Page 1

De Triangel Jaarjournaal medezeggenschap van de CliĂŤntenraad, Participatieraad en Onderdeelcommissie

Philadelphia Zorg Noordwest

Het beste uit jezelf


Inhoudsopgave: Eerste terugblik

2

Medezeggenschap bij Philadelphia Zorg Noordwest

4

Jaarverslag 2010 van de cliëntenraad Noordwest

7

De Onderdeelcommissie

9

Regionale ontmoetingsdag

12

Regionale Cliëntenraad ontmoet Regionale Participatieraad

14

Ziek worden overkomt je, verzuim is een keuze

16

Regio Noordwest in 2010

18

Colofon: Hoofdredactie:

mw. Henny Stornebrink

Redactie:

dhr. Ary Noomen / dhr. Ad de Boer

Bijdragen:

mw. Margreet Roukema / mw. Maartje Zegers / mw. José Krabbendam-Stuijt

Vormgeving:

Stichting Philadelphia Zorg 1


Een eerste terugblik: 2010 Na een rumoerige tijd bij Philadelphia ontstond er in de loop van 2009 een nieuwe structuur. En kon weer beleid worden gevoerd waarbij de cliënt centraal staat. Dit lukt niet als niet alle betrokkenen hierbij betrokken worden. Dit gebeurt in de driehoek: Cliënt - Philadelphia - ouder/belangenbehartiger. Een driehoeksverhouding die in dit geval wel perspectieven biedt. Dit lukt uitsluitend als er tussen de drie betrokken partijen een goede communicatie ontstaat. Medezeggenschap is daarbij een uitstekende succesfactor. Overleg over het te voeren beleid met verschillende invalshoeken en achterbannen, maar als doel een tevreden cliënt, tevreden medewerkers en tevreden ouders/belangenbehartigers. De eerste stappen zijn gezet. Er is voor de medezeggenschap van de medewerkers van Philadelphia in de regio een gekozen Onderdeelcommissie (zeg maar lokale Ondernemingsraad) gekomen.Voor de cliënten een Regionale Cliëntenraad en voor de ouders/belangenbehartigers een Regionale Participatieraad. Daarnaast functioneren er steeds meer lokale participatie- en cliëntenraden. In dit jaarjournaal, dat voornamelijk gebaseerd is op de activiteiten in 2010, kunt u lezen wat de regionale medezeggenschapsorganen gedaan hebben. Het unieke van dit journaal is dat dit een gezamenlijke presentatie is van de Onderdeelcommissie, de Cliëntenraad en de Participatieraad van de regio Noordwest. Hiermee wordt uitdrukking gegeven dat we elkaar nodig hebben en elkaar weten te vinden in het belang van de cliënten van Philadelphia. In dit jaarjournaal is ook een artikel opgenomen van de hand van de regiodirecteur mevrouw Margreet Roukema. Ook zij kijkt terug naar 2010, maar geeft ook aan welke ontwikkelingen er in 2011 gaande zijn. Daarnaast is op verzoek van de Regioraad ook een verantwoording opgenomen met betrekking tot het ziekteverzuimbeleid in de regio. Wij hopen u met deze informatie en verantwoording van dienst te zijn.

2


De Triangel Wij hebben deze uitgave een naam gegeven: De Triangel. In de zorg hebben we te maken met de driehoek cliënt - medewerker - ouder/belangenbehartiger. In de medezeggenschap werken we ook in een driehoek: cliëntenraad - participatieraad - onderdeelcommissie. De Triangel heeft eveneens de vorm van een driehoek. Het medezeggenschapsgeluid is helder, transparant en geeft de juiste klankkleur.

Perspectief Medezeggenschap en participatie is van het grootste belang. De cliëntenraad weet op heel veel onderdelen wat het beste voor de cliënt is. De participatieraad luistert goed naar wat er lokaal leeft; weet waar de cliëntenraad mee bezig is en daarbij soms ondersteuning nodig heeft en maakt in het overleg met de regiodirecteur de vertaling naar het regionale beleid. En last but not least de medezeggenschap door de Onderdeelcommissie in het belang van de organisatie, dus mede in het belang van de medewerkers en de cliënten. Als bij al deze activiteiten de cliënten centraal staan zijn we met elkaar goed bezig. Dit kost tijd, geld en menskracht. Philadelphia geeft daar de ruimte en de middelen voor. Daar zullen we in de driehoek gebruik van blijven maken. Met alle wettelijke veranderingen die ons, maar vooral de cliënten, nog te wachten staan, is participatie een must. Wij hopen volgend jaar weer en nog meer van ons te laten horen. (a.n.)

3


Medezeggenschap bij Philadelphia Zorg Noordwest: de zorg delegeren, maar in het beleid participeren Algemeen In de loop van 2010 is binnen Philadelphia de opzet van medezeggenschap aangepast. Er kwam een visie op medezeggenschap, een nieuwe structuur en nieuwe reglementen werden goedgekeurd. Landelijk, regionaal en lokaal kwamen er cliëntenraden en participatieraden. Daar waar deze al functioneerden dienen de reglementen aangepast te worden aan de nieuwe structuur. De nieuwe reglementen zijn gebaseerd op hetgeen in de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) is vastgelegd. Daarbij wordt door Philadelphia geen onderscheid gemaakt tussen de rechten, plichten en bevoegdheden van de cliënten en die van de ouders/belangenbehartigers. Ouders en belangenbehartigers van cliënten worden dus extra gestimuleerd om niet passief aan de kant te blijven staan. Daarbij staat de cliënt centraal.

In onze regio In de regio Noordwest werd de Regionale Participatieraad (“Regioraad”) opgericht. Eerst i.o. en medio 2010 kwam i.o. te vervallen en werd er een bestuur gekozen. De namen van alle leden van de raad vindt u elders in deze uitgave. De Regioraad komt in principe 4 maal per jaar bijeen en voert het overleg met de regiodirecteur. Er kan een scala aan onderwerpen aan de orde komen.Veel van deze onderwerpen zijn ook genoemd en in artikelen vastgelegd in de eerder genoemde wet Wmcz. Ook zal er overleg plaats hebben met de Regionale Cliëntenraad en de lokale participatieraden. Namens de Regioraad is er een lid die deelneemt in de Landelijke Participatieraad.

4


Waarover spreken zij Medezeggenschap betekent informatie en overleg over het te voeren beleid. Dit kan ook betekenen dat er advies aan de Regioraad moet worden gevraagd over bepaalde, in de wet vastgelegde, onderwerpen. Bijvoorbeeld over de begroting en de jaarrekening van de regio. Daarnaast moet er o.a. ook advies worden gevraagd over het beleid met betrekking tot voeding, veiligheid, gezondheid en hygiëne, de kwaliteit van de zorg. De Regioraad kan ook ongevraagd advies geven. In alle gevallen geldt overigens dat het advies niet gevolgd hoeft te worden. Als echter niet onderbouwd kan worden waarom het advies niet gevolgd wordt, dan heeft de regiodirecteur wel een probleem natuurlijk.

Van links naar rechts: Loek Groen (lid), Joop Haasbroek (lid), Henny Stornebrink (lid), Ary Noomen (voorzitter) Op de foto ontbreken: Lenie van Klink (secretaris) en Joke Admiraal (lid)  

5


Waarover spraken zij Veel tijd is gebruikt om enig inzicht in de wet te krijgen. Met andere woorden: wat zijn de taken en bevoegdheden, de rechten en de plichten van de Regioraad. Ook moest er een reglement komen, waarbij dit reglement wel aan moest sluiten bij hetgeen door Philadelphia landelijk is vastgelegd. In september 2010 is het reglement vastgesteld. Dit reglement is ook het uitgangspunt voor de reglementen van de lokale participatieraden. Op 6 november 2010 was er in Hoorn een kennismakings/ontmoetingsdag met de leden van de lokale participatieraden in de regio. Meer informatie hierover vindt u elders in deze uitgave. Daarnaast werd in de laatste vergadering van 2010 de begroting 2011 toegelicht en besproken, zo ook het jaarplan 2011.

Tenslotte De leden van de Regioraad zijn er van overtuigd dat medezeggenschap een toegevoegde waarde heeft. We werken niet naast de cliënten maar met en voor de cliënten. Alle begin is moeilijk, maar het vertrouwen en de wil is er om met alle betrokkenen actief te zijn in het belang van de cliënten, dus onze kinderen, verwanten of anderszins gerelateerd. Wij zullen hier jaarlijks verslag van doen. Gezien het belang dat gehecht wordt aan het overleg tussen de Regionale Cliëntenraad en de Regioraad, berichten wij in dit verslag ook over de bijeenkomst met de Cliëntenraad op 12 maart van dit jaar. In het kader van het totale beeld van medezeggenschap bij Philadelphia in de regio is er in deze uitgave ook ruimte voor informatie door de Onderdeelcommissie (zeg maar de regionale ondernemingsraad) van de medewerkers van Philadelphia. Wij staan altijd open voor uw vragen, suggesties en andere positieve input. (a.n.)

6


Jaarverslag 2010 van de cliëntenraad Noordwest De eerste avond dat we bij elkaar kwamen om kennis te maken was 24 juni 2009. In Ridderikhof. Onder alle huiskamervergaderingen was de vraag verspreid wie er belangstelling had om lid te worden van de regioraad Noordwest. Er kwamen 5 leden op af, 2 konden niet en Ria wilde ook graag als Joop Wippo uit Enkhuizen niet kon. Joop heeft zich teruggetrokken en Ria heeft zijn plaats gelijk ingenomen. Die avond is afgesproken dat deze 7 leden met elkaar gaan vergaderen. We vergaderen over regionale zaken, dus het is groter denken dan de huiskamervergadering. Er zouden meer leden bij kunnen komen als de regio groter is geworden. We hebben de oprichting gevierd met koffie en gebak. Afgesproken dat we de volgende avond 12 oktober plannen in de Schouwmeester. 12 oktober 2009; Sommigen hadden een beetje moeite om de weg te vinden. Deze avond zijn de vergadermappen uitgedeeld met informatie over hoe en wat vergaderen binnen de regio is. Ook zit er een namen- en adressenlijst in. We bespreken hoe we aan vergaderpunten kunnen komen. Een uitwisseling van notulen van alle vergaderingen. Binnengekomen post. De volgende vergadering willen we de directeur uitnodigen. Er zijn verschillende vragen. Wie wil er afgevaardigde worden voor de Landelijke Cliëntenraad? Komen we volgend jaar op terug. De volgende vergadering gaat Carry notuleren. Maandag 15 februari 2010 zijn we in de Schouwmeester en Margreet Roukema, de directeur van onze regio, is ook gekomen. Wie wil er voorzitter zijn? Ferry biedt zich aan. Hij krijgt de voorzittershamer. Carry verteld over haar toneelvoorstellingen. We spreken af dat we voortaan op zaterdagochtend gaan vergaderen. Dit komt de meesten beter uit. Er komen meer leden in de regioraad omdat onze regio groter is geworden. Ria vertelt dat ze graag in de Landelijke Cliëntenraad wil. Woensdagavond 26 mei werd het Jaarplan en Huishoudelijk reglement uitgedeeld door Margreet Roukema. Dit hebben we doorgenomen. Ook gepraat over de vervoerskosten. Ashari kwam laat binnen. Gaat hij nu afscheid nemen? Ferry geeft Carry een groot compliment omdat zij zo goed kan notuleren.

7


Op zaterdag 4 september vergadert de regio raad ‘s ochtends. Het huishoudelijk reglement doorgenomen wat voor deze raad wél en niet van toepassing is. De raad wil Amar een keer uitnodigen! De notulen moeten uitgewisseld worden! De participatie raad en regioraad komen 1 keer per jaar bij elkaar. De agenda en notulen met picto’s maken. José verteld dat er volgend jaar andere ondersteuners komen in de huiskamervergaderingen. Margreet is er deze vergadering bij, zaterdag 16 oktober 2010. Hoe verloopt de kerst­ kaartenactie. De raad krijgt uitleg van Theo (ondersteuner) over geld en slaapwachten. De km-vergoeding komt aan de orde. De brochure “Vriendschap, verkering en meer…” wordt besproken. Margreet vraagt aan Ria of ze informatie heeft over de Landelijke Cliëntenraad.

De leden van de raad zijn: Ferry Stornebrink (voorzitter) Carry Groot (notulist) Esmeralda Fluiter (lid) Amon Admiraal (lid) Ria Grimmelius (lid)

8

Irma van de Klok (lid) Ashari van Haaster (lid) Margreet Roukema (gesprekspartner) José Krabbendam-Stuijt (ondersteuner)


De Onderdeelcommissie De Regionale Participatieraad heeft de Onderdeelcommissie gevraagd om een stukje te schrijven voor het medezeggenschapjournaal. De naam van het journaal geeft al te kennen dat het om medezeggenschap gaat. Wat is nu medezeggenschap? Het woordenboek geeft onder andere de volgende verklaring “het recht om in iets mede te zeggen”. Hier betreft het, iets mede te zeggen te hebben in de organisatie waarin je werkzaam bent. Philadelphia en de Ondernemingsraad (OR) hebben er voor gekozen om te gaan werken met Onderdeelcommissies (OC). De OC heeft dezelfde rechten en plichten als de landelijke OR. Deze rechten en plichten staan beschreven in de Wet op Ondernemingsraden (WOR) en het regelement van de OR. Twee jaar geleden zijn er verkiezingen in de regio Noordwest geweest voor leden van OC. Er zijn toen 6 leden gekozen, waar inmiddels 1 lid heeft bedankt wegens drukke werkzaamheden. Het eerste wat je doet als startende OC is de taken verdelen, zoals een voorzitter en een secretaris kiezen, verkennen wat je werk in gaat houden, trainingen volgen en overleg gaan voeren met de regiodirecteur.Vergaderingen vinden maandelijks plaats en om de twee maanden is er een vergadering waarbij de regiodirecteur aanwezig is. Er kwamen in het begin onderwerpen op ons af waarbij we geen idee hadden hoe er mee om te gaan. Gelukkig hebben we steun gekregen van de ex-voorzitter van de OR van Philadelphia. Inmiddels heeft een ieder zijn draai gevonden. Binnen de OC heeft ieder lid taken gekregen zoals, financiën, sociaal beleid, jaarplannen, locaties etc. In grote lijnen heeft de OC de volgende bevoegdheden: Adviesrecht Bij bepaalde zaken heeft de OC een adviesrecht. Het advies van de OC dient serieus meegenomen te worden in de besluitvorming. De OC heeft adviesrecht in de volgende zaken: • Een belangrijk besluit in de financiële en/of organisatorische sfeer (investeringen, fusie, sluiting van een deel van de organisatie) • Invoeren of wijzigen van een ingrijpende technologische voorziening • Benoemen en ontslaan van bestuurders

9


Instemmingsrecht Bij een aantal zaken heeft de OC instemmingsrecht. In dit geval moet de OC instemmen met de regelingen die er voorgesteld worden. Dit recht is van toepassing op: • Regelingen voor werktijden, vakantie, arbeidsomstandigheden, opleidingen en beoordelingen • Regels voor het aanstellen, bevorderen of ontslag • Een beloningssysteem of functiewaardering • Personeelsvolgsysteem of registratiesysteem • Omgang en bescherming van persoonsgegevens • Regelingen ziekteverzuim Initiatiefrecht Hier mag de OC op eigen initiatief voorstellen doen over alle sociale, organisatorische, financiële en economische zaken van de onderneming. Veel van de bovenstaande onderwerpen worden ook door de OR van Philadelphia centraal geregeld. Dit is dan niet alleen van toepassing op de regio maar een landelijk onderwerp. De OC is er voor alle medewerkers en wij stellen het zeer op prijs als wij jullie ergens mee van dienst kunnen zijn. De OC krijgt veel informatie van de directie maar wil ook weten wat er in de regio speelt. Contact opnemen gaat per mail naar ocnoordwestphiladelphia.nl@philadelphia.nl Hopelijk is het iets duidelijker geworden wat de OC is en doet en hopend op reactie, groeten wij iedereen van regio Noordwest. De Onderdeelcommissie Noordwest

10


1. Judith van Aalst - Coördinerend begeleidster Ambulant en lid OR 2. Leonie Gaal - Coördinerend begeleider Zeshoek Heemskerk 3. Marjo Goedhart - Ambulant coördinerend begeleider Noordwest en secretaris OC 4. Ger Bruggeling - Coördinerend begeleiderZakedijkje 5. Dagmar van Essen Blauen - Managementassistent en notulist 6. Marjolijn Tensen - Coördinerend begeleider Dorpsstraat Zwaag 7. Ad de Boer - Praktijkopleider, coördinerend begeleider regio Noordwest en voorzitter OC

11


Regionale ontmoetingsdag Op 6 november 2010 organiseerde Philadelphia Zorg Noordwest haar eerste regionale ontmoetingsdag voor ouders en belangenbehartigers die lid zijn (of wilden worden) van de Regionale Participatieraad en de lokale participatieraden. Het thema was medezeggenschap. De voorzitter van de Regionale Participatieraad hield een presentatie over de medezeggenschap bij Philadelphia. Zijn stelling hierbij was: “Medezeggenschap bij Philadelphia is geborgd door de cliëntenraden, maar de belangenbehartiging door de participatieraden heeft een belangrijke toegevoegde waarde en zijn de inspanningen aan tijd en de kosten in geld meer dan waard.”

Visie Hij schetste dat de visie van Philadelphia op medezeggenschap is gebaseerd op drie peilers, namelijk de christelijke mens- en levensvisie; de driehoek cliënt - belangen­ behartiger - medewerker; de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.

Participatieraden Deze vervullen een belangrijke rol en de taken en bevoegdheden werden nader toegelicht. De taken: de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen. De bevoegdheden: Philadelphia te adviseren over alle onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn. Met betrekking tot het adviesrecht werden een groot aantal voorbeelden gegeven. Aan het eind van de presentatie werd aangegeven wat de stand van zaken op het gebied van de medezeggenschap in de regio is: • de Regionale Participatieraad is opgericht en aan de slag gegaan; • de locale participatieraden moeten de reglementen aanpassen, wellicht op sterkte worden gebracht en/of opgericht worden; • waar nodig kan altijd een beroep op de Regionale Participatieraad worden gedaan.

12


Samenwerken in de driehoek cliĂŤnt, ouder/belangenbehartiger en begeleider Het woord was daarna aan Wies van Tilburg, orthopedagoog en trainer, die een toelichting gaf op de methodiek van de driehoek: de cliĂŤnt, de ouder/belangenbehartiger en de begeleider (de betaalde professional). In deze driehoeksverhouding heeft iedereen zijn eigen plaats. In de discussie hierover bleek duidelijk dat ouders/belangenbehartigers zich niet in een hoek willen laten drukken, maar zeker betrokken zijn en willen zijn. Vaak is niet bekend met welke problemen de organisatie (Philadelphia) geconfronteerd wordt. Een goede communicatie in de driehoek kan dan veel opleveren. Zeker voor de cliĂŤnt, die binnen de driehoek centraal staat. Door diverse aanwezigen werd gevraagd om een vervolgdiscussie over de methodiek van de driehoek. Aanwezige locatiemanagers gaven aan hiermee aan de slag te zullen gaan. Tenslotte werd er nog over een aantal stellingen gediscussieerd. Een van de stellingen was: de ruimte die er is voor ouders/belangenbehartigers om betrokken te zijn in de regio wordt onvoldoende benut. Deze stelling werd door een grote meerderheid van de aanwezigen onderschreven. Een opdracht en uitnodiging om te participeren. Het was een boeiende ontmoetingsdag. Goed georganiseerd en voor herhaling vatbaar. Onder het genot van een drankje werd er nog druk nagepraat. (a.n.)

13


Regionale Cliëntenraad ontmoet Regionale Participatieraad Op 12 maart 2011 was er op initiatief van de cliëntenraad een kennismaking georganiseerd tussen beide raden. Deze bijeenkomst was in restaurantcafé Ridderikhoff, een prachtige Philadelphia locatie, in Hoorn. Een heel goed initiatief. Nadat medio 2010 de Regionale Participatieraad was opgericht, een mooie gelegenheid om elkaar te leren kennen en eerste afspraken te maken. Ook de regiodirecteur Margreet Roukema was aanwezig.

Het “elkaar beter leren kennen” gebeurde op een leuke en speelse manier, waarbij iedereen zich toch een beetje bloot moest geven. Er waren vragen zoals: Wat vind je leuk of niet leuk? Wat doe je graag en wat niet? Op welk dier zou je willen lijken? Waar zou je het allerliefst naar toe willen op vakantie? Daar waren verrassende antwoorden bij. Een van de leuke antwoorden over vakantie was wel dat eerst werd gezegd: ik zou graag naar Texel willen. Heel snel bleek dat het graag willen bezoeken van Israel toch meer de voorkeur had.. Een heel verschil! Ook was het opvallend dat er moeite was met nee zeggen en ook met dingen wegdoen. Na deze spelronde werd overgegaan naar de meer inhoudelijke kant. Welke onder­ werpen kunnen er in vergaderingen aan de orde komen? Wat is dan de formele rol bij de diverse soorten van advies die gevraagd kunnen worden? In twee groepen werd aan de hand van pictogrammen gekeken wat het onderwerp was en wat daarbij de rol van de Cliëntenraad en Participatieraad zou zijn. Vooral voor de leden van de Participatieraad was het goed om te horen hoe leden van de Cliëntenraad tegen bepaalde onderwerpen aankijken. Duidelijk werd dat het bespreken van spannende onderwerpen, zoals verbouwingen of verhuizingen of wel of geen slaapwacht, heel goed voorbereid moeten worden; ze over jaarplannen en begrotingen wel geïnformeerd willen worden door iemand uit de Participatieraad, maar daar zelf geen actieve rol in willen spelen.

14


De dag werd afgesloten met een heerlijke lunch, waarbij een broodje kroket niet mocht ontbreken. Onder de lunch werd ook teruggekeken en afgesproken dat een aantal onderwerpen in de eigen vergaderingen nog worden besproken en verdere afspraken gemaakt zullen worden. Duidelijk was in ieder geval geworden dat beide raden niet naast elkaar bestaan, maar samen willen werken in het belang van de cliënten in de regio. Complimenten aan de Cliëntenraad voor het initiatief en het maken van het programma. Daarbij mag de rol van de voorzitter van de cliëntenraad, Ferry Stornebrink, en van José Krabbendam, ondersteuner cliëntenraad, niet ongenoemd blijven. Grote klasse! (a.n.)

15


Ziek worden overkomt je, verzuim is een keuze Gezondheid en welzijn van medewerkers staat meer dan ooit in de belangstelling. Ook Philadelphia Zorg Noordwest heeft het reduceren van verzuim hoog op ‘de agenda’ staan.

Wat doet Philadelphia Zorg Noordwest om het verzuim te beperken? • • • • •

Training gezondheidsmanagement voor locatiemanagers; Werken volgens het protocol ‘beter gezond’; (Kort frequent) verzuim gesprekken voeren; Vragen aan een zieke medewerker wat hij/zij wel kan; Medewerkers preventief naar verzuimadviseur sturen, indien er signalen zijn.

Cijfers Verzuim 2010 7,50 7,25 7,00 6,75 6,50 6,25 6,00

1-mrt

bron: EWS 16

1-apr

1-mei

1-jun

1-jul

1-aug

1-sep

1-okt

1-nov

1-dec


Zoals u in de grafiek kunt zien, is het verzuim in 2010 gedaald. Uiteraard houden we rekening met de trends, zoals het verzuim wat in de zomervakantie vaak daalt. Ten opzichte van de branche gehandicaptenzorg, heeft Philadelphia landelijk gemiddeld in 2010 een vergelijkbaar verzuimpercentage. De regio Noordwest heeft in Kwartaal 4 van 2010 ten opzichte van Philadelphia landelijk ook een vergelijkbaar percentage, namelijk 6,83%.* De gemiddelde verzuimduur ligt bij Philadelphia landelijk in kwartaal 4 2010 echter hoger, namelijk op 21,5 ten opzichte van 18,6 in de branche.* De meldingsfrequentie (het aantal keren dat een medewerker zich ziek meldt in een jaar) ligt voor Philadelphia landelijk op 1,13 keer, terwijl de branche op 1,22 keer komt.* In 2009 heeft Philadelphia ervoor gekozen om met het verzuimprogramma ‘humannet’ te gaan werken om verzuim in kaart te krijgen. Er zijn wat technische obstakels geweest. In 2011 sturen we op kort frequent verzuim. Het is een bewezen feit dat medewerkers die veel kort frequent verzuimen, vervolgens een grotere kans hebben om langdurig uit te vallen. Dit heeft ook vaak te maken met reorganisatie en de andere (zwaardere?) eisen die aan medewerkers worden gesteld in deze turbulente tijden. De regie van verzuim ligt bij de leidinggevende, die door het stellen van veel open vragen en het kijken naar de mogelijkheden van de medewerker zoveel mogelijk probeert om zelf de verzuimbegeleiding te doen. Een medewerker heeft namelijk bijna altijd mogelijkheden. De visie van mijn arbodienst is dan ook: “Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze”. Per 1 januari 2011 zijn we gewijzigd van bedrijfsarts, de nieuwe bedrijfsarts is Jan Verhagen. Goede kwalitatieve zorg bestaat uit duidelijk zijn naar elkaar, afspraken maken over hoe de zorgverlening eruit kan zien, dat vastleggen op een makkelijk leesbare manier, en duidelijk zijn over wat op basis van de gemaakte afspraak niet kan. Bovenstaande tekst is overgenomen uit het jaarplan 2011 van de regio, in 2010 was deze tekst net zo actueel.

*Bron Vernet viewer

17


Regio Noordwest in 2010 Zorg rond de cliënt In 2010 zijn we als regio Noordwest doorgegaan met zorgverlenen, naast het op orde brengen van de financiën. We hebben de zogenaamde methodische cyclus rond de cliënt waarmee de werkwijze van het ondersteuningsplan en het werkplan wordt bedoeld verder uitgewerkt en op alle locaties is deze werkwijze nu gewoon geworden. Medewerkers zijn geschoold, en ook in 2011 gaan we daarmee door. Achteroverleunen kan vanzelfsprekend niet, een hoog ziekteverzuim op een locatie of een wisseling van managers laat vaak een weerslag zien op de kwaliteit van de zorgverlening, dat kunnen we terugzien in de methodische cyclus. De cliëntadviseurs houden ons waar het gaat om de cliënt gelukkig bij de les.

Medezeggenschap Veel aandacht is er in 2010 ook uitgegaan naar medezeggenschap van cliënten en, voor zover zij daartoe niet zelf in staat zijn, door hun belangenbehartigers, in de meeste gevallen ouders. Op alle locaties vinden er huiskameroverleggen plaats, waar een zogenaamde onder­ steuner voor cliënten bij aanwezig is. Er zijn lokale cliëntenraden, lokale participatie­ raden, een regionale cliëntenraad en een regionale participatieraad geïnstalleerd. Niet overal lijkt het te lukken om lokaal een participatieraad samen te stellen. Gezocht wordt naar een pragmatische werkwijze rond een verzameling van locaties, soms rond een manager, soms rond een kerngemeente zoals Heerhugowaard en Hoorn. Ook voor de medewerkers is er sprake van een nieuwe structuur van medezeggenschap door de komst van regio’s. Naast de landelijke OR functioneert er een onderdeel­ commissie in de regio. Voor alle vormen van medezeggenschap geldt, dat 2010 gezien mag worden als een stap in de ontwikkeling van volwassen worden. Als regio worden we hier samen groot in.

18


Regeerakkoord Het kabinet wat in 2010 is gevormd, heeft aangekondigd de komende jaren zo’n 18 miljard te willen bezuinigen. Aan deze bezuinigingen ligt een plan ten grondslag waarin ook onze sector, de verstandelijk gehandicaptenzorg, niet in gespaard zal worden. Al jaren wordt er gesproken over de jaarlijkse toename van de kosten van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en dat deze teruggedrongen moeten worden. Maandelijks betalen we allemaal zo’n 350 euro aan deze volksverzekering. Vele kabinetten hebben al pogingen gedaan hier een verandering in aan te brengen, maar de uitgaven nemen toe in plaats van af. De oorzaak hiervan is o.a. de vergrijzing. De bezuinigingen in 2011 zijn niet zo groot, maar het jaar mag gezien worden als een opmaat naar bezuinigingen in 2012, 2013 en 2014. Bekend is, dat we te maken hebben met een kabinet dat inzet op verdere marktwerking en tariefskortingen met als doel de efficiency van onze sector te vergroten. De indicatie binnen de ZZP is leidend. Kleinschalige projecten, waar 24-uurs zorg noodzakelijk is kunnen op basis van hun uren niet alleen voortbestaan. Verder is het realistisch te veronderstellen, dat cliënten met een lage indicatie, de ambulante cliënten, maar ook al diegenen die een VG 1, mogelijks zelfs een VG 2 indicatie hebben buiten de AWBZ gaan vallen. Ook aan de dagbesteding wordt in die zin getornd. Dat betekent, dat de gemeente als uitvoerder van de WMO, de verantwoordelijkheid voor goede zorg gaat overnemen. Het grote verschil is, dat de AWBZ een wet is waar mensen recht op hebben. De WMO daarentegen is een voorziening, daar kan men geen rechten aan ontlenen. Voeg daarbij de korting die gemeenten krijgen van 2 miljard euro, dan betekent dat gewoon dat er minder te verdelen valt. Ontwikkelingen zijn verder, dat iedereen met een IQ boven de 70 geen recht heeft op ondersteuning, de grens is nu een IQ van 85. Cliënten met bij voorbeeld een stoornis in het autistisch spectrum zullen hier mee te maken krijgen. Verder gaat er gekort worden op de Wajonguitkering, op de sociale werkvoorziening en meerdere inkomens in huishoudens zullen bij elkaar worden opgeteld. Scenario’s waar we rekening mee hebben te houden, scenario’s die voor een deel al afgestemd zijn met de gemeenten. Maar die nog voor veel discussies zorgen binnen de gemeenten, de vakbeweging, oppositiepartijen en belangenorganisaties. Deze laatsten kunnen uw steun goed gebruiken, maar kunnen juist ook voor uw belangen opkomen.

19


Als het gaat om aantallen voor de regio, dan gaat het om een vijfde van onze cliënten die een IQ hebben van boven de 70. Voor meer dan 250 cliënten geldt verder, dat zij uit de AWBZ zullen vallen en aangewezen worden op financiering van de gemeente. Ook cliënten die gebruik maken van een PGB, gaan over naar de gemeente. Organisatorisch wordt de omzetting van zorgkantoren naar de zorgverzekeraar verwacht en wordt verder in het scheiden van wonen en zorg voorzien. En een krapper wordende arbeidsmarkt valt ons tenslotte ook ten deel. De komende jaren zijn uitdagend. Van groot belang is het om duidelijk te zijn naar elkaar.Verwachtingen over en weer uit te spreken, en onmogelijkheden met elkaar delen. Zo kunnen we samen deze tijd aan. Met als voorbeeld een Regioraad, die op eigen initiatief een jaarverslag maakt, waarin de Cliëntenraad, de Onderdeelcommissie en de regio betrokken is, heb ik daar alle vertrouwen in. Margreet Roukema

20


Het beste uit jezelf

De Triangel  

jaarjournaal

Advertisement