Page 54

n de wetenschap is lange tijd meer aandacht

geschaad worden, gaat dat dus ten koste van

geweest voor fysiologische dan voor psy-

groei. Uitputting is een gevolg.

chologische ‘needs’ aldus Deci en Ryan. Zij

54

richten zich wel op de psychologische kant en

Streven: wijsheid

onderscheiden er drie: het gevoel van compe-

Nu we de ondergrens te pakken hebben die

tent zijn, autonomie en verbondenheid.

bepaalt wanneer iemand (of een groep men-

- Het gevoel van competentie verwijst naar

sen) in ontwikkeling blijft, is het natuurlijk

het gevoel effectief te zijn in de omgang met

interessant om te zoeken naar het streven.

de sociale omgeving, te kunnen laten zien

Waartoe doen we dit eigenlijk allemaal, al dat

dat je competent bent.

leren en ontwikkelen?

-V  erbondenheid verwijst naar het gevoel

Dit is een vrij existentiële vraag. Om eerlijk te

ergens bij te horen. Dat er mensen zijn die

zijn is dit ook een vraag die toch wel met enige

voor jou zorgen en dat jij voor hen zorgt. Ver-

regelmaat de kop opsteekt in mijn bezinnings-

bondenheid speelt zowel één op één als met

momenten: nu ben ik al die tijd bezig met le-

groepen of op organisatieniveau.

ren en ontwikkelen, maar waartoe eigenlijk?

-A  utonomie verwijst naar de bron van han-

Er zijn altijd wel flarden van een antwoord die

delen en gaat over het kunnen handelen uit

me weer voor enige tijd geruststellen. ‘Óke, ja

vrije wil, vanuit interesse en eigen waarden

leren en ontwikkelen is een basaal menselijke

(let op, het gaat hier niet over onafhankelijk-

behoefte, dat doet er dus toe’ (ontmoeting

heid, maar over het in overeenstemming

met Deci en Ryan), ‘O ja, het kan allemaal een

blijven met je eigen kern.)

stuk passender bij je eigen manier van doen’

Op basis van deze drie behoeften is te bepa-

(ontstaan van leervoorkeuren). En natuurlijk

len of een omgeving bijdraagt aan de ontwik-

leren is ondersteunend aan inhoud. Een or-

keling of juist tegenwerkt. Daarmee vormt

ganisatie wil wat, en daar richt je het leren

de theorie een goede houvast op de vraag

voor in. Of je wilt je ontwikkelen in je vak, en

wanneer iets nog organisch is in het leren,

daarvoor richt je je eigen leerproces in (expli-

en wanneer niet meer. Zodra het gevoel van

citering van het principe: eerst wat, dan hoe).

competentie, autonomie en verbondenheid

Maar toch, gaat het dan uiteindelijk slechts

hier:  e Engelstalige concepten zijn D ness de need for competence, related en autonomy.

Profile for Twynstra Gudde

In bloei trekken  

Net zoals je eten en drinken nodig hebt om je fysiek goed tevoelen, heb je leren en ontwikkelen nodig om psychisch lekkerin je vel te zitten...

In bloei trekken  

Net zoals je eten en drinken nodig hebt om je fysiek goed tevoelen, heb je leren en ontwikkelen nodig om psychisch lekkerin je vel te zitten...

Advertisement