Page 1

Salut Laboral Octubre 2010

TECNOLOGIA A LES AULES: SÍ, PERÒ AMB SALUT!

CCOO demana controls periòdics de les radiacions emeses per la tecnologia wifi als centres docents

La implantació del programa Escola 2.0 de digitalització de les aules ha suposat un canvi molt important en les condicions de treball del professorat a Catalunya. En aquest sentit, i a l’empara d’allò que estableix la normativa vigent en prevenció de riscos laborals (article 4.2 del Reglament dels Serveis de Prevenció), CCOO reclama l’avaluació dels riscos que suposa la introducció de noves tecnologies a la feina. La Federació d’Ensenyament de CCOO de Catalunya reclama al Departament d’Educació i a la patronal de les escoles privades i concertades que avaluïn i prenguin mesures preventives pel que fa a la nova organització del treball i als riscos que se’n puguin derivar de la introducció d’aquestes tecnologies.

El mes de juny de 2010 la Federación de Enseñanza de CCOO va sol·licitar informes relatius a la influència en la salut d’alumnes i treballadors de l’Ensenyament durant la posada en marxa del Programa Escuela 2.0 als Ministeris d’Educació, Sanitat i al Instituto de Seguridad y la Higiene en el Trabajo. En aquestes sol·licituds CCOO es feia ressò de la preocupació d’un sector del professorat envers el sistema de comunicació inalàmbric WIFI, així com de l’adequació a diferents resolucions del Parlament Europeu que alerten sobre el seu ús. També se subratllava la necessitat de replantejar una nova avaluació de riscos relacionats amb els aspectes músculo esquelètics. Des de la Federació d’Ensenyament de CCOO de Catalunya constatem que la implantació de les TIC a les aules pot esdevenir una eina profitosa que contribueixi a la millora de l’educació al nostre país. Cal, tanmateix, que les Administracions competents i la patronal avaluïn els riscos que se’n deriven del seu ús, i implementin mesures preventives d’acord amb la legislació vigent.

Problemàtiques detectades. -

www.ccoo.cat/ensenyament

Hipersensibilitat elèctrica, a la tecnologia WIFI. Riscos psicosocials derivats de la nova organització del treball. Necessitat de millorar la Formació. Riscos ergonòmics. ensenya@ccoo.cat


Hipersensibilitat elèctrica, a la tecnologia WIFI. L’OMS defineix electrohipersensibilitat (EHS) com un “fenomen pel qual algunes persones experimenten efectes nocius per la salut quan utilitzen o es troben a prop de dispositius que generen camps elèctrics, magnètics o electromagnètics (CEMS)... Els nivell d’exposició que poden tolerar aquestes persones són inferiors als límits acceptats internacionalment com a norma”. CCOO reclama l’adaptació del lloc de treball segons allò que estableix l’article 25 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals per a aquestes persones, i el reconeixement com a incapacitat de la hipersensibilitat elèctrica, segons estableix la Resolució de 2 d’abril de 2009 del Parlament Europeu en matèria de consideracions sanitàries relacionades amb els camps electromagnètics, tot seguint l’exemple de Suècia. Cal parar atenció a la mateixa resolució, en què hom considera els efectes adversos per la salut humana dels dispositius inalàmbrics emissors de camps electromagnètics, la controvèrsia en la comunitat científica sobre els possibles riscos per la salut, la investigació activa sobre els riscos per la salut i sobre els aparells domèstics inalàmbrics, entre d’altres.

Riscos psicosocials derivats de la nova organització del treball. La manca de previsió, l’elaboració de nous programes, els problemes informàtics, la saturació de les aules, la manca de domini de les tecnologies per una part del professorat i dels alumnes, l’incompliment dels terminis en l’arribada d’ordinadors als centres, o la qualitat d’alguns materials digitals, entre d’altres, han motivat l’aparició de nous riscos d’origen psicosocial, de càrrega de treball i d’estrès en el professorat, que cal avaluar i corregir.

Formació Cal una formació adequada i suficient, no només pel que fa a l’ús de les pissarres digitals o de les xarxes, sinó també per la prevenció dels riscos que se’n deriven.

Riscos ergonòmics. Durant els darrers anys, el mobiliari escolar o les motxilles han estat una preocupació constant en la seva incidència sobre la salut de l’alumnat. Amb la introducció d’ordinadors a les aules i un mobiliari que no ha estat dissenyat per aquest ús, es poden incrementar els riscos de lesions músculo-esquelètiques no només del professorat, sinó també dels alumnes, com ha manifestat entre d’altres el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, que ha instat les Administracions públiques a fer un esforç per evitar totes les patologies que puguin aparèixer per culpa del mobiliari escolar o dels portàtils.

CCOO defensa la introducció de les noves tecnologies a l’aula i al temps reclama la prevenció de riscos que se’n puguin derivar.

www.ccoo.cat/ensenyament

ensenya@ccoo.cat

INFORMA WIFI  

INFORMA WIFI

INFORMA WIFI  

INFORMA WIFI