Page 1

www.rotary-d1620.be Pag. 1 Editoriaal DG Johan De Leeuw Pag. 2 Nominatie van de Gouverneur 2013-2014 Pag. 3 - 4 Maart de maand voor alfabetisering Pag. 5 Kunnen lezen en schrijven Pag. 6 Het huidige Rotary Embleem Pag. 7 Giften van de clubs Pag. 8 - 9 Strategic Plan RI Pag. 10 Aanwezigheid clubs 01-2011 Pag. 11 Personalia Pag. 12 Agenda - Events - Seminaries Gouverneur Johan De Leeuw R.C. Torhout-Houtland Caverstraat 12/bus 13 8490 Jabbeke 0475/27.75.97 1620dg20102011@rotary.belux.org

Secretaris - Secrétaire Jean-Pierre D’hulster R.C. Torhout-Houtland Burg.Callewaertlaan 87 8810 Lichtervelde 0476/27.27.82 1620secretary@rotary.belux.org

Penningmeester - Trésorier Luc Warreyn RC Nieuwpoort – Westhoek Ringweg 1 8670 Koksijde 0495/50.37.13 1620treasurer@rotary.belux.org

Nummer • 08 • MAART 2011 • P. 30 98 21 Beste vrienden Rotariers,

Woorden en kansen… Lezen en schrijven zijn basis vaardigheden....je staat er niet bij stil dat zelfs in onze ontwikkelde omgeving, sommigen er last mee hebben, ja zelfs niet in staat zijn dit te doen... We hebben allemaal het wonder beleefd om als zesjarige op 1 september naar school te vertrekken – hier en daar een letter herkennend – en driemaanden later konden we fier een ganse brief voorlezen, tot 100 tellen en rekensommetjes maken....alsof het altijd zo geweest was. Merkwaardig hoe je dit op zo korte tijd wordt aangeleerd. Daarbovenop nog een pak “vreemde” dus nieuwe- woorden leren, verbanden zien, een werkwoord leren vervoegen, enz... En toch, en toch... in onze directe omgeving lopen er volwassen mannen en vrouwen rond die deze bekwaamheid niet of niet meer hebben. Of die er een afwijking op na houden die het hen onmogelijk maakt om vloeiend een tekst te lezen: dyslectici. Wat zo eenvoudig lijkt, is het duidelijk niet voor iedereen. En bij ons in het Westen zijn dan nog alle faciliteiten voorhanden om in de opleiding te voorzien. In grote delen van de wereld bestaan deze kansen niet voor een grote groep meisjes en vrouwen. Het opstarten en opvolgen van onderwijsprojecten in de derde wereld is sinds jaren een traditie voor vele Rotaryclubs. Dank zij de vele persoonlijk contacten die leden hebben in sommige landen. Daarnaast bestaat er ook zoiets als de MOBIL SCHOOL, die straatkinderen in centraal en ZuidAmerika onderwijs probeert bij te brengen in de straat. Lage-drempel- onderwijs zou je kunnen zeggen. Iedereen weet en beseft dat kunnen lezen en schrijven de basisbehoefte is van elke ontwikkeling. Dit geldt voor het individu...en dus ook voor een maatschappij. Die maatschappijen met de grootste ongeletterdheid hebben ook de kleinste kans om sociaal-economisch vooruit te komen...en de vicieuze armoede cirkel draait een nieuwe ronde. Generatie na generatie.... Enkel onderwijs kan hieraan verhelpen en dan nog bij voorkeur aan jonge meisjes, want zij zijn de moeders van morgen. De moeders die hun kinderen zullen opvoeden en de waarden bijbrengen die zij zelf hebben opgenomen bij het verwerven van deze nieuwe kennis. Want kunnen lezen en schijven opent deuren naar andere kennis, naar begrijpen en analyseren, naar beslissingen nemen op basis van een eigen oordeel. Wij kunnen dit niet over de hele wereld oplossen...maar ik hoop dat wij inzien dat wij eerst dicht bij ons – in de zogenaamde vierde wereld - waarschijnlijk heel nuttig werk kunnen doen. Zoek contacten met die organisaties die onze steun op een structurele manier kunnen gebruiken om hier een steen te verleggen in deze ‘armoede rivier’. Ook dit is “Building Community”-work. Ik wens u verder nog veel “leesgenot” in deze Newsletter.

Johan De Leeuw  District Gouverneur   


2 Nominatie van de Gouverneur 2013-14

Beste vrienden, Het selectiecomité dat de gouverneur van ons district 1620 moet kiezen voor het werkjaar 2013-2014 is samengekomen op 22 februari laatstleden. Dit comité zal de weerhouden kandidatuur ter goedkeuring voor stellen aan de Rotariers, ter gelegenheid van de Summer Convention ( district conferentie)op 18 juni aanstaande. Het comité heeft in zijn vergadering van 22 februari beslist om de Rotariër WERNER BRAEMSCHEUTE, voorgesteld door de Rotary Club Gent Prinsenhof, voor de functie van Gouverneur 2013-2014 voor te dragen. Gelieve uw leden hierover te informeren. Het selectie comité is samengekomen op basis van het in voege zijden reglement in het district. Het comité was samengesteld uit 8 leden, namelijk : 4 past gouverneurs ( 2 Nederlandstalige en 2 Franstalige, het betreft de twee laatste past gouverneurs van elke taalrol) 2 adjunct-gouverneurs verkozen en aangeduid door het district comité ( 1 adjunct per taalrol) 2 past clubvoorzitters van het werkjaar 20029-2010, gekozen en aangeduid door de past-gouverneur van het laatste werkjaar – 1 van elke taalrol. Dit comité wordt voorgezeten door de gouverneur in functie, de voorzitter heeft geen stemrecht. De kandidaat is verkozen die 6 van de 8 stemmen achter zijn naam verenigt. Ik houd eraan de Rotariers te danken die de moed hadden zich voor deze functie kandidaat te stellen en die de motivatie en over de doortastendheid beschikten om het mandaat van District Gouverneur op hun schouders te nemen. Ik feliciteer uiteraard Rotariër WERNER BRAEMSCHEUTE met zijn verkiezing en ik wens hem – voor zover de conferentie hem op 18 juni zal bevestigen in deze opdracht - veel succes bij het uitoefenen van zijn mandaat.

Johan De Leeuw District Gouverneur 2010-2011 Voorzitter Selectie Comité


3 Maart de maand voor alfabetisering Het objectief van Rotary International, waarin aandacht gevraagd wordt voor het probleem van analfabetisme sluit naadloos aan bij de doelstellingen van de United Nations’ programs met betrekking tot Literacy en Education van Unesco. Geletterdheid is een mensenrecht, een instrument van persoonlijke zelfverwezenlijking, en een middel voor sociale en menselijke ontwikkeling. Educatieve ontwikkelingsmogelijkheden zijn afhankelijk van geletterdheid. Geletterdheid is de kern van basisonderwijs voor iedereen, en is essentieel voor het uitroeien van armoede, het verminderen van kindersterfte, het terugdringen van de bevolkingsgroei, het bereiken van gendergelijkheid en het realiseren van duurzame ontwikkeling, vrede en democratie.(bron: Education for All (EFA). Een goede kwaliteit aan basisonderwijs geeft aan leerlingen een lees- en schrijfvaardigheid voor het leven en voor verder studeren; geletterde ouders zijn meer geneigd om hun kinderen naar school te sturen; geletterden zijn beter in staat om toegang te krijgen tot voortgezette opleidingsmogelijkheden en geletterde samenlevingen zijn beter afgestemd om te voldoen aan voorschrijdende ontwikkeling. Verontrustende statistieken – Some Facts & Figures In België ondervindt naar schatting één volwassene op tien moeilijkheden met lezen, schrijven en rekenen. (bron: Association Lire et Ecrire) Vlaanderen: Meer dan een op de zeven Vlaamse jongeren verlaat het secundair onderwijs zonder diploma. Dat zijn meer dan 10.000 leerlingen per jaar, of 1 op de 8 leerlingen (bron: Klasse) De Vlaamse regering nam zich in 2002 voor om tegen 2010 het aantal ongekwalificeerde schoolverlaters met de helft te verminderen. Dat is niet gelukt. Integendeel, het aantal schoolverlaters lag in 2007 2,4 procent hoger dan in 1999 (van 12,3 naar 14,7 procent)', (bron: Klasse). De Vlaamse regering nam zich in 2002 voor om tegen 2010 het aantal ongekwalificeerde schoolverlaters met de helft te verminderen. Dat is niet gelukt. Integendeel, het aantal schoolverlaters zonder diploma lag in 2007 2,4 procent hoger dan in 1999 (van 12,3 naar 14,7 procent), (bron: Klasse). In Brussel is de situatie nog erger. Daar verlaat 1 op de 4 jongeren de school zonder diploma hoger secundair onderwijs, in belangrijke mate door het falen van een groot deel van het Franstalig onderwijs in Brussel. In Nederland daalde dankzij een grootschalig project na acht jaar werking het aantal jongeren dat het voortgezet onderwijs zonder diploma verlaat van 70.000 naar 42.000. Dit o.a. omdat er meer tijd gestoken werd in taalonderwijs in de aanvangsjaren Eén op de 2 personen in de UK kampt met moeilijkheden om te lezen en te schrijven.Deze zwakke vaardigheden beïnvloeden op een negatieve manier de graad van gezondheid, het vertrouwen, geluk en de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. (bron: National Literacy Trust) De Illiterate Digest (USA) - in haar strijd tegen ongeletterdheid - heeft een lijst samengesteld van de meest ongeletterde steden in de Verenigde Staten. 23 miljoen Amerikaanse volwassenen zijn functioneel analfabeet en 13% van alle Amerikaanse jongere van 17 jaar zijn functioneel ongeletterd. 25 steden met meer dan 50.000 inwoners hebben een graad van ongeletterdheid boven de 40%! Inwoners van sommige steden of stadsdelen zoals Miami en East Los Angelos zijn respectievelijk tot 63% en 57 % ongeletterd. Het NALS ( National Adult Literacy Survey) stelt vast dat in totaal 21-23% - of 40 à 44 miljoen van de 191 miljoen Amerikanen (als ouder dan 16 jaar) slechts een ontwikkeling hebben op het laagste niveau (1) van geletterdheid. OESO-gegevens (bron: OECD – Off to a good start: jobs for youth)


4 Maart de maand voor alfabetisering Vervolg... Verontrustend is het aantal jongeren dat vroegtijdig het onderwijs verlaat en dit in relatie tot een stijgende vraag naar meer gekwalificeerde werknemers op de arbeidsmarkt. Medio 2010, in de 26 (OESO-) landen waar gegevens beschikbaar zijn, blijkt 12,5% van de jongeren van 15-24 jaar niet meer in het onderwijs, te zitten noch in de werkgelegenheid of in een bijkomende opleiding (neither in education nor in employment or training (so-called NEET), , een stijging van 10,8% in 2008. Dit komt neer op 16,7 miljoen jongeren, waarvan 6,7 miljoen werkzoekenden en 10 miljoen die opgegeven hebben werk te zoeken. Deze 2 groepen worden geconfronteerd met voortdurende moeilijkheden bij het verkrijgen van een vaste baan na het (vroegtijdig) verlaten van de school. Zelfs vóór de wereldwijde crisis (2008-2009), was de overgang van school naar werk moeilijk voor veel jonge mensen. In Europa in de periode 2005-2007, hadden 1 of 5 jongeren van 15-29 jaar aanzienlijke problemen bij hun integratie op de arbeidsmarkt: 55% van hen waren “NEET” en 45% had nog geen vaste baan, na 2 jaar eerder begonnen te zijn met een tijdelijke contract In ontwikkelingslanden is de situatie dikwijls dramatisch. Enkele voorbeelden. Brazilië is één van de uitzonderingen waar (slechts) 12% van de bevolking volledig ongeletterd is (bron: Indexmundi) Sudan: slechts 2% van de vrouwen kan lezen, een meisje van 15 jr oud heeft meer kans te sterven bij een bevalling dan haar opleiding af te maken. (bron: NGO – International Rescue Committee Pakistan : Het analfabetisme, dat ontstellend hoog ligt, creëert een ideologisch vacuüm, dat gevuld wordt met extremistische ideeën. De helft van de Pakistanen kan niet lezen of schrijven; dit is wellicht de grootste mislukking van de Pakistaanse staat (bron: DSO) Marokko: 68 procent van de stemgerechtigde bevolking niet lezen of schrijven. Critici zeggen dat de ongeletterdheid in Marokko een hindernis vormt voor democratie en ontwikkeling en steeds meer tot een breuk leidt tussen het volk en de elite. Analfabeten hebben geen toegang tot wat de elite produceert,zoals wetten. D-1620 Acties m.b.t Alfabetisering Alle clubs werden geïnformeerd m.b.t. 8 september, Wereld alfabetiseringsdag of Internationale dag tegen Ongeletterdheid, als zijnde een actiedag ten volle ondersteund door Rotary International. Gevraagd werd aan de clubvoorzitters of de verantwoordelijken voor Alfabetisering aandacht te schenken aan dit wereldwijde probleem, al was het maar door een eenvoudige vermelding tijdens de wekelijkse clubvergadering. Vandaar de hernieuwde oproep aan alle clubs om naar aanleiding van de maand van alfabetisering (maart 2011) alfabetisering bijzondere aandacht te besteden, hetzij door de nodige bewustwording te besteden voor dit wereldwijd probleem, hetzij door effectief een kort- of langlopend project te overwegen of te initiëren. Uit de bevraging in alle clubs in alle clubs in D-1620 hebben slechts 16 clubs geantwoord dat zij al dan niet actiepunten hebben m.b.t. alfabetisering in hun jaarprogramma 2010-2011. Merkwaardig is daarbij dat clubs voor het uitwerken van hun jaarprogramma 750 tot 20.000 € per jaar spenderen aan hun project m.b.t. alfabetisering. Ieder club legt uiteraard zijn prioriteiten waar hij dat wenst, maar de bedenking dat het Rotary programma reeds o zo ”druk” is dat wij ons niet kunnen bezig houden met alfabetisering, gaat dan wel echt voorbij aan één van de doelstellingen van Rotary. Een maatschappij die geen aandacht geeft aan verdere en blijvende alfabetisering wordt op langere termijn een maatschappij waar de totale kennis vermindert, wat uiteindelijk leidt tot socio-economische achteruitgang en uitsluiting. André CAMBIER RC Diksmuide-Westkust D1620 - Actiegroep Analfabetisme


5 Kunnen lezen en schrijven Kunnen lezen en schrijven is de brug tussen ellende en hoop. Het is een werktuig om te overleven in een moderne maatschappij. Het is een dam tegen armoede en een bouwsteen van ontwikkeling, een essentieel element om te kunnen investeren in het bouwen van wegen, fabrieken en klinieken. Kunnen lezen en schrijven is een platform voor democratisering en een hulmiddel voor de pormotie van een culturele en nationale identiteit. Speciaal voor meisjes en vrouwen is het een voorwaarde voor een actieve gezondheidszorg en voeding in de gezinnen. Kunnen lezen en schrijven is voor iedereen en overal de basis van opvoeding, dus een fundamenteel mensenrecht. Kunnen lezen en schrijven is uiteindelijk de enige weg naar menselijke vooruitgang en het middel waardoor iedereen zijn vol potentieel kan ontwikkelen. Nov. 2008 – Kofi Annan Voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties.


6 Het huidige Rotary embleem

Geschiedenis van het Rotary embleem Het huidige Rotary embleem, onveranderd sinds 1924, werd vele malen aangepast sinds de start van de organisatie. In 1905 tekende Montague M.Bear, een graveur en lid van de RC van Chicago, een wagenwiel met 13 spaken. Omdat clubleden er zich over beklaagden dat dit beeld toch wat statisch en levenloos was, hertekende Bear het wiel nu op een soort wolkenbed. Maar enkele opmerkzame leden zagen daar eerder stof in en vonden het ook in tegenspraak met de wet van de zwaartekracht…want het stof was te zien voor en achter het wiel… Bear tekende vervolgens een banner over de wolken met de woorden”Rotary Club”. In 1911 werden clubs uitgenodigd een ontwerp van wiel in te zenden op basis van de aanbeveling van secretaris Chesley R. Perry die vroeg “om het wiel als basiselement te gebruiken als het embleem van elke Rotary club” Tijdens de Convention te Duluth ( 1912/ Minesota) werd een definitie opgesteld: “Het embleem heeft als basisprincipe een tandwiel …de spaken moeten zo ontworpen worden, dat ze sterkte benadrukken; de bedoeling van de tandwielkrans is tweeërlei: de eenvoud van het ontwerp accentueren en … tegelijk kracht uitstralen “ Het woord “Rotary” verschijnt bovenaan en in de onderste boog “International Association”. Aan alle clubs werd geadviseerd hetzelfde design te gebruiken en de naam van hun stad op de plaats van “International Association” aan te brengen. Het aantal spaken was op dat moment nog niet vastgelegd. Dit resulteerde in veelvuldige variaties van het embleem tot in 1918. De board heeft dan Charles Macintoch van de RC Chicago, samen met Oscar Bjorge van de RC Duluth aangeduid als voorzitters van een speciale commissie om het embleem te standaardiseren. Bjorge ontwierp een embleem met zes spaken en 24 tanden, met een stevig uitzicht. In dit ontwerp, moesten het aantal tanden en spaken een echt werkend tandwiel voorstellen en niet verwijzen naar een aspect van de geschiedenis van Rotary . In november 1919 werd het ontwerp van Bjorge door de board aanvaard en werd een gedetailleerde beschrijving op de conventie van 1921 goedgekeurd. In 1924 werd het ontwerp van Borg gewijzigd door een pengleuf aan de binnenkant van het wiel toe te voegen. Deze aanpassing wordt toegeschreven aan Will. R. Forker van de RC Los Angeles. Fokker zei namelijk dat het tandwiel ontworpen door Bjorge niet kon werken en dus geen kracht op een as kon overbrengen, waardoor het wiel een zinloos embleem was. Forker zag Rotary als een” living force” ,een levende kracht en door er de pengleuf aan de binnenkant van het tandwiel toe te voegen werd het wiel een “real worker”, een echt werktuig. In januari 1924 heeft de Board dit nieuwe concept formeel erkend. Pas in 1929 werd een gedetailleerde beschrijving gemaakt met toevoeging van de pengleuf, zodat in de toekomst het embleem overal op dezelfde manier zou worden gebruikt. Deze beschrijving werd aangenomen op de Internationale Conventie van 1929. Het Rotary embleem, net zoals Rotary’s naam en andere logos zijn wettelijk beschermd en gepatenteerd. Clubs en districten moeten de richtlijnen volgen van R.I. bij het gebruik van deze symbolen. De richtlijnen in verband met het Rotary merk en zijn emblemen zijn basis richtlijnen voor alle vormen van merchandsing, promotionele artikelen en publicaties, inbegrepen internet domeinnamen en websites. Bron.RI website www.rotary.org


7 Giften van de clubs ROTARY INTERNATIONAL - DISTRICT 1620 - 2010/2011 GIFTEN VAN DE CLUBS / DONS DES CLUBS - Situation / Situatie 20/02/2011

ROTARY FONDATION / STICHTING Rotary CLUBS BRUGGE BRUGGE 'T VRIJE BRUGGE- WEST BRUGGE -ZUID DAMME DIKSMUIDE- WESTKUST GISTEL JABBEKE KNOKKE - OOSTKUST NIEWPOORT - WESTHOEK OOSTENDE OOSTENDE TER STREEP TORHOUT - HOUTLAND ZEEBRUGGE - OOSTHOEK

ZONE 1 - TOTAAL HARELBEKE IEPER IZEGEM KORTRIJK KORTRIJK - GROENINGHE MENEN OOSTROZEBEKEMANDELDAL POPERINGE ROESELARE ROESELARE - MERCURIUS TIELT WAREGEM

ZONE 2 - TOTAAL

Stichting

POLIO 100

3.000 2.650 1.500 2.000

3.000 2.000 1.000 500

3.850 1.000 3.500 3.000 2.500 2.500

510 1.000

TOTAAL

3.500

250

6.000 4.650 2.500 2.500 0 0 4.360 2.000 3.500 3.000 2.500 2.500 0 3.750

29.000

8.260

37.260

1.650 3.000 2.750 2.500 2.250 2.000

1.320 800 2.500 2.250

1.000

24.150

9.870

34.020

AALTER DEINZE EEKLO GAVERE GENT GENT-HAVEN

2.500 3.500 3.000 1.000 2.000

GENT-NOORD GENT-PRINSENHOF GENT-ZUID KLUISBERGEN - VL. ARD. LAARNE LOKEREN MALDEGEM OUDENAARDE ST JAN IN EREMO "KREK." WETTEREN

1.925 2.065 1.000 1.600 1.500 2.000 1.500 1.000 3.075 2.500

1.925 885 1.000

1.500

3.850 2.950 2.000 1.600 2.000 2.000 4.000 1.000 3.075 4.000

ZONE 3 - TOTAAL TOTAAL ZONES 1-2-3

30.165 83.315

10.855 28.985

41.020 112.300

2.500

TOTAAL CLUBS - TOTAL CLUBS au :

ZONE 4 - TOTAL

MONS MONS - BRUYERES MONS - SILEX MONS - SUD SAINT-GHISLAIN SENEFFE

2.000

500

ATH BRAINE-LE-COMTE COMINES - WARNETON DOTTIGNIES - VAL d'ESPIERRE ENGHIEN-EDINGEN LESSINES MOUSCRON PERUWELZ RENAIX SOIGNIES TOURNAI TOURNAI HAUT-ESCAUT TOURNAI - TROIS LYS

2.970 3.000 3.550 5.000 4.500 2.000 0 3.000 2.500 2.500 1.000 4.000

275 500

CLUBS

BINCHE BINCHE LEPTINNES COLFONTAINE - BORINAGE DOUR - QUIEVRAIN LA LOUVIERE LE ROEULX MARIEMONT

3.000 2.500 500 1.000 3.000

770 1.000

POLIO PLUS

2.500 4.270 4.000 1.000 2.275 500

ZONE 5 - TOTAL BEAUMONT-ERQUELINNES CHARLEROI CHARLEROI "7" CHARLEROI - EST CHARLEROI - EUROPE CHARLEROI - OUEST CHARLEROI - PORTE DE FRANCE CHARLEROI - SUD CHARLEROI- VAL DE SAMBRE CHIMAY-COUVIN COURCELLES 2000 FLEURUS FONTAINE - L'EVEQUE GILLY-CHALERWE THUIN - THUDINIE

ZONE 6 - TOTAL TOTAL ZONES 4-5-6

Rotary Fondation

POLIO 100

1.000

1.000

550 1.000 790 1.000 1.000 1.500 1.000 500 2.000 500 1.500

550 1.000

12.340

8.550 800 500

500

1.000 1.000 1.000 500 500 1.000 1.000

1.250 1.000 1.000 2.850

770

1.500 720 1.000 1.000 1.540

10.640 500 1.500 1.000 500 1.150 500 500

TOTAL 2.000 0 1.100 2.000 790 2.000 2.000 2.500 1.500 1.000 3.000 1.500 1.500

20.890 800 1.000 1.250 1.000 0 1.000 3.620 1.500 720 1.000 1.000 0 1.540

3.790

14.430

500

500 0 500 1.500 2.000 750

1.000 250 500 500 500 1.300 500 750 1.500

1.650 1.000 1.000 1.300 1.000 1.500 3.000 0 600

9.000 31.980

7.300 19.640

16.300 51.620

115.295

48.625

163.920

500 750 1.500 600


8 Strategic Plan RI


9 Strategic Plan RI


10 Aanwezigheid Januari 2011 77 52 54 40 40 42 53 42 43 42 64 55 52 52

Zone 1 Brugge Brugge 't Vrije Brugge-West Brugge-Zuid Damme Diksmuide-Westkust Gistel Jabbeke Knokke-Oostkust Nieuwpoort-Westhoek Oostende Oostende Ter Streep Torhout-Houtland Zeebrugge-Oosthoek

Jan.

12 maand.

69,06 74,67 70,80 0,00 67,18 76,39 67,85 58,49 68,02 0,00 59,03 63,53 65,01 0,00

56,92 63,52 81,48 69,21 56,04 76,85 71,55 60,12 59,27 60,47 65,91 61,81 66,46 58,31

708 Totaal zone 1

31 57 55 66 62 53 27 42 56 49 56 54

Zone 2 Harelbeke Ieper Izegem Kortrijk Kortrijk-Groeninghe Menen Oostrozebeke-Mandeldal Poperinge Roeselare Roeselare-Mercurius Tielt Waregem

Zone 3 Aalter Deinze Eeklo Gavere Gent Gent-Haven Gand-Maritime Gent-Noord Gent-Prinsenhof Gent-Zuid Kluisbergen-Vl. Ardennen Kruishoutem Laarne Lokeren Maldegem Oudenaarde St.Jan in Eremo "Krekenland" Wetteren

59,68 49,56 86,82 61,36 97,82 81,30 0,00 0,00 67,88 0,00 0,00 62,13

12 mois 31,35 64,7 93,25 41,66 80,75 81,13 74,67 64,66 66,13 74,21 71,13 57,51 71,18

10,31 64,67 77,56 59,10 94,13 78,09 38,42 42,28 56,32 0,00 16,67 79,4

24 15 34 38 39 25 38 40 32 22 40 36 17

Zone 5 Binche Binche-Leptines Colfontaine-Borinage Dour-Quiévrain-Haut Pays La Louvière Le Roeulx Mariemont Mons Mons-Bruyères Mons-Silex Mons-Sud Saint-Ghislain Seneffe

70,41 0,00 66,94 77,21 80,42 82,79 65,42 90,56 57,30 0,00 76,69 78,10 90,00

74,04 22,56 71,11 72,34 72,58 74,33 60,87 82,15 52,95 13,01 74,24 74,82 75,05

Zone 6 Beaumont-Erquelinnes Charleroi Charleroi "7" Charleroi-Est Charleroi-Europe Charleroi-Ouest Charleroi-Porte de France Charleroi-Sud Charleroi-Val de Sambre Chimay-Couvin Courcelles 2000 Fleurus Fontaine-l'Evèque Gilly-Châlerwè Thuin-Thudinie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,62 53,41 80,36 66,42 64,00 90,26 77,25 73,61 0,00 52,92

55,92 19,08 0,00 67,59 49,74 58,03 57,58 63,99 65,66 71,34 49,92 70,13 78,71 0,00 52,93

400

0,00 0,00 53,75 0,00 59,71 69,52 62,84 0,00 0,00 69,60 65,38 76,67 25,00 80,00 74,20 0,00 85,04

766 Totaal zone 3 Totaal aantal leden

Jan. 0,00 71,48 99,99 0,00 85,91 90,00 83,09 53,49 80,81 74,86 0,00 60,48 75,15

Zone 4 Ath Braine-le-Comte Comines-Warneton Dottignies-Val d'Espierre Enghien-Edingen Lessines Mouscron Péruwelz Renaix Soignies Tournai Tournai-Haut Escaut Tournai-Trois-Lys

517 Total zone 4

608 Totaal zone 2

40 51 41 27 54 51 57 59 64 39 26 30 52 41 46 42 46

49 36 34 46 34 26 45 47 38 35 38 34 55

61,64 38,22 44,36 37,64 52,00 68,21 66,27 24,51 52,78 62,27 65,38 69,14 48,89 47,47 72,08 34,62 75,07

28 39 28 34 42 26 27 52 45 37 19 29 18 12 21

457 Total zone 6 3456

Total des membres

3456


11 Personalia Welkom aan onze nieuwe leden - Bienvenue à nos nouveaux membres

In Memoriam

Eliane Millaire Clara Ventre Frederik Vanhollebeke Jörg Nagel Geert Soetaert Dirk Balcaen Isabelle Balcaen Emmanuel Craeymeersch Kristin Deblaere Mieke De Clercq Johan De Jaeger Katja De Kimpe Sofie Deknudt Marc de Voogt Marie-Paule Himpe Carlos Huysman Hilde Malysse Liesbeth Matthys Olivier Michiels Kristian Nobels Pascal Nuchelmans Marc Peeters Ingrid Taelman Koen Teirlynck Johan Van Caenegem Vincent Van den Bogaert Ann Van Driessche Astrid Van Huffel Bernard Van Oostende Stefaan Van Poelvoorde Peter Van de Bilt Stefaan Bouckaert Tom Debusschere Georges Olivier Annie Teucq André Huys Ivan De Clerck

Godfried Declerck Rc Oostende-Ter Streep

Rc Courcelles 2000 Rc Courcelles 2000 Rc Damme Rc Gent-Noord Rc Izegem Rc Kruishoutem Rc Kruishoutem Rc Kruishoutem Rc Kruishoutem Rc Kruishoutem Rc Kruishoutem Rc Kruishoutem Rc Kruishoutem Rc Kruishoutem Rc Kruishoutem Rc Kruishoutem Rc Kruishoutem Rc Kruishoutem Rc Kruishoutem Rc Kruishoutem Rc Kruishoutem Rc Kruishoutem Rc Kruishoutem Rc Kruishoutem Rc Kruishoutem Rc Kruishoutem Rc Kruishoutem Rc Kruishoutem Rc Kruishoutem Rc Kruishoutem Rc Lokeren Rc Roeselare-Mercurius Rc Roeselare-Mercurius Rc Saint-Ghislain Rc Seneffe Rc Zeebrugge-Oosthoek Rc Zeebrugge-Oosthoek

18.75 Immobilier 42.30 Administrations locales 02.70 Tuinbouw 51.90 Ingenieur, industrieel 27.20 Balie 11.94 Pannen & tegels 45.75 Lay-out 80.65 Papier 91.00 Staalnijverheid 43.30 Bedrijfsadviseur 60.40 Algemene geneeskunde 95.80 Kleding 11.68 Timmer-& schrijnwerk 47.75 Traiteur 93.40 Kinesitherapie 11.50 Bouwondernemingen 95.80 Kleding 27.80 Notariaat 06.20 Architect 18.75 Onroerende goederen 25.45 Consulaire dienst 18.75 Onroerende goederen 18.00 Handel 43.60 Marketing 27.80 Notariaat 13.05 Antikwiteiten 93.40 Kinesitherapie 27.40 Juridische raadgeving 92.90 Reizen 10.00 Klank & beeld 43.80 Bedrijfsrevisor 11.00 Bouwnijverheid 80.80 Kunststoffen 43.50 Ressources humaines 31.90 Nucléaire, industrie 65.00 Honorary 7.00 Horeca

PHF Irénée Heyse Rc Wetteren PHF ****

Vertrokken leden - Ont quitté leur club Alain Guiot Ronny Tombelle Marie-Chantal Trousse Eric Claeys Jean-L. Stas de Richelle Frank De Wilde Marcel Larticle

Rc Charleroi-Porte de France Rc Charleroi-Porte de France Rc Charleroi-Porte de France Rc Diksmuide-Westkust Rc Gent Rc Gent-Noord Rc Mons-Sud Honorary

Sophie Ronveaux Bernard Claeys Daniel Vanden Borre Kristo Van Holsbeeck Bertrand Blankert Roel Beernaert Alain De Taeye

Rc Mons-Sud Honorary Rc Oostende Rc Oudenaarde Rc Roeselare-Mercurius Rc Thuin-Thudinie Rc Tournai Haut-Escaut Ec Zeebrugge-Oosthoek


12

Agenda - Events - Seminaries (District)

Agenda van de Gouverneur

District Events “SPRING CONVENTION”

: 9 avril 2011

organisatie RC Mouscron “SUMMER CONVENTION” : 18 JUIN 2011 organisatie RC Tourhout-Houtland

Seminaries

02/03 05/03 09/03 09/03 25-26-27/03 26/03 26/03

Alg.Vergad. RBS – Ass.Gén. RBS District Comité Kern Strategisch Comité Stratégique Financieel Comité Financier RYLA Antwerpen D2170 Pets - SFPE RC. Charleroi Porte de France 10ème anniversaire

Bezoeken clubs

INSCHRIJVINGEN VIA ONZE WEBSITE www.rotary-d1620.be

DATE

DAG

01/03 dinsd

Midd.

07/03 Lundi 07/03 Lundi

Gilly Charlerwè

soir

10/03 Jeudi

Enghine/Edingen

soir

17/03 Dond

Laarne

Soir

24/03 Jeudi

Saint Ghislain

soir

01/03 Dinsd

26/03/2011 - 8.30h : Pets – Ghislenghien ( nl&fr) Hotel Horizon – Av. des Artisan 7822 - Ghislenghien 04/04/2011 - 19 uur : Seminarie - Secretarissen en Schatbewaarders 2011-2012 (nl) Hotel Weinebrugge – Kon. Albertlaan, 242 – 8200 St Michiels Brugge

CLUB Roeselare Kruishoutem PINNEN leden Charleroi

Avond Midi

12/04/2011 - 19 h : Séminaire - Secrétaires et Trésoriers 2011-2012 (fr) Hotel Horizon – Av. des artisans 7822 Ghislenghien

REKENINGEN - COMPTES D 1620: 068-2292970-14 Rotary Foundation: 068-2292971-15 PolioPlus : 068-2507011-73 EXCHANGE RATE 02/2011 1$ US = 0.75 EURO 1 EURO = 1,3333 $ US

Rédaction - redactie: PDG Guy ESSELEN (Rc Brugge ’t Vrije) E-mail: 1620secretaryshipassistant@rotary.belux.org Correspondent Nederlandstalige clubs (+ assiduïteitscijfers / chiffres d’assiduité) Michel VANHOOREN (Rc Oostende ter Streep) Nieuwpoortsesteenweg 44/6 - 8400 Oostende Tel: 059/70.06.58 - Fax: 059/31.91.51 E-mail: 1620newsletternl@rotary.belux.org

DICO: Daniel HENRIET (Rc Fleurus) E-mail: 1620dico@rotary.belux.org

Correspondant clubs francophones André LESAGE (Rc Ath) Chaussée de Bruxelles 372 7822 Meslin-L’Evêque Tel: 068/28.42.65 – GSM: 0477/57.29.66 E-mail: 1620newsletterfr@rotary.belux.org

Governor's newsletter maart 2011  

maandbrief van de district 1620