Page 1

Een krachtige partner in veiligheid Deskundig & Betrokken


Samen met u NAAR MEER VEILIGHEID Als onafhankelijk adviseur luisteren wij scherp naar de vragen van onze opdrachtgevers. Werkende oplossingen komen tot stand door het bijeenbrengen van de juiste mensen, door kritische vragen te durven stellen, scherpe analyses te maken en door toepassing van de nieuwe (wetenschappelijke) inzichten.

Living Lab Veiligheid en Innovatiehuizen Wij leveren actief een bijdrage aan innovatie. Wij zijn nauw betrokken bij het Living Lab Veiligheid, een omgeving waarin wordt geÍxperimenteerd met innovaties op het gebied van veiligheid. Ook hebben wij ons samen met andere partijen ingezet om te komen tot Innovatiehuizen voor Veiligheid in Den Haag. In de Innovatiehuizen gaan wij aan de slag met thema’s als nationale veiligheid, vitale infrastructuur, cybercrime en veiligheid in de stedelijke omgeving, om samen te komen tot beproefde producten en diensten.


‘Vanuit onze professionele betrokkenheid bij veiligheidsvraagstukken komen wij samen met u tot concrete oplossingen die uitvoerbaar zijn en waarmee organisaties echt verder komen.’

Wij, de adviseurs en managers van Twynstra Gudde, voelen ons verbonden met de kerntaak van de overheid om een adequaat niveau van veiligheid voor haar burgers tot stand te brengen. Een veilige samenleving is een samenleving zonder dreiging of angst, een basisvoorwaarde voor vitaliteit en maatschappelijke ontwikkeling. Mensen gaan op een open manier met elkaar om. Burgers hebben hun eigen verantwoordelijkheid op het punt van veiligheid, maar zij mogen hiervoor ook vertrouwen op de overheid. De overheid dient daartoe initiatieven te ontwikkelen en voorzieningen te treffen, zoals wetgeving, toezicht en rechtspraak.

Samen werken aan een veilige samenleving

Overbruggen van verschillen

Onze opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor (onderdelen van) veiligheid in het publieke domein. Omdat de verantwoordelijkheid voor veiligheid niet bij één organisatie ligt, is werken aan een veilige omgeving per definitie samenwerken. Wij zien het als een professionele uitdaging om de kwaliteiten van organisaties te verbeteren en mensen die daarin werken met elkaar

te verbinden. Met behulp van onze jarenlange ervaring brengen wij mensen bij elkaar, helpen wij bij het overbruggen van verschillen en bij het werken aan zinvolle en praktische oplossingen van problemen. Wij doen dit samen met onze opdrachtgevers. Samen komen wij tot concrete oplossingen die uitvoerbaar zijn en waarmee uw organisatie echt verder komt.


Inzet OVER DE VOLLE BREEDTE Of het nu gaat om veiligheidsvraagstukken op het terrein van nationale veiligheid of toezicht en handhaving in buurten – met onze enorme expertise op deze terreinen kunnen wij u veel bieden. Doordat wij als adviseur optreden over de volle breedte van het scala aan hulpdiensten kunnen wij een doorkijk creeëren.

Als adviesgroep zijn wij actief binnen een breed scala aan organisaties: rijksoverheid, gemeenten, politie, Justitie, brandweer, GHOR, veiligheidsregio’s en andere vormen van verlengd lokaal bestuur en koepelorganisaties. Binnen deze organisaties adviseren wij op verschillende niveaus, waardoor wij het werkterrein van onze opdrachtgevers uitstekend kennen.

Uitstekende kennis

De rollen die wij in onze opdrachten vervullen, zijn divers, variërend van bestuursadviseur tot projectleider of onderzoeker en van (beleids)adviseur tot trainer of coach. Daarnaast beschikken wij over een uitgebreid netwerk van gekwalificeerde interim managers met kennis en ervaring in het brede veiligheidsdomein.

Uitgebreid netwerk

Om met elkaar een veilige samenleving te creëren, zijn burgers gebaat bij een krachtige overheid. Een overheid die zoekt naar kansen die in onze maatschappij meerwaarde genereren. Wij adviseren op het snijvlak van strategie, beleid en uitvoering. Of het nu gaat om veiligheidsvraagstukken op het terrein van nationale veiligheid of toezicht en handhaving in buurten – met onze enorme expertise op deze terreinen kunnen wij u veel bieden.

Overheid: samen zoeken naar kansen


Het ministerie van Veiligheid en Justitie en zijn agentschappen vormen voor ons een belangrijk aandachtsgebied. Actuele vraagstukken hebben daarbij onze speciale aandacht, zoals de bijzondere rol en positie van het Openbaar Ministerie in de veiligheidsketen. Onder meer door de succesvolle inzet van veiligheidshuizen wordt de samenwerking met de ketenpartners versterkt en vormt de component ‘zorg’ een integraal onderdeel bij het nemen van maatregelen. Wij ondersteunen bij de inrichting, evaluatie en versterking van veiligheidshuizen of bij het beschrijven van een nieuwe koers voor bijvoorbeeld het proces ‘verwerving’ (beleid & strategie). Ook adviseren wij bij vraagstukken die bepalend zijn voor het toekomstige imago, de werkwijze en de positionering van Justitie.

Veiligheid en Justitie: actuele vraagstukken

‘Het ministerie van Veiligheid en Justitie en zijn agentschappen vormen voor ons een belangrijk aandachtsgebied.’


Regionale samenwerking VERTROUWEN OP ELKAAR De basis voor een effectieve regionale samenwerking wordt gevormd door een gefundeerd vertrouwen op bestuurlijk niveau. Bij rampenbestrijding en crisisbeheersing, waar meerdere hulpverleners acteren, zijn goede afspraken en breed gedragen procedures van cruciaal belang.

Versterken vakmanschap Politiewerk is mensenwerk. Het vakmanschap van de politieman en -vrouw is uiteindelijk bepalend voor de kwaliteit van het politiewerk. Het vakmanschap op de werkvloer kan worden versterkt door professionaliteit te stimuleren (‘zin’) en belemmeringen weg te nemen (‘onzin’). Essentieel is dat de politieman en -vrouw in het primaire proces zelf in actie komen om meer ‘zin’ en minder ‘onzin’ te realiseren: van waarnemer naar deelnemer. Met een innovatieve aanpak – de Uitvoeringsversterker – werken wij vanuit het primaire proces aan versterking van het vakmanschap. Plezier en resultaat gaan in onze aanpak hand in hand.

Wij kennen de politie van binnenuit en hebben expertise op alle primaire processen. Wij ondersteunen de politie op zowel districtelijk, regionaal als nationaal niveau. Dat doen wij onder meer door vorm te geven aan leiderschapsprogramma’s, trajecten gericht op versterking van de uitvoering in het primaire proces en het vormgeven van samenwerking en fusie. Daarnaast verrichten wij structureel onderzoek bij korpsen, zodat wij binding blijven houden met de ontwikkeling en de politie helpen innoveren. Zingeving en vakmanschap zijn begrippen die naadloos aansluiten bij de ver-

Politie: expertise op alle primaire processen

dere professionalisering van de politieorganisatie. Het blijft voor de politie balanceren op de spanningsvelden van lijn en proces, strakke sturing en autonomie, centraal en decentraal, samen en alleen, de burger en de interne organisatie. Juist in het vinden van een balans op diverse gebieden zien wij een grote uitdaging en bieden wij een concrete meerwaarde.


Het grootste deel van de regionale brandweerkorpsen mogen wij tot onze opdrachtgevers rekenen. Wij adviseren de brandweer bij verdere professionalisering. Op strategisch niveau adviseren wij bij het ontwikkelen van een duurzame visie, bij het begeleiden en ondersteunen van het regionaliseringsproces en in het onderzoeken van mogelijkheden om de kwaliteit van het brandweervak te verbeteren. Ook anticiperen wij op vraagstukken die zich gaan afspelen in korpsen die recent zijn geregionaliseerd. Bovendien faciliteren wij opleidingen en trainingen voor brandweermedewerkers, zoals projectmatig werken en

Brandweer: verdere professionalisering

groepsdynamiek, en coachen wij leidinggevenden. Wij zien de brandweer als een organisatie met enthousiaste, betrokken mensen, een organisatie die staat voor ingrijpende veranderingen, waardoor de rol, de positie en de taakstelling van de brandweerkorpsen verschuiven en vernieuwen.

Verdiept leiderschap bij de brandweer Door allerlei vernieuwingen worden van brandweerleiders aanvullende kwaliteiten gevraagd. Denk aan sterke bedrijfsmatige kennis en het motiveren en stimuleren van individuen om hen te helpen in hun vakmanschap en persoonlijke ontwikkeling. Om deze rol krachtig in te kunnen vullen, ondersteunen wij leiders door middel van intervisie, coaching en met management developmenttrajecten. Wij onderscheiden ons doordat wij zelf ervaring hebben in leidinggeven, maar vooral de dilemma’s kennen waarmee de brandweerleiders zich geconfronteerd zien. Wij vertalen nieuwe wetenschappelijke inzichten naar de praktijk. Zo kunnen wij leidinggevenden het beste bieden om op een adequate manier medewerkers te sturen.


Tunnelveiligheid: concrete aanpak Vanuit wet- en regelgeving is een tunnelbeheerder verplicht om calamiteiten in tunnels te kunnen bestrijden. Binnen de crisisbeheersing hebben wij specifieke kennis op het gebied van tunnelveiligheid. Wij zetten de eisen die worden gesteld aan tunnelveiligheid om in een concrete aanpak. Zo ondersteunen wij bij het inrichten van de organisatie van tunnelveiligheid, het opstellen van calamiteitenbestrijdingsplannen, veiligheidsbeheerplannen en programma’s voor het opleiden, trainen en oefenen op het gebied van (weg)tunnels. Tevens ondersteunen wij bij het organiseren van realistische oefeningen in samenwerking met brandweer, GHOR en politie in uw regio. Wij benutten hierbij onze opgedane ervaring bij al deze verschillende organisaties.


‘De basis voor een effectieve regionale samenwerking begint bij het gezamenlijk bouwen aan een breed vertrouwen op bestuurlijk niveau.’

De vorming van veiligheidsregio’s moet bijdragen aan het versterken van de voorbereiding op en de aanpak van een gecoördineerde rampenbestrijding en crisisbeheersing. Behalve een goed geoliede samenwerking tussen de verschillende hulpverleningsdiensten is een krachtig en eenduidig bestuur van groot belang. Zowel op bestuurlijk als managementniveau ondersteunen wij een groot aantal veiligheidsregio’s bij de visieontwikkeling en het daarop inrichten van de organisaties. De basis voor een effectieve regionale samenwerking begint bij het gezamenlijk bouwen aan een breed vertrouwen op bestuurlijk niveau.

Veiligheidsregio’s: visie en inrichting

Crisisbeheersing is in de kern het goed organiseren van samenwerking in uitzonderlijke situaties: dit geldt binnen organisaties, maar ook in de samenwerking tussen de verschillende organisaties. Wij ondersteunen de klassieke rampenbestrijdingsorganisaties bij het zich verder ontwikkelen tot moderne crisisbeheersingorganisaties. Wij zien dat crisisbeheersing volop in ontwikkeling is en daarmee voor de betrokken organisaties een actueel onderwerp vormt. Werd tot een aantal jaar geleden uitsluitend gesproken over rampenbestrijding, inmiddels heeft een verbreding plaatsgevonden. Organisaties belast met de rampenbestrijding in Nederland krijgen ook te maken met de toenemende dreiging van terrorisme, de gevolgen van de klimaatverandering en de steeds grotere afhankelijkheid van de vitale infrastructuur. Deze verander(en)de omgeving kenmerkt zich door meer publieke én private samenwerkingspartners, netwerkachtige samenwerkingsconstructies

Crisisbeheersing

en een ander maatschappelijk verwachtingspatroon.


Lokale veiligheid HET DELEN VAN INFORMATIE Om (beleids)voornemens om te zetten in zichtbare maatschappelijke effecten is samenwerking tussen verschillende organisaties noodzakelijk. Wij gaan uit van het principe dat het versterken van de eigen organisatie die samenwerking ook ten goede komt.

Wij ondersteunen bij het professionaliseren van gemeentelijke veiligheidsorganisaties en bij het versterken van samenwerking op lokaal niveau. Dรกt is wat mensen met elkaar verbindt en burgers de toegevoegde waarde biedt waar zij recht op hebben. Gemeenten hebben de regierol in het lokaal veiligheidsbeleid; zij ontwikkelen beleid en voeren dat uit in samenwerking met partners. Daarvoor moeten gemeenten politieke keuzes maken en sturing geven aan netwerken en ketens.

Lokale veiligheid

Wij gaan uit van het principe dat het versterken van de eigen organisatie ook de samenwerking met andere organisaties ten goede komt.


Wij ondersteunen verschillende organisaties uit de zorgsector die binnen het brede spectrum van de crisisbeheersing een rol (kunnen) spelen. Bij crisisbeheersing komen zorg en veiligheid nadrukkelijk bij elkaar. De wijze waarop de ketens van acute en opgeschaalde zorg functioneren, heeft immers effect op de publieke veiligheid. De zorgpartijen – in dit verband ook wel de ‘witte kolom’ genoemd – waar wij ons in onze adviespraktijk op richten: - meldkamers ambulancezorg (MKA) - regionale ambulancevoorzieningen (RAV) - geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) - ziekenhuizen die aangewezen zijn als traumacentrum (TC) - gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD).

Acute en opgeschaalde zorg


Meldkamerproces optimaliseren Versterking en verbetering van het meldkamerproces heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen en dit thema blijft ook de komende jaren actueel. De reikwijdte van de gemeenschappelijke meldkamer, de efficiëntieverbetering en de governance van de meldkamer zijn hierbij voorname thema’s. Het betreft hier niet alleen de interdisciplinaire samenwerking tussen verschillende (regionale) diensten, ook de interregionale samenwerking van verschillende meldkamers vraagt aandacht. De (geografische en virtuele) inrichting van het meldkamerlandschap in Nederland staat momenteel ‘op losse schroeven’ en dat vraagt een gedegen proces van visievorming en inrichting. Zaken waar adviseurs van Twynstra Gudde de nodige expertise voor kunnen bieden.

Het managen van informatie is voor organisaties die werkzaam zijn in het veiligheidsveld een doorslaggevende vaardigheid. Samenwerken en het delen van informatie in en tussen de fasen van de veiligheidsketen vragen om adequaat ontworpen en ingevoerde informatiesystemen. Informatiemanagement stelt andere eisen aan het beheer en het beheersen van de informatiestromen en aan de ondersteunende informatiesystemen. Op de hoogte zijn van de informatiebehoefte, deze adequaat invullen en zorgdragen voor een optimaal werkende informatiehuishouding zijn

Managen informatie van cruciaal belang

van cruciaal belang. Consequenties voor de werkwijze van werknemers horen daar uiteraard ook bij.


Onze mensen staan u terzijde TWYNSTRA GUDDE STAAT ERACHTER Onze inzet is om samen met onze opdrachtgevers te komen tot nieuwe antwoorden op complexe vragen, om samen te werken aan het creëren van nieuwe kansen. Dat betekent goed luisteren, durven doorvragen en kritisch blijven.

Vanuit onze ruime kennis en ervaring met project- en programmamanagement adviseren wij over de inrichting en uitvoering van projecten en programma’s. Voorbeelden hiervan zijn projecten gericht op de regionalisering van de brandweer, de inrichting en implementatie van een shared service center bij de politie, de opzet van veiligheidshuizen of de ontwikkeling en uitvoering van een gemeentelijk veiligheidsprogramma.

Verfrissende kijk op uw vraagstuk

Onze inzet is om samen met onze opdrachtgevers te komen tot nieuwe antwoorden op complexe vragen, om samen te werken aan het creëren van nieuwe kansen. Dat betekent goed luisteren, durven doorvragen en kritisch blijven – kwaliteiten die onze adviseurs en managers professioneel inbrengen, zodat u de juiste strategische keuzes kunt maken. Het resultaat: een andere, verfrissende kijk op uw vraagstuk, met oplossingen die echt werken. Onze mensen staan u terzijde; Twynstra Gudde staat erachter.

Oplossingen die echt werken

Voor het tijdelijk aansturen van organisaties of projecten zetten wij regelmatig interim managers in. Zij beschikken over kwaliteiten op strategisch vlak en hebben ruime ervaring op het gebied van projecten procesmanagement, organisatiekunde en veranderprocessen. Daarnaast zijn veel van onze interim managers zelf werkzaam geweest in veiligheidsorganisaties.


Wat kunnen wij voor u betekenen?

Expertise

Wij beschikken over veel expertise op het gebied van strategievorming, verandermanagement en organisatiekunde.

Kennis

Het beschikbaar maken van deze kennis, een frisse blik van buiten, de kwaliteit en betrokkenheid als onafhankelijk adviseur en onze inhoudelijke kennis en ervaring met veiligheidsorganisaties.

Ervaring

Het benutten van onze kennis en ervaring vanuit bestuurskunde, bedrijfskunde, psychologie en filosofie om deze organisatieprocessen vorm te geven.

Enthousiasme

Wij werken enthousiast en bevlogen met u samen!

Wilt u meer informatie? U kunt de Adviesgroep Openbare Orde en Veiligheid ook bereiken via het secretariaat, 033 46 77 378, via www.twynstragudde.nl/veiligheid of neem contact op met ĂŠĂŠn van de partners:

Leo Zaal Partner

Freek van der Laan Partner

Tel. 06 20429610 lza@tg.nl

Tel. 06 12991449 fvl@tg.nl

Joep Rozendal Partner

Paul Sinning Partner

Tel. 06 10900333 jro@tg.nl

Tel. 06 50502457 psi@tg.nl


Samen met onze opdrachtgevers komen tot nieuwe antwoorden op vragen, tot het creĂŤren van kansen. Dat betekent goed luisteren, durven doorvragen en kritisch blijven. Eigenschappen die onze adviseurs en managers kenmerken. Zodat u de juiste strategische keuzes kunt maken. Resultaat: een andere, verfrissende kijk op uw vraagstuk, met oplossingen die echt werken. Onze mensen staan u terzijde. Twynstra Gudde staat erachter.

Twynstra Gudde

Tel 033 4677777

Stationsplein 1

Fax 033 4677666

3818 LE Amersfoort

info@tg.nl

Postbus 907

www.twynstragudde.nl/veiligheid

2264 | foto’s: Hollandse Hoogte, Nationale Beeldenbank

3800 AX Amersfoort

Een krachtige partner in veiligheid  
Een krachtige partner in veiligheid  

Als onafhankelijk adviseur luisteren wij scherp naar de vragen van onze opdrachtgevers. Werkende oplossingen komen tot stand door het bijeen...

Advertisement