Österbottniska Posten (ÖP) nr. 48 1972

Page 1

österbottniska p:ost,e' n ,

,

Österbottnisk

Fredagen

un dom!"tidlling

den

8

dec.

1972

Unga

TJOSAN alla snälla mänskor

l

25 p

48

_

skyddad verkstad sl{olas för saInhällsinsat3

o TJUGO PERSONER är sysselsatta i Kårkullas sl(yddade verkstad i Vasa. Avsikten är att de som nu arbetar i verkst den skall få en :träning som' "möjliggör en placering p den fria arbetsmarknaden. Sju av dem som" arbetar på verkstaden bor p internat. Nästa år utökas progl'ammet med teoretisk undervisning. - Se sid. 16.

o VISST ÄR Jokkmokks­ Jokke god och glad på scen. Han ropar tjosan och får pu­

bliken med på noterna. Han sjunger,

pratar

buskis

och

talar allvarligt om nödställ­ da. människor. Och en viktig

hans verksamhet är glädja och trösta sjuka medmänniskor.

del

i

just

att

Under weekenden uppträd·

de han på gammaldanser och

åldringshem \ Publiken des

i

i

landsdelen.

danserna

stort,

men

triv­

de

som

uppvaktades på åldringshem­ men uppskattade honom" sä­

kert ännu mera. De är den

tacksammaste

publiken,

sä­

ger han. Intäkterna från Bengt Jo­

hanssons skivor går till fon­ der och används till att lysa upp tillvaron för gamla och sjuka. Bengt är Jokkes rik­

tiga namn, mel) det vet inte många.

" Privat berättar han gärna

. om

sin

barndom, tigdom, följde

fattiga

och

hårda

om sjukdom,

död

hans

och

fat­

sorg

uppväxttid.

som I

sin bok Tjosan berättar han mera

hur· den fattige ' vildmarks"pojken f/inn vägen

till

om

kändislivet;

-, En annan sida än den ge­ nomglada

efter

noby.

visade

han

framträdandet Se sid. 6.

i

dock Kro­

* I verkstaden tillverkas bl. a. artiklar av metautråd. krattor. Han få.r hjälp av Karl-Erik österberg.

Röd uvan Unga i tätorter Nalle Puh l' får 4B-gårdar? roar de små o

om

Nykarleby mlarerna

Juthbacka

uppskatfades

. av

bortskämd med pjäser. - Se

sid. 17 och 24.

EJ NU SKALL tätortsungdo­ men få en chans dvs. o

ungdomsgård

I lantliv,

i

svenska

denhär

ty­

pen inom ett par år - för­

det går som Bengt

Barkar

av

· t pA

utsatt

öster­

ner

bottens 4H-distrikt vill.' Han

ställer

gan de.

har studerat 4H-gårdar i Sve­

kunde

rige, och menar att landsde­

sa.

,

att

-

berörda

kommu.

medel till förfo­

Den

första

placeras

gården

utanför

Va­

Se sid. 9.

len borde ha fått sin första

j widi ska '

sig sA beroende av en annan människa Som ordet Ja vid altaret 'gör en, talar för att man bör tänka sig för

ra

fler än, en gång. Det är betydligt svårare att skiljas.

RITID fORU' I

gav

den unga publik som inte' är

aspekterna i dag talar också för äktenskapet. Men att gö­

Se mittuppslaget.

två

teater Nalle Puh. Båda pre­

äktenskapet skulle vara att före­ moraliska ocll

miär på Rödluvan, som gott kan ses av heja familjen . I

o DET ÄR KNAPPAST lönande att gifta sig. Visserligen" förefaller det som

bjöds

söndags. i På Vasa teater var det pre­

att gifta sig? ' dra rent skattetekniskt, och de

BARNEN

teaterpremiärer

Är det lönande

På. bUden spikar Tapanl Pelano fa-st 8k

-

Vad heter ÖP: jultomte?

- en jättekul jultävling! Värdefulla presentkort i pris!

,

}\$

Se sid. 3.


2

öSTER

POSTEN

l

• Det finns många bevis på

ett antal månader sedan

som

alltför radikalt,samma

dom

rönte

tydligen

sen den service den behöver:

också

nu i första hand

bevakning,

att ungdomsrörelsen ställs in­

SÖU-ordföranden Gustaf Skut­

för stora och svåra uppgifter:

hällas förslag om en demokra­

rörelsen

det gäller - sades det - att

tisering av FSU.

unga till mötes. Men också -

ungdomsrörels . Ledaren

sltrevs

krav

utgående

som

den

nya

Vad

mulerad målsättning.

darskiktet - en tydligt for skall då' ske?

gonting

om

Men

det

för att arbetet skall framstå som meningsfullt också för le­

munala ungdomsnämnder och för

skall kunna gå de

sats i korthet i ÖP.

Ja, uppenbart

ungdomslagen (Lag om kom­ statsundeI:stöd .

skolning och material för att

Bägge förslagen har redovi­

roer eller mindre skapa en ny

är att nå­

Man kan - säkert med skäl

måste börja -bända.

det finns olika

vägar.

och

den

representation

Skall man välja minsta möj­ liga förändring eller skall man

eningarna.

följa t. ex. Olav Storgbds för­

och större satsning på FSU:s

slag, som i och för sig inte

årsmöte, som kostar rätt myc­

behöver

uppfattas som sär­

ket, måste man vara..medveten

skilt radikalt och som åtmins­

om att det är pengar som tas

Svenska . österbottens

tone på en punkt kan sägas

från det egentliga fältarbetet.

ungdomsförbund,arbetade in­

sammanfalla med Gustaf Sk t­

tensivt med de problemställ­

hällas.

Det förblev länge tyst i le­ om man på för­

bundsnlvå, kanske främst då

Men plötsligt tog Olav

Storgård,

det

liv.

ordförande i

I valet mellan att satsa på

främst

att

möjliggör

lade

fram

ett

Bostäder U

planer

nat

Naturligtvis

inte

om

menar någonting med stadge-. . .

ändringen. krävs

framför

allt

en

förefaller

Immmunern·a

trots ett uppenbart behov av ungdomsbostäder inte skuna värdesätta

. uiigdomsförbun­

dets planer särskilt högt. Man

får

hoppas att bo­

st.adsstyrelsen Ser en smula annorlunda på prioriter in gen städernas stadsstyrelser. Det -vo re kanske inte ur vä­ gen om ungdomsförbundets styrelse kunde stöta på de

a·v

s""l1skösterbottniska

rare.

förresten

ogenomför­

FSU:s som

ram

upp en service

praktiskt skall fungera

på landskaps- oc·h-förenings­

klart· utsagd målsättning och

nivå samtidigt som man .för­

dvs. material att sätta i hän­

om ungdomsrörelsen inte· skul­

derna på de personer som skall leda

de unga

medlemmarna.

Och det krävs skolning av le­ darkadrarna.

Frågan om man skall stär­ ka . eller inte stärka FSU är tämligen likgiltig. Både Olav Storgård och Gustaf Skuthäl-: la tycks hålla på ett stärkt

;

FSU,äve

om det sker från

delivs olika utgångslägen. och· med sikte på delivs olika mål.

* Inte starkt utan fungerande

riks­

das::-smän SOm finns, och dfflS­ u'''m 1inns ju både en ösler­ b"t-tnisk minister och en ös­

tf'rhottnisk

är

bart - dvs. man bygger inom

man

gi.

ringen 2/12.

om

det,

som en kompromiss - allt an­

H

som

är

och 15 år.

i det här skedet avancer!\t så pass långt att .de med kom­ är är Olav Storgård inne munernas förord sänts vida­ på rätt linje. re till bostad$styrelsen. Det är en uppgift för FSU Den kommunala priorite­ att skaffa fram det mate ial ringen är följande: i Gkby på 14. plats av 19, i Jakob­ som behövs, liksom det är stad 11/12, i Vasa 26/27 och FSU som skall - enligt ÖP:s i KorshoIm 4/7. syn - svara för kursprogram Prioriteringen kan diskute­ och uppläggningen av den ras, t. ex. i Jakobsta.d har ett kursverksamhet som krävs. snar liknande projekt §om förts fram senare än ung­ Men däremot skall naturligt­ domsförbundets och som ha­ vis kurserna hållas runt om i de fullmäktige.ordföranden " · Svenskfinland. Och de behö­ som upphovsman - motion I ver inte arrange.ras i FSU-re­ fullmäktige - fått priote­

det

skolning)

välja. Kanske kan man se det

Men är detta .nog ?

I

och

också i årsklasserna mellan 7

ett

ett konkret handlingsprogram, nyar stadgarna. Det vore synd

på' ungdomsbostäder -har

överhuvudtaget

gram

som öP ser det inte svårt att

de

för unga

ngdomsförbundets

föreningarnas,

arbete

förslag

som av allt att dörii"a uppfattas

(årsmötet) och servicen (pro-'

dvs.

stadgarna,

minlsterselm:te­

Vad fältet behöver är inte ett starkt FSU, utan ett fun­ . , dvs. ett fo"r­ gerande .FSU bundskansli som kan ge rörel­

Vi behöver bara tänka på

- befolkningsexplosionen - världssvälten

- krigen bLa.)

le dra nytta av det arbete som Olav Storgård vilf lägga ned

(atombombshotet

- befolkningskoncentratio­

nen (som inte bara med­

för ökad - ytlig - stan­

.."kall

197'!

e

VI l

dardhöjning,

utan

svåra miljöproblem.

också

• Men det finns andra farli­

ga

tendenser: dataövervak­

ning, åsiktskontroll, familje­ splittring, likriktning,

tvån­

get att byta yrke, att aldrig vara säker på sin ställning,

tvånget att skola om sig ... Dock - det finns

mycket

sker.

positivt

också

i det som

N.u gäller det det negativa

- t. ex. tendensen att spola äktenskapet.

Det är väl ep. negativ ten­

dens?

Vem har inte hört om folk

som

bara flyttar ihop och

'om storfamiljer. Är det vår tids sätt att fungera eller är

det någonting för några, som

åtminstone när det gäller get

D en diskussion som har kom­

vanligare.

bör

fortsättas,

'breddas. Någon risk för bryt­ ning mellan landskapsförbun­ den finns inte: ungdomsrÖrel­

förra sättet att leva blir allt

I Helsingfors

kussion

kan

saklöst

avföras

Som

sagt.

uppgiften

att

skapa en ny ungdomsrörelse är stor, svår och stimuleran­ de.

Den

generation

som

får

den om hand bör känna sitt ansvar.

tenskap som

ökar.

MagIC ,e

i

erige

sjunker

antalet

samtidigt

skilsmässor "­

Vem räknar tragedierna T

• En amerikansk framtids­

forskare, Alvin Toffler, har

. gjort 8ucce med en bok som heter

"Framtidschocken"

i

vilken det görs reda' för att

familjen i framtiden kommer

distributör, master, organisa­

tör å skanda cm­

eller

konsulent.

Det vore skönt om ingen heller s)mlle ha lust att upp­

susade amenkanska bola­ träda som konsumel)t - eller get Holiday, . Magic, som arbe- . värdinna för de skönbetspar­ tar i kosmetikabranschen, har tyn som bolagets försäljare

i tysthet etablerat sig i Fin­

land. Verksamheten betecknas tillsvidare som blygsam och i

en

huvudstadstidning

förkla­

rar bolagets finländske direk­

tör Christian Hägert,att bolaget lagt om sin verksamhet så att den följer gällande bestämmelser.,

vore det inte rimligt att stäl­

la människan och hennes be­

hov i förgrunden: nu är män­

niskan endast en kugge i ett ekopomiskt

maskineri

som

ingen tycks rå på. Den som

ger sig att banka på etables­

simanget skall ganska snabbt finna att hab · slår sig blodig,

utan att åstadkomma stort mer· än

medlidsamma

ryckningar: en idealist.

• I

Expressp.n

ax.eJ­

skrev 1JI!

Nilson en gång om utveck­ lingen:

"Kort sagt: Den kärlek skulle vara livet ut har kro&­ sats av superindustrialismeL De flesta människor tänk8' fortfarande "utvecklas tillsaJD­ mans" och "växa ihop"; a­ mer än en gång I livet. tack! Ånn!! längre in i framtideo kommer betydligt mera radilat­ la familjeformer. Snart nog blir det möjligt att framStälla banI i laboratorier, barn försedda med fantastisk intelligens oda skönhet - men om man s1 utan kända föräldrar. p nerade par kan tänkas k- . såna barn och uppfostra dem som tidsfördriv eller sambäD&­ gagnande gärning. Men ska vem som helst fl. köpa barn? Toffler. _ som sjäk har en tonårig dotter, nå på målet. Vi behöver nya lagar. säger han. Ska vi till execpd tillåta att en storindustri per 10.000 lämpliga foster rot" för att säkra en tiIIrk­ k Jigt stor arbetanrtam med deles rätt egeBSkaper! -,- Sådana är de IDallld lika frågor vi snart mIMe ja diskutera."

Måste vi?

vettigare att· försöka

ett samhälle där mä-�_:...

kan leva,inte bara öv

att utsättas för allt hårdare

,Den som tog del av de pro­ gram som Sveriges television sähde om Holiday Magic har dock ingen större .lust att eta­ blera sig varken EOm general­

Holiday

D et

rapporterar

man att antalet ingångna äk­

sen skfl-ll inte delas,den dis­ från dagordningen.

tera en utveckling som leder

till allt 'större påfrestningar,

framtiden

e

på rörelsen.

mit igång

påfrestningar. Resultatet är

givet: fler och fler skilsmässor. I Men i stället för att accep­

köpa foster på rot'?

* Dra nytta av Storgård

att rusta upp administrationen

Finlattds svenska ungdomsför­ bund,

kräver utökad repre entation .

Ungdomsrörelsen kan i förs­ formera

* Debatten fick liv

finns, men samtidigt som man

/

ta hand nöja sig med att fe­

ningar som' lagen aktualisera­ de.

samhälle är det bästa som finns. -

som

ungdomsarbe et)

den, även

det fruktansvärda (fram­ samhället· - om vi . tids-) utgår från att just dagens (eller ·kanske gårdagens)

- kritisera FSU:s årsmöten'

stä!ler också på ungdomsför­

kommunala

inom·

8 , dec.

första. hand fung,era!

förklarades i denna spalt,.

de

den

,

8 dec.

1,972

från

Fredagen

·FSU"-I{ansliet måste

öP För

oiTNISKA

anordnar.

I dagens Finland kan man köpa all kosmetika som be­ hövs och mer därtill i de bu­ tiker och varuhus som fir.ns. Därigenom kan man kanske också medverka till att det i

det

finländska' bolagets

inte kommer att finnas

en

spår rad

olyckliga människor

a ts av en shimär, ett stora och snabba pengar.

Canc er lurar Varje

dag

rande

ges

besked

om hälsan

som

komstbringa.nde.

nya om


Fredagen. *

den s.. dec.

-

öSTER,BOTfNISK.A.

, 1 '72

O.S:r,EN,

"I vilken mån kan man säga

att skollärarna bör hjälpa till i det· frivilliga idrottsarbetet utanför skolans r am? Frågim aktualiseras efter det att vissa idrottsledare pil det s. k. Vörå­ mötet för en tid sedan klagade på att lärarna i så ringa ut­ sträckning hjälper till inom fri­ idrottsföreningarna. * Det är klart att det faktis­ ka läget varierar. Grannstäder­ na Jakobstad och Gamlakarleby kan tas som bra exempel. I Gamlakarleby är det bra, i Jakobstaa är det dåligt. Drott kån sålunda inte räkna med att få någon .större hjälp av saml y­ ceets lärare,. &peciellt på den kvinnliga -sidan är det sva gt. * Ja, tacka för det. Asa Vid­ lund, som är ordinarie gymnastiklektor, gör sin insats inom Hon har gjort, gymnastiken. gör samt kommer att göra ett..

fetalax IÖFSlag ..

Sp O rtreflexe r

, '

'.

,

mottas. POSItIvt

Pl':TALAX kommuns förSlag i

l.

om

Österbotten

l

de

sammanslagning av

två ung·domsföreningarna i kommunen t gs positivt emot v föreningsrepresentanterna,

En gemensam Immmitte skall

I

,

Ett

fram tiJI 11 december fun- I jättearbete till fromma för det utan även. terminerna i hög dera på hur ett närmande finlandssvenska idrottslivet - grad har fått ägnas fortbild­ av de tv.å. -föreni na till inom gymnastiken alltså. Det ningen. Man bör även taga hän­ varallD skulle kunna ske är <:lär hon skall få sina för- syn till det faktum att läraren tjänsttecken. Om hon själv har hela dagen arbetar med barn, som kommunrepresen­ Allt ha ft ambitioner att belönas för det är dA möjligt att han inte sina insatser så har hon knap- vill arbeta' med barn på kvällen. tanterna föreslog gick förenin­ past räknat med aU Drott skal Läraren tar dessutom ofta ar­ garna dock inte me:d pli. När belöna 'henne, ej heller att SFI betet med sig hem,. antingen i det framgick att man egent Ii­ skall göra det. Det är JKG och form av praktiska arbetsupp­ gen helst vjlle disponera hela FSKG det handlar om för hen- gifter eller i form av tankar och kyrkby,-lokalen för gymnasiet, ,funderingar som inte ger med sade Petalax nf:s representan­ nes deC * Jag tycker inte det är vac­ sig trots att arbetstiden är Över. ter ifrån: De ville utnyttja sin man ingenting emot att kyrko­ lokal för danser .även i fortkert att klaga så som ibland * Som kon l'8.st tlil detta- kan 'sättningen och inte flytta sin byfÖFeningen förlägger­ en del sker. Det vittnar om en kort av verksamheten till Nyby, och det vara på sm plats att avrun- dans'\!' r.ks amhet till Nyby. SYD på det fin andssvenska e att man sa småningom strävar d med exempel på en ganska sägas måste Nyby uf, som skulle bli mot­ Detta livet. idrotts . ,sallsynt helhe mot en samverkan de två för­ yn. Na. r Esse aga. e ( utgöra en ennet och de insatser nd part, giCK däremot med t eningarna emellan. l K s In ald W k P-P s un ll , : p : R på kommunens förslag. Där har som görs måste slutligen altlid. Före 11 december vill' kom­ omar och Sta dards S-E. O m ses mot bakg-,\unden' av att) vi . ha ett besked hur de munen r.e ­ ade m de t r f ormer knn d, har många specialförbun som en garnas fU lOn framhol1 idrottsrörelsen. Esse kan peka två föreningarna tänkt sig fort­ alla tji\nar somma syfte: den . ungdomens Wuk, och han fICk medhåll av på- ett konkret exempel: Nina sättningen. I Då besluter man finlandssvenska inte. får - Holmen (född Wärn) som fost- också om den -skuld kommunen de övriga, att idrottsliga fostran. å lo alp ra triotisk att man r ts av EIK, men n tjänar de har till Nyby uf och som kom­ * Den helhetssyn som krävs I en resonerande ledare tar skall e ler t ker att fmlandssvenska tar Illa VId SI Idrotten 1 munalstyrelsen föreslagit man träffar Sven-Erik K l i n k m a n. n. upp av en mogen ledare .. . n . rbetaf ?rg 'Yes nar en a - HIFK:s k uh drakt., Esse IK:s jämnas upp med drygt tvåtu­ en rad firå:gor om SöU i Va s a- dock fute alltid på. Ledarna är' II? .. _ tbv lamnar forenmgen. Det ar- ledare sorJer mte, ty de vet att sen mark så att för.eningens b l a d e t. Frågorna berör nya människor liksom alla andra. helheten man jO bar för. Och de har gjort sitt. SKuld till kommunen blir kvit­ ? ungdomslagen och omdaningen Men när kortsyntheten drabbar .. helheten ar den fmlandssvenska T h o m a s terad. av ungdomsrörelsen, den snab- andra ledare som bevisligen gör sek­ sin inom insats n gedig en ledand ba omsättning.en på ---­ poster inom förbundet och kom­ tor då är' det väl skäl att peka -viktigt är det Och mer. in på: schisIJlen mellan SÖU på felsynen. och NSU och demokratin inom I att notera att namn inte alltid behöver nämnas, den som träfFSU. Är konflikten så svår som an- fas av kritiken känns oftast tytts? Går SÖU ut ur FSU om igen. inte 'kravet på demokrlttr tiH--' * Men frågan döljer också godoses : en breili}re kortsynthet. Förvän­ tan och kravet på. att. lärlirna "Svar: Det österbottniska hoöverhuvudtaget skall ställa upp. tet om avhopp ska inte tas ad arför lärare mera än svarva­ ÄVE.."l l ÅR, vill vi bjuda våra läsare på huvudbry och sysselsättning' i V r me var troligen notam. Det ett skrämskott an ett verldigt re? Läraren har visserligen of­ samband med' ÖP-' Iäsningen och julshoppandet. Det gäller att ta reda på allvarligt menat hot om utträ- tast fått en pedagogisk skolvad våra jultomtar på olika orter heter. de. ning som gör honom extra lämFråga: Ar alltså lntrt.'lISeTÄVLINGEN är egentligen. 9/separata tävlingar. Vårt spridningsområile pad' f ör ungdomsIe dar:8.rbete. mo.tsättningarna mellan SöU är indelat' i 9 joltomtedistrikt. I varje distrikt utlottas ett hurudpris. Prisen . Och läraren har traditionellt och N·SU inte så stom'/" hestar av köpli:: ort f någon av jultomteannonsörellnas affärer. Svar: Tyvärr är det inte hel-· ägnat sig mera åt dylik frivillig ler så.. Det verkligt allvarliga verksamhet. Det intresse för ,JL'L'l'OMTEDISTRIKTEN bildas av följande orter med omnejder:, i sammanhanget är nämligen , ungdom som h ar d"t nVl honom • J{ristinestad • Lappfjärd • Närpes e Vasa. J.lij'ykarleb-y • .Iakobstad att det' i botten på. de återkomme1lan till skolan driver honom också konflikterna mande • Rronoby ._ Terjärv • Gamlakarleby. söUoch NSUfinns en grund- till idrottsplanen. \

rött kors be der ' hjälPande " julkort

,

+

o

veckans debatt

!

SÖU:s nya problem

man

va

Vad·heter ÖP:s jultomte?

-

... · l·· ,en 'lattekn'.l JII ' tavl·lllg , '

-

,::,

·fil

'.,'

läggande motsättning: från svenskösterbottniskt håll.' har man sagt att uf-rörelsen inte får nöja sig' med att diskutera endast interna problem var för inte en Vietnam-debatt inom uf-rörelsen frågade Gustav Skuthälla för en tid sedan _

-

och man har i praktiska frågor sökt ett samarbete med sydösterbottniska finska ungdomsfqrbund. Nylänningarna förefaller å sin sida ovilliga att ta upp andra frågor än de finlandssvenska, de vill bevaka sina positioner och har inget intresse att gå över språkgränsen.-

* Men detta innebär: inte att lärarens frivilliga illbottsenga,. gemang får tas som 'något själv­ klart, för något för vilket han kritiseras om han uteblir. ,Ingen I kräver. att sVar'\!'aren skall' kom­ ma. Han kritiseras inte o{; han inte komemr. Han tackas om han kommer. Så bör. även för­ faI:!l-s med läraren. * Läraren·i dag är dessutom i en annan situation är läraren i går. Det nya skelsystemet har gjort att inte baFa somr:ar a.

SI'ELUEGLERNA är följande:

BLAND> .4NNONSERNA i- dagens tidning och i öP av den 14. 12. finns en

lihm jultomte i en del' av annonserna. Gör dig en förte ckning över de " ssa

. ,"" O

tomteallnonsörer ortsvis. Sen gäller det att studera tomteannonsörerllas

sl.yltfönster noggrant för att i en del av skyltfönstren finna en bokstav. FöR t1TT HJ'ÄLP'A DIG att finna rätt på affärerna har vi i, varje tomte­

annoqsöJ"s fönster satt upp en sl.ylt med texten "Vi deltar i österbottniska

.

,', .

.

.

Postens- iultomtetävling",

.

på.

finska

"Me

Posten'in j,ou)utonttukilpailuun".

osalIistumme österbottniska.

NÄR DU t.ror dig, ha hittat alla bokstäv r i t. ·ex. Vasa, så gäller det att av dessa bokstäver bilda ett DIimn åt tomten. Tomten är ju en gosse.

S_\ND SEDAN

IN

tävJingskupongen nedan

till Österbottniska Posten,

. Jal.:obsga.tan 13, Jakobstad. men observera! Skriv på det förseglade kuver- , -ft\t: "Jultäv.ling", samt dessutom tomtedistriktets namn, t. ex. "JuItä\'ling

JULBLOMMO·R

", O

Kronoby" P •

Julstjärnor le Julbegonior • • HyacinteJ: • Tulpaner

Korgar i alla storleka r

.

,

.

. . .-:\

Azaleor

Gröna växter:

Croton Fikus Palmer Aralia m.m.

Beställninga r på tOmat­ och gurkplantor mottages som förut.

RUNE SVED

Lappfiärcl

ost

a lösningerrsenast, tisdagen den 2 januari 1973.

TÄ VLlNGSKUPONG

,tuftnrllfen beter

.

.

.

lusä.Jldarens naRln Adre!>s

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,/

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ifall iag vinner önskar jag att köpkortet 'utställs på •

.

. . .. . .

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.... .............. .. .. ..... .

.

.

.

.

o'

.

... .

..

.. ....

.

.

-

• •.•

o·•

•••

..


öSTERBOTTNISKA.

Fredagen .den 8 dec. - un

POSTEN

I

""'�������""""�""�""�"""'��4r'''''�

-y T. T E,B .M A BK L Ö R D

A G

9. 12. kl.

. Toppenfin

,NATTIVAL

med kula

'VIKINGS

i stor stil

KIN'G·S

samt

/

Flera tusen överraskningar!

2

, BUSSTRAFIK:

-

\

Wester tro Lappfjärd via Pjelax, Näsby kl. 19.10. Haglund fr. Kaskö kl. 20.00. Ingves fr. Töjby via Nämpnäs kl 19.20. . Ingves fr. Pörtom kl. 19.30. . ......,. .. ..."...

I

GÅRDEN.

:

..,........

. ���..."...."...�

........,. .".. ..

lId:I-. Lördagen 9. 12. kl. 20-01

LARAMIE BUSS' nr 10 varje kvarttImme

*

REXI & NAP'OLEON /*

från nedre torget.

-

GRATIS BUSSAR: Haglund fr. övermark kl. 19.30 via Närpes 19.50. Fr. Kaskö 19.30 via Skrattnäs 19.50, K:stad 20.00. Sideby trafik fr. Sldeby 19.30 via Skaftung a 20. 0} Lappfjärd 20.30. Mäkelä fr. Honkajoki 18.50 via öm ossa, Henriksdahl. Mäkelä fr, Teuva kl. 19 30 via Perälä 19.40, Myrkky 19.50, Tlu Mämmi 19.00, Kodesjärvi 19.05, Isojoki 19.20, Vanhakylä 19.30. Mäkelä fr. Vesijärvi 19.10 via Kärj'enkoski 19.20, Ohriluoma 19.30, Karijoki 19.40.,;

ii".,,,, I" I' 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II11111111111111 m; Il! 1141 Il 111111111' i 1111111Il 1111I111 J 11111111'\ i 111111111111; Illll! I i 1111111111111 1I1l! IIIII I B II

I 111111111111111111II11111I1I1I11I11II

NYKARLEBY I LöRQAGSKVÄLLEN

C A R·A C A S BUSSAR: Hajdins:

Från

\

9. 12. kl.' 20-01

'

I

SOUND

J: stad kl. 19.40. Från Oravals kl. 19.30 via. Hirvlax. Från, Esse kl. 19.00 via \

Annonsera

l

• •

Osterbottniska Posten


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIfllllll ,IIIIIIIIIIIIIII.I.,IIIIIIIIIIIIIIIL""",1""",.,11"" """""1."""",.,,,111.,1"""""""'II"I"II"I'I"".I""'II'IIII"'I" y�. , ,t I .y. * ." I }\ r 1t !: ' ! St, en Olas . K Je II .J o ptaens . ' . 11111111I11II111U11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 :."",,1111,,111,,111,1111111111111111111111111111,11111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIii Fredagen

den 8 dec.

STERBOTrNISKA

1972

IS

POSTEN

••

••

vi

Lörd.

·

= =

.

.

=

DISCO

.

med

.

::

.

och Från Solf C.butik via = Munsmo, Sundom Näset och SÖderfjärden. Från Kolnebacken kl. Från' LångAminne via Paxa), Viås. Från övermark

19.15.

FANTASIA

..

9 19.15

20.30.

.

_

:==

19.30 -

9 �rt�i�' :::::; ': :r �ä!�t Töjby, Korsnäs, Molpe.

::

näs,

jl

Lördagen den·9 december· kl. 20-81 TRÄFFAS vi och TRIVS på DANSEN

.. BUSSAR:

"HELLN.S För musiken OT

från busstatIon

l Vasa kl.

1 .OO

via Kvevlax och Vörå.

DANS i

Lördag 9. 12. kl. 20-02

.

R E.P LO'T

PE'NTTI KUNNARI

lördag 9. 12. kl. 20.00 -

<t)u9fllf IDnsl1

LöRD. 9. 12. kl. 20-01

KRO"NOBY

I

t

DANNES

svarar

Buss

tr

o

S. Vallgrund kl.

19.45.

Funkt.gr.

1

SAMLINGSHUS

populära ZOTCH ser till alt ni trivs BUSSAR:

Widjeskog: Kronlunds:

19.15

19.15

Småbönders via Terjärv, Hästbacka, Kolarn, Snåre, A.9backa, N: vetll. KU & N Sälta via Gkby.

BENNlS

Söndag kväll. 10. 12. kl. 20-24 Munsala-målare ställer ut i Nkby

BLOMMOR

Söndagkväll kl. 20-01 STIGTurbuss 2 ggr/tlm. fr nedre torget. JOllANS

OCH

BIN

19.00

BUSSTRAFIK, Widjeskog tro Småbönders Lappfors o. Esse. Kronlund tro SAka och Krorloby. Haldin fr. Oravais via karleby. Haldin fr. J:stad

19.40.

19.00

18.45

19.15

via Kolam, via G:kby Munsala och Ny­

o Har' du funderat på vad du Utställ­ försvunnit. Det finns också tav­ skulle göra, om du hade WalJenningen förläggs till Östra Es­ lor från Lappland och fjällvärl­ bergs Inkomster? den med på utställningen. planadgatan 11. - Nej, men ibland har jag lind·

till den 15 december.

_

rat, vad han skulle ta sig till om har Karlsson inte han hade mina. . llning n at valda arbeten som gjorts från egen utstä någo ordn borna få chans att se en konst­ utställning. Wilhelm K a r l s­ 1946 och framåt. Det är mest Däremot har han deltagit bland Jakob- O Och så var det skogshugguen s o n, Munsala, ställer ut ett motiv från Munsala och Nykar· andra målare, senast som hellre friade än fällde. 40-tal dukar från och med i dag leby, också sådana motiv som stad i förra veckan. NU

SKALL också

nykarleby­

Karlssons utställning upptar

. Tidigare

.

I Femte

Vngdomsr.ingen

19.30

12

håller RINGMöTE den dec. kl. l Skatila ut: s lokal. Brandchef B. Holm Informerar om brandrisk r. Försäkrings­ inspektör P. Backman inform rar om försäkringar.


öSTERBOTT

6

ISKA

POSTEN

Fredägen. den 8 dee.·

-

1!nZ

Veckotidn.prenumeranter!

GAMMAL­ DANS

OBS! i dag är sista 'cha!f-Sen ATT FöRNYA ELLER PRENUMERERA 'PÅ SV. VEC­ DATABEHANDLING KOTIDN. FRÅN 1. 1. 73. P.G. A.' BöR VI FÅ ER PREN. I DAG, ANNARS FRAMFLYT­ TAS PREN.TIDEN TILL}. 2 . 73. RING 13572 EL. 15372.

UNG OCH GAMMAL, KOM OCH TRIVS

I

GULF SERVICE

Lörd. 9. 12. kl. 20 ?

SKATIL A

• SERVICEARBETEN • FöRSÅLJNING OCH REPARATIONER A-V SALAMA ACKUMULATORER.

MIDNIGHT. TRIO .spelar

Tel. Lappfjärd

425, privat 379.

Bandspelare irriterade Jokke inte ,g ad efter framträdandet RIKTIGT STELNADE till då ja g såg mikrofonerna, sa han. Folk får inte banda mina framträdanden. Den sista låt ('II är

JAG

J()KKMOKKS-JOKKE var hela'rg efter sitt framträdande i Kro­ nrhy på lördagskvällen. Han ansåg sitt framträdande misslyckat, anledningen till det var ett par mikrofoner han lagt märke

alldeles fä,l·sk. Jag måste bl·yta mitt i den då jag såg mikrofOtlcr­

till framför sig på scene . Ett par flic or i de lägre tonåren ha­ de tagit sig friheten alt banda hana framträdande, och det "ar det' som fick honom ait ändra humör så totalt.

na. Man vet inte i vilka sammanhang folk använder det som spe­

0""\

I I

lats in. Och det värsta är inte låtarna. ulan snacket. Det skall in­ te bandas och spelas upp av vilka sorrihelst. .

Att publiken applåderade och dandet. Han beskyl.lde dem för skrek efter hans framträdan- att det hela inträffat.

de hjälpte interJokke var helSmåningom kom dock nåO'on arg och gick inte ined på någon på iden att de som bandat s uI­ extra låt. le ge banden åt Jokke, och på

k

'Som minne skulle man över det viset reddes det hela uIYP. räcka varsin Kronoby-tröja åt .Men kvällen var i Jokkes tycke honom och dragspehiren Sune förstörd. 'Mot flickorna som bandat var Pebers, men arrangörerna var tvungna att släpa in Jokke på ,han enbart god och glad: han halade fram portmonän och be­ emot tröjan. scen för att . talade en slant för banden. Se­ Och något extra nummer blev nare fick de också LP-skivor det inte som tröst för vad de gått miste Det var arrangörerna - Kro­ om. noby uf och folkdansarna ­ Fast några förmaningens ord som fick stA. i skottgluggen för om att man inte får uppföra sig J okkes missnoje efter framträså gav han dem i alla fall. •

r------..,

KEMIKALIEAFFÄR

- Du förstår, sa han efteråt, . jag har skrivit på ett· papper där grammofonbolaget kräver att jag inte.skall tillåta någon

bandning. Och då kommer folk såhär och smygbandar. Det får I;ln att tappa kontronen över allt på scen.

F:ma I Hyvönen VÄLDOFTANDE JULKLAPPAR!

, Lappfjärd

I

Kristinestad

------------------

I

I

- Jag stelnade riktigt till, och hade' ingen annan möjlig-

het än att bryta, sa Jokke. Lå­ ten är så färsk att den inte ens anmälts till STIM (motsvarig-

Välkomna till

'GLASS­

BAREN - \

o! "kl,n tll'

'<lH'

()('h twwk' r då han mottar sin Kronoby-tröja av, (ireta Snåre och Peter" "änl:ir på sin tur ,och Uffe Byskata i Hermans orkester '

une

la tankfullt. - Den sista låten var dags­ färsk, tidigare endast framförd het till Teosto). En sådan låt i Hellnäs.,En ny låt kräver kon­ får inte spelas in av främmancentration, och då mitt i allt­ de människor. ihopa upptäcker man en mikro­ - Skulle jag ha fått dra shofon dold bland publiken. hade wen till slut, publiken

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

KRISTINESTAD,

*

dragsp",a, . 10'11

tel.

399

:':"'O '"

o

.

stått och jublat. Jag hade tagit publiken med storm, precis som i Hellnäs ett par timmar tidigare. Där var publiken för­ tjust. Men i Kronoby blev det enligt Jokke pannkaka av det hela.

följde med händelserna bakom kulisserna. Publiken märkte väl ingenting. eil. arrangörerl).a i Kronoby som fick stå i skottgluggen för

Jokkes mindre kända sida, fick säkert en något annan bild BY "den gl de och genomgode Joltke". Ca n der

r=======;:::;::;r==i

MOTELL,

VÄLDOFTANDE

,,\ IANDNll

PARFYMER, TVÅLAR m, m. är alltid. uälkom_ klappar! Titta in till

Gång på gång återvände han

till malören med mikrofonerna Kanske var det ett gnagande samvete som sade honom om att han tagit i onödigt hårt. El­ ler kanske han trots allt var så allvarligt stött av det som hänt att han inte under resten av kvällen kunde få bort det ur sina tankar.

Som en bagatell uppfattades 1IIIIIIIIIIImmllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIII11111111111111IIIII! !IIIIII111111111111111111 historien åtminstone av de s0l!,l

Folke ticIlumII., betraktar det be-

II/SI14NU\\\\\' Dans v.arje lördag

Trio

Ingers

Alexander

Söndagar stående gäsbord.

smör-

-----------

I

Halularbetsalfiir TERJARV

tel.

75

--------

1

u

__


Fredagen ----

ÖSTE R BOTTSI SK A

8 dec. ..:.. 1972

den

------------------

--------------------------------

POSTE N 1. -------�-

u','spikat och varmt Jokke' svettas, ,trivs SVETTEN LACKAR och Jokke pratar på, sjunger och skrattar. Två timma·r efter antren i Hellnäs, är han klar att kliva fram på scen i Kronoby. Han ropar tjosan och fol hänger med. Han sjunger några låtar: och drar några histo­ rier. Och han talar om de nödställda i vår. värJd.

om nöd­

ställda han mött.

I

Kronoby

trådat

r

har man redan fyra timmar.

gammaldansen

Det

är

olidligt

inemot varmt i lokalen och ännu värre uppe å scen. Publiken' uppgår 1lIlIIlI I l I i IlI llllllllllllllllllli'lIl1l1l1l11l1l1l 1 l1l11l11l1l1l11l11l11 i ulllllll i ulllllll p kanSke till 600 personer. Samlingshuset är full pikat. Så var

OLMO Kb. Korsnästel. 836/ 167

det också i Hellnäs.

i

"

Svetten rinner i stri a ström­ ' mar ned län s Jokkes· ansikte. * förnöjer Jokke sin publik. Allas intresse koncentreras till honom, och samlingshuset är snart under framtradandet. Efter att sagt fyllt till sista ståplats. l" ha stått på scen en halv timme är lappdräkten genomvåt.

f

trängs

Till jul •

.

,

;:

Mekaniska träprodukter '

.0

Han verkar trött.· 'Under da­ gen har han kommit via Abo till våra nejder. Jokke kör själv

Efter

Vi

visar vägen till hotellet.

'1'5 059

I

JAKOBSTAD - Tel.

kronobyframträdandet

slår vi följe till Jakobstad.

UR - SMYCKEN -

I

.

vid sidan.

Så länge vi tillsammans med

PRESENTARTIKLAR dragspeairen söker fram en par­ Ullllllliuiu I lUlIIlIIlIlIlI ll llllllllllllllllllllllllllllllllllliu u i i -.-______ keringsplats, har 'Jokke hunnit llliul H ulllllll i : :.:. :. :..:. :.: _

En av kändislivets avigsidor I

att bli igenkänd och kontaktad

alla tider på dygnet. Jokke är trött, parkerar och tar sig in

på hotellet.

Söndagsprogram..

met på ålderdomshem

väntar.

!tJl ,'tIfER6Wir/t1_

bilen mellan sina framträdan­ den. Dragspelaren Peters sitter

-

. .

Terjärv

nutO/men en dam hann ta kon, på natten. takt halv tva

som söker kontakt med honom.

.]öRGENS URAFFÄR ' ''

I

de honom ryggen kanske en mi- kommit och bett om.

vänlig mot den del av publiken

vackra gåvor

.

bli igenkänd av' en dam. Vi vän- med skivorna, som h n tydligen

Trött stiger Jokke ur bilen Men de som kommer och vill och stoppar ett par skivor i näha autografer får också kort av ven på damen. Vi hör ingenting honom. I jäktet hinner han. dela av samtalet. Hon försvinner ut korten, och i stort sett vara

Han är glad och god på scen.

Grillkol, trämjöl

,

Bilden av glädjespridaren JOkoch trivs. ke stämm tills slutet av föreHan sjunger mera och mindre ställningen. . kända låtar, får blommor och . Bakom kulisserna uppVlsar kram"ar om Greta Snåre. han en annan sida. . Publiken

1

,

NYTT. MODÄRNT 10314 HYGIENISKT

"Ett Toppen bageri" TILL HELGERNAS

I

MAT- OCH KAFFEBORD HAR

VI MYCKET GOTT OCH LÄCKERT ATT ERBJUDA! "Det nya bageriet

Med gamla anor".

=========================

här enlfelt prenumererar Du· pt!: nästa ars tidningar:

via

O

1973

Priser

VECKOTIDNINGAR

Damernas Värld . Fib/ Aktuellt Husmodern A Husmodern B Min Värld Se Veckojournalen Vecko-Revyn .&.ret Runt .

.

.

.

.

.

.

;

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

• .

.

.

.

.

.

.

.

.

•.

.

.

.

.

.

.

ej. delbet.

m. delbet.

ej delbet.

26 nr.

in tidningarnas namn

89,50

30,83

98,70 90,60 84,15 . 77,55 98,65

33,90 31,20 29,05 26,85

50,55

Glöm inte att fylla i nam och adress på baksidan av kupongen. Du kan_ lämna kupongen till posten utan frimärke. SÖU betalar pc;rtotf

,

104,90 84,30 83,90"

3 rater

33,88 35,97 29,lÖ 28,97

12 mAn. .

.

.

.

.

.

• .•

. •

;

41,60 40,85 70,95 130,85 36,90

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"

46,90 43,25 50,10 59,90 47,44,50

6 män.

38,30

.

.

12 mAn.

6 mAn.

46,45,05

23,75 23,25 25,25 23,20 25;40 25,30

, 48,85 45,10 48,75' -48,80

Om Du inte finner de tidningar Du önskar bland de uppräknade, skriv

55,50

SERIETIDNINGAR

Suster Dennis Fantomen Lilla Fridolf 91 :an Seriemagasinet

Sätt kryss i rutan för de tidningar Du önsk.ar helt eller halvt år.

6 män..

SPECIALTIDNINGAR

Allt I Hemmet Allt om Mat Teknikens Värld Veckans Affärer Vi Föräldrar

.

12 män.

.

___

12 män.

-

I I I I I I I

pli

de tomma raderna.

- -- ------ ----

JAG BESTÄLLER FOUA DE TIDNINGAR (kryss I rutan) Helt är

Halvt är

Damernas Värld

o

O

Allt i Hemmet

FIS/Aktuellt

O

O

Allt om Mat

Husmodern (med jult. )

O

O

Teknikens Värld

Min Yärld

O

O

Fa nt o m e n

O

O

Kul med Asa-Nisse

O

O

91 :an

O

O

Pelle Svanslös

O

O

Dagens Nyheter

Se

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Veckojournalen Vecko-Revyn Aret Runt

Helt är

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Halvt är

o .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

O O

O

O

O

O O

O

O

D

O

D

O

O

(]

D

O

O

D

O

Delbetaln i ng (jan., febr., mars) önskas

O

-- -------- ---

I I I I I I I • ...

.


......................................................................................................

OSTERBOTTNISKA

8 lO

J ohan

POSTEN

........................ _-

..

Fredagen

den

8 dec.

-

197%

Ulivens, ung skolpojke nas. Detta har också sin förkla­ lyckats skildra på ett härligt i Helsingfors som brukar ring: Ulfvens -har rört sig mera sätt. Genomgående lyckas Ulfvens te i skären och yid den lugna i sommarhalvåret tillbringa Korsnäs, är en annorlunda få- skogstjärnen, än i de stora 1!ko- skildra den miljö och de iaktta­

I

gelser han gör på tt målande gelskådare. I sin debutbok Be- garna. Ulfvens skildrar inte ,bara få­ sätt. Han har ett rikt or för: ' - ' vingat, som just lagts fram på 'berättat gellivet. Han ser naturen som råd, och på verben råder det

bokhandelsdiskarna,

Läten Fåglarnas han om sina iakttagelser i mar­ helhet, aven om fåglarna fått ingen brist. kerna i ord och bild. Trots att en framträdande roll i debutbo­ bokstaveras och refereras så boken är uppbyggd av -enskilda ken. På' sammå målande sä-tt gott det går. Ordkonstruktionerna gör att berättelser, är det svårt -att av- som han skildrar livet i svalbryta läsningen; att lägga- ifrån boet på verandan, berättar han sig boken är också att släppa också om sländornas liv - id sommar arkernas tjärnen, om' fjärilarnas ögon­ om taget spru lande liv och återföras till fägnad oc om näckrosorna.·, . . Också ,daggdJur kommer med verklIgheten, den kulna decempå något hörn. Vid mötet med _ . berkviillen.

I

-BeVint!ut

-

,

debut

härli 1

grävlingfamiljen har han lYC,kats få fina bilder. Däremot nö­ jer han sig med att i text Skildra älgkons simturo i tjärnen I den varma sommarkvällen.

För många fågelskådare är unika, rara fåglar det väsent­ liga. I Ulfvens bok tas f gen speciellt rar art upp på det sät­ tet, alla är uni!ca. Han skildrar

boken kanske inte är direkt lätt­ läst. Men för den som )lar litet intresse för naturen och fågel­ livet r boken hel t enkelt ?ra. . _ , Och for den som mte up.ptackt vår egen natur. är Bevingat ett

bra bevis på att det finns både flora och fa:una att intressera sig för hos oss, att televisions­ seriernas tropikmiljöer - inte är

de enda som är värd intr('sse. Johan Ulivens anklagar inte allornas och gässens eskapader ' mellan isflaken runt skärgårds- Ulfvens förefaller ha en viss någon - tvärtemot många and­ förkärlek till de yttre skä­ ra naturfantaster - för den holmen, spovarna på ängen, sta­' och träd- reri. Boken börjar då utSKären förstörelse naturen är utsatt dirna ,i gårdsholke kryparna på de åldriga träd­ upplever sin blomstringstid. då I för. Det enda han säger någon­ stammarna med samma känsla. fåglarna rastar på vägen till si- ting negativt om är kal ytorna i eller na nordliga vanlig fågelart, häckningsplatser. skogen,vilka han inte riktigt Varje

I

I

ovanlig, iakttas med samma in- Här,liksom' överalTt genom botresse, varje arts beteende är ken, iakttar han örternas förs­ lika intressant. Och just detta ta hjärtblad vid sidan om de är väl en .orsak till att boken" stora fågelflockarnas förehaverkligen fångar den som är, vanden. åtminstone litet intresserad av En dag i de yttre skären vid kommer aldrig naturen. denna årstid I reklamen, sägs att knappast igen, säger han. Det kan dröja

årtionden innan samma flyttfågelkavalkad kommer igen, och bilden blir aldrig densamma. Då Ulfvens skildrar kvällen vid skogstjärnen - b'ortom vardagens jäkt, då våren övergått till sommar - känner jag den

en enda fågelart inte omnämns i boken. Det trodde man natur­ ligtvis inte på. Men efter att ha läst igenom den, kommer man inte på många arter som sak­ nas. Oerhört många skildras ingående, medan andra arter

har statistroller. Såhär efter att ha läst ige­ nom boken, kommer jag inte på att några andra arter än de stora skogsbönsen skulle sak­

accepterar.

Kanske !örefaller hans sätt att

se allt så positivt en aning blåögt. Har han inte sett skogs­

torrläggningarna, sörjt över insekter som strukit med vid be-

sprutningarna och noterat för­

I I

I

. _ vet inte är på långt när lugnt,som finns överallt ännu. Bevingat är rikt illustrerad men där alla 'yttre störningsmofotografier som Ulfvens avskärmade,har han med , ment är . själv knäppt. Boken på 210 si· dor är tryckt på offset.

I

Man har verkligen p.nledning UI{vens har att tro att unge

VI ERBJUDER:

Bigöds.el, kraftfoder, Melass' och fodermjöl. Havre och korn utsäde till dec. mån. specialpris. Julklappstips åt husmor: Zoppas billiga autom. tvättmaskiner.

E.

I

H Ö GN Ä S

NEDERVETIL ..:..- TEL.

massor att berättar ännu. Han är bara 17 år,och kommer sä­ kert att låta höra av sig igen. Ca nder

I 1__

.

-48 {l08.

========��...;.

I

___

Jo h a n U l f v e n s: BEVINGAT' Söderströms förlag.

.

I I I I I I

Avsändare/Beställare Frankeras ej!

SÖU betaiar portot Namn (tydl igt)

Adress

Postanstalt

Söu

,

Handelsesplanaden 10 D

65100 Vasa .10. Vasa PTK:s tillst nd N:o 129

' Många trevliga nyheter . i Vasa flygtrafik den 1. 11. 72

,

Ff!h

- en xtra kv lIstur till Helsingfors - två J ttur r t 1 Gamrak Hleby/ Jakobstad varje.dag - dagliga forbIndelser till Sundsvall/Härnösand och Umeå - till Björneborg (och därifrån'till Abo) sköts ' trafiken med jetplan - ny förbindelse till Uleåborg via Gamlakarleby/Jakobstad - ny eftermiddagstur från Tammerfors till Vasa dagligen' '

1.11.72 -31.3.73 ser Vas a..flygtidtabell

JJt såhär:

-- -------- ...... _-'

med

lusten av de .stora rovfåglarna?' Säkert har han märkt detta, och mycket till. Men hans sätt I att skildra den levande naturen är kan ke ä då effektivare som att utgå än opinionsbildare,

från att allt redan är hopplöst mjuka dyn under fötterna. Den. förstört. Vi måste slå vakt om oaser alltid lugna tjärnen, där fågelli- I de oaser han skildrar,

I

Se-­

* Johan Ulfvens var 16 då han skrev sin debutbok Bevingat. dan dess har han hunnit fylla 17_ Boken för naturälskaren u, l SOlD­ marmarl{ema, från Ilen kulna decemberkväJlen. Ulfvens har säkert en tjädertupp. kllntar han sig massor osagt ännu, på bilden _

t I I' I I I I

kl

8.05 8.10 10.10 11.50 11,55 16.05 18.40 18.4518.45 20.50 20.55

till Helsingfors (ej, söndagar) till Umeå (ej sÖ,nd.ag r) . . till Gamlakarleby/Jakobstad t II Björ eborg och AbO med anslutning till HelSingfors, Stockholm och ,- , - . Köpenhamn t II Tammerfors och Helsingfors till Sundsvall/Härnösand till G'amlakarleby/Jakobstad till Helsingfors t II Umeå (söndagar) till Helsingfors (ej lördagar) till Gamlakarleby/Jakobstad, Uleåborg och Rovaniemi (ej lördagar)

Uppgifter om olika rabatter på inrikeslinjerna. samt Er flygbiljett får Ni på resebyråerna' och Finnairs kontor.

I

-- --------_ ...... _-

VASA


Fr

ö'8TERBGTrNISKA

den S dec. - 19'n

rOS,TEN

9

4H-gårdar ger tätortsungdom cha'ns att lära känna lantli-vet

.JUNIOR -FARMS är ,en ide som 'kommer från USA och som haft stor framgång där. 4H­ gårdar diskuteras nu också i sve nska österbotten. En 4H·gård är en annorlunda ungdoms­ gård. I stället för diskotek m. BL finns djur, växter. De Wlga i /tätvnerna skall få ägna sig åt djuren, jorden och naturen på 4H-gården. Verksamheten skall anknyta till naturen, va­ ra yrkesorienterande och ta upp landsbygdens och dess näringars speciella problem. På går­ den skall de unga få "lära genom att göra" . {

...

,

Bengt B a r k a r, sekretera· krävs samarbete då foder skall Ytterligare kun,de ett s::togs­ i Svenska, österbottens 41I-di· skaffas och maskiner måste hy· område fogas till, där de unga

strikt har studerat, 4H·gårdar i Sverige, och -gjort en del kalkyier och ,förslag tili hUr man kunde åstadkomma liknande hos oss. Distriktsstyrelsen' är heltänd på lIans ide, De unga har behov av kon·

ras. 4H-gården kunde också stå til:l

tjänst

med olika

!lnde

ägna

sig

åt

plantvård,

tjänster, röjning och plantering.

Vidare

de unga kunde åta s g oliIia kunde man syssla' med viltvård (fågelholkar, utfodringsplatser) jobb och få en slant för det. konsumentupplysning, hålla te• Fritidsgård madagar, syssla ,med-heminred.

ning, ordna utstäl41ingar, d iv a takt' med natur ,' säger han, Gården bör fungera som, fri­ eftermiddagsverksamhet o. ordDen na kurser för unga med säll­ Den 'gröna vågen kommer allt- tids­ och ungdomsgård. mer som en motvikt mot Irba- skall samla unga som är in· skapsdJur. Listan över niseringen. Lekplatser med djur tresserade av djur och- växer. vad man kunde t, ex; är väldigt populära. Därför bör det finnas gott om göra, kan göras lång, Den lantgård sOm blir <tH­ husdjur av olika slag, De unga Barkar har nyligen bekantat gård är till för ungsiom Ltåtor-' skall inte b8.ra få tillfälle att sig med en gård av det till­ terna, "unga som vill sköta djur se och djuren,; utan tänkta slaget i Kalix, bärande klapPa P och växter, och' Som, vill ha en verkligen under sakkunnig led­ namnet onderosa. Kring den

I

meningsfull fritid, GArden be- ning hjälpa till med skötsel och står' 'av ladugård, betesmarker, vård, möteslokal, mark för odling och ' L" r ' 'ur r o gård n p lga dJ mark för ridning och annat fri· e ':° : ' ,' or nd nmg, ponmes re hasta r f" " l uftshv, . sager Barkar, ' ar m­ k or ('" f"or småbarnsn'd rung, 4H-gårdens organisation be· te absolut ,nödvändigt), svin

gården är Ca 200 unga engage­ rade. De är indelade i 'grupper som kommer ut till gården och gör sina arbetspass, och- de har , sma regelbundna träffar.

finnas en höns, gäss, ankor och kalkoner. ..... , P lO " t " vax odl'mgssl'dan' lIVl'd e .. d Is f"lDn as foae ' rv todrmg r 101 r som handleder de unga, Därtill , dJurens behov, Odl lOgen sku e " bör en' ungdomsledare eller m· 'ä! r .'Il k'-t as Så i att alla hJ struktör finna . unga oc å e s. sk I e d _ , , , , Barkar tror att det mte s,tall,varsm hten tappa med gro a Jls vara så riktigt svårt att få ker att sköta, och dels skulle

För att få det hela att funge­ ra måste man få ekonomiskt " st °d från k ommunerna, s t"d a ert na, 4H-dis riktet kan starta och ,·· , · hjälpa till, men har mte resur· ser-att driva en gård av öns'kat format. Det bör vara en kommunal angeläO'enhet a tt st.art a , " gården och hålla 'den 19å ng.

I

_

Ännu är d-et långtifrån klart att köra igång hos oss. Initia­ mängd o h avstånd tm tätorten. getter, kaniner och fjäderfä som tivet är nytt ännu. ror

typen

gården

av

tätort. folk­ (suggor, ined smågrisar),

måste

gårdsförvaltare som har konti­ 'kt over ' " dJuren -ouerl·19 Upspl och

får, .lfA

I

I

f

I

*

Anders och Helena Karv i Pensala har möjligheter att syssla med djur dA de vill, både med kalvar och grisar. Men Helena är stormförtjust i hästar, en häst vore toppen. På 4H-gärden kunde tätortsungdom få möjlighet att pyssla om maSSor m d djur. I bak­ grunden på. bilden Bengt Barkar, som spår att den första 4H-gårdea skall vara igång om ett år,

fram en l"ampl'19 g'å _' d A rrange­ en demollstra.tio oflsodl' ng f'mnas . Dessutom borde firmor stöda ett . • Marken arrendens manget kan vara l p'I,gt, ,hos På området dar det flOns ("nans f initiafv av det här slaget en jordbrukare som är i färd ' att lära känna både kända och l . , För marken har han inte utBarkar har gjort en kostmed att lägga av. ; I starten okända odHngsväxter. nadskalkyl, För djuranskaff­ satt kostnaderna l kalky:en. ningning har han kommit upp Marken kan arrenderas, -Föl' ...------------------- till nära 20,000 mark. I den I bete behövs ca 3 hektar, for foJ:MDIRF. MATSALSMÖBEL summan inrym s fem ponnies il' derodling tre ha och för grön3 ,000 mark, två kor, svin, får, I saker ett halvt hektar. ÄRdgetter, kaniner och fjäderfäii. ringskostnaderna för byggnader ,beräknar han till 1 ,000, o.ch lOODDDJ:JO[10DOOODDDOODODC ., mvesterm­ , får som sup1ma for

r

I

I I

garna 31,940 mark,

?

I

nyrekrytering av

djur,

:'let­

toårskostnaderna minskas dock 'av en inkomst på 50 , 00 '11ark från försålda djur m,m, Ytterligare

har

han

räknat

in kostnaderna för en instl'uk­ tör, ,17.000, varför

årskostna-

summor,

koswr

derna stiger till 40,000 mark. Det är inte direkt n'ågra 'ffilå men

vad

vanlig ungdomsgård

_

Årskostnaderna har han räknat ihop 'till. '280 , 00, inklusive

foder"

samt löner och underhåll

I

samheten i den?

Ca

en

,ork-

och

o,

de

r

För julgubbens säck - FAMILJEARKIV - FOTOARKIV

Mini 8 bilstereo Bosch hobblf .......,,"; ... r .

- COLLECTORPÄRMAR

- FOTOALBUM

Till spcciall)ris!

De -värdefullaste gåvorna

Gör. förfrågningar och kom på besök. S T I L M Ö B E L F A·B R I K

HEIMO

JURVA

UtlÖ'

serna från:

HANNULA

-

Tel. 166

::�;;C

VI love'e", el-ene,,,,

och

till de förmånligaste pri·

K O

TERJÄRV - TEL. 75001,

y

.

..'

75002

F:tns

B.

STRANG

Vi hå II e r oppet: Södermalmsgatan 8, tel. 13 184, 13 185, Jakobstad Vardagar ........ kl. 8-20 Helgdagar .... ,... kl. 9--21 ,-------.,

1

KORSNÄS I BILCENTRAL -I , KORSNÄS

_

Tel. 836/41,

,

Br. GUSTAVSSON AB

I

I

-

D[I]ODDDDDDDDn�nn

II'

L-

LÄDERFABRIK

NEDERVETIL - TEL, 48014

________________________________________________


10

öSTERBOTTNISKA

Fredagen den

POSTEN

8

d

197%

Två nya påSÖUTVA GAN GER CHRISTER bar under den senaste måna..­ den tagit stolar i

beSittning

SöU:s kansli . Den 16 no­

vember

började Christer Stol­

pe fungera. som instruktör

går

intog

Christer

G.

kanslichefsstoJen

holm

I

Ek­ som

Paul Lindell lämnade senaste wrsdag.

Under

en

vecka

fungerade

Inger Ek som t f. kanslichef.

Det rullade riktigt bra.· just nu är' det

ingen

intensiv' period

på SöU:s kansli. Frånsett för­ stås bes äll ing a - orkestrar . . Men även det har man numera

satt i syst'em så' det går rätt

smärtfritt för såväl dansarran­

. görer som kanslipersonal. Ett

40-tal

föreningar

*

hade Birgitta Lybäck.

lämnat in helijtällningar. -Under

två' kvällar satt Inger, Anna­

BrIta Rydström och Paul Back­

Birgitta

Lybäck

har

bråda

daga,.r. Än skal! hon resa runt

med Jockmokks-Jokke, än har 11\80 Qch pysslade och lottade. hon kanslidag i första ringen, ·Ca·. 500 orkesterbestäIlningar och däremellan drar hon i gång gick man igenom. De' allra fles­ någon studiecirkel. ta fick vad de ville ha. Det var Nu gäller det bara för Chris­ betydligt lät41re i år äl1 i fjol, konstaterade damerna. Just nu ter och Christer att bli varma Det brukar inte _ är det så många orkestrar som i kläderna.

är jämngoda.

I

--------· -----

2

Peter )""arrow

Clair

8 Wig-wam barn The Sweet

5 Should I

Mac & Katie Kissoon .'

Peter Noone

9 Mouldy old Dough

6 Molina

Gilbert O'Sullivan

Lieutenant Pigeon (ny)

Creedence. Clearwater

3 Suger me Linsey De Paul

dröja så länge.

(

BuffY Sainte-Marie 1 Hey You Love

or

7 Weave me the sunshine

4 He's an indian cowboy in the rodeo

-J

------ --�--- ---- ------

Tvä nya män, bäda med förnamnet Christer tar plats pä SöU-kansliet. Pä bilden flankerar chefen Christer G. Ekholm och instruk­ tören Christer Stolpe flickorna som hunnit bli hemmastadda, fr. v. kanslisterna Inger Ek och Anna-Brita Rydström, samt instruktör

10 Sealed with a kiss

Revival ny)

Bobby Vinton

II -KÖP. BARNENS julfestdräkter i· tid . " ,'.

.

. ,

.

O

,- "

• Västkjolar fr. . .... . . ... ....... . 22:20 • I{jolar fr. . .. .... ..... .. .. . .. . . . 24:50 • Klänningar fr. ....... . ... ....... 24:50

• Byxdräkter fr . ...... ..._. . . ... .. . 19:28:<10 • Ungd.byxor fr ...... ' . ... . ..... '. • Sticlm t i riklig mängd

15-

--------�--

SPECIALERBJUDANDE

'

J\ e

GE EN VÄLKOMMEN JULKLAPP - GE

TT

DAM FRITIDSBLUSA

.1. !:!.! ~ •

-

MED POLOKRAGE

.lt�:

-. -

-.

2 /b i!:n

KV ALlTETSUR Moderna

glasögonbågar

Julmarknaden pågår för fullt!

i stort urval:

E.

HenrikssQn

G.

Kristinestad

Salutorget, tel. 240.

Jako bst ad

TILL ALLA GLADA FESTER Vi har nätta

Specialaffär i optik.

BÄTTRE ATT KÖPA

GARNET

festkläder

från OSS - med våra låga

för Era smSttingar.

garnpriser.

vllrt urval' är stort.

-Perina

Jakobstad, Otto Malmsgatan 14 tel. 12510

_

Komossa, tel. 54 655

.

Stort urval av de mest po-)

När det 'gäller de "mjuka paketen" titta -dll in till oss,

m Stig Ståhlberg

I

pulära kvaliteerna:

.

Evys Hemslöjd' Kristinestad, tel. 389

BIS�?f!�R�!

ARN

vi Hdr i lager: konstgödsel med spec. rabatt un_

cember' mån. Utsäde till vårsådden. Socker

till gaDlImLl1

pris så långt lagret räcker. Läskedrycker, vetemjöl kornmjöl till förmånliga julpriser. Passa på tillfället, kom och köp!

I


Fredagen den

8 dec.

-

ÖSTERBOTfNISKA POSTEN/FRITIDSFORUM

1972

8 dec. • 8

INFORMATIONSBLAD FöR' UNGDOMSFöRENINGSRöRELSEN ,

-

1972

Publikenkiit på· Raseborg: -

Platsen viktig för spelen

o 'I SAMBAND M.ED liienaste sommars föreställningar på Rase))org arrangerades en pu­ blikgallup., Arrangöre na önskade få svar 'på några frågor för att få en uppfattning om l hur, publiken reagerar på pjäs,'al, spelmiljö m. m. Pu b i ken svarade på 3 frigor och fick i fram tiden. genomförande därtill anteckna egna åsikter för Raseborgsspelens ,

En ,förkrossande majoritet De svarande antecknade ock- förslag till skådespel. Sjuttio­ så sin adress på frågeformulä­ tre personer ansåg att historis­ slog sålunda fast, att, Raseborg­ satsa ret, varför man kunde avläsa ka skådespel och pjäser med är den plats där mall bör kommer_ Raseborgsmotiv kunde alterne­ på sommarteater. publiken va ifrån till

Raseborgsspelsföreställnin­ ra i fortsättningen.

Sista frågan gällde besöks­ "Vilken betydelse har miljön frekvensen vid Raseborgsspe­ sommaren vid Publikmängden Raseborgs slottsruin som len. Omkring 28 % av besökar­ sommarteater i stil na såg i sommar sin första fö­ 1972 uppgick till något över pUlts för 12.000 personer. Av dessa hade med Raseborgsspelen" lydde reställning. 30. % närv ar vid sin 2.603 lämnat in svar. fråga nummer två .. andra föreställning och 29 % garna.

På frågah "Vad säger ni om

'

Här kom enkätens mest över­ av besökarna var nu tredje gån­

pjäsvalet" hade 1.595 personer tygande svar: hela 2.484 per­ gen på Raseborgsspelen. Sju eller 62 % antecknat att det soner eller 95,3 % av samtliga procent meddelade att de infann är väsentligt att Raseborgsspe­ som lämnade in svar ansåg att sig för fjärde gången och 6 %

len hämtar sina motiv från, Ra­ Raseborg som miljö är av av­ hade varit närvarande mera än seborgs egen historia. 443 per­ görande betydelse för sommar­ 4 gånger. soner eller 17 % av de svaran­ teatern i Västnyland. Intressant var att konstatera, de ansåg att andra historiska Endast 24 personer ansåg att att publiken kommer långa vä­ skåd spel borde framföras på Raseborg saknar betydelse som gar för att övervara spelen. Raseborg. miljö för sonimartearter och 82 Åskådare hade infunnit sig 297 personer ansåg att pjäs­ personer hade antecknat att det från de flesta av landets stä­ valet kan vara vilket som helst. inte är någon skillnad var dyli­ • Tretton personer hade egna ka sommarspel uppförs. Forts. sid. 15

* Professor

(Pär-Olof Jansson) försöker på'atla s tt ruh)'l\ or fattningen. Men df'..D' senare (sit­ visade. sig vara klokare än ryktet tlilat. (Foto: .T l Wik­ Wurm

artisten (Christer Jansson)

tande)

lu nd) .

-

'

OV:,S aDlatorer' .

.

håller Inattet

o

FULLT

HUS var det i

Bt'rghyddan

lördagen.

den, 25

no­

vember. Den åländska un gd omsförening en Odlingens vänllt'rs

i JOlOala allt yngreteat ramatö;er: håller forif raiide mått«>t och bjuder den t.rogna prl"m'ärpubliken åtminsto.ne' vad den väntat sig - och den här Il:å" "'n iinnu litet till. '

"Tosingarna"

av

signa Jren på

'

öpande

band och

när \rul­

Wurm junior ,är en komedi av men är nådd har upphovsmaka­

lustspelskaraktär i en enda akt. ren tappat greppet

om sitt l1PP­ april- tåg. Ensemblen på ,OV sc en en var skämt, vilket man naturii tvis jämn och behärskade inte får reda på förrän alldel«> ! mycket i slutet. Missförstånden och fär- bra sina ro\le . Den som förd ­

Intrigen

bygger

I vecklinga,rna ,

*

ett

avlöser vanudra lat rollerna bor ha en eloge till en lyckad satsning. Teaterkon­

qvist till kassör. övriga styrel­ seledamöter är: Helena Malm­ Glims hembygdsmuseum I Esbo. Här skall spelas StorkJas och L illkJas. ström, Keijo 'Sundell, Torsten Wikstedt. Jarl/Åkerlund och efter To sten Wikstedt från derårs;is 0c:h att fö.:bunder hål­ Leif Söde:holm. . Gammelgard, som undanbett ler tva ordmarie ' ll moten per år, .• sto rklas och LlU { as sig återval, valdes Tor \Vik­ I ett på hösten som blir valmöte. från strö o h .ett P våren, som blir redoÅrsmötet godkände de av sty­ ner lEsbo. . vlsmngsmöte. relsen förberedda planerna på

Esbohygden

höll årsmöte

Skärgårdens Vän-I

Årsmötet godkände ockaå ett ungd9ms­ förslag till nya stadgar som förbund höll sitt årsmöte den bl. a. innebär att styrelseleda-

o ESBOBYGDENS 14.

.

11. på

Sonunarö.

Vikingborg i Esbo, möterna 'utökas frän 6 tm· 8 ny ordförande samt att ,bokslutet sker kalen-

TiU

I

I

l

I

-

sulent ,Paul

Lindman, har

na­

turligtvis regisserat stycket och har

lyckats

drilla

nybörjarna

ordentligt. Men så är ju också

den här 'sortens uppsättningar Lindmans starkaste sida.

Pär-Olof Jansson gjorde pr

fessor

Wurm

i vars hus hela:

spektaklet tilldr-og sig. Han

hövde bara visa sig på scenen ungdoms- en sommarteater på Glims hem" så skrattade publiken. förbunds konstituerande styre1­ bygdsmuseum i juni 1973. Man Professor Wurm är pensione-t semöte den 28. 11. valdes enhäl- kommer. att spela Storklas och rad "dårhusläkare" och har S&l ligt Kaj Lindström till viceord- Lmklas efter H. C. Andersens dan en tid inte haft möjlighet förande, Birgitta Lehtonen till sagor. Som regissör fungerar sekreterare och Thyra Holm- Håkan pörtfors. Forts. sid. 21 Vid

Esbobygdens


12

öSTERBOTTNISKA

POtiTENjFRfTIDSFORUM,

Fredagen

UF-rörelsen ,

inför nydaning

D SEDAN

aktuella ungdoms­ påverkar

lagstiftningen

i

ungdomsföreninga,rna

allra högsta gi-ad - förut- ' satt

att

de

vill

bedriva

ungdomsverksamhet:

Det­

ta betyder att föreningar­

na måste omforma sig en­ ligt

de' krav

som lagen

$mller. Detsamma gäller ungdomsarbetets organisationer

både

p!\

entral

c

197%

kanske skattete det en i;"rotad före­

bland status!öremålen i

ställning om aU det är en god affär aU gifta sig. Man gifter sig och blir "stadgad", får ordnad t>ko­

bilen och sommarviUan.

GAMMALT finns

nomi och börjar statusjakten på allvar. Dvs. man­

Den

-

(;od , affär·attllif t

-----:

D

8 dee..

'den

nivå och landskapsnivå.

För FSU:s del måste vi göra en total översyn utgående

från en genomgripande ,målsättningsdebatt där nyvärde­ ringen av ungdomsarbetets betydelse för den unga männi­ skan beaktas. UngdGmsverksamheten måste vara inriktad på att ge uf-rörelsens bidra.g till den unga människans uppfostran, där föreningen spelar 'en viktig roll vid sidan av hemmet och skolan. Verksamheten skall i detta fall ha en social­ pedagogisk inriktning.

.'

dock ingen dan-s

rOM)T.

nen inleder statusjakten" medan kvinnan i regel ef­

gång om knappa hushåU teringar, vilka inte

ter ingånget äktenskap upphör

att vara

varon.

dig individ. H On har lJlacerats

som

självstän­

lJ

nummer ett

Men båda kan väl jobba, då ur psykologisk synpunkt kan och gör sig beroende av en an­ båda har hygglig yrkesutbild­ arrangemanget vara fruktbart. nan människa? Det är ett fruktansvärt dyrt ning, hävdar någon. Visst kan, Varför gifter man sig i så man det, men det är för vissa fall? Va för binder man sig fri­ löfte man ger, då man svarar män inte samma status som att villigt med en massa nörmer ja vid altaret ,hävdar med sk.är-

-

ha hemmafru, och många stan­

nar gärna i hemmet. Dessutom kan man fråga sig oin det lönar sig, ifall maken inte kommer upp till högre inkomster. Sambeskattningen roffar åt sig större delen av den vinst man tänkt få ,barndagvården och ökade klädutgifter sköter om resten,. Ekonomiskt ser det ut att bli plus minus noll, m'en

D

SOI\I DET SER UT I DAG i

v årt

samhälle för-efal­

ler det 'som om det skulle löna sig att gifta sig, av skat­

tetekniska och juridiska skäl.

Och

skäl, Skriver Ebba J a k o b s s o n

även av mora.Iiska här invid. Men det

är inte ,alltid säkert att äktenska.pet är förmånligare i varje ensl.i1t ska.ttefall, och ekonomiskt är äktenskapet sällan en god affär.

Men uf-rörelsen skall fortfarande arbeta för de trad i­ tion lla kulturella värdena - folkkultur, hembygdsvård m. m. - och i allt sträva till att skapa en känsla av trivsel och trygghet för hela medlemskåren.

Ungdomslagen - ledarnas ansv,ar Ungdomslagen innebär ett radikalt nytänkande vad det

gäller det framtida ungdomsarbetet.

Detta måste för­

eningsledare och kommunala förtroendemän göra klart för

'sig.

Grundtanke nummer ett är "ungdomsföreningarna skall göra verksamheten, kommunen skall med statsstö­

dets hjälp skapa förutsättningarna". Detta betyder att det

är föreningarnas egen ledning som måste ta på sig ansva­ ret för att det planer och bedrivs ungdomsverksamhet blom det egna området. Föreningarna kan inte krypa

bakom kravet på. mera heltidsan,ställda kommunala ung­ domsledare som skall ,komma ut i föreningarna och bedriva verksamheten

Ungdomslagen är bra om VI Inom uf-rörelsen är ka­ pabia att utnyttja den. Ungdomssekreteraren behövs, som

kommunal, tjänsteman' i ungdomsnämnden. Han är för­ eningarrias inan i de kommunala och byråkratiska labyrin­ terna.' Det är han och ungdomsnämn,den' som skall skapa

de resurser' - förutsättningar - som vi behöver i för­ eningarna' för att bedriva vår verksamhet, exe pelvis så

att vi kan anställa vår e g n a ungdomsledare-verksam­ hetsledare-specialledare antingen på arvodes-, deltids- eller heltidsbas. Detta arrangemang med statsbidragsberättiga­ de understöd från ungdomsnämnden.

Men - ungdOmslagen fordrar aktivitet och "omställ­

ningsvilja" från ledningens sida i'våra föreningar. Det gäl­

ler att informera sig om de krav som lagen ställer på för­ eningen och sedan se om sitt "hus". I första hand är det

fråga om att uppgöra verksamhetsplan och budget, m.a.o. bevisa för ungdomsnämnden och andra beslutande organ

mott ar NSU: s Malmberg och, Frey Karlsson.

*

Det jubilerande förbundet

standar.

Fr.

v.

l\larianne

Petas"

PeUe

NiJa

Tuominen,

NÄR öSTNYLÄNNINGARNA

firar jubileum,

gör

de de

med

besked.

skl'dde

också den 25 november; då östra Nylands ungdomsförbnnd fyllde 40 år. Arrangörerna med

förbundsordföranden Pelle

T u o m i n e n i spetsen hade inte glömt någonting.

att man i föreningen också under kommande år tänker

Man började med uppvaktnin­ målsättning mot bakgrunden av fattaren och lantbrukaren Sigge den nya 'ungdomslagen. Sedan Strömberg. H'an fick desso.ru.. fortsatte man med körsång och dagen till ära motta fo........ Ungdomslagen är ett långt steg framåt om vi kan jubileumskaffe. medaJjen., utnyttja den. Bollen ligger i dag hos ungdomsförening­ Efter kaffepausen blev det ama. Man utsåg också fem uppläsning av 40-årshistoriken dersmedlemmar: Ruth o. S. som författats av Ruth Anders­ son, Pelle Tuominen och festtal av son. Förbundet fick också en egen riart FSU-basen Olav Storgård som tog upp frågan om uf-rörelsens faria som komponerats av för- Helmer Lindwall. ...____________..______ ,bedriva aktiv ungdomsverksamhet.

gar vid forna medlemmars och grundares gravar i tidig mor­ gonstund. De egentliga festligheterna in­ leddes senare på dagen med stråkmusik, hälsnir.gstal av

v, m

Ö stnyl3;nd jubirerade förbundet fyllde 40 D

ta. (

_


Fredagen den 8 dee.

-

1972

öSTERBOTTNISKA, POSTEN/FRITIDSFORtJM"

13

.

S,le lfe? 'För ner könsroll sdebatten' niskt till de unga , gräsrötterna'. på de två barnen,

,dell�

hetsjakt är

"_�'et är en ständig krets­ , räntor och amor­ ... någon guldkant åt till­

.ing. GUJ;l J ä r n s t r ö m. gjorde sig för några år se-

känd genom att i form av rag predika att det lönar

o

KÖNSROLLSDEBATJ'EN bör föras på ett 8. k. lägre plap, ute bland ungdomen, den ungdom som snart skall bilda familj och ge upphov till nya sam­

hällsvlirelser. En ungdom som troligen följer det traditIonella könsrollsmönstret om ingenting radi­ kalt görs. I skolorna bör man föra debatten på all- ' var.

bör samma rätt att bjuda upp vem den traditionella rollfördelning- de vill, utan att för den skull att skiljas. Sa.mhället var en ändras. Ska kvinnorna ut i stämplas-som påträngande eller' re frisinnat och vidsynt då förvärVslivet är det nödvändigt efterhängsna. - nu, och hennes föredrag med 'ett friare familjeförhållanFörslaget om dansdemokrati te- berättigat uppseende. de där inte någon längre s-itter vinner t dag ett enormt stöd, Järnström stöder sina fastlåst i de gamla rollerna. En speciellt från den yngre gene­ på flitigt studium rättvis fördelning av arbetsupp- rationens sida. Undersökningar ....;,1L',"1ij. ij.nli:1, och de otaliga gifterna i hemmet blir då i och diskus ioner har visat att �.t,eb��täml!,arlde som under se­ så' är fallet. Ungdomen ser det första hand nÖ4vändiga. hälften av 1960-talet sett främst som en trivselfråg:-t. "._,::11<1 ljus. Det förefaller som om kvinJag anser att införandet av Järnström är likaså y.t- norna skUlle ha större chanser dansdemokrati är ett steg i rätt skeptisk till finansminis­' att lyckas få bättre avlöning riktning som fostrar flickorna Virolainens nya skattere- ju högre-de siktar och ju uni­ till stfiqe självförtroende .och _.. t'hr'" som i huvudsak kare de är i den miljö de V:llt. initiativförmåga. på att dela inkomsten li- Utbildning är därför kvir.nor­ makarna. Systemet nar enda medel att uppnå Eine­ • Familjeplanering hö löntagare d mässig ämstä lldh et med män­ j n:. Dar- nen, ef t ' sager ersom påvisbara kv ali­ Vi borde' få' en bättre ung­ . . blir ensamforsorJarna fikationer är enda sättet för domens egen familJ·eplanering. inte har någon att dela sin kvinnornå a:tt bl'l behandladE' li- Både pojkar som flickor horde med i ett besvärligt läge. ka som männen. ha en ordentlig yrkesutbildning är samhället ännu i innan de sätter barn till värl­ så inställt att 'man - åt­ • Vem tar vara på mitt barn den. Ett planerat föräldraskap

o MÅLSATTNINGEN för ett

förändring

långsiktigt

ner

könsrollsprogram

måste vara,

att

varje

individ,

oavsett kön,

måste ha samma

praktiska möjligheter, inte ba­ ra till utbildning och förvärvs­

är viktigt. En ordentlig utbild­ , Om man förutsätter a t fä­ ning för kvinnan före havande­ der skall ta hand om barnen skapet underlättar möjligheter­

i samma utstrjickni'ng som möd­ na

att

mas,

I inrotade traditio­ attityder

såyäI

åstadkom­

bland

kvinnorna

som bland männen. AKTIVA

ÅTGÄRDER

samhällets In som

sida

från

måste

stimulerar

till

sättas en

roll

och attitydförändring hos biig­

I' ett modernt samhälle

·

och

,

ge parter. Kvinnoz:na skall alltmera fin­ nas

i de beslutsfattande orga­

nen,

samt

I

det

ekonomiska

och praktiska livet. Rekryterin­ gen

av

män

till

pedagogiska

människovårdande

och

yrken

bör, intensifieras. ALLA bör ha_möjlighet till ut­ bildning,

arbete,

inflytaI?de och

service oberoende av kön. För

att

kunna

skall

detta

åstadkommas bör kani.pen ske,

t' intimt samarbete med För

nen.

arbete,

utan även principiellt

samma

ansvar

för

sin egen

försörjning liksom ett delat an­ svar

tör

barnuppfostran

och

hemarbete . ,För att ,på längre sikt å.;;tad­ komma lighet

i

en

fullständig

dessa

skyldigheter

likmäI-'

rättigheter

måste en

och

radikal

ett

mänskligare samhäHe bö nan

man­

lyckligare, kvi n­

stä sida vid sida o h bli

jämställd meq Ip.annen. hävdar Ingrid

Saxbe r

g,

bilden här

invid. Vidstå.ende

'

artikel

är

valda

fru Saxbergs avhand­

bitar ur ' li g r vid

för

undanta.gskursen

I

ungdomsledare.

'­ l'

välja

yrkesområde, . J' idi'3kt bindande avtal är rar, kommer det också att bli när hon vill återinträda på ar- ten skall tycka samma som en ..-.aLra leva ihop i ett samvets­ själv. Man måste ha en god lättare för pojkar att välja betsmarknaden. Giftei mari sig, bor­ Om det nu finns människor när man skall ge efter för blick vårdyrken såsom barnskötare Preventivtekniken, men liven enligt Gun Järnströ eller inte ge efter. bet är 'en som föredrar att hö -ihop, utan och för kollärare. andra aspekter på samlevnad sig innan det andra bar­ viktig sak att komma ih åg - att vara gifta, hörde de k()IIlma bör diskut ras med, ungdomen. för att vinna ekono­ Att barn under sina fö!"sta man äger inte den andra t> ar­ överens' om att' ha. juridiskt bin Kunskap om preventivmedel har på det hela. Hon råder , I'ntim­, vän­ levnadså.r beho"ver p-n ten. or",e . dan de avtal om 'f'" '" l'nmg av unga (människor som fun­ ligt stämd kontakt med vuxen bidragit till att ändora innebör­ En öppnare gemenskap m el­ ägo,delar, ' bos,tad osv. - Denn . sexuella beteendet det den av på äktenskap att allvar­ världen tycks stå utom allt tvi­ lan man och kvinna, byggd ,på överenskommelse, behÖvs, i(a11 Så länge samlag är hårt knu­ ... ".,"u..ylera med vilka inkoms­ ve!. Men det är ingentin,g som ' " " , "·t l'kb et, .. ar det enda 3a ., e-t kontrah nt i' a,b esl uter' sig att ' tet till möjligheten att kvi.nnan Jam I __ au eventuellt kommer att säger att det måste vara !IlO­ Avt;,ilet är 'kan bli gravid finns det myc­ för kvinnan att -ta ett person-' gå ifr n. varån , ett antal år, och med dern som står för kontakten. bör g å in till fördel för båda, samt för ar ans Kvinnan ligt . v ket av oro och rädsla i samIihjälp räkna ut för sin utbild ing och anse att barn, som de fått tillsammans vet. Denna kan nu väsentligt blir billigare eller dyrare_. O b t rolle t m y a r det är självklart att hon ''har eller har att ansvara för. . , ..... f,�a sig. N'"lir det ga minskas. Det· sex uella kan få "Iler un­ ett yrke som gör henne­ ekonoOm man nu föredrar att gif­ ett värde i sig. och bli en till­ är det ju ofta så, Man s,ku 11 e kunna k omma miskt oberoende. e t bli 'allt vanli­ ta sig 'borde gång och en stimulans. Säkrare Gun Järnström, att man mycket längre när det gäller preventivmedel för både män Åtskilliga väljer att vara gare att flickan bioehåller sitt särskilt höga inkoms­ en fullständig jämlikhet mellan och kvinn.or är förutsättningen ogifta helt enkelt därför att de släktnamn. Vid olika släktnamn, det är svårt att beräk­ könen om man redan från bör­ för en ny likställdhet mellan' önskar vara oberoende. På and­ hos föräldrarna. skulle då bar­ om några jan kunde intressera och påver­ könen på det sexuella området. ra märker man en viss tvekan net få mOderns' eller faderns ka.männen. att låsa samlevnaden vid vårt namn efter föräldrarnas gemen­ accepterar • Samlevnad och äktenska,p nuvarande äktenskaps- och fa- samma överenskommelse. Kvin­ . helt och Vi kan ta en ,sådan sak som miljesystem. Det finns ett be- det sannolikt att hu- t. ex. dansdemokrati. Att flie­ nan mister sin identitet Vid up Oberoende 'om man samman­ hov av nya alternativ, framav ungdomarna g.e r kor skall få samma rätt att väl­ givandet av sitt namn. trycket utifrån och gif­ ja danspartner som pojkar. Men bor gift eller ogift måste man sprungen ur en ny tids livsfö­ In g r id S a x b e r g oavsett om det lönar sig hur svårt är det egentligen inte kunna pruta av på att motpar­ ring och normer.' inte" att få en ny dansordning till .kand. Ingeborg P a 1­ stånd på våra dansplatser, trots gifte sig för ett par år att förslaget får ett ,starkt stöd och gjorde då en grund­ från pojkarnas sida. ing huruvida· det '

'

.

p:.

Fritidsforultlläsare 'OBS!

• Forts. sid.

15

I en lång följd av år har poj­

karna

haft

detta

privilegium'

när det gäller att bjuda upp till

lanternas skara var im­ dans - flickorna har pa.ssivt stor, ett h undratalstått och väntat och sedan nöjt , kommuner och sig med de traditionella tre el­ ler fyra damernas.

Det är mot detta system som O'h",t",."•.!> , avslutades med på Socis i Lovisa där jag har försökt protestera nög­ sedan tråddes åtminsto­ ljutt i flera år. därför att jag anser

att

flickorna

skall

ha

FRITIDSFORUM ingår i ös­

terbottniska

Posten

fl tta gånger per år. Ofta ger' Ff­ sidorna upphov till debatt,

som ibland fortsätter i öP flere veckor. Men Ff-läsarna missar den debatten. GENOM att eller

till posten

banken med det in be-

talningskort som följer med

SöU.

sex mark,

domsfronten, både inom FSU

dagens

tidning,

och betala

får ni ÖP varje

vecka nästa år. Då kan ni med den debatt som

följa

förs i tidningen

OCKSÅ

.

i övrigt, innehåller öP nyheter från ungdoms­ förbunden, ock&å andra än .'

Och

tidningen följer

med vad som händer

ung­

och inom andra organisatio­

ner.

VILL DU FöLJA MED ske­

endet på dessa områden skall. du läsa öP. Sex mark är ju

en struntsumma.

••


öSTERBOTl'NISKA POSTEN/FRITIDSFORUM ----

Fredagen ------

--------

den

8 dec.

----

-

1912

--

--

Ofog satte stopp för Abo-danser Korpo unga ·inredde . föreningshus·

' JUST Nt da nsar man inte på Gille-sgårdens di scodanser Orsak? i Åbo och inte heller på Föreningshuset i Pargas.

o

Jodå! På Gillesgården l"oa-de sig

några

kn ivskära en skjutdörrsviigg på en

un gdomar

discodans

med

för en

att

\'e"ka

sedan. Långa, smala r e msor i en dörr, som kostar_ sina mo­

diga tusenmarkor. Ingen dans där längre! I Pargas har na\­ både Ikalla gon hanterat en skumsläckare och lyckats. br andkår och polis till dansgården och där är man .inte hel­

ler si& pigg på" att ställa till med minstone inte på en tid!

flera

festligheter

-

åt-"

tare. Hård ordning, så blir dan­

Vaktmästare Henrik D a h l på ,Föreningshuset i Pargas tyc­ ker, inte utan fog, att det blir värre och värre. Vägg ar och goiv rivs ner, WC-skålar dras loss, fönsterrutorna går varje gång sönder och små to nårstö­ ser vinglar omkring och" ...pyr.

serna bättre "och trivseln lihså.

Något borde göras, föräldrar. na klagar och ungdomarna kla­ gar över att det inte ordnaS någonting, men de. so m' vanli­

_

gen har ordnat något har lik­ som litet tappat lusten.

Vanligen har det rört sig om en 300--400 ungdomar per dans • In te bal"a negativt i Pargas. Men som de bar sig Medan vi låter Åbo och Par­ åt - inte aHa - men många, så är det inte att undra på om gas fundera på åtgärder, strän­ gare, bättre sådana skall vi pre­ sentera ett populärt dansställe i Korpo, där ungd omarna själ­ va har byggt upp sitt stiille och där de också trivs. Och ordningen är relativt god.

* Det

är mysl21 på Gjallarhorn som de unga själva Inrett. vända utrymmet under vintern. (Foto: Jörgen Eklund)

där

l"

Problt>met ä.r bara att man inte kaR

_

gult och brunt och ta et tlänkt kommer dock hem till v('ckoMen s m sagt. Det man just I med tyg. Nya bo rd l gammal sluten. Men på vardagskvällar- I nu mest behöver är en lokaJ" • Gjallarhorn är mysigt stil och överallt på väggarna na rör det sig om ett 20-30-lliten och ändamålsenlig, gärna i kyrkbyn. Baren i Körpo !'t­ För ett "år sedan tillsatte man gamla föremål: nät, kaffep an­ tal ungdomar och då kan . h kär nor, ul spinn ck spela u pingis kl. . 20.00" o. då är man utan corona, gel' , lyfta l j r j , tte i Korpo, som skul- ' e nk o I tyngder. Man kan dansa foJk­ samlingsplats, vilket locka ­ till­ le fundera ut vad so m kunde . . Servermgsrumm7.t l gront , rott med en n t angande l. ta- dans och spela teater, gymnas-: ofog och påhittli ghet av dPil gö ras d det gamla, förfallna . . . et h. en sPJalv,agg v brader t era h gå på fotokurs i ar-" mera negativa sorteringen. föreningshuset Gjalla-rhorn. . I . bls regi. gron fram­ pregnermgsfarg l ffi l I e l a 300 rk, m satsade en Konimun I itade erl dekoratör och för disken. n I

ånl ma I h öst har huset målats ut-: hade fullt upp med goda ii1eer . DeD. 15 april stod dekoratören vändigt och nästa sommar är 4!1 Yngve Borg på trappan till det kökets tur. Massor av pen­

ingen vill P!l0r na någonting. GjaHarhornmed yxa, såg, måTillochmea gästand6 Orkestrar, larpensl ar, tyg och talkovilliga som säkert' lett det mesta ungdomar och man satte igång. Varje veckoslut fannS det all­ b ans? en, tycker att _ ungdomen dar bar sig roifJlgt lt. tid någon där, som jobbade fri-

farslSkt skärpa ord- viJligl Och n'ngen, mell. enHgt vår vakt­ ren i brunt mästare borde polisen ronda of- hängande i Man har

ta ett förslag

till

ny

struktionspakei

för ung· Meningen är att paketet skall incehålla

domsför eninga rna.

mål ­

sättning 19r ul-rörelsen och

.-åd

och a nvisningar till för­ hur de skall gå

därmed förknippade åtgärder

eningarna

för

till väga för att kunna an­ passa sig efter den nya- la­ gen om statsstöd till k om­ munerna" och via dem till i'ör­ eningarn a.

en

omorganisation

pS

av

FSU och landska förbun­ den. Den nya lagen om stats­ stöd ror kommunernas ung­ domsarbete och den kom­ mande lagen om statligt un­

derstöd till d e riksomfattan­

de

ungdomsorganisationerna

har självfallet vant en vik­

tig drivfjäder till den akti­

vitet som nu kommit igång. VID SITT MöTE den

no­

vember beslöt styrelsen­ dess­

utom att FSU i skyndsam ordning skall göra ett in­

_

PAKETET innehåller bl.

a.

själva lagen och förordning­ en,

ett

förslag

till

modell­

stadgar, samt mOdeller till verksamhetsplaner och bud­ geter. skalI

Instruktionspaketet förmedlas

skapsfÖFbunden, också

en plats att gå till, dar de t,r:vs.

tid Jörgen E k l u n d och .mg­

till föreningarna o FSU":s STYRELSE håller som bäst på med att utarbe­

gar har satts ner och mycket

arbete. Man bar trivts brn och framförallt har det varit viktigt detta, att ungdo ar a har a t

Ett fel vidlåder dock Gjilllar­ resultatet! Tambuara där med skötår och nät horn. Man kan in te in­ lokalen eftersom vintern, på I i salen stora aket, t te går att värma upp. I detta nu håll er fritidsledaren på hlllv-

Instruktionspaket

beställas

FSU:8 kansH.

via

land­

men

kan

direkt

fråa

manI

I och I

- --

"I MldVlntertlng k r-'ng arsmote nytt pa Å land e

e

---;::--�---�-

e

e

.

O

••

"

Il

O

"

I

o

ÅLANDS UNGDOMSFÖRBUND planerar göra något DYtt av årsmötet på vårvintern. Det är den kommittt'i som arbetat

på de n traditionella .böstungdomsdagen som kommi­ f1lf'd domarna på och ser sig mn ef­ f örslag et. Under flera år har man redan kämpat för aft !tö­ ter en lokal, som de kunde in­ ra nå got nytt och lockande av höstungd omsdagen ulan aH reda Ull vinterställe. V iss erli­ ,eg entl ig en lyckas. gan kan man dansa i Kommu­ nalgården, och alla st da nser - Vi tror inte på den dagen I ungdomsarbete. . med orkestrar dansas dar, men l ängre säger verksamhetsledare ' ' 'Som miedare medverkade re.. .. där är allting för stort och -fint Goran H a n s e n. I sta!!et d a kt'lOnschef Sverker Nyman . 'och ungdomen trivs inte " där. hoppas Yl kunn samla :lle a I och Olof Storgård. I par! . ar den tid som 4rsmo­ satt Man har vänt sig till kommu- ungdom representanter för f""'"0I'­ tet halls. nen och försöker nu hitta på eningen Nordens ungdomsr..pr&o . .. .. ' .. ll for oka gora .. ett sentantskap, för myndighe er­ M n något. . . , mldvmterting knng årsmotet . na fritidsnämnden i Det skulle börja med aktue de- ha n, föreningen träffp • Massor av anllat kan man batt h popdans på kvallen ungdom, åländska ungdoImrn­ också gör a .. . den forsta dagen, på sondagen eninaar och Ålands uno Jörgen Eklund är inte meta s.kulle sedan årsmötesförhand- förb nd: I,-andstingsman° än 18 år (torde bli bättre det hngarna hållas. Jansson frå Kökar ledde I stället för höstungdomf.da- kussionen. där med åldern med tiden) men ene rgiskt och hör till gen arrangerade förbundet den jobbar dem som åtminstone försoker. 29 november en paneldiskllssion O Fest . Rubriken Det är inte lätt i en skärgårds- i Jomala Frideborg Som vanligt skall Alan kommun, där ungdomarna ar så 'var " Ungd omsarbete på Åland". domsförbund stå värd för få till antalet. Många .skolelever - Det här är kanske mte prograinfest för SUJIdt.!IOIDII.. riktigt vad ungdomarna vill ha, ålänningarna i februari men vi räknar med att genom "år. Programmet denna O Ni kommer alltid för sent. den här debatten få reda på Odlingens . vänners u ni inte, när vi börjar arbeta här? vad de vill, säger Göran Han­ av folklustspelet ' �'osi-:ar.P'II" - Nej, direktörn. Dom arbetar . sen. Detta för att få fram· en Festen anordnas i J.laD "_�!b alltid, när jag kommer. ' målsättning för värt fortsatta regi.

I

l

Vet

I

,I

I

1


Fredagen den

-

8 dec.

S

1972

ERBOTTNISKA

15

POSTEN

11111111111111111111111111111111111111111111111 .

,

t.o. m. Uleåborg var re­

der ­

presenterad.

Den lokala publiken och hu­

vudstadspubliken var

flitigast

när det gällde att fylla i svars­ blanketter. Omkring 15,

%

av

besökarna kom från andra land­

skap än Nyland, mest ·AboJand, 32 % kom från Helsingfors och dess kranskommuner jämte östra Nyland. Den största grup­ pen av publiken 53 % 'kom från västra Nylanil

Gott. och läckert för helgernas matbord!

. Arrangörfbremngens otdfr Nils- Malmberg som samman­

ställt· enkäten, framhåller, att han finner' det mest positiva -i. resultatet av enkäten i det att publiken

digande

givit ett gott

vitsord åt den

västnyländska .

JULKLAPPSBEKYMREN

'ii; l!lll!I' I II I :; 1

överväl­

sommarteatern

för dess lokalisering till Rase

% ansåg att det­ ta är betydelsefullt. Likaså an­ ser haR att det är vikti att veta att· hela 47 % av publiken kommer från andra orter än .. Vastnyland. Det understryker, borg. Över 95

*

ö ver 9

tror vi jiven att ni lösp.r

lätt hos oss.

prOcent a·v. de som besvarade frågorna ansåg Raseborgsnlinerna

för lIOmmarspeJen.

Ytterligare

, konstaterar

som

betydelsefIII

Den

överväldigande kom

med uppmuntrande utta

:111II1111111I1111111I1111I111111I1It1lt11 1_1I1 Kryssning ä

-

- Vi räknade ut vad vi båda

betalade i skatt

om

gifta

ole

I

-.

mark per år till äktenskapets;

e

U

några

åbolänningar.

Det

.

Juridiskt

är

dessutom

den

'

nen som t.ävlar mot varandra

.

.s mhället fortfarande fu I l

. n-

I'

Iigen.

för det första,

kryssningen

.kl 7.20 11.15

sedan t.iII final, i. år pli lilla julafton.

tidigare kryssningarna haft som .

FLYGTRAFIKEN FRÄN GAMLAKARLEBY IJAKOBSTAU1.11. 72 - 31. 3 13

oli­

i flera omgångar. Det. bästa lage t i varje deltävling går

är

manliga parten i ett samvets­ ram äktenskap . fullkomligt rättslös i beträffande gemensamma barn ' i "Talangkava.lkad" ny ram . . ! saframt han mte adopterar sm : . .. .. år kommer det Igen någ­ Nästa Ingeborg f egen avkomma' sager . . .. .. I denna punkt ar· ra nya saker med I bIlden. oam­ På Palmen.

Det är

ka fö reningar inom kommu­

ra-teåtern samt en talangjakt som

de

HammarIands ungdoms­

Hamma.rlcampen.

slapp' de åka upp i skatteklass två årsmöten. teaterresa till Kla­

II.

FöR TREDJE GANGEN

förening på Aland arrangerat en lokal frågetävling kallad

re an blivit ett begrepp .. nylannmgarna. kanske också

fördel. Genom att paret Palmen, för skaffade sig barn inom tre ä r,

I

o

har

har

for

Denna höst har nio lag del­

tagit

i tre omgångar. De tre innande lagen som möts i v: representerar Jakt­ fmalen vårdsföreningen, Hammariands k r" · ld rottsklu bb o.ch J Q -a a den . i f o .Ikh·'l a sof·· oremngen.

19.15 21.35

l'

.

- Från Vasa till Gamlakarleby/Jakobs.tad har för­ bindelserna förbättrats. Förutom kvällsflyget (kl 20.55, ej lördagar) går nu dagligen två jetturer .. till Gamlakarleby/Jakobstad: k110.10 och kl 18.40.

_

r ,?

1 !

I

I

I I

teklass. Dessutom år han i de lang-er från tidigare talangjakter vissa specialfrågors utformning. flesta fall skaffa sig en annan I kommer att delta I resan. Göran ansen har fungerat bostad, och har dryga underprogramledare vid varJ·e Knng · 'och med dessa ta I anger som .. . hållskostnader att kampa med. I deltävlil'lg och enväldig domare kommer vi sedan att bygga upp; . . I har vant landstmgsman Olof Som det ser ut i dag i vårt ett program för resan. Namn som M. Jansson. samhälle, skattetekniskt och ju- 'nämnts 1 detta sammanhar.g är -

I

ridiskt, för:faller tyngdpunkten bl. a. Siv. Uffe och Bosse. Stina . Leif Weck­ trots allt vaga mot att det fort- Grandell, Kim F1oor. farande lönar sig att gifta sig. ströJ!! för att nämna några. Mera av juridiska och moralis­ En strävan har vi. det iir att ka än av ekonomiska skäl. få.

samtliga

tidigare

,Tag i alla fall en grundlig representerade

funderare först.

Tala

denna

övriga formaliteter. pet är fort­ oändligt. mycket

Ca

400

I

MAT­

dur.

Få . se

vi väntar

för mycket

len!

oss

läckert

till

ju­

näm­

sig. En skilsmässa är dessutom ligen nytt de!tagarrekori:L Senaste en dyr och omstiindig proce­ år hade vi 396 personer mild oss

om 4

J a k o b s s o n kommer att nås

personers-strecket denna gång.

Ett- trevl . igt och mångsidigt urval av

I

Lappfjärd . Tel. 131

*

Ha.d .,.....

*

Kemikalier

*

G n,.e '

*

Smycke.

tJ.

.'

WIK-LE

VARUBRANSCHEN /- där-'

gång.

b.'i.ddplatser är redan bo­

kade för resan,

Eb ba

SPECIALAF!<'ÄR

talangjakter

Nytt, deltagarrekord!

lättare att gifta sig än att skilja

j

Snabb-Lehtonen

en

jurist om äktenskapsförord och sättningsvis

Fråga efter våra förmånliga weekendresor . hos Er resebyrå.

i I

_

till Vasa och Helsingfors (ej söndagar) till Vasa med anslutning till Björneborg, Abo. Mariehamn och Köpenhamn samt Tammer­ fors och Helsingfors till Helsingfors till Uleåborg och Rovaniemi (ej lördagar)

- Från Gamlakarleby/Jakobstad går nu sex gånger i veckan flyg till Uleåborg och Rovaniemi. Retur­ flyg från Uleåborg kl. 6.25 (ej'söndagar).

I Varje omgång har bestått av dlg t fö stockat. Barnet fOl J r kommer att ske direkt från HelI tjugo fräg r. Dessa har sam­ m der I all sammanha g. v I d ! singfors till Stockholm. med nya I manställts. av en kommitte ,>om annen likaså I m/s Aallotar. tidigare kryssningar assa skll bestått av .Ralf Laine, Asa Fri­ en sam re stallmng. har ju som· känt skett via Abo. berg och Karl-Elis Mattsson. . Eftersom det fortfarande I mo Nytt för denna gång är även I Som rådgivare har AUF:s verk­ fall av tio bestäms att barnen det program som vi har med oss. samhetsledare Hansen Göran I tillfaller modern, åker den från-.. "'ralangkavalkad" kallar' man medverkat. Man har även anli-, skilde fadern upp i högsta Skat- kryssningen. D vs. att ett tiotal ta- tat utomstående perSOD<:r för

l

I

Hammarka'mpen publikdragande ta_ I ,an!! e , r fråt)" tävlin

D DEN 9---11 MARS gungar fle­ . ungkarlsskatten I beraknad ra hundratal NSU: are igen på och hur mycket VI skulle kom... Alands hav. D et ar ·· då fr'1gan om ma att betala då vi som nygif-' . i den årh n terko mande >{ryss­ ta hairmade i skattekalss III. i rnngen tl.l S o(' k ho.m, Kryssmng­ .Operationen skilde på ca 3.000 -

KristinestllQ

Lappfjärd han, mangen.

att äldigt många goda förslag majoriteten antecknade positiva landen om Raseborgsspelen och att Raseborgsspelen är ett stort- kom fram i enkäten,,,också be­ reaktioner med festspelen och uppmanade till fortsatt teaterOch många arbete vid Raseborg. finlaDdssv Dskt evenemang. träffande de praktiska arrllnge:: arrangemangen.

verklig6n lönade sig b ttre att gifta sig än 8,tt bo ihop.

VARUHUSET LA·SYD

fa·ktor

KRONOBY - TEL.

I I

II ....

---,

45053

.

'

.

o

M

-@ ,

,

._--

----

._-

Kronoby Läderartikel & Läderbeklädnad Innep. Sven Cygllcll,

Kronoby, tel.

45011


15

öSTER'BOTTNISKA 'POSTEN'

LIISA VITALI'S EFTERFRÅGADE SMYCKEN I STORT URVAL.

Fredagen den 8 dec.

. Unlfu i s yddud I erkstud skolas. för sumhiil 8insuts DU BUR GLATT och vänligt mottagen om du har ärende till Kårkullas skyddade verkstad i Vasa. För

'

närvarande är 20 personer i arhete i verkstaden. Plats finns för"30 och verksamheten håller på att ut­ vidgas. Huvudartikel är' olika trådprodukter: Verk-

staden tar gärna emot i ordrar som under , leverantör till industrier. På det sättet hoppas man efterh d ,kunna skola upp någon av arbetarna vid verkstaden så tt de kan få arbete på den öppna arbetsmark­ naden.

Den skyddade verkstaden i Vasa sotterar under Kålkulla

eentra:lanstalt i Pargas, som upprätthålls av ett kommunal-o

förbUnd 'som

Svenskfinland. verkstaden är

omfattar

Arbetarna

hela vid

utvecklingshäm­

made, huvudsakligen unga män­ niskor. 'Målet på sikt är att (le skadl skolas för att kunna ut­ föra ett arbete t. ex. i en indu­

~ G "

O

,

..

I, I !

stri sida

U I d bod e n

VÄLKOMNA TILL

Hotell Kristina har

Vi

modern restauran&· trivsamma r1IIR en skön lJuta

.

ÄT GOTl', BO TRlVSAKT, NJUT! ,

O

.

,

friska

Förutom den skyddade verk­

staden har KårkuHa

i, österbot­

ten en, boendeenhet i Brända och ett nyöppnat daghem i När­

I

I -.!j

________ ___

sida med

personer.

'EN GÅVA AV BESTÅENDE VÄRDE.

KanalesplanadeA ,l9 Jakobstad

vid

i

pes. Vi d årsskiftet övertas även Blåklinten i· Vörå 80m hit tills drivits av en för­ äldraförening .

dag emmet

Den

februari

öppnas

: .

.

:

<;;

• • • • • t;) t

teL M5.

övriga anläggningar för ut­

,veekl:ingshämmade i

österbot­

ten är So1hemmet i Karleby och 'Lyckebo i Jakobstad. Dessa

driva tillsvidare i föräldralför­ Iiära sam­ * B.arbro Kjellberg och Carita Björkman vid vävstolen. regi, men i arbete med' den personal Kår­ föreståndaren Ro­ Förutom fabrikslokaliteter i Brändö -I dag och en mindre "flitpeng" kWla har i österbotten. n per vecka. De som bor på i n ter­ ger Lindman är en ambuleraD­ är Roger L i n d ffi a n. 'berättar att tillverkningen av nat betalar för sig men de får de socialkurator, Anja Kii.<tki­ • TrAdartiklar populära trådartiklarnå skulle kunna ge då också ett mål mat på Jn-äl­ nen, och en ambulerande hälsosyster, Edny Lund berg , knutna g od förtjänst med fuHvärdi'g ar-Ilarna. skyddaFöreståndare för den Arbetsdagen på verkstaden till verkstaden. som betskraft. de verkstaden i Vasa Arbetsledare är Karl-Erik öshålls börjar 8.00 kl. Kl. 8:00_ framställs en verktsaden Vid ' nl -F F inrymd ilinlayson o sas i g 'mängd artiklar av ohka grova morgonandakt, vid tiotiden uric- terberg 'och Barbro Kjellber . tillsammans, Vid boendeenheten finns en ­ kaffe Den popuiäraste ker man metalltrådar.

.'

eDingars

_

åsom

_

moderna

_ __ ____ _ _

--RR YO A,

.

.

.

h mm t

belyaningsarmaturer

och övriga

apparater för hem och hU4håll till lämpliga priser.

:Välkommen in och ta del av våra julkalppstips nu när urvalet är som lIt6rst.

VöRA

en

skyddad verkstad i Jakobstad.

.. . Allt i l. för .J...'... e e Kristinestad,

'

ELm'(TRICITErSVERK TeL 56020

. artikeln är grillgafflar, som man sålt mycket a v , Man gör fem olika sla'gs vägg­ tallrik håll re, fiskhalster, Vl isp­ lar, flSknatsrensare och lius-

: • : : : : :

,

hållare för julgranar. En p;pulär artikel är, små luckrings­ krattor som används såväl som

• nyttoföremål och som leksak. Maskinerna för tillverkning •

: : ;

;:=========================

I

lunchrast hålls 1 ,30, vid 14.30tiden hålls en paus och ' i god tid före kl. 16.0Ö - för att hinna undan tr fikrughen - slu­ , dagen. tar arbetet for

. na, foraIdrarna, halsa- och so­ m Tillsvidare har man sysslat ciaIvården övery'akar­ verksa ­ enbart praktiskt arbete, heten vid den skyddade verk­ med men från nästa år kommer man staden. Tillsvidare har ingen av ar­ att börja med teoretisk nndervisning, berät tar Roger Lind ­ betarna omplacerats till· nå oD

av trådprodukter köpte Kårkul­ man. Den undervis ningen kom-I arbetsplats,_ men arbe ledaren , la ursprungligen av fabrikör Jo- mer att vara särskil t anpassad Karl-Enk österberg sager att hannes Bergqvist i Vasa, som efter varje elev och kom:ner det nog finns \ et . par manliga som nar som helst hade drivit tillverkningen med förutom arbetsteori också att arbetare rbete j någon induhandla om allmänna samhiills- kunde ta stri. Man vill dock inte ompla­ i u ' frågor. sItal t ar eleven Om l . En produkt som tillverkas vid dem innan man hunnit ge verkstaden och som haft gOd betslivet bör han veta mer om cera en teoretisk skol ni n g. även dem . n samhället hur ä vad fungerar A avs ättning är trasmattor. . t gott ekonomiskt utbyte.

,I

man han vet i dag.

limmar

Finlayson-Forssa

etiketter på trådrullar, man ut­

för

gängar

små

muttrar' och kapar plastomslag åt TikIas.

• STIL-

och MODERNA MöBEL STÅENDE UTSTALLNING - FÖRSÄljNING

Bor på internat

Flertalet av de som arbetar

vid

verkstaden

kommer

från

Vasa med omnejd. Sju av arbe­

JURVA-KALUSTE OY

adr. 66300 Jurva, tel. 145,246 och 317.

Agenturaffär i Låhtis, tel. 22950. VAr möbelhall är öppen var9agar kl.

17, fredagar 8-20, lördagar kl. 9.30-14.

Seg

underleverantörarbeten åt

Strömbergs t. ex.

Landskapets största möbelunai

'I

reståndarinna, Charlotta l3erg­ qvist och ett vårdbiträde, Stina regionkommitte En Ulfvens, .e t r äd are f med : kommuner­

tarna, tre flickor och fyra poj­

kar, bor på internat i Brändö.

Där finns flicka.

plats

för

änn u

en

Kårkulla betalar resorna till

verkstaden,

ett

mål' mat

per

HAGA-MARKET V ÄLKOMMEN TILL SUPERMARKET -, markorna tänjes till Er fördel! KRONOBY

Konfektaskar och alla sötsaker samt överhuvudtaget all a' v ar o r

till

SPA.f�

-PRIS

�------�


,

Fredagen

den

8 dec.

-

öSTERBOTtNISKA

1972

POSTEN

17

----- -----�--� -----

Visst roades 'bp.rnjuryn' av Nalle Puhs missöden

JUL POSTEN TILL HEMLANDET I TID Julfrid önskar vi snart varandra. Ochjulfriden fOrvandlas inte' till julrusch, om vi förbereder allt i god tkJ. Även po stensjultidta­ bell är till för att skapajulfrid -kom ihåg att postajuIfÖrsändelser­ na hel s t såhär: , .

senast

Julbrev och julkort

måndagen, 18.12 .

. Julpaket till avlägsna orter till närbelägna

*

Nalle

Puh

sitter fasf i ingänge n till kaninbåJan, l-or ocb Nasse,

lUoa'ochMaria Thors undl'ar

de skall ta sig till. Ett ä.nnu större problem är bur l-or skall bitta sin svans.

Nalle fastnade med huvu­

--,-

_____________________

_____

E Möbler

vad

Ju

kvällen kompletterades bedöm­ ningen av vad som var det bäs­ . ta med att det kanske ändå var , trevligast då den honungssugne

ar julbod

På enfärgat papper f år adressen tydligast därigenom ' . skyndas postbehandlin gen.

på-

N alle fastnade i ingången· till kaninernas håla. Tioåringen och tolvåringen i sällskapet hade en något annor­

Visst minns Ni postnumret?

hinda up'pfattning om v.ad som med

Anvand postnumret vid alla Era postförsändelser, både I mottagarens och avsändarens adress. I inhemsk post lir postnumret redan så gott som ofrånkomllgt.. det påskyndar' och underlättar sorteringen. Postnumren ser Ni I den postnurnmet1<åtaJog som delats ut till alla hushåll. Och postkontoren ger gärna ytterllgare upplY$nlngar om allt som r postgången.

honungsburken i' högsta

grad också roade' dem. De kän­ de bättre till N alle Puh från ti­

..,'

digare, och beundrade nu storli­

IRENE

bättre Ert paket.är Inslaget, desto bättre tål det transporten.

var det bästa, även om malören

• •

orter

,

Glitterkort bör alltid sändas I slutet kUvert och frankeraS som brev.

och åsnan och Nasse. Sedan fyraåringen lagt sig på

II

15.12 måndagen 18.12

Portot förjul- och nyårskort, som förutom avsändarens och motta­ garens nal!ln och adress Innehåller en h Usning på högst 5 ord. ar 25 penna.

nungssnåle Nalles missöde med ugglan

det i skålen var det roligas­ burken roade i högsta grad den te. Det var fyraåringens bedöm- ungdomliga publiken. ning av Nalle Puh-premiären i Men kaninerna var också ro­ Och fyraåringen. 'Nykarleby i söndags. Den ho- liga ansåg

fredagen

I gp-n

Nalle själv, Boris Bränn.

" I

,I,

l

Minns NI

De var också förtjusta i åsnan

bara ....,.,.. ritt, kommer posten fram helt Iltt.

I-or och Nasse, Moa och Maria

lv-stol

Thors.

Och

som något äldre

åskådare beundrar man mest de båda systrarna.

! endast

295,.

}\ $:. ,

Igen blir det den tiden, när det är trevligt att komma ihåg. Släktingar eller den egn" familjen. Komma ihåg fast med en Irene tv-stol, som tygbeklädd är synnerligen förmånlig.

.

.

I ..

I?

hela som man sJalv trodde, men de hade hjärtans roligt. Det var en stor upplevelse för dem alla tre, någonting utöver det vartrera sig under hela pjäsen. De dagliga. . klagade också över att de mis­ Boris Bränn lever lika 'bra in sade många repilker: allt som . i rollen som Nalle, som. i skosades av de unga aktörerna nåd makarrollen i somras. Men trots de inte fram till sjätte stol ra­ att de andra aktörerna är i tolvden. Att den unga publikeI). båårsåldern, uppstår inga störan­ de rörde på sig och pratade, de kontraster egentligen. Syst­ förbättrade inte hörbarheten. rarna Thors får vi säkert se

heten är svåra att hålla isär. ' , Också tio- och tolvåringen hade vissa svårigheter att koncen-

da-Maria Damberg, Ulla Nord­ Sund oc­ Marina

Nina ling, Fredriksson.

För regin står Majlis G an­ lund, medan tIarry Öhman gjort ' den färgglada scenografm. ' · " rt- ett stort · ·ne-et a"r' va Hel.a ga fång blommor. Nalle, själv som är ordförande i Juthbacka tea­

ter vore värd många för att. man kommit ihåg barnen, och alla medverkande hade varit

Men ugglan, Greta Karlsson, mera av, på tiljorna, det måste värda uppmuntran. hörde de båda, och ansåg henne man i alla fall happas.. Det fanns inga premiärblomvara mycket bra. Men Nalle . t ! mor i ungdomsgården. Men det . . Ut"over N aII e ar det end'as ' i var· val enbart av orblseende. själv ansåg de ändå bäst. . . Knstoffer Robms mamma, e D et had varit berättigat med Jtithba5!till hör s'om Häger, ba e många. gdomsgården i Nykarl by . . Cander hade haft rum för dubbelt ka teaters gamla garde • .

.

JAKOB TAD

"

' fyraåring går miste om . .. . Robin spelas av Ki-istoffer många poänger i en pjäs. storre premlarpubhk Att askå­ , kaninmam­ Liljekvist Annika mitt i tycsällskap mitt i darna c Koncentrationsförmågan rä ker inte till för att sitta över en ke missat många poänger i pjä­ man av Ann-Sophie Sandström skall inte tas som någon ofh kaninungar' var Vivan Lilje­ timme "Och följa med en hand­ sen, såg inte det ström, Ann-Catrine Häger, Lin­ ling. Och fantasin och verklig- motgång alls.

En

U

Eh-\'

.'

".

..


öSTERBOTTNISKA

Fredagen

POSTEN

'

den

8 dec. - lm

.t:

JULGAVOR SOIll ger nytta och nöje! Ny

assistent

Framgång, för jstadssiminarna Unga skall 'piskas' till träning

VARIOMAT

som kan ännu mer

Assistent - klassikern bland köks­ maskiner, kan vispa, baka, knåda, mala, riva, passera, stoppa korv;, strimla, pres­ sa, mixa, spritsa och äp.nu mer.

Rekordartad sugeffekt. Testat dub­ belmu,llstycke. Ljudsignal när dammpåsen skall bytas. Automa­ tisk kabelvinda. Bakterieh1ter.

VÄLJ EN GÅVA 1'lED VÄRDE, VÄLJ

Electrolux

*

Jakobstads simmares mest lovande flicka,

LeiJa

,

Vihtola, i ett hopp.

- DE SKALL PISKAS, säger John-Eril< Furu, simtränar · e i

_

piskningen kommer i n. ja, det handlar naturligtvis inte om konkret simmare._

R F GUSTAFSSON SALUTORGET 2

TEL. 10 544

- Vi tränar- ca 3.000 meter

JAKOBSTAD .

nivå.

Det

problemet

piskning,

J<et visar ganska bra på vad som är svårigheten inom simträningen när

ELHUSET

Simmare,

Jakobstads

eningen som är extra aktuell just nu efter stora framgångar på nationell fr ä mst de unga simmarna som har utmärkt sig oeh det är även där som

för­ är

med

men uttryc­ det gälle r unga

. - Sommaren borde vara vik­ kan inte vänta. Alla kan sim­

per träningskväll, berättar J-E. tigast ur träningssynpunkt, ty ma, men det är få som kommer Furu och eftersom simmarna hösten är en viktig tävlingssä- framåt i början.

våra Men ännu är i den åldern att de me­ song, säger Furu. De bästa s'immarna just n ra gillar lek än hårdträning så möjligheter till sommarträning är Leila och Kari Vihtola samt ' gäller det alltså att hela tiden är inte de bästa i Jakobstad, sä- Kimmo och Jouni Mäntylä.. Alla

skall hör till landets bästa i sin klass.. Simmarna se till att de förstår vikten av ger Furu. att verkligen träna och inte ba­ egentligen ha två toppar per Dessutom har man några goda ra leka. år, ty på' våren avgörs ju även hoppare, Jari Härju, som bl. L - Det är viljan att nå langt

som är det viktigaste för den

viktiga mästerskapstävlingar.

kan pe}{a på FM-guld, samt

Just nu har JS 10-15 sim- Wichman och Marja Matturi..

mare på sina träningar. Det Hopparna borde med moder­ kunde vara flere, ja, det borde na mått mätt ha en egen bas­ fortsätter Furu. Förr trodde vara flere. säng att träna i, ty det är inga man att det fanns speciella ty­ lunda lämpligt att träna hopp per som var skapade för sim­ - Men, säger FurIl. ibland samtidigt som vanlig simning ning, men så är det inte längre. har man uppfattningeh att det pågår. OS i MUnchen visade upp d finns de som talar mot verk­ mest olika exemplar av topp­ samheten i halleri. Det var dess" Slutligen hoppas Furu att för­ som· vill bli en toppsimmare,

­

simmare, både män och kvinnor. utom lättare för några- år se- hållandena i IdrottsgårdeD Mark Spitz 'är t. ex. ingen ideill­ dan när Jakobstad just hade snart skall bli normala, bl. L typ så som man förr såg på sa­ fått sin hall, då' startade alla städningen av simhallen är då­

ken.

från noll, nu finns' det redan ligt Skött under närvarande

c.D­

stjärnor och då är det svårare ständigheter. Hallen är helt en­ Furu har nu tränat JS i två att orka hänga med för de nya. k 'elt smutsig, ett ögonkåst hjäl­ år. Till sin hjälp har han på per för att konstatera detta.. D t tar tid att lära sig tekni­ hoppsidan Hannel Matturi och Th o mas på flicksidan Pirkko Vihtola. ken, men de unga är otåliga och

/

Men Furu är inte själv gammal

tävlingssimmare, ja han tycker

inte ens att han är gammal sim­

mare.

- Det är Gustaf Strandvall

som har lärt mig simma, säger han. Det är inte heller nödvän­

Inhemska

KWALI,ET55KOR

sälier

digt att man själv har varit ak­ tiv simmare.

I

M. A. SLOlTE & CO OCh

YH. SLOy YE & CO

bra

pro­

för gott

nåturligtvis att anpassa dessa.

~

• 000

O

.. ..

;...-----�-....;,---..1

Annonsera I

får

.$NARES

gram från förbundet. Det gäller

Gamlakarleby, Jakobstad, Nykarleby och UI.&borg

Vi

VÄLJ

Om

träningsleda infinner sig

får man ta det lättare, de flesta

är ju mycket unga och simträ­ i

:r :: :: r

a

d

!: ::::; ä

I friidrotten är 14-16-åringarna ännu juniorer, inom simning­

en kan man vara världsstjärna i 8aDlDUl årsklassei

BAGERIPRODUK'!'ER bl. a. • "stora grisar

• jultårtor. jullimpor

"Nissar N

• garnerade kakor m. m. KRONOBY - TEL.

45333.

ar"


Fredagen, den 8 dec.

1972

öSTERBOTTNlSKA'

POSTEN

19

s,

Drott kommer· igen , InOnI , gYlllnast'ik,en.?

svensktoppen 1 Sofia dansar go-go Stefan Riidim 2 Omkring tiggaren från

3 4

'5 5 7 8 9

10

Pälsar och päls'hattar' FÖRMÄNLlGT FRÄN

.,

Luossa Hootenanny Singers Låt mig få tända ett ljus Siv Pettersson (ny) Varför skola mänskor strida? Sv'en-Bertil Taube Snart är du gammal Björn Ander Tänk en sån vacker värld Titti Sjöblom Karl-Alfred och Ellinor Sven-Bertil Taube Det finns sol fast det regnar Inger öst Hey baberiba Leif' "Burken" Björklund och Fridens Kilowatt & Ri­ valer En ballad om kärlek Lars Berghagen

NÄR FSG-MÄSTERSKAPEN i gymnastikens niångkamp för några veckor sedan avgjordes i Helsingfors dominerade Drott pojlddassen under 14 'år. Tom Björkell vann med Dan Backlund på tredje plats, J-E. Höglund på sjätte' plats och Jarmo Matkola på sjunde plats. Skillnaderna mellan de sex bästa var dessutom små. vilket tyder på en jämn standard i _ den klassen, inte bara inom Drott. Men den stora frågan är ' nu huruvida detta skall tas som ett tecken på att Drott åter kOrluner på allvar inom tävlingsgymnastiken.

- Vi har bra och unga poj­ kar, säger gymnastiklektor Bjarne Bäckman, och vi har an­ ledninK att se framåt med opti­ mism.Dessutom kan vi nu gliid­ ja oss åt att vi även har flic­ kor med i bilden. Det är ju Drott som sItall ta hand även om tiivlingsflickorna, stadens kvinnliga gymnastikförening, JKG, 'sysslar ju inte med täv­ lingsgymnastik.

qvist, Höglund, Lindell.

OSS.

VACKRA RÄV-, SJUBB-, fSAM- m.m. HATTAR KRIMBIT, BISAM, MINK m. m. PÄLSAR B u t i k e n ' ö pp e n :

11. Söderjäntans söndag' - Le­ na Andersson. 12. Någon' Svante Thuresson. 13. Oskar Jan-Eric Svensson. 14. Så glad

som dina ögon - Agnetha Fält­ skog. 15. Nu börjar det sluta regna - Lars Göransson. 16 pojkarna uppträdde på julfes­ Teddybjörnen ,Fredriksson terna med hopp samt på tram­ Siw och Tove Malmkvist. pett, berättar Bäckman. Sedan har intresset utvecklats och de egentliga redskapen har börjat komma in i bilden. Men det är inte bara samlyceet som bidrar till Drott även stadens andra skolor finns med i bilden. -.,De här pojkarna har ännu vissa brister i sexkamp, betonar , •• Bäckman. Parterr är det star­ kaste momentet, där kommer de verkligen till sin rätt och i Spe7 till Er glädje ciaimästerskapen bör de alltså HelautomaL Tre klara sig bra. Barren går också modeller. fina hyggligt medan de andra red­ P1llitlig garanti skapen 'ännu inte ligger lika bta och service. till. De tre, BjörkelI, Backlund och Höglund är ganska jämna säger ,Bäckman. Normalt kan Nu till rejäla r1ettopris, man väl säga att Backlund är starkare än BjörkelI som alltså från 850:-. Därtill som dock denna gång drog de läng­ . I re strået av 'de två_ Hoglund

,EFFEKTIV

§1.1�5Ej ...

.... ... kl. 8-17 .

Fredagar

. ..

Lördagar

......

.

.

... .

.

kl.

8-20

kl.

8-13

Stort urval

Nilsson och

sa.

---------

RADIO· TV-service

R. HEINILUOMA Kanalespi. 19 Tel.

-

Jakobstad

12633

============

1-'- '

\

, Vad skulle Du göra om Du vann 100.000 mark på tipset?

. StrYKtipset har nu fyra vinstklasser. 606.000 vinster har hittills utbetalats i år. Sammanlagt 29.000.000. mark. Största vinstsumman i år har varit ' 65.187 mark.

,\

,Just nu ser det ganska bra ut p tränarsidan.Ingvor Snell­ I man har ryckt in för flickorna 0Ch på herrsidan medverkar förutom Bäckman herrar Kron­

1

==

Deponera hos oss, där Du senare vid behov kan få låna •

Ae

'

-

TEL.

- Först skulle jag resa med familjen till södern och sedan skulle jag betala den resterande skulden på lokalen, säger reklamtecknaren Raimo Oura. VElKKAUS

.

Kronoby' Andelsbank KRONOBY

;

O .

,

--------------

Inte heller flicko; a 'är ännu inte riktigt mogna för mång­ kampen. De kan ännu inte sina fria övningar tillräckligt bra och de är därmed bättre i spe­ cialsanUnanhang. De flickor som hänger med nu är i åldern 10-16 år. På vår senaste trä­ ning deltog åtta flickor, man kan ha upp till tolv per' grupp,' blir det flere så överbelastas tränaren.

,

'

Kokkolan lulkis_ 'Oy

I kommer inte' mycket efter des­

" "' : '

,

ti l l ett förmSnligt pris!

I

,.. .,'

..;

..

K R I MP Ä L S A R

I

10 kg OMD- tvättpulver

' "' ,

Vardagar

Vid sidan av själva tävlings­ sektorn tränar Drott just nu för sommarens stora händelse, gymnastikfesten i Mariehamn. , Mesiiä industriomrSde Där blir det dock icke enbart uppvisningar, ty Drott skall - GAM AKARLEBY, tel. 13902 även delta i de trupptävlingar , som finns.Hur stor truppen till =Mariehamn blir är ännu för ti­ - Även om vår gamla mäS­ vi allt lr stor förho pningar på digt att säga, men Bäckman tare J-E. Nyman har lagt upp framtiden, sager Backman. Segraren Björkell hör till en räknar med minst 40 personer: och Lunabba är sk dad så har Thomas grupp på fem elever som äck­ man nu har haft hand om se-' oo dan de gick på andra kalssen i samlyceet. De fem går nu på fyran och har alltså några års regelbunden träning bakom sig. - Det hela började ' med att

toppentipset

extra förmån

,

45144, 48 166

0' Vo'b". Ab


OSTERBOT1NISKA '" t

l 1111111111111111111111111111HIIIIIIIII1111-·på

. O. RöDLUVAN . •

tur.

varit från landsb gden. Månne

det är Hans Lågland som drar, funderar hon. Ja, det' är det väl nog

till en

turne i österbotten.

'1

.

I vår står Olof Granholm

rätt

stor

del,

blir Aet

Fredagen

PO STEN

den

8

dec.

1972

före tällningen Mmst. en

l

st9 sta krätt. . . . .. pJas till· forutom

förmodligen Brodern . kommer

teatern

att

både allvar och skämt när "vil- Ilurn·era med. Denna vecka har

I

labygget" skall penetreras. man spelat i Umeå. Med KarIe­ Omedelbart i början av året by· kommun har man en över­ blir det musical på teatern. enskommelse om tre turnMöre­

Leif Liljedahl står för text och ställningar per år. Det blir kommer vi · överens om. musik. Något namn har musi­ knappast någon turne med JepDärIDed borde väl de som calen inte fått ännu. pe. Det är för mycket · dekor diggar hederlig gammaldags Det blir ytterligare två pjä- och prylar. teater ha fått sitt detta år; Nu ser under året. Vilka vet Inger De sammankomster som hål. skall den lokalpatriotiska sam- Philp inte IlJl u. Kaj Jern skall lits har i alla fall gett kontak­ ä 'hörigheten prövas. Två. öster · i varje fall sätta upp den ena. ter. Månne de inte trots allt bottniska förfatil!.re skall ha Hans Lågland skall i varje gagnat teatern en hel del? Kon· säsongen. fall inte vara med i någon fler ta'kter per brev och telefon U-l'premlar under vill. Erik Ägrens "Vad söker du, p j äs denna säsong. Han er- vanligen bli ensidiga. TealE'rn br0ger?" har redan kört i gång. bjöds en roll i musicalen, som bo de kanske fundera ut aktu· Riktigt bra ha den .inte slagit man börjat öva dessa dagar, ella frågor att diskutera , då publikmässigt ännu, konstate· men han tackade nej. I Rödlu- kanske ett representlmts"kaps­ rar Inger Philp . Men så är det van gör han en stor och 'mäk­ rådsmöte skulle visa sig me­ alltid med en allvarlig pjäs. tig brumbjörn Entren med bi- ningsfullt.. . Efter nyår skall "Brodern" ut na surrande krin g öronen gav

VArt urval Julvaror är A pi. t1on nligt stort och mAngsl. h ger alla möjligheter dl; t . till vall KAFEe.T .3 v A ni ngen är en t lIg oas pi shoppingtu-. ren. Välkommen på juIupp­ köpI * * *

. * Marie;.Louise Werklund .

/

som

Rödluvan.

Tag del I vlr ' Jultävling vinn en konfektesk 8' 50.-. Ni behöver endast gissa hur m&nga oiika. konfektaskar finns I vArt sortiment freda· gen den, U. 12. Bland alla som gfssat rKtt eller nästan rätt utlottas en konfektask a 50.-.

JU\.SNASK - ÅT ER SJÄLV OCH AT ANDRAI Vill nu ur vArt stora och vll18rsedda 'sortiment av chocklad och andra söt· saker vid konfektyrdis ken I bottenvåningen.

NU HOS OSS! DEMONSTRATION:

LIVSMEDEL OCH SöTSAKER B O T T E N V A. N I N'G E N

*

*

*

Musik - en gAva av bestA· ende vKrdel Är det frAga om klilssisk, re­ ligiös, pop eller underhAII­ ning - sök den pA vAr mu­ sikavdelning Urvalet' iV,bAde LP och musikkassetter Kr stort och torde tillfredsstäl­ la alla smakriktningar. Men kom IhAg att det minskar för varje dagl Välj därför Era favorItgåvor redan nu. _

MUSiK

3

_

VANINGEN

ÖPPETHÄLLNINGSTIDER: Fredag Lördag

9-20 '8-:-15

FREDAG 8. 12, TISDAG 9. 12.

OCH SÖNDAG 10. 12 .

KALLES MOTOR

Kom och bekanta Er med kollektion av blusar och , ka t. Urvalet är nu som störst. Från ljusa .pastellfärg' till mörka nyanser, frAn omlott till polo.

TERJÄRV TEL.

75 168

t

PA bilden en festlig ungflicksjumper för 29.-. rosa. och svart. ' Fla n el l k jolen 42.-,En nätt Bab)' Doll blus av bomull 46.DA M K L Ä

DE R

2

*

.irger

V ÄN I N G E N . Bekvämt på väljkonto

* '*

Er lämplig och pra ktisk julgåva till h em m et .

HENRYS DAMMSUGARBORSTE demonstreras av Barman p v r husgerådsavdelning. H U SGE RAD

Julklappstips från

BOT TE N V ÄNIN GE N

.,

'

..'

.-

Ja,kobstads Tekniska Byrå Jakobstad,

STOCKMANNS DÄR

MAN

TRÄFFAS

OCH

TRIVS

tel.

11 394

Hero Hylsnyckelserier O

.. t' -El

No 5092

No 5153 No 5230

No 5250

Nu RKP 37:90 ,30:00

" " "

63:00

50:00

120:00

90:00

'82:00

65:00

Verktygsbackar

JULVARUHUSET

750

Yalla l ha

3 -del· 5-del

.

16 :50 24:50

Fackskåp MK No 120

13:00

No 150

20:00

Black & Decker Borrmaskinsserier ' 176:00

D 735

D 650

260:00


. Fredagen

den

8 dec.

-

öSTERBOTTNISKA

1972

POSTEN

21

Om gåvan väljs i guld eller silver lönar det sig med ett besök i våra julpyntade butiker i NÄRPES eller KRISTINESTAD.

DÄR FAR JULGUBBEN SINA TIPS PA JULENS VERKLIGT MAGNIFIKA GAVA.

GULDSNIED H. HELLMAN . NÄRPES och KRISTINESTAD

en Japan •

värd sitt prIS •

. * Elvamannaorkestern Suikkls frAn Seinäjoki l full aktion.

Ins,ect etta. i 'orkestertävling

SP

GLÄD

. ". O }\$ .

I

hålls i Helsingfors

FAMILJ

med nya möbler till' j u l

I FM FöR POPORKESTRAR samarbete gott. I Matti Järvi­ representerar SP Insect från nens komposition /'Nainen" Vasa österbotten. Orkes ern framkom bandets egenart sär­ vann uttagningen·j Vasa se· skilt. Daste fredag. I tävlingen, Sedan uppträdde kvällens som

ER

OCH ERT HEM

.

Möbel Boden

den yngsta orkester och troligen de

Närpes tel.

leby. Genom att orkestern var

före

tä\jingens

bör­ deles

jan.

nybildad

av

vinnarkandidaterna.

,De uppträdandet var kvällens bäs­ pro- ta. En aning svårt att jamföra gram och ibland i stil med Yes. denna orkester med de andra. ett

egenartat

Ett. plus för egna kompositioResultatet blev ganska över­ ner. Gitarristen och basistens raskande eftersom Suikkis och St>

Insect fick samma

Juryn, Aho,

som

Ilk-ka

bestod Niemi

i

poäng.

av

Jou'ni

orkestern

Zotch, samt Jussi Raittinen och· hans orkester,

beslöt att lott­

dragnin g skulle

ske.

Vinnare blev SP Insect från

·OHC·lliotor, 78 h kr, V-ställda ventiler, cylinderlock som "an· das". Förvärmd insugningsserie. Slutef kylsystem. 2·stegs ekona­ miförgasare. Storeffektackumu· lator 60 Ampt. Växelströmsge­ nerator 420 W. Starkt 2-tons signalhorn. Vindrutetorkare i 2 hastigheter, el·vindrutespolare, frgn samma reglage. Maqrasse­ rat instrumentQräde och "säker­

kvämt för hela famil­

jen hos oss.

... , o . . ...

orkester; som

sects farligaste medtävlare. Ty­ Första orkestern i tävlingen värr så hörde man just inget ' var . Vasa-orkestern "Exotic". av sången, vilket gav en nega­ Pojkarna spelade heavy-musik tiv bild av det hela. Orkes­ i stil med· Hindrix. De små fel tern överraskade ändå med en som uppkom under spelningen positiv spelning. berodde på att pojkarna var Sista orkester, men inte den· oerfarna. .Ett plus för orkes­ minsta, var Suikkis från Seinätern, om man, tar i beaktande fak tiskt ':_:=" joki. Ja scenen var deras- ålder, medelåldern 14 år, fullsatt med . orkestermedlem­ var att de fick fram en full­ mar, då de uppträdde. Bandet komlig och en Överraskande ef­ består av tio pojkar och en flic­ fekt. ka. Det va r något att se och Andra Vasa-orkestern SP höra på. Orkestern ( framförde Insect var genast i början en musik i stil med Chicago Scen­

framförde

718

finner Ni lätt och be­

.

troligen kommer att bli SP In­

.

",

,

hkr. Jf:E

78

hetsknappar". Vindruta i två la­ ger (laminerad). Varningslampa för handbromsen. Varnings­ blinkaggregat för 6 punkter. 2 back I jus. Omkörningsblinker. Genomströmningsventilation, Ef­ fektivt Polar värmeaggregat. Skivbromsar framme. 2-krets bromssystem./med felindikator. Importör Haka·Auto Oy.

BILFÖRSÄUNING

Nattöppet.

o. RAUTAMO

Serviceshell och Bar

R.

.\.fa

När effekten är överdimensionerad finns kraft i reserv. Mazdans motor överansträngs ej och förbikörningarna är trygga.

Julklappar

ter "Soft Ra:bbit" värmde; upp vårs hemort är Vasa, är en all­

publiken

: 12.250,; ; g ; ; faMiskt effekt:

Prisen passar Er alla!

11 december ställer 5--6 pop- som var mest oerfarna, nämli­ gen Mega DC från Gamlakarband upp. Speaker och huvuddomare vid oerfaren framkom att samarbe­ tävlingen i Vasa var ordföran­ tet inte var det bästa. Pojkar­ den i den arrangerande för­ na utförde mera alldaglig mu­ eningen, Popmuusikot ry, Jussi sik än de· andra. Raittinen. Han och hans orkes­ Den tredje orkestern Mink,

riktpri's

Sjöström

Visasbacken 6

Lappfjärd tel. 310.

.._=.1:=_ _========I

__-

- tel. 13 788

__ _____ ___ ____ _____ _ ___ __

fira en, fridfull -

VALlO,· JUL -

Vasa. Suikkis blev alltså tvåa men kan komma med i slutt v­ !ingen ifall någon orkester får förninder. Trea blev Mink, fjär­

.�

UPP SKATTADE

JULKLAPPAR FINNER

NI

HOS

F:ma U. Pihlaja KRISTINESTAD

de Exotic och femte plats fick Mega DC. Festsalen rvar uppträdde

Jussi

fullsatt.

trevl,ig, annorlunda med

Sist

läckerheter

Raittinen och

hans Soft Rabbit-orkester med några

bitar.

Det

var

många

lyckliga och ett fåtal olyckliga som gick hem.

C o c k-T a i l

FÖRADLADE MJÖLKPRODUKTER

•••

jogurt är ett lämp­ ligt smakfullt me\-.· lanmäl'


öSTERBOTTNISKA

22

POSTEN

F.redageDJ de.

8, dec.

-

19!72

Eergöbor stukrade loknler i 'Björköby .

STOR GRUPP

EN

ungdomar,

kommunalmän

marthor

och

Bergö besökte Björköby i lördags. Resan är en följd att tonlrsangdom på Bergö inlämnat en skrivelse till

från a,

munala

/

Detta

till

studiebesök

ett kommunalstyrelsen. att de önskade B iörkölJy. Samtidigt inbjöd de kommunen

att

sända

kom­

repreaentaDter med på resan.

resulterade i att på resan.

konunun bjöd

rnunalbyggmäStaren

övernattningsmöjligheter. håller en Kom- Medborgarinstitutet Malax del kurser där, som bäst på­ Bergö finns

'i Backgren deltog också gick en vävkurs. Björkögården ägs av församlingen, men marj resan. thorna ställer sig till förfogan­ j på örköby det B Mottagan Redan vid an- de-och hjälper villigt till. var hjärtligt. En rundva,tldring ga:v belägg k0msten möttes vi av d elägai stug})yeprojektet Göran för att Björköby uf:s lokal är ren Sten. Trots höstmörkret besågs en av de trivsammaste i Öster­ Håkan

en deJ av

stugorna.

-

av

bl.

Lisbeth sa."bel:g till BjöI'köby. o ----....-.. --'----- ----

a.

. '. . " .I. •. .'''[lnD ,au 'lIIL UI i,

tan likartade och problem.en in­

l

för

,

framtiden ·or de samma, var 'de t en synn rligen givande pratstund'de äldre hade när de drog till tillbaka till TV-rum­

;mO h

Mest

frågvisa

bergöborna

var

som

ville

förstås

ha

: Hiälp Era

v.änner att - ge dem ett 'a:rbete fria

: la. av'

kopp ­ hand­

utländska konfektyrer

a:nna-lisa

W'arpes tel. 69

Ortens specialafrår

i, tobaksbranschen

g

Stort urval av TOBAK, PIPOR,

mun.

en

välvillig

inställning

TIDNINGSPRENUMERATIONER

5. HOLLÄNDER

l·ll J U l ,

Sa xb e

.

g

:

o

.

o

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

!

grytan.

dessutom

Vi

mänga

läckra - beställ i tid hos Er handlande -

jultärtor

och fyll-

Tel.

2245,

y

Te" Butiken 25 55

Konditori Längbrogatan 20 Tel. 23'34

bord.

DELIKATESSHALLEN I JAKOBSTAD SÄLJER VART BRÖD __

l

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

200:50:90:35:-

tel. 165

gåvor

bens säck. V ä l k o m n a!

i

!

i

för

julgub­

Malax Handelsiag

�-------"!"--

Westerlunds El-affär

Jakobstad,

.

.

.

Lämpliga

a. Flammingo-kvintetten

* Olika hushållsmaskiner '

R.

.

Mycket gott för helgens mat­

- husmor till hjälp.

Torggatan 31

.

helgen.

och Streaplers m. f,I.

Gamlakarleb

.

Malax-bor!

* Grammofonskivor och musikkassetter bl.

.

JuJhandla i Er egen affär. V\ står välförsedda inför jul­

,da kakor.

.

!

m. m.

konditoriprodukter, bl. a.

GRöNVIKS

* EI-ljusstakar och el.julgransserier * Tro, hopp och kärlek

goda

,

UIIIIIIIIIIIIHllllllllllllllillHllllltli!HiiilltliliiilliilllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII1II11111111111111111111 IIIIIIIIIUUIHIIIHJlJllllllltlliil l!

har

o

Närpes

"armaturer till specialpris.,

i

c,

GOD KVALIT:i!: - MODERATA PRISER.

och ännu ett litet antal

goda jullimpa till dop- -

.

' o

kristaUkronor

pet

'

E LEGANTA VINTERK APPOR med bisam­ . .. krag e . ... . TEDDY,PÄLSAR n:o 34-40 COLLEG:EJACKOR i teddy -fle e fä ger '0:0 34-42 .. SVARTA BERR-VINTERSKOR .........

Stort urval_ " o., ' O

Pröva vår saftiga,

'''"111111111''

. " ,,',"

,o

,Nu extra stort urval modevaror.

11111111111111111111111111111,111111111111111111

helysnin'gsarmaturer

In.

Ja;kobstad - Storgatan :t3

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlIIIUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmllllH lIIUIIIIIIII111111111111111:,>, ,

större skatt som kommer på bergöbornas del kunde i så fall

(

In.

MOTTAGES.

ninge n av ungdomslokalen. Den

Ing . rid

CIGARRETT­

OBS! BILLIGA LJUS

,F:ma

från Då förutsättningarna är näs- Malax när det gäller upprust ­

kompenseras.

GAS

TÄNDARE samt andra tobaksförnödenheter

rarna vet var man finns. Den tioner och diskuterar ett ev. ,livliga föreningsverksamheten samarbete. som björköbyungdomen h ar far AHa som varit med på resan man söka i österbotten. Det är fick 'ep, klar uppfattning om klokt av en kommun att satsa att någonting ' bör göras på ungdomen om man vill att Bergö. de skall trivas i sin hemkomSamtidigt hoppades man

..

Inhemska och

aFla

,goda råd som vägkost. Bergö­

o

1:(.

•it,' .l .M

l

,

Konf·,ektbA-Ien VU

Multrum WC- gen som finns i skärgårdskom ungdomarnas fritidsutrymm:en en inte minst t ck vaBjörkögården munen, bör förbättras. Men' erlarenhe­ re -de nar a e 400 grabsdags­. ten på Björköby visar att även . , verken som gJorts, samt den alla äldre ha r stor nytta av EN AVSTRESSANDE , 'vältiIliga inställningen från uf-lokalen konununens si a... Smånin om kom man fram Martin Håkans konstaterade till att det bästa för Bergö just att uqgdome,n trivs på hemor- nu är' att utlysa ett allmänt, ten. Man tnvs lika bra på uf- möte där man vänder sig till, 'lokalen som hemma och föräld- alla föreningar och grganisa­

JULGÅVA

'

..

'\'

met medaIf� de yngre roade sig,

på, de t nya På sy:öt eme,t.

V ,'

Martin Däkans välkomna.r

*

botten. Att en bar t anslutning till lokalen drivs i ungdomsför­

Björ.köby möt­ " eningens regi är väl inte. heller . kommunalsekr. Elis Sk·agg å vanli s gt. . och! Martin HAksna som gtii­ en ut r­ M8.rtin f1,qe: i B är ka ns ga . örkögården. De ." en t d j l e se over 1 d re ogo r. l bondglrd som rustats 19 ur början sedan uf, örköby fyDer alla moderna Rj gjordes 1967, kunnat ro allt krav , detta iland. Detta mest tack Där kOlIlDler man nu att prö­ vare den goda sanunanhållnin­

te.,

1 centrum

/

, o o, o,

"

Nykarleby

"1"11I1I11I1I1I1I1I11 IIIUIIUII'"lllllln,'

O.

.

Br.

STRA NDV A LLS'

Reparationsverkstad, och Bilnt°1lNl Kronoby

___

________

- te1. 45234 _

_

_


_ -

------_:_

Fredagen

den

8 dec.

-

--

----------------

ö8TERBOT1SISKA

1972

Vinterbilistens TIO I TOPP

Ny serie i Öp·

PLUTIEN

med

_ --

••

ka,

hala

vägar,

äl

nedisa.de fönster,

svårigheter med kallstart

ta är

något

det­

-

som sätter sin p r g e

vardagsmorgon. Når

ä en bilists

ni

kommer

hur

behövliga

utomh\JS edra

känner

ni

3) 4)

vinterkläder

r, och ni har kanske också ;rom­ mit ihåg

tl; låta motorn

,\ er bil

fä den service den behöver, detta

för att ni skall vara säker på att starten

morgnar

går

utan. svårigheter

med

stark

köld.

Man

kan dock tillgripa endel ätgärder

och utrustningsdetalj r, som är äg­ nade att underlätta edra 'bHfärder

förtjusande

liten

I

'-

landspojke l

med svar från dem.

.,

Dt>:t är

Plutten', som är hjälten i vår. nya

serie,

vilken

börjar

J

nu. '

:

,:, :

pojke frän Mellanvästern - och " FIAT 128 s rlen rItas av t'd' l nmgsl'11 ilStraFIAT' D toren George Crandall :, I RENALT L Burnett . har ko mmi t In på km) " forfattarbanan på ett ganska OPEL REKORD ovanligt sätt. Till värnplikt ålRENAULT R 850 dern gick han i skola och arbeFIAT "farmhand" :r och som tade : FIA mjölkprovare sin hemstad ' IAT

I

600 4 (33.000

16

,F

9)

.

,

,

'

På,

fönsterrutorna

l

1700 .

600 600

OPEL KADETT FIAT 238 öppet flak

'

"

:: :: "

--

'm. . ... "" .. u ....." .......

ltll..tllt. .

OV:S

AMATöRER . .

'

ga mörkerperioder.

vätsi<a

.

I

l, r7771 HANKIWA

I

'tomobil. Det gav honom blodad tand, och sedan desl:' har han vunnit mer än

'200

priser.

Han

säger ibland litet nedslaget, att

priserna är något enformiga oftast är det TV-apParater. av

11

till

alla förvecklingar

med tecknaren George Crandall,

och' när han så fick iden till sin

\

serie Plutten, var der helt na­ att han bjöd CrandaJl turligt att vara med och rita serien. Det betydde en resa över hela

kontinenten till CalifornIen, där bor sedan många: år,

CrandaI!

som

I .1 1

mint om datum

vänner ger "ToOdlingens och på-, slngarna" ett par gånger till på april. Berghyddans scen. Dessutoin

...

Lennart

70 68 69 1 68 ! 67' 65 65 65 64

-

Eriksson gjorde fina

1

M a j -L e n

önskas köpa

sångan läggning för dans rkeSter Vasa

Svar till tel. kl. 17.00.

g

42 461

i

Österbottnisk'

Bilskola Toivo Tuomi & Co

-

ACYKEL

PRIVAT LASTBIL

" " ,/. '"

,

.:, \

,

Ny kurs

Anm. per tel. 13 003, eller vid kursens början

" .....

:\..

. ... . ..

-- ,

.'

'<

,

'

, ,

)

. ,

I

,

,

,'

'"

,/, '

y.l.

Z "' :ID

"

, .

t!

j

' '

/

>I.

\.

>

J

l'

'

!

BÖRJAR VARJE TORSDAG kl 17

Välkommen

in i de bilburnas gäng önskar RAINER och KIMMO

Z -<

Medlem

l

m

n gd omstidmng Finland

tldnmgarnaa

'iV

förbund I'Idnlngen utkommeJ

efter

K

varje

torsdIll? H.ed a t o , Pl!;}{·l!;}{IC· ANUl!;R8UN

Redak tion: JaKobsgatan ,13

13 Mil

Jakol>stad. tel H.ed ktör

Vasa

1

flan delsespl

lO U

IS-E

tel

Iader

13522

REl>AKTIUNS}{AlJh.vr,

Snellman. orl:ltörande tiAkan Granl und l'erjärv MAr· :In Marklm Karvat Ulla-Maj Karl·l!:nk V örA taffans lAl'IHrt>ran Vasa Mattsson AI1

MaJaJ! ocll Birgitta FOI'9man Närpea

perring

.. . lä l

PRENUM }{A I'lUNSPRlS 1973 6:­ Helt Ar . Halvt Ar ., . . . . . . . 3:50 2:2{) . . . . . . . . . • . Kvartai . . .. . 11:­ Sk an dinavi en 17:­ övri ga n der , . . -:25 Lösn u mme r

. .

AN NUNSMU'lv\'AGN LNG:

tel 13 572 !{) 37:t öP:s ANNUN::;TJAN n

-,löU: s

k a nS

i

V 8.811

och

te.

JT-expeåltlonen. J akOtlsg

1­ JT·kontorel

-

.1

l: Z CJ

o

u

Jakobstad

Lär Dej omkörningslekniken

. e ji

Lin dh

Österb(,}ttn iska Po tt'n

BEGAGNAD

=a iD

Mu-ä

figurer.

23

-".

MEm slutet blir fö,rstås Iyck­ i somras.

vilka han har ett helt lager. tävlingar gav honom Dessa

samtidigt en st imulans att för­ 'söka sig som författare till tid­ ningar och tidskrifter. Därvid samarbeta kom han ofta att

._-

Herrarna Fikonqvist, far och spelar man ' stycket hos Alands­ son, Roland Sagulin respektive I gillet i Stockholm efter nyåret.

:

I

_. . • -._

. Jomala

bör lig när Tore erkänt sig skyldig t

Efter några års krigstjänst " I göring i amerikanska flo ttal! MORRIS MINI - . " , . --·=--,. . ----------__, ·r-----, --- t fick han anställning' hos . flygbolag l Texai. En dag nar :­ : han bläddrade i en tidning fi k 988, J :stad KanalespI. 8. Tel. pä ett lätt och Intressant sätt. Våra omkörnlng.s­ --.,.. han se en annons om ett prlS __________ övn n gar med omedelbar bedömning och kommen· till den som kunde finna b'ista . tar medels' radiotelefon har ,vunnit stor popularitet. men de blev genast en,lga, och " • I I or en ol'Jef'rma 'f" rekl3mSlogan ' NY KURS BöR.IAR VARJE MANDAG KL 17.00 '' . . de forsta proverna de sande Hl' Ring tel. 11 251 sA tAr Du närmare upplysningar, Jun Burne tt funderade en stun d " ' . . till King Features SyndlCate var a o ett f"rsl och, sk'ICkade · g. . "så ' In ". lovande, att . det 'Inte droJde T'll' l sm egen st0.30 förvåning upp l}" f" ,,' PItt d"k a o a ge r u e n vann han ett av 'de stora Pri- . u Choraeusgatan 7, Jakobstad ' d . " l' f' t l hea l var l ens ldmngar. 1-_________________________-...1 . sen l tav mgen och ICk en au-I __o "

'·1

,

I

I

c

",

-

"

t

också. motstå. köld.

Arsmod.

----

-

l'

10) Vindrutespolarens

O

'

Pluttens skapare och förfat­ tare heter Jim Burnett - bond-

Monroe City.

7)

8)

III1BB

han tllr till och

som inte bara talar med dju­ -

6)

över några av dem:

som bor på en bondgård O<'h ren där

.15)

om vintern. Här är en förteckning

" ar namne t pa ' en

PLUTTEN'

ni

insidan med rimfrostduk, upp­ .'

2)

--

De pojkarna-vill vi i se .mera. av p å scenen. står det ingen rimfrpst på Rose-Marie Hemonen som den . dem. i högfärdsgalna frun me d sina fi­ . En skidställning behövs , om att studera några mtressanta na franska fasoner, fick verkli­ Dä kommer brors(,nen gen publiken med sig. H man ämnar tr an sporter a ski- objekt. on ba­ 'Tores brev som ett glädjp.fJ ud. 'lanserade rollen dor med bilen väJ trots att Han aviserar sin an oinst ti l- I den lätt är Ba kljus är l;ka viktigt vin-., överspelad. . sammans med en artist !lom ar . so å' ,' Christer Jansson tertid m p sommaren hade en "rubbad" lå ng l" axa . " ar t'IS t en. Ch Genom att kontrollera kylar­ . .. " , . s. . . I hu t fm s forutom plLl.CS- I ter" som sJalv ar lItet konsf'nar­ vätskans hållbarhet umlg:ir ni sorn Själv, pigan,.b orsd{) tern, ig, passade för rollen som hand köldskador på motorn. IsPPP-/ In? samt famll en l''ikon I handske. lösande medel 'fär nedisade; " " qVIS. i Gunnel :;loderlund var overty­ rutor att smälta och låsvätska . Tore,och artIsten kommer och gande . livrädd piga och hAll .. er låsen I sk'IC k• " b'" orJar. A" f orvec rtls- Gretel Heinonen hade den nå­ ' kl'mgarna " . b'ra a.tt h a En sandpäse ar . I ten planerar en stor tavla kal- got otacksamma rollen " som den · t er. . .. med, for aUa event ual le la d "Därh usmte .or "' h n J'gt . unga ljuva flickan som åter­ Vinterdäck med dubbar un. . . Tore har kommlt p å ratta. stal- fmns I: varje folklustspel med , r ,,, at. ar ko de "rnmgen.. .' let för att finna sitt m o th. självaktning . Att battra på ,batte Jets SkiCk här är' professor s - De Pär· 01 of Ja,nsson fann pro eller att ta i bruk ett hel! i prIvata egen vårdanstalt for ' fessor Wurm själv i .sin ps kis y ­ nytt batteri garderar er mo sinneSSVaga, säger Tore. ka analys av artisten. Toppen. många olägenheter. Och hela karusellen " . ar l Och Tage Jansson som Tore' Dimljus ger bättre sikt Vid , ' g äng. Artisten tror på fUllt"all­ klarade bra sitt uppdrag inne , körning I' dimma och snöyra. " var att huset ar fyllt med to- på scenen, trots att han )U ba­ Reservlampor är av behovet " och familjen tror å and - ta. satt i farstun i singar . sin d€'but­ påkallade under vinterns lån- ra sidan att artisten är alen. roll som friåren i "Talmannen"

1) Torkar

KöLD, snö, Is, dimma, långa möI'­

vanner

P08Tks

-

'akobstaCI

13,ft.'\lj

NykarlPI>}'

,lO 024 I>Öl 'nw.rnnas ."nast mandag kl Hi "I, SoU·k"nsllct sena st :u 2(' KASSA UCH BUKFOlUNG 13 Jakol>stad Jak.otlsgatan , te! 13!\f>f ,tel.

Annonser

Il:ftel

\

ANNUNSPH.18,

texten

text en

Minsta annonsavgift Bestämd plats -: 20

_·'!lO -: 3

15: ­ per mm

IlARGAN NU{\iSKH.. nm lm l stor l e k 'WU mIl' tlJla.gg:<· pris -- : 30 spmin och färg. ören lD ga.spa II.en ' per rad ')(; p :)sterbott.msKa Posten ansvarar ;kfj da 'som I.IHio­ ev , .nt e fÖl 5at!! annonsör oa grund ." rel l;p,r annonser som mrmgtB Dostförspr.mg iom pa grufld '1 nlp

inför!:>'

JakotJSlMI, AktiebOlag,

"',mm.,r

"lpe ii rl

'----- ,,--_.._

.. .

"

JaxotJstad

('I(h:ngs 1972


öSTERBOTTNISKA

24

Fredagen den, 8

POSTEN

Rödluvan kan

Fina iulklappstips! J\ fb .

ses

197!

av alla

Traditionella pjäser

drar publ k i Vasa

EN GLAD OCH FESTLIG ·RöDLUVA Vasa teater. Samtidigt ,kom också

elak att det behövdes en JUtlmmas,

Kvalitets" RULLGARDINER med garanti

"

-

dec.

drog på söndagen in n'varg sa' grym och

pappas' eller

stor­

en

sys!<ons hand att. hålIa i - för de minsta, för att den bubb­ lande rädslan inte skulle ta sig uttryck. Det var årets 'tredje

premiär på teatern. Arets program ser

t

att bli

toppen

vad pjäser .för olika smakriktninga! beträffar. Den "Rödluvan och vargen"- passa

version

som

presenterar

tillfället.

Möjlighe­

.Vasa teater nu terna återkommer' inte så ofta.

är

en

helt

annan Det känns egentligen r tt skönt

än den vackra saga som visa- att uppleva en hederlig.konven­

Tjusiga

des

för

tio

år

sedan.

Sagans tionell teateruppsättning.

handling är visserli_gen den rö-

Mormors stänger

da tdden och sagopjäsens upp

minut och

För all' del, Jeppe på berget är

förstås

också

traditionelL

sättning och ingredienser är de Publiktillströmningen visar dominerande, men det går en också att publiken vill ha detta allvarlig underström i jevgenij slag av teater. Jeppe har dra­ Schwartz 'text

dahls

och

Leif

bearbetning

Lilje- git många utsålda hus till tea­

och

regi, tern denna höst. Inger PhiIp

pi

som gör pjäsen värd att ses av teaterkansliet betecknar säson­

alla

ålderskategorier.

Den

som

traditionell dräkter och

tycker teater

gen hittills som }:lyfsad.

Hon

samtidigt att Jeppes se noterar vackra publik till övervägande del har

om - att

med

Forts. sid. ze

färgrik dekor bör

Firma L. Back i

KVALITETS·

PERSIENNER

Malax'

tacl,ar

Aminne-publiken

för år 1972 och önskar

med garanti

God Jul! \

'Förlovnings- och ,vig••lringar

I I

_

förmänligt . frän special­ affär. ' I vär . trivsamma förlov­ ning ark.äri t:-li i lugn_och ro välta Era ringar. ­ dernt och s t o rt urval. _

Den rätta

'

MARKISEN

VÄLKOMNA!

Bes.tällden NU med rabatt 'och ·önskad leveranstid.

K·EC'K·LU'.N.DS JAKOBSTAD, StO,RGATAN

BADRU MSUTRUSTNING ••

TILL:

13­

)I- )lo 11 -Jf )Jo )t )lo )I >I- J1I­

VAR SPECIALITET:

VALKOMMEN

"

Stort urval 'av: • Duschskenor och forhängen

Kvalitetsur

• Spegelskip .- Torkställningar

Zenith,

• L. arskip. • Personvlg.r • Handdukshängare • Väggbe­

Omega,

Eterna.

Revue,

Tissol.

Certina,

Leopard, Leijona, Citizen,

klädnad • Plaster m. m.

Junghans, Kienzle, Hermie Diehl m, m.

VASA PERSI.ENNFABRIKS BUTIK

Handels-=_spla,naden 38

-

Tel. 13370, 13908

Innan -

)1 )$o )If »»-

Ni'

bestämmer

Er

Z •

". >i 'I 'f

titta igenom virt lager.

)}

)4, » '!!II 11' 'f.

. i 1111111111111 mlllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlIIllIIlIIllIlIIlIIllIlIlIlIlIllIlIlIIlIlIlIIlIlIIllIllIIlIlIIllIIlIlllI111111111111111111U 1111111111111111111111111111111111111 i 111111111111111111111111111111111111111111

Meddelande .till

o

vara

Returnera Ertpostgirokort, som Ni fick med ÖP,

följd vid årsskiftet.

före

prenumeranter I

d e n' 15. 12. så:får Ni öP i obruten

ii IIII tuIII'IIUI,nnmmmnnlllllllllllntlUllmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllQIIIIIIIII1111111111111111111111111111111111fil1111"111111111111"1111111111111111111111111111111111'"milliiiIIIIInllllllllllll IIII

11