Page 1

Allmänna avtalsvillkor Avtalsvillkor är viktiga saker. Därför är våra avtalsvillkor är så tydliga, enkla och korta som möjligt. Allt för att du ska läsa och verkligen förstå dem ordentligt. 1. Allmänt 1. Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kund (”Kund”) och Webhouse.se som är en del av Plemeni Net Solutions KB, org. nr 969732-9572

(”webhouse.se”), avseende webbhotellstjänster (”Web Bese Hosting”). 2. Kund kan vara myndig fysisk eller juridisk person. Kund får inte upplåta eller sälja delar av Webbhotell till ytterligare part. Kund kan delegera drift och

uppdateringar av webbsidor etc. till annan fysisk eller juridisk person, detta begränsar dock inte Kundens ansvar enligt detta avtal

2. Webbhotell (”Web Base Hosting”) 1. Innehållet i Webbhotellet specificeras i separat orderbekräftelse/avtalsfaktura

samt på Webhouse.se´s hemsida. Uppdateringar av innehållet i Webbhotell är samtliga kunder tillgodo.

2. Webhouse.se tillhandahåller fri support på de tjänster som ingår i

Webbhotellet via e-post, telefon och information på Webhouse.se´s hemsidor.

3. Avtalstid 1. Avtalet påbörjas när bekräftelse utfärdas av Webhouse.se. Avtalet löper den tid som betalning erläggs för Webbhotell om ej annat är överenskommet.

2. Gällande domäner så anses tjänsten ha påbörjats med kundens samtycke i samband med att betalning för tjänsten erläggs.

3. Avtalet skall av Kund sägas upp med skriftligtbrev direkt av kund (behörig

firmatecknare). Uppsägning skall vara Webhouse.se tillhanda minst 30 dagar innan dess att innevarande abonnemangsperiod löper ut. Om en uppsägning inte inkommer inom denna tid så löper abonnemanget vidare enligt

föregående abonnemangsperiods längd. Uppsägning ska göras via ”vanligt” brev. Avtalet kan av Webhouse.se sägas upp om Kund bryter mot de villkor

som framgår av detta avtal. Denna uppsägning skall ske skriftligen och det ska tydligt framgå när avtalsuppsägningen träder i kraft.

4. Avgifter


1. Avgifter för Webbhotell och övriga tjänster som tillhandhålls av Webhouse.se utgår i form av förskottsbetalning mot faktura. Betalnings- villkoret är 20

dagar netto om inget annat är överenskommet och betalning sker via Plusgiro eller Bankgiro.

2. Webhouse.se har rätt att stänga av Abonnemanget om abonnenten underlåter

att betala i rätt tid, dock ej innan minst en skriftlig betalningspåminnelse eller

varning har skickats ut till abonnenten, antingen via brev, fax eller e-post. Vid avstängning av Abonnemang så har Webhouse.se rätt att informera om detta via abonnentens hemsida eller e-post.

3. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen från förfallodagen och tills dess att betalning fullgjorts.

Kund skall snarast meddela Webhouse.se om faktura anses felaktig. Har Kund i tid(inom 14 dagar) invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot

debiteringen, skall Webhouse.se medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet.

4. Avgiftsändring meddelas skriftligen och kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod.

5. Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.

5. Överlåtelser 1. Kund får överlåta Webbhotell till annan part först efter Webhouse.se medgivande samt om Webbhotell med tillhörande tjänster är fullbetalt av

nuvarande kund. Överlåtelse och medgivande sker skriftligen och träder i

kraft från det datum Webhouse.se har medgivit överlåtelsen. Frånträdande Kund är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Tillträdande Kund är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsetidpunkten.

2. Webhouse.se får överlåta Webbhotell till annat företag som övertar de rättigheter och skyldigheter som Webhouse.se har gentemot Kunden.

6. Webhouse.se´s ansvar 1. Webhouse.se utövar ingen kontroll över information som hanteras inom

Webbhotellet och Webhouse.se är således inte ansvarigt för direkta eller indirekta skador som uppkommit till följd av medvetet eller omedvetet

agerande från Kund. Webhouse.se ansvarar inte för skada som uppstått till

följd av virus eller obehörigt intrång eller påverkan av Webhouse.se servrar. 2. Webhouse.se ansvarar endast för skador som orsakats genom grov eller medveten försummelse av Webhouse.se. Webhouse.se skadestånds-

skyldighet är begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt värde

motsvarande avgiften för Webbhotell under gällande avtalsperiod. Ersättning


utgår inte för indirekt skada, såsom minskad produktion eller omsättning för Kund eller Kunds kunder.

3. Krav på skadestånd ska framföras skriftligen till Webhuse.se och inkomma

inom skälig tid efter det att Kund märkt eller bort märka grunden för kravet.

7. Kunds ansvar 1. Kund ansvarar för att information som hanteras inom Webbhotellet inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller på annat sätt bryter mot svensk lagstiftning.

2. Kund ansvarar för att skyndsamt agera om Webhouse.se uppmanar kund att ta bort information inom Webbhotellet som inte är acceptabelt bruk.

Webbhotellet är avsett för hemside- och e-postbruk. Webhouse.se förbehåller sig rätten att fritt pröva om information som hanteras inom Webbhotellet är acceptabelt.

3. Webhouse.se har rätt att kontrollera information som hanteras inom

Webbhotellet i samband med felsökning eller om det föreligger misstankar om brott mot dessa villkor. Webhouse.se har även rätt att med omedelbar

verkan ta bort eller flytta information som hanteras inom Webbhotellet om denna information orsakar skada för Webhouse.se´s kunder, servrar eller nätverk.

8. Övrigt 1. Webhouse.se behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen.

För att värna om personlig integritet lämnas personuppgifter inte ut till extern part. Undantag till detta görs om Kund har brutit mot villkoren i detta avtal eller om myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning. Som

personuppgiftsbiträde hanterar Webhouse.se personuppgifter i enlighet med instruktioner från Kund. Webhouse.se vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter.

2. Respektive part i detta avtal ska befrias från skadestånd och andra påföljder

om fullgörelse av avtalet hindras eller försvåras av omständigheter som part inte kunnat råda över, såsom krig, myndighetsingripande, inbrott, beslag,

restriktioner, arbetskonflikt, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden, uteblivna tillstånd, inskränkningar i energitillförseln

eller uteblivna leveranser från underleverantör som part skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder part inte har kunnat

undvika eller övervinna. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av omständighet som angivits ovan har vardera part rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.


3. Webhouse.se har rätt att vidta ändringar av dessa villkor, med ikraftträdande 30 dagar efter publicering. Ändringar av avtalsvillkor annonseras skriftligen, via e-post, till samtliga kunder.

4. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.

aaasd  
aaasd  

asdadads asd asd

Advertisement