__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

österbottniska posten I)sl~rbottnis" on2,Jomstidning Torsdagen den 13 okt. 1977

.....

....................................

.

,

~

Filmen förstår alla

.Svensl{a orliestrar • engagera~ 'Inte lil{·a· ofta niista år?

./

50p- U

-

D AVTAR strömmen av rikssvenska orkestrar till våra österbottniska danspatser nästa år? Så verka·r det åt­ minstone efter orkesterforum i Umeå senaste weekend. Inte mindre än 32 österbottniska arra.ngörer var med på forumet, men några större köp blev det inte, åtminstone inte i det här sl,edet. - Se sid 6!

J!4matörteater • l toppklass!

)

Vill du veta hur en förenJng skall skötas? Hur en ordförande absolut inte får fungera? Gå då och se på . Karleby uf:s pjäs "l\lenlngen med föreningen". Pjäsen ger varje föreningsmedlem en fingervisning och en hälso­ sam påminnelse om farorna av att behandla rutinärenden i allt för stor utsträckning och glömma de verldigt vik­ tiga frågorna. Karleby. uf bevisar att den sant och välspelad tolkning verkligen-fungerar bättre än av detta, ursprungligen' riks· pjäsens förening genom att svensk~, skådespel. ~e sid. 7 åstadkomma €!Il. både i'llJtres­

*

Vasabarn på filin- oc.b fotovtl9ka på sommarkolonin repeterar och bildvinkla.r.

ocb märker ut

kamerapositlon~

D REDAN l L.lCSTADlET tänker barn f.örvånansvärt filuwtiskt. Det är lätt.

att arbeta med bilden som medel och språk. Det säger lnguwr Knif, lektor i teckningens didakti1~ vid Pedagogiska fakulteten. Han vill ha in mera fim och bilder i undervisningen, och i somras ordnades en film­ och fotovecka på Vasa stads somuwrkoloni i Vexala. Se sista sidan!

JU.RATE -' f 10S0 el fe, -en l. D ALLA KAN ägna sig åt karate. ,Det hävdar ka·r ate­ entusiasten Jerker Johnsson i Vasa, tränare i Shotokan karate. För honom är kara.: t{l en filosofi. Den som tror att man lär sig slåss i en / karategrupp, tar grundligt fel. I dag finns ett trettiotal per_ soner som, regelbundet tränar karate i Vasa. I Vasa övnings­ skola finns dessutom en grupp på tolv nybörjare, och omkring 15 personer har anmält sig till

*

Jyrkf Laakso, Maurl OJala och l\likael Finne demonstrerar en Mae Gerl-spark framåt, I bakgrunden t.v. ledaren Jerker Johnsson.

en grupp som ännu inte star­ m~n redan från 7-8 år upp taL Majoriteten av karateentu­ till 40-å,ringar finns med. siasterna är i åldern 1~20 år, - Se sid. 8!.

---~-

Schackskola -

Se sid. 12 -

• l

-op .

.


r

Torsdagen den 13 okt. -

öSTERBOTTNISK" POSTEN

1977

, Iäsarforum ,

':". ,', .

Lär för livet

• l grundskolan

'

'S . ~agIi11' fe]nn~ på varenda ·dans! o '

Vi ij.r tvA. flickor som efterlyser föl;bättIing! M ä r k v ä l, f Ö rb ii ~ t r j n g ! . .. VI 1).A.ller verkligen med den dar insändaren om dansen i Forsby: men om det bara skulle gälla den där gången i Forsby när det blev ett missförstånd om det var ton­ årsdans eller vanlig dans skulle det vä l kunna accepteras, men dA det inte är det! Det är praktiskt taget småglin på. ' varenda dans nu för tiden! Varenda dans? Vi anser att det åtminstone borde vara en älders­ gl'äns på, l1> år! Och att besökaren av D~latsen kan bestyrka med p !<pper eller dylikt att ha n-hon är - faktisK( fyllda femton! vi för våran del har al d r i g

Sakli~het

• Sent omsider har man ock- ' så j landets huvudstad infört grundskolan. Det har föranlett ' lektor Magtlus Häggström till en utgjutelse i Hufvudstads­ bladet (21 september 1977). - Jag har alltid varit rädd för grundskolaIl.ll införande, skriver lektorn. Det mänskligt att vara rädd. Särskilt lätt är det att vara rädd för förändringar ­ I synnerhet om man själv be­ rörs av dem. Jag förstAr, att mänga lärare har svärt att hänga med på grundskoltan­ ken. Grundskolan ställer näm­ ligen krav på lärarna. M.an måste lära sig att tänka om, och sådant är obehagligt.

I

sett att biljettförsäljarna har trå­ gat efter pappren som bestyrkt · ägarens åldeJr! Aldrig! ' Nu tycker vi verkligen att det bör bli en ändring! Fram med ål­ dersgräns! Vi vet faktiskt ,att det finns JllaBSOr som ty~ker som vi i detta fall! Och en fråga till arrangörerna: Varför ordnas det iclte tonärsdan­ ser tör ungdomar u n d e r 1 1> ? ? Det kunde I1Ssa många problem! ' I N ägot måste göras! Och göras I n u! Då skulle b;vseln på dan s- I platserna bli mycket bättre!

,I

I

är

I

Häggström talar om de praktiska svårigheter som lä­ rarkåren råkar ut för. Han hänger sig- åt en tråkig ­ men vanlig - snedvridning I sitt re6onemang. Plötsligt är det som om svårigheter· med löneutbetalning, låga löner, obetalda lärarkonferenser m.m. skulle vara fel som är inbygg­ da I själva grundskoltanken. Blankettkrigandet ges sken av att vara någonting typiskt för iden med en enhetsskola. Ändå handlar det ba'r a om vanlig - jag höll på att säga h~derlig byråkrati. ' Dåligt smorda papperskvarnar har inte sin orsak i tanken pä en demokratisk skola.

Två som ännu

hoppas på förbättring! i

,

!

har alltid varit en dygd

,~

,

Nu har tydligen väl' vän Björ­ kell i NSU tappat koncepterna - ha n slår vilt omkring sig och ' använder vilka argument som h elt för att bevilJa sina "sanning­ ar" . I alla sammanhang bör man eftersträva saklighet, ' ~å oekså i denna fräga .

tiskt så att SöU:s representan-! ter i FSU :s styrelse represente-I rar SöU om BjörkelI läser förbundets stadgar så skall han I finna också de utgår ifrån att så I är fallet. F ör det andra så måste jag säga att BjörkelI verkligen fal­ F'ör det första så är det fak- ler under strecket när han påstår att man från SöU skulle gå fram med lögner i anslagsfördelnings- II' sammanhang. Om Björkell be­ mödar sig om att ta del av SöU:s Golden Finn budgeter och l>okslut för de se­ naste åren så. skall ban ~ka , KLÄNNING··NYHEl :_;.: att budgeterna verkligen har va­ rit realistiska. När NSU däremot skriver in l sin budget att man skall f A. 200.000 mk i statsbidrag, d.v.s. hela det belopp som FSU får, så: ' kan man tala' om bristande rea­ lism. Har man dessutom verklig­ en räknat med att få detta be­ lopp så är det helt naturligt att ekonomin rll.kar på obestånd. Beträffande årets fördelning vill jag bara fr/Ullhålla att SÖU där fortsatte på den konsekventa linje man tidigare haft l dessa sammanhang: "ingen 81(8.11 få mindre än under tidigare år", d .v.s. det är endast ökningen l 'total bidraget som de las - och i Al' fick NSU hela tillväxten.

I

c-

, NSU däremot kom med förslag som i sin substans gick ut på. att andra måste få mindre för att NSU skall fä sitt - 'vllket tyd­ ligen är vad Björken avser med " helhetssyn".

och D-mod. fr. 168,­ även i ny. ren ull.

SAMMETSFARMARE i olika färger . fr. 68,­ VINTERFARMARE Även st. 120-155 fr. 69,­

för många är sedan, var kun­ skap ofta detsamma som kata­ logpluggande. I dag bör vi kunna sätta l1lrnetstecken mel­ lan kun.~kap och insikter om sammanhang. • 'J ag undrar o"m lektor' Hägg­ ström sett ,C arin Mannheimers "Lära för livet"? Serien är, tycker jag, ett lysande exem­ pel på hur man' gör menIngs­ full TV-film. Mannheimer har med hjälp av utmärkta skåde­ spelare skul'lt ut ' en bit av verkligheten och lyft in den I våra vardagsrum. Det skapas en distans till verkligheten, som normalt är alltför nära för att man ska upptäcka den. Man får en chans att reagera (man lära sig betrakta det na­ turliga som onaturligt, skulle Brecht kanske ha sagt ... ). Det var särskilt en scen som

stannade i minnet. Det andra avsnittet börjar med en lärar­ konferens. Scenen berörde mig på ett obehagligt sätt, därför att jag kände igen detaljerna från verkligheten. Varenda re­ ,plik kunde ha. varit hämtad från lärarkonferenser, som jag själv varit med om. Där var samma eviga trams om jackor i klassrummen, tuggummi pA lektionerna och' "vl-kan-väl­ inte-Il\ta-det-gå-bur-långt-som­ helst"-mentalitet. Det känns genant att man själv suttit med och tagit sådana frågor på allvar.

• När det gäller grundskolan som Itelhet, ger Hägg,ström på ;anligt lärurmaner uttryck för ett kataBtrQftänkande. Han skriver så här: " ... inom tio år korilmer en kraftig sänk­ ning av kunskapsnivån att visa sig blana de studeran­ de ...H Vad menar han? Skul­ le lektorn vilja uttrycka sig lite mera konkret? Vad är kunskap förresten? Är det att kunna rabbla upp Asiens floder utantlll, eller är det att lära sig de asiatiska flodernas betydelse för länder och folk? Är kunskap att lära sig räkna upp de ädla ~lövträ­ den, eller är det att skaffa Sig, insikter i lövträ dens ekolo­ giska roll? I _den ' skola som jag gick j

Katarina I film en frågar sig, vad ITUl.n håller ,på med. Ele­ vernas stora problem i dag är m e llanöl, sprit, !mark och pro­ blem med föräldrarna, Och.... I .läran·ummet sitter 'män och kvinnor me<k{lllvarstyngda an­ sikten och diskuterar' tuggum­ mi . . . • Val't VI II jag l<omma med det här? fräga r någon - kan­

ske lektor Häggström. Ar !Dte "Lära för livet" ett bevis för att grundskolan spårat ur i Sverige? Ska vi inte ta det som en varning f'6r att införa grundskolan I vårt land? Det är en reaktion man möter bland folk som sett serien. Ändå är det avgjort fel att dra sådana slutsatser. Kvaliteterna i "Lära för livet" ligger i att där inte odlas samma uppgl­ venhetsfllosofi som i lärar­ rummen. Filmen är visserligen en frän kritik mot sättet att i praktiken omsätta grund­ skolteorlerna, men' man för­ enklar inte utan ser problemet i ett större sammanhang. Felet med skolan kan inte sökas I jämliklfl!tstanken som sådan. Skulden kan Inte heller läggas på eleverna. Inte ens en motsträvig och konserva­ tiv lärarkår kan stå för ,hela: förklaringen. • Det finns j "Lära för livet" en nyckelreplik, som rlktar blicken utåt från skolaru! trånga krets och ser elevernas situation t dagflOtll en del av ett större sammanhang. Det är en av de yngre, progressiva lärarna som säger någontlng om att förklaringen llgger i den störtflod av skitku1tur.som sköljer över ungdomen under uppvä.'(ttidcn. GlttterkuItureD leder de unga på .avv~r; de går på bara och Bväljer alla utlagda lockbeten. Manipula­ tionen leder Ull en· snedvriden uppfattning om världen, nå­ gonting som tar; sig uttryck I bl.lI.. en il. vvlsande inställning tm allt vad skolarbete heter. Skolan räl' spela förlorarens roll, när den ska tä\'la med guldglittrande popidoler och punkrock. BERTEL NYGARD

ReaIi·sm

tidigare är, Vi vill garant era att haverera sitt förbund. SöU lanoskapsförbunden en grun~ och AUF gjorde sitt för a.t t mät­ trygghet som bl.a, är av stort ta NSU. i och med att ni fick vä.rd" när man skall göra upp hela ökningen, Så mycket mera b,u ageten inför näSta verksam­ kunde vi inte göra, hetsår, Realism i alla avseenden l.EIF REX är vad vi pläderar för , Om man SÖU har vid fördelningen av som Rolf BjörkelI och NSU:-s sty­ ' FSU anslag till landskapsförbun­ relse ser sig tv.fuga de att överden hävdat principen att mgen väga att nedlä gga sitt förbunds , BILISTER! trots att man fick I skall få mindre anslag än under verksamhet S!"~ra bränsle hela FSU:s tillÖknmg. har mar, UII<ulk tOOl\lång gjort en felkalkyl nägonst a nl:l.

fr2rnför allt

A v; lutningsvis vill jag bara konstatera att årets fördelning är' gjord., oeh att den sAvitt jag kan se blev rättvis. Man kan hara beklaga att Björken vägrar inse detta - och att han i sin~ insändare sänker sig till de nlvå.­ vad _ Ingen budget ,och inga förvänt- , er han gör. Han har tydligen lovade han samarbete rungar få r vara baserade. på så. glömt sina högstämda uttalanden blev det av det löftet? AUTOMOBILf'öRBUNOET r.l. .J-E Frostdahl ·oreallBtisk baa att man riskerar \-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--'" ~ på FSU:a hÖ6t:lllöte 1976. Dä ut·

I


____________________________________________Ö_S_T__E_R__B_o__T_T_N __I_S_K____ A P.~O_S~T~E~N______________________T_o_~_'_agen ~ doo 13 okt. -- 1977

FREDAG KVÄLL Fredagsdanser i Smedsby, vi tror de kommer att bli populära

*

BRA DANSMUSIK MED

»

ZOTCH

Åldersgräns .15 är

BUss från Nedre torget 20.10, 20.40, 21.10 och 22.10. Majors från Sundom Näset kl. 19.30 via Munsmo, Solf centralbutik och Solf service, Toby stenbro kl. 22.00 via Gamla Va:w., Kungsvägen.

.t+.....~.....................~.......................!................................: .......................+:

dans

Lo··rd 15 10 kl 20~ 00

'10

o

~ ~

:•

med

.

A N T' E R .I X

o

o'

o

~ . ~

från Abo

§~

Strandlinjen frän Vasa buss­ station kl. 19.15 via Solf, Lenni Backs bar, Havras, hallbutIken och Långäminne. - Strandlin­ jen frän Harrström 19.15 via Korsnäs, Molpe, Petaiax, Nyby, Ralnebäck. Haglund frän

:

Kaskö kl. 19.30 via Pjelax, Närpes och övermark.

• •

I.................................................. ............................................................. ! I .:

Alders.dna 15 år

Funktlo"",,grupp 4/11

<

~

A Ila vägar leder till

LAPPFJÄRDs

uf-lokal

lördagen 15. 10. kl. 20-01

**

Disco-dans under pause!na -­

:E.~'"

Discjockey Niska Baron

. c.

I ....T •

Fredag diseo dans 19.30-24.00 -- Discjockey Niska Baron

Bussar: Wester frän övermark 19.15, Näsby 19.35, Pjelax 19.45, Tjöck 19.55, K:stad 20.00. Sldeby tro frän Si deby 19.30, Skaftung 19.40, DaleIL19.50, H :merl19.55. LUF

VÄLKOMMEN!

Ordn.gr. i l

NU BRAKAR DET LOSS 1 . e : i «» ::':""'::IIr . et .

I

I

Lörd.15.1~.kl.20--01 ,

REFLEXBANDET

-

spelar

BUSSAR:

• Majors från Aridh. 19.30 via. . Toby stenbro.

. • Strandlinjen från Nyby 19.15 via Petalax, Len ni Backs bar, Havras Tallbaren L.åminn~ Vias, Yttermark.

"

DANS

~I

lörd. 15. 10. kl. 20--01

~.

Kvevlax Veikar.s

EXODUS & lEAM' ET~

BUSSAR : .OT fr. Vasa 19.15. OT tro Kaurajärvi 19.00 via Grill-Center, Oravais 19.40. Ekmans fr, Bock 19.00 via Gerby, Iskmo, Kalvholm och Karperö.


Torsdagen den 13 okt. -

1\81 ERROITNlstCll

1977

PO~TF.1'I

o

DDDDDCCDDDDDcccaCCDcccaCDDDDCCCCCCCCCCDCCccccccaCDDCCCaacac

§

§

Vi dansar - Vi träffas -Vi har roligt' -= Vi trivs på LöRDAGSI(VÄLLENS TRÄFFPUNI(T' -I

g

g

Il

Il

1* NYKARLEBY ~~ I

Il Il Il

-'

§ ___ I Z Il~

O

g ~

...

....

Il Il Il

Lörd. 15 okt kl. 20-01

'

Te H

***

TITTA VILKA ORKESTRAR -

s o UN

GARANTERAT HALL I GÅNG

D

§

~a vI

g

***

~--------~------,------------------------------------------------------~ ~

HALDINS BUSSAR frän Jakobstad kl. 19.40. Frän Gamlakarleby kl. 19.00 via Kronoby-Edsevö. Från Esse kl. 19.00 via Lappfors--Punno--Forsby-Ben_ nä.s-Kovjoki. Frän Oravais kl. 19.15 via Jeppo kl. 19.35. .

,

e ...

-------_ __ - _----­

I!I"I

rJaarJrJaDaarJarJaaarJtlaCCccoorJrJrJfJrlCDCCrlFJCCCCCCaCCrlCCFJ,CCC,CCCFJCFJFJC

~.-_------_..--------------------_

Häng med på

säsongens första dans i

ESS,E EXOD ' S

........

.... ....

* TONÄRSDANS 1 *

PENS-ALA

FRED. 14. 10. KL. 20.00-23.00

I

»ACTION &CHAIN~'}

FRI<:DAGEN DEN 14.10. KL. 20.00--91.00 ,

...,

,

SVARAR FÖR 1\IUSIKI':N

Bussar som tidigare.

Extra darnernas

Ordn.gr. 1

SÄSONGENS FöRSTA

GAMMALDANS 1

Buss från Jeppis kl. 19.30 via Bennäs och Kållby

~äinölä

Lördag 15. 10. kl. 20-=--()1 l\fUSIK FöR ENVAR

ANIULET OCH--1{EIJO K.ANGAS MED ORKESTER VäJkommelL Bussar som tilligare:

MELODI·

KRYSSET

PURMOGåRDEN

Lörd. 15. 10. kl. 19.30

TERJÄRV SPELMANSLAG

med sångsolist TAGE LILLRANK

PA BEGÄRAN

DAMERNAS AFTON _ ordn. gr. II

TYCKER DU 01\1 musiIi ? Tycker du om att få gnugga dina geniknöbu ibland? r~·c­ ker du om att lösa korsord? Gör du det, så var på din ,-akt lördagen' 15. 10. kl. 14.00 för då startar underhålln:ngs­ redaktionens nya frågelek för lyssnarna, "1\fELODIKRYS­ SET".

9

"Mejodikrysset' är ett fråge­ leksprogram där alla kan vara med och försöka lista ut det rätta svaret. Man behöver inte vara specialist på musik för att kunna delta i tävlingen. Men • om du vill vara med och tävla om prisen som utdelas i täVling- I ställer en fråga till lyssnarna en bör du fylla i ett rutfält I anknytning till skivan. Frå t märkt ·'Melodikrysset" som grr n ka n gälla någOT: liten det~·dJ publiceras i dagstidningarna in­ i texten så det gäller att nan programmet sänds. lyssna noga ....: men frågan kan Tävlingslf"dare : är Benny också gälla kompositören, ar­ Törnroos som i programmet tisten, orkestern, m elodins ur­ s pelar någon skiva med lätt mu­ • s ik - det kan vara allt f"ån sprungsland eller dy l. Svara operett till pop - och därefter kommer fr&go rna' inte att bli, j

biljett gr. B

gång antalet bokstäver i det r O Unga stadsfröken, som är för­ rätta svaret som ledning.' \' lofva? . med en landtbrukare: "liK I d'k' t" .. d ' - Kale John, jag tycker att, det ~e o l r" sse san s varan­ ska bli besvärligt att ha kOl·. Köp nan lördag kl. 14.00 med repris en mjölkmaskin I stället ".. di har varannan onsdag kl. 20.30, tillSe ju sådana nuförtiden. vidäre på obestämd tid. Men (Kasper 1913) Benny Törnroos säger att han O tIerrn: Ge er iväg, jag vill ing­ hoppas att programmet skall en bok ha. Tyckte jag inte' synd bli lika populärt som i Sverige, om er, sä hade jag tör länge se­ varifrån han har hämtat iden. dan kört ut er. Bokagenten: Men ändå ... en bil­ I Sverige har "Me lodikrysset" lig bok ... om '·Hur jag blevener. redan rullat i tolv år. gisk". (Kasper 1913) Hans--Jilrgen Sjöstedt har hjälpt till med planermgEln av rutfälten och för att vara med O Sonen: Nu. pappa. sen du gett och tävl~' om prisen, som denna syster Greta ett pianino, måste du ge mig en motorcykel! g ång är tva penninglotter, som Pappa: Men hvarför just en mo...

bara litet kl'epiga, säger Benny; ! delas ut åt de två första ~.rag. tor?

men ofta kan du gissa ut det na rätta' svaren, skall du san.da Sonen: Jo. för jag måst e komma

längt bort och fort... när hon

rätta svaret med hjälp av me- ! in ditt rufJält u~der ~,dress Fm­ börjar klinka..

(Kasper 1913) lodin 'eller texten. I lands RundradIO, MELODI· I KRYSSET". Pb 95, 00251 Hel­ Varje ·'Melodikryss" innehål­ singfors 25 • ler mellan 14 till 17 frågor. Ifall Posta ditt rutfält i tid så att vinnarna får veta sina namn. Radion lördag 15. 10. kl. du inte har ett rutfäi framför ri.;o t hinner fram i god t Id f Örf' dig kan du också delta i fråge­ nästa :'Me lodikryssändning" då 14.00, repris onsdag 19.10 kl. leken fÖr Benny säger varJe de rätta S'la.ren aVSlöJa s och 20.30.


öSTER80fTNI8KA

POSTEN

Torsdagen den 13 okt. -

1977

F ·iirde ringen:

Svårt att få fralll

DET ÄR SVART att få fram äldre tonårsledare inom föreningarna i fjärde ringen kunde mail konstatera vid le­ darträffen i Vörå senaste torsdag. öppet bus-verksamhet är den övervägande verksamheten för tonårsklubbarna i Vörå och Oravais. Äldre tonårsledare, som skulle gå in för uppgiften med allvar, borde fås fram ur föreningarnas eg­ na led. Ett tiotal f~ren.ingsaktiva ungdomar från ungdomsförenin"'"arna i Vörå och Oravais hade mött upp till ledarträffen. Man gjorde föI"&t en inveni:ering av vHka verksamheter som förekommer i Vörå och Oravais ungdomsföreningsloka_ ler. Deltagarna kunde konstatera att lokalerna är upptagna med någon aktivitet nästan varje kväll i veckan. Dels 'är det 'frå­ gan om föreningarnaS egna: ak­ tiviteter och dels kurser som ordnas av medborgarinstitutet. Några verksamhetsformer Bom är gemensamma för de bå­ da fÖTen.ingarna är kortspel,

"'

bordtennis, b ar nk lubbar, ton­ årsklubb, orkester - och folk­ dans. '''~k II t el'al' IDed B o J o J'3.11880n, S'" Instrnktöl'ema Rolf ~' ol'gål'd och HAkan Westermal'k t.v . ...... ~. na De två fören in gM" som var 8iffren och Anita NOl'l'gånl. representerade har också ett gemel16amt prob-lem. Det är toiiårsl€ d arkurs. höstens verksamhet inom för­ för att ord,na sådana här träf­ .svårt att få fram äldre tonårsB8.rnverksamooten är livlig i bundet. far ansåg deltagarna och hop­ ledare som kunde dra något dessa båda fören.ingM". Vörå Dessutom dJiskuterade man pades på en fortsättning i vår;..­ annat slag av verksamhet än uf startar nu ännu i hÖS>t fyraöste!l"bottniska Posten och pre­ Ledarträffarna skal! inte pla­ enbart "öppet hus'!. för ton- barnklubbar för barn i åldern numerationskampanjen för den. ceras på samma ställe varje åringarna. En jämnårig ledare 7-12 år. ,Oravais uf har Deltagarna lovaie att de skulle gång utan de kunde cirkulera i en tonårsklubb har svårt att liknande verksamhet varje lör- göra en så aktiv insats som inom ringen ansåg man. Nästa få någon "annorlunda" verk- dagseftermro:dag. möjligt för att höja upplagan. ledarträff ordnas i -Oravais. HACKUS samhet till stånd, ansåg del- j Fjärde ringen har inte någon Det är bra att man gått in taga~. E? ansträngmng från direkt verksamhet som skulle ---:-----------------~---~~--­ båda foremngarna att få fram engagera med:lemsföremn g ar-l ledare i åldern 18-20 år kom- nas medlemmar kunde deltagorl~esterforumi mer att göras. Sedan skjlll man arna konslatera. En uppryck- I e försöka få dessa med på någon mng av verksamheten för ringe rr,~

en skuHe vara befogad ansåg " I.L

/'

lllan. Ringen kunde satsa mera II på tävlingar mellan medlemsföreningarna.

*

I

Efter

Untet'l:

Fa

Livligt i an,d ra rin,gen ,. - film, revy tät.,lin!!ur ... (

.....

h,OS

Folkdansen är en stor 81kti­ vitet bå\ie i Oravais och Vörå. En stor del av de båda före­ ningarnas ungdomar deltar ak­ tivt i den.

OSS

nästa år?

o

TRETTIOTVA österbottlJiska ~f-ledare upplevde Oi'k~­ terforum på Universum i Umeå senaste fredag. sOm vanligt var det en välarrangerad tillställning i vilken hela 22 or­ kestrar deltog. österbottningarna blev , 'äl motagna och fic.k hedersplats vid uppspelningen i Röda havet. En del bok. ningar gjonles också redan på ~latsen.

ANDRA RiNGENS medlemsföteningar kommer att ha en

Deltagarna vid ledarträffen mycket livlig verksamhet under kommande verlisamhetsl)e­

riod. Det här kunde man konstatera då föreningarna samla.. fick också ta del av den infor­ Av de deltagande banden lades till en. ledarträff i Purmo uf:s lokal senaste vecka mation, som gavs av SÖU:s instruktörer Håkan Wester­ de SÖU-arna denna gång mest tillsammans med SÖU-instruktörerna HåJ,ali Westermark mark och Rolf Storgård, om märke tiH Alexand~, Jubilee, och RoifStorgård. --------~------------------Ur verksamhetsplanerna kan man plocka fram gammal- och folkdanser för ungdomar och tonårmgar, Öppet hus med oli­ ka spel och musik, tonårsträf­ far, barnklubbar, danser, pidro, bordtennis. Purmo uf skall ,även i år försöka med bingo-verksam­ het. I ÖVeresse gör man smal­ film under Per Kronqvists led­ 'ning. Ytteresse sysslar med teater och sketcher för jul­ festen. kommer Ungdomsnä.mnden

*

Rolf Lenll'a.rtz och Paradox. Jubilee är en nystartad orkes­ ter med erfarna musiker, De tre övriga är redan välkända I även på denna sida om BodeIl­ att ge ut· en informationstid­ sommarsamling med säCklÖP-1 en dansledarkurs kunde . ord- viken. ning i höst. Nämnden har även ning, stövelkastning och final nas så ,att föreningarna skulle De stora sommararrangörer­ anhållit om att få medel till i fotbollsserien. få folk aU leda danskurser i na inom SÖU håller sig tillsvi­ att avlöna tonårsledare i förEn stÖrre satsning på fjäll­ förening~a. Humor-~P:n dare rätt avvaktande och g j or ­ eningarna. stugan vid Ylläsjärvi skall kommer säkert att fa bldrag de inte några större beställ­ Revy i stället för fjolårets göras i samband med FM på från någon av al1dr~ ringens ningar i samband med f oru­ ·t eater kommer det att bli i skidor i vinter. medlemmar .då flere ldeer och met. Det lutar åt att importen andra ringen i år. Tävlings-.. . prov framfördes redan på träf­ blir mindre nästa år än vad verksamheten är mycket aktiv . S.OU:s kurser dii.sku~rades fen. den var senaste sommar. Bl.a. och förutom SÖU:s tävlings­ hvhgt och deltagarna foreslog tycks alla vara överens om att tt k k 11 De ungdomspolitiska konfe­ ;former arrangeras volleyboll- a urse . rn~, s u e a.n:~ng:ras det inte lönar sig att imporle­ ,renserna tyckte deltagarna var h t f å då turnering_ och mixed-fotboll senare p ,os . en, orenmg­ ra mogetband från Sverige. där varje Jag består av minst 3 arna komnut Igång med verk­ en ged ide och borde förverk­ damer. samheten. ligas för att samtidigt ge uf­ SöU :s eget orkesterforum folket möjlighet att känna ordnas efter en dryg vecka Ringen arrangerar också en Deltagarna tyckte också att kommunpolirtikerna och tjäns­ Smedsby. TiIlsvidare är 14 temännen på pulsen. kestrar anmälda. Alla de po lärasi:e banden ställer upp. Tävlingsverksamheten disku­ I Smedsby börjar up terades livligt och de olika täv­ ningen för arrangörerna lingsakiviteterna kommer sä­ l diskoteket kl. 19.30. kert att få del,tagare från spelar orkestrarna dan_ andra ringens medlemsfö.!"­ nere i Mora salen. eningar.

Konoentrerade deltagare i andra ringenil träff.

I

~

I

.

Internationella spelet presen­ terades av fnstruktörerna och man beslöt att spelet skall körås i samband med sport­ loysaktivioieterna i ringen.

Förbandsintresset väl orkestrar som arra n är minst lika stort som de två forum som SäU tidigare.

Ledarträffarna tyckt.e del­ tagarna var ett bra sätt för föreningarna , ungdomsnämn­ den, ringen och SäU att inc. formera om sina verksamheter och ventilera oHka problem.

o

ROSTO

------------------------

När kakelugnen rasade. professorn så slagen af Ekriick. att han förlorade talförmAgan. - Tänk, hvilken skada som talade sä många språk! (Kasper 1913)..

O - Å hvad det är härligt att l'a hemligt fÖl'lofvad! Alla väninnol' äl' sä afwldsjuka pl ( Kasper 1913).


7 MSdagNl den 13 okt. -

öSTERROTT~IKKA

1977

POSTE~

H'lmoristisk

tankeställare

• HAR VAR FöRENING degenererat till att enbart syssla med rutinärenden som väl av rösträknare och godkänn~det av förra mötets protokoll? Har föreningen förlorat sin målsättning och är totalt vilse i en djungel av paragrafer och fraser? Vad är riktigt meningen med fi;reningen, frå­

gar sig K3-rleby ungdomsförenings teateramatörer i det skådespel som de uppförde på. lördagen.

Pjäsen "Meningen moo för-I Varje människa som hör till är skriven som grupp- någon förening och varit på arbete vid Västra Norrlands några möten känner' säkert regionteater och har blivit en igen många av situa·tionerna aning modifierad för österbott- som utspelar sig. Det eviga niska förhållanden. Den hand tjatet med justering av proto­ lar om en hembygdsförening kolIet från det förra mötet, som sjunkit ner till ett stadium I godkännandet . av föredra.g­ . där alla möten bara är rutin ningslistan och diskussioner och hembygden inte aBs be-I' kring heR oväsentliga frågor. rörs. F'öreningen "Bygdens vänner" ~I16ke väl grovt karrik~~ l PJ3.'3eIl, men den fungerar väl som ett varnande exempel för alla riktiga föreningar. Man får inte glömma meningen med föreningen. ~ningen"

:u-

*

Ja.g kommer lhå.g en gång ... Einar Sondqv!st. spelad av LI11"8 And~SOIl, möte för aU berätta cn anekdot ur sitt skiftesrika liv.

Ibara

• Pjäsen, som är regi."XIerad av Helge Lassenius, börjar med CoIl scen där en ny medlem i föreningen, Kristina Lindström. som spelas av Gun-I nel Kylkis, kommer till en tom föreningssal. Hon behÖver inte vara ensam länge, ty snart an­ länder Einar Sundqvist( Lars Anderson), och den första verkliga välgjorda seenen ut­ spelar sig. Einar och Kristina utväxlar plattityd,er som "litet folk här i dag", vet inte vart !\Iötets ordförande hade litet de skall titta, knäpper händer­ svå.rt att hå.lla sig vaken under na, skrapar med fötterna och förbundssekreterarens långa ut­ uppför sig så besvärat som redningar.

*

två männisl~or som inget borgs (Nils B06tröm) b~;;ök I tolkningar lä,t får publiken att °har att säga varapdra kan. och at-t dricka kaffe efteråt. I skratta, lämnar pråsen kvar ('n minnesbild som säkert är bra Skådespelet tar mera fart Den nya medlemmen väcker föreningsmännilika när den ena efter d~n andra dock debatlt med aft fråga vad för varje karaktären anländer. Den fliti­ som föreningen har för mening. att komma ihåg.

ga sekreteraren Ingegerd Öst­ Mötet blir storrnigaTe och stor• . ...

l\Ia.n ser pa Sill e:;~n f on ' )1 log

lund (Marlene Skog), för­ mrigare och Iörbundssekreteraeningsmänniskan Dagmar rens ankom5t har en allt annat I med andra ögon oeoh fii rst A.r bättre att vara ii s.ill vakt mo t Strömstedt (Kristina Holm­ än en lugnande inverkan. qvist), den bortkomne ordför­ de problem s om "By~dcns Till sist står föreningen på. anden Nils Nordin (Bernhard vänner" får kämpa medo E n sig, och besluter börja om från Kivinemi) , den passiva och början för att verkligen verka pjäs som "Meningen meD fö-r­ stickaru:le Asa Granström (Bir­ för hembygdens bästa. enin'gen" har en plats i vRI' je gitta Hassel) och medlemmen kurs om fö,reningsv~: ksam h et , Sven-Erik Näsberg o(Gunnar Forsman) som senare i pjäsen • AHa skådespelarna klarar den kan peka på hur en f'ir­ står för ett välspelat ras&iut­ verkligen väl av sina roller. ening absolut inte får fu ngera. brott mot Dag:Illl1rS ,trå.llgsynt­ Några hade emellanåt svårig­ het. heter med hemläxan och stapp­ HEDLASSE lade på replikerna, men ' då • Målet med mötet verkar en­ kom de skickligt kamouflerade bart vara att vänta på för­ luntlapparna väl till pass. bUl1Jdssekreterare Arne RamKrisotina Holmqvists tolkning av föreningsmänniskan o Dag-I mar Strömstedt är speciellt fascinerande. Rollen är utstu­ derad ända in till den småför­ o ? VI • närna gångstilen på. höga klac­ kar. och replikerna. som ~'min VAR HITTA "slrruvanutrym­ gode vän chefsläkaren" kom­ men"? Det är en aktuell fråga mer' i exakt det t(}nfaH som för motor­ för ungdomsnärnnden i Ora­ man väntar sig aven själv­ cykel­ vais. Ungdomssekreteraren h3.r upptagen färeningskvrnna. förare och träffat många unga som är 15 år fyllda verkligt intresserade av att Marlene Skogs tolkning av passage­ skruva mopeder, motorcyklar d~ flitiga och underdåniga rare ~v, ~en problemet är att hitta sekreterare . n . Ingegerd ÖStlund lamp.hga utrymmen. är värd ett speciell·t omnämn­

GODKÄND SKYDDSHJÄLM , OBLIGATORISK

Var kan

· skruva. -teknik i bild--

-L ODNING

o

SAMMANFOGNiNG, AV ME'TAL.L.OEI..AR ~ MEO ETT

,

S.I<.

LOD

MILD

SMÄLTPUNKT OEL. ... RNA.

MjUKLÖDNiNG : RENGÖRiNG. AV

MET"'L.L.­

.~:ORNA.

o

~ .••

LÄGoRE ÄN

MET"'LL­

.

o

Löc---b KOL.V'

~ ~.ic­ 0:4

~

FL.USSMILOEL. HÅLL.ER oxicEN BOR.TA.

T~NN

(L.OD)

RENMET"L.'"

~

lOD

~

OCH METAL.L. L.E6EI1:AR

siG.

DET FORORAS Ei'.1 vÄL. REi'.1­ GjORD METAL.L FÖR ET SI<"L.L. " VÄT""" •

Vio

HÅRDLÖDNiNG

VÄNDES LOD AV T.E)(. !<op­ P,"'R + ziNK. FL.USSMEOL.ET KAN VARA BORAX.

ATT LOD­

I

I

TENNET 5UCiOS iN i FOGEN.

FRAN

1.6.77

.. d . f·· tt N u g år naIun en 1n or a hitta lämpliga lokaliteter och sedan eventuellt bilda motor­ klubbar.

ande. I slutscenen bryter hon . . .. ut l en heJdlos gråtattack och meddelar att hon är trött på att' koka kaffe och skriva pro­ De skruvande ungdomarna tokoll och att hon "stjiter .i är inte särskilt intresserade alltihop" på ett verkligt dra­ av idrott 1 eller musik. De vill matiskt sätt. helt enkelt jobba med skruv­ nycklar, och det ger dem väl­ - De andra skådespelarna nåd­ digt mycket. Därför försöker de kaonske inte riktigt upp till ungdomsnämnden också ordna hennes nivå men inte blir de utrymmen j' Kimo och i ~yrk- heller alltrÖt' lång,t efter. byn-Stubbrösl. • Humorn i pjäsen stöder sig inte, som man kanske skulle <) Lille bror: Nu skall syster Em­ väntat sig, på dialekten. Hum­ ma lära mig hur man, liksom kat­ orn baserar sig i stället på de ten, kan se i mörkret. S·yster Emma: Inte kan jag det I fina- nyanserna i varje mer än du-o eningsrnedlems karaktär O

för­ och

I

Lille bror: .Äh ••• hur skulle du den smått pinsamma. mÖ<tessi- j'

annars kunna veta att magis tern tuationen. Trots att skådespe­ var orakad när ni möttes 1 mörka tamburen? (Ka.sper 1913). larna med sin.å spontana. ro11­


öSTERBOTTNIAK4

PO~TEN

TorSllagen den 13 okt. -

1977

I . ;1" III "" 11111111111111111111111111111111111111111111111.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!, 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I111111!!

,.

Karate inte våld utan filosofi -"ens-und själ i en sund kropp"

.

-

l

:

t!!!!"'

.

o

JAG FICK LOV att träffa kllrctteentusiasten Jerher Johnsson under en träning, och gick dit i den tron alt jag skulle få se unga män i österlö,ndsk . pyjamas rusa omkring, vråla på japanska och energiskt knocka varann.. Jag ha(le missuppfattat det hela grundligt. Gruppen bestod av nybörjare, pojkar och flickor från öVllin.gsskolan. De spelade bollspel och övade vissa grund­ ställningar och verkade ha väldigt roligt. Jerker var den enda som använde japanska som är. det internationella språket i karate. grupp har ett femtiotal an­ mält sig~ Alla kan vara med 'i karate, säger Jerker. Maj0I."itet~n är 18 -20 åringar, men de yngsta är 7-8 år och de ä.Jdsta över 40. Grupperna indelas enligt er­ farEmhete'rna och har skilda program, För de allra yngsta I Vasa övningsskola finns är det mest lek, de äldre trä­ c ef;sutom 12 nybörjare, och till nar efter egen förmåga. en ännu inte startad nybörjar­ - . Det ska inte vara någon Jerker Jphnsson, 19 år, är: tränare i Shotokan karate i Va­ sa. Karate har varit hans filo­ sofi i. fyra år nu, och den filo­ sofin . tar nä-stan all hans fritid i anspråk. I dag finns 'i Vasa 30 personer som kontinuerligt trä­ nar karate, av dessa är ca 10 procent flickor.

press eller något "måste", sä­ g'e r Jerker:. Det är viktigt att träningen är attraktiv, att var­ je medlem gör sitt bästa och tränar för sitt eget intresses skull. Inte våld . En allmän missuppfattning är att .karate innebär helt en­ keIt våld. Karate är en filosofi, en hel livsstil. Man strävar till att bli bättre efter mottot "en sund själ i en sund kropp". I jämförelse med många and­ ra sporter, t.ex. fotboll och is­ hockey, förekommer ytterst sällan kroppsliga skador och olyckshändelser i karate. Det finns många olika skäl till att folk sysslar med karate. Man bygger upp ett visst själv­ förtroende, inte för att man kan slåss utan för att man kan både slappna av och koncen­ trera sig i svåra situationer. Man tränar upp konditionen, ma vill lär si sJ'äl fo"rs' a v v r, ' n vill tävla. a g man I{arate är en mycket mängsi­ dig sport, och dessutom mycket mera än en sport. .. '" Dettlar oCkf~aV~kbgt .att m~n få r u opp or SUla aggresslO­ 'Ii. b t' t ner. ,,:lan ugar mo sIn mo ­ ·· t k . kt S tå n d are, ampar e ms l. k stället för enligt personliga aggressioner, sen bugar man igen och är fortfarande bästa vänner. Eftersom alla männi­ skor är olika, måste var och en hitta den teknik som passar honom/henne bäst och själv ut­ veckla den. Tävlingarna är inte viktigast, de är mera en test på hur långt man själv kommit. Telmil{en vil{ligast Vad går karate då ut på, om det inte är våld? Karates ryggrad är j'kata" som är japanska och betyder stilträning. Man tränar sparkar och slag t~ex. i tomma luften. Det är alltså tekniken som är viktigast, inte att skada mot­ ståndaren. I programmet ingår också styrketräning, löpträning och avslappningsövningar, som är mycket viktiga, inte minst inför tävlingar. Varje träning inleds och avslutas med bug­ ningar, som bland a.nnat bety­ der vördnad för motståndaren. Jerker ägnar sig åt sitt .stora intress.e helt utan ekonomisk ersättning. Visserligen kostar en niånads träning 40 mkjper­ son, men dessa pengar går di­ remt ti:l:lbaka tiH gruppen ge­

*

Karl l\fänlllstö bar fällt l\llka Finne Dlf'..d en spark o('h följer upp kampen med en Ijpark nedåt·.

ASII1-BARAl­

. .... _ nom att de tacker posto, tra-I-30 personer ber han dem t-'i nings- och utrymmeskostnader. kontakt med honom per tele.. h.elt f rlstaen ' d e f on, 13 822 . D et ar '" m,te hell er G rupperna. ar utan st.~tl1gt eller kommunalt för sent att anmäla sig till ny­ understod.. .. börjargruppen i Vasa. Anmä!­ Jerker VIII garna starta grup- ningar kan lämnas till ordfö­ per också utanför Vasa om in- rande Tapani Keturi (ocksa tresse och möjligheter finns. svenskspråkig) tel. 267053. O m n å gon run t om p å lan d s b yg­ d k I å 20 LOUISE en_ _ an_sam grupp p _____ _ _ _a_en __ ___ o

...-_~----_~-_

slaget finns en karta över Vru;a där aHa oika evenemangspia-l­ ser är inpricka de.

Evenemangs­ kalendern klar i Vasa

Huvudansvarig för samma.n­ ställningen av kalendern har varit ungdomssekreterare Tom o NUM~fER TV A av den Mattslm. evenemangskalender som. En fyllig och inform a tiv ungdomsnämnden i Vasa ger ut i sama.r bete med en rad trycksa.k att sätta i händerna andra nämnder i staden samt på vasabor och tillfälliga besö­ vissa organisationer, bar kare.

kommit. Kalendern innehål-,---..,..--­

ler sammanlagt 270 evene·

~~~![§~~:~:~~1

mango Den15har sammanlagt 000 tryckts ex varavi 9000 ev har delats ut via skolorna i staden. Nummer två av evenemangs­ . kalendern omfattar arrange­ mang i Vasa under september, oktober, november och decem­ ber. Teater och idlrottsevene-: mang tar rätt sioc plats i ka- . lendern. I Förutom evenemangsförteck­ ning innehåller kalendern in­ formation om vissa. nämnder i Vasa, om museerna, teatrarna, för&aIIllinga.rna, arbetarinstitu­ ten och biblioteket. På mitt upp.

Välkommen och välj

ringar GULD

PlADln

I

Vasa Nedre Torget tel. 112497


Torsdagen den llJ okt. -

1977

öSTRRBOTTNISK~

Ungdomrweckan

får ,e tt lätt program - få svensl,a inslag

.

POST~~

I

# . ~-~----------------------------~~---------~

~

!

o UNGDO~ISVECKA skall det bli även i år i Vasa. Den

13--19 november. Nämnden och ungdomsbyråns folk var inte

riktigt intresserade. Redan i vintras kalladf's föreningarna till

ett par rådplägningar. Föreningarna ville ha ungdomsvecka.

En arbetsgruPIJ tiJIsattes. Sist och slutligen har planering och

förberedeL"er ändå till största delen fallit på de anställda.

~ipratade om allt möjligt~

I{ulturhungern är ' stor Problem att hitta . jobb

I

Så berättar ungdomssekrete­ på Vasa teater me4 "Macbeth" rare Anne Loukola, som är sek­ på programmet, men det är inte reterare i arbetsgruppen och i ett specialarrangemang_ . En 'förklaring till det magra sista hand ansvarig för att pla­ svenskspråkiga inslaget i pro­ nerade aktiviteter verkställs. Något samlande tema finns grammet är dels att de svenska inte i år för ungdomsveckan. föreningarna inte visade något Några av de aktiviteter som större intresse ' vid planeringen, lyc1mts bra tidigare har man dels att den enda svenskspråki­ kvar på programmet t.ex. ung­ ga medlemmen i arl:letsgruppen domsutställningen. Den hålls i inte haft möjlighet att delta J år i klubbcentrum. Nya inslag gruppens arbete. är t.ex. "sportbingo" och en be­ väringsdans på ungdomsgården. • Varfilr deltar inte SÖU och - Det är ett lätt program i år de svenska ungdomsförening­ med mycket musik och flera arna i detta arrangemang? ' o TE$SE, May, Torbjörn, Pia och Kent är alla.-helt vanliga, svellsktalande nöjesinslag, berättar Anne Lou-' Via ullgdomsveckall kunde uf­ kola vidare. Flera aktiva för- I rörelsen nå stadsungdomen. I vasaungdomar. De ' är 18-19 år och abiturienter. En kväll träffas vi hos eningar har egna sång- och mu­ fjol var SöU med i flera ar­ i'Uay för att prata om.allt mellan himmel och jord som kan vara intressant. .rangemang i samarbete med sikgrupper, som kommer att Buster, en liten, galen cocl~erspaniel gör också sitt bäst(l föt alt .få fram si­ present':lra sig. Ett par av sta­ ungdomsförenh,l garna i Sun­ . na åsikter. dens frikyrkoförsamlingar ord­ dom, Gamla Vasa, Gerby och nar egna fristående musikaft­ '" Vest~r"il{. de flesta.' Speciellt Tesse Först pratar vi litet om Va­ för detta, hon minns med ve­ nar. sa stads fritidsaktiviteter. mod. den tiden då hon var en skulIe gärna stanna kvar i . Ungdomsveckan inleds sön­ Enda helt svenskspråkiga in­ Efter konce.ntrerat .ti"nkear­ stor d.a.nsare på österbottens V~sa om möjligheter finns. slaget i ungdomsveckan är en dagen den 13 november med en bete' upptäcker vi att man dansbanor. Utlandet lockar efter stu­ II].usikafton i baptistkyrkan där stor tillställning i ungdomsgår­ de·ntexamen. Man viII pröva vet mycket litet om dessa, Här avbryter Buster reso­ bl.a. "Fem bröd och två fiskar" den. Huvudinslag är en fråge­ förutom arbetarinstitutets lut diskussionen med att för­ på olika saker, resa och uppträder. Helt svensltspråkig sporttävling och en 'utfrågning är förstås också en teaterkväII. av förtroendemännen i de poli- : kurser, idrottsverksamheten nöjt blöta ner Torbjörns jobba innan man börjar stu­ jeans, varpå ' munterheten dera. och så "nånting kyrkligt"_ tiska partierna inom fullmäkti­ - Det är viktigt att veta De här aktiviteterna u.t­ slår ut i blom bland oss tor­ ge. vad man viII, så att man Inte nyttjas inte i allmänhet, och ra. I frågesporten deltar ungdoms­ Kommunen da, vad vet kommer iIi på fel bana, säger alla enades glatt om att det föreningarna med Iyramanna­ måste· bero lika mycket på man om den? Skolan ger ju Kent. lag. Även olika förtroendeman­ III Jag frågar försiktigt vad. egen passivitet som på brist­ en viss information men den naorgan in<'!U staden ställer upp fällig information. Natur­ har inte lyckats väcka nå got de tycker om ÖP. med egna lag. ligtvis beror det också på större intresse . hos ungdo­ Frågesporten och utfrågning~ - Det är en tidning som att skolarbetet tar en , stor marna. man bläddrar igenom utan en varvas med programinslag del av fritiden i anspråk. av Vaasan Viuhkas barndansa­ Politik diskuterar man, att läsa så mycket i den, sä­ Torbjörn konstaterar sorg­ re, Helkatytöt, finska baptister­ ger May. Jag prenumererar men det är inte kommunal­ set att kuIturhungern är pol~tik" En vild diskussion på öP mest för att understö­ na Pentekosti-kör, Palosaaren stor. För att stilla denna om president Kekkonens va­ Nuoret Kotkats sånggrupp. och da en finlandssvensk tidning , plågande hunger går åtmins­ SDNL':s sånggrupp. ra eller icke vara ' utbryter, erkälUler Tesse. tone .den här gruppen på Va­ Samma kväll öppnas ungdoms och någon· frågar sig varför Alla anser att öP vore in­ sa teater och tycker att tea­ föreningarnas verksamhetsut­ det" inte finns något alterna­ tressantare om den behanrl­ ter 'är intressant. ställning i Klubbcentrum vid tiv till Kekkonen. lade Vasa lite mera_ Uf-verk Vöragatan. Utställningen hålls De flesta läser också gans­ - Man måste leva i nuet, samheten på landsbygden in­ öppen på dag- och kvällstid un­ . ka ofta böcker: skönlittera­ utbrister Torbjörn, men för~ tresserar dem inte. Vi får der måndagen och tisdagen. tur, facklitteratur och Kalle klarar sig inte närmare. AlIa hoppfullt se framtiden an På måndagen är det pyssel­ Anka. och hoppas på en förbättring ska rösta i januari, men än­ kväll i Ungdomskällaren, fri­ Biograferna är viktiga, de . nu är man lite osäker på sina i det här avseendet, enas kyrklig musikafton på Ungdoms man om. kan t.o.m. konkurrera med åsikter. gården och bodtennistävlingar i Ingen i denna:- grupp är restaurangerna någon helg­ SPECIAlPRISRESORNA Borgaregatans skola. I engagerad, "Gemensam jul" kvälI, om filmen är riktigt partipolitiskt fORTSÄnER Onsdag kväll har 14-åringar men de flesta vet ändå unge­ bra. Ibland samlas man hem­ Folk talar idag om vart tiomarks­ och yngre diskokväll i Ung­ ma hos någon en kväll och fär var de står. Kent tror att Pia, som är med i organisa­ erbjudande. Sa det siAr fast. Ännu domskälIaren med de något en manad kan du resa mellan ungdomar blir mer och mer tionsgruppen för gemensam har fest och då flödar/ gläd­ Vasa och Umeå/Sundsvall för spe­ äldre ungdomarna samlas i jul, viII till slut understryka intresserade av politik nume­ jen. cialpriset tio mark. Tar du med Ungdomsgården till "bevär­ hur viktigt det är att dessa bilen, så kostar det bara en tia ra och att det beror bl.a. på extra. ingskvalI" med modevisning alternativa jular existerar. att möjligheterna till poli­ "Urgammal" Vasa-tImeå 10,­ och dans. tisk aktivitet för unga är på dans ...:.. Vi ordnar träffar en Vasa-Sundsvall 10,­ På torsdagen ordnar idrotts­ Personbilar 10,­ störr.e nu än förr. gång i månaden, meddelar (Tur-retur 20,-) nämnden sportbingo vid sim­ Dansplatser:na utanför ho'n. Och snart ska vi ha en Erbjudandet gäller söndagar­ hallen. Barnfilmer visas i Bi­ stan är inte alls populära. Problem mändagar-tlsdagar-onsdagar­ bazar för att få ekonomin att torsdagar 2. 10-30. 10. satsen i Sunnanvik. På finska Vid 18 år känner man sig att få jobb gå ihop. Gemensam jUl är'en Nu om någonsin lönar det sig att teatern är det teaterkväll. E'n urgammal och fullständigf \ ­ göra ett besök i grannlandet. Häm­ mycket viktig sak. ta biljetterna från närmaste rese­ ungdomsmässa ordnas på tors­ mossbelupen bland danspuArbetslösheten i Österbot­ byrå och styr kosan mot Sverige. dag kväll i Trefaldighetskyr­ LOUTSE bliken. Tesse är litet ledsen ten är ett stort problem för På förmånserbjudandet ges inga # andra rabatter. kan. # Närmare upplysningar 'från rese­ På fredagen är det svensk byrån eller direkt från oss, tel. 961-244411. teaterkväll och ungdomsdans ----,----~-------"--_._--'"--,,-------'"-"'"-------Förmånligaste sjövägen till i Ungdomsgården. . ' SVllrige• Lördag eftermiddag blir det ton hålls i baptistkyrkan oChl . 14 000 mk finns reserverat met som sprids i 15.000 ex KQStvå gratis filmförevisningar på Vaasan Partiotytöt firar 60- för ungdomsveckans program. tar 4000 mk. ,;; bron Ö\Ief Bollenviken Enbart det tryckta program.. . Sej Ritz. Svens.k språkig · musikaf­ årsfest i stadshuset.

• FÖR EN TIA

FRAN VASA TILL

_ .::'jasabåtarna

I


10

öSTERBOTTNISKA

~OSTEN

Torsdagen den 13 okt. -

19'77

Ungdomskällaren 'ganska omtyckt' . D UNGDOMSKÄLLAREN j Va~a är öppen frAft: 18.00 till 22.00 varje kvä.1I utom fredagar då. den är stängd. Söndagar öppnar. den redan kl. 16.00. Alla aktiviteter där är gratis, du behöver inget medlemskort för att komma in. Det -.-är en kall och blåsig t.f1rsdagskväll då jag h'uttrande går mot ungdomskällaren. När j ag rundar hörnet Vasaesplana­ Gen-Statio.nsgatan ser jag det varma. röda ljuset genom de ut­ sirade källarfönstren. .

Utanför dörren står ett gäng unga pojkar o~h röker, det är nämligen förbJudet ~tt rÖka i ungdomskällaren sen den nya tobakslagen kom till. Jag öpp­ nar dörren och kliver nyfiken in. Musiken från juke-boxen slår emot mej som. en svallvåg, mi­ na ögonhar svårt att vänja sig vid belysningen. Vid några bord här och där under de röda lam­ porna sitter ungdomar och pra­ tar, de flesta ser ut att vara i 15-årsåldern. Några Wlg'a män, övervakare, står vid "bardis­ ken" där man får köpa läske­ drycker och dylikt. Längst bort i lokalen spelar eti ~äng coro­ na.

"För gamla" De är 16 år och berättar att de inte går hit ljka ofta som förut, trots . att dc tycker att stället är trivsamt. De känner sig redan litet för gamla för källaren. ', Åldersgränsen är 12 år, och Eva tror att det ,är mest 13-­ 14-åringar här. Ibland kommer det dock in folk som kan vara ända upp till 20 år, mest pojkar, men dessa kan räknas som. un­ da.ntag. Vad kan man då göra i ung­ domskälIaren en helt vanlig kväll? . FlickorI.1a berättar att. man kan spela corona och kort, man ser på TV. och lyssnar på mu­ sik, pratar l!!ed varann.

ker att ungdomskällareri är ett ganska bra ställe. Det är lugna­ re där nu än det var förr, säger de, och färre berusade. Fastän det hela kan tyckas vara gans­ ka gängbetonat, så kan ma-' ibland få fin kontakt med n:-_ män,ruiskor. .

Jag försöker ~åledes börja prata med några pojkar vid _ett annat bord, men det visar sig vara mycket diplomatiska unga män, de säger mest "hm, jag vet inte". Så småningom har det drop-

Ipat in lite mera folk. Corona" Då:"-jag lämnar den varma, 1pelet är i full gång och juke- dämpat uppiysta lokalen· och boxen tar inga pauser. Överva- stiger ut i höstrusket hoppas karna går omkring och pratar ja~ . att <;le som stannar kvar med ungdomarna. Det tycks va- får en trevlig kväll i ungdoms­ ra en lugn kväll, allt är så frid-I källaren. fullt som det bara kan vari. LOUISE

UngdolIl§nämnden i Vasa vill skapa arbete för -lln~a ;-.J

Varann.an söndag visas det film, allt från pang-pang till ro­ UNGDOMSNÄMNDEN i Vas~ har engagerat sig m~'cket aktivt i ungdomsa.rbetslösheten. I mantiska historier. En gång i våras fick nämnden igenom en framställning om 20 000 mk för att kunna sysselsätta månaden ungefär ordnas det några ungdomar Wlder sommaren. Nu har nämnden tagit initia.tiv till en arbetsgrupp i dans. Ibland har man frågetäv­ samarbete med fullmäktige som skall utreda vad staden ka.n göra för att skapa arbetspat­ lingar och lotterier där man ser för ungdomar. De flesta pratar enbart fins­ kan vinna t.ex. en skiva man ka, men jag har turen att råka gillar. Ett initiativ inom nämnden Det var nämndens viceord-I kraftsbyrå . i september var på två flickor, Eva och Ulla­ "GansIm bra" förande Heikki Raittila som hela 382 ungdomar. som också har anktytning till Stina, söm också pratar svens­ väckte förslaget om arbetsDe 20 000 mk som nämnden sysselsättn.ingen bland ung­ ka. Både Eva och Ulla-Stina tyc­ gruppen vid senaste nä,mnds- fick loss i våras ville man dmnen är ett anslag på 150 000 möte..Nämnden beslöt enhälligt egentligen ha för ett arbet.slä­ mk för ledarverksamhet inom föra förslaget vidare tiH stads- ger vid Vasa stads fritid30mrå.­ styrelsen. A~tsgruppen skulle de i Korsnäs. När fullmäktige föreningarna, som upptagits i

bestå av de politi5ka paI"tier- beviljade pengarna konstatera- nämndens förslag till budget

nas ledare inom fullmäktige des dock att det torde finnas för år 1978. Då det ä; fråga

samt representaIJJter för ung- liknande arbete på närmare om ett helt nyttanslag finns dOIIlSnämnden. håll. Pengarna. utnyttjad~ så dock en risk för att det blir ~ .. .., .. I att tio ungdomar fi.c k arbete . , -" "tt Som stöd for sm framstall- under sommaren med röjning struket l.n.IW.Il buugeten g", ning noterade Raittila att av i skogsområden i stadens när-I genom styrelse oCh fullmäkti­ ge. 881 arbetslösa i september var h€ll:. - ---- ~ - -_. _- - _.

~

l

det ·är TRYGGT att vara

STAMKUND i en-bra bank

I.

-.

.

lOravaislo,lialerna skall o renov·e ras under .fem ar I

UNGDOllSWKALERNA i Oravais ~~all renoveras under en femårsperiod. Det bar ungd()ll1snämnden gått in för ef­ ter de reno\'e~ngskalkyler kommunens byggmästare gjort. öP hu berättat om den inventering som gjordes tidigare i böstas. Slutsumman för renovering av alla lokaler i kom­ munen beräkna... nu till 170.000 mark, alltså något högre än den Summa SQnl beräknades mitt under inventeringen.

VASA SPARBANK ~

stabil österbottning

I nästa års budget har ung­ mat och lägerförnödenheter, domsnämnden tagä in 50.000 samt anslag för lägerledare mark för renoveringarna. . Där­ osv. efter bUr det 30.000 i året tills För resor -till musikevene-­ aNa lokaler har rustats upp. Budgetens sammanlagda . ut­ mang, tea·ter, sporilovsaktivite­ gifter stiger till 93.726 mark, ter osv. upptas 1.500 mark, och ,varav 17.489 mark är statsbi­ för nämndens resor till sam­ manträden 900 mk. drag. I budgeten tas 15.000 upp som direkta biCLrag till ung­ <> Kommunalnämnden l Gräbo ha­ domsförenlngar. Ett läger skall de besllltat anlägga en järnväg. ord!nas i samarbete med ung-I Kapitalet var fulltecknat och alla i Ylihärmä pl~erlngar klara., men så. mäste domsnämndern.a. .. .. .. hela företaget nedläg~ - man och Alaharma. For detta upp- kunde . Inte enas om hvad lokomo­ .tas 1500 mk · i budgeten för tivet skulle heta. (Kasper 1913).

l

Kom till oss och avhämta en Philips­ radiobandspelar·e tillverkad i Finland. Den håller.

I radio· delen UKV ~v åglan g<l ef". förinst aI l ning av 3 slati oner. På kassettbandspelaren kan man spela både krom - ocn . järno xi dkas sett ban . :; Inbyggd mi krofo n.

~ M", tå, do M ~

~

.. ""d kommer till oss .

. Radio­

..." Senke Övre torget. Tel. 12682

Vasa

'


11

Torsdagen den 13 okt.- 197'1

Attan-gänget efter gästspelet:

Både ~tregDande ~h givande

Maarit och, Gi.·)ran •• oppnar egen hutiii fOl~ harll och

ATT TURNELIVET är stressigt och tungt kan nog alla i Juthbacl<a teater intyga. I lör­ dags ålite nämligen amatörerna i Juthbacka sommarfeater till Sollefteå och gav en in­ / omhusförest,ällning av sommarens k'omedi Attan. kl. 6.30 på och kl. 16.30 vensk tid var vi framme i ;,:,Ilefteå, efter en massa tras­ ~I med en presenning kring 'alu>ren som ideligen vilJe 'åga ner från busstaket. På r..! ~llstabergens hotell hade vi -Ite mera tid än att vi hann i vå.ra rumsnycklar och bära kappsäckar och väskor. Sen 'lr det bara att köra ' till Hull­ ' 1-gård'e n och börja bygga upp ' ~ua.ns fas~ o~? byta kläder, 'Juset skule lTIstallas och bandspelaren krål1tglade. ' ._. -_.. --, • o

Tänk

Resan startade

"rdagsmorgon~m

pli-vintern

innan du köper en bil i Finland

l

I

Skatar 'Y haS for NUFS

I

.~lalf .

.

o o

,

eftert.räder Leif Björlunan som ordförande i NUFS, Nykarlebyn.eJdens ung­ samarbetHOr_ domsföreningaI'li galL Leif vill inte äta sig ord­ förandeposten igen vid å.rsmö­ tet. Nu valdes han till sekret&­ rare. RALF

*

Maarit och

Göran I &.In butik.

Fredagen den 14 oktober öppnas KroDoby eu helt ny affär för barn- och ungdomsklä.der, G & M Shop. Platsen är Sparbankshuset. Bakom bokstäverna döljer sej Göran oeh Maa.rit, och historien om hur dessa två ungdomar kom att bli butiksägare har sina poänger. Bland Görans förfäder är det närmast farfar, som gjort sej känd som handelsman av stort mMt på sin tid. Göran h<lir själv tidigare jobbat såväl rnom textiL som läderbransch­ en, och lärt känna en massa folk inom yrket. De.thär är något han haft stor nytta av nu. Det gäller aU veta, vem som .gör vad. På så sätt kan man hålla det rätta varulagret. När Maarit, som liten flicka

hemma i Kw"ikka lekte, .var det en lek framom andra, butiksleke.n. Sak samma om det var stenar, gamla tidningar el­ ler leksaker hon sålde, huvud­ saken var aU det blev affär av.

SKATAR

Publiken var ganska fåtalig vilket kanske berodde på att det var dans. 50 m från teater­ salongen och att Lasse Berg­ hagen uppträdde i restaurang­ en på Hallstabergen. Det ,var också tredje teaterföreställ­ ningen inom tre veckor så pu­ bUken började bli ganska mätt ' på teater. Men den publik SOm infann sig uppskattade verk­ !igen Åttans seger över Turva av applåderna att dömma. Efter föreställningen upplev­ de vi en oförglömlig kväll i hotellets restaurang. Sollefteå stad bjöd på en utsökt middag.. . och som redan nämnts .var D.~t gor o~kså en Saa~lst ­ kvällens artist Berghagen. Ett nar han koper ~~, ny bil. lika vannt mottagand.e som det Av erf<:trenhet valJer han Juthbacka teater fick ·av Sol- ottas! Igen e~ Sa<:t. b . l fteå ._.J . ,._ Saabisterna ar markestrogna. ~. SU1Al genom v""a tre Vi har därför ett mycket

vardpar det upplever man gOtt urval

<last en gång. , Sollefteå har 'också en ama­ törteater som är ganska nye~blerad, ..den har ~ndast ..~unav yngre årsmodeller. mt framfora två olika pJa-ser. . De hade samma problem som här är några av dem! amatörteatrar här i Finland har, alltså ekonomin. Juthbac­ SAAB 99 GL vit, ka teaters bidrag har i är bli­ garanti 35.200,­ .... -76 vit nedbantat , från 3.000 mk till 2.000 mk och Sollefteå amatörteaters oldrag hade ock­ så nedbantats av staden, från SAAB 99 COMBI COUP~ 70.000 kronor till 50.000 kro­ grön, 51.900 km .... -76 nor. . Hemresan startades kl. 8.00 SAAB 99 L 2,0 röd 51 .000 km jättesnygg -75

I

övriga styrelsemedlemmar är Sten Blomqv!st, Nils Kronqvist, Greger Nybäck, Göran Palm och Carita Ek, suppleanter Lei,! Sjö­ holm och Stina Engström. NUFS dansade ihop 236000 mk brutto under senaste är. Av det betalades- 82 000 mk l orkesterar­

en- !

BvtesSaabar

med vinterfördelar

SAAB 99 L 1,85 2-D körd 81 .000 km grön -73 SAAB 96 ' L gul '21 .000 km -76 SAAB 96 L vit 24.000 km -76 SAAB 96 V4 grön körd 33.000 km garanti. -75

---

KLÄ DIG I VINTERKLÄDER ..GÖR ETT FORNUFTIGT KÖP

På s~mmetsieans· marknad! Herr

JEANS

SAAB 96 V4 röd 9 .500,­ ............ -70

<>

Läraren i tyska (skickllg. men bortkommen och utan all res­ pekt) : - Jaha, jag märker nog att herrarne inte bryr sig om tyskan. men det är dumt. ser herrarne, , jag kommer at~ underkänna hel'· rarne l tentamen, och dä får her· raxne Inte komma fram i examer. -'- det blir skandal det, ser herrar­

73,­ Dom

JEANS _

69 50 ' Born JEANS fr.

Också långa läder­ · kappor till förnuftiga priser.

55,- . <>

BEWE

bytesbilar

Volvo 145 de luxe röd -74 original farmare, . nya däck, stereo.

....... .... ..... ...........

Toyota Corolla .. " Renault R 12 .... . . Volkswagen 1300 " Fiat 128' ...... " Toyota Corolla Coupe ..•. Ford Capri 1600 .. " ...... Volkswagen 1300 '

FRÅN

I~KESTIL! ~j

I

L,ASKO·T~ Övriga

dam och herr -läderjackor

HC..IINKI · K~ ·lAHTI · C)Q.U · TAW'EMrE' TAPIOI.A· TUMU' VM$A

SAAB 96 gul ........... . -75 SAAB 96 vit .... . ...... . -74

Skalden: Posten har då åt, mlnstone aldrig nekat. ta emot l mina dikter. (Kasper 1913).

•• och sedan Igen till LASKO· rex I

-74 -74

-72 -72 -71 -69 -69

Vi häller byteshallen öppen denna vecka enligt följande Tisdag---Fredag 9 .00-19 .00 Lördag . 9.00-13.00

y Scan-

o Ab

JAKOBSTAD

KSllbyvä'gen

Tel. 967-13200

.. •


ö8TERBOTTNIS1\\

l'!

PO~TEN

Torsdagen den 13 okt. -

1977

aoooooooooooooooOOooooooOooDOooooooboooOODOOoOaOOOOOODDOOOOOODDOIJ!JO§ O

D

D

~

Läs detta och lär dig ~.

g' ~. schackspelets' regler! ~

Vår hc.ckey o

sa

D

härb'ra?

o

~1.

I finländsk favör. År det skillnaden

mellan

och finländsk ishockey? 6-1 var i alla fall matchresultatet I fakto~r

spelets regler, med8.ll vi nästa lär oss mattsätnlngar och andra fine&<;er. Efter detta 0 står spelöppningsstrategi ooh O po.rtie~empel på .prograirunet;

D

B ve:cka

• TPS börjar småningom nå toppformen - speciellt den fy­ siska, matchrutinen kommer senare medan Clncinnati just Inlett träningen. Varit på läger i två veckor och kört bus­ hårt. Tränade till och med på morgonen före TPS-matchen. • Det kanadensiska laget hade knappt någon matchrutin ­ två mateher före bara - och siktar in toppformen framåt mars till och har inte alls idkat någon ,sommartl'äning. Cincinnati ha,r just bytt coach och den nya - ' Jaques Demers har inte haft någon tid alls att köra in de nya metoder han föresprål{ar. Nya i Cincin· nati åtminstone.

o

vidualister utan på lagepeJare, Fin klubbteknik på de flesta håll och god kondition. - TPS måste ha en mycket bra tränare. Han borde ta hand om landslaget.

Och talar verkligen för Tep. sis styrka. Denhär segern över ett WHA-lag var den tredje på tre försök för TPS under Rai­ mo Määttänens ledning.

Absolut inga komplement. spelal·e spelledare allihopa. Vad sägs om dem här listan: Juhani Tamminen kommer tillbaks efter ett år I de pr6­ fessionella rinkarna med mas· sor av erfarenhet. "Tami" är Tepsis nya lagkapten. Och handledsskottet sitter vanligen där. det skall sitta.

Det är inte bara en back som varit på glid åt fel håll !)är Keinonen fintar. -

Jag kan inte förstå hur

vi skall kunna tappa FM·teck­

net, säger Keionnen själv. Jag har aldrig spelat i ett bättre lag.

TPS är tillsammans med ' :rappara de enda två lagen I Och TPS har för berett sig ishockey-Finland . ' som kan minutiöst inför denna säsong. . kämpa · med framgång mot En sä,song som enligt Määttä­ världe~J~ästa klubblag. Även nens treårsplan skall bli den om det l:rligen skulle bli fråga bästa. om ,avklädning mot ett Mon. Träningsmatcherna har näs· treal Canadians, ett Boston tan undantagslöst gått .mot Bruins I toppform, topplag. Brynäs, Färjestad, Ett Philadelphia Flyers vid Västra ·Frölunda, Modo och se­ tidpunkten för play,off om nast Stingers. Inga lag som stanley Cup. går av för hackor inte. Men till och med Cincinnati Enda lag som egentligen kan Stingers berömda tränare Ja­ hota TPS är Tappara - även ques Demers var imponerad om både Ässät och HIFK har över Tepsis kunnande: förstärkt ordentligt I å,r , Men - Laget spelar en mycket inte tillräckligt. disciplinerad

ishockey.

Ett

spel som inte bygger på. indi­

K

-*-_

'I BD

O.A

Vd Kung ­ D 'e. =J W n . D 8 - L fottnIng

PETER GRANSTRöM

pjäs (men Inte egen) kan slås, varvid den avläg$nas från brä' det och den slående intar den­ nas plats.

il Kungen rör sig ett steg i alla riktningar (diagram 2). • Springaren tar ett steg rakt och sedan ett steg diagonalt. Den hamnar alltid på en ruta av annan färg än den varifrå.n den flyttats (diagram 2). Tornet rör sig en eller flera r Itor

rakt I ·alla riktningar diagram 3). Löparen rör sig diagonalt en eller flera rutor i alla rikt­ :lingar (diagram 3). Il I Damen rör sig en e er f era l'utor rakt eller diagonalt, allt­ "å både som torJl och som lö­

El g a Tor.n T 8 I~c:.. pare L­ 0 DO r , ~ S · S c;;.. 'I ' ~\ pnngare

§ 2. _1

p~re. Damens stora röreil!emöj­

Och TPS har verkligen det fint förspänt i år. Från fjol­ årets .silverlaghar egentligen ingen slutat .:.... "Pappa" Lind­ ström undantagen och för· stärkningarna är av absolut toppklass.

TPS'

Det är en verklig

B B Schackpjäserna och deras förI BB kortningar är följande:

"Mätsky" Määttänen kan !. känna sig stolt. Orden kOfllmer från en verklig yrkesman. De· . D \ " : ­ mers blev vald till WHA: s bäs· O tå trän'a re I fjol - då i Ind!n~ t; ~ 0.0, .&. napolis Racers.

• TPS hade den psykiska för·

. delen av att vara det på för­

hand svagare laget och kunde

Seppo Repo har alltid varit därigenom mobilisera mera spi­

en verklig kelgris i Kuppis. En . rit - var mera tända på upp­ lirare som kan dra ett helt för­ giften helt enkelt. svar på egen hand. Eller bara Faktorer som talar för att åka rakt igenom. TPS inte - knappast - skulle Matt! Keinonen är den tredje ha någon chans i en tuff tio­ länken i Tepsis nya superfed­ matchers serie eller älinu mind_ ja: Keinonen lär ha ~l'änat . som re i en liga. 'aldrig förr. Och hans piruetter Detta innebär alls inte att är av gammalt gott varumär­ resultat undervärderas. ke. Tvärtom. framgång.

3

som talar för att så inte är fallet.

• Clncinnatl Stingers är ett medelmättligt lag i WHA, den kvalitativt sämre av de två nordamerikanska hockeyligor­ na. · Medan TPS är det absolut bästa laget i Finland i år. Jag skulle bli ytterst förvånad om TPS tappade mästerskapet.

• ISCHACKSKOLAN I[ommer

B \Ii först att gå igenom schack-

kanadensisk

TPS' favör mot Cineinnati StIngers. . Tror inte det. Det -finns en hel del

D

~

B nde

/J.

B

O

O Vid bondedrag lämnas fö,!'· O kortningen bort.

O

O I utgångsställningen står de v.ita pjäserna på första .o ch O andra raden och de svarta på

IB

ligheter gör att den är brä· dets starkaste pjäs. • Bonden kan flyttas ett eller två steg från utgångspositio. , .

"

o

'fr

J

8~j~~~:a:~.

Se,h -n,c k_ , sk."(l'"l.a.n.,

åttonde raden som

.~

0

~o

• Ett schackparti börjas alltid

'IQ

skrivs nedan med hjälp av dia­ grammen 2-5. Allmänt kan sä-

. gas att pjäserna inte hoppar över egna eller motståndarens pJ·äser·, ett undantag är dock springaren som i sina rörelser Inte hindras av de andra pjäsernas placering. Motståndar­

av spelaren med de vita pjä­

8 se rna. Pjäsernas rörelsesätt be_

~

O fJ.J

00

B O

D

~

B

§

,

Djagr~m

~

...

l -­

8 D O

B DB

D

D

BD

.•rockad. Ett annat specialdl'ag är D Vid rockad flyttas kun- B gen två steg och därefter hop- D par tornet öve'r kungen. I diagram 4 kan vit göra kort D k d (K l l h Thl fl roc a e -g oc - , DO betecknas O-O) och lång roc­ kad (Kel-cl och Tal-dl, be-

B B

B

~~I~:~s o~~~~e~~::~å~~ ~BO ra pjäser mellan kungen och tornet, om varken kungen el. ler tornet inte har flyttats tI· digare i partiet, om kungen . inte står i schack (=inte ärhotad av motståndarpjäs) och inte hamnar I schack samt om den rula kungen överskrider (för vit alltså fl resp. dl) in­ te är hotad av motstånd·arpjäs.

O

D D D O

B

B

D

Bo O DB

• Avsikten i ett schackparfi är O att göra matt på motstånda. O 'rens kung. Kungen är mattsatt när den står i schack och D

Diagram 2

~

/

§

8.

B

7

B

6

~o ~

~

5

4

I§ ' ~

D

3

§O

~

2

2

ID

D

1

S

l

§

abcdefgh

abcde

Diabaram 3

~

gh

B

Diagram 4

D

D D

O

oo o

BB

B

7

8O

,D

§

8

o

B

nen och därefter endast ett steg. Den kan inte gå bakåt och den slår diagonalt. En DO schacken inte på något sätt bonde som uppnått åttonde , D . kan pareras. Mer härom nästa resp. första raden förvandlas gång. valbart till dam, torn, löpare D eller springar. I diagram 4 är Per OlinO

' d

13 8 O

8

B

alltså vits möjliga bondedrag a3-a4, a3Xb4, c2-c3 och c2-c4, I det fall ,att vit spelar c2~ c4 har svart möjlighet att slå en passant; bonden b4 slår den vita bonden på rutan c3 (b4 X c3 e.p.). Bonden b4 placeras på c3 och den vita c-bonden avlägsnas från brädet. En passant-slaget kan utföras endast i draget efter motståndarens . långa bondedrag.

8

' BD

8

D

~ ~

:

B o

5

~B

4

D

3

B

O O

5

4

D

B

B

O

§ 3 8. 2 Dl

§ '_ .

~

. a ·

b

c

d _. e ., f

g

h

'

~. § § I

a

b

c

d

e

f

gl~

1XIJD000DDDDDoDDDDOOODOnI"lDODOOD['lCTTTT'1CY'lCDDODDDDOCUJOO OWlJllL.lLL...................L.-o<


öSTERBOT1,'IISKA POSTEN

Torsdagen den 13 okt. ~ 1977

-*

AI(TUELL DUELL

1) Aktuellt:

~Js.

Blom­

son

qvist

Höstens älgjakt, som börjar I dessa dagar, har varit föremål

för hård debatt mellan jägarnas och skogsägarnas organisa­

tion'er l' österbotten.

a) ~ad heter Jägarnas centralorganisation i svenska öster­

botten? b) Vad heter det förbund som tillvaratar skogsägarnas in­ tressen? .

c) Hur många älgar har man råd att skjuta inom landsdelen

i höst?

2) Sport:

Egen poäng

l /

I

Sverige tänker söka vinter-OS 1984. '

a) Vilken svensk stad blir huvudort för spelen?

b) , Vad heter de tre övriga orterna som kommer att dela på

arrangemangen? . e) Vad heter den olympier och riksdagsman som lett utred­

ningsarbetet inför det beslut som regeringen I Sverige ska

fatta den 20 oktober.

1,5

2,5

3) Sällsynta rov lågar: Vad heter följande t.re rovfågelarter, vilka p.g.a. utrotnings­ hotet varit föremål för räddningsaktioner:

a) vår största rovfågel

b) vår största uggleart

c) en sällsynt falkart som flngar småfåglar i flykten?

l

4) Världspolitik: Förenta nationerna (l<"'N) fyller I höst 30 år.

a) Var har FN sitt högkvarter (vilken stad)?

b) Vad heter FN:s generalsekreterare?

c) Vilket datum firas FN-dagen (dag, månad)?

*

HELENA KARLSSON har skött nöjesverksamheten inom lUaxmo uf SCll88te sommar. Hon har engagerat orkestrar och ,skött annonseringen. Det gör hon som vanlig medlem. Sitter inw ens i styrelsen. För_ klaringen är att det är hennes bror Sven · Gustav som är ordföl'ande I Ma.'UJlO Ut. Helena ä.r 28 är och har ut­ bildat sig till laboratoriesköta­ re vid Vasa sjukvårdsläroan­ staIt. Nu jobbar hon vid Vasa stad!; hälsovårdscentrals labo~ ratorium som t.f. laboratorie­ skötare. VikarJatet upphör i Januari så då- är hon rädd att hon bUr arbetslös. MotiOlls­ idrottar · och sysslar glima, mel skapande arbete. Går fÖL till­ fället på en smA.slöjdskurs arbetarinstitute' I Vasa.

SJÄTIE

nUEL,L EN

2

2

5) Humor: österbottnisk humor har blivit föremål för bokutgivning. För­

re Hbl-redaktören Bruno Byfält har gett ut två böcker, var­

a v den ena i höst.

a) och b) Vad heter dessa två böcker?

c) Humor från Sydösterbotten i en volym som också utkom­

mit l höst. Vad heter denna bok?

*

l

-----:---------------+--~~-_4_-__I

6) Artister:

a) I Jakobstad uppträ dde senaste vecka en originell sängare som sjunger specialarrangerade gamla låtar och barnvisor . i falsett och dessutom falskt. Vad heter han?

b) I'Närpes har man haft besök aven vissångerska, tidigare finländsk eurovlslonsfinallst som också är kompositör och musikpedagog. Vad heter hon? c) En vissångerska och diplomatfru, tidigare finländsk mäs­

tarinna I fäktning, har det s enaste äret i flera repriser gästat landsdelen och sjungit egna visor till gitarrackom­

panjemang. Vad heter hon?

Poäng total,

2

2

HAKAN BWMQVIST, 21, har många är bakom sig 80m aktiv medlem I Tjöck-Påsmark of. Han har varit medlem av styrelsen, bl.a. kassör, och är nu ordförande. I SöU:s styrel­ se bar han varit suppleant UD­ der en period. Nu studerar Hå­ kan vid handelsläroverket j VII88 på studentklassen. I Krlstfnestad sitter ban I mII­ Jövärdsnämnden. ~ stora in­ tresset är fotboll. Han spelar med I TJöck lK:s lag och sit­ ~ även I föreningens styrel­

se.

6,5

8,5

De rätta st'aren på !!;.d. ,14.

Vägskyltar till Forsbv? .,

FORSBY BOLLKLUBB har tillsammans med KH-inred­ ningar och Holmnägs trävaru­ HAKAN BLOMQVIST från handel anhållit hos Vasa väg­ Tjöck visade sig , kunna en och vattenbyggnadsdistrikt om hel del om det mesta i se­ att få vägskyltar visande Fors_ naste omgång. av Aktuell­ bys läge uppsatta. duell. Han kan bli en svår Danspublikens och artister­ nöt att knäcka i fortsätt­ nas svårigheter att hitta fram ningen. Även Helena Karls­ son gjorde en god insats i HII Forsby är dansarrangörer­ omgången som innehöll ett par rätt svåra frågor. sök att förklara 'hur misstaget I Senaste omgång hade det hade. skett. Tävlingsledningen ' gått S!llett med en fråga. Salt­ beklagar det skedda och lova.r avtalet och ESSK-avtalet -hade att försöka skärpa sig. (Vilket blandats ihop så att frågan förstås inte ändå är någon kom att bli både oklar och di­ garanti - att göra bm frågor ' rekt felaktig. Kanske litet ur­ är inte så lätt). I säktligt eftersom båda avtalen Den felaktiga frågan inver- I gjordes i Helsingfors. I den kade inte på något sätt på ut­ tidningsnoti5 som frågan bygg- ; gången i frågeomgången. Båda de på hade också de två av- deltagarna 'visste vad det var talen sammanblandats. fråga om men ingendera kunDetta i:nte sagt som någon de just då göra de efterfrågan­ bortförklaring men som ett för_ de lokaliseringa,rna.

nas motivering för sin .anhål­ väg åtta och Finnesbacken. lan. Holmängs trävaruhandel är Forsbyborna hoppaa få skyl­ stor tillverkare av bland annat tar uppsatta i Bennäs vid riks- fritidshus. KH-inredningar är

VIII du

inom köksinredningsbranschen. Bägge företagen säljer en stor del av sin produktion på ex­

pört.

••

EXTRAKNACKA ? Vi behöver ombud för vAr prenumerationsförsäljning pA följande orter: VASA KASKö, .KARLEBY (STAD) JAKOBSTAD NÄRPES CENTRUM

höst

NYKARLEBY CENTRUM GAMLA VASA SUNNANVIK GERBY KRISTINESTAD

Lönen är pA provisionsbasis och arbetet gAr ut pA att sälja prenumerationer pA nAgon av ovannämnda orter. BAde föreningar och enskilda personer kan sköta försäljningen. Om du är intresserad, kontakta Sture Erickson pä SÖU:s kansli, , Handelsesplanaden 10 D, Vasa, tel. 961-15372, eller Lars Hedman p§ Österbottniska Posten,Jakobsgatan 13, Jakobstad, tel. 967-13555.

Österbottniska Posten -

UNGDOMSTIDNINGEN


O~TER80~TNISKA

14

--------------------------------------------.--------­

~ .~

POSTEN

TOl'Sdagen den 13 okt. -- 1977

'1Loe~

<>

Stor frImärksvärldsutställ­ ning anordnas i Prag i septem­ ber 1978. Förberedelserna är redan i full gång och material har tillsänts de olika läbdernas filatelistförbund, vilka i sin tur fördelar materialet till för­ eningarna. Bilden visar igen­ kärutingssymbolen samt en del a v serien på sex frimärken som utges I anledning av evene­

#

i

m SiwVDls,-elll -~ , Tolonen . ~ kom igen

bä"de akustisk och elgitarr. Ocks1l. "What went wrong där Cal'son sjunger, är över­ raskande bra. Det är för övrigt första gången det förekommer sAng på nägon av Tolonens . solo· LP :n. Hoppas att det blir mer i fortsättningen. TitelIäten "A passenger to Pararnaribo" hö­ jer sig också frän de andra g enom ett fint gitarrspel. Nämnas. bör vä.l också att To· lonen k'Omponerat allt själv förutom "What went wrong" där han samarbetet med Car. son.

-f

,~ #

• TOLONENS femte LP "A passenger to Paramarlbo" har nu släppts lös efter en llltg våntan. Men det sägs ju att den som väntar på något gott. väntar aldrig förgäves. Det har varit ganska tyst om Tolonen nu pA sistone. Egentligen Ingenting sen hans "Hysterica" som fanns att fAs kring julen :l975. Man trodde väl smAtt att han hade gett upp men så var Inte fallet. Den här skivan som är pro­ ducerad av den svenske saxo­ fonisten Christer Eklund är ett tydligt bevis på att Tolo­ nen på Intet sätt förlorat "stinget". Tvärtom tycker jag Tolonen spelar bättre än nå­ gonsin förr. En pänytUödels41 skulle jag vllja kalla det. Tolonens "kumpaner" på s ki­ van är, förutom han själv pli gitarr och lite pianoklink, den fenomenale gitarristen east. Apetrea från den svenska gruppen Samla Mammas Man­ na, Bm Garson på slagverk (tidigare medlem 1 Madam41 George), Esa Kotilalnen pli tangentinstrument, producen. ten Christer Eklund på dlver·

I

l

'.

• TOLONEN häller nuförtl· den till I Sverige där det flnru! mer underlag för den hä.r 8Oi'"ts musiken. Klubbar och pubar Jukh:a ToIonen. finns i massor som gärna tar emot sät;lana förmägor som se blåsinstrument och Ilkka Tolonen och hans gäng. Hop­ Hans ki pi bas (med undantag - pas bara det kan ordnas nå-. av låten "Pha ntestes" där gon turn~ pli. den flnländs·k a MAns Groundst roem sköter sidan ocksA. basgitarren) . "A passenger to Paramari­ Dessa har alJtså åstadkom­ bo" tycker jag pel'sonJlgen into mit en fin pop-jazz-LP m ed är den bästaIla n gjort, men lite funk y-rytmer. Mycket be­ väl den nästbästa. Själv häl­ roende pi att den färg'ada ler jag "The Hook" fortfaran­ trummisen Carson liksom har de som den främsta. Men det sAnt i blodet? (Hmm?) är ju min egen smak, så lyssna själv och döm. NAja. låtar som jag fastnat speciellt för är Tolonep s hyll­ Jukka Tolonen " A passenger ning till sin fru Tanja som h elt to Paramaribo" (LRLP 231). enkelt är en vacker kompos i­ tion där Jukl;:a sjä lv spelar THUMBA

*

KRYSSVINNARE

m:\ '1g<~t .

~ {~ \.-" I',1

rUe'i~ 1 I 7 •

il

DUell·

Efter ätskiJliga ägobyten blev fröken Myriam B erlinger frän Liechtenstein ägare Ull frimär­ ket som hon nu inlämnat till försäljning. PA. samma auktion var en­ del finländska förfilatelistiska objekt till .salu.

<>

Märken vilka på baksidan nedklottrats med kosmÖspenna betingar ett mlndr,e värde. Det­ ta. gäller frimärken, vilka t.ex. funnitS pli. paketkort. Då man tvättar frimärken fästs kos­ mOl:lbläck allt .hårdare I frl­ märkspappret.. Det finns trots allt en metod, som kan använ­ das att avlägsna kosmorsfär­ gen. Man ställer märket med den nedklottrade sidan mot ett fönster så att solen kan belysa det. Kosmosfärgen försvinner I solskenet oeh frimärket blir klanderfritt. "Behandl!ngen " förorsakar inte bild motivet nägon skada, man . kan täcka över bilden ,om man är rädd att den skall föl'störas av solen.

<>

<>

Knappast har några filate­ listiska objekt givit upphov Ull .sil. mycket skriverier som Post Office·frimärkena frän Mauri­ tius j r 1847. Av frimärkena är ett avbildat här. Nyl!gen var frimärket pA auktion hos Mohrmann i Hamburg och ut­ gångspriset var 150 000 DM, c. 4 100 000 Fmk.

1 . a) S venska österbottens jal{t­

vll.rdsdistrikt, b) Förbundet Sko­ gen. c) 1726 älga r.

Filatel!stJuckan meddelar att antalet abonnenter stigit och var 31. 12. 1976 12800 st. mot 11 024 ett år tidigare. En betydande del av dessa abon­ . nenter är utlänningar, mesta­

dels frän Europa.

<>

En kuriositet mil. nämnas. Salems postkontor I delstaten New Jersey, USA, använde I somras den 7 'juli sina post­ stämplar flitigare än vanligt. Redan klockan 7 pli. morgonen avstä mplades postförsändelser­ na, så att man p~ stämpeln skulle f A. nio sjuor. Post­ numret för Salem, New Jersey, är 7777 och stämpelru! text blev följaktligen följande: 7777, 7, 7. 77. 7.

Göteborg, b) Are, Falun, Hammarstrand, c) Rolf Rämgärd. ..­ 3. a) havsörn, b) berguv; c) pil­ grimsfalk.. 2.

a)

.

4. a) New York, bl Kurt heim, c) 24 oktober.

Första priset i ÖP:s senaste bildkryss går till Ulf Till­ jander i Jakobstad. Han får 30 mk.Andra pris, 20 mk, får Åsa Hägglund, Oravaisfabrik, och tredje pris, 10 mk, Ellen Högberg, -;lakobstad. Vi gratulerar vinnarna! [j

5. a) och b) Skratt lagom och

I Skropp

...

lagom, el .Dl·ajlJjor.

6. a) M. A. Numminen, b) Cal"ita

1

Nu ha" 77 (och sänd in 5 mk:s

W ald~

Holmström, c) Barbara Helsin­ gius. .

öP. FÖR 5 MK

du chansen att få ÖP hemburen i postlådan varje torsdag för resten av år du får några nummer in på 78 också). Fyll bara i nedanstående kupong och den till: Österbottniska Posten, PB 27, 68001 J a kobstad. Bifoga i kuvertet en sedel och prenumera tionen är ordnad.

Namn: •.•....••.•.••..••••••••... . • ; ...•. '.•.••.••••..........•.•.•••• • ••••••••

Uppgifter har Inte erhå.llits om märket fann köpare och hur högt priset I sil. fall blev. Men I auktIonskatalogen be­ rättades en llten historia om frimärket. Det "röda mauri­ tiusfrimärket", av vilket man känner Ull fjorton ~t.; cL'i.rav två ostämplade, är I Yver~ : 1977 -katalog.en värderat till 375 000 franc, c. 280 000 Fmk.

<>. Abo-phil

hade pli. sin temberauktIon en finlänm k dyrgrip, par a v Zeppelinaren. kom det till England där det både med riktigt årtal och fe glömdes bort och hamnade pli. - trycket 1830 (bilden), utbjudet okända vägar. FÖI'st sjuttiosex till ett grundpris pli. 5 000 mk.. Ar senare, år 1946, hittades Gott investeringsobjekt! frimärket , l Folkestone l en

Detta "One Penny" ~åträffades i Indien är 1870. Därifrån

privat samling. Ar '1947 köpte sir Andrew Clark frimärket.

Ad.reiIa: ••••••••••••• .• •••••••••••••••••••••••••••••••••...•..•••••••••••••.••••

•••••••••••• a ••••••••••

Thorbjöm M. J

Malm~


Twsdageo den 13 okt. -

ö~TERBOTT~I~KA

1977

POSTEN

15

- -

TRAr::::KOLORNA I PRYIBÖ :R:S:EN... •

Vill du

r'

sälja~

-

..

köpa

i

I

eller byta prylar? .

~ .

I JAKO&.iTAD

JAKOB~TAUS

I rafiktlkola

f-UL~KOI.A N Y kurt' Oör Jar .rar-J€ ~or'sdag Kl 17.00

IJALHIN & HOSF

Kanal~spl.

rel

8

l ~ OOil

Ny kurs bÖrja, varj~ måndag 1(1 17 .00 Kanalesplanaden 23 t.el . .1 2145 -

Ny kurs börjar varj~ onsdag kJ.' 17.00 Choraeusg&tan tel. 11 l51

KRYSSET

\

IItlI au sälja. köpa. oyta eller skänka bort olikA prylar? DA kan du annonsera I OP :s prylbörs! "'ör tio mark får du en annoJU! pä hÖgst fem rader (ca 20 ord I.

@

I rarikskola I. f( iOMJ Ah 7

o-

J a g är riktigt orolig för min fästman. I sitt förra bref .sände han mig 10000 kyssar, men nu

har han r edan strukit en nolla.

Att -a.nnonaera I prylbörsen är enkell Ou fyner bara I ku­ pongen här nedanför. och skickar In den Ull ÖP Senast på måndag måste betltäunlngen vara lnDe, tör att annonsen skall hInna med samma vecka.

(Kasper 1913)

I PHYLllÖHSE~ I

Annonsen route betalas kontant. SkIcka därför' med en tlomark.'IlIedeJ eller ep check. Prylbörsen är avsedd endast rör prIvatpersoner. Sätt gärna ut varans peta t. annoJ18en. och glöm Inte uppge vart intresserade skall vända slg, t.ex· telefonnummer.

ORKESTERSLÄPVAGN

Klapp h A r l - - - - - - - - - - - - - - - ­

4 st. DUBBDACK med fälgar säljes. Dimension 145 SR 13. Pa..'iSlU' till Fiat 128. Medkörlla endast 300() km. Tel. tjo Esse Sl.

JAG t:I~TA.LLER

med karos.sen gjord av &, lasfi­ ber säljes som obehövlig. P ris 1000,-. Tel. 961-57 629.

EN ANNONS l -PRYLBöRSEN TORS.

, DAC~

DEN

................................ . .. ... .

ANNUNS'I'EXT:

.......... _... --- .. -.,................. --­ -

ÖstpronftniFOkn

(Vad god textal) ............ __ ...... __ •• _ ... ____ .. __

. _ " " _ _ _ _ . . . . . . . . . . -..eI . . . . . . . . . . . _ . . . , . . . . . . . . . . . .

..........,. ____,__ •• _____ .::.e ...

Postpn

östel'boHmsll ungdomsUdnmg

Jakob!!taa F'inlan"

Medlem av tlonlngarnas

l'örbund

f t.. . . .

...... ---_ ... --_ .. ---'----_ ... -----_ ....-............... --_ ... _---­ .. _~ ___ Tel.

fidningt>n utkommer varJt

tors dag Redaktör

nr _ •..•. I. ·. ........~ ­

g eh a nsV&l'Ig utglVarl

PER-ERIC I\NUERSON

Namn: __ .. __.____ ........... ...- - - - _ .......... - ••

~

Adress: ', .... _ .......... ____ ... __ ....... ___ ... ..........

,

R.edaktion Jak u tlsgatan 1:~ Jakoos taCl. t e l 1167/13 äb5 Postadrt>s!' I"B 27 '

S8601 Ja kobstaL

..-ra·

Postnr: •__ . .. .. .... ...... ' Postadr.: ___ ........ --_ .... _ ........ - •.• -­

Reda ktör I '1asa ::)-I!., UladeJ Handel!leSplanliden 10 D tel 1:161113522

Jag b11'ogar 10 mk sedel/check.

AdrelRlen är:

PrylbörseD OBterbottnlska Posten PS 2'7

68601 Jakobstad

REDAKTIUNSR.AlJli.'1 AU Snellman. ordförandt­

Margareta SmeCls i'jlrglt.ta Snlc.kars luna

STORKLAS OCH LILLKLAS ---­ NI MÅSTE: H~ÄLPA ME;)! MIN FAMILJ HRR VARKEN MFtT, GliS ELLER EL-

I"-

DOM HRR INGFI KLROEfii: OCH INGEiIJ

VÄRMEOCH I Dl>M FRYSER.

Rex

LeU

PlliJlP Häl

PRENU M..ICH.ATlUN8PRIS

1\)77 Helt är . ............ _ Halvt är . ......... ... FRY5E:R? Skandina v 1E~D ...••.. • MITT I SOM­ Lösnummer • , • • • . . . • • MARN ~ HUR.

KRN DDM Ffii:YSFI ~

.

17,­ 10,­ 25.-' -.Ii()

A.NN()NSMtfITAUNIN~ ~OU . 8 KaIlS.fl. -Iasa

tel. Q61/13572 leL 15 37~

öP 's A.NNONSTJANS1 IT-expedluon. Jakoostao. Jakotl&g"d.tall 13. tel . il67, 13 55 5 '\..Gnonser oör Inlämna:: senast mandag Kl 16. !{ASSA OCH SUKFöRING lakobsgatan 13. JaKobstaO tel. 1J67 /13550 ANNUNSPRIS teXleD . .. • .. _ ..... _ 1.90 Efter texter ... . ...... 1,70 Bestämd plats· -.20 per nun i

~ARGANNUNSER

Minirmstorlek läg~ sprl8

200

mm .

till·

·-.30 ,;pmm och färg

I"öreningsspalten peJ r ad 50 p JsterOot:rlska Poster ansva· rar tnte for e" . ~kada ,;o'm c)U­ togat:' annonsöl på grund a_ tel ' annonser 'lom inrtngts eller som på grund all post­ försening tnte Införts I I>egärt !lummer. JakobstadiI ITyckprl

OCh

r u1nmga

Aktiebolag, Ja koostaa, 11.171


;..

g

1111111111111111111111 UllJIm IIU IAllUlIlJllUllmnlll.nnlllllIUUtUUDD1DIIHIIIIIII 1 IIIIIUlIIIIIIIUIIIIIIIII1I11I,mUIHI UI •

-- Film och foto -§- =

UI UUI

110

1977 ~

UUWIlIUlllUlIHlnmillllmU 11111111111111

undervi~nin,gen: .=

Reda~

eleverna i lågstadiet

tänker fantastiskt filmatiskt ~

­

= =

D DET ÄR FÖRV.tiNANDE hur barn tänker filmatiskt redan i

lågstadiet och hur lätt de har att arbeta med bilden som medel .och språk. Det är naturligt för. dem att arbeta med. kamera-

-

i

--- --

I -

-­-

i I ­

Torsda.gen Iden 13 okt. -

ÖSTERBOTTNISKA POSTEN

16

e

ii

Så resonerar lektorn i teck' . ningens didaktik vid Peda· gogiska fakulteten, Ingmar Knif. Förutom att han följer med övningslektioner i (Sv· ningsskolan har han gjort dessa erfarenheter vid , en film och fotovecka som ord· nades i somras på Vasa stads sommarkoloni Vexala. Initiativet till filmveckan i Vexala kom från stadens skolkansli, berättar Ingmar Knif. Man vill . försöka få mera innehåll i koloniverk· samheten. Fyra olika tema· veckor ordnades i Vexala i somras. -För egen del var jag

också mycket intresserad att se hur det skulle funge· ra att jobba med filmarbete

bland barn från sju -år upp~ åt. Jag försökte tidigare i Grankulla gymnasium och även då med positivt resul· tat.

Somniarlekar regnade bort

den måste vi helt lägga om planerna. Vi gjorde i stället ...

en kort spelfilm som vi kal­

lar "Brunnen". Det fanns en

brunn vid kolonin. Kring den

-byggde vi upp en olyckshän·

delse med en I!.ojke som fal·

ler i brunnen. En flicka hör

hans rop på hjälp och för·

söker veva upp honom men

orkar inte. Småningom kom·

mer flera barn till hjälp och

slutligen lyckas man få upp

pojken ur brunnen.

På den, här storyn har vi

tagit fyra filmrullar. Med

Peffans elever skall vi klip­

pa ihop filmen och s.ätta

ljudeffekter och musik till den. Sedan är det meningen att filmen skall visas i sko­

lorna tillsammans med det material som producerades under målarve~kan ·som hölls i Vexala. - Problemet var att uno der rådande omständigheter kunna sysselsätta det 20talet barn som deltog i film­

och fotoveckan, säger Ing­ mar Knif. Fyra timmar per dag skulle vi ägna oss åt temat. Som medhjälpare ha­ de jag en studerande vid Peffan, Anders Lhldman, som är duktig fotograf.

vinklar, bildavstålld och bildstorlek. Det är förstas TV som gjor. det, men kanske ock!$å den-förnyelse av ·teckningsundervisning en som genomfördes i och med grundskolans inforande.

­ -

= = =

=

*

Skapande paus med avprickning av manuskriptet -

diskussion om följande t8gntng.

der. På så sätt hade vi nå­ förstör film i onödan, säger gonting att syssla med när Ingmar Knif. Problemet under veckan i vi måste vara inne när det Vexala var att vi hade väd­ regnade. Vi lärde barnen Film och foto med i skolan ret emot oss. Först disku­ hur en kamera och en film­ terade vi att vi skulle göra kamera fungerar samt hur Han tror obetingat på att en film om sommarlekar. Vi olika saker påverkar bilden. filmning och fotografering utarbetade ett manuskript Vi repeterade också den allt merakomer in i skolar· och planerade att ta många Stillbilder film vi gjorde ganska myc­ betet. Det kim komma med korta snuttar under olika· vid sidan ket. i många olika ämnen, främst dagar. - Det är viktigt att man förstås i teckning och om­ När det regnade hela ti- Vi tog mycket stillbil- .repeterar så att man inte givningslära. Målet för teckningsunder· visningen i skolan har för­ skjutits från att tidigare ha varit · uppövande av ' en visS ' färdighet till ett skapande ' visuellt tänkande. All . teck­ ningsundervisning är Sam· hällsinriktad och miljömed· veten, konstaterar Knif. Eftersom barnen 'tydligen helt naturligt tänker filma­ tiskt och i bilder, kan foto och film utnyttjas 'i nästan alla skolämnen. Det är lät­ tare att berätta en s~k för eleverna om man gör en film eller knäpper stillbilder. Det behöver inte heller bli dyrt, men förutsättningen är förstås att det finns utrust­ ning på skolan. I sista hand beror det på lärarens intresse om man vill satsa på att utnyttja bilden som en medel i un­ dervisningen. Det gäller för­ stås att kunna använda Tagn.I.ng - gruppens ,A-fotograf I arbet~ medan B-fot~gra.fen vaksamt följer' rmid hans ar­ filmens språk: bete. I förgrunden Ingmar KnH.

*

'iilllllllrll n llllll ll ll llllllllllUUIIIIIIIIIIIIIIIIIUl II UIIlIlUIIIIIIIIlIIIIIIIIUIIUlIlUllUllUlIUJIUlIllWI

IlUJJlUlUillllllHUUUUlIWllDllllUJIlllDUUUUl1

Särskilt när det gäller evenemang i skolan, utfär­ der, läger \osv~ borde man använda sig av film för att kunna dra nytta av dessa inslag i skolarbetet. Ingmar Knif vill särskilt rekommendera tecknade filmer som arbetsobjekt. Det är en teknik som är mycket åskådlig och där elevernas fantasi kan komma till sin rätt. Grundkursen i teckning vid Pedagogiska fakulteten är bara allt för kort, tycker Ingmar Knif,för att lärar­ na skall hinna få någon in­ blick i bildens möjligheter i undervisningen. Grundkur­ sen för~ klasslärare är endast 90 timmar. Under den bin­ ner man endast mycket yt­ ligt gå in på foto och film. För de som studerar teck· ning som specialämne finns en fördjupad kurs på 250 timmar. Inom ramen för den hinner man ägna 40 timmar \ åt film och foto. Dessa 40 tiniar hålls vid PFav läns­ konstnär Christian Olsson. Ungefär 8-12 lärarkandi­ dater deltar i denna fördju­ pade kurs. Utbildningen är till stora delar koncentrerad på utrustning och teknik. Någon egen produktion hin­ ner de studerande inte med.. Sven-Erik Glader

.uJ.IDUllUIUIIllIJ.OJUUDI'tlHlUJiUIl_

_

---.­

--­-­ -­­ =

=

"""....._ _--l

Profile for Österbottniska Posten

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 41 1977  

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 41 1977  

Profile for webbop
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded