Page 1

.

Österbottnisl{ ungdomstidning

Fredagen den 18 september 1970

25 P

-

n

RundtUr l Europa •

;i Nyl arleby Ungdomarna i Nykarle­ by vill ha ett diskotek. Önskemålet

f'ramfördes

vid söndagskvällens es­ traddebatt

i

ungdoms­

och idrousgården. da!1

Re­

tisdagskvällen

fick man pröva på iden med disko, 80m ett led i ungdomsveckan. Man målade och klippte och dekorerade av hjärtans lust och lyckades i en del

av

den

stora' fest­

salen skapa en trivsam vrå med färgsprakande dukar på borden

och

kulört belysning. Ungdomsveckan

för Nye

karlebynejdens unga har fak­ tiskt lockat ut. tonåringarna

sidan' st>x, spall

Se

ir i­

klotterplank"! maskerad.,debatt

...

&-

• Finlands största bock, frågar knäpparen av denna glada scoutbild från Lapplands-Iägret.

.

Ungdomarna i Gamlakarlehy och Karlehy var först

,/

. ..

e] En tripp runt j Eur.opa tar ÖP:s medarbetare oss med ut på i dag. D Vi börjar i öster --­ i Moskva, en imponerande stad. Ingmar Englund berättar om de berömda byggnaderna och platserna i Sovjets huvudstad.

bringat, med en ovanlig arbetsgivare - Frälsningsar­ men. Efter första dagen i ett tungt. jobb var hon beredd att ge upp, och hon förstår nu varför inte alla flickor återvänder med lika positiva erfarenheter som hon. r

Till Stockholm for Mittjil och egentligen tyckte han inte att det var så mycket att skriva om, men efter­ som han blev direkt uppmanad så

.

Se sidan nio. gare och som extra krydda lägerbliistrun har . scouter från alla världens hörn levt under några augustidagar. Anton var med oc e sista sidan.

berättar målande.

med

uttl·,,( kt för

och·

arran emangen stAr Iln domsrådet och ungdomsnämuderna

nytt för i år är att man -skall samarbeta med de finska

nskalJ om all - få 'hän/;!8

emensarmna o{�h tvåspråkiga.

m ••

ungdomarna

som

d'. En h('1 del av aktiviteterna blir där­

Man

"älkomnar också ung omarna

från

övriga delar av första ringf'n alt delta i pro rammct. Söndagen den 11 oktober -

och det är de unga själva som

. svala för programmet. ur­ skall sprungligen tänkt sig - spar­ Spelmän från centralsjukhuset

en

vecka

kar

senare

man

igång.

än

man

Programmet

skall

hjälpa

till

med

muntra­

gratisb'lo på båda Något det

bli

skojigt har

biograferna.

filmväg

i

man

slmll

bestämt.

tisdag

blir

det

en

själva

gör

frågorna.

tvåspråkig

än­ tioner. Eventuellt blir­ det ett som skolor och tåg genom staden och så skall frågetävling börja med en ungdomsguds­ ett klotterplank avtäckas. Där föreningar inbjuds att . delta i tjänst och få ett relig'löst pop­ skall ungdomarna under hela med tremannalag. Ungdomarna för veckan

el ödemarksliv i Lappland med guldgrävare och ren fån­

Öster hotten

en b·adition.

Se sidan sju.

D

i

ungdomsledare-n Yiveca Westman, som tror all man vill ha evenemanget sQm Bakom

D En sommar i England har Mona-Lisa Lillhonga till­

.

alt ha en egen vecka. Nu planlägger man som bäst sin andra un domsvecka. - Jovisst har un domarna frå at när vi skall ordna nästa unga vecka, sä er

Se sidan åtta.

a

Claire och Helena är verkställande dekorationsutskott

inför kvällens diskodans.

Tvåspråkig ung vecka i norr

l-

1

är

preliminärt

nu, men man har tänkt sig att

band

som

medverkande.

På veckan

kunna

klottra av sig

kvällen hålls den officiella öpp­ sina önskningar och bekymmer. uiI?;g n"

?

Rå_1!a!1ner eimpl

en

P

,

månd ; agsk äIlen .

blir

det

Se

ons-

sidan sju, spalt 5

_


2

Varför vill ingen

öP

18 sept. 1970 I ngen

ville bli ordförande

in -

spel

i

också om det

Statens

re?

bli föreningsle

I,

Veckan,s DEBATI

stöd

arna att skapa en så jämn -

i

Fredagen den 18 septembH l

POSTEN

öSTERBOTTNISKA

S tatsrådet

h'ar tiIJsatt en kom­

mitte som skall utreda de

Ingen ville

och det skufle krävas en,kraft­

bli . . . Varför vill ingen bli

ansträngning för att få igång

dock inte slätstruken - verk­ principer enligt vilka statsun­ derstödet till ungdomsorganisa­ samhet som möjligt, där en tionerna fördelas och dessutom ledarutbildning skall kommitten på basis av sin medveten skulle ingå som en del av verk­ utredning uppgöra, förslag "till samheten. För det andra skul­ nytt understödssystem.

ungdomsför­

verksamheten - ingen vill åta

le det vara skäl för ungdoms­

sig att dra lasset, eller anser

förbundet att aktiv t bidra till

..sig kompetent att göra det. En

att en verksamhet av ovanan­

Kronoby ungdoms- och nyk­

mycket rör sig om' antagan­

ville

den. En förenings verksamhet

N edervetil

ligger mer 'eller mindre nere

Ingen

terhetsförening. ordförande

bli

i

ungdomsförening. ordförande

i

,-

eningen? Det vore viktigt att få ett' svar på den frågan.

förening

Naturligtvis har det så 'gott som varje år funnits förening­

föreningar som har en fram­

eller

tid. Och till dem bör man tvek­

paviljongen' ådragit sig stora

och andra - som inte lyckats

med

ta

en person som åtminstone for­

igång verksamheten eller be­

mellt axlat det högsta ansva­

tala skulderna.

för

ret

föreningen

och dess

Om

verksamhet. Men detta faktum gör

inte

detta är riktigt - och i

här - framstår ett par saker

Vng akti'vitet november väljs medlemmar

kyrkofullmäktige och kyr­ koråd för första gången enligt den nya vallagen, Det är ett ,val som rör alla, också de ' unga, minst lika Intensivt som "foIktingsvalet. Det är inte ovä­ sentligt hur kyrkofullmäktige , och kyrkoråa och därmed i stor utsträckning kyrkan age­ rar. Kan de unga Inom ungdoms­ föreningens ram uppträda I kyrkovalet? Det finns sanno­ likt många svar på den frå­ gan. Somliga skulie ob tingat säga nej, somliga lika obe­ til!gat ja - några eller kan­ ske de flesta, att de Inte vet. österbottniska Posten svarar' för sin del ja.

En kort motivering: kyrko- I valen är inga politiska val, åt­ minstone inte l egentlig me­ ning, och detta gör att de un­ ga på en ort kan uppträda som en helhet, något som de omöjligt kunnat göra t. ex. t

I,

en

sig

diskussion

för unga

kyrkovalen?

lokala ungdomsföreningen san­ nolikt samla de unga kandida­ ter som finns I området och räkna med att de skall fä stöd "dubbellojalitet" som - den skulle gjort sig gällande I .folk­ i liten ut­ finns tingsv.alet sträckning i kyrkovalet, där andra än vedertagna politiska värderingar sannolikt k()mmer att fälla avgörandet.

folktingsvalet. Det är med and­ ra ord möjligt för ungdoms­ kommun en i föreningarna grunda_en att (för:samling) valmansförening, utan att de för den sakens skull behöver räkna med splittring av de eg­ na leden. Dessutom finns I kyrkova­ len inte den osäkerhetsfaktor I som fanns I folktingsvalet. kyrkovalet behöver ungdoms­ rörelsen som sådan Inte enga­ gera sig och på en tidrymd. som åtminstone av öP bedöm­ des som alltför kort, försöka skapa sig ett program och en profil som I ett politiskt val skulle ha attraherat väljarna. Risken för ett fiasko 'var här uppenbar.

och

ung

samhällstillvänd

ber

enna risk finns Inte I hös­ tens kyrkoval. Här kan enungdomsföreningar skilda valmansförening, en grunda utan att grannföreningen be­ höver göra det. Här kan den

D

och

inleder

läsåret måndagen den 21 sep­ tember

med

femtitalet

kur­

ser. Fjorton nya kurser kan unga

rektorn, Matts Ander­

sen, visa på.

Vad kan institutet bjuda för

Genom att no­ minera unga kandidater och aktivt delta I 'valet kan de unga uppfylla kyrkans önskan och samtidigt själva bidra till att ge kyrkan den ställning I samhället som den enligt de ungas uppfattning bör ha. Allt , tyder på att Borgå stift får en

_

vasaarbis Vasa arbetarinstitut

om

K förnyelse.

yrkan

l

speciellt åt ungdomarna? Vi har t.ex. folkdansen, ­ där det nu blir två kurser. Ny­ börjare och alla ungdomar s0ll! vill lära sej gammaldans' (vals kan delta i ettan och m.m.)

längre hunna eller de som del­ tagit tidigare kan delta ; tvåan,

säger m g. Andersen. Debattforum-AKTUELLT frötroende­ församlingarnas står öppet även för ungdozPar, män. påpekar rektorn. I detta mån­ dagsforum blir det kommenta­ ,rer och diskussion kring'aktu. Miljövård hör ella händelser. . .. Rmgen skall ånyo .1 host upptill de ämnen som tas upp vakta, kommunerna l ungdomsdet är ju europeiskt miljövårds­ ledarfrågan. Vid ringens möte år i år! noterades själv 28 Rektor Andersen att Tjöck sannolikt går med ­ och den första helt dsanställda på att bevilja medel för en ' ledare, biskop - hans arbete blir lät­

tare

om

han

har

stöd

bland

======�=

Diskuss'ionsserie i åttonde ringen Attonde ringen skall ordna diskussionsruöten i

medlemsför­

serien skall ersätta den traditionella aktivitetskampanjen. ärenden som skall diskuteras rör sammanslagning av rin­

gens fÖreningar, of-lokalernas användning, ungdomsledarfrå­ gan och föreningarnas inställning till planerna på samarbete med Pjelax uf kring festplatsen på Rörgrund.

Detta beslöts vid förstärkta ringstyrelsemötet i Lappfjärd senaste vecka. Diskussionsmö­ tesserien skall "dras" av ring­ ens styrelse och SöU:s instruk­ törer. 'Vid mötena skall man också diskutera hur föreningarna kan delta i de ungdomsdagar som planeras hållas inom ringen i

na är en fortsättning på de ung­ domsdagar som ordnädes i Kristinestad senaste vinter. Arran­ gemangen skall nu utvidgas att

omfatta hela ringen. En tecknings­ och målningstävling, tonårsrevy, popgudstjänst och frågetävlingsschow ingår i det

uppskisserade programmet för dagarna. En kommitte utforbörjan av mars. Ungdomsdagar­ mar som bäst detaljerna.

att Lappfjärd

helst satsar

på idrottsverksamhet och att frågans positiva lösning där för hänger på den kommu­ nens inställning, - att det just nu finns några spirande ungdomsaktiviteter

eningarna kring aktuella föreningsfrågor inom ringen. Mö-

De

_

,

I

I

skyldig

till.

I beklagandet säges det näm­

Pro:gram

kring de här frågorna.

skulle det gälla för förening­

på en rad faktorer som kan

med

nyttigt

För det första

som viktiga.

Naturligtvis kan man peka

rubrik Ti

Det finns sannolikt många nära - sålunda fick SU en re­ så här: presentant i k;ommitten men in­ andra orsaker till att en "ord­ "Tyvärr måste det dock ge­ te FSU - är det att hoppas SöU:s förandebrist" uppstår - skol­ att ett mera rättvist fördel­ nast konstateras att ledning uppenbarligen inte ens gång och bortflyttning spelar ningsförslag skall bli resultatet ännu insett vilket grovt försök av kommittens arbete. till bondfångeri som den gjort naturligtvis in. Det skulle vara

många fall är det just så

frågeställningen

mindre angelägen - tvärtom.

II

by och Nedervetil.

uppgiften att, hålla

relsen inom ljig tvingat fram

ovanstående Under Nä rpes diskuterar

organisa tioner. förändrar i sak ingenting, och Även om majoriteten av kom­ brevet får ses som ett olycks­ mittemedlemmarna står de po­ fall i arbetet. Ii tiska ungdomsorganisationerna Närpes Tidning skriver bl. a.

löst kunna räkna både Krono­

få någon ordförande, utan sty: , 'skulder - ingen tror sig mäk­

affärs11Wral

n i n g ungdomsförbundets up märksammade och - det s medges -' olyckliga aktion syfte att få de läsare som un­ Det är bra att fördelnings­ der året erhållit ÖP men so grunderna sätts under luppen. inte erlagt prenumerationsa\"­ Under de senaste åren har de gifte n att betah abonnemangs­ politiska partiernas ungdoms avgiften på fyra 'mark. A organisatoiner lyft anslag som också andra tidningar i efter­ i storlek legat skyhögt över hand kräver tidigare prenume­ dem som tilldelas icke politiska ranter på abonnemangsavgift:

i de

samhet eller som ,e n följd av investeringar i lokalen

både ungdomsföreningar

ar

tytt slag blev möjlig

har en livlig verk­'

SöU:S

i

söka få till stånd en sam­ tonårsrevy. hällsengagerad Premiär i mars i samband med ungdomsdagarna. Man hoppas få in den som en tea­ terkurs i medborgari-nstitu­ tet med Kurt Gullberg som ledare.

inom ringen som borde upp­ muntras och som skulle kräI Dagsmark tänker man va uppföljning av en ledare fortsätta med den renove­ för att inte _rinna ut i san­ ring av lokalen som påbör­ den efter en tid. jats under sommaren. En hel del aktiviteter har inEn kvällskurs för sekretera­ letts eller planeras inom rin­ re skall ordnas under hös­ gen. ten, likaså en ordningsman­ - I Tjöck har tonårsklubben nainformation. "Apollo VIII" irilett sin - Tjöck och Lappfjärd tänker verksamhet. fortsätta samarbetet kring - I Kristinestad skall man för­ en nyårsrevy.

ligen inledningsvis sä här: "I avsikt att få klarhet I vem som vill ha österbottniska Posten har SÖU senaste vecka sänt" ut ett brev med uppma­ ning att erlägga prenumera­ tionsavgiften för 1970. Brevet har tyvärr gått till en h-el del personer som prenumererat." Detta är för det första en direkt lögn. Brevet som sändes ut innehöll ingen fräga om hu­ ruvida adressaten' ville ha ÖP eller inte. Tvärtom uppmana­ des alla som inte ännu erlagt prenumerationsavgiften att gö­ ra detta, För det andra fäster man sig vid passusen att bre­ vet "tyvärr gått till en hel del personer som prenumererat-_ Vilka var det då meningen att brevet skulle gå till? Det enda försvarliga med brevet vore väl om det hade sänts ut tiD personer som verkligen prenu­ mererat men som sedan för­ summat att erlägga avgiften. I det fallet hade SÖU bara gjort vad varje affärsföretag någon gäng tvingas -göra. näm­ ligen krävt sina kunde pil. er­ sättning för en vara som blivit köpt men inte betald. Nu har dock uppenbarligen avsikten inte varit att skicka kravbrevet till prenumeranter, dvs. kunder. utan till personer som över huvudtaget inte pre­ numererat på tidningen, Sålun. da har SÖU, här förfarit på samma sätt som diverse skojar­ företag vilka sänder ut varor som Ingen vill ha och sedan kräver in betalning för dem. I princip är naturligtvis ett sA.­ dant förfarande stridande> mot - all god affärssed, och SÖU har ingen som helst rätt att kräva in en prenumerationsav­ gift."

/Det enda vettlgfl är, som öP ser det, att SÖl]:s arbetsut­

skott inte ägnar mera tid och

krafter åt innevarande år, utan i stälelt satsar på prenumera­ tionskampanjen för nästa år.

Att ta det olyckliga brevet som förevändning för att komma åt ungdomsrörelsen och ungdoms­ tidningen är dock att ta till i överkant.

svenska institutrektorn i Vasa. träffas på sitt kansli i Handels­ esplanadens folkskola eller ger teL per uppgifter närmare 15308. h f


ÖSTERBOTTNISKA POSTEN

l!'redapn den 18 september 1970

Också kristna unga har roli t! De

flesta föräldrar

"sätter" är ca tjugofem ungdomar, som vuxit

samman

kring

söndagsskola. samlas regelbundet på onsda- Nu ligger missionen Där går barnen i några år, men gar. Det senaste året har an- om hjärtat. Vi vill nå med talet ungd mar stigit avsevärt. liga, alla "tomma" mister sedan kontakten kyrkan. Först vid konfirmatio-Vår grupp är nämligen föremål och ge dem ett nytt, i

sina barn

rik d-

nen

vår

tro.

oss varmt

Slutar l{·ontal(ten här?

alla olyck­

ungdomar

rikt liv -

bekantskapen. för livlig bön. Vi har vår egen livet med Gud. Men vi vill inte försvinner ungdo- styrel!ie, som planerar en ter-bara ge dem ett nytt liv. Vi vill

återknyts

Men sedan men - eller gör den det?

mins program åt gången. S'å1e- erbjuda dem att komma med i vi ungdomar vår grupp, så att de kan växa Gå med i en kristen ungdoms­ des bestämmer grupp! Det brukar konfirmand-precis hur vi vill ha det. Vad- i sin tro. Alla kristnas uppgift

i

läraren råda sina konfirman-v i vill ha är t.ex. ett bibelstu-är att missionera. En nykristen der. Finns det verkligen vanli-dium per månad, wolleyboll en är redan ett stort missionsverk. ga ungdomar, som är kristna, gång i månaden, sångkvällar, Vi i ungdomsgruppen vill att

" brukar konfirmanden tänka. Till festkvällar m.m. Dessutom har flera ungdomar skall bli krist­ det kan jag lugnt svara: "Det vi kyrksöndagar och missions­ na, så att Guds storhet kommer

till sin rätt. Ensam förmår män­ Varför går du kvällar. "Ungdomar funderar ofta över niskan ingenting, men med Guds i en kristen grupp? Är du rädd att mista det kristna budskapet. I bibel­ hjälp förmår vi allt.

finns massor".

t.ex.

inte

med

dina gamla kamrater?

Är du studierna försöker vi klarlägga rädd att bli hånad eller att va-detta. Kroppen får sin träning ra tvungen att gå omkring all-under wolleybollspelen. Ungdo­ varlig? Du behöver inte bekym­ mar tycker om att sjunga. Nura dig. Kristna ungdomar är förtiden finns det så många figlada m nniskor, som vill göra n niedr kande sånger. Dem .. sJunger VI Ibland en hel kvall. något for andra.

I

I

Ungdomsgruppen i Vasa har l_ Låt mig få berätta om den ungdomsgrupp jag är med i. Vi en fin sammanhållning. Vi har .

Vägen till Gud är öppen för

alla som vill gå den. Jag själv

har inte en sekund ångrat att

[

jag valde den.

En stor hjälp

har jag fått av att vara med i ungdOmSgrUppen.

Söndagsskolan är barnens första kontakt med kyrkan, en kontakt som senare återknyts i och med skriftskolan. Efter konfir!Dationen försvinner ungdomarna igen - kan­ ske rädda för att bli hånade av sina kamrater om de fort­

"SUSlE"

sätter att gå i. kyrkan eller kanske tror de att en kris­ ten är dömd att gå omkring och se allvarstyngd ut. Kom m ed i en ungdomsgrupp och se hur vi har det! uppmanar signaturen Sussie i denna uppsats. Vi är många och vi har trevligt, intygar hon. .

I

rådet satt alla medlemmar med Högsta Myret och fadern fick på huvudet.i Hela myr-hastigt slut på syret. Myrele­

luvor

samhället funktionerade nu på ven insåg att Rödluverevolutio­

ett helt annat sätt än tidigare.

målade myrskolan satt en myr­

elev och grät. Hennes mor satt hade

Hon

fick

inte

säga

högt· vad

hon tänkte om S111 fars mörda­

I en skolklass i den nu röd­

fängelset.

nen hade gjort slut på hennes och alla andra myrors frihet. Hon

Föredrog blå-vitrandigt

i

I

begått

re, ty i så fall skulle hon också bli mördad. Hon kunde lika !ri­

tet skriva öm mordet; eller vän­ da sig till en domstol. Hon var

det grymma brottet att bli fånge i sitt eget myrland, fån­ misstänkt. Det räckte. Föregå­ gad av sin egen dumhet, lik­ ende kväll hade myreleven fun­

nit sin far utanför myrstacken,

• Två av flickorna i en ungdomsgrupp i Vasa.

l r

"

stryp t och med röda luvor må­ van på huvudet. Hon trodde att utgjorde lade över den nakna kroppen. rsak:. fadern hade anförtrott den betydde frihet, jämlikhet majoriteten av myrskolans ele­ ver. Luvorna i den lilla skolan SIn kamratmyra att han före­ och broderskap. Hon hade ge­

Rödluvorna

Saga om myror med röda luvor D

som

mindre

som

r.u

<\

märkte till sin förtjusning att drog blå­ och' vitrandiga luvor. nom det kastat sin mor i fän­ alla myrbarn i alla myrskolor i Kamraten hade rapporterat till gelset och dödat sin far. De alla myrstackar gick omkring :--; . unga Rödluvorna hade längtat med röda luvor. Myrstudenter­

na vid alla myruni1e rsitet var Det var endast de yngre my- lika förtjusta i de röda luvorna.

et var en gå,ng små myrbarn,

,gick i myrskola i en rorna i myrskolan som beund-

myrstack.

De

Nu bestämde Luvorna vid alla rade Luvornas "mod" att vara lärdomsinrättningar att deras uppstudsiga mot myrlärarna lärare och rektorer också skul­

trivdes

bra i sin skola och myrlärarna

var" trevliga. I myrskoran gick

__________

-

Om myror med röd-grön­

randiga halsdul,ar och röda luvor handlar riet.

gick

''grönrandiga

klädda

långa

och. som Rödluvorna, lika tuffa och la högre och lägre ämbetsman­ halsdukar samhällsfientliga i sitt upptr:ä-naposter i myrsamhället skulle

i

röd

och röda luvor. De andra myr-dande. De lyssnade mycket nog­ berättas av luvprydda personer. barnen kallade dessa Luvor och gran t på det som Luvorna sade Vid myrradion fick alla sparken

betraktade

dem

som

konstiga och

myrfigurer, ty de var inte som den

acc pterade alla påståen­

utan

att

blinka.

som

inte

bar

De små myrhallåan

I

i

röda

ruvor

och

myrtelevisionen

alla andra. De trivdes inte i sin myrorna tyckte att det var en måste bära röd luva trots att skola, de var oförskämda mot stor ära att bli "upptagen i Lu- färgen klädde hellne illa. Myr­

sina lärare och gjorde sitt bäs- varnas krets och med stolt min ta för att störa lektionerna. Lu­

vorna

mot

protesterade

inte

kallade de sig också Rödluvor.

bara Aret var 1970.

undervisningen i skolan utan mot hela det dåtida myr­

samhället började likna en myr­ kallade det Myrorna stack.

RÖdluverevolution. De fullvuxna myrorna

vak­

nade ur sin dvala med en röd runt halsen. De myror högt och gällt i hela myrskolan. Snart hade alla de myrelever som vägrade. bära de röda lu­ Men de andra jämnåriga my- som log föraktfullt åt Luvorna vorna stönade i sina gravar rorna i skolan brydde sig inte gått ut myrsimlan och lika med Luvor på huvudet. Följ­ samhället.

Deras

röster

Ingen vågade le

ljöd

snara

om det. De nöjde sig med att snart gick alla de övriga myror­ aktl\gen blev de flesta myror le föraktfullt åt Rödluvornas na i skolan omkring med röd­ Rödluvor medan de ännu levde. påhitt och betrakta dem som och grönrandiga halsdukar och Många föredrog att fly till ett

I

mer eller mindre tokiga: indivi- röda luvor. Nu vågade inget annat myrland i stället för att der. myrbarn ens le åt de mäktiga bli luvbeklädda. l Hiigsta Myr-

I

Jovisst.

dethär

efter frihet och fått den i form av fångenskap och död.

kåse­

Det är avsett

som en

och uppträda ohyfsat. De yng- le bära röda lUl/'or. De fullvux­ bl. a. några komiska myror som re myrorna ville bli likadana na Rödluvorna bestämde att al­ alltid

som många andra myror. Hon hade frivilligt lagt den röda lu­

PROTEST mot utvecklingen i

skolorn a,

som den uppfattas av skri­ benten

Helena

WärnA,

abi­

turient i Jakobslads samly­ ceum.

Eftersom

politiken

alltmer vinner i ns teg i skol­ världen

bord..

allsidig

och

elever a

Objektiv

infor­

mation om de olika partier­ na för att ha en möjlighet att själva bilda sig en upp­ fattning om skepndet. anser Helena som frulj.ta.r att myr­ sagan

i

kåseriet

eljest

en

dag blir sann.

öP

välkomnar

debatt

i

ämnet politiken och skolan, aktuellt ning

av

också. det

med

cirkulär

anled­ skol­

styrelsen gav ut nyligen.

SÖDERUT TILL VINTERN? ALDRiG - SEN JAG FICK BERGULLSISOLERING I HOLKEN.

(ADnons)


öSTERBOTTNISKA

Träffa din vän -·och många hundra andra på ung

Fredagen den 18 september 19'70

POSTEN

msföreningens stora,· gyllene och myc­

ket efterfrågade

-. SÄSONGOPPNING·== •

I

LAPPJJ1ÄRD

BUSSTRAFIK: Vesters

från övermark

kl·

19.15 via Närpes, Tjöck och KristiBestad.

-

I

Lördagen den 19 sept kl 20-02.

JÖRGEN P,EYERSI·N MED GöRAN öDNERS ORKESTER

Nu är det höst. Så då kan vi inte låta bli att säga. ÄNTLIGEN! Är det säsongöppning i

Yffermark ården

Servo gr. 4 .

Funkt. gr. 4.

den 19. 9. kl.

20-02

Tag tillfället i akt! För där får ni dansa till tonerna av två riktigt

populära orkestrar, nämligen

BUSSAR: Från Dagsmark kl. 19 Rangsby kl.

via

K:stad-Pjelax.

Från

19.30 via Nämpnäs. Från Pörtom 19.30 via Över­

mark. Från Kaskö kl. 20.

§1i.g:Johans

DANSEN fortsätter på söndagskvällen den 20. 9. kl. 20-.

Z---X·C

Servo gr. 5.

Funkt. gr. 5.

Hösten är här - Ni är alla välkomna att börja säsongen där vi alla trivs

* NYBY

I

LöRDAGKVÄLL KL: 20---@

.

Dansmusiken som passar alla sköts av

*

a· ZOTC

I

BINGO Alla söndagar kl. 19.30 Alla välkomna. Fina priser

.

1*

BUSSTRAFIK: Turbussarna från Vasa kl. 19.30 och 20.30. Kl. 19.15 från ö Malax hlg via Kårbacken; kl. 19.30 från Långåminne via Paxa! och Viss. Kl. 19.00 från Töjby.via Helenelund, Harrström, Taklax, Korsnäs och _Molpe. FACKLOR

FACKLOR \

SA'SONGENS FöRSTA

INNE

dans·

till musik av två topporkestrar i lördagen den 19. 9. kl. 20-01

Ordllillgsgrupp II

ORAVAIS

Serveringsgr. IV

BUSSAR: OT från Vasa Neptunbaren kl. 19.00 via ,Kvevlax och Vörå. Haldins från Jakobstad kl. 19.00 via Nykarleby och Jeppo.


öST

Fredagen den 18 september 19'70

RBOTTNISK

POSTEN

A

Marchaller

::E"'"'--�.. « -

: i

LÖRD. DEN i9. 9; KL. 2

1 Ordn . gr. '7

GRANADA och- DANNE5

B ilj. gr. 4

• DISCO • DISCO • DISCO • DISCO • DISCO • DISCO • DISCO • DISCO • DISCO _

OBS!

Busstiderna

Bussar: Haldins från Qravais 19.30 via Jeppo, Kovjoki. Haldin från Monäs -19.30, via Ny­ karleby. Haldin från Jakobstad 20.00. Kronhmd från Såka 19.30 via Gamlakarleby 19.45, Kronoby

20.00.

Widjeskog 'från

Småbönders

19.15,

Terjärv 19.30 via Lappfors.

Marchaller

Mar{;halIer

EMET

säsongavslutning lörd. 19. 9. kl. 20.00-02.00

samt natur.ligtvis

firar vi tillsammans med ljuva

toppel1,dansmusik

Päivi Paunu Ined orkester

Pentti

av

KUDl!ari

Vi tackar danspubliken för i sommar, hoppas vi-träffas alla nästa vår. Emet foJkparksförening ,r. f.

Bussar som tidigare

Fyrverkeri EN

STORT FYRVERKERI

Servering

HEJDUNDRANDE

Terjiirv <'uJ.,' STORT FYRV ERKERI

SÄSONGAVSLUTNING I

K I S A M A .J A

lördagen den 19. 9. kl. 20.00-02.00

Dans till sommarens. fem populäraste orkestrar: Pentti Kunnari, Er ki Tapani, Ippo Mustonen, Taisto Ahola och j1oporkestern Nummisuutari

Bussar som förut STORT FYRVERKERI

STORT FYRVERKERI

BIO SCALA Nykarleby De oövervunna - T -

fredag kl. 20 söndag kl 18

direkt

och 20.15 ,

"KupJasommaren" Jängre

ifrån

för

att

\

ödemarkens la - F. . Onsdag kl. 2Q

fortsätter med garanterad värme.

höra

fin

dansmusik.

o - Väglöss är alla som kör långsammare än v själva. Fart­

Bussar som förut,

dårar är alla som kör fortare vi själva.

ii

Hipp, hipp hurra åter -dags- i

DANS

glftofifa

lördag en den 19

I

9. -'70 kl. 20.

Kjell-Jörgens (

från

Gerby

Information för or dningsmän I

i Över­ inom Närpes och Malax Länsmansdistrikt hålles mark Hemgården t'Isdagen 22 sept. kl. 19.00. Diskussion bl. a_ om

kl.

_

_

_

o.

ROMANTIK.

1.

BUSS från Panike kl. 19.15.

19.00 via ISkmo, Koskö o. Kvevlax.

STÄMNING-

BJöRKöBY

CARACAS

Zigano

Ekman

I

lördagen 19. 9. kl. 2

2.00

BUSSTRAFIK: Stadslinjen från centrum kl. 19.30 via G.-Vasa.

,

_

heter som' nöjesarrangör föreningarnas skyldig " ldigheter och rättigheter sky S n ordningsmånne deras uppbehovet av kvinnliga ordningsvakter och gifter . . belysningen vid och k ring festplatserna Sjunde ringen.


öSTER BOTT N I SK A

'

Fredagen den 18 september 1970

P O S-T E N

KARPERÖ DANS

söndag 20. 9

FULLSTÄNDIG VÄRME I HALLEN o. BUSSAR: Håkans fr. nedre torget

kl

VÄLKOMMEN NÄSTA VAR

TACK FöR_I SOMMAR

.

{r Lillby söndagen 20. 9. kl. 20-24 säsongens sista

kl.

20

SERVERINGS PA VILJONGEN!!!

19.45,

20_30

o.

21.10.

V. Hankmo

tonårsklubb med tad mot fjällen eventuellt revy,

bingo,

är några andra av de aktivite­

ga. Avsikten med teater inom

tonårsklubben är att uppmunt­

ra nyrekryteringen bl.a. för re­

höst, vyerna som uppskattas högt i' blicken rik­ bygden. I praktiken innebär det­ i

vår, ta att ungdomarna skall kompo­

nästa

stordanser, nera ett c:a halvtimmes show­

medlemsjulfest

men ,i - Övermark uf:s

m.m. program till

Under

julfesten.

vårterminen

kommer

verk­ man i huvudsak att rikta in sig

samhetsplan inkommande sä­ på att skaffa pengar till fjäll­

'

Inträde 2:--.

19.30 via Petsmo

ter som skall sysselsätta de un­

m.m. Detta bildar grundstom­

kl

·ta hand att spinna kring teater­ frågor. Disco-dans och make-up

Övermarkunga spelar teater reser till fjälls' Spannmålsinsamling

med

Fr.

resan, som samtidigt blir klub­

song, beslöt föreningens sty­ Bussar som förut.

bens avslutning. Småprylar och

relse senaste vecka.

En plan för

hobbyarbeten

tonårsklubben,

skall

tillverkas

för försäljning och basar.

som i år för första gången går

Spannmålsinsamlingen

i medborgarinstitutets regi, ut­

de äldre

formades' också. Höstens verk­

verkställa

samhet i klubben kommer i förs­

medlemmarna

som

skall

blir ett försök att

få ett tillskott i kassan som är i ett skriande behov av pengar,

laranläggningen ville inte rik­

bl.a. för att man skall kunna

tigt. En diskjockey hade väl­ betala räntorna. också behövts för att sätta fart på tillställningen. O Känner du någon som vill . " ' ' ' ? Utomhus grIllade man korv salJa en begagnad b Il . och kl. nio brakade ett snyggt . - JaVIsst, Johan Persson. fyrverkeri mot den svarta him­ att han Är du säker på len. På onsdagskvällen, efter ÖP:s pressläggning, kulminera- verkligen vill sälja sin bil? -----

I

de ungdom

venemangen

popgala med modeshow.

a Utid mera

i

en

I

-

- Ja nä§tan. Jag sålde den

till honom i förrgår.

på-VASABÄTARNA ...

Hur skall det gå med Ebbe Shadow nu? Ebbe är en liten g ris och är The Messengers mas

kot. De fyra i gruppen .fr.v. Johan Klingenberg Purrno, Kersti n LiIlhannus Vasa, Roland Näse Gamlakarleby och Christer Ton berg Nykarleby hotar att upplösa gruppen. De har inte chans

att öva eftersom de bor på skilda orter och drag

till

ohan dessutom gö r sin värnplikt. båda tävlingarna

hade inkommit och domarna

DISKOTEK

fick ett oväntat drygt arbete varje dag. Det började med

dans

lördagskvällen och

på söndagen

bänkade

man

sig till fest på dagen. Det såg

lite

glest

ut

i

salen, men

stämningen var god. Alldeles

särskilt roligt hade man åt de hälsningar programleda­ ren

Anders

G.

Lindqvist

fram förde i sin gåva i toner­

special.

Mycket applåder fick ock­

så The Messengers

för sin

vid, bedömningen.

intresserade

publiken

Karlsson NSU.

Olav Stor­ på måndagskvällen. Ca trettio

sist­ av dem stod-kvar och tittade på nämnda utlovade bättre ord­ när kamraterna sprang som ning

NUFS.

Den

på danserna i vinter. skottspolar i sitt sökande efter ordnings­ kontrollerna. Det var

Man skall avlöna

männen

och funktionärerna

de har planer på att lägga av.

i större utsträckning än hit­

'Gammelfarfar' och tonåring­

=--

roligt dethär,

ett ökat an­ tyckte man och bänkade sig ef­ Portförbud för bråk­ teråt inomhus för att se några

vilket medför

svar.

arna från Socklot bidrog vi­

Till UME A och O:VI K

det är r oligt

gård SöU och Raymond Se­ unga hade mött upp, men endel gerwall

stakar skall också tillämpas filmer. På tisdagseftermiddagen för­

tills.

vandlade, som sagt, några ung­

sagt domar ,den stora festsalen till När får vi diskotek. Man skärmade av med

Ett diskotek, vill

SI im

dare till programmet. En vik­

ungdomarna ha.

delningen från de tävlingar

får tag i' en lämplig-lokal, uppmed färggranna teckningar

tig punkt var också prisut­

- i teckning och uppsats­ skrivning - som hållits-i skolorna. Ett hundratal bi-

det? frågades det. J(I om vi hjälp av kulisser

och prydde

blev svaret. Man söker just och affischer. Man hade det se­

nu med

ljus, och lykta

diskotekutrymme.

I priset ingår resa tu r,retu r, övernattning ombord, 2 måltider och morgonkaffe

Priser:

Orientering i terrängen runt mest pär de lokala frågorna med hjälp av dök upp. Svarare var Anders ungdomsgården G. Lindqvist FSU, Frey fotografier sysslade man med

sång och musik och många

med Anders G. beklagade att

gården finns inte i detta nu. Bildorientering

Söndagskvällens estradde­

batt

chans att få rum i ungdoms­

, S'p E C I A L P R I S

ett nare på kvällen smått bekym­

Någon mersamt med tekniken. Högta­

till SUNDSVALL

44:48:-

TREVLIG LILLSEMESTER - tillfälle tiH dans ombord o,Sh inköp till sjöpriser.


öSTERBOTTNISKA

Fredagen den 18 september 1970 "

POSTEN

T

Frälsi§ trygg arbetsplats i London mer{�äet är lätt att råka illa ut, o

JAG RESTE till Eng. tänka att man råkar illa ut när utan pengar till hemresan och

land J"edan i maj och 'en

vecka hann jag ha semes­ ter

innan

jobba.

inledde

jag

reser

i

frälsningsarmens inget jobb. De blir mycket lätt byten för "välvilliga". hjälpare.

fick en

bild

av

varför Därmed kanske hemresan ald­ '

började unga flickor råkar illa ut i stor­ rig blir verklighet. Jag fick en inblick i fräls­ Den första juni staden London: jag mitt arbete

Frälsningsarmeus

man

namn. Jag

När jag arbetat en dag på ningsar.men!!

arbete

och

jag

Aucklandjl -Var jag panikslagen. måste erkänna att jag beundrar se­ Skulle hela min sommar fak­ dessa människor som helt går

mesterhem för organisa. tiskt gå i grovjobbets tecken? upp i sin gudstro och sin vilja tionens egna missionärer. Jag var dödstrött och fast be­ att hjälpa andra människor. Platsen hette Auckland , sluten att resa följande dag. Frälsningsarmen och

borde

en

fanns i Upper- NOl'. Men vart skulle jåg ta vägen? eloge för sin sociala insats. Där­

wood, cirka 20 minuters

väg från London cit}.

Pengar till hemresan hade jag emot

var

jag

inte ännu och ingen ny arbets­ överens· med

plats att gå till. Det är direkt frågor.

Jag

nästan

dem

var

i

aldrig

religiösa

den enda på

O ,MIN UPPGIFfvar alt otänkbart att sluta en arbets­ Aucklands som inte var med­ sköta hushållet, dsv. städ. plats i England utan att ha en len) av organisationen och jag annan

lut.

Engelsmännen utsattes

ofta

för

direkt

på­

ning, diskning, 'matlag . är nämligen inte så generösa tryckning. Avsikten med denna ning, dukning, bäddning påtryckning var givetvis att få med nya arbetstillstånd. osv, osv. Min arbf"tstid Jag var tillräckligt klok för mig· till en hängiven "salvatio­

uppgick till 57 timmar i att inte sluta utan beslöt att nist". I veckan och min lön var se tiden an. Mina vänner fick Inga i'ndivider större än cirka 70 rätt, efter ett par dagar ver­ inte bara kaptener. kade ingenting så dystert läng­ penni i timmen. Jag fick stå i rätt mycket eftersom

re.

stället hade gäster vilkas

antal ibland uppgick till

tjugo.

Men påtryckningen hade helt

Lätta byte n för 'välvilliga' hjälpare

naturligt

motsatt verkan, jag

fick motvilja mot deras hängiv­

na tro. Det finns också många

inom frälsningsarmen Men jag tycker synd om des­ regler sa unga flickor·som kommer till som jag aldrig skulle kunna

Jag har inte tidigare kom­ ett vilt främmande land. När acceptera. Men jag behöver in­ mit j kontakt med frälsningsar­ de upptäcker att. vistelsen inte te göra det heller, men det en­ att armen mim. Endast ett par gånger bara är en dans ppå rosor utan da jag kan säga fordrar den enskilda individens har jag träffat parsoner som också hårt jobb, blir de förtviv­

• Piccadilly Circus är ett namn med klang av London i de fles­

tillhört armen. Men genom kon­ lade och slutar sitt jobb. Utan totala uppgående i organisatio­ Säga vad man vill, men taktey fick jag jobbet på Auck­ att ha nytt jobb och nytt ar· nen.

enna berömda omgivning.

tas öron. Mona-Lisa förevigad i

Dessa unga flic­ några individer träffade jag in­ velsen att se det som jag all­ inom officerskåren. Bara snart att det te tid velat se. Carnaby Street hakaptener, överstar, majorer till ett främmande land på. inte finns nya arbetsplatser de charm men Kings Road där­ Knappast behöver man miss­ var som helst och där står de, och brigadörer inom The Salva­ emot luktade pengar och "ra­ tion Army. dikalism som kvicktänkta afTrots ett hårt jobb och färsmän slagit pengar på". Här många intryck och upplevelser såg jag hur mycket pengar man som fick mig uppriven, undrade kan åstadkomma av vår tids och ibland fylld med en äcklad ungdoms radikalism; frihet och känsla, måste jag erkänna att revolution. Man har komersia­ jag beundrar mycket inom liserat den ideella iden som nåfrälsningsarmen. Bl.a. känner gon gång bultat i en äkta hipjag en motvillig beundran deras pies' hjärta. Nu var, hippie nå"totala uppgående i deras ar­ got inne och något som kosta­ me". För att inte tala om deras de och något som man kunde sociala hjälpverksamhet. göra stora pengar på. Trots allt trivde jag mycket Min vistelse i England var bra i England. Jag ville inte alls åka därifrån när den dagen sagolik. Jag hade hela tiden en

lands och jag ansåg att det var betstillstånd. den

tryggaste

vägen att

resa kor

uppptäcker

dagskvällen skall man ha dans

och maskerad. torsdagskvällen På

skiljer

man på sig och på svenska blir det- en debatt rubricerad Hur kan ungdomen påverka de an­ gelägna besluten i samhället.

Ungdomar skall fråga ut kom­

munalgubbarna.

Fredagen

är

vikt för något som man kallar hemgjord modeshow. Det är

meningen att ungdomarna själ­ va skall visa sina egna kläder och på detta följer diskodans.

På lördagen blir det stor popshow med dels lokala pop­ känsla av frihet, lättnad och band och dels något berömt lycka. Därför att jag var fri, band utifrån. vilket är ännu bara någon som försvann i inte klart. d r ärfö gde don och män n i Lon Under hela veckan har ung­ att jag där kunde träffa mänett eget fönster i ett domarna hudniskor av alla raser och färg. Ibland kunde någon skri- varuhus med utställning· som

var inne utan jag var ytterst

motsträvig när min båt skulle

gå. När båten avgick från TiI­

, bury gav jag ett högtidligt löf­ te till alla luftkranar· och atti­

raljer på kajen:

TVASPRAKIG

- Jag svär,

jag kommer tillbaka!

har

Engelsmännen är artiga och ka efter mig hur jag. en vit jag hade under hela min vistel­ kvinna. kunde gå i sällskap se en känsla av lättnad. Lätt­ med en svart. Jag försökte sätnad därför att ingen glodde på ta mig över det och inte bry

anknytning

program.

till

Affischerna

veckans

kommer

man troligen att tillverka själ­ va och i - övrigt försöka få ung­

domarna med i arrangemangen vårt mig· om, men jag skämdes över så mycket som möjligt. Visst är Eng­ min vita ras och jag skäms fortpå min rasfränders Ungdomsnämnderna pla,nerar­ land klädgalet men inte sjukt farande föreläsningsserie i som Finland. I Finland "måste" vägnar när de påstår att t.ex. också en kläderna som man gör j

kläd galna land.

man ha en speciell stil på klä­ zigenare eller negrer inte har höst. Bl. a. har Allan Store lo­ derna för att inte hånflinas åt. samma värde som vita eller att yat berätta om Israel och Nis­ för­ om I England hänger man, på. sig de är latare och dummare. Då se Grahn föreläser ningsteknik och om r en vad man vill. Det spelar ing-en skulle jag vilja smutsa ner min kommun fungerar. Det ar me­ . .. .. , roll. Ine-en tittar. vlta farg for att mgen skulle ningen att man skall ta upp akKnäpp av att se att jag är vit, tillhörande, tue Ila ämnen' som ungdomarna bara få se den ras som inte värdesätter själva föreslår och man skall

I

• Darrig bara av att få se Carnaby Street, som hon alltid öns­

kat få se, säger Mona-Lisa Lillhonga att hon blev. Här avbil­ dad på den berömda popgatan.

Carnaby

Street

och

Kings

Road såg jag naturligtvis och

blev lite knäpp bara av upple-

l

någon annan än sig själv.

Mona-Lisa Lillhonga

1I

'inte bara hålla till i staden utan också resa ut till Öja och Karleby.

"

,

-

.


ö ST E R B O T T N J SK A

P O S TE N

Fredagen den 18 september 19'7e

På Mosl va-flodens strand

"GIV AKT!

- ett av en träpalissad och trätom. Ända hit kom Namnet Kreml lär också här­

TilJ höger

minnesmärke!

tyskarna." Guidens

kiara

och stamma från ett gammalryskt

tydliga röst kungör för oss att ord för timmerstock. Efter di­ vi nu närmar oss vår resas hu­ verse nya murar

och befäst­

Vi har ningsverk restes på 1400-talet vudmål - MOSKVA. rest i flere dar redan, men av den mur som finns kvar i dag.

reströttheten syns inte ett spår Muren är av mörkrött tegel och ty alla är spända på att få se tjockleken är melJan 4--:;-6 m och bli bekant med en av

ärld medan höjden varierar från 5­

ens största och viktigaste stä­ 11

meter.

Den

sammanlagda

längden åter är 2235 meter och

der.

Vi visste naturligtvis att sta­ med .v issa melJanrum finns run­ den var stor, men inte att den da eller fyrkantiga torn. Torn­ var så enorm som den visade ens antal påstods .vara 54. sig vara. Visserligen hade gui­

den

berättat att det bor om­

LuftIwnditionerad .

kring 6,5 miljoner' människor i . Moskva och att ytan är 87500

hektar men siffror är ju bara

rubinstjärna In till Kremlornrådet kan man

siffror. Det är först när man komma genom tre av tornen av själv står mitt i myrstacken vilka vi här kan nämna Spaska­

som också är den som man inser vad de betyder. ja tornet egentliga huvudingången. I det­ ta torn finns ett klockspel med

Kreml nav

35 klockor vilket man får höra

i cykelhjul

Trots

skor

att så

många

är

lätt

bor

område

och ta sig

ett

det

fram.

i radion varje dag kl. 12 och'

männi­ 24. I toppen av tornet finns en

relativt att

Detta

litet stjärna av rubinglas. Stjärnan

hitta väger över 1 ton och är 4 m mel­

beror lan spetsarna. På kvällarna upp­

naturligtvis på att Moskva har lyses den inifrån av en 14 000

en som det förefaller redig och

atts lampa och dessutom är

bra stadsplan. Lättast förklaras den

luftkonditionerad

planen 9m man säger den liknar motverka den enorma

för

att

värmen

ett cykelhjul. Skenan motsvaras som lampan åstadkommer. Tor­

då av en ringväg som går kring net påbörjades redan på 1400­

hela staden. Denna ringväg är talet. men spiran är från 1600109 km lå"..,. Ekrarna åter mot­ talet. svaras av breda gator av vilka

vi kan nämna Leningrads Pro­

spekt, Gorkij gatan, Warshawa

Prospekt, Lenins Prospekt etc. Hjulets

nav

motsvaras

natur­

ligtvis av stadens absoluta cent­

rum - Kreml.

Innanför Kremls murar finns

många intressanta saker att se.

Dessutom

har

landets

högsta

administrativa ledning sitt säte

där. Och även sådana byggna­

der är ur turistsynpunkt intres­

santa. Av de sevärdigheter som

Kreml är själva kärnan i Mos­ man visar ligger de flesta kring

kva ty det var kring denna borg Kremls

absoluta

centrum

den

• Moskvas centrum: I förgrunden Leninmausoieum. Till höger den taggiga Kreml-muren med

det höga Spaskaja-tornet. Mellan mausoleum och muren finns den berömda Gravlunden. I bak­ grunden den vackra Vasilij-katedralen och det av finländare inredda hotell Rossija.

som staden började utvidga sig s.k. Katedralplatsen. Där finns residenset flyttats till Peters­ byggnaderna på Kreml är Ivan erövrade av Napoleon då han I sedan furst Dolgorukij för nå­ bl.a. Uspenskij katedralen, som burg for man till Moskva för Velikij klocktornet. Det är hela retirerade från Moskva år 1812. got över 800 år sedan uppförde i tiderna var tsararnas krö­ att krönas i denna katedral. 81 m högt och dess guldskimUtanför Kreml, närmare be­ ett befästningsverk bestående ningskyrka. Till och med sedan Man har nu försökt få kyrkan i rande kupor höjer sig synligt stämt på dess östsida utbreder samma tillstånd som den varit över alla de andra guldglänande sig ett av världens mest beröm­ tidigare och har lagt ner myc­ kyrkokupolerna. Framför tornet da torg _ Röda Torget. Nam­ ket arbete just på att restaure­ står världens största klocka, net härstammar egentli gen från ra målningarna i den. Särskilt Tsarklockan, som väger över g då ammalryska och betydde iögonfallande är en hög vägg 200 ton och har en diameter av "det vackra torget", men efter med bilder, ikonostas, som skil­ 5,85 m och vars höjd är hela revolutionen blev det Röda Torjer skeppet från koret. Längs 6,18 m. Den gjöts år 1733-35 g.et trots att det till färgen är väggarna åter finns en hel mas­ i en grop och hissades med hjälp vilket annat lika grått som sa sarkofager i vilka kvarlevor­ av hästar och en glidbana upp i torg 'som helst. Torget är otvi­ na av de högsta kyrkliga ledar­ sitt torn men vid en brand föll velaktigt mycket imponerande. den ner och skadades. Klangen na finns. När man står i ena ändan ser från dess pendel lär ha hörts man inte den andra! Detta be­ femtio kilometer. En bit ifrån Kyrkorna stall ror dock inte påatt det skulle står tsarkanonen. _Åven den är åt Napoleon vara så långt utan. på att det imponerande med sina 40· ton, liger på en kulle. Längden är Av de andra kyrkorna kan 5,35 m långa eldrör och 890 inte så imponerancle, men 400­ Ärkeängelskatedralen nämnas. mm:s kaliber. Med denna skulle m är i alla fall en hel de] och Den var å sin sida gravkyrka man försvara staden men den bredden är hela 13 0 m så nog för Rysslands tsarer ända fram kom aldrig att användas ty näI." finns det svängrum där. till Peter den store och detta Napoleon kom var kanonen o­ På alla sidor om torget finns har lett till att det är trångt brukbar ty den var då redan ty sarkofagerna står tätt. över 250 år gammal. Ivan den för­ Röda torget skräckliges grav,- som öppnades

inne

Här finns bl.a

så sent som 1964 varvid en må­ lare avbilade hans ansikte. Många

lika grått som andra

av kyrkorna hade På <:>mrådet finns dessutom varit rikt utsmyckade me'd guld det berömda Kongresspalatset och silverföremål,. men när Na- som rymmer 6000 personer och polenon intog staden använde där tal som hålles kan simul­ han kyrkorna som stall och tantoIkas till 22 språk. Vidare

• !' Ända hit kom tyskarna". M innesmärke Moskva tyskarna kom under kriget.

över

hur

mycket intressanta byggnader. I ena kortändan står den mycket berömda

och

vackra

Vasilij­

katelralen. Om denna berättas att tsare.n lät sticka ögonen

ur

arkitekten som byggde den sA

att han inte skulle kunna c&­ en lika vacker kyrka till

mera är den endast m och har en stor samling ikonbil­

der: På andra kortsidan åter lagerrum och bortförde allt lös- finns här S,!,erdlovssalen, Arse­ finns Kulturhistoriska museet i nalen etc. etc. Utanför Arse­ en vacker 1800-tals nära tagbart av värde. byggnad. En av de mest iögonfallande nalen står kanoner som man Längs den ena långsidan av

I


öSTERBOTTNISKA POSTEN

Fredagen den 18 september 19'70

Välkomna till

BOKKLUBB 44

1. PAR OM PAR av'&ngt Linder, en av Sveriges bästa under hållnlngsförfattare.

8. BARA LANTA FJADRAR av .I!}. V. Cunningham. Om Ni vill

2. HERREN TILL WlNTERWOOD av Dorothy Eden. En härlig sande" kär! ksroman.

9. HOTELL SHANGHAl, del l 10. HOTELL SHANGHAI, del 2 \

"

ry

­

UNDERTECKNAD

ABONNERAR HÄRMED PA ENDAST

ELITSERIEN, 15 BöCKER Å 8 MK

PORTOKOSTNADERNA.

BöCKERNA

TILLSÄNDES MIG UNGEFÄR EN GANG PER MANAD. DEN SEXTONDE BOKEN, BENGT UNDERS SUCCEROMAN: PAR OM PAR, ERHALLER JAG GRATIS. Till

BokkJybb 44, HandelsespI. 10 D, Vasa.

-

Namn:

o·.

o ••

o ••

o

o• •

• _ • •• 0

•..•

o

• •

0.0

Postanstalt:

o

•_ •

•_•

o

._ •

•_ •

.

.

.

.

.

.

.. •

.

.

.

torget står åter det enormt sto­ Statliga

Varuhuset

eller

GUM som det vanligen kallas. Fasaden på detta hus är hela 250 m och det lär årligen be­ sökas av ca 90 miljoner män­ niskor.

• •_.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

o -o

•.•

•. •

-Bengt Linders succeroman:

ra

Det är en mycket im­

ponerande anläggning trots att det inte alls liknar våra varuC hus ty kostymer undantagna så finns allting bakom diskar. Så det ar, inte så underligt att man

Bafåota

l

ot me. Ä va inte så dåålit he ti vaal åmtala i sama epistil såm Amirkas

prisident:

Ä

smakar

he för in gambä bondgubb. Du saa ja vast flaat i öögona, tå ja fi höör he tu sku beskäl

Vid ingången till

mausoleet

står två soldater på vakt. Vakt­ ombytet sker varje

heltimme

Den avgjort intressantaste av och är en stor sevärdhet främst torgets sidor är den som, grän­ på grund flV sin stramhet och

sar mot Kreml. Där står näm­ precision. Dess like torde inte ligen Leninmausoleet och bakom finnas. Men så bevittnas också av . tusentals detta Gravlunden där så många varje avlösning

kända personer vilar. Som ex­ personer som filmar och filmar empel kan vi nämna Stalin, me­ och filmar. dan Gagarin och Otto Ville Kuu­ Mausoleet, som är det tredje sinen fått sitt stoft inmurat i i ordningen, är byggt av stora

muren bakom. Till det officiella mörkröda porfyrblock och svart programmet hör alltid ett besök granit. Det första mausoleet i Leninmausoleet för att se Le­ byggdes av trä strax efter Le­ nins balsamerade kropp i en nins-död år 1924.

Tiotusentals männi­ , Det glaskista. är klart att det finns mycskor köar dagligen för att få ket annat sevärt i M skva för? . gå genom detta hus, som i för­ utom Kreml och tor e Roda bifarten sagt var ett av de få men till dessa återkommer Yl l ställen där fotografering var t se :"re sammanhang. Da förbjuden. Man fick rnte ens ha sVldamJa! Ingmar Englund

AngeJique", Cat..'lerine.

säger

"Bättre

_

många

än om

5. NATTENS OFFER av Adrienne Mans. En psykolo­ gisk

thriller.

och

av Ann Mari Falk. Sommar, skär­ gård plus en ung flicka.

14. INTRIGERNAS HOV av Harbara Cartland. MIljö: de­ parverad, fransk. Huvudperson:

7. DEN VILDA FLODEN Roman I "Borta med vinsten"-stil

15. BROTTFORSEN

av bestsellerförfattaren Bromfield.

Louis

en

ung

av för

guvernant!

Vic Suneson. Högstidsstund deckarälskaren!

P AR OM P AR på köpet I

åm varaader, så int stjila ja iur åm ä va kallt eto varmt på gate­ na mytji ja helder. Tä byggd na, veit ja int, men ä bränd döm stugona såm va stöör än nåov undä föötrin. I alla fall Granas bjärji. A biilan va så tyckt ja, ja haad ä bäter än

tjåck, så ä såå iut såm döm sku kung Gösta, för han sku väl ha vari håopliima. Så nåov fin­ int va kunna skåov se bafåota, Vööro tä vi haar råijin, å svii­ fastän han sku ha få knagosåå­ dis ä ti skåd påå al ! såstar. nin å pängan så all slags bankar rin på häälan. ha" söökt se hiid, så döm staar Int in blund i langa rador å kniider siidona Skåpa fråån ås måot varaader. Veit du nåov ha Ja måtta båov på i håtell. ja naa fundäära vaför in bank Men he så ja bara, nåov pres­ Men föst nattin fi ja int alls in ä va såm tröössa låån te reis­ blund i öögona, fö så slamra sar syndin naa på däär. Ja kåm pengan. Du måtta fol nåov hav döm å påå ätt gaton heila nat­ me på in gatu, tä döm haad minst halva såoknin i bårjin fö tin. På måronin såå ja he ä_va ställ d int toka bilder veit du, så de. i slags täppfönster, såm haad ja täksa int skåd påå döm. Ja Ja haad nu int määra skriv sta åpp. Men ä va så krånglo säger he, sku Briit ha vari me åm miin reiso naa ja, för on mekanism, så int fi ja stängd ä. å siitt toko deen, så sko on ha va ju så åobetyyd Ii måot tiin, Tå on di fröökken såm sku städ sviima på flättjin. Så veit du, men tå du nu vii ä, så ska ja vickt te: å bädd byra fäälas ätt kåridåå- nåov. laga ja me na .. äntå skriiv na liiti. rin ji ja å saa ååt hennar, he dan Ja, å nåov åndra Ja me an i Ja haad läng spikuläära på on sku kåm åsta stäng fönstri. daa, tå myndiheitrin lätä dem on. Si du tå ja va lisspojk reid Men on plåtra na bara åm ym­ v is tokan di gaalnskap i fönst­ fyri fösta väädskriji så va papp märrä, så int förståov hon me, rm. på in reiso ti Marihamn på å int ja hennar. Tå tåov ja on i Ä sku nu int ha vaali na bilit Aland å tala naa åm he så ja handin å sku draa on memme i ti lev i längdin tideena helder, vila nu fa tiid in gang ­ja å. A ruimi, så ja sku få viis inar på så ä va bara ti la se AAv heim. tå ja liik haad kumi me så fönstri. Men he jig int naa he. Ä findis int nain sAAvplass på langt, så tyckt ja, ja kunna fa Ja veit int va on tråod ja määra bååtan ti Abo, så ja måtta fa ti Ståckhålm på sama gang. me he, för mitt i alltihåop vi Helsingfåss, så sku ja ha fari An va int så bara assit han smätta on me på tjäftan. Ja me tAAg tedan, sku ja ha komi helder, ska ja säj. Men äntå va vast så hipin, så ja lämna sta mitt i nattin ti staan, så ja nu fol han bara såm in skrapel­ å gap såm in bildstAod fraka skråppa til A fAor me flyyg ja Men­ all haga måot Nyyjork. sjiussin. Men on vast naaleis å. SA veit du Kaal, ja tjänd­ slags fålk va tär. He va svast­ sjömmand hon A. -Tå viisa ja on me näästan liika hööfäälo sAm I ingan å töm såm va giul å sneid­ på fönstri A byra puter A firr tä ja, tå ja kAm nedädimpand öögd, å så bå lang å smaal å sAm biilan. Ä tå håka on A kärn stacko å tjAck, ludin å släät iur stjyyjin i Gambä staan. viis me hur an stänger fönstri. Ja såm jä från gråov­

I

!

I

Tå bAcka ja så föfaasilit å hon Så nu ha bå tu å ja skåpa i senn tiur tråo ja nåov, ätt va fråAn ås, så vi jä nu ful nöögd ja äppfata, baad åm fölAAtils ti hals på bondlandi nu nain

för ä va tystari, . men kanstji ja A va tröittari.

Ä

rUka

stjinsdagar,

va na rikto såol­ så

gunåådini

va

he:.tt ä va där. Ein dag trava ja i varuhiusin å tjööpt na kaff å eitt såm anna, sAm ja tyckt va biligari, å såm ja tråodd tullin sku lät mä hav. Ä vas t gal).ska tungt pakett ti bjäär. A förrän

ja fäor, så tjööpt ja me i par nyja

tjängor,

å

föötrin

svälld i värman, så fi ja knago­ såårin på häälan ,så ja vila int kuna gaa; Men ja såå he mytji ståorflickor

jig

bafåouta - där.

Så ja småcka me neder ja

å

mitt på asfaltin å skoudd ååv. me å band Röda Torget: Till höger Leninmausoleum och Kreml. I bakgrunden skymtar övre delen av Till

spännande!

13. FARLIG VANSKAP av Gavin Black. Sträckläsnings­ thriller!

Annan nattin såAvd ja braa,

Vasilij-katedralen.

.

Den klassiska "hotell"-romanen av Vicki Baum.

för ööfiilin on gaav me.

12. STORM öVER KIWAl av Edward LIndall Aventyr kärlek på vulkanön Kiwai.

Du va naati ääraktu tu Stjäri­ mar baakät. Hu sku ja kunn na Kaal, såm stjicka hälsningona anna.

har över 2.5 km diskar i varu­ ååv ti Amirka. Ja, he vast ja. Ja fi int sagt naa på fleira tii-

kameran med sig.

.

4. CATHERINE a- Juliette Benzon!.

Ståckhålm

huset.'

Förbjudet plåta Lenins grav

och

11. 1 MIN GRöNA UNGDOM av Bernhard Nordh. En självbio­ grafisk roman.

6. LATTA LIVETS BöRDOR Adress:

roligt

3. SVANSJöN Golowanjuks populäraste roman I efterlängtad nyutgåva.

Jascha PER ST., VARTILL TILLKOMMER

ha

vänster åter det mångOI!1talade statliga varuhuset eller GLIM.

ihåop

skåovan å

slängd döm-över axeln. Int bi­ hööva ja sjöms för he- naa. Men

tiid, A så hej medde tå! M i t t j il


10

Fredagen den 18 september 19'i't

öSTERBOTTNISKA POSTEN

Många DE

härliga lästimmar med

NYA LÄKA-RROMANERNA.

Ladan motiv

Radio/TV Sexuallivets ABC . Jag vill inte

l

bli med barn!

Gyn kolog Christian Ölrtman be­

Nu skall den

rättar om preventivmedel: Sta­ tistiska

uppgifter

om

svenska

mycket

litet

med anledning

om

Och

onlkring

av

att för­

eningen i år fyller 50 år. Tä\"'­

hur de skall undvika oönskade graviditeter.

sparbanksförening

inbjuder till stor fototävlin

sitt dystra sätt att folk fort­ vet

österbottnisb

ladan förevigas. österbotteDIl

olagliga

och lagliga abort r berättar på farande

fototävling

lingen som går både i svart­

en

vitt och färg är öppen för &l­

fjärdedel av de barn som föds

la intresserade.

inom äktenskapen räknas till de

! ke ö?skade barn n. Dessutom _ Den grå och oansenliga !a­ . ar sk acken att bh gr vld eller dan utgör ju ett markant inslag . att gor kvmn ? graVid. en av. i. slättlandskapets profil, varför de vanlIgaste sto ande faktorer­ det inte borde råda någon brist . na Illom sexu l lVet. på motiv, säger föreningens ordI .c:ie.t .efterfolJande program bankdirektör förande Birger met kl. 20.45 besyarar gynekoSmulter. Å andra sidan har man log Christian Östman och psy­ en känsla' av att ladan är ett kiater Sixten Bondestam lyss­ miljöinslag som håller på _ Ra narbrev. fredag n kl. om inte direkt att försvinna 20.30. (Sänds även lördag kl. så i varje fall att snabbt för­

_

10.30.)

ändras. Vi

Bob Dylan

I programserien samtalar

hoppas därför

Markus

att

kunna fl

genom vår tävling

ett representativt bildmaterial innan det är för sent, och att

Popkliniken bilderna skall bli till nytta för Fogelholm, folklivsforskningen.

Erik Wahlström och Åke Gran­ - Första pris i vardera pris­ dell om Bob Dylan, den ameri­ klassen är presentkort på 400 kanska artisten och folksånga­ mk. Den totala prissumman sti­ ren,

som

började som en av ger till ca 1.500 mk. Medel har stora förebil­ dessutom reserverats för inlö­ der, men vars utveckling nume­ sen av ytterligare 'bilder.

protestsångarnas

ra gått mot en mera Country

- Tävlingsreglerna .fås i de & Western·betonad stil. Av kri­ 82 sparbankskontoren inom för­ tiken har han beskyllts för att eningens verksamhetsområde ha svikit sina ideal. samt via Fotoklubbarna och Fo­ Radion fredag kl. 21.15. toaffärerna. Tävlingsbidragen

I

15

bör senast den lämnas

till något

oktober in­ sparbanks-

kontor. För bedömningen av bil­ derna svarar en jury bestående av lektor Martin Hede, fotograf Mikko Julkunen och

konstnär

Veikko Ta:kala. - Förutsatt att vi får in ett tillräckligt bildmaterial kommer vi att ordna

el). ambuleran

utställning som kan cirkulera i Vi räknar med

sparbankerna.

att kunna publicera tävlingsre­ sultaten och öppna fotoutställ­ ningen i samband med den 50års fest som Sparbanksfö­ eningen anordnar den 24 o

Mänskan på undantag

ber i Vasa.

Monica Braw rapporterar om

miljöförstöring i Japan. Radion gredienserna, under medver studiogäster och artister_ lördag kl. 9.00. (Sänds även av söndag kl.

Programvärd och producent -

15.35).

Håkan Nordqvist och Nacke hansson och hans orkester

_

rar för musiken. Radion lä kl .

I kl.

I

i Er bokhylla'. Femton bokryggar, som glittrar' av guld (titlar, författarnamn och ryggdekor är präglade' i äkta 23 karats guld!) Den helöverdragna conritbindningeti är oöm och gör att böckerna tål läsas

Tänk Er dem

manga g6nger. Sist men inte minst - böckernas fräscha, gröna färg gör en verkligen glad. Det blir ett stimulerande och, förskönande inslag i Er

bokhylla. Varje roman omfattar 256 sidor och är i format är försedda med' skyddsomslag i fyrfärgstryck. TIll Bok lubb 44, HandelsespI. 10 D, Vasa.

125x190 mm. Böckerna

Undertecknad abonnerar härmed p§ De Nya Läkarromanerna

15

populara

romaner

13,70 mk per st. att sändas mig med en bok per m§nad. Postporto tillkommer. Namn: Adress:

a

.. .

Postanstalt:

.

.

.

.

.

. . . . . .

..

. . . .

..

.

.

' . .

. . . .

\

.

. . .

.

. . . . .

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ,

. . . . . . . . . . .

.

. . . . .

.. .

.

.

Håkan Nordqvist, program­

värd i. Klangbotten.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anns Karenins

I

tv

1

sänds

under

Serien inleds i dag med Karenina. filmad 1935 efter stojs

roman.

Som

bos motspelare

Klangbotten

Greta

ser

vi

1>'-........ ...

Ba mew . För regin svarar heter höstens nya underhåll­ Brown. ningsserie i radion. Serien görs TV 1 lördag kl. 19.30. i studio och strävar att vara ett aktiverande program, som för Vem skall hestämma fram aktualiteter, stimulerande kyrkan? i åsikter och levande musik. antyder

March

att

program­

met också skall ått'!rspegla det . . . .

(Sänds även

fyra filmer med Greta Gan...

Namnet .

21.00. 10.00.)

som rör sig i tiden - under­

och

Freddie

Ecklesiastikrådet berg redogör för höstens liga val

'av

kyrk­ kyrkofullmäktige

ållningsmomentet understryks genom en avspänd ,lättflytande och kyrkorådets befogenheter.. kombination av de nämnda in- RadiOn söndag kl. 14.00.


Fredagen den 18 september 1970

öSTERBOTTNISKA POSTEN

11 under några kritiska timmar på att gå i stöpet. Humöret rann för Mick Jagger då gruppen

blev utsatt för narkotikapolis­ ens närgågna intresse ute på

Sjöskog. Ingen narkotika hitta­ des dock denna gång Stones

hade rent mjöl i påsen som en tulItjänsteman , uttryckte saken. "Tror ni att vi är några hundar då ni möter oss med sådana,"

utbrast Mick indignerat. Ute på Fiskartorpet där gruppen loge­ rade, steg dock stämningen igen och bl.a. Keith Richard sågs med· sin svenska fästmö Anita Pallenberg 'och barn. Pressen

hölls hela

tiden

betryggande avstånd. Inga som

helst intervjuer gavs. Stenarna är stora nog att få publicitet ändå. Eller som Mick så för­

träffligt uttryckte det då han

hoppade ned från estraden till­ sammans med

mottaga

Keith

publikens

för

att

ovationer:­

WE ARE THE STONES! Stefan

o T.ex. så här kan ett Kilen-motiv te sig vid den här årstide n.. Motivvalet är inte svårt. D et finns många vinklar och vrår

Slott

e

att välja på ...

Vem tog

Narkotikapatrull mötte

. bästa fotot

Rolling Stones

på I{ilen?

Österbottniska . Posten

H:fors

l

Ost erDOttDIsk ungaomstl<1n1ng Jakobstad. l"tnlano

MedJerr av tI<1n1ngarnas törbund

Ett något brutalt mottagande fick Mick Jagger och Rolling Stones då de anlände till Fin­

ridningen u tkomm er varJe

land med Finnair's turplan från Köpenhamn. Tull och polis mötte dem redan ute på flyg­

Den riksomfattande· fototäv­

fredag

fältet med specia.Jtränade narkotikahundar.

lingen i färg och svart-vitt

ttedaktör lNGER LUOMA NykarleDy tet :.w

I

Trots den en aning snöpliga av de främsta munspelsvirtou­ strip-tease, det är. ett par ung­ som Lappfjärds fotoamatörer ,r.f. deJUla sommar arrange­ ankomsten, som inte heller hade.serna och även de övriga är väl­ domar som inte längre uthärdar rat i sämråd med Stiftelsen lockat några större skaror· be- rutinerade musiker av interna­ "den störstes" symboliska sam­ Stones vet lag nere på estraden. Lagens för Kilens . hembygdsgård undrare ut till Sjöskog blev ga­ tionell toppklass.

skall avgöras i oktober. Täv ­ lan en succe. Omkring 8000 per­ lingen är upplagd så att al­ soner bevittnade tillställningen. la som besökt det stora sy d- Utanför blev av någon anledösterbottniska hembygds­ och ning ett tusental, som försökte kl!nna storma Stadions pansarnät med museiområdet skall

vem de tagit med på sin över långa arm ingriper och en månad långa Europa-turne. "överhettade" bärs ut .. . Efter en

timme

marcherar

1/8..i8

de

3-spl

listan på blir tillkalla förstärkning. De 200 på scenen kommer The Rolling Mick ackompanjerad av Keith motivval behövs Richard på 12-strängad gitarr, Presentation praktiskt taget hur lång som extra pol-iser som snabbt var på Stones. klämmer Stones i med Midnight helst. Tävlingstiden·utgAr den plats bemästrade emellertid si- inte. Rambier och då stiger stäm­ sista september. Före denna tuationen och. gallren höll. En Djuret, inte dag skall alltså ningen igen till bristningsgränstävlingsbi- 17-årig yngling vådaskjöts un­ människan Jagger en. Några "höga" ungdomar arrangörerna der kravallerna i axeln. Skottet dragen vara Ett ögonblick är det alldeles försöker flyga: över det !3 meters tiJhanda. Det är ordf . Trygve .kom antagligen från någon pi­ tyst, 80m stol som i misstag avlossats. strålkastarna tänds och ståltrådsgaller som rests nedan­ Lindqvist i Lappfjärd

t>R.EN UMERA l'lONSPRlS: Helt A.r ,: Halvt A.r 2: 1:t{vartaJ kand1na vten U:Ovrlga länder 16:Lösnummer - : 2rI • • •• • • _.... ...

• • • ••• _......

här laget har arran­

görerna redan mängd

en

drar

Mick

Jagger

igång

med av ordningsvakterna.

Inne på stadion reser sig ett Jumpin Jack Flach. Musiken ur

försvarlig

innan de blir

_. ... . .. .

_

man väntar fler.

o.

bortförda

.')l-':

Strålkastarnas färgsceneri är

representativa bilder. Som spor­ Europa

re

har pris utlysts från inlösen­ dare.

av

två

öv- Mick Jagger som sjunger.

-

_

bättre humör.

Svalkar

6500 hysteri som är så typiskt just rigerar de två blåsare som för­ .. .. or " stenarnas" gal or. De yngre starker gruppen med en hand­ första pris för, tävlingen bästa watt och strålkastarna kraver f·' arvoden

1

25

mk

upp

till de

40

högtalarna

är

för-sin del 7500 watt. Chip­ fansen befinner sig i . extas, rörelse, och rör sig oupphörligt Tävlingsregler fås kostnads­ munck är en f.d. scenarbetate andra hatar den smått löjliga fram och tillbaka över mattan. sig det breda läderbältet fritt . hos Lappfjärds fotoama från andra sidan "potten" och lilla gestalten i lila sidenkostym Tar av . · var som struttar fram på scenen och piskar n ågon osynlig varel­ törer. Lappfjärds folkhögskola. hans första stora UPPgIft den berömda Woodstock-festi­ med små korta kviimosteg. se i vild sadism. bilder 150 mk i värdeföremål.

.

valen.

o En dam, som tillfrågades av

Det över 1 timme långa upp­

Först i turen var de färgade­ att beundra honom. Stä!p.ningen trlidandet blev en lovande bör­

Junior Wells och en intervjuare om sina TV-va­ musikerna Buddy Guys storband som nor, svarade: "Nej, jag ser värmde upp publiken med en aldrig på TV. Jag stänger av suggestiv blues och soul-musik apparaten oftare än jag sätter som går direkt hem hos publik­

på den."

Ändå kan man inte låta bli

är

nästan

densamma

forna tiders vilda

som

på ian på den

officiella

turnen.

rock-galor. Mick Taylor, känd från några

Publiken stiger upp och vaggar av Johnny Mayll's uppsättning­

-

Jakobsg8laJ'

sig

långtra- alla sina sataniska talanger för med en Coca-cola. Skålar med Utgångseffekten ur att få fram det sex­ och häx­ publiken och säger "Yees". Di­

ANNONSTJAl'IS1

K,A::;SA Jt;H t:!UK../<'OlHN('

Nu trumpen ut som vanligt. Mick är

runt är det "djuret" som utvecklar

lf> 872

Ha1f K.lIutar tel la o )T-exD..oluoneL J akoDstaO Jakotlsg La. te1 la!i66 n K o D loret N ykarleDy .el <!(; 024 -\.nnonse, oör tnl8l1lnW- enast tsallJi! IU. 1-6 t!l ; »OU-kansliet <enu' I(j <lO

Meningen är att fototävling­ ern Chipmunek och hans firma fortsätter med Roll over Beet­ ella månar som sprider en trolsk en, utom att den ger fotogra­ hade byggt upp en estrad som hOven. Hans rörelser blir häfti­ stämning i den kyliga kvälls­ Charlie Watts ser lika fer inspiration till fina kompo­ består av 47 ton stålrör vilka gare, det är inte längre mänskan luften;

med den sitioner, skaIT hjälpa Kilen-stif­ tillsammans telsen att från museiområdet få riga utrustningen släpas

• • • • •••

A..N NONSMOTf AGNING: ;';0U : 8 Kl!-nB1l: Vasa. te!. 13 672

men märkligt sceneri mot den mörk- den väldiga högtaiaranläggning­ en upplevelse för sig. Uppe på blå kvällshimlen. Roadmanag­ en får tala för sig själv. M4ck stadiontornet möts två artifici­

tävlingsbidrag

.

•• _• • • • ••

först då bryter oväsendet lös: för läktarna, men hinner knappt

Sammanbitet, en aning irriterat landa

-

• • __ •••• -. • • •

-

Vid de

SOU: 8 KansU. HandelsLO O. te!. U! 372. l3 572

Vassor, !DIvor I!lklund o, Margot NUsson Pedersöre ocb Usbet Bjon Gamlakarle by.

_

47 ton stålrör på scenen

18

ttEDAKTIONSRADET: A.11 Snellman ordförande. PaUl Illnlund LappfjärQ, Roll Nord· man Peta1ax. Bror·Uno Kvtst S011, Henrik Fågelbärj Vasa, Bruno Köhler Vasa, Dan Skog

Höjdare landar

"uppvärmningsbandet" ut. Den bland ordningsmän blå mattan på estraden damm­ någon av järnså­ sugs i den 60-hövdade Mick leder suveränt sin grupp. delta med de bilder som ta- hjälp av soptunnor och säger han gits vid besöket. Bilderna får gar. Flaskor och okvädningsord medhjälparskaran som följer i Går något på tok "shit" och tjoar åt publiken. Ef­ vara exteriörer, interiörer, ven i luften och polisen blev de Storas släptåg. Strålkastarna släcks och in ter en . lugnare bit med endast perionbilder eller detaljbilder mot slutet av galan tvungen att

s8(Illar ihop tävlingsbidragen.

1411

t'tedaktloD: JakobsgataD Jakobstad te1_ 13 555

te!

'

l3_

'akoDst30

tl: MO

....-.

A..NNON::ll-'HJ.l3:

1

-:Ht.

......... ... cexten .. rteJ texten . . • • . • • • ..... : 70 tJödBannonser .. . . .. -:7b \1.msta annonSBvg1tt . lO:: 10 per am> destämo platE -\..DJlonser 'Ulgäendf (örlov80f "lgOa (öddII _.... .... lO:'öremngS8palten per ra.O 00 pl

I

-

.

)sterDottnlska Poster ansvara:

tnte tör ev 'lka<18 son ctUto­ UlIlonsÖl pA grund 8V feJ ga l UlDOnseJ som IDJ1.DgtE eller som pt grund av postförsentng !Dte Införts' begärt DWI1.Iper.

med i musiken. För några blir ar visade att han är en värdig sp1innin en för stark. Uppe på efterträdare till Brian Jones.

en. Buddy Guy är känd som en åskådarläktarna utspelas en vild

I

Hela uppträdandet höll dock

JILkODstBC1E

lTyck en ocb l'Id nlnga Jakobstad uno

Aktiebolag,


------

öSTERBOTTNISKA POSTEN

Fredagen den 18 september 1

··Vaska guld och fånga renar I scoutdon på ödemarksläger

gå framåt varvid påsen

bliv mindre och de renar

var instängda snabBt och händigt drevs in i

fållan

teorin. I prak'tiken smet de.

För

nämligen ett par år sedan började gar, sk. renbetslag. Vårt ren- medföljande biolog, på kvällen ram en, då fick vi vaska guld. Den guldförande Finlands scoutunion planera betslag Oraniemi bestod av al­ hade vi storlägerbåI. "annorlunda" scoutläger. la svenska scouter, en amerikan ett Söndagen började med läger­ sanden grävdes först upp ur en Detta skulle bli ett verkligt öde- elva japaner och en schäfer, gudstjänst. En stor del av vårt grop, 'sedan langades den i äm­ marksläger med .bara de nöd- sammanlagt 77 man, tre ladies byalag kunde dock inte ställa baren till en vaskränna där ste­

-

utom nio. Från början hade

arna

över 70. När renarna var i

i

-

lan fick vi se hur lapp

jer dem, fångar dem med lasso

(sk.

suopunki),

m<årl!<_

dem och kastrerar dem.. Dänf­ ter släppte vi ut dem igeDPå kvällen hade vi stort

slutningslägerbål med

ta]

sekrete­ upp, eftersom lägerbliistrun och narna rensades bort. Till slut landshövding Martti Mierrn..-­ Om öpp­ lägerspyttandet härjade som samlades sanden upp och por­ sketcher, sånger osv. en caj söder om Kiilopää, mitt ningsdagen kan vidare nämnas värst just då. Bofven i dramat tionerades ut till vaskarna. Näs­ . Torsdagen den trettonde i Saariselkä - Lapplands bästa att maten var ett otal timmar var troligen latrina (på finska tan alla hittade åtminstone ett avfärdsdag, väckning kl 5, efter te och kl 6 det "A försenad. vandringsmarker. mycket träffande "ähkimä"). guldkorn. På eftermiddagen for en del sista programmet": upp' Eftersom det i år är naturFöljande dag invigdes lägret Innan lägret var' slut hade ca skyddsår hnrde kontakten med offiCiellt med tal av det ena 60 procent av lägerdeltagarna av vårt byalag till Ivalo och av lägrets räddningstjänst vändigaste lägerkonstruktioner-

(byalagschefen

Jalles

na. Som lägerplats valde man rare) och en hund.

naturen till

det

viktigaste på högdjuret efter det andra dvs.

genomlidit denna prövning. '

Enare. Där bp.sökte vi ett sa­ stärkt med gränsbevaknin

övrigt memuseum där vi fick se same­ spå'rhundar och helikopter. närmare bekantskap. med sa- tal ballonger upp, vilket föran­ mycket välordnad; vi hade eget kåtor, jaktredskap, dräkter och dan packade vi våra saker odl I åkte åttahundra sömniga kil ropa mernas levnaasförhållanden. ledde endel att "Suoje lägersjukhus med två läkare annat. b På onsdagen fick vi slutligen metrar senare var vi Alltnog tisdagen den fjärde luontoa! Lyckligtvis styrde bal­ och sex s;uksköterskor, en am­ augusti startade 22 förväntans- longerna kosan rakt mot "Sto­ bulans op.h sHi.ndiq radiokon­ vara med om att driva renar. igen. men jag tror att det sik fulla vasascouter med buss till re bror i öster" så vi slipper takt med g-ränf\ evakningens Vi hade en kedja som bestod är många av lägerdelta lägret, men vi fick även stifta två. Därefter släpptes några tio­

Sjukvården var

för

Lapp Somniolägret. Samma dag syn- l<anske ha dem skräpande i vårt helikopter i h'alo, Det behöv­ av ca 297 man och tre ladies som återvänder till var nästa somma . De (våra' ). Denna var uppställd t tes även andra Sompio-bussar avlånga land. des också eftersom en råkade ta i staden. Man kände igen dem På eftermiddagen började det miste nå sin tumme och ett ved­ som en "påse" med mynningen gen så bergandis snyggt.. An på somnioskyltarna och rygg­ verkliga programmet med pat­ trä och endel andra skar sig mot fållan. sedan började alla

säcksklassen på taket. Resl;ln rullrådighetstä ling byalagsvis. eller bröt något ben eller så. . upp från Vf'lsa räckte ca 12 tim­ Därefter var dagen slut och var Map"medicinen hade förstås en mar och tidigt onsdag morgon och en fick göra vad den ville, strykande åtp."ång. vi spelade alltså fotboll. var vi framme.

I

Ett guldkorn

Röjde slalombackar

77 man 3 damer

På måndagen hade vi en fjäll­

vandring som räckte hela da­

På fredagen hade vi en sk.

och en hund

Good' turn-aktion, vi röjde tre gen. Patrullerna fick välja mel­ åt till slalombacka och de pengar vi lan tre olika ruttet, 14. 16 och att ställa i ordning "vårt" tält­ förtjänade, donerades till same­ 21 km långa. Alla., Vasapatrul­ område, tälten restes och matsa­ kulturfonden. Lördagen den åt­ ler valde den längsta. len byggdes. Lägret var nämli­ tonde undervisades vi i fjällPå tisdag förmiddag hade VI gen indelat i 10 underavdelnin- världens ffora och djurliv av en ett av de intreSSAntaste prog'Hela qnsdagen gick

,

I

Skaffa Dig

exfrafickpengar!

BLI - OMBUD för OP! '

vare.. Teater i högsäte i första ringe:J. •

Genom att bli prenumerantsamiare åt ÖP kan Du förtjäna en god slant extra. Sänd kupongen nedan till

ÖSTERBOTTNISKA POSTEN

Jakobspatan 13 Jakobstad

så erhåller Du våra anskaffningsvillkor och vårt

.

anskaffningsmaterial . _

___ _

...

.u.

..........

... ..

_

Till ÖSTERBOTTNISKA POSTEN Jakobsgatan 13

JAKOBSTAD

_._ •••

•••_

Namn

1 ..!­ Karleby uf:s teateramatörer har en späckad verk"S&I l111etl tunnan"

manar till

Vårterminen skall 'uppta repetition för en om man ännu den tiden kan

.

teateri-iareailel:_

slutat att inte sätta upp någon

; . .. . . ..... ....... .. ...

....

mobilisera

ungdom.

Kronoby ungdomarna har be­

Adress

oTi.Jrgl5J'-' iIIIIL ny bel:aft_�_

efterföljd. Närmast blir det

som de unga räknar med att skall bli rätt enkel att

__ _

ÖP

Önskar bli ombud för

guldgrä

riod framför sig om alla planer blir verklighet.

....... ...................... ...........

_

Några kyrkslättscouter_ undervisas av en

.

.

.

. .

_

_

.

.

Pjäsvalet är

klar med, men

revy, men däremot skall de öva sen från BeIinäs bar

.

in en helaftonspjäs, som åtmins­ gissera. tone får innehålla 10--12 oilka Mera intimt roller. Enligt de preliminära lan Såka och KarJeby uppgifterna borde det finnas så många som är villiga att i da- lyses av de unga friD

_ I gens

_ .. ________________________________.... ____

läge-spela tea er.

tive förening.

re

...

Profile for Österbottniska Posten

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 37 1970  

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 37 1970  

Profile for webbop
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded