Page 78

3.3 Leren ontwikkelen op organisatieniveau Voorstelrondjes. Ik ben benieuwd naar uw

Als we dan toch van de uitdagingen en de

ervaringen met dit fenomeen. Ik heb ermee

schijnbaar niet te doorbreken patronen zijn,

geworsteld, ik heb me eraan geïrriteerd, ik

laten we dan maar meteen een hele grote op

heb ze vervloekt. Maar recentelijk fascineren

tafel leggen: het leren in een organisatie met

ze me vooral. Het is interessant te horen en

leren als kernproces. Vraagstukken op het ter-

zien hoe mensen zichzelf introduceren. Het is

rein van organisatieleren zouden juist voor

ook leuk iemand zichzelf vaker te horen voor-

scholen, bedrijfsacademies en andere organi-

stellen en te merken hoe daar de ontwikkeling

saties met leren als primair proces wel eens

in doorklinkt. Of om te luisteren naar hoe de

de grootste uitdaging kunnen zijn. Hoe vorm

verhalen van opeenvolgende ‘voorstellers’

je nu een betekenisvolle visie op leren? Hoe

zich met elkaar vervlechten. Maar wat ik er

praat je op een betekenisvolle manier met el-

ook leuk aan vind is dat ik soms ineens mezelf

kaar over een vak dat zo tot de kern van ons

iets hoor vertellen en dan denk: he, da’s waar,

mens zijn behoort? En hoe ontwikkel je het

daar zit het in. De wens om het kort samen te

leren in deze organisaties?

vatten, zonder dat er teveel eisen zijn aan de

78

mate van onderbouwing brengt kennelijk ook

Visievorming

de kern naar boven. Zo hoorde ik mezelf laatst

Op de één of andere manier wordt in het

antwoorden op de vraag of ik alle leervragen

vraagstuk van leren in een organisatie die le-

leuk vond: ‘nou ja, eigenlijk vooral die waarin

ren ook als kerncompetentie heeft, over het

patronen zich herhalen, waar de plaat blijft

algemeen veel waarde gehecht aan een ‘visie

hangen, zeg maar, of waarvan je voelt dat er

op leren’. Aangezien mijn eigen kerncompe-

iets anders onder zit, maar je dat ‘anders’ nog

tentie ook iets met leren van doen heeft, kom

niet kunt vastpakken’.

ik vragen op dit terrein met enige regelmaat

Profile for Twynstra Gudde

In bloei trekken  

Net zoals je eten en drinken nodig hebt om je fysiek goed tevoelen, heb je leren en ontwikkelen nodig om psychisch lekkerin je vel te zitten...

In bloei trekken  

Net zoals je eten en drinken nodig hebt om je fysiek goed tevoelen, heb je leren en ontwikkelen nodig om psychisch lekkerin je vel te zitten...

Advertisement