Page 58

Mijn boodschap is nu overigens niet dat we

deel van geaccepteerde beperkte kennis

het nu overal verkeerd doen. Want inderdaad,

van een onderwerp is, dat je er ook gewoon

soms kan het juist goed zijn om er even ‘druk

naïeve vragen over kunt stellen. Ik twijfelde

op te zetten’. De vraag is, waar we de norm

dan ook niet om de mannen te vragen: ‘Wat

moeten leggen, wat ons leert wat natuurlijk is,

zijn dat eigenlijk voor walletjes, daar in het

en wat niet. Naar mijn mening heeft de natuur

water?’ Het bleken ‘kribben’ te zijn. Waarvoor

zelf ons hier belangrijke lessen te leren. Een

dienen die dan? ‘Nou’, vertelt Ewald, ‘die zor-

kleine anekdote als voorbeeld.

gen ervoor dat de Rijn z’n diepte houdt’. Door die kribben wordt het water naar het midden

Laatst hadden we een vakdag in ‘Hotel de

geleid en blijft de snelheid behouden. En door

Wageningse Berg’. Vroeg in de ochtend, ter-

die snelheid blijft de diepgang ook bestaan.

wijl de mist nog aan het optrekken was, stond

Geert vult vervolgens aan dat dit ook het ‘me-

ik tussen Ewald Nijenhuis en Geert Tijssen10

anderen’ tegengaat.

te genieten van het uitzicht. Het grote voor-

Ewald Nijenhuis is docent Landbouw en lid van de kenniskring. Hij doet daar onderzoek naar Trialogisch leren.

10. 

Geert Tijssen is al 25 jaar docent plantenteelt. 58

Profile for Twynstra Gudde

In bloei trekken  

Net zoals je eten en drinken nodig hebt om je fysiek goed tevoelen, heb je leren en ontwikkelen nodig om psychisch lekkerin je vel te zitten...

In bloei trekken  

Net zoals je eten en drinken nodig hebt om je fysiek goed tevoelen, heb je leren en ontwikkelen nodig om psychisch lekkerin je vel te zitten...

Advertisement