Page 1

Pag. 1 Editoriaal DG Johan De Leeuw Pag. 2 Kandidaturen Gouverneur 2013 – 2014 Pag. 3 - 4 Benoemingsprocedure van de Gouverneur Pag. 5 December maand van de familie Pag. 6 - 7 Info & voorwaarden studie beurzen Rotary Foundation Pag. 8 Assiduïteit regels Pag. 9 Giften van de clubs Pag. 10 Aanwezigheid october 2010 Pag. 11 Personalia Pag. 12 Agenda - Events (District) Gouverneur Johan De Leeuw R.C. Torhout-Houtland Caverstraat 12/bus 13 8490 Jabbeke 0475/27.75.97 1620dg20102011@rotary.belux.org

Secretaris - Secrétaire Jean-Pierre D’hulster R.C. Torhout-Houtland Burg.Callewaertlaan 87 8810 Lichtervelde 0476/27.27.82 1620secretary@rotary.belux.org

Penningmeester - Trésorier Luc Warreyn RC Nieuwpoort – Westhoek Ringweg 1 8670 Koksijde 0495/50.37.13 1620treasurer@rotary.belux.org

www.rotary-d1620.be Nummer • 06 • DECEMBER 2010 • P. 30 98 21 Beste vrienden Rotariers, Van de maand december kan veel gezegd worden…. We lopen opnieuw op de laatste benen van het jaar, we komen in een periode waar veel rekeningen worden afgesloten. De maand december is een maand waarin allerlei vroeg-middeleeuwse instanties de zonnewende gebruikten om de blik vooruit te werpen. Naar het licht… deze periode van het mensenjaar was er een van verminderde zonneschijn…wat meer duisternis. Hierdoor geraken mens en dier soms wel eens neerslachtig. Maar niet getreurd wanneer het lang genoegd geduurd heeft blijkt achter de horizon de zon opnieuw aan een trage maar zekere opmars te beginnen. Daarom is het een maand van feesten, van blijdschap omdat de donkere tijden weldra voorbij zullen zijn. En feesten doet een mens het liefst in gezelschap, omdat gedeelde vreugde dubbele vreugde betekent. We zitten samen, al of niet rond een gedekte tafel (of tafels) om elkaar wat toe te wensen, wat zaken bij te leggen, wat plannen te maken. Want we staan voor een nieuw begin. Elk jaar opnieuw krijgen we de kans om opnieuw aan een nieuw jaar te beginnen…En december is de maand waarin we dit voorbereiden, in familie, met dezen waar we van houden, waarmee we ons leven willen bouwen. In die gemeenschappelijke geestelijke ruimte – die we de familie kunnen noemen - willen we leven en werken. Het begrip familie kan dus een heel brede betekenis hebben. Hoewel wij dit in onze sterk personaliseerde samenleving zeer beperkend omschrijven. We kunnen velen betrekken bij onze beschouwingen over het voorbijgaande jaar. We kunnen met velen een band hebben gecreëerd met wie het leuk en nuttig zou zijn om plannen te maken voor het jaar dat komen gaat. Maar koesteren we vooral de kracht, die we als mensen hebben, om met anderen samen te leven in harmonie. In de verstandhouding die iedereen toelaat zijn talenten te ontwikkelen, een kans te krijgen om zijn dromen waar te maken. Dit is een ongelooflijke rijkdom waarover wij, mensen, beschikken. We moeten er niet melig over doen, maar bekommerd zijn om anderen geeft de mens meestal meer kracht dan alleen maar bezig zijn met zijn eigen zorgen, plannen en miseries. De kracht om te leven put je uit de bereidheid om samen met anderen iets te verwezenlijken. Zou dit ook niet de kracht zijn van onze Rotary organisatie? Samen werken met vrienden – mannen, vrouwen die je voorheen niet of nauwelijks kende – aan projecten werken waarvan de resultaten ten goede komen aan zwakkeren. De kracht van het geven kan nooit onderschat worden. En het belangrijkste dat een mens aan een ander kan geven is waarschijnlijk zijn inzet, het gebruik van zijn talenten en zijn tijd. Wanneer wij, als Rotary familie, in de club onze talenten gebruiken om anderen meer kansen te geven dan zijn wij met de ware spirit van onze beweging bezig . Service Above Self. Zonder aan jezelf te denken. Bouwen aan een gemeenschap, ook in de club! Wie geeft wat hij heeft, is waard dat hij leeft….een volksspreuk die goud bevat. Want we hebben allemaal een of ander talent om met die met anderen te delen. Building communities. Ik wens u een bijzonder aangenaam jaareinde toe en de creativiteit om gezonde plannen te smeden, die je dan ook kunt realiseren. Alleen of met je “familie”…in en buiten uw Rotary club. Johan De Leeuw Gouverneur


2 Kandidaturen Gouverneur 2013-2014 “

KEUZE GOUVERNEUR D.1620 2013-2014

De voorzitters van de clubs uit het district hebben de nodige documenten ontvangen om een kandidatuur tot gouverneur 2013-2014 voor te stellen. Bent U: • Past club voorzitter • Goed tweetalig • Beschikbaar • Kent u Rotary en zijn structuren Neem contact met uw voorzitter. Beschikbaarheid is belangrijker dan ambitie. Kandidaturen binnen ten laatste op :

31.01.2011 Bij de Gouverneur op zijn persoonlijk adres per gewone post. Alle modaliteiten zijn beschikbaar bij uw voorzitter. Interview dag van selectiecommissie:

15.02.2011 Deze dag dus vrij houden. INFORMATIE DAG KANDIDAAT DISTRICT VERANTWOORDELIJKEN Voor volgende functies: Commissie voorzitter(s) Adjunct gouverneur ( zes vervangingen te voorzien in 2010-2013) District Gouverneur ( voor de komende jaren 2013-2014 en volgende)

Op volgende datum:

11.12.2010 Inschrijven bij Jean Pierre D’Hulster – secretaris v.d. Gouverneur: 1620secretary@rotary.belux.org Via website: http://www.rotary-d1620.be/d1620/2010/11/seance-dinformation-fonctions-district/?lang=nl

Voor 8 december 2010 Uw deelname aan deze informatie dag houdt geen enkel engagement in, voor u noch voor de organisatoren.


3 Benoemingsprocedure van de Gouverneur De gouverneur van het district 1620 wordt gekozen volgens de hierna beschreven procedure die werd goedgekeurd op de Districtsconferentie van het werkjaar 2006-2007.

1. De gouverneur wordt verkozen door een college van 8 personen, voorgezeten door een negende persoon, nl de in functie zijnde gouverneur.

2. Deze commissie komt samen ten vroegste in de maand januari en nooit later dan de maand februari 2011. De kandidaturen worden als volgt ingezameld: • Alle clubs worden in de maand november 2010 door de gouverneur aangeschreven met de vraag een kandidaat gouverneur aan te duiden. • De criteria waaraan de kandidaat gouverneur moet beantwoorden worden in dit schrijven aan de clubs meegedeeld. • De criteria waarop de nominatie commissie zal oordelen zijn de volgende: • Rotarykennis • Persoonlijke motivatie • Visie over het gouverneurschap • Leiderschap kwaliteiten • Talen kennis ( de beheersing van de twee landstalen is onontbeerlijk) • Beschikbaarheid • Algemene bekwaamheden

4. De kandidaat gouverneur dient ervaring te hebben op het gebied van het bestuur van het district. 5. De kandidaat zal tegen ten laatste 30 januari 2011 een voldoende onderbouwde motivatie sturen aan de gouverneur, die deze zal verspreiden aan alle leden van de nominatie commissie. Dit document zal in de twee landstalen worden opgesteld en zal door de leden van het kiescollege als basis voor het interviews dienen. Dit document is een element in de beoordelingsprocedure. 6. Het kiescollege is als volgt samengesteld: • 4 Past Gouverneurs, als volgt: De twee laatste past gouverneurs van elke taalrol. De taalrol van de gouverneur vloeit voort uit de taalrol van de club waartoe hij behoort op het moment van zijn aanduiding tot lid van de nominatiecommissie. ( plus twee reserves) • 2 Adjunct gouverneurs als volgt: De gouverneur stelt aan het district comité twee ADG’s voor – uit elke taalrol één – die door het district comité als lid van de nominatie commissie worden bevestigd. Elke ADG moet minstens één jaar in functie zijn om in aanmerking te komen voor deze aanduiding. Er worden twee reserve kandidaten voorgesteld aan het district comité, die hun benoeming als reserve kandidaat ook moet bevestigen. • 2 past presidenten van een Rotary club uit het district 1620. Het is de immediate Past Gouverneur die deze twee PP aanduidt. Het dienen twee PP te zijn die in functie waren tijdens het werkjaar van de immediate Past Gouverneur. De benoeming van deze PP geschiedt op eenvoudige aanduiding door de IPDG. • De zittende gouverneur(zonder stemrecht).


4 Benoemingsprocedure van de Gouverneur 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 15.

De gouverneur in functie roept de vergadering samen, bezorgt de leden van de nominatie commissie de nodige informatie omtrent de ontvangen kandidaturen- ten minste één week voor de datum van de samenkomst van de commissie -en zit de vergadering voor ZONDER stemrecht. De kandidaten worden gehoord en ondervraagd door de leden van de commissie die alle gesprekken onder volstrekte geheimhouding behandelen. De stemming wordt georganiseerd nadat alle kandidaten zijn gehoord, dit gebeurt op één en dezelfde dag. Om verkozen te worden dient de kandidaat 6 van de 8 stemmen op zijn naam te krijgen. Dit quorum kan niet worden gewijzigd. De stemming is schriftelijk en geheim. Indien de nominatiecommissie geen van de -op dat ogenblik - voorgedragen kandidaten kiest – dus wanneer geen enkele kandidaat na verschillende stemrondes 6 van de 8 stemmen behaald – zal de gouverneur een nieuwe oproep tot kandidatuurstelling naar de clubs sturen. De procedure wordt van vooraf aan herbegonnen. 12. De nominatie commissie blijft in dezelfde samenstelling in functie tot een kandidaat gouverneur is aangeduid. Het aantal stemrondes om tot deze eindbeslissing te komen wordt door de commissie bepaald bij de aanvang van zijn zitting. Hun beslissing wordt met 6 van 8 stemmen genomen. Deze stemming gebeurt bij handopsteking. De samenstelling van deze nominatie commissie is slechts geldig voor één jaar en dus voor slechts één gouverneurskeuze. De commissie blijft in dezelfde samenstelling bestaan tot er een gouverneur wordt voorgedragen. De aldus verkozen gouverneur wordt op de DISTRICT- assembly aan de leden voorgesteld die zijn aanstelling als gouverneur nominé bekrachtigd. _____________________________________________

MEESTAPPEN IN EEN LANGE TRADITIE!


5 December maand van de familie December, maand van de feesten, is voor Rotary de maand van de familie. Dat vormt een goede gelegenheid om (opnieuw) contacten aan te knopen binnen de Rotaryfamilie. De Rotaryfamilie omvat : • De Rotariërs en hun familieleden (ouders, kinderen, partners). • De leden van aan Rotary verbonden organisaties (in het bijzonder: Rotaract, Interact). • De deelnemers aan Rotaryprogramma’s (Student Exchanges, bursalen, RYLA, GSE, …) Alles wat de leden betreft, kan onder de aandacht komen: • Intronisatie, onthaal, integratie en behoud van nieuwe Rotariërs. • Familiale gebeurtenissen (geboorten, verjaardagen, huwelijken, ziektes, overlijdens,…). • Professionele gebeurtenissen (onderscheidingen, prijzen, successen,…). • Steun aan Rotariërs in moeilijkheden (jobverlies, ziekte, dood van een naaste…) en aan weduwen en weduwnaars. • Opvolging van jongeren die deelnamen aan Rotaryprogramma’s. • Sfeer in de club, eventuele interpersoonlijke problemen, plaatsing aan tafel moet onderlinge contacten bevorderen. Concreet kan men bijvoorbeeld: • Partners en kinderen laten deelnemen aan de acties en activiteiten van de club, hen uitnodigen op intronisaties, machtsoverdrachten en de districtsconferentie. • Uitstappen in gezinsverband organiseren, specifieke acties met het hele gezin, vergaderingen bij de Rotariërs thuis om hun gezin te leren kennen, voordrachten door bursalen, GSE’ers, RYLAdeelnemers, studenten… • Een portrettenboekje maken voor de club, met de foto’s van de leden en hun partner. • Een overzicht bijhouden met de begunstigden van de clubacties, verenigingen, bursalen, GSE’ers, studenten, RYLA-deelnemers en ontvangers van diverse prijzen, om contact te kunnen houden met hen. • Communiceren over alle originele initiatieven over de familie, partners en kinderen informeren over het clubleven en over Rotary! • Binnen de club een verantwoordelijke aanduiden voor de ‘Rotaryfamilie’. Ik wens u aangename familievergaderingen! Pierre Schrans Voorzitter commissie Gemeenschapsdienst


6 Info studie beurzen Rotary Foundation Rotary Educatieve programma’s De educatieve programma's hebben als doel de vorming en de ontwikkeling van de jongeren te helpen realiseren. Studiebeurzen en studieleningen nemen daar een centrale plaats in. Deze programma's zijn gekaderd in de Rotary Foundation. Zij hebben een impact zowel op korte termijn (behalen van diploma of certificaat) als op lange termijn (uitstraling van de rotary geest). Zij dragen aldus bij tot de versterking van de Rotary en kunnen leiden tot eventuele ledenwerving.Deze programma’s illustreren de lange termijnvisie in Rotary.

Aanbod Studieprogramma’s Volgende programma's zijn mogelijk in D1620: 1. Ambassadorial Scholarships (1 jaar) beurs voor studiejaar 2012-2013 2. Rotary Centra voor Internationale Studies voor de Vrede en de Oplossing van Conflicten, beurs voor de studiejaren 2012-2013-2014. Deze tweejaarlijkse studies worden ingericht in de USA, de UK, Frankrijk, Argentinië en Australië. 3. Rotary Centrum voor Internationale Studie voor de Vrede en de Oplossing van Conflicten, beurs voor een korte studie van 3 maand tweemaal ingericht in 2012-2013 in Thailand. Het programma 1 is financieel ten laste van het district en de programma's 2 en 3 zijn ten laste van het wereldfonds. De kandidaten dienen zeer goede studieresultaten te bezitten willen ze een reële kans maken op slagen. De kandidaturen dienen ingeleid te worden via een Rotary Club en gericht aan het district. De uiteindelijke selectie geschiedt op basis van het curriculum vitae en een interview van de kandidaat voor een selectiecomité. Kinderen van Rotariërs komen niet in aanmerking. Voor de studies van de vrede (kort en lange duur) is ervaring in de materie een absolute noodzaak. Informatie kan alvast geraadpleegd worden op de website: www.rotary.org en www.rotary.belux.org Procedure en tijdschema voor de Ambassadorial Scholarship in D1620 Okt. 2010: Dec. 2010: Jan. 2011: Mrt. 2011: Apr.2011: Mei 2011: Okt.2011: Dec. 2011: Okt. 2012:

info beurzen op het RF seminarie dd 23-10-2010 info beurzen in de brief van de DG formele oproep beurzen naar de clubs via DICO D1620 indienen dossiers door de kandidaten bij de clubs ten laatste op 15 maart 2011 (elke kandidaat heeft een Rotariër als peter bij de indienende club) indienen dossiers door de clubs bij de coördinator D1620 Irénée HEYSE ten laatste op 01 april 2011. selectiecommissie D1620 met interview kandidaten indienen dossiers beurzen ambassadorial scholarship door de coördinator D1620 in Evanston ten laatste op 01-10-1011 informatie van de kandidaten door Evanston over de al of niet toekenning van een beurs start studies academie jaar 2012-2013 in geval van positief antwoord.

Irénée HEYSE (Rc Wetteren) Scholarship Subcommitee Chair (SSC) D1620


7 Voorwaarden beurs Rotary Foundation VOORWAARDEN AANVRAAG BEURS 2012-2013 VAN DE ROTARY FOUNDATION Voor het academiejaar 2012-2013 beschikt het district 1620 over één beurs. Aan deze voorwaarden moet een kandida(a)t(e) voldoen om in aanmerking te worden genomen : 1. 2. 3.

De kinderen en kleinkinderen van Rotarians komen NIET in aanmerking. De beurs is bestemd voor de cursussen van één academiejaar (niet voor research). Het eerste doel van een beurs van de Rotary Foundation is de internationale verstandhouding te bevorderen. De beursstudent(e) moet zich dus in het buitenland gedragen als ‘ een ambassadeur/ ambassadrice van goede wil ’en moet dus op de hoogte zijn van de geschiedenis en cultuur van België. Hij/zij moet ook de doelstellingen van Rotary International kennen. 4. Hij/zij moet de taal van het te bezoeken land behoorlijk beheersen. Rotary verwacht ook ernst, initiatief, enthousiasme en maturiteit van de kandidaten die in België uitstekende studieresultaten moeten hebben behaald. 5. De kandidaten verbinden er zich toe in het buitenland bij de plaatselijke Rotary Clubs vijf lezingen te houden over België en hun studies. 6. Ze zullen tweemaal per jaar een rapport sturen naar Evanston (Rotary International) en naar de voorzitter van het selectiecomité. 7. Na hun terugkeer zullen zij vijf Belgische Rotary Clubs bezoeken om er te spreken over hun verblijf in het buitenland. 8. Er wordt geen beurs verleend voor een land waar men eerder al verbleef gedurende meer dan zes maanden. 9. Een beurs van de Rotary Foundation bedraagt 26.000 USD (reis inbegrepen). 10. De kandidaten moeten voorgesteld worden door een Rotary Club van hetzelfde district als dit van hun woonplaats of van de stad waar ze studeren. Elke Rotary Club mag slechts twee kandidaten voorstellen. 11. Voor meer inlichtingen of om de nodige formulieren te bekomen richt men zich tot de Voorzitter van het selectiecomité. De formulieren kunnen ook worden gedownload op Internet ( http://www.rotaryd1620.be/d1620/services/downloads/?lang=nl ). 12. Voor het academiejaar 2012-2013 moeten de dossiers ten laatste voor 15 maart 2011 bij de sponsorclubs worden ingediend en ten laatste voor 1 april 2011 bij de Voorzitter van het selectiecomité :(Irénée HEYSE). 13. De kandidaten worden op gepaste tijd verwittigd van de juiste datum van het interview. Ze kunnen zich eventueel laten vergezellen door een lid van hun sponsorclub. 14. Onvolledige ingevulde dossiers of dossiers die na de deadline toekomen worden niet meer aanvaard. Rt.Irénée HEYSE Verantwoordelijke Rotary Foundation beurzen D1620


8 Assiduïteit regels Assiduïteit regels – COL 2010 – ingang 01.07.2010 « Verontschuldigde afwezigheid » (vertaling van de Franstalige versie)

Een afwezigheid kan slechts verontschuldigd worden voor maximum 12 maanden. (Doc. Stat.R.C., art. 9, par. ; amendement 10-23) = de vrijstelling van Assiduïteit voor maximum 12 maanden

De afwezigheid van een lid wordt verontschuldigd wanneer hij/zij minstens 65 jaar oud is, en wanneer zijn leeftijd opgeteld met zijn anciënniteit bij Rotary gelijk is aan 8/5; deze vrijstelling van Assiduïteit moet schriftelijk worden aangevraagd bij de secretaris van de club en is slechts toegekend na goedkeuring door het comité. (Doc. Stat.R.C., art. 9, par.3 ; amendement 10-23)

Indien een lid dat verontschuldigd is voor zijn afwezigheid ( = vrijgesteld van Assiduïteit) aanwezig is op een vergadering van de club dan wordt de aanwezigheid van het lid meegerekend in de berekening van de Assiduïteit. (Doc. Stat.R.C., art.9, par. 5 ; amendement 10-27)

Encoding assiduïteit van de maand, vóór 20 maanden, via de website https://directory.rotary.belux.org


9

Giften van de clubs

ROTARY INTERNATIONAL - DISTRICT 1620 - 2010/2011 GIFTEN VAN DE CLUBS / DONS DES CLUBS - SITUATIE – SITUATION 21-10-2010

ROTARY FONDATION / STICHTING CLUBS

Rotary

POLIO

Stichting

100

POLIO PLUS

CLUBS

TOTAAL

BRUGGE BRUGGE 'T VRIJE BRUGGE- WEST

2.650 1.500

2.000 1.000

0 4.650 2.500

ATH BRAINE-LE-COMTE COMINES - WARNETON

BRUGGE -ZUID

2.000

500

2.500

DOTTIGNIES - VAL d'ESPIERRE

0 0 4.360 0 3.500 3.000 0 0 0 0

ENGHIEN-EDINGEN LESSINES MOUSCRON PERUWELZ RENAIX SOIGNIES TOURNAI idem (Cavrot) TOURNAI HAUT-ESCAUT TOURNAI - TROIS LYS

DAMME DIKSMUIDE- WESTKUST GISTEL JABBEKE KNOKKE - OOSTKUST NIEWPOORT - WESTHOEK OOSTENDE OOSTENDE TER STREEP TORHOUT - HOUTLAND ZEEBRUGGE - OOSTHOEK

ZONE 1 - TOTAAL

3.850

510

3.500 3.000

16.500

4.010

20.510

IEPER IZEGEM KORTRIJK KORTRIJK - GROENINGHE MENEN

0

2.500

2.500

2.000

OOSTROZEBEKE-MANDELDAL POPERINGE ROESELARE ROESELARE - MERCURIUS TIELT WAREGEM

ZONE 2 - TOTAAL

0

3.000

1.000

0 0 0 0 4.000

7.500

3.500

11.000

AALTER DEINZE idem EEKLO GAVERE GENT GENT-HAVEN

2.500 3.500

770

3.000

1.000

GENT-NOORD

1.925

GENT-PRINSENHOF GENT-ZUID KLUISBERGEN - VL. ARD. LAARNE LOKEREN MALDEGEM OUDENAARDE ST JAN IN EREMO "KREK." WETTEREN

ZONE 3 - TOTAAL TOTAAL ZONES 1-2-3

0 0 5.000 0 2.000

1.925

TOTAAL CLUBS - TOTAL CLUBS au : 20-11-2010

3.850 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0

1.000

11.925 35.925

2.500 4.270 0 4.000 0 0 0

3.695 11.205

15.620 47.130

POLIO

Fondation

100

TOTAL

1.000

1.000

550

550

2.000 0 1.100 0

790 1.000 1.500

1.000 1.000

500

500

5.340

4.050

idem

790 0 2.000 2.500 0 1.000 0 0 0 0 0

ZONE 4 - TOTAL HARELBEKE

Rotary

BINCHE BINCHE LEPTINNES COLFONTAINE - BORINAGE DOUR - QUIEVRAIN LA LOUVIERE LE ROEULX

0 0 1.250 0 0 1.000

1.250

1.000

MARIEMONT MONS MONS - BRUYERES MONS - SILEX MONS - SUD SAINT-GHISLAIN SENEFFE

ZONE 5 - TOTAL BEAUMONT-ERQUELINNES CHARLEROI CHARLEROI "7" CHARLEROI - EST CHARLEROI - EUROPE CHARLEROI - OUEST CHARLEROI - PORTE DE FRANCE CHARLEROI - SUD CHARLEROI- VAL DE SAMBRE CHIMAY-COUVIN COURCELLES 2000 FLEURUS FONTAINE - L'EVEQUE GILLY-CHALERWE THUIN - THUDINIE

ZONE 6 - TOTAL TOTAL ZONES 4-5-6

9.390

0 1.500

1.500 0 0 1.000 0

1.000 1.540

6.290

1.540

0

6.290

500

250

0 0 500 1.500 0 750

1.150

500

1.650

500 750 1.500

1.300 500 750 1.500

0 0 1.300 1.000 1.500 3.000 0 0

6.400 18.030

4.800 8.850

11.200 26.880

53.955

20.055

74.010

500 1.500


10 Aanwezigheid october 2010 Okt.

12 maand.

79

Brugge

56,96

53,81

49

Ath

0,00

47,14

53

Brugge 't Vrije

51,09

63,01

37

Braine-le-Comte

61,63

66,05

54

Brugge-West

93,31

86,12

34

Comines-Warneton

98,42

93,40

40

Brugge-Zuid

0,00

68,35

46

Dottignies-Val d'Espierre

0,00

66,66

39

Damme

79,31

57,44

34

Enghien-Edingen

87,19

81,33

40

Diksmuide-Westkust

86,54

77,36

26

Lessines

0,00

72,19

52

Gistel

80,74

70,80

45

Mouscron

78,02

65,69

Zone 1

Zone 4

Oct.

12 mois

44

Jabbeke

59,09

61,85

47

Péruwelz

69,14

66,72

43

Knokke-Oostkust

76,75

57,55

39

Renaix

69,81

58,60

43

Nieuwpoort-Westhoek

78,73

66,71

35

Soignies

76,42

74,02

63

Oostende

0,00

45,73

40

Tournai

77,09

76,73

55

Oostende Ter Streep

68,45

62,56

29

Tournai-Haut Escaut

71,37

60,97

51

Torhout-Houtland

71,29

68,45

55

Tournai-Trois-Lys

63,48

68,57

52

Zeebrugge-Oosthoek

63,16

64,80

708

Totaal zone 1

49,19

79,68

516 Total zone 4

Zone 2 33

Harelbeke

Zone 5 0,00

0,00

26

Binche

57

Ieper

57,64

70,84

15

Binche-Leptines

0,00

43,62

56

Izegem

77,59

77,79

34

Colfontaine-Borinage

70,23

74,54

66

Kortrijk

57,32

61,61

37

Dour-Quiévrain-Haut Pays

75,81

69,65

61

Kortrijk-Groeninghe

93,89

93,09

38

La Louvière

74,37

71,95

53

Menen

85,71

79,11

23

Le Roeulx

66,07

73,17

27

Oostrozebeke-Mandeldal

0,00

52,86

37

Mariemont

59,01

60,79

42

Poperinge

0,00

61,23

41

Mons

87,48

82,11

56

Roeselare

42,74

54,01

32

Mons-Bruyères

54,17

53,03

48

Roeselare-Mercurius

0,00

3,64

22

Mons-Silex

0,00

23,79

56

Tielt

0,00

16,67

38

Mons-Sud

69,20

73,48

54

Waregem

92,61

78,73

34

Saint-Ghislain

73,54

75,71

17

Seneffe

85,94

73,63

609

Totaal zone 2

46,25

75,37 34,44

394

Zone 3 40

Aalter

Zone 6 0,00

49,09

28

Beaumont-Erquelinnes

51

Deinze

0,00

30,28

41

Charleroi

0,00

41

Eeklo

0,00

38,68

28

Charleroi "7"

0,00

0,00

28

Gavere

60,46

34,13

34

Charleroi-Est

58,62

74,64

53

Gent

53,93

56,21

44

Charleroi-Europe

0,00

51,16

53

Gent-Haven Gand-Maritime

69,51

69,05

26

Charleroi-Ouest

77,13

60,47

55

Gent-Noord

66,33

55,02

32

Charleroi-Porte de France

0,00

52,31

59

Gent-Prinsenhof

0,00

42,15

52

Charleroi-Sud

64,07

62,93

65

Gent-Zuid

0,00

44,10

45

Charleroi-Val de Sambre

65,70

66,55

40

Kluisbergen-Vl. Ardennen

64,68

50,94

36

Chimay-Couvin

70,16

72,48

30

Laarne

65,83

70,28

18

Courcelles 2000

83,73

85,00

52

Lokeren

0,00

50,76

30

Fleurus

70,51

68,70

41

Maldegem

79,95

56,94

18

Fontaine-l'Evèque

84,72

78,25

48

Oudenaarde

65,10

72,56

13

Gilly-Châlerwè

0,00

8,33

42

St.Jan in Eremo "Krekenland"

0,00

49,02

22

Thuin-Thudinie

57,14

54,66

46

Wetteren

86,25

72,03

744 Totaal zone 3 Totaal aantal leden

467 Total zone 6 3438

Total des membres

3438


11 7

Personalia

Personalia

Welkom aan onze nieuwe leden - Bienvenue à nos nouveaux membres

In Memoriam

Stéphane Hennebicq Jean Pierre Navez Koen De Spiegeleer Ludo Ockier Luc Francois Piet De Backer Geert Lenoir Katie Ghesquière Jean-Marie Delcourt Willy Verhamme Renaud Courtois Olivier Lucas Pascal Maeght Isabelle Triaille Vincent Vandercam

Marc Loose Rc Brugge

Rc Beaumont-Erquelinnes Rc Beaumont-Erquelinnes Rc Kluisbergen-Vl. Ardennen Rc Kortrijk-Groeninghe Rc Le Roeulx Rc Maldegem Rc Maldegem Rc Oostende Ter Streep Rc Saint-Ghislain Rc Tournai Rc Tournai Haut-Escaut Rc Tournai Haut-Escaut Rc Tournai Haut-Escaut Rc Tournai Haut-Escaut Rc Tournai Haut-Escaut

13.30 33.00 11.15 27.20 11.50 11.50 31.00 34.00 11.65 43.00 49.20 60.51 92.10 60.40 27.80

Graphique, art Enseignement Hout Balie Entreprises du bâtiment Bouwondernemingen Energie Onderhoud Matériaux de construction Gestion d’entreprise Abrasifs Neurologie Attractions Médecine générale Notariat

Transferts Eddy Adam

Mark Van Peteghem Rc DiksmuideWestkust Jo De Vrieze Rc Kluisbergen-Vl. Ardennen Pierre Jacobs Rc Mons André Haelters Rc Oudenaarde Edgard Cavrot Rc Tournai

Rc Manosque (Fr) -> Rc La Louvière

Vertrokken leden - Ont quitté leur club

PHF

Hubert Deslypere Eric Stassen Charles Deconinck Luk Roels Giovanni Mureddu Pierre Bouckaert Marc Delens Philippe Baise Dominique Allard Karl Odent

Fernand Lamproye Rc Mons

Rc Brugge ’t Vrije Rc Charleroi-Val de Sambre Rc Diksmuide-Westkust Rc Jabbeke Rc Fleurus Rc Gent-Haven Gand-Maritime Rc Gent-Haven Gand-Maritime Rc La Louvière Rc Oostende Rc Oostende Ter Streep

PHF

Voor assistentie of bijkomende informatie over de PHF-aanvragen:

YVES VANDERMARLIERE (Rotary Club Ieper) Email: 1620phfattributionnl@rotary.belux.org


12

Agenda - Events (District) District Events “SPRING CONVENTION” : 9 april 2011 De Hallen KORTRIJK (GEWIJZIGIDE PLAATS!) organisatie RC Mouscron “SUMMER CONVENTION” : 18 JUNI 2011 organisatie RC Tourhout-Houtland

2011 RI Convention in New Orleans, Louisiana, USA, 21-25 May Register early now to receive the best rates and accommodations, and Let the Good Times Roll … Again! Find out more about New Orleans!

REKENINGEN - COMPTES D 1620: 068-2292970-14 Rotary Foundation: 068-2292971-15 PolioPlus : 068-2507011-73 EXCHANGE RATE 11/2010 1$ US = 0.72 EURO 1 EURO = 1,3889 $ US

Agenda van de Gouverneur 04/12 District Comité Kern 07/12 Interdistrict DG + DGE + DGN 13/12 Financiëel Comité District 11/12 Info dag District Functies 22/12 Selectie comité GSE deelnemers

Bezoeken clubs DATE

DAG

CLUB

1/dec mercr

Tournai Ht Escaut

2/dec dond

Tielt

3/dec vrijd

Ieper

7/dec dinsd

Jabbeke

8/dec woens

Poperinge

9/dec dond

Oostende Ter Streep

9/dec dond

Lokeren

10/dec vrijd

Gent

15/dec woens

Roeselare Mercurius

16/dec jeudi

Thuin Tudinie

16/dec jeudi

Beaumont Erquelines

17/dec vrijd

Harelbeke

20/dec lundi

Charleori

20/dec lundi

Gilly-Charlewé

21/dec dinsd

Roeselare

23/dec jeudi

Enghien-Edingen

Rédaction - redactie: PDG Guy ESSELEN (Rc Brugge ’t Vrije) E-mail: 1620secretaryshipassistant@rotary.belux.org Correspondent Nederlandstalige clubs (+ assiduïteitscijfers / chiffres d’assiduité) Michel VANHOOREN (Rc Oostende ter Streep) Nieuwpoortsesteenweg 44/6 - 8400 Oostende Tel: 059/70.06.58 - Fax: 059/31.91.51 E-mail: 1620newsletternl@rotary.belux.org

DICO: Daniel HENRIET (Rc Fleurus) E-mail: 1620dico@rotary.belux.org

Correspondant clubs francophones André LESAGE (Rc Ath) Chaussée de Bruxelles 372 7822 Meslin-L’Evêque Tel: 068/28.42.65 – GSM: 0477/57.29.66 E-mail: 1620newsletterfr@rotary.belux.org

Governor's newsletter december 2010  

maandbrief december district rotary 1620

Governor's newsletter december 2010  

maandbrief december district rotary 1620

Advertisement