Page 1

INFORMA_NOV10.qxd

01/12/2010

18:55

Página 1

ensenyament públic www.ccoo.cat/ensenyament

novembre 2010

Eleccions sindicals 3 de febrer de 2011


INFORMA_NOV10.qxd

01/12/2010

18:55

3F

ebrer 2011

Página 2

El compromís de CCOO, el compromís amb CCOO

DECÀLEG

ELECCIONS SINDICALS ENSENYAMENT PÚBLIC

D.L. B-6357/97 ---------------------------------------------COORDINACIÓ I REDACCIÓ: Adelaida Bernaus Lluís Filella Josep Miquel Lacasta EDICIÓ I MAQUETACIÓ: Ana Molina FEDERACIÓ D’ENSENYAMENT DE CCOO Via Laietana 16, 4a 08003 Barcelona Tel. 93 481 28 42 Fax: 93 268 42 72 e-mail: ensenya@ccoo.cat

Assessorar sobre els seus drets i deures laborals i professionals. Informar de tots els aspectes rellevants per a l'exercici de la nostra professió. Estimular i organitzar la participació del conjunt dels professionals de l'educació. Proposar mesures raonades i raonables per avançar laboralment. Debatre centre a centre les propostes de millora. Negociar amb l'Administració per assolir compromisos de millora. Mobilitzar el professorat per assolir els objectius proposats. Consultar el professorat davant les propostes de negociació o mobilització. Exigir el compromís i l'acompliment dels acords a l'Administració educativa. Comprometre tot el nostre esforç i dedicació en la nostra tasca.

SUMARI 3] 4] 5]

8]

17] 19]

2

del compromís de CCOO amb cadascun dels i les professionals de l'educació :

Editorial Història de les eleccions en l’ensenyament públic BALANÇ 5] Acords de CCOO que han aportat millores 7] La crisi 2010. Pla d'ajust pressupostari. la vulneració dels acords sindicals 7] La reducció de la inversió pública afecta l’educació PROPOSTES. Construïm futur. 8] Condicions de treball: drets individuals i drets col·lectius 12] Mesures específiques per a col·lectius específics Les polítiques educatives Funcions del sindicat

Informa Ensenyament públic, novembre 2010


INFORMA_NOV10.qxd

01/12/2010

18:55

Página 3

Eleccions sindicals 3Febrer 2011

editorial Cal un sindicalisme fort i responsable

E

l 3 de febrer de 2011 cal renovar la representació dels delegats sindicals de l'ensenyament públic no universitari. És un bon moment per fer un balanç dels últims quatre anys i presentar algunes reflexions i propostes per situar la reivindicació, la lluita i els objectius de millora laboral per al proper període. Les propostes que us presentem no són tancades, no pot ser d'una altra manera, ja que les reivindicacions cal aconseguir-les i defensar-les de forma permanent, així com anar-les adaptant a les conjuntures i a les noves necessitats. CCOO considerem aquests quatre anys com de sequera. Han estat moltes les lluites plantejades i pocs els avenços en comparació amb els esforços esmerçats. Com podreu veure, una part important de les millores aconseguides són producte d'acords anteriors a aquest període. El creixement en plantilles, recursos i retribucions iniciat el 2006 ha estat truncat en aquest període, primer per les polítiques restrictives del Departament d'Educació i després, ja immersos en la crisi, per totes les mesures de contenció de la despesa pública. Per poder avançar en el futur necessitem reforçar el sindicalisme de CCOO. Un sindicalisme que es preocupa pels problemes quotidians i més propers, que informa, assessora i ofereix garanties de defensa als treballadors i treballadores, però que també és capaç d'exercir de contrapès davant dels poders establerts. Des de CCOO podem intervenir en la negociació de la mesa sectorial d'educació però també en una negociació articulada en la funció pública que vincula decisions d'àmbit estatal (MEC i funció pública). I ara també des de CCOO estem treballant en l'articulació del sindicalisme internacional, perquè tingui capacitat d'interlocució a Europa. Els grans problemes requereixen un àmbit global on el sindicalisme també ha de ser present. Hem de fer possible intervenir en els aspectes sociopolítics que determinen les condicions de vida i de treball de la majoria. CCOO ha de ser forta per fer possible un sindicalisme de lluita i una reivindicació que permeti assolir acords de millora i no es quedi només en la queixa i l'oposició a tot. La teva força és important, és necessària, és decisiva. I amb CCOO la teva força és més. Informa Ensenyament públic, novembre 2010

3


INFORMA_NOV10.qxd

01/12/2010

18:55

Página 4

3Febrer 2011

Història de les eleccions en l’ensenyament públic Fem memòria i història de les eleccions sindicals en l'ensenyament públic Les primeres eleccions sindicals en democràcia del conjunt de persones treballadores va ser l'any 1977. A l'ensenyament públic, però, no es van fer eleccions fins a l'any 1987, deu anys més tard, com la resta de persones funcionàries, que fins aleshores no hi van tenir dret. Hem fet 6 processos electorals fins ara. desembre de 1987 novembre de 1998 desembre de 1990 desembre de 2002 desembre de 1994 novembre de 2006

Què representen les eleccions sindicals en l'ensenyament públic? Determinen: El nombre de persones delegades de cada organització. El percentatge de representativitat que cada sindicat té a:

Les juntes de personal docent no universitari Les juntes tenen un paper de representació davant l'Administració; la negociació s'estableix en les meses de negociació. Fins a les últimes eleccions s'escollien a Catalunya quatre juntes de personal (una per província). En aquestes eleccions se n'escolliran deu (una per cada servei territorial). Una lluita i reivindicació de CCOO. Com més a prop s'està de les persones, més s'entén la seva problemàtica i més capacitat d'actuació i de resolució es té en temes concrets. Els serveis territorials actuals són: Consorci d'Educació de Barcelona (engloba els centres públics i municipals de Barcelona,però aquests últims,els municipals, no voten amb nosaltres ja que les persones que hi treballen no són del Departament d'Educació de la Generalitat). Baix Llobregat. Barcelona Comarques:Alt Penedès, Garraf i una part del Barcelonès (Badalona, l'Hospitalet, Sant Adrià i Santa Coloma). Maresme - Vallès Oriental.

4

Informa Ensenyament públic, novembre 2010

Les meses de negociació š Mesa de negociació sectorial del Departament d'Educació: En aquesta mesa es negocien tots els aspectes que afecten les condicions laborals del professorat de pública, el personal de suport docent i els serveis educatius. A partir dels resultats electorals globals de tot Catalunya i segons la llei, tindran representació en la mesa les organitzacions que tinguin més d'un 10% dels vots emesos. La mesa està formada per 15 representants de les organitzacions sindicals (proporcionalment als vots obtinguts) i 15 representants de l'Administració. š Mesa general de la funció pública de Catalunya: En aquesta mesa es negocien els aspectes que afecten el conjunt del funcionariat de Catalunya. A partir dels resultats electorals, en cada àmbit de la funció pública (ensenyament, sanitat, personal d'administració i serveis de diferents departaments de la Generalitat de Catalunya), es constitueix la mesa general de la funció pública. Vallès Occidental. Catalunya Central: Anoia, Bages, Berguedà, Osona, Solsonès. Girona. Lleida (totes les comarques, a excepció del Solsonès). Tarragona (totes les comarques, a excepció de les que hi ha als serveis territorials de Terres de l'Ebre). Terres de l'Ebre: Terra Alta, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià.


INFORMA_NOV10.qxd

01/12/2010

18:56

Página 5

Eleccions sindicals 3Febrer 2011

Balanç Acords de CCOO que han aportat millores Malgrat la situació actual de retrocés en alguns aspectes, hem de recordar que durant els darrers 10 anys s'han aconseguit nous drets individuals i col·lectius. Els acords de referència i de partida per fer balanç són: š Protocol de negociació, 22 de maig de 2000 (signat per CCOO, USTEC-STE, UGT, CSIF)

Dotació de PAS a tots els centres i als serveis educatius en un període de tres cursos escolars (de 2000-2001 a 2002-2003). š Acord de 21 de novembre de 2001 sobre condicions de treball (signat per CCOO, UGT i CSICSIF) A partir d'aquest acord, entre d'altres, es va aconseguir: Increment al complement específic general (des de 2002-2004) de 180 euros al mes. Increment de 12, 18, 24 i 36 euros/mes per al primer, segon, tercer i quart sexenni. Cobrament del complement de tutoria a l'ESO. Increment dels complements unipersonals i de coordinació.

de

š Acord de 17 de novembre de 2005 sobre condicions de treball (signat per CCOO) Amb aquest acord s'aconsegueixen moltes millores laborals, i només el signa CCOO. Entre altres coses, es va aconseguir: Complements per als i les mestres especialistes de música, educació física, llengua estrangera, educació especial, audició i llenguatge, i per a els i les mestres d'educació infantil i primària que no tinguin tutoria. Complement de tutoria a les persones substitutes que tinguin una substitució igual o superior a tres mesos. Complement per als i les mestres destinats a deficients visuals, centres de recursos de formació de persones adultes i centres de protecció de menors. Complement específic per als coordinadors de cicle i lingüístics. Augment del complement per als equips directius. Increment del complement específic per al personal itinerant.

càrrecs

Increment de les gratificacions complementàries per jubilacions voluntàries (LOGSE). Reducció de 1/2 jornada per interès particular. Substitucions cobertes des del primer dia a primària i a secundària, sempre que la baixa fos de catorze dies o més. Nomenament dels i les coordinadores de prevenció de riscos laborals als centres (de forma gradual des del curs 2001-2002 al 2003-2004). š Protocol de negociació de 18 d'octubre de 2004 (signat per CCOO, UGT i USTEC) A partir d'aquest protocol, entre d'altres, es va aconseguir: Complement de tutoria a educació infantil, primària, batxillerat, FP, ensenyaments artístics, tutories d'aules d'acollida i responsables de les unitats de suport d'educació especial. Complement als i les coordinadores de l'equip LIC i als professionals de suport LIC. Complement específic per als i les coordinadores de riscos laborals.

Informa Ensenyament públic, novembre 2010

5


INFORMA_NOV10.qxd

01/12/2010

18:56

Página 6

3Febrer 2011 Increment de les gratificacions per jubilacions voluntàries previstes a la LOGSE.

š Acord de convocatòria de càtedres de 31 d'octubre de 2007, signat per CCOO, UGT i ASPECS

Pagament del mes de juliol als i les substitutes que han treballant durant el curs escolar sis mesos o més.

Desenvolupa el punt de càtedres de l'acord de secundària. Tres convocatòries amb un total de 4010 places.

Pagament de triennis al personal substitut i interí.

Estableix un barem de mèrits per cadascuna de les tres convocatòries.

Pagament de sexennis al personal substitut i interí. Nomenaments comarcals. Pacte d'estabilitat al professorat interí i substitut fins a l'any 2011. Convocatòria d'oposicions; es van aconseguir més de 25.000 places fins a l'any 2011. Reducció de dues hores lectives als i les mestres d'infantil i primària. Reducció de dues hores lectives al professorat amb 55 anys. Increment de tècniques d'educació infantil, amb la finalitat d'arribar a tots els P3 d'educació infantil, d'auxiliars d'educació especial, assessors i assessores LIC, logopedes i fisioterapeutes. š Acord d'adults d'11 de maig de 2006 Fixa el càlcul de plantilles i les hores lectives del professorat. Estableix les hores per càrrecs directius i hores de gestió i coordinació a les CFA i AFAs š Acord de millores de secundària, signat el 27/09/2006 per CCOO, USTEC i UGT

S'anuncien les convocatòries de concurs de mèrits per accedir als cossos de catedràtics. S'han ofert unes 4.000 places des de l'any 1997 fins ara. A Catalunya, des de l'any 1991, no s'havia fet cap altra convocatòria de càtedres.

Possibilita l'increment de 10% de les places per cobrir vacants, jubilacions i resoldre recursos de reposició. Negociar una quarta convocatòria al final del procés š Acord de gener de 2007 de la mesa general de negociació sobre els increments retributius (signat per CCOO) La distribució del fons del 0,3% de la massa salarial de 2008 es fa entre els conceptes següents: Increment de 40 euros al cinquè estadi, amb efectes retroactius des de gener de 2008. Increment del fons destinat als ajuts a sortides i colònies. Increment del Fons d'acció social. Paga extra doble real al desembre de 2009. Any 2010: 14 pagues al 100%. š Acord de setembre de 2009 CCOO signa un acord amb el Govern de l'Estat per garantir el manteniment del poder adquisitiu i aturar la congelació salarial dels empleats i empleades públics. És un acord de 3 anys amb clàusula de revisió salarial que garanteix el poder adquisitiu dels salaris dels empleats públics durant el període 2010-2012. Increment salarial 2010 del 0,3%. Negociació dels increments dels anys posteriors en la Comissió de Seguiment de l'acord, amb una clàusula que garanteix que, amb efecte des de l'1 de gener de 2012, es percebrà "l'import corresponent a la desviació entre els increments fixats en els pressupostos i l'increment real d'IPC dels anys 2010 i 2011". Amb efecte des de l'1 de gener de 2013 s'aplicarà la clàusula corresponent a 2012. Es garanteix la continuïtat de les aportacions als plans de pensions, que en el cas de l'Administració general de l'Estat (caldrà negociar-ho a la resta de comunitats autònomes) serà del 0,3%, 0,5% i 0,7% els propers tres anys. Tot aquest darrer acord de setembre de 2009 s'ha incomplert!

6

Informa Ensenyament públic, novembre 2010


INFORMA_NOV10.qxd

01/12/2010

18:56

Página 7

Eleccions sindicals 3Febrer 2011 La crisi 2010. Pla d'ajust pressupostari. La vulneració dels acords sindicals A partir del 12 de maig de 2010, però, comença una nova etapa en referència als nostres drets laborals. Hi ha un abans i un després. š El Pla d'ajust pressupostari (DOGC 5639 de 31/05/2010), que vulnera els acords sindicals; i imposa, entre d'altres, les mesures següents: La retallada salarial del personal del sector públic en un 5% de mitjana el 2010 i congelació el 2011. Aquesta retallada representa una pèrdua neta entre 900 i 1.800 euros per a cada persona entre juny i desembre. La congelació de les pensions (excepte les mínimes). L'eliminació de la jubilació parcial. Concretament la disposició addicional cinquena explicita el següent: "Suspensió d'acords. Amb efecte des de l'1 de juny de 2010 se suspenen parcialment tots els acords i pactes sindicals signats en l'àmbit del personal funcionari i estatutari al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en els termes necessaris per a la correcta aplicació d'aquest decret llei i, concretament, les mesures de caràcter econòmic" CCOO hem presentat un recurs contenciós administratiu en contra de totes aquestes mesures a l'Audiència Nacional que s'ha admès a tràmit el dia 9 de juliol de 2010, i hem convocat la vaga del sector públic del 10 de juny i la vaga general del 29 de setembre.

La reducció de la inversió pública afecta l’educació š La reducció de la inversió pública en 6.045 milions d'euros entre 2010 i 2011. Aquesta mesura suposa per a l'educació: Retallada generalitzada de plantilles, a les escoles rurals, als CAEP, als serveis educatius, tot i que augmenta l'alumnat. Actualment hi ha un dèficit de més de 300 professionals. Contractes escombraria, de fraccions per a substitucions. Eliminació de les hores de reducció als majors de 55 anys. CCOO hem presentat un recurs contra la resolució que elimina la reducció de les hores lectives als majors de 55 anys: 2005: CCOO signa en solitari l'acord de reducció de 2 hores lectives als majors de 55 anys. 2010: el Departament elimina aquesta reducció. CCOO presenta recurs contra la resolució que elimina aquesta reducció i que afecta milers de docents. Disminució d'aules d'acollida. Proposta d'hores extra. Eliminació de les substitucions comarcals. Eliminació d'hores de coordinació als instituts.

Informa Ensenyament públic, novembre 2010

7


INFORMA_NOV10.qxd

01/12/2010

18:56

Página 8

3Febrer 2011

Propostes. Construïm futur Les propostes que presentem volem que siguin obertes i en construcció. Cal definir els objectius, lluitar per ells, i desprès generar negociacions i acords que consolidin millores i assoliment d'objectius. Això és el que podem fer i hem de fer el sindicats.

Malgrat la greu situació de retallades a tots nivells que pateix l'educació del nostre país, CCOO no renunciem a recuperar els drets que ens han tret ni a continuar millorant les nostres condicions de treball. Per això proposem:

Condicions de treball: drets individuals i drets col·lectius š Retribucions. Recuperar el poder adquisitiu Recuperació del poder adquisitiu perdut i de les pagues extres al 100%. Clàusula de revisió salarial IPC català. Anul·lació de les retallades i guanyar el recurs contenciós administratiu presentat a l'Audiència Nacional. Compatibilitat en el cobrament de més d'un complement específic. Increment del complement de coordinació de tutoria i especialistes. Complement per tutorització de mestres i professorat en pràctiques i per tutorització del màster de secundària. Increment de prestacions en la pòlissa d'accidents. Augment d'un 20% de la dotació econòmica per al Fons d'acció social i creació de noves modalitats. Complement de destí mestres nivell 24, secundària 26 i càtedres 27. Promoció professional sense necessitat de canviar de cos i promoció a la universitat. Cobrament de transport i dietes de menjador. Reconeixement laboral i professional de les sortides i colònies.

8

Informa Ensenyament públic, novembre 2010

š Reconeixement social del professorat. El professorat és la solució Reconeixement social, acadèmic i professional del professorat, i el caràcter d'autoritat pública en l'exercici de les seves funcions: amb millors condicions de treball; amb una gestió i una organització de la feina més properes als centres, més pràctiques i menys burocràtiques; fer efectiva i automàtica la protecció als professionals de l'ensenyament públic que prescriu la llei; abordar de forma multilateral i professional els problemes de convivència escolar; fer de veritat prevenció de riscos i cura de la salut en els diferents tipus de centres del Departament d'Educació; potenciar decididament l'ensenyament públic. Responsabilitat civil i jurídica: L'Administració educativa exercitarà diligentment tota la seva responsabilitat en casos d'accidents i/o agressions al professorat i s'elaboraran els corresponents protocols d'actuació per a aquests casos. Tanmateix, es prestarà assistència especialitzada (jurídica, psicològica, etc.) en els casos d'agressions.


INFORMA_NOV10.qxd

01/12/2010

18:56

Página 9

Eleccions sindicals 3Febrer 2011 š Jubilacions. Per la consolidació de la jubilació voluntària incentivada als 60 anys i desenvolupament de la jubilació parcial.

Exigir la implementació d'avaluacions de riscos a tots els centres educatius tot utilitzant el mètode PsQcat21, que permet una millora real de les condicions de treball. Especialment a centres ubicats en contextos desafavorits.

Pròrroga indefinida de la jubilació voluntària incentivada a partir dels 60 anys.

Polítiques de prevenció dels riscos psicosocials promovent millores en l'organització del treball.

Manteniment de la gratificació extraordinària i actualització anual segons l'IPC.

Lluitar contra les pràctiques d'assetjament laboral.

Desenvolupament jubilació parcial del funcionariat segons l'EBEP. Jubilació obligatòria als 65 anys amb pròrroga fins als 70 anys, només per al professorat que no té el temps de carència necessari. Gratuïtat dels medicaments per a les persones jubilades en el règim de classes passives.

Exigir la formació en salut laboral i organitzativa dels equips directius. Compactar l'horari de treball del professorat per conciliar la vida laboral i personal. Incrementar la freqüència en la realització de les revisions voluntàries sobre la salut del personal del Departament d'Educació.

Aconseguir que les reduccions de jornada no penalitzin la pensió de jubilació.

Estudi i implantació de mesures i mobiliari per prevenir els riscos ergonòmics , especialment a les aules d'educació infantil.

Igualtat en les condicions d'accés a la jubilació per al professorat interí i substitut.

Continuar la campanya contra les condicions i temperatures inadequades als centres.

Reconeixement de malalties professionals que poguessin derivar, arribat el moment, en una jubilació extraordinària.

Demanar el reconeixement de determinades patologies dels i les docents com a noves malalties professionals.

š Jornada i calendari. Fer possible models de jornada continuada i compactada. Reduir a 20 h lectives a infantil i primària, i a 15 h a secundària. Negociar i racionalitzar el calendari escolar. Recuperar la reducció de 2 hores lectives del professorat major de 55 anys per avançar cap a la reducció de fins a 1/3 sense reducció retributiva. Avançar cap a la jornada continuada als centres en exercici de l'autonomia pedagògica i organitzativa del centre.

š Salut laboral. Més prevenció, treball en condicions. Exigir a l'Administració el compliment de la llei pel que fa a les condicions dels centres, tant pel que fa a seguretat com a les condicions ambientals de treball. Adaptar o canviar el lloc de treball de forma real i efectiva. Que l'aplicació de l'article 25 de la Llei de prevenció de riscos laborals permeti la reducció horària. Defensar els col·lectius més desafavorits i garantir el seu dret a la salut i al treball en condicions dignes.

Informa Ensenyament públic, novembre 2010

9


INFORMA_NOV10.qxd

01/12/2010

18:57

Página 10

3Febrer 2011 š La conciliació de la vida personal i laboral

š Ràtios i plantilles: l'organització del treball

Ampliació dels drets per a les treballadores i treballadors de l'ensenyament.

Ràtios d'alumnat: 18 a infantil, 20 a primària i 25 a secundària, adequades a la realitat social de la zona. Supressió de la possibilitat d'augmentar un 10% les ràtios.

Aplicació de mesures aprovades i recollides a EBEP, i que es plantegen en el projecte de Llei d'igualtat.

Permisos, llicències i organització de la jornada de treball Cura de fills i filles Reducció de jornada per cura de fill o filla fins que la criatura compleixi els 12 anys. Permís de lactància fins que tingui 12 mesos.

Consolidació de plantilles provinents de projectes ja aplicats. Desdoblaments a secundària en totes les àrees que ho requereixin. Incorporació de nous perfils professionals (TEI, auxiliars d'educació especial, orientació psicopedagògica, personal tècnic en informàtica, TIS…) a tots els centres.Aplicació de l'acumulació de lactància.Ampliació del permís de maternitat a 20 setmanes.Ampliació proporcional del dret a reducció de jornada per cura de fill o filla en parts múltiples.

Recuperació de les hores de coordinació de secundària i les 2 hores de reducció d'horari lectiu dels i les majors de 55 anys a l'efecte de càlcul de plantilles.Permís de paternitat. Ampliació de les quatre setmanes i fer-ho compatible amb el fet que l'altre progenitor no treballi però que estigui en expectativa de demanda d'ocupació.

Substitucions del professorat de baixa des del primer dia. Contractacions per a les substitucions a l'efecte de càlcul de plantilles de 1/2 jornada.

Cura de familiars Permís retribuït de 15 dies o mitja jornada durant un mes, per malaltia molt greu de familiar de primer grau o parella de fet. Reducció de jornada per cura de persones, sense restriccions temporals discriminatòries. Estendre fins als tres anys la possibilitat de reserva del lloc de treball per excedència per cura d'un familiar. Organització de la jornada Demanda de la jornada continuada i compactar l'horari de treball del professorat per conciliar la vida laboral i personal. Mesures que possibilitin la formació dins de l'horari de permanència en el centre. I també Reconeixement de tots els drets, en matèria de conciliació al personal interí i a tot tipus de contractes, ja siguin indefinits o temporals, de jornada completa o de jornada parcial. Permís d'un any de descans, amb retribució parcial. Sense penalització en la pensió.

10

Aconseguir un acord marc de plantilles que permeti cobrir les necessitats reals de tots els centres.

Informa Ensenyament públic, novembre 2010

Augment de recursos a les aules d'acollida.


INFORMA_NOV10.qxd

01/12/2010

18:57

Página 11

Eleccions sindicals 3Febrer 2011 š Formació Donar prioritat a la formació en els centres en horari de treball, tenint en compte les seves necessitats. Increment del nombre de llicències d'estudis retribuïdes, segons acord de CCOO. Promoció de la col·laboració d'investigació entre centres, serveis educatius, empreses i en universitats que potenciïn la innovació pedagògica, lligada amb la pràctica docent. Ampliar l'oferta de màsters i regular la fase de pràctiques als centres educatius, amb preus més adequats i econòmics.

š Accés a càtedres Noves convocatòries fins arribar al 30% de la plantilla actual de secundària. En la propera convocatòria com a mínim 1.700 places.

š Implantació de la figura del sènior Negociar la implantació de la figura del sènior per als i les mestres d'infantil, primària i professorat tècnic.

Ensenyament coeducatiu que rebutgi la discriminació de les dones i fomenti la igualtat dels sexes Formació inicial i contínua del professorat. Increment i millora dels recursos humans i materials per possibilitar la pràctica coeducativa. Aplicació de les mesures recollides en la Llei de violència vers les dones i la LOE: a. Inclusió dels afectes i les emocions en els continguts educatius. b. Nomenament de la persona del Consell Escolar encarregada de vetllar per la igualtat. Introduir la figura responsable als claustres per promoure la innovació en coeducació. c.

Control dels materials educatius per eliminar estereotips sexistes o discriminatoris.

d.

Posar en pràctica mesures contra la violència vers dones/noies i per l'aprenentatge de diverses formes de resolució pacífica dels conflictes com a aspectes essencials del desenvolupament personal i de convivència en el centre.

š Promoció i mobilitat Promoció del grup A2 (mestres i professorat tècnic) al grup A1, mitjançant concurs de mèrits, en cas que hi hagi concordança entre les titulacions a què s'opta i les especialitats que es demanen. I en els casos en què hi hagi concordança, establir un sistema efectiu de promoció. Garanties de transparència en tots els processos de mobilitat del professorat. Negociació de les condicions dels concursos específics d'adscripció de professorat per garantir transparència i equanimitat. Manteniment del concurs de trasllats bianual d'àmbit estatal, intercalat amb l'autonòmic. Adquisició de noves especialitats mitjançant concurs. Readscripció interna: canvi d'especialitat sense canviar de centre en una fase prèvia al concurs general de trasllats. Més consideració professional a la funció tutoritzadora de les pràctiques. Establir incentius, econòmics, de promoció i vinculació amb les tasques universitàries de formació inicial. Promoció professional sense necessitat de canviar de cos i promoció a la universitat.

Informa Ensenyament públic, novembre 2010

11


INFORMA_NOV10.qxd

01/12/2010

18:57

Página 12

3Febrer 2011 Mesures específiques per a col·lectius específics š Professorat interí i substitut Cobriment de totes les substitucions des del primer dia. Millores en els nomenaments telemàtics: dret a escollir i cada dia.

Accions positives que tinguin com a objectiu vèncer els obstacles que dificulten la igualtat entre homes i dones a. Igualtat retributiva: revisar els sistemes de promoció, classificació i valoració professional per eliminar els factors i criteris que, directament o indirectament, discriminen les dones i possibiliten que les dones percebin al voltant del 80% del salari dels homes, en ensenyament. b. Constitució de comissions per a l'elaboració dels plans d'igualtat en cadascun dels sectors i àmbits de negociació per fer visibles les situacions de discriminació i plantejar les mesures per eliminar els elements discriminatoris. c. Facilitar i potenciar la presència de les dones en els càrrecs de responsabilitat: equips directius dels centres educatius, inspecció, universitats, càrrecs de l'Administració educativa (Conselleria d'Educació, les direccions generals…). d. Creació de llocs de treball que possibilitin l'accés de les dones a llocs de treball, especialment en activitats i ocupacions tradicionalment masculines. e. Realització de protocols negociats de prevenció d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, establir vies que facilitin les denúncies per assetjament i augmentar la sensibilització davant del problema en els llocs de treball.

Reproduir telemàticament presencials.

els

nomenament

Substitucions amb un sistema més descentralitzat per comarques o zones que eviti els llargs desplaçaments, les contraccions per hores i que possibiliti un major coneixement dels centres. Evitar la entrada de les ETT i altres formes de contractació precària. Contractació mínima de mitja jornada. No a la limitació en l'exercici de drets en les jornades reduïdes. Dret a la reducció de jornada per cura de fills i filles a les contractacions inferiors a la jornada completa. Reconeixement del 4t i 5è estadi. Pagament del càrrec de tutoria i d'altres càrrecs que s'exerceixen a partir d'un mes. Dret a la llicència per assumptes propis. Dret a la reducció de la meitat de la jornada amb el 50% de retribucions, per interès particular. Pròrroga i ampliació del pacte d'estabilitat. Pròrroga del període transitori d'oposicions. Possibilitat d'acollir-se a la jubilació anticipada com els i les funcionaries docents.

š Serveis educatius Increment de plantilles. Un model de servei educatiu adaptat a les necessitats educatives actuals. Més presència en els serveis educatius de deficients visuals. Millora en la compensació de l'itinerari. Establir convenis amb entitats financeres per facilitar crèdits tous per a la compra del vehicle per als itinerants, equips directius i altres membres dels serveis educatius que s'han de desplaçar sovint. Participació i negociació del proper decret de serveis educatius.

12

Informa Ensenyament públic, novembre 2010


INFORMA_NOV10.qxd

01/12/2010

18:57

Página 13

Eleccions sindicals 3Febrer 2011 š Mestres d'ESO

l'oferta al sistema productiu com per garantir el respecte dels drets del professorat.

Places suficients en el concurs general de trasllats que permetin la mobilitat del professorat d'ESO i que garanteixin l'estabilitat del col·lectiu.

Funcionament en xarxa de tots els centres amb oferta professional.

Incrementar el complement específic per cobrir el diferencial de sou amb el professorat del grup A.

Estabilitat de la nova oferta formativa reglada implantada en un centre un mínim de 4 cursos.

Poder exercir qualsevol càrrec unipersonal i de gestió.

Reducció del professorat interí al 5% de la plantilla total per a cada especialitat de formació professional.

Facilitar la promoció professional als cossos de secundària.

š Professorat d'aules hospitalàries En cada centre hospitalari hi ha d'haver un mínim de 2 docents. Reconeixement del complement específic per al professorat que treballa en aules hospitalàries. Formació específica, llicències d'estudis, grups de treball amb continguts específics. Inversió en equips informàtics portàtils, que permetin l'atenció fora de l'aula. Regulació de la provisió d'aquells llocs de treball amb transparència i garanties.

š Professionals de la inspecció educativa Prioritat de les tasques d'assessorament pedagògic i formació davant les de gestió burocràtica.

Un marc específic de regulació per als centres que imparteixen ensenyaments professionals que respongui a les necessitats d'organització, flexibilització i gestió singular d'aquesta etapa educativa. Estructura orgànica i funcional pròpia i autònoma per a l'FP en tots els centres amb ensenyaments professionals, amb instruccions específiques i determinació de les dotacions de personal, horàries i econòmiques corresponents, proporcionals al volum d'oferta formativa. Constitució d'una comissió de seguretat i salut en tots els centres que imparteixin FP. Subdirecció d'FP a tots els centres amb dues famílies professionals o més. Establir la figura de l'administrador/administradora en tots els centres que tinguin dues famílies professionals o més.

Increment de les plantilles per permetre reduir el nombre de centres per atendre. Consolidació de les plantilles mitjançant concurs públic, prioritzant-ne la professionalitat. Adequació i consolidació del complement específic en funció de la zona d'acció. Articular la relació de la inspecció amb l'Agència d'Avaluació.

š Formació professional Definició clara, amb el consens dels agents socials, d'un model flexible i dinàmic que permeti la integració real de la formació professional inicial del sistema educatiu en el Sistema Integrat de Formació Professional de Catalunya. Govern autònom del Sistema de Formació Professional de Catalunya. Participació dels agents socials en la concreció del sistema i en la seva organització, gestió i funcionament, tant per millorar l'adequació de

Informa Ensenyament públic, novembre 2010

13


INFORMA_NOV10.qxd

01/12/2010

18:58

Página 14

3Febrer 2011 Professionalització i especialització dels coordinadors i coordinadores d'FP en tots els àmbits que abasten: FCT, orientació i inserció professionals, assessoria i reconeixement de competències, formació ocupacional… Un acord laboral específic per a l'FP, que garanteixi unes condicions de treball dignes per al professorat i el dret a ser representats legalment en el marc de qualsevol pacte o conveni específic que pugui condicionar o modificar les condicions de treball del professorat. Regulació de la mobilitat funcional i territorial, i del temps de treball del personal docent d'FP amb determinació de les condicions i limitacions que cal observar en cada cas.

Regularització del professorat especialista: condicions de treball i atribució docent. Regulació específica dels desplaçaments forçosos del professorat d'FP. Complement retributiu per al professorat tècnic d'FP amb càrrega docent en crèdits o mòduls atribuïts al PS. Dret a participar en el concurs de trasllat de la comunitat autònoma del professorat habilitat. Determinació de les reduccions horàries, les dotacions econòmiques i els efectes en la promoció professional vinculats a l'exercici dels càrrecs propis de l'FP, especialment per a la tutoria de l'FCT, per a la coordinació de l'FP al centre i per al manteniment de les instal·lacions. Percepció del complement de professorat itinerant per part del professorat responsable de l'FCT.

Coneixement de la mesa dels convenis o acords que impliquen una modificació de les condicions en l'exercici professional del personal docent.

Desdoblament dels crèdits quan el nombre d'alumnat superi 18 en totes les hores assignades (incloses les de lliure disposició).

Registre públic dels convenis de col·laboració entre els centres i les empreses.

Places per a professorat tècnic en CRP i camps d'aprenentatge. Capacitació professional per afrontar les noves competències que els centres i els docents de la formació professional necessiten per donar una resposta de qualitat a un sistema de qualitat. Acords de formació especialitzada amb les universitats i les escoles superiors. Increment de l'oferta formativa de competències lingüístiques i digitals adaptades a la família professional corresponent en els plans de formació. Convenis específics de formació amb empreses del sector. Estades de formació d'un mínim de 8 setmanes. Impuls de l'oferta d'estades en empreses amb llicències retribuïdes. Permisos retribuïts (fins a 5 dies laborals) per a l'assistència a jornades tècniques, congressos, fires o exposicions vinculades a l'especialitat docent del professorat. Establiment de les condicions de promoció professional vinculades a l'assoliment de la formació. Regulació específica de l'adquisició de nova especialitat docent per a tot el professorat d'FP. Totes aquestes propostes s'entenen formulades en l'àmbit nacional i estranger.

14

Informa Ensenyament públic, novembre 2010


INFORMA_NOV10.qxd

01/12/2010

18:58

Página 15

Eleccions sindicals 3Febrer 2011 Més recursos per a més i millor oferta de formació professional Dotació pressupostaria pròpia per al sistema de formació professional. Campanya institucional de promoció de l'FP abans i durant la preinscripció. Reconeixement institucional als millors projectes d'FP: concessió de premis i ajuts anuals per a l'alumnat i els centres. Negociació, transparència i publicitat del mapa de l'FP de Catalunya.

š Professorat d'idiomes

d'escoles

oficials

Revisar el model dels centres de nova creació. Proposem una dotació inicial d'un mínim de 4 professionals. Creació d'escoles oficials d'idiomes multilingües i no només extensions d'anglès. Mantenir els cursos de català a les EOI. Increment de les hores d'organització i gestió (16 h lectives). Revisar l'aplicació del nou calendari escolar en el context d'EOI, cursos intensius, cursos d'estiu, monogràfics i millorar-lo segons les seves característiques i necessitats. Substituir els divendres a la tarda del primer quadrimestre per sessions no presencials de treball telemàtic. Reconeixement del càrrec i el complement retributiu de cap adjunt. Ampliació de l'oferta d'idiomes amb demanda creixent, en la modalitat semipresencial i/o a distància. Formació específica, amb llicències d'estudis, i formació en horari lectiu adaptat a l'horari laboral. Recursos suficients. Ampliació de biblioteques i mediateques. Dotació d'auxiliars de conversa a tots els centres. Compactar l'horari de treball del professorat per conciliar la vida laboral i personal Agilitzar el pagament que ha de fer el Departament d'Educació de les despeses que les escoles oficials d'idiomes anticipen.

š Professorat d'arts plàstiques i disseny La conversió dels fins ara estudis de diplomatura en estudis superiors de grau en disseny ha de garantir l'establiment d'un període de transició raonable que permeti l'adaptació del professorat als requisits docents a aquests estudis. També caldrà promoure i dissenyar mesures singulars i/o excepcionals que facilitin aquesta transició per al personal docent, com ara mecanismes o procediments de validació o habilitació extraordinaris que garanteixin la seva estabilitat, atesa la transició en què es troba el col·lectiu mentre no s'estableixi la regulació reglamentària del Govern de l'Estat. Creació d'un mecanisme de col·laboració entre les seus de l'ESDAP i altres centres de formació professional reglada que permetin convenis i acords per crear itineraris professionals especialitzats per als titulats. Increment de l'oferta formativa per al professorat, especialment en l'àmbit de les competències digitals i lingüístiques, i en l'ús de les noves tecnologies en les especialitats docents.

Informa Ensenyament públic, novembre 2010

15


INFORMA_NOV10.qxd

01/12/2010

18:58

Página 16

3Febrer 2011 š Professorat de persones adultes

formació

de

Demanar que s'apliqui l'especificitat de la formació de persones adultes en el concurs de trasllats i la provisió de vacants. L'elaboració de les tipologies de centres, de plantilla tipus i de direcció i de coordinacions específiques dels centres. Eradicar l'actual irregularitat que suposa l'existència de les aules de formació de persones adultes i convertir-les en centres de formació de persones adultes. L'ampliació de les plantilles seguint la tipologia establerta, amb un augment real tant de les plantilles com de l'oferta formativa.

š Centres d'educació especial Reconeixement de la peculiaritat dels centres específics d'educació especial com a institucions que atenen alumnes, de 3 a 20 anys, no integrats en centres ordinaris i que requereixen una gestió i organització del centre diferenciada. Decret específic de menjador i de transport per als alumnes dels centres d'educació especial (EE). Regulació específica dels centres d'EE per poder fer la cooperació i el suport a l'escolarització en centres ordinaris.

š L’escola rural

El reconeixement d'una borsa d'hores equivalent a l'horari d'un professor en concepte de tasques d'informació i orientació.

Els criteris mínims de les plantilles de la ZER com les plantilles d'una escola d'una línia: quatre especialistes i augment d'un docent i mig per a l'aplicació de la sisena hora. Equiparació de les ZER que pel nombre de grups ho puguin ser a escoles de dues línies.

Aconseguir més flexibilitat i autonomia en la gestió de centres i en l'elaboració dels itineraris formatius.

Adequació del nombre d'itinerants a la dimensió de les ZER i a les seves característiques específiques.

Elaborar el mapa de la formació de persones adultes de Catalunya i acabar de completar la xarxa pública amb l'objectiu d'ampliar l'oferta d'FPA fins a arribar, en una primera fase, al 3% de la població de Catalunya.

Increment de les hores de gestió de l'equip directiu de les ZER i de les escoles que formen part de les ZER en funció del seu volum.

El reconeixement de l'especialitat d'FPA en els estudis universitaris i en els cursos d'orientació pedagògica.

La figura del o la cap d'estudis ha de formar part del Consell Escolar de zona.

Actualització de l'acord sobre condicions laborals del professorat de persones adultes de 2006 i aplicació dels aspectes que no han estat prou desenvolupats. Per a una nova llei de la formació permanent. Integració plena de tot el professorat de persones adultes de centres penitenciaris en l'estructura del Departament d'Educació. Protocol de coordinació entre els centres de justícia i educació. Regulació de la provisió de llocs de treball tot considerant l'especificitat d'aquests llocs de treball.

Els i les mestres especialistes itinerants poden formar part de l'equip directiu de la ZER.

Les coordinacions de les ZER han d'estar equiparades amb les escoles d'una línia o dues, segons la tipologia de la ZER. Millora del pagament dels itineraris. Increment del preu del quilometratge per a tots aquells que han de desplaçar-se per a l'activitat docent. Increment dels ajuts i les cobertures en assegurança i atenció en carretera per al personal itinerant. Convenis amb entitats financeres per facilitar crèdits tous per a la compra del vehicle per a les persones itinerants, els equips directius i altres membres de la ZER que s'han de desplaçar sovint. Equiparació del pressupost anual de les ZER al de les escoles ordinàries amb un nombre de grup similar. Dotació de personal d'administració a totes les ZER. Incorporació a les llicències per estudis d'una reserva de places per a estudis específics del sector. Millora dels plans de formació de zona, adequant l'oferta educativa a les necessitats de les escoles rurals.

16

Informa Ensenyament públic, novembre 2010


INFORMA_NOV10.qxd

01/12/2010

18:58

Página 17

Eleccions sindicals 3Febrer 2011

Les polítiques educatives Canviar les polítiques. Donar solucions a problemes reals

La Llei d'educació de Catalunya, un abans i un després en la política educativa del país CCOO no ha donat suport a aquesta llei i s'hi ha mobilitzat en contra. La LEC ha suposat un gir a la dreta i el cop de gràcia al Pacte Nacional per a l'Educació. Denunciem l'incompliment de tots els aspectes del Pacte Nacional per a l'Educació que suposaven avançar en la igualtat de condicions entre els centres sostinguts amb fons públics, sobretot pel que fa a l'escolarització de l'alumnat amb més dificultats de tots tipus. La política educativa del Departament d'Educació en aquests anys ha estat àmpliament rebutjada pel professorat i ha suposat unes importants mobilitzacions amb jornades de vaga i manifestacions al llarg dels darrers cursos. La LEC és, sobretot, un projecte de gestió del sistema educatiu que no soluciona els problemes reals de l'educació del nostre país. Amb la LEC es vol solucionar els problemes de l'educació del nostre país, per la via de fer menys gestió pública i facilitant el creixement de l'escola concertada, especialment en els nivells no obligatoris. El govern del conseller Maragall s'allunya del programa de progrés, basat en els conceptes d'Estat del benestar europeu.Aprofita una crisi de creixement per virar cap a un model que utilitza el concepte d'excel·lència, per introduir la competitivitat entre els proveïdors de l'educació i s'allunya del servei públic, laic i gratuït, de qualitat que es fa amb cooperació i es basa en la igualtat d'oportunitats per a tothom.

CCOO volíem una llei d'educació que tractés els problemes d'educació reals de la ciutadania i dels centres de Catalunya. Entenem que aquesta llei és una oportunitat desaprofitada. Aquesta llei ha motivat durant els darrers dos cursos el període més intens de mobilitzacions i amb menys resultats dels darrers anys. Hem d'estar molt pendents del desplegament i lluitar decret a decret perquè no empitjorin ni les nostres condicions de treball ni l'educació pública catalana.

Canviar les polítiques. Donar solucions Mapa escolar i escolarització Escolaritzar tot l'alumnat amb qualitat és sens dubte la primera prioritat. Els propers anys continuarà el creixement de la població en edat d'escolarització obligatòria fins els 16 anys, amb un impacte especial en la secundària. També ha de créixer de manera important l'oferta per a la formació postobligatòria i la formació permanent. Més FP, més places de formació de persones adultes, més formació al llarg de la vida. Només garantint l'accés de la majoria de la població a la formació podem garantir el manteniment i el progrés econòmic encarant el futur amb la urgent necessitat de canviar el model productiu actual. Un model que, per ser sòlid, només pot estar basat en la producció amb més valor afegit, i això implica més i millor qualificació de les persones. CCOO lluitarem per configurar nous mapes educatius i escolars del territori, que donin satisfacció a les demandes que la ciutadania necessita.

Informa Ensenyament públic, novembre 2010

17


INFORMA_NOV10.qxd

01/12/2010

18:58

Página 18

3Febrer 2011 L'actual retallada de plantilles de professorat i d'altres suports educatius posa en perill la possibilitat que els nostres centres siguin realment inclusius i estiguin en bones condicions.

L'educació, un servei públic. Equitat és qualitat L'educació pública ha de garantir l'equitat del sistema en el marc d'una escola catalana, laica, democràtica, de qualitat i coeducativa. Caldrà fomentar un desenvolupament normatiu que garanteixi l'equitat del sistema. Evitar la guetització de centres.

Un model educatiu innovador, inclusiu i eficaç L'aposta per la innovació educativa ha d'impregnar les polítiques educatives, avançant en propostes realistes, integrades i integradores. La introducció de nous usos tecnològics, la inclusió educativa i l'eficàcia en la gestió no poden estar basades en titulars i propaganda. Les polítiques recents han tingut cura de comunicar missatges de vegades amb poc contingut, venent fum i poca solidesa a mitjà i llarg termini. La transformació educativa necessita temps i rigor, i no pot estar subjecta a les conjuntures de l'acció política. CCOO defensem el rigor i l'altesa de mires.Als canvis educatius que necessitem els cal: Dotació de recursos materials i humans adequats als projectes. Caldrà invertir més i amb l'orientació adequada. Donar prioritat a la formació dels educadors i educadores, i establir la confiança amb ells per poder aplicar veritables processos de canvi. Fomentar les xarxes de treball entre els i les professionals i centres. Posar l'Administració al servei dels centres, sense desentendre's de les seves obligacions com a poders públics. Un sistema de formació permanent, que integri la investigació i la innovació educatives i que es situï en l'espai superior europeu.

Promoure l'equilibri en l'escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives especials entre tots els centres sostinguts amb fons públics. Frenar l'actual dualització del nostre sistema educatiu i resoldre les disfuncions i els problemes que ha generat la doble xarxa d'oferta educativa. Fer funcionar les oficines de matriculació i els espais de planificació de forma participativa i orientant l'escolarització equilibrada. Experimentar models d'equitat al territori, en xarxes de centres compromesos amb el benestar d'una població determinada.

Posar el debat educatiu fora dels marcs estrictes dels centres escolars Abordar amb valentia els punts següents: L'educació dels 0 als 6 anys i configurar polítiques conjuntes familiars i educatives. La conciliació de la vida laboral i la personal. Només canviant els serveis o encarant el futur i treballant per transformar també les condicions, horaris, jornades del món laboral per poder atendre millor al jovent i la infància. Descentralitzar l'Administració i fer-la propera al territori. Noves funcions i nous projectes de les ciutats i els territoris en vertebrar l'educació. Calen unes noves polítiques per incidir en la comunicació global per fer anar l'educació per on volem i no que el mercat ens dictamini per on s'ha d'anar.

Per l'educació pública. L'educació de qualitat, laica i democràtica. Per una educació sustentada en les valors de la coeducació, i la inclusió de tothom sense discriminacions per raons de sexe, creences, origen, ètnia o cultura. Per una educació catalana, oberta i solidària.

18

Informa Ensenyament públic, novembre 2010


INFORMA_NOV10.qxd

01/12/2010

18:58

Página 19

Eleccions sindicals 3Febrer 2011 Funcions del sindicat La Federació d'Ensenyament de CCOO és un instrument que ens permet intervenir de forma organitzada i contínua en: La negociació col·lectiva de les nostres condicions de treball. La resolució de problemes concrets. L'assessorament en relació amb les nostres condicions laborals i professionals. La formació permanent. L'elaboració d'alternatives educatives.

El model sindical de CCOO es basa en: Elaborar propostes per millorar les condicions laborals i professionals. Negociar i mobilitzar, si cal, per aconseguir les millores i els acords que donen sentit, eficàcia i utilitat a l'acció sindical.

El model de representació sindical. Uns canvis encara insuficients Haurem de treballar per aconseguir la representació centre a centre "Aquestes eleccions sindicals hem aconseguit el que la llei ja ens permetia el 2006 i que només CCOO va defensar aleshores, i és tenir una representació sindical més propera als centres de treball, fent les eleccions sindicals per serveis territorials. Un cop aconseguit això no ens aturarem, ja que el nostre objectiu final és aproximar més l'acció sindical al dia a dia dels centres de treball. Caldrà buscar noves formes de representació i presència sindical als centres i zones educatives que permetin més proximitat per a la detecció dels problemes concrets, amb un model sindical que permeti les eleccions sindicals centre a centre. Ara mateix la llei això no ho permet, de la mateixa manera que abans de 2006 no permetia fer eleccions sindicals en àmbits inferiors a la província, però amb la teva força i la nostra determinació modificarem la llei."

Els vots de les eleccions es transformen en temps de treball per aconseguir millores: La feina de quatre anys ha estat possible per les hores sindicals que ens ha atorgat la representativitat de les darreres eleccions. Com més vots, més persones delegades, i com més persones delegades, més temps de dedicació. Així és com funciona el nostre sistema d'eleccions sindicals. El dia 3 de febrer haureu de decidir qui us sembla que pot aprofitar millor aquest temps. Volem recollir totes les inquietuds i transformar-les en reivindicacions col·lectives. Volem seguir sent útils perquè tots i totes puguem treballar millor.

Per poder fer tot això ens cal la teva força, la teva participació i el teu vot en les eleccions sindicals, perquè tinguem els delegats i delegades i la representativitat suficient per recuperar tot allò que darrerament ens han pres i per aconseguir millores en les nostres condicions de treball i en l'educació del nostre país.

Informa Ensenyament públic, novembre 2010

19


INFORMA_NOV10.qxd

01/12/2010

18:59

Pรกgina 20

Propostes Eleccions Sindicals 2011  

Les propostes de CCOO a les Eleccions sindcicals de l'ensenyament públic

Propostes Eleccions Sindicals 2011  

Les propostes de CCOO a les Eleccions sindcicals de l'ensenyament públic

Advertisement