Page 1

¹ÔµÂÊÒà áªÃìáÁ¹ÃÕÇÔÇ »‚·Õè 16 ©ºÑº·Õè 159 เดือ¹กѹÂÒ¹ 2555

โคโตบูกิ พร็อพเพอร์ตฯ้ี ยึดหัวหาดแหลมแท่น

ลุยเปิดคอนโดมิเนียม “โคโตบูกิ สวีท”

จับตาจุดเปลี่ยน ประเทศไทย

ปฏิรูปจังหวัดจัดการตนเอง

ภาคธุรกิจรวมพลัง ต้านคอร์รปั ชัน่

สร้างความเป็นธรรมแข่งขันเออีซี

ชงเขตปกครอง ปัตตานีมหานคร

แก้ปญ ั หาชายแดนใต้อย่างยัง่ ยืน

รับจำนำข้าวเปลือก: รัฐบาลหลอกชาวบ้าน แบบขาสัน่


นิตยสาร แชร์แมนรีวิว ปีที่ 16 ฉบับที่ 159 เดือนกันยายน 2555

¹ÔµÂÊÒà áªÃìáÁ¹ÃÕÇÔÇ »‚·Õè 16 ©ºÑº·Õè 159 เดือ¹กѹÂÒ¹ 2555

ปีที่ 16 ฉบับที่ 159 เดือนกันยายน 2555

CHAIRMAN REVIEW Vol.16 No.159 September 2012 โคโตบูกิ พร็อพเพอร์ตฯ้ี ยึดหัวหาดแหลมแท่น

ลุยเปิดคอนโดมิเนียม “โคโตบูกิ สวีท”

จับตาจุดเปลี่ยน ประเทศไทย

ปฏิรูปจังหวัดจัดการตนเอง

ภาคธุรกิจรวมพลัง ต้านคอร์รปั ชัน่

สร้างความเป็นธรรมแข่งขันเออีซี

ชงเขตปกครอง ปัตตานีมหานคร

แก้ปญ ั หาชายแดนใต้อย่างยัง่ ยืน ISSN 0859-4473

รับจำนำข้าวเปลือก:

สารบัญ

50.

รัฐบาลหลอกชาวบ้าน แบบขาสัน่

Economic Focus ภาคธุรกิจรวมพลังต้านคอร์รัปชั่น สร้างความเป็นธรรมแข่งขันเออีซี Politic Focus ชงเขตปกครองปัตตานีมหานคร แก้ปัญหาชายแดนใต้อย่างยั่งยืน Social Focus จับตาจุดเปลี่ยนประเทศไทย ปฏิรูปจังหวัดจัดการตนเอง Special Scoop รับจำนำข้าวเปลือก: รัฐบาลหลอกชาวบ้านแบบขาสั่น Commerce & Export เกษตรเศรษฐกิจ Special Scoop 116 ปี กรมป่าไม้ ก้าวไกลอย่างมั่นคงภายใต้ร่มพระบารมี Insurance Logistics & Transportation Money & Banking Industrial & Investment Property Chairman Car Communication & IT Marketing Report Corporate Social Responsibility New Products Chairman Society

7 11 15 19 21 24 29 31 47 49 58 62 64 67 74 81 84 86

บทบรรณาธิการ ค้นหาความจริง? ศ.ดร.คณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ และค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) แถลง รายงานฉบับสมบูรณ์ ภายหลังทีด่ าำ เนินการตรวจสอบและค้นหาข้อ เท็จจริงทีเ่ ป็นรากเหง้าของปัญหาความ ขัดแย้งและเหตุการณ์ความ รุนแรงและความเสียหาย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปรองดองใน ประเทศไทยระยะยาวมาเป็นเวลา 2 ปี ทัง้ นีก้ ารทำางานของ คอป.ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานความรับผิดชอบ ต่อประชาชน ถ้าไม่มีความรับผิดชอบต่อประชาชน สังคมเราก็จะ วนเวียนอยู่อย่างนี้ ขณะเดียวกันรายงานของ คอป.จะไม่ให้อยู่แค่ ในห้องสมุด หรือในตู้ จะแจกจ่ายไปสู่สาธารณะ ให้ทุกคนสามารถ เข้าถึงได้ตลอด ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่ก็เป็นเพียง จุดหนึ่งเท่านั้น ส่วนจะนำาไปสู่ความคลี่คลายได้ สังคมทั้งหมดต้อง ช่วยกัน เพราะ คอป.ไม่มีอำานาจเหมือนฝ่ายยุติธรรม ที่จะสั่งการ ตรวจสอบได้อย่างที่หลายฝ่ายต้องการ ความจริงจะเป็นรากเหง้าสำาคัญของการปรองดอง และ เมือ่ สังคมได้รบั รูค้ วามจริงมากขึน้ ปัญหาก็จะคลีค่ ลายไปได้ แต่ ขณะนีไ้ ด้คน้ หาความจริงมาในระดับหนึง่ ซึง่ นับว่าเพียงพอแล้ว หากจะให้ ลึ ก ไปกว่ า นี้ ค งต้ อ งปล่ อ ยให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข อง กระบวนการยุติธรรมทาง กฎหมาย อย่างไรก็ตามระหว่างที่ คอป.ทำางานทัง้ รัฐบาลก่อนหน้าและ รัฐบาลนีก้ ไ็ ม่เคยมายุง่ เราทำางานได้อย่างมีอสิ ระทีส่ ดุ และเป็นคณะ กรรมการที่รับฟังมากที่สุด แล้วจึงนำามาประมวลเป็นบทสรุป เพื่อ นำาเสนอต่อสาธารณะ ทัง้ รัฐบาล ประชาชนและสือ่ ต่างประเทศ และ เป็นปกติ เป็นสิง่ ทีด่ ที มี่ ขี อโต้แย้ง แต่การโต้แย้งทีม่ คี วามรุนแรงเป็น สิ่งที่เราไม่ประสงค์ และเชื่อว่าไม่มีสังคมไหนประสงค์ ขั้นตอนจากนี้ เมื่อ ส่งรายงานถึงรัฐบาลแล้ว คณะกรรมการ ประสานและติดตามผลการดำาเนินการอิสระตรวจสอบและค้นหา ความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) ที่นายยงยุทธ วิชัย ดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานจะนำาไป พิจารณา เรา “แชร์แมน” ได้แต่หวังว่าความจริงต้องเป็นความจริง ที่ไม่ต้องค้นหาอีกต่อไป!


Economic Focus

ภาคธุรกิจรวมพลัง ต้านคอร์รปั ชัน่ สร้างความเปน็ ธรรม แข่งขันเออีซี

ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น ร่วม กับ 42 องค์กรประกาศจุดยืนต่อต้าน การทุจริต คอร์รัปชั่น จัดปฏิญาณตน ไม่ ย อมเป็ น เหยื่ อ ของค่ า นิ ย มการติ ด สินบน เคารพกฎหมาย กติกาของชีพ และระเบี ย บของสั ง คมอย่ า งเคร่ ง ครั ด เน้ น สร้ า งความเป็ น ธรรมลดความ เหลื่ อ มล้ำ า เพื่ อ เข้ า สู่ ก ารแข่ ง ขั น เออี ซี นำ พาประเทศไปสู่ ค วามเจริ ญ รุ่ ง เรื อ ง อย่างยั่งยืน

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานภาคีเครือ ข่ า ยต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น และกรรมการสมั ช ชา ปฏิรูปกล่าว ในงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำา ปี 2555” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 ว่า เป็นการ แสดงสัญลักษณ์ของการรวมพลัง นำาเสนอสาระ ความคืบหน้าและเป้าหมายในอนาคตของการต่อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง พร้ อ มที่ จ ะก้ า วสู่ ยุคแห่งการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงประเทศอย่าง โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ หลังจากภาคีเครือข่าย ต่อต้านคอร์รัปชั่น ได้จัดตั้งและดำาเนินการมาเป็น เวลา 1 ปี เพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นใน สังคมไทย CHAIRMANreview | 7


Economic Focus

ทั้ ง นี้ เ ป็ น การดำ า เนิ น งานผ่ า นยุ ท ธ์ ศ าสตร์ 3 ป. คือป้องกัน ปลูกฝัง และ ปราบปราม โดยพันธกิจสำาคัญ ที่ได้ดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม คือการป้องกันและ การปลู ก ฝั ง ขณะที่ ด้ า นการปราบปราม ทางภาคี มี บทบาทกระตุ้นให้ภาครัฐได้ทำาหน้าที่อย่างจริงจัง และ รวดเร็ว สำาหรับก้าวต่อไป ได้จัดทำาแผนปฏิบัติการและ ปรับปรุงโครงสร้างการทำางานให้เป็นระบบและชัดเจน ยิ่งขึ้น มีการประสานงานความสนับสนุน ทั้งด้านเงินทุน และด้านอื่นๆ เพื่อยกระดับการดำาเนินงานให้สอดคล้อง กับระดับสากลยิ่งขึ้น สำาหรับแผนการระยะสั้นนั้น จะรณรงค์โครงการที่ ทำามาแล้วอย่างต่อเนือ่ ง เช่น โครงการหมาเฝ้าบ้าน โครงการ ฮั้วไม่จ่าย โครงการ D-Ambassador และโตไม่โกง ที่ ต้องการปลูกจิตสำานึกของเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มี คุณธรรมและเติบโตเป็นประชาชนในสังคมที่ดีได้ต่อไป ส่วนแผนงานระยะยาวคือ จะมุ่งผลักดันให้มีการปรับปรุง กระบวนการยุติธรรมในการปราบปรามผู้กระทำาทุจริต คอร์ รั ป ชั่ น ทั้ ง ทางนิ ติ นั ย และพฤติ นั ย โดยมี ก ารระดม สมอง นักกฎหมาย ผู้นำาทางความคิด สื่อมวลชน และ สมาชิกภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อหาแนวทาง ในการแก้กฏหมายและระเบียบต่างๆ ต่อไป นายปรีดา เตียสุวรรณ์ กรรมการสมัชชาปฏิรูป กล่ า วว่ า การทำ า ธุ ร กิ จ ต้ อ งมี ค วามเป็ น ธรรม ไม่ มี ก าร ผูกขาด ธุรกิจต้องไม่โกง ไม่คอร์รัปชั่น เราต้องมีกฎหมาย ออกมาควบคุ ม เรื่ อ งนี้ ด้ ว ย เพราะการเปิ ด ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี เป็นการแข่งขันกับประเท ศอื่นๆ มีคนจับตามองเราอยู่เราเคยเอาเปรียบ แรงงาน พม่า แรงงานลาว แรงงานต่างด้าวต่างๆ สิ่งเหล่านี้มัน กำาลังถดถอยลงทุกที เพราะเขากำาลังสร้างประเทศขึ้นมา และกำาลังต้องการดึงคนของเขากลับไป “ปัญหาคอร์รัปชั่นจะทำาให้ประเทศเรานั้นเสื่อมลง มีความเหลื่อมล้ำาในการทำาธุรกิจ และเป็นปัญหาที่สำาคัญ เป็นเรื่องหนัก และเป็นเรื่องใหญ่ คนที่สร้างปัญหาก็คือ 8 | CHAIRMANreview

นักการเมือง ที่สร้างภาระให้กับเรา ในประเทศอื่นๆ เช่น อินโดนีเซีย การแก้ปัญหา คอร์รัปชั่น เขาเดินหน้าไปไกล กว่าเรา ทั้งที่จริงแล้ว เขาเริ่มต้นพร้อมๆ ประเทศไทย เมื่อประมาณ 10 ปีก่อน” ขณะเดียวกันการแก้ไขปัญหาการผูกขาด ความไม่ เป็นธรรมในการค้า เรายังคงล้าหลังเขาอยู่มาก เรามีการ ออกกฎหมายมาอย่างชัดเจน ห้ามไม่ให้มีอำานาจเหนือ ตลาด ห้ามไม่ให้มีการผูกขาดทางการค้า ต้องให้ผู้บริโภค มีอำานาจ ในชีวิตของตัวเอง เราต้องคำานึงถึงความถูกต้อง คิดถึงหน้าที่ ที่ควรทำา เคารพในศีลธรรม และควรคิดถึง ลูกหลานของเราในอนาคตด้วย ปัญหา สำาคัญคือ ปัญหาจากภาครัฐ ที่เราปล่อย ให้ รัฐใหญ่มากเกินไป มีอำานาจมากเกินไป เราควรลดงบ ประมาณรัฐให้น้อยลง เพื่อจะให้นักการเมืองหากินได้ น้อยลง นี่เป็นสิ่งที่ควรจะนำาเอามาทบทวนกันใหม่ และ อยากให้ รัฐ แจกแจงข้อมูลออกมาเลยว่า ในงบประมาณ แต่ละปีที่ออกมา มีการจัดซื้อ จัดจ้าง ใครบ้าง มีสัมปทาน ให้ใครบ้าง แสดงข้อมูลว่า ในแต่ละปี ท่านได้ทำาอะไร ที่ ล ดคอร์ รั ป ชั่ น ลงไปบ้ า ง ขึ้ น ข้ อ มู ล แปะไว้ ที่ ห น้ า WEB SITE ไปเลย เพื่อเป็นการแสดงความ โปร่งใส ให้ สาธารณะชนได้รับทราบถึงข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อเป็นการ ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว ดร.สมคิ ด จาตุ ศ รี พิ ทั ก ษ์ อดี ต รั ฐ มนตรี ว่ า การ


Economic Focus

กระทรวงการคลัง กล่าวว่าปัญหาคอร์รัปชั่น เป็นปัญหา ที่สะสมและยืดเยื้อมานาน ที่ผ่านมาทุกรัฐบาลให้ความ สำาคัญในการแก้ปัญหา แต่ดูเหมือนว่าปัญหายิ่งฝังลึก และมองว่าภาคธุรกิจเอกชนถือเป็นข้อต่อที่สำาคัญในการ เริ่มปลุกระดมปัญหา เพื่อเป็นตัวกลางในการประสาน ความร่วมมือกับภาครัฐบา ล แม้ภาคเอกชนจะเป็นส่วน สำาคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาการคอร์รัปชั่นด้วยก็ตาม “ขอเรียกร้องให้ภาคธุรกิจ เอกชน ร่วมต่อต้านทุจริต กำาหนดให้เป็นพันธกิจขององค์กร ระดมทุนเพื่อเปลี่ยน ทั ศ นคติ เ ด็ ก และเยาวชนไม่ ใ ห้ ย อมรั บ การทุ จ ริ ต หลั ง ผลสำ า รวจพบเยาวชนยอมรั บ ได้ กั บ การทุ จ ริ ต หากได้ ประโยชน์ ในส่วนของสมาคมธุรกิจ ควรจะหารือและจับ มือกันเพื่อกำาหนดราคากลางของสินค้าและบริการแต่ละ ประเภท และเชื่อว่าหากมีราคากลางจะทำาให้ง่ายต่อการ ตรวจสอบยิ่งขึ้น” ดร. บัณฑิต นิจถาวร อดีตรองผู้ว่าการธนาคาร แห่งประเทศไทย(ธปท.) กล่าวถึงการ” รวมพลังภาค ธุรกิจ ริเริ่ม CLEAN & CLEAR STANDARDS For AEC “ ว่า ในขณะนี้ ภาคธุรกิจไทยมีความเป็นห่วง ในปัญหา คอร์รัปชั่นที่มีอยู่ การประกาศอันดับความสามารถของ การแข่งขันในระดับประเทศ ของไทยก็ไม่ได้ขยับไปไหน เลย ยังคงอยู่ที่เดิม ประเด็นหนึ่งที่ชัดเจนคือ ข้อจำากัด ของปัจจัย ที่ทำาให้ความสามารถในการแข่งขันเรามีมาก

ขึ้นนั้น ยังคงเหมือนเดิม และปัจจัยเหล่านั้น ยังคงแย่ลง นั่นก็คือ ปัญหาการคอร์รัปชั่น “ภาคธุรกิจมีความห่วงใย ในบริบทของในการที่เรา จะเข้าไปใกล้ การเปิดประชาคมอาเซี่ยน จึงมีความกังวล ว่ า มั น จะไปกระทบความสามารถของบริ ษั ท ไทย ที่ จะแข่งขัน กับ เออีซีได้หรือไม่ เพราะฉะนั้นสรุปว่า เรา จะต้ อ งทำ า ให้ ก ารคอร์ รั ป ชั่ น มั น ลดลง เพราะปั ญ หา คอร์ รั ป ชั่ น มั น สะท้ อ นถึ ง ความไม่ น่ า เชื่ อ ถื อ ในการทำ า ธุ ร กิ จ ในประเทศไทย ถ้ า ปั ญ หายั ง คงมี อ ยู่ และมั น จะ ส่งผลสะท้อนในการแข่งขันกับ ประเทศอื่นๆ เพราะใคร ก็ไม่อยากทำาธุรกิจกับประเทศที่มีปัญหาคอร์รัปชั่นที่สูงๆ ที่สำาคัญ ปัญหาคอร์รัปชั่น มันทำาให้เกิดการแข่งขันที่ไม่ เป็นธรรม ลดแรงจูงใจในการทำาธุรกิจ” อย่างไรก็ตาม ถ้ายังไม่มีการแก้ไข มันจะกระทบถึง ความยัง่ ยืนของธุรกิจในประเทศอีกด้วย คอร์รปั ชัน่ จึงเป็น ปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องมีการแก้ไข ภาคธุรกิจเอกชนเอง จำาเป็นต้องมีบทบาท มีส่วนโดยตรงที่จะทำาให้ลดปัญหา คอร์รัปชั่นได้ บทบาทหลักที่ทำาได้ก็คือ ปฏิเสธที่จะทำา ธุรกิจที่คอร์รัปชั่น เพราะถ้าเกิดในภาคธุรกิจ ไม่ทำาธุรกิจ ที่คอร์รัปชั่น แล้ว ปัญหานี้ก็จะเกิดขึ้นยาก ซึ่งในขณะนี้ แนวร่วมบริษัทธุรกิจที่ จะทำาธุรกิจแบบโปร่งใส ใสสะอาด เพื่อการสร้างตลาด การแข่งขันที่ใสสะอาด เริ่มมีมากขึ้น เรื่อยๆ ภายใต้โครงสร้างของแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชน ในการต่อต้านการทุจริต “ขณะนี้ เรามีแนวร่วม 96 บริษัท ที่แสดงเจตนารมณ์ เข้าร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการ ทุจริต และยังเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆ มันเป็นการชี้ให้เห็นว่า สิ่ ง เหล่ า นี้ มั น อยู่ ใ นความสนใจของบริ ษั ท เอกชนและ พร้อมที่จะมีส่วนร่วม และจะจัดสรรให้เป็นงบโฆษณา ที่จะนำามาใช้เผยแพร่ และมาใช้สนับสนุนในการทำางาน ต่อต้านการคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ และนี่คือ บทบาทที่ภาคเอกชนสามารถทำาได้” นอกจากนี้ บ ทบาทของภาครั ฐ ที่ สำ า คั ญ ที่ จ ะลด CHAIRMANreview | 9


Economic Focus

ปัญหาคอร์รัปชั่นได้ ก็โดยการบังคับใช้กฎหมายและที่ สำาคัญต่อการแข่งขันธุรกิจไทย ในช่วง เออีซี เปิด ก็คือ การลดขนาดและกิจกรรมของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ เราต้องหันไปใช้กลไกตลาดให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นแนวทาง หนึ่ ง ที่ จ ะสามารถแก้ ไ ขปั ญ หาในการคอร์ รั ป ชั น ได้ และการแข่งขันกับต่างประเทศ เราจำาเป็นต้อง ทำาให้ กฎระเบียบต่างๆ ที่ทำาโดยภาครัฐ ต้องมีความโปร่งใส มากขึ้น และมีการทำาธุรกิจ ที่สามารถไปให้ถึงการแข่งขัน ที่เป็นธรรมมากขึ้น นางสาว รสนา โตสิตระกูล สมาชิกวุฒิสภา(สว.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า เห็นด้วยที่การต่อต้าน คอร์รัปชั่นที่เราจะต้องส่งเสียงเห่า แล้วเราต้องกัดด้วย ถ้าทำาได้ สิ่งที่ผ่านมา ประเด็นที่เราพยายามพูดอยู่ตลอด มันก็ได้ผล และเราอยากจะให้ ไม่ใช่แค่การพูดเพียงอย่าง เดียว อยากให้คนพูดที่อยู่ใน facebook ทั้งหลาย ออก มาอยู่ในโลกจริงๆ ด้วย “ยิ่ ง ตอนนี้ กำ า ลั ง ติ ด ตามเรื่ อ งพลั ง งาน ซึ่ ง เป็ น การคอร์ รั ป ชั่ น ที่ ใ หญ่ ม าก และเป็ น เรื่ อ งที่ ซั บ ซ้ อ น ซึ่ ง กำ า ลั ง พยายามทำ า ให้ เ รื่ อ งมั น ง่ า ย ซึ่ ง ตอนนี้ สื่ อ หลั ก ก็ ไ ม่ ค่ อ ยอยากจะพู ด ถึ ง เรื่ อ งนี้ เ ท่ า ไหร่ เพราะกลั ว จะ ถอนโฆษณา ที่จริงแล้ว เราก็เป็นเหมือนเจ้าของบ้าน เราเป็ น เจ้ า ของทรั พ ย์ ส มบั ติ แล้ ว เราจ้ า งคนมาดู แ ล ประเทศ ดูแลบ้าน แล้วปรากฏว่าคนดูแล กลับมาโกง ซะเอง เป็นโจรซะเอง” เพราะฉะนั้นเราต้องค่อย มาเห่า เองด้วย พวกสื่อ 10 | CHAIRMANreview

ต่างๆ ก็ไม่ยอม ที่จะช่วยเห่าให้เราด้วย เราก็ต้องออก มายังพื้นที่สาธารณะ เพื่อใช้เป็นที่แสดงออก เราต้องทำา ในสิ่งที่ถูกต้อง เราต้องส่งเสียงออกมาบ้าง เพื่อให้สิ่งที่ เราทำานั้นมันเกิดผลขึ้นมา ไม่จำาเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลง ทันที ต้องค่อยๆ เริ่ม และทำาให้มากขึ้น ดีขึ้น และบ่อย ขึ้ น การโกงที่ มั น เกิ ด ขึ้ น มาได้ ก็ เ พราะมี ค นไปใช้ ฐ านะ ตำาแหน่งของตัวเองในลักษณะที่ ไปทำาให้เกิดประโยชน์ นาย มี ชั ย วี ร ะไวทยะ ประธานมู ล นิ ธิ มี ชั ย วีระไวทยะ บรรยายเรื่อง “รวมพลังผลักดันการต่อต้าน คอร์รัปชั่นให้เป็นวาระแห่งชาติ” ว่าต้องเริ่มแก้ที่ระบบ การศึกษาไทยมุ่งเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชน เน้นเป้าหมาย หลั ก ในการปลู ก ฝั ง กลุ่ ม เยาวชน สอนให้ เ ป็ น คนดี มี คุ ณ ธรรม คิ ด นอก กรอบและไม่ ย อมรั บ การโกงกิ น สร้างเด็กนักเรียน ให้มีความรู้ทางธุรกิจ และไม่เอารัด เอาเปรียบ ผู้อื่นและยินดีที่จะแบ่งปัน มีจิตสาธารณะ เพื่อเข้าไปสู่ยุคของการปลอดคอร์รัปชั่น “เราต้องผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ เราเชื่อมั่นว่า เด็ ก ในวั น นี้ จะเป็ น ผู้ ใ หญ่ ใ นวั น นี้ ไ ด้ โดยที่ ไ ม่ ต้ อ งรอ อนาคต และเราจะมีจัดกิจกรรมต่อต้านการคอร์รัปชั่น ใน โรงเรียนโดยเด็กนักเรียน เราต้องการนำาไปสู้เป้าหมายคือ ให้นักเรียนประกาศได้เลยว่า โรงเรียนนี้ปลอดคอร์รัปชั่น ขั้นต่อไปก็ ให้ประกาศต่อไปเลยว่า หมู่บ้านนี้ ปลอด คอร์รัปชั่น และต่อไปประกาศ ตำาบลนี้ปลอดคอร์รัปชั่น เป็นขั้นตอนต่อไปเรื่อยๆ โดยเราเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ไป ก่อน แล้วจะเริ่มต้นไปยังจุดใหญ่ได้ ในที่สุด”


Politic Focus

ชงเขตปกครอง ปัตตานีมหานคร

แก้ปัญหาชายแดนใต้อย่างยั่งยืน พลันที่ข้อเสนอแก้ ไฟใต้ ของ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ด้วยรูปแบบการปกครองพิเศษ เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา และ ให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง ผู้ ว่ า ฯ 3 จั ง หวั ด ชายแดนใต้ เสี ย งวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ก็ แ พร่ ห ลายอย่ า งวรวดเร็ ว ขณะที่ ข้ อ เสนอแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งยั่ ง ยื น ได้ ดำ า เนิ น มาด้วยความสุขุมรอบคอบโดยเน้นให้ประชาชนเข้า มามีส่วนร่วม 11 | CHAIRMANreview

CHAIRMANreview | 11


Politic Focus

ร.ต.อ.เฉลิม ชีแ้ จงว่าความคิดทีใ่ ห้มกี ารเลือกตัง้ ผู้ว่าราชการจังหวัดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น หากตรงนั้นจะทำาให้รู้สึกไม่สบายใจก็จะเพิ่มจังหวัด ภูเก็ตไปอีกจังหวัดหนึง่ ซึง่ มีคนแสดงความคิดเห็นเป็น นักการเมือง เกรงว่าจะเป็นการแบ่งแยกดินแดน ซึ่ง หลักการของระบอบประชาธิปไตยที่มาจากการเลือก ตัง้ จะมีการแบ่งแยกดินแดนไม่ได้เพราะเจ้าหน้าทีห่ ลัก เป็นของรัฐบาล ขณะเดี ย วกั น รั ฐ บาล โดย น.ส.ยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ก็ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือ กับผู้นำาฝ่ายค้านนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้า พรรคประชาธิ ปั ต ย์ แ ละอดี ต นายกรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 18 กั น ยายน 2555 ที่ ทำ า เนี ย บรั ฐ บาล โดย มีพล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี ด้าน ความมั่นคง ประสานงานกับศูนย์อำานวยการบริหาร จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ผบ.เหล่ า ทั พ กองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) และ ฯลฯ ร่วมหารือ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่พรรค ฝ่ายค้านนำาเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ว่า จริงๆ แล้วโดยรวมเราเห็นเหมือนกัน วันนี้ถือว่าเป็นการ ทำาความเข้าใจทั้งสองฝ่าย บางอย่างก็เป็นข้อห่วงใย ที่ทางฝ่ายค้านกังวล แต่ก็เป็นขั้นตอนที่รัฐบาลกำาลัง ดำาเนินการอยู่ เราได้ชี้แจงในขั้นตอนรายละเอียดที่ ทำางาน ส่วนส.ส.ประชาธิปตั ย์ได้สะท้อนความต้องการ ในพื้นที่เรื่องงานพัฒนา ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็รับ เรื่องลงไปทำางาน “จริ ง ๆ แล้ ว ไม่ ไ ด้ ต่ า ง เพี ย งแต่ อ าจจะเป็ น เรื่องการสื่อสาร การทำางานด้วยกัน เช่น อยากเห็น ความสงบ วิธีการดูแลประชาชน การพัฒนา ซึ่งศูนย์ อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาอยู่แล้ว ส่วนเรื่อง ความมั่นคงก็คงอยากจะให้พนี่ ้องประชาชนในพืน้ ทีม่ ี 12 | CHAIRMANreview

ส่วนร่วมกัน ดูแลกันเอง ซึ่งก็มีแนวคิดเหมือนๆ กัน แต่ขั้นตอนในรายละเอียดบางอย่างก็อยู่ในขั้นตอน การดำาเนินงาน ฝ่ายรัฐบาลก็ได้ชแี้ จงว่าขณะนีเ้ รากำาลัง ทำางานไปแล้ว ถือว่าเป็นการพูดคุยในบรรยากาศที่” ส่วนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ยืนยันว่าพรรค ยืนยันมาตลอดว่าพร้อมร่วมแก้ไข และเห็นว่านายกฯ ต้องมีบทบาทสำาคัญ เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพใน การบริหารถ้าจะมีการปรับปรุงกฎหมายก็สนับสนุน แต่ขณะนี้ต้องดำาเนินการโครงสร้างทางกฎหมายให้ มากที่ สุ ด เช่ น การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารแก้ ปั ญ หา จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปก.จชต.) ทีเ่ ป็นมุมมองของ พรรคประชาธิปัตย์ที่แตกต่างกันกับรัฐบาลที่คิดว่า จำาเป็นแต่เราคิด ว่าเป็นการลดทอนกลไกที่ประชาชน มีส่วนร่วมตามกฎหมาย “ผม เข้าใจว่าการตั้ง ศปก.จชต.ขึ้นมาไม่ได้มี ผลกระทบโครงสร้างตามกฎหมาย แต่เป็นการลดทอน น้ำ า หนั ก ในการทำ า งาน ทำ า ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ เ ข้ า ได้ ห ลาย ช่ อ งทางในการเข้ า ถึ ง ฝ่ า ยนโยบาย ซึ่ ง จะทำ า ให้ เกิดความยุ่งยาก ในการประสานงาน และนโยบาย การเมืองนำาการทหารก็อยากให้การเมืองมีทิศทาง ที่ชัด อย่างไรก็ตาม ก็เป็นดุลพินิจของรัฐบาล ซึ่ง นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ได้ เป็นการหารือครัง้ สุดท้าย แต่จะ แลกเปลีย่ นตอนไหน ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์” นัน่ เป็นความเคลือ่ นไหวล่าสุด(ก่อนปิดต้นฉบับ) ของการแก้ ไ ขปั ญ หาไฟใต้ ใ นระดั บ นโยบาย ส่ ว น การแก้ไขปัญหา ในระดับพื้นที่นั้น นาย อับดุลการีม อัสมะแอ ตัวแทนภาคประชาชนจาก จังหวัดปัตตานี เปิดเผยถึงทิศทางและแนวทางการทำางานของจังหวัด ในที่ ป ระชุ ม เวที สั ง เคราะห์ แ ละถอดบทเรี ย นการ กระจายอำานาจให้จังหวัดจัดการตนเอง ซึ่งจัดโดย สภาพัฒนาการเมือง (สพม.)และสำานักงานปฏิรปู (สปร) เมื่อเร็วๆ นี้ว่า


Politic Focus

แนวคิดการจัดการตนเอง ในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ แตกต่างจากพื้นที่อื่น โดยได้กำาหนดเขตพื้นที่ เขตปกครองท้องถิ่นพิเศษ “ปัตตานีมหานคร” คือ รวมจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และอำาเภอเทพา อำาเภอจะนะ อำาเภอนาทวี อำาเภอ สะบ้ า ย้ อ ย จั ง หวั ด สงขลา เป็ น เขตปกครองหนึ่ ง เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ มีเชื้อสายมลายู นับถือ ศาสนาอิ ส ลาม รวมเป็นเขตปกครองเดียวกันเพื่อ สะดวกในการบริหารจัดการที่เป็นเอกภาพ เสมอภาค และไม่มีความเหลื่อมล้ำากัน ขณะนีม้ กี ารร่างพระราชบัญญัตปิ ตั ตานีมหานคร ขึ้นมา เพื่อเป็นการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แบบสันติและยั่งยืน มีกระบวนการขับเคลื่อนปัตตานี มหานครโดย ศึกษาสาเหตุที่มาของปัญหา ลงพื้นที่ ศึกษาแนวคิดของประชาชน จัดเวที ภายใต้กรอบ ความคิด ท้องถิ่นจัดการตนเอง ทำาให้แต่ละท้องถิ่น สามารถออกแบบบ้านของตัวเองได้ บนผืนแผ่นดิน ไทยนี้ โดยมีการก่อตัวของภาคประชาสังคม จัดตั้ง คณะทำางานเพื่อรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำาไปสู่รูป แบบการปกครองตนเองโดย ภาครัฐ ต้องฟังเสียงของ ประชาชนในพืน้ ที ่ มีการเจรจาหาทางออกด้วยสันติวธิ ี “ภาคการเมือง จะต้องกำาหนดนโยบายอย่าง เร่งด่วน เพื่อการแก้ไขปัญหาโดยศึกษาข้อมูลรอบ ด้านให้ละเอียด แล้วให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วม ด้ ว ย เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาร่ ว มกั น มี ก ารเผยแพร่ ความรูท้ างการเมืองสูภ่ าคประชาชน อย่างต่อเนือ่ ง และจริงจัง ทั้งทางตรงและทางอ้อม สถาบันการ ศึกษาในทุกจังหวัดจะต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ การเมือง ภาคพลเมืองสำาหรับชุมชน สภาพัฒนาการเมือง ต้องเป็นแกนหลักในการประสาน ส่งเสริมความรู้ การเมืองภาคพลเมือง ทั้งด้านการเมืองและการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการเมือง ภาคพลเมืองอย่างลึกซึ้ง”

ปั จ จุ บั น หน่ ว ยงานข้ า ราชการที่ มี อ ยู่ ไม่ รู้ ถึ ง ปัญหา ไม่เข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน จึ ง ไม่ ส ามารถแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง ปั ญ หาหลั ก ก็คือ การไม่ยอมรับอัตลักษณ์คนมลายู และพยายาม กลืนความเป็นมลายูให้หมดไป การแก้ปัญหาอย่าง สันติก็คือ การเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีอำานาจและมี ส่วนร่วมในการปกครอง และการจัดการแก้ไขปัญหา ด้วยตัวเอง คือการปฏิรูปโครงสร้างอำานาจในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญได้ กำาหนดไว้ ทัง้ นีส้ ถานการณ์ปจั จุบนั เหตุการณ์ความไม่สงบ และความรุ น แรง ได้ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งมานาน หลายปี แ ล้ ว เกิ ด ผลกระทบขึ้ น มากมาย ต่ อ ชี วิ ต ความเป็นอยู่ของประชาชน ทำาให้เกิดความสิ้นหวัง ไม่มีความปลอดภัยในชีวิต เครือข่ายภาคประชาชน ในพื้นที่ได้ร่วมปรึกษากัน และลงพื้นที่พบปะพูดคุย กั บ ประชาชนในท้ อ งถิ่ น ต่ า งๆ และนำ า ข้ อ มู ล มา สรุปแนวทางการดำาเนินงานตามที่ประชาชนต้องการ คือ ประชาชนต้องการบริหารจัดการตนเอง ด้วยการ เลือกผู้นำาที่มีอำานาจบริหารจัดการท้องถิ่นของตน ด้ า นนายอิ ส มาแอ อาลี อดี ต ผู้ อำ า นวยการ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มองว่าเบือ้ งต้นเห็นด้วยในหลักการ ที่ เ สนอให้ เ ลื อ กผู้ ว่ า ฯ เพราะอาจเป็ น ความหวั ง ในการแก้ปัญหา แต่ก็จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่อง การปกครองรู ป แบบพิ เ ศษ ซึ่ ง ต้ อ งดู ด้ ว ยว่ า การ เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ มีการกระจายอำานาจขนาดไหน ถ้าผู้ว่าฯ มาจากการเลือกตั้งต่อไปการแก้ปัญหา ประชาชนจะไม่ โ ทษรั ฐ บาล ต้ อ งโทษตั ว เองที่ เลือกมาเอง “แต่การเสนอแนวทางใดๆ ต้องถามความเห็น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการศึกษาความต้องการของ ประชาชน ไม่ใช่ยึดความคิดเห็นของรัฐบาลฝ่ายเดียว CHAIRMANreview | 13


Politic Focus

ค ว ร พู ด คุ ย ด้ า น ก ฎ ห ม า ย กั บ นั ก วิ ช า ก า ร ที่ มี ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งทำาประชาพิจารณ์สอบถาม ประชาชน” นายศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผอ.ศูนย์เฝ้าระวัง สถานการณ์ ภ าคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มองว่า ถ้าเปลี่ยนนโยบายดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม ได้ก็จะสอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ เช่น ข้อเสนอรูปแบบทบวง การปกครองในลักษณะ กระทรวงใหม่ หรือการจัดตั้งมหานครขึ้นมา โดย รวม จ.ปัตตานี จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส เป็น 1 เขต เเล้วเลือกตั้งผู้ว่าฯ 1 คนขึ้นมาเป็นผู้ว่าฯ มหานครปัตตานี เป็นต้น ทีส่ าำ คัญคือต้องนำาแนวคิด ต่างๆ ที่มีการเสนอนำามาพิจารณาในรายละเอียด อีกครั้งหนึ่ง “รู ป แบบการปกครองเดิ ม ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ถึงแม้จะมี อบต. เทศบาล ก็ไม่ตรงกับลักษณะพิเศษ หรืออัตลักษณ์ของ คนในพื้นที่ ทั้งทางวัฒนธรรมและทางประวัติศาสตร์ ฉะนั้นจึงต้องจัดระบบใหม่ให้เป็นการปกครองเเบบ พิเศษ” ขณะทีพ ่ ล.ต.ต.จำารูญ เด่นอุดม ทีป่ รึกษามูลนิธิ วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด ชายแดนใต้ สมาชิ ก สภาพั ฒ นา การเมื อ ง สถาบั น พระปกเกล้ า บอกว่ า เคย มี ค น เสนอแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การกระจายอำ า นาจในพื้ น ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นเขตปกครองพิเศษ มานานมากแล้ว แต่คนยังไม่เข้าใจเรื่องเขตปกครอง พิเศษ ช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา สถาบันพระปกเกล้า นำาเรื่องการกระจายอำานาจโดยให้พื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้เป็นเขตปกครองพิเศษ เสนอให้ภาค ประชาสังคมในพื้นที่เข้าใจว่าเป็นอย่างไร กระทั่ ง ประชาชนเห็ น ด้ ว ยกั บ การเลื อ กตั้ ง ผู้ ว่ า ฯ 3 จั ง หวัดชายแดนภาคใต้ เพราะปัญหา สำ า คั ญ ที่ ยั ง เกิ ด ขึ้ น คื อ การรวมศู น ย์ อำ า นาจไว้ ที่ 14 | CHAIRMANreview

ส่วนกลางจนทำาให้เกิดช่องว่างทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม “แนวคิ ด ของ ร.ต.อ.เฉลิ ม จึ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด เดิ ม ของภาคประชาสั ง คมที่ เ คยขั บ เคลื่ อ น มาตลอด และขณะนี้ ยั ง ดำ า เนิ น การอยู่ ด้ ว ยการนำ า แนวคิดนี้ไปคุยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงการเดินหน้าร่างพ.ร.บ.ปัตตานีมหานคร ที่อยู่ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และอยู่ระหว่าง รอรวบรวมรายชื่ อ ให้ ค รบ 10,000 รายชื่ อ เพื่ อ เสนอต่ อ สภาผู้ แ ทนราษฎร จึ ง เห็ น ได้ ว่ า ในส่ ว น ของภาคประชาสังคมในพื้นที่ก็เดินหน้าเรื่องไปไกล แล้ว เช่นกัน” ทั้งนี้เป้าหมายของร่าง พ.ร.บ.ปัตตานีมหานคร เพือ่ ต้องการให้เกิดการกระจายอำานาจการปกครองใน ท้องถิ่นของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อเสนอของ ร.ต.อ.เฉลิ ม จึ ง เป็ น การตอกย้ำ า ว่ า เห็ น ตรงกั น กั บ ประชาสังคม และเป็นการดี ที่มีการพูดถึงการกระจา ยอำานาจเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ให้ท้องถิ่นจัดการ กันเอง ประชาชนมีส่วนร่วม ขณะที่ผู้นำาท้องถิ่นเอง มีความเข้าใจทุกๆ เรื่องในพื้นที่ ยัง ต้องติดตามถึง ความตั้งใจของคนในรัฐบาลหรือพรรคเพื่อไทยเองว่า มีความตั้งใจ จริงมากน้อยแค่ไหนต่อเรื่องนี้ “ความกังวลที่ว่าหากปล่อยให้พื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้เป็นเขตปกครองพิเศษแล้วจะทำาให้ เกิดการสูญเสียดินแดน เป็นข้อกังวลของฝ่ายการเมือง บางส่วนเท่านัน้ ซึง่ ความจริงแล้วหลายประเทศใช้หลัก การกระจายอำานาจในการปกครองโดยทั่วไป ไม่เห็น ว่าจะเป็นการสูญเสียดินแดนแต่เป็นเพียงการกระจาย อำานาจปกครองให้กบั ท้องถิน่ เท่านัน้ ไม่ได้ยงุ่ เกีย่ วกับ กองทัพ” กองทัพจะยังมีกองทัพเดียว เรื่องเศรษฐกิจ และการต่างประเทศ ก็จะไม่มีการเข้าไปแตะต้อง เพราะเป็นอำานาจของส่วนกลาง


Social Focus

จับตาจุดเปลี่ยน

ประเทศไทย ปฏิรูปจังหวัดจัดการตนเอง นอกจากจังหวัดอำ�นาจเจริญ�เชียงใหม่� เชียงราย�ขอนแก่น�ภูเก็ต�และ�ฯลฯ�จะ ออกสตาร์ ท ขั บ เคลื่ อ นจั ง หวั ด จั ด การ ตนเองไปแล้ ว กว่ า � 50� จั ง หวั ด � แต่ ก็ � ยังไม่ถือว่าสายหากจังหวักกาญจนบุรี� สุ พ รรณบุ รี � สิ ง ห์ บุ รี � และอ่ า งทอง�� จะรี บ แต่ ง ตั ว ให้ แ ล้ ว เสร็ จ เร่ ง เดิ น ตาม� อย่างกระชั้นชิด กรณี “จังหวัดจัดการตนเอง” หรือ “ปฏิรูปจังหวัด ปฏิรูป ประเทศไทย” จะเป็นปรากฏการณ์แฟชั่นประเดี๋ยวประด๋าวหรือ เป็ น ความต้ อ งของประชาชนในท้ อ งถิ่ น อย่ า งแท้ จ ริ ง หรื อ ไม่ ล้วนแล้วแต่น่าสนใจและน่าติดตามอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยง ทั้งนี้เพราะ “ความคิดการรวมศูนย์อำานาจไว้ที่ส่วนกลาง” ไม่สามารถแก้ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงของประเทศชาติได้ มิหนำาซ้ำา ยังก่อเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำาในสังคม เกิดความอยุติธรรมลาม ไปทั่ว รวมทั้งปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นมากมายนั้น ได้แพร่กระจาย ไปยังชุมชน ท้องถิ่นและจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศแล้วเช่นกัน

CHAIRMANreview | 15


Social Focus

อาจารย์วุฒิสาร ตัณไชย รองเลขาธิการสถาบัน พระปกเกล้า ปาฐกถาในเวทีเสวนา มหานครขอนแก่น จัดการตนเองถึงเวลาหรือยัง ว่าเรือ่ งจังหวัดจัดการตนเอง มีหลายพืน้ ทีท่ ตี่ นื่ ตัวและเริม่ พูดคุยกัน ทัง้ เชียงใหม่ เชียงราย อุบลราชธานี และขอนแก่น ซึ่งมีรูปแบบสอดคล้องกับ แนวทางของคณะกรรมการปฏิรปู ทีเ่ ปิดพืน้ ทีใ่ ห้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการตัดสินใจในการบริหารในเขตจังหวัด    “ในเงื่อนไขจริงๆ ของจังหวัดจัดการตนเอง ในกรอบ กฎหมายทำาได้อยู่แล้ว เพียงแต่มาตรา 78 ของรัฐธรรมนูญ 2550 พูดถึงเรื่องจัดการตนเองในรูปแบบองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเท่านั้น ทั้งนี้รูปแบบจังหวัดการตนเองยังไม่ ชัดเจนในเรื่องว่าใครจะทำาหน้าที่บริหารจังหวัดจึงคิดว่ามี ความจำ า เป็ น ต้ อ งคุ ย กั น ในรายละเอี ย ดเพิ่ ม ในประเด็ น อำานาจหน้าที่ในการจัดการ รวมทั้งจะจัดการเต็มพื้นที่หรือ จัดการบางเรื่อง” อย่างไรก็ตามเมือ่ จังหวัดจัดการตนเองเป็นอิสระแล้ว รายได้คอื หัวใจหลักทีต่ อ้ งเพียงพอในการบริหารจังหวัด ซึง่ โครงสร้างองค์กรท้องถิ่นปัจจุบันได้ 27% หรือ 5 แสนกว่า ล้านบาทยังไม่เพียงพอสำาหรับการจัดการ ขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเดิม ในการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น เช่ น ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด

สาเหตุสำ�คัญที่ประชาชน ไม่ได้เป็นเจ้าของอำ�นาจอธิปไตย ที่แท้จริงเพราะประชาชนไทย ติดยึดและคุ้นเคยกับการเป็น� “ผู้ถูกปกครอง”�มาเป็นเวลานาน� กล่าวอย่างถึงที่สุดหาก เปลี่ยนประชาชนได้ก็จะ เปลี่ยนประเทศไทยได้เช่นกัน 16 | CHAIRMANreview

ปลัดจังหวัด นายอำาเภอ ปลัดอำาเภอ หน่วยราชการจะ อยู่ในสถานะอะไรนั้น สิ่งเหล่านี้เป็นรายละเอียดที่ต้องคิด เพื่ อ ให้ เ กิ ด การตกผลึ ก ทางความคิ ด แล้ ว ออกแบบเชิ ง โครงสร้าง การบริหารจังหวัดจัดการตนเองให้สอดคล้อง กับเจตนารมณ์ของประชาชนให้มากที่สุด “เชื่ อ ว่ า ถ้ า ประชาชนเห็ น พ้ อ งต้ อ งกั น เป็ น ฉันทานุมัติของคนในจังหวัดแล้ว การเมืองก็ขัดไม่ได้ ความเข้มของการจัดการตนเองมีอิสระแค่ไหน เมื่อ ถึ ง จุ ด ที่ จ ะต้ อ งผลั ก ดั น เป็ น กฎหมาย เชื่ อ ว่ า ต้ อ งมี การหารือทำางานร่วมกันระหว่างภาคการเมือง ราชการ และภาคประชาชน” ส่วนกระบวนการเสนอกฎหมายคือทำาความเข้าใจและ ทีส่ าำ คัญต้องตอบให้ได้วา่ ต้องเกิดประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม ซึง่ ความคิดกระจายอำานาจและจัดการตนเอง ต้องค่อยๆ สุกงอม ค่อยตกผลึกทางความคิด ถ้าไปแบบนี้มันจะสำาเร็จ แต่ถ้าอาศัยประชาชน 2-3 หมื่นชื่อยื่นแก้กฎหมายแล้ว หลายครั้งที่เสนอกฎหมายยื่นโดยประชาชน แต่ออกมา ไม่ได้ตามที่ต้องการ ขณะทีน่ ายสน รูปสูง กรรมการสมัชชาปฏิรปู จังหวัด ขอนแก่น ยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นระบอบประชาธิปไตย กว่า 80 ปีนั้น อำานาจอธิปไตยไม่ได้เป็นของประชาชน อย่างแท้จริง เพราะมีคณะบุคคล หรือกลุ่มอำานาจ กลุ่ม นายทุนขุนศึกผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันยึดอำานาจอธิปไตย ไปครอบครองและหาประโยชน์ “ล้นเกล้าฯรัชกาลที่ 7 ก็ไม่ทรงปรารถนาที่จะให้ มีคณะบุคคลคณะใดคณะหนึ่งมาใช้อำานาจอธิปไตยนี้ แต่อย่างใด” อย่างไรก็ตามสาเหตุสำาคัญที่ประชาชนไม่ ได้เป็นเจ้าของอำานาจอธิปไตยทีแ่ ท้จริงเพราะประชาชน ไทยติดยึดและคุ้นเคยกับการเป็น “ผู้ถูกปกครอง” มา เป็นเวลานาน กล่าวอย่างถึงที่สุดหากเปลี่ยนประชาชน ได้ก็จะเปลี่ยนประเทศไทยได้เช่นกัน สำ า หรั บ ความเคลื่ อ นไหวดำ า เนิ น การของภาคี


Social Focus

ยุทธศาสตร์ เพือ่ บูรณาการปฏิรปู ประเทศไทยโดยใช้จงั หวัด เป็ น ฐานนั้ น ได้ มี ก ารจั ด เวที ห ารื อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ระหว่างภาคีหลักมาอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ภาคกลางตะวันออก ภาคกลางตะวันตก ภาคอีสาน ( บน กลาง ล่าง) ภาคใต้ ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง ทั้งนี้ “เป้าหมายร่วม” ของทุกภาคีคือการขับเคลื่อน “จังหวัดกำาหนดอนาคตของตนเอง สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่ อ มล้ำ า ” มุ่ ง หน้ า เปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า ง เชิงอำานาจ โดยการจัดความสัมพันธ์ใหม่ ในระดับชุมชน ตำาบล จังหวัด ภูมินิเวศและนโยบายพื้นฐานของรัฐ ขณะที่ การขับเคลื่อนในระดับจังหวัด ล่าสุด วันที่ 5 กันยายน 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรรี ว่ มกับ สำานักงานปฏิรปู (สปร.) จัดเวทีสาธารณะ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค ประชาสังคม ภายใต้หัวข้อ “เมืองกาญจน์จะน่าอยู่ได้ อย่างไร ถ้า...” โดยมีตัวแทนเข้าร่วมจากทั้ง 3 ภาคส่วน โดย นาย ศิวโรฒ จิตนิยม รองนายกเทศมนตรีเทศบาล ตำาบลหนองสาหร่าย เล่าถึงความสำาเร็จของหนองสาหร่าย โมเดลว่ามีการทำางานในลักษณะร่วมด้วยช่วยกันทำาจริง มองทุ ก อย่ า งเป็ น ภาพรวมเพื่ อ บู ร ณาการพร้ อ มปรั บ เป้ า หมายการพั ฒ นาจากใช้ เ งิ น นำ า หน้ า เป็ น ความดี มี คุณธรรมขับเคลื่อน ลดปัญหาการโกงและเดินหน้าด้วย ศักยภาพของตนเอง “โดยสรุปความต้องการขององค์กร 3 ขา คือภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม จังหวัดกาญจนบุรีจะน่า

อยู่ และความสุขจะเกิดได้ถ้าคนกาญจน์พร้อมรับมือ และ มีความตื่นตัว เพียงแต่จับมือกันให้แน่นและเดินไปพร้อม กัน เริ่มตั้งแต่วันนี้เพราะพรุ่งนี้อาจสายเกินไป” ก่อนหน้านี้ นางรัตนา สมบูรณ์วิทย์ จากสถาบัน พัฒนาประชาสังคมภูมภิ าค จังหวัดสุพรรณบุร ี กล่าวในเวที สมัชชาปฏิรูปกำาหนดอนาคต “รักสุพรรณ สร้างสุพรรณ” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ว่า ยุทธศาสตร์การ พัฒนาจังหวัดสุพรรณบุร ี มุง่ ไปที ่ การพัฒนาคุณภาพผลิตผล ทางการเกษตร อุตสาหกรรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพือ่ การ บริโภคและส่งออก การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเทีย่ ว ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “วิ สั ย ทั ศ น์ สุ พ รรณบุ รี เ ป็ น จั ง หวั ด ชั้ น นำ า ในด้ า น แหล่งผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสู่สากล เป็นศูนย์กลางการศึกษาการกีฬาและการท่องเที่ยว โดย ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง คุณภาพ ชีวิตดี ยึดการมีส่วนร่วม “ ด้าน นาย เจิต ปิ่นทะศิริ ผู้แทนจากประเด็นท้องถิ่น กั บ การจั ด การสุ ข ภาวะ ย้ำ า ว่ า จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี จ ะมี สุขภาวะที่ดีได้ ต้องช่วยตัวเองให้ได้ก่อน มองที่ครอบครัว ของตั ว เองก่ อ น เพราะเป็ น พื้ น ฐานของชุ ม ชน ถ้ า ครอบครัวดี ชุมชนก็จะเข้มแข็งจัดการตนเองได้ เราจะ สร้างครอบครัวให้แข็งแรงก่อน ดูว่าครอบครัวนั้นจัดการ ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่ ควบคุมป้องกันโรคได้หรือไม่ และดำาเนินชีวิตด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ขยายไปสู่ชุมชน เข้มแข็งจัดการตนเองได้ต่อไป                 “เราต้ อ งมี ผู้ นำ า ซึ่ ง ป็ น สิ่ ง ที่ สำ า คั ญ ที่ สุ ด โดยจะไม่ CHAIRMANreview | 17


Social Focus

เอาเงิ น มาเป็ น ตั ว ตั้ ง จะไม่ นึ ก ถึ ง แต่ เ รื่ อ งงบประมาณ เมื่ อ ชุ ม ชนเราเข้ ม แข็ ง แล้ ว หน่ ว ยงานต่ า งๆ จะวิ่ ง เข้ า มาหาเราเอง และทุกภาคส่วนก็จะประสานงานกันได้เอง” ขณะที่ นายพิจิตร ปัญญาพิชิต ประธานสมัชชา ปฏิรูปจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า ปัญหาหลักที่สำาคัญของ จังหวัดสิงห์บุรี ก็คือ ปัญหาอุทกภัย ที่นับวันจะทวี ความ รุ น แรง และยากที่ จ ะป้ อ งกั น มี ผ ลกระทบต่ อ ทั้ ง ชี วิ ต ทรัพย์สนิ วิถชี วี ติ ความเป็นอยู ่ และระบบภูมนิ เิ วศน์ โดยได้ มีข้อเสนอเชิงนโยบาย คือ ให้มีการสำารวจศึกษา ขุดแม่น้ำา เจ้าพระยา สร้างจิตสำานึกพึ่งพาตนเอง ปรับระบบการ สื่อสารการให้ความรู้ การแจ้งเตือนภัย และปรับกลไกการ บริหารจัดการน้ำาและภัยพิบัติ ส่ ว นปั ญ หาเศรษฐกิ จ และหนี้ สิ น ที่ เ กิ ด จากการ กูย้ มื เงินมาลงทุนในการประกอบอาชีพ ซึง่ ต้องเสียดอกเบีย้ ในอั ต ราสู ง แต่ ก ารประกอบอาชี พ ไม่ ป ระสบผลสำ า เร็ จ รวมทัง้ ปัญหายาเสพติด ทัง้ การค้า การเสพ และการระบาด โดยเฉพาะในหมูเ่ ยาวชน และวัยรุน่ ทีป่ รากฏรุนแรงมากขึน้ โดยมีข้อเสนอเชิงนโยบายหลักคือให้ส่งเสริม สนับสนุน สถาบันครอบครัว ชุมชนท้องถิ่นสถานศึกษา ให้เข้ามามี ส่ ว นร่ ว มในการรั บ รู้ มี ก ารกวดขั น ขจั ด สิ่ ง แวดล้ อ ม ปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ที่เอื้อต่อการขยายตัวของ ยาเสพติด และปัญหาสังคมอื่นๆ เช่นเดียวกับ นายวิศว ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัด อ่างทอง กล่าวในเวทีสมัชชาตามโครงการ “สานพลัง 18 | CHAIRMANreview

เครือข่ายสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย จังหวัดอ่างทอง” เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 ที่ ผ่านมา ว่า ทุกคนล้วน มาด้ ว ยใจ ที่ ต้ อ งการเห็ น จั ง หวั ด ของเราพั ฒ นา และ เจริญก้าวไปข้างหน้า ซึง่ ทำาให้เห็นว่า ทุกอย่างต้องเริม่ ทีฐ่ าน ให้มีความแข็งแรง มีความแน่นหนา มั่นคง แล้ว ข้างบน จะดีขึ้นไปเอง “อยากให้ทุกคนเริ่มต้นที่ตัวเองก่อน แล้วทุกอย่าง จะสำาเร็จ ปฏิรูปตัวเองได้ จะขยายต่อสู่ชุมชน สู่ตำาบล สู่จังหวัด และสู่ทั่วทั้งประเทศทุกอย่างจะเป็นไปได้ในที่สุด ทุกคนต้องมุ่งมั่นทำางานต่อไป ให้ต่อเนื่อง” ด้าน นางสมพร มโนรัตน์ เลขานุการคณะทำางาน สมัชชาปฏิรูป จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า วันนี้เราได้มารวมพลังกัน นำา ข้อมูลที่มีอยู่ มาแลก เปลี่ยนกัน การสื่อสารเป็นเรื่องที่ดี มีทั้ง เครือข่ายองค์กร งดเหล้า จังหวัดอ่างทอง และเครือข่าย คนทำางานต้านเอดส์ เข้ามาร่วมงานอีกด้วย ซึง่ เป็นสิง่ ทีด่ ี “เรามาร่วมคิดกันว่าทำา อย่างไร จังหวัดอ่างทอง จึงจะน่าอยู่ และเป็นแหล่งอาหาร ปลอดภัย มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดูปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และช่วยกันคิดว่า จะหาแนวทางแก้ไขปัญหากันได้อย่างไร ต่อไป” ทั้ ง หลายทั้ ง ปวงเป็ น แนวทางยุ ท ธศาสตร์ ก าร ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายจังหวัดกำาหนดอนาคตจัดการ ตนเอง สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำาใน ที่สุด


Special Scoop

รับจำ�นำ�ข้าวเปลือก:

รัฐบาลหลอกชาวบ้านแบบขาสัน่ จำ�นำ�ข้�วคงเป็นเรื่อง “Talk of the town” ไปอีกน�นตร�บเท่�ที่รัฐบ�ลยังยืนยันที่จะ ใช้ม�ตรก�รนี้ต่อไป เนื่องจ�กคว�มเชื่อถือของคนทั่วไป คงเป็นเรื่องย�กที่จะยอมรับ กับ ก�รที่รัฐบ�ลเอ�เงินถึง 300,000-400,000 ล้�นบ�ท ของประเทศช�ติไปค้ำ�เก้�อี้รัฐบ�ล แบบประช�นิยมทีไ่ ม่ส�ม�รถค�ดได้ว�่ จะ “เจ๊ง” แทนคำ�ว่� “ข�ดทุน” ไปเท่�ไหร่ ในรอบปี 2554-2555 ทีผ่ า่ นมา อาจกล่าวได้วา่ เป็นโชคดี ของรัฐบาลอยูบ่ า้ งทีร่ บั จำานำาข้าวเปลือกนาปีไว้แค่ 6.9 ล้านตัน ข้ า วเปลื อ ก เพราะเกิ ด เหตุ นำ้า ท่ ว มใหญ่ ช่ว งปลายปี 2554 ข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวลดลงไป แต่กลับเป็นตัวเลขข้าวเปลือก นาปรั ง ที่อ อกมาตั้ง แต่ เ ดื อ นเมษายน 2555 จนถึ ง ขณะนี้ คาดว่าน่าจะรับจำานำาไปแล้วถึงกว่า 14 ล้านตัน ซึง่ เกินกว่าเป้าที่ กระทรวงพาณิชย์ หรือ ธ.ก.ส.คาดไว้วา่ น่าจะไม่เกิน 12 ล้านตัน เมือ่ รวมกับข้าวเปลือกนาปีทร่ี บั จำานำาไว้แล้ว ก็คดิ เป็นตัวเลขเล่นๆ ได้ท ่ี 21-22 ล้านตันข้าวเปลือก ถ้าจะถามว่าตัวเลข 22 ล้านตันข้าวเปลือก เป็นเงิน เท่าไหร่ ก็คงราวๆ 350,000 ล้านบาท เมื่อคิดเป็นข้าวสาร ถ้ามีการสีแปรแล้วก็ตกอยูร่ าวๆ 13-14 ล้านตันเป็นอย่างน้อย นี่เป็นข้าวปี 2554-2555 เท่านั้น ยังไม่รวมบรรดาข้าว ตกค้างเก่าๆ ที่ยังหลงเหลืออยู่ตามโกดัง กับโรงสีท่รี ับฝากไว้ อีกจำานวนหนึง่ ตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรี หรือ ส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ต้องออกมาประกาศชัดๆ ว่าอย่างไรเสีย ข้าวที่รับจำานำาไว้จะขาดทุนไม่มาก แต่ก็ไม่กล้าบอกว่าขาดทุน

เท่าไหร่แน่ๆ แถมยังการันตีว่า มีตลาดรองรับแน่นอนเท่านั้น เท่านีล้ า้ นตัน ถ้าเป็นในวงการค้าข้าวสนทนาก็คงต้องบอกว่า “รัฐบาล แถลงตัวเลขแบบปากสัน่ ” เนือ่ งจากว่าต้นทุนข้าวสารทีไ่ ด้จากการ สีขา้ วเปลือกทีร่ บั จำานำา ไว้นน้ั คิดกันแค่การสีเป็นข้าวสารธรรมดา ที่จำานำาไว้ตันละ 14,800-15,000 บาท ได้ข้าวสารประมาณ 6 กระสอบ หรือ 600 กิโลกรัม ก็จะตกราคาข้าวสารทีต่ น้ ทุนของ รัฐบาลที่กิโลกรัมละ 24-25 บาทหรือกระสอบละ 2,4002,500 บาท โดยทีย่ งั ไม่หกั ค่าดอกเบีย้ ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ฯลฯ

CHAIRMANreview | 19


Special Scoop

แต่ราคาข้าวสารที่ซ้อื ขายในท้องตลาดที่บรรดาผู้ส่งออก ซื้อ จากโรงสี ก็จ ะตกราวๆกระสอบละ 1,500-1,600 บาท สำาหรับข้าวขาวชนิด 5 % ขาดทุนเล่นๆ เห็นๆ กันอยู่ตอนนี้ ทีก่ โิ ลกรัมละ 9-10 บาทหรือ ตันละ 9,000-10,000 บาท จาก ราคา รับจำานำาทีส่ งู กว่าราคาตลาดมาก หรือถ้าจะคิดแบบหยาบๆ ข้าวเปลือกที่รับจำานำาไว้มา สีเป็นข้าวสารก็จะได้ขา้ วสารประมาณ 13-14 ล้านตัน ก็จะเป็น วงเงินทีข่ าดทุนแล้วอย่างน้อยๆ ก็ 130,000-140,000 ล้านบาท ถ้าจะขาดทุนน้อยกว่านี ้ ก็คงต้องรอสวรรค์โปรด ให้โลก ประสบภัยขาดแคลนอาหาร เหมือนทีเ่ คยเกิดขึน้ เมือ่ ปี 2551 แต่ดูเหมือนโชคจะไม่เข้าข้างเอาเสียเลย เมื่อประเทศ รอบบ้านเราก็มขี า้ วพร้อมส่งออก แถมซ้าำ การขายข้าวรอบแรก ของรัฐบาลทีผ่ า่ นมา ทีม่ ขี า่ วว่า ขายไป 2 แสนเศษๆ ได้ราคาดี แต่ขา่ วในวงการค้าข้าว เล่าว่า ข้าวขาวทีข่ ายได้อยูแ่ ค่กโิ ลกรัมละ 13-14 บาท หรือตันละ 13,000-14,000 บาท

20 | CHAIRMANreview

ถ้าเป็นจริงตามนี้ ก็ย่ิงอาการสาหัสหนักไปอีก เพราะ จะขาดทุนมากขึน้ จากทีค่ าดไว้ตง้ั แต่แรก เพิม่ ขึน้ มาอีกประมาณ 20,000 ล้านบาท นีเ่ ป็นเพียงตัวอย่างทีเ่ ริม่ ต้นขายประมาณ 750,000 ตัน แล้วทีเ่ หลืออีก 10 ล้านตัน ทีว่ า่ ขายแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล ซึง่ ไม่ ยอมเปิดเผย แม้แต่การรายงานให้คณะรัฐมนตรีรบั รู้ เหตุ ผ ลง่ า ยๆ “ไม่ ใ ห้ ค วามลั บ รั่ ว ไหล” กั บ ทำ า ตามที่ ประชาชนผูเ้ สียภาษีได้รบั จากรัฐบาล ณ วันนี้ข้าวเปลือกฤดูใหม่ของปี 2555/56 ก็กำาลังจ่อ คอหอยรัฐบาลอยู่ ข้าวเก่าปี 2554/55 ก็ยังคงอยู่ในโกดัง ซึ่ง ก็เป็นที่เชื่อกันในวงการค้าข้าว ว่าอย่างไรเสียก็ขายไม่ทันแน่ หรือขายแล้วก็ยงั เอาออกจากโกดังไปไม่ทนั แถมยังจะเป็นการ ซ้าำ เติมตลาดข้าวของปีใหม่ ให้เลวร้ายลงไปอีก ก็คงต้องตั้งคำาถามกับมือการตลาดของรัฐบาล “มือถึง จริงหรือ” ที่จะขายข้าวเอาเงินคืนมาได้ สิ่งที่น่าเป็นห่วงต่อไป อยู่ ท่ี เ ม็ ด เงิ น ก้ อ นใหม่ ที่ จ่ อ หน้ า ห้ อ งประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี จำ า นวน 405,000 ล้ า นบาท รอ การตัดสินใจอยู่ เมื่อรวมกับยอดเงินกู้ปีเก่าก็ราวๆ กว่า 700,000 ล้านบาท นี่เป็นเพียงแค่ฉากหนึ่ง ของการรับจำานำา ยังไม่ถึงขั้นตอนโกงอีกหลายชั้น ในกระบวนการรับจำานำา คงไม่ ต้อ งบอกเลยว่ า ถ้ า รั บ จำ า นำ า ต่ อ ไปอี ก จะซ้ำ า เติ ม งบประมาณของชาติ ไ ปอี ก แค่ ไ หน ผู้ตรวจการแผ่นดิน ถึงเวลาที่จะต้องเร่งตรวจสอบ หรือยัง ถ้าคณะรัฐมนตรีมน่ั ใจว่า จะไม่ขาดทุนก็ขอให้ กล้าๆ อนุมตั พิ ร้อมกับยืนยันเลยว่า” ถ้าขาดทุนคณะ รัฐมนตรีทกุ ท่านพร้อมจะชดใช้คนื ให้กบั ความเสียหาย ที่เกิดขึ้น” เพียงเท่านี้ แล้วท่านจะไปตกลงอย่างไร ประชาชนคนไทย ทีเ่ สียภาษีกค็ งไม่ยงุ่ ด้วย.....


Commerce & Export

ทำ�ไมต้องมี ATIGA ลดภ�ษีก�รค้�ได้จริงหรือ? หลายคนเห็นคำาว่า ASEAN Trade in Goods Agreement หรือ ตัวย่อว่า ATIGA แล้วอาจงงๆ ว่าเป็นข้อตกลงอะไร เกี่ยวกับ อาเซียนอย่างไร ในเมื่ออาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการจัดทำาเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) ตั้งแต่ปี 2535 รวมถึงยังมีความ ตกลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีพิเศษที่เท่ากันสำาหรับเขตการค้าเสรี อาเซียน [Agreement on the Common Effective Preferential Tariff - Scheme for the ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA)] คอยกำากับให้เดินตามแนวอยู่แล้ว ทำาไมจะต้องมี ATIGA ขึ้นมาอีก ให้ซ้ำาซ้อนชวนเวียนหัว แต่ เ พราะข้ อ ตกลง CEPT-AFTA ยั ง มี ช่ อ งว่ า งให้ ก ลุ่ ม ประเทศสมาชิกซิกแซก ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อปกป้อง ผลประโยชน์ภายในประเทศ เลยจำาเป็นต้องมี ATIGA ขึ้นมา ควบคุมอีกหนึ่งชั้น ตลอดระยะเวลาของการบังคับใช้ความตกลง CEPT-AFTA ประเทศสมาชิกมักมีข้อขัดแย้งในเรื่องการตีความ บทบัญญัติและ การหลี ก เลี่ ย งไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามพั น ธกรณี ที่ ร ะบุ ไว้ ใ นข้ อ ตกลง ยกตัวอย่าง มาเลเซียขอชะลอการลดภาษีศุลกากรสำาหรับสินค้า ยานยนต์ อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ขอชะลอการโอนย้ายรายการ สินค้าข้าวและน้ำาตาลมาเข้าสู่รายการลดภาษี ไทยขอใช้มาตรการ ที่มิใช่ภาษีกับน้ำามันปาล์ม เป็นต้น หากแต่ละประเทศพยายามขอชะลอลดภาษีออกไปเรือ่ ยๆ การประกาศเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาซียน หรือ AEC ในปี 2015 คงไม่บรรลุผล เพราะเป้าหมายของ AEC คือ การยกเลิกภาษีและ มาตรการที่มิใช่ภาษีให้หมดไป

เมื่อข้อตกลง CEPT-AFTA ยังเปิดช่องให้ ตี ค วามภาษี อ ย่ า งคลุ ม เคลื อ แต่ ล ะประเทศ ก็ พ ยายามตี ค วามไม่ ล ดภาษี นำ า เข้ า ในกลุ่ ม สินค้าที่ตัวเองเสียเปรียบออกไปให้นานที่สุด เท่าที่จะนานได้ ซึ่งจะกระทบกับข้อตกลง AEC แน่นอน และไม่ใช่เฉพาะคนในภูมภิ าคอาเซียน เท่านั้นที่สับสน แต่คนนอกภูมิภาคก็สับสนกับ ความไม่ชัดเจนเหล่านี้ เนื่ อ งจากไม่ รู้ ว่ า เมื่ อ เข้ า มาลงทุ น ใน อาเซียน จะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีมาก น้อยแค่ไหน อย่างไร ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย AEC ปี 2015 ที่ ป ระชุ ม รั ฐ มนตรี เ ศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEM Retreat) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 จึง เห็นชอบให้มกี ารทบทวนข้อตกลงฉบับเดิม และ ประกาศใช้ข้อตกลงฉบับใหม่ที่เรียกว่า “ความ ตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน หรือ ATIGA” แทน โดยสมาชิกอาเซียนทุกประเทศได้ลงนาม และให้สตั ยาบันข้อตกลง ATIGA โดยมีผลบังคับ ใช้มาตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2553 ATIGA กำาหนดหลักเกณฑ์เรื่องการลด และยกเลิกมาตรการทางภาษีและการยกเลิก มาตรการที่มิใช่ภาษี โดยมีแผนงานและกรอบ ระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาการ หลีกเลีย่ งการปฏิบตั ติ ามพันธกรณีของ ประเทศ สมาชิก เป็นการอุดช่องโหว่ที่เคยเกิดขึ้น

CHAIRMANreview | 21


Commerce & Export

แต่ ห ากมี สิ น ค้ า ชนิ ด ใดควรได้ รั บ การ ยกเว้นจากการปฏิบัติตามข้อผูกพันไว้ ก็จะมี บทบัญญัติเรื่องข้อยกเว้นทั่วไปเพิ่มเติม โดย อาศัยแนวทางตามหลักเกณฑ์ขององค์การการ ค้าโลก หรือ WTO กฎเกณฑ์ภายใต้ ATIGA จะเป็นส่วน สำาคัญทีส่ นับสนุนให้ประเทศสมาชิกอาเซียน สามารถปฏิ บั ติ ต ามพั น ธกรณี ไ ด้ อ ย่ า ง เคร่งครัดและครบถ้วน ป้องกันการหลีกเลี่ยง การปฏิ บั ติ ต ามพั น ธกรณี โ ดยอ้ า งเหตุ ผ ล ทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม เหมือนใน อดีต เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ทำาการค้า และนั ก ลงทุ น ภายในภู มิ ภ าคเดี ย วกั น และ ภูมิภาคอื่นด้วย นอกเหนื อ จากการลดมาตรการทาง ภาษี ภายใต้ ATIGA ยังครอบคลุมประเด็น ทางด้ า นการค้ า ต่ า งๆ เช่ น มาตรการที่ มิ ใช่ ภาษี การอำ า นวยความสะดวกทางการค้ า กระบวนการศุ ล กากร มาตรการสุ ข อนามั ย และสุ ข อนามั ย พื ช มาตรการเทคนิ ค ที่ เ ป็ น อุปสรรคทางการค้า เป็นต้น โดยรักษาหลักการ สำ า คั ญ ภายใต้ ค วามตกลง CEPT-AFTA ไว้ เว้นแต่เห็นว่ามีความจำาเป็นทีต่ อ้ งเปลีย่ นแปลง แก้ ไขหลั ก การเดิ ม เช่ น กฎเกณฑ์ ท่ีล้า สมั ย และกฎเกณฑ์ทค่ี ลุมเครือ อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ทอี่ าเซียน จะต้องเตรียมการรับมือกับปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ อันเนือ่ งมาจากการบังคับใช้ ATIGA ด้วยเหมือน กั น เช่ น ความไม่ ชั ด เจนและคลุ ม เครื อ ของ ถ้ อ ยคำ า ในบทบั ญ ญั ติ ซึ่ ง อาจจะทำ า ให้ เ กิ ด การถกเถียงว่าเรื่องนั้นทำาได้ เรื่องนี้ทำาไม่ได้ ซึง่ หากหาข้อสรุปไม่ได้กจ็ ะพิจารณาใช้แนวทาง แก้ ปั ญ หาตามกรณี ตั ว อย่ า งที่ เ คยปรากฏใน องค์การการค้าโลก

22 | CHAIRMANreview

ข้อตกลงในลักษณะนี้เคยใช้ได้ผลมาแล้วกับการรวมกลุ่มทาง เศรษฐกิ จ ที่ ป ระสบความสำ า เร็ จ เช่ น การจั ด ตั้ ง เขตการค้ า เสรี อเมริกาเหนือ (North America Free Trade Area: NAFTA) ของ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก ซึ่งให้ความสำาคัญกับกฎเกณฑ์ ทางการค้าที่มีความชัดเจนและละเอียดถี่ถ้วน ทำาให้ไม่มีปัญหาเรื่อง มาตรการทางภาษี รวมทัง้ การลดขัน้ ตอนพิธกี ารศุลกากรเพือ่ อำานวย ความสะดวกทางการค้า สรุปคือ ความตกลง ATIGA บัญญัติขึ้นเพื่อให้การรวมกลุ่ม ทางเศรษฐกิจของอาเซียนประสบความสำาเร็จตามเป้าหมาย ทำาลาย กำาแพงข้อกีดกันและอุปสรรคระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อให้การค้า ระหว่างประเทศสมาชิกขยายตัวมากขึ้น นำาไปสู่การเพิ่มอำานาจ ต่อรองกับประเทศนอกกลุ่มต่อไป ทั้งนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงจาก CEPT-AFTA เป็น ATIGA ผู้ส่งออกที่เคยขอสิทธิพิเศษทางภาษีด้วยการใช้ แบบฟอร์ม CEPT Form D ต้องเปลี่ยนมาใช้แบบฟอร์ม ATIGA Form D แทน ซึ่งรูปแบบฟอร์มระหว่าง ATIGA Form D กับ CEPT Form D ไม่มคี วามแตกต่าง เป็นเพียงการปรับปรุงรูปแบบหนังสือรับรองเพือ่ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงการค้าสินค้าฉบับใหม่ของอาเซียนเท่านั้น สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สามารถสอบถามได้ที่ กรมเจรจาการค้า ระหว่ า งประเทศ กระทรวงพาณิ ช ย์ Call Center: 0 2507 7555 หรือทาง www.dtn.go.th , www.thailandaec.com 

..........................................................


Social Focus

ในงานสัมมนาทางวิชาการโครงการวิจัย “สู่สังคมไทย เสมอหน้า การศึกษาโครงสร้างความมั่งคั่งและโครงการ สร้างอำานาจเพื่อการปฏิรูป” ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ศ.ผาสุ ก พงษ์ ไ พจิ ต ร จั ด โดยศู น ย์ ศึ ก ษาเศรษฐศาสตร์ การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อ วันที่16สิงหาคม2555ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล อาจารย์ประจำาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยผลการวิจัยเรื่อง “การกระจุกตัวของความมั่งคั่งใน สังคมไทย (The Concentration of Wealth in Thai Society)” โดยพิจารณาจากทรัพย์สิน ได้แก่ ที่ดิน บ้าน สิ่ง ปลูกสร้าง ยานพาหนะ ทรัพย์สินทางการเงิน และหลัก ทรัพย์ ระหว่างปี 2549-2555 โดยใช้ข้อมูลจากการสำารวจ ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (SES) กรมที่ดิน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่า ในสังคมไทยมีความไม่เสมอภาคของ การถือครองทรัพย์สินรวมสุทธิค่อนข้างสูง หากพิจารณา ความไม่เสมอภาคในแง่ของการถือครองทีด่ นิ จากข้อมูลการ ถือครองที่ดินที่มีโฉนดของกรมที่ดิน ปี 2555 พบภาพรวม ทั้งประเทศ มีการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินสูงมาก “หากพิจารณาเป็นรายภาค ภาคกลาง มีความไม่เสมอภาค ในการถือครองทีด่ นิ มากทีส่ ดุ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความไม่เสมอภาคน้อยที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นราย จังหวัด จะพบว่า สมุทรปราการ ปทุมธานี มีการกระจุกตัว ในการถือครองที่ดินมากที่สุด ต่างจากจังหวัดศรีษะเกษ พัทลุง ที่มีการกระจุกตัวน้อย” สำาหรับการถือครองที่ดินของนักการเมืองในรัฐบาล ปัจจุบนั นัน้ จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากสำานักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พบว่ า ส.ส.บั ญ ชี ร ายชื่ อ จำ า นวน 118 ราย ถือครองที่ดินมีมูลค่ารวมกันถึง 8,000 ล้านบาท ส่วน

ส.ส.เขต จำานวน 346 ราย ถือครองที่ดินมีมูลค่ารวม 7,800 กว่าล้านบาท และถ้าดูจากขนาดการถือครองที่ดิน ทั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อและ ส.ส.เขต ถือครองที่ดินรวมกันทิ้งสิ้น 27,000 กว่าไร่ จากตัวเลขนี้ จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่า เพราะเหตุใดเมื่อ มีการพูดถึงเรื่องภาษีที่ดิน การดำาเนินการต่างๆ จึงไม่ค่อย ขยับไปไกลมากนัก น่าจะมีคำาอธิบายอยู่ในตัว” ขณะที่การลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการ ปฏิรูปที่ดิน โฉนดชุมชน ธนาคารชุมชน และปัญหาทีด่ นิ ทำากิน ของนาย อภิสทิ ธิ ์ เวชชาชีวะ ผูน้ าำ ฝ่ายค้าน หัวหน้าพรรคประชาธิปตั ย์ ที่ชุมชนบ้านโป่ง ต. แม่แฝก อ. สันทราย จังหวัด เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ มี เครือข่ายกลุ่มปฏิรูปที่ดินภาคเหนือ และ ชาว บ้านชุมชนบ้านโป่ง ร้องเรียน ให้ทราบถึงปัญหาในพืน้ ที ่ ซึง่ เกิดขึน้ มานาน แต่ยงั ไม่เคยได้รบั การแก้ไขอย่างจริงจัง และ เป็นรูปธรรม นายดิเรก กองเงิน ประธานกลุ่ม ปฏิรูปที่ดินชุมชน บ้านโป่ง กล่าวว่าพื้นที่ชุมชนบ้านโป่ง มีชาวบ้าน อยู่อาศัย มาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่า ทำาสวน ทำาไร่ ปลูก ลำาไย น้อยหน่า ข้าวโพดชะอม ปลูกผัก กันเป็นหลัก ตามอย่างบรรพบุรุษ แต่เมื่อปี2485 เป็นต้นมา ที่ดินบางส่วนได้ตกไปอยู่กับ นายทุน บางส่วนไปตกอยูก่ บั ธนาคาร ทำาให้ทดี่ นิ ถูกทิง้ ร้าง ไม่ได้ทาำ ประโยชน์ มีการนำาขยะมาทิง้ เกิดปัญหาน้าำ เสีย ชาว บ้านจึงรวมตัวจัดการปฏิรูปแบ่งปันที่ดินทำากิน ประมาณ 100 ครอบครัว “ต่อมาเกิดปัญหาคดีความ บางส่วนถอนตัวออกไป ปัจจุบนั เหลืออยู ่ 79 ครอบครัว มีทดี่ นิ เฉลีย่ คนละประมาณ 3 ไร่ จึงนำามาทำาโฉนดชุมชน เพื่อให้ลูกหลานในพื้นที่ ได้มี ทำากินต่อไป ซึ่งรัฐบาลชุดปัจจุบัน ได้ประกาศเป็นนโยบาย ไปแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้า ขณะที่หลายหมู่บ้านมี ปัญหาคดีความมากมาย หน่วยงานของรัฐอ้างว่ากำาลังอยูใ่ น ข้อพิพาท จึงไม่กล้าเข้ามาช่วยเหลือ” นาย ชูชาติ ชมชื่น กำานันตำาบลบ้านโป่ง กล่าวว่า ชาว บ้านส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ยังไม่มีที่ดินทำากิน ต้องเช่า CHAIRMANreview | 23


เกษตรเศรษฐกิจ

ก.เกษตรฯ แถลงผลงานในรอบปีตรงเป้า

ดูแลเกษตรกรทัว่ ถึง พร้อมพัฒนาสินค้าเกษตรสูต้ ลาดโลก กระทรวงเกษตรฯแถลงผลงาน 1 ปี ที่ผ่านมาเข้าเป้า เยียวยาเกษตรกรได้ทั่วถึง จีดีพีภาคเกษตรขยายตัว เพิ่มขึ้น คาดปี 2555จีดีพีภาคเกษตร จะขยายตัวได้ ต่อเนื่องเพิ่มขึ้น พร้อมเดินหน้าเสริมความเข้มแข็ง ให้เกษตรกรและพัฒนาสินค้าเกษตรสู้ตลาดโลก นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยว่าตลอดระยะเวลาช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ได้ดาำ เนินงานโครงการทีต่ อบสนองตาม นโยบายรัฐบาลทัง้ นโยบายเร่งด่วนทีจ่ ะเริม่ ดำาเนินการในปี แรก 4 นโยบายย่อยได้แก่1.4 การบริหารจัดการน้ำาอย่าง บูรณาการ 1.2 นำาสันติสขุ และความปลอดภัยฯกลับสูจ่ งั หวัด ชายแดนใต้ 1.3 พัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้าน และนานาประเทศและ 1.4 ยกระดับราคาสินค้าเกษตร โดย มีผลการดำาเนินงานเร่งด่วนดังนี้ ผลการดำาเนินงานตามนโยบายปรับโครงสร้างทาง เศรษฐกิจภาคเกษตรมีดังนี้ กระทรวงเกษตรฯได้น้อมนำา โครงการพระราชดำาริด้านต่างๆ มาดำาเนินการในพื้นที่ทั่ว ประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริม สนับสนุนโครงการ ชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เพื่อแก้ปัญหาการ ขาดแคลนน้าำ เพือ่ ประโยชน์ตอ่ พืน้ ทีเ่ พาะปลูก และบรรเทา ปัญหาอุทกภัย รวมทั้งการปฏิบัติการฝนหลวง เแก้ปัญหา

24 | CHAIRMANreview

ความเดื อ ดร้ อ นเรื่ อ งน้ำ า ให้ มี น้ำ า ใช้ อ ย่ า งเพี ย งพอต่ อ การเกษตร อุปโภค บริโภค และช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัย ปั ญ หาน้ำ า เค็ ม และปั ญ หาน้ำ า เสี ย ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ปรับปรุงระบบการจัดทำาทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรและจัด ทำาสมุดทะเบียนเกษตรกร เพือ่ เชือ่ มโยงข้อมูลกับบัตรเครดิต เกษตรกร ใช้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและข้ อ มู ล ทางด้ า น การเกษตรของเกษตรกร,วิจยั และพัฒนาด้านพันธุพ์ ชื ปัจจัย การผลิต ปศุสัตว์ ประมง และเทคโนโลยีการเกษตร การ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เน้นในเรื่องพืชสำาคัญ เช่น ข้าว นอกจากนี้ ยั ง ดำ า เนิ น การพั ฒ นามาตรฐานสิ น ค้ า และ อุตสาหกรรมเกษตร โดยตรวจสอบและรับรองแหล่งผลิตพืช ในระบบเกษตรดีทเี่ หมาะสม (Good Agricultural Practice = GAP), ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าประมง ตรวจ รับรองฟาร์มมาตรฐาน (GAP) ปศุสัตว์ รวมทั้งได้ประกาศ มาตรฐานสินค้าเกษตร , สนับสนุนภาคการเกษตรด้วย เร่งรัดการก่อสร้างโครงการชลประทานจนแล้วเสร็จ ก่อสร้าง แหล่งน้ำาในระดับไร่นาและชุมชนอย่างทั่วถึง และดำาเนิน การจัดที่ดินทำากินให้แก่เกษตรกร ช่วยเหลือประชาชนที่ ขาดแคลนทีด่ นิ ทำากิน นอกจากนีไ้ ด้ดาำ เนินการฟืน้ ฟูคณ ุ ภาพ ดิ น ให้ ค งความอุ ด มสมบู ร ณ์ อ ย่ า งยั่ ง ยื น โดยฟื้ น ฟู แ ละ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน รณรงค์และส่งเสริมการ


เกษตรเศรษฐกิจ

ปลู ก หญ้ า แฝกเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ำ า เพื่ อ การใช้ ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน จัดให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง โดยจั ด สร้ า งและขยาย ปะการังเทียมและหญ้าทะเล พัฒนากฎหมายและระเบียบ ด้านการประมง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรให้สมดุลกับศักยภาพ การผลิต เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ ยืนสืบไป และในส่วนด้านการเกษตรต่างประเทศ ได้เร่งดำาเนินการ ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจาก การเป็ น ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) ต่ อ ภาค การเกษตร โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเขตการ ค้าเสรีให้กับเกษตรกรในแต่ละภูมิภาค นอกจากนี้ก็ยังมี โครงการสำาคัญ อืน่ ๆ อีกหลายโครงการอาทิ การช่วยเหลือ เยียวยาเกษตรกรจากภัยธรรมชาติ ซึ่งจะเพิ่มอัตราการช่วย เหลือเกษตรกรให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้เพื่อความเป็น ธรรม,การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ราษฎรมีอาชีพมีรายได้, การจัด ระบบเพื่ อ รองรั บ ความมั่นคงด้านอาหารในภาวะวิกฤต (Food Emergency) ตลอดจนเร่งผลักดันการดำาเนินงาน โดยใช้กลไกคณะกรรมการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ในรูปของ

คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการเกษตร (กรอ.กษ.)และนอกจากนี้กระทรวงเกษตรฯจะเร่งผลักดัน การดำาเนินงานตามแผนงานโครงการที่กำาหนดไว้อย่างต่อ เนือ่ งเช่น สภาเกษตรกร/กรอ.กษ,ครัวไทยสูค่ รัวโลก,การจัด ทำาเขตเศรษฐกิจเกษตรสำาคัญ,การพัฒนาสินค้าเกษตร โดย การพัฒนามาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต,การ บริการจัดการน้ำา/ ดิน ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นงานสำาคัญที่กระ ทรวงเกษตรฯจะเร่งรัดดำาเนินการต่อไปเพื่อความอยู่ดีมีสุข ของเกษตรกร “สิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือเราได้ทำางานเต็มที่ และเยี ย วยาเกษตรกรด้ ว ยความรวดเร็ ว ทั่ ว ถึ ง และ เป็นธรรม เราสามารถทำ างานตามนโยบายของรัฐบาล ไ ด้ ต า ม เ ป้ า อี ก เ รื่ อ ง ที่ ภาคภูมิใจก็คือ การส่งเสริม การผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน จนประเทศ EU เขายกเลิก การแบนสินค้าของประเทศ เรา” รั ฐ มนตรี ว่ า การฯ กล่าว

CHAIRMANreview | 25


เกษตรเศรษฐกิจ

สกย. จับมือ กรุงไทย และ ทีเอ็มบี

พัฒนาบริการรับชำาระเงิน Cess ทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ NSW หวังเพิม่ ช่องทางแก่ผสู้ ง่ ออกยาง ย้าำ ระบบดี ช่วยลดต้นทุน ลดเวลา และลดโลกร้อน เมื่ อ วั น ที่ 10 กั น ยายน 2555 สกย. เดิ น หน้ า เป็ น ต้ น แบบหน่ ว ยงานรั ฐ แห่ ง แรก ทำ า บั น ทึ ก ข้ อ ตกลง (MOU) ร่ ว มกั บ 2 ธนาคารชั้ น นำ า ทั้ ง กรุ ง ไทย และทีเอ็มบี นำานวัตกรรมการให้บริการ รั บ ชำ า ระเงิ น Cess ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางการชำ า ระเงิ น แก่ ผู้ ส่ ง ออกยางนอกราช อาณาจั ก รมาใช้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม โดยจะเปิ ด ระบบอย่างเป็นทางการในต้นปี พ.ศ.2556 ตาม โครงการพัฒนาระบบรับชำาระเงินสงเคราะห์ทาง อิเล็กทรอนิกส์และเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมศุ ล กากรผ่ า นระบบ National Single Window (NSW) ย้ำ า มั่ น ใจระบบนี้ จะช่ ว ยเพิ่ ม ประสิทธิภาพการบริการ และช่วยลดต้นทุน เวลา แก่ผู้ประกอบการ ตลอดจนลดโลกร้อนจากระบบ ไร้กระดาษ นายวิทย์ ประทักษ์ใจ ผู้อำานวยการสำานักงานกองทุน สงเคราะห์การทำาสวนยาง กล่าวว่า สำานักงานกองทุน สงเคราะห์การทำาสวนยาง (สกย.) เป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การนำ า เข้ า -ส่ ง ออก โดยการจั ด เก็ บ ค่าธรรมเนียมส่งยางออกนอกราชอาณาจักร หรือที่เรียก กันว่าเงินสงเคราะห์ (Cess) ที่ผ่านมา (14 พฤษภาคม 26 | CHAIRMANreview

2553) สกย.ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ร่ ว มกั บ กรมศุลกากร ในการดำาเนินการจัดตั้ง National Single Window หรือ NSW โดยให้หน่วยงาน ภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นนำ า เข้ า -ส่ ง ออกทั้ ง 36 หน่ ว ยงาน ดำ า เนิ น การตามนโยบายรั ฐ บาลจาก แผนยุ ท ธศาสตร์ พ.ศ.2550-2554 ในการ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ (e-logistics) เพื่อลดต้นทุนของผู้ประกอบการในการทำาธุรกรรม และพัฒนาระบบให้เป็นศูนย์กลางสำาหรับการให้ บริการเพื่อการนำาเข้า – ส่งออก และโลจิสติกส์ (Single Window Entry) ที่ จ ะเชื่ อ มต่ อ ไปยั ง ASEAN Single Window (ASW) กับประเทศ สมาชิ ก ในประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) ต่อไป สกย.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในการจั ด เก็ บ และออกใบรั บ เงิ น สงเคราะห์ จึ ง เร่ ง ผลั ก ดั น และทำ า โครงการพั ฒ นาระบบรั บ


เกษตรเศรษฐกิจ

ชำ า ระเงิ น สงเคราะห์ ท างอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ อำ า นวย ความสะดวกให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการในการส่ ง ยางออก นอกราชอาณาจักร โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคาร ที่เข้าร่วมโครงการ NSW ให้บริการรับหักเงินสงเคราะห์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ซึ่ง เป็นธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ และทีเอ็มบี ซึ่งกระทรวง การคลั ง ถื อ หุ้ น ไม่ ต่ำ า กว่ า ร้ อ ยละ 25 ตามระเบี ย บของ สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เข้า ร่วมเป็นธนาคารรับชำาระเงินสงเคราะห์ ในการเชื่อมโยง ข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อมูลการชำาระเงินสงเคราะห์ทาง อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง สกย. – ผู้ส่งยางออก หรือตัวแทน ออกของ – ธนาคาร ผ่านระบบ NSW ของกรมศุลกากร โดยระบบ NSW จะช่วยลดระยะเวลาในการเดินเอกสาร ลดค่าใช้จ่ายในการทำาธุรกรรม และลดจำานวนเอกสาร แบบฟอร์ ม ที่ ใ ช้ เ ป็ น ระบบไร้ ก ระดาษ (Paperless) ตลอดจน เป็ น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการจั ด เก็ บ เงิ น สงเคราะห์ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ทำ า ให้ ร ะบบการ ทำางานมีความรวดเร็วและป้องกันความผิดพลาดได้มาก ยิ่ ง ขึ้ น ตั้ ง แต่ ก ระบวนการรั บ ชำ า ระเงิ น สงเคราะห์ กระบวนการตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการยื่นผ่านระบบ เช่ น ข้ อ มู ล ผู้ ป ระกอบการ ข้ อ มู ล ยางพาราที่ ต้ อ งการ ส่ ง ออก (ชนิ ด ยาง น้ำ า หนั ก พิ กั ด สิ น ค้ า ) จำ า นวน เงินสงเคราะห์ที่ผู้ประกอบการต้องชำาระ นายวิ ท ย์ กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า การดำ า เนิ น การใน ระยะแรก สกย. จะสามารถเปิดให้ บริการรับชำ า ระเงิน สงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ในเวลาราชการ โดยคาด ว่าจะเปิดใช้ระบบอย่างเป็นทางการในต้นปี พ.ศ. 2556 ในระหว่างนี้ อยู่ในช่วงการทดสอบระบบการให้บริการ โดยมีบริษัทผู้ส่งออกยางพาราชั้นนำาร่วมนำาร่องทดสอบ ระบบ อาทิ บ.ไทยฮั้ ว ยางพารา จำ า กั ด (มหาชน) บ.สหพารารั บ เบอร์ จำ า กั ด บ.โอเรี ย ลตั ล รั บ เบอร์ โปรดั ก ส์ จำ า กั ด และบ.ศรี ต รั ง แอโกรอิ น ดั ส ทรี จำ า กั ด (มหาชน) และในปีพ.ศ. 2557 สกย.ได้วางแผนจะเปิดให้

บริการระบบตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง 7 วัน ทั้ ง นี้ “สกย. ถื อ เป็ น ต้ น แบบการให้ บ ริ ก าร ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจรระหว่าง รัฐต่อรัฐ รั ฐ ต่ อ ธุ ร กิ จ และธุ ร กิ จ ต่ อ ธุ ร กิ จ ซึ่ ง เป็ น องค์ ก ร รั ฐ แห่ ง แรกที่ ไ ด้ ดำ า เนิ น การตามหลั ก การของ โครงการพัฒนาระบบรับชำาระเงินสงเคราะห์ทาง อิเล็กทรอนิกส์และเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมศุ ล กากรผ่ า นระบบ National Single Window (NSW) ได้ สำ า เร็ จ และเป็ น รู ป ธรรม” นายวิทย์ กล่าวทิ้งท้าย คุ ณ ธี ริ น ทร์ เต่ า ทอง ผู้ ช่ ว ยกรรมการ ผู้ จั ด การใหญ่ ผู้ บ ริ ห ารกลุ่ ม รั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ม พั น ธ์ และโครงการภาครัฐ บมจ.ธนาคารกรุงไทย กล่าว ว่ า ในฐานะผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางการเงิ น แก่ อ งค์ ก ร ภาครั ฐ ทั้ ง หน่ ว ยงานราชการและหน่ ว ยงาน รั ฐ วิ ส าหกิ จ ต่ า งๆ มาเป็ น ระยะเวลานาน ความ ร่ ว มมื อ กั บ สกย.ในครั้ ง นี้ เป็ น อี ก หนึ่ ง ความ ภาคภู มิ ใ จที่ ธ นาคารได้ รั บ ความไว้ ว างใจจาก สกย. ด้วยความมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ ป ระกอบการส่ ง ออกยางตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง สกย. ด้วยการพัฒนาช่องทางรับชำาระเงินสงเคราะห์ ผ่ า นช่ อ งทาง Electronic Banking บนระบบ หั ก บั ญ ชี เ งิ น ฝากอั ต โนมั ติ ซึ่ ง เป็ น บริ ก ารที่ มี ความปลอดภั ย ตามมาตรฐานสากล สามารถ ทำาธุรกรรมได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนั้น ธนาคารกรุงไทยได้พัฒนาเพิ่มเติมในส่วนของการ เชื่อมต่อข้อมูลการชำาระเงินสงเคราะห์กับ NSW ของกรมศุ ล กากร เพื่ อ ให้ ก ระบวนการดำ า เนิ น ธุ ร กรรมชำ า ระเงิ น สงเคราะห์ ข องผู้ ส่ ง ออกยาง ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบขั้นตอนอยู่ในรูปแบบไร้เอกสาร อย่ า งสมบู ร ณ์ ตั้ ง แต่ ก ารยื่ น คำ า ขอชำ า ระเงิ น การคำานวณเงินสงเคราะห์ การหักบัญชีผู้ส่งออก ยางเพื่ อ ชำ า ระเงิ น สงเคราะห์ ตลอดจนการออก CHAIRMANreview | 27


เกษตรเศรษฐกิจ

เลขที่ ใ บรั บ เงิ น สงเคราะห์ เ พื่ อ บั น ทึ ก ลงใน ใบขนสิ น ค้ า เพื่ อ ดำ า เนิ น การพิ ธี ก ารศุ ล กากร ของผู้ ส่ ง ออกยาง ช่ ว ยลดกระบวนการทำ า งาน ทั้ ง ระบบเพื่ อ แก้ ปั ญ หาการทำ า งานซั บ ซ้ อ นของ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง จะช่ ว ยลดต้ น ทุ น ด้ า น เวลาและค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี และช่ อ งทางดั ง กล่ า วจะเป็ น อี ก ช่ อ งทางหนึ่ ง ที่ ธ นาคารมุ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นาเพื่ อ ให้ ส ามารถ สนองตอบการเชื่ อ มต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ในระดั บ อาเซียน นอกจากนั้ น ธนาคารกรุ ง ไทยได้ เ ปิ ด ให้ บริ ก ารรั บ ชำ า ระเงิ น สงเคราะห์ ผ่ า นช่ อ งทางอื่ น ๆ คือ เคาน์เตอร์ธนาคาร และ Internet Banking (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) รวมถึงให้บริการ รับชำาระเงินสงเคราะห์ด้วยบัตร KTB e-Logistics Card ผ่ า นเครื่ อ ง EDC ที่ สำ า นั ก งานของ สกย. อีกด้วย ซึ่งทั้ง 3 ช่องทางในการให้บริการ สกย. มีความประสงค์ให้เป็นทางเลือกแก่ผู้ประกอบการ ในการชำาระเงินสงเคราะห์แก่ สกย. เพื่ออำานวย ความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยปัจจุบัน สกย. ใช้บริการกับธนาคารกรุงไทย เป็นแห่งแรกและแห่งเดียว ธนาคารกรุงไทยขอให้ คำามั่นว่า จะมุ่งมั่นพัฒนาระบบงานการทำาธุรกรรม ทางการเงิ น เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการ ของ สกย. และผู้ ป ระกอบการส่ ง ออกยางให้ มี ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตลอดไป คุณศรีประภา กล่าวทิ้งท้าย ด้ า นคุ ณ วี ร ะชั ย อมรรั ต น์ ผู้ ช่ ว ยกรรมการ ผู้ จั ด การใหญ่ ธุ ร กิ จ การค้ า ต่ า งประเทศ และ ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ ที เ อ็ ม บี กล่ า วว่ า จากแนวคิ ด Make THE Difference ที่ เ ป็ น หลั ก ในการ สร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารทางการเงิ น ของ ที เ อ็ ม บี เพื่ อ ตอบโจทย์ ใ ห้ กั บ ลู ก ค้ า ทั้ ง ลู ก ค้ า 28 | CHAIRMANreview

รายย่ อ ยและลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ ปั จ จุ บั น ธนาคารได้ ก้ า ว มาสู่ จุ ด ของการมอบอำ า นาจทางการเงิ น ให้ กั บ ลู ก ค้ า ( E m p o w e r i n g B u s i n e s s C u s t o m e r s ) ซึ่ ง หมายถึ ง ธนาคารได้ ส ร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร ทางการเงิ น ที่ ช่ ว ยให้ ก ารทำ า ธุ ร กรรมทางการเงิ น ของ ลู ก ค้ า ได้ รั บ ความสะดวกและรวดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น โดยที่ ลู ก ค้ า สามารถเลื อ กผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่ ต อบโจทย์ ให้ ธุ ร กิ จ ของตนได้ ด้ ว ยตั ว เอง ไม่ จำ า เป็ น ต้ อ งใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ทั่วไป เช่นเดียวกับบริการรับชำาระเงิน ค่ า ธรรมเนี ย มการส่ ง ยางออกนอกราชอาณาจั ก รทาง อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Cess ซึ่งทีเอ็มบีเป็นแห่งแรก ที่ได้ทำาการศึกษาและพัฒนาโดยความร่วมมืออย่างดียิ่ง ของสำ า นั ก งานกองทุ น สงเคราะห์ ก ารทำ า สวนยาง และ กรมศุ ล ากากร เพื่ อ ให้ บ ริ ก าร E-Cess ผ่ า นระบบ NSW ซึ่งทีเอ็มบีมีความมั่นใจว่าจะสามารถเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย เป็นต้นไป บริการดังกล่าวนี้เป็นประโยชน์มากสำาหรับผู้ส่งออก ยางนอกราชอาณาจั ก ร เพราะจะทำ า ให้ ผู้ ส่ ง ออกยาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ช่วยลดการจัดการด้านเอกสาร และลดค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ไ ม่ จำ า เป็ น ลง ธนาคารจะรั บ ชำ า ระ ค่าธรรมเนียมหรือที่เรียกว่าเงินสงเคราะห์โดยการหักเงิน จากบั ญ ชี ข องผู้ ส่ ง ออกยางผ่ า นระบบหั ก บั ญ ชี เ งิ น ฝาก อัตโนมัติของธนาคารในเวลาทำาการปกติ หรือทำารายการ ผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ ต ลอด 24 ชั่ ว โมง ทุ ก วั น และระบบจะนำาเข้าบัญชีของสำานักงานกองทุนสงเคราะห์ การทำาสวนยางต่อไป ความร่ ว มมื อ ในครั้ ง นี้ นั บ ว่ า เป็ น การพั ฒ นาด้ า น การบริการแบบบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์สูงสุด แก่ ผู้ นำ า เข้ า -ส่ ง ออกยาง ซึ่ ง เป็ น พื ช เศรษฐกิ จ สำ า คั ญ ของประเทศให้มีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ตลอดจน เป็ น การวางรากฐานทั้ ง เทคโนโลยี ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ และการบริหาร เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนใน อนาคตอันใกล้


116 ปี กรมป่าไม้ ก้าวไกลอย่างมัน่ คง ภายใต้รม่ พระบารมี

นับตัง้ แต่วนั ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2439 (ร.ศ. 115) ทีพ ่ ระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งกรมป่าไม้ขึ้นเพื่อทำาหน้าที่ ดูแลกิจการด้านป่าไม้ทั้งปวงของประเทศไทย จวบจนถึงปัจจุบัน กรมป่าไม้ได้ผ่านร้อน ผ่านหนาว ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาและเติบโต เคียงคู่กับสังคมไทยตลอดมานับรวมเวลาได้ 116 ปีเต็ม ตลอด 116 ปี แห่งพัฒนาการ กรมป่าไม้ได้มกี ารปรับปรุงประสิทธิภาพ การดำาเนินงานและการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างประนีประนอม พอเหมาะ พอดี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลก สถานการณ์การบ้าน เมือง สภาวะเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในทุกยุคทุกสมัย จากการจัดการป่าไม้แบบดั้งเดิมในยุคแรกๆ มาสู่การ ทำาป่าไม้แบบอเนกประโยชน์ และสุดท้าย ได้มงุ่ เน้นการพัฒนาเพือ่ ให้คนและ ป่าอยู่กันได้อย่างพึ่งพาและยั่งยืน ก่อนการสถาปนากรมป่าไม้ ประเทศไทยยังมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ อยู่มากถึงร้อยละ 70 ของเนื้อที่ประเทศ ซึ่งในช่วงเวลานั้นคนไทยยังขาด ความรู้และขาดบุคลากรในการบริหารจัดการป่าไม้อย่างเป็นระบบและมี ประสิทธิภาพ ด้ ว ยพระราชวิ สั ย ทั ศ น์ อั น กว้ า งไกลแห่ ง องค์ พ ระบาทสมเด็ จ พระ จุลจอมเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าอเนกอนันต์ของ ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งควรสงวนรักษาไว้เพื่อเป็นมรดกแด่คนรุ่นหลัง พระองค์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งกรมป่าไม้ขึ้น เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2439 เพื่อทำาหน้าที่ดูแลกิจการด้านป่าไม้ทั้งปวงของประเทศไทย โดยภารกิจของกรมป่าไม้ในยุคแรกเริ่มนั้นมุ่งเน้นไปที่งานด้านวิชาการ

การวางรูปแบบโครงสร้างการบริหารงาน การ ทำาไม้ และการพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ ป่าไม้นนั้ ส่วนใหญ่อยูใ่ นรูปแบบการให้สมั ปทาน ป่ า ไม้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง ปั ญ หาการบุ ก รุ ก ตั ด ไม้ ทำาลายป่ายังไม่ปรากฏชัดทัง้ นีเ้ พราะสัดส่วนพืน้ ที่ ป่าต่อจำานวนประชากรยังมีอยู่สูงมาก แม้ว่ากรมป่าไม้จะได้มีการปรับเปลี่ยนการ ดำาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์บ้าน เมืองในแต่ละยุคสมัยหากแต่ปัญหาการบุกรุก ทำาลายป่ามาจนถึงทุกวันนั้นยังมรอยู่ กรมป่าไม้ ได้ปรับทิศทางการบริหารจัดการป่าไม้อกี ครัง้ โดย เปลีย่ นแปลงจากการจัดการป่าไม้เพือ่ ชุมชน มาสู่ การจัดการป่าไม้บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง เพื่อสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการ ปลูกป่าในเมืองเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของ ประชาชนและปลูกป่าเศรษฐกิจในพืน้ ทีก่ รรมสิทธิ ์ ซึ่งดำาเนินการโดยภาคเอกชน ภายใต้การกำากับ ดูแลของกรมป่าไม้ อันเป็นวิธีปฏิบัติที่นิยมใน นานาประเทศ CHAIRMANreview | 29


ปัจจุบัน กรมป่าไม้มีภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ 1. การคุ้มครองและป้องกัน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจำานวน 1,221 ป่า โดยมีเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ดูแล 67.7 ล้านไร่ และ พื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จำานวน 10.2 ล้านไร่ โดยมีหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ปฏิบัติงานทั่วประเทศ จำานวน 491 หน่วย 2. การปลูกป่า โดยมุ่งเน้นการขยายพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นทั้ง พื้นที่ป่าสงวนและป่าเศรษฐกิจ โดยรณรงค์และประสานความร่วมมือ กั บ ภาครั ฐ และภาคเอกชน เพื่ อ ประโยชน์ ใ นทางเศรษฐกิ จ และ ประโยชน์ทางด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำาและปลูกแบบประชาอาสา โดยน้อมนำาแนวพระราชดำาริและพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นนโยบาย และแนวทางในการดำาเนินงาน เพือ่ ให้ประเทศไทยมีพนื้ ทีป่ า่ ไม้ 40% ตามเป้าหมาย

30 | CHAIRMANreview

3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้นให้ ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนมี ส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมฟื้นฟูป่า ร่วมปลูกป่า ร่วมบำารุงรักษา ร่วมป้องกัน ร่วมรับผิดชอบ ตลอดจนร่วมติดตามผล และสุดท้ายคือ ได้รับประโยชน์ร่วมกัน 4. การศึกษาวิจยั โดยได้นาำ เนินการศึกษา ค้นคว้า วิ จั ย พร้ อ มนำ า ผลการศึ ก ษาวิ จั ย และวิ ท ยาการใหม่ ๆ มาช่วยในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้อย่าง มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การเพาะชำากล้าไม้ การปลูก ป่าในรูปแบบต่างๆ การวิจัยผลิตผลป่าไม้ การใช้วัสดุ ทดแทนไม้ การพัฒนาอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นต้น แล้วจึง นำาผลไปใช้ในการดำาเนินการและส่งเสริมเผยแพร่ให้ ประชาชนนำ า ไปปฏิ บั ติ แ ละพั ฒ นาต่ อ ยอดเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ด ี กรมป่าไม้ตระหนักดีวา่ ลำาพังกรมป่าไม้ เพียงหน่วยงานเดียวคงไม่สามารถปฏิบัติพันธกิจในการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ให้คงอยู่เพื่ออำานวย ประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยอย่างยัง่ ยืนได้ตลอดไปหาก ปราศจากความร่วมมือ ร่วมใจ และการสนับสนุนจากภาค ส่วนต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน และ ประชาชน แต่ ห ากทุ ก ฝ่ า ยผนึ ก กำา ลั ง ร่ ว มมื อ ร่ วมใจ อนุรกั ษ์และใช้ทรัพยากรป่าไม่อย่างรูค้ า่ ด้วย “สำานึกร่วม แห่งการเป็นเจ้าของ” ป่าไม้ของเราก็จะอยู่เคียงคู่แผ่นดิน เป็นมรดกแห่งความอุดมสมบูรณ์ตกทอดถึงลูกหลานอย่าง ยั่งยืนสืบไป


Insurance

จากความมุ่งมั่นไปสู่ความสำาเร็จ คุณนามโก้ อ้นมั่น ผู้จัดการภาค SUCCESS-EN 4 ABP6A บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กับตำาแหน่งผู้บริหารตัวแทนที่มีจำานวน New Code สูงสุดเป็นอันดับที่ 1 คุณวุฒิ “สัมมนาผู้บริหารตัวแทน ประจำาปี 2555” บทสัมภาษณ์พิเศษ คุณนามโก้ อ้นมั่น ผู้จัดการภาค SUCCESS-EN 4 ABP6A บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต มีคนหลายคนที่ประสบความสำาเร็จในชีวิต ทั้งตำาแหน่งหน้าที่การงานและการยอมรับในสังคม แต่กว่าจะมาถึง จุดนี้ได้ ก็ต้องประสบกับปัญหามากมาย ความอดทนและความมุ่งมั่นเท่านั้นที่จะพาให้ผ่านพ้นไปได้ เช่นเดียวกัน โก้-นามโก้ อ้นมั่น ผู้จัดการภาค SUCCESS-EN 4 ABP6A ผู้มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจึงทำาให้เธอประสบความ สำาเร็จในอาชีพตัวแทนขายประกันในแบบวิถที างของเธอ โดยมีรางวัลที่ถือเป็นความสำาเร็จกับรางวัล “ผู้บริหาร ตัวแทนที่มีจำานวน New Code สูงสุดเป็นอันดับที่ 1 จาก อลิอนั ซ์ อยุธยา โดยได้รบั เกียรติเป็นผูก้ ล่าวเปิด ประชุมในพิธีเปิดงาน “สัมมนาผู้บริหารตัวแทน ประจำา ปี 2555” ซึ่งมีผู้บริหารตัวแทนจากทั่วประเทศเข้าร่วม งานกว่า 1,500 คน ถือว่ามากกว่าทุกๆ ปี มากสุดเป็น ประวัติศาสตร์ นอกจากนั้นยังได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ การันตีความสำาเร็จที่ยิ่งใหญ่ของเธอ • ที่มาของรางวัล Top New Code อันดับ 1 รางวัลผูบ้ ริหารตัวแทนทีม่ จี าำ นวน New Code สูงสุดเป็น อันดับที่ 1 เป็นรางวัลที่ได้มาจากการที่เราใส่ใจกับการ

CHAIRMANreview | 31


Insurance

สร้าง New Code ขึ้นมา ถือเป็นการสร้างและขยายทีมงาน ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหารฝ่ายขาย โดยบริษัทฯ จัดให้มีการแข่งขันขึ้นทุกปี ในครั้งนี้มีการแข่งขันตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงพฤษภาคม 2555 และเราก็สามารถ สร้าง New Code ได้ถึง 27 New Code ซึ่งต้องบอกว่าเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจมาก เพราะเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ เราตั้งไว้ และเราก็ทำามันได้จริงๆ • ก่อนที่จะมาเริ่มธุรกิจนี้ได้ประกอบอาชีพอะไรมาก่อน ก่อนหน้าที่จะมาทำาอาชีพนี้ ได้ทำาธุรกิจส่วนตัวมาก่อน คือทำาธุรกิจรถบัสรับ-ส่งพนักงานที่นิคม อุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งถือเป็นงานบริการที่เราต้องบริการคน จริงๆแล้วธุรกิจเก่าเดิมก็ยังไปได้ดี แต่เมื่ออายุ เรามากขึ้น ทัศนะคติของการทำางานก็เปลี่ยนไป เริ่มมองเห็นปัญหาต่างๆ ทั้งค่าใช้จ่ายที่เริ่มเยอะขึ้น จึงเริ่มเกิด ความเบื่อหน่าย ทั้งๆ ที่ตอนนั้นรายรับดีมาก แต่ละเดือนรับเงินประมาณ 4-5 ล้าน แต่เหลือเพียง 3-4 แสน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายประจำาวันที่ต้องจ่ายเป็นจำานวนมาก และเป็นการทำางาน 24 ชั่วโมง เพราะรถรับส่งพนักงาน มีทั้งวันทั้งคืน และเราต้องคอยแก้ปัญหาหากพนักงานไม่ทำางาน จึงคิดว่า อาชีพนี้เริ่มที่จะไม่เหมาะกับเรา เพราะ ทำาแล้วไม่มีความสุข เหนื่อยมาก เลยมองหาอาชีพที่มีความเป็นอิสระ ทำาที่ไหนก็ได้ เมื่อไหร่ก็ได้ จึงลองมาทำา เป็นตัวแทนขายประกันชีวติ แต่ยงั ไม่ได้จงั หวะทีเ่ หมาะสม จนมาถึงเมือ่ 3 ปีทแี่ ล้ว ได้มโี อกาสไปฟังสัมมนา อบรม ซึ่งมี คุณสรรค์ชัย ลาภสัมปันน์ชัย ประธานสายงานบริหารช่องทางขายผ่านตัวแทน มาพูดถึงอาชีพนี้ให้ ฟัง และมีประโยคนึงที่ท่านพูดแล้วสะกิดใจเรามาก คือ “คุณไม่ใช่ว่าทำาไม่ได้ แต่ไม่เคยคิดจะทำา และยังไม่ลงมือ ทำา” เมื่อได้ยินแบบนั้น รู้สึกว่าประโยคนั้นโดนเรา มาก จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เริ่มต้น • เคล็ดลับการทำางาน เราจะติดการทำางานแบบบริหารงาน ต้องคิดต้อง วางแผนอยู่ตลอดเวลา ว่าจะต้องมีการดำาเนินธุรกิจ ในสายอาชีพนี้อย่างไรให้สำาเร็จ เราเอาความคิด แบบนักธุรกิจมาใช้มาก จึงไม่ชอบการขายทีละราย ทีละราย เราเลยต้องคิดว่าจะมีกลยุทธ์อย่างไรเพื่อ ให้ได้ผลงานที่ละเยอะๆ ซึ่งก็พบทางออกว่า จะให้ ได้ผลงานเยอะจะต้องเน้นการรีครูตทีมงาน นั่นคือ การสร้าง New Code เพราะเราขายไม่เก่ง แต่เรา มั่ น ใจว่ า เรารี ค รู ต เก่ ง เพราะจากอาชี พ เดิ ม เรา

32 | CHAIRMANreview


Insurance

ก็รู้จักคนเยอะ ค่อนข้างกว้างขวาง และเป็นคนที่สร้าง เครติดที่ดีไว้ให้กับตัวเองมากมาย จึงง่ายต่อการรีครูต หรือ ชักชวน และเราจะเป็นคนที่เอาใจใส่ต่อคนที่เราสร้างขึ้นมาเป็นอย่างมาก ทั้งพาไปอบรม พาไปสอบด้วยตนเอง ขับรถกรุงเทพระยอง อาทิตย์ละหลายๆรอบ เพราะเราคิดเสมอว่านัน่ คือการทีเ่ รากำาลังทำางาน โดยทีเ่ รามีจดุ หมาย ว่าเราอยากได้รางวัล of the year ให้ได้ • เป้าหมายต่อไปในอาชีพนี้ เป้าหมายต่อไปทีว่ างไว้คอื การสร้างให้ทมี งานเป็นทีม งานที่ สามารถสร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง โดย เรามีเป้าหมายปีนที้ จี่ ะได้ขนึ้ เป็น AVP ให้ได้ และสร้าง 50 New Code ให้ได้ภายในสิน้ ปี โดยกลยุทธ์หลักคือ การออกไปพบปะผู้คน และตั้งใจที่จะจัด VIP recruit เพื่อที่จะ recruit นักธุรกิจให้เข้ามาอยู่ในทีมงานของ เราให้ได้ • คติประจำาตัว จะพยายามบอกทีมงานอยู่เสมอว่า “ถ้าอยากเก่งเรา ต้องเป็นทีห่ นึง่ ไม่วา่ ทำาอะไรต้องทำาให้ได้ทหี่ นึง่ ” และ เรายึดและปฎิบตั ใิ นสิง่ นีเ้ สมอมา จนมันสามารถทำาให้ เรามีวันนี้ • กล่าวถึง อลิอันซ์ อยุธยา ต้องขอบคุณ อลิอันซ์ อยุธยา ที่ทำาให้เรามีเราในวันนี้ เมื่อมองไปอีก 10 ปีหรืออีก 20 ปีข้างหน้าถ้าเราไม่ ประกอบอาชีพนี้ จะมีอาชีพไหนที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเรามากมายขนาดนี้ ต้องยอมรับว่าทำาให้เรามีชีวิตที่ มีความสุขมากขึ้น รู้สึกภูมิใจที่เราเลือกเดินในทางที่ถูก และขอขอบคุณผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเรา ทำาให้เรา ได้เลือกเดินในสายอาชีพนี้ นั่นก็คุณสรรค์ชัย ลาภสัมปันชัย ถ้าไม่มีคำากล่าวดีๆ ในวันนั้น เราอาจจะไม่ได้มาอยู่ ตรงนี้ก็เป็นได้

CHAIRMANreview | 33


Insurance

คปภ. จับมือสมาคมประกันวินาศภัย จัดพิธลี งนามสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล

ซึ่งกันและกัน เพื่อให้ผู้ประสบภัยจากรถได้รับความคุ้มครองที่ดีขึ้น สำานักงาน คปภ.จับมือสมาคมประกันวินาศภัย จัด พิธีลงนามสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่ง กันและกัน ตามเอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่ม เติ ม การประกั น ภั ย ค่ า รั ก ษาพยาบาล (ร.ย.02) ระหว่างบริษัทประกันวินาศภัย 42 บริษัท เพื่อลด ข้อพิพาทของบริษัทประกันภัยในการเรียกร้องค่า เสียหายระหว่างกัน เล็งเป้าหมายเพื่อประโยชน์แก่ ประชาชน นายประเวช องอาจสิทธิกลุ เลขาธิการคณะกรรมการ กำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิ ด เผยว่ า สำ า นั ก งาน คปภ. ร่ ว มกั บ สมาคมประกั น วินาศภัย จัดพิธีลงนามในสัญญา สละสิทธิการเรียกร้อง ค่าเสียหายซึ่งกันและกันของบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่ง เป็ น ส่ ว นที่ ข ยายต่ อ จากที่ เ คยมี ข้ อ ตกลงกั น ไว้ ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2539 ที่ครอบคลุมเฉพาะความคุ้มครองความเสีย หายต่อตัวรถยนต์ของการประกันภัยรถประเภท 1 เท่านั้น เช่น เมื่อรถที่ทำาประกันภัยชนกัน คู่กรณีจะสละสิทธิไม่ เรียกร้องค่าซ่อมรถที่เกิดขึ้นระหว่างกัน แต่การลงนามใน ครั้งนี้ จะขยายต่อถึงความคุ้มครองของเอกสารแนบท้าย ความคุ้มครองเพิ่มเติมการประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย. 02) กล่าวคือ เมื่อรถที่ทำาประกันภัยรถยนต์ภาค สมัครใจ และได้ซื้อความคุ้มครองการประกันภัยค่ารักษา พยาบาลไว้ เกิดอุบัติเหตุชนกันทำาให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ใน ส่วนของค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นนั้น ผู้บาดเจ็บสามารถ เบิกค่ารักษาพยาบาล ได้จากบริษัทประกันภัยของรถยนต์ ที่โดยสารมา ในวงเงินที่ซื้อความคุ้มครองไว้ โดยไม่ต้อง รอพิสูจน์ถูกผิด ทั้งนี้ บริษัทประกันภัยที่เป็นฝ่ายถูกก็จะ

34 | CHAIRMANreview

สละสิ ท ธิ ใ นการเรี ย กร้ อ งค่ า รั ก ษาพยาบาลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากฝ่ า ยผิ ด ทำ า ให้ ก ารดู แ ลผู้ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ ของบริ ษั ท ประกันภัยทำาได้ดีมากยิ่งขึ้น เพราะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับ คดีความตามกฎหมายที่จะต้องมีการเรียกร้องค่าเสียหาย ระหว่างกัน เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า นับเป็นพัฒนา ความร่วมมือระหว่างกันของอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อ ลดข้ อ พิ พ าทและค่ า ใช้ จ่ า ยในการดำ า เนิ น งานของธุ ร กิ จ ประกันภัย สำานักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานกำากับ ได้ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพของ ธุรกิจประกันภัยอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากเกิดภาพ ลักษณ์ที่ดีสู่สาธารณชนแล้ว ยังช่วยลดข้อพิพาทที่จะเข้าสู่ กระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำานักงาน คปภ. รวม ถึงการพิจารณาคดีความในชั้นศาลอีกด้วย นอกจากนั้น การทำาความตกลงครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ต่อการชดใช้ค่า เสียหายให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ประสบภัยที่ได้รับ บาดเจ็บ เพราะเมื่อบริษัทประกันภัยไม่มีภาระผูกพันที่ ต้องดูแลคู่กรณีแล้ว ก็ย่อมให้บริการดีที่สุดต่อผู้เอาประกัน ภัยที่เป็นลูกค้าของบริษัทเอง ซึ่ง ณ ขณะนี้ต้องยอมรับว่า ธุรกิจประกันภัยหันมาแข่งขันด้านการให้บริการเพิ่มมาก ขึ้น และสุดท้ายแล้วประชาชนก็จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ จากการแข่งขันของภาคธุรกิจ นายจี ร พั น ธ์ อั ศ วะธนกุ ล นายกสมาคมประกั น วินาศภัย กล่าวว่า ในฐานะที่สมาคมประกันวินาศภัยเป็น ศู น ย์ ก ลางความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย ให้ มี ค วามมั่ น คงเข้ ม แข็ ง รวมถึ ง สร้ า งความ เชือ่ มัน่ ให้กบั ประชาชน ผูเ้ อาประกันภัย การลงนามสัญญา สละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน ตามเอกสาร


Insurance

แนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติมการประกันภัยค่ารักษา พยาบาล (ร.ย.02) นี้ เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือของการ พัฒนาการให้บริการของบริษัทประกันวินาศภัย ในการ อำานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเรียกร้องค่า สินไหมทดแทนส่วนนี้จากบริษัทประกันภัย และเป็นการ ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อพิพาทระหว่างกัน ของบริษัทประกันภัย ด้านนายสมพร สืบถวิลกุล ประธานคณะกรรมการ ประกันภัยยานยนต์ กล่าวถึงรายละเอียด และวัตถุประสงค์ การจั ด ทำ า สั ญ ญาสละสิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งค่ า เสี ย หายซึ่ ง กั น และกันดังกล่าวว่า สืบเนื่องมาจากบริษัทประกันวินาศภัย ที่ รั บ ประกั น ภั ย รถยนต์ ได้ ร่ ว มลงนามในสั ญ ญาสละ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งค่ า เสี ย หายซึ่ ง กั น และกั น ตามกรมธรรม์ ประกั น ภั ย รถยนต์ โดยมี ผ ลใช้ บั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มิถุนายน 2539 และต่อมาได้มีบันทึกเพิ่มเติมแนบท้าย สั ญ ญาสละสิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งค่ า เสี ย หายซึ่ ง กั น และกั น ตาม กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย รถยนต์ โดยมี ผ ลใช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ 1 กรกฎาคม 2545 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดข้อพิพาท

ในการเรี ย กร้ อ งค่ า เสี ย หายระหว่ า งบริ ษั ท ประกั น ภั ย รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการเรียกร้องระหว่างกัน ส่งผลให้จำานวนข้อพิพาทและค่าใช้จ่ายของบริษัทประกัน ภั ย ลดลงเป็ น อย่ า งมาก และบริ ษั ท ประกั น วิ น าศภั ย สามารถชดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนให้ ผู้ เ อาประกั น ภั ย ได้ อย่ า งรวดเร็ ว โดยไม่ ต้ อ งรอพิ จ ารณาความรั บ ผิ ด แต่ ทั้งนี้สัญญาดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะความคุ้มครองหลัก ตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เท่านั้น เพื่อให้ผู้ประสบ ภั ย จากรถได้ รั บ การบริ ก ารที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น สมาคมประกั น วินาศภัย โดยคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ จึงได้ ขยายความร่ ว มมื อ และจั ด ทำ า สั ญ ญาสละสิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ ง ค่ า เสี ย หายซึ่ ง กั น และกั น ตามเอกสารแนบท้ า ยความ คุ้ ม ครองเพิ่ ม เติ ม การประกั น ภั ย ค่ า รั ก ษาพยาบาล (ร.ย.02) ขึ้น การดำาเนินการร่วมกันในครั้งนี้จะทำาให้ บริ ษั ท ประกั น ภั ย มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ งตรงกั น ตาม กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ ที่ผูกพันกับบริษัท อัน จะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจประกัน วินาศภัยต่อไป

• ตัวแทน SCBLIFE คว้ารางวัล “ตัวแทนคุณภาพดีเด่น” 4 ปีซ้อน นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายก รัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง การคลัง ให้เกียรติเป็นประธาน มอบ โล่รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่น ประจำา ปี 2554 ให้แก่ นางสาวณัฐชานันท์ นั น ทพงศ์ โ ภคิ น ตั ว แทนของ บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวติ ทีไ่ ด้รบั รางวัล นี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ภายในพิธีมอบ รางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร จัด ขึ้นโดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน ภัย (คปภ.) ณ ศูนย์การประชุมแห่ง ชาติสิริกิติ์ เร็วๆ นี้

CHAIRMANreview | 35


Insurance

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กำาไรครึ่งปี 1.1 พันล้าน โต33% มร.ไมค์ แพล็กซ์ตัน ประธานกรรมการบริหาร เปิด เผยว่ า ปี นี้ เ ป็ น อี ก หนึ่ ง ปี แ ห่ ง ความสำ า เร็ จ ของกรุ ง ไทย-แอกซ่า โดยครึ่งปีแรกบริษัทฯมีเบี้ยรับปีแรก 4,613 ล้านบาท หรือคิดเป็น 148% เมื่อเปรียบเทียบ กับปีที่แล้ว โดยยอดขายมาจากทุกช่องทางการจัด จำาหน่าย เรื่องเกี่ยวกับตัวเลขและผลประกอบการ ต่างๆทางการเงิน อีกสักครู่ คุณเดวิดจะมาบอกให้ ทุกท่านฟัง แต่ในฐานะประธานกรรมการบริหาร บริษัทฯ ผมรู้สึกภูมิใจกับความสำาเร็จครั้งนี้ของทีม งานกรุงไทย-แอกซ่า ทุกคน ปีนี้นับเป็นปีที่ 6 ติดต่อกันที่กรุงไทย-แอกซ่า มีผล การดำาเนินงานที่โดดเด่น เหตุผลสำาคัญของการประสบ ความสำาเร็จมาจากการทำางานร่วมกัน และความมุ่งมั่นที่ มีต่อการดำาเนินธุรกิจของ 2 ผู้ถือหุ้น คือ ธนาคารกรุงไทย และกลุ่มแอกซ่า บริษัทฯได้นำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบทุก ความต้ อ งการของลู ก ค้ า โดยทางบริ ษั ท มี ก ารลงทุ น ทางการวิจัยพัฒนา และค้นหาความต้องการของลูกค้า ใน ส่ ว นนี้ คุ ณ สายฝน ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารฝ่ า ยการ ตลาด จะมาเล่ า ถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่ เ หมื อ นใคร หรื อ ที่ หลายๆท่านรู้จักกัน เรียกว่า “คอมพลีท เฮลท์ โซลูชั่น” ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์ทีล่ กู ค้าจะได้รบั การบริการทางการแพทย์ แบบไม่มีขีดจำากัด ในปี 2555 กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ยังคง ดำาเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะ เป็นโครงการสร้างการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน – การปลูก ข้าวที่มูลนิธิบ้านนานา จ.เชียงราย โครงการคาราวาน ตรวจสุขภาพ ทุกทิศทั่วไทย นอกจากนี้บริษัทฯให้ความ สำาคัญกับความเท่าเทียมกันในสังคม โดยเปิดโอกาสให้ คนพิการเข้าร่วมทำางานกับครอบครัวกรุงไทย-แอกซ่า ซึ่ง 36 | CHAIRMANreview

เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ทำาโดยความตั้งใจและไม่ได้ทำาเพื่อการ กุศล แต่เราให้โอกาสกับคนพิการทุกท่าน ปัจจุบันมีคน พิการ 11 ท่านทำางานกับเราในฝ่ายงานต่างๆ และร่วมส่ง มอบผลงานและความสเร็จให้บริษัท ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา มร.เดวิด โครูนิช ประธานเจ้าหน้ที่บริหารฝ่ายการ เงิน กล่าวว่า กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ส่งมอบผลงาน ที่ยอดเยี่ยม ผลการดำาเนินงานรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯมีกำาไร 1.1 พันล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 33% จาก ช่วงเดียวกันของปีก่อน เบี้ยรับรวมอยู่ที่ 12.8 พันล้านบาท เติบโต 33% ซึ่งมาจากยอดขายของเบี้ยรับปีแรกและอัตรา ความยั่งยืนของกรมธรรม์ที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม สะท้อนให้ เห็นถึงความมั่นใจที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯและความั่นคงใน ฐานะทางการเงิน นอกจากเบี้ยประกันรับที่เพิ่มขึ้น อัตรา การบริหารค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับ 6.6% ลดลงจากปีที่แล้ว ที่ระดับ 7% ปัจจุบัน บริษัทฯมีช่องทางการจัดจำาหน่ายที่หลาก หลาย แยกเป็น 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ ช่องทางตัวแทน ช่องทางการจัดจำาหน่ายผ่านธนาคาร และช่องทางการจัด จำาหน่ายผ่านธุรกิจองค์กร ช่องทางตัวแทนเติบโตเพิ่มขึ้น 49% จากปี 2554 โดยมีเบี้ยรับปีแรกที่ 2,009 ล้านบาท มาจากพื้นฐานของช่องทางการจัดจำาหน่ายที่แข็งแกร่ง ด้านช่องทางการจัดจำาหน่ายผ่านธนาคารมีเบี้ยรับปีแรก ที่ 2,434 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยยอดขายที่เติบโตขึ้นมาจากการทำางานร่วมกันระ หว่างบริษัทฯ และบมจ.ธนาคารกรุงไทย ช่องทางการจัด จำาหน่ายที่ 3 คือ ช่องทางการจัดจำาหน่ายผ่านธุรกิจองค์กร ในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมาสามารถสร้างยอดขายได้ 169 ล้านบาท โดยเน้นการทำาตลาดพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใน ตลาดองค์กรเพิ่มมากขึ้น สำาหรับงานด้านผลิตภัณฑ์ คุณ สายฝนจะกล่าวในลำาดับต่อไป


Insurance

นอกจากนี้ สินทรัพย์จากการลงทุน เติบโตขึ้น 39% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 2554 ที่ระดับ 60.5 พั น ล้ า นบาท การจั ด สรรสิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ ในปัจจุบันยังคงที่ คล้ายกับการจัดการในช่วงสิ้นปี 2554 ซึ่งแบ่งเป็นหุ้น 10% หุ้นกู้เอกชน 21% พันธบัตรรัฐบาล 62% เงินกู้ยืมตามกรมธรรม์ 2% และ เงินฝากระยะสั้น และเงินสด 5% ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นผู้บริหารฝ่ายการ เงิ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานอั น หลากหลายและได้ ร่ ว มงานกั บ ทีมงานมืออาชีพ ที่ร่วมส่งมอบผลงานที่ยอดเยี่ยมตามที่ ได้กล่าวมา สายฝน สัจจศิลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการ ตลาด กล่าวว่าสำาหรับปี 2555นี้ บริษัทฯ มีการเปิดตัว นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ซึ่งถือเป็นกุญแจสำาคัญ ของการทำางานให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท แห่งการเป็น ผู้ นำ า ทางการประกั น สุ ข ภาพและความคุ้ ม ครองใน ประเทศไทย โดยในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวติ ได้แนะนำาแผนประกันชีวติ และสุขภาพ “คอมพลีท เฮลท์ โซลูชั่น” ซึ่งมีลักษณะเด่นที่ตอบทุก ความต้องการของลูกค้า แผนประกั น ชี วิ ต และสุ ข ภาพ “คอมพลี ท เฮลท์ โซลูชั่น” นับเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพแผนแรกที่ตอบโจทย์ ความต้องการของลูกค้า คลอบคลุมความต้องการทางด้าน

สุขภาพในทุกกลุม่ ลูกค้าและคนไทย แผนประกั น ชี วิ ต และสุ ข ภาพนี้ ลูกค้าสามารถเลืออาณาเขตความ คุ้มครองได้โดยแบ่งตามภูมิศาสตร์ เป็น 4 พื้นที่ ได้แก่ ประเทศไทย เอเชีย ทั่วโลกยกเว้นสหรัฐอเมริกา และทั่วโลกรวมสหรัฐอเมริกา ด้วย ความคุ้มครองสูงสุด 100 ล้านบาท แบบเหมาจ่าย รับประกันตั้งแต่แรก เกิด – 80 ปี สามารถต่ออายุความ คุ้ ม ครองตลอดชี พ ถึ ง อายุ 99 ปี แผนประกั น สุ ข ภาพ “คอมพลี ท เฮลท์ โซลู ชั่ น ” เป็ น แผนประกั น สุขภาพที่รับรองการอนุมัติกรมธรรม์ ทำาให้ทั้งลูกค้าและ ฝ่ายขายได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เพียงลูกค้า แจ้งและระบุความเจ็บป่วยที่เคยเกิดขึ้น ก่อนการทำาแผน ประกันสุขภาพฯ และลูกค้าอยู่ในภาวะปลอดการรักษา 2 ปีติดต่อกัน ณ ช่วงใดช่วงหนึ่งของสัญญา ก็สามารถรับ การพิจารณากรมธรรม์ ณ จุดการเคลมได้ ในช่ ว งครึ่ ง ปี ห ลั ง บริ ษั ท ฯยั ง คงดำ า เนิ น งานทาง กลยุ ท ธ์ ที่ ป ระสบความสำ า เร็ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งต่ อ ไป ด้วยกิจกรรมคาราวานตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อแสดงถึงความห่วงใยและใส่ใจแก่ลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ ดำ า เนิ น งานมาแล้ ว เป็ น เวลา 4 ปี โดยนั บ ถึ ง ณ วั น นี้ บริ ษั ท ฯได้ มี ก ารให้ บ ริ ก ารตรวจสุ ข ภาพแก่ ลู ก ค้ า และ คนไทยแล้ ว กว่ า 200,000 คน อี ก ทั้ ง เร็ ว ๆนี้ ทาง บริษัทฯ มีแผนการออกโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทาง ที วี แ ละสื่ อ ต่ า งๆด้ ว ยแคมเปญโฆษณาแบบภู มิ ภ าค ด้ ว ยงบประมาณสู ง ถึ ง 150ล้ า นบาท เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การ ประกันชีวิตและการประกันสุขภาพในช่วงเดือนตุลาคม ที่จะถึงนี้ มร.แพล็ ก ซ์ ตั น กล่ า วทิ้ ง ท้ า ยว่ า ผมขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่ า นที่ ส ละเวลามาในวั น นี้ มารั บ ฟั ง เรื่ อ งราวแห่ ง ความสำาเร็จ เรื่องราวของบุคลากรที่ส่งมอบความสำาเร็จ ผมขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต CHAIRMANreview | 37


Insurance

เมืองไทยประกันชีวติ ผนึกกำาลัง แอร์เอเชียและ Tune Money มอบโปรแกรมแห่งความสุข พร้อมรุกช่องทางใหม่เอาใจลูกค้านักเดินทาง บริ ษั ท เมื อ งไทยประกั น ชี วิ ต จำ า กั ด บริ ษั ท ของคนหั ว คิ ด ทั น สมัย ผนึกกำาลังสายการบินแอร์ เอเซียและ Tune Money ร่วมส่ง มอบโปรแกรมแห่ ง ความสุ ข ให้ แก่ลูกค้า ด้วยโครงการ AirAsia INSURE A-HIP เพื่อมอบความ คุ้มครองลูกค้าตามไลฟ์สไตล์และ อุ่นใจในทุกการเดินทาง ตลอดจน มอบสิ ท ธิ พิ เ ศษใหม่ เ อาใจกลุ่ ม ลู ก ค้ า เพื่ อ ตอกย้ำ า นโยบายการ ตลาดที่หลากหลายช่องทาง นายสาระ ล่ำ า ซำ า กรรมการ ผู้ จั ด การและประธานเจ้ า หน้ า ที่ บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด กล่าวว่า “บริษัทฯ ไม่หยุดนิ่ง ในการขยายงานด้ า นการบริ ก าร ลูกค้า อย่างครบวงจร เพื่อสามารถ ตอบสนองในทุ ก ความต้ อ งการของ ลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างครอบคลุม และ ครบครั น ซึ่ ง ระยะเวลากว่ า 61 ปี บ ริ ษั ท ฯ ดำ า เ นิ น ธุ ร กิ จ อ ย่ า ง มี ประสิทธิภาพ ทำาให้เกิด ความมั่นคง

38 | CHAIRMANreview

แข็งแกร่งทางการเงิน อันเป็นผลมา จากการยึ ด ถื อ นโยบายการตลาดที่ หลากหลายช่องทางและหลากหลาย กลุ่มเป้าหมาย (Multi Distribution Channels, Multi Targets) สำาหรับ ความร่วมมือในครั้งสำาคัญนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ภายใต้ โครงการ AirAsia INSURE A-HIP โดยเน้นการให้ความคุ้มครอง ชี วิ ต สุ ข ภาพและอุ บั ติ เ หตุ เพื่ อ ให้ ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้รับความคุ้มครอง บริษัทฯ ได้เตรียมเจ้าหน้าที่ให้การ

บริการ Fax Claim แก่ลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทั้ง 7 วัน นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ ยั ง มอบ ความสุ ข ให้ แ ก่ ส มาชิ ก เมื อ งไทย Smile Club ทุกท่าน ด้วยการสามารถ นำ า คะแนนสะสมเมื อ งไทย Smile Point มาแลกเป็น BIG Point เพื่อ แลกตั๋ ว เครื่ อ งบิ น กั บ สายการบิ น ไทยแอร์ เ อเชี ย ได้ อี ก ด้ ว ย ซึ่ ง นั บ เป็ น อี ก หนึ่ ง สิ ท ธิ พิ เ ศษที่ ลู ก ค้ า จะ ได้ รั บ ในครั้ ง นี้ สำ า หรั บ ลู ก ค้ า ที่ ซื้ อ แบบประกันชีวิตภายใต้โครงการฯ นี้


Insurance

สามารถสมัครเป็นสมาชิกเมืองไทย Smile Club ฟรี เพื่อรับสิทธิประโยชน์ ต่างๆ ผ่านโครงการเมืองไทย Smile Club เช่ น การทำ า กิ จ กรรมร่ ว มกั น ตลอดจนได้ รั บ ส่ ว นลดร้ า นค้ า ร้ า น อาหารและโรงแรมที่พักทั่วประเทศ หรือ ส่วนลดการแสดงต่างๆ ทั้งใน และจากต่ า งประเทศ (เฉพาะที่ เ ข้ า ร่วมโครงการ) มร.ปีเตอร์ มิลเลอร์ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร Tune Money และ ผู้อำานวยการของ Tune Ins Holdings กล่ า วว่ า “Tune Money รู้ สึ ก

ยิ น ดี อ ย่ า งยิ่ ง ที่ ไ ด้ ร่ ว มงานกั บ เมื อ ง ไทยประกันชีวิตและแอร์เอเชีย เพื่อ นำ า เสนอแผนประกั น ชี วิ ต AirAsia INSURE A-HIP ซึ่งเป็นข้อเสนอสุด พิเศษสำาหรับลูกค้าแอร์เอเชีย เราได้ ต่อยอดจากแผนประกันภัยการเดิน ทางแอร์เอเชียอินชัวร์ ซึ่งได้รับการ ตอบรั บ อย่ า งดี จ ากลู ก ค้ า แอร์ เ อเชี ย กว่า 10 ล้านคน สำาหรับแผนประกัน ชีวิต AirAsia INSURE A-HIP เรามี เป้ า หมายร่ ว มกั บ เมื อ งไทยประกั น ชีวิต ซึ่งเป็นบริษัทประกันชั้นนำาที่มี ความมั่นคงแข็งแกร่งและน่าเชื่อถือ

พร้ อ มที่ จ ะนำ า เสนอแผนประกั น ที่ ครอบคลุ ม ทั้ ง ประกั น ชี วิ ต และการ รักษาพยาบาลให้กับลูกค้า เพื่อเป็น อีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้าได้เลือก แผนประกั น ที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการ มากขึ้น” ทั้ ง นี้ จากการร่ ว มมื อ ทั้ ง 3 องค์ ก ร เราได้ ส ร้ า งสรรโปรแกรม แ ห่ ง ค ว า ม สุ ข เ พื่ อ ต อ บ ส น อ ง ความต้องการของลูกค้าที่สอดคล้อง กั บ ไลฟ์ ส ไตล์ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ พึ ง พอใจ ความสุ ข และรอยยิ้ ม ใน การเดินทาง

กลุม่ เมืองไทยฯ รับรางวัลอันทรงเกียรติ “รางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำาปี 2554” นางนวลพรรณ ล่ำาซำา กรรมการ ผู้ จั ด การ บริ ษั ท เมื อ งไทย ประกันภัย จำากัด (มหาชน) เป็น ตั ว แ ท น ขึ้ น รั บ ร า ง วั ล บ ริ ษั ท ประกั น วิ น าศภั ย ที่ มี ก ารบริ ห าร ง า น ดี เ ด่ น อั น ดั บ 2 แ ล ะ นายสาระ ล่ำ า ซำ า กรรมการ ผู้ จั ด การและประธานเจ้ า หน้ า ที่ บริหาร บริษัท เมืองไทยประกัน ชีวิต จำากัด ขึ้นรับรางวัลเกียรติยศ บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหาร งานดีเด่น โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ณ ห้อง บอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

CHAIRMANreview | 39


Insurance

บริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จำากัด รณรงค์เพือ่ ความปลอดภัยทางถนน WWW.THAIRSC.COM เพือ่ เป็นศูนย์ขอ้ มูลอุบตั เิ หตุ ตามที่องค์การสหประชาชาติ ได้ กำ า หนดให้ ปี ค.ศ.2011 – 2020 เป็น “ทศวรรษแห่งความปลอดภัย ทางถนน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ประเทศสมาชิกร่วมมือกัน ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทาง ถนนลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 50 เพราะปั ญ หาดั ง กล่ า ว ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ของประชากรโลก และยั ง ตกลง ร่ ว มกั น ให้ ป ระเทศสมาชิ ก ได้ ดำ า เนิ น การโดยประกาศให้ ก าร สร้างความปลอดภัยทางถนนเป็น “วาระแห่งชาติ” ดังนั้นทางรัฐบาล จึ ง ได้ ป ระกาศให้ ค วามปลอดภั ย ทางถนนเป็ น วาระแห่ ง ชาติ และ กำาหนดให้ ปี พ.ศ. 2554 – 2563 เป็ น ทศวรรษความปลอดภั ย ทาง ถนน โดยมีเป้าหมายลดอัตราการ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไม่ เกิน 10 คนต่อประชากรหนึ่งแสน คนภายในปี 2563 ซึ่ ง การจะ ให้การดำาเนินงานบรรลุเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำาเป็นต้อง แก้ไขปัจจัยสำาคัญต่างๆ

จ่ า ยค่ า สิ น ไหมทดแทนผู้ ป ระสบภั ย จากรถ ตาม พ.ร.บ. มีสาขาให้บริการ แก่ ป ระชาชนทุ ก จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ บริ ษั ท กลางฯ ได้ ส นั บ สนุ น นโยบาย ของรัฐบาล โดยมีการดำาเนินการด้าน ความปลอดภั ย อย่ า งจริ ง จั ง และ ต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2555 ได้จัดทำ า เว็ บ ไซด์ WWW.THAIRSC.COM ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทาง ถนนโดยจัดทำาเป็นเว็บไซด์สาธารณะ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ นำ า ข้ อ มู ล ความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหา อุบัติเหตุทางถนน และส่งเสริมให้เกิด ความปลอดภั ย ทางถนน พร้ อ มกั บ บริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัย การสร้ า งและพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ที่ จากรถ จำากัด ในฐานะองค์กรที่จัดตั้ง สามารถนำ า ไปสู่ ก ารดำ า เนิ น การเพื่ อ โดยกฎหมายและทำาหน้าทีเ่ กีย่ วกับการ แก้ ไ ขปั ญ หาอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน โดย

40 | CHAIRMANreview

เว็บไซด์ดังกล่าวประกอบไปด้วย ข้อมูล รับแจ้งอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งจะมีการ รายงานผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต แบบ Real time รายวัน , มีแผนที่จุดเสี่ยงภัย โดย จะมีการนำาข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของ บริษัทกลางฯ มาทำาการปักหมุดจุดที่ เกิ ด เหตุ ใ น Google Map เพื่ อ เป็ น ข้อมูลว่ามีถนน ทางแยก หรือจุดเสี่ยง ใดที่ มี ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ บ่ อ ยครั้ ง เป็ น จำานวนเท่าไร โดยทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการ นำ า ไปสู่ ก ารหาทางแก้ ไ ขและป้ อ งกั น ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการ วิเคราะห์ว่าจุดที่เกิดอุบัติเหตุมีสาเหตุ มาจากปั จ จั ย ใด นอกจากนี้ WWW. THAIRSC.COM ยังมีข้อมูลอุบัติเหตุ รายใหญ่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น รวมทั้ ง สถิ ติ ผู้ เ สี ย ชีวิตจากทั่วโลกซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุทาง


Insurance

ถนน รวมทั้งยังมีการให้ภาคีเครือข่าย ด้ า นความปลอดภั ย ทางถนน และ ประชาชนทั่ ว ไปสามารถแจ้ ง จุ ด เสี่ ย ง หรื อ จุ ด เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนได้ ท าง Facebook ที่ เ ครื อ ข่ า ยเฝ้ า ระวั ง อุบัติเหตุทางถนน เป็นต้น อี ก มาตรการหนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยลด อุบตั เิ หตุทางถนนได้คอื มาตรการความ ปลอดภัยในองค์กร โดยบริษัทกลางฯ ได้ มี ก ารเสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมความ ปลอดภั ย ทางถนนด้ ว ยการกำ า หนด มาตรการองค์ ก ร มี ก ารออกกฎบั ต ร

ว่ า ด้ ว ยความปลอดภั ย ทางถนน ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ขององค์ ก รที่ มี ค วาม รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมด้ ว ยตระหนั ก ว่ า อุ บั ติ เ หตุ จ ากรถนั้ น เป็ น เรื่ อ งของ ทุ ก คน มิ ใ ช่ เ รื่ อ งของคนใดคนหนึ่ ง เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างให้เกิดเป็น วัฒนธรรมในการขับขี่อย่างปลอดภัย โดยผู้ บ ริ ห าร พนั ก งาน เจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก ระดั บ ชั้ น ของบริ ษั ท กลางฯได้ มี การปฏิ ญ าณตนเพื่ อ ถื อ ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ความปลอดภัยทางถนน โดยจะยืดถือ ปฏิ บั ติ ต ามกฎจราจรอย่ า งเคร่ ง ครั ด

ในทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารใช้ ร ถใช้ ถ นนทั้ ง ใน ระยะใกล้หรือไกล, จะสวมหมวกนิรภัย ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารขั บ ขี่ ห รื อ ซ้ อ นท้ า ย รถจักรยานยนต์, ขับรถด้วยความเร็ว ไม่ เ กิ น กว่ า กฎหมายกำ า หนดและ ไม่ประมาท คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง ที่ ขั บ รถยนต์ ร วมทั้ ง ผู้ โ ดยสาร, ขณะ ขั บ ขี่ ย านพาหนะไม่ ดื่ ม สุ ร าหรื อ เสพ สิ่ ง ของ มึ น เมา และไม่ ใ ช่ โ ทรศั พ ท์ มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารใดๆ ในขณะ ขั บ ขี่ ร ถ นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารส่ ง เสริ ม ร่ ว มมื อ ในการขยายผลในการปฏิ บัติ ตนเพื่ อ ความปลอดภั ย ทางถนนนี้ ต่อ บุคคลในองค์กร บุคคลในครอบครัว และบุคคลอื่นในสังคมให้ยึดถือปฏิบัติ ร่วมกัน, จะมีการสำารวจถึงปัจจัยเสี่ยง ภัยหรือสิ่งที่อาจเป็นจุดอันตรายเกี่ยว กับการใช้รถใช้ถนนให้กับหน่วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งทราบเพื่ อ ดำ า เนิ น การแก้ ไ ข และป้องกัน โดยหากมีการฝ่าฝืนหรือ กระทำาผิดในเรื่องของความปลอดภัย ทางถนนนั้ น เป็ น โทษทางวิ นั ย ของ บริ ษั ท และมี ผ ลต่ อ การประเมิ น การ ปฏิบัติงานในแต่ละปี

CHAIRMANreview | 41


Insurance

คปภ.ถกสมาคมประกันชีวติ ไทย หาแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกัน นายประเวช องอาจสิทธิกลุ เลขาธิการคณะกรรมการ กำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่าการประชุมร่วมกับสมาคมประกัน ชี วิ ต ไทยในครั้ ง นี้ ถื อ เป็ น โอกาสอั น ดี ยิ่ ง ในการเปิ ด รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และหาแนวทางร่ ว มกั น ในการ สร้ า งมาตรฐานใหม่ ใ ห้ ธุ ร กิ จ ประกั น ชี วิ ต ไทยเติ บ โต อย่างมีเสถียรภาพ สามารถก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ได้ อ ย่ า งแข็ ง แรงทั้ ง ในเชิ ง รั บ และเชิ ง รุ ก มี ช่ อ งทาง การจำาหน่าย และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่หลากหลาย ให้ ป ระชาชนทุ ก ระดั บ สามารถเข้ า ถึ ง การประกั น ภั ย ได้อย่างพอเพียง และทั่วถึง โดยในที่ประชุมได้มีการ หารือในประเด็นสำาคัญ ดังนี้ แนวทางการจัดทำาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau) ซึ่ ง เปรี ย บเสมื อ นคลั ง ข้ อ มู ล ด้ า นการประกั น ภั ย ขนาดใหญ่ ที่ มี ข้ อ มู ล ละเอี ย ดลง ไปถึงระดับกรมธรรม์ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางของข้อมูล ด้ า นการประกั น ภั ย ที่ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม ขี ด ความสามารถ การกำ า กั บ ดู แ ลธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย ในมี ค วามรวดเร็ ว มากยิ่ ง ขึ้ น ในการตรวจพบสั ญ ญาณที่ ผิ ด ปกติ ใ น การรั บ ประกั น ภั ย ยกระดั บ การดำ า เนิ น กิ จ การของ อุ ต สาหกรรมประกั น ภั ย โดยเฉพาะการแลกเปลี่ ย น ข้ อ มู ล ของบริ ษั ท ประกั น ภั ย เพื่ อ ใช้ ส นั บ สนุ น การ พิจารณารับประกันภัย และการประมาณการเงินสำารอง ประกั น ภั ย รวมถึ ง สามารถให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล การ ถื อ กรมธรรม์ แ ก่ ป ระชาชนผู้ เ อาประกั น ภั ย ได้ อ ย่ า ง แม่นยำา และรวดเร็ว นโยบายการส่งเสริมให้มีผู้ดูแลการปฏิบัติงาน 42 | CHAIRMANreview

ของบริษัท (Compliance Officer) ซึ่งมีหน้าที่หลักใน การสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานในทุกๆ กระบวนการ ของบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก ฎหมายกำ า หนด และ รายงานตรงต่อผู้บริหาร โดยสำานักงาน คปภ. จะเข้า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาขี ด ความสามารถของ บุ ค ลากรดั ง กล่ า ว โดยการจั ด การอบรบ/สั ม มนา เพื่ อ ให้ มี ค วามพร้ อ มรวมถึ ง มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจใน กฎหมายและกฎระเบียบด้านการประกันภัยต่างๆ ที่ ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ทั้ ง นี้ ในเบื้ อ งต้ น จะยั ง ไม่ มี ก าร กำ า หนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ที่ จ ะเข้ า มาเป็ น ผู้ ดู แ ลการ ปฏิบัติงานของบริษัท แต่จะมีการจัดให้ขึ้นทะเบียน ซึ่งคาดว่าจะมีออกประกาศอย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้ โดยสมาคมประกั น ชี วิ ต ไทยได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะ อนุกรรมการ Compliance ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมผู้ดูแล การปฏิบัติงานของบริษัทสมาชิก เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่ายังมีอีกหลาย ประเด็นที่สำานักงาน คปภ. และสมาคมประกันชีวิตไทย จะต้ อ งหารื อ และดำ า เนิ น การร่ ว มกั น ในการพั ฒ นา ขี ด ความสามารถของธุ ร กิ จ ประกั น ชี วิ ต โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการหาแนวทางสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ประกันภัย ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งได้มีการจัดตั้งคณะทำางานที่ประกอบไปด้วยผู้แทน ทั้งจากสมาคมประกันชีวิตไทย และสำานักงาน คปภ. เพื่อร่วมกันศึกษาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุ ป สรรคของธุ ร กิ จ ฯ เพื่ อ นำ า มาเป็ น แนวทางในการ กำาหนดกรอบนโยบายทั้งเชิงรุก และเชิงรับ ที่จะช่วย ผลักดันให้ธุรกิจประกันภัยสามารถแข่งขันได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ต่อไป


Insurance

ไทยประกันชีวติ เผยผลประกอบการครึง่ ปี55 ไทยประกันชีวิตเผยผลประกอบการครึ่งปีกวาดเบี้ยรับ ปีแรกกว่า ๖,๑๐๐ ล้านบาท เติบโต ๕๗% เดือนมิถุนายน มาแรงแซงขึ้นอันดับหนึ่ง ชี้เป็นผลจากความเข็มแข็ง ของตัวแทนกว่า ๔๐,๐๐๐ คน ควบอัดแคมเปญกระตุ้น ต่อเนื่อง โชว์ความมั่นคงจ่ายเงินคืนผู้เอาประกันแล้ว เกือบ ๖,๘๐๐ ล้านบาท มั่นใจเบี้ยปีแรกทั้งปีเป็นไปตาม เป้า ๑๒,๐๐๐ ล้านบาท ดร.อภิรกั ษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถิตเิ บีย้ ประกันภัยรับช่วงครึง่ ปีแรก (มกราคม – มิถนุ ายน ๒๕๕๕) ของสมาคมประกั น ชี วิ ต ไทย พบว่ า บริ ษั ท ฯมี เ บี้ ย ประกันรับปีแรก ๖,๑๒๒.๖ ล้านบาท เติบโต ๕๗% ซึ่งถือเป็น อันดับ ๒ ของธุรกิจประกันชีวิต เบี้ยประกันภัยจ่ายครั้งเดียว ๘๔๙.๒ ล้านบาท เบี้ยประกันรับปีต่อไป ๑๖,๓๐๔.๕ ล้านบาท โดยมีอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ ๙๒% และเบี้ยประกัน รับรวม ๒๓,๒๗๖.๓ ล้านบาท เติบโต ๑๗% เฉพาะในเดือน มิถุนายน บริษัทฯสามารถผลิตเบี้ยประกันรับปีแรกขึ้นเป็น อันดับหนึ่ง โดยมีเบี้ยประกันรับ ๑,๕๖๐ ล้านบาท ขณะเดียวกันในช่วง ๖ เดือนแรกของปี ๒๕๕๕ บริษัทฯ ได้ดาำ เนินการจ่ายสินไหมทดแทน เงินปันผล เงินคืนตามเงือ่ นไข และเงิ น ครบกำ า หนดสั ญ ญาแก่ ผู้ เ อาประกั น อย่ า งครบถ้ ว น รวดเร็ว โดยมีการจ่ายสินไหมทดแทนแล้วทั้งสิ้น ๒๓๖,๘๔๐ ราย คิดเป็นเงินสินไหมทดแทนกว่า ๑,๔๐๐ ล้านบาท จ่าย เงินปันผลแล้ว ๖๙๐ ล้านบาท เงินคืนตามเงื่อนไข ๑.๙๕๐ ล้านบาท และเงินครบกำาหนดสัญญาอีก ๒,๗๕๐ ล้านบาท “ไทยประกันชีวิตยังคงผลิตเบี้ยประกันรับปีแรกได้เป็น อันดับสองของธุรกิจ และถือเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทคนไทย ซึ่งเป็นผลมาจากเครือข่ายตัวแทนที่เข้มแข็ง ที่ปัจจุบันมีอยู่ กว่า๔๐,๐๐๐ คนทั่วประเทศ ประกอบกับการขยายช่องทางการ ขายหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการขายผ่านแบงก์แอสชัว รันส์ ไดเร็กต์เซลล์ รวมถึงการขายผ่านโฆษณาทางโทรทัศน์ หรือ DRTV ซึ่งช่วยกระตุ้นการขายนอกเหนือจากการสร้าง

การรับรู้แบรนด์” ดร.อภิรักษ์กล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯได้ริเริ่มพัฒนาแบบประกันใหม่ เพื่อ รองรับความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย อาทิ แบบประกันอุบัติเหตุไม่เคลมมีคืน (พี.เอ.รีฟันด์) และ ล่าสุดได้พัฒนาแบบประกันไม่มะเร็ง มีคืน หรือมะเร็งรีฟันด์ ซึ่งเป็นแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งกรณีเสีย ชีวิตและเจ็บป่วย โดยเฉพาะการคุ้มครองการเจ็บป่วยจากโรค มะเร็ง พร้อมเงื่อนไขพิเศษสุดบริษัทฯจะคืนเบี้ยประกันในปี สุดท้าย หากไม่มีการเคลมสินไหมมะเร็ง สำาหรับรายละเอียดของแบบประกันดังกล่าว เป็นแบบ ประกันทีค่ มุ้ ครองตัง้ แต่อายุ ๑๖ ถึง ๖๐ ปี ระยะเวลาเอาประกัน และชำาระเบี้ยประกัน ๕ ปี กรณีตรวจพบเป็นมะเร็งรับความ คุม้ ครองทันที สูงสุดถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง ที่ให้ความคุ้มครอง ๑๐% ของทุนประกัน คุ้มครองค่ารักษา พยาบาลรายวัน วันละ ๑,๐๐๐ บาท สูงสุดถึง ๓๖๕ วัน รวม ถึงยังให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ๑๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบกับที่ผ่านมาบริษัทฯได้จัดแคมเปญเพื่อกระตุ้น ยอดขายทั้งระยะสั้นและระยะยาว อาทิ แคมเปญ ๗๐ ปี แจก รถ Suzuki Swift ๗ คัน แก่ตัวแทนที่สามารถสร้างผลงานและ รั ก ษาอั ต ราความคงอยู่ ไ ด้ ต ามเกณฑ์ ที่ บ ริ ษั ท ฯ กำ า หนด แคมเปญแข่งขันทัวร์ต่างประเทศ เป็นต้น ดร.อภิรักษ์กล่าวว่า ผลประกอบการดังกล่าวเป็นไปตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้ และคาดว่าเบี้ยประกันรับปีแรกทั้งปีจะเป็น ไปตามเป้าหมายเช่นเดียวกัน โดยในปีนี้ตั้งเป้าเบี้ยประกันรับ ปีแรกอยู่ที่ ๑๒,๐๐๐ ล้านบาท เติบโต ๔๐% ไทยประกันชีวิตดำาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการสร้าง ความมั่นคงทางการเงิน เพื่อสร้างความอุ่นใจแก่ผู้เอาประกัน โดย ณ สิ้นปี ๒๕๕๔ บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมกว่า ๑๘๐,๐๐๐ ล้านบาท เงินสำารองประกันชีวิต ๑๔๐,๐๐๐ ล้านบาท เงิน กองทุนอีกกว่า ๒๔,๐๐๐ ล้านบาท และได้รับการจัดอันดับ ความมั่นคงทางการเงินจากสถาบัน Standard & Poor’s ที่ ระดับ A- ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของธุรกิจคนไทย CHAIRMANreview | 43


Insurance

BKI เปิดตัว BKI Cyber Care Station

จุดบริการประกันภัยในห้างสรรพสินค้าเสมือนจริง Uber Mall กรุงเทพประกันภัย ก้าวล้ำากับเทคโนโลยีใหม่ รุกเปิดจุด บริการประกันภัยในห้างสรรพสินค้าเสมือนจริง รองรับกลุม่ ลูกค้าบนโลกออนไลน์แบบ 3 มิติ ไม่ทิ้งความเป็นผู้นำาด้าน ไซเบอร์ในธุรกิจประกันภัย ดร.อภิสทิ ธิ ์ อนันตนาถรัตน ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ าำ นวยการ ใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) หรือ BKI เปิด เผยว่า ด้วย Lifestyle ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุค ปัจจุบนั ทีใ่ ห้ความสนใจและตอบรับกับโลกออนไลน์ และ Social Network เป็นอย่างดี และมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ นั้น ทำาให้กรุงเทพประกันภัยไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาช่องทางการ บริการเพื่อให้ประกันภัยสามารถเข้าถึงและตอบสนองความ ต้องการกับทุกกลุ่มเป้าหมาย เป็นการตอบโจทย์กลยุทธ์ของบ ริษัทฯ ที่กำาหนดไว้อย่างชัดเจน คือ “Lifestyle Insurance“ ดังนัน้ การทีโ่ ลกออนไลน์ในวันนี ้ มีหา้ งสรรพสินค้าเสมือน จริงในรูปแบบ 3 มิติ ภายใต้ชื่อ “Uber Mall” เกิดขึ้น บริษัทฯ จึง ได้ตดั สินใจในการขยายช่องทางการให้บริการแก่ลกู ค้าคนรุน่ ใหม่ ที่ มี ค วามนิ ย มและชื่ น ชอบกั บ ความสะดวกซื้ อ สิ น ค้ า ผ่ า น อินเตอร์เน็ต โดยลูกค้าทีส่ นใจเข้าเยีย่ มชมและใช้บริการใน Uber Mall ดังกล่าว สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.ubermall.in.th พร้อมกับการสร้างตัวตนและบทบาทสมมติของตนเองขึน้ ได้ตาม ที่เราต้องการในรูปแบบ 3 มิติ ซึ่งเป็นจุดเด่นของการได้สัมผัส การช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าเสมือนจริง Uber Mall สำาหรับ การเปิด BKI Cyber Care Station ของกรุงเทพ ประกันภัยในห้างสรรพสินค้าเสมือนจริง ถือเป็นบริษัทประกัน ภัยรายแรกที่เปิดให้บริการ Uber Mall แห่งนี้ ด้วยเพราะเห็นถึง ศักยภาพของการเติบโตมากขึน้ ตามลำาดับ หลังจากทีบ่ ริษทั ฯ ได้ เห็นพัฒนาการของการให้บริการทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ กรุงเทพประกันภัยที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ ให้บริการทำาประกันภัย และแจ้งเคลมสินไหมทดแทนรถยนต์ ผ่ า นโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ iPhone และกำ า ลั ง ต่ อ ยอดไปสู่ ร ะบบ Android ในเร็วๆ นี้ ซึ่งช่องทางการบริการดังกล่าวนี้จะอำานวย ความสะดวกอย่างสูงสุดให้แก่ลูกค้าของเรา การให้บริการใน BKI Cyber Care Station ใน Uber Mall นี้ เสมือนกับลูกค้าได้ใช้บริการในบรรยากาศของ BKI Care Station จริงในห้างสรรพสินค้าชัน้ นำาทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั โดยลูกค้า 44 | CHAIRMANreview

สามารถติดต่อสือ่ สารกับพนักงานของเราได้ทกุ เวลา ซึง่ จะมีเมนู ต่างๆ ปรากฏขึ้น หรือสามารถเลือกที่จะใช้บริการใน Zone ต่างๆ ได้ดังนี้ Insurance Service Zone - บริการทำประกันภัยประเภทต่างๆ ออนไลน์ (CTA, PA, PA45+, มะเร็ง และชุดมนุษย์เงินเดือน) ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อและชำระเงินออนไลน์ พร้อมรับกรมธรรม์ได้ทันที โดย BKI ใช้ระบบ SSL หรือ Secure Sockets Layer เป็นโปรโตคอลความปลอดภัยที่ถูกใช้เป็นมาตรฐาน ในการเพิ่ ม ความปลอดภั ย ในการสื่ อ สารหรื อ ส่ ง ข้ อ มู ล บนเครื อ ข่ า ย อินเตอร์เน็ต - แจ้งเคลมรถยนต์ออนไลน์ ผ่านระบบ iClaim Information Zone เป็ น การบริ ก ารข้ อ มู ล สิ น ค้ า ประกั น ภั ย และการติดต่อสาขาต่างๆ PR Zone การบริการข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่น และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ CoffeeZoneจุดบริการพักผ่อน กิจกรรมนันทนาการ และการ ร่วมสนุกกับเกมกิจกรรมต่างๆ

สินค้าประกันภัยทีใ่ ห้บริการในห้างสรรสินค้าเสมือนจริงนี ้ จะเป็นสินค้าที่ให้บริการเช่นเดียวกับเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยการเดินทาง การประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ การประกันภัยโรคมะเร็ง และการประกันภัยสุดคุม้ “ชุดมนุษย์เงินเดือน” เป็นต้น นอกจาก นี ้ บริษทั ฯ ยังได้พฒ ั นารูปแบบสินค้าสำาหรับกลุม่ ลูกค้าผูใ้ ช้บริการ ในห้างสรรพสินค้าเหมือนจริงนี้ขึ้นโดยเฉพาะอีกด้วย ได้แก่ “Uber Fresh” เหมาะกับลูกค้ากลุ่มที่เป็นนิสิตนักศึกษา ที่ให้ ความคุ้ ม ครองการ ประกั น ภั ย อุ บั ติ เ หตุ ส่ ว นบุ ค คล ทุ น การศึ ก ษา การประกันภัย Laptop หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ PC รวมถึง เงิ น ชดเชยรายวั น เนื่ อ งจากอุ บั ติ เ หตุ โดยมี ใ ห้ เ ลื อ ก 2 แผน คื อ ทุนประกันภัย 1 แสนบาท และทุนประกันภัย 2 แสนบาท เบี้ยประกันภัย อยู่ที่ 2,300 บาท และ 2,700 บาท “UberWork”เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าคนทำงาน ให้ความคุ้มครอง ประกันภัยอุบัติเหตุชดเชยภาระทางการเงิน การประกันภัย Laptop หรือเครือ่ งคอมพิวเตอร์ PC รวมถึงเงนิ ชดเชยรายวันเนอื่ งจากอุบตั เิ หตุ มีให้เลือก 2 แผน คือ ทุนประกันภัย 3 แสนบาท และทุนประกันภัย 5 แสนบาท เบี้ยประกันภัยอยู่ที่ 2,900 บาท และ 3,300 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า กลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งกรุงเทพประกันภัยยังคงตระหนักและให้ ความใส่ใจในการนำาเทคโนโลยีที่ล้ำาสมัยมาใช้ในการบริการ ลูกค้า เพือ่ อำานวยความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงลูกค้าได้อย่าง ใกล้ชิดยิ่งขึ้น พร้อมได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด


25 ปีแล้วค่ะ..... มิสทิน เนรมิตความสวยเคียงคูส่ าวไทย

วาระโอกาสพิเศษ จับมือ บิวตี้ เจมส์ รังสรรค์ แป้งตลับเพชรสุดหรู มูลค่า 35 ล้านบาทแพงทีส่ ดุ ในโลก

มิสทิน แบรนด์เครื่องสำ�อ�งข�ยตรง สร้�งปร�กฏก�รณ์ยิ่งใหญ่อีกครั้ง เฉลิมฉลอง ว�ระครบรอบ 25 ปี รังสรรค์ แป้งตลับเพชรสุดหรู ตระก�รต� มูลค่� 35 ล้�นบ�ท ร่วมกับ แบรนด์จิวเวอรี่ ชั้นนำ� บิวตี้ เจมส์ ดนัย ดีโรจนวงศ์ กรรมการผู้อำานวย การ บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำากัด กล่าวถึง วาระพิเศษครบรอบ 25 ปี “มิ ส ทิ น ให้ คุ ณ สวยถึ ง บ้ า นมาเป็ น เวลา ครบรอบ 25 ปีแล้ว ผมต้องขอขอบคุณ สาวไทยทั่วประเทศที่ให้การยอมรับและ สนับสนุนผลิตภัณฑ์มิสทินมายาวนานใน โอกาสพิเศษนี้ผมมีหลายสิ่งที่ตั้งใจมอบ เพือ่ เป็นการขอบคุณ เริม่ ต้นจาก ผลิตภัณฑ์ สุดยอดแห่งปี แป้งผสมครีมรองพืน้ มิสทิน เลดี้ เอ็ม วี-เชพ เอสพีเอฟ 25 พีเอ++ ซึ่ง มีคณ ุ สมบัตยิ อดเยีย่ ม ด้วยเนือ้ แป้งอนุภาค หักเหแสงแบบ 3 มิติ เนรมิตใบหน้าเรียว สวย รูปตัววี ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของสาวๆ พร้อมความนวลเนียน กระจ่างใส ครบทุก คุณสมบัติที่ต้องการของผู้หญิง นวัตกรรม ส่งตรงจากประเทศเกาหลีเพื่อสาวไทยใน โอกาสพิเศษนี้โดยเฉพาะ

ไม่เพียงเท่านัน้ อีกหนึง่ ปรากฏการณ์ทยี่ งิ่ ใหญ่เป็น ความภาคภูมิใจ นับเป็นเกียรติประวัติร่วมกันระหว่าง มิสทินและบิวตี้ เจมส์ ได้แก่การรังสรรค์ตลับแป้งสุดหรู ประดับเพชรแท้เลอค่ายิ่งมูลค่า 35 ล้านบาท เป็นการ ประกาศศักยภาพร่วมกันในนามแบรนด์ของคนไทยที่ ต่างเนรมิตความสวยด้านเครือ่ งสำาอางและความงามจาก เครื่องประดับ เพื่อหญิงไทยมายาวนาน หลายท่านถาม ผมว่าทำาไมต้องเป็น บิวตี้ เจมส์ ผมบอก ได้เลยว่าทันทีที่ผมนึกถึงเรื่องของเพชร และอัญมณี บิวตี้ เจมส์ คือ แบรนด์แรก ที่ผมนึกถึง เมื่อได้มีโอกาสร่วมงานกัน ผมยิง่ เห็นถึงความมุง่ มัน่ ทุม่ เททีจ่ ะร่วม กันสร้างสรรค์ความพิเศษในครั้งนี้ จาก จุดนี้ ปัจจุบันผมและคุณสุริยน ได้กลาย เป็นกัลยาณมิตร ที่มีเป้าหมายเดียวกัน ในการสร้างสรรค์สง่ิ สวยงามเพือ่ สาวไทย และส่วนสาคัญที่ขาดไม่ได้คือ ผู้ที่รับ หน้าที่ถ่ายทอดความเจิดจรัสแห่งเพชร CHAIRMANreview | 45


ที่เกิดจากความทุ่มเททั้งมิสทินและบิวตี้ เจมส์ ในครั้งนี้ ในใจผม คุณอั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ มาเป็นที่หนึ่ง จากระยะ เวลาที่คุณอั้มและมิสทินทำางาน ผูกพันร่วมกันมาเป็นเวลา 10 ปี เป็นพรีเซ็นเตอร์คู่ใจ มิสทินจึงถือโอกาสนี้มอบรางวัล เกียรติยศ โดยรางวัลนี้มีความพิเศษ มีความหมาย เป็น ที่ระลึกซึ่งมีแหวนเพชรเป็นของขวัญแทนใจจากมิสทินมอบ แด่คุณอั้ม สุดท้ายสาหรับงานในวันนี้ผมต้องขอบคุณแขกพิเศษ จานวน 100 ท่าน จากทุกวงการทีส่ ละเวลามาร่วมแสดงความ ยิ น ดี รวมถึ ง แขกผู้ มี เ กี ย รติ แ ละคณะสื่ อ มวลชนที่ ใ ห้ ก าร สนับสนุนซึ่งกันและกันมาโดยตลอด ผมขอบคุณมา ณ ที่นี้ และมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะมอบสิ่งดีๆ เพื่อสาวไทยตลอดไป” อีกหนึ่งบุคคลสาคัญ คุณสุริยน ศรีอรทัยกุล กรรมการ ผู้จัดการบิวตี้ เจมส์ กล่าวถึง ความรู้สึกในครั้งนี้ “ทันทีที่ผม ได้รับการติดต่อได้พูดคุยกับคุณดนัย ผมแทบไม่ต้องใช้เวลา คิดเลยครับ ผมตอบตกลงแทบจะทันทีทันใด คุณดนัย บอก ว่า เราคนไทยด้วยกัน ผมเรียนเชิญมาร่วมไม้รว่ มมือกันสร้าง ปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่ น่าประทับใจ ประกาศศักยภาพใน ฐานะแบรนด์ของคนไทยร่วมกันเถอะ ไม่มีเหตุผลที่ผมจะ

ตอบปฏิเสธ ผลงานในครัง้ นีอ้ นาคตจะได้มโี อกาสไปอวดให้ตา่ งชาติได้เห็น ฝีมอื เห็นความร่วมมือของคนไทย จากนัน้ เมือ่ ได้รบั โจทย์กลับมาต้องบอก ว่างานยากคือการพิถีพิถัน คัดเลือกเพชร โดยเฉพาะ เพชรทรงกลม ขนาดใหญ่ซงึ่ มีนา้ำ หนักมากกว่า 10 กะรัต มูลค่าเพชรทัง้ หมดรวมกันสูงถึง 35 ล้านบาท เริ่มต้นเราต้องใช้ทีมงามในการออกแบบตลับแป้ง มีหลาย รูปแบบหลากหลายเพือ่ เลือกแบบทีโ่ ดนใจทีส่ ดุ โชคดีทคี่ ณ ุ ดนัย กับผมใจตรงกัน เลือกแบบเดียวกัน จากนั้นเราจึงคัดเลือก เพชรน้าำ งาม และใช้ทมี ช่างทีม่ ากประสบการณ์ในการประดิษฐ์ ชิ้นงาน ทีมช่างทำางานกันอย่างทุ่มเทภายในเวลาอันจำากัด วันนี้เราจึงได้ตลับแป้งประดับเพชรที่สวยสมใจ อีกหนึ่งความ ภาคภูมิใจ ผลงานชิ้นนี้อนาคตจะถูกจัดเก็บในพิพิธภัณฑ์ของ บิวตี้ เจมส์ ในโอกาสที่ทางมิสทิน มีความต้องการนำาตลับ แป้งชิน้ นีไ้ ปจัดแสดง ณ ทีใ่ ด ทางเราก็ยนิ ดี และสำาหรับ สาวไทยทั่วประเทศก็สามารถเป็นเจ้าของตลับแป้งที่ จำาลองจากชิน้ งานจริงทีย่ งั คงความสวยงามและได้มี โอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นอีกด้วย” ภาพยนตร์โฆษณา แป้งผสมครีมรองพื้น มิสทิน เลดี้ เอ็ม วี-เชพ เอสพีเอฟ 25 พีเอ++ ภายใต้ชื่อว่า Breakthrough นำาแสดงโดย คุณ อัม้ พัชราภา ไชยเชือ้ เป็นผลงานสร้างสรรค์ของบริษทั แอล แอนด์ อาร์ มีเดีย จำากัด ความยาว 30 วินาที กำาหนดการแพร่ภาพทางโทรทัศน์ทุกช่องในเร็วๆ นี้ โดยแคมเปญชุดนี้ มิสทินใช้งบประมาณทั้งสิ้นกว่า 70 ล้านบาท

เพชรน้ำ�ง�ม 100% มูลค่� 35 ล้�น สู่หัตถภัณฑ์ชิ้นเอกของโลก

แป้งที่แพงที่สุดของโลก จากเพชรน้ำา 100% ขนาด 10.8 กะรัต ที่สามารถพบได้ 5 เม็ด จาก 1 ล้านเม็ด ในการขุดพบใน 1 ครั้งเท่านั้น เป็นสิ่งสะสมล้ำาค่าของ บริษัท บิวตี้ เจมส์ ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นเพชรน้ำาเอกประดับบนตลับแป้งที่ทำาขึ้น พิเศษจากทองคำาขาวหนัก 96.38 กรัม พร้อมเพชร (ดีคัลเลอร์) น้ำาหนึ่งจำานวน 332 เม็ด เรียงรายฝังประดับงดงามแพรวพราว เปรียบอัญมณี ทีอ่ ยูเ่ คียงคูค่ วาม งามของผู้หญิง เช่นเดียวกับเครื่องสำาอางที่ต้องอยู่เคียงข้างกับผู้หญิงตลอดไป และแป้งตลับนี้ ได้ถือกำาเนิดขึ้น เป็นต้นแบบของแป้งใหม่ ! แป้งผสมครีมรองพื้น มิสทิน เลดี้ เอ็ม V-เชพ

46 | CHAIRMANreview


Logistics & Transportation

เจ็ทสตาร์เพิ่มเครื่องบิน รองรับการขยายบริการในมาเลเซีย ไทย และพม่า • ให้บริการเพิ่มขึ้นอีก 70,000 ที่นั่งต่อเดือน สำาหรับเจ็ทสตาร์เอเชีย เส้นทางครอบคลุมมาเลเซีย ไทย และ พม่า • เพิ่มเที่ยวบินสู่สิงคโปร์และกัวลาลัมเปอร์เป็นมากกว่าสองเท่า • เพิ่มศักยภาพบริการของเจ็ทสตาร์เอเชียด้วยเครื่องบินลำาที่ 17 สายการบิ น เจ็ ท สตาร์ นำ า เครื่ อ งบิ น แอร์บัส เอ 320 มาให้บริการแก่สาย การบิน เจ็ทสตาร์ เอเชียเป็นลำาที่17 เพื่อเพิ่มสมรรถนะการให้บริการใน ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย เครื่องบินลำาใหม่จะทำาให้เจ็ทสตาร์ เ อ เ ชี ย ข ย า ย บ ริ ก า ร ใ น เ ส้ น ท า ง สิงคโปร์ สู่กัวลาลัมเปอร์ กรุงเทพฯ ภูเก็ต และย่างกุ้งได้เพิ่มขึ้น รองรับ ลู ก ค้ า ได้ อี ก 70,000 ที่ นั่ ง ต่ อ เดื อ น นับตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม เป็นต้นไป มร. บารา พสุปะธิ ประธานเจ้า หน้าที่บริหารสายการบินเจ็ทสตาร์ เอเชีย กล่าวว่า การ เพิ่มศักยภาพการให้บริการดังกล่าว เป็นการให้ความสำาคัญ กับเส้นทางการบินของเจ็ทสตาร์ที่ได้รับความนิยมในภูมิภาค ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงบริการของเจ็ทสตาร์ได้ดีขึ้น “ปัจจุบันมีชาวมาเลเซียเดินทางไปยังเมลเบิร์นและโอ๊ค แลนด์โดยใช้บริการสายการบินราคาประหยัดของเราเพิ่มขึ้น การเพิ่มเที่ยวบินอีก 36 เที่ยวต่อสัปดาห์จากกัวลาลัมเปอร์ ไป ยังศูนย์กลางการบินที่สิงคโปร์ จะทำาให้ผู้โดยสารมีทางเลือก เพิ่มขึ้น สามารถเดินทางต่อไปยังจุดต่างๆ ในภูมิภาคได้ง่าย ขึ้น” มร.บารากล่าว สำาหรับตารางการบินใหม่นี้ เจ็ทสตาร์จะให้บริการเที่ยว บินไปกลับระหว่างสิงคโปร์และกัวลาลัมเปอร์เพิ่มขึ้นสูงสุด เป็น 61 เที่ยวต่อสัปดาห์ ทำาให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางต่อ จากสิงคโปร์ ไปยังมะนิลา เพิร์ธ และไทเป ได้ทันเวลาตาม ต้องการมากขึ้น

สำาหรับเที่ยวบินตรงสู่ย่างกุ้ง จะเพิ่มเป็นการให้บริการ ทุกวัน จากเดิมที่ให้บริการเพียง 4 เที่ยวต่อสัปดาห์ “เจ็ทสตาร์เป็นสายการบินราคาประหยัดรายเดียวที่ให้ บริการบินตรงจากสิงคโปร์ไปสู่พม่า จึงนับเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้น ยินดีว่าเราจะสามารถให้บริการสู่จุดหมายปลายทางที่กำาลังได้ รับความสนใจมากในภูมิภาค” มร.บารา กล่าว นอกจากนี้ เจ็ ท สตาร์ ยั ง จะเพิ่ ม เที่ ย วบิ น ไปยั ง ประเทศไทย ในเส้นทางยอดนิยม ได้แก่ ภูเก็ตและกรุงเทพฯ เป็นสูงสุด 44 เที่ยวต่อสัปดาห์ ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำาให้ เจ็ทสตาร์เป็นสายการบินราคาประหยัดที่ให้บริการเดินทางสู่ จุดหมายถึง 60 แห่งใน 17 ประเทศ นับเป็นสายการบินราคา ประหยัดที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยบริการ ที่เพิ่มขึ้นเป็นการขยายผลจากอัตราการเติบโตกว่าร้อยละ 38 ในปีการเงินที่ผ่านมา

CHAIRMANreview | 47


Logistics & Transportation

ดีเอชแอลขึน้ แท่นผูป้ ระกอบการขนส่งด่วนดีเด่นแห่งปี จากการประกวด Payload Asia ดีเอชแอล ผูน้ �ำ ระดับโลกในธุรกิจขนส่งด่วนระหว่�งประเทศ คว้ � ร�งวั ล ผู้ ป ระกอบก�รขนส่ ง ด่ ว นดี เ ด่ น แห่ ง ปี (The Express Operator of the Year) จ�กก�รประกวด Payload Asia Awards ประจำ�ปี 2555 ที่จัดขึ้นโดยนิตยส�ร Payload Asia โดยพิธีมอบร�งวัลดังกล่�วจัดขึ้น ณ โรงแรมแพน แปซิฟิก ประเทศสิงคโปร์เมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ ดีเอชแอลได้รับเลือกจากผู้อ่านนิตยสาร Payload Asia และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นผู้รับรางวัลอันทรง เกียรติดงั กล่าว เนือ่ งจากมีความมุง่ มัน่ ทุม่ เทพัฒนาบริการขนส่ง ด่วนและระบบลอจิสติกส์ที่ครบวงจรและมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้แก่ลกู ค้ามาอย่างต่อเนือ่ ง การได้รบั รางวัลดังกล่าวจึงสะท้อน ให้เห็นถึงศักยภาพอันโดดเด่นของดีเอชแอลทีไ่ ด้รบั การยอมรับ และไว้วางใจจากลูกค้าทัง้ ทางด้านความเป็นเลิศทางด้านการให้ บริการ การมีเครือข่ายการขนส่งที่ครอบคลุมมากที่สุด การ จัดการคุณภาพ และการมีสมรรถนะ ในการให้บริการลอจิสติกส์ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด ซึ่งทั้งหมด นี้ คือ คุณสมบัติ ที่ลูกค้าพิจารณาเห็นว่าเป็นสิ่งจำาเป็นและมี ความสำาคัญสูงสุดของผู้ให้บริการขนส่งด่วน เจอร์ร ี่ ชู ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส เอเชีย แปซิฟิก กล่าวว่า “ดีเอชแอลรู้สึก เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ ได้รบั รางวัลดังกล่าว ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความเชือ่ มัน่ ทีล่ กู ค้ามีตอ่ ผลิตภัณฑ์และบริการของเราทีไ่ ด้สร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ธรุ กิจของ ลูกค้ามาโดยตลอด ดีเอชแอล คือ ผูอ้ ำานวยความสะดวกในการ ทำาธุรกิจและการค้าให้แก่ลูกค้า และเราพร้อมเดินหน้าร่วมมือ กับลูกค้าพัฒนานวัตกรรมการขนส่งอันล้ำาสมัย เพื่อให้ลูกค้าได้ รับบริการที่เป็นเลิศและต่อเนื่องตามที่คาดหวังไว้” การประกวด Payload Asia Awards จัดขึน้ เป็นประจำาทุก ปีโดยนิตยสาร Payload Asia ซึง่ เป็นนิตยสาร ชัน้ นำาของภูมภิ าค เอเชียทีอ่ ดั แน่นด้วยข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้องแม่นยำาและข่าวสาร ใหม่ๆ ในแวดวงอุตสาหกรรม ขนส่งทางอากาศและอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้อง สำาหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกจะพิจารณาจากกลยุทธ์ การพัฒนาและเสริมสร้างการเติบโตให้แก่ลูกค้า ผลการดำาเนิน 48 | CHAIRMANreview

ยาสมิน อลาดาด คาน (ซ้าย) รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รับรางวัลผู้ประกอบการ ขนส่งด่วนดีเด่นแห่งปี (The Express Operator of the Year) จากเรย์มอนด์ หว่อง (ขวา) ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารบริษทั คอนตินโี อ มีเดีย พีทีอี จำกัด

งานในปี 2554 และการมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ บริการสุดล้ำาให้แก่ลูกค้า โดยเปิดให้คณะกรรมการอิสระที่ทรง คุณวุฒิเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารอบ 3 คนสุดท้ายของ รางวัลแต่ละประเภท ซึ่งมีทั้งหมด 16 ประเภท จากนั้นได้เปิด โอกาสให้ผอู้ า่ นของนิตยสาร Payload Asia ร่วมโหวตลงคะแนน เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะเลิศของรางวัลแต่ละประเภท การได้รบั รางวัลผูป้ ระกอบการขนส่งด่วนดีเด่นแห่งปี (The Express Operator of the Year) จากการประกวด Payload Asia Awards ประจำาปี 2555 ในครั้งนี้ตอกย้ำาถึงความเป็นผู้นำาอัน โดดเด่นของดีเอชแอล ในอุตสาหกรรมขนส่งด่วนระดับโลก นอกจากรางวัลอันทรงเกียรติดงั กล่าว ดีเอชแอลยังได้รบั รางวัล ยอดเยี่ยมอีกมากมายในปีนี้ ได้แก่ รางวัล “ผู้ให้บริการขนส่ง ด่วนยอดเยี่ยม” (Best Express Operator) รางวัล “ผู้ให้บริการ ระบบลอจิสติกส์ดีเด่น – ด้านการขนส่งทางอากาศ” (Best Logistics Service Provider – Air Freight) และรางวัล “Best 3PL” จากงาน 2012 Asia Freight & Supply Chain Awards (AFSCA) ทัง้ ยังได้รบั รางวัล “โกลด์อวอร์ด” ประเภท “ผูใ้ ห้บริการ ขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight/Courier Service) จากการ ประกวด Trusted Brands Awards 2012 ประจำาภาคพื้นเอเชีย ที่มีชื่อเสียง ซึ่งจัดโดยนิตยสารรีดเดอร์ส ไดเจสท์ อีกด้วย


Money & Banking

กสิกรไทยแนะบุกตลาดพม่า เวียดนาม อินโดนีเซีย รับมือเศรษฐกิจโลกและประชาคมอาเซียน กสิกรไทย แนะผูป้ ระกอบการเตรียมรับมือความผันผวน เศรษฐกิจโลก การค้าประชาคมอาเซียน ชี้ธุรกิจไทยขน เงินลงทุนต่างประเทศ 400 โครงการมูลค่ากว่า 1.5 ล้าน ล้านบาท เน้นกลุม่ CLMV และอินโดนีเซีย ย้าำ แบงก์พร้อม หนุนผู้ประกอฟบการบุกตลาดโลก มั่นใจสินเชื่อปีนี้โต 7-8% ค่าธรรมเนียมโต 10-12% นายวศิน วณิชย์วรนันต์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคาร กสิกรไทย เปิดเผยว่า ในช่วง 4 เดือนสุดท้ายของปี 2555 ซึ่ง เป็นโค้งสุดท้ายของปีนี้ ทางธนาคารมองว่ายังคงมีปัจจัยทาง เศรษฐกิจที่ต้องคอยจับตามองอย่างใกล้ชิด อาทิ เศรษฐกิจโลก ที่มีแนวโน้มผันผวนต่อเนื่อง และอาจมีการเปลี่ยนแปลงของ นโยบายการสนับสนุนประเทศในโซนยุโรป ซึง่ ทำาให้ยโู รโซนอาจ สั่นคลอนได้อีกครั้ง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐเป็นไปอย่าง เชื่องช้าและมีแนวโน้มเปราะบางมากขึ้น ทำาให้ค่าเงินดอลล่าห์ สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนตัวลงในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงปีหน้า ดัง นั้นผู้ประกอบการธุรกิจนำาเข้าส่งออกควรปิดความเสี่ยงอัตรา แลกเปลีย่ นเพือ่ หลีกเลีย่ งส่วนต่างของกำาไรทีอ่ าจจะลดลง อีกทัง้ การรวมตัวของประชาคมอาเซียนทีจ่ ะมีการปรับลดอัตราภาษีใน ปีหน้า ทำาให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวรับมือการแข่งขันที่เข้ม ข้นขึ้นอีกขั้นหนึ่งโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเกษตร และสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายของภาครัฐและเอกชน ภายในประเทศจะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยที่ ช่วยลดผลกระทบในเชิงลบจากปัจจัยภายนอกได้ ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศของผู้ประกอบการ รายใหญ่ มีโครงการที่ต้องการไปลงทุนและไปลงทุนแล้วรวม กว่า 400 โครงการ ประเมินเป็นมูลค่ารวมได้กว่า 1.5 ล้านล้าน บาท โดยส่วนใหญ่ไปลงทุนในประเทศกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) และอินโดนีเซีย อุตสาหกรรมหลักที่ไป ลงทุน ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าเกษตร อุ ต สาหกรรมเกษตรแปรรู ป วั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง ปิ โ ตรเลี ย มและ ปิโตรเคมี โดยจากการศึกษาของทางธนาคารพบว่าประเทศที่มี ศั ก ยภาพในการเติ บ โตด้ ว ยปั จ จั ย แวดล้ อ มทั้ ง ภายในและ

ภายนอกประเทศ ได้แก่ ประเทศพม่า เวียดนาม และอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม การลงทุนในต่างประเทศยังมีความเสี่ยงจาก สถานการณ์เศรษฐกิจโลกจึงแนะนำาให้ผู้ประกอบการทำาการค้า กับประเทศดังกล่าวระยะหนึง่ ก่อนเพือ่ ทำาความเข้าใจตลาด ก่อน ที่จะลงทุนกับประเทศนั้น ๆ ทั้งนี้ จากการทำาความเข้าใจธุรกิจ และความต้องการของลูกค้าในเชิงลึก ธนาคารกสิกรไทยมีความ พร้อมในการให้บริการและสนับสนุนการค้าการลงทุนและการ จับคู่ธุรกิจ (Business Matching) แก่ผู้ประกอบการไทยเพื่อให้ เติบโตในเวทีโลกอย่างยั่งยืน นายวศิน กล่าวเพิม่ เติมว่า จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ดังกล่าว ทางสายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท ธนาคารกสิกรไทยได้ มีแผนรองรับและเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์อยู่แล้ว จึง มั่นใจว่าจะสามารถทำายอดสินเชื่อและรายได้ค่าธรรมเนียมได้ ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยได้ตั้งเป้าสินเชื่อคงค้างสิ้นปีเติบโตที่ ประมาณ 8% หรือใกล้คียงกับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ และตัง้ เป้าเติบโตค่าธรรมเนียมประมาณ 10-12% โดยธนาคาร จะมุง่ เน้นกลยุทธ์การบุกตลาดต่างจังหวัด (Urbanization) ทีเ่ ป็น หัวเมืองหลัก เช่น นครราชสีมา อุดรธานี ขอนแก่น ซึ่งเป็น จั ง หวั ด สำ า คั ญ ในการเชื่ อ มต่ อ การค้ า การลงทุ น ของการค้ า ชายแดนและประชาคมอาเซียน สำาหรับผลประกอบการของสายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัทใน ครึ่งปีแรก มียอดสินเชื่อคงค้างที่ 368,000 ล้านบาท โดย สามารถสร้างการเติบโตที่รายได้จากค่าธรรมเนียมและรายได้ ดอกเบี้ยที่ไม่ได้มาจากสินเชื่อประมาณ 18% ทำาให้รายได้โดย รวมเติบโตจากไตรมาสเดียวกันในปีก่อน 13% ซึ่งแสดงให้เห็น ว่ า ธนาคารสามารถบรรลุ เ ป้ า หมายการเพิ่ ม ยอดรายได้ ค่ า ธรรมเนียมอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นี ้ ในครึง่ ปีแรกมีโครงการสำาคัญคือ การให้ สิ น เชื่ อ โครงการในอุ ต สาหกรรมพลั ง งานที่ มี มู ล ค่ า โครงการรวมประมาณ 84,000 ล้านบาท และการให้สินเชื่อแก่ โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพืน้ ทีต่ า่ งจังหวัด รวมถึงการ ให้บริการแก่ธุรกิจค้าปลีกในด้านการบริหารเงินสดที่สะท้อน การมุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจที่เติบโตในตลาดต่างจังหวัด หรือ urbanization อย่างเป็นรูปธรรมของธนาคาร CHAIRMANreview | 49


Money & Banking

นำาเข้าจีนหด ส่งออกไทยส่อแววทรุดต่อ ศู น ย์ วิ เ คราะห์ เ ศรษฐกิ จ ที เ อ็ ม บี หรื อ TMB Analytics ประเมินส่งออกปี 2555 อาจขยายตัวเพียงร้อยละ 3.0 จาก ภาวะเศรษฐกิจคู่ค้าหลักชะลอตัวและราคาสินค้าเกษตร ตกต่ำา เหลือเพียงส่งออกไป CLMV ยังโตต่อเนื่องสวนทาง ตลาดอื่นๆ เมือ่ วันที ่ 10 กันยายน 2555 ทางการจีนได้รายงานตัวเลข การค้าระหว่างประเทศของจีนในเดือนสิงหาคมแสดงถึงการ ชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีนที่ได้รับผลกระทบวิกฤตยุโรปและ การชะลอตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ สร้างความผิดหวังให้ กับนักวิเคราะห์ โดยส่งออกขยายตัวได้เพียงร้อยละ 2.7 ในขณะ ที่การนำาเข้าหดตัวอย่างน่าเป็นห่วงที่ร้อยละ 2.7 และสินค้านำา เข้าจากอาเซียนและไทยกลับหดตัวมากขึ้นที่ร้อยละ 9.4 และ 10.4 ตามลำาดับ บ่งชีว้ า่ ตัวเลขการส่งออกจากไทยไปจีนนัน้ น่า จะหดตัวต่อเนือ่ งในเดือนสิงหาคม ทำาให้การส่งออกไทยโดยรวม มีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงไปอีกระยะหนึ่ง ถึงแม้ตัวเลขการส่งออกของไทยในเดือนสิงหาคมนั้นจะ ยังไม่เปิดเผยจนกระทั่งปลายเดือนนี้ แต่ตัวเลขการส่งออกไทย ในเดือนกรกฎาคมลดลงถึง 8.9 พันล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 1.4 สาเหตุมาจากตลาดส่งออกหลักอย่าง สหภาพยุโรปหดตัว ร้อยละ 19.2 จีน ร้อยละ -4.5 อาเซียนเดิม (สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน) ร้อยละ -9.1 ทำาให้การส่งออก ไปกลุ่มอาเซียนหดตัวครั้งแรกในรอบกว่า 3 ปี แสดงให้เห็นว่า พิษวิกฤตยุโรปส่งผลต่อเศรษฐกิจคูค่ า้ ของไทยในภูมภิ าคมากขึน้ นอกจากนีย้ งั ส่งผลกระทบเชิงลึกต่อเศรษฐกิจไทย เช่น ยางพารา ที่ราคาลดลงต่อเนื่อง ที่แม้ภาครัฐเข้าแทรกแซงกว่า 1.5 หมื่น ล้านบาท ก็ยังเอาไม่อยู่ และมีแนวโน้มลดลงต่อไปอีก ในทางตรงข้าม การส่งออกไป กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม (CLMV) กลับยังมีทศิ ทางสดใส ในเดือนกรกฎาคมมีมลู ค่าส่งออก ถึง 48,862 ล้านบาท ขยายตัวร้อนแรงถึงร้อยละ 28.4 โดยช่วง 7 เดือนแรกปีนี้ มีมูลค่าส่งออก 314,614 ล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 18.6 สวนทางกับการส่งออกไปตลาดหลักอื่นๆ ทำาให้ ส่งออกไป CLMV อาจเป็นกลุ่มตลาดเดียวที่ขยายตัวได้ในปีนี้ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี ยังพบอีกว่าส่งออกของ SMEs ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน โดยครึ่งปีแรก SMEs มี มูลค่าส่งออก 627,286 ล้านบาท ลดลงกว่า 16,254 ล้านบาท 50 | CHAIRMANreview

หรือร้อยละ 2.5 นำาโดยตลาดยุโรปทีล่ ดลงถึงร้อยละ 10.9 ญีป่ นุ่ ที่ร้อยละ -8.7 สหรัฐที่ร้อยละ -2.2 ขณะที่ตลาดอาเซียนเดิม ขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.5 เท่านั้น ส่วนการส่งออกไป CLMV มีมูลค่า 58,947 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,789 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 แสดงให้เห็นว่า CLMV น่าจะเป็นตลาดที่ยัง พึ่งพาได้ ซึ่ง SMEs ควรให้ความสำาคัญกับตลาดนี้เพิ่มขึ้นเพื่อ ลดผลกระทบจากตลาดหลัก สินค้าส่งออกของ SMEs ไปตลาด CLMV ส่วนใหญ่เป็น สินค้าทุนและสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น น้ำาตาล เครื่องจักรกล ผลิตภัณฑ์เหล็ก ยานยนต์และชิน้ ส่วน เครือ่ งใช้ไฟฟ้า และสินค้า อุปโภคบริโภค สาเหตุที่สินค้ากลุ่มนี้ยังส่งออกได้ดี เพราะ ประเทศ CLMV ยังคงลงทุนภายในประเทศอีกมาก จึงจำาเป็นต้อง ใช้สินค้าทุนในระยะนี้ค่อนข้างสูง ขณะที่ภาคการผลิตภายใน ประเทศยังมีคุณภาพและปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการ ในประเทศ จึงต้องนำาเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคเข้ามาชดเชย แนวโน้มการนำาเข้าของ CLMV ดังกล่าวจะยังขยายตัวต่อ เนื่อง เพราะความจำาเป็นของการใช้สินค้าทุนเพื่อการพัฒนา ประเทศและตอบสนองการบริโภคในประเทศที่กำาลังซื้อของผู้ บริโภคกำาลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจของ SMEs ที่จะหันมาค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น เพื่อลด ผลกระทบจากตลาดหลักที่หดตัวในปัจจุบัน และปูทางสำาหรับ การค้าขายทีเ่ พิม่ ขึน้ ในอนาคต โดย SMEs ทีจ่ ะได้ประโยชน์ คือ SMEs กลุ่มค้าชายแดน ธุรกิจที่มีการค้าและความสัมพันธ์กับ ประเทศเหล่านี ้ และ SMEs ทีอ่ ยูใ่ นเครือข่ายของธุรกิจรายใหญ่ ทีเ่ ข้าไปลงทุนในประเทศ CLMV สินค้าทีน่ า่ จะได้ประโยชน์ เช่น กลุม่ ชิน้ ส่วนยานยนต์ วัสดุกอ่ สร้าง สินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น หากมองในระยะยาว ผลประโยชน์จากการแสวงหาช่อง ทางส่งออกไป CLMV ทดแทนตลาดหลัก มีความคุ้มค่า เพราะ เมื่อ AEC เปิดอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 การเชื่อมโยงโครง ข่ายการขนส่งทั้งทางถนนสาย R1, R2 และ R3 ระหว่าง CLMV จีน โดยมีไทยเป็นศูนย์กลาง รวมถึงการพัฒนาท่าเรือทวายและ การเชื่อมต่อกับท่าเรือแหลมฉบัง เชื่อว่าจะเกิดการค้าและการ ลงทุนในภูมิภาคอีกมาก เมื่อถึงวันนั้น ตลาด CLMV อาจกลาย เป็นตลาดหลักของ SMEs และผู้ส่งออกไทยแทนตลาดยุโรปที่ อาจจะยังสลบไม่ฟื้นก็เป็นได้


Money & Banking

กลุม่ ซีไอเอ็มบี ยกระดับบริการ CIMB Regional ATM Link ไปกัมพูชาเป็นประเทศที่ 5 นางสาวดุษณี เกลียวปฏินนท์ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ด้าน ผลิตภัณฑ์เพื่อรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า ขณะ นี้กลุ่มซีไอเอ็มบีได้ยกระดับบริการ CIMB Regional ATM Link ซึ่งเป็นบริการให้ลูกค้าเบิกถอนเงินสดฟรีข้ามประเทศ ไปยัง ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที ่ 5 เพิม่ เติมจากทีใ่ ห้บริการอยูแ่ ล้ว 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์และ ประเทศไทย ซึ่งเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ถือบัตร เอทีเอ็มมากยิ่งขึ้น ลูกค้าสามารถนำาบัตรเอทีเอ็มทุกประเภท ของซีไอเอ็มบีทอี่ อกโดยซีไอเอ็มบีใน 5 ประเทศดังกล่าว ไปเบิก ถอนเงินจากตู้เอทีเอ็มของซีไอเอ็มบี รวมถึงตรวจสอบยอดเงิน คงเหลือในบัญชีโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม นอกจากนี้ บริการ CIMB ATM Regional Link ยังช่วยลด ความเสีย่ งในการถือครองเงินสดของลูกค้าระหว่างเดินทางท่อง เที่ยวอีกด้วย เนื่องจากเงินสดที่ลูกค้าเบิกถอนเป็นเงินสดสกุล เงินตราต่างประเทศของประเทศปลายทาง ซึง่ ลูกค้าสามารถนำา ไปใช้จ่ายได้เลย โดยไม่จำาเป็นต้องแลกเงินตราต่างประเทศล่วง หน้าแล้วพกเงินสดจำานวนมากติดตัวระหว่างเดินทาง พร้อมยัง สามารถมาเบิกถอนเงินได้เมื่อจำาเป็นต้องใช้เงินสด พร้อมกันนี้ ยอดเงินคงเหลือในบัญชีที่ลูกค้าตรวจสอบ จะคิดเป็นสกุลเงินของประเทศที่เดินทางไป เช่น หากลูกค้าเดิน ทางไปประเทศมาเลเซีย ก็สามารถถอนเงินสดเป็นสกุลเงินริงกิ ตมาเลเซีย โดยยอดเงินในบัญชีคงเหลือที่ปรากฏในหน้าจอ เครื่องเอทีเอ็ม จะเป็นสกุลเงินริงกิตมาเลเซียด้วย สำาหรับอัตรา แลกเปลี่ยนผ่านบริการ CIMB ATM Regional Link นั้น จะ คำานวณจากอัตราทีเ่ ครือข่ายสมาชิกกลุม่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ทัง้ 5 ประเทศส่งมาให้ธนาคารแม่ทกี่ วั ลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย คำานวณทุกเช้าวันทำาการ “การขยายเครือข่ายบริการ CIMB ATM Regional Link ไปยังกัมพูชาเพิ่มเข้ามาอีก 1 ประเทศ เป็นการตอกย้ำาถึงความ มุ่งมั่นในการนำาเสนอบริการที่เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนไว้ด้วย กัน” นางสาวดุษณี กล่าว นางสาวดุษณี กล่าวว่า กลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบีได้เข้าไป เปิดสาขาในกัมพูชาตัง้ แต่เดือน พ.ย.2553 จนถึงขณะนีธ้ นาคาร ซีไอเอ็มบี กัมพูชามีเอทีเอ็มแล้ว 10 ตู ้ และเมือ่ รวมกับตูเ้ อทีเอ็ม ซีไอเอ็มบี มาเลเซีย 2,235 ตู้ ซีไอเอ็มบี ไนอาก้า 1,827 ตู้ ซีไอ

เอ็มบี ไทย 522 ตู้ และซีไอเอ็มบี สิงคโปร์ 6 ตู้ ปัจจุบัน ผู้ถือ บัตรจึงสามารถใช้บัตรเอทีเอ็มกดเงินข้ามประเทศฟรีได้แล้ว 4,600 ตู้ ลูกค้าในกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบีให้ความสนใจและตอบ รับบริการ CIMB ATM Regional Link อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อดู จากธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากการนำาบัตรเอทีเอ็มของซีไอเอ็มบี มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์มาทำาธุรกรรมทีต่ เู้ อทีเอ็มของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2555 พบว่า มีกว่า 2.9 หมื่นรายการ เทียบกับปริมาณธุรกรรมทั้งปีของปี 2554 ทีม่ กี ว่า 9 พันรายการ และเมือ่ พิจารณายอดธุรกรรมเฉลีย่ ต่อเดือนของปี 2555 (ม.ค.-ก.ค.) เทียบธุรกรรมเฉลี่ยต่อเดือน ของปี 2554 (ม.ค.-ธ.ค.) พบว่าเติบโต 462% ขณะทีป่ ริมาณธุรกรรมทีเ่ กิดจากการนำาบัตรเอทีเอ็มของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ไปใช้ทตี่ เู้ อทีเอ็มของซีไอเอ็มบี มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ พบว่าธุรกรรมของปี 2554 อยูท่ ี่ 11,969 รายการ เทียบกับปี 2555 (ม.ค.-ก.ค.) อยู่ที่ 11,741 รายการ หากพิจารณายอดเฉลี่ยต่อเดือนของปี 2555 (ม.ค.-ก.ค.) เมื่อ เทียบกับธุรกรรมเฉลี่ยต่อเดือนของปี 2554 เติบโตขึ้น 68% สำาหรับผูท้ สี่ นใจสมัครบัตรเอทีเอ็มของธนาคาร เพียงเปิด บัญชีออมทรัพย์ขั้นต่ำา 1,000 บาท โดยสมัครบัตรเอทีเอ็มค่า ธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท และค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท สำาหรับลูกค้า CIMB Preferred ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและ รายปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Thai Care Center โทร. 02 626 7777 หรือ www.cimbthai.com CHAIRMANreview | 51


Money & Banking

ทิสโก้เวลธ์มองเศรษฐกิจเอเชียแข็งแกร่ง แนะเพิ่มสัดส่วนลงทุนหุ้นจีน ทิสโก้ เวลธ์ แนะลงทุนหุน้ เอเชียเพิม่ หลั ง เศรษฐกิ จ ขยายตั ว แข็ ง แกร่ ง ที่สุดในโลก ชูตลาดหุ้นจีนน่าลงทุน ที่ สุ ด เนื่ อ งจากราคาหุ้ น ถู ก และ Downside Risk ต่ำา ด้านรัฐบาลออก มาตรการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ จี น ต่ อ เนื่ อ ง และการเลื อ กตั้ ง ผู้ นำ า จี น ใน ปลายปี ส่งผลบวกต่อตลาด ทิสโก้ เวลธ์ (TISCO Wealth) บริการที่ปรึกษาการเงินการลงทุนครบ วงจรจากทิสโก้ โดยนางสาววรสิน ี สังวร เวชภัณฑ์ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ทิสโก้ เ ว ล ธ์ ( M i s s V o r a s i n e e Sangvornvetphan, Wealth Strategist, TISCO Wealth) เปิดเผยว่า สำาหรับ กลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น ในช่ ว งนี้ TISCO Wealth มองว่าการลงทุนในสินทรัพย์ เสี่ยงยังมีความน่าสนใจ โดยเฉพาะ ตลาดหุน้ เพราะยังคงมีสญ ั ญาณทีเ่ ป็น บวก จึงถือเป็นช่วงจังหวะการกลับเข้า มาสะสมหุ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม การ ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต้องเน้นการ selective มากขึ้ น ทั้ ง นี้ เ พราะเมื่ อ พิจารณาการไหลเข้า-ออกของเงินทุน ในตลาดหุ้นต่างๆ พบว่า เงินทุนที่ไหล ออกจากตลาดหุน้ ไม่ได้เกิดขึน้ ทุกตลาด แต่จะแยกได้ชัดเจนระหว่างตลาดหุ้น ของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกลุ่ม ประเทศกำาลังพัฒนา โดยเงินทุนไหล 52 | CHAIRMANreview

ออกจากตลาดที่พัฒนาแล้ว และกลับ ไหลเข้าในประเทศกำาลังพัฒนา เพราะ เศรษฐกิ จ ของประเทศกำ า ลั ง พั ฒ นา เติบโตสูงกว่าประเทศพัฒนาแล้ว โดย TISCO Wealth คาดว่าแนวโน้มการไหล ของเงินทุนจะเป็นแบบนี้ต่อไประยะ หนึ่ง ดังนั้น แนะนำาให้เน้นลงทุนใน ประเทศที่ กำ า ลั ง พั ฒ นา (Emerging Market) คือ ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกไม่ รวมญี่ปุ่น ที่ยังมี Upside ที่น่าสนใจใน การลงทุน โดยจากการคาดการณ์ของนัก เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ ส่ ว น ใ ห ญ่ ม อ ง ว่ า เศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ ปี นี้ คาดเติ บ โตที่ ประมาณ 3% เทียบกับการเติบโตใน เอเชียที ่ 6-7% และละตินอเมริกาที ่ 5% ตามลำาดับ รวมทั้งราคาหุ้นในประเทศ ที่กำาลังพัฒนา เช่น เอเชียแปซิฟิกไม่ รวมญี่ ปุ่ น ยั ง ถู ก กว่ า ตลาดหุ้ น ใน ประเทศที่พัฒนาแล้ว และราคาหุ้นอยู่ ในระดับต่ำาเมื่อเทียบกับอดีต โดยเมื่อ เทียบสัดส่วนราคาต่อมูลค่าบัญชี (P/ BV) ณ ระดับปัจจุบนั P/BV ของภูมภิ าค นี้อยู่ที่เฉลี่ย 1.6 เท่า ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำา กว่าในอดีต และต่าำ กว่าค่าปกติท ี่ P/BV ของตลาดนี้อยู่ที่ 2.7 เท่า แสดงให้เห็น ว่าตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกไม่รวมญี่ปุ่น ยังคงมี Upside สูง โดยจากข้อมูลใน อดี ต พบว่ า การลงทุ น 100% จะมี

จำานวนถึง 63% ที่ราคาหุ้นจะปรับสูง ขึ้นกว่าระดับปัจจุบัน และมีเพียง 35% ที่ ร าคาหุ้ น ต่ำ า กว่ า ระดั บ ปั จ จุ บั น นอกจากนี้ ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกไม่ รวมญีป่ นุ่ ยังเป็นตลาดหุน้ ทีม่ อี ตั ราผล ตอบแทนสูงทั้งระยะเวลาการลงทุน 1 ปี และ 3 ปี โดยจากข้อมูลในอดีตพบ ว่าการลงทุนใน 1 ปี และ 3 ปี ได้รับผล ตอบแทนสู ง เฉลี่ ย ถึ ง 31.7% และ 89.5% ตามลำาดับ ทั้ ง นี้ เมื่ อ พิ จ ารณาตลาดหุ้ น เอเชียแปซิฟิกทั้งหมด TISCO Wealth มองว่า ตลาดหุ้นจีนยังมีความโดดเด่น และน่ า ลงทุ น มากที่ สุ ด โดยคาดว่ า เศรษฐกิจจีนจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากความพยายามของรัฐบาลจีนที่เร่ง ออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ เพือ่ ให้ เศรษฐกิจเติบโตได้ตามเป้าหมาย 7.5%


Money & Banking ลงทุนของจีน จะส่งผลบวกโดยตรงกับ ภาพตลาดหุน้ จีน จากการพิจารณาการ เปลี่ยนผู้นำาจีน 4 ครั้งล่าสุด พบว่า ทุก ครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นผูน้ าำ จีน ตลาดหุน้ จีน จะปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะคล้าย กับตลาดหุ้นหลายๆ ประเทศในโลก “จากมุมมองที่กล่าวมา TISCO Wealth มองว่าตลาดหุ้นเอเชียมีความ น่ า สนใจ เพราะภู มิ ภ าคเอเชี ย เป็ น เศรษฐกิ จ แข็ ง แกร่ ง ที่ สุ ด ในโลก โดย เ ฉ พ า ะ จี น ที่ มี ม า ต ร ก า ร ก ร ะ ตุ้ น เศรษฐกิจจีนออกมาต่อเนือ่ ง ตลอดจน มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำา ซึ่งจะส่งผลดี ต่อตลาดหุ้นจีน และปัจจุบันราคาหุ้น จีนนับว่าถูกและ Downside Risk ต่ำา ดั ง นั้ น กลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น ที่ แ นะนำ า ใน เดือนนี ้ คือ ให้เพิม่ สัดส่วนการลงทุนใน ตลาดหุน้ เอเชียไม่รวมญีป่ นุ่ โดยเฉพาะ การลงทุ น ในตลาดหุ้ น จี น หรื อ H-Shares” นางสาววรสินี กล่าว นางสาววรสิน ี กล่าวว่า นอกจาก นี ้ ล่าสุดจากการทีธ่ นาคารกลางสหรัฐฯ ได้มีการออกมาตรการ QE3 ยังคาดว่า ค่า P/E ของตลาดหุ้นจีน และตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จะส่งผลให้เกิดสภาพคล่องทีไ่ หลเข้ามา ในตลาดหุ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็น ปัจจัยผลักดันทำาให้ราคาสินทรัพย์เสีย่ ง ทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะตลาด หุน้ ที ่ Laggard อย่างภูมภิ าคเอเชียและ จี น ซึ่ ง จากข้ อ มู ล ย้ อ นหลั ง พบว่ า ผล ตอบแทนในช่ ว งของการเกิ ด QE1 ตลาดหุ้นจีนและภูมิภาคเอเชียไม่รวม ญี่ ปุ่ น มี ก ารปรั บ ตั ว ขึ้ น แรงถึ ง เกื อ บ 100% และ มากกว่า 60% ใน 1 ปี การลงทุนมีความเสีย่ ง ผูล้ งทุน ที่มา : Bloomberg, Datastream, I/B/E/S via FactSet, Goldman Sachs Global ECS ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ลงทุน Research estimates.

เช่น การออก Stimulus Project จำานวน 8 ล้านล้านหยวนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ธนาคารกลางจี น ได้ ป รั บ ลดอั ต รา ดอกเบีย้ ลงแล้ว 3 ครัง้ ตัง้ แต่เดือน พ.ย. ที่ผ่านมา รวมเป็น 1.50% ซึ่งเป็นการ เสริ ม สภาพคล่ อ งในระบบได้ ถึ ง ประมาณ 1.2 ล้านล้านหยวน ธนาคาร กลางจีนยังยืดหยุน่ ให้ธนาคารพาณิชย์ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จนเหลือ 6% (จาก 9% กว่า) และคาดว่าธนาคาร กลางจะลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงอีก 1% ในเร็วๆ นี้ ธนาคารกลางยังได้ อัดฉีดเงินทุนเข้าธนาคารพาณิชย์โดย ผ่านการซือ้ พันธบัตร โดยมีสญ ั ญาขาย คืน 278,000 ล้านหยวน เข้าสู่ตลาด Inter Bank เพื่ อ ใช้ เ ป็ น มาตรการ ทดแทนการลดการกั น สำ า รองของ ธนาคารพาณิชย์ จากความพยายามที่มีอย่างต่อ เนือ่ งดังกล่าว จึงคาดว่าเศรษฐกิจจีนจะ ไม่เกิด Hard Landing และสามารถ เติบโตได้ตามเป้าหมายดังกล่าว ซึ่ง

ถือว่าเป็นเศรษฐกิจทีเ่ ติบโตเป็นอันดับ ต้นๆ ของโลก ทำาให้ TISCO Wealth ยั ง คงมี มุ ม มองบวกต่ อ การลงทุ น ใน ตลาดหุ้นจีน อีกทั้งตลาดหุ้นจีนยังคงมี ปัจจัยที่สนับสนุนการลงทุน คือ ราคา หุ้นถูกเมื่อเทียบกับภูมิภาคถึง 30% โดยปัจจุบันค่า P/E ของตลาดหุ้นจีน อยู่ที่ประมาณ 8.7 เท่า เมื่อเทียบกับ ภูมิภาคซึ่งอยู่ที่ประมาณ 11.2 เท่า ซึ่ง หากตลาดหุ้นจีนกลับเข้าไปซื้อขายใน ระดับเดียวกับภูมิภาคคาดว่าตลาดหุ้น จี น จะมี Upside จากระดั บ ปั จ จุ บั น เกือบ 30% นอกจากนี้ TISCO Wealth ยัง คาดว่าตลาดหุ้นจีนจะได้รับแรงหนุน จากเรื่องการเมืองในช่วงการเปลี่ยน ผู้นำาจีน โดยการเปลี่ยนผู้นำาจีนในช่วง เดือน ต.ค. 2012 - มี.ค. 2013 คาดว่า จะมีเม็ดเงินไหลเข้ากระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นจำานวนมาก เพราะทีผ่ า่ นมา ในช่วง ถ่ายโอนอำานาจและมีผู้นำาใหม่เข้ามา มักจะเร่งการกระตุ้นเศรษฐกิจและการ

CHAIRMANreview | 53


Money & Banking

กลุม่ คิงส์ฟชิ เชอร์โตสวนกระแส จับตลาดญี่ปุ่น-สหรัฐ ทีเอ็มบีร่วมเสริมสภาพคล่องเพิ่มวงเงิน 900 ล้านบาท พร้อมเป็นพันธมิตรก้าวสู่อาเซียนนิยม กลุ่มบริษัท คิงส์ ฟิชเชอร์ โตสวนกระแสส่งออกทูน่าต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน หลัง อาหารแช่แข็งยังคงเป็นที่ต้องการสูง โดยเฉพาะทูน่าเป็นที่นิยมมากทั้งใน ญี่ปุ่นและอเมริกา ล่าสุดร่วมทุนกับบริษัทอาหารญี่ปุ่นเพื่อขยายตลาด และ เตรียมลงทุนกับกลุ่มอาเซียนเพื่อเพิ่มแหล่งทรัพยากรอาหาร ด้านทีเอ็มบี พร้อมสนับสนุนวงเงินเพือ่ เสริมสภาพคล่อง 900 ล้านบาท มองเห็นศักยภาพ ด้านการเป็นผู้นำาอาหารแช่แข็งคุณภาพสูงและพร้อมก้าวสู่ตลาดอาเซียน นาย มาซารุ อิเคมิ Managing Director กลุ่มบริษัทคิงส์ ฟิชเชอร์ เปิด เผยว่า ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯมียอดการจำาหน่ายสินค้าอาหารทะเลแช่ แข็งเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง 3 ปีตดิ ต่อกันโดยเฉพาะทูนา่ ในสหรัฐอเริกาและยุโรปสินค้า อาหารถือเป็นสิ่งจำาเป็นและไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือย โดยเฉพาะทูน่าเป็นสินค้าที่มีราคา ถูกกว่าในขณะทีใ่ ห้คณ ุ ค่าทางอาหารและมีโปรตีนสูงเช่นเดียวกับหมูหรือเนือ้ ทำาให้ยงั มีดีมานด์อยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังเน้นตลาดญี่ปุ่นซึ่งมีความต้องการอาหารแช่แข็ง

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี (ซ้าย) และนายมาซารุ อิเคมิ Managing Director กลุ่มบริษัทคิงส์ ฟิชเชอร์ ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุน เงินทุนหมุนเวียนรวม 900 ล้านบาท

54 | CHAIRMANreview

เป็นอันดับ 2 รองจากสหรัฐอเมริกา โดย คิงส์ ฟิชเชอร์ได้รว่ มทุนกับบริษทั ญีป่ นุ่ มา รูฮา นิจิโระ โฮลดิ้ง เพื่อรองรับการขาย สินค้า ทำาให้กลุม่ บริษทั ฯได้เปรียบในการ ขยายธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งในตลาด และยิ่งไปกว่านั้น กลุ่มบริษัทฯมีแผนจะ ลงทุนในอาเซียนซึ่งเป็นโอกาสจากการ เปิดเสรีการลงทุนจากAEC โดยเฉพาะใน ประเทศเวี ย ดนามและอิ น โดนี เซี ย ซึ่ ง มี ทรัพยากรสัตว์นา้ำ อุดมสมบูรณ์และมีภาค รัฐทีม่ นี โยบายสนับสนุนการประมงอย่าง จริงจังอีกด้วย ปั จ จุ บั น สภาวะการเติ บ โตของ อุ ต สาหกรรมอาหารทะเลแช่ แข็ ง ของ ประเทศไทยอยู่ ใ นระดั บ 1.7% ซึ่ ง เป็ น อัตราที่ต่ำาเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปี 2554 โดยข้ อ มู ล จากกระทรวง พาณิ ช ย์ แ ละศู น ย์ วิ เ คราะห์ เ ศรษฐกิ จ ที เอ็ ม บี ระบุ ว่ า ยอดการส่ ง ออกอาหาร ทะเลในเดือนมกราคม – มิถนุ ายน 2555 มีมูลค่า 1,133 ล้านเหรียญสหรัฐ โตขึ้น จาก 1,114 ล้านเหรียญสหรัฐในปีก่อน หน้า แต่หากมองเฉพาะภาพรวมตลาด ส่งออกทูน่าแปรรูปจะเห็นได้ชัดเจนว่ามี ปริมาณลดลงมากถึง 75 % โดยเฉพาะ สหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่ง ลดลงถึง 87% ทีเอ็มบีมองเห็นศักยภาพในการ เติบโตของกลุ่มบริษัทคิงส์ ฟิชเชอร์ จึงได้


Money & Banking เพิ่มการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนรวม เป็น 900 ล้านบาทเพื่อช่วยเสริมสภาพ คล่องในการดำาเนินงาน และเพือ่ ใช้ในกา รสต็อกวัตถุดบิ ในเวลาทีส่ นิ ค้าราคาลดลง ซึ่งรวมถึงปลาทูน่าสดที่ประเทศไทยต้อง นำาเข้าและกำาลังมีปญ ั หาเรือ่ งราคาทีถ่ บี ตัว สูงขึน้ อันเเนือ่ งมาจากการทีจ่ บั ปลาได้ลด น้อยลง รวมถึงให้วงเงินเพื่อธุรกิจต่าง ประเทศ ซึง่ เป็นส่วนสำาคัญของการส่งออก ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ทีเอ็มบียังมี แผนจะให้การสนับสนุนทางการเงินด้าน อื่ น ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น การให้ เ งิ น ทุ น หรื อ บริ ก ารด้ า นธุ ร กรรมการรั บ -จ่ า ยเงิ น (Transactional Banking) ที่ มี ประสิทธิภาพกับกลุ่มบริษัทฯ และพร้อม สนั บ สนุ น ทางการเงิ น สำ า หรั บ แผนใน อนาคตที่กำาลังจะขยายธุรกิจไปสู่ตลาด ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีทมี งาน ผู้ดูแลพิเศษ นำาโดยนาย ฮิโรยูกิ ไซโจ หั ว หน้ า ที ม บริ ห ารความสั ม พั น ธ์ ลู ก ค้ า ญี่ปุ่น และในต้นปีที่ผ่านมาทีเอ็มบีก็ได้มี การขยายเครือข่ายไปยังประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ จะช่วยให้ลูกค้าเกิดความคล่องตัวในการ

ทำาธุรกรรมกับคู่ค้าและสาขาในญี่ปุ่นอีกด้วย กลุ่มบริษัท คิงส์ ฟิชเชอร์ มีนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและการเพิ่ม มูลค่าให้กับสินค้าอยู่ตลอดเวลา ทั้งยังมีมาตรฐานอาหารที่ทั่วโลกยอมรับ บวกกับ นโยบายการทำาประมงทีค่ าำ นึงถึงการอนุรกั ษ์ทรัพยากรประมงและสิง่ แวดล้อมทางทะเล โดยได้รับการรับรองจากสหภาพยุโรปตามมาตรฐาน IUU Fishing และการรองรับ จากสถาบันเอิร์ธไอส์แลนด์ (Earth Island Institution) จากสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการ จับปลาทูน่าโดยไม่มีผลกับปลาโลมา ซึ่งช่วยลดปัญหาจากการกีดกันทางการค้า และ ดำาเนินยุทธศาสตร์การค้าด้วยการร่วมทุนผลิตสินค้าให้กบั หลายบริษทั ในสหรัฐฯ และ ยุโรป ทำาให้มียอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง และสามารถเติบโตได้แม้ในขณะที่เศรษฐกิจ สหรัฐฯ และยุโรปที่เป็นตลาดหลักยังอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วง ข้อมูลเพิ่มเติมจากกระทรวงพาณิชย์และ TMB Analytics

ปลาทูนาแปรรูป มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐฯ ประเทศ

อัตราขยายตัว (%)

2552

2553

2554

2554 (ม.ค.-

2555 (ม.ค.-

2552

2553

2554

สัดสวน (%) 2554 (ม.ค.-

2555 (ม.ค.-

2552

2554

2554 (ม.ค.-มิ . ย.)

2555 (ม.ค.-มิ . ย.)

1

สหรัฐอเมริกา

30.53

100.12

112.36

62.18

8.16

0.00

227.92

12.22

19.03

-86.87

22.74

55.31

63.53

33.81

2

สเปน

9.60

28.82

4.07

0.00

3.94

73.52

200.19

-85.86

-100.00

0.00

7.15

2.01

0.00

16.30

3

ลิเบีย

0.00

0.00

1.48

0.00

2.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.73

0.00

10.57

4

อิตาลี

18.39

13.33

20.30

2.82

2.54

-17.26

-27.51

52.21

63.77

-10.07

13.70

9.99

2.88

10.51

5

อิสราเอล

19.25

14.82

19.42

11.66

1.91

345.66

-22.99

31.05

79.88

-83.59

14.34

9.56

11.91

7.92

6

ฟจิ

0.11

0.00

0.00

0.00

1.10

38.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08

0.00

0.00

4.56 4.43

7

เปอรโตริโก

4.66

0.00

2.51

2.51

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

-57.46

3.47

1.24

2.57

8

เยเมน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.67

9

ญี่ปุน

14.40

11.89

13.19

6.17

0.48

27.16

-17.39

10.91

16.35

-92.27

10.72

6.49

6.31

1.98

10

ซาอุดีอาระเบีย

0.00

0.00

0.14

0.06

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

231.59

0.00

0.07

0.07

0.89

11

อียิปต

0.00

0.15

0.00

0.00

0.18

0.00

0.00

-100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.74

12

ลาว

0.08

0.07

0.04

0.04

0.18

5,453.33

-14.77

-42.54

3.23

397.44

0.06

0.02

0.04

0.73 0.58

13

ฮองกง

0.01

0.01

0.04

0.01

0.14

77.50

4.93

193.96

50.77

1,335.71

0.01

0.02

0.01

14

ตูนีเซีย

0.00

0.52

1.92

0.64

0.14

0.00

0.00

269.43

229.48

-78.60

0.00

0.94

0.65

0.57

15

แอลจีเรีย

8.52

13.78

19.43

8.43

0.13

0.00

61.70

41.04

49.95

-98.45

6.34

9.56

8.62

0.54

105.56

183.52

194.90

94.52

23.37

142.71

73.84

6.21

31.65

-75.27

78.62

95.95

96.58

96.80

28.71

15.78

8.22

3.35

0.77

66.96

-45.04

-47.87

-43.42

-76.97

21.38

4.05

3.42

3.20

134.27

199.29

203.13

97.87

24.14

121.25

48.43

1.92

25.93

-75.33

100.00

100.00

100.00

100.00

รวม 15 รายการ รวมอื่นๆ รวมทุกประเทศ

CHAIRMANreview | 55


Money & Banking

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสารสนเทศและปฏิบัติการคนใหม่ รายงานข่าวจากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) ประกาศแต่งตัง้ นายศีลวัต สันติวสิ ฎั ฐ์ ดำารงตำาแหน่ง รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายสารสนเทศและปฏิบตั ิ การ ดูแลด้านเทคโนโลยี ด้านปฏิบัติการ ด้านพัฒนา กระบวนการธุรกิจ ตลอดจนโครงการที่เกี่ยวกับการ ปฏิรูประบบงานต่างๆของธนาคาร (Transformation Office) โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ก.ย.ทีผ่ า่ นมา นายศี ล วั ต ปั จ จุ บั น อายุ 49 ปี จบการศึ ก ษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี เกียรตินิยมอันดับ 2 จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี จาก The University of Texas at Austin ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า และปริ ญ ญาโท สาขา บริหารธุรกิจจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำ า หรั บ ประสบการณ์ ทำ า งานที่ ผ่ า นมา นายศี ล วั ต เคยดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจ ลู ก ค้ า บุ ค คลและเครื อ ข่ า ยบริ ก าร รั บ ผิ ด ชอบฝ่ า ยบริ ห าร ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารชำ า ระเงิ น ลู ก ค้ า บุ ค คลและปริ ว รรตเงิ น ตรา ต่างประเทศ ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์เงินฝากและการลงทุนลูกค้าบุคคล และฝ่ายบริหารธุรกิจประกัน ลูกค้าบุคคล ธนาคารกสิกรไทย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบริหารธุรกรรมการเงิน ธนาคารทหารไทย นอกจากนี้ ยังเคยร่วมงานกับธนาคารเอบีเอ็น แอมโร ธนาคารเอเชีย ธนาคารซิต้ีแบงก์ บริษัท อินเตอร์แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริง (ไออีซ)ี บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ และบริษทั เชลล์ แห่งประเทศไทย

56 | CHAIRMANreview


Money & Banking

กองทุนเคเค พร็อพเพอร์ต้ี โชว์ฟอร์มเจ๋ง เพิม่ ทุน 750 ลบ.ขายหมดใน 2 สัปดาห์ บลจ.เกียรตินาคิน เผย กองทุนเปิดเคเค พร็อพเพอร์ตี้ สุด ฮอตเพิ่มทุนรอบ 2 ของปีจำานวน 750 ล้านบาท เปิดขาย เพียง 2 สัปดาห์ นลท.ซื้อหน่วยลงทุนเกลี้ยง เหตุผลการ ดำาเนินงานเติบโตดี แถมยังมีอตั ราจ่ายเงินปันผลสม่าำ เสมอ เฉลี่ยปีละ 7% แย้มหลังได้เงินเพิ่มทุน เตรียมรุกลงทุน อสังหาริมทรัพย์โลกเพิ่มขึ้น หวังกระจายความเสี่ยงและ เพิ่มผลตอบแทน ดร. ศุภกร สุนทรกิจ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เกียรตินาคิ น เปิดเผยว่า กองทุนเปิดเคเค พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (KK PROP) ได้ดำาเนินการเพิ่มทุน 750 ล้านบาทเมื่อปลายเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา และเปิดเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ผลปรากฎ ว่าภายใน 2 สัปดาห์มีนักลงทุนให้ความสนใจจองซื้อหน่วย ลงทุ น จนเต็ ม มู ล ค่ า การเพิ่ ม ทุ น รอบใหม่ อ ย่ า งรวดเร็ ว เนื่องจากองทุนเปิดเคเค พร็อพเพอร์ตี้ฯ เป็นกองทุนที่มีอัตรา การเติบโตต่อเนื่องและมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำาเสมอ โดยปกติแล้วจะจ่ายเงินปันผลทุกไตรมาส จึงเป็นที่ต้องการ ของตลาด ทั้งนี้ หลังจากที่กองทุนได้เงินเพิ่มทุนจำานวนดัง กล่าวเข้ามาอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อ กระจายการลงทุนและเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วย “กองทุนเปิดเคเค พร็อพเพอร์ตี้ฯ เป็นกองทุนที่กระจาย การลงทุนในหน่วยลงทุนหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ในประเทศไม่ต่ำากว่า 80% ที่เหลือกระจายการลงทุนใน Real Estate Investment Trusts (REITs) ต่างประเทศ เช่น ประเทศ สิงคโปร์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้น ซึ่ง เคเค พร็อพเพอร์ตี้ฯ มีนโยบายจ่ายปันผลที่สม่ำาเสมอ โดย เฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณปีละ 7% อย่างไรก็ดี แม้ช่วงนี้ราคา หน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศหลายกอง จะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างมาก แต่ไม่กระทบต่ออัตราผล

ตอบแทนเงินปันผลในอนาคตของกองทุนเปิดเคเค พร็อพเพ อร์ตี้ฯ เพราะกองทุนเหล่านั้นมีการเติบโตของกำาไรในอัตราที่ สูงด้วย”นายศุภกรกล่าว สำาหรับแนวโน้มกองทุนอสังหาริมทรัพย์ในอุตสาหกรรม กองทุนนั้นคาดว่า จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตาม ความต้องการของผู้ลงทุน เพราะกองทุนอสังหาฯ มีผลการ ดำ า เนิ น งานเติ บ โตอย่ า งโดดเด่ น และผลตอบแทนจาก เงินปันผลเฉลี่ยสูงกว่าผลตอบแทนจากเงินปันผลของตลาด หุ้น ในขณะที่ความผันผวนทางด้านราคาน้อยกว่า อย่างไรก็ดี กองทุนอสังหาฯ อาจยังมีข้อจำากัดด้านสภาพคล่องในตลาดที่ ต่ำาซึ่งอาจจะส่งผลต่อราคาของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ ทำาให้นักลงทุนรายย่อยเข้าซื้อของในตลาดได้ยากนักลงทุน ประเภทสถาบัน แต่หากเป็นการซื้อเพื่อลงทุนระยะยาวโดย เลื อ กกองทุ น ที่ มี อั ต ราจ่ า ยเงิ น ปั น ผลที่ ส ม่ำ า เสมอจะเป็ น ประโยชน์กับนักลงทุนมากกว่า อนึ่ง การเพิ่มทุนของกองทุนเปิดเคเค พร็อพเพอร์ตี้ ฟัน ด์ (KK PROP) ครั้งนี้ถือเป็นรอบที่ 2 ของปีนี้ หลังจากเพิ่มทุน ครั้งแรกไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจำานวน 250 ล้านบาท ภายหลังจากการเพิม่ ทุนมูลค่ากองทุนจะอยูท่ ี ่ 1,500 ล้านบาท โดยเคเค พร็อพเพอร์ตี้ฯ จะเน้นลงทุนในหมวดอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ที่เหลือเป็นการลงทุน ในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ทั้งนี้ นอกจากเคเค พร็อพเพอร์ตี้ฯ แล้ว บลจ.เกียรตินาคินยังมีกองทุนรวมเพื่อ การเลี้ ย งชี พ (KK PRPO RMF) ซึ่ ง ลงทุ น ในอุ ต สาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ เปิดเสนอขายให้แก่นักลงทุนที่สนใจ โดยผู้ ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน KK PRPO RMF สามารถ นำาไปลดหย่อนภาษีได้ด้วย

CHAIRMANreview | 57


Industrial & Investment

บีโอไอเผย ยอดขอลงทุน 8 เดือนปี 55 ขยายตัว 115%

มูลค่าเงินลงทุน 6.9 แสนล้านบาท เป็นการฟืน้ ฟูจากน้าำ ท่วม 15% บี โ อไอเผยสถิ ติ ข อรั บ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในช่ ว ง 8 เดือนปี 2555 สูงถึง 691,000 ล้านบาท เป็นการฟืน้ ฟู การลงทุนจากน้าำ ท่วมร้อยละ 15 ของมูลค่าเงินลงทุน ที่ยื่นขอรับส่งเสริม แสดงให้เห็นว่าการลงทุนที่ขยาย ตัวในปีนี้ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของรายเดิมและ รายใหม่ มิใช่มาจากโครงการที่ถูกน้ำาท่วม นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดเผยถึงภาวะการลงทุน ภาคอุตสาหกรรมว่า ระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2555 มี ก ารยื่ น ขอรั บ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น จำ า นวน 1,410 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุน 691,000 ล้านบาท โดย จำ า นวนโครงการขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 24 เมื่ อ เที ย บ กั บ จำ า นวนโครงการที่ ข อรั บ ส่ ง เสริ ม ในช่ ว งเดี ย วกั น ของ ปี 2554 ซึง่ มีจาำ นวน 1,137 โครงการ ขณะทีม่ ลู ค่าเงินลงทุน ขยายตัวร้อยละ 115 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ซึ่งมีมูลค่า 322,000 ล้านบาท ทั้งนี้ กิจการที่ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 55 จากจำานวนโครงการที่ขอรับส่งเสริมการ ลงทุนทั้งหมด เป็นการขอขยายการลงทุนจากโครงการเดิม โดยมีจำานวน 781 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 449,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือหรือประมาณ ร้อยละ 45 เป็นการ ลงทุนของกิจการใหม่ จำานวน 629 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน รวม 242,000 ล้านบาท สำาหรับอุตสาหกรรมทีม่ กี ารยืน่ ขอรับส่งเสริมการลงทุน ในช่วง 8 เดือนมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมบริการ และ สาธารณูปโภค จำานวน 367 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 183,000 ล้ า นบาท รองลงมาเป็ น อุ ต สาหกรรมกลุ่ ม อุตสาหกรรมปิโตรเคมี กระดาษ พลาสติก มีการยื่นขอรับ

58 | CHAIRMANreview

ส่งเสริมจำานวน 195 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 169,000 ล้านบาท ตามด้วย ยานยนต์ เครือ่ งจักร และโลหะ มีจาำ นวน 346 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 140,000 ล้านบาท ตามด้วย อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ จำานวน 228 โครงการ มูลค่ารวม 101,000 ล้านบาท “ก่อนหน้านี้มีการตั้งข้อสังเกตว่า การขยายตัวของ การลงทุนมาจากโครงการที่ฟื้นฟูการลงทุนหลังน้ำาท่วม แต่จากการตรวจสอบพบว่า โครงการที่ยื่นขอรับส่งเสริม เพื่ อ ฟื้ น ฟู ห ลั ง น้ำ า ท่ ว ม มี จำ า นวน 145 โครงการ หรื อ ประมาณ 10% จากโครงการที่ยื่นขอรับส่งเสริมทั้งหมด 1,410 โครงการ ขณะที่ มู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น ของโครงการที่ ฟื้ น ฟู ห ลั ง น้ำ า ท่ ว ม มี มู ล ค่ า 107,565 ล้ า นบาท หรื อ ประมาณ 15% จากมูลค่าเงินลงทุนของโครงการที่ยื่นขอ รับส่งเสริมทั้งหมด 691,000 ล้านบาท ซึ่งหากหักลบส่วน โครงการฟื้นฟูหลังน้ำาท่วม มูลค่าโครงการลงทุนที่ขอรับ ส่งเสริมปกติก็ยังสูงถึง 583,435 ล้านบาท และสูงกว่า ช่วงเดียวกันของปี 2554 ประมาณ 81% ด้วย” เลขาธิการ บีโอไอกล่าว


Industrial & Investment

นายกรัฐมนตรีรบั ฟังข้อเสนอของนักธุรกิจ

ในการเพิม่ ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับนักธุรกิจชั้นนาของประเทศกว่า 100 คน โดย มีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รัฐมนตรี ประจาสานักนายกรัฐมนตรี นายนิวัฒน์ธารง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุ ญ ทรง เตริ ย าภิ ร มย์ และ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ เข้าร่วมประชุม การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารครั้ ง นี้ เป็นพัฒนาการจากความร่วมมือของ TMA สานักงานคณะพัฒนาการเศรษฐกิจและ สั ง คมแห่ ง ชาติ และสภาหอการค้ า แห่ ง ประเทศไทย ที่ได้มีการจัดสัมมนาระดม ความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ใน ภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับแนวทางในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้ ประโยชน์จากสิ่งที่ประเทศไทยมีศักยภาพรวมทั้งโอกาสที่เกิดขึ้นทั้งจากการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน และแนวโน้มใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก CHAIRMANreview | 59


Industrial & Investment

ในการประชุมครั้งนี้ผู้นาในภาคธุรกิจเอกชนได้นาเสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในการ พัฒนาอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูง 6 อุตสาหกรรม ได้แก่ Food, Automotive, Rubber, Logistics, Preferred Destination และ Healthcare และเรื่องที่เป็นประเด็นพื้นฐาน สาหรับการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศอีก 4 เรื่อง ได้แก่ Green Economy, Technology and Innovation, Corporate Responsibility and Sustainability และ Human Resource Development ซึ่งพบว่าทั้งหมดมีประเด็นที่ต้องร่วมกันปรับปรุงดังนี้ • เรื่อง Human Resource Development ประเทศไทยควรพัฒนาด้านการอาชีวศึกษา และ มีการบริหารอุปสงค์และอุปทานของแรงงานระดับปริญญาตรีให้มีความสมดุล • เรื่ อ ง Technology and Innovation ประเทศไทยต้ อ งลงทุ น ในโครงสร้ า งพื้ น ฐาน เพื่อการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยกับองค์กรภาค ธุรกิจ • เรือ่ ง นโยบาย กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ประเทศไทยจาเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายและ กฎระเบียบที่ไม่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งมีความแน่นอนในการกาหนดนโยบาย • เรื่อง ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้า ร่ ว มการระดมความคิ ด เห็ น เห็ น พ้ อ งกั น ว่ า ในการยกระดั บ ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศนั้น ภาครัฐและเอกชนจาเป็นต้องมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง จึงควร จัดตั้ง “Top Team” เพื่อร่วมกันกาหนดทิศทาง และผลักดันการดาเนินการในด้านต่างๆ ที่ ได้กล่าวมาแล้ว

60 | CHAIRMANreview


Industrial & Investment

“CWT”วางกลยุทธ์ธรุ กิจจับมือพันธมิตรต่างประเทศ ผนึกกำาลังรองรับเปิดAEC-เล็งเป้าหมายก้าวขึน้ เป็นบริษทั ใหญ่ในอาเซียน บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ ผูผ้ ลิตและจำาหน่ายเบาะหนังและเบาะผ้า สำาหรับรถยนต์ชั้นนำา เปิดวิสัยทัศน์รับ AEC เล็งเป้าหมายก้าวข้ามความ เป็นบริษัทใหญ่ในประเทศ ให้เป็นบริษัทใหญ่ในอาเซียน วางกลยุทธ์รุก ธุรกิจขนาน 2 แนวทาง ทั้งด้านการผลิตและการตลาด พร้อมกับสร้าง ความเติบโตโดยความร่วมมือกับพันธมิตรต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ งหลัง จับมือ Toyo Bussan Co., Ltd. ล่าสุดเจรจากับบริษัทจากประเทศ สหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาแนวทางการลงทุนจัดตั้งโรงฟอกหนังแห่งแรก ในกัมพูชาร่วมกัน ปักธงยอดขายในช่วง 3 ปีข้างหน้า (2556-2558) เติบโตไม่ต่ำากว่าร้อยละ 25 ต่อปี นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) หรือ CWT ผู้ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์หนังฟอก 4 ผลิตภัณฑ์ หลัก ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก และบริการฟอกหนัง 2) ผลิตภัณฑ์ของ เล่นสัตว์เลีย้ ง 3) ผลิตภัณฑ์เฟอร์นเิ จอร์หนัง 4) เบาะหนังและชิน้ ส่วนรถยนต์ เปิด เผยในงานแถลงข่าว “เปิดวิสยั ทัศน์ผบู้ ริหาร บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี ่ กรุป๊ สยาย ปีกต่างประเทศ รับมือเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558” ว่า การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นับเป็นเรือ่ งสำาคัญอย่างยิง่ ของภาคธุรกิจ ในภูมภิ าคอาเซียน และผูป้ ระกอบการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศจำาเป็นอย่าง ที่ต้องวางกลยุทธการดำาเนินธุรกิจให้พร้อมเพื่อรับมือกับการแข่งขันอย่างเสรีทาง ธุรกิจและการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ วางกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจในอาเซียนในลักษณะธุรกิจขนาน 2 แนวทาง คือ ด้านการตลาด และด้านการผลิต โดยมุ่งขยายตลาดสินค้าไปยังทุก กลุม่ ในประเทศอาเซียน รวมทัง้ ส่งออกเพิม่ ไปจีน และอินเดีย จากเดิมทีม่ องเพียง ตลาดในประเทศเป็นหลัก ขณะที่ในแง่ของการผลิต บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาส ขยายฐานการผลิตในอาเซียน ที่มีต้นทุนต่ำากว่าในประเทศไทย พร้อมกันนี้ บริษัทฯ มีแผนขยายการลงทุนไปในประเทศกัมพูชา โดยเป็นความ ร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพือ่ ลงทุนจัดตัง้ โรงงาน ฟอกหนังแห่งแรกที่รัฐบาลกัมพูชาเชิญชวนให้ไปจัดตั้ง ทั้งนี้ กัมพูชานับเป็นหนึ่ง ในประเทศที่มีความโดดเด่นในเรื่องของต้นทุนแรงงานที่ต่ำากว่าประเทศไทย อีก ทั้งยังได้สิทธิพิเศษด้านภาษี หากมีการส่งออกสินค้าจากกัมพูชาไปยังประเทศใน แถบยุโรปและสหรัฐอเมริกา นายวีระพล กล่าวว่า การขยายการลงทุนในประเทศกัมพูชาร่วมกับพันธมิตร สหรัฐอเมริกา ยังคงสอดรับกับแผนการดำาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ในระยะ 3 ปีขา้ ง หน้า (ปี 2556-2558) ที่จะสร้างความเติบโตโดยความร่วมมือกับพันธมิตรต่าง ประเทศ ขณะที่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

กับบริษัท Toyo Bussan Co., Ltd. พันธมิตร จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อจัดตั้งบริษัท ชัยวัฒนา แอนด์ โทโย จำากัด เพื่อดำาเนินธุรกิจผลิตและ จำาหน่ายเบาะผ้าสำาหรับรถยนต์ “บริษัทฯ คงมองหาพันธมิตรต่างประ เทศอื่นๆ อีกหลายราย เพื่อร่วมกันศึกษา แนวทางการลงทุนใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องไม่ หยุดยั้ง เพื่อเพิ่มศักยภาพความแข็งแกร่งให้ กับบริษทั ฯ และสามารถผลักดันให้ ชัยวัฒนาฯ สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดดและก้าวข้าม จากการเป็นบริษัทใหญ่ในไทย ให้เป็นบริษัท ใหญ่ในอาเซียนได้อย่างมั่นคงในระยะยาว” นายวีระพลกล่าว อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีเป้าหมายการ เติบโตของผลการดำาเนินงานในช่วง 3 ปีข้าง หน้า คาดการณ์ยอดขายจะเติบโตไม่ต่ำากว่า ร้อยละ 25 ต่อปี ในขณะที่ปี 2555 นี้ บริษัทฯ ประมาณการณ์ยอดขายคงขยายตัวแบบก้าว กระโดดที่ 1,200 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นกว่า ร้อยละ 56.60 จากปี 2554 CHAIRMANreview | 61


Property

โคโตบูกิ พร็อพเพอร์ตฯ้ี ยึดหัวหาดแหลมแท่น ลุยเปิดคอนโดมิเนียม “โคโตบูกิ สวีท” รองรับลูกค้าญีป่ นุ่ และนักท่องเทีย่ ว นายเซอิตะ ฮากิวาร่า กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคโตบู กิ พร็ อ พเพอร์ ตี้ จำ า กั ด เจ้ า ของและผู้ บ ริ ห าร โครงการ โคโตบู กิ เพลส และโคโตบู กิ คอมเพล็ ก ซ์ แหลมแท่น จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัท ประสบความสำ า เร็ จ ในการก่ อ สร้ า งและขายโครงการ ทั้ ง สองแล้ ว ล่ า สุ ด ในวั น ที่ 28 กั น ยายนนี้ บริ ษั ท จะจั ด งานเปิ ด ตั ว โครงการอย่ า งเป็ น ทางการของทั้ ง 2 โครงการดังกล่าว พร้อมกันนั้นจะเปิดตัว โครงการ ใหม่ ชื่ อ “โคโตบู กิ สวี ท ” ในงานนี้ ด้ ว ย โดยกลุ่ ม เป้าหมาย ยังคงเป็นนักธุรกิจชาวที่ญี่ที่มาลงทุนธุรกิจ ในประเทศไทย และกลุ่ ม คนญี่ ปุ่ น ที่ ทำ า งานในไทย เหมื อ นเดิ ม เหตุ ผ ลที่ บ ริ ษั ท เปิ ด ตั ว โครงการใหม่ ใ น ขณะนี้ เนื่ อ งจากขณะนี้ มี นั ก ธุ ร กิ จ ชาวญี่ ปุ่ น มา ลงทุ น และย้ า ยที่ อ ยู่ ม าอยู่ ที่ จั ง หวั ด ชลบุ รี ม ากขึ้ น สาเหตุ จ ากภั ย พิ บั ติ น้ำ า ท่ ว มกรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล ซึ่ ง ก็ ส่ ง ผลให้ มี ก ารย้ า ยโรงงานผลิ ต สิ น ค้ า มายั ง พื้ น ที่ จั ง หวั ด ชลบุ รี เพิ่ ม มากขึ้ น ด้ ว ย และมี แ นวโน้ ม จะเพิ่ ม มากขึ้ น ทุ ก ปี เพราะชลบุ รี มี ส ภาพแวดล้ อ ม ที่ น่ า อยู่ มี ช ายหาดที่ ส วยงาม มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว มากมาย ตลอดจนอาหารการกินก็สมบูรณ์ ที่สำาคัญ น้ำาไม่ท่วมด้วย “ผมเป็ น คนญี่ ปุ่ น เหตุ ผ ลที่ ทำ า ไมผมต้ อ งสร้ า ง คอนโดมิ เ นี ย มขายที่ ช ลบุ รี เพราะผมรู้ ว่ า มี ค นญี่ ปุ่ น เข้ า มาทำ า งานและอาศั ย อยู่ เ มื อ งไทยมาก โดยสถิ ติ

62 | CHAIRMANreview

ปี ที่ 2554 มี ค นญี่ ปุ่ น แจ้ ง จากสถานทู ต ว่ า เข้ามาอยู่ในประเทศไทย มีจำานวน 49,983 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านี้ถึง 220 เปอร์เซ็นต์ ส่ ว นปี นี้ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ ตั ว เลขสรุ ป แต่ ก็ มี เ พิ่ ม ขึ้ น มาก และจากสถิ ติ ก ารสำ า รวจพบว่ า คน ญี่ปุ่นที่อยู่เมืองไทย ลำาดับการอยู่อาศัยที่ 1-3 คือ กรุงเทพฯ, ชลบุรี และเชียงใหม่ นอกนั้น เป็ น นนทบุ รี และปทุ ม ธานี ในขณะเดี ย วกั น ทางหอการค้ า ญี่ ปุ่ น ได้ แ จ้ ง แล้ ว ว่ า มี บ ริ ษั ท


Property

ญี่ ปุ่ น เข้ า มาลงทุ น ในประเทศไทยเพิ่ ม ในปี 2555 นี้ แ ล้ ว จำ า นวน 44 บริ ษั ท โดยล่ า สุ ด มี ทั้ ง สิ้ น 1,371 บริษัท ที่มาลงทุนในไทย เพราะฉะนั้น บริษัท จึ ง มั่ น ใจในการเปิ ด โครงการใหม่ เพราะผมเป็ น คนญี่ ปุ่ น ที่ รู้ ใ จคนญี่ ปุ่ น และทำ า โครงการและบริ ห าร โ ค ร ง ก า ร ใ น ไ ท ย ม า 2 0 ปี แ ล้ ว ก็ จ ะ รู้ ใ จ แ ล ะ คนญี่ปุ่นก็ไว้ใจคนญี่ปุ่นด้วยกัน ฉะนั้นจึงมั่นใจสำาหรับ การเปิ ด และขายโครงการโคโตบู กิ สวี ส ดั ง กล่ า ว” นายเซอิตะ กล่าว สำาหรับโครงการใหม่ที่จะเปิดตัว คือ โคโตบูกิ สวีท ตั้ ง อยู่ บริ เ วณถนนข้ า วหลาม มู ล ค่ า ลงทุ น 95 ล้ า น บาท เป็นอาหาคารพักอาศัยมีทั้งหมด 78 ห้อง มีขนาด พื้นที่ตั้งแต่ 29 – 45 ตารางเมตร มีขนาด 1 ห้องนอน ราคา 9 แสน ถึง 1.3 ล้านบาท และขนาด 2 ห้องนอน กำาหนดราขาย 1.5 -2 ล้านบาทเศษ โดยการออกแบบ จะเป็ น สไตล์ ญี่ ปุ่ น เน้ น พื้ น ที่ ใ นการใช้ ส อยมากที่ สุ ด และเรื่ อ งความปลอดภั ย ซึ่ ง โครงการนี้ น อกจากจะ ขายแล้ว ในฐานะที่เป้นผู้บริหารโครงการ ก็จะมีการ การันตีให้เจ้าของห้องในเรื่องรายได้ สำาหรับการปล่อย เช่ า ให้ กั บ ลู ก ค้ า ด้ ว ยเช่ น เดี ย วกั บ โครงการที่ ผ่ า นมา ของบริษัท ด้ า น นางบุ ญ เรื อ น แม่ น มั่ น กรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท โคโตบู กิ พร็ อ พเพอร์ ตี้ ฯ กล่ า วว่ า จั ง หวั ด ชลบุ รี เป็ น เมื อ งที่ น่ า ลงทุ น มาก และในพื้ น ที่ ตั้ ง โครงการทั้งหมดของโครงการที่หาดแหลมแท่น-ถนน ข้าวหลาม เป็นทำาเลที่ดี และเป็นแหล่งที่มีสถานบันเทิง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมาก และมี นำ า ท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม ขึ้ น จำ า นวนมากที่ ต้ อ งการที่ พั ก เราจึ ง เป็ น อี ก จุ ด หนึ่ ง ที่ จะรองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ นอกจาก และจุ ด เด่ น ของ ถนนที่ใกล้จุดขึ้น-ลง มอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ-พัทยาชลบุรี สำ า หรั บ ความคื บ หน้ า ของ โครงการโคโตบู กิ

เพลส ล่าสุดขณะนี้ บริษัท มีแผนการตลาด การันตีรายได้ให้กับลูกค้าที่ซื้อโครงการและ ปล่อยเช่าไปจนถึงสิ้นปี 2555 และมีการแจก ตัว๋ เครือ่ งบินท่องเทีย่ วญีป่ ุน่ สำาหรับลูกค้าด้วย อย่ า งไรก็ ต ามสำ า หรั บ การจั ด งานเปิ ด ตั ว โครงการโคโตบูกิ เพลส และคอมเพล็กซ์ ใน วันที่ 28 กันยายน ที่จะถึงนี้ จะมีการจัดแสดง โชว์วัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรี และในงาน จะมีนางงามจากประเทศต่างๆ มาร่วมงาน เป็ น จำ า นวนมาก อาทิ มิ ส อิ น เดี ย ปี 2011, มิสเวิร์ล มาเลเซีย 2011, มิสเวิร์ลพีไทท์ 2012, มิสเวียดนาม ปี 2011, มิสเวิร์ล มาเลเซีย ปี 2012, มิส คอสโมโปลิแตน และ นางสาวไทย ปี 2008 และ 2009

CHAIRMANreview | 63


ChairmanCar

ฮอนด้า เปิดตัว ซีอาร์-วี ใหม่

มาตรฐานใหม่ของรถสปอร์ตอเนกประสงค์ เหนือระดับ

• ผสานดีไซน์แข็งแกร่ง หรูหรา ล้ำสมัย ครบครันด้วยเทคโนโลยีการขับขี่อัจฉริยะ • ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเต็มรูปแบบ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย ระบบ Eco Assist และ Econ Mode ทั้งยังรองรับการเติมน้ำมันเอทานอล E85 • เพิม่ ความสะดวกสบายในการจัดเก็บสัมภาระ ด้วยเทคนิคใหม่ของการพับเบาะแบบจังหวะเดียว (One Motion) • ราคาเริ่มต้น 1,164,000 บาท เปิดจองแล้ววันนี้ที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศ บริษทั ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำากัด เดินหน้ารุก ตลาดรถยนต์ไทยต่อเนือ่ ง ล่าสุด ประกาศเปิดตัว ซีอาร์-วี ใหม่ รถสปอร์ตอเนกประสงค์ (Sport Utility Vehicle - SUV) ที่ได้รับการออกแบบใหม่ท้งั คันจากด้านหน้าจรดด้านท้าย เน้นดีไซน์แข็งแกร่งแต่หรูหรามีระดับ ครบครันด้วยเทคโนโลยี ล้าำ สมัย และระบบความปลอดภัยเต็มรูปแบบ ทัง้ ยังให้ความ รูส้ กึ สะดวกสบายในการขับขีเ่ หมือนรถซีดาน เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม รองรับพลังงานทางเลือก E85 เพิม่ ความประหยัด ทุกการใช้งานด้วยระบบ Eco Assist และ Econ Mode

64 | CHAIRMANreview

ซีอาร์-วี ใหม่ นับเป็นโมเดลที่ 9 ที่ฮอนด้าประกาศเปิดตัว ในช่วงเวลาเพียง 5 เดือนเศษ ฮอนด้ามีความเคลือ่ นไหวในตลาด อย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องหลังจากกลับมาทำาตลาดอีกครั้งเมื่อ ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ มีการเปิดตัว ซีวิค แจ๊ซ ไฮบริด ซิต ้ี ซีเอ็นจี บริโอ้ S AT และรถนำาเข้าอีก 4 รุน่ คือ โอดิสซีย ์ สเตปแวกอน สปาด้า ซีอาร์-ซีร ์ ฟรีด ทำาสถิตกิ ารเปิดตัวรถ มากรุน่ ทีส่ ดุ เป็นประวัตกิ ารณ์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย นายพิทกั ษ์ พฤทธิสาริกร รองประธานอาวุโส บริษทั ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำากัด เปิดเผยว่า ซีอาร์-วี ที่เปิดตัว ล่าสุดนี้ เป็นเจเนอเรชั่นที่ 4 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของเรา ที่ได้ทุ่มเทพัฒนาและออกแบบใหม่ตลอดทั้งคันให้สอดรับ กับแนวโน้มความต้องการในตลาด และ จะเป็ น ยนตรกรรมที่ จ ะสร้ า ง มาตรฐานใหม่ ข องกลุ่ ม รถ สปอร์ ต อเนกประสงค์ ใ น ประเทศไทย


ChairmanCar

“เรามัน่ ใจว่า ซีอาร์-วี ใหม่ จะตอบสนองกลุม่ ลูกค้าทีว่ ถิ ชี วี ติ ของคนใน ปัจจุบนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา แต่ในขณะเดียวกัน ก็มแี นวคิดทีจ่ ะ ใช้ชวี ติ อย่างมีความสุข และพร้อมทีจ่ ะแบ่งปันให้กบั ผูอ้ น่ื ซีอาร์-วี ใหม่น ้ี ยังจะ เป็นคำาตอบให้กบั ผูท้ ม่ี รี สนิยมในการเลือกสิง่ ของทีส่ ะท้อนความเป็นตัวเองอัน เป็นเอกลักษณ์ และไลฟ์สไตล์ของคนกลุม่ นีจ้ ะมีรปู แบบทีเ่ ป็น Mobility Life มากยิง่ ขึน้ คือ การไม่ยดึ ติดอยูก่ บั สถานที ่ สามารถบริหารงานได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา และมีเวลาให้กับการดูแลครอบครัวไปพร้อมๆ กัน ที่สำาคัญยังประสบความ สำาเร็จในชีวติ ไปพร้อมกับการมีประสบการณ์แปลกใหม่ได้เป็นอย่างดี ซีอาร์-วี ใหม่ จะตอบโจทย์ของคนรุน่ ใหม่กลุม่ นีท้ ก่ี าำ ลังมองหารถสปอร์ตอเนกประสงค์ ทีท่ าำ ให้ชวี ติ ของพวกเขาไม่มวี นั เหมือนเดิมอีกต่อไป” นายพิทกั ษ์กล่าว มร.ซาโตชิ มาคิโนะ ผูช้ ว่ ยผูร้ บั ผิดชอบโครงการพัฒนารถยนต์ฮอนด้า ซีอาร์-วี ใหม่ บริษทั ฮอนด้า อาร์แอนด์ด ี จำากัด (ประเทศญีป่ นุ่ ) กล่าวว่า “การ พัฒนารถยนต์ฮอนด้า ซีอาร์-วี เรายังใช้แนวคิดหลัก Man Maximum, Machine Minimum ทีเ่ น้นให้ความสำาคัญกับผูข้ บั ขีแ่ ละผูโ้ ดยสาร และการเพิม่ พืน้ ทีใ่ ช้สอยทีใ่ ห้อรรถประโยชน์และความสะดวกสบายมากทีส่ ดุ แนวคิดการ ออกแบบ ซีอาร์-วี ใหม่สะท้อนถึงความแข็งแกร่ง (Bold) ผสานกับความล้าำ สมัย (Advance) อย่างชัดเจนและลงตัว” ฮอนด้า ซีอาร์-วี ใหม่ มีความโดดเด่นลงตัวด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ รูปลักษณ์ภายนอก ทีเ่ พิม่ ความแข็งแกร่ง หรูหรา สง่างาม แต่ยงั คงความโฉบ เฉี่ยวในแบบรถสปอร์ต อเนกประสงค์ โครงสร้างตัวรถมีการยกระดับความ แข็งแกร่งของโครงสร้างตัวรถแบบ Uni-body ทีพ่ ฒ ั นาเชิงวิศวกรรมแบบใหม่ ทัง้ หมด ส่งผลให้ ซีอาร์-วี ใหม่เป็นรถสปอร์ตอเนกประสงค์ทม่ี คี วามเพรียวลม มากทีส่ ดุ และมีทศั นวิสยั การขับขีอ่ นั ยอดเยีย่ ม สำาหรับดีไซน์ภายนอกตัวรถ โดยรวมเน้นอารมณ์สปอร์ต แข็งแกร่งและดุดนั มีการดีไซน์ไฟหน้าใหม่แบบ โปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ กระจังหน้าใหม่แบบ 3 ชัน้ พร้อมคิว้ โครเมีย่ ม ไฟตัด

หมอกรูปวงรี รวมไปถึงกระจกมองข้างพร้อมไฟเลีย้ ว ไฟ ท้ายและไฟเบรกแบบมัลติรเี ฟล็กเตอร์ตง้ั ขนานกับแนวเสา หลังคา ตลอดจนการใช้เสาอากาศแบบครีบ และล้ออัลลอย 5 ก้านขนาดใหญ่ การออกแบบภายใน เน้นความพรีเมีย่ มมีระดับ ห้อง โดยสารเน้นความโปร่งและกว้างขวาง ครบครันด้วย ประโยชน์ใช้สอย เลือกใช้วสั ดุคณ ุ ภาพสูง และเทคโนโลยี ล้าำ สมัย ลดระดับของเสียงรบกวน ให้ความรูส้ กึ สะดวกสบาย นุม่ นวลเหมือนขับรถซีดานตลอดการเดินทาง อีกหนึง่ จุด เด่นของ ซีอาร์-วี ใหม่อยูท่ ก่ี ารออกแบบการปรับพนักพิง ของเบาะทีน่ ง่ั ด้านหลังแบบใหม่ ให้สามารถแยกพับลงได้ แบบ 60:40 จนเกือบแบนราบเป็นระนาบเดียวกับพืน้ ทีเ่ ก็บ สัมภาระได้อย่างง่ายดายเพียงดึงคันโยกหรือสายด้านข้าง เพียงครัง้ เดียว (One Motion) เทคโนโลยีลาำ้ สมัยและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ครบ ครันด้วยเทคโนโลยีลาำ้ สมัย เช่น หน้าจอแสดงข้อมูลแบบ อัจฉริยะ i-MID แผงมาตรวัดแบบเรืองแสง ระบบเนวิเก เตอร์พร้อมเครือ่ งเล่น DVD และระบบเชือ่ มต่อโทรศัพท์ แบบไร้สาย Bluetooth ผสานระบบเครือ่ งเสียงทีม่ โี หมด การปรับความดังของเพลงอัตโนมัติตามความเร็วของ รถยนต์ (Speed-Sensitive Volume Control: SVC) รวม ไปถึงระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ One Push Ignition System และระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ Honda Smart Key System ทั้งยังเพียบพร้อมด้วย เทคโนโลยีทเ่ี ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม อาทิ ระบบช่วยการ ขับขี่แบบประหยัดน้ำามัน Eco Assist / ECON Mode ซีอาร์-วี ใหม่ ยังสามารถรองรับการเติมน้ำามันเชื้อเพลิง เอทานอล E85

CHAIRMANreview | 65


ChairmanCar

ระบบความปลอดภัย เต็มรูปแบบ เพือ่ สร้างบรรทัดฐาน ใหม่ให้กบั กลุม่ ตลาดรถสปอร์ตอเนกประสงค์ในประเทศไทย อาทิ ระบบโครงสร้างตัวถังนิรภัย G-CON ระบบควบคุมการ ทรงตัว VSA พร้อมระบบช่วยควบคุมการบังคับพวงมาลัย MA-EPS ระบบป้องกันล้อล็อค ABS พร้อมระบบกระจาย แรงเบรก EBD ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน Hill Start Assist ระบบถุงลมคูห่ น้าปกป้องการชนทางด้านหน้า ระบบ ถุงลมนิรภัยด้านข้างสำาหรับเบาะคูห่ น้า พร้อมระบบตรวจสอบ ตำาแหน่งท่านัง่ ของผูโ้ ดยสารด้านหน้า (Occupant Position Detection System: OPDS) และกุ ญ แจรี โ มทนิ ร ภั ย Immobilizer นอกจากนี้ ซีอาร์-วี ถือเป็นรถยนต์ท่ีมีระบบความ ปลอดภัยชัน้ ยอด โดยล่าสุด ได้รบั การจัดอันดับความปลอดภัย โดยรวมระดับ 5 ดาว จาก The National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) สหรัฐอเมริกา และยังได้ รับคะแนนระดับดีจากทุกการทดสอบจาก The Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) รวมถึงได้รบั เลือก Top Safety Pick และซีอาร์-วี ในทุกเจเนอเรชัน่ ยังได้รบั รางวัล มากกว่า 130 รางวัลจากทัว่ โลก จากการแนะนำาฮอนด้า ซีอาร์-วี เจเนอเรชัน่ แรกเข้าสู่ ตลาดตัง้ แต่ป ี 2538 เป็นต้นมา ฮอนด้า ซีอาร์-วี ได้รบั การ ต้อนรับอย่างดีเยีย่ มจากลูกค้าในกว่า 160 ประเทศทัว่ โลก ด้วย ยอดขายสะสมทั่วโลกรวมกว่า 4.9 ล้านคัน สำาหรับใน ประเทศไทย ซีอาร์-วี เป็นรถยอดนิยมอีกรุน่ หนึง่ ของฮอนด้า ทัง้ ยังเป็นผูน้ าำ ในตลาดรถยนต์สปอร์ตอเนกประสงค์ โดยนำา เข้ามาทำาตลาดในประเทศไทยตัง้ แต่ป ี 2539 มียอดขายสะสม กว่า 90,000 คัน ด้านนายสมภพ ปฏิภานธาดา ผู้จัดการส่วนงานการ ตลาด บริษทั ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำากัด เปิด เผยถึงแผนการสือ่ สารการตลาดว่า “ฮอนด้าได้จดั ทำาภาพยนตร์ โฆษณา 2 ชุด ซึง่ ผลิตขึน้ ด้วยแนวคิด Life will never be the 66 | CHAIRMANreview

same ซีอาร์-วี เป็นยนตรกรรมทีจ่ ะเปลีย่ นชีวติ ของผูใ้ ช้ให้สามารถค้นพบ ประสบการณ์ชวี ติ ด้วยมุมมองทีเ่ ปิดกว้าง เติมคุณค่าให้กบั ชีวติ ได้อย่างใจ โดยเรือ่ งแรกจะมุง่ เน้นการนำาเสนอความเปลีย่ นแปลงของ ซีอาร์-วี ใหม่ ที่ จะมาสร้างมาตรฐานใหม่ของรถสปอร์ตอเนกประสงค์ในประเทศไทย ส่วน เรือ่ งทีส่ องจะมุง่ เน้นถึงวิถชี วี ติ ทีจ่ ะปรับเปลีย่ นไปอีกขัน้ ด้วยเทคโนโลยีทค่ี รบ ครัน ดีไซน์ท่ีหรูหรา และความสะดวกสบายในการขับขี่เป็นอีกหนึ่ง พัฒนาการของชีวติ สูม่ าตรฐานใหม่ของการใช้ชวี ติ ” ฮอนด้า ซีอาร์-วี ใหม่ เป็นยนตรกรรมขนาด 5 ทีน่ ง่ั ทีม่ าพร้อมพลัง ขับเคลือ่ นของเครือ่ งยนต์ SOHC i-VTEC ขนาด 2.0 ลิตร (กำาลังสูงสุด 155 แรงม้า) และเครือ่ งยนต์ DOHC i-VTEC ขนาด 2.4 ลิตร (กำาลังสูงสุด 170 แรงม้า) เกียร์อตั โนมัต ิ 5 สปีด ขับเคลือ่ นแบบ 2 ล้อ และขับเคลือ่ น 4 ล้อ มีจาำ หน่ายทัง้ หมด 4 รุน่ คือ รุน่ 2.0 S (ขับเคลือ่ น 2 ล้อ) ราคา 1,164,000 บาท รุน่ 2.0 E (ขับเคลือ่ น 4 ล้อ) ราคา 1,274,000 บาท รุน่ 2.4 EL 2WD (ขับเคลือ่ น 2 ล้อ) ราคา 1,444,000 บาท รุน่ 2.4 EL (ขับเคลือ่ น 4 ล้อ) ราคา 1,524,000 บาท “ผมหวังว่า ฮอนด้า ซีอาร์-วี ใหม่ จะเป็นรุ่นที่ขับเคลื่อนให้เกิด การเติบโตในตลาดรถกลุม่ สปอร์ตอเนกประสงค์ โดยฮอนด้าตัง้ เป้าการขาย ไว้ท่ ี 20,000 คันภายใน 1 ปี และเชื่อมั่นว่า ซีอาร์-วี โฉมใหม่ จะเป็น คำาตอบสำาหรับผู้ท่มี องหารถสปอร์ตอเนกประสงค์ท่ใี ห้ท้งั อรรถประโยชน์ พร้อมรูปลักษณ์สวยงาม เทคโนโลยีทันสมัย คุณภาพสูงที่สำาคัญยังคง สะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้อย่างชัดเจน” นายสมภพกล่าว นายพิทกั ษ์ กล่าวย้าำ ว่า “ฮอนด้าขอให้คาำ มัน่ ทีจ่ ะเดินหน้าสร้างสรรค์ นวัตกรรมยานยนต์ท่ีปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งมอบ ประสบการณ์ความสุขในการใช้รถยนต์ให้กบั ลูกค้าต่อไปให้สมกับทีเ่ ราได้ รับความไว้วางใจจากคนไทยตลอดมา” ซีอาร์-วี ใหม่ มีให้เลือก 6 สี ได้แก่ 2 สีใหม่ สีนำ้าเงินทไวไลท์ (เมทัลลิก) สีขาวออร์คิด (มุก) (ราคาเพิ่ม 12,000 บาท)นอกจากนี้ยังมี สีเงินอลาบาสเตอร์ (เมทัลลิก) สีดำาคริสตัล (มุก) สีเทาโพลิชเมทัล (เมทัลลิก) และสีนาำ้ ตาลเออเบิรน์ ไททาเนียม (เมทัลลิก) ลูกค้าทีส่ นใจฮอนด้า ซีอาร์-วี ใหม่ สามารถแวะชมรถหรือสอบถาม ข้อมูลเพิม่ เติมได้ทโ่ี ชว์รมู ฮอนด้าทัว่ ประเทศ หรือ www.honda.co.th/crv หรือ Honda Call Center โทร. 02-341-7777, 02-341-7888, 02-341-7999


Communication & IT

เอปสันส่งแท็งค์แท้L-seriesพรินเตอร์แท็งค์แท้ 4 รุ่น ลุยตลาดทุกกลุม่ เล็งจับกลุม่ ผูใ้ ช้ตามบ้าน จนถึงองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ชูจดุ เด่นประหยัดสูงสุดและตอกย้าำ ความเป็นหนึง่ ในตลาดอิงค์เจ็ต

มร.เออิ จิ คาโตะ ผู้ จั ด การประจำ า ประเทศไทย บริ ษั ท เอปสั น (ประเทศไทย) จำากัด กล่าวว่า ปัจจุบนั ลูกค้าเลือกซือ้ พรินเตอร์ โดย คำานึงถึงความคุม้ ค่าเป็นหลัก เอปสันจึงออกแท็งค์แท้ L-series ทีใ่ ห้งาน พิมพ์คณ ุ ภาพดี รองรับปริมาณงานได้มากและพิมพ์ได้ตอ่ เนือ่ ง โดยมี ต้นทุนการพิมพ์ต่อแผ่นที่ถูก เพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าใน หลายกลุม่ ซึง่ หลัง จากเปิดตัวเมือ่ ปีทแ่ี ล้ว L-series ได้รบั การตอบรับ อย่างดี มียอดขายเติบโตต่อเนือ่ ง เอปสันจึงตัดสินใจออกสินค้าใหม่อกี 4 รุ่น ซึ่งได้รับการปรับเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมราคาที่ค้มุ ค่า และให้ ต้นทุนการพิมพ์ต่อแผ่นที่ถูกที่สุดในตลาด จนเรียกได้ว่าเป็นเครื่องที่ ประหยัดทีส่ ดุ ในตลาดพรินเตอร์องิ ค์เจ็ตทีผ่ ลิตโดยเจ้าของแบรนด์เอง ในขณะนี้ โดยพิมพ์ได้ 4,000 หน้า ด้วยต้นทุนเพียง 250 บาท เหมาะ กับผูใ้ ช้ตง้ั แต่กลุม่ คอนซูเมอร์ และองค์กรธุรกิจทุกขนาด

ตอบโจทย์ในเรื่องความคุ้มค่าและความพึงพอใจของ ลูกค้าได้ดีกว่าใคร นอกจากนี้ การเปิดตัวสินค้าใหม่ ทั้ง 4 รุ่น ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดให้กับ เอปสัน เพราะ L100 L200 และ L800 ที่เปิดตัวเมื่อ ปีที่แล้วได้รับความนิยมจากกลุ่มโซโห เอสเอ็มอีและ หน่วยงานขนาดกลาง รวมถึงสถานบันการศึกษา แต่ สินค้าใหม่ในวันนี้ ได้แก่ L110 และ L210 เหมาะกับ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และโฮมออฟฟิศ เพราะเน้น ทีร่ าคาประหยัด สามารถรองรับงานพิมพ์จาำ นวนมาก และพิมพ์ได้ต่อเนื่อง ขณะที่ L300 และ L350 เหมาะ กับกลุ่มสถาบันการศึกษา เอสเอ็มอี และหน่วยงาน ขนาดใหญ่ ที่ต้องการความเร็วและประสิทธิ ภาพใน การพิมพ์ที่สูงขึ้น นายยรรยง มุนมี งคลทร ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริษทั เอปสัน (ประเทศไทย) จุดเด่นของ L-series ทัง้ 4 รุน่ อยูท่ ปี่ ระสิทธิภาพ จำากัด กล่าวว่า แท็งค์แท้ L-series ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของตลาด การพิมพ์ที่สูงขึ้น สามารถพิมพ์งานต่อเนื่อง โดยไม่ พรินเตอร์อิงค์เจ็ต และช่วยตอกย้ำาความเป็นผู้นำาของเอปสันที่สามารถ ต้องหยุดเครื่องเพื่อเปลี่ยนตลับหมึกบ่อยๆ สามารถ รองรับปริมาณงานพิมพ์จำานวนมาก พิมพ์สูงสุดถึง 4,000 แผ่น สำาหรับพิมพ์ขาวดำา และ 6,500 แผ่น สำาหรับพิมพ์ส ี แท็งค์แท้ L110 และ L210 ยังสามารถ พิมพ์ได้เร็วขึ้น 2 เท่า และยังปรับราคาลดลง 25% เมือ่ เทียบกับสินค้ารุน่ เดิมทีเ่ ปิดตัวไปเมือ่ ปีทแี่ ล้ว ส่วน แท็งค์แท้ L300 และ L350 สามารถพิมพ์เร็วขึน้ 3 เท่า

CHAIRMANreview | 67


Communication & IT

รองรับงานพิมพ์คณ ุ ภาพสูงและปริมาณงานพิมพ์จาำ นวนมาก นอกจากนี้ ทั้ง 4 รุ่น ยังมีตัวเครื่องขนาดเล็กลง 10% ช่วยประหยัดพื้นที่ในการ ใช้งาน สะดวกในการขนย้าย พร้อมระบบคันโยกควบคุมการไหลของ น้ำาหมึก ป้องกันน้ำาหมึกรั่วและการเกิดฟองอากาศภายในท่อระหว่าง การขนย้าย เครื่องในกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปและโฮมออฟฟิตถึงหน่วยงานขนาด กลาง รุ่น L110 และ L210 พิมพ์ขาวดำาได้เร็ว 6 ipm และพิมพ์สี 3 ipm มีประกัน 1 ปี หรือ 15,000 หน้า (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) โดยที่ L110 ที่เป็นเครื่องซิงเกิ้ลฟังก์ชั่น เปิดตัวที่ 3,990 บาท ส่วนเครื่องมัลติฟังก์ชั่น L210 เปิดตัวในราคา 4,990 บาท ขณะที่เครื่องในกลุ่มสถาบันการศึกษา เอสเอ็มอี และหน่วยงานขนาดใหญ่ รุ่น L300 และ L350 สามารถพิมพ์ ขาวดำาได้เร็ว 9 ipm และพิมพ์สี 4.5 ipm เปิดตัวพร้อมประกัน 1 ปี หรือ 30,000 หน้า (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) และโปรโมชั่น แถมหมึกพิมพ์สีดำา 2 ขวด โดย L300 ที่เป็นเครื่องซิงเกิ้ลฟังก์ชั่น เปิดตัวในราคาที่ 5,290 บาท และ L350 ที่เป็นเครื่องมัลติฟังก์ชั่น เปิดตัวที่ 6,290 บาท นายยรรยง กล่าวเสริมอีกว่า “ทีผ่ า่ นมา เอปสันพยายามรณรงค์ให้ ความรูแ้ ก่ลกู ค้าอย่างต่อเนือ่ งเกีย่ วกับการใช้พรินเตอร์เอปสันทีต่ ดิ แท็งค์ ดัดแปลงจากร้านค้าต่างๆ โดยไม่ได้มาตรฐาน ว่าถึงแม้ผใู้ ช้จะหาซือ้ หมึก ทดแทนในราคาทีต่ า่ำ กว่าได้ แต่จะต้องเผชิญกับความยุง่ ยากในหลายด้าน ทั้งความลำาบากในการเปลี่ยนหมึก ปัญหาเครื่องขัดข้องระหว่างการใช้ งาน การดูแลรักษาเครื่อง งานพิมพ์ที่ไม่ได้คุณภาพตามต้องการ สีผิด เพี้ยน เพราะหมึกทดแทนนั้นไม่เหมาะกับหัวพิมพ์ของเอปสัน และที่ สำาคัญ ลูกค้าจะไม่ได้การรับประกันสินค้าจากเจ้าของแบรนด์ ต้องแบก รับความเสี่ยง เมื่อเครื่องมีปัญหาไว้เอง” “ปัจจุบัน มีลูกค้าที่เคยใช้พรินเตอร์แท็งค์ดัดแปลงหันมาใช้แท็งค์ แท้ L-series มากขึ้นเรื่อยๆ เห็นได้จากยอดขายแท็งค์แท้ L-series ที่ เติบโตในทันทีตั้งแต่ช่วงเปิดตัว และเติบโตแบบก้าวกระโดด ลูกค้าเข้าใจ แล้วว่าไม่มใี ครรูจ้ กั เทคโนโลยีพรินเตอร์ของเอปสันได้ดไี ปกว่าเอปสันเอง อีกทั้งช่องว่างราคาของสินค้าก็ไม่แตกต่างกัน แถมลูกค้ายังสามารถ สบายใจได้เต็มที่ เมื่อซื้อแท็งค์แท้ L-series เพราะจะได้รับการประกัน 68 | CHAIRMANreview

เครื่องจากเอปสันโดยตรง ไม่ต้องเสี่ยงกับการบริการ ที่ไม่ได้มาตรฐานจากเครื่องดัดแปลง” ในด้านกลยุทธ์ นายยรรยง เปิดเผยว่า เอปสัน จะเน้ น สร้ า งทั ศ นคติ ที่ ดี ข องลู ก ค้ า เป้ า หมายต่ อ L-series โดยใช้จุดแข็งของ L-series ทั้ง 4 รุ่น ที่เป็น พรินเตอร์รนุ่ ทีป่ ระหยัดทีส่ ดุ ในตลาด มีตน้ ทุนการพิมพ์ ต่อแผ่นถูกกว่าพรินเตอร์ในรุ่นเดียวกันของผู้ผลิตทุก แบรนด์ พิมพ์ขาวดำา 4,000 หน้า ด้วยต้นทุนหมึกพิมพ์ หนึ่งขวดเพียง 250 บาท นอกจากนี้ ยังสร้างความ มั่ น ใจ ด้ ว ยบริ ก ารหลั ง การขายที่ ทั้ ง รวดเร็ ว และมี คุณภาพ และกระจายสินค้าให้ถงึ มือลูกค้าเป้าหมายได้ อย่างทัว่ ถึงและรวดเร็ว ผ่านเครือข่ายตัวแทนจำาหน่าย 187 แห่งทั่วประเทศ “เอปสันได้เตรียมงบประมาณราว 20 ล้านบาท ในช่วงเปิดตัวแท็งค์แท้ L-series ทั้ง 4 รุ่น เพื่อทำาสื่อ โฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงตกแต่ง หน้าร้านตัวแทนจำาหน่าย และโร้ดโชว์สาธิตสินค้ากว่า 200 แห่งทั่วประเทศ เพื่อทำาให้แท็งค์แท้ L-series เข้า ถึงลูกค้าเป้าหมายได้เร็วที่สุด โดยเราตั้งเป้าว่าแท็งค์ แท้ L-series จะมียอดขายเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว และรั้ง ตำาแหน่งผู้นำาตลาดอิงค์เจ็ตต่อไป ซึ่งปัจจุบัน เอปสัน ยังเป็นผู้นำาตลาดซิงเกิ้ลฟังก์ชั่น และมีอัตราเติบโต สู ง สุ ด ในตลาดมั ล ติ ฟั ง ก์ ชั่ น โดยภาพรวมตลาดนี้ เอปสั น มี ส่ ว นแบ่ ง ตลาดในด้ า นรายได้ อั น ดั บ หนึ่ ง ที่ 30%” “แท็งค์แท้ L-series จะยังเป็นสินค้าไฮไลท์ของ เอปสันตลอดในปีน ี้ ซึง่ มีแผนเปิดตัวรุน่ ใหม่ตอ่ เนือ่ งอีก ในช่วงปลายปีน ี้ โดยจะเพิม่ ฟีเจอร์ใหม่ๆ เพือ่ เพิม่ ไลน์ สินค้าให้ครบมากขึน้ และตอบโจทย์ความต้องการของ ลูกค้าได้มากขึ้น” นายยรรยง กล่าวสรุป


Communication & IT

ทุกทีค่ อื ห้องเรียน ทุกเวลาคือการเชือ่ มโยงข้อมูล ไมโครซอฟท์ สร้างสรรค์ “Virtual Classroom” ผ่านคลาวด์ คอมพิวติง้ โลกไอที ก้ า วหน้ า ไปอย่ า งไม่ ห ยุ ด ยั้ ง เทคโนโลยี ค ลาวด์ คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวและ มีการพูดถึงบ่อยครั้งมากขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการนำา คลาวด์คอมพิวติง้ ไปประยุกต์ใช้เพือ่ ประโยชน์ในด้านต่างๆ ซึ่งเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นทั้งในและต่างประเทศ โดย ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน (Frost &Sullivan) องค์กรให้ คำาปรึกษาและวิจัยระดับโลกเผยว่าในปี 2555 แนวโน้มการ ใช้คลาวด์คอมพิวติ้งในประเทศไทย มีการเพิ่มขึ้นอย่าง รวดเร็วจาก 32% เป็น 50% เนื่องจากผู้ใช้บริการจะได้รับ ประโยชน์ ที่ ชั ด เจนอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ไม่ ว่ า จะเป็ น การ ประหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ยในการลงทุ น ในด้ า นของการจั ด การ ทรัพยากรโครงสร้างพืน้ ฐานด้านไอที ทัง้ ด้านฮาร์ดแวร์ และ ค่าลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ ไมโครซอฟท์ นำา ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ 365 เปิด

ห้องเรียนบนคลาวด์ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน อย่างล้ำาสมัย นอกเหนือจากฟากฝั่งธุรกิจที่นำาเทคโนโลยีคลาวด์ไปใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจแล้ว เทคโนโลยีคลาวด์ยังเหมาะ อย่างยิ่งสำาหรับวงการการศึกษา ในปัจจุบัน มีบุคลากรด้านการ ศึกษากว่า 22 ล้านคนทัว่ โลกใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีคลาวด์ ในการสอนและการเรียนนอกห้องเรียน สำาหรับในประเทศไทยนัน้ ไมโครซอฟท์ ได้ให้ความสำาคัญ ด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 20 ปี ของการ ดำาเนินธุรกิจในประเทศไทย และในฐานะผู้นำาด้านเทคโนโลยี คลาวด์คอมพิวติ้ง ไมโครซอฟท์ได้สนับสนุนและให้ความรู้แก่ สถาบันการศึกษาต่างๆ ถึงประโยชน์ของการนำาเทคโนโลยี คลาวด์มาใช้ในการเรียนการสอน โดยนำาไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ 365 (Microsoft® Office 365) ซึง่ เป็นบริการชุดซอฟต์แวร์ออฟฟิศ

CHAIRMANreview | 69


Communication & IT บนระบบคลาวด์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการสือ่ สารระหว่างอาจารย์ นักเรียน รวมถึงผูบ้ ริหาร ทัง้ ยัง เป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งขององค์กรให้เกิดความร่วมมือใน การทำางานหรือเรียนรู้ภายในองค์กรมากขึ้น เพื่อก้าวสู่การเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพร้อม สำาหรับการแข่งขันในยุคไร้พรมแดน ทั้งนี้ ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ 365 จะเพิ่มประสิทธิภาพใน การทำางานโดยเชื่อมโยงข้อมูลในการทำางานจากคอมพิวเตอร์ เข้ากับซอฟต์แวร์ดา้ นอีเมล์ เพือ่ ให้การทำางานจากคอมพิวเตอร์ สามารถทำางานร่วมกันได้ในเวอร์ชนั่ ออนไลน์ ทัง้ สามารถติดต่อ ประสานงาน หรือเรียกดูข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา แม้ไม่ได้อยู่ใน สถานที่ทำางาน ไมโครซอฟท์นำาโปรแกรมออฟฟิศขึ้นไปอยู่บน ระบบคลาวด์ เพื่อให้ผู้คนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและติดต่อ สือ่ สารกันได้งา่ ยขึน้ ทัง้ การทำางานและการใช้ชวี ติ ส่วนตัว การใช้ งานชุดออฟฟิศบนระบบคลาวด์ทาำ ให้เราสามารถเรียกโปรแกรม การทำาเอกสารและข้อมูลได้ออนไลน์ในทุกที่ทุกเวลา Virtual Classroom ทุกที่เป็นห้องเรียนได้ นักเรียนในปัจจุบันไม่เพียงแต่เป็นผู้รับสารจากครูผู้สอน เท่านั้น แต่ยังสามารถเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์บทเรียน หรือนำา ประสบการณ์จากการเรียน ทั้งในห้องและนอกห้องเรียนที่พบ เจอ มาแลกเปลีย่ นแบ่งปันกับเพือ่ นร่วมชัน้ และครูผสู้ อนได้ โดย การแชร์ขอ้ มูลผ่านออฟฟิศ 365 ซึง่ ใช้งา่ ยและมีการฟังก์ชนั่ การ ทำางานที่หลากหลายสามารถตอบสนองในทุกความต้องการได้ อาทิ • นักเรียนสามารถเรียนผ่านทางไกลหากไม่สามารถไปเรียน ที่สถาบันการศึกษาได้ตามปกติ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุด ได้ทั้งจากไฟล์ Word, PowerPoint, Excel และ OneNote • เชื่อมโยงข่าวสารหรือประกาศต่างๆ ของสถานศึกษาไว้ ในที่เดียวกัน • จัดอภิปรายหรือประชุมกลุม่ ได้ทกุ ที ่ เหมาะสำาหรับการทำา รายงานกลุ่มที่ต้องการประหยัดเวลาเดินทาง • ติวหรือทำารายงานผ่านออฟฟิศ 365 เนื่องจากทุกคน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้พร้อมกัน และแก้ไขเอกสารได้ทันที • สามารถเก็บข้อมูลจำานวนมากได้บนคลาวด์ ประหยัด พื้นที่ฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ส่วนตัว • การใช้อีเมล์แบบเว็บเบส ที่มีความจุต่อเมลบ็อกซ์ถึง 25 GB • สามารถจัดการและแยกเก็บเอกสารต่างๆ เป็นหมวดหมู่ 70 | CHAIRMANreview

บางข้อมูลที่ต้องการความเป็นส่วนตัวก็สามารถตั้งค่าการ แบ่งปันหรือเข้าถึงข้อมูลได้ตามต้องการ • ไม่พลาดนัดหมายหรือตารางเรียน เพราะข้อมูลการ นัดหมายทุกอย่างจัดเก็บไว้ในปฏิทินงาน ซึ่งสามารถเชื่อม ข้อมูลต่อไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ทุกชนิด • ไม่ตอ้ งกังวลว่าข้อมูลจะรัว่ ไหล เพราะสามารถควบคุม การลบข้อมูลต่างๆ ได้ทนั ทีจากทุกที ่ หากโทรศัพท์มอื ถือหรือ แล็ปท็อปหาย ความปลอดภัยคือหัวใจหลักของการทำางาน ฟังก์ชนั่ ทีก่ ล่าวมาข้างต้นทัง้ หมด เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านัน้ จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยของไมโครซอฟท์ แต่ความท้าทาย สำาคัญสำาหรับการใช้งานระบบคลาวด์คือความปลอดภัย บางสถานศึกษายังคงกังวลใจในการผนวกรวมเทคโนโลยี คลาวด์เข้ากับระบบที่ใช้งานอยู่ คุณภัทร ยงวณิชย์ ผู้อำานวยการฝ่ายรัฐกิจและการ ศึ ก ษา จากไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) กล่ า วว่ า “เรื่ อ ง ความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องที่ไมโครซอฟท์ใส่ใจและ ให้ความสำาคัญมากที่สุด เพราะเทคโนโลยีที่ดี มีฟังก์ชั่น การใช้งานครบ แต่หากมีจุดด้อยเรื่องความปลอดภัยของ ข้อมูล จะทำาให้ผู้ใช้บริการสูญเสียความมั่นใจและอาจทำาให้ ธุรกิจเสียหายอย่างประเมินค่ามิได้ ดังนั้นไมโครซอฟท์จึงมี


Communication & IT

ระบบการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจว่า ข้อมูลต่างๆ จะไม่ถูกนำาไปหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพราะ ไมโครซอฟท์ เ ล็ ง เห็ น ว่ า ความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล และการ เก็บข้อมูลเป็นความลับ คือ พันธสัญญาที่สำาคัญที่สุดที่เราให้ กั บ ผู้ บ ริ โ ภคและลู ก ค้ า ทุ ก คนของไมโครซอฟท์ ร วมถึ ง ผู้ ซึ่ ง ใช้บริการออฟฟิศ 365 นั่นคือ การดูแลและการรักษาความ ปลอดภัยให้ตลอด 24 ชั่วโมง” มหาวิทยาลัยชั้นนำาผนวกการทำางานเข้ากับไมโคร ซอฟท์ ออฟฟิศ 365 ในขณะนี ้ มีมหาวิทยาลัยชัน้ นำากว่า 10 แห่งในประเทศไทย ที่แสดงความสนใจที่จะเรียนรู้ถึงการทำางานและคุณสมบัติอัน โดดเด่ น และเป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งมากมายของไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ 365 และในจำานวนนี้มีสถาบันการศึกษาชั้นนำาถึง 5 แห่งในประเทศไทยทีแ่ สดงความจำานง นำาไมโครซอฟท์ออฟฟิศ 365 แบบคลาวด์ ม าใช้ แ ล้ ว ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี ป ทุ ม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาจารย์ปรเมศร์ เพียรสกุลผู้อำานวยการ ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อ สาร ICTจากมหาวิ ท ยาลั ย ศรี ป ทุ ม กล่ า วว่ า “สิ่ ง ที่ น่ า ตื่ น เต้ น ที่ สุ ด ในการใช้ อ อฟฟิ ศ 365 คื อ การใช้ Lync Online ทีช่ ว่ ยให้อาจารย์สร้างสือ่ การเรียนการสอน

ที่ทันสมัย ไม่น่าเบื่อ กระตุ้นนักศึกษาให้สนใจการเรียนมากขึ้น ส่วนนักเรียนก็สามารถมีส่วนร่วมในงานโปรเจ็คท์ต่างๆ ของ มหาวิ ท ยาลั ย มากขึ้ น เพราะสามารถ แช็ ท ผ่ า น instant message (IM) หรือใช้ Video conference เพื่อประสานงานกับ เพื่ อ นๆ หรื อ อาจารย์ ไ ด้ แ บบเรี ย ลไทม์ จ ากอุ ป กรณ์ สื่ อ สาร ทุ ก ชนิ ด และนั ก ศึ ก ษาสามารถสร้ า งเอกสารออนไลน์ จ าก แอพพลิเคชัน่ ของไมโครซอฟท์ออฟฟิศ ซึง่ เป็นเวอร์ชนั่ เดียวกัน กับเวอร์ชั่นในเดสก์ท็อป ทำาให้การทำางานบนเอกสารออฟฟิศ มีความต่อเนื่องไม่สะดุด” อาจารย์รงุ่ ศักดิ ์ พรหมแย้ม จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ”ผมได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จาก Live@edu มาแล้ว โดยนำามาใช้งานในมหาวิทยาลัยมากว่า 3 ปี และเชื่อมั่นกับ Features หลั ก ๆ ปั จ จุ บั น เมื่ อ ไมโครซอฟท์ มี ก าร migrate มาเป็น Microsoft® Office 365 ผมก็ยิ่งเชื่อมั่นมากขึ้น เพราะ ได้ ป ระโยชน์ จ ากการที่ นำ า มาใช้ เ ป็ น โซลู ชั่ น การให้ บ ริ ก าร ออนไลน์ อาจารย์สามารถสร้างสื่อการเรียน เช่น PowerPoint หรื อ อั ด เสี ย งการสอนในชั้ น เรี ย นแล้ ว นำ า ไปลงไว้ ใ นบล็ อ ก ส่วนกลางแล้วแชร์ให้กับนักศึกษาเข้าไปอ่านหรือฟังได้ทันที ส่วนนักเรียนก็สามารถนำาการบ้านหรือรายงานของตนเข้าไป โพสต์เพือ่ แชร์กนั ภายในกลุม่ และแก้ไขงานไปพร้อมกับเพือ่ นๆ ได้ ด้ ว ย สิ่ ง เหล่ า นี้ คื อ ประโยชน์ ซึ่ ง ออฟฟิ ศ 365 ให้ กั บ ทางมหาวิทยาลัย ทัง้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดประสบการณ์ การเรียนการสอนแบบใหม่ เพือ่ สร้างห้องเรียนทางไกลและเกิด การสอนและการเรียนรู้โดยไม่มีขีดจำากัดด้านเวลา สามารถ สื่อสารระหว่างกันได้ตลอดเวลาอย่างปลอดภัย และถูกเสมือน ได้เปล่า” เห็นได้ว่าคลาวด์ คอมพิวติ้ง และการเรียนการสอนใน รูปแบบออนไลน์ หรือ Virtual Classroom คือแนวโน้มใหม่ ล่าสุดที่จะเป็นฟันเฟืองหลักในการผลักดันให้ระบบการศึกษา ของไทยในวั น นี้ พ ลิ ก โฉมไปอี ก ครั้ ง ทั้ ง นี้ การใช้ ง านใน ระบบคลาวด์ผสานกับเทคโนโลยีใหม่ของออฟฟิศ 365 จะ ยิ่งสร้างความท้าทายให้ระบบการศึกษาและการทำางานของ สถาบั น การศึ ก ษาในประเทศไทย ให้ มี คุ ณ ภาพและยก ระดั บ มาตรฐานการศึ ก ษาให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ในสายตาของ นานาชาติ รวมถึ ง ทำ า ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งอาจารย์ และนักเรียนในสถาบันเดียวกันเพิ่มมากขึ้นด้วย เพื่อกระตุ้น ให้เกิดการเรียนรู้ในห้องและนอกห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์ และเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนนักศึกษาในการรับมือกับ การทำางานจริงในอนาคต CHAIRMANreview | 71


Communication & IT

โซนี่ ชวนสัมผัสประสบการณ์ใหม่ทา้ ทายทุกคอเกมส์ พร้อมเปิดตัว PlayStation®Vita รุน่ Wi-Fi ครัง้ แรกในเมืองไทย โซนี่ คอมพิวเตอร์ เอนเตอร์เทนเมนต์ ฮ่องกง ร่วมกับ บริษัท โซนี่ ไทย จำากัด ชวนสั ม ผั ส ประสบการณ์ ใ หม่ ด้ ว ยการ เปิ ด ตั ว PlayStation®Vita รุ่ น Wi-Fi ครั้ ง แรกในเมื อ งไทย สิ ท ธิ พิ เ ศษสำ า หรั บ ลูกค้าโซนี่ที่ซื้อ PS Vita รุ่น Wi-Fi ในราคา 11,990 บาท รับฟรีทันที! เสื้อยืด PS Vita สุ ด เท่ ห์ ที่ จั ด ทำ า ขึ้ น เป็ น พิ เ ศษได้ ก่ อ นใคร ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน ศกนี้ เป็นต้นไป ในโอกาสการเปิดตัว PS Vita อย่าง เป็ น ทางการในประเทศไทยครั้ ง นี้ มร. ฮิ โ รยู กิ โอดะ ประธานบริ ห าร โซนี่ คอมพิวเตอร์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เอเชีย เปิดเผยว่า “ในวันนี้ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมา ร่วมงานเปิดตัว PS Vita อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ซึ่ง PS Vita นับเป็นสุดยอดเกมส์แบบพกพาที่ได้รับความนิยมไป ทั่วโลกนับตั้งแต่เราเปิดตัวครั้งแรกในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว และยังได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากผู้พัฒนาเกมส์และ ค่ายเกมส์ชั้นนำาต่าง ๆ ที่นำาแรงบันดาลใจจาก PS Vita มาใช้ ในการสร้างสรรค์เกมส์ใหม่ ๆ ที่น่าตื่นเต้น และท้าทายสำาหรับ PS Vita เป็นจำานวนมาก จนในวันนี้เรามีเกมส์สำาหรับ PS Vita ผลิตออกมามากกว่า 74 เกมส์แล้ว โดยมีทั้งเกมส์ดาวน์โหลด และเกมส์การ์ด รวมถึงเกมส์ภาคต่อใหม่ ๆ ที่คอเกมชื่นชอบ และรอคอยอี ก หลายเกมส์ ด้ ว ยกั น ที่ กำ า ลั ง จะทยอยออกมา

72 | CHAIRMANreview

เร็วๆ นี้ อาทิ ASSASSIN ‘S CREED, Call of duty, Final Fantasy, Little Big Planet และ Street Fighter เป็นต้น” พร้อมกันนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากผู้พัฒนาเกมส์ สุดฮิต 2 ท่านที่ได้เดินทางมาร่วมงานเพื่อพบปะกับสื่อมวลชน และแฟนเกมส์ชาวไทยด้วย คือ มร. โยชิโนริ โอโนะ ผู้พัฒนา เกมส์ Street Fighter X Tekken และ มร.พีท สมิธ ผู้พัฒนา เกมส์ LittleBigPlanet สำาหรับ PS Vita นอกจากนี้โซนี่ยังได้จัดเตรียมกิจกรรมพิเศษให้แก่ลูกค้า และแฟนเกมส์ได้ร่วมสนุกในโอกาสเปิดตัว PS Vita ในเมือง ไทยต่อเนื่องจากวันเปิดตัวในระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน อีกมากมาย อาทิ การแข่งขันเกมส์บนเวที ร่วมถ่ายรูป และ


Communication & IT ชมโชว์พิเศษจากชาวคอสเพลย์ สัมผัสเกมส์ใหม่ล่าสุดที่กำาลัง จะวางจำาหน่ายก่อนใคร และรับของที่ระลึกที่จัดทำาขึ้นเป็น พิเศษ ในโอกาสเปิดตัว PS Vita ในเมืองไทยครั้งนี้ โซนี่ได้ จัดเตรียม Value Pack ซึ่งเป็นชุดแพ็คเกจพิเศษ 2 ชุดด้วย กั น โดยแต่ ล ะชุ ด ประกอบด้ ว ยชุ ด อุ ป กรณ์ ส มนาคุ ณ พิ เ ศษ ดังต่อไปนี้ - PlayStation®Vita (รุ่น Wi-Fi) : ชุด “UNCHARTED : Golden Abyss™ Value Pack” จำาหน่ายในราคา 13,990 บาท ภายในแพ็คประกอบไปด้วย ตัวเครื่อง PS Vita รุ่น Wi-Fi สีดำา, เกมส์ UNCHARTED : Golden Abyss™ , การ์ดหน่วย ความจำาขนาด 4GB และชุดอุปกรณ์เสริม อาทิ ฟิล์มป้องกัน หน้าจอและทำาความสะอาด PS Vita , PS Vita Card Case สามารถจัดเก็บแผ่นเกมส์ได้มากถึง 6 แผ่นและการ์ดหน่วย ความจำาได้อีก 2 แผ่น , ซองชนิดแข็งไว้สำาหรับเก็บเครื่อง PS Vita เป็นต้น - PlayStation®Vita (รุ่น Wi-Fi) : ชุด “LittleBigPlanet™ Value Pack” จำาหน่ายในราคา 13,990 บาท ภายในแพ็ค ประกอบไปด้วย ตัวเครื่อง PS Vita รุ่น Wi-Fi สีดำา , เกมส์ Little Big Planet™ , การ์ดหน่วยความจำาขนาด 4GB , แผ่น กันรอยรูป Little Big Planet™ , กล่องใส่การ์ดเกมส์รูป Little Big Planet™ และ ซองใส่ PS Vita รูป Little Big Planet™ เป็นต้น และโซนี่ ยั ง ได้ ม อบสิ ท ธิ พิ เ ศษสำ า หรั บ ลู ก ค้ า โซนี่ ที่ ซื้ อ

PS Vita รุ่น Wi-Fi ในราคา 11,990 บาท รับฟรีทันที! เสื้อยืด PS Vita สุดเท่ห์ที่จัดทำาขึ้นเป็นพิเศษจำานวนจำากัด สำาหรับเหล่านักเล่นเกมส์ PS Vita ไม่เพียงแต่สนุกไป กับการเล่นเกมส์และการเข้าถึงคอนเทนต์ต่างๆเท่านั้น แต่ยัง สามารถเชือ่ มต่อแบบไร้พรมแดน รวมถึงร่วมแชร์ประสบการณ์ ในการเล่นเกมส์กับเพื่อน ใหม่ผ่านโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ก อาทิ Youtube, Facebook , Flickr, foursquare®, Skype™ และ Twitter ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถสนุกไปกับการแชร์ภาพและวีดีโอคลิป ให้กับเพื่อนและผู้ติดตามได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งสามารถร่วม ประลองความมันส์กับเพื่อนๆได้ทั่วทุกมุมโลกผ่านทาง Wi-Fi แบบเรี ย ลไทม์ ไ ด้ อี ก ด้ ว ย นอกจากนี้ โ ซนี่ ยั ง ได้ พ ร้ อ มวาง จำาหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ สำาหรับ PS Vitaอาทิ เมโมรี่การ์ด, แอกเซสซอรี่แพ็ค ประกอบด้วยซองใส่ เครื่อง ฟิล์มกันรอย ผ้าเช็ดจอ กล่องใส่เกมการ์ด และสายรัด ข้อมือ เพื่ออำานวยความสะดวกสบายในการใช้งาน PS Vita ยิ่งขึ้น PlayStation®Vita รุ่น Wi-Fi วางจำาหน่ายแล้ววันนี้ใน ราคา 11,990 บาท ตัวเครื่องมี 2 สี ได้แก่ สีขาว และสีดำา ส่วน Value Pack ทั้ง 2 ชุด จำาหน่ายราคา 13,990 บาท (ชุด Value Pack มีเฉพาะ PS Vita สีดำาเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน ศกนี้ เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ โชว์รูม Sony Store หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง เว็บไซต์ http://asia.playstation.com/psvita/

CHAIRMANreview | 73


Marketing Report

ลอรีอัล ขึ้นแท่นบริษัทคว�มง�ม ที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทย

• ผลประกอบก�รครึ่งปีแรกเติบโตร้อยละ 16 โดยทุกแผนกผลิตภัณฑ์เติบโตเป็นตัวเลขสองหลัก ทำ�ให้ลอรีอัลขึ้นแท่นบริษัทคว�มง�มที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศ* • เดินหน้�ต่อยอดคว�มสำ�เร็จ รุกตล�ดครึ่งปีหลังด้วยผลิตภัณฑ์เด่นในทุกตล�ดผลิตภัณฑ์ บริ ษั ท ลอรี อั ล (ประเทศไทย) จำ � กั ด แถลง ผลประกอบก�รธุรกิจ ในช่วง 6 เดือนแรกประจำ� ปี 2555 ด้วยอัตร�ก�รเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 16 ผล ประกอบก�รอันโดดเด่นทำ�ให้ ลอรีอัล ซึ่งเป็นบริษัท คว�มง�มอันดับสองของประเทศไทย ขึน้ แท่นบริษทั คว�มง�มที่ เ ติ บ โตเร็ ว ที่ สุ ด ในประเทศในขณะนี้

พร้ อ มเชื่ อ มั่ น ผลก�รดำ � เนิ น ง�นในครึ่ ง ปี ห ลั ง จะ เติบโตขึ้นอย่�งต่อเนื่องเช่นกัน มร. อูเมช ฟัดเค กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำ�กัด กล่าวว่า “ผลประกอบ การของกลุ่มบริษัทลอรีอัลมีการเติบโตที่แข็งแกร่งทั่วโลก โดยผลประกอบทั่ ว โลกในช่ ว งครึ่ ง ปี แ รกของปี 2555

มร. อูเมช ฟัดเค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด แถลงผลประกอบการธุรกิจในช่วง 6 เดือนแรกประจำปี 2555 ด้วยอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ16 ผลประกอบการอันโดดเด่นทำให้ลอรีอัล ซึ่งเป็นบริษัทความงามอันดับสองของประเทศไทย ขึ้นแท่นบริษัท ความงามที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศในขณะนี้ พร้อมเชื่อมั่นผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

74 | CHAIRMANreview


Marketing Report

เติ บ โตอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 10.5 ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการเติ บ โต ของกลุ่มตลาดใหม่ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ มี อั ต ราการเติ บ โตร้ อ ยละ 21.9 ซึ่ ง มี ป ระเทศไทย เป็นหนึ่งในตลาดหลักที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอัตราการเติบโตของตลาดเครื่องสำาอางไทยอยู่ที่ ร้อยละ 8.7** หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 61,000 ล้านบาท*** (มูลค่าปี 2554) เราเชื่อมั่นว่าภายในสิ้นปีนี้ ลอรีอัลจะ สามารถเติ บ โตในอั ต ราที่ สู ง กว่ า การเติ บ โตของตลาด เครื่องสำาอางได้อย่างแน่นอน” ในช่ ว งเดื อ นมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2555 ลอรีอัล ประเทศไทย มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 16 โดยทุก แผนกผลิตภัณฑ์มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นและสามารถชิง ส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ้น ดังนี้ • แผนกผลิตภัณฑ์อุปโภค ประสบความสำาเร็จ จากการเปิดตัว 3 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย : ลอรีอัล ปารีส ไวท์ เพอร์เฟค เลเซอร์ (L’ORÉAL Paris White Perfect Laser) ที่สามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของแบรนด์ใน ตลาดไวท์เทนนิ่ง ได้ถึงร้อยละ 40*** ผลิตภัณฑ์เมย์เบล ลีน นิวยอร์ก บีบี สติค (Maybelline New York BB Stick) ที่ผลักดันให้แบรนด์เมย์เบลลีน มีส่วนแบ่งการตลาดของ แบรนด์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เมคอัพสำาหรับใบหน้าเพิ่มขึ้น สูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึงร้อยละ 33*** และผลิตภัณฑ์ การ์นิเย่ เพียว แอคทีฟ (Garnier Pure Active) ได้ขึ้นมา เป็นผลิตภัณฑ์อันดับหนึ่ง*** ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำาความ สะอาดเพื่ อ ดู แ ลปั ญ หาผิ ว มั น และสิ ว ภายในระยะเวลา เพียง 10 เดือนหลังจากเปิดตัว • แผนกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค ว�มง�มชั้ น สู ง มี อั ต รา การเติ บ โตที่ สู ง ขึ้ น นำ า โดยความสำ า เร็ จ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ Lancôme Absolue L’Extrait ที่ มี ย อดขายสู ง กว่ า คาดการณ์ไว้ถึงสองเท่าตัว • แผนกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ช่ � งผมมื อ อ�ชี พ ประสบ ความสำ า เร็ จ เป็ น อย่ า งสู ง จากผลิ ต ภั ณ ฑ์ เคเรสตาส ฟูซิโอโดส (Kerastase Fusio Dose) ทำาให้กลุ่มผลิตภัณฑ์

ทรี ต เมนท์ ข องเคเรสตาสที่ ใ ช้ ใ นซาลอนเติ บ โตถึ ง ร้อยละ 45 • แผนกผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ วชสำ � อ�ง มี ส่ ว นแบ่ ง ใน ตลาดเพิ่ ม ขึ้ น จากอั ต ราการเติ บ โตของกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปัญหาผิวมันและสิว และกลุ่มผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดด ที่เพิ่มเป็นร้อยละ 49*** และร้อยละ 77*** ตามลำาดับ ในช่วงครึ่งปีหลัง ลอรีอัล ได้เตรียมรุกตลาดด้วยนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด จากทุกแผนก ได้แก่: • แผนกผลิตภัณฑ์อุปโภค: ผลิตภัณฑ์ลอรีอัล เอลแซฟ ฟอล รีแพร์ (L’ORÉAL Elseve Fall Repair) และการรี ล อนช์ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ลอรี อั ล เมน เอ็ ก ซ์ เ พิ ร์ ท (L’ORÉAL Men Expert) พร้อมพรีเซนเตอร์ คนล่าสุด “ณเดชณ์ คูกิมิยะ” • แผนกผลิตภัณฑ์คว�มง�มชั้นสูง: ผลิตภัณฑ์ Lancôme Visionnaire • แผนกผลิตภัณฑ์ช่�งผมมืออ�ชีพ: ผลิตภัณฑ์ เคเรสตาส อิลิคเซอร์ อัลไทม์ (Kerastase Elixir Ultime) และผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมไอนัว (INOA Hair Color) • แผนกผลิตภัณฑ์เวชสำ�อ�ง: ผลิตภัณฑ์ วิชี่ โททอล แมต และ (Vichy Total Mat) และผลิตภัณฑ์ วิชี่ ไบ ไวท์ เอ็มอีดี (Vichy Bi White M.E.D.) “นวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ อั น ล้ำ า สมั ย และทรั พ ยากร บุ ค คลที่ มี คุ ณ ภาพ คื อ หั ว ใจสำ า คั ญ ที่ ช่ ว ยขั บ เคลื่ อ น ให้ ธุ ร กิ จ ของลอรี อั ล เติ บ โตเสมอมา ด้ ว ยความมุ่ ง มั่ น ตลอดศตวรรษที่ ผ่ า นมา ลอรี อั ล ได้ ทุ่ ม งบประมาณ กว่า 30,000 ล้านบาทต่อปี เพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ เพื่อทำาความเข้าใจกระบวนการ ทำ า งานของเส้ น ผมและสภาพผิ ว ของผู้ บ ริ โ ภคทั่ ว โลก และนำ า เสนอนวั ต กรรมใหม่ ๆ ที่ เ หมาะสมกั บ สำ า หรั บ ผู้ บ ริ โ ภคในแต่ ล ะตลาดมากที่ สุ ด การพั ฒ นาอย่ า งไม่ หยุ ด นิ่ ง ทางนวั ต กรรม รวมถึ ง การนำ า เสนอนวั ต กรรม ใหม่ๆ สู่ผู้บริโภคชาวไทย”

CHAIRMANreview | 75


Marketing Report

“ที่ ล อรี อั ล เราเชื่ อ มั่ น ว่ า ความงามมี พ ลั ง ในการ เปลี่ยนแปลงในชีวิตของทุกคน ดังนั้นเป้าหมายของเราคือ การนำ า เสนอความเป็นเลิศในด้านนวัตกรรมความงาม สำ า หรั บ ผู้ ห ญิ ง และผู้ ช าย ที่ เ ปี่ ย มไปด้ ว ยคุ ณ ภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย อีกทั้งยังตอบสนอง ความต้องการด้านความงามที่หลากหลายของผู้บริโภค ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย” มร. อูเมช กล่าวเพิ่มเติม มร. อูเมช กล่าวเสริมถึงเรื่องวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ว่า “ลอรีอัลยังคงมุ่งหน้าพัฒนาไปสู่ความเป็น “ลอรีอัล ประเทศไทยสำาหรับวันพรุ่งนี้” ผ่าน 3 แนวทางหลัก ได้แก่ 1) การดำาเนินธุรกิจที่ดี ซึ่งต่อยอดจากความเชี่ยวชาญ ทางวิทยาศาตร์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เรามี รวมถึง ขยายช่องทางการจัดจำาหน่ายเพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ 2) การเป็นองค์กรที่น่าทำางาน และ 3) การเป็นองค์กรที่ รับผิดชอบต่อสังคม” “ลอรี อั ล ให้ ค วามสำ า คั ญ ในการสร้ า งรากฐานการ ดำ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในประเทศไทยอย่ า งแข็ ง แกร่ ง และยั่ ง ยื น เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัทฯ จะสามารถเติบโตได้ อย่ า งยั่ ง ยื น ถ้ า เรามี ร ากฐานที่ มั่ น คงจากภายใน เรา ต้องการให้ลอรีอัลเป็นบริษัทที่น่าทำางานสำาหรับพนักงาน ปัจจุบันและพนักงานใหม่ของเรา โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่าง การพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อให้ความต้องการเหล่านี้ สัมฤทธิ์ผลได้ต่อไป” “ในปีนี้ ลอรีอัลได้รับการยกย่องในระดับภูมิภาค ผ่านรางวัล Asia’s Best Employer Brand Award จาก Employer Branding Institute ส่ ว นในประเทศไทย บริษัทฯ ได้เพิ่มจำานวนการเปิดรับสมัครผู้บริหารฝึกหัด (management trainee) ขึ้นอีกเท่าตัว และยังมีโครงการ ที่ ช่ ว ยพั ฒ นาศักยภาพของนักศึกษาด้านการตลาดกว่า 1,000 คน ภายใต้ โ ครงการที่ ชื่ อ ว่ า แบรนด์ ส ตอร์ ม (Brandstorm) ซึ่งเป็นการแข่งขันการวางแผนการตลาด ระดั บ นานาชาติ ที่ เ ปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู้ ก ารทำ า งานในสภาพแวดล้ อ มการ ทำางานจริงกับแบรนด์ความงามที่มีอยู่จริงในตลาด”

76 | CHAIRMANreview

ลอรี อั ล ประเทศไทย ยั ง ยึ ด มั่ น ในการช่ ว ยเหลื อ สังคมอย่างต่อเนื่อง “ล่าสุด โครงการบิวตี้ฟูล ทูมอร์โรวส์ ซึ่ ง จั ด ขึ้ น เพื่ อ มอบทุ น ฝึ ก ทั ก ษะอาชี พ เสริ ม สวยให้ แ ก่ สตรีผู้ด้อยโอกาสทางสังคมนั้น ได้รับการยกย่องในระดับ ภูมภิ าค ผ่านรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards – South East Asia หรือ AREA Awards ภู มิ ภ าคเอเชี ย ใต้ ในสาขา Social Empowerment ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ช่วยสร้างศักยภาพให้กับกลุ่มคน ที่ ด้ อ ยโอกาสในสั ง คม นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ กำ า ลั ง เตรียมฉลองครบรอบ 10 ปี โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ซึ่งเป็นการ มอบทุนแบบไม่มีเงื่อนไขเพื่อสนับสนุนงานวิจัยของสตรี นักวิทยาศาสตร์ ซึ่งทั้งหมดตอกย้ำ ากลยุทธ์การดำ าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สั ง คมแห่ ง ความยั่ ง ยื น ผ่าน วิทยาศาสตร์ การศึกษา และอาชีพด้านความงาม” มร. อูเมช กล่าวทิ้งท้าย ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำากัด เป็นบริษัทสาขาของ บริษัทความงามอันดับหนึ่งของโลก ปัจจุบันนำาเข้าและ จั ด จำ า หน่ า ย 19 แบรนด์ ค วามงามชั้ น นำ า ของโลก โดย แบ่ ง ออกเป็ น 4 แผนก ดั ง นี้ แผนกผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ป โภค ได้แก่ ลอรีอัล ปารีส การ์นิเย่ และเมย์เบลลีน นิวยอร์ก แผนกผลิตภัณฑ์ความงามชั้นสูง ได้แก่ ลังโคม ไบโอเธิร์ม จิออร์จิโอ อาร์มานี่ ราล์ฟ ลอเรน คาชาเรล กี ลาโรชย์ คี ล ส์ ชู อู เ อมู ร ะ วิ ค เตอร์ แอนด์ รอล์ ฟ ดี เ ซล และ อีฟส์ แซงต์ โลร็องต์ แผนกผลิตภัณฑ์ช่างผมมืออาชีพ ได้แก่ ลอรีอัล โปรเฟสชั่นแนล เคเรสตาส และแมทริกซ์ และแผนกผลิตภัณฑ์เวชสำาอาง ได้แก่ ลา โรช-โพเซย์ และวิชี่ หมายเหตุ (*) เมื่อเปรียบเทียบกันในกลุ่มบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ ที่มีเงินรายได้สูงกว่า 5,000 ล้านบาทขึ้นไป (**) ประเมินจากผลการสำารวจของบริษัท เอซี นีลสัน (***) จากผลการสำารวจของ บริษัท เอซี นีลสัน


Marketing Report

ไส้กรอกข้�วผัดแหนม ซีพี “อิ่ม สะดวก ทุกที่ทุกเวล�” ตอบโจทย์คว�มอร่อยทุกไลฟ์สไตล์ CP เปิดตัวเมนูใหม่สุดล้ำ� ไส้กรอกข้�วผัดแหนม ซีพี ตอบโจทย์คว�มอร่อยทุกไลฟ์ สไตล์ ซึง่ ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกข้าวผัดแหนมเป็นการผสมผสานโดยนำาไส้กรอกมาผสมกับข้าวผัด แหนมรสชาติจัดจ้าน ภายใต้แนวคิดที่นำา นำาอาหารจานหลักให้สามารถแปรรูปแบบอาหาร ทานเล่นระหว่างมื้อ เพื่อให้สะดวกในการรับประทาน สามารถอุ่นร้อนด้วยไมโครเวฟ แล้ว รับประทานได้ทันที อีกทั้งเป็นอาหารทานเล่นที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดย 1 ซอง บรรจุ 4 ชิ้น น้ำาหนักบรรจุ 110 กรัม ไส้กรอกข้าวผัดแหนม เป็นไส้กรอกทีมีการผสมผสานกัน ระหว่างเนื้อสัตว์ ข้าวหอมมะลิชั้นดี แหนม และผักต่างๆ เช่น ต้นหอม กระเทียม พร้อม เพิ่มความเข้มข้นด้วย พริกขี้หนู และ เครื่องปรุงรสต่างๆ ภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้ มาตรฐาน จนกลายเป็นไส้กรอกที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม แต่ยังคงคว�มอร่อยเหมือน อร่อย กลมกล่อม และสม่�ำ เสมอทุกๆ คำ�ทีร่ บั ประท�น โดยทีท่ กุ คำ�ของไส้กรอก ข้ � วผั ด แหนม ต้ อ งให้ ร สช�ติ เ หมื อ นท�นข้ � วผั ด แหนม ท้ � ให้ คุ ณ ลองที่ 7-ELEVEN ทุกส�ข�ทั่วประเทศ

CHAIRMANreview | 77


Marketing Report

คุณอนรรฆวี ชูรตั น์ รองกรรมก�รผูจ้ ดั ก�รด้�นก�รตล�ด บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร จำ�กัด(มห�ชน) ได้กล่าวว่า “สำาหรับไส้กรอก ข้าวผัดแหนม นี้ได้ถูกสร้างสรรค์แนวคิดจากผู้บริหารระดับสูงของ ซีพี ข้าว คืออาหารหลักที่อยู่คู่คนไทยเรามานานหลายร้อยปี คนไทยสมัยก่อน จะมีการรับประทานอาหารร่วมกันพร้อมหน้าทั้งครอบครัว จากแนวคิด ดังกล่าว ซีพี จึงได้เห็นถึงโอกาสที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตได้ ในเชิงอุตสาหกรรม โดยนำาข้าวที่เป็นอาหารหลักของเรา ผสมผสานกับ ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทคือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ กลุ่มไส้กรอก พั ฒ นาเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไส้ ก รอกข้ า วที่ ยั ง คงเน้ น คุ ณ ค่ า ทางอาหารและ คุณลักษณะของข้าวผัดแหนม โดยเน้นความสะดวกในการรับประทาน “ทุกที่ ทุกเวลา” ที่สามารถรับประทานได้ ไม่ว่าจะเป็นมื้อหลัก สำาหรับ ช่วงเวลาที่เร่งรีบหรือทานเป็นของว่างระหว่างมื้อ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้ทุกระดับ ไม่ว่า จะเป็น เด็ก หรือผู้ใหญ่ แม้กระทั่ง กลุ่มคนผู้สูงอายุ ที่รักษาสุขภาพ โดยมี Concept ที่ว่า “อิ่ม อร่อย สะดวก ทุกที่ทุกเวล�” สำาหรับในส่วนของกระบวนการพัฒนาและผลิตไส้กรอกข้าวผัดแหนมนั้น เนื่องจากเป็นการผสมผสานระหว่าง 2 เมนูอาหารเข้าด้วยกัน ซึ่งจะแตกต่างกับไส้กรอกทั่วไปที่มีอยู่ท้องตลาด ซีพี ได้เล็งเห็นและใส่ใจรายละเอียด และวัตถุดิบในทุกขั้นตอนในทุกขั้นตอน เช่น การ เตรี ย มวั ต ถุ ดิ บ ข้ า ว การปรั บ ส่ ว นผสมอั ต ราส่ ว น ระหว่างข้าวและเนื้อสัตว์ที่เหมาะสมเพื่อให้ส่วนผสม สามารถรวมตัวกันได้ดีและสามารถอัดไส้ได้ การ ปรับกระบวนการผลิตเพื่อให้สินค้ามีขนาดสม่ำาเสมอ การศึกษากระบวนการผลิตไส้กรอกข้าวในขั้นตอน การทำ า ให้ สุ ก เพื่ อ ให้ สิ น ค้ า ในรู ป แบบของไส้ ก รอก มี อ ายุ น านกว่ า แต่ ค งรสชาติ ที่ อร่ อ ยกลมกล่ อ ม ในทุ ก คำ า สั ม ผั ส และลิ้ ม ลองความอร่ อ ยล้ำ า กั บ ไส้กรอกข้�วผัดแหนม ซีพี ได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา ทั่วประเทศ

78 | CHAIRMANreview


Marketing Report

ไบโอคอส กรุป๊ ผนึกคว�มร่วมมือ แบรนด์ชน้ั นำ�จ�กยุโรป จับมือ Algotherm

พัฒน�ผลิตภัณฑ์รว่ มกัน รุกธุรกิจคว�มง�มครบวงจรระดับส�กล ไบโอคอส กรุ๊ป เดินหน้�รุกธุรกิจอย่�งต่อเนื่อง หลังปรับแผนและกลยุทธ์รองรับบริก�รด้�นสถ�บัน เสริมคว�มง�มครบวงจรระดับส�กลร�ยแรกของไทย ล่�สุดจับมือแบรนด์ อัลโกเธิร์ม “Algotherm” ผูเ้ ชีย่ วช�ญผลิตภัณฑ์ด�้ นคว�มง�มวัตถุดบิ และส่วนผสมจ�กท้องทะเลธรรมช�ติ จ�กประเทศฝรัง่ เศส เพื่อร่วมลงน�มบันทึกข้อตกลงพัฒน�ผลิตภัณฑ์และดำ�เนินก�รด้�นก�รตล�ดร่วมกันในประเทศไทย สำ�หรับใช้ในสลิมมิง่ พลัส และอ�เมทิส รวมถึงเป็นผูจ้ ดั จำ�หน่�ยให้กบั สป�และโรงแรมชัน้ นำ�ทัว่ ประเทศ ย้ำ�ชัดหนึ่งในแผนคว�มมั่นใจปีหน้� 1,000 ล้�นบ�ท คุณสิเรียม ภักดีดำารงฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท ไบโอคอส กรุ๊ป จำากัด เปิดเผย ว่า บริษัท ไบโอคอส กรุ๊ป จำากัด (BIOCOS GROUP) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่ทำาหน้าที่บริหารจัดการธุรกิจความงาม ชั้นนำาที่ครบวงจร ภายใต้แบรนด์สลิมมิ่งพลัส, อาเมทิส บอดี้ แอนด์ บิวตี้ คลับ และไบโอคอส โปรเฟสชั่นนอล เตรียมแผนที่จะขยายรูปแบบการให้บริการด้านธุรกิจความงามที่ครบวงจรอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนที่จะรุก ทั้ง ตลาดในประเทศและต่างประเทศด้วย โดยล่าสุด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ อัลโกเธิร์ม “Algotherm” แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ดา้ นความงามคุณภาพสูงจากประเทศ ฝรั่งเศส เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และดำาเนินการ ด้านการตลาดในประเทศไทยและภูมภิ าคเอเซีย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ร่ ว มกั น ซึ่ ง จะทำ า ให้ ก ลุ่ ม ไบโอคอส กรุ๊ป รุกธุรกิจความงามครบวงจรที่ เป็นสากลรายแรกของไทย ทีเ่ ตรียมยุทธศาสตร์ ธุรกิจด้านความงามอย่างเต็มรูปแบบเพือ่ รองรับ บริการในระดับสากล หรือเสริมความแข็งแกร่ง รองรับการเดินหน้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือ เออีซี นั่นเอง “การลงนามร่วมในครั้งนี้ ถือเป็นก้าว สำ า คั ญ ในการรุ ก ธุ ร กิ จ ความงามครบวงจรที่ เป็นสากล ของไบโอคอส กรุป๊ เพราะอัลโกเธิรม์ เป็นแบรนด์ชนั้ นำาจากยุโรป ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ ผลิตภัณฑ์ด้านความงามมากกว่า 50 ปี และได้ รับการยอมรับจากสถาบันเสริมความงามระดับ สูงทัว่ โลก สปาชัน้ นำาและทั้งในประเทศฝรั่งเศส

CHAIRMANreview | 79


Marketing Report

ยุโรป และประเทศอื่นๆ อีกกว่า 70 ประเทศ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ดังกล่าว ยังได้รับรางวัลจากสถาบันที่มีชื่อเสียงต่างๆ รวมถึงรางวัล “The Best Spa Product of the Year Award 2009” จากนิตยสาร Asia Spa ในด้านความโดดเด่นจากการนำา วัตถุดบิ ธรรมชาติจากท้องทะเลประเทศฝรัง่ เศส เช่น น้ำาทะเล สาหร่ายทะเล โคลนทะเล บริสุทธิ์ และเกลือทะเล มาปรับปรุงพัฒนาสูตรให้มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น เพื่อ นำามาเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ผิวกาย และผลิตภัณฑ์ลดน้ำาหนัก กระชับสัดส่วน ซึ่ง ไบโอคอส กรุ๊ป ได้เลือกสรรมาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มาใช้ในสถาบันความงามภายใต้ แบรนด์สลิมมิ่งพลัส และ อาเมทิส บอดี้ แอนด์ บิวตี้ คลับด้วย” คุณสิเรียม กล่าว ปัจจุบัน บริษัท ไบโอคอส กรุ๊ป จำากัด มีกลุ่มธุรกิจสำาคัญ ประกอบด้วย บริษัท สลิมมิง่ พลัส จำากัด ดำาเนินธุรกิจการให้บริการในรูปแบบสถาบันดูแลรูปร่างและผิวพรรณ ครบวงจร ภายใต้แนวคิดให้บริการความสวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า ด้วยผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมล่าสุดจากประเทศยุโรป ซึ่งมีการขยายสาขาให้บริการทั่วประเทศรวม 20 สาขา นอกจากนี้ยังมี บริษัท ไบโอคอส โปรเฟสชั่นแนล จำากัด ที่ก่อตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ. 2543 เพื่อนำาเข้าผลิตภัณฑ์ความงามชั้นสูงจากทวีปยุโรป ทั้งกลุ่มลูกค้าผู้ชาย และผู้หญิง จำาหน่ายในรูปแบบซาลอนและ รีเทลให้กับโรงแรม สปาและสถาบัน ความงามชั้นนำาทั่วประเทศ ล่าสุดในปี พ.ศ. 2555 นี้ ได้เปิดให้บริการคลับสุขภาพและ ความงามระดับพรีเมีย่ มสำาหรับผูห้ ญิงใหม่ลา่ สุด ภายใต้ชอื่ บริษทั อาเมทิส บอดี้ แอนด์ บิวตี้ คลับ จำากัด “มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การที่ไบโอคอส กรุ๊ป ได้ร่วมกับอัลโกเธิร์ม ซึ่ง เป็นแบรนด์ชนั้ นำาระดับโลก ทีม่ ชี อื่ เสียงมานานมากกว่า 50 ปี ผนวกกับการสร้างสรรค์ นวัตกรรมความงามที่ผสมผสานแนวคิดการดูแลสุขภาพและความงามครบวงจร แบบ One Stop Service ของธุรกิจไบโอคอส กรุป๊ ทีส่ ร้างสรรค์ขนึ้ อย่างต่อเนือ่ ง ทำาให้มนั่ ใจ ได้วา่ จะสามารถตอบโจทย์ในทุกด้านความงาม ทีจ่ ะพร้อมสร้างความพึงพอใจแก่ลกู ค้า ได้เป็นอย่างดี รวมถึงจะสร้างยอดขายรวมทั้งหมด 1,000 ล้านบาท ภายในปี 2556 ได้ ตรงตามเป้าที่วางไว้อย่างแน่นอน” คุณสิเรียม กล่าว

80 | CHAIRMANreview


Corporate Social Responsibility

โรซ่าเดินหน้าโครงการซีเอสอาร์ Roza School Program จับมือกรมอนามัย ผลักดันโรงเรียนในแถบอีสาน ก้าวสู่ “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร” ประเดิมด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 ผ่านเกณฑ์ยกระดับ เข้าสู่“โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร” แห่งแรกในจังหวัดหนองคาย นายสุวิทย์ วังพัฒนมงคล ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด บริษทั ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำากัด เปิดเผยว่า “โครงการ ROZA School Program เริ่มต้นจากแนวความคิดที่ว่า อาหารเป็นพืน้ ฐานหลักของการดำารงชีวติ และมีสว่ นสำาคัญ อย่างยิง่ ในการสร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ี และในฐานะทีบ่ ริษทั ไฮคิวฯ เป็นผู้ผลิตอาหารและเครื่องปรุงรสซึ่งเป็นที่รู้จัก กันดีทั้งในและต่างประเทศ จึงถือเป็นความรับผิดชอบ ชองบริษัทฯ ในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตที่ดี เพื่อความเป็นอยู่ทีดีขึ้นของเยาวชนไทย”

ผลไม้ มีการรณรงค์ให้เยาวชนไทยบริโภคผักอย่างน้อยมื้อละ 4 ช้อนกินข้าว และออกกำาลังกายให้เป็นนิสัย โดยเป็นโครงการ สำาหรับโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จนกระทัง่ ปี 2552 เพือ่ ให้ School Program เป็นประโยชน์ ต่อเยาวชนไทยอย่างแท้จริงและยัง่ ยืน จึงได้ปรับโครงการโดยมี เป้าหมายทีจ่ ะเข้าถึงพืน้ ทีท่ เี่ ยาวชนมีปญ ั หาภาวะทุพโภชนาการ สูง และขยายรูปแบบเป็นการทำาโครงการแบบบูรณาการ ด้วย การขยายกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการให้ครอบคลุมทุกส่วนที่จะมีผล ต่อโภชนาการของเด็กนักเรียน ได้แก่ เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการ นับตัง้ แต่ป ี 2547 ผลิตภัณฑ์โรซ่าได้รว่ มมือกับกรมอนามัย นับตั้งแต่ปี 2552 ROZA School program จึงพัฒนารูป กระทรวงสาธารณสุข จัดทำาโครงการ School Program เพื่อส่ง แบบเป็ น การให้ ค วามรู้ ท างโภชนาการที่ ดี ต่ อ เด็ ก นั ก เรี ย น เสริมและปลูกฝังสุขนิสยั ของการรับประทานอาหารโดยเน้นทีผ่ กั พร้อมๆกับการสนับสนุนให้โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้มสี ว่ น เสนอ “แผนโภชนาการดีอย่างยัง่ ยืน” และนำาแผนนั้นไปปฏิบัติจริง โดยมีนัก วิ ช าการกรมอนามั ย และเจ้ า หน้ า ที่ สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ให้คำาปรึกษา และเมื่อประกอบกับโรงงานโรซ่าเกษตร อุตสาหกรรม ตั้งอยู่ในจังหวัดหนองคาย ROZA School Program จึงมุ่งเข้า สูพ ่ นื้ ทีใ่ นแถบอีสานตอนบน โดยมุง่ หวังจะเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่จะ ได้รว่ มสร้างคุณภาพชีวติ และความ เป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ของลูกหลานเกษตรกร และชุมชนในพืน้ ที่ เพือ่ ตอบแทนสิง่ ที่ ผื น แผ่ น ดิ น และชุ ม ชนมอบให้ ตลอดระยะเวลาที่ ผ่ า นมา จนถึ ง ปัจจุบนั ROZA School Program ได้รบั

CHAIRMANreview | 81


Corporate Social Responsibility

ความร่วมมืออย่างดี ไม่เพียงแต่ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการโดยตรง แต่ยังรวมไปถึงบุคลากรในท้องถิ่นและชุมชน ทีได้ตระหนักถึง ความสำาคัญของการสร้างภาวะโภชนาการที่ดีให้เยาวชนใน ชุมชน “หลักในการทำางาน CSR ของโรซ่าคือ เริ่มจากสังคม ไม่ใช่เริ่มจากตัวเรา ในการทำาโครงการ School Program ในเชิงลึก ทำาให้เราได้เรียนรู้จากชุมชน เข้าใจในความต้องการ จริงๆของโรงเรียน ของเด็กนักเรียน รวมถึงชุมชน สิ่งที่ภาค เอกชนควรทำาอย่างยิ่งคือการเข้าไปช่วยสนับสนุนในสิ่งที่ทำาอยู่ แล้ว ไม่ใช่เอาสิง่ ทีเ่ ราต้องการใส่เข้าไปในชุมชน” คุณสุวทิ ย์กล่าว และด้วยเหตุนี้ ROZA School Program จึงก้าวไปอีกขั้น ของการทำาโครงการ โดยมุ่งสู่เป้าหมายที่จะเป็นประโยชน์อย่าง ยัง่ ยืนมากขึน้ คือ การส่งเสริมให้โรงเรียนในเขตภาคอีสาน ตอนบนผ่านเกณฑ์ “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร” “จากการทำาโครงการ School Program อย่างต่อเนื่อง เราพบว่า มีหน่วยงานราชการที่ทำาสิ่งดีๆให้กับชุมชนอยู่แล้ว หลายหน่วยงาน “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร” เป็น โครงการที่ดีมาก และหน่วยงานราชการต่างๆก็ให้ความช่วย เหลือโรงเรียนในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบอย่างเต็มกำาลัง แต่อาจมีปญ ั หา อุปสรรคบางอย่างที่ทำาให้งานไม่บรรลุเป้าหมายสูงสุด โรซ่าจึง เข้าไปทำาหน้าที่ในการช่วยสนับสนุนในสิ่งที่ขาด และช่วยหนุน เสริมในงานที่ทำาอยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็ก โรงเรียนและชุมชน” คุณสุวิทย์กล่าวเพิ่มเติม ROZA School Program เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนใน เขตภาคอีสานตอนบนผ่านเกณฑ์ “โรงเรียนส่งเสริมสุข ภาพระดับเพชร” เป็นความร่วมมือระหว่างโรซ่าและภาครัฐ ได้แก่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขจังหวัด โรง

82 | CHAIRMANreview

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งโครงการนี้ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น เพื่อนำาไปสู่แนวทางในการดำาเนินงานโภชนาการอย่างยั่งยืน และร่วมหาแนวทางในการขจัดปัญหา อุปสรรคให้สอดคล้องกับ บริบทของแต่ละโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีการส่งทีมงานลงพื้นที่ ให้คำาปรึกษาครูและชุมชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสนับสนุนงบ ประมาณ ด้ า นอาจารย์ ส ง่ า ดามาพงษ์ ที่ ป รึ ก ษากรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การที่โรงเรียนมีเป้าหมายของ การเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ก็เท่ากับเป็นการส่ง เสริมให้มกี ารสร้างพฤติกรรมสุขภาพดีของนักเรียนและบุคลากร ในโรงเรียน ซึง่ จะขยายต่อไปยังครอบครัว และสมาชิกของชุมชน ในวงกว้างอย่างแน่นอน หากภาครัฐ และเอกชนผนึกกำาลังกัน เข้ามาช่วยสนับสนุนโรงเรียนเช่นเดียวกันกับ ROZA School Program ก็ถือเป็นแนวโน้มที่ดีที่จะได้เห็นเด็กไทย ชุมชน และ สังคม พัฒนาก้าวไกลโดยมีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง เมื่อประชากรมี การศึกษาและสุขภาพที่ดี. ผลจากการดำา เนิ น โครงการดั ง กล่ า วมาอย่ า งต่ อ เนื่อง ล่าสุด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 โรงเรียนประเภท ประจำากินนอนแบบศึกษาสงเคราะห์ จัดการศึกษาแบบให้เปล่า ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมี นักเรียนชายหญิงรวม กว่า 900 คน ซึง่ เป็นหนึง่ ใน 20 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ ROZA School Program ปี 2554 ในพื้นที่ จ.อุดรธานี และหนองคาย ได้ผา่ นเกณฑ์“โรงเรียนส่งเสริมสุข ภาพระดับเพชร” โดยถือเป็นโรงเรียนแรกและโรงเรียนเดียว ในจังหวัดหนองคายที่ผ่านเกณฑ์ “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร”


Corporate Social Responsibility

สินทรัพย์ประกันภัย ทำาบุญประสานใจ

ดร.สมนึก - ศศมณฑ์ สงวนสิน ประธานและรองประธาน กรรมการบริหาร บริษทั สินทรัพย์ประกันภัย จำากัด (มหาชน) นำาทีมคณะผู้บริหาร และพนักงาน มอบอุปกรณ์การเรียนส่ง เสริมการศึกษา ให้แก่ คุณอนุภพ เหลืองทอง ผู้อำานวยการ โรงเรียนวัดท่ามะขาม พร้อมทั้งร่วม นุ่งขาว ห่มขาว ทำาบุญ ประสานใจ ด้วยการทำาบุญและนั่งสมาธิ เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะ ช่ ว ยทำ า ให้ จิ ต ใจสงบและอยู่ กั บ ความเป็ น จริ ง ได้ ง่ า ยขึ้ น นอกจากนี้กิจกรรมภายในงานยังมีการปลูกต้นไม้ เพื่อปลูก ฝังจิตสำานึกให้ทุกคนร่วมมือกันอนุรักษ์ธรรมชาติ ณ วัดท่า มะขาม อำาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

CHAIRMANreview | 83


New Products

• ใหม่ ! เพียวเต้ ที่สุดแห่งการบำ รุงผม ด้วยคุณค่าน้ำ ผึ้งและโยเกิร์ต

เพียวเต้ ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ขอแนะนำ� Purete’ Honey Yogurt Repair  Treatment ที่สุดแห่งก�รบำ�รุงผมด้วยส่วน ผสมของน้ำ�ผึ้งและโยเกิร์ต ช่วยฟื้นฟูผมที่แห้งเสียและผมทำ�สี ด้วยเนื้อครีมทรีทเม้นท์ที่เข้มข้นกว่� จึงบำ�รุงได้อย่�งล้ำ�ลึก ปรับสภ�พเส้นผมที่แห้งเสีย ให้กลับม�นุ่มสลวย มีน้ำ�หนัก รู้สึกได้ทันทีขณะใช้ พร้อมกลิ่นหอมน�น และเพื่อปกป้อง ให้ผมสวยอีกขั้น ใช้ควบคู่กับ Purete’ Honey&Yogurt Deep Repair Essence อ�ห�รผมชนิดเข้มข้นไม่ต้องล้�งออก ใช้ฉีดขณะผมเปียก หรือแห้งก็ได้ เพิ่มประสิทธิภ�พดูแล เส้นผมที่แห้งเสียม�ก ให้กลับม�แข็งแรง เพิ่มคว�มนุ่มลื่น เส้นผมไม่พันกัน จึงไม่ข�ดง่�ยหรือแตกปล�ยเมื่อจัดทรง ขน�ด 220 ml. ร�ค�   90 บ�ท ว�งจำ�หน่�ยในร้�นค้�ชั้นนำ�ทั่วประเทศ สอบถ�มร�ยละเอียด เพิ่มเติม โทร 02-892-0525 ต่อ 213,217

• ผลิตภัณฑ์ พรูฟเวน น้ำ ฟักข้าว บริษัท แชปเตอร์วัน คอนซูเมอร์ จำ�กัด แนะนำ� พรูฟเวน (Proven) น้ำ�ฟักข้�วและน้ำ�ผลไม้รวม 100% สะดวกพร้อมดื่ม มีประโยชน์ สดชื่น ประกอบด้วย เบต้�-แคโรทีน ไลโคปีน วิต�มินเอ วิต�มินซี และ วิต�มินอี ขน�ดบรรจุ 250 มล. ร�ค� 59 บ�ท ห�ซื้อ ได้ที่ร้�นซูเปอร์ม�เก็ตชั้นนำ�ทั่วประเทศ

84 | CHAIRMANreview

• อิ่มบุญ หุ่นดี กับ วี สลิม กาแฟเจ บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำ�กัด แนะนำ�ผลิตภัณฑ์ วี สลิม ก�แฟเย็นพร้อมดื่ม ควบคุมน้ำ�หนัก สูตรเจ ในรูปแบบกระป๋อง เพื่อ ต้อนรับเทศก�ลกินเจปีนี้ ม�ร่วมอิ่มบุญ หุ่นดี กับ วี สลิม ก�แฟเจ สะดวก พร้อมดื่ม จุใจ ใยอ�ห�รสูง ถึง 7,000 มก. ไขมันอิ่มตัว 0% และโคเลสเตอรอล 0% ขน�ดบรรจุ 240 มล. ร�ค� 20 บ�ท ห�ซื้อได้ แล้ว ที่บิ๊กซี และ 108 ช็อป ทุกส�ข�ทั่วประเทศ


New Products

• ทรูไลฟ์ พลัส มอบสิทธิพิเศษคุ้มยิ่งกว่าคุ้ม ฟรี! กล่องทรูไลฟ์ พลัส ทรูไลฟ์ พลัส มอบสิทธิพิเศษสำ�หรับลูกค้�ทรูมูฟ เอชและทรูออนไลน์ เพียงสมัครมือถือทรูมูฟ เอช แบบร�ยเดือน แพ็กเกจ 399 บ�ทขึ้นไป หรืออัลตร้� ไฮ-สปีด อินเทอร์เน็ต จ�กทรูออนไลน์ แพ็กเกจ 599 บ�ทขึ้นไป รับฟรีทันที! กล่องทรูไลฟ์ พลัส สำ�หรับ ชมร�ยก�รทีวีฟรีกว่� 60 ช่องคุณภ�พจ�กทรูวิชั่นส์ พร้อมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกกว่� 70 แมทช์ แบบไม่มีร�ยเดือนและไม่มีข้อผูกมัดในก�รใช้บริก�ร สะดวก ง่�ยด�ย เพียงชำ�ระค่�บริก�รทรูมูฟ เอช หรือทรูออนไลน์ ล่วงหน้� 1 เดือน สอบถ�ม ข้อมูลเพิ่มเติมหรือรับคว�มพิเศษสุดคุ้มนี้ได้แล้ว วันนี้ – 30 พฤศจิก�ยน 2555 ที่ ทรูช้อป ทุกส�ข� หรือติดต่อศูนย์บริก�รลูกค้�ทรูไลฟ์ พลัส โทร 0 2900 9119

• โปรโมชั่น Coffee Champions Celebration จาก แบล็คแคนยอน แบล็คแคนยอน ขอเชิญร่วมฉลองคว�มสำ�เร็จ กับร�งวัลแห่งเกียรติยศ 13 ร�งวัลชนะเลิศ บ�ริสต้� และล�เต้อ�ร์ต ระดับประเทศไทย รวมทั้งได้เข้�ร่วมก�รแข่งขันในระดับโลกและ เอเชีย ด้วยโปรโมชั่น Coffee Champions Celebration สะสมคว�มอร่อย หอมกรุ่น สดชื่นแบบเต็มรสช�ติด้วยก�รซื้อก�แฟหรือ ช็อกโกแลต หรือช�เขียวมัทฉะ ร�ค�ปกติ ครบ 8 แก้ว รับฟรี 1 แก้ว ที่ แบล็คแคนยอน เร�ใส่ใจในก�รคัดสรรแต่วัตถุดิบชั้นเลิศ ด้วยเมล็ดก�แฟคุณภ�พเยี่ยมจ�กแหล่งผลิต ที่มีม�ตรฐ�นสูง ช็อกโกแลตคุณภ�พดีนำ�เข้� จ�กยุโรป และช�เขียวมัทฉะคุณภ�พสูง ดื่มด่ำ�ไปกับคว�มอร่อยที่หอมกรุ่นที่กลั่น ม�จ�กใจของบ�ริสต้�มือโปร ได้ที่ร้�นแบล็ค แคนยอน, ค�เฟ เนโร บ�ย แบล็คแคนยอน, ค�เฟอินทีเรีย ส�ข�ที่ร่วมร�ยก�ร ตั้งแต่ วันนี้ – 30 พฤศจิก�ยน 2555

CHAIRMANreview | 85


Chairman Society • ชนะเลิศแข่งขันอ่านฟังเสียงภาษาไทย

เยาวชนผู้ชนะการแข่งขันอ่านฟังเสียง(ระดับประถมศึกษา) ในโครงการ ธนชาต ริเริม่ ...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครัง้ ที่ 41 รับมอบรางวัลทุนการศึกษาจากนายวิชา กุลกอบเกียรติ ผูอ้ าำ นวยการอาวุโส สายงานสือ่ สารและบริหารแบรนด์ โดยมีนางวิไล วรรณ วิรยศิริ และนายสมควร ใช้เจริญ ผูอ้ าำ นวยการอาวุโส สำานักงานเครือข่าย กรุงเทพ1และ3 ร่วมแสดงความยินดี ซึง่ ภายใต้โครงการนีย้ งั มีกจิ กรรมการประกวด มารยาทไทย ทีเ่ ปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาส่งตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขัน ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ ทุนการศึกษา และเพือ่ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไว้อย่างยัง่ ยืน

• กิจกรรมนำเยาวชนร่วมคิด พิชิตป้องกัน การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

นางนวลพรรณ ล่าำ ซำา หัวหน้าคณะทำางานดำาเนินการขับเคลือ่ นการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์ปอ้ งกันการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุน่ ภาย ใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้เกียรติเป็นประธานในงาน “กิจกรรมสัมมนา เชิงปฏิบตั กิ ารเครือข่ายเยาวชนในสถานศึกษา STOP TEEN MOM หยุด! การตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2555” ณ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย โดยมีนางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล ผู้อำานวยการสำานักคุ้มครอง สวัสดิภาพหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมัน่ คงของมนุษย์, รศ. ดร. เสาวณีย์ ไทยรุง่ โรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย และกรรมการกองทุนเพือ่ ป้องกันการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุน่ พร้อม ด้วยคณะครูและนักเรียนแกนนำาเครือข่าย STOP TEEN MOM ร่วมให้การต้อนรับ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึน้ เพือ่ รวมพลังเยาวชนแกนนำาในโรงเรียนเครือข่าย STOP TEEN MOM ร่วมปลุกพลังสร้างสรรค์รณรงค์ปอ้ งกันการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุน่

• เคทีซีนำสื่อมวลชนและพนักงานร่วมกิจกรรมปันความรู้

นางกัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง ผูช้ ว่ ยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ฝ่ายสือ่ สารองค์กรและ ธุรกิจสัมพันธ์ “เคทีซ”ี หรือ บริษทั บัตรกรุงไทย จำากัด (มหาชน) นำาคณะสือ่ มวลชน พนักงาน และนักศึกษาฝึกงานโครงการ Learn & Earn @ KTC ภายใต้ชมรม “KTC PR Press Club” เข้าร่วมกิจกรรมปันความรู้ “พลิกแฟ้มเบือ้ งหลังการทำางาน ของนิตเิ วชศาสตร์แบบเจาะลึก” ชมขัน้ ตอนการชันสูตรและผ่าศพทางนิตเิ วชศาสตร์ งานพิษวิทยา ตรวจวิเคราะห์สารพิษ สารเสพติด แอลกอฮอล์ และงานชีวเคมี ตรวจหาหมูเ่ ลือด หมูน่ าำ้ เหลือง DNA และสารคัดหลัง่ หรือชีววัตถุพยานทีต่ ดิ มากับ ศพ พร้อมร่วมทำาบุญบริจาคโลงศพ โดยมี พ.ต.อ.วิรฬุ ห์ ศุภสิงห์ศริ ปิ รีชา นายแพทย์ (สบ 4) กลุม่ งานนิตพิ ยาธิ เป็นวิทยากรนำาชมและให้การต้อนรับ ณ สถาบันนิตเิ วช วิทยา โรงพยาบาลตำารวจแห่งชาติ ถนนอังรีดนู งั ต์ เมือ่ เร็วๆ นี้

• “พี่ไทยคม จับมือน้อง ร่วมกันปลูกป่า”

บริษทั ไทยคม จำากัด (มหาชน) ภายใต้โครงการตอบแทนสังคม “ไทยคิด ไทยคม 2” ได้นาำ กลุม่ พนักงานออกเดินทางสูอ่ ทุ ยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ร่วมกันปฏิบตั ภิ ารกิจ “พีไ่ ทยคม จับมือน้อง ร่วมกันปลูกป่า” (Trees for kids) เพือ่ ปลูกฝังให้เยาวชนรูร้ กั ษ์ธรรมชาติ และเพือ่ ร่วมกันคืนพืน้ ทีส่ เี ขียวให้กบั อุทยานฯ กิจกรรมครัง้ นี้ จัดโดยพีไ่ ทยคม ได้ชกั ชวนน้อง เยาวชนจากโรงเรียนบ้านหนองสะแก และโรงเรียนบ้านทุง่ เคล็ด ซึง่ เป็นโรงเรียนในพืน้ ที่ ร่วม กันปลูกต้นไม้ใหญ่ เพือ่ เพิม่ ออกซิเจนและคืนพืน้ ทีส่ เี ขียวให้กบั โลก ก่อนทีพ่ ๆ่ี ชาวไทยคม จะออกเดินทางต่อไปยังชะอำา เพือ่ ร่วมกิจกรรมพักผ่อนประจำาปีของบริษทั ฯ มุง่ เสริมสร้าง ความสามัคคี และความเป็นน้าำ หนึง่ ใจเดียวกันของพนักงาน

• ลูกค้าเอไอเอสใช้บริการ 00500 รับซัมซุง กาแล็กซี เอส 3 62 เครื่อง

นายวีรชัย พัชโรภาสวงศ์ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริษทั เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำากัด มอบรางวัล ซัมซุง กาแล็กซี เอส 3 (Samsung Galaxy Slll) ให้แก่ลกู ค้าเอไอเอสผูโ้ ชคดีทใ่ี ช้บริการ โทรทางไกลต่างประเทศในราคาประหยัด ผ่านรหัส 00500 เริม่ ต้นแค่นาทีละ 3 บาท ใน แคมเปญ “กด 00500 ลุน้ Samsung Galaxy Slll 62 วัน 62 เครือ่ ง” ติดตามกิจกรรม ดีๆ ในครัง้ ต่อไปได้ทาง www.ain.co.th

86 | CHAIRMANreview


Chairman Society • พลังงานสะอาดเพื่ออนาคตประเทศไทย

นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพลังงาน ประธานเปิดกิจกรรม “คาราวาน E85 ขับเคลือ่ นพลังงานสะอาดเพือ่ อนาคตประเทศไทย: Clean Energy Drive For Thailand Future” พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารร่วมเปิดงาน ประกอบด้วย นายพิทกั ษ์ พฤทธิสาริกร รอง ประธานอาวุโส บริษทั ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำากัด นายกฤษฎา มนเทียร วิเชียรฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มมิตรผล และนาย อนุสรณ์ แสงนิม่ นวล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) และมีกจิ กรรมคาราวานโดยรถยนต์ฮอนด้า ซีวคิ ใหม่ทเ่ี ติมน้าำ มัน E85 ใช้เส้นทางกรุงเทพฯด่านช้าง สุพรรณบุรี พร้อมเยีย่ มชมโรงงานผลิตเอทานอลของกลุม่ มิตรผล สุพรรณบุรี

• ธนาคารไทยพาณิชย์ เข้ารับรางวัล

ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รบั การประกาศให้เป็นบริษทั ทีม่ มี ลู ค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในกลุม่ สถาบันการเงิน โดยมีมลู ค่าแบรนด์กว่า 2 แสนล้านบาท จากผลการวิจยั ของ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรือ่ ง “การประเมินค่า และจัดอันดับแบรนด์องค์กรในประเทศไทย” ซึง่ นับเป็นครัง้ แรกในประเทศไทยทีม่ ี การวัดด้วยเครือ่ งมือแบบบูรณาการ ทัง้ หลักการทางบัญชี การเงิน และการตลาด โดยมีกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เข้ารับ รางวัล THAILAND’S TOP CORPORATE BRAND VALUES 2012 ณ ห้อง ประชุมศาสตราจารย์สงั เวียน อินทรวิชยั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• มิสทินร่วมมือวุฒิศักดิ์ช่วยสาวไทย

สืบวงศ์ โรจน์วานิช ผูอ้ าำ นวยการฝ่ายการตลาดมิสทินและฟรายเดย์ และ ปุญญาพร ธนัชชวลัย รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั วุฒศิ กั ดิ์ คลินกิ กรุป๊ จำากัด (มหาชน) มอบรายได้สว่ นหนึง่ จากการขายโลชัน่ มิสทินไวท์สปา กลูตา้ ไธโอน จำานวน 500,000 บาท ให้แก่มลู นิธเิ พือ่ นหญิง เร็วๆ นี้

• ร่วมฉลองความสำเร็จเสนอขายหุ้นกู้คิวเฮ้าส์

นายธะเรศ โปษยานนท์ (ซ้าย) ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุม่ งานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) และนายพิศาล ขัตติโยทัยวงศ์ (ขวา) ผูช้ ว่ ยกรรมการ ผูจ้ ดั การใหญ่ Debt Capital Markets ธนาคารยูโอบี จำากัด (มหาชน) ร่วมฉลองความสำาเร็จ และแสดงความยินดีกบั นางสุวรรณา พุทธประสาท รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ควอลิต้ี เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ในการจัดจำาหน่ายหุน้ กูอ้ ายุ 3.5 ปี และ 5 ปี ปี ทีม่ อี นั ดับความน่า เชือ่ ถือในระดับ A- ของบริษทั ควอลิต้ี เฮ้าส์ มูลค่า 2,800 ล้านบาท โดยได้รบั กระแสการ ตอบรับอย่างดียง่ิ และนับเป็นความร่วมมืออันแข็งแกร่งของทัง้ สามองค์กร

• กสิกรไทยหนุนผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกคุณภาพสูง

นายสำามิตร สกุลวิระ (กลาง) ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารกสิกรไทย นาย ธวัช ธนวัชรางกูร (ซ้าย) กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั รอแยล เมอิวะ แพ็คซ์ จำากัด ร่วมลงนามให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการผลิต บรรจุภัณฑ์พลาสติกคุณภาพสูง อาทิ บรรจุภัณฑ์สำาหรับอาหารและทางการ แพทย์ นอกจากนี้ ยังแต่งตัง้ ธนาคารฯ เป็นทีป่ รึกษาการจัดตัง้ กิจการร่วมทุน ระหว่าง บริษทั รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำากัด และบริษทั เมอิวะ แพ็คซ์ กรุป๊ (ประเทศญีป่ นุ่ ) ด้วย ณ ธนาคารกสิกรไทย สำานักงานใหญ่ เมือ่ เร็วๆ นี้

CHAIRMANreview | 87


Chairman Society

• กสิกรไทย สนับสนุนอุตสาหกรรมท่อเหล็ก

นายวศิน วณิชย์วรนันต์ รองกรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารกสิกรไทย นายสมชัย ครุจติ ร ประธานกรรมการ บริษทั สหไทย สตีลไพพ์ จำากัด (มหาชน) ร่วมลงนามสนับสนุนทาง การเงิน วงเงิน 1,000 ล้านบาท เพือ่ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจผลิตและจำาหน่าย ท่อเหล็กดำา ท่อเหล็กชุบสังกะสี ท่อเหล็กเฟอร์นเิ จอร์ ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า “STS” ณ ธนาคารกสิกรไทย สำานักงานใหญ่ ราษฎร์บรู ณะ เมือ่ เร็วๆ นี้

• ธสน. สนับสนุนไทยฟู้ดส์ กรุ๊ปขยายธุรกิจปศุสัตว์ครบวงจร

นายคนิสร์ สุคนธมาน (ขวา) กรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารเพือ่ การส่งออกและนำาเข้า แห่งประเทศไทย (ธสน.) และ น.สพ.ไชยศักดิ์ บุญประสพธนโชติ (ซ้าย) ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทาง การเงินของ ธสน. จำานวน 500 ล้านบาท เมือ่ วันที่ 12 กันยายน 2555 ณ ธสน. สำานักงานใหญ่ เพือ่ ให้ไทยฟูด้ ส์ กรุป๊ นำาไปใช้เป็นวงเงินหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจ ปศุสตั ว์ครบวงจร ตัง้ แต่ธรุ กิจอาหารสัตว์ ฟาร์มพ่อพันธุแ์ ม่พนั ธุแ์ ละเลีย้ งไก่ จนถึงการ ผลิตเนือ้ ไก่สด แช่เย็น แช่แข็ง และผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพสัตว์ สำาหรับจำาหน่ายในประเทศ และป้อนสูต่ ลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี 2558

• เตรียมพร้อมรับเปิดเสรีอาเซียน

ดร.เมธี จันทวิมล ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวติ จำากัด พร้อมทีมเจ้าหน้าทีท่ ป่ี รึกษาการลงทุน ร่วมให้การต้อนรับ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธาน กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย ในโอกาสร่วมปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา “ทิศทาง เศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ซึง่ บริษทั แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวติ จำากัด เป็นหนึง่ ในผูส้ นับสนุนหลักในการจัดสัมมนา สร้างความรูค้ วามเข้าใจ กระตุน้ และเร่งรัดการขับเคลือ่ นนโยบาย และยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการในการพัฒนาเศรษฐกิจ ไทยยุคใหม่ รวมทัง้ ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในเชิงรุกในการขยายการค้าและการ ลงทุนในอาเซียนและประเทศที่เป็นภาคีความตกลงกับไทยและอาเซียน เพื่อเตรียม ความพร้อมรับมือการเปิดเสรีอาเซียนในปี 2558 ณ โรงแรมพูลแมน เมือ่ เร็วๆ นี้

• รางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ดีเด่น

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสิทธิพร สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีดีเฮ้าส์ คอร์ปอเรชัน่ จำากัด เจ้าของและผูบ้ ริหารสิทธิแ์ ฟรนไชส์รบั สร้างบ้านพีดเี ฮ้าส์ เข้ารับ มอบรางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ดเี ด่น ด้านผลประกอบการ ประจำาปี 2555 หรือ Excellence Franchise Performances Management Award: 2012 จากนาย ศิรวิ ฒ ั น์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พิธดี งั กล่าวจัดขึน้ ณ กรม พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

• วาโก้ มอบรางวัลแคมเปญใหญ่ประจำปี

บุญดี อำานวยสกุล (ที่ 5 จากขวา) กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ไทยวาโก้ จำากัด(มหาชน) วรเทพ อัศวเกษม (ที่ 6 จากขวา) รองผูอ้ าำ นวยการผลิตภัณฑ์ชดุ ชัน้ ในวาโก้ บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำากัด(มหาชน) มอบรางวัลผูโ้ ชคดีในแคมเปญ “วาโก้ Must-Haves ให้ทกุ อย่างทีผ่ หู้ ญิงอยากได้” ครัง้ ที่ 2 อาทิ แพ็คเกจทัวร์ประเทศ ญีป่ นุ่ 5 วัน 3 คืน กระเป๋า Louis Vuitton Speedy Bandouliere กระเป๋า Prada Saffiand Tri-Color Leather Wallet iPhone 4S 16 GB The New iPad 16 GB แพ็คเกจทัวร์ภเู ก็ต เช็คของขวัญวาโก้มลู ค่า 2,000 บาท และ 1,000 บาท ณ บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำากัด (มหาชน) เมือ่ เร็วๆนี้

88 | CHAIRMANreview


Chairman Society • “ปูนทีพีไอ”ปลูกป่าลดโลกร้อน

นางอรพิน เลีย่ วไพรัตน์ กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส บริษทั ทีพไี อ โพลีน จำากัด (มหาชน) บริษทั ทีพไี อ โพลีน ชีวะอินทรีย์ จำากัด และบริษัทในเครือฯ ร่วมกับมูลนิธิส่งิ แวดล้อมเพื่อชีวิต จัดโครงการปลูกป่า ลดภาวะโลกร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำาปี 2555 จำานวน 2,000 ต้น ณ แปลงบ้านไทย (วัด บำาเพ็ญบุญบ้านไทย) อำาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีกลุม่ ผูน้ าำ ชุมชน ต.ทับกวาง, ท่าค้อ, มวกเหล็ก, มิตรภาพ, แสลงพัน, เฉลิมพระเกียรติ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมถ่ายภาพในการ เปิดงานพร้อมกับนักเรียนโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1และ 2, โรงเรียนอนุบาลทับกวางและโรงเรียนบ้านซับบอน จ.สระบุรี รวมถึงผูบ้ ริหาร พนักงานและบริษทั ในเครือฯ

• สยายปีกต่างประเทศ

เมือ่ เร็วๆ นี้ ทีมผูบ้ ริหาร บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จำากัด (มหาชน) หรือ CWT นำาโดย นายวีระพล ไชยธีรตั ต์ (คนที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผูจ้ ดั การ ร่วมกันแถลงข่าว “เปิดวิสยั ทัศน์ ผูบ้ ริหาร CWT สยายปีกต่างประเทศรับมือเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” โดยเผย ว่าเตรียมจับมือกับพันธมิตรจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพือ่ ร่วมทุนจัดตัง้ โรงฟอกหนังแห่งแรก ในประเทศกัมพูชา

• ส่งตรงความรู้ เรื่อง เงิน ๆ ทอง ๆ ถึงสถานศึกษา

นางสาวณัฐฑี จุฑาวรากุล (กลาง) ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำากัด วิทยากรให้ความรูเ้ กีย่ วกับการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศกับระบบ การซือ้ ขายทองคำา ในหัวข้อ ก้าวไกลไปกับ MIS ตอน เงินๆ ทองๆ กับ MIS โดยมี คณาจารย์และนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง พร้อมพูดคุยแลกเปลีย่ นความคิด เห็นในบรรยากาศทีเ่ ป็นกันเอง บริเวณห้องประชุมชัน้ 5 คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต ทีผ่ า่ นมา

• กิจกรรม ACER Exclusive Trip

บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำากัด จัดทริปสัมมนาพิเศษระดับผู้บริหาร ACER Exclusive Trip กับกิจกรรม Episode Survival Trip เพือ่ สร้างความสามัคคีในองค์กร กับกิจกรรมทีม่ กี ารแบ่งออกเป็นทีม ฝึกให้ดาำ รงชีวติ ด้วยกระเป๋าเป้เพียงใบเดียว การ ค้นหาอาร์ซี และการล่องแก่งเก็บลูกบอล นำาทีมโดย นายแฮรี่ หยาง กรรมการผูจ้ กั การ บริษทั เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำากัด และเหล่าพนักงานกว่า 50 ชีวติ พร้อมตบ ท้ายกับกิจกรรมพิเศษ “ร่วมรักษ์ปา่ คืนธรรมชาติสปู่ า่ ” ร่วมกันนำาต้นกล้ามาปลูกเพือ่ ทดแทนธรรมชาติ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึน้ ณ โรงแรม รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก เมือ่ เร็วๆ นี้

• สนับสนุนทางการเงินเพื่อพัฒนาโครงการ“อาคารชุดอินซิโอ”

นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส สายลูกค้าขนาดใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ และ พลตรีเดชา พิสษิ ฐเกษม ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั ไฮฮีโร่ จำากัด ร่วมลงนามใน สัญญาสนับสนุนทางการเงินมูลค่า 337 ล้านบาท เพือ่ พัฒนา โครงการ “อินซิโอ จุดเริม่ ต้นของ ความสุข” โครงการคอนโดมิเนียมพักอาศัยทีเ่ พียบพร้อมด้วยสิง่ อำานวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิ ห้องออกกำาลังกาย และสระว่ายน้าำ ตัง้ อยูบ่ ริเวณถ.เสรีไทย เขตบึงกุม่ ใกล้กบั สถานศึกษา ห้าง สรรพสินค้า โรงพยาบาล การคมนาคมสะดวก สร้างขึน้ เพือ่ ตอบสนองไลฟ์สไตล์และรองรับ ความต้องการด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามเศรษฐกิจทีข่ ยายตัวสูง

CHAIRMANreview | 89


Chairman Society • แถลงยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญา

นางปัจฉิมา ธนสันติ (ที่ 2 จากขวา) อธิบดีกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา เป็นประธาน แถลงข่าว “ยุทธศาสตร์ทรัพย์สนิ ทางปัญญาประจำาปีงบประมาณ 2556” ตอกย้าำ ยุทธศาสตร์หลักสองด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิใน ทรัพย์สนิ ทางปัญญาทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงกำาหนดมาตรการป้อง ปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหาร จัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญาด้วยการส่งเสริมความรู้ สนับสนุนการสร้างสรรค์ การ สร้างเครือข่าย และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ร่วมด้วย นายสมศักดิ์ พณิชยกุล นางดวงพร รอดพยาธิ์ และ นางกุลณี อิศดิศยั รองอธิบดีกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา ณ ห้องประชุมกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา เมือ่ เร็วๆนี้

• เปิดตัว “แสตมป์แพค” สะดวกซื้อ สะดวกใช้ สะสมได้ ดีไซน์สวย

ไปรษณียไ์ ทยเปิดตัว แสตมป์แพค เอาใจคนชอบส่ง สะดวกซือ้ สะดวกใช้ สะสมได้ ดีไซน์สวย มีหลายแบบ หลายดีไซน์ให้เลือก อาทิ แสตมป์ แพคกล้ ว ยไม้ แพคพิ เ ศษงานกาชาด และแพคพิ เ ศษงานแสดงตรา ไปรษณียากรแห่งชาติ ในราคาแพคละ 20 บาท และ 60 บาท มีจาำ หน่าย แล้วที่ เซเว่นอีเลฟเว่นทัว่ ประเทศ

• มอบ “อีซูซุมิว-เซเว่น ช้อยส์” แก่นางสาวไทย 2555

มร.ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วย มร.เคียวยะ คนโด้ (ที่ 2 จากซ้าย) และคุณปนัดดา เจณณวาสิน (ที่ 1 จากซ้าย) รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส บริษทั ตรีเพชรอีซซู เุ ซลส์ จำากัด มอบรางวัลเกียรติยศ “อีซูซุมิว-เซเว่น ช้อยส์” รุ่นพิเศษ ตอบสนอง รูปแบบการใช้ชีวิตที่เป็นตนเอง สะท้อนภาพลักษณ์ของผู้ใช้รถรุ่นใหม่ ทีม่ ไี ลฟ์สไตล์โดดเด่น ให้แก่ คุณโบว์ลง่ิ - ปริศนา กัมพูสริ ิ นางสาวไทย ประจำาปี 2555 ณ อาคารสำานักงานใหญ่ บริษทั ตรีเพชรอีซซู เุ ซลส์ จำากัด ถนนวิภาวดีรงั สิต

• ไวไวรักแม่ปี 3

คุณยศสรัล แต้มคงคา ผูช้ ว่ ยผูอ้ าำ นวยการฝ่ายส่งเสิรมการตลาด และคุณปัทมา เอือ้ จิรกาล ผูช้ ว่ ยผูอ้ าำ นวยการฝ่ายการตลาด บริษทั โรงงานผลิตภัณฑ์อาหาร ไทย จำากัด ผูผ้ ลิตและจัดจำาหน่ายบะหมีก่ ง่ึ สำาเร็จรูปตราไวไว นำาทีมพนักงาน การตลาดไวไว จัดงาน “ไวไวนรักแม่” ปี3 ซึง่ เป็นกิจกรรมต่อเนือ่ ง พร้อมทัง้ มอบ ความสุขครัง้ ยิง่ ใหญ่ให้กบั เด็กๆ บ้านโฮมฮัก มูลนิธิ สุธาสินี น้อยอินทร์ เพือ่ เด็ก และเยาวชน และได้พาศิลปินไปให้ความสนุกสนานกับน้องๆ เต็มเปี่ยม ทั้ง ปราโมทย์ วิเลปนะ และ ฝอยทอง เชิญยิม้ ณ บ้านโฮมฮัก เมือ่ เร็วๆ นี้

นิตยสาร CHAIRMAN REVIEW เจ้าของ บริษทั เสรีวรรณโฮลดิง้ จำากัด ประธานทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ ท่านผ้หู ญิง วิระยา ชวกุล บรรณาธิการบริหาร เสรีรฐั ฉัตรเชิดเจริญกุล บรรณาธิการผ้พู มิ พ์ผโู้ ฆษณา เสรีรฐั ฉัตรเชิดเจริญกุล แยกสี หจก. เลย์ โปรเซส 024335433 พิมพ์ท่ี โรงพิมพ์พมิ พ์ดี จัดจำาหน่าย เค.เค. พับลิคชิง่ ติดต่อที่ บริษทั เสรีวรรณโฮลดิง้ จำากัด 15/49 ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2903-4801 โทรสาร 0-2903-5400 Email: chairmanreview@gmail.com, cserirat@yahoo.co.th 90 | CHAIRMANreview

ChairMan159  
Advertisement