Page 1

CASAL ESTUDI A “LA MOLINADA”JULIOL 2013 L’AMPA us presenta, un any més el Casal d’estudi que es farà de l’1 de juliol al 26. Pel matí de 11:00 a 13:00(cada grup tindrà el seu horari). Presentació El Casal d’Estudi va adreçat a alumnes de, ESO I BATXILLERAT que vulguin treballar i consolidar hàbits d'estudi (a través dels deures d’estudi i de material específic que posaran els nostres professors.), realitzar els deures de l'escola i de L’institut amb l'ajuda d'un professor. I preparar els exàmens de recuperació de setembre!!

Objectius − − −

Activar la curiositat per aprendre i per l'estudi. Oferir un espai d'estudi on es puguin resoldre dubtes dels temaris i fer un seguiment de deures. Establir un bon hàbit d'estudi i concentració a través de quaderns de treball definits per curs escolar i/o dels propis deures de l'Escola i de L’institut. Detectar si cal reforç escolar en alguna àrea i establir un Pla Individualitzat per alumne. Ajudar a assolir les competències bàsiques definides en el currículum educatiu.

− −

Metodologia • • • • • • • •

Reforç escolar a través d'un /uns professors. Classes de reforç d’anglès, francès. Fer les deures i dossiers preparats per poder assolir els exàmens de recuperació dels setembre. Foment dels hàbits d'esforç, concentració, memorització, gestió del temps i millora en l'autonomia d'estudi i recerca de fonts d'informació. Treball específic de lectura, subratllat, esquemes, resum i com prendre apunts a classe. Treballar el raonament i la resolució de problemes i la comprensió lectora. Ensenyar com afrontar i gestionar els exàmens. Preparar els exàmens de recuperació que es faran al setembre ( dies 4 i 5). HORARIS

PREUS /SETMANES

De 11:00 a 13:00 de dilluns a dijous

2n cicle ESO (3r -4t ESO) setmanes 106

De 10:00 A 11:00 dimarts i dijous

BTX 30 €/setmana. Les 4 setmanes 100€

De 11:0 0 a 13:00 de dilluns a dijous

1r ESO- 2n ESO 40€/Setmana. Les 4 setmanes 106€

40€/setmana. Les 4

PER MATRICULAR-SE: CAL PORTAR AQUEST PAPER SIGNAT I OMPLERT I DONAR A TRINI , i /o passar per correu a mtrini_fdez@telefonica.net − −

NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE:--------------------------------------------------------------------------CURS QUE HA FET :________ ON:_________________________ mòbil pare/mare:-------------------------------------------------------

− −

MATÈRIES QUE HA DE RECUPERAR AL SETEMBRE:_________________________________ SI NO HA SUSPES CAP, MATERIES QUE CAL REFORÇAR............................

DADES BANC PER DOMICILIACIÓ: TITULAR COMPTE:---------------------------------------------Dades banc: __ ___ ___ ___ // __ __ __ __// __ __// ___ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Signatura autorització der casal estudi i passar rebuts de _________________ setmanes:

Casal  
Casal  

Ampa Pallejà

Advertisement