Page 37

verschillen in opvattingen, verschillende in-

kreeg het hele concept van complexiteit in-

teresses, manieren van kijken, verschillende

eens handen en voeten. Ik wist waar ik moest

netwerken en verschillende manieren om

kijken.

met elkaar in contact te zijn. Is de sociale

Systemen hebben een duidelijk verband met

complexiteit klein, dan kun je vanuit een

complexiteit. Bevatten zelf ook die complexi-

expertrol werken, naarmate deze groter is

teit. We weten dat een systeem een geheel

moet je werken vanuit een multistakeholder

van elementen is die elkaar wederzijds beïn-

werkwijze. Iets dat mijn manier van werken

vloeden en die een geïntegreerd geheel vor-

in organisaties ook kenmerkt en hetgeen ik

men. Maar op welke manieren kun je nu naar

zeker meeneem in deze ecologische kijk op

het systeem kijken om er iets meer licht op te

leren. Ook de sociale complexiteit, zo stelt

werpen?

hij, groeit. Niet alleen doordat onze wereld groter wordt (vervoer, communicatie), maar

Houvast voor het systemische

ook doordat mensen anders in het leven

In dit soort zoektochten, naar wat wellicht een

staan, mondiger worden, meer verantwoor-

nieuw model wordt, of een nieuwe zienswijze,

delijkheid opeisen.

Ontluikende complexiteit - Ten slotte benoemt hij de ‘ontluikende’ com-

Het samenspel tussen de Matroesjkapoppen wordt in het Engels nested

plexiteit (emergent complexity). Daarmee

genoemd, wat grappig

geeft hij aan dat de toekomst zich hoe langer

genoeg toch een wat

hoe minder laat voorspellen door trends uit

andere bijklank heeft dan

het verleden. Oplossingen van vraagstukken

de Nederlandse vertaling

zijn onbekend, inzichten in het vraagstuk

‘ineensluitend’.

zijn nog aan het groeien, en vaak is niet eens scherp wie nu echt eigenaar is van het vraagstuk.

gaat het uiteindelijk om het vinden van neue kombinationen. Gebruik maken van wat er al

Ik heb geen idee hoe het u als lezer vergaat,

is, en dat op een logische manier samen voe-

maar toen ik kennismaakte met dit drieluik,

gen of een stap verder helpen.

37

Profile for Twynstra Gudde

In bloei trekken  

Net zoals je eten en drinken nodig hebt om je fysiek goed tevoelen, heb je leren en ontwikkelen nodig om psychisch lekkerin je vel te zitten...

In bloei trekken  

Net zoals je eten en drinken nodig hebt om je fysiek goed tevoelen, heb je leren en ontwikkelen nodig om psychisch lekkerin je vel te zitten...

Advertisement