ăľg @* ~g7 Ă&#x2026;x?Zz > }Z:m CZ áZg(Z !* -Z c* q %Ă&#x2020;g Z MZ ä9Ă&#x2039;Ă&#x201D;o â&#x20AC;&#x2DC;)c* Ć&#x2019;o â&#x20AC;&#x2DC;{ Zp{Ă&#x2018;ç,Ĺ  XĆ&#x2019; ~Ĺ  â&#x20AC;&#x17E; (F, Ă&#x2026; kZĂ&#x192;VĂ&#x; Zz + â LZ c* Ć&#x2019; Ă°VZg ZĹ&#x2019;%Ă&#x2020; ]Ĺ  ÂŞ Ă&#x2026; o¢š)l ÂťyZâ&#x20AC;&#x201D;" Ă&#x201A;Ă?,Ĺ }Ĺ  wV Ă°Ă&#x192;Ă&#x2026; b§kZ¤ /Z ** Ă&#x2018;Ăą X Ă&#x2021;ĂąYĆ&#x2019; Ë&#x153; {zX ĂŹ ðâ Ă&#x203A; yĂ&#x2019; Ă&#x152;zzgzZ q -Z ä ** Ă&#x2018;ĂąĂ&#x2026; äVZ: g ZĹ&#x2019;~l : gzZVâ â&#x20AC;şĂ&#x201D;ĂĽo â&#x20AC;&#x2DC;{Ă&#x2018;çV;z Ĺ  HH7akZwyzĹ  Ë&#x153;~l L L X ĂĽ Ă&#x203A; Âť ZuzĹ gzZ yâ&#x20AC;şÂżq -Z~ yâ&#x20AC;&#x17E;q -Z Ă&#x201D;Âś: {e~Ĺ  !* M Ă&#x2026;g Ăą "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This Âłcopy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

1 99


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

zx ** ÂťkZgzZ @* Y c* Ĺ Ă&#x201E;gâ&#x201E;˘Ă&#x192;Ă&#x192;q -â&#x20AC;&#x2122;Ă&#x201A;@* Ć&#x2019;ÂŹÂťk B¤ /Z~ ]gĂ&#x;+Z šĂ&#x153;Z {zX CY{gâ&#x201E;˘Ć&#x2019;ÂťĂ&#x201E; â&#x20AC;&#x161; šĂ&#x153;ZĂ&#x2026;Vâ â&#x20AC;şgzZxsZgzZ @* YĆ&#x2019;ÂťyÂś K {zĂ&#x201D;ĂŹ CĆ&#x2019;ĂŹâ&#x20AC;ĄÂŞ ď&#x20AC;¨2zgĹ Ă&#x2026;x ¸gzZÂŽ ) ) Ă&#x201D;q -â&#x20AC;&#x2122;Ă&#x2039;6,ÂŻ Ă&#x2026;XĂ&#x201D;VĂ&#x2019;p

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ă&#x201D;VĂ&#x2019;pgzZ t Ă&#x153;Z ~Ĺ ĂŁ C{zX Sg: š!* ĂŚ~q -â&#x20AC;&#x2122;gzZ 'Ć&#x2019;wâ 0* Ă&#x152;

ÂťĂ&#x2022;Ă&#x201D;** ZĂ&#x;Ĺ x ÂŁĂ&#x2021;Âťy ZĂ&#x192;Vâ ¨ KZ:â&#x20AC;°tĂ&#x201D;œÌ~q -â&#x20AC;&#x2122;Ă?zzĂ&#x2026;X Zg â&#x20AC;&#x201C;" Ă&#x201D;w¸NĹ  Ă&#x2026; VÂťĂ&#x201D;$ÂŹZ Ă&#x2026; VĆ&#x2019; Zç Ă&#x201D;# Ă&#x2013; } .Ă&#x2026; VBĂ&#x201D;Ă&#x2DC;{ Âťs ÂťZz w°gzZ*ZĹ  u0* Ă&#x201D;Ă°CĂ&#x201D;~i ZâyÂśĂ&#x201D;¡g,Ă&#x201D;bĹ  Zg â&#x20AC;&#x201C;Ă&#x192;VĂ?Ă&#x;

Ć&#x2019; H{z @*Mu Âťq -â&#x20AC;&#x2122;t â&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;*Ĺ Q Ă&#x201A;Ă&#x201D;CĆ&#x2019; 0* ,k ' B¤ /Z~lĂ&#x201D;x ÂŞ ( 61) Ăł Ăł?Ă&#x2021;

T e Ă&#x17E; 7 wZĂ&#x17D;q -Z sĂ&#x153;Ă? ** Ă&#x2018;ùÍĂ? ĂĄZjĂ&#x2020; ]!* ~g â&#x20AC;&#x161; kZ

Ă&#x2026;] !* ~g â&#x20AC;&#x161;kZ Ă&#x2026;yZ, Ĺ Ĺ&#x2019;] !* âZsĂ&#x153;â&#x20AC;Śâ&#x201E;˘ â Ă&#x203A; ĂŁ!* $Ă&#x201D;** Ă&#x2018;Ăą ] !* t }~Ë&#x2020;y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; H ?ĂŹ $ Ă&#x2039; ĂŻ6,x £ž~ g $uz y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; ?Ĺ  Ă&#x201D;ÂĄĂ?Z ä Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018;1Ă&#x201D; ĂĽn Ă&#x203A; ~ â&#x20AC;&#x17E;l Ă&#x201A;Ĺ  Ë&#x153;ĂŹ Ă°Ć&#x2019; yĂ&#x2019; b§kZ~ ]c* Zzg H ?c* Ĺ â&#x201E;˘y ď&#x20AC;Ľ ĂąJ -äYĂ&#x153;ĂŚ6,ÂŻ Ă&#x2026; {z {gĂ&#x192;è Ă&#x2026; ** Ă&#x2018;Ăą , k ½~g â&#x20AC;&#x161;kZy ď&#x20AC;ĽMQĂ&#x201A;7¤ /Z'!* â&#x20AC;&#x17E;VâzĹ t?ĂŹ Ă°Ć&#x2019;yĂ&#x2019;]!* Ă°Ă&#x192;Ă&#x2026; ?ĂŹ H~ .â Âť X ĂĽ qN** VZg ZĹ&#x2019;~lĂŹ Ă° M ] !* t Ă&#x201A;~â&#x201E;˘~gø Ă&#x201D;@' , Ă&#x2020;kZ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This Âłcopy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

200


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Ă&#x153;ĂŚ]óÏHt¿ðĂ&#x192;¤ /Z6, kZXË&#x2020;~Ĺ ]iYZĂ&#x2026;kZË&#x2020;Ă&#x2020;Ă&#x153;ĂŚ]Ăł Ă&#x201A;ĂĽ** XĂ&#x192;Ă&#x201E; â&#x20AC;&#x161; šĂ&#x153;ZĂ&#x2026;Vâ â&#x20AC;şgzZxsZzzĂ&#x2026;1zgĂ?äVZg ZĹ&#x2019;ÂŹĂ? bzĂŞ~l¤ /ZĂ&#x201E; â&#x20AC;&#x161; šĂ&#x153;Z Ă&#x2026;Vâ â&#x20AC;şĂ?Ĺ  Ë&#x153;Ă?} 7,ĂŁ Ĺ&#x2019;]!* tĂ&#x192;kZ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ŠË&#x153;[ Z~Ă&#x2039;Ă&#x2020;TÂśË&#x2020; M ~p~C Ă&#x2122; Ă?yĂ&#x192;+Z~Ă&#x153;ĂŚĂ&#x201A;Âś$ Ă&#x2039; Ć&#x2019; tĂ&#x153;Z~Ĺ ĂŁ CĂŹtwZĂ&#x17D;XĂĽ;g07ÂŻ ) !* äâ&#x201E;˘bzĂŞĂ&#x192;Ă&#x201E; â&#x20AC;&#x161;šĂ&#x153;ZÂŹ ~pĂ°Ă&#x192;~ yZâ&#x201E;˘ MĂ&#x153;ĂŚ HĂ&#x201D;â&#x20AC;°ÂŻ ) !* Âť ĂŚ~ q -â&#x20AC;&#x2122;~l VĂ&#x2019;pgzZ H ?ĂĽâ&#x20AC;&#x161; rg7Ă&#x152;Z Ă°Ă&#x192; ** ZĂ&#x;Ĺ x ÂŁ Ă&#x2021;ÂťyZĂ&#x192;Vâ ¨ KZ~Ă&#x153;ĂŚ H ?ÂśË&#x2020; M VÂťĂ&#x201D;$ÂŹZĂ&#x2026;VĆ&#x2019; ZçĂ&#x201D;# Ă&#x2013; } .Ă&#x2026;VBH ?ĂĽ7Ă&#x192;7Ă&#x2DC;{ÂťĂ&#x2022;~Ă&#x153;ĂŚ gzZ *ZĹ  u0* Ă&#x201D;Ă°CĂ&#x201D;~iZâyÂśĂ&#x201D;¡g,Ă&#x201D;Ĺ ĂŚ Ă&#x2026;VĂ?Ă&#x; Zgâ&#x20AC;&#x201C;" Ă&#x201D;w¸NĹ  Ă&#x2026; (ZĂŹC Ă&#x2122; ÂŞ?â&#x20AC;°ĂšĂ&#x2026;Ă&#x152;Z KZ~Ă&#x153;ĂŚg ZĹ ZĂ&#x153;x ÂŞĂ&#x2020;s ÂťZzw° Ă&#x201D;zz Ă&#x2026;äâ&#x201E;˘:Ĺ  Ë&#x153; ~lĂ&#x192;~g ZĹ  k0* Ă&#x2026;g ZĹ Z yZy ď&#x20AC;ĽM ä ** Ă&#x2018;ĂąQXĂŹ 7 ?ĂŹ c* Ĺ g Z Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; 6, ÂŻĂ&#x2026;ڞĂ&#x2026;< L zy M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A;

§ZzÂťĂ&#x2026;vZègĂš1Z Ă&#x2026;vZègĂš1Z?Ĺ q -Z Ă&#x2026;äĆ&#x2019; ^ ,YĂ&#x2020;Ĺ  Ë&#x153;Ă&#x2020;gZ MZ%ä ** Ă&#x2018;Ăą :Ë&#x153; {zXĂŹ c* ÂŻĂ&#x152;Ă&#x192;ĂŽ ZzĂ&#x2020; pHĹ  Ë&#x153;äVĂ?Ă&#x;Ă&#x2020;g ZMZ%~äâ iĂ&#x2020;Ă&#x2026;zmvZ-Ă&#x2018;Ĺ p L L "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

201


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

kZ Âśâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;yZgzZĂš1ZĂ&#x201D;Ë&#x2020;Ă&#x2020;iu *Ă&#x201D;c* Ĺ 7g ZĹ&#x2019; Ă&#x203A; Ĺ  YĂ?Z ä \ M Ă&#x2026;Ă&#x153;ĂŚ : gzZ ¸ M h {g ~l : {z ĂąĆ&#x2019;g e zĹ  Ă? áâ i M Ă&#x2026; q â gÂŤiâ&#x20AC;&#x161; ä V,Z ~ ]gĂ&#x;+ZX Âś$ Ă&#x2039; â&#x201E;˘wJšZ # Ă&#x2013; Ă&#x201C;òsZ V M @* XĂŹg Dâ&#x201E;˘Ĺ  Ë&#x153; {z Ă? VË&#x153; H ĂŹâ&#x20AC;ĄĹ&#x201C; / % Âľ Z CZ }g )Ă&#x2020;

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ă?Z Ă&#x2021;ĂąYĂ&#x153;ĂŚâ&#x201E;˘Ć&#x2019;yâ&#x20AC;ş :oĂ&#x2018;{Ĺ â&#x201E;˘Z +ÂŹ~iu *áĹ&#x2019; Ă&#x203A; WĂŚ X â&#x20AC;°Ć&#x2019;g66, e:ZzĂ&#x192;Ă&#x201D;Ă?Ck0* h }g ø

¾ðĂ&#x192; Ă&#x201A;~äĆ&#x2019;^ ,YĂ&#x2020;kZĂ&#x201D;HĹ Ë&#x153; äVšâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;yZgzZĂš1Z

vZ -vZwĂ&#x17D;g {z HgzZ ?Âś# Ă&#x2013; Ă&#x201C;k0* Ă&#x2020;yZ HDâ&#x201E;˘wZĂ&#x17D;ĂŤ7 /Z ?¸Ïgâ&#x201E;˘ĂŹâ&#x20AC;Ą# ¤ Ă&#x2013; Ă&#x201C;~Ĺ q -Z~ÂŤÂŁĂ&#x2020;áĹ&#x2019; Ă&#x203A; g ĂągzZĂ&#x2026;zm

ĂŹC Ă&#x2122; ÂŞ?c* Ĺ gZĹ&#x2019; Ă&#x203A; Ĺ YĂ&#x192;Ĺ  Ë&#x153;kZĂ&#x2020;yZäĂ&#x2026;zmvZ-vZwĂ&#x17D;g H Ă&#x201A;7 vZègx Zâ&#x201E;˘ ĂŽ0E !Ă´gzZĂ&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018;XĂŹ ~ Ă&#x201D;[Z ÂťVĂ&#x; ZĂ&#x17D;x Ă&#x201C;

Ă&#x2026;iu *pâ&#x20AC;°Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;Všâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;yZgzZĂš1ZVc* Ĺ g^Ă Ĺ  Ă&#x2026;e ( 62D 61) Ăł XĂł ¸M hâ&#x201E;˘7Ĺ ĂŚĂ°Ă&#x192;Ă&#x2026;yZ\ MĂ?zg

Ă&#x2020;Mg â&#x20AC;ĄLZT et ĂŤÂŹĂ? äâ&#x201E;˘tâ&#x20AC;šÂť]!* kZ Ă&#x2026; ** Ă&#x2018;Ăą X ,Ĺ â&#x201E;˘ĂŁZzĂ?b§hZ|~g7Ă&#x2026;ĂŽ ZzĂ&#x2020;Ă&#x2026;vZègĂš1Zt â&#x20AC;&#x161; {zË&#x2020;Ă&#x2020;äĂ&#x2018;xsZX Ăą MĂĄ xsZË&#x2020;Ă&#x2020;iu *Ă&#x2026;vZègĂš1Z ._Ă&#x2020; oĂ&#x2018;q -Z Ă&#x2026;iu *Ă&#x201D;ĂŹ xÂĽ 6X â&#x20AC;° MĂ&#x153;ĂŚ â&#x201E;˘ hgĂ&#x192;l Ă&#x201A;Ă&#x2021;ĂąY MĂ&#x153;ĂŚâ&#x201E;˘Ć&#x2019;yâ&#x20AC;şÂ¤ /Z¿ðĂ&#x192;ÂťlÂśĂ&#x2C6;0* Ă&#x2026;] !* kZĂ&#x153;ĂŚâ&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś c* g "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This Âłcopy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

202


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

òŠM zĹ Ă? s§Ă&#x2026;l WÌçOXĂ?,Ĺ â&#x201E;˘:ZzĂ&#x192;kZĂ&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018; Ă&#x2020;iu *ä Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018;X ĂŁĂ&#x153;ĂŚaĂ&#x2020;äYĂĄ :ZzšZ ?Ă&#x201D;Ăš1Z : šĂ? y Z ĂąĆ&#x2019; Dâ&#x201E;˘ĂĄ ZjĂ&#x2020; yZĂ&#x192;Ăš1Z ._Ă&#x2020;Ăł** Ă&#x2021;

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ă°Ă&#x192;z" ~ A ç kZ ĂŤ Ă&#x201D;ĂŹ {@ç Zg øBâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020; VĂ?Ă&#x; y ZĆ&#x2019; â&#x20AC;Ś Y H :Ă&#x2026;n²äÚ1ZX Ć&#x2019; Yâ&#x2C6;&#x2019; :Zz s§Ă&#x2026;áĹ&#x2019; Ă&#x203A; ?akZĂ&#x201D;Ă?, â&#x201E;˘7 $f ZaĂ&#x2020;äYQĂ? +Ĺ LZ= ĂŹg N* e Ă&#x;Ă&#x192;WĂŚyZ=\ M G ' }g ĂŠÂŁ+vZ GĂ&#x201D;Ă&#x2026;gyZ Ă&#x2026;` ď&#x20AC;ĽZĂ? \ÂŹvZgzZzâ&#x201E;˘Ăą:c* â Ă&#x203A; ä\ M ?Ă?,Ĺ  Ă&#x192;Âżq -ZĂĄZz ä M Ă?l ~ 5 ZgĂ&#x2020; 3Zz X Ă&#x2021;}Ĺ  wĂŻ3 Zg Ă°Ă&#x192;a Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018;â&#x201E;˘ X yY KZ ZuzĹ gzZX c* Ĺ â&#x201E;˘Oâ&#x201E;˘ Ă&#x17D;~ VĂ&#x201A;!* äÚ1Z â&#x201E;˘OÂśâ&#x20AC;&#x161; ZáĂ&#x201D;nĂ&#x2026;vZ :Hn²Ă? \ M äkZX Ĺ  HVĂ&#x153;ĂŚ :Zz k0* Ă&#x2020; ag ZĹ&#x2019;~B; Ă&#x152;Ăš1Z~ ĂŁZX Ă&#x2021;VĂŽ Y c* Ĺ g â G Ă&#x152;~gzZ Ă&#x201D;ĂŹ Ĺ  Hc* Ĺ  Ă&#x2020;yZ=Ă&#x201D;vZwĂ&#x17D;g c* :Ă&#x2026;n²Ă? Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018; äV,ZX â&#x20AC;° VV;z â&#x201E;˘ ZĹ  Zä\ M {zĂ&#x201D; ÂśCĆ&#x2019;Z +ÂŹ~g ZĹ )f6, \ MĂ?zgĂ&#x2026;)** Ă&#x2021;Ă&#x2020;â&#x201E;˘ĂĄZj }Ĺ ] Ă?yZ=ävZ[ ZX 7g ZĹ )f\ MĂ&#x2020;ÂżĂ&#x2039;}áX ~Ĺ  :c* â Ă&#x203A; äĂ&#x2026;zmvZ-vZwĂ&#x17D;g~[ ZĂ&#x2020;kZXĂŹ ~Ĺ  kZ¤ /Z ä Ă&#x2039;Ă&#x201D;Ć&#x2019; k** Ă&#x2026;kZL L

ĂĄ^Ă&#x2019; çĂ&#x2013; hâ&#x20AC; u â&#x20AC; Ă&#x192;Ĺ Ă&#x161; äĂ&#x161;Ĺ&#x201C; Ă&#x2DC;mĂŚ ( 2529ÂśgĂ&#x201D;~gg ) Ăłâ&#x20AC;&#x161;uĹ&#x201C; äĂ&#x2013;

¿v M Ă&#x2026;k B t Ă&#x201A;c* Ĺ Bâ&#x20AC;&#x161; Âť

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

203


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Ăł XĂł Ă&#x2021;ĂŹgâ&#x201E;˘

:ZzĂ&#x192;áĹ&#x2019; Ă&#x203A; šZ\ Mâ&#x20AC;°â&#x201E;˘Ăš1ZĂ? ]!* kZ Ă&#x2026;Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018; â&#x20AC;°Ă?~áĹ&#x2019; Ă&#x203A; X â&#x20AC;°Ć&#x2019;}}g)Ă&#x2020;gÂŤâ&#x201E;˘hgĂ&#x153;ĂŚ{zZÂŽXĂ?,Ĺ N* Ă&#x;

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

gzZ Ă&#x2026;Ă&#x2019;Ă&#x192;Ă&#x2026;äZĂ&#x2020;g ZĹ )f Âť wq]gĂ&#x;kZĂ&#x192;Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018; ä VĂ?Ă&#x; kZ :šäĂ&#x2026;vZ èg yç1ZáZĂ&#x2020; yZ Ă&#x201A; ;e ** â&#x201E;˘c_ Âť e $Ĺ  Ă? \ M ~gZĹ )f6, yZèYĂ&#x201D;$ Ă&#x2039; YĂ Ze76, (Ă&#x2026;zmvZ-)¡~gZĹ )f Ă&#x2026;A ç ĂĽ c* Ĺ â&#x201E;˘ĂĄZjĂ&#x2020;VzĂ&#x2019;Ăş}g øĂ?Z äV,ZX ~Ĺ â&#x201E;˘ ZĹ  Z äV,Z {zĂ&#x201D;Âś Ăš1ZĂ&#x2014; MĂ&#x2014; M X H7OĂ&#x192;}Ă&#x2019;Ăş}g øĂ? ÂŹĂ&#x2020; yZ äÚ1ZgzZ Ă°Ă&#x192; áĂ&#x203A;Ĺ&#x2019; Q¸t Ă&#x152;Z # šZXĂ&#x2018; äĆ&#x2019; ÂŚĂ&#x152;â&#x20AC;şĂ˘}uzĹ  k0* Ă&#x2020; } (,Ă? wq]gĂ&#x;kZ áĹ&#x2019; Ă&#x203A; Xf e ^Ă&#x;Ă?Z {z Ă&#x201A;ĂŹ ;gg ÂŚ /Ă?OĹ  ZĹĄâ&#x20AC;Ą vZgzZ 5òŠ M q -Zk0* Ă&#x2020;Ă&#x2026;zmvZ-vZwĂ&#x17D;gäV,ZX ĂąĆ&#x2019;y.6, Ă&#x2020;kZX ,Ĺ â&#x201E;˘ IĂ? äâ&#x201E;˘ (ZĂ&#x192;Ăš1Z \ MĂ&#x2026;â&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś ZpgĹ â&#x201E;˘}Ĺ Ă´Zz Âť Ă&#x201A;Ăą MĂ&#x153;Ì¿ðĂ&#x192;Ă?l ~Ĺ â&#x201E;˘ ÂťĂ&#x152;oĂ&#x2018;tĂ&#x2026;iu)** Ă&#x2021;äV,Za Ă&#x153;ĂŚ Ă?l aĂ&#x2020; VĂ&#x2021;âĂ? Ë&#x2020; Ă&#x2020; kZçO X Ă&#x2021; ĂąY H:Zz Ă?Z ^Ă&#x;gzZ 1ZĂ&#x153;ĂŚĂ&#x192;Ăš1Z äĂ&#x2026;zmvZ -vZwĂ&#x17D;gX Ë&#x2020;Ă Ă&#x152;{ ZgĂ&#x2026;äY X c* â Ă&#x203A; IĂ?äâ&#x201E;˘g â "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This Âłcopy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

204


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Ă? ĂĄZjĂ&#x2020; ĂŽ Zz kZX ]ÂŹĂ&#x2026; ĂŽ ZzĂ&#x2020;Ă&#x2026;vZ ègĂš1Zt 7g Z Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; Ĺ YĂ?Z ä \ M p HĹ  Ë&#x153;L LäÚ1Z D â Ă&#x203A; x H** Ă&#x2018;Ăą :T eĂ&#x17E;7Ă?** Ă&#x2018;Ăą~KkZĂŤ Ăł XĂł c* Ĺ 

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

c* Ĺ gZĹ&#x2019; Ă&#x203A; Ĺ  Ë&#x153;6, Ĺ ĂŁ CĂ&#x2026;ڞĂ&#x2026;g $uzy M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; ä** Ă&#x2018;ĂąĂ&#x192;ÂżkZĂ&#x2020;Ăš1ZX 1

c* Ă°Zâ&#x20AC;&#x161; Ă&#x203A; Z,jĂ&#x2026;kZ c* c* Ĺ gZĹ&#x2019; Ă&#x203A; óŠó Ë&#x153;L Ă? L Z6, ¾ùĂ&#x2039;äĂ&#x2026;zmvZ-Ă&#x2018; H ?ĂŹ ?ðâ Ă&#x203A; â&#x20AC;&#x17E;d

}g â&#x20AC;&#x161;kZĂ&#x2020;Ăš1Z ä Ă&#x2026;zmvZ -vZ wĂ&#x17D;g D â Ă&#x203A; ** Ă&#x2018;ĂąX 2

Ă&#x2018; HĂ?e Ă&#x17E;7 Ă? ** Ă&#x2018;ùÍ~[ ZĂ&#x2020;kZX c* Ĺ 7gZ Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; Ĺ  YĂ&#x192;Âż {Ăť6,ÂżĂ&#x;C Ă&#x2122; ĂĄZz äĆ&#x2019;~ *Ĺ ¸ Ă&#x2020; ]!* kZ Ă&#x2026;zmvZ \ M H Ă&#x201A;c* Ĺ  7gZĹ&#x2019; Ă&#x203A; Ĺ YĂ&#x192;VĂ&#x2021;ZzggÂťĂ&#x2026;Ăš1Z ä Ă&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018; ?Nâ Ă&#x203A; ?ĂŹ @* Ć&#x2019;Ă&#x152;â&#x20AC;&#x201C;ò Z ¸Ă&#x2018;ZĂ&#x17D;q -Z9H ?c* Ĺ gZĹ&#x2019; Ă&#x203A; Ĺ Ë&#x153;}šZä ?ĂŹ YYš Ăł Ĺ Ăł Ë&#x153;L LĂ&#x192;g â ^Ă&#x;Ă&#x2026;Vjâ&#x20AC;ĄĂ&#x2020;x ¸Ă&#x2039;HX 3 Ă&#x2026;e $Z@tĂąĆ&#x2019;Dâ&#x201E;˘ĂĄ ZjĂ&#x2020;áĹ&#x2019; Ă&#x203A; Ă&#x192;Ăš1ZäĂ&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018;X 4 kZ Ă&#x2026;Ă&#x2018; ÂżZgâ&#x20AC;&#x161; Ú1Z HX}â&#x201E;˘ĂąĂ? + M Ă&#x2026;ä0* ď&#x20AC;ĽZĂ? Z} ` .{zÂś Ă&#x2020; kZĂ&#x2030; Ă&#x201D;%Ă&#x2020; e $Z@ Ă&#x2026;Ă&#x2018; Ă&#x201D;~ Ă?Ĺ ĂąĂ&#x2026;Ă&#x2018; H ?ĂĽ._Ă&#x2020; e $Z@ ?ĂŹ ^ ,Y** VZg ZĹ&#x2019;aĂ&#x2020;wyĂ&#x201D;s Ă&#x153;' , "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This Âłcopy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

205


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

š M z Ă°Z Ă&#x201D;%Ă&#x2020; y´Z Ă&#x2039;Ă&#x2020; k B ĂŹ ¸ ] ÂŞĂ&#x153;Z òsZ HX 5 CY Ă&#x2026; Ă°ZzggÂť Ă&#x2026;g â ^Ă&#x; s Ă&#x153;Ă&#x2020; Vjâ&#x20AC;Ą! w)Ă&#x2020; x ¸Ă&#x201D;Ĺ ~gzĹ Ă&#x2020; ?ĂŹg

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Vâ â&#x20AC;şĂ&#x2020;Ă&#x153;ĂŚaĂ&#x2020;ä0* ď&#x20AC;ĽZ ŠË&#x153;kZ Ă&#x201A;ĂĽĹ  Ë&#x153;ÂżtÚ1Z¤ ` /ZX 6

Ă?Ăš1Zâ&#x201E;˘Ă˛Ă?Ă&#x153;ĂŚ â&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś c* gaĂ&#x2020; äĆ&#x2019; q -Ă&#x2018;~ kZ Ă°Ă&#x192;Ă? ~ ?5Y: VY

Ă&#x192;Všâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;kZgzZĂš1Z äĂ&#x2026;zmvZ -Ă&#x2018;6,â&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś ZpgĹ Ă&#x2026;áĹ&#x2019; Ă&#x203A; X7

?šVYĂ&#x192;äY MĂ&#x153;ĂŚgzZäYugĂ?ÂżgZĹ y ĂĄ kZĂ&#x2020;Ăł Ĺ Ăł Ë&#x153;L L Ă&#x2020;} Zg KZĂ&#x192;VĂ&#x201A;!* â&#x20AC;°~ y*LZ ä ** Ă&#x2018;ĂąĂ&#x152;{z´Ă&#x2020;]ĂŻyZ

zy M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A;â&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś Zg { Z' , èa mÂťyZpĂ&#x201D;ĂŹ c* â Ă&#x203A; 76,gĂŽĂ&#x2020;wĂ&#x2018;+Z~ h äĆ&#x2019;yĂ&#x2019;~ g $uz y M Ĺ&#x2019; Ă&#x203A; gzZ Zg M Ă&#x2026; Ă&#x2030; Ă&#x201D;ĂŹ 7Ă? mĂ&#x20AC;Ă&#x2020;g $u 7n°Ă? yZ VĹ&#x2019; ĂŤĂ?zz kZ Ă&#x201D;ĂŹ Ă? ` Z 5ZĂ´ZĂ&#x; !* Ă? VĂ&#x201A;!* Ă Zz XĂ?,â&#x201E;˘ ĂąĆ&#x2019; BD¨ ď&#x20AC;¨Â¤q -Z Âť+Ĺ  â&#x20AC;Ś{zĂŹ lg Z ÂŚ /~gøĂ? x H** Ă&#x2018;Ăą rĂ&#x152;Âź ~ ekZ ** Ă&#x2018;ĂąX Nâ Ă&#x203A;e $Ă [ Z Âť VĂ&#x; ZĂ&#x17D;yZ }g ø ]Ĺ  XÂŻ ) !* a}gø* *â&#x201E;˘Ăš ĂĄ ~],Ă&#x2020;Ăłt Ăł Ă&#x2018; Z ZL) L xâĂ?ZĂ&#x201D;Ă?e "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This Âłcopy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

206


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

B~gz¢tÌëÔ b§Åx H** ÑñÔÃ7ÆÌZ ÅZkZX ǃ X ñYƒºÅkZ6, Rd ß ÔNâ Û Za (~ Vߊ aÆ VÂ!* 9{zì ¬Š Ð \¬vZ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

¯ s@ »ƒ  ëÃ! x» Å]y M gzZ Og pôà  ëÐÑÆ VÂ!* X ,Š

[Y 1997m ]

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

207


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

~# Ö } .Å~”Z°Z@Zi ** Ññ

]ZŠ á gZÆr # ™~æ¸LLy*q -Z»r # ™~”Z°Z@Zi** ÑñVâŠÔ

** Ññ~y*kZX åZƒù á ~ó ós ™zZL) L ** izg~VÇ&óà ó q -Z6, c* â Û wìg ÖZ6, Zg W‰Å~æ¸r # ™£Zh +zY[ »ò Z¤ /f *ZäxH Ôì 7t · Z …p¤ /ZÐ ]ZŠ á g ZÆ x H** Ññ~ y*{gÃè Xì ©$E ³ #gzZ yÒ Æ ] Ã%Z dk , ’t ÅyZ ë @* ÆW6,ZgWdÅÃî0G yÒ Ð )TÃ]!* KZ ä x H** ÑñXì k , ’+4q -ZÐá Zj ©$E }g øgzZ c* â Û fÆgzŠ {Š ñG{zÔì ÅWÐi Z0 +ZdT6,Ãî0G ÅyZgzZ yÒ i Z0 +ZÆ x H** ÑñXì :%Ç. Þ ‡q -ZaÆ VúgzZ zÔì Zƒ†ŸZ~x Z ZÆyZ~wŠ}g øV˜Ð [|ZÆW »h e {^ ,Y » ]ZŠñ Û Æ x H** ÑñgzZ s # Ÿz Å ] !* KZ …Ð kZ M n!* K »] ïñƒñVZÆx H** Ññë~y*kZXì 5Ì,j "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

208


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

ðÉg ~g ø s§Å]!* 9{zì ¬Š ~g ø Ð \¬vZ XÐ B { ^ ,Y XÇgpôà  ëÐÑÆVÂ!* ßgzZ ñâ Û

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

 (gzZ+Š} f „

x »Æ+ Š} f{z Ôì ÅWä x H** Ññ6,T] !* «Ð ƒ 

kZ {z ~ p ÖZ LZÆ x H** ÑñXì } Zg Åò Z¤ /f *ZÐ áZjÆ :ìÐb§

ÅVâ ZŠ „  (gzZ Vâ ZxÔ ñO Å“ W & Û Ï(Špx Z™} fL L

ÃyZŠ„  (ÔñOÅä¯ yZŠ„  (Ã~ßñÔǃ4Â,™ b &Z

( 47ÔY 2001ag â Ôt ZÑZ)xâ ) ó Xó ñYÅÒÃÅä¯~ßñ

:˜~}g !* Æ} ZgkZÅò Z¤ /f *Zx H** Ññ Å“ W & Û Ï( Šp x Z™} f ì m» ] !* «J -V ˜L L

t n²~ŸkZ ÂÔ, ™ b & Z ÅVâ ZŠ„  (gzZ Vâ ZxÔ ñO DIZ s§VâzŠgzZì ] !* Å9 L oÅ] ÑqgzZ ûz µñtì ì¡Z (,¹ q -Z »DI Z' ,» Z~ # Ö ZXì Š ñ{Î Z »+ Š I ZgzZ gzZ b & Z Å y Z ñ O Å “ W & Û Ï( s ÜÆ Vâ Zxä T V2Ôìg~# Ö Z ÌDI Z, ZpXì Hg (Z3 Zg » ðÉg "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

209


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

3 Zg »“ W& Û Šp™NŠ @* ƒ: [ x»ÃVh§}uzŠÆb & Z ä ¶ & Û Šp −t x Z™} f~gzŠ ˤ /Za kZ‰‰‰ì Hg (Z Å kZgz Zì Š ñÌ3 Zg » kZ Âì ÁykZ » 4gŠ Å ] 5ç%

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ó óXì 7ã ) F, 9Å+ Š bŠ™ÔÞ

» + Š } fXì t · Z J -u ¹ Ð ]g „!"Åx H** Ññ…

yÒ ‰ K ^gþ 7gÆ ò Z¤ /f *Z 6ÔX » äF, Z~ Vzh 3Z Ï( ©$E»ò Z¤ /f *ZXì 7X »Ôz # Ö wÔì ãZz ÌÐ ì 7t Ãî0G ìt } Zg ÅyZÔ@' , ÆkZÔì x Zw** F,Z~yZyÆ„  ( » f ÅVâ ZŠ „  (f óǃ4tL } OÆ äF,Z~ yZyÆ„  ( ÔÞ c* x Zwz w': Ôì »ÛD + ¾gzZ4XìC Ù ªX , ™ b & Z X»

+Š} f~ˆyWÛŒT e bŠ™ãZzgz¢]!* t%ZÔëVŒ

ÆkZgz Z ** ™~Š oÅ]y W~x ¸K Z { z Ôì ðƒ y Ò ~g ZŠ) f Å Ì} Zg {zÐáZjÆx » LZçOXì ** ™g Z 2 +ZÃx ¸KZ~}g !* wq Ë] !* t ¹Z Ô, ™ê {z Ì» äF, Z ~ yZyTgzZ ,™ì‡ ~g ZŠ)f ÏZ¬Ðƒ  {z~g—Æ\¬vZce ã™7lñZ Û~ Ðzz kZÔì ÅZ +¬6,yZ ä m, ³[  Ð, Iw¬ÐáZjÆ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

210


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

aÎgz¢tñƒ D™ê ðÃ~}g !* ÆwLZgzZ Ï0 + i KZ¹Z ~ ä™ ZŠ Z à ~g ZŠ)f {Š™Z +¬ Å \¬vZêt » yZ }ce ¢ 8 X ÇñY07Â^z»g

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ä ˆ yWŒ Û 6,x Z™} f B~gz¢†ŸZ » ]!* âZ VŒ ë

ÅZ +¬ ~g ZŠ)f Å ä™4z] .Å wZjZ b & ZÉ Ô7Å wZjZ b & Z ]gß«Xì t Û ¹ ~ VÂ!* VâzŠ yZ ÂNâ Û g¨¤ /Zx H** ÑñXì 3 Zg „4z] .Å b &Z~]gß~uzŠ²Ô wZjZ b & ZŠ°w2~ 4gŠ Å]5çÔq -Š 4, }gø ÔçO Xì w2ÝZ „^ » 5Zg kZgzZ ]** kZÆ!x»x» »+Š} fÔVƒ: VY „a** Ù „ {ZpÔ]** C kZÆ ðƒ à Z e ÅkZ J -äWê » \¬vZ ~}g !* LZÉ Ô7¢ 8{ ^ ,Y » ˆyWŒ Û ~A çkZXì ** Y− D™ ZŠ Z6, j§4Ð4Ã~gZŠ)f Å]y W~Âq -Z ÅŠ· ì H™f6,gîm{wVg »VÍßyZ ä Å4z] .kZ Å b & Z ågzŠ {z »ä ¹ÜZ ÅŠ·t X¸ D™~Š o yZ ä Vß Zz ÂZ # çO X å @* W7ÃykZ ðÃÐ }u » ! x» D™a ¾y Wx »t {z ~ O g @* kZ Å ~yZ ** Y7 t Ð Ö :c* Š[Z äV,Z ÂìgY− "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This³³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

211


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

G ' Æ [g }g é£+ a kZ L L

ó ÜûÓöeùô…ø oÖFô] é÷…ø„ôÃûÚø

( 164:7s Z²ÑZ )

n 0 g± a }g ø t g— ¶ ðÃ~ x » LZ ä ë )

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ó óX ( Å7

»x Z™} m CZ ~A çÆg Z 2 +Z z ]úŠì @* ƒx¥Ð ˆyWŒ Û

V,ZÃyZhÆyZ Å! x»gzZ ]°)** Å]ÑqXì ;g ¸ Ì{ÎZ 6,x » ÏZJ -äWêÐ s§ÅvZ {zX Œ7^z»g La LZ ä ¸õ ÒÎZ »¿yZykZX å c* Š ¬¹Z ä Ý ¬g ÇŠgz6,»TìgÑ ! x»ÝZ „xŠC Ù Zƒ c* VZ~ {Zg kZgzZ w2„  _^6,{ Zg ÅkZXì Xì

LgzZ > 2i

:ì ¹äò Z¤ /f *Z ._ÆyÒÆg ¶ Z »ÕÐ Vâ Zx™}Šg ZŒ Û qNÃü ; ä \¬vZˆÆ> 2i L L ó Xó ì 1ág Ï

:˜~}g !* ÆyÒkZx H** Ññ ÅäÎLðÃgzZ ( {z´Æ> 2i )6,µñÆ]gz¢ËHp‰‰‰L L "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

212


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

\¬vZx Hr # ™ ~渤 /ZXì wDZ…~ kZ ?ì Ƙ ƒÑ Â,Š â Û 7?Š ðÃ6, ƘÅü ; gzZˈÆ> 2iÐs§Å ó Xó ÇñYƒ†ŸZ~]â ¥~g ø~[!* kZgzZσã!* $ÅyZ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

LZX ` ™ ãZzŠ ã CÅ} Zg KZ~ Vzk , ’Ϲ KZ ò Z¤ /f *Z

:˜ {z~ ó óuyâ ‡L Ly* » i úÔB ™/Â{z ¤ /Z QL L éøç×F’$ Ö] ]çÚö^Îøø]æø ]çûeö^iø áû^ô³ÊøL L Â, þ ™ ZŠ Z > 2igzZ ,™x ÈZ óÜûãö×ønûfô‰ø ]çû×%íøÊø éøçÒFˆ$Ö] ]çöiø!æø ó Xó zŠ hg{ZgÅyZ

( 5:9/pZ )

aÆs # Ÿz Å_ ZÑyZt ‚Æ[²Wæe $Wt~/ÂïgÎ

 c* „ g òsZÐ wÅVâ ›{zˆÆ¶Š™ Zg7 qì ðW

Æ( zŠ hg{ Zg Åy Z ) óÜû`ö×ønûfô‰ø ]çû×%íøÊøL~ kZX ¸ M h 0~àÆ D™ Ÿ» » ]!* kZB‚Æ s # ZÜ~g7 ÂÙ g ¨¤ /Z p ÖZ

Å„  c* g òsZ Ìvß ˆÆä™~g7 _ ZшÅyÒ ~ e $W z =gzZ z' , WÔyY ÅyZ b§Tx  »„  c* g kZ Ô,™g (Z e $à gzZ VzŠ ZZ +Y Ôu5Z ÅyZ b§ÏZ ÔY™7~® ðÃs ÜÆ} Zg Æ xsZ¤ /Z {z Xì 7ÝqÃkZ h» ~®ËÌs ÜÆ wZñZ Æ Ý¬  g »a Æ ¶Š > 2igzZ ì‡6,i úÔ áZz + â kZÆ\¬vZX ñY~Š hg{ ZgÅyZˆÆkZì ¸¬»gÇŠgz6, "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

213


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Ă&#x201D;# Oq -ZĂ&#x201D;}iÂŞ!* -ZĂ&#x201D;xn½¯q q -ZĂ?zgĂ&#x2026;yÂŹf Ă&#x2018;ZZ # Zzyâ Ă&#x203A; Ă&#x2020;h eĂĄ > 2iĂ? ~ wZĂąZĂ&#x2020;yZ Ă&#x201A;ĂŹ e¤ /Zâ&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś c* g Ă°Ă&#x192;Ă&#x152;/q -Z c* â Ă&#x203A; ~s # ŸzĂ&#x2026;kZäĂ&#x2026;zmvZ-Ă&#x2018;X $ Ă&#x2039; ĂĄ 7Ă?yZr!* Ë&#x2020; :ĂŹ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

VĂ?Ă&#x;~ĂŹ Ĺ Hc* Ĺ ÂŹ=L L

oju Ĺ&#x2019;^Ă&#x;Ă&#x2013;] Ă&#x2DC;i^Ă&#x17D;Ĺ&#x201C; ĂĄĹ&#x201C; lâ&#x20AC; Ă&#x161;Ĺ&#x201C; ĂĄĹ&#x201C;ĂŚ äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] Ÿ0 äĂ&#x2013;F0 Ÿ ĂĄĹ&#x201C; ]ĂŚâ&#x20AC;&#x161;`2m

{zJ -VĹ&#x2019;Ă&#x201D;Vzâ&#x201E;˘k BĂ?

]Ĺ Ă&#x17E;Ă&#x2026;vZwĂ&#x17D;g¡vZ Ă&#x2018;Z[Z Ă&#x2018; ZĹ  Z > 2i gzZ,â&#x201E;˘ ĂŹâ&#x20AC;ĄiĂşĂ&#x201D;,Ĺ 

]çĂ&#x203A;nĂ?mĂŚ äĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] Ă&#x2122;çâ&#x20AC;°â&#x20AC;Ś ]â&#x20AC;&#x161;áĂ&#x203A;vĂ&#x161; ]Ć&#x2019;ÂŹĂ&#x160; ÊçĂ&#x2019;FË&#x2020;Ă&#x2013;] ]çiŠmĂŚ ÊçĂ&#x2014;Fâ&#x20AC;&#x2122;ÂłĂ&#x2013;]

Ă&#x201A;Bâ&#x201E;˘t_ ZĂ&#x2018;t { z X ,â&#x201E;˘

Ă&#x153;a Ă°^Ă&#x161;< oĂ&#x;Ă&#x161; ]çĂ&#x203A;â&#x20AC;&#x2122;Ă&#x201A; ]çĂ&#x2014;Ă&#x192;Ă&#x160;

Ă­ wâ Ă&#x2020; yZgzZ 3Y Ă&#x2026;yZ

Ă&#x153;`e^Ĺ uĂŚ ^`Ă?veŸ0 Ă&#x153;`Ă&#x2013;]çĂ&#x161;Ĺ&#x201C;ĂŚ ( 33ÂśgĂ&#x201D;â&#x20AC;ş) óäĂ&#x2014;#Ă&#x2013;] oĂ&#x2014;Ă&#x201A;

{zt Ă&#x2020;äOZ Ă&#x201D;Ă?NYĆ&#x2019;pĂ´Ă? kZ Ă&#x2020;hĂ&#x2039;0Ă? yZ

ÂťyZ ;gX NYbĹ â&#x201E;˘xzøĂ?

ĂłXĂł ĂŹĂłfĂ&#x2020;vZ{zĂ&#x201A;[Ë&#x2020;

[|Z e $.6,¾ùĂ&#x2020;q ZĹ Ă&#x; Z à ä Ă&#x2026;zmvZ -gâ&#x20AC;&#x201D;]!* ¸ :ĂŹ ðâ Ă&#x203A; yĂ&#x2019;b§kZ~

G ' gzZ yp}g ĂŠÂŁ+ Ă&#x201D;â&#x20AC;&#x201D; "L L

G ' x Zw b§�Z6,?wâ }g Ê£+

Ă?]â&#x20AC; u Ă&#x153;Ă&#x201C;Ă&#x2013;]çĂ&#x161;Ĺ&#x201C;ĂŚ Ă&#x153;Ă&#x2019; Ă°^Ă&#x161;< ĂĄ0 ]â&#x20AC;&#x17E;â Ă&#x153;Ă&#x201C;Ă&#x161;çm èĂ&#x161;â&#x20AC; vĂ&#x2019; Ă&#x153;Ă&#x201C;nĂ&#x2014;ÂłĂ&#x201A;

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

214


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

1C G ' y Š t Z g é £+ b § T Ô G ' E -Ê ¹ kZ }g é£+ ( ç? Z x- ) G ' à kZ } g é£+ gz Z (¶Zz f )

ÜÒ‚×e oÊ ]„â ÜÒ†ãC oÊ ( 2137¶gÔ›) ó]„â

ó Xó ~(l òÅZx Z )

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ÅT{z´Æ> 2i„  c* gòsZÐ zg Åe $WkZì ãZzÐ kZ

~Š™gH~ wZñZ ZÐ ¦‚z ÅVz9LZ ä \¬vZ bÑ ÌLðà » ÎâË%Æ~qŸg ÅyZ6,V-ày›LZ Ôì

:ìŠ á g Z»ÅzmvZ-vZwÎgX $ Ë ™7Z +¬

ZŠ Z > 2i Å wâ LZ ?Z # LL

‚ÏÊ ÔÖ^Ú éçÒF‡ km<œ ]ƒ0

™~g7 ~g ZŠ)f {z ƒ D™

óÔn× ^Ú kn–Î

s§ Å „  c* g ) ƒ ïŠ

( 561¶g ~èF, )

ó Xó ì CƒZ +¬6, ?( Ð

:ì c* â Û ä\Wb§ÏZ

Æ> 2i~ w â ÆVÍß L L

pç‰ Ðu Ù^ÛÖ] oÊ ‹nÖ ( 1779¶gÔzâ 0Z )óéçÒFˆÖ]

ì‡ h ðà ( » # Ö Ó ) ZÎ ó Xó @* ƒ7

ðÃ{z´ÆwÎggzZvZ Chg7÷RðÃaÆ]!* kZ# Ö wtÅwâ 1C X}™ÒÃÅh eÐ Ë UƒÌ/q -Z "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

215


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

D ™~igz s ÜŬkZ6,D 1 . Þ Æ ] ¸KZ¤ /Zg Z M Z [ !* gZ ÆV-àLZ„  c* g ðÃ[‚gZ »Tì C+F, +q $ -Zt  :ìŠ á g Z»ÅzmvZ-ÑXì$ Ë ™sÜ A ÑZzä™wßzLðà LL ¼

g u ^ ‘ è ß r Ö ] Ø ì ‚ ³m Ÿ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w ó Xó ǃ: 4ZŠ~

( 2548¶gÔŠ ƒ ZŠ1Z )ó‹ÓÚ

Æ# Ö ÓgzZx Zút sÜ: {zÐ)g fÆTì ¬¸ »xsZ

gŠ eKZaÆVáÓÉ Ô@* ™Ø{»“C Ù 0Ð]5çà â Îâ

ÌykZC Ù » ¶Š™ Za yi ZÂx°~ uò ¸™;Vƒ 0* Ù !* C Ð Xì ꊙ »aÆå

]]_ÆÝ ¬g ÇŠgz6,vZ0Ð wâ7ptÆkZë @*

c_ÝZ~AçkZì ô¥~yWŒ Û XDYƒ»6,kZ Ì wâì c* â Ût b§Tä ÅzmvZ -vZ wÎgçOXì »tÎZ Ìt b§ÏZ Ô Lg 7¹!* hðà » # Ö ÓˆÆ ¶Š™ ZŠ Z > 2i~

:ì c* â Û Æ > 2i ~ wâ Ô—"L L

pç‰ ^Ï÷u Ù^³Û³Ö] o³Ê á0 ( 596¶gÔ ~èF, ) óéçÒFˆÖ]

Lg ì‡hq -Z ( »vZ ) ̈ ó ó ó Xó ì

( 32D 29ÔY 1998' , Æ ZÔt ZÑZ)xâ ) "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

216


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

~g7 wÑ+Z » ò Z¤ /f *Z6,x H** ÑñÐ k½Z ‰ bŠì yZ wÑ+ Z kZ {zì lg Z ¦ /~g øÐ x H** ÑñX ÇñYƒ ãZzÐ b§ XNâ Û { Ç Wgz¢ÐkZ… ÂBŠò {ðä /Z~

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

¦½ZÄ»Vâ ›gzZŠ ˜

:ì ¹äx Hf *Z ._ÆyÒÆg ¶ Z

ZX}™y´Z »kZ# Ö ÓÅVâ ›Z # Ôì @* ƒŠ˜ °Š˜L L

ó Xó YYc* Š7g Z Œ Û Š ˜ÃŠ ˜ÆVhgzZVƒz¤ /Iè

:˜ ñƒD™{û6,]!* Åò Z¤ /f *ZÔx H** Ññ Xì µ Zµ Z¬»q -ZC Ù gzZ]YgŠgzZ'gßiZÅŠ ˜‰‰‰L L

ƒ~]gßÏZy´Z »Š ˜s ÜÆx ¸c* o Ë7µðÃ~kZ pÔ }™y´Z » kZ # Ö Óy›Ái Z Á c* òsZ q -Z Z # ìY

y›Ðzz ÅjÆg ñgzZ ñYƒg » Åg ñ6,~Š !* W›ËZ #

gzWúgzZš¸ÂÑ ¶Š ð3Š'"Ç!* {zc* ñYƒ»Š z»# Ö Ó Çƒ 7~gz¢x ª » # Ö Ó¬ aÆ y´ZÆŠ ˜ s ÜÆ ] ¸ »# Ö ÓKZÅVâ ›~³%,Z¤ /ZèYÔì @* ƒe(Zn„:gzZ t Xì * @Y {g™ƒÑ" „ºgzZg» ÅVz Û » ƒ ¿. Þ ‡x ª ºgzZ„Æg ñ# Ö ÓÅVâ ›Z # ì Cƒ‰ Ü zkZ„Za ]gß "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

217


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

0¡ ÎVð; Æ]¸ Û »ÏZ c* ñYƒ'" ÔñYƒ »Ðzz Å X ñY{g™ # ™ ~æ¸h r +zY ¤ /Z ?Ç ñY H H~ ]Ñq,Zì t wZÎ ì‡# Ö ÓKZ¬ y› ǃ ~gz¢t ÂñY 1™t, »x H

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

tQpÔñY H qzÑŠ˜6,y´ZÆ# Ö ÓkZˆÆkZgzZ ,™

ÆŠ ˜[Z Âì à™wb# Ö ÓKZäVâ›Z # ǃZ9JZwZÎ »º»Vz Û » ÂÑ »Š ˜èY ?ì ˆ{g ¹!* H„]gz¢Åy´Z ìŠ Hƒ„%ÆŠ ˜x »{zZ # gzZì ** ™wbg ZMZ »V⠛ƙ

ó ó?ì @* Y{g ¹!* i Z ‚yûy´ZÆŠ ˜Â

Ö Óy›wq¾ÂŠ ˜s ÜÆo c* # x ¸Ë] !* tÅx H** Ññ

ÔÌÐZëXì ]䜯 ) !* a}g øÔì YƒÐ s§Å„ Æx ¸zo Ë HtÂJ -ukZ ä** Ññ~]Ñq {Š ñB yxgŠÆ** ÑñgzZ}g ø [ ZçOXì $ Ë ™„ # Ö Óy›Š ˜ s Ü b§kZ ]¸ ã zÛ ðÃ6,Vâ ›L¤ /Zì ~ZÏZ sÜs %Z ñYƒ'" Ç!* ÐWÆkZ¦½ZÄ»Vâ ›á™ÝqºÐ ~]Ñq,Zìg ãZzt Xce * *™ HÃVâ ›x ¬~]gßkZ  »Vâ ›¤ /Zs ÜƉ Ü ¤ ãzÛì @* Wxi ÑÌt Ð ] !* Å„ ** Ññ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

218


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Ì~ ]gßkZ ƒ {Š â WÃä™x OZ » q ÃŠÆ KZ ¦½Z Ä Å] !* kZ „4z] .à ZzäYÅÐs§Å„¦½ZÄÆVâ › ™? Ø Ð ¦½ZÄ~] Ñq, ZVZ' ,h +' × X ñY c* Šg Z Œ Û Š ˜ ÐZσ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

…p¤ /Z X Ï ñ0* gZŒ Û ß4z] .C Ù à Zz äY Å~ ]gßÅ ~È ¾ Ðet ëÌQë @* Ôǃt · ZÐ ] !* kZ ~g øà ** Ññì ¢ Mg ‡~A çkZ @* ,Š â Û gz¢h +Š F,c* & ¤ÅwìkZ}g ø** Ññ gzZ}gø[ZÔJ -uÅû}gøçOXìg: ¹!* —ðÃÌ~‚fÆ Ô¦½ZÄ»Vâ›Z # ì0Ð]gßkZsÜs%ZyxgŠÆ** Ññ XƒÜ‡Ð ä™4z] .s ÜƺƉ Ü ¤ ã zÛ ÔÐzz ÌË Å q ÊÆKZ~ wqC Ù ÃVâ ›~]gßkZq -Š 4, Æ** Ññ Xƒ: VY~]gßÅ„ ~Ⱦ±)4z] .t{ ZpÔce ã™4z] . ñYÅÐs§ÅVâ ›Ì4z] .±)c* ± ~KkZth +' × X Ïñ0* gZŒ Û „Šó ˜Lq -Š 4, Æx H** Ññ{zÔÏ yj îjZÔyz u0* R' ,Ô¦~s # ŸzÅ]!* KZ äx H** Ññ !x»sÜÆV-g@* @* ~xZúÆwŠgzZ~ŠZiW4z] .[x»Å], Z4ZgzZ Ì»V@ÃÅvZ¶gŠ 0Z~A çÆÝY b zg ÅŠ ˜B‚Æ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

219


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

©$ECZ ëX ì H™f ~gz¢s # Ÿz Å VÂ!* &¬ Ð ä™yÒ Ãî0G ** ÑñŃ  yZ Ôì c* Š!Zj »] uZz æä x H** Ññt wzZ : B Ët xzŠ Xì ˆÅÉ Ô$ Ë Y Åt sÜ:äÂZÐ } Zg Åx H

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ÆòsZ <ÑÆ4z] .kZ Ô! x»~ w”ÆÑLZ Å4z] . ~ w”Æ ÑLZ Å4z] .Ë: gzZ Cƒ 7?Š Å äƒ ._ ÅVâ ¨ KZx ¬t xÎgzZXì Cƒ?Š Åäƒ<Ñs ÜÆkZò » ** {zì ¸ µÂ~g øÐ DIZ‰x H** Ññ1ÔσZ—" Ô]!* » ¿kZ ~ Ýzg Å<Ñ} OÆ ä™~ .Z <ÑÐ ¿Æ DIZ ¿kZ ~ < L z yWŒ Û ªÔ Vz~ .â ~Š ã CÆòsZ <Ѥ /ZX B { ^ ,Y Âì 7Š ñŠ ã CðÃ+ Z¤ /Zgz Z . _Æ<ÑÐ Z Âì Š ñŠ ã CÅ ÅòsZ<Ñ ówy Lc* Šó ˜LX ,Šg Z Œ Û Zƒ UÐ <ÑÐZÆŠŠ F, Ë% ~i ‚yâ‡-~}g!* ÆyZ c* p°Å]q˜ZyZX ]q˜Z Ë ƒ„< $ L {Š™~g Y ÅyZgzZ {ÎZ »Vz9ÆkZgzZ[ ÂÅvZ ~ .â » wŠ c* ],Z4Z Ôyj îjZ Ôy z u 0* R' ,c* ƒ4z] .ÅVâ ›âXì É Ô7~ .â » ~i ‚yâ ‡gzZ p°ÅwyzŠ ˜4z] .t ÔÅVâ ›Æ c* ¡ÅkZ~ Ýzg ÅVz~ .â ~Š ã CÆ<Ñì ` ZÅ] !* kZŠp "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

220


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

òsZ<ÑÐ,™t·ZÐ]!* kZG** ÑñXñYH껡x° Xce** ƒfpâÐòsZ<Ñ¿»Vâ›É Ô7пÆVâ› Å] !* kZ ÌZ ÅûÆ òs Z <ÑÐ , ™tÃ] !* kZ G { z

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Æ~g ZŠ$c* Š ~g7™ƒÑ!* Ð] tz] !* .ÆnC _ Ù ÐZì è¾ z]!* .X ñYH¿6, _ kZB‚Æ"_ .}g7QgzZ ñY1™¬B‚ Ã]!* ¬ ì @* ƒ x¥~gz¢aÆ ä™g¨™ƒ µ Z Ð ]t zu0* R' , ԦƒkC~gz¢¤ /Z̈ÆkZX ñY1™6, RàßZ 4G 5k!Ð<ÑÃ4z] 3E àßZ ûE .ÅVâ ›ÆwŠgzZ], Z4 Z Ô y j îjZÔy Xce ** Y¬Š~ÝzgÅ ðÉg

kZgzZˆyWŒ Û [ÂÅvZÙ Št M [ZÔˆÆs # Ÿz kZ

ï Š ðÉg H…~Zg¨k , i< L {Š™~g Y ÅyZgzZ {ÎZ »Vz9Æ : t Ôìm 5yxgŠÆ x H** ÑñgzZ}g ø ]gß«Ð ƒ  » äB Šó ˜L~ ]gßÏZx ZŠZ: qg Y s ÜÆozx ¸Ëì ~]gßkZìC Ù ªX ǃРs§Å# Ö ÓËÅVâ ›tZ # Ô Çƒ oÑq -ZÐ~_ ZÑÆi Z Æx ZŠZ kZÔ ** ƒÐ s§Å# Ö Ó±Ì "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

221


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

x ZĹ ZC Ă&#x2122;Ĺ  HHĂ? s§Ă&#x2026;# Ă&#x2013; Ă&#x201C;ÂąĂ&#x2026;Vâ â&#x20AC;şĂŹ 7V- ] !* XĂŹ â&#x20AC;&#x17E; s§Ă&#x2026;â&#x20AC;&#x17E; # Ă&#x2013; Ă&#x201C;ÂąĂ&#x2026;Vâ â&#x20AC;şsĂ&#x153;Ĺ Ăł Ë&#x153; L ĂŹ V- Ă&#x2030; Ă&#x201D;ĂŹ @* Ć&#x2019; â&#x20AC;&#x17E; Ĺ Ăł Ë&#x153;L XĂŹ @* Ć&#x2019;Ă?

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ĂŤ @* Ă&#x201D;H7Ă&#x201A;â&#x201E;˘f ~k , â&#x20AC;&#x2122;KZ ä x H** Ă&#x2018;Ăąp¤ /Z ÂťTĂ&#x201D;]gĂ&#x;~uzĹ

Ă°Ă&#x192;yxgĹ Ă&#x2020; yZgzZ}gø Ă&#x152;~ kZĂŹ @* Ć&#x2019; iå¸Ă? VĂ&#x201A;!* Ă&#x2026;y Z Hx ZĹ Z: qg Ys Ă&#x153;Ă&#x2020;â&#x20AC;&#x17E; ď&#x20AC;Ś c* gyâ&#x20AC;şĂ&#x2039;Z # ĂŹt{zĂ&#x201D;ĂŹ 7s %Z aĂ&#x2020;Ă&#x2018;kZgzZĆ&#x2019;g ÂťaĂ&#x2020; äâ&#x201E;˘ q Ă&#x192;Ĺ  CZ Œ½Z Ă&#x201E;Âť kZgzZ ĂąY Ă&#x2026;Vâ â&#x20AC;şĂ&#x152;~ ]gĂ&#x;kZ Ă&#x201A;} F, Z~ k B yZys Ă&#x153;Ă&#x2020; x ¸bgY ]gĂ&#x;kZX Ă&#x2021;Ć&#x2019; Âť äB Ĺ Ăł Ë&#x153;Lx ZĹ Z Ĺ  HHĂ? s§Ă&#x2026;â&#x20AC;&#x17E; # Ă&#x2013; Ă&#x201C;Âą j§¹Ă&#x2020; â&#x20AC;&#x17E; Œ½Z Ă&#x201E;LZ {z Ă&#x2021;Ć&#x2019;xi Ă&#x2018;aĂ&#x2020; Vâ â&#x20AC;şx Ă&#x201C;~ X F:ÂŻ ) !* Âťg Ĺ&#x201C;Ă&#x2039;â&#x201E;˘Ć&#x2019;Âľ ZĂ? kZgzZ, â&#x201E;˘q Ă&#x192;Ĺ  Âťx ¸zo LZĂ? Ă&#x201D;nçĂŹt ]!* Ă?ZXĂŹ q Ă&#x203A;q -Z Ă&#x2026;â&#x20AC;&#x17E;]gĂ&#x;ÂŤĂ&#x201A;Ă&#x2122;g¨¤ /Z]gĂ&#x;t : qg Y s Ă&#x153;Ă&#x2020; x ¸~uzĹ  Ă&#x2039;Ă? Ă&#x2018; ^ ,Y Ă&#x2039; c* Ć&#x2019; Âť q Ă&#x192;Ĺ  Ă&#x2020; x ¸{ Zp ZÂŽĂ&#x201D;ĂŹ 0Ă? Ă&#x17D;½Z Ă&#x2026;Vâ â&#x20AC;şĂ¨a t ~ VĂ&#x201A;gĂ&#x;â&#x20AC;&#x17E; VâzĹ  Ă&#x201D;Âťx ZĹ Z 6,V´ùĂ&#x2020;b§kZXĂŹ6,â&#x20AC;&#x17E;Ă&#x17D;½Z Ă&#x2026;yZ šZ ~gZĹ )f Ă&#x2026;x OZĂ&#x2020;kZ Ă&#x2026;x ¸zo LZĂ&#x192;\ WLZ {zĂŹ ¸ e $Z@Ă&#x2026;<Ă&#x2018;z +Ĺ Ă&#x192;Vâ â&#x20AC;şx ÂŹ Ă&#x2122; gzZ , â&#x201E;˘ÂŽ C ) ¤Z Ă&#x2026; (%Ă&#x2018;ZĂ&#x;zZ ) Vâ ZxLZ Ă&#x201D;,Ĺ â&#x201E;˘7aĂ&#x2020; # Ă&#x2013; } . "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This Âłcopy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

222


³³³³³³³³³³³³ Ĺ Ë&#x153;gzZÂŽ ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

šZ Œ½Z Ă&#x201E;Âť yZ X g Ă?Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020; ( ĂŽGâ&#x20AC;?Ăť Z ) Œ½Z Ă&#x201E;LZ ~ wq òŠ7šZZ # Œ½ZĂ&#x201E;ÂťyZĂ&#x201D;VĆ&#x2019;4Bz {zĂ&#x201D;}â&#x201E;˘^ ,Ă&#x192;6,f ĂľT yZ ĂąĆ&#x2019; f e {^ ,Y Âť] Ă&#x2018;q L¤ /ZgzZ ,â&#x201E;˘Ă˛Ĺ 7{z6,¾ùĂ?Z Ă&#x201A;}Ĺ ÂŹ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

â&#x20AC;&#x17E;x ¸zo LZ {z Ă&#x201A;}Ĺ ÂŹÂť œŠ wZ eg Ă?Ă?WĂ&#x2020;Ă&#x201D;ŠšZĂ&#x201E;Œ½Z Âť XNYĆ&#x2019;{Ĺ  â W6,äâ&#x201E;˘â&#x20AC;&#x153; ď&#x20AC;Ś ZĹ ' ,Ă&#x152;Ă&#x192;ÂŞ ď&#x20AC;¨f kZaĂ&#x2020;Ĺ â&#x20AC;šzb #Œ½ZĂ&#x2026; ĂŁzĂ&#x203A; c* ĂŁzg0 +Z {z´Ă&#x2020; VĂ&#x201A;gĂ&#x; ĂŁZz zĹ  yZ Ă&#x2026;x ZĹ Z z q Ă&#x192;Ĺ  Œ½ZÂą

** Ă&#x2018;ĂągzZ}g øX $ Ă&#x2039; Ć&#x2019; Ă&#x152;'gĂ&#x;~uzĹ Ă?š Ă&#x2026;Ĺ  ZĂŤ ZzĆ&#x2019;Ă&#x2020;VĂ&#x201A;¸ x H** Ă&#x2018;ĂąXĂŹ 0Ă? VĂ&#x201A;gĂ&#x;~uzĹ  -Z šZ s %Z yxgĹ Ă&#x2020; x H ~VĂ&#x201A;gĂ&#x;š!* Ă&#x2026;Ĺ  ZĂŤ ZzĆ&#x2019;Ă&#x201D;â&#x201E;˘hgĂ&#x192;VĂ&#x201A;gĂ&#x;VâzĹ  Ă°Ć&#x2019; ~Ĺ 6,zZĂ&#x201D;q -Ĺ  4, Ă&#x2020; 4z] .Ă&#x2026;~Ĺ  Zi WgzZ q Ă&#x192;Ĺ  CZ~]gĂ&#x;Ă&#x2026;VĂ&#x;IgzZVhĂ&#x201D;VĆ&#x2019;z¤ / Ă&#x192;Vâ â&#x20AC;ş }g ø X Ă? Ăą0* gZĹ&#x2019; Ă&#x203A; Ĺ Ăł Ë&#x153;L4z] .¸ ~ wq ]gĂ&#x;kZ gzZ ce ĂŁâ&#x201E;˘ ~ wq]gĂ&#x;+Zq -Ĺ  4, }g ø XĂŹ 79} Zgt Ă&#x2026;x H** Ă&#x2018;Ăąq -Ĺ  4, x H** Ă&#x2018;ĂągzZ}g ø ~ VĂ&#x201A;gĂ&#x;zĹ  ÂŤ ĂŹ â&#x20AC;&#x17E;z e $Z@ Ă&#x2026;<Ă&#x2018;z +Ĺ  Ă&#x152; zĹ  Ë&#x153;Ă?zgĂ&#x2026;<Ă&#x2018;z+Ĺ  Ă&#x2021;Ć&#x2019;:Ă&#x;Ă&#x152;Ith + ĂĄ XĂŹm5yxgĹ Ă&#x2020; Ă&#x201D;ĂŹ ĂŽĹ  Ă&#x20AC;Ă&#x192;VçZy ď&#x20AC;ĽÂŚÂ˝Z z šĂ&#x153;Z! Xxk!* 4z] .Âą) Ă&#x2026;wy g ÂťĂ&#x192;äâ&#x201E;˘â&#x20AC;&#x153; ď&#x20AC;Ś ZĹ ' ,Ă&#x152;nĂşĂ&#x2020; ĂŚ ~(,Ă? ~(,Ă&#x2039;šZ òsZ <Ă&#x2018; 6,gĂŽĂŁZzĂ&#x2021;!* ] !* tĂ? Ăľg @* xÂĽĂ&#x2026;x Zâ&#x201E;˘} m CZgzZË&#x2020;yWĹ&#x2019; Ă&#x203A; XĂŹ 7 "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

223


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

t{ ZpÔs ÜÆV¸Ŋ Zë ZzƒÃVzÈLZä\¬vZì CWt ‚ ]i YZ ÅkZgzZ¬» äVZg ZŒ~ ]gßÏZ ÔãzÛ c* Vƒ ãzg0 +Z '¸ ]gßˬÐkZX¸`™ì‡„  c* ggUŠpq -Z KZy›Z # Ô~Š

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

X ˆ~Š7]iYZÅäVZgZŒsÜƺ: Z, 'YËÃxZ™}m CZÌ~ sf `gŠ {z Ô Cƒ Za 'gß Ð e $¬g Å]Ñq~º: Z, 'Y

:

~Š Zi WÅ䙬Ï0 + i ._Æ}oz< Ø èLZÃx ¸xõV˜ X 1

XƒÝq

Xƒ:Ýq]i YZÅ䙿6, }oz< Ø èLZÃx ¸xõV˜X 2

xõC Ù * *™4z] .Å ä™Ýq ~Š Zi WÐ º: Z, 'Y ~ ]gß«

]|6,wßZ ÏZçOXì 7Ÿ» »+Št 1Ôì —" Ô Âh»x ¸ xõÆòzgLZu Z µp¤ /Z6,µñƃÅx?Zz > }Zm[ ]zŒ Ds Üƺòzg L: ¹Z ä9kZÆvZ ë@* Ô¸`ƒ ,Z¤ /ZìC Ù ªX à Z e ¯ Å4z] .Ë+Z „Šp:gzZ c* Š {gt» ä™—  Cƒ Ýq wÅŠ°z [£~ + ŠÃ4z] .Å ~Š Zi W~ ] Ñq kZÆ +Š {z ¶$ Ë Y Å 7µÂt Ð 9x+Z ßzZ‰ []| +Zì ãZzÇ!* ]!* tÐkZX D™g(Z {ZgÅm, / ¤ Њ°z[£ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

224


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Ð ] !* kZXì 7Ÿ» »<Ñz +Š4z] .Å ~Š Zi W~ wq]gß x ¸C Ù 4z] .Å~Š Zi WÌ~wq]gß+Z YYH7s %Zwq¾ Å ä0* Zg Ö Ð º: Z, 'Y kZì B bg ht G {z Xì h~¡ »

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ì ~gz¢tÐzzkZÔì 7Ÿ» »+Š4z] .tèa 1Ô}™4z] . ~g7 Ì» ]!* kZÉ Ô ñY Hg Z2Z6,„ VzŠ ã CðZ6,sÜ: ÐZ »›)c* ›ËÐzz Åx ZŠZ ËÆVâ ›ñY Hx ÈZÐ b§ lñZ Û wq¾]!* tÃVƒ ÉgÆVâ›~4z] .kZXñ0* Õ:yp 7q ðÙ| (,Ð # Ö wÅwâ z yY~<Ñz +Šce ã™7 ~ËÆ x ZŠZ ËÆ yZce D bgŠ c* ]!* t ~ wqC Ù ¹Z Xì LZ {zì60 +Zh +” »] !* kZ Âðƒwâ 0* h** /Z # ¤ Ö wt Åwâ z yY Ö wt Åwâ z yYX N Y 0* # gZŒ Û w¬~g—ÆvZaÆx ZŠZ kZ ~ ðÉg ðƒ ~Š Å„ <Ñ Âì $ Ë ƒ »~A çÆx ¸c* Š Û Ë¤ /Z Å ~Š Zi W¤ /Z ~ ]gß«kZ źzƒì C Ù ªçO Xì $ Ë ƒ» xZŠZ: qgYˉKaÆkZQ Âì 7Ÿ» »<Ñz +Š4z] . Xì YYc* ZI„^ ,YÃyYˈà~{ZgkZ:gzZYYc* ŠgZŒ Û Šó ˜:L à ™g (Z]gß+Zº: Z, 'Y6,x ¸~uzŠ ËZ # ì {z]gß~uzŠ 䙬 Ï0 + i ._Æ}ogzZ < Ø è LZÃVz°!* Æ x ¸xõá "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

225


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

:zŠÐ p ÒÆ] ** kZÆx ¸xõ~ ]gßkZXƒ: Ýq]i YZ Å : $ Ë ƒZa'gß { Zg Å äY™]óÐ º´Æº: Z, 'Y aÆ x ¸xõV˜ X 1

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

XƒŠ ñ

XƒŠzD{ ZgÅ]óaÆx ¸xõV˜X 2

™]óÐ º´ LZaÆVÍß~gzŠÆŠ Zë ZgzZƒ Iè¤ /Z Åäg Z ¦ /Ï0 + i ñƒ D™¿6,+Š LZ~ º´}uzŠ ËgzZ äY B‚Æ~Š Zi W6,+ ŠÆvZvßìt¬»+Š~]gßkZ ƒ?{ Zg ˆy WŒ Û X , Š hgaÆvZÃx ¸K Zgz Z o L Z Ô§ { Å䙿 ƒIèÃ\ WLZ~ËÆkZgzZ ** ™: ]ó~]Ñq,Z ._Æ çOXì Y0¯ ) !* » ä Y á ~ 3 bŠ g ¶ : ¶ K»Š Zë ZgzZ :ìŠ á g Z »\¬vZ

èöÓøòô×5 ÛøÖû] Üö`öÊ#çø³iø àø³mû„ô³$Ö] á$ ô] z Õ) {zÐ,Š ]ñ~ wq ÜønûÊô ]çûÖö^Îø Üû`ôŠôËö³Þûø] o?û ÛôÖô^³¾ø VâYKZ(ÆDŠ z!* ƃ àønûËôÃø–ûjøŠûÚö ^ß$Òö ]çûÖö^Îø ÜûjößûÒö ÐyZ {zÂÔÐVƒìgJ eÕ6, àûÓöiø ÜûÖøø] ]ç?û öÖ^Îø š ô …ûŸøû] o³Êô ó?ìg} 7,V¹ ? L:Ð â7 ]æû†öqô^`øjöÊø è÷Ãø‰ô]æø äô×#Ö] š ö …ûø]

kZ º Û ÃVÍßXÔ—" L L

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

226


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

X¸ ó n pg 7g(Z ðà » n

Üö$ß`øqø ÜûaöæF^ûÚø Ôøòô³Öþ5æ^öÊø ^`ønûÊô ó]†÷nû’ôÚø lû ðø«‰øæø

ÅvZH L:Ðâ7ÐyZº Û

( 97 : 4Y û Z )

Ë~ }i KZ ë L:Ð }{z

~ kZ ? ¶: Wz âZ }i

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

çOó?DY™]ó(gzZ} )

ǃ 3** 1 » X vß {zt ó Xó ì(~' , „¹{zgzZ

Åx?Zz > }Zm.ñ]|gzZÅzmvZ -Ñ ]g߸ Å]ó

Å #}õ Z Ð^]ót Åx?Zm .ñ]|X ð M 7~ V70 + i " æÃ[õä]óÅÅzmvZ-ÑgzZ¶s§ X õsÑ»“ W#Z îGE 0G LZ äÅzmvZ -Ñ:¬Ð ]ókZce6g ãZz] !* tVŒ .ñ]|:gzZ H±aÆŠ ˜Ës ÜÆŠ Zë ZzƒÃV¹‚g VY X éY ~x ¸K Z b zg Å ð Zzgg » ~Š ˜ ËÅ b§kZ ä „ x?Zm VÃg@* +F, +ÅŠ Zë ZzÕì ¸ {ÎZ »Vz9g;ZYyZÆ\¬vZ $ zñ} O Æ ¶Š úáIgzZ {z¤ /Ô;Æ M ZÆ ä V,Z Ì~ ?:XÅZg ZŠ Ð # Ö /Z ƃ z ÕJ -‰ Ü z kZgzZ Hg OZ » äWxÆ ]çE  c* „ gg UŠpq -Z¹Z6,}i ÅvZJ -Z # ðVZ7g ZŒs ÜÆ8{ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

227


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

XŠ Hï7g Z MZ »

?:XÅZg ZŠ~]Ñq, Z¤ ]óÐzzgzZ Ëc* ƒ:x]çE /Z@' , ÆkZ

yÒ] ** kZzŠ ~ˆyWŒ Û Ì~ ]gßkZ ÂVƒŠzDZg Åä™

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

±Ëvßt ñƒ ¶: ¶ K»Š Zë ZzÕ~] ÑqyZtÔizZ : ñƒ kZ ä ˆ yWŒ Û ~ ] Ñq, Z X ,g å aÆ Šæ KZ Ä  c* g òs Z kZaÆkZ¤ /Zì c* Š¬t Ô,g åaÆŠæ vß&Ä  c* g òs Z 6,kZQ ƒ e㙊æ ÅVâ ›yZ s ÜÆ# Ö Ó~Š Zë ZgzZ: Z, 'Y YZg åaÆ䙊æÐZs ÜÆx ¸Tt ÆäOZÔ}™Šæt{zì xi Ñ Š ñ{@ç » ~È k B Îâ Æ „  c* g kZ ÅVâ ›gzZÆkZ Ôì ;g :ìŠ á g Z »\¬vZXƒ

1Ô ñÑ yZZ vß {zL L

yZ6,?ÔÅ 7]ó ä V2 ðà ŠnËJ -‰ Ü z kZ Å {z J -Z # Ôì 7~g ZŠ ) f G ' W: k0*}g é£+ Æ ™ ]ó

Æ +Š "¤ /Z {z %Z XNY yZ6,?Â,g å aÆŠæ6,x **

]æû†öqô^`ømö ÜûÖøæø ]çûßöÚø! àømû„ô$Ö]æø ðõ oûCø àûÚùô Üû`ôjômøŸøæ$ àûÚôù ÜûÓöÖø ^Úø ÜûÒöæû†ö’øßûjø‰û] áôô]æø ]æû†öqô^`ømö o#juø Ÿ$ ô] †ö’ûß$Ö] ÜöÓönû×øÃøÊø àômû‚ùô Ö] o³Êô Üû`ößønûeøæø ÜûÓö³ßø³nûeø Ýõçû³Îø o×F³Âø ó†ºnû’ôeø áøçû×öÛøÃûiø ^Ûøeô äö×#Ö]æø Ѻ^%ønûÚôù ( 72:8w ÎÑZ)

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

228


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

t ÆäOZÔì ~gZŠ)f Å䙊æ Å Šæ "{z sÜÆ x¸T G ' }g é£+gzZÆkZÔ,gåaÆ Š c* gzZXƒŠ ñ{@ç ðÃyxgŠ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ÐZ vZ Ôƒ D™ ?¼ ÔÅg ó Xó ì ;gNŠ

Dg¸Z6, ŠæÅVâ›g6yZÄ  c* gòsZʼn Ü z6, x£gzZq -ZQ

:c* â Û ñƒ

ÅvZ ?ì Š Hƒ H"gzZL L

Øônûfô‰ø oûÊô áøçû×öiô^Ïøiö Ÿø ÜûÓöÖø ^Úøæø Ùô^qø†ùôÖ] àøÚô àønûËôÃø–ûjøŠûÛöÖû]æø äô×#Ö] áøçûöÖçûÏömø àømû„ô$Ö] áô]‚øûÖçôÖû]æø ðô«Šøßùô³Ö]æø èômø†ûÏøÖû] åô„ô³aþ F àûÚô ^ßøqû†ô³ìûø] «³ßø³e$…ø àûÚô ^ßø³$Ö ØÃøqû]æø ^`ø×öaûø] ÜôÖô^³¿$ ³Ö] àûÚô ^ßø$Ö ØûÃø³qû]æ$ ^³n&Öôæø ÔøÞû‚ö³$Ö ø Þû‚ö$Ö ( 75:4Y ûZ )ó]†÷nû’ôÞø Ô

VÂgúÔVzŠ%'"yZgzZ~{Zg D™7k B aÆV”gzZ

ÔgÇŠgz6, }gø} Z ìg™¬Š Ð ÂÅVz°!* Ý ªkZ … Ð k0* LZa}g øgzZwï LZ a }gø gzZ ™ Za Šg^

ó Xó ™} 9g ÇŠæÐk0*

±ËÅVâ ›aÆ yZ ~ ] Ñq yZÆŠ Zë Z z Õt Ô 3U* "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

229


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

:Š ñykZ » äWÊæ ÅyZÆ„  c* g Ë c* ä™ÔŠæÐ „  c* g y ZB‚Æ # Ö / Z zñvßì t ¬» \¬vZ ~ ]gß+ZXƒ Æ÷â i WÅyZÐ u#Z} ÎV WJ -V Œ Ô , ™“  ZŠ ' ,Ã] Ñ q

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Åx?Zz > }Zm-]|~ˆyWŒ Û X ñYƒgŠ ™ê »8{ :ì c* â Û ÐáZjÆyZ ñƒD™yÒ“  *u

kZ {z¤ /q -ZÐ ~ ?¤ /ZgzZL L

]çûßöÚø! ÜûÓößûÚùô èºËøñô«›ø áø^Òø áûô]æø Æ T ñWá yZZ 6,]!* èºËøñô«›øæø ä´eô k ö ×û‰ô…ûö] p?û „ôÖ$^³eô {z¤ /q -ZgzZì Š H5=B‚ oj#uø ]æû†öfô‘û^Êø ]çûßöÚô©û³mö Üû³$Ö yZZ) Â}™gïZÐ + â ÐZ †önûìø çøaöæø ^ßøßø³nûeø äö×#Ö] ÜøÓövû³mø ñ {z ( ce à Vß Zz äÑ ( 87:7s Z²ÑZ)óàønûÛôÓôvFÖû] }g ø vZ J - VŒ Ô,™

vZ GgzZX}Š â Û êyxgŠ

ó Xó ì ÑZzäâ Û ê+ 4

:˜ ñƒD™ãZzÃwq]gßÏZ „Z Û +−Zq** Ññ Z' ,Z ]|X ì 7^ ,YŠ ˜ Æ]ó%g0 +ZÆo L Z‰‰‰L L ãZz |¸Ð ]c* W~uzŠ 0Ð ]ógzZ“ ¦ / uÅx?Zm Xì CƒG @* Å]!* kZ ÌÐ ]ÑqÆÅzmvZ -ÑXì Cƒ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

230


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Ð s§Å÷Zg ZMZr # ™gzZ‹ r # ™¤ /ZŠ ˜ìtzz ÅkZ ( 56„Z Û §··ù) ó Xó ìŠ YzgzZ*Z$ +zlgØ¡{zƒ:

zÕÐáZjÆx Z™} m CZ}uzŠgzZÅzmvZ-Ñ~ˆyWŒ Û

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

g;Z YyZÆvZ ~ 䙨 £ » VÂgßyZgzZ 'gß{gÃè ÅŠ Zë Z {ÎZ kZÆ Vz9x H** Ññx¥7…Xì Zƒ yÒ {ÎZ » Vz9 }; q -’ÅVñ¸y›} OÆä™o ^Z »x © ZÆwyzŠ ˜ Ð X ^VY6,ä™~ .Zx © ZÆyZgzZ 'gßZÅŠ ˜ Ð „ ~Š Zi W LZ # ~ *Š B~gz¢{g á Z s§Å ] !* kZ V Œ % Z Ô ë Ãq -’Å~Š Zi Wäx ZŠZkZ Âì ˆðVZg ZŒÐs§ÅVƒz¤ / gÇ) gzZ VÂgúÔV-à{k H" ÃV¸Ń z ÕÔƒ c* à: c* ƒ c* à {Z +à ðà ÅnkZ { ZpÔvßXì Hë Z Û gz¢i Z »äZ¤ /h N h +' × ÆƒzÕ6,V” −„ XÃVߊ LZ™}Šg Z Œ Û ,Øðƒ f(,ÅŠ Zë ZzƒÃ]g¸z O Ð <Ñz +Šce ã™7lñZ Û wq¾ ] !* t …Ôg ïŠ Æ™[Zy cÅyâ Zz ðZB‚Æ•"gzZ ~ÛD + " KZÆ™nZ²Z 7ÁÐ ¶ŠB‚ »ƒ z ÕÌ~ wq Ë ** ™ë Z Û i Z ¹ÜZà z Õ Xì "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

231


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

~È0* 6, Vz: :ì ¹äò Z¤ /f *Z ._ÆyÒÆg ¶ Z Ã~i!* ò:a kZXì * @YHwEZß ð•Z ]‡zZ ‰»Vz:L L

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Æ Vz:gzZ V-ßñgzZce ** ¯ ,@* Æ 2Z¸4c* g ~ Ýzg ÅxsZ

ó Xó ìê+4» ~œê(»ª Z°)~÷Š@sÜ

:˜ ñƒD™{û6,} ZgkZÅò Z¤ /f *Zx H** Ññ ß ð•Z » Vz:‰V; }g øì m» e $D kZ J -V˜L L

Za VÒZy  ~ËÆVz:yZXì t · ZÐ kZ…ì @* ƒw E Z

~g»u)aÆb &ZÅVçZy  yZgzZt ‚}gøÌ{zÔ„gƒ

ƒ 7s %Z ÌÐ kZ … Âì @* Wt ‚ Ññg ÿ. Þ ‡ðÃ6,R ™ »ÃŠ zÆkZÐ }uaÆ1zgÃwEZßÆq Ë1X Ç

 ñY ¹t ‰Ôì „,Zt gzZì F, Ñ!* Й~g ø m, ?Å ¶Š

ߟÒZì ˆƒx ¬gŠkZlg \gzZ]Øg~VpZ°~gøèa VpZ°yZakZì ;gY@* ƒ»Š OZ»x Zú6, x ÂrZ°gzZÑäƒ ]!* t X ñY 1á :Zz „g (Z » ¶Š ŸÐ VŸáZzá ˆ~ i1Ôì $ Ë 0 yZÄ]gß[p » }Iz c Ë Â6,gî ~à ‰‰‰?ì eb§¾** Ñg»} z' , ÐZ~yZy "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

232


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

6, XËèYà ó } ó Zg L L~g »u)6,ZË„ ë Âó óò :L gLzZ êª Z°gzZÇñB ó ó¬L L{z ÔÇ}Šê fZò OZ ðû# Ö Ó ðä /Z ™? Ø Ð VâzŠ y Zgz Z Ç ñY ¹ ó ó,L LÐ Z ÂÏ} ™gŠ ™

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ó óò:L L{z ÂÇ}Š } Zg î6,gî¦Ñ~ }g!* ÆZËDr #™ Ô ï Š ¬x©ì ;g W`6,ÏZÐ qzÑï¬ »# Ö Z X Ç ñB

ó óX D™gŠ ™ò :x Z™} fgz Zï ŠŸrZ°] Z|è‡

ÆnÏZ Ì} Zg {gÃè Åò Z¤ /f *Z D ÑŠ ¢Ãx H** Ññë

c* Šg Z Œ Û ówEZ ß ð•Z » Vz:LÌä x H** Ññ&ì 0Ð Vz: ów E Zß ð • Z LkZÐzzx¥** Ëx H** Ññì Ú ZsÜt Û Xì }g ø²Ôb‡Æ„áñg Ãó~g »u) LËÌaÆx åuzg Å z ò} óß ð•Z Lh +' × Xxk!* ów EZ ß ð•Zt L » Vz:q -Š 4, Æ f *Z aÆ x åuzg Å kZÃ7Æ kZ Ôì Y0gzZ á C¯ ) !* »ˆ Ü Zú Xì Š Hƒ~gz¢** ™~i ‚yâ ‡J6,R~g »u t Û »Vz:ÆnßgzZ 96,Mg‡ D™kC~gz¢t VŒ ë fÆ gzŠ {Š ñ M h ™êt Šp Mg ‡ˆ Æ kZ X ,Š™ ãZz Xì @* ƒÐƒ  Ú¾wEZ ß ó ð•ZgLzZ 9»Vz:~ z x Zú~g ZŠ)f +F, ë ZgzZ ~(,Ð ƒ  Åx Z™} f7µ~ kZ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³³only. ³³³³³ This copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

233


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

ÆwZjZgzZ VÂgßZgzZ ** ™s # Ÿzz bÑÅ+ Št ‚ÆmZp » „ ft 6,gîÆ wVXì ** ™yÒ t ‚Æ yZê »<Ñz + Ša t Ô, ™s # Ÿz Åx © ZÆ<Ñ~}g !* Æt :z b ï{zì x »

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

<ÑÐáZjÆ {)zŠ Z D + g ZgzZ ** iz s ‹Ô‘uz O{zì x £ » -Z Æ b§kZ~ Ýzg Å< L z [ Â7µ~ kZX ,™yÒ x © ZÆ Æä™ÆkZ „zgzZì êŠd $iÄ fx » »s # ŸzzbÑÅx © Zx Ó ^z»g ÅnË~ {Zg ÅkZ Ôg )gŠ  ** Î ~È0* 6,x » kZÆ fX IZ ~i‚yâ‡kZgzZ~i‚yâ‡6, R4c* gë@* Ôce** 0* g ZŒ Û qNÇ!* ÌÜZe „ ¶Š}Š} ZgÆ fZ¡nç » 䙟Æ] â l._Æ ~ KkZ X Dƒ iZ%ë Z¼ ÌÐWÆ kZ X @* Yƒ 7Zg7 Ð {Š™7ÆyZgzZ n pgt ‚} ZgÅ fZÃyúg0* Åo¬Ðƒ  ±ÔìC Ù ªXì @* ƒ ** ™ê» ~i ‚yâ ‡6,R±ñƒ f e{^ ,Y » bÑŠ YY3g Ât ‚Ã} ZgÅ fgzZ„A $kx ÓñƒD™~i ‚yâ ‡6, R ™Å ±gzZ σ ÿ) ZÇ** „zwq¾} ZgX YY7** â Ã} ZgŃ  yZ1Ôì $ ™ {Š c* T iq -Š 4, ÆVzÒúÆyúg * 0 ϶z »yâ ‡4c* ggzZ Ô Âht » f̈ Æ ¿kZÆ ~i ‚y â ‡X Ïñ Y ª¿. Þ ‡gz Z ]!* KZ ñƒ Tg~} ], ZŠÆt ÜZz yâ ‡{zì Lgg Z Œ Û' ,—" "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

234


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Æ yúg 0* gzZ ä™ë Z Û bÑŠ h +' × ~ hÆ kZ Ôä™ ãZz h +' × Ã Ÿ»t Ä»„  c* gpÔOg ~g Y4z] .Å ä™b‡6,kZ ÃVzÒú kZÔƒ ˆ~Š™~i ‚yâ ‡Ì._Æ} ZgT~ kZì @* ™wq¾

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ðb§~g7»yâ ‡kZ ³³³³³³ fgzZmZp³³³³³ x Zúvßx ÓáZz…~ Òæ / Ù Åä™ Za cÅ( C Ë yâ ‡gzZ Åg ** Z s ÜÆkZgzZ ,™x Z Z VpZ°._Æyâ ‡{Š™g (ZÆyúg 0* ³%† ZˆÆkZX ,™: Æ yâ ‡ÝZgŠ³%t Xì » ä™ŸÆ ]âláZz äƒ 7~ } Zg Å¢ Û {zì Cƒ ~g ZŠ)ft Ū Z°~ kZXì³% »t:Z gŠ ™ê F F6,s »Z z h~ Ýzg Å ~i ‚ yâ ‡ Å yúg 0* ±™Í X}™

Š YzÑÆXÃν Z ÅV â ›gz Z Bóß ð • Z LëÃVz :X

~gz¢~ VÂgß‰É Ô^ ,Y sÜ: Ã~i ‚yâ ‡aÆ ä X Ð XìÐiZ%ƈÆkZgzZ ~i ‚yâ ‡ÝZgŠm»yZÔB Æ<Ñz+Š {zì x » »+Š} f—"Ôt6,gîÆwVçO kZgzZì Hi§9» ¶Š t :NCt ÃVÍß._ÆûLZ LZ „ fÌtb§ÏZX DƒA $áx © ZÐyÃyÃ~]gßÅt~ t :~VÂgßÁÁ._ÆûÆyZNŒtÃVÍß{zì x » » "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

235


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

ë@* Ôì YYc* ŠêsÜÆq¸zÆkZ~VÂgßÁÁgzZ CYƒ µZz yúg 0* É Ô76,} Zg Å Ñø ~i ‚yâ‡~}g!* Æt:6,R4c* g yúg0* X σ«6, äYƒb‡Æ} Zgq -ZËÆe $ÒZÅVzÒúÆ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

 c* „ g1Ôì $ Ë ƒ Âs ÜÆ} Zg Å f‰} Zgt à Zz äY 0* ð~ x ÓÉ fgzZ ÇñY HÇ** ÃÏZÐ wÅyâ ‡® ) ¤ÑZZ # Zz~ m{ËÆ–c* +iêt VZ' h ,h +' × X σxi Ñã™~È0* ÅkZ6,VÍß ìê rZ°q -ZÔì Š Hƒ Zb ï »kZ c* ðƒ µZz t :ÅkZÐ x ZŠZ Xì 7mðÃÐg » Ò],ZŠÆx Z™} fgzZs # Ÿzz bÑÅ+Š »T ,Š Œ…„ x H** ÑñQ  ä™Ã„ x Z™} fÌŸt ¤ /Z Xì H„]gz¢y WÅäÑÃ] â l~yZgzZx ªÆVpZ° ©$ELZ {zì x » » „ + Š} ft b§ÏZ ÅŠ Z D + gZ ._ÆÃî0G yZt ë @* Ô, ™ÒÃÅäZëÐ yúg 0* ÃVî Zw{ iXÅyZgzZ VÂgß ÃŸÆVzÒúÆyúg 0* s ÜÆ} Zg KZ {zì 7^ ,YaÆ Æyâ ‡èaÌbŠgZŒ ÛD + %ÿm{ËVZ' , +' h × X ,Š™gïZÐ+ â ] !* Å} ], ZŠÆª Z°É Ô7Æ fÌt a kZ ÔìX » „ t :Z Zg7 Zg7 » ðÌÃxFgzZ b` 6,yZ Ô ] ** ÒÆVƒZÍÆólÐZ ì Xce * *™„ ñƒn pgpÅÃVç»xÓÆs »ZˆÆ¶Š}Š µñ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

236


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

GGÅ ]5çRXÐkZgzZ¶ŠgZŒ Û ÿ 5 © ZZ # Zzc* Û »Ã{z¤ /c* Š Û Ënç¸ »ª Z° 7Š@ wVq -Z Å „ ówEZ ß ð•Z LÆ Vz:çO Xì »

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

{z¤ /q -ZÆ f 7Š@ Z # ð M t ‚izg „ ŒZˆ Æ äƒgŠ ™ê G G Å gZŒ Û ÿ5© ZZ # Zz~ËÆkZìC Ù ªgzZ óD + %Là Qá Zz ä™êä I•ZIèðÙÍÃ} :ÆnkZ¤ / Z NCt…„xH** ÑñXc* Š}Š 6,gîL Z%ŒÃ] !* Å kZ c* bŠ µñ » ð Ìà Q á Zz ä™ê t »Vz:B‚B‚Æ VzI •Z, ZÄ  c* g H Â} Š™O3 Z éZ} . » x H** Ññ ?ce ´Š 7Zw ðÃà fá Zz ä™ ówEZ ß ð•Z L Vz:ì ¸  óò :L» yZ ~A çkZèYÔǃ~ „ ÔG [ Z {z Âce ** ƒx ZŠZ ðä /Z ÌaÆx åuzg Å ówEZß ð•Z LkZÆ Xce** ƒ6, „ óR~g »u)L

ð •Z Æ L b§kZÆVz:q -Š 4, }g ø@' , Æ} Zg {gÃèÅ ** Ññ

ë Z »‰ Ü z ~i ‚yâ ‡ƒ  o6, ó R~g »uLaÆx åuzg Å ówEZß Xì Ÿ»+ F, k„0vZ†]|X ì t ‚} g ø {Î Z »/ô f~ KkZ ~A çÆ_Z÷„¹Zì x¥]!* t ~}g !* Æ¿vZ èg g0 +ZÆŠzu^ ,Yå s %Zt»yZë @* Ôå7t · ZÐy⠇Ɗgzwú "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

237


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

t —" ÔgzZ¸D™ Â~VzŠ¤ / á LZ™f »s%ZkZ LZ {zX ;g „ Å~i ‚yâ ‡ÐzzÅs %Z kZ LZ: äV,Z1Ô åÌh~¡»yZ  c* „ g:gzZ H Z"z6, s ÜÆ# Ö Ó6,Š ã CÅkZ: ÔÅ Za ^z»g~{Zg

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

XK~g Y} :LZ~A çÆV $Zgz„~

kZÔgg0 +ZÆŠzuãâ ‡gzZ ¹ÜZyZJ -Z # Ì} :Æx Z™} f

gzZyúg 0* Ù !* C ЊzuyZ1ÔÐF¯ ) !* » „• ' ,zíG{zJ -‰ Ü z Å Vâ ›sÜ: ~È0* 6,Vz:áZz ä™ì Zæ ~ x »Æ VpZ° , k /** ¦ aÆúÅÏ0 + i¦½Z±É Ôì ~gz¢aÆŦ½Z Xì CƒkC

ßgzZ ñâ Û Za (~ VߊaÆVÂ!* 9{zì ¬ŠÐ \¬vZ

XÇgyñâ zpô~]y WgzZ *ŠÃƒ  ëÐÑÆVÂ!* [Y 2001]

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

238


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

{^ ,Y»]ZŠñ Û Æ~”Z°Z@Zi ** Ññ

Š ˜s Üƺ±)

@Zi ** Ññ0Ð Zg W‰Åò Z¤ /f *Z~Y 2001 ag â Ôó ót ZÑZ L) L xâ

]Ÿzc~g øÐáZjÆyZgzZ] ZŠñ Û Æà°ZØær # ™~”Z°Z yZ Ôì c* â Û wìg ÖZ6,Zg WXÅò Z¤ /f *Z ä x H** ÑñX ðƒ ù á Æ x H** Ññ] !* t X ì } Zg Å f *Z}g ø 0Њ ˜ q -ZÐ ~ ðÃ~A çkZyxgŠÆyZgzZ}gø ì ˆƒ ãZzÐ „ ]ZŠñ Û Å„ # Ö Óy›wq¾ Š ˜ s ÜÆo c* x ¸Ë L L ì 7s %Z LZB‚Æ x H** Ññä ë ~ ] ŸzcKZ X ó ì ó Yƒ Ð s§ :å–ñƒD™ãZzÃs %Z /Z ì ~ZÏZsÜs%ZyxgŠÆ** ¤ ÑñgzZ}g ø[Z‰‰‰L L "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

239


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Vâ › á™ÝqºÐ b§kZ]¸ãzÛðÃ6,Vâ ›L x ¬ ~ ]gßkZ ÂñY ƒ '" Ç!* ÐWÆ kZ ¦½Z Ä» ]!* Å„ ** Ññ~ ]Ñq,Z ìg ãZzt Xce ** ™ HÃVâ › KZ¦½ZÄ»Vâ ›¤ /Zs ÜƉ Ü ¤ãzÛ ì @* WxiÑÌtÐ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ÆVâ ›Ì~]gßkZ ƒ {Š â WÃä™x OZ » q ÊÆ

σ Å]!* kZ „4z] .àZz äY ÅÐ s§Å„¦½ZÄ

~Ⱦ™? Ø Ð¦½ZÄ~]Ñq,ZVZ' , + h × XñYc* ' ŠgZŒ Û Š˜ÐZ ì ¢…p¤ /ZX Ïñ0* gZŒ Û ß4z] .C Ù à ZzäYÅ~]gßÅ ** Ññ ÐetëÌQë @* Ôǃt · ZÐ ]!* kZ ~g øÃ** Ññ

Mg ‡~A çkZ @* ,Š â Û gz¢h +Š F,c* & ¤ÅwìkZ}g ø

}g ø[ZJ -uÅû}g øçOXìg: ¹!* —ðÃÌ~‚fÆ »Vâ ›Z # ì 0Ð ]gßkZsÜs%ZyxgŠÆ** ÑñgzZ

ä™4z] .s ÜÆºÆ ‰ Ü ¤ ãzÛ ÔÐzz ÌËÔ ¦½Z Ä KZ ~ wqC Ù ÃVâ ›~ ]gßkZ q -Š 4, Æ ** ÑñXƒÜ‡Ð Å„~Ⱦ±)4z] .t{ZpÔceã™4z] .Å q ÊÆ Ì4z] .±) c* ± ~ KkZ t h +' × Xƒ: VY~ ]gß gZŒ Û „ Šó ˜Lq -Š 4, Æ x H** Ññ{z ÔÏ ñY ÅÐ s§ÅVâ ›

ó Xó Ïñ0* "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

240


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

:åHn²tñƒD™s %ZÐ] !* Åx H** Ññäë ! Xxk!* Ô4z] .±)ÅwyzŠ ˜ Ð zg Å<Ñz +Š L L ~(,Ð ~(,˹Z òsZ <ÑÔì îŠ ÀÃVçZy ¦½Z z ¹ÜZ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

x Z™} m CZgzZˆyWŒ Û Xì 7g »Ã䙓  ZŠ' ,ÌnúÆæ ä \¬vZ ì CWt ‚6,gî ãZz Ç!* ]!* t Ð õg @* x¥Å

c* Vƒ ãzg0 +Z '¸t {ZpÔs ÜÆ V¸Ŋ Zë Z zƒ ÃVzÈ LZ

y›Z # Ô~Š ]i YZ ÅkZgzZ¬» äVZg ZŒ~ ]gßÏZ ÔãzÛ Ì~ ]gßˬ Ð kZ X¸ ` ™ì‡„  c* gg UŠpq -Z KZ

ó Xó ˆ~Š7]i YZÅäVZg ZŒs Üƺ: Z', YËÃx Z™} m CZ

z + Š~} g !* Æy Zgz Z 'gßZź: Z' ,Y ä ëˆÆkZ

» c kZ ~g ø X å Hy Ò {Î Z » Vz9x+Zßz ZÆvZgz Z¬»<Ñ :ì Ð b§kZ!Ü

._Æ}oz< Ø è{Š™g(Z LZÃx ¸xõV˜Ôº: Z, 'Y(ZX 1 XƒÝq ~Š Zi WÅäg Z ¦ /Ï0 + i xõC Ù * *™4z] .Åä™Ýq ~Š Zi WÐ º: Z' ,Y ~ ]gßkZ > }Zm []|Xì 7Ÿ» » +Št pÔì —" Ô Âh» x ¸ Xì QðÉg¸Ð{ÎZÆx?Zz "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

241


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Ï0 + i ._Æ < Ø è {Š™g (Z LZÃx ¸xõV˜ Ôº: Z, 'Y (ZX 2 Xƒ:Ýq ~Š Zi WÅäg Z ¦ / äY™]óк´Æº: Z, 'YaÆx ¸xõ¤ /Z~]gßkZ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Å y ZZ L Z ì ¸ ¬» <Ñz + Š a Æ kZ ƒ Š ñ µñ » vZ-x™ ZÑgzZ .ñ]|X ,ŠÈŠ !* íÃx ¸zo L Z { z§ { Åäs Å]ó¤ /ZaÆx¸xõ@' , ÆkZXì QðÉgtÐ {ÎZÆÅzm :ñƒyÒ~ˆyWŒ Û ]** kZzŠsf`gŠ~]ÑqyZƒŠzD{Zg X}™ÔŠæ Ð „  c* g òsZ±ËaÆŠæ KZ x ¸xõÔ izZ

yZ% ¶: ¶ K»ƒz ÕaÆ „  c* g òsZ kZ¤ /Z ._ƈyWŒ Û t ÆäOZÔ}™ŠæÅVǸLZ {z ì xi Ñ6,kZ ƒe㙊æ ÅVâ › kZ ÅVâ ›gzZÆkZÔì ;g Y ZgåaÆŠæÐZs ÜÆx ¸T ( 75:4Y ûZÔ72:8wÎÑZ )XƒŠñ{@ç» ~Èk B ÎâÆ„  c* g G kZaÆ„  c* g±Ëc* ŠZå)-dZЄ  c* g±ËaÆx¸xõÔ3U* Æ\¬vZaÆx ¸xõ~]gßkZXƒŠzD{ZgÅ䙊æÅx ¸xõ X ,™ñ6, ] ÑqJ -äWê»vZ {z ì ¸ {ÎZ »Vz9 ( 87:7s Z²ÑZ ) "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

242


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

}g øäx H** Ññ~® ) á Z Å ag â 16gzZ 15Å ó ós ™zZ L) L ** izg ä V,Z T e ** ™ ZŠ Zt]»x H** ÑñëXì Hî*²õ » wÑ+ Z KZaÆ ä™ ãZz t~ kZgzZ Œ²Z . Þ ‡Ã]!* ÅD¨ ¤ kZ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ð b§ÏZzÂÅ ** Ññ¤ /Z ìyZ…Xì Ñï‰ Ü zÐ~] 5z^ X ÏñYWt ‚™µÐb§~g7] !* 9vZY á yZ „g‚… z u0* R' ,Ô¦¯ ÅwÑ+Z LZ ä xH** Ññ~ y*¬LZ

¿g6,V@ÃyZ ÅvZ¶gŠ0ZgzZ ~Š Zi W4z] .Å], Z4ZgzZyj îjZÔy aÆÝY bzg ÅŠ ˜ ~ wŠ IZ s ÜÆV-g@* @* ä V,Z ¶ :å–äëÐá ZjkZX X

Ð DI Z‰x H** Ññ1Ô ÏƒZ—" Ô] !* ÅVâ ¨ KZx ¬L L

} O Æ ä™ ~ .Z <ÑÐ ¿Æ DI Z { z ì ¸ µÂ~g ø ~Š ã CÆ òs Z <Ѥ /Z X B { ^ ,Y » ¿kZ ~ Ýzg Å <Ñ Æ<ÑÐ Z Âì Š ñŠ ã CÅ¿kZ~ < L z y WŒ Û ªÔ Vz ~ .â Zƒ U Ð kZÆŠŠ F, Ë% Âì 7Š ñŠ ã CðÃ+ Z¤ /Zgz Z . _ ó óX , Šg Z Œ Û

:˜~[ ZÆ] !* kZx H** Ññ ©$E ¸ hñÝZgzZN»s%ZÆÃî0 G yxgŠ}g ø q -Š 4, }÷L L "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

243


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

ó Xó Çìg7Â{Š c* i '»]5ç¹!* ÂñYƒãZz¤ /ZtXì ( Y 2001Ô ag â 15Ôs ™zZ)** izg )

©$E LZ~KkZ :˜ {zñƒD™!Ü»Ãî0 G

gzZ E¯6,qC Ù ÃVßßZ ôÜgzZ ¬{Š™yÒ Æ < L z yWŒ Û DLL

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Xì Ýq~ F, Ñ!*

4G 5k!Šp~ Ýzg Å< 3E L z yWŒ Û ä DIZ wßZ D ~ yZ ÔK ûE

VßßZ {Š™äzÆyZ ]¶F, b!* Å]†gzZì 6,]†gZæ ÝZ

X ÏVƒâ Û g»Ì~

])iÅrz t :ZÆyZ~Ì‚ÎgzZVßßZï^ZgzZ~D

XÐNYKð*Zçzx ©Z™Ägt ‚ÃVâzŠ

»VßßZá Zz äYK äzaÆ]c* gz¢àZz äW7~ˆ D

Ýzg ÅyZ »]5çÆèâ „:gzZ ǃ 7~gz¢t :Z èâ/ W, ñ X ÇñYHê~

gzZ ]ÑÑ+Z Ô]¤^Z ƒ  yZèa gzŠ » evZ èg x Z™ î0E !ôD I Dƒ [c* ;„  Zg {Z' ,Ð ]t î0*g8F{zgzZì xlÐ ]ZŠ ¿Z áZz äW~ˆ gzZ çÆtZ]z x|Æ< L z yWŒ Û a kZ Ô ó Xó ì uîכּyZaÆiÆŠ §zng¬ÆVßßZ ( Y 2001Ô ag â 16Ôs ™zZ)** izg ) "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

244


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

©$E Îâ }g øÃb ÏZp¤ /Z ä x H** Ññ ~Š ã CL»s %ZÆÃî0 G }g øB‚B‚ÆkZ~ y*LZèa äV,Zë @* Ôì c* Šg Z Œ Û óhñ Ðzz kZÔì c* â Û 7Ìw Ñ+ Z~ hÆ} Zg KZgzZ {û6,w Ñ+ Z

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Šã C{gÃè¤ /Z µZß Z °x H** ÑñXÐ, ™7n°Ð b kZ ëwÒZ ° }g ø Ð < L z yWŒ Û ¹ZQ  ñƒK g(ZÃ} Zg ck , i6,„ ?Š ðÃ~ hÆ} Zg KZ:gzZì ]gz¢Åä™{ûðÃ:6,wÑ+ Z V70 + i ÅVz9ÆvZgzZˆyWŒ Û ¹Z Â~ ]gßkZX Åä™7 Å ó]†L6,gîÆ ?Š Å} Zg KZgzZ ~ [Z Æ Vß Zj}gø Ð ë ÂD™ (Z {z¤ /Z Xce ** ™ rZ6,„ g ïŠ kgŠ » SÅ ~zc Æx H** Ññ~}g !* ÆwÑ+ ZgzZo ^ZÆyZÔ Zg WÅ ó] †L G ÔH7(Z ä V,Z1Ô ïŠ™7t ‚ÆMg‡{ ^ ,Y -»]ZŠñ Û ë} OÆk ½Z~t # I0)gzZª ZîÅ{ Z ({ ZpwÒZ °Ðzz kZ  Zg {Z' „ ,Ð ck , iX ,Y »] ZŠñ Û yZÆ** Ññ !  ìg™7{ ^ X n pgm :˜ ñƒD™{û6, ] ï{Š™7}g øx H** Ññ Vâ ›w–ÆyZä*™yWÛŒ ì c* â Û ~[Z kZäV,ZL L t3 Zgª:ñC5Zg „zŠ~]gßźÆVz Û »6, ~Š !* WÅ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

245


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

tZuzŠgzZNY™]óÐ V;z ƒŠñx £gzZ3 Zg »]ó¤ /Z ì Ð s§Å\¬vZgzZgÆÆ™]zñƒ:¿. Þ ‡]ó¤ /Z wÎÑZ>gÎÔYûZ >gÎ~ŸkZäV,ZX,™gOZ»~pÅ]Ñq {z ì k\Z=1Ôì c* Š Ì!Zj »`™]c* W‰Ås Z²ÑZ >gÎgzZ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Vâ ›yZ~`™]c* WyZèYÔn™7Ð}uÃÎâÅX

 ‰ ƒ y›~ Ì‚ÎÅVz Û » ‰ K yÒ x ©ZaÆ ]óÐ V;z {z¤ /Z ìt¬aÆyZX ìg {g W, Zk , iÆyZgzZ g OZ » ~pÅ]ÑqB‚Æ,jzñ:gz ÔNY ò Â M h™

~Š !* WÅVâ › ìt {z Ôìg™c6,]gßTë²Ô,™

zƒ»¼Z Û »6, $ÒZy›gzZƒ 1 ) ºä Vz e Û »™ WÐC Ù !* 6, „ {èˆÆ yZgzZ r # ™ ~æ¸ xH~ ]gßkZ Xƒ Š Hƒ ì‡gZMZ

Æ™áZjÆÉ@* Û »‘´CZ{z M h}Š {gttÃe $ÒZ›

ó Xó NY−D™“  ZŠ' , ÐÙñ{ÃÕzƒÆyZc* NY−ÐV;z ( Y 2001Ô ag â 16Ôs ™zZ)** izg )

„ zŠ Lä x H** Ññ& T e bŠ ™ ãZzt ë ¬ Ð ƒ  yZ VŒ X 5 Zg {Š c* iÐ zŠÉ Ô 7zŠ |gŠ {z Ôì c* Šg Z Œ Û ó5 Zg ë~i ¸WÆy*Ãk , iXì 7]gz¢Åä™{Š ¬Z »™fÆV2Zg wZ eÃ6,yZ V;z Ô ` ™™f » V2Zg yZ ñƒ D™!Ü »]!* KZ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

246


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

X³ yZgzZ}g ø ì @* ƒx¥tÐ ±ÂkZ Åx H** Ññ t ]!* ~uzŠ y›vß¼ ~ ~Š !* W›)ˤ /Z ì t · Z Ì6,] !* kZ yxgŠÆ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Æ ,~ y*LZ ä ë ǃ t :Z » VÂgßyZ6,yZ ÂN Yƒ ]gßkZ sÜs %Z yxgŠÆ ** ÑñgzZ}g ø [ Z X ÅyÒB‚ ˆÅg »6,V⠛Рs§Å] ¸ãzÛËZ # ìŠ H{g ¹!* 0Ð tëX ñY{g™ƒa** c* `DÇ!* Ö ÓÅVâ ›~ËÆkZgzZƒ # Ð s§Å# Ö Ó›)KZ { ZpÔŠ Zë Zzƒ ñ0* 7™Ç!* %ZÔ]!* s§Å # Ö Óà Zz h e ™ï6,kZ™ƒgzWú6,º´Æ Vâ ›c* ƒ ) !* ¯ ÆTì @* ƒ µZz t Û ‚yÃ{zÐ p Ò´Š~VÂgßVâzŠ ÔÐ zÕgzZŠ ZëZzƒ´Š¤ /ZnçX ǃ]z·~x©Z´ŠÆVÂgßVâzŠyZ @* Y c* 0* 6,gîV7 ~ VÂgßVâzŠ Â{z Âì » ä±s ÜÆ „ yZz° gzZ ~ wq ]gßkZQ Âì » ½Bz ò ¸¤ /ZnçÔ@' ,Æ kZ Xì ~]gßÅh e¯xÝCZxÁZ®ðÃ(Lu Z Zµ)[©wWÆVª Ãx ¸KZ ä x?Zz > }Zm .ñ]|¯ ) !* Æ Tì t Û ‚yÃ{z ?c* Š7kgŠ »aÚÅŠ ˜s ÜÆVª sZ²Z ïgÎÔY¨ KïgÎsÜ~y*ÔLZ äë ìt]!* ~Š "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

247


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

]§ÅVz9‰Æ\¬vZÉ Ôåc* Š7!Zj»„VìWÅwÎZ ïgÎgzZ Ìx?Zz> }Zm[]|q -ZÐ~Vz9yZX åHwÑ+ZÌÐ ƒ Åx?Zz > }Zm []| ce 6g ãZz ] !* t 6,Mg ‡X¸

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ce 6g ãZz Ì] !* t X å쇺: Z' ,Y »Vñzg6,¦‰ Ü zÆ yZ™ƒgzWúÐC Ù !* äV2¸„x ¸š¸q -ZòzgaÆLZuZ µ kZ X å 1 ¯ g ZŠ' ,V â Û z .C Z xÁZ ®ð¹Zgz Z à á~Š Z i WÅ ]!* ÐXt1Ô¶ðƒƒÅx?Zz> }Zm[]|~wq]gß 7ÒÃÅÝYbzgÅ Šó ˜L~x ¸KZ Ì6,µñq -Z ËäV,Z ì []|èa LZuZ µ ì $ Ë W] !* t ~‚fÆMg ‡VŒ X Å ÆVò¸ òzgÃ\WÐzz kZ ÔñÑ7„ yZZ6,ª ‚g Åx?Zm ¸sÜ]!* -Š4, q }gøX57„ µñ»ÝYbzgÅwyzŠ ˜s Ü wyzŠ ˜ s ÜÆVâZxš¸LZÃLu Z Zµä[]| ì 7 yZ~p ÖZAAÐ yZZ # ì Ìt ] !* ë Zq -ZÉ Ôc* Š 7kgŠ » wZÎÐáZjÆä™Z +¬` Zy  6,LZuZ µÐ s§ÅyZgzZVâ Zx Vò¸yZ~T ðâ Û 7] !* ðÃ+Z Ì6,µñkZ ä \ W Š HY7 ÅäXƒ CY ð0* (F, Åä™]zŒ s ÜÆyZ c* äVZg ZŒs ÜÆ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

248


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

:ì ZƒÜÐb§kZ§Zzt~gZ ðY ( Ãx?Zm[ª)Ð Z H{gt™ Yä Vy Û‰ Ü z kZ L L yZxª) V- Šz‹ÃVzŠ¤ / á LZ ä V,Z :X Nª ~ VÂ!*

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

… YëŠ *Z} Z ¹ä V,ZgzZ 5k0* ÆkZB‚Æ( VÍßÆ Ô@* ™7Zz6,ÅËgzZì êŠ ½Å{ Zg Å Z} .Ð ðCgzZì C   tb Ä ì &H ÂC …:X 7g ZŠ s§ » òŠ WË ÂèY

= Ôzg » c* g} Z : ¹™y Y ]g ZÑÅy Z ä qÁ ?7c* ì Zzg b Š X ñÑ k0* Æ kZg bŠ q -Z {z X ƒ 3Š=ö »tb ?ƒ D â i WVY

X »„: ¹Ð kZ ä V,Z ?ì »¾x ** gzZ]gßt:¹Ð yZ ä kZ

ZŠ Zà Z} .Ôì » Z} . gzZÄÔì »„ : :¹Ð yZ ä kZ6,kZ ( 22D 15:22) ó óX z™

[Z k Z ÇñYƒx¥s™ÂÙg¨6, [ZÆx?Zm[]|

¸ »x ** Æ ÏZöZ # gzZì ì‡Å„# Ö ÓZ # ìt bzgÝZ Å /Z ** ¤ VZgZŒs ÜÆx ¸š¸ ìC Ù ªX ǃ* *™ ZŠ ZÃÏZ Ì` Zy  Q Âì gz¢ Ÿ»t » + ŠÆvZ6,µñÏZ Ái Z Áx?Zm []| Â@* ƒŠó ˜L X ïŠâ Û yÒ sZ²Z ïgÎÔY ¨ KïgÎ ì t·ZÐb§~g7Ð]!* kZÅ ** Ññ… "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

249


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

¹Zm»yZÔì c* Š!Zj~y*LZäë »XtW{zÅwÎZ ïgÎgzZ gzZ B™wJxsZvß¼~ÂËÅVz Û »Z # ì Ð wq]gßÏZ yZgzZƒ ;g Y c* ¯: ¶ K»Š Zë ZzƒÐ s§ÅVâZx¹Z~ËÆkZ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

wq ]gßt Ôq -Š 4, }gø 1ÔVƒìg Y ñJ e ÝbÆ b§ b§6, y›Ëx¸›)ðÃV˜ ì 7Z¼Ð kZÐp Ò¹ÜZz´Š LZäë ìzz¸Xƒ„g ¯: ¶ K»ÝbLZÃkZgzZ ˆƒ*‡6,  []|gzZ .ñ]| th +' × Xì c* ¯wÑ+Z}¯Ã]c* WyZ~y* z +ŠÐ áZjÆ ØZÆ x ¸)ÌÐ ]uZz z ]ÑqÆ x?Z @ 4G 5k!x ©ZÆ<Ñ 3E X ._ÐÆ] c* W!"~gø{zÔDƒ ûE : D â Û x H** ÑñˆÆkZ

ðÉg@' ,Ð kZ~gzŠÆÅzmvZ -x™ Z Ñ [» Â… L L

›~gzŠÆÅzmvZ-x™ ZÑ[»‘´»^èYÔì Q Ð s§KZ ä ÅzmvZ -wÎgÃyZ f !* 0àgzZ å Š Hƒï á~ ÔZ]|~ V¸´ZÆ^{z´ÆyZX å c* Š™gH3, gÍ »V;z 1Ô å Hg½»wq}uzŠgzZ ~ÄZ .ñ1Z]|Ô†0f ç]| E 4 Æ™OÃyZ f !* 0àgzZÅ ðJ m 6, Y 3Æ™òúŠ »]tä ög ‘ŠÎZ

~ xwLZ 4Š' , iÃ~ç Å3, gÍw>Ô1™ï6,# Ö |Zg ZŠÆ ^ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

250


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

{Š™gHÆÅzmvZ-x™ZÑ[»Ð V¸´ZÆ^ÔH4ZŠ ™òÐ # Ö ÓòsZ/ß »^ b§kZgzZ c* Š wïÐ ^ÃVC¬ ]|Ô“Š iz9 ]|Ô]Z|&6,kZX Š H` ~ŒÆVz Û» 6,k B i§ÞgÍÆ ™ {gtb !* ätzŠ ZŠ ]|gzZ b‡0 ®

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

 ÔÐ ~ç ÅyZ f !* 0à3, gÍ w >X c* ¯ x Z¤ /z6,» äg â yp‘  E 4 ‚Zg ä ]Z|VÐyZ Ô¶¿g™4ZŠ~xwLZ 4Š' , i ä ög ‘ŠÎZ E 4 ö[ZÑ{Š c* i¹Ã ög ‘ŠÎZÃ]ZgäkZÆTÔÅi !* i ‚Æ™

gzZ Ñï3 Zg »äƒ4ZŠg0 +Z™ ÎÖ~g Z- Š Åûä]Z|yZX ~Š E 4 »gZMZÆkZÆ™OÃVzgZŠ {PÆkZgzZ ög ‘ŠÎZ~O g @* Å]Zg

Ãr # ™ëZ d~kZX¶ðZzgg» ©gzZ ¶ðZzgg»ÞgÍtX c* Š™Ø{

ð3Š Ì]g ¸z O]gz¢š gzZ ÏVƒ „g WÃVÒZy ¹ÜZ¼ G g ZMZ »Vâ ›Æ^~ËÆT Zƒ¼ƒ  t npÔσ îŠ

IizgzŠ sÜÐ w™zÆyZ Z # Ãx™Z Ñ [»gzZ Zƒ wb {g !* zŠ Ùp6,kZ äÅzmvZ -\W ÂB¸Å ðZzgg »kZÐ)g fÆkz ˆÆkZX ð‹ ~¸lpt ÃevZ ègx Z™ î0E !ôñƒ D™g ÖZ » [»Âã{gëÜæÐ ^™á¸Å!x»kZZ # “Šiz9]| E E 3Ò7^g7gKZäV,ZçOXå[ƒwÙZ»ÅzmvZ-x™ZÑ wzZ î0ªG »]äz yEZ6,kZ ä V,ZgzZ Å7ÃÅvZègº Z & œ]| "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

251


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Ð`™]c* WX ì n²Ð r # ™ëZ dx HakZX c* â Û g ÖZ „z ^iÅkZÉ Ôì 7t t Z] » yZ Ôì HwÑ+Z ä V,Z ÅV ⠛ƒ 쇺»Vz Û »6,o y ›ËZ # ì à Zz ^ kZ Ì]gß aÆ ä™Ýq]Ð ºkZ {z ì ~gZŠ)f

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

z Û » {zgzZ ,™: m, /Ð kZ ÔÙg (Z~ Ýzg Å]ÑqƉ ¤ Ü z

ÔÐ,™g (Z Ì]gß ÅØZ' × s Üƺ: Z', YÆ]¸Ý ª ñB„Šó ˜Lb§Åyp‘  gzZðZzgg»ÞgÍkZÅ“Šiz9]|{z ( Y 2001Ô ag â 16Ôs ™zZ)** izg ) ó Xó Ï

äx H** Ññ 6ÔZƒÐb§ÏZ‚§Zzt ñY1Ìyâ ¤ /Zt

Æ™~ȾgzZ ~È{z¤ /s ÜÆx ¸š¸z, 'YtÌA $Ôì c* â Û yÒ gzZ ~È{z¤ /Xì§Zz»OÆyZxš¸q -ZÉ Ô7§Zz»ä™ Šó ˜L zŠ * *™li ‚ ÅOÆ yZx ( }' ,c* iZ) ËgzZ ** ™Š ˜ Æ™ ~È ¾ Xì k ¯ ) !* »VçZy ¹ÜZ!yZ]gßq -ZX ]5çµ ZÇ!* b){z~]gß~uzŠ²ÔåH{g á Z~y*ÔLZäës§Å ^gzZ Y 3ä VÍß {gÃè &yZ Zƒ 7V- nçX Dƒ 7„ Za 6ÔÉ Ôƒ Å4z] .Å ä™±s ÜÆ x ¸š¸ÃVâ ›Æ yZxš¸ä]Z|VÐyZ ì V-ÂnçÔc* â Û yÒäx H** Ññ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

252


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

?ì mHЊ ˜y W»" µËÆOX c* ¯/µ»ä™Oà ä ** Ññ 6Ô7„ Zƒ úzgÐ b§kZ§Zzt ìt |1 G 2.'°/™ÑZ L 6, .G G L gîÆwVXì c* â Û yÒ :._Æó/ó 7ZçE I4hI8E Ô øG ä ÅzmvZ -Ñ L L

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

än× ä×#Ö] oב ofßÖ] &óe oÖ]æ ³nq oÖ] ܳ׳‰æ Üâ†Ú^m ‡æ†nÊ oÖ]æ ä³mæ‡] óoŠßÃÖ] 牟] èe…^vÛe

5x q -ZÓŠiz9gzZtziZŠ E 4 Æ ög ‘ŠÎZ¹Zä\W~T ó Xó c* Š¬»ä™k B sÜ

( 535/1)

~"ßq -Z ðZzgg» ~g‚t ì @* ƒ x¥Ð e $Zzg kZ Å õg@* kZX ¶ˆÅÐ s§Å „ „  c* g±q -ZaÆ ä™ ¹»]zŒ Ð)g fÆVšZ&LZä# Ö ÓòsZ ÇñY¹¸~]gß X c* Z™Ø{»]zŒà Zzäƒúzg~"ßq -Z

PÆyÒÆyZXì HÜÐ ,~(, §Zzt ävZ¶gM0Z :sfø D ]ïë Z E 4 Vâ ›B‚ÆV¹‚Î] ‚LZÆ™òúŠ »]tä ög ‘ŠÎ Z D ï6,yZäkZ¬Ð ƒ  X c* Š™y´Z »]zŒ s ÜÆ„  c* gÅ 6,kZÆ™OÃx Z f !* 0àï¬ÆV; zgzZ Hp »Y 3ˆÆkZ Ô H "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

253


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Ô¸ ~ „^‰ Ü z kZÅvZ èg†0f çX à ™ì‡# Ö ÓKZ Ì VâzŠ {zgzZA ÐÅvZèg ~ÄZ .ñ1Z {z~ 5 ZgX ‰ òÐ V;z gzZ ‰ ƒ « îJ -C Ù ¤wqÆÅzmvZ -ÑX ‰ − s§Å]ñ|

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

X ñ W^ßÜæ m¬0G0−{]|gzZx Zw0/]|Ð~y Z 4E ~ `¯Å kZ ‰ Ü z kZ X ˆƒLÐ b§~g7 # Ö ÓÅ ög ‘ŠÎZD _”†0®:t x ** ÆZ%ZÆ ` ¯ÅkZX¸ ï á gZÎ{Î]‚ 0h +m,gzZ Og qd0xø0h +m,Ô®0tzçÔ( „ b‡0®t) E X ~Ši Z ÿ¹¢Z XÑ äƒD + %vß~Š Z®~(, B‚ÆäñgziÆ# Ö ÓÅŠÎZD

X¸ï á Ìwqy›C Ù „ ~+D + %yZ ÄZ÷Z CZÃ_”†0 ®ä kZ D 5BE Æ ¯Z ÃtzŠ ZŠ gzZ “Š iz9 gzZåE »TÐ {ç Åx Z f !* 0àä kZB‚B‚Æ kZX c* ¯ gZŠ)f »A ç ÆäƒÕz @f ZiX à ™~Š á Ô ¶Š Zi R Å“Š iz9gzZ åf Zix ** X ¶]gúÔ™z ðñq -ZB‚B‚ E 4 0', z ä \ W ÂB¸Å]zŒ Å ög ‘ŠÎZÃÅzmvZ -Ñ Z #D E E +G 4 gzZ ä™k B s ÜÆ ög ‘ŠÎZÃVâ ›yZÐ)gfÆ“Š ø4D "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

254


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

X¸ŠñV;z c* Š¬»ä™ú6, kZ ~g7 aÆzŬkZÆÅzmvZ -ÑÅvZèg†0f çD

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

à ZOÆÅvZ èg †0f ç vßÆ yjX ‰ ƒh #Ð b§ G yZ¬t»ÅzmvZ-Ñ äV,ZgzZ‰ƒï á ô( ‚ÆyZÔ¸g ZŠ ºg X åeaÆyZ )J -Xc* Š àJ -Vâ ›gzZwqx Ó Æ_”†0®x »t Ht · Z6, ] !* kZäq ½ZÆVâ ›D E 4 gzZ } YHÐZ {zgzZ å×¹6,ög ‘ŠÎZÐZèYÔñY c* Z™Ð)g f X åÌ»tzŠ ZŠgzZ“Šiz9nç¸X å‚ rg {Š Zg Z »OÆkZ + G E (ZtaÆkZ Â~Š¸ÅYZ kZîä ø4D 0' , zZ # ç OD E 4 Æ ög ‘ŠÎZ ä V,Z b§kZgzZƒ Š Hïµñq -ZÐ y WÐZ c* Í å„ ~YZ kZ KZÓŠ iz9gzZtzŠ ZŠ ä ®ˆÆ kZ X ð¯ YZ ÅO E 4 OÆŠÎZ™ïB‚Æ~çÅ ög ‘ŠÎZ ä] Z|VÐyZÔy s !* X Hï á X H¿/zgÃ/µÆ :t{zÔCYWt ‚6, gîãZzÇ!* '!* Ð]ïyZ 4E {zÉ ÔÅ7ðZzgg » ðÃäx Zúx¤zxõÆkZs ÜÆ ög ‘ŠÎZX 1 X¸‰ƒqzÑ** ƒD + %™ WßÐ0zÕÆkZ Â}g e" "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

255


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

-Z LZÐs§Å„„ q  c* g±ÅVâ ›¹Z ðZzgg » ~g7tX 2 X ¶ˆÅaƹÆ]zŒàZzäƒ~"ß 4E kZgzZ ä7,^Y ~ {z¤ /LZÆ ög ‘ŠÎZg¼i» ðZzgg » kZX 3

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

~ ]gßÅä¯/µ[ x» »OÆkZÐ s§Åwq„ LZÆ X Zƒ

ä x H** ÑñÐ ðZzgg»kZ Nâ Û ê»] !* kZ „ŠpMg ‡[ Z

X ßc* ì 9{zÔì HwÑ+ Z

i Z »L{z´Æ>2i

w ìg Ö Z Ì6,} Zg kZ Å f *Z }g ø ä x H** Ññ{ z´ÆŠ ˜

Ð Vâ Zx™}Šg Z Œ Û qNÃü ; ä\¬vZˆÆ> 2i L L: å c* â Û }g !* Æ} Zg kZ~ y*LZ ä x H** Ññó Xó ì 1ág Ï»Õ :åc* â Û Š á g Z~ ÅäÎ LðÃgzZ ( {z´Æ >2i )6,µñÆ ]gz¢Ë Hp L L \¬vZx Hr # ™ ~渤 /ZXì wDZ…~ kZ ?ì Ƙ ƒÑ Â,Š â Û 7?Š ðÃ6, ƘÅü ; gzZˈÆ> 2iÐs§Å ó Xó ÇñYƒ†ŸZ~]â ¥~g ø~[!* kZgzZσã!* $ÅyZ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

256


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Æ -Z} Zg Å f *Z LZ ~ ] ŸzcKZ ä ë~ [ Z Æ kZ X ¶~Š™7~# Ö } .Å ** Ññ~p ÖZ Åò Z¤ /f *Z äx H** Ññ~® ) á Z Å ag â 17Å ó ós ™zZ L) L ** izg

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

òZ¤ /f*ZgzZ!Ü»]Ñì î0ÈŠnÆJ -[Z{zXì c* â Û wìgÖZ6, }ZgkZ :D â Û ñƒD™{û6, wÑ+ZÆ

òsZ å c* â Û ä ~渣Zh +zY [» ~}g !* Æ>2i L L

kZ Xì °»x  » „ > 2iaÆ ä`Ãx ÂÆ u¦½Z ~

6, kZXì ~Š7]i YZÅäÎLðÃgzZÃ# Ö ÓäxsZ {z´Æ 9x »]‚Zz ¦ÑvŠgzZ > 2i¤ /Z ì „  gŠt åHn²ä ~

gzZaÆä™ Zg7 Ã]c* gz¢¦½Z Å}Ñç ÂÔ ñYƒ ì‡6,gî »Vƒ ì „  gŠ ÌtgzZ Ïìg7¹!* ]gz¢ÅäÎLðÃ

/ZpÔì 7÷RðÃ~ <ÑÅTÔì : ÓªuZux Âzz% ¤ : ~g7 Ð ]Zæ ¦ÑvŠ ÅwÓZ š M gzZ > 2i]c* gz¢ò ¸‰ Ü zË

i WÅäÎÔJ -u^ ,YÔLgzZ ðÃaÆ]gz¢zz# Ö ÓH ÂVƒ ðä /ZXì 7t ‚}gø ?Š ðÃÅƘ~ekZ ?7c* ì ~[ZÆkZX Nâ Û ðÉg {zƒŠñk0* Ær # ™~æ¸?Š ÅzmvZ-x™ZÑ[»gzZ]c* W‰Å*™yWŒ Û är # ™ëZd G@* Å.ñÆyZ wÑ+Zt 1Xì HwÑ+ZÐ ]ZŠ á gZ ‰Æ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

257


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

ì Š H¹~ TÔì c* Š!Zj »e $WÅ/ÂïgÎäV,Z }X@* ™7 yZLLÔó Üûãö×ønûfô‰ø ]çû×%íøÊøLÂ,™ ZŠ Z> 2igzZ,™x ÈZ»i úÔB™/Â{z¤ /Z yZ ì HwÑ+Z ä V,ZÐ ózŠ hg{Zg ÅyZ Lª ó Xó zŠ hg{Zg Å

ÅpÑ›~s # ŸzÅkZ1Ôǃ7„  gŠ ** ™ Ÿ»à â ðÃgzZÐ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

c* â Û äÅzmvZ-x™ZÑ[»~kZÔìÅ7ä V,Z e $Zzg

\¬vZ {zJ -Z # Ôì Š Hc* Š ¬»ä±J -‰ Ü zkZÐ VÍß= ì ZŠ Z > 2igzZ ,™ì‡i úÔ,Š}Š ]Š ÞŪ ‚g ~÷gzZ+ M Zuz Å ƒpôÐíwZñZÆyZgzZ 3Y ÅyZ ÂB™ (Z {z Z # gzZ ,™

yÒtär # ™ëZ dx|»äYƒpôÆwZñZVŒXÐNY

Ÿ]L~ e $Zzg ÏZ 1Ô Çn ƒ 7Ÿ» àâ ðÃh +' × Ð yZ ì H ]!* t Ð Tì ÅÜÌä V,ZŠpì Š ñ] Z Å ó ^ãÏve

»wâ Ì{z´Æ> 2iÐ áZjÆt £ÆxsZ ì CYƒ ³ ( Y 2001Ô ag â 17Ôs ™zZ)** izg ) ó Xó ì YYHÐVâ ›Ÿ»

Æó^ãÏve Ÿ,L~y WÆe $Zzg ìt!Ü »] !* kZ ÅxH** Ññ ]]_gÃè~e $Zzg# Ö Ó[Z6,Š ã CÅTì c* Š™ Za ]Z {zäp ÖZ Ë ™Z $ +¬Vc* g ZŠ)fh +' × 6,V-ày›LZ ÌŠz!* ƶŠ™ Zg7 Æ Xì Æ Mg‡ T et ë¬ Ð h e {^ ,Y » ]!* kZ Åx H** Ññ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

258


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

b§~g7 gzi ÑZz äY c* 0* ~ kZgzZ ûz µñ » e $W!"Å/ÂïgÎt ‚ ~z%Ð ÅzmvZ -Ñ~ Ýzg ŬÆe $WkZQgzZ ,Š™ ãZzÐ ** Ññì Ç J -u¾]!* {zÐ kZ BŠ™á { ^ ,Y » e $Zzg {gÃè

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ð )g fÆÅzmvZ -9~/ ÂïgÎX ì à ïÐ kZ ä x H Xì Zƒ wi ** ¬»8{Æ WæÐ [²} ú{k ,b ˆÆ ux ÓZ Ï0 + iÃWæyZ[ Z ˆ~Š â Û ãZz]!* tÐ s§Å\¬vZ~¬ÏZ Æ™/ÂÐ uÑLZ {z¤ /Z ÏìgÝq~ ]gßÏZ sÜúÅ ÅWæy Z ~ 5 e $WÅ {gÎ{gÃè X NYƒ 4ZŠ ~ } ], ZŠÆ xsZ Ôä™/ÂÐZ +sÜÆxsZ~yZXñƒyÒ_ ZÑÆŒyY X ï á _ ZÑÆä™ ZŠ Z > 2iÃwÓZš M Æ„  c* ggzZä™xÈZ»iú 2 »t ¤ /ZÐ s§ÅVÍßyZ ì c* Š ¬t Ä  c* g y›ˆÆ kZ ™ ãZzt ~e $WkZvŠ p ÖZ/X ózŠ hg{ Zg ÅyZQ ÂLNYbŠ™}g7 ~Š Zi W6,}iukZ[ZˆÆux ÓZÆÅzmvZ -9 ì Š Hc* Š kZX NWá yZZ6,9kZì »-ZsÜh»ä™¬Ï0 + iB‚Æ ]]_ÐyÃyÃ{z ì ~Š™ãZzÌ] !* täe $WkZB‚B‚Æ -Š4, q }gøXì$ Ë ™ÐyZ„  c* gaÆK›zðñÿq -Z $WkZ ce6gÃ7] !* e taÆKgzi Zg7» óÜûãö×ønûfô‰ø ]çû×%íø³ÊøL "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

259


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

¶Š t £ÆVâ ›ÃV-àLZ {z ì Š Hc* Š¬tÄ  c* gy›~ „x H** Ññ~ ]gßkZXì $ Ë ™]]_Ð yÃyÃÐ yZaÆ {gÃè M hƒ Hgz Z ZÎÆ kZ pÆóÜûãö×ønûfô‰ø ]çû×%íøÊø L NŒ…

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

+' h × 6,yZÔß Z e: ~g ZŠ)f ðÃgz Z6,z ZÆ y ZˆÆ ¶Š™ Zg7 Ã] ]_

~àÆ„  c* gòsZq -ZÔaƶŠt£xÓ{z¹ZgzZßZe:ú1ðà 454Xe äƒ Ýq¹ZÐ wÅ G kZ X z™: Ÿ » ðÃh +' × Ð y Z Ô èG V- ày›LZaÆ„  c* gòsZq -Z tsÜ:~ÏŠñŬ z ã â ‡É Ôì @* Y ƒ »g (Z » ä™Z +¬ Lgz Z ðà { z ´Æ > 2i6, ~g ZŠ)f ã â ‡h +' × ðÃÅnÌË6,y ZÔ™hgÃ[ AZÐ ] Z” G¹Ü Z X ì CYƒŠzDÌ{ Zg Åä™Z +¬

{z¤ /ZÆe $W{gÃèq -Š 4, Æx H** ÑñXì ãZzÇ!* x|t»e $W

$W™ â e Û ã !* ${z ì lg Z ¦ /~g ø ÂK yÒ ä ë 7p X ,Š â Û ãZz6,ët~gø~ÝzgÅt òzt (ÆkZgzZp ÖZÆ ¬ Š¤ /ZÃe $Zzg {gÃè ~z%Ð ÅzmvZ -Ñ ~ Ýzg Åe $WkZ yÒäx H** Ññ M hƒ7Ìb§Ëp{zÆkZ ìC Ù ªÂñY ƈyWŒ Û {zÔì ðƒyÒ]* !~ e $Zzg~]gßkZX ñâ Û B‚Æ ÅzmvZ -Ñ Å e $Zzg kZÐzz kZgzZ Ï ñ0* gZŒ Û sÜ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

260


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

H7tÌb§Ë Ât ìC Ù ªX ÇñYƒZaµ~}g !* ÆÚ Š á g Z ]!* ðÃs ÜÆ ¬ãZzÆ ˆ yWŒ Û ÅzmvZ -Ñ Y Y XNâ Û

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ZƒyÒ]Z~p ÖZÆó^ãÏve Ÿ,L~e $Zzg {gÃè ìt|

ó^ãÏve Ÿ,LX ñ â Û yÒäxH** Ññ 7„ p{ zÆkZÔì $Zzgt sÜ:Ð kZ Âñâ e Û yÒäx H** Ññ { z¤ /Z pÆ ]!* Ì~e $ZzgkZŠpÉ Ôì C0* gZŒ Û s ÜƬãZzƈyWŒ Û û%q -Z6,e $Zzg ~g7 kZXì CY {g™ƒ p" Ç!* Ì{zÔì ðƒyÒ :c* â Û äÅzmvZ-Ñ._Æe $ZzgkZX³wZeÃÐQ VÍß~ ì Š Hc* Š ¬=L L

oju Œ^ßÖ] Øi^Îœ ᜠl†Úœ áœæ ä×#Ö] Ÿ, äÖF, Ÿ ᜠ]æ‚`m ]çÛnÏmæ ä×#Ö] Ù牅 ]‚÷ÛvÚ ]ƒ¬Ê éçÒFˆÖ] ]çi©mæ éç×F’Ö] Üa ð^Ú oßÚ ]çÛ’Â ]ç×ÃÊ Ü`e^Šuæ ^`Ïve Ÿ, Ü`Ö]çÚœæ ( 33¶gÔ›) óä×#Ö] o×Â

[ZÑ{z J -VŒÔVz™k BÐ Ô,Š ]ŠÞÅvZ wÎg·vZ ÑZ

X ,™ ZŠ Z > 2i gzZ ,™ ì‡iú Â,Š™~g7 _ ZÑt { z Z #: í wZñZÆ yZgzZ 3Y ÅyZ {z t ÆäOZ ÔÐ NY ƒ pôÐ kZ Æ hË0Ð y Z

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

261


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

» yZ ;g X NY bŠ ™xzøÐ ó Xó ìófÆvZ {zÂ[ˆ

â Û y Òx H** Ññ Vƒ „z µ Zß Z ° pÆó ^ãÏve Ÿ,L¤ /ZÔÙg¨

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

 KZÃwâ z yY ÅVÍßä ÅzmvZ -Ñ ~ËÆ kZ  ì g ¼ ]!* ~g7 ~]gßkZX ÏñY{g™ƒ p" „Ç!* {zÔì ~Š yâ Z ˆƒ »aÆ J -‰ Ü z kZ # Ö wÅwâ z yY ÅVÍß L L ÏñYƒ Vx ÈZ »i úgzZ B™:g Z Œ Û Z »ª ‚g ~÷gzZ+ M ZuzÅvZ {zJ -Z # Ôì yñâ Ðíwâ z yYÆyZQ ÂÐ,™ (Z {z Z # X ,™: ZŠ Z > 2igzZ yY ÅyZÐÑË c* ) Vz™Z +¬ ` Zy ðÃ6,yZ~ t ÆäOZ ÔÐNYƒ 6Ôpt¤ /ZÆ]ZÆó ^ãÏve Ÿ,L ìC Ù ªó óX ( Vz™ê »h e yZZ Ãwâ z yY Å VÍß ~ Ë Æ kZ Âì c* â Û yÒ ä x H** Ññ Ì] !* t X Cƒ 7Ýqy â Z ðÃÌŠ z !* Æä™ ZŠ Z > 2izi úÔäÑ kZ Ôì Zƒy Ò ] Z ~ó^ãÏve Ÿ,LÐ zg Åš M ² c e 6g ãZz X ì ï á Ì] Z » # Ö wÅy YÉ Ô 7]Z »# Ö wÅw â sÜ~  c* „ g% ñƒ ì‡hðà » „ <Ñ b§T ì t |ç O ì‡ hðà » „ <Ñ b§ÏZ Ç!* Ô$ Ë á 7yY Å ~àËLZ ] !* { z ¸X $ Ë ™7w â 0* ÌÃ# Ö wÅw â Æ~àËLZ {z% ñƒ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

262


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

¼gz Z ZÎÆkZ pÆó ^ãÏve Ÿ,LXì ðƒyÒ~e $Zzgg¨k , iì ª) yZ {zÆhË( Æ„<Ñ) ~]gßkZ ñ ZÎ L L 7 :˜~ó Šó >ZyúL Lq1Z ó Xó NYbŠ™xzøÐ( wâ zyY

Ù]çÚ¢]æ ð^Ú‚Ö] pœ ^ãÏve Ÿ, oâ oßÃm à oßÃÛe ð^fÖ] æ óä×#Ö] Ðu à Ÿ, èÚç’ÃÚ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

gz Z y YŠ Z%Ð ó ^ãÏve Ÿ,L L L

VŒ Xì ** ƒ ì‡ » h6,wâ t ªÔì ~ pÆóàÂLÔóð^eL

ÆkZ ñZÎyñâ VâzŠ

( 216/7)

hðà ( {Š™yÒ) » „vZ6,y Z

ó Xó ñYƒì‡

˜ ~ ó ó~ fjÑZ ‡L L bÑÅ ~èF, òvZ¶g ~g7 ug IÝ°Z†

™ ZŠ Z > 2igzZ ì‡Æi úgzZäYƒ4ZŠ~xsZ L L tpÆkZ ** ™ b IÐ : L ÌËÃwZñZÆ yZgzZ ** · yp » VÍ߈ Æ ¶Š X ñYƒì‡6, wâ zyYÆyZ hðû„xsZ ÆkZ ñZÎÔì ^ ,Y** w â {”†Ð Ëc* 8y Y ÅËÆyâ ‡ÆmŸ6,gîÆwV ¢ ÏZ X ì èÌ~ ó k , ó ;Z ; L Lä vZ¶g ~z o] !* ¸ ó óX ¢ 8: Zz bÑÅ ó ^ãÏve Ÿ,L~ ó Ç ó Zz x‰Z ì Y L L[  K Z U`Á Z1 Z b§ :˜ ñƒD™ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

263


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Dƒ ì‡6,yZ t£{zgzZL L

à Å^ß³jÚ¦ ] ^ãÏu à³Úæ Ùçì‚Ö] ‚Ãe é^ÒˆÖ]æ é¡’Ö] èe^v’Ö] äÛãÊ ^ÛÒ Ý¡³‰¦] oÊ ( 85/1) óÜãß ä×#Ö] o•…

ˆÆäÑxsZÐ~yZÔ ÔìgïZÐ ä™ ZŠZ > 2igzZiú Ð ûÆevZèg/ô 6

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ó Xó ì ãZz

ó ^`Ïv³e Ÿ,L ì CYƒãZzÐb§~g7]!* tÐ,~g‚kZ

X ìg â Û yÒx H** Ññ M hYa7Ìb§Ëp{zÆ :˜x H** ÑñˆÆkZ

vZ -x™ Z Ñ [» ì Å7e $Zzgt Åzâ 0Z ä V,ZQ L L

B‚pÔì 7Z +¬ hðÃZÎÆ> 2i~ wâ ì c* â Û ä Åzm c* Š™ÜÌŠ á g Zt »ÅzmvZ -x™ Z Ñ[»ÐáZjÆ~èF, „ t ~ wì}÷a kZXì ŠñhÌ{z´Æ > 2i~ wâ ì

G@* Å.ñ}gø }OÆ.ñÆr # ™ ~æ¸ ]c* ZzggzZ ]c* W Å# Ö ÓòsZ ÌLh +' × {z´Æ > 2i6,ä7,]gz¢ C™ ( Y 2001Ôag â 17Ôs ™zZ)** izg ) ó Xó ì YYHZ +¬Ð s§

]Ÿzc~gøäV,Z ì @* ƒkC…™| 7,]!* tÅxH** Ññ ~z%ÐÅzmvZ-Ñ~y*LZäëX Œ7ëÑÆzÂKZÃ Æ ä™iôÚb!* Æ yZÉ ÔK 7Ü„ yâ Û ´p ÐC Ù „zŠt "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

264


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

ëÃVìZzgyZ D™të ÂtXì H ãZz Ìûµ Z µ Z »yZa pÔƒ: „  gŠ ~ÃÅx H** Ññ ì Yƒ {z Ôì Œ~ ûTä VâzŠ yZ Ái Z Á{z ì lgZ¦ /~gøÐ ** ÑñQ Âì ¸ µZß Z °¤ /Znç

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ðÃÅä™iôÚb!* ÆyZÐ T,Š â Û ãZz„ û9»VìZzg ** Y| (,ÐW™Èt ¡¤ /Z x H** Ññ%Æ s # Ÿz kZ X ñY Á{ Zg hðÃZÎÆ> 2i~wâ ì c* â Û äÅzmvZ-x™ZÑ L L T e wâ ì ÜŠ á g Zt »ÅzmvZ -x™Z Ñ[ » „B‚pÔì 7Z +¬ Za wZÎt~‚fÆMg ‡GQ Âó Xó ì ŠñhÌ{z´Æ> 2i~ ÅzmvZ -Ñ6,V´ñZ b‡Æ]!* kZx H** ÑñH ǃ ìt |X ì 7(Z ìC Ù ªX¸D â Û Š á g Z] x´p Ð ë !* X µ Z µ Z Ç!* ûÆ ] ZŠ á g Z VâzŠ yZ ~z%Ð ÅzmvZ -Ñ ~ wZñZÆ Vâ › ì c* â Û t Ð áZjÆ # Ö Óä \ W~ q -Z ä \ W~ e $Zzg ~uzŠ²Ô@* ƒ 7ì‡hgzZ ðà » # Ö ÓˆÆ > 2i c* â ÛtÐá ZjÆ~ # qIZÆ}ÑçgzZW )Ô !* ¾ÔVzq" $Z Œ Û Š ZæZ à â ÅVÍßyZ~ wZñZÆV⠛̈ƶŠ™ ZŠ Z > 2i ì Vâ ›{z´Æ > 2ip¤ /Z Â# Ö ÓvŠ p ÖZ/ Xì @* ƒ ì‡h» ä™ ~Š ZÐZz ¦½Z6,Vâ ›ë @* ÔB bg7h»ä™wßz¼6,gî~ƒÐ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

265


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

v0ZXì Cƒ ì‡ÌˆÆkZ ~g ZŠ)f Åä™ ay  aÆ] c* gz¢ :ì Å ãZzÐb§kZ]!* QQÐkZ~ó ó~g ]Z ìL LävZ¶g ~wâ ì Ìt ~ kZgzZL L

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

pç‰ ^Ï÷u Ù^ÛÖ] oÊ áœ änÊæ Xì @* ƒì‡hÌ{z´Æ> 2i äß ð^Û×ÃÖ] h^qœæ óé^ÒˆÖ] zŠ Æ ( ´Ú b!* ) kZ ä f ]„â ᜠ^Ûâ‚uœ Vàne]çre tq -Z : bŠ [Z Ð b§ é^ÒˆÖ] š†Ê ØfÎ á^Ò ‚nÂçÖ] ¬Ð † Û Å >2i]!* t &m‚u àÚ oi^n‰ ^Ú å‚m©m æ ~}g !* Æ+X σ ˆðâ Û †ÓÃm àÓÖ ˆßÓÖ] oÊ †Û àe ÐWë » TÔe $Zzg Å/0Z Ý‚ÏjÚ é^ÒˆÖ] š†Ê ᜠän× ÅäÂkZ ÔÐ ,™™f ™^ ^ÛÒ é†m†â oeœ Ý¡‰, o× nZ‹Zt 6,kZ1Ôì C™G @* èeçq¢] oÞ^$ óå†m†Ïi Ý‚Ïi ]|† Û Å > 2i ìŠ HH ‚ñ]ˆÖ] …‚ÏÖ] ÐvÖ^e ]†ÛÖ] ᜠƒ¬Ð äÑxsZÆ{k , Ù 1Z C h^Ï Ÿæ gq]çÖ] o³×³Â g¦ /¬yÒ»kZ 6Ô ¶_ ]÷]†_j‰, †Òƒ ^ÛÞ,æ äÒ†je kZ ì t [Z ZuzŠ Xì [ Ù^ÛÓÖ] àne ^ãÏu †Òƒ ^ÛÖ g Zl °ŸZ {z Š Z%Ð óh L~ Ùæˆm Ø‘œ äÖ á^Ò á, æ änÊ ¶Š ™ ZŠ ZÆ Z # Zz > 2i ì óé^ÒˆÖ] çâæ ä×ÃËe Ý„Ö] ZŠ Z : Æ T ñ Y ~Š ˆ Æ

( 269/3)

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

266


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

» kZ Xƒ: { ~ .ZñðÃ6,ä™ ½Åw¾î0<EgŠ~A çkZ™f {zp¤ /Z Ôì Š HHÐá ZjÆ åZ # Zz hˆ Æ T5ZŠ Z

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

„ > 2i {z Ôì @* Yƒ Zg7 6,gî ó Xó ì

¿ðà ì ay {z wVÅ óh°ŸZ LkZ Ô` ™ ãZz ë 6

evZègxZ™î0E !ôXì @* ™aÆä™ Zg7Ã]gz¢~Š ZÐZ c* ¦½ Z Ë ì x¥tX ÇñW~æÏZ ay »yZ6,V´ñÆ]Zzç~V70 + iÅ Xå* @Y H7wßzLgzZ ðÃ{z´Æ> 2iÐ Vâ ›~Üæ „  c* g kZ ÂCW7]gz¢Åä™ ¦ # OaÆ]gz¢¦½Z ËZ # çO KZ™wÅwŠ y›6,T¶CYÅhZÐs§Å„  c* gaÆÑ ÃÜæ„  c* g ì CYƒãZzÇ!* Ì] !* tÐkZX¸ïŠ t˜7¦ 'gz¢KZÐb Æ> 2iaÆkZZ # Z 7,** ™ o‚ »] Ñq, Z ;g !*  c* „ g ä ÅzmvZ -Ñ Ì~ ]Ñq,Z1ÔIƒÂã™~g7 ~g7 'gz¢KZÉ ÔH7Z +¬ LðÃ{z´Æ > 2i6,V-ày›Æ ]uZzt X ÅhZ Åä™$¬Z½gzlKZÐ Vâ ›aÆä™ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

267


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

vŠ ÅwÓZš M gzZ >2i]c* gz¢ò¸‰ Ü zˤ /ZL L ?Š Å] !* kZŠp  c* „ gÌA $Ôì c* VZwZÎtä** Ññ 6Ôó óVƒ: ~g7Ð] Zæ¦Ñ kZX B bg 7g (Z » ä™Z +¬ LðÃ{z´Æ> 2i6,V-ày›LZ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

 c* „ g ì QðÉg ¸ …Ð ]§ÅÅzmvZ -Ñ ~ ]gß Ò\Z ò ¸ËÅ b§kZX}™hZ Å$¬Z àâ Ð V-ày›LZ K Z k0* Æy Z ª óçË Ã Ö ]LÃV⛈yWŒ Û ~[ZÆhZ4c* g~ Xì @* ™e $Z@ŶŠ™ ay   {zÔƒ¼™| (, ƒ Ð] c* gz¢ ~zg;±Ý°Z¡** ÑñgzZã5ŒZøo** ÑñäxH** ÑñˆÆkZ

9 ì ÅÜ} Zgt ÅVÍg ) ,g;Z Y‰Æ # Ö ZÐ á ZjÆvZ é):X+g :

Å{gzZ {Z 9Å ` ¯Ô V-g » ¦ÃŠ ÔäŠÅ1 }Ô ]c* gz¢¦½Z L L

~g!* zg»gzZ Vzq{Ô%ZX M hY ñÎLh +' × aÆ{)z ð;g

: Óª{zÔD YñÎLÐáZjÆg!* zg» c* {ÆyZ6, VÍß ó Xó ì 7÷RðÃÅyZ~<ÑgzZ ( Y 2001Ô ag â 17Ôs ™zZ)** izg )

`NŠt ë~ Ýzg Å] ZŠ á g ZÆÅzmvZ -ÑgzZˆyWŒ Û 6, zZ LgzZ ðÃ{z´Æ> 2i6,V-ày›Ð Vz~ .â ÝZyZÆ+Š "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

268


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

vZ -9gzZ ]c* WňyWŒ Û ìC Ù ªX Ç 7÷RðÃÅä™Z +¬ yZÐZ B bg 7wt ] !* Å¿ËˆÆ ]ZŠ á g Z yZÆ Åzm Ðx H** ÑñÐzzkZÔñY~Š ßF, 6,¬á Zzå 3Ð ]ZŠ á g Zz] c* W

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ãZz 6,ë ~gz$ Å wÑ+ Z }g ø ¬ Ð ƒ  {z ì lg Z ¦ /~g ø !"Æ ÅzmvZ -9gzZ e $W{gÃè ň yWŒ Û ì C Ù ªX Nâ Û $U* " /Z # ¤ Ö wÅä™Z +¬ LðÃ{z´Æ > 2i6,V⠛Р]ZŠ á gZ /ZXì 7„ ]gz¢Åä™wÑ+ Z »i ZÆLà ** ¤ ÑñÂCƒ7 kZ Âì 7Šñ¬ðÃsÜÆä™Z +¬L6,gîãZz~<Ñz +Š ** ÑñX Ç ñ0* gZŒ Û^ ,Y ** Î Lh +' × {z´Æ > 2i \ WÐ \W~ËÆ X σ7]gz¢ðÃÅwÑ+ Z ËaÆi ZÆkZÃx H ¶Š!Zj » Zg WÅVÍß{z ì lg Z ¦ /~g øÐ x H** ÑñÐzz kZ

} Zg ÅyZ~ËÆkZX ,Š â Û ãZz tÅwÑ+Z}g ø} OÆ X ÏñY0* gZŒ ÛT $™\ WÐ\ W :˜h +' × x H** Ññ ,Y # ^ Ö ÓòsZ {z´Æ> 2iaÆ]c* gz¢ò ¸6,gîàßZ‰‰‰L L ó Xó ì 7ŠñƘ¦ÑãZzðÃÅkZgzZì $ Ë ÎÌLgzZJ -u ( Y 2001Ô ag â 17Ôs ™zZ)** izg ) "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

269


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

LÐ V-ày›LZÃ# Ö ÓJ -T óu ó ^ ,YL L{zq -Š 4, }g ø /Z ce ** ¤ ™g¨6,] !* kZÃx H** ÑñXì „ > 2i {zÔì Ýq h»h e +¬LðÃÌ{z´Æ> 2i6,V-ày›LZ k0* Z Æ# Ö ÓµZß Z °

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ð{Š c* iÅ > 2i6,{)zg ZzZa gzZÙZñÔwZñZQ Â@* ƒŠñg (Z »ä™ Å > 2i6,VÂgßZX ¶7„ ]gz¢ðÊ䙳bzÑ{Š c* i VâZx ì YƒÑHgzZ ZÎÆkZ »ä™”Å bzÑ{Š c* iÐ{Š c* i ~È7sÜÆw¡ZÆVÍßáZzäƒÐ)gfÆLVð;Æ ÷RÅ ä™Z +¬ LgzZ ðÃ{z´Æ > 2i¤ /Z ì C Ù ªX ñY ~Š ™ 7„ ]gz¢Å䙳bzÑ{Š c* iÐ {Š c* i Å > 2iQ  CƒŠñ yÃ{z~ä™Z +¬L*ðÃc* 䙆ŸZ~bzѳŠ> 2iy WX ¶ mvZ-9çO?ì@* I^ ,Y** -ZgzZ^ q ,Yq -Z¯ ) !* ÆTì t Û‚ vZ†äÅvZèg–1Z]|ñƒ D™ãZzÃÕÏZÅx©ZÆÅz D™ ãZz bzÑÅ > 2i àZz äƒZ +¬6,VÂgßZÃÅvZ èg ÷Z0 :¶Èe $Z@tñƒ

å„â Ünu†Ö] àÛFu†Ö] ä×#Ö] ܳŠe š †Ê o j Ö ] è Î ‚’ Ö ] è – m † Ê än× ä×#Ö] oב ä×#Ö] Ù牅

]‡œX °°Z Ý°Z vZ pL L ì 9 Û {z t ~ A çÆ ä ÅzmvZ -vZ wÎg &

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

270


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

¬»TgzZ c* ZIxiÑ6,Vâ ›

ojÖ]æ ànÛ׊ÛÖ] o× Ü׉æ ^ã×ò‰ àÛÊ äÖ牅 ^ãe ä×#Ö] †Úœ ^ããqæ o× ànÛ׊ÛÖ] àÚ ^ãÎçÊ Øò‰ àÚæ ^ã_ón×³Ê ( 1362¶gÔ~g g)ó¼Ãm ¡Ê

çOXc* ŠÃwÎgLZä\¬vZ ._ÆkZ Z # Ð Vâ › ÐZ {z ce¹Z ÂñY óâ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Ð kZÐ yZZ # gzZ,Š™ ZŠ Z

ó Xó ,Š: {zQÂñYóâ {Š c* i

4›$E ÆVÍß Âc* Š¬» ðZzgg »s ÜÆ> 2i èEG â äV,ZZ # b§ÏZ

: ðâ Û ãZzb§kZB‚ÆD~g7|t6, £g ç

]çûeö^iø áû^ôÊø (oÖF^Ãi ä×#³Ö] Ù^³Î éøçÒFˆ$Ö] ]çöi!æø éøç×F’$ Ö] ]çÚö^Îøø]æø Øò‰œ Ÿ ä×#Ö]æ (Üûãö×ønûfô‰ø ]çû×%íøÊø óàãÞæ †’Îœ Ÿæ àãÎçÊ

Æ kZ : ì Š á g Z » \ ¬vZ L L

,™ì‡iúgzZÔB™/Â{z¤ /Zˆ hg{Zg ÅyZ Â'¶Š >2igzZ y Z~ ÔnÅ Z} .( a kZ ) ÔzŠ

BÄZÔy M ÅZx ©Z) ( 82/2m é}E

Vz™c_» ±ŸZ Ë6,VîÑ Vz™“  ZŠ' , ¶ðÃ~yZ:gzZÇ ó Xó Ç

VÍß –t äwq‰ÆyZZ # Ãm,+Z†0/]| b§ÏZ VÍßÐzzkZÔì CYƒ ¶~àßzÅ# Ö ÓèaÐ äƒy›Æ „ óu ó ^ ,YL Lä V,Z Âìg * @Y Hwßztb ÌˆÆ äƒ y›Ð "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

271


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

:–ñƒD™g ïZÐä™Z +¬L°ŸZ ðÃ6, Vâ ›9J -

]‚÷ÛvÚ &³Ã³e ä³³×#³Ö] á¬³Ê ^n÷Â] Ü׉æ än× ä×#Ö] oב Õ^iœ ]ƒ¬Ê ^n÷e^q ä³³%ófm ܳÖæ èmˆrÖ] ÄÊ…^Ê ]„â o³e^³jÒ óèÚˆÖ] Ø✠àÚ Ü׉œ àÛÂ

ÃÅzmvZ -·ä\¬vZL L Ôå5™ ¯ÑZzägås§Åí ™ ¯ÑZzä™wßzLÐVÍß

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

íÆâkZçOXå57 Ð 6,Vß Zz ä™wJxsZ „

BÄZÔy MÅZx©Z) ó Xó zŠ™ »tb  ( 296/4m é}E

³²ÑÅ > 2i~ ó¾ ó ]ZvZ Á L L[ KZvZ¶g ~ŠŠvZ à z { á

:˜ ñƒD™yÒÕÅä™

è¾Å]!* kZ ]gz¢Q L L

ànnÃi oÖ, èq^vÖ] kŠÚ Ü$ †m‚ÏjÖ] Ÿ çÖ ]ƒ, é^ÒˆÖ] †m^ÏÚ p ‚ j  Ÿ æ ½ † Ë Û Ö ] ½ † Ë ³Ö áçÓi á] grmæ óp‚jÃÛÖ] Ÿ÷^e ^`e áæ‚rm Ÿ é†nŠm †nÆ Ÿæ Üã×íe àÚ Är³ß³i Ÿæ ó^â¨]] Üãn× †ŠÃm è×nÏ$

> 2iaÆVÂgßZ ðƒ t¤ /ZX ñY ~Š™³g ZlÅ

ä™ CŠ c* i  CY Å : ”

tX Sg ?{ Zg Å CŠ c* i ÅVß Zz ƒ ÁâZ:g Zlt å~gz¢ : gzZ ,Š : ÌZ ðÃÐZ vß VÍß 5ZŠ Z Å kZ ƒ {Š c* i âZ

( 39/2)

ó Xó ñYƒÂ¹aÆ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

272


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

LZ „  c* g òsZ q -ZJ -Tì ó u ó ^ ,YL L{z „ ²Ñ³Å > 2i Šzu ó ó^ ,Y** LL ¢ 8L™| (,Ð kZ Xì $ Ë ™à ßz Ð V- ày › Æ\¬vZ B¸ Ì[Z¤ /Zx H** Ññwq¾Xì „ ** ƒ4ZŠ~

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

„zQ Âì @* ƒ Za wZÎðà » ó ó^ ,Y** L Lz ó ó^ ,YL LÌÐWЊzu {Š™ð ?Ç}™yÃê» ^ ,Y** z^ ,Y~A çkZ ,Š â Û ãZzt™ â Û ã!* $

} :Æf

»s %Z yxgŠÆx H** ÑñgzZ}g ø ~}g !* ÆVz:J -V˜ ( é5Ò£EwÈÅ]q ˜ZÃMg ‡ ì k\Z …~ kZ Ôì m ~VG å c* Š™ ãZzt ~ „ c ëKZ ä ëXì ;g Y H Za ƒi™ {Z ** Ññ~[ ZÆkZXce ** 0* gZŒ Û^ ,Y** q } :Æn¾{z yZ ì c* Ct gzZì Å,Å]q ˜Z Å ó,LgzZ% ó Z LÔóò :Lä x H Xì w HžÐ~ Ôì nZ ‹Z…6,óò:LT ì H ãZzt ~y*ÔLZ äë lg Z ¦ /~g øÐ x H** ÑñX ] 5çÆ ó,L6,x ** Æ óò :LÝZgŠ {z ä ë NCt ÃVÍß} OÆäŒt Û » ó,LgzZ% ó Z LÔóò :L{z ì ,Y6,Š ã ^ C¾¹Z {z Ôì c* Šg Z Œ Û izIÐ Šzuà óVz:LX~ Vß VKZ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

273


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Æ™g¨6, ]ZŠñ Û ÆyZëÂÐNâ Û ãZzÃb kZ¤ /Z{zX ïŠgZŒ Û ~ }g !* Æ c 0) {ŠñÅ ** ÑñXÐ ,Š ™7]ŸzcKZ X Cƒ7kC]gz¢Åì¼ wÒZ °…

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

³³³³³³³³³³³³³³³

Æ Vz :Æ fgz Z >2i ÔŠ ˜ ~ Y 200 1 #gz Z ~gz Û Ô ó ót ZÑ Z L L)x â

]ZŠñ Û Æ~”Z°Z@Zi ** ÑñÐáZjÆZgW‰Åx Hf *Z~} g !* }g ÑÃk , iXì [Y H7~ # Ö } .ÅMg ‡t‹Zg ø0Ð yZgzZ y*kZ Xì c* Š [ Z »b‹}g ø ä x H** Ññ~ ],ÔÆ XÐB{ ^ ,Y»[ Z {gÃèÆx H** Ññë~

Š ˜s Üƺ±)

[ Z U¿ëÔñY 1 { ^ ,Y »] ZŠñ Û DqÆ x H** Ññ ¬ Ð kZ

X ï ŠK7!Ü»]!* ÅJ 6,~Š!* Wy›ËZ # å c* â Û t ~ y*¬ LZ ä xH** Ññ s ÜÆ ºkZ # Ö ÓÅ Vâ ›gzZ ñY ƒ 쇺: Z, 'Y » Vz Û» w”Æ~Š Zi WQ Âìg: fÅØZ' × ~kZ c* ƒ:g »aÆØZ' × ,ZgzZ Çìg7s ¸ñ6,]i YZ c* y´ZÆ# Ö ÓËi ¸W»Š ˜ aÆ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

274


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Æ ºÆ ]¸ Û » ñƒ D™]Š ª Å}Ñç y› f¤ /Z 6,µñ X ÇñB„Š ˜ƒÑ{zÂÐ,™y´Z »ØZ' × sÜ gz Z] c* Wňy WŒ Û ~# Ö } .Åx H** Ññä ë~ [ ZÆkZ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

yZ {z ¶Ålg Z ¦ / t ñƒ D™7Ã{ÎZÆ Vz9g;Z YÆ vZ ©$E Æ kZÔì Cƒx¥] * !ÐyZÔ@' , ÆkZX D™7G @* ÅÃî0 G :å–~y*ÔLZäëñƒD™!Ü »

Æ}oz < Ø è {Š™g (Z LZÃx ¸xõV˜ Ôº: Z', Y (Z X 1 L L

~ŠZiWк:Z', Y~]gßkZXƒÝq~ŠZiWÅägZ¦ /Ï0 + i ._

Ÿ» »+ŠtpÔì —" ÔÂh»x ¸xõC Ù ** ™4z] .Åä™Ýq

Xì QðÉg¸Ð{ÎZÆx?Zz> }Zm[]|Xì 7 Ï0 + i ._Æ< Ø è {Š™g (Z LZÃx ¸xõV˜ Ôº: Z', Y ( ZX 2

Ð º´Æx ¸xõ¤ /Z~ ]gßkZXƒ: Ýq ~Š Zi WÅäg Z¦ / ì ¸ ¬»<Ñz +ŠaÆkZ ƒŠñµñ» äY™]ó .ñ]|X ,ŠÈŠ !* íÃx ¸z o LZ {z§{ ÅäsÅyZZ LZ /ZaÆx ¸xõÔ@' ¤ , ÆkZXì QðÉgtÐ{ÎZÆx™ ZÑgzZ ~ˆyWŒ Û ]** kZ zŠ sf `gŠ ~ ]Ñq yZ ƒŠzD{Zg Å]ó :ñƒyÒ X}™ÔŠæ Ð „  c* g òsZ±ËaÆŠæ KZx ¸xõÔizZ

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

275


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

yZ%¶:¶ K»ƒzÕaÆ„  c* gòsZkZ¤ /Z ._ƈyWŒ Û äÆOZÔ}™ŠæÅVǸLZ {z ì xiÑ6, kZ ƒe㙊æÅVâ› ÅVâ ›gzZÆkZÔì ;g YZg åaÆŠæÐ Zs ÜÆx ¸T t XƒŠñ{@ç» ~Èk B ÎâÆ„  c* gkZ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

( 75:4Y ûZÔ72:8wÎÑZ ) G aÆ„  c* g±Ëc* Š Zå)-dZЄ  c* g±ËaÆx ¸xõÔ3U* vZaÆx ¸xõ~ ]gßkZXƒŠzD{Zg Å䙊æ Åx ¸xõkZ

X ,™ñ6, ]ÑqJ -äWê»vZ {z ì ¸ {ÎZ »Vz9Æ\¬ ó ó( 87:7s Z²ÑZ)

c* Š™Šg ñƒ ët Ã]ŸzcyZ ~g ø ä x H** Ññ~ [ Z LZ

:

yZèY Ôn™7Ð }uÃÎâÅX {z ì k\Z=‰‰‰L L

ÅVz Û » ‰ K yÒ x ©ZaÆ Vâ ›yZ ~`™]c* W T벉‰‰X ìg {g W, Zk , iÆyZgzZ ‰ ƒy›~ Ì‚Î ™ WÐC Ù !* 6,~Š !* WÅ Vâ › ì t {z Ô ìg™c 6,]gß ƒ ì‡g ZMZzƒ»¼Z Û »6,e $ÒZ y›gzZƒ 1 ) ºä Vz Û» ó Xó ƒŠ H

4E Ññ{z´ÆkZ Æ ög ‘ŠÎZ~ äâ iÆÅzmvZ -Ñ ä x H**

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

276


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

E 4 Vâ ›èaä ög ‘ŠÎZ åHwÑ+ ZtÐ ðZzgg » à Zz äY Ås Ü ÞgÍ LsÜÆkZäVâ ›ÐzzkZÔå1)º: Z', Y6,e $ÒZÅ KkZX Š Hƒ wbg ZMZ »Vâ ›6,^~ËÆ kZgzZ Å ók B i§

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

:å–äV,Z~

~gZŠ)f ÅV⠛ƒ 쇺»Vz Û »6,o y›ËZ # ‰‰‰L L

Ɖ Ü z kZ Ì]gßaÆä™Ýq]кkZ {z ì

]¸Ýªz Û » {zgzZ ,™: m, /Ð kZ Ô Ã™g (Z~ Ýzg Å]Ñq ¤

]|{zÔÐ,™g (Z Ì]gß ÅØZ' × s Üƺ: Z', YÆ ó Xó ÏñB„Šó ˜Lb§Åyp‘  gzZðZzgg »ÞgÍkZÅ“Šiz9

:‰Å n²'!* zŠ ä ë~ [ Z Æ nZ ‹Z ¬ Æ x H** Ññ

Ãx?Zz > }Zm []|p¤ /ZÐ ~ Vz9x+ZßzZÆ\¬vZÔ izZ ™ WÐC Ù !* 6,~Š !* WÅVâ ›Läx H** ÑñqñW7]Ñq„z‚ ƒ ó Š Hƒì‡g ZMZzƒ»¼Z Û »6,e $ÒZy›gzZƒ1)ºäVz Û» 6,µñË~ x ¸KZ ä V,ZŠz!* Æ kZ1Ôì c* â Û yÒ Ð p ÖZÆ Ù ªX Å7ÒÃÅÝY bzg Å Šó ˜Ls ÜÆ # C Ö Óš¸z, 'Y Ì []| ÂCƒ Ÿ» »<Ñz +Š¤ /Z ~Š Zi W4z] .~ ] ÑqyZ ì XDâ Û Äg7gz¢aÆkZ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

277


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

:å–äëñƒD™g §ZÐx H** ÑñÔ 3U* Æ Vâ › c* ƒÐ s§Å # Ö Ó›) KZ { ZpŠ Zë Zzƒ‰‰‰L L ~VÂgßVâzŠÔÐ s§Å# Ö Óà Zzh e™ï™ƒgzWú6, º´ VÂgßVâzŠ yZ¯ ) !* ÆTÔì @* ƒ µZz t Û ‚yÃ{zÐ p Ò´Š

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

„ yZz°z ÕgzZŠ ZëZzƒ ´Š¤ /Znç ?ǃ ]z·~ x ©Z ´ŠÆ kZXì * @Y c* 0* 6,gîV7 ~ VÂgßVâzŠ Â{z Âì »ä±s ÜÆ

VªgzZ~ wq]gßkZQ Âì »½Bz ò ¸¤ /ZnçÔ@' ,Æ

{z~]gßÅh e¯xÝCZxÁZ®ðà ( LZu Z µ) [© w WÆ Ãx ¸KZäx?Zz> }Zm.ñ]|¯ ) !* ÆTÔì t Û ‚yà “ Š+W E ó ó?c* Š7kgŠ » ö ÚÅŠ ˜s ÜÆVª

4E ÅVâ ›s ÜÆ ög ‘ŠÎZ~ÝzgÅ]c* Zzg]g @* B‚B‚ÆkZ

: HyÒtäëñƒD™t‹» ðZzgg »

E 4 {zÉ ÔÅ7ðZzgg» ðÃäxZúx¤zxõÆkZsÜÆ ög Š‘ÎZX1L L

X¸‰ƒqzÑ** ƒD + %™ WßÐ0zÕÆkZÂ}ge" -Z LZÐs§Å„„ q  c* g±ÅV⛹Z ðZzgg» ~g7tX2 X ¶ˆÅaƹÆ]zŒàZzäƒ~"ß E 4 kZgzZ ä7,^Y~{z¤ /LZÆ ög ‘ŠÎZg¼i» ðZzgg»kZX 3 ]gßÅä¯/µ[x» » OÆ kZÐ s§Åwq„ LZÆ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

278


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

ó Xó Zƒ~

]Zg§ZgzZ] á g Z¦ /~g‚¹!* ~gøäxH** Ññ~y*Dq LZ E 4 }gø6,ðZzgg»ÅVâ›sÜÆ ög ‘ŠÎZ%ZÔŒ7„ ²Z. Þ ‡ ÂÃ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

yZ {Š™yÒ}gø ìt!Ü »]!* ~g7ÅyZXì c* â Û gz¢{û6,t‹ }OÆ.ñ}gø Â]ïtÉ Ô@* 7,7t Û ðà t sÜ:Ð ]ï X D™G@* Å.ñÆxH** ÑñzZ

]ït c* @* 7,7t Û ðÃÐ ]ï{Š™7}g ø¤ /Z x¥7… 5J" @* ƒ]ïÐ yÃ{zy WQ  D™åG Å.ñÆ„ x H** Ññ¤ /Z Ì ** ÑñX Ù{Š â W6,„ ä™g¨Ái Z Á6,.ñLZÃx H** Ññ M h ÆMg ‡%ZÔVŒëÔÏn™{Š â W6,ä™g¨]!* H7x¥ ÂÃx H ]ïyZ {Š™7}g ø D™ÒÃÅä™ ãZzh +' × ]!* tt ‚ Xì @* 7,t Û HµZß Z °Ð

:ì sf `gŠNªÐƒ  ~] ï&{Š™7}g ø

E 4 É ÔÅ7ðZzgg » ðÃä x Zúx¤zxõÆkZs ÜÆ ög ‘ŠÎZ L L

ó Xó ¸‰ƒqzÑ** ƒD + %™ WßÐ0zÕÆkZÂ}ge" {z

t ~ V1 „ x Ó z ÁÅ õg @* áD™ ãZz ]!* t ëV Œ µÌÃx H** Ññ ì yZ Â6,äƒ|Æ]!* kZXì ðƒÜ]!* "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

279


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

]gßźÆVz Û »6, ‘´›Ë ¤ / L Z ìtsÜwZÎ[ZX ǃ7 aÆ8{ƺkZ {z ì ¸ ~gZŠ)f ¦ÑÅVâ ›ÆV;z~ HQ Âì c* â Û yÒ ~ y*Dq LZ ä xH** Ññ 6Ôó,™4z] .

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

7.ZzÐ ó~gZŠ)f ¦ÑLkZ vß „ }g‚t áZzpg mÐ ^ ~ º´Æ ^‰ Ü z kZ Og ~ ‚fgz¢]!* t Mg ‡VŒ ?¸ ‰ÆÅzmvZ -ÑÉ Ô¸Tg7„vßÆnxsÑZg $u¡ yZ ~ ótó `ZztZ^Z L L[  KZ ä vZ¶gM0Z X¸ }V; z Ì/ô Xì H6,gîm{™f » ~ÄZ .ñ1Z]|gzZ †0f ç]|Ð ~ :˜vZ¶gM0Z

ƒ: ZzgÐ V;z †0f çL L

ÔÖ^ßâ àÚ Øfq àe ƒ^ÃÚ †ËÊ p†Ãh¢] o‰çÚ oeªe ‡^jq]æ ‡^vÞ]æ lçÚ†–u oÖ, ^fâ„Ê †â^_Ö] oÖ, ä×#Ö] Ù牅 Ù^Û ‚Ö^ìæ Ý]†u àe †Û Äq…æ oÖ, ”^ÃÖ] àe ‚³nó‰ à³e ( 307/6) óèßm‚ÛÖ]

~ÄZ .ñ1 Z ~ 5 Zg X ‰

{ z  Zƒ g ¦ /» y Z Ð k0* Æ X‰ − s§Å]ñ|VâzŠ wqÆ ÅzmvZ -vZ wÎg

0/²Ô‰ − s§ÅC Ù¤ Üæm¬0G0−{gzZx Zw ó Xó ‰− s§Å

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

280


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

wqxÓtÆÅzmvZ-Ñ D™yátxH** ÑñµZßZ °H ?ì c* â Û yÒäx H** Ññ&¸.Zz** Ðó~g ZŠ)f¦ÑLkZ .ñáZzó~g ZŠ)f ¦ÑÆ L x H** ÑñNt ,™ê„Mg‡[ Z

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Xì ꊙ^' ,Ãäƒ?Š"ÆkZ c* ì @* ™G @* Å :ì –äë~b}uzŠ LZˆÆkZ

-Z LZÐs§Å„„ q  c* g±ÅVâ ›¹Z ðZzgg » ~g7tL L

ó Xó ¶ˆÅaƹÆ]zŒàZzäƒ~"ß

~^ ¶Å" $U* Ì] !* t ~ y*ÔLZ ä ë~ekZ

-ZaÆä™ ¹»]zŒ ~"ßq q -Z ðZzgg » ~g ‚t à Zz äƒ kZ Å ó/ó ™ÑZ L Lä ë~ KkZ X ¶ˆÅÐ s§Å „ „  c* g± »ÅzmvZ -Ñ ðZzgg »t ì ZƒyÒt ~T å c* Š!ZjÌ»e $Zzg X ðW~¿ˆÆY¬

:˜~y*Dq LZx H** Ññ~[ ZÆkZ Æ Vz Û »6,‘´›Ë ì Š Hƒ¢ h +' × .ñt Zg ø Ð kZ L L ƺkZ{z ì¸~gZŠ)f¦ÑÅVâ›ÆV;z~]gßź ÅÅzmvZ-x™ ZÑ[»~ŸkZgzZ,™4z] .aÆ8{ ì ÅÜäëZdÐáZjÆ/ó ™Z LÅv0Zƒq ì ¸e $Z@ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

281


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

ŠÎZà NgÆyZgzZ“Š iz9 ]|ä ÅzmvZ -x™Z Ñ [» E 4 -Š4, q ÆëZ d ì ÚZ sÜt Û Xå c* Š ¬» ðZzgg»sÜÆ ög ‘ ~kZq -Š 4, }gøgzZåc* Š óÁqL¨¬täÅzmvZ-vZwÎg ›Ë~zËÆ*Š¤ /Z[ZakZÔì ï á Ìw: Z9ÅyZ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

x™Z Ñ [ » aÆVâ ›ÆV;z ÂñYƒº»Vz Û »6,‘´ E 4 Š Zi WÐ ºÆ ög ‘ŠÎZÃ^ ì „z ¬gzZ e $Z@ ÅÅzmvZ ÌNtQXå Š Hc* ŠÃ NgÆ yZgzZ “Š iz9 ]|aÆ äZ™

Æ_Ã]zŒ~^ î0E !ߤ /ZÃÅzmvZ -x™ZwÎg ìg¨. Þ ‡ ÔCƒÐ{gëÜæÉ` ¯aÆkZ ÂCƒ** ™ðZzgg »4c* gsÜa ^} OÅä™É` ¯Ð s§Å„  c* gÅzmvZ -x™ZÑ1 E 4 } 9JZs ÜÆºÆ ög ‘ŠÎZ {z ìg}Š¬Ã~Š !* WÀßÅ

ó Xó Vƒ

/ ¦ Ù ~ y*LZ ä ë T e bŠ™ ãZzt ë ¬ Ð ƒ C  ~g ø X Å7& ¸ðÃ~]twgzZ óÁq LwÅÅzmvZ -Ñ Ôb§ÏZÇ!* Ôc* Š Áq¨ä9ÆvZ¬t ì ÏâZsÜ Â]!* ** ÑñÐzzkZÔc* Š Áq¨äÑÆvZ¬»WgÆ?Z ³â b§T Xì 7t Û ðÃ~] !* ÅyZgzZ ~g ø~KkZÔOg− "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

282


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

^ T e bŠ W,@* th + á x H** ÑñÐp ÖZÆó~Š !* WÀßÅ^L E 4 T ~Š (F, Åäƒ} 9s ÜÆ ög ‘ŠÎZÃx Zúä }g »C Ù Ë~ E 4 OÃV‘3Æ ög ‘ŠÎZ™ Î ]v ~Š !* Wy›~g‚ Å^~ËÆ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

uZu W,@* t ì C Ù ªs ™Ð t ZgzZÆ õg @* X ˆƒ w'~ ä™ ó/ó ™ÑZ LÉ L Ô7à ó~Š !* WÀßÅ^LäÅzmvZ -ÑXì§Zzs Ü 4E ztZ^Z L gLzZ ÃV.g »g ZŠ )f gzZ àÆ ög ‘ŠÎZ ._Æ e $Zzg!"Å ÉgàÆ V⠛Рs§ÅÜæ „  c* g ._Æ e $Zzg Å ótó `Z ´g „ óŒ…p¤ /Z X å 5x t ÃÅvZ èg †0 f ç]| kZ Ð Nâ Ût x H** Ññ6,kZ ì gz¢60 +Z » ] !* kZ ë @* Ôce c* ‹™| 7,Ãx Zú{ ZpÔ¬t th +' × Ôì CƒG@* Å]!* Å-Z ÌÐ , E 4 wqC Ù ÔÃV.g »g ZŠ)fgzZàÆ ög ‘ŠÎZ c* ÃVzg7ÆVâ ›c* ƒŠ H /Zx H** ¤ ÑñXì ¬»ä™wy~„ ÏŠñx°Å„  c* g±Ët~ }uzŠ LZäëñƒïŠ[Z »Tì wZÎ{z¸ÝZgŠÂDâ Û g¨ Ð s§Å„  c* g±ÅVâ › ¹Z ðZzgg » ~g7 t L å –~ b Xó ¶ˆÅaƹÆ]zŒà Zzäƒ~"ßq -Z LZ ËÅ k%Z‰Ôì „, Z ~ *Š ŠñwVÅ î Zz {gÃèÆ ^ t Ãz ì Yƒ ÌtaÆ_Ã]zŒ kZX ñYƒ]zŒ ~„  c* g "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

283


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

t¤ /Z t Ãz @' ,Æ kZ X ñY 53Š ðà » ` Z ¯Z O%Z Ð s§Å ±¹Z ŠñvßãZÆkZ „g0 +ZÆ„  c* g©!* }™kC ` ¯Ð s§Åt ÃzQÔìC Ù ªÂì YY d ã‚ 7 Ã]zŒ kZÆ™

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

t Ãz ǃ°»¸~]gßkZÉ Ôσ7„]gz¢Å−3Š ðû ÅŠ Z Û Z yZ ~ ]gß+Z X} Š ™gñâ 6,ðZzgg» kZ Ê Z Û Z c* Š Û ËLZ Å„ # Ö Ó¹ÃzÉ Ô7ðZzgg »±) ðZzgg » à Zz äY ÅÐ s§ X Ïñ0* gZŒ Û ðZzgg » E 4 Å ög ‘ŠÎZ ä ÅzmvZ -Ñ ì @* ƒ x¥Ð t ZgzZÆ õg @* †0f ççOX åc* â Û gñâ ÃÅvZèg†0f çaÆ_Ã]zŒ E 4 Å ðZzgg »s ÜÆ ög ‘ŠÎZ „ D 0* ¬»ÅzmvZ -Ñ äÅvZ èg :˜vZ¶gM0ZX ~Š™qzÑ~g »

ÆÙ x¤ /~g7 †0f çL L

]„ãe Øfq àe ƒ^Ã³Ú Ý^³Îæ óÝ^nÏÖ] Üiœ h^jÓÖ]

¬t (» ÅzmvZ -Ñ)B‚ ó Xó ‰ƒsz^~ä™Zg7

( 308/6t`Zz îG !Z^Z ) G

B‚ÆyZgzZ H ¦ÃwqÆVâ ›ä V,Z~yjÔˆÆkZ y*ÔLZ ë {z ÔZƒ¼ ˆ Æ kZ X Å ~È/µÅ ðZzgg »™ï Mg ‡ ì „ Ú ZsÜÑ»äZC Ù ŠÃ] !* ~g ‚kZX `™yÒ~ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

284


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

ÔÅvZ èg †0 f ç ðZzgg »t ñYƒ ãZzÐ b§~g7 ] !* t 6, Ö Ó¹ÃzÉ Ô7~w~Š ZÐZ KZ ä V¹‚ÆyZgzZ“Š iz9 # 4E Ås ÜÆ ög ‘ŠÎZ ÂÙg¨Ð p ÒkZX ÅÐwÅVzÒúgñâÆ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Üæ „  c* gÝZgŠ wy{zÂCYÌW" $âÅwy¤ /Z~ðZzgg »à ZzäY ÆÜæ „  c* gÅvZ èg †0f ç~ ]gßkZX @* ƒÐ s§Å„ {z Y Y ¹7t Ìb§Ë~}g!* ÆðZzgg »kZX Dƒ}Òú ìt |X Cƒ ð W~ ¿„%Æg Z M ZŠ Zi W~„  c* gg UŠpË ~¿Vð; Æ„ +gñâ6´Æ„  c* gg UŠpÅÜæ ðZzgg »t yZgzZ CY ÈÌ(h +' × ÐÜæ~]gßÅò » ** Å+gñâ yZÔCW Ì} i ZzgŠÆÜæ„  c* gaÆyZ~]gßÅäƒ « îÆ+gñâ Ô7Ð s§Å{z¤ / xËðZzgg»t ìC Ù ªs ™X D YbŠ wÅ X ¶ˆÅÐs§Å„„  c* gg UŠpÅ{gëÜæÉ

` ¯Ð {gëÜæ s ÜÆ]zŒ Å^ ì m»]!* kZJ -V˜ X `™yÒ~wVKZ6, zZëì „zzz ÅkZ Â?ˆÈ7VY ƶŠ™±ÃVÍߊñg0 +ZÆ„^ å¸èa{i Z0 +Z »# Ö Ó¹Ãz E 4 ÐÜæÐzz kZÔì $ Ë Y Å ðZzgg »[x»s ÜÆ ög ‘ŠÎZ~Ë X ˆÅ7kC„]gz¢Å−` ¯ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

285


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

.ñÆx H** Ññ~ÝzgÅë›x ÓyZ ,™ê„ Mg ‡[ Z X 7c* ce** 7, t Û ðÃ6, Ôì CƒãZzÎâ 9ŬÆÅzmvZ -Ñ ÂÐcÅJ -VŒ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

LZ ä ë ñƒ D™ ãZz ÐZ Ô ðWù ~ g¼nzŬkZ 1 :å–~b}Š

E 4 kZgzZ ä7,^Y ~ {z¤ /LZÆ ög ‘ŠÎZg¼i» ðZzgg » kZ L L

]gßÅä¯/µ[x» » OÆ kZÐ s§Åwq„ LZÆ ó Xó Zƒ~

:˜~y*Dq LZx H** Ññ

kZgzZìg™tÃî Zz kZr # ™ëZ d ìt]!* ůL L

D™Ì{™E +»e $Z@ zŠ á g ZÆÅzmvZ -x™Z Ñ [» úÆ ~ ¶Š wÅ Šó ˜LÃî Zz kZ¹ZŠz!* Ƽ ƒ  kZpÔ

: ìŠ á g Z »yZ 6Ôì ï@* 䙊 ˜Æ™~ȾgzZ ~È{z¤ /s ÜÆx ¸š¸z', YtL ¾gzZ ~È{z¤ /Xì§Zz»OÆyZxš¸q -ZÉ Ô7§Zz» zŠ * *™li ‚ÅOÆyZx( }',c* iZ ) ËgzZ * *™Š ˜Æ™~È

ó ó Xó ]5çµ ZÇ!*

ŠÎZÃî Zz kZxk!* ~ Vz~ .â Æ õg @* áD™™ft ëVŒ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

286


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

E 4 Å ówy Ls ÜÆkZ Ôì Š HHÜÐ „ wÅ î ZzÆ óOLÆ ög ‘ :ì –6, x £q -Z~„ó/ó ™ÑZ Lç L OX ì Š HH7yÒÐw /µ» óOÆ L ŠÎZäV,ZL L

ó牢] ØjÎ o× ]æ†Ûjñ^Ê

óXó c* ¯

( 397/2)

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

4E §Zz » ðZzgg »s ÜÆ ög ‘ŠÎZ ðW7~™~g ø] !* t Ôwq¾

gz Z ZÎÆ óli ‚ ÅOÆ y Zxš ¸ q -Z LÐ Z Ô Zƒ úzg nb§T Ñèa§ Zzt »O T e ** â Ût x H** ÑñHX ì YY c* Šg Z Œ ÛH gZŒ Û ówy L} OÆóOLÐZÐzz kZÔZƒ ._ƬÆÅzmvZ {z¤ /c* Š Û ËÅzmvZ-Ñ ÌZ # T e ** â Û t {z H ?ce ** Y c* Š ÐZÔƒZƒùæWgŠ¿6, ¬k Z ÃsÐkZÂNâ Û ¬»ðZzgg»sÜÆ ?ÇñYc* Šg Z Œ Û „Šó ˜L~wqC Ù

ÃÅvZ èg †0f çe $Z@ ÅÅzmvZ -Ñ 7µ~ kZ

h™Ìi ¸W» ðZzgg » ËÅÎâÅ ówy L{z~zÅkZÔðƒwßñ M ~º´ÆóyjLäwqÆVâ › ìt|Šz!* ÆkZ1Ô¸ E 4 X 7„ å » ówy Ls ÜÆ ög ‘ŠÎZ {zÔ Hð¿_ÑÐ}gtb!* X å» óOÆ L kZ¿_ÑtÔ@' , ÆkZ 7b‡Æt Û yxgŠÆówyLgzZ óOLx H** Ññ x¥7… "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

287


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

ówyLÃðZzgg» Å V¹‚Æ yZgzZ “Š iz9 Šz!* Æ + â Ãt Û kZ c* «Zg1ZgzZsÑZ0ªx H** Ññ … Y7ÌtëX ìg}Šg Z Œ Û c* BðZzgg » Å}%iÆ „ ówyLÌÃðZzgg» ÅVâ ›s ÜÆ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Å ** Ññ ÂëXì : ZI |{Š c* i} Zg ÅyZ~}g !* Æ ]uZz yZ E 4 ðZzgg » àZzäƒs ÜÆ ög ‘ŠÎZ {z n™Ú ZsÜÐ ]%¥ vZ -ÑèY Ô^6,¶Šg Z Œ Û ówyL} OÆóOLÐzz kZ sÜà zŬÏZ Ôðƒ ¿/zg ðZzgg »t Å óOL~ zŬTÆ Åzm X ¶$ Ë ƒÌ~]gßÅ ówy L :˜x H** Ññ

yÒ Špg Zz K M F, ,~g ‚t ŧZz ì t ]!* Å ¯h +' × gzZ L L

ðZzgg »kZ L: ìg™~ .Zt³Ð kZr # ™ëZdˆÆä™ E 4 Åwq„LZÆkZgzZä7, ^Y~{z¤ /LZÆ ög ‘ŠÎZg¼i»

ÄgÍ 6f LkZ ÔZƒ ~ ]gßÅ ä¯ [x» ÃOÆ kZ Ð s§ 0* : ì 6,v!* B; äL: ì YY H{ûHgzZ ZÎÆ kZ6,} ó ®Š ó Xó ~ ó [»gì

~ ]g„!"~g ø T e Þ 7 t Ð ** ÑñÐ x Z Z} (,ë Ãx H** Ññ H ?ì§Zz s Üq -Š 4, Æ x H** Ññ ì ] !* ÏyÃ{z "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

288


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ÆTì s %ZÐ yÒkZÆvZ¶gM0ZgÃè~ ótó `ZztZ^Z L L E 4 t zi ZŠ Ô“Š iz9ª³³³³³³ ZƒO» ög ‘ŠÎZVð;ÆXvßx Ó{z._ 4E gz Z ¶‚Š OZ . Þ ‡Æ ög ‘ŠÎ Zƒ  {z ³³³³³³ {)z b‡0®gz Z  ƃ E 4 O» ög ‘ŠÎZ q -Š 4, Æ ** Ññ H ?¸ g ZŠ)fÆ V‡ë Z ~ ` ¯Å kZ ë Âìt]!* /Z ?å7„ ZƒVð; Æb‡0®gzZtzi ZŠ Ô“Šiz9 ¤ D™lg Z ¦ /Ð yZgzZ _â °çh „  Š Ū ˜ KZÐ ** Ññ ë @* ÔNâ Ûe $Á µñ » äƒnÐ ] îKZ …~A çkZ E 4 àÆ ög ‘ŠÎZ Ô µZß Z ° Ôƒ  {)ztzi ZŠgzZ b‡0®Ô“Š iz9¤ /Z ô¥ävZ¶gM0Z 6Ô¸gZŠ)fÆV‡ZÆ` ¯ÅkZgzZ E 4 kZ ó{Š™~ .Z L}g øQÂåHOà ög ‘ŠÎZä] Z|-Z µZß Z °gzZì Å 4E kZgzZ ä7,^Y~{z¤ /LZÆ ög ‘ŠÎZg¼i» ðZzgg »kZ L ~Ë ~ ]gßÅä¯/µ[ x» »OÆkZÐ s§Åwq„ LZÆ ?ìgƒiz0 +Z¯Ú Zx H** ÑñÐTì ] !* ÏyÃ{zÔ óZƒ î6,w2 ñYHn²HgzZ~# Ö } .Åx H** ÑñZÎÆkZ[ Z Ð kZh + á É Ô @* ƒ 7°» „ ¢ 8) ~ ó [ »g 0* LgzZ 6, ó v!* B;LaÆ Ì** hñ cg » ~gZÎKZ s§Å‚kZQgzZ ** ™³‚Åw2¬ Xì @* ƒ~gz¢ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

289


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

: D â Û ** ÑñˆÆkZ . _ÆkZ Ôì c* Š! ZjäëZ d»e $ZzgTÅ /ó ™ Z ç L OL L E 4 Æ ög ‘ŠÎZà NgÆyZgzZ“Š iz9 ]|ä ÅzmvZ -x™ Z Ñ ÃËgzZ~}g!* Æx|z pÆ/ó gõL[ZXì c* Š ¬» /ó g õLs Ü

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

/ó g õL{z $ Ë ƒ7µÂt Ð VzŠ¤ / á Ær # ™~æ¸1Ôƒ ƒŠŠ F, ó Xó ÐVƒ7{ Ç WÐx|Æ

E 4 s ÜÆ ög ‘ŠÎZ ~ e $Z@ !"ÅÅzmvZ -Ñ 7µ~ kZ

zŬkZ ` ™ ãZz6,zZ ë Ì] !* t gzZ å Š Hc* Š ¬» „/ó gõL Å+gñâÆ„Üæ„  c* g/ó g õtL ÂCYW¤ /Z µZß Z °" $âÅ /ó g õL~ ÆÅzmvZ -Ñ ` ™n²Ì¬ ë 6Ô1Ô @* ƒÐ s§ E 4 ¹» Æ ög ‘ŠÎZ „%Æ/ó gõÉ L ÔðW7„" $âÅzŬkZ XŠ Hc* Š™

-Z LZ ì CYƒ ãZzÐ b§~g7 ] !* q tР뛉 bŠ6, zZ ÃVâ ›Æ V;z ä ÅzmvZ -шÆäYƒ ]zŒ ~"ß M0Z 6ÔìC Ù ªX Åe $Z@ Å䃱Рn¾Å_Ã]zŒ kZ $Z@ t Å ÅzmvZ -Ñ Ôì @* e ƒ x¥ÌÐ ] %¥ÅvZ¶g ðàÃ-ZgzZ ¶aÆ„ÅvZ èg†0f ç]|g7ÆVâ› "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

290


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

LZ äÅvZ èg†0f ç6,Y e $Z@t ÅÅzmvZ -ÑX ˆÌ c* 0* ðt ~ q ½Z kZX H q ½Z » Vâ ›~ óyjL º´ àZO 4E „ LZÆ kZ} OÆ ówyzŠ ˜LaÆ8{Æ Æ ög ‘ŠÎZ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

OÃg7©!* ]zŒtgzZ Zƒ„ (ZçOX ñYc* Š Z™OÐZVð;Æwq X ˆ~ŠÃÆ™ E 4 Æ ög ‘ŠÎ Z q -Š 4, Æ x H** Ññ¤ /Z Ì[ Z §° Z ZÆ ë›x Óy Z ±)%Æg Z M Z 4c* gg UŠpËÌ{ zgz Z ów y Lw q¾ ð Zzgg »s Ü ë ZÎÆkZQÂce ãY~Šg Z Œ Û „wyÑZzäƒÐ)g fÆ~Ⱦ \¬vZ Nâ Û ¬Št~h}gø{z M h™n²HgzZÐxH** Ññ tp¤ /Z ñâ Û «=ÂÅä™yÒÃÏZ~ wqC Ù gzZKÃ] !* 9… Xƒ: VYg ZÍ ** „XaÆVÍß]!*

i Z »L{z´Æ> 2i vZ -Ñ åc* â Û t~y*ÔLZäxH** Ññ~}g!* Æ>2i ì c* Š™ Za ] Z { z ä p Ö ZÆó ^`Ïve Ÿ,L~e $Zzg[™ÐÅzm » ä™Z +¬ L{z´Æ > 2i6,V-ày›LZÃVáÓ¯ ) !* ÆT :¶Ålg Z ¦ / tÐx H** Ññäë~[ ZÆkZXì þ Š Hïi Z "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³only. ³³³³³³³ This ³³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

291


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

~ ]gßkZ ñ ZÎ L 7¼gzZ ZÎÆkZ pÆó^`Ïve Ÿ,LLL bŠ™xzøÐ ( wâ z yY ª) yZ {z ÆhË ( Æ„ <Ñ ) ó Xó NY

: D â Û ~[ ZÆkZx H** Ññ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

V âzŠgz Zì Ðá ZjÆV âzŠ w â gz Zy Y ]Z Åó ^`Ïve Ÿ,L L L ¶Š > 2igzZ ä™ ZŠ Zi úÔ"7, ©î0*Ю ì Šñ]Zt~VÂgß

ÂZƒ ~gz¢n°núÆhËÐ w â z yY Åy›Ë¤ /ZŠz!* Æ y Y ÅkZgz Z ǃ7ÝqDÐ Z Æ$JÅ óoßÚ ]çÛ’ÂL

äy›Ë tÐáZjÆyY }X Çþ ƒZzgn°Ð VâzŠ wâ gzZ {”~Š á ðÃX ǃ^ ,YO»kZ~mŸÂì c* Š™OÃy›}uzŠ

ñYHg¢ÐZ ._ƬÆvZ[  Âì Zƒ>%» ** iy › Æ yâ ‡¦ÑÌÐZ Âì Š Hƒ D + % ( v!* fÍ) y›ðä /ZgzZ Ç

wâ ÆkZ¤ /Z b§ÏZX ÇñY c* Š™O~ ]gßÅä™:/Â._ ._Æ]gz¢Ð kZ Âì Š Hƒ0hðà »Ì‚Î c*  c* „ g~ ó Xó ÇnY1wâ

ñâ Û y Ò] ZÐ y â Z Åy Y Æó^`Ïve Ÿ,Läx H** Ññ ©$E LZÆyZÝZgŠƒ  ƃ ÆXìZ` {z._ÆÃî0 G  { z Ô ä x H** Ññ c* Ít Xì c* Š ¬» ä‹]ñ} Zwä „ <ÑÃ>% "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

292


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

y*ÔLZ ä ëì ~Š™s # ŸzB‚ÆVß VÅ]!* kZ ~g ø ÆN ó YbŠ™xzøÐ yZ {z ÆhËÆ„<ÑLX ¶Ån²~ c* }gñÔZwÅT, ™x ZŠZ (Z ðÃ{z M hƒ pHgzZ ZÎÆ kZ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ì‡h» ~iZgŠ„  Š6, wâÆyZc* yYÅyZaÆ„  c* g6, gîÆäâ`  x H** ÑñB VÅÏZgz Zì J -uÏZ']Z » ó ^ãÏve Ÿ,LX ñ Yƒ x H** Ññ ì ¸yZë @* ÔYY ¹7ÂÐ ¢p¤ /ZX þ Ì~Š ä  c* „ g y›ðÃ%Æ Å<Ñ Ð Vƒ B„ ^ ,Y** Ã] !* kZ Åwâ t :Z » wßZ ÏZ ì C Ù ªX}Š ™ qzÑ ¢ 8yY ÅV-àLZ X ǃÌ6, Ö w #

ƒx¥s ™Ð kZ ÂñY 3gt ‚¤ /ZÃVß V{gÃè Åx H** Ññ

# Ô ÇƒZa~]gßÏZ Ì]Z »# Z Ö wÅwâ b§Å„yY ì * @Y Zg7 ÃVç»Æ <Ñ~ lZŠ 0* ÅTƒ >% »x` Ë,Z ¿ðà Xƒ YY HZ +¬: â ` ðÃ6,kZ c* Y Y 1Ð kZ wâ » kZ ñƒ D™ ZaÐh{Š™ì‡ËÆ„<Ñ ]Z »# Ö wÅyY b§T ìC Ùª ÔǃZaÐh{Š™ì‡ËÆ„<ÑÌ]Z»# Ö wÅwâb§ÏZÔǃ 䙆wâ » Ëc* àßz Åe $Š~ ]gßÅ æO6,gîÆwV‰ ~ ]gßm{ Ë b§TçO X àßz Åwâ {”†~ ]gßÅ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

293


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

zyWŒ Û ~hÆ]ZkZ ǃ~gz¢taÆ+ â ]ZÐ# Ö wÅyY ~ wqC Ù ~ ÏŠñ)ÅmÀyZgzZ NYK 7mÀãZzÆ< L Ð# Ö wÅwâ ~]gßm{Ëb§ÏZÔ ñY Œì‡Ã# Ö wÅyY

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

ãZzÆ< L zyWŒ Û ~hÆ]ZkZ ǃ~gz¢tÌaÆ+ â ]Z ì‡wq¾Ã# Ö wÅwâ ~ ÏŠñ)ÅmÀyZgzZNYK7mÀ X ñY Œ

Æ > 2iaÆ # Ö ÓÌ¿ [ Zˆ Æ s # Ÿz kZ ì C Ùª

Æ< L zyWŒ Û {z ì ~g ZŠ)f ÅkZt Ôì &^ ,YÃäÎLvŠ {z´ X}™7?Š~hÆi Z kZÐmÀãZz : D â Û x H** ÑñˆÆkZ

Åwâ  Šñ'gßÅ ]ZÐ $JÅyY¤ /Z ìt wZÎL L

ó ó?;g YH7tVYykZ » ]ZÐ$JÅ«™

Åwâ ë ì H~ .ZÐ ]!* ¾~g ø ä x H** Ññ x¥7… WD™yÒ ]!* t Ð qzÑ ÂëX D™7tykZ » ]ZÐ # Ö w kZgzZ yY Å¿q -Z~ËÆäƒ ì‡hðà » „ <Ñ ìg Xì $ Ë ƒ»6,gî´c* ~zb # Ö wÅwâÆ : D â Ûh +' × x H** ÑñˆÆkZ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

294


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Âì @* Yïi ZgzZ]gz¢ÅkZÐ ?Š¦ÑÅZgŠ Ìˤ /ZgzZ L L ó ó?ì i Z Hy W»¶Šg Z Œ Û °oÆ$JÅ óoßÚ ]çÛ’ÂÐ L Z

kZXn 7™ëtÔìŠ Z%HÅ ** ÑñÐ ó?Š ¦ÑÅZgŠ ÌË L

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

°ŸZ ~ Ýzg ÅmÀãZzÆ < L z yWŒ Û¤ /Z ì 7µ ðÃ%Z Ô~ vZ -ÑgzZ] c* W´Å/ÂÒgÎgzZ ñYc* Š™" $U* i Z »ä™Z +¬L c* Š ™" $U* ¬Z ÂB‚Æ i Z {Š™7kZ » ] c* Zzg!"[™Ð Åzm x Hf *Z~}g !* Æäƒ ^ ,Y** ÆL°ŸZ {z´Æ> 2iQ ÂñY L°ŸZtG ~ ]gßkZX ÏñYƒ " $U* ß\ WÐ \ W} Zg Å X ÇnYc* Š7g Z Œ Û °oÆ$JÅ óoßÚ ]çÛ’ÂL

ÆyZ¤ /ZùðÃ+Z Å< L z yWŒ Û ì lg Z ¦ /~g øÐ x H** Ññ

XNâ Û i6,kZ ÌÃV9¨ ¤‰ë™ â Û ã!* $Q Âì Šñt ‚ XÐVƒgZ ¦ / ]u"ÆyZë

: D â Û x H** ÑñˆÆkZ Æ> 2i¤ /Z åt wZÎàßZgzZ ªZg ø ƒŠ c* Ãr # ™ëZ d¤ /Z L L Å ðÉg ~g ø Âì Šñ?Š ôÜðÃÅƘŠLgzZ Ë{z´ ôÜgzZ ãZz ðÃk0* ÆyZ ì @* ƒx¥Ð [ZÆyZ1X ñY ãZz „)gfÆo^Zz wÑ+Z.ñCZ Ì{zgzZì 7Šñ?Š "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

295


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

Æ# Ö Z ì H„]gz¢y WÅä7,~1kZ… Âìe * *™ ,Š™Š' , c* gŠ~tØkZ¡ÃwÑ+ZÆ# Ö Z} gzZﬦ½Z z yWŒ Û Ð }u6 ä r # ™ ~渣Zh +zY „  zŠ xHq -Z}gø ó Xó ì c* Š™—_6, »o ^ZzŠ ¿ZgzZô=z¨Å< L

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

t ~á £ „¬ LZ ä V,Z ìg â Û O Ç!* x H** Ññ

7{ z Âì ó?Š ôÜ Lðä /Z ÅƘÅL{ z ´Æ> 2i åH Ÿ» ˆyWŒ Û ä ë~[ ZÆkZ ì kß{Š ‚„ ~g øt G X ñ Y Å ]g Åä™7] ZŠ á g Z,Z[™Ð ÅzmvZ -ÑgzZ] c* WÅ LgzZ ðÃÐ Vâ ›{z´Æ > 2i åt Ÿ»òiÑ »h e yâ ÃXÅ Æ Åzm vZ -9gzZ ]c* W Å yWŒ Ûy WX @* 0* gZŒ Û ^ ,Y** * *™ wßz aÆ]g kZ ë ?Ñ ä0* gZŒ Û ó?Š ôÜgzZ ãZzLÐ “  ]ZŠ á gZ Ð ** Ññë6,gîÆg± LZë@* Ô _â °çh„  ŠÐ xH** Ññ ðƒ¯ ) !* Æ.ßkZ¡Ðë]gt Ðe* *™lgZ¦ /âZsÜ áZz ä™yÒÃVç» ãZzÆyZgzZ]Ó C] c* WňyWŒ Û ä ë åx¥7…X Œó?Š ôÜLÃ] ZŠ á g Z[™ÐÅzmvZ-Ñ » pz p ÖZg0 +Z LZ ût { ZpÔì YY ¹ÃûÆ V‰Z ¡Â ó?Š ôÜL z yWŒ Û 7{z ó] !* ãZz L åx¥7…Xƒ ‚ rg: c* ƒ‚ rg mðà "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

296


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

 ì ]!* {z sÜ Â Å äB ó] !* ãZzÉ L Ôƒ „g Y ªÐ < L Ñgz Z ] c* WÅy WŒ Û Ð Z { ZpÔƒ ðƒ y Ò ~ o ^Zz w Ñ+ ZÆ V‰ Z

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

Q X Vƒìg™: c* Vƒìg™wJ]ZŠ á g Z [™Ð ÅzmvZ &Š •Z ÅÏŠ ‚ ~g ø /ŸÀG ßðä /ZäëÐ< L zyWÛŒ ìgB¸ë õG G…6,t~gø 6,j§dvg) ,b‰xH** Ññ  HwÑ+Z KZ ì _ƒ’âZ [ Z *Š ÅD åx¥7Ìt Â…XÐ Nâ Û Å„ < L z yWŒ Û ]!* {z {ZpÔ* *™' , + D zg¨6,]!* 5Ë™? Ø Ð ZgW{Š™ì‡ Xì [ƒó1¯ ) !* L ÆkZÔƒ„gYÅ7: VY6, a Šã C Æó?Š ôÜgzZ ãZzLÆ x H** Ññ áD ÑŠŠ c* ÃMg ‡ëVŒ

™}Š!Zj »e $WÅ/ÂÒgάРƒ  ä ëaÆä™ Zg7 Ã2 » ]!* kZÄ  c* gòsZq -Z6,gîóôÜgzZ ãZzLp ÖZÆkZ ¶Ålg Z / ¦t Æä™ ZŠ Z > 2igzZä™ì‡i úÆV-ày›LZ{z » Å/ÂÒgÎq -Š 4, }g ø å HyÒt V;z ä ëX } ó Š hg{Zg ÅyZ Lˆ i ú{z D™ Ÿ» óôÜgzZ ãZztL Ð „  c* gòsZp ÖZtÆe $W ÐgziÆy⠇РV-ày›LZ™hgÃ5ZŠ Z Å > 2igzZx ªÆ hZ Åyz¬~]5çZÐ yZ {zÔµš X $ Ë ™7c_! XZ ðà ðÃ6,yZ {zÐgziÆ~ ã â ‡KZ1Ôì $ Ë g ¸Z¹Z6,kZgzZ $ Ë ™ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

297


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

ÆÅzmvZ -Ñ ä ëˆÆkZX $ Ë ™7Ç** ~g ZŠ)f ! XZ °ŸZ óôÜgzZ ãZzLkZÆe $WÅ/ÂÒgÎä \ W~T å c* Š!Zj »Š á g Z kZ VÍ߈ƶŠ™ ZŠ Z > 2igzZ ä™ì‡i úÔh e ™wJxsZ Ƭ

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

kZ c* Š â Û y´Zt gzZ ~Š yâ ZÐ s¥äÓÆ nC Ù ~ wâ z yYÆ z yYÆyZ ƬËÆ„ <Ñ ì ¸ sÜ]gßÅ ]ZÐ * @Yƒ ì‡h»e $Š c* mŸ~]gßÅO‰Ô ñYƒ ì‡hðÃ6,wâ óôÜgzZ ãZzLkZÆ ÅzmvZ -Ñ Æ ÏZ ä ëˆÆ kZXì Æ# Ö wÅwâ z yY ÅVÍß ä \ WÆ T å c* Š Ì!Zj »Š á gZ ¼ƒ  t Xì c* Šg Z Œ Û sŠ ZáÆ ä™wâ 0* Ö wÅ~xwÃä™wâ 0* # gziÆyâ ‡{z ì 7^ ,YtaÆ„  c* gy›Ë ì ;g Cs ™ Ct Xá Ì# Oq -Z {z´Æ> 2iÐ ~wâ ÆV-ày›LZÐ Hwâ 0* Ã# Ö wkZ Åwâ Æ y›ä „  c* g àZz ä™ (Z ì ;g Vâ › ì ;g Ct X ¶~Š™ì‡~ y´Z LZ ä ÅzmvZ -9 wâ 0* Ã# Ö wÅ~xwx` »„  c* g òsZ à Zz ä™wâ 0* Ö wÅwâ Æ # vZ-Ñ äëñƒD™yÒÃ^ÏZÅx`  ç OX ì ' ,Z' , Æä™ A ÑZz ä™wßzLðà L ¼ L åHÜÌŠ á g Z óôÜgzZ ãZztL »Åzm ó Xó ǃ: 4ZŠ~ "All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³cannot ³³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

298


³³³³³³³³³³³³ Š ˜gzZ® ) )x ZoZ ³³³³³³³³³³³³

ßgzZ}™ Za (~Vߊ aÆ VÂ!* 9{z ì ¬ŠÐ \¬vZ XÇgyñâ zpôà  ëÐÑÆVÂ!* [Y 2001]

om i.c id am rg g h d .o ad wri hm a da l-m ve . a .j a w w ww w w

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This ³³³³³³³³³only. ³³³³³³ This ³copy ³³³³³³³³³cannot ³³³³³ be uploaded on any copy is for reading purpose website except those of the publisher and the author."

299

التزام جماعت اور جہاد  
التزام جماعت اور جہاد  
Advertisement