Page 1

¹ÔµÂÊÒà áªÃìáÁ¹ÃÕÇÇÔ »‚·èÕ 16 ©ºÑº·Õè 154 เดือ¹เÁษÒ¹ 2555

พี่น้องตระกูลเตชะไกรศรี ทุ่ม 2 หมื่นล้าน

เปิด“โครงการมหานคร”


Special Scoop

พี่น้องตระกูลเตชะไกรศรี ทุ่ม 2 หมื่นล้าน

เปิด“โครงการมหานคร” บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนา “มหานคร” ซึ่ ง เป็ น โครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ร ะดั บ ซูเปอร์ ลักชัวรี่ในรูปแบบ mixed-use ความสูง 77 ชั้น มูลค่า 1.9 หมื่นล้าน บาท ลงนามในสัญญาเงินกูว้ งเงิน 5,400 ล้านบาทกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เพื่ อ เดิ น หน้ า การก่ อ สร้ า งโครงการ มหานครส่ ว นที่ เ หลื อ ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ใน สัญญาเงินกู้ที่มีวงเงินสูงที่สุดของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภาคเอกชน และ จะนำ มาใช้เพื่อให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ ตามที่ตั้งเป้าไว้หลังจากปัจจุบัน ก่อสร้างในส่วนของเสาเข็มแล้วเสร็จ สมบูรณ์ ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างในส่วนของชั้นใต้ดิน และส่วน ของ “คิวบ์” (CUBE) อาคารไลฟ์สไตล์ รีเทล เซ็นเตอร์ ส่วนหน้า ของมหานคร ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จกลางปี 2556

CHAIRMANreview | 3


Special Scoop

นายสรพจน์ กล่ า วว่ า “เราขอ ขอบคุ ณ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ที่ ใ ห้ การสนับสนุนและ อนุมัติวงเงินกู้มูลค่า 5,400 ล้ า นบาท ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึงยอดขายทีแ่ ข็งแกร็ง และความเชือ่ มัน่ ที่มีต่อโครงการมหานคร และ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก ได้เป็นอย่างดี” น า ย อ า ทิ ต ย์ นั น ท วิ ท ย า รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคาร ไทยพาณิชย์มั่นใจในศักยภาพ ชื่อเสียง ที่ดี และคุณภาพการพัฒนาโครงการ ของ บมจ.เพซ ดี เ วลลอปเมนท์ คอร์ ป อเรชั่ น โครงการมหานครมี ความโดดเด่นหลายๆ ประการ อาทิ ทำาเลที่ตั้งโครงการใจกลางเมืองย่านสาทร-สีลม คุณภาพการออกแบบระดับสากล ประกอบกับ การร่วมงานกับแบรนด์ที่พักอาศัยระดับโลกอย่าง “เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส” ซึ่งจะ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการมหานคร ทำาให้เรามีความเชื่อมั่นในการอนุมัติเงินกู้จำานวน 5,400 ล้านบาท และสนับสนุนวิสัยทัศน์เพื่อให้โครงการมหานครเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ได้ดังเจตนารมณ์ ในส่ ว นของโครงการมหานคร นายสรพจน์ เปิ ด เผยว่ า ในช่ ว ง 3 เดื อ นที่ ผ่ า นมา โครงการมหานครได้รับความสนใจเข้าชมจากทั้งชาวไทยและต่างชาติอย่างน่าพอใจ คือ ประมาณ 80 คนต่อเดือน โดยเราได้เห็นถึงกระแสความสนใจที่เพิ่มขึ้นในหมู่ผู้ซื้อชาวยุโรปที่กำาลังมองหา ที่พักอาศัยระดับไฮ-เอนด์ ในกรุงเทพฯ เพื่อการลงทุนและอยู่อาศัย โดย 5 เรสซิเดนซ์ล่าสุดของ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก ที่ขายไปในเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ผู้ซื้อส่วนใหญ่ เป็นชาว ยุโรป และเสริมว่า คุณภาพและทำาเลที่ตั้งของโครงการนั้น คือ ปัจจัยสำาคัญที่ผู้ซื้อทั้ง ไทยและต่างชาติ ใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจ ซึ่งเมื่อประกอบกับคุณภาพด้านการดูแลจัดการ ที่ดีหลังการขายแล้ว น่าจะทำาให้โครงการมหานครบรรลุเป้าหมายการเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ กรุงเทพฯได้ดังเจตนารมณ์

4 | CHAIRMANreview


Special Scoop

บมจ.เพซ ยังคงเดินหน้าในการสร้างสรรค์และพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ ที่มี คุณภาพโดดเด่นด้านดีไซน์สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้พักอาศัย ที่สำาคัญ คือ ต้องตั้งอยู่ บนทำาเลกลางใจเมือง ซึ่งถือเป็นจุดขายหลักของเพซ โดยโครงการ ศาลาแดง เรสซิเดนเซส ก็เป็น อีกหนึ่งข้อพิสูจน์ถึงคุณภาพของเพซ โดยนายโชติพล เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร บมจ.เพซ กล่าวว่า โครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพการก่อสร้าง เราได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับโครงการ อสังหาริมทรัพย์ไทยด้วยสถิต ิ Zero Defect คือ ผูซ้ อื้ ไม่ขอแก้ไขสิง่ ใดเลยขณะตรวจเช็คห้องก่อนตกลง รับโอนกรรมสิทธิ์ โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 10% คือ จากจำานวนการส่งมอบห้องให้กับผู้ซื้อไป กว่า 80 ห้องมีจำานวนห้องที่ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆเลย (Zero Defect) มากกว่า 10 ห้อง ผู้ซื้อมีความพึงพอใจทุกๆ ประการกับคุณภาพของห้องชุดของ ศาลาแดง เรสซิเดนเซส ซึ่งปกติของคอนโดมิเนียมทั่วไปจะมีการร้องขอให้เจ้าของ คอนโดแก้ไขจุดบกพร่องตั้งแต่ 20 ถึง 50 รายการ นายโชติพล กล่าวว่า ผู้ซื้อกว่า 80 % ของศาลาแดง เรสซิเดนเซสเป็นของคนไทย โดยส่วนใหญ่ซอื้ เพือ่ อยูอ่ าศัย เอง เนื่องจาก โครงการระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ ที่ผู้ซื้อสามารถ สัมผัสได้ถงึ คุณภาพระดับเวิลด์คลาส นัน้ ยังมีจาำ นวนจำากัด มากๆ แต่ศาลาแดง เรสซิเดนเซส พิสจู น์ให้ผซู้ อื้ ได้เห็นแล้ว ว่า มีความคุม้ ค่าในการลงทุนเป็นอย่างมาก นอกจากนี ้ เรา ยังมีผู้ซื้อชาวต่างชาติ ที่ส่วนใหญ่มักพำานักในประเทศไทย เป็นระยะเวลานานๆ อาทิ สามเดือน ถึง ครึ่งปี ซึ่งมองหา บ้านหลังที่สองในกรุงเทพฯ ก็วางใจซื้อโครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส เพซ ดีเวลลอปเมนท์ เป็นบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการพักอาศัย ซึ่งมุ่งเน้นการนำาเสนอโครงการคุณภาพ พร้อมการออกแบบล้ำาสมัย บนทำาเลที่ตั้งโดดเด่น เพซ มี เ กี ย รติ ป ระวั ติ ดี เ ด่ น ในการส่ ง มอบโครงการตรงตาม กำาหนดเวลาด้วย มาตรฐานระดับสูงสุด ภายใต้การบริหาร ของคณะผู้ บ ริ ห ารที่ ม ากประสบการณ์ ใ นธุ ร กิ จ พั ฒ นา อสังหาริมทรัพย์

CHAIRMANreview | 5


นิตนิยสาร ตยสารแชร์ แชร์ แมนรี แมนรี วิววิวปีทปีี่ ท16 ี่ 16ฉบัฉบั บทีบ่ ที154 ่ 154เดืเดื อนเมษายน อนเมษายน2555 2555 CHAIRMAN CHAIRMANREVIEW REVIEWVol.16 Vol.16No.154 No.154April April2012 2012

สารบั สารบัญญ

บทบรรณาธิ บทบรรณาธิกการาร

33

เพิเพิ่ม่มอำ�นาจต่ อำ�นาจต่ออรองแรงาน รองแรงาน

88

แม้แม้ รัฐธรรมนู รัฐธรรมนู ญไทยฉบั ญไทยฉบั บ 2550 มาตรา 64 จะส่ บ 2550 มาตรา 64 จะส่ งเสริ งเสริ มม ให้ให้ มีกมารจั ีการจั ดตัด้งสมาคม สหภาพ สหพั ตั้งสมาคม สหภาพ สหพั นธ์น สหกรณ์ ธ์ สหกรณ์ และยั และยั ง ง เปิ ดเปิโอกาส ให้ ด โอกาส ให้ ข้ าขราชการมี ้ า ราชการมี เ สรีเ สรี ภ าพที ภ าพที ่ จ ะรวมตั ่ จ ะรวมตั ว กัวนกัใน น ใน ลักลัษณะ ดั กษณะ ดั งกล่งกล่ าวด้าวด้ วยแต่ วยแต่ ดูเหมื ดูเหมื อนว่อนว่ า ในทางปฏิ า ในทางปฏิ บัตบิสัตงคม ิสังคม ไทย ยั ไทย ยั งมีงปมีัญปหาและไม่ ัญหาและไม่ ส่งเสริ ส่งเสริ มประเด็ มประเด็ นเหล่ นเหล่ านีา้ นีซึ่ง้ จะเป็ ซึ่งจะเป็ นน หนทางในการเพิ หนทางในการเพิ ่มอำ่มานาจต่ อำานาจต่ อแรงให้ อแรงให้ กับกแรงงาน ับแรงงาน ทั้งทันี้งมนีีแ้มนวทางที ีแนวทางที ่ช่วยเพิ ่ช่วยเพิ ่มอำ่มานาจต่ อำานาจต่ อรองให้ อรองให้ กับกแรงงาน ับแรงงาน ในอนุ ในอนุ สญ ั สญาขององค์ ญ ั ญาขององค์ การแรงงานระหว่ การแรงงานระหว่ างประเทศ (ไอแอล างประเทศ (ไอแอล โอ) ที โอ) ที ่ 87 ต้ ่ 87 ต้ องการให้ องการให้ แรงงานมี แรงงานมี เสรีเภสรีาพในการรวมกลุ ภาพในการรวมกลุ ่มจั่มดจัด ตั้งตัองค์ ้งองค์ กรในอนุ กรในอนุ สัญสญาที ัญญาที ่ 98 ต้ ่ 98 ต้ องการให้ องการให้ กลุก่มลุและองค์ ่มและองค์ กรกร แรงงานมี แรงงานมี อาำ นาจต่ อาำ นาจต่ อรองโดนการเจรจาต่ อรองโดนการเจรจาต่ อรองร่ อรองร่ วม คื วม คื อ รวม อ รวม กลุกลุ ่มกั่มนกัเจรจาต่ นเจรจาต่ อรอง อรอง แต่แต่ อนุอสนุัญสญาทั ัญญาทั ้ง 2 ฉบั ้ง 2 ฉบั บนีบ้ นีประเทศไทยยั ้ ประเทศไทยยั งไม่งไม่ ได้ไใด้ห้ให้ สัตสัยาบั ตยาบั น เป็ น เป็ นผลให้ นผลให้ เกิดเกิการจำ ดการจำ ากัดากัสิดทสิธิทเสรี ธิเภสรีาพของแรงงาน ภาพของแรงงาน ในการรวมกลุ ในการรวมกลุ ่มกั่มนกัเป็นนเป็สหภาพแรงงานที นสหภาพแรงงานที ่ต้อ่ตงมี้องมี การขอ การขอ อนุอนุ ญาตก่ ญาตก่ อนจึอนจึ งสามารถจั งสามารถจั ดตัด้งได้ ตั้งได้ เรา “แชร์ เรา “แชร์ แมน” จึ แมน” จึ งเห็งนเห็ว่นารัว่ฐาบาลต้ รัฐบาลต้ องให้ องให้ สัตสยาบั ัตยาบั นต่นอต่ อ “ไอแอลโอ” โดยพลั “ไอแอลโอ” โดยพลั น เพื น เพื อ่ เพิอ่ ม่ เพิอำม่ านาจต่ อำานาจต่ อรองให้ อรองให้ แก่แก่รงงาน แรงงาน ไม่ใไม่ช่ให้ช่ใแห้ค่แวค่ันวละ 300 บาทเท่ ันละ 300 บาทเท่ านัา้นนั� ้น�� �

Special SpecialScoop Scoop พีน่ พีอ้ น่ งตระกู อ้ งตระกู ลเตชะไกรศรี ลเตชะไกรศรี ทุม่ ทุ2ม่ 2หมืหมื น่ ล้น่ านเปิ ล้านเปิ ด“โครงการมหานคร” ด“โครงการมหานคร” Economic EconomicFocus Focus สินสิค้นาแพงแทงใจประชาชน ค้าแพงแทงใจประชาชน ปรอทวั ปรอทวั ดความพอใจรั ดความพอใจรั ฐบาล ฐบาล ประเมิ ประเมิ นขึน้ ขึค่น้ าจ้ค่าางจ้า300 ง 300บาทบาท กระทบดี กระทบดี -ร้า-ยร้าใครโดนก่ ย ใครโดนก่ อน!อน! Social SocialFocus Focus โรตารี โรตารี สากลประชุ สากลประชุ มใหญ่ มใหญ่ ในไทย ในไทย ใบเบิใบเบิ กทางสู กทางสู “่ เวิ“่ ลเวิด์ลเอ็ด์ กเอ็ซ์กโปซ์โ2020” ป 2020” Politic PoliticFocus Focus ก้าวให้ ก้าวให้ พน้ พ“กัน้ บ“กัดับกดัอำกนาจ” อำนาจ” ปลดล็ ปลดล็ อค“วงจรอุ อค“วงจรอุ บาทว์ บาทว์ ” ” เกษตรเศรษฐกิ เกษตรเศรษฐกิ จจ Insurance Insurance Money Money& &Banking Banking Commerce Commerce& &Export Export Chairman ChairmanCar Car Industrial Industrial& &Investment Investment Property Property Marketing MarketingReport Report Communication Communication& &ITIT New NewProducts Products Chairman ChairmanSociety Society

1212 1515 1919 2323 3535 4343 4646 5252 5858 6363 6767 7878 8585 8686


Economic Focus

สินค้าแพง แทงใจประชาชน

ปรอทวัดความพอใจรัฐบาล ปัญหาอมตะนิรันดร์กาล “ราคาสินค้าแพง” ดูเหมือน จะเป็นดัชนีชี้วัดผลงานของ รัฐบาลในการแก้ไขปัญหา ปากท้องของประชาชน ซึ่งยังไม่มีรัฐบาลชุดใดสามารถ แก้ไขได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 8 | CHAIRMANreview

ศูนย์สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชน “นิด้�โพล” สถ�บัน บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห �รศ�สตร์ (นิ ด้ � ) ได้ สำ � รวจคว�มคิ ด เห็ น ของประช�ชน เรื่ อ ง “คว�มพึ ง พอใจต่ อ ผลง�นรั ฐ บ�ล และ น�ยกรั ฐ มนตรี ” ครั้ ง ที่ 2 ในก�รปฏิ บั ติ ภ �รกิ จ ของรั ฐ บ�ล และน�ยกรัฐมนตรีระหว่�งเดือน มกร�คม-มีน�คม 2555 โดย สำ�รวจจ�กประช�ชนทั่วทุกภูมิภ�คของประเทศ จำ�นวน 1,245 หน่วยตัวอย่�ง พบว่� ประช�ชนพึงพอใจในผลง�นก�รแก้ไข ปัญห�ของรัฐบ�ลในด้�นย�เสพติด/อบ�ยมุขม�กที่ สุด 67.90% รองลงม� คือด้�นเศรษฐกิจ/ปัญห�ป�กท้องของประช�ชน/ปัญห� คนว่�งง�น 48.80%


Economic Focus

ขณะที่ ปั ญ ห�ก�รทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น ของช�ติ 29.10% ปัญห�คว�มขัดแย้งท�งก�รเมือง/คว�มไม่ส�มัคคีของคนใน ช�ติ/ก�รชุมนุมของคน เสื้อสีต่�งๆ 28.60% และปัญห� 3จังหวัดช�ยแดนใต้ 20.80% ส่วนคว�มพึงพอใจของ ประช�ชนต่อตัวน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร น�ยกรัฐมนตรี ยัง คงครองใจประช�ชนช�วภ�คเหนือ 79.90% และภ�คตะวัน ออกเฉียงเหนือ 78.60% อย่�งไรก็ต�ม ประช�ชนประเมินผลง�นโดยรวมของ รัฐบ�ลที่คะแนนเฉลี่ย 6.23 คะแนนจ�กคะแนนเต็ม10 ขณะเดี ย วกั น ห�กติ ด ต�มสถ�นก�รณ์ ร �ค�พื ช ผล ท�งก�รเกษตรจะพบว่�ล่�สุดช�วสวนย�งพ�ร�ออกขู่ปิด ถนน ห�กร�ค�ป�ล์มดิ่งจ�กกรณีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้องค์ก�รคลังสินค้� (อคส.) นำ�เข้�ป�ล์มน้ำ�มัน 4 หมื่น ตัน ภ�ยในเดือนพฤษภ�คม 2555 เชื่อว่�มติดังกล่�วจะ กระทบกับร�ค�ที่เกษตรกรที่จะข�ยได้แน่นอน เพร�ะห�ก ร�ค�ป�ล์มที่เกษตรกรข�ยได้หลุด ก.ก.ละ 6 บ�ทเมื่อไหร่ คงจะต้องมีม็อบปิดถนนทันที รัฐบ�ลต้องดูแลทั้ง 2 ฝั่ง ทั้ง ฝั่งของผู้บริโภค และเกษตรกร แต่ประก�ศม�ตรก�รนำ�เข้� ถือเป็นก�รทำ�ล�ยอุตส�หกรรม ดูแลผู้บริโภค แต่ไม่ดูแล เกษตร ด้�นกระทรวงพ�ณิชย์ก็มีโครงก�รแทรกแซงตล�ดมัน สำ�ปะหลังปี 2554 / 2555 ด้วยวิธีรับจำ�นำ� ขณะนี้ได้รับ จำ�นำ�หัวมันสดจ�กเกษตรกรไปแล้วประม�ณ 4.52 ล้�นตัน แต่ปร�กฏว่�ยังมีหัวมันสดอยู่ในมือเกษตรกรอีกประม�ณ 3-4 ล้�นตัน จึงรับซือ้ ผลิตภัณฑ์มนั สำ�ปะหลังของผูป้ ระกอบ ก�รทีเ่ ข้�ร่วมโครงก�ร เพือ่ ให้ส�ม�รถรับจำ�นำ�หัวมันสดจ�ก เกษตรกรได้ เ พิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง นี้ อคส.จะออกประก�ศรั บ ซื้ อ ผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังเป็นงวดๆ โดยล�นมัน/โรงแป้งที่มี สิทธิเ์ สนอข�ยผลิตภัณฑ์มนั สำ�ปะหลังจะต้องไม่มภี �ระ ค้�ง ส่งมอบผลิตภัณฑ์มนั สำ�ปะหลังต�มโครงก�รแทรกแซงตล�ด มันสำ�ปะหลังปี 2554/2555 ‘ห�กเกษตรกรถูกเอ�รัดเอ�เปรียบจ�กก�รซื้อข�ย สินค้�เกษตร หรือ พบก�รสวมสิทธิเกษตรกร หรือก�รทุจริต ในรูปแบบต่�งๆ แจ้งได้ทสี่ �ยด่วน กรมก�รค้�ภ�ยใน1569

ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสำ�นักง�นก�รค้�ภ�ยใน จังหวัดทั่วประเทศ’ น�ย เพ็ชร ชินบุตร ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันอ�ห�ร เปิ ด เผยว่ � จ�กก�รสำ � รวจของศู น ย์ อั จ ฉริ ย ะเพื่ อ อุตส�หกรรมอ�ห�ร สถ�บันอ�ห�ร ในบ�งกลุ่ม สินค้�พบว่�ก�รปรับขึ้นค่�แรง 300 บ�ท ส่งผลให้ ต้นทุนก�รผลิตโดยรวมเพิม่ สูงขึน้ แต่มสี ดั ส่วนต่�งกัน โดยกลุ่มสินค้�สัตว์น้ำ�เพิ่มสูงที่สุดคือ 20% กลุ่ม สินค้�เนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น 5-10% กลุ่มสินค้�ผักผลไม้ กรณีธรุ กิจขน�ดกล�ง เพิม่ ขึน้ 5-10% แต่ธรุ กิจขน�ด ใหญ่เพิ่มขึ้น 2-3% กลุ่มสินค้�ขนมปัง/อบกรอบ เพิ่มขึ้น 6-10% เป็นต้น ทั้งนี้ ห�กผู้ผลิตไม่ส�ม�รถรับภ�ระนี้ได้จะผลัก ออกม�ทำ � ให้ ร �ค�สิ น ค้ � สู ง ขึ้ น ขณะเดี ย วกั น จะ ข�ดแคลนแรงง�นเนื่องจ�กแรงง�นอ�จเคลื่อนย้�ย ไปในจังหวัดที่ได้ ค่�แรงสูงกว่� ดังนั้น ภ�ครัฐควรมี ม�ตรก�รลดภ�ระต้นทุนของภ�คเอกชนเพื่อรองรับ ก�รขึ้นค่�จ้�ง 300 บ�ท ด้วยก�รลดภ�ษีนำ�เข้� เครือ่ งมือเครือ่ งจักร รวมทัง้ วัตถุดบิ บ�งประเภททีไ่ ม่ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในประเทศ ให้สิทธิพิเศษ หรืออัตร�ดอกเบี้ยต่ำ�เพื่อให้ผู้ประกอบก�รร�ยย่อย ส�ม�รถเข้� ถึงแหล่งทุนด้วยต้นทุนที่ต่ำ� ท�งด้�นผูบ้ ริโภคนัน้ จ�กเดิมทีใ่ ช้จ�่ ยวันละ 100 บ�ท ในก�รใช้เป็นค่�เดินท�งไปทำ�ง�น ค่�อ�ห�ร กล�งวัน และค่�ซื้อของอีกเล็กน้อย ส�ม�รถทำ�ได้ เพียงพอกับเงินจำ�นวนดังกล่�ว แต่ในขณะนีก้ ลับพบ ว่�เงินจำ�นวนดังกล่�ว ไม่เพียงพอที่จะใช้จ่�ยได้ ทั้ง ที่เคยทำ�ได้ ส�เหตุจ�กร�ค�อ�ห�รที่เพิ่มขึ้น แม้จะ เพิ่มขึ้นไม่ม�กนัก แต่เมื่อรวมกับร�ค�ค่�สินค้�ของ ใช้อื่นๆ โดยรวมจึงทำ�ให้ค่�ใช้จ่�ยเพิ่มขึ้น นี่คือสัญญ�ณที่ชี้ให้เห็นว่�สถ�นก�รณ์ร �ค� สินค้�โดยรวม “ปรับตัวสูงขึน้ ” อย่�งเห็นได้ชดั ส่วน ส�เหตุ นั้ น ม�จ�กก�รสู ง ขึ้ น ของดั ช นี ร �ค�หมวด อ�ห�รและเครือ่ งดืม่ 7.07% สินค้�สำ�คัญ ได้แก่ ข้�ว CHAIRMANreview | 9


Economic Focus

แป้งและผลิตภัณฑ์จ�กแป้งสูงขึ้น 2.55% เนื้อสัตว์ เป็ด และสัตว์น้ำ� สูงขึ้น 3.75% ไข่และผลิตภัณฑ์นม 2.63% ผักและผลไม้ 10.41% เครือ่ งประกอบอ�ห�ร 9.38% เครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์2.52% และอ�ห�ร สำ�เร็จรูป 9.33% ส่ ว นดั ช นี ร �ค�หมวดอื่ น ๆ ไม่ ใ ช่ อ �ห�รและ เครื่องดื่ม สูงขึ้น 1.23% จ�กก�รสูงขึ้นของหมวด พ�หนะ ขนส่งและก�รสื่อส�ร สูงขึ้น 0.63% หมวด เคหสถ�น สูงขึ้น2.28% หมวดก�รตรวจรักษ�และ บริก�รส่วนบุคคล สูงขึ้น 1.12% หมวดเครื่องนุ่งห่ม และรองเท้� 1.12% หมวดย�สูบและเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์ สูงขึ้น 0.32% น้ำ�มันเชื้อเพลิง 2.63% น�ยยรรยง พวงร�ช ปลัดกระทรวงพ�ณิชย์ ยอมรับว่�ส�เหตุที่ร�ค�สินค้�ปรับตัวสูงขึ้นและ แม้ อัตร�เงินเฟ้อในเดือน มีน�คมจะสูงขึน้ ส่วนหนึง่ จ�ก ร�ค�น้ำ�มัน ทำ�ให้กระทรวงพ�ณิชย์ได้ศึกษ�ปัจจัย เสี่ยงที่กระทบกับเงินเฟ้อ ได้แก่ ร�ค�น้ำ�มันที่ได้ตั้ง สมมติฐ�นร�ค�น้ำ�มันที่จะกระทบกับเงินเฟ้อไว้ 3 กรณี กรณีท ี่ 1 ร�ค�น้�ำ มันดิบดูไบเฉลีย่ ทัง้ ปี 2555 อยู่ ที่ 120-130 เหรียญสหรัฐต่อบ�ร์เรล จะกระทบ เงินเฟ้อสูงขึ้น 0.1% หรือทำ�ให้เงินเฟ้อทั้งปีขย�ยตัว อยู่ที่ 3.9% กรณีที่2 ร�ค�น้ำ�มันดิบอยู่ที่ 130-150 เหรียญสหรัฐต่อบ�ร์เรล จะกระทบเงินเฟ้อสูงขึ้น 0.1-0.5% ทำ�ให้เงินเฟ้อทั้งปีขย�ยตัวอยู่ที่ 3.94.4% และกรณีที่ 3 ร�ค�น้ำ�มันดิบอยู่ที่ 150-200 เหรียญสหรัฐต่อบ�ร์เรล จะกระทบเงินเฟ้อสูงขึ้น 0.5-1.7% ทำ�ให้เงินเฟ้อทั้งปีขย�ยตัวอยู่ที่ 4.45.5% ในส่วนของผลกระทบต่อสินค้�แต่ละประเภท พบว่� ห�กขึ้นร�ค�น้ำ�มันดีเซลลิตรละ 29.44 บ�ท เป็นลิตรละ 32.33 บ�ท จะมีผลกระทบต่อสินค้�ทุก กลุ่มเพียงเล็กน้อยเท่�นั้น เฉลี่ย 0.0031-0.8541% โดยสินค้�ที่ได้รับผลกระทบน้อยสุด คือ ผ้�อน�มัย และม�กสุดเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เนื่องจ�กมี 10 | CHAIRMANreview

ปริม�ตรและน้ำ�หนักม�ก ทำ�ให้ต้องใช้น้ำ�มันและค่�ขนส่ง ม�ก ทัง้ นี ้ เมือ่ แยกต�มหมวดสินค้� พบว่� หมวดอ�ห�รและ เครื่องดื่มเพิ่ม 0.013-0.3467% กระทบต่ำ�สุดเส้นหมี่อบ แห้ง สูงสุดน้ำ�ดื่ม หมวดของใช้ประจำ�วันเพิ่ม 0.0030.265% กระทบต่ำ�สุดผ้�อน�มัย สูงสุดผงซักฟอก หมวด กระด�ษและผลิตภัณฑ์เพิ่ม 0.03-0.264% กระทบต่ำ�สุด เยือ่ กระด�ษ ม�กสุดกระด�ษชำ�ระ หมวดเครือ่ งใช้ไฟฟ้�เพิม่ 0.056-0.356% กระทบต่ำ�สุดเต�รีด สูงสุดพัดลม ส่ ว นหมวดบริ ภั ณ ฑ์ ข นส่ ง กระทบ 0.011-0.144% กระทบต่�ำ สุดรถยนต์ สูงสุดหมวกนิรภัย หมวดก่อสร้�งเพิม่ 0.018-0.854% กระทบต่ำ�สุดอลูมิเนียมเส้นหน้�ตัด สูงสุด ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ หมวดผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม 0.0140.044% กระทบต่ำ�สุดถุงพล�สติก สูงสุดน้ำ�มันหล่อลื่น หมวดปัจจัยก�รเกษตรเพิ่ม 0.021-0.062%กระทบต่ำ�สุด เครื่องสูบน้ำ� สูงสุดย�ป้องกันและกำ�จัดศัตรูพืช และหมวด ทั่วไปเพิ่ม 0.015-0.034% กระทบต่ำ�สุดรองเท้�นักเรียน สูงสุดเครื่องปั๊มน้ำ� นอกจ�กนี้ กระทรวงฯ ยังได้ศึกษ�ผลกระทบจ�กก�ร ขึ้นค่�แรงขั้นต่ำ� 300 บ�ท ซึ่งค�ดว่�จะกระทบต่ออัตร� เงินเฟ้อทั้งปีเพียง 0.1% ส่วนก�รขึ้นเงินเดือนข้�ร�ชก�รจะ กระทบให้อัตร�เงินเฟ้อสูงขึ้น 0.01% และ ก�รปรับขึ้นค่�


Economic Focus

โดยส�รรถแท็กซี่เฉลี่ย 12% จ�กร�ค�เริ่มต้น 35 บ�ท จะ กระทบอัตร�เงินเฟ้อเพียง 0.028% เช่นเดียวกับก�รปรับ ขึ้ น ภ�ษี ส รรพส�มิตเครื่องปรับอ�ก�ศ จะกระทบอัตร� เงินเฟ้อสูงขึ้น 0.07% เท่�นั้น ส่วนผลกระทบต่อประเภทสินค้� พบว่� ก�รทีค่ �่ แรงขึน้ ทั้งประเทศ 300 บ�ท จะส่งผลกระทบทุกหมวดสินค้�ให้ ร�ค�ปรับเพิ่มขึ้น 0.092-8.565% โดยสินค้�หมวดอ�ห�ร และเครื่องดื่ม ร�ค�เพิ่มเฉลี่ย 0.31-2.27% สินค้�ที่ได้รับ ผลกระทบต่ำ�สุดคือแป้งส�ลี ม�กสุดเป็นนมถั่วเหลืองยูเอช ที หมวดของใช้ประจำ�วันเพิม่ 0.092-3.106%กระทบต่�ำ สุด ย�สีฟันและสูงสุดแป้งเด็ก หมวดกระด�ษและผลิตภัณฑ์ กระด�ษเพิ่ม 0.491-5.311% กระทบต่ำ�สุดกระด�ษชำ�ระ สูงสุดเยื่อกระด�ษ สำ�หรับหมวดเครือ่ งใช้ไฟฟ้�เพิม่ 0.54-2.118% กระทบ ต่ำ�สุดตู้เย็น สูงสุดหลอดไฟฟ้� หมวดบริภัณฑ์ขนส่งเพิ่ม 0.293-2.911% กระทบต่�ำ สุดรถยนต์นงั่ สูงสุดหมวกนิรภัย หมวดวัสดุกอ่ สร้�งเพิม่ 0.189-4.372% กระทบต่�ำ สุดเหล็ก แผ่นรีดร้อน สูงสุดไม้อัดสลับชั้น หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เพิ่ม 0.381-2.59% กระทบต่ำ�สุดเม็ดพล�สติก สูงสุดถุง พล�สติก หมวดปัจจัยท�งเกษตรเพิ่ม 0.126-2.013% กระทบต่�ำ สุดปุย๋ เคมี สูงสุดจอบ และหมวดทัว่ ไปเพิม่ 1.0758.565% กระทบต่ำ�สุดแถบบันทึกเสียง สูงสุดเครื่องแบบ นักเรียน ค่�ขนส่ง (150 กม.ต่อเที่ยว) กระทบ 4.458% ค่� ชมภ�พยนตร์เพิ่ม 0.686% ส่วนสถ�นก�รณ์ร�ค�สินค้�ในช่วงไตรม�สที่ 2 หรือ ในเดือน เมษ�ยนเป็นต้นไป ค�ดว่�จะมีก�รปรับตัวสูงขึ้น ของร�ค�หมวดอ�ห�ร โดยเฉพ�ะสินค้�เกษตร ที่ได้รับ ผลกระทบจ�กภั ย ธรรมช�ติ จ �กก�รเข้ � สู่ ช่ ว งหน้ � ร้ อ น ซึ่งทำ�ให้พืชและ สัตว์บ�งชนิดเติบโตช้� ซึ่งจะทำ�ให้ปริม�ณ ก�รผลิตหมูลดลง ไปจนถึงปริม�ณก�รผลิตไข่ไก่ที่ลดลง ต�มฤดูก�ล ทำ�ให้ร�ค�ข�ยปลีกมีโอก�สปรับตัวสูงขึ้นจ�ก ช่วงที่ผ่�นม�ได้ สำ�หรับประช�ชนผู้บริโภคนั้นแน่นอนย่อมต้องก�รให้ หน่วยง�นทีเ่ กีย่ วข้องดูแลร�ค�สินค้�ไม่ให้ขยับเพิม่ ขึน้ ม�ก และขยับสินค้�ขึ้นพร้อมๆ กัน โดยเฉพ�ะสินค้�ที่มีคว�ม

จำ�เป็นต้องกินต้องใช้ม�กๆ เพร�ะแม้ร�ค�สินค้� แต่ละชนิดจะขยับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่ห�กขยับ เพิ่มพร้อมกัน ก็จะกระทบต่อภ�ระค่�ใช้จ่�ยของ ประช�ชนโดยทันที เช่นเดียวกับผูป้ ระกอบก�รจำ�หน่�ยสินค้� แม้ว�่ ผลกระทบจ�กน้ำ�ท่วมจะหมดลงไปแล้ว แต่จ�กก�ร ที่ต้องแบกภ�ระต้นทุนม�ก่อนหน้�นี้ จึงตัดสินใจ ปรับร�ค�อ�ห�รขึน้ เพือ่ ป้องกันคว�มเสีย่ งในก�รค้� เพร�ะถึงแม้ร�ค�วัตถุดบิ บ�งชนิดจะลดลงต�มภ�วะ ตล�ด แต่เมื่อคำ�นวณต้นทุนโดยภ�พรวมแล้วก็ยัง ถือว่�มีร�ค�สูงอยู่ และถือว่�ยังอยู่ในสถ�นก�รณ์ ร�ค�ที่ มี ก �รปรั บ ร�ค�ขึ้ น ลงอย่ � งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น เครื่องปรุงอ�ห�ร ในช่วงที่ผ่�นม�ก็เป็นมะน�ว ผักชี ผักบุง้ มะเขือ เป็นต้น นอกจ�กนีอ้ �ห�รประเภทเนือ้ สัตว์ก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอีกเช่นกัน จ�กสถ�นก�รณ์ปญ ั ห�ร�ค�สินค้�แพงในขณะนี้ นั้น คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติงบประม�ณ จำ�นวน 1,320 ล้�นบ�ท ดำ�เนินง�นโครงก�ร ”โช ห่วย ช่วยช�ติ” ตัง้ แต่เดือน เมษ�ยน-กนย�ยน2555 ภ�ยใต้ชื่อ “ร้�นถูกใจ” มีสินค้�ที่กำ�หนดไว้ 20 ร�ยก�ร ได้แก่ ข้�วส�ร ไข่ไก่ น้�ำ มันพืช น้�ำ ต�ลทร�ย ผงชูรส น้ำ�ปล� ปล�กระป๋อง บะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูป นม ยูเอชที ซอสปรุงรส เนื้อสุกร เนื้อไก่ สบู่ ย�สีฟัน แชมพู ผงซักฟอก แป้งผงโรยตัว น้ำ�ย�ล้�งจ�น ผ้� อน�มัย ย�กำ�จัดยุงและแมลง ซึ่งเป็นสินค้�ที่เป็น ยี่ห้อทั่วไปที่ข�ยต�มท้องตล�ด นอกจ�กนี้ ยังจะจัดง�นมหกรรมธงฟ้� ระดับ ภ�ค ภ�คละ 2-4 ครั้ง รวม 12ครั้ง ระดับจังหวัดทุก จังหวัด รวม 76 ครัง้ และระดับอำ�เภอทุกอำ�เภอ รวม 878 ครั้ง โดยนำ�สินค้�ที่มีคว�มจำ�เป็นกับก�รครอง ชีพของประช�ชนม� จำ�หน่�ยในร�ค�ทีถ่ กู กว่�ตล�ด 20-40% งานนี ้ จะช่วยลดค่าครองชีพและแก้ปญ ั หา ราคาสินค้าแพงให้ประชาชนผู้ บริโภคได้หรือ ไม่ต้องคอยติดตาม? CHAIRMANreview | 11


Economic Focus

ประเมินขึน้ ค่าจ้าง 300 บาท กระทบดี-ร้าย ใครโดนก่อน! สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ในที่ สุ ดนโยบายประชานิยมปรับขึ้นค่าจ้างขึ้นต่ำ า 300 บาทของรัฐบาลพรรคเพื่อไทย มีผลบังคับใช้ อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา พร้ อ มเสี ย งสะท้ อ นมุ ม มองต่ อ ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้นทั้งด้านบวกและลบ เช่น ลูกจ้างในระบบที่ยังมี งานทำ า อยู่ พ อใจได้ ค่ า จ้ า งขั้ น ต่ำ า ตามที่ ข อ ส่ ว น ผู้ ป ระกอบการขนาดเล็ ก และกลาง (ที่ มี ลู ก จ้ า ง ระหว่ า ง 10-99 คน) ได้ รั บ ผลกระทบมากที่ สุ ด ต้องปรับตัว”ลดคน” หรือบางส่วนอาจรับไม่ไหว จนปิดกิจการ การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำาเป็นเรื่องดี แต่ ก ารปรั บ อย่ า งฉั บ พลั น และก้ า วกระโดด หาก ไม่มีมาตรการรองรับที่ดีพอ ผลกระทบอาจรุนแรง เกิ น คาด โดยเฉพาะผลกระทบต่ อ กลุ่ ม แรงงาน อายุน้อย (ไม่เกิน 25 ปี) ทักษะต่ำา เสี่ยงตกงาน หรือถูกผลักไปทำางานในภาคที่ไม่เป็นทางการ ซึ่ง มี โ อกาสได้ รั บ ค่ า จ้ า งต่ำ า กว่ า ขั้ น ต่ำ า และไม่ ไ ด้ รั บ สวัสดิการและความคุ้มครองตามกฎหมาย

12 | CHAIRMANreview

เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้ ดร.ดิ ล กะ ลั ท ธพิ พั ฒ น์ นักวิชาการ ทีดีอาร์ไอ ทำาการศึกษาผลกระทบของ การดำาเนินนโยบายรายได้ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน โดยระบุว่า การกำาหนดค่าจ้างขั้นต่ำายัง จำาเป็นต้องมีในบริบทของประเทศไทย และควรทำา เพือ่ ช่วยเหลือลูกจ้างระดับล่างทีม่ อี าำ นาจต่อรองน้อย ให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากข้อมูลอัตรา ค่าจ้างขั้นต่ำาโดยเฉลี่ยทั่วประเทศในช่วง 25 ปีที่ผ่าน มา หรือตั้งแต่ปี 2529 ถึง 2553 (รูปที่ 1) เห็นได้ว่า อัตราค่าจ้างขั้นต่ำาที่แท้จริง (ปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อ) ลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 โดยปรกติอัตราค่าจ้างขั้นต่ำาในประเทศไทยนั้นจะ กำ า หนดโดยคณะกรรมการค่ า จ้ า งภายใต้ ร ะบบ ไตรภาคี ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง ฝ่าย นายจ้าง และตัวแทนจากภาครัฐ ดังนั้นอัตราค่าจ้าง ขั้นต่ำาที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจึงสะท้อนถึงความไม่มี อำานาจในการต่อรองของฝ่ายลูกจ้าง


Economic Focus

รูปที่ 1: อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเฉลี่ยทั่วประเทศ – (ค่าเงินบาทปี 2552) จากการศึกษาด้วยแบบจำาลองทางเศรษฐมิติ โดยใช้ ข้ อ มู ล ค่ า จ้ า งในอดี ต พบว่ า การปรั บ ขึ้ น ค่าจ้างขั้นต่ำาจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำาของรายได้ แรงงานได้มากพอสมควร รูปที่ 2 แสดงประมาณ การผลกระทบของการเพิ่ ม อั ต ราค่ า จ้ า งขั้ น ต่ำ า ต่ อ ค่าจ้างแรงงานนอกภาคการเกษตรที่เปอร์เซ็นต์ไทล์ ต่ า งๆ ของค่ า จ้ า ง โดยพบผลกระทบสู ง ที่ สุ ด ที่ เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 15 กล่าวคือ การขึ้นอัตราค่าจ้าง ขั้นต่ำา 1% จะทำาให้ค่าจ้างของแรงงานกลุ่มนี้เพิ่ม ขึ้น 0.87% และยังพบอีกว่าผลกระทบในทางบวก ต่อค่าจ้างจะมีขึ้นไปถึงประมาณเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 60-65 (ซึ่งได้รับค่าจ้างประมาณ 407 บาทต่อวัน

ก่อนการปรับค่าจ้างขั้นต่ำา) แต่ขนาดของผลกระทบ ต่อกลุ่มที่ได้รับค่าจ้างในระดับสูงขึ้นไปจะมีลดหลั่น ลงไปตามที่แสดงในรูปที่ 2 จากการวิ เ คราะห์ ด้ า นบน จะเห็ น ได้ ว่ า การ ปรั บ ขึ้ น อั ต ราค่ า จ้ า งขั้ น ต่ำ า จะเป็ น ประโยชน์ กั บ แรงงาน โดยเฉพาะกลุ่ ม ที่ มี ร ายได้ ต่ำ า และมี อำานาจต่อรองน้อย อย่างไรก็ตามผลดีนี้ส่วนมาก จะตกอยู่กับแรงงานที่ยังมีงานทำาในภาคการผลิต ที่ เ ป็ น ทางการ ดั ง นั้ น การวิ เ คราะห์ ผ ลดี ผ ลเสี ย ของนโยบายจึ ง จะต้ อ งคำ า นึ ง ถึ ง ผลกระทบต่ อ การจ้างงาน และการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่าง ภาคการผลิ ต ที่ เ ป็ น ทางการ (ในระบบ) และที่

รูปที่ 2: ประมาณการผลกระทบของการเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 1% ต่อค่าจ้างแรงงานนอกภาคการเกษตร CHAIRMANreview | 13


Economic Focus

ไม่เป็นทางการ (นอกระบบ) งานวิ จั ย ในส่ ว นนี้ เ ลื อ กศึ ก ษาเฉพาะกลุ่ ม แรงงานทักษะต่ำาที่มีการศึกษาในระดับมัธยมปลาย หรื อ ต่ำ า กว่ า เท่ า นั้ น ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม ที่ น่ า จะได้ รั บ ผลกระทบมากที่สุด โดยจะแบ่งประเภทการทำางาน ออกเป็ น 6 กลุ่ ม ได้ แ ก่ 1) ทำ า งานในฐานะช่ ว ย ธุ ร กิ จ ครั ว เรื อ นโดยไม่ ไ ด้ รั บ ค่ า จ้ า ง 2) ประกอบ ธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง 3) ทำางานในกิจการ เอกชนขนาดต่ำากว่า 10 คน 4) ทำางานในกิจการ เอกชนขนาด 10-99 คน 5) ทำ า งานในกิ จ การ เอกชนขนาด100 คนขึ้นไป และ 6) ทำางานภาค รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ผลการศึ ก ษาพบว่ า การขึ้ น ค่ า จ้ า งขั้ น ต่ำ า ไม่ มี ผลกระทบที่ มี นั ย สำ า คั ญ ทางสถิ ติ ต่ อ การจ้ า งงาน โดยรวมสำาหรับแรงงานทักษะต่ำาที่มีอายุระหว่าง 15-65 ปี แต่ สิ่ ง นี้ เ ป็ น เพี ย งภาพลวงตา เพราะ เมื่อพิจารณาการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างภาค การผลิ ต จะพบว่ า สั ด ส่ ว นการจ้ า งงานในกิ จ การ เอกชนทีม่ คี นงาน 10-99 คน (เอสเอ็มอี) โดยเฉพาะ ในภาคอุตสาหกรรม ลดลงอย่างมากและมีนยั สำาคัญ แรงงานกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะหลุดออกไปอยู่นอกภาค การผลิตที่เป็นทางการ กล่าวคือ เข้าไปทำางานใน ฐานะช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง และ ในกิจการเอกชนขนาดต่ำากว่า 10 คน ซึ่งส่วนใหญ่ อยู่ในภาคเกษตร และไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล ค่าจ้างได้ การเคลื่ อ นย้ า ยที่ น่ า วิ ต กอยู่ ใ นกลุ่ ม แรงงาน วั ย หนุ่ มสาว (อายุ 15-24 ปี) ทักษะต่ำ า ซึ่งเป็น กลุ่มที่จะได้รับผลกระทบจากการปรับตัวของสถาน ประกอบการเอสเอ็ ม อี และกิ จ การขนาดใหญ่ มากที่สุด โดยผลการศึกษาชี้ว่าเมื่อตกงาน แรงงาน ส่ ว นใหญ่ ใ นกลุ่ ม นี้ จ ะเคลื่ อ นย้ า ยไปเป็ น แรงงาน

14 | CHAIRMANreview

ธุ ร กิ จ ครั ว เรื อ นที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ค่ า จ้ า ง หรื อ เป็ น การ ว่ า งงานแฝงนั่ น เอง การศึ ก ษาประมาณการว่ า หากค่ า จ้ า งที่ แ ท้ จ ริ ง เพิ่ ม ขึ้ น 40% สั ด ส่ ว นการ จ้ า งงานของแรงงานกลุ่ ม นี้ จ ะลดลงจาก 81% เหลื อ 70% ซึ่ ง เป็ น การลดลงอย่ า งมากและมี นัยสำาคัญทางสถิติ โดยเกือบครึ่งหนึ่งของจำ านวน นี้ จ ะกลายเป็ น ผู้ ว่ า งงาน และส่ ว นที่ เ หลื อ จะออก ไปจากตลาดแรงงาน ดร.ดิลกะ กล่าวว่า การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำา ครั้ ง นี้ แ ม้ เ ป็ น ไปภายใต้ น โยบายประชานิ ย มของ รัฐบาลตามที่หาเสียงไว้ และก็ดูเป็นธรรมกับลูกจ้าง ระดับหนึ่ง(ได้ตามที่ขอ) แต่การขึ้นค่าจ้างมากๆ แบบฉั บ พลั น มี โ อกาสเกิ ด ผลเสี ย โดยเฉพาะ ผู้ ป ระกอบการหรื อ ภาคธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ แ ข็ ง แรงพอซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น เอสเอ็ ม อี จึ ง ควรมี ม าตรการ รองรั บ เพื่ อ ช่ ว ยให้ ผู้ ป ระกอบการปรั บ ตั ว เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และสามารถเป็ น แหล่ ง รองรั บ แรงงานในกลุ่ ม เสี่ ย งที่ จ ะได้ รั บ ผลกระทบ ไม่ ต้ อ งถู ก เลิ ก จ้ า ง หรื อ ถู ก ผลั ก ไปสู่ ส ภาพการ ทำางานที่แย่ลง สวนทางกับความพยายามในอดีต ซึ่ ง สามารถทำ า ให้ แ รงงานเข้ า มาทำ า งานในระบบ ได้รับการคุ้มครองดูแลตามกฎหมายมากขึ้น แต่ ตอนนี้หากไม่เตรียมการรองรับที่ดีผลกระทบที่เกิด ขึ้นจะทำาให้แรงงานระดับล่างอายุน้อยทักษะต่ำากลับ ไปอยูน่ อกระบบเป็นจำานวนมาก เพิม่ สัดส่วนแรงงาน ที่ได้ค่าจ้างต่ำากว่าขั้นต่ำาและกฎหมายคุ้มครองไป ไม่ถึงอย่างน่าเสียดาย ในบริบทไทยยังจำ�เป็นต้องมีค่�จ้�งขั้นต่ำ� แต่ก�รปรับขึ้นอย่�งฉับพลันโดยไร้ม�ตรก�ร รองรั บ ที่ ดี จ ะทำ � ให้ เ กิ ด ผลกระทบ จึ ง ควร พิจ�รณ�อย่�งรอบด้�น เพือ่ ไม่ให้กล�ยเป็นก�ร “ซ้ำ�เติมแรงง�น” โดยเจตน�ดี


Social Focus

โรตารีสากล ประชุมใหญ่ในไทย

ใบเบิกทางสู่“เวิลด์ เอ็กซ์โป 2020” ประชุมใหญ่โรตารีสากลในไทย งานไมซ์ระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุด วันที่ 6-9 พฤษภาคมนี้ ชูไฮไลต์บ้านมิตรภาพ ทั้งเน้นโปรโมท ครัวไทยสู่โลกและการท่องเที่ยว ล่าสุดมีโรแทเรียนลงทะเบียนล่วงหน้า แล้วกว่า 3 หมื่นคน โรงแรม 55 แห่งตีปีก เล็งใช้เป็นใบเบิกทาง สู่งานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 แนะรัฐบาลประกาศเป็นวาระแห่งชาติ สร้างความเชื่อมั่น พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (เออีซี)ปี 2558 น.ส.เพ็ญสุดา ไพรอร่าม ประธานกรรมการสำานักงาน ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. กล่าวว่า ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดจะเป็น เจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่โรตารีสากล ประจำาปี 2555 ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคมนี้ ที่ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยจะเป็นการประชุมนานาชาติขนาดใหญ่ ทีม่ สี มาชิกโรตารีซงึ่ เป็นนักธุรกิจ และผูท้ อี่ ยูใ่ นสาขาวิชาชีพ ต่างๆ จากทัว่ โลกมารวมตัวกันเป็นประจำาทุกปี ซึง่ ปีนจี้ ดั ขึน้ เป็นครั้งที่ 103 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ระหว่าง เพื่อนสมาชิก คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 30,000 คน จาก 34,000 สโมสร ใน 160 ประเทศทั่วโลก มีเม็ดเงิน หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประเทศกว่า 3,000 ล้านบาท ด้านนายนรเศรษฐ ปัทมานนท์ ประธานจัดงานประชุม

ใหญ่โรตารีสากล ฝ่ายเจ้าภาพ ปี 2555 กล่าวว่า การจัดการ ประชุมนี ้ เพือ่ แสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมการจัดประชุม และสัมมนา หรือไมซ์ ของประเทศไทยและสร้างความเชื่อ มั่นให้กับนานาประเทศ การประชุมใหญ่ครั้งนี้ยังเป็นต้น แบบที่แสดงถึงความพร้อมของไทยในการเป็นผู้ นำาการจัด ประชุมและสัมมนาระดับโลก ช่วยส่งเสริมการเติบโตของ อุตสาหกรรมไมซ์ป ี 2555 ทีต่ งั้ เป้ามีผเู้ ดินทางจากกลุม่ ธุรกิจ อุตสาหกรรมไมซ์ 750,000 คน สร้างรายได้ให้ประเทศกว่า 60,000 ล้านบาท ขณะนี้ประเทศไทยมีความพร้อมเกือบ 100% ในการ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมใหญ่โรตารีสากล ซึง่ ถือเป็นงาน ระดับนานาชาติทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ทีเ่ คยจัดในไทย ซึง่ ไทยในฐานะ ที่เป็นเจ้าภาพ ได้สนับสนุนงบประมาณราว 270 ล้านบาท CHAIRMANreview | 15


Social Focus

ผ่ า นสำ า นั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. สำาหรับเช่าสถานที่จัดประ ชุ ม ที่ อิ ม แพ็ ค การจัดบริการขนส่ง พิธีเปิด และการจัด กิจกรรม “บ้านมิตรภาพ” หรือ House of Friendship บน พื้นที่ชาเลนเจอร์ 3 ทั้งฮอลล์ นับเป็นไฮไลต์ของการจัดงาน ครั้งนี้ “ภายในบ้านมิตรภาพราวกว่า 40% จะประกอบไปด้วย การจัดแสดงดอกไม้สดโดยมูลนิธแิ ม่ฟา้ หลวง ซึง่ เป็นแลนด์ มาร์คที่ใหญ่มาก รวมถึงมีศาลาเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การออกบูธนำาเสนอโครงการต่างๆ รวมกว่า 100 บูธ เช่น มนุษยชาติ ความยากจน การศึกษา สุขภาพ อนามัย เป็นต้น การแสดงต่างๆ จากกรมศิลปากร โรงเรียน และสโมสรต่างๆ ตลอดจนการแสดงจากต่าง ประเทศ ตลอดทั้ง 4 วัน” ขณะเดียวกันก็มีการจัดงาน Host Hospitality Night ในคืนวันที่ 7 พฤษภาคมนี้ ในฐานะเจ้าภาพ เพื่อนำาเสนอ ความเป็นไทยทีเ่ ป็นอูข่ า้ วอูน่ า้ำ ในคอนเซ็ปต์Kitchen of The World รวมถึงมีการแสดงต่างๆ อาหารหลากหลายชนิด ภายในงานถูกตกแต่งด้วยสวนผัก อาหาร และผลไม้จากทัว่ ประเทศ แบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น ข้าวไทย อาหารริมทะเล สวนผลไม้ และแต่ละโซนจะมีการสาธิตการทำากับข้าว และ 16 | CHAIRMANreview

ขนม ทัง้ มีขบวนพาเหรดนางฟ้านำาอาหารมาให้ชมิ ซึง่ จะยก ความเป็ น ไทยมาจั ด แสดงให้ เ ห็ น ความหลากหลายไว้ ทั้งหมด นายนรเศรษฐ กล่าวอีกว่า สำาหรับความคืบหน้าของ การจัดงานในขณะนี้ มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้วกว่า 31,000 คน และยังไม่ปิดรับการลงทะเบียน รวมถึงมีการเต รียมโรงแรมรองรับผู้ลงทะเบียนราว 55 แห่ง จำานวนกว่า 1 หมื่นห้อง ในระดับ 3-5 ดาว โดยราว 40% เป็นโรงแรม 5 ดาว ทั้งนี้ยังมีการจัดรถชัตเตอร์บัสรับส่งจาก 55 โรงแรมสู่ อิมแพ็คฟรีด้วย เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมงานเดินทางโดยรถ ไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟใต้ดินเอ็มอาร์ที ซึ่งโรตารีจะจัดชัตเตอร์ บัสรับส่งระหว่างรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิตและอิมแพ็ค นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมท่องเที่ยวด้วยการเป็น พันธมิตรกับบริษทั ทัวร์อย่างเป็นทางการหรือ Official Tour Operator 2 แห่ง คือบริษัท SEA Tours และบริษัทเวิร์ล ทราเวล เซอร์วิส ที่ร่วมมือกันจัดโปรแกรมนำาเที่ยวสำาหรับ ผู้ที่สนใจทั้งก่อนและหลังการประชุม โดยจะมีทั้งซิตี้ทัวร์ใน กรุงเทพฯ, เดย์ทัวร์ในพัทยา กาญจนบุรี และอยุธยา และ สิง่ ทีน่ กั ท่องเทีย่ วสนใจคือภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย รวมถึงทัวร์ในประเทศอินโดไชน่าที่ได้รับความสนใจ เช่น โฮจิมินห์ และฮานอย ประเทศเวียดนาม เขาพระวิหาร


Social Focus

กัมพูชา, เวียงจันทน์ และหลวงพระบาง สปป.ลาว เป็นต้น ขณะเดียวกันยังมีการนำาเสนอโปรแกรมล่องเรือและ ดินเนอร์ตามแม่นา้ำ เจ้าพระยา ราคา 40 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ คน รวมรับ-ส่ง และโปรแกรมชมสยามนิรมิต ราคา 50 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อคน รวมรับ-ส่ง ให้เลือกได้ตามความ สนใจ ซึ่งจะไม่มุ่งเน้นกำาไร โดยประเทศไทยต้องการเสริม สร้างความเชื่อมั่น การประชุมครั้งนี้จึงเป็นจังหวะที่ดีมากที่ จะสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวและนักลงทุน รวมถึง งานนี้จะช่วยส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการประชุมและ สัมมนาหรือไมซ์ฮบั ของเอเชียตะวันออกเฉียงตามที ่ สสปน. คาดหวัง และยังเป็นใบเบิกทางสู่การประมูลเพื่อเป็นเจ้า ภาพในการจัดงานเวิร์ล เอ็กซ์โป 2020 ด้วย “ผู้จัดงานต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนการจัดงานดัง กล่ า ว โดยประกาศเป็ น วาระแห่ ง ชาติ ที่ รั ฐ บาลให้ ก าร สนับสนุนการจัดงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ จากทุ ก ภาคส่ ว น เช่ น เรื่ อ งความปลอดภั ย การ ประชาสัมพันธ์” นายธงชัย ศรีดามา กรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้ อำานวยการสสปน.กล่าวว่า ขอบข่ายการทำางานระดับโลก ผสมผสานกั น ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมที่ มี อ ยู่ ระหว่างสมาชิก ทำาให้บอ่ ยครัง้ ทีโ่ รตารีได้รบั การขนานนาม ว่าเป็นองค์การสหประชาชาติขนาดย่อม (mini-United Nation) ซึ่งรูปแบบของกิจจกรรมที่จะเกิดขึ้นนั้น มีทั้งการ ประชุมในห้องประชุมใหญ่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และ อื่ น ๆ อี ก มากมายโดยมุ่ ง เน้ น ถึ ง วิ ธี ก ารที่ ส โมสรโรตารี สามารถช่วยทำาให้ชมุ ชนต่างๆ มีความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ได้จาก การบำาเพ็ญประโยชน์ของสมาชิกสโมสร ทั้งนี้ประเทศไทยได้เปิดตัวมาสคอส “น้องยิ้มกับน้อง แย้ม” เป็นเด็กชายและเด็กหญิงในชุดโจงกระเบน ภายใต้ แนวคิ ด “ดิ น แดนแห่ ง พั น รอยยิ้ ม ” นำ า เสนอความมี มิตรไมตรีและเมืองแห่งรอยยิ้มของไทยให้กับผู้เข้าร่วม ประชุมได้ ชื่นชมและสร้างความประทับใจ ด้านนางสาววิชญา สุนทรศารทูล ผู้จัดการอาวุโส ส่วน พัฒนาธุรกิจ ฝ่ายอุตสาหกรรมการประชุม สสปน.เปิด เผย ว่า ไทยได้ประโยชน์จากการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างมาก

สามารถแยกเป็น 2 ส่วนคือประโยชน์ในเรื่องของเศรษฐกิจ คาดหวังว่าจะสร้างรายได้จากผู้เดินทางเข้าร่วมประชุมกว่า 3 พันล้านบาท ซึ่งไม่ได้มาเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม แต่จะมา ทั้งครอบครัวและพักอยู่นาน ส่งผลให้เกิดการกระจายราย ได้ในทุกจุด ตลอดจนประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งโรตารีเป็น มูลนิธิด้านการกุศลที่จะเกิดการแลกเปลี่ยนและช่วยเหลือ สังคม “การจั ด งานครั้ ง นี้ นั บ เป็ น การประชาสั ม พั น ธ์ ประเทศไทยได้ดีมาก แสดงให้ทั่วโลกเห็นว่าประชากร มากกว่า 3 หมืน่ คนทัว่ โลกยังมีความเชือ่ มัน่ ในการเดินทาง สู่ไทย นอกจากจะเป็นใบเบิกทางสู่การประมูลเป็นเจ้าภาพ จัดงานเวิรล์ เอ็กซ์โป 2020 แล้วยังหวังว่าในอนาคตจะมีงาน ประชุมขนาดใหญ่เช่นนี้ต่อไป และยังเป็นการประกาศให้ ทราบว่ า ไทยมี ค วามพร้ อ มในด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน บุคลากร สถานที ่ และความสวยงามของแหล่งท่องเทีย่ ว รวม ถึง สสปน.ยังตัง้ เป้าการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย ในปีนี้จะขยายตัวราว 15% มีจำานวนผู้เดินทางกลุ่มไมซ์ราว กว่า 7.5 แสนคน และสร้างรายได้กว่า 6 หมื่นล้านบาท” ล่าสุดในเวทีสมั มนา เรือ่ ง “อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วไทย กับการเป็น AEC – ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ซึ่งจัดขึ้น โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 11 เมษายน ที่ ผ่ า นมานายสมศั ก ดิ์ พิ ภ พภิ ญ โญ ผู้ อำ า นวยการส่ ว น อุ ต สาหกรรมและโครงสร้ า งพื้ น ฐาน สำ า นั ก เลขาธิ ก าร อาเซียน ปาฐกถาพิเศษ เรือ่ ง “ทิศทางของธุรกิจบริการท่อง CHAIRMANreview | 17


Social Focus

เที่ ย วในภู มิ ภ าคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ว่า เมื่อ อาเซียนรวมตัวกันแล้วตลาดจะมีสเกลใหญ่เป็นอันดับ 5 ของ โลก โดยมีสหภาพยุโรปหรืออียูเป็นสเกลใหญ่ที่สุด รองมา เป็นสหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น ซึ่งในอนาคตสิ่งที่สำาคัญ ทีส่ ดุ คือมูลค่าการบริการจะเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ ราว 80-90% อยู่ที่การบริการ โดยเฉพาะการผ่านออนไลน์ รวมถึงการ ลงทุนที่เพิ่มขึ้นมหาศาล นอกจากนั้น Capital Flow คือการย้ายเงินทุนจากจุด หนึ่งไปจุดหนึ่ง ทำาให้ต่างชาติสามารถเข้ามาเป็นเจ้าของ กิจการด้านบริการเกือบทุกด้านหรือสามารถถือหุ้นได้ราว 70% อย่างไรก็ดี ในการรวมตัวกัน จะทำาให้อาเซียนใหญ่ ขึ้นมีพลเมืองมากถึง 600 ล้านคน และยังสามารถสร้างการ เชื่ อ มต่ อ ไปสู่ จี น หรื อ อิ น เดี ย ซึ่ ง เป็ น ตลาดที่ น่ า สนใจ เนือ่ งจากชนชัน้ กลางในประเทศเหล่านีม้ กี ารเติบโตขึน้ มาก และนิยมเดินทางท่องเที่ยว ดังนั้น ควรจะดำาเนินการจัดทำาการเชื่อมต่อระหว่าง อาเซียนหรือ ASEAN Conectivity เช่น การทำาถนน หรือ ทางรถไฟเชื่อมไปจีน การเปิดเสรีการบิน การควบคุม ศุลกากร และการดูแลการบริการต่างๆ รวมทั้งต่อไปการ เป็นอาเซียนหนึ่งเดียวจะไม่เพียงพอแล้ว ต้องมองไปที่ แนวคิดในการเจรจาในการรวมเป็นอาเซียน +3และอาเซียน +6 ด้วย “การเจริญเติบโตของนักท่องเทีย่ วก็มากขึน้ ทุกปี ทัง้ การ รวมตัวกันจะทำาให้จำานวนนักท่องเที่ยวในภาพรวมเติบโต มากขึน้ เปิดโอกาสให้มคี นเพิม่ ขึน้ อีกทัง้ การเติบโตของสาย การบินต้นทุนต่ำา จะทำาให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น รวมถึงขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการศึกษาการให้ฟรีวซี า่ ในประเทศ อาเซียน เหมือนเช้งเก้นวีซ่าของยุโรป” ด้านนางธนิฏฐา เศวตศิลา มณีโชติ รองปลัดกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึง “ทิศทางการดำาเนินงาน ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา”ว่า กระทรวงฯ ได้ วางแผนในปี 2555 โดยสำานักงานปลัดกระทรวงฯ จะดำาเนิน การจัดทำาแผนการฝึกอบรม (Studies Plan) และสือ่ ประสม ประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรกลุ่มแผนกแม่บ้าน House Keeping ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการ 18 | CHAIRMANreview

ท่องเที่ยว ปี 2554-2558 กำาหนดไว้ รวมถึงหลักสูตรกลุ่ม สาขาการโรงแรมซึ่ ง เป็ น สาขาเร่ ง ด่ ว น รวมทั้ ง สิ้ น 21 หลักสูตร ขณะเดี ย วกั น ก็ จั ด ทำ า ระบบประเมิ น ตามหลั ก สู ต ร มาตรฐาน ASEAN – MRA ของบุคลากร ด้านการท่อง เที่ ย ว เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ระดั บ ความรู้ ค วามสามารถของ บุคลากรด้านการท่องเที่ยวของไทย การ จัดทำาระบบอีเลิร์นนิ่ง และระบบฐานข้อมูลออนไลน์ หลักสูตรสมรรถนะ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals - MRA เพือ่ เชือ่ มโยงกับ Website ASEAN และการจั ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ย Tourism Professionals Certification Network : TPCN ตลอดจนจัดตั้งคณะ กรรมการติดตามตรวจสอบวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee: ATPMC) ให้ความรู้ เสริมสร้างทักษะทางด้านภาษาแก่ บุคลากรด้านอุตสาหกรรม ใน 32 ตำาแหน่งงาน เมื่อมีการ เปิดเสรีอาเซียน ด้านนางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคาร ไทย เปิ ด เผยว่ า ขณะนี้ ส มาคมได้ จั ด ทำ า คู่ มื อ ฝึ ก อบรม พนักงานและเจ้าของร้านอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลังจาก ได้รบั งบประมาณจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพหรือ สสส. ในการจัดทำาเกณฑ์คู่มือ และได้ ทดลองใช้แล้วกับร้านอาหาร 1,000 แห่งในทุกขนาด เพื่อ เตรียมความพร้อมในการทีไ่ ทยจะเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนหรือเออีซีในปี 2558 โดยจะเป็นคู่มือฝึกอบรม บุคลากรให้มีมาตรฐานร้านอาหารที่เทียบเท่ากับระดับ สากล และคู่มือดังกล่าวสามารถนำามาเป็นมาตรฐานฝีมือ แรงงานแห่งชาติได้ดว้ ย ซึง่ ร้านอาหารทีส่ นใจสามารถขอรับ คู่มืออบรมฯจากสมาคมได้ ทั้ ง นี้ ก ารที่ ป ระเทศไทย เข้ า สู่ เ ออี ซี จ ะเป็ น ผลดี ต่ อ ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงไทยด้วย เนื่องจากสภาพที่ ตัง้ ทางภูมศิ าสตร์ของไทยเอือ้ อำานวยให้เป็นศูนย์กลาง (ฮับ) ของภูมิภาคนี้ ประกอบกับที่ผ่านมาอาเซียนมีความสำาคัญ ทางเศรษฐกิจกับไทย ทั้งการค้า การลงทุน และการท่อง เที่ยวและมีแนวโน้มที่จะมีบทบาทสำาคัญเพิ่มมากขึ้น


Politic Focus

ก้าวให้พน้ “กับดักอำ�นาจ”

ปลดล็อค“วงจรอุบาทว์” แม้การปกครองระบอบประชาธิปไตยจะถูกนำ�มาใช้ในประเทศไทยร่วม� 80�ปีแล้วก็ตาม�แต่ดูเหมือนว่าอำ�นาจอธิปไตยยังไม่เป็นของปวงชน ชาวไทยอย่างแท้จริง�เพราะมีหลายๆ�ฝ่ายพยายามช่วงชิงอำ�นาจกัน โดยอ้างความชอบธรรมจากประชาชนครั้งแล้วครั้งเล่า�จนกลายเป็น วิกฤติของบ้านเมืองมาทุกวันนี�้ ��������� ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ประธานสมัชชา ปฏิรูป กล่าวถึงวิกฤตการณ์สังคมไทยในปัจจุบันว่า ตอนนี้ เริ่มมีปัญหา ในทุกด้าน ทั้ง ภาคธุรกิจ ภาคสังคม ปัญหา ภัยธรรมชาติ เนื่องมาจาก การกระทำาของคน ความขัดแย้ง ในสังคม ถ้าอยากให้มีการแก้ปัญหาต้องเริ่มแก้จากสาเหตุ และมีวิธีการใหม่ๆ ถ้า คิดแบบเดิมๆ ไม่รอดแน่ ทั้งนี้เพราะสังคมไทยมีช่องว่างมาก มีความเหลื่อมล้ำา ที่มากเกินไป ทำาให้เกิดปัญหาตามมามากมาย เกิดความ ขัดแย้ง ความไม่เป็นธรรม คนไทยส่วนใหญ่ยงั ขาดศีลธรรม ยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างมากมาย กฎหมายไม่สามารถ คุม้ ครองคนยากคนจนได้ อำานาจของคนยากจน กับอำานาจ ของผู้มีอิทธิพล ยังคงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง “คนไทยนัน้ เหมือน ฝูงไก่ ทีอ่ ยูใ่ นเข่ง เอาแต่จกิ ตีกนั เอง แต่กป็ นี ออกไปจากเข่งไม่ได้ ยังไงทัง้ หมดก็ตอ้ งตายกันหมด อยู่ดี ซึ่งเข่งนั้นก็เปรียบเหมือน กรอบ โครงสร้างในสังคมที่ มีอยู่ ถ้ายังไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ปัญหาทั้งจากอำานาจ 19 | CHAIRMANreview

รัฐ จากทุน หรือ จากสังคม ก็ยังคงมีอยู่ต่อไป ตราบใด ที่ยังไม่เกิดความสมดุลย์ ในอำานาจด้านต่างๆ” สังคมไทยต้องปรับปรุงเปลีย่ นแปลง เริม่ ตัง้ แต่ ให้ชมุ ชน จัดการกันเอง หมู่บ้านดูแลกันเอง ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิม ของเขา ดูแลจัดการปัญหา และควรใช้การศึกษาเป็นพืน้ ฐาน ชีวิต และเป็นการศึกษาที่เป็นการ เรียนรู้โดยใช้วิถีชีวีตจริง เป็ น หลั ก ปฎิ บั ติ ทุ ก วั น นี้ เ ราใช้ แ ต่ วิ ธี ก ารศึ ก ษาแบบ ท่องจำา และการสอนในห้องเรียน ซึ่งได้ผลจริง เพียงแค่ 10% จากการสอนที่แท้จริง แค่นั้นเอง การเรียนรู้ที่แท้จริง นั้นต้อง เรียนรู้ในพื้นฐานชีวิต โดยมีวัฒนธรรมเป็นฐาน แล้วค่อยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาหาเหตุผลและ นำาข้อมูลไปใช้ ทำาให้ได้อย่างนี้แล้ว ประเทศชาติจะพัฒนา เดินหน้าได้ ส่วนกระบวนการปรองดองทีก่ าำ ลังดำาเนินการอยูข่ ณะนี ้ ว่า ทีค่ วามปรองปรองดองสำาเร็จยาก เพราะไปตัง้ เป้าหมาย ต่าำ เรามัวแต่ไปเถียงกันในประเด็นรายละเอียดปลีกย่อย ซึง่ CHAIRMANreview | 19


Politic Focus

จะทำาให้ขัดแย้งกันไม่รู้จบ เช่น พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จะ กลับหรือไม่จะกลับแบบไหน ไม่ใช่เป้าหมาย เรือ่ งแบบนีย้ งิ่ เถียงกันก็ยิ่งทะเลาะกัน ถ้าจะปรองดองให้ได้ต้องวางเป้า หมายไว้สูงๆ พยายามแสวงหาจุดร่วมแล้วร่วมกันเดินไป ทัง้ นีค้ วรตัง้ ประเด็นว่าทุกคนในประเทศนีอ้ ยากอยูร่ ว่ ม กันด้วยความสุขใช่ หรือไม่ ถ้าทุกคนบอกว่าใช่ ก็ถามต่อไป ว่าการจะอยู่ร่วมกันด้วยความสุขจะต้องมีอะไรบ้าง คำาตอบ ก็คอื ทุกคนก็ตอ้ งมีอาชีพ ประชาชนต้องไม่ยากจน อดอยาก เศรษฐกิจต้องดี ไม่เบียดเบียนคนอื่น ไม่เบียดเบียนสิ่ง แวดล้อม มีเศรษฐกิจทีด่ เี ต็มพืน้ ที่ มีรายได้มากกว่ารายจ่าย ถ้าคนยังยากจนเราก็จะหาความสุขไม่ได้ ไม่ควรเริม่ ต้นจาก ประเด็นปลีกย่อยที่ยิ่งเดินไปก็ยิ่งทะเลาะกัน ส่วนความรุนแรงทางการเมืองจะรุนแรงหรือไม่ขึ้นอยู่ กั บ นั ก การเมื อ ง ลำ า พั ง ประชาชนไม่ ไ ด้ เ กลี ย ดกั น จาก ประวัตศิ าสตร์ทผี่ า่ นมานักการเมืองทัง้ นัน้ ทีเ่ ป็นสาเหตุของ การเข่นฆ่า กัน อย่างสามก๊ก เล่าปี ่ โจโฉ ซุนกวน เป็นนักการ เมือง แต่ละครัง้ คนพวกนีพ้ าคนไปรบกันตายทีเป็นแสน เป็น ล้านคน ลองคิดว่าแสนคนทีต่ ายไป ลูกเมียตัง้ เท่าไหร่ทตี่ อ้ ง เสียใจ ครอบครัวพังพินาศ ประชาชนเหล่านั้นไม่ได้เกลียด กัน แต่นักการเมืองทั้งที่พาให้ไปฆ่ากัน หรือที่ศรีลังกาที่รบ กันอยูท่ กุ วันนีร้ ะหว่างสิงหลกับทมิฬ ประชาชนไม่ได้เกลียด กัน แต่นักการเมืองทื้งนั้นที่นำาคนไปทำาศึกสงครามกัน “ทุกคนคงไม่อยากเห็นการนองเลือด แต่ต้องระวัง ถ้า

20 | CHAIRMANreview

ไม่ระวัง โดยไม่มีใครรู้ตัวจะเกิดสิ่งที่ไม่ปรารถนาขึ้น ที่ สหรัฐอเมริกามีสงครามกลางเมืองคนตาย 6 แสนกว่าคน ขณะที่ประชากรมีแค่ 20 ล้านคน ในอินโดนีเซีย ตาย 5 แสนคน รวันดา ภายใน 3 เดือน ตาย 9 แสนคน ศรีลังกา ตายหลายหมืน่ คน คนไทยต้องระวังอย่าเดินเข้าไปสูจ่ ดุ พลิก ผันที่ทำาให้คนต้องฆ่ากัน” แต่วันนี้สังคมไทยกำาลังย้อนย่ำากลับไปบนทางเส้นเก่า ในขณะที่หลายฝ่ายกำาลังเรียกร้องสร้าง “ความปรองดอง” ให้เกิดขึ้น ก่อนที่จะปริและแตกแยกมากกว่านี้ โดยเฉพาะ แนวทางที่สถาบันพระปกเกล้า นำาเสนอผลวิจัยแนวทาง ปรองดอง ตามที่ ก รรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษา แนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ ที่มี พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน เป็นประธาน นั้นกำาลังถูกตั้งคำาถาม และ ข้อสังเกต หลายประการเช่น เป็นการทำา เพื่อใครคนใดคนหนึ่งหรือไม่โดยเฉพาะ การปูทางทีจ่ ะเดินไปสูก่ ารออกพรบ.นิรโทษ กรรม หรือแม้แต่การทีจ่ ะยกเลิกและล้มล้าง คดีที่คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำาที่ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ (คตส.) สังคมไทยกำาลังให้ความสนใจและ จับตามองอย่างใกล้ชิดว่า คำาถามที่ พล.ต. สนั่ น ขจรประศาสน์ ประธานที่ ป รึ ก ษา พรรคชาติ ไ ทยพั ฒ นา ต่ อ พล.อ.สนธิ บุ ณ ยรั ต กลิ น ในฐานะอดี ต หั ว หน้ า รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ที่รู้จักกัน ในชื่ อ คณะมนตรี ค วามมั่ น คงแห่ ง ชาติ


Politic Focus

อันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุขหรือคมช. นัน้ มีนยั ยะอะไร เป็นพิเศษหรือไม่ ซึง่ แม้เสธ.หนัน่ จะยืนยันว่ามีหนทางเดียว ที่จะนำาไปสู่ปรองดองแท้จริงได้ คือทุกคนต้องออกมาพูด ความจริง เพื่อไขข้อคลางแคลงใจ โดยเฉพาะเบื้องลึกเบื้องหลังที่โยงใยไปถึง ประธาน องคมนตรีและรัฐบุรุษ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ นั้นเป็น อย่างไร และจะหาความจริงอะไรบางอย่างได้อย่างไร ใน ขณะที่พล.อ.สนธิ เรียกร้องให้ทุกฝ่ายลืมความหลัง(ซึ่งเป็น ไปไม่ได้)เพื่อที่จะทำาปัจจุบันให้ดีแล้วก้าวไปสู่อนาคตของ ความปรองดอง ขณะที่รศ.วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระ ปกเกล้าก็ยังยืนยันว่าได้ทำาข้อเสนอให้เป็นทางออกบ้าน เมือง เพราะอยากเห็นกระบวนการสร้างความปรองดอง และ เรื่องมาตรการระยะสั้นนำาสังคมกลับสู่ความเข้าใจหลักการ คืนความรู้สึกไม่ เป็นธรรม และภาพในอนาคต สังคมไทย พูดแต่การแก้ปัญหาปัจจุบัน ข้อเสนอระยะยาวที่ให้ปฏิรูป โครงสร้างทางการเมือง การสร้างบรรยากาศปรองดอง สำาคัญที่สุด “ถ้าสังคมไม่มีบรรยากาศปรองดอง ไม่ว่าเลือกวิธีการ ใดก็ไม่นาำ ไปสูค่ วามสำาเร็จ คณะผูว้ จิ ยั อยากเห็นกระบวนการ สร้างความปรองดอง การหารือร่วมกัน อยากเห็นประเทศ พ้นกับดัก วังวน แม้เราจะตกเป็นจำาเลยสังคม” ส่วน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พูดถึง แนวทางการปรองดองแต่เพียง ว่า คงต้องรอทางคณะ กรรมการปรองดองเป็นผู้พิจารณา แต่สิ่งที่อยากเห็นคือให้ ประเทศไทยเดินไปข้างหน้า และบรรยากาศต่างๆ เป็น บรรยากาศที่ดี เพราะวันนี้ทุกคนอยากเห็นความเชื่อมั่นใน

การเดินต่อไปข้างหน้า ซึ่งจริงๆ ต้องค่อยๆ ให้มีโอกาสได้ คุยกัน รับฟังความคิดเห็น และเชื่อว่าคณะกรรมการจะนำา ความคิดเห็นต่างๆ ไปพิจารณา ทั้งนี้สามารถเสนอได้ แต่ สุดท้ายก็ต้องกลับมาพูดคุยกันว่าจะเดินหน้าไปด้วยกัน อย่างไร แต่ พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และ อดี ต รองผู้ อำ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน (รอง ผอ.รมน.) เปิดเผยผ่านหนังสือ “ลับ ลวง พราง ภาค 5”ของ วาสนา นาน่วม ถึงความเป็นไปได้ในการปฏิวัติ ว่า ขณะนี้ มีความพยายามจากกลุ่มเดิมในการที่จะปฏิวัติรัฐประหาร ล้มรัฐบาลพรรค เพื่อไทย เป็นคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง ชาติ (คมช.) ภาค 2 ซึ่งเป็นพวกกลุ่มเดิมที่ตนเคยไปร่วม ประชุมวางแผนปฏิวัติเมื่อ 19 ก.ย.49 โดยพวกนี้เขายังไม่ ยอมหยุด และจะพยายามล้มรัฐบาลด้วยวิธีการเดิมๆ ใน อดีต แต่ถา้ ไม่สาำ เร็จ ก็ตอ้ งให้ทหารปฏิวตั ิ พวกนัน้ ยังอยูก่ นั ครบ แต่ละคนรอจ้องอยู่ทั้งนั้น ซึ่งอาจจะมี คมช.อีกครั้ง เพราะทีมงานที่เคลื่อนไหววางแผนกันอยู่ ก็พวกเดิมๆ ทั้ง นั้น แต่จะกล้าปฏิวัติหรือเปล่า ก็ลองดู วันนี้ประชาชนและสังคมไทยจึงยังสับสนและไม่รู้ว่า ประเทศชาติจะเดินไปในทิศทางใดกันแน่หรือจะกลับเข้าสู่ กับดักอำานาจทีเ่ รียกว่า”วงจรอุบาทว์ “อีกครัง้ คือมีการเลือก ตั้ง มีการปฏิวัติรัฐประหาร และมีการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ มีการเลือกตั้ง อย่างนี้ไม่สิ้นสุด ก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการ ทหารบก (ผบ.ทบ.) ก็พูดถึงเรื่องความปรองดองว่า คือการ ทีท่ กุ ฝ่ายต้องยอมรับในกติกา กฎหมาย บ้านเมือง และต้อง ยอมรับด้วยความพอใจ ไม่เช่นนัน้ ก็จะมีปญ ั หาต่อไปเรือ่ ยๆ CHAIRMANreview | 21


Politic Focus

“ก็ไปทำาให้ทกุ คนยอมรับก่อน ถ้ายอมรับกันไม่ได้ ก็ตอ้ งทำา กันต่อไป ไม่ใช่มาถามว่าได้หรือไม่ได้ ถ้าไม่ได้กฆ็ า่ กันหมด ทั้งประเทศจะเอาไหม” แต่ ทั้งหลายทั้งปวงนี้ เพราะนักการเมืองที่กุมอำานาจ และรวมถึงฝ่ายค้าน ที่ ต่างก็ไม่ลงรอย อ่อนข้อให้กันและ กั น ยิ่ ง ปั จ จุ บั น นั ก การเมื อ งประเภท”ผี ไ ม่ เ ผา เงาไม่ เหยียบ”นัน้ มีอยูม่ าก ไม่ยอมผ่อนสัน้ ผ่อนยาว เหมือนอย่าง วาทะของอดีตนายกรัฐมนตรีพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ที่ เคยพูดว่า”ไม่มมี ติ รแท้และศัตรทีถ่ าวาร” ซึง่ หากทุกฝ่ายยึด วาทะนีม้ าปฏิบตั กิ น็ า่ จะนำาไปสูค่ วามปรองดองได้ ไม่ใช่คอย แต่จะหันหลังชนกันนับ10ก้าวแล้วกลับมายิงกันเหมือนใน หนังคาวบอยส์ ขณะทีน่ ายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีและ อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เริ่มถอดใจแล้ว ว่า ไม่คอ่ ยมีความหวังในเรือ่ งปรองดองหรือการสมานฉันท์ มากนัก เพราะการปรองดองไม่เพียงแค่ยิ้มใส่กัน การ ปรองดองต้องหาระเบียบวาระที่ตรงกัน หาเป้าหมายที่ตรง กันเพือ่ คุยในเรือ่ งทีเ่ ป็นสาระ เช่น ปัญหาสังคมไทย และไม่

การปรองดองไม่เพียงแค่ยิ้มใส่กัน การปรองดองต้องหาระเบียบวาระ ที่ตรงกัน หาเป้าหมายที่ตรงกัน เพื่อคุยในเรื่องที่เป็นสาระ เช่น ปัญหาสังคมไทย และไม่คิดว่า มีแค่คนเสื้อแดง เสื้อเหลือง หากแต่เป็นปัญหาโครงสร้าง เชิงการปกครอง เป็นความสัมพันธ์ เชิงอำนาจ เช่น ข้าราชการมีอำนาจ ต่อรองมากกว่าคนจน การแก้ไข ต้องแก้รากฐานส่วนใหญ่ ของประเทศก่อน 22 | CHAIRMANreview

คิ ด ว่ า มี แ ค่ ค นเสื้ อ แดง เสื้ อ เหลื อ ง หากแต่ เ ป็ น ปั ญ หา โครงสร้างเชิงการปกครอง เป็นความสัมพันธ์เชิงอำานาจ เช่น ข้าราชการมีอำานาจต่อรองมากกว่าคนจน การแก้ไขต้องแก้ รากฐานส่วนใหญ่ของประเทศก่อน สอดคล้องกับข้อเสนอทางออกของ นายธีรยุทธ บุญมี นักวิชาการชือ่ ดังทีเ่ ชือ่ ว่าความคิดเรือ่ งสังคมเข้มแข็ง ชุมชน เข้มแข็ง และพลเมืองเข้มแข็ง น่าจะเป็นทางออกที่ดีสำาหรับ การเมืองไทย ที่มีความขัดแย้งระหว่างประชานิยมและ อนุรักษ์นิยมค่อนข้างมาก ซึ่งต่างก็มีคุณค่าในตัวเอง และ เป็นสิ่งที่สังคมไทยยังขาดมาตลอดจนทำาให้การพัฒนาการ เมืองประชาธิปไตยของบ้านเราไม่บรรลุผล ดังนั้นการปรับโครงสร้างอำานาจ โดยเฉพาะการปรับ ดุลอำานาจที่เหมาะสมระหว่างรัฐบาลกับชุมชน ท้องถิ่น นั้น คณะรัฐมนตรี (ครม.) ต้องอนุมัติให้ดำาเนินการสร้าง ความ เป็นธรรมในระบบงบประมาณ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำาใน สังคม แล้วมอบให้สำ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลังและสำานักงบ ประมาณ ร่วมกันผลักดันให้มีการออกระเบียบสำานักนายก รัฐมนตรี รองรับการดำาเนินงานของโครงการนำาร่องให้มี กลไก การทำางานร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคชุมชนท้องถิ่นและ ภาคเอกชน ตลอดจนพิจารณากลไกการจัดตัง้ องค์กรอิสระให้มหี น้า ทีใ่ นการจัดทำากฎหมาย เพือ่ ปฏิรปู โครงสร้างอำานาจระหว่าง ส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าคและส่วนท้องถิน่ แล้วดำาเนินกิจกรรม ขับเคลื่อนรณรงค์แนวคิดการ ปฏิรูปสังคม เพื่อจะนำาไปสู่ การคื น อำ า นาจให้ ป ระชาชนเป็ น กำ า ลั ง หลั ก ของประเทศ พร้อมกับมอบคณะกรรมการฯให้กระจายอำานาจแก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิน่ ร่วมกับองค์กรท้องถิน่ เพือ่ ผลักดันการ ปฏิรูปให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อการปรับสมดุลทางอำานาจเกิดขึ้น กระจายอำานาจ ลงสู่ท้องถิ่มมากขึ้น ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางอำานาจ มากขึน้ การปรองดองก็จะเกิดขึน้ ใครๆก็จะมายึดอำานาจไป ไม่ได้ง่ายๆอีกต่อไป วงจรอุบาทว์ก็จะสูญพันธุ์ ประเทศชาติก็จะเดินหน้าไปได้โดยไม่ติดกับดัก ทางอำานาจอีกต่อไป


เกษตรเศรษฐกิจ

สกย.ชูแนวคิด เพิ่มมูลค่ายางพาราไทย ในงานวันยางพาราแห่งชาติ’55

หวัง พัฒนาอุตสาหกรรมยางทั้งระบบ ตั้งเป้าทำารายได้ปีละ 1 ล้านล้านบาท 6-8 เมษายน 2555 สกย.จัดงานวันยางพาราแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ พื้นที่ฐานอุตสาหกรรมยาง แบบครบวงจรทีส่ าำ คัญของประเทศ ภายในงาน รมช.กษ.เป็นประธานเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษ ทิศทางการพัฒนายางพาราไทย ตั้งเป้าในปี 2556 คือ อุตสาหกรรมยางทั้งระบบทำารายได้ ให้ประเทศปีละ 1 ล้านล้านบาท

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วย ว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) ประธานเปิดงาน กล่าวว่า “วันยางพาราแห่งชาติ ประจำ าปี 2555” ในปี นี้ จั ด ขึ้ น ภายใต้ แ นวคิ ด ‘เพิ่ ม มู ล ค่ า ยางพาราไทย’ โดยความร่ ว มมื อ ของ สำานักงานกองทุนสงเคราะห์การทำาสวนยาง CHAIRMANreview | 23


เกษตรเศรษฐกิจ

(สกย.) หน่วยงานยางพารา และทุกภาคส่วน เพื่อประกาศศักยภาพยางพาราไทย ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วและมี ความสำาคัญสูงมาก ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มาแรง เห็นได้จากพื้นที่ เพาะปลูกยางพาราขณะนี้ขยายตัวไปทั่วทุกภูมิภาค และให้ผลตอบแทนสูงมากในบรรดาสินค้าเกษตรด้วยกัน การที่ผมได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยางพาราทั้งหมด ในสังกัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย สำานักงานกองทุนสงเคราะห์การทำาสวนยาง (สกย.) องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) และ สถาบันวิจยั ยาง กรมวิชาการเกษตร ถือเป็นภาระหน้าทีส่ าำ คัญยิง่ อย่างหนึง่ ในฐานะรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เพราะต้องดูแลสินค้าและผลิตภัณฑ์ยางพารา ซึ่งทำารายได้เข้าประเทศมากที่สุดเป็นอันดับ 1 เหนือกว่าทุกผลิตภัณฑ์ จากตัวเลขล่าสุดในปีที่ผ่านมา พบว่า มูลค่ายางพาราไทยจากอุตสาหกรรมทั้งระบบ สร้างรายได้เข้าประเทศประมาณ 6.8 แสนล้านบาท ยางพาราจึงเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก เป็นสายเลือดสำาคัญของ ระบบเศรษฐกิจไทยที่รัฐต้องสร้างความมั่นคงและความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการ นัก ธุรกิจ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อยางพาราไทยในตลาดโลกด้วย

24 | CHAIRMANreview


เกษตรเศรษฐกิจ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มียุทธศาสตร์พัฒนายางพารา ซึ่ง ที่ผ่านมาได้ดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อผมรับภารกิจนี้ ผมมีความ มุ่งมั่นและต้องการทุ่มเทเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยางทั้งระบบ ตั้งแต่ภาคการผลิตจนถึงภาคการตลาดให้ เติบโตมากที่สุด ซึ่งต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เป็นผลสำาเร็จ ล่าสุด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำาเนินนโยบายด้านยางพาราและอุตสาหกรรมยางมีความเป็นเอกภาพ โดย การ ยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จะทำาหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ ยางพารา โดยเฉพาะการเพิ่มรายได้จากอุตสาหกรรมและการผลิตยางพาราทั้งระบบ ซึ่งต้องมียุทธศาสตร์ การเพิ่มมูลค่ายางพาราไทยที่ชัดเจน เป็นเอกภาพ ทั้งนี้ ได้มีการเตรียมการล่วงหน้าไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อผลักดันศักยภาพยางพาราไทยทั้งหมด ตั้งแต่ภาคการผลิตถึงภาคการตลาด เป้าหมายระยะสั้น ในปี 2556 คือ อุตสาหกรรมยางทั้งระบบทำารายได้ให้ประเทศปีละ 1 ล้านล้านบาท จากนั้นจะพัฒนาขยายตลาด และสร้างโอกาสให้กับยางพาราทั้งหมด ภายใต้เป้าหมายให้ยางพารา ไทยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงยิ่งขึ้นไป อีก เราต้องร่วมมือกันทำาให้ผลิตภัณฑ์ยางพาราไทย สร้างเกียรติยศ สร้างศักดิ์ศรีให้ประเทศ ทั้งในเชิง เศรษฐกิจและครองสถานะผู้นำาตลาดยางพาราของโลก ซึ่งรัฐบาลหวังเป็นตัวอย่างนำาร่องพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ ให้มีการจัดทำายุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและสร้างมูลค่าเพิ่มได้ เช่นเดียวกับยางพารา รมช.กษ.กล่าวเพิม่ เติมว่า การจัดงานวันยางพาราแห่งชาติทจี่ งั หวัดนครศรีธรรมราชครัง้ นี้ จึงเป็นกิจกรรม สำาคัญทีจ่ ะช่วยปลุกกระแส สร้างความตืน่ ตัวให้กบั ผูเ้ กีย่ วข้องในอุตสาหกรรมยางพารา และประชาชนทัง้ ประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการพัฒนาศักยภาพยางพาราไทยให้เพิ่มมากขึ้น โดยร่วมมือกันขับเคลื่อนตาม ยุทธศาสตร์ยางพาราที่กำาหนดไว้ นายวิทย์ ประทักษ์ใจ ผู้อำานวยการสำานักงานกองทุนสงเคราะห์การทำาสวนยาง (ผอ.สกย.) กล่าวว่า งานวันยางพาราแห่งชาติ กำาหนดจัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2547 เห็นชอบให้วันที่ 10 เมษายน เป็นวันยางพาราแห่งชาติ เพื่อรำาลึกถึงคุณงามความดีและ เชิดชูเกียรติ ‘พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)’ ผู้ได้รับการขนานนามว่า เป็น “บิดาแห่งยางพาราไทย” เนื่องจากท่านเป็นผู้ริเริ่มนำายางพาราเข้ามาปลูกในแผ่นดินไทยเป็นคนแรก กระทั่งยางพาราพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจสำาคัญ ที่สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิต CHAIRMANreview | 25


เกษตรเศรษฐกิจ

ที่ดีขึ้น ขณะนี้ ยางพารานำารายได้เข้าประเทศ เป็ น อั น ดั บ 1 ถื อ เป็ น สิ น ค้ า เกษตรที่ เ ติ บ โต อย่ า งแข็ ง แกร่ ง สร้ า งความภาคภู มิ ใ จให้ กั บ ประเทศไทย ในฐานะประเทศผู้ผลิตและส่งออก ยางธรรมชาติเป็นอันดับหนึ่งของโลกมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2534 จนถึ ง ปั จ จุ บั น ดั ง นั้ น การจั ด งานวั น ยางพาราแห่ ง ชาติ จึ ง เป็ น การตอกย้ำ า ให้ ทุ ก ฝ่ า ยตระหนั ก ถึ ง ความสำ า คั ญ และคุ ณ ค่ า ของยางพาราที่มีต่อประเทศ โดยทุกปีจะมีการ จั ด งานหมุ น เวี ย นไปตามพื้ น ที่ จั ง หวั ด ที่ มี ก าร ปลู ก ยางพารา สำ า หรั บ ปี นี้ สำ า นั ก งานกองทุ น สงเคราะห์การทำาสวนยาง หรือ สกย. รัฐวิสาหกิจ สั ง กั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะ เจ้ า ภาพหลั ก ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานยาง คื อ องค์ ก ารสวนยาง สถาบั น วิ จั ย ยาง กรมวิ ช าการเกษตร และ หน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร ร่วมบูรณาการจัดงานวันยางพาราแห่งชาติ ขึ้น ระหว่างวันที่ 6 - 8 เมษายน 2555 ภายใต้แนวคิด “เพิ่มมูลค่ายางพาราไทย” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ อ แสดงศั ก ยภาพการพั ฒ นายางพาราไทย และร่ ว มกั น เผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ นวั ต กรรมยาง พร้ อ มจั ด กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มมูลค่ายางพารา โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ให้ใช้บริเวณภายในมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่จัดงาน ทั้งนี้ เพราะจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแหล่งเรียนรู้ดั้งเดิมของการทำาสวนยางพารา รายได้ประชากร ส่ ว นใหญ่ ขึ้ น อยู่กับภาคการเกษตร โดยมีอาชีพหลั ก คื อ สวนยางพารา อี ก ทั้ ง เป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ศั ก ยภาพ เป็ น ลำ า ดั บ ต้ น ของระดั บ ประเทศ ในเรื่ อ งของโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ปั จ จั ย การผลิ ต อุ ต สาหกรรมแปรรู ป เครือข่ายธุรกิจการเกษตร การตลาด การเพิ่มมูลค่าผลผลิต การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และสถาบัน การศึกษาในการพัฒนางานวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรม ซึ่งส่งผลให้ จ.นครศรีธรรมราชมีรายได้จาก อุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ ประมาณ 4 หมื่นล้านบาทต่อปี นายวิทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำาหรับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดแสดงภายในงาน นอกจากพิธีรำาลึกถึงคุณูปการ ของบิดาแห่งยางพาราไทยแล้ว ยังมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมงาน ได้รับทราบและตระหนักถึงบทบาทความสำาคัญ

26 | CHAIRMANreview


เกษตรเศรษฐกิจ

ของยางพารา ที่ มี ส่ ว นช่ ว ยพั ฒ นาประเทศทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม ตลอดจนได้ รั บ ความรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการแปรรูปยางพาราเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นายางพาราไทย อั น จะนำ า ไปสู่ ก ารเพิ่ ม มู ล ค่ า ยางพาราทั้ ง ระบบ เพื่ อ พั ฒ นายางไทยให้ ก้ า วไกลอย่ า งยั่ ง ยื น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย นิ ท รรศการ “เพิ่ ม มู ล ค่ า ยางพาราไทย” เน้นการเพิ่มมูลค่า 3 ประการ คือ การเพิ่มผลผลิต ด้วย การเลือกใช้ยางพันธุ์ดี การจัดการธาตุอาหาร การจัดการดิน และน้ำา การเพิ่มมูลค่า ด้วยการนำาน้ำายางสด ยางแผ่นดิบ หรือ ยางก้ อ นถ้ ว ย มาแปรรู ป เป็ น ยางแผ่ น รมควั น ยางเครฟ หรื อ ยางแผ่ น คุ ณ ภาพดี และการเพิ่ ม ราคา โดยการส่ ง เสริ ม ให้ เกษตรกรรวมตัวกันเป็นสถาบันเกษตรกรร่วมกันผลิต ร่วมกัน ขาย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมภาคสัมมนาวิชาการเรื่อง “เพิ่มมูลค่า ยางพาราไทย” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา และเสวนาเวทีครูยาง ในหัวข้อ “ผู้นำาชุมชน กับการ พัฒนาอาชีพการทำาสวนยาง” อีกด้วย ส่วนกิจกรรมที่น่าสนใจและช่วยเพิ่มสีสันให้กับงาน คือ การแข่งขัน กรีดยางชิงแชมป์ประเทศไทย การแข่งขันนกกรงหัวจุก และการประกวดธิดาสวนยาง เพื่อเฟ้นหาสาวงาม ลูกหลานชาวสวนยาง มาทำาหน้าที่เป็นทูตในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ความรู้และกิจกรรมยางพารา ในโอกาสต่ า งๆ และการแสดงมิ นิ ค อนเสิ ร์ ต จากศิ ล ปิ น ภาคใต้ ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง มาร่ ว มสร้ า งความบั น เทิ ง ในงานด้วย ด้านนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับในการเปิดงาน ครั้งนี้ว่า ด้วยเหตุที่นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีต้นน้ำาของแม่น้ำาหลายสาย พื้นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ เอื้อต่ออาชีพการเกษตร ดังนั้น พื้นที่ทั้งจังหวัดประมาณ 6.2 ล้านไร่ จึงเป็นพื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตร เกือบครึ่ง ประมาณ 3 ล้านไร่ เศรษฐกิจโดยทั่วไปของนครศรีธรรมราช ขึ้นอยู่กับผลผลิตด้านการเกษตร พื ช เศรษฐกิ จ สำ า คั ญ คื อ ยางพารา ข้ า ว มะพร้ า ว ไม้ ผ ล และปาล์ ม น้ำ า มั น สำ า หรั บ ยางพารา เป็ น พื ช เศรษฐกิ จ หลั ก ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ในการสร้ า งรายได้ ห ล่ อ เลี้ ย งระบบเศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด ปั จ จุ บั น นครศรีธรรมราช มีพื้นที่ปลูกยางพาราประมาณ 1.8 ล้านไร่ มีสวนยางเปิดกรีดให้ผลผลิตมากกว่า 1.4 ล้ า นไร่ ผลผลิ ต เฉลี่ ย ต่ อ ไร่ ปี ล ะ 283 กิ โ ลกรั ม ในส่ ว นของภาคอุ ต สาหกรรมยางพารา มี โ รงงานผลิ ต

CHAIRMANreview | 27


เกษตรเศรษฐกิจ

ยางแผ่ น ดิ บ ยางแผ่ น รมควั น ยางแท่ ง และน้ำ า ยางข้ น เกื อ บ 100 โรงงาน กำาลังการผลิตรวมปีละ 6.6 แสนตัน และมีโรงงานแปรรูปไม้ ยางพารา 75 โรง กำาลังการผลิตปีละ 1.8 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่ง อุตสาหกรรมยางพารานี้มีตลาดต่างประเทศรองรับ ทั้งประเทศจีน ญีป่ ุน่ สหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย และสร้างรายได้ให้นครศรีธรรมราช ปีละประมาณ 4 หมื่นล้านบาท นายวิโรจน์ กล่าวต่อว่า การจัดงานวันยางพาราแห่งชาติ ประจำา ปี 2555 ที่ จ.นครศรีธรรมราช นับเป็นส่วนสำาคัญทีจ่ ะช่วยผลักดันศักยภาพของยางพาราในพืน้ ทีน่ ครศรีธรรมราช ให้สอดคล้องตามแผนงานโครงการ 12 นครในฝันของจังหวัด ซึ่งมี ‘โครงการนครแห่งยางพารา ปาล์มน้ำามัน และข้าว’ รวมอยู่ด้วย เพื่อให้นครศรีธรรมราช บรรลุเป้าประสงค์ในการเพิ่มรายได้ประชากรต่อคนต่อปี ให้เพิ่ม ขึ้นอย่างน้อย 40 % ภายในปี 2556 โดยเน้นการเติบโตของภาคเกษตร ด้วยการเพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่า และ เพิ่มรายได้ โดยมียางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจชูโรง ภายใต้การบริหารจัดการที่เข้มแข็งทุกด้าน รวมถึงการพัฒนา ระบบโลจิสติกส์ให้เป็นศูนย์กลางของภาคใต้ที่อำาเภอทุ่งสงนี้ด้วย “เนื่องจากช่วงเวลาการจัดงานวันยางพาราแห่งชาติ ใกล้กับเทศกาลสงกรานต์ ผมขอถือโอกาสนี้เชิญ เทีย่ วงานเทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนครฯ ซึง่ เป็นงานประเพณีทอ้ งถิน่ บ่งบอกประวัตศิ าสตร์อลังการ แห่งตำานานเมืองนครศรีธรรมราช ๑๒ – ๑๔ เมษายนนี้ พร้อมขอเชิญทุกท่านเยือนแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีให้เลือก หลากหลาย หากมีโอกาส ขอเชิญสักการะ พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์สำาคัญ คู่บ้านคู่เมือง ซึ่งทางจังหวัดกำาลังนำาเสนอขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ด้วยคำาขวัญประจำาจังหวัดที่ว่า เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำา ชื่นฉ่ำาธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู” นายวิโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย

28 | CHAIRMANreview


Chairman Society

ศ.ศ.ป.ประสบผลสำ�เร็จ งานเทศกาล

นวั ต ศิ ล ป์ น านาชาติ 2 555 � กระแสตอบรับอย่างล้นหลาม เมื่อเร็วๆ นี้ ศ.ศ.ป. (ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ) ได้จัดงานนวัตศิลป์นานาชาติ 2555 ณ ไบเทค บางนา ซึ่ง เป็นการโชว์ผลงานหัตถศิลป์สุดอลังการ โดยมีที่สุดของงาน ศิลปหัตถกรรมจาก 20 ประเทศและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ เข้าร่วมอีก 185 คูหาทั้งในประเทศและต่างประเทศ กระแส ตอบรับดีเยี่ยมทั้งจากผู้ประกอบการและผู้เข้าชมงาน

CHAIRMANreview | 29


Chairman Society

นายศิรวิ ฒ ั น์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ทิศทางของงานศิลปหัตถกรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก งานศิลปหัตถกรรมไทยในอดีต มักจะมีรูปแบบ ที่สะท้อนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมจากท้องถิ่น และสร้างสรรค์ขึ้นจากวัตถุดิบที่มีอยู่ใกล้ตัว แต่ในปัจจุบันงาน ศิลปหัตถกรรมไทยได้เริ่มมีการผสมผสานความเป็นสากลเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะด้วยกระบวนการออกแบบ ตลอดจน การผลิต ที่ต้องผสมผสานนวัตกรรมอันทันสมัย และความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลงานให้ตรงกับความต้องการ ของตลาด และได้รับการยอมรับจากตลาดสากล ดังนั้น เป็นเรื่องที่น่ายินดีของกลุ่มงานศิลปหัตถกรรมไทย ที่ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป.ได้จัดงานดีๆเช่น “เทศกาลนวัตศิลป์ นานาชาติ 2555 หรือ International Innovative Crafts Fair 2012 : IICF” ขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการส่งเสริม และสืบสานผลงานอันทรงคุณค่าของประเทศ ในขณะเดียวกัน ยังเป็นเวทีสำาหรับการเจรจาธุรกิจ เชื่อมโยงเครือข่ายทางนวัตศิลป์ในระดับนานาชาติ เพราะ มีผู้ประกอบการเลื่องชื่อจากต่างประเทศมาร่วมจัดแสดงมากถึง 20 ประเทศ ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเข้ามาช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการไทย เพื่อให้ เล็งเห็นประโยชน์ของการผสมผสานนวัตกรรมอันทันสมัยกับงานศิลปหัตถกรรมของไทย ที่มีเอกลักษณ์และ ความปราณีต สร้างสรรค์เป็นผลงาน “นวัตศิลป์” ที่เข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อไดครอบคลุมทุกกลุ่ม และยังสามารถกระตุ้นให้ คนไทยและชาติต่างๆได้เห็นถึงศักยภาพงานศิลปหัตถกรรมของไทย ตลอดจนยังเป็นการจุดประกายแนวความคิด ให้แก่ผู้ประกอบการงานหัตถศิลป์ ในการนำาเอาความคิดสร้างสรรค์มาใส่ในกระบวนการออกแบบ และการผลิต เป็นตัวช่วยสำาคัญในการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์งานศิลปหัตถกรรมไทยได้เป็นอย่างดี ซึ่ง จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไปสู่ระดับสากลได้ และยังช่วยประกาศศักยภาพของผู้ประกอบการ งานฝีมอื หรือช่างศิลป์ไทย ทำาให้ได้รบั การยอมรับว่า “เมือ่ เปรียบเทียบกับนานาชาติแล้ว งานฝีมอื คนไทยเรา ไม่แพ้ชาติใดในโลก” 30 | CHAIRMANreview


นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ ผู้อำานวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศกล่าวถึงรายละเอียด การจัดงานไว้อย่างน่าสนใจว่า งานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2555 ในครั้งนี้ได้รวบรวมผลงานนวัตศิลป์ที่มี ความโดดเด่น โดยเป็นผลงานที่อยู่ในกลุ่มของใช้ เครื่องประดับ และของตกแต่งบ้าน ทัง้ ไทยและต่างประเทศไม่วา่ จะเป็นจากกลุม่ อาเซียน กลุม่ เอเชียใต้ กลุม่ แอฟริกา กลุม่ ยุโรป อาทิ พม่า สิงคโปร์ จีน เนปาล ปากีสถาน โมร็อคโค ตุรกี ฝรั่งเศส อิตาลี และอื่นๆ กว่า 20 ประเทศเข้าร่วมแสดงผลงานและออกร้านจำาหน่ายสินค้า ดังนั้นงาน IICF จึงเรียกว่ามีความครบถ้วนครอบคลุมในหลาย ด้ า น ไม่ ว่ า จะเป็ น ในด้ า นของผู้ เข้ า ชมงาน ได้ รั บ ความ เพลิดเพลินจากการเลือกชมและซือ้ ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี วามหลากหลาย มีเอกลักษณ์ และมีคุณภาพ ในด้านของผู้ประกอบการ ก็นับว่า เป็นโอกาสสำาคัญทีจ่ ะนำาเสนอผลิตภัณฑ์ให้เป็นทีร่ จู้ กั และได้เชือ่ ม โยงเครือข่ายผู้ประกอบการต่างประเทศ เกิดการเรียนรู้ในด้าน เทคนิควิธีการ ตลอดจนแนวความคิด เทรนด์การออกแบบ และ ความต้องการของผู้ซื้อสินค้าที่มีความครบถ้วนตรงจุด ในด้าน เศรษฐกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย จะ ช่วยให้เกิดเวทีแห่งการซื้อขาย เจรจาธุรกิจในระดับนานาชาติ อีก ทั้งยังช่วยกระตุ้นให้กลุ่มช่างฝีมือ และผู้ประกอบการให้เกิดการ เรียนรูจ้ นสามารถสร้างเป็นผลงาน “นวัตศิลป์” ทีม่ คี วามโดดเด่น สร้างมาตรฐานให้แก่งานศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นทีร่ จู้ กั และได้ รับการยอมรับจนถูกหยิบยกไปปรับใช้ในธุรกิจประเภทต่างๆได้ เช่น นำาผ้าทอมือไทยไปประยุกต์เป็นเฟอร์นิเจอร์ ชุดโซฟา หรือใช้ในธุรกิจโรงแรม เป็นต้น งานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2555 ยังมีไฮไลท์ที่น่าสนใจหลายส่วน ประกอบด้วย นิทรรศการจัดแสดง ผลงานนวัตศิลป์โดดเด่นของต่างประเทศ อาทิ เครือ่ งประดับ โคมไฟระย้า เครือ่ งแก้ว ทีผ่ ลิตถวายสำานักราชวงศ์ จากประเทศออสเตรีย, เครื่องกระเบื้องปั้นดินเผาประวัติยาวนานกว่า 236 ปี จากบริษัท Royal Copenhagen

CHAIRMANreview | 31


ประเทศเดนมาร์ก, เครื่องแก้วคริสตัล และเครื่องแก้วแกะสลักที่ทำาด้วยมือด้วยเทคนิคการเป่าแก้วด้วยปาก (Mouth Blow) นิทรรศการจากผู้ผลิตนวัตศิลป์ชั้นนำาจากประเทศไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์นวัตศิลป์ชั้นนำา และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการผสมผสานระหว่างการนำางานฝีมือและงานออกแบบ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์จนมีความโดดเด่น สร้างผลงานที่มีเสน่ห์ และทรงคุณค่าได้อย่างลงตัว มาจัดแสดง จำานวน 3 ท่าน ไดแก่ 1.สุวรรณ คงขุนเทียน นำาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นโซฟาถักด้วยย่านลิเภา และเก้าอี้ทำาจาก กระดาษใยสับปะรด มาร่วมจัดแสดง 2.คุณกรกต อารมย์ดี ซึ่งนำาผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ มาผลิตเป็นโคมไฟแบบห้อย โคมไฟแบบตั้งพื้น และงานตกแต่งกำาแพง wall piece ในรูปแบต่างๆมาจัดแสดง 3.คุณระพี ลีละศิริ นำาผลิตภัณฑ์ประเภทพรม ที่นำาวัสดุจากเส้นใยธรรมชาติประเภทต่างๆ มาจัดแสดง ซึ่งไม่ สามารถหาดูชมได้ง่ายๆในนิทรรศการทั่วไป ภายในงานยังมีการจัดสัมมนา และเป็นเรือ่ งน่ายินดีทไี่ ด้รบั กระแสตอบรับเข้าร่วมเป็นจำานวนมาก ซึง่ ทราบได้ จากการลงทะเบียนแจ้งความจำานงเข้าร่วมสัมมนา ที่ศ.ศ.ป.จัดขึ้นเป็นพิเศษ และเนื้อหาสาระยังเป็นประโยชน์อย่าง ยิง่ สำาหรับผูป้ ระกอบการในแวดวงนวัตศิลป์ โดยวันที่ 15 มีนาคม 2555 ได้จดั สัมมนาในหัวข้อ “Innovation Crafts Trend” ในเรื่ อ งของลู่ ท างการตลาด การผสมผสานงานหั ต ถศิ ล ป์ แ ละการออกแบบเพื่ อ เกิ ด เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นวัตศิลป์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจาก 3 ประเทศ คือ เกาหลี ออสเตรีย และฝรั่งเศส ซึ่งผู้ประกอบการไทยจะได้รับความรู้ และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้เพิ่มขึ้น และในช่วงบ่าย ในหัวข้อ “Successful Innovation Crafts of Thailand” ได้รับเกียรติจาก นักออกแบบจนถึงผู้สร้างสรรค์ชิ้นงานหัตถศิลป์ไทยที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ในด้านของเส้นทางสู่ความสาเร็จในการสร้างสรรค์งานนวัตศิลป์ในตลาดสากล พร้อมกันนี้ ภายในงาน ยังมีการรวบรวมข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในด้านองค์ความรู้ เช่นการรวมทะเบียน ครู ช่ า งหั ต ถกรรมไทยจากทั่ ว ประเทศ และนิ ท รรศการแสดงผลงาน “ช่ า งหั ต ถศิ ล ป์ ไ ทย”จาก 9 แขนงเป็ น งานสาคัญที่มีรากฐานมาจากงานช่าง 10 หมู่มาจัดแสดงให้ความรู้ และให้ผู้เข้าชมได้ร่วมสืบสานมรดกทาง ศิลปหัตถกรรมไทยให้คงไว้สืบไป แม้ ศ.ศ.ป. ได้จัดงานนี้เป็นปีแรกแต่คาดหวังว่าผลที่ได้รับจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการแสดงศักยภาพของ งานหัตถกรรมของไทย คนไทยและยังเป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับองค์กรหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง ในและต่างประเทศในด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงานศิลปหัตถกรรมของไทยสู่สายตานักธุรกิจไทยและ ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดในเวทีสากล ดังนั้น ศ.ศ.ป. จึงพร้อมจัดงาน ในปีต่อไปให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม

32 | CHAIRMANreview


เกษตรเศรษฐกิจ

กองทุน FTA เร่งเครื่อง รับ AEC

ปูทางช่วยเหลือเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน สศก. โดยกองทุน FTA เร่งเครือ่ งประชาสัมพันธ์ ช่วย เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนการช่วยเหลือจากกอง กองทุ น ฯ รองรั บ การก้ า วสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซียน หรือ AEC ในปี 58 พร้อมเตรียมกำาหนด นโยบายเพื่อส่งเสริม สนับสนุน สินค้าที่มีศักยภาพ ควบคูไ่ ปกับการเยียวยาสินค้าทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ สร้าง ความมั่นใจให้แก่เกษตรกร นางนารีณฐั รุณภัย รองเลขาธิการและโฆษกสำานักงาน เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารกองทุน FTA : เสริม สร้างเกษตรกรไทยรับมือ AEC ว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้

มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการประชาสัมพันธ์ถึงแนวทางการ ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน FTA กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ในส่วนของภาคตะวันออก และช่วยให้เกษตรกรมี โอกาสเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อดำาเนินการปรับโครงสร้างการ ผลิตปศุสัตว์ ประมง และสินค้าเกษตร เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ปาล์มน้ำามัน มะพร้าวผล พริกไทย เพื่อรองรับผลก ระทบจากการเปิดเสรีการค้าที่อาจส่งผลในอนาคต ซึ่งการ รวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้อาเซียน กลายเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน มีการเคลือ่ นย้าย สินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมือได้อย่าง เสรี มีมาตรฐานสินค้า กฎเกณฑ์ กฎระเบียบเดียวกัน โดย การรวมเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันของอาเซียน จะ ช่วยสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการผลิตในภูมภิ าค เสริม สร้างศักยภาพของอาเซียนในการเป็นศูนย์กลางการผลิต ของโลก ซึง่ ประเทศสมาชิกจะร่วมกันดำาเนินมาตรการต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียน และ เมือ่ มองถึงโอกาสของสินค้าเกษตรทีส่ าำ คัญในภาคตะวันออก เช่น ปศุสตั ว์ ประมง และผลไม้ตา่ งๆ ทีม่ อี ยูห่ ลากหลายชนิด ก็จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยจำานวนมาก และจากสถานการณ์ที่มีต่อตลาดสินค้าเกษตรในภาค ตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้ต่างๆ นั้น จะเห็นได้ว่า เป็นผลด้านบวกมากกว่าด้านลบ เนื่องจากแนวโน้มการส่ง ออกผลไม้ ส ดและผลไม้ แ ปรรู ป ของประเทศไทยไปยั ง อาเซียนในปี 2551 คิดเป็นมูลค่า 4,796 ล้านบาท และเพิ่ม ขึ้ น เป็ น 5,727 ล้ า นบาท ในปี 2552 ในทางกลั บ กั น ประเทศไทยนำาเข้าผลไม้จากอาเซียนในปี 2551 และ 2552 มีมลู ค่ารวม 1,323 ล้านบาท และ 883 ล้านบาท ตามลำาดับ ซึง่ ลดลงอย่างเห็นได้ชดั อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและ CHAIRMANreview | 33


เกษตรเศรษฐกิจ

สหกรณ์ได้เตรียมกำาหนดนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน สินค้าที่มีศักยภาพควบคู่ไปกับการเยียวยาสินค้าที่ได้รับ ผลกระทบ อาทิ การจัดทำายุทธศาสตร์ไม้ผล (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลำาไย ลิ้นจี่ ) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ ผลิตและคุณภาพผลผลิตในประเทศ การวิจัยและพัฒนา พันธุ์ การสร้างระบบมาตรฐานและตรวจสอบรับรองสินค้า นอกจากนี้ การจัดตั้งกองทุน FTA เพื่อสนับสนุนเงินปรับ โครงสร้างการผลิตสินค้าที่ได้รับผลกระทบก็เป็นอีกเครื่อง มือหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือได้ รวมทั้งเป็นการสร้างความ มั่นใจให้แก่เกษตรกรไทยในภาคตะวันออกว่ารัฐบาลไม่ ทอดทิ้งท่านอย่างแน่นอน สำ า หรั บ ผลการดำ า เนิ น งานที่ ผ่ า นมา กองทุ น ปรั บ โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ หรือ กองทุน FTA ได้รับ

34 | CHAIRMANreview

อนุมัติงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตั้งแต่ปี 2549 - 2554 จำานวน 544.80 ล้านบาท เป็นการอนุมัติเงินช่วย เหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าที่ได้รับผลกระทบจาก การเปิดเสรีทางการค้าทุกกรอบการค้า ในด้านพืช ได้แก่ โครงการปรับโครงสร้างสินค้าชา โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ การผลิตปาล์มน้ำามัน โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟ แบบครบวงจร โครงการเพิม่ ศักยภาพการผลิตข้าวและสร้าง ความเข้มแข็งให้ชาวนาเพือ่ รองรับผลกระทบจากการเปิดเสรี การค้าอาเซียน โครงการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำามันพันธุ์ดี ทดแทนสวนเก่ า เพื่ อ รองรั บ ผลกระทบจากการเปิ ด เสรี การค้า AFTA และโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ของสหกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันข้าวไทยสู่ สากล งบประมาณรวม 366.89 ล้านบาท ส่วนในด้าน ปศุสตั ว์ ได้แก่ โครงการคัดเลือกพ่อพันธุก์ าำ แพงแสนเพือ่ ใช้ ผลิ ต น้ำ า เชื้ อ โครงการจั ด ตั้ ง ตลาดกลางโคเนื้ อ พั น ธุ์ กำาแพงแสน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโคเนื้อ โครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลีย้ งโคนม ด้วยวิธปี ฏิบตั ไิ ด้และเห็นผลจริง โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ การผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพิม่ มูลค่าโคนม และผลิตภัณฑ์ นมของสหกรณ์โคนมบ้านบึง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ ภาคตะวันออก และโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตและ เพิม่ มูลค่าสุกรของสหกรณ์ผเู้ ลีย้ งสุกรอุตรดิตถ์ งบประมาณ รวม 177.90 ล้านบาท


Insurance

ต่ออายุกรมธรรม์ เพื่อประโยชน์ในช่วงสงกรานต์ ในช่ ว งเทศกาลสงกรานต์ ที่ กำ า ลั ง จะมาถึ ง จะมี ประชาชนจำ า นวนมากเดิ น ทางไปต่ า งจั ง หวั ด เพื่ อ พั ก ผ่ อ น หรื อ กลั บ สู่ ภู มิ ลำ า เนา จากสถิ ติ ที่ ผ่ า นมา หลายปีจะเห็นได้ว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นเป็นจำานวนมาก ส่ ง ผลให้ มี ป ระชาชนได้ รั บ บาดเจ็ บ และเสี ย ชี วิ ต หลายราย สมาคมประกันชีวิตไทยมีความห่วงใย ในสวั ส ดิ ภ าพของประชาชนและ ปรารถนาให้ทกุ ท่านปลอดภัยในช่วง เทศกาลดังกล่าว และเพื่อเป็นการ เตรี ย มความพร้ อ มหากเกิ ด เหตุ สุดวิสยั ขึน้ จึงขอแนะนำาให้ประชาชน ผู้มีประกันภัยตรวจสอบกรมธรรม์ ประกั น ชี วิ ต ที่ ไ ด้ ทำ า ไว้ ว่ า ยั ง มี ผ ล บังคับอยู่ หรือถึงกำาหนดชำาระเบี้ย ประกันชีวิตแล้วหรือไม่ เพื่อจะได้ ชำ า ระเบี้ ย ประกั น ชี วิ ต ให้ มี ค วาม คุ้มครองครบถ้วนก่อนการเดินทาง ต่อไป นายสุทธิ รจิตรังสรรค์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย กล่ า วว่ า “เทศกาลสงกรานต์ เ ป็ น ช่ ว งที่ มี ป ระชาชน จำ า นวนมากเดิ น ทางออกต่ า งจั ง หวั ด ดั ง นั้ น การจราจร ที่คับคั่งมีผลต่อความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ จาก สถิติที่ผ่านมีการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2554 (11-17 เมษายน)ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุทาง ถนน 3,215 ครั้งมีผู้เสียชีวิต 271 ราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3,476 คน ดังนั้นขอให้ประชาชนที่มีประกันชีวิตโปรด

ตรวจสอบว่ า กรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต ของท่ า นยั ง คงมี ผลบั ง คั บ หรื อ ไม่ หรื อ ถึ ง กำ า หนดชำ า ระเบี้ ย ประกั น ชี วิ ต ในระยะเวลาดั ง กล่ า ว จะได้ ชำ า ระเบี้ ย ประกั น ชี วิ ต เพื่ อ ให้ มี ค วามคุ้ ม ครองต่ อ เนื่ อ ง เนื่ อ งการเดิ น ทาง ในช่ ว งเทศกาลต่ า งๆ อาจเกิ ด เหตุ ที่ ไ ม่ ค าดคิ ด ขึ้ น ได้ หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน และกรมธรรม์ประกันชีวิต ยังมีผลบังคับอยู่ก็จะสามารถช่วยแบ่ง เบาภาระค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั ก ษา พยาบาลของท่านได้อย่างแน่นอน” นายกสมาคมประกันชีวิตไทย กล่ า วต่ อ ไปว่ า “การขาดชำ า ระเบี้ ย ประกั น ชี วิ ต จะมี ผ ลให้ ก รมธรรม์ ประกันชีวิตขาดอายุ ซึ่งจะทำาให้ขาด ความคุ้มครอง เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย ผู้เอาประกันภัยจะไม่สามารถ เรี ย กร้ อ งค่ า สิ น ไหมประกั น ชิ วิ ต จาก บริษัทได้ ดังนั้นการชำาระเบี้ยประกัน ชีวิตจึงมีความสำาคัญอย่างยิ่ง เพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น กรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต จะเข้ า ไปช่ ว ยท่ า นได้ เ ต็ ม ที่ ต าม เงื่ อ นไขที่ กำ า หนดในกรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต สำ า หรั บ ประชาชนผู้ ยั ง ไม่ มี ป ระกั น ชี วิ ต ก็ ส ามารถสร้ า งความ คุ้มครองได้ โดยเลือกซื้อประกันชีวิตที่เหมาะสมกับตนเอง กับบริษัทประกันชีวิต 24 แห่ง และขอให้ฉลองเทศกาล สงกรานต์อย่างมีความสุขและปลอดภัย โดยพักผ่อนให้ เพียงพอ ง่วงไม่ขับ เมาไม่ขับ ใช้ความระมัดระวังในการ ใช้ ย านพาหนะให้ ม ากขึ้ น และงดดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอ ฮอลล์ตลอดการเดินทาง” CHAIRMANreview | 35


Insurance

ไทยสมุทรประกันชีวิต

เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาคอนเซ็ปท์ใหม่ “เสีย้ ววินาที” พร้อมทางเลือกประกันอุบัติเหตุ “ไทยสมุทร ใจกว้างเต็มแมกซ์” บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำากัด “เพื่อนคู่ชีวิต... ตลอดไป” เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ “เสี้ยว วิ น าที ” ย้ อ นคิ ด วิ น าที ข องชี วิ ต ขณะเผชิ ญ กั บ อุบัติเหตุทุกรูปแบบ พร้อมเสนอทางออกการสร้าง หลักประกันที่มั่นคงทางการเงินให้กับตนเองและ ครอบครัวหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน คุ ณ นุ ส รา (อั ส สกุ ล ) บั ญ ญั ติ ปิ ย พจน์ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำากัด เปิดเผย ว่ า จากแนวคิ ด ของบริ ษั ท ฯ ที่ ยึ ด มั่ น ในการเป็ น “เพื่อนคู่ชีวิต...ตลอดไป” ของคนไทยมาตลอดระยะเวลา 63 ปี ผ่ า นการดู แ ลชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข องคนไทยให้ มี ความมั่นคง การออกแบบผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ที่เหมาะสม กั บ ลู ก ค้ า ในแต่ ล ะกลุ่ ม การดู แ ลลู ก ค้ า อย่ า งใกล้ ชิ ด โดยตั ว แทนประกั น ชี วิ ต กว่ า 13,000 คนทั่ ว ประเทศ และการจุ ด ประกายให้ ต ระหนั ก ถึ ง ความสำ า คั ญ ของ “เพื่อน” ที่พร้อมจะให้ความใส่ใจความสุขและความทุกข์ ของคนรอบข้ า ง ผ่ า นภาพยนตร์ โ ฆษณาของไทยสมุ ท ร ประกันชีวิต ด้วยความยึดมั่นในแนวคิดดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อคุ้มครองชีวิตของคนไทยอีกครั้งกับ กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ “ไทยสมุทร ใจกว้างเต็มแมก ซ์” ที่ให้ความคุ้มครองมากกว่ากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ทั่วไป พร้อมนำาเสนอภาพยนตร์โฆษณาชุด “เสี้ยววินาที” เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมได้เห็นถึงความสำาคัญของการเตรียม พร้อมกับเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน โดย 36 | CHAIRMANreview

การสร้างความมั่นคงทางการเงินและไม่เป็นการทิ้งภาระ ให้กับคนข้างหลังโดยการทำาประกันอุบัติเหตุที่ให้ความ คุ้มครองที่คุ้มค่าไว้ล่วงหน้า ซึ่งไทยสมุทรฯ ได้มอบหมาย ให้ บริษัท นู้ด เจ จำากัด (Nude Jeh) เป็นผู้สร้างสรรค์ ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ สำาหรับเนื้อหาของภาพยนตร์โฆษณาสะท้อนให้เห็น ถึงสิ่งที่คนทั่วไปกังวลที่ผุดคิดขึ้นมาในช่วงเสี้ยววินาทีที่ กำาลังจะเผชิญกับอุบัติเหตุตรงหน้า ไม่ว่าจะเป็นการคิดถึง คนที่รัก คนในครอบครัว คนที่อยากดูแล ความเป็นอยู่ ของพวกเขาหากต้องขาดรายได้ในช่วงระหว่างการรักษา ตัวในโรงพยาบาลหรือหากต้องสูญเสียชีวิต และนำาเสนอ ทางออกกับการซื้อกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่า อย่างเช่นประกันอุบัติเหตุ ‘ไทยสมุทร ใจกว้างเต็มแมกซ์’ เรื่องราวของภาพยนตร์โฆษณาชุด “เสี้ยววินาที” เปิด เรื่องที่ชายหนุ่มคนหนึ่งกำาลังเดินอยู่ริมฟุตบาท ในมือถือ กรมธรรม์จากไทยสมุทรประกันชีวิตที่เพิ่งทำาเมื่อสักครู่ ใน ขณะนั้ น ก็ มี เ สี ย งผู้ ค นในละแวกนั้ น ตะโกนโหวกเหวก “เฮ้ย..ใบไม่ร่วง!!!” ชายหนุ่มหันมองตามแล้วคิดว่า แย่ แล้ว!! ไม่ใช่ใบไม้ใบเล็กๆ นี่นา แต่เป็นป้ายร้านทรงใบไม้ ขนาดยักษ์ร่วงหล่นลงมากำาลับจะทับร่าง ชายหนุ่มจึงนึก ในใจว่า “แย่แน่ ถ้าเราเป็นอะไรไป ลูกเมียจะทำาอย่างไร” ในระหว่ า งที่ กั ง วลอยู่ นั้ น ก็ นึ ก ขึ้ น ได้ ว่ า ได้ ทำ า ประกั น อุบัติเหตุ ไทยสมุทร ใจกว้างเต็มแมกซ์ ที่ให้คุ้มครองชีวิต สูงสุดถึง 1 ล้านบาท จึงสบายใจขึ้น แต่ก็ยังกังวลเพิ่มว่า หากต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล คงต้องจ่ายค่ารักษา คงที่แพงมาก และก็นึกขึ้นได้อีกครั้งว่ากรมธรรม์นี้ยังให้


Insurance

ความคุ้มครองค่ารักษาสูงสุดถึง 1 แสนบาท กระนั้น ชาย หนุ่มได้คิดถึงรายได้ที่หายไปในระหว่างการรักษาตัว ซึ่ง จะส่งผลต่อความเป็นอยู่ของลูกและภรรยา แต่ะก็นึกขึ้น ได้ว่ากรมธรรม์นี้ยังมีเงินชดเชยรายได้รายวัน นานสูงสุด 365 วัน ซึ่งถือเป็นการคุ้มครองที่เต็มแมกซ์มาก อย่างไร ก็ตาม ในขณะที่กำาลังโล่งอกดีใจอยู่นั้น ป้ายใบไม้ยักษ์ยัง คงร่วงลงมา ชายหนุ่มหลับตาปี๋ยอมรับชะตากรรม “ตาย เป็นตาย” แต่เหตุการณ์กลับพลิกผัน เมื่อป้ายใบไม้มีเส้น ลวดยึดไว้ซึ่งตึงพอดี ห่างจากศรีษะชายหนุ่มเพียงไม่กี่คืบ ชายหนุ่มดีใจมากที่รอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิด โผกอด

ขอบคุณพนักงานไทยสมุทรฯ ที่เดินเข้ามาหา “พี่ไทย สมุทรฯ”…พนักงานไทยสมุทรฯ ตบไหล่ ปลอบใจเบาๆ พร้อมกับกล่าวว่า “สบายใจได้ครับ กับประกันอุบัติเหตุ ‘ใจกว้างเต็มแมกซ์’ จากไทยสมุทรฯ” พบกับภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ “เสี้ยววินาที” ได้ แล้ววันนี้ทางสถานีโทรทัศน์สีไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีวิทยุ โทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี สถานีโทรทัศน์ NBT สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวี ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เมืองไทยประกันภัย ขานรับนโยบายรัฐ

ประเดิม! กรมธรรม์ฉบับแรก ประกันภัยพิบตั สิ าำ หรับทีอ่ ยูอ่ าศัย

นางนวลพรรณ ล่ำาซำา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) ขานรับนโยบายรัฐบาลด้วยการ เข้าร่วมโครงการกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นผู้มอบกรมธรรม์ฉบับแรก การประกันภัยพิบัติสำาหรับที่อยู่อาศัย ให้แก่ น.อ.หญิง กัญญาอร ตังเชย ลูกค้า ผู้เอาประกันภัยของ บมจ. เมืองไทยประกันภัย ณ ตึกสันติไมตรี ทำาเนียบรัฐบาล เมื่อเร็วๆ นี้ CHAIRMANreview | 37


Insurance

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ ร่วมงาน

Investment Expo 2012 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว มร.ไมค์ แพล็กซ์ตัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ กล่าวว่าองค์กรขนาดใหญ่ ถูก สร้ า งขึ้น จากความสามารถและศักยภาพของบุคลากร และ สิง่ นีค่ อื กลยุทธ์หลักของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ กว่า 5 ปีท่ี ผ่านมาและนำามาซึง่ ความสำาเร็จมากมายแก่องค์กร ขณะทีห่ ลาก หลายองค์กรชัน้ นำาระดับโลก ประสบความสำาเร็จจากการลงทุน ด้านการสร้างภาพลักษณ์องค์กร หรือนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ ชิ้นใหม่ๆ หรือ ระบบการจัดการ หรือการบริการที่เป็นเลิศ สำาหรับกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ แล้วบุคลากรเป็นผูส้ ร้างภาพ ลักษณ์องค์กร สร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระบบการจัดการ และให้การบริการที่น่าประทับใจ และนั่นคือกลยุทธ์และแนว ปฏิบตั แิ ห่งความสำาเร็จ จากนี ้ มร.เดวิด โครูนชิ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารฝ่ายการเงิน จะมาแบ่งปันข้อมูลทางการเงินในรอบ 5 ปี ทีผ่ า่ นมา จากนัน้ มร.โรเจอร์ ดีคอน ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ฝ่ายขาย จะกล่าวถึงความสำาคัญของศักยภาพบุคลการ รวมทั้ง การพัฒนาบุคลากรและแต่งตั้งผู้บริหารฝ่ายขายในช่องทางการ จัดจำาหน่าย ซึง่ เป็นดัง่ แรงขับเคลือ่ นสำาคัญของบริษทั ฯ นอกจาก นี้คุณอุกฤษฎ์ ศรีดโรมนต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายฝึก อบรมและพัฒนาฝ่ายจัดจำาหน่าย จะมากล่าวถึงความสำาคัญของ การพัฒนาบุคลากร และเส้นทางแห่งการเรียนรูแ้ ละพัฒนาไปสู่ การเป็นมืออาชีพ ท้ายสุดโดยคุณสายฝน สัจจศิลา ประธานเจ้า หน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด จะพูดถึงนวัตกรรมใหม่ทางการ ตลาด ทีส่ ร้างสรรค์โดยบุคลากรทีม่ คี วามสามารถของเรา องค์ ก รขนาดใหญ่ ถู ก สร้ า งขึ้ น จากความสามารถและ ศักยภาพของบุคลากร ลูกค้านับเป็นหนึง่ ในสมาชิกของครอบครัว ของกรุงไทย-แอกซ่าเช่นกัน บุคลากรของเราอุทศิ เวลากับลูกค้า อย่างมาก เพือ่ ทีจ่ ะเข้าใจความต้องการของลูกค้าแต่ละคนและนำา ไปสูก่ ารออกแบบผลิตภัณฑ์และให้บริการทีต่ รงกับความต้องการ ของลูกค้า และที่สำาคัญอย่างยิ่งบริษัทฯยังส่งมอบบริการที่มี คุณภาพและประทับใจผ่านทางทีมลูกค้าสัมพันธ์และฝ่ายขายทุก ช่องทาง องค์ ก รขนาดใหญ่ ถู ก สร้ า งขึ้ น จากความสามารถและ ศักยภาพของบุคลากร ฝ่ายขายเป็นกลุม่ บุคลากรสำาคัญอย่างยิง่ ทีส่ ร้างให้บริษทั ฯเจริญเติบโตและประสบความสำาเร็จ มร.โรเจอร์ 38 | CHAIRMANreview

ดีคอนจะพูดถึงเรือ่ งนี ้ สำาหรับผมแล้ว ความมุง่ มัน่ ในการพัฒนา ศักยภาพและสนับสนุนฝ่ายขาย ในทุกๆช่องทางไม่เคยลด มาตรฐานลงเลย และนี่ คื อ สิ่ ง ที่ ทำ า ให้ ฝ่ า ยขายของบริ ษั ท ฯ สามารถสร้างยอดขายเฉลี่ยได้สูงกว่าคู่แข่งในประเทศไทยถึง 5 เท่า กระบวนการพัฒนาช่องทางการจัดจำาหน่ายและหลักสูตร การพัฒนาฝ่ายขายของบริษัทฯ สามารถเทียบชั้นระดับโลกได้ ซึ่งคุณอุกฤษฎ์ ศรีดโรมนต์จะพูดถึงในลำาดับถัดไป องค์ ก รขนาดใหญ่ ถู ก สร้ า งขึ้ น จากความสามารถและ ศักยภาพของบุคลากร คณะผู้บริหารและพนักงานเป็นผู้ส่งมอบ ผลงานทัง้ หมด ซึง่ บริษทั ฯเชือ่ ว่าทุกคนเป็นบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพ และกุญแจสำาคัญคือการช่วยผลักดันพวกเขาให้เข้าใจและใช้ ศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ มันจะประสบความสำาเร็จได้อย่างไร หากคุณไม่เชือ่ มัน่ ในทีมงานของคุณ ให้อาำ นาจแก่พวกเขาในการ บริ ห ารจั ด การและส่ ง มอบเป้ า หมายให้ อ งค์ ก ร ลงทุ น และ สนับสนุนการเรียนรูอ้ กี ทัง้ หาผูท้ สี่ ามารถถ่ายทอดและปฏิบตั ไิ ด้ จากบุคลากรภายในองค์กร สนับสนุนให้พวกเขาเติบโต พัฒนา และให้การชืน่ ชมยอมรับ สิง่ ทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดนัน้ บุคลากรของ กรุงไทย-แอกซ่า มีคุณสมบัติดังกล่าวทั้งสิ้น องค์ ก รขนาดใหญ่ ถู ก สร้ า งขึ้ น จากความสามารถและ ศักยภาพของบุคลากร สุดท้ายนี ้ ครอบครัวของกรุงไทย-แอกซ่า มีผู้ถือหุ้นเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวด้วย พนักงานใน สาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ ทำางานร่วมกับทีมงาน กรุงไทย-แอกซ่าในการส่งมอบเป้าหมาย ซึ่งทำาให้บริษัทฯเป็น


Insurance

บริษัทประกันชีวิตที่มีการเจริญ เติบโตสูงสุดในระยะเวลา 5 ปีที่ ผ่านโดยมร.เดวิด โครูนชิ กล่าว ถึงผลงานแห่งความภาคภูมิใจ ของบริษัทฯ ม ร . เ ด วิ ด โ ค รู นิ ช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน กล่าวว่าปี 2554 ที่ ผ่านมานับเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความสำาเร็จ โดยบริษัทฯมีผลการ ดำาเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างโดดเด่นในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา เมื่อ 5 ปีที่แล้วกรุงไทย-แอกซ่ายังขาดทุนสะสมถึง 1 พันล้านบาท แต่ เมือ่ สิน้ ปี 2554 บริษทั ฯมีกาำ ไรสะสม (surplus) กว่า 3,600 ล้าน บาท ซึ่งมาจากรายได้ในการดำาเนินธุรกิจ อาทิ ในปี 2549 มี รายได้สุทธิทั้งปีที่ 76 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมี อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 85% หรือ 1,670 ล้านบาทในปี 2554 นอกจากนีบ้ ริษทั ฯมีการควบคุมค่าใช้จา่ ยอย่างรัดกุม โดย ปี 2554 ยังคงรักษาระดับการบริหารค่าใช้จ่ายอยู่ที่ระดับ 7% ขณะทีป่ ี 2549 อยูท่ รี่ ะดับ 20% และมีเบีย้ ประกันรับปีแรกเติบโต เพิ่มขึ้นถึง 7,100 ล้านบาทจาก 1,600 ล้านบาท หรือคิดเป็น อัตราเติบโตเฉลีย่ กว่า 35% ผลงานทีป่ ระสบความสำาเร็จและการ เจริญเติบโตทีโ่ ดดเด่นจากการลงทุนในสินทรัพย์ ทำาให้บริษทั ฯ มีมลู ค่าสินทรัพย์จากการลงทุนเพิม่ ขึน้ จาก 6,100 ล้านบาท เป็น 52,400 ล้านบาทหรือเติบโตเฉลี่ย 54% หรือเพิ่มขึ้นกว่า 9 เท่า สำาหรับผลการดำาเนินงานทีย่ อดเยีย่ มเหล่านี ้ มาจากทีมงาน และบุคลากรทีเ่ ปีย่ มด้วยศักยภาพและความสามารถของบริษทั ฯ ที่ทำางานภายใต้กฎ ระเบียบและแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแน่นอนบุคลากรของฝ่ายการเงินได้รบั การพัฒนาและเติบโต จากภายในองค์กร อีกทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพในงานด้านการ บริหารความเสี่ยงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทฯได้มีการว่า จ้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัยรุ่นใหม่จากประเทศแคนาดา ออสเตรเลียและอินเดียเข้าร่วมงานกับฝ่ายการเงิน ทั้งนี้สมาชิก ของครอบครัวการเงินทั้ง 3 ท่าน ได้นำาความรู้ด้านการบริหาร สินทรัพย์ และถ่ายทอดประสบการณ์มากมายที่เป็นประโยชน์ แก่บคุ ลากรทางการเงินของบริษัทฯด้วย นอกจากนี้ทีมงานฝ่าย

การเงิน มีการทำางานร่วมกับฝ่ายต่างๆ เพื่อเสริมสร้างและ พัฒนาศักยภาพของพวกเขา ตัวอย่างเช่น บุคลากรชาวไทย 2 ท่านที่ได้รับการพัฒนาและปรับตำาแหน่งจากภายในซึ่งปัจจุบัน ดูแลรับผิดชอบงานทางด้านบัญชีและการลงทุน โดยเป็นอีกหนึง่ ส่วนสำาคัญทีท่ าำ ให้บริษทั มีผลการดำาเนินงานทางด้านการเงินที่ ดีตลอด 5 ปีที่ผ่านมา และผลลัพธ์ทั้งหมดมาจากความสามารถ และศักยภาพของบุคลากร ที่ทำาให้องค์กรเติบโตและประสบ ความสำาเร็จ มร.โรเจอร์ ดีคอน ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝ่ายขาย กล่าวเพิ่มเติมว่าปี 2554 เป็นอีกหนึ่งปีแห่งการเติบโต ซึ่งมีการ พัฒนาภายในช่องทางการจัดจำาหน่ายมากมาย และเป็นสิง่ ทีท่ าำ ให้บริษัทฯ เสริมสร้างความแข็งแกร่งมากขึ้น การพัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากจากความมุ่งมั่นที่จะนำาพาองค์กรไปสู่ความสำาเร็จ ผ่านบุคลากรทีม่ คี วามสามารถ การแต่งตัง้ ตำาแหน่งสำาคัญๆเกิด ขึน้ ในระหว่างปีทผี่ า่ นมาในทุกๆ ช่องทางการจัดจำาหน่าย ส่งผล ให้บริษัทฯก้าวหน้าไปเป็นอย่างมาก ช่องทางการจัดจำาหน่ายผ่านธนาคาร มีการดำาเนินงาน ก้าวหน้าไปมาก โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางธุรกิจ ซึ่ง ทำาให้ปัจจุบัน บริษัทฯมีนายหน้าประกันชีวิต ประจำาในสาขา ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศเพิ่มขึ้นจาก 4,400 คน เป็นกว่า 9,000 คน ในกลางปี 2554 ที่ผ่านมา จากการเปลี่ยนรูปแบบ ทางธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทฯมียอดขายที่เติบโตขึ้นอย่างชัดเจน บรรลุยอดขายในเดือนธันวาคมสูงกว่า 500 ล้านบาท และเพื่อ ให้แน่ใจว่าบุคลากรของบริษัทฯจะได้รับการสนับสนุนที่ดีที่สุด บริษทั ฯได้มกี ารแต่งตัง้ บุคลากรเพิม่ อีก 4 ตำาแหน่งในช่วงปลาย ปีที่ผ่านมา ได้แก่ ผู้อำานวยการงานขาย และตำาแหน่งผู้จัดการ ฝ่ายขายระดับภูมิภาคอีก 3 ท่าน โดยทั้ง 4 ท่านนี้ เป็นการปรับ ตำาแหน่งจากภายในทัง้ สิน้ และร่วมพัฒนาการผสานสัมพันธ์รว่ ม กับธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ เฉกเช่นเดียวกับฝ่ายตัวแทน ที่สามารถส่งมอบยอดขายได้ อย่างโดดเด่น อีกทั้งในเดือนมกราคมที่ผ่านมา มีการแต่งตั้ง ผูจ้ ดั การฝ่ายขายระดับภูมภิ าค 2 ท่านและเป็นการปรับตำาแหน่ง จากภายในเช่นเดียวกัน โดยจะสามารถช่วยสนับสนุนศักยภาพ ในการเจริญเติบโตของตัวแทนทั่วประเทศได้เป็นอย่างมาก ซึ่ง CHAIRMANreview | 39


Insurance

ผู้จัดการทั้ง 2 ท่านนี้มีความเข้าใจและทราบถึงโครงสร้างผล ตอบแทนฝ่ายขาย (Thailand Agency Blueprint) เป็นอย่างดี นอกจากนีต้ วั อย่างทีเ่ ห็นได้อย่างชัดเจน คือการแต่งตัง้ คุณ สุทศั น์ ลาภเกียรติถาวร ดูแลการบริหารจัดการ และทำางานร่วม กับโบรกเกอร์ที่บริษัทฯให้ความไว้วางใจและเลือกสรรแล้ว พร้อมทั้งร่วมพัฒนาและสนับสนุนโครงสร้างภายในให้มีความ แข็งแกร่งมากขึน้ คุณสุทศั น์มโี อกาสได้ไปเรียนรูง้ านทีก่ รุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และได้นำาเอาองค์ความรู้ต่างๆ มาสร้างและ พัฒนาโอกาสทางธุรกิจในตลาดองค์กรเพิ่มมากขึ้น สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาฝ่ายจัดจำาหน่าย – กรุงไทย แอกซ่า อะคาเดมี ่ เป็นอีกหนึง่ ตัวอย่างแห่งความมุง่ มัน่ ทีบ่ ริษทั ฯ มีให้กับการพัฒนาบุคลากรและกับประเทศไทยด้วย กรุงไทย แอกซ่ า อะคาเดมี่ สร้ า งอาชี พ แบบครบวงจร เริ่ ม ตั้ ง แต่ การจ้าง / รับสมัครตัวแทน จนถึงวันสุดท้ายของอาชีพตัวแทน อีกทั้งมีหลักสูตรในการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสำาเร็จของ การสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าตลอดช่วงชีวิต อุกฤษฎ์ ศรีดโรมนต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย ฝึกอบรมและพัฒนาฝ่ายจัดจำาหน่าย กล่าวว่าสถาบันฝึก อบรมและพัฒนาฝ่ายจัดจำาหน่ายของกรุงไทย – แอกซ่า เป็น ส่ ว นหนึ่ ง ของกลยุ ท ธ์ สำ า คั ญ ของบริ ษั ท ภายใต้ โ ครงสร้ า ง Thailand Agency Blueprint (TAB) ทีจ่ ะพัฒนาฝ่ายจัดจำาหน่าย ให้เป็นฝ่ายขายอันดับหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย การนำาเสนอ อาชีพทีด่ ที สี่ ดุ ผลตอบแทนทีด่ ที สี่ ดุ และการให้การ สนับสนุนที่ดีที่สุด เป้าหมายของสถาบันฝึกอบรมฯไม่เพียงแต่ จะช่วยสนับสนุนและพัฒนาฝ่ายจัดจำาหน่ายทุกช่องทางให้มี ความเป็นมืออาชีพมากขึน้ แล้ว ยังเป็นการสนับสนุนกลยุทธ์การ ขายและการเพิ่มผลผลิตของฝ่ายจัดจำาหน่าย ผ่านหลักสูตรการ ขายอย่างมืออาชีพ ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาและเพิ่มระดับความ พึงพอใจของลูกค้าด้วย อีกทั้งการเพิ่มพูนทักษะในการขายและ การบริหารจัดการผ่านกิจกรรมที่เรียกว่า Boot camps นั้น ยัง สร้างความตื่นเต้นและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากฝ่าย 40 | CHAIRMANreview

ขายทุกช่องทาง ปัจจุบันกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มีสถาบันฝึกอบรม และพัฒนาฝ่ายจัดจำาหน่าย กระจายอยู่ทั้ง 4 ภูมิภาคของไทย สำ า นั ก งานพญาไท กรุ ง เทพ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ที่ จ.ขอนแก่ น ภาคใต้ ที่ ห าดใหญ่ จ.สงขลาและภาคเหนื อ ที่ เชียงใหม่ สิง่ เหล่านีล้ ว้ นเป็นบทพิสจู น์ไม่ใช่คาำ มัน่ สัญญา เพือ่ ที่ บริษัทฯจะก้าวขึ้นเป็นบริษัทฯอันดับ 1 ในใจของฝ่ายขาย สายฝน สัจจศิลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการ ตลาด กล่าวว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนกลยุทธ์ด้านการพัฒนา บุคลากร และเพือ่ บรรลุเป้าหมายของบริษทั ฯในการเป็นบริษทั ฯ อันดับ 1 ในใจของลูกค้า กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มี โครงการด้านสังคมหรือที่เรียกว่า “ได้” ซึ่งเป็นการให้โอกาส และสร้างความเสมอภาค อีกทัง้ ลดความเหลือ่ มล้าำ ในสังคม โดย เปิดโอกาสให้กับผู้พิการทั้งทางสายตา การได้ยิน หรือผู้ที่ไม่มี แขนขา ได้พิสูจน์ตนเองและเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ซึ่งในปี 2555นี้ จะมีการดำาเนินโครงการต่อไปโดยบริษัทฯหวังเป็นกระ บอกเสียงแก่ผพู้ กิ ารทีพ่ าำ นักในประเทศไทยกว่า 1.8 ล้านคน และ แสดงจุดยืนในการให้โอกาสมากกว่าการทำาการกุศล เพื่อให้ผู้ พิการเหล่านี้สามารถแสดงและพิสูจน์ศักยภาพของตน ที่เพิ่ม คุณค่าให้กบั องค์กรและธุรกิจ ผ่านทักษะและความสามารถของ พวกเขา ดัง่ เช่นผูพ้ กิ าร 7 ท่านทีไ่ ด้ทาำ งานร่วมกับกรุงไทย-แอก ซ่าในปัจจุบัน ในปี 2555 ด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต บริษัทฯ วางแผน ออกผลิตภัณฑ์ที่สนองตอบความต้องการของตลาดและลูกค้า หลากหลายกรมธรรม์ ซึง่ ผลิตภัณฑ์ฑท์ จี่ ะออกสูต่ ลาดในเร็วๆนี ้ คือ แผนประกันสุขภาพ “The Complete Health Solution” ซึง่ นับเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทยี่ งั ไม่มใี นวงการประกันชีวติ ใน ประเทศไทย โดยเป็นนวัตกรรมที่ถูกออกแบบโดยกลุ่มแอกซ่า และพัฒนาให้เป็นแผนประกันสุขภาพดีเด่นในหลายๆประเทศ ทั่วโลก ผ่านการทำาวิจัยมากมายในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุม การให้ความคุ้มครองกับลูกค้าทุกระดับ จากระดับบนถึงระดับ ทั่วไปรวมทั้งแบบประกันกลุ่มและรายบุคคล มร.ไมค์ กล่าวทิ้งท้ายว่า กลยุทธ์หลักของบริษัทฯทำาให้ บริ ษั ท ฯสามารถบรรลุ เ ป้ า โดยมาจากความสามารถและ ศักยภาพของบุคลากรในองค์กร จากนี้ต่อไปด้วยกลยุทธ์ที่ถูก ต้องผ่านการดำาเนินงานด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ เปี่ยมด้วย ความรู้ความสามารถ จะสามารถนำาพาบริษัทฯไปสู่เป้าหมาย อย่างแน่นอน ผมมั่นใจว่าอนาคตของกรุงไทย-แอกซ่า ประกัน ชีวิต จะเจริญเติบโตและประสบความสำาเร็จอย่างดีเยี่ยม ผ่าน การลงทุนด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร


Insurance

ทีคิวเอ็มเดินหน้าพัฒนาศักยภาพ

พร้อมนำาเสนอประสบการณ์ใหม่ของการซือ้ ประกัน ทีคิวเอ็มยังคงเป็นผู้นำาธุรกิจ Insurance Broker หรือ นายหน้าประกันภัย ด้วยการรุกพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกัน ภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โดนใจผู้บริโภคทุกไลฟ์สไตล์ ผนวกกับการบริการเสริมระดับพรีเมี่ยม ในทุกที่ทุกเส้น ทาง เพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้า โดยจะนำาเสนอ ประสบการณ์ของการทำาประกันที่ให้มากกว่าผลิตภัณฑ์ และบริการด้านประกันภัย นายอัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำากัด บริษัทนายหน้าประกัน ภัยชั้นนำาที่จะก้าวสู่ 60 ปี ในปี 2556 กล่าวว่า “ถือเป็น ความสำาเร็จทางธุรกิจอีกก้าวหนึ่งของทีคิวเอ็มในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ประกันภัย ที่สามารถตอบสนองความต้องการของ ผู้ บ ริ โ ภคได้ ทุ ก กลุ่ ม พร้ อ มกั บ นำ า เสนอบริ ก ารเสริ ม ระดั บ พรีเมี่ยมที่ง่าย ๆ แต่โดนใจที่ให้บริการทั้งลูกค้าและผู้ที่ยัง ไม่ได้เป็นลูกค้าทีคิวเอ็ม ถือเป็นการช่วยยกระดับรูปแบบของ การมอบประสบการณ์ ใ หม่ แ ละการบริ ก ารอั น เป็ น เลิ ศ ใน ทุกด้านของการซื้อประกัน เพื่อสร้างความประทับให้แก่ลูกค้า ได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งจะเห็นได้จากยอดขายเบี้ยประกันภัยปี 2554 ที่ผ่านมา ถื อ ว่ า ตั ว เลขยั ง เติ บ โตได้ บ ริ ษั ท มี ย อดขายเบี้ ย ประกั น รวม ประมาณกว่า 5,000 ล้านบาท ทั้ง ๆ ที่ทีคิวเอ็มได้รับผลกระ ทบจากเหตุวิกฤติน้ำาท่วมเป็นเวลา 2 เดือน แต่ก็ยังทำายอดขาย ได้ตามเป้า ประกันภัยรถยนต์ยังเป็นผลิตภัณฑ์หลักของทีคิวเอ็ม โดย มียอดขายรวมอยู่ที่ 84% ของยอดขายทั้งหมด ขณะเดียวกัน ประกันกลุ่ม Non-motor และประกันชีวิตก็เติบโตขึ้นด้วย เช่นกัน ประกัน Non-motor มีสัดส่วนยอดขายที่ 11% และ ประกันชีวิตทำาได้ 5%” ปี 2555 ทีควิ เอ็ม ตัง้ เป้ายอดขายเบีย้ ประกันภัยไว้ที ่ 6,000 ล้านบาท เนื่องจากทีคิวเอ็มจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันใหม่ ๆ

หลายตั ว ที่ ทำ า ให้ มั่ น ใจว่ า ตรงกั บ ความต้ อ งการของตลาด แน่นอน และคาดการณ์ว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจในปีนี้ จะส่งผลดีต่อธุรกิจประกันภัยโดยรวม รวมถึงประกันภัยที่ให้ ความคุม้ ครองภัยน้าำ ท่วมก็จะเป็นทีต่ อ้ งการของตลาดเป็นอย่าง มาก ขณะนี้ลูกค้าก็สอบถามมาที่บริษัทค่อนข้างมาก ปีนี้จึง มั่นใจว่าจะทำายอดขายได้ตามเป้าหมาย เพื่อเป็นการเตรียม ฉลองความสำาเร็จของทีคิวเอ็มที่จะครบ 60 ปี ในปี 2556 นี้” นายอัญชลิน กล่าว ปีนี้ความตั้งใจของทีคิวเอ็มในการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกันกับพันธมิตรบริษัทประกัน ที่ทำาให้ทีคิวเอ็มมีรูปแบบ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั น ที่ ห ลากหลายตรงกั บ ความต้ อ งการของ ผู้ บ ริ โ ภค รวมทั้ ง ยั ง มี บ ริ ก ารที่ เ หนื อ ความคาดหมายและ สิทธิประโยชน์ระดับพรีเมี่ยมให้กับลูกค้าตลอดปี เป็นคำาตอบ ที่ ชั ด เจนว่ า ทำ า ไมที คิ ว เอ็ ม จึ ง เติ บ โตได้ กลยุ ท ธ์ เ หล่ า นี้ จ ะ เป็นกลไกสำาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจในปีนี้เช่นกัน แต่ใน CHAIRMANreview | 41


Insurance ด้านของสิทธิประโยชน์พิเศษทีคิวเอ็มจะจัดเต็มให้ลูกค้า โดย ในปีนี้เราได้ทำาการสำารวจความต้องการของลูกค้าและพัฒนา ให้ โ ดนใจยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า ที่ เ ข้ า มาใช้ บ ริ ก ารได้ รั บ ประสบการณ์ประทับใจที่เหนือความคาดหมายกลับไปอย่าง แน่นอน ทีคิวเอ็มยังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย ให้ เติมเต็มความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น และจะมีผลิตภัณฑ์ ใหม่ ๆ มาให้ลูกค้าซื้อตลอดปี โดยกลุ่มแรกของปีนี้ที่ทีคิวเอ็ม ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย คือ กลุ่มผู้หญิง จากการวิจัย กลุ่มผู้หญิงของเรา พบว่า สิ่งที่ผู้หญิงจะให้ความสำาคัญกับ การเลือกทำาประกันภัยลำาดับแรก คือ ต้องการให้มีความ คุ้ ม ครองเกี่ ย วกั บ โรคพบมากเฉพาะของผู้ ห ญิ ง รองลงมา คือ ประกันที่สามารถคุ้มครองการทำาศัลยกรรมอันเนื่องมา จากอุบัติเหตุ สำาหรับการวิจัยพฤติกรรมการใช้รถของผู้หญิง พบว่า สิ่งที่ผู้หญิงวิตกกังวลในการขับรถ ได้แก่ รถเสียฉุกเฉิน/ เครื่องยนต์ขัดข้อง รถเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และรถยางรั่ว หรือยางแตก ตามลำาดับ โดยผู้หญิงอยากได้บริการช่วยเหลือ ฉุกเฉินหรือบริการเมื่อเกิดอุบัติเหตุขณะขับขี่รถ คือ บริการรถ ยก/รถลาก บริการซ่อมรถเสียฉุกเฉิน และบริการรถใช้ระหว่าง ตามลำาดับ จากการวิ จั ย ของเราในปี นี้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ รกที่ ที คิ ว เอ็ ม จะนำาเสนอเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้เฉพาะคุณผู้หญิง คือ ประกัน Motor for Lady ซึ่งร่วมมือกับเมืองไทยประกันภัย Motor for Lady เน้นการประกันภัยที่มีบริการเพิ่มเติมที่จะ มอบความมั่นใจในการขับขี่และความสะดวกสบายในภาวะ คั บ ขั น ไม่ ว่ า จะประสบปั ญ หารถเสี ย ระหว่ า งทาง ก็ จ ะ มีบริการรถ Limousine ไปรับ หรือรถเสียเข้าอู่ ซ่อ มก็มี รถให้ใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย กรณีรถชนต้องส่งซ่อมไม่มีรถ ใช้เราก็มบี ริการรถใช้ระหว่างซ่อมให้ดว้ ย หรือน้าำ มันรถหมด หลงทาง ลื ม กุ ญ แจ ก็ มี บ ริ ก ารช่ ว ยเหลื อ ผู้ ทำ า ประกั น เพื่ อ เป็ น การลดทุ ก ปั ญ หาในทุ ก เส้ น ทาง รวมทั้ ง ได้ ข ยายความ คุ้มครองการทำาศัลยกรรมเนื่องจากอุบัติเหตุในรถคันที่ทำา ประกันภัย ผลิตภัณฑ์ใหม่ลำาดับที่ 2 เป็นความร่วมมือกับกรุงเทพ ประกันภัย ได้แก่ ประกัน“ผู้หญิง กล้าสวย” ที่กล้าให้คุณ สาว ๆ สวยเสมอได้ตลอดไปรวม 5 สวย ได้แก่ สวย 1 สวย กล้าท้าอุบัติเหตุ ที่ทุนประกันเลือกได้สูงสุดถึง 1 ล้านบาท สวย 2 สวยกล้าท้าอุบตั เิ หตุ ด้วยประกันการผ่าตัดศัลยกรรม จากอุบัติเหตุ สวย 3 สวยพักฟื้น ที่มอบประกันภัยชดเชย 42 | CHAIRMANreview

รายได้เนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 365 วัน สวย 4 สวยกล้าท้า โรคภายใน ที่ประกันภัยมะเร็งทุกชนิดซึ่งเมื่อตรวจเจอก็ได้รับ ความคุ้มครอง (ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง) สุดท้าย สวย 5 สวย เลือกได้ ให้คุณผู้หญิงกล้าสวยด้วยกล้าท้าทุกแผนความงาม โดยเลื อ กรั บ โปรแกรมสวยทั้ ง เรื อ นร่ า งกระชั บ ทุ ก สั ด ส่ ว น จาก Perfect Slim มูลค่าสูงสุด 10,000 บาท ฟรี หากไม่เกิด อุบัติเหตุใดๆ ผลิตภัณฑ์ใหม่ลำาดับที่ 3 คือ ประกันปลอบขวัญ Motor Add-on for Lady ด้วยความร่วมมือกับทิพยประกันภัย ประกัน ปลอบขวัญ Motor Add-on for Lady เป็นประกันที่คุ้มครอง เงินชดเชยกรณีรถยนต์เข้าอู่ซ่อมสูงสุด 3 ครั้งต่อปี คุ้มครองค่า รักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุรวมถึงค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุ ในรถ และการถูกจี้ปล้นชิงทรัพย์ทั้งจากรถที่ทำาประกัน หรือโดยสารรถสาธารณะ เงินชดเชยรายได้รายวันกรณีต้อง รักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุรถยนต์ มากไปกว่านั้น ยังรวมไปถึงการคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัว เช่น กระเป๋าถือ โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ เครื่องประดับที่ถูกโจรกรรมหรือได้รับ ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุรถยนต์ สำาหรับสิทธิพิเศษของลูกค้า และสมาชิกทีคิวเอ็มแฟมิลี่ คลับ เรายังคงมอบสิทธิประโยชน์ที่หลายหลายตามไลฟ์สไตล์ ของลูกค้าและสมาชิก และจะเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์สำาหรับ ผู้ ห ญิ ง ให้ ม ากขึ้ น โดยแบ่ ง เป็ น หมวดหลั ก ๆ เช่ น หมวด สุขภาพ ที่มอบสิทธิประโยชน์การตรวจมะเร็งเต้านม มะเร็ง ปากมดลูก และการตรวจสุขภาพราคาพิเศษ โดยร่วมมือกับ โรงพยาบาลนนทเวช โรงพยาบาลธนบุรี หมวดความบันเทิง ก็ยังคงมีสิทธิพิเศษชมภาพยนต์ที่โรงภาพยนต์เครือเมเจอร์ ในราคาสุ ด พิ เ ศษ หรื อ เล่ น โบว์ ลิ่ ง ร้ อ งคาราโอเกะ เล่ น ไอซ์ ส เก็ ต ฟรี หมวดอาหารเครื่ อ งดื่ ม ก็ จ ะมี สิ ท ธิ พิ เ ศษ จากแมคโดนัลด์ และร้านกาแฟ Mezzo หมวดความงาม เราก็ร่วมมือกับ Perfect Slim มอบบัตรกำานัลทรีทเมนท์การ ดูแลรูปร่าง และยังมีอีกหลากหลายสิทธิประโยชน์ที่จะสรรหา มาให้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ทีคิวเอ็มยังมีบริการเลขาส่วนตัวที่พร้อมจัดการ ธุรกรรมหลาย ๆ ด้านแทนลูกค้า อาทิ บริการต่อภาษีรถยนต์ บริการคลีนิคประสานงานสินไหม บริการจองตั๋วชมภาพยนต์ ตั๋วรถทัวร์ จองร้านอาหาร รวมทั้งยังมีศูนย์บริการทั้วประเทศ 67 แห่ง ที่คอยอำานวยความสะดวกให้ลูกค้า ฯลฯ เหล่านี้ เป็นการมอบบริการด้วยคุณภาพทีด่ ที ีส่ ดุ และเพิม่ ความสะดวก สบายให้แก่ลูกค้าของเรา


Money & Banking

ธนาคารพาณิชย์ไทย ผงาดเป็นผูน้ าำ ตลาดบัตรเครดิต ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics มอง ธนาคารพาณิ ช ย์ ไ ทยผงาดเป็ น ผู้ นำ า ในธุ ร กิ จ บัตรเครดิต แซงแชมป์เก่าอย่างนอนแบงค์ ในขณะที่ การแข่งขันที่จะดุเดือดขึ้นอีก หลังปรับเงินเดือน ทำา แบงก์รัฐเริ่มสนใจ ตลาดธุรกิจบัตรเครดิตในประเทศไทยมีผู้ประกอบการ แบ่ ง เป็ น สามกลุ่ ม คื อ ธนาคารพาณิ ช ย์ ไ ทย สาขาธนาคาร ต่ า งประเทศ และ บริ ษั ท ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ บั ต รเครดิ ต (Non-Bank) ซึ่งกลุ่มหลังนั้นรวมถึงบริษัทลูกของธนาคาร พาณิชย์ไทยที่ตั้งขึ้นเพื่อรุกตลาดบัตรเครดิตโดยเฉพาะด้วย เมื่ อ ห้ า ปี ก่ อ น บั ต รเครดิ ต ของ Non-Bank จะครอง ส่ ว นแบ่ ง ตลาดสู ง สุ ด ประมาณครึ่ ง หนึ่ ง ของอุ ต สาหกรรม ทั้ ง จำ า นวนบั ต รและยอดคงค้ า งสิ น เชื่ อ แต่ ส่ ว นแบ่ ง ตลาด ยอดคงค้างค่อยๆลดลงจนในปีที่แล้วบัตรธนาคารพาณิชย์ไทย แซงมามีส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อคงค้างสูงที่สุดคือ 44% จาก การขยายตั ว ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ สู ง กว่ า และการแข่ ง ขั น สู ง มา โดยต่อเนื่อง ตามด้วย Non-Bank 39% และสาขา ตปท 17% ในช่ ว งแรกๆ นั้ น ภาพของการแข่ ง ขั น จะเน้ น ที่ ก ารทำ า เป้ า จำ า นวนบั ต รเครดิ ต จนทำ า ให้ จำ า นวนบั ต รขยายตั ว ถึ ง 10% ต่อปี แต่ปรากฏว่าบัตรเครดิตจำานวนหนึ่งไม่ได้ถูกนำาไปใช้ สวนแบงตลาดธุรกิจบัตรเครดิต 100

%

ธนาคารตางประเทศ

75 50 25

ธนาคารพาณิชยไทย นอนแบงก

0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ที่มา: ธปท., TMB Analytics

กลายเป็ น ต้ น ทุ น จมของผู้ ป ระกอบการออกบั ต ร ภายหลั ง จึงหันมาใช้กลยุทธ์จูงใจให้ผู้ถือบัตรใช้จ่ายผ่านบัตรมากขึ้น ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากการส่ ง เสริ ม การขายร่ ว มกั บ กิ จ การร้ า นค้า ต่างๆรวมถึงการให้เงินสดคืน อัตราการเพิ่มของจำานวนบัตร ในช่ ว งสองสามปี ที่ ผ่ า นมาจึ ง เฉลี่ ย เหลื อ เพี ย ง 5% ต่ อ ปี เท่านั้น การใช้ จ่ า ยผ่ า นบั ต ร ไม่ ร วมการกดเงิ น สด ในช่ ว ง ห้ า ปี ที่ ผ่ า นมา บั ต รของธนาคารพาณิ ช ย์ ไ ทยมี อั ต ราการ เติ บ โตสู ง สุ ด ถึ ง 18% ต่ อ ปี ขณะที่ ข อง สาขา ตปท. และ Non-Bank เติ บ โต 10% และ 8% ตามลำ า ดั บ ในขณะที่ ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณเพียง 3% ต่อปี แสดง ว่ า การใช้ จ่ า ยบั ต รเครดิ ต มี ธุ ร กรรมเพิ่ ม ขึ้ น จริ ง ไม่ ใ ช่ เ พิ่ ม เพราะระดั บ ราคาสิ น ค้ า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เท่ า นั้ น ไม่ เ พี ย งแต่ เ ท่ า นี้ การใช้จ่ายต่อบัตรของธนาคารพาณิชย์ไทย ก็มีพัฒนาการ ดีที่สุดในกลุ่ม เมื่อพิจารณาการใช้จ่ายต่อบัตร พบว่ามีการ เพิม่ ขึน้ ในอัตราทีต่ ่าำ กว่า โดยของธนาคารพาณิชย์ไทย เพิม่ 9% ขณะที่ของ สาขา ตปท. และ Non-Bank เพิ่มขึ้น 5% และ 1% ตามลำาดับ แสดงให้เห็นว่า การขยายฐานลูกค้าด้วยการ เพิ่มจำานวนบัตรยังคงดำาเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง และยังมีบัตร บางส่ ว นถู ก แช่ ทิ้ ง ไว้ เ ฉยๆ ทำ า ให้ อั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ต่ำ า กว่ า การใช้จ่ายโดยรวม การใช้ จ่ า ยต่ อ บั ต รต่ อ เดื อ นของธนาคารพาณิ ช ย์ ไ ทย ปั จ จุ บั น เฉลี่ ย ประมาณ 5,600 บาท กระโดดขึ้ น จากเดิ ม ที่ 3,600 บาทเมื่อห้าปีก่อน, สาขา ตปท. ปัจจุบันประมาณ 7,800 บาท จากประมาณ 6,000 บาท, และ ในส่วนการ ใช้ จ่ า ยต่ อ บั ต รของ Non-Bank แทบไม่ เ ปลี่ ย นแปลง จากเดิมในอดีตที่ 3,100 บาท เป็น 3,200 บาทเท่านั้น ซึ่ง หากคำานึงถึงเฉพาะบัตรที่มีการใช้จ่ายสม่ำาเสมอ ที่มีสัดส่วน ประมาณครึ่ ง หนึ่ ง ของบั ต รทั้ ง หมด ยอดการใช้ จ่ า ยต่ อ บั ตร ก็ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น อี ก เท่ า ตั ว ในด้ า นยอดการเบิ ก เงิ น สดล่ ว งหน้ า CHAIRMANreview | 43


Money & Banking ก็ ไ ม่ ต่ า งกั น บั ต รธนาคารพาณิ ช ย์ ไทยมี อั ต ราเพิ่ ม ขึ้ น ต่อเนื่อง ขณะที่คู่แข่งอย่าง สาขา ตปท. และ Non-Bank กลับ หดตัวลง ถึงแม้ยอดการเบิกเงินสดต่อบัตรล้วนหดตัวอยู่ใน แดนลบกันหมด ด้านหนี้เสียของธุรกิจบัตรเครดิต โดยภาพรวมอยู่ใน เกณฑ์ค่อนข้างต่ำา คือ ที่ประมาณ 2% ต่อยอดคงค้างสินเชื่อ (NPL ratio) ลดลงจากช่วงสามสีปีก่อนหน้าที่ระดับประมาณ 4% สัดส่วนหนี้เสียนี้ มีระดับไม่แตกต่างกันมากสำาหรับบัตร ผู้ ป ระกอบการแต่ ล ะกลุ่ ม แต่ แ นวโน้ ม สั ด ส่ ว นหนี้ เ สี ย ของ ธนาคารพาณิชย์ไทย ลดลงต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

ต่างจากของผู้ประกอบการอีกสองกลุ่มที่มีแนวโน้มทรงหรือ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ดี ด้วยแนวโน้มธุรกิจธบัตรเครดิตที่ยังเติบโต ได้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมาตรการขึ้นเงินเดือนขั้นต่ำา ผูจ้ บปริญญาตรีเป็น 15,000 บาท ซึง่ เข้าเกณฑ์รายได้ทีส่ ามารถ ขอสิ น เชื่ อ บั ต รเครดิ ต ได้ ทำ า ให้ ธุ ร กิ จ บั ต รเครดิ ต ยิ่ ง มี สี สั น น่ า สนใจยิ่ ง ขึ้ น จนกระทั่ ง สถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ ของรั ฐ ก็ยังแสดงท่าทีสนใจสินเชื่อรายย่อยลักษณะนี้เช่นกัน ดังนั้น ธนาคารพาณิชย์ไทย ก็ไม่อาจประมาทคู่แข่งทั้งหน้าเดิมและ หน้าใหม่ได้เลย

บล.ไทยพาณิชย์เปิดแผนกลยุทธ์ ทะยานขึ้นท็อป 3 ภายใน 3 ปี

ผนึกความแข็งแกร่งแบงก์แม่ มุง่ เป็น “โบรกเกอร์ทที่ กุ คนเลือก” บล.ไทยพาณิชย์เร่งเครือ่ งทะยานขึน้ ท็อป 3 ภายใน 3 ปี ครองมาร์เก็ตแชร์มากกว่า 5% เน้นผนึกความแข็งแกร่งแบงก์แม่ จับกลุ่ม ลู ก ค้ า ธนบดี ธ นกิ จ พร้ อ มสร้ า งสรรค์ นวัตกรรมปัน้ ผลิตภัณฑ์หนุ้ ให้เข้าใจง่ายและ เข้าถึงนักลงทุนหน้าใหม่ผา่ นเครือข่ายสาขา ธนาคาร เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการ แข่งขันด้วยการเพิ่มงบลงทุนในโครงสร้าง พื้ น ฐานและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ป้ อ นสู่ ตลาด มั่นใจหาพันธมิตรชั้นนำาประกบคู่ได้ อย่างเหมาะสม พร้อมผลิตบทวิเคราะห์หลัก ทรัพย์ปอ้ นข้อมูลคุณภาพครอบคลุมกลุม่ ธุรกิจอย่างมีชนั้ การแข่งขันสูงมากในปัจจุบนั โดยตัง้ เป้าหมายทีจ่ ะก้าวขึน้ สูท่ อ็ ป เชิง มุง่ สูก่ ารเป็น “โบรกเกอร์ทที่ กุ คนเลือก” ตัง้ เป้ากำาไร 3 ภายใน 3 ปี และยึดครองส่วนแบ่งทางการตลาดได้มากกว่า สุทธิรวมปีนี้เกือบ 400 ล้านบาท 5% ด้วยกลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับธนาคารแม่ในการจับ กลุม่ ลูกค้าธนบดีธนกิจทีม่ คี วามต้องการจัดพอร์ตการลงทุนด้วย ม.ล. ทองมกุฎ ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั ตราสารทุนและอนุพันธ์ โดยจะมีทีมมาร์เก็ตติ้ง ของบริษัทฯ หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำากัด (SCBS) เปิดเผยว่าบริษัทฯ มี เข้าไปทำางานประสานกับทีมธนบดีธนกิจของธนาคาร พร้อมกับ ความพร้อมและได้รบั การสนับสนุนความแข็งแกร่งจากธนาคาร วางแผนสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ หุ้นใหม่ ให้เข้าใจง่ายและ ไทยพาณิชย์อย่างเต็มกำาลังในการดำาเนินธุรกิจหลักทรัพย์ที่มี สามารถเข้าถึงกลุม่ นักลงทุนทีย่ งั ไม่เคยมีประสบการณ์การลงทุน 44 | CHAIRMANreview


Money & Banking มาก่อน ผ่านเครือข่ายสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทคี่ รอบคลุมถึง 1,100 สาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้ บล. ไทยพาณิชย์ ยังมุ่งเน้นเพิ่มขีดความ สามารถในการแข่ ง ขั น ทุ ก ด้ า น โดยจะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ใน โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะระบบไอที ซึ่งเป็นองค์ประกอบ สำาคัญในการส่งมอบบริการทีส่ ร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลกู ค้า และใช้รองรับการเชือ่ มโยงจากต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาทีม งานจัดจำาหน่ายหุ้น IPO และสนับสนุนดีลทางการเงินของกลุ่ม งานวาณิชธนกิจแบงก์แม่ พร้อมๆ กับการมองหาพันธมิตรทั้ง ในและต่างประเทศที่เหมาะสมเพื่อเสริมความแข็งแกร่ง ตอบ โจทย์ทกุ ความต้องการทางด้านการลงทุนด้วยผลิตภัณฑ์ทหี่ ลาก หลายมากขึ้น โดยขณะนี้บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพนั ธ์ในตลาด OTC เพือ่ รองรับกลุม่ ลูกค้า สถาบันและกลุ่มลูกค้าธนบดีธนกิจ อาทิ หุ้นกู้อนุพันธ์ (Equity Linked Note) และใบสำาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant) สำาหรับการนำาเสนอข้อมูลการลงทุนผ่านบทวิเคราะห์หลัก ทรัพย์คุณภาพ บล.ไทยพาณิชย์ ยังคงให้ความสำาคัญอย่างต่อ เนื่อง โดยมุ่งเน้นบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งทางด้านปัจจัยพื้น ฐานและกลยุทธ์การลงทุน ครอบคลุมการวิเคราะห์เชิงลึกที่ถึง พร้อมด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค โดยมีแผนที่จะขยาย

งานวิจัยให้ครอบคลุม 130 หลักทรัพย์ 20 กลุ่มธุรกิจ ภายในปี 2557 รวมถึงการวิเคราะห์กลุม่ หุน้ ขนาดเล็กและขนาดกลาง ให้ นั ก ลงทุ น มี ท างเลื อ กหลากหลายมากขึ้ น พร้ อ มสร้ า งสรรค์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น งานวิจัยที่เน้นเฉพาะหุ้นในกลุ่มปันผล (Dividend Stock) และหุ้นในกลุ่มปัจจัยพื้นฐานดี (Value Stock) เป็นต้น ตั้งเป้าเป็นแหล่งข้อมูลความรู้การลงทุนชั้นนำา ที่นักลงทุนใฝ่หา “แผนกลยุทธ์และทิศทางการดำาเนินธุรกิจทัง้ หมดทีก่ ล่าว มา ส่วนสำาคัญที่จะช่วยผลักดันให้บรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมาย ที่วางไว้ คือ บุคลากร โดยบล.ไทยพาณิชย์ปัจจุบันมีทีมบริหาร งานคุณภาพ ซึง่ ประกอบด้วย นายเกียรติศกั ดิ ์ เจนวิภากุล ดำารง ตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานวิจัย นายกวิล แสง วิ เ ชี ย ร รองกรรมการผู้ จั ด การ รั บ ผิ ด ชอบสายงานตราสาร อนุพันธ์ และนางบุญทิพย์ กฤตชัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานค้าหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ด้วย ความสามารถและศักยภาพของทุกท่าน ทำาให้เชื่อมั่นได้ว่า บล.ไทยพาณิชย์จะสามารถมุ่งสู่การเป็น “โบรกเกอร์ที่ทุกคน เลือก” ด้วยบริการและผลิตภัณฑ์ทตี่ อบสนองนักลงทุนได้ดที สี่ ดุ อย่างครบวงจร โดยในปีนี้ตั้งเป้ากำาไรสุทธิรวมราวเกือบ 400 ล้านบาท ด้วยอัตราเติบโตประมาณกว่า 60%” ม.ล.ทองมกุฎ กล่าว

กสิกรไทยจับมือตลาด ดอท คอม จัดแคมเปญผ่อน 0% สูงสุด 8 เดือน นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้ จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับ มร. โทชิยะ มั ต ซึ โ อะ ประธานกรรมการและประธาน บริหาร และนายภาวุธ พงษ์วทิ ยภานุ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ตลาด ดอท คอม จำากัด ผู้นำา ด้ า นช้ อ ปปิ้ ง ออนไลน์ มอบสิ ท ธิ พิ เ ศษรั บ ซั ม เมอร์ สำ า หรั บ ผู้ ถื อ บั ต รเครดิ ต กสิ ก รไทย สามารถผ่อนชำาระสินค้าออนไลน์ 0% นาน สูงสุด 8 เดือน ผ่าน www.TARAD.com ได้ ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายนนี้ CHAIRMANreview | 45


Commerce & Export

“พาณิชย์”ร่วมกับเอสแคป-ไอทีดี เซ็น MOU ร่วมมือพัฒนาการค้า การลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จับมือเอสแคป และ สถาบันไอทีดี ลงนาม 3 ฝ่าย ผนึกความร่วมมือด้าน วิชาการ หวังเพิ่มขีดความสามารถด้านการค้า และการ ลงทุนให้กบั หน่วยงานภาครัฐและเอกชนไทย รองรับการ เปิดเสรีการค้าในกรอบต่างๆ   นายบุ ญ ทรง เตริ ย าภิ ร มย์ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้เป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความ เข้าใจ (MOU) ระหว่างกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กับ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสาำ หรับ เอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – UN ESCAP)  แล ะสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)  เพื่อ เพิ่มความร่วมมือในด้านการพัฒนาการค้า และการลงทุน และ การเตรียมความพร้อมให้กับภาครัฐและเอกชนรองรับการเปิด เสรีทางการค้าที่กำาลังขยายตัวเพิ่มมากขึ้น การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ครัง้ นี ้ มีความสำาคัญ เป็นพิเศษเนื่องจาก 1) เป็นการลงนามบันทึกความเข้าใจเป็น ครั้ ง แรก ระหว่ า งหน่ ว ยงานในสั ง กั ด ของกระทรวงพาณิ ช ย์ กั บ   ESCAP  และเป็ น บั น ทึ ก ความเข้ า ใจเดี ย วที่ มี ผ ลอยู่ ระหว่าง ESCAPกับรัฐบาลของประเทศสมาชิก 2) เป็นความ ร่วมมือสามฝ่ายที่ประกอบด้วยองค์การระหว่างประเทศ หน่วย งานราชการภายในประเทศ และสถาบันทางวิชาการ ทำาให้เกิด เป็ น เครื อ ข่ า ยการดำ า เนิ น งานทางวิ ช าการที่ ส มบู ร ณ์ แ ละมี ศักยภาพสูง 3) มีการขยายขอบเขตความช่วยเหลือไปยังเพื่อน บ้ า นในภู มิ ภ าค อั น เป็ น การเสริ ม บทบาทของไทยในฐานะ ประเทศผู้นำาทางเศรษฐกิจและวิชาการในภูมิภาค    นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่าง ประเทศ กล่าวเสริมว่า กรมฯ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้าน การขยายโอกาสทางการค้าและกฎเกณฑ์ทางการค้าระหว่าง 46 | CHAIRMANreview

ประเทศ โดยเฉพาะในกรอบองค์การการค้าโลก ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน และความตกลงเขตการค้าเสรีอื่นๆ เล็งเห็น ความจำาเป็นที่เจ้าหน้าภาครัฐและผู้ประกอบการภาคธุรกิจของ ไทยจะต้ อ งเพิ่ ม ขี ด ความสามารถ และปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ สิ่ ง แวดล้อมทางธุรกิจที่เปิดกว้างให้กับการแข่งขันมากยิ่งขึ้น จึงได้ ร่วมมือกับ 2 หน่วยงานข้างต้น ในการติดตามความเคลื่อนไหว ด้านการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับหน่วย งานภาครัฐและเอกชนของไทย สำ า หรั บ การจั ด ทำ า ความตกลง 3 ฝ่ า ยดั ง กล่ า ว มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ 1) ประสานงานอย่ า งใกล้ ชิ ด เพื่ อ กำาหนดแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและ การลงทุ น 2) เพิ่ ม ขี ด ความสามารถให้ กั บ ภาครั ฐ และภาค เอกชน โดยเฉพาะกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ 3) เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความตระหนักถึงประเด็นต่างๆ ที่สืบเนื่องมาจากการเปิดเสรีและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ อื่นๆ อาทิ การค้า การลงทุน และการอำานวยความสะดวก ทางการค้า เป็นต้น   นอกจากนี้ ยั ง จะมี ก ารขยายขอบเขตของโครงการ ความร่วมมือให้ครอบคลุมถึงการให้ความช่วยเหลือเพื่อนบ้าน ในภู มิ ภ าค ได้ แ ก่ กั ม พู ช า ลาว เมี ย นมาร์ และเวี ย ดนาม โดยแต่ ล ะประเทศ ได้ ส่ ง ผู้ แ ทนเข้ า ร่ ว มการฝึ ก อบรมตาม โครงการที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ ESCAP และ ITD จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Capacity building programme on Trade in Services and Investment Liberalization Negotiations” เพื่อสร้างขีดความสามารถทางวิชาการด้าน การเจรจาการค้าบริการและการลงทุนให้แก่บุคลากรของไทย และของ CLMV  ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์ การประชุ ม สหประชาชาติ กรุ ง เทพฯ ซึ่ ง ผู้ แ ทนดั ง กล่ า ว ได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจในวันที่ 30 มีนาคมนี้ด้วย


Commerce & Export

พาณิชย์ผนึก 4 บิ๊กเอกชนไทยนัดถกผลักดัน “ครัวไทยสู่ครัวโลก”ในพม่า ชิมลางด้วย”ผลไม้”

กรมส่งออกฯควงนักธุรกิจกว่า 160 ราย จัดงานแฟร์ในย่างกุง้ สยายปีกสินค้าไทย นายภู มิ สาระผล รมช.พาณิ ช ย์ เปิดเผยถึงผลการเดินทางไปขยาย การค้ า -ลงทุ น ในพม่ า กั บ กรม ส่งเสริมการส่งออกว่า จากการหารือ นั ก ธุ ร กิ จ ไทยและนั ก ลงทุ น ไทย ร า ย ใ ห ญ่ ใ น พ ม่ า เ พื่ อ รั บ ฟั ง สถานการณ์ ก ารค้ า การลงทุ น และ ปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินธุรกิจ ประกอบด้วยเครือเจริญโภคภัณฑ์, ปตท.สำา รวจและผลิตปิโตรเลียม, การบินไทย และบางกอกแอร์เวย์ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เครื อ เจริ ญ โภคภัณฑ์ เข้ามาลงทุนในพม่าตัง้ แต่ 10 ปีที่แล้ว ถือเป็นบริษัทหัวหอก เพื่อผลักดันนโยบาย “ครัวไทยครัวโลก” จึงใช้วิสัยทัศน์ ในเดือนหน้ากระทรวงพาณิชย์มีแผนที่จะเดินทางไปทำาตลาด ข้ อ นี้ เ ป็ น ฐานการวิ เ คราะห์ ค วามเป็ น ไปได้ ข องตลาด ผลไม้ในจีนและญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง พม่า “กลยุทธ์ของไทยในการทำาตลาดผัก ผลไม้ ปีนี้จะส่งเสริม การพัฒนาระบบการผลิตให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ ทั้ ง นี้ พ ม่ า ได้ เ ปิ ด การนำ า เข้ า ผลไม้ ส ดตั้ ง แต่ ก ลางปี 54 มี ก ารสร้ า งแบรนด์ ผ ลไม้ ข องไทย โดยเน้ น เรื่ อ งเอกลั ก ษณ์ ที่ผ่านมา ส่งผลให้การส่งออกผลไม้ไทยไปพม่าเพิ่มขึ้น ซึ่งการ ด้านคุณค่าและสายพันธุ์ ที่โดดเด่นของผลไม้ไทย ส่งเสริมการ เดินทางไปครัง้ นี ้ ได้ขอช่วยให้ทางการพม่าสนับสนุนการบริโภค พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สามารถยืดอายุของผลผลิต และเหมาะสม และลดอุ ป สรรคการนำ า เข้ า ผลไม้ ข องไทย เพื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณ กับตลาดเพื่อการส่งออก และประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ การนำ า เข้ า ผลไม้ ส ดจากไทยที่ ข ณะนี้ กำ า ลั ง ทะยอยสู่ ต ลาด ควบคุมกำากับดูแลการเพาะปลูกให้ได้ปริมาณที่เหมาะสมกับ จำ า นวนมาก เนื่ อ งจากผลไม้ ไ ทยมี จุ ด เด่ น ในด้ า นผลผลิ ต ความต้องการของตลาด”นายภูม ิ กล่าวและว่า ในภาพรวมกรมฯ ที่ มี ค วามหลากหลาย มี ผ ลผลิ ต ตลอดปี รสชาติ เ ป็ น ที่ นิ ย ม ตั้งเป้าหมายการส่งออก ผัก ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในต่างประเทศ อีกทั้งเป็น ปี 2555 คาดว่าจะขยายตัว 15 – 20% คิดเป็นมูลค่าประมาณ การช่วยสนับสนุนชาวสวนผลไม้ ในการกระจายสินค้าไปสู่ 1,338.86 – 1,397.05 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยการส่งออก ตลาดต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วและผลักดันผลไม้ไทยให้เป็น ปี 2554 (ม.ค.-ธ.ค.) มีปริมาณ 1,407,103 ตัน มูลค่า 1,205 ทีร่ จู้ กั ในตลาดพม่าเพิม่ ขึน้ โดยนอกจากประเทศในอาเซียนแล้ว ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 60.46% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

CHAIRMANreview | 47


Commerce & Export ของปี 2553 ทั้ ง นี้ จ ากการหารื อ กั บ เอกชนที่ทำาธุรกิจในพม่า พบ ว่ า มี 2 ปั จ จั ย ที่ เ หมาะสมต่ อ ก า ร ล ง ทุ น ป ร ะ ก า ร แ ร ก ประชากรพม่ า มีประมาณ 60 ล้านคน ถือเป็นตลาดที่มีขนาด ใหญ่ ที่สำาคัญคือมีวัฒนธรรม การรับประทานอาหารคล้ายๆ คนไทย และประการที่ 2 คือ พม่าเป็นประเทศเกษตรกรรม พื้ น ที่ มี ค วามอุ ดมสมบูรณ์ ซึ่ง ถื อ เป็ น วั ต ถุ ดิ บ สำ า คั ญ การ เปิดประเทศของเมียนม่าร์กาำ ลัง เป็นโอกาสของนักลงทุนจากไทย ซึง่ จำาเป็นต้องศึกษาข้อมูลอย่าง รอบด้าน เพราะแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงรอบนี้จะถูกประเมินว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน แต่ก็ยังมีความสุ่มเสี่ยงจากความ ไม่พร้อมหลายๆ ด้าน ร.อ.สุวิพันธุ์ ดิษยมลฑล ผอ.สำานักกิจกรรมส่งเสริมการ ส่ ง ออก กรมส่ ง เสริ ม การส่ ง ออก กล่ า วถึ ง การพานั ก ธุ ร กิ จ และผูบ้ ริหารภาครัฐของไทยเดินทางไปร่วมงานแสดงสินค้าไทย “ไทยแลนด์ เทรด เอ็กซิบิชั่น 2555” ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศ พม่า ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 10 เมษายนที่ผ่านมาว่า มี ผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมแสดงสินค้ารวม 161 ราย โดยมี มูลค่าการซื้อขายภายในงานทันทีไม่ต่ำากว่า 100 ล้านบาท และ คาดว่ามีมูลค่าการซื้อขายตลอดทั้งปีประมาณ 1,100 ล้านบาท นับเป็นการจัดงานครั้งที่ 2 ในรอบ 6 ปี ที่ทางการพม่าได้ อนุญาตให้จัดขึ้น สินค้าที่นำาไปจัดแสดง ประกอบด้วยสินค้าอุปโภค บริโภค อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าเกษตร เครื่องจักร ชิ้นส่วนยานยนต์ เสื้อผ้า อัญมณีและเครื่องประดับ อีกทั้ง สินค้าของขวัญตกแต่ง บ้าน และสุขภาพและความงาม เป็นต้น โดยมีผู้ประกอบการ พม่าร่วมแสดงสินค้ารวม 14 ราย มีนักธุรกิจสนใจเจรจาการค้า เป็นจำานวนมาก ขณะเดียวกันเป็นที่น่าสังเกตว่า มีการจัดงาน แสดงสินค้านานาชาติในกรุงย่างกุง้ เช่นเดียวกับไทย จากหลาย ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เวียดนาม อินเดีย เป็นต้น แต่สินค้าไทย เป็นที่นิยมมาก เพราะคุณภาพดีและราคาที่เหมาะสม 48 | CHAIRMANreview

นอกจากนี้คณะฯยังได้ร่วมสัมมนาความร่วมมือทางธุรกิจ บริการโลจิสติกส์ระหว่างไทยและพม่า ในหัวข้อ “โอกาสใหม่ ของโลจิสติกส์ไทย-พม่าสูส่ ากล” และกิจกรรมจับคูธ่ รุ กิจระหว่าง ภาคธุ ร กิ จ โลจิ ส ติ ก ส์ ไ ทยและภาคธุ ร กิ จ โลจิ ส ติ ก ส์ / ผู้ นำ า เข้ า ผู้ ส่ ง ออกสหภาพเมี ย นมาร์ (Business Matching) โดยมี ผู้ ป ระกอบการโลจิ ส ติ ก ส์ ไ ทยเข้ า ร่ ว มรวมทั้ ง สิ้ น 16 บริ ษั ท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายตลาดโลจิสติกส์ไทยไปยังตลาด เศรษฐกิจใหม่ในเชิงรุก โดยพม่าถือเป็นหนึ่งในกลุ่มตลาด เศรษฐกิ จ ใหม่ ที่ มี แ นวโน้ ม การฟื้ น ตั ว ทางเศรษฐกิ จ ชั ด เจน และร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรค ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการโลจิสติกส์ให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับในคุณภาพ มาตรฐาน ร.อ.สุวิพันธุ์ กล่าวว่า จากการเดินทางสำารวจและเยี่ยมชม ระบบโลจิสติกส์และการขนส่ง ณ ท่าเรือย่างกุ้ง ซึ่งเป็นท่าเรือ หลักในการนำาเข้าและส่งออกสินค้าไปต่างประเทศของพม่า มี สัดส่วนสินค้าทีใ่ ห้บริการ 90% ของทัว่ ประเทศ หน่วยงานทีด่ แู ล เกี่ยวกับการพัฒนาท่าเรือในเมียนม่าร์ คือ Myanmar Port Authority แบ่งออกเป็น 3 ส่วน อาทิ การสร้างท่าเรือ และ ท่าเทียบเรือ ที่ปัจจุบันเมียนม่าร์มีท่าเรือทั้งหมด 9 แห่ง และ ท่าเทียบเรือรวม 22 แห่ง โดยมีแผนที่จะสร้างเพิ่มเติม จะมี ท่าเทียบเรือรวมทั้งสิ้น 62 แห่ง ที่ท่าเรือย่างกุ้งและท่าเรือ ติละวา จะสามารถรองรับเรือบรรทุกสินค้าได้ 75 ลำาและสามารถ ขนถ่ายสินค้าได้ประมาณ 80-100 ล้านตันต่อปี


Commerce & Export

กรมส่งเสริมการส่งออก ดึง 15 ประเทศเข้าร่วมจัดแสดง โชว์ศักยภาพ TIEE งานการศึกษานานาชาติครบวงจร จากกระแสความตื่นตัวในการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ อยู่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ค่า ของนักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคลากรในภาคธุรกิจและ ครองชีพและค่าเล่าเรียนที่ อุตสาหกรรมที่มุ่งพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการเปิดเสรี คุ้มค่ากว่าเมื่อเทียบกับต่าง ทางการค้ า และการก้ า วสู่ ก ารเป็ น ประชาคมเศรษฐกิ จ ประเทศที่มีมาตรฐานการ อาเซียน (AEC) กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ศึ ก ษาในระดั บ เดี ย วกั น จับมือองค์กรภาครัฐและเอกชน จัดงานการศึกษานานาชาติ ทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นปัจจัย th ของไทย ครั้งที่ 9 (The 9 Thailand International สำ า คั ญ ที่ ดึ ง ดู ด ผู้ เ รี ย น Education Expo หรือ TIEE) พร้อมดึงสถาบันการศึกษา จำ า นวนมากจากทั่ ว โลก และผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวเนื่องเข้าร่วมงานมากถึง 15 สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ ประเทศที่สยามพารากอน ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 การจัดงานในปีนี้ที่ว่า “Live + Learn…The Choice is Infinite” เมษายน ศกนี้ งาน TIEE ครั้งที่ 9 นี้ มีสถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆ ตลอดทั้งผู้ประกอบการสินค้าและธุรกิจบริการจากทั้งในและต่าง พิธีเปิดงาน TIEE ครั้งที่ 9 จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ รอยัล ประเทศเข้าร่วมงาน รวมทั้งสิ้น 169 ราย จำานวน 239 คูหา นำา พารากอนฮอลล์ ชั้ น 5 สยามพารากอน โดยได้ รั บ เกี ย รติ เสนอหลักสูตรนานาชาติมาตรฐานสากล ครอบคลุมทุกระดับชั้น จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายภูมิ สาระผล ตั้งแต่การศึกษาก่อนปฐมวัย จนถึงระดับปริญญาเอก หลักสูตร เป็นประธาน และมีอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก นางนันทวัลย์ ระยะสั้น หลักสูตรวิชาชีพ คอร์สด้านภาษา รวมถึงผลิตภัณฑ์และ ศกุนตนาค พร้อมผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพาณิชย์ ตลอด ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งนี้ ปีนี้ ได้รับความสนใจจากสถาบัน จนนายกสมาคมและผู้แทนองค์กรผู้ร่วมจัดงานจากภาครัฐและ การศึกษาและผู้ประกอบการจาก 15 ประเทศ จำานวน 33 ราย เอกชนให้การต้อนรับ จัดแสดงใน 59 คูหา เช่น ประเทศมาเลเซีย จีน ออสเตรเลีย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในระหว่างพิธี แคนาดา สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รัสเซีย ญี่ปุ่น เปิดงานว่า “งาน TIEE จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2546 และได้ เป็นต้น” พัฒนารูปแบบ ยกระดับความสำาคัญสู่การเป็น International งาน TIEE มี กำ า หนดจั ด ถึ ง วั น อาทิ ต ย์ ที่ 1 เมษายนนี้ Education Exposition หรืองานการศึกษานานาชาติทคี่ รอบคลุม ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอนโดยภายใน และครบวงจรที่สุดของภูมิภาคอาเซียน ตอกย้ำาความพร้อมของ งาน นอกจากจะมี ก ารจั ด คู ห าแสดงนวั ต กรรมและบริ ก าร ประเทศในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN ทางการศึ ก ษารวมถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง ยั ง Economic Community ในปีพ.ศ. 2558 ในโลกไร้พรมแดนเช่น มีการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการโดยผูท้ รงคุณวุฒแิ ละผูเ้ ชีย่ วชาญ ปัจจุบัน เราต่างตระหนักดีถึงความสำาคัญในการพัฒนาคุณภาพ ด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรไทยในการก้าวสู่ การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นในปี 2558 นอกจากนั้ น ยั ง มี ประเทศ เราจึงได้มงุ่ ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาต่างๆ เร่งพัฒนา กิ จ กรรมสาระและบั น เทิ ง เวิ ร์ ค ช็ อ ป นิ ท รรศการ การจั ด นวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของ แสดงนวัตกรรมและผลงานนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา ทั้งไทยและนานาชาติ” พัฒนาศักยภาพ เช่น TIEE Talent Contest กิจกรรมทดสอบ นายภูมิยังเน้นย้ำาถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศ เป็ น ผู้ ป ระกาศข่ า วภาษาอั ง กฤษภาคสนาม TIEE Young โดยกล่าวว่า “ประเทศไทยได้ชอื่ ว่าเป็นหนึง่ ในประเทศแถวหน้าที่ Reporter กิจกรรมทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ เกม พร้อมให้บริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียน นักศึกษา และกิ จ กรรมบนเวที ลุ้ น รั บ ทุ น การศึ ก ษาและรางวั ล มากมาย จากทั่วโลก รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีในสภาพสังคมและความเป็น ตลอดงาน

CHAIRMANreview | 49


Commerce & Export

3 พันธมิตรผนึกกำาลังจัดงาน World Spa & Well-being Convention 2012 เสริมเขี้ยวเล็บผู้ประกอบการสปาไทย บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำากัด ผนึกกำาลัง บริษัท ไอไออาร์ เอ็กซิบิชั่น จำากัด ร่วม กับ สมาคมสปาไทย เดินหน้าตอกย้ำาศักยภาพประเทศไทยสู่เป้าหมายการเป็น “ศูนย์กลางธุรกิจ สปาแห่งเอเชีย” เตรียมจัดงาน World Spa & Well-being Convention 2012 มหกรรมแสดง สินค้าและบริการด้านสปาและสุขภาพครบวงจร ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2555 เสริม ความแข็งแกร่งและเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผปู้ ระกอบการเพือ่ รับมือการเปิดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 แอนดรู แจคก้ า นายก สมาคมสปาไทย เปิ ด เผยว่ า ธุรกิจสปาเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขัน สู ง ในภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟิ ค ที่ มี ผู้ประกอบการจำานวนมาก ซึ่งสูงติด อันดับ 1 ใน 3 ของอุตสาหกรรม สปาโลก โดยในปีที่ผ่านมาตลาด ธุ ร กิ จ สปาไทยมี อั ต ราการเติ บ โต และยั ง มี แ นวโน้ ม เติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง กลายเป็ น สิ น ค้ า ท่ อ งเที่ ย ว ที่ มี ชื่ อ เสี ย งเป็ น ที่ ย อมรั บ ระดั บ สากลในด้ า นคุ ณ ภาพการบริ ก าร และผลลั พ ธ์ ที่ ดี ต่ อ สุ ข ภาพ และ มี ค วามสำ า คั ญ ไม่ แ พ้ ธุ ร กิ จ บริ ก าร ประเภทอื่น โดยแบ่งเป็นลูกค้าต่างชาติประมาณ 80% และลูกค้าชาวไทยอีก 20% “ถึ ง แม้ ไ ทยจะเป็ น ประเทศที่ มี ข้ อ ได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น ในหลายด้ า น แต่ ธุ ร กิ จ สปาของไทยก็ ยั ง มี คู่แข่งสำาคัญที่มีศักยภาพใกล้เคียงกัน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ สิงคโปร์ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนในปี 2558 จะยิ่งเป็นปัจจัยเร่งให้การแข่งขันทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงจำาเป็นที่ผู้ประกอบการไทยจะ ต้องปรับตัวและเร่งเสริมจุดแข็งของตนเองให้มากขึ้น เพื่อก้าวสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางธรุกิจสปาแห่งเอเชีย อย่างเต็มภาคภูมิ “ทางสมาคมสปาไทยมั่นใจว่า การจัดงาน World Spa & Well-being Convention 2012 ภายใต้แนวคิด “Education, Standards & Innovative” จะเป็นเวทีสำาคัญที่ช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้ผปู้ ระกอบการและผูร้ ว่ มจัดแสดงสินค้าได้มโี อกาสแสดงศักยภาพด้านการผลิตและการพัฒนาสินค้าและบริการ 50 | CHAIRMANreview


Commerce & Export

และเป็นช่องทางในการขยายตลาด สร้างเครือข่ายทางธุรกิจใหม่ๆ รวมไปถึงเป็นเวทีเผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ แนะนำานวัตกรรมล่าสุด อันจะนำาไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม สปาในภาพรวม คาดว่าจะมี นักธุรกิจและประชาชนทั่วไปสนใจเข้าร่วมชมงานในปีนี้มากกว่า 8,000 คน” ภัททิราพร เขียวสนั่น อุปนายกสมาคมสปาไทย กล่าวว่า ตลอด 3 วันของการจัดงาน เป็นโอกาสทอง ที่ผู้ร่วมงานจะพบกับคาราวานสินค้าและบริการสปาและสุขภาพคุณภาพอย่างครบวงจร อาทิ ผลิตภัณฑ์สปา ผู้ให้บริการด้านสปา อุปกรณ์และสิ่งของตกแต่งสปา แพ็คเกจสปาราคาสุดพิเศษ รวมไปถึงบริการนักออกแบบ ตกแต่ ง ภายในสปา ที่ ป รึ ก ษาด้ า นธุ ร กิ จ สปาโดยเฉพาะ เรี ย กได้ ว่ า เป็ น งานเดี ย วที่ ร วบรวมเอาผู้ ผ ลิ ต ผู้จัดจำาหน่าย ผู้ส่งออกมากมายที่ได้รับการคัดสรรแล้วจากทั้งในและต่างประเทศกว่า 180 บริษัท มาจัดแสดง บนพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร นอกจากงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ภายในงานยังจะมีการจัดประชุมและสัมมนาภายใต้หัวข้อ “Inspired & Dedicated” เพื่อการรับฟังนวัตกรรมใหม่ๆ ของภาคอุตสาหกรรมจากเหล่ากูรูชั้นนำาของวงการ อีก ทั้งยังถือเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการและผู้ร่วมจัดแสดงสินค้าได้มีการพบปะ เจรจาธุรกิจ และแลกเปลี่ยน ประสบการณ์เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรม และไม่เพียงแต่กิจกรรมภายในงานที่กล่าวข้างต้น งาน World Spa & Well-being Convention ยังร่วมจัดแสดงพร้อมกับงาน Pool&SpaTech Asia เพื่อขยายโอกาสของท่านในการ ร่วมเจรจาธุรกิจกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องอีกด้วย พบกับงาน World Spa & Well-being Convention 2012 ได้ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2555 สำาหรับ การเจรจาธุรกิจ และ 21 กันยายน 2555 สำาหรับรอบประชาชนทั่วไป ณ อาคาร 4 ศูนย์การแสดงสินค้าและการ ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน World Spa & Well-being Convention 2012 กรุณาติดต่อ คุณจารวี กมล ศิริพิชัยพร ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2833-5126 โทรสาร 0-2833-5127-9 อีเมล์ jaraveek@impact.co.th หรือ www.worldspawellbeing.com

CHAIRMANreview | 51


ChairmanCar

บีเอ็มดับเบิลยู กรุป๊ ประเทศไทย สานต่อความสำาเร็จ จาก 8 รางวัลรถยนต์ยอดเยีย่ มแห่งปี ด้วยสถิติยอดจองของบีเอ็มดับเบิลยูและมินิครั้งใหม่ ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่ 33 รวมทั้งสิ้น 1,544 คัน บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ต่อยอดความ สำาเร็จหลังจากรับรางวัล Car of the Year 2012 ไป ทั้งสิ้น 8 รางวัล, รางวัลการออกแบบตกแต่งบู๊ธและ การแสดงในงานยอดเยีย่ ม และแถมท้ายด้วยการปิด ยอดรับจองในงานมอเตอร์โชว์ครัง้ ที่ 33 นี้ ด้วยสถิติ ใหม่รวมทั้งสิ้น 1,544 คัน โดยแบ่งออกเป็นบีเอ็ มดับเบิลยู 1,439 คันและมินิ 105 คัน ในส่วนของบี เอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราดนั้น ปิดยอดจองได้ทั้งสิ้น 40 คัน บีเอ็มดับเบิลยูซีรีส์ 3 ใหม่ และบีเอ็มดับเบิลยูซีรีส์ 5 พร้ อ มสุ ด ยอดเทคโนโลยี แ ห่ ง ขุ ม พลั ง และการ ประหยัดพลังงานอันเป็นเลิศ BMW TwinPower Turbo ได้รับกระแสการตอบรับอย่างท่วมท้น สถิตยิ อดจองในครัง้ ใหม่น ี้ สืบเนือ่ งมาจากกระแส การตอบรับอย่างท่วมท้นหลังการเปิดตัวบีเอ็มดับเบิลยูซรี สี ์ 3 ใหม่ ทั้ง 3 ไลน์ และบีเอ็มดับเบิลยูซีรีส์ 5 ที่มาพร้อมสุด ยอดเทคโนโลยี BMW TwinPower Turbo ทั้งในกลุ่มของ เครือ่ งยนต์ดเี ซลและเครือ่ งยนต์เบนซิน โดยกระแสตอบรับ การเปิดตัวบีเอ็มดับเบิลยู 520i ใหม่ที่เน้นความประหยัด และฟังก์ชนั่ การใช้งานระบบ Driving Experience Control ที่ ส ามารถให้ ผู้ ขั บ ขี่ เ ลื อ กโหมดในการขั บ ขี่ ไ ด้ ทั้ ง แบบ Comfort, Sport และ Eco Pro เพื่อการประหยัดพลังงาน

52 | CHAIRMANreview

สูงสุด พร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด พร้อมกับราคา เริ่มต้นเพียง 3,599,000 บาท กลายเป็นอีกรุ่นยอดนิยม ของบีเอ็มดับเบิลยูซรี สี ์ 5 ทีป่ ระสบความสำาเร็จอย่างงดงาม มินิ ประเทศไทยกวาดยอดจองเหนือความคาดหมาย รั บ วาระแห่ ง การฉลองครบรอบ 10 ปี ข องมิ นิ ประเทศไทยด้วยการสร้างประวัติศาสตร์ยอดขาย ครัง้ ใหม่ หลังการเปิดตัวครบคูข่ องทัง้ มินิ คูเป้ และ มินิ โรดสเตอร์ ในส่วนของมิน ิ ประเทศไทยนัน้ ได้สร้างยอดจองเป็น ประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ที่ 105 คัน ด้วยกระแสการตอบรับ ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความเชื่ อ มั่ น ที่ ลู ก ค้ า มี ต่ อ แบรนด์ , ผลิตภัณฑ์ และการบริการหลังการขาย โดยทีย่ อดจองส่วน ใหญ่มาจากมิน ิ คูเป้ ทีไ่ ด้รบั การเปิดตัวไปเมือ่ ปลายปีทแี่ ล้ว และมินิ โรดสเตอร์ ที่เพิ่งจะมาเปิดตัวต่อแฟนชาวมินิใน งานมินเิ ฟสติวลั 2012 และต่อด้วยการเปิดตัวต่อสาธารณะ ชนทั่วไปในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่ 33 นี้ ซึ่งได้รับความ สนใจจากลูกค้าจำานวนมาก ซึ่งทั้ง 2 รุ่นนี้ มีคาแรคเตอร์ที่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำาหรับลูกค้าทีช่ นื่ ชอบความพิเศษ แบบไม่เหมือนใคร นอกจากนี้ ยังทำาให้มินิประเทศไทย สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆที่มีไลฟ์สไตล์เฉพาะบุคคล ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ มินิคันทรี่แมน และรุ่นพิเศษฉลอง ครบรอบ 10 ปี MINI 10th Anniversary Thailand Special Editions ก็ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งเช่นกัน


ChairmanCar

บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ปิดยอดจอง 40 คัน โด ยมีแม็กซี่-สกู๊ตเตอร์ C600 Sport และ C650 GT เป็น 2 รุ่นที่เร่งแซงทำาแต้มไม่แพ้รุ่นใหญ่ บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ประสบความสำาเร็จกับ การเปิดตัวแม็กซี่-สกู๊ตเตอร์ C600 Sport และ C650 GT เป็นครั้งแรกด้วยยอดจองเหนือความคาดหมายจากทั้ง สองรุ่ น นี้ ด้ ว ยการใช้ ง านที่ เ น้ น เทคโนโลยี อั น ล้ำ า สมั ย ของแผงหน้าปัดมัลติฟังก์ชั่นและระบบความปลอดภั ย มาตรฐาน เช่นระบบ ABS เพื่อความปลอดภัยเป็นเยี่ยม ทำาให้แม็กซี่-สกู๊ตเตอร์ทั้งสองรุ่นนี้ มีกระแสตอบรับอย่าง ท่วมท้นเช่นกัน ลูกค้าสบายใจได้เสมอกับโปรแกรมบำารุงรักษาและ ซ่อมแซม BSI BMW Services Inclusive และ MSI MINI Services Inclusive และโปรแกรม BMW Premium Selection และ MINI Next สำาหรับรถมือสอง หัวใจสำาคัญในการสร้างความพึงพอใจสูงสุด คือ

ความสบายใจของลู ก ค้ า ดั้ ง นั้ น รถยนต์ บี เ อ็ ม ดั บ เบิ ล ยู มาพร้อมกับโปรแกรมบริการหลังการขาย BSI BMW Services Inclusive ซึ่ ง เป็ น การรั บ ดู แ ล บำ า รุ ง รั ก ษา และซ่อมแซมตลอดระยะเวลา 5 ปี/ 100,000 กิโลเมตร ในขณะที่รถยนต์มินิจะมาพร้อมกับ MSI MINI Services Inclusive ซึ่งเป็นการรับดูแล บำารุงรักษาและซ่อมแซม ตลอดระยะเวลา 3 ปี/ 50,000 กิโลเมตร โปรแกรมบำารุง รักษาและซ่อมแซมทัง้ สองนี ้ นอกจากจะเป็นการสร้างความ สบายใจแล้ว ยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเป็น เจ้าของ (Low Cost of Ownership) อีกด้วย นอกจากนั้น บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทยยัง มุ่ ง หน้ า ทำ า ตลาดรถยนต์ มื อ สองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ผ่ า น โปรแกรม BMW Premium Selection สำาหรับรถยนต์ บี เ อ็ ม ดั บ เบิ ล ยู และ MINI Next สำ า หรั บ รถยนต์ มิ นิ ซึ่ ง นอกจากจะเป็ น การเพิ่ ม ความสบายใจให้ กั บ ผู้ ซื้ อ รถยนต์ มื อ สอง โดยมี ก ารรั บ ประกั น 2 ปี / 40,000 กิ โ ลเมตรแล้ ว ยั ง เป็ น การสร้ า งความต้ อ งการต่ อ เนื่ อ ง สำ า หรั บ รถยนต์ ทั้ ง สองแบรนด์ เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม มู ล ค่า ราคารถมือสองในตลาดอีกด้วย CHAIRMANreview | 53


ChairmanCar

เผยโฉมยนตรกรรมใหม่ 3 รุ่น ก่อนใครในอาเซียนกับเมอร์เซเดส-เบนซ์

ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ • ครั้งแรกในอาเซียนกับ 3 ยนตรกรรมใหม่ล่าสุด The new M-Class สุดยอดยนตรกรรม ออฟโรดสไตล์สปอร์ต The new B-Class คอมแพ็คสปอร์ตทัวเรอร์ใหม่ที่ให้ความคล่องแคล่วปราดเปรียว และ Concept A-Class ต้นแบบคอมแพ็คคาร์เจเนอเรชั่นใหม่ • พร้อมพบกับการปรากฏตัวคู่กันเป็นครั้งแรกของซุปเปอร์คาร์ C 63 AMG Coupé Black Series & Ducati Diavel AMG Special Edition โดยความร่วมมือระหว่างเมอร์เซเดส-เบนซ์ เอเอ็มจี และดูคาติ • พบกับโปรโมชั่นพิเศษสำาหรับคนรักแบรนด์ดาวสามแฉก ดร. อเล็กซานเดอร์ เพาฟเลอร์ ประธานบริหาร บริษัท เมอร์ เ ซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำ า กั ด กล่ า วว่ า “เมอร์เซเดส-เบนซ์ยงั คงรักษาตำาแหน่งของการเติบโตสูงสุดใน ตลาดรถยนต์หรูในประเทศไทย ด้วยความมุง่ มัน่ ในการนำาเสนอ รถยนต์แบบหลากหลายและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ในปี นี้ เ ราได้ จั ด เตรี ย มพื้ น ที่ สำ า หรั บ การจั ด แสดงสุ ด ยอด ยนตรกรรมในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ไว้ อย่างยิ่งใหญ่ในฐานะที่เมอร์เซเดส-เบนซ์เป็นผู้บุกเบิกโลกแห่ง ยนตรกรรม ผู้นำาด้านเทคโนโลยีของโลกยานยนต์แห่งอนาคต และเป็นผู้นำานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและความสะดวก 54 | CHAIRMANreview

สบายในยนตรกรรมมาตลอดระยะเวลา 125 ปีทผี่ า่ นมา โดยบูธ ของเมอร์เซเดส-เบนซ์ได้สะท้อนถึงปรัชญาของเมอร์เซเดสเบนซ์ที่ว่า “The best or nothing” โดยเราได้สร้างมาตรฐาน ใหม่ในกลุ่มรถยนต์คอมแพ็คในประเทศไทยด้วยการนำาเสนอ รถยนต์ต้นแบบ Concept A-Class, the new M-Class และ the new B-Class ให้คนไทยได้ยลโฉมกันเป็นครั้งแรกใน อาเซียน” “ไฮไลท์พเิ ศษของเมอร์เซเดส-เบนซ์ในงานบางกอก อินเตอร์เนชัน่ แนล มอเตอร์โชว์ ปีนี้ คือ การเผยโฉมยนต รกรรมใหม่ถึง 3 รุ่นเป็นครั้งแรกในอาเซียน โดยเริ่มจาก


ChairmanCar

การนำาเสนอรถ SUV ใหม่ลา่ สุด The new M-Class รถยนต์ อเนกประสงค์ออฟโรดสไตล์สปอร์ต ซึ่งเป็นการรวมกัน ระหว่างรถซาลูนสำาหรับการขับขี่ทั่วไป เข้ากับการขับ เคลื่อน 4 ล้อ แบบออฟโรดได้อย่างลงตัว ถัดมาเป็น The new B-Class รถยนต์นงั่ สำาหรับครอบครัวสไตล์คอมแพ็ค สปอร์ ต ทั ว เรอร์ โ ฉมใหม่ ที่ ป รั บ ปรุ ง รู ป ลั ก ษณ์ ใ ห้ ดู โฉบเฉี่ยวพร้อมทั้งประสิทธิภาพการใช้งานให้มากยิ่งขึ้น ต่อด้วยคอนเซ็ปต์คาร์ Concept A-Class รถยนต์ตน้ แบบ ของรถยนต์นั่งแบบคอมแพ็คคาร์เจเนอเรชั่นใหม่ และ ปิดท้ายด้วยสุดยอดยนตรกรรมแบบซุปเปอร์คาร์สปอร์ต คูเป้ที่พัฒนาจากเมอร์เซเดส-เบนซ์ C-Class Coupé นั่นก็คือ C 63 AMG Coupé Black Series ที่เคียงคู่กับ มอเตอร์ไบค์ดูคาติ Ducati Diavel AMG Special Edition” ดร. เพาฟเลอร์กล่าว The new M-Class : สุดยอดยนตรกรรมออฟโรดสไตล์ สปอร์ตที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ The new M-Class เป็นรุ่นที่ 3 ของตระกูล M-Class ยนตรกรรมอเนกประสงค์ระดับ พรีเมี่ยมแบบออฟโรด 5 ที่นั่ง ที่เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายและลงตัว มีรูปลักษณ์ที่

สื่ อ ถึ ง ความเป็ น สปอร์ ต สะท้อนถึงตัวตนที่บ่งบอก ประสิทธิภาพความแข็งแกร่ง ค ว า ม ท ะ มั ด ท ะ แ ม ง คล่องแคล่ว ปราดเปรียว แ ต่ แ ฝ ง ไ ว้ ซึ่ ง ค ว า ม ปลอดภั ย มี ดี ไ ซน์ แ ละ สไตล์ เ ป็ น ของตนเอง ดู โ ดดเด่ น ทั้ง ภายนอกและ ภายใน มาพร้อมกับเทคโนโลยี และระบบความปลอดภั ย ต่ า งๆ ตลอดจนอุ ป กรณ์ แ บบครบครั น ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน เพื่ อ ให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้รับความปลอดภัยสูงสุด ML 250 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล แถวเรียง 4 สูบ เทอร์โบพร้อมอินเตอร์คลู เลอร์ รหัสตัวถัง W166 ความจุกระบอกสูบ 2,143 ซีซ ี ขุมพลัง 150 กิโลวัตต์/ 204 แรงม้า ที่ 4,200 รอบ/นาที มี แ รงบิ ด สู ง สุ ด ที่ 500 นิ ว ตั น เมตรที่ 1,600 – 1,800 รอบ/นาที อัตราเร่งจาก 0 - 100 กม./ชม. ภายในระยะเวลา 9 วินาที ความเร็วสูงสุด 210 กม./ชม. ถ่ า ยทอดผ่ า นกำ า ลั ง เกี ย ร์ อั ต โนมั ติ เ ดิ น หน้ า แบบ 7 จั ง หวะ 7G-TRONIC PLUS พร้อมระบบขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบออฟโรด เหมาะสำาหรับผูท้ ช่ี น่ื ชอบทัง้ การขับขีบ่ นท้องถนนทัว่ ไปและ สไตล์ออฟโรด ทำาให้เพลิดเพลินในการขับขี่ CHAIRMANreview | 55


ChairmanCar The new B-Class : นิยามใหม่ของคอมแพ็คสปอร์ตทัว เรอร์สำาหรับครอบครัว เมอร์เซเดส-เบนซ์ The new B-Class เป็นรุ่นที่ 2 ของตระกูล B-Class ยนตรกรรมที่มีรูปลักษณ์ดีไซน์สไตล์สปอร์ต ที่สื่อ ถึงความคล่องแคล่ว ปราดเปรียว และมีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยม มากขึน้ ภายนอกถูกออกแบบโดยเน้นย้ำาถึงความกว้างขวางและ สมรรถนะที่โดดเด่นเกินมิติของตัวรถ ด้านหน้าโดดเด่นด้วย ไฟหน้าแบบฮาโลเจนพร้อมระบบส่องสว่างอัตโนมัติในที่มืด ไฟ daytime แบบทรงกลม และไฟท้ายแบบใหม่ที่ช่วยเน้นถึง ความกว้างของตัวรถ รวมทั้งประตูบานท้ายขนาดใหญ่ ในขณะ ที่ขอบห้องเก็บสัมภาระต่ำา ทำาให้การขนย้ายสัมภาระสะดวก สบายมากยิ่งขึ้น ส่วนภายในห้องโดยสารถูกออกแบบเพื่อให้ ทุกการเดินทางเป็นไปด้วยความสะดวกสบายสูงสุด โดยสามารถ ปรับการใช้งานเพือ่ ให้มพี นื้ ทีจ่ ดั เก็บสัมภาระเพิม่ มากขึน้ ได้อย่าง สะดวกและง่ายดาย เบาะนั่งด้านหลังพับลงได้ทั้งในแบบ 1/3 และ 2/3 เบาะนัง่ คูห่ น้าปรับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมหน่วยบันทึก ความจำาตำาแหน่งทีน่ งั่ โดย B 200 BlueEFFICIENCY มาพร้อม กับเครื่องยนต์เบนซิน แถวเรียง 4 สูบ เทอร์โบพร้อมอินเตอร์ คูลเลอร์ รหัสตัวถัง W246 ความจุกระบอกสูบ 1,595 ซีซี กำาลัง แรงม้าสูงสุดที่ 156 แรงม้า ที่ 5,300 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 250 นิวตันเมตรที่ 1,250 – 4,000 รอบ/นาที อัตราเร่งจาก 0 - 100 กม./ชม. ภายในระยะเวลา 8.4 วินาที และความเร็ว สูงสุด 181 กม./ชม. ทำางานร่วมกับระบบเกียร์อตั โนมัตเิ ดินหน้า 7 จังหวะ แบบ 7G-DCT (Dual Clutch Transmission) มาพร้อมฟังก์ชัน ECO Start/Stop เพื่อช่วยประหยัดน้ำามัน มากขึ้น

56 | CHAIRMANreview

Concept A-Class : นวัตกรรมคอมแพ็คคาร์เจเนอเรชัน่ ใหม่ Concept A-Class เป็นยนตรกรรมทีส่ ร้างนิยามใหม่ให้แก่โลก ยานยนต์แห่งอนาคต ด้วยรูปลักษณ์ที่ดูโฉบเฉี่ยว แสดงออกถึง พลังแห่งความคล่องแคล่วปราดเปรียวในทุกอณู ด้วยมุมมอง ด้ า นข้ า งที่ ดึ ง ดู ด สายตาด้ ว ยแนวเส้ น ที่ เ ฉี ย บคม 3 เส้ นโดย ผู้ออกแบบรถยนต์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความสวยงาม พริ้วไหวของธรรมชาติ สายลม เกลียวคลื่นผสานด้วยวิศวกรรม อากาศยาน บวกกั บ การตกแต่ ง ภายในที่ มี จุ ด เด่ น อยู่ ที่แผง คอนโซลด้ า นหน้ า ที่ มี ลั ก ษณะรู ป ร่ า งเหมื อ นปี ก เครื่ อ งบิ น หุ้ ม ด้ ว ยผ้ า ยื ด โปร่ ง แสงชนิ ด พิ เ ศษที่ ส ามารถมองทะลุ เ ห็ น โครงสร้างที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ด้านหลังได้ นอกจากนั้นรูปทรง ของช่องปรับอากาศและช่องระบายลมที่อยู่บนแผงคอนโซล ถูก ออกแบบมาให้มีลักษณะคล้ายกับเครื่องยนต์ของเครื่องบินเจ็ท การแสดงผลของอุปกรณ์ต่างๆ บนแผงหน้าปัดเน้นด้วยสีแดง คล้ายกับเครือ่ งบินไอพ่นขณะกำาลังทะยานขึน้ สูท่ อ้ งฟ้า มาพร้อม


ChairmanCar

กับเครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ แบบวางขวาง ขนาด 2.0 ลิตร รุ่ น M270 พร้ อ มระบบไดเรคอิ น เจคชั่ น และเทอร์ โ บชาร์ จ ให้กำาลังแรงม้าสูงสุดที่ 155 กิโลวัตต์/ 210 แรงม้า ใช้ระบบส่ง กำาลังแบบคลัชท์คู่เดินหน้า 7 จังหวะ และระบบขับเคลื่อน ล้อหน้า นอกจากนั้นยังเป็นคอมแพ็คคาร์รุ่นแรกของโลกที่มี การติดตัง้ ระบบเตือนภัยอุบตั เิ หตุดว้ ยระบบเรดาร์ทมี่ กี ารทำางาน ร่วมกับระบบช่วยเบรคที่จะช่วยลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ อาทิ การชนท้าย ซึ่งระบบด้านความปลอดภัยนี้ เรียกว่า ระบบ Collision Prevention Assist โดยระบบจะแสดงการเตือนใน รูปแบบของภาพและเสียงให้แก่ผู้ขับขี่ และระบบช่วยเบรกที่จะ ตอบสนองทันทีเพิ่มความแม่นยำาและปลอดภัยมากขึ้น C 63 AMG Coupé Black Series & Ducati Diavel AMG Special Edition : ซุปเปอร์คาร์สปอร์ตคูเป้เหนือระดับ สไตล์รถแข่งที่เคียงคู่มากับมอเตอร์ไบค์ดูคาติ เป็นครั้งแรกที่สองแบรนด์ชั้นนำาระดับโลกที่มีชื่อเสียงโดดเด่น ด้ า นการออกแบบที่ มี ส ไตล์ บ วกกั บ การใช้ เ ทคโนโลยี แ ละ นวัตกรรมทีล่ า้ำ หน้าทันสมัยด้วยช่างฝีมอื อย่างเมอร์เซเดส-เบนซ์ เอเอ็มจีได้จบั มือเป็นพันธมิตรกับมอเตอร์ไบค์ชนั้ นำา ดูคาติ ร่วม กันออกแบบชุดแต่งพิเศษโดยนำามาตกแต่งในเมอร์เซเดส-เบนซ์ C 63 AMG Coupé Black Series ซึง่ เป็นโมเดลที ่ 4 ของตระกูล Black Series โดยถูกพัฒนาขึ้นจากพื้นฐานของเมอร์เซเดสเบนซ์ C-Class Coupé รุน่ ล่าสุด ผสมผสานความเป็นทีส่ ดุ ของ รถยนต์นั่งแบบสปอร์ตคูเป้ที่มีดีไซน์อันน่าเร้าใจ พร้อมด้วย เทคโนโลยีและพลังในการขับเคลือ่ นทีถ่ า่ ยทอดจากประสบการณ์ ในโลกของมอเตอร์สปอร์ต มาพร้อมกับเครื่องยนต์รุ่น M 156 เครื่องยนต์แบบ V8 ความจุกระบอกสูบ 6.3 ลิตร กำาลังแรงม้า สูงสุดที่ 517 แรงม้า ที่ 5,300 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 620 นิว ตันเมตร อัตราเร่งจาก 0 - 100 กม./ชม. ภายในระยะเวลา 4.2

วินาที และความเร็วสูงสุด 300 กม./ชม. ขุมพลังของเครื่องยนต์ ถูกส่งผ่านระบบส่งกำาลัง AMG SPEEDSHIFT MCT 7 Speed ไปยังล้อขับเคลือ่ นคูห่ ลัง โดยผูข้ บั สามารถเลือกโหมดการทำางาน ให้เข้ากับแต่ละสถานการณ์การขับขี ่ โดยเฉพาะในโหมด RACE START ที่ให้อารมณ์เช่นเดียวกับการแข่งขันความเร็วในสนาม แข่ง พร้อมด้วยระบบกันสะเทือน AMG Sports ที่พัฒนาใหม่ ล่ า สุ ด สามารถเลื อ กตั้ ง ระดั บ ให้ เ ข้ า กั บ สถานการณ์ ก ารขั บ ขี่ นอกจากนั้นภายในยังตกแต่งให้ได้บรรยากาศเช่นเดียวกับรถ แข่งความเร็วทางเรียบชั้นนำา นอกจากนี้เมอร์เซเดส-เบนซ์ยังได้เตรียมขนขบวนสุดยอด ยนตรกรรมรวมทัง้ สิน้ กว่า 22 คันในทุกเซ็กเมนต์ ภายใต้ แนวคิด “BlueEFFICIENCY” นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม อย่ า งยั่ ง ยื น ทั้ ง ที่ เ ป็ น เครื่ อ งยนต์ เ บนซิ น แบบ CGI เครื่องยนต์ดีเซล CDI และเครื่องยนต์ BlueDIRECT ที่มี ขนาดเล็กลง แต่ให้พละกำาลังสูง ที่สำาคัญเป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อมมากขึน้ ไม่วา่ จะเป็นตระกูล C-Class, E-Class, S-Class และ Niche Models อาทิ C 200 BlueEFFICIENCY, E 200 NGT BlueEFFICIENCY ELEGANCE with COMAND Online รถยนต์ทสี่ ามารถใช้เชือ้ เพลิงได้ทงั้ น้าำ มันและก๊าซ ธรรมชาติ NGV โดยสามารถเลื อ กโหมดการใช้ ง าน ระหว่างก๊าซหรือน้าำ มันได้เพียงแค่กดปุม่ ทีพ ่ วงมาลัย ช่วย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเติมเชื้อเพลิง, S 300 Long Wheelbase, SLK 200 BlueEFFICIENCY Sports AMG Roadster และ C 250 BlueEFFICIENCY Coupé Edition 1 เป็นต้น CHAIRMANreview | 57


Industrial & Investment

ฮอนด้าเปิดสายการผลิตรถยนต์อีกครั้ง เดินหน้าผลิตเต็มกำาลังพร้อม

ประกาศพันธสัญญาเพื่อสังคมไทย ตั้งกองทุน “ฮอนด้าเคียงข้างไทย” คาดมีเงินเข้ากองทุนปีแรก 300 ล้านบาท และมูลค่ากองทุนสะสมสูงสุดที่ 1,000 ล้านบาท บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำากัด จัดพิธี เปิ ด สายการผลิ ต อย่ า งเป็ น ทางการในวั น นี้ ที่ ส วน อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดอยุธยา ภายหลังจากประสบ อุทกภัยจนต้องหยุดการผลิตไปตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2554 ตั้งเป้าผลิตเต็มกำาลังที่ 240,000 คันต่อปี เพื่อเร่ง ส่งมอบรถยนต์ให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า พร้ อ มประกาศสมทบรายได้ จ ากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฮอนด้าเข้ากองทุน “ฮอนด้าเคียงข้างไทย” เพื่อสำารองไว้ ช่วยเหลือคนไทยในยามเกิดภัยพิบัติในอนาคตได้อย่าง ทันท่วงที พิธีเปิดสายการผลิตรถยนต์อย่างเป็นทางการได้จัดขึ้น วันนี้ที่โรงงานผลิตรถยนต์ฮอนด้า ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จั ง หวั ด อยุ ธ ยา โดยมี น ายกรั ฐ มนตรี นางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชินวัตร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยบุคคลสำาคัญเข้าร่วมงาน ประกอบด้ ว ย มร. เซอิ จิ โคจิ ม ะ เอกอั ค รราชทู ต ญี่ ปุ่ น ประจำาประเทศไทย นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี นายนิวัฒน์ธำารง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำาสำานักนายก รัฐมนตรี ม.ร.ว. พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวฒ ั น์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง อุตสาหกรรม รวมไปถึง มร. ทาคาโนบุ อิโต้ ประธานกรรมการ บริหาร และซีอีโอ บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำากัด พร้อมทั้ง พันธมิตรธุรกิจ และผู้จำาหน่ายรถยนต์ฮอนด้า มร. ทาคาโนบุ อิโต้ ประธานกรรมการบริหารและซี อีโอ บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำากัด เปิดเผยว่า ประเทศไทย เป็นหนึ่งในสามตลาดที่สำาคัญของฮอนด้าในภูมิภาคเอเชียและ โอเชียเนีย ร่วมด้วย อินเดีย และอินโดนีเซีย ทั้งยังตอกย้ำาว่า ประเทศไทยยังคงจะเป็นฐานการผลิตที่สำาคัญยิ่งของฮอนด้าใน ภูมิภาคนี้เพื่อทำาการผลิตรถยนต์คุณภาพเพื่อให้เพียงพอต่อ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ในตลาดเหล่ า นี้ พร้ อ มทั้ ง รองรั บ ศักยภาพการเติบโตของตลาดในอนาคต 58 | CHAIRMANreview

“ฮอนด้าได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากหลายๆ ฝ่าย ในช่วงเวลาที่ผ่านมา อาทิ จากรัฐบาลไทยในส่วนของนโยบาย การยกเว้นภาษีนำาเข้ารถยนต์ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ของผู้ จำ า หน่ า ยได้ ใ นเวลาดั ง กล่ า ว ฐานธุ ร กิ จ ของฮอนด้ า ในประเทศไทยยังคงมีบทบาทสำาคัญเช่นเดิมทั้งในการเป็น ฐานการผลิตและฐานการวิจัยและพัฒนา โดยบริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จะยังคงมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อการผลิตและ ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปจำาหน่ายในตลาดในภูมิภาคนี้ต่อไป” มร. อิโต้ กล่าวเพิ่มเติม สำาหรับการฟืน้ ฟูโรงงานและแผนการผลิตนัน้ นายพิทกั ษ์ พฤทธิสาริกร รองประธานอาวุโส บริษัท ฮอนด้า ออโต โมบิล (ประเทศไทย) จำากัด เปิดเผยว่า หลังจากน้ำาลด ในปลายเดือนพฤศจิกายน ฮอนด้าใช้เวลาเพียง 3 เดือนกว่าใน การฟื้ น ฟู โ รงงานจนสามารถกลั บ มาเดิ น เครื่ อ งได้ อี ก ครั้ ง ซึ่งเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ “เราได้ระดมทีมวิศวกรและพนักงาน ทำางานกันอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เราสามารถกลับมา ผลิตได้โดยเร็ว ในไลน์การผลิตเราได้มีการเปลี่ยนและติดตั้ง อุปกรณ์เครือ่ งจักร และหุน่ ยนต์ใหม่ทงั้ หมดภายในโรงงาน เพือ่ หนุ น ให้ เ ราสามารถกลั บ มาผลิ ต ได้ เ ท่ า กั บ กำ า ลั ง ผลิ ต สู ง สุ ด 240,000 คันต่อปี โดยจะทำาการผลิตในทั้ง 2 โรงงาน เวลา


Industrial & Investment ทำางานโรงละ 2 กะ (หนึ่งกะเท่ากับ 8 ชั่วโมง) รวมยอดการผลิ ต ที่ 1,000 คั น ต่ อ วั น ” นาย พิทักษ์กล่าว มร. ฮิโรชิ โคบายาชิ ประธานกรรมการ บริหาร และซีอีโอ บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำากัด และประธานบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำากัด เปิดเผย ว่ า มหาอุ ท กภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปี ที่ ผ่ า นมาไม่ ใ ช่ วิกฤติแรกที่ฮอนด้าได้เผชิญร่วมกับคนไทย เรา ได้ ก้ า วผ่ า นวิ ก ฤติ ห ลายต่ อ หลายครั้ ง พร้ อ มๆ กับคนไทยตลอดมา พิธเี ปิดสายการผลิตในวันนี้ จึงไม่ใช่แค่เรื่องของการฟื้นฟู แต่เป็นสัญญาณ ที่ ต อกย้ำ า ถึ ง ความเคลื่ อ นไหวครั้ ง ใหม่ ข องธุ ร กิ จ ฮอนด้ า ใน ประเทศไทย ฮอนด้าได้เรียนรู้ถึงประสบการณ์ที่มีค่ายิ่ง และ พร้อมกลับมาอีกครัง้ อย่างแข็งแกร่งกว่าเดิม และพร้อมเดินหน้า สร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของ ลูกค้า เพื่อตอบแทนความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีให้กับคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ฮอนด้าอย่างไม่เปลี่ยนแปลง ในโอกาสเดียวกันนี้ ฮอนด้าได้ประกาศจัดตั้ง “กองทุน ฮอนด้าเคียงข้างไทย“ ภายใต้การดำาเนินงานของมูลนิธิ ฮอนด้าประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม ในการมอบความช่ ว ยเหลื อ ฉุ ก เฉิ น ยามที่ ป ระเทศไทยอาจ เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมอบเงินสมทบ 1,000 บาท ต่อการขายรถยนต์หนึง่ คัน 100 บาทต่อการขายรถจักรยานยนต์ หนึ่งคัน และ 10 บาทต่อการขายเครื่องยนต์อเนกประสงค์ หนึ่ ง เครื่ อ ง ซึ่ ง คาดว่ า ในปี แ รกนี้ จ ะมี เ งิ น สมทบเข้ า กองทุ น ประมาณ 300 ล้ า นบาท และภายหลั ง จากการช่ ว ยเหลื อ สังคมอย่างต่อเนื่อง จะมียอดสะสมสูงสุดที่ 1,000 ล้านบาท นายโคบายาชิ กล่าวเพิ่มเติมว่า “แม้ว่าเราไม่อยากนึกถึง

ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติทอี่ าจเกิดขึน้ อีกในวันข้างหน้า การเตรียม การไว้ล่วงหน้าก็เป็นสิ่งสำาคัญเพื่อให้ฮอนด้าสามารถเดินเคียง ข้างคนไทยได้ทั้งในยามปกติสุขและเมื่ออยู่ในภาวะวิกฤติ การ สมทบรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เข้าไว้ในกองทุนอย่างเป็น ระบบจะทำาให้เราสามารถสำารองเงินไว้ใช้ในกิจกรรมบรรเทา ทุกข์ ตลอดจนการเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัย ได้อย่าง รวดเร็วและทันท่วงที” วันนี้ ฮอนด้าพร้อมแล้วทีจ่ ะตอบแทนความเชือ่ มัน่ ทีค่ นไทย มีให้กับฮอนด้าตลอด 48 ปีที่เราดำาเนินธุรกิจในประเทศไทย ด้วยการมุ่งมั่นสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์ที่ ล้าำ หน้า ควบคูก่ บั การผลิตยานยนต์ทมี่ คี ณ ุ ภาพและเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ฮอนด้ายังคงเป็นบริษัทที่ สังคมไทยต้องการให้ดาำ รงอยู่ และเป็นแบรนด์ทผี่ บู้ ริโภคชืน่ ชอบ มากที่สุดต่อไป บริษทั ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำากัด มีโรงงาน ผลิ ต ตั้ ง อยู่ บ นเนื้ อ ที่ 530 ไร่ ในสวนอุ ต สาหกรรมโรจนะ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ซึ่ ง เป็ น โรงงานผลิ ต ที่ ใ หญ่ เ ป็ น อันดับหกของโรงงานฮอนด้าทัว่ โลก รองจากญีป่ นุ่ สหรัฐอเมริกา จีน แคนาดา และสหราชอาณาจักร และเป็นหนึ่งในโรงงานที่ ก้าวหน้าที่สุดและทันสมัยที่สุดในโลกของฮอนด้าทั้งในด้าน เทคโนโลยีการผลิต มาตรฐานสิ่งแวดล้อม และการออกแบบ สายการผลิตที่เหมาะสมกับการทำางานของพนักงาน ปัจจุบัน มีการจ้างงานพนักงานรวมกว่า 6,400 คน และมีกำาลังผลิต 240,000 คันต่อปีผลิตรถยนต์ฮอนด้าทั้งหมด 6 รุ่น ได้แก่ บริโอ้ แจ๊ซ ซิตี้ ซีวิค แอคคอร์ด และซีอาร์-วี สำาหรับจำาหน่าย ในประเทศไทยและส่งออกไปยังประเทศต่างๆ กว่า 56 ประเทศ ทั่วโลก CHAIRMANreview | 59


Industrial & Investment

ราคาน้าำ มันปาล์ม กับอนาคตของอุตสาหกรรมไบโอดีเซล โดย : ดร. ศิวาลัย วรรุตม์ (sivalai.vararuth@scb.co.th) EIC | Economic Intelligence Center

ความต้ อ งการใช้ น้ำ า มั น ที่ มี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น ทั่ ว โลก รวมถึงสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างอิหร่าน กั บ ชาติ ต ะวั น ตก ทำ า ให้ ร าคาน้ำ า มั น ปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ดั ง นั้ น พลั ง งานทดแทนจึ ง เป็ น ประเด็นทีไ่ ด้รบั ความสนใจมากขึน้ ในช่วงภาวะราคา น้ำามันแพง ไบโอดีเซลเป็นหนึ่งในพลังงานทดแทน หลักที่รัฐบาลให้การสนับสนุน ทว่าสถานการณ์ใน ปั จ จุ บั น ที่ ร าคาน้ำ า มั น ดิ บ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ราคาน้ำ า มั น ปาล์ ม ซึ่ ง เป็ น วั ต ถุ ดิ บ หลั ก ในการผลิ ต น้ำ า มั น ไบโอ ดีเซล B100* มีความผันผวน เหล่านี้เป็นปัจจัยเชิง

ลบต่ อ ต้ น ทุ น การผลิ ต ไบโอดี เ ซล แม้ ว่ า รั ฐ บาลมี มาตรการสนับสนุนการใช้ไบโอดีเซลอย่างเป็นรูป ธรรม แต่การผลิตและการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำามัน ไบโอดีเซล B100 ยังมีอุปสรรค ราคาน้ำ า มั น ดิ บ ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง กระตุ้ น ความต้องการใช้น้ำามันปาล์มเพื่อผลิตไบโอดีเซล ปัจจุบัน ราคาน้ำามันดิบ WTI, Dubai และ Brent ปรับตัวสูงขึ้นอยู่ ที่ระดับประมาณ 105, 120 และ 125 ดอลลาร์สหรัฐต่อ บาร์เรลตามลำาดับ สาเหตุเกิดจากการที่สหรัฐและสหภาพ ยุโรปออกมาตรการคว่ำาบาตรการนำาเข้าน้ำามันจากอิหร่าน เนื่ อ งจากความกั ง วลเรื่ อ ง รูปที่ 1: ราคาน้ำมันปาล์มมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับราคาน้ำมันดิบ โครงการผลิ ต อาวุ ธ นิ ว เคลี ย ร์ หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ของอิหร่าน ทำาให้อิหร่านขู่ที่จะ ปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งหากการ เจรจาระหว่างอิหร่านและชาติ ตะวั น ตกไม่ สำ า เร็ จ อาจนำ า ไปสู่ การใช้ กำ า ลั ง ทหารได้ ใ นที่ สุ ด และอาจทำ า ให้ ร าคาน้ำ า มั น ดิ บ พุ่งสูงถึง 200 ดอลลาร์สหรัฐต่อ บาร์ เ รล ดั ง นั้ น ในภาวะราคา น้ำามันแพงเช่นนี้ ทำาให้ทั่วโลก หันมาใช้พลังงานทดแทนอย่าง ไบโอดี เ ซลมากขึ้ น ส่ ง ผลให้ ความต้ อ งการใช้ น้ำ า มั น ปาล์ ม ที่มา: การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของ Bloomberg 60 | CHAIRMANreview


Industrial & Investment

เพื่ อ ผลิ ต ไบโอดี เ ซลมี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ จ ากข้ อ มู ล กระทรวงพลังงาน ไทยมีปริมาณการใช้น้ำามันไบโอดีเซล B100 ในเดือนมกราคม 2012 เพื่อผสมและจำาหน่ายเป็น น้ำามันดีเซล B5 สูงถึง 2.6 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้าถึง 37% อินโดนีเซียซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำามันปาล์ม อันดับหนึ่งของโลก มีอัตราการผลิตน้ำามันปาล์มเพิ่มสูง ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2011 ผลิตเพิ่มขึ้น 7.63% จาก ปี ก่ อ นหน้ า และส่ ง ออกไปยั ง จี น และอิ น เดี ย ที่ มี ค วาม ต้องการน้ำามันปาล์มสูงขึ้น 5% ส่วนสหภาพยุโรปซึ่งมีน โยบายส่ ง เสริ ม การใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพ เช่ น ไบโอดี เ ซล อย่างจริงจังเพื่อลดภาวะโลกร้อน ถือเป็นตลาดใหญ่ใน การนำาเข้าน้ำามันปาล์มเพื่อใช้ผลิตไบโอดีเซล เนื่องจาก วัตถุดิบในยุโรปมีไม่เพียงพอ แม้ว่าสหภาพยุโรปจะเผชิญ ปัญหาการชลอตัวทางเศรษฐกิจ แต่ยังมีการนำาเข้าน้ำามัน

ปาล์มในปี 2011 เพิ่มสูงขึ้นถึง 10% จากปีก่อนหน้า น้ำามันดิบราคาแพงเป็นปัจจัยผลักดันให้ราคาน้ำามัน ปาล์มที่ใช้ผลิตไบโอดีเซลเพิ่มสูงขึ้น ทำาให้ต้นทุนที่แท้จริง ของการผลิตน้ำามัน B100 เพิ่มสูงขึ้นด้วย ปัจจุบันราคา น้ำามันปาล์มอยู่ที่ระดับประมาณ 145 ดอลลาร์สหรัฐต่อ บาร์เรล และมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นไปในทิศทางเดียว กับราคาน้ำามันดิบในตลาดโลก เนื่องจากหากเชื้อเพลิง ฟอสซิลทีผ่ ลิตจากน้าำ มันดิบมีราคาสูง ความต้องการน้าำ มัน ปาล์มเพื่อใช้ผลิตไบโอดีเซลเป็นพลังงานทดแทน และใช้ เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในอุตสาหกรรมโอลิโอเคมี ก็จะมีมาก ขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อไปยังราคาของน้ำามันปาล์มที่จะปรับตัว สูงขึ้น และนั่นหมายถึงต้นทุนวัตถุดิบของการผลิตไบโอ ดีเซลก็จะเพิ่มสูงตามไปด้วย จากการวิเคราะห์ของ EIC พบว่า ปัจจุบันราคาน้ำามันไบโอดีเซล B100 มีมูลค่าสูง

Implication

• สนับสนุนการผลิตน้ำามันปาล์มมากขึ้น โดยค้นคว้าการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำามันต่อไร่ เพิ่มผลผลิตจากกระบวนการ สกัดน้ำามันปาล์ม ควบคู่ไปกับส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกให้มากขึ้น ในแผนแม่บทที่กำาหนดให้เพิ่มพื้นที่การปลูก ปาล์มน้ำามันอีก 2.5 ล้านไร่ภายในปี 2012 ในความเป็นจริงแล้วยังไม่เพียงพอต่อความต้องการน้ำามันปาล์มหากรัฐ ต้องการสนับสนุนการใช้น้ำามันไบโอดีเซลที่มีสัดส่วน B100 มากกว่า 5% นอกจากนี้ แม้ว่าการผลิตผลผลิตต่อไร่ ท้าย ที่สุดไม่ได้ลดต้นทุนให้กับโรงกลั่นน้ำามันไบโอดีเซล เพราะราคาน้ำามันปาล์มดิบเป็นไปตามกลไกตลาดโลก แต่จะช่วย ให้โรงสกัดน้ำามันปาล์มมีต้นทุนต่อหน่วยน้ำามันดิบลดลง ทำาให้สามารถเพิ่มราคารับซื้อผลผลิตที่ให้ยังเกษตรกรได้ • สนับสนุนการพัฒนาพืชน้ำามันต้นทุนต่ำาที่สามารถทดแทนการใช้ปาล์มน้ำามันบางส่วน เพื่อเพิ่มปริมาณวัตถุดิบเข้า สู่อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน หากสามารถกำาหนดราคาขายพืชทางเลือกภายในประเทศได้เอง และราคาของพืช ทางเลือกนี้ไม่ผูกกับราคาพืชน้ำามันในปัจจุบันมากจนเกินไปนัก น่าจะเป็นการเฉลี่ยต้นทุนของน้ำามันไบโอดีเซลให้ถูก ลงได้ ทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบปาล์มน้ำามัน นอกจากนี้รัฐบาลควรขอความร่วมมือจากผู้ผลิตรถยนต์และรถบรรทุกให้ผลิตรถที่รองรับการใช้น้ำามันไบโอดีเซล ที่ผสมในอัตราส่วนที่สูงขึ้น จะทำาให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการใช้น้ำามันที่ผสมไบโอดีเซล B100 มากกว่า 5% รวม ถึงมีการประชาสัมพันธ์ถึงข้อดีของน้ำามันไบโอดีเซล เช่น การใช้ไบโอดีเซลช่วยลดเขม่าควันดำาเนื่องจากไม่มีสาร Aromatic เหมือนในน้ำามันดีเซล และช่วยรักษาสภาพแวดล้อม จะทำาให้ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อน้ำามันไบโอดีเซล เปอร์เซนต์สูงและเลือกใช้ในราคาที่สูงกว่า * B100 คือน้ำ�มันไบโอดีเซลบริสุทธิ์ B5 คือ น้ำ�มันดีเซลที่ผสมกับไบโอดีเซล (B100) โดยมีอัตร�ส่วน ไบโอดีเซล (B100) 5% และ น้ำ�มันดีเซล 95% B10 คือ น้ำ�มันดีเซลที่ผสมกับไบโอดีเซล (B100) โดยมีอัตร�ส่วน ไบโอดีเซล (B100) 10% และ น้ำ�มันดีเซล 90%

CHAIRMANreview | 61


Industrial & Investment

กว่ า ราคาน้ำ า มั น ดี เ ซลอยู่ รูปที่ 2: การผลิตน้ำมันไบโอดีเซล B100 และปริมาณการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B100 ประมาณ 20-30% เมื่อนำาไป เพื่อผสมและจำหน่ายเป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น หน่วย: ล้านลิตร ผสมเป็ น น้ำ า มั น ไบโอดี เ ซล B5* จะทำาให้ต้นทุนการผลิต สูงขึ้นประมาณ 1-1.5% และ การเพิ่มสัดส่วนน้ำามัน B100 ทุกๆ 5% ในน้ำามันดีเซล จะ ทำาให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ประมาณ 25 สตางค์ต่อลิตร ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัจจัยด้าน ต้นทุนถือเป็นอุปสรรคอย่าง หนึ่ ง ของอุ ต สาหกรรมไบโอ ดีเซล ปริมาณน้ำามันปาล์มที่ไม่ ที่มา: การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แน่ น อนในประเทศ เป็ น อุปสรรคต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมไบโอดีเซล การ ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้น้ำามันปาล์มเพื่อการผลิตไบ ผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทยยังพึ่งพาปาล์มน้ำามันเป็น โอดีเซล คือการพยุงราคาปาล์มน้ำามันเพื่อส่งเสริมรายได้ หลักทำาให้เสี่ยงต่อการขาดแคลนวัตถุดิบ หากเกษตรกร ของเกษตรกร และลดการนำาเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ปลูกปาล์มน้ำามันได้ผลผลิตน้อย น้ำามันปาล์มดิบเกิดการ รั ฐ บาลจึ ง มี น โยบายสนั บ สนุ น การใช้ น้ำ า มั น ไบโอดี เ ซล ขาดแคลน จะส่งผลต่อต้นทุนการผลิตน้ำามัน B100 ที่เพิ่ม อย่างเป็นรูปธรรม ปัจจุบันรัฐบาลได้บังคับใช้น้ำามันไบโอ สูงขึ้น ในอดีตไทยมีผลผลิตปาล์มน้ำามันไม่เพียงพอต่อการ ดีเซล B5 และมีแนวทางเพิ่มปริมาณไบโอดีเซล B100 ที่ บริโภคและนำาไปผลิตไบโอดีเซล แต่ในปัจจุบันผลผลิต ผสมในน้ำามันดีเซลในสัดส่วนที่มากขึ้น ในแผนพัฒนาไบ ปาล์มน้ำามันของไทยมีปริมาณเกินความต้องการ อย่างไร โอดีเซลปี 2008-2022 รัฐส่งเสริมให้มีการวิจัยพัฒนาการ ก็ตาม ผู้ผลิตไบโอดีเซลก็ยังมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลน ผลิตไบโอดีเซล และกำาหนดให้น้าำ มันไบโอดีเซล B10* เป็น วั ต ถุ ดิ บ ซึ่ ง สาเหตุ เ กิ ด จากการบริ ห ารจั ด การที่ ไ ม่ มี ทางเลือกแก่ผู้บริโภค ซึ่งการที่จะทำาให้ผู้บริโภคหันมาใช้ ประสิทธิภาพ เช่น มีการส่งออกน้ำามันปาล์มจนเกินตัว น้ำามันไบโอดีเซล B10 มากขึ้น รัฐบาลจะต้องมีนโยบาย ทำาให้ผลผลิตมีไม่เพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศ ดัง ชดเชยไม่ให้ราคาสูงกว่าไบโอดีเซล B5 นอกจากนี้การใช้ เช่นสาเหตุที่เกิดการขาดแคลนน้ำามันปาล์มในปี 2011 น้ำ า มั น ไบโอดี เ ซล B10 ยั ง มี ข้ อ จำ า กั ด เนื่ อ งจากผู้ ผ ลิ ต เนื่องมาจากมีการส่งออกน้ำามันปาล์มกว่า 200,000 ตัน รถยนต์ที่ใช้ในประเทศไทยยังไม่รับรองความสามารถของ ในปี 2010 ทำาให้ต้องเลื่อนการบังคับใช้น้ำามันไบโอดีเซล เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำามันไบโอดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอ ดีเซล B100 เกินกว่า 5% โดยปริมาตร ทั้งที่ขณะนี้ในยุโรป B5 ทั่วประเทศ ในเดือนมกราคม 2011 ออกไป แม้ ว่ า การใช้ น้ำ า มั น ปาล์ ม มาทดแทนเพื่ อ ลดการใช้ ได้มีการรับรองความสามารถของเครื่องยนต์ในการใช้น้ำา น้ำ า มั น ดี เ ซลจะทำ า ให้ ต้ น ทุ น ราคาน้ำ า มั น เพิ่ ม ขึ้ น แต่ มันไบโอดีเซล B7 แล้ว 62 | CHAIRMANreview


Property

SIRI ทุ่ม 600 ล้าน เปิดโรงงานพรีคาสท์ มัน่ ใจส่งไตรมาส 4 รายได้สงู สุดเป็นประวัตกิ ารณ์ แสนสิริ เดินหน้าเปิดโรงงานพรีคาสท์แห่งแรกของ แสนสิ ริ ภ ายใต้ เ ทคโนโลยี ก ารผลิ ต แบบ Semi Automated Carousel System ทันสมัยที่สุดจาก ประเทศเยอรมัน ชูจุดเด่นด้านความแม่นยำาในการ กำาหนดชิ้นงาน, ทำางานได้รวดเร็ว ลดระยะเวลาการ ก่อสร้าง และลดการใช้แรงงาน รวมทั้งยังสามารถ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตให้มีความคล่องตัวสูง รองรับการดีไซน์แบบบ้านสไตล์แสนสิริในอนาคต อัตราการผลิต 52,000 ตร.ม./เดือน หรือประมาณ 150 หลัง/เดือน นายวันจักร์ บุรณศิริ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำากัด (มหาชน) หรือ SIRI เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงทุนพัฒนาโรงงานพรีคาสท์ ภายใต้พื้นที่ของ โรงงานทัง้ หมด 107 ไร่ ทำาการก่อสร้างในเฟสแรกประมาณ 47 ไร่ ในพื้นที่บริเวณลำาลูกกา คลอง 10 จ.ปทุมธานี โดย ใช้งบลงทุนก่อสร้างและนำาเข้าเครื่องจักรประมาณ 600 ล้านบาท เพื่อผลิตแผ่นสำาเร็จรูป ใช้ในการก่อสร้างที่อยู่ อาศัยแทนการก่ออิฐ ฉาบปูนหรือการขึ้นรูปสำาเร็จในไซด์ งาน ด้ ว ยเทคโนโลยีการผลิตแบบ Semi Automated Carousel System ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดจาก ประเทศเยอรมัน โดยกระบวนการผลิตทุกสถานีควบคุมด้วย คอมพิวเตอร์และมีการนำาเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้ในการ ประกอบแบบข้าง (Shuttering Robot) เพื่อให้เกิดความ แม่นยำาในการกำาหนดขนาดชิ้นงานพรีคาสท์ ทำางานได้ รวดเร็ว ประหยัดเวลาและลดระยะเวลาการก่อสร้าง รวมถึง ลดการพึ่ ง พาแรงงานฝี มื อ ซึ่ ง จะทำ า ให้ แ สนสิ ริ ส ามารถ ควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้นอีกด้วย ภายในโรงงานควบคุมด้วย Automatic Pallet Stacker

หรือระบบคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการลำาดับชิ้นงาน สำาเร็จรูป เพื่อสนับสนุนการขนส่งและติดตั้งในระบบ JIT (Just in time) มีอัตรากำาลังการลิตสูงสุดประมาณ 52,000 ตรม. ต่อเดือนหรือประมาณ 150 หลังต่อเดือน เพือ่ รองรับ การขยายธุรกิจของบริษทั รวมทัง้ จะช่วยทำาให้บริษทั สามารถ ส่งมอบบ้านได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น “จากแผนการขยายธุรกิจ เพื่อให้สามารถรองรับทุก ความต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัยและครอบคลุมทุกเซกเมนต์ โดย ปัจจุบันแสนสิริมีจำานวนโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่าง การพัฒนาจำานวนทั้งสิ้น 63 โครงการ มูลค่าโครงการรวม ถึงประมาณ 76,412 ล้านบาท นอกจากนีใ้ นปี 2555 บริษทั ยังมีแผนเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยใหม่อีก 44 โครงการ ใหม่ ที่ครอบคลุมทุกเซกเมนต์ในทุกทำาเล มูลค่าโครงการ รวมกว่า 46,000 ล้านบาท แบ่งเป็นคอนโดมิเนียมจำานวน 19 โครงการ บ้านเดี่ยวจำานวน 15 โครงการ และทาวน์เฮา ส์ จำานวน 10 โครงการ ด้วยการขยายธุรกิจที่ยิ่งใหญ่และรวดเร็ว ทำาให้แสน สิริตัดสินใจขยายกำาลังการผลิตที่อยู่อาศัย โดยโรงงานพรี คาสท์ ของแสนสิริ จะเริ่มเดินหน้ากำาลังการผลิตอย่างเต็ม ที ่ ตัง้ แต่เดือนมีนาคมนี ้ เป็นต้นไป รวมทัง้ วางเป้าหมายใน การผลิตชิน้ งาน พรีคาสท์ เพือ่ ใช้พฒ ั นาโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัย ของแสนสิริทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ รวมทั้งคอนโดมิเนียม ในอนาคต ทัง้ นีบ้ ริษทั คาดการณ์วา่ รายได้ในช่วงไตรมาสที ่ 4 ของปี 2555 น่าจะทำาสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง รวมทั้ ง บริ ษั ท มี โ ครงการคอนโดมิ เ นี ย มที่ พ ร้ อ มโอน กรรมสิทธิ์ในปีนี้อีกกว่า 14 โครงการ ซึ่งบางโครงการยัง สามารถโอนกรรมสิทธ์ได้เร็วกว่ากำาหนดอีกด้วย แม้จะได้ รับผลกระทบจากการหยุดการก่อสร้างในช่วงเหตุการณ์นา้ำ ท่วมในปีที่ผ่านมาก็ตาม” นายวันจักร์ กล่าว CHAIRMANreview | 63


Property

“จีรัง เรสซิเดนซ์” บ้านหลังที่ 2 ประสบความสำาเร็จเกินคาดด้วยกลยุทธ์ Blue Ocean

“กลุ่มว่องวานิช” เดินหน้าสานต่อหมู่บ้านสุขภาพ ตั้งเป้ายอดขาย 250 ล้านบาท กลุม่ ว่องวานิชปลืม้ คอนเซ็ปต์หมูบ่ า้ นสุขภาพแบบองค์รวม แห่งแรกในไทย “จีรงั เรสซิเดนซ์” ในอำาเภอแม่รมิ จังหวัด เชียงใหม่ ชู 5 จุดแข็งสร้าง Holistic Health Community บ้านที่คืนความสมดุลให้ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ในทำาเลที่มีความปลอดภัย สูง เหมาะเป็นบ้านหลังที่ 2 ของคนเมือง และบ้านหลังแรกของผูท้ ต่ี อ้ งการความสุขที่ ยัง่ ยืนอย่างแท้จริง โดยโครงการ “จีรงั เรสซิเดนซ์” ประสบ ความสำาเร็จเกินความคาดหมายด้วยกลยุทธ์บลูโอเชียน เจาะกลุม่ ผูม้ กี าำ ลังซือ้ จากกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และจังหวัด ใกล้เคียง ตั้งเป้ายอดขายปีน้ี 250 ล้านบาท และปิด โครงการอย่างสมบูรณ์พร้อมโอนทัง้ หมดภายในปี 2557” นายล้วนชาย ว่องวานิช ประธานกรรมการบริหารบริษัท กูด๊ โฟร์ย ู จำากัด ผูพ้ ฒ ั นาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แบรนด์ “จีรงั เรสซิเดนซ์” (Jirung Residences) เชียงใหม่ เปิดเผยต่อ สื่อมวลชนถึงภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ในเชียงใหม่ปีน้ ี เรา มองว่าตลาดอสังหาฯ ในเชียงใหม่ยงั คงมีการพัฒนาและเติบโต อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการขยายของเมืองเชียงใหม่ได้ขยายออกสู่ บริเวณนอกเมืองจำานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเภทบ้าน เดีย่ ว และกลุม่ ทาวน์เฮ้าส์ จากความต้องการบ้านของผูบ้ ริโภคทัง้ ในเชียงใหม่และจังหวัดอืน่ ทีม่ สี งู โดยเฉพาะคนกรุงเทพทีต่ อ้ งการ มีบ้านหลังที่ 2 ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของเอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส ที่ว่า ที่อยู่อาศัยในเชียงใหม่ในปัจจุบันมี จำานวน 223 โครงการ เพิม่ ขึน้ จากปี 2553 จำานวน 41 โครงการ หรือกว่า 23% มีจาำ นวนหน่วยทัง้ หมด 29,063 หน่วย เพิม่ ขึน้ 64 | CHAIRMANreview

3,116 หน่วย คิดเป็น 12% จำานวนหน่วยทีข่ ายได้ 20,558 หน่วย เพิม่ ขึน้ 1,959 หน่วย คิดเป็น 18% โดยประเมินว่า ความต้องการ ของผูบ้ ริโภคทีเ่ พิม่ มากขึน้ เพราะกลัวปัญหาอุทกภัยจะกลับมาอีก ทัง้ นีเ้ มือ่ แยกประเภททีอ่ ยูอ่ าศัยพบว่า กว่า 79% เป็นบ้านเดีย่ ว รองลงมา 10% เป็นอาคารชุด และ 7% เป็นบ้านแฝด จากการศึกษาของบริษทั ฯ พบว่าแนวโน้มของประชากรไทย ทีก่ าำ ลังเข้าสูว่ ยั เกษียณในสัดส่วนทีส่ งู มาก สังคมผูส้ งู อายุจะใกล้ เข้ามา ซึ่งคนกลุ่มนี้ผ่านช่วงเวลาของการทำางานที่ประสบความ สำาเร็จมาแล้ว มีกาำ ลังซือ้ ค่อนข้างสูง และมีความปรารถนาทีจ่ ะมี สุขภาพดีตลอดไป รักที่จะดูแลสุขภาพของตัวเอง รวมถึงการ ป้องกันตัวเองก่อนทีจ่ ะเกิดโรคภัยไข้เจ็บ (เน้น Prevention) ซึง่ แนวโน้มแบบนี้เป็นกระแสที่ท่ัวโลกเริ่มตื่นตัวกันมาก (World Trend) ดังนัน้ ในส่วนของกลุม่ ธุรกิจว่องวานิช ซึง่ ดำาเนินธุรกิจที่ เกีย่ วข้องกับสุขภาพมากว่า 120 ปี และอสังหาริมทรัพย์มานาน กว่า 20 ปี โดยก่อนหน้านี้ได้ริเริ่มธุรกิจรีสอร์ทเพื่อสุขภาพ ภายใต้ชอ่ื จีรงั เฮทธ์ วิลเลจ ทีอ่ าำ เภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่และ ศูนย์ดแู ลสุขภาพองค์รวมภายใต้ชอ่ื จีรงั คลินกิ ทีก่ รุงเทพฯ ซึง่ ได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดี มองเห็นโอกาสทางการตลาดและ ศักยภาพของบริษทั ฯ ในการพัฒนาโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยเพือ่ ตอบ สนองความต้องการนี้ท่ยี ังมีโอกาสขยายตัวอีกมากจึงได้พัฒนา โครงการ “จีรงั เรสซิเดนซ์” ขึน้ เป็นการต่อยอดจากธุรกิจรีสอร์ท สุขภาพที่ดำาเนินธุรกิจอยู่แล้ว จึงได้ทำาการเปิดการขายไปเมื่อ เดือนธันวาคม 2554 ทีผ่ า่ นมา และได้รบั การตอบรับจากตลาด กลุม่ เป้าหมายเป็นอย่างดี ปัจจุบนั มียอดจองแล้วกว่า 20% ของ มูลค่าโครงการรวมที ่ 400 ล้านบาท ตัง้ เป้าปิดการขายทัง้ หมด


Property ภายในปี 2556 และปิดโครงการอย่างสมบูรณ์พร้อมโอนทัง้ หมด ภายในปี 2557” นายล้วนชาย กล่าวอีกว่า โครงการ จีรัง เรสซิเดนซ์ เป็น โครงการที่เน้นที่ความพรีเมี่ยมเป็นเอกลักษณ์สไตล์โคโลเนียล ล้ า นนาที่ไ ด้ รับ แรงบั น ดาลใจในการดี ไ ซน์ จ ากพระตำ า หนั ก “พระราชชายาเจ้าดารารัศมี” ในรัชกาลที ่ 5 ทีห่ รูหรา โปร่งสบาย เหมาะกับสภาพอากาศและสภาพ แวดล้อมในพื้นที่ 4 แบบ 4 สไตล์ ได้แก่ บ้านมณีนาคา บ้านดาราลัย บ้านหทัยรัศมี และ แบบใหม่ลา่ สุด นาคาคีร ี โดย จีรงั เรสซิเดนซ์ จะตัง้ อยูบ่ นพืน้ ที่ ผืนเดียวกับ จีรัง เฮลธ์วิลเลจ อาณาจักรแห่งสุขภาพองค์รวมที่ มีช่อื เสียงไปทั่วโลก ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 70 ไร่ ในอำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็นส่วนที่อยู่อาศัยเพียง 53 ยูนิต สร้าง บนทีด่ นิ ตัง้ แต่ 70 ตารางวาขึน้ ไป ตัวบ้านเลือกใช้วสั ดุคณ ุ ภาพ สูงเพือ่ ให้มคี วามมัน่ คงแข็งแรง พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย ทีท่ นั สมัยตลอด 24 ชัว่ โมงเพือ่ ความอุน่ ใจของผูอ้ ยูอ่ าศัย ราคา ขายเริม่ ต้นที ่ 5 ล้านบาท บนพืน้ ทีแ่ ห่งมังกรเชียงใหม่ทม่ี สี ภาพ “ฮวงจุ้ย” ที่ดีสำาหรับผู้อยู่อาศัย บนพื้นดินที่มีลักษณะเป็นถุง โอบล้ อ มเพื่ อ เก็ บ ทรั พ ย์ แวดล้ อ มด้ ว ยธรรมชาติ ท่ี ป กคลุ ม ทั่วโครงการ อากาศที่ดีของเมืองเชียงใหม่ จึงเป็นจุดแข็งของ โครงการจีรงั เรสซิเดนซ์ ทีจ่ ะเป็นอาณาจักรเล็กๆ ของผูท้ ต่ี อ้ งการ สุขภาพทีด่ แี บบองค์รวม “กาย ใจ จิต” แบบยัง่ ยืน “นอกจากนี้พ้นื ที่ของโครงการยังมีครบครันด้วยสิ่งอำานวย ความสะดวกต่าง ๆ อาทิ สถานทีอ่ อกกำาลังกายทัง้ ในโรงยิม และ ในแบบเอาท์ดอร์ให้เลือกสรร ตามความพอใจของผู้อยู่อาศัย ท่านสามารถใช้เวลาว่าง เดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์ วิ่งจ๊อกกิ้ง ขีจ่ กั รยาน รอบๆ สถานที ่ หรือทำากิจกรรมกับครอบครัว ปลูกผัก ตามวิถีธรรมชาติแบบพืชผักออร์แกนิคไว้ทานเอง รวมทั้งทำา ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติไว้ใช้เอง เหล่านีน้ บั เป็นกิจกรมทีเ่ อือ้ ต่อ สุขภาพกายทีด่ ที ง้ั สิน้ แวดล้อมไปด้วยสังคมคุณภาพ และเพือ่ น บ้านทีด่ ี (Social Health) การทีค่ นมีรสนิยมเดียวกันได้มาอยูร่ วม กันในทีเ่ ดียวกัน ถือว่าเป็นการสร้างสรรค์ Community แห่งใหม่ ของคนที่รักและดูแลตัวเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ทั้ง เพือ่ นบ้าน พนักงาน บุคคลากรทีอ่ ยูใ่ น จีรงั เรสซิเดนซ์ ล้วนมี ความเป็นมิตร เปีย่ มไปด้วยไมตรีจติ ช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน ทำาให้ จีรงั เรสซิเดนซ์ เป็นสังคมทีน่ า่ อยูม่ ากทีส่ ดุ ในปัจจุบนั เหมาะกับ คนเมืองที่กำาลัง มองหาบ้านหลังที่ 2 ที่ปลอดภัย และเหมาะ สำาหรับผูท้ ม่ี องหาบ้านหลังแรกทีเ่ สมือนของขวัญทีด่ ขี องชีวติ หรือ ผูท้ ต่ี อ้ งการความสงบความสมดุลหลังชีวติ เกษียณ ณ ทีน่ ร่ี องรับ ได้ทกุ ไลฟ์สไตล์ ด้วยการดูแลทีร่ ะดับพรีเมีย่ มและสมบูรณ์แบบ”

นายล้วนชาย กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ จีรัง เรสซิเดนซ์ พัฒนาขึน้ ภายใต้แนวคิด “บ้านสุขภาพดี” เพือ่ การดูแลและส่ง เสริมสุขภาวะให้กบั ผูอ้ ยูอ่ าศัย บนพืน้ ทีท่ พ่ี ลังบำาบัดสูงผสานกับ พลังพีระมิด ก่อให้เกิดพลังธรรมชาติเพื่อสุขภาพอย่างสูงสุด นอกจากนี ้ ภายในโครงการยังมีสง่ิ อำานวยความสะดวกระดับ 5 ดาว ครบครัน อาทิ คลินกิ สปา ร้านอาหารสุขภาพ ห้องออก กำาลังกาย และลานออกกำาลังกายกลางแจ้ง สระว่ายน้าำ สวนผัก สมุนไพร และโรงแปรรูปสมุนไพร ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรม ฯลฯ ทัง้ นี้ ผู้ซ้อื บ้านทุกหลังจะได้เป็นสมาชิกของ Jirung Health Village Member Club (JHV Member Club) ฟรี 10 ปี ซึ่งมีสิทธิ ประโยชน์ในการใช้บริการของรีสอร์ทสุขภาพมากมาย นับเป็น โครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยเพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพแบบครบวงจรทีส่ ดุ แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยขณะนี้ โครงการ จีรัง เรสซิเดนซ์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ จีรัง เรสซิเดนซ์ ณ จีรงั เฮลธ์ วิลเลจ รีสอร์ท สุขภาพองค์รวมทีม่ ชี อ่ื เสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 70 ไร่ ในอำาเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยระบบรักษาความ ปลอดภัยที่ทันสมัยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความอุ่นใจของผู้อยู่ อาศัย โดยโครงการอยูห่ า่ งจากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ 20 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ห่างจากเมืองเชียงใหม่ 20 กม. และใกล้กบั ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่เพียง 10 นาที “จีรัง เรสซิเดนซ์” เชียงใหม่ ราคาเริ่มต้นที่ 5 ล้านบาท พร้อมรับข้อเสนอพิเศษสุดตลอดเดือนเมษายนนี้ บินชมโครงการ ถึงเชียงใหม่ ฟรี!!! รวมถึงสิทธิพเิ ศษอีกมากมายไว้รองรับ หาก ผูท้ ส่ี นใจในโครงการและตัดสินใจซือ้ อีกครัง้ หลังชมบ้านตัวอย่าง ที่เชียงใหม่ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี สำานักงานขาย เชียงใหม่ โทร. 053-299-131 หรือสำานักงานกรุงเทพมหานคร โทร. 02-645-0439 หรือคลิกเข้าไปชมรายละเอียดโครงการได้ท ่ี เว็บไซต์ www.jirunggroup.com/residences CHAIRMANreview | 65


Property

สร้างบ้าน ตจว. ฟื้น พีดีเฮ้าส์ เร่งเครื่องขยายตลาด พีดีเฮ้าส์ เผยไตรมาสแรกยอดขายสาขาต่างจังหวัด ส่ง สัญญาณฟืน้ ตัวช่วงท้ายไตรมาสชัดเจน ขณะทีย่ อดขายก ทม.และปริมณฑลพลาดเป้า ส่งผลยอดขายรวมจาก 26 สาขาทัว่ ประเทศทำาได้แค่ 267 ล้านบาทต่าำ กว่าเป้า 11% แต่ยงั ฟุง้ เติบโตกว่าไตรมาสเดียวกันของปีทแ่ี ล้ว เล็งเปิด “ศูนย์รบั สร้างบ้านพีดเี ฮ้าส์” กทม.และเชียงรายอีก 2 แห่ง พร้อมเตรียมเปิด “เอคิวโฮม” แบรนด์นอ้ งใหม่ 2 สาขา รวดไตรมาสสอง ชีป้ ญ ั หาแรงงานเป็นอุปสรรคสำาคัญ หาก ส่งมอบงานช้าอาจกระทบรายได้ปี 55 นี้ นายพิ ศ าล ธรรมวิ เ ศษ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท พีดีเฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด หรือศูนย์รับสร้างบ้าน “พีดีเฮ้าส์” และ “เอคิวโฮม” เปิดเผยว่า ตลาดรับสร้าง บ้านและยอดขายของกลุ่มบริษัทฯ ในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑลช่วงไตรมาสแรก พบว่าความต้องการสร้างบ้านและกำาลังซือ้ ยังไม่คึกคักนัก ทำาให้ยอดขายในช่วง 3 เดือนแรกต่าำ กว่าเป้าทีว่ างไว้ ขณะทีก่ าำ ลังซือ้ จากสาขาในต่างจังหวัดกลับฟื้นตัวชัดเจน ส่ ง ผลให้ ส าขาในพื้ น ที่ ภ าคอี ส านได้ แ ก่ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี สุรนิ ทร์ สกลนคร และสาขาในภาคเหนือ เช่น นครสวรรค์ พิษณุโลก ต่ า งมี ย อดขายเติ บ โตเพิ่ม ขึ้น ทุ ก แห่ ง โดยปั จ จั ย สำ า คั ญ ๆ ที่ ผู้บริโภคเลือกใช้บริการกับพีดีเฮ้าส์ เป็นเพราะ 1.ภาพลักษณ์ ความเป็นมืออาชีพ และ 2.ความต้องการสร้างบ้านอนุรักษ์ พลังงานหรือบ้านทีก่ อ่ สร้างด้วยวัสดุทเ่ี ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม สำาหรับแผนการขยายสาขาในไตรมาสสองนี ้ บริษทั ฯ จะเปิด สาขาพีดีเฮ้าส์เพิ่มอีก 2 แห่งได้แก่ สาขาถนนพระราม 2 และ สาขาจังหวัดเชียงราย เพือ่ เป็นการขยายพืน้ ทีใ่ ห้บริการสร้างบ้าน ให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศมากขึน้ รวมทัง้ เตรียมเปิดศูนย์รบั สร้าง บ้านเอคิวโฮม พร้อมๆ กันอีก 2 สาขาคือ สาขานครปฐมและ นครราชสีมา เพือ่ รองรับลูกค้าทีต่ อ้ งการสร้างบ้านระดับราคาต่าำ 66 | CHAIRMANreview

กว่า 2.5 ล้านบาท คาดว่าการขยายสาขาจะช่วยเพิม่ ยอดขายให้ เติบโต ตามแผนการตลาดทีบ่ ริษทั ฯ วางไว้ป ี 2555 นี้ “ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ รั บ สร้ า งบ้ า นในปี น้ี คื อ ปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือ ซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำาคัญของ ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา บริษัทรับ สร้างบ้านทั้งรายเล็กรายใหญ่ท่ีอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ต่างเผชิญกับปัญหาดังกล่าวเหมือนๆ กัน ในส่วนของบริษทั ฯ เอง ก็ ไ ด้ รั บ ผลกระทบเช่ น กั น แต่ ยั ง สามารถแก้ ไ ขสถานการณ์ เอาไว้ได้ในระดับหนึ่ง โดยนำาระบบเสาคานสำาเร็จรูปที่เรียกว่า Multi-Joint Lock System ซึ่งไม่จำาเป็นต้องมีแรงงานจำานวน มาก มาใช้แทนวิธีก่อสร้างบ้านแบบเดิมๆ รวมทั้งปีน้ีลูกค้าของบริษัทฯ กว่าร้อยละ 70% สร้างบ้านในพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งยัง สามารถหาแรงงานก่ อ สร้ า งฝี มื อ เข้ า มา ร่วมงานได้เพียงพอ กับปริมาณงานสร้าง บ้าน ทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั ” นายพิศาล กล่าวว่า ไตรมาสแรก ที่ผ่านมาตั้งเป้ายอดขายไว้ 300 ล้านบาท ในขณะทุกสาขาของ พีดีเฮ้าส์ ทั่วประเทศ สามารถทำายอดขายรวมได้เพียง 267 ล้าน บาท หรือต่ำากว่าเป้าที่ต้ังไว้ 11% แต่เมื่อ พิจารณาจากตลาดรวมรับสร้างบ้านที่เพิ่งจะเริ่มฟื้นตัวก็ถือว่า ยอมรับได้ อย่างไรก็ดใี นช่วงไตรมาสสองนี ้ บริษทั ฯ ประเมินว่า ความเชือ่ มัน่ และกำาลังซือ้ ของผูบ้ ริโภคมีแนวโน้มดีขน้ึ กว่าไตรมาส แรก เนือ่ งเพราะความกังวลเรือ่ งปัญหาน้าำ ท่วมคลายลงมากแล้ว ซึง่ คาดว่าจะสามารถทำายอดขายเพิม่ ได้อกี ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ เตรียม ใช้งบการตลาดจำานวน 5 ล้านบาท ผ่านสือ่ โฆษณาประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ เช่น โฆษณาหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ายบิล บอร์ด เวบไซต์ เคเบิล้ ทีว ี และร่วมออกบูธในงาน Build Tech’ 12 ระหว่างวันที ่ 5-8 เมษายนนี ้ ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา โดยไตรมาสสองนี้ต้งั เป้ายอดขายไว้ 340-360 ล้านบาท เพิ่ม ขึน้ จากไตรมาสก่อนประมาณ 30% จากเป้ายอดขายตลอดทัง้ ปี ตัง้ ไว้ 1,400 ล้านบาท


Marketing Report

คอตโต้ ผนึกแบรนด์ชั้นนำาระดับโลก Sanrio เปิดตัว Kitty Collection by COTTO คอตโต้ เดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งความสุขอย่างไม่หยุด ยั้ง ตอกย้ำาความเป็นผู้นำาเทรนด์ทั้งในเรื่องของดีไซน์ และการ ให้บริการทีส่ ร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ผูบ้ ริโภค ล่าสุดสร้าง ปรากฏการณ์ใหม่ จับมือแบรนด์ชั้นนำาระดับโลก Sanrio เปิด ตัว Kitty Collection by COTTO ชูเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวใน ประเทศไทย ทัง้ กระเบือ้ งเซรามิคปูพนื้ บุผนังและกระเบือ้ งแก้ว สุขภัณฑ์ และก๊อกน้ำา สร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่ง จับกลุ่ม เป้าหมายผู้ที่ชื่นชอบใน Hello Kitty ทั้งครอบครัวที่มีบุตรอายุ 5-14 ปี และวัยรุ่นเด็กผู้หญิง ณ บริเวณลาน Central Court ชั้น Kitty Collection by COTTO อีก โดยเน้นนำาไปตกแต่ง 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด ผนังเดิม เพือ่ กระตุน้ ให้เกิด more usage เช่น กระเบือ้ ง COTTO Kitty ใส่กรอบรูป ที่สามารถนำาไปตกแต่งผนัง บรรยากาศภายในงานคลาคล่ำาไปด้วยผู้คนที่สนใจ คุณพ่อคุณแม่ ได้ทนั ที และการ customization โดยผลิตกระเบือ้ ง Kitty กลุ่มวัยรุ่นเด็กผู้หญิง ที่มาร่วมกิจกรรมในงานเปิดตัว Kitty Collection Collection ในอิรยิ าบทใดก็ได้ ตามทีล่ กู ค้าต้องการ โดย by COTTO ในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก นายธนนิตย์ รัตนเนนย์ ผ่าน Digital Printing เทคโนโลยีของ กระเบื้อง คอตโต้ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำากัด และในส่วนของสุขภัณฑ์ ตอนนี้ได้ผลิตออกมา 1 ชุด มาถ่ายทอดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ พร้อมสร้างความฮือฮาด้วยการ ประกอบด้ ว ย อ่ า งล่ า งหน้ า สุ ข ภั ณ ฑ์ ก๊ อ กน้ำ า และ ชวนพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่าง บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ และสาวหน้า อุปกรณ์อื่นๆ ในห้องน้ำา หวาน ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ ร่วมพูดคุยถึงคอลเลคชั่น ผู้ที่สนใจสามารถชมความน่ารักของ Kitty และ แมวตัวน้อยขวัญใจผูค้ นทัว่ โลก และชมแฟชัน่ โชว์ชดุ พิเศษจากเหล่านาง เลือกหา สินค้า Kitty Collection by COTTO มา แบบหนูน้อยคิตตี้ที่มาสร้างรอยยิ้มภายในงาน เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ ที่ คอตโต้ สตูดิโอ, โฮมโซลูชั่น, สำาหรับสินค้า Kitty Collection by COTTO ทาง คอตโต้ ทำาการ บุญถาวร , โฮมโปร และ ร้านตัวแทนจำาหน่ายกระเบือ้ ง เปิดตัวกระเบือ้ งเซรามิคบุผนังและกระเบือ้ งแก้ว Kitty Collection จำานวน คอตโต้ ทั่วประเทศ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 11 ชุด โดยมีทั้งภาพชุด และกระเบื้องแก้ว โดยในอนาคต จะมีการออก www.cotto.co.th

CHAIRMANreview | 67


Marketing Report

สกาแคร์ปรับโฉมใหม่ เตรียมขยายฐานลูกค้าครั้งใหญ่ ประเดิมด้วยสกาแคร์ เพอร์เฟ็คท์ ออล-อิน-วัน ไวท์เทนนิ่ง เอสพีเอฟ 30 ย้ำาจุดขาย 3 ปฏิบัติการตรงจุด ฟื้นบำารุง-ดูแล-ปกป้องในหลอดเดียว เปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ “มารี เบรินเนอร์” และแคมเปญใหญ่ “ท้าพิสูจน์ผิวสวยเพอร์เฟ็คท์ใน 4 สัปดาห์” สกาแคร์ส่งสกาแคร์ เพอร์เฟ็คท์ โฉมใหม่ ลงตลาด ปรับรูปลักษณ์ใหม่ทั้งหมด ชูสกา แคร์ เพอร์เฟ็คท์ ออล-อิน-วัน ไวท์เทนนิ่ง เอสพีเอฟ 30 เป็นหัวหอก ย้ำาจุดยืนชัดเจน สกิ น แคร์ เ พื่ อ ผิ ว สวยสมบู ร ณ์ แ บบ ออก สตาร์ ท ด้ ว ยพรี เ ซนเตอร์ ห น้ า ใส “มารี เบรินเนอร์” และแคมเปญ “ท้าพิสูจน์ผิว สวยเพอร์ เ ฟ็ ค ท์ ใ น 4 สั ป ดาห์ ” มั่ น ใจ ประสิ ท ธิ ภ าพผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ช้ แ ล้ ว เห็ น ผล ภายใน 4 สัปดาห์ คนที่ได้ทดลองใช้พอใจ แน่ น อน ยื น ยั น พร้ อ มเต็ ม ที่ สำ า หรั บ เป้ า หมายของการขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น เตรียมเครื่องมือลุยตลาดแบบครบวงจร

68 | CHAIRMANreview

นายโสภัชย์ สิทธิสมวงศ์ ผู้อำานวย การสายการตลาด-สกิ น แคร์ บริ ษั ท ฟาร์มาคอสเม็ท จำากัด (มหาชน) เปิด เผยว่ า ในช่ ว ง 3 ปี ที่ ผ่ า นมา หลั ง จากที่ มี การควบรวมกิจการกับบริษัทอังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำากัด สกาแคร์อยู่ในระหว่างการ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละแบรนด์ เพื่ อ จะตอบ สนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้ดีที่สุด ในปี นี้ส กาแคร์ จ ะมี ก ารปรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทัง้ หมดให้เป็นไปตามจุดยืนของแบรนด์ ที่เป็นสกินแคร์ที่ทำาหน้าที่ดูแลผิวอย่าง แท้ จ ริ ง คื อ ทั้ ง ฟื้ น บำ า รุ ง ดู แ ล และ ปกป้อง เพือ่ ผลลัพธ์ของผิวสวยเพอร์เฟ็คท์ ซึง่ ในช่วงต้นจะเป็นแคมเปญ ของสกาแคร์ เพอร์เฟ็คท์ โดยใช้สกาแคร์ เพอร์เฟ็คท์ ออล-อิน-วัน ไวท์เทน นิ่ง เอสพีเอฟ 30 เป็นตัวชูโรง เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม อย่างสูงและได้รับการยอมรับในเรื่องประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จากผู้ใช้ อย่างดีมาโดยตลอด ดังนั้นการใช้สกาแคร์ เพอร์เฟ็คท์ เป็นตัวนำาจะ ทำาให้การขยายฐานไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่ซึ่งเป็นเป้าหมายทางการ ตลาดในปีนี้ บรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้น นายโสภั ช ย์ กล่ า วต่ อ ไปว่ า สิ่ ง ที่ ผู้ บ ริ โ ภคจะได้ เ ห็ น ในสกาแคร์ เพอร์ เ ฟ็ ค ท์ คื อ รู ป ลั ก ษณ์ ใ หม่ ทั้ ง หมด ตั้ ง แต่ โ ลโก้ และกล่ อ งบรรจุ ที่ ดู ทันสมัยและยกระดับภาพลักษณ์ของแบรนด์มากขึ้น ในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ สกาแคร์ เพอร์เฟ็คท์ ออล-อิน-วัน ไวท์เทนนิ่ง เอสพีเอฟ 30 ก็ ผ่านการคิดค้นพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้หญิงอายุ 20-30 ปี ที่ต้องการมีผิวสวยสมบูรณ์แบบง่ายๆ ไม่ต้อง ยุ่งยาก “เราได้ทำาการศึกษากลุ่มเป้าหมายพบว่าสิ่งที่ผู้หญิงต้องการคือ มี ผิ ว สวยสมบู ร ณ์ แ บบ โดยจะมี คุ ณ ลั ก ษณะของผิ ว ในอุ ด มคติ ที่ ต้ อ งการ


Marketing Report

8 ประการคือ 1.ผิวขาว กระจ่างใส 2.จุดด่างดำาแลดูจางลง 3.ไม่มีริ้วรอย ก่อนวัย 4.รูขุมขนแลดูกระชับ 5.รอยแผลเป็นลดเลือน 6.ผิวนุ่ม ชุ่มชื่น 7.ผิ ว กระชั บ เรี ย บเนี ย น และ 8.ผิ ว ได้ รั บ การปกป้ อ งจากแสงแดด ซึ่ ง สกาแคร์ เพอร์เฟ็คท์ ออลอินวัน ไวท์เทนนิ่ง เอสพีเอฟ 30 ก็ผ่านการ พั ฒ นาเพื่ อ จะตอบความต้ อ งการของกลุ่ ม เป้ า หมายอย่ า งครบถ้ ว นทั้ ง 8 ประการ ด้วยส่วนผสมที่คัดสรรแล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงในการบำารุง ผิวหน้า ไม่ว่าจะเป็น Rosehip oil, Q 10, Micro Collagen, วิตามิน B3, วิตามิน ACE Complex และ SPF 30 พร้อมซึมซาบสู่ผิวอย่างรวดเร็ว ด้วยสูตร Oil-free นอกจากนี้ยังสะดวกในการใช้ เพราะทุกขั้นตอนของการ ดูแลผิวหน้า รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์เพียงหลอดเดียว” นายโสภัชย์กล่าว และด้ ว ยความมั่ น ใจในประสิ ท ธิ ภ าพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ว่ า ใช้ แ ล้ ว เห็ น ผลภายใน 4 สัปดาห์ จึงได้ทำาแคมเปญสุดพิเศษ “ท้าพิสูจน์ ผิวสวย เพอร์เฟ็คท์ใน 4 สัปดาห์” (SCACARE Perfect Prove Challenge) โดยให้ผู้สนใจต้องการมีผิวสวยเพอร์เฟ็คท์โทรมาที่ SCACARE Perfect Hotline หมายเลข 083-096-9911 เพื่อลงทะเบียนรับผลิตภัณฑ์ สกาแคร์ เพอร์เฟ็คท์ ออล-อิน-วัน ไวท์เทนนิ่ง เอสพีเอฟ 30 ไปใช้บำารุงผิวเป็น เวลา 4 สัปดาห์ หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่โทรไปติดตามผลเพื่อสอบถาม ความเปลี่ ย นแปลงและวั ด ผลความพึ ง พอใจ เมื่ อ ครบ 4 สั ป ดาห์ ให้ ถ่ายภาพโคลสอัพขนาด 5 x 7 นิ้ว ส่งกลับมาที่บริษัท เพื่อให้คณะกรรมการ คัดเลือกสาวผิวสวยเพอร์เฟ็คท์ จำานวน 100 ท่าน ไปร่วมงาน SCACARE Perfect Skin Day เพื่อร่วม Workshop และตรวจสภาพผิว พร้อมรับการ Make Over เพื่อภาพถ่าย “It’s Me…Perfect!” พร้อมลุ้นรับของรางวัล มูลค่านับแสนบาท หลังจากนั้นจะมีการคัดเลือก SCACARE Perfect Prove Challenge Winner จำานวน 10 คนร่วมถ่ายภาพลงในนิตยสาร พร้อมรับ เงินรางวัลท่านละ 10,000 บาท สำาหรับแคมเปญโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ของแบรนด์ จะเน้ น จุ ด ขายสกาแคร์ เพอร์ เ ฟ็ ค ท์ ออล-อิ น -วั น ไวท์ เ ทนนิ่ ง เอสพีเอฟ 30 “3 ปฏิบัติการตรงจุด ฟื้นบำารุง-ดูแล และปกป้อง เพื่อผิวสวยเพอร์เฟ็คท์” โดยในปีนี้ได้เลือก มารี เบรินเนอร์ นางเอก หน้ า ใสคนใหม่ ข องวงการมาเป็ น พรี เ ซนเตอร์ เนื่ อ งจากมี ผิ ว เนี ย นสวย มี บุ ค ลิ ก และไลฟ์ ส ไตล์ ที่ เ ป็ น ตั ว แทนของผู้ ห ญิ ง รุ่ น ใหม่ ที่ รั ก สวยรั ก งาม พิ ถี พิ ถั น ช่ า งเลื อ ก แต่ ก็ เ น้ น ความสะดวกสบาย ไม่ ยุ่ ง ยาก จึ ง เหมาะ ที่ จ ะเป็ น ตั ว แทนที่ สื่ อ สารภาพลั ก ษณ์ ข องสกาแคร์ เพอร์ เ ฟ็ ค ท์ ไ ด้ เ ป็ น อย่างดี โดยบริษัทฯ ได้ตั้งงบประมาณทางการตลาดสำาหรับสกาแคร์ เพอร์เฟ็คท์ ไว้ที่ 50 ล้านบาท พร้อมทั้งเตรียมกิจกรรมทางการตลาดแบบครบวงจร ได้แก่ ภาพยนตร์โฆษณา, โฆษณา ณ จุดขาย ที่จะเน้นสร้างความโดดเด่น ณ จุดขาย ให้อยู่ในจุดที่ผู้บริโภคมองเห็น รวมทั้ง in-store media ต่างๆ

การจัดกิจกรรมโรดโชว์ไปแนะนำาผลิตภัณฑ์กับ กลุ่มเป้าหมายทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และรุ ก หนั ก ในการใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารการ ตลาดด้ ว ยแคมเปญ “ท้ า พิ สู จ น์ ผิ ว สวยเพ อร์ เ ฟ็ ค ท์ ใ น 4 สั ป ดาห์ ” ซึ่ ง จะทำ า ให้ แ บรนด์ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงแบบ one-on –one ซึ่งตั้งเป้าหมายว่าจะทำาให้ยอด ขายในปีนี้เติบโตไม่ต่ำากว่า 20% ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณสกาแคร์ มี ทั้งหมด 3 กลุ่ม คือ สกาแคร์ เพอร์เฟ็คท์ สกินแคร์เพื่อผิวสวย สมบูรณ์แบบ สกาแคร์ ฟอร์ เมน สกินแคร์เพื่อผิวผู้ชาย โดยเฉพาะ สกาแคร์ โซลูชั่น สกินแคร์เพื่อผิวมีปัญหา สู่ผิวสวยสมบูรณ์แบบ CHAIRMANreview | 69


Marketing Report

แคริ่ง จัดหนัก!!! ทำาแบรนด์ รีไวทัลไลเซชั่น ชูไทยอินเตอร์แบรนด์ ดึงน้องฟ้า นาตาลี เกลโบว่า เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรก มุ่งขยายฐานกลุ่มพรีเมี่ยมแมส มั่นใจโต 30%-40% พร้อมเตรียมเข้าสู่ตลาดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 แคริ่ง กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและจัดแต่งทรงผม อันดับหนึง่ ของคนไทย ทีม่ งุ่ มัน่ พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อ เนื่องมากว่า 40 ปี ทั้งการสำารวจตลาดความต้องการผู้ บริโภค จนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีแล็ปวิจัยเป็นของ ตนเอง เพือ่ ให้ได้สนิ ค้าทีด่ ที สี่ ดุ ราคาเหมาะสมทีส่ ดุ และ เป็นแบรนด์ที่ขายดีติดอันดับภายใต้แคมเปญ แฮร์เอ็กซ์ เปิร์ต แคร์เอ็กซ์เปิร์ต คุณวิเชียร สันติมหกุลเลิศ ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด บริษัท พี.ซี.แอล. จำากัด แถลงว่าปีนี้แคริ่ง จะมีการทำา Brand Revitalization และเน้นการสร้างแบรนด์อมิ เมจเป็นหลัก เพราะ สินค้าแคริ่งขายดีมากอยู่แล้วโดยปัจจุบัน แคริ่งถือเป็นแบรนด์ ที่มีโปรดักส์ไลน์มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในหมวด แฮร์เอ็กซ์ เปิร์ต โดยทางบริษัทฯได้แบ่งหมวดผลิตภัณฑ์เป็น 4C1E ได้แก่ กลุ่มทำาความสะอาดเส้นผม (Clean) กลุ่มบำารุงเส้นผม (Care) กลุ่ ม จั ด แต่ ง ทรงผม (Chic) กลุ่ ม ยื ด ดั ด ย้ อ ม (Change) และกลุ่มเครื่องมือสำาหรับช่างทำาผม (Electronic Equipment) เราต้ อ งการให้ ต ราสิ น ค้ า ของแคริ่ ง เข้ า ไปอยู่ ใ นใจผู้ บ ริ โ ภค ด้ ว ยการรณรงค์ ใ ห้ ค นไทยห่ ว งใยเรื่ อ งเส้ น ผมเป็ น ประจำ า อย่างในแคมเปญโฆษณา “เพราะผมสวย เป็นเรื่องที่ต้องแคร์”

70 | CHAIRMANreview

ทางแคริ่ ง มั่ น ใจว่ า การเลื อ ก นาตาลี เกลโบว่ า นางงาม จั ก รวาล จะช่ ว ยในเรื่ อ งการ สื่อสารที่ทำาให้กลุ่มเป้าหมาย เดิ ม เกิ ด ความภาคภู มิ ใ จใน แบรนด์ พร้อมกับดึงดูดกลุ่ม เป้าหมายใหม่ๆ ให้กล้าที่จะ ลองใช้ผลิตภัณฑ์แคริ่งมากยิ่ง ขึ้น พร้อมกันนี้ทางแคริ่ง ก็ยัง มีการเตรียมการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนือ่ งทัง้ ปีอกี ด้วย สำาหรับแคมเปญโฆษณาและส่งเสริมการขายในปีนี้ แคริ่ง ใช้งบประมาณกว่า 80 ล้านบาท ทั้ง Above the Line และ Below the Line อย่างครบเครือ่ ง รวมถึงการทำากิจกรรมส่งเสริม การขาย ทัง้ กลุม่ ผูบ้ ริโภค และกลุม่ ช่างทำาผมมืออาชีพ นอกจาก นี้เรายังได้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ช่างทำาผมทั้งในด้าน เทคนิค และด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งเราทำาอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ มั่นใจปีนี้โตสวนกระแสไม่ต่ำากว่า 30% - 40% นอกจากนี้ คุณวิเชียร ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การขยับ ตำาแหน่งของแบรนด์แคริ่งในครั้งนี้เพื่อสร้างแบรนด์ไทยให้ อิ น เตอร์ เตรี ย มพร้ อ มที่ จ ะแข่ ง ขั น ในตลาดเสรี ป ระชาคม เศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558 โดยครั้งนี้ เราจะใช้แบรนด์แคริง่ ในการทำาตลาด เลย เพราะที่ผ่านมาเราก็เป็นผู้ผลิต สินค้าให้กับประเทศต่าง ๆ ในกลุ่ม อาเซียน ในรูปแบบโออีเอ็ม (OEM) มาโดยตลอดอยู่ แ ล้ ว อี ก ทั้ ง ความ พร้อมทั้งในด้านวัตถุดิบ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาต่าง ๆ ของเรามี สูง ทำาให้เรามีโอกาสมาก และนี่จะ เป็ น ครั้ ง แรกที่ แ บรนด์ แ คริ่ ง จะบุ ก ตลาดต่างประเทศอย่างจริงจัง เพราะ อาเซี ย นมี ป ระชากรรวมกั น มากถึ ง 600 ล้านคน


Marketing Report

ยัม! ประเทศไทย ชูความเป็นผูน้ าำ ธุรกิจด้าน QSR อัดฉีดเงินเดือนพนักงาน จ่ายมากกว่าเรตรัฐบาล ปรับฐานเงินเดือนป.ตรี 15,000 ค่าแรงขั้นต่ำา 320-370 บาทต่อวัน ไม่รวมสวัสดิการเสริม ชี้การพัฒนาบุคลากรเป็นหัวใจของ เคเอฟซี-พิซซ่าฮัท น.ส.อนิ ต้ า โซนี่ ผู้ อำ า นวยการฝ่ า ยทรั พ ยากร มนุ ษ ย์ บริ ษั ท ยั ม เรสเทอรองตส์ อิ น เตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำากัด เจ้าของร้านอา หารเคเอฟซีและพิซซ่าฮัทในประเทศไทย เปิดเผย ว่ า ได้ มี น โยบายในการปรั บ ขึ้ น เงิ น เดื อ นให้ แ ก่ พนักงานประจำาร้านเคเอฟซีและพิซซ่าฮัททั่วประเทศ ในสังกัดยัม! ประเทศไทย โดยพนักงานประจำาทั้งที่ ทำางานในบริษัท และผู้จัดการร้านฝึกหัด ซึ่งจบการ ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี จะมี ฐ านเงิ น เดื อ นขั้ น ต้ น จำานวน 15,000 บาท ไม่รวม incentive และสวัสดิการ อื่นๆ ถือว่าเป็นอัตราที่สูงกว่าที่รัฐบาลกำาหนด สำาหรับ พนักงานในส่วนของ Part time ที่ทำางานกับยัม! จะได้ รับค่าแรงขั้นต่ำาวันละ 320 บาทขึ้นไป เมื่อผ่านการ ฝึกหัดภายใน 90 วันแล้ว พนักงานเหล่านี้จะได้รับ ค่าแรงที่สูงขึ้น ประมาณ 320 - 370 บาทต่อวัน โดย ค่าแรงดังกล่าวไม่รวมสวัสดิการอื่นๆ ที่พนักงานจะได้ รับเพิ่มเติม น.ส.อนิต้า เชื่อมั่นว่าการปรับฐานเงินเดือนเริ่มต้นของพนักงานเหล่านี้ จะเป็นขวัญกำาลังใจให้ พนักงานยัม! ทุ่มเทให้บริการและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น จะเห็นได้ว่า บริษัท ยัม เรสเทอร องตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำากัด ให้ความสำาคัญอย่างมากในการดูแลพัฒนาบุคลากรเป็น อันดับแรก เพราะเราเชื่อว่า “ศักยภาพของบุคลากรต้องมาก่อน ความพึงพอใจของลูกค้าและผลกำาไรก็จะ ตามมา” (People Capability First - satisfied customers and profitability follow) นี่เป็นสิ่งที่ยัม! ทั่ว โลก โดยเฉพาะ ยัม! ประเทศไทย ให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน จึงจัดให้ มี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพของพนั ก งานทุ ก ระดั บ และพนั ก งานประจำ า ร้ า นที่ ทำ า หน้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร มี ร างวั ล ตอบแทนให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานดีเด่น พร้อมทั้งปรับเพิ่มสวัสดิการอื่นๆมากมายในปีที่ผ่านมา และจากแผนงานที่มีการขยายสาขาของ เคเอฟซี และ พิซซ่า ฮัท อย่างต่อเนื่อง ในปี 2556 ทางยัม! ประเทศไทยจะสามารถเพิ่มการจ้างงานได้กว่าอีก 1,500 อัตรา

CHAIRMANreview | 71


Marketing Report

CAPPRA ทุ่ม 30 ล้าน รุกตจว. เน้นปูพรม เหนือ อีสาน ชวนหนุ่มฟิตสนุกเต็มเหนี่ยว CAPP GROUP กลุ่มบริษัทคนรุ่นใหม่ ผูผ้ ลิตและจำาหน่าย CAPPRA ผลิตภัณฑ์ สำ า หรั บ ผู้ ช ายโดยเฉพาะ ทุ่ ม กว่ า 30 ล้านบาทปี 55 ทำาตลาดบุกหัวเมืองใหญ่ จัด Road Show “Exclusive Party” หวั ง ยึ ด เมื อ งหลวงท่ อ งเที่ ย วทุ ก ภาค ประเดิมภาคเหนือ ตัง้ เป้าสิน้ ปีโกยยอด 120 ล้าน พร้อมเผยกลางปี เตรียมเปิด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ จั บ ทุ ก กลุ่ ม ที่ ห่ ว งใย สุ ข ภาพ พร้ อ มเตรี ย มโกอิ น เตอร์ ประเดิมแถบประเทศเพื่อนบ้าน ดร.นำากฤติ จีรพุทธิรักษ์ กรรมการผู้ จัดการ และผูถ้ อื หุน้ บริษทั ซี.เอ.พี.พี กรุป๊ (ประเทศไทย) จำากัด หรือ C.A.P.P. GROUP ผู้ผลิต และจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ ยา Cappra หรือ แคปปร้า ผลิตภัณฑ์สำาหรับผู้ชายโดยเฉพาะ ที่ สกัดเข้มข้นจากธรรมชาติ 100% เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการบุก ตลาดในปี 2555 นี้ บริษัทฯ ได้ทุ่มงบกว่า 30 ล้านบาทในการ ทำาตลาด เพื่อสร้างการรับรู้ในแบรนด์ “แคปปร้า” โดยที่ผ่าน มาบริษัทได้สร้างการรับรู้ในเมืองหลวงเป็นหลัก และได้รับการ ตอบรับจากผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี และในปี 2555 นี ้ บริษทั ฯ จะบุกไปยังตลาดต่างจังหวัดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็น แหล่งท่องเที่ยวเป็นหลัก หรือหัวเมืองใหญ่ ๆ การทำาตลาดต่างจังหวัดในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มที่จังหวัด เชียงใหม่เป็นแห่งแรก และหลังจากนัน้ จะไปยัง จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ใน รูปแบบการตลาด Road Show ทั้งการจัด Exclusive Party โดยใช้กลยุทธ์ มิวสิคมาร์เก็ตติ้งเป็นตัวนำา ดร.นำากฤติ กล่าวว่า การลงพื้นที่หัวเมืองเชียงใหม่ครั้งนี้ 72 | CHAIRMANreview

เพื่อทำาความรู้จักกับตัวแทนจำาหน่าย และผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด ว่า CAPPRA คือ ยาที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ที่เชื่อมั่นได้ ทั้งการออกฤทธิ์ และความปลอดภัย เพราะผ่านการวิจัย จาก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรับรองโดย องค์การอาหารและยา (อย.) เราต้องการนำาเสนอสิ่งที่ดีต่อ สุขภาพทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวที ่ CAPP GROUP จะทยอย เปิดตัวสินค้าตัวใหม่มาเรื่อยๆ ตอนนี้เรามองข้ามไปที่เขตการ ค้าเสรีอาเซียนที่จะเริ่มใช้ในปี 2558 แล้วครับ สำาหรับ CAPPRA นัน้ ถือเป็นผลิตภัณฑ์ตวั แรกของ CAPP GROUP ที่ผ่านการค้นคว้าวิจัยจาก สถาบัน CIRD ซึ่งร่วม ทำางานกับหน่วยงานด้านวิชาการภาครัฐในการพัฒนาสมุนไพร ตะวันออก ให้ได้คุณสมบัติที่ชัดเจนในการออกฤทธิ์ ซึ่งเป็นสาร สกัดเข้มข้นจากธรรมชาติ 100% เข้าสู่กระบวนการผลิตที่ได้ มาตรฐานสากล โดยมีคณ ุ สมบัตบิ าำ รุงแก้ไขระบบการทำางานของ ไต และการไหลเวียนของเลือดเป็นหลัก โดยจะเห็นผลชัดเจน ในกลุ่มสุภาพบุรุษ ซึ่งในสังคมใหญ่ที่มีงานรัดตัวทั้งหนักและ


Marketing Report

เหนื่อยในแต่ละวัน แต่อยากให้ร่างกายฟิตและเฟิร์มขึ้น ดร.นำากฤติ กล่าวต่ออีกว่า สำาหรับช่องทางการจัดจำาหน่าย ของ CAPPRA นั้ น CAPP GROUP จะสร้ า งที ม SALE MARKETING ของตนเองขึน้ มา จำาหน่ายผ่านร้านขายยาซึง่ เป็น ร้านขายยาที่ได้มาตรฐาน ในย่านชุมชน แหล่งท่องเที่ยว หัว เมืองใหญ่ ซึ่งแบ่งเป็นสัดส่วน 70% นอกจากนี้จะผ่านทางโม เดิร์นเทรด และ CALL Center อีก 30% ที่จะมีผู้ให้ข้อมูล เกี่ยวกับสินค้าของเราโดยตรงซึ่งตอนนี้มีพาร์ทเนอร์อย่าง TV Direct เป็ น ช่ อ งทางการจั ด จำ า หน่ า ย นอกนั้ น จะเป็ น E-Commerce, Web Site เป็นต้น “ซึ่งกิจกรรม Road Show ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการ ตลาดทีต่ อ้ งการสร้างความรูจ้ กั ให้กบั กลุม่ เป้าหมายโดยตรง โดย ตั้งเป้ายอดขายโตในปี 2555 อยู่ที่ 120 ล้านบาท เฉพาะอย่าง

ยิ่งตามหัวเมืองใหญ่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำาคัญ ซึ่งในอนาคต จะได้กระจายไปตามภูมิภาคอื่นๆ อาทิอุดร ขอนแก่น เป็นต้น และในปีนี้บริษัทฯ จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อีก 1 ตัว ซึ่งจะจับ กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ที่ห่วงใยใส่ใจดูแลสุขภาพในช่วงกลางปี นี้ และในปีนี้บริษัทฯ ก็จะทำาตลาดส่งออกไปยังต่างประเทศ มากขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยขายผ่านตัวแทนจำาหน่ายในแต่ละ ประเทศ อาทิ “ประเทศสิงคโปร์ เวียตนาม ลาว พม่า รวมไป ถึงประเทศในแถบยุโรปเช่น สวิตเซอร์แลนด์และเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น” ดร.นำากฤติ กล่าวปิดท้าย ผลิตภัณฑ์ CAPPRA หาซื้อได้ที่ร้านบู๊ท, วัตสัน และร้าน ขายยาชั้นนำาทั่วไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-664-7999 หรือ www.cappraonline.com

มอคโคน่า เปิดตัวแคมเปญ “กลับมาให้คณ ุ หอมกรุน่ กันอีกครัง้ กับกาแฟมอคโคน่า ทรีโอ”

หลังเผชิญอุทกภัยจนกระทบสายการผลิตส่งผลให้สินค้าขาดตลาด บริษัท ซาร่าลี ค๊อฟฟี่ แอนด์ ที (ประเทศไทย) จำากัด ผู้ผลิตและ จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟมอคโคน่าเปิดตัวแคมเปญ “กลับมาให้คุณ หอมกรุ่นกันอีกครั้ง กับกาแฟมอคโคน่าทรีโอ” โดยเปิด โอกาสให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กๆ ที่โรงเรียนประสบอุทกภัย กับ “มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” จำานวน 1 ล้านบาทเพียงซื้อกาแฟมอคโคน่า ทรีโอ ขนาด 28 ซอง ทุกๆ 1 ห่อ ก็สามารถมีส่วนร่วมบริจาค 1 บาทกับโครงการ ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.- 18 พ.ค. 2555 พร้อมกันนี้ มอคโคน่า ทรีโอ ยังสมนาคุณผู้บริโภคด้วย การจัด โปรโมชั่นราคาจำาหน่าย สุดพิเศษเพียง 82 บาท เพื่อต้อนรับการกลับมาของกาแฟมอคโคน่า ทรีโอ ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.- 6 พ.ค. 55 กับร้านค้าที่ร่วม รายการเท่านั้น CHAIRMANreview | 73


Marketing Report

เสริมสุข ชูกลยุทธ์ “เดลิเวอรี่ ยูนทิ ”

เสริมทัพ-เพิม่ ประสิทธิภาพการขายรับหน้าร้อน ชูจุดขาย “สะดวก-ประหยัดเวลา-ลดปัญหาจราจร” เสิร์ฟความสดชื่นทันใจในตัวเมือง

นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสริมสุข จำากัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำาหน่าย เครื่องดื่มชั้นนำาของไทย เดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการขายในช่วงหน้าร้อน ชู กลยุทธ์ “เสริมสุข เดลิเวอรี่ ยูนิท” ส่งขบวนรถล็อตใหม่ 30 คัน เสริมทัพการบริการเพื่อ อำานวยความสะดวกในการจัดส่งผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เพื่อเติมความสดชื่นให้ทันกับความ ต้องการของผู้บริโภคที่มากกว่าช่วงเวลาอื่นๆ ในเขตพื้นที่ซึ่งมีการจราจรหนาแน่นในเขต กรุงเทพฯ ชั้นใน สำาหรับ “เสริมสุข เดลิเวอรี่ ยูนิท” ถือเป็น กลยุทธ์ที่เสริมสุขนำามาช่วยปรับวิธีการบริการ ด้ า นการขายในเขตพื้ น ที่ ข องหน่ ว ยรถที่ มี ก าร จราจรหนาแน่ น ในเขตกรุ ง เทพฯ ชั้ น ใน เช่ น บริเวณร้านค้ารอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ฯลฯ ให้ มี ค วามสะดวกรวดเร็ ว รวมถึ ง การเพิ่ ม ความ ห ล า ก ห ล า ย ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ ต ร ง ต า ม ความต้องการของลูกค้าอีกด้วย โดยในแต่ละยูนิ ทสามารถบรรจุน้ำาดื่มคริสตัล เป๊ปซี่ มิรินด้า ลิป ตันไอซ์ที ชาเขียวโออิชิ และคาราบาวแดง เพื่อ ให้บริการร้านค้าได้อย่างครบครันภายในการเข้า เยี่ยมครั้งเดียว และด้วยความคล่องตัวและกระ ทั ด รั ด ของ “เสริ ม สุ ข เดลิ เ วอรี่ ยู นิ ท ” ทำ า ให้ ประหยั ด เวลาการทำ า งานของสายขาย ช่ ว ยให้ บริการได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงขึ้น ช่วยเพิ่มความสะดวกและเพิ่มความพึงพอใจในการบริการได้ทัน ความต้องการของร้านค้า ช่วยประหยัดเวลาในการขนส่ง และช่วยลดปัญหาจราจรอีกด้วย “เรามั่นใจว่าการมุ่งมั่นสร้างสรรค์ พัฒนาและปรับปรุงบริหารการขาย ด้วยกลยุทธ์ “เสริมสุข เดลิเวอรี่ ยูนิท” ของเราในครั้งนี้ จะช่วยเสริมประสิทธิภาพการบริการของเสริมสุข เพื่อตอบสนอง และเพิ่มความพึงพอใจได้ทันตามความต้องการของร้านค้า ให้มีสินค้าที่หลากหลายและครอบคลุม ให้ผู้บริโภคเลือกดื่มเพื่อดับกระหายในช่วงหน้าร้อนของประเทศไทยได้อย่างแน่นอน” นายฐิติวุฒิ์ กล่าว ทิ้งท้าย

74 | CHAIRMANreview


Marketing Report

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ลา่ สุด“บาคาร์ดี้ พลัส” ในรูปแบบพร้อมดืม่ 3 รสชาติ รับหน้าร้อน บาคาร์ดี้ รุกตลาดเครื่องดื่ม เรดี้ทูดริ้งค์ (Ready To Drink) เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ลา่ สุด “บาคาร์ดี้ พลัส” เครื่องดื่มพรีเมี่ยมไวท์สปิริทในรูปแบบพร้อมดื่ม RTD ตามสไตล์ของบาคาร์ดี้ ในรูปแบบพร้อมดื่ม 3 รสชาติ รับหน้าร้อนนี้ มั่นใจจะสร้างยอดขายรวม เติบโตได้น่าพอใจ นายกอว์ ตั้ ม กั น โกลิ ผู้ อำ า นวยการฝ่ า ยการตลาด และการขาย บริ ษั ท บาคาร์ ดี้ ประเทศไทย จำ า กั ด ผู้ นำ า เข้ า และจำ า หน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ภายใต้ แบรนด์บาคาร์ดี้ เปิดเผยว่า ภาพรวมยอดขายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ คาดว่าจะเติบโต จากปกติ 18-20 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าต้องการ เฉลิ ม ฉลองในช่ ว งเทศกาลสงกรานต์ เ ดื อ นเมษายนนี้ เป็นจำานวนมาก ซึ่งแนวโน้มตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในไทยจะเป็นตลาดวิสกี้ (สุราผสม) ที่มีมูลค่า 10,000 ล้านบาท และเป็นตลาดไวท์สปิริต (สุราขาว) ประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยแนวโน้มตลาดไวท์สปิริตจะเติบโต ปีละ 20-25 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะสูงกว่าตลาดวิสกี้ที่หยุด เจริญเติบโตมาประมาณ 4-5 ปี เนื่องพฤติกรรมของกลุ่ม ลูกค้าคนไทยเปลี่ยนแปลงไป มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ เร่งรีบขึ้น ด้ ว ยเหตุ นี้ เ อง ทางบริ ษั ท บาคาร์ ดี้ จึ ง ได้ เ ปิ ด ตั ว “บาคาร์ดี้พลัส”เครื่องดื่มพรีเมี่ยมไวท์สปิริทในรูปแบบ พร้อมดื่ม RTD ใหม่ ตามสไตล์ของบาคาร์ดี้ ในรูปแบบ พร้อมดื่ม 3 รสชาติ ได้แก่ บาคาร์ดี้+โคล่า, บาคาร์ดี้ +เลมอนเนด และบาคาร์ ดี้ + จิ ง เจอร์ แ อล เข้ า มาเจาะ ตลาดกลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายคนรุ่ น ใหม่ และต้ อ งการ

รุกตลาด RTD เพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย ไปที่คนรุ่นใหม่ ที่ชอบความสะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก แต่ได้ความแน่นอนในรสชาติ และความเท่ห์ของแบรนด์ บาคาร์ดี้ ซึ่งเราหวังชิงส่วนแบ่งการตลาดจากเครื่องดื่ม เรดี้ ทู ด ริ้ ง ค์ ที่ ภ าพรวมตลาดมี มู ล ค่ า ประมาณ 2,500 ล้านบาท โดยจะวางขายที่ร้านสะดวกซื้อ,ร้านขายเครื่อง ดื่มแอลกอฮอล์ และร้านอาหาร ผับ บาร์ทั่วไป และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ ทางบาคาร์ดี้ ได้ เ พิ่ ม งบการตลาดขึ้ น 3 เท่ า จากช่ ว งเดี ย วกั น ของปี 2554 โดยจะเป็ น การจั ด กิ จ กรรมในรู ป แบบของการ กระตุ้นยอดขาย และการเพิ่มกลุ่มสินค้าใหม่ เน้นการทำา กิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ สื่อดิจิตอล และโซเชียลมีเดีย รวมทั้งทำากิจกรรมตามร้านอาหาร ผับ บาร์ อย่างต่อเนื่อง เชื่ อ ว่ า จะทำ า ให้ ภ าพรวมของบริ ษั ท มี ก ารเติ บ โตขึ้ น 15 เปอร์ เ ซ็ น ต์ จ ากช่ ว งเวลาเดี ย วกั น เมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2554 และสำ า หรั บ เป้ า หมายของยอดขายของบริ ษั ท ในสิ้ น ปี นี้ คาดว่าจะเติบโต 18-20 เปอร์เซ็นต์ CHAIRMANreview | 75


Marketing Report

สุดยอดโลชั่นแห่งปี มิสทิน ไวท์สปา มิ ส ทิ น แถลงข่ า ว สร้ า งมิ ติ ใ หม่ จั บ มื อ วุ ฒิ ศั ก ดิ์ สร้างสรรค์โลชั่นคุณสมบัติชั้นเยี่ยมแห่งปี มิสทิน ไวท์ สปา กลูตา้ ไธโอน ยูว ี ไวท์ เนรมิตผิวขาวกระจ่างใส พร้อม เปิดตัวพรีเซนเตอร์ซุปเปอร์สตาร์แห่งยุค ชมพู่ อารยา เอ ฮารเก็ต ณ ลานอีเดน เซ็นทรัลเวิลด์ ที่ผ่านมา รายชื่อผู้บริหาร ดนัย ดีโรจนวงศ์ กรรมการผู้อำานวย การ บริษทั เบทเตอร์เวย์(ประเทศไทย) จำากัด ณกรณ์ กรณ์ หิรัญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

76 | CHAIRMANreview


Marketing Report

บู๊ทส์ ฉลองเปิด 200 สาขา อย่างเป็นทางการในประเทศไทย บริษทั บูท๊ ส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำากัด จัดพิธฉี ลองเปิด 200 สาขาอย่างเป็นทางการใจกลางเมืองกรุงเทพฯ โดย ภายในงาน มี คุณดีน ทอมสัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำากัด (2จากซ้าย) คุณ อเล็ก ซ์ กอร์เล ประธานกรรมการผู้บริหารฝ่ายสุขภาพและ ความงาม (3จากซ้าย), คุณออเนลล่า บาร์ร่า ประธาน กรรมการผู้บริหารฝ่ายธุรกิจค้าส่งเภสัชภัณฑ์ อลิอันซ์ บู๊ ทส์ (2จากขวา) และคุณสเตฟาโน่ เพสซิน่า ประธาน กรรมการบริหารสูงสุด อลิอนั ซ์ บูท๊ ส์, (ขวา) เป็นประธาน ในงานเปิดพิธีในครั้งนี้ พิธีฉลองได้ถูกจัดขึ้นที่บู๊ทส์ สาขาเซ็นทรัล เวิลด์ ในพื้นที่ กว่า 250 ตารางเมตร และมีสินค้าให้เลือกสรรมากกว่า 5,000 ผลิตภัณท์ จากแบรนด์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น นัมเบอร์ เซเว่น, โบทานิ ค ส์ , โซลแทน และบู๊ ท ส์ เอ็ ก ซ์ แ ทร็ ก ส์ ซึ่ ง บู๊ ท ส์ สาขาเซ็นทรัล เวิลด์นั่นมีคุณอรอุมา พรหมเสนและพนักงาน อีก 7 คนที่จะคอยให้คำาแนะนำาและดูแลลูกค้าทุกท่าน บู๊ ท ส์ ส าขาแรกในประเทศไทยได้ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก ารในปี พ.ศ. 2540 อลิ อั น ซ์ บู๊ ท ส์ ไ ด้ ทำ า การขยายสาขาและใน ปั จ จุ บั น มี พ นั ก งานมากกว่ า 1,400 คนทั่ ว ประเทศ รวม ไปถึงเภสัชกรที่จดทะเบียนกว่า 330 คนที่คอยให้คำาปรึกษา ลูกค้า บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำากัด มอบสินค้าและ บริการมากมายให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าภายใต้แบรนด์ ของบู๊ทส์เองที่มีมากกว่า 2,500 ผลิตภัณท์ ซึ่งเกือบ 1,000 รายการผลิตในเมืองไทย นอกจากนีม้ ากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ของ ร้านบู๊ทส์ได้รับการรับรองมาตรฐานร้านยาคุณภาพจากสภา เภสัชกรรม ซึ่งทำาให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับคำาแนะนำาจาก เภสัชกรที่มีคุณภาพ คุณสเตฟาโน่ เพสซิน่า ประธานกรรมการบริหารสูงสุด อ ลิอันซ์ บู๊ทส์กล่าวว่า “เรามีความภูมิใจที่บู๊ทส์ในประเทศไทย ได้กลายเป็นหนึง่ ในผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสุขภาพและความงามทีใ่ หญ่ ที่สุดในประเทศและการเปิดสาขาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความ

สำาเร็จของแบรนด์ระดับโลกอย่างบู๊ทส์และอลิอันซ์ บู๊ทส์ที่มี บทบาทสำาคัญในเอเชีย เราเชือ่ ว่าความสำาเร็จของกลุม่ บริษทั ใน ประเทศไทย จะส่ ง ผลดี สำ า หรั บ การขยายธุ ร กิ จ ไปในระดั บ ภูมิภาค” คุณออเนลล่า บาร์ร่า รับผิดชอบการขยายตลาดแบรนด์บู๊ ทส์ให้ก้าวไกลในระดับสากล กล่าวเพิ่มเติมว่า “ขอขอบคุณทีม งานในประเทศไทยนำาโดย คุณดีน ทอมสัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำากัด สำาหรับความมุ่งมั่นใน การทำางานหนักของทีมงานทุกท่านตลอดปีทผี่ า่ นมา ทีส่ ามารถ นำาบริษัทผ่านวิกฤติต่างๆและอุทกภัยน้ำาท่วมให้ผ่านไปได้ด้วย ดี และดิ ฉั น มี ค วามเชื่ อ มั่ น ว่ า ธุ ร กิ จ และที ม งานของเราใน ประเทศไทยจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนแบรนด์บู๊ทส์ให้ก้าว ไกลทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” คุณดีน ทอมสัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำากัด กล่าวตอนจบว่า “ผมมีความรู้สึกปลื้มปิติ กับการเฉลิมฉลอง 200 สาขาในครั้งนี้ ซึ่งเป็นผลมาจากการ ทำ า งานอย่ า งหนั ก ของที ม งาน ไม่ ว่ า จะเป็ น การทำ า งานของ สำานักงานใหญ่หรือพนักงานในแต่ละสาขา ผมขอขอบคุณทุกคน สำาหรับการอุทิศตนและความอดทนที่มีต่อบู๊ทส์เสมอมา ตลาด เกีย่ วกับร้านค้าขายปลีกในประเทศไทยมีความท้าทายสูง แต่ใน มุมมองของธุรกิจนั่น ผมมีความเชื่อว่าเรามีศักยภาพและความ พร้อมที่จะเติบโตได้อีกในอนาคต” CHAIRMANreview | 77


Communication & IT

เอชพี ปฏิวัติวงการไอทีเดินหน้าเผยโฉมนวัตกรรม เวิรค์ สเตชัน่ แบบออลอินวัน ขนาด 27 นิว้ เครือ่ งแรกของโลก พร้อมเวิร์คสเตชั่นใหม่ในตระกูล Z Series กำ�หนดนิย�มใหม่ของเวิร์คสเตชั่นด้วย HP Z1 และไลน์อัพผลิตภัณฑ์เต็มประสิทธิภ�พ ทั้ง HP Z820, Z620 และ Z420 เอชพี วันนี้ เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้แก่วงการ ไอทีโลก ด้วยการเปิดตัว เวิรค์ สเตชัน่ แบบ ออลอินวันตัว แรกของโลก พร้อมไลน์อพ ั HP Z Workstations ครบไลน์ ภายในงานแถงข่ า ว “HP Workstations Solutions World” ที่จัดขึ้น ณ ห้องเวิลด์ บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอนด์ แบ็งค็อก คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ มร. เดนนิส ม�ร์ค รองประธ�นและผู้จัดก�รทั่วไป กลุ่ม ธุรกิจเพอร์ซนั แนลซิสเต็มส์ บริษทั ฮิวเลตต์-แพคก�ร์ด ภูมภิ �ค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน กล่�วว่� “ในฐ�นะที่เอชพี เป็นผู้นำ�ในอุตส�หกรรมเวิร์คสเตชั่น เอชพียังคงมุ่งมั่นลงทุน ด้�นเทคโนโลยี เพื่อพัฒน�นวัตกรรมใหม่ให้แก่ลูกค้�ของเร� โดยเร�เน้นลงทุนด้�นก�รวิจัยและพัฒน� รวมทั้งเทคโนโลยี เพื่อพัฒน� เวิร์คสเตชั่นของเอชพี ให้ส�ม�รถตอบสนองคว�ม ต้องก�รที่ไม่สิ้นสุดจ�กลูกค้�ได้อย่�งเต็มประสิทธิภ�พ” HP Z1 Workstations - เวิร์คสเตชั่นแบบออล-อิน-วัน พร้อมหน้�จอ 27 นิว้ เครือ่ งแรกของ โลก HP Z1 Workstation ได้รบั ก�ร สร้�งสรรค์ขึ้นอย่�งลงตัวไม่ซ้ำ�ใคร ด้วยจอแสดงผลที่ส�ม�รถเปิดออก เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นอุ ป กรณ์ ชิ้ น ส่ ว น อะไหล่ หรือทำ�ก�รอัพเกรดเครื่อง ได้อย่�งง่�ยด�ย โดยไม่ต้องอ�ศัย อุปกรณ์ช่วยใด ๆ HP Z1 Workstation หล่ อ หลอมก�รออกแบบอย่�งเหนือชั้น เข้�กับประสิทธิภ�พทรงพลัง ที่ม� 78 | CHAIRMANreview

พร้อมขุมพลังของหน่วยประมวลผล Intel® Xeon® processors และกร�ฟิกก�ร์ด NVIDIA Quadro graphics ที่ส�ม�รถรองรับ ก�รแสดงผลได้ถึง 1 พันล้�นสี รวมถึงคว�มไว้ว�งใจได้จ�ก แบรนด์เอชพี และก�รดีไซน์อย่�งมีระดับ ลงตัวสำ�หรับนัก ออกแบบในหล�กหล�ยวงก�ร ทั้ง อุตส�หกรรมก�รออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ดิจิตอลมีเดีย รวมถึงวงก�รบันเทิงต่�ง ๆ โดดเด่น ด้ ว ยคว�มส�ม�รถในก�รเรนเดอร์ ผ ลง�นได้ อ ย่ � งเต็ ม ประสิทธิภ�พและฉับไว โดยเวิรค์ สเตชัน่ ใหม่ล�่ สุดจ�กเอชพี ม� พร้อมออปชั่นสำ�หรับกร�ฟิกก�ร์ด และหน่วยประมวลผลอีก ม�กม�ย และยังผ่�นก�รทดสอบและรับรองว่�ใช้ง�นแอพพลิ เคชัน่ ชัน้ นำ�ของอุตส�หกรรมได้อย่�งหมดห่วง ไม่ว�่ จะออกแบบ อุปกรณ์ชิ้นส่วนท�งวิศวกรรมแบบ 3 มิติ, สถ�ปนิกออกแบบ อ�ค�ร หรือช่�งภ�พตัดต่อวิดโี อจ�กง�นอีเว้นท์ เวิรค์ สเตชัน่ HP Z1 ช่วยขับเคลื่อนทุกพลังคว�มคิดสร้�งสรรค์ให้กล�ยเป็นจริง ได้เร็วยิ่งขึ้น มร. เดนนิส ม�ร์ค กล่�วเพิ่มเติมว่� “เวิร์คสเตชั่น HP Z1


Communication & IT พร้อมแล้วที่จะปฏิวัติม�ตรฐ�นอุตส�หกรรมไอที โดย เฉพ�ะอย่�งยิง่ ในด้�นก�รดีไซน์ผลิตภัณฑ์ประเภทเวิรค์ สเตชั่น ประสิทธิภ�พ รวมถึงคว�มส�ม�รถในก�ร บริก�ร ทั้งนี้ มิติใหม่ของเวิร์คสเตชั่นส�ยพันธุ์ล่�สุด จ�กเอชพี รวมถึงประสบก�รณ์ ในก�รใช้ง�นที่เพิ่ม สมรรถนะทัง้ ด้�นภ�พและก�รประมวลผล เอชพีมนั่ ใจ เป็นอย่�งยิง่ ว่� เวิรค์ สเตชัน่ HP Z1 ใหม่นี้ จะช่วยดึงดูด ลูกค้�กลุม่ ใหม่ ๆ และขย�ยขอบเขตคว�มเป็นผูน้ �ำ ของ เร�ได้เพิ่มม�กยิ่งขึ้น” เวิรค์ สเตชัน่ ประสิทธิภ�พทรงพลังเกินคำ�บรรย�ย - อ�นุภ�พของประสิทธิผลทรงพลัง ขับเคลือ่ นโดย กร�ฟิกก�ร์ด NVIDIA Quadro graphics, หน่วยคว�มจำ� ECC, หน่วยประมวลผล Intel® Xeon® processors แบบควอด คอร์ รวมถึงโซลูชั่นซอฟต์แวร์จ�กดีเวลลอปเปอร์ม�กม�ย และเสียง เงียบเบ�ร�วเสียงกระซิบ - ตัวเครื่องถอดประกอบได้ง่�ย ไม่ต้องพึ่งตัวช่วย ช่วยให้ เพิม่ อุปกรณ์ฮ�ร์ดไดรฟ์ อัพเกรดหน่วยคว�มจำ� หรือปรับเปลีย่ น กร�ฟฟิกก�ร์ดได้ง่�ย แค่เปิดออกแล้วเปลี่ยนชิ้นส่วนต่�ง ๆ ได้ ทันที - พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพื่อเวิร์คสเตชั่นโดยเฉพ�ะ ผู้ใช้ง�น ส�ม�รถเลือกออปฃั่นสำ�หรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้หล�กหล�ย ประเภทต�มก�รใช้ง�น ทั้ง 7.2K และ10K SATA, SSD, ก�ร ปรับตั้งค่� RAID, ไดรฟ์แบบถอดเปลี่ยนได้ (AMO), ก�ร์ดรีด เดอร์รองรับไฟล์หล�กหล�ยฟอร์แมท และออพติคอลไดรฟ์ พร้อมด้วย Blu-ray Writer ในตัว - จอแสดงผลระดับมืออ�ชีพ ด้วยหน้�จอ LED ขน�ด 27 นิ้ว รองรับก�รแสดงผลเม็ดสีกว่� 1 พันล้�นเฉดสี ในแบบ inplane switching (IPS) ให้มุมมองกว้�งถึง 178 องศ� - ระบบเสียงแบบไฮไฟ เทคโนโลยี จ�ก SRS Premium Sound และลำ�โพงด้�นหน้�แบบ dual-cone คมชัดทุกมิติก้อง กังว�น - เว็บแคมแบบไฮเดฟินิชั่น ช่วยทำ�ให้ก�รประชุมท�งไกล เห็นชัดได้ในทุกร�ยละเอียด อีกทัง้ ยังส�ม�รถรองรับก�รบันทึก วีดีโอแบบไฮเดฟินิชั่นอีกด้วย - ซอฟต์แวร์ HP Remote Graphics ช่วยให้ทำ�ง�นจ�ก นอกสถ�นที่โดยส�ม�รถเข้�ใช้ไฟล์ง�น 2 มิติ 3 มิติ หรือวีดีโอ หรือแอพพลิเคชั่นที่มีก�รประมวลผลสูงได้อย่�งง่�ยด�ย

- โปรแกรม HP Performance Advisor ช่วยลดระยะเวล� ก�รแก้ไขปัญห�โดยรวบรวมเป็นร�ยง�นก�รปรับตัง้ ค่�อุปกรณ์ ฮ�ร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทสี่ �ม�รถทำ�ได้ เพือ่ เสริมสมรรถนะของ เวิร์คสเตชั่นให้รองรับง�นหนักและแอพพลิเคชั่นสุดหินต่�ง ๆ ได้ง่�ยในคลิกเดียว HP Z820, Z620 และ Z420 – พรัง่ พร้อมเต็มประสิทธิภ�พ ด้วยเทคโนโลยี มัลติคอร์ ล่�สุด และรองรับก�รต่อขย�ยเพือ่ ก�ร ทำ�ง�นแบบเต็มพิกัด HP Z820, Z620 และ Z420 ใหม่ ล่ � สุ ด ม�พร้ อ ม ประสิทธิภ�พเหนือกว่� ด้วย ขุมพลังของหน่วยประมวลผล 8 คอร์ ล่ � สุ ด จ�กอิ น เทล อย่ � ง Intel® Xeon® E5-2600 Processors และหน่วยคว�มจำ� DDR3 ขน�ด 512 GB พร้อม รองรับก�รใช้ง�นแอพลิเคชัน่ ต่�ง ๆ ทีต่ อ้ งก�รก�รประมวลผลอ ย่�งเต็มพิกัดสำ�หรับมืออ�ชีพโดยเฉพ�ะ นวัตกรรมล่�สุดจ�กไลน์อัพ HP Z Workstations ทั้ง 3 รุ่นยังม�พร้อมเทคโนโลยี PCI Express เจเนอเรชั่น 3 ให้ผู้ใช้ ง�นได้สัมผัสประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นด้�นภ�พได้อย่�งเหนือ ระดับ และก�รทำ�ง�นร่วมกับกร�ฟฟิกก�ร์ดใหม่ได้อย่�งไร้รอย ต่อ - HP Z820 Workstation ออกแบบม�เพือ่ รองรับง�นด้�น ที่ต้องก�ร ก�รประมวลผลและก�รคำ�นวณขั้นสูง เหม�ะสำ�หรับ อุตส�หกรรมน้�ำ มันและก๊�ซ, ก�รออกแบบชิน้ ส่วนและกลไกท�ง อุตส�หกรรม และวิศวกรรมเครื่องกล วงก�รแพทย์ และก�รตัด ต่อวิดีโอ รวมถึงแอนิเมชั่น โดย HP Z820 Workstation ม� พร้อมขุมพลังของหน่วยประมวลผลถึง 16 คอร์ หน่วยคว�มจำ� ECC 512 GB และจัดเก็บข้อมูลได้อย่�งรวดร็วทันใจระดับไฮ ส CHAIRMANreview | 79


Communication & IT ปีดถึง 15 TB พร้อมกร�ฟฟิกก�ร์ดคู่ NVIDIA Quadro 6000 graphics - HP Z620 Workstation เหม�ะสำ�หรับสภ�พแวดล้อมที่ ต้องก�รคว�มเงียบและมีพื้นที่ใช้สอยจำ�กัด เหม�ะสำ�หรับผู้ใช้ ง�นในอุตส�หกรรมก�รเงินก�รธน�ค�ร, ก�รตัดต่อวิดีโอ, แอ นิเมชั่น, สถ�ปัตยกรรม รวมถึงก�รออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่มีคว�มซับซ้อนระดับป�นกล�ง โดย HP Z620 Workstation ส�ม�รถรองรับทัง้ โปรเซสเซอร์แบบเดีย่ วและแบบ Dual-socket พร้อมประสิทธิภ�พอันทรงพลังของหน่วยประมวลผลสูงสุด 16 คอร์ หน่วยคว�มจำ� ECC 96 GB และจัดเก็บข้อมูลได้อย่�งรวด ร็วทันใจ ระดับไฮสปีดถึง 11 TB รวมถึงออปชั่นกร�ฟฟิกก�ร์ด NVIDIA Quadro 6000 หรือ dual NVIDIA Quadro 5000 graphics - HP Z420 Workstation สำ�หรับก�รใช้ง�นประมวลผล ทั่วไป ตอบสนองทุกคว�มต้องก�รสำ�หรับทุกวงก�ร ทั้งก�ร ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์, สถ�ปัตยกรรม, ก�รตัดต่อวิดโี อและ ภ�พถ่�ย โดย HP Z420 Workstation พร้อมรองรับหน่วย ประมวลผล Intel® Xeon® processor E5-1600 และ E52600 สูงสุดถึง 8 คอร์ รวมถึงหน่วยคว�มจำ� ECC 64 GB และ และจัดเก็บข้อมูลได้อย่�งรวดร็วทันใจ ระดับไฮ สปีดถึง 11 TB รวมถึงออปชัน่ กร�ฟฟิกก�ร์ด NVIDIA Quadro 5000 graphics หรือ dual NVIDIA Quadro 2000 graphics ขุมพลังมหาศาล เพื่องานระดับ “เมกะทาสกิ้ง” หน่วยประมวลผลในตระกูล Intel® Xeon® processor E5-2600 พร้อมรองรับ 16 คอร์ ในระบบเดียว และยังรองรับ ก�รทำ � ง�นอย่ � งต่ อ เนื่ อ งแบบ 32 threads เมื่ อ ใช้ ง �น 2 โปรเซสเซอร์ทมี่ ี 8 คอร์ในเวล�เดียวกัน พร้อมตัง้ ค่�ใช้ง�น Intel Hyper-Threading(2) Technology นอกจ�กนี้หน่วยประมวล ผลล่�สุดจ�กอินเทล ยังม�พร้อมเทคโนโลยีควบคุมหน่วยคว�ม จำ�แบบบูรณ�ก�ร Intel® vPro™ Technology(3) และเทคโนโลยี Intel Turbo Boost(4) อีกด้วย มร. บอยด์ เดวิส รองประธ�น กลุม่ บริษทั Intel Architecture กล่ � วว่ � “เวิ ร์ ค สเตชั่ น ล่ � สุ ด จ�กเอชพี ที่ ม �พร้ อ มหน่ ว ย ประมวลผล Intel® Xeon® processor E5-2600 ของเร�นั้น ช่วยให้ผู้ใช้ง�นสัมผัสประสบก�รณ์ทำ�ง�นที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้ง ด้�นก�รผลิต ก�รทดสอบ และก�รแก้ไขผลง�น นอกจ�กนี้ Intel® Xeon® processor E5-2600 นี้ ยังเป็นก�รผสมผส�น 80 | CHAIRMANreview

กันอย่�งลงตัวระหว่�งคว�มส�ม�รถและประสิทธิภ�พที่เพิ่ม ม�กขึ้น พร้อมด้วยโครงสร้�งพื้นฐ�นท�ง ไอทีล้ำ�สมัย โดย สมรรถนะเหนื อ ใครเช่ น นี้ จ ะช่ ว ยให้ ผู้ ใช้ ง �นระดั บ มื อ อ�ชี พ ส�ม�รถเห็นภ�พของแบบจำ�ลองต่�งๆ ได้รวดเร็วและแม่นยำ� ม�กขึ้ น ไปพร้ อ มๆ กั บ ก�รจำ � ลองแบบจริ ง ก�รเรนเดอร์ ก�รสร้�งภ�พ 3 มิติ และจำ�ลองโมเดลต่�งๆ ต�มจินตน�ก�ร ได้อย่�งง่�ยด�ยด้วย HP Workstations ใหม่นี้” HP Z Workstations รุ่นใหม่ล่�สุดนี้ ยังช่วยประหยัด พลั ง ง�นได้ ถึ ง ร้ อ ยละ 90 ทั้ ง พลั ง ง�นจ�กก�รใช้ ง �น และ พลังง�นที่สูญเสียจ�กคว�มร้อนภ�ยในตัวเครื่อง พร้อมกันนี้ HP Z Workstations ยั ง ได้ รั บ ก�รรั บ รองม�ตรฐ�นของ EPEAT Gold และปรับตัง้ ค่�ของผลิตภัณฑ์เพือ่ รองรับม�ตรฐ�น ENERGY STAR® HP Z Workstations ทุกรุ่นพร้อมรองรับก�รปรับตั้งค่� ให้ปลอดส�รปรอทและพีวีซี และยังใช้วัสดุประกอบที่ส�ม�รถ นำ�กลับม�รีไซเคิลได้ถึงร้อยละ 90 ต�มน้ำ�หนัก ทั้งนี้ HP Workstations ได้รับคว�มไว้ว�งใจและถูกเลือก ใช้ง�นโดยผู้ใช้ง�นที่ต้องก�รประสิทธิภ�พขั้นสูงในหล�กหล�ย วงก�ร ทัง้ ก�รออกแบบกร�ฟฟิก, บรอดค�สท์, CAD, วิศวกรรม, หน่ ว ยวิ นิ จ ฉั ย ท�งก�รแพทย์ , ก�รเงิ น ก�รธน�ค�รรวมถึ ง อุตส�หกรรมน้ำ�มันและก๊�ซธรรมช�ติ โดย HP Workstations ส�ม�รถรองรับก�รออกแบบได้อย่�งหล�กหล�ย ตัง้ แต่ รองเท้� กีฬ� รถแข่ง ตัวก�ร์ตูน แอนิเมชั่น ไปจนถึงสัตว์ประหล�ดใต้ ท้องทะเลลึก และนอกจ�กนี้ ยังส�ม�รถใช้จัดก�รหลักทรัพย์ มูลค่�กว่�พันล้�นเหรียญสหรัฐฯ ไปจนถึงก�รควบคุมระบบท�ง ไอทีสำ�คัญ ราคาและการจัดจำาหน่าย HP Z1 Workstation ร�ค�เริ่มต้นที่ 64,900 บ�ท (ยังไม่ รวมภ�ษีมูลค่�เพิ่ม) HP Z420, Z620 และ Z820 พร้อมจัดจำ�หน่�ยในภูมิภ�ค เอเชียแปซิฟิกตั้งแต่เดือนเมษ�ยน 2555 เป็นต้นไป HP Z420 ร�ค�เริ่มต้นที่ 49,900 บ�ท (ยังไม่รวมภ�ษี มูลค่�เพิ่ม) HP Z620 ร�ค�เริ่มต้นที่ 69,900 บ�ท (ยังไม่รวมภ�ษี มูลค่�เพิ่ม) HP Z820 ร�ค�เริ่มต้นที่ 89,900 บ�ท (ยังไม่รวมภ�ษี มูลค่�เพิ่ม)


Communication & IT

โนเกียจับมือไมโครซอฟท์จัดเวิร์คช้อป

พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Windows® Phone โนเกียจับมือไมโครซอฟท์ จัดเวิรค์ ช็อปการ พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Windows ® Phone เป็ น ครั้ง แรกให้ กับ นั ก พั ฒ นาแอพพลิ เ คชั่ น ชาวไทย เพื่ อ ส่งเสริมอุตสาหกรรมการสื่อสารไร้สายไทย สร้างสรรค์แอพพลิเคชั่น ที่สอดคล้องกับ ความสนใจของคนไทยให้ผู้ใช้งานโนเกีย สมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบตั กิ าร Windows® Phone ได้เลือกใช้ Nokia Developer Days ในครั้ ง นี้ เ น้ น ก�ร พั ฒ น�แอพพลิ เ คชั่ น ด้ ว ย Windows ® Phone 7.5 Programming ตัวล่�สุด พร้อมแนะนำ�เทคนิก Windows® Phone Application Packaging พั ฒ น�แอพของคุ ณ

ไปสู่ Marketplace อัดฉีดคว�มรู้ติวเข้มกับ Microsoft® Silverlight® และ & Windows® Phone Development Tool แบบเข้มข้น พร้อมสัมผัสกับ Nokia Lumia รุ่นใหม่ ล่�สุด (ซ้าย) คุณศิริพร พัชรวัฒน์ ผู้อำานวย การฝ่ า ยส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม ซอฟต์แวร์ไทย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำากัด และ (ขวา) คุณ จิ ร พั ฒ น์ จั น ทร์ เ จิ ด ศั ก ดิ์ หั ว หน้ า ฝ่ายสนับสนุนนักพัฒนาและระบบ นิ เ วศน์ ก ารสื่ อ สารไร้ ส าย โนเกี ย ประเทศไทย และตลาดเอเชี ย เกิ ด ใหม่ จั ด เวิ ร์ ค ช็ อ ปการพั ฒ นา แอพบนระบบปฏิบัติการ Windows® Phone เป็ น ครั้ ง แรก ณ โรงแรม เรอเนสซองซ์ กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้

CHAIRMANreview | 81


Communication & IT

นักพัฒนา Application ระดับโลก… ฝันที่เป็นจริงของคนยุคนี้

เอไอเอส ทลายกำาแพง นำาคนกล้าคว้าโอกาสรุ่ง “shop spot” App ขายของบนมือถือฝีมือคนไทย เตรียมฮิตหลังสงกรานต์ หนึ่งในอาชีพที่คนยุคนี้ใฝ่ฝันถึง คือการเป็นนักพัฒนาแอพพลิ เคชั่น หรือ App. บนมือถือประเภทสมาร์ทโฟน ...เพราะหากทำา App. ได้โดนใจผูบ้ ริโภค ผลตอบแทนมักจะยืนยาวมหาศาล ...เมือ่ App. กำ�ลังเป็นหนึ่งในอน�คตของโลก หล�ยประเทศจึงส่งเสริมให้เกิด นักพัฒน� App. ขึ้นในประเทศ เพร�ะมีส่วนสำ�คัญที่เป็นพลังขับเคลื่อน สังคมโลก สร้�ง Social network โฉมหน้�ใหม่ๆ จนอ�จส่งผลให้เกิด ธุรกิจและเศรษฐกิจแนวใหม่ขึ้นได้ด้วย จ�กก�รสำ�รวจพบว่� Application ที่เป็นฝีมือคนไทยมีไม่ถึง 0.5% ของ app. จำ�นวนกว่� 500,000 app.ทัว่ โลก ทัง้ ๆ ทีเ่ ฉพ�ะในประเทศไทย น่�จะมีผู้ใช้ mobile data ม�กกว่� 30-40 ล้�นร�ยแล้ว “บ้�นเร�น่�จะมี Talent อยู่เยอะ แต่พวกเข�ข�ดเวที ข�ดโค้ชที่จะ ม�ช่วยแนะนำ�ให้เข�ส�ม�รถเริ่มต้นได้จริง ในขณะที่ต่�งประเทศ หรือ อย่�งในซิลคิ อนวัลเล่ย์ เปิดโอก�สให้คนมีไอเดียได้มพี นื้ ทีท่ ดสอบไอเดีย ของตัวเอง ทำ�ให้มีโอก�สเริม่ ต้นธุรกิจของตัวเองได้ แต่เมืองไทยโลกของ โอก�สยังแคบม�ก ซึง่ เมือ่ ปล�ยปีทแี่ ล้ว เอไอเอส ได้ลองนำ�อีเว้นท์ระดับ โลก Startup Weekend ที่เปิดโอก�สให้คนมีไอเดีย นักพัฒน� นัก โปรแกรมเมอร์ และนักก�รตล�ดได้ม�พบกัน จนสุดท้�ยเร�ก็ได้ทีมนัก พัฒน�ที่มีศักยภ�พจำ�นวนม�ก ซึ่งสม�ชิกทีมส่วนใหญ่เพิ่งจับกลุ่มรวม ตัวกันในง�นนี้ ...ม�ส่งเสริมให้เข�เริ่มต้นธุรกิจก�รสร้�ง app. ออกไป เสนอให้กับนักลงทุนทั่วโลก” นายปรัธนา ลีลพนัง ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำานวยการ ส่วนงานบริการเสริม เอไอเอส เปิดเผย Shop Spot เป็นหนึง่ ในทีมรองชนะเลิศของ “AIS Startup Weekend Bangkok 2011” เป็นทีมคนหนุ่มรุ่นใหม่ ที่ประกอบด้วยสม�ชิกรวม 7 คน ซึ่งเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม ซึ่งพวกเข�มีโอก�สได้บินไป เปิดประสบก�รณ์ครั้งสำ�คัญเป็นเวล� 100 วัน เพื่อพบเจอกับผู้เชี่ยวช�ญ ด้�นก�รพัฒน� App. เจ้�ของธุรกิจดังๆ และนักลงทุนจ�กทัว่ โลก ในง�น Boot Camp ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นง�นที่ JFDI ผู้จัดง�นนำ� 12 ทีม จ�กหล�ยประเทศในเอเชียม�พบกันและเปิดพืน้ ทีใ่ ห้แต่ละทีมได้พฒ ั น� app. ของตัวเองอย่�งเต็มที่ท่�มกล�งก�รป้อนคว�มรู้ ไอเดีย และก�ร เปิดโอก�สให้ได้พบปะกับกูรู นักธุรกิจ และนักลงทุนจ�กทั่วโลก เพื่อ ศึกษ�เรียนรู้ไอเดียจ�กคนเหล่�นี้แล้วนำ�ไปพัฒน�สุดยอด app ขึ้นม� 82 | CHAIRMANreview

“เป็นประสบการณ์ที่น่าทึ่งที่สุด พวกเราได้ เจอคนเก่งๆ ไม่ว่าจากที่ซิลิคอนวัลเล่ย์หรือที่ อื่นๆ จากทั่วโลก ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนไอเดีย มา ช่วยโค้ชเราว่า app. ของเราควรเป็นแบบนี้หรือ เปล่า มาแชร์ประสบการณ์ เท่ากับช่วยลดความ เสี่ยงของธุรกิจที่เรากำาลังจะเริ่มต้น ซึ่งเรื่องนี้ สำาคัญมากๆ เพราะการทำา app. ตัวหนึง่ ไม่ใช่แค่ ทำาโปรดักส์ให้ใช้งานได้เท่านั้น ต้องมี Business อยู่ข้างใน และสุดท้ายคือต้องทำาเงินได้” น�ยนัฏ ฐ์สกล เกียรติสุรนนท์ หรือปอ หัวหน้�ทีม Shop Spot วัย 27 ปี กล่�ว “application Shop Spot นี้เร�คิดขึ้นจ�กก�ร สังเกตพฤติกรรมคนยุคใหม่ที่ชอบซื้อข�ยของออนไลน์ กันม�กขึน้ เรือ่ ยๆ ในบ้�นเร�มีตล�ดนัดข�ยของมือสอง ทั่วประเทศ พฤติกรรมแบบนี้มีอยู่แล้ว และเกิดขึ้นทุก วัน แต่ก�รซือ้ ข�ยท�งอินเตอร์เน็ททุกวันนีใ้ ช้เวล�ค่อน ข้�งม�ก และขั้นตอนเยอะ ดังนั้นเร�จึงคิดให้ app. Shop Spot มีคว�มพิเศษตรงทีท่ �ำ ให้ก�รซือ้ ข�ยง่�ยขึน้ ใช้เวล�ไม่ถึง 1 น�ทีก็อนุมัติข�ยได้ ดูโลเคชั่นได้ว่� สินค้�อยูใ่ กล้ไกลแค่ไหน และซือ้ ข�ยได้ทงั้ สินค้�มือสอง และมือใหม่ .... คว�มพิเศษที่เร�กำ�ลังผลักดันอีกอย่�ง เป็นเรื่องของ personal online window shopping


Communication & IT

ส�ม�รถดูของ follow tag เหมือนมีแคตต�ล็อคของ ตัวเอง วันนี้อย�กดูเสื้อผ้�ยี่ห้อ A ก็ส�ม�รถ follow tag โดยคนข�ยเสื้อยี่ห้อ A ทั้งหมดก็จะฟรีท ม�ห�เร�เอง โดยไม่ซ�้ำ กันเลย หรือถ้�จะซือ้ ก็เลือกได้ว่�ต้องก�รยีห่ อ้ ไหน สินค้�ก็จะม�เสนอถึงหน้�จอเร�ทันที ระยะแรก จะเน้นสินค้�แฟชั่นและ สินค้�ประเภท gadget เป็น หลัก เหมือนห้�งที่ซื้อข�ยเฉพ�ะเรื่องนี้ ซึ่งกล�งเดือน เมษ�ยนนีจ้ ะเปิดให้คนไทยด�วน์โหลดเล่นฟรี สำ�หรับ ผู้ใช้มือถือไอโฟนทุกค่�ย ผมก็หวังว่�ผู้ใช้จะสนุก และ ช่วยให้เข�ซื้อข�ยของได้ง่�ยขึ้น” “ตอนนี้พวกเร�ก็ยังอยู่กันที่ Boot camp ทำ�ง�น กันแทบ 24 ชัว่ โมงเพือ่ ให้เสร็จทัน 100 วันต�มกำ�หนด ในแต่ละวันเร�ได้ประสบก�รณ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ได้เจอ ผู้รู้ม�กม�ยที่ม�ช่วยแชร์ไอเดีย เป็นคว�มประทับใจที่ เกิดขึ้นทุกๆ วัน และส่งเสริมให้เร�เกิดแรงบันด�ลใจที่ จะต้องทำ�ออกม�ให้ดีที่สุด เพื่อพิสูจน์ว่� app. ของเร� จะไม่โตแค่ในตล�ดเมืองไทย แต่จะไปทั่วตล�ดเอเชีย ตอนนี้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว หลังจ�กที่เร�เปิดให้ คนได้ลองใช้กันแล้ว ก็ต้องเตรียมตัว present ให้กับ นักลงทุนทัว่ โลกทีจ่ ะม�ฟังพวกเร�นำ�เสนอในต้นเดือน พฤษภ�คมนี้ เร�ต้องตอบให้ได้ว�่ คนไทยเล่นเท่�ไหร่ คนสิงคโปร์เล่นเท่�ไหร่ หรือห�กมีคนด�วน์โหลด 1 หมื่นคน เล่นได้จริงเท่�ไหร่ สุดท้�ยแล้วตอบโจทย์ว่� เข�ข�ยจริงได้เท่�ไหร่ คือเร�มีเวล�ประม�ณ 2 สัปด�ห์ ที่จะพิสูจน์ตัวเลขนี้ครับ เริ่มต้นที่ตล�ดไทย” ด้ � นนายปรั ธนา ลีลพนัง ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้อำานวยการ ส่วนงานบริการเสริม เอไอเอส กล่�วปิดท้�ยว่� “เอไอเอส ตั้ ง ใจที่ จ ะสนั บ สนุ น ที ม นั ก พั ฒ น� application ให้ได้เกิดขึ้นเยอะๆ ในไทย เร�จะได้มี app. ดีๆ ให้ผู้บริโภค ดีใจที่ก�รจัด AIS Startup weekend ช่วยให้คนหนุ่มกลุ่มนี้ได้ม�ยืนอยู่จุดนี้ ตอนนี้พวกเขาใช้เวลาไป ประมาณ 60 กว่าวันทำาได้ขนาดนี้แล้ว แต่ถ้าเป็นชีวิตจริงๆ นี่ มันต้องใช้เวลาหลายปีนะในการเรียนรู้ขั้นตอน และการที่จะได้ เจอคนทีม่ คี วามรู้ พบกูรตู า่ งๆ จากทัว่ โลกก็ใช่วา่ จะเจอกันง่ายๆ ตอนนี้โอก�สเปิดให้แล้ว ขึ้นอยู่กับพวกเข�ทุกคนแล้วว่�จะทำ�ได้สำ�เร็จ ไหม และสำ�หรับคนที่มีไอเดียอยู่แล้ว หรือมีของดีอยู่แล้ว ไม่จำ�เป็นต้อง รอเข้�ประกวดไอเดีย ส�ม�รถเข้�ตล�ด mobile data ที่มันวิ่งอยู่บนอิน เตอร์เน็ท เร�ส�ม�รถสนับสนุนให้ไปถึงลูกค้�ได้ และลูกค้�จะเป็นผู้ ตัดสินว่�ชอบหรือไม่ชอบเอง คุณไม่จำาเป็นตั้งไปตั้งทุนบริษัทเป็น ล้ า นๆ ใครมี ไ อเดี ย เข้ า มาคุ ย ได้ เ ลย อะไรที่ คุ ย แล้ ว เข้ า ท่ า สนับสนุนได้จะสนับสนุนทันที ไม่ต้องรองานประกวดไอเดีย ก็ อยากเชิญชวนคนกล้าเข้ามาคุยกัน” “ผมบอกได้เลยว่� Startup Weekend เป็นโครงก�รที่ดีม�กๆ ก�ร ทำ� application 1 ตัวต้องก�รทักษะหล�ยด้�น ทัง้ นักก�รตล�ด นักดีไซน์ นักโปรแกรมเมอร์ บ�งครั้งเร�ต้องห�ทีม ห�คนม�ทำ�ร่วมกัน ...ขอให้ เริ่มต้นเลย ถ้ากล้าและมีไอเดีย ก็แชร์ไอเดียมาเลย อย่าปิดไอเดียตัวเอง กล้าแชร์จะได้พัฒนาให้เกิดขึ้นจริง พอมีไอเดียแล้วมันจะไปจุดประกาย ให้คนอื่นๆ และเราก็จะได้สมาชิกเข้ามาสู่ทีม หากมีไอเดียแต่ไม่มีพื้นที่ หรือโอกาสรองรับก็จบ...เข้ามากันเลยครับ มาเป็นรายแรกๆ ทีใ่ ช้โอกาส นี้ให้เต็มที่ สุดตัว สุดกำาลังกัน” น�ยนัฏฐ์สกล เกียรติสุรนนท์ หรือปอ หัวหน้�ทีม ทิ้งท้�ยให้กับคนมีไอเดียที่ยังกล้�ๆ กลัวๆ ก�รเริ่มต้นอยู่... แน่นอนว่า ...คนไทยเตรียมตัวพบกับ app. Shop spot ฝีมือ คนไทยทีม่ แี ผนสร้างความฮิตไปทัว่ เอเชีย...และทัว่ โลกในอนาคต อันไม่ไกลนี้ CHAIRMANreview | 83


Communication & IT

ไทยคมเปลี่ยนโลโกใหม่

พร้อมพลิกสูบ่ ทใหม่ทจี่ ะก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน) ประกาศ วันนีว้ า่ บริษทั ฯได้เปลีย่ นสัญลักษณ์ (โลโก) ใหม่หลังจากให้บริการดาวเทียมมากว่า 20 ปี โดยสั ญ ลั ก ษณ์ ใ หม่ นี้ จ ะสอดคล้ อ งกั บ สัญลักษณ์ของ“อินทัช” ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ของ บมจ.ไทยคมและบริษทั แอดวานซ์ อิน โฟเซอร์ วิ ส (“เอไอเอส”) ซึ่ ง อยู่ ใ นกลุ่ ม บริษทั เดียวกัน ทัง้ นีก้ ารเปลีย่ นโลโกในครัง้ นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเข้าสู่ “บทใหม่” ของไทยคมที่มุ่งมั่นจะนำาธุรกิจให้เติบโตไป ข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง สำ � หรั บ สั ญ ลั ก ษณ์ ใ หม่ มี ที่ ม �จ�ก “รอยยิ้ ม ” ที่ เ ป็ น สัญลักษณ์ของคนไทย ใช้โทนสีสว่�งสดใส เพื่อสะท้อนถึงคว�ม รู้สึกที่เป็นมิตรของไทยคมที่อยู่ใกล้ชิดทุกคนตลอดม� ก�ร เปลี่ยนสัญลักษณ์นี้ต้องก�รสื่อถึงคว�มมุ่งมั่นของไทยคมเพื่อ ก�รก้�วสู่คว�มเป็นเลิศด้�นเทคโนโลยี และทุ่มเทเพื่อเอ�ชนะ ท้�ท�ยทุกอุปสรรคและข้อจำ�กัดเพือ่ ให้บรรลุเป้�หม�ย นอกจ�ก นี้ ไทยคมยังเชือ่ ในคว�มคิดริเริม่ โดยทุม่ เทสร้�งสรรค์นวัตกรรม ในขณะเดียวกันยังคงมุง่ มัน่ แสวงห�คว�มคิดใหม่ เพือ่ ตอบสนอง คว�มต้องก�รของลูกค้� และสร้�งประโยชน์ตอ่ ก�รพัฒน�สังคม และประเทศช�ติที่ยั่งยืนตลอดไป

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธ�นกรรมก�รบริห�รและ ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร บมจ.ไทยคม กล่�วว่� “ในช่วง เวล� 20 ปีที่ผ่�นม� ไทยคมประสบคว�มสำ�เร็จในก�รเป็น ผู้ให้บริก�รด�วเทียมชั้นนำ�แห่งเอเชีย และได้นำ�ด�วเทียม ไทยคม ด�วเทียมสื่อส�รของไทยขึ้นสู่อวก�ศม�แล้วถึง 5 ดวง เร�ภ�คภู มิ ใ จที่ ไ ด้ ส ร้ � งประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ สั ง คมและประเทศ 84 | CHAIRMANreview

โดยเป็นส่วนสำ�คัญในก�รสร้�งคว�มเท่�เทียมในก�รติดต่อ สื่อส�ร เพิ่มโอก�สท�งก�รศึกษ�ของเย�วชน นำ�พ�ข้อมูล ข่ � วส�รและคว�มบั น เทิ ง ต่ � งๆ ไปสู่ ป ระช�ชน และสร้ � ง โอก�สให้ กั บ ผู้ ที่ อ ยู่ ห่ � งไกล ไทยคมยั ง เป็ น ผู้ บุ ก เบิ ก และ พั ฒ น�เทคโนโลยี ด้ � นด�วเที ย มอย่ � งต่ อ เนื่ อ ง ด้ ว ยคว�ม ภ�คภูมิใจที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศไทยและต่�งประเทศ ด้วยประสบก�รณ์กว่� 20 ปี” “นอกจ�กนี้ บริษัทฯได้ยึดมั่นหลักธรรม�ภิบ�ลในก�ร ดำ�เนินธุรกิจตลอดม� แม้ว�่ ระหว่�งท�งจะมีอปุ สรรค แต่เร�มอง ว่�เป็นคว�มท้�ท�ยให้มุ่งมั่นเดินหน้�ต่อไป ไม่ย่อท้อหรือหมด กำ�ลังใจ” “ในวันนี้ ไทยคมก้�วสู่ปีที่ 20 แล้ว เป็นเวล�อันเหม�ะสม ที่จะปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์เพื่อคว�มทันสมัยและใกล้ชิดกับ ทุ ก คนม�กขึ้ น ซึ่ ง สั ญ ลั ก ษณ์ ใ หม่ จ ะเป็ น จุ ด เริ่ ม ของก�รนำ � “ไทยคม” สู่ “บทใหม่ ” ที่ กำ � ลั ง เติ บ โตไปข้ � งหน้ � อย่ � ง แข็งแกร่ง ด้วยเป้�หม�ยและทิศท�งที่ชัดเจน พร้อมที่จะท้�ท�ย อุปสรรคอย่�งไร้ขีดจำ�กัด มุ่งสู่คว�มเป็นผู้นำ�ในเทคโนโลยีและ บริก�รด้�น Broadcast และ Broadband แห่งเอเชียแปซิฟิก และเหนืออื่นใด ไทยคมยังคงมุ่งมั่นที่จะทำ�ประโยชน์เพื่อสังคม ส่วนรวมตลอดไป” น�งศุภจีกล่�ว


New Products

• ครีมอาบน้ำ มิสทิน ไวท์สปา ซัมเมอร์ ยูวีทรี ไวท์เทนนิ่ง ครีมอาบน้ำาที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากผลทับทิมสเปน 100 % ที่ได้ชื่อว่าเป็นทับทิมที่ดีที่สุดในโลก มีสารแอนตี้ ออกซิแดนท์สูง และด้วยเนื้อฟองครีมสีชมพูละเอียดนุ่ม เข้าปรนนิบัติผิวกายแลดูอ่อนเยาว์ เนียนนุ่มชุ่มชื่น แลดู กระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ คุณค่าแห่งทับทิมสเปน ผลทับทิมที่มีสีแดงเข้มมาก ได้ชื่อว่าเป็นทับทิมที่ดีที่สุด ในโลกอุดมด้วยสารแอนตี้ออกซิแดนท์มากกว่าทับทิม ทั่วไป ช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัย เพื่อผิวแลดู อ่อนเยาว์และมีวิตามินซี สูงกว่าแอปเปิ้ลเกือบ 2 เท่า ทำาให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื่น ไม่แห้งกร้าน

• ‘โคนิก้า มินอลต้า bizhub215

ครบทุกความต้องการใช้งานด้านเอกสาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำากัด (มหาชน) หรือ ifec ผู้นำาเข้าและทำาตลาดเครื่องดิจิทัลมัลติฟังก์ชั่น ‘โคนิก้า มินอลต้า’ รายเดียวในประเทศไทย แนะนำา เครื่องดิจิทัลมัลติฟังก์ชั่น รุ่น bizhub 215 ที่มีฟังก์ชั่น การทำางานครบเครื่อง ทั้งพริ๊นท์ แฟกซ์ สแกนและก๊อปปี้ ด้วยความเร็ว 21 แผ่นต่อนาที รองรับขนาดกระดาษ สูงสุดถึง A3 ตอบสนองความต้องการของลูกค้าธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดเล็กที่ต้องการใช้เครื่องดิจิทัลมัลติฟังก์ชั่น บริหารจัดการงานเอกสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น

CHAIRMANreview | 85


Chairman Society • สวยทุกองศากับโปรโมชั่นแรงของบิ๊กซี

วรวรรณ เพียรลิขิตวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การตลาด บมจ. บิ๊กซี ซู เปอร์เซ็นเตอร์ จับมือผู้บริหารผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามชั้นนำ อาทิ P&G ยูนิลีเวอร์ ลอริอัล และแพน ราชเทวี กรุ๊ป จัดงาน “Sense of Beauty สวยทุกองศากับบิ๊กซี” อัดงบกว่า 100 ล้านบาท ลดราคาผลิตภัณฑ์สุขภาพ และความงาม 10-30% แจกคูปอง 30 บาท เมื่อซื้อสินค้าสุขภาพและ ความงามครบ 300 บาท หรือกิ๊ฟเซ็ทมูลค่า 400 บาท เมื่อซื้อครบ 1,200 บาท พร้อมประกวดภาพสวยทางเฟซบุ๊ค Meet & Greet ดาราดัง และเวิร์ค ช็อปกับกูรูความงาม วันนี้-16 เม.ย. 55

• ธสน. สัญจรจัดอบรมเตรียมพร้อม SMEs ก่อนส่งออก จ.ขอนแก่น

นายคนิสร์ สุคนธมาน (กลาง) กรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารเพือ่ การส่งออกและนำเข้า แห่ ง ประเทศไทย (ธสน.) เป็ น ประธานเปิ ด โครงการอบรม SMEs เรี ย นรู้ . .. ก่อนส่งออก เรื่อง “ส่งออก...เรื่องง่ายๆ ไปกับ EXIM” ซึ่ง ธสน. สัญจรจัดขึ้นเป็น ครั้งที่ 2 ในปีนี้ เพื่อให้ความรู้พื้นฐานเตรียมความพร้อมก่อนทำธุรกิจส่งออกให้แก่ ผู้ประกอบการ SMEs ในขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ณ วิทยาลัยการปกครอง ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555

• แล้งนี้ ไม่แล้งน้ำใจด้วยการให้โลหิต”

นายประภาส ทองสุข (ที่ 4 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมกับ แพทย์หญิงสร้อยสอางค์ พิกลุ สด (กลาง) ผูอ้ ำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดตัวโครงการ “แล้งนี้ ไม่แล้งน้ำใจด้วยการให้โลหิต” โดยเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วม บริจาคโลหิตระหว่างวันที่ 7 – 16 เมษายน 2555 เพื่อให้มีปริมาณโลหิต เพียงพอต่อความต้องการใช้ในช่วงดังกล่าวซึ่งเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่อง และมักมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงซึ่งจำ าเป็นต้องใช้โลหิตจำานวนมาก สามารถบริจาคได้ทศี่ นู ย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดนู งั ต์ สอบถามราย ละเอียดโทร 02-256-4300

• ใช้บัตรเครดิตธนชาต รับสองเด้ง

บัตรเครดิตธนชาต ออกแคมเปญ “ผ่อน 0% เบาๆ รับ Cash back สูงสุด 15,000 บาท กับบริการ Smile plan” ทุกครั้งที่ใช้จ่ายผ่านบัตรธนชาตตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป สามารถเลือกผ่อนเบา ๆ นานสูงสุดได้ถึง 10 เดือน ในหมวด สินค้าที่ร่วมรายการ อาทิ ความงามและสุขภาพ, ยานยนตร์, การศึกษา, ของ ตกแต่งบ้าน, อุปกรณ์ IT, มือถือ, เครือ่ งประดับ, ท่องเทีย่ วทัง้ ในและต่างประเทศ รวมทั้งหมวดต่าง ๆ อีกมากมาย ลูกค้าที่สนใจสามารถเข้าร่วมรายการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 30 มิถุนายนนี้ เท่านั้น

• โครงการโอบป่า รักษ์ป่า เพื่อผืนป่าตะวันตก”

นายระเฑียร ศรีมงคล (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร “เคทีซ”ี หรือ บริษทั บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (ขวา) กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและกรรมการ ตรวจสอบ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และนางรตยา จันทรเทียร (กลาง) ประธาน มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อความร่วมมือ “โครงการโอบป่า รักษ์ปา่ เพือ่ ผืนป่าตะวันตก” เพือ่ เป็นการสนับสนุนการดำเนิน กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือการทำงานอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ สร้างภาคีความร่วมมือในการขยายช่องทางการรับบริจาค สนับสนุนการทำงาน ของมูลนิธฯิ ในการรักษาผืนป่า รวมถึงดำเนินกิจกรรมเพือ่ สังคมร่วมกัน ณ ห้อง ประชุม อาคาร 1 ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ (นานาเหนือ) เมือ่ เร็วๆ นี้

86 | CHAIRMANreview


Chairman Society • ศูนย์การค้าของสยามฟิวเจอร์มอบรางวัลผู้โชคดี

อรการ จิวะเกียรติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอป เมนท์ จำกัด (มหาชน) (คนที่ 1 จากซ้าย) ร่วมกับ ณรงค์ กมลเดชเดชา ผู้จัดการ อาวุโสฝ่ายช่องทางจัดจำหน่าย บริษัท เอชทีซี (ไทยแลนด์) จำกัด (คนที่ 1 จากขวา) มอบรางวัลมือถือสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต กว่า 30 รางวัล รวมมูลค่ามากกว่า 400,000 บาท ให้แก่ลูกค้าผู้โชคดีจากการใช้บริการร้านค้าภายในศูนย์การค้าของ สยามฟิวเจอร์ทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ เอสพลานาด, เจ อเวนิว, มาร์เก็ตเพลสทองหล่อ, เอกมัย พาวเวอร์ เซ็นเตอร์, ลา วิลล่า, ดิ อเวนิว แจ้งวัฒนะ, เพชรเกษม พาวเวอร์ เซ็นเตอร์, นวมินทร์ ซิตี้ อเวนิว และเฟสติวัล วอล์ค ซึ่งกิจกรรม HTC Reward นี้ จัดขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกกับการจับจ่ายและเพื่อคืนกำาไรให้ลูกค้าที่ให้การ สนับสนุนมาโดยตลอด

• ณเดชน์ จับคู่ เอ ศุภชัย เปิดงาน “เลี้ยงสัตว์จัดสวน”

ณเดชน์ คูกิมิยะ จับคู่ เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร นักปั้นมือทอง ร่วมพูดคุยเรื่องราว เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและต้นไม้ในงานเลี้ยงสัตว์จัดสวน ครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้น ระหว่าง วั น ที่ 5 – 18 เมษายน 2555 พร้ อ มกั น นี้ ยั ง ได้ รั บ เกี ย รติ จ ากคุ ณ โอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง เปิดงานอย่างเป็นทางการ ณ ลานเทอเรส ชั้น 1 กสิกรไทยจัดสัมมนา “ผลกระทบการขึ้นค่าแรงที่มีต่อ SME”

• ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ“ค่าแรง 300 บาทกับธุรกิจเอสเอ็มอี”

นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ (ซ้าย) ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ค่าแรง 300 บาทกับธุรกิจเอสเอ็มอี” ในงานสัมมนาที่ธนาคารจัดขึ้น ให้แก่ลกู ค้า เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ในการสร้างความเข้าใจและทราบถึงผลกระทบการ ขึน้ ค่าแรงงานทีม่ ตี อ่ ธุรกิจเอสเอ็มอี โดยมีนายพัชร สมะลาภา (ขวา) รองกรรมการ ผูจ้ ดั การ ธนาคารกสิกรไทย ให้การต้อนรับ ณ K SME AEC Flagship Knowledge Center อาคารจามจุรีสแควร์ เมื่อเร็วๆ นี้

• “เคลียร์”เปิด “เฮอร์บัล ฟิวชั่น ปาร์ตี้”

• “กลุ่มสิทธิผล วีแคร์” มอบรถเข็นแก่ โครงการ “ล้อเลื่อนเพื่อนคนพิการ” จากภาพ คุณวิชยั กิง่ ชา ผูอ้ ำนวยการโครงการ “กลุม่ สิ ท ธิ ผ ล วี แ คร์ ” มอบรถเข็ น สำ า หรั บ ผู้ พิ ก าร ใน โครงการ “ล้อเลื่อนเพื่อนคนพิการ” แก่มูลนิธิคน พิการไทย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี คุณเครือวัลย์ หงษ์ธำรงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิคน พิการไทย เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด โดย นางสาวสุทิพา ปัญญา มหาทรั พ ย์ ผู้ อำ า นวยการฝ่ า ย พัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์เส้นผม และทันตผลิตภัณฑ์เดินหน้าสร้าง คอนซู ม เมอร์ ค อนเน็ ก ชั่ น ให้ กั บ แบรนด์ ด้วยการจัดงาน “เคลียร์ เฮอร์ บั ล ฟิ ว ชั่ น ปาร์ ตี้ ” ปาร์ ตี้ เปิดตัว “เคลียร์ เฮอร์บัล ฟิวชั่น” ครัง้ แรกของผลิตภัณฑ์ดแู ลเส้นผม และหนั ง ศี ร ษะที่ มี ส่ ว นผสมของ ธรรมชาติ “โสม” และ “ทรี ที ออยล์ ” ผสานกั บ เทคโนโลยี นูเทรียม 10 เพื่อจุดจบของรังแค อย่ า งแท้ จ ริ ง ให้ ผู้ บ ริ โ ภคได้ มั น ส์ อย่ า งเต็ ม ที่ กั บ คอนเสิ ร์ ต 4 มิ ติ แห่ ง ปี ทั้ ง “แสง-สี - เสี ย ง-กลิ่ น ” จาก 3 วงดนตรีขวัญใจวัยรุ่น “บุดดาเบลส-เคลียร์-แทททู คัลเลอร์” โดย มี “พลอย-เฌอมาลย์ บุณยศักดิ์” พรีเซ็นเตอร์ 4 ปีซ้อนของเคลียร์ร่วม สร้างสีสัน

CHAIRMANreview | 87


Chairman Society • โครงการ “เสริมศักยภาพนักธุรกิจมือโปร” รุน่ ที่ 4

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมมอบ วุฒบิ ตั รและแสดงความยินดีแก่ผปู้ ระกอบการเอสเอ็มอี จำนวนกว่า 100 ราย ที่ สำเร็จหลักสูตรการอบรมในโครงการ “เสริมศักยภาพนักธุรกิจมือโปร” หรือ (SCB SME Intelligent Entrepreneur Program: IEP) รุ่นที่ 4 ที่ธนาคารร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึน้ เพือ่ เพิม่ พูนทักษะและพัฒนาศักยภาพรวมถึงการ สร้างสรรค์ความแตกต่างเพือ่ ความสำเร็จอย่างยัง่ ยืนให้กบั ธุรกิจเอสเอ็มอี เมือ่ เร็วๆ นี้ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

• รณรงค์คนไทย “ท้าชนะเสียวฟันทุกวัน”

นางอัญญา สุวรรณศรีนนท์ (ที่สองจากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคู่ค้า บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด และ นางสาวปุณรดา มานะศิรมิ งคล (ขวา สุด) บริษทั แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ “ท้าชนะเสียวฟัน ทุกวันกับเซ็นโซดายน์” เพือ่ รณรงค์สง่ เสริมให้คนไทยมีสขุ ภาพช่องปากทีด่ ี มัน่ ใจท้า ชนะอาการเสียวฟัน โดยเปิดบูธนำผูเ้ ชีย่ วชาญให้ความรูใ้ นการดูแลสุขภาพช่องปาก และฟัน พร้อมเปิดโอกาสให้หนุม่ สาวนักชิมร่วมกิจกรรมท้าชนะเสียวฟัน แข่งขันรับ ประทานอาหารรสเปรีย้ วจัดและเย็นจัด เสริมความมัน่ ใจเต็มร้อยโดยมี โฬม พัชฏะ มาเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพฟัน ให้หนุม่ สาวนักชิมไม่ตอ้ งกลัวเสียวฟันอีกต่อไป ณ บิก๊ ซี ราชดำริ ท็อปส์ ลาดพร้าว และเทสโก้ โลตัส ศรีนครินทร์ เมือ่ เร็วๆ นี้

• รางวัลสุดยอดสินค้าขายดีจากร้านวัตสัน

จอย-วราลักษณ์ วาณิชย์กุล ประธานบริหาร บริษัท อินโนเวทีฟลิฟวิ่ง อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด (ขวา) ผูผ้ ลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กอนนา บี เซ็กซีฟ่ ติ บอดี้ เซรั่ม (Gonna be Sexyfit Body Serum) รับมอบรางวัล “Best Slimming Serum” สุดยอดผลิตภัณฑ์ขายดีอันดับหนึ่งประเภทเซรั่มกระชับสัดส่วน จาก ร้านวัตสัน โดยมี นันทนัช ภูรภิ ษู ติ ผูบ้ ริหารบริษทั เซ็นทรัล วัตสัน เป็นผูม้ อบรางวัล ในงาน “Health, Wellness and Beauty Awards 2011” ณ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมือ่ เร็วๆ นี้

• เยีย่ มคารวะเอกอัครราชทูต สหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย นางคริสตี้ เคนเนย์ (กลาง) เปิด บ้านพักให้ เยาวชนทูตความดีแห่งประเทศไทย ปี 2 D Ambassador Season II เข้าพบ เพือ่ รับโอวาทและขอคำแนะนำก่อนออกปฏิบตั ภิ าระกิจส่งต่อความดี สร้าง แรงบันดาลใจเปลี่ยนแปลงสังคม ในเรื่องเกี่ยวกับการต้านคอร์รับชั่น น้องๆ เยาวชนทูตความดี ทัง้ 8 คน จะกลับไปภูมลิ ำเนาทัง้ สีภ่ มู ภิ าค และสร้างกิจกรรม เพือ่ เชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมทำความดีเป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังจากนัน้ จะ กลับมานำเสนอผลสำเร็จของกิจกรรมทีไ่ ด้ทำ ให้กบั คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ใน รอบตัดสินชิงชนะเลิศ ภายในเดือนมิถนุ ายน ปีน้ี สามารถติดตามชมกิจกรรมและ ความเคลือ่ นไหวของน้องเยาวชนทูตความดีได้ท่ี www.do-d-club.com

• ไวไว....มอบรายได้เพือ่ การกุศล

คุณรพีรฐั แต้มคงคา กรรมการรองผูจ้ ดั การด้านทัว่ ไป (ที่ 3 จากซ้าย) และ คุณยศสรัล แต้มคงคา ผูจ้ ดั การฝ่ายส่งเสิรมการตลาด (ที่ 2 จากซ้าย) บริษทั โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผูผ้ ลิต และจำหน่ายบะหมีก่ ง่ึ สำเร็จรูปตรา “ไวไว” พร้อมด้วย กุ้ง-สุธิราช วงศ์เทวัญ มอบเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จากงาน “ไวไว..ลิเก คอนเสิร์ต กุ้ง-สุทธิราช” เพื่อนำไปบูรณปฏิสังขรณ์ วัดวิหารทอง อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เมือ่ เร็วๆ นี้

88 | CHAIRMANreview


Chairman Society • หลักทรัพย์ธนชาตจัดสัมมนาให้ลกู ค้ากลุม่ สถาบันชัน้ นำ

นางอัศวินี ไตลังคะ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บล. ธนชาต จำกัด (มหาชน) มอบของทีร่ ะลึกให้แก่นายอรินทร์ จิรา ประธานสภาทีป่ รึกษาธุรกิจ อาเซียน (AEC) ในโอกาสที่ร่วมบรรยายในหัวข้อ “AEC Opportunities and Challenger” ประเทศไทยจะเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 โดยบล. ธนชาต ได้เชิญลูกค้ากลุม่ สถาบันชัน้ นำของประเทศถึง 12 บริษทั เข้าร่วมรับฟัง ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ลกู ค้าปรับตัวให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของอาเซียนและของโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลง งานดังกล่าวจัดขึน้ ณ โรงแรม Crown Plaza Bangkok ลุมพินี เมือ่ เร็วๆ นี้

• ซีเอส ล็อกซอินโฟ ปันความรูด้ ว้ ยคอมพิวเตอร์เพือ่ น้อง

ซีเอส ล็อกซอินโฟ ร่วมกับ เสม็ดรีสอร์ทกรุป๊ มอบเครือ่ งคอมพิวเตอร์ พร้อม เงินสมทบทุนเพือ่ ปรับปรุงอาคารเรียนให้กบั น้องๆโรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร มุง้ เน้นส่งเสริมการศึกษา พัฒนา และเพิม่ ศักยภาพทางการเรียนรูข้ องเยาวชน ไทยผ่านเครือ่ งมืออุปกรณ์ไอที อีกทัง้ ยังลดช่องว่างทางการศึกษาของเยาวชน ที่ห่างไกลความเจริญให้ทัดเทียมกับในเมือง สอดคล้องกับนโยบายบริษัทที่ ต้องการสนับสนุนให้โรงเรียนทีย่ งั ขาดแคลนอุปกรณ์ไอที มีอปุ กรณ์ทจ่ี ะเป็น ประโยชน์ตอ่ การเรียนการสอนของครูและนักเรียน อีกทัง้ ยังช่วยเปิดโลกแห่ง การเรียนรูข้ องนักเรียนให้กว้างยิง่ ขึน้

• “ร่วมสร้างวัฒนธรรมขับขีป่ ลอดภัย ประกันภัยห่วงใยคุณ”

บริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันวินาศภัย และสมาคม ประกันประกันชีวติ ไทย เปิดตัวโครงการ “ประกันภัยร่วมส่งเสริมทศวรรษแห่งความ ปลอดภัยทางถนนด้วยการสวมหมวกนิรภัย 100%” เพือ่ รณรงค์สง่ เสริมให้ประชาชน เห็นความสำคัญของการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และเกิดเป็นวัฒนธรรมการขับขี่ รถจักรยานยนต์ดว้ ยการสวมหมวกนิรภัย ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างวัฒนธรรมขับขี่ ปลอดภัย ประกันภัยห่วงใยคุณ” โดยมีการปล่อยขบวนคาราวานมอเตอร์ไซค์รณรงค์ สวมหมวกนิรภัยจากบริษทั ประกันภัยต่างๆ กว่า 200 คัน ณ สำนักงานคณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ถนนรัชดาภิเษก

• GG E-Sports Champion League 2012 Powered By ASUS

นายมานะ ประภากมล (ที่ 6 จากซ้าย) ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริษทั ทรู ดิจติ อล พลัส จำกัด ร่วมกับ นายมนต์ธรี ์ วุฒริ งค์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผูจ้ ดั การประจำ ประเทศไทย กลุม่ ธุรกิจโอเฟ่นแพลทฟอร์ม บริษทั อัสซุสเทค คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดแคมเปญ “GG E-Sports Champion League 2012 Powered By ASUS” เปิดเวทีประลองยุทธ์ครัง้ ยิง่ ใหญ่ ให้เหล่าเกมเมอร์ ประชันฝีมอื ใน 5 เกมออนไลน์สดุ ฮิต Special Force, FIFA Online 2, Magic World 2 Online, M Fighter และ Battery Online ชิงรางวัล มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท พร้อมเชิญชวนเกมเมอร์ขน้ั เทพทัว่ ประเทศตัง้ สโมสร ส่งทีมท้าชิง ณ อินฟินติ ฮ้ี อลล์ ชัน้ 5 สยามพารากอน เมือ่ เร็วๆ นี้

• LH Bank เปิดสาขาตลาดไท

นายรัตน์ พานิชพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)(LH Bank) คุณพิชติ นิม่ กุล กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ไทย แอ็ก โกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด ร่วมเป็นประธานในพิธเี ปิด ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สาขา ตลาดไท เพือ่ อำนวยความสะดวกในการให้บริการทางการเงิน ทัง้ ด้านเงินฝาก สิน เชือ่ และบริการอืน่ ๆ และเป็นทางเลือกแก่ลกู ค้าทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีต่ ลาดไท และ พืน้ ทีใ่ กล้เคียง สาขาตลาดไท เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ถึง อาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00 - 18.00 น.

CHAIRMANreview | 89


Chairman Society • ไทยสมุทรประกันชีวติ ร่วมรณรงค์ขบั ขีป่ ลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% บริษทั ไทยสมุทรประกันชีวติ จำกัด เพือ่ นคูช่ วี ติ ... ตลอดไป โดย คุณกีรติ อัสสกุล (แถวหลัง - ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ และ ดร.สมชาย ธรรม ศิรทิ รัพย์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการบริษทั นำทีม พนักงานจิตอาสาไทยสมุทรเข้าร่วมงานเปิดตัว “โครงการประกันภัยร่วมส่งเสริมทศวรรษแห่ง ความปลอดภัยทางถนนด้วยการสวมหมวกนิรภัย 100%” พร้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย ความร่วมมือในการดำเนินโครงการฯ และปล่อย ขบวนรถจักรยานยนต์ทม่ี กี ารสวมหมวกนิรภัย เพือ่ รณรงค์การขับขีร่ ถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ซึง่ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ณ สำนักงาน คปภ. เมือ่ เร็วๆ นี้

• ไทยคม จัดงานสัมมนาลูกค้าต่างประเทศ เมือ่ ต้นเดือนเมษายนทีผ่ า่ นมา บริษทั ไทยคม จำกัด (มหาชน) นำโดย นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธาน กรรมการบริ ห ารและประธานเจ้ า หน้ า ที่บ ริ ห าร ได้จัดงานสัมมนาลูกค้าต่างประเทศ ภายใต้ช่ือ “I-TIUS2012” (International THAICOM and IPSTAR Users Seminar 2012) ครั้งที่ 12 ณ โรงแรม แมนดาริน โอเรียนเต็ล ถนนเจริญกรุง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง กลุม่ ผูใ้ ช้บริการ ให้ขอ้ มูลด้านสินค้าและบริการของ ไทยคมและไอพีสตาร์ แถลงถึงทิศทางการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ และเปิดตัวโลโกใหม่ เนื่องใน โอกาสทีบ่ ริษทั ฯ ก้าวสูป่ ที ่ี 20

• กรุงไทยธุรกิจบริการ ฉลองครบ 15 ปี นำระบบไอที พลิกโฉมยกระดับงานบริการ พร้อม รีแบรนด์ KGS เป็น KTBGS บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด หรือ KGS ฉลองครบ 15 ปี ด้วยการรี แบรนด์ เป็น KTBGS พร้อมสยายปีกขยายบริการสูก่ ลุม่ ลูกค้า Non KTB เสริม จุดแข็งด้วยการนำระบบ ไอที เทคโนโลยี แอพพลิเคชันโซลูชน่ั Mobile Device Management System (MDM) รวมทัง้ การเชือ่ มต่อระบบ RFID และระบบ GPS ในส่วนของ Logistic ทีจ่ ะพลิกรูปแบบการให้บริการขนส่งเงินสดแบบเดิมๆ พร้อม ตัง้ เป้าโต 20 เปอร์เซ็นต์ ทะลุ 2,000 ล้านบาท ในปีน้ี

นิตยสาร CHAIRMAN REVIEW เจ้าของ บริษทั เสรีวรรณโฮลดิง้ จำากัด ประธานทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ ท่านผ้หู ญิง วิระยา ชวกุล บรรณาธิการบริหาร เสรีรฐั ฉัตรเชิดเจริญกุล บรรณาธิการผ้พู มิ พ์ผโู้ ฆษณา เสรีรฐั ฉัตรเชิดเจริญกุล แยกสี หจก. เลย์ โปรเซส 024335433 พิมพ์ท่ี โรงพิมพ์พมิ พ์ดี จัดจำาหน่าย เค.เค. พับลิคชิง่ ติดต่อที่ บริษทั เสรีวรรณโฮลดิง้ จำากัด 15/49 ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2903-4801 โทรสาร 0-2903-5400 Email: chairmanreview@gmail.com, cserirat@yahoo.co.th 90 | CHAIRMANreview

ChairMan154  
Advertisement