Page 1

I

5Op,-C

Ungdomsnämnd, 'f.ärening rycker in?

gor •••

ljllhy behöver sin har och ungdomsutrymmen

esterll-mllSical! F.u..LEG_:{NGET, ett amaförteatergäng.j Esbo, speJar - western-musica-Ien Oldahoma för fullsatta hus_ Ti· bar gänget spelat bl.a. drt socce.

r

3

n D

medi, utan i stället' var -. ..c.-:;arn e t amerikanskt folk. 8\"

-

ett

genomgående

missmod och

hela före

de

hade

.... RUllDma

bitter­

urpremiären.

grundligt

fel:

blev den största mu·

dittills,

liksom

nu

Den

gick

&lJ8f!hniy fem år och nio må· och sammanlagt :!..500 före!itällningar!

spela­

QEtAH' MA" •

<

järnor. det var in-

med

häst n.

Hammersteins

och

.;::� ;::

-

Vita

.

.

<

I

Mång a av melodierna i Ok la­ horna 'h ar i dag blivit något av

örhängen. bl.a.entresången Oh, vilken underbar

IQorgon,

Folk

tror så lätt man är kär osv.' 'Och samma

nu

spelar

musical.

amatörerna

för

fullsatta

hus på FaHåkers scen i Bern­ böle......,. Se sid. lO!

FolkligAt om

folk

D KRISTINESTADSREVYN . Som folk premiär.

e'

mest har

haft

* Harald

Det är en fin ocb

roande underhållning

om

folk

D BAREN är en viktig servicepunkt på en ort. Men många gånger går bar­ . verksamheten Uite ihop, aCh ägarna tvingas slå· ig.en. Så ha,. ckt gåti i Lillby.. . ' ' . Enda baren j Purmo är nu stängd.' '. Men baren behövs, och inga lämpliga ungdomslttry;','",en fin lS. Därför vill de unga att ungdomsföreningen och -nä,,1.ndt!n skall hyra den stängda

och folkligt i s.tan Och det är . ett· ungt gäng som gör • .

spexet, med Roy S t i

e

n. b e r g

.

spetsen., På bliden Carina .

I.a.aksonen. -

-

' Björklund t.v. och Helmer King Inne I den stängda LiUby-baren.

.•

'

e SE· SIDAN S

baren.

- Se sid. 3!

Ett

'

'

.

ek ttgt, e · .]-o,l_l.. :uu

rl,

1_ ·!'! s la gaV. sJaZ.vrrun. .

··

o ETT RIKTIGT. JOBB på den fria. arbetsmark., nad n .skulle ge OS8 ett annat värde. Det säger Kårku'las skyddade verkstad i tre flickor p JakQbstad. De re, Marianne; Nyström, Marianne Nyl nd och Ann-Mari Jobansson, tycker att det går för sig att jobba på ·verkstan. Men drömmen är att komma Ut .på· en' vanlig arbetspla.ts bland

vanliga jobbare.

Ann-l\larf .'ohfI-Dti'Wn syr fw;t lmR.fmn,r på ka·r­ t"..f'2"'·P . *

- PÅ EN VANLIG arbetsplats skulle jag få ' annat att tänka på än nu. Där behövde jag kan­ . ske inte"hela tiden sitta och grubbla över varför just jag_måste vara utvecklin!!"sAtikn.sä'!er AnnMnri.

Se sista sidan!

.

.

*

&fa.rialme

mattor.

N,\'lund

jobbar mest

,

med

att

vii·va·


. .. de• ., jan. , T.....

öSTERBOTTNISKA POSTEN

-Herre" ,go··r os.s to,le'ranta

För rörlig pensionsålder

öP

27 jan. 1977,

-

-

och en mjuk nedtrappning \

* Gtm-om att tillgripa en

frivillig förtidspensione­

ring av äldre arbetskraft (folk som har fyllt 63 och 64 år) kunde man ge arbete åt ett par tusen unga, _som nu går arbetslösa. * Det här var ett av de förslag som strax före års­ skiftet presenterades för arbetskraftsminister Paa- , Vo Väyrynen. Andra förslag berörde frivillig värn­ Gruppen pensionärer är re­ dan vid det här laget så

pass

stor,

att

dess

Skapa ett mjukare och män­

försörj­

framtiden.

Här

är

det inte

endast

digt växande

grupp -

tag har. man sänkt pensions­

om det finns ­ god vilja

åldern och det finns exempel

och

* Va.lmöjligheter

'på

har

förlorat

sin

arbets­

Att

förmåga.

en

generell

lösning.

två

stora

kategorier:'

åldern.

Det finns god anledning att tro, att en sänkt generell pensionsålder med lagsatta el­

ler i avtal garanterade möj­ ligheter

pen­

För många är 65 år

till

mjuk

nedtrapp­

generella pensionsåldern -inte

mun - där folk pensioneras

skulle, leda

långt innan de fyller 60, ock­

värt höjda pensionsutgifter.

exempel på folk som har sökt och

fått

nya arbeten efter ' uppn dd pensionsålder.

Många

till

några

människor som

bestämma:

den

stress

för andra är den igen alltför

också pensionsvillkoren skall

mineras. Dessutom finns det

i arbetsolyckor eller i trafik­

låg, särskilt om man kunde

vara

likvärdiga

många som gäna skulle göra

olyckor samt

för alla människor. Här kan

en arebtsinsats, t.ex. en halv

folk

som

inte

skapa

möjligheter

h ar orkat med den press som

mjuk

nedtrappning

de

givetvis också skulle gälla för

utsatts

för.

Genoin

att

tili ,

-

'

en som

någorlunda

det givetv lönen,

gälla! -pensionärs­

men självfallet

också

bE;teenden, forskningar som inte en professor borde stA friimman­ de för, vilka klart vederl'ig'e-er de flesta myter och vanförestä l­

; vetskapen om att de själva

antingen

skadades

här fråg-an, som under några veckor har varit föremål för livliga diskussioner, fr!imst då i huvudstadspressen, Modern forskning har åtskil­ Ilet att berätta om mänskliga

plågas av att tvingas arbeta

som tvånget utövar skulle eli­

ningar om olika sexuell R minori­ teter,

D

sådan. efter att de har passe­

-

= .5

-

I

;;=_ I= _== _= == == i_

• Vad vet utlänningar om oss? Förr 1 världen'var Fin­

land landet som betalade si­

na skulder, landet som fost­ rat Paavo Nurmi och som - för tre decennier sedan utmärkte sig i krig. S­ dan förstås: Jean Sibelius.

-

I dag?

Bilden är mera nyanserad, n f tt , " , interna.tionell politik är Helsingfors ett namn; det kan betyda - både fÖr oss och

:: : =:

::,

i

världen - m än vi tror, tycks även om det vara svårt att förverkliga hel­ singforsavtalets anda. Men sedan?

Visst är Lasse Viren ett stort namn, men korikurrensen är hård: han blir aldrig någon Paavo Nurmi - låt

:

v

! : e

ärför:

skall göra oss alla - också As­ sar stenbäck - tolerallta Vem vill ha ett samhälle. d1ir grän­ h hen­ 'serna kring människan I nes frihet dras allt sni!.vare: xuell fråga, I dag gäller en _

I= I =1= = E i= _: .

-

låt människan lev'l! Därmed är Inte sagt att al­ la normer och hänsyn skall kas­ tas överbord, men väl all den barlast som gångna generatio­ har människosyn snäva ners hängt om våra halsar Det är motiverat att be att vår herre

rat pensionsåldern.

r!!pl iken §il

ty­

gudagåva,

har I alla sammanhang försökt förespråka en li­ beral och tolerant människosvn, där ansvar och medmänsklighet och förbud tyngre än väger straff, Detta gäller också I den

nu

Det är ett rättvisekrav att

en

0_· p

till 65 skulle kanske göra det kan

är

l

värr är det alltför sällsynt i vår värld, Just nu förefaller det som om tolE)ransen - eller varför inte liberalismen I dess bästa former - skulle sitta slil'­ skilt trångt, Detta gäller poli­ tiskt, och litterärt, men det gäl­ ler också kyrkligt ocr - sexu­ ellt. l veckan behandlade rådhus­ rätten i Helsingfors ett åtal mot ett par radioredaktörer, som gjorde ett åtminstone enligt öP;s sätt att se aktuellt och informativt . program om :'Ar­ betsmarknadens uteslutna", dvs. om homosexueHa, kvinnor lika­ väl som män, Brottsanmälan gjordes av professor Assar Sten­ bäck, som här visar ett­ orim­ ligt nit: borde inte varje sant kristen människa hellre visa to­ lerans än intolerans" Att tala om att programmet skulle inne­ bära en offentlig uppmaning t.ill homosexualitet är att ta till; vad programmet gjorde var att visa vad som krävs för att skapa - ökad förståelse för do homo­ sexuellSl,1I situation,

avse­

en alltför hög pensionsålder,

folk, som

'J'<>lerans

ning både före och efter den

- också inom stat och kom­

sin' uppgift. Det finns många

sIonsålder är iIllte någon bra

I den sistnä.mnda gruppen finns

ha

övriga villkor, t.ex. pensions­

så i defaIl de väl kunde sköta

bö r skapas

grund av olika omständighe­ ter

minskas ganska kännbart -

för­

vilka

bevis

pensionsålder. I många före­

om barn och - som en stän­ tidspensionärer,

många

förtidspensionärer

en klar målsättning.

fråga om gamla, utan också

finns

att 65 är en alltför hög

gruppen

'ihop till uppehälle åt allt fle­

Det

kan den 'här stora

lighet

allt

färre produktiva skall tjäna re.

sin' tjänst vid fyllda 65.

farter och större medmänsk­

Många fruktar på goda grun­ för

* l och för sig är resultatet, inte dåligt, men det är inte heller så bra att man för den sakens skull bör attackera pensionsåldern på så här '-pass lösa grun­ der. Målsättninl(en bör här vara en rörlig pensions­ ålder med möjlighet till mjuk nedtrappning.

förbättrat arbetsskydd, lägre

ning utgör ett stort problem. der

samhälle

niskovänligare

plikt och satsningar _på läroavtalssy'stemet. Totalt kunde de föreslagna åtgärder.na ge sysselsättning åt 9.000 unga.

\ dem som siktar på att lämna

1911

r snabbare

• I "Finland -77" - en utgåva av ett danskt förlag som specialiserat sig på för

nämliga nordiska

turistbro­

schyrer - får man en gan­ ka god uppfattning om vad

dagens turistfolk t or är säl­ r jande, alltså om man vänder sig till kräsen (och rik) pu­ bUk.

En

från det gamla

vy

Hu'.r

·· a 'r

.

Några internationellt bekanta personer,/bland dem

en dansk och en italienare, rti ka k saftiga tranbär, fågelliv och

:::

=

av

inhemskt

:

design";" möbler, armatur, ljus, glas, kläder ,osv. med konst, musik och Vod­

ur­

• Men dessutom finns ut­ rymme för minoriteter som zigenare och samer, 'för en esplanadpromenad och för visst vore det loc­ kande, också för' en fin län­

,Åland:

av

l;

mar, lappländsk vinter, ga­ Inte minst i an­ tuvyer nonserna är bildmaterialet ' rikt, påkostat. .

allt

sprung.

d'l-,n b:ld

BorgA pryder, pärmen. BUd­ materialet i övrigt är varie­ rat:: bUder av ljuvlig som•

,ka,

gömda atelje, där hans uni­ växer lapplandsmotiv ka N

'

n

: : :

lev M Finnair... Är detta

b

l

p

f"rb' : KB kO V OkkO

Finland?

r;: : �::�

,

och

lagd.

naturligtvis

tillrätta­

Vem eller vilket land

vill presentera sig annat än i vackra bilder?

• "Finland -77" visar också på ett österbOttniskt dilem­ ma: det finns tydligen in­

F:n land ? II

,dare, att besöka Kökar ell r att i Lappland få uppleva Reidar Särestöniemis undan.

fram.

bilden ganska nyanserad -

'

,

-

genting av intresse att be rätta om. Men så är det Da ­ turligtvis inte, snarare är

Små bäcl ar =_ och stora i= =s .

inte har my,e..

som

;__:=_= 1_=

ket till övers för Kalajoki och Maakalla eller österbott· nisk älvdalar.' Ändå fi nns här mycket som kunde göra § sig bra i ord och bild: skär- § t e santa företag, =

k

r

Och mänskligt vardagsliv, naturligtvis, vilket' inte är så lätt att fånga i ord och bild. Men ändå är den här

:::: : d

Hur skall

.

vi kunna lyfta

fram ÖsterboHen .,.

ALF SNELLMAN

Ou­ Vattenstyreisen har gett tokumpu Oy:s Karlebyfa­ briker rätt att fördubbla sitt utsläpp av kväve, från nuva­ rande 50 ton i året till 100

det så att utgivaren har 5 knutit kontakter med folk

söderöver,

morgon kanske im litterär . . • Som människor skall vi Inte försk1uta' varandra. utan ta hand om varandra, En kyrka fylld av kärlek bor­ de ha den största 'famnen.

=

=

= I

WlIIIIIIUlIlIlIlIlIlIllIIllIlIlIlIlIlIlIlIllIllIlIlIllIllIIllIlIllIlIllIIi!IIII1I1I1I1I11I11I11I1I1I11I11I11I1I1I1I11I1I1I1I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIII'''''''''IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIUllllllb

ton i året. 100.000 kilo kväve är en stor mängd. Visserligen åläggs betala att också bolaget 30.000 mark i året i vatten­

skyddsavgift tills utsläppet minskats, men den summan ,är väl närmast symbolisk, en

droppe i havet . . . \ Vi skall använda fosfatfria tvättmedel och i övrigt undvi­ ka att f9rorena vattnen. Det är naturligtvis riktigt. "Mån

'. .

ga bäckar små . " Men samtidigt gör man in­ genting för att täppa till de

verkligt stora hålen. I stället borras de dubbelt större!


DS T ER

n den 27 jan. ...;, 19T7

BOTT

NI S

,..

KA

?()STE N

IEgen ledarskolning ·· bottnl.s' J a scouter :'for_

Fin underhålln_ ing

�----:-� -�

,-

It r

folkliga

kring_ det

r 9 '-

l­ I­

-e

O 'l'ERBOTTENS svenska

1977

s..:outdistrikt inrilitar sig under

på ledllrSkolning för att till.fredsställa de enorma behov

av speciellt grundskolning av ledare som finns i scoutkårer­ na. ,Finlands svenska scouters avsikt är att

1978

den här grundskolningen på distriktsenhl'lterna.

I-

När ,det österbottniska scout- j distri tet höll kårchefsträff och i årsmöte förelades den här pla-I nen fältet av scoutchef Filip Ham,e-Drot.:z; som ville veta vil­ ken b-eredskap man har för upp-' giften. Under mötet gjordes en snabb granskning av behovet av ledarskolning och efter det be-

t [I

t

I

Lo

l l

Finland

cm

Tidskriften Teaterforum ägnar största delen av sitt första num­ mer för

I är ät amatörteatern i

Finland. Teaterforum,utges av en organisation

med

samma

riksförbundet för

I Sverige.

nell teater

lIattfoIk oc:b Berndt Anfllfn 111' ruHga bänJddrottare framför rese-tv:n pA Pavls brygga.

namn,

icke-professio­

Tipskriften innehäller presenta­ tion av finländska amatörteater­

..... pi

organisationer, redogör för all1a­

USGA, teatergänget i Svenska föreningen BraM-gården i Kristinestad hade pre­ siD revy "Som folk e' mest" på lördagen. Publiken bjöds på fin underhållning

Selnäjokl,

törteatersommaren

-rjan till slut. Revyn är en fullträff och kretsar kring det som hänt i bygden, med

Finlands bidrag till Monaco osv.

wtoning på det FOLKLIGA. Sketcherna och kupletterna är bra och danserna som

De -tio flnlandssvens a teatrarna

förtriffliga.

presenteras,

Högnäs

-

scenmästare har Yngve BadDJaan och Roffe Mattfolk Fonden utgörs av _ildlir23de tyger och krukväx­ några korgmöbler. En bar monterats upp ne­ _!!Hor scen. I andra akten för­ scenen till Pavis inteytena går smidigt utan riliWl&.lan de. ­ Som ljusrnästare Peter Mattila.

har inövats av Gull. I Folkdräktsdans LHli Sukula, Tita Bod:tina Rosendahl och Kisu St_berg i randiga strandkosSenare följer Folkjytä, -... .... ,... iiJ utförd av Lilli, Sti­ Kisu. En Folkdans dån­ Pavis, där Roffe Matt­ Roy Stenberg och Mauno I[JRI5 - rto age rar "Rich Men" sex flickor da nsar med. rörelserna och u­ bildar en fin helhet i dan­ eller snarare jazz-danser­ dessutom är de fartfyllda ....y __t,J,

_

_

at:rors exakt. De musikaliska inslagen är och texterna skickligt lIIbiYaa med underfundig hu-

ra akten förhöjde deras med­ verkan stamningen avsevärt. I sketcherna ventile as Folk­ tryckeriet, eller det ambuleran­ de WC:t. Ämnet tycks vara po­ pulärt för revymakarna i Sydösterbotten i år, men det är ju Aktörerna verkligen ironiskt. visade också hur det gick till på Pavi:;; i somras då TV-inspelningen gJordes. Moikki Folke på sparlåga, Nordström, berättade om sina .. spar åtgarder. I ett nummer , följde man med Lasse Virens .:l guld-lopp i Montreal som a:kt ­ LäkarnaS va bänkidrottare. mångfald i K :stad, kommunaloch Bresjnev, som vandrar fullmäktige. och Folkfysik1l.ryf­ hand i hand trots att Urho vill tades också Spexet avslutades . dra sig ur det hela, samt -om med Folksamling, i Iltamat stil Åke och Antti som är lika go- med musik, korta repliker och da vänner. skrattsalvor. • Det -bästa musiknumret ut­ • Aktörerna är ett mycket fördes på "Pavisbryggan". An- jämt"t am. jalle Lind lads in. i att samtlIga upp­ ders Rusk, Mikael Bodman, Roy sats marks öng träder mycket ledigt på scenen. Stenberg och Lilli Suktila -Taube-visor 'till eget ackompan- De ca 20 aktörerna kan vara jemang. Publiken blev tagen av nöjda med sin revy, de har utan stämningsfulla sångerna. tvivel 'funnit sin egen stil nu de För den övriga musiken svara-, och då de fått hjälp med texterde Bengt Engelholrp och Thure I na av garvade revyskrivare oc ganska lit n ut- b!ev helhetsintrycket e bart po: Hi ds. . . stracknmg l forsta akten, l and- SltlVt. Sussl

teatrarna, och Rolf SöderIing be­

mor. Stina Lindedahl, Mikael Bodman, Anders Ru§.k och Roy Stenberg sjunger om det ambulerapde WC :t, 6m skatter, prästen, om folkarkitektur m.m. Största bifall t får Roy och Anders när de sjunger om Urho

Ingär

.

att

skriva

sin

egen

material

om

svenska

tea­

terskolan. Numret

Inleds

med en

artikel

om den folkliga teatern i Finland -

skriven

på.

danska!

Det

är

artikeln. Han har kanske, mer än någon annan

t övriga Norden äg­

nat sig åt den finländSka teatern som han bl.a. skrivit en mycket uppmärksammad uppsa ts om.

_

I

Rycket i Oravais

I

-------�------------

WASA TEATER ämnade ge ungdomspjäsen "Rycket" i Ora. vais i december men två av de I t e kåd sp larna .j juknade . . a forestallnmgen mstalIdes då. I Nu har ett nytt datum spi­ kats till dEm 28 januari. Enligt Carl-Gustav Nykvist var in­ tresset stort inför den plane­ ra de' förestäliningen i december s'ä han h ppas att intresset hållit i sig J ver jul­ och nyårshelgerna.

i

I

-

ISBANE·PM Arrangor: iAKOBSTADS MOTORKLUBB

_

Österbottens svenska scout­ 'distrikt bildades för flick-, pojk- och blandkårer senaste år då -de tidigare flick- och pojk­ distrikten fusionerades, Distrik­ tet har medlemsföreningar i Gamlakarleby, Jakobstad - (3), Vasa (4), Korsnäs och Kristi­ nestad.

Karsten Blerlng som skrivit den

mest -

om

pjäs "är ett helsike". ytterligare

folk

C U' Om _L

e

rättar

slöt man omedelbart inleda skolningen. Här finns in g_eIl tid att förlora, menade österbott­ ning:strna .. l forsta hand skolas patrull­ ledare dvs yngre grup pledare. :. I s'lenska osterbotten fmns det .. ett 60ett akut kursbehov for tal sådana. - Distriktet beslöt därför under våren och somma­ ren genomföra två kurser, den ena i Jakobstad-Kar.leby 19--=' 20 februari. I anslutning till Vasaflickornas jubileumsläger i sommar genomförs en andra urs huvudsakligen för Vasa­ regionen och södra Österbotten. Under hösten skall skolningen inriktas på nästa skolningssteg, dvs. grundkurs för ledare. -, Under våren hoppas Öster­ botten också kunna anställa en egen verksamhetsledare. For­ mellt finris det redan anslag för tjänsten. Förverkligandet beror nu närmast av huruvida man eventuellt inleder ett samarbete med det finskspråkiga distrik­ tet och var man skall hitta en lämplig person för uppgiften.

återvaldes årsmötet Vid Jeanette Slotte, Gamlakarleby­ spejare som distriktschef. Vice­ distriktschef är Ansjo Sandelin, Jakobstads sjöscouter och sek­ reterare Gert Strömsholm, Ja­ kobs1ads Fribyggare. Medlem­ mar i distriktsstyrelsen är An­ scha Kjerulf, Vasaflickorna samt Bengt Lydman, Vasagos­ sarna.

sommar­

bl.a. finns

bilder frAn alla de österbottniska

regin svarar Roy Sten­ han har på relativt lstad.kommit en av'de som visats i KrisIille!ltIId på flera år tillsam­ aktörerna. Sketcherkryddade med träffande dan som genast får med på noterna. Ma­ är skrivet av Lasse Affe v Alft han, Mika Bodml3ll. Roy Stenberg, Egil Henry Lindström och

föra över

TILL RUllA 26.

2.-4., 3.

(sportlovet)

finns ännu några platser . Start från Vasa 26. 2. td. 8.15 via- Jakobstad och Kar­ leby. / Helpension pris 440,-. Anmalningar senast 3;1.. 1. Närmare per tel. 961/15 726.

ORAVAlS TRAFIK AB

='

I NYKARLEBY nå Andra

Sjö isen

SöNDAG 30. 1. -77 kl: 13.


E RB o T T N I S K A . P O S T

:...,:.s=- T ö ---=

_ _ _ ___ ____________ _ _

Torsdagen den 27 jan.

EN

1977

Med i:

SKIDLIFTEN finns:

unga men ändå inte gröna or­ ke&1rar

* 2 7.MAN S6M VET VILKEN MUSIK .JUST DU VILL DANSA TILL!

OPUS

EXOM Bio Viking: Lee

*

Dessutom 'är ju DU med ! ! !

'SE BUSSARNA: Strandlinjen trän Vasa ousstatlon kl. 11).15 via Handelsesplana­ den. Kl. 19.15 från Söderfjärdeb via Näset. 'Kl. 19.15 frän Långåmtnne via ö- och Y Malax . Kl. 19.00 Närvijokl, Pörtom, 'Rainebäck och Peta lax. Ingves - kl. 19.10 fr, Pörtmossa via ö:mark, östra linjen, GranIid, Näverås. Kl. 19.10 från Kaskö 'ila ärpes" Westers frän' Lappfjärd kl. 19.15 via Kristinestad,' rjöck, (Obs! Stannar ej I Näsby.)

RAML IN BAND Nytt band med

"rutin"

,

Cleef rider igen i: DE DJÄRVA RYTfARNA-

van

som redan placerat sig

-

29.1. 20--01'

/

o..kester

i toppen

Wb, MIRKO med sin orgel från gitarren trän Abo­ Janne n l'ELLOW + .EERO gruppen på, basen och Seppo på trummorna:

Lördag

................... .. UNGA MÄN' SOM HAR MUSIKEN. J BWDET:

* 1

"Ungsfärska"

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aa'aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalDDDDDDDDDDDD ...

EJ

...

D

NU -SKA VI DANSA OCH HA' MYSIGT.

. " L A. . .. K·V E V S!a:. * :

.

EJ EJ EJ

-

I

:

:U:::i::frän Vasa, Centrum kl. 20.00. Från busstation 20.30.

EJ g REJ ...

.

• Ekman f r Bock 19.15 via Ger. .

'by, Iskmo,. Kiuperö och. Koskö Ahl

.. ..

PlI

..

.

g D DS!

l.ördagen den 29.1. kl. 20-01

.. ..

• OT frän •

. ' G. O D A Z * B A'R A

..

'.

godisband från Sverige!! !

.

Oravais, K altsor . , . VörA kl.

Grillcenter,

kl. 19.30 via 19.50.

• Majors fr. Sundom, Näset kl. 19.30 via Munsmo, Solf central

if

PlI

..

lluhk kl.

.

19.50 via Toby sten· bro, Gamla Vasa kl. 20.15 via

EJ EJ

..

Veikars.

EJ UDDDDD.DDDDDDDDDDDDDDDD·D DDDDI'lDDDDaDDlaaaaaaaaaaE:li.laPDDaaaaaa g

EJ EJ

.

.

.

.

_

.

ARETS FöRSTA DANS i

ÅRVASGÅRDEN tillsammans med

'* CLEOPATR"A * 'LöRD. 29. 1. kl. 20-01 Ni hänger

väl

me'!

19.05 Vaaa-Kvevlax-Vörå.. Haldin: 19.05 J:stad-Nykarleby-Jeppo.

BUSSAR: OT:

BILJ.GR.

SERV.GR. 5

5 ./

::E* .

.

c:»

-g

-

...

d.e :a1 · ·

LöRD. 29. 1. kl. 20.00

REFLEXBANDET Allt som behövs för en toppenkviill

BUSSAR: Sjönejden fr och Esse. .

.

J: stad 19.30. Sjönejden fr. Nykarleby i9.15 via Jeppo ,

o.

Markby. Kronlunds fr. Säka 18.45, Gamlakarleby 19.00 via Kronoby, Kållby . . FUNKT.G& n' o. VD. BILJ.GR: F. .

'

.

/'


dea n

Jan.

-

öSTERQOTTNrSAA

1977

OSTEN ------

, ......................

ÄR VI _HÄR IGEN

Oravaisungdomar

Söndagsdans llled. populära ZOTCH .

o

:JEE:

ALLA

B.lÖRKÖSY ATERUPPI:-JVA DEN-GAMLA GODA SKöNA STÄMNINGEN - NI SVIKER VAL INTE OSS NU. MUSIKEN:

FöRSöKA

S L KL. 20.00.

BARBARELA spelar

r

-

LöRD.

BLIR FöRSTÅSS I TOPPKLASS Funkt.gr. l

.

'RYCKET'

ges på Oravais UF: s lokal

28. 1. kl. 19.30.

lgooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOB BO ,oB TONARSDANSi O§O SINGSBY O§O OO OO §O NOX ,* OB§ JoooooooooooooooooooooooooooooooooooooOOOOOOOIBO ......................

fredag 28. 1. kl. 20--24

INTRADE

n

öRA UF:s TEATERAMATÖRER I har

gjort en revy,

ELO NA HilLT ANNA ,

SOll

PREMIÄR: fredagen 28. 1. kl. 20.00 i Vörå uf:s lokal.

HAR

Förköp: Vörå Kemikaliehandel, tel. '56 176.

...:A TEATER 19 o.

MORBROR

VANJA

20 Karlebyrevyn

_tjd1tfar!&aIl tel. 14 661

ORAVAlS UF håller

-lid. 13.

2. kl. 15.00.

tadgeenliga

ärenden.

Alla med! Styrelsen .

ihåg

RS.löTET

REPLOT UF:are n kväll (28) 19.30 i lokalen.

kl.

Alla med! Kaffe!

ser till att det svänger.

stans att ta vägen under vin­

I

Filmklubben vill göra film, om vöråungdom -

I ORAVAlS

tern. In.om Lillby u har man . gång på gång varit mne på att bygga någonting nytt/-en samHelmer K i n g, ungdomsse· . lmgslok a l . kreterare, och Harald B j ö r k­ . " en d r h'IStor . M en det ar l u n d, styrelsemedlem i Lillby Att bygga någontIng nytt ar uf, är hel tända på ett sådant ganSka omöjligt i dagens läge. arrangemang. Därför tycker Björklund att .­ I baren skulle vi få när­ det skuIle vara en l'deal·ISk l" osmast idealiska ungdomsutrym­ 1 . mng att hyra baren. ,men om vi gjorde små ändring­ . - V·l beh'· over mmdre utrym- ' ar, säger de. " men d·· ar unga kan tr äf' fas, saDet skulle vara utrymmen för ger han. Däremot behöver vi mindre träffar, för tonårsträf­ . ' det mgen festsal. Sådana fmns far o. dyl. . gott om redan nu l Purrno. En - Men vi kan slå två flugor festsal finns det alltid möjligi en smäll: hålla baren öppen het att hyra de gånger en så­ för allmänheten på dagarna, dan behövs. och använda ungdomsutrymme­ Men det är värre med små ut: na vissa kvällar. rymmen där unga kan träffas Något beslut hit eller dit ett par gånger i veckan, där de

KU & N

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIiiil

stort i Oravais

• LlLLBY

n{

I N::::�P;�;�;:;;R I Et-intresset

I

Å RSMöTE

r

i

5

[""TO'NA'R'STRA'F'F-i"' 'KR' 'O' N'O' B'�7''1

Ii

FiJjaode föreställningar: 29. 1., 30. 1., 4. 2. och 6. 2.

Ii

Pensala

Wasa Teat rs ungdomspjäs

fredagen den

-

SKAIL

Komossa,

och Karvat

.............._ ...... _..............................................I

TILL FLYDDA TIDER ÅTERGÅR, MIN TANKE ÄN SÅ GÄRNA DET ÅR NliSTAN SA. MAN FAR TARAR I öGONA NÄR MAN TANKER PA. SA DANSER MAN UPPLEVT I SKAREN. V1 I

I

Kimo,

i

]I .=-:. -

10. 1. kl. 20 O(h.Ol.00 :.........................

I

------------------------------

UF har fått fram flera lovande ungdomar i bordDessa tt-nnis . är bl.a. Guy Norrgård, Stefan Strand och Kurt Jusslin.

/

/

FILlUKLUBBEN i Vöri'a val­ de vid sitt årsmöte förra tis­ dagen Carl-Gustav NYJivist till

ordförande..övriga

sty·

Av de äldre spelarna är det .. .. många som har mOJlIghet att

relsemedlemmar blev Annika

laget.

John-Mika·el Långs, sekrete­

. l

komma med

.

Palomäki

.

representatlOns­

Anders

Det ar " end ast dagsf· or­

men som ar " den avgoran '· de.

rare.

__

fen.

ringen.

För

att

pidro däremot är Vör-å uf film och

strå vassare med att ha tre uf

som

en 35 mm:s film piL biogra.

"lt två lag mom ' Jard e f'·' har anma

Oravais

filmer

skall visas på Högstadiet och

"

anmälda,

kassör och

Vid årsmötet utvald.es

fyra 16 mm:s

. . I· söU :s bo rdt enm;' ....lurnermg .. . _.J ;.. Or.avals uf som ar det eHUaSl

I ett hig lag

viceordförande, Bagge

väcka

intresse

för

klubbens verksamhet

kommer man att före varje två film och vid filmens slut dis­

I

och Kerklax uf ett lag, sä· kutera uppläggning, intresse, finns ännu inte. Pedersöre har kan känna sig hemma. ger Carl-Gustav Nykvist som I klass-värde. helheten eller nå­ ännu inte valt någon ny ung­ King och Björklund har tänkt .­ domsnämnd. Lillby uf tar upp sig att baren skulle vara öppen är ringens kontaktman för bå­ i got speciellt avsnitt . mera in" gaende. sager NykvlS' t . frågan vid årsmötet nu på sön­ mellan 9 och 17 på vardagarna. a'e bordtennis och pidro. planerade film, -King Första dag. Detta som service åt allmänhe- Ungdomsnämnden kunde ten. På onsdags­ och fredags- King och Björklund. Med små Kong. vis . å H ?gstadi t sis­ Ame­ gå in och betala hyran, åtmins­ kvällar skulle ungdomsutrym­ ändringar kunde bardelen mins­ t dagen l Ja ua; l. Med . , m eds ort ­ varld undre kas s l r I I skulle kas. och de rum som skulle antone delvis, säger King. Det är mena vara öppna. Då statsbidragsberättigade utgif­ man försöka få igång tonårs­ vändas som ungdomsutrymmen l vsveckan den 28 februarI på bIOgrafen. ter. Sedan får· föreningen ta verksamhet. Där kunde tonårin- I förstoras. I , · -hand om själva barver samhe­ gar spela olika spel osv. Vidare har klubben också " . . . . Det b orde vara mOJ·1·19t att·1 " l m 1 en f'l ten. planer på att gora i " . . ,gora de annrmgarna med frlvll­ d • DI·sko T. me t er mmu 10 k t' var på Clr a liga krafter. menar de båda.· • Inte för vinsten t emat V·· oråung .. domen tt a f" "l ·'11 or upp va sta er re --Id Att ordna diskodans är in. " radda ortens bar. och yngre for - Den verksamheten skulle te heller omöjligt, säger Björk-! att få egna utrymmen. · Långa t inte drivas för en eventuell lund. Föreningen ha fin mu-

I

I

-

"

.

,

..

.

I

I

_

öTE

_

gen den :U januari

kl.

19.30 vid Union­

geenliga ärenden .

närvaro nödvändig. Styrel

n

vinst, säger Björklund. Skulle sikanläggning vid Klacken. Det

\

På söndag tas frågan upp på vi kl_ara det utan någon större är bara att flytta in anläggnin- i Lillby uf:s årsmöte. Då är det viktigt att de som vill ha utförlust, får vi vara nöjda. gen och spela. De rum som står tomma är rymmena möter upp, säger Det är ett gammalt problem att ungdomarna i LilIby och på kanske 60-70 kvadratme- Björklund. Cander nejden omkring inte har någon­ ter. Det skulle räcka,· menar

I

-kVäIlS- .

-----

drinkar trista . morgnar. -

.

.

-' VI l Känn ditt mun


_.

____________

B_O __ E_R __ Ö_S_T ___

________________________

A

__ I S K ' ,· T _T_N

N,

P O S T

____

1977

T o= ==a g=en den 27 Jan.

__

Te ater, lucia bal , och gästbesö inslag vid tonårsträffar-i Malax o TONÅRINGARNA, i

J\lalax

har

under

hösten

samlats i llygdegårdf'n på onsdag kvällar och i Sol­ Ilem på torsdag kvällar. Det iir ,ingenting ovanl

t

att tonåringar deltar i vardera träffarna. Avståndet melJan de två lokalerna är, endast 5-6 km. Senaste vecka

beslöt

I

Malax

uf:s styrelse att tonårssamlin­

, i ända- j' qvist

fort ­ ler. sättningen skall hållas på fre­ J Solhem är det Anneli Ahl­

garna

i

Bygdegården

j

jnte att ta ett "nappatag" med

17 -18-års pojlcar om det gäl­

dhgarna. Detta är mera

målsenligt med tanke på, städ­ ningen och

den

barndaghems­

verksamhet

som

sedan nyåret

äl

förlagd

till

Bygd egården.

­

en

I damålet 'av

Bygdegården

dom

ung

synnerligen

kommunen.

tonårsledarna

berättar

Här

Maria

åsik­

iAhlqvist

Anneli

och

Eriksson

aktiv

med bestämda

' ett

erhåller

sin tur får understöd för än-

fungerar 14-åriga Maria Eriksson

som

arvode av för!'lningarna, som i

ingenting att invända mot änd­ i

Svenns

barnfolkdansare.

Tonårsled arna

ringen. ledare

Britt

rar också en barnklubb och en grupp

Tonåringarna i Yttermalax har

Som

och

sköter ledarskapet. Där funge­

verksamheten

om

ter och stark vilja, Hon Jvekar tonårsklubbarna,

Dansliurs

l

ytterrnal.ax

ocll sportlovsalitiviteter o "SåTT P.<\ i bäter skiv" får man ofta höra i Bygdegår'den I)å onsdag kvällar. Omkring 40 tonåringar håller till i ungdomslol{alen från klockan 19.00 till 23.00. Vi dansar, spe­ Vi hade

13 tonårsträff!ir under

hade

en tonårsdans.

vi S61f- och Simdom-

borna inb judna. Det var en lyckad

,kväll. .

Tyvärr

är

det

inte så

I

'

ha

fler.a

aktiviteter.

ordna, öppet

en

o ,ATT DE UNGA GåRSA

Tonärsstyrelsen inom Malax uf Lisbe ' 'th

förande,

lise

Sundbäck,

Fogde,

många som möjligt kommer med. Egentligen skall ju pojkarna bju-

Vi

'hus-kväll,

biokväll och olika tävlingar.

rare,

Men det skall kanske ordnas en danskurs så då hoppas vi att 'så

Fogde,

Storfors,

göra

och

som

problem med musiken. Vi har fått

Ledare

pendla

skall

red!1

ut

Ingmar populär. Därför beslöt folkdar.­ för unga och inte hade samma svarar med dragspel., sarna att försöka få mera in­ 'alivar som de, äldre.

de

för

träffarna är

tresserade nom dans.

jag

ungdomar

'

att­ börja

I stället

med för

med

Nu är vi en grupp på 20--10

ge-

gammal-! barn

Vi har haft några hobbykvällal'

(leksll.. Det kommer vi att fortsätta med.

*

Skapande

ver

ksan1het

I

väldigt bra.

Mari

barnklubbeu i SoJheru.

a

E

r

Ik sson

I

Kursen

i

barndans inleddea

nu i ungdomsföreningens :regi. Från början var

'vi

både

från

Ö-Malax

Vi

och

att

att ;dansa; Y-Malax i åldern 8-13 år som

Maria Eriksson, ,som för- enbart folkdans dansades ock-! I 'mellan ytter- och övermalax. Nu söker hålla ordning -och som skö- så gammaldans. Intresset blev ' , ' .. ors de t som vI sk aII fä ha varb" S9 stort, då aven· barn k :m ter skIvspelaren. . ' tio nya LP' . sm. v I h ar fått k " opa " ty , Men vi har Inga storre problem med ,så VI blev tvungna at t deocenmgens bek ostnad ' . , . . -Ivor på f'" sk, ' , , . vid traftarna. Hittills har det gått la på oss. själv,

vi

när

kom

Det

Dan

frågor och " problem som uppstår vid träffarna.

Under höstterminen har vi haft

uf

föreningen.

Folkdansen i Malax har de dansare men efter hand ;,val­ enkla l?ar;hfolkdanser och olika ,1 och Stig ällskapsdanser. För musiken 2. Det är de senaste åren inte varit särskilt nade intresset. Kanske de var

funktionär

funktionär,

Övermal ax

ett 40-ta;l danslystna i åld. rn 8-13 år så nu har vi en ",iil'skild danskurs för dem.

sekrete-

kassör,

i

vill lära sig dansll fick vi erfara

ställde till en kurs i gammaldans för de något äldre ungdomarna i

ord­

s m skall besluta om vad vi skall

da upp men här är det tvärtom.

att låta skivspelaren

att

skall

tUarla Eriks-

invaderade danskurs - ,blir et ett barndanslag?

Under sportlovsveckan kommer

b estår av Maj- nger Jänttl,

många

som dansar då vi har tonårsträff.

lov

vi

alax, fr.v. AnnelJ Ahlqvist, CanJilIa ,Rörinlund,

Vngo,

lar kort och pingis, diskuterar och har roligt. .

höstterminen och

väljer skIvor

* Fyra tonårsledare son och Ralf Levlin.

över

/

ledar.e en

del

är

Sö derm an

medvetna

föräldrar

är

om

emot

dessa danskvällar, med den mode hinner lära

dansat varJ'e månda!! kväll.

tiverin!!en att

Tre ledare hålla sig senare. försöker Vår åsikt är att ju tidiO'are ordning och reda och främst b . ' . .. .. visa dansstegen ordentlIgt for I de kan dansa, desto stor re nyt­

I

.

lära sig. Vi inledde med grundsteg

i

de

10 danserna

vanligaste gammal­ och

* I övermalax u1 bå.ller ett

fortsätter

'

.

var och en som verkhgen VIII

med

/

ta

har

..

de senare. Ledarna ar

I oavlönade,

alltså

ingen

utgift

för uf-föreningen. Kulturnämn_ den i Malax har dock gett oss

barnfolkdlwslag på att

vä.xa fram.


TelWdagen den 27 jan.

-

öSTERBOTTNISK;A

1977

'L . -.;..:...;. -"'"'-"'-- -_..:..._

POSTII!N , -- -----.;,... ... .,.,...,.._._. __

...

..

_-_

. Cha!ge är namnet

- Tonaringar . pre ,enterar sig

på ungt lnalaxband -

som · trivs

att spela .

n

D DET HELA .BÖRJADE med att Ja-n Ö s t v all fick

·trum ts.

Nu håller det I)å att bli en ny orkester. Tre poj",: . kar övar tillSammans i ytternudax. De borde få förstärk­ ' . ningav en organist och en gi tarrist. Det var i augusti 1975 som I varje. vecka. De spelar allt från

Runo östvall köpte trummorna rock till åt sonen Jan.

Han och Kurt-

Erik E n h o l m hade spelat till-

låt att låta bra också.

de 'sig för att bilda en orkester. spelade

dansmusik.

så nog får de en gammaldans­ -

sammans så smått. Nu beslöt Kurt-Erik

gammal

Kurt-Erik klin också spela fiol

-Men man borde vara fem för

el-gitat>r att det skall

bli riktigt

bra,

och Jan trummor. Det blev inte menar pojkarna. Därför vill de

Småningom ha med en organist och en gi­ .

mycket musik.

I

fick de med en tredje pojke i· tarrist till. Om det finns sådana

gänget.

Det­

var

T u o m e l a.

Alf-Johan

som inte bor så långt från Ma­

lax är det båra att höra av sig.

Då Alf-Johan också spelade

I

*

bar

1\laJa t.()nAringarna .-

p'd

bilden prfflenterar

tf'xlel'lla.

gjort största delen av

i

det korrespondentträff fr.V.

Maria

Ball LevUn. •

Eriksson,

vill

I

Nii.sta

Kronoby och

23

sig och

Ve<'ka

sin

verksamhet på

I Kristint'"'!la.rI. MaJa:"gä.nl;'et Stor fors, 1\farla lSol'dman, Maj-Inger

Peter Hagfors, Hilding

skriver

(Y,e'b

rr

in . sig

träff.

Jäntt - l

vid

och

en

sam

vi

själva

I

Nu har gruppen fått ett namn. dare för Malax storband.

sådan

De_ kallar sig CHARGE,

som ledare för

är att barnen skall få intresse

.

Som

fungerar

Jag tycker att någon arrau­

- Det gjorde ju Zotch också l gör borde ge CHARGE 'en de om några år skall dra sitt oeh de har blivit så bra, säger chans att få uppträda offent-_ strå till stacken. pojkarna. De tycker CHARGE ligt. För övrigt säger jag lycka Vi började- med träffarna på låter lika bra som ZOTCH. till !

<;ali-

så at t man slipper "l"änna runt" i byn utan att veta man ska-Il göra. Så -;I,riwr de två. 'f!ic liOr som leder .....,.... .-t:- mheten i Över ma lax uf.

gruppen

betyder TULL. Namnet hittade Alf-Johan Tuome'la.

de i ett seriemagasin.

för ungdomsföreningen och att

eget initiativ.

las där man kan lelm och ,gör a

/"

Medelåldern i gruppen är un­

till der 15·år. Kurt-Erik är 15. Jan

bytte Kurt-Erik

Alf-Johan var också är 14 och Alf-Johan 14 år. basgitarr. . bra att sjunga. Han blev trions De har lärt sig spela i sko­ sångsolist. Nu var det fyra lan. Bra hjälp hal' de också av stämmor i bandet och började Jans pappa Runa Östvall som låta för någonting. är gammal dansmusiker och le-

Meningen med' dessa träffar

\"1 VILL GE BA:RNEN migonting som någonstans 'aH

sidorna. _De 9 februari blir på .bilden .är

här

den

februari

någonting att göra e -

de

står f.järde ringen i tur,

el"gitarr

Vi gör det inte

Pojkarna övar

för lönen utan för eget intres­

R a l f ,L e v l i n

tillsammans

ses skull. Vi vill att anslagen

I

till största delen skall gå

till

material åt barnen. . .. .. På. t" far.na f 01.:80k er VI leraf "'1 dare låta barnen sJa va be­

Barniräffar har anordnats i Barnantalet varierar mellan . , .. . t:Ir- Yal ax ungdomsförenings 15 och 20 I åldern 7-11 år. . .. -' . I" . . \""arJe ordag. I ntresset f" or Barnen bl'Ir medl emmar I Over.. · V'I st" amma vad de VI·11· gora.\ . .. d dn""o tr -ff " r gan ska stort . Ma l· ar a ax u g d omsf" e orenl n g na r -- _ _ _ ..:...:_ _ ..:. -n__ _a _ _ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _....;.. _ _ _ har målat på glas, gjort un­ ....,...

_ _

derlägg o. låtit

SolheIns tonåringul'

bjuder o

DET

AR

lig och nyrenoverad lokal

.

skr attar

rD

En

bordtennis

och

corona

och

pratar

del

till

mellan

hem

Bygdegården

och

har inte alltid' varit

och roligt.

Det har varit en hel del be-

ligt

samt

vas

och

av

I

skivspelare

vårterminen

och

vi

material _Som-möj­ att hjälpa och ge

ideer för att barnen skall

och

få ut

mesta

de här träffarna.,

Vi

råder

andra

tri­

möjliga

att

starta

barnverksamhet. ni ska se att ni har lika roligt som barnen,

rH ur funktion, så har vi lånat att det naturligtvis 0ckså Bygdegårdens. Att k0ra den en

intressant

onårsträff i S lhern g:\r s:' är med skivspelaren i höst. ? . fall ut pa att det, Varan egen skivspelare har va­

"\"anhga

nu

ledare skall \försöka skaffa så

stämningen stiger. Åldern varierar mellan 13 och 18 :'jr.

i

är

vädret

Barnen har själva fått göra

Ja, Just det - Solhem i M ala x .

går.

vilket

När

upp listor över vad de vill' gö­

torsd.ag kväll oc Il vi befinner oss i en hemtrev·

rngdomarna kommer och

dansa,

omtyckt.

tillåter är vi ute och leker.

gast,er

ln

dyl. Ibland har vi

barnen

mycket

••

• •

ibland t.o.m. roligare.

Sol­

I

I

vungq.ornarna.

Iigt

att

det

blir

Det

är

}

någon

mer

filmkvälInu på vårvintern.

, v,

L_'-::!::! :::.:::1

nyoårhundrode

::":::'=;';::;'; : =---

l

r. början av !-)esö kav

december hade

Vasa

teater

vi

möj­ då

som

utförde teaterpjäsen "Ryck t"

Då hade vi ordnat med bUSS1:II

hade

"Luciabalen"

dec.

bussar ström.

den

var

från'

Bergö

är medelpunkten I den trio unga mu..l­ tillS8.llll11apS I Yttennalax, fr.v. Kurt-Erik Eaholm. " Alf-Johan Tuomela.

tnunsats

övar

traditionella;

i

Harr-

I

ordnat

Korsnäs,

.

_-

.

" tomtar tOaga d e In l. l olra I en. p a var

Luciatåget

hela

söndagen på besök till Mogården, pensio, M lax och Peta' närhemm

-------

" mast siktar VI' I'n oss ·Nu nar den 3 "Sportlovsdansen"

.

' cla tonmars. Då ämnar vi inbJu åringar från Uf Hoppet i Hel. la x. PenslOnarsllamnden bidrog singby. A n n e l 1• } da med. tax_i._. _ _ _____ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __

.

:-

___ _

i ..-••----------------------!

fredagen den 10 det

jättefin

----------_ .

o

:

En

ka nter 80m

H a r r i e t I Jan östvaU och

C a m i II a,

lätt

*.

.

Men det har gått i alla fall. fran Bergö och P eta I ax så d et på vare vaktmästaren Tack . med folk l ganska iivlict " _ bidrag som vi naturligtvis Sol hem, Karl-Gustav Aspholm. var ·Solhem Efter pJ'a"sen var d·.... i- mycket tacksamma för. För '. "" Nu när ,vi­ börjar efter jul ' . att VI skulle ha sluvtio l vi skall kunna fortsätta får vi våran egen skivspelare. meningen blev det nog OCKflå Det _QPpas vi att de som är intres­ Det f·mns ett 40 -ta I sk'Ivor som dans. . . ' bara hade tlllga en då serade faktiskt kommer med i ekall delas upp mellan Solhem ' I till en skl spel re som då och I fortsättningen också. och Bygdegården. Då behöver . . f ck for seJ a t spara d .å de inte köras fram och tillba.. i scambanden, så b.ev det val l. kG. mellan lokalerna. - Under A n_n a-L i s a, ; JI inte helt lyckat. M a r i t a o. R e g i n-a hösten har vi haft en filmkvä . Det tog vi igen veGkan därpå" Den blev mycket uppskattad 1-\

_

med i

och, 'PetaIax.

Kvällens höjdpunkt kom kL

2J .30 då Lucia 'med' tärnor och

Vad händer i din förening? ••

Glöm inte atl tipsa OP! j'flko[;sta(.l tel. 13 555 Vasa tel, 13 522

i . .....IIII1". illlIilI...........IJII!I••••••••i


öSTERBOTTNISKA

8

Torsdagen den 27 jan.

POSTEN

-

1977

Sjcrn.ansminn,en från 1927

">

'Alle man på däck ••

nar stormen tjöt'

.

o 01\1 SJÖMANSLIVET för 50, år sedan kan 67-åriga Lea!lder B o n n berätta. Han var sjöman i 20 år. Nu är Leander Bonn lärare i metallslöjd vid högstadieskolan i Petaja;;: och

mycket omtycld av eleverna. För Maria Erilisson har ban berättat med

fyramastade segelskutan Nordö.

l

om

- Jag var 17 år när jag i båt. När vi skulle ändra kurs vatten

april 1927 mönstrade på fyra­ kommenderades

alle

man

sin

första

sjöresa,

som hade spolats om­

på bord då det blåste s

mastaren Nordö. Det var en se- däck. Under nattvakten arbeta-

våldsamt.

Vi klarade stormen och kom

gelskuta som lastade 600 ton.. de vi fyra timmar och var ledi­ fram till Frankrike till ett stäl­

l

Den byggdes i Brändö i Vasa ga •

I

fyra

timmar. Arbetsdagen le som hette BveJongmesurme.

år 1918. Om det blåste bra kun- var 12 timmar. Men vi måste Vackra kvinnor kom oss till mö-

de den komma upp i 8 knop.

/

pumpa skutan torr först innan tes. De gav' oss

matroser plus befäl. Matroserna var klädda i blåa s.k. don

rock, byxor och träskor. Lönen

var 350 mk i månaden.

Jag

hade'

till

nattvakt så jag

kunde inte gå i

• Vatten till tröskeln!

gerier som består av en kort

adresser

krogar och dylika-,ställen.

Besättningen bestod av fem vi fick vara ledig

land' följande

dag. Jag sov ombord medan mi-

Matroserna låg framme i fö­ na kamrater var och roade sig. *

I

ren i

det

vi kallade

skansen. De kom tillbaka fulla och glada.

Mathållningen sköttes av en I Det var inte så lätt att sova

Därefter

. • •

lastade vi splitved

i Haukipuct'ås. 1- Gävle i Sverige ko pletterade vi lasten.

gick

jag

berättar

s.iömsnsininnen.

m,en i h,amnen

l,

lonen

/

,började det blåsa hårt en

I

?,

vänt,ade flickorn(u

När vi närmade oss Frankri­

ke

dag

Bpnn

i _ lll-nd lika fulla· som dagen innan. äldre kvinna men kläder och när det blåste hårt. När jag med de andra. Det var midsom­ Men nu var de också smutsiga dylikt måste vi sköta själva. Vi vaknade konstaterade jag att marafton. Jag beställde mitt blodiga. Det hade blivit· och seglade mellan Finland och bråk på krogen. De hann smita Frankrike. därifrån. innan polisen kom dit. I På min första resa gick vi • verha l are för första först till Nystad för att få en mast som' brutits av reparerad.

Nästa

Leander

Mina kompIsar kom tillbaka.

Det var bra sammanhallning mellan besätt ingsmännen på n segelskuta. VI som seglade holl

oss förmer än de som arbetade' pli. ångbätar. Vi kallade dem för . "fattiga angbåtsarbetare" Om det var bra väder bruka­

de vi klättra i riggen och lekte

våghalsiga lekar. Vi klättrade

För de tre första månadernas: upp i toppen av en mast och

lön köpte jag ett par överhala-! drog oss längs en vajer

re, ett oljeställ. en slips o,ch en

halsduk. Så

tog

vi farval av

I till

i

fram

nästa mast. Det var en tung

och farlig lek men ingen skada­

Frankrike och styrde hemåt. Vi de sig. Den som inte vågarie gö­ natt. Två man måste styra bå­ vattnet stod jämt med tröskeln livs första öl på en krog. Jag hade legat ett par veckor i ra detta ansågs som ynklig. ten. För varje gradstreck vi kla­ som var 40 c hög. Alla lösa tyckte att ölet smakade illa. Då hamnen; Den tiden .sköttes all; Det v ju också bra som öv

i

!

rade fick vi 25 öre. Det blåste saker i skansen flöt omkring i jag tyckte att det var tråkigt lossning och lastning för hand. ning. Ibland hamnaae man ock­ motvind. vattnet. på krogen gick jag tillbaka till Det var härligt att vara ute på' så att klättra i riggen när det Nordö var lättstyrd ingen blåste hårt. En gång när det hav t igen. Skutan var inte läck. Det var båten. ---- '------ .----�---..,,.--

Maria-y tonårswdare viijestatk fjortonåring ", bra.

De

Det

är Maria

E r i k s s o n. i Malax uf som - berättar. Maria är bara 14 år men en bestämd och viljestark ung dam som trots sin ungdom inger en viss respekt. I vintras var hon med i en teatergrupp som Berit Nygård hade samlat ihop. Då var ton­ årsverksamheten inte så bra i Bygdegården. I somras fortsat­ te hon som bilj(}ttförsäljare i Aminne. Det var då som hon började diskutera tonårsverk­ tonårsledare

med

förande Lars-Göran Sperring.

På annat ställe i tidningen har Maria berättat om tonårsverk­ samheten. Hon har många pla­ ner och ideer för framtiden. Som avslutning på året tänker hon försöka få till stånd en ut­ färd med tonåringarna. - Jag- skall bli snäll när jag blir stor.' säger Maria skälmskt när vi frågar. Ja, kanske ung­

l

domsledare. fJa,mmare..

säger hon allvar­

I

- Jag fiskar strömming med

tite

till havs. berättar hon. Det är

05!h tände på. Men så

i vattnet.

Det var höst innan ,i! '<om Från Finland till Ålands hav och upp till V'!sa räckte det tre dygn. Vi hade intillbaka

spännande. Jag kan' nog köra motorbåten alldeles ensam.

i

Maria har specialtillstånd av

I

polisen att köra moped fast hon

inte fyllt 15 år. Hon har en li­ ten Monkey-Honda som hon

gen värme ombord och det blev ' Men' vi klarade resan

kallt.

I fint.

'I

I.

julklapp av sin bror

som bor i Göteborg.

- Jag skall köpa en lättvik­

tare när jag blir 16 år,säger

Maria kunde ,gott uppge

.

För ung!

Strax

före

julen

1927

kom

polismyndigheterna ombord för att granska våra pass. Jag var par år' för ung och .måste mönstra av.. De skickade mej i

I ett

prylar

överhuvudtaget som ett ytter­

militären.

ligare fritidsintresse.

Maria Eriksson är en av de

där ganska ovanliga ungdomar­ na som man träffar på då och

!

då.

Seg

slå

I fattade stYrmannens tumme, eld. Jag I som var omlindad, kunde inte annat än skratta. I Han hoppade omkring och skrek och skrattade själv Det tog en god stund innan han , kom sig för att doppa-tummen

hon amatörteater och lljöliv.

tekniska

försökte

ret. Vi doppade en trasa i pe­

i trolium

fritidsintressen; förutom att le­

och

styrmannen

röret slog han sig på tum

Då fick jag en ide. J ag för ­

da tonårsverksamheten. uppger

motorer

fru­

:fag tillsammans

i slog att vi skulle värma upp rö­

Hon går i åttonde klassen j

hon.

rör till

men. Det var inte så bra

högstadieskolan i Petaiax. Som

till

fast. När

I/ upp

också fort över.

samheten med föreningens ord­ fått

med en

jag att klätt­

En tragikomisk episod inträf­

sit

lyder /'mej

pappa på somrarna långt

Tillsammans

färskvattentankarna hade

gansl<a bra. Jag har en mapp där jag skriv.et. upp allt som

går

slagen.

fade en gång när ett

händer, vad som beslutes och vilka önskemål som framförs. Jag blir fort arg men _det

blåste kraftigt blev en talJa av-

. ra upp för att få den lagad,

o JA G VILLE att det skulle bli tonårsverksamhet i Bygde­ gått

I

I styrman hamnade

gården i vinter så jag erbjöd mej att ställa upp som ledare \ om det behövdes. BittilJs har det

'

* Det Öl' mAnga 80m tycker att -jag är stor på mej då jag är med i så mycket, säger '{aria Er ikSSOD, men det är jag inte..

När jag år 1933 seglade på en annan båt såg jag spillrorna av Nordö, som hade. , trandat vid Da.ll.marks kust. Den segel­

i ,>kutan I

mal.

blev bara 15 år gam­


ToI'8dag n deD n

jan.

197'7

-

..

Samhällsengagerat

I Tages trio.,

filmklllbhsprogram . "

framställer

'h:obbygrupp

en

Tage·.spelar· i fem.orkestrar!

C IIALAX-KORSNÄS film klubb h beslutat att sätta in fW stöt under årets sportlov ör att öka' intresset för film­ IiJubbens verksamhet. Den 2fj februari - sportlovets första kväll, - öppnat inan kluhbens -dörrar för allmänheten och speCiellt för sportlovsledi ungdom. På u ngdomarnas eget förslag har man också valt f il men : "Generalen" av mä.<fter. komikern Bust er Kea ti on . , Generalen"

'

-----�--

DET ,ÄR TAGE JOHNSON, mHitärrnusikern, som är upphovet tiJI nya gam. maldansorkestern Tages trio. '- Jag ville ha omväxling från mili.ärmusiken, säger han. Jag ville pröva,

på all spela dansmusik. Jag fick blodad tand genom ett engagemang på Ernst bar tillsammans med Vasa teaters kapellmästare GnilJenno Michf"J.

en

ningsfilm. Som helhet är SoJa-' SåTage Johnson tog kontakt ris ett bUQskap om hopp. Fre<lagen den, 25 mar s visas med Roger Rågård i Pörtom, ör Keaton kriget i Amerika. en järnvägsman från sydsta- FAMILY LIFE, som däremot som han visste var ledig sedan tema som modigt börjar för­ behandlar verklighetsnära l;lam- G ustaf Wasa upphört. Roger i f ölja någ ra' nordstatsmän 30m hällsfrågor i allra högsta grad. sin tur visste om Nils-Erik Så skapades Tages stulit ett lokomotiv. Kärleks- Filmens handling är uppby ggd Tuomela. temat i filmen blandas med kring tonårsflickan Janice, som trio, - Det är Tage som sköter krigets strategi - "Hon älskar är alltför svag för att kunna historisk episod från inbördes­

säger Rågård. slita sig loss från den_ småbor­ håll-i-gånget, att om det får H svänga n a . iljö gerli ga och snedvridna m n där föräldrarna upprätthåller trummorna. Han sköter också

mig inte. för att jag inte har

uniform. Men jag är viktigare lokförare, därför togs jag om "håjkandet". , inte ut- till kriget." lag och ordning. Hennes per,. - Det heter ':?oijkandet", r­ ' e e o anletsdrag eaton orörliga eg t jag fö s nligh t s och K rattarTag - Ha ar f n Solf och de fantastiska händelsern kv äv s , Janice kommer in : och har lart SIg .,hOlJka på en kon­ skapar tillsamm ans sinnessj1,lkhus, där hon först trast m e l lan det alldagliga och, sköts av en ung läkare, som Stundars , " " , Annars ar det forstås NIls­ ovanliga. Komiken i Kea­ genom egna metoder når godll .r Erik Tuomela som står för det filmer består i att" hans resultat. i välljudet muntliga DSlll:te Läkarens vård- avbryts sena- mesta Det är han som sjunger. trion. h sledningen re oc sjukhu av Han' tycker riktigt bra om att bonom. flickan sätts­ på medicinkurer är och får elchocker. Loachs, re- sjunga sockersöta' och sam­ :;portlovsförevisningen svensktoppslå­ lubbens andra förevi sning gissörens, film är uppskakan- mets-vemodiga tar. Dessutom spelar Tuomela vår. Den första går av de men den ställer berättigade peln redan i morgon kväll frågor också om förhållandet gitarr. Roger Rågård sköter orgeln den f!Ovjetiska' filmen SO­ ungdom-vuxenvärld i vår egen SOUl

uå I

I

LARIS visas. Solaris är en pla­

som kretsar kring två so­ lar - en röd och en blå. Ef­

trrsom

inget liv där,

anses

bar inget

kunna rymd­

innu landat på planeten. dA fOr.?kningen g r framåt man att Solaris av en hittills okänd livs­

J'UILCJl er

for:m - det tänkande havet.

Vetenskapsmännen på rymd­

ationen intill Solaris kommer

UlidE-rfund ande

ma Iii

sig i

med

att

plasmahav efter

deras

detta

föl1Dår

sådant som

tankevärld.

le-

for·

rör

Kär­

k. lösheten är en stor fraga i

fil m e n , som är en verklig god­ bit för alla som vill se sp,än­

I

och om det finns piano. Rågård

miJjö.

Vilken film som kommer' att

visas vid den sista av vårens

förevisningar den 15 april är i skrivande stund inte fastsla'get.

har' tidigare spelat i Brazil och

Gustaf Wasa.Tuomela har spe­

Jat i båda dessa band men'ytter­

ligare före det i Zigano. Tage

Johnson

är

ny

som

* Tages, fr.v. R ger Rå.gård, meJa.

,ra ge 'Johnson

Nils-Erik

Tuo­

För, icke-klubbmedJemmar dansmusiker, men har trots det Tage'i just nu. Fö,rutom i gar- nog också hobby , säger Tage. kostar det 'endast 5 mark att den överlägset bästa musikut­ nisonens 'orkester sköter han Inte spelar vi där för pengar­ se' sportlovsförevisningen mEm Från ock-sa trummorna i Vasa stads­ nas skull. Det 'är roligt att hålla bildningen inom bandet. viII man samUdigt bli medlem Solf musikskola komTage till orkester. På Vasa teater med­ 'igång litet. Man kan alltid ploc­ kan man' betala medlenmavgif­ Sibeliusakademins militäl'1llUsi­ verkar han i den grupp som ka in någon swing- eller jazzlåt ten 10 mk dessutom och sedan kerlinje. Efter tre år där blev sköter 'acKompanjemanget. för ibland och sånt är roligt att :ile r ten av visningarna gra­ På fritid spela. han milftärmusiker vid g rni- Plocka famnen full. tis. -Men: det absolut bästa al- Men det 'blir förstås mest sonen i Vasa. Där har han nu spelar han i Lärarhögskolans' ternativet är, naturligtvis att med serge- Big Band. Den femte ärTages svensktopp, säger Rågård. Det heltidsanställning komma med redan i morgon trio: ants grad. vill gammaldansarna helst ha. kväll, så, får man se Solaris Fem olika orkestrar spelar tango, - Det här medTages trio är Och så n gon "stö.itan" . på köpet. \ --=--- ---då och då, B e r i t Ny g å rd

Scouter seglar' ut l 500 sjömil

slr'ulen

JAKOBS1'ADS

Redo tema.

pla­

och förbundets flaggskepp Elli­ , nor på. dess längsta sjöfärd ge­ nom tiderna, en långsegling på över

1.500

sjömil

Sjö-77 i

till

årets

öscoutläger.

Borgå. skärgård. Läg­

ret samlar

ca

hjälpa

är

scoutårets

I Jakobstad vill man göra

valider och pensionärer,

sjöscouter

största finländsl(a

att

bLa, punktsatsningar för barn, In­

-nerar att i sommar föra ut sitt

full_med

Bland de större hajksatsningar­ na märks ett

flerdagars

lovsläger, av sissityp, en färd

I maj

sport­

ItY fors­

och' i sommar Byvl­

ken-eskad rn

_samt

skohli gsse'

glatser.

1 valen fick fö

ningen sin förs­

, ta flicka som avdelniAgschef, Det

- Vi spelar allt' från hambo

och polka till rumba: samba och

cha-cha, sägerTage, Man mås­

te anpassa musiken till publi­

ken.' Ibland

Sjöscouterna i Jakobstad är för

90.

Under

fjolåret

ökade medlemmarna med närma­ re

VALlOGLASS

20, vilket ­ får tolkas som e,tt

mått på aktiviteterna, konstatera­ de sjöscouterna vid sitt årsmöte

i

söndags.

uppenbarligen första flicka i be­ fälsställning

ombord

på jakob­

stadsbätarna,

l kärledningen tillträder nya

krafter

Hans

Boström

materialförvaltare.

Henrik

n.us som j1,lngmansboss och

ledarskolning.

lera nya

som som

vicekårchef, Anders: Mndahl som

I vårens program satsas myc­ Björklund som hamnkapten

k t

Han­ Kim Kaj

Ansjo Sandelin kvarstår som kår­

navigatörer utbildas med sikte på chef, Mik.lle l Skogman som sekre-I

kustskepparkompetens, darna får en kurs en första

, vintern,

någon

vara shake. Starten

varit bra.

hjälpkul's

l

patrulle­ febru ari och

terare, Sture' Auren som kassör,'

I vargungeavdeJningen ordrias under Lena Pått och Camilla ledningen.

kvarstår

Jungell i,

,

ha

för Tages. (rio har Bandet

bildades i

mitten av november, Efter jul­

helgen kunde man bokföra 11

spelningar.

500 finlandssvens­ är Ca tarlna Lunabba som tiJlsam­

finskspråkiga, svenska, I!0rska elitpatrulledare. Catta deltar ock-, , och tyska' sjöscoutgäster. så I skepparskolningen och blir

närvarande

vill

"humppa" och ibland skall det

S eg

ko. deltagare' och inviterar bl.a. mans med Niklas Pått blir'ac och

«.,

och

I

____________..

STOR-REAN FORTSÄTTER

Värme_

dräkt.er

60,20,7,50

fr.

15,.

Tjooka Jumprar Crepe- -

s tru mpbyx o-r

Massor med fynd!!

Ae r I -

·

I 't:'!

�'


10

öSTERBOTTNISKA

POSTEN

Torsdagen de.. 27

jan.

-

1911

\ ,

Efter. Vita hästen:

'Flillegänget' gör succe

med Oklahomd!

• EFfERSOM DET ÄR

OMÖJLIGT att' spela två pjäser på ett år och cfkt :;um

vi vill ha sommaren fri, så har vi valt att spela på vintern. Så här lyder för­ klaringen till varför "Fallegänget" från Esho nn står på FaUåkers scen ·i Bemböle och drar fulla hus med väsJern-riinsikalf'n Oklahoma. Efter åtta full­

satts föreställningar tar IDan nu två veckors paus.

För att få veta vem Fälle- med svärmor", men ,plötsligt gänget egentligen är, hur per­ fann han sig själv på scen med sonerna bakom namnet började ett rollhäfte i sin hand, och där med. teater och hur det sedan har han troget stannat. har fortsatt bestämde jag mig - Tankeföringen måste totalt för en träff i januarimörkret överflyttas från vardagen till hos Jalle Akerlund i Bolarskog. pJasen när man spelar, man Jalle är den verkliga veteranen mås_te tänka på vad man säger, i gänget, han var med redan för ·hänga med i vad man spelar. 15 år sedan då den ·första pjä- Det blir raka motsatsen till ar­ sen uppfördes. betet, som man kanske skulle

Hon började med körså.ng i Lyran, fortsatte i revyn "Hallå Esba" och kom då med på scen. - Men det är fortfarande sången som är det viktigaste­ för mig, säger Gubi som i da­

garna börjat studera sång på allvar. Musiken och teatern kommer hon att fortsätta med

på fritids bas. - Jag kan inte tänka mig det som yr.ke, bara sitta och tänka på om man bara om jag hittar en rik man för­ satt hemma, säger Dino. Tea­ stås. skojar hon. ter, det är avkoppling. Den sammanhållning som man når • Från "lavan" till scen}

Började med förlovningen

Det var på 1960-talet som med kompisarna inom teatern Fallegänget startade med gör att ma Både Jalles och Dinos fruar känne sig stark. Alexis Kivis enaktare "Förlov­ är också engagerade i Fallegän­ ningen", som blev ett verkligt • Väldigt hårt a.rbete get. Ingegerd och Marika, födQa bravurnummer. För att få pjä­ Engman, spelar i Oklahoma två sen litet längre gjorde mlln en - Det är hårt att spela ama­ levnadsglada flickor, som snärrevydel till. Pjäsen spelades på törteater. Den som vill vara jer varsin karl. Svenska teaterns lilla scen i m ed om att genomföra en pjäs Ingegerd började som 15Helsingfors, den vann andd skall inte vara rädd för arbete åring sjunga med orkester på I pris i Nylands svenska ung­ och också kunna inse att under olika "lavadanser" och deltog- i domsförbunds teatertävling och den tid som pjäsen övas in finns sångtävlillgar tillsammans med i- Salzburg spelade esbobOrna det "inte tid 'Bver for någonting tredje systern Margaret. Seaan den på den' Internationella tea­ annat, säger Jalle Akedund. började systrarna sjunga till­ terfestivalen. I Abo deltog man För att verkligen bevisa att 0t:­ sammans på dansplatS_erna och i Ungdomens riksomfattande den är sanna inflikar Gull-Brjtt uppträdandena räckte till mer kulturtävling. Akerlund att man sedan star- än väl. När de så småningom På den tiden utgjordes stom- ten den 21 september övade ca tröttnade och för sista gången men av Kaj Lindgren, Birgitta 40 gånger, i medeltal fyra tim­ stod på Björkhagens dansplats

Flythström-Lindstr.:öm och Jal­ mar per gång, flere gånger i i Köklax nappade Jalle Akerle Akerlund. De var alla från· veckan samt nästan alla vecko­ lund ·på kroken ch frågade om Esbo mellersta ungdomsfÖr- slut ända fram till premiären de ,ville ställa upp i en revy. ' · Oj:h Inge­ Flickorna tackade Ja ening, men sedan dess har mån­ den. 11 december. samar be tet hon ga av teateramatörerna kommit gerd fortsatte På grund av studier droppar från· andra ungdomsföreningar en del av de unga amatörerna med Jalle också utanför scenen, inom Esbobygdens ungdomsför- av. En motsats till de utgör det blev giftermål och en son bund. just "GuJ:>i" Nylund, som egent- och en dotter' så småningom.

Efter Aleksis Kivis pjäs blev det en rätt lång paus i föreningens teaterverksamhet. Ar 1972 startade man på nytt med "Gift med svärmor" i regi av Håkan Pörtfors. Ar 1974 satte man i gång igen, med en revy, k llad ."Hallå Esbo", regissör då, lik­ som ett år senare var Håkan Pönfors. Revyn spelades 17 gånger.

J

- Teater är min hobby, lik­ ligen borde ägna sig åt ADB­ studier, men som för närvaran­ som sång .och musik, och jag de har låtit sången, musiken kommer att fortsätta så länge och teatern ta överhand. alla andra gör det. Fallegänget

I

*

Knappt häJften

a,v FaUegänget samlat hemma hos JalIe och Fr.v. l\Iarlka och Kaj Lindell och Gull-Britt

Ingeger d Åkerlund th. Nylund.

. Så länge man inte själv är alltför känd är det bästa att • Alla pådrivare man \:'äljer en· pjäs, som är känd. Därför yalde Fallegänget För att pjäsen och spelet både Vita Hästen och Oklagång efter gång skall löpa bra homa. fordras att alla skådespelare. driver på varann, kritiken skall Ett känt namn måste dra tålas oc p den kommer nog, inty­ och vi övar ju in en pjäs för gar spelarna. Men oftast ges att ftl speta den, så varf ör då den med sk.ämt och meningen välja nåt som bara ett fåtal . är att den skall tas som lärdom har hört talas om, säger Jalle. och inte bara so.m kritik föl"' Jag · spelar inte för konstens kritikens skull. skull utan för min egen skull, påpekar han. Gubi inflikar att Om det blir någon turne med teaterkonst kan en amatör inte Oklahoma kan man ännu inte _

göra och Jalle förtydligar med att det' är för att det är roligt, någ n som han gör det och o blaSKar sig så kan det JU alltId

. .

skall det dessutom bli rätt lårigt, för det är meningen att största delen av publiken f)1._.! komma till Fallåkyr. där de: o­

, ren finns, för problem uppstår

Händig måste man vara, om man vill spara pengar, Till "Vita Hästen" hyrde Fallegän­ get sina kläder, men man fick nog, av de smutsiga använda plaggen och till Oklahoma blev det hemmasydda, skapelser i vackra böljande tyger, special­ sydda för var och en. Sk_ådespe­ l rna sydde själva sina dräkter, . efter noggranna skisser av re­ gissören Helen Elde..

För att det är roligt

Det enda man köpte direkt till pjäsen var cowboy stövlar­ na för 150 mark paret. Och det är åtminstone sex av killanIa som använder sådana stövlar. Den andra goda investeringen är perukköpet och strålkastar­

- Vi, gör det för vårt nOJes och vår glädjes stora sk1,lll. Or­ den är Kaj Lindells, cowboyen

Ike i Oklahoma, men gäller för hela Fallegänget. Kaj, allmänt kallad Dino, kom också han

med .av eri' slump i teatern. Han ,, ulle sköta belysningen i "Gift

I

'säga. Dekoren är ganska enke att ta loss, det som fordras är en tillräckligt stor lokal och ett gott piano. Far man på turne

alltid på en tUrI1e.

/'

p

1\00

.

.

På våren 1975 satte man upp o eretten "Vita Hästen", den kördes 25 gånger och blev en succe, alltid fullsatta hus. Nå­ go turne blev det inte med den pjäsen eftersom- dekoren var alltför invecklad för att transporteras omkring och sät­ tas upp på alla möjliga och. omöjliga platser.

r

.. . . .. ar mitt stora mtresse, sager In- skylas över med "nåja, de är ju bara amatörer". ge.

na.

*

Mera Hv skall

vara, !lätt s Pl;lltt på da.n&en, uppmana.rOldahomas regl8llÖr Helen Elde.

• BE BIDAN U


'l'i_-__ _ ._e_._d _en _2_7 ....;j a_n .__l_97_ 7__________

TERBOTTNI S K A =_=...;:. Ö_ S --

KRYSSET

.

POS T EN

PtDRO

-----

• FALLEGÄNGET

Amatörteater bra Ibland pastas det

törteatrarna

att

Va

turnering efter

ama­

·här N. Vallgrund I 6 5 l O att Ilskmo-Jung 6 3 3 O s. · amatörteatern är en bra skola Hoppet 6· 4 .1 1 för den stora mängd människor Replot I 6 4 O 2 som aldrig satt sin. fot i en s.k. med

Åtminstone bättre

lin

är amatörteater

disko

eller

ingen

verksamhet ll1s, inflikar Gubi Nylund.

8

Tölby

7 2 2 3 42--42

6

Smedsby II .

6 1 2

Karperö

7 1

Västervik II

6

med att man fick Helen Elde. efter tre år med Håkan Pört­ fors. Alla regissörer har något

VIN-

speciellt de betonar

,

och

tai­

Korsholm Smedsby I

rapportera

mänheten ocb ann8.nl då du har någonting att berätta'• skriv då el ler ring till 'ÖP! Adressen är Österbottni8'<8 Posten, PS 27. 68501 Jakob­ stad

4

Telefonnumret j J akobstad är (967-) 13555 (Anderson). I Vasa år numt'et (961-) 18 22 (Glader).

2 1

II

6 4

2 42-30

6 3

2 38-- 34 2 37-35 2 30--30

I PRYLBÖRSENI

8

5

[

Fram­ och

bakvagns

l 3 32--40 5 UNDERREDSDELAR till T-Ford. . fram hos sina medarbetare. 4 Norra Vallg. II 5 2 O 3 30--30 hjulen med träekrar. Speciellt flickorna i Oklahoma Banktid tel. 96 262/1046. 5 l 2 2 29-31 4 Koskö är glada över att de nu fick en 5 2 O 3 26-34. 4 SANGANLAGGNI Slngsby NG kvinnlig regissör. . Hagströ PA 80 sängförstär­ kare + 2 st MAX högtalarpe­ Ännu återstår två omgångar i För att kunna starta med en

typerna i gänget,

'V

lN6fT

�1f

annars har

man svårt att klara av det, och

.JOS T.T. KAN

Västervik I

6. 2

sätt aldrig en 20-åring .att spela en 40 årings roll, det är för

mycket begärt av en amatör, säger

Fallegänget, som efter

Oklahoma kanske sadlar om till

l!!"·

VOLVO PENTA ,

innan Oklahoma har spelats för

utom 9rdsmotorer, i stor.

eningshuset Fallåker.

lek Pa m e l a

2-50 hk. /

Ny kurs börjar varje

Ny kurs börjar varje

måndag kl. 17.00

onsdag kl. 17.00 .

Kanalesplanaden 23

Choraeusgatan 7

tel. 12145·

tel. 11 251

'y kurs börjar varje kl. 17:00

Redaktör PER-ERIC

• Några inombordsmoto·

1 st snöskoter . 20 hk/7 1 . 1

st

rude 14

snöskoter

hk/69.

-'

ANDERSON

Redaktion Jakobsgatan 13 Jakobstad, tel. 967/13555 Postadress PB 27

68601 Jakobstad

Ski-do

Reaaktör I Vasa S-E. Glader Handelsesplanaden 10 D tel . 961/135 22

Evin·

,REDAKTIONSRADE'I \ Alf Snellman, ordförande Hans Ingvesgård, Philip Häl­

Haldin ,& Rose Jakobstad, tel.

a

och ansvarig utgIV re

rer av olika märken.

lAmIdag

Tidni ngen utkommer varje torsdag

....

\

förbund

• Stort urval begagnade

sista gången på scenen i för­

Trafikskola T. TUOMI Ab

Jakobstad, Finland Medlem av tidningarnas

mOtorer

Men ännu räcker det länge

I rafikskola HALDIN & ROSE

österbottnisk ungdomstidning

inbytes-

got nytt, säger de.

J_-\KOBSTADS BD...SKOLA

Posten

-

en revy igen. VCmåste förnya

OLORNA I JAKoaSTAD

Österhottniska

'

....________ .; _

__ ____...;,____

oss, för att locka folk med nå­

11IAFII(S

lare säljes såsom obehövlig. Tel. 961 41 859 efter kL 17.00.

musical eller en operett, måste respektive zon och därefter final­ man känna människorna och matcherna.

KAJA

Ka.na1esp1. 8 teL 13003

31-41

O 6 28-5 6

O l 6 3 l 5 2 l

Replot II Björköby

.3

O 1 5 24-48

Zon

märkt i och'

9 ·6

För att kunna utvecklas mås­ Fallegänget

9

40-32 42-30

te man ibland byta regissör. Det har

U

42-30

'6 2 2 2 38--3 4

Havsba det

"riktig teater".

4i-23

att

om vad 80m. hänuer i dln förening. Då föreningen hållit årslII.ite, då styrelsen beslutit om nä­ gonting som intresserar· '.!Il­

I

Det

INTE

GLöM tiD öP

7 omgångar.

Zon

händer

i cHn 'örening?

Resultat i Femte rIngens podro­

sko la·

drar publik från

de fasta teatrarna. kommenterar Jalle

11

�-------�

lund, Karl-Gustav· Olln, Lasse Ekström

967/10222

PRENUMERATIONSPRIS

1977 Helt årr.............. Hal v t år . . . Slmndinavien Lösnummer

. . • • . . . . . • . . . . • . .

• . . . . . .

. •

.

17,­ 10,­ 25 ,­ . 0 -5

ANNONSMOTTAGNING

L E o

C:;öU:s kansli. Vasa tel. 961/135 72 och 15 372 ÖP:s ANNONSTJANST JT-expedition, Jakobstad, Jakobsgatan 13. tel. 967/13555 Annonser bör inlämnas senast mändag kl. 16 till SöU-kans­ . Het

KASSA

OCH

BOKFöRING

Jakobsgatan13. Jakobstad tel. 967/13555 ANNONSPRIS

I texten

P L U T T -J:

N

1 ,9 0 .. ............ 1,70 . . . . ... . . -,20 per mm

Efter textel' . Bestämd plats

FARGANNONSER

Minimistorlek 200 mm, till­ läggspris -.30 spmm och färg. Föreningsspalten per rad 5 0 p. österbottniska Poster ansva­ rar Inte för ev. skada som till­

),1111"

(0/ UII . IIIII!IffUIi

fogat- annonsör på grund av fel t annonser som inringts eller som på grund av post­ . försening Intl' införtll 1 begärt

nummer

lJ'>,.;.,.""'·

I

Jakobstads

T;; I ' r

Aktiebolag, Jakobstad,

, 1977


1,·

-.

;

' öS TE RBOT T N I S K

A

P·OS TE N

.

1977

harvidethra·på verkstan

men

vivill'ut.hland 'vanlig.t' -folk

D VISST HARVI det bra på verkston. Det är Marianne ""y­

o ,VERKS1'ADEN är en sl..-yddad miljö., Där känner (le sig t.ryg­

ström,

ga.. Men alla·trehar prövtitpå att llistas ute bland andra ung­ domar. De.har gått på speciallinjen i 'Kristliga folkhögskolflfl.

klarar oss blaooalldra. Att

de

tre

verkstaden

vill

är

helt

ut

Och d.et. gav m.er.smalc.: där fick de um{(å naturligt lm.ed and­ ra ungdomar, där "hände" alltid någonting.

från

i

folk som

med det man'från Kårkullas för. Att träna

sida arbetar

upp unga persOner så att de

mo, och i församlin!!ens ung_

domsverksamhet.

egna ben, är en viktig mål­ sättning.

hon

- Men det är svårt att

få tag på arbetsplatser i da­ läge, säger kuratorn Gunnel E l e n i u s. De tre

anmälda

har

också

försökt

heter.

den är inte alls märkvärdig.

direkt

För att vi skall få inblick i vad

lätt. De

fall försöka.

vill

i

Tidigare

sådana som varit på

verk­

stan fått arbete på den fria

markna den. I de flesta fall

har

det

många

varit först efter

försök.

Marianne

Nyström,

Pen­

sala, och Marianne Nylun\l,

Munsala:, bor nu i Kårkullas ' utrymmen i Jakobstad. Det

är

utrymmen

som hör

till

boendeenheten, men de båda bor

var

för

enheter

alla

har

sig' självstän­

Och

' ' * Att det är 'kärvt På arbetsmarknaden märker, vi minsann. Men vi ger inte· upp sA Iä.tt. På bilden fr.v., Ann-l\l.�rI. JOhan!lson, Gunnel Elenius, . Marianne ,Nyström och Marianne Nylund. va

sitta

,

och

grubbla

.

över

varför just jag skall -!Jehöva vara

utveckliq s t9td.

De tre tycke,r

rätt

_

även

de har

.ak

enfGrmiga,'_och -ibland meningslösa

jobb

nu.

Men de är. medvetna om att

',de. i!l0m ' ind.us rin lätt

,lika enf9rm;ga uppgifter.

får

.'. Det·avskr-äcker ·­ dock inte,

talar vånlig minimilön.

'Men det tokiga i det sam­

manhånget är

bara

att

an-

långt ilär inte räc· ker till.,Pengarna till stödet. tar aUt för !,mabbt slut.. folkpensionsanst'al ­ Från slagen

tens. sida'finns också någon,/ tinK ,som kallas rehabilite-' ringsstöd. 'D t innebär att

rianne trivs i stan.

'

• Ett' arbef;(, - jämlikhetskrav tre

De

skulle

känna

• sig

'Riktig"

>

knappar

Ett motiv för att de tre

vill ut är också att de hop ­ pas p'å en bättre inkomst.

- Här

man

syr 'skyddshandSkar,

många gånger. Men

rekt:

AnnM ari

säger

di­

- Om jag kunde jobba på en vanlig arJ>etsplats,

fick

jag

säkert

mycket.

Tanken

ökar. är

att

samhället

skall stöda deras anpassning'

till

arbelslivet.

Det finns

l.a. möjligheter föi- arbets­

giv!!-re

som

anställer

dem

annat

att

,att· få ett kännbart stöd un­

skulle

jag

Förutsättningen för det stö­

tänka på än nu.Där händer

sionen faller bort i den takt

inkomsten

inte som nu hela tiden behö-'

der' en längre inkörningstid

det är att arbetsgivaren be-

bomullshandskar gångsbruk.

för

med

de

sina, egna

inte

sysslor,

ser på TV.

Ep kväll varannan vecka 'samlas de som skrivits ut

neraJiserar

är

närmast

lisk. Det är några

det 'är

farligt.

Att

en

träna

in

,betyda' skulle

som

Vi

är

atla

ung

person

vissa 'saker

i

fått

en

att. den

personen

aldrig

behövt

den

vägen. Att ha ett arbete hör till ,

de mänskliga rättigheterna.

Speciellt viktigt skulle det vara för-Marianne, AnnM a' ri ochMari

ne att ätmins·

. tone fä göra ett rejält för­ sök .

Per-Eric Anderson

symbo­

veckan, eller så mycket som

Marianne

och

för' en viss uppgift än den

mark i

*

slår

vara - sämre . skickad .

en­

och Ma­

lätt,

skyddad miljö, behöver inte

tilläts utan att det skali in­ Både Marianne

människor

olika, har alla våra brister.

tunna

skränka på ·pensionen.

grupper av människor. Men

Den lön de lyfter i verk­

staden

är,

både'

stämpel

Nyström

Marianne

dagar

viijkomna.

Men de går sällan ut på kvällar.na. Då h_ar ,de nog

-Det. går för sig, säger

Och

dörrar i går.

andra

finns kamrater, och här är

allt nära.

väver

Marianne' Nylund

de

!illa

vara en belastning för

ganska, enformigt jobb.

hon.

svårt att uttrycka direkt vad tänker och känner

kan

kartongbitar,

mattor.

i

grupper och enskilda. Ordet skyddad verkstad

klara att säljas.Det är ett

mera jämställda me4 andra' om. de fick jobba som and­ Men någon stor inkomstök­ ra. Det är kärnan l, deras ning kan de ändå. inte räkna är det resonemang. Men med.Det beror på att· pen­

hade

dem som vi\) ut på den öPP' na arbetsmarknaden. Vi ge-,

inkomst

öppna

även

besöka e·

från Kårkullas enheter hem­ den om vil pröva , på ar-o , m a hos någon 'av dem.,Då De ­ har att ,handla, . faga , bara, de -får' bevisa . att de . betshvet, lmn vara 3-:-9 må- .. ' ' l rar :de 'uppgift r, som -de a­ är'också Marianne och M mat och sköta van.liga hus­ nader ,på en arbetsplats riann e med. Kuratorn Gun­ hållsgöromål. Båda trivs­ tilldelas. utan att det kostar arbets­ neJ deltar även i dessa träf­ , De är också medvetna. om med att ha ,en egen bostad· givaren nfl.gont.ing.· (Ibl nd far. att de inte kan få vilka' 'och ett eget hushåll. upp .till t.o.m. 1 års tid.) ] jobb som helst, att det mås­ - Det är vanligtvis triv­ ari har tidigare bott AnnM stället ges stödet som "Iön". te vara ganska enkla UPP-' samma träffar där vi pratar på 'liknande' sätt, men åker Men fastän arbetsgivare gifter. om ditt och datt" säger hon. nu hem till Larsmo varje alltså får en, person gratis att hända kan Och framst försöker vi reda kväll. Det, Dessutom kan' Ann-Mari för tre månader framåt, är ut gemensamma problem. hon smäningom flyttar till­ inte tänka' sIg en bullrig ar­ , . det kärvt , i dag då de flesta baka till stan. Men de unga i gruppen betsplats, 'därför att hon talar om permitteringår. - Pä en vanlig arbets­ kunde gärna vara med i har hörselapparat. Denna' plats pratar folk om . allt 'andra grupper också, bland kan förstås ' stängas av i. • Enformigt, jobb möjligt, menar de tre. Där bullret, men samtidigt blir På' verkstaden jobbar får man höra om vad sOm hon isolerad från omgivnin­ ' Ann M ari just nu med att sätt. händer på ett annat gen. med nål och tråd sy .fast digt och sköter sig själva.

man sysslar med

olika' enheterna.

Men de tre tänker inte ge så

övriga Kårkulla - en­ är en rätt främman­

de miljö för de flesta. Men

Gch jag

Utan ttesultat.

sig

trivs

"Öppna. dörrar"

. .liksom

som ar­

med arbetsplatser.

Där

fint.

Den skyddade verkstaden.

gens

har varit

i

syföreningen hemma i Lars­

kan klara sig själva, stå på

betssökande, länge,

samlas kring nå­

got gemensamt intresse. Ann-Mari är med bl.a.

linje

_

----

Viss

Marianne Nylundoch Ann-Mari }olumsson' överens om. M en vi viU ändå försöka jobba på en helt, vanlig arbetsplats, bland vanliga människor .-Vi. vill alla' tre försöka bevisa aU vi

' /

-

jobb:.

De. söker

Jf

jan.

.Torsda en den 2'%

--------�--

--------�--

Nyström syr skyddshandskar.

Profile for Österbottniska Posten

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 4 1977  

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 4 1977  

Profile for webbop
Advertisement