__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

I'redagen

en IS dec. -

Österbott isk un gdomst dning

1969

p'- Nr 48

\

Karle'hy uf ser fr a ID å t

Stjär,nsmäll

.

.

Visst skall det dansas .

r '

lungsbf!rg

.

, ,

' . Man väntar sig myck l av framtiden i Karleby uf. - Vi .all börja' dansa här' igen, säger. ordföra:ri. kliver' omkring den Fjalar Holmqvist, dår' han bland verktygsbaekar och byggnadsmaterial 1 ser. veringsrinnmet i J1,lngsborg, som 'just nu genomgår en inre ansiktslyftning av grundligt slag. Det luk. tar gott av nysågat trä och fönstren lyser nyputsade. Naturligtvis skall också ..den kulturella ver samhe: ten omhuldas. Jämsides med renoveringen övar man teater dansar foUidans och sju er i kör. Och Det är 'del Söm .ger så 8pelär man 'bingq' för tås. " .. , ' I . ' inkomsten. ·

·

'

'

.

"

Karleby uf fyller 75 år i år och det ämnar man fira med en fest som salntidigt skall bli ,invigning av det renoverade

Jungsborg. I , Föreningen grundades således ,

1894.

byggdes

Första. i

samlingshuset

Ventus

men

huset

.b rann ned och man flyttade till den plats där lokalen nu står. Jungsborg ritades av Herman Wikström -' som' .fått .• kunglig svensk. arkite 1q:utbildning.: Till· byggnaden gjordes år 1937 och så småningom' har kommunen

• .

kommit med i' bilden.

Kommunen dispo erar nu he­

la övre våningen samt en del av bottenvåningen och källaren

och för det betalar man 80 pro­ cent av underhållskostnaderna . . Karleby uf har haft. och. har ' , naturligtvis än,ekonon:tiska, 00Dansverksamheten kymmer.

Det ·är meningen att KU}4'-arna

och

sina namn

skall

dem. 140 är redan

köpa

370

sålda.,

stolar

blev mindre lönsam, konkurren­ sen ökade och den. gamla loka:

-

Fjalar Holm­

len

qvist· visar upp en. Såhär ser borden ut, demonstrerar Viveka Westman.

klarade

sig. inte

jämIort

t. ex. den· nya ungdoms­

med'

och idrottsgårdea Detta gjorde att. Dl8ll inte orkade med sin andel i under­ 'Mllet och kommlDlen måste förskottera. De 'senaste åren, sedan man kom (gång med 'bin­

--------��>��� -��----r---���-

\

Ungdomsrepresentanter -

bildade

/.

.

egionalt org n

go. har

Ett unikt samarbetsorgan skapades senaste . vecka .

vid ett möte i Vasa som sammankallats av Pohjola. Nordens ungdomsrepresentantskap. Då 'bildades nämltgen det första regionala ungdomsrepresentant­ skapet i Finland. Ett stort antal ungdom rganisa. tioner inom VasH län stod faddrar. Fyra or anisa. tioner. had" ('edan hp lufat aU ipträda SOm" med· lemmar i ung oDl8represeDtantskapet. Se tMIG ,palt 1 . I

.

man

mycket.

emellertid fått in ' att skulderna åtJ

minstone inte ökat. ' GBK och GIF är med i bin­

go-spelet som l(i) kar 400:--500 personer två gån ger r veckaa Spelet

har pågått

kunnat

hålla

-hela tiden.

trots renoveringen. Alltid' har det funnits nåf!'on vrå 'där man ti·l!

r

- Inte bryr. sig' spelarna' om hnr det ser ut bara de flF s­

: Se sista' sidan,

-Palt

2

näs. n tal a om en stjärnsmäll i svenska Österbotten i veckoslutet. Inte, mindrf' än fyra -namnkulllliga rikssvenska' arti ter :s;ör ' festplatsern.a i Lutdsänd an, den äran. PÅ TRE STÄLLEN, i P urmo, Oravais och Kors· näs, u,ppträder Eleonor ROdel och . Björn Skif · mest kända i popsamm anhang samt Jan Önne. . 'rnd, v rs senaste hit Kärlekens hus nyligen låg på. s_ve kfoppen. I NYKARLEBY· uppträd er till ammans med en , del lokala förmå or Cornelis Vreeswijk. som just' nu skördar lagrar med sin Lp· d Taube· visor. Han fick i höstas Grammis Iför siu VUI. sång, som inte alltid 'tilltalar svensktoppsväljar. .

.

na.

\


STB.BQTTN'SKA'POSTBN

) , Högerkantringen

op·

bar

Därom

bl. a. häxbålet i in te så vi vill ha det. Var

Abo vittn e : 80m bekant bräpde någon - o, utopiska tanlre

medlemm ar

- motreaktion?

5 dec. 1969

den l) dee. -

Fredagen

av

skulle tala förstånd

savoJax-kar els­ som

ka na tio nep vid Turun YliOplS­

"ljusets

-

bAde

riddarvakt"

to,T!Jrun Ylioppilaslehti - Abo höger­ och vänsterkanten.

/

Studentblad, 80m protest

mot

Det

är

na tur li gtv is

feJ

tidningens maoistiska syn. alltid· skylla på de unga. . finländska samhälle - om Finland som ett tvås prå­ det som är unket och skevt j Om detta tUltag deklarerade bokbålet i Abo bestämdes inte minst på svenskt håll ki gt land mer och mer blir eq samhället. Det skall vi v!U"a ngsparti tidn inge n Savo ..j de Bengt Blom ordet konservativa chimär - om man bortset" frän tack.&amm.s för: det behövs då Kuapio, att det säkras te sättet Ilan är p rofes so r istatsfört bir starkt

Vårt

"ren'a" svenskbygderna. . I och å ett rejält korsdrag för att ta "Vet av en dialog att ning och int erna tione ll rätt statli ga verk är svenska §prå­ att väcka de krafter - ock­ slå ihjäl motståndaren. Det är Undra sedan . . . den finskspråkiga delen av be­ ket ett niter eller min<lre a å tt så politisk a - som slumrar. drag. I stor uts

vII detta

knfng beror de

faktum

fo

!lb

I

,

folkningsdee 1 n,

nämnda.

Men IA.t oaa ookBA. slå fast att

Därtill

!Svensk språkiga be­ kämjlq

den

kommer givetvis det nyv:instern

ä,ssiga

engagema get så)

m en den sist- -för modersmå.let samt insikten

gruppen, SOQl .j v

je Oll). - och den är väl motive ­

. gMt

(om

vi

. .

kallu den

O

all, tför långt i sina

Nu Dlaste styrelsen

krav på reformer. Den har åsi­ dosatt - eller i varje fall öns­

••

fÖrändring ser: ett hot mot sin rad - att svenska språket I» kat göra det - de demokratisI st>råkliga st ällning, slår gärna hövs för att bevara Finland i ka spelregler §Om äller och

bromsarna på - alltför

ofta den nordiska gemenskapen: om som måste det så skar med eller utan fm-

till och mad. RAdslan för

landssve.nskarnas medver

språkliga föränd

n.

Detta om språket.

ringar Ar. begriplig så länge en stor del av finlandssvenskarna

/

De Oblyga. och i mänga styc-

ytterlighetsyttringar som följt

_.

Den

o

svara

blåst över stora delar

världen.

kanske framför allt resulterat ringar, i tre saker : inre politiska stri­ tion. OD\

vänsterpartierna, en över­

bal' gnmdllgt diskuterats vid ett FSU-sem!narl.u m I Noux.

Av rapporterna att" döma var deltagarna överena om behovet av regtoDala teatrar (vi 1!f8.. kutel'ar amatörteater och Inte de fasta .cenerDa) samtidi gt som de v1l1e 81& vakt om te&­ tem I tlSren1Dgen. När det ;rIl­ ler tISren1Dpteatern förefalle r det 10M om tremInarI.edeltagu­ l1li aku11e &orna för nlgontlng . som DUmera endut Ilr ruter

ay IIItt forDa. jag. . DIremot kuDde deltagarna mera ha betonat behovet a v toDArsteater. varför blte pA re­ JIoDaIbatIa, dA en tlSreDll1, of­ . ta bar .vArt att fA tmrIck­

Ull mADga aktAh'er.

Ock84

barIlleatern Ilr värd allt stöd. Ralf Llngbacka förmodade att UDgdom.a'örelaen är tildd.

ter polItIaJct korltrover8lella: pjIaer. Ar det sA.? Knappast men unpnwröreLlen är pA vakt mot en amatörteater med ea klart uttalad pol1t1.k Aatkt - om den ... gAl' högerut el­ ler vlnlterut. Enstaka pograrn 1 den ena e ller den andra rikt­ ingenting

att frukta: tvlrtom. Det D7& 110m aeminariet dis­

kUterade

Llqbacka

I

var Jl'UPPteatern. fonnulerade /det

SIIIlAr: - Ta upp ett aktuellt pro­ DIem lIOII1 aIaterv f aambIl­ !et. tAx. I gdena avtoDe­ DIng. Ta reda p4 stau.tUp uppl'lfter och II.t d amAnmg­ om n pjäs formas, utan att en

alvetan4e regtalJr Ulner alg I det. . År Inte detta. ert utopI, ett sätt att ryeka undan .ceugol.. vet för dem som'vill spela tea­ ter. Kl'lrar ens yrkesSkldespe­ lare en dylik uppj1tt: 90 av 100' ungdomar !irör det inte. Tyvärr, dA. gruppteater enligt det sids­ mö t V t v ­ kommet Inlägg 1 en ofta allt­ för konventionell debatt. Också tidigare tiar åsikter förts fram som g'ått ut pi. att en teatergrupp fnte behöver ar­ beta med tanke pf. att preseD-­ tera en förelltällnlDr. Det är en vacker tanke som knappast kan förverkligu i ungdoms­ föreniqarna med. kanske I Jlå,. got enstaka medborg'llrlnstltut, dllr man träffas för att disku­ tera dramatik och I någon män ajIlva &pra. f

vänsterpartierna,

till

gång.

då av unga

främst

framstår ideal för och inte

behö vs

förbätt­

inte en blodig revolu­

Resultatet

har i m ånga styc­

ken blivit någonting

studerande, än vad de superradikala

samt slutligen en aktivering av perna drömt om. studentkårerna, vilkas val nu- studentkårsvalen,

mera följe r mer eller minc;Jre grupperingar klara partilinjer. Vänstervinden

förskräc­

omvälvnmg till

P har 'det varje pris. Det

der och åsiktsmotsättningar in,

teatern

lIID&'eD lI.r c!II.remot

I vår;t land

av heller kravElt

r

_

annat

grup-

Det ser där

överlag

vi i

höger­

kunnat

notera segrar. M en det förefal­

betytt ler soUl

också högergrupperin­

mycket när det gällt att förnya garna .uulle ha lika svårt att

den polftilka debatten. liksom Ö$lansera .på den p<>litiaka are-­

den lyckau blåsa ut IODlt av nan

u-hjälp - en

g

illusion

Fredriksson om hjllpeu till ut­ vecklingsländerna följande

-'­

Il' också.

hana:

dade.

Faktum är att vl tar trin u-lInderna fler aJcademUcer och torwkare In Yl aI!Ider dit u-I er frIr att bIRA -d$n. De fattfp länderna .kUIle kunna tjlnA pengar pi. att ex­ portera. Men det iii' de rika länderna som t kraft av· sin' ekonomiaka

lSverlipenhet

be­

atAmmer prlaerna. pI. ort­ varorna. De rika län e1'Ila jq1>­ bill' dessutom bAJ1: tör att er­ sätta desM Varot' . med. egna fabrikstfUverkade produ·kter. VI har tullskydd mot fndu­

frln

tatti8a. lAndet !tSr att dllrmed tvinga dem att bara producera rl.varOl', vilkaS priMr v1 kan bAlla nere: där­ 'emot hajet vl priHma pi så­ dana Ung lOIII dl9 tJfbte Im­ portera "" att' bygga upp egen IndustrI. Det lir en lllu.lon att tro att v1 bedl1ver ftAgot batAnd."

8trlvaror

I

vlnste1'grUpperna.

P:=gb

öP:s förra utgivare död

iU i att vågsstatfon julhiU.ningar t och Cypern. na- hand elsfartygen och HiUsningar 80m adre sserats tiII FölTa utgivaren av österbott­ kan sj8taranden hön f ett sjömansniska Poeten, tru Märta N lt he ". 12. och hlll-n progra·m 2u a. .. l'n.gar kr född Gran.ber g , har avlidit i . enkelt. UtbUdnJng'1ilhjälp sker otta till männen på Cypern i Cypern- en ålder av 65 år. Fru NeuJer Ull sädan utbildning som ger program 23. 12. och 25. 12. Kort- var handarbetslärarinna odl de vllst. erländsk a turetagen ut- fattade texter bör eDa8t d e n 12 s j ä nstgjo rt vid en nyliindak har t bildad arbeukratt eDet' l eder de ce mbe- vara Rundradion till- skola. Hon gifte sig år 1952 till emi t10n till v "8"_rlamiet" gra av de. bögre _ utbll_ h"nd-' .. .. under adress Ru ndrad i on , med utgivaren av österbottni­ av antfler "Vi sta inte 1nbl1la oss att SODlJnargatan 2, H el singfo rs 26, k Poste n C-V. Nellale r l)Cb a vltstvärlden bedrivet' n AgOil rum 654. fu ngerade trån maken3 död år I1jllp At fattiga linder som InSänd nin garna från Björne- 1963 till 1967 som direktör fOr ne uppofrl f npl' för vl,r del . org kan inte .avlY88JUtS l Fin- tryckenföretå b Vi lika vara klara över att: de Tryckerwt get. rika industrill1ndernp. inte alls land. ,och tidningen övergick detta år är intresserade av den sakeU. i Jaköbstad8 t""ckeri. och tid" 8I.\'1da det bIte Ir löMlUnt för �----....,;---� ningsAb:s ägo . dem .jAlva. . vens Endast en mindre del är gA­ Mårta Ne88ler var en väj. vor, och även I fråga om de kind profil i NYkarleby. Kanat s. k. givorna gäller det o l tts har på sjundeplats en låt och tea.ter var he nne s mora inprojekt .om iii' bUJldna tllt In'" som heter )'Zigenarvän". tressen. A;nnu l somras C'lek h an köp i det giT&lld. landet, Den handlar om de glada, Det meata I&r lln, OCh dessnjuta av det hon uppskat de utom Ull S'llntor 80m är helt dansande, sorglösa och mest - skärilivet med friti­ komme1'8!efla. lAnen är DUMe­ sjungande zigenarna, som fisket. ra. sA .tora att ungetIr hälften har vackra vita tänder Och &v lillerJ· mA8tt· använ för svart hår. att ..betala ril.ntot" på tidl­ industrilandet exploaterar turtmglttgar tör egen del, n11r gruVan eller vad d et vara är tömd .Iutar man

I Fan stret, ABF:. tid­ ning i Sverige skriver Gunnar

rubriken

enaste veckoskifte arrangerad es en nattlval i Gamlakarleby Därom är I sak inte så mycket att säga.' men l 'l.rrangemang­ et finns ett men som rymmer' starka bekymmer: ;tattlvalen an· OPdnades privat men i förbllndetzl namn av ett par av ungdoJlW. förbundets tjänstemän sedan förbuT.det sagt nej tlll ett erbju· dande att arrangera tillställningar I ungdomsgård 1'I I Oamla­ karleby. . . Ungdomsrörelsen har. slagit och slår alltjämt vakt om c:Ian. verksamheten, vilken är en av de största Inkomstkällorna. helt enkelt en ·förut.sättning för övrig verksamhet Därtill kom mer att ungdomsrörelsen genom att själv arrangera dansernA. tör­ söker hAlla tillställningarna på så hög nivå som möjligt - där­ med Inte sagt att privata urangörer skuUe sänka s ndarde'!. åtminstone Inte I första hand. · _ Att ett par av ungdomsförbundets tjänstemän uppträder som privata dansarrangörer är, som öP ser det, att klart överträda gränsen för det godtagbara: tjänstemännen har ju direkt upp­ tagit 'konkurrensen med de ungdomsföreningar som de skall be­ tjäna och SOD' direkt eller Indtrekt lir med om att avlöna dem! Ut 088 hOPPI\8 att händelsen I Gamlakarleby var ett olyc­ fall I arbetet, förorsakat av två förbundstjänstemän med Mknytning till staden och med en större Vilja att hjälpa de 'mgB än att själva förtjäna på kUPPeJJ. För Inte sår många år seda"n diskuterade ett lörbundsmöte olika sitt att mota privata i>roduktlclDabolae, vllkall verkll8mbet inte ansågs gagna ungdomsrörelAlen. Nu gäller det Inte att mota ett produktionsbolag. utan att placera tvA. tjänstemän på de p0e­ ter där de hörhenuna. Och den ·uppglttr.n är Inte mindre viktig! Ungdom.förbundets styrelse bör ge sina tjänstemän klarA besked om vad som tillkommer dem och vad som absolut Int>:! gör det, även om det utan fingervisning bort: stA klart tur dem alla att de Inte ka u ppt räda som konkurrerl1ndA Mnurran jf­ örer!

'landets ekonomi. Dessa.lnves• Rundradion förmedlar ·ock­ ngar tUlhör u-landet bara t så i Ar ö r B jörneborgs kort­ ve

Ve('kans -DEBATT Vår

10m

• • •

S

ken. ö.verdriv'na krave n samt de

. de

saga nej

iälla.

nyvänsterns spår senaste åren har ker: Maos lilla röda inte kan finska, särskilt som starka - vänstervi ndar trots allt inte som ett erfarenheterna visar att talet man talar om den nya vänstHn vårt lands flertal -

Under

­

. .•

/'

inte l ika snabbt språk.

av striSmningama ute i världen

SOlD

c

På isolering :

·

S

N'åionting att

tänka på.

Vi

tror så gärna att vi gör rätt för OS­ näX vl skramlar, med ioaanilingsbo$Sor eller agiterar for en blygsam öknin g av u­ hjål n_ Det ovansagda visar: att pl"oblemet bar en annan di­ aiensioD: att vi - de rika sta­ terna - inte är beredda till en gare IAn. verklig insats i u-länderna. Inn Mänga projekt bestlr aV iilsati som skul le lnnebåra en privata investeringar som: Intt! för oss själalls Ingår i u-landets ekono-­ verklig uppoffring . nli, utan Il'. eD del av gf­ va.

ktoppen

Melodin är en ovanligt s vinaktig konunersiell 8 kulation i fördomar. Det är närmast skandalöst att Sve­ riges Radio, .som ju då och då f&bjuder framflSmnde av harmlösg s.k. seXI11E!lodier, underUlttar spridandst av smakläaheter av typ "Zip­ ' narvin" . Krossa Skivan.

.'. >

-' .,.; !

Aftonbladet

Stöd

verksamheten inoM Svensku Österbottens Hög­ sköleföfl!f1lr'1g genom gåvor och dOMCfticm r eller

Qenont

. ött bIl medlem j föreningen,

Ånm,

till

Svenske Ost.,·

bottens Högskoleförening, adress Vasa. tnbetoJnir'lOd'

I'OSf ffO 1 !Ss 94 .


/

meta,en

6 dec.

On

I

1968

-

L __ _

fred. 5. '·12. kl. 120-()1.

D A N N E S o. K' A R I K O S K E L A .fiköter om atl alla triv&. .

-

.....

.

. ...

..,.

....

- --- . .--...

....

.

.... ...,.,..

I

l, .

..."....r:..-

I ONSTGJORD

VÄU(OMNA TILL

. OIJI'. ""'-t

..,.wf!I/I"WIIII"

"MÅNDANS . freclage '.

kl.

**' DÄR DET T. O.M. SNöAR INOMHUS

Dansmusiken blir i allas smak när ni får nötet att dan$a. till

SÖNG' BOY' & WIKINGS ,

I. lt....

MIt

.

20.00-01.00

,

'

FIK: Strandlinjen

BUSST

t

fr. Vase. kl.

19.30

och

20.30. ,

.

, , \116):1

Fr.

. 19.30 v

ö-MallJ,Xhlg ...,.,..

K1ik

O

t

I

l\. och tr.UnPmbme.·)d 18:46 yf&PalQl och VJas. --

.

,

KOSK&IY

lttlF

frkda en den 5 dec. kl. 20.00-O

.OO.

/

.

.

,

l

, Topporkestern PENI11II(UNNARI sköter Ont att alla trivs.

rU*I _nN�YK"Aiii:E-BY'_ _

I

IDROTTS- OCH UNGDOMSOAID

I

ALtA TIDERS TRIVSELDANS

BUSSTBAFIK

..

J

\.

i ( I

!

3

ii:

-

§

I

.

--PROGRAMAFTON MED TOPPUNDERHÅUNING

L ö R D A G

- 6. U; kL ao.oo

_

.

NUFS -

:BUSS1"RAFlK, liaIdins: . Från J :stad kl. 19.30 Pr. l!ieIISe 18.30 Via' Pw-mo (Siisbacka), Avist, Markby,

--

_

Kovjokl

.

KålIby kl. 19.10 via BenDis. . . J'r. Jepp<> kl. 19.30 lI'r. Manis kl. 19.30. Fr.

* St. Mate'as 'Blues ' Band EFTER PROGRAMMET S i!Jl.AB

B B A Z I i.

.

upp

.

DANS

- FUNK'rIONÅRSCRUPP

3

.---.

S Ö N

BUSSTRAFIK.r Haldins : Fråri J :-8tad kl. 19.40 ' Från Oravals kl. 19.10 via · mrVlU. Fi'ln Eaae kl. 19.00 via Purmo, Kållby, 'Bennäa.

'

_

I

.

_--

i

.'

/

'- 5. 12. kl. 20.00-02 OO -

§!

-

(Siiabacka), Aw.t. Markby, Ko'VjoJd. Fr. Votttl kl. 19.00 -9ia Jeppe>. 19.10 via. Oravala , Fr Hirvlax.

-

II

]'

Bt1SSTRAFI.k. ' lialdiDa: Fr6n J.:ataa kl. 19.40Id. 1&GO vta )'r.

§!

i

SOM tldiPft...

I

spelar

D

-

7. 12. kl. 20.00-24.00

_

RUPP'

' -

(

'J

...

lD!! nmullDlillD!bIUglDuiilldDlilillillliiliinlhnmmnllblDlmlmnmdllinlitlllllll\ llmTllftllDtlmmnil llläftunftl'inftnlmnliiliihnnnmnlRlffnbhiimiiliiftiiiilOnnnilfilliilllMllmllliiJill iilllillii l ll1'll:lihmnlanmnmmmmnn nmnmm nmmanmlllffllllllJlm Lw"w",,,wUIUiIIlIUUJUWJUIUUiIIUUUJUII IIUHliWlIlIIlIllIl!nI!DlUldun!Ofllllfil!lllnl I


öC;TERBOTTNISK A

POSTEN

, Fredagen den 5 dec. ­

BLIR ,DET1A EN "FöRSTASIDESHANDELSE" .

* !KOBSNliS *

\

med höslens slörsia arrangemang '

,

*, CENTRA=NA,TTIVAL * lördagkväll 6. 12. kl 20.88---06 DANS kI20.0Q..:...-KariKoskela - Lolita \

I

Fi la'ndspremiär'med ELEONOR BODE

-

Hanna Laines, orkester/ ,

- .

,

I

-

Jan Önnerud Björn Skils och DANDYS

• I ,

Nu är 'publikrekordet i fara! Alla är vliJkomna och kL ,r

23.00-24.00 i Nordens största

,

"julstjärneland"

6.000

m2 i blom i Korsnäs handelsträdgård Bnssar ordnas, 400 m väg ' Blomkorgar utlottas.

I ,

.w bj der er därtill På' ett! beso"'k

.

J

.'

'

I

Flere' nattbio förestli.llningar - Po'pRonsert i biografen kl , 01.30 med ST MARCUS BI.UES BAND - GriUar och

I

• Skytte • Jultomte. Mysig belysning och de­

korv.

koration

'

\

-

\

j

BUSSAR: trandlinjen från Vasa busstatiou' kl 19.15 via Stora LAnggabln di 1rt till· Korsnäs. Kl 19.15 Söderf ärden Sundorn, kl 19.30 N"'aset­ Solf. Kl. 19.15 från Långåminne via ö- och Y Malax. Kl 19.00 från övermark, Pörtom, Velkmoss,' Nyby o. PetaIax. IngVes kl 19.15 från Gran lid via övermark. .Kl19.15 från NäverAs via Näsby Strandvägen kl 19.10 från Kaskö och Närpes. Westers kl 19.15 fr. Lappfjärd, k:stad, Tjöck . och Närpes.

­

HÖR, MIrr ALI1A 'NI!' Kom med till \

LAB!eJ!läRD

LöRDAGEN D

..

6 'NOV. KL. 20.--01.

DANSGOLV OM 300 TERI K'[ADRAT

Eftertraktade' 'TAMBORITO spelar till dansen.

Opp och POppA med ST MARCUS BLUES BAND (jsterbottniskt bluesgäng som haller igång ! ! !

.....

I

en

jii

.

Extra äster MATT HEWS, ett av landets främsta popband VI tillönskar Er alla eD Ordningsmannagr. nr. 3.

helkQ.l veckoa .

otning

i ungdomslokalen "annorlunda", i ' LappfJILrd! \

ORJtVAIS, Lördag 6 dec. kl. 20-?

I

,

DANSA

'Rivig popgrupp' "med i diskoteket.

, .

,

'

tt',

. '

tidigare.

.. "INNE"STÄliIET där NI' TRIVS .

-

SVENSKTOPPARNA

ELEONOR BODEL, 'BJ.ÖRNSKIFS 'och J AN ÖNN'E;1UD hjuder er på toppenunderhållning. MISSA inte

TONER

ow."

,

VlLlALKOMMEN l \ B088f;raftk som

'

,

TILL

hård stund med

speiar

tta, tilUälle

I

i

BUSSAR SOM, 'ftDIGABI!l. _

servo gr. 2.­ Vllkomna.


I

g... den S dec. - 1969

2 ggr!tlm Turbus Mn torpt

Sverige& populäraste

. {Se och hör

PUR,MO ,

-

vi \

artisttrio i

bjuder på GREAT

I

SHOW med

ELEONOR BODEL

' OBS! I

20 00-02.00 .

,

.

.,

uppträder

BJöRN SKIFS

BUSSAR: SlUldqviit: fr. J :stad 19.80 vU! Ben., Forsby. fr. J :.tad 19.00, Ny ar1eby 19.15, Jeppo 19.30. Kronlund : G :ur­ leby 19.00,' I{rol1oby­ 19.16 vis lUIJby. EIiI8e. Vidjeskog: Sm!­

I

I

klll 21.00

JAN öNNERUD

bönders

gmjahans

samt

'

WRD 6.12

19.00,

Terjärv

19.15

via Lappfol'8, Laufolk. \. /

OBS!

OBS l

KVEVLAX

B J öR K Ö B Y" l

)

TrivseJtrAff/5how med mKAN GRANQVIST, LYDIA KANDmA odl ehoworke$ter lördagen 6. 12. kl. 20.00 ." . -01.00.

DANS BUSS. fr. PaDtke kl. 19.11.

8jlJvlltJlndigbetld..gen. 6, 12. kl. Z()..-02 JlBJUU LIJK.t\NEN .

VA I N O LA • •

••

I

I

ENm!I o. TJMOUBVO o.

meCl orltester. VES.-\. mec1 go..p'.flickorna

met,

MILANO

- D A N S i .Gainla Vasa .. ..

I

. 19, Ora a.i3 19.30 BUBlltrolik: Orava.t .,?'retik tr V rA KB.uraJärvl . 9.20, KlfOppe.l$ 20, VSrå ld. 19, loobinAjokl 19.35. I!nm\/tl\ fr. Nykar1eby kl. 19.'0, JepPo Zoo

,

, . ndaren den 1. 12/ kl. 20;

O O B I N O

LADDNING I

N

,

KRONOBY IGEN

8öNDAGI!Il'f DlIlN

4 kl. 19.30 BUSSAR. Hflldin frin J: 19.1/5 via Olimlak loby kl 19 30, .

...tAI"

.

KL.

DEN

Annonsera i ÖP

0,

I8KM

Al1!!!:!n'li Q.

NG8VND

VI"

n

-

( BIO SOALA Nykarloby

1

1

DANSDEMOKRATI - TURVIS VARANNAN DANS Bussar: Majol'l' Sundom N....t kl 19.20 via Solf cent.raJbutik och Solf Service och Y-Malax. hAn P6rtozn inne.. Dlbaren kl 1t}.8() _via Lån

frin

. J'rtd. kl. 20, 16nd. 18 o. 20.1& Bnlca nlvar... GrlJap •• OnJd. 20. . a = &_ .

"""lax I'örenlnpma

Oravais BINGO

Förening88pllheu

--

Sönd. den 7. 12. kl. 1•.30. NÄTTE frim kl. Brickorna sälj

14.00. . :Vora juls h ta! . .

.

..,.,....

. ..• -. . --....

VIUtQnUJaJ

VAMPYRDBAPABmN •.

DEN 12 DEO. KlI. 10.00

\

'

trAn torret.

. Dannes spelar

... .,.. ....""..,. .",...,.,..,.... ,

15. 2. Id 19.30 GAvor omotta," m"d taok K tt"'l'V.rlnl l. IJmbot. AllA bjll .... ll.... .,-. ... vlUk-"a ' !loH

1

I'BEDAGEN

H.rrfort K1'onlWld. trin alka kl.

......

.OO

BOLERO

lJeuniU!

4 gånger/tiDuDe

LUCIABAt I MALAX SOLHEM

.OO.

1 , KL.

. df!IIt:stlflJ'<

. Gammaldans ,i Kerklax LöRDAGEN

via

7.

./

I

pränger sumpen.

GRANADA -

Turbuuar

spelar.

or II-tt

UNGDOM,SRINGEN

& VlA teater on.Q. BeaJlk "'" P.. elen 10 dec. ]d 19,00. -

Spelpjäs : Din stund på jorden. Majors

buss

trån

______ Näset ]d 1.8,00 via

B I N G. O ;

SuudoDl

SoU CtDt-

ral-Buttk och Salt· Service. Strandlbijen frin Nyby kl

11.45 via Petala, Y. 90b ­ j I. VallJI'UDd IÖQd. 1. 12. Malax och Lån;AmUmOo Id. 1"00. .AJJa YllllalMa r

I

beklnt, vlg.r, tr�jtth.t ,och Irrltltlon för,v,glr uppmlrklamheten se dig för an gAng Ull


öST iBOTTN'SKAI POSTEN

Första bygdespelet l Solf i','sommar? •

\

/

. .

Sjätte ungdomsringen hö)) sitt . fÖrsta ringmöte i. Petalax bl. a. bygdespeletI inkom­

SEATTLE '-bäst kaiIdftån poststämpeln på: amerikabreven

. 8eDaste tisdag. Man diskuterade

mande sommar, om fiDgen eventuellt slqt.ll skaffa ett bord­

standar samt kommande tä.vlingSverksanihet.

kuterades ringmötepas vara \ eller icke vara.

Det var ett tjugotal repre­ sentanter för sex föreningar som var samlade till första ringmöte. Man har tidigare år' hållit ordförandekonferans på hö ten" Qenna kommer nu att slopas och det .blir tre ringmö­ ten per år i stället. Huvudfrå­ gan vid tisdagens. möte var bygdespelet som man komme!' att hålla inkommande sommar. Det är frågan om att man i ringens regi skall uppföra ett sång och inusikspel. En kom­ mitte tillsattes på årsmötet för att utreda denna fråga, kom­ mitten gav sitt första betän-

Dessutom

dls­

ytterligare diskuterades. beslöt att hålla ett s. k. med­ borgarmöte där förslaget skall presenteraS för kommunens fä­ der: Man kommer också att uppvakta kommunen med an­ hållan om bidrag för att kun­ bygdespelet. na förverkliga

Kommitteri föreslog att spelet första året skall hållas iSolf. De närvarande föreningarnas

representanter ställde sig posi­ 'tiva till spelet och utlovade en funktionärsstab som turvis skulle sköta om parkering, bil­ jettförsäljning o. dyl. RingstyreIsen fiek i uppdrag kande på rlngmötet där frågan att tillsätta en kommitte som sli:all utarbeta förslag till bord­ standar elIer utlysa en tävling • Lul u kommer m r sällan m d 'för att 'få fram förslag till hur . . LP-skIvor, men nar hon gor bordst andaret skall se ut. det kommer Jlon m,ed sådant Ringens tävlingsverksanlhet som sänder kylskåpskalla väl­ dtsktuerades och man konsta­ lustrysningar upp efter ryggra­ terade_I!tt tre lag deltar i för­ den på lyssnaren.Som hennes bundets -bordtennisturnering o. senaste "Lulu's Album", produ­ dessutom kommer man att ha cerat av Micki Most. Det inne­ en - turnering för ringens ton­ håller bl.a. Bob Dylans "Migh­ åringar. Ringskidningen kom­ ty Quinn", Stevie Winwoods mer- i· år att gå i Pörtom och "GimmeSome Lovin", bröderna hoppas\ på att så många m G ibbs "IStarted A Joke", och av ror.eningsmedlemmarna som man föru,ndras. , möjligt .ställer upp.: - '" ---

I • Utsikt från Queen Annes bill med Firat National Banks skyskrapa till höger. Den första synkontakten vi fick medSeattle, staden som släktingar berättat så mycket om, var liD,drigt sagt impone­ rande.Staden presenterade. sig som ett fäl-ggrant skådespel, ty vi närniad oss den sÖderifrån längifInterstate :Enghway' num:. mer 5 just när skymningen blir så besvärande att alla ljus tänds. Att råka se detta skåde­ spel är faktiskt något enastå­ ende, i synnerhet som neonljus-

skyltarna i Amerika är både flere, större och färggrannar e än vad vi är vana med. Det första intrycket, som ju anses så viktigt, var således enbart ­ sitivt. Och det enda negativa var värmen, som visade sig vara nästan besvärande os: steg ur bussen. Det var nämli­ gen 35 o C fastän det var kväll.

römda Yukon guldru.schen år 1897 gjorde att staden växte snabbt. Nu har den ca 600.000 invånare' och är en av de störs­ ta­ ta längs hela västkus eIL den hyser också en hel mängd ättlingar till skandintLJer så bli 'inte förvånade om ni blir till-

Vi 'läm d dock staden sam­ ma kväll för att återkomma senare. Denna gång kom vi från Olympic halvön' med bi1.rarja och synen som mötte denna gång var nästan lika impone­ rande.. Framför 08S låg en stad vars storlek vi inte kunnat ana och . bakom den höjde sig det mäktiga berget Mount Rainier av vars 14 200 fot vi endast såg den obetydliga del som fanns under de lågt hängande molnen. Efter en kort busstur från ham- . nen upp och ner för kullar var

ter ElIiot Bay, i norr Lake Uni­ on och i öster Lake Washing­ ton.Så det är kanske inte så underligt att staden anses va­ ra världsrekordhållare vad be­ träffar småbåtar. Var femte in­ vån8.re har nämligep något slag av småbåt. Och båtsp'ort är po­ talade på ert modersmål. Ätt- pulär och lockar rikligt med så­ lingarna till skandinaverna upp­ väl åskådare som deltagare. går nämligen till något mellan, Staden är också en framstå­ tjugo pch trettio tusen. ende universitetsstad med flere , Att · staden vuxit så snabbt högskolor av' vilka den mest beror naturligtvis på att den berömda är University of Wa­ 'har en av de bästa och största shingtop. Där kan man få se hamnarna på hela västkusten. I;ln atomreaktor för fredligt Dessutom är den ändpunkt för bruk. 1 universitetets laborat­ tre stora jårnväislinjer. Att det rium finns förutom en massa finns ett otal stora industrier iiltressanta växter också en äk­ här har JU också naturligtvis ta, japansk teträdgård med .te­ bidragit till expansionen. Den hus och allt vad därtill hörer. mest berömda industrianlägg­ År 1962 var staden värd för . ni pgen är de jättelika Boeing den första rymdinspirerade flygplansfabrikernå. världsutställningen.Seattle cen­ Stadens läge är mycket fint ter som var utställningsplatsen med vatten på fler e sidor; i väs­ blev kanske mest känd ute i

I

vi igen i lljärtat 'av den stad vit­ keIl' tidigare bara kände pofI:f8tiiml)len på amerika­ .

.

. 'V.iDIIg

;j'i gåV en het nyhet . .Vvme J-. ....... W....t. .. ByJIOI'IIl ir i klnt, Itsitt.nde I.mes....,itt. TygIt Ir llIdeles nytt, slitt och I 60 % ylle. Kom och proYI. •

"

Hovrättsesplanaden 16, 'Vw,. Ileh 15 6 1 MANDAGAR OCH FREDAGAR. CPPET nLL KL 20

hövding '

l!

. Men för att börja från bör­ j n Så var det den 13 november 1851 som staden fick sin början. Då.lär nämligen fem familjer ha strandat vid Alki Point. Att de' överlevde kimd . e de tacka en vänligt sinnad indianhövding för hans namn var Noah Sealth och han fick då ge namn åt det som familjerna bygg­ 1 , _........ .. "" .. de För hundra år sedan hade det 1.l00 invånare, men den. ­

--,

• .

• Utsikt fri.n SPace Needle över hamneD.


Fredagen den 5

1969

dec.

öSTER. ROTTNISK.A POSTR,N.

,.;

.

,

.

)

har man byggt en hel stad

flv

varuhus och 'satt tak på allt­ S8JIllln la s! . S4 maD behöver inte ut förrän man är- klar. Inne i själva Seattle är det ett helt dagSverke 'att klara av en rund­ tur i 'Frederick. & Nelsons enor ma varuhus, men så påstods det också vara världens päs! störs­ ta.

, ,I Seattle fanns också ett syn­ nerligen intressant' museum Hi­ . storicalAmd Industrial MuseUm. Det innellön allt möjligt histo­ , riskf och industriellt, bl.a. det första postflygpla,n som flög pöst till Europa och den beröm­ . dl} gorillan Bobo (som fanns i stadens djurpark .så länge den levde.

I

julen. Men varfö får inte arla barn vara glada?

Varför

J·ul

.

• •' • ,

-"

.sn är det jul., Jul - med tomtar,gTanar, ljUs, bomullssnö; julklappar, pepparkakor, julgröt, julskinka, . lutfisk, juläpplen, jultår.ta .. ;

·

.

Jul och vi döljer våra dåliga samveten, bakom en hög av julklappar eller en doftande gran. -

·

Till julen hQr också stress. brådska och trängsel. 1 stä­ derna tävlar de olika buti­ kerna om, vem som har den pråligaste och dyrbaraste ,julskyltningen. De stora varuhusen är fulla av glitter, ' änglar av olika material, ljus. plastjulgransbollar i grälla \ färger Och mä skor. Män­ skor överallt - sura, svetti­ ga :mänskor, som rusar av och an på jakt efter dyra . julklappar. -

Julen är som sagt barnens högtid. Men främst är den' affärsmännenes högtid. De måste ju förtjäna ganska' myc et 'på oss köphungriga kunder. Redan, i början av .. november börjar de sina jul­ skyltningar och gör att man , blir trött på julen innan den ens börjat. Och det är väl inte meningen?

Har vi rätt att göra' så? I Har vi rätt att frossa som vi

Det finns aturligt;vis en as­ sa' andra intresSanta saker i staden och dess' o , mgivni gar. Dä!: finns dEm 2 400 ,m långa flottbron., till.' Mercer Island, Mount &linier nationalpark, de kinesiska. och " japanska stads­ delarna .och myc et i a:iinilt som man inte 'hanri' se. 'Och 'något skall man väl/ha' att :se nästa

gör!? När' vi vet, att tuSen tals 'mänskor Isvälter, gråte och dör i samma stund" som vi sväljer den sista biten av vår feta jul kinka? Vivet . alla, att det är

orätt. Men vi kan inte säga var felet' ligger eller hur ,vi Det vore og allt ör grymt 'skall avhjälpa det. Och så att helt och hållet avskaffa vill vi ju ha vår mysiga, tra­ gå,ng 'i denna- stad--där oman i' julen. Men varför inte däm­ ditionella jul. .. Slopa julen? ' ,1% . år varje da k n äta ute '. Nej nej. -"- den firar vi till pa ned den litet? Ta bort ,\ t '- f . det fruktansvärda drag. av u n att behöva, äta, på samma minnet av Kristi födelse! jäkt den för med sig, miska ställe tv gång h: då' är inte Ja, verkligen: Djupt, 4er antalet, julklappar och ge H­ maten och -överflöde't ligger restauranterna' inräknade. tet mer än 1 mk till fräls­ . . .. . ett oJesusbarn .i. sin' skrapgli­ r,:' f ningsarmens eller någon an­ ga krubba och vill bli ihågtn g m a r. E n,g l u n d nan orgamsati ns insamling. kommet. De troende minns ' Som det p,u är måste en rör­ " / men hur är. det. honom' ändring snart komma till med'de SOm inte tror? Var ' stånd. Är det tillåtet att fros­ .• Bobbie G€( i :-::och Glen för firar de en helg,' som sa så,som vi gör? egentligen bara :..höl trOende Camp bell liar .,o ·· ti llsammans ' Vi vill' nog behålla julen · till? sjungit i eh skiva. K mb ' den., • Space Needle med monoraile n i b8k ' men då får vi behålla vå .. , Julen änbarneJiS hög l'" \ . .� , " t· , .tioni'Jl:<s gs· :; dåliga samveten o . tid, det ärr sant. Det är de ra världen för den 200. meter hö-I är de? l da:ri' som ;$pace Needle plattan, '$Om är en si gel:; har ., som i fö t;ahand' gl s åt ,. Maria ga Space Needle (Rymd Nålen) kom l! .. r -'. . titeln "All l'. Ha" ve 'T'O ' " 'Do IsI . ' . : 'l . , ,i ' Vlvel ar - den nu f"or och utan t· . . 1 denna båtstad skall man na- Dream · . . . Seattle vad Eiffeltornet är för rHgtvis g ra en avstickare till t? Paris. Om man b finner sig fIskehamnen och se' den enor­ "down town" och. snabbt . vill ma mängd av fiskebåtar.och lax komma till Seattle 'Center skall som dagligen. kommer in hit. man ta den svenskkonstruerade För den som gillar fiskmat finns monorailen. Det 'räcker nämlid t s ciel.!a. "fis ?,-atsres u­ ! gen endast 100 sekunder När rant r . Harlfr.ån ar det mte man sedan tar hissen,som .rymal tfor långt tIll Queen Anns . mer ca 25 personer, är det näs , Hlll en av de vackrare kullar­ ? tan' så att man knäår så 'snabbt ­ na l staden, med .välskötta går det. Tjugo sekun'der så var , ker och vackra nastan,europ ls­ man uppe,- Väl uppe. i .Space ]'ta hus och en under ar tslkt, Needle har man en otrolig uti Gatorna stupar så brant att sikt· över städer land sjöar det faktiskt liknar San Fran­ berg och hav. Och 'när ö at int cisco . racker till kan man använda teleskop. Här uppe finns. också Ett av de mera populära tu­ en restaurant som v\ rider sig ett ristmålen är Government Locks. varv runt på en timme. Tyvärr slussarna söder om Elliot Bay. \ . . \ ' var det omöjligt att prova nia­ Där samlas dagligen inånga. ten där, ty restaurantpersona­ turister för att se på när man len strejkade under vårt besök slussar igenom pråmar och fis­ , .. i Seattle. I topperi fanns även kebåtar. Men· här finns också "'I • ",J souvenirdiskar och det visade fruar, fästmör och ' mammor, , . \ . nj"en han are klarsynt och sak­ sig att försäljarens mamma var som viftar av sina män och ro .. lig; Kräver fakta och ryc;ker pa nac­ . från Finland "Men med e'tt be­ par de sista goda råden åt dem I ken at fraser. svärat leende sade han att han inna? båten. stävar iväg utåt I . inte kunde finska Omkring Spa med riktning Alaska för en kan­ ce, Needle. som lär ha kostat ske må adslång fiskefärd. 'Hur nar man' honom? Hur l talar . .. ... . , . 4,5 milj. dollar att bygga. finns . an., till honom? Hur fang r mar . Andra ställen man inte skall ett stort nöjesfält där man kan . .' Kans intresse? .. missa äX Soottles födelseplats göra allt möjligt och litet till. lki Point, Boeing fabrikerna . med sina guidade turer .och Lådan ÖSTERBOT.TNISKA hamn. n g.är det förutom krigs­ tornet kom i POSTEN 9ch andra fartyg även finns med en upplaga på Om Space Needle, nu är sta­ två utomordentliga turistbuti­ ,I , . . dens stolthet så var Smith To­ ker nämligen den berömda -Ye 23.951 exemplar ' wer det tidigare. Länge var Old Curiol)ity Shop och Trident , l denna byggning den högsta Imports­ ' - en spridning över hela svenska Öster­ väster om Mississippi; men, har. Stor.tan' .15, JakobStad, botten' - öppnar helt nya perspektiv för Dågsverke n i enbart Seattle passerats av ."f2708 ,· .' Er konsu"!,tionsvarureklam. se jättevaruhus förutom Space Needle' också av är en ny servic form för ÖP-annonsörer­ Fir,st National Banks mörk­ Det jättelika shoppingcentrat na som 'gärna, hjälper Er med annonsFrSga Er för hos vAr annonstjänst, gör bruna skyskrapa, som många förslag och de upplysningar Ni behawr. det innan julrushen ätterin. anser vara det fulaste i Seattle., South Center söder om staden ·

·

·

'.

t

_

\

·

"

-

00

-'

. '

'-

'

.

'

.

'

v� ��cke lira.

_

-

.

.

.

.

I

.

.

.

: ...,,-'- =-:. -_=--::...

' .

_-.!..

============== . '

=====

t;

-VISST

ung�.· dage 'komuinent-.

"

.

"

"

..

,

. öP:s' nnolistjänst

.

,

.

'

I

Humorn i staden s ger att det'\ är också värt .ett.besök. Här

,

,.


8

Ö TERaOTTNISKA

POSTEN Jet'alme

.

..

moi

non

plus

framförd av RonnleKran.,kt orketiter. Platt pv Dun" flLytyy Jotaln yrtttll. 1. mi kaunlimpaa/Katri H.l.na

(16) 6,2

oln"

I

2. 01 rakkahln/PIUvt (6) 88 paIn"

Paunu

,

Orkesterövning i tonlrsklubb

·Toninklubben I Gerb)' tac1e I8llHte freda, med lJuttIotal

,domar. Mu

de lntreHeundenöknln .. tade , tnm, en II.ta med

3. KOlkaan et muuttua lu j ( Pas! Kaunlsto ( 26 ) 82 po· melodier CKlb danude li.ng, ', . .tv.D4. Man kommer att . Sanat eivlt rUtA k .rtomaan, lf1ar varJe fr" I , jPaat KauniJto (6) 28 IIttDJn,en ooh orketten 5. Prlns"B8./Robln (4) , Ido,. 'kommer att nlAl!lYMIia 6 . Et millolnkaa.n/J. Kuoppa· pA de tIeI1a trltfarna . \ mild (26) 20 , 6. ulj.n- ta... kotUnpl1n/Ta. Intr ....unc1el'lökniDl.n i pan 1 Kal'lll. ("'O) 20 , band med ltarten v1I&dI 8. Julfin Grtmau/Tap10 H,ino· man hellt vill daDl& till o -

,

nen (8) 17,

termUl1k. Dimllt följ de mol nonpIul tekdanl. Pi, nllt I1Ita IRonnie Kranok ( - ) ilS, kom att .pola teater ocb 10. JO!! olet onnt1l1nen/Mattt o. ILlta plat. att IÖra lIl,en Teppo (2) U W1klDp 10m hal' .lna 9, Je t'aime

.•

,

,

.

Listaveikkaus

fram ·.n Ulta pi d.' tio popaJAralto melodi.rna. Della ' mtl' att .p.IAI upp av tern 10m . ockJA. fir i U att tW nllta .An, öva iD trr OIItt ' nya melodier lom man 15, AguAriUI - KuIjen valoon/ fram 10m llykomlln,ar.

, 11. Voi kaikkt aIku uudtlta.. Jukka Kuoppamll.kl 12, Ota ja omftJta/Fredl ." ' , l 13, NiikomUn/llIeljA ,81m01l. :-':" " -:= == ", :::--,,::=::::- 14, :mAlta AaMuun/Jouko och Jerry Williams (15) r

• Feevygäv,get samlat kriua pia not ooh Thure l'iindl. Nn ä.nst. Stig.-Olo! Brandt, RUlle Lindstedt. L-G, Erlund. Hans In gvesgA.rd, Per Thomaafolk, MaJnWl SoUviu, Sellit Ber ltl11la , och Sven Mal:tn.

\. ----

-

Gemensam revy , i T]!töck. Lappfleärd

.

.J

ninpkvl.llat p6.' fredarama börjat I&IDArbeta m.d to klubben. Man kODlJMr att

lnmar- bA.ll8' ' ntörsjobb flnnu 7 8 Cupip LucSs (lJ) detta Ar. Får se sedan hur det KrlIttan. blir, slpr han. Några 'pengw 8, 8 LOve Åt l"ll'lt ,Sight J)en nykomUnr lom Hr ut att . från Roan alger han elg inte Souna. ,Nioo Featunn&, ha d ltönta ohaDHl'D& Att Nymrevyel'tl& I.r lterlgen Tim MyCryft (11) ha sett till li.nnu. k in pi LlIta il' otvlvtlak. aktuella i SydÖBtePbotten. I 9 Bom TQ .at Wil6 ' ti Frtdill Ota ja omifIta Han Tjack oeh LappfJllrd bar maD. Wilson Ptekett (ny) , har .jllv ,jon övmlttnln,on beslutat arrangera en gemen­ '10 9 Här kommer natten frAJt Jo DolaDl \ Mak, me AV sam nym revy. Tjöck-Iokalen ' Pugh S'tlfeldt (4) IslJnd. skall nilmHgen bU industri­ cUlg

slnc!er

i

på med

och

ltt

, Svensktoppen

hall, oCh Inom

kort flyttar j, hyres,iaterna Öl i med sina

,masJdner.

I

'

..

ja, Chene

( 6) }6 ,

ta Lindbl m .... zwn, zum Zum, 2 Tjöck Ettel'lOQl reyy bar' 8\w �·I viD

också j är; man gått till lappfjårdsborna med förslag om geme revY. ()kay, man tyckte det

:rv..r

S

_

bI1' fIS"1a,. - :-:-

Is

Lappfjärd uf hade ingen revy i fjol och man går med liv och lust in för uppgiften. : Nu har arrangörerna kommit så långt att det är dags-för roll­ skrivning. Man gör en lång rad olika nummer, behandlande allt möjligt. Man lovar att de 10­ kala skämten skall vara över­ vägande; me jnte kommer l\ l. ler inrikes och utrikesbändel l" . na att glömmas. Mera åvlsöjas inte. I fredags samlades en dej av revygänget i Lappfjärd uf:s lokal för att dnYita problemen. Samtidigt' framletades liven en lämplig signaturmelodi för re­ vyn.'

4

Rosen

"

"

Qviok . . . .. . (ny)' p2 Jag känner du kän­

SOJD.jIlS

,

.

.

.

.

.

.

.

.

(12)

(ny) 16 (10) 16

_

,

Tio i topp

/

aDBPfåQlöa

kille,

10m tar eD

6

SuspiciousMlft.4t

El

Presley

I

,

III 10 • .., .. .00 -tC;aoeflski. 8,- 01' 2.,­ nu rW!.mr 4,- I 12.­ . , ., pis' ..,., tuM ,,'" v... .. 'S.oo

- nu

...,.,.;., iYtll

II!IO

VIKINGLINJEN

"'\

I.

I

-...

''Wards''

1 17 1

To 1! pen ti pset

Arne Qqi är elmontr,r och ,5 hemma från Bonnl1s. Han är e n

il!A.

med,Bee Gees som var poptllär , fHl' två Ar Ie<lan '/ o iJltl 1w Katrloo ll.,llm3 behöll sill fÖrt ni ändå chansen att friaka u.pp taplats på melodiradioDIi ut. w,n,net $Mft, då Elvis valt jQSt med förkro lle övermakt, ,"Word!" OQW .511} nästa. elDJel. ty pOiDIskillnaden tiO Fäivl 'Just PV ba.r\ lvflJ stor ti'amrAD Paunus Oi rakkahin, som kom me4 sjg IiGUa3tfl plB.tti "Su plandra, var rent §v 29 poäQl. clollil Mjmla", on låt 10m linnu Den' enda nf)lQ gen Vtp' inte kommit tUl Norlten.

( 3) 18 '

:

,

J

• Kommer ni

1

11. Horgalåten Vans 13ro's. - 12. En man i byrån - :Lill Lindfors. -13. Jag !!8.knaf1dej - earlie Tornehave. 14. Jag är fri, jag har 80­ Arne Qvick med Rosen nat - CorneliS Vreeswijk. - , ' Jick direkt.in som 'ny trea på 15. Nu tän åter !jiIHn i vlr svensktoppeni 8ö:ndaiS. JUla stad §)v n -Olot Wa.11. , sen äringen ny lät, men den doffs, Jtör och 6rk st ; , . har elter att ha varit 'vi­ ' nad' i Sex år blommat upp igen. Den li,ger alfllgtom på andra plats på kviiJlatoppen, vilket var anledningen tlll att 1 1 Good Morning, Starth1ti. Oliver (10) den kom med J aveDtlInopps­ 2 5 Simple Song of Freedom omröstningen. Reglerna',ä­ , Tim Hardin (3) ger nämligen att en låt som 3 Cålifornia Sun ligger bland de tio bÖ!lta på . 3 ltoyal Show Band W.· kVällstoppen skall ri cUrelU terford (5) r till omröstriin, utan 4et el4 2 Higher and ffigner jest obligatoriska förtestet. Otis Redding 're) "

Rosen komet På svens k oppen

.

Ann-LoUIse Hansson' ( 5) 26, 5' Dr6m en c!röm Arne L8Dlbert ocb och Sve\1-0Iov Wall· doffs kör och orkester . ... ": .. . . . ..... ( 2) 23 6 Zigenarvli.n-:- , Agnetba FältBkog . . ( 1) 21 7. Carola Karl-Oskar "Robban ,

Broberg , 8 Riv Inte vArt kval"ter Alf Robertsson : ... 9 Drömmar av guld Tobbes ...... ,. 'J' 9 Om vi hade Im da, Lill Lindfors .,. .. .

Patte

...

Arne

ner

./

I{am Helena , la.' over gsen etta

(' 2) 33

-

I

(DY)

'

, , • OyMaan AutQ Ab I geJls p v , P,ugeot-lmportO( 1<!I""er tfet fsta ansvar far detta m.rkCo'. r be9lClnad . oelqlå om bllel1 • do begagnad, - Peugeot-vagnal' 80"' firman sll'J r' Ir btllkti9U' •

,eli fullständigt

f g,rctl'lde

ditt l«irota urvalet begagnade PeUQem-bllar iii" olika Ilrikll",r Maan Auto ha!,

, • Pf!ugootll' vArd, ,om ntern.ifonl"t . "d kvil!tewbil håller sIg länge . p6 top",n. varcl t pi Plugig , UtIMt!,bll, 'o", )(.mpelvlll kGstar, , e.OOO......... mlnslcAr tmd!lit m d 90 1.000' Ink por år, rn ll" Atel' vardet

VUIl, TaFäS Gl'iiDd l' 323. fjon, NYkarllby O 29 !\ftI8 8iPPli.lä Nirpelil 602.

Birger Fredri

Keop 011 .

(


den IS dec.

Fredagen

I

'

öSTERBOTTNISK A POSTEN

1969

lOrayais i nycke tä� iuDgdo sledard batten .,..

(

,

1

Någon lösning av ungdomsledarfrågan nåddes inte i Nykarlehy i lördags då representanter för ung­ doms­ h idrottsorganisationer och nämnder samt

kommunala representanter träffades för alt disku­ tera. Man enades dock, o att be samtliga kommu­

ner i tredje och fjärde ungdomsringarnas verksam-,

hetsområde reservera tre mark per mimtalsskriven ' invånare och alt träffas på nytt an bu eterila, behandlats och man v t 'va fullmäktigelörs8mlin­ ' garna beslutit. ,

STYR STEGEN

Frågan, som först diskutera-­ sänire än vad man nu har, näm­

bara i NykarlebynejdeIi, ligen Em deltidsanställd-ledare. • Detta resulterade' , i att har nu gen9m ett förslag från SöU utvidgats till att omfatta nämnderna i Nykarleby stad Vörå och Maxmo och och Ikm' beslöt föreslå en komockså man hoppas få till stånd en lös­ binerad ledare för egen del. ning som täcker hela området. Med tre mark som staden re­ , Det är frågan om åtvilket håll dan reserverat och Ikm -stYreldes

Julposten till hemlandet '-

, ,

'

-

" ,i tid ' ,

'"

för med sig fulstök, men även julfrid. Julen är den tid, då man vill skapa julstämning i alla människors sinnen. Julkorten/ -breven och -pl!keten visar. vår goda vilja mot våra närmaste. Även postens ju ltidtabell är till för at t skapa julfr:Id - kom ihåg. att posta julförsändelserna helst såhär:

Julen

Julbrev

och

I

Julpaket, - till

avlä sna

g

senast fredagen

julkort

19. 12

ti.«'..igen 16. 12 fr eda gen 19. 12

orter

. till närbelägna orter

'-

Portot för jul.. och nyårskort, som förntom avsändarens och mottagarens namn och adress innehåller en hälsning på ,högst 5 ord är 20 p. Glitterkort Iiör alltid sändas i slutet kuvert och frankenis som brev. Portot för brev inom landet samt till övriga länder är 40 p. Minimiformatet f ör\kort, ' brey ochk?i: and är 10 cm J: 7 cm. , . ' Ju bättre Ert paket är insla get, desto bätp'E! tål det trans"J)Or ten. På . em-ärgat papper. Ualngål' -wessen ty4ligast, därigenom -påskyndas postbehandllDgen. . '

Postbussariia på juldagen,

kör under helgen enligt tidtabellerna den 25. 12, då ingen trafik förekommer.

utom

tJ.d

(l$

I ,i

rd.

studiecirkla.r startade 'i- höst

i -

Intresset för,. cirkelstudier har denna höst varit s ynnerli­ gen stort omtalar Studiefräm jandets instruktör agrolog Ri­ UD -rd Inbotr. Ca 150 studiecirklar är redan 'anmäld,a' från rårt verksamhetsområde vilket är, om man jämför f öregåen-, , , " ' .. de års iffror många flera. - Det

tilltagande intresset bara att kontakta vedeI:börande beror på att många nu UPPtäckt organisation och vanligen kan vilka möjligheter till studie,r man ordna saken till belåtenhet; oCh fortbildning som finns inom säger herr Inborr. denna studieform.. Tillgången, För de som ännu inte hunnit til l läInpliga studieämnen i, me-' star ta är ingen tid förlid n men ra lättläst och vuxenbetonat ut- det är skäl att ta kontakt med

f'6rande bidrar också till att vitc­ de som är intresserade, för att ka intres t bland vUxna som välja studieämne och beställa vill förkovra sig t.ex. i sitt eget material då det alltid tar sin tid yrke . Å rligen utko mmer nytt innan man ,har fått böcker Och populärt sttl.diematerial som ä r kan starta på allvar.' Själva stuspeciellt avsett för studiecir]tel- diearbetet är mycket självstän­ verksamhet; I Svenska studie­ digt och obundet varför alla' ge!örbundets studi p: ogram. , för nast från bör:iE\n kan känna sig . mnevarande studlesasong mgår hemma i kretsen.­ En viktig del många nya ämnen. Bland de i arbetet är diskussionen 'av äm­ ca 170 kurserna finns ett 20-taf net. Av ämnen som i höst sär­

gnupmet, u annat

n har man själv förslag är det

och tidtagarur i ob ­ Detta rä$naoo man ut, skulle inte gå om leds,ren hade fem kommuner att jobba i. Munsala och J eppo var måttband

1911r på sportplanen.

idrottsföreningarnaf'för instruk­ törsverksamhet. Detta -förslag stöds av'nämnderna i Vörå men

--..

f,L--'---,,--"'-:'-=--..,,.."" --="": "':":' :"":';":':""'1 "

I

150

något

--------!IIiil

mark per i.nvåm\rf� upptas för väg. • Vid ett, möte nyligen heen ungdomsledare och en id­ rottsledare för 'de fem kommu­ slöt fjärde ungdomsringens ::;ty­ nerna. Detta förslag, accept ra­ relse föreslå att Orayais, Vörå Maxmo des inte av Nykarleby stads och och skulle anslå tre o(!h idrotts­ mark per, mantalsskriven 'ner­ Ikms ungdoms I nämnder och orgllnisationer son för fritidsledare. För tvl'l.1 i FrämRt ,var' det, idrottsfolket mark skulle an an älla en I som sade nej t.ilI det.. Man vil- gemensa m administratör och Ile ha en fältarbetare som med enmarken skulle gå direkt till

I

i

öSTERBOTTNISKA POSTEN

Nämnderna i Oravais, Mun­ bakgrunden till de många förslagen och berätta vem som vill sala och Jeppo beslöt för sin vad: del föreslå en ungdomsledare • för och en,idrottsledare f/jr de tre Samarbetsnämnden Nykarleby stad, ' Nykarleby kommunerna, vilket skulle kosL lkm, MU!lsala, Jeppo och 01a­ ta 11.000 per kommun. Som 'vais beslöt fö fuHmäktigeför­ andra alternativ har man egna röreslå att tre ledare, 'vilket är en dyrare ut­ J samUngarna

--'-:.....::�-.:...:..._---�---

n yheter för i år. -. Man !>ehö­ ver givetvis inte enbart välja av de ämnen som finns i studiepro-

Annonsera

Oravais skall gå !lom tycks' va sen föreslagit per invånare ha­ ,de ra största problemet..' pengarna dock inte räckt Här ett försök att reda ut till.

PS Inhemska och utländSka tidningar och tidskrifter kan Ni ', bekvämt prenUDierer a genom Er postanstalt.

@T

p§ ,de unga konsumenterna i svenska Österbotten.

Specialerbjudande!

GRATIS som

till

"PULKKA"

alla

beställer SKf·DOO demaa

månad..

OBS!

Förmånliga

betalningsvillkor

(enl.

enskommelse) .

av­

över­

l,

.

I

inte i, Oravais. där maioritete' n i norrut I är , för' en o entering

däremot e ligt vad de uppge:, och detta skulle ju innebiira nöjdl'l med förslaget. I Oraval att Oravais går söderut åg-an tyckte , man att 'detta skulle bh är bordlagd i Maxmo i väntan ,på vad de andra besluter.

1I

• En kopia av detta förslag. / . 'omsatt till tredje ringen, fram -! l edlemme vmnl'19a I "End'a k' . lades av 'Olav - Storgård vid ett; ConventIon, sångers­ FaIrport I , amn dernfl I • "t e '1. Ny kar le by. N" mo amnat .' . kan Sandy Denny, har l" I organIsatIonerna d"ar \'ar och ' tä'II e t ar beta . or a tt IS gruppen f" . ' mtresserade' och' man utl yste ' l lgt med som soloartIst. Samt'd ° r att ta reda ett på nyt't möt e f" Sandy hoppade även basisten Munsala, ..." eppo oc h vad ' Tyger H tch'mgs av. , Oravais an-ser. Det var det möövrIga fem medlemmarna De . . .: aTdags och där tet man 'höll l 1'" ' t Fatr­ . fortsatter und r namne . . , besl" ot n" man O Ja sig med tt port Collvention, men nöjer sig med ,:tt kommunerna å trycka med att skaffa bara' en ersättaa " nslag. De_ praktIsreservatIonsa re fo: de två avhop rna. med inan räknar ka detal'erna J Falrport ConventIon kommer an are om att klara ,upp ut med en ny LP i december. . . pengar tIll 31tt fortohar blott 'I' "Le' L 'f" ' 1ge an d el . Tl te . Även engelska blues-bandet gan de. ' bar Retalia tion 'har AynsIey DUD , • Då framlaru.s r- ' ytterligare går ut på att 'som f'örslag ett Kvar står ledaren splittrats. Aynsley Dunbar och or ganis : al a sju kozpm unerna sku e an-, ten To mmy Ayr e., T ilsammans ställa tre ledare. Detta for a t Orava med ska de båda bilda, en ny grupp. lösa lQ10ppen tS AD R har länge ansetts som orientering. Området omfattar ett mycket lovande blues-band ca 16.000 persop.er. området i FÖJ1latDlingarna och det stora genombrottet låg Fairport Convention splittras

I

' " ERT LllTS , TREVLI'GAS' TE V1NTER I. ,

När familjen får en SKI.DOO• En fartfylld Vinter

veckosluten till vi] Utfärder i vinternaturen. Under

'

" Med SKf -DOO kor . helst ,

HELA F MlLJEN. UTAN, KÖRKORT.

sommaren båt,

.

.

DI

vart som

på.

vintern

SKf-nOG. -Då vet ni hur roligt ,

det kan vara på vintern. Ni måste provk öra. , delta så inbjudna att I Äkta i mycket nära när nu beskedet var ock kanadens ska Bombardier lördagens möte. Man har nämom splittringen kom. SKf.DOO ligen diskuterat möjligheterna Personlitr Stil, Nöt och Svin- av deras medverkan. Något' rik­ BILFöRSÄLJNING köttsproduktion samt Skogsgår- tigt svar på eten punkte n har

dens framtid som öSp' har som studiekampanjämne detta år. Närmare'upplysningar och inskilt intresserat kan nämnas: formationer angående studieT.ex. Rör på dej - Ät rätt - cirklar, ämnen, anskaffa nde av Må bra, Vår iniljö - Din sak, material ' m.m. kan erhållas från Blo mmor i kruka och vas, Tri- instruktören-tel. Forsby 19 elvas tillsaIDDWl8, Träff diskus, ler Vasa 11904.

O. RAUTAMO

man inte fått och på lördagen var en enda församling re ­ TEL. Jakobstad . . . . ',' 10976 ' presenterad. Gamlakarleby .. 14976 Vörå, Maxmo och fjärde 'rin­ gen hade inbjudits' att sända Oy AUTO·STANDARD Ab Hovrättsesplanaden 20, Vasa observatörer, vilket man också ' begagnat sig av i ,Vörå, men Tel. 13022

däremot

inte

i MaXmO.

\


ö'STF.:IfBOTTNlSKA

10

I

POSTEN

Ishockeyintresse i Sydösterbotten' Ishockeysisongen inväritas med iver i hockey spelats redan en längre tid.

Lappfjärd. D

j

har is­

Under de sista fem vint­

rarna har Linkens ls ockeyspela.re ökat från ett tO-t-a1 till över 80 spelare, berättar lshockeysektlonens ordförande Sep­ po Kuu·sloeo. I Lappfjärd har ishockey spelats i tio år, men i mindre grupper. De t var Lions, club som såg till att nian fick en ishoc­ . keyrink. De första. vintrarna var inesset störst. Senare dalade det något beroende på ledarbris/"ten, vilken också var .orsak till att gruppens framgång inte var den allra bästa. Så småningom -,har man gått in för att indela

spelarna i fyra klasser. D-juniorernas mede ålder var under 12 år. Senaste vinter uppflyttBdes ttellBB till C-klåssen och nya ungdomar antt> i D-klas­ sen. Man gick också så långt att mari grundade en skild grUpp f1Sr pojkar under 11 år. Ejuniore:r;-. Senaste vinter ordna­ d -nmtch -mot -seniOl\s pel l1MU1 ooh mot C-juniorerna. Någon framgång på förvintern hade man inte, men i slutet aV sasongen överraskade C-juniorerDa med att vinna de sista matcherna. Deras medelAldern var

\

då endast 13 år, varför någon seger från det hållet inte hade väntats.. A-spelarnas tränings­ möjligheter var sen88te vinter mycket dåliga. Skolor och förvärvsarbetet tbg det mesta av tiden och de,t var endast på 8ön­ dagar .man "matchade". Under den nya spel8äsönitln spel­ startar man igen med fy klasser. Seniorerna och C-ju- • En del av klubbmedlemmarna samlade för röstning på debista bilderna. niorerna spelar vänakapsmat­ • \ giet hör Trygve Lindqvist. Si­ cher' mot gra.n s ocknarKriBti­ bOkSl rinkar i Teuva ,och Side­ back. nestad; Merikarvia, Teuva och by . I Sideby har Länken-en un­ Iqubbens eien tävlilli samla­ Jurva./ lshockeysektionen s ord­ demvdelning. Det enda at/U1et de ett a4)-tal bilder, i Ivart vitL förande berättar att man denna där ishockeyrink . inte fin är • l A·1Ua h vann 'rryre Lind­ vinter kan bjuda på bättreKristinestad-. IKristilll'Stad har qvist. tned ett portr1l.tt i Pippi försvar därför att C-juniorerna' man tidigare haft mindre rin­ Lårigstrump"-stiI. Tvåa blev nu är äldre. . Träni.ngen har va­ kM. Fyra gatulampor ha.r belyst Paul Enl"nd. I B-kluaen vann rit igÄ.ng ett par månader. Man banan men har 'också detta ta­ Lappfjiitd s fotoamatörer som Folke Norrback ocn Sinikk a har spelat boll och övat slag git s ned oeh för 'näl'Vtlrande i deha nu har ett 20-tal med- Norrback. Trea blev Seppo samt iart sig hur man a nvänder finns ingM.ting. Sportkommit­ lemmar bUdades i våras. Vid Kuusinen,' ishockeyklubban. klubebM 'Möte nylige var "Det avslöjande ögat" hette ten och Lionll Club har rekom. ,Ishockey breder ut sig i Syd- tn: ndera,t programmet både, intressant en film BOnl viM Bt9. dslllyndighete na 1 10 min. österbotten. Sedan rinken i och lärl)rikt. ., . ,Det var en mycket intressan t ungdt> för någonting göra ­ II.tt \ Lappfjärd byggdes har man film sOIll visade hur ett kamera ingen.. har även .byggt liknande i Stor!, meh, men tillsvida:te Den tekniska kvarten handJa- öga kåJl se saker bch ting. Honkajoki och Jurva. Nu byggs ting bli it gjort­ n film de denna, gäng hur Åke Löt n vann kvällens snabbframkällae öch torRa!! be- övertä13knlngspl'is. lhfi gissade 'händigt. . 1rygv .Lhidqvist de- namliien att det fanns 31 film­ mönstrerade' hela processen i spolar i en flaska. Som lön för fullt lampljus. Hela framkal l - filMaD fi k hah en fylld kaka. ningsf6r1öppet, torkning av nl­ motto för nasta mö­ . Tlivli de senaste rÖnen te blir kort och gott "Jul" el­ men går enl på ca 15 min. . Snabbt och be- ler saJter som hör till före jul händigt. ll r l anknytning till den. Det Därefter visades Pargas fotO-blir alltså en tävling mellan al­ klubbs ,fiitgbHd r linda från C la, m Som tar det bästa jul­ klass upp till A klassen. Lapp­ kortet. Nästa möte blir också fjärds fotoamatörer 'hade ockiiå julfest med julgran och allt an­ fått äran äH betl6tfia bild l'na dät som hör till julen. Festen i n tävling. Till domarkolle­ hålls söndagen den 21 dec. kl. . nikka Norrback ochFolke Norra 19.30. ' .

Julen motIv fototävJing

l

ngs

\

/

j

=

I

Jultidni gar ,

Mannfred Mann .' m a fina b lder . vill bort Arets j ultldn gat har droppat in p ' reda tiorM.FÖl'Elt kom J ulet d utgwen av Svenska bap­ ,från listorna m

I

- '

l

,

.

_

,

.listernas urigdomsförbund. Den De flesta popartlster önska!' har en vack r pärmbiid ,nied vi' se h"1\ piattör pi top p. i ett skidspår f;jällnatUr och innehåller \. bl.a. betraktelser. listorna. 'Men inte Manfred artiklar, dikter och uttalanden MaiUi. han vill helst av allt av ungdomar. 13i1dmaterlale är fortast möjlict. ditifr'" fint och redigeringen trevlig. Istället vlu /hah till "under­ Nykterhetsföibundets J ulIyk ­ gröund;'apöp n. M.an tog Inte tan kom därnäst. Den har en honom riktlg pA all\1&t när pä.rme fätgstiU'k teck nin g \ och på fÖrsta sidan finM bär. bM-uttr 'Ökte 1;1n önSkaD, bl n 'Jule tid; eii artikelay likSom Manfred försäkra att det inte Alfons SuridqvUit. ,En riIa · till alls är nÅgot sklmt. Israel skildras också, hät li k­ som i Jtdetid. Vidare åt rlinns - Jag har spelat pop i mer noveller och be9iHeIiler av i huvudEiak österbottniska förfat- än fem år o ch under lien t-iden

;i

j

tare. Tävlingar 'Och liekar ingår också. En färgglad teckni!llf pryder pärmbhd n på Fhilands svenska folkskolIärarförbunds Juistju.. nan 1969, Illustrationer i färg nör till de 8Qgor berätt ll5er Mknin r O()h' tävlingar som iUgAr i tidningen , Sista sidan upptas av ett ju ryss. Mittuppslaget up ptar j ulkort söm.

har 'jag inte titt spela en enda

I

na är varierande ocll' böt in" med den första plattan, en LP, dit de vi8ar upp den iI1a stn.n.

lAt fjOfd Jag tjl'ckt om, förklarat häfi. Detta ät oebå

. l'8fa 011!8.­

keli ti!l att Manfred Månn öch hAns trumslagare .Mike Hugg nU hildat en ...... söm de kallar den "ny blues-, m()(itrn jazz- oCh

'-.

lll'Ogt'esBiv undergi'OllnttaruPp". l{ötta:re glr de \uidef ,namnet man fåt färglägga själv-. Manfred Mani1 Chapter Three. Innehlllet i de tre tidningarGhlppen hat bu kommit ut

I treMei'a iven. "stora" läsare.


n

GSTERBOTTNI8K A POSTlIIlf om träffarna stAr

TonårSkluhb

150 år.med manskörssång

M8D88ADgen fyller 150.år i 6.1'. Det började blygsamt i slutet av oktober 1819, som stude,ntsång i AbO. Därför ska HSO-lrsmin­ net firas med en mansk6nkon­

sert j B-mässhallen i Helsi ng . fors söndagen .den 7 decembel' 1969.

Initiativet par utgått från Finlands - svenslta mllPSsångarförbund, som ställer upp med övet' 500 sångare från alla delar

I

ungdomsf örenlnl

vermark ung­ lOver­

och

domsarbetsnirnnde n

NY

mark.

Övermark

börjar på

torsdagskvälIar kommer

övermark las till tonårsträffar. Man kom­ i Tonårsklubbep spar de I gång förra tors­ mer att sysala mec! skfvdans. eventuellt nå­ dagen. -Man hade en dlskus­ diskotekkvällar filmkväll. bordtennie och slonsafton dlLr man ph nerade gon träffar. h f' en schack. Även andra verksam­ k()mPl&ncJe ocb hetsformer som teater och Iik­ Intl'esseundersökning tln Jdvspelare. flak­ nande skall inte varll frä mandansade '\I

SFV -kalepder

.

av Finlands Bvenekbygder under med by gde inål Harald Andersens ledning. Mles-

för tonårsklub efi. Ungdomsarbetsnämnden

llauaIesplaoaden , 23,

Svensk

.

n

också ett annat. uruppför nde på mAnga häll aatt i gång med att åga rum, en ny kompoSItion ael nya .)Ca l.y8UiDet, men 1',. av Erik B ergma n , Mm pretten· formen kan inte genomföra s l ter!l.8 f Säl1!'1käpet M.M :s 8epaen hIlndvö.iianing. GUI1nar. Mät­ ratavdelning. A notera bar att tensOn berättar om en framSY nt Erik Bergman iinnu Vid denna man från 1756, OQ-h Btitta Holm­ . konHrt kommer att led a Aka- u l nd tecknar utvecklingen inom demiska SA.ngförenini81l8 Mpa- FJnland a 9"enska sånl" och mu rata framträdandt'. Brahe Djäk­ sikforbunc.l 1929--1969, För ­ nar, 80m j dag förvaltar stu· bundet har i år fyllt 40 är. dentsångartraditionerna på . Som vanli gt ingår minneeru­ själva födelseorten, i Abo. har n r över bortgångna kulturar­ lIkaså en avdelnIng vid kOllSer­ b tare. , ten oeb ska då sjunga bl.a. en Arets kalender är· den 84:e i ' sats ur Gottfrid GrIl.lDeCklnl ordni,l1gen, liksom förr vår mest ml1'bainmad. "Stä r ur el . s ppi dda folkbok som går ut) mentel1". FÖrbundak"oren InJe. För medIern­ 12.000 exe mplar. der konsert en med fyra- ruffiga . marna är boken en gtatlsför­ student8å:nger frAn "sumtiden", mån, i bokhandeln k ostar den

Efter konserten följer gemen- 6 mk + oms. Redaktör är Rag­ slimt sAnganJ ymposium på DI- när M-än!]U; för omsläg8t!ilden palL

-,

tvarar Fred Runeberg.

�=---

ACKE

\

ut kommer före och UD­ der jul och nyårshelgen en­ . ligt fö ljande :

der . tonårsklubben ekoQODllslrr

Nr 49 utkommer fredagen den 12 december. I denna tidning bör aunoll8erDa Iven fÖl' belgen 20- 1 december in å . Sista inl äfll!l ingsdag tör s nnonser lir tisdagen den 9 december. Nr 50

i"i tk ommer

ien dl,'D Z två dagar

Nr In utkommer tisdagen 30 d ecember I de n na

den

FrlLgesport har varit mer el­

tldnJng

.

ingA

bö,.

Närmare J eppo tel. 123.

NYKARLEBY

Auktion

AUKTION på hittegods för­ . rätt&s på Polisinrättningen i

Nykarleby

lördagen

den

13 december 1969 kl. 13. POIiLlilnrättnJngen.

tävla mot lag från övriga Nor­

den någon gång i sommar. Se­ naste år vann Hel ingfors SU

den svenskfinländska finalen och reste till Oslo där laget ty­ värr intp blev bättre än fjärde . och ta lag.

annonser

ÖSh·'roottniska Pn tpn

I

I

• _

i

_ . . . . . .

4 • _

.

• I

• • •

_. .. . . _

• • • • __•

.

• •

_ ._ i • •

_

·

C'

En ny singel . nJtd Diana lWJIs SUP!'emee kommer iilom kort. Det är den Biata skivAn Dian a Ross gör med Suprllmes, Ettet nyår sk hon som bskant bli soJoartist. Plattan heter "Someday We'll Be '.t'ogether".

a

.

Man hör inte mycket fråD Jimi HendrbJis nufÖFtiden, I

Engl and har man nyligen släppt en singel D;1ed Jitni. "Let Me

I \

-66, körd 49.000 km. Sern­

cebok. Välskött.

ler min re pop i höst. många för nylr8­ och tI'ettondag80 olika organisationer har ord­ beigerna. aUtilä t;o.m. 6 ja­ nat denna form av hjllmmo- I nuari. Sista inl äm nirtg»d ag tion för sina me1!Iemn,ar. , för annonser är mbdage n ' Sena.'lte vecka var det 8ven!!k den 22 d ec eOlber . två dagar ")8te1-bOttJil8l1 ungClortl8tldnln a I.tngdoms tur att stå värd före jlllaltonen. 1aJ(OfiRtAcl. rtnland röt nordifIk nu tl dsortentering8 edlem '1. WlDlIig&mu Nr L/UnO utkommer fre­ första omgång. FjolA,rei var , tGrbWlO dagen den 9 Jattuati. I detta pre.m"1ii.r r "tör - SveMkfintaitd -le !'tdtunlell uCJUJirufi4:1r numMe' skan- Ii' l,en 1 11 del nit det giller denna hel a tndq JaBliar. iDlå. Sjjta inUlm.. . Norderr omfattanct.. fra;&-/ Red&iltOt !lP rt. Det vigde !il.,! an In . ni-6gsdag för annonser är pi U'f1l1!Ut 'I..I lOMA grund av trettonda.gshelgen · tre88titV&t M:Ort 'äVen i 41' N'Ykarleby, 1611 redan m å nd agen .den 5 ja­ och I österöotten var 1l} u­ ttedaWoli I Storgatan 16. . nuari. , JalCobatad . .'vdelnll1 lir med I för ta om­ dttg - -dtlsnag <J'l-16, ObMrvera aU in l ilnninlå­ gången som är en indivldeoll te&. II 1(tt1 dagarna pi. grund . aV: de tävling. 'Frågol'na är d am­ "Ya. 800:11 K8JlIIll, Habclell!' Olånga helgdagarna i n f al l e r . Iha ör hela landet O4lh man aspJ. 10 D, tel, 15372. 13 672 rätt lå ngt på förband. Det tävlar pit. samma - 008 t MJa . td!lVAHT'lJ,-' ,.. ti .... ut.. l . . gäller alltsA ätt plafiftfå ·ooh Norden. Alf öelli'itilb ()rl'1r""linde, Sol I mna hl an,ftollSMnå I tid .. Brlt1 8med8, 81'0' Ölle K.,. "Efter första ömgåttgen där v./ll'je avdelning körat lIitt rem ������ ttJ!j·NIJ MIQtA l'1UNHPKIS 'HeJl Ar ". . . bä ta allvetare följer tfi!§tHkt8' 1:= nal i . samband med - julfesten. l ... "iaJVI lr '"'' .:_ finaler inoM' terbotun. (rån l\TykarlebY. Jakobstad tog dar­ <VJlrt8J . ....... 1:­ norra och fueller8ta dilltrikterl k,,-,dlftllvlen . . . ..... vid en Idar seger över Gamla· 11:­ ' gåt tv! lag och (rån i58/Jra df· . ivMgt; al 'd e; lIh­ karleby och Nykarleby. Tyvärr. . '.ö8Jltunnier ' ,. -136 striktet e tt lag till kretsfinalen, fick Kronoby, Terjärv och Ne­ NOrra. dlstrikt höll fedän 'VH�lJl Mo'rTAGNiNG: dervetfi inte luHt lag. tl'otg att äeM8te lördag sin diAttfIW1lj, :-4nl':@ 1(ad§1. Vaaa. teJ ,a -'H de fJär med i farsta omgången . . 16812 till kretsfinälell g!r ålltd. Ja­ ' OP:8 ANNONSTJANS'f kObstl1d öcft Gämläkäflehy för Ralf Knutar. tel. 12 708 ätt ditt möta tre läg (tån de , I expedltlonen ,S,k"Ost"G ., Ö\f"rlga­ (,listrfkten. Stöfg ta, tel II KtetSfiriälen söm ärraiig I'ä8 JT- antaret, Nykarleby , i 'Sätn6äl'id Med· kretsthot t nå­ tåL 4!0 t.!24 gon gång i april Kötmn@f att 'UlböfiBel öör lllIainnas :lena"" utvisa ty!.la _ sqm f tävla r.1Sdag i(j 16,-tUJ 801 l'- kans/Jf" ';eftast I(J 20. mot -två lag från Nyland och ett från '- Aboland . j- m·finalen tf SA OCH · ul{!I'OHINU Stdrglltatl 11), I SHoPsUill. vid EU:­ · kon gtl!8s Ikml de tta tel 11 010 är b lir i 'Ekenit dEln 5=-7' Juni. " p .blfta, SU-Iaget -tAr 8edal1 , Al'lNuNSptUS: ,

\

Volkswagen 1300

månda-:

nonser för julhelgen liamt för ­'eckohelgen' 27-28. de­ cember. Sista inlämningsdag för annonser är. torsdagen den 18 december.

mestve' tare

TILL SALU

eCfmber. alltså före julaf ton. I

detta nummer bör i ngå an­·

rkt väl'a mellan sju eller åtta med generalrepetitione­ a pro am med internordis-! konserten. Det är I ka och globala inslag. , KonSertens slutnllmmer b lir främst kommunikationssatelIi- I urup pfÖrande av. en för detta tema 80m komtner att göra det­ tUlflUle beställd kantat av Ben . " ta möjligt. Johaneson, "Vär s{l.ng", för FolkskoIinapekWr Lenart Wln­ manskör, basuner, baryton . och qvlat berättar I en artikel om recltati(\n, till text av· Kurt hur det går till att förverkliga Björkm'lD.. A ntll.gl igen kommer grundskOla . Reaan nu har man

/

öP

stö­

J och man-har-fäft'löfte om att d et skall ske även nästa år.

" for.

oJakobJtad - Tel. 12 145

öP och helgen

SU Ii-o-""ar

.

1'7.00

�------�-

Den 14 dec. kommer man att folkskolans vännera ha diskoteekdans som komrnu­ kalender uppvi ar i år: tt del­ . Sidan ay nen kommer at t bjuda på . Ord­ vis nytt. ansikte\ . Vid förande i ·övermark uf c;iie-er' det tracUtionella artike stoffet . ,rAr ungdomsförenin gen "om 'hllr medtagits några berattelser på pygdemål av bLa." E , I! peng-ar skall .Ji nog hålla ' !!I\ng J verks . och En historik öv er manskör- Kaustinen, Konstantm amhe ten ". peng ar Sjoström det bl jr sången i Finland har fullbol'­ och de num man ju få ;; tycks ortg y ångna b era b ­ "1\ rt hhl1-i-gån i Övermark dats. skriven av Ole Söderholm . demålsför(attarna Karl Sa nsen q e med prof. John RORae 80m med­ och Anders Johan Nygren, verkande expert på mU8ikh 8 H amelts monolog 'har ver8atts torla. till Närpes-mål. "\ . il Nils-Börje Stormbom redogör som ' ångarf"orb un det M an8S . I eln fÖ. r . 33 års verksamhet har be- 'j den \DIeda d e ar.t'k eft"r ' en f ana. kom framtidsplanenngen \Dom radiO slutat sk ff lug . och TV. Ar 2.000 kan man san­ mer att lllvlga de 1 samban

kuoroliittodeltar med 'jyväsky läköre n Sirkat unde!' Einar! Kropsu ch Työyäen M usiikki liitto med Helsingin Työväe:n Mieskuoro under· Sampo SoVl­ järvi 80m re presentationskörer.

kl

,Bilskola Haldin & Rose

övermarkUl�gdomama att sam­

de

KURS m åndag

tElXteL ... . . . . . , .. - :81 I!Jner texteH --:lt LJödsäntlona . . ... . .. ..... :1t MtnBta ailDotisavgtft· l{};­ Be.,-·tl'"J\G plats -:10 pr. wm -<\nn6ru1er g'A:ende . fl1rlo"ac figda. tMda 10 .­ Jf'Otefi1ngsapalten per l"IUl :1\

I

.

_ •

. • _. __ • • • .

i

peom

, Osterbottnt'Jka Posten IIfj lllte tör ev .. Kads ,('n, annonsör

fl'l-

aP In

;:rllnu

III 'b

H

r ..

lllgl> '11/'.' grtJnc 'III o"l'ifhr t'rtlf/ iy Flog-t:iM ,Ij'nntp'

qfjnO.lljPJ

<om

pa

\, .. r,,'

<om

l.

Light· Your Fire" heter låten, �-----­ som äI' inspelad ,1967 ooh-·häJn.. Ja:KuliataQ I'rYCken (l{',Jt (Jfllqg-8 tad från ett av Jimi's albll1D. eb01ag. JaJtobBtad 11l6 )


'.

12

f

FTedagen den ,.

5

d

--

.

Aktiv' kärntrupp pJanerar .

.

.

"

revy och jubileumsfest '3"akobstads Tidnmg. .

,

.

I

. t. ' ....... ....

. FöR DET SPÄNNANDE ÅRET·1970! • ytt format \. flera sid r • ny spalt bredd • flera färger • mera att . läsa • ganimalt pris prenumereras överallt där pren ­ merationer mottages

eller med vidstående kupong.

tJNGDOMSRE PRE

'

1-

I I I I I )1 I I I I

:.-­ - - - ­

-' K L I

P

P H Ä

- -

Jag

t pre numererar

I

v.äldig t fint ut mot furuväggarna. , Toppventilator och infälld armatur, med både dämpad och full belysning, samt hängande lampor över borden är andra . nyheter i serv eringsrummet. På gol et sätts en pl stmatta, om . enhgt vad som sags tål shtas ' . .. and a '11 goI vplan ::,n mnan . det marks att den ar n,dtt.

-'­

r- -

på JT

för tiden 1. 1--30. 6. 1970 O 25:. för tiden l. 1--31. 12. 1970 O 46:­

Jag

betalar prenumerationen mot

Nanm

.

Adress

.

-/

räkning Yrke

. . . . . . . . . . . • . . .. . . . . . . . "

. . . • • .

Postadress

.

.

.

... ,.

.

,

. . .

. ,

. . .

la, säger Fjalar Holmqvist. som naturligtvis har anledning tt som hann först. . Eller. kanske vara glad åt deras int sse.. behovet är. störst där? Grund.Ekonomin, ja. Komm unen upphovet är kanske trots . allt borgar för ett lån på 40.000 att Svenska Österbottens \ Un - mark; Kostnaderna på KUF:s domsförbund allt sedan Nor - dei blir 35.000 'mk plus 10.000 valen 1967 har tomorden hgt· mk för bord' och stolar, Stoiar­ goda kontakter I e no di ka na är det meningen att med­ . ' linderna. SöU har mte fo sokt ik­ lemmarna skall köpa. Ma ontakter f ör sig .tar på att sälja 370 stola des a h älva utan ,rackt ut handen har 'hittills blivit av ined hela . .. ed såval svens-· 140. till samarbete ka som finska ungdomsorgani-Vi har fått spontana do­ Sationer i landsdelen. Detta var et nationer också,. berättar Fja­ d ken å till orsa ocks da åhä n m ar ol q i Det är KUF :are talrika deltagandet vid mötet. .' . I forskingnngen som hört av 'I . . . rande var emga A 1a narva ­ V1 väld' g och -de t ar . Igt gla da - l om behovet av ett dylikt sam over. arb et sprogram. Ge nom N ordiva­ Till KUF:s andel a... renove­ len har man i Vasa 'län komringen hör festsalen Qch' serve­ ' nordiska sitt in mit att rikta met 'och det i4' det !U'­ intresse till vissa regioner - ringsrum just nU pågår. Arbe­ betet som d Tröndelag i Norge,' Jämtlan och Västerbotten i Sverige och tena i köket, tamburen och toa­ letterna ske i kommu­ skall Nord-Själland i Danmark. PohKUF betalar att nens så regi njola-Nordl'ns ungdomsreprese som i underhål let, tanteskap (l hela Finland ) ser lika mycket t. g gärna att 'detta regionala ut- nämli en 20 procen kansli och Ungdomsledarerul mim' tog byte utbyggs. Därför kommer initiativet till -detta regionala ett' dupliceringSrum Nu sannolikt stt ge plats för nya ungdomsrepreSentantskap. ungd9msorganisationerna och ändamålsenliga da.m. , och kan inom .Iandsdelen bygga ut Sf!.m- herrum. Tamburen blir då, när arbetet 'j ett gemensamt organs de gamla toaletterna tas bort, relativt rymlig och bekväm. namn. arbete hoppas man skall ' ta Det m öj också et har Men organ kunna påbörjas genast efter att fylla ett behov på lighet l : ulen j som Det verkade hemmaplan. om de närvarande fin ka ung- -----. -"----

Det var också unikt därför att det var ett tvåspråkigt län

I

.

. . . ..• . . .

.

.

.!l,

.

.

.

.

.

. . • • • • • . . . .

.

.' . ' . . . , .

.

.

oinmu n bidr ag till belys­

.

.

.

y

bälgdörrar blir det mellanfcst­ sal och serveringsrum .och de isoleras så bra att tillställning­ ar kan pågå på båda SIdor utan att mari stör varandra. Nya armaturer skall installeras.

servE�ringsdisken att förn as. plats för ett kylrum har reser­ verats med tanke på att Jungs borg ofta hyrs ut till festarran­ görer som behöver ha någon­ . stam! att förvara maten. BI.' a. är Jungsborg ett populärt bröI­ ä grumm et blir v rv rings I gar QCh tak i furupanel, som lopshus. .! . ,impregneras, väggarna i naturAllt detta skall vara klart färg och' taket i en mörkare till julen. En träkarl har man nyans., Det· är arkitekt Krister haft i jobb sedan omkring 15 Korpela som står .lör färgsätt- oktober när arbetet påbörjades. Två målare' är i fulJ gång på Dingen. Man har också sänkt ned ta- kvällarna och' dessutom är ung­ ket utom vid Y tterväggen där domarna där så gott som varje det kommer att gå upp i 45 kväll och hjälper till med föns­ grade vinkel för 'att fönstren tertvättning, städning osv. Blir det k art i tid? inte skall skymmas. \

.

Den medlemsgrupp som är aktiv är det riktigt ordentligL Folkdanslaget övar dels för vigningsfesten och dels för folkdansstlimIDan i St kholm nästa sommar. Sångarna skall också uppträda på festen och teatercirkeln siktar in sig på en revy till nyår eller tretto­ . _ -&..d _ dag. Man JObbar I sam<U' 'med -medborgarinstitutet.

Ett ,trivsamt och roligt in­ rett klubbrum i' källaren är i , rungen . . . . . ... . . . .. . . .. . . flitig anviindning. Den handbi­ klubbrum­ -, Till. den varierbara belysning lade (?) dörren till fAr en i taket har kommunen bi- met med sina antiga beslag skall just att en att tro man . dragit med 3.000 mark. RumLackat, golv i festsalen das met används bl. a. av fullmäk kliva rakt in i en gammal \ rökbastu, i synnerhet som /jet I festsalen har man förnyat tigel som naturligtvis inte klapå lukten att öppna spi-orkesterdiket och po(iiet samt rar sig med dämpad belysning i kändes sen varit i användning. målat väggar och tak." Golvet sitt arbete. slipas och lackas, vilket skall Bälgdörrar blir det också till Någon tonårsverksamhet har och vidare kommer' man inte igång, men å andra ge en slitstark och fin yta. Nya tamburen

. . . . • . . . • • • . . . . .

. .

.

1 70..

i febr.

.

Ett trettiotal aktiva medlemmar har Karleby ungdomsfir. ,ening i. detta no. Inte .mindre än' 800 'är opptagna i ..... lemsmatrikeln, men ay del,Jl är det endast 360 som i fjel frllde sin första m, dlemsplikt: attJJetala avgiften som ir bara två mark: Man sänder, ut medlemsavgifterna med och det är. meningen att man i framti den skaII följa IQIII vilka, som betalar, stöta på de som inte' gör det och n in gom. inrätta ettordentIigt medIemskartotek. . '

. JAKOBSTADS TIDNING Storgatan 15, Jakobstad

KARLEBY

. •

R

I

sidan är ,de aktiva mest ton­ åringar. De yngre bereds ocksl andra ;verksamhetsformer ge­ nom ungdomsrådet som förra ungdomsledaren Christer Friis gav idlm till. Det. jobbar fram­ gångsrikt vidare stött av nuva­ rande ungdomsledaren Viveka ' Westm. aD.

'Fjalar Holmqvist beklagar att man, medan renoveringen pågår inte kan upplåta utrym­ me åt· ungdomsrådet för deras drop in- kväll,' där också nyval skulle ske. T vå' gammaldansaftnar i fjol och en i höst är allt vad man haft av dansverksamhet de se­ naste åren, men nu skall det bli annat av och KUF-arna hoppas verkligen att ungdom arna skall

. - Javisst. Vi skall ju ha - rNu förs:t. kommer fönst­ ren. till sIn· rätt,' påpekat Holm­ invigning och jubileumsfest 27 qvist och det.är faktiskt s ant. december. Då om/inte förr s!än­ De höga fönstren som är sön­ ger man ut de Slsta målpyt sar­ gilla det nya Jungsborg. In ger derdelade i,srllå' rutor tar sig . na . \

/

väntade domsorganisationern a sej att i tingdomsrepresentlmt skapet få ett amarbetsorgan. finska ' Sydös tersinsemellan. botten finns flera jämnstarkR som ungdomsorganisationer de konkurrerar. sinsemellan, flesta av dem politiska. I detta nystartade organ ser de nu ett oavhängigt samarbetsorgan m­ om vars ram de kan träffas ge ensa 1l diskutera o h

r styrelsen invaldeS, fem re­ ' preaen tanter från finska orga­ nisationer oCh fem från svens­ . ka. Ordförande 'bl v TiIDo' po:. ranen. Seinäjoki, Viceordförande Ingmar Sandberg, Vasa. övriga finska ­ styrelsemedlemmar blev Mauno Koivisto. "Viljo Ah"en­ niemi. IMattj' Klimchin och Au­ !is orsalR. Svenskfl medlem-, mar blev, Daniel Prost (för­ samlingarnas ,ungdomsarbete). problem. Henrik Svarfvar ( S vensk ung(kommu, 'För svenska Österbottens del dom), Leif rngman finns' inte detta behov. mEm i nerna.) och Jan Hjerpe SöU) r ; stället finns ett _behov att få, . Ungd9msr presentantsl!apets .. Det är :glada­'goss'är -Söni '-gör jobbet i Jungsborg. SKämten- haglar , ' I sekretariat kommer t. v. att samarbete· över språk mera när man tit41r in och le nd('t sitter inte långt inne på norrl:>aggarna, på SÖU:8 kanSU med . gränsen. Detta behov kan t. h. som svarar för träarbetet, montören Folke Sarin samt Storba.cka G­ Jan-Erik klmslisekreterare or­ detta " kanaliseras inom . . . tafsson som sekreterare. , cMl1 ' J-

OCk-\·Placeras

I

. \

mellan ' hammarslagen

det· märks på .John FjaIar ocn hans SOD

Profile for Österbottniska Posten

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 48 1969  

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 48 1969  

Profile for webbop
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded