Page 1


รอยละของกลุมตัวอยางที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป ตอกิจกรรมที่ทำในชวงวันหยุดปใหม จำแนกตามเพศ 3.3 2.5 4.1

ซื้อของขวัญแจก สังสรรนอกบาน

5.0

ซอมแซมบานหลังน้ำทวม สวดมนตขามป

หญิง 10.0 12.5

3.7

15.0 15.0

ไปเที่ยวตางจังหวัด ไปทำบุญ อยูบานเฉยๆ

12.5 14.1

ฉลองปใหมที่บาน

13.7

0

5

ชาย

10

15

20.0 20.8 22.5

20

25.0

25

ที่มา: โพลลตลาดนัดวันศุกร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (จำนวนตัวอยาง 200 ราย)

คาเฉลี่ยความสุขของกลุมตัวอยางที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป จำแนกตามเพศ ตั้งแตกันยายน 2554 ถึง มกราคม 2555 มีความสุขมากที่สุด 10

30


รอยละของกลุมตัวอยางที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป ตอกิจกรรมที่ทำในชวงวันหยุดปใหม จำแนกตามเพศ 3.3 2.5 4.1

ซื้อของขวัญแจก สังสรรนอกบาน

5.0

ซอมแซมบานหลังน้ำทวม สวดมนตขามป

หญิง 10.0 12.5

3.7

15.0 15.0

ไปเที่ยวตางจังหวัด ไปทำบุญ อยูบานเฉยๆ

12.5 14.1

ฉลองปใหมที่บาน

13.7

0

5

ชาย

10

15

20.0 20.8 22.5

20

25.0

25

30

ที่มา: โพลลตลาดนัดวันศุกร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (จำนวนตัวอยาง 200 ราย)

คาเฉลี่ยความสุขของกลุมตัวอยางที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป จำแนกตามเพศ ตั้งแตกันยายน 2554 ถึง มกราคม 2555 มีความสุขมากที่สุด 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ไมมีความสุขเลย 0

กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 7.35 7.20 7.34 7.11 6.63 6.62 5.67 5.26

ชาย

หญงิ

ธันวาคม 7.017.35

มกราคม 6.91 5.52

รวม

หมายเหตุ: เดือนพฤศจิกายนไมมีการสำรวจ เนื่องจากเกิดเหตุการณน้ำทวมรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ที่มา: โพลลตลาดนัดวันศุกร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (จำนวนตัวอยาง 200 ราย)


สุขภาพจิต ประชากร&สังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนธันวาคม 2554 - มกราคม 2555

Advertisement