__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

'österbottniska

p oste n" Österbottnisk

ungdomstidning

Torsdagen den 24 febr. 1972

25 p

hockeyn komlner •

z

m

..

ledartjänster

för sjätte ringen?

Två

seriekval

ishockeyn på allva!'. Runtom i svenska Österbotten slartar det ldaget efter det andra. Malax och Närpes b1.a. har skaffat sig rin­ er

_

och på många andra orter tränar både knatlar och äldre hock­

...__ster. Och i Vasa kämpar Sport om en plats i mästerskapsserien. Vi

UNGDOMSLEDARFRAGORNA inom sjätte ringen av­ " Senaste vecka hade nuvarande ledarens ar­

ancerar.

betsutskott träff med representanter för kommunalsty" relserna i kommunerna inom

ringen.

då förslaget om inrät.tande av

Sport-spelarna inför den första kvalmatchen. - Se sid 12.

Man diskuterade

två ungdomssekreterar­

tjänster inom ringen. Enligt förslaget skall fattningarna MaJax

be­ Aminne

kommun.

kammunerna

De

skall

kostnaderna

med" mk

i ledaren under sommarmåna­

som

derna nästan helt skall kon·

med centerar sig på verksamhet­

avtal

en vid Aminne folkpark.

Malax. En fjärdedel ledaren

delta

4 000

andra kostnaderna, varvid den ena

delta

ungefär

hittills genom

skall

av föreslagsvis

inrätt?S

Enligt

a v den ena

de

nu kalkylerade

skall Aminne pavil­ kostnaderna

jongstyrclse

disponera över.

skuHe

det

nya

Forts. sid. 9

Han ar lnt,e sa°dan ••

·

man förestäl',er CORNELIS är inte som man

föreställt

bullrig, smått burdus. Det va.r

en

som ÖP träffade på hotell City konserten

i

Stadshuset.

Höglund

a

medan

Purmo

har

gjort den

första

kullerbyttan

och

hjälps

Asa LilIkåll ser på.

aktiviteter annu der arets sportlov ••

o

"

infaller om en dryg veclm. På en del håll ordnas lo,"et, men oftast bjuds de lediga siwieleverna inte

en

mängd fritidsaktivi.

någonting

särskilt.

Många

inte utnyttja lovet. ringen, Närpes och Vörå arrangeras en lång rad specialaktiviteter

unga inga sysselsättningsrobJem.

l\'långa reser också

till

ställen

under lovet. där

bättre

bjuds.

ER till Lappland där en invasion av skol lever boldörs under sporUovsveck­ n topp noteras på vintersportorterna under påSken .Den som vill ha sin vin­

..

5tI!r då det är lugnt i fjällen borde skjuta fram semestern. - Se insidorna.

en

timme

före

Vasa Det

andra

samtala

med.

fet, man

och

omkring

stor,

vänlig

han var inte heller påfallande fet. snällhet

-

och

Han var inte större än andra.

honom.

svenska artisterna är Cornelis

inför lovet. Gun-Lis Olin i

i

sig

tyst

Som

sympatisk

lyste vänlighet av och

de

stora

lätt

att

Forts. sid" 12

8


2

öSTERBOTTNISKA

'öiil 24 febr.

I

ropar på statens peng­

i veckan som gått

s enaste

vecka

hade

de

som

tre

länet ges mera pengar för bo­

finns

stadsproduktion. Här möter en

Vi måste få mera pengar för

i länet kallat länets riksdags­

principfråga:

vägarna i länet. Det säger de

män - de är som bekant 18

pengar

som jobbar i vägförvaltning­

- till möte i Vasa. Det blev

eller skall de också i lämpliga

en

skall

byggas

statens

ned

i

Vanda

"givande" tillställning, där

- och större - poster spri­

rik:;>dagsmännen fick ta emot

das över andra delar av lan­

Av 88 vägmiljoner får Vasa

en imponerande rad önskelis­

det.

län nöja sig med 8,7 miljoner

tor, som väl aldrig någonsin

mk.

- åtminstone inte i sin hel­

Det säger också kommu­

nerna och organiastionerna.

Det är inte så mycket man kan göra för det beloppet.

het - kommer att effektue­ ras.

I varje kommun ropar man bättre

vägar.

* Bostäder Den

Många den

önskemålen är av

av

art aU de

väJ

som

så små­

industriella

Österbotten

expansion

har

kunnat

I regel är det befoga e rop:

ningom dyker upp i riksdagen

uppföljning: bostäder. Det är

i form av motioner som utan

troligt att länet också i fort­

i en annan tid och för en

tidsödande diskussion i pleni­

sättningen kan räkna med till­

da

trafik

-

de

tål

inte

dagens hårda påfrestningar.

salen sändR vidare för att be­

komsten

gravas i något utskott.

men i många fall endast un­

en

ra

utgiftspost för staten, sektor - det finns

bara en

som bekant flera.

teven? I

Sve rige

pågår

Dlärksammad

en

upp-

protestak­

sina

Wldan

teve.-appara­

De

protesterar

mot

våld,

sex och svordomar. Nyligen sade kontrakts­ prosten Runar Baekman i ett intervjuuttalande i JT bl. a. såhär: "Om denhär nedsmutsrung­ en bara fortsätter ser jag ing­ en annan utväg än att kasta

ut teven, SOm man i kyrkliga kretsar har p lanerat. Det är det enda man kan göra, det finns inget annat sätt att göra sig hörd."

. Betyder inte detta att kyr. kan kastar yxan för

i

sjön?

kan man undra in­

Visst

mycket

i

teven,

t.

ex.

hur våldet. påverkar barnen; för dem

finns

spännande

som

ingenting så

en

veswrn

teven.

jag dig i morgon. Nu har man

folkningen till några få kom­

Nej, ta npp en dialog med 80m

tribuerar

producerar och dis­ teveprogram

oeb

med alla dem som konsume.­ rar programmen.

Här kyrka.

behövs

en

offensiv

att

koncentrera

be­

en knäsla av att riksdagsmän­

muner i Nyland, u,tan fastmer

nen spurtar med att

att se till att befolkningskon­

trampa

centrationen hejdas, borde det

Men bortsett från önskp.mål

vara möjligt att åstadkomma

av typen fiskehamn iLarsmo,

en fördelning av bostadsansIa­

vägförbättring i Rangsby och

gen som på sikt inneb är öka­

Malax,

i

finns

det

fälld insats ter sig natu lig.

I

vid vasarnötet beto­

nade särskilt vikten av att

enskilda frågor vägförbättring

der, behövs det goda kommu­ n1kationer för att kunna leva och expandera.

*

ut­

stor

sträckning har försummat att

kritik

hård

emellertid

rus) : om kri ti'ken är berätti­

eller int e undandrar sig redaktionens bedömning efter­

gad

filmen

som

inte

sentliga, är det uppenbart att

Brothe­

(Greta

har

också vasarnötet pekade på en . rad väsentliga uppgifter. Jobba på,

riksdagsmä n.

Om ni jobbar så dåligt att

visats

här.

utflyttningen fortsätter är ni snart nere i femton.

och den torde träffa rätt

ungdomsrörelsen inte kan göra film. I ungdomsrö­ är

att

relsens

led

klammä!l,

finns skickliga re­

men

varje media

kräver sin man. Film,

bildhand framtiden för sig.

Även

ungdomsrörelsen inte bilda.

filmskapare,

ska ll

har

om ut­

vore det

kanske på sin plats att rörel­ sen

skulle ge ökat utrymme

åt just denna viktiga sektor:

varför inte några kurser i äm­

nen som tangerar bildinforma­ tion, t. ex. den som dagligen

möter i televisionen.

kom i dagen.

l mu S E

tt

finlandssvenska

spelmän har hållit spel­ / mansstämma t Abo - förvisso ett unikt möte. Vid mötet blev det slutligt fasts laget att spel­ männen skall bilda ett förbund:

"En

märklig detalj som framkom var att oenigheten mellan kommunerna i nejden börjat synas i polisrapporter­ na. Precis som ! forna tiders bya-antagonism. Någon har kallat ågon så och så och tolj­ den har blivit slagsmål."

Finlands

svenska

spelmansför­

bund. En

har

åtminstone jag

kommunala

oenigheten·

var någonting som de unga stod över: samvaron i sko­

lorna måste ju betyda myc­

ket,

liksom

som

ske

i

i

arbetet

domsföreningen

-

ung­

ett arbe­

bög grad

kunnat

över både by- och soc­

kengrän se r.

Men nu tyeks ett gammalt ordspråk besannas:

som de

också läsa följande: "Ett annat problem utgör ungdomarna som druckit för mycket och slocknat. Festat har man gjort i alla tidj!r men en skinnad hade de äldre ord­ ningsmännen noterat Förr tog det egna gänget hand om den gängmedlem som slocknade nu händer det ofta att en över­ förfriskad blir liggande i· en snödriva utan att någon . tycks bry sig om det."

lJtämma

hägrar

spelmans­

i sommar. En-

allt högre. Borde

vara

der?

vi inte vår

kunna

berusade

ta

bro­

Egentligen borde vi se till

att han inte behövde berusa sig, men kan vi inte det; ja.

då är det väl vår skyldighet

att se till att han - eller hon - inte blir liggande i

snödrivalL

Kanske borde vi inom ung­

domsrör lsen ta en brevkurs

i när-solidaritet. Det är lätt sig solidarisk förklara

att

u -l änderna,

med

svårt att

Men

de

gäller

bara de unga.

nog

ternativ

-

om

man

är

(LO)

vill stoppa invand­

ringen. Det är ont om arbe­

te

och

det

som

f i nns

na.

Helt varken kan e ller vill LO hindra invandring - vi

som lever i Norden kan ju alltid åberopa den fria nor­ diska

arbetsmarknaden. Om vi nu vill flytta. Det finns många orsaker för emigration. Allmänt a,n­ problem i ekonomiska ses

hemlandet - ofta brist på - driva iväg folk

arbete

Men visst finns andra orsa­ Inom ungdomsrörelsen

ker.

blev man i ett tidigt skede medveten om att trivseln på hemorten spelar en stor ron: emigrerar trivs som den ogärna. Vad

vantrivsel

nerad fyrmästare Sven JO­ sefsson i Sideby (Flada) ' a­

de till bladet:

_ "Min hustru och jag fun­ derar på att !lytta till Sveri­ ge. Här är för sti llsamt. Det finns betydligt !ler bybor i . Upplands Väsby än här."

Det finns många snarlika

exempel runt om i österbot­

ten.

ALF SN I!iL,Ll'I'lAf'I

beredd

i Svenskfinland lever folk­ lika

starka.

som

är ingen lätt uppgift som väntar det nya förbundet.. Att Det

betyder

tiskt exempel på. En pensio­

musiken och den gamla bygde­ kulturen

vill

n reservera rör svenskar­

att ta emot spelmännen. På få orter

inte

• Svens,ka landsorganisatio­ nen

ligt uppgift förläggs stämman antingen till Tenala t Nyland eller Lappfjärd i österbotten. Lappfjärd bör vara ett gott al­

Sydösterbotten. finlandssvensk

som reses

gavs i Vbl nyligen ett dras­

och människorna - i vår tid

.

samtidigt solidaritet

hjälpa en granne i nöd.

blir allt omänskligare. Är in­

iIi.

sjuttiotal

Vbl säger så

här:

Det sägs att samhället -

Framsteg •

osv.

• Detta avhandlades vid en mellan föreningarnas ordningsmän och polismyn­ digheterna. En märklig sak

träff

• I Vbl:s referat kan man

tor stundom vill dölja det vä­

fått

kommit tillbaka?

gamla sjunga, kvittra de un­

Jobba på!

Detta

Har byslagsmålet

ga..

Även om prat och önskelis­

använda sig av. har

Ett av länsmannens vapen är att dra in körkortet.

te

tjänst tagit ett medium som

i

"Vid nästa ting har man sex fall där ungdomar står till svars för störande av nöjestill­ ·ställning, innehav av alkohol vid nöjestillställning och i sam­ band därmed lindrig misshan­ del."

den

en­

sin

har förbunden i

distriktet

och

Liksom länet behöver bostä­ södra

är

t. ex. en

garna.

i

dock beklagliga.· Vbl

gått· och trott, att byslags­ målets tid var förbi och att

ket kunna göras, också åt vä ­

om miljö och miljöförstöring .

Filmen

-

-

enskilda

dock inte helt ströningsfritt:

Här

andra riksdagsmän bör myc­

Finland har gjort en film

ungdo msrö relsen

de S. IL

mycket, men i samverkan med

på film Därmed

för

sam kan en riksdagsman inte

Miljövård Ungdomsförbunden

kravet

u -regionern a.

en rad områden, där en. sam­

Talarna

möjligheter

de

Det väsentliga i kritiken

de troende skall inte lyfta ut sina apparater. De skall i stället fWlgera som tevens salt. Utkast­ ningsmetoden följs a.v allt­ för fl för att bli framgångs­ rik; det. är bara de djupast troende som följer efter. dem

Då det inte är något riks­ intresse

Här behövs forskning.

Nej,

industrier,

hjälper du mig i dag, hjälper

ter och vägrar betala licens­ avgiften.

nya

bostäder.

en rad "lokala" önskemål -

brobygge

tion: troen de människo.r stäl­ ler

te gemensamt sluta upp kring

ned varandras motioner.

I(asta ut

av

der förutsättning att det finns

Varför kunde de aderton in­

Men ändå: vägarna är ba­

själv.

glädja sig åt kräver bl. a.en

vägarna är i många fall bygg­ annan

distrikt är särskilt "svart":

Enligt

-

te detta också ett bevis pA

julfestbråken företeelser,

febr.

detta: en var får klara sig

i Vörå, anser inte att hans var

den 24

,

• Folke Svartbäck, länsman

landsförbunden

ar.

en.

Torsdagen

rilisd,a,gsmän

1972

Alla

POSTEN

toriska sammanhn a g. Den

finlandssvenska

traditionens stöd.


*- %4 febr.

-

197

o S TE RB O TTN I S K A

OSTEN

Från mtn plattform:

I(lar berättelse

l

med vi alltid rört oss med a nd ras i sa n, och dM har hänt någon-:i den - föreningens, Postbackens - ting på Bacllen.

stadigt

orm

i

Postbackens teater - ungefär mitt pengar, och inte haft mage att Dels har vi lilla formatet. Det är _-....,;z landet. Placering­ riskera förluster. teater över havet och inte haft möjligheter att slå barnteater - inte oäven. Förbin­ på stort, och dels tycker vi om där åskådar-barnen Det går inte med 300 dock sådana, att teater av det lilla formatet.

högt

=

n

Men mest avgörande har ju går me d 30. 52 snabbt som ma Plus det kan komma fram penningfrågan varit. faktum att vi sysslat med ama­ ostbacke!l:;

p

törteater. På

ihop

och

har

blivit

liten dra

en

mind­ slant över till andra ändamål. man

Det är n

fram

ä

m li gen

sitt

strå

aktiveras,

barn. Det

teater är

är

inte

minst!

Den

kulisser

och

upp

slå

den

till

På tal om den gemensamma -­

Någonting

är

åt

ett skogen. På ett eller annat sätt

-

g!adde m ig åt att d e en liten ask Det

gudarna fort­

blir

Visst skul l e det på spelet.

UNGDOMSNÄMNDEN

bra kvalitet Riksförbundet för svenska lea­

kommer säkert

teramatörer i Finland. eller nå­

bl.a.

till

teclming,

förteckning

storst utan mtnst

Att

va.ra

ung

och

inte

veta,

vara

vilja

Frågor, men

outtalade,

ny

Att

plötsligt stå

ensam,

bra

och

I

nn

u

sa ing med. Och vad vi disk terar. För vad och dt korn av sanning vem spelar vi? Vem ska ha nö­ - *t säger, kan detta je av det? Vart strävar vi? rätt jordmån . ... . .

l&8.D

D en

amatorteater

oförstådd. ANEMON

slag.

1)

med somm arte atrar­ som

ha

i

mans.

drar

å

Teater

som

friti dss yss e l

bra,

-

morgon.

man

Dess

åt

olika

hurra!"

vi är

Det är bra att diskutera. Det

I

är skönt att ta tillstorsläggan.

om skap, och en strävan att göra Det är skönt att rensa luften

Gemensamt arbete gång. Men sen! Sen ska man tillsammans gå vidare. Vad mot ett mål: Premiären. 2) Teater för att få in peng­ konkurrerar vi om? Ingenting' Det är bara fråga om presar. Målet ha:- aldrig varit att gö­ tige. Om att ta första steget.

mycket pengar Om att enas för allas bästa. y i än.nu bättre. När FSU i sina "program" som möjligt, för att sedan kun"'••-än :gd Antalet besökare. na visa på ett bokslut och sä­ och "femårsplaner" och vad det _ -il

ska .

v

i

hålla hop.

ra

med

av

:

avgörande för vad som ga Ser ni! Vi är störst! Vi är Skulle det vara så, så värst! Vi är bäst! vara bäst. KammarDe senaste somrarnas teat er vara har gällt en kombination av 1 U:kteater skulle och 2

-..t.. Osv. ir det inte riktigt så.

I

plus

en

Aktivitet på

tredje

I

heter,

talar

I förståelse då

vill

kvast!

och

jag

Postbacken.

om

internationell

andra

skratta.

Sopa rent

egna trappan! Jag från det egna

faktor:

fraser Ta

en

framför den

Rensa ut skiten boet

och

börja

tycker kombinationen har va- först därefter se hur grannen mest med rit lyckad. Skådisarna har ha ft har det! O ffe det lilla formatet. trevligt. Postbacken har fått

y

kar vi s av

sslat

verkan.

medel bara

o

musikernas

Den

moderna

med­ efter.

stereo-

I

programmet

Helena

medverkar Pitkonen,

tusenårig dröm. Då våra un g­ Britt-Mari Salo coh Antti Bina­ förundran. domar hänförda gläi:lje och till ri Halonen. lyssnar det fiD ns förvisso and!'a skrällande jukeboxar, stoppade . , 6.50. TV 1 lördag kl. fran; deras farföräldrar mynt i kafe&v musIkautomater, karusellorglar som med ets speldosa som tom. kunde

!

-----

p ipor vara försedd med skivbytare. t ru:nmor, ler sprIdde den mest Om musik inst ru autom a iska ....bI:Ip[18 tivolistämning, "" fono af en bera " ttar ment fore minsta små plingande . Carlo Bergman I ett underhall­ . som Hl"byggd,a l' ett Per-Uno av ningsprogram meddelade ägaren tim Jorklund. Vl' f'ar se ett upp B'" flykt bAd av alla slags speldosor och

-I

_._lIr •-�16

.

t

,

'

-

-

_

m n

i nns du så roligt vi ' hade, när jag fyllde 85 år. Vi satt i trädgårde och drack kaffe å alla barnen "ar med.

i

I

D Lovis,

- Käre Efraim, inte satt vi I inte, när du fyll de trädgå rden, 85, Det va r ju i januari, mitt i vintern!

.a:lllUJIlD8tiska instrument har positiv och blir invigda i de - Javisst ja, det har du rätt anor, mänskan har aIl- förbluffande sinnrika principer I. Då var det när jag fyllde BO, t göra sig fri från som i str ente är byggda som vi gjorde det.

n

um

n

ski'ra

speglade

Doftande,

nära

stod

naturen

färg.

inpå

en tidig

Karle­

·

Viveca

poängterar

Wes t

bl.a.

förtjänst

att

ets styrelse består a v tolv leda­ fyra suppleanter. hölls

1971

bl.a.

domsriksdag

där

domsvecka

ordnades

ung·

ett fem t.iotal Ingen

ungdomar deltog.

ung­

undel

I stället satsade man på Fem kUr8e-r

året.

kursverksamhet.

hölls under å ret. I år fortsät­ ter man med kursverksamhet­

äm e

o

Nils Grahn.

är

En skymt av ett leende

En skymt av ett leende ·i stadens kullerstensgator. aning

som

av

solens värme

köer

framför

Trängsel

vinden.

av

upp

flingats

gnissel

spårvagnars

vaggades morgon

av

bilar.

leker

bort

sig

med

och

buller

vinden.

Nytt genom trängseln och jäktet,

i den tillit som skapar världen. ANEMON

förnam

jag

en

doft

av

vår,

- en hand, en blick, en gest -. Och vinden så lockande varm.

ANEMON

Livsprocess En

stråle

ljus

Du söker Du

ständigt

letade sig fram

mycket som

till dolda djup.

alltid

Resultatet blev

Som ren

i varlig ordning

är

nya

mening

områden

blev kända.

-

väcktes

ur djup sömn

söker Du

haft.

en reaktion, då

ny

dagg

och

klar innerstas

det

och

mifl

att kunna se

med

öppna

ögon.

- med förundran.

Att vara

nära

naturens

under,

Snart allt mera

den

äTskades

med

Att

uppleva

säker

hand

leddes så ny skapelse

att

till sin livsuppgift

alltid

att

Att någon

stödja

och

hjälpa

i världens ekvation. Dessa upptäckter blev

sd. verklighet

dagen

alltid på

gestalt.

är

ny.

väntar

Din kärlek.

Mycket

Du

äger

i en ljusare framtid

- men sök ändå.

och innefattades

Bortom horisonten

i gi'l'Ha mönster

finns ständigt

som

om

l

röster och klapprande klackar,

vacker att se.

Blomman

Både

och

verksamheten varit så intensiv de senaste åren. Ungdomsråd­

En

i oana.d rikedom så

också

arbetsgivare' för

Gamlakarleby

dag!Jvåt djupa

som

Nämnden

kronbla.d

kärlekens

stad

Karleby,

sin berättelse att det delvis är

i röd purpur

Förmagar

skivan är endast en del av en dessutom

-:jter,

blomma, tidig

och

berättelsen

trädde

en

slagit bra ifrån sig. Samvaro med Ii- med ett ordentligt gräl någon

bättre. kasinnade.

en

sam­

en. Ungdomsnämnden samman­ nio gånger. Ordförande nd n i i svenska ungd msn

vaggade

Svenskfin!and,

kan man inte gå tillsam­

Vinden

i brisen

håll. Då sl r man sig för brö ­ I sJalv tet, och då tar man igen tIII

VI

Nog verkade det här sä ttning för åskådare. Kamrat-

skulle

TÖRTEATER

Vi.nden vaggade

sovande

sysslat med har varit av två toner som "störst, bäst,

är inte hjär­

attformen

D

står

Under

vänner

den en av teatergrupperna, mig ve­

--re. så hade högen av kulturella insatsen är stråla n­ tande. blivit så stor. de, m en . . . et talas om samarbete över s:dan: Om man taÄr det aj"oatörteater? er man ju ändå Ska det inte vara amatörtea­ ras­ och andra gränser. Om Och säger man nå- ter? förståelse för olikatänkande kan det alltid finnas Vi måste ha klart för oss osv. Men när det gäller AMA­

Gamlakarleby

i

klarlägger

möter samt

vädd.

också en h l del folk. Kritiken gonting liknande. Dit hör ing­

mycket

intensivt

ungdomsrådets

liv.

okänd nära

ett

man.

Undran inför mycket

bland

I

Eftersom

arbete finns mellan nämnderna

by

och

ut

a nsla ge n till ungdomsfö reningar,

ungdomsledaren

tänkta

en

sänts

arvodesför-

upptar

Gamlakarleby

veto,.

gömmer

första ung-

som

karlebyaktiviteterna.

oerfaren

och

är den

plock ur nämndens protokoll.

Femton år

av

sommart,e-utrarna

av

över

och

y

årsberättelse

Berättelsen

tidningspressen.

materialförteclming

som

bli

Ga mlakarleb

i ett slutet skal

••

.-arit bättre om man kan

i

domsnämnd som duplicerat sin

har ett förbund som kallar sig

säkert

Det

I

gemen­

_�311eatrarna. Log gott stort spektakel var som helst räknar sig sommarteatrarna i och du r.ar förlusten som i Svenskfinland höra till FSU. Vi v när släggan togs

.......ET;i:Di::ka

·· ung,d'o IllSnam.n d

Il

till Backen'

att gå med förlust. Anställ yr-

ra

för barn,

samma stacl,en - och en slant

ingen konst

kesfolk, skaffa 500 hästar, dy­ stacken.

höst

Den

är av det,

sättet har det gått gör sin lilla insats genom att

det

,

störst.

:

fråga om

over ••

står Skälen därtill är flera. Dels har ett välbehövligt tillskott i kas-

nedslagen

3

påm'innelse

vidgade

ljusets seger

över det mörka.

vyer

inneslutna

i Skapare1lf! hand. ANEMON

ANEMON


ÖSTERBOTTNISKA

I

POSTEN

Torsdagen den 24 febr.

-

1972

I

SÅ BRAKAR DET LOSS IGEN MED EN HELAFTON I

LAPPF-JÄRDS

ungdomslokal

LöRDAGEN 26. 2. DAMERNAS TIMME

KL. 20-02

W,ikingbilj etter utlottas

BLOMMOR och BIN Grupp

I:

Harry Granlund, Rainer

Adjers,

Yngve

Lillhannus, Christer Skogman, Håkan Björses,

Björses,

Göran

Gullmes,

Bjarnc

Kurt

Gullmes,

Reino Hautaviita, Hans Ingvesgård. Hannes af

Häll­

ström.

Bussar: Westers från övermark kl. 19.15 via Närpes. Haglunds från Kaskö K: stad. Westers från ömossa 19.20 via Sideby, H:meri.

I

kl. 19.30

via

Tjöck,

Tag chansen! Kom och dansa på

*

VORA

SKIDBALEN

I

LöRDAG 26. 2. kl. 20-02

» BUSSAR:

Från

L O L I T A Vasa

busst. kl.

*

S.

P.

19 05 via K'I<evlax. Från Kaurajärvi 18.45 .

via

I N S E C T Keskis,

Komo!)sa,

Oravais

o.

*

Tuekor.

Arr.:

VöRA

IF

Ny överraskning! • Brian Connelly i The Sweet har av misstag lämnat sin tamburin

hos oss! Vi utlottar den bland pu­ bliken på lördag. Detta. är ett jät­ tefynd för Sweet-fans!

GÖR. ETT GOTT VAL

STEN OLAS

VÄLJ. L""ord ag 2&. 2 di. kl. 1

C; Ny spelhörna - mini-tivoli • Sverige-resor- Extra damernas.

KORSNÄS DANSERNA

- VÄLKOMNA­

MIKE WARNESS AND

BUSSARNA: Westers (rAn Lapp­ fjärd kl. 19.15 via K: stad, Tjöck. Strand­ linjen frAn Vasa busstation kl. 19.15 och 20.30 via Stora Långgat. Kl. 19.15 fr. Solf via Näset o. Söderfjärden. Kl. 19.15 från Långåminne via ö- och Y -Malax. Kl. 19.00 frAn Närvijoki, Pörtom, Raine­ bäck o. Peta!ax. lngves kl. 19.15 frän Gr'anIid, Näverås, Norrnäs. Kl. 19.25 frän övermark, Rangsby. Kl. 19.10 frän Kaskö via Närpes. SE

DIFIERS

Gastart.

FELICIA

PEKKA PAJULA

Finlands huvudspelare i popopera!

BIO VIKING: på publ. beg.

JAG Å'R NYFIKEN GUL

VÄLKOMMEN och TRIVS!

I{VEVLAX

I{VEVLAX

SÖNDAGEN 27. 2. KL. 20--()1

P.S. Fredagen den 3 mars in viger vi sportlovet till STEN­ OLAS toner.

I{VEVLAX

Caracas BUSSAR:

Haldins från Vasa busstation kl.

o

Annonsera i

ÖP

--

Här

­

19.45. OT från Rökiö kl. 19.30 via City Larvvägen.

har vi

en

trevlig

-

Då säger

vi 150

kronor.

inte alls min fot.

rock för 100 kronor. _

Jag hade tänkt mig litet

dyrare.

O - Nää, dom här skorna är ju omöjliga. och de passar ju hade

-

Det är dorn som d

på sig, när damen kom!

en


n

d n

24 febr.

-,.

1972

öSTERBOTTNISKA

POSTEN

5

NYKARLEBY LöRD. 26. 2. KL. 20

BUSSFöRBINDELSER:

PURMOGARDEN

Sönd. 27 fehr. kl 20.00

STIG JOHANS

P.{ SÖNDAG DANSAR VI IGEN PÅ ETf STÄLLE DÄR MAN TRIVS. ORKESTER MED FÖRMÅGAN ATf KUNNA GE VAD DANS PUBLIKEN VILL HA

FSU:s

Dame rnas

Buss fr. Jakobstad kl 19.40

LYCKOSPARKENLOTT INGAR I BILJETTPRISET

Ishockeystart ocl{så i Mun,sala

Förlängd tid!

timme!

GAMLA VASA

DRYGT TRETTIO pojkar i åldern

LöRDAGEN den 26. 2. kl. 20-

KJELL

ra träningsmatcher har hittills skall

JÖRG NS

man

försöka

igång

finns också äldre spelare

spelats, en

som

Det är idrotts­ och ungdoms­

men

serie mellan

småningom byanla.

Det

är intresserade. Spelarna i det planerade äld­

nämnden som genom sin ordfö­ re laget för hela Munsala skall

CARACAS

AlT.: UF HOPPET

13-15 år spelar nu is­

hocke·y i Munsala. Ishockeyn är ny i kommWlen, endast någ­

rande Hans Wikman satt igång alltså vara över 16 år. Träning­

I

ishockeyn i Munsala. Själv har arna kOIl).mer att ambulera mel­ han i tiderna spelat bandy och lan de tre planerna i kommu­ säger att han ända tills i vinter nen och eventuellt kan matcher

__________________ _____________ _________

hyst måttligt intresse för ishoc- ordnas ock,å på andra platser. key.

Dock tyckte han att det IShockeyrinken i Nykarleby är

var synd om pojkarna, som var ju klar nu och Wikman funde­ så

Lördag 26. 2. kl 20-01

RAIMONS och PEKKA NIEMI

BJÖRI(ÖBY

lertid

--------

känt

nykter.

tionen

också

någon krafter cher

original

hade rar på att undersöka om man

inte dem.

att

Han kan hyra den för riktiga mat­

någon cher någon gång.

gång

och

räcker

för

lagen

till

om

tid

ordna

och mat­

"utqys".

D Oskar reste bort en vecka, och

när

han

kom

hem

igen

mötte hans fru honom i dörren

återkom

som

Stinsen kände

och har bra belysning. sa Oskar. Han tål inte att man Dock är isen av sämre kV3litet tar i dig.

till

stor

sta-

där i stället. Ingen av planerna

hans

har rink.

ovanor märkte detta och sade:

SOUND __

siktar

och

hjälpte

sakkunnig instruktör till hjälp

rusad. En gång kom han emel

1

från Panike kl. 19.15.

som

Det finns tre ishockeypl3 ner och gav honom en riktig Banorna i kyrkbyn tryckare. Familjens hund bör­ Munsala. i O och Pensala är för små och hal' jade morra och skälla. från sitt arbete i staden varje bristfällig belysning medan lördagseftermiddag starkt be­ - Det är lustigt med Kara, Hirvlax-planen är tillräckligt Ett

DANS I

LÖRD. 26. 2. KL. 2

intresserade

någon

_

att komma hem nykter.

ISVÄG

Arr.: Uf Skärgården ____________ ______________ ________ ____ __

Det var förståndigt av

I

när Oskar öppnade stod mellan grannfrun där. har PensaIa-laget haft - Om den där hunden tän­ framgångarna hittills.

I träningsmatcherna byarna

dej

största

Just då ringde det på diirren och

Kyrkbyn och Vexala bildar ett ker börja skälla igen blir jag Nu har han .. lag och Västra Munsala ett lag galen, sa hon. - Dä ä inte förstånd, dä a Till sportlovet skall man för­ skällt natt och dag en hel vec­ ka. söka få igång en serie. fattigdom.

ll


öSTERBOTTNISKA

c

POSTEN

Torsda.gen den 24 febr. - 191%

SF nära hesläktad med Hanken Kärvarhetsmarknad för statsvetare I en charmfull empire byggnad från 1830-tale belägen vid stran­ den av Aura å residerar statsvetenskapliga fakulteten rid Joo

på grund €!-V det nuvarande överskottet

akademi, mer känd under förkortningen SF.

lnt rödesförhör anordnas inte. Stu­

till SF har påtagligt skärpls de

Inträdet

senaste

åre

historia, privat­ och om stt av samtliga in­ processrätt, psykologi, sociologi, skTivna vid SF hösten 1971., ca statistik och statskunskap. Des ­ 350 studerande, är endas t 5 sa är fakultetens examensäm­ personer icke-studenter. I vissa nen, och kan alla väljas som men

personer

utan

dim.issionsbetygen

avgör vem som vinner inträde.

nistration, marknadsekonomi o. motsvarande faku1 r edovisning. gen i

Också undervisnin­

ekonomisk goografi

kurser kan i Han1rens regi.

grundkurs

i

obligations-,

tens längre bolags-,

statistik.

De som stånds­ och köprätt.

ges önskar ta sociologi som huvud­ ningarna

skade­

Föreläs­

kQmpletteras

med

av-' rättsfallsövningar inom de olika Praktisk filosofi läses inom lägga approbatur bet yg i statis­ ämnesdelarna. HF. Avlagda betyg i praktisk tik. Folkrätt: för approbaturn rö­ filosofi vid andra universitet Statskunskap (allmän stats­ reläses vid sidan av grundkur­ kan även räknas statsvetaren lära): F<>r att betyg skall sen ,om lösning av internatio­ nella ko nflikter.

inträde o. också läsas i ADB, ekonomisk det bör väj nämnas att Social­ geografi, logik, matematik, meoeh kommu ögskolan i Hel­ todik och r ed ovisn ing. Grund­ singfors tar in r.elativt många k ursernas uppgift är att infor­

cionomexa.men vinna

och

som i:r

.arbetslöshetea.

Man kan ta betyg i all män fö­ i ämnet samt att det för hägrel samt föreläsningar över avtals­ retagsekoncmi, företagsadmi­ betyg förutsätts kunskaper kredit-, konkurrens-, arbets-,

En titt 1 A A : s katalog upp­ politisk

lyser

l ande som avlagt so­ huvudämne, fall kan so!'

mycket

på pol.kander,

den JrärrtSlLl vittnesbörden om den akademiska

student-examea

För tillfället utreds mÖJl:ighe­ tema till en eventuell samord­

ämne

rekom menderas

att

. Främmande språk: undervis­

Jring mellan SF i Abo och Soc.

ningen

& kom.

ges

språklärare

av vid

vederbörande Humanistiska

fakulteten.

o Examinn D Instit.ut.ioner

Vid SF studerar man för vin­

nande av graden politices kan ­

huvudbyggnad in­

Fakulteten':!

didat

(pol.kand.). Studietiden är 5--7 å r beroende på ämnes­ kombinatior.en. För pol.kand.

stitutionen,

3

tionernas Depository Library. SF-ldubbeus lokaliteter finns i andra våningen tillsammans

rymmer

med

möjligheter

t.

kombinations

­

c+c+a+a

ex.

eller l + l + a. Biämnen kan väl­

med rökrum och k affer um.

jas fr ån någon annan fakulte t,

Soci ol og isk a

även från annat universitet så­

s om Turun yliopisto .

Det kan

skolan.

­

bredvid Statistiska

ändamålsenlig

riktad just s våra

läget

med

och

vi d

yrkesin ­

tanke på

falrultetsbyggnaden. institutionen

är

granne till AA:s h uvudbyggna4

Ämneskombinationen bör va­ ra

ins titutionen

finns i det s. k. Ahuse t alldeles

nämnas att många statsvetare läser ämncm inom Handelshög

statsve tenskapliga

institutionen samt Förenta Na­

behövs minst 7 betyg i minst ämnen

rättsvetenskapliga in­

Domkyrkotorget.

Statsvetenskapliga

fakultets­

föreningen (SF-klubben) är ro

det

på ,arbetsmarkna­

närvarande

den för pol . kander.

för * SF: s fakultetsbyggHad, ritad a AnstälIningsmöjligheter statsvetare er bjuds främst inom mera om OCh pr esentera €tt den offentliga sektorn. Kommu­ visst ämensområde, Kurserna nalförvaltningen är området för utvidgas sedan till betyg i äro­ spe­ dem som studerar på SF:s Även net ifråga. 'ciella. förvaltning sl inje. S om synes sammanfaller ämbankväsendet, journalis tik och . det ekonom i ska livet e rbjuder nesområdena delvis med Ha n­

v

GyJjch

till

på 1830-talet. I bakgrun den syns Ahuset.

godo.

Psykologi

st uderas giltigt

i

mycket

livaktig.

Man anordnar exkW'Si{)ller. re­ sor, fakultetsluncher. I fjol fö­

pcl.kan d .,exam en

retogs en res a till Leningrad.

bör

Några speciella ämnesför­ vara go dkän d i som ovan n ämnt s helt inom HF. statsv e tar en grundkurs i stat s­ och f"örvalt­ eningar finns ännu inte men Sociologi: Kursfordringarna ningsrätt. Scm andra och tred- en sociologförenig kommer tro­ enderas, lige ino m 3n kort tid att s e da­ är uppbyggda så at t je grundkurs reko . . approbatur fösutsätts beroende på vilken hnJe som gens ljus. betyget yg, poli t sk v js fÖT bögr u tkomstmöjIlg heter. delshögskolans och även till en . historIa stati bk, e-k omlsk ­ : viss mån med Humanistiska fa Vid SF kan även avläggas geog r afl, f ? l r . tt, a lIm an me­ kultetens (ex. psykologi som . . Text: Giui politices }jcentiatexamen och Löf :e todlk och Jdehlstona. helt oeh hållet undervisas inom vinnas politices doktorsgrad. Marika Klockars HF). Vissa kurser är också geNationa leko nomi är ett ämne mensamma för Hanken och SF_ Teckning: so m ofta ingår i statsvetarens Genom den planerade utvidg­ D Studiegång ämneskombination.' Appr oba­ Marika Klockars ningen av Larsmo sjö, eller tum är uppbyggd av en kurs O Undervisningen i SF:.s Studierna vid SF inleds med sötvattenbassäng so m den också teoretisk nationalekonomi i viktigaste ämnen 7 obligatoriska grundkurser vil­ samt {jvningar i ekonomisk too­ kunde kallas, med 25 km har k a kan välj as bland följande kunskap i statis tik motsvaran­ ri. För högr e vitsord krävs sjön blivit aktuell igen. Den Företagsekonomi: u nd ervis-! ämnen: folkrätt, stats- och lfrr­ urs rt grun o k d k fakultetens kurser från olika delar av na­ pågående de a n . forskningen kring meddelas inom Hanke val tnIngsrätt, n a tionalek onomi, ning tionalekonomin, t . ex. ekono­ Larsmo S]O presentera s av misk poli::ik, a r betsmarkna ds Heinz-Rudolf Yvigt, som in­ teori och prisbildningsteori. Gösta för högre tervjuar överinspektör Dessutom fordras

I

det för

I

Aktuell

forskning

­

:C'" ...i

-

:z "' :al

-

=-

-

Z =-=

MOl'vRCVKEL

O

'PRIVAT

.:E =-:

LASTBIL

Ny kurs

Anm. per tel. 13 003, eller vid kursens början

BÖRJAR VARJE TORSDAG kl 17

Välkommen

in i de bilburnas gäng önskar RAINER och KIMMO

:z -< re:: :z c::J

vitsord att man avfattar en se­ Bergman vid skog s­ och jord­ som behan dlar bruksmi nisteriets avdelning för speciella frågor inom ämnet. fiske och jak t. Sten Wester­

minarieuppsats

Förvaltningsr ätt - s tatsrätt:

holm intervjuar tekn. lic. Rurik

Undervisningen för approbatur Skogman från Schaumans fa­ bygger på en grundkurs vilken briker, dipLing. Erik N y holm sedan kompletteras med en kurs från Outokumpus Kokkolaverk om det förvaltningsrättsliga de för Larsmo bys rättsskyddet. För cum laude an- och ordföran Erik Larsson, kurs i finansr ätt samfälligheter en ordnas samt

före läsninga r

minarier.

och

prose- vilka alla kommenterar de n planerna. Dessutom uttala r sig

I

. fil.mag. Henrik Österholm. . .. Sammanfa11 er l P nvatratt: 10.50 kL stort med Hankens handelsrätt. Raddon lördag o nsd ag kL För approbatur behövs g rund­ (Sänds även om

kurser i privat­ och processrätt

19.30)


... 24 febr. - 1972

öSTERBOTTNISKA

7

POSTEN

Petalax har .satsat 20000 på diskoteket PETALAX UF har hittills satsat

nu

diskotek. Arbetet har

ca

20.000

framskridit" så

mark

långt att

sitt

diskote­

ket tagits i användning, även om dekorationerna ännu sak­ nas. Serveringsutrymmef är inte bel,ler klart, men det arbe­ tet får anstå tills i sommar. Ombyggnaden

har

kostat

ca

15.000 mk och stereoanläggningen 5.000, är

Petalaxdiskoteket

i-ätt

I

Erfarenheterna av den

förs­

trivsamt, målat i behag liga fär­ ta tonårssamlingen är dock in­ ge r . Man räkn r med at få in te så positiv: man samlades en . 100 p erso n e r , aven om slttplat­ .. r· ··1 l och sk uile håIla opor dagkva serna vid borden är endast 20. pet till 23.30. Tonåringarna

I I

Utrymmet som nu bygg ts om pro t €ster a d e och ville hålla på

till

diskotek

var ursprungli ge n

planerat för biograf. Golvet var byggt

sluttande.

I

till klockan ett, men redan kloc­

kan

I väg

lI

23

hade

aHa

än då .

st u ckit

sin

Rolf hoppas att det skall gå Men det blev aldrig någon biograf, och nu har man byggt b ttre i fort sä t t ingen, at man g­ nfs-a­ skall lyckas aktivera tonan n ett rak t g olv ovanpå biooor arna. Han fungerar också som longsgolvet . Ett rum mtill skaIl t onårs l edare . senare bli serveringsutrymme. Diskoteket har pl anerats av BardiSk skall ocks å byggas i Arne B e r g. Allt arbete har ett senare s·ked€.

X

är "disk-Jukka" i petalaxdiskoteket. Flickorna s om intresserar sig för stereoan ­ de fr.v. Anna-Lisa Smulrer, Birgitta Schoultz och Astrid LenJund. Ned antför sit­ och Marita Nyberg_

Lappfjärd

att håna öppet också vissa and­ ra

med

aropts­

avlönad

lördagskvällar,

och

eventu­

- Petalax

uf har rätt

ekonomi,

säger

Björk a

s.

också

kassören

god

Stig

Visserlige n hilr vi

skulder ,

men

dan*rna

har gått rätt bra och hyr

ellt också ar,dra kvällar för pe­ komsterna från högstadieskolan

kväll

z

m a n som fungerar som "Disk­ Jukka". Dessutom planerar man

lettkurs startaT' •

utförts

- Avsikten är att diskoteket kraft. Rolf tycker att en s:or d€l av arbelet kunde ha gjorts skaJl användas vid varje dans­ på talko. tillställning, säger Rolf N o r d­

talaxtonåringarna så att de' in­ drygar ut kassan. te allti d

behöver sitta

ba­

Dekora tionsarbetet

skall

ske

på talko, säger Björka s.

rerna.

BOUSKU Imm till Lappfjärd 1966 hade han dansat på operan i Helsingfors

o dess bar han

årligen till nyårsrevyerna i Lappfjärd

övat

bao sin första riktiga upplagda kurs i klassisk bajett

in

I

danser.

ungdomslokalen

i

Uogdomsföreningen upplåter lokalen och svarar för pianist - om man fål· tag Rousku skall j1)bba gratis. band myck et

första

beröm.

-

Nu har

de hålla ut så länge att de börjar

i unga i Lappfjärd tänt på ba­ kunna någonting, är en annan fråga. f'gen lett.

ung domar Hans

år, kommer att

kamrater . med

Pekka

själv

har

sig stora förhoppningar.

m:mJel" sig. Hon med­ att

det

kommer

inte

Han

- Men även om de är med

tror endast några kvällar hinn r d€

de ltagare

i lära sig litet om dans, tröstar

i år och fick kväll, men om de sedan orkar han sig med.

får ,sl{ild

na

i

nästa år. Anslaget budgeten för 1973.

varit

äldre

ungdomar.

i gr uppen har j

allmänhet varit stor innan man fått fram

någonting som

gå tt

att uppträda med. Också äldre är giv etvi s väl·

komna i kvälL Kommer sådana kanske bli [lera borde det

••

grupper. Skulle det komm a 16­

annu

åringar

och

äldre

skulle

det

bli en MI-grupp. inte mera i år

••III ALSTYRELSEN i Larsmo har omfattat idrotts­ _p.masnämndens förslag om att en skild ungdoms­ -tts så att statsbidrag

har

Omsättningen

OlllsnaInnd ledar e

De Som han övat till revyer­

kan

erhållas

från

in­

för ungdomsnämnden bör fin­

I

men till ett annat år. Då skulle

Pekka också få litet ersättning

för sitt arbete. -

Balett

stryker

är

Pekka

svårt, Rousku.

skall v ara tålamoo

under­ Det

och energi

Däremot anser inte styrelsen om man skall lära sjg någon­ ting. Han har varit tveksam det av en ungdomssekreterar­ om han skulle börja undervisa.

att det brådskar med inrättan­

tjänst, utan att man kan vänta

tills nya lagen träder i kraft.

säkerhets

- Pekka ställer klassisk be­

lett så högt, säger frun. Det är

Idrotts­ och ungdomsnämn­ bara operans balettskola i Hel­ den hade gått in för att en le­ singfors som kan ge riktig ba­ dartjänst skulle inrättas från lettundervisning i Finland. Nu har han i varje fall gått första maj i år. Larsmo har de unga i tidigare haft separat ungdoms­ med på att lära

näm'nd, men den sammanslogs Lap pfjärd grunderna i balett Kursen ar av­ får vänta cirka för några år sedan med idrotts­ och litet till. giftsfri för eleverna.. , nämnden.

* Pia R{)usku dansade balett

lntresserade tresserade.

l !'lrets lappfjärdsrevy. Andra blev

och l kvän stan · ar p appan Pekka en kurs för lo­


ÖSTERBOTTNISKA

8

PO

TEN

Torsdagen den 24 febr.

-

1972

SlaloDI inte nåt{on . statussport Speeialförenint{ i Camlaharleby ÄNDA SEDAN slalomsporten introducerades i Finland för tret­ tio år sedan, har man sagt att det är en dyr sport, en status­ sport. Men slalom är fullt jämförbar med andra sportgrenar i det avseendet, och det finns många sportgrenar som kostat· me­

Slalomentusiasten trivs bäst platser för utförsåkning vilka Lappland. Då första snön fal- ligger närmare till än Lapp­ ler söker sig slalomåkarna till land. snötä.ckta backar, oberoende av En ny slalomuppsättning kan i landet de finns. man få för 250 mark. Då ingår Ijanuari i år bildades också stålkantade skidor, billigare en specialförening för slalom- I kängor och automatbindningar. åkarna i Gamlakarleby med Nybörjaren klarar sig men van­ omnejd. Föreningen har redan liga bambustavar. 70-80 aktiva medlemmar. Vad klädseln beträffar finns BO'bi Cascn har sportaffär inga specialregler, men man och kan därför följa med hur måste vara varmt klädd. För intresset för hans sport växer. småttingar rekommenderas dock Nu säljer man inemot 100 sia· hjälm. lomuppsättningar per år. Ge- Cacen bar hand om servicen nom att han är känd som ex- på de märkesbindningar lands­ pert på området, kommer Imn- laget använder. Han är med derna rätt långa vägar för att landslaget på träningarna, kän­ köpa grejorna: Casen räknar ner till alla toppåkarna, och med att kundkretsen finns från får naturligtvis tillfälle att åka Kristinestad i söder till Uleå- I själv samtidigt. borg i norr, - En nybörjare kan köpa Här är priset begagnad utrustning. På så sätt på slalomu tr ustning en kan man få den första utrust­ ningen för 150 mark, säger Ca­ De billigaste nya slalomski­ sEm. Man byter nämligen in ski­ dorna kostar 60 mark och de dor och skor på samma sätt dyraste 800. Priset på skor va­ som med skrinnskor. Det går rierar från 100 till 500, auto­ också att hyra utrustningen, de matbindningar 20-200 och sta­ flesta vintersportcentra hyr ut­ var Billigaste 10-50 mark. rustning åt sina gäster. uppsättning går alltså på 190 Det där att åka till Lapp­ mk, dyraste på 1.500 mk. land helt otränad vill Casen in­ För en "söndagsskidare" te ge mycket för. Den som tän­ kostar skidorna 40 mk, mono­ ker uppleva fjällen borde träna skor 40-45, bindningar 10 och stavar 10 mk, summa ca 100 i hemknutarna först. Numera finns det också rätt mark. goda möjligheter att träna sla­ För tävlingsåkaren kostar 60, skorna lom i österbotten. Själv är Ca­ skidorna 75 mk, sen en av dem som står bakom bindningarna 10 och stålstavar­ Vetil-backen. Vid Bötombergen, na 60 mk, summa ungefär 200 Öjberget och i Terjärv finns mark. backar med lift där man k an Därtill komm r naturligtvis få en grundträning. Vuokatti för alla kategorier skiddräkt och Jyväskyl ä är två andm och kläder i övrigt

ra på utövarens plånhok, t. ex. bowling. Det säger slalomentusi­ asten Bobi C a s e n i Gamlakarleby. Han' har hållit på med slalom sedan 1958, och noterar alt intresset ökar och slalom­ åkarna hlir fler år för år.

i

var

I

e

* Snön yr kring Bobi Casen där han åker

I

SEMESTER-

och

VETIL-BACKEN

har

rått s'ddlift i år. Det är sju år sedan

verksamheten vid backen sparkades igång.

• Trivsamma 1-, 2- och 8 personers

. SnlakHgt

'

lunchbord

• Goda skldmöjligheter 1 pers. rum '10; - 2

pers.

rum

kl. 12-16

söndagar

,

acceptabel

WEEKENDFIRARE

20: - i ,

rumspriset ingår gra-

tis bastu

• Da.ns onsdagar, fredagar och lördagar. VALKOMMEN

FöR ATT KOPPLA

AV

OCH

TRIVAS!

ENGLUNDS MOTELL Karleby, Korpilahti, teL

14 988

SLALO'MUTRUSTNING ... .

.

. . .. .

.

.

. • • • . • . • • • . • . _.

AUTOMATBINDNINGAR METALLSTAVAR . . . . ..

. . .

.

.

.

... .. . .

.

.

_

. _ • •

...

• • . _ . . • .

. . .. SLAlA) GK) ...................... Även begagnad utrustning I lager. .

.

.

.

.

_

C a s e n,

finns

s n

60:--'117: 145:-- 600:26:--185:11:-':'- 55: 90:--501:-

---_

l'-JU ÄVEN

också ser­

jämsides med studerande resor

TIll alla köpare av utrustning bjuder vi 6 timmar gratis ' skidskola l Vetil slalombacke.

SPORTMAGASINET Strandgatan - Presta affärshus, Gamlakarleby, tel. Jakobstad, Styrmansgatan 1, tel. 12595

28 59

!! =S-

För småbarnen har man an­

terräng­ i närheten finns skidspår för dem som inte är intresserade av utförsåkning. - Vi försöker ställa så att hela familjen skall ha syssel­ sättning oberoende av om , de

v

----- --

an kan reparera utrustningen, samt en skidstuga i närheten.

URVAL

'.

Bobi

en eller hålla sig i kälkbacken, säger Ca e . Man hyr också ut skidor och skor åt dem som vill pröva på Vanligen kommer de slalom. som hyrt och prövat på ganska snart för att köpa egen utrust­ ni·ng.

viceutrustning så att m

TRÄSKIDOR ...... . GLASFIBERSKIDOR

Vetil-backen är

.

meter

teknikbacke.

Nu har man också skidskola varje söndag i Vetil med kvali­ ficerade lärare. Casen är en av dem. Dessutom ges privatlektioner i utförsåkning vid behov. - Det finns intresse för skid­ skolan. Vi bar elever varje söndag och får hålla på ungefär så mycket vi vill, säger ban. Vid backen

STORT

television har pro­ ett program i t å av­ snitt om mänskans utveckling. Idet första avsnittet får vi följa utvecklingen från födseln till fem år. Många sakkunniga anser att dE' första åren i en mänskas liv är de viktigaste. Det är förvånande hur litet vi ' egentligen vet om de tidigaste levnadsåren. Jerry Lawton har planerat serien och det andra avsnittet sänds 25. 3. f" ) TV 1 lördag kl. 20.05 (arg Kanadas

ducerat

en av dem som står bakom projektet, betecknar backen som

ENGLUNDS MOTELL

Mänskans utveckling: de första åren

vid Vetil-hacl{en 180 meter lång och höjdskillnaden 35

erbjuder

i Vetil-backen.

ner

FLYG-

lagt pulkabacke, och i

BILJETTER SAMT SÄLLSKAPSRESOR VI STÅR TILL TJANST

ER

en

-FS

-I:S

I

§ §

RESEBYR Å STUDENTSERVICE Handelsesplanaden

Ps.

HAMTA

29

_

Vasa, tel. 242 112 EGEN TIDTABELL!

ER

vill åka slalom, skida i terräng­ ... § _________________________ =


deR 24 febr. - 1972

ÖSTER BOTTNISKA

POSTEN

g

rångt' l Lappland under lovet Senare vlnteFsemester ger mera •

hägrar }'åde för skolelever - numera

goda

och

logimöjlighcter

vintersemestr·af·e.

vid

de

mcstJ'al'cn åkel' främst liJl Äkäslompolo, där en rad föreningar,

lappländska

samman!"lllt ningar och privatpel'soner håller sig med egna stu­

Stugor och hotel1 har rustats upp och många !;kidcent­ __, ,,,-

gor.

ut. Det finns scmestermål i det egna landet.

öSTERBOTINISKA

sportlovssskidaren

eller

Stugorna hyrs yanligen också ut åt utomstående den tid

eget folk inte utnyttjat· dem.

villterse·

"_hor�""'a not erar en klar resandeströmmen

år. Under skolor­ _�'kw _är de flesta skid­ Därefter

- -'!2

_

vintersemesterti­

;and sägs dock vara påsken

-

någon­

har möjlighet att

tldp;:lllJkten för sin vinter­

l --El!:"

de beakta. I bör­ finns det inte så

*

Lugnet

varit

en

i

de

lappländska

fjäJ len

vintersemester­ ler man igång varje dag under I bjuds också möjligheten

känd

ort, men numera har ocl{så ett slalomcentrum anlagts med tre baåar, vilkas höjd är 250 me­

."::lI::::atri har

redan länge

bryts under sportlovet då tusentals skolelever invaderar vinter sporto . rterna.

vårsäsongen och

16,

från

vid

kl.

till ra med ren,

10

specialbestälJning för

ter. Längden på två av backar­

också andra tider. En uppstig-

na är 1.000 meter, på den tred­

ning med lift kostar 1,50 mk.

je 2.000 meter

Vid en del

Skidliften hål­

de

åker också till Stock­ Byrån arrangerar en platserna är bokade långt i förväg. Men

på resebyrå ToureIIa i Jakobstad.

' .........IftI. på fem dagar till

Äkäslompolo,

och

därtill är otränad, gör klokt i

motorkälke

osv.

ga länkar, och att hålla sig i

någon

I

ägna sig åt långfärder, medan

gör

första resan, och

med

förr

om

det

som varit blir

turer.

..

men också till Stockholm skolungdom till Lappland under sportlovet, men

åka

att kö­

"ta körkort" att inte bege sig på alltför lån­

Pen rutinerade fjällfararen kan säJIskap med

vintersportcentra den som

ga åker till Lappland Kerstin K o I a m

ren,

att

anförvanter i Stoc kholm och åker i stället med weekendbussen dit.

Platser I solen till salu:

år, säger fröken Kolarn. De eg­ mesta i dem handlar om hotel­ n a resorna är oftast slutsålda, lens matsalar och bastur. Rese­ och man försöker få platser hos

andra

arrangörer.

För

har

byråerna

det bättre

ställt än

det

betydligt

med

utländska

mesta är resorna slutsålda, ba­

broschyrer

med

ra enstaka platser finns.

om vårt eget land.

bros-chyrer

till s po rtlovsfol ­

.dapndoe. och

fl era upp-

är

Kanariöarna det

tidigt

att

åka

till

Mallorca.

Andra turistorter med sol och

kan

värme

konkurrera Kanarieö arn a .

inte

prismässigt med

Resorna till södern är än så länge inte någonting för skol­ ungdom, om de inte åker i säl l­ skap med föräldrarna.

Det

finns

de

som

varit

in­

tresserade av a tt res a. till sö­ dern, men det hela har varit

för dyrt.

I fråga om broschyrer är vi på efterkälken i vårt land. Det

-

11111111111111111111111111111111111111111111111

såhär •

år s, säger hon. Det är ännu för

12/3 var· 8 dg. - 805:-, 15 dg.

- 1.220:-. Flyg med Finnairs Super-Caravelle.

fortfarande målet

populäraste

545:-

895:­

• Kanariöa.nl& populärast andra liknande stu­

Avg3ng fr .O.m. 26/2 var· je ve<:k . Prisen 8 dg. 795:- _ 1.365:-. 15 dg 1.070:- - 1.985:-. FIYlJ med Finna\rs DC-B.

I\vg ng fr.Q,m. je vecka. Prisen

TVÅ systemet

ta-ck vare

statens

bidrag bli bil'ligare för PÖr­ tom och PetaIax. Det beror

på att dessa: två kommuner en förmånlig bär­ kraftsklass. För Malax, Solf ligger

i

och Bergö skul'le det bli nå­

got dyrare. Förslaget går ut via kom­ till

Utskottet

full­

hoppas

att k ommunerna skaJl vara klara

ÖSTERBOTTENS RESEBYRA AB

Medlem

av

Resebyr&föreningen I Finland f 12 929 tel. 11 232 Vasa, Hovrättsespl. 11 tel. 11 100 Jakobstad, Storg. 12 2767 Gamlakarleby, Storg. 15 . .. tel. r

munalstyrelserna mäktige.

Sommarens broschyrer finns nu hos oss - välkommen!

med' behandlingen in­

om mars måna d.

.

rLA

•••• ,. ••

",

-.:;

.

solresor:�&: 0-

längre


10

ÖSTERBOTTNISKA

POSTEN

Torsdagen den 24 febr.

FSNU -sportlov i hemknutarna

Få uttnyttjar sitt sportlov Unga efterlyser aktiveteter BARA EN LITEN DEL av skolungdomen

idkar

der sportlovet. Lämpliga fritidsaktiviteter

sport

borde

un­

gal'. De flesta skolungdomal' idkar

doek

inte

nagon

Finlands skidcentra

annat.

annars så långa vintern, som oel.så är sparsam med lovda·

ter. Alla har inte tillgång till något större skideentrum.

ordnat

med

stugan

eller

de

om

sova,

plugga extra,

tänker

om

de

Iata

vill

sportlov, om

skoleleverna

sportlovet luftsliv

för

och

om

tusen del

ta a.

av

att

FSNU:s

nu

linder

de

verk­

sportlovet

Bötombergen

och

den

In leds

mars

8

fortsätter

i Vörå den 9 mars och i Kiisk skola i Esse

är

för kort. Såhär svarade de tillfrågade

den 10 mars. I Lappfjärd skall man

ungdomarna :

och

också

besöka

simhallen

Bötombergen finns sla­

lombacke med lift och skidstu­

Ingegerd Lindroos, 19,

ga. I Vörå ges det tillfälle att

]akQbstad

pröva

- jag reser inte till

meddelada

ungdomar

Sportlovssamlingarna på

fri­

sportlovet

rym­

ser och tillfällen i österbotten.

samt

och

ungdoms­

nykterhetsungdom på tre plat­

utnyttjar

sport

stora

fjällstugan

dessa ungdomar skall få träffa

skolornas

frågades också,

och

samhet. Detta kommer att ske bl.

i större utsträåning i under

utomstående

skoltäviing

drygt

skida i hemknu­

hembygd

vill nå

årets

tänkte

Borde det ordnas fritidsakti­ viteter

två

mer endast en busslast. I fjol­

skidcentrum.

din

år

grupper

tarna eller åka till något stör­ re

till

Orsaken till detta är att man i

Det frågades om de tänker re­ sa till Lappland över sporUo­ och

grupper.

ÖP-korrespondenterna har frå­

vet,

väljer

hemknutarna

i

till sin fjällstug a i Äkäs!om­ polo. I stället har man hyrt ut

fritidsaktivite­

gat några unga om sportlovet.

sig

nylkter­

(FSNU)

sportlovet i år framom att åka

sport,

Sportlovet kommer inom kort s()m ett trevligt avbrott i d en

Dessutom är det dåligt

svenska

hetsungdom

trots att det heter sportlov. JUan ägnar sig hellre åt något

ordnas.

lm

-

hoppbacken

skidspår

Lapp­

till

i

en

och

härlig

olika

terräng.

röre

Skidstugan blir samlingsplats i Vörå. Kiisk skola ligger n:itur­

p å sk skall j ag i stället åka till

skönt placerad och är en lämp­

land,

jag

utan

Stockholm.

skall

Men

åka

veckan

lig

Lappland.

ta

mig

utan

bekanta

startpunkt

för

skidturer

i

orörd natur.

- jag tänker inte precis la­

På kvällarna blir det en my­

skall

skaffa jobb åt mig. Jag vet fn­

sarstund

te ännu vilket arbete jag får,

med diskussioner och annat pro­

ty

det är ju -

bussar. Därför förutsätter man att

på bokhyllan. Jag

orkar nog iu te se på några så­ dana efter alla tenter haft

före.

som

Det bästa med skolan är lov dagarna, säger Robert, Kenneth och Lenita i Purmo som fördriver söndagseftenniddagen med att kana ned från snödrivan på plastsäckar som fyllts med hö. Sport­ lovet Ji,r lika välkommet som andra lovdagar.

vi

jag

I stället skall

har möjlighet

jag

-

om på

skrinna

Skulle

sportlovet

vara

I

Jag kommer knappast att

-

I. I

-

Om

jag

de som

Sig

*

- Knappast kommer jag att skida.

spisen

vrs att ordnas med abonnerade

Mina skolböcker får nog

sportlov

öppna

gram. Transporten kommer del­

så kort tid som

jag' stannar där.

ta

kring

före

vill delta anmäler

den

27 februari

nykterhetsbyrån i

till

Vasa.

överhuvudtaget nas skidstuga Kåtan i Muonio­

längre blev det komplikationer i få någon tid över till att lata skidar blir det nog bara runt trakten.

Vi blir ca 12 st från

som far på lördag och kommer tillbaka - Naturligtvis vore et ro­ morgon - Det blir nog lite si och så den. . . ra prov och dylJkt på en kor· med pluggandet, när man är hgt lga följande söndagkvälL De1 blir om det fanns lampl - Det skulle faktiskt vara att skida 18-20 km varje dag tare tid. ledig vill man nog helst ägna sportlovsaktiviteter. bra om det ordnades olika fri­ - Kanske en del som är 'ex­ och bestiga 'bl. a. Pallastunturi. sig åt något annat. tidsaktiviteter. Man brukar an­ Stig-Göran Nyberg, 23, Jag kommer att stanna i tra sportintresserade utnyttjar Jag tycker i alla . fall att det nars bli så slö und.er lite länglovet för sport, men de l1esta ska bli mycket roligt. Vasa Närpes över sportlovet. Vi skall re lov. ligger nog hemma och latar - Nej, någon lapplandsresa nämligen från Söffs sida ska­ - Jag tror att det är en sig. Pia Smeds, 14, väldigt liten del av ungdomar­ över sportlovet blir det inte. pa aktiviteter för alla som har - Nej, sportlovet räcker bra vin­ i senare dit sportlov. Det kommer att bli reser na som sportar. De flesta är Men jag Lappljärd tilT rör mig. olika aktiviteter som ordnas så­ nog bara slöa. ter. konstisbanan

i

Kungsträdgår­

skolarbetet, man skulle då va-

inna med me­

ra tvungen att

mig.

stugknutarna.

Vasa

?

I

_

....,

..Vr:O'\:::t

,,1Ja)c::JIf.p:

.. .. ....

.. ..

som

skidåkning

och

"Open

house" däremellan. - Sportlovsaktiviteten ordnas

RESTAURANG

MOTO NOVA PEDERSöRE

IULLBY TEL.

18200

ROGERS KVARTETT onsdagar,

fredagar,

större

Britt-Marie Westerback. 20 borde Kaskö

utsträckning.

Man skulle ju kunna ta exem­ - Nej, jag reser inte till pel efter sportlovveckan i När­ Lappland. pes om programmet där utfal­ - Jag skall skida och vara ler väl . mycket ute i friska luften, träf­ - Alla utnyttjar väl sport­ fa kamrater m. m.

lovet på något sätt men det är

-

Sportlovet

är

inte

för

Gun-Len l\'ygård, 18,

lördagar

och

söndagar.

Karleby

Jag

ska

inte

göra

nålIting

särskilt, bara ha roligt, åka till Björneborg

med

gänget

och

handla och sitta på barer. Jag far

väl

diskot,

också Sedan

dentligt

till

K :stad

till

ska jag vila or­

jag orkar resten av

terminen. Och om det finns ork och lust så åker jag slalom.

- Jag skall läsa sådana äm­

ju individuellt. En del skidar nen som behöver lite extra kanske medaD andra läser eller plugg, och skida nedför Kaskös bara vilar sig. " Himal aya" ! ko-rt om det utnyttjas väL

spelar Da ns:

i

län

-

Jo,

det

skulle

vara

kul

- Nej, det tror jag inte att skoleleverna

utnyttjar

sportlo­

vet för sport.

Johan Andersson, 17, Närpes - Det kan hända att jag far till södra Fmland, Borgå­ eller Lovisa-trakten släktingar

och

för

att

vänner.

träffa

Om

vi

- Har man längre lov kom­ inte skall spela någonstanE så mer man bort från skolmiljön Nej, jag åker inte till far jag redan när sportlovet och sedan är det svårare att Lappland nu, först i slutet av börjar (Johan spelar i Daily hinna upp sig själv igen. mars. Mail), annars far jag senare. - Jag kanske hittar på nå­ Om jag bara hinner så åker _

INKOMMANDE

l\1ANAD

__

SPELAR

BUDABEST TRION J t

eclI vi dansal' onsdagar, torsdagar, fredagar, lördagar och BÖndagar

••• c

•.

gonting roligt . . . Visst latar

man

sig mera hemma när man

nu en gång har lov.

- Att jag skall plugga extra

••••

•h.

,nr

.. p p ...

• 'ra1t:.. ....,.... ..

s vågar

jag

faktis kt inte lov 't !

Anja Saari, 14, Kristinestad

land,

Jag skalI fara till Lapp­ närmare sagt filT scouter-

jag slalom också.

111111111111111111111111111111111ni III" 111111

Annonsera' j. öP


D 24 febr.

-

1972

öSTERBOTTNISKA

11

POSTEN

ringen:

tivt under sportlovsveckan

ed sport, träffar, gudstjänster U'RNAS

_ .... .... . ..

sportlovsvecka

hlir

en

aktivitets­

i ÖSterbotten detta år. LeJar­ vid Norrvalla och SÖFF drar i gång en nd aktiviteter på varsitt håll. De verks8ll1ma C' dedarna kompletterar. Värst verkar Ingrid • x b e r g i sjätte ringen vara! D(: mest skiftande och idrottsformer förekommer_ På kväHar­ del "öppet hus", hrasaftnar" träffar, sport­ ........:lSE och gudstjänster. aY stora mått

I

__Havet

inom Vasa län in- len i Lappfjärd, ungdomsdans mars. Enligt pl a­ och ungdomsgudstjänsL skolorna ha arbeIngrid Saxberg i sjätte ring­ mars, men den dagen en ordnar stafettskidningar, m-- andan lördagen den 5 teaterbesök och sportlovsdans ....m· i stället. Så de som Sundom. fjäIJs kan resa redan * Vörå kri.ll den 3 mars. 6-11

pIan startar troaktiviteter redan

_ ...

dej

\ ::,

I Vörå blir det någon sport­ aktivitet varJe dag. Vid -5kid­

.\ ...

stugan blir det i nstruktion för längdlöpare. backhoppare och slalomåkara.

slutar man med

hockey

spelas

..j

* Att "skida till lAdan" blir allt populärare. Marja Kytölä, Anne KyWlä, Merja Koskela och Jarl lördagen av­ Jokiranta skriVer sina namn i "lådhäftet" på en av de platser ut&nr6r Jakobstad där motiouslådorna tävlingar. Is­ finns uppsatta. Sflmmanlagt fanns trettio lådor som olika föreningar och f"6retag satt ut på. dei häl'

vid

skolorna

i stället.

centrwn. Bowlinghallen är öpp­

man få med Hilkka Kuntola 14-18. Alternativet På tisdagen är det gratis ut­ och Juha Mielo. färd för alla vöråunga till sim· blir det en underground-kväll Leif hallen i Storkyro och en annan med Jan-Anders Javing, m.fl. dag blir det skidutfärd via Liljedahl, Ingvald Back

som i Värå i stort

en varje dag kl.

Ryssberget

försiktigare. just

j

På torsdagen

20 km. att

ring.

blir

I uf-lokalen är det öppet hus

I

det

nya

ishockeyrinken

demonstration

skall det bli träff med sagor, kväLlen läsk och lekar i Närpesgården. pörtom.

lördagen

filmförevisning.

volleybollturnering

Torsdag kväll samlas närpe sÖppet hus blir det i alla ton­ ungdomen till b rasafton i Varg­ årsklubbar på tisdag kväll och dag eftermiddag slutar det hela bergsstug an med bLa. Ingvald pi ot dr äv ling i Petalax. för på kvällen skall en av de Back som gäst. Skolorna i ut­ På torsdagen går 8tafe v­ mest framträdande medle ar' kanten av Närpes skall få he­ Mexico-OS

lördagen.

Lör­

na av Vörå uf hålla bröllop.

långt smeten räcker.

skall

billig

* Sjätte ringen

Ritade filmer på torsdagen Och

ror våra aktivite- j varje dag kl. 18-22. Ungdoms­ bara kommunen och föreningen har skaffat en ny _-IiII:;�:Da godkänner den, så,I stereoanläggning. Musik och ! erbjuda s en hel läsk skall flöda. Som tilltugg serveras varma vofflor så Nin.5 också.. I hobby-hörnan

det

och

I sjätte ringen inleder man. av med slriddag på Öjberget på någon av Sports speiare. m åndag en. slalominstruktion För barnträdgårdsgrupperna för den som ö nskar och· på blir

Maxmo skärgård Gäster: FSNU-are.

ti.ll Miekelsöarna, en tur på ca

se tt.

Söff skall det bli basketturne­

l

sök någon kväll av SÖFF-elev­ lingen mellan tonårsklubbarna i

erna.

Norr­

*

valla-eleverna presntera en ny

Närpes

i Malax.

el-ljusspåret

Sago-

Sportlovsveckan i Närpes av- stund för de minsta blir det

l

me-d ung­ huvudbiblioteken på fredagen, konstig sak - något slags per I Närpesgården blir det öppet slutas på fredagen toppar an med e perpetuum mobile. Dessutom hus månda, tisdag och torsdag domsgudstjänst och en samling och samma kväll också besök Mickelsöarna på ski­ klotterplank, läs- och TV -hör­ kvällar. ingredienser i förs aml ingshemme t. Samma på Vasa teater. i samhallen i Stor- na. Pingis, corona, pilkastning , -------------------------------sportlovsbal på ishockeyspel, schack en etc skall

I

Nu kom

förekomma i f estsal en så långt utrymmet räcker.

I

en

programkväH

"Tina"

f'årsöker

Weekendsemester, skidsemester och vintersemester är nwdemt! Tillbringa Er semester bos oss, skida pi gga upp Er j vårt Motell genom att

på våra klippor, bada bastu och

simma.

Efterfrå.ga

paketpris mester.

Citroen Dyane , med samma lösa I feelil)9 som . Den kan i.nte andm bilar

Kausty

I

i I I

varför? har Europas bredaste modellprogråm, en försäljning .... 1.000.000 exemplar och en sakkunnig serviceorgani-

O.Rauiamo

Jakobstad -

Visasbacken

Tel. 13788

portör:

Kb LAATUVAUNU, H:fors

vasa

upp.

2CV- riktpris 9.45():I Dyane riktpris 1().4S():-

I

Kom och tilla närmare. Tina har ännu mera ögonfröjd än 2CV.

Bilförsäljning

G Kronqvist JaliObstad Södra Tullen, tel. 12 788

vå.ra fönnänllga Er vinterse­

för

tel. 77 211

Fira weekenden genom aU koppla av hos oss.

Vi

.. .

h a r: * * * *

MODERNA

RUM

med

dusch

och

telefon

RESTAURANG GOD

SKIDTERRANG

Vårt weekendpaket kostar nu endast 48: -.

rter 12 är Välkomme n

Y2 priset.

Barn

un­

till

Niemenharju Motell PIHTIPUDAS

-

Tel.

234


ÖSTERBOtTNISKA

12

POSTEN

Torsdagen drn 24 febr. - 1972

Sport-lirarna är optimistiska: o

Mästerskapsserien nästa ar SPORTS ishockeylag i

Vasa går på allvar in för att avancera till mäslerskapsserien i år.

Inför kvalseriens första match, som gicl. mot Tarmo från Tavasl-ehus, träffade vi ett la

gom nervöst och optimistbkt. lag. Sex lag finns med i kvah;erien som är en dubbelserle. Ti"

matcher skall alltså spelas innan serien är klar den 9 mars. Det betyder i allmänhet tre

matcher i veckan.

Vinnaren i kvalserien avance- re matchen bad vi Sport-b3sen ägnar sig at sporten. Laget trä­

rar

rien,

direkt till mästerskapsse- Nils medan' tvåan

skall

spela nen

Westerba.ck och lagkapte-

Hytönen

tippa

utgången.

I

nar normalt 4--5 kvällar i vec­

blir fyra från slutet i mäster- nen 6-4 . skapsserien. De tre sämsta lagen i m-serien' åker ut direkt,

Resultatet

Sport.

blev

3-2

Nu

kan.

tre

spelas

matcher

i

veckan. Övriga kvällar ägnas åt

dubbelmatch mot det lag som Westerback tippade 7-2, Hytö·

träning.

till

* Nils Westerback första kvalmatchen.

En match tar också mera än

den tid laget är inne på isen.

skall lagen

t. v. och lagledaren Mauno Mäkelä inför den

vara klara för att

- Vi går in för att spela en för upp- hard men just iShockey, säger chans att gå upp. Det lag man matchen tills allt är över går i mjukning. De skrinnar runt i Westerback. Teknik och taktik är SaiPa från allmänhet tre och en halv tim· fruktar 1 den första kvalmatchen mest tj ugo minuter, innan de går in är viktigare än styrkan, även me. sala. mötte Sport på hemmaplan f.d. Laurit i omklädningsrummet igen för om styrkan också bör finnas i Då matchen börjar kl. 19. att vila och ladda upp lika lång en spelare. Vi försöker undvika finländska mästarna Tarmo. Fö· Ishockeyn tar tid för den som tid. Då tar man bort skridskor· råkurr, mea ishockeyn är en antalet

lag

i

. senen

. mmskas

Sport-gänget tror sig ha en

alltså.

Från det laget klär om sig före

I

gå ut

I

isen

18.20

I I

.

na, släppnar av o. snackar tak­ hård sport och det tänder lätt tik, och då får ingen utomstå­ för den som blir ojust tacklad.

ende

. Hittills

vara med.

Före

varje

skinnskorna,

och

match

likaså

slipas

under

pauserna. Håkan Rosenberg är lagets

servi.ceman som sköter

det jobbet. En skild klubbmäs­ tare

finns

också

som

sköter

klubborna, och förstås lagleda­

ren Mauno Mäkelä som sköter hela laget.

har

man

klarat

uta n allvartigare störningar.

sig

Lagledaren· Mäkelä anser att

man helst borde

vinna kvalse­

rien och avancera direkt, må&­ terskapsserien är målet. Ordföranden

WesterbaCK

å

sin sida skakar litet på huvu­

det då det blir tal om ekono­

mi: det är en dyr sport, redan skrinnskorna

kostar 350

mark

Det är lagledaren som håller paret. Att utrusta en spelare reda på bl. a. kedjebyten. En går på 1.000 mark, och konst­ isen, ja det är en dyr historia. minut är modellen för en ked­ Vid Tanno-matchen uppgi.ck ja. Sports förstakedja med Hy­ publiken till över 2.000 betalan­ tönen, Hasi och Helama som de. Trots det kan man inte di­

.

den

Laget

Sport-spelare gör sig

klara för första kvalmatchen. Utrustningen

11••••111111II 1.1.11 I111111••• 11.11 I11111 II'"''

• Han är inte

tretton

hela

väger

kilo.

består

av

17

spelare

tre

Det

blir litet

1

för ca 8 år sedan. Hade ländska. - Jag har skrivit ca 2001å­ haft en del "hits" tidigare men berättar Cornelis vidare. gammalt l så kom "1 natt jag dröm­ tar, 01'- ,

Fru Bim var med på tur­ och nytt som jag ackompanje- de " Sedan har det gått Av dem har ca 80 gjorts på nEm i Finland. Hon var tidi­ rar själv. upp och ned. För ett par år skiva. Det finns alltid någon

men skådespelerska, gare ägnar sig nu helt åt att stö-

- Jaså, Hönan, ska jag ta

den? Den ville de höra i Hel.

da sin man. De är nygifta singfors och Abo också. 1 Svesedan ett år till'baka. TiIlgirige är man nog trött på den. Bim och mellan venheten Tror du publiken blir besviken Cornelis var påfallande. om jag inte sjunger Bellman? · .. - Blm ar alit'l d med pa · Förresten, konstigt det turneerna, berättar Cornelis. här med finsk publik. Det kom Det är skönt att ha någon d et i Helsingfors och Abb ock_

sedan

var

det

bekymmersamt.

dio

som

ett

tag

av

låtar.

Fortfarande finns det förbud på

några och !lågra får inte spelas utan

att

Samtidigt

vara lämnade

annonserade. hans

förra

fru honom.

Det har varit mycket folk tyckte Cornelis att Vasa-publi-: Efter Finland väntar Norge Utsålt överallt. ken tänt snabbare än den gjor-: och Danmark. Senaste lördag . När det var bara tre konser- de i Helsingfors och Abo. Här, Eurovlsions-schlager­ var det ter beslöt vi att jag skulle fa- kände man tydligen bättre till final i Sveriges TV. På sönda­ Det ra utan orkester. hade mina låtar.) kanske lönat sig när det fanns Cornelis Vreeswijk är hollän-. gen gjordes en singleskiva med

här i Finland.

dare.

Han

kom

till

Sverige

I

bl.

a.

ingenting

spontant.

totalförbjöd måste iden mogna en tid.

mina

som pysslar om en när nerså. Vi träffade studenter i Hel­ verna är på spänn. Att Corsingfors. De bjöd på lunch och O 200 låtar nelis skulle ha nerver märDär jag sjöng litet för dem. kel' m an inte i det avspända Nu är det uppåt igen. Har fanns också massor med finsk­ samtal vi för före konserten. språki ( . konserten Efter a 18 konser gjort ' ter i Sverige. g

så här stort. intresse.

ide bakom en skiva. Jag skri­

Det var bråk me{l Sveriges ra­ ver

framförande

Eurovisions·låten.

Snart

och

ledmngen

hockeyn.

juniorlag.

- Det blir inga Bellman.vi- 1949. Började framträda som ar­ skall det bE en skiva på hol­

kester.

spelarna

servicepersoner.

sor när jag inte har orkestern tist med. De är arrangerade för

Men

till To­ vädrar mästerskapsserien nästa år. Nu gäller det att sat­ talt finns 23 spelare i Sports sa. Spelarnas jobb hamnar gäng, och medelåldern rör sig ohjälpli.gt mer eller mindre på kring 23 år. Därtill finns flere undantag. Nu satsar man på jämte

* Två

rekt skryta med ekonomin

bästa.

Först

Cornelis turne publikframgång-

Cornelis Vreeswijks finlands­ blev en framgång.· I

turne

Helsingfors sjöng han för 1000 personer i A bo för 800 och i

Vasa för en fullsatt stadshus­ sal, kanske 600 personer. En så varit har Det Finland. sådan publikframgång hade knappt om tid, klagar hon. Hon han knappast ens själv vågat Marimekko­ hade tänkt köpa hoppas på. och annan typisk fin­ tyger Vid konserten i Vasa sjöng ländsk design. Kanske ett La­ han s,ina egna välkända visor. pinkulta-smycke. Har inte hel­ - Personliga Person, Hönan ler hunnit träffa några männi· Agda, Sportiga Mari, Ballan­ skor. den om herr Fredrik Akare och - Det skulle varit skönt att den söta fröken Cicilia Lind träffa någon familj och prata och många till. vanliga förhållanden i Finland, I början kändes det en aning säger hon. CornelIs är genast trevande men det dröjde inte beredd att skjuta upp avresan länge förrän stämningen blev från Vasa, men hon vill att högre. Detta trots att salen i han skall få komma hem och Vasa stadshus nog är mer iärn­ koppla av litet så fort som pad för solJennare tillställmng­ möjligt. ar än en visafton. Seg Innan Cornelis släpptes fram Fru Bim är första gången

i

på scenen hann SÖU:s

ERMO STOG. 11 SPORT

GAMLAKARLEBY AVD.

RESTPARSFÖRSÄLJNING AV

II

SKRINNSKOR och SKIOKANGOR

ande

Gustav

SkuthälJa

välkommen på de lokala

görernas vägnar och Ami

lund

och

Göran

Haldin

några av sina visor.

Missnöjd yerkade ingen vara

med kvällen.


den 24 febr.

-

1972

ÖSTERBOTTNISKA

POSTEN

13

___ 1I11111111111J111II11111111111111111111I11I1111111111111111I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 i.

Utflykt med kälke

FRAN 19.2. FLYGER VI IGEN TILL

BARCELONA och MALAGA Tidtabell: lördagar

lördagar

08.20 08.45 0 9. 15 11.00 11. 30 13.10

13.40 15.00

\V

.

/'\

Helsingfors Göteborg Göteborg Luxemburg Luxemburg Barcelona Barcelona Malaga

00.35 söndag 22 15 2 1.45

20.05 1 9. 3 5

17.50 17.20 16.00

Vi rekommenderar följande förmånliga TOP CLUB­ resor: Barcelona/Madrid 7 dag/785 mk, Sierra Nevada 7 dag/850 mk. a.ldamo provkör den på en

motor kälken

i

terrängen.

Denhär mod .. Ilen väger

112

bara

kilo,

är

man

släpva gn el. dyl. vid behov.

ler man väl också mest för fri­

Föraren får inte sitta och sova

tidsändamål.

då han söker sig fram i mjuk

MOTORKÄLKARNA

finns

många olika märken

och mo­ turerna tar det ut svetten.

deller.

Kanadensiska

. .. och TILL LISSABON 20. 2. Tidtabell:

söndagar

i snö, åtminstone under de första

Ski-doo KÄLKEN

söker sig

finns från den minsta viJlakälk­ het fram över modellen som kostar 3.550 men balanserar

Iätt­

med

mjuka

dr!vor,

man inte or­

mark till stora och rubusta sa­

dentligt, står man snart på si­

ker för 5--6000 mark. Den in­

dan

och

08.20 10.00 10. 30 13.25

kommer

ingen

vintern

har mr a k

7 dag/887 mk.

6.980. Mellan de som det var att lära sig cykla. och billigaste finns Sannolikt är det hela också

till

motorkälken om dyraste

!ångt

från bilväg.

knnde

man

många modeller. De större och lika

.

skida

dyrare an',ränds t.o.m. kälken går det för häst, den drar i

:::;���beh�än

fram höskrindan. digare är det inte KANSKE är det

lätt

sedan

man

lärt

sig

envisas med

att

i stället knepen.

aJla

fall

FLEST A

DE

NY FLYGLINJE ULEABORG-KUUSAMD OPPNAS 14.2.

kalla grejen snöskoter, en för­

inte

vinter-

svenskning

av

-21 a tt hålla sig sport att åka motorkäll,e. Men finska kallas

snöcooter. den

mottorikelk­

Rutten flygs med Convair Metropolitan-plan enligt föl.;. jande tidtabell 'O)

alla ka. Kunde inte vi också kalla _lUIniilke, bara för nöjets då vi provåkte ble v vi I dock inte dyrare fall ordentligt svettiga, och det den motorkäJke, det namnet

_lIOlIrbål,

och den

håJ-

I

kändes

i

benen

dagen

STÖRST I NORDEN

TJÄREBORG

.. '" :.

MADEIRA

ROA

8-15dgr avfärd onsdagar

8-15 dgr

IOrdagar,

-tärd 29. 4_

14.2. - 14.3. 15.3 . - 14.4.

I

efter. säger ju vad det handlar om.

,_

!

\1/

21.20 17.50 17.20 14.30

Det finns en intressant TOP CLUB-resa till Sesimbra

vart.

hemska Lynx kostar från 1.950 Det är strängt taget lika svårt

der

söndagar

11\

Helsingfors Luxemburg Luxemburg lissabon

FORSKARE

vid

13.40 14.30

universite­

!

månd., torsd., fred., sönd. alla dagar

l'

Uleåborg Kuusamo

15.50 15.00

l

tet i Mainz försöker få klarhet

..) Tidtabellen är ej ännu stadfäst av myndigheterna.

350 till

Från Helsingfors finns goda anslutningar till den nya turen.

i

den

400

gråa

forntiden.

miljoner

musslor, kräftor

år

koraller, och

är de

gamla

havsliljor,

pansarfiskar,

förstenades i

bergens

som

ALLA DAGAR TILL IVALD FRÄN 20. 2.

skiffer­

skikt, då dessa ännu låg djupt nere på havsbotten. I det klas­ siska fyndorr.rådet bundsrepubliken, vid Rhen,

För-

urbetar ett forskar­

lag från Mainz,

hjälp av

inom

skifferbergen

I

Hittills har vi under vinterperioden flugit från Rovanie­ mi till Ivalo tre gånger i veckan. Men fr.o.m. 20.2. blir turen daglig. Avgång från Rovaniemi söndag kl. 9.50, övriga dagar kl. 10.25 samt från Ivalo alla dagar kl. 13.50.

med finansie-Il

Volkswagenwerkstif­

telsen, efter en helt ny metod. Man

skaffar

bort

den

gråa

stenen från den lika grå forn­

ORMINA

RHODOS

8-15dgr avfärd lördagar, första avfärd 13. 4.

ab AII!IIIaI_rsg .

7, 00100 Hfors 10, tel. 90-10151

tiden under ledning av profe8­

Kontakta Er resebyrå eller Finnair.

sor Wilhelm Stlirmer lager för lager och undersöker den i en

mobil

röntgenstation.

Vid

ge­

nomlysning

kan man på rönt­

genskärmen

se

osynliga kontu­

ute på till o Gubben Jakob var älgjakt. När han smugit ommindre än 1/100 mm, forntids­ kring länge och väl blev han organismens minsta strukturer t ött och hängde upp sin ryggsynes på mikro-röntgenfotogra­ . . sack 1. en gran. . fiernas förstoringar. Ett exem­ Efter ytterligare traskande \ pel: den 300 miljoner år gamla skogen fick ha äntligen syn kräf tan (Dreilapperkrebs) på det eftertra tade villebrärer.

Detaljer

ända

ner

n

�L .&onsera.

i ÖP

ah

Mainz (DaD)

del,

kastade

upp

bössan

I

I

sköt.

till

Men när han kom

vad

han

trodde

"2sade

var

fram

den

de sig att stupade äl n . kJutlt sonder SID egen han , sa gubben Jakob ryggsack. Da "ör sig själv l

!

- Vicken. tur att

mej

ryggsäcken,

jag tog

av

annars hade

och jag skjutit mig själv.


./

t\ S 'f I'. R B O T T N I S K A

14

Torsdagen den 24 febr. -- 1972

POST E N

----- ------- ------ -------

••• Herr

Åke Svensson var ingen "herr". Bara en

port

vanlig

då det är hårda tider inom

kille

på något

under

Ab.

"Visst,

skule så gärna

visst,

hjälpa,

tjugo. Son till sin far, jord­

denhär

brukare. Att han kommit in

Försäljningen går baklänges,

till

att

vi .måste inskränka på perso­

för

nalen

landsbygden och hemtrakten hade inget att bjuda. fanns så litet jobb,

Det

och en

ack, så liten lön. Vännen Åke styrde s egen den

största

finnan

i

stan. Personalchefen, herr M Askros,

just.

berodde

att han trivdes i staden, men

till

nu

ha jobb. Inte

stad n

han ville

branschen

var

mycket

vänlig,

och

företa

en

turrationalisering.

Varifrån kommer John Blun,d?

vi

men

struk­

Vi

kan

bara inte nu just. Vänta och

se.

Ni

förstår?"

Vad Åke inte förstod, var

orsakern8 till att Ab Import anställt

den

stora

fotbolls­

stjärnan J-A L Kapallo som rek!amchef.

Inte

visste

en

vanlig bondeson att en halv-

Jobbigt varre

••

skakade hand, bjöd stol .. ."

handelsskolekurs

be·

rättigar

gjort förr ? .. . lantbruk ... värnplikten kvar . .. tyvärr,

plats. Men så gäller det ba­

inte just nu, men om Ni vill

låta höra av Er litet senare, kanske vi hittar något. Svensson, till yrket bonde­ son, gick. Omedveten om att personalchefens dotters fäst­ mans bror nog så lätt skaf­ ,.

färdig

Ja, arbete . . . Vad har Ni

som he!st.

• ••

Besvik€ls n

in på baren.

&

sam

Corn,

inom

var

verk­

metaUbranschen.

Det var chefen själv som tog emot. "Ja, inga dumma pap­ per . . . ha, ha, ha . . .mi­ litärtjänsten kvar . .. ha, ha, ha '. körkort .. ja, ha, ha. Kan Ni sköta en superskrott­ ningsmaskin växellåda

med

och

trefasig

skruvlockar?

Inte? Tyvärr, tyvärr ... ha, ha, ha

.

.

vänta ... rin­

ga . ..komma på nytt ... ha,

ha,

ha .

.

.

inte sant?

Ha, ha." Inte

för

att

direktörens

son var så inkommen i su­ perskrottning,

han

heller,

men visst jobbade han. Utom måndagar.

hade

han

sjukledigt.

till

ren,

V

transportfirman Express.

Direktö­

Arapyörä,

iförd

sin

bästa före detta svarta kos­ tym,

tycktes ha

höga krav

på sina medarbetares kompe­ tens. "Körkort? ... Van vi·d motorer och maskiner . .

.

ingen mellanskola? . . . ej heller handelsskola? . . . inte

ens

minsta

lilla

folk­

högskola? . . . nåja, får väl minska kompetenskraven för denna gång. Gratulerar, är anställd.

Du

kan

med att sopa lagret. Naturligtvis

är

Ni

börja

Svensson

lycklig. Han fick jobb. I sitt eget

land.

Som

han

snart

skall lära sej försvara. Och lön,

t.o.m. Visserligen

detaljer

beträffande

inga

John trakterna,

"Sandmännchen"

Och

du

lägga

och

jag

oss

utan

blivit de yngsta TV-tittarnas i Sverige.

favorit

kan

Beve S

Monica

·

.......... (10) 32

emot

(ny) 16

Agneta

Zetterlund ( 4) 16 föder föder

dig dig

Fältskog (ny) 15

en

ut·

. son

Hans­

............

5 Livet har så myc­ ket gott att ge Anita Lindblom

6 Någon Lars Berghagen

Rudolf

Wien,

gjort

uppmärk­

figuren och dänned bevarat den åt

eftervärlden. Det

ändå folk

fanns

ju

som trodde på den

lille skäggige mannens sam på en tcmtelik gestalt, som lilla Telesforos makt, så var har ännu inte helt drev sitt oväsen i lag med gu­ hans grekisIra namn, och man retts ut, skrev nyligen "Berli­ darna i det gamla Grekland. offrade t.o.m. åt honom. På. en ner

Zeitung". Den i tio band Oftast uppenbarar sig figuren del mynt s.om präglades i Mind­ utgivna "Wörterbuch des deut­ i plastiska framställningar vid re Asien finns han avbildad, schen Aberglaubens" räknar sidan av den läkande guden stående i sitt eget lilla tempel. Sandmann till begreppet "figu­ Asklepios. Den är så liten att Men vad väntade sig mänsklig­ rer att skrämma barn med", den når honom bara till knäna. heten av honom? Hos Askle­ men

tillägger,

sats

till

att

andra

han i

mot­

demoniska

vä­

se n är av godmodig natur, vil­ ket

nuförtiden understryks

Ibland

står

den

mellan

guden pios och Hygieia bad man

och dennes dotter Hygieia, som hälsans

förkroppsligar hälsan, t. ex. på

av en marmortavla, som

forskare

gåva.

Därför

är

om det

säkert, att också han hade nå·

got med hälsan att skaffa.

hans uppträdande i TV. Hans upptäckt i Bulgarien. Hela krop­ En del forskare. till vilka "Sandmann" var p e när höljd i en kåpa utan också professor Egger ansluter beteckning ursprungligen vanligt i det ärmar, ur ell spetsig mössa tit­ sig, antar, att han betraktades nordtyska området. I de alpina tar ett barnsligt, föga vackert som sömnens goda ande.

Hirvikoski KlJrscenlrum UNGDOMARNAS SKIDLOVSLÄGER 4. 3.-7. 3. börjar lördag kl. 10 - avslutas tisdag kväll.

1 Is this the way to Amarillo

(Get

....

(ny) 83 ( 3) 79

me some

Tony

RClDald

. . ..

toppentipset

11. Änglamark - Sven-Bertil ( 3) 30 Taube. - ] 2. Låt oss sjunga,

le och dansa - Agneta Zelan - 13. Därför sjunger jag en (11) 24 sång Ann-Louise Hansson -

14. Lärkan

-

Anita Lind­

blim - 15. Den kväll då sista

• skidinstruktion, friluftsliv och olika fritidssysselsättningar. • I programmet dessutom disko-, bastu- oeh korvaftnar. Priset för hela kursen 50 mk i vilket ingå.r instruktion, logi, mat

och

lägerförsäkring.

Närmare upplysningar om lägret erhå.lles från kurscentralens expedition

help)

(10)

73

Adress:

som även

mottagel' anmälningar.

Sykäräinen eller

tel.

Sykäräinen

85.

4 Lady love bug Clodagh

5 I don't

Rodgers ( 6) 59 know

how

to love him Helen

(

S)

56

... . (

7)

52

Reddy

6 Sing

a

Cliff

song

Richard

8 Let it Joan

.... ....

. .. ..

be

. (12) 49

(ny) 47

Baez Faith

.. ..

STOCKHOLMSBUSSEN ................. Nu varje vecka t.

9 Jesus Jeremy

OURELLA OY AB

of

7 A summer prayer for pea se Archies

( 3) 18

har

Den

freedom

sträckt hand Ann-Louise

-

tillbaka

10 Sången

C1aes-Göran Heder­

uppsatser

härkomst

3 Help I

ute på landet

'ström

4 Tag

10 Sången

( 2) 33

Roger Johnson 3 Här

i

8 Du mitt liv

på mej

två

bekym­

Lars Lönndahl

43

uppsvällt ansikte.

lönen.

ljus

( 5)

I

toria

The Sweet

Glenmarks

finns

Egger, professor i gammal his­

2 Pappa .Ioe

2 Snälla pappa vänta

inte

DDR-TV:n

Tony Christie

musik

det

Tyvärr har ingen diktare dagliga let tjära i ögonen på folk vilket gjort sig hesväret att föreviga kvällssändning för barn. Den­ där gett honom namnet "Pech­ någon av de ·myter som kanske no John Blund har nu också mandl". berättats v folket om den lilla i

guren

mer.

nästa företag på listan, Im-

1 Gammaldags

där

Blund ä.r den populäraste fi· mycket sand, stryker han i stäl­

men det ordnar sej alltid. och

••• Fortfarande hoppfull Å Svensson till vandrade

en kaffe.

Småningom gick han vidare, nu

Skroth

Tog

Två öl. Tänkte länge och väl.

Skumpa Ab

började

gro inom vår vän. Han gick

En kvart tidigare. firma,

reklamchef­

ra reklam, det kan ju vem

fat sej jobb i samma finna.

••• Nästa

till

. ..

(13) 42

10 Soley soley

Är det sedan fråga om privatresa sällskapsresa

Stockholm. Fr Jakobstad via

affärsresa eller

Vasa, fredagar'

gruppresa

Fr Stockholm, månd.

Vi är alltid redo

Mk. 99.-jtur-retur

att hjälpa Er

Resebyrån med den goda servicen

Middle of the Road (14) 39

10 Draggin' tre line 7 Elektricitetsvisan Dave Clark & Fri­ Tage Danielsson .. ( 3) 17 tåget gick - Dolls - 16. Fa­ ends . . . . . . . . . . .. . miljelycka - Tommy Körberg. 8 God morgon stjäna-

TOURELLA OY AB ( 2)

39

Styrmansgatan 7, Jakobstad tel. 13 065, 13 780


den 24

febr.

- 1972

öSTERBOTTNa

Jnblem ger pengar

KA

- Ön Barsa-Kelmes

l

POSTEN

Aralsjön

15

För övrigt är ön fridlyst. Där

är en rätt unik plats i världen.

finns en mängd ökendjur. . (Tasjkent, APN) Vissa tider av året, särskilt på våren och försommaren, ser . . ... Omknng Bal chasJ-sJon l Ka­ man kring ön molnbankar viI­ hstan har et fallit sal k kontur r exakt öve ens- za . ,regn - .ungefar mg . stämmer mea ons egna kontu­ . per lIter. Orsaken ar antagh­ rer. På vintern kan man se gen Balchasj jön som fått ta hur hål i s trandisen tydligt emot stora mangder salt genom upprepas Tlpptill bland molnen. d na och de under ordiska Även då regnar det nästan in- n.0 te alls på ön, som ofta försmär- bIlflodena. Men underhgt nog tar i solen medan det ösregnar har vattnats mineralha lt knap­ past förändrats alls. Antingen över sjön.

l

1

sa L

o Häromdagen hörde vi talas om kannibalhövdingen, _som gjorde en semestertripp per flyg till USA.. På vägen blev han så hungrig, så han måste be att få se på passa· gerarlistan! '

o

Vår generation har aldrig hatt chans, När vi var unga fick V) lära oss att respektera de g amla, och nu när vi har blivit äldre uppmanas vi att lyssna till ung· domen. en

o En gammal man har lasarettets öronavdelning vit behandlad. . Han går med ett bandage om ena tar vägen om posten för ta sin folkpension.

varit på och bli­ därifrån örat och att häm·

har salterna avsatts på bott­ därför nen som olösliga föreningar el­ att ön inte har några vatten­ ler också pågår en intensiv ka­ drag som "kyler ned den". - Har ni legitimation? frågar pillär rörelse som för det mine­ postexpeditören. vattnet upp till De uppåtstigande varmlufts- raliserade - Ja, det trodde' jag nog :;jälv. driver nära nog markytan på stränderna. Fuk­ strömmarna Detta

sker

tydligen

men doktorn sade att det var t en avdunstar snabbt i dessa örsprång. ökentrakter och saltet som av­ sätts då förs omkring av vin - O Internerna på. en fångvårdsan­ den. En bekräftelse på den se­ stalt skulle berätta om siU störs­ I ta intresse. En av dem sade: "In­ nare teorin är de salta regnen.

undan t,o.m. de sta rkaste regn bärande vindarna åt ena eller andra sidan. Dessa märklighe­ ter kanske förklarar ön s namn,

Barsa-Kelmes, som betyder "Gå

APN) l

(Alma Ata,

och kom aldrig tillbaka".

tresse?

la _fa....: · n _ g_s_ _t

Ja,

poliser

har

alltid

m_i_g _"._______ _ _

OOOOOODOoooooooooOOOOOOODDDDDOODODDDDODDDDODQr----,

UT

D

8

8

D

8

8

8

D D 0

D O D D O0 vara en "hit", mer än 100.000

har redan sålts. DE

21

olympiska

sportgre­

narnas symboler, spiralen lik­ som de fem ringarna.

efterfrågade av industrin.

är aven

konfektions­

0

D D D

8

'"

,".;t. AA' ,.

··

'..

HU

'.

55

c.a

(2

O

20 procent av försäljningsin­ komsterna, kan neka tillstånd

till smaklösa förslag från till­ verkarnas si da.

* * * * * *

Järvinen

Olympia

tävlings­

skidor

"

HartoJa T'åvlingsstavar av stål T'åvlingsfingerhandskar Skrinnskor Ishockey utrustning t.ex.

Ko-ho och Montreal isho cke y­ klubbor

V \. _

H"

"'JA",'

Vid

- Skidor

lipas

Skrinnskor skidköp

vallas

bindning-,trna

monteras

gratis Vi tillhandahåller även allt för jiiga­ ren och fiskaren

§8 D

D

El 8 8 D 8 8

D D

8 D

D O

VASA, tel. 11 800

Ring tel.

KURS

BÖRJAR

VARJE

11 251,

deltagare anses

MANDAG

så får Du närmare

upplysnlngar

.

fortsällea- vår stora

ATTFöRSÄLJNING Utan möbler från vår egen

.. a. allc­

7 b e t 8 t Y g e r. pris.

Ob

s e r v

era

v

år8

- Ll:XUS BADDSOFFSMöBLEMANG med le , &'UJllIIlIbäJts toppnlng. Pris endast - Lätt BADDSOFFSMöBLEMANG med lösa . endast ..... , .. . . , .. . . , .. . . . . *L HYLLA PA SOCKEL, teak. Pris - 'n'-STOL, sn1lJTande, gungande. PDa eadast .......................... . . m.m. Allt till REA-PRIS.

f ö r­ 780:­ 560:­ 280:­ 17():­

lill!!n][ö-rni·ng. inom 100 km radie. Garanti på varorna. E! från när och fjärran, ett besök löner sej säkert. Wm.__

Kokko-Kaluste AdoIfsgatan 13. TeL 14073

(Bredvid

Matkahuolto)

i

* HAWAJIGARDINER, bambu och rotting * RULLGARDINER, nya tjusiga tyger inkommit Mekanismerna HIs även skilt. * PERSIENNER, patenterad fin modell * RIDÄLUX och RIDÄNETT mörkläggningsgardiner * GARDINTYGER, INTERGLAS västtysk toppkva l itet * PLASTTYGER till specialpris

Vi har även specialiserat oss pil: Kornischer

Bälg.

och

-

Gardinskenor

Vikdörrar

kongställningar

-

-

-

Markiser

Tillbehör -

Ridåanläggningar

-

Tätningar

Balkongskydd

-

-

-

Bal·

Badrumsutrustning: .

Spegelskåp - Lavoarskåp - Torkställningar - Duschskenor

och Förhängen - Skj tdörrsbeslag - Fönsterbänkar - Hyll. skenor och konsoller - Bordsben

borrning

_.

"Dörrögon" - Betong.

+ proppning - Måttagnings· och monteringstjänst. FÖRMÄNt IGT

Redaktör PER-ERIC

FRÄN

Vasa, Handelsesp;'.,.,aden 38,

FACKMANNEN:

Tel.

13 370,

13908

--- ----- ­

ANDERSON

.,

0

Redaktion: Jakobsgatan 13 Jakobstad, tel. 13555

Redakt ör

t

Vasa S-E 10 D. teL

Glader 13522

0

0

REDAKTIONSRADET:

Helt

år

Kvartal

om

JJÄTTEURVAL SPECIALAFFÄREN I I I I I I I VASA PERSIENNFABRIK I

.

Tidningen utkommer varje torsdag.

Halvt år

våra nyheter. o En hippie kom knallande ga­ tan fram med bara en sko. Han möter en dam Bom upptäcker egenheten ocl! hon frestas tilltala Choraeusg. 7 - Jakobstad honom: - Ni har ju tappat en sko. - ---- -- -­ _ Visst inte, tvärtom, jag har hittat en sko.

förbund

PRENUMERATIONSPRIS 19 72 . • . . •

....

...... . .... .•.••

••. • • •

. . ... • . • , , , . , , ,

Skandinavien övriga länder numm er

BILSKOLA TOIVO TUOMI

..t8pafpasset med .....- lir 60 autografer

Medlem av tidningarnas

Alf Snell m an, ordförande Håkan Granlund Terjärv, Mar­ tin Marken Karvat, Susan Köhler Vasa, Lars-Göran Sper­ ring Malax och Birgitta Fors­ man Närpes,

KöRKORT TILL VÅREN! NY

ungdomstidning Jakobstad, Finland

8 B

Vi hälsar Dej välkommen till vår trafikskola.

KL. 17.00.

österbottnisk

HandelsespI.

D D D

HandelsespI. 17,

Österbottniska Posten

8 D 8 8

ooooooooooooooOOOOOOODOOOOOOOOOOOODDOOOOOOooo

Organisationskom­

mitten, som får lågt räknat

*

* Skidor * Stavat * Bindningar * Skiddräkter * Skidskor * Skidstrump or * Vallor mm.

D

8

NATUREN!

I

. . • • ou • • •.• . • . . . . • . . . . . • . • . . .

5:­

3:­

2:­

10:­ 1 6 :-:25

ANNONSMOTr AGNING: SöU:s kansli, Vasa, tel. 13572 o, 15 372

I I I I I I I I I

ÖP: s ANNONSTJANST JT-expeditlonen, Jakobstad Jakobsg 13. tel. 1315155 JT-kontoret. Nykarleby' tel 20024 Annonser bör Inlämnas senast tJi.ä.ndag kl. 16. till SöU-kansliet se nast kl. 20.

KASSA

OCH

BOKFöRING

Jakobsgatan 13. Jakobstad tel 13555

ANNONSPRIS: texten ..,........... -:90 Efter texten .......... -:83 Minsta annonsavgift 10:­ Bestämd plats -:10 per mm F ARGANNONSER: mInimistorlek 200 mm . tilläggs­ pris -2 : 0jspmm och färg. Föreningsspalten per rad 50 pI. österbottniska Posten ansvarar inte för ·ev. skada som tillfo­ gats annonsör på grund av fel j annonser som inringts eller som på grund av postförsening inte inföl'ts i begärt nummer.

Jakobstads Tryckeri och Tidnings Aktiebolag. Jakobstad 1972

,


öSTERBOTTNISKA

16 •

POSTEN

Torsdagen den 24 febr. - 1972

'Svårt att kombinera skolan 'och idrotten' .

HON VILL ha ett jobb som har att göra med idrott, idrotten Men idrottslinjen vid Vörå samgymnasium startade ett år för aen vägen

Maj-Len

ORAVAISFLICKAN

S undst

n

e

kan minnas. Som åtta---nio-åring tävlade

har

varit

he nnes

är

sent

för

stora

att det

idrottsintresserad

intresse.

skulle

länge

hon

gången på plan. och sedan dess har

hon första

hon fortsatt och nått goda resultat. Maj-Len går nu på ;;juan

i Vörå samgymnasium. Sjuan är en klass som kräver sitt. utöver idrotten finns det mte rum

för andra

fritidsintres­

sen. Hon skulle rad av att

vara intresse­

delta i medbor­

garinstitutets kurser. främst i

porslinsmålning,

men

nu

räcker tiden endast för gym­ nastiken. och däremellan trä­ Maj-Len

har

veckoslutsläger

kontakt

med

i

honom,

Örn

Man

försöker

slipa

som ka.n

av

hon

hemläng­

och

träningen

blev

första säsong i

knatteträningen

senaste

onsdag efter med

i

en

grupp som har kraftträning under Nisse Luukkonens led­ ning. hon kan åka med lin­

säg r Maj-Len. Det går inte ihop att hårt

samtidigt

som

säger hon.

jen . på

läger osv.

elvaåriga hänger

går.

med

har

ma. De danser man övar kom­ ligtvis

året

finns

i Västnylands

hålls stämman i Ekenäs den 10 som

nu

arrangeras

Hon skulle gärna bli gym- FOLKDANSARNA i Purmo be­ na stiklärare men tror att det höver stöd. Nu är det åtta par I är svårt att komma in. Det som dansar både folkdans och kan hända att hon blir me- vanlig gammaldans i Purmo­ dikalgymnast i stället. Hu- gården varje fredagkväll. men vudsaken är att man får ett de som är med vill gärna ha yrke som ger möjligheter några till med i svängen. Man till

rörelse.

Inget

tande jobb hägrar. Maj-Len

blev

stilla sit- vill

ha

både

dansare

femma

äldre

med.

Att

gången.

-11 juni.

400 meter bland B-flickor i I någonting,

man

kan

När

och Fjalar Holmqvist.

hon som blev fjärde.

Folkdansringen

har nu om­

en finländsk

motsvarighet

till

Helsingeham­

1 fjol börjarstamet

Det

och

vann

SFI-mästerskapet

Ledare

för

700

mellan

brukar

vara

med

och

600

och

dansa

vid

är 16,3. SFI-rekordet 16,1. I västerbottenkampen

kamp.

tvåa i

,

går

arbetarinsNtu

DM i fem­

Ett

tiotal

danser

gott vara med.

i Purmogården.

Bjarne

Snåre. Också den övriga styrel­ Riksspelmannen Gunnar Hahn sen fick

förnyat

från Sverige är intresserad av

Sekreterare

ntt

Gunnel

komma

över på en

bottnisk

turne

manslag

till

turne

med

sitt

hösten.

I

öster­ spel­

Ralf

I

denna Bro

Hamarström,

skulle också lokala spel- anter

.... ; .........

"""<I-

A..lta

I I\id

Sundfors,

och Leo

förtroende. kassör

och

Gun-Mari Supple­

Greta Snåre och

Rp.vi!mrer

är

medlemmar

Lindfelt. Gustav

Axel Skähl

.. Instruldör Sina Halmsson t.v. W ut de rätta greppen på foll,danss.. mlingeu

till

k'l

det finns

Till ordförande för folkdans­ återvaldes

Snåre, och

löpte regi.

hon 100 meter slätt på 12,9. och blev

hela

Hjerpe

Snåre ordförande

distriktet

Habn?

går

Bjarne

folkdansstämman. Gunnar

lära

purmoda

på 100 meter med 17.1. Hen- är Greta och ' nes bästa tid på distansen spelman . Lars

kring 1500 medlemmar och av bon i Sverige. dessa

inte

prövade bon på häck på skoj att komma utan partner.

första

blir

man

FM 1970 på samma tid som och de flesta befinner sig

och

Det

yngre

och

på dansat folkdans förut gör inte

schottis för

några

Purmo-dansare hoppas få fler med i svängen

mer sedan upp på den finlands­ Kaustbyfestivalen med. Dansa­ svenska folkdansstämma som re från distriktet skall också ringen årligen arrangerar. I år delta

inte

gott

den dag Eva slår henne.

natur­

Ekenässtämman

Eva

Hon vill fortsätta några år, men säger att hon slutar

I verksamhetsplanen för det

de

förekom­ kommande

även

systern

planer på. att lägga av ännu.

Även om idrottslinjen star­

hon

träningslänkarna,

Maj-Len

en paus

drar hon en viss nytta

det

vec­

hela.

är

gång

damklassen.

om också

i höst

korna har dock så få mött

skoltiden

i

För det mesta är hon ensam

Maj-Len har vid sidan av

vinter. De

bättre

Nu tränar Maj-Len för sin

lidande.

D Knattetränare

och

kommit

med träningen än senaste år.

tan så att både skolarbetet

få en tränare till åtminsto­

son och folkdansringens ordför­ takt med folkdansdistriktet om Värdar för kursen och års­ Kim Hahnsson intygade de lokala arrangemangen och mötet var E sse nykterhetsföre­ vid års- nings och båda att föryngringen är ett fr gan diskuterades Överesse ungdoms­ . faktum. Särskilt gäller det Ös­ motet l Esse. förenings folkdanslag. terbotten och västra· Nyland. Några defmitiva beslut fat­ Mest glädjande är att man nu tade man inte utan man gav bättre än förr lyckas hålla· styrelsen i uppdrag att sam­ kvar de äldre ungdomarna . mankalla lagledarn och spel­ Ett par gånger per år håller männen för att diskutera tur­ inom de man distriktskurser nen . sex distrikten i folkdansringc!O.

ojämnheter

kade inte, säger hon. Nu har

men drabbades av

hinner inte. Distriktet borde

femtio deltagarna ungdomar.

I

försökte Maj-Len bo IVörå.

av den. Varje

hela

distrikt senaste lördag och söndag samlades

Bnde

litet träning bakom, jag or­

der sakkunnig ledning.

DET ÄR UNGDOMEN som allt mer tar över inom den finlandssvenska folkdansen.

Gunnar Hahn har tagit kon-

senaste år. Men det var för

terligare av resorna. Ett tag

förlängs

tade för sent för Maj-Lens

folkdansarnas led Stina Hahns­

yt­

Skoldagarna

del

Påtaglig föryngring

Riksinstruktör

även om det inte gick så bra

tog sitt.

för sällan man får träna un­

man har skolan,

de

ter är hennes bästa distans,

säger hon. Men det är allt­

träna

till foll,danskurs och årsmöte i Esse var de flesta av

Maj-Len anser att 400 me­

skolan

upp att man tagit

-

österbottniska

energi

inte

med det

ne.

Finlands svenska folkdansrings

mera

om

sig massor av om man hade

En tränare för

ha

ger. "Ursa" kunde man lära mera

Sumlsteo

träna

för

deltagit

Kuortane. Det är nyttiga lä­

* Maj-Len

skulle

sin egen träning varit ledare

ning. några

Jag att

Esse.

Profile for Österbottniska Posten

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 8 1972  

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 8 1972  

Profile for webbop
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded