Page 1

www.rotary-d1620.be Pag. 1 Editoriaal DG Johan De Leeuw Pag. 2 ROTARACT: een uitnodiging tot communicatie Pag. 3 Drugs: Rotary heeft antwoorden Pag. 4 V.Z.W. STUDAX Pag. 5 In memoriam Vincent Goffin Pag. 6 Youth Exchange Program 2010 – 2011 Pag. 7 Aanwezigheid juli 2010 Pag. 8 Personalia Pag. 9 Agenda - Events - Seminars (District) Pag. 10-11 Leaflet Z.Z.G. Gouverneur Johan De Leeuw R.C. Torhout-Houtland Caverstraat 12/bus 13 8490 Jabbeke 0475/27.75.97 1620dg20102011@rotary.belux.org

Secretaris - Secrétaire Jean-Pierre D’hulster R.C. Torhout-Houtland Burg.Callewaertlaan 87 8810 Lichtervelde 0476/27.27.82 1620secretary@rotary.belux.org

Penningmeester - Trésorier Luc Warreyn RC Nieuwpoort – Westhoek Ringweg 1 8670 Koksijde 0495/50.37.13 1620treasurer@rotary.belux.org

Nummer • 03 • SEPTEMBER 2010 • P. 30 98 21 EDITORIAAL Beste vrienden Rotariers, Sedert de COL ( Council on legislation) van april 2010 is het thema “NEW GENERATIONS “het vijfde actiedomein van Rotary International geworden, naast Vocational Service, Dienst aan de Gemeenschap,Internationale Actie en Clubzaken. In ons district is de aandacht voor de jongeren al lange tijd een écht actiepunt. De vele acties rond HEP, STEP en YEP zijn er “wereld’”beroemd. Grote aantallen jongeren worden in ons district jaarlijks ontvangen, zowel voor de korte termijn als voor een volledig jaarprogramma. Dezelfde grote aantallen worden ook uitgestuurd naar de vier hoeken van de wereld. We kunnen zeggen dat er in D.1620 aandacht is voor deze jeugdwerking. Daarnaast onderneemt de district vzw STUDAX grote inspanningen om jaarlijks een aantal beloftevolle studenten een renteloze lening toe te kennen die hen toelaat in het buitenland een specialisatie te gaan volgen. Ik vergeet Rotaract niet…maar deze tak van onze jeugdwerking wordt de laatste jaren door sommige clubs wat verwaarloosd. Dat diegenen die er WEL aandacht aan besteden nu niet verontwaardigd zijn door deze opmerking…Maar we stellen vast dat de aandacht voor Rotaract niet algemeen verspreid is. Een beter samenwerking en opvolging van de clubs met Rotaract zou ons in de toekomst heel wat voordelen kunnen opleveren. Daarnaast kunnen we niet anders dan vaststellen dat er voor de YEP programma’s bij de Nederlandstalige clubs van het district té weinig aandacht bestaat. Deze clubs geven te weinig kansen aan jongeren om een jaar in het buitenland te gaan leven. Anderzijds stellen we vast dat STEP en HEP programma’s bij onze Franstalige clubs dan weer onvoldoende aandacht krijgen. In iedere geval is het belangrijk te vermelden dat een accreditatie van de club en zijn betrokken leden een ABSOLUTE vereiste is om te kunnen deelnemen aan deze programma’s. Zonder deze accreditatie ( info bij Stéphane Courtois – vrzt. Van de commissie – rc Enghien – 1620newgenerations@rotary.belux.org) is NIETS meer mogelijk! Deze internationale contacten zijn een zegen voor diegenen die er van hebben geprofiteerd. Het zal altijd pleiten voor hun bereidheid om te ondernemen, hun openheid van geest. Daarnaast zijn de jongere generaties meer dan nodig in onze clubs willen we op termijn het contact met de “voort hollende” wereld niet verliezen. Rotary als een geheel en elke Rotaryclub in het bijzonder heeft recht van bestaan in de mate dat de wereld iets aan ons heeft. Om op de juiste manier te kunnen helpen moeten we een vinger aan de pols van de ontwikkeling van de maatschappij houden. Met alle respect, maar een zestigjarige weet het van horen zeggen…hoe de wereld in elkaar zit voor jongeren..de dertiger en de veertiger weet het van binnen in. De snelle evoluties in waardepatronen, in communicatie technieken, relatie gevoeligheden etc., worden het best aangevoeld door de jongere generaties. Wij mogen dit contact met hen in geen geval verliezen als organisatie. Slechts één middel om dit te realiseren: zorg dat ook in UW club een voldoende aantal jongeren aanwezig is om deze band met de snel veranderende wereld in stand te houden. De dynamiek en de creativiteit van de club zal er door versterkt worden...wat uw club op zijn beurt aantrekkelijker zal maken voor de buitenwereld. Wat het aantrekken van beloftevolle, talentrijke en invloedrijke jongeren zal versnellen. Deze groei als een positieve spiraal zou je een “gelukskring” kunnen noemen.

Met mijn beste Rotarische groeten, ,

Johan De Leeuw Gouverneur


2 ROTARACT : een uitnodiging tot communicatie District 1620 heeft er 484, verspreid over 18 actieve clubs waarvan 15 clubs in Oost – en West-Vlaanderen en 3 in Henegouwen.: allen gemotiveerde rotaracters met leeftijd tussen 18 en 30 jaar en gedreven door dezelfde hoogstaande idealen van dienstbaarheid, ethische waarden en normen die ook teruggevonden worden in de doelstellingen en idealen van Rotary. Deze Rotaracters slagen er met vaak een beperkt budget en maandelijkse clubvergaderingen in om per club een mooi jaarprogramma uit te bouwen met o.a. een fundraisingactiviteit (doorgaans een galabal) en één of meerdere sociale activiteiten. Het inrichten van zomerkampen voor kansarme jongeren, het begeleiden van jongeren die zich bevinden in problematische opvoedingssituaties naar de film en verschillende steunprojecten voor minderbehoeden in de lokale gemeenschappen zijn maar enkele van hun vele realisaties, die hun jaarlijks hoogtepunt kennen in de “sociale dag” waarbij, onder leiding van het districtsbestuur, elke club een delegatie jongeren uit hun leefomgeving een onvergetelijke dag laat beleven. Streefdoelen de laatste jaren op het vlak van ledenbehoud en verjonging zorgden ervoor dat op dit vlak een kentering kon worden bereikt en thans terug een stijging van het aantal actieve leden kan worden waargenomen. Daarbij zou de kaap van 500 leden volgend jaar moeten kunnen worden bereikt mede door de heractivatie van Rotaract club GENT-HAVEN en de nakende oprichting van een nieuwe Rotaractclub in DAMME. Ook inspanningen van uit de Rotaryclubs om actief potentiële leden aan te brengen kunnen deze doelstelling helpen verwezenlijken. Het cruciaal werkpunt voor huidig jaar is communicatie en interactie. Dit zowel extern als intern binnen de Rotaryfamilie. Naar de buitenwereld toe zal via een gedegen communicatie getracht worden om het pad te effenen naar nieuwe opportuniteiten om op sociaalvlak een steentje bij te dragen in de maatschappij, terwijl gemotiveerde jongeren die dezelfde morele waarden dragen wellicht vlotter de weg naar Rotaract zullen kunnen vinden. Ook de initiatieven tot interne communicatie en interactie naar Rotary toe verdienen een ernstige ondersteuning van onze zijde uit. Regelmatig en nauwgezet overleg zowel op District- als clubniveau zal niet enkel de wederzijdse doelstellingen helpen bevorderen, maar ook elkaars kennis vergroten in het wederzijds menselijk kapitaal, dat op deze wijze hopelijk niet verloren gaat. In maart 2011 wordt door het Rotaractdistrict een overlegactiviteit gepland waarbij het de bedoeling is om vertegenwoordigers van elke Rotary- en Rotaractclub samen te brengen. Dit niet enkel om elkaar nog beter te leren kennen, doch vooral om te leren uit de positieve ervaringen van andere Rotary- en rotaractclubs binnen het district m.b.t. een concrete en actieve samenwerking en het brainstormen rond een antaal specifieke werkthema’s. Vandaar graag nu al een warme oproep voor een grote aanwezigheid namens Rotary, want om het met de woorden van Christine LAURENT en Koen RINGOOT uit de vorige maandbrief te zeggen “als je doet wat je altijd al gedaan hebt, dan krijg je wat je altijd al had … “ Joachim VANSPEYBROUCK District 1620 verantwoordelijke Rotaract Voorzitter commissie New generations RC Brugge T’Vrije


3 Drugs … Rotary heeft antworden We hebben allen kinderen of kleinkinderen die vanaf hun middelbare school met drugs in contact zullen komen. 1 op 2 zal experimenteren met drugs. Velen zullen er langer mee worstelen, een aantal zullen kampen met verslaving. Wat kunnen wij zelf doen? Er zelf vroeg genoeg met hen over spreken, ons informeren, er onder ons over spreken. Het negeren en denken dat het onze kinderen nooit zal overkomen is een deel van het probleem.

Wat kunnen we met onze clubs doen? We kunnen samenwerken met de organisaties die gespecialiseerd zijn om hun evidence based methodes en programma’s in al onze scholen te introduceren. We kunnen aandringen bij onze lokale overheden en schoolbesturen om hiervoor het nodige te doen. We kunnen ons engageren en met al onze mogelijkheden helpen en ondersteunen. Om ons op weg te helpen organiseert ons district op 18/09 een vormingsseminarie voor alle geïnteresseerden, die zich binnen hun club willen engageren voor het ondersteunen van drugpreventie. Omwille van het grote belang draagt het district ook alle kosten hiervoor. Tijdens het seminarie zal onze DG, Johan De Leeuw schetsen vanuit welke principes Rotary dit opneemt. Twee leden van de districtcommissie drugpreventie brengen een kort verslag van een succesvolle drugpreventie activiteit van enkelingen, een club en een inter- club actie. Onze experts van De Sleutel en Trampoline laten ons aansluitend kennis maken met de essentie van drugpreventie op interactieve wijze. We sluiten af met een overzicht van de bestaande evidence based drugpreventie programma’s, waarvan elke deelnemer ook een informatiepakket meekrijgt om er met zijn club mee aan de slag te gaan. Elke club, die de eerste stappen wil zetten naar goed geïntegreerde acties in zijn regio, kan rekenen op de steun van de zoneverantwoordelijke van de districtscommissie en waar nodig op de steun en het advies van de experts. Samen met de twee andere districten versterken we het legertje drugpreventie werkers in ons land met ons potentieel van meer dan 3.000 geëngageerde, gemotiveerder, invloedrijke en bemiddelde burgers. Zorg dat er minstens twee leden van jouw club bij zijn om het verschil te maken voor onze kinderen en kleinkinderen. Johan Maertens Districtcommissie drugpreventie Inschrijven bij onze secretaris Jacques De Maen: jacques.demaen@skynet.be


4 V.Z.W. STUDAX


5 In memoriam Vincent Goffin In memoriam

Voorzitter RC Charleroi-Ouest Vincent Goffin

”Vandaag , verliest Rotaryclub Charleroi-Ouest niet alleen een grote voorzitter maar vooral een grote vriend , een man met een groot hart, die niettegenstaande zijn zware ziekte ,zich blijvend ingezet heeft voor de anderen , voor de uitvoering van zijn doelstellingen en projecten zowel op het familiale als op het professionele vlak en voor zijn vrienden en dierbaren. Dank zij hem waaide een nieuw dynamisme in onze club. “

22 april 1952 +30 juli 2010 (uittreksel toespraak Didier Deltour op de begrafenisplechtigheid op 04 augustus 2010)

De Gouverneur en het District bieden aan zijn echtgenote en zijn kinderen hun oprechte deelneming aan. Hij was een grote Rotariër.

Districtadministratie Communicatie : •

Wenst u het bedrag te kennen waarover uw club beschikt om PHF’s te bestellen? Twee vrienden zullen uw vraag beantwoorden: Voor de Nederlandstalige clubs: Yves Vandermarliere (Rc Ieper) Email adres: 1620phfattributionnl@rotary.belux.org Voor de Franstalige clubs: Isabelle Renato (Rc Charleroi-Porte de France). Email adres : 1620phfattributionfr@rotary.belux.org

Een brochure, speciaal ontworpen voor de nieuwe leden, is beschikbaar op het secretariaat Cyriel Buyssestraat 10 – 9000 Gent Email adres : 1620secretaryship@rotary.belux.belux

Badges kunnen besteld worden bij Daniel Henriet (Rc Fleurus), District Internet Communication Officer. Email adres: 1620dico@rotary.belux.org. De bestellingen worden gecentraliseerd en eenmaal per maand naar de leverancier gestuurd. Leveringstermijn: ongeveer 20 dagen. Kostprijs: 5 € + BTW. Verzendingskosten: 5 €.

De nieuwe leden krijgen een badge gratis aangeboden door het district.


6 Youth Exchange Program 2010-2011

De « YEPPERS » zijn opnieuw in het land. Leerlingen van +- 18 jaar die een vol jaar in ons land verblijven, bji families, en hier het laatste jaar volgen van de humaniora. 48 jonge mensen zijn aangekomen en zullen ons beter leren kennen: INBOUND GROEP. 48 jonge Belgen zijn eveneens uitgevlogen….een uniek uitwisselingsprogramma ! Onze INBOUND groep : 9 nationaliteiten – Argentinië : 5 / Australia : 2 / Brazilië : 5 / Canada : 5 / Colombia : 1 / Ecuador : 1 / Mexico : 11 / Peru : 1 / USA : 17 Onze ontvangende clubs : 29

Ath

Fontaine L’évêque

Beaumont Erquelines

Gilly Charlerwè

Braine le Comte

La Louvière

Brugge West

Le Roeulx

Charleroi

Lessines

Charleroi Est

Mariemont

Charleroi Europe

Mons Bruyère

Charleroi Ouest

Mons Silex

Charleroi Porte de France

Mons Sud

Charleroi Val de Sambre

Mons Sud

Chimay Couvin

Mouscron

Comines Warenton

Renaix/Ronse

Courcelles 2000

Saint Ghislain

Enghien-Edingen

Soignies Thuin Tudinie

" Ik wens allen te feliciteren die zich in de loop van het jaar zullen bekommeren om deze jonge mensen. Allen van harte dank." DG Johan De Leeuw


Aanwezigheid juli 2010 79

juli 50,34

Zone 1 Brugge

12 maand. 52,91

49

juillet 56,81

Zone 4 Ath

7 12 mois 62,61

52

Brugge 't Vrije

60,87

63,11

36

Braine-le-Comte

99,99

70,77

54

Brugge-West

92,21

85,25

34

Comines-Warneton

74,24

87,84

40

Brugge-Zuid

92,81

72,74

46

Dottignies-Val d'Espierre

0,00

91,66

39

Damme

0,00

58,69

34

Enghien-Edingen

67,54

81,24

40

Diksmuide-Westkust

52,38

81,17

26

Lessines

82,00

81,50

51

Gistel

69,09

67,71

44

Mouscron

69,88

46,18

44

Jabbeke

50,57

62,81

47

Péruwelz

59,44

67,12

41

Knokke-Oostkust

54,15

56,93

39

Renaix

57,45

66,61

45

Nieuwpoort-Westhoek

51,81

67,00

36

Soignies

66,67

73,21

63

Oostende

41,82

61,51

39

Tournai

68,55

75,98

56

Oostende Ter Streep

63,75

60,05

29

Tournai-Haut Escaut

0,00

62,51

52

Torhout-Houtland

78,00

69,32

56

Tournai-Trois-Lys

58,80

67,94

52

Zeebrugge-Oosthoek

65,70

66,34

708 Totaal zone 1

515 Total zone 4

Zone 2

Zone 5

33

Harelbeke

0,00

0,00

26

Binche

57,54

81,44

58

Ieper

46,83

75,26

15

Binche-Leptines

0,00

63,16

56

Izegem

65,57

78,05

35

Colfontaine-Borinage

50,00

71,04

68

Kortrijk

69,60

58,14

38

Dour-Quiévrain-Haut Pays

46,51

67,67

60

Kortrijk-Groeninghe

92,28

91,77

40

La Louvière

58,00

75,17

54

Menen

65,73

80,41

22

Le Roeulx

76,84

77,29

27

Oostrozebeke-Mandeldal

0,00

76,87

37

Mariemont

63,70

61,70

42

Poperinge

58,08

72,97

41

Mons

71,02

80,39

57

Roeselare

43,54

57,23

32

Mons-Bruyères

38,54

56,65

48

Roeselare-Mercurius

43,71

43,71

22

Mons-Silex

0,00

40,23

59

Tielt

0,00

16,67

39

Mons-Sud

71,76

73,21

54

Waregem

59,84

78,65

36

Saint-Ghislain

0,00

70,83

17

Seneffe

70,31

71,36

616 Totaal zone 2

400

Zone 3

Zone 6

40

Aalter

0,00

65,42

26

Beaumont-Erquelinnes

0,00

75,87

51

Deinze

0,00

18,17

41

Charleroi

0,00

48,99

42

Eeklo

14,38

42,96

28

Charleroi "7"

0,00

0,00

30

Gavere

97,66

16,03

34

Charleroi-Est

77,23

75,57

55

Gent

41,95

57,87

44

Charleroi-Europe

55,15

57,03

53

Gent-Haven Gand-Maritime

62,21

70,17

27

Charleroi-Ouest

47,10

61,04

54

Gent-Noord

0,00

50,30

32

Charleroi-Porte de France

50,00

65,69

59

Gent-Prinsenhof

0,00

56,40

52

Charleroi-Sud

0,00

59,09

65

Gent-Zuid

0,00

59,65

46

Charleroi-Val de Sambre

56,35

66,18

39

Kluisbergen-Vl. Ardennen

0,00

47,78

36

Chimay-Couvin

61,56

71,34

30

Laarne

66,21

71,03

19

Courcelles 2000

81,39

81,39

52

Lokeren

40,84

58,63

31

Fleurus

74,05

66,39

40

Maldegem

0,00

48,65

19

Fontaine-l'Evèque

67,37

78,64

48

Oudenaarde

71,01

73,98

13

Gilly-Châlerwè

0,00

31,34

42

St.Jan in Eremo "Krekenland"

49,86

59,50

22

Thuin-Thudinie

50,26

56,11

46

Wetteren

61,47

67,13

746 Totaal zone 3 Totaal aantal leden

470 Total zone 6 3455

Total des membres

3455


8

Personalia Welkom aan onze nieuwe leden - Bienvenue à nos nouveaux membres

In Memoriam

Philippe Collie Philippe Rasson Philip Bogaert Hendrik Decramer Bart Demeestere Elisabeth Paccou Xavier Van Dierdonck Thomas Dusselier

Robert Condé Rc Braine-le-Comte

Rc Ath Rc Ath Rc Brugge Rc Izegem Rc Renaix Rc Renaix Rc Renaix Rc Zeebrugge-Oosthoek

18.75 09.60 83.00 20.00 06.00 54.80 04.20 27.80

Immobilier Assurances, courtier Publiciteit Machine- & metaalbouw Architecture Services publics Décoration d’intérieur Notariaat

Vincent Goffin Rc Charleroi-Ouest Pierre Aubecq Rc Dour-QuiévrainHaut-Pays Serge Somville Rc Fleurus Frantz Neerdal Rc Mons-Sud

Transferts Jean Wilmotte Patrick D’Helft

Bert Catry Rc Menen Rc Charleroi vers un club en Italie Rc Enniscountie (Ireland) naar Rc Wetteren

Antony Apthorp Rc Mouscron Michel Havaux Rc Saint-Ghislain André Lecat Rc Tournai-Trois-Lys

Vertrokken leden - Ont quitté leur club

Philippe Caron Daniël De Veusser Pierre Huyghebaert Stephan Rahier Serge Van Hoorde Marcel Lequeux Honorary Nanou Serck No Rotarian

Rc Gent Rc Gent Rc Gent Rc Gent Rc Gent Rc Gent Rc Gent

PHF 1 Ruby PHF 1* PHF 3*** PHF 2** PHF PHF 2** PHF

Philippe Geeurickx Rc Charleroi-Est Louis Filliers - Honorary Rc Deinze André Selvais Rc La Louvière Luc Corniquet Rc Mouscron Nicolas Vandelanotte Rc Mouscron Sabine De Leeuw Rc Nieuwpoort-Westhoek


Agenda - Events - Seminars (District) District Events

9

Agenda van de Gouverneur 01-sept

Colfontaine

Midi

01-sept

Mons Silex

Soir

06-sept

Charleroi

Midi

07-sept

Oostende

Midd.

07-sept

Gand Maritime/Gent Haven

Soir

09-sept

Mouscron

Midi

10-sept

Charleroi Val de Sambre

Midi

13-sept

Deinze

Midd.

15-sept

Gent Prinsenhof

Midd.

15-sept

Courcelles

16-sept

Aalter

Avond

17-sept

Brugge West

Midd.

a) PETS session 1( President Elect Training Seminar) As : alle

21-sept

Charleroi Europe

Midi

inkomende Voorzitters - verplichte inschrijving ! Plaats : nog te be COMMISSIE NEW GENERATION ACCREDITATIE v/d CLUB As : alle verantw. Verplicht om aan jeugd programma’s mee te werken HEP/ STEP/ YEP Plaats : nog te bepalen

22-sept

Charleroi sud

Midi

22-sept

Charleroi Porte de France

Soir

23-sept

Charleroi Est

Midi

23-sept

Binche-Leptine

Soir

23 october 2010

27-sept

Kortrijk

Midd.

ROTARY FOUNDATION As:Club Voorzitters en club Rotary Foundation verantw. Plaats : Université de Mons COMMISSIE LEDENBEHEER As:Club verantw. Leden Plaats : Université de Mons

29-sept

Brugge 't vrije

Avond

30-sept

Gent Noord

Midd.

30-sept

Chimay-Couvin

“SPRING CONVENTION” : 9 april 2011 De Hallen KORTRIJK (GEWIJZIGIDE PLAATS!) organisatie RC Mouscron “SUMMER CONVENTION” : 18 JUNI 2011 in HOOGLEDE-VOSSENBERG organisatie RC Tourhout-Houtland

Séminars van het district 18 september 2010 - DRUGSPREVENTIE As : Alle club verantw Plaats : ECI services – Rue de l’Industrie 20, 1400 Nivelles ( gebouw “ Solvay Entrepreneur”)

9 october 2010

a)

a) b)

REKENINGEN - COMPTES D 1620: 068-2292970-14 Rotary Foundation: 068-2292971-15 PolioPlus : 068-2507011-73 EXCHANGE RATE 09/2010 1$ US = 0.77 EURO 1 EURO = 1,2987 $ US

Rédaction - redactie: PDG Guy ESSELEN (Rc Brugge ’t Vrije) E-mail: 1620secretaryshipassistant@rotary.belux.org Correspondent Nederlandstalige clubs (+ assiduïteitscijfers / chiffres d’assiduité) Michel VANHOOREN (Rc Oostende ter Streep) Nieuwpoortsesteenweg 44/6 - 8400 Oostende Tel: 059/70.06.58 - Fax: 059/31.91.51 E-mail: 1620newsletternl@rotary.belux.org

Soir

Soir

DICO: Daniel HENRIET (Rc Fleurus) E-mail: 1620dico@rotary.belux.org

Correspondant clubs francophones André LESAGE (Rc Ath) Chaussée de Bruxelles 372 7822 Meslin-L’Evêque Tel: 068/28.42.65 – GSM: 0477/57.29.66 E-mail: 1620newsletterfr@rotary.belux.org


info: www.happy2011.be

Hôpital Sans Frontière Ziekenhuis Zonder Grenzen VOTRE CALENDRIER HSF 2011 ● UW ZZG KALENDER 2011

Since 1992 Rotary and HSF-ZZG carried out about 500 humanitarian missions all over the world ZUID-WEST-VLAANDEREN

www.avis-kortrijk.com

dadada.be

0474625488

by rent&wash

Il est superbe ! Offrez-le à vos amis ou clients, tout en aidant HSF, votre ONG. 12 merveilleuses photos de Jacques Vandecasteele, avec votre logo, pendant toute une année chez votre client pour 6 € seulement.

Een schitterende kalender, het ideale geschenk voor uw vrienden en klanten, bovendien steunt u uw NGO Ziekenhuis zonder grenzen ! 12 mooie foto’s van Jacques Vandecasteele, en uw logo een jaar lang bij uw klanten voor maar 6 €/stuk.

info: www.happy2011.be


info: www.happy2011.be

ANTWOORDFORMULIER

BULLETIN REPONSE Débutez 2011 de manière positive, commandez maintenant !

‘Zet 2011 nu al positief in en bestel!

100 calendriers avec votre publicité = 6 € /pièce

100 kalenders met uw publiciteit aan slechts 6 € /stuk

Sans publicité, commandes à partir de 5 pièces à 6 €/pièce + 10 € frais de port

Zonder opdruk vanaf 5 stuks minimum: 6 €/stuk + 10 € portkosten

je commande calendriers et verse la somme de euros sur compte bancaire 738-0208044-01, Rotary HSF/ZZG.

Ik bestel kalenders en stort hierbij euros op rekeningnummer 738-0208044-01 Rotary HSF/ZZG.

Possibilité de commander 50 calendriers avec publicité à 8 €/pièce

Mogelijkheid om 50 kalenders met publiciteit aan 8 € te bestellen

- logo ‘ON TOP’ - format fermé 30cm/21cm - format ouvert 30cm/45cm - 12 pages avec wire-O

- logo ‘ON TOP’ - formaat: gesloten 30cm/21cm open 30cm/45cm - 12 pagina’s met wire-O

Nom:

Naam:

Adresse:

Adres:

Tél:

Telefoon

E-mail

E-mail

Renvoyer par fax à Saskia au 056/72 55 15 ou par mail à saskia@avis-kortrijk.com

Doorsturen per fax naar Saskia op nummer 056/72 55 15 of per mail naar saskia@avis-kortrijk.com

Newsletter 3 september 2010  

Newsletter september rotary d1620

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you