Page 1

www.ccoo.cat/ensenyament

8 de març dia de la dona treballadora

març 2011

L'any 2011, es commemora el centenari del Dia internacional de la dona. Es va celebrar per primera vegada el 19 de març de 1911, a Àustria, Alemanya, Dinamarca i Suïssa. L'any 1977, les Nacions Unides van adoptar una resolució en la qual convidava els països a dedicar un dia a la celebració dels drets de les dones i de la pau. El 8 de Març ha esdevingut una diada internacional a la gran majoria de països.

L'educació de nenes i dones, factor de progrés i desenvolupament

E

nguany la CME (Campanya Mundial per l'Educació) ha decidit centrar la seva proposta de setmana mundial en l'educació de les nenes i les dones. Es vol donar a conèixer la situació d'exclusió en què viuen milions de nenes i dones, que no poden exercir el seu dret a l'educació per la manca de voluntat política i de la inversió necessària. Fet que comporta la falta d'oportunitats per accedir a una formació contínua i permanent.

L’educació de nenes i dones, clau per al desenvolupament personal i comunitari La situació de crisi econòmica global està fent perillar els avenços aconseguits; els pressupostos d'educació tindran retallades, arreu, de milions de dòlars amb especial preocupació dels efectes sobre els països en vies de desenvolupament. Malgrat que, des de l'any 2000, esforços com els de la campanya han contribuït a fer que 40 milions més de nens i nenes puguin anar a l'escola, a data d'avui encara queden 69 milions de nens i nenes sense escolaritzar i 759 milions de persones adultes al món que no estan alfabetitzades. Cal valorar l'educació al llarg de tota la vida com un dret universal i fonamental. El fet d'haver rebut o no una educació pot marcar la vida de les nenes i de les dones per integrar-se al món laboral, per aconseguir un reconeixement econòmic que sigui equitatiu amb la tasca que fan i, alhora, constituir un factor de primer ordre per al desenvolupament de les comunitats on les dones són motor multiplicador.


L'educació afectivosexual, una assignatura pendent! Amb l'aprovació, al març de 2010, de la Llei de drets sexuals i reproductius, tornem a estar davant de l'oportunitat d'introduir en el currículum escolar la formació afectivosexual. Les dones i els grups que participen en la "Campanya pel dret a l'avortament", un cop aprovada la llei, van decidir apostar per fer-ne seguiment per tal que, malgrat que no fos la llei que bona part del moviment feminista demanava, les mesures educatives que la llei proposava es duguessin a terme. Aprofitant l'existència del "Grup de dones ensenyats" de Ca la Dona, es va entomar aquest tema. La Secretaria de la Dona de la Federació d'Ensenyament de CCOO hi participa activament. L'objectiu és la creació d'una pàgina web que faciliti el treball de les i els ensenyants en la implementació de la formació afectiva i sexual a les escoles. Es tracta de recollir i posar a l'abast de totes i tots els objectius, el currículum, els recursos i les bones pràctiques que durant molts anys grups de professionals de l'educació i la sanitat han anat elaborant en els centres educatius. El web també ha d'incloure un espai per a l'educació no formal, per tal que AMPA, esplais i altres agents educatius també tinguin més eines al seu abast. La necessitat d'aquesta formació, bàsica en el nostre procés maduratiu, és clau per a unes relacions igualitàries, satisfactòries i lliures, tot superant estereotips, dependències emocionals, la violència i altres pràctiques. I, en això, totes i tots hi participem. Us animem a navegar pel web! Mercè Gómez Llobregat Responsable de la Dona de la Federació d'Ensenyament

Formació professional i

La clara segmentació sexual que s'o laboral, continua sent una realitat p

Malgrat les polítiques d'igualtat i els esforç tradicionalment assignades a les dones, les r atribuïda socialment als homes. Una escissi indissociabilitat de les dues esferes. La polarització sexual en els estudis d'FP con resta oportunitats a les noies en un mercat idea que hi ha feines "de noies" i la seva con Respondre a per què les noies avui continu serveis a la comunitat, davant la informàtica sobre la manera amb la qual ells i elles cons aquesta identitat passa per les representacio força estructuradora de la persona. Si bé hem d'evidenciar que la pervivència de sectors complica a les dones una inserció la noies no passa desapercebuda, hem d'admet en què elles i ells tracen els seus itineraris fo i creences sexistes transmesos i naturalitzats laboral, fins als referents dels mitjans de com Els discursos formals i les pràctiques reals xifres. Situar el treball en el seu lloc i de capacitats innates en les dones per desenv homes aquestes capacitats s'esdevenen co tècniques, encara és avui una tasca pendent. M. Josep Pérez. Professora tècnica d'FP

www.xarxadedonesperlasalut.org

Dones de blanc Grup d'expressió corporal contra la violència vers les dones L'any 2003 es va crear un grup per iniciativa de la Plataforma Unitària contra la Violència de Gènere amb l'objectiu de fer una petita representació en homenatge a totes les dones mortes per la violència de gènere aquell mateix any. El grup estava format per unes 80 dones de totes les edats. Es va crear una coreografia per fer visibles, mitjançant el cos, algunes de les sensacions que dones, víctimes d'aquests actes, poden patir i sovint queden en silenci. A inicis del curs 2007-2008, es va constituir Dones de Blanc com a grup estable d'expressió corporal vinculat a la Plataforma Unitària contra la Violència de Gènere. Es vol afavorir una trobada intergeneracional on es pugi treballar de manera transversal amb la música, el cos, el moviment i l'expressió de manera conjunta. Aquesta iniciativa pot esdevenir un primer pas en la consolidació de la part cultural de la Plataforma. Qualsevol dona interessada en aquest projecte està convidada a participar-hi. Raquel Pérez Rojo http://donesdeblanc.wordpress.com/ Delegada del sector d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona

2

Informa març 2011


i gènere. La polarització en l’elecció dels estudis

observa en els estudis d'FP és avui un reflex del fet que l'eix gènere, com a estructurador del món profanament incrustada en la nostra societat.

ços de l'escola per tal de desnaturalitzar els arquetips sexuals, les noies que estudien FP continuen escollint les àrees relacionades amb l'esfera de la reproducció (cura de l'altre, tasques assistencials, educatives, etc.), davant la de la producció, ió d'esferes que, a més a més, ha comportat una devaluació de les tasques "femenines" que negava, precisament, la real

ncentra una gran majoria de dones en el segment del sector serveis, fortament precaritzat, i aquesta concentració no només laboral canviant, on l'especialització tecnològica és un valor en augment, sinó que aquesta mateixa concentració reforça la nsegüent desvalorització. uen preferint la branca sanitària, la imatge personal o els a o l'electricitat, ens portaria a una reflexió més profunda strueixen la seva identitat social a través del treball, i com ons socials del gènere, representacions amb una important

e valors sexistes en la cultura empresarial de determinats boral en condicions d'igualtat, i que aquesta intuïció en les tre que hi ha quelcom que opera molt abans del moment ormatius, i que ens remet a la reproducció social de valors s en molts àmbits quotidians, des de la família com a model municació o del món de l'oci, passant per la mateixa escola. es troben encara molt allunyats, com ho demostren les slligar-lo de les pressuposicions que vinculen suposades volupar determinades tasques, mentre que en el cas dels om a resultat de l'adquisició d'habilitats i competències .

Famílies professionals amb major percentatge de dones (més d'un 65%) Curs 2009/2010. Catalunya Imatge personal Tèxtil confecció i pell Serveis socioculturals a la comunitat Sanitat Administració

Cicles Formatius Cicles Formatius Grau Superior Grau Mitjà

98,50% 94,23% 87,12% 81,72% 68,72%

95,18% 87,35% 89,46% 82,27% 67,82%

1.34% 3.93% 5.69% 8.19% 10,55% 11.42%

1,47% 1.78% 1.97% 3,52% 9,02% 10,28% 7,22% 2,06%

Famílies professionals amb menys percentatge de dones (menys d'un 15%) Manteniment de vehicles autopropulsats Electricitat i electrònica Fabricació mecànica Fusta i moble Informàtica Activitats marítimo pesqueres Edificació i obra civil Manteniment i serveis a la producció

Als cicles formatius de grau mitjà, un 85% de les noies matriculades es concentren a les famílies de sanitat, serveis socioculturals a la comunitat, imatge personal, administració i comerç. Als cicles formatius de grau superior, un 79% de les noies matriculades es concentren a les famílies de sanitat, serveis socioculturals a la comunitat, hoteleria i turisme, administració i comerç.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades estadístiques anuals del Departament d'Educació. (Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística. Estadística de l'Educació. Curs 2009/2010)

Informa març 2011

3


SETMANA D’ACCIÓ MUNDIAL PER L’EDUCACIÓ 2011 La CME és una coalició internacional d'ONG, sindicats del món educatiu, centres escolars i moviments socials de tot tipus, compromesos amb el dret a l'educació. CCOO és part activa d'aquest moviment a escala internacional, a través de la Internacional de l'educació. Aquesta coalició neix per exigir que el dret a una educació universal i de qualitat sigui garantit a totes les persones.Tal com els líders polítics es van comprometre en el Fòrum Mundial per l'Educació celebrat a Dakar l'any 2000, amb l'objectiu d'exigir i responsabilitzar els governs de l'accés i el compliment del dret a l'educació de tots i totes, reflectit pràcticament en totes les declaracions, fòrums i cimeres internacionals, la CME promou l'educació com un dret humà bàsic. Amb aquesta finalitat, la CME assumeix cada any un tema per sensibilitzar la societat civil sobre la vigència del dret a l'educació. Alguns temes que s'han treballat en edicions anteriors són: necessitat de professorat, inclusió, alfabetització, finançament en educació. Aquest any el tema és l'educació de les nenes i les dones. L'objectiu de la campanya és promoure la sensibilització i la mobilització de la comunitat educativa, i la societat en general, per reclamar una educació de qualitat, no sexista, cridar l'atenció als mitjans de comunicació i donar suport als països que afronten les dificultats més grans, inclosos els que pateixen guerres, conflictes, i aquells en els quals les nenes sofreixen més discriminació. Montse Torras Responsable Cooperació FECCOO

L'educació no és un conte: pels drets de les nenes i les dones. L'acció central de la SAME 2011 és "La gran història", que consistirà en l'elaboració d'un gran llibre de contes escrits per alumnes, docents... i totes les persones que vulguin fer un relat, basat en testimonis reals, de com afecta la vida de les nenes i les dones el fet d'haver rebut, o no, una educació de qualitat, no sexista. Des de la CME s'han elaborat unitats didàctiques, per als cicles infantil, primària, secundària i persones adultes, que treballen una temàtica vinculada al dret a l'educació. L'acte de la SAME 2011 a Barcelona se celebrarà el dimecres 13 d'abril.

Creiem en el potencial de l'educació per al canvi social, a través de la formació de dones i homes que puguin desenvolupar totes les seves possibilitats com a éssers humans, en igualtat de drets, deures i oportunitats.

Us convidem a participar en la campanya pel dret a l'educació! Si voleu més informació

www.ccoo.cat/ensenyament www.cme-espana.org

Profile for webense CCOO

Informa dona 2011  

Informa dona 2011

Informa dona 2011  

Informa dona 2011

Profile for webense
Advertisement