Österbottniska Posten (ÖP) nr. 45 1984

Page 11

r::l 11

Torsdagen den 8 november

~' ----------------------------------~--------------------------------------~

-o

Biografen Scala fortsäller sin verksamhet också efter det all Juth backa Teater f!yllat in i "kullurhuset~'. O - Man 6nskar man var 20 år yngre, menar Torsten Häger, teate­ raktivisten som nu får jobba handgripligt med att skapa Juthbacka Teaters nya scen.

Älvhöjningen i Nykarleby har fått en lika oväntad som trevlig effekt på kultur­ fronten. Då Juthbacka Teaters gamla spelplats invid ån mer eller mindre läggs under vatten; flyttar teatern inomhus. D En gammaldags härlig stämning råder i den snart 40-åriga biograf­ byggnaden.

Och det blir inte till vilket hus som helst.

Det är den stolta biografen Scala som nu rustas upp för att i framtiden tjäna

både som teater- och biografsalong. Torsten Häger, som är gammal veteran inom Juthbacka Teater och snickare till yrket håller i trådarna för renoveringen. Han berättar att man hoppas på att kunna visa film i salongen redan efter årsskiftet. Går allt enligt planerna hoppas man att det skall gå att ha den första premi­ ären redan till våren. - Vad som kommer att spelas först har vi inte avgjort än, men vi har diskuterat möjligheterna köra en kavalkad med glimtar från de pjäser vi uppfört vid Juthbacka, berättar Häger. Ett problem med en kavalkad är att man i så fall måste få sam­ man folk som varit med i de tidi­ gare pjäserna. Det faktum att teatern nu flyt­ tar inoml1us tror Häger för egen del att inte kommer att påverka pjäsvalet nämnvärt. - Det har ju visat sig att typis­ ka innepjäser går bra att spela utomhus, så var fallet till exem­ pel med Charleys Tant. Men det är klart att det är lättare att spela till exempel dramatiska stycken

att

pengar som föreningen naturligt­ vis inte kan punga ut med på en gång. Därför kommer reno­ veringsarbetet att gå i etapper. - I,det förstan skedet räknar vi med att renovera salongen , scenen och aulan . Efter det går vi upp i de övre regionerna då vi får ekonomiska möjligheter. I den övre våningen finns nu två mindre lokaler som skall gö­ ras om till en större. Lokalen ut­ hvrs och man räknar med att hy­ ran skall räcka till för att hålla hela huset uppvärmt. Man pianerar också en ny trap­ pa upp till maskinrummet. Vida­ re skall det göras en glugg så att Ijustekniken får översikt Över sa­ len. Ett rum för teatern kommer också att rymmas innanför väg­ garna. För de yngre nykarlebyborna kan det vara glädjande att höra att det finns planer på ett speciellt ungdomscafe i biografens aula .

inomhus där man har en närmare kontakt med publiken. Att det blir någon form av revy tror Häger att också är troligt. Stor satsning Att Juthbacka teater gått in för att köpa den gamla biografbygg­ naden måste ses som en väldigt stor satsning aven liten teater­ förening. Bakom sig har man dock stöd av Nykarleby stad i formen av borgen för lån på 200.000 mark. Det har också ut­ lovats ett direkt bidrag på 70.000 mark från stadens sida. - Den nya lagen om stöd för små glesbygdsbiografer verkar ju vara skräddarsydd för oss och vi skall försöka anhålla om medel från kulturministeriet så fort som möjligt. Enligt den information vi har fått linns det medel med redan i 1985-års budget för ända­ målet. Att få hela huset i perfekt skick kommer enligt beräk­ ningarna att gå på upp emot en halv miljon mark. Men det är

Stor scen Med sina 10 x 7 meter blir salens

r

r-....

"'1'­

o För att få rum för den scen man önskar måste biograjbyggandens väggar byggas om. Här är det Clas Häger som hål/er på med rivning­ sarbetet. scen den största i Svenska Öster­ botten efter Wasa Teaters. Fackmänniskor från Wasa Tea­ ter har också deltagit i plane­ ringen av scenen. - Eftersom salen smalnar av, måste vi slå ut väggarna en bit, då vi bygger ut scenen, berättar Häger. Utbyggnaden av scenen bety­ der också att de nuvarande brand utgångarna blir bloc­ kerade, varför man planerar in

en ny brandutgång i ena lång­ sidan. - Den stora dörren kan kom­ ma till nytta då det blir att ta in någon större rekvesita. Häger vill poängtera att det nya "kulturhuset" inte blir någon lekhage enbart för Juth­ backa Teater utan det är menin­ gen att huset skall tjäna alla teaterintresserade i Nykarleby , eller varför in te längre bort.

K-G OLlN

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

KÖRKORTSKURS

DIN E,G EN NÄRBUTIK

BÖRJAR MÅNDAG KL. 17

TRAFIKSKOLA STRÖM, Nykarleby, tel. 20266

Ab MOlläsbodell

I

l

tel. 46 101 Monäs ------------------~

NÄR DU BEHÖVER FÖRSÄKRINGAR 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIUlIIIIIIIIIII

_

, _

FINNS VI NÄRA DIG NYlCARLEBY-JEPPO FORSAKRINGSFORENING

Tel. Nykarleby 20 922 Tel. Jeppo 42 340

. '

,

*-

MUNSALA FÖRSÄKRINGSFÖRENING Tel. 41 270

. DEII

_

.'

, .,

:

I

~~~~~_~_~~___~

UTNYTTJA DIN EGEN

Välkommen till vår nybyggda affär för att hämta en

FARSDAGS­

BLOMMA

rn~AFFÄR

Ab VEXALA BODEN lel. 867-45651

Hirvlu tel. 45 162