Page 1

Spelsimulaties Anders leren, gewoon doen Een imponerende methode om de essentie van organisatieverandering te ervaren


Omdat het een uitdagen methode is. Anders lere


In de wereld van organisaties lijkt verandering de enige constante te zijn. Het veranderen van inzicht, het creëren van bewustwording en uiteindelijk het veranderen van gedrag van mensen in organisaties zijn de grootste uitdagingen waar managers tegenwoordig voor staan. Veel managers zijn op zoek naar methoden en middelen om inzicht, bewustwording en gedrag van mensen om te buigen in een door de organisatie gewenste richting. Een spelsimulatie kan hieraan een krachtige bijdrage leveren.

de en intensieve n, gewoon doen. Stage lopen in de toekomst

Van spanning naar ontwikkeling..

Een spelsimulatie is een dynamische en interactieve manier

De deelnemers bevinden zich in een grote ruimte en krijgen

om mensen in een organisatie de essentie van een verandering

rollen en taken die vaak herkenbaar zijn uit hun dagelijkse

te laten ervaren. De deelnemers gaan in een vereenvoudigde,

werk. Zodra de spelsimulatie start ontstaat er druk op de

nagebootste omgeving aan het werk. Deze nieuwe omgeving

werkzaamheden. De deelnemers ervaren hierdoor versneld de

verschilt in meer of mindere mate van de dagelijkse werkelijk-

dynamiek die zij in hun dagelijks werk ook ervaren. Regelmatig

heid, maar biedt wel alle prikkels en dilemma’s aan die van

is er tijd voor overleg waardoor de reflectie op het eigen hande-

belang zijn voor het leren. Je kunt het vergelijken met ‘stage

len en de samenwerking wordt versneld. Deelnemers worden

lopen in de toekomst’.

zich op deze manier bewust van de effecten van hun handelen. Werken in een spelsimulatie is leuk én spannend. Het zorgvul-

Vrijwel iedereen die meedoet, laat zich enthousiast meeslepen

dige ontwerp en de begeleiding zorgen voor een leeromgeving

in deze herkenbare omgeving. Dat schept een onderlinge band

en maakt deze spanning productief. Na afloop bespreken de

en maakt de gewenste verandering tegelijkertijd onderdeel van

deelnemers hun ervaringen en benoemen hun leermomenten die

de mensen zelf in plaats van alleen van het management.

worden doorvertaald naar de eigen praktijk en -waar mogelijkomgezet in concrete afspraken.


De klant kiest ee situatie ‘ervaren’ Simulaties breng Voor welke organisatievragen is een spelsimulatie geschikt? Bij de volgende drie typen organisatiekundige vragen kunnen spelsimulaties effectief ingezet worden.

Wat voor soort vraagstuk? 1. Strategie ontwikkelingsvraagstukken Spelsimulaties voor strategieontwikkeling worden ook wel policy games of beleidssimulaties genoemd en worden gebruikt voor het onderzoeken van strategieontwikkeling van de organisatie.

Wat levert het op? -L  eren kennen van een nieuwe situatie om daar conclusies uit te trekken - Inzicht verwerven in nieuwe beleidsvorming en bewustwording van aankomende veranderingen - Inzicht in of gepland beleid succesvol kan/zal zijn - Inzicht in consequenties van gepland beleid

2. Strategie implementatie vraagstukken - Ontdekken van nieuwe manieren van werken Spelsimulaties voor strategieontwikkelingsvraag­stukken - Inzicht krijgen in de gevolgen van een organisatie­ worden ingezet als de strategie bepaald is en er nog verandering of nieuwe strategie op houding en vragen of onzekerheden spelen rondom het gedrag van mensen implementatieproces. - Inzicht in of het implementatieplan succesvol kan/zal zijn - Gedeelde ervaring in hoe de verandering in de praktijk Het gaat bij implementatievraagstukken expliciet om zijn uitwerking zal hebben inzicht in de consequenties van en het exploreren van - Inzicht in de valkuilen van de implementatie de uitvoering van een nieuwe strategie. - Alle neuzen wijzen dezelfde kant op 3.

Leer- en ontwikkelvraagstukken Spelsimulaties met leer- en ontwikkeldoeleinden gaan over de ontwikkeling van vaardigheden op individueel en teamniveau.

-O  ntdekken van effectief (communicatief) gedrag, samenwerking binnen en tussen teams - Inzicht in individuele vaardigheden binnen een bepaalde organisatiecontext. Competentie ontwikkeling op individueel en teamniveau - Verbetering in samenwerking binnen en tussen teams


en simulatie als de nieuwe ’ moet worden gen de toekomst tot leven Gemeenschappelijke ervaring

Door uw vraagstukken kritisch tegen het licht te houden,

Een spelsimulatie ondersteunt het veranderen van mensen

komen bepaalde aannames en vraagstukken bovendrijven,

in organisaties op drie niveaus:

die u in eerste instantie niet had voorzien. Heel begrijpelijk, als het resultaat afhankelijk is van de interactie en

- U leert over de inhoud van het ‘nieuwe’

samenwerking tussen mensen. En juist daarom kan anders

Wat gaat er precies veranderen? Wat betekent dat voor mij

leren soms zo verhelderend werken.

persoonlijk?

-U  krijgt inzicht in wat dit voor hen betekent op het gebied van gedrag en samenwerking

Op de plank

Wat moet ik daadwerkelijk anders gaan doen?

ceerd, begin jaren zeventig, zijn wij betrokken geweest bij

Vanaf het moment dat simulaties in Nederland zijn geïntrodude verdere ontwikkeling van deze methode. In al die jaren

- U leert over het proces van veranderen

hebben wij een mooie collectie thematische spelsimulaties

Wat zijn de stappen die gezet gaan worden? Hoe wordt de

opgebouwd. Dit zijn kleinere simulaties rondom één of

verandering aangestuurd?

meerdere thema’s, zoals samenwerking binnen teams, effectief communiceren en verantwoordelijkheid nemen in organisa-

Door de gemeenschappelijke ervaring gaan mensen in orga-

ties. Deze spelsimulaties zijn direct klaar voor gebruik.

nisaties elkaar beter begrijpen. Zij ontwikkelen daarbij een

Wellicht geeft één daarvan antwoord op uw vraag. Zo niet,

scherp en groeiend inzicht in wat echt nodig is om bij te dra-

dan zijn wij graag bereid voor u een nieuwe spelsimulatie

gen aan de ontwikkeling en prestatie van de organisatie.

op maat te ontwerpen. Deze laat uw vraagstuk tot leven komen en brengt antwoorden binnen handbereik. U bent

Een frisse blik van Twynstra Gudde Anders leren, Gewoon doen Twynstra Gudde is toonaangevend op het gebied van spel­ simulaties. Sinds 1988 maken wij in adviesopdrachten regelmatig gebruik van deze methode. We ontwerpen en begeleiden een spelsimulatie met de grootst mogelijke zorg, met als doel de ervaring van de deelnemers zo intens mogelijk te laten zijn. Vaak ontwerpen wij spelsimulaties als onderdeel van een verander- en ontwikkeltraject. Om de simulatie zo goed mogelijk te laten aansluiten op de bedrijfscultuur, de veranderingen en de vraagstukken van de opdrachtgevende organisatie, werken we hierbij nauw samen met de klant. Deze fase kan al als interventie op zichzelf gezien worden, omdat je als opdrachtgever bewust wordt van de organisatieverandering.

altijd welkom om eens te komen kijken in ons spellenatelier.


Wilt u meer weten? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat. Email: gaming@tg.nl Telefoon 033 4677427.


Samen met onze opdrachtgevers komen tot nieuwe antwoorden op vragen, tot het creĂŤren van kansen. Dat betekent goed luisteren, durven doorvragen en kritisch blijven. Eigenschappen die onze adviseurs en managers kenmerken. Zodat u de juiste strategische keuzes kunt maken. Resultaat: een andere, verfrissende kijk op uw vraagstuk, met oplossingen die echt werken. Onze mensen staan u terzijde. Twynstra Gudde staat erachter.

Twynstra Gudde

Tel 033 4677777

Stationsplein 1

Fax 033 4677666

3818 LE Amersfoort

info@twynstragudde.nl

Postbus 907

www.twynstragudde.nl

3800 AX Amersfoort


2138

2137 brochure gaming digitaal  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you