__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 16

16

&

1983 var det då konstutbildningen kom till Öster­ botten. l Nykarleby öppnade konstskolan dörrar­ na för den första kullen elever och i Karleby star­ tade efter årsskiftet en annan svenskspråkig konstskola på nordisk grund. Till hösten tar Svenska konstskolan i Nykarleby in den andra årskullen elever och den tvååriga skolan kommer då att ha ett fullt antal elever. Men det kan också bli så att en del elever går ett tredje undervisningsår i Nykarleby.

,

Konstslw/ans rektor Ingmar Knif är mJ'cket nöjd med de resultat som den första kullen elever har uppnått den första terminen i sko/ans historia•

.KONSTSKOLAN - Det kan vara sådana elever som tänker satsa på att bli fria konstnärer och då erbjuder vi de får fortsätta ett tredje frivil­ Hgt år att utvecklas under led­ ning av skolans lärare, berättar skolans rektor Ingmar Knif. Den utbildning skolan strä­ var till att ge är en konstnärlig grundutbildning på mellan­ stadienivå. Skolan fyller där­ med en lucka som funnits inom den finlandssvenska utbild­ ningen . Förutom skolan i Kar­ leby, som för övrigt rör sig på en mycket högre nivå, och en del folkhögskolor finns det in­ gen grundutbildning i konst i Svenskfinland . - Det här har lett till en ond cirkel som gett det resultatet att det i dag råder en stor brist på svenskspråkiga teckningslärare, berättar Knif.

-

Tidigare har Knif själv undervisat i samma ämnen vid Pedagogiska fakulteten i Vasa och därifrån har han tvingats notera hur tunnsått det är med svenskspråkiga lärarstuderande med siktet ställt på tecknings­ lärarkompetens. - Under åren 1974~83 var det fyra stycken som auskulte­ rade i teckning vid PF, berättar Knlf. Till Konstindustriella högs­ kolan i Helsingfors har det de senaste åren rört sig om endast en eller ett par svenskaspråkiga som antagning, om finlands­ svenskar överhuvudtaget kom­ mit in. Orsaken till den svaga svenska representationen står att finna i att det tidigare inte har funnits någon grundutbild­ ning på finlandssvenskt håll. På finskt håll däremot finns det sju

motsvarande anstalter.

u tbildnings­

Femton elever De Desta kommer från ÖSter­ botten, men också Sverige och Åland finns representerade bland de 15 studerande i den första årskullen. Under en pratstund med några av dem framkommer det att de efter de första måna­ dernas arbete nu börjar bli be­ kanta med varandra. Hälften av dem bor i skolans internat och de övriga söker sig hem till kvällarna. De som bor på skolan fort­ sätter of,ta och jobba under kvällar och helger, medan de som åker hem tar det lugnt. - Efter en lång dag i skolan är man allt för trött att orka ar­ beta med något arbete hemma, berättar Anki Segervall från Socklot. Hemuppgifter ingår inte heller i skolans arbetssätt. En av de mera långväga ele­ verna Peter Bergström från

Ra/r Wa/lis hiir till de e/el'er so';' kommit till Sl'enska Konstsko/an i NJ'kar/ebJ' fiir att senare klara siK ikonk,,/"· rellSen till hiiKre uthi/d"inK inom kon.fl (Jch rek/am.

,.­

~

"',"(f;rJ/a tie/en al' arbetet !'id konstsk ola Köl' lit pö praktis· ko ij l'l1inKar. /lär är det I'eler nt'rKs{röm. ('atharina Nygård (Jc h A nki ,\'egen 'al/ (Jm !rål/er på m ed grafiSka ö1'fIingar.

Åland, berättar att han helst skulle åka hem över vecko­ sluten, men det blir för dyrt. I Nykarleby har han inte heller rikligt kunnat anpassa sig: - Nykarleby vad är det för något? Några hus på en åker, provocerar han. - Det är hell annorlunda för dem som känner folk här, me­ nar Catharina Nygård som kommer från Jakobstad. Ralf WaIlis, som håller på med en uppgift i textning och grafisk komposition, berättar att han såg en annons för sko­ lan då han låg i militären i Fin­ land. På den tiden bodde han ännu i Sverige men eftersom fö­ räldrarna skulle återvända till KronOby, tyckte han alt det passade bra alt söka in till Nykarleby-skolan. - Jag hade siktat på alt komma in vid RMI-Berghs rek­ lamskola i Stockholm, men ef­ ter dehär månaderna är jag inte riktigt säker på vad jag vill . Kanske blir det konstfack eller Ateneum i stället, berättar han.

Efter det första året skulle WaIlis ha möjligheter att söka in till de skolor han nämner och skulle säkert med de arbeten de gjort i Nykarleby, ha goda chanser alt komma in. Men Ralf tänker ändå gå det andra året, för att vara säker på att ha en grundutbildning som håller i framliden. Kommer jag inte in någonstans efter två år här, blir det kanske ett tredje, menar han.

Antagning TiD Svenska Konstskolan i Ny­ karleby kan man inte ansöka med den gemensamma elevantagningsblanketten. Spe­ ciella anmälningsblanketter fås från skolan. Blankelterna ocb sex arbeten skall vara inläm­ nade till skolan före den 4 juni. På basen avarbetsproverna kallas man sedan till en gall­ ringskurs den 18-19 juni. Den som söker till skolan bör ba fyllt minst 17 år under den förs­ ta terminen. K-G OU '

Profile for Österbottniska Posten

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 7 1984  

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 7 1984  

Profile for webbop
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded