Page 1

32A,Lak eT empl eRoad Cal c ut t a-700029,I ndi a Phone:913324662778 Emai l :admi ns uppor t @webgr i t y . c om Websi t e:www. webgr i t y . c om


I NTRODUCTI ON “AVi r t ualAssi st ant( VA)i sani ndependentent r epr eneurpr ovi di ngadmi ni st r at i ve, cr eat i veand/ ort echni calser vi ces.Ut i l i z i ngadvancedt echnol ogi calmodesof communi cat i onanddat adel i ver y ,apr of essi onalVAassi st scl i ent si nhi s/ herar ea ofexper t i sef r om hi s/ herownof f i ceonacont r act ualbasi s. ” Cour t es yofI VAA. or g Ourmi ss i oni st opr ov i def i r stcl as ss er v i c et oourc l i ent s …t hepr obl em s ol v erandt he ones t opf oral l y ours ol ut i ons … Weof f erof f s i t ebusi nes ssol ut i onsandwi t hc os tef f ec t i v eac c or di ngt oy ourbus i ness r equi r ement sandneedswhet hery ouar es mal l ormedi um s i z ebus i nes s ,pr of essi onal s , ent r epr eneur ,ex ec ut i veorhomebas ebus i nes s . Wehel pourcl i ent st ogett hei rwor kdoneunders t r i c tqual i t yc ont r ol i nt i memanner . Wear eher et oas s i s ty out ogi v ey oumor et i met of oc usony ourbus i ness devel opment ,i nc r eas i ngy ourpr oduc t i v i t yandpr of i t abi l i t y .


OURWORKI NGAREA 1.Dat aEnt r y Manual l yscr appi ngt hedat af r om websi t esandent ert hem i nExcelf i l e( Dat aext r act i onanddat agat her i ng) . Pr oductDat aEnt r yusi ngOsCommer ce,ECommer ceandMonst erCommer ce.Al soEBaypr oduct dat aent r yusi ngonl i nef or m orTur boLi st er . Ent er i ngdat af r om PDFf i l est oExcelorMSAccess. Conver t i ngt hef i l ef r om PDFt oWor dorExceldocument . Ent er i ngdat af r om Excelt oonl i nef or m( Cl i ent ’ sadmi nsi t e)i ncl udi ngpr oductdat aent r y ,pr oductl i st updat e,eventdat aent r y ,et c. Submi tt hel i nks/ websi t eURLst oonl i nedi r ect or i es( Li nksubmi ssi on) . Submi tbl ogsandf or ums. Et c.

2.WebResear ch Onl i ner esear chf orpar t i cul art opi cs/ subj ectandcompi l et hem i noner epor t . Onl i ner esear chf orcont actdet ai l . Onl i ner esear chf ormai l i ngl i stcr eat i on. Onl i ner esear chf orevent sandent er i ngt hedat at oonl i neevent sschedul ei ncl i ent s’ si t es. Et c.


OURWORKI NGAREA 3.Dat aandWor dPr ocessi ng Pr ocessi ngt henumer i cdat ai nExcelf i l ef orr epor tpur poseusi ngt hedat awi t hi nanexi st i ng dat abase. Cr eat i ngr epor t sorquer i esi . e.Sal esr epor t s.Wenor mal l yusePi votTabl et opr ocesst hedat a. Cr eat i ngt hedat abasef r om manysour ces. Pr oofr eadi ng. Dat acompi l i ngandmai lmer ge. Labelcr eat i oni nr equest edAver yLabelf or mat . Et c.

4.Mont hl yRepor t s Pr epar i ngmont hl yr epor t susi ngcompany’ sdat abasewhi chwedel i veratt hebegi nni ngof t hemont horwhenevert hecompany’ sdat ai sr eady . ( Pl easeseepoi ntNo.3) .

5.Pr esent at i on( PowerPoi nt ) Pr epar i ngmont hl yr epor t susi ngcompany’ sdat abasewhi chwedel i veratt hebegi nni ngoft he mont horwhenevert hecompany’ sdat ai sr eady . ( Pl easeseepoi ntNo.3) .


OURWORKI NGAREA 6.Onl i neSubmi ssi on Li nksandwebsi t essubmi ssi ont of r eedi r ect or i esf orl i nksbui l di ngspur poseandwebsi t esmar ket i ng. For umsandbl ogssubmi ssi on. Ar t i cl essubmi ssi on.

7.Newsl et t erandMagazi ne Compi l i ngt hecont ent sandi magesf orNewsl et t erandMagazi neusi ngAdobePageMaker orMi cr osof tPubl i sher .

8.Vi r t ualAssi st antandot heradmi ni st r at i vewor ks Assi stt hecl i entf ordayt odayadmi ni st r at i onwor ksf ol l owi ngt heschedul ewhi chi sgi ven.


Pl easevi s i tourwebsi t ewww. webgr i t y . c om t os eemor eaboutourpr of i l eandour t eam qual i f i cat i on.Pl easef eelf r eet oc ont ac tusatadmi ns uppor t @webgr i t y . c om andt el lusabouty ourquer i es . Bestr egar ds, Fel aDar l ong Admi ni st r at i veSuppor tManager 32A,LakeTempl eRoad Cal c ut t a-700029,I ndi a Phone:913324662778 Emai l :admi ns uppor t @webgr i t y . c om Websi t e:www. webgr i t y . com

Webgrity Administrative Support  

Webgrity, a solutions-focused company. The company is registered and member of STPI (Software Technology park of India) and is 100% EOU (Exp...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you