Österbottniska Posten (ÖP) nr. 9 1968

Page 1

Österbottnisk ungdomstidning

juni -

••

••

Världsskeend~ prägla'r

••

vag ar nnn vag

slutscenerna i Ballad' STAMNINGEN blev mättad de två sista dagarna av :,spelningen av Ballad. Atten­ tatet mot Robert Kennedy påverkade oss starkt i arbetet, berättar Gösta Agren. . Slutscenerna togs ungefär samtidigt med Kennedys död och slutet på filmen, som _ bygger på Leo Agrens bok Ballad, skrevs om de sista dagarna. När Leo skrev boken, den tänkt. Handlingen tilldrar sig ter. Vissa tekniska sv·årigheter • kom ut 1963, var hans avsikt under trettiotalets depressions- vägde lättare. att väcka läsarna. Tragiken i period och den tomma fabriken Filmtruppen . var för övrigt världshändelserna har gjort att passar utmärkt in.i samman­ liten och ·rätt lättförflytttad. den väckningen inte behövs me­ hanget. Rollens antal är sju, inga sta­ ra. Därför vill filmen visa på Det var inte bara kärleken till tister användes och personalen möjligheten att kämpa vidare. hembygden som förde Gösta bakom kamerorna omfattade Folk dör i filmen och den är Ågren med inspelningsutrustad förutom Ågren själv en regias­ sorglig, men den slutar inte så trupp till Österbotten~ Nejdå. · sistent,en . inspelningsledare, tragiskt som boken. Det fanns också praktiska sk.ä! två fotografer och en ljudtek­ . Detta berättar Gösta Ågren söm talade för platsen, ävep. _om nJker. över en kall öl när han just andra . praktiska ting .taiade : ---:,Skriv att detdär med återvänt enli~t egen utsago, emot. Fördelarna var bl.a. Gös­ spI:'~experimentetslog väl ut, trätt och matt från · inspelning­ tas stuga i Höstves, Korshol~s säger Gösta. :P~resskonferen.. en av .slutscenerna. .Åminne, ;.id I ruiner, Jo~p~rs t?mma fabriks-I'sen när vi ~9rjade inspelningen mynmngen av Nykarleby alv salar och mte mmst Vasa TeaSe sidan fem. spalt 3 fick stå för omgivningen sista . .. . I dagen. I . För övrigt kunde filmen vara helt österbottnisk. den är in­ spelad i bl.a. Gösta Ågrens stu­ ga i Höstves, vid Korsholms ruiner och i Fiskars (Joupers) övergivna fabrikshallar utanför Nykarleby. Men, :':ilmen har inte det minsta lokal anknyt­ ning. - Byn i filmen är egentligen en högst märklie, by, .med tom­ ma industrihallar gamla ruiner bland annat. Någon sådan plats existerar nog inte i verklighe­ ten, konstaterar regissören, som själv stå r för manuset. En kyr­ ka (Munsala kyrka) var på­ tänkt som insp~lningsplats, men planerna ändrades och det blev _ _tmSm.J3LrDatt. Romantiken blommar. De båda tvekade in­ en fabrikshall i stället, vilket orsningen. De gick samma väg, med armarna om visade sig vara mycket väl be­

I

ppartister, sommar.flicka\ all lockamidsommadirare Rln:ll,s,-K-österbottniska .midsommarfestarrangörerna lockar med stol'artis· aldrig tidigare i hopp om att få stor publik till sina fester. Från Sve­ _ .......uer Harry Brandelius, Andrew Walter och Lenne Broberg. från Nor· : kaa re och a,,­ våra egna artister är hl a. Marion Rung i elden. . Nio _ii6_DDIUll~akor i uf-regi kommer att ordnas och på midsommardagen fort­ med stort pådrag på ytterligare, n~ara ställen.

största midsom · Den hålles i år i Harry Brandelius. och korandet av

"österbottens . midsommarfIic­ ka" som största . dragplåster: J uf-Iokalen ordnar Håkan Gran­ qvist en "sommarhörna" .med Sheila Smeds, Anne-Marie As­ pelund och Tres Amigos . samt

ett stort uppbåd av unga artis­ ter från landsdelen som med · verkande. Harry Brandelius och Andrew Walter . är också gäs-

Se sidan fem, spalt l

• Jarl Lindblad, skådespelare vid Vasa ' Teater, som Ledaren med stort L i en scen ur Gösta 'AgteDS film.


2

08TERBOTTN (SKA POSTEN.'

Fredagen den 14 juni -

daningens vind drar fram över landet. Det. är egentligen förvånande med vilken tillit vi · tyr oss till dem som låter sig väg} edas endast av ett lån~t livs erfarenhet - ,orden är avsikt­ ligt tillspetsade. . Men fa kt um Svenska öst:rbotten bet~tas ~. rekta. k~ntaktern~ med sve.-I De~ta fak~um: avspeglar sig oCk-l .k~~~~år att .m~~ga a v vara tro-o - med ratt eller oratt - nge: tidnmgar, radio , och tele- så l röstsIffrorna, då unga kan­ man ar ' pensJönare.r och att man som ett ganska efterblivet och vision för, att inte tala om sam­ didater i österbotten har svll.­ i flere företag och . organisat io­ röret med emigranterna ett rare att 'slå sig'fram än i aneln!.. ner varit· tvunb'An att ~tipulera förgubbat landskap. e~ Efterblivet - både ja och qppet fönster västerut, vilket finlandssvenska ' landskap - en åldersgräns för att få bukt nej. Som en del av vårt gör att österbottningarna ' i detta oberoende av partipolitisk med gubbväldet. lands stora u-områden finns många frågor är ett steg före tillhörighet. håi stora eKonomiska_och kul- det övriga Finland. såväl ' det hoppas att .olk självmant Många. a"lltför många vill in­ turella. .sVäekol' som bor'de ut- svenska. som det Iinska Finland. te låta. sig engageia~ ' vare sig"j .skall träda tillbaka är tyd­ fyllas, t.ex. genom att i Öster­ organisa.tioner eller i kommu­ ligen att begära ,för. mycket ­ botten grunda basindustrier, Däremot är det svårare att ner, men många. alltför många alla har inte samma styrka som . 1 _ d en av dem !lom är med l• det ' kom­ den ri.kssvenske . ' hlSgakolor . , . värja sig mot de p~tåen tv-chefen- NilsMen allmänt ­ nej, även om som talar om att svenska 'Öster­ munala livet eller i organisa­ Erik Baehrendti . som efter tio det övriga Svenskfinland kan-o botten är förgubbat. För .eL· tid tionslivet klamrar sig benhårt år ,som tv-chef bett\att få avgå. tke inte är berett alt gedkltma sedan berörde Pär Stenbäck, fast vid sina poster - - år för år, Nu ttnJlll det ' viisentHga skillna4et. På' grund. av spriksvårighe- ordförand.e i S"ensk uDKdom, decennium ~~t d,ecen.niUin: . . I' der mellan en ..1Örlrö'e ndemän ter leftr österbottnibgtn i ge- denna fråga. fIan ansåg i en ' O~nnä fotgubbnmg är en <Xlh en Aninlllld. av n om tl1"/1\­ men inte lika starkt med i det artikel i Nya Pressen, att ung­ broms för utvecklingen. I mån­ .. _ , ' ,. _ "finakä·' FinIäD4 lom t,e&. ny- dt>tnStiden i de gllmhl! ögon V/1­ gll styCken föl jer vi l ÖBt et'bot­ , ~eten siige1' ~tt Ingen. inte liiJtDfnpn vt1k~t Ur tMnga.- . yn· tir upp till 40-50 år , t.~X:.l1ar tel,1 receptet! Det hat gåUtörr. en. enlörtroendetnäfi I en IIty· vi11klär Ar att bekla.ga. Däremot det gäller att befatta, sig med det mllst e gA annu. Men det ä.r ett i'@18 , "här Sådäldl p(!rsonlip re-· bar österbottningen genom de kommunens angelägenheter. förlegat recept i en ti4 då om- stUMt' ätt d n organlBl'ltlon nu

Gubbväldet öP

14 juni

- broms

för framåtslu-idande

1968 ­

I

Att _

Vecka.ns

"DEBAn' f linorter i Indien?

Vi flftr dettA år 80M. det in':

~rne.tiOllel1a åtel. för dernäl18k­

liga rättIgheterna, l Nördens ttdbing -.;, orgåI1 tör den8vel'l~. ka töreningen Norden ~ disku~ terar Yngve Kristensson möjH, httl1'tt4 till ett vänortlu'tby~ te med Inaiu..

Tankeglnpn år lti:rnul~l'l\n·

d. - hlpIunda. ny 10m SådAn. Inom raDl. n lar det nordisk l&IIW'bttet finna det stora u · 1aDdlprO~kt' och en 8Ilmrrordl.t1c MtlDlnf Utom ramen (fil' vin­ ortII"&NIND R UU, ge den :n ol'· 4!lka taDkeD ny O'ch djupare m.bard. Tllrvo Kri.tenBOl1 II' IIlIdvet.n om Att det flnl1l lvi.. Ii,heter att &ftrvlDDa _ men

«Ul DU bI'Otw Nord4n.far. .1d1lJU'DA .JMd svårfgh.t.rf

lTJ'8nmlD~ N01'dMl Ulmnn

lMn not'dtBä .ämlU'~l"· pil INU'aktu &V itorA JI'II~

::,Ift::.:=~~n~;:n:~

:rr=.

Studenter

I~'""ill"lIIlll"i"u"'I"IIIII"'II'''"I''IIUII''"III'III~I~lIIml"lIIliilllIIIMililllfiifl1lilllffiiTlfulilllilfunlll1lm

l

I

Francoregimen står i dag närmare sitt fan än nAgonsin tidigare- annl.l . sena~te år k~hde F"ranco hoppas på att ?~jni~gen av levnadsstanda~d.en l lan<1et skulle ~ysta OPPOSltiOn:~. I spetsen fo~ dagenS opposItion står stude.~terna, som 1956 ordnad.~ Ile forsta de~on~trAti~fl@l"nQ, På sextiotalet revolte1'8oe aemöt. smu, · tege: I'inppäl'tlöU k-cunrollll.-pparat l It udentvärld@h, . och gnlnda~e lör ett pa.r Ar .edan i BIlN'llon~ det demokrlltiJkä studenttyhdl­ katet SDEl!.B BOm 8edermer.a Ipred Ilg bIl nåltnh aUä um­ ven ltet l landet SOnute år kr'a v4e IJtu~ent~nA eU tfemo­ krätlskt _\l~~verlltet med beslu­ tAndel'Att . for lJtudentel'My och ett d~t!kt-atljkt SpAnien. "Ak­ d onen har vhlgatl till att om­ f8ttA hela R .m hlUet och ..tuden­ tor na hltr Ita'dIlV arbetarkom­ inil810tltI'HI ~ ~7 oktober 1967 demoMtl"örade studenter .och arbetAre I dtln i tantA oppositlo~.nltti.nG' Sl\ilnle.n I'Jkid.at. _

,

' . .

.

U=ta'tlllll....... beror 8~~ e- F~ , trlmit P b'mt.än40 InlOl'- Kontakten ar~t.fi."~Jtudenter tn&tf4m om fllfimlll,euhAJld. hAl" höla ttd(\n flSrbll.ttratt, oc.h t-:Et::ä~==r-:; eft tl'edje ~ydel8e-tuU grupp

'UD Alt omfAtta 'VMI VImOl'Uf utaDf3r NordlII "kW. tar "111 a.UmInU gpIIltottel1 pl . ftt IItAI'IwIt ifAtt Und81'moykä att elec. 1f0000Ltka- 8iim&rHt&t Ir etc lid • dtt VidaN lIifMDätlaMllä odl l c&ki m:84 ttdtft. ' D8t Ar JlUj&lld. Att btär goJWm WI~ · lIomfton ilV mtpontBl'iPI'tiM!ft.. *iöAp f allA d~ notdl8ki lIfIcImla OJIJC1omfts @tipp­ mIM I Mi 1IM418kA A.I'M­ tIK Ulld8l'- Hft&N Al' 3k4t, mu' Ä4&Iit IIlI&I'IMftlt trAll IIqMmODl IfdA - år IlvJÖz l'Ulåt

tdt

1fot'a~g·

amu trämcld. JilnUJt min ~

m U. Im vtd#&4 vA.nOI'tia­ ~T8IH lä NOI'donf&rcmlDp.ru

Jl1nJ

~

fOrMkring hot och If" cHm ll6rre 8l&JkI'alt oclt vf41d>­ N. l'öfIt I nom aU Int~l.fI'i!fl:i det regiona.la samarbetet i det Ififel'b!t1d!1ell* l At det aln råtta 8fl

48

mt,.

ptler&ttOJlA

bwm OppotitloMn Ar nu det lllN pl"iIter8ka}lft. I ,I "rIen "Studenter I revOlt" buå-tta.r Johät'l von 'Sonld()rfr öm . a H lpänW Ittldentl'örel· I UnA mtt oeh möjligheter pro­ rmmmet h An 8t'udent8nack FranC:f>Attack i radion kl. 20.55; ukv, t NdAg 14 junI. Pro­ ...,( l[ gn..mm~ lindA i Hvufl Iu. 6.

.cm

kl t 3 10 •

• •

• Tr&tthet OCh· lrr'itatlon för­ ' IVIII.r uppmilrktAmheten. Det

DY'ft 'I:IöR

l~ar t'fa:!~~l1 &;t ~~"':. : no Ma a: t _ uaa l'J.ter YAJ.~ D'flO

.I!J., l...

TILL, om män nu år I ett så­ dant !lkIck, dtt uet overhävud­ i t "tta' .d ta~t lönar s II at · Ba ,IUg Vl

betydelse 1 en \IDlMHU varld", N ttetL

tjänar inte skulle vinna på ett utbyte, t .ex. efter fem, tio, fem­

ton år.

Det ställs stora forQrlngar

på den som leder ett -företag, en organisation eller en kom­ mun _ det ä,r också kr.aven, arbet et och ansvaret . som sliter och som skulle förutsätta rela­ tiyt täta byten. ocksIi på mera ' undanskymda poster, för att resultatet skulle bli det bästa möjliga. För att arbetet -

i kommu­

nen eller i organisationen ­ skall ' g~ framåt vore det i mån­

ga fall lyckligt om merparten . alde att tr äda tillbaka när de är mitt uppe i arbetet· Nu finnS detajItför många tragiska ex­ empel på fol k 80m spärkat8 ut ur det äl"btlte ,fägnat '8ltt llV8­

hitre ~s

H~ Som plAster pli 81ren nArrA - blomm.or och täck·

ord. 8pärk den -svider!

.lIlIlrilllllri,"'mmmlfl"liiliiliHfiffilliJiirINffiillilllllllffililllllll iiilJjllmrrHlnll,""""lIii'IIIJf'iHI'''~

i .Förhoppningar föds och - dör I~

. revolt

ii

1968

'.

; Dog

'.

förhoppningarna om Världen = och ln'te :mhwt ~ ' en bättre värld -j Dallas, dellll un!;dom = beh6ver 3O~ el1 John F. Kel1nedy mörda- da fÖrebilder; J{jhn F, Köfl~ i dea, i Memphis då Martin Lu" neay, ' MflYtin L.:uther Kin; i ther Ki~ sköts ned eller i öch Itöbert KGnoedy VU om· I Lofj ·Angelu då J;tolnlrt Ken­ Itric14& och .trldbAl'll ~ men I nedy , töll offer för några de stred löJ' e1l ltiiure mör · i "mörd1U'kulQr-'( IOn4&-,. " F5rhöppntngatna. _{öds · ~ och dör. Men 'k var ståt' dötk U ndin' dl! 'Ar 110m. gAtt ie~ ~ det faktum, ätt de bMa. brö- ' dan i kottat t Dällä8 här ~ derna Kenriedy öCh lting i mycket f(jrlindrnt8 1 trärIQ~D: . ~ ' sig 'självl!- oeh i sin pöHtilt vlld~t har lUt ~n l}Jl'idning ~ förverkligade något a9' det 19m älrf!u motstycke l vål' ~ bästa. i vår sargade värld: tid ~ om vi b~el' frin ile ~. A1lä t re kl1mpäde inte med IViriLövel'gröpJi6J1 ' u:nde1' ~ våld, utan med fredlira Jbe­ Andra v1l.rl 8kri~t. ~ del f8r .en bättre framtid, -~ främst för det amerikllnska MA.nrnrhon:"nIll' Uäl' dog ep ,p e' ~ folket, men oekså far de väx­ I D'äUäII, mft.ngä i M@mphi8 ; flnde miljonerhåtunt öm ' } ~h RnnoUkt()~k8'_ l 1.-08 Anrelel , Men tir 1'Mrd~ på " . världl!fi. ii Robert K-en:nedy vAxet' tm.M ~ , För en ator del av vlrl­ nA~Unl nytt ~ ~n for i ·dens ungll vu John F. Ken­ hoppnIng öm- Att v'la~i Ikl1Il ~hedy nåiot 'av ett ideal - i vikA tar ~dlfga, 18~idfl~r, ~ m,cmet V&t detta ockal' falii let med ' t.ri'OOern Rgbfrt Våldet här = 1M 088 00 Kennedy. om det - haft sin tid · och ~ d~t har .k.rärt tn~nga offer. "" Också Martin Luth.er King ~ [§ var en ideälgestalt - en .pa­ ... / ~, rallelI till Mahatma Gandhi Världen föränd~as - det måste vi acceptera. Vi i ter ~ig inte alltför avlägsen. . ~ Alla tre hitr mlst tillra kan skynda på förändringar­ = k '[ d ~ sina .liv i . kampen rör en nagenöt)l ätt pe a pa et ~ bättre värld. Det finns andra som är skevt i samhället, offer - per8o~er som inte men vi katt ald.ri'" i länder i il .. lO ~ statt på likä framtr dll.nue dit demokrati räder löså ' ~ poster söni de nätJtbdå men ~som ändå betytt mycket för några problem med våld. ~ Ibåtlga..

Med ntbl'd. ~ Framtiden kräver samar­ == Varje liv ' är flytbart "';".

_- -=~-= ninc varje-framsteg eil f~l'hopp- ' bete över alla 'gränser ­ om ytterligare vinnin­ den kräver också män som gar. · Mord p! 'personer Som en Kellnedy cx:hen King'. ~ vill ena, bygga .upP ocb!8r­ ' ål = Män so~ skapar samb- len • bättra tat tia som ilvidande :gom :inte föder motsil.UlliIu!­ S!! !llae för aUa 110m vin tro pa ~ ! okad trygghet, akat val­ ar så starka att mord ter sig ~ stlnd. . som nat\U'lip- lösningar.

i

l'

.

g

I

i

I

nr

5

.

5

.

I

~

i i

~ ~ ~ ~

i

~ ~

~ ~ ~

i

~

i

~

-

~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~

~

~ ~

~ ~

~.

~ =

~

~

i-

~

~ ~ ~ = ~ ==

_--=; _- =§

~ -

~

§

~

~

I= .

.1I11111U111ll8~UI.I.IIiI.I"_"""IIIIIlUIIIIIIflIUIlIlfUllllllllUt1fmllfl'ltIiIHIIIJ)III1I11I11Ii11I1HHIH!HllIIIIIUU......11.


U j uni -

a

,öATERBOTTN ISKA PORTEN

1968

mn Sverige::resor på vägen till Emet 15. 6. 1(1. 20.00--01.00 dragspels,' ä rldsmästaren ESI{O I{ONONEN MED ORIffiSTER FINtANDS·. AUTOMOBILFöRBUND .ANORDNAR I SAMBAND MED BILISTERNAS. RESA TILL EMET FOLI(PARI{ EN SPÄNNANDE TRAFII(TÄVLING DÄR AllA BILIsrER KAN DELTAGA ­ (FINA PRI­ SER) -LÅRORII(T ATIDELTAGA - STARTPLAT­ SER EFTER-VÄGEN. \ BUSSTRAFIKEN SASOM

TIDIGARE~

~

----'"------------------"------------_....:.-_--~..-

MA

MO

_. ..

_-------,:

FÖRLÄJ.~GD

ÄNTLIGEN. -den efterlängta·d e SÄSONGöPPNINGEN

TID

-DANSBANA

Lördagen den 15 juni .kl. 20.00-01.00

Topporkestern

B R AZ·~ L

sköter om så att alla trivs

BUSSAR: Haldin fr. Nept Ull-baren 19.30. OT fr. Rejpelt kl. 19.30 via Lotlax och Palv is, OT fr. Kaurajärvi via Komossä, Oravais och Bertby.

BRAZIL

Fö RLÄNGD TID

. . . . . ."' ' . . . . ' UU..III''IIII11U;~~~;;~~UU;iil. ,~;III;Ö;~~;;~~~;;~IUU'''U".. .I IUUUIUU"" I I U"I I 11IU. ~

RDRGAUNEJ Lördagen den 15 juni kl. 20-61

BUSSAR:

pag ~mark

kl. 19.30 via K :stad och Tjöck. Ra ngsby kl. 19.15

\

strandväg~n.

~

-

BURMANS svarar för att alla trivs

i

~

Överrnark kl. 19.30 via Närpes. Kaskö kl. 20.00. \

~

---=

111 111111111111 1r11111" 1III11 ! i II j II "'II' 111111111111111 tri 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111" 11111111111111111111"1111111111111111111111111111111111111111111111111111111' ii

SE HIT, SÄSONGöPPNING I

Förlängd tid

LöRDAGEN DEN 15

Förlängd tid

JUNI KL. 20.00

RYTHM .BO·YS ·skOter··om 'åit al1b,' trivs ·... Förlän rrd rid

.

BUSSAR: Ingves från Pörtom kl. 19.15 via Övermark och yttermark, Nämpnäs och Rangsby.

L'

-.

Förlänga tid


OSTERBOTTNISKKPOSTEN

Fredagen den 14 juni -

1968

AMINNE ·MALAX

• Lördagen den 15 juni kl. 20.00

• Söndagen den 16 juni kl. 20-01.

GRANADA

PENTTI

The

KUNNA~I

'ALEXANDERS Funktionärsgr. 1

Alla fWlktionärsgrupper under söndagen

På söndagen GAMMAL DANS med sång- och musikfesten.

samband

BUSSAR till sång och musikfesten: Strandlinjetrafik frän Vasa 13.00 och 13.30 via Solf. Från Korsnäs kl. 13.00 via Molpe och Petalax från Sidbäck kl. 13.00 via Pörtom "ch Långåininne. Återfärd efter dagsdansens slut.

BUSSAR lördag kväll och söndag kväll: Strandinjetrafiks turbussar frän Vasa kl. 19.30 och ' 20.30. Frän Gamla Vasa 19.15 via Helsingby, Längäminne o.

Viss. Frän ~talax Nyby kl. 19.15 via Ribäcken, Kräkbacken, Havras och Bränno. Frän överrnark cafe via Längåminne. Från Solf ceI}tralbutik kl. 19.15 via

Munsmo, Näset och Söderfjärden. På söndag kväll ingen buss. frän övermark. .' ' ~

XS o.

;..&.~..&..J ..&..

NATT DANS på Härnlä-mässan lördagen 'den 15. 6. kl. 20.00-3.00

JYLIIÅ MED ENSEMBLE

T.AHOLA MED ENSEMBLE. PENTTI KUNNARI MED ENSEMBLE (från midnatt)

Samtidigt börjar GAMMELDANSEN i Väinölä kl. 20. Alla bussförbindelser.

Välkommen till Härm~mässan den 15.-16. 6. samt på lördagen till en trivsam n!tott till tonerna av fem orkestrar.

II1lnHlIlIlIUIIDJlllllllllllllnllllllllllllllUlIlIIlIHlIlIlIIlIlIlIlIIlUllIIUllIlIlIIlIIlIlIlIIllIIlIlIlIlIlI1I1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIlIllIlIlIllIllIIllllllllllllllllllllilllllllllllllllllilllilllllllllllllllllll'h' ,I, " 1

e05

'

==

.

I=~ Söndagskvällens träffpunkt:

YTTER-IEPPO

FöR TRIVSELN SVARAR JAN ROBERTS Söndagen den 16 juni kl. 20-2~.

E

E

I

Där vi alla träffas' I~

== =

s;

l

§

=======1

~

BUSSAR: Ekmans fr. J:stad kl. 19.15 via Nykarleby. Oravais trafik fr. Vörå Centrum ' kl. 19.00 via Oravais, Hirvlax och Munsala. OT fr. Kaurajärvi kl. 18.40 via Kes~, Komossa, Pensala och Jeppo centrum.

I

iilllllllllllllwnllnnmmIlIllDllIIIIIIIIIRIUIIIIIII,oomllnlulllmunnIRIIIIIIIH!HIUIIIIIIIIDlIlllmllmUIII1IIIIIIIIII00IIInlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll18111111111111111111111IIIIIIIIIIIJllUnRlHIIIIIIIIIIIIITIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1UIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRlllllllllllllllllllllllllnlllllliiil

RANGSBY

FAGERO -

I

BURMANS

medSVENNA

Söndagen den 16 juni kl. 20.00-01.00 Busstrafik: Ingves fr. Pörtom 19.30 via övermark. Från Granlid 19.30 via Ytter­ mark och Övermark, Wester från Lappfjärd 19.15 via K:stad, Tjöck o. Pjelax. Hag­ lund från Kaskö 20.00 via Näsby, Strandvägen. Westerlund fr. Bodbacka 19.30 via Taklax o. Harrström. ..

,

OBS! HöGSTA BUSSPRIS TUR-RETUR MK 3:-.

Vi möts på dansen

iHJlRKMERI

paviljong

DANS I

SÖ DERUDDE N Replot

LÖRDAGEN DEN 15 JUNI KL. 20.

Jan-Roberts spelar.

Lördngen 'iron 15 juni kl. ~o.oo.

Buss avgår från Replot 19.15., via S . . Valt. grund.

BRAZIL

sköter om att · alla trivs

_--------_.._---------------­ lENNE BROBERG

HUF

...

UPPTRÄDER I

Fick Du öP?

Om Inte, skriv Ditt Damu pi Ostan och sind iD den

tID SöV:8 kansli. Bandels­

esplanaden 18. Vasa ombeöörjer DIn prenume­

ratlon

som

._-_ --------;-, -_..

.............

--~-_._-_._

..._-,- ---_...

---------~--_

__

_

...

..... ..._., ...

HARRS,TROM.

på midsommarafton •


den ' U juni -

1968

&1J.t.IUko. tJJltilMtiDU ~1JeIwtple6la­

SON~ ' BOY8

l-iJlkakademl

spelar upp till DANS

QJttermatk,

rrlii.tJuJ.

lördagen. den 15 juni kl. 20-01 Förstorade parkeringsutrymmen. . Ett antal biljetter utlottas bland dameJ'natill mldsomma r dA,en8 4aDS.

Vi erbjuder Dej ett läsår med in.nehåll och .kamratlig sam­ varo.

Bussar: Haldin fr. Vörå 18.25 via Oravais Jeppo o. Nykarleby. Fr. Manis 19.00 \"la Munsala och Nykarleby. .Fr. Jstad 19.40. Kronlund fr. Såta 19.~ · via G-karleby 19.15 och Kroiloby. Vidjeskog fr. Sm!bönders 18.45 via Terjärv 19.00 och L&ppfors..

I YTTERESSE D'A NSAR VI

söndagen den 16 juni kl. 20J)(J

The Alexanders BUSSAR: Ekman, Jstad 19.40, Haldins fr. Oravais 18.45 via Mun881a, NykBrleby 19.30 Bennäs, Kållby. Kronlund fr. §.åka 19.00, G :karleby 19.115 vis. Kronoby. Sundqvist fr. Purmo 19.30 via Forsby, Bennäs. Ekman fr. Terjärv kby 19.00 via Ko­ lam, Snåre, Bäckby.

DANS på ldrottspaviljongen i LARSMO SÖNDAGEN . DEN 16 JUNI -68 KL. 20-24

Populära LOLITA spelar BUSSAR: Haldins från Gamlakarleby kl. 19.15 via Kronoby kl. 19.30, Öja 19.40. J aköbstad kl. 19.35. Från Nykarleby kl. 18.50 via Jakobstad. Sundqvist från Lill­

by kl. 19.00 via Forsby och BennäS. Arr.: LIF

MAXMO

Söndagen den 16 juni kl. 20.00 Alltid omtyckta SONG BOYS spelar BUSSAR: Haldin fr. Vasa kl. 19.30. OT fr. Rejpelt via Tuckor, Kovik och Bertby. ;'

Arr.: Kerklax ufo I Vasa skärgård ordnar IF Kvarken traditionell vaka på Enabådan vid Replot stranden. I norra Österbotten hålles er i "hörnan". Marion Rung ppträder på paviljongen där midsonimarvakor i Purmo ­ kså midsommarflickan koras. på Klacken - och i Emet folk· yra orkestrar svarar för gam­ park. På Klacken medverkar Lenne Broberg medan Elmet mal och modern dansmusik. lockar ~ed Harry Brandeliu8. Aminne i Malax bjuder på program i traditionell stil kryd­ På midsommardagen fortsät­ dat med Harry Brandelius och ter midsommarfirandet i Emet Andrew Walter. Rektor Helge folkpark. i Forsbv, Pedersöre, ra nholm håller tal och två or­ fjärde ringen har stordans på svarar för dansmu'si Storberget i Rejpelt l11ed nor8~ n. ka sångerskan Pia Skaare och orkester. sjätte ringen festar i Sydösterbotten "vakar" man i Molpe, Harrström, Aminne paviljong och på Rör­ . 'ämpnäs och Härh.meri. Det grund i Pjelax avslutar Harry största dragplåstret ha r man i Brandelius och Andrew Walter Harrström där Lenne "Mälarö, sin ö!terbottniska turne för kyrka" Broberg med kvartett denna gång. medverkar. På midsommardagen danIaa

FOLKAKADEMlN börjar 2. 9. -68 och pågår 33 veckor. För 17 år fyllda före .1. 10. -68, söm genomgått folkhögskola, mellanskola, yrkesskola eller motsvarande. Kommunallinjen för blivande socjonomer. Merkantila linjen motava,rande handelsskolkurs. Mellanskollinjen för sådana, som skall fortsätta studierna. Ungdomsledarlinjen ger teoretisk och praktiSk utbildning. Vårdlinjen ger grundutbildning för olika slags v4rdyi'ken. Dessutom vid behov egetlbnnesval för speciella studier. Allt detta erbjudes i en {lV Norden~ förnämligaste och triv­ sammaste fol~ögskolor. 20-70 % av studiekostnaderna kan fås som statsunderstöd. Studieavgiften är i folkhögskolan 80,-, i folkakademin 100,- per år. ' Koet och logi i folkhög­ skolan 32,-, i folkakademin 36,- per vecka. Ring eller skriv till vår skola, yttermark, teJ. 41 eller 10, ' för närmare upplysningar! Begär pro!pekt! Ansökningstiden utgår den 10 augusti. Till ansökan fogas ämbetsbetyg, läkar­ intyg, tuberkulosfutyg och avskrift av skolbetyg. Välkom­ men till SöFF! AJfOM Sundqvist ." rektor

~T

I t E E-U-ROPA

med F.S.N.V•. och HAkan Granqvist '~som färdledare. Avresan sker den 20 .7. från Jakobstad. Reserutten blir J:stad-Vasa - Abo-Swckholm-Köpenhamn-Hamburg-Amsterdam­ Brysael-Verdun-:-Paris-Vichy-Genev&-Ziil1ch-:L1J1daU­ Frankfurt. Retur ~ärifran 80m på nervägen. Priset är <370:­ inkl. logi i tält, mat, pass m.n;.. Närmare upplysningar och de­ taljerat ref;!eprogram erhålles genom Haldin & Roses resetjänst Jakobstad. Tel. 10 222,. efter kontorstid 10337. tion mellan Sandrews och Svens­ ka filmhistitutet,blir jämfÖ~J- • !Ewis billhi. "80.'000 tnal"k"är bud" . ~ geterat. . Pet gåi" troli~vis lite . D I pingsthelgen vigdes i m~ra, men ' filmen är änd.å bil-' Fagersta kyrka i Sverige kran­ förare Leif P e l a n d e r Neder­ Hg. Man har kunnat arbeta.i vetil . och kontorist Regina trygg förvissning om att det in- T a Il b ä c kNykarleby. te är något ekonomiskt vågspel man gett sig in i. Skådespelar­ .En gårdSkarl har uppfun­ na arbetar till största delen på nit en mekaniskt kvast på hjul. procentbasis. Han och hans två medhjälpare ~ Vi har allatt-ott på det vi kan ledigt styra kvasten på tio jobbat med, konstaterar Agren, meters håll. Kvasten inte bara och vi upptäckte plötsligt när sopar, utan hämtar också öl och filmen var färdig att den blev planterar blommor. Den skall riktigt spännande. närmast användas för astronoEfter framkallningen blir det miska observationer. Detta blir två månader klippning för . Gös- möjligt så snart man byggt Yt­ tn Agren. Detta betyder att fil.. .terligare ett trevåningshus för men blir ovanligt snabbt fär- manövercentralen och service· personalen. d 19. - Jag tar så långa .dagar - - - - - - - - - - - -.......- ­ när jag börjar med klippningen, tior_s~tipendium, tr or Agren. säger han. , Jag kan liksom,. inte som med intresse fÖljt med den slita mej ifrån det. finländska filmens utveckling Premiär blir det tidigast i de senaste åren. Skillnaden mel­ september ' eller på senhösten, lan Finland och Sverige? Ja, men det un mycket -väl' hända i Finland är väl konkurrensen att filmEm inte visas förrän .den mindre, men i Sverige är resur­ s<ora pJ;emiärdagen, annandag ' serna större - om man får jul. göra en film. - Det är kö till premiärbioNågra framtidsplaner vill graferna i Stockholm, men även Gösta inte aVSlöja. Nej, den i Finland kommer ' filmen att .här filmen skall göras färdig bjudas ut. Skall kanske söka först. Det är viktigast just nu. något · finländskt saDli>roduk. I nrer

Vigsel

DAN.S i

TOPPARTISTER

FOLKHöGSKOLAN börjar 9. 9. -68 och pågår 32 ve.c kor. För 16 år fyllda före 1. 10. -68. Praktiska linjen med ca 25 veckotimmar 'praktisJm ämnen. Stndielinjen för dem, som skall fortsätta studierna. Ha'ndelslinjen för tjänster iDmn handel och service samt som grund för fortsatt utbildnIng.

------------­ VARLDSSKEENDE

den 22 april framhöll jag att det inte spelar någon roll om skå­ despelarna pratar ril:ssvenska, nyländska, österbottniska eller som huvudrollsinnehavarinnan svenska med spansk brytning. Det är personligheten, inte dia­ lekten, som skall märkas. Och det lycka.d~, som ' sagt, ingen har tänkt på att vi har olika tonfall. Filmen som är eD IIdmpl'OdUk­ dessutom i Replot; Töjby och Bergö. För de ungdomar som vill dansa . i dagarna tre ordnas dans på söndag kvill i Larsmo" MuIDoj Aminne ocIl Norrn'"

,


-" 8

ö8TE~BOTTNJ8KA ' PO&TEN

Fredagen den 14 juni - , 19~

--------------------------------------.

,

,

Svellska Österbottens 8tor~ta MIDSOMMARVAI(A i "det,"natursl{ona ORi\VAlS " ,

M"I OS O:MMARAFToN I( L.

2O.~3.00

I UNGDOMSLOKALEN:"·

I P AVILJONGEN

Sommarhörna ' med

Oavbruten DANS till tonerna av

,

-,

Håkan Granqvist ", .' -.

.

..

~

" .

Medverkande bl. a . . '. ,:

~

med

ORKESTER

HARRY BRANDELlUS .

.

och

~

"

-~

m ANDREW ' WALTER ,

~

MARlON .RUNG

SHEILA SMEDS .

• TRES AMIGOS

GRANADA ELDORADO'

~

TRES AMIGOS

~

Korande av svenska Ö,ster­

bottens midsom~arflicka 1968

m ANN-M'ARI ASPELUND m OLOF NYBERG -,

• MAJ-LEN, . MARIA o.'

CATHARINA

-,

.~

OBS! 3 DANSPLATSER

BERTEL HOLMSTRöM in. ork.

8 Fullständig serveri.~g.

*» VASA KV. GYMNASTER·m. fl:

BUSSAR: Vesters från Närpes kl. 18.00 via Övermark-Pörtom-Långåminne-Helsingby-Veikars-Kvevlax Oravais trafik från ' Vasa kl. 19.00 via Kvevlax-Kerklax, från Vasa kl. 18.45 via Lillkyro-Vörå. Från Rejpelt kl. 19.45 via Tuekor. Halmns från J :stad kl. 19.00 via Nykarleby­ Jeppo och via Munsala--Blrvl~x.

sÖ ND AG E N

DE N

23.6. kl. 20. '

MIDSOMM ARD ,AGEN . "

, I' -

':.

..

'

REJPELT

avslutar vi midsommarhel­

kL '20-01

gens firande på

med den norska schlager­ sångerskan

MAXl\10 DANSBANA

PIA SKAARE

mro

JAN ROBERTS

SONG BOYS

ZIGANQ '

....

~ "'t

-

. OT från Rejpelt kt 19.4~. Från Kaurajärvi 18.45 via Komossa--Ol'avais-Be·r tby. Haldins från Vasa kl. 19.80 via Kv&viax.

BUSSAR: OT från Vasa kl. 19.00 via Kveviax. från KaurajäJ:vi kl. 18.45 via Ko­ mossa-Ora~ais-Tuckor. Haidills från J : stad kl. 19.00 via Nykarleby-Munsala­ Hirvlax. Från Vasa kL , 19.15 via Lillkyro.

MIBSOMMARFESTLIGHETER FöR .ALLA ÅLDRAR•. ' .

.....

.

.

.,

.

-'.

.".

~

'.

ARR: FJÄRDEUNGDOMSRINGEN

____

~

______'__

~~~~_-

.


Fl

n

arr den 14 juni -

öSTERBOTTNISKA POSTEN

1968

7

~. .~·kö

får liv · på Skolun!{domen komm,er '. '

L/

odl alla håller andan i Kaskö.

man få bilfabriken eller inte? rlIka. möjligheter om bilfabriken kom hit. vågar man hoppas? TII_D81~ upp i alla fall. . ' ar så kunde man tolka stämningen i Kaskö då öP var på besök. , Trots allt staden på att få mera liv nu sedan aUa skolor tagit sommarlov och aU ' skol­ _~1)IJl kommer hem. Dettä i motsats till en del andra småstäder som till , somma­ får 'vila upp' från stojande skolbarn. upp anser föreningens ordf. föreningen . i Kaskö inte. Efter­ Lars-Erik Lervik, men några som staden skulle ' behöva en menar att det är ~örståe- resurser till det har ungdoms- samlingssal, · går ordf. Lervik smått och hoppas på att s~den eftersom Kaskö utöver skall erbjuda sig att snygga . ..sk.olorna endast har den upp lokalen och överta. den. För -"Mlt1l samskolan. övrigt konstaterar lektor Lervik om ungdomens fritids­ på tal om ungdom och verksam­ -.t'l~Isä- ttning ·betyder ju detta het att det i Kaskö vintertid in­ o. et av verksamhetsforEtt unJkt audio-visuellt stu­ te finns ungdom i åldern 16­ är störst på sommaren. I diehjälpmedel inom radiologin _edOulSnämnden är frågan om 25 år. Samskolans elevkonvent - nad ledare aktuell, - en har konstruerats vid Universi· tillgodoser behovet av verksam­ tet i Queensland i Australien. kanske på deltid, som o Bengt Viklund är aktiv inom många olika före'n ingar. Den het för den kvarvarande ung­ ta hand om ungdomarna Det består aven dikteringsap­ fritid han inte använder till att sitta på möten skriver hai1 kvällar i veckan. Samar­ parat med karusellprojektor domen. protokoll. Han är nämligen sekreterare i ett par föreningar. och används som ett supple­ med idrottf:lnämnden och _ ....."y.}, idenhär ment till konventionella under. är naturlig anser -ordf. visningsmetoder, Tre av dessa Staden har en nästan ny anläggningar, an.vänds nu ;iV som helt naturligt är medicine studerande vid Uni­ gsplats för en stor del av versitetet i Queensland. Såda­ marna. Det är bara orga­ na har också installerats vid universiteten i Sidney, Mel­ - ren som saknas. ~ourne och Hobart. Uppfinna­ ren anser att anläggningarna MFSO - vad är det? En del ser betänksamma ut när de hö~ det namnet. Inte är Kanske staden kan komma till användning ä­ det väl något med orientering? Nej, det är det irite, utan förkortningen ' MFSO be-. renoverar lokaler? tyder Munsala föreningars' samarbetsorgan. Tidigare har funnits - och finns for­ ven inom andra områden än mellt ännu - åtta ungdomsföreningar i Munsala, vilka mer eller mindre fört en ty_ n egentlig samlingssal radiologi. Han påpekar att ra· nande-tillvaro. Därför bildades samarbetsorganet som består av' dessa åtia för­ staden inte utan man an­ diologin är ElD visuell veten­ eningar för att, som en enda förening verka förungdomen i Munsala. ungdomsföreningens 10­ skap och att den enda väg stu­ deran.de kan lära sig att tolka Tid större fester och sam­ Tidigare har m.a n föz:sökt ined Man kan' säga att vi ännu kaJ, och man har ingen använd­ Lokalen borde så små­ "X-rays" är att studera dem "j att åstadkomma en samman- inte gjort någonting, säger sty­ ning för den. Det borde uppen­ massa". ' slagning av föreningarna vid relsens viceordförande Bengt bara sig någon som har an­ renoveras \och snyggas flere .tillfällen, utan att dock Viklund. Vi har inga bestämda vändning för dem om inte by­ någon gång lyckas, Ofta har planer, Visst borde vi bygga på arna vill sköta om dem. De det varit ekonomiska frågor Lillön. Platsen är idealisk med skulle säkert ha en mission att' som satt käpp i hjulet. Därför sina täta alsnår och med bryg­ fylla i dessa skolcentralisering­ kom man nu på ' iden att för­ gan ut dit. Men det är bryggan ens tider om folket bara insåg eningarna skulle ' samarbeta som är det stora problemet. det att de efter det skolan är borta Föreningarna behåller sin egen­ borde fyllas en vägbank som står h~lt , utan samlingsplats. dom och sina kassor, i den mån skulle hålla årstidernas påfrest­ - De danser vi arrangerat i de finns. Efter den första fe­ ningar. vinter har gått bra. Till vår bruari går al.1a arrangemang Men samtidigt skulle det va­ kassa har vi redan hunnit sam­ i samarbetsorganets namn . Då ra minst lika viktigt att sätta la ett par tusen mark. Men hur påbörjades en ny bokföring, och en vinterldkal i tidsenligt skick. långt räcker det? När vi skall För det skulle munsalalokalen börja bygga kommer det säkert de tidigare lämnades öppna. Tillsvidare har MSFO endast vara den lämpligaSte. Det be­ att röra sig om svindlande sum­ arrangerat danser, men det ar hövs en ordentlig S&mlingslokal mor, trots att vi kanske får en meningen att man skall kunna inom kommunen, därom ' råder hel del i donationer och gratis­ bredda verksamheten även till inget tvivel. Men det är bara dagsverken. annat. J vinter har man dansat frågan om vi har råd att göra Men för att kunna hålla igång i Munsala uf:s lokal, och för det. Danspubliken . är inte så någon riktigt livlig verksamhet det har föreningen uppburit hy­ stor att man av nettot kan borde vi få en ungdomsledare. ra som skall täcka de kostna­ bygga och investera . för allas Han skulle vara anställd av der man haft. behov. Här borde samhället trä· kommunen. Det finns inte så Sommardansplatsen är Lillön da emellan. många personer i var tid som i Monäs. 'Trots att platsen är - Vi avvaktar och ser hur är villiga att utan ersättning belägen så långt fråft centrum situationen utvecklas inrtan VI ställa sig i ledningen. För ton­ kommer det alltiq ' folk dit bestämmer oss för vilket · pro­ åringarnas del är det absolut Därför planerar ungdomarna je~t som skall gå före. Helst nödvändigt att ha en ledare. En nu att bygga ut Lillön med en borde båda drivas samtidigt för tonårsklubb arbetade , i vårlo­ tidsenlig danspaviljong. LilIön att få dem igenom så snart som kal i vinter, och det var bra; är något ' över en hektar stor möjligt. Det skulle vara det intresset var stort och deltagar­ och ägs · av skifteslaget. som bästa. - Så ska' vi ha't, men antalet ökade {för varje gång. vid sin stämma för ett par ~ec, var ska' vi tat'! I samarbete med medborgar­ - En svårlöst fråga är vad institutet har vi igång en folk­ • Lektor Lars-Erik Lervik, ordförande i Kaskö uf med sonen kor sedan biföll samarbetsorga­ nets .anhållan att få arrendera vi skall göra med de gamla 10­ danskurs. Samarbetet med in­ på axeln. ön:, Arrendet fastställdes till tio kalerna, säger Viklund. . Jussila­ stitutet borde ' breddas till en mark per år. Arrendetiden är lokalen har redan i några år del annat . också. Senaste höst fem år och kan förlängas med verkat som bystuga. Det skulle hade man i storsvedföreningen Hårläggning j hemmet - CARMEN CURLERS, fem år i ' gången under förut­ vara det bästa om byarna över­ en teaterkurs där man helt en­ el-papiljotter sättning att man lyCkats göra, tog också de andra. Samarbeta­ kelt övade in en pjäs. Nykarle­ något av den, och att alla or~ orglpletkan inte stå för ~der. byinstitutet har i år haft ett är det största framsteget för hårvården i hemmet se­

ganisatoiner skall beredas till hållet av dem alla. Kan VI be­ par tonårsklubbar på program­ dan man uppfann kammen.

fälle ~tt hålla suia .samlingar tala brandförSäkringspremierna met. Det skall också vi försöka Begränsat antal.

där, oberoende av politisk eller för dem är det bra. Säljes just nu med 25 % rabatt vid beställning ge­

få till nästa år, slutar, Bengt religi&ffärg. ' Man kan 'inte-ii~' n~reii l~ Viklund. nom SöU. Tel ·15 372 eller 14697.

::-- 9 ~ n d 6 r bekräftar

ungdoms­

_ _deJIlS ordförande Olli Aal­

Ny radiologimetod studiehjälpmedel

Samarbetsorgan för Munsala

axlar småföreningars problem

I I

~--~-~- ,---


8

ö8TERBOTTN 18K "'POSTEN

Fredagen den 14 juni -

1968

'Turne l -aster b()tlen Vem vågade toppen~ip~a

. •• . ." " Ludde Armstrong-sluva.

'a d äld~t ett f O r nyeIsen S b

_

,

En FöRNYELSENS BAD, det är vad del blir aU kOllllila till Österbot­ ten. Harry BrandeliuI är mycket b tämd på den punkten, så ':' bestämd att hari oeh Andrew Walter 80m ackompanjerar tar sina f~uar med. ' , ' MÄNGA GÅNGER, men bara på vintern har Harry Brandeliu8 uppträtt i Ös­ terbotten. Han gillar verkligen ,publiken Wir och lovar att bjuda på eD blandning nyn och gammalt allt etter ' önskemål. - Jag tycker 80m Hjalmar Söderberg : att bli ä.ldre det är trevligt, för att vara ung, det var rent 4jävllgt. Harry Bran, delius Mr visl!Jel'llgen doktorns order på att ta det lite lugnare, och han erkänner villigt att han inte orkar riktigt lika. bra längre. Vinterna har paret till. bringat på Kanarieöarna, men när folkparksftä80ngen kommer är det nog full rulle igen. Än sitter cirkushästen i blodet. Programmet för sommaren il" fulltecknat, meri till hösten ämnar paret Brandelius ' återvända till Kanarieöarna, där man hyr en våning. De båda finner det un~erbart lugnt och avstressande där. Harry Brandelius trivs med att vara känd. - Värre vore det om ingen ville ha min autograf, ko~staterar han. Visst är det besvärligt ibland med påträngande människor, ofta berusade, som hänger över ens axel när man skall äta en bit mat efter en ~ W'In' ,. s,," J.v,es mg, men det ar dant man får tåla. . f N å got hemhgt tele onnummer anser ha? sig inte behöva och att det nnger mycket folk 1tå hans telefop kan den familj intyga som har ärvt hans gamla Södertälje-nummer.

-

Det vana damtöst för att vi

gör ' Ingenting . Vi är så, svarar en vänlig på bönen om u~säkt -ringt fel. a~ å~ 80m professionell Bånga.r e bar Harry BrandeUus srbetat och oräkneliga är de bltar han Bjungit. Det är klart att repertoaren har ändrats wider åren. Det gamla har Bjunkit undan och nya låtar har tagits upp varje säsong. - Men man mfiste ju hålla sig till det område man behärskar; anBer Brandelius. Publiken har också ändrats. Många gånger till och med. Det där med publik och publ1kBmak går' nämligen r vågor. så

Positiv ungdom

Harry Brandeliu& är själv allätare när det gäller musik. Visst är pop bra när den görs bra, säger hän. Klassisk musik är också njutbar, om den inte är för invec1!lad. ' Att fiska i AbolandS skär­ gård eller på .Aland, det är top­ pen. Där flpns rent vatten och orörd natur. De svenska kus­ terna är' fÖr bebodda. Segling har också hört till Harry aran­ delius intressen. ~ Men det var lärige sed8.n. - J!l-g , tycker om den österbottniska publiken därför att den ' verkligen lyssnar säger han. ,Det skall bli underbart att komma över. Ocli snälla ni, be­ ställ hotellz1un åt oss. Det 'gjorde vi naturligtvis, så glima: I il g e r

-

Det Akälls på ungdomen säger han, men jag tycker att den är fln, betydligt bättre än för något år sedan. Man ' lyssnar nu' på ett annat och mera positivt -sätt~ , Visor speciellt · skrivna för läHarry Brandelius är med på Sjä~dteAri~en .orMdP1ar ett d 25 mmne l a ax t en fö repertoaren vid 'österbottenbe- ger29VI jU1l.1 söket i ' midsommarhelgen. Det alla f ' -k gemensam . ' r .. f B ' d r k .' i em ommunerna 100m ar ru ran e lUS som s riv t området Ca 10 ungdomar från s~~gerna. H~m är förresten pOl>- varje ko~un i ålder 1~1& år fra1st, berattar maken, som.. älkomna till lägret suffleras av hustrun vid telefo- ar v . nen pär det blir frågan om Programmet är trevligt upppopband. lagt, friluftsliv, sinlmning och diskussioner omväxlar med fö­ teläsningar -av ;'dageris gä&t". ~u,

,T onå,rsläg."'er

' vid Aminne

Bengt Nybo, Rol"f Hjort, Sven-Erik Glade::- och Olav Stor­ gård är kända namn som kom­ mer att medverka I lägerpro­ grammet. V rin~n "Fire Club" är i,n­ bjuden torsdagen den 27 juni. En båtutflykt kommer att före­ tas. '

Gammal är sägs det, men att gåmla Ludde Arm­ strong simlle vara så gammal att han ännu lägger be­ slag på första platsen l listorna l England är n1lnsann mer än jag orka~e, tro då hans "WonderfuJ World" bOr­ jade sin klättring mo't toppen. Speciellt som toppen just då var svår att bestiga, med "Lady Madonna", "Oongratulations" och "Delilah" som värsta störnIngs­ moment. En a,bnan Uten överraskning nådde också Us­ tans övre del. Det är John Rowles, med "If I Only Bad Time". John kommer från Nya Zealand och har Mao­ ri blod i sina ådror_ Han slog igenom l Australien, och då han kom till England för ungefär sex månader sedan, passade Oliff Richards manager på att iticka .ett kon. trakt under näsan på honom.

Dessutom viskar envisa ryk­ ten att vi skall hålla ögonen uppe då det gäller en flicka på 17 vårar vid namn Penny Lane. (Namnet är korrekt, och det är inte fråga om ett skämt). Hon lånade en del av sitt namn åt gruppen Plastic Penny, som hon har jobbat' ihop med från bör. jan av sin karriär. Hennes röst lär påminna om Dusty Spring­ fields, och det måste väl vara bra. Men bättre bevis får vi då hennes debutskiva "Loving You Or Losing You" kommer hit. ' , . Från Amerika kommer -budet att mordet på Martin Luther King har haft en överraskande stor effekt på nöjeslivet. ' Kon­ sert-er och danse~ bar inhibe­ rats i mas80r på grund av aJ:­ rang8rernae rädSla för ' kraval~ ler. övriga nyheter från Vilda Västern talar om att denpopu­ lära kvartetten Four Tops .kall turnera i Europa. Tyvärr lär vi knappast får se dem , här, men till Sverige lär de ko~ma, så kanske det går att kombine­ ra med någon liten semesterre­ sa. Deras verBioil av Bobby Darins "If I Were A Carpenter" ligger högt på listorna. En an· nan bit att hålla. i minnet är Box Tops "Cry Like A Baby". Här hemma lever vi ännu kvar i efterdyningarna från Eu­ En rovisionen& sångtävling. ganska konstig detalj är att

Unga cykli~t r på rally i Pört0111

Pörtom tonårsklubb hade Anmälan,kan ske till tonårs­ klubbens ordförande i de olika samarbete med Pörtom bli klubb kommunerna 'eller direkt till ordnat ett cykelrally Ined tra­ ungdomsledare IngriC: Saxberg. fikfrågor !lenaste veckoskifte. Banans längd val' ca sju kilo­ meter, med tolv kontroller av varierande svårighetsgrad. In­ Fil~ ,om ' pop , treseet vär rätt stort bland ung­ domen och tävlingen samläde Englands BBC spelar just nu tjugotvå deltagare. iii en dokumentärfilm om pop Arrangemangen fungerade så titel , "All My Löving" . In8pel­ bra att de inspirerade till ett ningarn~ förläggs både till USA mopedrally, Bom köres sönda­ och England. Speltiden kommer gen den 30 juni. I moped rally t ' att bli en timme och premiären får alla femton Ar fyllda. delta gAr av stapeln i engel$k TV I samt alla sOm inte har bilkör­ september. Sedan får vi se om kort. ­ svensk TV pappar ii! kroken. '., Resultat från cykelrallyt ; Att de_n blir sevärd förstår

"

• Det är ett tag eedan man hört Harry Brandeiius på någon ny lkiva, men just nu underhandlar han '. med ' grrunmofonbo­ laget om att göra några, vilka vet han inte. '

ännu

~~_~~~

___________________:Z

Pojkar: 1) Mikael Abacka. man när man tittat på roll-Ii&-, ta!}., _Beatles, ,Donovah, 'The felfri åkning, 2) Steffin ,Tåg. 3) Who, Cream, , Jimi Hendrlx, Gustav Söderberg, 4 ) Ingmar . , TågJ 5) Johnny Smått. Manfred Mann ' och Mothers of Flickor: 1) Inga Lena Stor­ Inv.ention. "Alltså ett . mycket bäck, 2) .Lise-Iotte Storsjö, 3) gott urval " bland de främsta i Morta SÖI!erberg, 4) l::tina Hög­ dagens Pop-värld. : -, bäck,5) Gun Ahlmark. . :

----~------~----- ~ --------------------~-----

skivbolagen har de flesta län­ del'8 vinnande ,melodier klara, men då det gäller den segran­ de melodin, ja så svaras det "Tja" och "Vi vet inte riktigt". Men vem bryr sig om den! Atminstone vittnar sk1vhand­ larna om att efterfrågan är i aDsoluta nollklae!!en. Någon enstaka har frågat efter den för ..tt den vnle IY8sna på under­ verket, men köpa ,- - - nä­ hä! Inte idag. inte. Annars tyck8 •Jas!!e Mårtens­ sons urtjusiga inspelning av "Rikas mies jos oisin" vara lan­ dets populäraste melodi just nu. Fast andra sätt att räkna får ju fram Simo Salminens "Por­ nolaulu" 80m segrare. Nåja, inte är det någon tokig vinna­ re det heller. Men den kanske Inte tilltalar alla lika mycket 80m berättelsen om den rika mannen. Och medan vi håller på med "Pornolaulu" så kan jag berätta, att allas vär Eemeli har spelat in en "rakt-på-sak" Lp med namnet "Riemurasia". Av någon underlig anledning är skivan "förbjuden under 18 år" ! ! I och den sändes på begä­ ran hem "utan att väcka upp­ märksamhet". Men på samma gång finna det i alla skivaffä­ rer. Nu ,f rågar man sig, sen nlir måste man ha identitetsbe­ vis med Blg då man köper ski­ vor??? Detta är definitivt vec­ kanl! dåliga rekjamkupp. Veckans notiser; • Veckans roliga reklam ijtår på följande skiva; "Moby Gra.pe Extra Special Super Double Album Bonus Packa.­ ge". Det lå,ter åtminstone väldigt fint. • Gunnar Wiklund kommer med en Singie "Jag ser en värld", som enligt uppgifter­ na är en riktigt godbit för GunnarS vänner. ' • Cliff Richards åker till Ame­ rika på två månader den här sommaren. • Det ser definitivt ut 80m om det 'Bkulle bli ett jazzfattigt år, Här hemma möts alla frågor med huvudSkakningar och från England kommer budet. att det inte blir någon "Jazz From A Swinging Era" -turne i år. Återstår di­ verse jazzfestivaler och Iw.1­ turdagar, och , jazzklubharna, Synd! Men å andra sidan kån ' man för/:itå arrangörer­ na, när man tänker tillbaka till den urusla uppslut ning våra jazzfans presterat de senaste åren. • Slutar med ett "Hej I" förrän jag b lir riktigt ledSen. OKAY


den 14 juni -

OSTEBBOTTNISKA POSTEN

1968

ngdomsgården i Nykarlehy Närpes Kraft till F-serien

Il? mål för fotbollssel{tionen

f ar IdIlhhl·lllll och kra f t h.a.o

För den fotbollsintresserade läsaren är namnet Kraft säkert bekant från matChr~ferat och serietabeller. På senare tid hari pressen även förekommit vissa andra uppgifter om fotbollsspelarnas planer. Sek. ordf. Alf Holmfors och viceordf. PerOle Lundell berättar om planerna inför säsongen.

För att hänga med i den hår­ trycktes. Missuppfattning vid da konkurrensen i landskapsse­ en diskussion om olika för­ riens VII zon behövs ett välträ­ eningstyper och mindre över­ lllit gäng. . Därför inleddes trä­ sättningsfel har gjort oss till . ningen i god tid under Sven Ny­ J;ebeller. Vi har händerna ful­ mans energiska ledning. För la, även utan dylika utbryt­ att kunna håila god klass på ningar. ett lag behövs idag ett stort - "Pojklandskampen", Vasa material, och man har försökt distr.-Västerbotten i juli emot­ få igång en intensivare junior­ ser vi som en ,välkommen hän­ verksamhet. Sålunda ' deltar delse i sommar. Då har vj även Kraft i år för första gången möjligheter att visa att Sydös­ med A-juniorer i ' såväl junior terbotten har goda A-juniorer. Internationellt utbyte ' både cupen som är landsoD;lfattande; som DM. Dessutom har man hemma och borta, skall vi för­ B, C och D juniorer samt II-la­ sö~a hinna med ' under seriepau­ get för seniorer med i distrikts­ sen. - Vi är rätt nöjda med det serierna. Samarbetet med Kaskö är liv­ spel som våra pojkar presterat ligt. Man har gjort spelarby­ hittills, betonar ledarna. Ännu ten så att Kraft fått A-juniorer har vi inte varit sämre än mot­ från KIK och i KIK:s grundse­ ståndarna i någon niatch, trots rielag spelar flera man ur att vi åkt på två förargliga ne­ Krafts f.d. reservgarde. Man derlag , mot SePS (0-1) och Dethär tar man fram svetten med säger Bror Åström och tar en match på det nya bordet hoppas att samarbetet skall Sport (3--1). Tyvärr räknas in­ Bertel Nordström. vara till gagn för båda och vill te "arbetsseger" i fotboll, där gärna vidare utveckla det, hela behövs lite tur, ord€.ntliga do­ telsen för den i vintras invigda ungdoms. och idrottsgården i Nykarleby sydösterbottniska fotbolleri till mare O.S.v. Vi tähker dock fort­ sätta under parollen: "Kraft fromma. redan planer på en utbyggnad. En förutsättning för att planerna skall hli till Finlands-serien". ' Ledaroch tränarbristen är nrklighet är att kommunerna säger ja till den anhållan om hyresförskott utan tvivel de största proble­ Lagandan är stårk i Kraft." m i dagarna lämnats in. Det är meningen alt ungdomsgården i så fall -skul· men i dag. Att hålla sex lag Det goda publikunderlaget ger hyras ut till den henilösa kommunala mellanskolan för Nykarleby stad~ igång fordrar mycket _arbete._ lageJ någorlunda hygglig eko­ Ieby landskommun, Munsala och Jeppo. Skolan startar i höst med 73- Vart tar alla f,d. spelare och nomi för juniorverksamhete~. övriga anhängare vägen när de er i två parallellklasser och det är således bråttom med bygget. som bäst skulle behövas? 60.000 mark är tillbygg- nedre våningen och' klubbrum i man hoppas svarar ja på för­ - Vi hoppas så småningom kostnadsberäknad, be- övre våningen. Skolan .kunde skottsanhållan sätts byggnads­ att kommunens fäder skall bör­ Bror Åström ordförande använda festsalen som gym­ arbetet igång: Skolan börjar 1 ja inse betydelsen av avlönade stiftelsens styrelse. Utbygg- nastiksal och serveringsrummet september och det är således ledare. I en socken a v Närpes' sker mot öster och om- och köket för elevbespi!;ningen ganska bråttom. typ, ar minst en idrottsledare 600 kubikmeter. Det är samt de nya utrymmena som motiverad. Trängseln på Cent­ Pingis-bord i gåva gen att den nya delen klassrum. ralidrottsplan blir också ett innehålla en krafthall ' i Så snart kommunerna som problem. Med många lag och Ett ping-pong-bord överläm­ aktiv fri-idrottsverksamhet, för nades på tisdagseftermiddagen med sig en viss brist på kväl­ till ungdoms -och idrottsgår­ lar för både tävlingar och trä­ den, där bordtennis spel skall ningar. Vi hoppas planen vid komma igång i höst. Med det Mosebacke~ skolor skall för­ bord som andelskassan skänkte bättras för att lätta belast­ Laihian LU och Oravais IF Uf-fotbollen inom femte ring­ och bankdir. Bertel Nordström ningen. en har avancerat så långt att, överlämnade, förfogar ung­ Det har sagts att fotbollsfol­ efter nästan färdigspelade tre domsgården nu över tre bord, ket planerar en specialförening. omgångar, Gerby för närvaran­ Bror Åström menar att man NEJ, betonar i synnerhet men en de bär favoritSkapet med rent i höst skall försöka få någon Holmfors med skärpa. De upp­ mindre spelad. I andra spel utan minuspoäng och utan instruktör till Nykarleby för är Hoppet tre poäng före minusmå!. Tölby och Västervik att de som är intresserade gifter som ortstidningen inhäm­ tat från en finsk kollega, har Hoppet har tio ' poäng med en minuspoäng var skug­ skall få en god start. jag dementerat redan innan de andra zonen en match mer gar Gerby. Hittills är S. Vall­ . ._~ än de ledande lagen i grund, !skIno och Jungsund ut­ Såhär ser tabellen slagna ur turneringen.

I

Gerby toppar

Hoppet främst

i grundserien ringfotbollen

.:'_21

Matchresultat: . LU IF

........ ........ - . ......

Kvarken

430 1 '19--8 4 3 O 1 15-11 3 2 O l 18--11 3 2 O 1 6-7 3 1 1 1 6-4 3 1 1 1 6-7 3 O O 3 6-15 3 O O 3 5-18

5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 4 4 3 3

O O

O O 30-3 10 1 1 14-7 7 O 2 15-13 6 O 2 14-13 6 1 2 7-10 5 O 3 11-11 4 1 O 4 5-1~' 2 O O 5 5-27 O 5 3 3 3 2 2

S. Vallgrund-Helsingby 1­ 6, Skatila-Västervik 1-5. Töl­ by-Korsholm 2-2. Iskm<r­ Smedsby 1--5, Gerby-Jung­ sund 3-0. Forsby leder

i

a~dra

ringen

Forsby uf leder fotboJlstur­ neringen inom andra ungdoms­ ringen efter två spelade mat· cher; Forsby har fyra poäng Överesse är på andra plats mec tre och Kållby på tredje likasr med tre poäng. Två poäng har PUF medan Lappfors och !..epp­ lax tillsvidare åtminstone' • Alf Holmfors. fotbollsbas i IF Kraft lägger ut texten för utan poäng. Per-Ole Lundell, Gösta Blomqvist och Olav Storgård.

• snabbväljare

stationer • ypperligt ljud

tör 3

UKV­

3 '65,­ (riktpris)

PHILIPS

behärskar skalan '

RADIO TV-SERVICE


10

Fredagen den 14 juni -

Lektioner, fotboll 'Och lägerliv för skriitskolungdom i $trömsö

1968

Hån­ögonen öppna

DU

KAN STÖTA pA EN MALMSTEN SOM GÖR DIG OCH LANDET H-IKA

Deltagarna i läget skriftskolan samlade i grönskan utomhus med letlarnl:i. pastor Lars Sigfrids o'ch ungdoniSledare Börje Holmstrand. -

Strömsö &r Korsholms kommunS fritidsområde ute i Västervik. Det är ett vackert parkområde, som sluttar mjukt ner mot stranden. På området fiims en stor gam­ mal vinabyggnad; som kan disponeras för lägerverI{samhet, och en mindre bygg­ nad, där vaktmästaren bor. KommUnen ~lar byggt badhytter och en bastu nere vid stranden och utrustat bryggan med hoppstä~ning. Vi kOInmer på besök en förmiddag i juni, då h'äggarna blommar och någon försenad vitsippa. ännu syns bland fÖrgätmigejerna i gräset. Den blå­ vita flaggan smäller _muntert i västanvinden. Men annars är det tyst' och stilla på områ~et. Fotbollsplanen är tom och ingen

-

-

- -

. ....;.... ._ .-

rör sig på bryggan eller på stranden. Men från ett av rum­ men hörs röster. bår sitter en grupp unga, samlade till en skriftskolelektion. Gruppens le­ dare, pastor Lars Sigfrids be­ rättar; att Korsholms försam­ ling som bäst hållet sin läger­ skriftskola på Strömsö. I den

- -

~

- - - ­---­

Goda

kaffenyheter ! Den färskaste kaffenyheten kommer naturligtvis från Paulig: det nya rosteriet i Nordsjö invigdes 29. 5. - samtidigt inledde vi vårt 93. verksamhetsår. I NordsjÖrosteriet förenas modern teknik med decenniers traditioner, med erfarenhet och yrkesskickiighet. Resultatet är gott, färskt kaffe. Äkta guldkoppskvaIitet.

En hel del €lruvföretag har fått sin början genom ett malm­ prov som någon av oss Van­ t"t?~~_ . liga medborgare sk-ickat in. Malmstenen ät ofta rostig och har en metalliskt glän­ sa nde brottyta. OutokLJ lTipu Oy utdelar premier för malm pro­ ver som förefa ller lovande. Varje prev analyseras och prövets insäridare far besked om resultatet. Prov som vef kar intressanta ger alltid anled­ ning till en påhälsning Ilå fynd­ . platsen.

Malmproven kan sändas kostnadsfritt. Påpeka för postfunktionären . att Outo­ kumpu Oy betalar portot. På 'Paketet .och paketKortet antecknas ordet MALM· - PROVER.

deltar elva pojkar och sju flic­ kor. De flesta av dem är korshol­ Sänd in proven ur:lder ad· mare, men en läng yngling upp­ ress: Outokumpu Oy, lyser om, att han för sin del hör Malmletningen. Aijala hemma i Dragsfjärds . försam­ ling. Hur har du Rrurtnät här 1 Ja; föräldrarna studerar vid sommaruniversitetet l Vasa och då passar det bra med skrift­ skola. här. Två lektioner per dag ägnas åt troslä;t:a. · ;På ' förmid· . dagarna kommer karttor Rainer Holmgård ut bch underVisar i psalmsång och kyrkokunskap. sökt hö~ässoI'na d~r . . Und~r En av pojkarna lyfter upp en de tre lagerveckorna har sa­ gitarr. kert ett gott kamratskap vuxit - Vi spelar också, säger han. fram i denna konfirmandgrupp OcR pastor Sigfrids Berättar, och en god gemenskap. mellan mattans att flera av pojkarna är inusi­ dem och deras lärare grund­ kaliska och öfta underhåller lagts. bästa vän kamraterna med Sång öch .spel. Välbeka nt scen: en brygga, matlvätt På läsordningen films vidare ocH Tallsåpa, Mattornas vardagsgrå Midsommarvaka drag piggas upp i Tallsåpans lödder. bibelkunskap, som fru Elly Sig­ Ett paket räCKer till många många frids undervisar i. .Mellan lek­ på. StrÖfilSÖ " meter matta. Ta ll såpan lämnar ren 8ste rena spår och en fräsch doft efter sig tionerna spelas fötboll och 'vol· Och så är ·den så tördelaktig. leyboll och är det varmt, tar -1 mei' än 50 åt har Kristliga man sig ett dopp. Med städ­ ungdomskretseh i Korsholm an­ ning, disk och andra praktiska ordnat midsommarfester i Kors­ göromål hjälps alla åt. . Om holms kYrka. ' Så sker också kvällarna har man omväxlande detta år. Men i år inleds festen \. program. Stllndom får' man med midsommarvaka ute på höt a föredrag eller se ljusoil- Strömsö. Programmet är ännu · der.lbland har mail lekar och inte fastslaget i detalj, men så frågesport. Lägrets :- båda ung­-- mycket kan man berätta, att domsledare; Gun-MaJ Vilfstrom midsommarstång ska resas med bch Bertil Erickson, hittar all­ ålännifigen Bertil Erickson I som . tiCl på nånting trevligt för sakKunnig le'dare. Ett midsom­ kvällssamIingarna.. marbål svarar }ägerskriftskö­ Mat behövs det på ett sådant lans pojkar för. Församlingen ~ liigei'. Frk Edit Ingo i köket flickkör och lägerskriftskolan och hennes medhjälpare Mari­ kommer att > framföra ett sång­ anne Storm berättar, .a tt de du- program. Som talare medver ­ kar bordet fem gånger om da- kar socialrådet Albin Vickman gen. Faten toms snabbt och och predikant .'_tle Stranden. ; grundUgt alla gånger. De har Servering anordnas också och i ingenting att anmärka på ung­ kretsen är beredd att ta emot·' .~~~~~€ .domarnas aptit och inte heller hundratals gäster, ifall vädre; på deras villighet att hjalpa till är vackert. ' i köket. På midsommardagen fortsät · I Den 23 juni ska de unga kon­ ter fe.§ten i Korsholms kyrka , :'irmeras i Korsholms kyrka, med '-högmässa kl. .11 niöte kl I ENSO-('!UTZEIT OSAKE~HTIO ,om de redan under vintern stif­ 13, musikandakt kl. 16 ocH natt, IMATRA fAaRlKEA tät bekantskap fMd, när de be­ vardsgång kl. 20.

Outokumpu Oy /

I

TALLsApA

I

I


n

öSTERBOTTNISKA POSTEN

• Också fotgängare borde Kanada erhåller en del av sjö­ för sin egen sä­ björnspälsarna från dessa län­ komma ihåg ­ der som ersättning för .att de kerhets skull - att alla som rör sig på vägen har samma iakttar konventionen. sinnen, samma ögon, En död elSjöbjörnsjakten baserar sig ler skadad blir inte mycket lyck­ på 'd jurens säregna hiologi !;gare att veta, vem av par­ Det föds precis lika'. många tema som hade rätt då en tra­ hannar som bonor. Näl' ungar­ fikolycka inträffat. Det är vik­ na blir "fullvuxna" och sim­ tigare att veta,.att alla har sam­ mar i land , till liggplatserna ma chanser, Skillnaden består tar en hanne i regel . med sig blott i att förarna har bakom 5-40 honor 'och upprättar ett sig en förkrossande kraft, som inte kan stannas på samma sätt slags harem, De överflödig-& sem en fotgängare. hannarna får dyrt plikta för Då man ska ta sig över en ·s itt sociala stånd: det är näm­ väg ellel' en gata lönar det sig ligen just förfördelade som ef. alltså att SE DIG FÖR E~ '" . GANG TILL åt båda hållen. tertraktas av Jagarna och be· A .. d "kydd" h _i. ·nvan" svag, oc om~­ t!.lar ungkarlSS-katt med sitt e· ' dan inte finns går Ni vinkelr.ätt ge skinn. över.

Nykarlebynejden

I värl­ \"j et unionen, USA, Japan - bedriver sjöbjörnspälsar. derna existerar en. . ..c:io:: enl igt vilken det är att jaga sjöbjörnar ha,'. Det är nämligen fastställa djurens och kroppsdimen­ \'attneL Nu tilläts endast när djuBeT sig pil strand, på a, vilka förekom­ och ameri­ Japan och

av

,,

I

.

Stadsfullmäktige Stadens .tvätti'{lrättning i Nykarleby . öppnas måndagen den 17 juni 1968. Byke emottages av ' allmänheten. Särskild tvättmaskin finnes för byke från inrättningar och an­ stalter och s~ild för privat byke. Möjlighet till självbe­ tjäningstvätt. Bad­ och tvättinrättningens tel. nr är 20 080.

sammanträder på rådhuset mån­ dagen den 24 juni 1968 kl. 19.00 för att behandla årsberättelsen för 1967 års förvaltning, bokslut .saint fr~'an om ansvarsfrihet för Ifrågavarande är, ävensom be­ handla andra i föredragningslis­ tan upptagna ärenden. Protokol­ let för detta sammanträde jämte stadsstyrelsens senaste protokoll finnas framlagda till påseende i stadskanslIet måndagen den 1 ju­

'S tadsstyrelsen

\I 1968 kl. 11­ 12.

Nykarleby den 13 juni 1968.

Till salu

KURT LOBBAS

VILLA

ordförande

vid Andra sjön i Nykarleby stad försäljes. Naturskönt läge, I .taden~ lJyggTladsordning fö­ strandtomt. Villan förevisas ' av reskriven byggnads- och gatuSyn ägaren söndagen den 16 Juni förrättas fr.o.m. m åndage n elen 1965. NäMnare uppgifter per J 7 j\,ln! 1968, tel. 20202. Nykarleby den 13 juni 1968.

Nykarleby stad

öPittkommer

MACUSTRATEN

Kunaörelse \

näst ved(. . Idsommar­ vet:kafl, r drm (Jl töl8dAleJI.

Magistia tens syn av gator. byg/tl'lader, p orta~, stängsel, tJ1änlerlngn1' och gårdsplaner \1erkställes i Nylta rleby stad '

Tidningen bryls om pA tl80 dagen, ilkct betyder Atl sistA inliim nlng8dägefi fat

llll\ndag-en den 17 Jimi 1968.

all1lOrJ ser

och tex-tmaierl.1 må.tta g. .

iir

Nykärleby, den 1.0 juni 1968. Ma.gh~traten

ö sterhottnI ka Posten

Nykarleby l däg fre dag kl. 19.30 JUNI­ KVÄLL 1>A Flt-ÄL.SNINaSAR­ MEN.

Slommor,

-

sommarsli.rr.!fer,

Östetb{) tnlsk l1f1gagl'Mfitl­ flll'.g YKlirleby . F1f1Jalid

MM

servering. Välkommet\! Söfidag kl. il) mote vid Rummelbacken, vid regn inne.

fY!

11 \1

Tidningen

t lti1Ufigli.rftU fOt­

lJund utkÖfnmer fredag

. 1'.f. l'eUaktÖl' INGER L!JOMA Kl!

lettörgsgäUUl. NyKäl'If!by Tel. 21HMi

l\1a.nnäg -öhäMg 9-1 Ii tel. 12103.

Väsal'edliXtiöfieu \ ~Ol); S K!Ula' II. HaMelse8p l 16 13. t l!!. 15 3711 oCh t3 5?2, ·lUl.!DAK'rlON!:5.KAtltm':

S f:I II I I ffi "fl ol"dtörafule.

Ol ä v Störg; rd, GUStav Skut­

lUt

häll a.

PR.il:N"uMERATIONSf>RlS

'I'lelt

a.t U: Hf1.M ät 1!= j' Kvartal 5:1:\0 Månao - 1:50 i Skandinavien " ... •.... U:= . ÖVl'iga lände!' •. ; , • . .. lö~ ­ "ö~tI\Jfnmet . .•...•.. . - :~tJ ~nn6filleJ emottä på väsar e·

'1

diKtionen. på OP-kontoret I ~y K llt l eby oc;:b pli: fT-expe<lla ttöl'l.Cn I JakObstatl, störgataö 16. Ahhötiset böt Inlämnas se­

nast tiSGäg Kl. il>. till Söt!·

KanslIet senast kl. 20.

Kassa och bök!öt'ing Storgatan

15. Jakobstad.. tel. 11 010.

Annonspns: NyhetssiCIafi

1

•••••••. •.

1:20

Före teRten , .•. • , i • • ~! 77 I texten . . .• . ,........ - :80 Efter texten ... .... .. .. -:75 [)öd88unonser , ... , , . '" - :75 Minsta annonsavgift 10:­ Bestämd plats -: 10 pr. mm. Annonser angäende förlovade vigda, födda 10: """." F'öreningsspalten per rad 50 penni. Oste'fllottniska Posten ansva · rar inte för ev. skada som till . fogats . annonsör på gftl b h - J \ fel i annonser sO rt, Inrfl.gt .< 01· ler som p:"l gru nd av p,,",r tör· , . senHjg ' -Inte ' bi.rört" t beg'ä fl

I

n ll rnnl Ar

· Jak.~bstadB Tryckeri

ilIll!iilli5i!:liIiIi!i... 1

~Gf.f

1'l11Iiings Aktiebolag, Jakobstad 1968


12

OSTERBOTTN ISKA POSTEN

Vem blir'midSQ1n,narflicka?

"

Städerna

Fredagen den 14

Juni ­

Ra,battsystem bre(ldar teaterpubliken i V~'-Ett nytt; som man hoppas,: bättre, bekvämare och effekti­ vare rabattsystem än tidigare tillämpar Wasa Teater un­ der .spelåret 68-69. Det är fråga; om t e a t e r k o r t e t.

röstar bäst

Nr 4

Nr l .

Ettan i buketten är över­ Fyran är 17 ål' och hem­ markflicka, 20 år. Hon är ma från Vörå. Barn, har­ mest intresserad av sjuk- navård och dans intresse­ rar mest. / vru-d.

Det finns tre kortvarianter, gett upp hoppet eftersom de en variant för vasabor (30 dan följande dag eller tre ,- VAD SKOJIGT att få sådana mark), en för personer bosat­ gar efter ' mottagandet massor av brev! Asta Järnström i ta utom Va.s a (25 mark). en samtliga kort tillbaka. I augusti kallas KImo . som tar emot rösterna på för skolelever (15 mark). Texten är ungefär densamma tantskapsrådet till möte för midso~ckan är överväldi­ gad. Såhär ,.är det väl att vara på alla tre korttyperna. Exem­ diskutera PR-verksamheten kändis. Åttio brev i går och fem­ pelvis på tjugofem marks kor­ der spelåret. De som löser in ett tio i dag. Det har gått så. långt tet: Detta kort kan utnyttjas av kort bör observera att de i nu att posten buntar ihop mina brev med gummiband för att kun­ endast en (1) pers6n per före­ lig ordning bör 'boka plats ställning och pjäs. Kortet gäl­ föreställningarna de na hålla ordning på .dem.· Asta ler till alla de pjäser som finns Kortet gäller nämligen skrattar ~la:tt och önskar att det på repertoaren även turneföre­ som betalningsmedel. skall kOrnnlR många, många brev .. ställningar (dock inte premiäEn grupp som omfattar annu. Irer.) D e f em f"orsta b'l' l Je tterna personer plus en person STADENAR röstar flitigast. kostar sammanlagt 25 mark = innehår teaterkort kan inte Det överraSkande beskedet kom­ kortets pris. De tre övriga bil­ na med att få mer Asta med. Gamlakarleby, jetterna fås till vanligt .grupp­ Teatern kan nämligen inte Jakobstad : och Vasa står det rabattpris (ca 20-30 procent dubbelrabatt. Därför kan stämplat på en stor del av brev­ av det ordinarie priset). Obser­ heller en grupp som OIrltatull skörden. Men visst kommer det veras bör att ordinarie biljett­ nio personer räkna sig röster från andra ställen också, priset varierar mellan 7 och 10 en person som innehar. jett. t.ex. Lappfjärd, Pörtom, Tjöck mark. Kortet har åtta rutor av vil­ SYFTET MED och många andra kommuner. ka de fem första är numrerade, KORTET och FYRA DAGAR återstår av om­ de tre följande är märkta med röstningen.. bland läsarna. På X. Kortet klipps för varje gång måndag. skall rösterna vara inne. det används. Eftersom det inte Sedan ä.r det publiken vid mid­ är fråga om ett egentligt per­ sommarvakan i Orava·is som fort­ sonkort kan det användas av sätter valet. hela familjen, men inte till sam­ EN RESA till Sverige 10Uas ma pjäs. En familjemedlem kan ut bland de som röstar fram se exempelvis HAMLET, en an­ nan NYA VÄRMLÄNNINGAR­ år.ets midsommarfIieka. NA o.S.V. Kortet gäller även SÄND IN röstsedeln i tid för , att . inte missa chansen att till turneföreställningarna samt delta i valet och utlottningen till de två eller tre premiärer av prisresan. . Adressen är som förläggs tillJakobstad. Apple.Record är Fjärde . ungdomsringen. c/o (Till de sistnämnda mot en till­ Asta 'Järnström, Kimo, Ora­ läggsavgift av 2 mark per pre­ namnet på Beatles nya sk vais och sista inlämningsda­ miär) . Kortet gäller inte till bolag. Bolaget startades bekant med avsikten att gen. som sagt, måndagen den premiärerna i Vasa. SKOLKORTET kostar som där skulle fånga upp o 17 juni. nämnts 15 mark vilket innebär ta, unga genier,som seda 3 mark per biljett. Också de förnya den nu något stil tre rutor som är märkta med ende pop.markn.aden. X kan lösas in mot 3 mark per , En' av de första som 'styck. tits till Apple-Record är Påpekas bör att skolelever tonåriga engelskan Mary som s a k n a r teaterkort be­ kins . Hennes specialite är viljas en rabatt på 50 procent. Senaste spelår gällde som be- tonsätta sagor Mary anser kant tre markspriset för skol. man på alla sätt ska föra elever till alla föreställningar engelska sagoraditionen vi oberoende av det ordinarie pri- Hon drar alltså sitt strå set. Kortet ger således skolele­ stacken genom att poppa ver samma rabattmöjligheter dem, som de hade under fjolåret. Sverigeaktuella Twiggy Alla tre former av teater- i viss mån ta åt sig äran kort ger mycket hög rabatt. Marys upptäckt. Hon såg Också under detta år kommer ry i en shom, tyckte iden grupprabatter att beviljas, kade festlig , och Grupper bör som tidigare om- Paul McCartney Paul och fatta minst 10 personer. andra beatlama var också Nr 7 Teaterns representantskaps­ på noternll och skrev Sjuan är jakobeladsfli('ka. råd och andra kontaktpersoner omgående. håller för närvarande på med Mary Hopkins 19 år. Fo1kdans, frill1fts. att sälja teaterkort . Fem ex- kommer ut senare i liv och sömnad är hennes emplar av det kort som kostar och med de PR-resurser 25 mark har sänts ut till om­ ' Apple.Record förfogar intressen. kring 60 kontakter. Tillsvidare skulle det knappast har endast två personer sänt oss om vi inom en snar sina kort i retur. De som gjort tid får höra sagor på det har tydligen omedelbart listorna.

Blir det sagor på topplistorna

Nr 5

Nr 2

Från Oravais är tvåan. Pedersöreflicka och 19 år Bon är ,18 år Q,ch främsta är femman. Hon tycker intressen är biologi, teck. mest om dans, handarbete .o ch musik. ning och må1ning.

Nr·6 ·

Nr 3

Korsho1m som hemort bar Sexan är en 16-årig kvev· trean, 20 år. Hon uppger laxflicka, som tycke-r om dans, mode,. barn och d.jur musi'k , ' språk, mode och handarbete. som' sina intressen.

.Rösisedel Jag rostar på .kandidat' nr

till österbottens mids~mmarfIiGka vid ' fjärde ringens midsommaT\!aka. i Oravais,

Namn ................ '. '• ••• ~ ....... ~ ~.•.• ~ . ~ •~ •• '.' ~ "•• "". •:. '... ".• a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adress

.................................... o· ............

<. . . . . . - . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

Grabbarna som svarar för modern dansmusik. Kan best. (Röstsedeln postas under adress Fjärde ungdomsringen, c/o

Oravais)

Asta

Järnström

Kimo,

Vasa tel 15372 el. Räfsbäck 370.