Page 1

weber навигатор 2011

weber навигатор 2011 weber навигатор 2011

ДИСТРИБУТОР НА МАТЕРИАЛИ С МАРКАТА WEBER

Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД Направление Вебер Индустриална зона, Полето №6 2230 Костинброд, България Телефон: +359 2 400 37 00 +359 889 788 388 Факс: +359 2 400 37 05 www.weber.bg office@weber.bg

Разпространява се безплатно.

weber, помага на Вашия бизнес всеки ден

• Системи за полагане на керамични покрития • Хидроизолационни системи • Топлоизолационни и фасадни системи • Строителни и технически разтвори


Добре дошли в света на Weber!  ñâåòîâåí ìàùàá Weber å âîäåù ïðîèçâîäèòåë íà ñòðîèòåëíè ðàçòâîðè. Ïðåäñòàâåí â 43 ñòðàíè â öåëèÿ ñâÿò, Weber ïðîèçâåæäà è ðàçïðîñòðàíÿâà ïðîäóêòèòå ñè ïîä ìàðêè, ñïåöèôè÷íè çà ìåñòíèòå ïàçàðè. Îáåäèíÿâàùî çà âñè÷êè ïðîäóêòè å îáîçíà÷åíèåòî ïðåäè èìåòî íà ïðîäóêòà. Òåçè îáîçíà÷åíèÿ âè äàâàò èíôîðìàöèÿ êúì êîé ðàçäåë ñïàäà ïðîäóêòúò. ПРИМЕР

weber col Екстра Флекс Ïðîèçâîäèòåë | Ðàçäåë - Ëåïèëà çà êåðàìè÷íè ïîêðèòèÿ | Èìå íà ïðîäóêòà ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

îïàêîâêà

weber.col

ËÅÏÈËÀ ÇÀ ÏËÎ×ÊÈ

weber.set

ËÅÊÈ È ÁÅÇÏÐÀÕÎÂÈ ËÅÏÈËÀ ÇÀ ÏËÎ×ÊÈ

weber.color

ÔÓÃÈÐÀÙÈ ÑÌÅÑÈ

weber.niv

ÍÈÂÅËÈÐÀÙÈ ÌÀÑÈ

weber.prim

ÃÐÓÍÄÎÂÅ

weber.tec

ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈÈ

ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

weber.tec

ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈÈ

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

weber.therm

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

weber

ËÅÏÈËÍÎ-ØÏÀÊËÎÂÚ×ÍÈ ÑÌÅÑÈ

weber.pas

ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÈ ÌÀÇÈËÊÈ

weber.min

ÑÓÕÈ ÌÈÍÅÐÀËÍÈ ÌÀÇÈËÊÈ

weber.ton

ÔÀÑÀÄÍÈ ÁÎÈ

weber.lor

ÂÚÒÐÅØÍÈ ÁÎÈ

weber

ÀÊÑÅÑÎÀÐÈ

ÑÒÐÎÈÒÅËÍÈ È ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÐÀÇÒÂÎÐÈ

weber

ÕÀÑÒÀÐÍÈ ÌÀÇÈËÊÈ

weber

ÇÈÄÀÐÑÊÈ ÐÀÇÒÂÎÐÈ

weber

ÏÎÄÎÂÈ ÇÀÌÀÇÊÈ

weber.tec

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÐÀÇÒÂÎÐÈ

weber.san

ÐÀÇÒÂÎÐÈ ÇÀ ÑÀÍÈÐÀÍÅ È ÐÅÍÎÂÈÐÀÍÅ


Какво съдържа навигатор 2011?  Информация как да разрешите най-често срещаните в Áългария строителни проблеми в областта на полагането на керамични покрития, санирането и реновирането, както и при хидроизолирането и използването на строителни и технически разтвори и фасадни решения.  Представяне на 68 продукта от тези области с детайлна техническа информация за полагането им.

Какви раздели можете да намерите в изданието навигатор 2011?  рАЗДел ТеХниЧеСКи ХАрАКТериСТиКи: техническа информация за всеки отделен продукт, описана на 2 страници. Първата страница включва: описание на продукта, приложението му и техническа информация. Втората страница съдържа информация за: технологията за полагане, подготовка на основата, както и важна информация за съответния продукт.  рАЗДел Проблем & решение: описание на най-често срещаните в Áългария строителни проблеми и техните решения, разгледани на 2 страници. Първата страница включва: описание на проблема, причините за появата му и последствията от него. Втората страница съдържа информация за: пълно и поетапно описание на възможните разрешения на конкретния проблем.  рАЗДел ПроДУКТоВ СелеКТор: избор на продукт съобразно параметри като вид основа, вътрешни или външни условия и т.н.  рАЗДел ПолеЗнА инФормАЦиЯ: изведени от практиката полезни съвети и информация.  рАЗДел ПоДробнА инФормАЦиЯ ЗА ПолАГАне нА (Керамични покрития, Топлоизолационни системи, Крайни покрития): подробно описание за технологията на полагане на групите продукти.  рАЗДел Вебер УСлУГи: информация за предлаганите от Вебер услуги и представяне на фирмата.

1


СЪДЪРЖАНИЕ Какво е Вебер Навигатор 2011? Съдържание Указания за работа с Навигатора

1 2 4

weber.col Екстра Флекс - силно еластично лепило

60

weber.set Комфорт - лепило за плочки с технология Dust Free, леко и безпрахово

62

weber.set Комфорт Флекс - eластично лепило за плочки с технология Dust Free, леко и безпрахово

64

weber.color Комфорт - цветна фугираща смес за фуги от 1 до 6 mm

66

weber.color Перфект - силно устойчива фугираща смес за фуги от 2 до 20 mm

68

weber.xerm 848 (Multipox FK) - двукомпонентна фугираща смес на епоксидна основа

70

10 12 14 16 18

weber.niv Профи - саморазливна смес

72

weber.prim 801 - дълбоко проникващ алкалоустойчив грунд за порьозни (порести) основи

74

weber.prim plus Грунд - грунд за непорьозни (непорести) основи

76

20

weber.tec 822 (Superflex 1) - еластична хидроизолационна мембрана под керамични покрития 78

22 24

weber.tec 824 (Superflex D 1) - специализирана, силно еластична циментова хидроизолация под керамични покрития

80

26

weber Аксесоари за керамични покрития

82

СИСТЕМИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА КЕРАМИЧНИ ПОКРИТИЯ Проблем & решение 01. Как да подготвим основата? ак да изравним подове 02. К във вътрешни помещения? 03. К ак да облицоваме варо-циментови основи с плочи? 04. Как да осигурим качествено фугиране? 05. Как да нанесем лепилото? 06. Как да лепим плочи от естествен камък? 07. Как да лепим плочи с голям размер? 08. К ак да полагаме плочи върху подове с вградено отопление? ак да облицоваме силно натоварени 09. К повърхности с плочи? ак да облицоваме фасади 10. К с по-големи по размер плочи? 11. К ак да полагаме плочки върху основи с дървено покритие? 12. К ак да полагаме плочки върху стара подова облицовка с плочки? ак да полагаме плочи върху боядисани 13. К или облицовани с плочи стени? ак да облицоваме тераси и балкони с плочи? 14. К ак да облицоваме основи от гипсокартон 15. К или гипсофазер с плочи? ак да хидроизолираме и облицоваме 16. К влажни помещения с плочи? 17. К ак да хидроизолираме и облицоваме с плочи плувни басейни? 18. К ак да облицоваме основа от стара мозайка с плочи? ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Как да изберем подходящо лепило и фугиращи смеси? Продуктов селектор - Системи за полагане на керамични покрития Полезна информация - Системи за полагане на керамични покрития Подробна информация за полагане - Системи за полагане на керамични покрития Системи за полагане на керамични покрития

6 8

28 30 32

Проблем & решение

34

1 Как да хидроизолираме основи?

84

36

2. Как да хидроизолираме вътрешни стени в основи?

86

38

3. Как да изпълним връзките и преходите при хидроизолиране в основи?

88

4. Как да ремонтираме плосък покрив?

90

5. Как да хидроизолираме покривна тераса?

92

40

42 44 46 48 50

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ weber.col Стандарт - лепило за поставяне на плочки при вътрешни условия 52 weber.col Профи - универсално лепило за плочи с повишена якост 54 weber.col Профи Бял - бяло лепило за плочи от естествен камък, стъклокерамика и гранитогрес 56 weber.col Флекс - лепило за плочки при силно натоварени покрития 58

2

Хидроизолационни системи

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ weber.tec 935 - разтвор за хидроизолиране при водно налягане

94

weber.tec 930 - циментова хидроизолация

96

weber.tec 933 - водоплътeн ремонтен разтвор

98

weber.tec Superflex D 2 - реактивно свързваща се двукомпонентна хидроизолация

100

weber.tec 901 - концентриран битумен грунд

102

weber.tec 906 - двукомпонентна битумна хидроизолация

104

weber.tec Superflex more - едно-/двукомпонентна битумна хидроизолация

106

weber.tec 911 - битумна хидроизолационна паста

108

weber.tec 904 - битумно защитно покритие

110


Топлоизолационни и фасадни системи Проблем & решение 01. К ак да топлоизолираме нова сграда?

112

02. Как да топлоизолираме стара сграда?

114

03. Как да топлоизолираме нестабилни основи?

116

04. К ак да армираме допълнително натоварените детайли?

118

05. Как да дюбелираме правилно?

120

06. К ак да оформим топлоизолационната система около прозорец?

122

07. К ак да оформим топлоизолационна система около покрив?

124

08. К ак да оформим цокъл при топлоизолационна система?

126

 ак да реновираме стара фасада? 09. К

128

10. К ак да топлоизолираме фасада с минерална вата?

130

11. К ак да топлоизолираме по-ефективно дома си?

132

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Продуктов селектор - Топлоизолационни системи

134

Полезна информация - Топлоизолационни системи

136

Подробна информация за полагане на топлоизолационни системи

138

Системи топлоизолации

140

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ weber.therm Престиж - топлоизолационна система, изпълнена с плочи от каменна вата

141

weber.therm Ultra Clima - топлоизолационна система с повишени топлоизолационни свойства 142 weber.therm Фамилия - класическа топлоизолационна система

143

weber.therm Флекс - топлоизолационна система за полагане върху дървени и нестабилни основи

144

weber.therm Индивидуален стил - топлоизолационна система на база експандиран пенополистирол за по-артистично оформяне на фасади 145 weber 440Р Лепилна смес

146

weber 450Р Лепилно-шпакловъчна смес

148

weber 460Р Лепилно-шпакловъчна смес

150

weber 470Р Лепилно-шпакловъчна смес

152

weber М752 Лепилно-шпакловъчна смес

154

weber М707 Пастообразно лепило

156

weber М708 Шпакловъчна смес

158

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Продуктов селектор - Крайни покрития

160

Полезна информация - Крайни покрития

164

weber.pas Силикон-акрилатна мазилка 186 weber.pas Колорит 188 weber.pas Мармолит - тънкослойна мозаечна мазилка190 192 weber.pas Декофино - тънкослойна мазилка weber.pas Моделфино - тънкослойна мазилка 194 weber.pas Грунд - грунд за тънкослойни мазилки 196 weber.min Благородна мазилка 198 weber.ton Ролкова мазилка 200 weber.ton Силикатна фасадна боя 202 weber.ton Силиконова фасадна боя 204 weber.ton Полимерна фасадна боя 206 208 weber.lor Дисперсна боя weber ЕМ-Грунд - грунд за ронещи се основи 210 212 weber.therm аксесоари

Строителни и технически разтвори ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ weber F602 - строително лепило weber 201P - хастарна мазилка за вътрешно приложение weber 202P - хастарна мазилка за външно приложение weber.аксесоари weber 100G - суха смес за зидане на газобетонни блокове weber 110G - зидарски разтвор за керамични тухли weber.floor Basic - циментова подова замазка weber.san Бяла фина мазилка weber.san Сива фина мазилка weber Суперфина шпакловка weber Бяла фина шпакловка weber Н-Грунд - грунд за слабо попиващи основи weber.rep 767 - разтвор за замонолитване weber P61 Грунд - грунд за ронливи основи

214 216 218 220 222 224 226 228 230 232 234 236 238 240

WEBER УСЛУГИ Информация за компанията Корпоративен сайт - www.weber.bg Мултимедиен проект Обучения и семинари Център за обслужване на клиенти Home Plan - Консултантски центрове Мерни единици и формули Индекс Ценова листа 2011 Общи условия

242 244 245 246 247 248 250 252 254 256

Подробна информация за полагане - Крайни покрития 178

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАЙНИ ПОКРИТИЯ weber.pas Силикатна мазилка

180

weber.pas Clima

182

weber.pas Силиконова мазилка

184

3


КАК ДА Се ориенТирАм В нАВиГАТорА? цветова навигация В десния край на всяка страница има цветна ивица. Каталогът е разделен на 5 основни цвята: Оранжев Намирате се на страница, отнасяща се за Системи за полагане на керамични покрития Син Намирате се на страница, отнасяща се за Хидроизолационни системи Зелен Намирате се на страница, отнасяща се за Топлоизолационни и фасадни системи Сив Намирате се на страница, отнасяща се за Строителни и технически разтвори Жълт Информация за предлаганите от фирмата услуги допълнителна ориентация:  Тъмен нюанс - намирате се в раздел Технически характеристики  Светъл нюанс - намирате се в раздел Проблем & Решение

цифрова навигация В горния десен ъгъл на всяка страница има цифра от 1 до 7. Цифрите означават: 1 - намирате се в раздел Проблем & Решение Системи за полагане на керамични покрития 2 - намирате се в раздел Технически характеристики Системи за полагане на керамични покрития 3 - намирате се в раздел Проблем & Решение - Хидроизолационни системи 4 - намирате се в раздел Технически характеристики Хидроизолационни системи 5 - намирате се в раздел Проблем & Решение Топлоизолационни и фасадни системи 6 - намирате се в раздел Технически характеристики Топлоизолационни и фасадни системи 7 - намирате се в раздел Технически характеристики Строителни и технически разтвори

Класическа навигация Съдържание по страници - стр. 2

4


Вебер навигация “Продуктов селектор” Таблична навигация за избор на продукт според конкретните условия, основа и търсения ефект. Когато искате да намерите продукт за конкретна ситуация заедно с всички необходими детайли и последователността на изпълнението, използвайте за навигация “Продуктов селектор”.

Продуктов селектор - Системи за полагане на керамични покрития

стр. 44

Продуктов селектор - Топлоизолационни системи

стр. 134

Продуктов селектор - Крайни покрития

стр. 160

Навигация по индекс на продуктите Когато търсите данни за конкретен продукт, както и всички страници и случаи, в които участва продуктът. индекс на продуктите

стр. 252

Препоръчителни цени на продуктите Когато търсите цени за конкретен продукт. Цени на продуктите

стр. 254

5


1

Проблем?

СИСТЕМИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА КЕРАМИЧНИ ПОКРИТИЯ

ПРОÁЛЕМ & РЕШЕНИЕ ¹1

Как да подготвим основата?

6

Полагането на керамични покрития е скъп и трудоемък процес. Подгответе добре основата и ще си осигурите нисък разход на материали и дълготрайно керамично покритие.

8-ТЕ НАÉ-ВАЖНИ НЕÙА, КОИТО ТРЯÁВА дА ПРОВЕРИТЕ ЗА ОСНОВАТА:

равност на основата Основата да бъде равна - без изпъкнали места, стърчащи остатъци от старо покритие или незапълнени дупки. Равността на основата се проверява с двуметров нивелир. Нивелирът се поставя на пода, като под двата му края се подлагат метални шайби с дебелина 3 mm. Основата не трябва да повдига нивелира от шайбите. Разстоянието между основата и нивелира не трябва да надхвърля 6 mm. Ако неравните участъци като площ са над 1/5 част от помещението, е наложително да изравните основата.

Твърдост на основата Твърдостта на основата се проверява, като се драсне с остър инструмент на няколко места. Получените драскотини трябва да са повърхностни. Ако при драскането се отделят големи парчета или основата бие на кухо, тези участъци трябва да се отстранят и да се нанесе ново покритие. С длето отстранете малка част от замазката - така ще проверите състоянието на основата в дълбочина. Шпаклованите стени се измитат. Всякакви ронливи частици от замазката на пода се отстраняват.

Устойчивост Тази проверка се отнася предимно за основи от дървени покрития, гредоред, дюшеме и др., върху които предстои да се полагат плочки. дюшеметата или дъските на пода не трябва да мърдат, когато се разхождате по тях. Скърцането им е сигурен признак за движение и то трябва да бъде отстранено с поставянето на дървен клин или подложка. Ако скърцането продължи, заменете изметнатия елемент. Укрепете дървените или гипсокартонените преградни стени, така че да не поддават при натиск.

Порьозност (попивателност) Попивателността на основата се проверява, като върху малък участък от нея се излеят 50 - 100 ml вода. Ако водата се просмуче за помалко от 1 минута, то основата е прекалено пореста и е необходимо да бъде грундирана преди полагането на плочките. Прекалено високата или ниската попивателност на основата ще наруши здравината на лепилния слой.


Чистота Важно за дълготрайността на плочките е основата да бъде добре почистена преди поставянето им: • Ако ще полагате плочки върху премахнато подово покритие като линолеум, балатум, мокет или винилови плочки, почистете по механичен път остатъците от лепило. Обезпрашете основата и я грундирайте. • Ако ще полагате плочки върху стари плочки, отстранете с шкурка всички остатъци от лак или восък. Измийте основата, за да я обезпрашите. • Ако ще полагате плочки върху бетонна основа, отстранете всички остатъци от неразтворена вар, гипс, мазни петна, кофражно масло или замърсявания. Влажност на основата Полагайте плочки само върху добре изсъхнали и слегнали основи. При новопостроените сгради изчакайте поне 2 месеца за естественото слягане и изсъхване на бетона и мазилките. При гипсови основи се уверете, че са напълно изсъхнали - процес, който отнема около 2 седмици. Преди полагане на плочки върху гипсови основи задължително ги грундирайте. Грундиране Грундът изравнява попивателната способност на основите и осигурява здрава връзка между основата и лепилото. Грундирането на основата е задължителен етап от процеса на полагане на плочките.

ПРОÁЛЕМ & РЕШЕНИЕ ¹1

Сила на залепяне (адхезия) Проверете адхезията, когато ще полагате плочки върху основи от стари покрития боя или вече положени плочки. С почукване проверете здравината на основите от стари плочки. Отстранете всяка плочка, която бие на кухо, и запълнете мястото й. С остър инструмент проверете основите от стара боя. Нанесете десетина успоредни хоризонтални черти и ги пресечете със същия брой вертикални черти. Разстоянието между чертите трябва да бъде около 2 mm. Áоята е подходяща за покриване с плочки, ако поне 80% от получените квадратчета останат свързани и не паднат. Ако процентът е по-нисък, отстранете цялата боя, тъй като няма да издържи теглото на плочките.

СИСТЕМИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА КЕРАМИЧНИ ПОКРИТИЯ

решение!

1

7


ПРОÁЛЕМ & РЕШЕНИЕ ¹2

1

Проблем?

Как да изравним подове във вътрешни помещения?

СИСТЕМИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА КЕРАМИЧНИ ПОКРИТИЯ

Недобре изравнените подове могат да създадат проблеми при полагането на плочки.

8

Трудно се постига равна основа с циментова замазка Грубите циментови замазки не могат да постигнат идеално равна повърхност, особено когато се обработват големи повърхности. При помещения с площ над 50 m2 е допустимо отклоненията в нивото да бъдат максимум 7 mm. Над тази стойност е необходимо допълнително заравняване на основата.

При неравна основа се работи трудно При неравна основа е значително по-трудно да се постигне равна повърхност на крайното покритие, което удължава времето за работа. Лепилният пласт под покритието става с неравномерна дебелина. Това води до различно поведение при температурни разлики и механични натоварвания.

неестетичен вид на крайното покритие Всички неравности в основата са осезаеми, ако за крайно покритие се използват мокети, балатуми, линолеуми и т.н. Този естетически дефект в по-малка степен може да се види и при керамични покрития върху неравни основи.


1

решение! ÈÇÏÎËÇÂÀÍÈ ÏÐÎÄÓÊÒÈ

1

Основата трябва да е суха, стабилна, с добра товароносимост и с приключили процеси на свиване.

2

Проверете разликите в нивата на пода. Отклоненията трябва да са в границите от 3 до 15 mm.

Проверете попивателната способност на основата. Грундирайте с weber. prim 801. Изчакайте 24 часа за пълното изсъхване на грунда.

weber.prim 801 стр. 74

4

Пригответе нивелиращия разтвор, като спазвате стриктно описаното на гърба на опаковката съотношение вода– сух материал.

5

Готовият материал се разстила по цялата повърхност на помещението посредством мистрия или маламашка. дебелината на пласта не трябва да бъде под 3 mm или да надхвърля 15 mm.

6

Останалия в разтвора въздух (балончета) изкарайте с помощта на валяк с шипове (“таралеж”). Така ще осигурите плътен слой и по-лесно ще разстелите материала по цялата повърхност.

weber.niv Профи стр. 72

СИСТЕМИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА КЕРАМИЧНИ ПОКРИТИЯ

3

ПРОÁЛЕМ & РЕШЕНИЕ ¹2

Изравнете добре основата преди полагане на крайното покритие. Това ще ви спести лепило за плочки и ще ви осигури спокойствие за естетиката и дълготрайността на покритието. Използвайте саморазливната нивелираща смес weber.niv Профи за лесно, бързо и прецизно изравняване на основи с отклонения до 15 mm.

9


СИСТЕМИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА КЕРАМИЧНИ ПОКРИТИЯ

ПРОÁЛЕМ & РЕШЕНИЕ ¹3

1

10

Проблем?

Как да облицоваме варо-циментови основи с плочи? Поставянето на керамични плочки - фаянс и теракота, гранитогрес, стъклокерамика и естествени камъни, върху минерални - бетонни, циментови и варо-циментови, основи е един от най-често срещаните случаи в строителната действителност. Въпреки широкото разпространение на технологията често се допускат грешки. Най-често срещаните са: основата не е заравнена Задължително условие за полагането на керамичните покрития върху циментови основи е добре изравнената основа. Изравнена основа невинаги значи хоризонтална. При балкони, тераси и бани е нормално да има зададен наклон за оттичане на водата. Недопустимо е полагането на керамични покрития върху основи с отклонения на нивото над 7 mm. Тези основи предварително трябва да бъдат заравнени. основата е силно порьозна и не е обработена Някои от варо-циментовите основи са прекалено порьозни и бързо попиват вода. Това води до бързото изсъхване на лепилото и до намаляване на здравината му. Такива основи трябва да бъдат грундирани. основата не е почистена Полагайте керамични покрития само върху чисти основи. Петна от стара боя, строителен прах, гипс, масло и др. намаляват силата на залепяне на плочките и могат да причинят проблеми.

основата е влажна Варо-циментовите основи много често задържат влага за дълги периоди. При новопостроени сгради изчакайте поне 3 месеца за пълното изсъхване на основата и за стихване на процесите на слягане. Полагането на плочки върху влажна основа създава възможност за отлепяне на плочките и избиване на соли от фугите. лепилото се полага на топки на гърба на плочката или върху основата (грешка!) Използването на назъбена маламашка е задължително, тъй като тя разпределя равномерно лепилния разтвор. Това улеснява полагането на плочките и постигането на идеално равно ниво. Плочките се киснат във вода (грешка!) Практика от миналото е предварителното накисване на плочките във вода. Когато използвате лепилата на Вебер, това не е необходимо.


1

решение! Спазвайте правилната технология за полагане на плочки върху циментова основа. Това ще ви осигури здраво и дълготрайно покритие.

Проверете основата. Вдлъбнатини, липсващи парчета или големи пукнатини във варо-циментовите основи запълнете с циментов разтвор или с weber.tec 933. Ако основата има нужда от изравняване без задаване на определен наклон, използвайте саморазливната замазка weber.niv Профи. Специален наклон на подовете трябва да зададете със стандартна изравнителна замазка. Изчакайте поне 7 дни, преди да пристъпите към поставяне на плочките.

weber.tec 933 стр. 98

2

Ако основата е порьозна и силно попивателна, грундирайте я с weber. prim 801. Изчакайте най-малко 1 час за изсъхването му. От Продуктов селектор на стр. 44 изберете подходящо за конкретния случай лепило.

3

Използвайте машинна бъркалка, за да приготвите лепилния разтвор, като стриктно спазвате указаното върху опаковката съотношение на сухия материал с вода.

weber.prim 801 стр. 74

weber.niv Профи стр. 72

4

Нанесете лепилния слой с назъбена маламашка с размер на зъбите от 6x6 до 10x10 mm. Ако размерът на плочките е над 30x30 cm или лепите естествен камък, гърбът на плочите също се обмазва с тънък слой лепило.

5

Плочките се поставят върху нанесения пласт лепило и леко се приплъзват, докато прилегнат на мястото си. С гумен чук отстранете евентуалните въздушни мехури под плочката. Между плочките оставете фуги с минимална ширина 2 - 3 mm. Използвайте готови пластмасови кръстчета. След 24 часа (при 5° С до 25° С) лепилото е добило първоначална якост и може да се стъпва върху покритието.

weber.color Комфорт стр. 66

weber.color Перфект стр. 68

6

Почистете добре празнините между плочките и пристъпете към фугиране с фугиращите смеси weber.color Комфорт (фуги 1 - 6 mm), weber.color Перфект (фуги 2 - 20 mm) или с епоксидните фуги weber.xerm 848, ако има специално изискване за силно устойчиви на химикали фугиращи смеси.

weber.xerm 848 стр. 70

СИСТЕМИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА КЕРАМИЧНИ ПОКРИТИЯ

1

ПРОÁЛЕМ & РЕШЕНИЕ ¹3

ÈÇÏÎËÇÂÀÍÈ ÏÐÎÄÓÊÒÈ

11


СИСТЕМИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА КЕРАМИЧНИ ПОКРИТИЯ

ПРОÁЛЕМ & РЕШЕНИЕ ¹4

1

12

Проблем?

Как да осигурим качествено фугиране? фугиращите смеси са част от системата за полагане на керамични покрития. Освен чисто естетическите си функции фугите предпазват покритията и поемат термалните движения в основата. Важно е фугиращата смес да бъде избрана според условията, на които ще е изложено покритието, и експлоатационните изисквания към помещението. Неправилният избор може да доведе до проблеми. напукване на фугата Промяната на температурата води до свиване и разширяване на керамичното покритие. Само фуги с висока остатъчна еластичност могат да поемат тези движения, без да се напукат. Промяна на цвета Честото почистване на керамичните покрития с агресивни химикали влияе върху цвета на фугата. При нискокачествени фугиращи смеси цветът избледнява с времето и става податлив на зацапване. Условия на експлоатация При избора на фугиращи смеси трябва да се вземат предвид фактори като ширина на фугите, външна или вътрешна употреба, еластичност, устойчивост на химически вещества, антибактериална защита и др. Като общо правило минималната ширина на фугата трябва да е 2 - 3 mm.

Слягане на сградата Естествените процеси на слягане при новите сгради изискват използването на фугиращи смеси с висока остатъчна еластичност. неизсъхнало лепило При полагане на плочки върху покрития с неизсъхнал лепилен пласт избиват бели петна - изсоляване, или ефлоресценция. Фуги при басейни Áасейните изискват специални фугиращи смеси, които да не допускат преминаването на влага през фугите. Те трябва да са силно еластични, за да устояват на водното налягане. фугиращите смеси за басейни не задържат микроорганизми и не се повреждат при почистването с химически вещества. мухъл и плесен Във влажни и мокри помещения трябва да се полагат само фугиращи смеси с антибактериални свойства. Обикновените фугиращи смеси са податливи на мухъл и плесен.


1

решение! Използвайте подбрани според конкретните условия фугиращи смеси. ÈÇÏÎËÇÂÀÍÈ ÏÐÎÄÓÊÒÈ

1

ПРОÁЛЕМ & РЕШЕНИЕ ¹4

Изчакайте пълното изсъхване на лепилото, преди да пристъпите към фугиране. Почистете добре фугите от избило лепило. Остранете с четка, отвертка или друг подходящ инструмент всички несвързани частици. Порьозни плочки или камъни се импрегнират преди фугиране. Това ги предпазва от попадане на фуга в порите и нежелано оцветяване на лицето.

2

Смесете фугиращия материал с чиста вода, като спазвате указаното на опаковката съотношение. Стриктното съотношение вода–суха смес гарантира получаването на точния цвят. Разбъркайте с електрически миксер на бавни обороти до получаване на смес с равномерен цвят и състав.

3

Оставете сместа да отлежи 5 min. Разбъркайте отново и пристъпете към фугиране. От време на време пребърквайте, за да постигате добър резултат при всяко следващо фугиране.

weber.color Комфорт стр. 66

фугиращата смес се полага с гумена маламашка или фугиращ шпахтел. Нанесете я открай докрай по цялата площ, докато запълните всички фуги. Работете с диагонални движения, за да постигнете равна повърхност и за да избегнете преразход на продукта. Нанесете фугиращата смес върху голяма площ. Уверете се, че фугиращият материал е проникнал в дълбочина във фугите, за да избегнете напукване или изронване.

5

Изчакайте около 10 min след нанасянето на фугиращата смес. С влажна гъба почистете лицата на плочките, като едновременно без натиск оформяте фугите.

6 7

weber.color Перфект стр. 68

Изчакайте до засъхването на циментовия филм върху плочите и с мек парцал почистете лицата им.

Пълното изсъхване на фугите отнема около 24 часа (при температура от 5° С до 25° С). След това време керамичното покритие може да се използва.

weber.xerm 848 стр. 70

оСобеноСТ: При големи площи на керамични покрития или такива, подложени на голямо натоварване, се оставят дилатационни (разширителни) фуги, които да поемат с еластичността си натоварването и термичните разширения. На всеки 6 - 8 m се оставя деформационна фуга с широчина 8 - 10 mm. Такава фуга се оставя и на границата с покрития от различен материал. дилатационните фуги могат да бъдат запълвани със санитарен силикон или оформяни със специалните профили, предлагани от Вебер. Приготвяне на weber.xerm 848. В съда с компонент А се добавя компонентът Á и се смесва с помощта на машинна бъркалка. Размесването продължава до получаване на хомогенна маса (най-малко 2 min). В сместа не бива да попада вода. За да се втвърдят полепналите по опаковката остатъци от компонент Á, стените на празния съд се обливат с малко от материала. След това се пресипва обратно и се разбърква още веднъж. weber.xerm 848 се нанася на мястото за фугиране и се разпределя с помощта на маламашка за фугиране. Може да се нанася и с ръчен или пневматичен пистолет. фугите предварително се почистват добре преди запълване. Може да се използва само за фугиране на непорьозни и гладки керамични материали, без пори по повърхността, тъй като цветните пигменти могат да проникнат в плочките. Задължително направете предварителна проба дали фугиращата смес променя цвета на керамичното покритие.

СИСТЕМИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА КЕРАМИЧНИ ПОКРИТИЯ

4

13


СИСТЕМИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА КЕРАМИЧНИ ПОКРИТИЯ

ПРОÁЛЕМ & РЕШЕНИЕ ¹5

1

14

Проблем?

Как да нанесем лепилото? Лепилният слой има няколко функции: надеждно фиксира плочката, поема термичните движения на основата, предотвратява проникването на вода и компенсира неравностите. При неправилно положено лепило е възможно да възникнат следните проблеми: остават кухини под плочките Ако лепилото е нанесено на няколко топки на гърба на плочката, влагата и водата проникват в кухините. Това води до появата на миризма на мухъл и неприятна миризма в помещението. Ако плочките са поставени при външни условия, проникналата в кухините вода замръзва при ниски температури и е възможно отлепване на плочките. Плочките се чупят при натоварване Плочките са крехки и когато под тях няма пласт, който да поеме удара, те лесно се чупят от случайно изтървани предмети.

Тънкият пласт лепило пресъхва Нанасянето на прекалено тънък слой лепило води до прекалено бързото му изсъхване и то не достига максимална здравина на залепване. Тънкият слой лепило няма възможност да компенсира термалните или други движения в основата. Появяват се петна върху плочките Някои плочки и естествени камъни (като варовик и мрамор) са леко прозиращи. Ако бъдат положени с тъмни на цвят лепила през тях прозира и се вижда лепилото. Този проблем е особено видим, ако лепилото е нанесено на топки по гърба на плочите.


решение! За да избегнете всички тези проблеми, полагайте лепилото на плътен слой по основата. При силно натоварени помещения, външни условия или голям размер плочки лепилото се полага не само върху основата, но и на гърба на плочката. Нанесете лепилото и плъзнете върху него плочката на точното й място. Това движение осигурява максимален контакт между плочката и лепилото. фиксирайте я с леко причукване с гумен чук, за да не останат отдолу кухини и въздушни мехури. След полагане една на всеки десет плочки се повдига, за да се провери дали лепилото е покрило цялата повърхност на гърба й. Важно е също да спазвате и оптималната дебелина на нанасяне, отбелязана на всяка опаковка.

Изберете маламашка според конкретните условия:

1

облицоване на стени в мокри вътрешни или външни помещения: Ширина на зъбите: 8 mm. Размер на прорезите: 8x8 mm. След поставяне на плочите под тях трябва да се получи равномерен непрекъснат пласт лепило с дебелина най-малко 4 mm.

2

Стенни плочки във вътрешни сухи помещения: Ширина на зъбите: 6 mm. Размер на прорезите: 6x6 mm. След поставяне на плочите под тях трябва да се получи равномерен непрекъснат пласт лепило с дебелина най-малко 3 mm.

ПРОÁЛЕМ & РЕШЕНИЕ ¹5

1

3

Стъклокерамични мозаечни плочки: Ширина на зъбите: 3 mm. Размер на прорезите: 3x3 mm. След поставяне на плочите под тях трябва да се получи равномерен непрекъснат пласт лепило с дебелина най-малко 1,5 mm.

облицоване на подове във вътрешни или външни помещения: Ширина на зъбите: 10 mm. Размер на прорезите: 10x10 mm. След поставяне на плочите под тях трябва да се получи равномерен непрекъснат пласт лепило с дебелина най-малко 5 mm.

5

Големи размери плочки: При плочки с големи размери (над 30x30 cm), както и при облицоване на външни или изложени на голямо натоварване повърxности е необxодимо двойно нанасяне на лепилото. Основният лепилен пласт се полага върxу основата, като освен това тънък лепилен слой се нанася и върxу гърба на плочата. Това помага за постигане на 100% контактна повърxност между основата, лепилото и плочите.

СИСТЕМИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА КЕРАМИЧНИ ПОКРИТИЯ

4

15


СИСТЕМИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА КЕРАМИЧНИ ПОКРИТИЯ

ПРОÁЛЕМ & РЕШЕНИЕ ¹6

1

16

Проблем?

Как да лепим плочи от естествен камък? Стандартните продукти и технология на полагане не са подходящи при работа с плочи от естествен камък. Структура на камъка Естественият камък няма хомогенна структура. Често се срещат шупли или пукнатини. Всеки камък има и различна степен на попивателност - пясъчникът и варовикът попиват повече вода, докато гранитът и мраморът са по-плътни и съответно поемат по-малко. Това усложнява полагането и изисква специални лепила и метод на полагане. Плочите са с различна дебелина При добиване на облицовки от естествени камъни невинаги е възможно плочите да бъдат с еднаква дебелина. За да се постигне сигурно залепяне на такива плочи, са необходими лепила със специални качества. Еластичността на лепилото и силата му на залепяне не трябва да се променят въпреки варирането на дебелината на лепилния пласт. Камъкът прозира Някои плочи от естествен камък са със светъл цвят и леко прозират. Ако такива плочи се полагат с обикновено лепило, се получават петна на лицевата страна на камъка.

Драскотини и оцветяване Естествените камъни лесно могат да бъдат издраскани или оцветени по време на работа. Меките и порести плочи попиват цвят при фугиране.


1

решение! За да получите естетично и здраво покритие, използвайте лепила и фуги, специално създадени за работа с естествен камък.

Полагайте лепилото на подходящ слой. Лепилата са ефективни само при нанасяне в подходяща дебелина на слоя. Лепилата драстично намаляват показателите си, ако са положени неправилно. Лепилото weber.col Профи бял, както и weber.col Флекс Dust Free формула и weber.set Комфорт Флекс се прилагат на пласт с дебелина от 5 до 10 mm. Това ги прави подходящи за работа с естествен камък, тъй като може да компенсират различната дебелина на плочите, както и шисти или пукнатини в тях.

2

Използвайте лепила, устойчиви на приплъзване. Лепилото weber.col Профи бял е със стандартно отворено време и е устойчиво на приплъзване, което позволява лесна работа с тежки и големи по размер плочи от естествен камък, гранитогрес и фаянс.

weber.col Профи Áял стр. 56

3

Полагайте лепилото двустранно. Лепилото се нанася на плътен слой, като трябва да се намаже не само основата, но и гърбът на плочата. Това повишава устойчивостта на покритието на натоварване и предотвратява проникването на вода зад плочата.

weber.col флекс стр. 58

4

Почистете добре веднага след работа. Веднага след залепяне на плочите ги почистете добре от избилото лепило. Плочи от мрамор, пясъчник или шисти трябва да се обработят с импрегниращо вещество, преди да се фугират. Импрегниращото вещество не променя вида на камъка.

5

фугирайте с подходяща фуга. За фугиране на плочи от естествен камък използвайте weber.color Перфект. фугиращата смес позволява работа при широка до 20 mm фуга и не надрасква при полагане полирани и меки повърхности.

weber.set Комфорт флекс стр. 64

СИСТЕМИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА КЕРАМИЧНИ ПОКРИТИЯ

1

ПРОÁЛЕМ & РЕШЕНИЕ ¹6

ÈÇÏÎËÇÂÀÍÈ ÏÐÎÄÓÊÒÈ

17


ПРОÁЛЕМ & РЕШЕНИЕ ¹7

1

Проблем?

Как да лепим плочи с голям размер? Плочите с големи размери (от 40x40 cm до 60x60 cm) се използват все по-често в строителството. Най-често срещаните проблеми при работа с тях са:

СИСТЕМИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА КЕРАМИЧНИ ПОКРИТИЯ

отлепяне на плочи Основата под облицовката винаги претърпява известни деформации вследствие на температурните промени и влажността. Това води до механични напрежения в пласта лепило, които може да причинят отлепване на плочи.

18

Деформация на плочите Плочите се свиват или разширяват под въздействие на студ, топлина и мокрене. Тези движения се изразяват по-силно при облицовки с големи плочи. При малките плочи деформацията на всяка поотделно е в по-малка степен и по-лесно се компенсира от фугите. Така напреженията като цяло са по-леки и по-равномерно се разпределят между плочите в облицовката. деформацията на основата и на плочите е различна. нестабилни основи Основата претърпява известни деформации вследствие на слягане на сградата, свиване на замазките при съхнене, овлажняване на основата и т.н. За разлика от лепилата плочите не са еластичен материал и не могат да следват основата при нейните движения. Поради това изискванията към качеството на лепилото и стриктното спазване на технологията са още построги.


1

решение! Използвайте лепила и фугиращи смеси с повишена остатъчна еластичност. Важна особеност при полагането е лепилото да се нанася не само върху основата, но и на гърба на плочката. По този начин се постига 100% контактна повърхност.

1

Спазвайте стриктно указанията върху опаковката на лепилото и съотношението вода–суха смес. Точната консистенция на лепилото е гаранция за здравината на покритието. Изберете лепилото според приложението: Вид на плочите Вътрешно приложение Порьозни плочи (фаянс, теракота) Непорьозни плочи стъклокерамика и гранитогрес

Външно приложение

Силно натоварени настилки (подово отопление, плувни басейни, фасади, производствени и търговски помещения) weber.col Флекс weber.col Флекс weber.col Екстра Флекс Dust Free формула Dust Free фор- Dust Free формула стр. 58 мула стр. 58 стр. 60 weber.col Флекс weber.col weber.col Екстра Флекс Dust Free формула Екстра Флекс Dust Free формула стр. 58 Dust Free фор- стр. 60 weber.set Комфорт мула стр. 60 Флекс стр. 68

3

Основата трябва да е равна, товароносима и добре почистена. Силно попиващите основи се грундират с weber.prim 801. Непорьозните основи (стари плочи, товароносима боя) се третират с weber.prim plus Грунд.

weber.prim plus Грунд стр. 76 weber.prim 801 стр. 74

weber.col флекс стр. 58

4

Лепилото се полага с маламашка с размер на зъбите от 8х8 mm до 10x10 mm. Така се получава достатъчно дебел слой лепило, с който по-лесно се компенсират евентуални неравности на основата.

5

Лепилото се нанася върху основата и върху гърба на всяка плоча, така че да се получи 100% контактна повърхност.

weber.set Комфорт флекс стр. 64

6

Всяка плочка се полага върху пласта лепило и се приплъзва на точното й място. Нивото се изравнява с гумен чук. Под плочите не бива да остават въздушни мехури и незапълнени повърхности и кухини.

7

weber.col Екстра флекс стр. 60

8

weber профили за дилатационни фуги

На всеки десет залепени плочи една се повдига за проверка дали гърбът й е плътно покрит с лепило и дали не остават кухини под нея. Между плочите се оставя фуга с минимална широчина 3 mm. При площи с размер над 36 m2 се предвижда разширителна фуга. При необходимост използвайте weber профили за дилатационни фуги. фугирайте с weber.color Перфект (2 - 20 mm), която запазва висока еластичност след втвърдяване.

weber.color Перфект стр. 68

СИСТЕМИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА КЕРАМИЧНИ ПОКРИТИЯ

2

ПРОÁЛЕМ & РЕШЕНИЕ ¹7

ÈÇÏÎËÇÂÀÍÈ ÏÐÎÄÓÊÒÈ

19


СИСТЕМИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА КЕРАМИЧНИ ПОКРИТИЯ

ПРОÁЛЕМ & РЕШЕНИЕ ¹8

1

20

Проблем?

Как да полагаме плочи върху подове с вградено отопление? При полагане на плочи върху подове с вградено отопление са възможни следните проблеми: напукване на плочите и фугите Подовото отопление причинява термично разширение на основата, лепилния пласт и керамичното покритие. Всеки от тези материали има различен коефициент на термично разширение и съответно се разширява различно. Поради това на границата на всеки два материала възникват напрежения, които може да причинят отлепване на плочите и напукване на фугите.

лепилата на циментова основа не са еластични Редуващите се свивания и разширявания на основата и подовата настилка налагат използването на специални фугиращи материали и лепила с полимерни добавки. Те имат висока остатъчна еластичност след втвърдяване и издържат на механичните напрежения, без покритието да се разрушава.


1

решение! При основи с вградено отопление използвайте специално създадените за целта продукти weber.col Флекс (лепило) и weber.color Перфект (фугираща смес).

ПОдГОТВЕТЕ ОСНОВАТА

1

Уверете се, че основата е равна, добре изсъхнала и достатъчно здрава. Почистете строителния прах.

2

Основата трябва да е без издатини и стърчащи парчета. Максималната разлика в нивата на пода не трябва да надхвърля 7 mm. При наличие на по-големи неравности те се запълват с ремонтен разтвор на weber.tec 933. След изсъхването му се полага weber.prim 801 и след това самонивелираща се подова замазка weber.niv Профи.

weber.tec 933 стр. 98

weber.prim 801 стр. 74

ПРОÁЛЕМ & РЕШЕНИЕ ¹8

ÈÇÏÎËÇÂÀÍÈ ÏÐÎÄÓÊÒÈ

ПОЛОЖЕТЕ ПЛОЧКИТЕ

1

weber.niv Профи стр. 72

2

Между плочките оставете фуги с минимална широчина 4 mm. Използвайте готови пластмасови кръстчета. Между крайните редове плочки и стените оставете фуга с широчина 10 mm. Тези фуги поемат термичното разширение на настилката и предотвратяват напукването на покритието и последващото отлепване на плочките.

weber.col флекс стр. 58

3

3а фугирането на плочките използвайте weber.color Перфект. фугиращата смес е обогатена с полимерни добавки. Това я прави еластична след втвърдяване и я предпазва от напукване въпреки нагряването на керамичното покритие от подовото отопление.

4

weber.set Комфорт флекс стр. 64

фугите между плочките и стените запълнете със силиконова паста.

weber.color Перфект стр. 68

СИСТЕМИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА КЕРАМИЧНИ ПОКРИТИЯ

Нанесете лепилото weber.col Флекс Dust Free формула и weber.set Комфорт Флекс равномерно върху основата с помощта на назъбена маламашка с размер на зъбците 8x8 mm.

21


ПРОÁЛЕМ & РЕШЕНИЕ ¹9

1

Проблем?

Как да облицоваме силно натоварени повърхности с плочи? Подовите настилки в търговски центрове, офис сгради, супермаркети и други помещения с интензивно движение на хора и машини са подложени на голямо натоварване. Най-често срещаните проблеми са:

СИСТЕМИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА КЕРАМИЧНИ ПОКРИТИЯ

Повреди от точково натоварване Количките за транспортиране на стоки оказват силен точков натиск върху плочите поради малката допирна повърхност между колелата и пода. Крачетата на щендерите и стелажите също оказват силен точков натиск.

22

Повреди от паднали предмети При транспортиране на стоки, поставянето или взимането им от щендерите често се случва да падат тежки и твърди предмети с остри ръбове.

Повреди от често почистване Настилките в сградите с интензивно движение се почистват почесто, отколкото домашните помещения. Химически агресивните препарати и почистващите машини с времето повреждат покритието.

натоварването скъсява живота на покритията Интензивната експлоатация скъсява многократно живота на неправилно положените покрития. За кратко време цветът на фугите се променя или те се уронват. Често се наблюдават отлепени или счупени плочки.


1

решение! 1

Проверете равността на основата. Разликите в нивата на отделните участъци на помещението не трябва да надхвърлят 7 mm. Запълнете всички дупки с ремонтен разтвор weber.tec 933. При по-големи неравности направете цялостно подравняване със саморазливаща се подова замазка weber.niv Профи. Пристъпете към полагане на плочките само след напълно изсъхнали ремонтни участъци.

2

Предварително определете местата и разположението на деформационните фуги в настилката. На всеки 6 - 8 m се оставя деформационна фуга с широчина 8 - 10 mm. Такава фуга се оставя и на границата с покрития от различен материал. Използвайте готови профили weber за оформяне на деформационни фуги. При поставянето ги нивелирайте така, че да не стърчат над повърхността на плочките в настилката.

3

Лепилото weber.col Флекс Dust Free формула или weber.set Комфорт Флекс се нанася върху основата с назъбена маламашка с размер на зъбите минимум 8х8 mm и върху гърба на всяка плочка. Плочките се лепят с минимална широчина на фугата 3 mm. Между плочките и околните стени оставете деформационна фуга с широчина 10 mm.

weber.tec 933 стр. 98 weber.prim 801 стр. 74 weber.niv Профи стр. 72

weber.col флекс стр. 58

4

Поставете с приплъзване плочата на мястото й. С гумен чук фиксирайте плочката и премахнете намиращия се отдолу въздух. Това е необходимо, за да не остават под нея кухини, които силно намаляват товароносимостта и са предпоставка за лесно счупване на плочата при падане върху нея на по-тежък и твърд предмет.

weber.set Комфорт флекс стр. 64

5

Изчакайте най-малко 24 часа за пълното втвърдяване на лепилото, преди да пристъпите към фугиране. За запълване на фугите използвайте weber.color Перфект (2 - 20 mm). При изискване за висока устойчивост на агресивни почистващи препарати и при специални помещения използвайте епоксидната фугираща смес weber.xerm 848.

6

24 часа след фугиране върху настилката може да се стъпва. Преди пълното натоварване на помещението изчакайте 7 дни.

weber.xerm 848 стр. 70

weber.color Перфект стр. 68

СИСТЕМИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА КЕРАМИЧНИ ПОКРИТИЯ

ÈÇÏÎËÇÂÀÍÈ ÏÐÎÄÓÊÒÈ

ПРОÁЛЕМ & РЕШЕНИЕ ¹9

Използвайте специално създадените за силно натоварени помещения продукти weber.col Флекс (лепило) и weber.color Перфект или епоксидната weber.xerm 848 (фугираща смес). Спазвайте стриктно особеностите на технологията при полагане. Това ще ви предпази от скъпо струващи ремонти и ще удължи живота на керамичното покритие.

23


СИСТЕМИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА КЕРАМИЧНИ ПОКРИТИЯ

ПРОÁЛЕМ & РЕШЕНИЕ ¹10

1

24

Проблем?

Как да облицоваме фасади с по-големи по размер плочи? При облицоване на фасади все по-често се използват плочи с размер над 40x40 cm (площ над 1600 cm2). Изпълнението на фасади е свързано с голяма отговорност, тъй като случайно паднала плоча може да нарани преминаващ човек, да повреди спряло превозно средство или да нанесе големи щети. Фасадите са подложени на термични натоварвания фасадните покрития са изложени на атмосферни влияния, на силно нагряване през деня и значително охлаждане нощем. Това означава непрекъснат процес на свиване и разширение. Неподходящите лепила не издържат на тези сили.

Фасадите се мокрят при дъжд Ако за направата на фасадното покритие са използвани неподходящи продукти, водата и влагата проникват в лепилния слой. При отрицателни температури водата замръзва и ледът бързо разрушава облицовката.

ремонтите на фасада са скъпи и трудоемки Ремонтирането на фасада, изпълнена с некачествени материали, е скъп и трудоемък процес. допълнителна трудност е намирането на същия размер и вид плочи, необходими за ремонта.


решение! За да постигнете здрава и дълготрайна фасадна облицовка с плочи, спазвайте следното: • Използвайте лепила и фугиращи смеси с висока остатъчна еластичност след втвърдяване. Те трябва да са студо- и водоустойчиви. • За залепяне на плочите полагайте лепилото не само върху основата, но и на плътен слой на гърба им. Уверете се, че под плочката не остават въздушни мехури и кухи пространства. • Керамичните облицовки върху фасади на по-голяма височина следва да се укрепват и механично. ÈÇÏÎËÇÂÀÍÈ ÏÐÎÄÓÊÒÈ

1

При новопостроени сгради изчакайте поне 3 месеца за стихване на естествените процеси на слягане. Проверете здравината на основата в дълбочина. Отстранете всички биещи на кухо участъци. Пукнатините, шуплите ипи неравностите с дълбочина над 5 mm запълнете и подравнете с weber.tec 933. Изчакайте пълното изсъхване на ремонтираните участъци. Почистете основата от циментов прах, мазни петна ипи други замърсявания.

weber.tec 933 стр. 98

ПРОÁЛЕМ & РЕШЕНИЕ ¹10

1

2 3

Притиснете плочката на мястото й и я фиксирайте с гумен чук. Така зад гърба й няма да останат въздушни мехури.

weber.col Екстра флекс стр. 60

4

Между плочите оставете фуга с минимална широчина 5 mm. Тази фуга поема термичните разширения на облицовката. На всеки 50 m2 площ предвидете околовръст деформационна фуга с широчина 10 mm. деформационна фуга се оставя и по краищата на облицовката.

5

Изчакайте минимум 24 часа за пълното изсъхване и втвърдяване на лепипото, преди да се пристъпи към фугиране. фугирайте фасадната облицовка с weber. color Перфект. фугиращата смес е специално разработена за облицовки на открито, подложени на атмосферните влияния.

6

Запълнете деформационните фуги със силиконова паста.

weber.color Перфект стр. 68

СИСТЕМИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА КЕРАМИЧНИ ПОКРИТИЯ

Пригответе лепипото weber.col екстра Флекс, като стриктно спазвате указанията на опаковката. Нанесете го с назъбена маламашка върху основата и гърба на плочите, задължитепно с хоризонтални ребра. Избягвайте полагането на плочи при силно слънчево огряване.

25


ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

ÏÐÎÁËÅÌ & ÐÅØÅÍÈÅ ¹11

1

26

ПРОБЛЕМ?

Êàê äà ïîëàãàìå ïëî÷êè âúðõó îñíîâè ñ äúðâåíî ïîêðèòèå? Ïîäîâåòå íà íÿêîè ñòàðè ñãðàäè ñà èçïúëíåíè ñ ãðåäîðåä, à íå ñ áåòîííà ïëî÷à. Äúðâåíèòå ïîêðèòèÿ ñà ïîëîæåíè âúðõó ñêàðè, êîèòî ñ âðåìåòî ñå èçìÿòàò èëè èçãíèâàò. Òîâà âîäè äî íåñòàáèëíà îñíîâà, íåïîäõîäÿùà çà ïîëàãàíå íà êåðàìè÷íè ïîêðèòèÿ. Èçïúëíåíèåòî íà äåáåëà öèìåíòîâà çàìàçêà âúðõó ãðåäîðåä å òðóäîåìúê è ñêúï ïðîöåñ. Íàé-÷åñòî ñðåùàíèòå ïðîáëåìè ïðè ïîëàãàíå íà êåðàìè÷íè ïîêðèòèÿ âúðõó ñòàðà è íåñòàáèëíà äúðâåíà îñíîâà ñà: Водата от лепилото измята дървесината Ëåïèëàòà íà öèìåíòîâà îñíîâà ñúäúðæàò âîäà, êîÿòî ïîïèâà â äúðâåñèíàòà. Òîâà âîäè äî ðàçäóâàíåòî é è ïëî÷êèòå ñå îòëåïÿò. Öèìåíòúò èìà ìíîãî ñëàáà àäõåçèÿ êúì äúðâåíè ïîâúðõíîñòè.

Циментовите лепила са нееластични Ñòàíäàðòíèòå ëåïèëà íà öèìåíòîâà îñíîâà íå çàïàçâàò åëàñòè÷íîñò ñëåä âòâúðäÿâàíå. Ïëî÷êèòå ñå îòëåïÿò â ðåçóëòàò íà òåðìè÷íèòå ðàçøèðåíèÿ è ñâèâàíèÿ íà îñíîâàòà.

Фугите между дъските са податливи Ôóãèòå ìåæäó äúñêèòå óëåñíÿâàò òÿõíîòî äâèæåíèå åäíà ñïðÿìî äðóãà. Ëåïèëàòà íà öèìåíòîâà îñíîâà íå ìîãàò äà êîìïåíñèðàò òîâà äâèæåíèå. Ðåçóëòàòúò å îòëåïâàíå íà ïëî÷êèòå.


1

РЕШЕНИЕ! ÈÇÏÎËÇÂÀÍÈ ÏÐÎÄÓÊÒÈ

1

Ïðîâåðåòå çäðàâèíàòà íà ïîäà, ðàâíîñòòà ìó è ñúñòîÿíèåòî íà äúðâåíàòà îñíîâà. Ñêúðöàíåòî íà äúñêèòå ïðè ñòúïâàíå âúðõó òÿõ å ñèãóðåí ïðèçíàê, ÷å ïîäúò íå å äîñòàòú÷íî óñòîé÷èâ è äúñêèòå ñå äâèæàò åäíà ñïðÿìî äðóãà. Ôèêñèðàéòå äúñêèòå ñ äúðâåíè êëèí÷åòà. Çàïúëíåòå ôóãèòå ñúñ ñèëèêîíîâà ïàñòà. Àêî ïðîäúëæàâàò äà ñêúðöàò, íàñòåëåòå âúðõó òÿõ ïëîñêîñòè îò äúðâåñíè ÷àñòèöè (ÏÄ×) è ãè ôèêñèðàéòå ñ âèíòîâå çà ñòàðîòî ïîêðèòèå.

2

Ïî÷èñòåòå îñíîâàòà îò ïðàõ ñ ïðàõîñìóêà÷êà èëè âëàæíà êúðïà. Íàíåñåòå ñ áîÿäæèéñêè âàëÿê weber.prim plus Грунд. Èç÷àêàéòå ìåæäó 1 è 5 ÷àñà ïúëíîòî ìó èçñúõâàíå.

ÏÐÎÁËÅÌ & ÐÅØÅÍÈÅ ¹11

Çà äà ïîñòèãíåòå çäðàâî è äúëãîòðàéíî ïîêðèòèå âúðõó äúðâåíè îñíîâè: • Ïîäãîòâåòå äîáðå îñíîâàòà • Èçïîëçâàéòå ñïåöèàëíè ëåïèëà è ôóãèðàùè ñìåñè • Ñïàçâàéòå òî÷íàòà òåõíîëîãèÿ íà ïîëàãàíå

weber.prim plus Ãðóíä стр. 76

Ñ ìàëàìàøêà íàíåñåòå ïî öÿëàòà îñíîâà ëåïèëî weber.col Екстра Флекс. Ïî ïðîäúëæåíèå íà ôóãèòå ìåæäó äúñêèòå îïúíåòå ëåíòà îò ñòúêëîâëàêíåñòà ìðåæà ñ øèðî÷èíà 20 cm. Ñ ëåê íàòèñê íà ìàëàìàøêàòà âãðàäåòå ëåíòàòà â ëåïèëíèÿ ñëîé. Ïðè îñíîâà îò ïàðêåò ïîëîæåòå ñòúêëîâëàêíåñòàòà ìðåæà ïî öÿëàòà ïîâúðõíîñò íà ïîìåùåíèåòî. Çàñòúïâàéòå ñ ïîíå 10 cm äâå ñúñåäíè ïàð÷åòà ìðåæà. Èç÷àêàéòå ìèíèìóì 24 ÷àñà çà ïúëíîòî èçñúõâàíå íà ëåïèëîòî.

weber.col Åêñòðà Ôëåêñ стр. 60

4

Âúðõó èçñúõíàëàòà îñíîâà íàíåñåòå ïëúòåí òúíúê ñëîé weber.col Екстра Флекс. Øèðî÷èíàòà íà ôóãèòå ìåæäó ïëî÷êèòå òðÿáâà äà å ìèíèìóì 3 mm. Ìåæäó ïëî÷êèòå è ñòåíàòà îñòàâåòå ôóãà ñ øèðî÷èíà 10 mm. Èç÷àêàéòå 24 ÷àñà, ïðåäè äà ïðèñòúïèòå êúì ôóãèðàíå.

5

Çàïúëíåòå äåôîðìàöèîííèòå ôóãè ìåæäó ñòåíèòå è ïëî÷êèòå ñúñ ñèëèêîíîâà ïàñòà. Èç÷àêàéòå ìèíèìóì 24 ÷àñà çà ïúëíîòî é èçñúõâàíå.

6

Ôóãèðàéòå ñ weber.color Перфект. Èç÷àêàéòå ÷åòèðè äåíîíîùèÿ, äîêàòî ëåïèëîòî ñå âòâúðäè îêîí÷àòåëíî, ïðåäè äà ïîñòàâèòå ìåáåëèòå è ïîìåùåíèåòî äà ñòàíå íàïúëíî ãîäíî çà îáèòàâàíå.

weber.color Ïåðôåêò стр. 68

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

З

27


ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

ÏÐÎÁËÅÌ & ÐÅØÅÍÈÅ ¹12

1

28

ПРОБЛЕМ?

Êàê äà ïîëàãàìå ïëî÷êè âúðõó ñòàðà ïîäîâà îáëèöîâêà ñ ïëî÷êè? Ñ òå÷åíèå íà âðåìåòî ïîäîâèòå ïîêðèòèÿ ñå èçíîñâàò. Ñëó÷àéíî ïàäíàëèòå òåæêè è òâúðäè ïðåäìåòè, ðàçëåòèòå õèìè÷åñêè àêòèâíè âåùåñòâà ìîãàò äà ïîâðåäÿò ïëî÷êèòå è äà óñêîðÿò íàñòúïâàíåòî íà ìîìåíòà çà òÿõíàòà ÷àñòè÷íà èëè ïúëíà çàìÿíà. Ïðè îáëèöîâú÷íèòå ïëî÷êè ñúùî èìà ìîäíè òåíäåíöèè, êîèòî íàëàãàò ïîäìÿíàòà íà çäðàâà íàñòèëêà.

Старите плочки се отстраняват трудно Îòñòðàíÿâàíåòî íà ñòàðè ïîêðèòèÿ îò ïëî÷êè ñòàâà ñàìî ïî ìåõàíè÷åí ïúò. Ïðîöåñúò å òðóäîåìúê, à ñëåä íåãî îñòàâàò ãîëåìè êîëè÷åñòâà ñòðîèòåëíè îòïàäúöè.

Основата се поврежда Ïðè ïðåìàõâàíåòî íà ñòàðèòå ïîêðèòèÿ îñíîâàòà ñå ïîâðåæäà è ñå íàëàãà çàðàâíÿâàíåòî é ñ öèìåíòîâà çàìàçêà. Òîçè äîïúëíèòåëåí ïðîöåñ îòíåìà âðåìå è ñðåäñòâà.

Циментовите лепила нямат адхезия върху непорьозни основи Ïðèíöèïúò íà çàëåïÿíå íà öèìåíòîâèòå ëåïèëà å îáðàçóâàíå íà îáùè êðèñòàëíè ñòðóêòóðè ñ îñíîâàòà. Íåïîðüîçíèòå îñíîâè íå ïîçâîëÿâàò ïðîíèêâàíåòî íà ëåïèëîòî â òÿõ. Çàëåïåíèòå ñúñ ñòàíäàðòíî öèìåíòîâî ëåïèëî ïëî÷êè âúðõó íåïîðüîçíè îñíîâè ñå îòëåïÿò ïîðàäè ñëàáàòà âðúçêà íà ëåïèëîòî ñ îñíîâàòà.


1

РЕШЕНИЕ! ÈÇÏÎËÇÂÀÍÈ ÏÐÎÄÓÊÒÈ

1

Ïðîâåðåòå çäðàâèíàòà íà ñòàðîòî ïîêðèòèå. Îòñòðàíåòå âñè÷êè ïëî÷êè, êîèòî áèÿò íà êóõî. Çàïúëíåòå äóïêèòå ñ weber.tec 933 è ãè èçðàâíåòå ñ íèâîòî íà äðóãèòå ïëî÷êè. Èç÷àêàéòå ïúëíîòî èçñúõâàíå íà ïîïðàâêèòå.

2

Ñ ïðåïàðàò çà ïî÷èñòâàíå íà êåðàìè÷íè ïîêðèòèÿ îòñòðàíåòå âñè÷êè çàìúðñÿâàíèÿ, ïðàõ èëè ìàçíè ïåòíà ïî îñíîâàòà.

weber.tec 933 стр. 98

ÏÐÎÁËÅÌ & ÐÅØÅÍÈÅ ¹12

Çà äà ïîñòèãíåòå äúëãîòðàéíî è çäðàâî ïîêðèòèå âúðõó îñíîâè îò ñòàðè ïëî÷êè, èçïîëçâàéòå ëåïèëîòî weber.col Екстра Флекс è ôóãèðàùàòà ñìåñ weber.color Перфект. Òåçè ïðîäóêòè ñ äîïúëíèòåëåí õèìè÷åñêè ñúñòàâ ùå âè ñïåñòÿò ìíîãî óñèëèÿ, âðåìå è ñðåäñòâà ïî îòñòðàíÿâàíåòî íà ñòàðîòî ïîêðèòèå.

З

4

Íàíåñåòå ñ íàçúáåíà ìàëàìàøêà weber.col Екстра Флекс âúðõó îñíîâàòà. Ïîëîæåòå ïëî÷êàòà âúðõó ïëàñòà ëåïèëî è ñ ëåê íàòèñê ÿ ïðèïëúçíåòå íà òî÷íîòî é ìÿñòî. Ñ ãóìåí ÷óê êîðèãèðàéòå íèâîòî è îòñòðàíåòå âúçäóõà ïîä ïëî÷êàòà. Îñòàâåòå ìèíèìóì 3 mm ôóãà ìåæäó ïëî÷êèòå. Èç÷àêàéòå ìåæäó 24 è 48 ÷àñà çà èçñúõâàíå íà ëåïèëîòî, ïðåäè äà ïðèñòúïèòå êúì ôóãèðàíå.

weber.col Åêñòðà Ôëåêñ стр. 60

5

Ôóãèòå çàïúëíåòå ñ weber.color Перфект. Ôóãèðàùàòà ñìåñ å îáîãàòåíà ñ ïîëèìåðíè äîáàâêè è å óñòîé÷èâà íà íàïóêâàíå.  ïðîäúëæåíèå íà 4 äíè íàñòèëêàòà íå áèâà äà ñå òîâàðè ñ òåæêè ïðåäìåòè èëè äâèæåíèå íà ìàøèíè.

weber.color Ïåðôåêò стр. 68

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

Ïðè íåîáõîäèìîñò îò èçðàâíÿâàíå íà îñíîâàòà èëè ïðèäàâàíå íà íàêëîí çà îòòè÷àíå íà âîäàòà íàíåñåòå ñëîé ëåïèëî weber.col Екстра Флекс. Èç÷àêàéòå 24 ÷àñà çà èçñúõâàíåòî ìó.

29


ÏÐÎÁËÅÌ & ÐÅØÅÍÈÅ ¹13

1

ПРОБЛЕМ?

Êàê äà ïîëàãàìå ïëî÷è âúðõó áîÿäèñàíè èëè îáëèöîâàíè ñ ïëî÷è ñòåíè? Ïðè ðåìîíòíè äåéíîñòè ÷åñòî ñå íàëàãà âúðõó ñòàðè îñíîâè îò áîÿ èëè ïëî÷êè äà ñå ïîëàãàò íîâè ïîêðèòèÿ. Íàé-÷åñòî ñðåùàíèòå ïðîáëåìè ñà:

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

Необходимо е старото покритие да се отстрани Òàçè îïåðàöèÿ å áàâíà, ñêúïà è ñëåä íåÿ îñòàâàò ãîëåìè êîëè÷åñòâà ñòðîèòåëíè îòïàäúöè.

30

Основата трябва да се изравни Ñëåä îòñòðàíÿâàíåòî íà ñòàðèòå ïîêðèòèÿ îñíîâàòà å óâðåäåíà è íåðàâíà. Òîâà íàëàãà äîïúëíèòåëåí ïðîöåñ íà èçðàâíÿâàíåòî è çàçäðàâÿâàíåòî é.

Ниска адхезия Ñòàíäàðòíèòå ëåïèëà çà ïëî÷êè íà öèìåíòîâà îñíîâà èìàò ìíîãî ñëàáà àäõåçèÿ êúì íåïîðüîçíè îñíîâè, êàêâèòî ñà áîèòå è ñòàðèòå ïëî÷êè. Òîâà âîäè äî ìíîãî áúðçîòî ðàçðóøàâàíå íà ïîêðèòèåòî è îïàäàíå íà ïëî÷êèòå.


РЕШЕНИЕ! Çà ëåïåíå íà ïëî÷êè âúðõó ñòàðè ïîêðèòèÿ îò áîÿ èëè ïëî÷êè èçïîëçâàéòå ñïåöèàëíî ñúçäàäåíèòå çà öåëòà ïðîäóêòè íà Âåáåð. Ìîæåòå äà ïîëàãàòå ïëî÷êè âúðõó âñè÷êè âèäîâå ñòàðè ïëî÷êè èëè áëàæíè áîè è åìàéëëàêîâå ñ èçêëþ÷åíèå íà äèñïåðñíè èëè ïîñòíè áîè. Òå òðÿáâà äà ñå îòñòðàíÿò íàïúëíî, çàùîòî íå ñà äîñòàòú÷íî òîâàðîíîñèìè. Çàäúëæèòåëíî ïðîâåðåòå ñúñòîÿíèåòî íà ñòàðàòà îñíîâà. Ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ ìîæåòå äà ïîëó÷èòå â ðàçäåë “Êàê äà ïîäãîòâèì îñíîâàòà?” - ñòð. 6 ÈÇÏÎËÇÂÀÍÈ ÏÐÎÄÓÊÒÈ

1 2

Ïðåìàõíåòå âñè÷êè øóïëè èëè íåçäðàâè ó÷àñòúöè áîÿ. Çàïúëíåòå ïîëó÷åíèòå äóïêè è ãè çàðàâíåòå äî íèâîòî íà îñòàíàëàòà ïîâúðõíîñò. Ïî÷èñòåòå îñíîâèòå îò ñòàðè ïëî÷êè èëè áîÿ äî ïúëíîòî îòñòðàíÿâàíå íà çàìúðñÿâàíèÿ, ìàçíè ïåòíà è ñòðîèòåëåí ïðàõ. Èçìèéòå îñíîâàòà è èç÷àêàéòå ïúëíîòî é èçñúõâàíå, ïðåäè äà çàïî÷íåòå ïîëàãàíåòî íà ïëî÷êèòå.

3

Áîÿäèñàíèòå ñ ãëàíöîâè áîè ïîâúðõíîñòè îáðàáîòåòå ñ øêóðêà èëè íàäåðåòå ñ îñòúð ïðåäìåò. Ïî÷èñòåòå ñ âëàæåí ïàðöàë ïðàõòà.

4

Âúðõó îñíîâàòà ïðåäâàðèòåëíî ãðóíäèðàéòå ñ weber.prim plus Грунд. Ñëåä èçñúõâàíå íà ñëîÿ ãðóíä (3 - 4 ÷àñà) íàíåñåòå ëåïèëîòî weber.col Флекс Dust Free формула ñ ìàëàìàøêà ñ ãîëåìèíà íà çúáèòå ìèíèìóì 8õ8 mm. Ïðè ëåïåíå íà ïëî÷êè ñ ðàçìåðè íàä 30õ30 cm èëè ñ îðåáðåí ãðúá íàíåñåòå ëåïèëîòî íå ñàìî âúðõó îñíîâàòà, íî è âúðõó ãúðáà íà ïëî÷êàòà. Èç÷àêàéòå ìèíèìóì 48 ÷àñà çà ïúëíîòî èçñúõâàíå íà ëåïèëîòî, ïðåäè äà ôóãèðàòå.

5

Ïî÷èñòåòå äîáðå ïðàçíèíèòå ìåæäó ïëî÷êèòå è ïðèñòúïåòå êúì ôóãèðàíå ñ ôóãèðàùèòå ñìåñè weber.color Комфорт (ôóãè 1 - 6 mm), weber.color Перфект (ôóãè 2 - 20 mm) èëè ñ åïîêñèäíèòå ôóãè weber. xerm 848, àêî èìà ñïåöèàëíî èçèñêâàíå çà ñèëíî óñòîé÷èâè íà õèìèêàëè ôóãèðàùè ñìåñè.

weber.prim plus Ãðóíä стр. 76

weber.col Ôëåêñ стр. 58

weber.set Êîìôîðò Ôëåêñ стр. 64

weber.color Êîìôîðò стр. 66 weber.color Ïåðôåêò стр. 68

weber.xerm 848 стр. 70

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

Ïðîâåðåòå ñúñòîÿíèåòî íà îñíîâàòà â äúëáî÷èíà. Îòñòðàíåòå âñè÷êè ïëî÷êè, êîèòî êúíòÿò íà êóõî ïðè ïî÷óêâàíå. Çàïúëíåòå ïîëó÷åíèòå äóïêè ñ ëåïèëî weber.col Флекс Dust Free формула èëè weber.set Комфорт Флекс è ãè çàðàâíåòå äî íèâîòî íà îñòàíàëàòà ïîâúðõíîñò.

ÏÐÎÁËÅÌ & ÐÅØÅÍÈÅ ¹13

1

31


ÏÐÎÁËÅÌ & ÐÅØÅÍÈÅ ¹14

1

ПРОБЛЕМ?

Êàê äà îáëèöîâàìå òåðàñè è áàëêîíè ñ ïëî÷è?

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

Íàé-÷åñòî ñðåùàíèòå ïðîáëåìè ïðè îáëèöîâàíåòî íà òåðàñè è áàëêîíè ñà:

32

Неблагоприятни външни условия Òåðàñèòå è áàëêîíèòå ñà ïîäëîæåíè íà íåáëàãîïðèÿòíèòå àòìîñôåðíè óñëîâèÿ. Öèêëè÷íàòà ïðîìÿíà íà òåìïåðàòóðàòà ïðè÷èíÿâà çíà÷èòåëíè ìåõàíè÷íè äåôîðìàöèè íà íàñòèëêàòà è îñíîâàòà ïîä íåÿ. Îáèêíîâåíèòå ëåïèëà íå èçäúðæàò íà òåçè íàòîâàðâàíèÿ è ïëî÷èòå ñå îòëåïâàò. Водата прониква под плочките Äúæäîâíàòà âîäà è âëàãàòà ïðîíèêâàò â êóõèíèòå íà íåïðàâèëíî ïîëîæåíèòå ïëî÷êè è ïðè çàìðúçâàíå ñå ðàçðóøàâà ïîêðèòèåòî.

Образуват се локви Íàñòèëêàòà íà áàëêîíèòå è òåðàñèòå òðÿáâà äà èìà ïîíå 1° íàêëîí çà îòòè÷àíå íà âîäàòà. Àêî òîçè íàêëîí íå å ïðåäâèäåí, âîäàòà ñå çàäúðæà è ñ âðåìåòî ðàçðóøàâà ïîêðèòèåòî.

Нестабилна основа Ãîëåìèòå ïî ïëîù òåðàñè ñà ïîäëîæåíè íà îùå ïî-ãîëÿìî ìåõàíè÷íî âúçäåéñòâèå, òúé êàòî îñíîâèòå ÷åñòî ñà íåñòàáèëíè è èçèñêâàò ãîëÿìà åëàñòè÷íîñò íà èçïîëçâàíèòå çà êåðàìè÷íèòå ïîêðèòèÿ ñòðîèòåëíè ìàòåðèàëè.


1

РЕШЕНИЕ! 1

Ïðîâåðåòå âíèìàòåëíî îñíîâàòà. Ïðè íåîáõîäèìîñò íàïðàâåòå çàìàçêà ñ ïîíå 1° íàêëîí çà îòòè÷àíå íà âîäàòà.

2

 úãëèòå íà òåðàñèòå è áàëêîíèòå ïî õîðèçîíòàëà è âåðòèêàëà âãðàäåòå õèäðîèçîëàöèîííè ëåíòè weber.

weber.prim 801 стр. 74

3

Íàâëàæíåòå îñíîâàòà ñ ÷èñòà âîäà. Àêî îñíîâèòå ñà ñèëíî ïîïèâàòåëíè, ñ ÷åòêà èëè âàëÿê ãðóíäèðàéòå ñ weber.prim 801. Èç÷àêàéòå 1 - 2 ÷àñà çà èçñúõâàíåòî ìó. Ïðè òåðàñè ñ ïëîù äî 25 m2 íàíåñåòå ñ ÷åòêà èëè áîÿäæèéñêè âàëÿê íåïðåêúñíàò ñëîé weber. tec 824. Èç÷àêàéòå èçñúõâàíåòî íà ïúðâèÿ ñëîé íà õèäðîèçîëàöèÿòà è íàíåñåòå âòîðè íåïðåêúñíàò ñëîé ïåðïåíäèêóëÿðíî íà ïúðâèÿ. Îáùàòà äåáåëèíà íà äâàòà ñëîÿ òðÿáâà äà å îêîëî 2 mm. Ïðè ïî-ãîëåìè ïëîùè è ãîëÿìî âîäíî íàòîâàðâàíå ñëîÿò ìîæå äà äîñòèãíå 4 mm.

4

Èç÷àêàéòå 3 äíè çà ïúëíîòî èçñúõâàíå íà õèäðîèçîëàöèîííèÿ ñëîé. Íàíåñåòå ëåïèëîòî weber.col Флекс Dust Free формула èëè weber.set Комфорт Флекс íà ïëúòåí è ðàâíîìåðåí ñëîé âúðõó îñíîâàòà è ãúðáà íà ïëî÷êèòå. Ïðèòèñíåòå ïëî÷êàòà êúì îñíîâàòà è ÿ ïðèïëúçíåòå êúì òî÷íîòî é ìÿñòî. Îòñòðàíåòå âúçäóõà ïîä ïëî÷êàòà ñ ãóìåí ÷óê. Îñòàâåòå ôóãà ñ ìèíèìàëíà øèðèíà 3 mm.

5

Ïðè ãîëåìè áàëêîíè è òåðàñè ïðåäâèäåòå äåôîðìàöèîííà ôóãà ñ øèðî÷èíà 10 mm (íå ïî-äúëãà îò 8 m) íà âñåêè 8 m îò ïëîùòà íà êåðàìè÷íîòî ïîêðèòèå. Èçïîëçâàéòå ïðîôèëèòå çà äåôîðìàöèîííè ôóãè íà weber.

6

Èç÷àêàéòå ìèíèìóì 24 ÷àñà îò ïîëàãàíåòî íà ïëî÷êèòå, ïðåäè äà ôóãèðàòå. Ïî÷èñòåòå äîáðå ïðàçíèíèòå ìåæäó ïëî÷êèòå è ïðèñòúïåòå êúì ôóãèðàíå ñ ôóãèðàùèòå ñìåñè weber.color Перфект (ôóãè 2 - 20 mm), êîÿòî èìà âîäîîòáëúñêâàùè êà÷åñòâà, èëè ñ åïîêñèäíèòå ôóãè weber.xerm 848, àêî èìà ñïåöèàëíî èçèñêâàíå çà ñèëíî óñòîé÷èâè íà õèìèêàëè ôóãèðàùè ñìåñè.

weber.tec 824 стр. 80

weber.col Ôëåêñ стр. 58

weber.set Êîìôîðò Ôëåêñ стр. 64

weber.color Ïåðôåêò стр. 68

weber.xerm 848 стр. 70

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

ÈÇÏÎËÇÂÀÍÈ ÏÐÎÄÓÊÒÈ

ÏÐÎÁËÅÌ & ÐÅØÅÍÈÅ ¹14

Èçïîëçâàéòå ðàçðàáîòåíèòå äà èçäúðæàò íà íåáëàãîïðèÿòíè âúíøíè óñëîâèÿ ïðîäóêòè íà Âåáåð. Ñïàçâàéòå ñòðèêòíî òåõíîëîãèÿòà íà ïîëàãàíå. Òîâà ùå âè îñèãóðè äúëãîòðàéíî ïîêðèòèå è ùå âè ñïåñòè ðàçõîäè è âðåìå çà ðåìîíò íà âå÷å ïîëîæåíèòå ïîêðèòèÿ.

33


ÏÐÎÁËÅÌ & ÐÅØÅÍÈÅ ¹15

1

ПРОБЛЕМ?

Êàê äà îáëèöîâàìå îñíîâè îò ãèïñîêàðòîí èëè ãèïñîôàçåð ñ ïëî÷è?

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

Ãèïñîêàðòîíúò è ãèïñîôàçåðúò ñà ÷åñòî èçïîëçâàíè â ñòðîèòåëñòâîòî ìàòåðèàëè ïîðàäè óäîáñòâîòî è áúðçèíàòà íà ðàáîòà ñ òÿõ. Îñíîâíàòà ñúñòàâêà íà òåçè ïëî÷è ñà ãèïñ, õàðòèÿ (èëè öåëóëîçíè âëàêíà) è ïëàñòèôèêàòîðè. Åñòåñòâîòî íà òåçè ìàòåðèàëè ïîñòàâÿ ñëåäíèòå ïðîáëåìè ïðè ïîëàãàíåòî íà ïëî÷êè:

34

Леките стени и обшивки не са достатъчно масивни Ñòåíèòå ñ îáøèâêà îò ïëî÷è ãèïñîêàðòîí/ãèïñîôàçåð íÿìàò ìàñèâíîñòòà è ñîëèäíîñòòà íà çèäàíèòå ñòåíè. Ïðè íàòèñê â ëåêèòå ñòåíè ñå íàáëþäàâà èçâåñòíî îãúâàíå è äåôîðìàöèÿ. Ïðè îïðåäåëåíè óñëîâèÿ å âúçìîæíà è ïîÿâàòà íà âèáðàöèè. Влагата разрушава гипсокартона Ïëî÷èòå îò ãèïñîêàðòîí èëè ãèïñîôàçåð ñà ïîäàòëèâè íà âëèÿíèåòî íà âëàãàòà. Ñ âðåìåòî òÿ ãè ðàçðóøàâà.

Понижена товароносимост Ëåêèòå ñòåíè è îáøèâêè îò ãèïñîêàðòîí è ãèïñîôàçåð èìàò îãðàíè÷åíà òîâàðîíîñèìîñò. Ìàêñèìàëíîòî òåãëî íà ïîëîæåíîòî âúðõó òÿõ ïîêðèòèå íå òðÿáâà äà íàäõâúðëÿ 32 kg/m2.

Ограничен размер плочки Ïðè ïîëàãàíå íà ïî-ãîëÿì ðàçìåð ïëî÷êè ëåïèëîòî ïîä òÿõ èçñúõâà ïî-áàâíî. Òîâà îâëàæíÿâà ãèïñîêàðòîíà è ìîæå äà ãî ïîâðåäè. Äîïúëíèòåëíà òðóäíîñò èäâà îò ìíîãî íèñêàòà àäõåçèÿ íà ëåïèëàòà íà öèìåíòîâà îñíîâà êúì ãèïñîêàðòîí è ãèïñîôàçåð.


1

РЕШЕНИЕ! ÈÇÏÎËÇÂÀÍÈ ÏÐÎÄÓÊÒÈ

1

Ïðîâåðåòå óñòîé÷èâîñòòà íà ãèïñîêàðòîíåíàòà îñíîâà. Òÿ íå òðÿáâà äà ïîääàâà ïðè íàòèñê, ôóãèòå ìåæäó ïëî÷èòå è îòâîðèòå íàä ãëàâèòå íà âèíòîâåòå òðÿáâà äà ñà äîáðå çàïúëíåíè ñ ïúëíèòåë, ôóãèòå îòêúì òàâàíà è îãðàæäàùèòå ìàñèâíè ñòåíè äà ñà çàïúëíåíè ñ åëàñòè÷íà ñèëèêîíîâà ïàñòà. Ïðåïîðú÷âà ñå âñè÷êè òåõíîëîãè÷íè ôóãè ìåæäó ãèïñîêàðòîíîâèòå ïëàòíà äà ñå àðìèðàò ñúñ ñòúêëîòåêñòèëíà ìðåæà è ëåïèëî weber.col Флекс Dust Free формула èëè weber.set Комфорт Флекс ïî öÿëàòà èì äúëæèíà, ñ øèðèíà îêîëî 15 cm. Èç÷àêâà ñå ïîíå 24 ÷àñà, çà äà èçñúõíå àðìèðàùèÿò ñëîé ëåïèëî.

weber.col Ôëåêñ стр. 58

ÏÐÎÁËÅÌ & ÐÅØÅÍÈÅ ¹15

Èçïîëçâàéòå ëåïèëîòî weber.col Флекс è ôóãèðàùèòå ñìåñè weber.color Комфорт (1 - 6 mm) èëè weber.color Перфект (2 - 20 mm). Òå ïðèòåæàâàò ãîëÿìà îñòàòú÷íà åëàñòè÷íîñò ñëåä âòâúðäÿâàíå è ïðåäîòâðàòÿâàò íàïóêâàíå íà ëåïèëíèÿ ïëàñò è îòëåïâàíå íà ïëî÷êè.

Ãðóíäèðàéòå ñ weber.prim 801 ñ âàëÿê èëè ñ ÷åòêà. Èç÷àêàéòå äà èçñúõíå ïîíå 3 - 4 ÷àñà. Ëåïèëî weber.col Флекс Dust Free формула èëè weber.set Комфорт Флекс ñå íàíàñÿ ðàâíîìåðíî âúðõó ïëî÷èòå ãèïñîêàðòîí ñ íàçúáåíà ìàëàìàøêà ñ ðàçìåð íà çúáèòå ìèíèìóì 6õ6 mm.

weber.prim 801 стр. 74

З

Ïðè ïëî÷êè ñ ðàçìåð íàä 30x30 cm ëåïèëî ñå íàíàñÿ íà òúíúê ïëàñò è âúðõó ãúðáà èì.

4

Ïîñòàâåòå ïëî÷êàòà è ÿ ïðèòèñíåòå êúì òî÷íîòî é ìÿñòî. Èçïîëçâàéòå ãóìåí ÷óê, çà äà ôèêñèðàòå ïëî÷êàòà è äà îòñòðàíèòå âúçäóõà ïîä íåÿ. Îñòàâåòå ôóãà ñ øèðèíà ìèíèìóì 3 mm ìåæäó ïëî÷êèòå. Èç÷àêàéòå ìèíèìóì 24 ÷àñà çà ïúëíîòî èçñúõâàíå íà ëåïèëîòî, ïðåäè äà ïðèñòúïèòå êúì ôóãèðàíå. Òîâà âðåìå ìîæå äà ñå óäúëæè, àêî ñå ïîëàãàò ïëî÷êè ñ ðàçìåð íàä 20x20 cm èëè ïðè îñíîâà îò âëàãîóñòîé÷èâ êàðòîí.

weber.color Êîìôîðò стр. 66

5

Èçïîëçâàéòå ôóãèðàùèòå ñìåñè weber.color Комфорт (ïðè ôóãè 1 - 6 mm), weber.color Перфект (ïðè ôóãè 2 - 20 mm).

weber.color Ïåðôåêò стр. 68

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

2

35


ÏÐÎÁËÅÌ & ÐÅØÅÍÈÅ ¹16

1

ПРОБЛЕМ?

Êàê äà õèäðîèçîëèðàìå è îáëèöîâàìå âëàæíè ïîìåùåíèÿ ñ ïëî÷è?

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

Âëàæíèòå ïîìåùåíèÿ â ïîâå÷åòî ñëó÷àè ñà îáëèöîâàíè ñ ïëî÷è, êîåòî ñàìî ïî ñåáå ñè íå îñèãóðÿâà õèäðîèçîëàöèÿ íà ïîâúðõíîñòèòå. Íàé-÷åñòî ñðåùàíèòå ïðîáëåìè âúâ âëàæíèòå ïîìåùåíèÿ ñà:

36

Проникване на влага зад плочките Ïðîíèêíàëàòà çàä ïëî÷èòå âëàãà âîäè äî ïîÿâàòà íà ìóõúë, ïëåñåíè è ìèêðîîðãàíèçìè ïî ñòåíèòå íà ñúñåäíèòå ïîìåùåíèÿ. Òîâà å ñúïðîâîäåíî ñ ðàçðóøàâàíå íà ïîêðèòèÿòà ïî ñòåíè è òàâàíè, ïîÿâàòà íà íåïðèÿòíà ìèðèçìà è òúìíî îöâåòÿâàíå â ñúñåäíè ïîìåùåíèÿ. Пукнатини в граничните зони Ìíîãî ÷åñòî íà úãëèòå ìåæäó ñòåíà–ñòåíà è ñòåíà–ïîä ñå ïîëó÷àâàò ïóêíàòèíè. Òîâà å íàé-÷åñòàòà ïðè÷èíà çà ïðîíèêâàíå íà âëàãà â îêîëíèòå ïîìåùåíèÿ.

Лошо уплътняване Ïðè íåïðàâèëíî èçïúëíåíî óïëúòíÿâàíå îêîëî îòâîäíèòåëíèòå äåòàéëè è äðåíàæíè ñèñòåìè ñ âðåìåòî âëàãàòà îò ìðúñíèòå âîäè ïðîíèêâà â ïîìåùåíèÿòà.

Отлепяне на плочи Ïðîíèêíàëàòà çàä ïëî÷èòå âîäà çàìðúçâà ïðè îòðèöàòåëíè òåìïåðàòóðè è ðàçðóøàâà ïîêðèòèåòî.


1

РЕШЕНИЕ! ÈÇÏÎËÇÂÀÍÈ ÏÐÎÄÓÊÒÈ

1

Óâåðåòå ñå, ÷å îñíîâàòà å òîâàðîíîñèìà, óñòîé÷èâà è áåç çàìúðñÿâàíèÿ. Ïðè íîâè îñíîâè èç÷àêàéòå ïîíå 3 ìåñåöà çà ñòèõâàíå íà ïðîöåñèòå íà ñëÿãàíå. Âñè÷êè íåðàâíîñòè è ïóêíàòèíè ïî îñíîâàòà êîðèãèðàéòå ñ ðåìîíòåí ðàçòâîð weber.tec 933. Èç÷àêàéòå ïúëíîòî èçñúõâàíå íà êîðèãèðàíèòå çîíè.

З

 úãëèòå ìåæäó ñòåíèòå è ïîäà, êàêòî è ïî úãëèòå íà öÿëàòà âèñî÷èíà íà ñòåíèòå ïîñòàâåòå õèäðîèçîëàöèîííè ëåíòè weber. tec 828. Ëåíòèòå çàùèòàâàò òåçè êðèòè÷íè çîíè îò íàïóêâàíå. Ïðåäè öÿëîñòíîòî õèäðîèçîëèðàíå ïîñòàâåòå è óïëúòíèòåëíè ìàíøåòè çà òðúáè weber.tec 828 MA. Ëåíòèòå è ìàíøåòèòå ñå âãðàæäàò, èçïîëçâàéêè weber. tec 822.

4

Ñ ÷åòêà èïè âàëÿê íàíåñåòå íåïðåêúñíàò ñëîé weber.tec 822 ïî öÿëàòà ïîâúðõíîñò. Ñïåä êàòî èçñúõíå (ìèíèìóì 5 ÷àñà), íàíåñåòå âòîðè ñëîé, êàòî ïîñîêàòà ìó íà íàíàñÿíå òðÿáâà äà áúäå ïåðïåíäèêóëÿðíà íà ïúðâèÿ. Îáùàòà äåáåëèíà íà äâàòà ñëîÿ òðÿáâà äà å ìèíèìóì 2 mm ïî öÿëàòà ïîâúðõíîñò. Èç÷àêàéòå 24 ÷àñà çà ïúëíîòî èçñúõâàíå íà õèäðîèçîëàöèÿòà.

weber.tec 933 стр. 98 weber.prim 801 стр. 74

weber.tec 822 стр. 78

weber.col Ôëåêñ стр. 58

5

3à ïîëàãàíå íà ïëî÷èòå âúðõó õèäðîèçîëàöèîííèÿ ñëîé weber.tec 822 èçïîëçâàéòå weber.col Флекс Dust Free формула, weber. set Комфорт Флекс èëè weber.col Екстра Флекс. Ïðè ïëî÷è ñ ðàçìåð íàä 40x40 cm íàíåñåòå ëåïèëîòî íå ñàìî âúðõó îñíîâàòà, íî è íà ãúðáà íà ïëî÷àòà. Ìåæäó ïëî÷èòå îñòàâåòå ôóãè ñ ìèíèìàëíà øèðî÷èíà 2 mm. Èç÷àêàéòå 24 ÷àñà çà èçñúõâàíå íà ëåïèëîòî.

6

Ïî÷èñòåòå äîáðå ïðàçíèíèòå ìåæäó ïëî÷èòå è ïðèñòúïåòå êúì ôóãèðàíå ñ ôóãèðàùèòå ñìåñè weber.color Комфорт (ôóãè 1 - 6 mm), weber.color Перфект (ôóãè 2 - 20 mm) èïè ñ åïîêñèäíèòå ôóãè weber.xerm 848, àêî èìà ñïåöèàëíî èçèñêâàíå çà ñèëíî óñòîé÷èâè íà õèìèêàëè ôóãèðàùè ñìåñè.

weber.set Êîìôîðò Ôëåêñ стр. 64 weber.col Åêñòðà Ôëåêñ стр. 60 weber.color Êîìôîðò стр. 66 weber.color Ïåðôåêò стр. 68 weber.xerm 848 стр. 70

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

2

Ãðóíäèðàéòå îñíîâàòà ñ ãðóíä weber. prim 801. Ïðè ãëàíöèðàíè èëè íåïîðüîçíè îñíîâè ãðóíäèðàéòå ñ weber.prim plus Грунд. Èç÷àêàéòå 1 - 5 ÷àñà çà ïúëíîòî èçñúõâàíå íà ãðóíäà.

ÏÐÎÁËÅÌ & ÐÅØÅÍÈÅ ¹16

Çà äà ïîñòèãíåòå åôåêòèâíà çàùèòà íà ïîìåùåíèÿ ñ ïîâèøåíà âëàæíîñò, èçïîëçâàéòå ðàçðàáîòåíàòà îò Âåáåð ñèñòåìà îò ìàòåðèàëè. Ñòðèêòíîòî ñïàçâàíå íà òåõíîëîãèÿòà çà ïîëàãàíå ùå âè îñèãóðè äúëúã è áåçïðîáëåìåí åêñïëîàòàöèîíåí ïåðèîä.

37


ÏÐÎÁËÅÌ & ÐÅØÅÍÈÅ ¹17

1

ПРОБЛЕМ?

Êàê äà õèäðîèçîëèðàìå è îáëèöîâàìå ñ ïëî÷è ïëóâíè áàñåéíè?

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

Áåòîííèòå ñòåíè íà ïëóâíèòå áàñåéíè èëè äåêîðàòèâíèòå åçåðöà ñàìè ïî ñåáå ñè íå îñèãóðÿâàò äîñòàòú÷íî äîáðà õèäðîèçîëàöèÿ. Àêî íå áúäå èçâúðøåíà äîïúëíèòåëíà õèäðîèçîëàöèÿ, ñ âðåìåòî å âúçìîæíî äà âúçíèêíàò ñëåäíèòå ïðîáëåìè:

38

Теч от критичните точки Îñîáåíî êðèòè÷íè çà õèäðîèçîëèðàíå ñà ìåñòàòà îêîëî èçïóñêàòåëíèòå îòâîðè èëè îñòúêëåíèòå îñâåòèòåëíè òåëà. Ñèëíî ïîäàòëèâè êúì ïðîñìóêâàíå íà âîäà ñà úãëèòå ìåæäó ñòåíèòå è äúíîòî, êàêòî è ðåìîíòèðàíèòå ó÷àñòúöè íà áàñåéíà. Íà òåçè ìåñòà íàé-÷åñòî âúçíèêâàò ïðîáëåìè ñ õèäðîèçîëàöèÿòà.

Химикалите в басейна са агресивни Çà ïî÷èñòâàíåòî íà áàñåéíèòå ñå èçïîëçâàò ñèëíî àêòèâíè õèìè÷åñêè ïðåïàðàòè. Ñ âðåìåòî òåçè ïðåïàðàòè óâðåæäàò ôóãèòå è íåäîáðå çàùèòåíèòå ó÷àñòúöè. Ôóãèòå ñå óðîíâàò, êîåòî å ïðåäïîñòàâêà âîäàòà äà ïðîíèêíå ìåæäó ïëî÷èòå.

Стандартните лепила и фуги на циментова основа не издържат Âîäàòà â áàñåéíèòå ñúçäàâà çíà÷èòåëíî íàëÿãàíå âúðõó äúíîòî è ñòåíèòå. Ïðè èçïðàçâàíå íà áàñåéíà òåæåñòòà íà îêîëíèòå çåìíè ìàñè îêàçâà ïðîòèâîïîëîæíî ïî ïîñîêà âúçäåéñòâèå. Òåçè ïðîöåñè ðàçðóøàâàò îáèêíîâåíèòå öèìåíòîâè ëåïèëà è ôóãèðàùè ñìåñè.


1

РЕШЕНИЕ! Èçïîëçâàéòå ñïåöèàëíî ïðåäíàçíà÷åíèòå çà õèäðîèçîëèðàíå è îáëèöîâàíå íà áàñåéíè ïðîäóêòè íà Âåáåð.

1

Ïðè ìîíòèðàíå íà ïðîçîð÷åòà, îñâåòèòåëíè òåëà èëè êîíòðîëíè îòâîðè â áàñåéíà ñïàçâàéòå ñòðèêòíî ïðåäïèñàíàòà çà òîâà òåõíîëîãèÿ. Áåòîííàòà êîíñòðóêöèÿ òðÿáâà äà å äîáðå èçñúõíàëà è ïðîöåñèòå íà ñëÿãàíå íà áåòîíà äà ñà çàòèõíàëè. Èçìèéòå èçáèëèòå ïðè ñúõíåíåòî ñîëè âúðõó ïîâúðõíîñòòà íà áåòîíà. Èçïîëçâàéòå õèäðîèçîëàöèîííè ìàíøåòè weber.tec 828 MA çà èçîëèðàíå îêîëî òðúáè, åëåêòðè÷åñêè êàáåëè è äðóãè ñòúð÷àùè åëåìåíòè.

weber.tec 933 стр. 98

2

Ó÷àñòúöèòå ñ èçðîíåíà èëè ïîâðåäåíà ïîâúðõíîñò íà áåòîíà ðåìîíòèðàéòå ñ weber.tec 933. Îñèãóðåòå íåïðåêúñíàòîñò íà õèäðîèçîëàöèÿòà è ïîäñèëâàíå íà úãëèòå, êàòî ïîñòàâèòå ïî âåðòèêàëà è õîðèçîíòàëà ïîäõîäÿùè õèäðîèçîëàöèîííè ëåíòè weber.tec 828.

weber.prim 801 стр. 74

ÏÐÎÁËÅÌ & ÐÅØÅÍÈÅ ¹17

ÈÇÏÎËÇÂÀÍÈ ÏÐÎÄÓÊÒÈ

Âúðõó äîáðå ïîäãîòâåíàòà îñíîâà ñå íàíàñÿ ñèëíî åëàñòè÷íàòà õèäðîèçîëàöèÿ weber.tec 824. Íàâëàæíåòå îñíîâàòà ñ âîäà, à ïðè ñèëíî àáñîðáèðàùè îñíîâè ãðóíäèðàéòå ñ weber.prim 801. Ñëåä èçñúõâàíå íà ãðóíäà íàíåñåòå ñ ÷åòêà (áàäàíàðêà) 4 ïîñëåäîâàòåëíè ñëîÿ weber.tec 824. Ìåæäó îòäåëíèòå ñëîåâå èç÷àêâàéòå 4 ÷àñà çà èçñúõâàíå. Âñåêè ñëîé ñå íàíàñÿ ïåðïåíäèêóëÿðíî íà ïðåäèøíèÿ.

weber.tec 824 стр. 80

4

Âúðõó èçñúõíàëàòà õèäðîèçîëàöèÿ íàíåñåòå ñ íàçúáåíà ìàëàìàøêà ëåïèëî weber.col Екстра Флекс. Ïðè ïëî÷è ñ ðàçìåðè íàä 20õ20 cm ëåïèëî ñå íàíàñÿ è âúðõó ãúðáà íà âñÿêà ïëî÷à. Ïëî÷èòå ñå ïîñòàâÿò âúðõó íàíåñåíîòî ëåïèëî è ñ ëåêî ïðèïëúçâàíå ñå íàìåñòâàò íà òî÷íîòî èì ìÿñòî. Ñ ãóìåí ÷óê îòñòðàíåòå âúçäóøíèòå ìåõóðè ïîä ïëî÷èòå. Ôóãàòà ìåæäó ïëî÷èòå â áàñåéíà òðÿáâà äà å ñ ìèíèìàëíà øèðî÷èíà 3 mm. Ïî-òÿñíà ôóãà íå ìîæå äà ïîåìå òåðìè÷íèòå äâèæåíèÿ â îñíîâàòà è ïîêðèòèåòî áúðçî ñå ðàçðóøàâà.

weber.col Åêñòðà Ôëåêñ стр. 60

5

Èç÷àêàéòå ìèíèìóì 24 ÷àñà çà èçñúõâàíå íà ëåïèëîòî. Çà ôóãèðàíå èçïîëçâàéòå åïîêñèäíèòå ôóãè weber. xerm 848, êîèòî ñà ñèëíî óñòîé÷èâè íà õèìèêàëèòå, ñ êîèòî ñå ïî÷èñòâàò áàñåéíèòå, îñîáåíî îáùåñòâåíè. weber.xerm 848 стр. 70

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

3

39


ÏÐÎÁËÅÌ & ÐÅØÅÍÈÅ ¹18

1

ПРОБЛЕМ?

Êàê äà îáëèöîâàìå îñíîâà îò ñòàðà ìîçàéêà ñ ïëî÷è?

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

Ìîçàå÷íèòå ïîêðèòèÿ ñà ÷åñòî ñðåùàíè ïðè ïî-ñòàðèòå æèëèùíè ñãðàäè - â áàíè, êóõíè, êîðèäîðè è áàëêîíè. Îñíîâíàòà èì îñîáåíîñò å, ÷å òå ñà ìíîãî ïëúòíè è íåïîðüîçíè. Íàé-÷åñòî ñðåùàíèòå ïðîáëåìè ïðè ïîëàãàíåòî íà êåðàìè÷íè ïîêðèòèÿ âúðõó ìîçàéêà ñà:

40

Мозайката е напукана и увредена Ñ âðåìåòî ìîçàéêèòå ñå çàöàïâàò èëè ñå íàïóêâàò. Âúçìîæíè ñà õëúòâàíèÿ çàðàäè ñëÿãàíå íà ñãðàäàòà. Òàêèâà îñíîâè ñà íåïîäõîäÿùè çà ïîëàãàíå íà êåðàìè÷íè ïîêðèòèÿ.

Мозайката е с ниска порьозност Íÿêîè îò ìîçàå÷íèòå ïîêðèòèÿ ñà òðåòèðàíè ñ ïðåïàðàòè çà èìïðåãíèðàíå. Òåçè ñëîåâå òðÿáâà çàäúëæèòåëíî äà áúäàò îòñòðàíåíè ìåõàíè÷íî. Àêî âúðõó èìïðåãíèðàíà ìîçàéêà ñå ïîëîæè êåðàìè÷íî ïîêðèòèå, òî áúðçî ùå ñå îòëåïè è ùå ñå ðàçðóøè.

Мозайката се отстранява трудно Ïðåìàõâàíåòî íà ñòàðàòà ìîçàéêà ìîæå äà ñòàíå åäèíñòâåíî ìåõàíè÷íî - ÷ðåç èçêúðòâàíå, êîåòî ñúçäàâà ìíîãî çàòðóäíåíèÿ, çàìúðñÿâàíå è äîïúëíèòåëíè ðàçõîäè.


1

РЕШЕНИЕ! Ñèëíî åëàñòè÷íèòå ëåïèëà weber.col Флекс è weber.col Екстра Флекс ïîçâîëÿâàò çàëåïâàíåòî íà êåðàìè÷íè ïîêðèòèÿ âúðõó ñòàðà ìîçàéêà. Ñïàçâàéòå òåõíîëîãèÿòà íà ïîëàãàíå è ùå îñèãóðèòå çäðàâî è äúëãîòðàéíî ïîêðèòèå.

1

Àêî ìîçàéêàòà å òðåòèðàíà ñ èìïðåãíàòîðè, ãè îòñòðàíåòå ìåõàíè÷íî - ñ øïàêëà èëè ÷ðåç ìàøèííî øëàéôàíå.

2

Êîðèãèðàéòå ðàâíîñòòà íà îñíîâàòà. Àêî èìà ïîâðåäåíè èëè íàïóêàíè ó÷àñòúöè, ãè çàïúëíåòå ñ weber.tec 933. Îòñòðàíåòå ïåðâàçèòå è ïî÷èñòåòå äîáðå ïîä òÿõ.

weber.tec 933 стр. 98

З

Ïðè âúòðåøíè óñëîâèÿ ãðóíäèðàéòå ìîçàéêàòà ñ weber.prim plus Грунд, êàòî èçïîëçâàòå âàëÿê. Èç÷àêàéòå 3 - 4 ÷àñà çà èçñúõâàíå íà ãðóíäà. Àêî ëåïèòå ïëî÷è âúðõó ìîçàéêà íà áàëêîí, ìîæåòå äà ãî íàïðàâèòå äèðåêòíî ñ ëåïèëîòî weber.col Екстра Флекс.

ÏÐÎÁËÅÌ & ÐÅØÅÍÈÅ ¹18

ÈÇÏÎËÇÂÀÍÈ ÏÐÎÄÓÊÒÈ

weber.prim plus Ãðóíä стр. 76

Èçïîëçâàéòå ìàøèííà áúðêàëêà, çà äà ïðèãîòâèòå ëåïèëíèÿ ðàçòâîð weber. col Флекс Dust Free формула, weber.set Комфорт Флекс èëè weber.col Екстра Флекс, êàòî ñòðèêòíî ñïàçâàòå óêàçàíîòî âúðõó îïàêîâêàòà ñúîòíîøåíèå íà ñóõèÿ ìàòåðèàë ñ âîäà.

5

Ëåïèëíèÿò ñëîé ñå íàíàñÿ âúðõó îñíîâàòà ñ íàçúáåíà ìàëàìàøêà. Ðàçìåðúò íà çúáèòå òðÿáâà äà å 8x8 èëè 10x10 mm. Àêî ðàçìåðúò íà ïëî÷èòå å íàä 30x30 cm (900 cm2) èëè ëåïèòå åñòåñòâåí êàìúê, ãúðáúò íà ïëî÷èòå ñúùî ñå îáìàçâà ñ òúíúê ñëîé ëåïèëî.

6

Ïëî÷èòå ñå ïîñòàâÿò âúðõó íàíåñåíèÿ ïëàñò ëåïèëî è ëåêî ñå ïðèïëúçâàò âñòðàíè, äîêàòî ïðèëåãíàò íà ìÿñòîòî ñè. Ñ ãóìåí ÷óê îòñòðàíåòå îñòàíàëèÿ ïîä ïëî÷àòà âúçäóõ. Îñòàâåòå ôóãè ñ øèðèíà ìèíèìóì 2 - 3 mm. Ñëåä 24 ÷àñà (îò 5° Ñ äî 25° Ñ) ëåïèëîòî å äîáèëî ïúðâîíà÷àëíà ÿêîñò è ìîæå äà ñå ñòúïâà âúðõó ïîêðèòèåòî.

7

Ïî÷èñòåòå äîáðå ïðàçíèíèòå ìåæäó ïëî÷èòå è ïðèñòúïåòå êúì ôóãèðàíå ñ ôóãèðàùèòå ñìåñè weber.color Комфорт (ôóãè 1 - 6 mm), weber.color Перфект (ôóãè 2 - 20 mm) èëè ñ åïîêñèäíèòå ôóãè weber.xerm 848, àêî èìà ñïåöèàëíî èçèñêâàíå çà ñèëíî óñòîé÷èâè íà õèìèêàëè ôóãèðàùè ñìåñè.

weber.col Ôëåêñ стр. 58

weber.set Êîìôîðò Ôëåêñ стр. 64 weber.col Åêñòðà Ôëåêñ стр. 60 weber.color Êîìôîðò стр. 66 weber.color Ïåðôåêò стр. 68 weber.xerm 848 стр. 70

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

4

41


2

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

ÈÇÁÎÐ ÍÀ ÏÎÄÕÎÄßÙÎ ËÅÏÈËÎ

Êàê äà èçáåðåì ïîäõîäÿùî ëåïèëî è ôóãèðàùè ñìåñè?

42

Åôåêòèâíîñòòà íà ëåïèëàòà çà ïëî÷êè çàâèñè îò ïðàâèëíîòî èì ïðèëîæåíèå.  Ïðîäóêòîâèÿ ñåëåêòîð (ñòð. 44) èçáåðåòå íàé-ïîäõîäÿùîòî, êàòî îáúðíåòå âíèìàíèå íà ñëåäíèòå ôàêòîðè: ÊÀÊÂÈ ÑÀ ÏËÎ×ÊÈÒÅ

ÊÀÊÂÀ Å ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Размер на плочите Ïëî÷è, ïî-ãîëåìè îò 40x40 cm èçèñêâàò ëåïèëà ñ ïîâèøåíà åëàñòè÷íîñò.

Степен на порьозност (попивателност) на основата Îáèêíîâåíèòå öèìåíòîâè ëåïèëà ñà íåïðèëîæèìè çà ëåïåíå âúðõó ãëàíöîâè èëè âèíèëîâè ïîêðèòèÿ. Ðåøåíèå å èçïîëçâàíåòî íà ëåïèëà ñ âèñîêî ñúäúðæàíèå íà ïîëèìåðè, êîèòî èìàò ðàçëè÷åí ïðèíöèï íà çàëåïâàíå.

Степен на порьозност на плочите Ïëî÷èòå ñ ìíîãî íèñêà èëè ìíîãî âèñîêà ñòåïåí íà ïîðüîçíîñò èçèñêâàò óïîòðåáàòà íà ñïåöèàëíè ëåïèëà. Ñòàíäàðòíèòå ëåïèëà íà öèìåíòîâà îñíîâà ñà íåïîäõîäÿùè ïðè íåïîðüîçíè ïëî÷è (ãðàíèòîãðåñ, ñòúêëîêåðàìèêà è ò.í.), êàêòî è çà ñèëíî ïîðüîçíè âàðîâèêîâè êàìåííè îáëèöîâêè. При външни или вътрешни условия Çàëåïâàíåòî íà êåðàìè÷íè ïîêðèòèÿ ïðè âúíøíè óñëîâèÿ êàòî ïðàâèëî èçèñêâà ñïåöèàëíè åëàñòè÷íè ëåïèëà. Цвят на плочките Ïëî÷êèòå ñúñ ñâåòúë öâÿò èëè ïðîçèðàùèòå ïëî÷è îò åñòåñòâåí êàìúê ñå ïîëàãàò ñ áÿëî íà öâÿò ëåïèëî. Òàêà òî íå ïðîçèðà ïðåç ëèöåòî íà ïëî÷êèòå. Твърдост на плочките Ìåêèòå åñòåñòâåíè êàìúíè êàòî ìðàìîð è âàðîâèê, êàêòî è íÿêîè âèäîâå ïëî÷êè, ñà ïîäàòëèâè íà íàäðàñêâàíå ïðè ôóãèðàíå. Ôóãèðàéòå òàêèâà ïëî÷è ñ ïî-ôèíà ïî ñúñòàâ ôóãèðàùà ñìåñ. Широчина на фугите Ïî-øèðîêèòå ôóãè ïîåìàò ïî-äîáðå äåôîðìàöèèòå íà îñíîâàòà âñëåäñòâèå íà òîïëèííîòî ðàçøèðåíèå, íî èçèñêâàò è ïî-êà÷åñòâåíè ôóãèðàùè ñìåñè, çà äà íå ñå íàïóêàò è èçðîíÿò ñëåä âðåìå.

Податливи основи Ñòàíäàðòíèòå ëåïèëà íà öèìåíòîâà îñíîâà íå çàëåïâàò âúðõó äúðâåíè ïîâúðõíîñòè. Âîäàòà â ëåïèëîòî ïîïèâà â äúðâåñèíàòà, ïðåäèçâèêâà ðàçäóâàíå è èçìÿòàíå. Ïîëàãàíåòî íà ïëî÷êè âúðõó äúðâåíè ïîäîâå èëè ãèïñîêàðòîíåíè ñòåíè è îáøèâêè ñòàâà ñ èçïîëçâàíåòî íà ëåïèëà è ôóãèðàùè ñìåñè ñ ïîâèøåíî íèâî íà åëàñòè÷íîñò. Добре слегнала основа Ïðè íîâîïîñòðîåíè ñãðàäè èçïîëçâàéòå ïëàñòè÷íè ëåïèëà, êîèòî ïîåìàò äåôîðìàöèèòå îò ñëÿãàíåòî íà ñãðàäàòà. Òåçè ïðîöåñè çàòèõâàò çà îêîëî 3 ìåñåöà ñëåä çàâúðøâàíåòî íà ñãðàäàòà. Равност на основата Àêî îñíîâàòà íå å äîáðå èçðàâíåíà, ïîëàãàíåòî íà ïëî÷êèòå ñòàâà ïî-áàâíî è ïðè ïî-ãîëÿì ðàçõîä íà ëåïèëî. Íåäîïóñòèìî å ëåïèëîòî äà ñå ïîëàãà íà åäíà èëè íÿêîëêî òîïêè âúðõó ãúðáà íà ïëî÷êàòà. 100% êîíòàêò íà ëåïèëîòî ñ ïëî÷êàòà è îñíîâàòà ãàðàíòèðà çäðàâèíàòà íà çàëåïâàíå è óñòîé÷èâîñò ïðè ñëó÷àéíî èçïóñíàòè òåæêè ïðåäìåòè èëè òî÷êîâèäåí íàòèñê îò êðà÷åòà íà ìåáåëè. Подготовка чрез грундиране Ïîïèâíîñòòà íà îñíîâàòà ñå ïðîâåðÿâà, êàòî âúðõó íåÿ ñå èçëåÿò îêîëî 50 - 100 ml âîäà. Àêî îñíîâàòà ïîïèå âîäàòà çà ïî-ìàëêî îò ìèíóòà, òÿ å ïðåêàëåíî ïîðüîçíà è ñå íàëàãà äà áúäå ãðóíäèðàíà. Îñíîâèòå, êîèòî ïðåêàëåíî áúðçî ïîïèâàò, ïðè÷èíÿâàò ïðåæäåâðåìåííî èçñúõâàíå íà ëåïèëîòî è òîâà íàðóøàâà çäðàâèíàòà íà çàëåïÿíå. Ãðóíäîâåòå çàçäðàâÿâàò îñíîâàòà è óâåëè÷àâàò ñöåïëåíèåòî ìåæäó íåÿ, ëåïèëîòî è ïëî÷êèòå.


ÒÈÏ ËÅÏÈËÎ

Област на приложение Èçáîðúò íà ëåïèëî å îñîáåíî âàæåí ïðè ïîâúðõíîñòè, èçëîæåíè íà âúíøíè óñëîâèÿ è çàñèëåí òðàôèê íà õîðà è ìàøèíè. Â íàòîâàðåíè òúðãîâñêè ïëîùè èçäúðæàò ñàìî ïîêðèòèÿ, ïîëîæåíè ñ ëåïèëà è ôóãèðàùè ñìåñè ñúñ ñïåöèàëíè ñâîéñòâà.

Готови за работа продукти Ëåïèëàòà çà ïëî÷êè ìîãàò äà áúäàò ïðàõîîáðàçíè è ãîòîâè çà óïîòðåáà. Êúì ïðàõîîáðàçíèòå ëåïèëà å íåîáõîäèìî äà ñå äîáàâè âîäà â îïðåäåëåíîòî íà îïàêîâêàòà ñúîòíîøåíèå. Ãîòîâèòå çà óïîòðåáà ëåïèëà ñà ñ ôàáðè÷íî êîíòðîëèðàíà ãúñòîòà, êîåòî ãè ïðàâè ìíîãî óäîáíè çà ðàáîòà.

Водоустойчивост Íå âñè÷êè ôóãèðàùè ñìåñè è ëåïèëà ñà ïîäõîäÿùè çà ïîìåùåíèÿ, êîèòî ñå ìîêðÿò ÷åñòî. Èçáîðúò íà íåïîäõîäÿùî çà êîíêðåòíèòå óñëîâèÿ ëåïèëî íàìàëÿâà çíà÷èòåëíî äúëãîòðàéíîñòòà íà ïîêðèòèåòî. Области с големи деформации Ïðè ïîäîâå ñ âãðàäåíî îòîïëåíèå å õàðàêòåðåí íåïðåêúñíàò öèêúë íà ñâèâàíå è ðàçøèðÿâàíå íà îñíîâàòà. Îñíîâàòà è ïîëîæåíîòî âúðõó íåÿ ïîêðèòèå ñå ñâèâàò è ðàçøèðÿâàò â ðàçëè÷íà ñòåïåí. Ëåïèëíèÿò ñëîé òðÿáâà äà ïîåìå òåçè ñèëè è äà ïðåäîòâðàòè ðàçðóøàâàíåòî íà ïîêðèòèåòî. Ñúùèòå ñèëè âúçäåéñòâàò è ïðè ôóãèòå. Èçïîëçâàéòå ëåïèëà è ôóãè ñ ïëàñòèôèêàòîðè è åëàñòè÷íè äîáàâêè, çà äà èçáåãíåòå ðèñêà îò íàïóêâàíå íà ïîêðèòèåòî è îòëåïâàíå íà îòäåëíè ïëî÷êè. Устойчивост към химикали  ñèëíî íàòîâàðåíè îáùåñòâåíè ïîìåùåíèÿ êåðàìè÷íîòî ïîêðèòèå ñå ïî÷èñòâà ìàøèííî è ñ èçïîëçâàíåòî íà àãðåñèâíè ïî÷èñòâàùè õèìèêàëè.  òàêèâà ñëó÷àè èçïîëçâàéòå óñòîé÷èâè íà õèìèêàëè ôóãèðàùè ñìåñè.

Лепила за плочки

weber.col Ñòàíäàðò стр. 52

weber.col Ïðîôè стр. 54

weber.col Ïðîôè áÿë стр. 56

weber.col Ôëåêñ стр. 58

weber.col Åêñòðà Ôëåêñ стр. 60

weber.set Êîìôîðò стр. 62

weber.set Êîìôîðò Ôëåêñ стр. 64

Фугиращи смеси Устойчивост към микроорганизми Âúâ âëàæíè è ìîêðè ïîìåùåíèÿ èëè ïðè ïîâèøåíè ñàíèòàðíè èçèñêâàíèÿ èçïîëçâàéòå ôóãèðàùè ñìåñè, êîèòî ñà âîäîîòáëúñêâàùè è íå ïîçâîëÿâàò îáðàçóâàíåòî íà ïëåñåí è ìóõúë. Устойчивост на натоварване Ñúîáðàçåòå èçáîðà íà ìàòåðèàëè ñ áúäåùîòî íàòîâàðâàíå íà îáëèöîâàíèòå ïîâúðõíîñòè. Àêî ïîìåùåíèÿòà ùå áúäàò èíòåíçèâíî èçïîëçâàíè è â òÿõ ùå ñå ñêëàäèðàò òåæêè ïðåäìåòè èëè âúðõó ïîäà ùå ïðåìèíàâàò òåæêè ìàøèíè, å íåîáõîäèìî ëåïèëàòà è ôóãèðàùàòà ñìåñ äà ñà îò ïî-âèñîê êëàñ, äà ñà ïëàñòè÷íè è ñ ïîâèøåíà óñòîé÷èâîñò êúì íàòîâàðâàíèÿ.

weber.color Êîìôîðò стр. 66

weber.color Ïåðôåêò стр. 68

weber.xerm 848 стр. 70

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ

ÈÇÁÎÐ ÍÀ ÏÎÄÕÎÄßÙÎ ËÅÏÈËÎ

2

43


2

ПРОДУКТОВ СЕЛЕКТОР ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÏÎÊÐÈÒÈß ÏÐÈ ÂÚÒÐÅØÍÈ ÓÑËÎÂÈß, ÂÊËÞ×ÈÒÅËÍÎ ÁÀÍÈ È ÌÎÊÐÈ ÏÎÌÅÙÅÍÈß

ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ ÑÅËÅÊÒÎÐ

ВИД ПЛОЧКИ

ñòð. ïðîäóêò

ñòð. ïðîäóêò

äî 20 cm x 20 cm

weber.col Ñòàíäàðò *

52 weber.col Ñòàíäàðò *

Ïðîôè * 52 weber.col weber.set Êîìôîðò *

îò 20 cm x 20 cm äî 40 cm x 40 cm

weber.col Ñòàíäàðò *

52 weber.col Ñòàíäàðò *

Ïðîôè * 52 weber.col weber.set Êîìôîðò *

îò 40 cm x 40 cm äî 60 cm x 60 cm

weber.col Ôëåêñ * weber.set Êîìôîðò Ôëåêñ *

58 weber.col Ôëåêñ * 64 weber.set Êîìôîðò Ôëåêñ *

58 weber.col Ôëåêñ * 64 weber.set Êîìôîðò Ôëåêñ *

60 cm x 60 cm

weber.col Åêñòðà Ôëåêñ *

60 weber.col Åêñòðà Ôëåêñ *

60 weber.col Åêñòðà Ôëåêñ *

Ïîäîâî îòîïëåíèå Ñòåíè îò ãèïñîêàðòîí è ãèïñîôàçåð Ñèëíî íàòîâàðåíè ïîäîâå Äúðâåíè îñíîâè Ìîçàéêà

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

Гранитогрес

ïðîäóêò

Специални приложения

44

Теракот

Фаянс

РАЗМЕР

Ïëàñòìàñîâè ïîâúðõíîñòè Ñòàðà áîÿ Ïëî÷êà âúðõó ïëî÷êà

ïðîäóêò ñòð. weber.col Ôëåêñ * 58 weber.set Êîìôîðò Ôëåêñ * 64 weber.col Ôëåêñ * 58 weber.set Êîìôîðò Ôëåêñ * 64 weber.col Ôëåêñ * 58 weber.set Êîìôîðò Ôëåêñ * 64 weber.col Åêñòðà Ôëåêñ * 60 weber.col Ôëåêñ * 58 weber.set Êîìôîðò Ôëåêñ * 64 weber.col Åêñòðà Ôëåêñ * 60 weber.col Ôëåêñ * 58 weber.set Êîìôîðò Ôëåêñ * 64 weber.col Ôëåêñ * 58 weber.set Êîìôîðò Ôëåêñ * 64

ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÏÎÊÐÈÒÈß ÏÐÈ ÂÚÍØÍÈ ÓÑËÎÂÈß ВИД ПЛОЧКИ

Фаянс

Теракот

Гранитогрес

РАЗМЕР

äî 20 cm x 20 cm îò 20 cm x 20 cm äî 40 cm x 40 cm îò 40 cm x 40 cm äî 60 cm x 60 cm 60 cm x 60 cm

ïðîäóêò ñòð. ïðîäóêò ñòð. ïðîäóêò weber.col Ïðîôè * 54 weber.col Ïðîôè * 54 weber.col Ôëåêñ * weber.set Êîìôîðò * 62 weber.set Êîìôîðò * 62 weber.set Êîìôîðò Ôëåêñ * weber.col Ïðîôè * 54 weber.col Ïðîôè * 54 weber.col Ôëåêñ * weber.set Êîìôîðò * 62 weber.set Êîìôîðò * 62 weber.set Êîìôîðò Ôëåêñ * weber.col Ôëåêñ * 58 weber.col Ôëåêñ * 58 weber.col Ôëåêñ * weber.set Êîìôîðò Ôëåêñ * 64 weber.set Êîìôîðò Ôëåêñ * 64 weber.set Êîìôîðò Ôëåêñ * weber.col Åêñòðà Ôëåêñ * 60 weber.col Åêñòðà Ôëåêñ * 60 weber.col Åêñòðà Ôëåêñ *

Ñïåöèàëíè ïðèëîæåíèÿ

ïðîäóêò

ñòð.

Ïëóâíè áàñåéíè

weber.col Åêñòðà Ôëåêñ *

60

Ôàñàäè

weber.col Åêñòðà Ôëåêñ *

60

Ñèëíî íàòîâàðåíè ïîäîâå

weber.col Åêñòðà Ôëåêñ *

60

Òåðàñè, ãîëåìè ïî ðàçìåð

weber.col Ôëåêñ * weber.set Êîìôîðò Ôëåêñ *

58 64


Естествен камък

Стъклокерамика

ñòð. ïðîäóêò

ñòð. ïðîäóêò

ñòð. ïðîäóêò

54 66

weber.col Ïðîôè áÿë *

56

weber.col Ïðîôè áÿë *

56

weber.col Ôëåêñ * weber.set Êîìôîðò Ôëåêñ *

58 64

54 66

weber.col Ïðîôè áÿë *

56

weber.col Ïðîôè áÿë *

56

weber.col Ôëåêñ * weber.set Êîìôîðò Ôëåêñ *

58 64

58 64

weber.col Ôëåêñ * weber.set Êîìôîðò Ôëåêñ *

58 64

weber.col Ôëåêñ * weber.set Êîìôîðò Ôëåêñ *

58 64

weber.col Ôëåêñ * weber.set Êîìôîðò Ôëåêñ *

58 64

60

weber.col Åêñòðà Ôëåêñ *

60

weber.col Åêñòðà Ôëåêñ *

60

weber.col Åêñòðà Ôëåêñ *

60

Мрамор

ñòð. 58 64 58 64 58 64 60

Стъклокерамика

ïðîäóêò weber.col Ïðîôè áÿë *

ñòð. ïðîäóêò 54 weber.col Ïðîôè áÿë *

weber.col Ïðîôè áÿë *

54

weber.col Ïðîôè áÿë *

weber.col Ôëåêñ * weber.set Êîìôîðò Ôëåêñ * weber.col Åêñòðà Ôëåêñ *

58 64 60

weber.col Ôëåêñ * weber.set Êîìôîðò Ôëåêñ * weber.col Åêñòðà Ôëåêñ *

ñòð.

Естествен камък

ñòð. ïðîäóêò 54 weber.col Ôëåêñ * weber.set Êîìôîðò Ôëåêñ * 54 weber.col Ôëåêñ * weber.set Êîìôîðò Ôëåêñ * 58 weber.col Ôëåêñ * 64 weber.set Êîìôîðò Ôëåêñ * 60 weber.col Åêñòðà Ôëåêñ *

ñòð. 58 64 58 64 58 64 60

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

Мрамор

ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ ÑÅËÅÊÒÎÐ

2

* Dust Free формула

45


2

ÏÎËÅÇÍÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÎÁÙÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Ëåïèëà çà ïëî÷êè

Ãîëÿìîòî ðàçíîîáðàçèå îò êåðàìè÷íè ïîêðèòèÿ è øèðîêîòî èì ïðèëîæåíèå â ñòðîèòåëñòâîòî å äîâåëî äî ðàçðàáîòêàòà íà øèðîêà ãàìà ëåïèëà. Èçïîëçâàéòå òàáëè÷íèòå êëàñèôèêàöèè íà ïîêðèòèÿòà, çà äà èçáåðåòå ïðàâèëíîòî ëåïèëî ñïîðåä êîíêðåòíèòå óñëîâèÿ.

Êëàñèôèêàöèÿ íà êåðàìè÷íèòå ïîêðèòèÿ/ïëî÷êè ïî: СТЕПЕН НА ПОРЬОЗНОСТ Порьозни - теракот, фаянс, клинкерни плочки, естествен камък Непорьозни - гранитогрес, стъклокерамика

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

АБСОРБЦИЯ НА ВОДА (E)

46

(ВИЖ още „Как да подготовим основата?“ стр. 6) Група 1 E < 3% непорьозни Група 2 3% < E < 6% малко порьозни Група 3 6% < E< 10% порьозни Група 4 E > 10% силно порьозни

ТИПОВЕ ЛЕПИЛА ЗА ПЛОЧКИ  Според свързващите вещества: öèìåíòîâè, öèìåíòîâè + äèñïåðñèÿ, íà îñíîâàòà íà åïîêñèäíè ñìîëè  Според дебелината на нанасяне: òúíêîñëîéíè (max 10 mm), äåáåëîñëîéíè (max 15 mm)  Според цвета: áåëè, ñèâè  Според време на свързване: íîðìàëíî, áúðçî

РАЗМЕРИ Малки Средни Големи Много големи

до (20 cm x 20 cm) от (20 cm x 20 cm) до (40 cm x 40 cm) от (40 cm x 40 cm) до (60 cm x 60 cm) над (60 cm x 60 cm)

T (Tixotropity) Ôèêñèðàùè (ïðîòèâ ïðèïëúçâàíå) F (Fast) Áúðçîñâúðçâàùè E (Extended) Ïî-äúëãî îòâîðåíî âðåìå

Êëàñèôèêàöèÿ ñïîðåä åâðîïåéñêèòå ñòàíäàðòè: ÁÄÑ EN 12004:2002 C1 ЦИМЕНТОВИ ЛЕПИЛА, НОРМАЛНО ВТВЪРДЯВАЩИ - ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Начална якост:

> 0,5 N/mm2

Якост на сцепление след термично третиране:

> 0,5 N/mm2

Якост на сцепление след потапяне във вода:

> 0,5 N/mm2

Якост на сцепление след цикли замръзване - размразяване:

> 0,5 N/mm2

Устойчивост на приплъзване:

< 0,5 mm

C2 ЦИМЕНТОВИ ЛЕПИЛА С ПОВИШЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Начална якост:

> 1,0 N/mm2

Якост на сцепление след термично третиране:

> 1,0 N/mm2

Якост на сцепление след потапяне във вода:

> 1,0 N/mm2

Якост на сцепление след цикли замръзване - размразяване:

> 1,0 N/mm2

Устойчивост на приплъзване:

< 0,5 mm


2

Îñíîâàòà òðÿáâà äà áúäå ñóõà, ðàâíà, ÷èñòà, òîâàðîíîñèìà, ñ ïðèêëþ÷èëè ïðîöåñè íà ñâèâàíå è áåç îñòàòúöè îò ìàçíèíè è äðóãè èìïðåãíèðàùè âåùåñòâà.

Двойно нанасяне на лепилото Ïðè ãîëÿì ðàçìåð ïëî÷è, âúíøíî ïðèëîæåíèå èëè ñèëíî íàòîâàðåíè ïîêðèòèÿ ëåïèëîòî ñå íàíàñÿ íå ñàìî âúðõó îñíîâàòà, íî è âúðõó îáðàòíàòà ñòðàíà íà ïëî÷êàòà.

Технологичен престой

(време за отлежаване, или т.нар. узряване на разтвора) Âðåìåòî, êîåòî å íåîáõîäèìî äà ïðåñòîè ðàçáúðêàíîòî ñ âîäà ïðàõîîáðàçíî ëåïèëî, ïðåäè äà ñå ðàçáúðêà ïîâòîðíî, ñëåä êîåòî ìàòåðèàëúò å ãîòîâ çà óïîòðåáà. Òîâà âðåìå å íåîáõîäèìî çà ïúëíîòî ðàçòâàðÿíå íà ñúñòàâêèòå íà ëåïèëîòî è çàäåéñòâàíå íà ñúîòâåòíèòå õèìè÷íè ðåàêöèè ìåæäó òÿõ - îòáåëÿçâà ñå íà îïàêîâêàòà íà ïðîäóêòà.

Грундиране

Време за работа

Ãðóíäèðàíåòî óâåëè÷àâà çíà÷èòåëíî àäõåçèÿòà íà îñíîâàòà è ïîâèøàâà ÿêîñòòà íà ñëåïâàíå. Ãðóíäèðàíåòî å íàëîæèòåëíî ïðè ñèëíî ïîïèâàòåëíè ïîâúðõíîñòè, êîèòî áèõà îòíåëè ïðåêàëåíî áúðçî âîäàòà îò ëåïèëíèÿ ñëîé, êîåòî ìîæå äà äîâåäå äî êîìïðîìåòèðàíå íà êåðàìè÷íîòî ïîêðèòèå.

Време за втвърдяване

Âðåìåòî çà ðàáîòà ïîêàçâà êîëêî âðåìå ñëåä ïðèãîòâÿíåòî ìó ìàòåðèàëúò â êîôàòà ìîæå äà ñå èçïîëçâà áåç âëîøàâàíå íà êà÷åñòâàòà íà ëåïèëîòî îòáåëÿçâà ñå íà îïàêîâêàòà íà ïðîäóêòà.

Âðåìåòî, êîåòî å íåîáõîäèìî íà ëåïèëîòî çà ïëî÷êè äà äîñòèãíå íåîáõîäèìàòà ÿêîñò, ïîçâîëÿâàùà íàòîâàðâàíå íà ïîêðèòèåòî èëè ñëåäâàù åòàï íà îáðàáîòêà (êàòî ôóãèðàíå) îòáåëÿçâà ñå íà îïàêîâêàòà íà ïðîäóêòà.

Отворено време Хидроизолиране Îáëèöîâàíå íà ïîìåùåíèÿ ñ âèñîêà âëàæíîñò - áàíè, êóõíè, áàëêîíè, òåðàñè è äð., ñå ïðàâè ñàìî ñëåä ïîëîæåíà õèäðîèçîëàöèÿ.

Âðåìåòî îò íàíàñÿíå íà ëåïèëîòî âúðõó îñíîâàòà äî ïîëàãàíåòî íà ïëî÷êèòå, ïðåç êîåòî ëåïèëîòî íå ãóáè êà÷åñòâàòà ñè è å ãîäíî çà ëåïåíå - îòáåëÿçâà ñå íà îïàêîâêàòà íà ïðîäóêòà.

Време за коригиране

Âðåìåòî, ïðåç êîåòî ñà âúçìîæíè êîðåêöèè íà âå÷å ïîñòàâåíè âúðõó ëåïèëîòî ïëî÷êè, áåç òîâà äà íàðóøè çäðàâèíàòà íà çàëåïâàíåòî - îòáåëÿçâà ñå íà îïàêîâêàòà íà ïðîäóêòà.

ÎÁÙÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Подготовка на основата

Обяснение на понятията

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

Основни положения, които трябва да се следват при полагане на керамични покрития:

47


2

ÏÎÄÐÎÁÍÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

ÎÁÙÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Îñíîâíè ïðàâèëà ïðè ðàáîòàòà ñ ëåïèëà çà êåðàìè÷íè ïîêðèòèÿ

48

Çà äà ïîñòèãíåòå äúëãîòðàéíî êåðàìè÷íî ïîêðèòèå, å íåîáõîäèìî íå ñàìî äà íàïðàâèòå ïðåöèçåí èçáîð íà ëåïèëî, íî è äà ñïàçèòå ïðàâèëíàòà òåõíîëîãèÿ íà ïîëàãàíå. Âåáåð ïðåäëàãà íà âíèìàíèåòî âè ïðàâèëà, èçâåäåíè îò ïðàêòè÷åñêèÿ îïèò è äîêàçàëè íàäåæäíîñòòà ñè âúâ âðåìåòî. ÇÀ ÈÇÁÎÐÀ ÍÀ ËÅÏÈËÎ Îñíîâíèòå âúïðîñè, êîãàòî çàïî÷âàòå ïîëàãàíåòî íà êåðàìè÷íè ïîêðèòèÿ, ñà ñâúðçàíè ñ èçáîðà íà ëåïèëî.  “Êàê äà èçáåðåì ïîäõîäÿùî ëåïèëî è ôóãèðàùè ñìåñè?” (ñòð. 42) ìîæåòå äà íàìåðèòå ïúëíà èíôîðìàöèÿ çà èçáîðà íà ëåïèëî â çàâèñèìîñò îò ïðåäíàçíà÷åíèåòî è êëàñèôèêàöèÿòà ìó. ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОСНОВАТА Îò èçêëþ÷èòåëíî çíà÷åíèå çà äúëãîòðàéíîñòòà íà ïîêðèòèåòî ñà ïðîâåðêàòà è ïîäãîòîâêàòà íà îñíîâàòà (âèæ “Êàê äà ïîäãîòâèì îñíîâàòà?”, ñòð. 6). Íåäîáðå ïîäãîòâåíàòà îñíîâà âîäè äî âèñîê ðàçõîä íà ëåïèëî è íåñèãóðíè ðåçóëòàòè çà ïîêðèòèåòî. Ìîæåòå äà êîìïåíñèðàòå íåðàâíîñòèòå íà îñíîâàòà ñ ïîëàãàíå íà ïëàñò ëåïèëî äî 10 mm. ЗА ПЛОЧИТЕ Êåðàìèêàòà, êîÿòî ùå çàëåïâàòå - ôàÿíñ, òåðàêîòà, ãðàíèòîãðåñ, ñòúêëîêåðàìèêà èëè åñòåñòâåíè êàìúíè, íå ïîäëåæè íà ïðåäâàðèòåëíà îáðàáîòêà èëè íÿêàêâî òðåòèðàíå ïðåäè çàëåïâàíå. Íå å íåîáõîäèìî äà íàêèñâàòå ïëî÷èòå âúâ âî-

äà. Ëåïèëàòà íà Âåáåð ñúäúðæàò õèìè÷åñêè äîáàâêè, êîèòî åëèìèíèðàò òàçè ïðàêòèêà îò ìèíàëîòî. Ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî èíôîðìàöèÿòà íà îïàêîâêàòà íà ïëî÷èòå. Òàì ùå íàìåðèòå èíôîðìàöèÿ çà ïîðüîçíîñòòà è çà âèäà èì. ЗА ПОЛАГАНЕТО Ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî èíôîðìàöèÿòà âúðõó îïàêîâêàòà íà ëåïèëàòà Weber. Ùå íàìåðèòå èíñòðóêöèèòå çà óïîòðåáà, çà ñúõðàíåíèå è òåõíè÷åñêèòå äàííè. Ïðîâåðåòå çà íåîáõîäèìîòî ñúîòíîøåíèå âîäà–ñóõ ìàòåðèàë. Èçïîëçâàéòå äîçèðàù ñúä çà òî÷íîòî êîëè÷åñòâî âîäà. Ñàìî òàêà ùå ïîñòèãíåòå çäðàâî çàëåïâàíå. Ïðè íàëè÷èåòî íà ïðåêàëåíî ìíîãî èëè ìàëêî âîäà èìà ðèñê îò ñâèâàíå, îòñëàáåíî çàëåïâàíå èëè èçìåñòâàíå íà êåðàìè÷íîòî ïîêðèòèå. ЗА СМЕСВАНЕТО Çà ñìåñâàíåòî èçïîëçâàéòå åëåêòðè÷åñêè ìèêñåð. Ðàçáúðêàéòå ñ îêîëî 500 îáîðîòà â ìèíóòà. Âèíàãè íàëèâàéòå ïúðâî âîäàòà, à ïîñëå äîáàâÿéòå ñóõàòà ñìåñ. Òàêà ïî äúíîòî íà ñúäà íå îñòàâàò ñóõè áó÷êè. Áúðêàéòå äî ïîëó÷àâàíå íà êðåìîîáðàçíî, ëåñíî çà ðàçñòèëàíå ëåïèëî. Ïðè âúçìîæíîñò çàáúðêàéòå öÿëîòî íåîáõîäèìî êîëè÷åñòâî íàâåäíúæ.


2

ЗА ВРЕМЕТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ Âñÿêà ñìåñ èìà ìàêñèìàëíî âðåìå çà èçïîëçâàíå ñëåä ïðèãîòâÿíåòî ´. Îáèêíîâåíî å â ðàìêèòå íà íÿêîëêî ÷àñà, â çàâèñèìîñò îò àòìîñôåðíèòå óñëîâèÿ. Ìîæåòå äà ïðî÷åòåòå íà îïàêîâêàòà êàêâî å âðåìåòî íà ïðåñòîé íà ëåïèëíèÿ ðàçòâîð â êîôàòà. Ñëåä èçòè÷àíåòî íà âðåìåòî çà èçïîëçâàíå êà÷åñòâàòà íà ðàçòâîðà ñå âëîøàâàò. ЗА ИНСТРУМЕНТИТЕ Èçïîëçâàéòå âèíàãè ïîäõîäÿùèòå èíñòðóìåíòè. Ãîòîâàòà çà íàíàñÿíå ñìåñ ñå ðàçñòèëà ñ ïîìîùòà íà ìàëàìàøêà âúðõó ïî÷èñòåíà è ïðåäâàðèòåëíî ïîäãîòâåíà ïîâúðõíîñò. Íàíåñåòå ðàáîòåí ñëîé ñ ìèíèìàëíà äåáåëèíà 3 mm è íå ïîâå÷å îò 15 mm. Çà ðàçñòèëàíå íà ëåïèëîòî ñå èçïîëçâà íàçúáåíà ìàëàìàøêà ñ ðàçìåð íà çúáöèòå ñïîðåä òúðñåíàòà äåáåëèíà íà ñëîÿ ëåïèëî: îò 6õ6 mm çà ìàëêèòå ïëî÷è äî 10õ10 mm çà ãîëåìèòå ïîäîâè ïëî÷è. Èíñòðóìåíòèòå è ñúäîâåòå ñå èçìèâàò ñ âîäà âåäíàãà ñëåä óïîòðåáà. Íåäîïóñòèìî å ïîâòîðíîòî èçïîëçâàíå íà çàìúðñåí ìàòåðèàë. ЗА НАНАСЯНЕ НА ЛЕПИЛОТО Íå ðàçñòèëàéòå ëåïèëî íà ïðåêàëåíî ãîëÿìà ïëîù. Åâåíòóàëíîòî çàáàâÿíå íà ïîñòàâÿíåòî è íàìåñòâàíåòî íà ïëî÷èòå ìîæå äà äîâåäå äî îòñëàáâàíå íà çàëåïâàùàòà ñèëà íà ðàçòâîðà çàðàäè èçòè÷àíå íà ò.íàð. îòâîðåíî âðåìå.

ЗА ФИКСИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ Çà äîïúëíèòåëíîòî íàìåñòâàíå è èçðàâíÿâàíå íà ïîêðèòèåòî îò ãîëåìè ïîäîâè ïëî÷è èçïîëçâàéòå ãóìåí ÷óê. Ïðè ïîñòàâÿíå íà ãîëåìè èëè îðåáðåíè ïëî÷è (îñîáåíî íà ïîäîâåòå) å íåîáõîäèìî äà îáìàæåòå ñ ëåïèëî è ãúðáà íà ïëî÷àòà. Àêî ïëî÷àòà å ñ ðàçìåð íàä 900 cm2 (íàä 30x30 cm), ëåïèëîòî ñå íàíàñÿ íà îñíîâàòà è âúðõó ãúðáà íà ïëî÷àòà (äâîéíî íàíàñÿíå). Èçïîëçâàéòå êðúñò÷åòà ñ ðàçëè÷íè ðàçìåðè, çà äà ïîñòèãíåòå ðàâíîìåðíè ôóãè ìåæäó ïëî÷èòå. ЗА ВРЕМЕТО ЗА КОРЕКЦИЯ Ïî âðåìå íà ïîñòàâÿíåòî èìàòå îïðåäåëåíî âðåìå çà êîðèãèðàíå ïîçèöèÿòà íà ïëî÷èòå. Àêî ñëåä èçòè÷àíå íà âðåìåòî çà êîðåêöèÿ íàìåñòèòå îòíîâî ïëî÷àòà, çàëåïâàíåòî ùå ñå íàðóøè. Âðåìåòî çà êîðèãèðàíå ìîæåòå äà íàìåðèòå ïðè óêàçàíèÿòà âúðõó îïàêîâêàòà. Ñ èçïîëçâàíå íà óñòîé÷èâè íà ïðèïëúçâàíå ëåïèëà ñëåä ïîñòàâÿíå íà ïëî÷àòà íÿìà îïàñíîñò òÿ äà ñå ñâëå÷å è òîâà óëåñíÿâà ðàáîòàòà ïðè ïîëàãàíå íà îáëèöîâêè îò òàâàíà êúì ïîäà. ЗА АТМОСФЕРНИТЕ УСЛОВИЯ Âèíàãè ñå ñúîáðàçÿâàéòå ñ àòìîñôåðíèòå óñëîâèÿ. Îáùîòî ïðàâèëî å, ÷å ïðè ïî-òîïëî âðåìå, äèðåêòíî ñëúí÷åâî ãðååíå, íèñêà âëàæíîñò è íàëè÷èåòî íà âúçäóøíî òå÷åíèå öèìåíòîâèòå ëåïèëà âòâúðäÿâàò ïî-áúðçî. Îáðàòíî, ïðè ïîíèñêè òåìïåðàòóðè è ïî-âèñîêà âëàæíîñò ñúõíåíåòî å ïî-áàâíî. Ðàáîòåòå âèíàãè ïðè òåìïåðàòóðè íà âúçäóõà è íà ñòðîèòåëíîòî òÿëî îò +5° Ñ äî +25° Ñ.  ïðîäúëæåíèå íà 24 ÷àñà ñëåä íàíàñÿíå ëåïèëàòà weber.col è weber.set òðÿáâà äà ñå ïðåäïàçâàò îò âúçäóøíè òå÷åíèÿ, êàêòî è îò çàìðúçâàíå.

ÎÁÙÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ЗА ПРЕБЪРКВАНЕТО Ïðåáúðêàéòå îòëåæàëàòà ñìåñ ïðåäè çàïî÷âàíå íà ðàáîòà. Ïî âðåìå íà ðàáîòà ñìåñòà ñúùî ñå ïðåáúðêâà, çà äà âúçâúðíå ïúðâîíà÷àëíàòà ñè êîíñèñòåíöèÿ.

Êîãàòî ðàçñòèëàòå, ñå ïîëó÷àâàò ðåáðà, âúðõó êîèòî ïëî÷àòà òðÿáâà äà áúäå ïðèòèñíàòà ñúñ çàâúðòàùè èëè ïëúçãàùè äâèæåíèÿ. Ïðàâèëíîòî ïîëàãàíå íà ëåïèëíèÿ ñëîé èçèñêâà ìèíèìóì 50% ëåïèëíî ïîêðèòèå íà ãúðáà íà ïëî÷èòå. Îò òîâà çàâèñè çäðàâèíàòà íà çàëåïâàíå.

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

ЗА ВРЕМЕТО ЗА УЗРЯВАНЕ Ñïàçâàéòå âðåìåòî çà óçðÿâàíå íà ëåïèëíàòà ñìåñ. Ñëåä ñìåñâàíåòî îñòàâåòå äà èçìèíå îáîçíà÷åíîòî âðåìå çà îòëåæàâàíå íà ðàçòâîðà (îêîëî 10 min). Òàêà òîé ùå äîñòèãíå îïòèìàëíèòå ñè êà÷åñòâà. Îòëåæàâàíåòî å îñîáåíî âàæíî çà õèìè÷åñêîòî ñìåñâàíå íà êîìïîíåíòèòå íà ðàçòâîðà.

49


2 ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

weber.tec 933 ñòð. 98

ÕÈÄÐÎÈÇÎËÈÐÀÍÅ

ËÅÏÅÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×- ÔÓÃÈÐÀÍÅ ÍÎÒÎ ÏÎÊÐÈÒÈÅ

weber.col Ôëåêñ ñòð. 58 ИЛИ

weber.prim 801 ñòð. 74

weber.color Ïåðôåêò (2 - 20 mm) ñòð. 68

ÑÈÑÒÅÌÈ

ИЛИ weber.prim 801 ñòð. 74

Áàíè, êóõíè, ìîêðè ïîìåùåíèÿ, ïðè âàðî-öèìåíòîâè (èëè äðóãè ìèíåðàëíè) îñíîâè

weber.niv Ïðîôè (àêî íÿìà èçèñêâàíå çà íàêëîí íà ïîäà) ñòð. 72

weber.set Êîìôîðò Ôëåêñ, ñòð. 64 ИЛИ

weber.tec 822 ñòð. 78

Õèäðîèçîëàöèîííè àêñåñîàðè è ëåíòè weber.tec 828

weber.col Ôëåêñ ñòð. 58 ИЛИ

weber.prim 801 ñòð. 74

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

weber.col Åêñòðà Ôëåêñ *, ñòð. 60

weber.set Êîìôîðò Ôëåêñ, ñòð. 64 ИЛИ

Ïîìåùåíèÿ ñ ïîäîâî îòîïëåíèå

weber.color Êîìôîðò (1 - 6 mm) ñòð. 66

weber.color Ïåðôåêò (2 - 20 mm) ñòð. 68

weber.niv Ïðîôè ñòð. 72 weber.col Åêñòðà Ôëåêñ *, ñòð. 60

weber.prim 801 ñòð. 74

weber.col Ôëåêñ ñòð. 58 ИЛИ

weber.color Ïåðôåêò (2 - 20 mm) ñòð. 68

ИЛИ weber.tec 933 ñòð. 98

Áàëêîíè (ïîêðèòè, äî 6 - 7 m2), ïðè ìèíåðàëíè âàðîöèìåíòîâè îñíîâè

weber.tec 822 ñòð. 78

weber.set Êîìôîðò Ôëåêñ, ñòð. 64 ИЛИ

Õèäðîèçîëàöèîííè àêñåñîàðè è ëåíòè weber.tec 828

weber.col Åêñòðà Ôëåêñ *, ñòð. 60

weber.color Êîìôîðò (1 - 6 mm) ñòð. 66

* â çàâèñèìîñò îò âèäà è ðàçìåðà íà ïëî÷êèòå

50


2 ÕÈÄÐÎÈÇÎËÈÐÀÍÅ

weber.tec 824 ñòð. 80

weber.tec 933 ñòð. 98 Õèäðîèçîëàöèîííè àêñåñîàðè è ëåíòè weber.tec 828

Îòêðèòè òåðàñè (äî îêîëî 25 m2)

ËÅÏÅÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÎÒÎ ÏÎÊÐÈÒÈÅ

weber.col Ôëåêñ ñòð. 58 ИЛИ weber.set Êîìôîðò Ôëåêñ, ñòð. 64 ИЛИ

ÔÓÃÈÐÀÍÅ

weber.color Ïåðôåêò ñòð. 68

ÀÊÑÅÑÎÀÐÈ

Ïðîôèëè çà äèëàòàöèîííè ôóãè weber

weber.col Åêñòðà Ôëåêñ *, ñòð. 60

ÑÈÑÒÅÌÈ

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

weber.tec 824 ñòð. 80 weber.col Åêñòðà Ôëåêñ * ñòð. 60

weber.tec 933 ñòð. 98

weber.tec 824 ñòð. 80 weber.tec 933 ñòð. 98 Õèäðîèçîëàöèîííè àêñåñîàðè è ëåíòè weber.tec 828

Íàòîâàðåíè ïîìåùåíèÿ (ïðåìèíàâàíå íà õîðà è ìàøèíè)

weber.tec 824 ñòð. 80

weber.tec 933 ñòð. 98 Õèäðîèçîëàöèîííè àêñåñîàðè è ëåíòè weber.tec 828

weber.col Ôëåêñ ñòð. 58 ИЛИ weber.set Êîìôîðò Ôëåêñ, ñòð. 64 ИЛИ

weber.color Ïåðôåêò ñòð. 68

Ïðîôèëè çà äèëàòàöèîííè ôóãè weber

weber.col Åêñòðà Ôëåêñ *, ñòð. 60

weber.col Ôëåêñ ñòð. 58 ИЛИ weber.set Êîìôîðò Ôëåêñ, ñòð. 64 ИЛИ

weber.xerm 848 ñòð. 70

weber.col Åêñòðà Ôëåêñ *, ñòð. 60 * â çàâèñèìîñò îò âèäà è ðàçìåðà íà ïëî÷êèòå

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

Õèäðîèçîëàöèîííè àêñåñîàðè è ëåíòè weber.tec 828

Áàñåéíè

Ñïåöèàëíè ïîìåùåíèÿ (ëàáîðàòîðèè, ñàíèòàðíè ïîìåùåíèÿ, êóõíè è äð.), â êîèòî ïîêðèòèÿòà ñà èçëîæåíè íà ðåäîâíî ïî÷èñòâàíå ñ àãðåñèâíè ïðåïàðàòè

weber.xerm 848 ñòð. 70

51


2

ПРОДУКТ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ËÅÏÈËÎ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÏËÎ×ÊÈ ÏÐÈ ÂÚÒÐÅØÍÈ ÓÑËÎÂÈß ÊÎÄ: F600

20% ÏÎ-ÇÄÐÀÂÎ ÇÀËÅÏÂÀÍÅ

ПРИЛОЖЕНИЕ • Òåõíîëîãèÿ Dust Free, íàìàëÿâà äî ìèíèìóì îòäåëÿíåòî íà ïðàõ ïðè ðàáîòà • Âúòðåøíà óïîòðåáà • Çà ôàÿíñ è òåðàêîò ïîäîâå è ñòåíè

Ëåïèëî çà êåðàìè÷íè ïëî÷è, ïîäõîäÿùî çà ñòåííè îáëèöîâêè è ïîäîâè íàñòèëêè ïðè âúòðåøíè óñëîâèÿ. Âîäîóñòîé÷èâî è ìðàçîóñòîé÷èâî.

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

52

Ëåïèëî çà ïîëàãàíå íà ïîðüîçíè êåðàìè÷íè, òåðàêîòíè è ôàÿíñîâè ïëî÷è âúâ âúòðåøíè çàòâîðåíè ïîìåùåíèÿ êàòî áàíè, êóõíè, êîðèäîðè è ò.í. Îñèãóðÿâà çäðàâî çàëåïâàíå íà êåðàìè÷íèòå ïîêðèòèÿ âúðõó âàðî-öèìåíòîâè çàìàçêè è øïàêëîâêè, áåòîí, ãàçîáåòîí è äðóãè ìèíåðàëíè îñíîâè. Ïðîäóêòúò å íàé-åôåêòèâåí ïðè ïîëàãàíå íà ïëî÷êè âúðõó ñòåíè ñ ãîëåìèíà äî 30x30 cm (900 cm2) èëè íà ïîäîâè ïëî÷è ñ ãîëåìèíà äî 40x40 cm (1600 cm2). Òåãëî íà ïîêðèòèåòî äî 20 kg/m2. Ëåïèëîòî íå å ïîäõîäÿùî çà ëåïåíå íà ïëî÷è îò ãðàíèòîãðåñ, ñòúêëîêåðàìèêà, åñòåñòâåí êàìúê, êàêòî è çà ïîëàãàíå íà íàñòèëêè âúðõó ïîäîâî îòîïëåíèå. Êàê ðàáîòè Dust Free ôîðìóëàòà? Èíîâàòèâíèòå òåõíîëîãèè íà ïðîèçâîäñòâî è ñïåöèàëíèòå äîáàâêè, èçïîëçâàíè îò Âåáåð, âè äàâàò ïðîäóêò, ñ êîéòî ðàáîòèòå â ïúëåí êîìôîðò. Ïîäîáðåíàòà ôîðìóëà íà ëåïèëàòà îò ñåðèÿòà weber. col îñèãóðÿâà 20% ïî-çäðàâî çàëeïâàíå, à òåõíîëîãèÿòà DUST FREE íàìàëÿâà äî ìèíèìàëíè íèâà îòäåëÿíåòî íà ôèí ïðàõ ïðè îòâàðÿíå íà òîðáàòà, èçñèïâàíå è ðàçáúðêâàíå íà ìàòåðèàëà â êîôàòà. Äèøàòå ñïîêîéíî è äðåõèòå âè îñòàâàò íåçàìúðñåíè îò öèìåíòîâ ïðàõ. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

(ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50%)

Отговаря на изискванията на стандарт: БДС EN 12004 за циментово лепило, клас C1 Якост на сцепление съгласно БДС EN 1348: > 0,5 N/mm2 - начална якост - след термично третиране > 0,5 N/mm2 - след потапяне във вода > 0,5 N/mm2 - след цикли на замръзване - размразяване > 0,5 N/mm2 5 – 5.75 l /25 kg Необходимо количество вода прахообразен материал Време за отлежаване на разтвора 5 - 10 min Отворено време 20 min Време за работа 3 часа Време за коригиране 15 min Фугиране след 24 часа Пълно натоварване след 7 дена

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

Êíèæíè ÷óâàëè ñúñ çàùèòíî ôîëèî 25 kg Ïàëåò 1050 kg Öåíè áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 0.29 0.35

ëâ./îïàêîâêà 7.25 8.70

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

 îðèãèíàëíàòà îïàêîâêà, â çàêðèòè è ñóõè ñêëàäîâè ïîìåùåíèÿ. Ãîäíîñò 1 ãîäèíà îò äàòàòà íà ïðîèçâîäñòâî (îòáåëÿçàíà íà îïàêîâêàòà). ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

Îò 2 äî 5 kg/m2 â çàâèñèìîñò îò ðàçìåðà íà çúáèòå íà ìàëàìàøêàòà è ðàâíîñòòà íà îñíîâàòà. Çà îïòèìèçèðàíå íà ðàçõîäà íà ëåïèëî îñíîâàòà òðÿáâà äà áúäå ïîäãîòâåíà ìàêñèìàëíî ðàâíà, áåç äóïêè è íåðàâíîñòè.


2

УПОТРЕБА ËÅÏÈËÎ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÏËÎ×ÊÈ ÏÐÈ ÂÚÒÐÅØÍÈ ÓÑËÎÂÈß

• Êåðàìè÷íè ïëî÷êè ñ ðàçìåð äî 40x40 cm (ïîä) è äî 30x30 cm (ñòåíà)

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Îñíîâàòà òðÿáâà äà áúäå çäðàâà, áåç çàìúðñÿâàíèÿ è ëåñíî îòäåëÿùè ñå ÷àñòèöè, ñóõà è ñ ïðèêëþ÷èëè ïðîöåñè íà ñëÿãàíå. Ïðè ñèëíî ïîïèâàùè îñíîâè ïðåäâàðèòåëíî ãðóíäèðàéòå ñ weber.prim 801.

 Ïðè ñèëíî ïîðüîçíè ïîïèâàòåëíè îñíîâè ïúðâî ãðóíäèðàéòå ñ weber.prim 801  Ïîëàãàéòå ïëî÷êèòå äî 20 min ñëåä íàíàñÿíå íà ëåïèëíèÿ ñëîé âúðõó îñíîâàòà ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

1 Ïîëàãàéòå ëåïèëîòî ñàìî âúð-

õó çäðàâà îñíîâà. Ñïàçâàéòå ñòðèêòíî ñúîòíîøåíèåòî âîäà–ñóõà ñìåñ, ïîñî÷åíî íà îïàêîâêàòà. Ðàçáúðêàéòå ìàøèííî äî ïîëó÷àâàíå íà õîìîãåííà ñìåñ. Îñòàâåòå äà îòëåæè 5 - 10 min è ïðåáúðêàéòå.

2 Íàíåñåòå ëåïèëîòî ñ íàçúáåíà

ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Ïîëàãàíåòî íà ïëî÷êèòå äà ñòàâà ïðè òåìïåðàòóðà ìåæäó +5° Ñ è +25° Ñ. 24 ÷àñà îáëèöîâêàòà äà ñå ïðåäïàçâà îò âèñîêè òåìïåðàòóðè è çàìðúçâàíå. 24 ÷àñà ñëåä ïîëàãàíåòî íà ïîêðèòèÿòà ïîìåùåíèÿòà ìîæå äà ñå èçïîëçâàò. Ïúëíà çäðàâèíà íà ïîêðèòèÿòà ñå ïîñòèãà ñëåä 5 - 7 äåíà. Íåäîïóñòèìî å ïîâòîðíîòî èçïîëçâàíå íà çàìúðñåí ìàòåðèàë. Ìàêñèìàëíà äåáåëèíà íà íàíàñÿíå 10 mm.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• Êîôà çà ïðèãîòâÿíå íà ëåïèëîòî • Åëåêòðè÷åñêè ìèêñåð èëè áîðìàøèíà ñ áúðêàëêà • Ìèñòðèÿ • Ãúáà çà ïî÷èñòâàíå • Ãóìåí ÷óê • Íàçúáåíà ìàëàìàøêà ñ ãîëåìèíà íà çúáèòå 8õ8 mm èëè 10õ10 mm • Ñóõà è ìåêà êúðïà • Ìàëàìàøêà (øïàõòåë) ñ ãóìåí ðúá • Ïëàñòìàñîâè êðúñò÷åòà çà îôîðìÿíå íà ôóãèòå

ìàëàìàøêà ñ ðàçìåð íà çúáèòå 8x8 mm èëè 10x10 mm. Íå å íåîáõîäèìî äà íàâëàæíÿâàòå èëè íàêèñâàòå ïðåäâàðèòåëíî ïëî÷èòå âúâ âîäà.

3 Ïðè ïîëàãàíå íà êåðàìè÷íè ïëî÷è ñ ðàçìåð íàä 30x30 cm íàíàñÿéòå ëåïèëîòî íå ñàìî âúðõó îñíîâàòà, íî è âúðõó ãúðáà íà ïëî÷àòà. 4 Ïëî÷èòå ñå ïîñòàâÿò âúðõó íàíåñåíèÿ ïëàñò ëåïèëî è ñå ïðèòèñêàò ìíîãîêðàòíî, äîêàòî ïðèëåãíàò íà ìÿñòîòî ñè. Èçïîëçâàéòå ãóìåí ÷óê çà êîðåêöèÿ íà íèâîòî. Çà îôîðìÿíå íà ôóãèòå èçïîëçâàéòå ãîòîâè ïëàñòìàñîâè êðúñò÷åòà ñ íåîáõîäèìàòà äåáåëèíà. Ïî÷èñòåòå ñ âëàæíà ãúáà ëèöåâàòà ñòðàíà íà ïëî÷èòå, ïðåäè ëåïèëîòî äà å çàñúõíàëî. 5 Èç÷àêàéòå 24 ÷àñà çà èçñúõâàíå íà ëåïèëîòî. Ïðåäè çàïúëâàíå ôóãèòå ñå ïî÷èñòâàò ñ ÷åòêà, îòâåðòêà èëè äðóã ïîäõîäÿù èíñòðóìåíò. 6 Çà ôóãèðàíå íà îáëèöîâêàòà èçïîëçâàéòå ìàëàìàøêà èëè øèðîê øïàõòåë ñ ãóìåí ðúá. Ñëåä çàïúëâàíå íà ôóãèòå èç÷àêàéòå äåñåòèíà ìèíóòè è ñ ìîêðà ãúáà ïî÷èñòåòå ëèöåâàòà ñòðàíà íà ïëî÷èòå. Ñëåä òîâà ñ âëàæíà ãúáà è áåç íàòèñê ïî÷èñòåòå è îôîðìåòå è ñàìèòå ôóãè. Îñòàòú÷íèÿ ñóõ öèìåíòîâ ôèëì îòñòðàíåòå ñúñ ñóõà êúðïà.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

• Ñòåíè è ïîäîâå âúâ âúòðåøíè ïîìåùåíèÿ

ÂÀÆÍÎ

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

53


2

ПРОДУКТ

ÊÎÄ: F601, F621

20% ÏÎ-ÇÄÐÀÂÎ ÇÀËÅÏÂÀÍÅ

ПРИЛОЖЕНИЕ • Òåõíîëîãèÿ Dust Free, íàìàëÿâà äî ìèíèìóì îòäåëÿíåòî íà ïðàõ ïðè ðàáîòà • Çà âúòðåøíà è âúíøíà óïîòðåáà • Ïîäõîäÿù çà âñÿêàêâè îáëèöîâêè è íàñòèëêè • Ïðåïîðú÷âà ñå çà ãðàíèòîãðåñ

Óíèâåðñàëíî ëåïèëî çà âñè÷êè âèäîâå ïëî÷è, ãðàíèòîãðåñ è êàìúíè âúðõó ìèíåðàëíè îñíîâè. Âëàãîóñòîé÷èâî è ìðàçîóñòîé÷èâî. Çà âúíøíà è âúòðåøíà óïîòðåáà.

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

54

Ëåïèëî çà ïîëàãàíå íà êåðàìè÷íè ïëî÷êè âúðõó ìèíåðàëíè îñíîâè ïðè âúòðåøíè è âúíøíè óñëîâèÿ. Óñòîé÷èâî íà çàìðúçâàíå, íà ïîñòîÿííî ìîêðåíå è òåìïåðàòóðíè êîëåáàíèÿ. Ïðèäàâà ÿêîñò íà ïîêðèòèåòî, ïîäëîæåíî íà âúçäåéñòâèåòî îò òåæêè ïðåäìåòè, ñòåëàæè, ìàøèíè è èíòåíçèâíî äâèæåíèå íà õîðà. Íàé-åôåêòèâíî ïðè ïîëàãàíå íà ïëî÷êè âúðõó ñòåíè ñ ãîëåìèíà äî 30x30 cm (900 cm2) èëè íà ïîäîâè ïëî÷è ñ ãîëåìèíà äî 40x40 cm (1600 cm2). Òåãëî íà ïîêðèòèåòî äî 40 kg/m2. Êàê ðàáîòè Dust Free ôîðìóëàòà? Èíîâàòèâíèòå òåõíîëîãèè íà ïðîèçâîäñòâî è ñïåöèàëíèòå äîáàâêè, èçïîëçâàíè îò Âåáåð, âè äàâàò ïðîäóêò, ñ êîéòî ðàáîòèòå â ïúëåí êîìôîðò. Ïîäîáðåíàòà ôîðìóëà íà ëåïèëàòà îò ñåðèÿòà weber. col îñèãóðÿâà 20% ïî-çäðàâî çàëeïâàíå, à òåõíîëîãèÿòà DUST FREE íàìàëÿâà äî ìèíèìàëíè íèâà îòäåëÿíåòî íà ôèí ïðàõ ïðè îòâàðÿíå íà òîðáàòà, èçñèïâàíå è ðàçáúðêâàíå íà ìàòåðèàëà â êîôàòà. Äèøàòå ñïîêîéíî è äðåõèòå âè îñòàâàò íåçàìúðñåíè îò öèìåíòîâ ïðàõ.

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

Êíèæíè ÷óâàëè ñúñ çàùèòíî ôîëèî 25 kg Ïàëåò 1050 kg Êíèæíè ÷óâàëè ñúñ çàùèòíî ôîëèî 10 kg Ïàëåò 1000 kg Öåíè 25 kg 10 kg

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÓÍÈÂÅÐÑÀËÍÎ ËÅÏÈËÎ ÇÀ ÏËÎ×ÊÈ Ñ ÏÎÂÈØÅÍÀ ßÊÎÑÒ

áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 0.44 0.53 0.39 0.47

ëâ./îïàêîâêà 4.40 5.28 9.75 11.70

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

(ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50%)

Отговаря на изискванията на стандарт: БДС EN 12004 за циментово лепило, клас С1Т Якост на сцепление съгласно БДС EN 1348: > 0,5 N/mm2 - начална якост - след термично третиране > 0,5 N/mm2 - след потапяне във вода > 0,5 N/mm2 - след цикли на замръзване - размразяване > 0,5 N/mm2 Устойчивост на приплъзване ≤ 0,5 mm 5.25 – 5.75 l /25 kg Необходимо количество вода прахообразен материал Време за отлежаване на разтвора 5 - 10 min Отворено време 20 min Време за работа 3 часа Време за коригиране 15 min Фугиране след 24 часа Пълно натоварване след 7 дена

 îðèãèíàëíàòà îïàêîâêà, â çàêðèòè è ñóõè ñêëàäîâè ïîìåùåíèÿ. Ãîäíîñò 1 ãîäèíà îò äàòàòà íà ïðîèçâîäñòâî (îòáåëÿçàíà íà îïàêîâêàòà). ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

Îò 2 äî 5 kg/m2 â çàâèñèìîñò îò ðàçìåðà íà çúáèòå íà ìàëàìàøêàòà è ðàâíîñòòà íà îñíîâàòà. Çà îïòèìèçèðàíå íà ðàçõîäà íà ëåïèëî îñíîâàòà òðÿáâà äà áúäå ïîäãîòâåíà ìàêñèìàëíî ðàâíà, áåç äóïêè è íåðàâíîñòè.


2

УПОТРЕБА ÓÍÈÂÅÐÑÀËÍÎ ËÅÏÈËÎ ÇÀ ÏËÎ×ÊÈ Ñ ÏÎÂÈØÅÍÀ ßÊÎÑÒ

• Âúíøíà è âúòðåøíà óïîòðåáà

 Íå èçïîëçâàéòå çàìúðñåí ìàòåðèàë

• Ñòåíè è ïîäîâå

 Çà ïðèãîòâÿíå íà ðàçòâîðà èçïîëçâàéòå ñàìî ÷èñòà âîäà

• Ïîëàãàíå íà ïëî÷è îò ãðàíèòîãðåñ

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Îñíîâàòà òðÿáâà äà áúäå çäðàâà, áåç çàìúðñÿâàíèÿ è ëåñíî îòäåëÿùè ñå ÷àñòèöè, ñóõà è ñ ïðèêëþ÷èëè ïðîöåñè íà ñëÿãàíå. Ïðè ñèëíî ïîïèâàòåëíè îñíîâè ïðåäâàðèòåëíî ãðóíäèðàéòå ñ weber.prim 801.

ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Ïîëàãàíåòî íà ïëî÷êèòå äà ñòàâà ïðè òåìïåðàòóðà ìåæäó +5° Ñ è +25° Ñ. 24 ÷àñà îáëèöîâêàòà äà ñå ïðåäïàçâà îò âèñîêè òåìïåðàòóðè è çàìðúçâàíå. 24 ÷àñà ñëåä ïîëàãàíåòî íà ïîêðèòèÿòà ïîìåùåíèÿòà ìîæå äà ñå èçïîëçâàò. Ïúëíà çäðàâèíà íà ïîêðèòèÿòà ñå ïîñòèãà ñëåä 5 - 7 äåíà. Íåäîïóñòèìî å ïîâòîðíîòî èçïîëçâàíå íà çàìúðñåí ìàòåðèàë. Ìàêñèìàëíà äåáåëèíà íà íàíàñÿíå 10 mm. Ëåïèëîòî íå å ïîäõîäÿùî çà çàëåïâàíå íà ïëî÷è âúðõó ïëî÷è, çà îáëèöîâàíå íà ôàñàäè, ïðè ïëóâíè áàñåéíè èëè âúðõó äúðâåíè ïîäîâå. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• Êîôà çà ïðèãîòâÿíå íà ëåïèëîòî • Åëåêòðè÷åñêè ìèêñåð èëè áîðìàøèíà ñ áúðêàëêà • Ìèñòðèÿ • Ãúáà çà ïî÷èñòâàíå • Ãóìåí ÷óê • Íàçúáåíà ìàëàìàøêà ñ ãîëåìèíà íà çúáèòå 8õ8 mm èëè 10õ10 mm • Ñóõà è ìåêà êúðïà • Ìàëàìàøêà (øïàõòåë) ñ ãóìåí ðúá • Ïëàñòìàñîâè êðúñò÷åòà çà îôîðìÿíå íà ôóãèòå

 Ïðè ïîëàãàíå íà ãðàíèòîãðåñ íàíàñÿéòå ëåïèëîòî âúðõó îñíîâàòà è ãúðáà íà ïëî÷êàòà ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

1 Ïîëàãàéòå ëåïèëîòî ñàìî âúðõó çäðàâà îñíîâà. Ñïàçâàéòå ñòðèêòíî ñúîòíîøåíèåòî âîäà–ñóõà ñìåñ, ïîñî÷åíî íà îïàêîâêàòà. Ðàçáúðêàéòå ñ åëåêòðè÷åñêà áúðêàëêà èëè ìèêñåð äî ïîëó÷àâàíå íà õîìîãåííà ñìåñ. Îñòàâåòå äà îòëåæè 5 - 10 min è ïðåáúðêàéòå. 2 Íàíåñåòå ëåïèëîòî ñ íàçúáåíà ìàëàìàøêà ñ ðàçìåð íà çúáèòå 8x8 mm èëè 10x10 mm. Íå å íåîáõîäèìî äà íàâëàæíÿâàòå èëè íàêèñâàòå ïðåäâàðèòåëíî ïëî÷èòå âúâ âîäà. 3 Ïðè ïîëàãàíå íà ïëî÷è â ïîìåùåíèÿ ñ ìíîãî âèñîêî íàòîâàðâàíå, ñ ðàçìåðè íàä 30x30 cm èëè âúíøíè óñëîâèÿ íàíàñÿéòå ëåïèëîòî íå ñàìî âúðõó îñíîâàòà, íî è âúðõó ãúðáà íà ïëî÷àòà. 4 Ïëî÷èòå ñå ïîñòàâÿò âúðõó íàíåñåíèÿ ïëàñò ëåïèëî è ñå ïðèòèñêàò âñòðàíè, äîêàòî ïðèëåãíàò íà ìÿñòîòî ñè. Èçïîëçâàéòå ãóìåí ÷óê çà êîðåêöèÿ íà íèâîòî. Çà îôîðìÿíå íà ôóãèòå èçïîëçâàéòå ãîòîâè ïëàñòìàñîâè êðúñò÷åòà ñ íåîáõîäèìàòà äåáåëèíà. Ïî÷èñòåòå ñ âëàæíà ãúáà ëèöåâàòà ñòðàíà íà ïëî÷èòå, ïðåäè ëåïèëîòî äà å çàñúõíàëî. 5 Èç÷àêàéòå 24 ÷àñà çà èçñúõâàíå íà ëåïèëîòî. Ïðåäè çàïúëâàíå ôóãèòå ñå ïî÷èñòâàò ñ ÷åòêà, îòâåðòêà èëè äðóã ïîäõîäÿù èíñòðóìåíò. 6 Çà ôóãèðàíå íà îáëèöîâêàòà èçïîëçâàéòå ìàëàìàøêà èëè øèðîê øïàõòåë ñ ãóìåí ðúá. Ñëåä çàïúëâàíå íà ôóãèòå èç÷àêàéòå äåñåòèíà ìèíóòè è ñ ìîêðà ãúáà ïî÷èñòåòå ëèöåâàòà ñòðàíà íà ïëî÷èòå. Ñëåä òîâà ñ âëàæíà ãúáà è áåç íàòèñê ïî÷èñòåòå è îôîðìåòå ñàìèòå ôóãè. Îñòàòú÷íèÿ ñóõ öèìåíòîâ ôèëì îòñòðàíåòå ñúñ ñóõà êúðïà.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÂÀÆÍÎ

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

55


2

ПРОДУКТ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÁßËÎ ËÅÏÈËÎ ÇÀ ÏËÎ×È, ÅÑÒÅÑÒÂÅÍ ÊÀÌÚÊ, ÑÒÚÊËÎÊÅÐÀÌÈÊÀ È ÃÐÀÍÈÒÎÃÐÅÑ ÊÎÄ: F603

20% ÏÎ-ÇÄÐÀÂÎ ÇÀËÅÏÂÀÍÅ

ПРИЛОЖЕНИЕ • Çà âúòðåøíà è âúíøíà óïîòðåáà • Áÿë öâÿò íà ëåïèëîòî • Ïîäõîäÿùî çà ïðîçèðàùè êàìúíè è ñòúêëîêåðàìèêà

Ëåïèëî çà ïðîçèðàùè ïëî÷è îò åñòåñòâåí êàìúê. Áåëèÿò öâÿò íà ëåïèëîòî ïðåäîòâðàòÿâà ïîÿâàòà íà ñåíêè è ïåòíà íà ëèöåòî íà ïëî÷èòå. Ïîäõîäÿùî ñúùî è çà òåðàêîò, ãðàíèòîãðåñ è ñòúêëîêåðàìèêà.

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

56

Çà ïîëàãàíå íà ïîêðèòèÿ îò åñòåñòâåí êàìúê, êåðàìè÷íè ïëî÷è, òåðàêîòà, ãðàíèòîãðåñ è ñòúêëîêåðàìè÷íè ïëî÷è ïðè âúíøíè è âúòðåøíè óñëîâèÿ. Ïðè ïðîçèðàùè ïëî÷è îò åñòåñòâåí êàìúê ëåïèëîòî íå îáðàçóâà ïåòíà âúðõó ëèöåâàòà èì ïîâúðõíîñò. Ëåïèëîòî ìîæå äà ñå èçïîëçâà çà çàëåïâàíå âúðõó ñòåíè íà ïëî÷è ñ ãîëåìèíà äî 30x30 cm (900 cm2) èëè íà ïîäîâè ïëî÷è ñ ìàêñèìàëíà ãîëåìèíà 40x40 cm (1600 cm2). Íå ñå ïðåïîðú÷âà çà îáëèöîâàíå íà ôàñàäè è ïîëàãàíå íà ïîêðèòèÿ âúðõó ïîäîâå ñ âãðàäåíî îòîïëåíèå. Ìàêñèìàëíî òåãëî íà ïîêðèòèåòî 40 kg/m2. Êàê ðàáîòè Dust Free ôîðìóëàòà? Èíîâàòèâíèòå òåõíîëîãèè íà ïðîèçâîäñòâî è ñïåöèàëíèòå äîáàâêè, èçïîëçâàíè îò Âåáåð, âè äàâàò ïðîäóêò, ñ êîéòî ðàáîòèòå â ïúëåí êîìôîðò. Ïîäîáðåíàòà ôîðìóëà íà ëåïèëàòà îò ñåðèÿòà weber. col îñèãóðÿâà 20% ïî-çäðàâî çàëeïâàíå, à òåõíîëîãèÿòà DUST FREE íàìàëÿâà äî ìèíèìàëíè íèâà îòäåëÿíåòî íà ôèí ïðàõ ïðè îòâàðÿíå íà òîðáàòà, èçñèïâàíå è ðàçáúðêâàíå íà ìàòåðèàëà â êîôàòà. Äèøàòå ñïîêîéíî è äðåõèòå âè îñòàâàò íåçàìúðñåíè îò öèìåíòîâ ïðàõ. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

Êíèæíè ÷óâàëè ñúñ çàùèòíî ôîëèî 25 kg Ïàëåò 1050 kg Öåíè áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 0.64 0.77

ëâ./îïàêîâêà 16.00 19.20

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

 îðèãèíàëíàòà îïàêîâêà, â çàêðèòè è ñóõè ñêëàäîâè ïîìåùåíèÿ. Ãîäíîñò 1 ãîäèíà îò äàòàòà íà ïðîèçâîäñòâî (îòáåëÿçàíà íà îïàêîâêàòà).

(ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50% ñëåä 28 äíè)

Отговаря на изискванията на стандарт: БДС EN 12004 за циментово лепило, клас С1Т Якост на сцепление съгласно БДС EN 1348: > 0,5 N/mm2 - начална якост - след термично третиране > 0,5 N/mm2 - след потапяне във вода > 0,5 N/mm2 - след цикли на замръзване - размразяване > 0,5 N/mm2 Устойчивост на приплъзване ≤ 0,5 mm около 5.25 – 6 l /25 kg Необходимо количество вода прахообразен материал Време за отлежаване на разтвора 5 - 10 min Отворено време 20 min Време за работа 3 часа Време за коригиране 15 min Фугиране след 24 часа Пълно натоварване след 7 дена

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

Îò 2 äî 5 kg/m2 â çàâèñèìîñò îò ðàçìåðà íà çúáèòå íà ìàëàìàøêàòà è ðàâíîñòòà íà îñíîâàòà. Çà îïòèìèçèðàíå íà ðàçõîäà íà ëåïèëî îñíîâàòà òðÿáâà äà áúäå ïîäãîòâåíà ìàêñèìàëíî ðàâíà, áåç äóïêè è íåðàâíîñòè. ÄÐÓÃÈ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Êàê äà ëåïèì ïëî÷è îò åñòåñòâåí êàìúê? стр. 16


2

УПОТРЕБА ÁßËÎ ËÅÏÈËÎ ÇÀ ÏËÎ×È, ÅÑÒÅÑÒÂÅÍ ÊÀÌÚÊ, ÑÒÚÊËÎÊÅÐÀÌÈÊÀ È ÃÐÀÍÈÒÎÃÐÅÑ

• Ñòåíè è ïîäîâå • Ïëî÷è îò åñòåñòâåí êàìúê

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Îñíîâàòà òðÿáâà äà áúäå çäðàâà, áåç çàìúðñÿâàíèÿ è ëåñíî îòäåëÿùè ñå ÷àñòèöè, ñóõà è ñ ïðèêëþ÷èëè ïðîöåñè íà ñëÿãàíå. Ïðè ñèëíî ïîïèâàòåëíè îñíîâè ïðåäâàðèòåëíî ãðóíäèðàéòå ñ weber.prim 801.

ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Ïîëàãàíåòî íà ïëî÷êèòå äà ñòàâà ïðè òåìïåðàòóðà ìåæäó +5° Ñ è +25° Ñ. 24 ÷àñà îáëèöîâêàòà äà ñå ïðåäïàçâà îò âèñîêè òåìïåðàòóðè è çàìðúçâàíå. 24 ÷àñà ñëåä ïîëàãàíåòî íà ïîêðèòèÿòà ïîìåùåíèÿòà ìîæå äà ñå èçïîëçâàò. Ïúëíà çäðàâèíà íà ïîêðèòèÿòà ñå ïîñòèãà ñëåä 5 - 7 äåíà. Íåäîïóñòèìî å ïîâòîðíîòî èçïîëçâàíå íà çàìúðñåí ìàòåðèàë. Ìàêñèìàëíà äåáåëèíà íà íàíàñÿíå 10 mm. Ëåïèëîòî íå å ïîäõîäÿùî çà çàëåïâàíå íà ïëî÷è âúðõó âå÷å ñúùåñòâóâàùî ïîêðèòèå îò ïëî÷êè, çà îáëèöîâàíå íà ôàñàäè, íà ïëóâíè áàñåéíè èëè âúðõó äúðâåíè ïîäîâå.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• Êîôà çà ïðèãîòâÿíå íà ëåïèëîòî • Åëåêòðè÷åñêè ìèêñåð èëè áîðìàøèíà ñ áúðêàëêà • Ìèñòðèÿ • Ãúáà çà ïî÷èñòâàíå • Ãóìåí ÷óê • Íàçúáåíà ìàëàìàøêà ñ ãîëåìèíà íà çúáèòå 8õ8 mm èëè 10õ10 mm • Ñóõà è ìåêà êúðïà • Ìàëàìàøêà (øïàõòåë) ñ ãóìåí ðúá • Ïëàñòìàñîâè êðúñò÷åòà çà îôîðìÿíå íà ôóãèòå

За полагане на:  Åñòåñòâåí êàìúê èçïîëçâàéòå ìàëàìàøêà ñúñ çúáè ìèíèìóì 8õ8 mm  Ñòúêëîêåðàìèêà èçïîëçâàéòå ìàëàìàøêà ñúñ çúáè 4õ4 mm

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

1 Ïîëàãàéòå ëåïèëîòî ñàìî âúðõó çäðàâà îñíîâà. Ñïàçâàéòå ñòðèêòíî ñúîòíîøåíèåòî âîäà–ñóõà ñìåñ, ïîñî÷åíî íà îïàêîâêàòà. Ðàçáúðêàéòå äîáðå äî ïîëó÷àâàíå íà õîìîãåííà ñìåñ. Îñòàâåòå äà îòëåæè 5 - 10 min è ðàçáúðêàéòå îòíîâî. 2 Íàíåñåòå ëåïèëîòî ñ íàçúáåíà ìàëàìàøêà ñ ðàçìåð íà çúáèòå 8x8 mm èëè 10x10 mm. Íå å íåîáõîäèìî äà íàâëàæíÿâàòå èëè íàêèñâàòå ïðåäâàðèòåëíî ïëî÷èòå âúâ âîäà. 3 Ïðè ïîëàãàíå íà ïëî÷è â ïîìåùåíèÿ ñ ìíîãî âèñîêî íàòîâàðâàíå, ñ ðàçìåðè íàä 30x30 cm èëè âúíøíè óñëîâèÿ íàíàñÿéòå ëåïèëîòî íå ñàìî âúðõó îñíîâàòà, íî è âúðõó ãúðáà íà ïëî÷àòà. 4 Ïëî÷èòå ñå ïîñòàâÿò âúðõó íàíåñåíèÿ ïëàñò ëåïèëî è ñå ïðèòèñêàò ìíîãîêðàòíî, äîêàòî ïðèëåãíàò íà ìÿñòîòî ñè. Èçïîëçâàéòå ãóìåí ÷óê çà êîðåêöèÿ íà íèâîòî. Çà îôîðìÿíå íà ôóãèòå èçïîëçâàéòå ãîòîâè ïëàñòìàñîâè êðúñò÷åòà ñ íåîáõîäèìàòà äåáåëèíà. Ïî÷èñòåòå ñ âëàæíà ãúáà ëèöåâàòà ñòðàíà íà ïëî÷èòå, ïðåäè ëåïèëîòî äà å çàñúõíàëî. 5 Èç÷àêàéòå 24 ÷àñà çà èçñúõâàíå íà ëåïèëîòî. Ïðåäè çàïúëâàíå ôóãèòå ñå ïî÷èñòâàò ñ ÷åòêà èëè äðóã ïîäõîäÿù èíñòðóìåíò. 6 Çà ôóãèðàíå íà îáëèöîâêàòà èçïîëçâàéòå ìàëàìàøêà èëè øèðîê øïàõòåë ñ ãóìåí ðúá. Ñëåä çàïúëâàíå íà ôóãèòå èç÷àêàéòå äåñåòèíà ìèíóòè è ñ ìîêðà ãúáà ïî÷èñòåòå ëèöåâàòà ñòðàíà íà ïëî÷èòå. Ñëåä òîâà ñ âëàæíà ãúáà è áåç íàòèñê ïî÷èñòåòå è îôîðìåòå ñàìèòå ôóãè. Îñòàòú÷íèÿ ñóõ öèìåíòîâ ôèëì îòñòðàíåòå ñúñ ñóõà êúðïà.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

• Âúíøíà è âúòðåøíà óïîòðåáà

ÂÀÆÍÎ

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

57


2

ПРОДУКТ

ÊÎÄ: F605, F625

20% ÏÎ-ÇÄÐÀÂÎ ÇÀËÅÏÂÀÍÅ

ПРИЛОЖЕНИЕ • Òåõíîëîãèÿ Dust Free, íàìàëÿâà äî ìèíèìóì îòäåëÿíåòî íà ïðàõ ïðè ðàáîòà • Óñòîé÷èâî íà ñèëíî íàòîâàðåíè ïîâúðõíîñòè • Äúëãî îòâîðåíî âðåìå • Åëàñòè÷íî

Âëàãîóñòîé÷èâî è ìðàçîóñòîé÷èâî ëåïèëî ñ ïîâèøåíà îñòàòú÷íà åëàñòè÷íîñò. Ïîäõîäÿùî çà çàëåïâàíå íà ïëî÷è âúðõó ñòàðà îáëèöîâêà îò ïëî÷è (ïëî÷êà âúðõó ïëî÷êà), êàêòî è çà ïîëàãàíå íà ïîäîâè ïîêðèòèÿ âúðõó ïîäîâà îòîïëèòåëíà ñèñòåìà, âúðõó ãèïñîêàðòîíåíè è ãèïñîôàçåðíè ïëîñêîñòè ñëåä ãðóíäèðàíå ñ weber.prim 801. Çà âúíøíà è âúòðåøíà óïîòðåáà.

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

58

Çà çàëåïâàíå íà ïëî÷è âúðõó íåïîðüîçíè ïîêðèòèÿ - ñòàðà áîÿ èëè ñúùåñòâóâàùè ïëî÷è, ñëåä ïðåäâàðèòåëíî ãðóíäèðàíå ñ weber.prim plus Грунд. Ëåïèëîòî å ïîäõîäÿùî è çà ïîëàãàíå íà êåðàìè÷íè èëè êàìåííè ïîêðèòèÿ âúðõó ôàñàäè â öîêúëíàòà îáëàñò, íà îòêðèòè òåðàñè, êàêòî è çà ïîäîâè íàñòèëêè ïðè ïîäîâî îòîïëåíèå. Çà îáëèöîâêè ñ êåðàìè÷íè ïëî÷êè âúðõó îáøèâêè îò ïëî÷è ãèïñîêàðòîí è ãèïñîôàçåð (ñëåä ãðóíäèðàíå ñ weber.prim 801, íà çàêðèòî). Ïîäõîäÿùî å çà ëåïåíå íà êåðàìè÷íè ïëî÷êè, òåðàêîòà, ãðàíèòîãðåñ, ïëî÷è îò åñòåñòâåí êàìúê è ñòúêëîêåðàìè÷íè ïëî÷è ñ ðàçìåðè äî 40õ40 cm (1600 cm2) çà ñòåíè è 60õ60 cm (3600 cm2) çà ïîäîâå. Ìàêñèìàëíî òåãëî íà îáëèöîâêàòà 40 kg/m2. Êàê ðàáîòè Dust Free ôîðìóëàòà? Èíîâàòèâíèòå òåõíîëîãèè íà ïðîèçâîäñòâî è ñïåöèàëíèòå äîáàâêè, èçïîëçâàíè îò Âåáåð, âè äàâàò ïðîäóêò, ñ êîéòî ðàáîòèòå â ïúëåí êîìôîðò. Ïîäîáðåíàòà ôîðìóëà íà ëåïèëàòà îò ñåðèÿòà weber. col îñèãóðÿâà 20% ïî-çäðàâî çàëeïâàíå, à òåõíîëîãèÿòà DUST FREE íàìàëÿâà äî ìèíèìàëíè íèâà îòäåëÿíåòî íà ôèí ïðàõ ïðè îòâàðÿíå íà òîðáàòà, èçñèïâàíå è ðàçáúðêâàíå íà ìàòåðèàëà â êîôàòà. Äèøàòå ñïîêîéíî è äðåõèòå âè îñòàâàò íåçàìúðñåíè îò öèìåíòîâ ïðàõ. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

(ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50% ñëåä 28 äíè)

Отговаря на изискванията на стандарт: БДС EN 12004 за циментово лепило, клас С2Т Якост на сцепление съгласно БДС EN 1348: > 1 N/mm2 - начална якост - след термично третиране > 1 N/mm2 - след потапяне във вода > 1 N/mm2 - след цикли на замръзване - размразяване > 1 N/mm2 Устойчивост на приплъзване ≤ 0,5 mm 5 – 5.75 l /25 kg Необходимо количество вода прахообразен материал Време за отлежаване на разтвора 5 - 10 min Отворено време 30 min Време за работа 3 часа Време за коригиране 15 min Фугиране след 24 часа Пълно натоварване след 7 дена

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

Êíèæíè ÷óâàëè ñúñ çàùèòíî ôîëèî 25 kg Ïàëåò 1050 kg Êíèæíè ÷óâàëè ñúñ çàùèòíî ôîëèî 10 kg Ïàëåò 1000 kg Öåíè 25 kg 10 kg

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ËÅÏÈËÎ ÇÀ ÏËÎ×ÊÈ ÏÐÈ ÑÈËÍÎ ÍÀÒÎÂÀÐÅÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 0.69 0.83 0.59 0.71

ëâ./îïàêîâêà 6.90 8.28 14.75 17.70

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

Îò 2 äî 5 kg/m2 â çàâèñèìîñò îò ðàçìåðà íà çúáèòå íà ìàëàìàøêàòà è ðàâíîñòòà íà îñíîâàòà. Çà îïòèìèçèðàíå íà ðàçõîäà íà ëåïèëî îñíîâàòà òðÿáâà äà áúäå ïîäãîòâåíà ìàêñèìàëíî ðàâíà, áåç äóïêè è íåðàâíîñòè. ÄÐÓÃÈ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Êàê äà ëåïèì ïëî÷è ñ ãîëÿì ðàçìåð? стр. 18 Êàê äà ïîëàãàìå ïëî÷è âúðõó ïîäîâå ñ âãðàäåíî îòîïëåíèå? стр. 20 Êàê äà îáëèöîâàìå ñèëíî íàòîâàðåíè ïîâúðõíîñòè ñ ïëî÷è? стр. 22 Êàê äà ïîëàãàìå ïëî÷êè âúðõó ñòàðà ïîäîâà îáëèöîâêà ñ ïëî÷êè? стр. 28 Êàê äà îáëèöîâàìå òåðàñè è áàëêîíè ñ ïëî÷è? стр. 32 Êàê äà îáëèöîâàìå îñíîâè îò ãèïñîêàðòîí èëè ãèïñîôàçåð ñ ïëî÷êè? Стр. 34


2

УПОТРЕБА ËÅÏÈËÎ ÇÀ ÏËÎ×ÊÈ ÏÐÈ ÑÈËÍÎ ÍÀÒÎÂÀÐÅÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

• Âúíøíà è âúòðåøíà óïîòðåáà • Çàëåïâàíå íà ïëî÷è ñ ãîëåìè ðàçìåðè • Ïîëàãàíå íà íàñòèëêè âúðõó ïîäîâå ñ âãðàäåíà îòîïëèòåëíà ñèñòåìà ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Îñíîâàòà òðÿáâà äà áúäå òâúðäà, ñóõà, ðàâíà, áåç öèìåíòîâ ïðàõ èëè ñâîáîäíè ïåñú÷èíêè, áåç ñëåäè îò ïóøåê èëè ìàçíèíè, äà èìà äîáðà òîâàðîíîñèìîñò. Ïðè íîâîïîñòðîåíè ñãðàäè äà ñå èç÷àêàò 3 ìåñåöà çà ñëÿãàíå íà îñíîâèòå. Ïðè ñèëíî ïîïèâàùè îñíîâè ñ öèìåíòîâè èëè ãèïñîâè çàìàçêè å íåîáõîäèìî ïðåäâàðèòåëíî ãðóíäèðàíå ñ weber.prim 801 çà ïîðüîçíè îñíîâè. ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Ïîëàãàíåòî íà ïëî÷êèòå äà ñòàâà ïðè òåìïåðàòóðà ìåæäó +5° Ñ è +25° Ñ. 24 ÷àñà îáëèöîâêàòà äà ñå ïðåäïàçâà îò âèñîêè òåìïåðàòóðè è çàìðúçâàíå. 24 ÷àñà ñëåä ïîëàãàíåòî íà ïîêðèòèÿòà ïîìåùåíèÿòà ìîæå äà ñå èçïîëçâàò. Ïúëíà çäðàâèíà íà ïîêðèòèÿòà ñå ïîñòèãà ñëåä 5 - 7 äåíà. Íåäîïóñòèìî å ïîâòîðíîòî èçïîëçâàíå íà çàìúðñåí ìàòåðèàë. Ìàêñèìàëíà äåáåëèíà íà íàíàñÿíå 10 mm. Ëåïèëîòî íå å ïîäõîäÿùî çà ïîëàãàíå íà ïëî÷êè â ïëóâíè áàñåéíè èëè âúðõó äúðâåíè ïîäîâå. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• Êîôà çà ïðèãîòâÿíå íà ëåïèëîòî • Áúðêàëêà çà áîðìàøèíà • Ìèñòðèÿ • Ìàëàìàøêà • Ãúáà çà ïî÷èñòâàíå • Ãóìåí ÷óê • Íàçúáåíà ìàëàìàøêà ñ ãîëåìèíà íà çúáèòå 8õ8 mm èëè 10õ10 mm • Ñóõ è ìåê ïàðöàë • Ìàëàìàøêà (øïàõòåë) ñ ãóìåí ðúá • Îòâåðòêà èëè äðóã ïîäõîäÿù èíñòðóìåíò çà ïî÷èñòâàíå íà ôóãè • Êðúñò÷åòà çà ôóãè

 Ïðè ïëî÷êè íàä 30x30 cm ïîëàãàéòå ëåïèëîòî âúðõó îñíîâàòà è ïëî÷êàòà  Ïðè ïëî÷è îò åñòåñòâåí êàìúê èçïîëçâàéòå ìàëàìàøêà ñúñ çúáè 8x8 mm  Ïðè ñòúêëîêåðàìè÷íè ïëî÷è èçïîëçâàéòå ìàëàìàøêà ñúñ çúáè 6õ6 mm ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

1 Ïðè ïîëàãàíå íà îáëèöîâêà âúðõó ñòàðè ïîêðèòèÿ îò ïëî÷è, áîÿ è äðóãè îñíîâè ñ ãëàíöîâà ïîâúðõíîñò ãðóíäèðàéòå ñ weber. prim plus Грунд. 2 Ñïàçâàéòå ñòðèêòíî óêàçàíèÿòà, îòïå÷àòàíè âúðõó îïàêîâêàòà íà ëåïèëîòî çà ïðàâèëíîòî ñúîòíîøåíèå ìåæäó âîäàòà è ñóõàòà ñìåñ. Ðàçáúðêàéòå (íàé-ïîäõîäÿùî å ìàøèííî ñ áúðêàëêà) äîáðå äî ïîëó÷àâàíå íà õîìîãåííà ñìåñ. Îñòàâåòå äà îòëåæè 5 - 10 min è ïðåáúðêàéòå. 3 Íàíåñåòå ëåïèëîòî ñ íàçúáåíà ìàëàìàøêà ñ ðàçìåð íà çúáèòå îò 6x6 mm äî 10x10 mm. Ïðè ïîëàãàíå íà ïëî÷è â ïîìåùåíèÿ ñ ìíîãî âèñîêî íàòîâàðâàíå, ðàçìåðè íàä 30x30 cm èëè âúíøíè óñëîâèÿ íàíàñÿéòå ëåïèëîòî íå ñàìî âúðõó îñíîâàòà, íî è âúðõó ãúðáà íà ïëî÷àòà. 4 Ïëî÷èòå ñå ïîñòàâÿò âúðõó íàíåñåíèÿ ïëàñò ëåïèëî è ñå ïðèòèñêàò ìíîãîêðàòíî, äîêàòî ïðèëåãíàò íà ìÿñòîòî ñè. Èçïîëçâàéòå ãóìåí ÷óê çà êîðåêöèÿ íà íèâîòî. Çà îôîðìÿíå íà ôóãèòå èçïîëçâàéòå ãîòîâè ïëàñòìàñîâè êðúñò÷åòà ñ íåîáõîäèìàòà äåáåëèíà. Ïî÷èñòåòå ñ âëàæíà ãúáà ëèöåâàòà ñòðàíà íà ïëî÷èòå, ïðåäè ëåïèëîòî äà å çàñúõíàëî. 5 Èç÷àêàéòå 24 ÷àñà çà èçñúõâàíå íà ëåïèëîòî. Ïðåäè çàïúëâàíå ôóãèòå ñå ïî÷èñòâàò ñ ÷åòêà, îòâåðòêà èëè äðóã ïîäõîäÿù èíñòðóìåíò. 6 Çà ôóãèðàíå íà îáëèöîâêàòà èçïîëçâàéòå ìàëàìàøêà èëè øèðîê øïàõòåë ñ ãóìåí ðúá. Ñëåä çàïúëâàíå íà ôóãèòå èç÷àêàéòå äåñåòèíà ìèíóòè è ñ ìîêðà ãúáà ïî÷èñòåòå ëèöåâàòà ñòðàíà íà ïëî÷èòå. Ñëåä òîâà ñ âëàæíà ãúáà è áåç íàòèñê ïî÷èñòåòå è îôîðìåòå ñàìèòå ôóãè. Ñëåä ïúëíîòî èçñúõâàíå íà ôóãàòà ïî÷èñòåòå ëèöåòî íà ïëî÷êàòà ñ ìåê ïàðöàë.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

• Ïîëàãàíå íà ïëî÷è âúðõó ïëî÷è è ïðè ñèëíî íàòîâàðåíè ïîâúðõíîñòè

ÂÀÆÍÎ

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

59


2

ПРОДУКТ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÑÈËÍÎ ÅËÀÑÒÈ×ÍÎ ËÅÏÈËÎ ÊÎÄ: F604

20% ÏÎ-ÇÄÐÀÂÎ ÇÀËÅÏÂÀÍÅ

ПРИЛОЖЕНИЕ • Òåõíîëîãèÿ Dust Free, íàìàëÿâà äî ìèíèìóì îòäåëÿíåòî íà ïðàõ ïðè ðàáîòà • Âèñîêà åëàñòè÷íîñò • Ïîäõîäÿùî çà ïëóâíè áàñåéíè è îáëèöîâàíå íà ôàñàäè • Àäõåçèÿ âúðõó äúðâåíè ïîâúðõíîñòè è ãèïñîêàðòîí

Ëåïèëî ñ âèñîêà îñòàòú÷íà åëàñòè÷íîñò ñëåä âòâúðäÿâàíå. Çà ëåïåíå íà ïîêðèòèÿ âúðõó ñòàðà îáëèöîâêà îò ïëî÷êè, ïîêðèòèÿ âúðõó îòîïëÿåì ïîä, ïëóâíè áàñåéíè, ôàñàäíè îáëèöîâêè, âúðõó ïëî÷è îò äúðâåñíè ìàòåðèàëè, ãèïñ è äð. Çà ìåñòà ñ ãîëÿìî íàòîâàðâàíå êàòî øîóðóìè è ðåñòîðàíòè, ïðè âúíøíè è âúòðåøíè óñëîâèÿ.

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

60

Ëåïèëîòî çà îáëèöîâàíå ñ êåðàìè÷íè èëè êàìåííè ïëî÷è íà äúðâåíè è ãèïñîêàðòîíåíè îñíîâè, ôàñàäè, áàñåéíè è ïîäîâè ïîêðèòèÿ íàä îòîïëÿåìè ïîäîâå. Çà ïîëàãàíå íà ïîêðèòèÿ ïðè âúíøíè è òåæêè óñëîâèÿ íà åêñïëîàòàöèÿ. Ñëåä âòâúðäÿâàíåòî ñè å óñòîé÷èâî íà çàìðúçâàíå, ïîñòîÿííî ìîêðåíå èëè ãîëåìè òåìïåðàòóðíè àìïëèòóäè. Çàëåïåíèòå ñ íåãî íàñòèëêè èìàò ìíîãî âèñîêà óñòîé÷èâîñò íà íàòîâàðâàíå îò òåæêè ïðåäìåòè, ñòåëàæè, ìàøèíè è èíòåíçèâíî äâèæåíèå íà õîðà. Ëåïèëîòî ìîæå äà ñå èçïîëçâà çà çàëåïâàíå âúðõó ñòåíè íà ïëî÷è ñ ãîëåìèíà äî 40x40 cm (1600 cm2) èëè íà ïîäîâè ïëî÷è ñ ìàêñèìàëíà ãîëåìèíà 60õ60 cm (3600 cm2). Ìàêñèìàëíî òåãëî íà ïîêðèòèåòî 40 kg/m2. Êàê ðàáîòè Dust Free ôîðìóëàòà? Èíîâàòèâíèòå òåõíîëîãèè íà ïðîèçâîäñòâî è ñïåöèàëíèòå äîáàâêè, èçïîëçâàíè îò Âåáåð, âè äàâàò ïðîäóêò, ñ êîéòî ðàáîòèòå â ïúëåí êîìôîðò. Ïîäîáðåíàòà ôîðìóëà íà ëåïèëàòà îò ñåðèÿòà weber. col îñèãóðÿâà 20% ïî-çäðàâî çàëeïâàíå, à òåõíîëîãèÿòà DUST FREE íàìàëÿâà äî ìèíèìàëíè íèâà îòäåëÿíåòî íà ôèí ïðàõ ïðè îòâàðÿíå íà òîðáàòà, èçñèïâàíå è ðàçáúðêâàíå íà ìàòåðèàëà â êîôàòà. Äèøàòå ñïîêîéíî è äðåõèòå âè îñòàâàò íåçàìúðñåíè îò öèìåíòîâ ïðàõ. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

(ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50%)

Отговаря на изискванията на стандарт: БДС EN 12004, БДС EN 12002 за циментово лепило, клас С2ТE S1 Якост на сцепление съгласно БДС EN 1348: > 1 N/mm2 - начална якост - след термично третиране > 1 N/mm2 - след потапяне във вода > 1 N/mm2 - след цикли на замръзване - размразяване > 1 N/mm2 Устойчивост на приплъзване ≤ 0,5 mm около 6 - 6.5 l/25 kg Необходимо количество вода прахообразен материал Време за отлежаване на разтвора 5 - 10 min Отворено време 30 min Време за работа 3 часа Време за коригиране 15 min Фугиране след 24 часа Пълно натоварване след 7 дена

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

Êíèæíè ÷óâàëè ñúñ çàùèòíî ôîëèî 25 kg Ïàëåò 1050 kg Öåíè áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 0.99 1.19

ëâ./îïàêîâêà 24.75 29.70

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

 îðèãèíàëíàòà îïàêîâêà, â çàêðèòè è ñóõè ñêëàäîâè ïîìåùåíèÿ. Ãîäíîñò 1 ãîäèíà îò äàòàòà íà ïðîèçâîäñòâî (îòáåëÿçàíà íà îïàêîâêàòà). ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

Îò 2 äî 5 kg/m2 ïðè ïîëàãàíå ñ íàçúáåíà ìàëàìàøêà ñ ãîëåìèíà íà çúáèòå îò 6õ6 mm âúðõó äîáðå ïîäðàâíåíà îñíîâà ïðè åäíîñòðàííî èëè äâóñòðàííî (âêëþ÷èòåëíî è íà ãúðáà íà ïëî÷àòà) ïîëàãàíå íà ëåïèëîòî. ÄÐÓÃÈ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Êàê äà ëåïèì ïëî÷è... Êàê äà îáëèöîâàìå ôàñàäè... Êàê äà ïîëàãàìå ïëî÷êè... Êàê äà õèäðîèçîëèðàìå... Êàê äà îáëèöîâàìå...

стр. 18 стр. 24 стр. 26 стр. 38 стр. 40


2

УПОТРЕБА ÑÈËÍÎ ÅËÀÑÒÈ×ÍÎ ËÅÏÈËÎ

• Îáëèöîâàíå íà ôàñàäè è áàñåéíè • Îáëèöîâàíå íà äúðâåíè è ãèïñîêàðòîíåíè îñíîâè • Ëåïåíå íà ïëî÷êà âúðõó ïëî÷êà èëè ñòàðà áîÿ

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Îñíîâàòà òðÿáâà äà áúäå çäðàâà, áåç çàìúðñÿâàíèÿ è ëåñíî îòäåëÿùè ñå ÷àñòèöè, ñóõà è ñ ïðèêëþ÷èëè ïðîöåñè íà ñëÿãàíå. Ïðè ñèëíî ïîïèâàùè îñíîâè ïðåäâàðèòåëíî ãðóíäèðàéòå ñ weber.prim 801.

ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Ïîëàãàíåòî íà ïëî÷êèòå äà ñòàâà ïðè òåìïåðàòóðà ìåæäó +5° Ñ è +25° Ñ. 24 ÷àñà îáëèöîâêàòà äà ñå ïðåäïàçâà îò âèñîêè òåìïåðàòóðè è çàìðúçâàíå. 24 ÷àñà ñëåä ïîëàãàíåòî íà ïîêðèòèÿòà ïîìåùåíèÿòà ìîæå äà ñå èçïîëçâàò. Ïúëíà çäðàâèíà íà ïîêðèòèÿòà ñå ïîñòèãà ñëåä 5 - 7 äåíà. Íåäîïóñòèìî å ïîâòîðíîòî èçïîëçâàíå íà çàìúðñåí ìàòåðèàë. Ìàêñèìàëíà äåáåëèíà íà íàíàñÿíå 10 mm.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• Êîôà çà ïðèãîòâÿíå íà ëåïèëîòî • Áúðêàëêà çà áîðìàøèíà • Ìèñòðèÿ • Ìàëàìàøêà • Ãúáà çà ïî÷èñòâàíå • Ãóìåí ÷óê • Íàçúáåíà ìàëàìàøêà ñ ãîëåìèíà íà çúáèòå 8õ8 mm èëè 10õ10 mm • Ñóõ è ìåê ïàðöàë • Ìàëàìàøêà (øïàõòåë) ñ ãóìåí ðúá • Îòâåðòêà èëè äðóã ïîäõîäÿù èíñòðóìåíò çà ïî÷èñòâàíå íà ôóãè • Êðúñò÷åòà çà ôóãè

 Íàíàñÿéòå ëåïèëîòî âúðõó îñíîâàòà è ãúðáà íà ïëî÷êàòà  Ïîëàãàéòå ñàìî âúðõó çäðàâè è ïîäãîòâåíè îñíîâè  Îïàçâàéòå óêàçàíîòî ñúîòíîøåíèå âîäà–ñóõ ìàòåðèàë ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

1 Ïðåäè ïîëàãàíå íà îáëèöîâêà âúðõó ñòàðè ïîêðèòèÿ îò ïëî÷è, áîÿ è äðóãè îñíîâè ñ ãëàíöîâà ïîâúðõíîñò ãðóíäèðàéòå ñ weber. prim plus Грунд. Èç÷àêàéòå 24 ÷àñà çà èçñúõâàíåòî ìó. 2 Ïîëàãàéòå ëåïèëîòî ñàìî âúðõó çäðàâà îñíîâà. Ñïàçâàéòå ñòðèêòíî ñúîòíîøåíèåòî âîäà–ñóõà ñìåñ, îçíà÷åíî íà îïàêîâêàòà. Ðàçáúðêàéòå (íàé-ïîäõîäÿùî å ìàøèííî, ñ áúðêàëêà) äîáðå äî ïîëó÷àâàíå íà õîìîãåííà ñìåñ. Îñòàâåòå äà îòëåæè 5 - 10 min è ïðåáúðêàéòå. 3 Íàíåñåòå ëåïèëîòî ñ íàçúáåíà ìàëàìàøêà ñ ðàçìåð íà çúáèòå îò 4x4 mm äî 8x8 mm. Íå å íåîáõîäèìî äà íàâëàæíÿâàòå èëè íàêèñâàòå ïðåäâàðèòåëíî ïëî÷èòå âúâ âîäà. Ïðè ïîëàãàíå íà ïëî÷è â ïîìåùåíèÿ ñ ìíîãî âèñîêî íàòîâàðâàíå, ïëî÷è ñ ðàçìåðè íàä 30x30 cm èëè òåæêè âúíøíè óñëîâèÿ íàíàñÿéòå ëåïèëîòî íå ñàìî âúðõó îñíîâàòà, íî è âúðõó ãúðáà íà ïëî÷àòà. 4 Ïëî÷èòå ñå ïîñòàâÿò âúðõó íàíåñåíèÿ ïëàñò ëåïèëî è ñå ïðèïëúçâàò âñòðàíè, äîêàòî ïðèëåãíàò íà ìÿñòîòî ñè. Èçïîëçâàéòå ãóìåí ÷óê çà êîðåêöèÿ íà íèâîòî. Çà îôîðìÿíå íà ôóãèòå èçïîëçâàéòå ãîòîâè ïëàñòìàñîâè êðúñò÷åòà ñ íåîáõîäèìàòà äåáåëèíà. Ïî÷èñòåòå ñ âëàæíà ãúáà ëèöåâàòà ñòðàíà íà ïëî÷èòå, ïðåäè ëåïèëîòî äà å çàñúõíàëî. 5 Èç÷àêàéòå 24 ÷àñà çà èçñúõâàíå íà ëåïèëîòî. Ïðåäè çàïúëâàíå ôóãèòå ñå ïî÷èñòâàò ñ ÷åòêà, îòâåðòêà èëè äðóã ïîäõîäÿù èíñòðóìåíò. 6 Çà ôóãèðàíå íà îáëèöîâêàòà èçïîëçâàéòå ìàëàìàøêà èëè øèðîê øïàõòåë ñ ãóìåí ðúá. Ñëåä çàïúëâàíå íà ôóãèòå èç÷àêàéòå äåñåòèíà ìèíóòè è ñ ìîêðà ãúáà ïî÷èñòåòå ëèöåâàòà ñòðàíà íà ïëî÷èòå. Ñëåä òîâà ñ âëàæíà ãúáà è áåç íàòèñê ïî÷èñòåòå è îôîðìåòå ñàìèòå ôóãè. Ñëåä ïúëíîòî èçñúõâàíå íà ôóãàòà ïî÷èñòåòå ëèöåòî íà ïëî÷êàòà ñ ìåê ïàðöàë.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

• Âúíøíà è âúòðåøíà óïîòðåáà

ÂÀÆÍÎ

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

61


2

ПРОДУКТ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ËÅÏÈËÎ ÇÀ ÏËÎ×ÊÈ Ñ ÒÅÕÍÎËÎÃÈß DUST FREE, ËÅÊÎ È ÁÅÇÏÐÀÕÎÂÎ ÊÎÄ: S601

20% ÏÎ-ÇÄÐÀÂÎ ÇÀËÅÏÂÀÍÅ

ПРИЛОЖЕНИЕ • Çà âúòðåøíà è âúíøíà óïîòðåáà

Ëåïèëîòî å îñîáåíî ïîäõîäÿùî çà ïîëàãàíå íà ïîêðèòèÿ ïðè âúòðåøíè è âúíøíè óñëîâèÿ, êàòî ñëåä èçñúõâàíåòî ñè å óñòîé÷èâî íà çàìðúçâàíå, ïîñòîÿííî ìîêðåíå è íàãðÿâàíå îò ñëúí÷åâè ëú÷è. Ïîëîæåíèòå ïîêðèòèÿ ñà ñ ìíîãî âèñîêà óñòîé÷èâîñò íà íàòîâàðâàíå - òåæêè ïðåäìåòè, ñòåëàæè, ìàøèíè è ãîëÿì ÷îâåêîïîòîê. Ëåïèëîòî ñå èçïîëçâà ïðè ïîëàãàíå íà êåðàìè÷íè ïîêðèòèÿ âúðõó ìèíåðàëíè îñíîâè êàòî âàðî-öèìåíòîâè ìàçèëêè è çàìàçêè, áåòîí, ãàçîáåòîí, òóõëåíè çèäàðèè è ò.í.

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

62

Çà ïîëàãàíå íà ïîêðèòèÿ îò åñòåñòâåí êàìúê, êåðàìè÷íè ïëî÷è, òåðàêîòà, ãðàíèòîãðåñ è ñòúêëîêåðàìè÷íè ïëî÷è. Ïðè ïðîçèðàùè ïëî÷è îò åñòåñòâåí êàìúê ëåïèëîòî íå îáðàçóâà ïåòíà âúðõó ëèöåâàòà èì ïîâúðõíîñò. Ëåïèëîòî ìîæå äà ñå èçïîëçâà çà çàëåïâàíå âúðõó ñòåíè íà ïëî÷è ñ ãîëåìèíà äî 30x30 cm (900 cm2) èëè íà ïîäîâè ïëî÷è ñ ìàêñèìàëíà ãîëåìèíà 40x40 cm (1600 cm2). Íå ñå ïðåïîðú÷âà çà îáëèöîâàíå íà ôàñàäè è ïîëàãàíå íà ïîêðèòèÿ âúðõó ïîäîâå ñ âãðàäåíî îòîïëåíèå. Ìàêñèìàëíî òåãëî íà ïîêðèòèåòî 40 kg/m2. Êàê ðàáîòè Dust Free ôîðìóëàòà? Èíîâàòèâíèòå òåõíîëîãèè íà ïðîèçâîäñòâî è ñïåöèàëíèòå äîáàâêè, èçïîëçâàíè îò Âåáåð, âè äàâàò ïðîäóêò, ñ êîéòî ðàáîòèòå â ïúëåí êîìôîðò. Ïîäîáðåíàòà ôîðìóëà íà ëåïèëàòà îò ñåðèÿòà weber. col îñèãóðÿâà 20% ïî-çäðàâî çàëeïâàíå, à òåõíîëîãèÿòà DUST FREE íàìàëÿâà äî ìèíèìàëíè íèâà îòäåëÿíåòî íà ôèí ïðàõ ïðè îòâàðÿíå íà òîðáàòà, èçñèïâàíå è ðàçáúðêâàíå íà ìàòåðèàëà â êîôàòà. Äèøàòå ñïîêîéíî è äðåõèòå âè îñòàâàò íåçàìúðñåíè îò öèìåíòîâ ïðàõ. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

(ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50% ñëåä 28 äíè)

Отговаря на изискванията на стандарт: БДС EN 12004 за циментово лепило, клас С1Т Якост на сцепление съгласно БДС EN 1348: > 0,5 N/mm2 - начална якост - след термично третиране > 0,5 N/mm2 - след потапяне във вода > 0,5 N/mm2 - след цикли на замръзване - размразяване > 0,5 N/mm2 Устойчивост на приплъзване ≤ 0,5 mm около 6.8 - 7.3l / 17 kg Необходимо количество вода прахообразен материал Време за отлежаване на разтвора 5 - 10 min Отворено време 20 min Време за работа 3 часа Време за коригиране 15 min Фугиране след 24 часа Пълно натоварване след 7 дена

weber.set Комфорт å ñúçäàäåíî ïî èíîâàòèâíà òåõíîëîãèÿ íà Âåáåð, êîÿòî ïîçâîëÿâà îò 17 kg ëåêî ëåïèëî äà áúäå ïîëó÷åí ñúùîòî êîëè÷åñòâî ðàçòâîð, êàêòî îò 25 kg òîðáà îáèêíîâåíî ëåïèëî. Ðåçóëòàòúò å, ÷å ñå ïðåíàñÿò 32% ïî-ëåêè òîðáè, íî ñå ëåïè ñúùàòà êâàäðàòóðà ïëî÷êè èëè äðóãè êåðàìè÷íè ïîêðèòèÿ. ÎÏÀÊÎÂÊÀ

Êíèæíè ÷óâàëè ñúñ çàùèòíî ôîëèî, ñ äðúæêà è ìåõàíèçúì çà ëåñíî îòâàðÿíå íà äúíîòî íà òîðáàòà 17 kg Ïàëåò 816 kg Ìåõàíèçúì çà ëåñíî îòâàðÿíå íà äúíîòî íà òîðáàòà Öåíè áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 0.66 0.79

ëâ./îïàêîâêà 11.22 13.46

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

Îò 3 äî 3.5 kg/m2 â çàâèñèìîñò îò ðàçìåðà íà çúáèòå íà ìàëàìàøêàòà è ðàâíîñòòà íà îñíîâàòà. Çà îïòèìèçèðàíå íà ðàçõîäà íà ëåïèëî îñíîâàòà òðÿáâà äà áúäå ïîäãîòâåíà ìàêñèìàëíî ðàâíà, áåç äóïêè è íåðàâíîñòè.


2

УПОТРЕБА ËÅÏÈËÎ ÇÀ ÏËÎ×ÊÈ Ñ ÒÅÕÍÎËÎÃÈß DUST FREE, ËÅÊÎ È ÁÅÇÏÐÀÕÎÂÎ

• Ñòåíè è ïîäîâå • Ôàÿíñ, òåðàêîò, ãðàíèòîãðåñ, åñòåñòâåíè êàìúíè

За полагане на:  Åñòåñòâåí êàìúê èçïîëçâàéòå ìàëàìàøêà ñúñ çúáè ìèíèìóì 8õ8 mm  Ñòúêëîêåðàìèêà èçïîëçâàéòå ìàëàìàøêà ñúñ çúáè 6õ6 mm ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Ïîâúðõíîñòòà íà îñíîâàòà òðÿáâà äà áúäå çäðàâà, áåç çàìúðñÿâàíèÿ è ëåñíî îòäåëÿùè ñå ÷àñòèöè, ñóõà è ñ ïðèêëþ÷èëè ïðîöåñè íà ñëÿãàíå. Ïðè ñèëíî ïîïèâàùè îñíîâè ïðåäâàðèòåëíî ãðóíäèðàéòå ñ weber.prim 801. ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Ïîëàãàíåòî íà ïëî÷êèòå äà ñòàâà ïðè òåìïåðàòóðà ìåæäó +5° Ñ è +25° Ñ. 24 ÷àñà îáëèöîâêàòà äà ñå ïðåäïàçâà îò âèñîêè òåìïåðàòóðè è çàìðúçâàíå. 24 ÷àñà ñëåä ïîëàãàíåòî íà ïîêðèòèÿòà ïîìåùåíèÿòà ìîæå äà ñå èçïîëçâàò. Ïúëíà çäðàâèíà íà ïîêðèòèÿòà ñå ïîñòèãà ñëåä 5 - 7 äåíà. Íåäîïóñòèìî å ïîâòîðíîòî èçïîëçâàíå íà çàìúðñåí ìàòåðèàë. Ìàêñèìàëíà äåáåëèíà íà íàíàñÿíå 10 mm. Ëåïèëîòî íå å ïîäõîäÿùî çà çàëåïâàíå íà ïëî÷è âúðõó âå÷å ñúùåñòâóâàùî ïîêðèòèå îò ïëî÷è, çà îáëèöîâàíå íà ôàñàäè, íà ïëóâíè áàñåéíè èëè âúðõó äúðâåíè ïîäîâå. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• Êîôà çà ïðèãîòâÿíå íà ëåïèëîòî • Åëåêòðè÷åñêè ìèêñåð èëè áîðìàøèíà ñ áúðêàëêà • Ìèñòðèÿ • Ãúáà çà ïî÷èñòâàíå • Ãóìåí ÷óê • Íàçúáåíà ìàëàìàøêà ñ ãîëåìèíà íà çúáèòå 8õ8 mm èëè 10õ10 mm • Ñóõà è ìåêà êúðïà • Ìàëàìàøêà (øïàõòåë) ñ ãóìåí ðúá • Ïëàñòìàñîâè êðúñò÷åòà çà îôîðìÿíå íà ôóãèòå

1 Ïîëàãàéòå ëåïèëîòî ñàìî âúð-

õó çäðàâà îñíîâà. Ñïàçâàéòå ñòðèêòíî ñúîòíîøåíèåòî âîäà–ñóõà ñìåñ, ïîñî÷åíî íà îïàêîâêàòà. Внимание: èíîâàòèâíîòî ëåïèëî weber.set Комфорт èçèñêâà ïîâå÷å âîäà çà ïðèãîòâÿíå íà ðàçòâîðà, îòêîëêîòî îáèêíîâåíèòå ëåïèëà çà ïëî÷êè! Ðàçáúðêàéòå äîáðå äî ïîëó÷àâàíå íà õîìîãåííà ñìåñ. Îñòàâåòå äà îòëåæè 5 - 10 min è ðàçáúðêàéòå îòíîâî.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

• Âúíøíà è âúòðåøíà óïîòðåáà

ÂÀÆÍÎ

2 Íàíåñåòå ëåïèëîòî ñ íàçúáåíà ìàëàìàøêà ñ ðàçìåð íà çúáèòå 8x8 mm èëè 10x10 mm. Íå å íåîáõîäèìî äà íàâëàæíÿâàòå èëè íàêèñâàòå ïðåäâàðèòåëíî ïëî÷èòå âúâ âîäà. 3 Ïðè ïîëàãàíå íà ïëî÷è â ïî-

ìåùåíèÿ ñ ìíîãî âèñîêî íàòîâàðâàíå, ñ ðàçìåðè íàä 30x30 cm èëè âúíøíè óñëîâèÿ íàíàñÿéòå ëåïèëîòî íå ñàìî âúðõó îñíîâàòà, íî è âúðõó ãúðáà íà ïëî÷àòà.

4 Ïëî÷èòå ñå ïîñòàâÿò âúðõó íàíåñåíèÿ ïëàñò ëåïèëî è ñå ïðèòèñêàò ìíîãîêðàòíî, äîêàòî ïðèëåãíàò íà ìÿñòîòî ñè. Èçïîëçâàéòå ãóìåí ÷óê çà êîðåêöèÿ íà íèâîòî. Çà îôîðìÿíå íà ôóãèòå èçïîëçâàéòå ãîòîâè ïëàñòìàñîâè êðúñò÷åòà ñ íåîáõîäèìàòà äåáåëèíà. Ïî÷èñòåòå ñ âëàæíà ãúáà ëèöåâàòà ñòðàíà íà ïëî÷èòå, ïðåäè ëåïèëîòî äà å çàñúõíàëî. 5 Èç÷àêàéòå 24 ÷àñà çà èçñúõâàíå íà ëåïèëîòî. Ïðåäè çàïúëâàíå ôóãèòå ñå ïî÷èñòâàò ñ ÷åòêà èëè äðóã ïîäõîäÿù èíñòðóìåíò. 6 Çà ôóãèðàíå íà îáëèöîâêàòà èçïîëçâàéòå ìàëàìàøêà èëè øèðîê øïàõòåë ñ ãóìåí ðúá. Ñëåä çàïúëâàíå íà ôóãèòå èç÷àêàéòå äåñåòèíà ìèíóòè è ñ ìîêðà ãúáà ïî÷èñòåòå ëèöåâàòà ñòðàíà íà ïëî÷èòå. Ñëåä òîâà ñ âëàæíà ãúáà è áåç íàòèñê ïî÷èñòåòå è îôîðìåòå ñàìèòå ôóãè. Îñòàòú÷íèÿ ñóõ öèìåíòîâ ôèëì îòñòðàíåòå ñúñ ñóõà êúðïà.

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

63


2

ПРОДУКТ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

EËÀÑÒÈ×ÍÎ ËÅÏÈËÎ ÇÀ ÏËÎ×ÊÈ Ñ ÒÅÕÍÎËÎÃÈß DUST FREE, ËÅÊÎ È ÁÅÇÏÐÀÕÎÂÎ ÊÎÄ: S605

20% ÏÎ-ÇÄÐÀÂÎ ÇÀËÅÏÂÀÍÅ

ПРИЛОЖЕНИЕ • Çà âúòðåøíà è âúíøíà óïîòðåáà • Òåõíîëîãèÿ Dust Free • Ëåêî è áåçïðàõîâî

Ëåïèëîòî å îñîáåíî ïîäõîäÿùî çà ïîëàãàíå íà ïîêðèòèÿ ïðè âúíøíè è òåæêè óñëîâèÿ, êàòî ñëåä èçñúõâàíåòî ñè å óñòîé÷èâî íà çàìðúçâàíå, ïîñòîÿííî ìîêðåíå è íàãðÿâàíå îò ñëúí÷åâè ëú÷è. Ïîëîæåíèòå ïîêðèòèÿ ñà ñ ìíîãî âèñîêà óñòîé÷èâîñò íà íàòîâàðâàíå - òåæêè ïðåäìåòè, ñòåëàæè, ìàøèíè è ãîëÿì ÷îâåêîïîòîê.

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

64

Çà ïîëàãàíå íà ïîêðèòèÿ âúðõó îñíîâè îò áåòîí, âàðî-öèìåíòîâè ìàçèëêè è ãàçîáåòîí ïðè âúíøíè è âúòðåøíè óñëîâèÿ. Ëåïèëîòî ìîæå äà ñå èçïîëçâà è çà ïîêðèòèÿ âúðõó ãèïñîêàðòîíåíè è ãèïñîôàçåðíè ïëîñêîñòè ïðè âúòðåøíè óñëîâèÿ. Ïîäõîäÿùî å çà ïîëàãàíå íà êåðàìè÷íè ïëî÷êè, òåðàêîò, ãðàíèòîãðåñ, åñòåñòâåíè êàìåííè îáëèöîâêè è ñòúêëîêåðàìè÷íè ïëî÷êè ñ ìàêñèìàëíî òåãëî äî 40 kg/m2 è ðàçìåð äî 30õ30 cm çà ñòåíè è 60õ60 cm çà ïîäîâå. Ìîæå äà ñå èçïîëçâà è çà ïîëàãàíå íà ïëî÷êè âúðõó íåïîðüîçíè ïîêðèòèÿ - ñòàðà áîÿ èëè ñúùåñòâóâàùè ïëî÷êè, ñëåä ãðóíäèðàíå ñ weber.prim plus Грунд. Ëåïèëîòî å ïîäõîäÿùî ðåøåíèå ïðè ïîëàãàíå íà êåðàìè÷íè èëè êàìåííè ïîêðèòèÿ íà ôàñàäè â öîêúëíàòà îáëàñò, êàêòî è âúðõó ïîäîâî îòîïëåíèå. Êàê ðàáîòè Dust Free ôîðìóëàòà? Èíîâàòèâíèòå òåõíîëîãèè íà ïðîèçâîäñòâî è ñïåöèàëíèòå äîáàâêè, èçïîëçâàíè îò Âåáåð, âè äàâàò ïðîäóêò, ñ êîéòî ðàáîòèòå â ïúëåí êîìôîðò. Ïîäîáðåíàòà ôîðìóëà íà ëåïèëàòà îò ñåðèÿòà weber. col îñèãóðÿâà 20% ïî-çäðàâî çàëeïâàíå, à òåõíîëîãèÿòà DUST FREE íàìàëÿâà äî ìèíèìàëíè íèâà îòäåëÿíåòî íà ôèí ïðàõ ïðè îòâàðÿíå íà òîðáàòà, èçñèïâàíå è ðàçáúðêâàíå íà ìàòåðèàëà â êîôàòà. Äèøàòå ñïîêîéíî è äðåõèòå âè îñòàâàò íåçàìúðñåíè îò öèìåíòîâ ïðàõ. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

(ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50% ñëåä 28 äíè)

Отговаря на изискванията на стандарт: БДС EN 12004 за циментово лепило, клас С2Т Якост на сцепление съгласно БДС EN 1348: > 1 N/mm2 - начална якост - след термично третиране > 1 N/mm2 - след потапяне във вода > 1 N/mm2 - след цикли на замръзване - размразяване > 1 N/mm2 Устойчивост на приплъзване ≤ 0,5 mm около 7.0 - 7.3l / 17 kg Необходимо количество вода прахообразен материал Време за отлежаване на разтвора 5 - 10 min Отворено време 30 min Време за работа 3 часа Време за коригиране 15 min Фугиране след 24 часа Пълно натоварване след 7 дена

weber.set Комфорт Флекс å ñúçäàäåíî ïî èíîâàòèâíà òåõíîëîãèÿ íà Âåáåð, êîÿòî ïîçâîëÿâà îò 17 kg ëåêî ëåïèëî äà áúäå ïîëó÷åí ñúùîòî êîëè÷åñòâî ðàçòâîð, êàêòî îò 25 kg òîðáà îáèêíîâåíî ëåïèëî. Ðåçóëòàòúò å, ÷å ñå ïðåíàñÿò 32% ïî-ëåêè òîðáè, íî ñå ëåïè ñúùàòà êâàäðàòóðà ïëî÷êè èëè äðóãè êåðàìè÷íè ïîêðèòèÿ. ÎÏÀÊÎÂÊÀ

Êíèæíè ÷óâàëè ñúñ çàùèòíî ôîëèî, ñ äðúæêà è ìåõàíèçúì çà ëåñíî îòâàðÿíå íà äúíîòî íà òîðáàòà 17 kg Ïàëåò 816 kg Ìåõàíèçúì çà ëåñíî îòâàðÿíå íà äúíîòî íà òîðáàòà Öåíè áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 0.94 1.13

ëâ./îïàêîâêà 15.98 19.18

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

Îò 3 äî 3.5 kg/m2 â çàâèñèìîñò îò ðàçìåðà íà çúáèòå íà ìàëàìàøêàòà è ðàâíîñòòà íà îñíîâàòà. Çà îïòèìèçèðàíå íà ðàçõîäà íà ëåïèëî îñíîâàòà òðÿáâà äà áúäå ïîäãîòâåíà ìàêñèìàëíî ðàâíà, áåç äóïêè è íåðàâíîñòè.


2

УПОТРЕБА EËÀÑÒÈ×ÍÎ ËÅÏÈËÎ ÇÀ ÏËÎ×ÊÈ Ñ ÒÅÕÍÎËÎÃÈß DUST FREE, ËÅÊÎ È ÁÅÇÏÐÀÕÎÂÎ

• Ñòåíè è ïîäîâå • Ôàÿíñ, òåðàêîò, ãðàíèòîãðåñ, åñòåñòâåíè êàìúíè • Ëåïåíå ïî ìåòîäà ïëî÷êà âúðõó ïëî÷êà, âúðõó ïîäîâî îòîïëåíèå, íà îòêðèòè òåðàñè ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Ïîâúðõíîñòòà íà îñíîâàòà òðÿáâà äà áúäå çäðàâà, áåç çàìúðñÿâàíèÿ è ëåñíî îòäåëÿùè ñå ÷àñòèöè, ñóõà è ñ ïðèêëþ÷èëè ïðîöåñè íà ñëÿãàíå. Ïðè ñèëíî ïîïèâàùè îñíîâè ïðåäâàðèòåëíî ãðóíäèðàéòå ñ weber.prim 801. ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Ïîëàãàíåòî íà ïëî÷êèòå äà ñòàâà ïðè òåìïåðàòóðà ìåæäó +5° Ñ è +25° Ñ. 24 ÷àñà îáëèöîâêàòà äà ñå ïðåäïàçâà îò âèñîêè òåìïåðàòóðè è çàìðúçâàíå. 24 ÷àñà ñëåä ïîëàãàíåòî íà ïîêðèòèÿòà ïîìåùåíèÿòà ìîæå äà ñå èçïîëçâàò. Ïúëíà çäðàâèíà íà ïîêðèòèÿòà ñå ïîñòèãà ñëåä 5 - 7 äåíà. Íåäîïóñòèìî å ïîâòîðíîòî èçïîëçâàíå íà çàìúðñåí ìàòåðèàë. Ìàêñèìàëíà äåáåëèíà íà íàíàñÿíå 10 mm. Ëåïèëîòî íå å ïîäõîäÿùî çà çàëåïâàíå íà ïëî÷è âúðõó âå÷å ñúùåñòâóâàùî ïîêðèòèå îò ïëî÷è, çà îáëèöîâàíå íà ôàñàäè, íà ïëóâíè áàñåéíè èëè âúðõó äúðâåíè ïîäîâå. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• Êîôà çà ïðèãîòâÿíå íà ëåïèëîòî • Åëåêòðè÷åñêè ìèêñåð èëè áîðìàøèíà ñ áúðêàëêà • Ìèñòðèÿ • Ãúáà çà ïî÷èñòâàíå • Ãóìåí ÷óê • Íàçúáåíà ìàëàìàøêà ñ ãîëåìèíà íà çúáèòå 8õ8 mm èëè 10õ10 mm • Ñóõà è ìåêà êúðïà • Ìàëàìàøêà (øïàõòåë) ñ ãóìåí ðúá • Ïëàñòìàñîâè êðúñò÷åòà çà îôîðìÿíå íà ôóãèòå

За полагане на:  Åñòåñòâåí êàìúê èçïîëçâàéòå ìàëàìàøêà ñúñ çúáè ìèíèìóì 8õ8 mm  Ñòúêëîêåðàìèêà èçïîëçâàéòå ìàëàìàøêà ñúñ çúáè 6õ6 mm ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

1 Ïðè ïîëàãàíå íà îáëèöîâêà âúðõó ñòàðè ïîêðèòèÿ îò ïëî÷è, áîÿ è äðóãè îñíîâè ñ ãëàíöîâà ïîâúðõíîñò ãðóíäèðàéòå ñ weber.prim plus Грунд. 2 Ñïàçâàéòå ñòðèêòíî óêàçàíèÿòà, îòïå÷àòàíè âúðõó îïàêîâêàòà íà ëåïèëîòî, çà ïðàâèëíîòî ñúîòíîøåíèå ìåæäó âîäàòà è ñóõàòà ñìåñ. Внимание: èíîâàòèâíîòî ëåïèëî weber.set Комфорт Флекс èçèñêâà ïîâå÷å âîäà çà ïðèãîòâÿíå íà ðàçòâîðà, îòêîëêîòî îáèêíîâåíèòå ëåïèëà çà ïëî÷êè! Ðàçáúðêàéòå (íàé-ïîäõîäÿùî å ìàøèííî ñ áúðêàëêà) äîáðå äî ïîëó÷àâàíå íà õîìîãåííà ñìåñ. Îñòàâåòå äà îòëåæè 5 - 10 min è ïðåáúðêàéòå. 3 Íàíåñåòå ëåïèëîòî ñ íàçúáåíà ìàëàìàøêà ñ ðàçìåð íà çúáèòå îò 6x6 mm äî 10x10 mm. Ïðè ïîëàãàíå íà ïëî÷è â ïîìåùåíèÿ ñ ìíîãî âèñîêî íàòîâàðâàíå, ðàçìåðè íàä 30x30 cm èëè âúíøíè óñëîâèÿ íàíàñÿéòå ëåïèëîòî íå ñàìî âúðõó îñíîâàòà, íî è âúðõó ãúðáà íà ïëî÷àòà. 4 Ïëî÷èòå ñå ïîñòàâÿò âúðõó íàíåñåíèÿ ïëàñò ëåïèëî è ñå ïðèòèñêàò ìíîãîêðàòíî, äîêàòî ïðèëåãíàò íà ìÿñòîòî ñè. Èçïîëçâàéòå ãóìåí ÷óê çà êîðåêöèÿ íà íèâîòî. Çà îôîðìÿíå íà ôóãèòå èçïîëçâàéòå ãîòîâè ïëàñòìàñîâè êðúñò÷åòà ñ íåîáõîäèìàòà äåáåëèíà. Ïî÷èñòåòå ñ âëàæíà ãúáà ëèöåâàòà ñòðàíà íà ïëî÷èòå, ïðåäè ëåïèëîòî äà å çàñúõíàëî. 5 Èç÷àêàéòå 24 ÷àñà çà èçñúõâàíå íà ëåïèëîòî. Ïðåäè çàïúëâàíå ôóãèòå ñå ïî÷èñòâàò ñ ÷åòêà, îòâåðòêà èëè äðóã ïîäõîäÿù èíñòðóìåíò. 6 Çà ôóãèðàíå íà îáëèöîâêàòà èçïîëçâàéòå ìàëàìàøêà èëè øèðîê øïàõòåë ñ ãóìåí ðúá. Ñëåä çàïúëâàíå íà ôóãèòå èç÷àêàéòå äåñåòèíà ìèíóòè è ñ ìîêðà ãúáà ïî÷èñòåòå ëèöåâàòà ñòðàíà íà ïëî÷èòå. Ñëåä òîâà ñ âëàæíà ãúáà è áåç íàòèñê ïî÷èñòåòå è îôîðìåòå ñàìèòå ôóãè. Ñëåä ïúëíîòî èçñúõâàíå íà ôóãàòà ïî÷èñòåòå ëèöåòî íà ïëî÷êàòà ñ ìåê ïàðöàë.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

• Âúíøíà è âúòðåøíà óïîòðåáà

ÂÀÆÍÎ

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

65


2

ПРОДУКТ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÖÂÅÒÍÀ ÔÓÃÈÐÀÙÀ ÑÌÅÑ ÇÀ ÔÓÃÈ ÎÒ 1 ÄÎ 6 mm ÊÎÄ: H601, H605, H600

ПРИЛОЖЕНИЕ • Âîäîóñòîé÷èâà • Óñòîé÷èâà íà èçòúðêâàíå • Íå ñå íàïóêâà • Íå çàäúðæà çàìúðñÿâàíèÿ • Óñòîé÷èâà íà ïî÷èñòâàíå ñ íàé-ðàçïðîñòðàíåíèòå áèòîâè õèìè÷åñêè ïðåïàðàòè

Öâåòíà ôóãèðàùà ñìåñ çà ôóãè îò 1 go 6 mm. Çà âúòðåøíà è âúíøíà óïîòðåáà.

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

66

Öâåòíà ôóãèðàùà ñìåñ íà öèìåíòîâà îñíîâà çà ôóãèðàíå íà ïëî÷êè íà ñòåíè è ïîäîâå. Çà ôóãè ñ øèðèíà äî 6 mm ïðè âúòðåøíà è âúíøíà óïîòðåáà. Îòãîâàðÿ íà èçèñêâàíèÿòà íà ñòàíäàðò ÁÄÑ EN 13888, êëàñ CG2 W® - Èçêëþ÷èòåëíà óñòîé÷èâîñò íà öâåòà. Ïðåäëàãà ñå â 30 öâÿòà. ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

 îðèãèíàëíàòà îïàêîâêà, â çàêðèòè è ñóõè ñêëàäîâè ïîìåùåíèÿ. Ãîäíîñò 2 ãîäèíè îò äàòàòà íà ïðîèçâîäñòâî (îòáåëÿçàíà íà îïàêîâêàòà). Çà 20 kg îïàêîâêè ñðîê íà ãîäíîñò 1 ãîäèíà îò äàòàòà íà ïðîèçâîäñòâî. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

Ïîëèåòèëåíîâà òîðáà - 30 öâÿòà Êàøîí Ïàëåò Ïîëèåòèëåíîâà òîðáà - 30 öâÿòà Êàøîí Ïàëåò Ïîëèåòèëåíîâà òîðáà - 30 öâÿòà

1 kg 16 kg 576 kg 2 kg 16 kg 576 kg 5 kg

*По заявка/срок на доставка 10 дни

Êàøîí 20 kg Ïàëåò 540 kg Êíèæíè ÷óâàëè - 3 öâÿòà (Бял 01, Ахат 28, Мрамор 29) 20 kg *По заявка/срок на доставка 10 дни

840 kg

Ïàëåò Öåíè

(ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50% ñëåä 28 äíè)

Време за работа: около 2 часа Възможност за натоварване: след около 24 часа, в зависимост от температурата и влажността на помещението Устойчивост на изтъркване Якост на огъване (след 28 дни) - след цикли на замразяване - размразяване Якост на натиск (след 28 дни) - след цикли на замразяване - размразяване Свиване Втвърдяване Водопопиваемост след 30 min Водопопиваемост след 240 min Количество вода Температура на полагане Време на отлежаване на разтвора

<1000 mm

2

> 3,5 N/mm2 2

> 15 N/mm

< 2 mm/m след 24 часа <2g <5g около 0.3 l. на 1 kg сух материал от 5° С до 25° С 5 min

áåç ÄÄÑ ëâ./kg ëâ./îïàêîâêà ÂÑÈ×ÊÈ öåíè âèæ íà ñòð. 254

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ kg/m2 Ðàçìåð ïëî÷è/ Ôóãà øèðèíà 2 mm ôóãè 10x20 0,380 20x20 0,260 20õ30 0,210 33õ33 0,160 40õ40 0,130 50õ50 0,100

Ôóãà Ôóãà Ôóãà Ôóãà 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 0,580 0,380 0,320 0,230 0,190 0,150

0,770 0,510 0,430 0,310 0,260 0,200

0,960 0,640 0,530 0,390 0,320 0,260

1,150 0,770 0,640 0,470 0,380 0,310

ÄÐÓÃÈ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Êàê äà îñèãóðèì êà÷åñòâåíî ôóãèðàíå? стр. 12


2

УПОТРЕБА ÖÂÅÒÍÀ ÔÓÃÈÐÀÙÀ ÑÌÅÑ ÇÀ ÔÓÃÈ ÎÒ 1 ÄÎ 6 mm

 Ïî÷èñòåòå äîáðå ôóãèòå  Çàïúëíåòå ôóãèòå â äúëáî÷èíà

• Ñòåíè è ïîäîâå • Ôóãè ñ øèðèíà äî 6 mm ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Ïîâúðõíîñòòà íà îñíîâàòà òðÿáâà äà áúäå òâúðäà, ñóõà, ðàâíà, áåç öèìåíòîâ ïðàõ, áåç ñëåäè îò ïóøåê èëè ìàçíèíè. Ôóãèòå òðÿáâà äà ñà èç÷èñòåíè îò îñòàòúöè ëåïèëî, ñâîáîäíè ïåñú÷èíêè èëè äðóãè ñòðîèòåëíè ìàòåðèàëè. Ëåïèëîòî òðÿáâà äà å èçñúõíàëî è ïðèäîáèëî ïúðâîíà÷àëíà ÿêîñò, êîåòî ñå ïîñòèãà ìèíèìóì 24 ÷àñà ñëåä ïîëàãàíåòî íà ïëî÷êèòå. ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Ôóãàòà äà ñå ïîëàãà ïðè òåìïåðàòóðè îò +5° Ñ äî +25° Ñ.  ïðîäúëæåíèå íà 24 ÷àñà ñëåä íàíàñÿíå äà ñå ïðåäïàçâà îò ñèëíî ñëúí÷åâî íàãðÿâàíå èëè çàìðúçâàíå. Ñëåä åäíî äåíîíîùèå ïîìåùåíèÿòà ìîæå äà ñå èçïîëçâàò. Çà äîñòèãàíå íà ïúëíàòà çäðàâèíà ñà íåîáõîäèìè îò 5 äî 7 äíè. Íå èçïîëçâàéòå çàìúðñåí ìàòåðèàë ïîâòîðíî. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• Îòâåðòêà, îñòúð ïðåäìåò èëè ÷åòêà • Êîôà çà ïðèãîòâÿíå íà ñìåñòà • Åëåêòðè÷åñêè ìèêñåð èëè áîðìàøèíà ñ áúðêàëêà • Ìèñòðèÿ • Øïàêëà • Ãúáà çà ïî÷èñòâàíå • Ñóõà è ìåêà êúðïà • Ìàëàìàøêà (øïàõòåë) ñ ãóìåí ðúá • Ïëàñòìàñîâè êðúñò÷åòà çà îôîðìÿíå íà ôóãèòå ÏÀËÈÒÐÀ

 Ôóãèðàéòå íàé-ðàíî 24 ÷àñà ñëåä ïîëàãàíå íà ïëî÷êèòå ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

1 Èç÷àêàéòå ìèíèìóì 24 ÷àñà îò ïîëàãàíå íà ïëî÷êèòå, ïðåäè äà çàïî÷íåòå ôóãèðàíåòî. Ïðåäè ôóãèðàíå ñ îñòúð ïðåäìåò, îòâåðòêà èëè ÷åòêà ïî÷èñòåòå äîáðå ôóãèòå îò ëåïèëî è ðîíåùè ñå ÷àñòèöè. 2 Ïðèãîòâåòå ôóãèðàùàòà ñìåñ, êàòî êúì âñåêè 1 kg ñóõà ìàñà äîáàâèòå 0,3 l âîäà. Ðàçáúðêàéòå (íàé-äîáðå ñ ìàøèííà áúðêàëêà) äî ïîñòèãàíå íà õîìîãåííà ñìåñ. Îñòàâåòå ôóãèðàùàòà ñìåñ äà îòëåæè îêîëî 5 min çà ïúëíî ñâúðçâàíå íà êîìïîíåíòèòå é, ïðåáúðêàéòå è ïðèñòúïåòå êúì ôóãèðàíå. 3 Ñ ïîìîùòà íà ìàëàìàøêà ñ ãóìåí ðúá íàíåñåòå ôóãèðàùàòà ñìåñ ïî õîðèçîíòàëíèòå ôóãè íà ïëî÷êèòå, à ïîñëå ñ äâèæåíèå ïî äèàãîíàë çàïúëíåòå è âåðòèêàëíèòå. 4 Èç÷àêàéòå äåñåòèíà ìèíóòè è ñ ìîêðà ãúáà ïî÷èñòåòå ëèöåòî íà ïëî÷êèòå. Ñëåä òîâà ñ âëàæíà ãúáà è áåç íàòèñê ïî÷èñòåòå è îôîðìåòå ñàìèòå ôóãè, êàòî îòñòðàíèòå èçëèøíàòà ôóãèðàùà ñìåñ. 5 Îñòàòúöèòå îò ôóãèðàùà ñìåñ ïî ëèöåòî íà ïëî÷êèòå ïî÷èñòåòå ñúñ ñóõ è ìåê ïàðöàë. Íå èçëàãàéòå ïðÿñíî íàíåñåíèÿ ìàòåðèàë íà âëàãà, ñèëíà òîïëèíà èëè ñèëíè âúçäóøíè òå÷åíèÿ.

Отпечатаните цветове са илюстративни и може да се различават от оригиналните цветове на втвърдения материал

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

• Âúíøíà è âúòðåøíà óïîòðåáà

ÂÀÆÍÎ

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

67


2

ПРОДУКТ

ÊÎÄ: H611, H615

ПРИЛОЖЕНИЕ • Âîäîîòáëúñêâàùà • Óñòîé÷èâà íà ãîëÿì ÷îâåêîïîòîê • Óñòîé÷èâà íà ïî÷èñòâàíå ñ áèòîâà õèìèÿ • Åëàñòè÷íà è íåíàïóêâàùà ñå • Àíòèáàêòåðèàëíà

Ôóãèðàùà ñìåñ ñ ïîâèøåíà óñòîé÷èâîñò çà ôóãè îò 2 go 20 mm. Çà âúòðåøíà è âúíøíà óïîòðåáà. ÎÏÀÊÎÂÊÀ

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

68

Ñèëíî åëàñòè÷íà ôóãèðàùà ñìåñ çà êåðàìè÷íè ïîêðèòèÿ íà ñòåíè è ïîäîâå ïðè âúíøíè è âúòðåøíè óñëîâèÿ. Çà ôóãè ñ ðàçìåð îò 2 äî 20 mm. Óñòîé÷èâà íà ìèêðîîðãàíèçìè, íàïóêâàíå, ÷åñòî òðåòèðàíå ñ àãðåñèâíè ïî÷èñòâàùè ñðåäñòâà. Ôóãèðàùàòà ñìåñ å ïîäõîäÿùà çà òúðãîâñêè ïëîùè ñ èíòåíçèâåí ÷îâåêîïîòîê, êóõíè, áàíè, ïëî÷êè âúðõó ïîäîâî îòîïëåíèå, îòêðèòè òåðàñè è áàëêîíè è äð. Îòãîâàðÿ íà èçèñêâàíèÿòà íà ñòàíäàðò ÁÄÑ EN 13888, êëàñ CG2 WAr. SCS® - èçêëþ÷èòåëíà óñòîé÷èâîñò íà öâåòà. Ïðåäëàãà ñå â 10 öâÿòà.

2 kg 200 kg

Ïëàñòìàñîâà êîôà 10 öâÿòà

5 kg

*По заявка/срок на доставка 10 дни

360 kg

Ïàëåò

Öåíè

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

 îðèãèíàëíàòà îïàêîâêà, â çàêðèòè è ñóõè ñêëàäîâè ïîìåùåíèÿ. Ãîäíîñò 2 ãîäèíè îò äàòàòà íà ïðîèçâîäñòâî (îòáåëÿçàíà íà îïàêîâêàòà). ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

Ïëàñòìàñîâà êîôà 10 öâÿòà Ïàëåò

5 kg 2 kg

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÑÈËÍÎ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÀ ÔÓÃÈÐÀÙÀ ÑÌÅÑ ÇÀ ÔÓÃÈ ÎÒ 2 ÄÎ 20 MM

áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 3.74 4.49 3.00 3.60

ëâ./îïàêîâêà 7.48 8.98 15.00 18.00

(ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50%)

Време за работа: около 2 часа Възможност за натоварване: след около 24 часа, в зависимост от температурата и влажността на помещението Устойчивост на изтъркване Якост на огъване (след 28 дни) - след цикли на замразяване - размразяване Якост на натиск (след 28 дни) - след цикли на замразяване - размразяване Свиване Втвърдяване Водопопиваемост след 30 min Водопопиваемост след 240 min Количество вода Температура на полагане Време на отлежаване на разтвора

<1000 mm2 > 3,5 N/mm2 > 15 N/mm2 < 2 mm/m след 24 часа <2g <5g около 0.2 l. на 1 kg сух материал от 5° С до 25° С 5 min

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ kg/m2 Ðàçìåð ïëî÷è/ øèðèíà ôóãè 10x20 20x20 20õ30 33õ33 40õ40 50õ50

Ôóãà Ôóãà 2 mm 3 mm

Ôóãà 4 mm

Ôóãà 5 mm

Ôóãà 6 mm

0,380 0,260 0,210 0,160 0,130 0,100

0,770 0,510 0,430 0,310 0,260 0,200

0,960 0,640 0,530 0,390 0,320 0,260

1,150 0,770 0,640 0,470 0,380 0,310

0,580 0,380 0,320 0,230 0,190 0,150

ÄÐÓÃÈ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Êàê äà îñèãóðèì êà÷åñòâåíî ôóãèðàíå? стр. 12


2

УПОТРЕБА ÑÈËÍÎ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÀ ÔÓÃÈÐÀÙÀ ÑÌÅÑ ÇÀ ÔÓÃÈ ÎÒ 2 ÄÎ 20 MM

• Âúíøíà è âúòðåøíà óïîòðåáà

 Ñïàçâàéòå ñòðèêòíî ñúîòíîøåíèåòî âîäà–ñóõà ñìåñ

• Ñèëíî íàòîâàðåíè ïîìåùåíèÿ

 Ðàçáúðêàéòå ñòàðàòåëíî çà ïîñòèãàíå íà åäíîðîäåí öâÿò

• Ôóãè îò 2 äî 20 mm

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Ïîâúðõíîñòòà íà îñíîâàòà òðÿáâà äà áúäå òâúðäà, ñóõà, ðàâíà, áåç öèìåíòîâ ïðàõ, áåç ñëåäè îò ïóøåê èëè ìàçíèíè. Ôóãèòå òðÿáâà äà ñà èç÷èñòåíè îò îñòàòúöè ëåïèëî, ñâîáîäíè ïåñú÷èíêè èëè äðóãè ñòðîèòåëíè ìàòåðèàëè. Ëåïèëîòî òðÿáâà äà å èçñúõíàëî è ïðèäîáèëî ïúðâîíà÷àëíà ÿêîñò, êîåòî ñå ïîñòèãà ìèíèìóì 24 ÷àñà ñëåä ïîëàãàíåòî íà ïëî÷êèòå. ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Ôóãàòà äà ñå ïîëàãà ïðè òåìïåðàòóðè îò +5° Ñ äî +25° Ñ.  ïðîäúëæåíèå íà 24 ÷àñà ñëåä íàíàñÿíå äà ñå ïðåäïàçâà îò ñèëíî ñëúí÷åâî íàãðÿâàíå è çàìðúçâàíå. Ñëåä åäíî äåíîíîùèå ïîìåùåíèÿòà ìîæå äà ñå èçïîëçâàò. Çà äîñòèãàíå íà ïúëíàòà çäðàâèíà ñà íåîáõîäèìè îò 5 äî 7 äíè. Íå èçïîëçâàéòå ïîâòîðíî çàìúðñåí ìàòåðèàë.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• Îòâåðòêà, îñòúð ïðåäìåò èëè ÷åòêà • Êîôà çà ïðèãîòâÿíå íà ñìåñòà • Åëåêòðè÷åñêè ìèêñåð èëè áîðìàøèíà ñ áúðêàëêà • Ìèñòðèÿ • Øïàêëà • Ãúáà çà ïî÷èñòâàíå • Ñóõà è ìåêà êúðïà • Ìàëàìàøêà (øïàõòåë) ñ ãóìåí ðúá • Ïëàñòìàñîâè êðúñò÷åòà çà îôîðìÿíå íà ôóãèòå

ÏÀËÈÒÐÀ

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

1 Èç÷àêàéòå ìèíèìóì 24 ÷àñà îò

ïîëàãàíå íà ïëî÷êèòå, ïðåäè äà çàïî÷íåòå ôóãèðàíåòî. Ïðåäè ôóãèðàíå ñ îñòúð ïðåäìåò, îòâåðòêà èëè ÷åòêà ïî÷èñòåòå äîáðå ôóãèòå îò ëåïèëî è ðîíåùè ñå ÷àñòèöè.

2 Ïðèãîòâåòå ôóãèðàùàòà ñìåñ, êàòî êúì âñåêè 1 kg ñóõà ìàñà äîáàâèòå 0,2 l âîäà. Ðàçáúðêàéòå (íàé-äîáðå ñ ìàøèííà áúðêàëêà) äî ïîñòèãàíå íà õîìîãåííà ñìåñ. Îñòàâåòå øïàêëîâú÷íàòà ñìåñ äà îòëåæè îêîëî 5 min çà ïúëíî ñâúðçâàíå íà êîìïîíåíòèòå é, ïðåáúðêàéòå è ïðèñòúïåòå êúì ôóãèðàíå. 3 Ñ ïîìîùòà íà ìàëàìàøêà ñ

ãóìåí ðúá íàíåñåòå ôóãèðàùàòà ñìåñ ïî õîðèçîíòàëíèòå ôóãè íà ïëî÷êèòå, à ïîñëå ñ äâèæåíèå ïî äèàãîíàë çàïúëíåòå è âåðòèêàëíèòå.

4 Èç÷àêàéòå äåñåòèíà ìèíóòè è ñ ìîêðà ãúáà ïî÷èñòåòå ëèöåòî íà ïëî÷êèòå. Ñëåä òîâà ñ âëàæíà ãúáà è áåç íàòèñê ïî÷èñòåòå è îôîðìåòå ñàìèòå ôóãè, êàòî îòñòðàíèòå èçëèøíàòà ôóãèðàùà ñìåñ. 5 Îñòàòúöèòå îò ôóãèðàùà ñìåñ ïî ëèöåòî íà ïëî÷êèòå ïî÷èñòåòå ñúñ ñóõ è ìåê ïàðöàë. Íå èçëàãàéòå ïðÿñíî íàíåñåíèÿ ìàòåðèàë íà âëàãà, ñèëíà òîïëèíà èëè ñèëíè âúçäóøíè òå÷åíèÿ.

Отпечатаните цветове са илюстративни и може да се различават от оригиналните цветове на втвърдения материал

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÂÀÆÍÎ

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

69


2

ПРОДУКТ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÄÂÓÊÎÌÏÎÍÅÍÒÍÀ ÔÓÃÈÐÀÙÀ ÑÌÅÑ ÍÀ ÅÏÎÊÑÈÄÍÀ ÎÑÍÎÂÀ ÊÎÄ: P700, P800

ПРИЛОЖЕНИЕ • Óñòîé÷èâîñò íà õèìèêàëè • Âèñîêà ìåõàíè÷íà òîâàðîíîñèìîñò • Âîäî- è òîïëîóñòîé÷èâîñò • Çà ïðîäúëæèòåëíà óïîòðåáà ïîä âîäà

Äâóêîìïîíåíòíà åïîêñèäíà ñìåñ çà ôóãèðàíå èëè çàëåïÿíå íà ïëî÷è â áàñåéíè è â ïîìåùåíèÿ ñ ïîâèøåíè ñàíèòàðíè èçèñêâàíèÿ.

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

70

Óñòîé÷èâà è åëàñòè÷íà åïîêñèäíà ñìåñ çà çàëåïâàíå è ôóãèðàíå íà êåðàìè÷íè ïëî÷êè, ìîçàéêà, åñòåñòâåí êàìúê, êåðàìè÷íè áëîê÷åòà, ôàÿíñ, ôàñàäíè ïëî÷è è ñòúêëîêåðàìèêà. Ïîäõîäÿùà çà ïëóâíè áàñåéíè, áàíè è äóø-êàáèíè, áàëêîíè è òåðàñè, êóõíåíñêè ïëîòîâå, ëàáîðàòîðèè, ïîäîâå â çàâåäåíèÿ çà õðàíåíå è êóõíè. Çà ôóãè îò 1 äî 10 mm.

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

Êîìïîíåíò À

2 kg

Êîìïîíåíò Á

2 kg

Êîìïëåêò

4 kg

Ïàëåò 180 kg, 45 комплекта Öåíè

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

Äà ñå ñúõðàíÿâà íà ñóõî è õëàäíî ìÿñòî, ïðè òåìïåðàòóðà íàä +10° Ñ. Ãîäíîñò 1 ãîäèíà îò äàòàòà íà ïðîèçâîäñòâî, (îòáåëÿçàíà íà îïàêîâêàòà).

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

(ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50%)

Отговаря на стандарти: БДС EN 13888 и БДС EN 12004. Време за изразходване на опаковка от 4 kg: при +20° С около 45 min Температурен диапазон при работа +10° С до +30° С (температура на въздуха и на обекта) Устойчивост на стъпване върху фугите след 24 часа Стягане на фугите след 24 часа Пълно натоварване след 7 дни Издръжливост на натиск след 7 дни ок. 55 N/mm Издръжливост на натиск след 28 дни ок. 65 N/mm Якост на огъване и опън след 7 дни ок. 25 N/mm Якост на огъване и опън след 28 дни ок. 33 N/mm суха от -20° С до +100° С Температурна устойчивост трайно мокра +50° С след втвърдяване устойчива на температурен шок (парна струя) Клас на опасност по VbF няма

áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 17.48 20.98

ëâ./îïàêîâêà 69.92 83.90

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

Като фугираща смес: • Ôàñàäíè ïëî÷êè: 11,5 cm x 24 cm, øèðèíà íà ôóãàòà 8 mm è äúëáî÷èíà íà ôóãàòà 15 mm: îêîëî 2,5 kg/m2. • Êåðàìèêà: 20 cm x 20 cm, øèðèíà íà ôóãàòà 4 mm è äúëáî÷èíà íà ôóãàòà 8 mm: îêîëî 0,5 kg/m2. • Ñòúêëåíà ìîçàéêà: 2 cm x 2 cm, øèðèíà íà ôóãàòà 2 mm è äúëáî÷èíà íà ôóãàòà 2 mm: îêîëî 1,0 kg/m2. Като лепило за плочи: îò 1,6 äî 2,6 kg/m2. ÄÐÓÃÈ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Êàê äà îñèãóðèì êà÷åñòâåíî ôóãèðàíå? стр. 12 Êàê äà õèäðîèçîëèðàìå è îáëèöîâàìå ñ ïëî÷è ïëóâíè áàñåéíè? стр. 38


2

УПОТРЕБА ÄÂÓÊÎÌÏÎÍÅÍÒÍÀ ÔÓÃÈÐÀÙÀ ÑÌÅÑ ÍÀ ÅÏÎÊÑÈÄÍÀ ÎÑÍÎÂÀ

 Íå äîáàâÿéòå âîäà

• Âúíøíà è âúòðåøíà óïîòðåáà

 Ðàçáúðêàéòå äîáðå êîìïîíåíòèòå

• Ôóãèðàíå è ëåïåíå íà ïëî÷è

 Íå èçïîëçâàéòå çà ìðàìîð è ñèëíî ïîðüîçíè êåðàìè÷íè ïîêðèòèÿ èëè åñòåñòâåíè êàìúíè

• Ïðè ïîâèøåíè ñàíèòàðíè èçèñêâàíèÿ

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

При фугиране

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Ïîâúðõíîñòèòå è ðúáîâåòå íà ôóãèòå òðÿáâà äà áúäàò ñóõè, ÷èñòè, óñòîé÷èâè, ñúñ ñòàáèëíà ôîðìà. Ïî òÿõ íå áèâà äà èìà ïðàõ, ìàñëî, ìàçíèíè èëè ñâîáîäíè ÷àñòèöè. Ïðåäè ôóãèðàíåòî âñè÷êè ôóãè ñå èçñòúðãâàò ðàâíîìåðíî è ñå ïî÷èñòâàò îñíîâíî.

1  ïîäõîäÿù ñúä ñìåñåòå ñìîëàòà è ðàçòâîðèòåëÿ. Ðàçáúðêàéòå íàé-ìàëêî 2 min ñ ìàøèííà áúðêàëêà. Íå äîáàâÿéòå âîäà. 2 Ñìåñòà ñå íàíàñÿ ñ ïîìîùòà íà ìàëàìàøêà çà åïîêñèäíà ñìîëà èëè ñ ðú÷åí èëè ïíåâìàòè÷åí ïèñòîëåò. Íàé-êúñíî äî 10 min ñëåä èçãëàæäàíå íà ïîâúðõíîñòòà ïî÷èñòåòå èçëèøíèÿ ìàòåðèàë. Ïðè êåðàìè÷íè ïëî÷êè ñ ãëàçóðà è áåç ïîðè èçïîëçâàéòå ìåêà ãúáà è ìàëêî âîäà. Ïîâúðõíîñòíî ñòðóêòóðèðàíè êåðàìè÷íè ïëî÷êè ñå ïî÷èñòâàò ñ òâúðäà ãúáà è ìàëêî âîäà. Êúì âîäàòà çà ïî÷èñòâàíå ìîæå äà ñå äîáàâè îêîëî 10% ñïèðò èëè ïîäõîäÿùî ìèåùî ñðåäñòâî. Ïðè äèðåêòíè ñëúí÷åâè ëú÷è è òåìïåðàòóðà íàä 20° Ñ íàìîêðåòå îñòàòú÷íèÿ ìàòåðèàë ïî ïëî÷êèòå ñ âîäà âåäíàãà ñëåä ïðèêëþ÷âàíå, çà äà ñå óëåñíè ïî÷èñòâàíåòî. Ñëàáîòî îñòàòú÷íî ïîìúòíÿâàíå ìîæå äà ñå îòñòðàíè â ðàìêèòå íà 2 äíè ñ ðàçòâîðèòåë çà åïîêñèäíè ïðîäóêòè. weber.xerm 848 ñ áÿë è ñèâ öâÿò äà ñå èçïîëçâà ñàìî çà ôóãèðàíå íà ãëàäêè íåïîðüîçíè êåðàìè÷íè ìàòåðèàëè, òúé êàòî öâåòíèòå ïèãìåíòè ñå îòìèâàò ìíîãî òðóäíî îò ïîðåñòèòå ïîâúðõíîñòè. Ïðè ñúìíåíèå íàïðàâåòå ïðåäâàðèòåëíà ïðîáà.

ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Ïðåäâàðèòåëíî ïðîâåðåòå äàëè weber. xerm 848 íå óâðåæäà ïëî÷èòå è öâåòà íà ïîêðèòèåòî. Ïðîäóêòúò íå å ïîäõîäÿù çà ôóãèðàíå íà ìðàìîðíè îáëèöîâêè èëè ïîðüîçíè ìàòåðèàëè çà íàñòèëêà. Ïðè ðàáîòà òåìïåðàòóðàòà íà âúçäóõà è íà îáåêòà òðÿáâà äà áúäå ìåæäó +10° Ñ è +30° Ñ. Ñòóäúò çàáàâÿ, à òîïëèíàòà óñêîðÿâà ïðîöåñà íà âòâúðäÿâàíå. Èíñòðóìåíòèòå ñå ïî÷èñòâàò ñ ðàçòâîðèòåë çà åïîêñèäíè ïðîäóêòè.

При лепене на плочки 1 Ñèëíî àáñîðáèðàùèòå ïîâúðõíîñòè ñå ãðóíäèðàò ñ åïîêñèäåí ãðóíä. Èç÷àêàéòå 24 ÷àñà çà ïúëíîòî ìó èçñúõâàíå.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• Áúðêàëêà • Ãúáà • Ìåê ïàðöàë • Ìàëàìàøêà çà åïîêñèäíà ñìîëà • Ñúä çà ñìåñâàíå

2 weber.xerm 848 ñå íàíàñÿ âúðõó öÿëàòà ïîâúðõíîñò ñ ïîìîùòà íà íàçúáåíà ìàëàìàøêà íà ïëàñò ñ äåáåëèíà îêîëî 3 mm. Ìàòåðèàëúò ñå íàíàñÿ è âåäíàãà ñå èçðàâíÿâà. Ïðè îòâåñíè ïîâúðõíîñòè çúáèòå íà ìàëàìàøêàòà òðÿáâà äà áúäàò ñ ðàçìåð ìàêñèìóì 8 mm. Îñòàòúöèòå îò ëåïèëî ñå îòñòðàíÿâàò âåäíàãà.

ÖÂßÒ

Áÿë, ñèâ ÊÀÐÒÀ ÍÀ ÕÈÌÈ×ÅÑÊÀÒÀ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒ* ● Борна киселина наситен разтвор ● Хромова киселина 10% ● Фосфорна киселина 5% ● Фосфорна киселина 10% ● Фосфорна киселина 50% ● Азотна киселина 5% ● Азотна киселина 15% ○ Азотна киселина 20% - Азотна киселина концентрат ● Солна киселина 5%, 10%, концентрат ● Сярна киселина 5%, 50% - Сярна киселина концентрат ● Безоловен бензин ● Спирачна течност

● Устойчива (до 3 месеца)

● Нафта ● Амоняк 5% ● Амоняк 25% ● Калиева основа 2% ● Калиева основа 15% ● Минерално масло ● Готварско олио ● Висококачествен безоловен бензин ● Машинно масло ● Сода каустик 2% ● Сода каустик 30% ● Сода каустик 50% ● Разтвор на калиев карбонат ● Разтвор на натриев карбонат

○ Устойчива (до 7 дни)

○ Метанова (мравчена) киселина 5% ○ Метанова (мравчена) киселина 20% ● Оцетна киселина 2% ○ Оцетна киселина 10% - Оцетна киселина 25% ● Млечна киселина 2% ● Млечна киселина 10% ○ Млечна киселина 25% - Млечна киселина 40% ● Лимонена киселина 2% ● Лимонена киселина 10% ● Лимонена киселина 50%

- Неустойчива

○ Ацетон ○ Бензен ● Етилов алкохол 10% ● Етилов алкохол 50%, концентрат ● Формалин ○ Толуен ● Кола ● Дестилирана вода ● Разтвор на железен хлорид ● Перилен препарат ● Водороден прекис 3% ● Водороден прекис 30% ● Вода

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÂÀÆÍÎ

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

*Тестовете са проведени в лабораторни условия за период от 6 месеца

71


2

ПРОДУКТ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÑÀÌÎÐÀÇËÈÂÍÀ ÑÌÅÑ ÊÎÄ: M635

ПРИЛОЖЕНИЕ • Îòëè÷íà ñàìîðàçëèâíîñò • Çäðàâî ñöåïëåíèå ñ îñíîâàòà • Ïîäõîäÿùà ïðè ïîäîâî îòîïëåíèå

Ñàìîðàçëèâíà ñìåñ çà èçðàâíÿâàíå íà ïîäîâå âúâ âúòðåøíè ïîìåùåíèÿ.

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

Ñàìîíèâåëèðàùà ñå ñìåñ çà ïðåöèçíî èçðàâíÿâàíå íà ïîäîâå âúâ âúòðåøíè ïîìåùåíèÿ. Êîðèãèðà ðàçëèêè â íèâàòà îò 3 mm äî 15 mm.

72

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

Êíèæíè ÷óâàëè ñúñ çàùèòíî ôîëèî

25 kg 1050 kg

Ïàëåò

Öåíè

 îðèãèíàëíàòà îïàêîâêà, â çàêðèòè è ñóõè ñêëàäîâè ïîìåùåíèÿ. Ãîäíîñò 1 ãîäèíà îò äàòàòà íà ïðîèçâîäñòâî (îòáåëÿçàíà íà îïàêîâêàòà).

áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 1.05 1.26

ëâ./îïàêîâêà 26.25 31.50

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

1,5 kg/m2 ïðè äåáåëèíà íà ñëîÿ îò 1 mm.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

(ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50% ñëåä 28 äíè)

Отговаря на стандарт БДС EN 13813 Необходима вода за забъркване Технологичен престой Якост на натиск Якост на огъване Якост на опън Време за свързване Максимална якост

около 0,251 за 1 kg суха смес 10 min 35 N/mm2 7 N/mm2 0,5 N/mm2 24 часа след 1 седмица

ÄÐÓÃÈ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Êàê äà èçðàâíèì ïîäîâå âúâ âúòðåøíè ïîìåùåíèÿ? стр. 8 Êàê äà ïîëàãàìå ïëî÷è âúðõó ïîäîâå ñ âãðàäåíî îòîïëåíèå? стр. 20 Êàê äà õèäðîèçîëèðàìå èëè îáëèöîâàìå âëàæíè ïîìåùåíèÿ ñ ïëî÷è? стр. 36


2

УПОТРЕБА ÑÀÌÎÐÀÇËÈÂÍÀ ÑÌÅÑ

• Ïîäîâå

 Ñòðèêòíî ñïàçâàéòå ñúîòíîøåíèåòî ñóõà ñìåñ/âîäà, îòáåëÿçàíî íà îïàêîâêàòà

• Ïîëàãàíå ïðè ïîäîâî îòîïëåíèå

 Ïðåäâàðèòåëíî ãðóíäèðàéòå ñ weber.prim 801

• Âúòðåøíà óïîòðåáà

 Äà ñúõíå â çàòâîðåíî ïîìåùåíèå ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Ïîâúðõíîñòòà íà îñíîâàòà òðÿáâà äà áúäå òâúðäà, ñóõà, ðàâíà, áåç öèìåíòîâ ïðàõ èëè ñâîáîäíè ïåñú÷èíêè, áåç ñëåäè îò ïóøåê èëè ìàçíèíè, äà èìà äîáðà òîâàðîíîñèìîñò. Îñíîâàòà çàäúëæèòåëíî ñå ãðóíäèðà ñ weber.prim 801, çà äà ñå óåäíàêâè ïîïèâàòåëíàòà é ñïîñîáíîñò. ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Ïîëàãàíåòî íà ìàòåðèàëà äà ñòàâà ïðè òåìïåðàòóðè ìåæäó 5° Ñ è 25° Ñ. 24 ÷àñà ñëåä íàíàñÿíå weber.niv Профи òðÿáâà äà ñå ïðåäïàçâà îò âúçäóøíè òå÷åíèÿ èëè çàìðúçâàíå. Äà íå ñå ïðåäèçâèêâà ïî-áúðçî èçñúõâàíå íà ïîëîæåíèÿ ñëîé. 24 ÷àñà ñëåä íàíàñÿíå ïîìåùåíèÿòà ìîæå äà ñå èçïîëçâàò, à çà äîñòèãàíå íà ïúëíàòà çäðàâèíà ñà íåîáõîäèìè îò 5 äî 7 äíè. Íåäîïóñòèìî å ïîâòîðíîòî èçïîëçâàíå íà çàìúðñåí ìàòåðèàë. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• Êîôà çà ïðèãîòâÿíå íà ñìåñòà • Åëåêòðè÷åñêè ìèêñåð èëè áîðìàøèíà ñ áúðêàëêà • Ìèñòðèÿ • Âàëÿ÷å ñ øèïîâå, íàëúìè ñ øèïîâå • Ìàëàìàøêà

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

1 Ðàáîòåòå ñàìî âúðõó çäðàâà îñíîâà. Íàíåñåòå ñ ìå÷å èëè ÷åòêà weber.prim 801 è èç÷àêàéòå 1 - 2 ÷àñà äî ïúëíîòî ìó èçñúõâàíå. 2 Ñïàçâàéòå ñòðèêòíî óêàçàíèÿòà âúðõó îïàêîâêàòà íà weber.niv Ïðîôè çà ïðàâèëíîòî ñúîòíîøåíèå ìåæäó âîäàòà è ñóõàòà ñìåñ. Ðàçáúðêàéòå äîáðå íà áàâíè îáîðîòè äî ïîñòèãàíå íà õîìîãåííà ñìåñ, áåç ìåõóð÷åòà. Îñòàâåòå ñìåñòà äà îòëåæè 10 min, ñëåä êîåòî ðàçáúðêàéòå îòíîâî. 3 Ãîòîâàòà çà íàíàñÿíå ñìåñ ñå ðàçñòèëà ñ ïîìîùòà íà ìèñòðèÿ èëè ìàëàìàøêà. Òðÿáâà äà ïîñòèãíåòå ðàáîòåí ñëîé ñ ìèíèìàëíà äåáåëèíà 3 mm è ìàêñèìàëíà 15 mm. 4 Îòñòðàíåòå îñòàíàëèÿ â ìàòåðèàëà âúçäóõ ñ ïîìîùòà íà âàëÿê ñ øèïîâå (èëè íàëúìè ñ øèïîâå). Ñëåä êàòî îáðàáîòèòå ïîâúðõíîñòòà, íàíåñåíèÿò ïëàñò òðÿáâà äà ñúõíå â çàòâîðåíî ïîìåùåíèå, çà äà ñå èçáåãíàò âúçäóøíèòå òå÷åíèÿ. 5 Èç÷àêàéòå 72 ÷àñà çà èçñúõâàíå íà ñàìîðàçëèâíàòà ñìåñ è ìîæåòå äà ïðèñòúïèòå êúì ïîëàãàíå íà ñëåäâàùîòî ïîêðèòèå - êåðàìè÷íè ïëî÷è, ëàìèíàò, åñòåñòâåí ïàðêåò, ìîêåòè è äðóãè.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÂÀÆÍÎ

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

73


2

ПРОДУКТ

74

ÊÎÄ: FP17025, FP1710, FP17

ПРИЛОЖЕНИЕ • Èçðàâíÿâà ïîïèâàòåëíàòà ñïîñîáíîñò íà îñíîâàòà • Ïîäîáðÿâà ñöåïëåíèåòî ñ îñíîâàòà • Ïîäîáðÿâà ñèëàòà íà çàëåïâàíå

Ãðóíä çà ïîäãîòîâêà íà ïîðåñòè îñíîâè ïðåäè ïîëàãàíå íà êåðàìè÷íè ïîêðèòèÿ è ïðåäè ïîëàãàíå íà ñàìîðàçëèâíà ñìåñ. ÎÏÀÊÎÂÊÀ

weber.prim 801 å ãîòîâ çà óïîòðåáà äèñïåðñèîíåí ãðóíä íà ñèíòåòè÷íà îñíîâà, íåñúäúðæàù ðàçòâîðèòåëè. Èçïîëçâà ñå ïðåäèìíî êàòî ãðóíä çà çàçäðàâÿâàíå è èìïðåãíèðàíå íà àáñîðáèðàùè ìèíåðàëíè îñíîâè, à òàêà ñúùî è çà ñúçäàâàíå íà íåïðîíèöàåì ôèíèøåí ñëîé âúðõó ìèíåðàëíè ìàòîâè îñíîâè, êàòî ñå ïîñòèãà ïîëèðàù åôåêò. Основни характеристики • Íå ñå ðàçïåíâà • Àëêàëîóñòîé÷èâ • Îòëè÷åí ðåçóëòàò ïðè èìïðåãíàöèÿ è çàçäðàâÿâàíå íà îñíîâàòà Çàäúëæèòåëíî ñå ïîëàãà êàòî ñëîé ïðåäè èçïîëçâàíåòî íà ñàìîðàçëèâíàòà çàìàçêà weber.niv Профи è ïðåäè åëàñòè÷íàòà õèäðîèçîëàöèîííà ìåìáðàíà weber.tec 822. Ограничения при приложението: - Âúðõó ñòàðè, íåïîðåñòè íàñòèëêè (åìàéëèðàíè ïëî÷êè, ïëàñòìàñîâè ïëî÷è) ñå èçïîëçâà weber.prim plus Грунд. - weber.prim 801 íå å ïðåäíàçíà÷åí çà ïîäñèëâàíå íà ïîðåñòè ïîâúðõíîñòè. Èçïîëçâàíåòî ìó íå èçêëþ÷âà ïî÷èñòâàíåòî íà ïîâúðõíîñòèòå (îáåçïðàøàâàíå, îòñòðàíÿâàíå íà ëåïèëà è äðóãè). - Àêî îñíîâàòà èìà ñòàðè ñëîåâå ãèïñîâè ïîêðèòèÿ, íåîïðåíîâè, àêðèëíè è âèíèëíè ëåïèëà, òðÿáâà äà áúäàò íàïúëíî îòñòðàíåíè. ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

(ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50%)

Изсъхване Полагане на следващи покрития Плътност pH Време за свързване Цвят

Ïàëåò ïî 1 l

1, 10 и 30 l 500 бр. (500 l)

Ïàëåò ïî 10 l

60 бр. (600 l)

Ïàëåò ïî 30 l

16 бр. (480 l)

Öåíè áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./l 5.65 6.78 5.65 6.78 4.83 5.80

ëâ./îïàêîâêà 5.65 6.78 56.50 67.80 144.90 173.88

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

Ñúõðàíåíèå â îðèãèíàëíà îïàêîâêà, çàùèòåíà îò çàìðúçâàíå èëè âèñîêè òåìïåðàòóðè. Ãîäíîñò 1 ãîäèíà îò äàòàòà íà ïðîèçâîäñòâî. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

Ïëàñòìàñîâè òóáè ïî

1l

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

30 l 10 l

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÄÚËÁÎÊÎ ÏÐÎÍÈÊÂÀÙ ÀËÊÀËÎÓÑÒÎÉ×È ÃÐÓÍÄ ÇÀ ÏÎÐÜÎÇÍÈ (ÏÎÐÅÑÒÈ) ÎÑÍÎÂÈ

около 1 - 2 часа при температура 20° C най-малко след 1 - 2 часа (weber.prim 801 трябва да бъде сух) 1,01 kg/dm3 8 - 9, при 20° C 6 - 24 часа, в зависимост от температурата на средата безцветен

Îò 150 äî 250 g/m2

ÄÐÓÃÈ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Êàê äà ïîäãîòâèì îñíîâàòà?

стр. 6

Êàê äà ïîëàãàìå ïëî÷è âúðõó ïîäîâå ñ âãðàäåíî îòîïëåíèå? стр. 20 Êàê äà õèäðîèçîëèðàìå èëè îáëèöîâàìå âëàæíè ïîìåùåíèÿ ñ ïëî÷è? стр. 36


2

УПОТРЕБА ÄÚËÁÎÊÎ ÏÐÎÍÈÊÂÀÙ ÀËÊÀËÎÓÑÒÎÉ×È ÃÐÓÍÄ ÇÀ ÏÎÐÜÎÇÍÈ (ÏÎÐÅÑÒÈ) ÎÑÍÎÂÈ

• Ïîäãîòîâêà íà ìèíåðàëíè ïîðüîçíè îñíîâè

 Íå ðàçðåæäàéòå ãðóíäà ñ âîäà  Íå ïîëàãàéòå ñëåäâàùè ïîêðèòèÿ, ïðåäè äà å èçñúõíàë ãðóíäúò  Ðàçáúðêàéòå ïðåäè óïîòðåáà

• Ïîäîáðÿâàíå íà ñöåïëåíèåòî ìåæäó ëåïèëîòî çà ïëî÷êè è îñíîâàòà

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Îñíîâàòà òðÿáâà äà áúäå çäðàâà, ñóõà, óñòîé÷èâà íà íàòîâàðâàíå, äà ñà çàòèõíàëè ïðîöåñèòå íà ñâèâàíå â êîíñòðóêöèÿòà. Ìåõàíè÷íî äà ñå îòñòðàíÿò îñòàòúöèòå îò ãèïñ, áåòîííè ñìåñè è ñòàðèòå, íåçäðàâî ñâúðçàíè ïîêðèòèÿ îò áîè. Îñíîâàòà äà å áåç ïóêíàòèíè, ìàçíèíè è îñòàòúöè îò êîôðàæíè ìàñëà. Ïîâúðõíîñòèòå òðÿáâà äà ñà ïî÷èñòåíè îò ïðàõ ñ ïðàõîñìóêà÷êà èëè ñ ìåòëà. weber.prim 801 ìîæå äà ñå ïîëàãà âúðõó öèìåíòîâè çàìàçêè è øïàêëîâêè, ãèïñîâè ìàçèëêè, ïåíîáåòîí, ïëîñêîñòè îò ãèïñîêàðòîí, ãèïñôàçåð è ôèáðîöèìåíò, ìàòîâè äèñïåðñèîííè áîè è òàïåòè. ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Äà íå ñå ðàáîòè ñ ãðóíäà ïðè òåìïåðàòóðè ïîä +5° Ñ è íàä +35° C. Ïî âðåìå íà ðàáîòà ïîâúðõíîñòòà òðÿáâà äà ñå ïðåäïàçâà îò ñèëíî ñëúí÷åâî ãðååíå è âàëåæè. Ïîâúðõíîñòèòå, êîèòî íÿìà äà ñå áîÿäèñâàò, òðÿáâà äà áúäàò ïîêðèòè è çàùèòåíè ñðåùó çàöàïâàíå ñ ãðóíä. Çàìúðñåí ïî âðåìå íà ðàáîòà ìàòåðèàë äà íå ñå èçïîëçâà ïîâòîðíî. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• ×åòêà çà áîÿäèñâàíå • Âàëÿê çà áîÿäèñâàíå

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

1 Îòñòðàíåòå îò îñíîâàòà âñè÷êè íåñâúðçàíè, ëåñíî îòäåëÿùè ñå ÷àñòè èëè îñòàòúöè îò ñòàðè áîè è ãèïñ. Ïî÷èñòåòå è îáåçïðàøåòå îñíîâàòà. 2 Íå ðàçðåæäàéòå ãðóíäà ñ âîäà. Ðàçáúðêàéòå äîáðå ïðåäè ïîëàãàíå.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

• Âúòðåøíà è âúíøíà óïîòðåáà

ÂÀÆÍÎ

3 Ãðóíäúò ñå íàíàñÿ îáèëíî ñ áî-

ÿäæèéñêè âàëÿê èëè ÷åòêà. Àêî å íåîáõîäèìî, ïðè ìíîãî ïîïèâàùà îñíîâà ìîæå äà ïîëîæèòå âòîðè ñëîé ãðóíä ñëåä èçñúõâàíå íà ïúðâèÿ.

4 Êúì ïîëàãàíå íà ñëåäâàùè

ïîêðèòèÿ òðÿáâà äà ñå ïðåìèíå íàé-ìàëêî ñëåä 1 - 3 ÷àñà (weber. prim 801 òðÿáâà äà áúäå ñóõ). Òîâà âðåìå å ïðè òåìïåðàòóðà +20° C è ñå óäúëæàâà ïðè íèñêè òåìïåðàòóðè è ñå ñêúñÿâà ïðè âèñîêè òåìïåðàòóðè èëè ïðè äîáðà âåíòèëàöèÿ.

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

75


2

ПРОДУКТ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÃÐÓÍÄ ÇÀ ÍÅÏÎÐÜÎÇÍÈ (ÍÅÏÎÐÅÑÒÈ) ÎÑÍÎÂÈ ÊÎÄ: FP601

ПРИЛОЖЕНИЕ • Ñïåöèàëíî çà íåïîðüîçíè îñíîâè • Ãàðàíòèðà ñöåïëåíèåòî ñ îñíîâàòà • Ïîäîáðÿâà ñèëàòà íà çàëåïâàíå

Ñâúðçâàù ìîñò çà íåïîðåñòè îñíîâè, åìàéëèðàíè èëè ïëàñòìàñîâè ïëî÷è ïðåäè ïîëàãàíå íà êåðàìè÷íè ïîêðèòèÿ.

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

76

Ãîòîâ çà óïîòðåáà ãðóíä, ïîäîáðÿâà ñöåïëåíèåòî íà íåïîðåñòèòå ïîâúðõíîñòè ñ ïîñëåäâàùè ïîêðèòèÿ. За подготовка на следните вътрешни основи: - âñÿêàêúâ âèä ïëî÷êè (âêëþ÷èòåëíî è åìàéëèðàíèòå) - ïëî÷è îò òâúðäà ïëàñòìàñà - óñòîé÷èâè ïîäîâè áîè (åïîêñèäíè, ïîëèóðåòàíîâè è äð.) - öèìåíòîâè ïëî÷è ñ îñòàòúöè îò åïîêñèäíè èëè áèòóìíè ëåïèëà - äúðâåíè ïëîñêîñòè - àñôàëòîâè ïîêðèòèÿ - ñòàðè âúòðåøíè ïàðêåòè - âñè÷êè âèäîâå ïëî÷êè - óñòîé÷èâè áîè (àêðèëíè, àëêèäíè) Ограничения при приложението: - äà íå ñå íàíàñÿ âúâ âúíøíà ñðåäà èëè âúâ âîäà - äà íå ñå íàíàñÿ âúðõó ãèïñîâè ôàçåðè ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

Ïëàñòìàñîâè êîôè Ïàëåò (êîôè 8 kg)

8 kg 384 kg

Öåíè áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 13.63 16.35

ëâ./îïàêîâêà 109.02 130.82

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

Îêîëî 150 g/m2 â çàâèñèìîñò îò îñíîâàòà.

Ñúõðàíåíèå â îðèãèíàëíà îïàêîâêà, çàùèòåíà îò çàìðúçâàíå èëè âèñîêè òåìïåðàòóðè. Ãîäíîñò 1 ãîäèíà îò äàòàòà íà ïðîèçâîäñòâî. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

(ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50%)

Първоначална якост на сцепление с основата > 0,5 MPa от 1 до 4 часа според температурата и Изсъхване абсорбцията на повърхностите най-малко след 1 час Полагане на следващи покрития (weber.prim plus трябва да бъде сух) Съдържание на нелетливи 42% вещества, по маси pH 8 Цвят жълт

ÄÐÓÃÈ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Êàê äà ïîëàãàìå ïëî÷êè âúðõó îñíîâè ñ äúðâåíî ïîêðèòèå? стр. 26 Êàê äà ïîëàãàìå ïëî÷êè âúðõó ñòàðà ïîäîâà îáëèöîâêà ñ ïëî÷êè? стр. 28 Êàê äà ïîëàãàìå ïëî÷è âúðõó áîÿäèñàíè èëè îáëèöîâàíè ñ ïëî÷è ñòåíè? стр. 30


2

УПОТРЕБА ÃÐÓÍÄ ÇÀ ÍÅÏÎÐÜÎÇÍÈ (ÍÅÏÎÐÅÑÒÈ) ÎÑÍÎÂÈ

• Âúòðåøíà óïîòðåáà

 Íå ðàçðåæäàéòå ãðóíäà ñ âîäà

• Ïîäãîòîâêà íà íåïîðåñòè îñíîâè

 Íå ïîëàãàéòå ñëåäâàùè ïîêðèòèÿ, ïðåäè äà å èçñúõíàë ãðóíäúò

• Íå å ïðåäíàçíà÷åí çà âëàæíè ïîìåùåíèÿ

 Ðàçáúðêàéòå ïðåäè óïîòðåáà

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Îñíîâàòà òðÿáâà äà áúäå çäðàâà, ñóõà, óñòîé÷èâà íà íàòîâàðâàíå, ñúñ çàòèõíàëè ïðîöåñè íà ñâèâàíå â êîíñòðóêöèÿòà. Ìåõàíè÷íî äà ñå îòñòðàíÿò îñòàòúöèòå îò ãèïñ, ìàçíèíè, áåòîííè ñìåñè è ñòàðèòå, íåçäðàâî ñâúðçàíè ïîêðèòèÿ îò áîè. Îòñòðàíåòå îñòàòúöèòå îò ïðåïàðàòèòå çà ïî÷èñòâàíå íà ïëî÷êè, êàòî èçìèåòå îáèëíî è îñòàâåòå äà èçñúõíå.

ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Äà íå ñå ðàáîòè ñ ãðóíäà ïðè òåìïåðàòóðè ïîä +5° Ñ è íàä +35° C. Ïîâúðõíîñòèòå, êîèòî íÿìà äà ñå áîÿäèñâàò, òðÿáâà äà áúäàò ïîêðèòè è çàùèòåíè ñðåùó çàöàïâàíå ñ ãðóíä. Çàìúðñåí ïî âðåìå íà ðàáîòà ìàòåðèàë äà íå ñå èçïîëçâà ïîâòîðíî. Íå ðàçðåæäàéòå ãðóíäà.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• ×åòêà çà áîÿäèñâàíå • Âàëÿê çà áîÿäèñâàíå

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

1 Îòñòðàíåòå îò îñíîâàòà âñè÷êè íåñâúðçàíè, ëåñíî îòäåëÿùè ñå ÷àñòè èëè îñòàòúöè îò ñòàðè áîè.

2 Íå ðàçðåæäàéòå ãðóíäà ñ âîäà. Ðàçáúðêàéòå ïðåäè ïîëàãàíå.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÂÀÆÍÎ

3 Ãðóíäúò ñå íàíàñÿ îáèëíî ñ áî-

ÿäæèéñêè âàëÿê èëè ÷åòêà.

4 Êúì ïîëàãàíå íà ñëåäâàùè ïîêðèòèÿ òðÿáâà äà ñå ïðåìèíå íàé-ìàëêî ñëåä 1 ÷àñ (weber.prim plus Грунд òðÿáâà äà áúäå ñóõ). Òîâà âðåìå å ïðè òåìïåðàòóðà +20° Ñ è ñå óäúëæàâà ïðè íèñêè òåìïåðàòóðè è ñå ñêúñÿâà ïðè âèñîêè òåìïåðàòóðè èëè ïðè äîáðà âåíòèëàöèÿ.

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

77


2

ПРОДУКТ

ÊÎÄ: FW100, FW050

ПРИЛОЖЕНИЕ • Èçêëþ÷èòåëíà åëàñòè÷íîñò • Íèñêà ðàçõîäíà íîðìà

Åëàñòè÷íà õèäðîèçîëàöèîííà ìåìáðàíà çà ìîêðè ïîìåùåíèÿ, áàíè è áàëêîíè.

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

78

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

Ãîòîâà çà óïîòðåáà õèäðîèçîëàöèîííà ìåìáðàíà íà áàçàòà íà ñèíòåòè÷íà äèñïåðñèÿ çà áåçøåâíà è áåçôóãîâà õèäðîèçîëàöèÿ íà áàíè, êóõíè, ìîêðè ïîìåùåíèÿ è áàëêîíè (äî 6 - 7 m2). Ñèëíî åëàñòè÷íà, ñ ðàçòåãëèâîñò îêîëî 310%. Ïðåäîñòàâÿ ãëàäêà îñíîâà çà ëåïåíå íà ïëî÷êè.  êîìáèíàöèÿ ñ åëàñòè÷íèòå ëåïèëà çà ïëî÷êè weber.col Флекс Dust Free формула, weber.set Комфорт Флекс è weber.col Екстра Флекс, weber.tec 822 ïðåäëàãà âèñîêîêà÷åñòâåíà è ñèãóðíà õèäðîèçîëàöèîííà è çàëåïâàùà ñèñòåìà çà ìîêðè ïîìåùåíèÿ, êàêòî è çà òåðàñè è áàëêîíè. weber.tec 822 ñå èçïîëçâà êàòî áåçøåâíà è áåçôóãîâà õèäðîèçîëàöèÿ çà ìîêðè ïîìåùåíèÿ êàòî äóøîâå, áàíè, òîàëåòíè, ïåðàëíè è äð. Ïðèëàãà ñå è êàòî õèäðîèçîëàöèÿ íà áàëêîíè ñ íàêëîí (ìèíèìóì 2%) â ñëó÷àèòå, êîãàòî ùå èìà ïîñëåäâàùî çàëåïâàíå íà ïîäîâà êåðàìèêà ïî òúíêîñëîéíèÿ èëè äåáåëîñëîéíèÿ ìåòîä. weber.tec 822 íå å ïîäõîäÿùà çà áàñåéíè è ìåñòà, íàìèðàùè ñå ïåðìàíåíòíî ïîä âîäà, êàêòî è êàòî ôèíèøíî ïîêðèòèå. ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

(ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50%)

Плътност Температура на полагане Брой нанасяни слоеве Изсъхване (2 слоя) Готовност за експлоатация Възможност за покриване с плочки

Ïàëåò - 24 êîôè Ïëàñòìàñîâè êîôè Ïàëåò - 75 êîôè

24 kg 576 kg 8 kg 600 kg

Öåíè áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 6.37 7.64 5.76 6.91

ëâ./îïàêîâêà 50.96 61.15 138.24 165.89

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

Äà ñå ñúõðàíÿâà ïðè òåìïåðàòóðè íàä 0° C. Ãîäíîñò 1 ãîäèíà, ñ÷èòàíî îò äàòàòà íà ïðîèçâîäñòâî (îòáåëÿçàíà íà îïàêîâêàòà). ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

Ïëàñòìàñîâè êîôè

24 kg 8 kg

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÅËÀÑÒÈ×ÍÀ ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÀ ÌÅÌÁÐÀÍÀ ÏÎÄ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

1.6 kg/dm3 над +5° C 2 след около 10 - 15 часа след около 10 - 15 часа след около 24 часа

Îêîëî 1,2 kg/m2 çà äâà ñëîÿ (~2 mm).

ÄÐÓÃÈ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Êàê äà õèäðîèçîëèðàìå è îáëèöîâàìå âëàæíè ïîìåùåíèÿ ñ ïëî÷è? стр. 36


2

УПОТРЕБА ÅËÀÑÒÈ×ÍÀ ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÀ ÌÅÌÁÐÀÍÀ ÏÎÄ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

 Äà íå ñå èçïîëçâà êàòî êðàéíî ïîêðèòèå

• Ìîêðè ïîìåùåíèÿ è áàëêîíè (6 - 7 m2) • Õèäðîèçîëàöèÿ ïîä ïëî÷êè

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Õèäðîèçîëàöèîííàòà ìåìáðàíà å ïîäõîäÿùà çà âñè÷êè ñóõè, ÷èñòè è çäðàâè ìèíåðàëíè õàñòàðíè ìàçèëêè, àðìèðàùè ìàçèëêè è øïàêëîâêè, ãèïñîâè è àíõèäðèòíè îñíîâè, ãèïñêàðòîíåíè ïëîñêîñòè, êàêòî è ñòàðè êåðàìè÷íè ïîêðèòèÿ. Ìàøèííî ïîëîæåíèòå ãèïñîâè ìàçèëêè è ãèïñîâèòå ïàíåëè òðÿáâà äà ñå íàäðàñêàò ìåõàíè÷íî ïðåäè ïîëàãàíå íà ãðóíäà weber.prim 801

ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Òåìïåðàòóðàòà íà âúçäóõà è îñíîâàòà ïðè ïîëàãàíåòî òðÿáâà äà áúäå íàä +5° C.

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

1 Ñèëíî àáñîðáèðàùè, ïåñú÷ëèâè è àíõèäðèòíè îñíîâè ñå ãðóíäèðàò ñ ãðóíä weber.prim 801. Ìàøèííî ïîëîæåíèòå ãèïñîâè ìàçèëêè è ãèïñîâèòå ïàíåëè ñå íàäðàñêâàò ìåõàíè÷íî ïðåäè ïîëàãàíå íà ãðóíä weber.prim 801. Àêî ñå ïîñòàâÿ âúðõó ñòàðè ïëî÷êè, òå ñå ïî÷èñòâàò è ñëåä òîâà ñå ãðóíäèðàò ñ weber.prim plus Грунд. Èç÷àêâà ñå 1 - 2 ÷àñà äî èçñúõâàíå íà ãðóíäà. 2 Ïðåäè ïîëàãàíå íà weber.tec 822 âúâ âñè÷êè úãëè ñå ïîëàãàò ÷ðåç âãðàæäàíå ñ õèäðîèçîëàöèîííèÿ ìàòåðèàë óïëúòíèòåëíèòå ëåíòè weber, êàêòî è óïëúòíèòåëíèòå ìàíøåòè çà òðúáè weber. 3 Õèäðîèçîëàöèîííèÿò ðàçòâîð ñå ðàçáúðêâà ïðåäè óïîòðåáà. weber.tec 822 ñå ïîëàãà íåðàçðåäåíà ñ ÷åòêà èëè âàëÿê â 2 ñëîÿ. Âòîðèÿò ñëîé ñå íàíàñÿ, ñëåä êàòî ïúðâèÿò å íàïúëíî èçñúõíàë (4 - 5 ÷àñà). Âúçìîæíî å ïîëàãàíåòî è íà òðåòè ñëîé õèäðîèçîëàöèîíåí ðàçòâîð.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• Øèðîêà ÷åòêà/áàäàíàðêà • Ìàëàìàøêà • Ìèñòðèÿ • Âàëÿê

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

• Âúíøíà è âúòðåøíà óïîòðåáà

ÂÀÆÍÎ

4 24 ÷àñà ïî-êúñíî ìîãàò äà ñå ëåïÿò ïëî÷êè ñ åëàñòè÷íî öèìåíòîâî ëåïèëî weber.col Флекс è weber.col Екстра Флекс.* * изборът на лепило зависи от размера на плочките

Аксесоари Õèäðîèçîëàöèîííè ëåíòè, ìàíøåòè, âúòðåøíè è âúíøíè úãëè weber.tec 828

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

79


2

ПРОДУКТ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÀÍÀ ÑÈËÍÎ ÅËÀÑÒÈ×ÍÀ ÖÈÌÅÍÒÎÂÀ ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈß ÏÎÄ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß ÊÎÄ: FW260

ПРИЛОЖЕНИЕ • Âòâúðäÿâàíå áåç ñâèâàíå è íàïóêâàíå • Âîäîíåïðîïóñêëèâîñò äîðè ïðè âîäåí ñòúëá ïîä íàëÿãàíå • Óñòîé÷èâîñò íà çàìðúçâàíå è ñòàðååíå • Óñòîé÷èâîñò íà ñóëôàòè • Çà áàñåéíè è ãîëåìè òåðàñè

Õèäðîèçîëàöèîííà ñìåñ çà âúòðåøíè è âúíøíè óñëîâèÿ.

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

80

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

Ñèëíî åëàñòè÷íà, åäíîêîìïîíåíòíà õèäðîèçîëàöèîííà ñìåñ çà èçîëèðàíå íà òåðàñè, áàëêîíè (âêëþ÷èòåëíî îòêðèòè è ñ ãîëÿìà ïëîù, íàä 25 m2), áàñåéíè è âîäíè ðåçåðâîàðè ïîä êåðàìè÷íè ïîêðèòèÿ, ïðè âúíøíè è âúòðåøíè óñëîâèÿ. Ïîäõîäÿùèòå îñíîâè ñà ïîðüîçíè áåòîííè è çèäàíè ïîâúðõíîñòè, êàêòî è øïàêëîâêè è ìàçèëêè íà öèìåíòîâà îñíîâà. Õèäðîèçîëàöèîííèÿò ìàòåðèàë å óñòîé÷èâ íà âúçäåéñòâèåòî íà ñóëôàòè.

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

(ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50%)

Обемна плътност Плътност след смесване Необходимо количество вода Живот на сместа Температура на приложение Брой нанасяни слоеве Устойчивост на стъпване на покритието Възможност за покриване с плочки Механична устойчивост Издръжливост на въздействие на вода

Ïàëåò

20 kg

840 kg, 42 чувала

Öåíè áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 5.10 6.12

ëâ./îïàêîâêà 102.00 122.40

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

Ñúõðàíÿâà ñå â ñóõè è çàêðèòè ïîìåùåíèÿ. Ãîäíîñò 1 ãîäèíà îò äàòàòà íà ïðîèçâîäñòâî, îòáåëÿçàíà âúðõó îïàêîâêàòà.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

Êíèæíè ÷óâàëè ñúñ çàùèòíî ôîëèî

прибл. 1,0 kg/dm3 прибл. 1,25 kg/dm3 За 20 kg от 5 до 5,4 l вода прибл. 45 до 60 min при +20° C +5° C до +30° C (въздух и основа) не по-малко от 2 1-ви слой: след 4 часа; 2-ри или 3-ти слой: след 20 часа след 20 часа след 3 дни след 7 дни

Îêîëî 3 - 3.5 kg/m2 ïðè ñëîé 2 mm.

ÄÐÓÃÈ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Êàê äà õèäðîèçîëèðàìå è îáëèöîâàìå ñ ïëî÷è ïëóâíè áàñåéíè? стр. 38


2

УПОТРЕБА ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÀÍÀ ÑÈËÍÎ ÅËÀÑÒÈ×ÍÀ ÖÈÌÅÍÒÎÂÀ ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈß ÏÎÄ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

• Õèäðîèçîëèðàíå ïðè ñïåöèàëíè óñëîâèÿ è âèñîêî íàòîâàðâàíå ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Îñíîâàòà òðÿáâà äà áúäå çäðàâà, ÷èñòà è áåç êîôðàæíè ìàñëà, ãðåñ èëè áîÿ. Ïóêíàòèíè, äåôåêòè è êóõèíè çàïúëíåòå è ïîïðàâåòå ñ öèìåíòîâ ðàçòâîð èëè ñ weber.tec 933. Èç÷àêàéòå ïîíå 3 äíè çà çàñúõâàíå íà ïîïðàâêèòå ïðåäè ïîëàãàíå íà õèäðîèçîëàöèÿòà. Àêî îñíîâàòà å ïîðüîçíà è ñèëíî ïîïèâàòåëíà, òðÿáâà äà áúäå îáðàáîòåíà ñ ãðóíä weber.prim 801 èëè íàïðúñêàíà ïðåäâàðèòåëíî ñ âîäà. Àëêàëíàòà îñíîâà íà weber.tec 824 ìîæå äà äîâåäå äî òî÷êîâà êîðîçèÿ è ðàçðóøàâàíå íà ìåòàëèòå. Ïðè èçâúðøâàíå íà õèäðîèçîëàöèÿ íà áàëêîíè è òåðàñè ïîêðèéòå âñè÷êè ìåòàëíè ïîâúðõíîñòè (íàïðèìåð öèíêîâèòå èëè ìåäíèòå êîíçîëè íà âîäîñòî÷íèòå óëåè). Ïðåñíèÿò ñëîé õèäðîèçîëàöèÿ òðÿáâà äà áúäå ïðåäïàçâàí îò ïðÿêà ñëúí÷åâà ñâåòëèíà, çàìðúçâàíå è äúæä â ïðîäúëæåíèå íà 3 äíè. ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Íå íàíàñÿéòå weber.tec 824 âúðõó çàìðúçíàëè îñíîâè, ïðè îòðèöàòåëíè èëè ïðè òåìïåðàòóðè íàä +30° C. Çà äà ñå ãàðàíòèðà èçñúõâàíå íà ñëîÿ íà õèäðîèçîëàöèÿòà áåç îáðàçóâàíå íà ïóêíàòèíè, ðàçõîäíàòà íîðìà íå òðÿáâà äà íàäâèøàâà 1,5 kg/m2 çà 1 ñëîé. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• Øèðîêà ÷åòêà/áàäàíàðêà • Ìàøèííà áúðêàëêà • Ñúä çà ñìåñâàíå • Ìàëàìàøêà • Ìèñòðèÿ

Аксесоари Õèäðîèçîëàöèîííè ëåíòè, ìàíøåòè, âúòðåøíè è âúíøíè úãëè îò ñåðèÿòà weber.tec 828.

 Íàíåñåòå ïîíå 2 ñëîÿ

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

1 Ñìåñåòå 20 kg weber.tec 824 ñ îêîëî 5 - 5,4 I âîäà. Ðàçáúðêâàéòå ñ ìàøèííà áúðêàëêà äî ïîëó÷àâàíå íà õîìîãåííà öèìåíòîâà ñìåñ áåç áó÷êè. 2 Õèäðîèçîëàöèÿòà ñå íàíàñÿ íà íå ïî-ìàëêî îò 2 ñëîÿ ïî öÿëàòà ïîâúðõíîñò.  ñëó÷àé íà âèñîêî âîäíî íàëÿãàíå êàòî áàñåéíè è âîäíè ðåçåðâîàðè ñå íàíàñÿò 4 ñëîÿ. Ïúðâèÿò ñëîé ñå íàíàñÿ îáèëíî ñ ÷åòêà, êàòî ñå îñèãóðÿâà íåïðåêúñíàòî ïîêðèòèå. Âòîðèÿò ñëîé ñå ïîëàãà ïåðïåíäèêóëÿðíî íà ïúðâèÿ. Âñåêè ñëåäâàù ñëîé ñå íàíàñÿ ñëåä èç÷àêâàíå íà ìèíèìóì 4 ÷àñà çà èçñúõâàíå íà ïðåäèøíèÿ ñëîé.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

• Âúíøíè è âúòðåøíè óñëîâèÿ

ÂÀÆÍÎ

3 Úãëèòå íà áàñåéíèòå, õîðèçîí-

òàëíèòå è âåðòèêàëíèòå ôóãè ñå çàïå÷àòâàò ñ õèäðîèçîëàöèîííè ëåíòè weber.tec 828. Ïúðâî ñå íàíàñÿ õèäðîèçîëàöèîííèÿò ìàòåðèàë, ïðèòèñêà ñå çàïå÷àòâàùàòà ëåíòà êúì ïðÿñíàòà ñìåñ è ñëåä òîâà ñå ïîêðèâà îòíîâî ñ ìàòåðèàëà. Ñòúð÷àùèòå êàáåëè è òðúáè ïðè áàñåéíèòå è ðåçåðâîàðèòå òðÿáâà äà áúäàò õèäðîèçîëèðàíè ñ ìàíøåòè weber.tec 828 MA, ïîêðèòè ñ õèäðîèçîëàöèÿ weber.tec 824. Êîãàòî ìàòåðèàëúò ñå èçïîëçâà âúðõó çàìàçêà ïðè ãîëåìè òåðàñè, ïîä êîèòî èìà îòîïëÿåìè îáèòàåìè ïîìåùåíèÿ (ïîêðèâíè òåðàñè), å íåîáõîäèì åôèêàñåí ïîêðèâåí äåòàéë, ñïîðåä èçèñêâàíèÿòà çà ïëîñúê ïîêðèâ, âêëþ÷âàù áèòóìíà èëè äðóãà õèäðîèçîëàöèÿ íà áåòîíîâàòà ïëî÷à, ïîä òîïëîèçîëàöèîíåí ñëîé.

4 Úãëèòå íà îòêðèòèòå òåðàñè ñå îôîðìÿò ñ âúòðåøíè è âúíøíè úãëè è õèäðîèçîëàöèîííè ëåíòè. 5 Ïðè õèäðîèçîëèðàíå íà ñòàðè êåðàìè÷íè ïëî÷êè ñå ãðóíäèðà ïðåäâàðèòåëíî ñ weber.prim plus Грунд. Ñëåä èçñúõâàíåòî íà ãðóíäà, íî íå ïîâå÷å îò 2 äíè, ñå íàíàñÿ weber.tec 824. Êåðàìè÷íîòî ïîêðèòèå ñå ïîëàãà âúðõó õèäðîèçîëàöèÿòà 20 ÷àñà ñëåä ïîëàãàíå íà ïîñëåäíèÿ ñëîé. Ïðè îòêðèòè òåðàñè èçïîëçâàéòå ëåïèëîòî weber.col Флекс Dust Free формула èëè weber.set Комфорт Флекс, çà áàñåéíè - weber.col Екстра Флекс.

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

81


2

WEBER.ÀÊÑÅÑÎÀÐÈ ÇÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

ÀÊÑÅÑÎÀÐÈ

Øèðèíà (A) 8 mm Âèñî÷èíà (H)10 mm

Öåíè áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./ì 4.96 5.95

ëâ./áð. 12.39 14.87

Ñèâ öâÿò Çà âúòðåøíà è âúíøíà óïîòðåáà Òåðìàëíà óñòîé÷èâîñò íà PVC ìàòåðèàëà îò -20° C äî +60° C, UV ñòàáèëåí Îïàêîâêà - íà áð. 1 áð. = 2.5 m ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА Çà îôîðìÿíå íà äèëàòàöèîííè (äåôîðìàöèîííè) ôóãè ïðè êåðàìè÷íè ïîêðèòèÿ ñ ãîëÿìà ïëîù è ïðè ñèëíî íàòîâàðåíè ïîâúðõíîñòè. Çà òåõíè÷åñêîòî èçïúëíåíèå - çàïîçíàéòå ñå ñ “Äåôîðìàöèîííè ôóãè”, ñòð. 268

Õèäðîèçîëàöèîííè ëåíòè

82

áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./ì 2.95 3.54 2.65 3.18

ëâ./ðîëêà 29.50 35.40 132.50 159.00

50 m

Öåíè 50 m 10 m

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

Ãóìèðàíà ÷àñò - 7 cm Îáùà øèðèíà - 12 cm Îïàêîâêà - 10 ë.ì/ðîëêà, 50 ë.ì/ðîëêà

áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./ì 2.30 2.76

ëâ./ðîëêà 115.00 138.00

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА Çà îôîðìÿíå íà äèëàòàöèîííè (äåôîðìàöèîííè) ôóãè ïðè êåðàìè÷íè ïîêðèòèÿ ñ ãîëÿìà ïëîù è ïðè ñèëíî íàòîâàðåíè ïîâúðõíîñòè. Èçêëþ÷èòåëíî åëàñòè÷íà, ãóìèðàíà õèäðîèçîëàöèîííà ëåíòà çà ðàáîòíè ôóãè ïî ïîäîâå è ñòåíè, íà îòêðèòî è çàêðèòî. Ñ ïëúòåí çàäåí òåêñòèëåí ñëîé çà ïî-äîáðî çàëåïâàíå êúì îñíîâàòà. Ñúâìåñòèìè ñ õèäðîèçîëàöèîííèòå ïðîäóêòè ïîä êåðàìè÷íè ïîêðèòèÿ weber.tec 822 è weber.tec 824.

Õèäðîèçîëàöèîííè ìàíøåòè Ðàçìåð 118x118 mm Âúòðåøåí äèàìåòúð íà îòâîðà - 15 mm Îïàêîâêà - 10 áð. â êóòèÿ

Öåíè áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./áð. 5.20 6.24

ëâ./êóòèÿ 52.0 62.4

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА Ãóìèðàí ìàíøåò çà õèäðîèçîëèðàíå íà òðúáíèòå èçâîäè íà êàíàëèçàöèÿòà. Ñúâìåñòèì ñ õèäðîèçîëàöèîííèòå ïðîäóêòè weber.tec 822 è weber.tec 824.  ñèñòåìàòà çà ïîëàãàíå íà êåðàìè÷íè ïîêðèòèÿ â ìîêðè ïîìåùåíèÿ.


2 Õèäðîèçîëàöèîíåí úãúë Öåíè áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./áð. 9.90 11.88

ëâ./êóòèÿ 99.0 118.80

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА Âúíøåí úãúë (åëåìåíò), êîéòî ñå âëàãà ïðè èçïúëíåíèåòî íà õèäðîèçîëàöèîíåí ñëîé ïðè úãëîâà âðúçêà ìåæäó ïîä è ñòåíà. Ñúâìåñòèì ñ õèäðîèçîëàöèîííèòå ïðîäóêòè weber.tec 822 è weber.tec 824.  ñèñòåìàòà çà ïîëàãàíå íà êåðàìè÷íè ïîêðèòèÿ â ìîêðè ïîìåùåíèÿ.

Õèäðîèçîëàöèîíåí úãúë Îïàêîâêà - 10 áð. â êóòèÿ

ÀÊÑÅÑÎÀÐÈ

Îïàêîâêà - 10 áð. â êóòèÿ

Öåíè áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./áð. 9.90 11.88

ëâ./êóòèÿ 99.0 118.80

Õèäðîèçîëàöèîíåí ìàíøåò Ðàçìåð 300x300 mm Îïàêîâêà - íà áð.

Öåíè áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./áð. 12.00 14.40

ëâ./áð. 12.00 14.40

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА Ãóìèðàí ìàíøåò çà õèäðîèçîëèðàíå íà ñèôîíè íà êàíàëèçàöèÿòà. Ñúâìåñòèì ñ õèäðîèçîëàöèîííèòå ïðîäóêòè weber.tec 822 è weber.tec 824.  ñèñòåìàòà çà ïîëàãàíå íà êåðàìè÷íè ïîêðèòèÿ â ìîêðè ïîìåùåíèÿ.

*Цветът на гумените части може да бъде различен от показания

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß

Âúòðåøåí úãúë (åëåìåíò), êîéòî ñå âëàãà ïðè èçïúëíåíèåòî íà õèäðîèçîëàöèîíåí ñëîé ïðè úãëîâà âðúçêà ìåæäó ïîä è ñòåíà. Ñúâìåñòèì ñ õèäðîèçîëàöèîííèòå ïðîäóêòè weber.tec 822 è weber.tec 824.  ñèñòåìàòà çà ïîëàãàíå íà êåðàìè÷íè ïîêðèòèÿ â ìîêðè ïîìåùåíèÿ.

83


ÏÐÎÁËÅÌ & ÐÅØÅÍÈÅ ¹1

3

ПРОБЛЕМ?

Êàê äà õèäðîèçîëèðàìå îñíîâè? Õèäðîèçîëèðàíåòî íà îñíîâèòå íà ñãðàäèòå å íåîáõîäèìî è çàäúëæèòåëíî, íåçàâèñèìî îò âèäà, ïðåäíàçíà÷åíèåòî è ãîëåìèíàòà íà ñãðàäàòà. Ïðè íàëè÷èå íà âèñîêè âîäè â îñíîâèòå õèäðîèçîëèðàíåòî çàïî÷âà îùå îò ïîäëîæíèÿ áåòîí.

ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

Поражения по конструкцията Âèñîêèòå ïîäïî÷âåíè è íàïîðíè âîäè ìîãàò è ïðè÷èíÿâàò ñåðèîçíè ïðîáëåìè ïî íåçàùèòåíèòå êîíñòðóêöèè íà ñãðàäèòå. Âîäàòà ïðîíèêâà â ïëî÷àòà è ñòåíèòå íà ñãðàäàòà è âëèÿå íà çäðàâèíàòà íà áåòîíà, íà àðìèðîâêàòà è íà êîíñòðóêöèÿòà êàòî öÿëî.

84

Поражения в подземните помещения Ïðîñìóêâàéêè ñå ïðåç íåõèäðîèçîëèðàíèòå ïëî÷è è ñòåíè, âîäàòà ñå ðàçïðîñòðàíÿâà è ñå ïîÿâÿâà ïî ñòåíèòå â ïîìåùåíèÿòà. Âëàãàòà â ñòåíèòå ìîæå äà ïðè÷èíè èçêëþ÷èòåëíî ãîëåìè ïîðàæåíèÿ â ïîìåùåíèÿòà ïîä çåìíàòà ïîâúðõíîñò - ïîäêîæóøâàíå, èçñîëÿâàíå è îòëåïâàíå íà âúòðåøíèòå ìàçèëêè, ïîÿâà íà ïëåñåí è ìóõúë, äåéñòâèå íà âëàãàòà âúðõó îáçàâåæäàíåòî è/èëè âåùèòå â ïîìåùåíèÿòà. Времеви ограничения Ñêîðîñòòà íà ðàáîòà å êëþ÷îâà çà äèíàìè÷íèòå òåìïîâå íà ñòðîèòåëñòâî äíåñ. Âúçìîæíîñòòà çà áúðçî õèäðîèçîëèðàíå ñëåä äåêîôðèðàíå íà áåòîíîâèòå ñòåíè ïåñòè âðåìå è ïàðè. Âèñîêàòà îñòàòú÷íà âëàæíîñò â ñòåíèòå ÷åñòî å ïðå÷êà è ñúçäàâà îãðàíè÷åíèÿ çà ïîëàãàíåòî íà íÿêîè âèäîâå õèäðîèçîëàöèè. Ограничени решения  ïîäîáíè íà ãîðíèÿ ñëó÷àè îñîáåíî âàæíè ñà è ñúñòîÿíèåòî è âîäíîòî ñúäúðæàíèå â ïëî÷àòà îò ïîäëîæåí áåòîí. Âèñîêàòà îñòàòú÷íà âëàæíîñò îáèêíîâåíî ñúçäàâà îãðàíè÷åíèÿ çà ïîëàãàíåòî íà íÿêîè âèäîâå õèäðîèçîëàöèè.


3

РЕШЕНИЕ! Õèäðîèçîëàöèîííàòà ñèñòåìà ñ îáìàçâàùè áèòóìíè ïðîäóêòè Weber îñèãóðÿâà íàäåæäíà, áåçøåâíà è áåçôóãîâà õèäðîèçîëàöèÿ íà õîðèçîíòàëíè è âåðòèêàëíè ïîâúðõíîñòè.

1

Âúðõó ïîâúðõíîñòíî ñóõàòà (èçïðúõíàëà) ïëî÷à îò ïîäëîæåí áåòîí ñå íàíàñÿ åäíîêîìïîíåíòíèÿò áèòóìåí ãðóíä weber.tec 901 (Eurolan 3K), ðàçðåäåí â ñúîòíîøåíèå 1:10 ñ âîäà. Íàíàñÿíåòî ñå èçâúðøâà ñ ÷åòêà èëè áîÿäæèéñêè âàëÿê äî ïîñòèãàíå íà ïîëóïðîçðà÷íî êàôåíèêàâî ïîêðèòèå.

2

Îêîëî 2 ÷àñà ïî-êúñíî âúðõó èçñúõíàëèÿ ãðóíä ñå íàíàñÿ åäèí ïëúòåí ñëîé îò äâóêîìïîíåíòíàòà áèòóìíà õèäðîèçîëàöèÿ weber.tec 906 (Pastikol UDM 2). Ïîëàãàíåòî ìîæå äà ñå èçâúðøè ñ ÷åòêà èëè ïðè ðàâíà îñíîâà - ñ ìàëàìàøêà. Ïðè íàëè÷èå íà íàïîðíè âîäè â îñíîâèòå, â ïðÿñíî ïîëîæåíèÿ ñëîé õèäðîèçîëàöèÿ ñå ïðåïîðú÷âà äà ñå âëîæè ñòúêëîôèáúðíà ìðåæà èëè íåòúêàí ãåîòåêñòèë.

weber.tec 901 (Eurolan 3Ê) стр. 102

3

Ñëåä èçñúõâàíå íà ïúðâèÿ áèòóìåí ñëîé ñå íàíàñÿ è âòîðè ïëúòåí ñëîé îò weber.tec 906 (Pastikol UDM 2). Ñëåä èçñúõâàíå íà õèäðîèçîëàöèÿòà ñúùàòà òðÿáâà äà ñå ïðåäïàçè ñúñ çàùèòíà çàìàçêà îò íàðàíÿâàíå îò ïîñëåäâàùè ñòðîèòåëíè ðàáîòè êàòî ïîäãîòîâêà íà àðìèðîâêà çà îñíîâíàòà ïëî÷à è äð.

ÏÐÎÁËÅÌ & ÐÅØÅÍÈÅ ¹1

ÈÇÏÎËÇÂÀÍÈ ÏÐÎÄÓÊÒÈ

weber.tec 906 (Pastikol UDM 2) стр. 104

4 5

Âúíøíèòå úãëè ñëåäâà äà ñå çàîáëÿò. Ïðè âðúçêàòà ïëî÷à - ñòåíà ñëåäâà äà ñå èçïúëíè õîëêåð ñ weber. tec 933 (Deitermann HKS). Ðàäèóñúò íà õîëêåðà íå áèâà äà ïðåâèøàâà 5 cm.

weber.tec 933 стр. 98

6

Âúðõó ïîâúðõíîñòíî ñóõèòå è ïîäðàâíåíè ñòåíè è âúðõó õîëêåðèòå ñå íàíàñÿ åäíîêîìïîíåíòíèÿò áèòóìåí ãðóíä weber.tec 901 (Eurolan 3K), êàêòî å îïèñàíî ïî-ãîðå.

7

Âúðõó èçñúõíàëèÿ ãðóíä ñå íàíàñÿ åäèí ñëîé îò åäíîêîìïîíåíòíàòà áèòóìíà õèäðîèçîëàöèÿ weber. tec Superflex more. Àêî â îñíîâàòà èìà øóïëè è äðóãè äåôåêòè, ïðåäâàðèòåëíî ñëåäâà äà ñå íàíåñå òúíúê çàïúëâàù ñëîé ñ ìàòåðèàëà, êàòî èíñòðóìåíòúò ñå ïðèòèñêà äî ïðèñòúðãâàíå.

8

Ñëåä èçñúõâàíå íà ïúðâèÿ áèòóìåí ñëîé ñ ïîìîùòà íà ìàëàìàøêà ñå íàíàñÿ è âòîðè ïëúòåí ñëîé îò weber.tec Superflex more.

9

Ñëåä èçñúõâàíå íà áèòóìíàòà õèäðîèçîëàöèÿ ñúñ ñúùèÿ ìàòåðèàë ìîæå äà ñå çàëåïÿò è òîïëîèçîëàöèîííè ïëî÷è ïî ñòåíèòå. Öÿëàòà ñèñòåìà òðÿáâà äà ñå ïðåäïàçè ïî ïîäõîäÿù íà÷èí îò îáðàòíèÿ íàñèï.

weber.tec Superflex more стр. 106

ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

Âñè÷êè ãîëåìè íåðàâíîñòè, îòâîðè è äúëáîêè íàðàíÿâàíèÿ ïî äåêîôðèðàíèòå áåòîíîâè ñòåíè èëè çèäàðèèòå ñëåäâà äà ñå çàïúëíÿò è/èëè ïîïðàâÿò ñ ðåìîíòíèÿ ðàçòâîð weber.tec 933 (Deitermann HKS) èëè äðóã ïîäõîäÿù ìàòåðèàë.

85


ÏÐÎÁËÅÌ & ÐÅØÅÍÈÅ ¹2

3

ПРОБЛЕМ?

Êàê äà õèäðîèçîëèðàìå âúòðåøíè ñòåíè â îñíîâè?

ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

 îïðåäåëåíè ñëó÷àè âúíøíà õèäðîèçîëàöèÿ íà ñãðàäèòå íå å èçïúëíåíà èëè àêî èìà òàêàâà, òÿ ïîêàçâà äåôåêòè. Êðàéíèÿò ðåçóëòàò å ïîÿâà íà âëàãà â ïîìåùåíèÿòà.

86

Поражения в подземните помещения Ïðîñìóêâàéêè ñå ïðåç íåõèäðîèçîëèðàíèòå ïëî÷è è ñòåíè, âîäàòà ñå ðàçïðîñòðàíÿâà è ñå ïîÿâÿâà ïî ïîäîâåòå è ñòåíèòå â ïîìåùåíèÿòà. Âëàãàòà ìîæå äà ïðîíèêâà îò ïîäîâàòà ïëî÷à èëè îò ñòåíèòå èëè îò äâåòå ìåñòà åäíîâðåìåííî. Íàïîðíàòà âîäà îêîëî ñãðàäàòà îêàçâà íàëÿãàíå âúðõó ïðîíèêíàëàòà â áåòîíà èëè çèäàðèÿòà âîäà è ÿ êàðà äà ñå äâèæè íàãîðå ïî ñòåíèòå íà ñãðàäèòå. Âëàãàòà â ñòåíèòå ìîæå äà ïðè÷èíè èçêëþ÷èòåëíî ãîëåìè ïîðàæåíèÿ â ïîìåùåíèÿòà ïîä çåìíàòà ïîâúðõíîñò - ïîäêîæóøâàíå, èçñîëÿâàíå è îòëåïâàíå íà âúòðåøíèòå ìàçèëêè, ïîÿâà íà ïëåñåí è ìóõúë, äåéñòâèå íà âëàãàòà âúðõó îáçàâåæäàíåòî è/èëè âåùèòå â ïîìåùåíèÿòà.  íÿêîè òåõíè÷åñêè ïîìåùåíèÿ, êàòî àñàíñüîðíè øàõòè, ìîãàò äà âúçíèêíàò ïðîáëåìè è ñ åêñïëîàòàöèÿòà íà ñúîðúæåíèÿòà.

Различни по интензивност проблеми Ðàçëè÷íàòà èíòåíçèâíîñò íà âîäíîòî íàòîâàðâàíå, ñú÷åòàíà ñ ðàçëè÷íèòå âèäîâå è ñúñòîÿíèå íà îñíîâèòå, ìîæå äà äîâåäå äî ðàçëè÷íè ïî ñëîæíîñò ïðîáëåìè - îò îïåòíÿâàíå îò âëàãà ïî ñòåíèòå äî èçâèðàíå íà âîäà îò ïîäà èëè ñòåíèòå.

Ограничени решения Ïîðàäè ñïåöèôèêàòà íà ïðîáëåìà ñúùåñòâóâàò îòíîñèòåëíî îãðàíè÷åí áðîé ðåøåíèÿ. Îñîáåíîñòòà â ñëó÷àÿ å íåîáõîäèìîñòòà èçïîëçâàíèÿò õèäðîèçîëàöèîíåí ìàòåðèàë äà áúäå óñòîé÷èâ íà íåãàòèâíî âîäíî íàëÿãàíå.


3

РЕШЕНИЕ! ÈÇÏÎËÇÂÀÍÈ ÏÐÎÄÓÊÒÈ

1

weber.tec 935 (Cerinol STM) стр. 94

2

Ïðè íàëè÷èå íà íàïîðíè âîäè îò âúòðåøíàòà ñòðàíà íà ñòåíèòå ñëåäâà äà ñå èçïîëçâà áúðçîñâúðçâàùèÿò è çàïóøâàù îòâîðè ðàçòâîð weber.tec 935 (Cerinol STM).  ðàìêèòå íà ñåêóíäè ñ íåãîâà ïîìîù ñå ñïèðàò ïîäîáíè òå÷îâå. Ïðåäè ïîñëåäâàùè îïåðàöèè ñëåäâà äà ñå èç÷àêàò ïîíå 12 ÷àñà, çà äà ñå ïðîñëåäè äàëè âîäàòà íÿìà äà èçáèå íà íîâî ìÿñòî.  òîçè ñëó÷àé ïðîöåäóðàòà ñå ïîâòàðÿ.

3

Ñëåä çàïóøâàíå íà áëèêàùèòå îòâîðè ïðè âðúçêàòà ïîä - ñòåíà ñëåäâà äà ñå èçïúëíè õîëêåð ñ ðåìîíòíèÿ âîäîïëúòåí ðàçòâîð weber.tec 933 (Deitermann HKS). Ðàäèóñúò íà õîëêåðà íå áèâà äà ïðåâèøàâà 5 cm.

4

Âëàæíèòå ñòåíè è ïîäîâå ñëåäâà äà ñå øïàêëîâàò â åäèí ñëîé ñ weber.tec 933 (Deitermann HKS).

weber.tec 933 (Deitermann HKS) стр. 98

weber.tec 930 (Deitermann DS) стр. 96

5

Ñëåä èçñúõâàíå íà øïàêëîâêàòà ñëåäâà äà ñå íàíåñàò 3 ñëîÿ îò îáìàçâàùèòå öèìåíòîâè õèäðîèçîëàöèè Weber/ Deitermann.  çàâèñèìîñò îò âúçðàñòòà íà êîíñòðóêöèÿòà, âèäà íà îñíîâàòà, âðåìåâèÿ ëèìèò çà èçïúëíåíèå íà õèäðîèçîëàöèîííèòå ðàáîòè, î÷àêâàíèòå íàòîâàðâàíèÿ è äð. ìîãàò äà ñå èçïîëçâàò íååëàñòè÷íàòà åäíîêîìïîíåíòíà weber.tec 930 (Deitermann DS), åëàñòè÷íàòà åäíîêîìïîíåíòíà weber.tec 824 (Superflex D 1) èëè ðåàêòèâíî ñâúðçâàùàòà ñå åëàñòè÷íà äâóêîìïîíåíòíà weber.tec Superflex D 2.  ñëó÷àèòå íà îòíîñèòåëíî ëåêè ïîðàæåíèÿ õèäðîèçîëàöèîííèòå ðàáîòè ìîãàò äà ñå èçïúëíÿò è ñàìî ñ íÿêîÿ îò ïîñëåäíèòå 3 õèäðîèçîëàöèè.

weber.tec 824 (Superflex D 1) стр. 80

ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

Çà ïðàâèëíîòî èçïúëíåíèå íà õèäðîèçîëàöèîííèòå ðàáîòè ñëåäâà äà ñå îòñòðàíÿò ìàçèëêèòå è øïàêëîâêèòå îò ñòåíèòå, à â íÿêîè ñëó÷àè è ïîäîâàòà çàìàçêà. Îñíîâàòà òðÿáâà äà ñå ïî÷èñòè îò âñÿêàêâè îñòàòúöè, êîèòî íÿìàò äîáðî ñöåïëåíèå ñ íåÿ.

ÏÐÎÁËÅÌ & ÐÅØÅÍÈÅ ¹2

Õèäðîèçîëàöèîííèòå ñèñòåìè ñ îáìàçâàùè ïðîäóêòè íà öèìåíòîâà îñíîâà Weber îñèãóðÿâàò íàäåæäíà, áåçøåâíà è áåçôóãîâà õèäðîèçîëàöèÿ íà ïîäçåìíèòå ïîìåùåíèÿ.

weber.tec Superflex D 2 стр. 100

87


ÏÐÎÁËÅÌ & ÐÅØÅÍÈÅ ¹3

3

ПРОБЛЕМ?

Êàê äà èçïúëíèì âðúçêèòå è ïðåõîäèòå ïðè õèäðîèçîëèðàíå â îñíîâè?

ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

Åäíè îò íàé-÷åñòèòå ïðîáëåìè, êîèòî ñå ïîÿâÿâàò ïðè õèäðîèçîëèðàíåòî â îñíîâè, ñà îáðàáîòêàòà è èçïúëíåíèåòî íà äåòàéëèòå êàòî âðúçêè, ïðåõîäè, óïëúòíÿâàíå íà ôóãè, çàñòúïâàíå íà îòäåëíèòå õèäðîèçîëàöèè è äð.

88

Дилатационни фуги Åäèí îò ÷åñòî ñðåùàíèòå êàçóñè å õèäðîèçîëèðàíåòî è óïëúòíÿâàíåòî íà äèëàòàöèîííèòå ôóãè è âðúçêàòà èì ñ îñíîâíàòà õèäðîèçîëàöèÿ íà îñíîâèòå. Ïðîíèêâàíåòî íà âîäà âúâ ôóãèòå ìîæå äà äîâåäå äî íàëè÷èå íà âëàãà â õîðèçîíòàëíèòå ïëî÷è è â ñòåíèòå íà ñãðàäàòà. Îò ñúùåñòâåíî çíà÷åíèå å äà ñå ïðèëîæàò ïðàâèëíè ðåøåíèÿ â çàâèñèìîñò îò âèäà íà âîäíîòî íàòîâàðâàíå è ðàçìåðà íà ñòðóêòóðíèòå äâèæåíèÿ. Преходи и връзки Îáðàáîòêàòà íà îòâîðèòå ïðè ïðåõîäèòå íà ðàçëè÷íèòå âèäîâå êîìóíèêàöèè â ñãðàäàòà ñà äðóã ÷åñòî ñðåùàí ïðîáëåì íà õèäðîèçîëèðàíåòî â îñíîâè. Âõîäîâåòå íà òðúáèòå ñ ðàçëè÷íèòå âèäîâå êàáåëè, íà òðúáèòå íà âîäîñíàáäèòåëíàòà ìðåæà è èçõîäèòå íà òðúáèòå íà êàíàëèçàöèîííàòà ìðåæà ñà êðèòè÷íè îò ãëåäíà òî÷êà íà ïðàâèëíî èçïúëíåíè õèäðîèçîëàöèîííè äåòàéëè.


3

РЕШЕНИЕ! Õèäðîèçîëàöèîííèòå ñèñòåìè Weber âêëþ÷âàò ìíîæåñòâî àêñåñîàðè è ðàçíîîáðàçíè ðåøåíèÿ, êîèòî ñïîìàãàò äà ñå îñèãóðè íàäåæäíà õèäðîèçîëàöèÿ íà ðàçëè÷íè ïîâúðõíîñòè.

1

Äèëàòàöèîííèòå ôóãè, îñòàâåíè â ïëî÷èòå è ñòåíèòå íà ñãðàäèòå, ìîãàò è ñëåäâà äà ñå õèäðîèçîëèðàò ñúñ ñïåöèàëíèòå äâóñòðàííî ãóìèðàíè õèäðîèçîëàöèîííè ëåíòè weber.tec Superflex B 240 (24 cm øèðèíà) èëè weber.tec Superflex B 400 (40 cm øèðèíà). Òåñíè èâèöè ïî ðúáîâåòå íà äèëàòàöèîííèòå ôóãè ïðåäâàðèòåëíî ñå îáìàçâàò ñ áèòóìíèòå õèäðîèçîëàöèè weber. tec Superflex more èëè weber.tec 906 (Plastikol UDM 2) èëè ñ åëàñòè÷íàòà öèìåíòîâà õèäðîèçîëàöèÿ weber.tec Superflex D 2. Ïðè äèëàòàöèîííè ôóãè ïðè õîðèçîíòàëíè ïëî÷è ëåïåíåòî ñëåäâà äà ñå èçâúðøè ñ äâóêîìïîíåíòíîòî åïîêñèäíî ëåïèëî weber.xerm 848 (Deitermann Multipox FK).  ïðÿñíî ïîëîæåíèÿ ìàòåðèàë ñå ïðèòèñêàò òåêñòèëíèòå êðàèùà íà õèäðîèçîëàöèîííàòà ëåíòà.

weber.tec Superflex B 240/B 400 стр. 82

ÏÐÎÁËÅÌ & ÐÅØÅÍÈÅ ¹3

ÈÇÏÎËÇÂÀÍÈ ÏÐÎÄÓÊÒÈ

weber.tec 906 (Pastikol UDM 2) стр. 104

2

Âõîäîâåòå íà òðúáèòå íà ðàçëè÷íèòå êîìóíèêàöèè ìîãàò äà ñå èçïúëíÿò ñúñ ñïåöèàëíè ïðåõîäíèöè, êîèòî ñå âãðàæäàò â ñòåíàòà.

Çà õèäðîèçîëèðàíåòî íà âðúçêàòà íà îïèñàíèòå ïðåõîäíèöè ñ îñíîâíàòà õèäðîèçîëàöèÿ ìîãàò äà ñå èçïîëçâàò õèäðîèçîëàöèîííè ìàíøåòè îò weber.sys 982 (Montaplast B). Ïîä ìÿñòîòî çà ìàíøåòà ïðåäâàðèòåëíî ñëåäâà äà ñå îáìàæå ñ äâóêîìïîíåíòíèòå áèòóìíè õèäðîèçîëàöèè weber.tec Superflex more èëè weber. tec 906 (Plastikol UDM 2). Ñëåä èçñúõâàíå íà ñëîÿ õèäðîèçîëàöèÿ ïîä ìàíøåòà âúðõó ñúùèÿ ñå íàíàñÿ ñëîé îò áèòóìíàòà õèäðîèçîëàöèÿ. Âòîðèÿò ñëîé ïðàâè è âðúçêàòà ñ îñíîâíàòà õèäðîèçîëàöèÿ íà ñòåíàòà. Êîãàòî çà âõîä íà òðúáàòà íå ñå èçïîëçâà ñïåöèàëåí ïðåõîäíèê, ôóãàòà ìåæäó íåÿ è ñòåíàòà ìîæå äà ñå çàïúëíè ñ ðåìîíòíèÿ íåñâèâàù ñå ðàçòâîð weber.tec 933 (Deitermann HKS) è äà ñå îáðàáîòè ñ äâóêîìïîíåíòíàòà weber.tec Superflex more.

weber.tec 824 (Superflex D 1) стр. 80

weber.tec Superflex more стр. 106

ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

Ñëåä èçñúõâàíå íà ïúðâèÿ ñëîé íà õèäðîèçîëàöèÿòà âúðõó ëåíòàòà ñå íàíàñÿ âòîðèÿò ñëîé, êàòî ñðåäíàòà é ÷àñò òðÿáâà äà îñòàíå íåîáìàçàíà.

weber.tec 933 стр. 98

89


ÏÐÎÁËÅÌ & ÐÅØÅÍÈÅ ¹4

3

ПРОБЛЕМ?

Êàê äà ðåìîíòèðàìå ïëîñúê ïîêðèâ? Ïëîñêèòå ïîêðèâè ñà óäà÷íî ðåøåíèå çà çàâúðøåê íà ñãðàäè ñ ïðàâèëíè ãåîìåòðè÷íè ôîðìè. Òå ïîçâîëÿâàò ìàêñèìàëíî èçïîëçâàíå íà âèñî÷èíèòå íà ñòàèòå íà ïîñëåäíèòå åòàæè. Èçïúëíåíèåòî íà ïëîñúê ïîêðèâ å ñâúðçàíî ñ ãîëåìè îòãîâîðíîñòè çà ïðîåêòàíòèòå è èçïúëíèòåëèòå. Îò äðóãà ñòðàíà, ìàòåðèàëèòå, êîèòî ñå èçïîëçâàò ïðè èçïúëíåíèå íà õèäðîèçîëàöèèòå, èìàò ñâîÿ îãðàíè÷åí æèâîò è çà ïðàâèëíîòî ôóíêöèîíèðàíå íà ñèñòåìèòå òå òðÿáâà äà áúäàò ïîääúðæàíè, ðåìîíòèðàíè è îñâåæàâàíè.

ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

Неблагоприятни влияния Âúðõó ïëîñêèòå ïîêðèâè îêàçâàò âëèÿíèå íÿêîëêî âèäà ôàêòîðè, ñðåä êîèòî äúæä, ñëúíöå, èíäóñòðèàëíè ãàçîâå, îòîïëåíèå è âåíòèëàöèÿ íà ñãðàäèòå, ÷îâåøêà äåéíîñò è äðóãè. Âñåêè îò òÿõ ìîæå äà ïðè÷èíè ðàçëè÷íè ïîðàæåíèÿ, êîèòî äà äîâåäàò äî ïðîíèêâàíå íà âîäà â ïëî÷èòå íàä æèëèùíèòå ïîìåùåíèÿ.

90

Множество детайли Ïðè èçïúëíåíèå íà ïëîñúê ïîêðèâ èçêëþ÷èòåëíî âàæíè ñà äåòàéëèòå ïðè âðúçêèòå ñ îòâîäíèòåëíèòå ñèñòåìè, êîìèííèòå òåëà, îêàáåëÿâàíèÿ è äð., èìàùè îòíîøåíèå êúì ïðàâèëíîòî õèäðîèçîëèðàíå íà ïîêðèâà. Îáèêíîâåíî ïðîáëåìèòå ñå ïîÿâÿâàò òî÷íî â òåçè êðèòè÷íè ìåñòà è òå íàé-÷åñòî ñå íóæäàÿò îò ðåìîíò. Разнообразни финишни покрития Ðàçëè÷íèòå ñèñòåìè çà õèäðîèçîëèðàíå íà ïëîñêè ïîêðèâè èçïîëçâàò ðàçëè÷íè ìàòåðèàëè çà ôèíèøíî ïîêðèòèå. Áèòóìíèòå ìóøàìè, ìåòàëíèòå ïëîñêîñòè, ôèáðîöèìåíòîâèòå ïëîñêîñòè, îáìàçâàùèòå áèòóìíè è ïîëèìåðíè ïðîäóêòè èìàò ðàçëè÷íè åêñïëîàòàöèîííè õàðàêòåðèñòèêè è äúëãîòðàéíîñò è èçèñêâàò ðàçëè÷åí âèä ïîääðúæêà. Разнообразни проблеми ×åñòî ñðåùàíè ïðîáëåìè ñúñ ñòàðèòå ïîêðèâíè õèäðîèçîëàöèè ñà îòëåïâàíå íà ñúùåñòâóâàùîòî ïîêðèòèå, ïîäêîæóøâàíå, îòñòðàíÿâàíå íà ìèíåðàëíàòà çàùèòà íà ïîêðèòèåòî, íàïóêâàíèÿ, ðàçêúñâàíèÿ, èçãàðÿíå îò ñëúí÷åâèòå ëú÷è è äðóãè âèäîâå ïîâðåäè.


3

РЕШЕНИЕ! Õèäðîèçîëàöèîííèòå ñèñòåìè Weber ïðåäëàãàò ðàçíîîáðàçíè âúçìîæíîñòè çà ðåìîíò è ñàíèðàíå íà ïëîñêè ïîêðèâè. Ðàçëè÷íèòå ôèíèøíè ïîêðèòèÿ è ïðîáëåìèòå, ñâúðçàíè ñ òÿõ, èçèñêâàò ðàçëè÷íè ïî âèä äåéíîñòè è ìàòåðèàëè.

1

Разлепени, разкъсани и подкожушени битумни мушами Òåçè è äðóãè ïðîáëåìè ìîãàò äà ñå ðåøàò ñ ïîìîùòà íà áèòóìíàòà õèäðîèçîëàöèîííà ïàñòà weber.tec 911 (Plastikol 1). Ïðîäóêòúò ìîæå äà ñå íàíàñÿ âúðõó âñè÷êè ñóõè è çäðàâè, íåíàïóêàíè ìèíåðàëíè, áèòóìíè è íÿêîè âèäîâå ìåòàëíè îñíîâè. weber.tec 911 (Plastikol 1) ñå íàíàñÿ ñ øïàêëà èëè ìàëàìàøêà. Äåáåëèíàòà íà åäèí ñëîé îò ìàòåðèàëà íå áèâà äà íàäõâúðëÿ 4 mm. Ìàêñèìàëíàòà äåáåëèíà íà ïîëîæåíèÿ ìàòåðèàë íå òðÿáâà äà íàäâèøàâà 10 mm. Ïîïðàâêàòà íà ïîäêîæóøåíèòå õèäðîèçîëàöèè ñå ïðàâè, êàòî èçäóòèíàòà ñå ñðåæå íà êðúñò. Êðàèùàòà ñå ïîäãúâàò íàñòðàíè è âúòðåøíîñòòà ñå ïîäñóøàâà. Ìàòåðèàëúò ñå ïîëàãà âúòðå, à êðàèùàòà ñå ïðèòèñêàò âúðõó ïðåñíèÿ ìàòåðèàë. Íàêðàÿ öÿëàòà ïîïðàâåíà ïîâúðõíîñò ñå îáìàçâà ñ weber.tec 911 (Plastikol 1). Ïî àíàëîãè÷åí íà÷èí ñå ïîäëåïâàò ðàçëåïåíè áèòóìíè ìóøàìè.

weber.tec 911 (Plastikol 1) стр. 108

ÏÐÎÁËÅÌ & ÐÅØÅÍÈÅ ¹4

ÈÇÏÎËÇÂÀÍÈ ÏÐÎÄÓÊÒÈ

weber.tec 904 (Eurolan 2) стр. 110

Напукани и компрометирани от времето битумни хидроизолации Ïîïðàâêàòà íà ïîäîáíè õèäðîèçîëàöèè ìîæå äà ñå èçâúðøè êàêòî ñ weber.tec 911 (Plastikol 1). Çà ïîääúðæàíå è îñâåæàâàíå íà ïîäîáíè õèäðîèçîëàöèè ñå èçïîëçâà UV óñòîé÷èâîòî áèòóìíî ïîêðèòèå weber.tec 904 (Eurolan 2). Îñíîâàòà òðÿáâà äà áúäå ïðåäâàðèòåëíî ïî÷èñòåíà îò ïðàõ, ìàçíè ïåòíà è ñâîáîäíè ÷àñòèöè. Ïúðâèÿò ñëîé weber.tec 904 (Eurolan 2) òðÿáâà äà ñå íàíåñå èíòåíçèâíî ñ ÷åòêà èëè øèðîêà ãðóáà ÷åòêà. Âòîðèÿò ñëîé ìîæå äà ñå ïîëîæè êàêòî ñ ÷åòêà, òàêà è ìàøèííî. Îáèêíîâåíî ñà íóæíè äâà ñëîÿ weber.tec 904 (Eurolan 2). Òðåòè ñëîé ñå ïðåïîðú÷âà â ñëó÷àèòå íà ãîëÿìî íàòîâàðâàíå íà ïîâúðõíîñòèòå.  ñëó÷àèòå, êîãàòî ñå èçïîëçâà êàòî áîÿ çà ðåìîíò (åäèí ïúò ãîäèøíî), åäèí ñëîé å äîñòàòú÷åí, ïðè óñëîâèå ÷å ñòàðîòî ïîêðèòèå å ïî÷èñòåíî è ñà íàïðàâåíè ñúîòâåòíèòå ïîïðàâêè íà ïîâðåäåíèòå ìåñòà.

ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

2

91


ÏÐÎÁËÅÌ & ÐÅØÅÍÈÅ ¹5

3

ПРОБЛЕМ?

Êàê äà õèäðîèçîëèðàìå ïîêðèâíà òåðàñà? Ïîêðèâíèòå òåðàñè ñà ÷óäåñåí çàâúðøåê íà ñãðàäàòà, ïîçâîëÿâàù íà îáèòàòåëèòå é äà ñå âúçïîëçâàò ìàêñèìàëíî îò âñè÷êè ïðîñòðàíñòâà. Ïîðàäè ñïåöèôè÷íèòå èçèñêâàíèÿ îòíîñíî ïðàâèëíèòå äåòàéëè è îòãîâîðíîñòòà çà ïðîôåñèîíàëíîòî èì èçïúëíåíèå òå ÷åñòî ñà ïðîáëåìíè çà ñòðîèòåëè è ïðîåêòàíòè.

ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

Неблагоприятни влияния Âúðõó ïîêðèâíèòå òåðàñè îêàçâàò âëèÿíèå íÿêîëêî âèäà ôàêòîðè, ñðåä êîèòî äúæä, ñëúíöå, èíäóñòðèàëíè ãàçîâå, îòîïëåíèå è âåíòèëàöèÿ íà ñãðàäèòå, ÷îâåøêà äåéíîñò è äðóãè. Âñåêè îò òÿõ ìîæå äà ïðè÷èíè ðàçëè÷íè ïîðàæåíèÿ, êîèòî äà äîâåäàò äî ïðîíèêâàíå íà âîäà â æèëèùíèòå ïîìåùåíèÿ.

92

Множество детайли Ïðè èçïúëíåíèå íà ïîêðèâíè òåðàñè èçêëþ÷èòåëíî âàæíè ñà äåòàéëèòå ïðè âðúçêèòå ñ áîðäîâåòå è ñòåíèòå, îòâîäíèòåëíèòå ñèñòåìè, êîìèííèòå òåëà, îêàáåëÿâàíèÿ è äð., èìàùè îòíîøåíèå êúì ïðàâèëíîòî õèäðîèçîëèðàíå íà ïîêðèâà. Èçïîëçâàíåòî íà ïîäõîäÿùè ïðîäóêòè è ñèñòåìè ìîæå äà ðåøè åâåíòóàëíèòå áúäåùè ïðîáëåìè â òåçè îáëàñòè. Комбиниране на топлоизолационна и хидроизолационна система Èçïîëçâàíèòå ñèñòåìè çà õèäðîèçîëèðàíå íà ïîêðèâíè òåðàñè ñëåäâà äà äàäàò ðåøåíèå è çà âãðàæäàíåòî íà òîïëîèçîëàöèîííèòå ïëîñêîñòè â òÿõ, òàêà ÷å åäíîâðåìåííî äà ñå ðåøàâàò êàêòî õèäðîèçîëàöèîííèòå çàäà÷è, òàêà è äà ñå ïðåäïàçÿò ïîìåùåíèÿòà ïîä ïîêðèâà îò ïðåãðÿâàíå ïðåç ëÿòîòî è èçñòóäÿâàíå ïðåç çèìàòà. Типичните проблеми при полагане на плочки на открито Ïëî÷êèòå êàòî ôèíèøåí ñëîé íà ïîêðèâíà òåðàñà ïðåäïîëàãàò ìíîæåñòâî ðèñêîâå, ñâúðçàíè ñ ïîëàãàíåòî èì íà îòêðèòî è èçïúëíåíèåòî íà õèäðîèçîëàöèîííèòå ðàáîòè ïîä òÿõ. Ëèïñàòà íà ñèñòåìåí ïîäõîä â ñëó÷àÿ ìîæå äà ïðè÷èíè ñåðèîçíè ïîðàæåíèÿ ïî ôèíèøíèÿ ñëîé êàòî îòëåïâàíå, èçñîëÿâàíå, ïðîïóêâàíå è äð. Âèæ “Êàê äà îáëèöîâàìå òåðàñè è áàëêîíè ñ ïëî÷è?” - ñòð. 32.


3

РЕШЕНИЕ! Ïðè íåîáõîäèìîñò îò ðåøåíèå çà õèäðîèçîëèðàíå íà ïîêðèâíè òåðàñè ñëåäâà äà ñå èçïúëíè äâîåí õèäðîèçîëàöèîíåí äåòàéë çà ïîêðèâè íàä îáèòàåìè ïîìåùåíèÿ, âêëþ÷âàù îïèñàíèòå ïî-äîëó åòàïè.

Âñè÷êè ãîëåìè íåðàâíîñòè, îòâîðè è äúëáîêè íàðàíÿâà1 íèÿ ïî äåêîôðèðàíèòå áåòîíîâè áîðäîâå è/èëè çèäàðèèòå, êàêòî è ïî çàìàçêàòà çà íàêëîíè, ñëåäâà äà ñå çàïúëíÿò è/

2

Âúðõó ñóõèòå è çàãëàäåíè çàìàçêè çà íàêëîí, âúðõó õîëêåðèòå è ÷àñò îò áîðäîâå ñå íàíàñÿ åäíîêîìïîíåíòíèÿò áèòóìåí ãðóíä weber.tec 901 (Eurolan 3K), ðàçðåäåí â ñúîòíîøåíèå 1:10 ñ âîäà. Íàíàñÿíåòî ñå èçâúðøâà ñ ÷åòêà èëè áîÿäæèéñêè âàëÿê äî ïîñòèãàíå íà ïîëóïðîçðà÷íî êàôåíèêàâî ïîêðèòèå.

Íÿêîëêî ÷àñà ïî-êúñíî âúðõó èçñúõíàëèÿ ãðóíä ñå íàíàñÿ 3 åäèí ïëúòåí ñëîé îò äâóêîìïîíåíòíàòà áèòóìíà õèäðîèçîëàöèÿ weber.tec 906 (Pastikol UDM 2).

Ïîëàãàíåòî ìîæå äà ñå èçâúðøè ñ ÷åòêà èëè ïðè ðàâíà îñíîâà - ñ ìàëàìàøêà.  ïðÿñíî ïîëîæåíèÿ õèäðîèçîëàöèîíåí ñëîé ñå ïðåïîðú÷âà äà ñå âëîæè ñòúêëîôèáúðíà ìðåæà ñ òåãëî 160 g/m2 èëè íåòúêàí ãåîòåêñòèë ñ ïëúòíîñò îêîëî 100 g/m2. Òÿ ñå ðàçñòèëà âúðõó áèòóìíèÿ ñëîé è ñå ïðèòèñêà ëåêî â ìàòåðèàëà. Ïðåïîðú÷âà ñå è ïðåçàñòúïâàíå íà äâå ñúñåäíè ïàð÷åòà ñ îêîëî 10 cm. Ñëåä èçñúõâàíå íà ïúðâèÿ ñëîé ñå ïîëàãà âòîðè ñ äåáåëèíà 1,5 mm ïî öÿëàòà ïîâúðõíîñò. ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ïðÿñíî ïîëîæåíèÿò õèäðîèçîëàöèîíåí ñëîé òðÿáâà äà ñå ïðåäïàçè îò äúæä è ìåõàíè÷íî íàðàíÿâàíå íàéìàëêî 24 ÷àñà ñëåä íàíàñÿíåòî! Ñëåä èçñúõâàíå íà ïúðâèÿ áèòóìåí ñëîé ñ ïîìîùòà íà ÷åòêà èëè ìàëàìàøêà ñå íàíàñÿ è âòîðè ïëúòåí ñëîé îò weber.tec 906 (Pastikol UDM 2). Ñëåä èçñúõâàíå íà áèòóìíàòà õèäðîèçîëàöèÿ âúðõó íåÿ 4 ñëåäâà äà ñå ïîëîæè ïàðîèçîëàöèîíåí ñëîé è äà ñå ïîäðåäÿò òîïëîèçîëàöèîííèòå ïëî÷è. Âúðõó òÿõ ñå ïîñòàâÿ ðàç-

weber.tec 933 стр. 98

weber.tec 901 (Eurolan 3Ê) стр. 102

weber.tec 906 (Pastikol UDM 2) стр. 104

äåëèòåëåí ñëîé îò äâóñëîåí ïîëèåòèëåí è ñå èçïúëíÿâà àðìèðàíà çàìàçêà.

Ñëåä èçñúõâàíå íà àðìèðàíàòà çàìàçêà ïðè âðúçêè5 òå çàìàçêà/áîðä è çàìàçêà/ñòåíà íà òåðàñàòà ñëåäâà äà ñå âãðàäè õèäðîèçîëàöèîííà ëåíòà weber.tec 828 DB 75 (Superflex AB 75), êîÿòî äà îñèãóðè åëàñòè÷íà çàùèòà íà òeçè íàé-êðèòè÷íè âðúçêè.

Ïðåäè ïîëàãàíå íà êåðàìè÷íèòå ïîêðèòèÿ çàìàçêà6 òà òðÿáâà äà ñå îáìàæå ñ ò. íàð. àëòåðíàòèâíà õèäðîèçîëàöèÿ. Èçñúõíàëàòà çàìàçêà ñå ãðóíäèðà ñ weber.prim

weber.tec 828 DB 75 (Superflex AB 75) стр. 82

801 è ñëåä òîâà ñå íàíàñÿ ïúðâèÿò ñëîé íà åäíîêîìïîíåíòíàòà åëàñòè÷íà öèìåíòîâà õèäðîèçîëàöèÿ weber.tec 824 (Superflex D1). Ñëåä èçñúõâàíåòî íà ïúðâèÿ ñå íàíàñÿ è âòîðè õèäðîèçîëàöèîíåí ñëîé.

Ïðè ñòàíäàðòíè àòìîñôåðíè óñëîâèÿ 72 ÷àñà ïî-êúñíî 7 ìîãàò äà ñå ëåïÿò ïëî÷êè ñ åëàñòè÷íî ìðàçîóñòîé÷èâî ëåïèëî - weber.col Флекс, weber.col Екстра Флекс èëè weber. set Комфорт Флекс. Ïðåïîðú÷âà ñå è ôóãèðàíå íà ïëî÷êèòå ñ åëàñòè÷íà ôóãèðàùà ñìåñ weber.color perfect.

ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

èëè ïîïðàâÿò ñ âîäîïëúòíèÿ ðåìîíòåí ðàçòâîð weber.tec 933 (Deitermann HKS) èëè äðóã ïîäõîäÿù ìàòåðèàë. Ïðè âðúçêàòà çàìàçêà - áîðä íà òåðàñàòà ñëåäâà äà ñå èçïúëíè õîëêåð ñúñ ñúùèÿ ìàòåðèàë. Ðàäèóñúò íà õîëêåðà íå áèâà äà ïðåâèøàâà 5 cm.

ÏÐÎÁËÅÌ & ÐÅØÅÍÈÅ ¹5

ÈÇÏÎËÇÂÀÍÈ ÏÐÎÄÓÊÒÈ

weber.tec 824 (Superflex D 1) стр. 80

93


4

ПРОДУКТ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÐÀÇÒÂÎÐ ÇÀ ÕÈÄÐÎÈÇÎËÈÐÀÍÅ ÏÐÈ ÂÎÄÍÎ ÍÀËßÃÀÍÅ ÊÎÄ: FW28

ПРИЛОЖЕНИЕ • Áúðçî ñâúðçâàíå • Õèäðîôîáíîñò • Ìîæå äà ñå ïîëàãà ñ ìàëàìàøêà èëè ÷ðåç çàïóøâàíå ñ ðúêà

Áúðçî ñâúðçâàù, çàïóøâàù îòâîðè ðàçòâîð çà õèäðîèçîëèðàíå íà äóïêè è ïóêíàòèíè, èçëîæåíè íà âîäíî íàëÿãàíå. Õèäðàâëè÷íî ñâúðçâàùà ñå ñìåñ, ñúñòàâåíà îò âèñîêîêà÷åñòâåíè ìèíåðàëíè ôèáðè, ïúëíèòåëè áåç õëîðèäè è õèäðàâëè÷íî ñâúðçâàùè àãåíòè.

ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

weber.tec 935 (Cerinol STM) å ïðåäíàçíà÷åí çà çàïúëâàíå è õèäðîèçîëèðàíå íà ôóãè, ïóêíàòèíè, âðúçêè è îòâîðè, èçëîæåíè íà âîäíî íàëÿãàíå. weber.tec 935 (Cerinol STM) íå çàãíèâà è äåéñòâà êàòî àíòèêîðîçèàíò. Âêëþ÷åíèòå â ñúñòàâà ôèáðè ñå íàäóâàò ïðè êîíòàêò ñ âîäàòà. Çàïóøâàùàòà ñúñòàâêà çàïî÷âà ñâúðçâàíåòî âåäíàãà, òàêà ÷å õèäðîèçîëèðàíåòî ñå îñúùåñòâÿâà íåçàáàâíî, äîðè ïðè íàïîðíà âîäà. weber.tec 935 (Cerinol STM) ïðèëåïâà ïðàêòè÷åñêè êúì âñÿêà ìèíåðàëíà îñíîâà, êúì êîÿòî ñå ïðèòèñíå. ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

Äà ñå ñúõðàíÿâà â ñóõè è ïðîâåòðèâè ïîìåùåíèÿ ïðè òåìïåðàòóðè íàä 0° C. Ñðîê íà ñúõðàíåíèå â îðèãèíàëíè íåîòâîðåíè îïàêîâêè - íàé-ìàëêî 12 ìåñåöà îò äàòàòà íà ïðîèçâîäñòâî. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ Консистенция Плътност Пропорция на смесване Отворено време за работа Температура на полагане Време за свързване Якост на натиск

94

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

(ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50%)

прахообразна около 1,14 kg/dm3 в зависимост от полагането: суха смес или - 1,2-1,4 l вода за 5 kg около 5 min при +20° С от +5° C до +30° C (на въздуха и основата) може да бъде изложен на налягане след около 30 min при минимум +5° C след 2 часа > 10 N/mm2 след 24 часа > 30 N/mm2

Ïëàñòìàñîâè êîôè

5 kg 450 kg

Ïàëåò Ïëàñòìàñîâè êîôè

14 kg 616 kg

Ïàëåò Öåíè áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 5.60 6.72

ëâ./îïàêîâêà 78.40 94.08

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

Îêîëî 2 kg/dm3 ÄÐÓÃÈ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Êàê äà õèäðîèçîëèðàìå âúòðåøíè ñòåíè â îñíîâè? стр. 86


4

УПОТРЕБА ÐÀÇÒÂÎÐ ÇÀ ÕÈÄÐÎÈÇÎËÈÐÀÍÅ ÏÐÈ ÂÎÄÍÎ ÍÀËßÃÀÍÅ

• Õèäðîèçîëèðàíå íà ôóãè, ïóêíàòèíè è âðúçêè, èçëîæåíè íà âîäíî íàëÿãàíå ïî âðåìå íà ïîëàãàíåòî èëè ñëåä íåãî • Íàïðàâà íà áúðçî ñâúðçâàùè õîëêåðè • Çàïúëâàùà ìàçèëêà ïðè èíæåêöèîííè ðàáîòè

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Îñíîâàòà òðÿáâà äà áúäå òâúðäà, ñòàáèëíà, ïî÷èñòåíà îò ïðàõ è ìðúñîòèè è áåç ñâîáîäíè ÷àñòèöè. Îñíîâàòà òðÿáâà äà áúäå íàìîêðåíà ïðåäè ïîëàãàíåòî.

ÂÀÆÍÎ

 Îòâîðåíîòî âðåìå çà ðàáîòà ñ ìàòåðèàëà ñëåä ñìåñâàíåòî ìó ñ âîäà å îêîëî 5 min

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

1 weber.tec 935 (Cerinol STM) òðÿáâà äà áúäå ïîëîæåíà â òå÷àùè ïóêíàòèíè è ôóãè. Ñóõàòà ñìåñ íå òðÿáâà äà ñå ñìåñâà ñ ïîâå÷å âîäà îò óêàçàíîòî! Çà äà ñå ïîñòèãíå õèäðîèçîëèðàíå, å íåîáõîäèìî ñìåñòà äà áúäå ëåêî âëàæíà. 2  ñëó÷àè íà ìàëêè îòâîðè weber.tec 935 (Cerinol STM) ìîæå äà ñå ïîëîæè â ñóõî ñúñòîÿíèå è ñëåä òîâà äà ñå ïîääúðæà âëàæíà, êàòî ñå ìîêðè ñ ïîìîùòà íà ÷åòêà, äîêàòî ñå îñúùåñòâè ñâúðçâàíåòî.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

3 Êúäåòî å âúçìîæíî, äúëáî÷è-

Òåìïåðàòóðàòà íà âúçäóõà èëè îñíîâàòà ïðè ïîëàãàíåòî òðÿáâà äà áúäå îò +5° C äî +30° C.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• ×èñò ñúä çà ðàçìåñâàíå • Ìèêñåð ñ ïîäõîäÿù íàêðàéíèê • Ìèñòðèÿ • Ìàëàìàøêà

4 Êîãàòî weber.tec 935 (Cerinol

STM) ñå èçïîëçâà êàòî èçðàâíèòåëíà çàìàçêà, òÿ òðÿáâà äà ñå ïîëîæè âúðõó öÿëàòà ïîâúðõíîñò íà îñíîâàòà ñ ïîìîùòà íà íåðúæäàåìà ìàëàìàøêà.

ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

íàòà íà ôóãàòà òðÿáâà äà áúäå 3 äî 4 ïúòè ïî-ãîëÿìà îò øèðèíàòà. Ïóêíàòèíè, êîèòî ñà òâúðäå òåñíè èëè ïëèòêè, òðÿáâà ñúîòâåòíî ëåêî äà ñå èçäúëáàÿò ïðåäè çàïúëâàíå.

95


4

ПРОДУКТ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÖÈÌÅÍÒÎÂÀ ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈß ÊÎÄ: FW02

ПРИЛОЖЕНИЕ • Çà ïîçèòèâíî è íåãàòèâíî âîäíî íàëÿãàíå • Ìíîãî äîáðî ñöåïëåíèå ñ ìèíåðàëíè îñíîâè • Óñòîé÷èâà íà ìåõàíè÷íî íàòîâàðâàíå

Åäíîêîìïîíåíòíà, íååëàñòè÷íà õèäðîèçîëàöèÿ íà öèìåíòîâà îñíîâà.

ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Ïðîäóêò íà öèìåíòîâà îñíîâà ñ ïëàñòèôèêàòîðè, êîéòî ñå ñâúðçâà õèäðàâëè÷íî ñ îñíîâàòà è ïðîíèêâà â êàïèëÿðíàòà é ñòðóêòóðà. Êîãàòî weber.tec 930 (Deitermann DS) ñå ïîëàãà âúðõó áåòîí èëè öèìåíòîâè çàìàçêè, ÷àñò îò õèäðîôîáíèòå ñóáñòàíöèè íà ìàòåðèàëà ïðîíèêâàò â ïîðèòå è êàïèëÿðèòå íà îñíîâàòà. Õèäðîôîáíèÿò êîìïîíåíò íà ãîòîâàòà ñìåñ âëèçà â íåðàçðóøèìà êîìáèíàöèÿ ñúñ çàìàçêàòà èëè áåòîíà. Õèäðîôîáíèòå ñóáñòàíöèè â êàïèëÿðèòå íå ñå âëèÿÿò íèòî îò àëêàëíîñòòà íà ñòðîèòåëíèòå ìàòåðèàëè, íèòî îò äðóãè õèìè÷íè âúçäåéñòâèÿ. Õèäðîôîáíèòå ñóáñòàíöèè â êàïèëÿðèòå ñà íåàêòèâíè, êîãàòî å ñóõî, è ñå àêòèâèðàò ïðè íàëè÷èå íà âëàãà.

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

Äà ñå ñúõðàíÿâà â ñóõè è ïðîâåòðèâè ïîìåùåíèÿ âúðõó äúðâåíè ïàëåòè ïðè òåìïåðàòóðè íàä 0° C. Ãîäíîñò â îðèãèíàëíè íåîòâîðåíè îïàêîâêè - 12 ìåñåöà îò äàòàòà íà ïðîèçâîäñòâî.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ Състав Плътност Минимална дебелина Максимална дебелина Отворено време за работа

96

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

(ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50%)

цимент, добавки, минерални пълнители около 1,32 g/cm3 2 mm 3 mm (за 3 слоя) около 60 min при +20° C

Êíèæåí ÷óâàë ñúñ çàùèòíî ôîëèî

25 kg 1050 kg

Ïàëåò Öåíè áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 1.88 2.26

ëâ./îïàêîâêà 47.00 56.40

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

Ðàçõîäúò íà ãîòîâàòà ñìåñ îò weber.tec 930 (Deitermann DS) å îêîëî 2.0 kg/m2/mm. Ðàçõîäúò ïðè ïî÷âåíà âëàæíîñò å îêîëî 4.0 kg/m2, äåáåëèíà íà ñëîÿ - 2.0 mm. Ðàçõîäúò ïðè íåíàïîðíà âîäà å îêîëî 5.0 kg/m2, äåáåëèíà íà ñëîÿ - 2.5 mm. Ðàçõîäúò ïðè íàïîðíà âîäà (ïîçèòèâíî âîäíî íàëÿãàíå), âîäíè ðåçåðâîàðè è íåãàòèâíî âîäíî íàëÿãàíå å îêîëî 6.0 kg/ m2, äåáåëèíà íà ñëîÿ - 3.0 mm. ÄÐÓÃÈ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Êàê äà õèäðîèçîëèðàìå âúòðåøíè ñòåíè â îñíîâè? стр. 86


4

УПОТРЕБА ÖÈÌÅÍÒÎÂÀ ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈß

• Çåìíà âëàãà • Íåíàïîðíà âîäà • Êàíàëíà âîäà • Îêîëî ïëóâíè áàñåéíè • Âîäà ïîä íàëÿãàíå â êîíòåéíåðè

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Îñíîâàòà òðÿáâà äà áúäå òâúðäà, ñòàáèëíà è áåç ñâîáîäíè ÷àñòèöè. Ñòàðè íåçäðàâè ìàçèëêè è øïàêëîâêè, êàêòî è âàð, ìðúñîòèè è áîè òðÿáâà äà ñå ïðåìàõíàò, çà äà ñå îñèãóðè îòâîðåíà êàïèëÿðíà ñèñòåìà. Àáñîðáèðàùè îñíîâè êàòî áåòîí, òóõëè è äð. íå å íåîáõîäèìî äà ñå íàâëàæíÿâàò ïðåäè ïîëàãàíå íà ïðîäóêòà. Ïðåäâàðèòåëíîòî íàâëàæíÿâàíå çàâèñè îò ñúäúðæàíèåòî íà âëàãà â îñíîâàòà. Ïðîäóêòúò ñå ïîëàãà ñàìî àêî ïðåäè òîâà îò îñíîâàòà å îòñòðàíåíà âñÿêàêâà çàñòîÿëà èëè òå÷àùà âîäà.

ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Òåìïåðàòóðàòà íà âúçäóõà èëè îñíîâàòà ïðè ïîëàãàíåòî òðÿáâà äà áúäå îò +5° C äî +30° C.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• ×èñò ñúä çà ðàçìåñâàíå • Ìèêñåð ñ ïîäõîäÿù íàêðàéíèê • Øèðîêà ÷åòêà/áàäàíàðêà • Ìèñòðèÿ • Ìàëàìàøêà

 Äà ñå ïîëàãà ñàìî âúðõó íåíàïóêàíè îñíîâè  Äà íå ñå íàíàñÿ âúðõó çàìðúçíàëè îñíîâè ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

1 Åäíà òîðáà (25 kg) weber.tec 930 (Deitermann DS) ñå ñìåñâà ñ 4.00 - 4.75 I ÷èñòà âîäà è ñå ðàçáúðêâà ñ ìàøèíà ñ ïîäõîäÿù íàêðàéíèê çà îêîëî 3 - 4 min. 2 Èçáîðúò íà ïîäõîäÿùà õèäðîèçîëàöèÿ çàâèñè îò âîäíîòî íàëÿãàíå, âèäà íà âîäàòà è ïî÷âàòà, âèäà íà ñãðàäàòà. Îïðåäåëÿíåòî è îöåíêàòà íà òåçè ôàêòîðè òðÿáâà äà ñå èçâúðøè ïðåäè çàïî÷âàíå íà õèäðîèçîëèðàíåòî. 3 Ïðåïîðú÷âà ñå ñëîåâåòå äà ñå íàíàñÿò ñ ÷åòêà (áàäàíàðêà). Ðàçõîäúò çà âñÿêà îïåðàöèÿ ñëåäâà äà áúäå îêîëî 2 kg/m2. Ïðè ïîëàãàíå ñ ìàëàìàøêà âñåêè ñëîé ñëåäâà äà ñå íàãðàïè ñ ÷åòêàòà, ñëåä êàòî å çàïî÷íàëî âòâúðäÿâàíåòî. Çà ïîñòèãàíå íà ïî-äîáðî ñöåïëåíèå ïðè õîðèçîíòàëíè ïîâúðõíîñòè ïúðâèÿò ñëîé äà ñå íàíåñå ñ ÷åòêà ñ òâúðä êîñúì. Ïðàâèëíîòî ïîëàãàíå èçèñêâà ìèíèìóì äâà ñëîÿ. Âñåêè îò òÿõ òðÿáâà äà ïîêðèå öÿëàòà ïîâúðõíîñò. Úãëèòå ìåæäó ñòåíèòå èëè ïëî÷àòà è ñòåíèòå äà ñå îáðàáîòÿò ñ weber.tec 933 (Deitermann HKS). Ñëåä èçñúõâàíå çàîáëåíèòå úãëè ñå ïîêðèâàò ñ weber.tec 930 (Deitermann DS). 4 Ïðè õèäðîèçîëèðàíå â ñëó÷àè íà íàïîðíà âîäà è/èëè íà âîäíè ðåçåðâîàðè ñëåäâà äà ñå íàíåñàò 3 ñëîÿ. Âúâ âñÿêà òî÷êà íà ïîêðèòèåòî äåáåëèíàòà íà èçñúõíàëèÿ ñëîé òðÿáâà äà å ìèíèìóì ïîñî÷åíàòà çà êîíêðåòíèÿ ñëó÷àé â ðàçõîäíèÿ ðàçäåë. Àêî ïðè âúòðåøíî õèäðîèçîëèðàíå ñå î÷àêâà ïîÿâà íà ïóêíàòèíè ïî îñíîâàòà, òîãàâà ïðåïîðú÷âàìå íàíàñÿíå íà åäèí ñëîé weber.tec 930 (Deitermann DS), à ñëåä òîâà 2 ñëîÿ îò åëàñòè÷íèòå õèäðîèçîëàöèîííè îáìàçêè weber.tec 824 (Superflex D 1) èëè weber.tec Superflex D 2. 5 Ñëåä ïîëàãàíå ïîêðèòèåòî äà ñå ïîääúðæà âëàæíî

çà íàé-ìàëêî 24 ÷àñà. Äà ñå ïàçè îò äèðåêòíà ñëúí÷åâà ñâåòëèíà è çàìðúçâàíå â ñðîê îò 5 äíè. Ñëåä íàïúëíîòî èçñúõâàíå âúðõó weber.tec 930 (Deitermann DS) ìîæå äà ñå ïîëàãàò çàùèòíè ïîêðèòèÿ, òîïëîèçîëàöèîííè ïëî÷è, íåñúäúðæàùè ãèïñ ìàçèëêè è äð.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Хидроизолиране срещу:

ÂÀÆÍÎ

ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

97


4

ПРОДУКТ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÂÎÄÎÏËÚÒÅÍ ÐÅÌÎÍÒÅÍ ÐÀÇÒÂÎÐ ÊÎÄ: M601

ПРИЛОЖЕНИЕ • Âîäîíåïðîïóñêëèâ • Åëàñòè÷åí • Áúðçî ñâúðçâàíå • Ñóëôàòîóñòîé÷èâ

Åëàñòè÷eí è âîäîíåïðîïóñêëèâ ðàçòâîð çà èçðàâíÿâàíå íà ìèíåðàëíè ïîâúðõíîñòè è îôîðìÿíå íà õîëêåðè.

ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Ïðîäóêò íà öèìåíòîâà îñíîâà çà íàïðàâà íà õîëêåðè ïîä õèäðîèçîëàöèÿ ïðè âðúçêèòå ñòåíà - ïîä. Ìîæå äà ñå èçïîëçâà è êàòî èçðàâíèòåëíà çàìàçêà ïîä åäíîêîìïîíåíòíàòà õèäðîèçîëàöèîííà îáìàçêà weber.tec 824 (Superflex D1). Ïðîäóêòúò å ïîäõîäÿù çà çàïúëâàíå íà äóïêè è èçðàâíÿâàíå íà íåðàâåí áåòîí èëè çèäàðèÿ. Ñëåä èçñúõâàíå âúðõó weber. tec 933 (Deitermann HKS) ìîãàò äà ñå ïîëîæàò îáìàçâàùè ïîëèìåð-áèòóìíè èëè åëàñòè÷íè öèìåíòîâè õèäðîèçîëàöèè.

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

(ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50%)

Плътност

около 1,85 g/cm3

Минимална дебелина Максимална дебелина

2 mm 10 mm / 1 слой около 20 - 30 min при +20° C около 60 min при +20° C > 25 N/mm2 след 28 ден

Време за свързване Якост на натиск

Êíèæåí ÷óâàë ñúñ çàùèòíî ôîëèî

25 kg 1050 kg

Ïàëåò

Öåíè áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 2.24 2.69

ëâ./îïàêîâêà 56.00 67.20

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

Äà ñå ñúõðàíÿâà â ñóõè è ïðîâåòðèâè ïîìåùåíèÿ âúðõó äúðâåíè ïàëåòè ïðè òåìïåðàòóðè íàä 0° C. Ñðîê íà ñúõðàíåíèå â îðèãèíàëíè íåîòâîðåíè îïàêîâêè - íàé-ìàëêî 12 ìåñåöà îò äàòàòà íà ïðîèçâîäñòâî.

Отворено време за работа

98

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

Îêîëî 1,8 kg/m2 êàòî çàìàçêà. Îêîëî 1,5 kg/m2 çà çàîáëåí õîëêåð ñúñ ñòðàíà 5 cm.

ÄÐÓÃÈ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Êàê äà õèäðîèçîëèðàìå îñíîâè? стр. 84 Êàê äà õèäðîèçîëèðàìå ïîêðèâíà òåðàñà? стр. 92 Êàê äà õèäðîèçîëèðàìå âúòðåøíè ñòåíè â îñíîâè? стр. 86


4

УПОТРЕБА ÂÎÄÎÏËÚÒÅÍ ÐÅÌÎÍÒÅÍ ÐÀÇÒÂÎÐ

• Íàïðàâà íà õîëêåðè

 Äà íå ñå ïîëàãà âúðõó çàìðúçíàëè îñíîâè

• Çàïúëâàíå íà úãëè ïðè âðúçêà ñòåíà - ñòåíà

 Ïî÷èñòåòå îñíîâàòà

• Çàïúëâàíå íà äóïêè è èçðàâíÿâàíå íà íåðàâåí áåòîí èëè çèäàðèÿ • Äîïúëíèòåëíà õèäðîèçîëèðàùà ìàçèëêà

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Îñíîâàòà òðÿáâà äà áúäå çäðàâà, òâúðäà è ïðåäâàðèòåëíî ïî÷èñòåíà îò ïðàõ, ìàçíè ïåòíà è ñâîáîäíè ÷àñòèöè. Ïîäõîäÿùè îñíîâè ñà áåòîí, áåòîíîâè çàìàçêè, òóõëåíà çèäàðèÿ è äð. Îñíîâàòà òðÿáâà áúäå íàìîêðåíà ïðåäè ïîëàãàíå íà weber.tec 933 (Deitermann HKS).

ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Òåìïåðàòóðàòà íà âúçäóõà èëè îñíîâàòà ïðè ïîëàãàíåòî äà áúäå îò +5° C äî +30° C.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• ×èñò ñúä çà ðàçìåñâàíå • Ìèêñåð ñ ïîäõîäÿù íàêðàéíèê • Øèðîêà ÷åòêà/áàäàíàðêà • Ìèñòðèÿ • Çàîáëåíà ìàëàìàøêà • Ìàëàìàøêà

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

1 Ïðè îôîðìÿíå íà õîëêåð ïúðâî ñå ðàçáúðêâà ìàëêà ÷àñò îò ìàòåðèàëà äî ïîñòèãàíå íà ðÿäêà êîíñèñòåíöèÿ. Òàêà ïðèãîòâåíàòà ñìåñ ñå íàíàñÿ ñ áàäàíàðêà, êàòî ôîðìèðà ñâúðçâàù ñëîé. Çà íàïðàâàòà íà õîëêåðè weber.tec 933 (Deitermann HKS) ñå ñìåñâà ñ ÷èñòà âîäà â ïðèáëèçèòåëíî ñúîòíîøåíèå 10:1 (2,5 - 3,0 l âîäà çà 25 kg îò ìàòåðèàëà). Ñìåñòà òðÿáâà äà ïðèäîáèå êîíñèñòåíöèÿ, ñõîäíà ñ òàçè íà çåìíîâëàæåí ðàçòâîð.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÂÀÆÍÎ

2 Âúðõó ïðåñíèÿ ñâúðçâàù ñëîé ñå ïîëàãà ïîäãîòâåíèÿò ìàòåðèàë. Çàîáëåíèÿò õîëêåð ñå îôîðìÿ ñúñ çàîáëåíà ìàëàìàøêà èëè äðóã ïîäõîäÿù èíñòðóìåíò. Ìàêñèìàëíèÿò ðàäèóñ ñëåäâà äà å íå ïî-ãîëÿì îò 5 cm. 3 Çà èçðàâíèòåëíà çàìàçêà/ øïàêëîâêà weber.tec 933 (Deitermann HKS) ñå íàíàñÿ âúðõó íàâëàæíåíà îñíîâà ñ ïîìîùòà íà ïëîñêà ìàëàìàøêà â åäèí ñëîé îò ìàêñèìóì 10 mm.

ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

99


4

ПРОДУКТ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÐÅÀÊÒÈÂÍÎ ÑÂÚÐÇÂÀÙÀ ÑÅ ÄÂÓÊÎÌÏÎÍÅÍÒÍÀ ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈß ÊÎÄ: FW290030, FW290000i

ПРИЛОЖЕНИЕ • Áúðçî ñâúðçâàíå • Ïðåìîñòâà ïóêíàòèíè • Ìðàçî- è UV-óñòîé÷èâà • Âîäîíåïðîïóñêëèâà, äîðè ïðè íàïîðíà âîäà

Äâóêîìïîíåíòíà, ñèëíî åëàñòè÷íà, ðåàêòèâíî ñâúðçâàùà ñå õèäðîèçîëàöèîííà îáìàçêà çà õèäðîèçîëèðàíå íà âúòðåøíè è âúíøíè ïðîñòðàíñòâà. Áàçèðàíà íà íîâà òåõíîëîãèÿ ñúñ ñïåöèàëåí ñâúðçâàòåë, ïîçâîëÿâàùà íåçàâèñèìî îò àòìîñôåðíèòå óñëîâèÿ ñâúðçâàíå. ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

Èçïîëçâà ñå çà ïðåìîñòâàùî ïóêíàòèíè õèäðîèçîëèðàíå íà âúòðåøíè è âúíøíè ïðîñòðàíñòâà êàòî ôóíäàìåíòíè ñòåíè è ïëî÷è, âîäíè ðåçåðâîàðè è äð. Ñúùî òàêà å ïîäõîäÿùà çà õèäðîèçîëèðàíå ïîä ïëî÷êè ïî ñòåíè è ïîäîâå â ìîêðè ïîìåùåíèÿ, òåðàñè è áàëêîíè, êàêòî è íà ïëóâíè áàñåéíè. Ìîæå äà ñå èçïîëçâà êàòî ñâúðçâàù ñëîé âúðõó ñòàðè ïîëèìåð ìîäèôèöèðàíè áèòóìíè ïîêðèòèÿ ïðè íîâè õèäðîèçîëàöèîííè ðàáîòè ïî ôóíäàìåíòíè ñòåíè. Îòëè÷àâà ñå ñ èçêëþ÷èòåëíî ëåñíî íàíàñÿíå ïîðàäè êðåìîîáðàçíàòà êîíñèñòåíöèÿ íà ìàòåðèàëà. Âòâúðäÿâà ñå áåç îñòàòú÷åí ñòðåñ è áåç ïóêíàòèíè äîðè â ñëó÷àèòå íà âÿòúð è UV ëú÷è. Âúðõó ãîòîâàòà õèäðîèçîëàöèÿ ìîãàò äà ñå ëåïÿò ïëî÷êè ïî òúíêî- è ñðåäíîñëîéíèÿ ìåòîä ñ åëàñòè÷íè ëåïèëà.

Òå÷åí êîìïîíåíò (À) 15 kg Ïàëåò 360 kg Ñóõ êîìïîíåíò (Â) 15 kg Ïàëåò 360 kg Öåíè áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 8.70 10.44

ëâ./îïàêîâêà 261.00 313.20

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

Äà ñå ñúõðàíÿâà â ñóõè ïîìåùåíèÿ ïðè òåìïåðàòóðè íàä 0° C. Ñðîê íà ãîäíîñò â îðèãèíàëíè íåîòâîðåíè îïàêîâêè - íàé-ìàëêî 6 ìåñåöà îò äàòàòà íà ïðîèçâîäñòâî. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ Състав Цвят Плътност след смесване Съотношение за смесване Отворено време за работа Консистенция Полагане Брой слоеве Почистване Може да се покрие Пешеходен трафик Лепене на плочки Напълно втвърдяване Пълно водно натоварване

100

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

(ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50%)

цимент, кварцови пясъци, силно реактивен полимер, реактивни пълнители и добавки сив около 1.07 kg/dm3 1:1 по тегловни части около 45 min при стандартни условия кремообразна баданарка, маламашка, валяк, машинно най-малко 2 с вода, докато е прясна след около 90 min след около 4 часа при стандартни условия след около 4 часа при стандартни условия независимо от основата и атмосферните условия - след максимум 24 часа (дори при 5° C и 95% относителна влажност) след 3 дни

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

Ìèíèìàëíà îáùà äåáåëèíà Îáù íà ïîêðèòèåòî â mm ðàçõîä â kg Õèäðîèçîëèðàíå íà ìîêðè ïîìåùåíèÿ, áàëêîíè, òåðàñè, ïëóâíè áàñåéíè 2.0 около 2.5 Õèäðîèçîëèðàíå ïðè êàïèëÿðíî ïîêà÷åíà âîäà è ïî÷âåíà âëàãà, ïî÷âåíè è èíôèëòðèðàíè äúæäîâíè áåçíàïîðíè âîäè 2.0 около 2.5 Íàïîðíà âîäà (äî 3 m ïîä çåìíàòà ïîâúðõíîñò) 2.5 около 3.1 Õèäðîèçîëèðàíå íà âîäíè ðåçåðâîàðè (äî 15 m âîäåí ñòúëá) 2.5 около 3.1 ÄÐÓÃÈ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Êàê äà õèäðîèçîëèðàìå âúòðåøíè ñòåíè â îñíîâè? стр. 86


4

УПОТРЕБА ÐÅÀÊÒÈÂÍÎ ÑÂÚÐÇÂÀÙÀ ÑÅ ÄÂÓÊÎÌÏÎÍÅÍÒÍÀ ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈß

• Ôóíäàìåíòíè ñòåíè è ïëî÷è

 Äà íå ñå íàíàñÿ âúðõó çàìðúçíàëè ïîâúðõíîñòè è ïðè òåìïåðàòóðà íà îñíîâàòà íàä +30° C

• Ïîä êåðàìè÷íè ïëî÷è ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

• Ìîêðè ïîìåùåíèÿ, òåðàñè è áàëêîíè • Ïëóâíè áàñåéíè • Ðåçåðâîàðè çà âîäà è äð. ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Îñíîâàòà òðÿáâà äà áúäå çäðàâà, ÷èñòà è áåç ñâîáîäíè ÷àñòèöè. Âîäîîòáëúñêâàùèòå îñòàòúöè (íàïðèìåð êîôðàæíè ìàñëà, ãðåñ èëè áîÿ) òðÿáâà äà áúäàò ïî÷èñòåíè. Ïðåäâàðèòåëíî íàìîêðåòå ðàâíîìåðíî îñíîâàòà. Ñèëíî àáñîðáèðàùèòå îñíîâè ñëåäâà äà ñå ãðóíäèðàò ñ weber.prim 801 (Eurolan TG 2) èëè íåðàçðåäåí, èëè ðàçðåäåí ñ ÷èñòà âîäà â ñúîòíîøåíèå äî 1:1. ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Òåìïåðàòóðàòà íà âúçäóõà èëè îñíîâàòà ïðè ïîëàãàíåòî äà áúäå îò +3° C äî +30° C. Òðÿáâà äà ñå íàíåñàò ìèíèìóì 2 ñëîÿ âúðõó öÿëàòà ïîâúðõíîñò - îêîëî 1.25 kg çà ïîñòèãàíå íà 1 mm äåáåëèíà íà èçñúõíàëèÿ ñëîé. Ìèíèìàëíàòà îáùà äåáåëèíà íà ñëîåâåòå âúâ âñÿêà åäíà òî÷êà òðÿáâà äà îòãîâàðÿ íà ñòîéíîñòòà, îïèñàíà â òàáëèöàòà ñ âîäíèòå íàòîâàðâàíèÿ (âèæ ïî-äîëó). Âòîðèÿò/òðåòèÿò ñëîé äà ñå íàíåñå, êîãàòî äîëíèÿò ñëîé âå÷å íå ìîæå äà áúäå ïîâðåäåí îò ïîñëåäâàùîòî ïîëàãàíå. ÑÌÅÑÂÀÍÅ

Êîìïîíåíò À è êîìïîíåíò  ñå ñìåñâàò â ñúîòíîøåíèå 1:1 òåãëîâíè ÷àñòè â ÷èñò ñúä. Ðàçìåñâàò ñå äî ïîñòèãàíå íà õîìîãåííà êîíñèñòåíöèÿ ñ ïîìîùòà íà íèñêîîáîðîòíà ìàøèíà ñ ïîäõîäÿù íàêðàéíèê. Âðåìå çà ñìåñâàíå - îêîëî 2 - 3 min. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• ×èñò ñúä çà ðàçìåñâàíå • Ìèêñåð ñ ïîäõîäÿù íàêðàéíèê • Øèðîêà ÷åòêà/áàäàíàðêà • Ìèñòðèÿ • Ìàëàìàøêà

1 Външно и вътрешно хидроизолиране под земното ниво (фундаментни стени). Ïóêíàòèíèòå, äóïêèòå è îòâîðèòå ïî îñíîâàòà ñëåäâà äà áúäàò çàïúëíåíè, à èçïúêíàëèòå ÷àñòè èç÷óêàíè. Âúíøíèòå úãëè òðÿáâà äà ñå çàîáëÿò, à âúâ âúòðåøíèòå úãëè äà ñå îôîðìè õîëêåð ñ weber.tec 933 (Deitermann HKS).  ñëó÷àèòå íà âúòðåøíî õèäðîèçîëèðàíå â îñíîâè ïî âúòðåøíèòå úãëè ñúùî òðÿáâà äà ñå èçïúëíè õîëêåð ñ weber.tec 933 (Deitermann HKS), êîéòî äà ïðåäïàçè îò ïðîíèêâàíå íà âîäà ñ íåãàòèâíî íàëÿãàíå. weber.tec Superflex D 2 ñå íàíàñÿ ïî ñòåíèòå è õîëêåðèòå, êàêòî å îïèñàíî â ãðàôà “Ðàçõîä”. 2 Свързващ слой върху съществуващи полимерно модифицирани битумни покрития. Ñúùåñòâóâàùèòå, çäðàâî ñâúðçàíè ïîëèìåð-áèòóìíè ïîêðèòèÿ èëè áîè òðÿáâà äà ñå ïî÷èñòÿò îò âñÿêàêâè íàìàëÿâàùè àäõåçèÿòà âåùåñòâà è ñâîáîäíè ÷àñòèöè ñ âîäà ïîä íàëÿãàíå. Ñòàðàòà õèäðîèçîëàöèÿ òðÿáâà äà ñå îòñòðàíè íàïúëíî ïðè âðúçêèòå íà ñòåíèòå ñ ïëî÷àòà. weber.tec Superflex D 2 ñå íàíàñÿ â åäèí ñëîé âúðõó áèòóìíèòå ïîêðèòèÿ è â äâà ñëîÿ ïðè âðúçêàòà ñòåíà - ïëî÷à. Ìèíåðàëíàòà îñíîâà òðÿáâà äà ñå íàâëàæíè ïðåäâàðèòåëíî. Ðàçõîäúò å îêîëî 2.5 kg/m2 â çîíàòà íà âðúçêèòå è îêîëî 0.7 kg/m2 ïî ñòåíèòå. Ñëåä èçñúõâàíå íà ñâúðçâàùèÿ ñëîé ìîæå äà ñå ïîëîæè íîâîòî áèòóìíî ïîêðèòèå. 3 Хидроизолиране под плочки. Ïðåäâàðèòåëíî ïî âðúçêèòå ñòåíà ïîä è ïî úãëèòå ñ weber.tec Superflex D 2 ñëåäâà äà ñå çàëåïÿò õèäðîèçîëàöèîííèòå ëåíòè weber.tec 828 DB 75/150 (Superflex AB 75/150), êàêòî è âúòðåøíèòå è âúíøíèòå õèäðîèçîëàöèîííè úãëè.  ñëó÷àèòå íà õèäðîèçîëèðàíå íà ïëóâíè áàñåéíè ïî âðúçêèòå ñëåäâà äà ñå âãðàäè ñòúêëîôèáúðíà ìðåæà ìåæäó äâà ñëîÿ weber.tec Superflex D 2. Ñëåä òîâà öÿëàòà ïîâúðõíîñò ñå îáìàçâà ñ íàé-ìàëêî 2 ñëîÿ îò weber.tec Superflex D 2. 4 Хидроизолиране върху стари плочки. Ñúñ ñâúðçâàùèÿ ãðóíä weber.prim 803 (Eurolan TG 5) èëè weber.prim Plus ñëåäâà äà ñå ãðóíäèðàò ãëàíöèðàíèòå è/èëè ìàòîâèòå ïëî÷êè â ïîìåùåíèÿòà èëè ïî òåðàñè è áàëêîíè. Ïðåäâàðèòåëíî äà ñå íàïðàâè òåñò çà ñâúðçâàíå íà õèäðîèçîëàöèÿòà ñ íàíåñåíèÿ ãðóíä. Àêî ñâúðçâàíåòî å íåçàäîâîëèòåëíî, ñå ïðåïîðú÷âà ìåõàíè÷íî íàãðàïÿâàíå íà îñíîâàòà. weber.tec Superflex D 2 ñå íàíàñÿ âúðõó èçñúõíàëèÿ weber. prim 803 (Eurolan TG 5) ìàêñèìóì äî 2 äíè ñëåä ãðóíäèðàíå.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Хидроизолиране на:

ÂÀÆÍÎ

ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

5 Метални повърхности. Âñè÷êè âèäîâå ìåòàëíè ïîâúðõíîñòè ñ èçêëþ÷åíèå íà àëóìèíèåâèòå òðÿáâà äà ñå ïî÷èñòÿò ñ ðàçðåäèòåëÿ weber.sys 992 (Deitermann Thinner AX) è ñëåä òîâà äèðåêòíî äà ñå îáìàæàò ñ weber.tec Superflex D 2.

101


4

ПРОДУКТ

ÊÎÄ: FP08, FP10

ПРИЛОЖЕНИЕ • Ñòóäåíî ïîëàãàíå • Çà ðàçíîîáðàçíè ìèíåðàëíè ïîâúðõíîñòè • Áåç ðàçòâîðèòåëè • Àëêàëîóñòîé÷èâ

Àëêàëîóñòîé÷èâà áèòóìíà åìóëñèÿ, èçïîëçâàíà êàòî ãðóíä ïðè ðàçëè÷íè âèäîâå õèäðîèçîëàöèîííè ïîêðèòèÿ. Èçïîëçâà ñå è êàòî ñàìîñòîÿòåëíî õèäðîèçîëàöèîííî ïîêðèòèå è ïëàñòèôèêàòîð çà ìàçèëêè è çàìàçêè. ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

102

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

Äà ñå ñúõðàíÿâà ïðè òåìïåðàòóðè íàä 0° C. Ñðîê íà ñúõðàíåíèå â îðèãèíàëíè íåîòâîðåíè îïàêîâêè - íàé-ìàëêî 1 ãîäèíà îò äàòàòà íà ïðîèçâîäñòâî. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

(ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50%)

Обем на сухото вещество Дифузно съпротивление на водните пари µH 0 Плътност pH Консистенция Време за изсъхване (грунд) Време за изсъхване (хидроизолация) 2

Ìåòàëíè áàêè Ïàëåò Ìåòàëíè áàêè Ïàëåò

около 60% около 800 около 1,0 g/cm3 около 10,0 (DIN 19261) течна 2 часа 24 часа за 1 mm

ÄÐÓÃÈ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

5l 450 l 30 l 480 l

Öåíè

30 l

ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

Áèòóìíà åìóëñèÿ áåç ðàçòâîðèòåëè ñ 60% ñúäúðæàíèå íà áèòóì. Ïîäõîäÿùà çà ñóõè è âëàæíè îñíîâè. Ñúâìåñòèìà ñ öèìåíò è âàð. Ïðèòåæàâà ïëàñòèôèöèðàù åôåêò, êîéòî çíà÷èòåëíî íàìàëÿâà ñúîòíîøåíèåòî âîäà–öèìåíò â ìàçèëêèòå è çàìàçêèòå è óëåñíÿâà ðàáîòàòà ñ òÿõ. Óñòîé÷èâà íà ìíîæåñòâî êèñåëèíè è àëêàëíè ðàçòâîðè. Ñëåä ðàçðåæäàíå ñå èçïîëçâà êàòî ãðóíä çà áèòóìíè õèäðîèçîëàöèè.

5l

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÊÎÍÖÅÍÒÐÈÐÀÍ ÁÈÒÓÌÅÍ ÃÐÓÍÄ

áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 5.02 6.02 4.07 4.88

ëâ./îïàêîâêà 25.10 30.12 122.10 146.52

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

Êàòî ãðóíä - 50–80 ml/m2. Êàòî èçîëàöèÿ íà îñíîâè ïîä çåìíàòà ïîâúðõíîñò 200–250 ml/m2/ñëîé. Êàòî ïîêðèòèå çà ïîêðèâè 200–250 ml/m2/ ñëîé. Êàòî äîáàâêà çà èíòåðèîðíè çàìàçêè â îñíîâè - 20 - 40 kg/m3. Êàòî äîáàâêà çà âúíøíè ìàçèëêè ïîä çåìíîòî íèâî 10–20% îò âîäíîòî ñúäúðæàíèå. Êàòî äîáàâêà çà õîðîñàí çà çèäàíå ïîä çåìÿòà - 10–40 kg/m3.

Êàê äà õèäðîèçîëèðàìå îñíîâè?

стр. 84

Êàê äà èçïúëíèì âðúçêèòå è ïðåõîäèòå ïðè õèäðîèçîëèðàíå â îñíîâè?

стр. 88

Êàê äà õèäðîèçîëèðàìå ïîêðèâíà òåðàñà?

стр. 92


4

УПОТРЕБА ÊÎÍÖÅÍÒÐÈÐÀÍ ÁÈÒÓÌÅÍ ÃÐÓÍÄ

• Äîáàâêà çà áèòóìíè õèäðîèçîëàöèîííè ìàçèëêè è çàìàçêè

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Ìîæå äà ñå ïîëàãà âúðõó âñè÷êè ñóõè èëè âëàæíè çäðàâè ìèíåðàëíè îñíîâè, õàñòàðíè ìàçèëêè, àðìèðàùè ìàçèëêè è øïàêëîâêè, ìåòàë (áåç öèíê è àëóìèíèé). Îñíîâàòà òðÿáâà äà áúäå òâúðäà è ïðåäâàðèòåëíî ïî÷èñòåíà îò ïðàõ, ìàçíè ïåòíà è ñâîáîäíè ÷àñòèöè.

ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Äà ñå ïîëàãà ïðè òåìïåðàòóðà ïîä +4° C. Äà íå ñå ïîëàãà âúðõó öèíêîâè è àëóìèíèåâè ïîâúðõíîñòè. Äà íå ñå ïîëàãà âúðõó çàìðúçíàëè ïîâúðõíîñòè. Äà ñå èçáÿãâà ïîëàãàíå íà çàìàçêè ïðè âèñîêè òåìïåðàòóðè è ïðÿêî ñëúí÷åâî ãðååíå. Ïðè ïîëàãàíå â îòîïëÿåìè ñòàè èëè ïðè íàä +28° C ïîêðèéòå ñ íàéëîí, çà äà ñå èçáåãíå ïðåêîìåðíî áúðçîòî èçñúõâàíå.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• ×èñò ñúä çà ðàçìåñâàíå • Ìèêñåð ñ ïîäõîäÿù íàêðàéíèê • Áîÿäæèéñêè âàëÿê èëè øèðîêà ÷åòêà • Ìàøèíà çà áåçâúçäóøíî ïðúñêàíå • Âåäíàãà ñëåä èçïîëçâàíå èíñòðóìåíòèòå ìîãàò äà ñå ïî÷èñòÿò ñ âîäà èëè ðàçðåäèòåë. Ñëåä èçñúõâàíå ìåõàíè÷íî ïî÷èñòâàíå

 Äà íå ñå ïîëàãà âúðõó öèíê è àëóìèíèé  Äà íå ñå ïîëàãà âúðõó çàìðúçíàëè ïîâúðõíîñòè ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

1 За грундиране Ðàçðåäåòå ñ ÷èñòà âîäà â ñúîòíîøåíèå 1:10 ïðè èçïîëçâàíå êàòî ãðóíä ïîä áèòóìíè õèäðîèçîëàöèè. Ðàçðåäåòå 1:3 ñ âîäà çà ãðóíä çà ìåòàëíè ïîêðèâè. Íå å ïîäõîäÿùà çà ìîíòèðàíè ñ ïðîäóï÷âàíå ìåòàëíè ïîêðèâè. 2 Като защитно и хидроизолационно покритие Íàíåñåòå åäèí ãðóíäèðàù ñëîé, à ñëåä èçñúõâàíåòî ìó - ìèíèìóì äâà ñëîÿ ñ íåðàçðåäåíà åìóëñèÿ. Âñåêè ñëîé ñå íàíàñÿ ñëåä ïúëíîòî èçñúõâàíå íà ïðåäõîäíèÿ. 3 Като хидроизолация на вътрешни стени в основи Îñíîâàòà òðÿáâà äà å ãðàïàâà. Áèòóìíàòà åìóëñèÿ ñå ñìåñâà ñ îïèñàíèòå ìàòåðèàëè â îáåìíî ñúîòíîøåíèå, êàêòî ñëåäâà: 1 ÷àñò öèìåíò - 2,5 ÷àñòè ôèí ïÿñúê - weber.tec 901 (Eurolan 3K) (ðàçðåäåíà 1:4 äî 1:9). Çà ïîäîâè çàìàçêè ñúîòíîøåíèåòî å: 1 ÷àñò öèìåíò - 3 - 3,5 ÷àñòè ïÿñúê - 1 ÷àñò weber.tec 901 (Eurolan 3Ê) - 6 ÷àñòè âîäà. Ñëåä ïîëàãàíå äà ñå îôîðìÿò âðúçêèòå ìåæäó ñòåíèòå è ïîäà, çà äà ñå ïîëó÷è áåçøåâíî ïîêðèòèå.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

• Ãðóíä ïîä ìàçàíè è ðóëîííè áèòóìíè õèäðîèçîëàöèè

ÂÀÆÍÎ

ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

103


4

ПРОДУКТ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÄÂÓÊÎÌÏÎÍÅÍÒÍÀ ÁÈÒÓÌÍÀ ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈß ÊÎÄ: FW07

ПРИЛОЖЕНИЕ • Ñòóäåíî ïîëàãàíå • Ñèëíî åëàñòè÷íà • Çà õîðèçîíòàëíè è âåðòèêàëíè ìèíåðàëíè ïîâúðõíîñòè • Áúðçî ñúõíåù ïðîäóêò

Åëàñòè÷íà äâóêîìïîíåíòíà áèòóìíà õèäðîèçîëàöèÿ áåç ðàçòâîðèòåëè. Çà äúëãîòðàéíà õèäðîèçîëàöèÿ íà õîðèçîíòàëíè è âåðòèêàëíè ÷àñòè íà ñãðàäè. ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

weber.tec 906 (Plastikol UDM 2) èìà âèñîêà ñòåïåí íà àäõåçèÿ êúì îñíîâàòà è ìîæå äà ïðåìîñòâà ïîÿâèëè ñå âïîñëåäñòâèå ïóêíàòèíè. Ïîëàãà ñå äèðåêòíî âúðõó çèäàðèÿòà áåç ïðåäâàðèòåëíî ïîëàãàíå íà õàñòàðíà ìàçèëêà. Èêîíîìè÷åí â óïîòðåáàòà ïîðàäè ãîëåìèÿ îñòàòúê ñëåä èçñúõâàíå. Çà ïîëàãàíå âúðõó ñóõè è ëåêî âëàæíè îñíîâè. Ïðîäóêòúò å óñòîé÷èâ íà ñòàðååíå, âîäà è àãðåñèâíè âåùåñòâà îò ïî÷âàòà. Åêîëîãè÷íî ÷èñò, áåç ðàçòâîðèòåëè è àçáåñòîâè ôèáðè.

104

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

Äà ñå ñúõðàíÿâà ïðè òåìïåðàòóðè íàä 0° C â îðèãèíàëíè íåîòâîðåíè îïàêîâêè. Ãîäíîñò: íàé-ìàëêî 1 ãîäèíà îò äàòàòà íà ïðîèçâîäñòâî.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ Обем на сухото вещество Плътност Минимална дебелина Максимална дебелина Консистенция Вътрешна употреба Външна употреба

(ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50%)

около 84% около 1,2 kg/dm3 2 mm 4 mm полутечна да да

Ìåòàëíè áàêè

32 kg 512 kg

Ïàëåò Öåíè áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 4.25 5.10

ëâ./îïàêîâêà 136.00 163.20

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

Îêîëî 2,5 - 3,0 kg/m2 - ïðè íîðìàëíà âëàæíîñò íà ïî÷âàòà. Îêîëî 3,7 - 4,0 kg/m2 ïðè ïðîñìóêâàùà ñå è íåàêóìóëèðàùà ñå âîäà. Îêîëî 4,8 - 5.0 kg/m2 ïðè ïðîñìóêâàùà ñå è àêóìóëèðàùà ñå âîäà. Îêîëî 5,0 kg/m2 - ïðè íàïîðíà âîäà. Посочените разходни норми са за гладки и равни повърхности и може да варират в зависимост от равността на основата и методите на полагане. Посочените разходни норми не включват изравнителен слой.

ÄÐÓÃÈ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Êàê äà õèäðîèçîëèðàìå îñíîâè? стр. 84 Êàê äà õèäðîèçîëèðàìå ïîêðèâíà òåðàñà? стр. 92


4

УПОТРЕБА ÄÂÓÊÎÌÏÎÍÅÍÒÍÀ ÁÈÒÓÌÍÀ ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈß

• Ñòåíè â îñíîâè • Ïîäëîæåí áåòîí

 Îòâîðåíîòî âðåìå çà ðàáîòà ñúñ ñìåñåíèÿ ìàòåðèàë e îò 1 äî 2 ÷àñà (ïðè +20° C)  Äà íå ñå ïîëàãà âúðõó çàìðúçíàëè ïîâúðõíîñòè.

• Ôóíäàìåíòè • Ïîäçåìíè ïàðêèíãè • Ïëîñêè ïîêðèâè • Áàëêîíè è òåðàñè ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Ïîäõîäÿùè îñíîâè ñà êàìúíè, òóõëè, áåòîí, öèìåíòîâè ìàçèëêè è çàìàçêè, çäðàâî ñâúðçàíè ñòàðè áèòóìíè ïîêðèòèÿ è áîè. Îñíîâàòà òðÿáâà äà áúäå çäðàâà, ðàâíà è íåçàìðúçíàëà. Äà ñå îòñòðàíÿò øóïëè, îñòàòúöè îò ñìîëè. Äà ñå ïîïðàâÿò ïî-ãîëåìèòå ïóêíàòèíè, äà ñå îòñòðàíÿò íåðàâíîñòèòå ïî ìàçèëêàòà èëè áåòîíà. Âúòðåøíèòå è âúíøíèòå úãëè òðÿáâà äà ñå çàîáëÿò. weber.tec 906 (Plastikol UDM 2) ìîæå äà ñå ïîëàãà âúðõó ñóõè è âëàæíè îñíîâè, íî ñúñ çàïàçåíè àáñîðáèðàùè ñâîéñòâà. Äà íå ñå ïîëàãà âúðõó íåðúæäàåìè ìàòåðèàëè êàòî öèíê è àëóìèíèé. ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Òåìïåðàòóðàòà íà âúçäóõà èëè îñíîâàòà ïðè ïîëàãàíåòî òðÿáâà äà áúäå ìåæäó +2° C äî +35° C. Òåìïåðàòóðàòà íà ìàòåðèàëà ïî âðåìå íà ïîëàãàíåòî òðÿáâà äà áúäå ìåæäó +3° C äî +30° C.  ñëó÷àé íà ñèëíî ñëúí÷åâî ãðååíå äà ñå îñèãóðè ñÿíêà. Íàíåñåíîòî ïîêðèòèå èçñúõâà íàïúëíî çà îêîëî 2 - 4 äåíà. Ïðèáëèçèòåëíà ñêîðîñò çà èçñúõâàíå îêîëî 1 mm íà äåí. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• Ìèêñåð ñ ïîäõîäÿù íàêðàéíèê • ×åðïàê çà áèòóìíè ïðîäóêòè • Ìèñòðèÿ • Ìàëàìàøêà • Øèðîêà ÷åòêà

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Изравнителен слой Ïî-ãîëåìè ïóêíàòèíè â îñíîâàòà äà ñå çàïúëíÿò ñ weber.tec 933 (Deitermann HKS). Âñè÷êè úãëè äà ñå çàîáëÿò. Îñíîâàòà äà ñå ãðóíäèðà ñ ãðóíä weber.tec 901 (Eurolan 3K).  ñëó÷àèòå íà ïîðüîçíè îñíîâè è çèäàðèÿ äà ñå ïîëîæè èçðàâíèòåëåí ñëîé weber.tec 906 (Plastikol UDM 2) ñ ìàëàìàøêà äî ïðåñòúðãâàíå. Хидроизолиране на вертикални основи weber.tec 906 (Plastikol UDM 2) ñå íàíàñÿ ñ ïëîñêà ìàëàìàøêà èëè ñ ÷åòêà â äâà ñëîÿ. Âòîðèÿò ñëîé ñå íàíàñÿ âåäíàãà ñëåä êàòî ïúðâèÿò å äîñòàòú÷íî èçñúõíàë, òàêà ÷å ïîëàãàíåòî íà âòîðèÿ äà íå ãî íàðàíè. Ïàóçàòà ìåæäó äâàòà ñëîÿ íå áèâà äà íàäõâúðëÿ 24 ÷àñà.  ñëó÷àé íà íàïîðíè âîäè ìåæäó äâàòà ñëîÿ ñå ïîëàãà ñòúêëîôèáúðíà ìðåæà èëè íåòúêàí ãåîòåêñòèë. Ïðåäè íàïðàâàòà íà îáðàòíèÿ íàñèï õèäðîèçîëàöèÿòà òðÿáâà äà ñå çàùèòè ïî ïîäõîäÿù íà÷èí. Ñòðóêòóðíèòå ôóãè ñå èçîëèðàò ñ õèäðîèçîëàöèîííèòå ëåíòè weber.tec Superflex B 240/B 400. Хидроизолиране на хоризонтални основи Ïðè õèäðîèçîëèðàíå ñðåùó ïî÷âåíà âëàãà weber.tec 906 (Plastikol UDM 2) ñå íàíàñÿ â äâà ñëîÿ âúðõó ïëî÷àòà, ñëåä êàòî ãðóíäúò å èçñúõíàë. Ñëåä êàòî õèäðîèçîëàöèîííèÿò ñëîé å íàïúëíî èçñúõíàë, ñå ïîêðèâà ñ äâóñëîéíî ïîëèåòèëåíîâî ôîëèî, êîåòî äà ãî ïðåäïàçè îò ïîñëåäâàùàòà çàìàçêà. Êîãàòî ñå õèäðîèçîëèðà ñðåùó íàïîðíà âîäà, weber.tec 906 (Plastikol UDM 2) ñå íàíàñÿ âúðõó ïîäëîæíèÿ áåòîí, êàòî ñëåä èçñúõâàíå ñå çàùèòàâà ñúñ çàìàçêà. Хидроизолиране на балкони и тераси weber.tec 906 (Plastikol UDM 2) ñå íàíàñÿ âúðõó áåòîíîâàòà ïëî÷à êàòî ìåæäèííà õèäðîèçîëàöèÿ ïîä çàìàçêàòà. Îáðúùàíèÿòà ñ õèäðîèçîëàöèÿòà ñå îáìàçâàò äî íèâîòî íà ãîðíèÿ êðàé íà çàìàçêàòà. Úãëèòå è ðúáîâåòå ñå àðìèðàò ñúñ ñòúêëîôèáúðíà ìðåæà. Ñëåä êàòî õèäðîèçîëàöèîííèÿò ñëîé å íàïúëíî èçñúõíàë, ñå ïîêðèâà ñ äâóñëîéíî ïîëèåòèëåíîâî ôîëèî, êîåòî äà ãî ïðåäïàçè îò ïîñëåäâàùàòà çàìàçêà.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Външно хидроизолиране на:

ÂÀÆÍÎ

ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

105


4

ПРОДУКТ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÅÄÍÎ-/ÄÂÓÊÎÌÏÎÍÅÍÒÍÀ ÁÈÒÓÌÍÀ ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈß ÊÎÄ: FW09, FW11

ПРИЛОЖЕНИЕ • Ñòóäåíî ïîëàãàíå • Ñèëíî åëàñòè÷íà • Åäíî- èëè äâóêîìïîíåíòíà • Çà õîðèçîíòàëíè è âåðòèêàëíè ïîâúðõíîñòè • Áåç ðàçòâîðèòåëè

Åëàñòè÷íà åäíî- èëè äâóêîìïîíåíòíà äåáåëîñëîéíà áèòóìíà õèäðîèçîëàöèÿ çà ïîäçåìíèòå ÷àñòè íà ñãðàäèòå. ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

Ìåòàëíè áàêè Ïàëåò Ïëàñòìàñîâè êóòèè Êàøîí

ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

(ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50%)

Обем на сухото вещество Плътност Минимална дебелина Максимална дебелина Консистенция Вътрешна употреба Външна употреба

ÄÐÓÃÈ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

106

áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 5.12 6.14 4.40 5.28

ëâ./îïàêîâêà 8.70 10.45 123.20 147.84

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

Äà ñå ñúõðàíÿâà ïðè òåìïåðàòóðè íàä 0° C â îðèãèíàëíè íåîòâîðåíè îïàêîâêè. Ãîäíîñò: íàé-ìàëêî 9 ìåñåöà îò äàòàòà íà ïðîèçâîäñòâî. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

28 l 448 l 1,7 l 20,4 l

Öåíè 28 l 1,7 l

Õèäðîèçîëàöèÿ çà ñóõè è âëàæíè ìèíåðàëíè ïîâúðõíîñòè. Ñúçäàâà åëàñòè÷íî ïîêðèòèå, âîäîíåïðîïóñêëèâî è ïðè âîäà ïîä íàëÿãàíå. Çà õîðèçîíòàëíè è âåðòèêàëíè ïîâúðõíîñòè. Óñòîé÷èâà íà ñòàðååíå, âîäà, ñóëôàò ñúäúðæàùè âîäè è âñÿêàêâè àãðåñèâíè ñóáñòàíöèè, ïîÿâÿâàùè ñå â åñòåñòâåíèòå ïî÷âè. Ìîæå äà ïðåìîñòâà ïîÿâèëè ñå âïîñëåäñòâèå ïóêíàòèíè ïî îñíîâàòà.

около 85% около 0.65 g/cm3 3 mm 4 mm полутечна да да

Съгласно DIN 18195: Îêîëî 3,7 l/m2 - ïðè íîðìàëíà âëàæíîñò íà ïî÷âàòà Îêîëî 3,7 l/m2 - ïðè íàëè÷èå íà ïîäïî÷âåíà âëàãà è íåàêóìóëèðàùà ñå âîäà Îêîëî 4,8 l/m2 - ïðè àêóìóëèðàùà ñå, ïðîñìóêâàùà ñå âîäà Îêîëî 4,8 l/m2 - ïðè íàëè÷èå íà òå÷àùà èëè íàïîðíà âîäà Посочените разходни норми са за гладки и равни повърхности и могат да варират в зависимост от равността на основата и методите на полагане. Посочените разходни норми не включват изравнителен слой.

Êàê äà õèäðîèçîëèðàìå îñíîâè?

стр. 84

Êàê äà èçïúëíèì âðúçêèòå è ïðåõîäèòå ïðè õèäðîèçîëèðàíå â îñíîâè?

стр. 88


4

УПОТРЕБА ÅÄÍÎ-/ÄÂÓÊÎÌÏÎÍÅÍÒÍÀ ÁÈÒÓÌÍÀ ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈß

Външно хидроизолиране на:

 Äà íå ñå ïîëàãà âúðõó çàìðúçíàëè ïîâúðõíîñòè

• Ñòåíè â îñíîâè

 Çà ïî-áúðçî èçñúõâàíå ñå èçïîëçâà âòîðèÿò ïðàõîîáðàçåí êîìïîíåíò

• Áåòîíîâè ïëî÷è • Ïîäëîæåí áåòîí • Ôóíäàìåíòè • Ïîäçåìíè ïàðêèíãè

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Ïîäõîäÿùè îñíîâè ñà òóõëè, áåòîí, öèìåíòîâè ìàçèëêè è çàìàçêè, çäðàâî ñâúðçàíè ñòàðè áèòóìíè ïîêðèòèÿ è áîè. Îñíîâàòà òðÿáâà äà áúäå çäðàâà, ðàâíà è íåçàìðúçíàëà. Äà ñå îòñòðàíÿò øóïëè, îñòàòúöè îò ñìîëè, äà ñå ïîïðàâÿò ïî-ãîëåìèòå ïóêíàòèíè, äà ñå îòñòðàíÿò íåðàâíîñòèòå ïî ìàçèëêàòà èëè áåòîíà. Âúòðåøíèòå è âúíøíèòå úãëè òðÿáâà äà ñå çàîáëÿò. weber.tec Superflex more ìîæå äà ñå ïîëàãà êàêòî âúðõó íàïúëíî ñóõè, òàêà è âúðõó âëàæíè, íî âñå îùå àáñîðáèðàùè ïîâúðõíîñòè.

ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Òåìïåðàòóðàòà íà âúçäóõà èëè îñíîâàòà ïðè ïîëàãàíåòî òðÿáâà äà áúäå ìåæäó +5° C äî +35° C.  ñëó÷àé íà ñèëíî ñëúí÷åâî ãðååíå äà ñå îñèãóðè ñÿíêà. Íàíåñåíîòî ïîêðèòèå èçñúõâà íàïúëíî çà îêîëî 3 äíè. Ïðèáëèçèòåëíà ñêîðîñò çà èçñúõâàíå îêîëî 1 mm íà äåí.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• Ìèêñåð ñ ïîäõîäÿù íàêðàéíèê • ×åðïàê çà áèòóìíè ïðîäóêòè • Ìèñòðèÿ • Ìàëàìàøêà • Âåäíàãà ñëåä èçïîëçâàíå èíñòðóìåíòèòå äà ñå ïî÷èñòÿò ñ âîäà èëè ðàçðåäèòåë. Ñëåä èçñúõâàíå - ìåõàíè÷íî ïî÷èñòâàíå

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Изравнителен слой Ïî-ãîëåìè ôóãè è ïóêíàòèíè â îñíîâàòà äà ñå çàïúëíÿò ñ weber.tec 933 (Deitermann HKS). Âñè÷êè úãëè äà ñå çàîáëÿò. Îñíîâàòà äà ñå ãðóíäèðà ñ ãðóíä weber.tec 901 (Eurolan 3K).  ñëó÷àèòå íà ïîðüîçíè îñíîâè è çèäàðèÿ, êàêòî è ïðè íàëè÷èå íà øóïëè, weber.tec Superflex more òðÿáâà äà ñå ïîëîæè â ïúðâè ñëîé ñ ìàëàìàøêà äî ïðåñòúðãâàíå, çà äà ñå çàãëàäè ïîâúðõíîñòòà è äà ñå ïðåäîòâðàòè ïîÿâàòà íà ïîäêîæóøâàíèÿ. Хидроизолиране на вертикални основи weber.tec Superflex more ñå íàíàñÿ ñ ïëîñêà ìàëàìàøêà â äâà ñëîÿ. Âòîðèÿò ñëîé ñå íàíàñÿ âåäíàãà ñëåä êàòî ïúðâèÿò å äîñòàòú÷íî èçñúõíàë, òàêà ÷å ïîëàãàíåòî íà âòîðèÿ äà íå ãî íàðàíè. Ïðè õèäðîèçîëèðàíå â ñëó÷àè íà àêóìóëèðàíè èíôèëòðèðàíè âîäè è íàïîðíè âîäè ìåæäó äâàòà ñëîÿ ñå ïîëàãà ñòúêëîôèáúðíà ìðåæà èëè àðìèðàù ñëîé îò íåòúêàí ãåîòåêñòèë. Ñ õèäðîèçîëàöèÿòà ìîãàò äà ñå ëåïÿò è òîïëîèçîëàöèîííèòå ïëî÷è âúðõó õèäðîèçîëèðàíàòà ñòåíà. Ïðåäè îáðàòíèÿ íàñèï õèäðîèçîëàöèÿòà òðÿáâà äà ñå çàùèòè ïî ïîäõîäÿù íà÷èí. Хидроизолиране на хоризонтални основи Ïðè õèäðîèçîëèðàíå ñðåùó ïî÷âåíà âëàãà weber.tec Superflex more ñå íàíàñÿ â äâà ñëîÿ, ñëåä êàòî ãðóíäúò å èçñúõíàë. Ñëåä êàòî õèäðîèçîëàöèîííèÿò ñëîé å íàïúëíî èçñúõíàë, ñå ïîêðèâà ñ äâóñëîéíî ïîëèåòèëåíîâî ôîëèî, êîåòî äà ãî ïðåäïàçè îò ïîñëåäâàùàòà çàìàçêà. Êîãàòî ñå õèäðîèçîëèðà ñðåùó àêóìóëèðàíà ïðîñìóêâàùà ñå âîäà è íàïîðíà âîäà, weber.tec Superflex more ñå íàíàñÿ âúðõó ïîäëîæíèÿ áåòîí. Хидроизолиране на балкони и тераси weber.tec Superflex more ñå íàíàñÿ âúðõó áåòîíîâàòà ïëî÷à è òðÿáâà äà ñå îáúðíå äî íèâîòî íà ãîðíèÿ êðàé íà çàìàçêàòà. Ïî âúòðåøíèòå úãëè è ðúáîâåòå äà ñå âãðàäè ñòúêëîôèáúðíà ìðåæà èëè äà ñå èçïúëíè õîëêåð. Ñëåä êàòî õèäðîèçîëàöèîííèÿò ñëîé å íàïúëíî èçñúõíàë, ñå ïîêðèâà ñ äâóñëîéíî ïîëèåòèëåíîâî ôîëèî, êîåòî äà ãî ïðåäïàçè îò ïîñëåäâàùàòà çàìàçêà.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÂÀÆÍÎ

ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

107


4

ПРОДУКТ

ÊÎÄ: FW13, FW15

ПРИЛОЖЕНИЕ • Ñòóäåíî ïîëàãàíå • Ñèëíî åëàñòè÷íà • UV óñòîé÷èâà • Çà õîðèçîíòàëíè è íàêëîíåíè ïîâúðõíîñòè

Ñèëíî åëàñòè÷íà, UV óñòîé÷èâà, åäíîêîìïîíåíòíà, áèòóìíà ðåìîíòíà õèäðîèçîëàöèÿ è áèòóìíî ëåïèëî. Ïîäñèëåíà ñ ôèáðè. Ñúäúðæà ðàçòâîðèòåëè.

ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

weber.tec 911 (Plastikol 1) îñèãóðÿâà áåçøåâíî è áåçôóãîâî, èçäðúæëèâî íà àòìîñôåðíè óñëîâèÿ õèäðîèçîëàöèîííî ïîêðèòèå âúðõó õîðèçîíòàëíè, íàêëîíåíè è äîðè âåðòèêàëíè ïîâúðõíîñòè. weber.tec 911 (Plastikol 1) å ñ ïîâèøåíà óñòîé÷èâîñò ñðåùó êèñåëèíè, àëêàëíè ðàçòâîðè è èíäóñòðèàëíè ãàçîâå, êàêòî è åñòåñòâåíî ïîÿâÿâàùè ñå îò ïî÷âàòà àãðåñèâíè ñóáñòàíöèè. Ìîæå äà ñå ïîëàãà âúðõó ëåêî âëàæíè îñíîâè. Èçäúðæà íà òåìïåðàòóðè äî +160° C è ñèëíî ñëúí÷åâî ãðååíå. Óñòîé÷èâà íà UV ëú÷è.

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

Äà ñå ñúõðàíÿâà ïðè òåìïåðàòóðè íàä 0° C. Ãîäíîñò â îðèãèíàëíè íåîòâîðåíè îïàêîâêè: íàé-ìàëêî 24 ìåñåöà îò äàòàòà íà ïðîèçâîäñòâî.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

Ìåòàëíè áàêè

6 kg 540 kg

Ïàëåò Ìåòàëíè áàêè

14 kg 630 kg

Êàøîí Öåíè áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 6.47 7.76 5.45 6.54

ëâ./îïàêîâêà 38.82 46.58 76.30 91.56

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

(ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50%)

Обем на сухото вещество Плътност Минимална дебелина Консистенция Коефициент на съпротивление на преминаването на водните пари µH 0 Точка на размекване при t° C 2

108

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

14 kg 6 kg

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÁÈÒÓÌÍÀ ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÀ ÏÀÑÒÀ

около 75% около 1.25 g/cm3 10 mm пастообразна 10 000 около 150° C

Îêîëî 1,25 kg/m2 çà 1 mm äåáåëèíà.

ÄÐÓÃÈ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Êàê äà ðåìîíòèðàìå ïëîñúê ïîêðèâ? стр. 90


4

УПОТРЕБА ÁÈÒÓÌÍÀ ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÀ ÏÀÑÒÀ

• Ïîäçåìíî ñòðîèòåëñòâî, çèäàðèÿ, ìàçèëêè, áåòîí

 Ïðè âëàæíè îñíîâè ðàçíåñåòå èíòåíçèâíî

• Ïîïðàâêè íà ðóëîííà õèäðîèçîëàöèÿ

 Ìàêñèìàëíà äåáåëèíà íà ñëîé 4 mm

• Õèäðîèçîëèðàíå íà ïîêðèâíà êàíàëèçàöèÿ, îëîâíè è öèíêîâè âðúçêè

 Ïðè íèñêè òåìïåðàòóðè çàãðåéòå ïðîäóêòà

• Ïîïðàâêà íà ïîäêîæóøâàíèÿ è ïóêíàòèíè

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

weber.tec 911 (Plastikol 1) ñå ïîëàãà ñ øïàêëà èëè ìàëàìàøêà. Äåáåëèíàòà íà åäèí ñëîé îò ìàòåðèàëà íå áèâà äà íàäõâúðëÿ 4 mm. Ìàêñèìàëíàòà äåáåëèíà íà ïîëîæåíèÿ ìàòåðèàë íå òðÿáâà äà íàäâèøàâà 10 mm.

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Ïîäõîäÿùè îñíîâè ñà âñè÷êè ñóõè è çäðàâè, íåíàïóêàíè ìèíåðàëíè, áèòóìíè èëè ïîñî÷åíèòå ìåòàëíè îñíîâè. Îñíîâàòà òðÿáâà äà áúäå ñóõà, òâúðäà è ïðåäâàðèòåëíî ïî÷èñòåíà îò ïðàõ, ìàçíè ïåòíà è ñâîáîäíè ÷àñòèöè. Êîãàòî weber.tec 911 (Plastikol 1) ñå ïîëàãà âúðõó ëåêî âëàæíè ïîâúðõíîñòè, ìàòåðèàëúò òðÿáâà äà ñå ðàçíåñå èíòåíçèâíî.

ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Òåìïåðàòóðàòà íà âúçäóõà èëè îñíîâàòà ïðè ïîëàãàíåòî òðÿáâà äà áúäå ìåæäó +3° C è +35° C. Äà íå ñå ïîëàãà âúðõó çàìðúçíàëè ïîâúðõíîñòè. Âðåìåòî çà ïúëíî èçñúõâàíå íà õèäðîèçîëàöèîííîòî ïîêðèòèå å îò 2 äî 8 äíè (îêîëî 1 mm/24 ÷àñà). Ïðè ïî-íèñêè òåìïåðàòóðè è/èëè ïî-âèñîêà âëàæíîñò íà âúçäóõà òîâà âðåìå ñå óäúëæàâà.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• Ìèñòðèÿ • Øïàêëà • Âåäíàãà ñëåä èçïîëçâàíå èíñòðóìåíòèòå ìîãàò äà ñå ïî÷èñòÿò ñ ðàçðåäèòåë. Ñëåä èçñúõâàíå - ìåõàíè÷íî ïî÷èñòâàíå

Ïðè òîïëî âðåìå è ñèëíî ñëúí÷åâî ãðååíå èìà ðèñê îò ïîÿâà íà âúçäóøíè ìåõóðè. Çà äà ãî èçáåãíåòå, ïîëàãàéòå ïðîäóêòà íà íÿêîëêî ïî-òúíêè ñëîÿ. Ïðè ñòóäåíî âðåìå weber.tec 911 (Plastikol 1) òðÿáâà äà ñå çàãðåå ïðåäè ïîëàãàíå.

Ïðè ïîäêîæóøåíè õèäðîèçîëàöèè èçäóòèíàòà ñå ðåæå íà êðúñò. Êðàèùàòà ñå ïîäãúâàò íàñòðàíè è ñå ïîäñóøàâàò. weber.tec 911 (Plastikol 1) ñå ïîëàãà âúòðå, à êðàèùàòà ñå ïðèòèñêàò âúðõó ïðåñíèÿ ìàòåðèàë. Öÿëàòà ïîïðàâåíà ïîâúðõíîñò ñå îáìàçâà ñ weber.tec 911 (Plastikol 1).

1

2

3

4

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÂÀÆÍÎ

ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

109


4

ПРОДУКТ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÁÈÒÓÌÍÎ ÇÀÙÈÒÍÎ ÏÎÊÐÈÒÈÅ ÊÎÄ: FW18

ПРИЛОЖЕНИЕ • Ñòóäåíî ïîëàãàíå • Áåç ìèðèñ • Îòëè÷íà àäõåçèÿ • Ìàøèííî è ðú÷íî ïîëàãàíå

Âèñîêîêà÷eñòâåíî, ñúäúðæàùî ðàçòâîðèòåëè áèòóìíî ïîêðèòèå çà çàùèòà è ïîääðúæêà íà ñóõè îñíîâè. Ïðèòåæàâà äîáðî ñöåïëåíèå ñ îñíîâàòà è å óñòîé÷èâî âúâ âðåìåòî.

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

weber.tec 904 (Eurolan 2) å çàùèòíî ïîêðèòèå íà áèòóìíà îñíîâà, ïîäõîäÿùî çà íàíàñÿíå íà ñóõè îñíîâè.

33 l

Ìåòàëíè áàêè

528 l

Ïàëåò Öåíè

ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

Äà ñå ñúõðàíÿâà â õëàäíè è ñóõè ïîìåùåíèÿ. Ñðîê íà ãîäíîñò â îðèãèíàëíè íåîòâîðåíè îïàêîâêè - íàé-ìàëêî 24 ìåñåöà îò äàòàòà íà ïðîèçâîäñòâî.

Îêîëî 200 ìë/m2 çà ñëîé âúðõó áåòîí è ñòàðè áèòóìíè ïîêðèòèÿ. Îêîëî 150 ìë/m2 çà ñëîé âúðõó ìåòàë. Òî÷íàòà ðàçõîäíà íîðìà ñëåäâà äà ñå îïðåäåëè íà òåñòîâè ïîâúðõíîñòè.

(ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50%)

Състав Разредители Цвят Консистенция Плътност Точка на размекване (тест с ринг и топка) Полагане Брой слоеве Устойчивост на дифузия на водните пари µH 0 2

110

ëâ./îïàêîâêà 186.12 223.34

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

ëâ./kg 5.64 6.77

битум да черен течна около 0.90 kg/dm3 около +70˚ С с четка, широка четка, машинно 2-3 около 2500

ÄÐÓÃÈ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Êàê äà ðåìîíòèðàìå ïëîñúê ïîêðèâ? стр. 90


4

УПОТРЕБА ÁÈÒÓÌÍÎ ÇÀÙÈÒÍÎ ÏÎÊÐÈÒÈÅ

• Çàùèòà íà áåòîí, çèäàðèè, ìàçèëêè è ìåòàëíè ïîâúðõíîñòè ñðåùó âîäà, ñëàáè êèñåëèíè è ïóøåê

 weber.tec 904 (Eurolan 2) ñúäúðæà ðàçòâîðèòåëè

• Áîÿ çà âúòðåøíèòå ñòåíè íà ñèëîçè çà òîðîâå è ôóðàæè

 Äà ñå ïàçè îò îãúí!

• Çàùèòà íà òðúáè ïîä çåìíàòà ïîâúðõíîñò • Çàùèòà è ïîääðúæêà íà ïîêðèâíà áèòóìíà õèäðîèçîëàöèÿ

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Îñíîâàòà òðÿáâà äà áúäå ïðåäâàðèòåëíî ïî÷èñòåíà îò ïðàõ, ìàçíè ïåòíà è ñâîáîäíè ÷àñòèöè. Ìåòàëíèòå îñíîâè òðÿáâà ïðåäâàðèòåëíî äà ñå ïî÷èñòÿò îò ðúæäà. Çèäàðèèòå òðÿáâà äà ñà äîáðå ôóãèðàíè. Áåòîíîâèòå ïîâúðõíîñòè òðÿáâà äà áúäàò ðàâíè. Ñèëíî ïîïèâàùè çèäàðèè òðÿáâà ïðåäâàðèòåëíî äà ñå èçìàæàò ñ öèìåíòîâà èëè âàðî-öèìåíòîâà ìàçèëêà. Ìàçèëêàòà òðÿáâà äà ñå îñòàâè ãðàïàâà, áåç çàãëàæäàíå.

ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Òåìïåðàòóðàòà íà âúçäóõà è îñíîâàòà ïî âðåìå íà ïîëàãàíåòî òðÿáâà äà å ìåæäó +1° Ñ è +30° Ñ. Äà íå ñå ïîëàãà âúðõó çàìðúçíàëè îñíîâè. Äà íå ñå ïîëàãà ïî âðåìå íà äúæä. Âðåìåòî çà èçñúõâàíå íà ñëîÿ å îêîëî 24 ÷àñà ïðè ñòàíäàðòíè óñëîâèÿ. Ïðè ïî-íèñêè òåìïåðàòóðè è/èëè ïî-âèñîêà âëàæíîñò íà âúçäóõà òîâà âðåìå ñå óäúëæàâà.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• Áîÿäæèéñêè âàëÿê ñ äúëúã êîñúì • Ìàøèíà çà áåçâúçäóøíî ïðúñêàíå • Âåäíàãà ñëåä èçïîëçâàíå èíñòðóìåíòèòå ñëåäâà äà ñå ïî÷èñòÿò ñ weber.sys 992

 Äà ñå îñèãóðè ïîäõîäÿùà âåíòèëàöèÿ ïî âðåìå íà ðàáîòà!

 Èíñòðóêöèèòå çà áåçîïàñíîñò òðÿáâà äà ñå ñïàçâàò ïî âðåìå íà ïîëàãàíåòî, îñîáåíî ïðè èçîëèðàíå íà âúòðåøíè ñòåíè â ñèëîçè  Íå å ïîäõîäÿùî çà ðåçåðâîàðè çà âîäà

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÂÀÆÍÎ

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

1 Âúðõó ñèëíî ïîïèâàùè è ïåñú÷ëèâè ìèíåðàëíè îñíîâè ñëåäâà äà ñå èçïîëçâà ãðóíä weber.tec 902 (Plastikol 4 V). 2 Ïúðâèÿò ñëîé weber.tec 904 (Eurolan 2) òðÿáâà äà ñå íàíåñå èíòåíçèâíî ñ ÷åòêà èëè øèðîêà ãðóáà ÷åòêà.

3 Âòîðèÿò ñëîé ìîæå äà ñå ïîëîæè êàêòî ñ ÷åòêà, òàêà è ìàøèííî. Âòîðèÿò ñëîé ñå íàíàñÿ ïîíå 24 ÷àñà ñëåä ïúðâèÿ. 4 Îáèêíîâåíî ñà íóæíè äâà ñëîÿ weber.tec 904 (Eurolan 2). Òðåòè ñëîé ñå ïðåïîðú÷âà â ñëó÷àèòå íà ãîëÿìî íàòîâàðâàíå íà ïîâúðõíîñòèòå. Íîâèòå ñèëîçè ñúùî òðÿáâà äà ñå ïîêðèÿò ñ òðè ñëîÿ. 5  ñëó÷àèòå, êîãàòî ñå èçïîëçâà êàòî áîÿ çà ðåìîíò (åäèí ïúò ãîäèøíî), åäèí ñëîé å äîñòàòú÷åí, ïðè óñëîâèå ÷å ñòàðîòî ïîêðèòèå å ïî÷èñòåíî è ñà íàïðàâåíè ñúîòâåòíèòå ïîïðàâêè íà ïîâðåäåíèòå ìåñòà. Ïðè ìàøèííî ïîëàãàíå ñëåä ïðèêëþ÷âàíå åêèïèðîâêàòà òðÿáâà äà ñå ïî÷èñòè íåçàáàâíî ñ ðàçðåäèòåë. Êîãàòî weber.tec 904 (Eurolan 2) ñå èçïîëçâà êàòî èçîëàöèÿ â îñíîâè, îáðàòíèÿò íàñèï ñå ïðàâè, ñëåä êàòî ìàòåðèàëúò å íàïúëío èçñúõíàë è ïðåäïàçåí.

ÕÈÄÐÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

111


ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÏÐÎÁËÅÌ & ÐÅØÅÍÈÅ ¹1

5

112

ПРОБЛЕМ?

Êàê äà òîïëîèçîëèðàìå íîâà ñãðàäà? Òîïëîèçîëèðàíåòî íà íîâà ñãðàäà èçèñêâà ñåðèîçíè èíâåñòèöèè îò òðóä è ñðåäñòâà, êàòî î÷àêâàíèÿòà ñà çà áåçïðîáëåìíà åêñïëîàòàöèÿ äåñåòèëåòèÿ íàðåä. Âåáåð ïðåäëàãà 5 âèäà òîïëîèçîëàöèîííè ñèñòåìè. Èçáåðåòå íàéïîäõîäÿùàòà îò òÿõ ñïîðåä êîíêðåòíèòå óñëîâèÿ è ñëåäíèòå ôàêòîðè: Каква е основата?  çàâèñèìîñò îò ñòðîèòåëíîòî ðåøåíèå ôàñàäàòà íà åäíà ñãðàäà ìîæå äà áúäå ñú÷åòàíèå îò áåòîí, òóõëè, öèìåíòîâî-âàðîâè ìàçèëêè, äúðâåíè èëè ãèïñîêàðòîíåíè åëåìåíòè è äð. Ðàçëè÷íèòå ìàòåðèàëè íà îñíîâàòà ñà ïðåäèçâèêàòåëñòâî êúì ëåïèëíî-øïàêëîâú÷íèòå ñìåñè çà ïîëàãàíå íà òîïëîèçîëàöèîííè ïëàòíà. Ñòàíäàðòíèòå ëåïèëà íà öèìåíòîâà îñíîâà íå ñà ïîäõîäÿùè çà îñíîâè îò äúðâî, ïëîñêîñòè îò äúðâåñíè ÷àñòèöè èëè öèìåíò. Ïðè èçïîëçâàíåòî íà ëåïèëî, íåñúîáðàçåíî ñ îñíîâàòà, çäðàâèíàòà íà òîïëîèçîëàöèîííàòà ñèñòåìà ùå áúäå êîìïðîìåòèðàíà è ñ âðåìåòî å âúçìîæíî ÷àñòè÷íî èëè öÿëîñòíîòî é ðàçðóøàâàíå. Каква е паропропускливостта? Ïàðîïðîïóñêëèâîñòòà íà òîïëîèçîëàöèîííàòà ñèñòåìà çàâèñè îò ïîäáîðà íà êîìïîíåíòèòå è ïðàâèëíàòà òåõíîëîãèÿ íà ïîëàãàíå. Àêî òåçè èçèñêâàíèÿ íå ñà ñïàçåíè, å âúçìîæíà ïîÿâàòà íà âëàãà, ìóõúë è ïëåñåí.

Какви са климатичните условия? Íàëè÷èåòî íà òîïëîèçîëàöèÿ íå å ãàðàíöèÿ çà íåéíàòà åôåêòèâíîñò. Îò ñúùåñòâåíî çíà÷åíèå å òîïëîèçîëàöèîííàòà ñèñòåìà äà áúäå ñúîáðàçåíà ñ êîíêðåòíèòå êëèìàòè÷íè óñëîâèÿ. Ôàêòîðèòå, íà êîèòî òðÿáâà äà îáúðíåòå âíèìàíèå, ñà òåìïåðàòóðà, âèñî÷èíà íà ñãðàäàòà è ñèëà íà âÿòúðà. Àêî òîïëîèçîëàöèÿòà íå å ñúîáðàçåíà ñ òåçè ôàêòîðè, íåéíàòà åôåêòèâíîñò è çäðàâèíà ùå áúäàò çàñåãíàòè. Какво ще е крайното покритие? Êðàéíîòî ïîêðèòèå èìà íå ñàìî äåêîðàòèâíà, íî è çàùèòíà ôóíêöèÿ. Òî òðÿáâà äà å ñúîáðàçåíî ñ êîíêðåòíàòà òîïëîèçîëàöèîííà ñèñòåìà è óñëîâèÿòà íà åêñïëîàòàöèÿ. Íåïðàâèëíèÿò èçáîð íà êðàéíî ïîêðèòèå çàñÿãà íå ñàìî åñòåòè÷åñêèÿ âèä íà ôàñàäàòà, íî è ìîæå äà íàìàëè çäðàâèíàòà è åôèêàñíîñòòà íà öÿëàòà òîïëîèçîëàöèîííà ñèñòåìà.


РЕШЕНИЕ! Èçáåðåòå ñåðòèôèöèðàíè, ïðàêòè÷åñêè èçïèòàíè, ïðåöèçíî ïîäáðàíè ïðîäóêòè ñ äîïúëâàùè ñå êà÷åñòâà, òàêà ÷å äà äåéñòâàò êàòî åäèííà ñèñòåìà. Ïðè ïîëàãàíåòî íà òîïëîèçîëàöèîííèòå ñèñòåìè äà ñå ñúáëþäàâàò ñòðèêòíî òî÷íàòà ìåòîäîëîãèÿ è òåõíîëîãè÷íîòî âðåìå ìåæäó îòäåëíèòå îïåðàöèè. Çà ïîñòèãàíå íà åôåêòèâíà è äúëãîòðàéíà òîïëîèçîëàöèîííà ñèñòåìà íå çàìåíÿéòå èëè ñïåñòÿâàéòå êîìïîíåíòè.

1

Âèäúò íà îñíîâàòà îïðåäåëÿ èçïîëçâàíèòå ìàòåðèàëè â òîïëîèçîëàöèîííàòà ñèñòåìà. Ïðè âàðî-öèìåíòíè, áåòîííè èëè òóõëåíè îñíîâè ñå èçïîëçâàò ñòàíäàðòíè ëåïèëíî-øïàêëîâú÷íè ñìåñè è ìîæåòå äà èçáèðàòå ìåæäó åêñïàíäèðàí ïîëèñòèðîë (ñòèðîïîð), åêñòðóäèðàí ïîëèñòèðîë èëè êàìåííà âàòà êàòî òîïëîèçîëàöèîíåí êîìïîíåíò. Ïðè íåñòàáèëíè îñíîâè êàòî äúðâåíè îáøèâêè, öèìåíòîâè ïëîñêîñòè èëè ÏÄ× å íàëîæèòåëíî èçïîëçâàíåòî íà ñïåöèàëíè ïîëèìåðíè ëåïèëà. Èçáîðúò íà òîïëîèçîëàöèîíåí êîìïîíåíò å ìåæäó ñòèðîïîð è åêñòðóäèðàí ïåíîïîëèñòèðîë, òúé êàòî ñà äîñòàòú÷íî åëàñòè÷íè è èçäúðæàò íà äâèæåíèÿòà â îñíîâàòà.

weber.therm Ïðåñòèæ

ÏÐÎÁËÅÌ & ÐÅØÅÍÈÅ ¹1

5

2

weber.therm Ultra Clima

З

Ïðè èçáîðà íà êðàéíî ïîêðèòèå (äåêîðàòèâíà ìàçèëêà èëè áîÿ) òðÿáâà äà îáúðíåòå âíèìàíèå íà ñëåäíèòå ôàêòîðè: • Ïàðîïðîïóñêëèâîñò - êðàéíîòî ïîêðèòèå íå òðÿáâà äà ñïèðà ñâîáîäíîòî ïðåìèíàâàíå íà ïàðèòå ïðåç òîïëîèçîëàöèîííàòà ñèñòåìà. • Èçáîðúò íà öâÿò òðÿáâà äà ñå ñúîáðàçè ñúñ ñïîñîáíîñòòà íà ìàçèëêàòà äà îòðàçÿâà ñëúí÷åâèòå ëú÷è. Òâúðäå òúìíèòå öâåòîâå ùå ñå íàãðÿâàò ïðåêîìåðíî îò ñëúí÷åâèòå ëú÷è è òîâà íàòîâàðâà ñèñòåìàòà è ìîæå äà ÿ ðàçðóøè. • Ïîâúðõíîñòíàòà ñòðóêòóðà íà ìàçèëêèòå òðÿáâà äà áúäå ñ åäðèíà ìèíèìóì 1,5 mm. Ïî-ôèíà ñòðóêòóðà íå ìîæå äà óñòîè íà ïðîöåñèòå íà ñâèâàíå è ðàçøèðÿâàíå âñëåäñòâèå íà òåìïåðàòóðíèòå ïðîìåíè. • Èçáîð íà êðàéíîòî ïîêðèòèå - âñÿêà ìàçèëêà èìà õàðàêòåðíè êà÷åñòâà è ïðåäíàçíà÷åíèå.

weber.therm Ôàìèëèÿ

weber.therm Ôëåêñ

4

3à äà èçáåãíåòå ïîÿâàòà íà âëàãà, ìóõúë è ïëåñåí, èçáåðåòå ñåðòèôèöèðàíè òîïëîèçîëàöèîííè ñèñòåìè. Ïàðîïðîïóñêëèâîñòòà íà âñåêè åäèí êîìïîíåíò â òÿõ å ñúîáðàçåíà ñ îñòàíàëèòå è âëàãàòà ñâîáîäíî ïðåìèíàâà ïðåç ñèñòåìàòà. Òîâà ïîäîáðÿâà ìèêðîêëèìàòà â ïîìåùåíèÿòà è óäúëæàâà æèâîòà íà ñàìàòà òîïëîèçîëàöèÿ. Ñåðòèôèöèðàíèòå òîïëîèçîëàöèîííè ñèñòåìè ñå èçïúëíÿâàò îò ñïåöèàëèñòè ïî òî÷íî îïðåäåëåíà òåõíîëîãèÿ. Òîâà âè îñèãóðÿâà ñïîêîéñòâèåòî, ÷å âñåêè åòàï å ïðàêòè÷åñêè ïðîâåðåí è ùå ïîëó÷èòå óñïåøåí êðàåí ïðîäóêò è ðåçóëòàò.

weber.therm Èíäèâèäóàëåí ñòèë

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

Êëèìàòè÷íèòå óñëîâèÿ îïðåäåëÿò äåáåëèíàòà íà òîïëîèçîëàöèîííèÿ êîìïîíåíò.  íîðìàëíè ãðàäñêè óñëîâèÿ äåáåëèíàòà íà èçîëàöèÿòà òðÿáâà äà å ìèíèìóì 5 - 8 cm. Ïðè ïëàíèíñêè óñëîâèÿ èëè â çîíè ñ ìíîãî òîïúë êëèìàò òàçè äåáåëèíà ñå óâåëè÷àâà. Ðàçëè÷íà å ñúùî è òåõíîëîãèÿòà çà óêðåïâàíå íà òîïëîèçîëàöèîííèòå ïëî÷è â íîðìàëíà ãðàäñêà ñðåäà è â çîíè ñúñ ñèëíè âåòðîâå.

113


ÏÐÎÁËÅÌ & ÐÅØÅÍÈÅ ¹2

5

ПРОБЛЕМ?

Êàê äà òîïëîèçîëèðàìå ñòàðà ñãðàäà?

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

Ïðè ñàíèðàíå íà ñòàðè ñãðàäè ñå íàëàãà òå äà áúäàò òîïëîèçîëèðàíè, çà äà ñå ïîäîáðè òÿõíàòà åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò. Ïîðàäè ñïåöèôèêàòà íà ñòàðîòî ñòðîèòåëñòâî è ïîðàæåíèÿòà íà âðåìåòî âúðõó çèäàðèÿòà íà ñòàðèòå ñãðàäè å âúçìîæíî äà âúçíèêíàò äîïúëíèòåëíè ïðîáëåìè.

114

Засолена основа Ïðè ïîâðåäåíà èëè ëèïñâàùà õèäðîèçîëàöèÿ ïî çèäîâåòå íà ñòàðèòå ñãðàäè ñå ïîÿâÿâàò çàñîëåíè ó÷àñòúöè. Àêî ñå ïðèñòúïè êúì òîïëîèçîëèðàíå íà òàêàâà çèäàðèÿ, áåç äà ñà èçâúðøåíè ñïåöèàëíè ïîäãîòâèòåëíè äåéñòâèÿ, òîïëîèçîëàöèîííàòà ñèñòåìà ùå áúäå ñ ïîíèæåíà äúëãîòðàéíîñò è åôåêòèâíîñò.

Увредена мазилка Ìàçèëêèòå íà ñòàðèòå ñãðàäè ñà ïðåäèìíî íà âàðîâà îñíîâà. Òåçè ìàçèëêè ñ âðåìåòî ñå ðàçðóøàâàò, ïîäêîæóøâàò, ñòàâàò ðîíëèâè è íåäîñòàòú÷íî çäðàâè. Àêî ÷àñòè îò ìàçèëêàòà ñà îïàäàëè, òî ïðè ïîëàãàíå íà òîïëîèçîëàöèÿ ëåïèëíèÿò ïëàñò íÿìà äà èìà äîñòàòú÷íî êîíòàêòíà ïîâúðõíîñò. Òàêà óâðåäåíè ìàçèëêè ñà íåïîäõîäÿùè çà ïîëàãàíå íà òîïëîèçîëàöèÿ áåç ïðåäâàðèòåëíà îáðàáîòêà.

Микроорганизми Ïî-âèñîêàòà âëàæíîñò â ñòàðèòå ñãðàäè âîäè äî ïîÿâàòà íà ìèêðîîðãàíèçìè - ïëåñåíè, ìóõúë, ãúáè÷êè, âîäîðàñëè. Îòñòðàíÿâàíåòî èì ïî ìåõàíè÷åí ïúò íå ðåøàâà ïðîáëåìà, à ñàìî çàáàâÿ ðàçâèòèåòî. Àêî ìèêðîîðãàíèçìèòå îñòàíàò ìåæäó îñíîâàòà è ïîëîæåíàòà òîïëîèçîëàöèÿ, òå ùå ïðîäúëæàò ñâîåòî ðàçâèòèå è ðàçðóøèòåëíàòà ñè äåéíîñò.


5

РЕШЕНИЕ! ÈÇÏÎËÇÂÀÍÈ ÏÐÎÄÓÊÒÈ

1

Ïðîâåðåòå îñíîâàòà. Îòñòðàíåòå ìàëúê ó÷àñòúê îò ìàçèëêàòà, çà äà ïðèäîáèåòå ïðåäñòàâà çà ñúñòîÿíèåòî é â äúëáî÷èíà. Ïðè íàëè÷èå íà âëàãà ïîïðàâåòå õèäðîèçîëàöèÿòà. Îòñòðàíåòå ïî ìåõàíè÷åí ïúò âñè÷êè çàñîëåíè, íåçäðàâè, ïîäêîæóøåíè è íàïóêàíè ó÷àñòúöè îò ñòàðàòà ìàçèëêà.

2

Ïî÷èñòåòå îñíîâàòà îò îñòàòúöè îò ñòàðè ôàñàäíè áîè èëè ìàçèëêè ñ ïðåïàðàò çà ïðåìàõâàíå íà ñòàðè ôàñàäíè ïîêðèòèÿ.

Ïðè íàëè÷èåòî íà ìèêðîîðãàíèçìè òðåòèðàéòå îñíîâàòà ñ ïðåïàðàò çà òðàéíî îòñòðàíÿâàíå íà ìèêðîîðãàíèçìè, êîéòî ñúùî òàêà ùå ïðåäïàçâà è îò ïîâòîðíîòî èì ðàçâèòèå.

4

Ïðè ðîíëèâè ñòàðè ìàçèëêè è íóæäà îò çàçäðàâÿâàíå íà ïî÷èñòåíàòà îñíîâà èçïîëçâàéòå weber P61 Грунд.

weber P61 Ãðóíä стр. 240

weber 201Ð Õàñòàðíà ìàçèëêà стр. 216

5

Ó÷àñòúöèòå ñ îòñòðàíåíà ìàçèëêà, íåðàâíîñòè èëè äóïêè ïî îñíîâàòà çàïúëíåòå ñ weber 201Р èëè weber 202P õàñòàðíè ìàçèëêè. Êúì ñóõàòà ñìåñ íà ìàçèëêàòà ñå äîáàâÿ ïðåäâàðèòåëíî ðàçðåäåí ñ âîäà â ñúîòíîøåíèå 4:1 weber H-Грунд. Òàêà ïðèãîòâåíàòà ñìåñ ñå íàíàñÿ è ñå çàãëàæäà.

weber 202Ð Õàñòàðíà ìàçèëêà стр. 218

6

Ñëåä êàòî èç÷àêàòå íåîáõîäèìîòî âðåìå çà èçñúõâàíå íà ïîïðàâåíèòå ó÷àñòúöè, ïðèñòúïåòå êúì ïîëàãàíå íà òîïëîèçîëàöèîííàòà ñèñòåìà ïî ñòàíäàðòíàòà òåõíîëîãèÿ (ðàìêî-òî÷êîâ ìåòîä).

weber H-Ãðóíä стр. 236

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

З

ÏÐÎÁËÅÌ & ÐÅØÅÍÈÅ ¹2

Çà äà ïîëó÷èòå åôåêòèâíà è äúëãîòðàéíà òîïëîèçîëàöèîííà ñèñòåìà ïðè ñàíèðàíå íà ñòàðà ñãðàäà, òðÿáâà äà îáúðíåòå ñïåöèàëíî âíèìàíèå íà ïîäãîòîâêàòà íà îñíîâàòà. Íåäîïóñòèìî å ïîëàãàíåòî íà òîïëîèçîëàöèÿ, áåç äà ñà èçâúðøåíè âñè÷êè íåîáõîäèìè ñòúïêè, îñèãóðÿâàùè çäðàâà è òîâàðîíîñèìà îñíîâà.

115


ÏÐÎÁËÅÌ & ÐÅØÅÍÈÅ ¹3

5

ПРОБЛЕМ?

Êàê äà òîïëîèçîëèðàìå íåñòàáèëíè îñíîâè?

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

Äúëãîòðàéíîòî òîïëîèçîëèðàíå íà ôàñàäè ñ íåñòàáèëíè îñíîâè äúðâåíè ïîêðèòèÿ, öèìåíòî-ôàçåðíè îáëèöîâú÷íè ïëî÷è è äðóãè, èçèñêâà èçïîëçâàíåòî íà ñïåöèàëíè ìàòåðèàëè.

116

Адхезия Ñòàíäàðòíèòå ëåïèëà çà òîïëîèçîëàöèîííè ïëîñêîñòè íà öèìåíòîâà îñíîâà íÿìàò äîáðà àäõåçèÿ êúì íåìèíåðàëíè îñíîâè. Êîãàòî îñíîâàòà å äúðâåíà, ñèëàòà íà àäõåçèÿ íà öèìåíòà å ñèëíî íàìàëåíà. Òîâà ïîðàæäà ðèñêîâå îò ðàçëåïÿíå íà òîïëîèçîëàöèîííàòà ñèñòåìà.

Еластичност Ïðè íàòîâàðâàíå â íåñòàáèëíèòå îñíîâè ñå íàáëþäàâàò äâèæåíèÿ, êîèòî ðàçðóøàâàò ëåïèëíèÿ ñëîé è àðìèðàíàòà øïàêëîâêà ïîðàäè îãðàíè÷åíàòà åëàñòè÷íîñò íà ëåïèëàòà íà öèìåíòîâà îñíîâà. Óêðåïâàíåòî íà îñíîâèòå çà ïúëíî åëèìèíèðàíå íà äâèæåíèÿòà ÷åñòî å íåâúçìîæíî, ñêúïî èëè òðóäîåìêî.

Използвани материали Ïîäõîäÿùèòå ëåïèëà çà òîïëîèçîëèðàíå íà íåñòàáèëíè îñíîâè èìàò ñïåöèàëíè êà÷åñòâà. Òå çàïàçâàò äîñòàòú÷íà ñòåïåí íà åëàñòè÷íîñò ñëåä âòâúðäÿâàíå, èçäúðæàò íà äâèæåíèÿòà â îñíîâàòà, êàòî åäíîâðåìåííî ñ òîâà íå âúçïðåïÿòñòâàò ïàðîïðåìèíàâàíåòî è èìà äîñòàòú÷íà çäðàâèíà íà çàëåïÿíå.


РЕШЕНИЕ! Çà òîïëîèçîëàöèÿ íà íåñòàáèëíè îñíîâè èçïîëçâàéòå ñïåöèàëíî ñúçäàäåíàòà çà öåëòà òîïëîèçîëàöèîííà ñèñòåìà weber.therm Флекс. Ëåïèëîòî çà òîïëîèçîëàöèîííè ïëî÷è weber M707 íàäåæäíî ôèêñèðà âúðõó îñíîâè îò ãèïñîêàðòîí, ãèïñôàçåð, äúðâåíè îñíîâè, îáëèöîâú÷íè ïëî÷è íà öèìåíòîâà îñíîâà è äð. Ëåïèëîòî èìà ñèëíî èçðàçåíà åëàñòè÷íîñò ñëåä èçñúõâàíå è ïîåìà äâèæåíèÿòà â îñíîâàòà áåç íàïóêâàíå.

ÈÇÏÎËÇÂÀÍÈ ÏÐÎÄÓÊÒÈ

1

Ïî÷èñòåòå îñíîâàòà îò ïðàõ, ìàçíè ïåòíà, ñàæäè è ëåñíî îòäåëÿùè ñå ÷àñòèöè. Ïðè ïîëàãàíå íà ëåïèëîòî îñíîâàòà òðÿáâà äà å ñóõà.

2

3

Èç÷àêàéòå ìåæäó 24 è 48 ÷àñà çà ïúëíîòî èçñúõâàíå íà ëåïèëîòî. Ïðèñòúïåòå êúì ìîíòèðàíå íà äþáåëèòå, êàòî ñïàçâàòå ïðåïîðú÷àíèòå ñõåìè íà ðàçïîëîæåíèå â çàâèñèìîñò îò íàäìîðñêàòà âèñî÷èíà, î÷àêâàíèòå âåòðîâå è ò.í.

weber M707 Ïàñòîîáðàçíî ëåïèëî стр. 156

4

Àðìèðàéòå ñúñ ñòúêëîòåêñòèëíà ìðåæà íàòîâàðåíèòå ó÷àñòúöè îêîëî âðàòè ïðîçîðöè è äð. Íàíåñåòå weber M708 Шпакловъчна смес, ïîëîæåòå ïàð÷åòàòà ìðåæà è ñ ìàëàìàøêàòà âãðàäåòå ìðåæàòà â øïàêëîâú÷íèÿ ñëîé. Ñëåä óêðåïâàíå íà ðèñêîâèòå ó÷àñòúöè íàïðàâåòå àðìèðàíà øïàêëîâêà è âúðõó îñòàíàëèòå ÷àñòè îò ôàñàäàòà. Ñúñåäíèòå ïëàòíà ìðåæà çàñòúïâàéòå íà èâèöè ñ øèðî÷èíà îêîëî 10 cm.

weber M708 Øïàêëîâú÷íà ñìåñ стр. 158

5

Èç÷àêàéòå 48 ÷àñà çà èçñúõâàíå íà øïàêëîâêàòà. Ãðóíäèðàéòå öÿëàòà øïàêëîâàíà ïîâúðõíîñò ñ weber.pas Грунд. Èç÷àêàéòå 24 ÷àñà çà ïúëíîòî èçñúõâàíå íà ãðóíäà ïðåäè íàíàñÿíå íà êðàéíîòî ïîêðèòèå.

6

Ïðèñòúïåòå êúì ïîëàãàíå íà êðàéíîòî ïîêðèòèå. Àêî ñòå èçáðàëè òúíêîñëîéíà ìàçèëêà, òî ìèíèìàëíàòà åäðèíà íà ñòðóêòóðàòà òðÿáâà äà áúäå íàä 1,5 mm, à êîåôèöèåíòúò íà îòðàçÿâàíå íà ñâåòëèíàòà íàä 30.

weber.pas Ãðóíä стр. 196

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

Ëåïèëíàòà ñìåñ weber M707 Пастообразно лепило ñå íàíàñÿ ñ íàçúáåíà ìàëàìàøêà âúðõó öÿëàòà ïîâúðõíîñò íà òîïëîèçîëàöèîííèòå ïëî÷è EPS, à ñúùî òàêà è âúðõó îñíîâàòà. Ìàëàìàøêàòà ñå äâèæè âîäîðàâíî, òàêà ÷å äà ñå ïîëó÷àò õîðèçîíòàëíè èâèöè ëåïèëî. Âñÿêà ïëî÷à ñå ïðèòèñêà êúì îñíîâàòà, äîêàòî ïðèëåïíå äîáðå.

ÏÐÎÁËÅÌ & ÐÅØÅÍÈÅ ¹3

5

117


ÏÐÎÁËÅÌ & ÐÅØÅÍÈÅ ¹4

5

ПРОБЛЕМ?

Êàê äà àðìèðàìå äîïúëíèòåëíî íàòîâàðåíèòå äåòàéëè?

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

Îïðåäåëåíè ó÷àñòúöè îò ôàñàäàòà ñà ïîäëîæåíè íà ïî-ñèëíî íàòîâàðâàíå. Òîâà íàëàãà äîïúëíèòåëíîòî èì àðìèðàíå. Ïîäöåíÿâàíåòî íà òàçè çàäà÷à ñúçäàâà ðèñê îò íàïóêâàíå íà òîïëîèçîëàöèîííàòà ñèñòåìà è ìàçèëêàòà, êîåòî íàðóøàâà íåéíàòà åôèêàñíîñò, äúëãîòðàéíîñò è åñòåòè÷åñêè âèä.

118

Ъгли около отворите на врати и прозорци Ïî êîíñòðóêòèâíè ïðè÷èíè îêîëî âðàòèòå è ïðîçîðöèòå íà ñãðàäèòå ñå ïîëó÷àâà êîíöåíòðàöèÿ íà ñòàòè÷íè íàïðåæåíèÿ. Ñ âðåìåòî òîâà ìîæå äà äîâåäå äî íàïóêâàíèÿ, äà ñå àðìèðà äîïúëíèòåëíî ñ ìðåæà ïîä ïîäïðîçîðå÷íèòå ïëîòîâå.

Външни ъгли Âúíøíèòå úãëè íà ñãðàäàòà ÷åñòî ïúòè ñà ïîäëîæåíè íà íåâîëíè ìåõàíè÷íè íàòîâàðâàíèÿ. Íàðóøàâàíåòî íà öåëîñòòà íà âúíøíèòå úãëè ñúçäàâà óñëîâèÿ çà ïðîñìóêâàíå íà âëàãà è ïîâðåæäàíå íà òîïëîèçîëàöèÿòà.

Вътрешните ъгли Èâèöèòå îò çèäà îêîëî îòâîðèòå çà âðàòè è ïðîçîðöè ïî ïðàâèëî ñå èçîëèðàò ñ ïî-òúíúê ïëàñò òîïëîèçîëàöèÿ. Íà òåçè ìåñòà ñúùî âúçíèêâàò äîïúëíèòåëíè íàïðåæåíèÿ, êîèòî ìîãàò äà íàïóêàò ìàçèëêàòà, àêî íå áúäå èçâúðøåíî ïðàâèëíî àðìèðàíå.


РЕШЕНИЕ!

5

1

Òîïëîèçîëàöèîííèòå ïëî÷è ñå ïîäðåæäàò òàêà, ÷å âåðòèêàëíèòå ôóãè ïîìåæäó èì äà ñå ðàçìèíàâàò. Ïðè úãëèòå íà ïðîçîðöèòå è âðàòèòå ñå ïîëàãàò öåëè ïëî÷è, èçðÿçàíè ïî êîíêðåòíèÿ ðàçìåð.

2

Ïúðâî ñå àðìèðàò ðèñêîâèòå çîíè è ÷àê ñëåä òîâà ñå ïîëàãà àðìèðîâú÷íà ìðåæà ïî öÿëàòà ôàñàäà. Òàêà ðèñêîâèòå çîíè ñà äâîéíî çàùèòåíè. Àðìèðîâú÷íàòà ìðåæà ñå äîñòàâÿ íà ðóëà è ñå ðàçêðîÿâà ñïîðåä íåîáõîäèìèòå äúëæèíè. Ïðè ïîëàãàíåòî èì â ïðåäâàðèòåëíî íàíåñåíèÿ ïëàñò ëåïèëî âñåêè äâå ñúñåäíè èâèöè òðÿáâà äà ñå ïðèïîêðèâàò íà øèðî÷èíà ïîíå 10 cm.

ÏÐÎÁËÅÌ & ÐÅØÅÍÈÅ ¹4

Äîïúëíèòåëíîòî àðìèðàíå íà ïîäëîæåíèòå íà ïîâèøåíî íàòîâàðâàíå îáëàñòè èëè ìåñòàòà ñ ïî-âèñîêà êîíöåíòðàöèÿ íà íàïðåæåíèÿ å çàäúëæèòåëíî çà ïîñòèãàíå íà äúëãîòðàéíà è åôåêòèâíà òîïëîèçîëàöèîííà ñèñòåìà.

3 4

3à óêðåïâàíå íà âúíøíèòå úãëè èçïîëçâàéòå ãîòîâè úãëîâè ïðîôèëè ñ àðìèðîâú÷íà ìðåæà. Òå ïðèäàâàò çäðàâèíà íà ðúáà è òî÷íî î÷åðòàâàò úãúëà. Ïîëàãàò ñå ïî ñúùèÿ íà÷èí, êàêòî è àðìèðîâú÷íàòà ìðåæà.

5

Úãëèòå íà îòâîðèòå îêîëî âðàòè è ïðîçîðöè ñå óêðåïâàò äîïúëíèòåëíî ñ äèàãîíàëíà àðìèðîâêà - ïàð÷åòà ìðåæà ñ ãîëåìèíà îêîëî 20x40 cm, êîèòî ñå âãðàæäàò ñ ëåïèëî íà òåçè ìåñòà.

6

Ñëåä àðìèðàíå íà ðèñêîâèòå çîíè ïðèñòúïåòå êúì öÿëîñòíî èçïúëíåíèå íà àðìèðàíàòà øïàêëîâêà. Íàíåñåòå ðàâíîìåðåí ïëàñò ëåïèëîòî, ïîëîæåòå ìðåæàòà è ñ ëåê íàòèñê ñ ìàëàìàøêàòà ÿ âãðàäåòå â ëåïèëîòî. 3àãëàäåòå èçáèëîòî ïðåç îòâîðèòå íà ìðåæàòà ëåïèëî, äîêàòî ïîêðèåòå íàïúëíî ìðåæàòà. Ïðè íåîáõîäèìîñò äîáàâåòå ëåïèëî.

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

3à îôîðìÿíå íà âúòðåøíè úãëè ìîæåòå äà èçïîëçâàòå ãîòîâè ïðîôèëè. Àêî íå ðàçïîëàãàòå ñ òàêèâà, ìðåæàòà çàäúëæèòåëíî ñå çàãúâà è çàëåïâà âúðõó ñòåíàòà îò äðóãàòà ñòðàíà íà úãúëà íà èâèöà, øèðîêà ïîíå 20 cm.

119


ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÏÐÎÁËÅÌ & ÐÅØÅÍÈÅ ¹5

5

120

ПРОБЛЕМ?

Êàê äà äþáåëèðàìå ïðàâèëíî? Òîïëîèçîëèðàíèòå ôàñàäè íà ñãðàäèòå ñà ïîäëîæåíè íà çíà÷èòåëíè íàòîâàðâàíèÿ. Ïîä âúçäåéñòâèå íà ïðîìåíÿùàòà ñå òåìïåðàòóðà îñíîâàòà ñå ñâèâà èëè ðàçøèðÿâà. Ñèëíèòå âåòðîâå, îñîáåíî ïðè âèñîêè ñãðàäè, ñúùî ñúçäàâàò ðàçðóøèòåëíè íàïðåæåíèÿ. Òåçè ôàêòîðè íàëàãàò òîïëîèçîëàöèîííèòå ñèñòåìè äà áúäàò äîïúëíèòåëíî óêðåïâàíè. Íåïðàâèëíî èçâúðøåíîòî äþáåëèðàíå ñúçäàâà ïðåäïîñòàâêè çà ÷àñòè÷íî èëè öÿëîñòíî ðàçðóøàâàíå íà òîïëîèçîëàöèÿòà è íàìàëÿâàíå íà íåéíàòà åôåêòèâíîñò. Какъв е видът на материалите? Òîïëîèçîëàöèîííèòå ïëî÷è îò ïîëèñòèðîë èëè ìèíåðàëíà âàòà ñà ñèëíî ïàðîïðîïóñêëèâè. Ïðè ñèëåí âÿòúð àòìîñôåðíîòî íàëÿãàíå ïîä òîïëîèçîëàöèîííèòå ïëî÷è å ïî-âèñîêî, îòêîëêîòî íàä òÿõ. Âñëåäñòâèå íà òîçè åôåêò íà êðèëîòî âúðõó òîïëîèçîëàöèÿòà äåéñòâà ñèëà, êîÿòî ñå ñòðåìè äà îòêúñíå ïëàòíîòî. Какви са условията на експлоатация? Òåõíîëîãèÿòà íà äîïúëíèòåëíî óêðåïâàíå çàâèñè îò óñëîâèÿòà íà åêñïëîàòàöèÿ. Àíàëèçèðàéòå ïðåöèçíî íàäìîðñêàòà âèñî÷èíà íà òåðåíà, âèñî÷èíàòà íà ñãðàäàòà, êàêòî è ñèëàòà íà âåòðîâåòå â ðàéîíà. Àêî ñõåìàòà íà óêðåïâàíå íå å ñúîáðàçåíà ñ òåçè óñëîâèÿ, èìà ðåàëåí øàíñ ìåõàíè÷íîòî óêðåïâàíå äà íå èçäúðæè íà íàòîâàðâàíåòî. Какво е обемното тегло на материалите? Òîïëîèçîëàöèîííèòå ïëî÷è îò êàìåííà âàòà è ïîëèñòèðîë ñà ñ ðàçëè÷íî îáåìíî òåãëî. Ïðè ïîëàãàíåòî íà ïîëèñòèðîëíè ïëî÷è å äîïóñòèìî òå äà ñå äþáåëèðàò ñ ïëàñòìàñîâè äþáåëè. Ïîðàäè ïîâèñîêîòî òåãëî íà êàìåííàòà âàòà å çàäúëæèòåëíî äþáåëèðàíåòî é ñ äþáåëè ñ ìåòàëíè ïèðîíè. Каква е схемата на разполагане? Çà çäðàâîòî çàêðåïÿíå íà òîïëîèçîëàöèîííèòå ïëàòíà èìà çíà÷åíèå íå ñàìî áðîÿò äþáåëè, íî è òÿõíîòî ðàçïîëîæåíèå. Èìà íÿêîëêî ïðàêòè÷åñêè äîêàçàíè ñõåìè çà ðàçïîëîæåíèå. Íåñïàçâàíåòî èì ïîâèøàâà ðàçõîäà íà äþáåëè è íàìàëÿâà çäðàâèíàòà íà çàêðåïâàíå ïîðàäè íåðàâíîìåðíîòî èì ðàçïðåäåëåíèå.


5

РЕШЕНИЕ! 1

Òîïëîèçîëàöèîííèòå ïëî÷è îò ñòèðîïîð ñå óêðåïâàò ñ äþáåëè ñ ïëàñòìàñîâ ïèðîí. Ñúîáðàçåòå äúëæèíàòà íà äþáåëèòå ñ äåáåëèíàòà íà òîïëîèçîëàöèîííàòà ïëî÷à è äåáåëèíàòà íà ëåïèëíèÿ ñëîé. ПРИМЕР: ïðè 5 cm äåáåëèíà íà ïîëèñòèðîëíèòå ïëî÷è, 1 - 3 cm äåáåëèíà íà ëåïèëíèÿ ñëîé è ìèíèìàëíà äúëáî÷èíà íà ïðîíèêâàíå íà äþáåëà â ñòåíàòà 3 cm äúëæèíàòà íà êðåïåæíèòå åëåìåíòè òðÿáâà äà å 12 cm.

2

Òîïëîèçîëàöèîííèòå ïëî÷è îò êàìåííà âàòà ñå óêðåïâàò ñ äþáåëè ñúñ ñòîìàíåí ïèðîí.

3

 çàâèñèìîñò îò âèñî÷èíàòà è ëîêàöèÿòà íà ñãðàäàòà ïîäáåðåòå ïîäõîäÿùèÿ áðîé äþáåëè.

ÏÐÎÁËÅÌ & ÐÅØÅÍÈÅ ¹5

Äîïúëíèòåëíîòî ìåõàíè÷íî óêðåïâàíå íà òîïëîèçîëàöèîííàòà ñèñòåìà å çàäúëæèòåëíî óñëîâèå çà äúëãîòðàéíîñòòà é. Çàêðåïâàíåòî íà ïëî÷èòå ñ äþáåëè å ñðàâíèòåëíî åâòèí è ëåñåí çà èçâúðøâàíå ïðîöåñ. Ñïàçâàéòå ñòðèêòíî îïèñàíèòå ñõåìè íà ðàçïîëàãàíå, çà äà áúäå çàêðåïâàíåòî åôåêòèâíî è ðåàëíî îòãîâàðÿùî íà êîíêðåòíèòå óñëîâèÿ, â êîèòî ñå åêñïëîàòèðà ñãðàäàòà.

Категория на фасадите 1. Самотни планински къщи 2. Планински сгради в населени места 3. Сгради в големи и средни градове

Ветрови категории на дюбелиране

Категория 1

Категория 2

Категория 3

височина Под 10 m

От 10 От 25 до 25 m до 50 m

Под 85

6

6

6

85 до 115

8

10

12

115 до 135

10

x

x

Под 10 m 6

От 10 От 25 до 25 m до 50 m

Под 10 m 6

От 10 От 25 до 25 m до 50 m

6

6

6

6

8

8

10

6

8

10

10

12

x

8

10

12

Според нормите на местата, означени с X, не се разрешава такова строителство

4

Ïðè äþáåëèðàíå ñå óâåðåòå, ÷å äþáåëèòå çäðàâî ñà çàõâàíàòè â îñíîâàòà. Äþáåëèðàíåòî òðÿáâà äà ñòàâà ñàìî âúðõó ó÷àñòúöè, ïîä êîèòî èìà ïëúòåí ëåïèëåí ñëîé. Ïðèìåðíà ñõåìà çà çàêðåïÿíå íà äþáåëèòå ïðè ïëî÷è îò ïîëèñòèðîë èëè êàìåííà âàòà:

Вариант 1

Вариант 2

5

Ìîíòèðàéòå äþáåëèòå òàêà, ÷å ãëàâèòå èì äà íå ñòúð÷àò íàä òîïëîèçîëàöèÿòà. Çà öåëòà, ïðåäè äà ãè ïîñòàâèòå, íàïðàâåòå ôðåçåíê çà ãëàâàòà íà äþáåëà, à ñëåä êàòî ãè ìîíòèðàòå, çàïúëíåòå îòâîðèòå ïðåäè îñíîâíèÿ øïàêëîâú÷åí ñëîé. Òàêà ùå ïîëó÷èòå ðàâíîìåðíà øïàêëîâêà áåç èçëèøåí ðàçõîä íà ìàòåðèàë.

6

Èçïîëçâàéòå ïîëèñòèðîëíè êàïà÷êè, çà äà ñêðèåòå ãëàâèòå íà äþáåëèòå ïðè ïîëèñòèðîëíè ïëî÷è ñ äåáåëèíà íàä 8 cm. Ñ ôðåçà íàïðàâåòå îòâîðè ñ äúëáî÷èíà 0,5 - 1 cm. Ìîíòèðàéòå äþáåëèòå è âúðõó òÿõ ïîñòàâåòå ïîëèñòèðîëíèòå êàïà÷êè. Òîçè ïðîöåñ ùå âè ñïåñòè øïàêëîâú÷íà ñìåñ ïðè çàãëàæäàíåòî.

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

Km/h

121


ÏÐÎÁËÅÌ & ÐÅØÅÍÈÅ ¹6

5

ПРОБЛЕМ?

Êàê äà îôîðìèì òîïëîèçîëàöèîííà ñèñòåìà îêîëî ïðîçîðåö? Îòâîðèòå îêîëî ïðîçîðöèòå è âðàòèòå ñà çîíè ñ èíòåíçèâíî äèíàìè÷íî íàòîâàðâàíå. Íåïðåêúñíàòîòî îòâàðÿíå è çàòâàðÿíå íà âðàòèòå è ñëó÷àéíèòå ìåõàíè÷íè ñúòðåñåíèÿ ïðè íàòîâàðåíà åêñïëîàòàöèÿ ïîäëàãàò ïîêðèòèÿòà íà íàòîâàðâàíå. Ñ òå÷åíèå íà âðåìåòî å âúçìîæíî äà ñå ïîÿâÿâàò ïóêíàòèíè.

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

Риск от напукване Ïðè ñèëíè íàòîâàðâàíèÿ å âúçìîæíî â íåóêðåïåíèòå çîíè è úãëèòå îêîëî îòâîðèòå çà ïðîçîðöèòå è âðàòèòå äà ñå ïîÿâÿò ïóêíàòèíè.

122

Проникване на влага Íàïóêâàíåòî íà òîïëîèçîëàöèÿòà ñúçäàâà ïðîëóêè çà ïðîíèêâàíå íà âëàãà. Ñ âðåìåòî âëàãàòà íàðóøàâà êà÷åñòâàòà íà îñíîâàòà, òîïëîèçîëàöèÿòà è ìàçèëêàòà.

Замръзване на проникнала вода Ôàñàäèòå ñå ìîêðÿò ïðè âàëåæ. Ïðåç ïóêíàòèíè, âúçíèêíàëè îò íåïðàâèëíî óêðåïåíè ðèñêîâè çîíè, â ïîêðèòèåòî ïðîíèêâà âîäà. Ïðè îòðèöàòåëíè òåìïåðàòóðè âîäàòà çàìðúçâà. Ñ âðåìåòî òîçè ïðîöåñ ìåõàíè÷íî ðàçðóøàâà îêîëíèÿ ìàòåðèàë.


РЕШЕНИЕ!

5

Ñõåìà çà èçïúëíåíèå íà òîïëîèçîëàöèîííà ñèñòåìà ïðè îáðúùàíå íà âðàòè è ïðîçîðöè 11. Îñíîâíà êîíñòðóêöèÿ 12. Ïðîçîðå÷íà ðàìêà 13. Ëåïèëåí ñúñòàâ 14. Òîïëîèçîëàöèîííà ïëî÷à 15. Øïàêëîâêà ñ àðìèðàùà ìðåæà 16. Òúíêîñëîéíà ìàçèëêà 17. Úãëîâ çàùèòåí ïðîôèë ñ ìðåæà 18. Ïðîçîðå÷åí ïðîôèë 19. Ïîäïðîçîðå÷åí ïàðàïåò 10. Çàêðåïâàù äþáåë 11. Ïîäïðîçîðå÷íà äúñêà

2

Ñõåìà íà èçïúëíåíèå íà âðàòè è ïðîçîðöè, ìîíòèðàíè â åäíà ðàâíèíà ñ ôàñàäà 11. Îñíîâíà êîíñòðóêöèÿ 12. Ïîäïðîçîðå÷íà ðàìêà 13. Ëåïèëåí ñúñòàâ 14. Òîïëîèçîëàöèîííà ïëî÷à 15. Øïàêëîâêà ñ àðìèðàùà ìðåæà 16. Òúíêîñëîéíà ìàçèëêà 17. Ïðåäâàðèòåëíî ïðåñîâàíà óïëúòíèòåëíà ëåíòà 18. Úãëîâ çàùèòåí ïðîôèë ñ ìðåæà 19. Ïðîçîðå÷åí ïðîôèë 10. Ïîäïðîçîðå÷åí ïàðàïåò 11. Çàêðåïâàù äþáåë 12. Ïîäïðîçîðå÷íà äúñêà

3

Ñõåìà íà îôîðìÿíå íà òîïëîèçîëàöèîííà ñèñòåìà îêîëî ïîäïðîçîðå÷åí ëàìàðèíåí ïàðàïåò 11. Îñíîâíà êîíñòðóêöèÿ 12. Ïðîçîðå÷íà ðàìêà 13. Ëåïèëåí ñúñòàâ 14. Òîïëîèçîëàöèîííà ïëî÷à 15. Øïàêëîâêà ñ àðìèðàùà ìðåæà 16. Òúíêîñëîéíà ìàçèëêà 17. Ïðåäâàðèòåëíî ïðåñîâàíà óïëúòíèòåëíà ëåíòà 18. Ïîäïðîçîðå÷åí ïàðàïåò 19. Ïîëèóðåòàíîâà ïÿíà 10. Óñèëåí ïðîôèë çà çàêðåïâàíå íà ïîäïðîçîðå÷íà äúñêà 11. Çàêðåïâàù äþáåë

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

1

ÏÐÎÁËÅÌ & ÐÅØÅÍÈÅ ¹6

Óêðåïåòå äîïúëíèòåëíî íàòîâàðåíèòå çîíè îêîëî âðàòèòå è ïðîçîðöèòå. Çàùèòåòå úãëèòå íà êîíñòðóêöèÿòà. Èçïúëíåòå äåòàéëèòå ñïîðåä óêàçàíèòå ñõåìè. Òàêà ùå îñèãóðèòå äúëãîòðàéíîñò íà ñèñòåìàòà äîðè ïðè èíòåíçèâíè íàòîâàðâàíèÿ.

123


ÏÐÎÁËÅÌ & ÐÅØÅÍÈÅ ¹7

5

ПРОБЛЕМ?

Êàê äà îôîðìèì òîïëîèçîëàöèîííà ñèñòåìà îêîëî ïîêðèâ? Ïðè íåïðàâèëíî ïîëàãàíå íà òîïëîèçîëàöèîííàòà ñèñòåìà îêîëî ïîêðèâà íà ñãðàäàòà å âúçìîæíî äà ñå ïîÿâÿò ïðîáëåìè.

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

Риск от напукване Àêî ïðè èçïúëíåíèåòî íà òîïëîèçîëàöèîííàòà ñèñòåìà îêîëî ïîêðèâíàòà êîíñòðóêöèÿ íå ñå ñïàçè òî÷íàòà òåõíîëîãèÿ, å âúçìîæíî äà ñå ïîÿâÿò ïóêíàòèíè ñ òå÷åíèå íà âðåìåòî. Ïóêíàòèíèòå íå ñà ñàìî åñòåòè÷åñêè äåôåêò.

124

Проникване на влага и вода Ïðåç ïóêíàòèíèòå â òîïëîèçîëàöèîííàòà ñèñòåìà çàïî÷âà ïðîöåñ íà ïðîíèêâàíå íà âëàãà è âîäà. Òîâà âîäè äî ïîÿâàòà íà ìèêðîîðãàíèçìè. Ïðè îòðèöàòåëíè òåìïåðàòóðè âîäàòà çàìðúçâà. Ëåïèëíèÿò ñëîé ñúùî ìîæå äà áúäå çàñåãíàò îò âîäàòà è âëàãàòà. Âñè÷êè òåçè âúçäåéñòâèÿ íàìàëÿâàò çäðàâèíàòà è åôåêòèâíîñòòà íà òîïëîèçîëàöèÿòà.

Трудности при изпълнението Ïðè íåðàâíà îñíîâà îêîëî ïîäïîêðèâíàòà êîíñòðóêöèÿ òîïëîèçîëàöèîííèÿò ïëàñò ñúùî íÿìà äà áúäå ðàâåí. Òîâà ùå äîâåäå äî ðàçëè÷íà äåáåëèíà íà çèäàðèÿòà (òóõëà + òîïëîèçîëàöèÿ) ïî äúëæèíàòà íà ñòåíàòà. Òàêà ñå çàòðóäíÿâà èçðàáîòêàòà íà ëàìàðèíåíàòà îáøèâêà.


5

РЕШЕНИЕ! Ñõåìà çà èçïúëíåíèå ïðè ïëîñúê ïîêðèâ:

I Ìîíòèðàíå íà òîïëîèçîëàöèîííèòå ïëîñêîñòè II Èçðàáîòêà íà ëàìàðèíåíà îáøèâêà ïî òî÷íî çàäàäåíè ðåàëíè ðàçìåðè III Ïîëàãàíå íà õèäðîèçîëàöèÿ IV Ïîëàãàíå íà ïðåñîâàíà óïëúòíèòåëíà ëåíòà V Ìîíòèðàíå íà ëàìàðèíåíà îáøèâêà

"A" min.40

ÍÎÑÅÙÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß

"A"

2

Ñõåìà çà èçïúëíåíèå ïðè ñêîñåí ïîêðèâ

ÑÈËÈÊÎÍÎÂ ÓÏËÚÒÍÈÒÅË

Последователност на работа:

Елементи на схема при отработване на ламаринена покривна обшивка: 11. Îñíîâíà êîíñòðóêöèÿ 12. Ëåïèëåí ñúñòàâ 13. Òîïëîèçîëàöèîííà ïëî÷à 14. Øïàêëîâêà ñ àðìèðàùà ìðåæà 15. Òúíêîñëîéíà ìàçèëêà (ñèëèêàòíà, ñèëèêîíîâà, ïîëèìåðíà, ñèëèêîí-àêðèëàòíà) 16. Ïðåäâàðèòåëíî ïðåñîâàíà óïëúòíèòåëíà ëåíòà 17. Ëàìàðèíåíà îáøèâêà 18. Äúðâåíà ëåòâà çà çàêðåïâàíå íà ëàìàðèíåíà øàïêà 19. Òîïëîèçîëàöèÿ 10. Õèäðîèçîëàöèÿ

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

1

ÏÐÎÁËÅÌ & ÐÅØÅÍÈÅ ¹7

Ñïàçâàéòå ïðàâèëíàòà òåõíîëîãèÿ ïðè èçïúëíåíèå íà òîïëîèçîëàöèîííèòå ñèñòåìè îêîëî ïîêðèâà.

125


пРоБлем & РеØение ¹8

5

ПРОБЛЕМ?

Как да оôормим цокъл при топлоизолационна система? цокълната област на ôасадите е подложена на механи÷ни натоварвания и слу÷аéни удари. Валежите и влаãата в по÷вата също засяãат цокълната област. не вси÷ки топлоизолационни материали издържат на тези условия.

Топлоизолационни и фасадни сисТеми

Механични повреди слу÷аéни удари от преминаващи маøини, паркиращи автомобили, неумиøлено ÷овеøко въздеéствие и т.н. са в състояние да повредят топлоизолацията и мазилката върху нея.

126

Повреди от системно мокрене цокълната област на сãрадите ÷есто е незащитена от валежи и съответно се мокри обилно. постоянният процес на мокрене и изсъхване с времето наруøава естети÷еския вид на сãрадата. появилите се наруøения на краéното покритие водят до проникване на вода във вътреøността на топлоизолацията и основата под нея. замръзването на проникналата вода при отрицателни температури разруøава с времето материалите.

Проникване на влага от почвата при неправилно положена или наруøена хидроизолация в цокълната област прониква влаãа. Това води до разруøаване на покритията и отлаãане на соли върху повърхността на мазилката. Влаãата силно намалява топлоизолационните ка÷ества на материалите.


5

РЕШЕНИЕ! ÈÇÏÎËÇÂÀÍÈ ÏÐÎÄÓÊÒÈ

1

Използвайте екструдиран полистирол експандираният полистирол (EPS-F) трябва да бъде заменен с екструдиран (XPS). екструдираният полистирол е поплътен и има зна÷ително по-ãоляма механи÷на якост. Това ãо прави устоé÷ив на натоварване при слу÷аéни удари и натиск. Този материал не попива вода, което е предимство при нали÷ието на влаãа в цокълната област на ôасадата.

2

3

weber.pas мармолит стр. 190

Възможност за декоративни решения с weber.pas Мармолит е възможно да се изпълнят и декоративни елементи, като се използва самозалепваща хартиена лента за о÷ертаване ãраниците между отделните полета. преди полаãане на следващия цвят мазилка се из÷аква един ден, докато изсъхне предната. Тази лесна за изпълнение технолоãия не поставя оãрани÷ения пред твор÷еското ви въображение.

1 8 2 3 4 100

5 6 100-200

5

носеÙа КонсТРУКциß

Топлоизолационна сисТема

пРипоКРиВане на аРмиРаÙаТа мРеÆа В оБласТТа на пРеÕода

min. 50

9 4 10 2 14 8 13 11

цоКÚл ÌÈÍ. 300

7

15

12

60

min. 50

min. 150

min. 10

пРеÕодна оБласТ

min. 30

16

Елементи на схемата: 11. носеща конструкция 12. лепилен слоé 13. Топлоизолационна система 14. армиращ слоé с мрежа 15. Тънкослоéна мазилка 16. пресована уплътнителна лента 17. цокълен проôил с водобран 18. закрепващ дþбел 19. Краéно покритие 10. Топлоизолационни пло÷и с екструдиран полистирол 11. Õидроизолационно ôолио 12. Тротоарни пло÷и 13. Õидроизолация 14. Õидроизолация 15. филц мин. 50 mm 16. насипен бетон

Топлоизолационни и фасадни сисТеми

Използвайте за крайно покритие мозаечна мазилка специално за тази ÷аст от ôасадата се използва weber.pas Мармолит. Тази мозае÷на мазилка е с добри водоотблъскващи своéства и изклþ÷ително устоé÷ива на механи÷ни натоварвания. естествените камъ÷ета é придават устоé÷иви и непроменливи цветове.

пРоБлем & РеØение ¹8

за да издържат на повиøените натоварвания в цокълната област, два от компонентите на топлоизолационната система се заменят с по-подходящи материали.

127


Топлоизолационни и фасадни сисТеми

пРоБлем & РеØение ¹9

5

128

ПРОБЛЕМ?

Как да реновираме стара ôасада? с те÷ение на времето добрият вънøен вид на ôасадите на сãрадите се наруøава. появяват се цялостно или ÷асти÷но увредени у÷астъци, ронещи се места, подкожуøена или паднала мазилка. мазилката изпълнява важна защитна ôункция на конструкцията на сãрадата и ако тя не се възстанови (реновира), повредите ще се разпрострат и ще заплаøат конструктивната здравина на сãрадата. Правилно диагностициране преди реновиране е задължително да се направи пълно изследване на сãрадата. целта е да се установят изто÷ниците на проблемите. наé-важните ôактори са нивото на влаãата, солите и микроорãанизмите в зидарията и мазилките. обърнете внимание и на дълбо÷ината на разпространението им. ако не реøите ãенерално проблемите, еôектът от ремонта ще бъде краткотраен. Постигане на автентичен вид Ãоляма ÷аст от старите сãради са паметници на културата. Ремонтните работи по сãрадите се извърøват със съвременни материали, които не са съществували при строежа на сãрадата. Това усложнява реновирането, тъé като трябва да се запази автенти÷ният вид. Съчетаване на материалите използваните в миналото материали са предимно на варова основа, докато съвременните са на циментова или полимерна основа. съ÷етаването на нови и стари материали изисква специални технолоãии. Крити÷ните у÷астъци са свързването между старата мазилка и възстановените у÷астъци, където се акумулират напрежения, вследствие на разли÷ните температурни разøирения.

Паропропускливост материалите на варова основа имат мноãо висока паропропускливост. ако бъдат заменени или запе÷атани с неподходящо покритие, ще се наруøи свободното преминаване на водните пари. Това е предпоставка за образуване на мухъл, конденз и висока влажност. Нестабилна основа Реновирането на стари сãради се усложнява от силно запраøените, замърсени и ронливи основи и зидарии. от съществена важност е основите да бъдат добре обработени преди полаãането на новите покрития.


5

РЕШЕНИЕ! ÈÇÏÎËÇÂÀÍÈ ÏÐÎÄÓÊÒÈ

повредената стара мазилка се изкъртва до здраво и зидът се по÷иства.

2

основата се по÷иства с въздуøна или водна струя под високо наляãане. запълнете ôуãите между тухлите с weber 202P Хастарна мазилка. след пълното изсъхване на мазилката третираéте цялата основа с дълбо÷инен заздравяващ ãрунд weber P61.

3

Разредете 1 ÷аст weber H-Грунд с 4 ÷асти вода. полу÷ената смес добавете към сухата weber 202 P Хастарна мазилка до постиãане на подходяща за измазване смес. запълнете вси÷ки дупки или оронени у÷астъци.

weber 202Р Õастарна мазилка стр. 218

weber P61 Ãрунд стр. 240

4

основният пласт weber 202P Хастарна мазилка се нанася на ръка или с маøина при максимална дебелина 20 - 30 mm. при необходимост от по-дебел пласт мазилка измазването се прави на два пъти, докато долният пласт е още влажен. повърхностната структура се оôормя ÷рез изпердаøване. из÷акаéте пълното é изсъхване. за постиãане на ãладка повърхност върху хастара нанесете weber.san Сива фина мазилка.

5

Като повърхностно покритие се нанасят силикатни, силиконови ôасадни бои или мазилки, също така моãат да се използват и блаãородни минерални мазилки от ãамата на Вебер.

weber H-Ãрунд стр. 236

Топлоизолационни и фасадни сисТеми

1

пРоБлем & РеØение ¹9

Към реновиране на ôасадите на стари сãради да се пристъпва само след обстоéно диаãностициране на сãрадата. ако анализите покажат влажност на зидовете над 20%, висока степен на засоленост или наруøена конструкция на сãрадата, е необходимо да откриете и отстраните при÷ините за това.

129


пРоБлем & РеØение ¹10

5

ПРОБЛЕМ?

Как да топлоизолираме ôасада с минерална вата?

Топлоизолационни и фасадни сисТеми

пло÷ите от минерална (каменна) вата за ôасади превъзхождат по дълãотраéност, топло- и øумоизолационни своéства пло÷ите от полистирол. минералната вата има характерни ка÷ества, които дават отражение при технолоãията им на полаãане. несъобразяването с тези особености може да доведе до проблеми.

130

Високо обемно тегло минералната вата е 10 пъти по-тежка от полистирола. ако при неéното полаãане се използват дþбели с пластмасови пирони, е възможно с те÷ение на времето изолацията да се напука или разруøи. минералната вата е мноãо по-силно паропропусклива от полистирола, което налаãа специалното é укрепване. Ниска механична якост пло÷ите от минерална вата са съставени от ôини влакна и при натиск поддават. ако бъдат използвани за топлоизолация, без да се направи допълнителна øпакловка за заздравяване, е възможно при неволен удар краéното покритие да се разруøи. Плочите не са равномерно дебели по технолоãи÷ни при÷ини при пло÷ите от минерална вата е възможно да има отклонения в дебелината на отделните платна. след полаãане тази дебелина не може да бъде кориãирана с øкурене, защото ще се наруøи структурата на материала. Това налаãа øпакловането да бъде в по-дебел слоé. Минералната вата се лепи със специални лепила лепилата за каменна вата трябва да притежават по-добра носимоспособност и да имат добро сцепление с топлоизолационните пло÷и от минерална вата.


5

РЕШЕНИЕ! ÈÇÏÎËÇÂÀÍÈ ÏÐÎÄÓÊÒÈ

1

по÷истете основата от прах, мазни петна, сажди, лесно отделящи се ÷астици или друãи ôактори, които биха намалили силата на слепване на лепилото. при полаãане на лепилото основата трябва да е суха.

2

Към 5,2 I вода добавете една опаковка 25 kg weber М752 Лепилно-шпакловъчна смес. Разбъркаéте маøинно до полу÷аване на хомоãенна смес, без бу÷ки и сухо вещество. из÷акаéте 10 min материалът да отлежи и пребъркаéте.

З

с маламаøка нанесете тънък пласт върху цялата пло÷а от каменна вата. Този слоé служи за по-добро сцепление между лепилния слоé и топлоизолационните плоскости. след като изсъхне, нанесете лепилото като непрекъсната рамка по краищата на пло÷ата. добавете 5 - 6 топки лепило в средата на пло÷ата.

M752 лепилноøпакловъ÷на смес стр. 154

пРоБлем & РеØение ¹10

за сиãурното и дълãотраéно топлоизолиране с пло÷и от минерална вата е необходимо използването на специални лепилно-øпакловъ÷ни смеси и дþбели. Технолоãията на полаãане също е разли÷на, като е добавена допълнителна øпакловка с цел повиøаване на здравината. Вси÷ки тези особености са отразени и практи÷ески изпитани в топлоизолационната система weber.therm Престиж.

пло÷ите се полаãат и се притискат към стената, като вертикалните ôуãи се разминават. минералната вата се реже със специален нож. при необходимост добавете още лепило под пло÷ата, така ÷е да постиãнете равна повърхност. ако между отделните платна се полу÷ат ôуãи, ãи запълнете с вата, а не с лепило. из÷акаéте 48 ÷аса за пълното изсъхване на лепилото.

5

Укрепете платната с дþбели с метален пирон. монтираéте дþбелите според указаната схема на стр. 120 върху у÷астъци, под които има лепило.

6

направете предварителна øпакловка с М752 Лепилно-шпакловъчна смес, без да полаãате стъклотекстилна мрежа. из÷акаéте 48 ÷аса за пълното é изсъхване. армираéте натоварените зони около вратите и прозорците, като вãраждате стъклотекстилната мрежа.

weber.pas силикатна мазилка стр. 180

7

след пълното изсъхване на армираните рискови зони нанесете по цялата повърхност слоé лепилно-øпакловъ÷на смес с дебелина до 3 mm. Върху неãо опънете разкроената по размер стъклотекстилна мрежа и с лек натиск на маламаøката я вãрадете в лепилото. две съседни пар÷ета мрежа се припокриват с ивица около 10 cm. изравнете повърхността, така ÷е цялата мрежа да е покрита. Като краéно покритие използваéте тънкослоéните мазилки weber.pas Силикатна или Силиконова.

weber.pas силиконова мазилка стр. 184

Топлоизолационни и фасадни сисТеми

4

131


пРоБлем & РеØение ¹11

5

ПРОБЛЕМ?

Как да топлоизолираме по-еôективно дома си?

Топлоизолационни и фасадни сисТеми

Избор на продукти Топлоизолацията е еôективна и дълãотраéна само ако отделните продукти в нея са със съвместими ка÷ества и работят като система. системата от продукти съ÷етава ка÷ествата на материалите като естетика, топлоизолационни ка÷ества, еласти÷ност, механи÷на якост, паропропускливост, дълãотраéност и др. замяната или спестяването на някоé компонент от системата води до влоøаване на показателите на топлоизолацията по отноøение на някои от тези ка÷ества.

132

Технология на полагане Технолоãията на полаãане се разработва ве÷е над 30 ãодини. за това време е оптимизирана и усъвърøенствана то÷ната технолоãия на полаãане. пренебреãването на този опит и наруøаването на технолоãията и последователността на стъпките влияят неãативно на топлоизолационната система. особено внимание трябва да се обърне на стриктното спазване и на технолоãи÷ното време между отделните етапи.

Климатични условия ниските температури (под +5° с) по време на полаãане, както и прекалено високите (над +30 °с), дъждът или прякото слън÷ево ãреене моãат да наруøат ка÷ествата на системата в разли÷ните етапи на неéното полаãане. защитете залепените топлоизолационни пло÷и от Ultra Clima полистирол от директно слънцеãреене.


основно предназна÷ение на топлоизолацията е да предотвратява изти÷ането на топлина от ваøия дом. фасадната изолационна система weber.therm Ultra Clima намалява заãубите на топлина и предпазва ваøия дом от студ и ãорещини в зависимост от климати÷ните условия. при прилаãане на системата разходите за отопление се намаляват до 60%. системата се прилаãа еднакво успеøно както при нови, така и при топлоизолиране на стари сãради.

1

Топлоизолирането на нови сãради трябва да запо÷не, след като са стихнали естествените процеси на сляãане на сãрадата, за това според разли÷ните обстоятелства са необходими около 3 - 12 месеца.

2

изпълнението на топлоизолацията запо÷ва със закрепване на цокълен проôил. нивелираéте и закрепете с помощта на дþбели проôила. предназна÷ението му е да спомоãне за правилното подвеждане на топлоизолационните пло÷и, както и да предпазва конструкцията от механи÷ни наранявания и ãриза÷и.

3

weber 470P Clima Therm е лепилно-øпакловъ÷на смес за лепене и øпакловане на пло÷и от Ultra Clima полистирол. Разбъркаéте лепилно-øпакловъ÷ната смес с електри÷еска бъркалка. спазваéте то÷ното съотноøение между сухата смес и водата, указано на ãърба на опаковката. оставете разбърканата смес да отлежи 5 - 10 min и след това разбъркаéте отново за пълно разтваряне на съставките, преди да запо÷нете нанасянето на сместа.

пРоБлем & РеØение ¹11

РЕШЕНИЕ!

5

4 5

след изсъхване на лепилото пло÷ите от Ultra Clima полистирол се øлаéôат за постиãане на равна повърхност. залепените пло÷и се закрепват с дþбели с пластмасов пирон за допълнителна механи÷на здравина по предписаните схеми в зависимост от висо÷ината на сãрадата и атмосôерните условия в раéона.

6

нанесете лепилно-øпакловъ÷ната смес върху топлоизолационните пло÷и с назъбена маламаøка и положете армировъ÷ната мрежа. Всяка ивица мрежа трябва да припокрива съседната на øиро÷ина 10 cm. с натиск с ãладката страна на маламаøката мрежата се вãражда в øпакловъ÷ния слоé така, ÷е повърхността да стане равна.

7

след пълното изсъхване на лепилно-øпакловъ÷ната смес ãрундираéте с weber.pas Грунд за тънкослоéни мазилки. Ãрундът изсъхва след минимум 24 ÷аса.

8

за краéно покритие използваéте тънкослоéна мазилка weber.pas Clima. за оôормяне на декоративни елементи е необходимо отделните у÷астъци да се оãрадят ÷рез облепване с хартиена самозалепваща лента. след нанасяне на единия цвят мазилка лентата веднаãа се отстранява. след изсъхване по контурите на ве÷е намазания у÷астък се залепва защитна лента и се полаãа следващият цвят мазилка, като се внимава да не се зацапат ве÷е ãотовите повърхности.

Топлоизолационни и фасадни сисТеми

лепилно-øпакловъ÷ната смес се нанася на непрекъсната ивица около и в близост до кантовете на пло÷ата, а друãа ÷аст под ôормата на 5 - 6 топки се разпределя равномерно върху неéната повърхност. пло÷ите се редят така, ÷е вертикалните ôуãи между тях в два съседни реда да се разминават на разстояние минимум 1/3 дължина.

133


6

ПРОДУКТОВ СЕЛЕКТОР ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

Топлоизолационни и фасадни системи

ПРОДУКТОВ СЕЛЕКТОР

С КАКЪВ ИЗОЛАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ

134

ВЪРХУ КАКВА ОСНОВА

Експандиран полистирол (EPS)

продукт

Ultra Clima полистирол (EPS)

стр. продукт

Екструдиран полистирол (XPS)

стр. продукт

Бетон

Подходящо само за цокълната област при: weber.therm Престиж weber.therm 142 Ultra Clima weber.therm Фамилия weber.therm Индивидуален стил

Тухла

Подходящо само за цокълната област при: weber.therm Престиж weber.therm 142 Ultra Clima weber.therm Фамилия weber.therm Индивидуален стил

Стара мазилка

Подходящо само за цокълната област при: weber.therm Престиж weber.therm 142 Ultra Clima weber.therm Фамилия weber.therm Индивидуален стил

weber.therm weber.therm 143 Ultra Clima Фамилия weber.therm Индивидуален 145 стил

weber.therm weber.therm 143 Ultra Clima Фамилия weber.therm Индивидуален 145 стил

weber.therm weber.therm Фамилия 143 Ultra Clima weber.therm Индивидуален 145 стил

стр. продукт

Нестабилни основи (дървени основи, аквапанели)

144

weber.therm Флекс

стр.

141 weber.therm 142 Престиж

141

143 145

141 weber.therm 142 Престиж

141

143 145

141 weber.therm 142 Престиж 143 145

Подходящо само за цокълната област при: weber.therm Флекс

Минерална вата (MW)

144

141


6  превъзхожда вси÷ки останали системи по отноøение на паропропускливост и øумоизолация  Топлоизолационният материал - каменната вата, е неãорим и нестареещ  Ãолямо разнообразие на краéни покрития декоративни мазилки  системата има мноãо добра паропропускливост (може да диøа), което подпомаãа поддържане на оптимален влажностен микроклимат в сãрадата  изпитана при всякакви условия и натоварвания  Висока устоé÷ивост на цвета на мазилката срещу обезцветяване ÍÀÉ-ÂÀÆÍÎÒÎ ÇÀ ÑÈÑÒÅÌÀÒÀ “ÔËÅÊÑ”:

 Висока устоé÷ивост на напуквания вследствие на нестабилна основа  лесен метод на полаãане използват се ãотови за нанасяне разтвори  добра паропропускливост  специализирана за полаãане върху дървени и друãи нестабилни основи

пРодУКТоВ селеКТоР

ÍÀÉ-ÂÀÆÍÎÒÎ ÇÀ ÑÈÑÒÅÌÀÒÀ “ÏÐÅÑÒÈÆ”:

ÍÀÉ-ÂÀÆÍÎÒÎ ÇÀ ÑÈÑÒÅÌÀÒÀ “ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÅÍ ÑÒÈË”:

 лесна за полаãане  добра паропропускливост за поддържане на оптимален микроклимат в сãрадата  добри топлоизолационни ка÷ества  Висока устоé÷ивост на цвета на мазилките срещу стареене  Възможност за артисти÷ни основи

 лесно и бързо полаãане  Боãато разнообразие на завърøващи покрития  системата е паропропусклива (може да диøа), което подобрява микроклимата в сãрадата  изпитана при всякакви метеоролоãи÷ни условия и натоварвания  Висока степен на устоé÷ивост на цветовете на мазилките срещу стареене ÍÀÉ-ÂÀÆÍÎÒÎ ÇÀ ÑÈÑÒÅÌÀÒÀ “ULTRA CLIMA”:

 системата е паропропусклива  създава комôорт във ваøия дом  постиãа висок коеôициент на топлоизолиране  мноãо добра износоустоé÷ивост, механи÷на якост и дълãотраéност  Висока устоé÷ивост на цвета на мазилките срещу стареене  избор между 248 цвята и 5 структури на декоративната мазилка

EPS Топлоизолация (коефициент на топлопреминаване λ) Паропреминаване (коефициент на дифузия на водни пари μ) Клас на горимост

Ultra Clima EPS

XPS

Каменна вата

λ = 0,041 - 0,036 λ =0,031 - 0,033

λ = 0,044 - 0,035 λ = 0,044 - 0,036

µ = 20 - 100

µ = 20 - 50

µ = 100 - 300

µ = 1,5 - 2

DIN E1 (трудногорим)

DIN E1 (трудногорим)

DIN E1 (трудногорим)

DIN А1 (негорим)

Топлоизолационни и фасадни сисТеми

ÍÀÉ-ÂÀÆÍÎÒÎ ÇÀ ÑÈÑÒÅÌÀÒÀ “ÔÀÌÈËÈß”:

135


6

полезна инфоРмациß

оБÙа инфоРмациß

Топлоизолационни системи В последните ãодини топлоизолирането на сãрадите се наложи като алтернатива на скъпите енерãиéни ресурси. наé-важният еôект от този процес е промяната на разбиранията по отноøение на топлоизолацията. макар цената все още да е важен ôактор, все пове÷е инвеститори и собственици обръщат внимание на еôективността и дълãотраéността. Тези два показателя се постиãат само с практи÷ески изпитани продукти.

защо да изберете топлоизолация от Вебер?

Топлоизолационни и фасадни сисТеми

weber.therm престиж

136

weber.therm индивидуален стил

weber.therm флекс

weber.therm фамилия

weber.therm Ultra Clima

Компоненти на системите weber.therm

 предлаãа се не слу÷аен набор от продукти, а цялостни системи, ÷иито отделни компоненти са създадени да работят заедно. ако изпълните топлоизолацията със слу÷аéни продукти, е мноãо вероятно един от тях да компрометира цялата система.  Вси÷ки топлоизолационни системи на Вебер са сертиôицирани и практи÷ески изпитани в независими лаборатории. В техни÷еската карта на всяка топлоизолационна система можете да видите неéните еôективни показатели. Тези параметри са резултат от сериозни изпитания при зна÷ително по-сурови условия от оби÷аéните за Бълãария.  Топлоизолационните системи на Вебер се изпълняват при непрекъснат техни÷ески контрол. специалистите ни са преминали пълен курс на обу÷ение и спазват стриктно технолоãи÷ния процес на полаãане. Това ви предпазва от риска топлоизолацията да бъде положена по неправилна технолоãия.  Топлоизолационните системи на Вебер се ползват с отли÷на репутация в над 38 страни като Ãермания, Великобритания, австрия, Øвеéцария и др.  Топлоизолационните системи на Вебер покриват нормите за енерãиéна еôективност. Това ви дава основание за кандидатстване по разли÷ни проãрами, осиãуряващи ôинансови облек÷ения при полаãане на топлоизолация.


6 ИЗПОЛЗВАНИТЕ МАТЕРИАЛИ

МЕХАНИЧНА ЯКОСТ

Коãато се ãовори за топлоизолация, ние от Вебер разбираме мноãопластова система, съставена от специално произведени материали, всеки от които оптимално се свързва с останалите. Така подбраните материали образуват цялостна система и единствено този подход ãарантира еôективността и дълãотраéността на топлоизолацията.

завърøената топлоизолационна система покрива показатели за здравина, които отãоварят на европеéските строителни стандарти за механи÷на якост и устоé÷ивост на натоварвания.

КОНКРЕТНИТЕ УСЛОВИЯ

Топлоизолационните системи на Вебер са проектирани с оãлед климати÷ните условия в страната и утвърдената с ãодините строителна практика. предлаãаме няколко системи така, ÷е всеки да може да направи подходящия за конкретните условия избор. наé-същественото в слу÷ая е, ÷е всяка от тях постиãа оптимална енерãиéна еôективност и по-бързо изплащане на инвестицията от направените икономии на ãорива, електри÷ество и друãи изто÷ници на топлинна енерãия.

ПАРОПРОПУСКЛИВОСТ

паропропускливостта е своéството на топлоизолационната система да пропуска водните пари и те свободно да преминават и да се изпаряват в околното пространство. по този на÷ин влаãата не се задържа в помещенията. Това предотвратява появата на конденз и микроорãанизми. единицата за измерване на паропропускливост е коеôициентът μ, коéто показва съпротивлението при преминаване на водните пари през даден материал.

оБÙа инфоРмациß

защо “топлоизолационна система”, а не “топлоизолация”?

основният критериé за оценка на топлоизолационните своéства на оãраждащите сãрадата стени и друãи елементи на строителната конструкция е коеôициентът на топлопреминаване U (W/m2K). Тоé отразява коли÷еството топлина, което преминава през площ от 1 m2 на оãраждащата конструкция за време 1 sec и температурна разлика от двете é страни 1° K. максималната стоéност е нормативно определена за всяка страна, като топлоизолационните системи на Вебер напълно покриват европеéските норми.

ДЪЛГОТРАЙНОСТ

полаãането на топлоизолация е скъп и трудоемък процес. затова топлоизолационните системи на Вебер са проектирани да имат експлоатационен период, сравним с живота на самата сãрада. Това може да бъде постиãнато единствено при полаãане на цялостни топлоизолационни системи с ãарантирани от производителя ка÷ества.

ЕЛАСТИЧНОСТ

ЕСТЕТИКА

Топлоизолационната система трябва да има известна еласти÷ност, за да може да компенсира неизбежните линеéни терми÷ни или влажностни разøирения и деôормациите вследствие сляãане на сãрадата. особено внимание трябва да се обърне при специôи÷ни основи като пло÷и от дървесни материали, дъс÷ени обøивки, ãипсокартон, ãипсоôазер и др. материали. Топлоизолационните системи на Вебер са съобразени спрямо конкретната основа, на която ще се полаãат.

наред с техни÷еските характеристики Вебер обръща ãолямо внимание и на естетиката на топлоизолационните си системи, като за краéни покрития се използват наé-подходящите за дадената система тънкослоéни декоративни мазилки. Те съ÷етават защитни ка÷ества и устоé÷ивост на атмосôерните влияния с боãата цветова палитра и разли÷ни повърхностни структури. пове÷е инôормация за мазилките може да намерите в раздел “Краéни покрития”, стр. 164.

Топлоизолационни и фасадни сисТеми

ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ КАЧЕСТВА

137


6

подРоБна инфоРмациß

Топлоизолационни и фасадни сисТеми

оБÙа инфоРмациß

подробна инôормация за полаãане на топлоизолационни системи

138

полаãането на топлоизолация трябва да се извърøва само от квалиôицирани специалисти. познаването на детаéлите в технолоãията и специôиките на материалите е задължително условие за постиãане на еôективна и дълãотраéна топлоизолация. не променяéте или спестяваéте материали. между отделните процеси спазваéте стриктно технолоãи÷ното време за съхнене на материалите. с близо 40-ãодиøния си опит в създаване на топлоизолационни системи, концернът Вебер е постиãнал максимална еôективност и дълãотраéност на предлаãаните материали. 1 ПРОВЕРЕТЕ ОСНОВАТА добре подãотвената основа осиãурява нисък разход на материал и съкращава времето за полаãане на топлоизолацията. здравата и товароносима основа удължава живота на вси÷ки покрития. В наé-÷естите слу÷аи подãотовката на основата минава през следните етапи:

Ãрундираéте с weber P61 Грунд за заздравяване на ронливи основи. липсващите у÷астъци мазилка измажете с weber 201P Хастарна мазилка. при тухлена зидария запълнете добре ôуãите между тухлите.

 Почистете основата отстранете вси÷ки лесно отделящи се ÷астици боя. ако е наложително отстранете цялото старо покритие от боя. по÷истете замърсявания от сажди или мазни петна.

2 ПОДВЕДЕТЕ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯТА преди полаãане на топлоизолацията монтираéте в цокълната област подвеждащ проôил. Õоризонтираéте ãо внимателно, защото това ниво подвежда цялата ôасада. задължително е да използвате проôил, ÷иято øирина е съобразена с дебелината на топлоизолационната пло÷а. Ãолеми отклонения на ôасадата моãат да бъдат компенсирани с пло÷и с разли÷на дебелина.

 Поправете основата отстранете ронливите у÷астъци стара мазилка. ако по основата има избили петна от соли, отстранете ãи механи÷но.

 Покрийте прозорците покриéте с полиетиленово ôолио вси÷ки детаéли, които няма да топлоизолирате. Така ще ãи предпазите от замърсяване по време на работа.


4 УКРЕПЕТЕ С ДЮБЕЛИ пло÷ите от полистирол се закрепят с дþбели с пластмасови пирони. пло÷ите от каменна вата задължително се укрепят с дþбели с метален пирон. Уверете се, ÷е дþбелите са надеждно закрепени към основата. съобразете броя дþбели спрямо конкретните условия - висо÷ина на сãрадата, използван топлоизолационен материал, климати÷ни условия и сила на вятъра. дþбелите се разполаãат по то÷но определена схема. ако топлоизолационните пло÷и от полистирол са с дебелина над 8 cm, направете с ôреза отвор с дълбо÷ина 1,5 cm. монтираéте дþбела, а след това покриéте ãлавата му с полистиролна капа÷ка. ако не се използва капа÷ка, отворът трябва да е с ôрезенк 0,5 cm. Важно е ãлавите на дþбелите да не стър÷ат над пло÷ите, затова преди полаãане направете ôрезенк в топлоизолационните пло÷и. 5 АРМИРАЙТЕ РИСКОВИТЕ ЗОНИ зоните около прозорците и ъãлите на основата се армират допълнително. Това ãи защитава от натоварването при експлоатация и от слу÷аéни удари. използваéте алкалоустоé÷ива армировъ÷на мрежа.  Монтирайте ъгловите и еркерните профили наé-лесно и то÷но ъãлите се оôормят с ãотови проôили. нанесете лепилно-øпакловъ÷ната

смес, положете проôила и вãрадете мрежата му в лепилния слоé. ако не разполаãате с ãотови проôили, използваéте два пласта армировъ÷на мрежа, като пар÷ето се заãъва и залепва върху стената от друãата страна на ъãъла на ивица, øирока поне 20 cm.  Диагонално армиране около врати и прозорци нанесете лепилото върху основата. Върху неãо положете пар÷е армировъ÷на мрежа с размер около 20x40 cm. с лек натиск с маламаøката вãрадете мрежата в лепилото, докато не се покрие изцяло. 6 АРМИРАЙТЕ ЦЯЛАТА ФАСАДА из÷акаéте пълното изсъхване на армираните рискови зони. нанесете лепилно-øпакловъ÷ната смес по цялата основа, вклþ÷ително и върху ве÷е армираните зони. положете предварително разкроените пар÷ета армираща мрежа и с лек натиск на маламаøката я вãрадете в øпакловката. при необходимост добавете още øпакловъ÷на смес до пълното покриване на мрежата. Трябва да постиãнете равно покритие. из÷акаéте до пълното му изсъхване. 7 ПОЛОЖЕТЕ КРАЙНОТО ПОКРИТИЕ не вси÷ки мазилки или бои са подходящи за краéни покрития при топлоизолиращи системи. две са основните правила за избор на краéно покритие:  дебелината на краéното покритие трябва да е минимум 1,5 mm. Това осиãурява механи÷на защита и здравина на топлоизолацията от слу÷аéни удари.  Краéното покритие трябва да е с цвят с коеôициент HBW > 30%. Този коеôициент показва в каква степен покритието поема слън÷евите лъ÷и. при мноãо тъмни и наситени цветове ôасадата ще се наãрява силно, което води до неéното разруøаване.

Топлоизолационни и фасадни сисТеми

3 ПОЛОЖЕТЕ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИТЕ ПЛОЧИ Топлоизолационните пло÷и от полистирол се монтират, като по краищата им се нанася непрекъсната рамка лепило, а в средата на пло÷ата се слаãат 4 - 6 топки лепило. при пло÷и от минерална (каменна) вата лепилото се нанася на тънък слоé по цялата повърхност на пло÷ите, а после се прави рамка и 4 - 6 топки. пло÷ите се редят на принципа на зидарията, като вертикалните им ôуãи се разминават. ако между пло÷ите се полу÷ат по-ãолеми ôуãи, ãи запълнете с пар÷ета полистирол или вата, а не с лепило. из÷акаéте минимум три дни за пълното изсъхване на лепилото.

оБÙа инфоРмациß

6

139


Топлоизолационни и фасадни сисТеми

сисТеми Топлоизолации

6

140

weber.pas Колорит стр. 188

weber.therm фамилия

weber 460P стр. 150

EPS-F

Стъклотекстилна мрежа

weber.pas Грунд стр. 196

weber.pas Силикон-акрилатна мазилка стр. 186

weber.pas Силиконова мазилка стр. 184

weber.therm престиж

weber M752 стр. 154

Минерална вата

Стъклотекстилна мрежа

weber.pas Грунд стр. 196

weber.therm Ultra Clima

Weber 470P стр. 152

Ultra Clima EPS

Стъклотекстилна мрежа

weber.pas Грунд стр. 196

weber.pas Clima мазилка стр. 182

EPS-F

Стъклотекстилна мрежа

weber.pas Грунд стр. 196

weber.pas Силиконова мазилка стр. 184

EPS-F

Стъклотекстилна мрежа

weber.pas Грунд стр. 196

weber.min Благородна мазилка стр. 198

weber.pas Силикатна мазилка стр. 180

weber M707 стр. 156

weber.therm флекс

weber.therm индивидуален стил

weber M708 стр. 158

weber 460P стр. 150


6

ПРОДУКТ

ПРИЛОЖЕНИЕ • Íåãîðèìà • Øóìîèçîëèðàùà • Äúëãîòðàéíà

Топлоизолационна система, изпълнена с пло÷и от каменна вата.

Топлоизолационна система за постиãане на максимални топло- и øумоизолационни резултати. изпълнена с пло÷и от каменна вата за топлоизолация, което я прави устоé÷ива на екстремни атмосôерни и топлинни натоварвания. В системата са вклþ÷ени стилни и модерни краéни покрития в 248 цвята и 6 повърхностни структури. системата “престиж” предлаãа спокоéствие, комôорт и уþт в сãрадата, постиãнати с дълãотраéни и изпитани материали.

ÍÀÉ-ÂÀÆÍÎÒÎ ÇÀ ÑÈÑÒÅÌÀÒÀ “ÏÐÅÑÒÈÆ”:

• Ìàêñèìàëíè ðåçóëòàòè ïî îòíîøåíèå íà паропропускливост и øумоизолация • Òîïëîèçîëàöèîííèÿò ìàòåðèàë - êàìåííàòà вата, е неãорим и нестареещ • Ãîëÿìî ðàçíîîáðàçèå íà äåêîðàòèâíè ìàçèëêè • Íàé-ñèëíî èçðàçåíà ïàðîïðîïóñêëèâîñò • Èçïèòàíà ïðè âñÿêàêâè óñëîâèÿ è íàòîâàðâàíèÿ • Âèñîêà óñòîé÷èâîñò íà öâåòà íà ìàçèëêàòà срещу обезцветяване • Ïðè ïîëàãàíåòî íà ñèñòåìàòà ñå èçïîëçâà допълнителен, заздравяващ слоé лепилноøпакловъ÷ен разтвор

ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÈ ÍÀ WEBER.THERM “ÏÐÅÑÒÈÆ”

• weber M752 лепилно-øпакловъ÷на смес стр. 154 • Ôàñàäíè òîïëîèçîëàöèîííè ïëî÷è от каменна минерална вата • weber.therm Äþáåë ñ ìåòàëåí ïèðîí • weber.therm стъклотекстилна алкалоустоé÷ива армировъ÷на мрежа • weber.pas Ãðóíä стр. 196 • weber.pas Ñèëèêàòíà ìàçèëêà стр. 180 • weber.pas Ñèëèêîíîâà ìàçèëêà стр. 184

Топлоизолационни и фасадни сисТеми

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

ТеÕни×есКи ÕаРаКТеРисТиКи

Топлоизолационни сисТеми

141


6

ПРОДУКТ

Топлоизолационни и фасадни сисТеми

ТеÕни×есКи ÕаРаКТеРисТиКи

Топлоизолационни сисТеми

142

ПРИЛОЖЕНИЕ • Ïîâèøåíè топлоизолационни ка÷ества • Èçêëþ÷èòåëíî паропропусклива • Ãîëÿìî разнообразие от цветове и структури

Топлоизолационна система на база Ultra Clima полистирол. ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Топлоизолационна система с повиøени топлоизолационни своéства, изпълнена с Ultra Clima ôасаден полистирол с разли÷на дебелина на изолационния материал. Ultra Clima полистиролът се отли÷ава от обикновения EPS-F с по-ãолямата плътност на материала и допълнителните ãраôитни ãранули, вãрадени в неãо, откъдето идва и по-добрата изолационна способност. Ãраôитът има уникални своéства да отразява и възпрепятства преминаването на инôра÷ервените и UV лъ÷и. Това ãо прави освен прекрасен изолатор и сиãурен защитник от проникване на радиация в сãрадата. Това става при запазена минимална дебелина на платната и плътност. Като цяло използването на Ultra Clima полистирол в топлоизолацията повиøава енерãиéната еôективност на самата сãрада. ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÈ ÍÀ WEBER.THERM “ULTRA CLIMA”

• weber 470P лепилно-øпакловъ÷на смес стр. 152 • Ôàñàäíè òîïëîèçîëàöèîííè пло÷и експандиран Ultra Clima полистирол • weber.therm дþбел с пластмасов пирон • weber.therm стъклотекстилна алкалоустоé÷ива армировъ÷на мрежа • weber.pas Ãðóíä стр. 196 • weber.pas Clima стр. 182

ÍÀÉ-ÂÀÆÍÎÒÎ ÇÀ ÑÈÑÒÅÌÀÒÀ “ULTRA CLIMA”:

• Ñèñòåìàòà å ïàðîïðîïóñêëèâà • Ñúçäàâà êîìôîðò âúâ âàøèÿ äîì • Ïîñòèãà âèñîê êîåôèöèåíò íà топлоизолиране • Ìíîãî äîáðà èçíîñîóñòîé÷èâîñò, механи÷на якост и дълãотраéност • Âèñîêà óñòîé÷èâîñò íà öâåòà íà мазилките срещу стареене. • Èçáîð ìåæäó 248 öâÿòà è 5 структури на декоративната мазилка


6

ПРОДУКТ

• Äúëãîòðàéíà • Ëåñíî èçïúëíèìà • Èçïèòàíà è сертиôицирана

оптимално съотноøение постиãнат еôект–цена. ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Класи÷еска топлоизолационна система, изпълнена с ôасаден полистирол с разли÷на дебелина според конкретните условия. Вси÷ки съставни елементи на weber.therm Фамилия са подбрани и практи÷ески изпитани така, ÷е да работят в система. Това осиãурява дълãотраéност, еôективност и безпроблемна експлоатация в бълãарските климати÷ни условия. Топлоизолационната система е паропропусклива и спомаãа за здравословния микроклимат в сãрадата. избор между 248 цвята и 6 структури на декоративните мазилки.

ÍÀÉ-ÂÀÆÍÎÒÎ ÇÀ ÑÈÑÒÅÌÀÒÀ “ÔÀÌÈËÈß”:

• Äîáðî ñúîòíîøåíèå öåíà - òîïëîèçîëàöèîíåí è декоративен еôект • Ëåñíî è áúðçî ïîëàãàíå • Áîãàòî ðàçíîîáðàçèå íà çàâúðøâàùè ïîêðèòèÿ • Ñèñòåìàòà å ïàðîïðîïóñêëèâà (ìîæå äà äèøà) • Èçïèòàíà ïðè âñÿêàêâè ìåòåîðîëîãè÷íè условия и натоварвания • Óñòîé÷èâè öâåòîâå íà ìàçèëêèòå

ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÈ ÍÀ WEBER.THERM “ÔÀÌÈËÈß”

• weber 460P лепилно-øпакловъ÷на смес стр. 150 • Ôàñàäíè òîïëîèçîëàöèîííè ïëî÷è експандиран полистирол EPS-F • weber.therm дþбел с пластмасов пирон • weber.therm стъклотекстилна алкалоустоé÷ива армировъ÷на мрежа • weber.pas Ãðóíä - стр. 196 • weber.pas Ñèëèêàòíà ìàçèëêà - стр. 180 • weber.pas Ñèëèêîíîâà ìàçèëêà - стр. 184 • weber.pas Ñèëèêîí-àêðèëàòíà ìàçèëêà - стр. 186 • weber.pas Êîëîðèò - стр. 188

Топлоизолационни и фасадни сисТеми

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТеÕни×есКи ÕаРаКТеРисТиКи

Топлоизолационни сисТеми

143


6

ПРОДУКТ

Топлоизолационни и фасадни сисТеми

ТеÕни×есКи ÕаРаКТеРисТиКи

Топлоизолационни сисТеми

144

ПРИЛОЖЕНИЕ • Àäõåçèÿ êúì äúðâåíè повърхности, ãипсови и циментови плоскости • Óñòîé÷èâà ïðè нестабилни основи • Èçïèòàíà è сертиôицирана

Топлоизолационна система за полаãане върху дървени и нестабилни основи. ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

системата “флекс” е предназна÷ена за полаãане върху специôи÷ни основи като дърво, ãипсокартон, ãипсоôазер и др. силно еласти÷на, което é позволява да поема възникналите движения на основата, без това да при÷ини напукване и повреда на топлоизолацията. може да се използва и като ÷асти÷на топлоизолация около покриви. за топлоизолационен материал се използва ôасаден полистирол (EPS-F), като дебелината на пло÷ите варира в рамките на 5 - 8 cm или пове÷е. Боãат набор декоративни покрития - силиконови и полимерни мазилки в 248 цвята и 6 вида структура. ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÈ ÍÀ WEBER.THERM “ÔËÅÊÑ”

• weber Ì707 Ëåïèëíà ñìåñ çà çàëåïâàíå на EPS-F топлоизолационни пло÷и стр. 156 • Ôàñàäíè òîïëîèçîëàöèîííè ïëî÷è експандиран полистирол EPS-F • weber Ì708 Øïàêëîâú÷íà ñìåñ çà направа на армирана с мрежа øпакловка стр. 158 • weber.therm дþбел с метален пирон с винт • weber.therm стъклотекстилна алкалоустоé÷ива армировъ÷на мрежа • weber.pas Ãðóíä - стр. 196 • weber.pas Ñèëèêàòíà ìàçèëêà - стр. 180 • weber.pas Ñèëèêîíîâà ìàçèëêà - стр. 184

ÍÀÉ-ÂÀÆÍÎÒÎ ÇÀ ÑÈÑÒÅÌÀÒÀ “ÔËÅÊÑ”:

• Óñòîé÷èâà íà íàïóêâàíèÿ âñëåäñòâèå íà нестабилна основа • Ëåñåí ìåòîä íà ïîëàãàíå - èçïîëçâàò ñå ãîòîâè за нанасяне разтвори • Ñïåöèàëèçèðàíà çà ïîëàãàíå âúðõó äúðâåíè, ãипсокартонени и друãи нестабилни основи


6

ПРОДУКТ

ПРИЛОЖЕНИЕ • Âúçìîæíîñò çà декоративни ôасадни елементи • Äúëãîòðàéíà • Ïàðîïðîïóñêëèâà

Топлоизолационна система на база експандиран пенополистирол за по-артисти÷но оôормяне на ôасади.

Топлоизолационният материал в системата “индивидуален стил” е ôасаден полистирол (EPS-F), като дебелината му зависи от метеоролоãи÷ните условия и варира в рамките на 5 - 8 cm или пове÷е. за краéно покритие се използват минерални декоративни мазилки с естествени (т.нар. истори÷ески) цветове при вла÷ена и драскана повърхностна структура. Възможност за допълнителни артисти÷ни текстури на краéното покритие. ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÈ ÍÀ WEBER.THERM “ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÅÍ ÑÒÈË”:

• weber 460P лепилно-øпакловъ÷на смес стр. 150 • Ôàñàäíè òîïëîèçîëàöèîííè ïëî÷è експандиран полистирол EPS-F • weber.therm дþбел с пластмасов пирон • weber.therm стъклотекстилна алкалоустоé÷ива армировъ÷на мрежа • weber.pas Ãðóíä - стр. 196 • weber.min Блаãородна (минерална) мазилка стр. 198

ÍÀÉ-ÂÀÆÍÎÒÎ ÇÀ ÑÈÑÒÅÌÀÒÀ “ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÅÍ ÑÒÈË”:

• Âúçìîæíîñò çà äåêîðàòèâíè ôàñàäíè åëåìåíòè • Äîáðà ïàðîïðîïóñêëèâîñò çà îïòèìàëåí микроклимат • Äîáðè òîïëîèçîëàöèîííè êà÷åñòâà • Âèñîêà óñòîé÷èâîñò íà öâåòà íà ìàçèëêèòå срещу стареене • 4 òèïè÷íè ñòðóêòóðè, 43 öâÿòà êðàéíî ïîêðèòèå и неоãрани÷ен набор от артисти÷ни структури • Íèñêà öåíà è ëåñíî ïîëàãàíå

Топлоизолационни и фасадни сисТеми

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

ТеÕни×есКи ÕаРаКТеРисТиКи

Топлоизолационни сисТеми

145


6

ПРОДУКТ

ТеÕни×есКи ÕаРаКТеРисТиКи

лепилна смес Код: 440 Р

ПРИЛОЖЕНИЕ • Ëåñíà îáðàáîòêà • Ñòóäî- è ìðàçîустоé÷ива • Äîáðî ñöåïëåíèå към минерални основи

прахообразна лепилна смес за лепене на топлоизолационни пло÷и от експандиран полистирол.

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

Топлоизолационни и фасадни сисТеми

суха прахообразна лепилна смес на база на цимент и полимерни добавки за лепене на ôасадни топлоизолационни пло÷и от експандиран полистирол.

146

Книжни ÷ували със защитно ôолио 25 kg палет 1050 kg

Öåíè áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

Да се съхранява при следните условия: В добре затворена ориãинална опаковка В закрити помещения, защитени от влаãа и вода да се предпазва от силно слънце и високи температури при транспортиране укрепете и ôолираéте палетата Ãодност 1 ãодина

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

(при +23° C и относителна влажност 50%)

Плътност Коефициент на дифузия на водни пари (μ) Якост на сцепление с бетон Якост на сцепление при опън с пенополистирен Необходимо количество вода

1500 kg/m3 55 >0,25 N/mm2 >0,08 N/ mm2 5.25 l ±2% за 25 kg суха смес

ëâ./kg 0.40 0.48

ëâ./îïàêîâêà 10.00 12.00

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

около 5 kg сухо лепило за лепене на 1 m2 топлоизолационни пло÷и. при неравни основи разходът се увели÷ава.

ÄÐÓÃÈ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Как да топлоизолираме нова сãрада? стр. 112 Как да топлоизолираме стара сãрада? стр. 114


6

УПОТРЕБА лепилна смес

• Âúòðåøíà è âúíøíà употреба

 Винаãи разбъркваéте разтвора, преди да ãо използвате

• Ëåïåíå íà ïîëèñòèðîëíè плоскости

 не използваéте замърсен материал

• Ìîíòèðàíå íà декоративни детаéли от полистирол

 Винаãи нанасяéте лепилото по рамко-то÷ковия метод ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

основата трябва да е стабилна, товароносима, здрава и суха. да няма пукнатини, прах, мазнини, както и без замърсявания като остатъци от сажди, лþспи от стара боя и др.

ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

да се полаãа при температура между +5° с и +25° C. залепените пло÷и да се защитят от вятър, силно слън÷ево ãреене и замръзване 24 ÷аса след полаãането. да не се използва повторно замърсен материал.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• Ñúä çà ðàçáúðêâàíå íà ëåïèëîòî • Ìèêñåð/áîðìàøèíà ñ áúðêàëêà • Ìèñòðèÿ • Ìåòàëíà ìàëàìàøêà • Ñúäîâåòå è èíñòðóìåíòèòå òðÿáâà äà ñå по÷истят с вода веднаãа след употреба

1 Към 5,25 l ÷иста вода постепенно се добавя 25 kg сух материал. Разбъркаéте с маøинна бъркалка на бавни обороти сместа, докато се полу÷и еднородна лепилна маса, без бу÷ки или следи от сух материал в нея. след престоé от 10 min сместа се разбърква отново, след което материалът е ãоден за употреба до 3 ÷аса.

ТеÕни×есКи ÕаРаКТеРисТиКи

ÂÀÆÍÎ

2 лепилната смес се нанася по краищата на топлоизолационните плоскости (като се избяãва попадане на материал по ръбовете на плоскостите) и по средата то÷кообразно, на 5 - 6 топки. 3 плоскостите се залепват на

стената, като в съседните редове вертикалните ôуãи между тях се разминават.

4 из÷акаéте 48 ÷аса до изсъхване на лепилото и монтираéте дþбелите за допълнително механи÷но укрепване на пло÷ите. 5 след дþбелирането топлоизолационните пло÷и се øлаéôат за изравняване на стър÷ащите краища.

Топлоизолационни и фасадни сисТеми

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

147


6

ПРОДУКТ

ТеÕни×есКи ÕаРаКТеРисТиКи

лепилно-ØпаКлоВÚ×на смес Код: 450 Р

ПРИЛОЖЕНИЕ • Ïàðîïðîïóñêëèâà • Ëåñíà çà îáðàáîòêà • Ìðàçîóñòîé÷èâà

лепилно-øпакловъ÷на смес за лепене и øпакловане на топлоизолационни пло÷и от експандиран полистирол.

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

Топлоизолационни и фасадни сисТеми

лепилно-øпакловъ÷на смес за лепене и øпакловане на топлоизолационни пло÷и от ôасаден полистирол, както и за полаãане на армирана със стъклотекстилна мрежа защитна øпакловка.

148

Книжни ÷ували със защитно ôолио 25 kg палет 1050 kg

Öåíè áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

Да се съхранява при следните условия: В добре затворена ориãинална опаковка В закрити помещения, защитени от влаãа и вода да се предпазва от силно слънце и високи температури при транспорт укрепете и ôолираéте палетите Ãодност 1 ãодина

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

(при +23° C и относителна влажност 50%)

Плътност Коефициент на дифузия на водни пари (μ) Якост на сцепление с бетон Якост на сцепление при опън с пенополистирен Необходимо количество вода

1500 kg/m3 55 ≥0,25 N/mm2 ≥0,08 N/ mm2 5.25 l ±2% за 25 kg суха смес – max 23%

ëâ./kg 0.49 0.59

ëâ./îïàêîâêà 12.25 14.70

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

около 5 kg за 1 m2 лепене на топлоизолационни пло÷и. около 3 kg за 1 m2 øпакловане. при неравни основи разходът се увели÷ава.

ÄÐÓÃÈ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Как да топлоизолираме нова сãрада? стр. 112 Как да топлоизолираме стара сãрада? стр. 114


6

УПОТРЕБА лепилно-ØпаКлоВÚ×на смес

• Âúòðåøíà è âúíøíà употреба

 Винаãи разбъркваéте разтвора, преди да ãо използвате

• Ëåïåíå è øïàêëîâàíå íà полистиролни плоскости

 не използваéте замърсен материал

• Ìîíòèðàíå íà декоративни детаéли от полистирол

 Винаãи нанасяéте лепилото по рамко-то÷ковия метод ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

основата трябва да е стабилна, товароносима, здрава и суха. да няма пукнатини, прах, мазнини, както и без замърсявания като остатъци от сажди, лþспи от стара боя и др.

ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

да се полаãа при температура между +5° с и +25° C. залепените и/или øпакловани пло÷и да се защитят от вятър, силно слън÷ево ãреене и замръзване 24 ÷аса след полаãането. да не се използва повторно замърсен материал.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• Ñúä çà ðàçáúðêâàíå íà ëåïèëîòî • Ìèêñåð/áîðìàøèíà ñ áúðêàëêà • Ìèñòðèÿ • Ìåòàëíà ìàëàìàøêà • Ñúäîâåòå è èíñòðóìåíòèòå òðÿáâà äà ñå по÷истят с вода веднаãа след употреба

1 Към 5,25 l ÷иста вода постепенно се прибавя 25 kg суха смес и се разбърква до полу÷аване на хомоãенна смес. след престоé от 10 min сместа се разбърква повторно, след което лепилото е ãодно за използване в рамките на 3 ÷аса. 2 лепилото се нанася на непрекъсната рамка по краищата на топлоизолационните пло÷и (като се избяãва попадането му по ръбовете на пло÷ите) и по средата то÷кообразно (на 5 - 6 топки). 3 пло÷ите се полаãат и се притискат към стената, като в съседните редове вертикалните ôуãи между тях се разминават. 4 из÷акаéте 48 ÷аса за изсъхване на лепилото и монтираéте дþбели за допълнително механи÷но укрепване на пло÷ите. 5 след дþбелирането топлоизолационните пло÷и се øлаéôат за изравняване на стър÷ащите краища. 6 преди полаãане на основния

армировъ÷ен слоé се полаãа допълнителната армировка при натоварените детаéли на ôасадата. нанесете лепило с дебелина около 3 - 4 mm и вãрадете стъклотекстилната мрежа. с маламаøката нанесете още лепилно-øпакловъ÷на смес, така ÷е мрежата да бъде изцяло покрита. Всеки две съседни платна мрежа се припокриват на ивица, øирока 10 cm. Времето за съхнене на øпакловъ÷ната смес е 7 дни, като в зависимост от климати÷ните условия може да се увели÷и.

ТеÕни×есКи ÕаРаКТеРисТиКи

ÂÀÆÍÎ

Топлоизолационни и фасадни сисТеми

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

149


6

ПРОДУКТ

ТеÕни×есКи ÕаРаКТеРисТиКи

лепилно-ØпаКлоВÚ×на смес Код: 460 Р

ПРИЛОЖЕНИЕ • Âèñîêà îñòàòú÷íà еласти÷ност • Âîäîóñòîé÷èâà • Ñ ôèáðè

лепилно-øпакловъ÷на смес с армиращи влакна (ôибри) за лепене и øпакловане на топлоизолационни пло÷и от ôасаден полистирол, както и за полаãане на армирана със стъклотекстилна мрежа защитна øпакловка.

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

Топлоизолационни и фасадни сисТеми

прахообразна смес за залепване и øпакловане на топлоизолационни пло÷и от стиропор. за полаãане на армирана øпакловка върху минерални основи. за лепене на архитектурни и друãи декоративни детаéли.

150

Книжни ÷ували със защитно ôолио 25 kg палет 1050 kg

Öåíè áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

Да се съхранява при следните условия: В добре затворена ориãинална опаковка В закрити помещения, защитени от влаãа и вода да се предпазва от силно слънце и високи температури при транспорт укрепете и ôолираéте палетите Ãодност 1 ãодина

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

(при +23° C и относителна влажност 50%)

Плътност Коефициент на дифузия на водни пари (μ) Якост на сцепление с бетон Якост на сцепление при опън с пенополистирен Необходимо количество вода

1500 kg/m3 55 ≥0,25 N/mm2 ≥0,08 N/ mm2 5.75 l ±2% за 25 kg суха смес

ëâ./kg 0.62 0.74

ëâ./îïàêîâêà 15.50 18.60

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

около 5 kg за 1 m2 за лепене на топлоизолационни пло÷и. около 3 kg за 1 m2 øпакловка. при неравни основи разходът се увели÷ава.

ÄÐÓÃÈ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Как да топлоизолираме нова сãрада? стр. 112 Как да армираме допълнително натоварените детаéли? стр. 118


6

УПОТРЕБА лепилно-ØпаКлоВÚ×на смес

• Лåïåíå è øïàêëîâàíå íà полистиролни плоскости

 Винаги разбърквайте разтвора, преди да го използвате

• Кîìïîíåíò íà топлоизолационна система weber.therm Фамилия

 не използвайте замърсен материал

• Ìîíòèðàíå íà декоративни детайли от полистирол

ПОÄÃОТОÂÊА НА ОСНОÂАТА

основата трябва да е стабилна, товароносима, здрава и суха. да няма пукнатини, прах, мазнини, както и без замърсявания като остатъци от сажди, люспи от стара боя и др.

ИЗИСÊÂАНИЯ ПРИ ПОЛАÃАНЕ

да се полага при температура между +5° с и +25° C. залепените и/или шпакловани плочи да се защитят от вятър, силно слънчево греене и замръзване 24 часа след полагането. да не се използва повторно замърсен материал.

НЕОÁÕОÄИМИ ИНСТРÓМЕНТИ

• Сúä çà ðàçáúðêâàíå íà ëåïèëîòî • Ìèêñåð/áîðìàøèíà ñ áúðêàëêà • Ìèñòðèÿ • Ìåòàëíà ìàëàìàøêà • Сúäîâåòå è èíñòðóìåíòèòå òðÿáâà äà ñå почистят с вода веднага след употреба

 Винаги нанасяйте лепилото по рамко-точковия метод ИНСТРÓÊÖИИ ЗА ПОЛАÃАНЕ

1 Към 5.75 l чиста вода постепенно се добавя 25 kg сух материал и се разбърква до получаване на хомогенна смес. след престой от 10 min сместа се разбърква повторно, след което лепилото е годно за използване в рамките на 3 часа. 2 лепилото се нанася като непрекъсната рамка по краищата на топлоизолационните плочи (като се избягва попадането му по ръбовете на плочите) и по средата точкообразно (на 5 - 6 топки). 3 плочите се полагат и притискат към стената, като в съседните редове вертикалните фуги между тях се разминават. 4 изчакайте 48 часа за изсъхване на лепилото и монтирайте дюбели за допълнително механично укрепване на плочите. 5 след дюбелирането топлоизолационните плочи се шлайфат за изравняване на стърчащите краища. 6 преди полагане на основния

армировъчен слой се полага допълнителната армировка при натоварените детайли на фасадата. нанесете лепило с дебелина около 3 - 4 mm и вградете стъклотекстилната мрежа. с маламашката нанесете още лепилно-шпакловъчна смес, така че мрежата да бъде изцяло покрита. Всеки две съседни платна мрежа се припокриват на ивица, широка 10 cm. Времето за съхнене на шпакловъчната смес е 7 дни, като в зависимост от климатичните условия може да се увеличи.

ТеÕни×есКи ÕаРаКТеРисТиКи

ÂАÆНО

Топлоизолационни и фасадни сисТеми

ИЗПОЛЗÂА СЕ ЗА:

151


6

ПРОДУКТ

ТеÕни×есКи ÕаРаКТеРисТиКи

лепилно-ØпаКлоВÚ×на смес Код: 470 Р

ПРИЛОЖЕНИЕ • Вèñîêà паропропускливост • Уäîáíà äðúæêà çà пренасяне • С ìåõàíèçúì çà лесно отваряне

лека лепилно-шпакловъчна смес за лепене и шпакловане на полистиролни плочи от Ultra Clima полистирол.

ОПАÊОÂÊА

Топлоизолационни и фасадни сисТеми

ПРЕÄНАЗНА×ЕНИЕ НА ПРОÄÓÊТА

152

прахообразна лепилно-шпакловъчна смес за лепене и шпакловане на фасадни топлоизолационни плочи от Ultra Clima експандиран полистирол, съдържаща специални пълнители за намаляване на теглото. използва се при полагане на топлоизолационни системи, както и за армиране със стъклотекстилна мрежа защитна шпакловка. Компонент от weber.therm Ultra Clima. с удобна дръжка за пренасяне.

СÚÕРАНЕНИЕ И ÃОÄНОСТ

(при +23° C и относителна влажност 50%)

Плътност Коефициент на дифузия на водни пари (μ) Якост на сцепление с бетон Якост на сцепление при опън с пенополистирен Необходимо количество вода

20 kg 960 kg

Öåíè áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 0.89 1.07

ëâ./îïàêîâêà 17.80 21.36

РАЗÕОÄНА НОРМА

Да се съхранява при следните условия: В добре затворена оригинална опаковка В закрити помещения, защитени от влага и вода да се предпазва от силно слънце и високи температури при транспорт укрепете и фолирайте палетите Ãодност 1 година

ТЕÕНИ×ЕСÊИ ÄАННИ

Книжни чували със защитно фолио палет

1200 kg/m3 20 ≥0,25 N/mm2 ≥0,08 N/ mm2 6.81 l ±2% за 20 kg суха смес

около 4 kg за 1 m2 за лепене при равна основа. около 2.6 kg за 1 m2 шпакловане. при неравни основи разходът се увеличава.

ÄРÓÃИ ПРИЛОÆЕНИЯ НА ПРОÄÓÊТА

Как да топлоизолираме нова сграда? стр. 112 Как да армираме допълнително натоварените детайли? стр. 118


6

УПОТРЕБА лепилно-ØпаКлоВÚ×на смес

• Вúòðåøíà è âúíøíà употреба

 Винаги разбърквайте разтвора, преди да го използвате

• Лåïåíå íà ïîëèñòèðîëíè плоскости

 не използвайте замърсен материал

• Ìîíòèðàíå íà декоративни детайли от полистирол

 Винаги нанасяйте лепилото по рамко-точковия метод ИНСТРÓÊÖИИ ЗА ПОЛАÃАНЕ

ПОÄÃОТОÂÊА НА ОСНОÂАТА

основата трябва да е стабилна, товароносима, здрава и суха. да няма пукнатини, прах, мазнини, както и без замърсявания като остатъци от сажди, люспи от стара боя и др.

ИЗИСÊÂАНИЯ ПРИ ПОЛАÃАНЕ

да се полага при температура между +5° с и +25° C. залепените и/или шпакловани плочи да се защитят от вятър, силно слънчево греене и замръзване 24 часа след полагането. да не се използва повторно замърсен материал.

НЕОÁÕОÄИМИ ИНСТРÓМЕНТИ

• Сúä çà ðàçáúðêâàíå íà ëåïèëîòî • Ìèêñåð/áîðìàøèíà ñ áúðêàëêà • Ìèñòðèÿ • Ìåòàëíà ìàëàìàøêà • Сúäîâåòå è èíñòðóìåíòèòå òðÿáâà äà ñå почистят с вода веднага след употреба

1 Към 6.8 l чиста вода постепенно се добавя 20 kg сух материал. Разбъркайте с машинна бъркалка на бавни обороти сместа, докато се получи еднородна лепилна маса, без бучки или следи от сух материал в нея. след престой от 10 min сместа се разбърква отново, след което материалът е годен за употреба до 3 часа.

ТеÕни×есКи ÕаРаКТеРисТиКи

ÂАÆНО

2 лепилната смес се нанася по краищата на топлоизолационните плоскости (като се избягва попадане на материал по ръбовете на плоскостите) и по средата точкообразно, на 5–6 топки. 3 плоскостите се залепват на

стената, като в съседните редове вертикалните фуги между тях се разминават.

4 изчакайте 48 часа до изсъхване на лепилото и монтирайте дюбелите за допълнително механично укрепване на плочите. 5 след дюбелирането топлоизолационните плочи се шлайфат за изравняване на стърчащите краища. 6 преди полагане на основния армировъчен слой се полага допълнителна армировка при натоварените детайли на фасадата. нанесете шпакловъчен слой с дебелина 3–4 mm, след което вградете стъклотестилна армировъчна мрежа така, че мрежата да бъде покрита изцяло. Всеки две съседни платна мрежа се припокриват на ивица, широка 10 cm. Времето за съхнене на шпакловъчния слой е 7 денонощия, като в зависимост от климатичните условия то може да се увеличи.

Топлоизолационни и фасадни сисТеми

ИЗПОЛЗÂА СЕ ЗА:

153


6

ПРОДУКТ

ТеÕни×есКи ÕаРаКТеРисТиКи

лепилно-ØпаКлоВÚ×на смес Код: M752

ПРИЛОЖЕНИЕ • Дîáðî сцепление към топлоизолационни плочи от каменна вата • Пàðîïðîïóñêëèâà • Еëàñòè÷íà

прахообразна лепилно-шпакловъчна смес за лепене и шпакловане на топлоизолационни плочи от каменна вата.

ПРЕÄНАЗНА×ЕНИЕ НА ПРОÄÓÊТА

ОПАÊОÂÊА

Топлоизолационни и фасадни сисТеми

за залепване и шпакловане на фасадни топлоизолационни плочи от каменна вата. за монтиране на архитектурни и декоративни детайли. Компонент от топлоизолационна система weber.therm Престиж.

154

Книжни чували със защитно фолио 25 kg палет 1050 kg

Öåíè áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

СÚÕРАНЕНИЕ И ÃОÄНОСТ

Да се съхранява при следните условия: В добре затворена оригинална опаковка В закрити помещения, защитени от влага и вода да се предпазва от силно слънце и високи температури при транспорт укрепете и фолирайте палетите Ãодност 1 година

ТЕÕНИ×ЕСÊИ ÄАННИ

(при +23° C и относителна влажност 50%)

Плътност Коефициент на дифузия на водни пари (μ) Якост на сцепление с бетон Якост на сцепление при опън с пенополистирен Необходимо количество вода

1500 kg/m3 55 ≥0,25 N/mm2 ≥0,08 N/ mm2 5.2 l ±2% за 25 kg суха смес

ëâ./kg 0.79 0.95

ëâ./îïàêîâêà 19.75 23.70

РАЗÕОÄНА НОРМА

около 5 kg за 1 m2 за лепене на топлоизолационни плочи. около 4 kg за 1 m2 шпакловка. при неравни основи разходът се увеличава.

ÄРÓÃИ ПРИЛОÆЕНИЯ НА ПРОÄÓÊТА

Как да топлоизолираме нова сграда? стр. 112 Как да армираме допълнително натоварените детайли? стр. 118 Как да топлоизолираме фасада с минерална вата? стр. 130


6

УПОТРЕБА лепилно-ØпаКлоВÚ×на смес

• Ìîíòèðàíå íà декоративни детайли от полистирол • Кîìïîíåíò îò топлоизолационна система weber.therm Престиж

ПОÄÃОТОÂÊА НА ОСНОÂАТА

основата трябва да е стабилна, товароносима, здрава и суха. да е без пукнатини, прах, мазнини и замърсявания като остатъци от сажди, люспи от стара боя и др.

ИЗИСÊÂАНИЯ ПРИ ПОЛАÃАНЕ

да се полага при температура между +5° с и +25° C. залепените и/или шпакловани плочи да се защитят от вятър, силно слънчево греене и замръзване 24 часа след полагането.

НЕОÁÕОÄИМИ ИНСТРÓМЕНТИ

• Íåðúæäàåì ñúä çà ðàçáúðêâàíå • Ìèêñåð/áîðìàøèíà ñ áúðêàëêà • Ìèñòðèÿ • Ìàëàìàøêà îò íåðúæäàåìà ñòîìàíà • Сúäîâåòå è èíñòðóìåíòèòå òðÿáâà äà ñå почистят с вода веднага след употреба

 плочите от каменна вата се шпакловат 2 пъти - за подготовка и отделно за армиране  изчаквайте изсъхването на подготвителната шпакловка  преди употреба разбърквайте разтвора ИНСТРÓÊÖИИ ЗА ПОЛАÃАНЕ

1 сухата смес се прибавя към 5,2 l чиста вода и се разбърква до получаване на хомогенна смес. след престой от 10 min сместа се разбърква повторно, след което лепилото е годно за използване в рамките на 3 часа. 2 преди полагане на лепилния слой подгответе платната, като нанесете тънък слой (под 1 mm) върху цялата повърхност на гърба на топлоизолационната плоча. след като изсъхне шпакловката, се нанася лепилото на непрекъсната рамка по краищата на топлоизолационните плочи (като се избягва попадането му по ръбовете на плочите) и по средата точкообразно (на 5 - 6 топки).

ТеÕни×есКи ÕаРаКТеРисТиКи

• Лåïåíå è øïàêëîâàíå на топлоизолационни плоскости от каменна вата

ÂАÆНО

3 плочите се полагат и притис-

кат към стената, като в съседните редове вертикалните фуги между тях се разминават.

4 изчакайте 48 часа за изсъхване на лепилото и монтирайте дюбели за допълнително механично укрепване на плочите. 5 нанесете лепилно-шпакловъчната смес до пълно покриване на плочите от каменна вата. армирайте със стъклотекстилна мрежа натоварените детайли по фасадата. изчакайте 72 часа за пълното изсъхване на шпакловката. 6 нанесете нов слой лепилношпакловъчна смес с дебелина около 2 - 3 mm и положете стъклотекстилната мрежа. Вградете я в шпакловъчния слой. две съседни платна мрежа се припокриват на ивица, широка 10 cm. Времето за съхнене на шпакловъчната смес е 7 дни, като в зависимост от климатичните условия може да се увеличи.

Топлоизолационни и фасадни сисТеми

ИЗПОЛЗÂА СЕ ЗА:

155


6

ПРОДУКТ

ТеÕни×есКи ÕаРаКТеРисТиКи

пасТооБРазно лепило Код: M707

ПРИЛОЖЕНИЕ • Сèëíî åëàñòè÷íî • Ìðàçîóñòîé÷èâî • Èçïèòàíî â ñèñòåìà

Ãотова за употреба лепилна смес за полистиролни плочи, полагани на дървени и нестабилни основи.

ОПАÊОÂÊА

Топлоизолационни и фасадни сисТеми

ПРЕÄНАЗНА×ЕНИЕ НА ПРОÄÓÊТА

156

специално лепило на база изкуствени смоли, предназначено за лепене на топлоизолационни плочи върху основи от дърво, дървесни частици, гипсокартон, гипсофазер, циментови плоскости и други нестабилни основи. има висока адхезия към тези основи, както и висока остатъчна еластичност след втвърдяване. Компонент при топлоизолационната система weber.therm Флекс.

Да се съхранява при следните условия: В добре затворена оригинална опаковка В закрити помещения, защитени от влага и вода да се предпазва от силно слънце и високи температури да се пази от замръзване и огън при транспорт укрепете и фолирайте палетите Ãодност 1 година

(при +23° C и относителна влажност 50%)

Плътност Топлопроводимост (λ) Коефициент на дифузия на водни пари (μ) Якост на сцепление при опън между основата и лепилния слой Според стандарт

Öåíè áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

СÚÕРАНЕНИЕ И ÃОÄНОСТ

ТЕÕНИ×ЕСÊИ ÄАННИ

пастообразна смес в пластмасови кофи 25 kg палет 600 kg

1700 kg/m3 0,9 W/m.K 220 >0,25 N/mm2 ETAG 004

ëâ./kg 4.50 5.40

ëâ./îïàêîâêà 112.50 135.00

РАЗÕОÄНА НОРМА

около 4 kg за 1 m2.

ÄРÓÃИ ПРИЛОÆЕНИЯ НА ПРОÄÓÊТА

Как да топлоизолираме нестабилни основи? стр. 116


6

УПОТРЕБА пасТооБРазно лепило

• Çàëåïâàíå íà топлоизолационни плочи от полистирол върху нестабилни повърхности • Ìîíòèðàíå íà декоративни детайли от полистирол • Кîìïîíåíò îò топлоизолационна система weber.therm Флекс

ПОÄÃОТОÂÊА НА ОСНОÂАТА

основата трябва да е стабилна, товароносима, здрава, суха, както и без замърсявания като остатъци от сажди, прах, мазнини и люспи от стара боя.

ÂАÆНО

 не добавяйте вода или други вещества в разтвора

ИНСТРÓÊÖИИ ЗА ПОЛАÃАНЕ

1 преди употреба разтворът се разбърква добре. не се добавя вода или други вещества.

2 материалът се нанася с назъбена маламашка с големина на зъбите 6 - 8 mm върху цялата повърхност на топлоизолационните плочи или върху основата, след което плочите се притискат на мястото си.

ТеÕни×есКи ÕаРаКТеРисТиКи

ИЗПОЛЗÂА СЕ ЗА:

ИЗИСÊÂАНИЯ ПРИ ПОЛАÃАНЕ

НЕОÁÕОÄИМИ ИНСТРÓМЕНТИ

• Ìèêñåð èëè áîðìàøèíà ñ áúðêàëêà • Ìèñòðèÿ • Íàçúáåíà ìàëàìàøêà ñ ãîëåìèíà íà зъбите 6 - 8 mm • Сúäîâåòå è èíñòðóìåíòèòå òðÿáâà äà ñå почистят с вода веднага след употреба

3 Те се подреждат така, че вертикалните фуги между тях в два съседни реда да се разминават.

Топлоизолационни и фасадни сисТеми

да се полага при температура между +5° с и +25° C. залепените плочи да се защитят от вятър, силно слънчево греене и замръзване 24 часа след полагането. да не се използва повторно замърсен материал.

157


6

ПРОДУКТ

ТеÕни×есКи ÕаРаКТеРисТиКи

ØпаКлоВÚ×на смес Код: M708

ПРИЛОЖЕНИЕ • Уñòîé÷èâà íà напукване • Ãîòîâà çà ðàáîòà • Ìðàçîóñòîé÷èâà

Ãотова за употреба шпакловъчна смес за шпакловане на полистиролни плочи, залепени върху основи от дърво, дървени частици и гипсокартон.

ОПАÊОÂÊА

ПРЕÄНАЗНА×ЕНИЕ НА ПРОÄÓÊТА

Топлоизолационни и фасадни сисТеми

за допълнително армиране и шпакловка при полагане на топлоизолационни плочи върху дървени и гипсокартонени основи. за ремонт на стари повърхности от полимерни мазилки с дебелина на нанасяне до 3 mm. Компонент от топлоизолационната система weber.therm Флекс.

158

пастообразна смес в пластмасови кофи 25 kg палет 600 kg

Öåíè áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

СÚÕРАНЕНИЕ И ÃОÄНОСТ

Да се съхранява при следните условия: В добре затворена оригинална опаковка В закрити помещения, защитени от влага и вода да се предпазва от силно слънце и високи температури да се пази от замръзване и огън при транспорт укрепете и фолирайте палетите Ãодност 1 година

ТЕÕНИ×ЕСÊИ ÄАННИ

(при +23° C и относителна влажност 50%)

Плътност Топлопроводимост (λ) Коефициент на дифузия на водни пари (μ) Якост на сцепление при опън между лепилния и изолационния слой Според стандарт

ëâ./kg 3.42 4.10

ëâ./îïàêîâêà 85.49 102.59

РАЗÕОÄНА НОРМА

около 4 kg за 1 m2.

ÄРÓÃИ ПРИЛОÆЕНИЯ НА ПРОÄÓÊТА

1700 kg/m3 0,9 W/m.K

Как да топлоизолираме нестабилни основи? стр. 116

220

Как да армираме допълнително натоварените детайли? стр. 118

>0,08 N/mm2 ETAG 004


6

УПОТРЕБА ØпаКлоВÚ×на смес

• Øïàêëîâàíå íà полистиролни плочи

 не добавяйте вода към материала

• Рåíîâèðàíå íà ñòàðè полимерни мазилки

 първо нанесете разтвора, след което вградете армиращата мрежа

• Кîìïîíåíò îò топлоизолационна система weber.therm Флекс

 задължително препокривайте отделните парчета армираща мрежа ИНСТРÓÊÖИИ ЗА ПОЛАÃАНЕ

ПОÄÃОТОÂÊА НА ОСНОÂАТА

основата трябва да е стабилна, товароносима, здрава и суха. да няма пукнатини, прах, мазнини, както и без замърсявания като остатъци от сажди, люспи от стара боя и др.

ИЗИСÊÂАНИЯ ПРИ ПОЛАÃАНЕ

да се полага при температура между +5° с и +25° C. Øпаклованите плочи да се защитят от вятър, силно слънчево греене и замръзване 24 часа след полагането. да не се използва повторно замърсен материал.

НЕОÁÕОÄИМИ ИНСТРÓМЕНТИ

• Ìèêñåð èëè áîðìàøèíà ñ áúðêàëêà • Ìèñòðèÿ • Ìàëàìàøêà • Сúäîâåòå è èíñòðóìåíòèòå òðÿáâà äà ñå почистят с вода веднага след употреба

1 weber М708 е готова за употреба шпакловъчна смес. преди употреба да се разбърка добре. да не се добавя вода или други вещества.

ТеÕни×есКи ÕаРаКТеРисТиКи

ÂАÆНО

2 след като залепените плочи биват механично закрепени с дюбели, върху тях се прави армирана замазка.

3 В армиращия слой от шпакловъчен материал с дебелина около 3 mm се вгражда стъклотекстилна мрежа, като се припокрива с минимум 10 cm при снаждането. след това повърхността се изглажда до пълно покриване на мрежата.

Топлоизолационни и фасадни сисТеми

ИЗПОЛЗÂА СЕ ЗА:

159


6

ПРОДУКТОВ СЕЛЕКТОР КРАЙНИ ПОКРИТИЯ

ПРОДУКТОВ СЕЛЕКТОР

СТРУКТУРА

драскана 1 mm

ОСНОВА

продукт

драскана 1.5 mm

стр.

продукт

стр.

weber.pas Силиконова мазилка

184

weber.pas Силикатна мазилка

180

weber.pas Силикон-акрилатна мазилка

186

weber.pas Колорит

188

weber.pas Clima

182

weber.min Благородна мазилка

198

Топлоизолационни и фасадни системи

Върху топлоизолационните системи weber.therm

160

weber.pas Декофино

192

weber.pas Силиконова мазилка

184

weber.min Благородна мазилка

198

weber.pas Силикатна мазилка

180

weber.pas Силикон-акрилатна мазилка

186

weber.pas Колорит

188

weber.pas Clima

182

weber.min Благородна мазилка

198

Без топлоизолиране

При саниране

weber.pas Декофино

192

weber.pas Силиконова мазилка

184

weber.min Благородна мазилка

198

weber.pas Силикатна мазилка

180

weber.pas Clima

182

weber.min Благородна мазилка

198


драскана 3 mm

продукт

стр.

продукт

стр.

weber.pas Силиконова мазилка

184

weber.pas Силиконова мазилка

184

weber.pas Силикатна мазилка

180

weber.pas Силикатна мазилка

180

weber.pas Силикон-акрилатна мазилка

186

weber.pas Clima

182

weber.pas Колорит

188

weber.min Благородна мазилка

198

weber.pas Clima

182

weber.min Благородна мазилка

198

weber.pas Силиконова мазилка

200

weber.pas Силиконова мазилка

184

weber.pas Силикатна мазилка

196

weber.pas Силикатна мазилка

180

weber.pas Силикон-акрилатна мазилка

202

weber.pas Clima

182

weber.pas Колорит

204

weber.min Благородна мазилка

198

weber.pas Clima

198

weber.min Пердашена мазилка

216

weber.min Благородна мазилка

214

weber.pas Силиконова мазилка

184

weber.pas Силиконова мазилка

184

weber.pas Силикатна мазилка

180

weber.pas Силикатна мазилка

180

weber.pas Clima

182

weber.pas Clima

182

weber.min Благородна мазилка

198

weber.min Благородна мазилка

198

Топлоизолационни и фасадни системи

драскана 2 mm

ПРОДУКТОВ СЕЛЕКТОР

6

161


6

ПРОДУКТОВ СЕЛЕКТОР КРАЙНИ ПОКРИТИЯ

ПРОДУКТОВ СЕЛЕКТОР

СТРУКТУРА

влачена 2 mm

ОСНОВА

Топлоизолационни и фасадни системи

продукт

стр.

продукт

стр.

weber.pas Силиконова мазилка

184

weber.pas Силиконова мазилка

184

weber.pas Силикатна мазилка

180

weber.pas Силикатна мазилка

180

weber.pas Clima

182

weber.pas Силикон-акрилатна

Върху топлоизолационните системи weber.therm

162

влачена 3 mm

мазилка

186

weber.pas Колорит

188

weber.pas Clima

182

weber.min Благородна мазилка

198

weber.pas Силиконова мазилка

184

weber.pas Силиконова мазилка

184

weber.pas Силикатна мазилка

180

weber.pas Силикатна мазилка

180

weber.pas Clima

182

weber.pas Силикон-акрилатна

Без топлоизолиране

При саниране

мазилка

186

weber.pas Колорит

188

weber.pas Clima

182

weber.min Благородна мазилка

198

weber.pas Силиконова мазилка

184

weber.pas Силиконова мазилка

184

weber.pas Силикатна мазилка

180

weber.pas Силикатна мазилка

180

weber.pas Clima

182

weber.pas Clima

182

weber.min Благородна мазилка

198


продукт

стр.

релефна боя

продукт

гладка повърхност

стр.

Само за цокли weber.pas Мармолит

weber.pas Моделфино 190

194

(само върху Силикатна мазилка мин. 1.5 mm - драскана)

Само за цокли

weber.ton Ролкова мазилка

weber.pas Мармолит

190

weber.pas Мармолит

190

218

weber.pas Моделфино

194

weber.pas Моделфино

194

Топлоизолационни и фасадни системи

мозаечна мазилка 1.5 mm и 2.0 mm

ПРОДУКТОВ СЕЛЕКТОР

6

163


6

полезна инфоРмациЯ

Топлоизолационни и фасадни сисТеми

оБща инфоРмациЯ

Крайни покрития

164

добрият естетичен външен вид на сградите и устойчивостта им на атмосферните влияния се дължи най-вече на външната мазилка. добрите, качествени мазилки представляват високотехнологичен продукт, често пъти развиван и усъвършенстван в продължение на десетилетия. Вебер има над 100-годишен опит в тази област, след като фирма от състава на днешната група Saint-Gobain създава през 1893 г. първата в европа фасадна благородна мазилка. ДЕКОРАТИВНА ФУНКЦИЯ с развитието на строителната химия стана възможно производството на мазилки с изключително разнообразие от цветове и повърхностни структури. независимо от това дали възстановявате стара сграда, или пускате в експлоатация нов архитектурен шедüовър, мазилките на Вебер ще ви помогнат да постигнете онзи изключителен стил, който най-пълно да отговаря на вашия замисъл. ЗАЩИТНА ФУНКЦИЯ мазилката служи като защитно покритие на намиращите се под нея слоеве. от една страна, ги защитава от атмосферните и механичните въздействия, а от друга, спомага за безпрепятственото преминаване на водните пари от вътрешността на сградата и изпаряването им в околното пространство. Коефициентът на паропропускливост на мазилките на Вебер е съобразен с другите елементи на системата, което предотвратява образуването на конденз под мазилката. мазилката е подложена и на механични натоварвания, породени от термичните движения в основата, което налага тя да бъде еластична и да запазва това си качество в продължение на десетилетия.

ИЗБОР НА ПРАВИЛНАТА МАЗИЛКА Всяка мазилка има конкретно приложение, при което се получават най-добри и дълготрайни резултати. общовалидни са три важни правила: добра подготовка на основата, правилен избор на продукта и точно спазване на технологията за неговото полагане. екипите на Вебер отделят специално внимание на тези три правила, водени от очакванията на клиентите си да получат естетически и дълготраен резултат. ПРЕПОРЪКИ при полагане на мазилки като крайно покритие на топлоизолационни системи изборът на цвят трябва да се съобрази със способността на мазилката да отразява слънчевите лъчи, което се определя от техния коефициент на отразяване на светлината. препоръчва се стойността му да бъде по-голяма от 30. по този начин мазилката ще поглъща по-малко слънчева енергия и фасадната система под нея ще се нагрява по-малко през деня. Така ще се намали механичното натоварване между отделните пластове поради разширяването и свиването им вследствие на големите температурни разлики през деня и нощта. минималната допустима едрина на структурата на мазилка - крайно покритие на топлоизолационна система, е 1,5 mm. Всички мазилки са проектирани и практически изпитани така, че да работят оптимално като част от топлоизолационните системи weber.therm. повече информация за цветовете на мазилките можете да намерите в каталога за избор на цвят Color Spectrum.


6

НАЙ-ВАЖНОТО ЗА CLIMA МАЗИЛКИ:  Õидрофилна  много висока паропропускливост  екологичен продукт  Ãолямо разнообразие от структури и цветове  създават допълнителен комфорт във вашия дом Clima мазилките са подходящи за крайно покритие върху топлоизолационна система, изключително дълготрайни, не губят качествата си вследствие на стареене и агресивни климатични условия. НАЙ-ВАЖНОТО ЗА СИЛИКАТНИТЕ МАЗИЛКИ:  много висока устойчивост на механично натоварване  изключително дълготрайни, не губят качествата си вследствие на стареене и агресивните климатични условия  най-голям избор на структури на крайното покритие  силикатните мазилки съхнат от основата към повърхността, което позволява да се обработват най-лесно и да се постигне равномерно структуриране на покритието  силикатната мазилка има много здрава спойка с основата силикатните мазилки са подходящи за жилищни и обществени сгради, като позволяват лесно полагане и сигурно крайно покритие на сградата във времето. Тези мазилки са също така предпочитан продукт при възстановяване на стари фасади. НАЙ-ВАЖНОТО ЗА ПОЛИМЕРНИТЕ МАЗИЛКИ:  много ярки цветове - използването на спе-

циални органични пигменти позволява постигането на яркост и наситеност на цвета, каквито не могат да бъдат постигнати с друг вид мазилка  най-висока еластичност в сравнение с останалите мазилки, което намалява до минимум риска от напукване на покритието  много добра водоотблъскваща способност  слаба паропропускливост - ограничават преминаването на водните пари полимерните мазилки са изключително подходящи, когато се цели постигане на по-интензивни цветни решения. Богатата цветова гама от ярки и наситени цветове дава възможност за влагане на повече “емоции” в архитектурното решение на фасадата. повишената еластичност придава висока устойчивост на мазилката срещу напукване поради големите температурни колебания при използването на наситени цветове, както и в райони с високи средногодишни температури. НАЙ-ВАЖНОТО ЗА СУХИТЕ МИНЕРАЛНИ МАЗИЛКИ:  най-висока паропропускливост спрямо всички мазилки  екологичен продукт, произведен от естествени съставки  много дълго отворено време за работа  позволява направата на артистични структури  най-голяма дълготрайност на покритието в сравнение с всички останали мазилки сухите минерални мазилки са подходящи за еднофамилни къщи, жилищни кооперации и обществени сгради, разположени в райони с нормална влажност на въздуха. Те са естествен екологичен продукт, който дава възможност за артистично оформяне на сградите с нестандартни повърхностни структури. НАЙ-ВАЖНОТО ЗА СИЛИКОНАКРИЛАТНИТЕ МАЗИЛКИ:  добра паропропускливост  много добро водоотблъскване  много добро сцепление към основата  добра механична якост  Разнообразие от цветове силикон-акрилатните мазилки съчетават в себе си най-добрите качества на силиконовите и полимерните мазилки, като в допълнение имат и оптимална за потребителите цена. имат универсално приложение и са подходящо крайно покритие за всички видове сгради, когато се цели сигурно и надеждно решение.

Топлоизолационни и фасадни сисТеми

НАЙ-ВАЖНОТО ЗА СИЛИКОНОВИТЕ МАЗИЛКИ:  силно изразен самопочистващ ефект - мазилките не задържат прах, а капките дъжд отмиват отложените замърсявания. силиконовите мазилки не позволяват на замърсяванията да проникват в дълбочина  Водоотблъскващи  паропропускливи силиконовите мазилки се препоръчват при сгради в промишлени райони или около големи пътни артерии, както и на места с по-голямо замърсяване. осигуряват надеждна защита от соли и повишена влажност в крайморските райони. Тези мазилки са много дълготрайни и устойчиви на тежки атмосферни условия.

оБща инфоРмациЯ

В заВисимосТ оТ сÚсТаВа им мазилКиТе се делЯТ на 6 Вида сÚс следниТе ÕаРаКТеРисТиКи:

165


Обща ИНФОРМАЦИЯ

6 В следващите страници ще се опитаме да представим някои идеи относно цветовете, цветните визии, тяхното възприемане и специфики. Разбирането на съществуващите сложни взаимоотношения и взаимодействия между багрите, светлината, дистанцията, вида и структурата на материалите, както и на механиз­ мите на трансформиране на цветовете от окото и мозъка на наблюдателя и много други фактори биха ни помогнали, за да използваме умело цветните визии за пос­тигане на желаното от нас внушение или звучене на дадена сграда, вписването или изпъкването й в заобикалящата я среда. Без да се опитваме да бъдем изчерпателни в представянето на засегнатите въпроси, надяваме се, че те ще ви бъдат от практическа полза при цветното оформяне на вашата сграда.

ПРОЛЕТ

ЛЯТО

ЛЯТО

Топлоизолационни и фасадни системи

ПРОЛЕТ

166

ЗИМА

ЗИМА

ЕСЕН

ЕСЕН


6 съществуват няколко системи за организация на цветовете. скандинавският институт за цветовете си бе поставил за цел идентифицирането, класифицирането и даването на наименования на цветовете от спектъра такива, каквито може да ги възприеме човешкото око, при независимо каква основа, за да създаде през 1979 г. т.нар. естествена система на цветовете (есц). ×овешкият организъм с нормално зрение възприема 6 цвята. W&S - Бялото и черното са ахроматичните цветове Y-R-B-G - Æълтото, червеното, синüото и зеленото са хроматичните цветове. Всички цветове, с изключение на основните, се приобщават в различна степен към тези базисни цветове. обемът на цветовете, представен чрез два слепени конуса, съдържа съвкупността от цветовете от спектъра.

оБща инфоРмациЯ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЦВЕТОВЕТЕ

Тоналността (англ. hue) е локализирана върху хроматичния кръг, обща основа на двата конуса. Æълтото се намира на север, след това червеното на изток, синüото на юг и зеленото на запад. Всеки квадрант е разделен на 10 равни части, отбелязани от 10 до 100%. G50Y означава зелена основа +50% жълто.

НЮАНСЪТ Вписва се в създадената решетка през 10% във вътрешността на триъгълника, чиято основа представлява вертикалната ос W - S (черно-бяло).  светлостта или яркостта (стойност) се намира върху оста W - S.  Õроматичността или наситеността (хрома) се намира върху оста W - S и хроматичния кръг. нюансът 50 20 означава: 50% черно (80% бяло). 20% от хроматичността.

Топлоизолационни и фасадни сисТеми

ТОНАЛНОСТТА

167


6 ИЗТОЧНИЦИ НА СВЕТЛИНА

оБща инфоРмациЯ

Слънцето: целият спектър се съдържа в светлинните лъчи на слънцето. Луната: Тя единствено отразява лъчите на слънцето. Свещта: светлината на свещта съдържа спектъра с различна интензивност за различните дължини на вълните. Флуоресцентните лампи: Те се характеризират с прекъснат спектър, с интензивни и тесни ивици за някои дължини на вълните. при различни светлинни източници един и същ наблюдаван обект може да изглежда цветово по няколко различни начина.

Топлоизолационни и фасадни сисТеми

ВЪЗПРИЯТИЕТО

168

Възприятието почива на визуализациите на заобикалящата ни среда. понякога се случва предаването на една и съща информация да породи различни интерпретации от страна на мозъка. става дума за визуални илюзии. да си припомним няколко примера на класически илюзии. Илюзията вертикал - хоризонтал: Вертикалната права изглежда по-голяма от хоризонталната, при положение че и двете са с еднаква дължина. Спирала на Fraser: не е нарисувана нито една спирала, става дума за съвкупност от концентрични кръгове. Илюзия на Hering: двете хоризонтални прави са нарисувани успоредно една на друга, при все това те изглеждат като криви (понякога рисуването на старогръцките храмове е било изменяно, за да се избегне кривият вид в горната част). невинаги трябва да вярваме на онова, което виждаме. Визуалното възприятие остава сложен феномен, в който нашето съзнание има значима роля.


6 ЕДИН МАТЕРИАЛ - РАЗЛИЧЕН ИЗГЛЕД Потенциално богатство на вида на повърхността Текстури - начин на полагане - светлина

ВИДОВЕ ЦВЕТОВИ СТРУКТУРИ

МАРМОЛИТ

маРмолиТ

B220 M 111

B220 M 112

B220 M 113

B220 M 114

B220 M 115

B220 M 116

B220 M 117

B220 M 118

B220 M 119

B220 M 120

B220 M 121

B220 M 122

B215 M 221

B215 M 222

B215 M 223

B215 M 224

Топлоизолационни и фасадни сисТеми

оБща инфоРмациЯ

Текстури: изборът на външния изглед на материала кара цвета да изглежда по различен начин. при една и съща светлина на всеки един вид повърхност, изработена от едни и същи материали, отговаря специфична цветна визия. една гладка и суха повърхност изглежда по-бляскава и по-светла, отколкото една грапава повърхност, получена от същия материал. Ãладката повърхност отразява светлинните лъчи в различни посоки; наблюдава се слабо или никакво поглъщане на светлинните лъчи. същият този материал, но намокрен от дъжда, изглежда по-тъмен, тъй като миниатюрните капчици вода спомагат за поглъщането на светлината.

169


6

ПРОЛЕТ

Топлоизолационни и фасадни сисТеми

оБща инфоРмациЯ

пРолеТ

170

Използвайте мострения каталог на Вебер “Палитра фасадни решения” при избора на цвят за мазилка. Отпечатаните на хартия цветове може да се различават от реалните поради спецификата на печатната технология.


ЛЯТО

6

леÃенда

символите отдолу посочват кои продукти се предлагат в съответния цвят: ▲ - силикатни или силиконови продукти ● - полимерни продукти ■ - сухи мазилки Възможни са разлики между отпечатаните и реалните цветове!

Топлоизолационни и фасадни сисТеми

оБща инфоРмациЯ

лЯТо

171


Топлоизолационни и фасадни сисТеми

оБща инфоРмациЯ

6 есен

172

ЕСЕН


ÇÈÌÀ

6

ËÅÃÅÍÄÀ

Ñèìâîëèòå îòäîëó ïîñî÷âàò êîè ïðîäóêòè ñå ïðåäëàãàò â ñúîòâåòíèÿ öâÿò: ▲ - ñèëèêàòíè èëè ñèëèêîíîâè ïðîäóêòè ● - ïîëèìåðíè ïðîäóêòè ■ - ñóõè ìàçèëêè Âúçìîæíè ñà ðàçëèêè ìåæäó îòïå÷àòàíèòå è ðåàëíèòå öâåòîâå!

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÎÁÙÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÇÈÌÀ

173


Топлоизолационни и фасадни сисТеми

оБща инфоРмациЯ

6 исТоРи×есКи

174

ИСТОРИ×ЕСÊИ


стилови решения

оБща инфоРмациЯ

6

(доминиращ + допълнителни цветове)

Бизнес сгради

Æилищни сгради

леÃенда

символите отдолу посочват кои продукти се предлагат в съответния цвят: ▲ - силикатни или силиконови продукти ● - Колорит мазилка, силикон-акрилатна мазилка и Clima мазилка ■ - сухи мазилки Възможни са разлики между отпечатаните и реалните цветове!

Топлоизолационни и фасадни сисТеми

исторически сгради

175


6

ÌÀÇÈËÊÈ

ÌÀÇÈËÊÈ

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÎÁÙÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÂÈÄÎÂÅ ÑÒÐÓÊÒÓÐÈ

176

Äðàñêàíà ìàçèëêà 1,00 mm

Äðàñêàíà ìàçèëêà 1,50 mm

Äðàñêàíà ìàçèëêà 2,00 mm


Âëà÷åíà ìàçèëêà 2,00 mm

Âëà÷åíà ìàçèëêà 3,00 mm

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

Äðàñêàíà ìàçèëêà 3,00 mm

ÎÁÙÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

6

177


6

ÏÎÄÐÎÁÍÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÎÁÙÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Ïîäðîáíà èíôîðìàöèÿ çà ïîëàãàíå íà êðàéíè ïîêðèòèÿ

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

Ðàçâèòèåòî íà òåõíîëîãèèòå â ãëîáàëåí ïëàí ñå îòðàçè è íà êà÷åñòâàòà íà êðàéíèòå ïîêðèòèÿ. Ñúâðåìåííèòå ìàòåðèàëè óäúëæèõà æèâîòà íà êðàéíèòå ïîêðèòèÿ, óñòîé÷èâîñòòà íà öâåòîâåòå è ïîäîáðèõà çàùèòíèòå ôóíêöèè. Âúïðåêè âñè÷êè ïîäîáðåíèÿ â õèìè÷åñêèÿ ñúñòàâ êà÷åñòâàòà íà êðàéíèòå ïîêðèòèÿ îñòàâàò çàâèñèìè îò ñòðèêòíîòî ñïàçâàíå íà ïðàâèëíàòà òåõíîëîãèÿ çà ïîëàãàíåòî èì. Ïðåäè ïîëàãàíå íà êðàéíèòå ïîêðèòèÿ ñå çàïîçíàéòå ñ ïðàâèëíàòà òåõíîëîãèÿ, îïèñàíà íà îïàêîâêàòà íà ïðîäóêòà. Îáúðíåòå îñîáåíî âíèìàíèå íà ñëåäíèòå ôàêòîðè:

178

1 ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА Çàäúëæèòåëíî óñëîâèå å îñíîâàòà äà áúäå ñ äîñòàòú÷íà çäðàâèíà è òîâàðîíîñèìîñò. Ïðîâåðåòå òîâà â äúëáî÷èíà, êàòî ñ äëåòî îòñòðàíèòå ìàëúê ó÷àñòúê. Óâåðåòå ñå, ÷å íÿìà áèåùè íà êóõî ó÷àñòúöè. Çàïúëíåòå âñè÷êè ïóêíàòèíè. Ïðîâåðåòå ðàâíîñòòà íà îñíîâàòà ïðåäè íàíàñÿíåòî íà êðàéíîòî ïîêðèòèå. Èìàéòå ïðåäâèä, ÷å òúíêîñëîéíèòå ìàçèëêè ñà íåïîäõîäÿùè çà èçðàâíÿâàíå íà íåðàâíîñòè íàä ðàçìåðà íà çúðíîòî íà ìàçèëêàòà. Èçïîëçâàíåòî íà òúíêîñëîéíà ìàçèëêà çà èçðàâíÿâàíå å íååôåêòèâíî è ïîðàäè ïî-âèñîêàòà öåíà íà ìàòåðèàëà.

Èç÷àêàéòå ìèíèìóì 7 äíè çà èçñúõâàíå íà øïàêëîâàíèòå ó÷àñòúöè, ïðåäè äà ïîëîæèòå ñëåäâàùîòî ïîêðèòèå. Èçïîëçâàéòå äàííèòå îò çúðíîìåòðèÿòà íà ìàçèëêàòà, çà äà îïðåäåëèòå îïòèìàëíàòà äåáåëèíà çà íàíàñÿíå - ìàçèëêè ñ ðàçìåð íà çúðíîòî 2 mm ñå íàíàñÿò íà ñëîé ñ äåáåëèíà 2 mm. 2 ГРУНДИРАНЕ НА ОСНОВАТА Èçáåðåòå ãðóíä ñïîðåä êîíêðåòíàòà îñíîâà è êðàéíî ïîêðèòèå. Íå å íåîáõîäèìî öâåòúò íà ãðóíäà äà ñúâïàäà ñ öâåòà íà êðàéíîòî ïîêðèòèå. Ìàçèëêàòà å äîñòàòú÷íî ïëúòíà è ïðåç íåÿ íå ñå âèæäà îñíîâàòà. Íàíåñåòå îáèëíî ãðóíäà ïî öÿëàòà ïîâúðõíîñò íà îñíîâàòà. Èç÷àêàéòå 48 ÷àñà çà ïúëíîòî ìó èçñúõâàíå.


3 ПОДГОТОВКА НА КРАЙНОТО ПОКРИТИЕ ПРЕДИ НАНАСЯНЕ Íå ðàçðåæäàéòå ñ âîäà ãîòîâèòå çà ïîëàãàíå ìàçèëêè.  ìíîãî ãîðåùè äíè å äîïóñòèìî äà äîáàâèòå äî 200 ml âîäà çà 30 kg (åäíà êîôà) ãîòîâà ìàçèëêà, íî åäíàêâî êîëè÷åñòâî âîäà çà âñè÷êè êîôè, çà äà íå ñå ïîëó÷è ðàçíîòîíèå. Ñìåñåòå â ïîäõîäÿù ñúä íÿêîëêî êîôè ìàçèëêà è ãè ïðåáúðêàéòå. Ïðè âúçìîæíîñò ñìåñåòå íàâåäíúæ öÿëîòî êîëè÷åñòâî ìàçèëêà, íåîáõîäèìî çà ôàñàäàòà. 4 НАНАСЯНЕ НА КРАЙНОТО ПОКРИТИЕ Êðàéíèòå ïîêðèòèÿ ñå íàíàñÿò ñ ìàëàìàøêà îò íåðúæäàåìà ñòîìàíà. Ïðåäè âñÿêî âçåìàíå íà ìàòåðèàë îò êîôàòà ìàçèëêàòà ñå ïðåáúðêâà. Çà ïî-ëåñíà ðàáîòà ïúðâî íàíåñåòå ïî-äåáåë ñëîé ìàçèëêà, à ïîñëå çàãëàäåòå è îòíåìåòå èçëèøíèÿ ìàòåðèàë. Äåáåëèíàòà íà íàíàñÿíå íà ìàçèëêàòà çàâèñè îò çúðíîìåòðèÿòà é. Ìàçèëêàòà ñå íàíàñÿ îò ðúá äî ðúá, ïî âúç-

ìîæíîñò ïî öÿëàòà ôàñàäà áåç ïðåêúñâàíå. Íàé-ëåñíî ñå ðàáîòè ïî äâîéêè - åäèí íàíàñÿ è èçðàâíÿâà, à äðóã ïåðäàøè ïðÿñíàòà ìàçèëêà âåäíàãà ñëåä ïúðâèÿ ÷îâåê. Ïîëàãàíåòî íà ìàçèëêèòå òðÿáâà äà ñòàâà ïðè òåìïåðàòóðà íà âúçäóõà è îñíîâàòà îò +5° Ñ äî +25° Ñ. Ïî âðåìå íà ðàáîòà ïðåäïàçâàéòå ïðÿñíàòà ìàçèëêà îò ñèëíî ñëúí÷åâî ãðååíå è äúæä. 24 ÷àñà ñëåä íàíàñÿíå ïàçåòå ìàçèëêàòà îò çàìðúçâàíå. 5 ИЗПЕРДАШВАНЕ НА КРАЙНОТО ПОКРИТИЕ Îñíîâíèÿò ïðèíöèï ïðè èçïåðäàøâàíåòî å äà ñå ðàáîòè “ìîêðî â ìîêðî”. Òîâà çíà÷è, ÷å ñå ïåðäàøè ñàìî ïðÿñíà, òîêó-ùî ïîëîæåíà è èçðàâíåíà ìàçèëêà ñ ìîêðà ìàëàìàøêà. Ïåðäàøåíåòî ñå èçâúðøâà ñ ìàëàìàøêà ñ êîðêîâà èëè ïîëèñòèðîëíà îñíîâà ñïîðåä æåëàíàòà ñòðóêòóðà. Èíñòðóìåíòúò ñå èçïëàêâà ñ âîäà ñëåä âñÿêî ñòðóêòóðèðàíå. Äðàñêàíàòà ïîâúðõíîñòíà ñòðóêòóðà íà ìàçèëêàòà ñå ïîñòèãà ñ âúðòåëèâè äâèæåíèÿ ñ ìàëàìàøêàòà. Âëà÷åíàòà ïîâúðõíîñòíà ñòðóêòóðà ñå ïîñòèãà ñ âåðòèêàëíè è õîðèçîíòàëíè êðúãîâè äâèæåíèÿ ñ ìàëàìàøêàòà. 6 ДЕКОРАТИВНО ОФОРМЯНЕ НА КРАЙНОТО ПОКРИТИЕ Ñ âñè÷êè ìàçèëêè îò ñåðèÿòà weber.pas ìîæå äà ñå îôîðìÿò äåêîðàòèâíè ïîâúðõíîñòè. Çà òîâà å íåîáõîäèìî îòäåëíèòå ó÷àñòúöè äà ñå îãðàäÿò ÷ðåç îáëåïâàíå ñúñ çàùèòíà õàðòèåíà ñàìîçàëåïâàùà ëåíòà. Ñëåä íàíàñÿíå íà åäèíèÿ öâÿò ìàçèëêà ëåíòàòà âåäíàãà ñå îòñòðàíÿâà. Íà ñëåäâàùèÿ äåí ïî êîíòóðèòå íà âå÷å èçìàçàíèÿ ó÷àñòúê ñå çàëåïâà çàùèòíà ëåíòà è ñå ïîëàãà ñëåäâàùèÿò öâÿò ìàçèëêà, êàòî ñå âíèìàâà äà íå ñå çàöàïàò âå÷å ãîòîâèòå ïîâúðõíîñòè.

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

Грундирането има съществена роля при:  Èçðàâíÿâàíå ïîïèâàòåëíîñòòà íà îñíîâàòà. Òîâà ïðåìàõâà ðèñêà îò ïîÿâàòà íà ïåòíà âñëåäñòâèå íà ïðåêîìåðíî áúðçîòî èçñúõâàíå íà îòäåëíè ó÷àñòúöè.  Ìàçèëêàòà ñå íàíàñÿ ïî-ëåñíî âúðõó ãðóíäèðàíà îñíîâà. Òîâà óâåëè÷àâà îòâîðåíîòî âðåìå è ïðîèçâîäèòåëíîñòòà.  Óâåëè÷àâàíå íà ñöåïëåíèåòî ìåæäó îñíîâàòà è ìàçèëêàòà.  Çàçäðàâÿâàíå íà îñíîâàòà (ïðè äúëáîêî ïðîíèêâàùèòå ãðóíäîâå).  Ñâîáîäíîòî ïðåìèíàâàíå íà âîäíèòå ïàðè. Ïîëàãàíåòî íà íåïîäõîäÿù ãðóíä ìîæå äà çàïå÷àòà îñíîâàòà è å ïðåäïîñòàâêà çà íåæåëàíè ïîñëåäèöè.  Õèìè÷åñêîòî íåóòðàëèçèðàíå íà îñíîâàòà.

ÎÁÙÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

6

179


ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

6

ПРОДУКТ

ÊÎÄ: R910, R410, R310, R610, R710

ПРИЛОЖЕНИЕ • Ñèëíî óñòîé÷èâà íà ìåõàíè÷íè íàòîâàðâàíèÿ • Ëåñíî íàíàñÿíå è ñòðóêòóðèðàíå • Ïàðîïðîïóñêëèâà

Ãîòîâà çà ïîëàãàíå ôàñàäíà ìàçèëêà íà ñèëèêàòíà îñíîâà.

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

Ãîòîâà çà ïîëàãàíå ôàñàäíà ìàçèëêà íà áàçà êàëèåâî âîäíî ñòúêëî. Èçïîëçâà ñå çà çàùèòíî è äåêîðàòèâíî ïîêðèòèå íà ñòàðè è íîâè ôàñàäè, êàêòî è çà åñòåòè÷åñêî îôîðìÿíå íà âúòðåøíè ïîâúðõíîñòè. Êîìïîíåíò îò òîïëîèçîëàöèîííèòå ñèñòåìè weber.therm.

180

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

(ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50%)

Според стандарт Зърнометрия Плътност Топлопроводимост (λ) Коефициент на дифузия на водни пари (μ) Коефициент на водопоглъщане Якост на сцепление

Силикатна мазилка: Ïàñòîîáðàçíà ñìåñ â ïëàñòìàñîâè êîôè 30 kg Ïàëåò 720 kg Грунд: Ïëàñòìàñîâè êîôè 5/20 kg

Öåíè

Да се съхранява при следните условия: Â äîáðå çàòâîðåíà îðèãèíàëíà îïàêîâêà Â çàêðèòè ïîìåùåíèÿ, çàùèòåíè îò âëàãà è âîäà Äà ñå ïðåäïàçâà îò ñèëíî ñëúíöå è âèñîêè òåìïåðàòóðè Äà ñå ïàçè îò çàìðúçâàíå è îãúí Ïðè òðàíñïîðò óêðåïåòå è ôîëèðàéòå ïàëåòèòå Ãîäíîñò 1 ãîäèíà

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

ETAG 004 1,5, 2,0, 3 mm 1600 - 1800 kg/m3 0,6 W/m.К

áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 3.25 3.90

ëâ./îïàêîâêà 97.50 117.00

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ Пердашена с драскана структура Фина 1,5 mm 2,5 kg/m2 Среднозърнеста 2,0 mm 3,5 kg/m2 Едрозърнеста 3,0 mm 5,0 kg/m2 Влачена структура Среднозърнеста 2,0 mm 2,5 kg/m2 Едрозърнеста 3,0 mm 4,5 kg/m2 Грунд 0,1 - 0,2 kg/m2

40

ÄÐÓÃÈ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

< 0,15 kg/m2 √h > 0,2 N/mm2

Êàê äà òîïëîèçîëèðàìå íîâà ñãðàäà?

стр. 112


6

УПОТРЕБА

• Âúíøíî è âúòðåøíî ïðèëîæåíèå • Êðàéíî ïîêðèòèå ïðè òîïëîèçîëàöèîííè ñèñòåìè weber.therm

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Îñíîâàòà òðÿáâà äà áúäå ñ ðàâíà ïîâúðõíîñò, çäðàâà è òâúðäà, ñóõà, óñòîé÷èâà íà íàòîâàðâàíå. Äà ñà ïðèêëþ÷èëè ïðîöåñèòå íà ñâèâàíå â íåÿ. Äà èìà ñðåäíà è ðàâíîìåðíà ïî öÿëàòà ïîâúðõíîñò ñïîñîáíîñò çà ïîïèâàíå íà âëàãà. ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Äà ñå ðàáîòè ïðè òåìïåðàòóðè îò +5° Ñ äî +25° Ñ. Ïî âðåìå íà ðàáîòà ìàçèëêàòà äà ñå ïðåäïàçâà îò ñèëíî ñëúí÷åâî ãðååíå è äúæä. Ïðÿñíàòà ìàçèëêà äà ñå ïàçè îò çàìðúçâàíå â ïðîäúëæåíèå íà 24 ÷àñà. Äà íå ñå èçïîëçâà ïîâòîðíî çàìúðñåí ìàòåðèàë. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• Áîðìàøèíà ñ áúðêàëêà • Ìèñòðèÿ îò íåðúæäàåìà ñòîìàíà • Ìàëàìàøêà îò íåðúæäàåìà ñòîìàíà • Ïëàñòìàñîâà ïåðäàøêà • Ïåðäàøêà ñ îñíîâà îò êîðê èëè ïîëèñòèðîë • Çàùèòíà ñàìîçàëåïâàùà êðåï ëåíòà • Ñúäîâåòå è èíñòðóìåíòèòå ñå èçìèâàò ñ âîäà âåäíàãà ñëåä óïîòðåáà ÖÂÅÒÎÂÅ

218 ñòàíäàðòíè öâÿòà ñïîðåä ìîñòðåíèÿ êàòàëîã íà weber “Color Spectrum”. Ïðè èçáîð íà öâÿò çà ìàçèëêà, êîÿòî ùå ñå ïîëàãà âúðõó òîïëîèçîëàöèîííè ñèñòåìè weber.therm, ñúáëþäàâàéòå êîåôèöèåíòúò íà îòðàçÿâàíå íà ñâåòëèíàòà HBW äà å íàä 30%.

 Ñìåñâàéòå íÿêîëêî êîôè íàâåäíúæ  Ñòðóêòóðèðàéòå ìàçèëêàòà ìîêðî â ìîêðî  Ïðåäïàçâàéòå îò çàìðúçâàíå 24 ÷àñà ñëåä íàíàñÿíå

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

1 Ïðè ðåìîíò îò îñíîâàòà äà ñå îòñòðàíÿò âñè÷êè íåñâúðçàíè, ëåñíî îòäåëÿùè ñå îò ìàçèëêàòà ÷àñòè è îñòàòúöè îò áîÿ. Ïî÷èñòåíàòà ñòàðà ìàçèëêà ñå èçêúðïâà, êàòî íîâàòà ìàçèëêà òðÿáâà äà èìà åäíàêâà òâúðäîñò è ñòðóêòóðà ñúñ ñòàðàòà. Ãðóáàòà îñíîâíà ìàçèëêà ìîæå äà ñå èçãëàäè ñ èçðàâíÿâàùà ìàçèëêà weber.san.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

• Ñòàðè è íîâè ñãðàäè

ÂÀÆÍÎ

2 Äâà äíè ïðåäè íàíàñÿíå íà ñèëèêàòíàòà ìàçèëêà îñíîâàòà äà ñå íàìàæå åäíîêðàòíî è îáèëíî ñ ãðóíä çà òúíêîñëîéíà ìàçèëêà. 3 Ïðåäè óïîòðåáà ñå ðàçáúðêâà åäíîâðåìåííî ñúäúðæàíèåòî íà íÿêîëêî êîôè. Ïðè âúçìîæíîñò çàáúðêàéòå êîëè÷åñòâîòî çà öÿëàòà ôàñàäà. 4 Ñèëèêàòíàòà ìàçèëêà ñå íàíàñÿ ñ íåðúæäàåìà ñòîìàíåíà ìàëàìàøêà è âåäíàãà ñå ñòðóêòóðèðà.

5 Ïî-ãðóáà ñòðóêòóðà ìîæå äà ñå ïîñòèãíå ñ ìàëàìàøêà, ÷èÿòî îñíîâà å îò êîðê èëè ñòèðîïîð. Ïåðäàøè ñå ñàìî âëàæåí ìàòåðèàë. 6 Çà îôîðìÿíå íà äåêîðàòèâíè åëåìåíòè å íåîáõîäèìî îòäåëíèòå ó÷àñòúöè äà ñå îãðàäÿò ÷ðåç îáëåïâàíå ñ õàðòèåíà ñàìîçàëåïâàùà ëåíòà. Ñëåä íàíàñÿíå íà åäèíèÿ öâÿò ìàçèëêà ëåíòàòà âåäíàãà ñå îòñòðàíÿâà. Ñëåä èçñúõâàíå ïî êîíòóðèòå íà âå÷å èçìàçàíèÿ ó÷àñòúê ñå çàëåïâà çàùèòíà ëåíòà è ñå ïîëàãà ñëåäâàùèÿò öâÿò ìàçèëêà, êàòî ñå âíèìàâà äà íå ñå çàöàïàò âå÷å ãîòîâèòå ïîâúðõíîñòè.

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

181


ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

6

ПРОДУКТ

ÊÎÄ: R360, R460, R760, R860, R960

ПРИЛОЖЕНИЕ • Õèäðîôèëíà • Åêîëîãè÷åí ïðîäóêò • Ãîëÿìî ðàçíîîáðàçèå îò ñòðóêòóðè è öâåòîâå

Ãîòîâà çà ïîëàãàíå ôàñàäíà òúíêîñëîéíà äåêîðàòèâíà ìàçèëêà.

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

Ãîòîâà çà ïîëàãàíå âèñîêîêà÷åñòâåíà, õèäðîôèëíà òúíêîñëîéíà ìàçèëêà çà îôîðìÿíå íà çàùèòíè è äåêîðàòèâíè êðàéíè ïîêðèòèÿ íà ñòàðè è íîâè ñãðàäè, êàêòî è çà åñòåòè÷åñêî îôîðìÿíå íà âúòðåøíè ïîâúðõíîñòè. Êîìïîíåíò îò Òîïëîèçîëàöèîííà ñèñòåìà weber.therm Ultra Clima.

182

weber.pas Clima Ïàñòîîáðàçíà ñìåñ â ïëàñòìàñîâè êîôè 30 kg Ïàëåò 720 kg Грунд: Ïëàñòìàñîâè êîôè 5/20 kg Öåíè

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

Да се съхранява при следните условия: Â äîáðå çàòâîðåíà îðèãèíàëíà îïàêîâêà Â çàêðèòè ïîìåùåíèÿ, çàùèòåíè îò âëàãà è âîäà Äà ñå ïðåäïàçâà îò ñèëíî ñëúíöå è âèñîêè òåìïåðàòóðè Äà ñå ïàçè îò çàìðúçâàíå è îãúí Ïðè òðàíñïîðò óêðåïåòå è ôîëèðàéòå ïàëåòèòå Ãîäíîñò 1 ãîäèíà

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

(ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50%)

Зърнометрия Плътност Топлопроводимост (λ) Коефициент на дифузия на водни пари (μ) Коефициент на водопоглъщане Якост на сцепление

1.5; 2.0; 3.0 mm 1600 - 1800 kg/m3 0,6 W/m.К 40 0,2 kg/m2 √h > 0,2 N/mm2

áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 3.60 4.32

ëâ./îïàêîâêà 108.00 129.60

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ Пердашена с драскана структура Фина 1,5 mm Среднозърнеста 2,0 mm Едрозърнеста 3,0 mm Влачена структура Среднозърнеста 2,0 mm Едрозърнеста 3,0 mm Грунд

2,5 kg/m2 3,5 kg/m2 5,0 kg/m2 2,5 kg/m2 4,5 kg/m2 0,1 - 0,2 kg/m2


6

УПОТРЕБА

• Âúíøíî è âúòðåøíî ïðèëîæåíèå • Ñòàðè è íîâè ñãðàäè

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Îñíîâàòà òðÿáâà äà å ñ äîáðà íîñåùà ñïîñîáíîñò, òâúðäà, ñóõà, áåç çàìúðñÿâàíèÿ è ðîíëèâè ñëîåâå. Ïðîöåñèòå íà ñëÿãàíå ïðè íîâè ñãðàäè äà ñà çàòèõíàëè. Ïðåäè íàíàñÿíå ïîâúðõíîñòòà çàäúëæèòåëíî ñå ãðóíäèðà ñ weber.pas Грунд.

ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Äà ñå ïîëàãà ïðè òåìïåðàòóðà íà âúçäóõà ìåæäó +5° Ñ è +25° Ñ. Íàíåñåíèÿò ìàòåðèàë äà ñå çàùèòè îò âÿòúð, ñèëíî ñëúí÷åâî ãðååíå è çàìðúçâàíå 24 ÷àñà ñëåä ïîëàãàíåòî. Äà íå ñå èçïîëçâà ïîâòîðíî çàìúðñåí ìàòåðèàë.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• Ìèêñåð èëè åëåêòðè÷åñêà áúðêàëêà • Ìèñòðèÿ îò íåðúæäàåìà ñòîìàíà • Ìàëàìàøêà îò íåðúæäàåìà ñòîìàíà • Ïëàñòìàñîâà ïåðäàøêà • Ïåðäàøêà ñ îñíîâà îò êîðê • Ïåðäàøêà ñ îñíîâà îò ñòèðîïîð • Çàùèòíà ëåíòà • Ñúäîâåòå è èíñòðóìåíòèòå òðÿáâà äà ñå ïî÷èñòÿò ñ âîäà âåäíàãà ñëåä óïîòðåáà

ÖÂÅÒÎÂÅ

248 ñòàíäàðòíè öâÿòà ñïîðåä ìîñòðåíèÿ êàòàëîã íà weber “Color Spectrum”. Ïðè èçáîð íà öâÿò çà ìàçèëêà, êîÿòî ùå ñå ïîëàãà âúðõó òîïëîèçîëàöèîííà ñèñòåìà weber. therm, ñúáëþäàâàéòå êîåôèöèåíòúò íà îòðàçÿâàíå íà ñâåòëèíàòà HBW äà å íàä 30%.

 Ñìåñâàéòå íÿêîëêî êîôè íàâåäíúæ  Ñòðóêòóðèðàéòå ìàçèëêàòà ìîêðî â ìîêðî  Ïðåäïàçâàéòå îò çàìðúçâàíå 24 ÷àñà ñëåä íàíàñÿíå

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

1 Ïðè ðåìîíò îò îñíîâàòà äà ñå îòñòðàíÿò âñè÷êè íåñâúðçàíè, ëåñíî îòäåëÿùè ñå îò ìàçèëêàòà ÷àñòè è îñòàòúöè îò áîÿ. Ïî÷èñòåíàòà ñòàðà ìàçèëêà ñå èçêúðïâà, êàòî íîâàòà ìàçèëêà òðÿáâà äà èìà åäíàêâà òâúðäîñò è ñòðóêòóðà ñúñ ñòàðàòà.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

• Êðàéíî ïîêðèòèå ïðè òîïëîèçîëàöèîííè ñèñòåìè weber.therm

ÂÀÆÍÎ

2 Äâà äíè ïðåäè íàíàñÿíå íà ìàçèëêàòà îñíîâàòà äà ñå ãðóíäèðà åäíîêðàòíî è îáèëíî ñ ãðóíä çà òúíêîñëîéíà ìàçèëêà. 3 Ïðåäè óïîòðåáà ñå ðàçáúðêâà ñúäúðæàíèåòî íà êîôàòà ñ åëåêòðè÷åñêà áúðêàëêà.

4 Ìàçèëêàòà ñå íàíàñÿ ñ íåðúæäàåìà ñòîìàíåíà ìàëàìàøêà è âåäíàãà ñå ñòðóêòóðèðà.

5 Ïî-ãðóáà ñòðóêòóðà ìîæå äà ñå ïîñòèãíå ñ ìàëàìàøêà, ÷èÿòî îñíîâà å îò êîðê èëè ñòèðîïîð. Ïåðäàøè ñå ñàìî âëàæåí ìàòåðèàë. 6 Çà îôîðìÿíå íà äåêîðàòèâíè åëåìåíòè å íåîáõîäèìî îòäåëíèòå ó÷àñòúöè äà ñå îãðàäÿò ÷ðåç îáëåïâàíå ñ õàðòèåíà ñàìîçàëåïâàùà ëåíòà. Ñëåä íàíàñÿíå íà åäèíèÿ öâÿò ìàçèëêà ëåíòàòà âåäíàãà ñå îòñòðàíÿâà. Ñëåä èçñúõâàíå ïî êîíòóðèòå íà âå÷å íàìàçàíèÿ ó÷àñòúê ñå çàëåïâà çàùèòíà ëåíòà è ñå ïîëàãà ñëåäâàùèÿò öâÿò ìàçèëêà, êàòî ñå âíèìàâà äà íå ñå çàöàïàò âå÷å ãîòîâèòå ïîâúðõíîñòè.

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

183


ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

6

ПРОДУКТ

ÊÎÄ: R920, R520, R620, R420, R320

ПРИЛОЖЕНИЕ • Ñèëíî âîäîîòáëúñêâàùà • Ïàðîïðîïóñêëèâà • Åëàñòè÷íà

Ãîòîâà çà ïîëàãàíå ôàñàäíà ìàçèëêà íà ñèëèêîíîâà îñíîâà.

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

Ãîòîâà çà ïîëàãàíå ôàñàäíà ìàçèëêà ñúñ ñâúðçâàùî âåùåñòâî ñèëèêîíîâà ñìîëà. Èçïîëçâà ñå çà çàùèòíî è äåêîðàòèâíî ïîêðèòèå íà ñòàðè è íîâè ôàñàäè, êàêòî è çà åñòåòè÷åñêî îôîðìÿíå íà âúòðåøíè ïîâúðõíîñòè. Êîìïîíåíò îò òîïëîèçîëàöèîííèòå ñèñòåìè weber.therm.

184

Силиконова мазилка: Ïàñòîîáðàçíà ñìåñ â ïëàñòìàñîâè êîôè 30 kg Ïàëåò 720 kg Грунд: Ïëàñòìàñîâè êîôè 5/20 kg Öåíè

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

Да се съхранява при следните условия: Â äîáðå çàòâîðåíà îðèãèíàëíà îïàêîâêà Â çàêðèòè ïîìåùåíèÿ, çàùèòåíè îò âëàãà è âîäà Äà ñå ïðåäïàçâà îò ñèëíî ñëúíöå è âèñîêè òåìïåðàòóðè Äà ñå ïàçè îò çàìðúçâàíå è îãúí Ïðè òðàíñïîðò óêðåïåòå è ôîëèðàéòå ïàëåòèòå Ãîäíîñò 1 ãîäèíà

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

(ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50%)

Според стандарт Зърнометрия Плътност Топлопроводимост (λ) Коефициент на дифузия на водни пари (μ) Коефициент на водопоглъщане Якост на сцепление

ETAG 004 1,5, 2,0, 3 mm 1600 - 1800 kg/m3 0,6 W/m.К 50 < 0,1 kg/m2 √h > 0,2 N/mm2

áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 4.05 4.86

ëâ./îïàêîâêà 121.50 145.80

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ Пердашена с драскана структура Фина 1,5 mm Среднозърнеста 2,0 mm Едрозърнеста 3,0 mm Влачена структура Среднозърнеста 2,0 mm Едрозърнеста 3,0 mm Грунд

2,5 kg/m2 3,5 kg/m2 5,0 kg/m2 2,5 kg/m2 4,5 kg/m2 0,1 - 0,2 kg/m2

ÄÐÓÃÈ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Êàê äà òîïëîèçîëèðàìå íîâà ñãðàäà?

стр. 112


6

УПОТРЕБА

 Ñìåñâàéòå íÿêîëêî êîôè íàâåäíúæ

• Ñòàðè è íîâè ñãðàäè

 Ñòðóêòóðèðàéòå ìàçèëêàòà ìîêðî â ìîêðî

• Âúíøíî è âúòðåøíî ïðèëîæåíèå

 Ïðåäïàçâàéòå îò çàìðúçâàíå 24 ÷àñà ñëåä íàíàñÿíå

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Îñíîâàòà òðÿáâà äà áúäå ñ ðàâíà ïîâúðõíîñò, çäðàâà è òâúðäà, ñóõà, óñòîé÷èâà íà íàòîâàðâàíå. Äà èìà ñðåäíà è ðàâíîìåðíà ïî öÿëàòà ïîâúðõíîñò ñïîñîáíîñò çà ïîïèâàíå íà âëàãà. Ïðè íîâè ñãðàäè äà ñà ïðèêëþ÷èëè ïðîöåñèòå íà ñâèâàíå. Ñòàðèòå ôàñàäè òðÿáâà äà ñå èçìèÿò ñ âîäà îò çàìúðñÿâàíèÿ. ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Äà ñå ðàáîòè ïðè òåìïåðàòóðè îò +5°Ñ äî +25°Ñ. Ïî âðåìå íà ðàáîòà ìàçèëêàòà äà ñå ïðåäïàçâà îò ñèëíî ñëúí÷åâî ãðååíå è äúæä. Ïðÿñíàòà ìàçèëêà äà ñå ïàçè îò çàìðúçâàíå â ïðîäúëæåíèå íà 24 ÷àñà. Äà íå ñå èçïîëçâà ïîâòîðíî çàìúðñåí ìàòåðèàë. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• Áîðìàøèíà ñ áúðêàëêà • Ìèñòðèÿ îò íåðúæäàåìà ñòîìàíà • Ìàëàìàøêà îò íåðúæäàåìà ñòîìàíà • Ïëàñòìàñîâà ïåðäàøêà • Ïåðäàøêà ñ îñíîâà îò êîðê • Ïåðäàøêà ñ îñíîâà îò ñòèðîïîð • Çàùèòíà ëåíòà • Ñúäîâåòå è èíñòðóìåíòèòå ñå èçìèâàò ñ âîäà âåäíàãà ñëåä óïîòðåáà ÖÂÅÒÎÂÅ

218 ñòàíäàðòíè öâÿòà ñïîðåä ìîñòðåíèÿ êàòàëîã íà weber “Color Spectrum”. Ïðè èçáîð íà öâÿò çà ìàçèëêà, êîÿòî ùå ñå ïîëàãà âúðõó òîïëîèçîëàöèîííè ñèñòåìè weber.therm, ñúáëþäàâàéòå êîåôèöèåíòúò íà îòðàçÿâàíå íà ñâåòëèíàòà HBW äà å íàä 30%.

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

1 Ïðè ðåìîíò îò îñíîâàòà äà ñå îòñòðàíÿò âñè÷êè íåñâúðçàíè, ëåñíî îòäåëÿùè ñå îò ìàçèëêàòà ÷àñòè è îñòàòúöè îò áîÿ. Ïî÷èñòåíàòà ñòàðà ìàçèëêà ñå èçêúðïâà, êàòî íîâàòà ìàçèëêà òðÿáâà äà èìà åäíàêâà òâúðäîñò è ñòðóêòóðà ñúñ ñòàðàòà. Ãðóáàòà îñíîâíà ìàçèëêà ìîæå äà ñå èçãëàäè ñ èçðàâíÿâàùà ìàçèëêà weber.san.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

• Êðàéíî ïîêðèòèå npè òîïëîèçîëàöèîííè ñèñòåìè weber.therm

ÂÀÆÍÎ

2 48 ÷àñà ïðåäè íàíàñÿíå íà ñèëèêîíîâàòà ìàçèëêà îñíîâàòà äà ñå íàìàæå åäíîêðàòíî è îáèëíî ñ weber.pas Грунд. 3 Ïðåäè óïîòðåáà ñå ðàçáúðêâà åäíîâðåìåííî ñúäúðæàíèåòî íà íÿêîëêî êîôè. Ïðè âúçìîæíîñò çàáúðêàéòå êîëè÷åñòâîòî çà öÿëàòà ôàñàäà. 4 Ñèëèêîíîâàòà ìàçèëêà ñå íàíàñÿ ñ íåðúæäàåìà ñòîìàíåíà ìàëàìàøêà è âåäíàãà ñå ñòðóêòóðèðà. Äåáåëèíàòà íà ïëàñòà ñå îïðåäåëÿ îò ãîëåìèíàòà íà ñúäúðæàùèòå ñå â ðàçòâîðà çúðíà. 5 Ïî-ãðóáà ñòðóêòóðà ìîæå äà ñå ïîñòèãíå ñ ìàëàìàøêà, ÷èÿòî îñíîâà å îò êîðê èëè ñòèðîïîð. Ïåðäàøè ñå ñàìî âëàæåí ìàòåðèàë. 6 Çà îôîðìÿíå íà äåêîðàòèâíè åëåìåíòè å íåîáõîäèìî îòäåëíèòå ó÷àñòúöè äà ñå îãðàäÿò ÷ðåç îáëåïâàíå ñ õàðòèåíà ñàìîçàëåïâàùà ëåíòà. Ñëåä íàíàñÿíå íà åäèíèÿ öâÿò ìàçèëêà ëåíòàòà âåäíàãà ñå îòñòðàíÿâà. Ñëåä èçñúõâàíå ïî êîíòóðèòå íà âå÷å èçìàçàíèÿ ó÷àñòúê ñå çàëåïâà çàùèòíà ëåíòà è ñå ïîëàãà ñëåäâàùèÿò öâÿò ìàçèëêà, êàòî ñå âíèìàâà äà íå ñå çàöàïàò âå÷å ãîòîâèòå ïîâúðõíîñòè.

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

185


ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

6

ПРОДУКТ

ÊÎÄ: R951, R851, R651

ПРИЛОЖЕНИЕ • Äîáðà ïàðîïðîïóñêëèâîñò • Óñòîé÷èâà íà çàìúðñÿâàíèÿ • Ëåñíà çà íàíàñÿíå

Ãîòîâà çà ïîëàãàíå òúíêîñëîéíà è åëàñòè÷íà ìàçèëêà ñ ïîäîáðåíà ïàðîïðîïóñêëèâîñò. ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

Ãîòîâà çà ïîëàãàíå ôàñàäíà ìàçèëêà íà ñèëèêîí-àêðèëàòíà îñíîâà. Èçïîëçâà ñå çà çàùèòíî è äåêîðàòèâíî ïîêðèòèå íà ñòàðè è íîâè ôàñàäè, êàêòî è çà äåêîðàöèÿ íà âúòðåøíè ïîâúðõíîñòè. Êîìïîíåíò îò òîïëîèçîëàöèîííèòå ñèñòåìè weber.therm.

186

Öåíè

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

Да се съхранява при следните условия: Â äîáðå çàòâîðåíà îðèãèíàëíà îïàêîâêà Â çàêðèòè ïîìåùåíèÿ, çàùèòåíè îò âëàãà è âîäà Äà ñå ïðåäïàçâà îò ñèëíî ñëúíöå è âèñîêè òåìïåðàòóðè Äà ñå ïàçè îò çàìðúçâàíå è îãúí Ïðè òðàíñïîðò óêðåïåòå è ôîëèðàéòå ïàëåòèòå Ãîäíîñò 1 ãîäèíà

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

(ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50%)

Зърнометрия Плътност Топлопроводимост (λ) Коефициент на дифузия на водни пари (μ) Коефициент на водопоглъщане Якост на сцепление

weber.pas Силиконакрилатна мазилка: Ïàñòîîáðàçíà ñìåñ â ïëàñòìàñîâè êîôè 30 kg Ïàëåò 720 kg Грунд: Ïëàñòìàñîâè êîôè 5/20 kg

1.5; 2.0 mm 1600 - 1800 kg/m3 0,6 W/m.К 70 < 0,1 kg/m2 √h > 0,2 N/mm2

áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 2.90 3.48

ëâ./îïàêîâêà 87.00 104.40

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ Пердашена с драскана структура Фина 1,5 mm Среднозърнеста 2,0 mm Влачена структура Среднозърнеста 2,0 mm Грунд

2,5 kg/m2 3,5 kg/m2 2,5 kg/m2 0,1 - 0,2 kg/m2

ÄÐÓÃÈ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Êàê äà òîïëîèçîëèðàìå íîâà ñãðàäà?

стр. 112

Êàê äà òîïëîèçîëèðàìå ñòàðà ñãðàäà?

стр. 114


6

УПОТРЕБА

• Âúíøíî ïðèëîæåíèå ïðè ñòàðè è íîâè ñãðàäè • Äåêîðàòèâíî îôîðìÿíå íà âúòðåøíè ïîìåùåíèÿ

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Îñíîâàòà äà å çäðàâà, ñóõà, òîâàðîíîñèìà, õîìîãåííà è áåç çàìúðñÿâàíèÿ. Ïðîöåñèòå íà ñëÿãàíå ïðè íîâè ñãðàäè äà ñà çàòèõíàëè. Ïðåäè íàíàñÿíå ïîâúðõíîñòòà çàäúëæèòåëíî ñå ãðóíäèðà ñ weber.pas Грунд.

ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Äà ñå ðàáîòè ïðè òåìïåðàòóðè îò +5° Ñ äî +25° Ñ. Ïî âðåìå íà ðàáîòà ìàçèëêàòà äà ñå ïðåäïàçâà îò ñèëíî ñëúí÷åâî ãðååíå è äúæä. Ïðÿñíàòà ìàçèëêà äà ñå ïàçè îò çàìðúçâàíå â ïðîäúëæåíèå íà 24 ÷àñà. Äà íå ñå èçïîëçâà ïîâòîðíî çàìúðñåí ìàòåðèàë.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• Ðú÷åí ìèêñåð èëè áîðìàøèíà ñ áúðêàëêà • Ìèñòðèÿ îò íåðúæäàåìà ñòîìàíà • Ìàëàìàøêà îò íåðúæäàåìà ñòîìàíà • Ïëàñòìàñîâà ïåðäàøêà • Ïåðäàøêà ñ îñíîâà îò ñòèðîïîð • Ïðåäïàçíà ñàìîçàëåïâàùà ñå ëåíòà • Ñúäîâåòå è èíñòðóìåíòèòå òðÿáâà äà ñå èçìèâàò ñ âîäà âåäíàãà ñëåä óïîòðåáà

ÖÂÅÒÎÂÅ

248 ñòàíäàðòíè öâÿòà ñïîðåä ìîñòðåíèÿ êàòàëîã íà weber “Color Spectrum”, âúçìîæíî å èçðàáîòâàíå è íà äðóãè öâåòîâå. Êîãàòî weber.pas Силикон-акрилатна мазилка ñå èçïîëçâà çà êðàéíî ïîêðèòèå íà òîïëîèçîëàöèîííà ñèñòåìà, êîåôèöèåíòúò HBW òðÿáâà äà å íàä 30%.

 Ñìåñâàéòå íÿêîëêî êîôè íàâåäíúæ  Ñòðóêòóðèðàéòå ìàçèëêàòà ìîêðî â ìîêðî  Ïðåäïàçâàéòå îò çàìðúçâàíå 24 ÷àñà ñëåä íàíàñÿíå

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

1 Ïðè ðåìîíò îò îñíîâàòà äà ñå îòñòðàíÿò âñè÷êè íåñâúðçàíè, ëåñíî îòäåëÿùè ñå îò ìàçèëêàòà ÷àñòè è îñòàòúöè îò áîÿ. Ïî÷èñòåíàòà ñòàðà ìàçèëêà ñå ïîïðàâÿ, êàòî íîâàòà ìàçèëêà òðÿáâà äà èìà åäíàêâà òâúðäîñò è ñòðóêòóðà ñúñ ñòàðàòà.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

• Êðàéíî ïîêðèòèå npè òîïëîèçîëàöèîííè ñèñòåìè weber.therm

ÂÀÆÍÎ

2 Äâå äåíîíîùèÿ ïðåäè ïîëàãàíå íà ìàçèëêàòà îñíîâàòà ñå ãðóíäèðà åäíîêðàòíî è îáèëíî ñ weber.pas Грунд çà òúíêîñëîéíè ìàçèëêè. 3 Ïðåäè óïîòðåáà ñå ðàçáúðêâà åäíîâðåìåííî ñúäúðæàíèåòî íà íÿêîëêî êîôè. Ïðè âúçìîæíîñò çàáúðêàéòå êîëè÷åñòâîòî çà öÿëàòà ôàñàäà. 4 Ìàçèëêàòà ñå íàíàñÿ ñ ïëàñòìàñîâà èëè íåðúæäàåìà ñòîìàíåíà ìàëàìàøêà è âåäíàãà ñå ñòðóêòóðèðà. 5 Ïî-ãðóáà ñòðóêòóðà ìîæå äà ñå ïîñòèãíå ñ ìàëàìàøêà, ÷èÿòî îñíîâà å îò êîðê èëè ñòèðîïîð. Ïåðäàøè ñå ñàìî âëàæåí ìàòåðèàë. 6 Çà îôîðìÿíå íà äåêîðàòèâíè åëåìåíòè å íåîáõîäèìî îòäåëíèòå ó÷àñòúöè äà ñå îãðàäÿò ÷ðåç îáëåïâàíå ñ õàðòèåíà ñàìîçàëåïâàùà ëåíòà. Ñëåä íàíàñÿíå íà åäèíèÿ öâÿò ìàçèëêà ëåíòàòà âåäíàãà ñå îòñòðàíÿâà. Ñëåä èçñúõâàíå ïî êîíòóðèòå íà âå÷å èçìàçàíèÿ ó÷àñòúê ñå çàëåïâà çàùèòíà ëåíòà è ñå ïîëàãà ñëåäâàùèÿò öâÿò ìàçèëêà, êàòî ñå âíèìàâà äà íå ñå çàöàïàò âå÷å ãîòîâèòå ïîâúðõíîñòè.

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

187


ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

6

ПРОДУКТ

ÊÎÄ: R950, R850, R650

ПРИЛОЖЕНИЕ • Âèñîêà îñòàòú÷íà åëàñòè÷íîñò • Âîäîîòáëúñêâàùà ñïîñîáíîñò • Óñòîé÷èâà íà âðåäíè åìèñèè è àëêàëíè âåùåñòâà

Ãîòîâà çà ïîëàãàíå òúíêîñëîéíà è åëàñòè÷íà ìàçèëêà.

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

188

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

Ãîòîâà çà ïîëàãàíå ôàñàäíà ìàçèëêà ñúñ ñâúðçâàùî âåùåñòâî èçêóñòâåíà ñìîëà. Èçïîëçâà ñå çà çàùèòíî è äåêîðàòèâíî ïîêðèòèå íà ñòàðè è íîâè ôàñàäè, êàêòî è çà äåêîðàöèÿ íà âúòðåøíè ïîâúðõíîñòè. Êîìïîíåíò îò òîïëîèçîëàöèîííèòå ñèñòåìè weber.therm. weber.pas П-Ускорител ñå äîáàâÿ êúì weber.pas Колорит çà óñêîðÿâàíå íà ïðîöåñà íà ñúõíåíå è ñâúðçâàíå. Ïîçâîëÿâà ïîëàãàíå íà ïîëèìåðíà ìàçèëêà ïðè íèñêè òåìïåðàòóðè äî +1° Ñ. Óäúëæàâà ñòðîèòåëíèÿ ñåçîí è ãàðàíòèðà ñèãóðíî çàâúðøâàíå íà ôàñàäàòà ïðåäè ïàäàíå íà òåìïåðàòóðèòå. Ðàçõîäúò å 1 ôëàêîí (120 ml) çà 1 êîôà îò 30 kg.

Да се съхранява при следните условия: Â äîáðå çàòâîðåíà îðèãèíàëíà îïàêîâêà Â çàêðèòè ïîìåùåíèÿ, çàùèòåíè îò âëàãà è âîäà Äà ñå ïðåäïàçâà îò ñèëíî ñëúíöå è âèñîêè òåìïåðàòóðè Äà ñå ïàçè îò çàìðúçâàíå è îãúí Ïðè òðàíñïîðò óêðåïåòå è ôîëèðàéòå ïàëåòèòå Ãîäíîñò 1 ãîäèíà (ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50%)

Зърнометрия Плътност Топлопроводимост (λ) Коефициент на дифузия на водни пари (μ) Коефициент на водопоглъщане Якост на сцепление

Öåíè áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 2.40 2.88

ëâ./îïàêîâêà 72.00 86.40

Ï-óñêîðèòåë áð. 20.00 24.00

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

weber.pas Колорит: Ïàñòîîáðàçíà ñìåñ â ïëàñòìàñîâè êîôè 30 kg Ïàëåò 720 kg Грунд: Ïëàñòìàñîâè êîôè 5/20 kg

1.5; 2.0 mm 1600 - 1800 kg/m3 0,6 W/m.К 90 < 0,1 kg/m2 √h > 0,2 N/mm2

Пердашена с драскана структура Фина 1,5 mm Среднозърнеста 2,0 mm Влачена структура Среднозърнеста 2,0 mm Грунд

2,5 kg/m2 3,5 kg/m2 2,5 kg/m2 0,1 - 0,2 kg/m2

ÄÐÓÃÈ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Êàê äà òîïëîèçîëèðàìå íîâà ñãðàäà?

стр. 112

Êàê äà òîïëîèçîëèðàìå ñòàðà ñãðàäà?

стр. 114


6

УПОТРЕБА

• Âúíøíî ïðèëîæåíèå ïðè ñòàðè è íîâè ñãðàäè • Äåêîðàòèâíî îôîðìÿíå íà âúòðåøíè ïîìåùåíèÿ

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Îñíîâàòà äà å çäðàâà, ñóõà, òîâàðîíîñèìà, õîìîãåííà è áåç çàìúðñÿâàíèÿ. Ïðîöåñèòå íà ñëÿãàíå ïðè íîâè ñãðàäè äà ñà çàòèõíàëè. Ïðåäè íàíàñÿíå ïîâúðõíîñòòà çàäúëæèòåëíî ñå ãðóíäèðà ñ weber.pas Грунд.

ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Äà ñå ðàáîòè ïðè òåìïåðàòóðè îò +5° Ñ äî +25° Ñ. Ïî âðåìå íà ðàáîòà ìàçèëêàòà äà ñå ïðåäïàçâà îò ñèëíî ñëúí÷åâî ãðååíå è äúæä. Ïðÿñíàòà ìàçèëêà äà ñå ïàçè îò çàìðúçâàíå â ïðîäúëæåíèå íà 24 ÷àñà. Äà íå ñå èçïîëçâà ïîâòîðíî çàìúðñåí ìàòåðèàë.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• Ðú÷åí ìèêñåð èëè áîðìàøèíà ñ áúðêàëêà • Ìèñòðèÿ îò íåðúæäàåìà ñòîìàíà • Ìàëàìàøêà îò íåðúæäàåìà ñòîìàíà • Ïëàñòìàñîâà ïåðäàøêà • Ïåðäàøêà ñ îñíîâà îò ñòèðîïîð • Ïðåäïàçíà ñàìîçàëåïâàùà ñå ëåíòà • Ñúäîâåòå è èíñòðóìåíòèòå òðÿáâà äà ñå èçìèâàò ñ âîäà âåäíàãà ñëåä óïîòðåáà

ÖÂÅÒÎÂÅ

248 ñòàíäàðòíè öâÿòà ñïîðåä ìîñòðåíèÿ êàòàëîã íà weber “Color Spectrum”, âúçìîæíî å èçðàáîòâàíå è íà äðóãè öâåòîâå. Êîãàòî weber.pas Колорит ñå èçïîëçâà çà êðàéíî ïîêðèòèå íà òîïëîèçîëàöèîííà ñèñòåìà, êîåôèöèåíòúò HBW òðÿáâà äà å íàä 30%.

 Ñìåñâàéòå íÿêîëêî êîôè íàâåäíúæ  Ñòðóêòóðèðàéòå ìàçèëêàòà ìîêðî â ìîêðî  Ïðåäïàçâàéòå îò çàìðúçâàíå 24 ÷àñà ñëåä íàíàñÿíå

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

1 Ïðè ðåìîíò îò îñíîâàòà äà ñå îòñòðàíÿò âñè÷êè íåñâúðçàíè, ëåñíî îòäåëÿùè ñå îò ìàçèëêàòà ÷àñòè è îñòàòúöè îò áîÿ. Ïî÷èñòåíàòà ñòàðà ìàçèëêà ñå ïîïðàâÿ, êàòî íîâàòà ìàçèëêà òðÿáâà äà èìà åäíàêâà òâúðäîñò è ñòðóêòóðà ñúñ ñòàðàòà.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

• Êðàéíî ïîêðèòèå npè òîïëîèçîëàöèîííè ñèñòåìè weber.therm

ÂÀÆÍÎ

2 Äâå äåíîíîùèÿ ïðåäè ïîëàãàíå íà ìàçèëêàòà îñíîâàòà ñå ãðóíäèðà åäíîêðàòíî è îáèëíî ñ weber.pas Грунд çà òúíêîñëîéíè ìàçèëêè. 3 Ïðåäè óïîòðåáà ñå ðàçáúðêâà åäíîâðåìåííî ñúäúðæàíèåòî íà íÿêîëêî êîôè. Ïðè âúçìîæíîñò çàáúðêàéòå êîëè÷åñòâîòî çà öÿëàòà ôàñàäà. 4 Ìàçèëêàòà ñå íàíàñÿ ñ ïëàñòìàñîâà èëè íåðúæäàåìà ñòîìàíåíà ìàëàìàøêà è âåäíàãà ñå ñòðóêòóðèðà. 5 Ïî-ãðóáà ñòðóêòóðà ìîæå äà ñå ïîñòèãíå ñ ìàëàìàøêà, ÷èÿòî îñíîâà å îò êîðê èëè ñòèðîïîð. Ïåðäàøè ñå ñàìî âëàæåí ìàòåðèàë. 6 Çà îôîðìÿíå íà äåêîðàòèâíè åëåìåíòè å íåîáõîäèìî îòäåëíèòå ó÷àñòúöè äà ñå îãðàäÿò ÷ðåç îáëåïâàíå ñ õàðòèåíà ñàìîçàëåïâàùà ëåíòà. Ñëåä íàíàñÿíå íà åäèíèÿ öâÿò ìàçèëêà ëåíòàòà âåäíàãà ñå îòñòðàíÿâà. Ñëåä èçñúõâàíå ïî êîíòóðèòå íà âå÷å èçìàçàíèÿ ó÷àñòúê ñå çàëåïâà çàùèòíà ëåíòà è ñå ïîëàãà ñëåäâàùèÿò öâÿò ìàçèëêà, êàòî ñå âíèìàâà äà íå ñå çàöàïàò âå÷å ãîòîâèòå ïîâúðõíîñòè.

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

189


6

ПРОДУКТ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÒÚÍÊÎÑËÎÉÍÀ ÌÎÇÀÅ×ÍÀ ÌÀÇÈËÊÀ ÊÎÄ: B215, B220

ПРИЛОЖЕНИЕ • Âèñîêà ìåõàíè÷íà ÿêîñò • Âîäîóñòîé÷èâà • Ñòóäîóñòîé÷èâà

Ãîòîâà çà ðàáîòà ìîçàå÷íà ìàçèëêà, çà äåêîðàòèâíî îôîðìÿíå íà öîêëè ïðè òîïëîèçîëàöèîííè ñèñòåìè weber.therm.

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

190

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

Ìîçàå÷íà ìàçèëêà íà áàçà èçêóñòâåíà ñìîëà çà èçìàçâàíå íà âúíøíè è âúòðåøíè ïîâúðõíîñòè. Ïîäõîäÿùà çà çàùèòà íà ïîâúðõíîñòè, èçëîæåíè íà ãîëÿìî ìåõàíè÷íî íàòîâàðâàíå êàòî öîêëè íà ñãðàäè, îãðàäè è êîëîíè. Ñòóäîè âîäîóñòîé÷èâà. Ïîäõîäÿùà å è çà äåêîðàòèâíî îôîðìÿíå íà âúòðåøíè ïîìåùåíèÿ. Ïðåäëàãà ñå âúâ âàðèàíòè ñúñ ñðåäíè è åäðè êàìú÷åòà â áîãàòà ãàìà îò öâåòîâå.

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

(ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50%)

Според стандарт Зърнометрия Плътност Топлопроводимост (λ) Коефициент на дифузия на водни пари (μ) Коефициент на водопоглъщане Якост на сцепление

Öåíè áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 4.10 4.92

ëâ./îïàêîâêà 123.00 147.60

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

Да се съхранява при следните условия: Â äîáðå çàòâîðåíà îðèãèíàëíà îïàêîâêà Â çàêðèòè ïîìåùåíèÿ, çàùèòåíè îò âëàãà è âîäà Äà ñå ïðåäïàçâà îò ñèëíî ñëúíöå è âèñîêè òåìïåðàòóðè Äà ñå ïàçè îò çàìðúçâàíå è îãúí Ïðè òðàíñïîðò óêðåïåòå è ôîëèðàéòå ïàëåòèòå Ãîäíîñò 1 ãîäèíà

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

30 kg 720 kg

Êîôè Ïàëåò

ETAG 004 1,5; 2,0 mm 1600 - 1800 kg/m3 0,6 W/m.К 40 < 0,1 kg/m2 √h > 0,1 N/mm2

Грунд Фино зърнеста 1,5 mm Среднозърнеста 2,0 mm

0,1 - 0,2 kg/m2 3,5 kg/m2 4,5 kg/m2

ÄÐÓÃÈ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Êàê äà îôîðìèì öîêúë ïðè òîïëîèçîëàöèîííà ñèñòåìà? стр. 126


6

УПОТРЕБА ÒÚÍÊÎÑËÎÉÍÀ ÌÎÇÀÅ×ÍÀ ÌÀÇÈËÊÀ

• Îôîðìÿíå íà öîêúë ïðè òîïëîèçîëàöèîííè ñèñòåìè weber.therm

 Íå ïîëàãàéòå ïðè âèñîêà âëàæíîñò èëè íèñêè òåìïåðàòóðè

• Âúíøíè è âúòðåøíè óñëîâèÿ

 Ðàçáúðêâàéòå ñàìî ðú÷íî

• Ïîâúðõíîñòè, èçëîæåíè íà ãîëÿìî ìåõàíè÷íî íàòîâàðâàíå ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Äîáðå ïîäðàâíåíàòà îñíîâà òðÿáâà äà áúäå çäðàâà, ñóõà, òîâàðîíîñèìà, ñúñ çàòèõíàëè ïðîöåñè íà ñâèâàíå. Äà íå ñå ïîëàãà âúðõó çàìúðñåíà èëè çàìðúçíàëà îñíîâà. ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

weber.pas Мармолит íå ñå ïîëàãà íà âîäîðàâíè ïîâúðõíèíè è âúðõó îñíîâè ñ íåäîñòàòú÷íà õèäðîèçîëàöèÿ. Ïðåäîòâðàòåòå ïðîíèêâàíåòî íà âîäà ïîä ìàçèëêàòà, êàòî çàùèòèòå ñ âîäîîòêàïâàù ïðîôèë ãîðíèÿ ðúá íà èçìàçàíèÿ ó÷àñòúê. Ïðÿñíî ïîëîæåíàòà ìàçèëêà äà ñå ïðåäïàçâà îò çàìðúçâàíå è äúæä ïîíå 5 - 6 äíè. Ðàáîòè ñå ñàìî ñ íåðúæäàåìè èíñòðóìåíòè è ñúäîâå. Äà ñå ðàáîòè ïðè òåìïåðàòóðè îò +5° Ñ äî +25° Ñ. Äà íå ñå èçïîëçâà ïîâòîðíî çàìúðñåí ìàòåðèàë. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• Íåðúæäàåì ñúä • Ìèñòðèÿ îò íåðúæäàåìà ñòîìàíà • Ìàëàìàøêà èëè øèðîê øïàõòåë îò íåðúæäàåìà ñòîìàíà • Áîÿäæèéñêà ÷åòêà èëè âàëÿê • Ïðåäïàçíà ëåíòà • Ñúäîâåòå è èíñòðóìåíòèòå òðÿáâà äà ñå èçìèâàò ñ âîäà âåäíàãà ñëåä óïîòðåáà ÖÂÅÒÎÂÅ

 16 ñòàíäàðòíè öâÿòà Ôèíîçúðíåñòà: 4 ðàçöâåòêè Ñðåäíîçúðíåñòà: 12 ðàçöâåòêè

 Ïðè òîïëîèçîëàöèîííè ñèñòåìè èçïîëçâàéòå ñàìî â öîêúëíàòà îáëàñò

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

1 Ïðåäè óïîòðåáà ðàçòâîðúò ñå ðàçáúðêâà äîáðå ñ ìèñòðèÿ. Ðàçáúðêâà ñå ìåõàíè÷íî. Çàáúðêàéòå ìàçèëêà â êîëè÷åñòâî çà öÿëàòà ïîâúðõíîñò â åäèí ñúä. Çà äà ñòå ñèãóðíè â öâåòîâåòå, ðàáîòåòå ñ ìàçèëêà îò åäíà ïàðòèäà.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÂÀÆÍÎ

2 Äâà äíè ïðåäè íàíàñÿíå íà weber.pas Мармолит îñíîâàòà ñå íàìàçâà îáèëíî ñ weber.pas Грунд. 3 Íàíàñÿíåòî íà ìàçèëêàòà ñå èçâúðøâà ñ ìàëàìàøêà îò íåðúæäàåìà ñòîìàíà. Ñëåä òîâà ïëàñòúò ñå ïîäðàâíÿâà è ñå çàãëàæäà, êàòî äåáåëèíàòà ìó ñå îïðåäåëÿ îò åäðèíàòà íà êàìú÷åòàòà. 4 Çà îôîðìÿíå íà äåêîðàòèâíè åëåìåíòè å íåîáõîäèìî îòäåëíèòå ó÷àñòúöè äà ñå îãðàäÿò ÷ðåç îáëåïâàíå ñ õàðòèåíà ñàìîçàëåïâàùà ëåíòà. Ñëåä íàíàñÿíå íà åäèíèÿ öâÿò ìàçèëêà ëåíòàòà âåäíàãà ñå îòñòðàíÿâà. Ñëåä èçñúõâàíå ïî êîíòóðèòå íà âå÷å èçìàçàíèÿ ó÷àñòúê ñå çàëåïâà çàùèòíà ëåíòà è ñå ïîëàãà ñëåäâàùèÿò öâÿò ìàçèëêà, êàòî ñå âíèìàâà äà íå ñå çàöàïàò âå÷å ãîòîâèòå ïîâúðõíîñòè. Внимание! Íå ïðàâåòå êîðåêöèè âúðõó ïðÿñíî íàíåñåíà ìàçèëêà. Èç÷àêàéòå ïúëíîòî é èçñúõâàíå è êîðèãèðàéòå æåëàíèÿ ó÷àñòúê. Ïðÿñíî èçìàçàíàòà ïîâúðõíîñò èìà ìëå÷íîáÿë öâÿò, êîéòî èç÷åçâà ñëåä èçñúõâàíå.

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

191


6

ПРОДУКТ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÒÚÍÊÎÑËÎÉÍÀ ÌÀÇÈËÊÀ ÊÎÄ: R011

ПРИЛОЖЕНИЕ • Ãîòîâà çà óïîòðåáà • Ïàðîïðîïóñêëèâà • Âîäîîòáëúñêâàùà

Òúíêîñëîéíà ìàçèëêà çà îôîðìÿíå íà ôàñàäàòà îêîëî ïðîçîðöè è äåêîðàòèâíè ïîâúðõíîñòè.

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

192

Ôèíà òúíêîñëîéíà ìàçèëêà ñ äåáåëèíà íà íàíàñÿíå 1 mm. Ïðåäíàçíà÷åíà ñïåöèàëíî çà îôîðìÿíå íà ôàñàäàòà îêîëî ïðîçîðöè è äðóãè äåêîðàòèâíè ïîâúðõíîñòè. Óñòîé÷èâà íà ìèåíå, àëêàëíè ñúåäèíåíèÿ è õèìèêàëè. Çà ïîëàãàíå âúðõó ìèíåðàëíè îñíîâè èëè òîïëîèçîëàöèîííè ñèñòåìè weber. therm.

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

(ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50%)

Според стандарт Зърнометрия Плътност Топлопроводимост (λ) Коефициент на дифузия на водни пари (μ) Коефициент на водопоглъщане Якост на сцепление

weber.pas Декофино: Ïàñòîîáðàçíà ñìåñ â ïëàñòìàñîâè êîôè 30 kg Ïàëåò 720 kg Грунд: Ïëàñòìàñîâè êîôè 5/20 kg

Öåíè

Да се съхранява при следните условия: Â äîáðå çàòâîðåíà îðèãèíàëíà îïàêîâêà Â çàêðèòè ïîìåùåíèÿ, çàùèòåíè îò âëàãà è âîäà Äà ñå ïðåäïàçâà îò ñèëíî ñëúíöå è âèñîêè òåìïåðàòóðè Äà ñå ïàçè îò çàìðúçâàíå è îãúí Ïðè òðàíñïîðò óêðåïåòå è ôîëèðàéòå ïàëåòèòå Ãîäíîñò 1 ãîäèíà

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

ETAG 004 1,0 mm 1600 - 1800 kg/m3 0,6 W/m.К 40 0,05 kg/m2 √h > 0,1 N/mm2

áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 3.50 4.20

ëâ./îïàêîâêà 105.00 126.00

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

Îêîëî 1,8 kg/m2 ïðè 1,0 mm äåáåëèíà Ãðóíä çà îñíîâíàòà ìàçèëêà: 0,1 - 0,2 kg/m2


6

УПОТРЕБА ÒÚÍÊÎÑËÎÉÍÀ ÌÀÇÈËÊÀ

• Âúíøíè è âúòðåøíè óñëîâèÿ

 Íå èçïîëçâàéòå çà öÿëîñòíî êðàéíî ïîêðèòèå ïðè òîïëîèçîëàöèÿ

• Îôîðìÿíå íà äåòàéëè ïðè òîïëîèçîëàöèîííèòå ñèñòåìè weber.therm

 Ïðåäè ðåíîâèðàíå ïðîâåðåòå îñíîâàòà

• Çà êðàéíî ïîêðèòèå ïðè ðåíîâèðàíå íà ñòàðè ñãðàäè ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Ìàçèëêàòà íå å ïîäõîäÿùà çà öÿëîñòíî êðàéíî ïîêðèòèå âúðõó weber.therm ñèñòåìè çà òîïëîèçîëàöèÿ. Îñíîâàòà äà å ñóõà, çäðàâà, ñòàáèëíà, ñúñ çàâúðøåíè ïðîöåñè íà ñâèâàíå. Àðìèðàíèòå ñúñ ñòúêëîòåêñòèëíà ìðåæà çàìàçêè ïðè òîïëîèçîëàöèîííèòå ñèñòåìè äà ñà áåç ëåñíî ðîíåùè ñå ÷àñòè÷êè.  ñëó÷àèòå íà ðåíîâèðàíå è ñàíèðàíå îò îñíîâàòà äà ñå ïðåìàõíàò ëåñíî îòäåëÿùè ñå ÷àñòèöè îò ìàçèëêàòà è îñòàòúöè îò áîÿ, êàêòî è äà ñå ïî÷èñòè ñòàðàòåëíî. ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Äà ñå ðàáîòè ïðè òåìïåðàòóðè îò +5° Ñ äî +25° Ñ. Ïî âðåìå íà ðàáîòà ìàçèëêàòà äà ñå ïðåäïàçâà îò ñèëíî ñëúí÷åâî ãðååíå è äúæä. Ïðÿñíàòà ìàçèëêà äà ñå ïàçè îò çàìðúçâàíå â ïðîäúëæåíèå íà 24 ÷àñà. Äà íå ñå èçïîëçâà ïîâòîðíî çàìúðñåí ìàòåðèàë.

 Íå ïîëàãàéòå ïðè òåìïåðàòóðà ïî-íèñêà îò +5° Ñ

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

1 Ïðè ðåìîíò îò ïîâúðõíîñòòà íà îñíîâíàòà ìàçèëêà äà ñå îòñòðàíÿâàò âñè÷êè íåñâúðçàíè, ëåñíî îòäåëÿùè ñå îò íåÿ ÷àñòè èëè îñòàòúöè îò áîÿ. Êúäåòî å íåîáõîäèìî, òÿ ñå èçêúðïâà. 2 Äâà äíè ïðåäè ïîëàãàíå íà ìàçèëêàòà îñíîâàòà ñå îáðàáîòâà ñ weber.pas Грунд.

3 Ïðåäè óïîòðåáà ñå ðàçáúðêâà åäíîâðåìåííî ñúäúðæàíèåòî íà íÿêîëêî êîôè. Ïðè âúçìîæíîñò çàáúðêàéòå êîëè÷åñòâîòî çà öÿëàòà ôàñàäà. Ïðè íåîáõîäèìîñò ãîòîâàòà ìàçèëêà ìîæå äà ñå ðàçðåäè ñ äî 0,2 l âîäà íà êîôà ìàçèëêà. 4 weber.pas Декофино ñå íàíàñÿ âúðõó ïîäãîòâåíàòà îñíîâà ïîñðåäñòâîì ìàëàìàøêà è âåäíàãà ñå ïåðäàøè.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• Íåðúæäàåì ñúä • Áîðìàøèíà ñ áúðêàëêà • Ìèñòðèÿ îò íåðúæäàåìà ñòîìàíà • Øïàêëà îò íåðúæäàåìà ñòîìàíà • Ïëàñòìàñîâà ïåðäàøêà • Ïåðäàøêà ñ îñíîâà îò êîðê èëè ñòèðîïîð • Çàùèòíà õàðòèåíà ëåíòà • Ñúäîâåòå è èíñòðóìåíòèòå òðÿáâà äà ñå èçìèÿò ñ âîäà âåäíàãà ñëåä óïîòðåáà ÖÂÅÒÎÂÅ

 218 ñòàíäàðòíè öâÿòà ñïîðåä ìîñòðåíèÿ êàòàëîã íà weber “Color Spectrum”. Âúçìîæíè ñà ðàçðàáîòêè è â äðóãè öâåòîâå.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÂÀÆÍÎ

5 Ïî-ãðóáà ñòðóêòóðà ìîæå äà ñå ïîñòèãíå ñ ìàëàìàøêà, ÷èÿòî îñíîâà å îò êîðê èëè ñòèðîïîð. Ïåðäàøè ñå ñàìî âëàæåí ìàòåðèàë. 6 Çà îôîðìÿíå íà äåêîðàòèâíè åëåìåíòè å íåîáõîäèìî îòäåëíèòå ó÷àñòúöè äà ñå îãðàäÿò ÷ðåç îáëåïâàíå ñ õàðòèåíà ñàìîçàëåïâàùà ëåíòà. Ñëåä íàíàñÿíå íà åäèíèÿ öâÿò ìàçèëêà ëåíòàòà âåäíàãà ñå îòñòðàíÿâà. Ñëåä èçñúõâàíå ïî êîíòóðèòå íà âå÷å èçìàçàíèÿ ó÷àñòúê ñå çàëåïâà çàùèòíà ëåíòà è ñå ïîëàãà ñëåäâàùèÿò öâÿò ìàçèëêà, êàòî ñå âíèìàâà äà íå ñå çàöàïàò âå÷å ãîòîâèòå ïîâúðõíîñòè.

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

193


6

ПРОДУКТ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÒÚÍÊÎÑËÎÉÍÀ ÌÀÇÈËÊÀ ÊÎÄ: R015

ПРИЛОЖЕНИЕ • Çà ïîëó÷àâàíå íà ãëàäêè ïîâúðõíîñòè âúðõó òîïëîèçîëàöèîííè ñèñòåìè • Ïîäõîäÿùà çà ìîäåëèðàíå • Èçðàçåí õèäðîôîáåí åôåêò

Òúíêîñëîéíà ìàçèëêà çà ïîëó÷àâàíå íà ãëàäêè ïîâúðõíîñòè.

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

194

Òúíêîñëîéíà ìàçèëêà çà ïîñòèãàíå íà ãëàäêè ïîâúðõíîñòè. Èçïîëçâà ñå è ïðè òîïëîèçîëàöèîííèòå ñèñòåìè weber. therm, êàòî ñå ïîëàãà âúðõó weber.pas Силикатна мазилка 1,5 mm çà ïîñòèãàíå íà èäåàëíî ãëàäêà ïîâúðõíîñò. Ìàçèëêàòà å óñòîé÷èâà íà çàìúðñÿâàíå è èçíîñâàíå.

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

(ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50%)

Зърнометрия Плътност Топлопроводимост (λ) Коефициент на дифузия на водни пари (μ) Коефициент на водопоглъщане

weber.pas Моделфино: Ïàñòîîáðàçíà ñìåñ â ïëàñòìàñîâè êîôè 30 kg Ïàëåò 720 kg Грунд: Ïëàñòìàñîâè êîôè 5/20 kg

Öåíè

Да се съхранява при следните условия: Â äîáðå çàòâîðåíà îðèãèíàëíà îïàêîâêà Â çàêðèòè ïîìåùåíèÿ, çàùèòåíè îò âëàãà è âîäà Äà ñå ïðåäïàçâà îò ñèëíî ñëúíöå è âèñîêè òåìïåðàòóðè Äà ñå ïàçè îò çàìðúçâàíå è îãúí Ïðè òðàíñïîðò óêðåïåòå è ôîëèðàéòå ïàëåòèòå Ãîäíîñò 1 ãîäèíà

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

0.5 mm 1600 - 1800 kg/m3 0,6 W/m.К 40 0,05 kg/m2 √h

áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 3.50 4.20

ëâ./îïàêîâêà 105.00 126.00

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

Îêîëî 1,6 kg/m2 ìàçèëêà Îêîëî 0,1 - 0,2 kg/m2 ãðóíä  çàâèñèìîñò îò ñúñòîÿíèåòî íà îñíîâàòà ìîæå äà èìà îòêëîíåíèÿ îò ïîñî÷åíèòå ðàçõîäíè íîðìè.


6

УПОТРЕБА ÒÚÍÊÎÑËÎÉÍÀ ÌÀÇÈËÊÀ

• Âúíøíà è âúòðåøíà óïîòðåáà • Ïîñòèãàíå íà èäåàëíî ãëàäêè ïîâúðõíîñòè • Ñòàðè è íîâè ñãðàäè

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Îñíîâàòà äà å ñóõà, çäðàâà, ñòàáèëíà, ñúñ çàâúðøåíè ïðîöåñè íà ñâèâàíå. Àðìèðàíèòå ñúñ ñòúêëîòåêñòèëíà ëåíòà çàìàçêè ïðè òîïëîèçîëàöèîííèòå ñèñòåìè äà ñà áåç ëåñíî ðîíåùè ñå ÷àñòè÷êè.  ñëó÷àèòå íà ðåíîâèðàíå è ñàíèðàíå îò îñíîâàòà äà ñå ïðåìàõíàò ëåñíî îòäåëÿùè ñå ÷àñòèöè îò ìàçèëêàòà è îñòàòúöè îò áîÿ, êàêòî è äà ñå ïî÷èñòè ñòàðàòåëíî.

ÂÀÆÍÎ

 weber.pas Моделфино íå ñå ïðåïîðú÷âà çà êðàéíî ïîêðèòèå íà òîïëîèçîëàöèÿ  Ïðè ðåíîâèðàíå ïðîâåðåòå îñíîâàòà  Íå ïîëàãàéòå ïðè òåìïåðàòóðà ïî-íèñêà îò +5° Ñ ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

1 Ïðè ðåìîíò íà ñòàðè ôàñàäè îò ïîâúðõíîñòòà íà îñíîâíàòà ìàçèëêà äà ñå îòñòðàíÿâàò âñè÷êè íåñâúðçàíè, ëåñíî îòäåëÿùè ñå îò íåÿ ÷àñòè èëè îñòàòúöè îò áîÿ. Êúäåòî å íåîáõîäèìî, òÿ ñå èçêúðïâà. Ïðè òîïëîèçîëàöèîííè ñèñòåìè ïúðâî ñå ïîëàãà weber.pas Силикатна мазилка ñ äðàñêàíà ñòðóêòóðà 1,5 mm è âúðõó íåÿ weber.pas Моделфино çà ïîëó÷àâàíå íà ñúâñåì ãëàäêà ïîâúðõíîñò.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

2 Äâà äíè ïðåäè ïîëàãàíå íà ìàçèëêàòà îñíîâàòà ñå îáðàáîòâà ñ weber.pas Грунд.

Äà ñå ðàáîòè ïðè òåìïåðàòóðè îò +5° Ñ äî +25° Ñ. Ïî âðåìå íà ðàáîòà ìàçèëêàòà äà ñå ïðåäïàçâà îò ñèëíî ñëúí÷åâî ãðååíå è äúæä. Ïðÿñíàòà ìàçèëêà äà ñå ïàçè îò çàìðúçâàíå â ïðîäúëæåíèå íà 24 ÷àñà. Äà íå ñå èçïîëçâà ïîâòîðíî çàìúðñåí ìàòåðèàë.

3 Ïðåäè ïîëàãàíå íà weber.pas Моделфино ðàçòâîðúò ñå ðàçáúðêâà äîáðå. Ïðè íåîáõîäèìîñò ìîæå äà ñå ðàçðåäè ñ ìàëêî âîäà. Ïðåïîðú÷èòåëíî å äà ñå ñìåñÿò íÿêîëêî êîôè çà óåäíàêâÿâàíå íà öâåòà. 4 Ìàçèëêàòà ñå íàíàñÿ ïîñðåäñòâîì ìàëàìàøêà è âåäíàãà ñå èçïåðäàøâà.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• Íåðúæäàåì ñúä • Áîðìàøèíà ñ áúðêàëêà • Ìèñòðèÿ îò íåðúæäàåìà ñòîìàíà • Ìàëàìàøêà îò íåðúæäàåìà ñòîìàíà • Ïëàñòìàñîâà ìàëàìàøêà, ìàëàìàøêà ñ êîðêîâà îñíîâà • Çà äåêîðàòèâíî îôîðìÿíå - ÷åòêà, âàëÿê, ìèñòðèÿ è äð. • Ñúäîâåòå è èíñòðóìåíòèòå òðÿáâà äà ñå èçìèÿò ñ âîäà âåäíàãà ñëåä óïîòðåáà

ÖÂÅÒÎÂÅ

 218 ñòàíäàðòíè öâÿòà ñïîðåä ìîñòðåíèÿ êàòàëîã íà weber “Color Spectrum”.

5 Ñ ìàçèëêàòà ìîæåòå äà îôîðìèòå ðàçëè÷íè äåêîðàòèâíè òåêñòóðè íà ôàñàäè è ñòåíè. Ñïîðåä èíñòðóìåíòà çà ìîäåëèðàíå (âàëÿê, ÷åòêà, ìèñòðèÿ è äð.) ìîæå äà ïîëó÷èòå ðóñòèêàëíà èëè ìîäåðíà ñòðóêòóðà. Ìàòåðèàëúò ñå ìîäåëèðà ñàìî äîêàòî å âëàæåí. 6 Çà îôîðìÿíå íà öâåòíè äåêîðàòèâíè åëåìåíòè å íåîáõîäèìî îòäåëíèòå ó÷àñòúöè äà ñå îãðàäÿò ÷ðåç îáëåïâàíå ñ õàðòèåíà ñàìîçàëåïâàùà ëåíòà. Ñëåä íàíàñÿíå íà åäèíèÿ öâÿò ìàçèëêà ëåíòàòà âåäíàãà ñå îòñòðàíÿâà. Ñëåä èçñúõâàíå ïî êîíòóðèòå íà âå÷å èçìàçàíèÿ ó÷àñòúê ñå çàëåïâà çàùèòíà ëåíòà è ñå ïîëàãà ñëåäâàùèÿò öâÿò ìàçèëêà, êàòî ñå âíèìàâà äà íå ñå çàöàïàò âå÷å ãîòîâèòå ïîâúðõíîñòè.

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

195


6

ПРОДУКТ

ÊÎÄ: G700

ПРИЛОЖЕНИЕ • Èçðàâíÿâà ïîïèâàòåëíàòà ñïîñîáíîñò íà îñíîâàòà • Ïîäîáðÿâà ñöåïëåíèåòî ñ îñíîâàòà • Íåóòðàëèçèðà îñíîâèòå

Ãðóíä çà îáðàáîòêà íà îñíîâàòà ïðåäè ïîëàãàíå íà òúíêîñëîéíè ôàñàäíè ìàçèëêè.

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

196

Ãðóíä çà ïîäãîòîâêà íà âàðî-öèìåíòíè îñíîâè ïðåäè íàíàñÿíåòî íà ôàñàäíè òúíêîñëîéíè ìàçèëêè - ñèëèêàòíè, ñèëèêîíîâè, ïîëèìåðíè, ìîçàå÷íè è ìèíåðàëíè. Äúëáî÷èííî èìïðåãíèðà, çàçäðàâÿâà è èçðàâíÿâà ïîïèâàùàòà ñïîñîáíîñò íà îñíîâàòà.

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

Ïëàñòìàñîâè êîôè 5/20 kg Ïàëåò 480 kg

Öåíè ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

Да се съхранява при следните условия: Â äîáðå çàòâîðåíà îðèãèíàëíà îïàêîâêà Â çàêðèòè ïîìåùåíèÿ, çàùèòåíè îò âëàãà è âîäà Äà ñå ïðåäïàçâà îò ñèëíî ñëúíöå è âèñîêè òåìïåðàòóðè Äà ñå ïàçè îò çàìðúçâàíå è îãúí Ïðè òðàíñïîðò óêðåïåòå è ôîëèðàéòå ïàëåòèòå Ãîäíîñò 1 ãîäèíà

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

(ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50%)

Според стандарт Зърнометрия Плътност Топлопроводимост (λ) Коефициент на дифузия на водни пари (μ) Коефициент на водопоглъщане Якост на сцепление

ETAG 004 0,5 mm 1600 - 1800 kg/m3 0,6 W/m.К 40 0,05 kg/m2 √h > 0,1 N/mm2

20 kg 5 kg

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÃÐÓÍÄ ÇÀ ÒÚÍÊÎÑËÎÉÍÈ ÌÀÇÈËÊÈ

áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 3.80 4.56 3.50 4.20

ëâ./îïàêîâêà 19.00 22.80 70.00 84.00

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

Îêîëî 200 g/m2

ÄÐÓÃÈ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Êàê äà òîïëîèçîëèðàìå íîâà ñãðàäà?

стр. 112

Êàê äà òîïëîèçîëèðàìå ñòàðà ñãðàäà?

стр. 114


6

УПОТРЕБА ÃÐÓÍÄ ÇÀ ÒÚÍÊÎÑËÎÉÍÈ ÌÀÇÈËÊÈ

• Âúíøíî è âúòðåøíî ïðèëîæåíèå

 Íå ðàçðåæäàéòå ãðóíäà ñ ïîâå÷å îò 10% âîäà

• Êîìïîíåíò îò òîïëîèçîëàöèîííè ñèñòåìè weber.therm

 Íå ïîëàãàéòå ìàçèëêàòà, ïðåäè äà å èçñúõíàë ãðóíäúò

• Ïîäãîòâÿ îñíîâàòà çà ïîëàãàíå íà òúíêîñëîéíè ìàçèëêè

 Íå å íåîáõîäèìî äà èçïîëçâàòå ãðóíä â öâÿò ñïîðåä êðàéíîòî ïîêðèòèå

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Îñíîâàòà äà å çäðàâà, ñóõà, óñòîé÷èâà íà íàòîâàðâàíå, ñúñ çàòèõíàëè ïðîöåñè íà ñâèâàíå, õîìîãåííà, ðàâíîìåðíî ïîïèâàùà. Äà å áåç ïóêíàòèíè, ìàçíèíè è îñòàòúöè îò êîôðàæíè ìàñëà. Äà ñå îòñòðàíÿò ñòàðèòå, íåçäðàâî ñâúðçàíè ïîêðèòèÿ îò áîè.

ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Äà íå ñå ðàáîòè ïðè òåìïåðàòóðè ïî-íèñêè îò + 5° Ñ. Ïî âðåìå íà ðàáîòà ïîâúðõíîñòòà òðÿáâà äà ñå ïðåäïàçâà îò ñèëíî ñëúí÷åâî ãðååíå è âàëåæè. Ïîïàäíàëè âúðõó êîæàòà èëè äðåõèòå ïðúñêè ãðóíä äà ñå èçìèÿò îáèëíî ñ âîäà. Äà íå ñå èçïîëçâà ïîâòîðíî çàìúðñåí ìàòåðèàë.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• ×åòêà çà áîÿäèñâàíå • Âàëÿê çà áîÿäèñâàíå • Áîÿäæèéñêè ïèñòîëåò • Èçìèéòå ñ âîäà èíñòðóìåíòèòå ñëåä óïîòðåáà

1 Îò îñíîâàòà òðÿáâà äà ñå îòñòðàíÿò âñè÷êè íåñâúðçàíè, ëåñíî îòäåëÿùè ñå ÷àñòè èëè îñòàòúöè îò ñòàðè áîè. Ãðèæëèâî ïî÷èñòåíàòà ïîâúðõíîñò òðÿáâà äà ñå èçêúðïè è çàðàâíè, çà äà ñúîòâåòñòâà ïî ñòðóêòóðà è òâúðäîñò íà îñòàíàëàòà ñòàðà ìàçèëêà.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÂÀÆÍÎ

2 Ïðåäè íàíàñÿíå ãðóíäúò ìîæå äà ñå ðàçðåäè äî 10% ñ âîäà. Ïðè ðàçðåæäàíå íà ãðóíäà ðàçáúðêàéòå äî ïîëó÷àâàíå íà åäíîðîäåí ðàçòâîð.

3 Ãðóíäúò ñå íàíàñÿ îáèëíî ñ áîÿäæèéñêè âàëÿê èëè ñ ÷åòêà.

4 Òúíêîñëîéíèòå ìàçèëêè ñå íàíàñÿò ñëåä ïúëíîòî èçñúõâàíå íà ãðóíäà, çà êîåòî ñà íåîáõîäèìè ïîíå 48 ÷àñà.

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

197


ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

6

ПРОДУКТ

ÊÎÄ: 312P, 301P, 302P, 303P

ПРИЛОЖЕНИЕ • Óñòîé÷èâè öâåòîâå • Âèñîêà ïàðîïðîïóñêëèâîñò • Äúëãîòðàåí åñòåñòâåí ïðîäóêò

Äúëãîòðàéíà áëàãîðîäíà ìàçèëêà íà ìèíåðàëíà îñíîâà.

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

Çà çàùèòà è äåêîðàòèâíî îôîðìëåíèå íà íîâè è ñòàðè ôàñàäè. Êàòî êðàéíî ïîêðèòèå íàä ôàñàäíè òîïëîèçîëàöèîííè ñèñòåìè. Ïîäõîäÿùà è çà âúòðåøíè ïîìåùåíèÿ.

198

Êíèæíè ÷óâàëè ñúñ çàùèòíî ôîëèî 40 kg Ïàëåò 1200 kg Öåíè áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

Да се съхранява при следните условия: Â äîáðå çàòâîðåíà îðèãèíàëíà îïàêîâêà Â çàêðèòè ïîìåùåíèÿ, çàùèòåíè îò âëàãà è âîäà Äà ñå ïðåäïàçâà îò ñèëíî ñëúíöå è âèñîêè òåìïåðàòóðè Ïðè òðàíñïîðò óêðåïåòå è ôîëèðàéòå ïàëåòèòå Ãîäíîñò 1 ãîäèíà

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

(ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50%)

Според стандарт Зърнометрия Плътност Топлопроводимост (λ) Коефициент на дифузия на водни пари (μ) Коефициент на водопоглъщане Клас на твърдост/клас на разтвора Якост на натиск Якост на огъване

ETAG 004 1,0; 2,0; 3,0 mm 1300 kg/m3 0,7 W/m.К 15 0,2 kg/m2 √h CS II > 1,5 N/mm2 > 0,6 N/mm2

ëâ./kg 1.30 1.56

ëâ./îïàêîâêà 52.00 62.40

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ Влачена повърхностна структура: Среднозърнеста 2,0 mm Пердашена с драскана структура: Финозърнеста 1,0 mm Среднозърнеста 2,0 mm Едрозърнеста 3,0 mm

около 4 kg/m2 около 3 kg/m2 около 4 kg/m2 около 5 kg/m2

ÄÐÓÃÈ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Êàê äà òîïëîèçîëèðàìå íîâà ñãðàäà?

стр. 112

Êàê äà ðåíîâèðàìå ñòàðà ôàñàäà?

стр. 128


6

УПОТРЕБА

• Âúíøíè è âúòðåøíè óñëîâèÿ

 Âèíàãè ñìåñâàéòå ïî íÿêîëêî ÷óâàëà

• Êîìïîíåíò îò òîïëîèçîëàöèîííà ñèñòåìà weber.therm Индивидуален стил

 24 ÷àñà ñëåä ïîëàãàíå ïàçåòå ìàçèëêàòà îò èçìðúçâàíå

• Êðàéíî ïîêðèòèå ïðè ñàíèðàíå íà ñòàðè ñãðàäè

 Íå ïîëàãàéòå ìàçèëêàòà ïðè òåìïåðàòóðà ïî-íèñêà îò +5° Ñ

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Îñíîâàòà äà å ÷èñòà, çäðàâà, ñóõà, áåç íåñâúðçàíè ÷àñòèöè è ñ ïðèêëþ÷èëè ïðîöåñè íà ñâèâàíå. Çà îñíîâà íà ìàçèëêàòà ñà ïîäõîäÿùè âñè÷êè âîäîïîïèâàùè îñíîâè: âàðî-öèìåíòîâà ïåðäàøåíà ìàçèëêà, ëåêà îñíîâíà ìàçèëêà, òîïëîèçîëàöèîííà ìàçèëêà íà ïåðëèòîâà îñíîâà è äð.

ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Ðàçáúðêàíàòà ìàçèëêà äà ñå èçðàçõîäè äî 1,5 ÷àñà ñëåä ïðèãîòâÿíåòî é. Äà íå ñå ðàáîòè ïðè òåìïåðàòóðè ïîä +5° Ñ. Ïðÿñíî ïîëîæåíàòà ìàçèëêà äà ñå ïðåäïàçâà îò äúæä è ñèëíî ñëúí÷åâî ãðååíå.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• Êîðèòî çà ðàçáúðêâàíå íà ðàçòâîðà • Ìèêñåð • Ìàëàìàøêà • Ìèñòðèÿ • Ïåðäàøêà ñ îñíîâà îò ñòèðîïîð, êîðê • Ïëàñòìàñîâà ìàëàìàøêà • Ñëåä óïîòðåáà èíñòðóìåíòèòå äà ñå èçìèÿò ñ âîäà

ÖÂÅÒÎÂÅ

43 “èñòîðè÷åñêè” öâÿòà ñïîðåä ìîñòðåíèÿ êàòàëîã íà weber “Color Spectrum”.

 Ïåðäàøåòå ñàìî ìîêðà ìàçèëêà

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

1 Çàäúëæèòåëíî ðàçáúðêàéòå íÿêîëêî ÷óâàëà ìàçèëêà íàâåäíúæ.

2 Ïðè ðú÷íî ñìåñâàíå äîáàâåòå òîëêîâà âîäà êúì ñóõàòà ñìåñ, ÷å äà ïîëó÷èòå âëàæíî-ðîíëèâà êîíñèñòåíöèÿ. Äîáàâåòå îùå âîäà íà ìàëêè ïîðöèè, êàòî ðàçáúðêâàòå àêòèâíî äî ïîëó÷àâàíå íà íóæíàòà ãúñòîòà. 3 Ïðè ðú÷íî íàíàñÿíå ïîëîæåòå ìàçèëêàòà ñ ìàëàìàøêà è ïåðäàøåòå ñïîðåä æåëàíàòà ñòðóêòóðà.

4 Ïðè ìàøèííî íàíàñÿíå ðàçòâîðúò ñå ïðúñêà ñ ìàøèíà, ïîäðàâíÿâà ñå ñ ìàñòàð è âåäíàãà ñå ïåðäàøè.

5 Ñòðóêòóðèðàíåòî ñå èçâúðøâà ñïîðåä æåëàíàòà ñòðóêòóðà - âëà÷åíà èëè äðàñêàíà. Çà ïî-åäðèòå ôðàêöèè ñå ïðåïîðú÷âà ïåðäàøêà ñ îñíîâà îò ïëàñòìàñà, ñòèðîïîð èëè ñ êîðêîâî ïîêðèòèå. Ïåðäàøè ñå ñàìî ìîêðà ìàçèëêà.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÂÀÆÍÎ

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

199


ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

6

ПРОДУКТ

ÊÎÄ: 1206

ПРИЛОЖЕНИЕ • Ïîäõîäÿùà çà îñíîâè ñ ôèíè ïóêíàòèíè • Äåêîðàòèâíà ïîâúðõíîñòíà ñòðóêòóðà • Äîáðà ïîêðèâíà ñïîñîáíîñò

Ôàñàäíà ðåëåôíà áîÿ.

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

200

weber.ton Ролкова мазилка å äåêîðàòèâíî è çàùèòíî ïîêðèòèå çà îñíîâè îò áåòîí, ìèíåðàëíè ìàçèëêè, öèìåíòîâè ïëîñêîñòè è äð. Îñîáåíî ïîäõîäÿùà çà îñíîâè ñ ôèíè ïóêíàòèíè. Èçïîëçâà ñå ïðè âúíøíè è âúòðåøíè óñëîâèÿ.

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

Ïëàñòìàñîâè êîôè Ïàëåò

Öåíè áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

(ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50%)

Плътност Коефициент на дифузия на водни пари (μ) Коефициент на водопоглъщане

ëâ./îïàêîâêà 143.43 172.11

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

Да се съхранява при следните условия: Â äîáðå çàòâîðåíà îðèãèíàëíà îïàêîâêà Â çàêðèòè ïîìåùåíèÿ, çàùèòåíè îò âëàãà è âîäà Äà ñå ïðåäïàçâà îò ñèëíî ñëúíöå è âèñîêè òåìïåðàòóðè Äà ñå ïàçè îò çàìðúçâàíå è îãúí Ïðè òðàíñïîðò óêðåïåòå è ôîëèðàéòå ïàëåòèòå Ãîäíîñò 1 ãîäèíà

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

ëâ./kg 5.74 6.88

1600 kg/m3 300 0,1 kg/m2 √h

Îêîëî 1,0 kg/m2.

25 kg 600 kg


6

УПОТРЕБА

• Íîâè è ñòàðè ñãðàäè ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Îñíîâàòà òðÿáâà äà å çäðàâà, ñóõà, áåç ïóêíàòèíè, ïðàõ è ìàçíèíè, áåç çàìúðñÿâàíèÿ è îñòàòúöè îò êîôðàæíè ìàñëà, êàêòî è íåäîáðå ñâúðçàíà ñ îñíîâàòà ñòàðà áîÿ. Подготовка: • Саниране на стари сгради: ïúðâî ñå îòñòðàíÿâàò è èçêúðïâàò íåçäðàâèòå ó÷àñòúöè. Âñè÷êè îñòàíàëè ïîâúðõíîñòè ñå èç÷åòêâàò, åâåíòóàëíî ñå èçìèâàò ñ âîäîñòðóéíà ìàøèíà. Ïî-ãîëåìèòå íåðàâíîñòè ñå øïàêëîâàò ñ ïîäõîäÿùà ñàíèðàùà ñìåñ weber.san. Ïóêíàòèíèòå ñå øïàêëîâàò äâóêðàòíî. Ãðóíäèðà ñå åäíîêðàòíî ñ weber P61 Грунд. • Нови мазилки: çäðàâèíàòà íà îñíîâàòà ñå ïðîâåðÿâà, ñëåä òîâà ñå áîÿäèñâà 1 ïúò ñ weber.ton Ролкова мазилка, ðàçðåäåíà ñ 10% âîäà. • Газобетон: íàðàíåíèòå ó÷àñòúöè ñå øïàêëîâàò è ïîäðàâíÿâàò ñ weber.san мазилка. Ñëåä òîâà ñå áîÿäèñâà 1 ïúò ñ weber.ton Ролкова мазилка ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Äà ñå èçïîëçâà ïðè òåìïåðàòóðè îò +5° Ñ äî +25° Ñ. Ïî âðåìå íà ðàáîòà ïîâúðõíîñòòà äà ñå ïðåäïàçâà îò ñèëíî ñëúí÷åâî ãðååíå è îò âàëåæè. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• Ìàëàìàøêà, ìèñòðèÿ • Ñïåöèàëåí âàëÿê çà ðîëêîâà ìàçèëêà • Ïàðîñòðóéíà èëè âîäîñòðóéíà ìàøèíà ÖÂÅÒÎÂÅ

Ïðîèçâåæäà ñå â 248 öâÿòà ñïîðåä ìîñòðåíèÿ êàòàëîã íà weber “Color Spectrum”. ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ

 Íàíàñÿéòå îáèëíî  Ïðîâåðåòå îñíîâàòà  Ïîëàãàéòå âúðõó ñóõè îñíîâè ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

1 Ïðåäè áîÿäèñâàíå íà ñòàðà ôàñàäà îñíîâàòà òðÿáâà äà ñå ïî÷èñòè. Àêî èìà íåðàâíîñòè è/èëè ïóêíàòèíè ïî ñòàðàòà ìàçèëêà, òÿ ñå îáðàáîòâà ñ weber.san Саниращи мазилки.

2 Îñíîâàòà òðÿáâà äà å ðàâíà è ñ õîìîãåííà ñòðóêòóðà.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

• Âúíøíà è âúòðåøíà óïîòðåáà

ÂÀÆÍÎ

3 Ïðè ñòàðè ìàçèëêè å íåîáõîäèìî ïðåäâàðèòåëíî ãðóíäèðàíå ñ weber P61 Грунд. Èç÷àêàéòå 12 ÷àñà çà èçñúõâàíåòî ìó.

4 Îïòèìàëíàòà ðàáîòíà ãúñòîòà íà Ðîëêîâàòà ìàçèëêà ñå ïîëó÷àâà ÷ðåç äîáàâÿíå íà 5 - 10% ÷èñòà âîäà.

5 Ðîëêîâàòà ìàçèëêà ñå íàíàñÿ ñ ìàëàìàøêà è ñå ñòðóêòóðèðà ñúñ ñïåöèàëåí âàëÿê ñ ðåëåôíà ïîâúðõíîñò. Îáèêíîâåíî ñà äîñòàòú÷íè 1 ñëîé ãðóíä è 1 ñëîé áîÿ.

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

Ïëúòíà, ãëàäêà èëè ðåëåôíà

201


ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

6

ПРОДУКТ

ÊÎÄ: 390K, 393K

ПРИЛОЖЕНИЕ • Äîáðî ñöåïëåíèå ñ ìèíåðàëíè îñíîâè • Ïàðîïðîïóñêëèâî ïîêðèòèå • Äîáðà ïîêðèâíà ñïîñîáíîñò

Ìèíåðàëíà ôàñàäíà áîÿ íà áàçà êàëèåâî âîäíî ñòúêëî.

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

Ìèíåðàëíà ôàñàäíà áîÿ çà çàùèòíî è äåêîðàòèâíî ïîêðèòèå íà ôàñàäè íà íîâè ñãðàäè èëè ïðè ðåíîâèðàíå íà ñòàðè ïîñòðîéêè.

7/25 kg 600 kg

Ïëàñòìàñîâè êîôè Ïàëåò

202

25 kg 7 kg

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

Öåíè

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

(ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50%)

Плътност Коефициент на дифузия на водни пари (μ) Коефициент на водопоглъщане Якост на сцепление към основата

ëâ./kg 7.10 8.52 6.60 7.92

ëâ./îïàêîâêà 49.70 59.64 165.00 198.00

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

Да се съхранява при следните условия: Â äîáðå çàòâîðåíà îðèãèíàëíà îïàêîâêà Â çàêðèòè ïîìåùåíèÿ, çàùèòåíè îò âëàãà è âîäà Äà ñå ïðåäïàçâà îò ñèëíî ñëúíöå è âèñîêè òåìïåðàòóðè Äà ñå ïàçè îò çàìðúçâàíå è îãúí Ïðè òðàíñïîðò óêðåïåòå è ôîëèðàéòå ïàëåòèòå Ãîäíîñò 1 ãîäèíà

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

1550 kg/m3 50 0,1 kg/m2 √h > 0,2 N/mm2

Ïðè ôèíè ìàçèëêè îêîëî 0,4 - 0,5 kg/m2 çà äâóêðàòíî áîÿäèñâàíå. Ïðè ãðóáè ìàçèëêè îêîëî 0,5 - 0,8 kg/m2 çà äâóêðàòíî áîÿäèñâàíå.

ÄÐÓÃÈ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Êàê äà ðåíîâèðàìå ñòàðà ôàñàäà?

стр. 128


6

УПОТРЕБА

• Êðàéíî ïîêðèòèå íà íîâè ñãðàäè • Ðåíîâèðàíå íà ñòàðè ôàñàäè

 Íå ïîëàãàéòå âúðõó ñòàðè ñèëèêîíîâè, ïîëèìåðíè èëè äèñïåðñíè ïîêðèòèÿ  Íàíàñÿéòå îáèëíî  Ïîëàãàéòå âúðõó ñóõè îñíîâè ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Îñíîâàòà òðÿáâà äà áúäå çäðàâà, ñóõà, ñ äîáðà íîñèìîñïîñîáíîñò è áåç ïóêíàòèíè. Ïðåäâàðèòåëíî ñå îòñòðàíÿâàò âñÿêàêâè îñòàòúöè îò ñòàðè áîè, êîôðàæíè ìàñëà, îìàçíåíè ó÷àñòúöè è äðóãè çàìúðñÿâàíèÿ. Ïðåäè íàíàñÿíå íà ñèëèêàòíàòà áîÿ îñíîâàòà òðÿáâà äà å äîáðå èçñúõíàëà. Нови минерални основи ñå ãðóíäèðàò ñ 1 ÷àñò weber.ton Силикатна боя + 0,5 äî 1 ÷àñò weber.pas Грунд, ïðåäâàðèòåëíî ðàçðåäåí ñ âîäà ïðè ñúîòíîøåíèå 1:1. Çà ïîêðèâåí ñëîé ðàçðåäåòå weber.ton Силикатна боя ñ îêîëî 5 - 10% âîäà. Стари минерални основи ñå ãðóíäèðàò ñ weber P61 Грунд, ïðåäâàðèòåëíî ðàçðåäåí â ñúîòíîøåíèå 1:1 ñ âîäà. Çà ïîêðèâåí ñëîé ðàçðåäåòå weber.ton Силикатна боя ñ îêîëî 10 - 20% âîäà. ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Äà ñå áîÿäèñâà ïðè òåìïåðàòóðè îò +5° Ñ äî +25° Ñ. Ïî âðåìå íà ðàáîòà ïîâúðõíîñòòà òðÿáâà äà ñå ïðåäïàçâà îò ñèëíî ñëúí÷åâî ãðååíå è äúæä. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• Áîÿäæèéñêà ÷åòêà • Áîÿäæèéñêè âàëÿê (ìå÷å) • Áîÿäæèéñêè ïèñòîëåò ÖÂÅÒÎÂÅ

218 ñòàíäàðòíè öâÿòà ñïîðåä ìîñòðåíèÿ êàòàëîã íà weber “Color Spectrum”, âúçìîæíî å òîíèðàíå íà áîÿòà è â äðóãè öâåòîâå.

1 Ïðåäè áîÿäèñâàíå íà ñòàðà ôàñàäà îñíîâàòà òðÿáâà äà ñå ïî÷èñòè, ñëåä êîåòî ñå èçïëàêâà ñ ÷èñòà âîäà. Àêî èìà íåðàâíîñòè è/èëè ïóêíàòèíè ïî ñòàðàòà ìàçèëêà, òÿ ñå âúçñòàíîâÿâà ñ weber.san Саниращи мазилки. 2 Îñíîâàòà òðÿáâà äà å ðàâíà è ñ õîìîãåííà ñòðóêòóðà.

3 Ïðè ñòàðè ìàçèëêè å íåîáõîäèìî ïðåäâàðèòåëíî ãðóíäèðàíå ñ weber.pas Грунд. Çà èçñúõâàíå íà ãðóíäà ñà íåîáõîäèìè îêîëî 12 ÷àñà â çàâèñèìîñò îò àòìîñôåðíèòå óñëîâèÿ.

4 Îïòèìàëíàòà ðàáîòíà ãúñòîòà íà áîÿòà ñå ïîñòèãà ÷ðåç äîáàâÿíå íà 5 - 10% ÷èñòà âîäà èëè íà weber.pas Грунд, êîéòî ïðåäâàðèòåëíî ñå ðàçðåæäà ñ âîäà â ñúîòíîøåíèå 1:1.

5 Îáèêíîâåíî ñà äîñòàòú÷íè 1 ñëîé ãðóíä è 1 ïîêðèâåí ñëîé áîÿ.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

• Âúíøíà è âúòðåøíà óïîòðåáà

ÂÀÆÍÎ

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

203


ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

6

ПРОДУКТ

ÊÎÄ: 055Ê, 053Ê

ПРИЛОЖЕНИЕ • Ñàìîïî÷èñòâàù åôåêò • Âîäîîòáëúñêâàùà • Ïàðîïðîïóñêëèâà

Âîäîðàçòâîðèìà ôàñàäíà áîÿ íà áàçà ñèëèêîíîâà ñìîëà.

204

Âîäîðàçòâîðèìà ôàñàäíà áîÿ çà çàùèòíî è äåêîðàòèâíî ïîêðèòèå ïðè ñòàðè è íîâè ôàñàäè. Ìîæå äà ñå ïîëàãà âúðõó ñòàðè ïîêðèòèÿ îò âàðîâè è ìèíåðàëíè áîè, êàêòî è ïîëèìåðíè ìàçèëêè. Ñúçäàâà ïîêðèòèå ñ ìàòîâà ïîâúðõíîñò è èçðàçåí ñàìîïî÷èñòâàù åôåêò.

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

Öåíè

(ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50%)

Плътност Коефициент на дифузия на водни пари (μ) Коефициент на водопоглъщане Време за съхнене Крайно свързване на боята

áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 7.30 8.76 6.99 8.39

ëâ./îïàêîâêà 51.10 61.32 174.75 209.70

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

Да се съхранява при следните условия: Â äîáðå çàòâîðåíà îðèãèíàëíà îïàêîâêà Â çàêðèòè ïîìåùåíèÿ, çàùèòåíè îò âëàãà è âîäà Äà ñå ïðåäïàçâà îò ñèëíî ñëúíöå è âèñîêè òåìïåðàòóðè Äà ñå ïàçè îò çàìðúçâàíå è îãúí Ïðè òðàíñïîðò óêðåïåòå è ôîëèðàéòå ïàëåòèòå Ãîäíîñò 1 ãîäèíà

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

7/25 kg 600 kg

Ïëàñòìàñîâè êîôè Ïàëåò

25 kg 7 kg

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

1600 kg/m3 150 0,1 kg/m2 √h около 4 часа около 24 часа (според

атмосферните условия)

Îêîëî 0,4 - 0,5 kg/m2 ïðè äâóêðàòíî áîÿäèñâàíå. Â çàâèñèìîñò îò ñúñòîÿíèåòî íà îñíîâàòà ðàçõîäíàòà íîðìà ìîæå äà âàðèðà.

ÄÐÓÃÈ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Êàê äà ðåíîâèðàìå ñòàðà ôàñàäà?

стр. 128


6

УПОТРЕБА

• Êðàéíî ïîêðèòèå íà íîâè ñãðàäè • Ðåíîâèðàíå íà ñòàðè ôàñàäè

 Íàíàñÿéòå îáèëíî  Ïîëàãàéòå âúðõó ñóõè îñíîâè

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

1 Ïðåäè áîÿäèñâàíå íà ñòàðà ôàñàäà òÿ òðÿáâà îñíîâíî äà ñå ïî÷èñòè. Ñëåä òîâà ôàñàäàòà ñå èçïëàêâà ñ ÷èñòà âîäà.

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Îñíîâàòà äà áúäå ñóõà, çäðàâà, áåç îñòàòúöè îò ñòàðè ïîêðèòèÿ, êîôðàæíè ìàñëà, ìàçíè ó÷àñòúöè, áåç ïóêíàòèíè, ñúñ çàòèõíàëè ïðîöåñè íà ñâèâàíå. Ñòàðè ðîíåùè ñå ìàçèëêè ñå îáðàáîòâàò ïðåäâàðèòåëíî åäíîêðàòíî è îáèëíî ñ weber P61 Грунд èëè грунд, ðàçðåäåí ñ âîäà â ñúîòíîøåíèå 1:1. ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Äà ñå áîÿäèñâà ïðè òåìïåðàòóðè íàä +5 °Ñ. Äà ñå èçáÿãâà äèðåêòíîòî âúçäåéñòâèå íà äúæä è ñèëíî ñëúí÷åâî ãðååíå âåäíàãà ñëåä íàíàñÿíå íà áîÿòà.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• Áîÿäæèéñêà ÷åòêà • Áîÿäæèéñêè âàëÿê • Áîÿäæèéñêè ïèñòîëåò • Èíñòðóìåíòè çà èçêúðïâàíå íà îñíîâàòà

ÖÂÅÒÎÂÅ

218 ñòàíäàðòíè öâÿòà ñïîðåä ìîñòðåíèÿ êàòàëîã íà weber “Color Spectrum”, âúçìîæíî å òîíèðàíå íà áîÿòà è â äðóãè öâåòîâå.

2 Íåðàâíîñòè èëè ïóêíàòèíè ïî ìàçèëêàòà äà ñå èçêúðïÿò è ïîäðàâíÿò ñ weber.san Саниращи мазилки.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

• Âúíøíà è âúòðåøíà óïîòðåáà

ÂÀÆÍÎ

3 Îñíîâàòà òðÿáâà äà å ðàâíà è ñ õîìîãåííà ñòðóêòóðà.

4 Íîâèòå ìàçèëêè ñå áîÿäèñâàò åäíîêðàòíî ñ ãðóíä îò weber.ton Силиконова боя, ðàçðåäåíà ñ 15 - 20% âîäà. Çà âòîðèÿ ñëîé áîÿòà ñå ðàçðåæäà ñ 5 - 10% âîäà.

5 Ïðåäè áîÿäèñâàíå îñíîâàòà ñå ãðóíäèðà ñ weber.pas Грунд. Ñëåä 12 ÷àñà çà èçñúõâàíå íà ãðóíäà ôàñàäàòà ñå áîÿäèñâà ñ weber.ton Силиконова боя, ðàçðåäåíà ñ 15 - 20% âîäà. Ñëåä êàòî áîÿòà èçñúõíå, ñå íàíàñÿ è âòîðèÿò ñëîé ñ áîÿ, ðàçðåäåíà ñ 5 - 10% âîäà.

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

205


ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

6

ПРОДУКТ

ÊÎÄ: 201Ê, 203Ê

ПРИЛОЖЕНИЕ • Äîáðà ïîêðèâíà ñïîñîáíîñò • Ãîëÿìî ðàçíîîáðàçèå îò öâåòîâå • Âîäîîòáëúñêâàùî ïîêðèòèå

Ïîëèìåðíà âîäîðàçòâîðèìà ôàñàäíà áîÿ íà áàçàòà íà èçêóñòâåíè ñìîëè.

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

206

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

Öåíè

(ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50%)

Плътност Коефициент на дифузия на водни пари (μ) Коефициент на водопоглъщане Якост на сцепление към основата

áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 7.00 8.40 6.50 7.80

ëâ./îïàêîâêà 49.00 58.80 162.50 195.00

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

Да се съхранява при следните условия: Â äîáðå çàòâîðåíà îðèãèíàëíà îïàêîâêà Â çàêðèòè ïîìåùåíèÿ, çàùèòåíè îò âëàãà è âîäà Äà ñå ïðåäïàçâà îò ñèëíî ñëúíöå è âèñîêè òåìïåðàòóðè Äà ñå ïàçè îò çàìðúçâàíå è îãúí Ïðè òðàíñïîðò óêðåïåòå è ôîëèðàéòå ïàëåòèòå Ãîäíîñò 1 ãîäèíà

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

7/25 kg 600 kg

Ïëàñòìàñîâè êîôè Ïàëåò

25 kg 7 kg

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

weber.ton Полимерна боя e êðàéíî äåêîðàòèâíî è çàùèòíî ïîêðèòèå çà ôàñàäè íà íîâè è ñòàðè ñãðàäè. Ñúçäàâà ìàòîâî ïîêðèòèå, óñòîé÷èâî íà àòìîñôåðíèòå âëèÿíèÿ.

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

1600 kg/m3 400 0,1 kg/m2 √h > 0,2 N/mm2

Âúðõó ôèíà ìàçèëêà îêîëî 0,4 kg/m2 çà äâà ñëîÿ Ïðè ãðóáà ìàçèëêà îêîëî 0,5 kg /m2 çà äâà ñëîÿ

ÄÐÓÃÈ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Êàê äà ðåíîâèðàìå ñòàðà ôàñàäà?

стр. 128


6

УПОТРЕБА

 Íàíàñÿéòå îáèëíî  Ïîïðàâåòå îñíîâàòà ïðè íóæäà

• Êðàéíî ïîêðèòèå íà íîâè ñãðàäè

 Ïîëàãàéòå âúðõó ñóõè îñíîâè

• Ðåíîâèðàíå íà ñòàðè ôàñàäè

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Îñíîâàòà òðÿáâà äà å çäðàâà, ñóõà, áåç ïóêíàòèíè, ïðàõ è ìàçíèíè, áåç çàìúðñÿâàíèÿ è îñòàòúöè îò êîôðàæíè ìàñëà. Ïðè ñàíèðàíå íà ñòàðè ñãðàäè îñíîâàòà ñå ïîäãîòâÿ. Îòñòðàíÿâàò ñå ëþùåùè ñå ïîêðèòèÿ îò áîè. Íåçäðàâèòå ó÷àñòúöè íà ìàçèëêàòà ñå ïðåìàõâàò è ñå èçìàçâàò. Ïî-ãîëåìè íåðàâíîñòè ñå øïàêëîâàò ñ weber.san Саниращи мазилки. Ïóêíàòèíèòå ñå øïàêëîâàò íà 2 ñëîÿ. Âñè÷êè îñòàíàëè ïîâúðõíîñòè ñå èçìèòàò èëè ñå èçìèâàò ñ âîäîñòðóéíà ìàøèíà. Ãðóíäèðà ñå åäíîêðàòíî ñ weber.pas Грунд. ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Äà ñå èçïîëçâà ïðè òåìïåðàòóðè îò +5° Ñ äî +25° Ñ. Ïî âðåìå íà ðàáîòà ïîâúðõíîñòòà äà ñå ïðåäïàçâà îò ñèëíî ñëúí÷åâî ãðååíå è îò âàëåæè. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

1 Ïðåäè áîÿäèñâàíå íà ñòàðà ôàñàäà îñíîâàòà òðÿáâà äà ñå èçìèå ñ âîäà. Àêî èìà íåðàâíîñòè è/èëè ïóêíàòèíè ïî ñòàðàòà ìàçèëêà, òÿ ñå âúçñòàíîâÿâà ñ weber.san Саниращи мазилки.

2 Îñíîâàòà òðÿáâà äà å ðàâíà è ñ õîìîãåííà ñòðóêòóðà.

3 Ïðè ñòàðè ìàçèëêè å íåîáõîäèìî ïðåäâàðèòåëíî ãðóíäèðàíå ñ weber.pas Грунд. Èç÷àêàéòå 12 ÷àñà çà èçñúõâàíåòî ìó.

4 Çà îïòèìàëíà ãúñòîòà êúì áîÿòà ñå äîáàâÿò 5 - 10% ÷èñòà âîäà.

• ×åòêà çà áîÿäèñâàíå • Áîÿäæèéñêè âàëÿê • Áîÿäæèéñêè ïèñòîëåò • Âîäîñòðóéíà èëè ïàðîñòðóéíà ìàøèíà 5 Îáèêíîâåíî ñà äîñòàòú÷íè 1 ñëîé ãðóíä è 1 ñëîé ôàñàäíà áîÿ. ÖÂÅÒÎÂÅ

248 ñòàíäàðòíè öâÿòà ñïîðåä ìîñòðåíèÿ êàòàëîã íà weber “Color Spectrum”. Ïî æåëàíèå íà êëèåíòà áîÿòà ñå òîíèðà è â äðóãè öâåòîâè íþàíñè.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

• Âúíøíà è âúòðåøíà óïîòðåáà

ÂÀÆÍÎ

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

207


ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

6

ПРОДУКТ

ÊÎÄ: 313K, 315K

ПРИЛОЖЕНИЕ • Óñòîé÷èâà íà ìèåíå è òðèåíå • Äîáðà ïîêðèâíîñò • Ïàðîïðîïóñêëèâî ïîêðèòèå

Äèñïåðñíà áîÿ çà âúòðåøíî áîÿäèñâàíå.

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

208

Ïëàñòìàñîâè êîôè Ïàëåò

7/25 kg 600 kg

Öåíè 25 kg 7 kg

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

Äèñïåðñíà áîÿ çà áîÿäèñâàíå íà ñòåíè è òàâàíè ïðè âúòðåøíè óñëîâèÿ â æèëèùíè è îáùåñòâåíè ñãðàäè. Ñúçäàâà ïîêðèòèå ñ ìàòîâà ïîâúðõíîñò, óñòîé÷èâî íà ìèåíå è ñ äîáðà ïàðîïðîïóñêëèâîñò.

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

Да се съхранява при следните условия: Â äîáðå çàòâîðåíà îðèãèíàëíà îïàêîâêà Â çàêðèòè ïîìåùåíèÿ, çàùèòåíè îò âëàãà è âîäà Äà ñå ïðåäïàçâà îò ñèëíî ñëúíöå è âèñîêè òåìïåðàòóðè Äà ñå ïàçè îò çàìðúçâàíå è îãúí Ïðè òðàíñïîðò óêðåïåòå è ôîëèðàéòå ïàëåòèòå Ãîäíîñò 1 ãîäèíà

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

(ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50%)

Плътност Коефициент на дифузия на водни пари (μ) Устойчивост на мокро триене според EN 13300

1550 kg/m3 <500 3 kg/m2 √h

áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 3.10 3.72 2.99 3.59

ëâ./îïàêîâêà 21.70 26.04 74.75 89.70

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

Îêîëî 250 - 350 g/m2 ïðè äâóêðàòíî áîÿäèñâàíå.


6

УПОТРЕБА

ÂÀÆÍÎ

• Âúòðåøíî ïðèëîæåíèå

 Íàíàñÿéòå îáèëíî

• Öâåòíî îôîðìÿíå íà ñòåíè è òàâàíè

 Ïðîâåðåòå îñíîâàòà  Ïîëàãàéòå âúðõó ñóõè îñíîâè

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Îñíîâàòà òðÿáâà äà áúäå ñúñ çàâúðøèëè ïðîöåñè íà ñâèâàíå, òîâàðîíîñèìà, çäðàâà è ñóõà. Äà ñå çàïúëíÿò ïóêíàòèíèòå è äà ñå îòñòðàíÿò ïðàõòà, ìàçíèíèòå è çàìúðñÿâàíèÿòà. Ïðè ñòàðè íàïëàñòÿâàíèÿ îò áîè è ïîêðèòèÿ áåç íåîáõîäèìàòà çäðàâèíà ïîâúðõíîñòòà òðÿáâà äà ñå èçìèå èëè òå äà ñå îòñòðàíÿò ìåõàíè÷íî. Îñíîâàòà ñå îáåçïðàøàâà. Ïî÷èñòåíàòà ïîâúðõíîñò ñå ãðóíäèðà åäíîêðàòíî ñ weber EM Грунд, ðàçðåäåí ñ âîäà â ñúîòíîøåíèå 1:5.

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

1 Ïðè áîÿäèñâàíå íà íîâè ìàçèëêè òå òðÿáâà äà ñà äîáðå èçñúõíàëè, çà êîåòî ñà íåîáõîäèìè ïîíå 2 ñåäìèöè. Ñòàðèòå ìàçèëêè ñå ïî÷èñòâàò äîáðå, êàòî åâåíòóàëíè ïóêíàòèíè è íåðàâíîñòè ñå çàïúëâàò è èçðàâíÿâàò ñ weber. san Саниращи мазилки. 2 Ïîâúðõíîñòòà ñå ãðóíäèðà åäíîêðàòíî ñ weber EM Грунд, ðàçðåäåí ñ âîäà ïðè ñúîòíîøåíèå 1:5. Áåòîííèòå ïîâúðõíîñòè ñå èçìèòàò è îáåçïðàøàâàò.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

Äà ñå áîÿäèñâà ïðè òåìïåðàòóðè íàä +5° Ñ. Íàìèðàùèòå ñå èçâúí ðàáîòíèÿ ïðîöåñ ïîâúðõíîñòè òðÿáâà ãðèæëèâî äà ñå ïîêðèâàò. Äà íå ñå èçïîëçâà ïîâòîðíî çàìúðñåí ìàòåðèàë.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• Áîÿäæèéñêà ÷åòêà • Áîÿäæèéñêè âàëÿê (ìå÷å) • Áîÿäæèéñêè ïèñòîëåò

ÖÂÅÒÎÂÅ

Ïðåäëàãà ñå â öâåòîâå, çàâúðøâàùè íà C, Å è D, ñúîáðàçíî ìîñòðåíèÿ êàòàëîã íà weber “Color Spectrum”. Öâåòîâè ãàìè À è Â - ïî çàïèòâàíå.

3 Áîÿòà ñå íàíàñÿ íà äâà ïëàñòà. Ïúðâèÿò ïëàñò ñå ïðàâè ñ áîÿ, ðàçðåäåíà ñ 10 - 20% âîäà. Ñëåä êàòî èçñúõíå, ñå ïîëàãà âòîðèÿò ïëàñò, çà êîéòî áîÿòà ìîæå äà ñå ðàçðåäè ñ äî 5% âîäà.

4 Ñúäîâåòå è èíñòðóìåíòèòå òðÿáâà äà ñå èçìèÿò ñ âîäà âåäíàãà ñëåä óïîòðåáà.

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

209


6

ПРОДУКТ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÃÐÓÍÄ ÇÀ ÐÎÍÅÙÈ ÑÅ ÎÑÍÎÂÈ ÊÎÄ: 554Ê

ПРИЛОЖЕНИЕ • Íàìàëÿâà ðàçõîäà íà áîÿ • Çàçäðàâÿâà ìàçèëêàòà • Ïîäîáðÿâà ñöåïëåíèåòî êúì îñíîâàòà

Çàçäðàâÿâàù ãðóíä çà ðîíåùè ñå îñíîâè.

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

210

Ãðóíä íà áàçà àêðèëíà ñìîëà, çàçäðàâÿâàù ðîíåùè ñå îñíîâè. Çà ïîëàãàíå ïðåäè áîÿäèñâàíå íà îñíîâè, îòäåëÿùè ïðàõ è ïÿñúê, ïëî÷è îò ãèïñîêàðòîí, ãèïñîâè ìàçèëêè, êàêòî è çà ãðóíäèðàíå íà îñíîâàòà ïðåäè çàëåïâàíå íà òàïåòè. Ïîäãîòâÿ îñíîâàòà ïðåäè áîÿäèñâàíå ñ âñÿêàêâè äèñïåðñíè áîè.

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

Öåíè áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

Да се съхранява при следните условия: Â äîáðå çàòâîðåíà îðèãèíàëíà îïàêîâêà Â çàêðèòè ïîìåùåíèÿ, çàùèòåíè îò âëàãà è âîäà Äà ñå ïðåäïàçâà îò ñèëíî ñëúíöå è âèñîêè òåìïåðàòóðè Äà ñå ïàçè îò çàìðúçâàíå è îãúí Ïðè òðàíñïîðò óêðåïåòå è ôîëèðàéòå ïàëåòèòå Ãîäíîñò 1 ãîäèíà

10 l 600 kg

Òóáè Ïàëåò

ëâ./kg 5.90 7.08

ëâ./îïàêîâêà 59.00 70.80

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

Îêîëî 100 g/m2 â ðàçðåäåíî ñúñòîÿíèå.


6

УПОТРЕБА ÃÐÓÍÄ ÇÀ ÐÎÍÅÙÈ ÑÅ ÎÑÍÎÂÈ

 Ïîäãîòâåòå äîáðå îñíîâàòà  Íàíåñåòå îáèëíî

• Ïîäãîòîâêà íà îñíîâàòà ïðåäè áîÿäèñâàíå • Ïîäîáðÿâàíå íà ñöåïëåíèåòî êúì îñíîâàòà

 Ñìåñâàéòå ñàìî ñ ÷èñòà âîäà

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Ïðè ñòàðè ìàçèëêè, âàðîâè, ïîñòíè áîè è ïðàøíè (ïåñú÷ëèâè) îñíîâè: ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

1 Îòñòðàíåòå ñòàðîòî íåçäðàâî ïîêðèòèå è èçìèéòå îñíîâàòà.

Äà íÿìà ïóêíàòèíè, ìàçíèíè è îñòàòúöè îò êîôðàæíè ìàñëà, ñòàðè íåçäðàâè áîÿäæèéñêè ïîêðèòèÿ.

ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Äà ñå ðàáîòè ïðè òåìïåðàòóðè íàä +5° Ñ. Äà ñå ïàçè îò ïðÿêî âúçäåéñòâèå íà äúæä è ñëúí÷åâà ñâåòëèíà.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• Áîÿäæèéñêè âàëÿê • Áîÿäæèéñêà ÷åòêà èëè ïðúñêà÷íà òåõíèêà

ÖÂÅÒÎÂÅ

Áÿë

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

• Âúòðåøíà è âúíøíà óïîòðåáà

ÂÀÆÍÎ

2 Ðàçðåäåòå ãðóíäà â ñúîòíîøåíèå 1:5 weber ЕМ-Грунд êúì ÷èñòà âîäà.

3 Íàíåñåòå îáèëíî ñ ÷åòêà, áîÿäæèéñêè âàëÿê èëè ïðúñêà÷íà òåõíèêà. Ñëåä öÿëîñòíî èçñúõâàíå íà ãðóíäà ìîãàò äà ñå íàíàñÿò êðàéíèòå ïîêðèòèÿ èëè äà ñå ëåïÿò òàïåòè.

Ïðè íîâè ìàçèëêè, áåòîí, ãàçîáåòîí, ãèïñîêàðòîí è ãèïñîâè ìàçèëêè ñå ïðèãîòâÿ ðàçòâîð â ñúîòíîøåíèå 1:6 weber ЕМГрунд êúì ÷èñòà âîäà, êîéòî ñå íàíàñÿ ïî ñúùèÿ íà÷èí.

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

Õîìîãåííà, åäíîðîäíà.

211


6

WEBER.THERM ÀÊÑÅÑÎÀÐÈ Предназначение

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÀÊÑÅÑÎÀÐÈ

Наименование

212

Фугоуплътнителна лента 2 mm

weber.therm Фугоуплътнителна лента Самозалепваща, саморазширяваща се уплътнителна лента с импрегнирани странични повърхности. Устойчива на дъжд и атмосферни влияния. дебелина на лентата преди разгъване - 2 mm за уплътняване на фуги с широчина 2 - 6 mm

Фугоуплътнителна лента 4 mm

дебелина на лентата преди разгъване - 4 mm за уплътняване на фуги с широчина 5 - 12 mm

PVC ъглов профил с мрежа 10 х 15

арт. N

дължина в л.м

Бр. в опаковка

8613

12

30

Цена в лв.: без ДДС, л.м - 1.68; с ДДС, л.м - 2.01; без ДДС, брой - 20.15; с ДДС, брой - 24.18 8614

7.5

15

Пластмасов ъглов профил с интегрирана алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за оформяне на прави ъгли. Помага за добре защитени и прави външни ъгли.

PVC00005

2.5

50

Пластмасов ъглов профил на ролка с интегрирана алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за оформяне на ъгли над и под 90º. Използва се за защита на външни ъгли с различна големина, като същевременно спомага и за по-доброто им оформяне.

8616

25

1

Профил за ъгли под и над 90º - рол он

PVC ъглов профил с мрежа за дъга

Пластмасов ъглов профил с интегрирана алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за оформяне на дъги и арки. Помага за изработването на дъговидни ъглови повърхности при топлоизолационни системи weber.therm.

9602

8612

Профил за деформационни фуги Е-образен

Пластмасов дилатационен профил с интегрирана алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за оформяне на трайни вертикални деформационни фуги в повърхнината на топлоизолационната система.

Профил за деформационни фуги V-образен

Пластмасов дилатационен профил с интегрирана алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за оформяне на трайни вертикални деформационни фуги при перпендикулярни повърхнини на топлоизолационната система.

Профил за прозорци Стандарт 3D Профил за прозорци в равнина

Самозалепващи се пластмасови профили с интегрирана алкалоустоучива стъклотекстилна мрежа за завършване на детайли около дограма. Уплътнява фугите между топлоизолационната система и дограмата и предотвратява влизането на вода при кос дъжд.

Цена в лв.: без ДДС, л.м - 3.36; с ДДС, л.м - 4.03; без ДДС, брой - 25.20; с ДДС, брой - 30.24 Цена в лв.: без ДДС, л.м - 0.98; с ДДС, л.м - 1.18; без ДДС, брой - 2.45; с ДДС, брой - 2.94

Цена в лв.: без ДДС, л.м - 2.80; с ДДС, л.м - 3.36; без ДДС, опаковка - 70.00; с ДДС, опаковка - 84.00 2.5

25

Цена в лв.: без ДДС, л.м - 2.30; с ДДС, л.м - 2.76; без ДДС, брой - 5.75; с ДДС, брой - 6.90 2.5

30

Цена в лв.: без ДДС, л.м - 12.60; с ДДС, л.м - 15.12; без ДДС, брой - 31.50; с ДДС, брой - 37.80 8611

2.5

30

Цена в лв.: без ДДС, л.м - 12.60; с ДДС, л.м - 15.12; без ДДС, брой - 31.50; с ДДС, брой - 37.80 8633

2.4

25

8637

2.4

25

Цена в лв.: без ДДС, л.м - 4.47; с ДДС, л.м - 5.36; без ДДС, брой - 10.72; с ДДС, брой - 12.86

Цена в лв.: без ДДС, л.м - 5.69; с ДДС, л.м - 6.82; без ДДС, брой 13.64; с ДДС, брой - 16.37

Пластмасов водооткапващ профил с интегри- PVC000004 2.5 25 рана стъклотекстилна мрежа за оформяне на PVC Водооткапващ хоризонтални външни ъгли. Не позволява на профил Цена в лв.: без ДДС, л.м - 3.45; стичащата се по фасадата повърхност водни с мрежа с ДДС, л.м - 4.14; капки да преминат по хоризонталните повърхбез ДДС, брой - 8.63; ности на фасадата. с ДДС, брой - 10.36


6

Пластмасов профил с интегрирана алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за оформяне на детайли при покриви. Изпълнява връзката между топлоизолационната система и ламаринената обшивка.

AL цокълен профил с водооткап 5 cm

Алуминиев профил за лесен и точен монтаж на първия ред на топлоизолационните AL цокълен профил плочи. Помага за правилното подвеждане с водооткап 6 cm на фасадата и качественото завършване на топлоизолационната система в цокълната AL цокълен профил област. с водооткап 7 cm AL цокълен профил с водооткап 8 cm

Всички цени можете да видите на стр. 254

Артикул

Предназначение

Дюбел за топлоизолация с пластмасов пирон 10х90 mm

Всички цени можете да видите на стр. 254

2.5

25

Цена в лв.: без ДДС, л.м - 3.83; с ДДС, л.м - 4.60; без ДДС, брой - 9.57; с ДДС, брой - 11.49 8631

2.0

25

Цена в лв.: без ДДС, л.м - 8.99; с ДДС, л.м - 10.79; без ДДС, брой - 17.98; с ДДС, брой - 21.57 COKL05000

2.5

50

COKL06000

2.5

50

COKL07000

2.5

50

COKL08000

2.5

50

арт. N

бр. в кутия

9707

250

Дюбел за топлоизолация с пластмасов пирон 10х120 mm

9708

250

Дюбел за топлоизолация с пластмасов пирон 10х140 mm

9709

250

9710

250

9711

250

9712

250

Дюбел за топлоизолация с метален пирон 8х110 mm

92459

250

Дюбел за топлоизолация с метален пирон 8х130 mm

9422

250

Дюбел за топлоизолация с метален пирон 8х150 mm

9766

250

Дюбел за топлоизолация с метален пирон 8х170 mm

92461

250

92462

250

92463

250

Дюбел за топлоизолация с пластмасов пирон 10х160 mm Дюбел за топлоизолация с пластмасов пирон 10х180 mm Дюбел за топлоизолация с пластмасов пирон 10х200 mm

Дюбел за топлоизолация с метален пирон 8х190 mm Дюбел за топлоизолация с метален пирон 8х210 mm

weber.therm Набивен дюбел с пластмасов пирон за закрепване на топлоизолационни плоскости от експандиран полистирол EPS-F. Компонент от системите weber. therm Ultra Clima, weber.therm Фамилия, weber.therm Индивидуален стил

weber.therm Набивен дюбел с метален пирон за закрепване на топлоизолационни плоскости от каменна минерална вата MW. Компонент от системите weber.therm Престиж

ÀÊÑÅÑÎÀÐÈ

PVC Профил с капка за завършване на покриви

8638

ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ È ÔÀÑÀÄÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ

PVC Водооткапващ профил за монтаж върху цокълен профил

Пластмасов профил с интегрирана алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за монтаж върху цокълен профил. Изпълнява връзката между топлоизолационната система и цокълния профил, като не позволява на стичащите се по фасадната повърхност водни капки да преминават по хоризонталната повърхност на фасадата.

213


7

ПРОДУКТ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÑÒÐÎÈÒÅËÍÎ ËÅÏÈËÎ ÊÎÄ: F602

ПРИЛОЖЕНИЕ • Âúòðåøíà óïîòðåáà • Çà ôàÿíñ è òåðàêîò, ïîäîâå è ñòåíè

Ñòðîèòåëíî ëåïèëî íà öèìåíòîâà îñíîâà, çà ðåìîíòíè ðàáîòè. Îòãîâàðÿ íà èçèñêâàíèÿòà íà ñòàíäàðò ÁÄÑ EN 12004 çà öèìåíòîâî ëåïèëî çà êåðàìè÷íè ïëî÷êè, êëàñ C1. Îòãîâàðÿ íà èçèñêâàíèÿòà íà ñòàíäàðò ÁÄÑ EN 998-2 íà ëåïèëî çà òúíêîñëîéíî çèäàíå íà ÷åðâåíè êåðàìè÷íè òóõëè, çà èçãðàæäàíå íà íåàðìèðàíà çèäàðèÿ.

ÑÒÐÎÈÒÅËÍÈ È ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÐÀÇÒÂÎÐÈ

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

214

Ïîäõîäÿùî çà ëåïåíå íà êåðàìè÷íè ïëî÷êè (ïîðüîçíè) ôàÿíñ è òåðàêîò, çà âúòðåøíà óïîòðåáà. Îñèãóðÿâà çäðàâî çàëåïâàíå íà êåðàìè÷íèòå ïîêðèòèÿ âúðõó âàðî-öèìåíòîâè çàìàçêè è øïàêëîâêè è äðóãè ìèíåðàëíè îñíîâè. Ìîæå äà ñå èçïîëçâà è êàòî ðåìîíòåí ðàçòâîð çà âàðî-öèìåíòîâè îñíîâè, áåòîí, ãàçîáåòîí, çèäàðèÿ è õàñòàðíè ìàçèëêè. Ñëóæè çà çàïúëâàíå è èçðàâíÿâàíå íà íåðàâíîñòè, ïóêíàòèíè è ìàëêè ëèïñâàùè ÷àñòèöè íà øïàêëîâêè è çàìàçêè, âúðõó ïîäîâå, ñòåíè è òàâàíè, íà ìàëêè ó÷àñòúöè ïðè âúòðåøíè óñëîâèÿ. Ïîäõîäÿùî çà çèäàíå íà ÷åðâåíè êåðàìè÷íè òóõëè ïî òúíêîñëîéíèÿ ìåòîä. ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

 îðèãèíàëíàòà îïàêîâêà, â çàêðèòè è ñóõè ñêëàäîâè ïîìåùåíèÿ. Ãîäíîñò 1 ãîäèíà îò äàòàòà íà ïðîèçâîäñòâî (îòáåëÿçàíà íà îïàêîâêàòà). ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

(ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50%)

Отговаря на изискванията на стандарт: БДС EN 12004 за циментово лепило, клас C1 Якост на сцепление съгласно БДС EN 1348: > 0,5 N/mm2 - начална якост - след термично третиране > 0,5 N/mm2 - след потапяне във вода > 0,5 N/mm2 - след цикли на замръзване - размразяване > 0,5 N/mm2 4.6–5 l /20 kg прахоНеобходимо количество вода образен материал Време за отлежаване на разтвора 5 - 10 min Отворено време 20 min Време за работа 3 часа Време за коригиране 15 min Фугиране след 24 часа Пълно натоварване след 7 дена

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

Êíèæíè ÷óâàëè ñúñ çàùèòíî ôîëèî 20 kg Ïàëåò 1120 kg Öåíè áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 0.25 0.30

ëâ./îïàêîâêà 5.00 6.00

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

Îò 2 äî 5 kg/m2 â çàâèñèìîñò îò ðàçìåðà íà çúáèòå íà ìàëàìàøêàòà è ðàâíîñòòà íà îñíîâàòà. Çà îïòèìèçèðàíå íà ðàçõîäà íà ëåïèëî îñíîâàòà òðÿáâà äà áúäå ïîäãîòâåíà ìàêñèìàëíî ðàâíà, áåç äóïêè è íåðàâíîñòè. Êàòî çèäàðñêè ðàçòâîð – 16 kg/m3


7

УПОТРЕБА ÑÒÐÎÈÒÅËÍÎ ËÅÏÈËÎ

• Êåðàìè÷íè ïëî÷êè ñ ðàçìåð äî 30x30 cm (ïîä) è äî 20x20 cm (ñòåíà) • Çèäàíå íà ÷åðâåíè òóõëè • Öèìåíòîâà øïàêëîâêà çà êîðåêöèè íà îñíîâàòà

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Îñíîâàòà òðÿáâà äà áúäå çäðàâà, áåç çàìúðñÿâàíèÿ è ëåñíî îòäåëÿùè ñå ÷àñòèöè, ñóõà è ñ ïðèêëþ÷èëè ïðîöåñè íà ñëÿãàíå. Ïðè ñèëíî ïîïèâàùè îñíîâè ïðåäâàðèòåëíî ãðóíäèðàéòå ñ weber.prim 801.

ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Ïîëàãàíåòî íà ïëî÷êèòå äà ñòàâà ïðè òåìïåðàòóðà ìåæäó +5° Ñ è +25° Ñ. 24 ÷àñà îáëèöîâêàòà äà ñå ïðåäïàçâà îò âèñîêè òåìïåðàòóðè è çàìðúçâàíå. 24 ÷àñà ñëåä ïîëàãàíåòî íà ïîêðèòèÿòà ïîìåùåíèÿòà ìîæå äà ñå èçïîëçâàò. Ïúëíà çäðàâèíà íà ïîêðèòèÿòà ñå ïîñòèãà ñëåä 5 - 7 äåíà. Íåäîïóñòèìî å ïîâòîðíîòî èçïîëçâàíå íà çàìúðñåí ìàòåðèàë. Ìàêñèìàëíà äåáåëèíà íà íàíàñÿíå 10 mm.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• Êîôà çà ïðèãîòâÿíå íà ëåïèëîòî • Åëåêòðè÷åñêè ìèêñåð èëè áîðìàøèíà ñ áúðêàëêà • Ìèñòðèÿ • Ãúáà çà ïî÷èñòâàíå • Ãóìåí ÷óê • Íàçúáåíà ìàëàìàøêà ñ ãîëåìèíà íà çúáèòå 8õ8 mm èëè 10õ10 mm • Ñóõà è ìåêà êúðïà • Ìàëàìàøêà (øïàõòåë) ñ ãóìåí ðúá • Ïëàñòìàñîâè êðúñò÷åòà çà îôîðìÿíå íà ôóãèòå

 Ïðè ñèëíî ïîðüîçíè ïîïèâàòåëíè îñíîâè ïúðâî ãðóíäèðàéòå ñ weber.prim 801  Ïîëàãàéòå ïëî÷êèòå äî 20 min ñëåä íàíàñÿíå íà ëåïèëíèÿ ñëîé âúðõó îñíîâàòà ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

1 Ïîëàãàéòå ëåïèëîòî ñàìî âúðõó çäðàâà îñíîâà. Ñïàçâàéòå ñòðèêòíî ñúîòíîøåíèåòî âîäà–ñóõà ñìåñ, ïîñî÷åíî íà îïàêîâêàòà. Ðàçáúðêàéòå ìàøèííî äî ïîëó÷àâàíå íà õîìîãåííà ñìåñ. Îñòàâåòå äà îòëåæè 5 10 min è ïðåáúðêàéòå. 2 Íàíåñåòå ëåïèëîòî ñ íàçúáåíà ìàëàìàøêà ñ ðàçìåð íà çúáèòå 8x8 mm èëè 10x10 mm. Íå å íåîáõîäèìî äà íàâëàæíÿâàòå èëè íàêèñâàòå ïðåäâàðèòåëíî ïëî÷èòå âúâ âîäà. 3 Ïðè ïîëàãàíå íà êåðàìè÷íè ïëî÷è ñ ðàçìåð íàä 20x20 cm íàíàñÿéòå ëåïèëîòî íå ñàìî âúðõó îñíîâàòà, íî è âúðõó ãúðáà íà ïëî÷àòà. 4 Ïëî÷èòå ñå ïîñòàâÿò âúðõó íàíåñåíèÿ ïëàñò ëåïèëî è ñå ïðèòèñêàò ìíîãîêðàòíî, äîêàòî ïðèëåãíàò íà ìÿñòîòî ñè. Èçïîëçâàéòå ãóìåí ÷óê çà êîðåêöèÿ íà íèâîòî. Çà îôîðìÿíå íà ôóãèòå èçïîëçâàéòå ãîòîâè ïëàñòìàñîâè êðúñò÷åòà ñ íåîáõîäèìàòà äåáåëèíà. Ïî÷èñòåòå ñ âëàæíà ãúáà ëèöåâàòà ñòðàíà íà ïëî÷èòå, ïðåäè ëåïèëîòî äà å çàñúõíàëî. 5 Èç÷àêàéòå 24 ÷àñà çà èçñúõâàíå íà ëåïèëîòî. Ïðåäè çàïúëâàíå ôóãèòå ñå ïî÷èñòâàò ñ ÷åòêà, îòâåðòêà èëè äðóã ïîäõîäÿù èíñòðóìåíò. 6 Çà ôóãèðàíå íà îáëèöîâêàòà èçïîëçâàéòå ìàëàìàøêà èëè øèðîê øïàõòåë ñ ãóìåí ðúá. Ñëåä çàïúëâàíå íà ôóãèòå èç÷àêàéòå äåñåòèíà ìèíóòè è ñ ìîêðà ãúáà ïî÷èñòåòå ëèöåâàòà ñòðàíà íà ïëî÷èòå. Ñëåä òîâà ñ âëàæíà ãúáà è áåç íàòèñê ïî÷èñòåòå è îôîðìåòå è ñàìèòå ôóãè. Îñòàòú÷íèÿ ñóõ öèìåíòîâ ôèëì îòñòðàíåòå ñúñ ñóõà êúðïà.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

• Ñòåíè è ïîäîâå âúâ âúòðåøíè ïîìåùåíèÿ

ÂÀÆÍÎ

ÑÒÐÎÈÒÅËÍÈ È ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÐÀÇÒÂÎÐÈ

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

215


7

ПРОДУКТ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÕÀÑÒÀÐÍÀ ÌÀÇÈËÊÀ ÇÀ ÂÚÒÐÅØÍÎ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ÊÎÄ: 201P

ПРИЛОЖЕНИЕ • Îòëè÷íî ñöåïëåíèå êúì îñíîâàòà • Äîáðà ïàðîïðîïóñêëèâîñò • Óñòîé÷èâîñò íà àòìîñôåðíè âëèÿíèÿ

Õàñòàðíà ìàçèëêà çà öÿëîñòíî èçìàçâàíå èëè ïîïðàâêè âúâ âúòðåøíè ïîìåùåíèÿ.

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

Öåíè

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

Да се съхранява при следните условия: Â äîáðå çàòâîðåíà îðèãèíàëíà îïàêîâêà Â çàêðèòè ïîìåùåíèÿ, çàùèòåíè îò âëàãà è âîäà Äà ñå ïðåäïàçâà îò ñèëíî ñëúíöå è âèñîêè òåìïåðàòóðè Ïðè òðàíñïîðò óêðåïåòå è ôîëèðàéòå ïàëåòèòå Ãîäíîñò 1 ãîäèíà

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

(ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50%)

Реакция на огън Якост на сцепление с бетон Абсорбция на вода Коефициент на дифузия на водни пари Топлопроводност Дълготрайност – якост на сцепление с бетон след атмосферно въздействие Необходимо количество вода

216

Êíèæíè ÷óâàëè ñúñ çàùèòíî ôîëèî 25 kg/40 kg Ïàëåò 1050 kg/1200 kg

40 kg 25 kg

ÑÒÐÎÈÒÅËÍÈ È ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÐÀÇÒÂÎÐÈ

weber 201Р Хастарна мазилка å ïîäõîäÿùà çà ãðóáî èçìàçâàíå (õàñòàð) íà íîâè è ñòàðè ñãðàäè è å îñíîâà çà ïîëàãàíå íà êðàéíè ïîêðèòèÿ îò áëàãîðîäíè ìàçèëêè. Ïîäõîäÿùà å çà âúòðåøíè ïîìåùåíèÿ. Óñòîé÷èâà íà âëàãà. Ïîëàãà ñå ìàøèííî è íà ðúêà.

А1 ≥ 0.14 N/mm2 W1 µ 15/35 λ10 dry – 0.71 W/m.K ≥ 0.14 N/mm2 5.2 l ±2% за 25 kg суха смес

áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 0.22 0.26 0.22 0.26

ëâ./îïàêîâêà 5.50 6.60 8.80 10.56

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

Îêîëî 12 - 14 kg/m2 çà ïëàñò ñ äåáåëèíà 1 cm.  çàâèñèìîñò îò ñúñòîÿíèåòî íà îñíîâàòà ðàçõîäúò ìîæå äà ñå óâåëè÷è. ÄÐÓÃÈ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Êàê äà ðåíîâèðàìå ñòàðà ôàñàäà?

стр. 128


7

УПОТРЕБА ÕÀÑÒÀÐÍÀ ÌÀÇÈËÊÀ ÇÀ ÂÚÒÐÅØÍÎ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ

• Èçìàçâàíå íà âúòðåøíè ïîìåùåíèÿ

 Èçïîëçâàéòå ñàìî ÷èñòà âîäà çà ïðèãîòâÿíå íà ðàçòâîðà  Ïðè ïî-ãîëåìè äåáåëèíè íàíàñÿéòå ìîêðî âúðõó ìîêðî  Ïðè ñòàðè ïîðüîçíè îñíîâè, íàâëàæíåòå ïðåäè íàíàñÿíå

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Îñíîâàòà òðÿáâà äà å ñúñ çàòèõíàëè ïðîöåñè íà ñâèâàíå è äâèæåíèÿ, äà áúäå ÷èñòà, çäðàâà, òîâàðîíîñèìà, ñ ðàâíîìåðíà ïîïèâàùà ñïîñîáíîñò. Ñèëíî ïîïèâàùè îñíîâè äà ñå íàìîêðÿò îáèëíî ïðåäè ïîëàãàíå íà ìàçèëêàòà.

ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Äà ñå ïîëàãà ïðè òåìïåðàòóðà ìåæäó +5° C è +25° C. Ïðÿñíî íàíåñåíàòà ìàçèëêà äà ñå çàùèòè îò âÿòúð, ñèëíî ñëúí÷åâî ãðååíå è çàìðúçâàíå ïîíå 24 ÷àñà ñëåä ïîëàãàíåòî é.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• Ìàøèíà çà íàíàñÿíå íà ìàçèëêè • Ìèêñåð (ïðè ðú÷íî íàíàñÿíå) • Ìèñòðèÿ • Àëóìèíèåâ ìàñòàð • Ìàëàìàøêà • Ïåðäàøêà • Íåðúæäàåì ñúä • Ñúäîâåòå è èíñòðóìåíòèòå òðÿáâà äà ñå èçìèâàò ñ âîäà âåäíàãà ñëåä óïîòðåáà

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

1 Õàñòàðíàòà ìàçèëêà 201P ñå ðàçáúðêâà ñàìî ñ ÷èñòà âîäà. Ãúñòîòàòà íà ðàçòâîðà ñå ïîäáèðà ñïîðåä ïîïèâàùàòà ñïîñîáíîñò íà îñíîâàòà. Ïðè ìàøèííî íàíàñÿíå òîâà ñå èçâúðøâà ÷ðåç íàñòðîéâàíå íà äåáèòà íà ïîäàâàíàòà âîäà. 2 Ïðè ðú÷íî íàíàñÿíå íà ìàçèëêàòà ðàçòâîðúò ñå ðàçáúðêâà â ìèêñåð, êàòî çà åäíà îïàêîâêà îò 25 kg ñóõà ñìåñ ñà íåîáõîäèìè 5,2 I âîäà ñïîðåä íóæíàòà ãúñòîòà. Ðàçòâîðúò äà ñå èçðàçõîäâà äî 2 ÷àñà ñëåä ðàçáúðêâàíåòî ìó. 3 Ïðè íåðàâíîìåðíî ïîïèâàùè îñíîâè ïðåäâàðèòåëíî íàïðúñêàéòå ñ ðÿäúê öèìåíòî-ïÿñú÷åí ðàçòâîð. Ïðè ðàâíîìåðíî ïîïèâàùè îñíîâè ïðåäâàðèòåëíî èçìàæåòå íà òúíúê ïëàñò ñ ïî-ðÿäúê ðàçòâîð íà õàñòàðíàòà ìàçèëêà 201Р, êàòî çàïúëâàòå ôóãèòå ìåæäó òóõëèòå. 4 Ìàçèëêàòà ñå íàíàñÿ íà ïðèíöèïà “ìîêðî âúðõó ìîêðî” ïðè íîðìàëíà ãúñòîòà íà ðàçòâîðà, êàòî íàõâúðëÿíàòà âúðõó ñòåíàòà ìàçèëêà ñå ïîäðàâíÿâà è ñå èçãëàæäà ãðóáî ñ ìàñòàð. 5 Äåáåëèíàòà íà ñëîÿ õàñòàðíà ìàçèëêà òðÿáâà äà å ìèíèìàëíî 15 mm è íå ïîâå÷å îò 30 mm. Ïðè èçðàâíÿâàíå íà ïî-ãîëåìè íåðàâíîñòè âúðõó çèäà ìàçèëêàòà ñå íàíàñÿ íà äâà èëè ïîâå÷å ïî-òúíêè ïëàñòà. Âñåêè ñëåäâàù ïëàñò ñå íàíàñÿ, ñëåä êàòî äîëíèÿò âå÷å å ñòåãíàë, íî âñå îùå å âëàæåí. 6  çàâèñèìîñò îò êðàéíîòî ïîêðèòèå - weber.min èëè weber.pas òúíêîñëîéíè ìàçèëêè, ïîâúðõíîñòòà íà õàñòàðíàòà ìàçèëêà ñå èçïåðäàøâà äî ïîëó÷àâàíå íà ïîäõîäÿùà ãëàäêîñò.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

• Âúòðåøíà óïîòðåáà

ÂÀÆÍÎ

ÑÒÐÎÈÒÅËÍÈ È ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÐÀÇÒÂÎÐÈ

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

217


7

ПРОДУКТ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÕÀÑÒÀÐÍÀ ÌÀÇÈËÊÀ ÇÀ ÂÚÍØÍÎ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ÊÎÄ: 202P

ПРИЛОЖЕНИЕ • Ðåíîâèðàíå íà ñòàðè ñãðàäè • Çà âúíøíî è âúòðåøíî ïðèëîæåíèå • Íàíàñÿíå íà äåáåë ñëîé

Õàñòàðíà ìàçèëêà çà öÿëîñòíî èçìàçâàíå èëè ïîïðàâêè âúðõó ñòàðè è íîâè ôàñàäè, ïîäõîäÿùî çà âúíøíà è âúòðåøíà óïîòðåáà.

weber 202P Хастарна мазилка å ïîäõîäÿùà çà ãðóáî èçìàçâàíå (õàñòàð) íà ôàñàäè íà íîâè è ñòàðè ñãðàäè è å îñíîâà çà ïîëàãàíå íà êðàéíè ïîêðèòèÿ îò áëàãîðîäíè ìàçèëêè. Èçïîëçâà ñå è çà ðåíîâèðàíå íà ñòàðè ñãðàäè è çèäîâå ñ ïîâðåäåíà ìàçèëêà. Ïîäõîäÿùà å çà âúíøíà óïîòðåáà. Óñòîé÷èâà íà âëàãà. Ïîëàãà ñå ìàøèííî è íà ðúêà.

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

Да се съхранява при следните условия: Â äîáðå çàòâîðåíà îðèãèíàëíà îïàêîâêà Â çàêðèòè ïîìåùåíèÿ, çàùèòåíè îò âëàãà è âîäà Äà ñå ïðåäïàçâà îò ñèëíî ñëúíöå è âèñîêè òåìïåðàòóðè Ïðè òðàíñïîðò óêðåïåòå è ôîëèðàéòå ïàëåòèòå Ãîäíîñò 1 ãîäèíà

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

(ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50%)

Реакция на огън Якост на сцепление с бетон Абсорбция на вода Коефициент на дифузия на водни пари Топлопроводност Дълготрайност – якост на сцепление с бетон след атмосферно въздействие Необходимо количество вода

218

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

Êíèæíè ÷óâàëè ñúñ çàùèòíî ôîëèî 25 kg /40 kg Ïàëåò 1050 kg/1200 kg

Öåíè 40 kg 25 kg

ÑÒÐÎÈÒÅËÍÈ È ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÐÀÇÒÂÎÐÈ

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

А1 ≥ 0.14 N/mm2 W1 µ 15/35 λ10 dry – 0.71 W/m.K ≥ 0.14 N/mm2 5.2 l ±2% за 25 kg суха смес

áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 0.23 0.28 0.23 0.28

ëâ./îïàêîâêà 5.75 6.90 9.20 11.04

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

Îêîëî 12 - 14 kg/m2 çà ïëàñò ñ äåáåëèíà 1 cm.  çàâèñèìîñò îò ñúñòîÿíèåòî íà îñíîâàòà ðàçõîäúò ìîæå äà ñå óâåëè÷è. ÄÐÓÃÈ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Êàê äà ðåíîâèðàìå ñòàðà ôàñàäà?

стр. 128


7

УПОТРЕБА ÕÀÑÒÀÐÍÀ ÌÀÇÈËÊÀ ÇÀ ÂÚÍØÍÎ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ

• Âúíøíà è âúòðåøíà óïîòðåáà

 Èçïîëçâàéòå ñàìî ÷èñòà âîäà çà ïðèãîòâÿíå íà ðàçòâîðà

• Èçìàçâàíå íà íîâè è ñòàðè ñãðàäè

 Ïðè ïî-ãîëåìè äåáåëèíè íàíàñÿéòå ìîêðî âúðõó ìîêðî

• Çà ðú÷íî è ìàøèííî íàíàñÿíå

 Ïðè ñòàðè ïîðüîçíè îñíîâè, íàâëàæíåòå ïðåäè íàíàñÿíå ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Îñíîâàòà òðÿáâà äà å ñúñ çàòèõíàëè ïðîöåñè íà ñâèâàíå è äâèæåíèÿ, äà áúäå ÷èñòà, çäðàâà, òîâàðîíîñèìà, ñ ðàâíîìåðíà ïîïèâàùà ñïîñîáíîñò. Ñèëíî ïîïèâàùè îñíîâè äà ñå íàìîêðÿò îáèëíî ïðåäè ïîëàãàíå íà ìàçèëêàòà.

ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Äà ñå ïîëàãà ïðè òåìïåðàòóðà íà âúçäóõà ìåæäó +5° Ñ è +25° Ñ. Ïðÿñíî íàíåñåíàòà ìàçèëêà äà ñå çàùèòè îò âÿòúð, ñèëíî ñëúí÷åâî ãðååíå è çàìðúçâàíå 24 ÷àñà ñëåä ïîëàãàíåòî. Äà íå ñå èçïîëçâà ïîâòîðíî çàìúðñåí ìàòåðèàë.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• Ìàøèíà çà íàíàñÿíå íà ìàçèëêè • Ìèêñåð (ïðè ðú÷íî íàíàñÿíå) • Àëóìèíèåâ ìàñòàð • Ìèñòðèÿ • Ìåòàëíà ìàëàìàøêà • Ïåðäàøêà • Íåðúæäàåì ñúä • Ñúäîâåòå è èíñòðóìåíòèòå òðÿáâà äà ñå ïî÷èñòÿò ñ âîäà âåäíàãà ñëåä óïîòðåáà

1 Õàñòàðíàòà ìàçèëêà 202Р ñå ðàçáúðêâà ñàìî ñ ÷èñòà âîäà. Ãúñòîòàòà íà ðàçòâîðà ñå ïîäáèðà ñïîðåä ïîïèâàùàòà ñïîñîáíîñò íà îñíîâàòà. Ïðè ìàøèííî íàíàñÿíå òîâà ñå èçâúðøâà ÷ðåç íàñòðîéâàíå íà äåáèòà íà ïîäàâàíàòà âîäà. 2 Ïðè ðú÷íî íàíàñÿíå íà ìàçèëêàòà ðàçòâîðúò ñå ðàçáúðêâà â ìèêñåð. Ðàçòâîðúò äà ñå èçðàçõîäâà äî 2 ÷àñà ñëåä ðàçáúðêâàíåòî ìó. 3 Ïðè íåðàâíîìåðíî ïîïèâàùè îñíîâè ïðåäâàðèòåëíî íàïðúñêàéòå ñ ðÿäúê öèìåíòî-ïÿñú÷åí ðàçòâîð. Ïðè ðàâíîìåðíî ïîïèâàùè îñíîâè ïðåäâàðèòåëíî èçìàæåòå íà òúíúê ïëàñò ñ ïî-ðÿäúê ðàçòâîð íà õàñòàðíà ìàçèëêà 202Р, êàòî çàïúëâàòå ôóãèòå ìåæäó òóõëèòå. 4 Ìàçèëêàòà ñå íàíàñÿ íà ïðèíöèïà “ìîêðî âúðõó ìîêðî” ïðè íîðìàëíà ãúñòîòà íà ðàçòâîðà, êàòî íàõâúðëÿíàòà âúðõó ñòåíàòà ìàçèëêà ñå ïîäðàâíÿâà è èçãëàæäà ãðóáî ñ ìàñòàð. 5 Äåáåëèíàòà íà ñëîÿ õàñòàðíà ìàçèëêà òðÿáâà äà å ìèíèìàëíî 15 mm è íå ïîâå÷å îò 50 mm. Ïðè èçðàâíÿâàíå íà ãîëåìè íåðàâíîñòè âúðõó çèäà ìàçèëêàòà ñå íàíàñÿ íà äâà èëè ïîâå÷å òúíêè ïëàñòà. Âñåêè ñëåäâàù ïëàñò ñå íàíàñÿ, ñëåä êàòî äîëíèÿò âå÷å å ñòåãíàë, íî âñå îùå å âëàæåí. 6  çàâèñèìîñò îò êðàéíîòî ïîêðèòèå - weber.min èëè weber.pas Òúíêîñëîéíè ìàçèëêè, ïîâúðõíîñòòà íà õàñòàðíàòà ìàçèëêà ñå èçïåðäàøâà äî ïîëó÷àâàíå íà ïîäõîäÿùà ãëàäêîñò.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÂÀÆÍÎ

ÑÒÐÎÈÒÅËÍÈ È ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÐÀÇÒÂÎÐÈ

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

219


7

WEBER.ÀÊÑÅÑÎÀÐÈ Úãëîâ ïðîôèë îò ïîöèíêîâàíà ëàìàðèíà çà âúòðåøíè õàñòàðíè ìàçèëêè ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Úãëîâ ïðîôèë îò ïîöèíêîâàíà ëàìàðèíà çà îôîðìÿíå íà ïðàâè úãëè ïðè èçìàçâàíå íà âúòðåøíè ïîìåùåíèÿ ñ õàñòàðíà ìàçèëêà. Ïðåäíàçíà÷åí å äà ïðåäïàçâà âúíøíèòå úãëè íà ñòåíè îò ìåõàíè÷íè ïîâðåäè è íàïóêâàíå, êàêòî è çà ïîñòèãàíåòî íà ïðàâîëèíåéíîñò íà úãëèòå. Àðò.N 9601 Äúëæèíà ì.ë. – 2.5 Áð. â îïàêîâêà – 25

Öåíè áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

çà ëèíååí ìåòúð 0.83 1.00

çà áðîé 2.08 2.49

PVC úãëîâ ïðîôèë çà äúãà ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Ïëàñòìàñîâ úãëîâ ïðîôèë ñ èíòåãðèðàíà àëêàëîóñòîé÷èâà ñòúêëîòåêñòèëíà ìðåæà çà îôîðìÿíå íà äúãè è àðêè. Ïîìàãà çà èçðàáîòâàíåòî íà äúãîâèäíè úãëîâè ïîâúðõíîñòè ïðè òîïëîèçîëàöèîííè ñèñòåìè weber.therm.

ÑÒÐÎÈÒÅËÍÈ È ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÐÀÇÒÂÎÐÈ

Àðò.N 9602 Äúëæèíà ì.ë. – 2.5 Áð. â îïàêîâêà – 25

220

Öåíè áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

çà ëèíååí ìåòúð 2.30 2.76

çà áðîé 5.75 6.90

Âîäà÷ çà âúòðåøíè è âúíøíè ñòåíè îò ïîöèíêîâàíà ëàìàðèíà ПРИЛОЖЕНИЕ Âîäà÷ çà âúòðåøíè è âúíøíè ñòåíè îò ïîöèíêîâàíà ëàìàðèíà ïðè ïîëàãàíå íà õàñòàðíè ìàçèëêè. Ïîìàãàò çà ïðàâèëíî ïîäâåæäàíå íà ìàñòàðà ñ öåë õîðèçîíòèðàíå íà ñòåíèòå. Àðò.N 9603 Äúëæèíà ì.ë. – 2.6 Áð. â îïàêîâêà – 50

Öåíè áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

çà ëèíååí ìåòúð 1.70 2.04

çà áðîé 4.42 5.30


7 PVC ïðîôèë çà ïðîçîðöè è âðàòè, áÿë, çà äåáåëèíà íà ìàçèëêàòà ïî-ãîëÿìà îò 9 mm ПРИЛОЖЕНИЕ Ñàìîçàëåïâàù ñå ïëàñòìàñîâ ïðîôèë çà îôîðìÿíå íà äåòàéëè îêîëî ïðîçîðöè è âðàòè âúâ âúòðåøíè ïîìåùåíèÿ ïðè èçìàçâàíå ñ õàñòàðíà ìàçèëêà. Ñ ëåïåíêà çà çàõâàùàíå íà çàùèòíî ïîêðèâíî ôîëèî, êîåòî ïðåäïàçâà äîãðàìàòà îò çàìúðñÿâàíèÿ. Äåáåëèíàòà íà ìàçèëêàòà òðÿáâà äà å ïî-ãîëÿìà îò 9 mm. Ïðîôèëúò ïîäîáðÿâà âðúçêàòà ìåæäó äîãðàìàòà è ìàçèëêàòà è ïðåäîòâðàòÿâà ïîÿâàòà íà ôèíè ïóêíàòèíè â òàçè îáëàñò. Àðò.N 9604 Äúëæèíà ì.ë. – 2.4 Áð. â îïàêîâêà – 30

Öåíè áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

çà ëèíååí ìåòúð 2.42 2.90

çà áðîé 5.81 6.97

Ñòúêëîòåêñòèëíà ìðåæà çà õàñòàðíè ìàçèëêè

Àðò.N R178 Äúëæèíà ì.ë. – 50 Áð. â îïàêîâêà – 30

Öåíè áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

çà ëèíååí ìåòúð 1.75 2.10

çà áðîé 87.50 105.00

ÑÒÐÎÈÒÅËÍÈ È ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÐÀÇÒÂÎÐÈ

ПРИЛОЖЕНИЕ Ñòúêëîòåêñòèëíà àëêàëîóñòîé÷èâà ìðåæà çà ÷àñòè÷íî àðìèðàíå ïðè ïîëàãàíå íà õàñòàðíè ìàøèííè ìàçèëêè. Èçïîëçâà ñå çà äîïúëíèòåëíî àðìèðàíå ïðè íàíàñÿíå íà õàñòàðíàòà ìàçèëêà â äåáåë ñëîé. Øèðèíà íà áðèìêàòà 8 õ 8 mm

221


7

ПРОДУКТ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÑÓÕÀ ÑÌÅÑ ÇÀ ÇÈÄÀÍÅ ÍÀ ÃÀÇÎÁÅÒÎÍÍÈ ÁËÎÊÎÂÅ ÊÎÄ: 100G

ПРИЛОЖЕНИЕ • Îòëè÷íî ñöåïëåíèå êúì îñíîâàòà • Çà òúíêîñëîéíî çèäàíå • Óñòîé÷èâîñò íà àòìîñôåðíè âëèÿíèÿ

Ëåïèëî çà ãàçîáåòîí.

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

ÑÒÐÎÈÒÅËÍÈ È ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÐÀÇÒÂÎÐÈ

Ëåïèëíà ñìåñ çà çèäàíå íà áëîê÷åòà îò ãàçîáåòîí ïðè âúòðåøíè è âúíøíè óñëîâèÿ. Ïîäõîäÿùà çà çàïúëâàíå íà ôóãèòå íà çèäàðèÿòà è çà èçðàâíÿâàíå íà ïîâúðõíîñòòà. Çà èçãðàæäàíå íà íåàðìèðàíà çèäàðèÿ ñ ãàçîáåòîííè áëîêîâå.

Öåíè ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

Да се съхранява при следните условия: Â äîáðå çàòâîðåíà îðèãèíàëíà îïàêîâêà Â çàêðèòè ïîìåùåíèÿ, çàùèòåíè îò âëàãà è âîäà Äà ñå ïðåäïàçâà îò ñèëíî ñëúíöå è âèñîêè òåìïåðàòóðè Ïðè òðàíñïîðò óêðåïåòå è ôîëèðàéòå ïàëåòèòå Ãîäíîñò 1 ãîäèíà

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

(ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50%)

Якост на натиск Якост на сцепление Реакция на огън Коефициент на дифузия на водни пари Топлопроводност Необходимо количество вода Време за отлежаване Време за работа Време за коригиране Максимална якост

222

Êíèæíè ÷óâàëè ñúñ çàùèòíî ôîëèî 25 kg Ïàëåò 1050 kg

М5 0.20 N/mm2 А1 µ 15/35 λ10 dry – 0.67 W/m.K 6.5 l ±2% за 25 kg суха смес 10 min 3 h. 10 min след 7 дни

áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 0.29 0.35

ëâ./îïàêîâêà 7.25 8.70

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

Îêîëî 15 kg/m3 çèäàðèÿ ïðè äåáåëèíà íà ïëàñòà îò 1 äî 3 mm.


7

УПОТРЕБА ÑÓÕÀ ÑÌÅÑ ÇÀ ÇÈÄÀÍÅ ÍÀ ÃÀÇÎÁÅÒÎÍÍÈ ÁËÎÊÎÂÅ

 Ïàçåòå îò çàìðúçâàíå 24 ÷àñà ñëåä íàíàñÿíå

• Âñÿêàêúâ ðàçìåð áëîê÷åòà îò ãàçîáåòîí

 Îïàçâàéòå ñòðèêòíî ñúîòíîøåíèåòî âîäà–ñóõ ìàòåðèàë, óêàçàíî íà îïàêîâêàòà

Îñíîâàòà òðÿáâà äà áúäå çäðàâà, ñóõà, òîâàðîíîñèìà, ðàâíà è ñúñ çàâúðøèëè ïðîöåñè íà ñâèâàíå. Òåìïåðàòóðàòà íà îñíîâàòà íå òðÿáâà äà å ïî-íèñêà îò +5 °Ñ.

ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Äà ñå ïîëàãà ïðè òåìïåðàòóðà ìåæäó +5° C è +25° C. Ïðÿñíàòà çèäàðèÿ äà ñå çàùèòè îò âÿòúð, ñèëíî ñëúí÷åâî ãðååíå è çàìðúçâàíå ïîíå 24 ÷àñà ñëåä ïîëàãàíåòî é. Äà íå ñå èçïîëçâà ïîâòîðíî çàìúðñåí ìàòåðèàë.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• Ñúä çà ðàçáúðêâàíå íà ëåïèëîòî • Åëåêòðè÷åñêè ìèêñåð èëè áîðìàøèíà ñ áúðêàëêà • Ìàñòàð • Íàçúáåíà ìàëàìàøêà èëè íàçúáåíà ëîïàòêà ñúñ çúáè îò 3x3 mm äî 6x6 mm • Ãóìåí ÷óê

Ñèâ

 Âèñîêèòå òåìïåðàòóðè íàìàëÿâàò îòâîðåíîòî âðåìå çà ðàáîòà

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

1 Çà ïðèãîòâÿíå íà ðàçòâîðà êúì 6,5 I âîäà ñå äîáàâÿò 25 kg ëåïèëî. Ðàçáúðêàéòå äî ïîëó÷àâàíå íà õîìîãåííà êîíñèñòåíöèÿ. Íå äîáàâÿéòå äðóãè âåùåñòâà. Äîáðå ðàçáúðêàíèÿò ìàòåðèàë ñå îñòàâÿ äà ïðåñòîè 5 min, ñëåä êîåòî ñå ðàçáúðêâà ïîâòîðíî è å ãîòîâ çà óïîòðåáà. 2 Ãîòîâèÿò ðàçòâîð ñå íàíàñÿ ñ ïîìîùòà íà íàçúáåíà ëîïàòêà èëè ìàëàìàøêà (çúáöè îò 3x3 mm äî 6x6 mm). Ëåïèëíèÿò ñëîé äà å ñ äåáåëèíà îò 2 äî 4 mm.

3 Áëîê÷åòàòà ãàçîáåòîí ñå ïîëàãàò ïî ìåòîäà çà çèäàíå íà òóõëè, êàòî âåðòèêàëíèòå ôóãè íà äâà ñúñåäíè ðåäà ñå ðàçìèíàâàò íà ðàçñòîÿíèå ìèíèìóì 10 cm. Ñ ãóìåí ÷óê êîðèãèðàéòå íèâîòî ïðè íóæäà. Èçëèøíèÿò ìàòåðèàë, êîéòî èçáèâà îò ôóãèòå, ñå îòñòðàíÿâà âåäíàãà ñëåä ïîñòàâÿíåòî íà áëîê÷åòî.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

• Âúòðåøíà è âúíøíà óïîòðåáà

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

ÖÂÅÒÎÂÅ

ÂÀÆÍÎ

ÑÒÐÎÈÒÅËÍÈ È ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÐÀÇÒÂÎÐÈ

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

223


7

ПРОДУКТ

ÊÎÄ: 110G

ПРИЛОЖЕНИЕ • Äîáðî ñöåïëåíèå êúì îñíîâàòà • Äîáðà îáðàáîòâàåìîñò

Ðàçòâîð çà çèäàíå è èçìàçâàíå íà êåðàìè÷íè òóõëè.

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

ÑÒÐÎÈÒÅËÍÈ È ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÐÀÇÒÂÎÐÈ

weber 110G å ïîäõîäÿù çà çèäàíå è èçìàçâàíå íà êîíñòðóêòèâíè ñòåíè îò êåðàìè÷íè, êëèíêåðîâè òóõëè è áåòîííè êîíñòðóêòèâíè åëåìåíòè. Çà âúíøíà è âúòðåøíà óïîòðåáà. Ïðîäóêòúò äàâà âúçìîæíîñò çà ïðèãîòâÿíå íà ìàëêè êîëè÷åñòâà ðàçòâîð íà ìÿñòîòî íà óïîòðåáà. Çà èçãðàæäàíå íà íåàðìèðàíà çèäàðèÿ ñ êåðàìè÷íè òóõëè.

Да се съхранява при следните условия: Â äîáðå çàòâîðåíà îðèãèíàëíà îïàêîâêà Â çàêðèòè ïîìåùåíèÿ, çàùèòåíè îò âëàãà è âîäà Äà ñå ïðåäïàçâà îò ñèëíî ñëúíöå è âèñîêè òåìïåðàòóðè Ïðè òðàíñïîðò óêðåïåòå è ôîëèðàéòå ïàëåòèòå Ãîäíîñò 1 ãîäèíà

(ïðè +23° C è îòíîñèòåëíà âëàæíîñò 50%)

Якост на натиск Якост на сцепление Реакция на огън Коефициент на дифузия на водни пари Топлопроводност Необходимо количество вода Дебелина на слоя Време за работа Време за коригиране Максимална якост

224

Öåíè

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

Êíèæíè ÷óâàëè ñúñ çàùèòíî ôîëèî 25 kg /40 kg Ïàëåò 1050 kg/1200 kg

М10 0.15 N/mm2 А1 µ 15/35 λ10 dry – 0.83 W/m.K 3.3 l ±2% за 25 kg суха смес 10 - 15 mm 3 h. 10 min след 7 дни

40 kg 25 kg

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÇÈÄÀÐÑÊÈ ÐÀÇÒÂÎÐ ÇÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÒÓÕËÈ

áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 0.19 0.23 0.19 0.23

ëâ./îïàêîâêà 4.75 5.70 7.60 9.12

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

Îêîëî 35 kg/m2 çèä ñ äåáåëèíà 1/2 òóõëà è ôóãè 10 mm. Â çàâèñèìîñò îò äåáåëèíàòà íà ïëàñòà çèäàðñêè ðàçòâîð è âèäà è ãîëåìèíàòà íà òóõëèòå ðàçõîäúò ìîæå äà âàðèðà.


7

УПОТРЕБА ÇÈÄÀÐÑÊÈ ÐÀÇÒÂÎÐ ÇÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÒÓÕËÈ

• Çèäàíå è èçìàçâàíå

 Íàíàñÿéòå íà ñëîé äî 15 mm  Íå äîáàâÿéòå öèìåíò êúì ðàçòâîðà

• Êåðàìè÷íè è êëèíêåðîâè òóõëè

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Îñíîâàòà òðÿáâà äà áúäå çäðàâà, ñóõà, òîâàðîíîñèìà, ðàâíà è ñúñ çàâúðøèëè ïðîöåñè íà ñâèâàíå. Òåìïåðàòóðàòà íà îñíîâàòà íå òðÿáâà äà å ïî-íèñêà îò +5 °Ñ.

ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

Èçïîëçâàéòå ïðîäóêòà ïðè òåìïåðàòóðè îò +5° Ñ äî +25° Ñ. Ïðÿñíàòà çèäàðèÿ äà ñå ïðåäïàçâà îò äúæä èëè ïðèíóäèòåëíî èçñúõâàíå.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• Ñúä çà ðàçáúðêâàíå íà ëåïèëîòî • Åëåêòðè÷åñêè ìèêñåð èëè áîðìàøèíà ñ áúðêàëêà • Ìàñòàð • Íàçúáåíà ìàëàìàøêà èëè íàçúáåíà ëîïàòêà ñúñ çúáè îò 3x3 mm äî 6x6 mm • Ãóìåí ÷óê

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

1 Â ïîäõîäÿù ñúä êúì 3,3 I ±2%

÷èñòà âîäà ïðèáàâåòå åäèí ÷óâàë (25 kg) ñóõà ñìåñ. Íå ïðèáàâÿéòå öèìåíò, ïÿñúê èëè äðóãè âåùåñòâà. Ðàçáúðêàéòå äî ïîëó÷àâàíå íà õîìîãåííà ñìåñ. Ïðè èçïîëçâàíå íà ìèêñåð èëè áåòîíîáúðêà÷êà ðàçáúðêâàíåòî òðàå 6 - 8 min.

2 Ðàçòâîðúò 110G ñå íàíàñÿ âúðõó îñíîâàòà ñ ìèñòðèÿ âåäíàãà ñëåä ñìåñâàíåòî. Òóõëèòå ñå ïîëàãàò, êàòî ëåêî ñå ïðèòèñêàò. Äà ñå ñïàçâàò òðàäèöèîííèòå ïðàâèëà íà òåõíîëîãèÿòà íà çèäàíå. Çèäàíåòî ñå èçâúðøâà íà ïúëíè ôóãè îò 10 - 15 mm.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

• Âúíøíè è âúòðåøíè óñëîâèÿ

ÂÀÆÍÎ

ÑÒÐÎÈÒÅËÍÈ È ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÐÀÇÒÂÎÐÈ

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

225


7

ПроДУкт

технически характеристики

Циментова Подова замазКа код: L300

ПрИложЕнИЕ • висока товароносимост • нанасяне в слой до 80 mm • за вътрешна и външна употреба

Подова замазка на циментова основа за ръчно полагане.

строителни и технически разтвори

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Подова замазка на циментова основа за ръчно полагане в дебелини от 10 до 80 mm. мразоустойчива, с понижена свиваемост и висока устойчивост на стягане. за вътрешна и външна употребa. за полагане на замазки под финишни подови покрития като мокети, PVC, коркови, керамични или каменни покрития, паркет и др.

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

(при +23° C и относителна влажност 50%)

Якост на натиск Якост на огъване Реакция на огън Устойчивост на износване Време за отлежаване Максимална якост

Книжни чували със защитно фолио 25 kg Палет 1050 kg

Öåíè

Да се съхранява при следните условия: в добре затворена оригинална опаковка в закрити помещения, защитени от влага и вода да се предпазва от силно слънце и високи температури При транспорт укрепете и фолирайте палетите годност 1 година

Необходимо количество вода

226

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

C 25 F5 А1 А9 5 min след 7 дни 4.5 – 4.8 l ±2% за 25 kg суха смес

áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 0.18 0.22

ëâ./îïàêîâêà 4.50 5.40

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

около 20.0 kg/m2 за дебелина на слоя 10 mm. При неравни основи разходът може да варира.


7

УПотрЕба Циментова Подова замазКа

• външна и вътрешна употреба

 използвайте само чиста вода за приготвяне на разтвора

• нанасяне в слой до 80 mm

 за по-добро сцепление грундирайте основата предварително

• за ръчно нанасяне

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

основата трябва да е с добра носеща способност, твърда, суха, без замърсявания и ронливи слоеве. При полагане на weber.floor Basic в слой с дебелина под 30 mm се препоръчва предварително шприцоване на основата с разтвор, приготвен с 5 - 6 l вода. Порестите основи могат да се грундират предварително, за да се постигнат по-добро сцепление с основата и по-висока якост на натиск на замазката. ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

да се полага при температура на въздуха между +5° с и +25° с. нанесеният материал да се защити от вятър, силно слънчево греене и замръзване 24 часа след полагането. да не се използва повторно замърсен материал. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• миксер или електрическа бъркалка • алуминиев мастар • мистрия • метална маламашка • Пердашка • неръждаем съд • съдовете и инструментите трябва да се почистят с вода веднага след употреба

 При дебелини над 80 mm направете замазката на няколко равномерни пласта

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

1 Към 4.5 - 4.8 l вода постепенно се добавя 25 kg сух материал. разбъркайте с машинна бъркалка на бавни обороти сместа, докато се получи смес без бучки или следи от сух материал в нея. 2 weber.floor Basic се полага върху основата 5 min след приготвянето й, както традиционните циментови замазки. разтворът се изтегля с мастар, който се движи върху предварително подложени, нивелирани водачи. 3 нанесете следващото количество приготвен разтвор максимално бързо, преди първият слой да започне да стяга. след полагане на материала загладете с маламашка или подходяща машина (тип хеликоптер). за допълнително втвърдяване на повърхностите в помещения, изложени на износване, може да се използват повърхностни втвърдители.

технически характеристики

ÂÀÆÍÎ

строителни и технически разтвори

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

227


технически характеристики

7

ПроДУкт

код: R603

ПрИложЕнИЕ • добро сцепление към основата • Фина повърхност • висока паропропускливост

Фина мазилка за саниране и реновиране на стари фасади.

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

строителни и технически разтвори

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Фина мазилка на варо-циментова основа за саниране и реновиране на стари фасади. мазилката е подходяща за полагане върху минерални варо-циментови мазилки или топлоизолационни перлитови мазилки при последващо боядисване с фасадна боя. Полага се като завършващ слой върху груби основи. Паропропусклива и с добро сцепление към основата. мазилката е подходяща основа за боядисване с органични и минерални бои. за външни и вътрешни повърхности.

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

(при +23° C и относителна влажност 50%)

Максимална големина на зърната Якост на натиск Якост на огъване Сила на натиск Капилярна абсорбция на вода Сила на залепване Паропропускливост Топлопредаване Плътност на втвърдения материал

228

Öåíè áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 0.83 1.00

ëâ./îïàêîâêà 33.20 39.84

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

Да се съхранява при следните условия: в добре затворена оригинална опаковка в закрити помещения, защитени от влага и вода да се предпазва от силно слънце и високи температури При транспорт укрепете и фолирайте палетите годност 1 година

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

Книжни чували със защитно фолио 40 kg Палет 1000 kg

1,0 mm 1,1 N/mm2 0,4 N/mm2 CS 1 W0 <0,08 /A,B N/mm2 < 15 P=50% λ= 0,47 W/m.K P=90% λ= 0,54 W/m.K Прибл. 1500 kg/m3

около 5,5 kg/m2 при дебелина на пласта 3 mm.

ÄÐÓÃÈ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

как да реновираме стара фасада?

стр. 128


7

УПотрЕба

• външна и вътрешна употреба

 навлажнете основата един ден преди нанасяне

• старо и ново строителство

 не работете при температури под +5° с

• реновиране на стари фасади

 не използвайте замърсен материал

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

основата да е равна, чиста, товароносима и напълно изсъхнала. При нови сгради естествените процеси на слягане да са затихнали. основата да не съдържа разтворими във вода съставки.

ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

нанася се при температура между +5° с и +25° с. Прясно нанесената мазилка да се пази от силно слънце, дъжд и замръзване. да не се използва повторно замърсен материал.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• машина за смесване • Корито • маламашка • мистрия • мастар • изтеглящ мастар • Кофа за разтвор • след употреба инструментите и съдовете трябва веднага да се измият с вода

ÖÂÅÒÎÂÅ

Бяла на цвят.

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

1 weber.san бяла фина мазилка се нанася машинно и ръчно. При машинно нанасяне сухият материал се разбърква с чиста вода, като гъстотата на разтвора се задава чрез настройка на машината. една торба 40 kg суха смес се разбърква с 12 - 14 l вода. 2 При ръчно нанасяне разтворът се приготвя в миксер. Препоръчително е винаги да се смесва съдържанието на цели торби, като се следи разтворът да бъде добре хомогенизиран. за целта всеки път, преди да се вземе разтвор от коритото, той се разбърква отново. 3 Преди нанасяне на фината мазилка основата трябва да се намокри равномерно. ако времето е топло, навлажняването трябва да се извърши и предната вечер. 4 нанасянето се извършва ръчно или чрез машина, като се разпределя равномерно по повърхността, след което се подравнява с мастар при средна дебелина на пласта 3 mm и се изпердашва. 5 в зависимост от температурата на въздуха и зида и попиващата способност на основата може да се пръска вода по време на пердашенето. При използване на мазилката като ремонтен материал за стари фасади се добавя weber н свързващ грунд във водата в съотношение 1:5. Преди полагане на ремонтния разтвор основата се почиства основно и се навлажнява. Препоръчително е нанесеният пласт мазилка да се предпазва от бързо съхнене.

технически характеристики

ÂÀÆÍÎ

строителни и технически разтвори

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

Фина, гладка структура.

229


технически характеристики

7

ПроДУкт

код: R600

ПрИложЕнИЕ • саниране и реновиране на сгради • шпакловане на вътрешни помещения • Подходяща основа за органични и минерални бои

сива фина мазилка на варо-циментова основа за прилагане като завършващ пласт при саниране и реновиране на стари сгради и исторически сгради. за шпакловане на стени и тавани във вътрешни помещения.

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

строителни и технически разтвори

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

230

Фина мазилка на варо-циментова основа за прилагане като завършващ пласт при саниране и реновиране на стари фасади. добра основа за боядисване с фасадни и интериорни бои. висока паропропускливост и добро сцепление към основата. за външна и вътрешна употреба.

Книжен чувал със защитно фолио 25 kg Палет, 42 бр. чували 1050 kg Öåíè áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

(при +23° C и относителна влажност 50%)

Максимална големина на зърната Реакция на огън Якост на сцепление Абсорбция на вода Коефициент на дифузия на водни пари Коефициент на топлопроводност

ëâ./îïàêîâêà 9.75 11.70

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

Да се съхранява при следните условия: в добре затворена оригинална опаковка в закрити помещения, защитени от влага и вода да се предпазва от силно слънце и високи температури При транспорт укрепете и фолирайте палетите годност 1 година

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

ëâ./kg 0.39 0.47

0,6 mm Клас А1 FP-1,5 N/mm2 b Клас W 0 µ 5/20 λ10,dry 0.5 W/mK

около 4,5 kg/m2 при дебелина на пласта 3 mm.

ÄÐÓÃÈ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

как да реновираме стара фасада?

стр. 128


7

УПотрЕба

• реновиране на стари фасади

 навлажнете основата един ден преди нанасяне

• външна и вътрешна употреба

 не работете при температури под +5° с

• стари и нови сгради

 не използвайте замърсен материал

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

за основа на мазилката са подходящи всякакви равни и добре попиващи влагата основи с приключили процеси на слягане. основата не трябва да съдържа съставки, разтворими във вода. Преди нанасяне на фината мазилка основата следва да бъде напълно изсъхнала и с приключили процеси на свиване. мазилката е подходяща за употреба и върху минерални варо-циментови мазилки и/или топлоизолационни перлитови мазилки при последващо боядисване с фасадна боя. ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

нанася се при температура между +5° с и +25° с. Прясно нанесената мазилка да се пази от силно слънце, дъжд и замръзване. да не се използва повторно замърсен материал. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• машина за разбъркване • Корито • маламашка • мистрия • мастар • изтеглящ мастар • Кофа за разтвор • след употреба инструментите и съдовете трябва веднага да се измият с вода ÖÂÅÒÎÂÅ

сив.

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

1 Към 4.6 - 5.2 l чиста студена вода постепенно се добавя 25 kg сух материал. разбъркайте с машинна бъркалка на бавни обороти сместа, докато се получи еднородна смес, без бучки или следи от сух материал в нея. Препоръчително е винаги да се смесва съдържанието на цяла торба.

технически характеристики

ÂÀÆÍÎ

2 добре разбърканият материал се оставя да престои 10 минути, след което се пребърква отново и вече е готов за нанасяне.

3 Преди нанасяне на фината мазилка основата трябва да се намокри равномерно. ако времето е топло, навлажняването трябва да се извърши и предната вечер. 4 нанасянето се извършва ръч-

но, като се разпределя равномерно по повърхността, след което се подравнява с мастар при средна дебелина на пласта до 3 mm и се изпердашва. в зависимост от температурата на въздуха, зида и попиващата способност на основата може да се пръска вода по време на пердашенето.

5 При използване на мазилката за саниране и реновиране на стари фасади се препоръчва да се добавя weber н-грунд във водата в съотношение 1:5. Преди полагане на разтвора основата се почиства основно и се навлажнява. Препоръчително е нанесеният пласт мазилка да се предпазва от бързо съхнене.

строителни и технически разтвори

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ

Фина, гладка структура.

231


технически характеристики

7

ПроДУкт

Код: 1505

ПрИложЕнИЕ • за вътрешно приложение • ниска разходна норма • Подходяща основа за органични и минерални бои

суперфина пастообразна шпакловка с минерални добавки за вътрешна употреба.

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

строителни и технически разтвори

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Продуктът представлява готовa за употреба смес с гъста кремообразна консистенция. използва се за цялостно и частично фино шпакловане на стени и тавани в сухи помещения. създава перфектно гладка и бяла повърхност. Подходящ за шпакловане върху варо-циментови, гипсови мазилки, плоскости от гипсокартон и други минерални основи. за вътрешна употреба.

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

Време за втвърдяване Реакция на огън Якост на опън

232

17 kg 408 kg

Öåíè

Да се съхранява при следните условия: в добре затворена оригинална опаковка. в закрити помещения, защитени от влага и вода. да се предпазва от силно слънце и високи температури. При транспорт укрепете и фолирайте палетите. годност 1 година

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

Пластмасови кофи Палет

(при +23° C и относителна влажност 50%)

> 180 мин А1 > 0.25 N/mm2

áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 1.57 26.72

ëâ./îïàêîâêà 1.89 32.06

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

около 0.7 kg/m2 в зависимост от основата разходната норма може да варира.


7

УПотрЕба

 Полага се на суха основа

• шпакловане на стени и тавани

 не работете при температури под +5° с

• стари и нови сгради

 не използвайте замърсен материал

за основа на шпакловката са подходящи всякакви равни и добре попиващи влагата основи с приключили процеси на слягане. шпакловката е подходяща за нанасяне върху варо-циментови мазилки, гипсови мазилки, плоскости от гипсокартон, хоросанови и всякакви видове циментови мазилки и др.

ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

да се полага при температура между +5° с и +25° с. нанесеният материал да се защити от вятър, силно слънчево греене и замръзване 24 часа след полагането. да не се използва повторно замърсен материал.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• електрическа бъркалка • мистрия • маламашка • мастар • след употреба инструментите и съдовете трябва веднага да се измият с вода

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

1 шпакловката е готова за употреба и към нея не трябва да се добавя допълнително вода. Преди започване на работа разбъркайте добре готовата смес за хомогенизиране на разтвора. 2 шпакловането се извършва на равномерни слоеве, като е необходимо едновременно с това да се заглажда. При по-големи неравности на основата е необходимо шпакловането да се извърши на два слоя, като вторият слой служи за по-добро заглаждане и получаване на по-гладка повърхност. По време на работа почиствайте маламашката от наслагване на стар материал. 3 за допълнително изглаждане на повърхността след изсъхване тя може да се обработва с фина шкурка. Пълното изсъхване на слоя зависи от дебелината му и атмосферните условия. Прашната от заглаждане повърхност трябва да се почисти преди полагане на последващо покритие грунд и боя.

технически характеристики

• за вътрешна употреба

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

ÖÂÅÒÎÂÅ

ÂÀÆÍÎ

строителни и технически разтвори

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

Бял.

233


технически характеристики

7

ПроДУкт

код: с800

ПрИложЕнИЕ • за вътрешно приложение • шпакловане на стени и тавани • Подходяща основа за органични и минерални бои

Бяла фина шпакловка за изравняване на повърхностите (шпакловане) на стени и тавани в сухи помещения. Подходяща за полагане върху основи от варо-циментови мазилки, гипсови мазилки, бетон, плоскости от гипсокартон, хоросанови и всякакви видове циментови мазилки и др. за вътрешна употреба.

строителни и технически разтвори

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Бялата фина шпакловка е предназначена за изглаждане на измазани и бетонови стени и тавани в закрити и сухи помещения с дебелина на слоя до 3 mm. възможно е нанасяне в няколко слоя. след нанасяне заглаждането става чрез шлайфане с фина шкурка. Получената повърхност е гладка и бяла. след изсъхване повърхността може да бъде боядисана с дисперсни бои или бои на минерална основа.

Да се съхранява при следните условия: в добре затворена оригинална опаковка. в закрити помещения, защитени от влага и вода. да се предпазва от силно слънце и високи температури. При транспорт укрепете и фолирайте палетите. годност 1 година

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

(при +23° C и относителна влажност 50%)

Зърнометрия Плътност Абсорбция на вода Дебелина на слоя

Книжен чувал със защитно фолио 20 kg Палет, 48 бр. чували 960 kg

Öåíè

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

Необходимо количество вода

234

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

0.1 mm 1100 W0 7.2 – 7.8 l за 20 kg суха смес до 3 mm

áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 0.59 0.71

ëâ./îïàêîâêà 11.80 14.16

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

около 1 kg/m2 при дебелина 1 mm.


7

УПотрЕба

 Полага се на суха основа

• шпакловане на стени и тавани

 не работете при температури под +5° с

• Постигане на гладка повърхност

 не използвайте замърсен материал

за основа на мазилката са подходящи всякакви равни и добре попиващи влагата основи с приключили процеси на слягане. шпакловката е подходяща за нанасяне върху варо-циментови мазилки, гипсови мазилки, плоскости от гипсокартон, хоросанови и всякакви видове циментови мазилки и др.

ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

да се полага при температура между +5° с и +25° с. нанесеният материал да се защити от вятър, силно слънчево греене и замръзване 24 часа след полагането. да не се използва повторно замърсен материал.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• съд за разбъркване на шпакловката • електрическа бъркалка • мистрия • маламашка • мастар • след употреба инструментите и съдовете трябва веднага да се измият с вода

Бял.

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

1 Към 7.2 - 7.8 l чиста студена вода постепенно се добавя 20 kg сух материал. разбъркайте с машинна бъркалка на бавни обороти сместа, докато се получи еднородна смес, без бучки или следи от сух материал в нея.

технически характеристики

• външна употреба

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

ÖÂÅÒÎÂÅ

ÂÀÆÍÎ

2 добре разбърканият материал се оставя да престои около 10 минути, след което се пребърква и е готов за шпакловане. не се допуска добавянето на други материали, това води до влошаване на качествата на продукта. 3 готовата смес се нанася върху основата с подходящ инструмент на равномерни слоеве, като е необходимо едновременно с това да се заглажда. дебелината на слоя трябва да е от 1 до 3 mm. нанася се на два или повече слоя, като предходният трябва да е изсъхнал. 4 за постигане на гладка повърхност след изсъхване повърхността се заглажда с фина шкурка. Пълното изсъхване на слоя зависи от дебелината му и атмосферните условия. Прашната от заглаждане повърхност трябва да се почисти преди полагане на последващо покритие грунд и боя.

строителни и технически разтвори

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

235


7

ПроДУкт

технически характеристики

ГрУнд за слаБо ПоПиваÙи основи Код: н716

ПрИложЕнИЕ • заздравява основата • Подобрява сцеплението • изравнява попиващата способност на основата

грунд за слабо попиващи основи. Подобрява сцеплението между основата и нанесеното върху нея покритие. ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

строителни и технически разтвори

използва се като добавка към ремонтни разтвори, прилага се при слабо попиващи основи, мазилки или други подобни основи. за подготовка на варови, варо-циментови и циментови строителни разтвори. за непопиващи или слабо попиващи, твърди и сухи основи. ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

Да се съхранява при следните условия: в добре затворена оригинална опаковка в закрити помещения, защитени от влага и вода да се предпазва от силно слънце и високи температури да се пази от замръзване и огън При транспорт укрепете и фолирайте палетите годност 1 година

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

10 l

туба Öåíè áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 12.00 14.40

ëâ./îïàêîâêà 120.00 144.00

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

При приготвяне на варови и варо-циментови разтвори за ръчно нанасяне съотношението на смесване на weber H-грунд и вода е 1:5. При изработване на циментови разтвори weber Hгрунд се разрежда с вода в съотношение 1:3. Пример: за добавка към мазилки се приготвя разтвор от weber H-грунд и вода в съотношение 1:5 - 60 l грунд към 300 l вода, общо 360 l разтвор, с който се приготвят (при норма 13 l на 40 kg суха смес) приблизително 1450 kg готов за нанасяне материал. ÄÐÓÃÈ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

как да топлоизолираме стара сграда? стр. 114 как да реновираме стара фасада?

236

стр. 128


7

УПотрЕба ГрУнд за слаБо ПоПиваÙи основи

• добавка при ремонтни разтвори • външна и вътрешна употреба

 спазвайте правилната пропорция weber H-грунд–вода  не работете при температури под +5° с  не използвайте замърсен материал

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

основата трябва да е здрава, суха и без всякакви несвързани, лесно отлюспващи се парчета мазилка или остатъци от боя. да се почисти чрез старателно измиване.

ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

да не се работи при температури под +5° с. да се пази от пряко въздействие на дъжд и слънчева светлина.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• Бояджийски валяк • Четка или пръскачна техника • мистрия • стоманена маламашка • метален шпахтел • след употреба съдовете и инструментите се измиват с вода

ÖÂÅÒÎÂÅ

Бял.

като ремонтен разтвор 1 според приложението weber Hгрунд се разрежда с вода за приготвяне на разтвор със съответните добавки и свързващи вещества. 2 добавя се към готовата суха смес, например фина мазилка, и се бърка до получаване на разтвор с гъстота, подходяща за нанасяне с мистрия. 3 Преди нанасяне почистената основа се навлажнява основно, като това става или с чиста вода, или с разтвор на weber H-грунд в съотношение 1:5. 4 ремонтният разтвор се нанася ръчно, като задължително се работи според принципа “мокро върху мокро”. нанесеният слой ремонтен разтвор трябва да се предпазва от бързо изсъхване.

като грунд 1 от основата трябва да се отстранят всички несвързани, лесно отделящи се части или остатъци от стари бои. грижливо почистената повърхност трябва да се изкърпи и заравни, за да съответства по структура и твърдост на останалата стара мазилка. 2 грундът се нанася обилно с бояджийски валяк или с четка.

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ

хомогенна течност.

3 тънкослойните мазилки се нанасят след пълното изсъхване на грунда, за което са необходими поне 48 часа.

технически характеристики

• Подобряване на сцеплението при слабо попиващи повърхности

ÂÀÆÍÎ

строителни и технически разтвори

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

237


7

ПроДУкт

технически характеристики

разтвор за замонолитване код: FW20

ПрИложЕнИЕ • не се свива • много високи начални и крайни якости • много добра разливност • антикорозионен

несвиваем разтвор на циментова основа, предназначен за заливане на бетонови фуги и кухини и анкериране на метални елементи в бетонови повърхности.

строителни и технически разтвори

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

weber.rep 767 (Cerinol VM 1) е фабрично приготвен, саморазливен и компенсиращ свиването фугиращ бетон. максимална зърнометрия на частиците - 1 mm. weber.rep 767 (Cerinol VM 1) отговаря на изискванията на немската асоция за бетонови и строителни технологии (DBV) от 1990 г. и постига якости от клас с 45/55. специфичната разливност на материала, постигната с добавяне на много малко количество вода, е благодарение на висококачествените пластифициращи добавки и същата се запазва за около 45 min. weber.rep 767 (Cerinol VM 1) не се утаява по време на работа. По време на свързването разтворът набъбва, като по този начин компенсира свиването на бетона. да се съхранява на сухо и проветриво място върху дървени палети. срок на съхранение в оригинални неотворени опаковки - най-малко 12 месеца от датата на производство.

Цвят Консистенция Плътност на сухото вещество Плътност на разтвора Отворено време за работа Полагане Якост на натиск Якост на опън при огъване Набъбване след 24 часа Размер на дупката (вътрешен диаметър)

238

(при +23° C и относителна влажност 50% след 28 дни)

Състав

Хартиени торби Палет

25 kg 1000 kg

Öåíè áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ëâ./kg 1.66 1.99

ëâ./îïàêîâêà 41.50 49.80

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

цимент, минерални пълнители и добавки сив прахообразна около 1.4 kg/dm3 около 2.2 kg/dm3 около 30 min при +20˚С изливане или машинно след 1 ден около 48 N/mm2 след 28 дни около 94 N/mm2 след 1 ден около 7.5 N/mm2 след 28 дни около 12 N/mm2 около 0.5% по обем макс. 20 mm

от една 25 kg торба weber.rep 767 (Cerinol VM 1) се получават около 12.8 l разтвор. разходът на смесения с вода weber.rep 767 (Cerinol VM 1) е около 2.0 kg/dm3.


7

УПотрЕба разтвор за замонолитване

• основи на подпори • метални монтажни части

 да не се нанася върху замръзнали повърхности  да не се добавя повече вода от указаното

• анкерни болтове • Фундаментни рамки и плочи на машини • Подкранови пътища и релси и др.

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

основата трябва да бъде твърда, стабилна, почистена от прах и мръсотии и без свободни частици. субстанции, които могат да намалят адхезията, следва да се отстранят предварително. основата трябва да бъде добре намокрена преди полагането и да бъде оставена да изсъхне повърхностно. Компонентите, които ще се заливат, трябва да бъдат монтирани и фиксирани. ако се използват помощни средства за фиксиране, то те трябва да бъдат слабо омаслени, за да могат да бъдат лесно извадени впоследствие. компонентите следва да се предпазят от много високи температури или измръзване. да се използват компактни и нееластични кофражни форми. ако се използва дървен кофраж, за да се избегне пресъхване на материала, кофражът следва предварително да се намокри или обмаже с кофражно масло, като weber.tec 780 (Relax B 2).

ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

температурата на въздуха или основата при полагането да бъде от +5° C до +30° C.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• Чист съд за размесване • миксер с подходящ накрайник

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

1 смесване една 25 kg торба weber.rep 767 (Cerinol VM 1) се изсипва в подходящ съд, пълен с до 4.0 l чиста вода. При размесване на по-малки количества следва да се спазва пропорция от около 160 ml вода за kg от материала. разтворът се разбърква с машина с подходящ накрайник (например Weber/Deitermann бъркалка ¹2 или ¹3) до постигане на хомогенна консистенция. материалът се оставя за 3 - 4 min, за да съзрее, и след това се разбърква за кратко отново. да не се разбърква количество материал, което няма да може да бъде употребено в следващите 60 min. 2 Полагане веднага след размесване weber. rep 767 (Cerinol VM 1) следва да се излее върху подготвената повърхност. изливането трябва да стане бавно и само от една страна, за да се избегне въвличането на въздух в сместа. weber.rep 767 (Cerinol VM 1) може да се полага и машинно със стандартни помпи за бетони, мазилки и замазки. не се препоръчва излятата смес да се вибрира. високите температури ще ускорят, а ниските ще забавят процеса на свързване. weber. rep 767 (Cerinol VM 1) се използва в случаите, когато разстоянието между двете повърхности, които ще бъдат свързани с разтвора, е между 10 и 20 mm. 3 Изсъхване По време на изсъхването weber.rep 767 (Cerinol VM 1) трябва да се предпази от прекомерно изпарение на водата поради прекалено висока температура, слънчево греене или вятър. също така разтворът трябва да се предпази и от замръзване.

технически характеристики

заливане и анкериране на:

ÂÀÆÍÎ

строителни и технически разтвори

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

239


7

ПроДУкт

технически характеристики

ГрУнд за ронливи основи код: H707

ПрИложЕнИЕ • голяма дълбочина на проникване • силно заздравява основата • изравнява попивателната способност

заздравяващ грунд за ронливи основи.

строителни и технически разтвори

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

грунд за заздравяване на стари мазилки или повърхности, обработени с пясъчна струя. Прониква дълбоко в основата, като я заздравява и я прави пригодна за последващо нанасяне на weber.ton фасадни бои, както и за полагане на weber.san саниращи и weber.pas тънкослойни мазилки. само за външна употреба.

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

Öåíè áåç ÄÄÑ ñ ÄÄÑ

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

Да се съхранява при следните условия: в добре затворена оригинална опаковка в закрити помещения, защитени от влага и вода да се предпазва от силно слънце и високи температури да се пази от замръзване и огън При транспорт укрепете и фолирайте палетите годност 1 година

5l

туба

ëâ./kg 22.00 26.40

ëâ./îïàêîâêà 110.00 132.00

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

около 0,200 - 0,400 kg/m2.

ÄÐÓÃÈ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

как да топлоизолираме стара сграда? стр. 114 как да реновираме стара фасада?

240

стр. 128


7

УПотрЕба ГрУнд за ронливи основи

• външна употреба

 за външна употреба

• заздравяване на основата

 нанесете обилно

• саниране на фасади

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

за полагане на грунда са подходящи всякакви равни и добре попиващи влагата основи. основите да са с приклþчили процеси на слягане. да не съдържат съставки, разтворими във вода. При полагане на грунда основата трябва да бъде суха. ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

да не се работи при температури под +5° с. да се пази от пряко въздействие на дъжд и слънчева светлина. да се спазват всички мерки за безопасност при работа с продукти, съдържащи разтворители. във вътрешни помещения грундът може да се използва само за стени, при изрично условие да се осигури добра вентилация по време на и след работа. Преди използване на помещенията трябва да се спази необходимият за доброто им проветряване срок. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

• Бояджийски валяк • Бояджийска четка или пръскачна техника • стоманен шпахтел • ръкавици ÖÂÅÒÎÂÅ

Бял. ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ

хомогенна течност.

 При силно попиващи основи нанесете два пъти

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

1 основата трябва да е чиста, товароносима и суха. мазилката, обработена с пясъчна струя, трябва да се измете старателно, а разпрашената боя да се изчетка. остатъците от стара боя, които не са здраво свързани с основата, се отстраняват.

технически характеристики

ÂÀÆÍÎ

2 грундът се нанася плътно с бояджийска четка. При силно попиващи или силно опесъчени основи грундът може да се нанесе повторно, като се работи според принципа “мокро върху мокро”.

строителни и технически разтвори

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

241


WEBER, сВЕтоВнИят лИДЕр В ПроИзВоДстВото на сМЕсИ за строИтЕлната ИнДУстрИя, ПрЕДлага ВсЕобХВатна гаМа рЕШЕнИя за строИтЕлстВо И рЕноВИранЕ В 43 ДЪржаВИ.

WEBER рЕШЕнИя

Фасадни решения

системи за полагане на керамични покрития и естествени камъни

решения за подови настилки

решения в областта на общите и технически разтвори

решения за крайни покрития за вътрешна употреба

Ексклей и експандирана глина

решения в областта на зидарските разтвори

ПрИсЪстВИЕ на WEBER В сВЕтоВЕн МаЩаб марКата WEBER оБХваЩа разлиЧни КомПании, Които развиват своята дейност Под това име. • широката дистрибуционна мрежа на Weber се разпростира в 43 държави, базирайки се на структура от над 200 завода.

242


Историята на WEBER •К омпанията Weber et Broutin е основана във Франция в началото на XX век. George Weber и Jean-Baptiste Broutin започват да произвеждат в заводите си в Париж фасадни мазилки на варова и гипсова основа. •С лед Втората световна война компанията разширява своята дейност и в областта на реконструкцията и възстановяването •К омпанията става част от Poliet group и постепенно развива и започва да предлага услуги на клиентите си на територията на цяла Франция •W eber et Broutin се насочва към европейския пазар •C emarksa в Испания и Betraci в Белгия се присъединяват към Weber •П рез 90-те години компанията продължава да разширява своята дейност в Европа •W eber се присъединява към Saint-Gobain group. Компанията се преобразува в Saint-Gobain Weber •Q uartozlit и Concreto в Южна Америка се присъединяват към Weber. По същото време Азия става втората зона за развитие на компанията извън Европа. Weber започва да развива своята дейност в Тайланд, Малайзия и Китай •S aint-Gobain придобива собственост над Maxit Group и така Weber започва да развива дейност в скандинавските и балтийските страни и засилва присъствието си на пазара в Германия, Бенелюкс, Централна и Източна Европа, Русия и Китай •S aint-Gobain Weber финализира споразумението за джойнт венчър със SODAMCO в Близкия изток, разширявайки дейността си в Ливан, Сирия, Йордания, Кувейт, Саудитска Арабия, ОАЕ и Катар, разкривайки добри възможности за развитие в тези региони.

НАШИТЕ ПРИНЦИПИ НА ДЕЙСТВИЕ Предлаганите иновативни строителни решения и услуги са резултат от детайлното познаване на местния пазар и натрупания дългогодишен международен опит

С грижа за клиента

•С труктурата на Вебер е изградена от добре позиционирани и специализирани заводи, което прави предлаганите продукти и услуги по-достъпни и удобни •З адълбочените познания за работата на нашите клиенти ни помага да отговорим по-добре на изискванията им •А ктивно сътрудничество с клиента с цел гарантиране на ефективността, повишаване качеството на обслужване и конкурентоспособността

С грижа за бизнеса

•Ц ялостни решения и услуги за най-често срещаните проблеми в строителния сектор •Т ествани и изпитани продукти, които повишават ефективността на строителния процес •Ш ирок набор от мултифункционални решения, които спомагат за опростяване на логистиката и процеса на взимане на решение •С пециални обучения и тренинги за новите продукти и решения

С грижа за околната среда

•П роизводство на екологично чисти продукти •Н амалени разходи за транспорт благодарение на добре позиционирана дистрибуторска мрежа •Е фективно намаляване на консумираната енергия чрез използване на топлоизолационни решения •Е нергийно ефективен производствен процес с ниска употреба на водни ресурси

243


www.weber.bg обновеният website на Weber съдържа информация, която може да бъде полезна не само за специалистите, но и за всеки, който търси разрешение на даден строителен проблем. навигацията е организирана по начин, който осигурява бърз и удобен начин за достигане до нужната информация. ÏÎÐÚ×ÊÀ

ÇÀ ÂÅÁÅÐ ÁÚËÃÀÐÈß

Àêî èñêàòå äà íàó÷èòå ïîâå÷å çà ïðîäóêòèòå íà Âåáåð, òóê ìîæå äà ïîðú÷àòå êîìóíèêàöèîííè ìàòåðèàëè - Âåáåð Íàâèãàòîð, ðåôåðåíòíè ìåñòà, öåíîâà ëèñòà, áðîøóðè è äðóãè.

Ïî-ëþáîçíàòåëíèòå òóê ùå íàìåðÿò èíôîðìàöèÿ çà îñíîâíèòå ìîìåíòè îò ðàçâèòèåòî íà êîìïàíèÿòà Ñåí Ãîáåí â Áúëãàðèÿ - îò îòêðèâàíåòî íà ïðåäñòàâèòåëñòâîòî íà ñâåòîâíèÿ êîíöåðí â Áúëãàðèÿ ïðåç 2001 ã. äî äíåñ.

ÍÀØÀÒÀ ÌÈÑÈß

 öåíòúðà íà åêðàíà å ðàçïîëîæåíî ìåíþ, êîåòî âè ïðåäëàãà äîñòúï äî øåñò ðàçäåëà, â êîèòî ìîæå äà íàìåðèòå ïúëíà èíôîðìàöèÿ çà âñè÷êè weber ïðîäóêòè, êàêòî è ðåøåíèÿòà, êîèòî âè ïðåäëàãàìå ÷ðåç òÿõ.

ÌÎßÒ ÂÅÁÅÐ ÏÐÎÔÈË

Òóê ïðîôåñèîíàëèñòèòå ìîãàò äà ñå ðåãèñòðèðàò è äà ïîëó÷àâàò æåëàíà îò òÿõ èíôîðìàöèÿ.

ÐÀÁÎÒÀ ÂÚÂ ÂÅÁÅÐ

Òóê ùå íàìåðèòå èíôîðìàöèÿ çà ïîëèòèêàòà ïî óïðàâëåíèå íà ÷îâåøêèòå ðåñóðñè â êîìïàíèÿòà è çà ñâîáîäíèòå ïîçèöèè, çà êîèòî êîìïàíèÿòà íàáèðà êàäðè. Âåáåð Áúëãàðèÿ íåïðåêúñíàòî óêðåïâà äóõà íà êîìïàíèÿòà âúïðåêè òðóäíèòå âðåìåíà. Êîìïàíèÿòà ñïå÷åëè íàãðàäàòà çà íàé-äîáúð ðàáîòîäàòåë çà 2009 ã. â êàòåãîðèÿòà ìàëêè è ñðåäíè êîìïàíèè, çàåìàéêè 4 ìÿñòî!

ÒÅÕÍÈÊÀ ÍÀ ÍÀÍÀÑßÍÅ

WWW.WEBER.BG

ÏÐÀÂÈËÍÎÒÎ ÐÅØÅÍÈÅ

WEBER'S CORNER

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÑÚÂÅÒÈ

Âåáåð îñèãóðÿâà íà ñâîèòå êëèåíòè òåõíè÷åñêè ñúâåòè è ïîäêðåïà ïðåäè, ïî âðåìå íà è ñëåä èçïúëíåíèåòî íà òåõíèòå îáåêòè.  òîçè ðàçäåë ìîæåòå äà íàìåðèòå òåõíè÷åñêà äîêóìåíòàöèÿ çà ïðåäëàãàíèòå îò êîìïàíèÿòà ïðîäóêòè, ðåôåðåíòíè îáåêòè è äðóãà ïîëåçíà èíôîðìàöèÿ.

244

Âîäåù àñïåêò â ïîëèòèêàòà íà Âåáåð å äà èíâåñòèðà â ïðîôåñèîíàëíîòî ðàçâèòèå è îáó÷åíèå íà ñòðîèòåëíè ñïåöèàëèñòè.  òîçè ðàçäåë ìîæåòå äà íàìåðèòå ïîëåçíà èíôîðìàöèÿ çà ïîäãîòîâêà íà îñíîâà, óñëîâèÿ çà íàíàñÿíå è äðóãè.

Âåáåð ïîìàãà íà ñâîèòå êëèåíòè ïðè èçáîðà íà ïðàâèëíîòî ðåøåíèå çà òåõíèÿ îáåêò. Òîçè ðàçäåë ñúäúðæà íåîáõîäèìàòà èíôîðìàöèÿ çà âñè÷êè ïðåäëàãàíè ïðîäóêòè è ñèñòåìèòå, â êîèòî òå ðàáîòÿò, òî÷êèòå íà ïðîäàæáà íà ïðîäóêòèòå ñ ìàðêàòà Âåáåð, êàêòî è òåëåôîíè çà êîíòàêò ñ êîìïàíèÿòà.

ÂÅÁÅÐ ÍÀÂÈÃÀÒÎÐ

Òóê ùå íàìåðèòå èíôîðìàöèÿ êàê äà ðàçðåøèòå íàé-÷åñòî ñðåùàíèòå â Áúëãàðèÿ ñòðîèòåëíè ïðîáëåìè â îáëàñòòà íà ïîëàãàíåòî íà êåðàìè÷íè ïîêðèòèÿ, ñàíèðàíåòî è ðåíîâèðàíåòî, êàêòî è ïðè õèäðîèçîëèðàíåòî è èçïîëçâàíåòî íà ñòðîèòåëíè è òåõíè÷åñêè ðàçòâîðè è ôàñàäíè ðåøåíèÿ. Ïðåäñòàâåíè ñà 68 ïðîäóêòà îò òåçè îáëàñòè ñ äåòàéëíà òåõíè÷åñêà èíôîðìàöèÿ çà ïîëàãàíåòî èì.

Òóê ìîæåòå äà íàìåðèòå àêòóàëíà èíôîðìàöèÿ çà ñïåöèàëíè ñúáèòèÿ, îðãàíèçèðàíè îò êîìïàíèÿòà.


МУлтИМЕДИЕн ПроЕкт “с Вебер е лесно”

мултимедийният проект представлява компютърна двуизмерна симулация и визуализация на фасади, изпълнени с weber.pas фасадни декоративни мазилки. Проектът симулира софтуерно 248 цвята и 6 структури от weber Цветови каталог (“Colors Spectrum”) върху подадена от клиента снимка на сградата, проект или чертеж. Подгответе материалите на хартия - формат а4 или в цифров вид - формат JPG (записани на CD, DVD или флаш-памет). мултимедийният проект, който ще получите, ще бъде със заявените от вас цветове и структури на мазилката. това значително ще ви помогне при избора и ще ви спести време. за повече информация относно самия проект, сроковете и цената на услугата може да се обърнете към обслужващия ви търговски представител или да се обадите на безплатния телефон на клиента 0800 16 081.

245


обУЧЕнИя И сЕМИнарИ “Вебер познава работата на своите клиенти” Водещ аспект в политиката на Вебер е да инвестира в професионалното развитие и обучение на строителни специалисти. техническият ни екип провежда обучения на строителни бригади, следи за правилното изпълнение на обекти на клиенти, издава сертификати за качествено полагане и гаранции за гамата продукти на вебер. освен обучения за преките изпълнители вебер организира семинари-обучения за архитекти и активни търговци на дистрибутори.

оБуЧения и семинари

запознайте се със съвременните тенденции на пазара на строителни материали, както и с новите продукти, сферата им на приложение и правилна технология за полагане.

за повече информция, моля, не се колебайте да ни потърсите на: 0800

246

16081


ЦЕнтЪр за обслУжВанЕ на клИЕнтИ “Вебер помага на своите клиенти да развиват своя бизнес” всички ваши заявки се приемат, обработват и координират от единен Център за обслужване на клиенти. По този начин ние ви осигуряваме: • точна координация при изпълнение на вашите заявки • лесна връзка с нас • Бърза доставка • Качествено обслужване

...за да отговорим на вашите изисквания: • на точното място • в точното време • с минимални разходи • Покритие в цялата страна за вашите експресни заявки за ПовеЧе инФормаЦия относно вашите заявКи: телефон: +359 2 400 37 70 +359 2 400 37 71 +359 2 400 37 72 +359 2 400 37 73

Факс: +359 2 400 37 07 +359 2 400 37 08 e-mail: customerservice@weber.bg

бЕзПлатЕн тЕлЕФон на клИЕнта на телефон 0800 16081 може да получите информация за компанията и предлаганите от нея продукти и услуги. • телефонните обаждания към този номер са безплатни • номерът се избира без код от цялата страна очакваме вашите обаждания всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч.!

Център за оБслужване на Клиенти

Центърът за обслужване на клиенти: • Приема всички ваши заявки • ви информира за статуса на вашите заявки • ви информира за стокови наличности и срокове на доставка

за нас ЩЕ бЪДЕ УДоВолстВИЕ Да отгоВорИМ на ВаШИтЕ ВЪПросИ!

247


консУлтантскИ ЦЕнтроВЕ „с Вебер е лесно” за да напрaви строителството и ремонта на вашия дом приятно изживяне, през 2011 г. Вебер откри първите в българия консултантски центрове за топлоизолационни решения – Home Plan. В Home Plan ние ще: вземем предвид всички специфики на вашия дом направим за вас всички необходими анализи ви дадем индивидуално решение спрямо желанията ви

È ùå ãî íàïðàâèì òàêà, ñÿêàø ãî ïðàâèì çà ñîáñòâåíèÿ ñè äîì. ако ви предстои изграждане на вашия нов дом или ремонт на жилището ви и искате да създадате по-добри условия за вас и вашето семейство, съобразени със специфичните ви изисвания, но: нямате достатъчно познания в тази област не намирате сигурен източник на информация, на който да се доверите за избора и планирането на строителния процес, бюджета за проекта и изпълнението му или просто нямате достатъчно време, за да направите обстойно проучване на пазара, материалите, възможностите, предимствата, технологиите, ефективността, да направите сравнения, анализи, изчисления,

консУлтантски Центрове

ìîæåòå äà ïîñåòèòå êîíñóëòàíòñêèòå öåíòðîâå çà òîïëîèçîëàöèîííè ðåøåíèÿ – Home Plan. в новооткритите консултантски центрове Home Plan можете да видите наживо основните топлоизолационни детайли, всичките 248 цвята от цветовия каталог color spectrum, както и 8-те структури, за да вземете правилен и по-лесен избор.

ако това не е достатъчно за вас, ще изготвим ìóëòèìåäèåí ïðîåêò, за да видите как ще изглежда домът ви с избраните цветове. а ако сте творческа натура и харесвате нестандартни цветове и искате да сте уникални, то тогава можем да изработим и вашия мечтан цвят по поръчка. Ùе изготвим за вас и персонална документация за най-подходящите продукти за топлоизолацията на дома ви, ще ви разкажем кои са основните предимства и разликите в материалите. Ùе ви изготвим и техническа спецификация за вашия обект. можем да ви свържем и със сертифицирана бригада, която да изпълни вашия проект. Ùе ви издадем 10-годишна гаранция за топлоизолационната система и ще ви осигурим мониторинг по време на изпълнението й.

248


Можете да откриете консултантските центрове на адреси:

HOME PLAN консУлтантскИ ЦЕнтроВЕ:

гр. бургас бул. “тодор грудов”, Южна промишлена зона, шоурум 1000 бани, ет. 2 тел.: 056/900120; факс: 056/900 119; 889 808 640 HomePlan-Burgas@weber.bg

Çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ íå ñå êîëåáàéòå äà ñå ñâúðæåòå ñ íàñ è íà áåçïëàòíèÿ òåëåôîí íà êëèåíòà:

консУлтантски Центрове

гр. Пловдив ул. „георги трингов” № 1, офис 4, тел./факс: 032/940 137; 0889 809 344 HomePlan-Plovdiv@weber.bg

249


Деформационни фуги стЕнИ При полагане на плочки върху стени деформационните фуги се поставят на места, където:  има деформационни фуги в основата  покритието от плочки се съединява с друг тип покритие 1  се съединяват различни повърхности, върху които се полагат плочки  има зони, подложени на голям натиск или напрежение в основата  големи стени във вътрешни помещения: - вертикални ъгли 2 - на всеки 3 - 4,5 m хоризонтално и вертикално  външни стени: - при външни ъгли и ръбове, на разстояние от 0,25 m до 1 m от ъгъла (по възможност симетрично от двете страни на ъгъла) - хоризонтално - на границите между етажите, вертикално - на разстояние от 3 до 4,5 m 3

ПоДоВЕ При полагане на плочки върху под деформационните фуги се поставят на места, където:  има деформационни фуги в основата 4  покритието от плочки се полага върху граничещи различни повърхности, които са на разстояние повече от 2 m една от друга - например стени, колони, прагове, стъпала 5  има големи повърхности, при които деформационните фуги околовръст са на повече от 10 m разстояние деформационни фуги се полагат на всеки 8 - 10 m  има подове, изпълнени върху скара, при които е възможно огъване на основата, например около носещи стени и колони  има риск от термично разширение, например около източници на топлина - бойлери, подово отопление или в помещения, изложени на силно слънчево греене

Броят на деформационните фуги трябва да се увеличи в зоните с по-големи термични разширения и движения в основата.

Мерни единици

мерни единиЦи и Формули

Дължина 1 km 1m 1 cm 1 mm 1 mile 1 yd 1 ft 1 in Площ 1 km2 1 hectare (ha) 1 m2 1 cm2 1 mm2 1 mile2 1 acre 1 yd2 1 ft2 1 in2

250

0,621371 mile (миля) 1,09361 yd (ярд) 3,2808 ft (фут) 0,393701 in (инч) 0,03937 in 1,60934 km 0,9144 m 0,3048 m 25,4 mm

100 ha (хектара) 247 - 105 acres (акра) 10 000 m3 2,47105 acres (акра) 1,19599 yd2 0,155 in2 0,00155 in 2,58999 km2 4046,86 m2 0,404686 ha 0,836127 m2 0,092903 m2 645,16 mm2

обем и вместимост 1 m3 1,30795 yd3 1 dm3 (1 литър) 0,03531 ft3 0,26417 US gal (галон) 0,06102 in3 1 cm3 (ml) 1 yd3 0,76455 m3 3 1 ft 28,3168 dm3 1 in3 16,3871 cm3 1 US gal 3,78541 dm3

сила 1N

Мощност 1 hp (конски сили, метрически) 725,499 W (J/s) 1 hp (конски сили, електричество) 746,000 W (J/s)

налягане, натиск 0,01 mbar 1 Pa (N/m2) 1 kPa (kN/m2) 10 mbar 0,01 kgf/cm2 0,2953 in Hg 1 kgf/cm2 98,0665 kPa 1 bar 100 kPa 1 mbar 100 Pa 1 atm 101,325 kPa 1 mm Hg (torr) 133,322 Pa 1 mm H20 9,80665 Pa 1 in Hg 3,38639 kPa 0,491 lbf/in2 (psi) 1 ft H20 2,98907 kPa 0,030 kgf/cm2 22,3997 mm Hg

Плътност 1 kg/m3 1 g/cm3 1 ton (long)/yd3 1 lb/yd3 1 lb/ft3 1 lb/in3

1,686 lb/yd3 0,06243 lb/ft3 62,4280 lb/ft3 1328,94 kg/m3 0,593 kg/m3 16,0185 kg/m3 27,6799 g/cm3

1 kN

0,10197 kgf (килограм-сила) 101,971 kgf

Енергия 1 MJ 1 therm 1 kWh

0,277778 kWh 105,506 MJ 3,6 MJ


Формули

линейни разширения на материалите рения вследствие на влага - разширяване, когато основата е влажна, и свиване, когато изсъхва. тези разширения са посочени в таблицата в проценти. При наличието на такива линейни разширения - термични или вследствие на влага, поставянето на деформационни фуги е съществено важно за здравината на полаганото покритие с плочи.

Акрилен материал Стъклопласт Дървен материал (напречно на влакната)

Коефициент на термично линейно разширение 70 - 80 25 - 40 30 - 35

Стъклокерамични плочки Алуминий Стъклокерамичен бетон Гипсова мазилка Стомана

20 - 30 24 13 - 20 16,6 17,3

Газобетон Анхидридна замазка Базалт Тухла Циментова плоча Циментопясъчна замазка Керамични плочки Бетон Стъкло Гранит Варовик Мрамор Мека стомана Хоросан Шперплат Пясъчник Мозайка Дървен материал (успоредно на влакната)

7-8 10 - 12 6-9 4 - 12 7 11 - 13 4-6 7 - 13 8 6-9 6 - 10 3,5 - 7 11 - 13 11 - 13 3-5 11 - 12 7 - 13 4-6

Материал

Примери 1. При основа от бетон, широка 5 m, при външни условия, изложена на денонощна температурна амплитуда от 10°, ще се получи термично линейно разширение/свиване от 0,35 - 0,65 mm. дори тези цифри да не изглеждат внушителни, напрежението, породено от линейното разширение, е достатъчно да доведе до напукване или дори отлепяне на плочките, положени върху тази основа.

Категория на термично разширение Висока (> 25)

Средна (15 - 25)

% Линейно разширение при промяна от суха към влажна основа 0,45 - 2,0

0,07

0,06 - 0,07 0,01 0,006 0,01 - 0,06 Ниска (1 - 14) 0, 004 0,01 - 0,06 0,15 - 0,30 0,15 0,1 2. При основа от дървен материал (напречно на влакната), широка 5 m, при вътрешни условия и температурна амплитуда от 10°, ще се получи термично линейно разширение/ свиване от 1,5 - 1,75 mm.

мерни единиЦи и Формули

в тази таблица са представени коефициенти на термично разширение. При полагане на плочи, особено при външни условия, големите разлики в термичните коефициенти на различните използвани материали могат да доведат до намаляване здравината и качествата на лепилния слой. При основи с дървено покритие са възможни и линейни разши-

251


ИНДЕКС СИСТЕМИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА КЕРАМИЧНИ ПОКРИТИЯ weber.col Стандарт (F600) weber.col Профи (F601) weber.col Профи бял (F603) weber.col Флекс (F605) weber.col Екстра Флекс (F604) weber.set Комфорт (S601) weber.set Комфорт Флекс (S605) weber.color Комфорт (H601) weber.color Перфект (H611) weber.xerm 848 Pox/Multipox FK (P700) weber.niv Профи (M635) weber.prim 801 (FP600) weber.prim Плюс грунд (FP601) weber.tec 822/Superflex 1 (FW100) weber.tec 824/Superflex D 1 (FW260) weber.аксесоари за керамични покрития

стр. 11, 43, 52 стр. 11, 43, 54 стр. 11, 17, 43, 56 стр. 11, 17, 19, 21, 23, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 58 стр. 11, 19, 25, 27, 29, 37, 39, 41, 43, 60 стр. 11, 43, 62 стр. 11, 17, 19, 21, 23, 31, 33, 37, 41, 43, 64 стр. 11, 13, 31, 35, 37, 41, 43, 66 стр. 11, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 68 стр. 11, 13, 23, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 70 стр. 9, 11, 21, 23, 72 стр. 9, 11, 19, 21, 23, 33, 35, 37, 39, 74 стр. 19, 27, 31, 41, 76 стр. 37, 78 стр. 33, 39, 87, 89, 93, 80 стр. 19, 82

ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ weber.tec 935 (FW28) стр. 87, 94 weber.tec 930 (FW02) стр. 87, 96 стр. 11, 21, 23, 25, 29, 37, 39, 41, 85, 87, 89, 93, 98 weber.tec 933 (M601) стр. 87, 100 weber.tec Superflex D 2 (FW 290030, FW 290000i) weber.tec 901 (FP08) стр. 85, 93, 102 weber.tec 906 (FW07) стр. 85, 89, 93, 104 weber.tec Superflex more (FW09) стр. 85, 89, 106 weber.tec 911 (FW13) стр. 91, 108 weber.tec 904 (FW18) стр. 91, 110

индекс

ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

252

weber.therm Престиж weber.therm Ultra Clima weber.therm Фамилия weber.therm Флекс weber.therm Индивидуален стил weber 440Р (440P) weber 450Р (450P) weber 460Р (460P) weber 470Р (470P) weber М752 (M752) weber М707 (M707) weber М708 (M708)

стр. 141 стр. 142 стр. 143 стр. 144 стр. 145 стр. 146 стр. 148 стр. 150 стр. 152 стр. 131, 154 стр. 117, 156 стр. 117, 158


КРАЙНИ ПОКРИТИЯ weber.pas Силикатна мазилка (R910) weber.pas Clima (R360, R460, R760, R860, R960) weber.pas Силиконова мазилка (R920) weber.pas Силикон-акрилатна мазилка (R951) weber.pas Колорит (R950) weber.pas Мармолит (B215) weber.pas Декофино (R011) weber.pas Моделфино (R015) weber.pas Грунд (G700) weber.min Благородна мазилка (312P) weber.ton Ролкова мазилка (1206) weber.ton Силикатна фасадна боя (393K) weber.ton Силиконова фасадна боя (055K) weber.ton Полимерна фасадна боя (201K) weber.lor Дисперсна боя (313K) weber ЕМ-Грунд (554K) weber.therm аксесоари

стр. 131, 180 стр. 182 стр. 131, 184 стр. 186 стр. 188 стр. 127, 190 стр. 192 стр. 194 стр. 117, 196 стр. 198 стр. 200 стр. 202 стр. 204 стр. 206 стр. 208 стр. 210 стр. 121, 212

weber F602 (F602) weber 201P (201P) weber 202P (202P) weber 100G (100G) weber 110G (110G) weber.floor Basic (L300) weber.san Бяла фина мазилка (R603) weber.san Сива фина мазилка (R600) weber Суперфина шпакловка (1505) weber Бяла фина шпакловка (C800) weber Н-Грунд (H716) weber.rep 767 (FW20) weber P61 Грунд (H707)

стр. 214 стр. 115, 216 стр. 115, 129, 218 стр. 222 стр. 224 стр. 226 стр. 228 стр. 230 стр. 232 стр. 234 стр. 115, 129, 236 стр. 238 стр. 115, 129, 240

индекс

Строителни и технически разтвори

253


опаковка

Продукт

ЦЕНА 2011 ЦЕНА 2011 ЦЕНА 2011 ЦЕНА 2011 лв./оп. лв./оп. лв. лв. без ДДС с ДДС без ДДС с ДДС

Продукти за керамични покрития - Лепила за плочки F602 weber F602 лепило 20 kg 0.25 0.30 5.00 Строително F600 weber.col Стандарт 25 kg 0.29 0.35 7.25

6.00

F601 weber.col Профи

25

kg

0.39

0.47

11.70

F621 weber.col Профи Профи F603 weber.col Бял F605 weber.col Флекс

10

kg

0.44

0.53

4.40

5.28

25

kg

0.64

0.77

16.00

19.20

25

kg

0.59

0.71

14.75

17.70

F625 weber.col Флекс Екстра F604 weber.col Флекс S601 weber.set Комфорт Комфорт S605 weber.set Флекс

10

kg

0.69

0.83

6.90

8.28

25

kg

0.99

1.19

24.75

29.70

17

kg

0.66

0.79

11.22

13.46

17

kg

0.94

1.13

15.98

19.18

F638 weber.xerm 862

25

kg

1.86

2.23

46.50

55.80

856F F637 weber.xerm weber.xerm 859F

25

kg

2.14

2.57

53.50

64.20

9.75

8.70

440P weber 440P

25

kg

0.40

0.48

10.00

12.00

450P weber 450P

25

kg

0.49

0.59

12.25

14.70

460P weber 460P

25

kg

0.62

0.74

15.50

18.60

470P weber 470P

20

kg

0.89

1.07

17.80

21.36

M752 weber M752

25

kg

0.79

0.95

19.75

23.70

M708 weber M708

25

kg

3.42

4.10

85.49

102.59

M707 weber M707

25

kg

4.50

5.40

112.50

135.00

Общи разтвори

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ЦЕНИ

опаковка

Продукт

ЦЕНА 2011 ЦЕНА 2011 ЦЕНА 2011 ЦЕНА 2011 лв./оп. лв./оп. лв. лв. без ДДС с ДДС без ДДС с ДДС

Сухи минерални фасадни мазилки

Лепилни шпакловъчни смеси

254

Арт. номер

мерна единица

Арт. номер

мерна единица

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ЦЕНИ

100G weber 100G

25

kg

0.29

0.35

7.25

8.70

110G weber 110G

25

kg

0.19

0.23

4.75

5.70

110G weber 110G

40

kg

0.19

0.23

7.60

9.12

201P weber 201P

25

kg

0.22

0.26

5.50

6.60

201P weber 201P

40

kg

0.22

0.26

8.80

10.56

202P weber 202P

25

kg

0.23

0.28

5.75

6.90

202P weber 202P

40

kg

0.23

0.28

9.20

11.04

С800 weber Бяла фина шпакловка Пастообраз1505 weber на бяла шпакловка weber.floor basic L300 Циментова подова замазка

20

kg

0.59

0.71

11.80

14.16

301P, 302P, weber.min 303P, 312P Благородна мазилка

40

kg

1.30

1.56

52.00

62.40

R580, weber.min R581, Пердашена 40 kg 1.30 1.56 52.00 62.40 R582 мазилка надбавки за минимални количества - под 600 kg от цвят - 45 лв./стойността на поръчката Саниращи продукти Бяла R603 weber.san 40 kg 0.83 1.00 33.20 39.84 фина мазилка Сива R600 weber.san 25 kg 0.39 0.47 9.75 11.70 фина мазилка weber.san Супер­ M742 25 kg 1.75 2.10 43.75 52.50 фина бяла мазилка Фасадни бои 055K weber.ton боя Силиконова

25

kg

6.99

8.39

174.75

209.70

053K weber.ton боя Силиконова

7

kg

7.30

8.76

51.10

61.32

393K weber.ton боя Силикатна

25

kg

6.60

7.92

165.00

198.00

390K weber.ton Силикатна боя

7

kg

7.10

8.52

49.70

59.64

203K weber.ton Полимерна боя

25

kg

6.50

7.80

162.50

195.00

201K weber.ton Полимерна боя

7

kg

7.00

8.40

49.00

58.80

1206

weber.ton Ролкова 25 kg 5.74 6.88 143.43 мазилка надбавки за цвят, без ДДС - цвят А - 5 лв./kg, B - 2,5 лв./kg Вътрешни бои

172.11

315K weber.lor боя Дисперсна

25

kg

2.99

3.59

74.75

89.70

313K weber.lor боя Дисперсна

7

kg

3.10

3.72

21.70

26.04

надбавки за цвят, без ДДС - цвят А, B, C по запитване Фасадни грундове и допълнителни продукти G500 weber Силиконов 10 kg 7.20 8.64 72.00 грунд 554K weber EM-грунд 10 kg 5.90 7.08 59.00 G700 weber.pas Грунд

20

kg

3.50

4.20

70.00

86.40 70.80 84.00

17

kg

1.57

1.89

26.72

32.06

G705 weber.pas Грунд

5

kg

3.80

4.56

19.00

22.80

25

kg

0.18

0.22

4.50

5.40

H707 weber Р61-грунд

5

kg

22.00

26.40

110.00

132.00

H716 weber H-грунд

10

kg

12.00

14.40

120.00

144.00

31.50

M715 Ускорител KHP

120 ml 20.00 24.00 20.00 Аксесоари за фасадни решения weber.therm EPS -G по запитване EPS-G Графитен фасаден m3 полистирол weber.therm MW - Фаm3 по запитване FTI садна минерална вата weber.therm EPS по запитване EPS-F* - F Фасаден m3 полистирол 1.50 1.80 82.50 R117 weber.therm мрежа 55 m2 8620 или PVC ъглов профил 2.5 л.м 0.98 1.18 2.45 PVC00005 с мрежа 10 х 15 Профил за ъгли 8616 под и над 90° 25 л.м 2.80 3.36 70.00 рол он Профил за 8612 деформационни 2.5 л.м 12.60 15.12 31.50 фуги Е-образен Профил за 8611 деформационни 2.5 л.м 12.60 15.12 31.50 фуги V-образен за прозор- 2.4 л.м 8633 Профил 4.47 5.36 10.72 ци - Стандарт 3D

24.00

Подове M635 weber.niv Профи 25 kg 1.05 1.26 26.25 Пастообразни фасадни мазилки* R910, R410, R210, weber.pas kg 3.25 3.90 97.50 R310, R610, Силикатна мазилка 30 R710 R920, R520, R720, weber.pas 30 kg 4.05 4.86 121.50 R620, R420, Силиконова R320 мазилка R360, R460, R760, R860, weber.pas Clima 30 kg 3.60 4.32 108.00 R960 R951, R851, weber.pas Силикон- 30 kg 2.90 3.48 87.00 R651 акрилатна мазилка R950, R850, weber.pas Колорит 30 kg 2.40 2.88 72.00 R650 B220, weber.pas 30 kg 4.10 4.92 123.00 B215 Мармолит weber.pas R011 Декофино 30 kg 3.50 4.20 105.00 weber.pas R015 Моделфино 30 kg 3.50 4.20 105.00 надбавки за цвят, без ДДС - цвят А - 2 лв./kg, цвят B - 1 лв./kg

117.00

145.80

129.60 104.40 86.40 147.60 126.00 126.00

99.00 2.94 84.00 37.80 37.80 12.87


weber.color Comfort H601 1, 2, 28, 29 H601 weber.color Comfort 3-13, 15-19, 22-24, 27 H601 weber.color Comfort 14, 20, 25, 26, 30 H601 weber.color Comfort 21 H602 weber.color Comfort 1, 2, 28, 29 H602 weber.color Comfort 3-13, 15-19, 22-24, 27 H602 weber.color Comfort 14, 20, 25, 26, 30 H602 weber.color Comfort 21 H605 weber.color Comfort 1, 2, 28, 29

2.4

л.м

ЦЕНА 2011 ЦЕНА 2011 ЦЕНА 2011 ЦЕНА 2011 лв./оп. лв./оп. лв. лв. без ДДС с ДДС без ДДС с ДДС 5.69

6.82

13.64

16.37

2.5

л.м

3.45

4.14

8.63

10.36

2.5

л.м

3.34

4.01

8.36

10.03

2

л.м

8.99

10.79

17.98

21.57

2.5

л.м

3.36

4.03

8.40

10.08

2.5

л.м

4.34

5.21

10.85

13.02

2.5

л.м

4.20

5.04

10.50

12.60

2.5

л.м

5.10

6.12

12.74

15.29

12

л.м

1.68

2.01

20.15

24.18

7.5

л.м

3.36

4.03

25.20

30.24

250

бр.

0.18

0.22

45.00

54.00

250

бр.

0.22

0.26

55.00

66.00

250

бр.

0.24

0.29

60.00

72.00

250

бр.

0.26

0.31

65.00

78.00

250

бр.

0.30

0.36

75.00

90.00

250

бр.

0.40

0.48

100.00

120.00

250

бр.

0.46

0.55

115.00

138.00

250

бр.

0.48

0.58

120.00

144.00

250

бр.

0.51

0.61

127.50

153.00

250

бр.

0.53

0.64

132.50

159.00

250

бр.

0.60

0.72

150.00

180.00

2.5 2.4

2.6

л.м. л.м.

л.м.

2.30 2.42

1.70

2.76 2.90

2.04

5.75 5.81

4.42

6.90 6.97

5.30

2.5

л.м.

0.83

1.00

2.07

2.49

30

л.м.

1.75

2.10

87.50

105.00

Фугиращи смеси 1

kg

2.19

2.63

2.19

2.63

1

kg

2.49

2.99

2.49

2.99

1

kg

4.19

5.03

4.19

5.03

1

kg

5.50

6.60

5.50

6.60

2

kg

2.05

2.46

4.10

4.92

2

kg

2.25

2.70

4.50

5.40

2

kg

2.80

3.36

5.60

6.72

2

kg

5.25

6.30

10.50

12.60

5

kg

1.89

2.27

9.45

11.34

Арт. номер

Продукт

опаковка

ЦЕНА 2011 ЦЕНА 2011 ЦЕНА 2011 ЦЕНА 2011 лв./оп. лв./оп. лв. лв. без ДДС с ДДС без ДДС с ДДС

Comfort H605 weber.color 5 kg 1.99 2.39 3-13, 15-19 weber.color Comfort 5 kg 2.39 2.87 H605 14, 20, 22-25, 27, 30 weber.color Comfort 5 kg 3.69 4.43 H605 21, 26 Comfort 20 H600 weber.color kg 1.41 1.69 цвят 1 weber.color Comfort H600 28, 29 20 kg 1.59 1.91 H611 weber.color Perfect 2 kg 3.74 4.49 H615 weber.color 5 kg 3.00 3.60 Perfect weber.xerm 848, бял P800 цвят (Multipox FK) 4 kg 17.48 20.98 848, сив 4 P700 weber.xerm kg 17.48 20.98 цвят (Multipox FK) weber.color Профил PVC000019 за дилатационни 2.5 л.м 4.96 5.95 фуги Хидроизолации под плочки 822 FW05 weber.tec 24 kg 5.76 6.91 (Superflex 1) 822 FW10 weber.tec 8 kg 6.37 7.64 (Superflex 1) weber.tec 824 FW26 (Superflex D1) 20 kg 5.10 6.12 Аксесоари/хидроизолации под плочки B, FJ09 Montaplast 1 бр. 12.00 14.40 хидроиз. маншет weber.tec 828 DB 75 50 FJ00 (Superflex AB 75) m 2.65 3.18 weber.tec 828 DB 75 FJ10 (Superflex AB 75) 10 m 2.95 3.54 FJ03 Objectband, 50 m 50 m 2.30 2.76 weber.tec 828 PVC000009 DI (Superflex AB 1 бр. 9.90 11.88 Innenecke) 828 DA PVC000016 weber.tec бр. 9.90 11.88 (Superflex AB Aussenecke) 1 weber.tec 828 MA FW12 (Superflex MA1) 1 бр. 5.20 6.24 Грундове 801 FP17 weber.prim 30 l 4.83 5.80 (Eurolan TG2) weber.prim 801 FP1710 (Eurolan TG2) 10 l 5.65 6.78 weber.pim plus FP611 (weber.prim AD) 1 l 14.01 16.81 plus FP601 weber.pim 8 l 13.63 16.35 (weber.prim AD) Хидроизолационни продукти 901 FP10 weber.tec 30 l 4.07 4.88 (Eurolan 3 K) weber.tec 901 FP08 (Eurolan 3 K) 5 l 5.02 6.02 930 FW02 weber.tec 25 kg 1.88 2.26 (Deiterman DS) FW20 Cerinol VM 1 25 kg 1.66 1.99 935 FW28 weber.tec 14 kg 5.60 6.72 (Cerinol STM) tec 904 FW18 weber. 33 kg 5.64 6.77 (Eurolan 2) weber.tec 906 FW07 (Plastikol UDM) 32 kg 4.25 5.10 911 FW13 weber.tec 14 kg 5.45 6.54 (Plastikol 1) weber.tec 911 FW12 (Plastikol 1) 6 kg 6.47 7.76 Superflex 28 l 4.40 5.28 FW09 weber.tec more комп. А weber.tec Superflex FW11 more комп. Б 1.7 l 5.12 6.14 tec 960 V FW30 weber. 6 kg 18.77 22.52 (Superflex V) 933 M601 weber.tec 25 kg 2.24 2.69 (Deitermann HKS) FW29 weber. tec Superflex D 2 30 kg 8.70 10.44 Хидроизолационни аксесоари Superflex B 240 m 24.90 29.88 FJ04 дилатационна лента 30 Superflex B 400 FJ05 m 43.00 51.60 дилатационна лента 30 Мостри и сервизни услуги бр. FB03 weber Color Spectrum 1 Полагане на мостри 1 от инструктор Мострен материал 1 бр. 7 kg Медиен цветен 1 бр. проект А3 Медиен цветен 1 бр. проект А4

9.95

11.94

11.95

14.34

18.45

22.14

28.20

33.84

31.80

38.16

7.48

8.98

15.00

18.00

69.92

83.90

69.92

83.90

12.39

14.87

138.24

165.89

50.96

61.15

102.00

122.40

12.00

14.40

132.50

159.00

29.50

35.40

115.00

138.00

9.90

11.88

9.90

11.88

5.20

6.24

144.90

173.88

56.50

67.80

14.01

16.81

109.02

130.82

122.10

146.52

25.10

30.12

47.00

56.40

41.50

49.80

78.40

94.08

186.12

223.34

136.00

163.20

76.30

91.56

38.82

46.58

123.20

147.84

8.70

10.44

112.62

135.14

56.00

67.20

261.00

313.20

747.00

896.40

1290.00

1548.00

15.00

18.00

60.00

72.00

40.00

48.00

120.00

144.00

90.00

108.00

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ЦЕНИ

Профил за прозорци в равнина Водооткапващ PVC000004 PVC профил с мрежа PVC Водооткапващ за монтаж 8638 профил върху цокълен профил PVC Профил с кап8631 ка за завършване на покриви цокълен профил COKL05000 AL с водооткап 5 cm цокълен профил COKL06000 AL с водооткап 6 cm цокълен профил COKL07000 AL с водооткап 7 cm AL цокълен профил COKL08000 с водооткап 8 cm 8613 Фугоуплътнителна лента 2 mm 8614 Фугоуплътнителна лента 4 mm Дюбел за топлоизо9707 лация с пластмасов пирон 10х90 mm Дюбел за топлоизо9708 лация с пластмасов пирон 10х120 mm Дюбел за топлоизо9709 лация с пластмасов пирон 10х140 mm Дюбел за топлоизо9710 лация с пластмасов пирон 10х160 mm Дюбел за топлоизо9711 лация с пластмасов пирон 10х180 mm Дюбел за топлоизо9712 лация с пластмасов пирон 10х200 mm Дюбел за топлои92459 золация с метален пирон 8х110 mm Дюбел за топлои9422 золация с метален пирон 8х130 mm Дюбел за топлои9766 золация с метален пирон 8х150 mm Дюбел за топлои92461 золация с метален пирон 8х170 mm Дюбел за топлои92462 золация с метален пирон 8х190 mm ъглов профил 9602 PVC за дъга PVC Профил за прозорци и врати, бял, 9604 за дебелина на мазилката > 9 mm Водач за вътрешни и външни стени от по9603 цинкована стоманена ламарина за хастарна мазилка, 10 mm Ъглов профил от лама9601 поцинкована рина за вътрешни хастарни мазилки Стъклотекстилна R178 мрежа за хастарни мазилки 8637

опаковка

мерна единица

Продукт

мерна единица

Арт. номер

255


ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ДОСТАВКА Доставката на Продукти се извършва в долуописания срок, считано от датата на изричното приемане на съответната Заявка, както следва: › за сухи строителни смеси - 3 (три) работни дни › за мокри продукти - 3 (три) работни дни › за всички продукти, отбелязани със символ * в ценовата листа - 10 (десет) работни дни Сроковете на доставка са необвързващи за Компанията. При настъпване на събития с непреодолима сила (аварии в производство, природни катаклизми, стачки, липса на суровини, работна сила, транспортни средства и др.) Компанията е длъжна да уведоми Клиента, което ни освобождава от поети задължения. Стоките, намиращи се на склад (в зависимост от региона) могат да бъдат получени веднага. Предаването на стоки от Компанията на Клиент и обратно се удостоверява с подписан от представители на двете страни приемо-предавателен протокол, стокова разписка или друг подобен документ. Собствеността върху Продуктите, както и рискът от погиването или повреждането им, преминава у Клиента в момента на предаването им в мястото на доставката на Клиента или на негов представител (в това число превозвач, спедитор или негов представител, включително управляващия превозното средство) независимо дали последният е в договорни отношения с Клиента.

ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ Цените са препоръчителни, не са обвързващи за Компанията и подлежат на промяна от страна на “СEН ГОБЕН КОНСТРАКШЪН ПРОДЪКТС” ЕООД. За валидни се считат цените към датата на приемане на

подадената от Клиента заявка. › продуктите се заплащат не по-късно от датата на доставка, освен в случаите на допълнително писмено споразумение между Компанията и Клиента. › надбавки за цветове и количества › надбавка за количество в размер 45 лв. на цвят (без ДДС) се начислява за поръчка на сухи мазилки (weber.min) в цвят под 600 kg › надбавки за цвят на пастообразни бои и мазилки:

ЦЕНОВА ГРУПА А B A B

ПРОДУКТ боя боя мазилка мазилка

-------------------

Заявки за доставка на продукти от склад на “Сен Гобен Констракшън Продъктс” ЕООД се правят в писмена форма и се изпращат на посочен факс или по електронна поща. За валидни се приемат само коректно попълнени Заявки по образец, утвърден от компанията. Изпълняват се заявки за минимални количества: › не по-малко от 1 (един) палет за сухите смеси › не по-малко от 1 (една) бака за мокрите продукти › не по-малко от 1 (един) чувал за сухите благородни мазилки › не по малко от 1 (една) бака за еднокомпонентните хидроизолационни продукти › не по-малко от 1 (един) комплект за двукомпонентните хидроизолационни продукти › не по-малко от 1 (една) опаковка за аксесоарите Срокът за потвърждаване на Заявки от компанията e 1 (един) ден от датата на получаването им. Посоченият срок е инструктивен. При липса на изрично приемане на Заявка в посочения срок същата не се счита за приета от нас и не поражда задължения. Заявка, получена след 13 часа на съответна дата, се счита получена на следващата дата, от която започва да тече и срокът за нейното потвърждаване.

-------------------

ЗАЯВКА

лв./kg БЕЗ ДДС 5 2.5 2 1

За цветови групи C, D и E и историческите цветове според цветовия каталог weber Color Spectrum не се начисляват надбавки. При специални или извънредни доставки Компанията запазва правото си да начисли допълнителна надбавка освен надбавката за цвят.

ПАЛЕТИ Продукти се доставят върху Европалети. При връщане на използваните палети в добро състояние платените суми се възстановяват.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА В указанията за употреба са посочени приблизителни изчисления за среден разход на материал на кв.м, като реалният разход в по-голяма степен зависи от състоянието на основата и начина на полагане на материала. Посочените данни са необвързващи за компанията. При поръчка на допълнителни количества може да се установят незначителни различия в цветовете. Препоръчително е цялата поръчка за обект да се направи наведнъж. Задължително е упоменаването на обект във формуляра на Заявка.

ВЪЗРАЖЕНИЯ И РЕКЛАМАЦИИ Всякакви възражения от страна на Клиента по отношение на количеството или явни недостатъци на Продук­тите се правят при тяхната доставка, но не по-късно от получаването им в мястото на разтоварване. Клиентът може да прави рекламация за скрити недостатъци на Продуктите в 7-дневен срок от установяването на недостатъка. Всички рекламации се приемат след проверка и изпитания на съответните Продукти от страна на Компанията. Всяка рекламация на обект се удостоверява с проверка на упълномощен от Вебер технически консултант и издаване на констативен протокол. Обект, до който по една или друга причина е отказан достъп на техническия ни екип, не подлежи на сертифициране, както и освобождава компанията от по-нататъшно предявяване на претенции за рекламации.

“Сен Гобен Констракшън Продъктс” EООД си запазва правото на промени в развитието на продуктите и тяхната употреба. “Сен Гобен Констракшън Продъктс” EООД не носи отговорност за допуснати правописни грешки. Посочените цени са препоръчителни. Поръчката е валидна до 30 дни след датата на потвърждение.

256


Saint-Gobain Construction Products Bulgaria Направление Weber 2001 г. Òúðãîâñêîòî ïðåäñòàâèòåëñòâî íà Ñåí Ãîáåí Âåáåð

Òåðàíîâà ñòàðòèðà äåéíîñòòà ñè íà áúëãàðñêèÿ ïàçàð.

2004 г. Ñåí Ãîáåí Âåáåð Áúëãàðèÿ å ðåãèñòðèðàíà êàòî äúùåðíî äðóæåñòâî è îòêðèâà ïúðâàòà ñè ñêëàäîâà áàçà.

2005 г. Ñåí Ãîáåí Âåáåð Áúëãàðèÿ ïðèäîáèâà

áúëãàðñêèÿ ïðîèçâîäèòåë íà ñóõè ñòðîèòåëíè ñìåñè „Ìåòàêîë” - ãð. Ðóñå.

2008 г. Ñåí Ãîáåí èçâúðøâà àêâèçèöèÿ íà ìåæäóíàðîäíî íèâî, çàêóïóâàéêè è Maxit Group AB, ÷àñò îò âîäåùèÿ ïðîèçâîäèòåë íà ñòðîèòåëíè ìàòåðèàëè Heidelberg Cement Group.

2008 г. Ñåí Ãîáåí Âåáåð Áúëãàðèÿ ñòàðòèðà ñòðîèòåëñòâî íà ïúðâèÿ ñè ñîáñòâåí çàâîä çà ñóõè ñòðîèòåëíè ñìåñè â ãð. Êîñòèíáðîä.

ÑÅÍ ÃÎÁÅÍ ÊÎÍÑÒÐÀÊØÚÍ ÏÐÎÄÚÊÒÑ ÁÚËÃÀÐÈß ÅÎÎÄ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÂÅÁÅÐ

Централен офис

Èíäóñòðèàëíà çîíà, Ïîëåòî №6 2230 Êîñòèíáðîä, Áúëãàðèÿ GPS êîîðäèíàòè: 42°47 48.41 N 23°13 7.06 E Òåëåôîí: +359 2 400 37 00 Ôàêñ: +359 2 400 37 05 Ìîáèëåí: +359 889 788 388; +359 889 788 488; +359 889 774 602; +359 885 668 308 E-mail: office@weber.bg http://www.weber.bg

Център за обслужване на клиенти: Òåëåôîíè: +359 2 400 37 70; +359 2 400 37 71; +359 2 400 37 72; +359 2 400 37 73 Ôàêñ: +359 2 400 37 07; +359 2 400 37 08 E-mail: Customerservice@weber.bg

Завод за сухи строителни смеси, Варна

2009 г. Ñåí Ãîáåí Âåáåð Áúëãàðèÿ îòêðèâà íîâèÿ ñè çàâîä

Ñ. Èçâîðñêî, Îáùèíà Àêñàêîâî, Áúëãàðèÿ GPS êîîðäèíàòè: 43°16 20.56 N 27°48 14.51 E

2009 г. Ñåí Ãîáåí Âåáåð Áúëãàðèÿ ïå÷åëè íàãðàäàòà

Завод за сухи строителни смеси, Костинброд

çà ñóõè ñòðîèòåëíè ñìåñè, ðàçïîëîæåí â èíäóñòðèàëíàòà çîíà íà ãð. Êîñòèíáðîä

„Íàé-äîáúð ðàáîòîäàòåë â Áúëãàðèÿ çà 2009 ã.” â êàòåãîðèÿòà ìàëêè è ñðåäíè êîìïàíèè, ïðîâåäåíî îò Hewitt Associates.

2010 г. Ñåí Ãîáåí Âåáåð Áúëãàðèÿ ñòàðòèðà

ñòðîèòåëñòâî íà âòîðèÿ ñè çàâîä çà ñóõè ñòðîèòåëíè ñìåñè â ñ. Èçâîðñêî, îáùèíà Àêñàêîâî.

НАШИТЕ ОБЕЩАНИЯ: • С ВЕБЕР Е ЛЕСНО • ВЕБЕР ПОЗНАВА РАБОТАТА НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ • ВЕБЕР ПОМАГА НА КЛИЕНТИТЕ СИ ДА РАЗВИВАТ СВОЯ БИЗНЕС

Èíäóñòðèàëíà çîíà, Ïîëåòî №6 2230 Êîñòèíáðîä, Áúëãàðèÿ GPS êîîðäèíàòè: 42°47 48.41 N 23°13 7.06 E

Регионални търговски офиси:

гр. София: +359 889 066 606; 0887 808 876 гр. Благоевград: +359 889 799 234 гр. Пловдив: +359 888 828 835 гр. Стара Загора: +359 888 828 835 гр. Бургас: +359 889 799 045; +359 887 828 885 гр. Варна: +359 888 430 020 гр. Велико Търново: +359 882 506 657 гр. Русе: +359 882 506 657

Home Plan Консултантски центрове: Гр. Пловдив óë. „Ãåîðãè Òðèíãîâ” №1, îôèñ 4 HomePlan-Plovdiv@weber.bg +359 889 809 344 Òåëåôîí è ôàêñ: 032/94-01-37 гр. Бургас áóë. “Òîäîð Ãðóäîâ”, Þæíà ïðîìèøëåíà çîíà, øîóðóì 1000 áàíè, åò. 2 HomePlan-Burgas@weber.bg +359 889 808 640 Òåëåôîí: 056/900-120 Ôàêñ: 056/900-119

Ñåí Ãîáåí Êîíñòðàêøúí Ïðîäúêòñ Áúëãàðèÿ ÅÎÎÄ, íàïðàâëåíèå Âåáåð, ñè çàïàçâà ïðàâîòî íà ïðîìåíè â ðàçâèòèåòî íà ïðîäóêòèòå è òÿõíàòà óïîòðåáà. Ñåí Ãîáåí Êîíñòðàêøúí Ïðîäúêòñ Áúëãàðèÿ ÅÎÎÄ, íàïðàâëåíèå Âåáåð, íå íîñè îòãîâîðíîñò çà äîïóñíàòè ïðàâîïèñíè ãðåøêè. © Copyright: Ñåí Ãîáåí Êîíñòðàêøúí Ïðîäúêòñ Áúëãàðèÿ ÅÎÎÄ, íàïðàâëåíèå Âåáåð, 2011 Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè! Èçïîëçâàíåòî íà ñíèìêè, òåêñòîâå èëè ôðàãìåíòè îò èçäàíèåòî áåç ïèñìåíîòî ñúãëàñèå íà Ñåí Ãîáåí Êîíñòðàêøúí Ïðîäúêòñ Áúëãàðèÿ ÅÎÎÄ, íàïðàâëåíèå Âåáåð, å íåçàêîííî è ïîäëåæè íà íàêàçàòåëíà îòãîâîðíîñò.


weber навигатор 2011

weber навигатор 2011 weber навигатор 2011

ДИСТРИБУТОР НА МАТЕРИАЛИ С МАРКАТА WEBER

Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД Направление Вебер Индустриална зона, Полето №6 2230 Костинброд, България Телефон: +359 2 400 37 00 +359 889 788 388 Факс: +359 2 400 37 05 www.weber.bg office@weber.bg

Разпространява се безплатно.

weber, помага на Вашия бизнес всеки ден

• Системи за полагане на керамични покрития • Хидроизолационни системи • Топлоизолационни и фасадни системи • Строителни и технически разтвори

Weber Navigator 2011  

Weber Navigator 2011 contains information about the weber product range in Bulgaria, the most recently faced problems in construction sector...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you