__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

sterbottn iska posten un~domstidning

Österbottnisk

Torsdagen den ' l mars ' 1979

80

(I ~9

SPORTLOVET Anne på konståkning • sex ganger l veckan! ger omväxling o

o

I l\IORGON börjar sportlovet. Nu gälle" det att ta vara på den skolfria veckan på bästa möjliga sätt, och vh;tas utomhus så mycket som möj"igt. LikSom tidigare bjuder ungdoDJSnämnderna på en hel del program under sportlovsveckan. De flesta nämnder har duplicerat program som delats ut j skolorna. Nu liksom tidigare upp-

tar programmen skiddagar, tävlingar och utflykter i olika former, simhallsbesök, k urser i wtt valla skidor, i konstAkning, utförsåkning

osv. En hel del inneaktiviteteT

finns också med som alternativ. Det är sagostunder, film och träffar av olika slag. I Jakobstad blir det en fotokurs som pågår bela veckan. Läs om sportlovsaktiviteterna på sidorna 10--11!

Spritfria drill,k a r i

Fast firar man sportlov, har man faktiskt också möjligheter att pröva på konståkning. Det ordnas instruktioner på några ställen i samband med sportlovsaktiviteterna.

Teve har betytt mycket för det allmänna intre.Sset, tror Anne. Det finns säkert folk som ser på konståkning men annars 'är helt ointresserade av idrott.

SPRITFRIA drinkar ser-

verar tonåringarna

Anne Lumme (16) är konståkare. Hon "konståker" varje dag ocb har bland annat bunnit med att bli finländsk mästare i sin klass!

Konståkning är en märklig sport. Den är "bred" som publiksport, men de . aktiva utövarna är ganska få i österbotten.

i diskot o

o DET ÄR BARA att träna, träna och åter träna! Säger Anne i Vasa och ser gla~ ut. Hon riktar inte sin uppmaning till alla er som ska till att fira sportlov just nu. Hon riktar den snarare tiU si~ själv.

Black

d.isco i Nykarleby. Tonåringar-

na har rustat upp ett mysigt disko å' sig 8jälva. Fömtom mU8ik och dans vill de också. bjuda gästerna på goda alkohoHria drinkar, och därmed försöka lära gänget att man kan släppa 1088 och ha mysigt ockd utan sprit. - Se sista sidan!

Konståkning i österbotten är Vasa Skridskoklubb. Distriktsmästerskapen är i praktiken klubbmästerskap. Anne Lumme är en av no bästa åkarna i vasaklubben. Det finns många fler, trots a t t man får offra en del för att kunna hålla på.

*Anno

D ;!t

gäller att träna varje dag om man skall bU bättre> menar Lumme.

- J ag tränar sex gånger i Mer om Anne och konståk .. vec'kan . Det kostar också en ning. Vi får betala för isen, ning på sid. 11! del att syssla med konståk· och skridskorna är dyra!

Sex serietidningar en normal ~:veckodos! o

SEX SERIETIDNINGAR i vecl,an kan betraktas som något aven normaldos för högSå förefaller det åtminstone enligt en undersökning som gjorts bland högstadieeleverna i Närpes. Även om undersökningen inte gör ansprål, på att vara vetenskaplig ger den en hel del intressanta fingervisningar om de ungas läsvanor, både då det gäller serietidningar, veckotidningar och dagstidningar. - Se sid. 9! sta~ieelever.

* raten

.

Christian PabnslAr In en swnma !10m hör till Inredningen.

.. .. .. .:':

j ,

::".:'

,:

den gamla kassaappa-


öSTERBOTTNISKA POSTEN

Torsdagen den 1 maJ'8 1979

• •

Varför ficl{ VI mle veta om frågetävlingen?

3

PETER KANKKONEN ÄR UNGDOMENS OC,H HÖGERNS KANDIDAT

Kära Ni på SöU:s kansll VI mati.on inte nAr fram. Vi beklagar Aktionsgrupperna inom KIp Kr.on.oby ungd.omsförenlng skul- att Kr.onoby u & nf, som annars le gärna vilja ha ett svar på har en aktiv .och duktig medlems- I varför vi inte fick någ.ot meddc- kår, inte fått inf.ormati.on .om frå.lande .om SöU:s st.ora frågetäv- ge tävlings kvalet I Nedervetll. ring är att vänta, och det går sä- med. Flera andra .orsaker lades ling när den skulle hållas i fÖI'dOrsaken till det skedda var ett kert flere tåg. .också fram .om varför vi bör gå ta ringen .och I Nedervetil. fel i vårt adresskart.otek. En bättSöU:s instruktörer I med .om N.onlsat blir verklighet. Hade Ni helt enkelt glömt b.ort .oss eller slarvat b.ort era inf.o!"Sedan ville jag höra de övriga mati.onsbrev. VI anser att när del tagarnas åsikt .om en sådan det är fråga om sA st.ora .och sak s.om att hela N.orden skulk! vitt.omfattande tävlingar skall det I också gå ut inf.ormation via Ör'. . j gå in för en TV-fri kväll i vecT.ex. när tävlingen startade skul- I kan. När N.ordsat blir verklighet ]e Ni ha publicerat tävlingsproDet tycks stå klart att vi fin- nAg.on gång i slutet på BO-talet. Efters.om Bertel Nygård tr.oligtgrammet dvs. datum, kl.ockslag vis grundar sitt ledarstick om landssvel18kar I första hand skall Detta också under förutsättning och plats, rör alla ringar för sä· TV·fritt .och tredjekanalen på de satsa på att få en egen finlands- att det simlle vara en .oredigerad kerhets skull. uttalanden som jag gj.orde I slutet svensk tv-kanal. N.otsat k.ommer I N.ordsat. Det var alltså vid den Om vi får svar på denna fråga på SU :s. st.orsamling I Kr.onoby, andra hand, men .om de övriga är saken glömd och ur världen. tidpunkt när vi eventuellt får ett sA vill jag k.omma med några till- nordiska länderna går in för en ti.otal kanaler att välja på, som PI Kron.oby U & NF: s vägnar rättalägganden. satellit, så är det en självklarhet Efter Frank Jernströms före- att Finland skaU vara med, efter- jag undrade .om vi inte då skulle sekr. Robert Backman drag .om Nordsat, .och i slutet på s.om dess sändningsstyrka ändå kunna ha en tv-fri kväll i veckan. SVAR: den efterföljande dlskussi.onen skulle täcka största delen av FinDet är alltid tråkigt när Infor· dr.og jag följande slutsatser. land fastän vi inte skulle vara Guy Käcko

En I

I~la1!rutan I

Tre turneer med kristna o sangprogram

TV-fri liväll

Vårterminen ser ut att bli syn.nerligen livlig när det gäller utbudet av k.onserter .och sångpr.ogram med kristet förtecken . I samarbete med l.okala arrangörer planera .. tre .olika turneer med Finng.ospel som koordinator. Välkända g.ospelgruppen Samuels.ons besöker FInland under tiden 12-18 mars ocb medverkar vid -sju .ollka konserter. Starten sker I Helsingf.ors, Tempelplatsens kyrka måndagen den 12 mars. på tisdag är Ekenäs I turen och sedan följer Jyväskylä (14 . 3.), Nykarleby (15. 3. ), Seinäj.okl(16. 3. ) .och Närpes slutligen söndagen den 18 mars.

I

·

JOOOOOOOODDDDOODOODOOOOOODDODDODOOOOOOOODDDDDODDDDDDDDDOODDDDODOODDODon O

~O

• Jag snubbiar över ett pa· ket gamla tidningar en dag, dA jag rotar blan<l "rötter· na på vin~en". Någon har lindat in dem i rutigt hyll· papper och bunrlit om med papperssnöre. Det ramlar ut döda flugor då jag öppnar paketet. Tidningsfragmenten är från tretti- <x:h fyrtital et. En del kunde lika gärna ha skrivits i dag. Serierna till exempel, Blixt Gordon och Bill vid ridande polisen sel ut som de gör än i dag. Skillnaden mellan banditer och riktiga människor är li· ka tydlig. Däremot tvivlar jag på a tt en seriehiälte i dag skul· le kunna heta Hjälpsamma .ni . Men Jönsson fanns rettitalet. Jag möter ho· i ett nummer av Levan· de Livet från 1936.

O

O O

g []

d

B O

[]

8

~

• På ungdomsfronten intet nytt. ser ja!?;. I dagstidning· arna från 1947 sägs det, att - e rbottningarna vid en på Åland har klagat ö ''''I' förgubbningen inom rön. österbottnin~rna har inte ändrate åsikt sedan dess. En av ledarna - han he· ter Backman - tycker att pemU.ngstöde1 är för litet. ipa.9t något nytt det

fu2SÖdningarna håller sig mera hemmavid på den här tiden. Den 21 augusti 1947 tiU exempel ägnar V81:labla· det bara några korta me· Ilingar åt sju nazistiska

3 ~!

I

n

( T! r r T l lTJl J! !CD I

En ny bekantskap blir sångar-

B paret Mia Marianne och Per Filip

.

krigsförbrytares dödsdoma.r i NtirnbeTg. Två dagar senare vill Svenska österbottens häst· avelsförbund köpa "export· hästar". Kusarna böT vara föd'd a 1934--35, "och skall säljaren reseI'VElIra 30-40 kg vägkoothö". • Signaturen "Nr 5" vill inhandla en fotboll, och i Sock. lot är en "fredstida" kostym till salu. Någonstans på Skolhus gatan i V81:la får

- Vem i släkten kan ha inhandlat sådan läsning? Veckopressen körde mera med äventyr och naturberättelser på den där tiden. Fast det hindrar inte Vec· korevyn från att den 15 mars 1946 riva aven första· sida i m()d~rn, förförisk stil. Den lättklädda är Mary Haydn, "parant solist Wallys indianbalett". - Vem kan ha köpt den läsningen då? Är det från honom man har svagheten

Negern i Hangö och

gör en fyradagarsturne 5- 8 §' som april Också nu börjar man TernD

Skulle man byta ut nam· nen på riksdagsmännen, ha· de artikeln dugt än i dag. Så fladdrar det fram en sida ur en räknebok, och jag börjar fÖrSltå pratet om "den nya matematl'k en " .

I

D pelplatsens kyrka t.orsdagen den 5 april för att fortsätta till Vaaa,

Ej

~ Trefaldighetskyrkan den 6 april, O Jak.obstads kyrka den 7 april och 00 Närpes, Mosebacke skolcentrum C den 8 april.

E

B E

"Om Påll~ dagligen får13 Mia Marianne och Per Filip hör kg hö, för huru många da· C just nu till Sveriges absolut popugar förslå då 2.717 kg läraste kristna sångare. De når hö?" lyder spörsmålet. Det C främst medelålders och äldre lysstalei hade nog inte platsat nare, men har också mycket att i grundskolans räkneböcker. ge dem s.om är unga. I exemplet före talas det Direkt för t.onåring ar .och andra som känner sig riktigt unga sjunom en Blomster som äte.r turnips, och i exemplet efter O ger Ingmaf Olss.on .och gruppen SALT. Den k.ombinatlonen får vi frossar Brunte på havre... O höra i Närpes lördagen den 28 O III Längst ner i tidniuiSspac· D april, I Vasa söndagen den 29

"ärade damer" köpa nya h ut- _-------------------------~ tar eIler färgs, press a och modernisera sina gamla. En man i Lillkyro påstår att han säljer "stora smågrisar". Hur nu det ska gö till. Annonsvär1den är som syförherrtidPJngarna? ken ligger ett fyrtitatsnumnes icke vad den varit. Annars var det som sagt mer av EOS, där farbror • Jag ser att min morfar mest äventyr. Levande Livet Arne berättar om "Negern var lättsinnjg nog att hålla kör med Gula faran den 8 jag såg i Hangö". Sig med Radiobladet redan januari 1933. Novellen he· Farbror tyckte synd om n .... " IIIU -"'agen den 2 m ""''' ter något' tiHkrångl!at "Han hangönegern. I nte nog m ed. 1941. So låter bolaget lyssnarna niu- var slug - den gule geneatt han frös, stackarn' han ta "Skidföresrapport från raten - men de båda vita hade brännvin famnen Helsingfor.rt.rakte:n" både på voro ännu slugare". dessutom finska och svenska. - Där fick de sig, kinaI en bildtidning som hemännen! "O, denna syn skar s.om ter Signal och som är tryckt med knivstyng ända in i djupå Deutscher Verlag, Ber- ,a Jag får tag i FiskarbIa· pet av mitt hjärta. Den mörklin, läser jag om ett stacdet. av 18 december 1947, och hyade pojken med sina brännkars slagskepp från Tysk- plötsligt är det som jag läs· vinsflask.or! Mitt hjärta snörland som ja?'8-s av brittiska te finländska dagstidningar des samman! Att ingen hind"terrorbombpJnn". Tidning- för bara någon vecka sedan. rade detta, att han skulle få en är varmt tyskvånlig, så Rubriken lyder "Lagen om flask.orna." slag;skeppet sätter dit!: förvarmansfisket spökar fort· följarna. farande". BERTEL NYGARD

E 8 E

8

B

g april .och I Jak.obstae va lb.orgsi5 mäss.oaft.on den 30 april

qI

Ingmar Olss.on har tidigare besökt b1.a. skolungdomens höstdagar I Tammersfors och särskilt F känd för en personlig stil både när det gäller musik .och texter. Cc C

E E

E C

GUY KACKO

eeC

C C

E E C E E C E C El =

E, U U.JDLJ[J[JOODODLJLJuL.!ULJUUDDODODOOOO~DUUDUULUUUUULJUDUUULJLJOUDDUIJLIUUDUOUoooooouoo I

Rösta p6 en ung kOil'ldidat med erfarenhet

@

·kandldat för SU/SfP


öSTERBOTTNISKA POSTEN

4

- Böria sportlovet med ett besök i Korsnäs! ! ! F.RE~.

Torsdagen den 1 mars 1979

DET KAN LÖNA SIG II ! .' VI HAR "SPORTLOVSDEKORERAT" JUST FÖR DEJ

ALLT lNGÅR I SAMMA

2. 3. kl. 2.9-01

EXOM och BAROCK

FrlanSelnölokl

PRIS!! 14,- r - - - - - - - - -__ Bussar: Sundom 18.~. Vasa 19.15. Sol! service 19.35. Strondlln..., fran Vasa buss'atlon 19.15 via Handel,esplanoden. 19. 15 fr6n l6ngaminne v;o Ö - och Y·molo .. , 19.00 Iran N6rvljol<l. P6f1om. Rolnebllck. Petaiax. 19.00 fr6n POf"tmoslO via Ö-morI.. , Östra linjen, Gron. lid N_a. 19. 10 Iran KOlkö via Nörpes .

'R ockpianisten Per Erik:s besök hos oss blov bandat. Du får nluta av Per Erik:s musik i pauserna

,ng-.e;

10 VII('ING: Sportlovs Extra! ! ! ,/

Funkt.gr. 1/79

......-.-.DU KOjlfMER Lörd. 3. 3. kl. 20.00

VAL TILL

Inträde och Alder:

, . • • • • • • • • • • • • • • • KVEVLAX

=

15 ! t!

UF • • • • • • • • • • • • • • •,

HEJ SVEJS!! TILLFÄLLET IlAR I(OMMIT IGEN, EN TOPPENI(VÄLL I...

5 * KVEVLA •

• . I-

OBS! Bevakad klädförvaring

*

LöRD. 3. 3. kt 20-01

Feelingen sköter dessa super-band om:

-

OBS! OBS! ÅLDERSGRÄNS 15 ÅR

• ~ EXODUS & REFLEXBANDET -

,

• Majors frän Näset 19.30 Yla Munsmo, Sol1 centra/butik 19.50 via Toby stenbro ocb Velkars.

• HaIdins frän Vasa 20.15 ocb 20.30. .

busstaUoD

• OT trän Grillcenter. Oravals kl 19.30 v1a Kaitsor. Vörä kl. 19.45.

• Ekmans frän Bock 19.15 vIa Gerby, lsluno, Karperö och Smedsby .

: • •

*J-••

•••••••••••••••• 2 ••••••••••••••••••••••

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlUIIIIIIIJII aOOODDODDOODOODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDODDDDDDDD D

5 §

=

. ·.

sA KLART VI ,B ORJAR SPORTLOVET I

58 §

8

=

= :: = -_

::

§

O

freda!! 2. 3. kl. 20.00--01.00 u

BUSSAR : Fr. Vex a la 19.00, vi a Munsala, S ocklot 19.30, Nykarleby, ytter j eppo. F r . M ona" s 19.10 via Hirvlax, Kantlax, Monä , Jussila och P ensa la, . .

=8O

§

=D = O -_ O

:: D

§

D

§

D

;= JEPPOMEDEXODU50CH50UNDI~ = §

ANDRA UNGDOMSRINGEN uppför Carl Sundbergs komedi

8

D

"BABYN"

PRE~UÄR

i Purmogarden Iörd. 3/3 kJ. 19.30

Repris!öreställni ngw':

9/3 Bennäs - 10/3 K ä llby - 14/3 Jakobstad lax - 1/4 Esse. Förköp: vard. t el. 62051 kl. 8 -- 15.30.

~

°D

8

o

17/3 Lepp- D D O

8

- D ___O f.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDlIIIIIIIIIIIIIIIIII1111lit ~ooomDDDmDDDDOOmODDDDDDDDDDDDDODDDDDDDl:lDW


Torsdagen den l

öSTERBOTTNISKA

mars 1979

POSTE~

Dj. Ponu och Warrlck Jeans Disca. Åt de 400 första lot· ter med vilka du kan vinna farmare och Elf·sklvor l Bussar som senast I

I topp

UNGDOMSDANS TEDDY and the TIGERS

Siu man starka E~

IDROTTSGÅRDEN,JAKOBSTAD

ps. Ny LP, Vad, var, nör som helst!

Lördagen 3. 3. kl.

Halka med i Rock and Rollen

Inträde 17 mk

i

MYSIGSPORTLOV~DANS . I

*K A LLB Y *

i

i•

=

i : :

Lörd. 3. 3. kl. 20-01 med

=

Cl.~C>PaLtraa-

BUSSAR: Kronlund fr. Såka kl. 19.00 via Karleby kl. 19.15 och Kronoby. backa kl. 19.00, Lillby kl. 19.20, Forsby kl. 19.45 via Bennäs.

Sjönejden: Vflo-

Biljetter I förkÖp 1 12 mk från Ungdomsbyrån.

$

: ~---------~----------------------~~

+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+

+

21.~

I

SPORTLOVSDANS I SOLHEM

i i

cL E OP A T R A

onsd. 7.3. kl. 20.0Ci-01.00 ALDERSGRANS IS AR

!

INTRADE 15 l\lK

!~S~~R~I:~~~~·n~O;~.~OPf:~a:n:~~ N:~. ~~~30~~n:~:~

i +

! !

Solf' centralbutik, Solf Service, yttermalax 19.40 och Ylas. 1 ___________________________

~ ••••••••••••••••+.++.+++ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1!!!!lI'I~

Fin musikalisk upplevelse Ide andäktigt. Publiken, ungefär

D ARBETETS VÄNNERS hu· vudförening i Helsingfors är lyckligt lottade som inom sin verksamhet har en sådan fint sjungande, och konstnärligt ut· fonnad blandad kör. Walentina singers kallar de sig, efter di· rigenten Walentina Hietanen, en drivande och inspirerande spraksticka som har gjort kö· ren till vad den är: välSjUngan-1 de. värdigt uppträdande, precis

som en kör skall göra. Efter att hört kören sjunga, ville man gärna framför namnet Wa· lentina singers sätta "kammar· kören". Det är inte för mycket sagt. För de vänner av körsång som sökt sig till Vasa övningsskolas festsal för att lyssna till Walentina. singers, blev nog kvällen en upplevelse. Man hörde inte på sången, man lyssna-

Kaj Eklund ny ordförande i öN

(Vasa), tidigare ordförande. övri-I en redaktion för· nationens medga styrelsemedlemmar är alla lemstidning Blade. Kurator Bjarne nya: Tor-Leif öst, sekreterare Nyman, som vald~ vid hÖStrnötet, (Jakobstad), Crristel Norrgärd, fortsätter på sin post. Medlemsskattmästare (Vasa), Stefan Röj, avgiften på 5 mk bibehälls oförklubbhövding (Pörtom) och Kris- ändrad. Ina Den gängn.a verksamhetsperIoStröm, värdinna (Vasa). Dessutom utsägs en festkommitt~ I den har känneteclmats av försök med sju medlemmar, ett speciellt att finna nya former för nationsmotlol18utskott, tre sång ledare och verksamheten. Vårfesten, sängaftnar, en förlängd pldroturnering I och ett aktivt samarbete med Turun Pohjalalnen Osakunta är exempel på sädana Initiativ som strävat till breddning. Styrelsens arbete hämmades till en början av "födslovåndor". och av senfärI dighet. i planeringen, men den avgående styrelsen kan dock med glädje konstatera att nationens medlemmar flitigt deltagit I de aktivi~eter som erbjudits dem. Speciellt qulnäbbarn.88 Intresse har varit uppmuntrande och hoppingivande. Det bevisas väl bäst av det faktum att nationen under 1978 fick hela 129 nya medlemmar. För närvarande stiger antalet inskrivna öN:are till över 300.

Osterbottn1ska nationen vid Åbo akadem1 höll sitt årsmöte den 15 februari och valde där styrelse för 1979. Ny ordförande blev Kaj . Eklund trän Vasa. Som viceordfOraDde fungerar Ulla Fellman

ett hundra personer, fyllde väl den ärevördiga festsalen i gam· . la lyceet, där akustiken måtte ~ ha känts behaglig för sångarna. ;

o

KöREN var inte stor. Jämt fyra i var stämma, me(l ändå , så samsjungande, så homogen att det förvånade. Ett nödigt forte pressades inte fram, det •

Kom till en trevlig Gammaldans i

GAMLA VASA MED MALAXGILLET

BB BIDAN B

LöRDAGEN den 3 mars 1979 kl. 20.00

Kryssvinnare

Händelser • l vecl{3n

t. 3. kl. 19.00 Frågetävlingen i fjärde ringen. Vörå uf :s lokal. Kl. 1900 Frågetävlingen i femte ringen för följande lag. MANADENS ORKESTER Kvevlax uf:s lokal: Björköby uf, I-Jungsund · ur, Karperö uf, Koskö hf, Kvevlax uf, N. Vallgrund uf, Petsmo uf, ORA VAlS TEL. 961-53132 1 Replot uf, Uf Skärgården, Singsby uf, Was a uf Skatila, Uf Havsbandet, Vassa uf, Väs- terting på Vörå folkhögskola. terhankmo uf, österhankmo ufo 5. 3. kl. 19.00 SuperstartävKl. 19.00 Frågetävlingen i ling i III ringen. Jeppo uf:s femte ringen för de övriga för- lokal. eningarna i Solf Uf:8 Tokal. 8. 3. kl. 19.00 Tonårsrådet 1. 3. kl. 18.00 Teaternämn- möte på SöU:s kansli. Den nya styrelsen får närmast den möte på SöU:s kansli. 9. 3. kl. 19.00 Filmförevis.. ta Itu med kultursymposiet. En 3. 3. kl. 12.30 SöU:s midvin- ni ng i I-Jungsunds uf lokal. fortsatt utvidgning av verksam· hetsutbudet är ett mäl pä läng !11II1II1I1I1I1II1II1I1I1I1I1II11II1II1I1II1II1I1II1II1II1II1I1I11II1I1I1I1I1I1I1II11I1II1II1I1I1I1I1II1I1I1I1I1I1I1II1I1111II1I1II1II1I1I1II1II1II1I1I1I1I1I1II1II1II1I1II1I1II1I1I1II1II1I1I1I

STATUS DUO

=

pris i öP:s senaste prtskryss gå.r till Stma Sandi Karperö. Hon får 30 mark. Andra pris går till labora• personalen på Malmska kretssjukhuset i Jakobstad som _ D löst krysset kollektivt och får 20 mk. Tredje pris 10 mk får ~Göran Neuman i Pensala. Vi gratulerar vin-

narua..

sikt. och vägen för en organlsa- ~ tion som öN är knagglig, men en- ~ tusiasm o. arbetsiver kan kansli:e 11_

I

småningom skapa en nation för ~ dagens ÖSterbottniska studenter I § Åbo.

E

Malti Vainios orkester 15 år

3

~

~ på vår bemärkelsedag hälsar vi också österbottens 1= svenskspråkiga dansarrangörer, danspublik samt orkestrar. § Hälsn. MA TT) VAlNlOS ORKESTER ~

ä

iiiiIllIIIJIIIIIIIIIIIUlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.IIIUIIIIIIIIIlIIUlUWlllUl1UIIWWWIUIJUUlIIIIUIUIIWIIIUllllIlIllllllIlllIIUIIUUUlIIll1l1UlIlIlIlIlIIlIlIlIlIHIIM


I

öSTERBOTTNISKA POSTEN

Sysselsättningen viktigast nu - på sikt krävs löntagarfonder

Torsdagen den l

NÄR~VAR~HUR

sliall

rosta?

InaD

båset. De är dock närmast avsedda för en sista kontroll. Man bör nog bestämma vem man skall rösta på innan man söker sig till vallokalen. l vallokalen sitter fem-sex personer uppradade bakom ett bord. De kallas Ilainämnd. De ' är till för att hjälpa Dej om Du är osäker. Gå först fram till den person som sitter med en stor bok uppslagen framför sig. Det är den så kallade vallängden. Allra först måste konstateras att Ditt namn finns upptaget I den. Först därefter får Du den röstsedel på vilken Du skall skrIva den kandidats nummer som Du röstar på

• Nu är det bara ett pal' veckor kvar till de egentliga valdagarna. Som vi konstaterat tidigare förrättas 1979 års riksdagsval söndagen den 18 och måndagen den 19 mars. VallOkalerna är öppna kL 9.00-20.00 båda dagarna.

* Det viktigaste

• Du som är född 1960 eller tidigare skall givetvis fullgöra din medborgerliga plikt och delta I valet. Det har vi ju kommit överens om. - Du har väl klart för Dej i vilken vallokal Du skall avge Din röst. Ditt namn finns upptaget i vallängden endast I den vallokalE:n. Om Du är förhindrad att delta i valet i egen vallokal bör Du förhandsrösta. Det talade vi om förra gången. I september I fjol erhöll Du ett så kallat val k o r t. Det är bäst att Du börjar söka fram det kortet nu. På kortet står vilken vallokal Du skall gå till. Det underlättar och förenklar valförrättniLgen om Du har med Dej valkortet till vallokalen.

är att skapa sysselsättning, menar fr.v. Selja Tanskanen, Stefan Enholm och Kaj-

Ovo Knutar.

o

SYSSELSÄTTNINGEN blir den viktigaste aktiviteten för regering ocb riksdag efter valet, ocb främst då att bereda unga arbete. Det är de tre sociald-emol<ratiska ungdomarna överens om. På sikt måste vi gå in för att skapa IÖnta·garfonder, för att nå ekonomisk demokrati, säger de. Det är ingen lösning , p-å sysselsättningsproblemen att pumpa in skattemedel i privata företag. Samhället bar inte insyn i des3a. De rationaliserar i stället för att skapa arbet'iplatser. De tre ocl{så stoppa kärnkraften ,införa mammalön, ta bort nivågrupperingen i grundskolan och göra det lättare för unga att skaffa en egen bostad. r€!tag än de med minst 200 an- pIkerade frågor som måste d'i sstånda som Meidner-förslaget kuteras ordentligt, menar de tre. utgår ifrån. Ett speciellt problem är hur man skall förfara i statliga och • Samhällsgaranti kooperativa företag, ett annat mot ungdomsarbetslöshet hur börsen reagerar. Löntagarfonderna inne- Inom de finska ungd<>msbär naturligtvis en kapLtal8'tyr- klubbarna kräver vi en samning, säger Kaj-Ove. Men den hällsgaranti så att alla under ekonomiska makten är starkare 25 år skulle garanteras anti nän den politiska. Därför är det gen en arbetsplats, en studieav vikt att vi får den politiska plats eller en praktikantplats makten åtminstone. i sitt yrke, säger Leila. Ung. ,I domsarbetslösheten kan få - . Beslutanderätten tIll pro- , ödesdigra följder. De unga som duktlOnS~edlen .. har ~?ncentre- inte får ett jobb får en negarats på an~u farre ha~der un- tiv uppfattning om hela samder lågkonjunkturen, sager Ste- hället. Politiskt gynnar en såfan. Vi måste också arbeta på dan misstro ytterligheterna till aH få en ändring i företagens både vänster och höger. Socialdemokraterna rep rainställning till sysselsättningInom arbetarskyddet menar renteras i öP-panelen inför en. Nu är det centrala största valet av tre jalwbstadsung- möjliga vinst åt aktieägarna. de tre att arbetarskyddsfullmäktig bör ha rätt att stoppa domar, alla aktiva i de soVi måS>te få verklig ekonomisk ett farligt arbete. cialdemokratiska ungdomsdemokrati i stället för fåvälde. klubbarna. Nu har' banker och försäk- • Rejäl mammalön • Kaj-Ove Knut~r är el- ringsbolag stor makt. - Bankerna och försäkringsmontör och ordförande i Ja- Samhället må.ste göra nåkobstads svenska socialde- ' bolagen borde socialiseras ome- gonting för att stöda dem som delbart. menar Stefan. Det är skaffar barn, säger Stefan. Anmolcratiska ' ungdomskluhb. inte riktigt att obligatoriska nars anar man lätt hur befolk• Leila Tanskanen är muförsäkringar skall gå till privaseibiträde, a.nsvarig verk- ta bolag, typ pensionsförsäk· ningsstnlkturen ser ut om några år. Vi måste få någO'n form samhetsledare för finsim ringar. bilförsäkringar osv. av mammalön eller föräldraUnga Örnar i Jakobstad Apoteken bör också so- lön. Det bör vara behovspröoch medlem j länsungdomscialiseras. menar Kaj-Ove. Det vat. och inte 30~00 mk i nämnden. är inte riktigt att privata skall månaden som bara är ett bi- I • Stefan Enholm är yngre I profitera på andras sjukdomar. drag åt dem som redan har fackman, jobbar med unLöntagarfonderna är än så möjlighet att välja, men som derhåll på östan lid sjuklänge en fråga som inte d,i sku- inte är någon valmöjlighet för hus. Han är sekreterare för terats i någon större utsträck- låglöntagare. Ett behovsprövat kommunala tjänsteinnehaning. De svenSlka ungdomsklub- rejält stöd alltså. vare och studiesekreterare i barna har tagit upp diskussio- Barnbidragen kunde ockden svenska ungdomsklubnen, men på parti nivå finns de ben. ännu inte med i något pro- så höjas, och samtidigt göras gram. Det är stora och kom- behovsprövad~ menar Leila.

II Så här beskrivs själva röst. ningsförfarandet mera officiellt: 1. Den

röstande anmäler sig hos valnämnden, som kon" trollerar att personen I fråga finns upptagen i vallängden. När d '· .. " ;'astställts få.r den röstand e sin röstsedel. 2. Själva röstningen sker i ett så. kallat valbås där den röstande inom cir,{eln på. röstsedeln antecknar numret på. den kandidat han/hon stöder. Andra anteckningar fär Inte göras. för då räknas röstsedeln som ogiltig. 3. Röstsedeln viks 'hop och bör stämplas på frånsidan av valnämndens funktionär Innan den läggs i valurnan. Valnämnden antecknar att man utnyttjat sin rösträtt.

Du behöver inte vara orolig även om Du Inte hittar valkortet. Du får nog rösta ändå om Du uppsöker rätt vallokal.

vill

I fråga om lö!1Jta.garfonderna utgår de dels från Meidnerfonderna som diskuterats i Sverige, dels det danska systemet. Båda har sina brister, därför gäller det att diskutera fram ett alternativ som passar våra förhållanden. Grundtanken är att 20 procent av vinsten i ett företag skall gå till aktier åt de anställda. Det danska systemet innebär att fonderna inrättas ' arbetsplatsvis. Detta leder till en folkkapitalism. Därför utgår de tre från att det skall vara centralstyrda fonder. Dessa bör också gälla mindre fö-

mars 1979

• Själva valet är inte heller , någonting att oroa sig för, Bäst är det om Du har klart för Dej på förhand vilket nummer Du skall skriva på. valsedeln när Du väl stå.r i valbåset. Det finns visserligen en sammanställning över samtliga kandidater och deras nummer såväl j vallokalen 8~m j val-

LYCKA TILL!

har uran tillförseln tryggad för bara 15 år. De kärnkraftverk som redan är igång bör stop~ pas så snart som möjligt. Också här går privata intressen bakom ryggen på p-olitikerna. Vi måste satsa på alternativ energi. Torvkraftverk t.ex. kan placeras var som hels·t. De ger också jO!:>b mera än under själ~ va byggnadstiden.

- Halvdagsvården för barn är inte till nytta för arbetare, säger Kaj-Ove. Den är bara för dem som vill bli av med sina ungar några timmar om dagen. Vi måste satsa mera på heldagsplatser. •

Stoppa kärnkraften!

- Kärnkraften är en kort' siktig lösning på våra energi- II Vi kan inte vänta fortsatt problem, menar Stefan. Ett ekonomisk tillväxt hela tiden, kraftverk håller 25 år! men vi inte räkna med att fortsätta

l


Torsdagen den 1 mars 1979

öSTERBOTTNISKA POSTEN

I Lika djupt som elden i

o SöU :s midvintertmg !:r äter aktuellt och i är skall vi diskutera barnverksamhet. Förbundet har som bekant tagit initiativ till grundande a"J en ny organisation för barnverksamhet, VI lJnder Sexton I svenska ' ö sterbotten (VUS). På midvintertinget vill vi presentera den nya organisationen men också med vära medlemmar diskutera varför "i ville skapa en ny organisation för barn verksamheten. VI "iIl ocksä gärna ta upp till dhJkussion alla era kritiska synpunkter. Därför har vi valt

Inför

• Lika djupt som elden ' tränger det in, budskapet i Så som elden på Wasa teater. Pjäsen är specialskriven för teatern av Wava StUrmer, och på na.utnyttja tredje världen för att själva få standardhöjningar. menar de tre. Också detta faktum kräver ekonomisk demokratL För att de som har det sämst ställt på hemmaplan skall få det bättre, måste det bli en omfördelning, likaså för att folk i tredje världen skalJ få det bättre.

Bort med nh'ågrupperingen!

- Har grundskolan blivit annorlunda än den gamla folks kolan och samskolan, frågar Stefan. En 11-12-åring är inte mogen att bestämma vilken nivå han skall välja. Därför blir det som tidigare att barn från lä gre samhällsklasser väljer - gre nivåer. Nivå grupperingen måste slopas, så alla har möjlighet att utbilda sig tiD va d de vill. - Och klasserna måste bli mind re, säger Leila, Unga har ingen möjlighet att få krediter för att köpa en egen bostad i dag med mindre än aU de sparat 30-40.000. Oc:b det är lättare sagt än gjort.. Det måste skapas möjatt få en egen bostad med en egen insats på 5 procent av priset. och resten som IAn~f:ristiga lå.,aräntelån, säger Kaj-Ove. Bostadsbidragen för hyresbostäder får bara den som har väldigt låga inkomster och fie.n! barn. Gränserna bör höjas. menar Stefan,

- Det borde också finnas ett tak för hur högt hyrorna får ~å.. säger Leila. Om bostadsmiljöerna vill de

got sätt tycker man att den säkert också hela arbetslagets är allt igenom "specialskriven" . I förtjänst, Kristin Olson is till I Den är specialskriven för : exempel, hon som står för reutmärkta rolltolkarna, och den gin. är specialskriven för "tolkarDet är "tydligheten" i det na" ute i salongen... Som händer, spänningen i det För fina rollprestationer till som sägs, som går rakt In i trots är det själva texten, de ryggmärgen. - För ytligt sett exakta replikerna. som jag upp- händer det inte så mycket på lever som det mest fantastiska scenen. Det som händer, h1i.ni Så söm elden. Varenda liten der i orden. Och det känns replik verkar utmejslad och aldrig långtråkigt, fast pjäsen färdig. Vartenda ord träffar är lång. mitt i prick. Det är Wava StUrmers för- • Vad handlar det då om? Så som elden handlar om tjänst naturligtvis, men det är kvinnor och kvinnoroller. Kalla det gärna kvinnokamp. Fast litre ha sagt att man också bör ka gärna kunde man tala om tänka på barnens miljö och en "människokamp". undvika att koncentrera husen Är det kamp så är det kamp alltför mycket. med små medel, med vardaOch så tycker de tre att det gens exakthet som medel. är märkligt att borgerliga par- Kanske är det det som gör att tier alltid vaknar inför val, piäsen tränger djupt som eloch hävdar att de kan jobba den. för arbetarna. Kanske är det också humorn. Dubbelarbetande borde - För det är roligt det som utstiga åt sidan i dag då vi har s pelar sig på de tre kvinnornas 200.000 arbetslösa. Likaså bör sommarkafe. Det är roligt utan vi vara så solidariska att vi att det sker på någons be kostinte jobbar övertid, säger Kajnad. Ove. Det handlar ändå inte bara Och alla fria arbetsplat- om en utmärkt pjäs, det handser borde anmälas till arbets- lar också om tr~ gästande sk åkraftsbyrån, säger . Leila, ar- despelare. Gerda Ryselin som betsplatser borde inte bara få Mommi - bedårande men på försvinna genom att ingen ny- samma gång "irriterande" i sin anställs på en plats som blivit självuppoffrande inställning ledig, till livet. Helen EJde som Son_ Den som är arbetslös be- I ja - fången i livet men behöver förstås ersättning. Men friande siäJvständig mot slutet. han/hon skall också vara be- Och så Margit Lindeman som redd att ta det jObb som er- Rosa - klippan som står där bjuds om det är ett jObb som som en vägvisare för kvinnorman kan klara. Tar man inte na runt omkring sig. ett jobb för att det inte är Stina Svensson är den tredje inom ens eget fack, skall man av kafeägarna, Gunni. Bäst inte heller ha rätt till ersättning om man klarar arbetet, Hon: Herrarna är sä oartIga säger Kaj-Ove. Blir jag erbjunuförtiden. Jag skulle ha velat den att röja buskar längs riksvara född pä riddartiden. vägen, måste jag ta jobbet om Han: Nä, sä vidare långt efter jag inte får något annat. den tiden är vi väl heller Inte. (Kasper 1913) P-E, ANDERSON

'

Saga Aminne. som är barnträdgärdslärare skall berätta för oss om hur barnen upplever de vuxnas värld. Tinglitalet kommer att hällas av Gunvor Hustich, som jobbar

terbotten hoppas kllnna llira oss något 'l.V dem Två tjän,;temän från V i IJn!'!'? Kom","'T till Vörä föl' att berätta om vad de sysslar med. Sä av dem kan vi säkert fä iMer Blir det för mycket? Hoppas Inte och kanske vi också fär ordentligt med tid övpr för att diskutera.

o Hur reser man då [III Vörä? Ett bra sätt är att man samlar Ihop ett gäng och kOIllmer med bil, eUer tar en liten buss. Din förenings ordförande. kommunens ungdomssek"\'terare eller vt på SÖU hjälpf>T till. VI träffas I Vörä! CHRISTEL

HOLMSTRö~1

Överrnalax Vann pidro

. minns man henne från natten på kafeet, då hon berättar om I sitt liv med Arne (Peter Blomberg). Sonjas dotter Lo spelas av SJÄTTE RINGENS pidroturneYlva Edlund, och Jalle Lind- ring är slutspelad. I turneringblad gör Rasmus, Los pojk- en deltog endast fyra lag, ett vän. Det finns en fil' spänning lag från Yttermalax uf och he- på gott och ont - mellan la tre lag från Övermalax ufo dem och kanske främst Mommi Överrnalax uf:s första lag utoch Moffi. gick med segern, och fick där• L t ro • k " O ' med sin andra inteckning i rinennar "mc ars gor SSI . f å 8 B t" den "k t' "gens vandrmgspokal r n 197 • ergs rom, .ons. lga ' Från övermalax hoppas man gubben som - naturlIgtVIS tt fl l f å d f"r . t"an k s f or " " d erna. a . ere. ag . r n ank ra 0mIss mor db ran Il t"l C: " S "'h J l S . enmgar mom rmgen s a s a '.'lorkan JA dO m spe ar .on]as la upp för att tävla om den fina a s are, n ers. k I Scenografin, kombinerad ka- po Ra e~t t fe- och hemmiljö med små- . Me~u ~ : 8 3 2 stadsutblick i bakgrunden, är ~- Ma X • ••• 6 6 3 1 2 7 gjord av Jalle Lindblad. O~M:l:~ III 6 2 3 1 7 BERTEL NYGARD ö-Malax Il 6 O 2 4 2 I

°

t

'''UNGDOMAR I Redan nu m6ste vi ta itu med SO-talets utmaningar_ N i avgör hur och vem I"

I

o

rtt

El Men vi kommer inte endast att tala om höga ideal, vi vill ocksä ge deltagarna något konkret. VUS :s ordf,irande Kent Talpale kommer att lära deltagarna att leka med barn och visa hur man kan sysselsätta barn. Det här är något som alla barnledare har nytta av. Kanske något för alla dem som har egna barn ?

Margit Llndem&D, gäst I roUen som Rosa på Wasa teater.

o Och sen har pi ännu en nyhet. SöU har börjat samarb.~ ­ ta över Kvarken med Vi Unga I Västerbotten. Vi Un~a ;lr en organisation. som bedrlVf'!r barnverksamhet och vi i :')S-

midvintertin~et

som rubrik "Uf-rörelsen alternativ för barnen?"

*

med barnfrägor på ett internationellt plan. Hon är anställd inom FN: s BarDhjälp o. berättar om barnens situati'ln i världen och vad FN försöker göra för att 'ljiilpa. För sist och slutlifen vet vi alltför lite om hur man har det pli. andra .ställen i världen, trots att 1et pålltä.<; motsatsen.

OLAV JERN -

I

-

stadsfullmöktig och stadsstyrelseledamot ordf. för Nordiska Centerung· domens förbund kandidat för Sfp/SU


öSTERBOTTNISKA POSTEN

8

Torsdagen den 1 mars 1979

• l

Gerby sitter och väntar på att få börja rusta upp lokalen Unga

VI MÅSTE FÖRSÖKA få mera liv i den här orten. Det är som om allt skulle ha stått stilla här i Gerhy några år. Nu måste vi få uf-Iokalen i sådant skick all vi kan hålla til1 där, främst vi unga men också de äldre här i byn då de behöver. Det går inte att få till stånd aktivitet på en ort om man inte har en samlingslokal. Så här resonerar ett gäng ungdomar i Gerby uf som vid årsmötet den 28 december valdes in i styrelsen. Ordförande och entusiastisk dragare i gruppen är' Tor Sparv. Styrelsen samlas då och då i lokalen

NY LEDARE I NÄRPES UF

Itill

planeringsrnöten. Det kliar i energiknölar och muskler att få sätta igång med något praktiskt arbete, men situationen är den att det inte går att -sätta igång förrän det blir varmare och tjälen går ur marken. - Det första vi har att göra nu är att få in vatten och ordnat med avlopp, säger Tor Sparv. I källaren finns färdigt utgrävt utrymme för WC :n, duschrum och liknande. Där måste vi börja och där ligger tjälen ljup just nu. Gerby uf:s unga och tydligen arbetsvilliga styrelse är inte särskilt väl lottade. De har en egen lokal. I det stora hela i rätt gott skick. Men de har inte ens en liten vrå att samlas i där det är varmt.

I

Med hänsyn till att det är en stor by i utkanten av Vasa är Isituationen ganska märklig. Det har funnits en bar i Gerby, men den slog igen för några år sedan. ·Skolan är i hyggligt skick, men där samlas inte ungdomsföreningen så gärna. En byastuga är det också mycket svårt att få värme i.

lJLIAN GRANLUND från f'etalax har blivit ny verksamhetsledare för Närpes ufo Lilian har varit aktiv både Inom Nyby uf och SöU sedan flera år tillbaka. Hon är styrelsemedlem i SöU och ordförande för Nyby ufo Inom föreningen bar hon varit med i styrelsearbetet i sex år. Lilian som är 23 år gammal, har egentligen maskinritarutbildning, men det finns inget jobb 'på det området. Senast har hon varit deltidsanställd på posten i Petaiax. Det stora problemet i fråga om Närpes uf är ekonomin. Man har stora lån att dras med. Verksamheten vill Lilian inte

bordtennis. Bingo spelades ock- l så en tid i lokalen. Fotbollsföreningen på orten, BK-48, har gjort vissa försök att få till stånd verksamheten i lokalen. Det är också deras medlemmar som grävt ut de utVerksamheten i förr mycket aktiva Gerby uf har varit gans- rymmen i källaren där man nu ka svag ett tiotal år. I början tänker bygga sanitära utrympå 60-talet renoverades uf~lo­ men. Från Vasa stad har föreningkalen och fick en effektiv varmen fått 45.000 mk för att sätta luftsanläggning som eldades med olja. I det skedet lämnades lokalen 'i skick. För de pengaryttre sidan av lokalen omålad. na gjordes en hel del grundlägI gande arbeten för två år sedan. . I ~~nga å~ ha: verksamheten I fjol försökte man bilda en mskrankt sig till fotboll och stiftelse kring lokalen med alla organisationer som finns i byn. säga så mycket om i det här Planerna har väl inte helt lagts skedet, hon har bara jobbat en på hyllan, men nu vill ungdomarna helst försöka få någonvecka än så länge. ting gjort på egen hand. Om Lilian Granlund efterträdde alla intresserade i Gerby hjälJan-Erik Uljens som verksam- per till kan lokalen kanske bihetsledare. U1jens jobbar för behållas i ungdomsföreningens närvarande 80m intervjuare i ägo. ,anslutning till kommunens Föreningen räknar med att ' jöi-dbruksplanering. få bidrag för fortsatt renove-

Helge Smediebacka Österbotten har Inte r6d att exportera sin dyraste tlllg6ng völutblldad ungdom. P6 hemorten besr finnas: ArbetsmöJligheter som motsvarar utbildningen Bostöder som motsvarar de ungas behov. SHldgruppema Inom Kronoby

*

Gerby uf:s styrelse har samlat sig kring det hål unde;: scengolvet där WC:n, duschrum etc. skaU byggas. I förgrunden Nancy Ahlmark och Annika Tunturi, pojkarna fr.v. ä.r KjeU Svarvar, Börje lJndroos, Matts Jern och Tor Sp arv.

@ SFP

ring av Vasa stad. Sundom uf har fått så nu är det Gerby uf:s tur. Dessutom tycker ungdomarna i Gerby att det är på tiden att Vasa stad satsar någonting i Gerby. Det har hänt väldigt litet där sedan byn överfördes till staden. Nu tänker man låna 100.000 mk för att komma igång i vår. Av Vasa stad räknar man med att få 150.000 Ink. För de pengarna får man nog lokalen i skick. I festsalen t.ex. gäller det bara att måla upp. Utöver de sanitära utrymmena är yttre målning av lokalen

det största arbetet. Det tänker man göra på talko i sommar. Till hösten tänker de unga Gerby ha lokalen i skick. Det finns mycket ungdom i Gerby, sägoilr Tor Sparv. Det finns mycket · verksamhet som kan sättas igång bara vi får lokalen i skick. Tonårsträffar, gammaldanser, folkdansövningar, spelkvällar, medborgarinstitutkurser osv. kan hålla till i lokalen. Behov av lokalen finns nog. Nu kliar det bara att få sätta igång. Seg

förstubron av Per Snickars, med text av Arvid Mörne, eller Sven-Erik Johanssons Blåbäret, sjöngs, och de vackra pia- en modern och inte säkert så nissimonen beundrades. T.ex. i lätt att sjunga. Dä: blev det den ryska folkvisan De vita också bissering. akasiorna som sjöngs på orgiD DET VAR FöRSTA gången nalspråket. Bissering. Walentina singers uppträdde i Programmet i övrigt omfat- Vasa, men knappast den sista. tade många folkvisor och -me- Deras- konsert, vill gärna kalla lodier. Disons le chapelet, folk- den så, gav mersmak, och jag visa från Frankrike blev så fint skulle gott kunna tänka mig utfört, att publiken liksom inte någonting i SöU:s regi. Kören tänkte komma sig för att applå- fick många nya vänner och bedera. Förståeligt. Man applåde- undrare i Vasa. Det var den rar ju inte så ofta i kyrkan hel- värt. Blommor åt dirigenten, ler! och åt solisten Nina Karlström Aderton sånger, plus ett par sol'" så övertygande och prickextra utöver programmet, och säkert sjöng solot i Didnt it några bisseringar, det är ett stort program. Låt vara att in- rain, en Negro Spiritual. Tack, te alla sånger var så krävande, Walentina singers! VälkomlI!en det var mycket ändå. Men det igen! inverkade inte på framföranSVEN BACK det av så svåra saker som På •

FIN MUSIKALISK


öSTERBOTTNISKA POSTEN

Torsdagen den 1 mars 1979

9

Un.d ersökning bland närpeselever:

..

• l

Sex serietidningar veckan normaldos för högstadieelev! HöGSTADIEELEVERNA i Närpes

läser

mycket

serier.

Pojkarna avverkar i medeltal 6 serietidninga,r i veckan!

'UlA .

FLICKORN A är inte lika flitiga serieläsare. De läser i stället mer böcker än pojkarna. Dagstidningarna åter är klart populärare hos pojkarna. FANTOIUEN är pojkarnas favoritserie, medan f1iclwrna föredrar Lilla Fridolf. I\leo spridningen är stor i fråga om populära och icke-populära serier.

AV

$ ~.;.

\~'

. .

.

n·() ()

~~ "

Det här och en de l annat pojkarna., Som "sätter i sig" -. . kommer fram i en undersökhela 7,3 serietidningar per vecka! ning om läsvanorna, som ele~erna själva tillsammans med Den lägsta noteringen har lektor Bjarne Nybond gjorde flickorna i femtonårsåldern, i slutet på höstterminen. nämligen 2,0 serietidningar i veckan. Läsundersökningen genomfördes som en elevaktivitet. Eleverna på årskurserna 9 och Fantomen, Lilla Fridolf och 10 samlade in uppgifter i de 91:an är omtyckta seriefigulägre klasserna. Före det hade rer. Men det finns också sådaman använt en del moders- na som tycker illa om Fantom å lslektioner till att diskutera ' men . Han förekommer faktiskt och läsa serier. på "medaljplats" också på lisI undffl"Sökningen deltog hela I tan öve.r serier som inte är omskolan, det vill säga 405 elever tyckta. i åldern 13 til! 15 år. Stålmannen är inte alls poUndersökningen visar alltså, pulär trots filmen som Så här kunde man Inleda en serie om ungdom I Allen förr I världen. Tina finns Inte med bland att pojkarna är trogna serie- körts fram med buller och närpeselevemas favoritserier. På fyrtitaJet skulle hon kanske ha gjort det. konsumenter. Mer än hälften I bång. av dem uppger, att de läser . Eleverna hade också att ta flickorna och pojkarna tyc-' U-~ J serier och serietidningar "of- ställning till vissa påståenden ker femtonåringarna, att påta". Två tredjedelar av fldc- om serierna. Resultatet är ståendet är sant. Det är en kornt åter säger, att de läser knappast oväntat. Man ser inannan åsikt än den som tretO serier bara "ibland". Pojkarna te någon större fara i att läsa ton- oclt fjortonåringarna för konsumerar i medeltal 5.9 se- serier. Det förekommer till exf ram. rietidningar i veckan . Flickor- empel betydligt mer våld i - Kan det kanske ha nåmotsvarande siffror är 3.6. teve än i serierna enldgt elevergot att göra med moders-. nas åsikt. målsundervisningen ? Det finns od{så rätt klara skillnader mellan de · olika ålPåståendet om att serierna Dagm:idningarna är överrasdersgrupperna - något som har ett dåligt språk avvisas, kande mycket lästa. Både p<JjSERIEUNDERSöKNINGEN är kanske inte särskilt veinte kommer fram i tabellen men det finns en intressant karna och flickorna säger att tenskaplig, men den ger ändå en del antydningar om Iä-,,· bir invid. Rekordet i serieskillnad mella~. åldersgrup-,l de lä~r dagstidrringar "ofta" vanorna., säger Bjarne Nybond som ståUt samman fråläsande har de trettonåriga perna också dar. Både bos (totalt två tredjedelar av de gorna. svarande). - Eleverna läser lite dagstidningar och böcker, men resultaten visar också att tycke och smak varierar rätt mycket. Å andra sidan är det klart, • Ha:r ofta läser man serier ocb serietidningar 'l att man inJte läser allt i dagstidningarna. "Seriösa" avdelninSjälva undersökningen gjor- massunderhållningskampanj. Totalt Flickor Pojkar gar som utrikes- och inrikes- des strax före jullovet. Hittills Ofta .................... .. 57 % 45% 32 % Bjarne Nybond har presenteIbland 42 % 53 % I nyheterna är inte alls omtyck- har man sysslat med annan rat undersökningen vid en mor. Sällan l % 2 % 3% ta.. Däremot står sig sporten modersmålsundervisning på gonsamling. Han finner en del bra. och likas· å serierna naturvårterminen, så resultaten har av tendenserna ganska klara. • Antalet lästa seriet.ldnlngar pa vecka ligtvis. Olyckshändelserna lig- inte diskuterats närmare än så - Man läses lite dagstidninFlickor .......• . .. _....••.. . ......... 3,6 tidningar/vecka ger någonstans mitt emellan. länge. Det kommer att bli ak- . gar, och i de faB att man läser Pojk3.l' ......•.....•. _.•.• . ••....•..... 5.9 tidningar/vecka :'otalt .............. _....••.......••.• 4.8 tidningar/vecka När det gällde att värdesät- tuelIt med diskussioner i an-[ blir det tyvärr mest sport o(:-h till Skolstyrel~ns • SE SIDAN Il, ta olåka former av "litteratur". slutning

*

· • ILUerSOeek nlngen VIsar pa en mångsidighet

I

l

• I II

m •

I II

m •

Favoritsericr

Flickor Lilla Fridolf Kalle Anka Fantomen o. 91: an

Pojkar Fant ~men

91:an Kalle Anka

Totalt Fantomen Lilla Fridolf 91 :an

Serier som I n te är omtyckta

en

Kalle Anka

POjkar Kalle Anka Stålma.nnen Kronblom

Totalt Kalle Anka Stålmannen Fantomen

Hur ofta lä.8er man dagstidningar 'l

Ofta " ..•...••••..•••••.•• Ibland Sånan

Flickor

Pojkar

Totalt

59 % 40 % l %

73%

66 % 32 % 2 %

25 % 2 %

kom det också fram klara skillnader mellan pojkar och flickor. Serietidningarna är självfallet p<Jjkarnas favoritläsning. medan fl:ickorna helst läser böcker. - Pojkarna sätter böckerna på sista plats!

e l everrws läsvalWr

Ungdomen vet att det tir Rexdagsval i mars

Dag'&idningarna igen hamnar på sista plats hOS flickorna, medan de är rätt omtyckta hoos p<Jjkarna. - Är det för seriernas skull kanske? Flickorna värderar också veckotidningarna högt. BERTEL NYGARD

Kandidat för SU/SFP I Vasa lan. valkr.t.


öSTERBOTTNISKA POSTEN

Torsdagen den 1 mars 1979

Omväxlande sportlovsprogram motionsaktiviteter i förgrunden D SI.MHALLSBESiJK, ishockey, kurser i konståkning och skiddagar natur· ligtvis dominerar utehändelserna i Sydösterbotten under sportlovet. Inomhus sysslar man med film och diskodans.

I Kristinestad vågar man sig på jazzkonsert. För övrigt blir sportlovet som sportlov bruloor vara. Rättare sagt kanske: som sportlov sloo vara! - .Motionen står i förgrunden, och programmet är omväxlande. - Här i Korsholm hade vi tänkt oss ett annorlunda sportlovsprogram, berättar ungdomssekroceT8.ren Barbro Enholm. Men det visade sig, att ungdomarna ville syssla med sånt som de van.t sig vid under sportlovet.

Upptäcli1sfärd på sl{idor~ fotol{urs och konstålrning SKIDDAGAR, simhallsbesök, sagostunder och en lång rad 8'Idra aktiviteter hör till sportlovsprogrammet i norra de1f'1l av österbotten. De flesta ungdomsnärnnder har gjort e; t speciellt sportlovslIrogram. I Vörå, Oravais och Maxmo sl,idar man på upptäcktsfä.rd till Mickelsörarna nästa torsd ·'I?;. Man åker buss till östel'ö, och skidar därifrån. Det är i stort sett traditionella program som gjorts upp i år. Det betyder aktiviteter varie dag under lovveckan. "'n nyhet i Jakobstad är en fntokurs som startar pa måndagen och pågår hela veckan. I jakobstadsprogrammet ingår också en skidtur till Fäboda, och en utflykt för dem som vill skida till Vörå. Skidskola, biljard tävling, film och bowling ingår också. På lördag besölrer Teddy and the Tigers stan. I Kronoby blir det flere simballsbesök, musik på rinken, spelkvällar, pulkracing, knattetävlingar och motionsbingo. Programmet i Pedersöre upptar bl.a. ett skridsko- ' och isho~keyläg-er i Lepplax 5-·3 mars. Evangeliska unga ordnar sportlovsläger i Lillby 51 mars. Ett konståkningsläger

Förmånliga sportlovspriser Skidor EX.: 200-215 cm 200,150-170 cm 160,-

I FÖRE SOM FÖRE

•.:sråFi V-t!~

Nedre torget. Vasa Tel. 961-110533

- Anslagen för sportlovsak-I tiviteterna är gans'ka små. Det gör det svårt att ordna något riktigt "speciellt". Det mesta av pengarna går nämligen till busstransporter.

nas det dans med orkester i Ungdomsgården. Dagen innan är det fest för barn och föräldrar i stadshuset. Mitt i al) vintersporten ställer man också till en grundkurs i fotboll i Idrottshallen i Vasa.

I

Sitmhallen och Öjberget

Friidrott och isshow i Ma]ax

I

stunder. Man avslutar på söndagen med Malaxloppet på sk iBesök i simhallen och skidI Malax ska man också som- doc och soppdag iSolhem. åkning vid öjberget står högt i kurs hOs korsholmsungdo• Kalle Anka i Korsnäs marna. Distriktet är stort så man kuskar omkring "med hal- . K()(I'Snäsungdomarna åker på va kommunen M gången" tur· simhallsbesök till Närpes på vis till de båda ställena. Andra tisdagen. På fredagen visas sportaktiviteter är konståkning I Kalle Anka på Bio Wi'king, och och ishockey. I Smedsby in: lIöndagen den 11 är skiddag struerar folk från Vasa Skridi f6r hela familjen vid jaktstuskoklubb ungdomarna i konst; gan i Granskog. åknirg. I ishallen lär sp0rt9pelarna Börje Eriksson och Kaj• Tennisk1Jrs i Närpes Ove Ahlmark ut grunderna i ishockey. Simning, ishockey och skidDet blir både barnbio och anåkning är huvudinnehållet ocknan filmförevisning ruIJJt om i så i närpesprogrammeot. lsh0cungdomslokalerna. Dessutom key spelar man mellan byarna, ordnar man barn- och tonårsskidåkning blir det bland anträffar med ' lokala ledare. I i nat i form aven stafettävling Karperö blir det tonårsdisko -:;, inom sjunde ringen. på onsdagen, och under hela maridrotta - fast inomhus förveckan är det öppet hus i hu- stås. På tisdagen blir det tävLions, Baptistförsamlingen vudbiblioteket i Smedsby. tingar i högstadiets gymnastik- och Evangeliska Unga står för 4H åker på exkursioner, och I sal. För övrigt handlar det • SE SIDAN 13 finska scouterna har läger i också här om skidJtävlingar, isSaarijärvi. På söndagen avslu- hockeyturnering mellan komtar man sportlovet med kom- mundelarn.a, motionsskrinning, munmästerskap på skidor i Ska- filmförevisning och dans. lila. Nu på lördagen ordnas en pingisturnering i PetaIax. Lör• Ro<>ettslirinning (!) dagen därpå överlåts ishockeyi Vasa planen till kommunen, och det uppmärksammas med en isshow Sportlovshändelserna i Vasa där knattarna utmanar kom- I följer samma linjer som munfullmäktige i ishockey. Korsholm. Skidåkning, ishoc4H arrangerar träffar, och key, simhallsbesök och konst- på biblioteken blir det sagoåkning står på programmet. På tisdagen har man fest på travbanan med "rosettskrinning" på programmet. Samma dag - och på torsdagen - är det "jytäjumppa" i Korsnä!';tåget och Sunnanvik. VaMan Karhu Trlfil,:llf"fiber.,kidor Viuhka undarvisar i dans, och på tis'Clagen försöker man sig på en barnkonsert med Stads:' orkestern. Exel P"llfris ~ll,"fiberstlfvl/r Vasaungdomarna har möjligheter att se film under hela veckan, och på torsdagen ord. ~-h'1)

blir det också i Lepplax. I övrigt ingår också här simhallsbesök, sago läsning och film, knattetävli~gar,. barnfest och pulk- och skldåkmng. I Nykarleby bjuds skoleleve rna på bl.a. sportlovsfilm. Kalle Ankas skrattkalas ges som eftermiddagsföreställningar på onsdag, och ungdomsnämnden ordnar gratisbussar. Knatteskidningar blir det i Hirvlax, Jeppo, Ytterjeppo och centrum, och på fredag blir det skidutflykt ~ill Vetil. Därtill kommer öppet hus, tonål'~träffar o.dyl. iföreningsregi.

Vintersport= INTERSPORT

I

Konståkningens ABC får flickorna i Vörå och Oravais lära sig. I Maxmo blir det bl.a . ungdoms- och barnsamling med till programmet liksom en bildlekar. hästsläp och sport. Barn- skapardag iVörå, backhoppklubbarna samlas på olika håll , ning, skidtävlingar osv. Simi Vörå, och i Oravais får man hallsbesök ingår också. se chaplinfilmer. Skid- och vallOch så skidar man till Mic. ningsinstruktioner hör . också I kelsörarn&.

, 179-

SPORTMAGASINET JAKOBSTAD

Karleby, Strandg. 13 Tel. 968- 12 859


OSTER80TTNISh~

Torsdagen den 1 mars 1979

~OST~~

---~-------------------------_._-------------_ ..., -- ----~

Träning och åter träning enda sättet • om man vill bli bra z konståkning TRÄNING, träning och åter träning! ~ DET ÄR BARA på det sättet man kan bli bra i konståkning, säger Anne

Lumme, 16 år, i Vasa. Anne har hållit på med "träning, träninll och åter trä· ning" i fem år redan och vet vad hon talar om. HON HAR IflJNNIT tävla också. I fjol blev hon finländsk mästare i klassen för B-juniorer. Sex gånger i veckan och minst två timmar per gång är trä· ningsdosen. Till det ska läggas, alt Anne dessutom håller på med klassisk balett, gynmastik och så skolarbetet förstås! . gen. Ett par begagnade skor kan gå på ungefär 300 mark.

Konståkning - det är den där sporten som man mest sysslar med i tevesoffan. Konståkning är en "bred" sport när det gäller det passiva tittandet. Som aktivt utövad idrott är konståkandet långt ifrån någon massidrQtt. I ÖSterbotten är det bara i Vasa man kan syssla med konståkning inomhus. - Det betyder at+ distriktsmästerskapen blir det samma som klubbrnästerskap för oss, säger Anne Lumme.

Trots de. här håller hon på, Anne Lumme. Och hon gör det med framgång. Förra året tog hon ett finländskt mästerskap och blev vald till bästa åkare inom den egna klubben. I år har hon gått upp från B- till A-junior, och, då ä:c det strax lite kärvare att hävda sig. - Det är svårt första året i den högre klassen. I fjol låg jag på topp bland B-juniorerna och fick ungefär 4,5-4,8 i domarpoäng. I år får jag strax över 3 i poäng.

Klubben det handlar om är Vasa skridskoklubb. Där har man hållit på med konståkning i ett kvartsekel faktiskt. Men konståkningen i Österbotten är på många sätt en "smal" sport, och det betyder bland annat, att man har små medel att röra sig med. Det kostar rätt mycket för oss aktiva att hålla på. Vi får betala för isen, och det blir ungerår 100 mark i må-I naden.

*

Jag hänger över sargen i ~en och studerar konståkning. Det ser ut som i teve nästan. fast flickorna har tjockare benkläder. Det är kallt I haUen. Konståkning måste vara en fråga om att hoppa. I varje faU är det det de håller på med på träningen. Det är svårt misstänker jag.

*

Jag bar hört i teve att man

Hur bra kan hon bli då? Anne är realist när det gäller den saken.

Utrustningen kostar också en del. Ett par skridskor går på cirka 900 mark, och des~ utom behöver man två par, ett till figuråknhlgen och ett annat till den fria åknin-

*

Och att de orkar!

Det är så Ute man ser I teve, och det gäller alla sporter. Vi ser bara de där korta stunderna då allt stämmer. Då kläderna gUttrar och leendet sitter som det ska. Då publiken kastar blommor på Isen. I ishallen i Vasa minns jag hur söndermalda fötterna blev varje gäng det var bandymatch på skol gymnastiken. --

En fråga om att hoppa talar om Salkov och Lutz eller

något annat i den stilen. Jag bar inte kommit underfund med skillnaden där, men knepigt måste det vara att svänga runt och landa enbent. Ib1and går det precis som i teYe. Hopparen landar på fel blJll'l~,el. Det händer rätt off.alttis kt.

terat innan mäsla!'p:'1~:ac:mJelt satt som det

Förklaringen är förstås att jag inte tränade sex gånger i vec· kan.

*

Vi ser Inte svetten och den offrade fritiden I teve. Vi ser bara det bästa. - Vi ser till exempel inte figuråkningen. Man har väl undrat ibland vad figuråkning är för något. Hon ska ju vara så bra på det, hon Wegelius.

U ndnlr har de bär sig åt de där a Ura minsta ? Att de över huvud taget hälls kvar på.

- Figuråkningen är inte så rolig, säger Anne Lumme. Det är en pi!tnoga sak. Domarna går omkring och supar rent på isen och kollar om skäret har

"grillorna", som P.oUe Stoltz brukar säga . ..

är Inget att se piL

gått precis som det ska. Det

- Jag är för ganunal redan, säger hon. Jag kan knappast bli så bra som till exempel Kristina Wegelius, men jag kan väl hålla mig nästan på samma r.ivå om det går bra. Anne började med konståkningen som U-åring. Det är för sent, menar hon.

*

Anne Lunune på. träning I ishallen.

- Det sägs att man ska också mycket pengar. Där börja j 4- till 5-årsåldeJ'n, hoppas hon att klubben ska men det tycker jag är lite kunna hjälpa till. I vanliga för tidigt. Kanske 7 år är en fall är det morfar och förlämplig ålder. Då vet man lUdrarna som får stå för fiovad det handlar om själv, lerna. och behöver inte bli tvingad av föräldrarna eller andra Sommarträning i hemlandet att håna på. Det ska vara ganska mycket lek i början. kräver också att man rör på sig. I ishallen i Vasa smälter Anne Lunune har alltså tänkt man ner isen på sommaren. I sig, att hon ska bli om inte bäst Helsingfors finns det alltid is så i varje fall "bra" i konståk- - det är många k~nståkare där ning. Tillsammans med sin trä- - och dessutom försöker man nare, Katrina Tuppela, har hon ha kvar "sommarisen" på ett gjort upp en tvåårsplan för den ställe till någonstans i landet. utvecklingen. Nästa år ska hon I år blir det Tammerfors ishall som har is året run t. tävla som B-senior. Det låter jobbigt. Träning Konståkning på toppnivå l..ret om och resor hit och dit kräver träning året runt. I när sommaren ligger på. Ändå sonunar tänker Anne åka är Anne inte ensam om att hålöver till England på fyra vec- la på med konståkning j Vasa. kor. Det kostar naturligtvis - Vi är väl ungefär tjugo i tävlingsgruppen. Sedan finns det rält många nybörjare, de yngsta är i sexårsåldern . Bjuniorerna ligger på topp i landet. I fjol vann Nina Rahtu den så kallade aspirantklassen (unI förra veckans förteckning der 14 år) för B-juniorer. över dem som deltar i länsfinaHur är det på pojksidan då? len i Ungdomens konst jippo ha- Dåligt! Fast vi fick Pon ny de Mikael östman, Purrno, tap- i min grupp för två veckor sepats bort. Han delta! med reci- dan. Han är bara sex år och kör tation i den äldre klassen. ännu på ishockeyskoc... Fast

Också l\'Iikael reciterar

I I

det är inte så noga l DÖrJan. Han kan pröva på hur det känns, nästa år kanske dp.t är dags att skafta rii,wgu il!>JC. Till en sex- eller sjuåring som känner sig hågad att börja med konståkning, vill Anne Lumme säga så här - Ta det . som en lek l Oörjan. Försök komma underfund med om intresset håller i sig. Ska du bli riktigt bra, behövs det en hel del talanJ, men annars finns det bara ett råd att ge: träna, träna, träna. BERTEL NYGARD

I

SLALOMUTRUSTNING SKIDOR: ROSSIGNAL, KNEISEL

BINDNINGAR : SALOMON, TYRELIA, LOOK MARKER

SKOR: CABER, SAN MARCO, NORDICA, KOFLACH BINDNINGAR l\IONTERAS GRATIS

Jakobstad, Visasbacken 6

--


u

Torsdagen den 1 mars 1979

öSTERBOTTNISKA POSTEN

'Teatern har varit mitt liv'

Brors började med amatörer då elevsl{olan nobbat honOJlll - JAG HAR PJÄSEN, säger han stakato och med eftertryck på varje ord. Och n~ terna till sångernafinus också, följer han upp och betonar särskilt också. Ja--ha, tänker jag, det här är Oskar Brors. Nu har Kristina Agren haft kontakt med honom om Bröllopet på Solö. - Jag måste ta.la med dej när hon inte var där, hinner ha.n upplysa, innan jag hinner säga någ9t. Vi kommer överens om att glad som vanligt när jag kom. jag skall komma och hämta ~ Men nog blir det sämre, pjäsen och noterna nästa dag säger han. Det är nog dåligt då jag ändå skall till Vörå. med gubben vissa dagar. Men vem är då Oskar Brors? Oskar Brors är 76 år. Aktiv Jo, han hör till den grupp pensionär. Har varit biträde teaterregissörer som ungdoms- på Vörå andelshandel och seföreningar anlitade vid upp- nare försäkringsman. Blev skasättning av pjäser på 1940- och dad i vinterkriget och klarade l 950-talen. Det var Josef Her- sig undan fortsättningen. Har ler ,Reinhold Weckström, Os- ett · eg nahemshus i Vörå där kar Brors, Bertel Stranden. han bor tillsammans med soOlle Thors och många, mänga nen och hans familj. fler. Det var den tiden då Hans allt uppslukande in. varje ungdomsförening med tre5Se ,har varit teater. självaktning satte upp en el- Det är en sjUkdom, säger ler ett par helaftonspjäser per han. Har man en gång fått den år . sjukdomen blir man inte av De här regissörerna har i ' llled den. allmänhet sparat åtminstone ett exemplar av varje pjäs. • Började för sent Ibland en hel uppsättning pjäSer. Josef Herler donerade i Jag började med teater tiden största delen av sina för sept, fortsätter Brors. Inte pjäser till SÖU. Om en för- kom jag till någonting. Jag ening ener teaterledare inte var . elev ett år vid Vasa teafar tag i någon känd pjäs är ter. Så sökte Jag till elevs kodet bara att vända sig till lan. Men jag fick back. Jag Weckis, Stranden, Brors eller var för gammal, sade de. Stenågon av de andra kända tea- nius ville nog att jag skulle terprofilerna. . fortsätta på Vasa teater. Men Oskar Brors var nyter och , jag såg ingen framtid i teater

o

då jag inte dög för elevskolan. Så jag for hem till Vörå och andelshandeln tillbaka. - Jag har nog ångrat mig. Teater har nog varit mitt liv. .Jag började jobba med amatörerna då. Jag haAlle i aHa fall lärt mig en del UIirler året på teatern. Det har blivit många roller och många regi uppdrag under åren. Brors berättar om hur han kuskade från den ena föreningen til! den andra. En kvälJ spelade han i Jeppo. Det var premiär och han fick blommor. På söndag förmiddag reste han med buss via Vörå och Vasa till Närpes där han höll på att regissera en annan pjäs. Frun var till bussen i VörA och tog hand om blommorna. - Jag har ofta spelat mig själv, säger Brors. Det har vaDe gamla pjäserna borde nog bevaras, tycker Oskar Brors och rit glada gubbar och krumelu- donp-rar 16 spelbara pjäser tiU SöU; Mera ställer han l ntsikt om rer och temperamentsfulla rol- förbund~ vill ha. ler. Mest har jag spelat i R e j - " . pelt ungdomsförening. heten. Ja? tyckte mte det pas- föreningarna i svenska öster.. En gång ville de ha mej med , sade att Jag skulle spela den botten också kunna. - Det gäller att hitta lämpi Himlaspelet i Koskeby. Men rollen. . liga personer för nyckelroller.. då sa jag: "Om jag spelar Gud Oskar Brors spelade l båda na. Det lade jag stor vikt vi<l Fader förvånas hela mänskligversionerna av Korshohnsspe- Det står och faller en pjäs let och båd.e vid kyrkoruinerna I med . . . och vid Korsholms skolor. Det var fin teater, tycker han. Pjäserna finns nog, tror oskar Brors. Han har plockat När Trygve Erikson kom till fram 15 pjäser som han låter Vörå blev det revy. Oskar följa med i samma låda som Brors hann göra några riktiga "Bröllopet på Solo". Mera finns pang-gubbar i revyerna. i hans gömmor. Och i Rejpelt uf:s lokal finns många pjäser • Mera folkliga pjäser! i ett skåp. Han kan nog ordna till en donation åt SöU om Men han tycker nog att för- förbundet vm ha pjäserna. eningarna kunde spela mera av Seg de folkliga pjäser som framfördes på 40- och 50-talen. Sveriges TV tar ju upp den ena efter den andra. Kan man spela dem där borde ungdoms-

*

o

15 - 21 art DU STAR •• INFOR DITT LIVS VAIL I

1

Bekanta Dig med dagstidningarnas "lediga platser"-ennonser. Gör en granskning ay Ditt utgångsläge. Med merkantila kunskaper har Du trumf på hand. ,I AV STUDERANDE I DET 3-ÅRIGA HANDELSINSTtTUTET KM VS • att Du fyllt 15'" • .umen trin mellanSkola, grundskola, handeIukoIa • Inlr.... och fOnnAge fllr befattningar Inom den meIIeratII lednIngIInhtn I nIrtngdwel och fIIrvaIInIIlCJ

STUDENT AVDELNINGEN ÄR .2«1g • baserad pi .tud.ntaumen

• en grund fOr apaclall.t- och fOrman.bef.ttnlng.r Inom fllrY8ltnlng och nlrlng.11Y • en martt fllr fortaattll .tudlar I hOg.kolor

DU KAN SÖKA DIG TILL 2-ÅRIG HANDELSSKOLA OM DU • fyllt 15 Ar

• ganomgAtt madborgarakola .11ar grund.kola • Ir Intr• ...,..d ay yrken Inom nlrlng./Jy och fllrY8ltnlng

RING EU.ER BESTAL:L TILLÄGGSUPPLYSNINOAR AY OSSI

Yl deltar I den gem.nsamma .Ihlntagnlngen. VAra kodnummer If: Va.. hand.lallrv..rk: kodnr 121 - hanclal"kolan: kodnr 111 - handa/.ln.t/tutat • kod"r 192. J

VASA •• HANDE'LSLAROVE'RK ~

Travgatan 85140 VASA 14. Tel. nr 981-242122

GÄNGET gården. För att komma in på diskot måste de betala skilt. Göran Palm fungerar som diskjockey, med Leif Ström som medhjälpare. Han sköter den tekniska sidan. Dessutom behövs let folk som sköter serveringen: Christian Palm och Stefan Sandås ansvarar främst för den sidan. Och publiken förefaller att trivas i diskot: visst är ' det bättre att tonåringarna kommer hit, än att de sitter på baren, tycker pojkarna ~ aAlvarar för diskot•.


öSTERBOTTNISKA POSTEN

Torsdagen den 1 mars 1979

Vårens l,edarträffar startade i Malax VARENS LEDARTRÄFFRUNDA startade senaste vec!(a j sjätte ungdomsringen. Ledaxträffarna går ut på att ~öU­ instruktörerna Håkan Vestermark och Rolf Storgård besöker ungdomsringarna ocb diskuterar lokala problem med föreningarnas representant~r. Vårens verksamhet inom ~öU presenteras och di<;kuieras. Dessutom presenterar föreningarna sin verksamhet. I ringträffarna kommer även lokalen. Dessutom har föreninnya teatersekreteraren att gen en livlig tonårsverksamhet ta. under' ledning av Ann-Sofi NyEtt centralt tema på vårens I back och Dendce West. Jedarträffar är barnverksamhet och presentation av ungdomsI Malax uf kommer man den rörel~ns barnförbund och Vi 16 mars att arrangera en dans under sexton. med 17 åril åldersgräns. Det här är ett expeTiment för att Till ledarträffen i Malax uJ:s lokal hade ett 20-tal förenings- se om det går att få ut äldre ledare ställt upp. Man kunde ungdomar på dans. Malax uf konstatera att flere föreningar bedriver inte annars ungdomsb:om sjätte ungdomsringen bedriver en mycket livlig verksamhet. I Uf Strimman i LångåmiDne bedäiver man tvåsprå- • OMVÄXLANDE kig barnverksanLhet för barn i åldern 5-10 år med ett 40-tal en del av motionsdagarna och d eltagare. Uf Strimman har läge:rverksamheten. också planer på att starta teaAnnan sport är en grundinterverksamhet. struktion i tennis på torsdagen På Bergö bedriver man barn- och Pulk-VM på fredagen, verksamhet varje onsdag, fre- Dans, öppet hus och fil mk väldag, lördag och söndag i uf- lar å.terkommer också i Närpeso •

Mötesplats för modeklöder och trevliga mönniskor i Vasa

~pt;~p VI ses I Vasa, HandelsespI. 19 Tel. 961-113623

*

I

dans. I ÖVcTmalax uf bedriver med tre pidrolag i ringens tur-Ilen året om. man förutom tonårsverksamhet nering .Pidro spelar man en ' Nästa ledarträff blir för för1W en livlig tävlingsverksamhet gång i veckan i ungdomsloka- ta ringen i Kronoby, Under veckan förekommer också olika former av skidåkning och uteliv i övrigt. Man har också öppet hus här och var, man ordnar diskodans ocl1 man visar filmer. Sagostund är det i biblioteket i Lappfjärd på tisdagen. Sportlovet avslutas med Bötombergsspelen. Man har försökt undvika busstransporterna i Kristjnestad. Det räcker med bussåkandet till skolan, menar man .

Oss i Kuntola och Nappi Oksa i Kristölestad •

Man kommer att "sportlovsträffas" under hela veckan i KristineSltad . Vid träffarna instruerar Ossi Kuntola i konsten att behandla glasfiberskidorna rätt.

Ledare på träff IMalax.

Kaskö hoppas på bättre tider!

- Det blir inte så mycket i Kaskö, säger ungdomsnämndens ordförande Karl-Gustav Mangs. Staden saknar ungdmnssekreterare, men man bar . en s å.dan på lut JUSt nu. _ Då väntar vi oss bättre På måndagen S8Itsar man på jazz. Nappi Oksa från Vasa ger tJider, säger Mangs. konsert i högstadiet. Kvällen Nämnden ordnar en diskoinnan är det musikalisk barndans fredagen den 9, och untråff på samma ställe. Roy der samma veckoslut är det Stenberg och Mika Bodman leKaskömästerskapen på skidor. der , programmet som upptar BERTEL NYGARD både blåsmusik och barnteater.

Nämpnäs uf återvalde Wikstrand

lemmar är Siv Norrgård (vicesekreterare), Marlen Sten ström (vicekassör), Håkan Wilson och Helge Häggblom. Suppleanter är Stefan Röösgren och Margareta VVestberg. Vaktmästarsysslan sköts av Einar Röösgren för uf-lokalen och Erik Wikstrand för paviljongen. Därtill valdes fyra serveringsgrupper, en programkommitte och en kvinnokommitte .

NÄMPNÄS UF bölJ sitt årsmöte söndagen den 18 februari. Trettisj-.l föreningsmedlemmar mötte opp. Ur årsberättelsen framgick, att föreningen har en livlig verksamhet med danser för äldre oeb yngre, gammaldanskurser, pidro, bordtennis och Årsmötet beslöt att en del tonårsverksamhet på pro- reparationer ska göras vid paviljongen. Nya dörrar och grammet. fönster behövs, och biljettlucInga direkta meningsskilj- korna ska byggas ut. Man dis, aktligheter uppstod under mö- kuterade också anskaffandet av tet. Valet av nya styrelsemed- ett arkiv för värdepapper som lemmar var mest spännande, hör till föreningen. men sedan Krister Wikstrand I fråga om verksamheten kan lovat åta sig ordförandeskapet nämnas, att en skidtävling melännu ett år, andade~ alla ut. lan byns ungkarlar ocb "oldFöreningens viceordförande boys" ordnas i början av mars. blev Bo-Erik Westerholm, och Man har också vissa teaterp!a. till sekreterare valdes Eva ner. Häggblom. Lisen Norrgård är Mar ga reta kassör, och övriga styrelsemedWe s t e r h o l m

.,

I

------------------~------------------~--------------------------

NU KAN DU ÅTER BESTÄLLA DEM! ÖP:s populära ,,'Iand vi ha ändå" dekal och pla~ ' kat har nu bHvit tröja. För bara 25 mark får du en vit, kortä rmad T-skjorta av känd Terituotekvalitet med märket i blått och rött. För 50 mark får du en långärmad college-tröja med samma märke. Till priserna tillkommer postningskostnaderna.

Jag bestöller per postförskott: __ st T-skjortor 6 25,-+ postavgifter .Storleksönskem&l: (xs, s, m, l, xl) _ __ _ . _ st collegetröjor 6 50,-+post· avgifter Storleksönskem&l: (dam 34, 36, 38, 40, 42, 44) _ _ _ __ (herr 46, 48, 50, 52, 54, 56) _....,.-_ _.,.........

Namn Adress

• Skicka ivög kupongen till ÖP, Pb 27 68601 Jakobstad


öSTERBOTTNISKA POSTEN

14

'LOC~ .,,,,,,,,,,,,,,.. Yester och Tellus är två åländska orkestrar som gjort en LP tillsammans. I oktober 1978 gjorde man slag i saken. Pick och pack i kappsäckarna med siktet inställt på Moder Svea, närmare bestämt O.A.L. Studio, Sollentuna. Där huserade man en vecka i inspelningsstudion och resultatet blev den här LP :n där grupperna har en sida var. Medlemmarna i Tellus började spela ihop hösten 1976, men alla hade redan tidigare spelat med I andra orkestrar. Om namnet Tellus låter bekant beror det antagligen på att gruppen turnerat i österbotten. • Tellus' musik är speciellt anpassad för de som tycker om att dansa. Den som bjuder upp till Tellus' musik dansar antingen tryckare eller disco. Det är inget problem att dansa då Tellus spelar. Ingen risk att man slår knut på benen till några invecklade rytmer. Till dans gär väl den här musiken an, men skall man sitta och lyssna till den någon längre tid är det inte alltför mycket att hänga i julgranen. Gis-

sar man på att Tellus hämtat inspiration från dansband I Sverige misstar man sig väl inte helt. Tre av låtarna är av modell Åland, de övriga lånade a v Thin Lizzy, Smokie och George McCrae. . • Så svänger vi på skivan 180 grader. Gör det! Vi finner här en grupp på sju personer, glädjande nog två flickor. Yes ter kallar de sig. Aningen andra

Åländskt på skiva musikaliska förebilder än Tellus har de nog. Detta är litet mera ren och rak discO- och rockmusik. Avgjort mera tryck än på skivans A-sida. M-tlsikerna är skickliga och man har lyckats bra vid produceringen. Tyvärr finns inga egna sånger med men annars är det inget fel på låturvalet. Elvis Costello bidrar med en melodi och Climax Blues Bands något år gamla discohit

mars 1979

I BOKENt--1- - -

I IlIil"DlllIiei{l

Torsdagen den l

""''''''''''''11

• Den som vill få en direlit förstahandsinblick 1 storpolitikens virvlar har en chans att göra det nu genom att läsa Anwar al-Sadats självbiografi som kommit ut i hQst och publicerats på. svenska av Raben & Sjögren under titeln Mitt

"Couldn't get It right" finns med i en ve.r slon som är ganska identisk med originalet. Paul Ankas "She's a lady" finns med i ett eget arrangemang av Yester. Som avslutning har man placerat Beatles' gamla "Got to get you Into my life". Samma låt har gruppen Earth Wind &. Fire gjort om i ett rivigt arrang.e mang l den nya mus.l kfilmen "Sergeant Pepper's Lonely Heart's Club Band". För övrigt det enda goda med denna film. Earth Wind & Flres arrangemang är nog några strån vassare än Yesters som ändå inte är fy skam.

liv,

mitt

land:

En

.~jälvbio­

gra/i, övers. fr. den amerikanska utgåvan Gunnar Ruud. Det är något enastående att en verksam politiker, mitt uppe i sin gärning, som president Sadat, publicerar sin självbiografi. Men det har ju hänt sig att en viss president publicerat sina brev också, förstås . . , Sadat är oerhört frispråkig. Här får många av världens ledande statsmän sina fiskar varma, både sådana som ännu är verksamma, som Kosygin och Bresjnev, och sädana som försvunnit frän arenan, som Klzslnger eller Padgorny. Den

• Gruppen Yester låter mycket samspelt och det verkar som om man verkligen tycker om det man gör. Jag undrar verkligen om det är första gången de är i en skivstudio för rent tekniskt är skivan skickligt gjord. Enligt åländska mått en bra skiva.

vecka. Hall sitter där ännu. Om du vill veta hur det gick till, enligt honom själv, sä kan du läsa boken. • Hur mycket kan man då tro på. vad som str i Mitt lill, mitt land'

Det är klart att den här boken I många stycken är cn försvarsskrift och den Innehåller därför givetvis en hel del självadvokatyr och tillrättalägganden. Man fär ockSÅ vänja sig vid den arabiska retroriken som är utblommerad, svulstig och fantasifull, fastän den hos Sadat är nedtonad till ett minimum. Alla självbiografier brukar falla in under en av tre kategorier eller i varierande grad innehålla dem: minnen (memoar). bekännelser (konfesSion) eller rättfärdjggöranlj,~ (apologi) . Sadats bok är givetvis en apologi, han vill visa

Frisprålcig självbiografi ena verbala storsmockan efter den andra smäller till, då Sadat beskriver vissa av sina affärer med ryssarna och amerikanerna.

Skivan med Tellus och Yester är inspelad med bidrag från Ålands landskapsstyrelse och bra är ju det.

• Som en röd tråd genom boken löper Sadats egyptiska stolthet och fasta beslut att frigöra Egypten frän stormakternas inflytande. Sadat skriver bland annat att han insåg att det var nödvändigt att kasta ut ryssa.rna dä han märkte att det ryska sändebudet i Egypten hade börjat uppträda på samma maktfull·. komliga sätt som den engelska guvernören' hade gjort under den koloniala tiden. Då Sadat kastade ut ryssarna, vilka han ser som en ny sorts kolonialister, trodde många att han skulle falla som ett moget äpple i amerikanernas händer. Men där ficlt de tji! Så gick det inte. En man som Sadat beundrar och tydligen är god vän med är Jugoslaviens president Josip Tito. I boken framkommer bl.a. hur Tito skickat militärmateriai åt Egypten. Det är många som fått tji I alla möjliga avseenden beträffande Sadat. Dä Nasser dog och Sadat valdes till statschef trodde alla att han skulle sitta vid makten hagst någon

STEFAN NYMAN

hur och varför han har handlat och levat som han gjort och varför han tycker det är rätt. Första tredjedelen av boken handlar om Sadats uppväxt på landet, och förordet börjar så här: "Jag, Anwar alSadat, av bondesläkt och uppvuxen vid Nilens stränder .. ." Sadat säger att han aldrig glömt att han är en man [tV folket; han vill arbeta för dem han känner sig höra ihop med. Eftersom boken är en apologi, får man ta en del saker med en nypa salt, men I det stora hela tror jag det mesta är sant då han berättar om hur han gjorde slut på korruptionen som Nasser låtit florera. statsmaktens godtyckliga våld mot medborna med konfiskeringar, telefonavlyssning, angiveri, spioneri osv • Sadat började ett krig mot Israel, men ändå är jag böjd att tro att han är en av de mest fredsvänliga bland arabledarna. Att ge fredspriset åt Beg in och Sadat låter ju nog chockerande, men kanske Israel och Egypten småningom har krigat färdigt och börjar inse att de är och förblir grannar vare sig de vill det eller inte. RALF NORRMAN

• UNDERSöKNINGEN

NY A MUSIC MAN MODELLER

MUSIC MAN

Effekter p6 65, 100 och 130 W Inbyggd pha,er ener dl,tortlon flera nya koppllng,malllgheter f& :b andnlng, mixning ek. Mod_ner far gitarr, bas, elplano, drag'pel, ,t. .lgltarr m.m.

UIIIIIOUIII•

Sandagatan 13, Va,a tel. 961-110159

serier. Å andra sid:an kan man också peka på en mångsidighet av det som bjuds i teve och ' i fråga om tidningsläsandet. fri tidssysselsättningar allII~gen serietidn~ng var odelat mänhet. populär eller icke-populär. Variationen var stor. Frågan om varför tonårinDet visar, menar Bjarne Nygarna i 15-årsåldern tycks bU bond, att tycke och smak vamedvetna. om seriernas språkrierar en hel del också bland liga brister,. har säkert med tonåringarna. skoJan att göra. - Varför flickorna läser mer böcker är inte lätt att veta. Jag föreställer mig, att pojkarDa eVeMueUt har mera utbyte

I

Eleverna är säkert påverkade både av läro bOck erna och lärarna. Det är på nian vi komm& in på serier

och liknande saker, och dd är med andra ord inte överraskande, att 15-åringarna vet mera om det här.

/iijN elle, SÄlJIIP

AnnonIe,.

- del,., "$ullllll •


~rsdagen

den 1 mars 1979

ÖSTERBOTTNISKA POSTl'..N

IFilmbitenl------II o DET VAR egentligen meningen att det inte skulle bli någon mer film 1 Ljusröda panternserien, men tack vare att de tidigare blivit så populära så har man gjort ännu en. Riktigt upp till samma klass

sig till Gudfadern m.fl. samt få allehanda byggnader sprängda i luften. Biljakter saknas ej heller. m.a.o. tillräckligt med ingredienser för en under hållande film. Den lyckas ändå inte lyfta riktigt. Komiska

. I!

Lediga platser

~• • 1• • •_ _ _ _ _ _ _. _• • • • • • • • • • •__

I

Inger Ek lämnar Söu! Vi behöver

'II

KASSÖR/BOKFÖRARE

I

I

Du skall sköta bokföring, l'eseverksamheten och övriga ekonomiska frågor.

höjdpunkter finns, men däremellan kan det vara lite trögt.

Batterier - BlIgla. Hydraulik - Pneumatik

Utbildning : merkonomjmerkant och praktisk erfarenhet. Du kan ·börja 1. 4. el. före. Lönen är Y 16.

Den .1 jusröda pantern när dock inte den -här nya. Liksom I de tidigare panternfilmerna är det Peter Sellers som har huvudrollen som den "aningen" vrickade inspektören Clouseau. Det är också Peter Sellers som räddar den här frän att bli ett misslyckande. Han är helt enkelt suverän I rollen som Clouseau. Under sin kamp mot brottsorganisationen "French Connection" lyckas han driva flera personer till vansinne. klä ut

1:S

Jakobstads Ackumulatonervlce

Sänd in Dina ansökningshandlingar senast 15. 3. 79 till SÖU, Handelsesplanaden 10 D, 65100 Vasa 10.

I

Viklund & Krokvik

Frågor besvaras av Inger på SÖU, tel. 11 5372. I D SOM UNDERHALLNING ,1·. ._______________________. .

betraktad kan man trots allt rekommendera "Den Ljusröda Panterns hämnd" . Den är bäUre än en stor del av vad som görs nuförtiden. Man lämnar inte biografen besviken, ej heller överdrivet upphetsad. En halvbra film har regissören Blake Edwards lyckats tota Ihop. STEF AN NYMAN

Jakobsg. 39. lel. 967 . 13333

Etablerad dansorkest" söker

I !

I

BASIST

l

I

2

Tel. 961-34 476. _ _ _

()st~rbottniska

Posten

Trafikskolorna i Jakobstad Trafikskola HALDIN & ROSE

JAKOB~TADS

Ny kurs börjar varje måndag kl. 17.00.

Ny kurl:' börjar varje torsdag' kl. 17.00.

Kanalesplanaden 23, tel. 12 145

'KanalespI. 8, tel. 1300:=!

österbottntsK ungoul/lsUdnin/2 Jakobstad. ii'lnland Medlem all tidningarnA; fnrhllnri

mLSKOLA

KliN ellersAlMP

'nnfJnle,.

-tlet ger re$ult~tl

Tidn1ngen

utKU i> ilIIPJ

l ,f l l

tor",rt" " K e OaKlOI

och ansvarig ulglvan PER-ERIC ANDERSOI\ H.edaktton Jakobsgatan 13, Jakobstad, tel. 967-1;:; 55:" Postadress PB 27, ö!l601 Jakobstat"

Redaklor I "asa ::;-~. Uladel, Handelsesplanaden 10 D, tel. 961-11 35 2~ Redaktör I ::;ydösterbotten Bertel Nygärd, Box 21, 66100 Malax. tel. 961-6511'> l'

o På lördag är det dags för melodikryss 37 som sänds i radion kl. 14.00. I repris sänds programmet på måndag kl. 19.30.

••

Tipsa OP om vad som händer!

tU;UAKTlUNSKAlJj,.• Alf SneJlman. ordförande Margareta Smeds. Leif Rex. Chrlstel Holmström, Harriet Lindelöt. Boy Wlstbacka, Torp Snlckars, Karl-Gustav Olln

Tel. JAKOBSTAD 967-13555 VASA 961-113522 MALAX 961-651514

PRENUMERA TlONSPRI.:1979

H.elt 9.l ••••.•••••• Halvt är ............. _ Skandlna vlen "0 _. . •• •• Lösnummer ....... . ..

20, .

o • .•

:JRG RLSK'RR MilJ NÄSTA-

NlAIJ, t<VINNOR, BRRN, DJUf?-

VAD ÄR DET OU ÄLSK'AR

17.3::',- .80

AN NUNSMOT'I'AUNING SÖU:8 kansll. Vasa, tel. 961-11 3572 oell 115372

1-105 DJUREN?

\~

öP:s ANNUNSTJANS1 Stig <.lunnal. Jakobsgatao 13. Jakobstaa tel. \}67-11 827 Annonsel OOI mlämnas senas! ma.ndag Id. lt1 KASl:;A OCH HUKFORlNG Jakobsgatan 13. Jakobstao

tel. 967 -13 55:1 '\N NUNSPK.l~

I texteD . . .. • .....•• _ ~ ..1\ ~tter texten . .• _. . . . . • . 2. H Hestamd plats -.20 per mil

MlnUrllstorlE"1< l3.g g spn.-

.30

:lOl

mm.

~pmm

Ull och rärg

peI r"llC l. "' Poster' -ln."va· ,ka,la ~Oltl till ·

~ ' ()rpn!ng-sspa i teD

)slerOOunlSKa rar tllle 'b. ~v I"'og'"a~

. . . nn()n~er

~om

I,nrlngt!'-

grund av post. ·orse nlOg mte införts· oe r ä r . nummer ~ lIer

.om pr..

Jakoos'.a(1s l'ryck e r) ocr

!

I . ' , III II &:;;

Aktiebolag, Jakobstaa 1,*7,*

!...


öSTERBOTTNISKA POSTEN

11

Tors(lagcn den 1 mal''' 1979

,,, , ;

#

,,

!

~

;

,, , ,,

;

!

~

,, Gänget byggde diskot

,$ ~;

vill lära tonåringarna • ha mysigt utan sprIt o

TONÅRINGARNA I NYKARLEBY har byggt upp ett eget disko, Black discko, åt sig. Diskot finns i ungdomsgården, och bakom det hela står NUFS som gett 5.000 mk i bidrag för inredningen. Men tiotals tonåringar har varit engagerade i att inroo6 Gröna rummet i ungdomsgården, och de har åstadkommit ett verkligt mysigt ställe. Nu är diskot öppet varje torsdagkväll, plus de lördagar det är dans i ungdomsgården. Till inredningen hör en bardisk, med bl.a. en gammal kassaapparat. Från. disken sköts serveringen av bl.a. alkoholfria drinkar.

massor med goda alkoholfria viner, och framför allt lära gänget att man kan ha det mysigt och släppa loss utan alkohol.

- Vi vill göra en nykterhetspolitisk insats med det här, säger Göran Palm, 19. Han har huvudansvaret för diskot tillsammans med Leif Ojalammi och Leif _ Ström. Vi vill visa att det finns

Diskot har varit rätt populärt hittills. Att man valt torsdagarna som diskokvällar beror dels på att torsdagenär den enda dagen då rummet är ledigt från övriga aktiviteter, men också på att

torsdagskvällen är den nyk~ traste under veckan. På det sättet är det enklare att övervaka ordningen. A vsikten är att berusade inte skall komma in. Likaså är det rökförbud i diskot. Leif Ojalammi är den som i första hand övervakar ordningen. På torsdagskvällarna är åldersgränsen 13, men vid

*

Leif Ojalemmi t.v. och Göran Palm 8itt~r vid bordet och väntar pA gästerna, medan Christian Palm och Stefan SandAs bakom bardisken värmer vatten och gör annat klart för a.tt klara servering"en under kvällen.

lördagsdanserna skall man vara 15 också för att komma in på diskot. Men medelåldern hittills har rört sig kring 17 år. De som rustat upp diskot tycker det varit en bra aktivitet att göra jobbet själva. På det sättet känns det mera som ett eget disko också. Men det är litet besvärligt att de inte får ha rummet för sig själva. Efter varje diskokväll måste de plocka undan sina prylar. Barnklubben använder samma rum två gånger i veckan, och dessutom bygger man mo-

dellflygplan i samma rum. Pojkarna i diskogänget sneglar litet snett på biljardrummet i övre våningen. Det disponerar idrottsklubben, men det används väldigt sällan. En del andra aktiviteter kunde flyttas dit, menar de. För att vara med på diskokvällarna löser man enklast ett medlemskort. Men pojkarna påpekar att alla är välkomna. Av dem som inte är medlemmar tar de två mark i inträde. Det gäller också dem som kommer till vanliga danser i ungdoms•

SE SIDAN 12

!, ~

;

! ; I : ; ~ "

l ; ,

!:

*

Göran Palm, t.v., är diskjockey, och Leif Ström medhjäl-

pare.

*

Stefan Sanclås serverar gäs tema vid bordet. Innehållet

j

kopparna är örtte.

$

~~------------_-.----~--------------~~----------~--------------------.~

Profile for Österbottniska Posten

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 9 1979  

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 9 1979  

Profile for webbop
Advertisement