__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 10

®GJ

r::l

Torsdagen den 8 november

--------------------------------~--------------~~---------------------------~

Länsmannens intryck av Nykarleby:

Få/all av·misshandel, många ekonomiska brott

FSU ny 1111edlerrt I i nordisk international

Det är inte så ofta som lilla Nykarleby ger eko i rikspressen, men i början av året figurerade stadens namn i landets stora tidningarna. Orsaken var den att Nykar­ I:eby skulle få ny länsman. Och ,i nte vilken länsman som helst, utan landets först ordinarie kvinnliga länsman.

Ungdomslandsfelag Färöya och Liitto och Finlands Svenska Finlands Svenska Ungdomsför­ Ungdomsförbund. Omedelbart bund antogs som nya med­ . efter årsmötet tillsatte NSU en lemmar i NSU (Nordisk kommitte som skall 'förbereda Samorganisasjon För ungdomsfestivalen ur organisa· .Ungdomsarbeid).På sam­ torisk och ekonomisk synvin· arbetsorganisationens årsmöte kel. Till ordförande för arbets· som gick av stapeln i Oslo 24-28 gruppen valdes Erik Häggman. dennes . Mötets viktigaste beslut Ungdomens nordiska kultur­ var att arrangera en ungdomens festival går av stapeln 1986, och nordiska kulturfestival. man hoppas att den skall bli en Till ny ordförande för nor­ regelb4ndet återkommande diska NSU valdes dan~ken Sven företeelse. Aage Hansen, och till viceord­ Nordiska NSU:S viktigaste förande Jan Klövstad från Nor­ evenemang under år 1985 är ett ge.1 styrelsen representeras 4H-läger i Norge i juli och en Finland av organisationssekre­ nordisk ungdomsvecka i Fin­ terare Erik Häggman (FSU) . land i Kannunkoski och Molpe Häggman efterträder Henry (i samband med SÖU-rock). Gustavsson (Finlands 4H) som Medlemmar i nordiska NSU är länge representerat oss i NSU . ungdomsförenings­ och 4H­ Initiativet till den nordiska rörelserna i Norden samt Syds­ kulturfestivalen för ungdom lesvigs Danske Ungdomsföre~ har gjorts av Suomen Nuorison ning i Nordtyskiand .

Ny' vän~ning i OP-fragan

...

Nya länsmannen, ja det heter faktiskt så ännu, heter Tuula Fa­ gerström och kommer från Åbo. Hon har fin ska som modersmål, men efter jurid ikstudierna sökte hon sig tiU svenska hanken i Åbo för att dels sätta sig in i redovi s­ ningen, men framförallt för att lära svenska. - Orsaken till att jag började . studera svenska var alt det är mycket svårt att få tjänst i södra Finland. Det brukar vara flera ti- . otal sökande till varje ledigansla­ gen tjänst. Men till tjänsterna i de områden där det krävs svenska språkkunskapen är det just inga

aiAsitåliiiil, Tel. 57 020 ~

union

~

sökande, berättar länsman Fa­ gerström.

• Jobbet uppdelat

Den viktigaste uppgiften för en länsman är att fungera som , åklagare vid tinget. Vidare är det länsmannen som bevilj ar kör­ kort, pass, nöjes- och andra till­ stånd. Länsmannen sköter också den allmänna förvaltningen och verkställer försäljningen av fast egendom vid utmätningar. - Eftersom vi har en biträdande Hon har nu innehaft sin tjänst utmätningsman behöver jag inte i drygt ett halvt års tid och upp­ befatta mig med utmätnings­ ger sig börja trivas bättre och frågor annat än om det blir bä ttre med jobbet och orten. frågan om att sälja fast egendom. Ledningen av det rent polisära Få slagsmål arbeiet behöver länsman Fager­ ström inte i vanliga fall befatta Eli av de första intrycken Fa- ' sig med. Där har man i Nykarle­ gerström har fått av Nykarleby by distrikt en arbetsfördelning är att det förekommer påfallan­ mellan henne och kommis .~ari f> n - Det är också i andra distrikt de få rall av slagsmål och miss­ vanligt att man har en sådan för·­ handel bland ungdomarna. - Visst händer det all ung­ delning. Man kan ju ändå inte domar ertappas och döms för hinna med allt, som länsman . Att det skulle finna s någon di­ alkoholinnehav vid danserna vid idrottsgården, men jämför rekt nackdel med att vara kvinn­ man med till exempel Raisio lig länsman, anser Fagerström in­ där jag vikarierat, är misshan.~ te Länsmannen behöver inte så deismålen väldigt få här, berät­ ofta ingripa fysiskt. . Den maktställning man har i lar hon. och med ämbetet gör att det of­ Däremot har hon redan under tast räcker med att man säger till. det första halvåret kommit i kon­ En sak på plussidan menar Fa­ takt med den ekonomiska brotts­ gerström är det att hon sällan får ligheten i form av pälsdjursfar­ skäll, kanske beroende på att hon marnas svan försäljning. är kvinna. -: Dä jag trädde i tjänst fanns Ett problem hon har haft, men det flera fall utredda vilka gick som håller på att arbetas bort , till rätten. Nu är också ett par är svårigheterna att förstå till nya fall pä kommande , berättar exempel jeppodialekten. Spe­ hon. ciellt i telefon kan det vara svårt En sak som Fagerström tycker för henne att uppfatta del som är konstig i Nykarleby är att det sägs. Så därför skulle hon upps­ förekommer så många fall av katta. om folk som ringer an­ rattfylleri. Dethär trots att det in­ vände sig av högs\'enska. te förekommer mellanölsför­ säljning i staden . K-G OLIN

Efter studierna i Åbo och efter att ha avlagt stora svenska språkprovet sökte hon sig tiJI KorshoJm där hon askulterade vid domsagen . Under Korsholm­ tiden blev det ocksä klan att hon skulle fä tjänsten som länsman i Nykarleby distrikt.

helt koncentrera krafterna på prenumerationskampanjen.

Frågan om ÖP:s fra!lltid bordla­ des än en gårig då SOU:s styrelse sammankom i Vasa på tisdag­ kväII. Orsaken till bordläggningen..är att förhandlingarna mellan SOU och JTT har kommit in i ett an. nat skede och att man därför inte ansåg sig ha möjlighet att nu fat­ ta beslut i frågan. Från SÖU:s sida har man före­ slagit aU det nuvarande arrange­ manget skall fortsätta fram till utgången av mars 1985. Detta för att man skall ha möjlighet att nu

Från JTT:s sidan var man inte intresserad av det förslaget, men han gjorde ett motförslag som går ut på att det nuvarande sy~~e­ met fortsätter, förutsatt att SOU ger vissa ekonomiska garantier. Enligt det nya förslaget skulle an­ svaret för annonsförsäljningen helt och hållet övergå till JTI. Nya förhandlingar förs mellan r<irbundet och JTT de närmaste dagarna. SÖU:s styrelse sam­ mankommer härnäst i samband med höstrnötet i Purmo den I no\'ember och det är troligt att det slutliga beslutet i frågan kan fattas där.

Sensationell tömnings'örsäljning i

MÖBELBODEN, Nykarleby Sollefteå gatan 8. Tel. 20 430.

Prisexempel: Lädersoffmöblemang med högt ryggstöd

PRIS: 5.500,· NU 2.850,­ Bäddbar hörnsoffa

Pris: 2.500,: NU 1.500,­ Plysch- och tygmöblemang

Pris: 3.000,- NU 1.400,·

m.m., m.m.

SOFFMÖBLEMANG inkommit i

utbyteshandel, i gott skick, till ............................

VälkDmmen Dch kÖp FAKTISKT BILLIGT!

500,-

NYKARLEBY STAD erbjuder • • • •

tomtmark för boende och industri väl utbyggd service stöd åt näringslivet goda rekreationsmöjligheter tel. 967-20599

Profile for Österbottniska Posten

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 45 1984  

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 45 1984  

Profile for webbop
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded