Page 1

Парандаи озод, вале муњољир

“НИГОЊ”, ЧОРШАНБЕ №44 (375) 29. 01. 2014

1

Рўзи 27-уми январи вазири фарњанг Шамсиддин Орумбеков ва муовини ў Мањмадсаид Пиров ба суолњои рўзноманигорон посухњои муфассал, вале бањсбарангез доданд. Мавзуи асосии нишаст муњољирати коргардони шинохта Барзу Абдураззоќов ба Ќирѓизистон шуд... САЊИФАИ 4 №44 (375). Чоршанбе, 29-уми январи соли 2014

Љанљол дар љаноза МАВЛУД МУБОРАК БОД!

Ходими давлат САЊИФАИ 9

ВОЌЕАИ ЊАФТА

Мансабда биё: ним миллион доллар! САЊИФАИ 2

ТАЌДИРИ ЊАМВАТАН

Гугенберген се сол аст, ки наомадааст… САЊИФАИ 5

ПУРБИНИ «НИГОЊ»

Мирзодиккак: «Здесь злая собака»

ЉАРИМАИ РАСУЛ Аз оѓози садамаи писари Амонуллоњи Њукум 122 рўз сипари мешаваду њанўз њам ВКД интизори ташхис аст. Чаро тафтиши як садама ин ќадар дароз шуд? Барои он ки намояндаи "љавонони тиллої" бо љарима халос шавад... САЊИФАИ 13

САЊИФАИ 16


2

МАВЗУИ АСОСЇ

“НИГОЊ”, ЧОРШАНБЕ №44 (375) 29. 01. 2014 аз акам сарам аввал и п н и - Ман ёнро бори ам... по и н ебин ё Бул рам м м у р да

МАНСАБДА БИЁ: НИМ МИЛЛИОН ДОЛЛАР! Боздошти ду тобеъи Рустами Эмомалї, ки дар ду-се њафтаи "вазифафурўшї" наздик ба 1 миллион долларашон ошкор шуд, чї ишора ё паёмњои ошкору нињон дораду боиси кадом пайомадњои љиддии сиёсї шуда метавонад?

Бештар аз боздошт Њафтаи гузашта Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия аз боздошти ду корманди Хадамоти гумрук бо иттињоми мансабфурўшї хабар дод. Нахустин бор буд, ки мансабдорони давлатї бо чунин љурм боздошт шуданд. Ин амалиёт болотар аз боздошти муќаррарии ду гумонбаршуда дар фасодкорї буд. Боздоште, ки дар пайи он сирњои роњбари пешини Хадамоти гумрук, имтиёзљўии сиёсї ва поккорї ва дигар падидањоро љўстан мумкин аст. Амалиёт зиёд сода будааст: полковник Анвар Хољаев, сардори дидбонгоњи гумрукии "Терминал"-и Раёсати минтаќавии гумрукї дар шањри Душанбе, бо њамдастии Шарифхон НОСИРОВ, сарнозири дидбонгоњи гумрукии "Регар"-и Раёсати минтаќавии гумрукии шањри Турсунзода, барои барќарор намудани як нафар собиќ корманди Хадамоти гумрук ба љойи кори пешинааш аз ў 15 њазор доллари ИМА талаб мекунад. Шарифхон Носиров њамчун миёнрав барои гирифтани маблаѓ муваззаф мешавад. Онњо зери назорати кормандони Агентї гирифта шуда, њар ќадам ва њар суњбаташон сабт мегардад. Рўзи 21-уми январ њангоми гирифтани 13 њазор доллар полковник дар шањри Душанбе боздошт мегардад. Ин хабар 21-юми январ дар сомонаи расмии Агентї пањн гардид. Аммо ќисса бо њамин анљом наёфт. Гузориш аз ин амалиёт дар барномаи "Ахбор"-и Шабакаи аввали телевизиони Тољикистон ба таври васеъ пахш шуду замина барои тањлилу хулосањо таъмин гардид.

"Сейф"-и миллиондоллара Ин хабар дар телевизион бо таассуф оѓоз гардид: "Дар љомеа њастанд нафароне, ки бо вуљуди соњиби маќому вазифаи баланд доштан даст ба амалњои љиноятї мезананд, ин дар њолест, ки баръакс онњо бояд њамчун роњбар намунаи ибрат барои дигарон бошанду љињати пешрафту шукуфоии мамлакат сањми муносиб гузоранд". Дар гузориши телевизионї гуфтанд, ки дар манзили истиќоматии боздоштшудањо кофтукоб гузаронда шуда, зимни гузаронидани корњои тафтишотї аз манзили истиќоматии Хољаев Анвар бо маблаѓи зиёда аз 218 000 њазор доллари амрикої ва як адад љевони оњанин (сейф) дарёфт кардаанд. Њангоми азназаргузаронии љевон дар дохили он зиёда аз 13 њазор сомонї, њудуди 17 њазор доллар, беш аз 1900 евро пули наќд ва њамзамон бештар аз 778 њазор доллари амрикої њуљљатњои бонкии пасандознаму-

даи Анвар Хољаев дарёфт ва мусодира шудааст. Бар замми ин, њангоми кофтукови манзили боздоштшуда тирдон ва тирњои яроќи оташфишон, њамчунин 74 номгўй љавоњирот пайдо кардаанд. Дар гузориш таъкид шуд, ки полковник Анвар Хољаев аз љониби кормандони Агентї дар якљоягї бо кормандони Хадамоти гумрук дастгир гардид. Аз ин нукта чунин хулоса баровардан аз мантиќ дур нест, ки ин амалиётро кормандони Агентї пеши худ, бе иљозати рањбарияти Хадамоти гумрук Рустами Эмомалї ва падари ў президент Эмомалї Рањмон ба анљом нарасондаанд.

Ирода ё бозии навбатї бо афкори мардум Воќеан, ин амалиёт њеч гоњ боздошти тасодуфї ва бархоста аз равандњои маъмулии пешгирии фасод аз љониби Агентї нест. Ин андеша дар пайи худ суолеро матрањ мекунад, ки ин иродаи сиёсиро кї нишон дод, ё кї ва чаро ба амалиёти боздошти полковник ва пахш дар барномаи "Ахбор" розигї дод? Президент ё Раиси Хадамот? Ба гумони ѓолиб, масъала бо њарду њам мувофиќа шудааст. Пас њадаф чист? Иродаи сиёсї ё бозии навбатї бо афкори мардум? Чї њам набошад, кишвар ва идораи Хадамоти гумрук ба марњилаи нави сиёсї ворид гардид. Вазифафурўшиву порахўрї 1518 сол боз кирмњои бадани давлати Тољикистонанд, аммо тасмими љиддие то њол набуд. Ба шасти Агентї то њол "моњичањои хурд" меафтиданду "нањанг"-њо худ омода буданд, роњбари Агенти Фаттоњ Саидовро, ки бе ин њам чанд "прокол" дошт, њаллу фасл кунанд. Илова бар ин, Хадамоти гумруки Тољикистон дар чанд соли ахир аз ношаффофтарин нињоди њукуматї дониста мешуд. Нињоде, ки буљаи кишвар рўи шонањои он такя мекунад, ба як нињоди пўшида ва ба дорои маълумоти парешон дар љомеа табдил гардида буд. Гурўњњои гуногун бо истифода аз одамњои худї дар ин нињод бо нафъи худ хисороти бузурге ба буљаи давлат ворид мекарданд. Кофист, ки аз ќочоќи мањсулоти нафтї, сабти гумрукии мошинњо ва суоли вакилон дар парламент, ки чаро омори гумруки Чин амалиётњои тиљљорї дар марзи ду кишварро 1 миллиарду 700 миллион доллар нишон медињад, аммо гумруки Тољикистон њамагї 670 миллион ёд кард. Он маълумоте, ки барои њама ошност ва љавоб њам маъ-

лум: фарќ асосан аз њисоби паст нишон додани ќиммати бору коло дар сарњад аст, ки солњои сол боз манбаи асосии даромади ѓайрирасмии гумрукчиён ва пуштибонони онњо мебошад. Барои исботи ин андеша танњо ба хонаву дари Абдурањим Каримов (маъруф бо номи "Мулло Абдурањим" ва "Мавлавї Абдурањим") ва Гурез Зарипов назар кардан бас аст, њарчанд њич нињоде дар ин боб бо онњо сару кор нагирифтааст ва ба гумони ѓолиб нахоњад гирифт. Бо дарки ин воќеъият, бидуни шак, агар рањбарияти сиёсии мамлакат ва Хадамоти гумрук тасмими кўтоњ намудани дасти дарози фасодкоронро пеш гирифта бошад, пас яќин аст, ки амалиёти "Антифасод" дар кишвар оѓоз шуд. Боздошти полковник Анвар Хољаев ва Шарифхон Носировро њалќаи аввали занљираи фасод аст, ки руйхаташонро танњо компутерњои пуриќтидор бардошта метавонанд. Самтњои фасоду суистифода аз мансаб њам зиёд аст, мисле ки пулњои полковник ишора мекунанд.

Чаро "Тољиксодиротбонк"? Тавре ишора кардем, боздошти полковник танњо боздошти як сардор ва сарнозир нест, сухан атрофи сайри бонкии њудуди 1 миллион доллар меравад, дар"Тољиксодиротбонк"-и Тољиддин Пиров пайдо шуданд. Чаро мањз "Тољиксодиротбонк" ? Аз Хадамоти гумрук ва Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия ба хотири халал нарасондан ба рафти тафтишот аз ироаи бештари маълумот дар ин бора худдорї мекунанд. Аммо рад намекунанд, ки пои дигарњо низ ба ин ќазия кашида мешавад ва аввалин пурсишњо аллакай гузаронда шудааст. Барои љомеа бошад, муњим аст, ки садњо миллион доллар пулњои фасодкорон (дар асл пулњои мардуми корафтода) дар куљоянд? Дар кадом бонкњо? Дар кадом сохтмонњо? Дар кадом тарњу пружањо? Ва оё мешавад, ки онњоро ба мардум баргардонид? Гузашта аз ин, давлат ва роњбарияти сиёсї бояд маълум кунанд, ки дар кадом маќомоти давлатї мансабњо хариду фурўш мешаванд ва пушти ин низом кињо меистанд? Сиёсати кадрї чи гуна амалї мешавад, ки вазифафурўшї соњаи иќтисоди миллї шудааст?

Нарху њаво Анвар ХОЉАЕВ вазифаи сарнозири дидбонгоњи гумрукии "Регар"-ро 15 њазор доллар муайян кардааст. Акнун тасаввур кунед, ки вазифаи худашу вазифае нафаре, ки ўро

ба ин вазифа пешбарї кардааст, чї миќдор аст? Мутаносибан 200-300 ва 700-800 њазор? Бале, хариду фурўш гардидани мансабњо як њарфи нав нест. Ќариб њар як нафари огоњ аз равандњои љорї дар Тољикистон тахмин зада метавонад, ки кадом вазифа, ё курсии кадом идораро бо чи ќиммате ба даст овардан мумкин аст. Аз љумла ќиммати мансабњо дар Хадамоти гумрук барои огоњон сир нест. Вазифа дар Хадамоти гумрук ва Кумитаи андоз аз сердаромадњо мањсуб меёбанд. Барои мансабхоњон бо 400 њазор ё 500 њазор доллар "харидан"-и вазифаи сардори дидбонгоњи гумрукии "Панљ" гароние надорад. Ин маблаѓро дар кўтоњтарин фурсат кор карда метавонанд. Таљрибаи Анвар Хољаев инро исбот намуд. Дар ин бахши фасод, гўї, ки нархњо аз њаво меоянд, аммо дар асл аз њаво пул мерезад: пули соњибкорон, ки баъдтар аз љебаки њамаи мову шумо харидорони мањсулот ва хизматгузорињо ситонида мешавад. Пули мењнатие, ки мову шумо медињем, барои фасодкорон бедардимиён аст, ки маст мекунад ва њатман паст низ, зеро имкон надорад, ки давлат бо фасодкорон мубориза дер ё зуд набарад. Ин буд, ки њанўз дар рўзњои аввали таъини Рустами Эмомалї ба маснади сардори Хадамоти гумрук коршиносон мегуфтанд, бояд бо падидањои номатлуб дасту панља нарм намояд. Дар акси њол рањбарии ў аз Гурез Зарипов фарќ нахоњад кард.

"Пайи Гурез Зарипов" Гурез ЗАРИПОВ дар соли 2006 бо табдил гардидани вазорати даромадњо ва пардохтњо ба Хадамоти гумрук сардори он таъин гардид. Баъди Хол Машрабову Ѓуломљон Бобоев ў барои нухбагони њукмрон сахт "одами худї" метофт ва ин буд, ки хеле давлат њам ронд. Њама бурду бохтњои гумрук дар ин солњо дар зери сояи ў ба амал меомад. Низоми њозираи корї ва сиёсати кадрї дар Хадамот низ мањсули фаъолияти ў мебошад, ки пеш аз рафтанаш ба ќавле "сутункорї шудааст". Бале, зеро таъини Рустами Эмомалї ба вазифаи сардори Хадамот барои Гурез Зарипов пешбинишаванда буд. Собиќ сардори Хадамот аз иродаи президент огоњї дошт ва омодагї њам медид. Пеш аз рафтан ў барои худ љойгузин интихоб кард: Сардори Раёсати ташкили мубориза бар зидди њуќуќвайронкунињои гумрукии Хадамот Ашўралї Мирзоев. Ин кадр ба њама талаботи элитаи њозира љавовгў менамояд: аз нигоњи молї боќувват, географияаш муносиб, таљрибаи корї њам дорад. Рушди карйера, ё мансабивазкунињои Ашуралї Мирзоев дар чанд соли ахир, бахусус дар ду соли гузашта, хеле чашмрас будааст. Аввалњо дар вазифаи сардори шўъбаи Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия дар шањри Душанбе кор мекард. Баъдан, сардори Раёсати пешгирии коррупсия дар њамин Агентї таъин мешавад. Дар ин вазифа зиёд кор накарда, бо пешнињоди Президент ва тасдиќи вакилон дар моњи ноябри соли 2012 сараудитори Палатаи савдо таъин гардид. Фаъолияташ дар ин нињод њамагї чанд моњ идома ёфт. Моњи апрели соли 2013 бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи сараудитор рафт. Дере нагузашта, дар вазифаи сардори Раёсати ташкили мубориза бар зидди њуќуќвайроникунињои гумрукї корро оѓоз кард. Дар њамон вазифае, ки Рустами Эмомалї ќабл аз муовини сардор таъин шуданаш, кор мекард. Дар ин вазифа то охири сол њам кор накард. 30-юми ноябри соли гузашта бо сардори Хадамоти гумрук таъин гардидани Рустами Эмомалї Мирзоев муовини ў таъин гардид. Боз ба он курсие гузашт, ки мањз писари Президент менишаст. Љањишњои карйераи Ашуралї Мирзоев асосан ба шогирди Гурез Зарипов будани ў рабт доранд ва шакке нест, ки мањз Зарипов рањбарияти олии кишварро бовар кунондааст, ки будани ин "одами худї" дар канори писари Президент шарт аст. Дар ояндаи наздик ошкор мешавад, ки ин тасмим то куљо тоза ва санљидашуда будааст, зеро Мирзоев рањбари бевоситаи Анвар Хољаев ва шахси наздики ў мебошад. Ин албатта, вобаста аз он аст, ки дар сабти суњбатњои муќаррариву телефонии полковник Анвар Хољаеву њаммаслакони гумонбаршудааш чи чизњое њасту ў дар боздоштгоњ чї менависад. Он ки ў албатта, менависад, шакке нест: барои муфаттишони Агентї генералу прокурору судяњои таљрибадор менависанд, куљо расад ба полковники ба кавле "як умр хурдаву чарида". Аммо, полковник чї менависад, интизор бояд буд.

Фаромарзи ФОЗИЛ


МО ВА МИНТАЌА Бино ба иттилои як манбаъ, дар робита ба ин ќазия чанд нафар аз ширкаткунандагони ин љанозаи пурсарусадо, ки 13-уми январ дар масљиди љомеи мањаллаи Оли Сомон ноњияи Рўдакї баргузор шудааст, мавриди пурсуљўи маќомот ќарор гирифтаанд. Эњтимол меравад, нисбати онњо, парвандањои маъмурї бо иттињоми вайрон кардани тартиботи љамъиятї оѓоз карда шавад, аммо миёни онњо Эшони Нуриддинљон нест, -мегўяд манбаъ. Дар Шуъбаи корњои дохилии ноњияи Рўдакї аз шарњи бештари ин ќазия худдорї мекунанд. Даъвои љанозахонї ва васфи Эмомалї Рањмон дар болои мурда Рўзе ќабл навори видеоии љанозаи Мулло Ќурбоналї, як руњонии куњансоли мањалли Оли Сомони ноњияи Рўдакї ба дасти мо расид, ки онро дар сомонаи Тољнюс манзури хонандагон гардонидем. Љанозаи мазкур 13-уми январи соли равон дар масљиди љомеи мањаллаи Оли Сомон ноњияи Рўдакї баргузор шудааст. Дар наворњои мазкур, ки шоњидони њодиса ба телефонњои мобилї бардоштаанд, ќабл аз адои намози љаноза Эшони Нуриддин, яке аз рўњониёни саршиноси кишвар маъруф бо номи "Эшони Нуриддинљон" вориди масљид мегардад. Наздикони майит тибќи васияти падарашон ўро даъват кардаанд, то ки намози љанозаи марњум падарашонро бихонад. Аммо дар ин миён Љамолиддин Неъматзода, имомхатиби ноњияи Рўдакї- писари Ќорї Амонуллоњи Неъматзода, муфтии собиќи Тољикистон намегузорад, ки Эшони Нуриддин намози љанозаро бихонад. Ў баландгўякро гирифта мегўяд: "Њазрати Эшон, ин ноњия соњиб дорад. Дар ноњияи Рўдакї дар куљоеяш љаноза аст, љанозахонї намемонаматон, худам мехонам. Мулло Ќурбоналї муриди падарам аст. Изо намекашед, барои љаноза фитна меандозед. Айб аст, ки барои љанозакунї фитна кунед" Дар навор дида мешавад, ки Эшони Нуриддин баъди шунидани суханњои Неъматзода бо такрор "астаѓфуриллоњ" гуфта, хомўширо ихтиёр кардааст. Дар ин маросим, чењрањои саршиноси руњонї, аз он љумла, Њољї Акбар Тўраљонзода, ќозии собиќи Тољикистон ва Муњиддин Кабирї, раиси Њизби нањзати исломї Тољикистон њузур доштаанд.

Талошњои Муњиддин Кабирї Шоњидони њодиса мегўянд, Муњиддин Кабирї талош кардааст, то Эшони Нурид-

“НИГОЊ”, ЧОРШАНБЕ №44 (375) 29. 01. 2014

3

ЭШОНИ НУРИДДИНЉОН ДАР ЊОЛАТИ НОГУВОР МОНД

ЉАНЉОЛ ДАР ЉАНОЗА

ЭШОНИ ЉАМОЛИДДИНИ ЭЛОКЇ ПАСТ НАМЕОМАД

Маќомоти корњои дохилии ноњияи Рўдакї ба тафтишоти ќазияи "љанљоли домуллоњои љанозахон"- Эшони Нуриддинљон ва Эшони Љамолиддини Элокї пардохтаанд. динро аз маркази диќќати издињом дуртар бошад. Дар ин навор њам дидан мумкин аст, ки љаноби Кабирї бо Эшони Нуриддин аз миёни ќавм канор рафта, ба гўшае менишинанд. Имомхатиби ноњия даъвои онро мекунад, ки љанозаи муриди падарашро бояд ў бихонад, аммо наздикони майит ба ин розї намешаванд. Мўсафеде, ки худро соњиби майит муаррифї мекунад, талаб мекунад, ки бигзор Эшони Нуриддин дар љаноза амри маъруф кунад. Наздикони майит кўшиш мекунанд, баландгўякро аз дасти Неъматзода бигиранд, то нафари дигареро пешдарои љаноза кунанд. Аммо дар аввал Љамолиддини Неъматзода баландгўякро ба касе надода, яку якбора ба васфи Эмомлї Рањмон, Президенти кишвар мепардозад: "Бояд, ки мову шумо љавононро ба роњи рост њидоят кунем, бинед, ки сарвари давлат Эмомалї Рањмон моро ба роњи рост њидоят кардааст", -мегўяд Неъматзода. Дар идома бо чанд ишораи кўтоње аз солњои љанги шањрвандии Тољикистон ёдовар мешавад. Вале соњибони майит садди роњи имомхатиби Рўдакї шуда, байни мардум фитна наандоз мегўянд ва намегузоранд, ки суханашро давом бидињад. Аксарияти намозгузорон ба як овоз мегўянд, бо такрор кардани такбир талаб мекунанд, ки "ўро аз масљид бароред."

МУЊИДДИН КАБИРЇ БА ПЕШВОЗИ ЭШОНИ НУРИДДИНЉОН БАРОМАД

Шўрои уламо: Касе њаќќи пешдарої надорад, агар... Навори видеоии даъвои љанозахонї дар њоле ба дасти мо расидааст, ки чанд рўз ќабл Саидмукаррам Абдулќодирзода, раи-

КАБИРЇ ЭШОНИ НУРИДДИНЉОНРО БА ЊОШИЯ БУРД

СОЊИБОНИ МУРДА НАМЕХОСТАНД, КИ ЭШОНИ ЉАМОЛИДДИН ЉАНОЗА ХОНАД

си Шўрои уламои Тољикистон зимни суњбат бо рўзноманигорон дар мавриди хондани љаноза гуфта буд: "Љаноза маросими динї ва ибодат аст. Њар ибодате ва маросими динї бояд аз нуќтаи назари шаръї анљом дода шавад. Њар ибодате шарту шуруд ва рукнњои асосї дорад. Фиќњи исломї мегўяд, дар намози љаноза ваќте муфтї бошад, сархатиби вилоят бошад, ё имоми мањалла бошад, каси дигар њаќ надорад, ки пеш дарояд. Модоме, ки ин шахсиятњо вуљуд доранд, њатто ворисони майит њам њаќ надоранд, ки дар ин љо пеш дароянд, ё ин ки гапашон ќабул бошад." Љаноби Абдулќодирзода мегўяд, ин масъала аслан масъалаи бањс нест. Љойи шарм аст, ки баъзе инсонњо дар болои љаноза даъво мекунад, ки бояд ман пеш дароям. Њам аз рўи мантиќ, њам аз рўи инсофу инсонгарї ва њам аз рўи шариат, ќатъиян

манъ аст, ки инсон даъво кунад, ки ман бояд пеш дароям. Ин ќазия дар њоле рух дод, ки дар кишвар маъракаи густурдаи барњам задани заминањои иљтимої, њуќуќї ва молии фаъолияти динии домуллоњои варзида ва эшонњои суннатї идома ёфта, тадриљан мавлудхонї, мактабдорї, амри маъруф кардан, иштирок дар љаноза ва дигар суннатњо, ки асоси молии фаъолияти эшонњои суннатї ва домуллоњои варзидаро ташкил дода, манбаъи асосии даромади молии онњо буд, ба шевањои гуногун танзими ќонунї ва ѓайриќонунї шуда, худи эшонњои суннатї ва домуллоњои варзида бо шумули 20-гонаи маъруфтарин онњо ба њошияи муносибатњои иќтисодї ва сиёсї партофта шудан доранд.

Ибодуллоњи ТОЊИР


4

НИЗОМИ НАВ

“НИГОЊ”, ЧОРШАНБЕ №44 (375) 29. 01. 2014

ПАРАНДАИ ОЗОД, ВАЛЕ МУЊОЉИР Рўзи 27-уми январи соли 2014 дар Маркази матбуотии љумњуриявии шањри Душанбе, вазири фарњанг Шамсиддин Орумбеков ва муовини ў Мањмадсаид Пиров ба суолњои рўзноманигорон посухњои муфассал, вале бањсбарангез доданд. Мавзўи асосие, ки дар ин нишаст мавриди суолу љавоб ќарор гирифт, ин сиёсати кадрии вазорат, тарзи корбарии шўъбањои он буд. Рўзноманигорон изњори нигаронї карданд, ки вазорату идорањо аз кадрњои, ба истилоњ, "кўчагї" пур шудаанд.Ин дар њоле, ки кадрњои тавоною варзида ва соњибмаълумот дар кишвар наметавонанд, соњиби љойи кор шаванд. Њар рўз дањњо шахсони соњибмаълумот ва ихтисосманд аз ночорї рў ба ѓурбату мусофирї меоранд. Аз он љумла, рўзи 26-уми январ ба Љумњурии Ќирѓистон рафтани њунарпешаи маъруфи тољик Барзу Абдураззоќов (Худо нигањбонаш боддар ин рўзњои сахти муносиботи байн ду кишвар!) боиси бањси шадиди рўзноманигорон бо масъулини Вазорати фарњанг ќарор гирифт.

Вазир изњор дошт, ки "Барзу Абдураззоќов рољеъ ба кор ба Вазорати фарњанг мурољиат накардааст!" Ана ра-сидем! Албатта, нн бањонае беш нест, зеро бисёри кадрњои пуртаљриба моњу солњо дар љустуљўи кор овораю сарсон шуда гаштаанд. Кор ба љое расидааст, ки имрўзњо њатто коргари оддї бе додани маблаѓе наметавонад ба ширкати сохтмониву корхонањои кишвар фаъолият намоянд. Дипломи макотиби олї алњол ифодагари ба кор таъмин шудани соњиби онро гум кардааст. Вазорати фарњанг бояд мутахассисони варзидаро худ љустуљў ва ба кор таъмин намояд… Ба суоли "Кї љои мутахассисони тавонои моро гирифта метавонад?" му-

«

овини вазир Мањмадсаид Пиров арз намуд: -Мо маблаѓи заруриро дорем ва метавонем кадрњои заруриро аз хориљи кишвар харидорї карда биорем! Астаъзубиллањ! Ин љо суоле ба миён меояд, ки муовини вазир аз куљо кадрњои тавонои соњаи фарњангро ба кишвари мо меорад, ки забони давлатї, таърих ва тамоми љузъиёти маданияти тољиконро аз кадрњои худї дида, хубтару бењтар балад бошанд? Љаноби Пиров дастаи футболи љањониро мисол меорад, ки "аъзояш фурухтаву харида мешаванд!" Бояд ба эшон хотиррасон намуд, ки нашояд, ангурро бо ќаламфур яксон пиндошт! Дар соњаи техникї шояд кадрњои берунаро ба давлати тољикон овардан, мавриди

- Барзу ба ягон дунёи дигар нарафтааст! Аз рафтани ў мо чизеро аз даст надодем. Ва умуман Барзу паррандаи озод аст!Ягон ваќт бармегардад! Шояд баргардад.Шояд на. Аммо воќеият ин аст, ки имрўз муљассамасози тољик дар Фаронса, адабиётшиноси машњур дар Ќазоќистон, коргардон ва оњангсози машњур дар Олмону Русия ва Узбакистон фарњангу њунари он кишварњоро ѓанитар мегардонанд.

«

писанди роњбарон бошанд, аммо дар фарњанг? Агар чунин муомила ба њунармандони тавонову камназири мо идома ёбад, он рўзе дер нест, ки гуфтаи "фар" - аш рафтаву "њанг" - аш монда тасдиќи худро ёбад. Ваќте ки рўзноманигорон гаштаю баргашта рољеъ ба сиёсати кадрию таќдири минбаъдаи Барзу Абдураззоќов масъулини вазоратро суолборон карданд, љаноби Пиров тоќат карда натавониста гуфт: -Барзу ба ягон дунёи дигар нарафтааст! Аз рафтани ў мо чизеро аз даст надодем. Ва умуман Барзу паррандаи озод аст!Ягон ваќт бармегардад! Шояд баргардад.Шояд на. Аммо воќеият ин аст, ки имрўз муљассамасози тољик дар Фаронса, адабиётшиноси машњур дар Ќазоќистон, коргардон ва оњангсози машњур дар Олмону Русия ва Узбакистон фарњангу њунари он кишварњоро ѓанитар мегардонанд.Аммо фарњангу маданияти тољик рў ба таназзул аст. Рустам РАМАЗОНЇ

"ЛОШАДИНАЯ СИЛА" ИНТИХОБИ СИТОРАЊОСТ! Лера Кондра, - сарояндаи рус, њунарманд ва барандаи телевизион: Барои нигоњубини мўйњоям ман танњо аз шампуни "Лошадиная сила" истифода мебарам. Ба ман ин шампунро дар яке аз чорабинињо њамчун тўњфа таќдим намуданд. Аз њамон ваќт ин љониб ман њељ аз истифодаи он дилканда наметавонам. Барои чї? Ба фикрам барои он, ки "Лошадиная сила" бењтарин шампун аст! Таркибаш аз гиёњњои шифобахши гуногун ва коллагену ланолин бой аст. Таъсирашро аллакай баъди бори авал истифода намудан мебинї. Чанде пеш дар як маљаллаи бонуфуз хондам, ки њатто актёри шинохтаи љањон Сильвестр Сталлоне фармоиш додааст, ки барояш аз Руссия шампуни "Лошадиная сила" оранд. Боз як сири дигар;… хасташавии пойњоямро њам ман тавассути малњам(гел)-и "Лошадиная сила" рафъ менамоям. Таъсираш олиљаноб! Њангоми дард шаб онро то миён мемолам, субњ аз хастагї осоре намемонад. Шумо њам санљида бинед, пушаймон намешавед! Њангоми молидан бо плёнка худро печонед ва дар њамин њол 30 -60 даќиќа бихобед. Нархи як флакон малњам дар дорухонањо аз 80 то 88 сомон буда барои 10-15 даври муолиља кифоя аст.

Шўрои воситањои ахбори оммаи Љумњурии Тољикистон (Шўрои ВАО-и ЉТ) нињоди љамъиятии нозир ва танзимгари риояи "Меъёрњои ахлоќии фаъолияти журналистї дар Тољикистон" аст. Барои ошноии бештар бо фаъолияти Шўрои ВАО-и ЉТ сомонаи электронии он www.Odob.tj - ро мутолиа кунед ва дар бобати наќзи "Меъёрњои ахлоќии фаъолияти журналистї дар Тољикистон" аз љониби расонањо эроду шикоят дошта бошед, ба Шўрои ВАО-и ЉТ мурољиат намоед. Суроѓаи Шўрои ВАО-и ЉТ: ш.Душанбе, х.Саъдии Шерозї, 16 (ошёнаи 14). Нишонии электронї: tajmediacouncil@gmail.com Тел: 239-54-07; 904010110 (моб.)


БО ЊАМВАТАН

“НИГОЊ”, ЧОРШАНБЕ №44 (375) 29. 01. 2014

5

Шарора: ГУГЕНБЕРГЕН СЕ СОЛ АСТ, КИ НАОМАДААСТ… Суњбат бо нафаре, ки 25 сол пеш зимни зилзила зери хоку лой даруни гањвора зинда монду забони олмонї омўхта, дар Тољикистон љойи кор наёфт, вале се духтар ва як љањон орзу дорад... Аз фољеаи ѓамангези Шарора, ки ба иттилои расмї љони 234 нафарро рабуд, биступанљ сол сипарї шуд. Субњи бармањали рўзи 23-юми январи соли 1989 як теппаи хокї, ки бар асари бориши шадиди барфу борони рўзњои охир мулоим шуда буд, аз ларзиши замин канда шуд ва хоку лойи он болои хонањои мардуми ѓафлатзада фурў рехт. Онњое бедор буданду имкон доштанд, љон ба саломат бурданд, касоне, ки њоло хоболуд ва имкони фирор накарданд, зери хок монданд. Се рўз кофтукови зери хокмондагон идома кард, вале мардум муваффаќ ба наљоти кам касоне шуданд, ки аз зери хоку лойќа кашиданд. Аммо баъд ќозии ваќти Тољикистон Њољї Акбар Тўраљонзода фатво дод, ки афроди хобида зери ин хоку лой шањидонанд ва љанозаи умумї кофист, ки ба хок супурдашуда дониста шаванд. Вай њамчунин пешнињод кард, ки атрофи манзилгањи охирати онњоро девор ва онро ба ќабристони шуњадои зилзила табдил медињем. Ва чунин њам шуд. Њоло он мавзеъ ба њукми ќабристон боќист, арчањои сарсабз ва теппачањои хурду бузургаш гувоњ аз он фољеаи мудњиш мекунанд. Дар бораи ин рўйдод зиёд гуфтанду навиштанд. Ва њар гоње миёни мардум аз он ёдовар мешавед, аз тасодуф ва муъљизањои зиёд ривоят мекунанд, ки яке аз онњо наљоти тифли гањвора аст. Ба он тифлак, ки акнун љавондухтари баркамолест, исми Шарораро доданд. Њатто гузашти ин 25 сол њам як наќли собитшудаву даќиќ дар бораи наљоти Шарора мављуд нест. Њар касе муъљизаи Илоњиро ба таври худ шарњу баён мекунад. Вале мўътабартарин ва бовариноктарини ин ќиссањо зери девор мондани гањвора аст. Девори хона аз шиддати зарбаи ногањонии сели хок чаппагардон мешавад ва гањвора зери он мемонад, падару модари љавонаш зери хок мемонанд, аммо ба кўдак осеб намерасад. Инро ман борњо шунида будам, вале дар охирин суњбате, ки бо Шарора рўзи якшанбеи гузашта доштам, пурсидам, ки худи ў чї шунидаву чї медонад. - Аслан атрофи ин суханњо зиёданд. Њар кас ба таври худ наќл мекунад. Ман њам намедонам кадомашро ќабул кунам. Аммо муњимтар аз њама он аст, ки Худованд наљот додааст. - Кай донистї, ки ин гуна ќисмат насибат шудааст? - Хеле баъдњо. Шояд замоне ки ба мактаб рафтам. Бештар аз гуфтугўи мар-

«

дум ва хешовандон, ки байни худ њарф мезаданд ва ба гўшам мерасид. Бахусус, дар маъракањо маро медиданду мегуфтанд, ки нусхаи модараш, ё ба холааш монанд аст. Аз ин гуфтугузорњо дар дилам шубња пайдо шуд, ки пас модари ман каси дигар будааст. Аммо кї бошад, намедонистам. Ваќте мактабрав шудам, бештар диќќат медодам, ки дар бораи ман чї мегўянд. Пештар чандон таваљљуњ намекардам, чун бештар дар њавлї будам, бо одамони бегона камтар вомехўрдам ва муњити хона чунон буд, ки ман аслан эњсоси бегонагї намекардам. Вале чун ба мактаб рафтам, сари роњ њангоми рафтану баргаштан ва дар дохили мактаб ин гуна гуфтугузорњоро мешунидам. Вале чї он замон ва чї њоло бо вуљуди он ки њаќиќатро дар бораи гузаштаи худ донистам ва ба шукронаи он ки Худованд маро насиби зинда мондан кардааст, боз њамин амаку янгаамро чун падару модари худ ќабул дорам. Зеро њарчї

лам роњ намеёбад. - Ёд дорем, ки баъди фољеаи Шарора касони зиёде мехостанд туро сарпарастї кунанд. Аммо чї шудаст, ки ба дасти амакат мондї? - Имрўз мушкил аст, бигўям, ки барои ман кињо талош доштанд. Вале амакам Ѓайбулло бо вуљуди он ки чандин сари сол бо њамсарашон Розия маро ба касе надоданд. Гумон мекунам, дигар хешу табор њам баъди ин аз талаб даст кашиданд. Бовар кунед, њоло њатто намехоњам таври дигар бошад, сахт одат кардаам. Имрўз барои фарзандони ман мањз амаку янгаам бобову бибианд. Ман худ саргарми кор, аммо фарзандони ман мисли худам дар хонаи амакам калон мешаванд. - Дар бораи сарпарасти хориљиат чї гуфта метавонї? - Лиопард Гугенберген аз Австрия низ мисли дигарон талош дошт маро ба фарзандї ќабул кунад ва бо худ ба кишвараш

ДАР МАЗОРИ ИН АЗИЗОН НА ЧАРОЃЕ, НА ГУЛЕ... буду набуд њамин ду нафар маро калон карданд ва боре њам сухани бегонагї дар ин хонадон набуд. Янгаам ба ман ончунон муносибат дошту дорад, ки гумон мекунам, модари ман ўст. Ва дар њаќиќат ман аз ибтидо гумон доштам, ки модарам њамин янгаи ман аст ва њатто имрўз њам њеч њисси бегонагї аз ин хонадон дар ди-

Имрўз меандешам, ки шояд хуб шуд, ки чунин шуд. Агар мерафтам ва дар муњити бегона ва дар ињотаи фарњанги бегона калон мешудам, дигар шояд аз тољик буданам њам ёд намекардам. Вале ду маротиба ман Австрия рафтам. Бори аввал ваќте рафтам, ки дар синфи дуюм тањсил мекардам ва бори дуюм дар њабдањсолагї. Бисёр талош карданд, ки ман барои тањсил он љо монам.

«

барад. Њатто аснод њам омода кардааст. Вале боз њамин амакам садди роњаш шуданд ва надоданд. Имрўз меандешам, ки шояд хуб шуд, ки чунин шуд. Агар мерафтам ва дар муњити бегона ва дар ињотаи фарњанги бегона калон мешудам, дигар шояд аз тољик буданам њам ёд намекардам. Вале ду маротиба ман Австрия рафтам. Бори аввал ваќте рафтам, ки дар синфи дуюм тањсил мекардам ва бори дуюм дар њабдањсолагї. Бисёр талош карданд, ки ман барои тањсил он љо монам. Вале ќонунњо чунон буданд, ки ман то синни њаждањсолагї наметавонистам мустаќилона тасмим гирам, ки бимонам. - Лиопард Гугенберген чї кор мекард? - Он кас шањрдор буданд. Шахси хеле

обрўманди диёрашон. Соњиби 8 фарзанд, ки њар кадомашон мустаќил ва соњиби оила ва фарзандони худ, хонаву дари алоњида доштанд. Вале зуд-зуд аз њоли волидонашон хабар мегирифтанд. Муддати се моњ мо се нафар танњо будем. Њоло ба назарам дар нафаќаанд. Пештар ќариб соле як маротиба меомаданд, маро хабар гирифта, боз мерафтанд. Вале 2-3 сол аст, ки наёмаданд. Ба ќарибї аксњои худаму фарзандомро барояшон фиристодам. Дигар посух нарасид… - Ният надорї худат биравї, хабар гирї? - Албатта, ният дорам. Вале њоло шароити зиндагї дигар аст. Бо се фарзанд хеле мушкил аст сафари дур кунї. Аз Худо умед дорам, ки фарзандон каме калонтар шаванд, насиб бошад шояд равам. - Баъди хатми мактаби мёна дар куљо тањсил кардї? - Дар донишкадаи забонњо, дар риштаи забонњои олмонї. Чун забони падархондам олмонї буд, хостам забонашонро хубтар донам. Аммо баъди хатми мактаби олї аз рўи ихтисос кор наёфтам. Муддате дар Шабакаи аввали телевизиони Тољикистон муњаррири барномањо будам. Њоло баъди рўи ќадам омадани духтари сеюмам дар рухсатиам. Оянда мехоњам корамро дар телевизион идома дињам. - Њоло чанд фарзанд дорї? - Шукри Худованд се духтарча дорам: Бибиоиша, Бибиомина ва Бибироњила. Калониаш панљсола, дуюмаш чорсола ва сеюмї њоло яксола њам нашудаст. - Шавњарат аз љумлаи хешовандонат аст? - На. Ин суолро њама медињанд. Њатто њамдењагон гумон мекунанд мо хешу табор бошем. Тамоман бегона. Њамдења ва њамсоя. Лекин иртиботи хешї надорем. Шарора аз одамони неки зиёде њикоят мекунад, ки аз гўшаву канори кишвар ва берун аз он меомаданд, ки ин тифли наљотёфта ва мањрумшуда аз навозишу мењри падару модарро ба фарзандї ќабул кунанд. Ѓайр аз Лиопард боз аз Гурљистон Басиашвилї ном кас низ омадаст, ки ўро бо худ барад. Вале баъд ў рафту дигар наёмад, шояд посухи рад, ки гирифт, дигар пушти гап нагашт. Аммо аз падархондагии Лиопард Гугенберген хеле шод аст, ки тавассути ў чанд кишвари оламро сайр кард. Суњбат бо бону Шарора гуворо буд. Бисёр мехостем аксњои хотиравї аз падару модари шањидаш ва падархондаш Лиопард ва амаку янгаашро, ки барњаќ љойи волидонашро гирифтанд ва бо њамон мењрубонии хоси падару модар калон карданд, бубинем. Афсўс, ки ваъдаи дурўзаи ў шояд аз серкориаш иљро нашуд. Беш аз ин наметавонистем сабр кунем, чун "Нигоњ" бояд ба чоп равад… Сўњбати Бобољони ШАФЕЪ


6

“НИГОЊ”, ЧОРШАНБЕ №44 (375) 29. 01. 2014

Дар вилояти Суѓд баъзе масъулини маќомот ва идораву сохторњои давлатї нишасти матбуотїбо журналистонро ба њадди як маъраки хонаводагии худ пиндошта ва њар ваќте хоњанд ва касе аз журналистонро мехоњанд ба он даъват мекунанд, касеро не, даъват намекунанд. Бо чунин шева онњо нишасти матбуотии худро баргузоршуда њисобида ва ба њукумати вилояти Суѓд аз баргузории нишасти матбуотї њисобот медињанд. Ин љо гап на сари он, ки масъулини фурудгоњи Хуљанд маро дар нишасти матбуотии худ даъват накардаанд, балки аз чандин журналистони њирфаї дар нишасти матбуотии фаромўш кардаанд. Ин аст, ки тибќи руйхати тартибдодаи маркази иттилоот ва тањлили Хадамоти матбуоти Раиси вилояти Суѓд, ки он дар сомонаи www.sugd.tj гузошта шудааст, нишасти матбуотии фурудгоњи байналмилалии Хуљанд бояд рўзи 29 январ доир шавад. Вале акнун дар чунин рўз баргузор намешавад ва журналистоне, ки ба ин руйхат бовар доранд, наметавонанд дар нишасти матбуотии фурудгоњи байналмилалии Хуљанд ширкат кунанд. Масъулини фурудгоњ санаи 17 уми январ хапу дам нишасти матбуотиро доир карда ва аксар журналистонро дар чунин нишасти матбуотї даъват накарданд? Дар њоле, ки тибќи фењристи тартибдодаи маркази иттилоот ва тањлил Хадамоти Раиси вилоят нишастњои матбуотии маќомоти иљроияи њокимияти давлатї, њифзи њуќуќ ва сохторњои вилоятї миёни њукумат, кумита ва раёсатњои вилояти Суѓд дар рўзи 17 уми январ маќомоти иљроияи њокимияти давлатии 18 шањру навоњии вилояти Суѓд нишасти матбуотї бояд доир кунанд. Бо вуљуди ин баргузор намудани нишасти матбуотии Ситод оид ба њолатњои фавќуллода, Раёсати кор бо љавонон ва варзиш ва инчунин Бахш оид ба њуќуќи кўдак дар хўкумати вилояти Суѓд низ дар чунин сана нишасти матбуотии худро бояд баргузор намоянд. Аљаб, ки 18 шањру ноњияњои вилоят ва се сохтори дигар кам набуд, ки боз масъулини фурудгоњи байналмилалии Хуљанд нишасти матбуотиро 17 уми январ доир кардаанд? Журналистон ба кадоме аз чунин нишастњои матбуотї расанд? Дар њоле, ки ваќти баргузории њар кадоми онњо таќрибан як буда ва шурўъи онњо соати 10 нишон дода шудааст?! Бархе аз журналистон мегуянд, нишастњои матбуотии ќаблїдар Фурудгоњи байналмилалии Хуљанд собит кард, ки баъзе саволњо ба мисли устухон дар гулўъ дар назди масъулини фурудгоњ бе посух монда буданд ва эњтимол ба хотири рух надодани чунин њолатњо онњо аз

Хабарнигори TojNews аз Хуљанд гузориш медињад, ки нархи як дона таппак 8090 дирамро ташкил медињад. Як мошини боркаши тамѓаи Газел, ки тахминан 1000 дона таппак дорад, ба ивази на камтар аз 1000 ё 900 сомонї розї мешавад, то сўзишвориро ба хонаи харидор барад. Ба ин нарх њамчунин бензин, ё газе, ки ронанда- фурўшандаи таппак ба роњ сарф мекунад, илова шудааст. Дар њамин њол, дар бозори ѓайриќонунии сўзишворї дар мањаллаи Гипроземи пойтахт нархи таппак боз њам болотар рафта, як дона таппаки хурд 80 дирам ва таппаки калон то ба 1 сомонию 20 дирам расидааст. Фурўшандагони њезум мегўянд, љамъоварии он дар шароити кўњистон мушкили зиёд дорад ва барои то пойтахт овардани он сўзишвории зиёд харљ кардаанд. Вагарна дар дењоти куњистони Тољикистон касе њезум ё таппак намехарад. Тољирон як мошини хурди боркаши пури њезуми тари бедро дар вилояти Суѓд бо нархи на камтар аз 1 -1,5 њазор сомонї то ба хонаи харидор мебаранд. Тољирони сўзишвории анъанавї дар

ДАР ШИМОЛ

Устухон дар гулў Ё чї тавр дар Суѓд журналистонро ба "худиву" "бегона" људо мекунанд?!

! е н н о м а д у х а - Шумон

таклиф намудани њамаи журналистони мустаќил худдорїварзидаанд. Хуб, агар чунин нест, пас чаро нишасти матбуотии фурудгоњи байналмилалии Хуљанд тибќи наќшаи тартибдодаи маркази иттилоот ва тањлили Хадамоти матбуоти Раиси вилоят доир нагардид ва аксар журналистон ба мисли Тилав Расулзода, Дилошўъб Орифзода, Нўъмон Раљабзода, Абдусабури Абдувањњоб ва бо чанд тани дигар дар рўзи 17 уми январ ба нишасти матбуотї даъват карда нашудаанд?! Корманди фурудгоњ ва яке аз масъули баргузоркунандаи нишасти матбуотї Назар Назаров мегўяд, ки "мо њукумат ва њам масъулини "Кохи матбу-

от"- ро хоњиш кардаем, ки барои ширкати журналистон дар нишасти матбуотїмусоидат намоянд". Њатто гўё мошин њам дар назди "Кохи матбуот" равон кардаанд. Аммо кормандони маркази иттилоот ва тањлили Хадамоти матбуотии њукумати Суѓд мегуянд, ки ташкил ва баргузории нишастњои матбуотїбар души њар сохтор ва маќомотњо буда, танњо раванди баргузории онро кормандони онњо назорат мекунанд. Муњаммадї Салимов, сармутахассиси Маркази иттилоот ва тањлили Хадамоти матбуоти раиси вилояти Суѓд мегўяд, ки онњо бевосита худашон ташкил кардаанд ва ин ки чаро баъзе журналистонро хабар накарда-

ТАППАК: САБЌАТИ СУЃДУ ДУШАНБЕ... Дар бозорњои сўзишвории пойтахт ва марказњои маъмурии Суѓду Хатлон нархи њезуму таппак ба сатњи рекордї боло рафтааст. пойтахт на танњо аз фурўши чаканаи ангишт манфиат мебардоранд, балки имсол бо шиддат гирифтани рељаи интиќоли барќ, ва истифода аз фурсат ба фурўшї килогии њезуми хушк гузаштаанд. Дар пойтахт як килограмм њезуми хушк 2 сомонї ва як мошини боркаши он аз 2 то 2,5-3 њазор сомонї нарх дорад. Тољирони њезуми хушк мегўянд, харидорони њезум асосан дуконњои нонпазї, самбўсапазї ва ошхонањои шањр мебошанд, ки ба њезуми хушки писта майли зиёд доранд. Бино ба гузориши хабарнигори TojNews, дар љойњои махсуси фуруши сўзишворї, дар шањри Ќурѓонтеппа нархи як дарза њезуми писта, ки њамагї аз 7-9 кун-

дачаи 60-70-сантиметрї иборат аст, 25-30 сомонї нарх дорад. Нархи ангишти ќирѓизї, ки бо сифати бењтар маъруф аст, дар Суѓд боло рафта, нархи як килограмми он 1 сомонию 20 дирам фурўхта мешавад. Ин дар њолест, ки пештар сокинони ин ангиштро бо нархи 70 дирамї барои њар кило, имкони харидорї кардан доштанд. Сабаби болоравии ангишти ќирѓизї, бино ба гуфтаи тољирон дар он аст, ки воридоти он аз Ќирѓизистон, дар пайи њаводиси ахир дар марзи Исфара-Ботканд мањдуд шудааст. Дар дуконњои наздикии њамин бозор як халта ангишти ќирѓизї, ки тахмин 20 кг вазн дорад, 25-26 сомонї фурўхта мешавад.

анд, худашон медонанд. Аз ин ки љониби фурудгоњ масъаларо бар души њукумат вомегузоранд, суоли матрањ ин аст, ки чаро нишасти матбуотии фурудгоњ, ки дар фењрист санаи 29 ќайд карда шудааст, вале берун аз он ва бе даъвати њамаи журналистон доир гардид? То љое иттилоъ дарёфтем, дар он сана љамъбасти фаъолияти фурудгоњ миёни кормандонаш будааст ва масъулини фурудгоњ бо як тир ду нишон задан хостаанд. Мисле ки њукумат дар кадом сана баргузории нишасти матбуотиро тасдиќ кардааст, мо ањамият намедињем ва мо кори худамонро мекунем ва ин ки баъзе журналистон ба умеди санаи 29 уманд гаштан гиранд ва ба ќавле мо санаи 29 -умро поида намешинем! Дилошуб Орифзода, хабарнигори гурўњи расонањои "Озодагон" дар вилояти Суѓд мегўяд, ки мо њам медонистем, ки санаи 29 ум нишасти матбуотии фурудгоњ доир мешавад, вале он санаи 17 -ум гузаштааст ва касе моро њам хабардор накардааст. Ў мегуяд, ки "шояд сабаби хабар накардани онњо ва пеш аз мўњлат баргузор кардани нишасти матбуотїба он хотир аст, ки баъзе журналистон иштирок карда натавонанд. Ба гуфтаи Дилошуб Орифзода аз иштирок накардани баъзе журналистон ва онњо њам рўзноманигорони воќеъиятнигори мустаќил ба бурди масъулини фурудгоњ бошад. Аз он ки масъулини фурудгоњ бо саволњои барояшон ѓайриинтизор, аз љониби рўзноманигорон нороњат нахоњанд шуд". Фурудгоњи байналмилалии Хуљанд дар чанд соли охир дар сархати расона ва хабаргузорињо ќарор дошта ва матолиби зиёде аз афзоиши њолатњои фасодкорї ва тамаъљўйї аз муњољирони корї дар он ба нашр мерасанд. Њоло њам вазъ дар фурудгоњ њамчунон боќї ба назар мерасад. Вале на аз љониби масъулини фурудгоњ ва на кормандони ољонсии зиди фасод дар ин самт чорањои муассир андешида нашуда ва вазъ њамоно, ки идома дорад. Ќамари АЊРОР


ИНСОН ВА МО

“НИГОЊ”, ЧОРШАНБЕ №44 (375) 29. 01. 2014

7

"Бо саъйю кўшиши афсарони спетсназ, ки на танњо мељангиданд, балки ба разведкаву сиёсат низ дар ин ин минтаќаи хеле мураккаб машѓул мешуданд, ба истилоњ Фронти халќї таъсис ёфт." "Номзадии Рањмонов пешнињод шуд. Айнулло Неъматови рањматї, ки он ваќт котиб буд ё чи вазифае дигардошт, ба њар сурат депутати вилоят буд, сухан карда гуфт, ки ў намешавад, њоло љавон аст". "Дидам, ки се нохуни дасташро кандаанд ва дасташро дар барќ гирифта кабуд кардаанд..." Душанбе интизорї мекашад Тирамоњи соли 1992 Сангак Сафаров ба як чењраи хеле муассири љанги шањрвандї мубаддал гашт. Дигар барои касе пўшида набуд, ки ў ба рамзи мубориза алайњи Њизби нањзат ва муттањидини он мубаддал гаштааст. Дар њамин ваќт њафтаномаи "Тољикистон" навишт, ки агар дар кишвар љумњурии исломї ташкил шавад, баъди 50 сол дар шањри Душанбе ба Сангак Сафаров чун муборизи роњи озодї њайкал мегузоранд. Њазорон нафар, ки аз анархия дар Душанбе ба дод омада буданд, дар кўчаву паскўчањо, дар наќлиёти љамъиятї гўшакї карда, аз њамдигар мепурсиданд, ки кай бобои Сангак Душанберо аз дасти исломињову нањзатињо озод мекунад. Њукумати Мусолињаи Миллї дигар кореро ќодир набуд. Ба ин хотир, дар охири моњи августи њамон сол Прокурори генералї Н. Њувайдуллоев кушта шуд, як њафта баъд сарвазир А. Мирзоев истеъфо дод ва худи њамон рўз Кохи Раёсати љумњур аз љониби силоњбадастони мулло Абдуѓаффор ва Исмати авулї тасарруф гардид. Рўзи 7-уми сентябр дар фурудгоњи Душанбе ин гурўњ президент Р. Набиевро маљбур карданд, ки аризаи истеъфои худро бинависад. Дар њамин ваќт дар шањри Ќўрѓонтеппа љанги шањрвандї ављ гирифт ва Сангак Сафаров ба посухи як хабарнигори рус гуфт: "Я свою ярость превратил в жестокость". Ў вилояти Кўлобро, ки дар муњосира ќарор дошт, тарк карда, ба Ќўрѓонтеппа омада буд. Ќўрѓонтеппае, ки ба ќавли як хабарнигори хориљї ба "шањри мурда"-њо ва Сталингради сонї мубаддал гашта буд. Дар охири моњи сентябр ва ё ибтидои моњи октябр ў раиси Фронти халќии Тољикистон эълон гардид. Ин айём ба љумњурї гурўњњои спетназ аз Русия ва ?збекистон ворид гаштанд. Пешвоёни њаракати исломиву демократї эълон доштанд, ки њозиранд манфиатњои стратегии Маскавро дар љумњурї таъмин кунанд, аммо дигар дер шуда буд. Маскав, ки борњо тањдидњои роњбарони Њизби нањзату демократро алайњи худ шунида буд, дигар ба онњо эътимод надошт. Бинобар ин, ба ин гуна изњороти эшон дигар таваљљўх намекард. Баракс, Кремл ба Фронти халќї такя кард ва аз он пуштибонї ба амал овард. Ин пуштибонї дар хотироти афсарони спетснази ГРУ ва полковник Меркулов, фармондењи полки 149 мустаќар дар шањри Курѓонтеппа ба хубї иъикос шудааст. Мо њоло ин љо хотироти номбурда ва афсарони спет-

«

"ЊАМЕШАЗИНДА"-Е, КИ ФАРОМЎШ ШУД сназро истифода мекунем, то ки наќши низомиёни Русияро дар љанги шањрвандии Тољикистон нишон дињем.

Сангак чењраи сиёсї мешавад Александр Сухолесский, ки дар тирамоњи соли 1992 ба Тољикистон фиристода шуда буд, менависад, ки барномаи амали Фронти халќиро онњо дар як шаб тањия карданд ва он баъди ду њафта муваффаќ шуданд, ки кадрњои заруриро пайдо карда, кори Фронти халќиро дуруст ба роњ монанд. Муовини Бригадаи 15-и спетсназ А. Чубаров дар мавриди таъсиси Фронти халќї ва наќши Сангак Сафаров чунин гуфтааст: "Бо саъйю кўшиши афсарони спетсназ, ки на танњо мељангиданд, балки ба разведкаву сиёсат низ дар ин ин минтаќаи хеле мураккаб машѓул мешуданд, ба истилоњ Фронти халќї таъсис ёфт. Дар асл инњо дастањои худдифоъи мањаллї буданд, ки мо онњоро таълим дода, ба љанг ба муќобили исломињо мефиристодем". Ба ќавли номбурда, ба онњо маќоми мушовириро дода буданд, вале сарфи назар аз ин, њамроњи љонибдорони Фронти халќї дар амалиётњои љангї ба муќобили "вањњобї"њо ширкат мекарданд. Ў мегўяд, ки дар интихоби пешвои Фронти халќї имконияти мањдуд доштанд, аз ин рў ба собиќ авторитети олами љиної авлавият доданд. "Ин марди солхўрда, хирадманд, маккор, ки сардиву гармии зиндагиро зиёд дида буд, дар доирањои љинояткорон обрўи бебањс дошт"-гуфтааст А. Чубаров дар хотироти худ. Дар мавриди фаъолияти раиси Фронти халќии Тољикистон ў њамчунон зикр кардааст, ки ба Сангак Сафаров бо кадом роње каме маблаѓ љамъ оварда, одамонро мусаллањ гардонд, бинобар ин, спетсназ њам, бетараф наистод, зеро ў гоми нахустинро дар муборизаи системанок ба муќобили вањњобињо гузошта буд. "Ў ба њељ ваљњ фаришта набуд. Дар борааш гапњои зиёд мегуфтанд. Худи мо њам

...он ваќт Сангак дар Ќўрѓонтеппа ќарор дошт. Дар Кўлоб тасмим гирифта шуд, ки чанд аз њисоби вакилони мардум як кумиссюн ташкил карда, пеши раиси Фронти халќї фиристоданд, ки розигиашро барои интихоби Эмомалї ба вазифаи раиси вилоят бидињад.

«

инро медонистем, ки Сангак метавонист бетарањњум бошад, аммо дар љанги шањрвандї берањмї кори маъмулї буд"-менависад ў ва илова мекунад, ки танњо Сангак чунин "хира" набуд. Сергей Колосов, афсари дигари спетсназ навиштааст, ки моњи ноябри соли 1992 ба Кўргонтеппа вазири корњои хориљии Русия Андрей Козирев сафар кард. Фармондењи полк Меркулов ба Козирев мегўяд, ки аз мардуми бумї ба мулоќоти ў танњо Сангак Сафаров даъват шудааст. - Ин њамонест, ки умри худро дар мањбасњо гузаронидааст? - мепурсад вазир. Меркулов огоњ мекунад, ки дар ин бора аз Сангак чизе напурсад, зеро ў инро дўст намедорад. Ваќте ки Сангакро даъват карданд, вазир сўњбатро сар карда, аз ў пурсид: - Бигўед, ки пушти сари шумо ин ќадар солњои мањбас буд, чи гуна шумо тавонистед, ки мардумро аз ќафои худ хезонед? Ба навиштаи С. Колосов, Сангак зуд ранљид ва Козиревро дигар "вазир" наномид. ? њар бор зимни мурољиат ба Козирев ўро "рафиќ генерал" мегуфт. Њарчанд Сангакро њар бор ислоњ мекарданд, ин дигар фоида надошт. Худи полковник Меркулов дар як мусоњиба бо Нина Пак, сардабири њафтаномаи "Бизнес и политика" дар зимистони соли 1993 гуфта буд: "Сангак Сафаров одами хирадманд, соњибтаљриба ва хеле дурандеш аст. ? "мактаб"-и лагерњоро гузаштааст. Ин мактаб ба ў имкон дод психологияи инсонњоро омўзад. Аммо агар Сангак маълумоти хуб мегирифт, имкони тафаккури давлатдории муосирро пайдо мекард, зеро истеъдоди худододи роњбарї дорад".

Кадри љавону ташкилотчї Ин ки рањбари Фронти халќї наќши муњимеро дар љанги шањрвандї ва дар таъсиси њукумати нав наќши асосї бозид, њељ љои шакку тардиде вуљуд надорад. Бархе огоњон иддао доранд, ки мањз ў ба вазифаи раиси вилояти Кўлоб ва баъди 2 њафта ба мансаби раиси Шўрои олї раиси совхози Ленин ноњияи Данѓара Эмомалї Рањмонови 40 -соларо пешнињод карда буд. Раисикунандаи иљлосияи 14-уми Шўрои олї дар рўзи 19-уми ноябри соли 1992, яъне дар њамон рўзе, ки Э. Рањмонов сарвари давлат интихоб гардид, Њабибулло Табаров солњо баъд хотироташро дар бораи он рўзњо

баён дошта, мегўяд, ки ваќте Сангак Сафаров раиси собиќ вилояти Кўлоб Љиёнхон Ризоевро парронд, масъалаи интихоби раиси нав ба вуљуд омад. Ба ќавли мавсуф, он ваќт Сангак дар Ќўрѓонтеппа ќарор дошт. Дар Кўлоб тасмим гирифта шуд, ки чанд аз њисоби вакилони мардум як кумиссюн ташкил карда, пеши раиси Фронти халќї фиристоданд, ки розигиашро барои интихоби Эмомалї ба вазифаи раиси вилоят бидињад. "Аъзои кумиссия пеши Сангак рафту омад. Њама љамъ шудем. Маро њам даъват карданд. Дар он љо гуфтанд, аз Сангак ва Файзалї розигїгирифтем, ки Рањмоновро раис интихоб мекунем. Номзадии Рањмонов пешнињод шуд. Айнулло Неъматови рањматї, ки он ваќт котиб буд ё чи вазифае дигардошт, ба њар сурат депутати вилоят буд, сухан карда гуфт, ки ў намешавад, њоло љавон аст". Дар идомаи ин сўњбат Њ.Табаров гуфтааст, ки А. Неъматов номзадии худи ўро пешнињод кардааст, вале ў ин пешнињодро напазируфта, аз Э. Рањмонов љонибдорї кардааст. Ба гуфтаи худи Њ. Табаров, ў фавран бархоста гуфааст, ки ин вазифаро иљро карда наметавонад, зеро синну солаш ба љое расидааст. "-Афзудам, ки Рањмонов кадри љавону ташкилотчї ва боќувватаст. Суханронињояш бисёр боаќлона аст, ўро љонибдорї мекунам. Њамин тавр њама тарафдорї кард ва кумиссия розигиро дод. Баъд сессияи вилоятї баргузор шуд, аввал як нафар номзадии Рањмоновро пешнињод кард, сипас боз њам ман хеста, номзадии ўро тарафдорї кардам."

Фотењони Душанбе Баъди иљлосияи 16-уми Шўрои олї обрўи Сангак Сафаров хеле боло рафт. Расонањои гурўњии Тољикистон аз ў идеал метарошиданд. Роњбарони њукумати навтаъсисшуда љавононро даъват мекарданд, ки аз Бобои Сангак ибрат бигиранд ва мисли ў ватанро дўст доранд ва ба муќобили вањњобиён ва бунёдгароёни исломї биљанганд. Лозим ба тазаккур аст, ки дар моњњои аввали ворид шудани Сангак Сафаров ба Душанбе аъзоёни Фронти халќї дар бедодгарї аз боевикњои исломї њељ камие надоштанд. Онњое, ки бесаброна омадани Артиши озодихоњи Сафаровро интизори мекашиданд, пушаймон шуда буданд.

10


8

“НИГОЊ”, ЧОРШАНБЕ №44 (375) 29. 01. 2014

НАБЗИ ПОЙТАХТ

Љалолиддини Садриддин, сухангўи ВКД гуфт, онњо чандин сол аст хидмат мекунанд ва зарур нест, ки барои як хато онњоро шармсор кунем. Сардори гурўњи ташхисии Тољиев бо номи Љўрабоев Н. бо нишон додани он ки вазъи саломатии Тољиев барои нигоњдорї дар мањбас мувофиќ аст, мехостааст, худро назди маќомот ширин кунад. Писари Љўрабоев ду бор бо љурми одамкушї зиндонї шуда, њоло њам дар мањбас аст. Баъди як њафта аз марги Умедљон Тољиев Вазорати корњои дохилии Тољистон эълон кард, баъд аз он ки Тољиев худро аз ошёнаи 3-юми ШКД-и Исфара поён партофт, як нафар аз вазифа озод, ду нафар танбењи сахт ва сардори шуъба огоњонида шуданд. Ба гуфтаи Абдурањмон Бузмаков, муовини аввали Вазири корњои дохилии Тољикистон, аз тарафи роњбарияти вазорат хизмати санљишї гузарониданд. Дар натиља ваколатдори оперативї аз вазифаи ишѓолкардааш озод шуда, муовини сардори шуъба ва муовини сардориш шуъбаи кофтукоби љиної танбењи ќатъї гирифтанд ва сардори шуъбаи ШКД-и Исфара огоњонида шуданд. Вазорати корњои дохилии Тољикистон бо сабабњои номаълум аз ифшои номи нафароне, ки онњоро љазо додааст, худдорї кард. Љалолиддини Садриддин, сухангўи ВКД гуфт, онњо чандин сол аст хидмат мекунанд ва зарур нест, ки барои як хато онњоро шармсор кунем. Наход хатое, ки љавонеро зери хок бурду чор ятим гузошт, барои сухангўй танњо хато бошад? Агар суолро дигар хел гузорем: љаноби Садриддин, агар ба љои Умедљон наздики шумо бо њамин роњ, яъне, дар натиљаи хунукназарї ва манфиатљўйии кормандони прокуратура ва Вазорати корњои дохилї мефавтид, шумо чї кор мекардед? Наход шумо дар бораи таќдири инсон бо як хунукназарї сухан ронед? Гуфтањои Абдурањмон Бузмаков дар њоле садо медињанд, ки ќаблан Файзинисо Воњидова, вакили мудофеъи Зуњур Иброњимов, як узви дигари боздошшудаи ЊНИТ ба расонањо гуфта буд ВКД касеро вобаста ба паридани Тољиев аз ошёнаи 3 љазо надодааст ва иддаои ВКД бепоя аст.

Мурофиаии судии Тољиев ва бехабарии судя аз вафоти ў Аввалин интригае, ки баъди марги Умедљон Тољиев пайдо шуд, ин мурофиаии су-

ВОКУНИШ Ба раиси Шўрои муњаррирони "Нигоњ" Дўстов. С.А

Бо арзи салом ва эњтироми самимї бароятон ёдрас мешавам, ки дар нашрияи "Нигоњ" №40 аз 25.01.2013 маќолаи "Њадафњои хаёлї. Чаро "се њадафи Ќодирї" воќеї нестанд?" ба табъ расидааст. Дар маќолаи мазкур муаллифи он Шарафи Ќиёмпур назар ва андешањои хешро оиди ташаббусњои иљрокунандаи вазифаи раиси вилояти Суѓд Абдурањмон Ќодирї иброз доштааст. Ин маќола аз љониби мутахассисони дахлдори Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Суѓд мавриди баррасї ќарор дода шуд. Бояд зикр намуд, ки мо нуќтаи назар ва андешањои шахсии Шарафи Ќиём-

ДАР ЉАНОЗАИ УМЕДЉОНИ РАЊМАТЇ НАЗДИК БА ПАНЉ ЊАЗОР ОДАМ ШИРКАТ ДОШТ

МАРГИ ТОЉИЕВ ПИСАРИ КИРО АЗ МАЊБАС МЕБАРОРАД? дии ў буд, ки бе иштироки ў мегузарад. Дар назар аст, дар таърихи 28-уми январ дар мањкамаи тафтишотии раќами 2-и шањри Хуљанд мурофиаи Зуњур Иброњимов, Ѓуфронљон Шодиев ва Умедљон Тољиев баргузор мегардад. Комилљон Ѓаниев, судяи ин мурофиа зимни як тамоси кўтоњи телефонї ба "Нигоњ" гуфт, то њол ў хати вафоти Умедљон Тољиевро дастрас накардааст ва барои халал ворид нагардидан ба тафтишот аз ироаи маълумоти бештар худдорї кард. Ба гуфтаи Комилљон Ѓаниев, судяи суди шањри Исфара, баъди расидани хати вафот ин масъаларо дида мебароянд. Дар бораи боздошту латукўб ва ба њалокат расидани Умедљон Тољиев, дар шумораи гузаштаи "Нигоњ" муфассал навишта будем. Танњо хотиррасон карданием, ки Умедљон Тољиев 30-юми октябри 2013 аз сўи маъмурони пулис ба љурми "њуќуќвайронкунии маъмурї" боздошт шуда, шаби 19-уми январи соли равон дар бемористон ба њалокат расида буд.

Марги Тољиев писари киро аз мањбас мебарорад? Пањлўи нави парвандаи Тољиев, дар он аст, ки сардори гурўњи ташхисї ки Тољиевро ташхис гузаронида, саломатии ўро барои дар СИЗО нигоњ доштан мувофиќ донистанд, манфиатљўе будааст, ки мехостааст, ба ин восита писарашро аз мањбас озод кунад. Асли масъала дар он аст, ки дар таърихи 30-юми декабр соли гузашта, Прокуратураи шањри Исфара бо ирсоли як макту-

би расмї ба вакили дифоъи Умедљон Тољиев, Юсуф Донёров гуфтааст, ташхиси тиббї маълум кардааст, ки вазъи саломатии Тољиев барои нигоњдорї дар мањбас мувофиќ аст Ин дар њоле буд, ки њафтае пеш наздикони Умедљон Тољиев гуфта буданд, ки духтур баъди ташхис гуфтааст, ин узви боздоштшудаи ЊНИТ бар асари љароњатњои бардоштаи пояш, эњтимол дигар роњ гашта натавонад. Юсуф Донёров, вакили дифоъи Умедљон Тољиев, мегўяд, прокурори шањри Исфара он ваќт ба љойи фиристонидани натиљаи пурраи ташхиси тиббии зерњимояаш ба ў танњо як мактуб ирсол кардааст, ки дар он гуфта мешуд, вазъи Тољиев барои нигоњдорї дар њабс мувофиќ аст. Бояд прокурор ба ман натиљаи пурраи ташхисро пешнињод мекард, ки дар он хулосаи табибон бо факт оварда шуда бошад. Ба гуфтаи вакил, сардори гурўњи ташхисии Тољиев бо номи Љўрабоев Н. бо нишон додани он ки вазъи саломатии Тољиев барои нигоњдорї дар мањбас мувофиќ аст, мехостааст, худро назди маќомот ширин кунад. -Писари Љўрабоев ду бор бо љурми одамкушї зиндонї шуда, њоло њам дар мањбас аст, - мегўяд, вакили дифоъ. Худи Љурабоев аз додани шањр дар ин бора худдорї кард. Тољиев - њадафи дерина!!! Умедљон Тољиев то њол ки мо тахмин мекардем, бори аввал боздошт шудаасту дар ин кор камтаљриба аст, дар асл ќурбонии чандинбораи маќомоти ќудратии Ис-

ВАЌТ ДОВАР АСТ пурро, бо вуљуди он ки дар маќолаи хеш бобати масоили мавриди назар ба њељ кадоме аз коршиносони соња мурољиат накардааст ва илова бар ин шахсияти худаш њам ба сифати як коршинос чандон маълум нест, эњтиром менамоем. Њамзамон, таъкид карданием, ки Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Суѓд дар татбиќи наќшаю барномањои ќабулгардида, аз љумла, ташаббусњои нави иљрокунандаи вазифаи раиси вилояти Суѓд Абдурањмон Ќодирї бобати ислоњот ва таљдиди соњаи кишоварзї, эњё ва рушди соњаи саноати сабук ва таъмиру

таљдиди роњњои дохилї дар вилоят, њамчун њадафњои асосњои воќеидоштаи фаъолият ва љавобгў ба мушкилоти имрўзаи мардум буда, пайгирона ва устуворона иќдом хоњад гирифт. Танњо ваќт метавонад, доварї намояд, ки дар ин бобат кї ба иштибоњ роњ додааст, ташаббускорон ба хотири рушду пешравї ва ё муаллифи маќола. Умедворам, њамкорињои созандаи дуљонибаи мо минбаъд низ рушд хоњанд кард ва бароятон тавфиќу барор орзумандам. Љумъабой САНГИНОВ, муовини якуми раиси вилояти Суѓд

фара будааст. Умедљон Тољиев њанўз 4 сол пеш дар соли 2009 аз тарафи Шуъбаи корњои дохилии шањри Исфара боздошn ва мавриди латукўб ќарор гирифта будааст. Њасанбой Тољиев, бародари Умедљон Тољиев, дар сўњбат ба "Нигоњ" гуфт, кормандони Шуъбаи корњои дохилии шањри Исфара соли 2009 бародари маро боздошт ва латукуб карда буд. -Ба монанди боздошти ахираш соли 2009 низ ўро маљбур мекунанд, ки гуноњи аъзо буданаш дар њаракатњои экстрмистиро иќрор созад. Аммо бародари ман ки бегуноњ буд, инро ба гардан нагирифт. Ноилољ ўро озод карданд. Баъди баромадан ба прокуратураи вилояти Суѓд шикоят навишта буд, аммо аз даъвояш низ ягон хулоса нашуд, - мегўяд, бародари Тољиев.

Баъди Тољиев навбати кист? Дар љанозаи Умедљон, ки дар зодгоњаш дењаи "Чоркўњ"-и Исфара баргузор шуд, ќариб 5 њазор нафар иштирок кард. Гиряи модари Тољиев, апаи Бибисалима Чоркўњро ба ларза медаровард. 4 тифлаки аз Тољиев боќимонда ки, хурдиаш њанўз дар гањвора аст, аз вафот кардани такягоњашон гирё буданд. Саволе пайдо мешавад, ки баъди Тољиев боз навбати кист? Таќдири ду нафар Зуњур Иброњимов ва Ѓуфронљон Шодиев, ки њамроњ бо Тољиев боздошт шудаанд, чи интизор аст?? Ин нафарон низ дар њамкорї бо "Њаракати исломии Тољикистон" гумонбар дониста мешаванд.

Муллораљаб ЮСУФЇ


“НИГОЊ”, ЧОРШАНБЕ №44 (375) 29. 01. 2014

Мањмадсаид Убайдуллоев бидуни шак яке аз чењрањои мондагор дар таърихи Тољикистони навин аст. Аз оѓози истиќлолият дар маркази таваљљўњ ќарор дошта, дар њама даврањои фаъолият комёб ва муваффаќ будааст. Карераи рањбариаш њанўз дар замони Шўравї шурўъ гардидааст. Чунин ба назар мерасад, ки дар тўли 62-соли умр ва ворид гардидан ба карераи сиёсиву роњбарї афтиш надоштааст. Дар ин замон кам касоне дида мешаванд, ки мисли ў њамеша савори аспи шўњрат аз љое ба љое ва аз кўе ба кўе гом зананд. Њамеша вазифањои пурмасъулиятро ба ўњда доштааст, вале ходими давлатї, шањрдори дастрас, падари мењрубон ва њамсангари бовафои президент боќї мондааст Мањмадсаид Убайдуллоев 1-уми феврали соли 1952 дар дењаи Кирови хољагии "Роњи Ленин"-и ноњияи Фархори вилояти Кўлоб (њоло вилояти Хатлон)-и Љумњурии Тољикистон ба дунё омадааст. Падараш Мањмудов Убайдулло ва модараш Назирова Саъбагул буда, соли 1986 аз љамоли модар ва соли 2007 аз дидори падар мањрум шудааст. Аввал Донишкадаи политехникии Тољикистон дар шањри Душанберо хатм намуда, сипас вориди Донишкадаи политехникии ордени Лениндори ба номи Ленини шањри Харкови Украина шудааст ва онро соли 1974 ба анљом расондааст. Баъди он ба Мактаби олии њизбии назди Кумитаи марказии Њизби коммунисти Иттињоди Шўравї воќеъ дар шањри Тошканд роњхат гирифта онро соли 1985 бо бањои аъло хатм кардааст. Ин аст, ки дар гўшаи маълумотнома оид ба касб мехонем: муњандис-барќчї ва сиёсатшинос. Ба назар мерасад дар фаъолияти имрўзаи худ аз ин ду ихтисосаш фаъолона кор мегирад. Ин аст, ки дар сиёсат тўли солњои охир хуб пўхта шуд, њангоми кор дар вазоифи гуногун дарси мањорати роњбарї омўхт ва имрўз онро амалан татбиќ менамояд. Аз сўи дигар чун муњандис зарфи њаддиаќал дањ соли охир чењраи пойтахти Тољикистонро бо бунёди биноњои замонавии мутобиќ бо меъёрњои пазируфташудаи байналмилалї дигаргун сохт. Иншоотњое, ки њамин авохир ќомат афрохтанд, диди тоза ва муосир доранд, ба њусни зебои Душанбе њусни тоза зам мекунанд. Фаъолияти кориашро аз соли 1974 шурўъ кардааст. Аз соли 1974 то соли 1979, муддати шаш сол тибќи ихтисос дар вазифањои гуногун муњандиси гурўњи идорї ва назорати стансияњои ноњиявї (шањрї) ва њисоби мошинии раёсати омори шањри Кўлоби вилояти Кўлоб сармуњандис, Директори маркази њисоббарории раёсати омори вилояти Кўлоб кор кардааст. Аз соли 1979 то 1983 шуѓли њизбї доштааст. Ва аз соли 1985 то 1986 Љонишини сардори Раёсати марказии омори Тољикистон дар шањри Душанбе буда ва баъдан боз ба кори њизбї рањнамун шудааст. Њамин тавр, гоњ аз тариќи дастгоњи он замон пуриќтидори њизбї ба кори сиёсї дода мешуд ва гоњи дигар боз њам бо дастур ва пешнињоди њамин дастгоњи ќудратманд вориди идораи ин ё он муассисаи омор дар кишвар мегардид. Охирон вазифааш дар замони Шўравї Сардори Раёсати омори вилояти Хатлони Раёсати марказии омори ЉШС Тољикистон будааст, ки ба солњои 1988-90 рост меояд. Дар интињои Шўравї ва оѓози истиќлолият дар солњои 1990-1992 муовини Раиси Кумитаи иљроияи Шўрои вакилони халќи вилояти Кўлоб будааст. Дар ин замон Убайдуллоев 38 сол дошт. Мањз дар ин замон Убайдуллоев ба им-

9

ХОДИМИ ДАВЛАТ тињони аввалин рў ба рў шуд. Замони муовин будани ў ба даврае рост омад, ки Тољикистон вориди даргирињои дохилї мешуд, ќисмати љанубии кишвар дар блокадаи иќтисодї ќарор дошт. Убайдуллоев ба шахсияти муњим табдил гардид. Ягона манбаъи муътамад барои шарњ додани вазъи ќисмати љануб ба расонањои русї буд. Рўзаш дар байни мардум мегузашт. Ин сухани ў, "… Моро нањзат мусулмон накардааст… Мо аз бобову бибињоямон миннатдорем ва ба Худои яккаву ягона эътиќод дорем…" дар он замон дар рў ба рўи мардум садо буданд. Мањз ин замонро оѓози шаклгирии шахсияти ў медонанд, њарчанд харизматик будани ўро пештар њам ќайд мекардаанд. Ќобили лидериву адолатпарвар буданаш ошкор мегардид. Охири соли 1992, ваќте ки њукумати нав зимоми идораи давлатро баъди баргузории иљлосияи таърихии 16-ум ба даст гирифт, Мањмадсаид Убайдуллоев аз Кўлоб вориди Душанбе шуд ва дар вазифаи љонишини Раиси Шўрои Вазирони Љумњурии Тољикистон фаъолиятро оѓоз кард. Ин замони фаъолияти Убайдуллоев содаву ором пўшти сар нашудааст. Дар ин вазифа ду сол ва баъдан муовини аввали сарвазири Тољикистон гардид, ки то соли 1996 дар ин мансаб буд. Аз маѓзњо ва шахсиятњои муњим дар њукумат дониста мешуд. Оѓозу анљоми музокароти сулњ миёни мухолифин ва давлат, ки Мањмадсаид Убайдуллоев дар чанд даври он роњбарии њайати давлатиро ба ўњда дошт ва бидуни шак метавон аз љумлаи меъморони сулњи кишвар донист, дар китоби фаъолиятњои сиёсии ў сањифаи тоза боз кард. Дар симмати муовини аввали сарвазир будани ў барои кишварњое, ки нисбат ба Тољикистон хушбин набуданд, албатта хуш намеомад. Чун ў шахси огоњ аз равандњо буд. Ин аст, ки бо истифода аз яроќбадастњо дар назди њукумати Тољикистон ултиматум монданд, ки Убайдуллоев аз вазифа бояд канор равад. Аз соли 1996 инљониб раиси шањри Душанбе мебошад, ки зери роњбарии ў ба яке аз амнтарин пойтахтњои љањон табдил ёфтааст. Бо талаби мухолифони давлат дар кишвар соли 2000-ум парламенти касбии дупалатаї оѓоз ба фаъолият намуд ва аз он сол Мањмадсаид Убайдуллоев, Раиси Маљлиси миллии Маљлиси Олии Тољикистон интихоб гардид. То њол дар ин вазифа низ фаъолият мекунад. Вале роњи расидан ба зинањои ќудрат ва роњбарї барояш осону сода ва тахту њамвор набуд. Лозим омадааст нардбони мансабу вазифањоро тадриљан ва боњавсала тай кунад. Мушкилоти зиёдеро тањаммул кардааст, то ба њадди шањрдори Душанбе ва дар кори

сиёсиву роњбарї ба вазифаи Раиси Маљлиси Миллии МО расад. Њамчун шањрдори Душанбе шеваи рањбарии хоси худро дорад. Дар чанд соли ахир низоми хосаеро ба вуљуд овардааст, ки дастрасии осони мардум ба ўро таъмин намуда, хеле аз соњибкорону ањли зиёро ба њайрат њам овардааст. Ин низом асосан аз чор љузъ иборат аст: Љузъи аввал, мурољиатњои хаттии маъмулї аст, ки самаранокии онро ду сол ќабл як тан аз респондентони мо чунин тавсиф намуд: "Ман он касро шахсан намешиносам, вале расман мурољиат намудаам ва ў барои сохтмони мактаб ва донишгоњ 2,5 га замин људо намуд…". Роњи дуюм, хеле пештар аз дигарњо ва ќарорњои махсус љузъи дигар - суроѓаи электронии кориеро ба хидмати корафтодагон пешнињод намуд, ки танњо ў ба он дастрасї дорад. Бале, на ягон ёрдамчї, муовин ё нафари дигар, балки танњо ў. Шахсан ба ў менависанд. Канали сеюми робита бо мардум ин ќабули шахсї аз љониби ў аст, ки боз њам вежагии худро дорад: онњое ба ќабули шахсї меоянд, ки масъала ё мушкилашон дар зинањои поёнї њалли худро наёфтааст. Не, ин талаби ў нест, муќаррароти ќонун аст, ки баръакси аксарияти мову Шумо ў риояашро њатмї медонад. Бењуда нест, ки ўро тољикона, вале ба русї "законник" мегўянд. Ин категорияи мурољиаткунандагонро таќрибан њамеша баррасии одилонаи ў интизор аст ва аксарият бо њайрат берун мешаванд, ки соњибмансабе њам дар Тољикистон будааст, ки тамаъ надорад. Канали дигари иртиботи ў бо мардум, хоса мардуми фаъол вохўрињои дастаљамъона бо ањли љамоъатчигї ё намояндагони соњањои гуногуни хољагии халќ аст, ки маъмулан барои ВАО низ кушода њастанд. Роњи дигаре, ки таи чанд соли ахир шањрдорї барои алоќа бо мардум аз он васеъ истифода мебарад, шабакаи иљтимоии Фейсбук ва сомонаи "Мо метавонем" мебошад. Бо ин роњ имкон фароњам овардааст, ки дар дилхоњ ваќт як кампири бебарќи шањр ва ё мўйсафеди барљоймонда ба шањрдорї мурољиат кунад. Падидаи истиќбол намудан аз имконоти муосир фарзанди замони хеш ва креатив будани шахсияти ўро нишон дод. Мансабдорест, ки сухани побарљо дорад. Дар системаи офаридаи ў "гуфт" ба маънии амр, супориш, ќарор, фармоиш ва хоњиш ва њатто ибрози оммавии назар омадааст. Чаро њатман иљро мешавад? Ба ду сабаб: аввал ин ки, ў роњбари таљрибанок ва шахси принсипнок асту њич як духўрагиро дар бахши идораи давлатї умуман ќабул надорад, дуюм ин ки, дар њудуди маъмурии зери итоати ин нафар низоми идорие сохта шудааст, ки асоси онро системанокї ташкил медињад. Њарчанд доимо аз ада-

ми кадрњои лаёќатнок шиква мекунад. Принсипнокї на танњо дар иљрои гуфтањои ў эњсос мешавад. Принсипнокиву сахтгирии беназири ўст, ки карйеристњои њукуматї дар борааш мегўянд, "бо ў ё боло меравї, ё зиндон" ва ё "хеле дилсўзї кунад, аз команда дафъ (!) мешавї". Бо фарќ ба аксари намояндањои дигари элитаи њукмрони кишвар, ки зердастону хешу аќрабояшон он тараф, сартарошу котибањояшон њам "спетсномер" доранду хизматашонро "спетсошпаз"-њо мекунанд, ќањрамони матлаби мо эрка надорад. Њирфаиёни варзида дорад, команда дорад, душманони моливу љонї ва пайравону љонибдорони зиёде њам дар ќишрњои гуногуни алоњида дорад, вале эрка надорад. Бале, ба эътирофи умум дар командаи ў барои онњое, ки саргуми нафсу саргардони манфиатњои шахсианд, љой нест. Ўро чун зиёии пўшида низ муаррифї кардаанд, зеро дар майдони сиёсати калон низ муваффаќ аст ва аз нуфузу ќудрати хоса бањраманд, вале садоќаташро ба давлат ва роњбари он мисли дигарон ба намоиш намегузорад. Њамзамон, ў набзи љомеаро ба хубї эњсос менамояд. Коршиносон таъкид менамоянд, ки ў ду бартарии нодир дорад: аввал ин ки, ў дурандеш асту эњтиёткор, дуюм ин ки, ў меъёр дар њокимиятро, ки аксарияти бани одамї дар чанд моњи њукуматдорї гумаш мекунанд, медонад. Убайдуллоев ду писару як духтар дорад. Писаронаш хизматчии давлатї мебошанд. Барои хонандаи закии "Нигоњ" мавќеъи марказгаройиву давлатсолорияш аз интиќодгарони асосии хеле аз самтњои сиёсатњои дохиливу хориљии њукумати кунунии кишвар, ноўњдабароию бесалоњиятии мансабдорони воломаќоми алоњида ва шевањои роњбарии намояндањои элитањои њукмрон буданаш бегона нест. Ба гумони ѓолиб, мањз њамин аст, ки идораи нашрия борњо зери фишори мансабдорону гурўњњои алоњидаи бонуфуз ќарор мегирад. Ин навбат аз як тан хизматчии давлатї ва идории муваффаќи Њукумати Тољикистон њарф задем, ки бошад, ки ин ќадами мо хотиреро наозорад. Мањмадсаид Убайдуллоев 1-уми феврал 62 сола мешаванд. Раиси Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, Раиси шањри Душанбе Мањмадсаид Убайдуллоевро ба ин сана табрик мегўем. Мавлуд муборак, Мањмадсаид Убайдуллоевич! Маълуматон бод, ки Давлатдории Миллии Тољикон ба Шумо барин ходимони давлатї ниёз дорад. Тансињату саодатманду комёб бошед!


а)

10

“НИГОЊ”, ЧОРШАНБЕ №44 (375) 29. 01. 2014

МИНТАЌА

Буњрони марзии Тољикистону Ќирѓизистон бештар муддати се њафта аст, ки њамоно дар сархати воситањои ахбори на танњо минтаќа, балки љањон ќарор гирифтааст. Табиист, ки дар остонаи хуруљи неруњои НАТО аз Афѓонистон ва эњтимолияти рў задании бебандуборї дар ќаламрави ин кишвари њамсоя буњронї шудани вазъ миёни њамсоягони Осиёи Марказї ба манфиат нест. Њарчанд вазъи марзи Ворух ва Боткен оромтар ба назар мерасад, вале мушкилот њалношуда боќї мондааст ва дер ё зуд дар сурати расидагии лозим сурат нагирифтан бо иѓвои дигар метавонад авзоъ бештар вахимтар гардад. Аммо њоло њам он чї аз сар гузашт, мавриди бањсу баррасї дар доирањои коршиносист. Ахиран пойгоњи хабарии Notum суњбатеро бо тањлилгари маъруф оид ба Осиёи Марказї, доктори илми таърих, шарќшинос Александр Князев интишор дод. Коршиноси шинохта басо мунсифона рўйдодро пайгирї ва тањлил кардааст. Мутолиаи он метавонад барои доираи васеъи хонандагон муфид ва арзишманд бошад. Александр Алексеевич, Шумо равобити Тољикистон ва Ќирѓизистионро дар заминаи муносибатњои байнидавлатии кишварњои Осиёи Марказї чї гуна арзёбї мекунед? - Зоњиран дар тўли њамаи замони побарљо будани Иттињоди Шўрав равобити тољикон бо ќирѓизњо комилан хайрхоњона ба назар мерасид, бахусус дар пасманзараи муносибатњои мураккаб ва дар баъзе њолатњо хасмонаи Узбакистон бо Љумњурии Ќирѓизистон ва Љумњурии Тољикистон. Вале ин намуди зоњирии муносибатњост. Зиддият миёни туркњо ва форсњо дар сатњи иљтимої-фарњангї, зиддияти кўчманчиён бо соњибони замин, тасаввуроти беш аз њадди таърихї дар бораи кўчманчиён, ки пешгузаштагони тољиконро аз заминњои њамвор ва бузург танг карда баровардаанд, њамаи ин њамеша дар афкори мардум гардиш мекард. Аз сўи дигар мураккабињои иљтимої-иќтисодї ва демографї дар минтаќаи мушаххаси Боткент-Исфара, ки мову шумо дар бораи он суњбат дорем. - Ду љониб фарзияи асосноки худро дар бораи рўйдоди 11 январ доранд, аммо ба њар њол бояд касе аввалин шуда оѓоз карда бошад. Шояд ин њоло чандон муњим нест, чун задухурдњо дар ин минтаќа хеле зуд-зуд рух медињанд. Вале ба њар њол ба андешаи Шумо аслан чї гузашт ва фарзияи кадоме аз ду љониб "росттар" аст ва оё истифодаи силоњ ва оташ кушодан аз миномёт асос дорад? - Кї аввалин шуда оташ кушод, њоло чандон масъалаи муњим нест. Муњим донистани он аст, ки муоњадаи дуљонибаро кї аввал наќз кард. Љониби Ќирѓизистон бо азсаргирии сохтмони роњ дар ќисмати аломатгузориношуда муоњадаро вайрон намуд. - Сабаби ихтилофи назарро идомаи бунёди роњи Куктош-Оќсой-Тамдиќ медонанд, ки Тољикистон зидди он аст. Оё ин сабаби ягона аст? Чаро то ба ин замон марзњо аломатгузорї нашудаанд ва љонибњо аслан кўшиши љиддї барои њалли мушкил накардаанд?

7 Шояд ба њамин хотир бошад, ки дар моњи марти соли 1993 ў тавассути телевизион суханронї карда, аз пароканда шудани Фронти халќї хабар дод. Сарфи назар аз ин, вазъият баъди мурдани Санга Сафаров дар шањри Душанбе ќариб як дањсола муташанниљ боќї монд. Ба њар сурат, сањмаш дар таъсиси Артиши миллии Тољикистон ба назар гирифта, Коллељи њарбиро ба ифтихораш ном монданд. Дар нахустин паради низомї, ки ба ифтихори таъсисёбии Артиши миллї дар моњи фервали соли 1993 баргузор гардид, ў дар назди афсарони нав соњиби дипломгашта суханронї кард ва онњоро даъват намуд, ватанро њифз кунанд. Сангак Сафаровро "Ќањрамони халќи тољик", "Восеи сонї", "Фидел Кастрои тољик" ва ѓ. муаррифї мекарданд. Њайкалњои зиёдашро гузоштанд, ба ифтихораш колхозњоро ном гузоштанд, волидайни зиёде фарзандони навзоди худро Сангак ном нињоданд. Аммо шўњрату ќудрати ў дер тўл накашид. Баъди наздики чор моњ пас аз анљоми иљлосияи 16-уми Шўрои олї ў ба таври мармуз ва фољиаомез кушта шуд ва бо њамин роњи заминии марде, ки дар тўли якуним соли сарнавиштсози таърихи халќи тољик наќши муассире бозида буд, ба анљом расид. Бархењо ин наќши ўро мусбат арзёбї мекунанд, бархеи дигар манфї. Ин дигар вобастагї дорад аз он ки бањогузор љонибдори кадом сангар, кадом аќидаи сиёсї ва ё на-

ДОКТОРИ ИЛМИ ТАЪРИХ, ШАРЌШИНОС АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ АЗ ЌИРЃИЗИСТОН

ТАЊЛИЛГАР: ЌИРЃИЗИСТОН МУОЊАДАРО ВАЙРОН НАМУД - Сабаби асосї руњияи доимии эътирозї аз ду љониб аст, ки бастаи мушкилоти дањсолањо њалношудаи иљтимої-иќтисодї мебошад. Ин мушкилот дар ду кишвар дар њар шакл вуљуд дорад. Ва мушкили дигар камфаъолиятї дар њалли масоили марзист ва ин танњо мушкили марзи муштараки ќирѓизу тољик нест, он мушкили марз миёни Узбакистон ва Ќирѓизистон, Ќирѓизистон ва Ќазоќистон низ њаст, њарчанд дар иртибот ба охирї њассосият камтар эњсос мешавад. Вале Ќирѓизистон ба Ќазоќистон низ даъвои марзї дорад. Ва ин бештар аз љониби шахсони ѓайрирасмї, аз забони мухолифони давлат садо медињад, вале њама медонанд, ки дар њоли хараљу мараљи доимии ќирѓизї ин одамон метавонанд љойњои худро иваз намоянд. Барои Ќирѓизистон ин дар навбати аввал масъалаи аљз ва нотавонии давлат чун институти идории љомеа мебошад. -Њама шуниданд, ки дар марз тирпарронї шуд. Њамчунин маълум гардид, ки сокинони ноњияи Боткент аз 11 январ ба тарки хонањои худ оѓоз карданд, занон ва тифлонро берун бурданд. Мавзеъгирии расмии љонибњо чї гуна буд ва оё он созанда буд ва ё баръакс ташаннуљзо? - Ман аз љониби Тољикистон кадом як изњоротеро вонахўрдам, ки муљиби тезутунд шудани авзоъ гашта бошад. Аммо муовини сарвазири Ќирѓизистон оид ба масоили амниятї Мамитов дар аввалин рўзи њодиса изњор дошт, ки пушти ин рўйдод амали тарњрезишудаи њукуматдорони Тољикистон меистад. Дар Душанбе маќомоти расмї ба пахши из-

њорот саросема нашуданд, чї монад ба ин гуна айбдоркунї. Он љо њатто матбуот нерўњои ќудратиро барои шарњ надодани воќеъият гунањгор мекарданд. Ба њадде мегуфтанд, ки "Тољикистон дар ин маврид љанги иттилоотї"-ро бохтаст. Дар Ќирѓизистон бошад Мамитов ва зертобеъони вай дар ВАО борњо хабарњои иѓвоангез пахш карданд, ки гуё љониби Тољикистон неруњояшро ба марз мекашад. Решаи иѓво дар Бишкек аст ва љуъиёти он бояд санљидаву тањќиќ шавад. - Баъди тирпарронї Ќирѓизистон марзашро бо Тољикистон баст ва 14 январ ВКХ Ќирѓизистон сафири худ Урмат Саралаевро бидуни он ки замони бозгашташро мушаххас кунад, барои машварат аз Душанбе бозхонд ва эълон шуд, ки то анљоми тафтиши рўйдод дар марзи тољику ќирѓиз сафир ба Душанбе барнамегардад. Чаро Ќирѓизистон ба ин њад худро фаъол нишон медињад ва мекўшад "хешро љабрдида" нишон дињад. Далели воќеъии бурд кардани Бишкек дар ин мољаро чист? Оё Душанбе ба иќдоми мутаќобиле даст задаст? - Вилояти Боткент барои Ќирѓизистон мањдудаеро мемонад, ки хеле мураккаб аст. Ва дар њолати идомаи муќовимати низомї силоњи ягона ва амалии Бишкек пур кардани фазои иттилоотии байналмилалї ва шарњи рўйдодњо аз биниши худ ва љалби таваљљуњи неруи сеюм, аз љумла СПАД мебошад, ки ширкат дар ин гуна муќовиматњо вазифаи он нест. Шояд мехост САЊА ва ё кадом як созмони дигарро љалб намояд ва бо ин васила увлавиятеро соњиб шавад. Вале мавќеъи

"ЊАМЕШАЗИНДА"-Е, КИ ФАРОМЎШ ШУД мояндаи кадом мањал аст. Ин дигар хислати тољикї аст. Аммо воќеият ин аст, ки агар иштибоњњои мухолифин намешуд, Сангак Сафарови 64 сола умри худро дар Кўлоб ба поён мерасонд. Ин мавзўи маќолаи дигар аст.

Мурољиатњои бепосух Баъди марг номи ў аз таърихи даврони истиќлол нопайдо шуд. Ба ќавли хонуми ў Давлатмо Хољаева, дар ибтидо, баъди кушта шудани шавњараш ба хонаводаи онњо кўмак мекарданд. Кўмакњоеро, аз љумла, муовини сарвазир Мањмадсаид Убайдуллоев расонида будааст. Аммо баъдан Сангак Сафаров фаромўш шуд. Баъдњо номи ўро аз Институти њарбї гирифтанд. Њайкалканињои Сафарову дигар пешвоёни Фронти халќї, ба ќавли як хабарнигор, ба фронти зарбдор мубаддал гашт. Тарабхонаи "Лаззат", ки ў дар он солњои зиёд кор мекард, бекор монда, 15 сол соњиб наёфт. Баъдњо онро яке аз хешонаш Диловар Сафаров гирифт ва эълон кард, ки дар

тарабхона дигар нўшокињои спиртї намефурўшанд, зеро ин хилофи шариати ислом аст. Духтарони Сангак Сафаров њам либосњои исломї ба бар карданд. Дар моњи маи соли 2008 ба хонадони Сангак Сафаров бадбахтї омад. Дар ин ваќт фарзанди љавони ў Нурмуњаммад ва домодаш Сўњроб Лангариев зимни як амалиёти низомї, ки шабона оѓоз шуда буд, боздошт шуданд ва баъдан ба њасби абад мањкум гардиданд. Давлатмо Хољаева дар як мусоњибааш, ки чанд сол пеш интишор ёфта буд, гуфтааст, ки "дидам, ки се нохуни дасташро кандаанд ва дасташро дар барќ гирифта кабуд кардаанд (яъне, Нурмуњаммадро-Н.Д).? худаш бањона мекофт, аммо маълум буд, ки хеле азобаш додаанд". Дар тўли ин солњо, чунон ки модари Нурмуњаммад Сафаров ба расонањо гуфтааст, ў дањњо бор ба президенти кишвар мурољиат карда, гуфтааст, ки писарашро бидуни исботи гуноњаш њабси абад додаанд. Мавсуф дар як номаи худ ба унвони пре-

Душанбе дар ин маврид хислати иѓвоангезона надошт - Оё мавќеъи њамсоягон маълум аст? Оё метавонист Узбакистон Тољикистонро ба љанг тањрик дињад? - Ягон хел вокуниш набуд, аз он ки бо њамаи њамсоягони наздик муносибат чандон оддї нест. Муносибати Душанбе ва Тошканд њатто назар ба Бишкек сардтар аст. Ду кишвар њатто низоми раводиди вуруд ба ќаламрави якдигар доранд ва Тошканд амалан њама роњњоро ба рўи Тољикистон бастааст. Ва њатто барои Тошканд ширкат дар ин муќовимат маънї надорад. Аз сўи дигар аз Боткен то Тошканд њудудан 200 километр масофа аст ва дар ин росто мушкилот метавонад дар вилоятњои Фарѓона, Ќуќанд ва Намангон сар занад, ки фикр мекунам барои Тошканд ин дарди сар лозим нест. Ќазоќистон низ то њол расман мавќеъи худро баён накардаст ва тани танњо њамроњ шудан ба ин зиддият барои Ќазоќистон зарурат њам надорад. Чин назорати авзоъро дар даст дорад, Афѓонистон бошад саргарми мушкилоти худ аст. -Ба фикри Шумо ин муќовимат бо чї меанљомад? Оё ин љо ба танзимкунандае ниёз њаст? Ва кї ва ё чї метавонад ба коњиши ташаннуљи авзоъ ва мубориза мусоидат намояд? - Ин љо тарњи оќилонаи ќобили ќабул барои њалли манфиатњои миллии ду кишвар роњи ягонаи њалли мушкил аст. Роњи дигареро ман намебинам.

Тарљумаи Бобочони ШАФЕЪ зидент Э. Рањмон, ки дар њафтаномаи "СССР" 20-уми апрели соли 2009 чоп шудааст, навиштааст: "Ман фикр дорам, ки шумо дар нисбат ба таќдири писари Сангак Сафаров , ки аввалин шуда гул-гулшукуфоии Тољикистонро дар симои шумо дид, набояд бетараф бошед". Расонањо борњо навишта буданд, ки наздикони Нурмуњаммад ба мулоќоти ў бо мушкилї роњ меёбанд. Ва аммо дар моњи сентябри соли 2013 модарони дар љанг фарзандгумкарда номае ба унвони президент Э. Рањмон навишта, аз ў хоњиш карданд, ки Нурмуњаммад Сафаровро бахшад. "Мо дар љанг бењтарин ганљинањои худро аз даст додем ва аз Шумо њамчун аз сарвари миллат хоњиш ва илтимос менамоем, ки писари бобои Сангакро ба мо бовар карда, афв намоед" Модарони дар љангфарзандгумкарда ба Э. Рањмон ваъда додаанд, ки Нурмуњаммад Сафаров хатои худро дар солњои мањбусї дарк кардааст, бинобар ин, онњо гарав мешаванд, ки ин хатои аввалину охирини писари бобои Сангак мешавад. Онњо дар ин мурољиатномаи худ навиштаанд, ки дар даврони љанг писарону шавњарони худро ба Сангак Сафаров бовар карда, ба майдонњои набард фиристода буданд. Аммо раиси Фронти халќї, навиштаанд онњо, - барои хизматњои худ њангоми барќарор кардани њукумати конститутсионї умуман мукофоте нагирифт.

Нуралї ДАВЛАТ


Гидеон Рахман

МО ВА ЉАЊОН Танњо 28% олмонињо, 17% британиёињо, 14% итолёвињо ва 9% фаронсавињо бар ин назаранд, ки фарзандонашон аз насли пешгузашта хубтару бењтар зиндагонї хоњанд кард. Рўњафтодагии ѓарбї бурди љањони рў ба рушд аст: 82% чинињо, 59% њиндуњо ва 65% нигерињо ба шукуфоии ояндаи кишварашон бовар доранд. Ѓарб чї вижагие дорад? Сиёсатмадорони амрикої ва ѓарбї дўст медоранд, ки дар бораи арзишњо ва институтњои худ наќл кунанд. Аммо барои миллиардњо одамон дар сар то сари олам дарки басо оддї ва нисбатан сабуки ин нукта вуљуд дорад. Ѓарб -ин бахше аз он оламест, ки њатто одамони оддии он дар шароити бо њузуру њаловат њаёт ба сар мебаранд. Мањз њамин орзу водор мекунад, ки муњољирони ѓайриќонунї њаёти худро дар хатар андозанд ва кўшиш намоянд, ки вориди Аврупо ва ё Иёлоти Мутањидаи Амрико шаванд. Њарчанд Ѓарб њамоно љаззобу дилкаш боќї мемонад, худи олами он боварї ва эътиќод ба ояндаро аз даст медињад. Њафтаи гузашта Барак Обама маъюстарину ѓаминтарин суханронии худ дар тўли замони президентиашро эрод кард. Бо истифода аз истилоњоти дурушт президенти Иёлоти Муттањида воќеъияти ахлоќї ва коњиши тањрики иљтимоиро, ки ба гуфтаи ў "тањдиди бунёдї ба барои орзуи амрикої, њамчунин барои он чизе, ки оламро ба хотири он пуштибонї мекунем" дорад, ифода кард. Дар љараёни тањќиќоте, ки маркази илмии Pew Research Center дар 39 кишвари олам роњандозї намуд, ин саволро матрањ кард: "Оё бачањои шумо хубтар аз волидайнашон зиндагонї хоњанд кард?". Танњо 33 дар сади амрикоињо бовар доранд, ки фарзандонашон соњиби зиндагонии бењтаре хоњанд буд. Ин дар њолест, ки 62 дарсади пурсидашудагон гуфтанд, ки фарзандонашон бадтар аз худи онњо зиндагонї хоњанд кард. Посухи аврупоиён нисбатан ноумедона буд. Танњо 28% олмонињо, 17% британиёињо, 14% итолёвињо ва 9% фаронсавињо бар ин назаранд, ки фарзандо-

ЉАЗЗОБИИ ЃАРБУ НОУМЕДИИ ФАРЗАНДОН нашон аз насли пешгузашта хубтару бењтар зиндагонї хоњанд кард. Рўњафтодагии ѓарбї бурди љањони рў ба рушд аст: 82% чинињо, 59% њиндуњо ва 65% нигерињо ба шукуфоии ояндаи кишварашон бовар доранд. Бисёр хуш аст агар бияндешем, ки гуфтугўњо дар бораи коњиши сатњи зиндагонї дар Ѓарб як ѓавѓои рўзномањост. Вале мутаассифона, раќамњо ба он далолат мекунанд, ки одамон ба нуктањое сарфањм мераванд. Тибќи маълумоти кормандони институти британиёии Буркинг (Brookings Institution) маоши мардони ќобили мењнат дар ИМА бо назардошти таваррум аз соли 1970 19 дар сад коњиш ёфт. Амрикоии миёнањоле, ки замоне амалан татбиќкунандаи орзуи амрикої буд, мавќеъи ќаблии худро аз даст дод, њарчанд фоидаи 5% одамон аз ќисми болоии рўйхати миёнањолон хеле афзуд. Сенатор Марко Рубио (Marco Rubio), ки яке аз муддаиёни курсиии президентї дар интихоботи соли 2016 аз њизби љумњурихоњ мебошад, ќайд мекунад, ки падару модари вай имкон доштанд бо анљом додани кори нисбатан оддиву бекарруфар ба сифати бармен ва пешхизмат "зўр зада намояндаи синфи миёна шаванд". Аммо вай ба ин иќрор аст, ки "дар рўзњои мо њатто ин њам номумкин шудааст". Табъи хираву маъюс ва нобоварї дар Аврупо низ аз воќеъият бармеояд, бахусус дарки он нукта, ки кўмакпулї ва нафаќа дар оянда чандон саховатмандонаву калон нахоњад буд. Фишор ба рушд бахусус дар он кишварњое эњсос мешавад, ки бештар аз буњрони ќарзї љабр дидаанд. Чунончї, дар Португалия ва Юнон њукуматњо амалан ба коњиш додани музди мењнати кормандон ва нафаќаи пиронсолон даст заданд.

Њамзамон бо ин сатњ зиндагонї кишварњоеро њам зери фишор нигоњ медорад, ки натиљањои нисбатан хуб њам доранд. Тањќиќоте, ки рўзномаи Financial Times анљом додааст, нишон медињад, ки британиёињои мутаваллиди соли 1985 аз насле намояндагї мекунанд, ки бори аввал зарфи 100 соли охир интизори бењбуди шароити зиндагонї нестанд. Њатто дар Олмон, ки бисёр ваќт чун кишвари дар рушди иќтисодї муваффаќ ситоиш мешавад, "муъљизаи иќтисодии Меркел" асосан дар сатњи болоии љадвали маош эњсос мешавад. Ислоњоти иќтисодие, ки асоси содироти Олмонро ташкил медод, ба боздоштани болоравии маош, коњиш додани пардохтњои иљтимої ва истифодаи ваќти зиёди корї алоќаманд буд. Иртибот миёни рушди некбинона дар олами мутараќќї ва яъсу ноумедии рў ба рушд дар Ѓарб вуљуд дорад. Њафтае ќабл зимни як суханронї Барак Обама иброз дошт, ки "сар аз охири солњои 1970 муоњадаи иљтимої рў ба харобї овард". Имкон дорад ин мувофиќ омадани он рўйдоде нест, ки мањз дар охии солњои 1970 Чин ба боз кардани дарњои олами хориљ оѓоз намуд. Мудофеъони љањонишавї акнун чун ќоида иќрор мешаванд, ки ба вуљуд омадани захоири глобалии мењнатї ба боздоштани рушди сатњи маош дар Аврупо ёрї расонид. Баъзе дўстони аврупоии ман арќоби ин орзуњо мебошанд, ки њимоят аз тавлидоти дохилї ва ё њатто љанг дар Осиё ќодир аст ба Ѓарб љойњои хуб ва сердаромади кориро баргардонад. Аммо дар асл љањонишавї гумон аст, ки аќиб нишинад, албатта агар неруњои технологї, иќтисодї ва сиёсиеро, ки онро тањрик медињанд, ба назар бигирем. Ба дурустї аз нигоњи

“НИГОЊ”, ЧОРШАНБЕ №44 (375) 29. 01. 2014

11

ахлоќї шубњаовар мебуд агар кўшиш карда шавад, ки сатњи зиндагонї дар Ѓарбро бо тазъифи иќтисодии он, ки метавонад миллионњо одамонро дар кишварњои рў ба рушд аз фаќр наљот бахшад, баланд бардошт. Њатто агар кишварњои ѓарбї бозорњои худро банданд, коргарони зархариди ѓарбї, аз љумла ёќасафедон (гиребонсафедон бењтар аст), иќрор хоњанд шуд, ки баъзе намудњои корро бо ёрии компутарњо ва роботњо анљом додан арзонтар меафтад. Дар њаќиќат, тањољуми роботњо дар наздиктарин фурсат њатто ба онњое тањдид хоњад кард, ки дар конвейерњои Чин кор мекунанд. Агар поёнравии сатњи зиндагонї идома кунад, интихобкунандагон дар Ѓарб ба ин чї гуна эътино менамоянд? Аллакай нишонањои радикализми сиёсї ошкор аст, дар Иёлоти Муттањида низ чун дар Аврупо ростњо мавќеъи худро тањким мебахшанд. Аммо њоло нишони он ба мушоњида намерасад, ки љунбишњои љойнўшї (чойнўшон бењтар аст) дар Амрико ва ё неруњои миллигаро дар Аврупо тасаввуроти воќеї дар бораи он ки зери назорат гирифтани њукумати марказии кишвари ќудратманд чї маъно дорад, дошта бошанд. Ба назар мерасад иљмоъ (иттифоќи назар) дар мавриди љањонишавї њоло њифз мешавад. Чанде пештар Созмони тиљорати љањонї зоњиран дар љустуљўи муоњадаи нави глобалї ба муваффаќият ноил гардид. Њарчанд љунбишњои нави сиёсї њоло ба он омода нестанд, ки камари њизбњои анъанавии сиёсї дар Ѓарбро бишкананд, сиёсатмадорони кўњанпараст ночоранд ба фазои нави иќтисодї эътино кунанд. Нобаробарии фазоянда ба фишорњои худ барои боадолатона таќсим намудани андоз ва баланд бардоштани њаддиаќали маош дар ду тарафи уќёнус идома медињад. Боз як дањсола беќарории иќтисодї дар Ѓарб ва ё як буњрони молиявии дигар эњтимол дорад сабабгори ба вуљуд омадани роњи њалњои (роњњои њалли бењтар аст) радикалї ва сиёсї гардад. "The Financial Times"

12


12

“НИГОЊ”, ЧОРШАНБЕ №44 (375) 29. 01. 2014

БО ШОИР Озар Салим аз чењрањои дурахшон дар ѓазали имрўзии адабиёти тољик аст. Ѓазалро устодона ва некў месарояд. Дар хилоли абёташ покизагии андеша, ва руњияи амиќи ватанпарастї мављ мезанад. БАРФ Барфам, ки умри ман ба бањоре намерасад, Рози сафеди ман ба нигоре намерасад. Барфам, ки аљз аз бари гул мебарад маро, Зўрам ба ѓайри гиря ба коре намерасад.

Хатти ѓубор буд магар хатти орзу Дилро, к-аз ў ба ѓайри ѓуборе намерасад?

Чун самбули њукумати дил наќши лола дошт, Он парчами баланди лаби боми ошиќї.

Њар њарф дилшикаставу њар байт мурдаруњ, Дар шеъри ман њузури ту, оре, намерасад.

Дар гўши њар касе, ки чакидаст бишнавад, Фарёди ишќ, равѓани бодоми ошиќї.

Чї розњост дар он чашмњои махмурат? Ишоратї њама, аммо калом њам дорї.

Гуфтї, ки аз тоќи висолам њадя меорам Як шаб бароят мастии ангур, аммо кай? Гуфтї, ѓами урёнтаринатро ба дасти хеш, Пўшонам охир љомае аз сур, аммо кай? Гуфтї, ки бо овои ман хоњї сухан гуфтан Чун оташе андар фарози Тур, аммо кай? Аз дур, њамчун шамъ байни њолае аз нур, Гуфтї ки меоям шабе…маъзур, аммо кай? КАМОЛИ ДИЛОВАРї Бошад камоли ишќ - камоли диловарї, Пас зинда бод ишќу хиёли диловарї! Боло бишав, ки халќ тамошо кунад туро, Љуз ќадди мард нест нињоли диловарї. Як чашма мард бош, ки бишкофт санг ўй, Дорад ба хеш баски зулоли диловарї. Онро, ки кушт оташи ѓайрат ба љони ќавм Рўяш сиёњ кун ба зуѓоли диловарї. Љуз дар тамузи ишќ куљо шањд мешавад Ќалбе, ки њаст меваи коли диловарї. Бигзор барќи ишќ дурахшад ба дидањо Ё Раб, раво мадор заволи диловарї.

ЌАСИДА МЕНАВИСАД БАРФ… Ќасида менависад барф андар дафтари љода, Баланду дермону обдору рўшану сода. Вале, боѓи назокатфањм рўи байтњои ў, Барои интиќод аз сарвњо ангушт бинњода. Дар ин фасли зимистон аз худои хеш мехоњам, Бухориву нигори мењрубону шишаи бода. Њамехоњам равам то дўстро бар хонаам орам, Вале метарсам аз як иттифоќи содаи сода: Замин чун шиша лаѓжон асту ман як шиша дил дорам, Мабодо бишканад ин шиша рўи шиша афтода.

ЃУРУБИ СУРХ Чу буд њамсафари офтоб Раббонї, Ѓуруби сурх бикард интихоб Рабонї. Зулолу нобу сафобахши ќалбњои њазин, Бимонд хотирае њамчу об Раббонї. Дар иртифои наљобат супурд љони азиз, Далеру родтар аз њар уќоб Раббонї. Чу гул вараќ-вараќ аз он бигашт ноњангом, Ки дошт сўи шањодат шитоб Раббонї Суъуд кард, ки бањри њамеша биншинад, Ба лавњи ёд чу як шеъри ноб Раббонї. Бигашт туъмаи кафторњои зишт, вале Кушод дидаи шерон зи хоб Раббонї.

ОШИЌЇ Аз мо мапурс ќиссаи нокоми ошиќї, Љуз ашк нест нуктаи анљоми ошиќї.

Гулї, ба мисли санавбар ќиём њам дорї, Насимгуна чї зебо хиром њам дорї.

АММО КАЙ?

Зи ранги сурхи ишорат, ки дошт фањмидам, Барои ишќи касе интихоб буд дилам.

Дорам дуо, ки номи дуо гум шавад зи дањр, Ин тир бар нишона, ки боре намерасад.

БА МИСЛИ САНАВБАР

Гуфтї, ки меоям шабе аз дур, аммо кай? Чун шамъ байни њолае аз нур, аммо кай?

Барои љилваи рангинкамони маќсудаш, Гањ офтоб, гањ ашки сањоб буд дилам.

Гузар ба даргањи ту хосро раво бошад, Зи рўи лутф, вале бори ом њам дорї.

Бо хатти сурхи хун бинамоянд ишораташ, Бошад баланд иззату икроми ошиќї. Озар ба њам назокати як байт мешаванд, Ашъори озарини туву шоми ошиќї.

ХАТИ ИН НОМА АЁН АСТ Ту њама хубу ќашангї, ту њама нуру зиёї, Ту яке њадя бароям зи кафи дасти Худої.

Озар: Арўзи шеъри ман аз мардуми араб набувад На мекушї ту марову на мекунї зинда, Чу дар канори видоят салом њам дорї.

Њамаи мардуми ин шањр биёянд суроѓам, Чу бидонанд, ки шеърї туву дар дафтари мої.

Ба лутф гуфт: "Аљаб пухта гаштаї, Озар, Вале чу наќд кунам шеъри хом њам дорї."

Дили нозук натавонад, ки ѓами ишќ бипўшад, Хати ин нома аён аст, кушої-накушої.

ЊАЙРАТ Ногуфта монд аз адаби нотамоми мо, Бар шеърњои хуби бањорї саломи мо. Эй кош уќдањои дили халќ мекушод, Монандаи садои ќанорї каломи мо. Дасти хазон, ки гул шиканад, ёд орадам Дасте, ки зањр кард ба љоми имоми мо. Чун лола сурхрўйии мо аз хиљолат аст, Зеро ба љуз сиришк наёбї ба љоми мо. Озар ба њайратам, ки бидуни як ибтикор Пайваста бо алиф бинависанд номи мо.

ДИЛАМ Зулол буд дилам, мисли об буд дилам, Њамеша буд худаш, бениќоб буд дилам. Дар ин замин набувад мевае бад ин хубї, Фитода аз сабади офтоб буд дилам. Сафои хотири парвонаи ятими сухан, Ба тоќи сина чароѓи савоб буд дилам.

Њама шаб шодтар аз барг кунам раќс ба пешат, Чу насиме ба суроѓам, агар аз лутф биёї. Кош борон шаваму нарм зи њар панљара пурсам: Ки куљої ту, куљої ту, куљої ту, куљої?! Бемурувваттарї аз хеши тавонгаршуда, эй дўст, Ки суроѓат кунам, аммо зи дари ман надарої.. БАРФИ ЌАДАМДИДА Начида монд сари шохањои армонам, Насиби кист маро себи дил, намедонам. Рабуд доѓи касе аз дилам тароватро Шабењи барфи ќадамдидаи зимистонам. Ѓами нахондаи ман хатшинос мехоњад, Китоби таршудаи сатрњои боронам. Манањ бубанд маро мурдашў зи рўи адаб, Ба кизбгиряи ёрони худ махандонам. Дар ин љањон, ки диле нест њаст вожаи ишќ, Ягона њарф, ки аз гуфтанаш пушаймонам. Касе ба боѓ намонду дилам њанўз ба љост, Насиби кист дилам, себи сурхи хубонам.

"ЧИСТОТЕЛ" МАЛЊАМИ НАВЧИДАИ ГИЁЊЇ Истифода мешавад барои; -њамагуна намуд варамњои безарари пайдошуда дар пўст, озахм, папилломањо, ва экземањо (малњамро ба љои осебдида молед. Дар рўю бадан 8-10 даќиќа) -пучакњо, панаритсийњо(ним ќошуќча малњамро дар 100 мл. об омехта тампони докагиро ба он тар кунед ва дар љои бемор ба муддати 5-10 даќиќа гузоред). -хоришак ва сили пўст ( 2 ќошуќ малњамро дар 100 мл. об омехта онро ба ванна резед ва хуб омехта кунед). Бартарии малњами (бальзам) ЧИСТОТЕЛ аз ЧИСТОТЕЛИспиртї дар он аст, ки баъди истифода- ягон доѓе боќї намемонад. Раќами ќайд №001562 Истењсолкунанда Русия

Аз дорухонањо пурсон шавед!


ТАХТАИ СИЁЊ

“НИГОЊ”, ЧОРШАНБЕ №44 (375) 29. 01. 2014

13

Аз оѓози садамаи писари Амонуллоњи Њукум дар шаби 8 ба 9-уми октябр то рўзи навишти ин матлаб 122 рўз сипари мешаваду њанўз њам ВКД интизори ташхис аст. Чаро тафтиши як љинояти садамавї мисли гушти уштур хурда дароз шуд? Барои он ки намояндаи "љавонони тиллої" бо љарима халос шавад... Вазорати корњои дохилии Тољикистон сарусадоњо дар бораи ќатъ шудани парванда вобаста ба садамаи Расули Амонулло, писари Амонулло Њукумов, раиси Корхонаи "Роњи оњани Тољикистон" ва хеши дури президентро рад карда, мегўяд, онњо интизори натиљаи нињоии ташхисњо мебошанд. Абдурањмон Бузмаков, муовини аввали вазири корњои дохилии Тољикистон, зимни як нишасти матбуотї дар ин бобат гуфт, вобаста ба ин ќазия парвандаи љиної оѓоз шуда, тафтишоти он дар Раёсати тафтишотии ВКД ќарор дорад. -Аз он сабабе ки парвандаи љиної ташхисњои судию экспертии бисёрро талаб мекунад, мо мўњлати тафтишот-

ё бо мањдуд кардани озодї ба мўњлати то се сол ё мањрум сохтан аз озодї ба мўњлати то ду сол бо мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян ё машѓул шудан бо фаъолияти муайян ба мўњлати то се сол ё бидуни он љазо дода мешавад. 2. Њамин кирдор, ки аз беэњтиётї боиси марги инсон, расонидани зарари вазнин ба саломатии инсон гаштааст, бо мањрум сохтан аз озодї ба мўњлати аз се то панљ сол бо мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян ё машѓул шудан бо фаъоляти муайян ба мўњлати то панљ сол љазо дода мешавад. 3. Кирдорњои пешбининамудаи

"ЊИЛАИ ШАРЪЇ"-И ВКД АЊЛИДДИН САИДОВ - ПАДАРИ АЛОВУДДИН ЯКЕ АЗ ЊАЛОКШУДАГОНИ САДАМАИ ПИСАРИ ЊУКУМОВ

ро дароз кардем. Ин ба он хотир аст, ки њамаи ташхисњои экспертї омода нашудаанд ва тафтишоти пурраи он идома дорад, - гуфт, Абдурањмон Бузмаков. Њамчунин муовини Вазири корњои дохилї таъкид кард, Расули Амонулло њељ ваќт саркашї накарда, дар кадом ваќте ки тафтишот зарур донад ва даъват гардад, бемамониат њозир мешавад. Ин њарфњои Абдурањмон Бузмаков дар њоле садо медињанд, ки сарусадоњо дар бораи он ки Расули Амонулло бо 120 сомонї љаримаи модараш супорида халос хўрдааст, љомеаро безобита кардаасту шабакањои иљтимої њар замон аз ин ё он кайфу сафои ду писари Амонуллоњ Њукумов "хабар медињанд". Асосан ин андешаи маъмул аст, ки масъулини мо то имрўз чандин ќазияи ба ин монандро об зада "рўфтаанд" ва ќазияи Расули Амонуллоро низ "хомўш" мекунанд. Ба иттилои расмї, вобаста ба ин ќазия бо моддаи 212 ќисми 3-и Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон парвандаи љиної боз шудааст. Аммо ВКД ќазияро ба гардише бурд, ки дар урфият онро "њилаи шаръї" меноманд. Пеш аз он ки њилаи шаръии ВКД-ро мавриди баррасї ќарор дињем, ба моддаи 212-и Кодекси љиноии Тољикистон рўй меорем, ки дар он љо чї гуфта шудааст: Моддаи 212. Вайрон кардани ќоидањои њаракати роњ ва истифодаи воситањои наќлиёт 1. Аз љониби шахси идоракунандаи автомобил ё дигар воситаи наќлиёти механикї вайрон кардани ќоидањои њаракати роњ ё истифодаи воситаи наќлиёт, ки аз беэњтиётї боиси расонидани зарари миёна ба саломатии инсон гаштааст, - бо љарима ба андозаи то панљсад нишондињанда барои њисобњо

Масъулин њатто ўро "васф" карда навиштанд, ки пеш бо моддањои 237, ќисми 2 (авбошї, ки бо нишон додани муќобилият ба намояндаи њокимият ё дигар шахсе, ки вазифаи њифзи тартиботи љамъиятиро ба ўњда дорад ё ба шахсе, ки ба вайрон кардани тартиботи љамъиятї монеъ шудааст) суд шудааст. Ин њам дар њоле, ки худи Умарљон Шарипов барои расонањо дастрас несту буду набуд ва шахсияташ зери шубња ќарор дорад. Ёдрас мешавем, ки тахминан соатњои 02:30-даќиќаи шаби 8-ум ба 9-уми октябри соли 2013, дар чорроњаи Рудакї-Шоњтемур садамаи наќлиётї рух дод, ки дар натиља се нафар ба њалокат расида, се нафари дигар љароњати ваз-

АЗИЗА РЎЗИЕВА - ЯК МАЉРЎЊИ САДАМАИ НАЌЛИЁТЇ

ќисми якуми њамин модда, ки аз беэњтиётї боиси марги ду ё бештар шахсон гаштааст. Ба ин тартиб агар гуноњи Расули Амонулло дайн шавад ў ё 500 нишондињанда барои њисобњо, ки баробар ба 20 њазор сомонї мебошад, пардохт мекунад ё 2 сол дар њабс мешинад. Аммо масъулини Вазорати корњои дохилии Тољикистон барои "халос" кардани Расули Амонулло на алайњи ў, балки алайњи Умарљон Шарипов, ки гуфта мешуд. иштирокчии дигари садама аст, парвандаи љиної боз карданд. Аљоиби кор дар он аст, ки дар хабари аввали ВКД вобаста ба иштирокчии садама будани Расули Амонулло, ки дар таърихи 11-уми октябр пахш шуд, бо номи Умарљон Шарипов касе зикр нагардидааст, аммо ин Умарљон Шарипов аз куљо пайдо шуд, саволест то њол бељавоб.

нини љисмонї бардоштанд. Бино ба иттилои расмї, ронандаи автомашинаи тамѓаи "БМВ", раќами ќайди давлатиаш 20-20 РТ 01 шањрванд Расули Амонулло соли таваллудаш 1997, сокини шањри Душанбе дар хиёбони Рўдакї аз тарафи кўчаи Тењрон ба самти кўчаи Ф.Ниёзї њаракат карда, ба наќлиётии тамѓаи "ВАЗ-21014" раќами ќайди давлатиаш 80-36 ВВ 01, тањти идораи ронанда Саидов Аловуддин Ањлиддинович соли таваллудаш 1991, сокини кўчаи Хуљамбиёи болои ш.Душанбе, бархўрда, садамаи наќлиётї рух додааст. Дар натиљаи ин садама ронандаи автомашинаи тамѓаи "ВАЗ-21014", раќами давлатиаш 80-36 ВВ 01 Саидов А.А. дар љои њодиса ба њалокат расида, мусофири дохили атвомашинаи мазкур Исмоилова Сурайё Тураевна соли таваллудаш 1989, сокини ш.Турсунзода, њангоми ба беморхона бурдан ва пас аз ду соати садама мусофири дигар Мансуров Уктам Њасанович соли таваллудаш 1988, сокини ш.Душанбе, ба њалокат расидаанд. Мусофирони дигари автомашинаи мазкур Маталиев Шокир Юсупович соли таваллудаш 1987, Ахмедова Мадина Акрамовна соли таваллудаш 1992, сокинони ш.Душанбе ва Рўзиева Азиза Ибодовна соли таваллудаш 1989, сокини ш.Турсунзода љароњатњои гуногуни љисмонї бардошта, дар Маркази миллии тиббии Тољикистон бистарї карда мешаванд. Муллораљаб ЮСУФЇ

ШОКИР МАЊКАМОВ, МАЉРЎЊИ ДИГАРИ ИН САДАМА


14

“НИГОЊ”, ЧОРШАНБЕ №44 (375) 29. 01. 2014

ИНЊОРО БОЯД ШИНОХТ


НИГОЊИ МАРДУМЇ ЛАТИФА Судя ба марде, ки чанд лањза пештар ба њукми ќатл мањкум шуда буд, мегўяд: - Хуш, љинояткори муњтарам, сухани охиринатро бигў. Мањкумшуда: - Мурдан намехоњам. *** Журналистеро дуњафтаина ба семинари омўзишї ба Туркия мефиристанд. Ваќти хайрухуш ба занаш мегўяд: - Љонакам, аз Туркия бароят чї туњфа биёрам? Занаш ноз карда: - Хайр ягон чиз барои дастонам ва ягон чиз барои гарданам. Журналист: - Гап нест, ин хел бошад бароят собун меорам. *** Соати сеи шаб занги дар баланд мешавад. Кампири фартуте аз сўрохии дар нигоњ мекунад. Пушти дар ду марди сафедпўше истодаанд. - Ба шумо кї даркор? - мепурсад пиразан. - Мо аз мурдахона. - Касе ин љо намурдааст. - Мурдахона наќша дорад! Ва онро бояд пур кунем! *** Марде ба идораи нашрияи реклама омада мегўяд: - Як эълон нависед. Касе гурбаи дўстдоштаи зављаи маро ёбад, миллион доллар туњфа мегирад. - Ака, о ин пули камакак не-ку. Њатто барои гурбаи дўстдошта њам. Шумо наѓз фикр кардед? - Зиќ нашав додар, ман он гурбаи сиёњи бадбўйро рўзи гузашта дар жарфии 2 метр гур кардам. *** Писарбачае ба хонаи аммааш ба мењмонї меравад. Дар даромадгоњи њавлї саги чўпонии калоне истодааст. - Марњамат, хона биё, - мегўяд соњибхона. - Сагатон намегазад? - Барои худамон њам донистани ин чиз љолиб аст. Худи њамин рўз сагро хона овардаем.

“НИГОЊ”, ЧОРШАНБЕ №44 (375) 29. 01. 2014

15

АКСИ ГЎЁ

?-И НОБОБ ОЁ ОМЎЗИШ ДАР КАФЕДРАИ ЊАРБЇ ШАРТ АСТ? - Шахсоне, ки дар сафи Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон хизмати њарбї адо намудаанд, њангоми шомил шудан ба донишгоњ ё донишкада дар кафедраи њарбї барои гирифтани рутбаи афсарї низ ба тањсил фаро гирифта мешаванд ё не? Оё барои ин ќабил шахсон тањсил дар кафедраи њарбї шарт аст? Хоњишмандем, вобаста ба ин мавзуъ посухи ќонеъкунанда медодед. Мањмадризо МИРЗОЕВ, сокини ноњияи Вањдат - Айни замон дар шуъбаи рўзонаи муассисањои тањсилоти олии касбї тайёрии њарбї бо донишљўёни дорои вазъи саломатии ќобили хизмати сафї гузаронида мешавад. Ќабули донишљўён барои гузаштани тайёрии њарбї аз рўи аризањои шахсии онњо ба номи ректор амалї карда мешавад. Рўйхати шахсии донишљўёне, ки барои гузаштани тайёрии њарбї ќабул гардидаанд, бо фармони ректори муассисаи тањсилоти олии касбї тасдиќ карда мешавад. Тањсил барои шахсоне, ки хизмати њарбиро адо кардаанд, шарт нест. Дар соли 2013 лоињаи ќарор "Дар бораи тасдиќи Низомнома дар бораи ташкил ва ба роњ мондани таълим дар кафедрањои њарбии муассисањои тањсилоти олии касбии давлатї" тањия ва ба Њукумати Љумњурии Тољикистон барои тасдиќ ирсол карда шуд. Ба саволи Шумо Мањмудхон ШОЕВ, сардори Маркази матбуоти Вазорати маорифи Тољикистон посух дод.

ШЕЪР ДАР ВАСФИ "НИГОЊ" Ба "Нигоњ" бо дили соф нигоњ кун, ки мазмуни њар сањфаашро чашм нагирад, Чашм натавон бигирад нигоњи холиси "Нигоњ"- рову адў хашм нагирад. Чу табарвор мезанадаш "Нигоњ" решаи њар манњус "ангар" - ро бо нигоњаш Боварам њаст, ки пеши табари "Нигоњ" - ро дар њељ давру замон пашм нагирад! Њољї АБДУЛЛОЕВ, сокини шањри Душанбе

ХАРИ МАРО НАХАНДОНЕД!!! КУЉОЯТОН КУШОДА ШУД?! - Аксар ваќт дар шањри Душанбе (натанњо дар шањри Душанбе њатто дар тамоми Тољикистон) агар ягон маркази савдо, бино, ширкат, корхона, беморхона ё мењмонхона ба тозагї мавриди истифода ќарор мегирад соњибмулкони он ибораи русии "Мы открылись"ро тањтулафзї ба забони тољикї барѓалат ба тарзи зайл: "Мо кушода шудем" тарљума карда, дар пештоќи дарашон меовезанд! Њоло он ки ибораи "Мо кушода шудем!" аз нигоњи мантиќ ва услубу баён хато аст. Агар ин соњибулкони гиромї ба љои шиори "Мо кушода шудем" шиори "Нури дида, тољи сар!" ё "Дари мо кушода шуд" - ро истифода мебурданд нуран алонур мешуд. Дар акси њол саволе ба миён меояд, ки куљоатон кушода шуд. Бинобар ин њар чиз бояд дар љои худ, дар мавриди худ ва аз нигоњи мантиќ дуруст навишта шавад, то мавриди хандахариши дигарон нагардад. Дигарон дар ин бора чї назар доранд, намедонам? Шояд дар оянда бо фикру мулоњизањои дар сањифаи њамин њафтавор ошної пайдо кунем! Диловар НУСРАТОВ, сокини ноњияи Сино

ЧАРО? Чаро ронандагон мусиќиро баланд мемонанд? - Чаро ронандагони як ќисми мусофиркашњо нисбати мусофирон беэњтиромї карда, дар дохили салон мусиќиро баланд мемонанд ва бо ин амалашон ба асаби мусофирон мерасанд? Ин сабаб дорад! Сабаби ин пеш аз њама дур аз назорат мондани онњо ва аз болои онњо дуруст назорат накардани маќомоти масъул дар соњаи наќлиёт мебошад. Ќарори раиси шањри Душанбе Мањмадсаид Убайдуллоев "Дар бораи ба танзим овардани мусиќї дар наќлиёти шањр" як иќдоми зарурист, зеро бархе ронандагони кишвари мо то њамин дараља бесаводу бемаданият шудаанд, ки буруташонро табар њам намебурад. Ман худам чандин дафъа шоњиди гуфтугуњои зиёде оиди ин масъала шудаам. Рўзе дар хатсайри № 8 пиразане аз ронанда хоњиш намуд: "Писарам, њамон овози радиоро паст монед, бубинед, ба басёрињо маъќул нест". "Апа, ман мошинамро ба пули худам харидаам, мусиќиро чї хеле, ки хоњам мемонам. Агар ба шумо маъќул набошад, фаромада ба дигараш савор шавед!" Рости гап, аз посухи ў ман шарм кардам. Охир ту барои мардум хидматгор њастї, аз пули мардум њавобаландї дорї, чї боз носипосї дорї?.. Пиразан одами соњибхирад будааст, дигар бо ронанда сухане нагуфт, зеро донист, ки бо як камсаводу беадаб мурољиат карда истодааст. Имрўзњо ба ќарори шањрдории Душанбе нигоњ накарда, боз бисёри ронандањо худписандиву беэњтиромї нисбати мусофирон доранд. Ба баъзеи ин ашхос фањмониданї мешавї, ки ин корат нодуруст аст, охир мусиќї њам љою макон дорад. "Убайдуллоев мошин харида ба ман надодааст, ки радиоро манъ кунад. Хубтараш роњњои нав созад!" мешунавї аз ин ќабил ронандањо. Ман ба раиси шањри Душанбе як таклиф доштам: ба љойи "Старекс" њо автобусу троллейбусњои зиёдтар шаванд, ба шарте ки автобусу троллейбусњо мувофиќи интервал кор карда чун сангпўшт њаракат накунанд! Он гоњ мебинї, ки тартибу интизом њама дар соњаи наќлиёт њалли мусбати худро пайдо мекунад! Ба ин таклифи ман шањрдори Душанбењр чї мегуфта бошад? Хуршед ЗОИРОВ, сокини шањри Душанбе

БА ЉОИ 09 - Агар Шумо сокини пойтахт њастед, дар яке аз ноњияњои он зиндагї доред, ба мушкилоти Шумо расидагї намешавад пас, метавонед арзу паём дархосту шикоятњои худро оиди ободиву бартараф кардани камбудињои ќаламрави мањалли зистатон бевосита ба раиси ноњияатон бо ин шуморањои телефонї расонед: Маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии ноњияи Исмоили Сомонї: - Раиси ноњия: Ќурбонов А.Љ. - тел: 221-06-34, 93-505-14-34; - Навбатдори шабонарўзии ноњия: тел. 221-06-34. Маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии ноњияи Шоњмансур: -Раиси ноњия: Бобоев С.Ќ. - тел: 22107-61, 907-70-73-05; -Навбатдори шабонарўзии ноњия: тел. 221-07-61. Маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии ноњияи Сино: -Раиси ноњия: Сафаров З.А. - тел: 235-05-60, 93-513-81-75; -Навбатдори шабонарўзии ноњия: тел. 236-88-70. Маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии ноњияи Фирдавсї: -Раиси ноњия: Алиев С.А.. - тел: 23386-63, 918-79-86-02; -Навбатдори шабонарўзии ноњия: тел. 233-60-32, 233-86-63.

МАН ЌАБУЛ НАДОРАМ!

БЕАДОЛАТОНА ТАЌСИМ КАРДАНИ ЭНЕРГИЯИ БАРЌРО ЌАБУЛ НАДОРАМ! - Њанўз тирамоњ ширкати "Барќи тољик" ќањратун омадани зимистони имсоларо пешгўї намуда, ба сарфакорона истифода бурдани энергияи барќ даъват мекард. Инак, ними зимистон гузашт ва шукри Худо, њарчанд њаво сард аст ба он дараљае нест, ки ќањратун ё бесобиќа гўянд. Бист зимистон аст, ки "Барќи тољик"-и мо ба "ќањрамони рўз", луќмаи дањони хосу ом ва матбуот табдил меёбад. Рўзе нест, ки аз ин нињод изњороте садо надињад, гоњ аз коњиши оби рўдхонаи Вахш мегўяду гоњ аз масрафи бењудаи энергияи барќ бонги изтироб мезанад. Гоњо мегўяд, ки Бонки љањонї болобарии арзиши энергияи барќро таќозо мекунад, гўё Бонки љањонї "таѓои "Барќи тољик" асту ба ў маслињат медињад, ки "бардорад, зам кун, набадорад, кам кун!". Чунин ба назар мерасад, ки ин ширкат дилсўзтарин нињод дар кишвар аст ва шабу рўз ѓами гарму равшан будани манзили мардумро мехўрад. Вале оё дар асл њам чунин аст? Аввалан, изњороти ин ширкат ба њаќиќат рост намеояд ва чунин ба назар мерасад, ки аз вазъи њол дар нињодњои зертобеаш бехабар аст. Масалан, баъди як њафтаи изњороти "Барќи тољик", ки мегуфт, бинобар гарм омадани тирамоњ масъалаи мањдудият дар миён нест, якбора мањдудият аз дару девори хонаи мо дарун даромад. Њафтае пас мањдудият шадидтар шуду "Барќи тољик" хабар дод, ки акнун ба мардум аз соати 5 то 9 ва аз соати 17 то 22, яъне, нуњ соат энергияи барќ дода мешавад. Аммо ин суханњо њам дар њаво монд, сокинони шањрро намедонам, аммо дар дењот панљ соат ва ањёнан андаке бештар энергияи барќ њаст. Ба шикояти мардум дар бораи риоя нашудани мањдудият љавоби тоза ёфтаанд. Соатњои эълоншуда шартї будаанду барќро на бо соат, балки бо киловатт-соат медодаанд, пас суол пайдо мешавад, ки чаро соатњои мањдудиятро эълон мекунанд? "Барќи тољик" ва нињодњои зертобеи он намехоњанд, ки фаъолияташон шаффоф бошад, зеро беадолатињо дар таќсими энергияи барќ барои хосу ом рўшан мегардад, њарчанд мардум бе ин њам медонанд, ки энергияи барќ чї гуна таќсим мешавад. Оё Шумо дидаеду шунидаед, ки ин ширкат аз рўи инсоф гуфта бошад, ки ба фалон шањр ё ноњия, ки ањолияш ба ин теъдод аст, ин миќдор энергияи барќ додем ё шабакаи барќи мањал боре њам гуфтааст, ки фалон мањалла ё кўча, аз зеристгоњ ё трансформатори раќами фалон ин миќдор энергияи барќ гирифт? Ин раќамро касе бароятон намегўяд, зеро дар ин њол суоле пайдо мешавад, ки чаро оилаи ман дар торикистон зиндагї мекунаду фалон манзил, кўча ё мањалла мављудияти лимитро умуман намедонад? Агар ба суханони "Барќи тољик" дар бораи аз рўи киловатт-соат таќсим шудани энергияи барќ бовар кунем, оё онњо њаќќи моро надуздиаанд? Мардуми ин мањаллаву кўчањо магар саросар иштирокчии Љанги дуюми љањонанд ё манзилњояшон "ањамияти стратегї" дорад, ки онњо пайваста бо энергияи барќ таъминанду мо дар торикистон шишта афсусу надомат мехўрем? Ман хилофкории масъулони соњаи барќ, хусусан шабакањои барќи шањри Конибодомро ќабул надорам! Шояд дар љомеаи мо аз њиммати масъулини соњаи барќ мардум ба ду табаќа- табаќаи "ба онњо њама кор мумкин" ва табаќаи ќонунтарси аз бисёр чиз бебањра људо шудаасту мо хабар надорем? Дар таќсимоти энергияи барќ дар шањру ноњия адолат бояд њоким бошад! Муњаммад ТОЊИРПУР, сокини шањри Конибодом

ДИЌЌАТ! Барои ба саволњои доѓи худ посух гирифтан ба идораи њафтаномаи "Нигоњ мурољиат кунед. Суроѓа: шањри Душанбе, кўчаи Носирљон Маъсумї-3, назди Хона музейи Мирзо Турсунзода. Ё ба масъули сањифаи "Нигоњи мардумї" бо шумораи телефони 985 60 86 85 занг занед ё бо воситаи смс-паём саволи худро ирсол доред. Њамчунин ба почтаи электронии nigoh_tj@inbox.ru арзу пешнињод ва мушкилоти худро бинависед.


КОМИЛАН ЉИДДЇ

“НИГОЊ”, ЧОРШАНБЕ №44 (375) 29. 01. 2014

ПУРБИНИ «НИГОЊ»

«ЗДЕСЬ ЗЛАЯ СОБАКА» Тањти рўи Мирзодиккак аз нўшидани ќањва дар нишастњои матбуотї сурх гаштаву ангуштонаш аз нависо нависи зиёд шабењи ангуштони раќќосањо гашта буд. Ин маротиб барояш рўзи якшанбе вахурї бо дўсташ Ѓалтак дар чойхонаи "Роњат" насиб гардид, ки дар он мавзўњо барои бањс хело зиёд будаанд, зеро Мирзодиккак аз њамаи бурду бохти љумњурї дар соли 2013 -ум аз нишастњои матбуотї дар Марказ огањї пайдо намуда буду Ѓалтаки музофотї баъди сўњбатњо бо ањолию баромаду посухњои раисони шањру ноњияњо , сардорони идораю муассисањо дар нишастњои матбуотї гуфтанињои зиёде дошт. Инак, Ѓалтаки каљтоќи аз раисони ноњияњои сахию сардорони идораю муассисањои "саѓерапарвар" паст наомада, аз пешхидмат овардани як косагї лаѓмони нархаш дар саќф печидаву нону ќанд ва як чойнак лимончой дархост кард. Ќалби Мирзодиккак баъди фармоиши Ѓалтак ќариб буд, ки аз таппиш монад, зеро баъди ба Русия рафтани Ќобилљони нањзатї бо зани урусаш рўзи Мирзодиккаку Пахтагул Панљсолаевнаи коммунист ба чою чаппотї монда буду бо сабаби афзоиши ќарзњо аз истифодаи ќувваи барќ, об ва хизмати коммуналї дар дар даромади њуљраашон навиштаљоти "Здесь злая собака" овехта будаанд. Мирзодиккак: - Дасти њамон шахсоне, ки фармони 622 -умро дар бораи баргузории нишастњои матбуотї навиштаву ба имзо расонидаанд, дардро набинанд, вагарна то ахири умр ќисме аз хуљаинњо ба номи журналистон калимањои "иѓвогар", "љангандоз" ва "туњматчї"ро часпонида, сади роњи љавонон дар интихоби ин пешаи барои љомеъа зарури мешуданд. Њоло ќисме аз вазирону раисонамон журналистони њукуматиро бинанд, мисли гул дар бањорон мешукуфанду бо дидани намояндањои журналистони расонањои мустаќил љањлашонро фурў бурда, ба суолњои онњо эњтиёткорона посух медињанд. Ѓалтак: - Бале, медонї барои чї? Зеро мардум ба нашрияњои њукуматї маљбур обуна шудаанду расонањои мустаќилро аз дуконњо мехаранд. Мана, дар љумњурї аз утоќи кории раисони шањру ноњияњо, сардорони идораю муассисањо камбудию норасоињо шурўъ шаванд њам, хабарнигоре аз нашрияњои њукуматї љуръати навиштану аксбардориро намекунад. Агар ба ин кор даст занад аз Тољикистон бадарѓааш мекунанд. Мирзодиккак: - Туњмат накунед. Мана, журналистони мо муллои дамгарро дар телевизион нишон доданд - ку! Њоло мањсули ёфтаи онњо дар њамаи телефонњои мобилї чарх зада истодааст. Боз мегуед, ки камбудињоро наменависанду шумо намебинед. Ѓалтак: - Ња, Шумо, њукуматињо, ба ришдорњо сахт часпидагї, вагарна дар хусуси чї зарурат доштани њуљрањои дамгирии раисону сардорони муассисаю корхонањо дар дохили дафтарњои кориашон менавиштед. Бештари утоќњои "дамгирї" ванна доштаанд-е! Мирзодиккак: - Гапро чап набаред. Дар он утоќњои дамгирї дар ваќтњои холї роњбаронро њамширањои шафќат сўзандору мегузаронанд. Фишори хуни бештари раисони мо баланд. Агар дар нишастњои матбуотї њамин суолро медодед, айнан чунин посух дарёфт мекардед. Ѓалтак: - Мирзољон дар Марказ боре њам бароят суол додан ба ягон вазир даст додааст ё не? Мирзодиккак: - Росташро гуям аз дасти як ќисм њамкасбони худкомаамон ба ман барин-

њо ѓайр аз нўшидани ќањва бо ширинї то ба њол додани ягон суол даст надодааст. Шояд онњо дар ин љода пешрафта бошанд, вале њурмати генералиям як бор "шанс" медоданд, очаи Ќобилљон маро дар телевизион дида ќоил мешуду бачањои њамсоя дидан њамоно "салом" медоданд. Ѓалтак: - Мирзољон, њоли мо њам дар музофот хуб нест. То ба имрўз моро сардорон ба ду лагер таќсим кардагї. Њукуматию мустаќил. Раиси тозатаъинамон гуфтанд, ки ба њамаи журналистон ба як чашм менигаранд. Агар чунин шавад, корамон дучанд зиёд мешаваду зиндагиямон хуб, вагарна то ахири умр ба љои нишон додани масъалањои дар љомеа љойдошта Шумо њукуматињоро мањду сано гуфта мегардем. Мирзодиккак: - Ѓалтакбой, раисонро бо истифода аз нишастњои матбуотї фањмонед, ки маќсади шумо низ ободии Ватан аст. Онњо мефањманд. Ѓалтак: - Мо танњо не да! Намояндаи њукумат њушток мекашад, нишаст сар мешавад, њушток мекашад, нишаст тамом мешавад. Ќандата зан аз бинї боло гап зан дар сарат чормаѓз мешиканад. Мирзодиккак: - Ѓалтакбой, ман њолу ањволи шуморо дар минтаќањо медонаму эњсос њам мекунам. Худо Шуморо худаш нигоњ медорад, зеро Ў чунин бандагонашро дўст медорад. Љўрањо баъди сўњбати самимию хурдани як косагї шўрбо ва нўшидани лимончой аз љой бархостанд. Ѓалтак бо пешхидмат њисобї кард. Мирзодиккак ба ў наздик омада , ним шухию ним љиддї гуфт: - Ѓалтакбой маротибаи дигар бо дасти пур ба хонаи мо биё, дар он љо сўњбат мекунем. Ѓалтак ваъда дод, ки барои сарфа кардани маблаѓ љои сўњбаташонро таѓйир медињанд, зеро чойхонаи "Роњат" дар тановули ѓизо љои роњат аст, вале нарху навои "Чойхонаи миллї" аз тарабхонањои хитої дида боло рафтааст. Љўрањо љониби истгоњи наќлиётї равон шудаанд. Бо омадани автобус Ѓалтак аз Мирзодиккак људо шуд. Баъди хайрухуш Мирзодиккак дар кўчаи марказии шањри Душанбе бардам бардам ќадам мезаду дар андешаи он буд, ки имсол зиндагияш хуб мешуда бошад ё на.

Раиси Шўрои муњаррирон: Саймиддин ДЎСТОВ

Њафтанома дар Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон ба ќайд гирифта шудааст.

МУАССИС: Созмони љамъиятии «ИНДЕМ» («Информатика барои демократия ва рушди миллї»).

Котиби масъул: Абўалї НЕКРЎЗОВ Шўъбаи иттилоот ва сиёсат тел: 600 80 38 Шўъбаи тањќиќот ва тањлил тел: 600 80 38 Шўъбаи иљтимоъ ва иќтисод тел: 600 80 39 Шўъбаи реклом ва огоњиномањо тел: 918 74 75 79

МАНГАР, КИ КЇ МЕГЎЯД...

16

Александр ЛУКАШЕНКО, президенти Беларус: - Њар ваќте фарзандони президент ба тиљорат даст мезананд, мунтазири бадбахтї бош. Ваќте занон ва маъшуќањо дар сар тољ мегузоранд, мунтазири бадбахтї бош! - Александр Григоревич, агар аз нуњ фарзанди президент њаштояшон ба тиљорат даст зананду њафт домоду нуњ ќудои дигар бо занону маъшуќањояшон ба сар тољ гузошта, њамаи иќтисоди мамлакатро ѓасб кунанд, чї мешавад? Хайриддин АБДУРАЊИМОВ, раиси Кумитаи њолатњои фавќуллода: - Дар тамоми маќомоти ќудратї ва интизомии кишвар агар ягон вазъи ногувор ба амал биёяд, роњбар бояд истеъфо дињад. Ман ариза навиштам ва пас аз як њафта љавоб доданд. -Эње-е! Ин хел шавад, њукумати феълї тамоман бевазир мемонад-ку! Валї АШЎРОВ, раиси ноњияи Носири Хисрав: -Рости гап, њељ сабаби даст ба худкушї задани ин шахсонро намефањмам. Бубинед, як нафар араќ нўшида, даст ба худкушї задааст, дигаре ба боѓ мераваду худро меовезад. -Бобои Валї, агар аз тањти лил онњоро фањмидан хоњед љойи коратонро партофта, шаш моњ ба очаи бачањо пул наореду се моњ фарзандонатон пиёба хўрда, бо сабаби бепойафзол будан ба мактаб нарванд, ана баъд дар таги ягон сафедор ба худ, ки омадед, мардуми бечораи тољикро мефањмед. Абдурањмон БУЗМАКОВ, муовини аввали ВКД ЉТ? - Расули Амонуллоњ дар љараёни тафтишот бидуни њељ гуна саркашї ширкат мекунад. Нисбати ин њодиса бо модаи 212 парвандаи љиної боз шуда тафтишот идома дорад. - Хуб нашуд, номи акаи Амонуллоњатона аз љой нахеста се бор гирифтед. Ња-ња, аниќ се бор! Ња, бачањако њисоб мекунанд. Ин бегоњ, фањманд, њоли худатону вазиратон бад мешавад. Шавкат АБДУЛХАЙРОВ, судяи Суди Олии Тољикистон: - Ман ин њукмро (Њукми нисбати Зайд Саид дар назар аст.) танњо набаровардаам. Ин њукм аз љониби коллегияи суди оид ба парвандањои љиноятии Суди олии Тољикистон бароварда шудааст. - Эњсоси танњої зер кард-чї, љаноби Абдулхайров?! Ба гуфти Шабнами Сурайё ин "њанўз аввали ишќ аст". Аз танњої то куњрї шудан њоло анча гапаш њай... Фарњод РАЊИМОВ, президенти Академияи Илмњои Тољикистон: - Касе мегўяд, ки дар як ё 10 сол маорифро пешрафта мекунем, хато мекунад. Ваќти зиёд даркор аст.

- Дар 10-12 сол, ки мешуд, шумо ба њайси муовини вазири маориф мекардед. Ба президент гўед, ки дар 7-10 сол њич кор намешавад, аз ин рў шуморо барои 20 сол президенти Академия монад. Њарчї зудтар гўед, ба вай кас ин хелак гапњо људоям маъќул-де!

Дар њафтанома матолибе низ ба нашр мерасанд, ки бо мавќеи идораи он муѓойират доранд. Дар шумора аз аксњое њам аз Шабакаи љањонии Интернет истифода шудааст. Матолиби хусусияти таблиѓотидошта ® метавонанд танњо бо пардохти муайян дар њафтаномаи «Нигоњ» нашр шаванд. Барои дар дигар нашрияњо пурра ё ќисман чоп кардани матолиб ва иќтибосњо аз «Нигоњ» иљозаи хаттии идора ва нишон додани сарчашма дар шакли «аз њафтаномаи «Нигоњ» №_ аз санаи _» њатмист. Њуќуќи муаллифии кулли матлабњои шумора ба идораи њафтаномаи «Нигоњ» ва СЉ «ИНДЕМ» тааллуќ дошта, тибќи ќонунгузории љории Тољикистон ва байналмилалї њифз карда мешаванд.

Ќимати рўзнома дар фурўши чакана на беш аз 2 сомонї Њафтанома дар нашриёти «Мега-принт» чоп мешавад. Теъдод 4 000 Ќимати обуна барои як сол - 78 сомонї. Индекси обуна: 68990 НИШОНИИ ИДОРА: Љумњурии Тољикистон, шањри Душанбе, кўчаи Носирљон МАЪСУМЇ, хонаи 3. Телефон: (44) 600 80 38, 224 25 09 Теъдоде аз њар шумора дар асоси кўмаки техникии (дар шакли ќоѓаз) дафтари САЊА дар Душанбе ройгон таќсим карда мешавад.

Нигох №44 (375). Чоршанбе, 29-уми январи соли 2014  

Ҷанҷол дар ҷаноза Мақомоти корҳои дохилии ноҳияи Рӯдакӣ ба тафтишоти қазияи "ҷанҷоли домуллоҳои ҷанозахон"- Эшони Нуриддинҷон ва Эшони Ҷамол...

Нигох №44 (375). Чоршанбе, 29-уми январи соли 2014  

Ҷанҷол дар ҷаноза Мақомоти корҳои дохилии ноҳияи Рӯдакӣ ба тафтишоти қазияи "ҷанҷоли домуллоҳои ҷанозахон"- Эшони Нуриддинҷон ва Эшони Ҷамол...

Advertisement