Page 1

BEGINNER’S DIGITAL PHOTOGRAPHY หลักสูตร 4 สัปดาห์ (รวม 12 ชั่วโมง)

บทนำ

ร่วมเสริมสร้างทักษะการถ่ายภาพพร้อมเรียนรู้วิธีการใช้กล้องของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดไปกับเราในหลักสูตร Beginner’s Digital Photography ไม่ว่าคุณจะรักการถ่ายรูปเป็นงานอดิเรก กำลังต้องการที่จะเป็นช่างกล้องมืออาชีพ หรือสนใจที่จะเรียนรู้วิธีการใช้กล้องของคุณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หลักสูตรนี้คือสิ่งที่คุณกำลังตามหาอย่างแน่นอน

เค้าโครงหลักสูตร สัปดาห์ที่ 1 – โหมด Composition & Semi-Automatic

เราทุกคนต่างก็มีรูปภาพที่ตนเองชอบกันทั้งนั้น แต่คุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าทำไมคุณถึงชอบรูปภาพเหล่านั้น ในสัปดาห์นี้ผู้เชี่ยวชาญของเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะความงดงามของการถ่ายภาพและทฤษฎีการจัดวางองค์ประกอบของภาพวิธีการพิจารณารูปภาพแ บบช่างกล้องมืออาชีพ เจาะลึกให้ความรู้ของโหมด Semi-Automatic พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ถ่ายภาพเพื่อเป็นการฝึกฝนในสิ่งที่ได้เรียนไป

สัปดาห์ที่ 2 – ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโหมด Exposure and Manual mode เราจะร่วมเจาะลึกไปที่โหมด Manual พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับ Exposure Triangle (ความเร็วของชัตเตอร์ เส้นผ่าศูนย์กลาง และ ISO) รวมทั้งแนะนำและชี้แจงถึงความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกันระหว่างฟังก์ชั่นดังกล่าว จากนั้นเราก็จะให้ผู้เรียนได้เริ่มต้นการฝึกฝนการถ่ายภาพกันอีกเพื่อให้ผู้เรียนสามารถถ่ายภาพด้วยตัวผู้เรียน เองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สัปดาห์ที่ 3 – Lenses and White Balance

เราจะให้ความรู้กับผู้เรียนพร้อมตอบข้อสงสัยทั้งหมดที่ผู้เรียนต้องการทราบเกี่บวกับเลนส์ชนิดต่างๆและวิธี การใช้ให้เกิดประสิทธิธิภาพสูงสุด จากนั้นเราก็จะให้ความรู้กับผู้เรียนในเรื่องของ White Balance เกี่ยวกับความสำคัญของฟังก์ชั่นชนิดนี้ รวมไปถึงวิธีการปรับใช้ให้ตรงกับ Effect ที่ผู้เรียนต้องการ

สัปดาห์ที่ 4 – Lighting Night and Portrait Photography

ถึงตอนนี้ เราขอยินดีต้อนรับผู้เรียนเข้าสู่โลกของแสงโดยแท้จริงที่ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆที่จะมีส่วนช่วยในการจั ดแสง ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการถ่ายภาพพอร์ตเทรตและใช้ชัตเตอร์จับภาพพระอาทิตย์ตกไปด้วยกันพร้อมกับเรา 18th Floor, 253 Asoke Building, Sukhumvit 21

Tel: 02-664-0979

www.WebCoursesBangkok.com


ADOBE FLASH BEGINNER COURSE หลักสูตร 4 สัปดาห (รวม 12 ชั่วโมง)

บทนำ พวกเราทุกคนตางก็คุนเคยและรูจักกับ “แฟลช” มามากผานทาง Animation และแบนเนอรบนเว็บไซทตางๆ แตแทที่จริงแลว โปรแกรมแฟลชนั้นสามารถใชสรางสรรคผลงานไดอยางหลากหลาย โดยใชตั้งแตการสรางโฆษณาที่ดีเยี่ยม ไปจนถึงการนำเสนอภาพเคลื่อนไหวเชิงโตตอบที่จะชวยสงเสริมกิจการของคุณไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถใชเพื่อประโยชนสวนตัวของคุณไดอีกดวย เชนสรางสรรค e-card ไดงายๆ ใหกับคูรักของคุณเอง

เคาโครงหลักสูตร สัปดาหที่ 1 – การแนะนำโปรแกรม Adobe Flash รวมทำความเขาใจกับหลักพื้นฐานของโปรแกรม Adobe Flash รวมไปถึงลักษณะงานที่สามารถสรางไดผานโปรแกรมดังกลาว อีกทั้งรวมศึกษาวิธีการใชงานของโปรแกรมเพื่อสงเสริมกิจการของคุณไดอยางงายๆ รวมไปถึงการทำความเขาใจกับ Interface หลักๆ Tools และ Panels ตางๆ

สัปดาหที่ 2 – การทำความเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานของ Timeline และ Animation

เรียนรูเกี่ยวกับการสราง Animation ขั้นพื้นฐานผานการใช Timeline, Tweening และ Effects ตางๆ

สัปดาหที่ 3 – เรียนรูเกี่ยวกับ Script ขั้นพื้นฐานและการประยุกตใชเทคนิคตางๆ

รวมเรียนรูการประยุกตใชเครื่องมือตางๆเขาดวยกัน ทดลองใชเทคนิคที่หลากหลายเพื่อสรางโปรเจคคุณภาพสูงที่ล้ำหนาพรอมใหชีวิตกับผลงานของคุณไดงายๆ ทั้งนี้ยังครอบคลุมไปถึงการเรียนรูขั้นพื้นฐานในการใช Action Script Code ใหกับผลงานของคุณ

สัปดาหที่ 4 – สามชั่วโมงสุดทายกับ Workshop • • • •

Web Banner (Animation ขั้นพื้นฐาน) การนำเสนอ Company Profile (Animation and Action Script) Flash e-card (Animation and Action Script) 2D Animation (เทคนิคการทำภาพการตูนแบบเคลื่อนไหว)

18th Floor, 253 Asoke Building, Sukhumvit 21

Tel: 02-664-0979

www.WebCoursesBangkok.com

Web Courses Bangkok - Brochures (Thai)  
Web Courses Bangkok - Brochures (Thai)  

Brochures of courses we run in Thai language at our training centre in Bangkok Thailand

Advertisement