__MAIN_TEXT__

Page 19

การเข้าครอบครองหมูเ่ กาะสแปรตลีหรือทีจ่ นี เรียกว่า “นาน ชา” (Nan Cha) จีน ได้อ้างเหตุผลทางประวัติศาสตร์ในสมัยราชวงศ์ “ฮั่น” หรือเมื่อประมาณ 2,000 กว่าปีมา แล้ว จนกระทัง่ ในปี พ.ศ.1835 (เป็นเวลา 9 ปี ภายหลังจากทีพ่ อ่ ขุนรามค�ำแหงมหาราชของ อาณาจักรสุโขทัยทรงประดิษฐ์อกั ษรไทยขึน้ ) จีนได้อา้ งแผนทีโ่ บราณเป็นหลักฐานว่าเรือสินค้า ของจีนได้แล่นผ่านหมู่เกาะแห่งนี้ และต่อมาอีก 133 ปีคือในปี พ.ศ.1968 (ตรงกับรัชสมัย ของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 หรือเจ้าสามพระยาแห่งกรุงศรีอยุธยา) ก็มีหลักฐาน ปรากฏอยู่บนแผนที่เดินเรือของจีน โดยนักเดินเรือชาวจีนชื่อ “เชง โฮ” (Cheng Ho) ได้ ก�ำหนดหมู่เกาะสแปรตลีไว้ในแผนที่ดังกล่าว ซึ่งจีนอ้างว่าอีก 5 ปีต่อมาคือ พ.ศ.1973 หมู่ เกาะสแปรตลีก็ตกอยู่ในภายใต้การปกครองของจีนนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันจีนได้เข้า ครอบครองและสร้างสิ่งปลูกสร้างบนโขดหินอย่างน้อย 2 แห่งคือ โขดหินกางเขนแห่งไฟ (Fiery Cross Reef) และโขดหินแห่งความเลวร้าย (Mischief Reef) นอกจากนี้จีนยังได้ ประกาศว่าเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของบริษัทไชน่า โมบาย (China Mobile) ได้ส่งสัญญา นครอบคลุมถึงหมูเ่ กาะสแปรตลีแล้วตัง้ แต่ปี พ.ศ.2554 รวมทัง้ มีการตัง้ ชือ่ เกาะและโขดหิน จ�ำนวน 200 กว่าแห่งเป็นภาษาจีนเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของอีกด้วย การเข้าครอบครองหมูเ่ กาะสแปรตลีของจีน ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับประเทศอืน่ ๆ ที่อ้างสิทธิการครอบครองเช่นกัน เช่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามหรือที่ต่อไปจะเรียก สั้นๆ ว่า “เวียดนาม” ซึ่งมีปัญหากับจีนทั้งหมู่เกาะสแปรตลีและหมู่เกาะพาราเซลที่เพิ่งเกิด ความขัดแย้งกรณีที่จีนน�ำแท่นขุดเจาะน�้ำมันเข้าไปในพื้นที่พิพาทจนเกิดการประท้วงทั่ว

ประเทศเมือ่ ต้นปี พ.ศ.2557 ทีผ่ า่ นมา ในส่วน ของหมูเ่ กาะสแปรตลีนนั้ เวียดนามอ้างหลัก ฐานด้านประวัติศาสตร์เช่นกัน โดยเรียก หมูเ่ กาะนีว้ า่ “ควาน เด๋า เตรือง ซา” (Quan Dao Troung Sa) หรือ “เตรือง ซา” ส�ำหรับ เอกสารทีเ่ วียดนามน�ำมาใช้อา้ งอิง คือเอกสาร ของเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ.2476 ที่ระบุย้อนหลังไปว่าหมู่เกาะสแปรตลีเป็น ของเวียดนามมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2430 (ก่อน เกิดเหตุการณ์ ร.ศ.112 ซึ่งเป็นกรณีพิพาท ระหว่างฝรั่งเศสและประเทศสยามบริเวณ ปากแม่น�้ำเจ้าพระยาเป็นเวลา 6 ปี) ปัจ จุบัน เวียดนามอ้างว่าตนครอบ ครองเกาะหรือโขดหินในหมู่เกาะสแปรตลี มากที่สุด คือจ�ำนวน 24 เกาะ บางเกาะหรือ โขดหินมีการครอบครองมาตัง้ แต่ปี พ.ศ.2266 และในปี พ.ศ.2516 ก่อนสงครามเวียดนาม จะยุตลิ ง 2 ปี จีนได้สง่ ก�ำลังเข้ายึดครองเกาะ ต่างๆ จ�ำนวน 4 เกาะจากรัฐบาลเวียดนามใต้ ท�ำให้มกี ารกระทบกระทัง่ กันเรือ่ ยมา จนกระทัง่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554 เรือลาดตระเวน ของจีนได้โจมตีเรือส�ำรวจน�้ำมัน 2 ล�ำของ เวียดนามบริเวณพืน้ ทีพ่ พิ าท และเรือรบของ จีนหมายเลข 27, 28 และ 989 ได้เปิดฉาก ระดมยิงเรือประมงของเวียดนามจ�ำนวน 4 ล�ำ ได้รับความเสียหาย ท�ำให้ชาวเวียดนามไม่ พอใจพร้ อ มกั บ รวมตั ว กั น ประท้ ว งที่ ห น้ า สถานฑูตจีนในกรุงฮานอยและเมืองโฮจิมนิ ห์ ต่อมาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555 สภาแห่ง ชาติ เ วี ย ดนามก็ ต อบโต้ ด ้ ว ยการประกาศ กฏหมายปักปันเขตแดนพื้นที่ชายฝั่งทะเล ของประเทศ โดยได้ประกาศรวมพืน้ ทีห่ มูเ่ กาะ สแปรตลี เ ข้ า เป็ น ดิ น แดนของเวี ย ดนาม ภายหลังจากที่เคยประกาศว่าหมู่เกาะสแปร ตลีอยู่ในเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะของตนมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2520

ชัยสมรภูมิ 19

Profile for pipat navasawad

ชัยสมรภูมิ  

เปิดใจ บิิ๊กโด่ง 1 ปี รัฐบาล คสช.

ชัยสมรภูมิ  

เปิดใจ บิิ๊กโด่ง 1 ปี รัฐบาล คสช.

Advertisement