Page 14

~~____________________~~______________~To~r~Sd=a~g~en~de~n~8~no~v~e~m~be~r__________________~____________________ ~

Fältledare aktuell i Nykarleby Ungdomsföreningarna inom Tredje ringen, det vill säga inom Nykarleby, har framfört önskemål om att en fältledare skall anställas av staden under det inkommande ungdomsåret. Ungdomsföreningarna fram­ förde önskemålet i samband med att alla de föreningar som anhåller om bidrag från Nykarle­ by stad samlades till en överlägg­ ning senaste vecka . Bland repre­ sentanterna för icke-ungdoms­ föreningar fanns det också ett brett understöd för tanken på en fältledare anställd av staden. F ö ren ingsrepresen ta ntern a enades också om att gå in med en skrivelse till stadsstyrelsen och ­ fullmäktige med en önskan om större budgetanslag för före­ ningsbidragen. Träffen i Nykarleby arrangera­ des av kultur-, idrott- ungdoms­ och nykterhetsnämnderna och avsikten var att ge information om hur man ansöker om och redovisar för erhållna bidrag.

N-E Blomqvist leder Svanen Senaste söndag höll Uf Svanen sitt höstmöte . Föreningen fick en ny ordförande i Nils-Erik Blomqvist . Höstrnötet kunde konstatera att en del av föreningens ren~ve­ ringsplaner blivit förverkligade genom att uf-Iokalen i Monå fått nytt golv. Återstår ännu att för­ nya väggar, tak , scenutrymmena samt nya fönster. Uf Svanen håller som bäst även på att förbereda vinterns revy . Redan nu samlas man för att skriva ihop material. Fören­ ingen bedriver också en aktiv "Oppet-Hus"-verksamhet, där ungdomar under 14 år samlas en gång per vecka medan de något äldre har lokalen som samlings­ punkt hela tre gånger per vecka. Barnen i föreningen eller som de kallar sig "svanungarna" fort­ sätter sitt insamlingsarbete. Det är främst Polen som fått motta Svanungarnas bidrag. Höstrnötet valde även styrel­ sen för kommande verksamhets­ period . De är: Marlene Vidner (viceordförande), Ben Lindqvist (sekreterare), Stina Nybäck (kassör), Anci Holm, Dan Aker­ man, Jan Sundholm, Ann-Catrin Sandås, Christel Westerkvist samt suppleanterna Johan Back­ lund och Tommy Sundholm.

Nykarlebys idrottsplan skall stå klar 1986 I slutet av juli 1986 skall det stå klart, Nykarlebys idrottsplane­ projekt. Efter många års förberedelser och planering kan det omfattande byggnadsprojektet påbörjas denna sommar. Och om två år skall allting således vara klart i det projekt som om­ fattar mycket mera än enbart själva idrottsplanen.

D På andra sidan av idrotts- och ungdomsgården kommer den nya centraI­ idrottsplatsen, visar Nykarle­ bys idrottsinstruktör Onni Vä·

IImäkl.*

Vi har kommit över ett begränsat parti

BI LSTEREOPAKET

TRISTAR bilstereo, 2 x 8 W med autoreverse och låsbar snabbspol: ning, radio. Svensk bruksanvisning. SUPERHIFI·BOOSTER med 7-bands equalizer och 2 hörlurs\Jllag! Faderkontroll och 4 st högtalarutgångar. Liten 23 x 150 x 160 mm. Frekvensomfång 20-80.000 hz. . EFFEKT 2 x 30 W=60 W. 2 st BIG POWER-50 W högtalare. Lämpliga all monteras i hatthyllan. Fick toppenbetyg I Teknik för Allas stora test. 2 st HIGH POWER diskanthögtalare, lämpliga att montera idörar. Max 50 W.

Varför · betala mera när du får TOPPENLJUD för endast 1.750,­

.a

bilen

RING DIREKT INNAN 'DE TAR SLUT!!!!!!

-------------------------­ BILDELAR OCH TILLBEHÖR Fullständigt urval av reservdelar till USA·bllar. TRW och NIEHOFF·kvalltet! Du får alla nya delar genom 066. Snabbleveranser från USA, Sverige och det egna lagret! Motordelar m.m. också till europeiska bilar. Verkstadshandböcker till USA·bilar 1920-1984. På beställning också andra Leveranser med VR, buss eller post.

ÖPPET: 08.00-11.30, 12.30-17.00

-------------------------­ CUSTOMCARS PB 45, 66901 NYKARLEBY Tel. 967-24 406, telex 7567

Livligt år inom KUF Karleby U ngdoms förening r. f höll sitt årsmöte 28.10 på Jungs­ borg. Ett 20- tal medlemmar ha­ de mött upp. Anders Fredriksson återvaldes enhälligt till ordförande. Styrel­ sen för det kommande verksamhetsåret består av följan­ de medlemmar:Tom Haldin, Odd Wickström, Harriet Bäck, Fjalar Holmqvist, Stefan Holmq­ vist, Carina Enfors, Chris Wen­ man, Anette Skog, Marie-Sofie Byskata, Jan Storbacka, Jan Bodbacka och Anders Hassel. Ur årsberättelsen kan nämnass att: KUF:s folkdanslag gjorde ett . vänortsbesök på Öland i juni . Man deltog också i den traditio­ nella folkdansstämman som i år hölls i Oravais.Folkdanslaget har även flitigt uppträtt på olika eve­ nemang i staden. Jungsborgskören har i ar halt 47 sångare. Kören har bl.a. delta­ git i körsångens lOO-årsjubileum i Jyväskylä 30.06-01.07. John Storbacka har fungerat som kö­ rens dirigent. Ungdomskören har under Alf Mylläris ledning medverkat i revy och på KUF:s 9O-årsfest. Från Pink & Blues livliga verksamhetsår kan nämnas framträdandet vid Pori Jazz fes­ tival och deltagandet i rundradi­ ons nyårskonsert i Åbo.Dessu­ tom har Pink & Blues gett ut en single. KUF:s amatörteater inledde året med den traditionella . nyårsrevyn. Årets höjdpunkt inom föreningen var KUF:s 90­ års jubileumsfest på Wefars i Linnusperä. Programmet var mångsidigt. Festtalet hölls av Svenska Kulturfondens ordfö­ rande Levi Ulfvens. KUF:s min­ nesalbum precenterades av Lilly Laxåback och Fjalar Holmqvist. Alla sektioner inom KUF deltog i programmet.

Idrottsinstruktör Onni Välimäki, som arbetat med projektet i många år, vill hellre kalla det för en idrottspark. Där kommer nämligen att ingå två tidigare trä­ ningsplanerna, lekplatser, tennis­ plan, isrink, isbana och parke­ ringar. Den nya centralidrottsplanen byggs helt skild från de två planer som tidigare finns i anslutning till idrotts- och ungdomsgården. Projektet innebär också att en ny dragning skall ordnas för vä­ gen som går ner till Andra sjön.

För idrottsgårdens del betyder det nya grannen enbart att man får utökade resurser då det gäller parkeringsplatser. Sedan tidigare startar från idrottsgården ett elljusspår. Det blir med andra ord en omfattan­ de idrottsläggning som växer fram runt idrottsgården. Totalt budgeteras projektet till 3,2 miljoner mark. Av den sum­ ma får Nykarleby stad 495.000 mark i direkta bidrag samt 205.000 i form av lån ur tipsvinst­ medien.

.Teateramatörena uppträdde med Zacharias Topelius pjäs "Var god mot de fattiga" och tablåer ur Elsa Beskows sagor. Sedan spelades det upp till dans på logen. Årsmötet konstaterade att d~t gågna verksamhetsåret hade vari synnerligen aktivt inom alla sek­ tioner, och det framförde för­ hoppningar om att KUF kommer att vara aktivt i minst 90 år till.

Förstorad musikstudio i Lappfjärd Musikeleverna vid Lappfjärds folkhögskola är uppåt värre för tillfället. Enligt rektor Sven Ro­ sendahl vistas de i skolnings- och inspelningsstudion praktiskt ta­ get dag och natt. Studion har nämligen förstorats med det dub· bia vad golvytan beträffar och en nyanläggning har i dagarna bli­ vit klar för invigning. Den är be­ tydligt större än den gamla, sex­ ton·spårig mot den tidigare åtta­ spåriga, vilket betyder att de nu kan använda sexton mikrofoner samtidigt. Eleverna har själva installerat anläggningen och rektorn be­ skriver med beundran i rösten deras nit och intresse. - Redan innan skolan börja­ de kom pojkarna hit för att jobba med studion och 'nu praktiskt ta­ get bor de där, säger han. Studion som sådan har redan några år på nacken. Hösten -82 började eleverna arbeta för den och senaste vår gav de ut sin för­ sta skiva, en singel med Pink & Blue. Studion är visserligen främst ämnade för skolning, men rek­ torn låter förstå att en ny skiva kan vara att vänta i vår.

-

Tora pryar vid ÖP Jag heter Tora Jansson och .är hemma från Smedsby. Den här veckan är jag pryo-elev här på ÖP. l Korsholms . högstadium där jag går, är pryo-tiden liksom i de flesta andra skolor en vecka. Den kunde gärna få vara längre, för som det nu är hinner man knap­ past lära sej något riktigt ordent­ ligt. Det skulle också vara fiffigt om man skulle få pröva på flera olika områden. ' Fast jag inte ens har varit här en dag, har jag redan hunnit vara med på en pressinformation om Korsholms kulturlllånad och snart går vi på landskaps för­ bundets pressinformation. Jag gör just ingenting själv än­ nu, men jag lyssnar och lär, och det finns faktiskt mycket att lära, t.ex. hur man skickar meddelan­ den med telefax . Jag ska också försöka knåpa ihop ett reportage så småningom, till exempel om musik, scouting, jazzdans eller något annat som jag är intres­ serad av.

Tora

Profile for Österbottniska Posten

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 45 1984  

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 45 1984  

Profile for webbop
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded